Conventie concurenta loialitate

CONVENTIE privind CONDITIILE GENERALE DE COLABORARE PROFESIONALA P R ILE CONTRACTANTE S.C. ____________________ S.R.L., cu sediul în _______________, str. ________________ nr.

____, jud. _____________, înregistrat la ORC Caras-Severin sub nr.J35/______/_______, CUI ________________, legal reprezentat prin _______________ ² administrator , in calitate de beneficiar al colaborarii profesionale i Domnul ___________________________________, n scut la data de ________________, în _____________________, jud._________________, cu domiciliul în _______________________ , str.______________________________, nr.______, jud. ___________________, identificat cu CI/BI, seria ____ nr.________________, eliberat de Pol _____________________ la data de ____________________ , având CNP _____________________________ prestator la S.C.__________________ S.R.L. in calitate de prestator de servicii profesionale au convenit incheierea prezentei conventii de colaborare, prin hotararea urmatoarelor clauze: Art.1 Modele tehnice Brevetele de inventie, licentele sau modelele tehnice, elementele de design, codurile sursa, algoritmii, arhitecturile, IP servere si procedurile proiectate sau implementate create sau dobandite de prestator in perioada in care este salariat si/sau colaborator al societatii, sunt proprietatea S.C. ____________________________ S.R.L.,folosirea lor in afara societatii atrage daune stabilite conform Art 8. Art.2 Denigrarea Comunicarea sau raspandirea de catre prestator, de afirmatii mincinoase despre societate sau serviciile sale, daca acestea sunt de natura sa aduca prejudicii S.C. ________________ S.R.L. este interzisa. Art.3 Deturnarea clientelei Deturnarea clientelei societatii prin folosirea legaturilor create cu aceasta clientela in cadrul atributiilor detinute si/sau colaborarilor cu S.C. ________________ S.R.L.este interzisa. Art.4 Confuziunea Intrebuintarea unor firme, a unor embleme, a unor elemente de identitate vizuala sau tehnici de marketing si publicitate specifice, unor desemnari speciale sau unor ambalaje de natura sa produca confuzie intre produsele S.C. ________________ S.R.L.si produsele unei alte societatii este interzisa. Art.5 Infidelitatea Dezvaluirea de catre prestator, catre o alta societate a unor date secrete privind activitatea industriala sau comerciala a S.C. ________________ S.R.L., este sanctionata

conform Art.8. Prestatorul care are, intr-o operatiune determinata, interese contrare cu cele ale societatii trebuie sa anunte despre aceasta intr-un timp rezonabil. Art.6 Angajarea litigioasa La incetarea contractului de munca si/sau contractelor de colaborare, prestatorul, nu va angaja raporturi de colaborare cu o societate comerciala aflata in litigii comerciale sau de concurenta neloiala cu S.C. ________________ S.R.L., pana la solutionarea litigiului cu aceasta. Art.7 Preavizul Incetarea contractului de munca si/sau a contractelor de colaborare din initiativa prestatorului se va face cu un preaviz de 90 de zile. Nerespectarea termenului de preaviz atrage plata de daune de 10 EUR pentru fiecare zi. Art.8 Sanctiuni Incalcarea dispozitiilor art.1-6 atrage plata de daune in valoare de __________________ EUR platibile in momentul producerii faptei, indiferent daca acestea sau produs in perioada in care prestatorul era salariat si/sau colaborator al societatii sau dupa incetarea contractului de munca si/sau colaborare si indiferent de valoarea prejudiciului.Calculul daunelor se face separat pentru fiecare incalcare a clauzelor prezentului contract. Art.9 Calificarea la locul de munca In situatia incetarii contractului de munca si/sau colaborare din initiativa prestatorului, intr-o perioada de timp mai scurta de _____ luni de la angajare, prestatorul va despagubi pe societate cu valoarea cheltuielilor realizate de acesta pentru pregatirea profesionala si imbunatatirea calificarii. Valoarea despagubirii se stabileste ca fiind de _____ EUR pentru fiecare luna mai putin din perioada de amortizare a respectivelor cheltuieli, adica _____ luni. Despagubirea se va cuantifica lunar. Redactat in 2( dpua) exemplare originale, cu egala forta probanta, cate unul pentru fiecare parte, azi ____________ la Timisoara. SOCIETATE _______________________ PRESTATOR _______________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful