Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom

1. KULONOV ZAKON, JAČINA ELEKTRIČNOG POLJA, POTENCIJAL I NAPON
Kulonov zakon: sila kojom se privlače ili odbijaju dva tačkasta naelektrisanja upravo je proporcionalna njihovim količinama elektriciteta, a obrnuto proporcionalna kvadaratu međusobnog rastojanja: Q ⋅Q 1 Q1 ⋅ Q2 F =k 1 2 2 = ⋅ 4πε 0 r2 r gde je k = 9 ⋅ 10 9 Nm 2 C 2 ili dielektrična konstanta vakuuma ε 0 = 8 ,85 ⋅ 10 −12 C 2 Nm 2 = 8 ,85 ⋅ 10 −12 F m Potencijal električnog polja u nekoj tački brojno je jednak potencijalnoj energiji koju bi imalo telo jedinične količine elektriciteta dovedeno u tu tačku. Jedinica za potencijal je VOLT. Potencijal električnog polja na rastojanju r od « izvora » polja iznosi: Q 1 Q ϕ=k = ⋅ r 4πε 0 r Ako električno polje potiče od više tačkastih naelektrisanja, rezultujući potencijal jednak je algebarskom zbiru potencijala koji su izazvani svakim naelektrisanjem pojedinačno: ϕ = ϕ1 + ϕ 2 + ⋅ ⋅ ⋅ + ϕ n Napon između tačke A (koja je na rastojanju rA od izvora radijalnog električnog polja) i tačke B (koja je na rastojanju rB od izvora radijalnog električnog polja) jednak je razlici potencijala: ⎛1 1⎞ ⎛1 1⎞ 1 U AB = ϕ A − ϕ B = kQ⎜ − ⎟ = Q⎜ − ⎟ ⎟ ⎟ ⎜ ⎜r ⎝ A rB ⎠ 4πε 0 ⎝ rA rB ⎠ Jedinica za napon je VOLT. Pri pomeranju «naelektrisanja» q iz tačke A u tačku B sile električnog polja obave rad koji se može izračunati: ⎛1 1⎞ ⎛1 1⎞ 1 AAB = qU AB = q(ϕ a − ϕ b ) = kqQ⎜ − ⎟ = ⎟ ⎟ 4πε ⋅ qQ⎜ r − r ⎟ ⎜ ⎜r 0 B ⎠ ⎝ A ⎝ A rB ⎠ Jačina električnog polja u nekoj tački brojno je jednaka sili kojom bi polje delovalo na jediničnu količinu elektriciteta dovedeno u tu tačku:

r r F E= Q
1

Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom

r gde je F sila kojom bi polje delovalo na telo količine elektriciteta Q dovedeno u posmatranu tačku. Jedinica za jačinu električnog polja je jedan NJUTN po KULONU ili jedan VOLT po METRU (1N/C ili 1V/m). Jačina električnog polja koje stvara tačkasto naelektrisanje Q u tački koja je od njega udaljena za r može se izračunati po obrascu: Q 1 Q E=k 2 = ⋅ 2 4πε 0 r r Ako polje potiče od pozitivnog tačkastog naelektrisanja vektor jačine polja usmeren je od tog naelektrisanja, a ako je izvor polja negativan vektor jačine polja je usmeren ka njemu.

Kapacitet provodnika brojno je jednak količini elektriciteta koju treba dovesti tom provodniku da bude na jediničnom potencijalu. Jedinica za kapacitet je FARAD: 1C 1F = 1V Kapacitet kondenzatora brojno je jednak količini elektriciteta koju treba dovesti tom kondenzatoru da mu se napon poveća za 1V. Q C= U Kapacitet ravnog kondenzatora nalazi se po obrascu: S C = ε 0ε r d gde je S-površina ploča, d-rastojanje između ploča, ε 0 -dielektrična konstanta vakuuma i ε r -relativna dielektrična konstanta Ekvivalentni kapacitet paralelno vezanih kondenzatora jednak je zbiru kapaciteta tih kondenzatora:
C e = C 1 + C 2 + C 3 + ... + C n = ∑ C i
i =1 n

Recipročna vrednost ekvivalentnog kapaciteta redno vezanih kondenzatora jednaka je zbiru recipročnih vrednosti kapaciteta tih kondenzatora: n 1 1 1 1 1 = + + ... + =∑ C e C1 C 2 C n i =1 Ci Energija kondenzatora kapacitivnosti C može se odrediti na osnovu izraza 2

Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom

1 1 1 Q2 QU = CU 2 = ⋅ 2 2 2 C gde je Q – količina elektriciteta na elektrodama kondenzatora, a U – napon između njih. W = 1.1 Tri jednaka pozitivna opterećenja q su u temenima jednakostraničnog trougla. Kakvo i koliko naelektrisanje Q treba postaviti u težište trougla da bi rezultujuća sila na svako opterećenje bila jednaka nuli?

REŠENJE: r Sila F na jedno naelektrisanje potiče od Kulonove sile druga dva naelektrisanja i jednaka je vektorskom zbiru tih sila. r r r F = F1 + F2 Smer sila je kao na slici, a intenzitet je: q2 F1 = F2 = k 2 a 3 q2 o o F = 2 F1 cos 30 = 2 F2 cos 30 = 2 ⋅ k 2 ⋅ 2 a 2 q F =k 3 2 a Da bi rezultujuća sila na naelektrisanju Q bila jednaka nuli intenziteti sila FQq i F moraju biti jednaki, a suprotnog smera i zato naelektrisanje Q mora biti negativno da bi se ove dve sile poništile. Količinu naelektrisanja nalazimo iz uslova: FQq = F h= a 3 2 Q⋅q ⎛2 a 3⎞ ⎜ ⋅ ⎟ ⎜3 2 ⎟ ⎝ ⎠
2

FQq = k

=k

Q⋅q ⎛a 3⎞ ⎜ ⎟ ⎜ 3 ⎟ ⎝ ⎠
2

=k

Qq 9 ⋅Q ⋅q = 3k 2 2 a 3a

q2 3 q2 3 Qq F =k ⇒k = 3k 2 2 2 a a a 3Q = q 3 3

Odrediti položaj C tačkastog naelektrisanja q3 tako da posle postavljanja naelektrisanja q3 sva tri naelektrisanja budu nepokretna i odrediti količinu elektriciteta q3 REŠENJE: Ako sa x označimo rastojanje tačkastog naelektrisanja q1 od tačke C gde treba da se postavi naelektrisanje q3 tada je rastojanje tačke C do naelektrisanja q2 iznosi a − x .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 3 q 3 Rešenje pokazuje da količina elektriciteta Q zavisi samo od količine pozitivnog naelektrisanja q u temenima i da je nezavisno od rastojanja a. q ⋅q 1 q1 ⋅ q3 1 ⋅ 2 = ⋅ 2 32 4πε 0 4πε 0 (a − x ) x q2 2 x = a 2 − 2ax + x 2 q1 x 2 = 4a 2 − 8ax + 4 x 2 3x 2 − 8ax + 4a 2 = 0 8 ⋅ 60 60 ⋅ 60 =0 x2 − x+4 3 3 x 2 − 160 x + 4800 = 0 4 .Da bi posle postavljanja naelektrisanja sistem bio nepokretan treba da intenziteti sila zadovolje sledeći uslov: F13 = F23 a smerovi su označeni na slici.2 Tačkasta naelektrisanja q1=4nC i q2=1nC nalaze se na rastojanju a=60cm. Q= 1.

istih masa m1=m2=m. 2 2 2 2 5 . Odrediti masu kuglica. Kada se kuglicama dovedu količine elektriciteta Q1=Q2=Q=10pC one se odbijaju tako da svaki končić gradi sa vertikalom ugao α=30o.444nC 1.444nC F21 = F31 q1 ⋅ q 2 q3 ⋅ q1 = a2 x2 4 ⎛ x⎞ ⎛ 40 ⎞ q3 = q 2 ⎜ ⎟ = 1 ⋅ ⎜ ⎟ = 9 ⎝a⎠ ⎝ 60 ⎠ q3 = 0. 160 ± 160 ⋅ 160 − 4 ⋅ 4800 2 2 160 ± 10 16 ⋅ 16 − 4 ⋅ 4 ⋅ 12 x1 = 2 2 160 ± 40 16 − 12 160 ± 80 x1 = = 2 2 2 160 + 80 x1 = = 120cm → ovo resenje treba odbaciti jer je x f a 2 160 − 80 x2 = = 40cm 2 F12 = F32 x1 = q ⋅q q1 ⋅ q 2 = 3 22 2 a (a − x ) 1 ⎛a− x⎞ ⎛ 60 − 40 ⎞ q3 = ⎜ ⎟ = 4⋅⎜ ⎟ = 4⋅ 9 ⎝ a ⎠ ⎝ 60 ⎠ q3 = 0. Masu končića zanemariti. vise o končićima jednake dužine l=10cm koji su učvršćeni u tački A.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom Ovo je kvadratna jednačina čija su rešenja x1 i x 2 .3 Dve veoma male kuglice. Sistem se nalazi u vakuumu. Napomena: Kuglice smatrati tačkastim naelektrisanjima.

Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom REŠENJE: F = tg 30 0 G kQ Q Q2 F = 12 2 = k 2 l l G = mg m= ( kQ 2 = 1. Rezultantno polje je: r r r E = E1 + E 2 r r a biće jednako nuli ako je E1 = − E 2 E1 = E 2 1 r1 = x 4πε 0 r1 ⋅ Q1 2 = 1 4πε 0 r2 2 Q1 + E2 r1=x r E1 r2 Q2 + ⋅ Q2 r2 = r − x Q1 Q2 = 2 x (r − x )2 10 ⋅ 10 −6 15 ⋅ 10 −6 = x2 (1 − x )2 x1 = 0. REŠENJE: a) Oba tela su pozitivno naelektrisana.4 Dva tela naelektrisana količinama elektriciteta Q1 i Q2 nalaze se u vakuumu na rastojanju r=1m. Odrediti tačku u kojoj je sila koja deluje na jedinicu pozitivnog naelektrisanja jednaka nuli i to kada je: a) Q1=10µC Q2=15µC b) Q1=10µC Q2=-15µC c) Q1=-10µC Q2=-15µC Dimenzije tela su male u odnosu na rastojanje.589 ⋅ 10 −11 kg 2 0 gl tg 30 ) 1.45m 6 .45m x 2 = −4.

Odrediti r električno polje E u temenu A. REŠENJE: Prema oznakama sa slike je: 7 . a naelektrisanje Q2 je negativno. Rezultat je isti kao i u slučaju pod a).5 Tri tačkasta naelektrisanja QB=-2pC. 1. raspoređena su u temenima B.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom Pošto x treba da bude na duži koja spaja naelektrisanja Q1 i Q2 ( 0<x<r ) dobija se da je x = 0 . Tražena tačka se nalazi na pravoj koja spaja naelektrisanja i to levo od Q1 ili desno od Q2.45m Pošto x treba da bude van duži koja spaja Q1 i Q2 rešenje je x=4. QD=5pC i QC=16pC. ako se sistem nalazi u vakuumu. D i C pravougaonika stranica a = 10 3cm i b = 10cm .45m b) Naelektrisanje Q1 je pozitivno. Iz uslova da su intenziteti polja E1 i E2 jednaki dobija se Q2 r2 2 Q1 r1 2 = Q2 Q1 = x 2 (r + x )2 1 ⋅ 10 −6 15 ⋅ 10 −6 = x2 (1 + x )2 x1 = −0. c) Oba naelektrisanja su negativna.45m x 2 = 4. Tačka je bliža onoj količini elektriciteta koja ima manju apsolutnu vrednost. a to zavisi od apsolutnih vrednosti Q1 i Q2.45m.

6 Odredi ekvivalentni kapacitet baterije prikazane na slici.57 2 + 0 = 4.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom d 2 = a2 + b2 d 2 = 10 3 + 10 2 = 400cm 2 d = 400 = 20cm 1 sin α = sin 30 0 = 2 cos α = cos 30 0 = 3 2 C ( ) 2 E x = 0 − E D − EC cos α = 4.57 N E y = E B + 0 − EC sin α = 0 EB = k QB N = 1.49 2 C a N 2 2 E = E x + E y = 4.57 C r (Vektor E leži na x osi) 1.59 2 C d Q N E D = k D = 1. REŠENJE: 8 .79 2 C b Q N E C = k C = 3.

8 µF .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom C 23 = C 2 + C 3 1 1 1 1 = + + C e C1 C 2 + C 3 C 4 C1C 4 (C 2 + C3 ) C1 + C 4 C1C 4 (C 2 + C 3 ) C14 C 23 = Ce = = C1C 4 C1C 4 + (C1 + C 4 )(C 2 + C 3 ) C14 + C 23 + (C 2 + C 3 ) C1 + C 4 1. Količina elektriciteta na tom kondenzatoru bila bi jednaka proizvodu ekvivalentnog kapaciteta i napona tj. pa je njihov ekvivalentni kapacitet jednak količniku njihovog proizvoda i njihovog zbira.8 Dva kondenzatora čiji su kapaciteti C1 = 6µF i C 2 = 3µF vezani su a) redno b) paralelno Kolike količine elektriciteta će da budu na pozitivnim pločama tih kondenzatora. 5 µF . C 3 = 1µF . 1. Ovaj kondenzator je redno vezan sa kondenzatorom kapaciteta 3 µF . Njihov ekvivalentni kapacitet jednak je zbiru kapaciteta tako da se dobije 6 µF . Bez pisanja formula odredi ekvivalentni kapacitet i količinu elektriciteta na ekvivalentnom kondenzatoru. Ukupni ekvivalentni kapacitet jednak je zbiru ova dva tj. Na taj način se dobija da je njihov ekvivalentni kapacitet jednak 2 µF .7 Na slici su naznačeni kapaciteti kondenzatora u µF. 96 µC . Ovaj kondenzator je paralelno vezan sa kondenzatorom kapaciteta 6 µF . C 4 = 6 µF i C 5 = 3µF . ako takvu vezu kondenzatora priključimo na izvor napona U = 10V ? 9 . Njih možemo zameniti jednim kondenzatorom čiji je kapacitet upola manji od kapaciteta jednog kondenzatora tj. C1 = C 2 = 10 µF .U = 12V REŠENJE: U jednoj grani imamo dva jednaka kondenzatora od po 10 µF redno vezana. Ovaj kondenzator je paralelno vezan sa kondenzatorom kapaciteta 1µF .

a) Odredi količinu elektriciteta na kondenzatoru C2 b) Kako se menja napon na kondenzatoru C3 ako dođe do proboja kondenzatora C2 ? 10 . C 2 = 2nF i C 3 = 3nF . dok je napon U = 18V . Ekvivalentni kapacitet jednak je rednoj vezi kondenzatora C1 i C2 pa je: C1C 2 Ce = C1 + C 2 Prema tome CC Q1 = Q2 = Qe = C eU = 1 2 U = 20 µC C1 + C 2 b) Kod paralelno vezanih kondenzatora naponi su isti na oba kondenzatora pa je: Q1 = C1U = 60 µC Q2 = C 2U = 30 µC 1.9 Kapaciteti kondenzatora prikazanih na slici su C1 = 4 nF . Ta količina elektriciteta jednaka je količini elektriciteta na njihovom ekvivalentnom kondenzatoru.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom REŠENJE: a) Na redno vezanim kondenzatorima moraju biti jednake količine elektriciteta.

Ako je količina elektriciteta na kondenzatoru C3 jednaka Q3 = 30 nC koliki je napon U AB ? REŠENJE: Na redno vezanim kondenzatorima moraju biti jednake količine elektriciteta pa C1 i C2 tj.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom REŠENJE: a) C12 = C1 + C 2 = 4nF + 2nF = 6nF (C + C 2 )C3 (4 + 2) ⋅ 3 18 C C 1 1 1 = = + ⇒ C e = 12 3 = 1 = C e C12 C 3 C12 + C 3 C1 + C 2 + C 3 4 + 2 + 3 9 C e = 2nF Na redno vezanim kondenzatorima moraju biti jednake količine elektriciteta pa C3 i paralelna veza C1 i C2 tj. C12 imaju iste količine elektriciteta CC Q12 = Q1 = Q2 = C12U = 1 2 U C1 + C 2 U= Q3 Q CC ⇒ Q12 = Q1 = Q2 = 1 2 ⋅ 3 C3 C1 + C 2 C 3 C 2 Q3 Q1 = = 1V C1 (C1 + C 2 )C 3 U AB = 11 . C12 imaju iste količine elektriciteta (C + C 2 )C3 Qe = C eU = 1 U = Q12 = Q3 ⇒ C1 + C 2 + C 3 C 3U C 2 C 3U Q12 = ⇒ Q2 = C 2U AB = = 12nC C12 C1 + C 2 + C 3 C1 + C 2 + C 3 b) Pre probijanja navedenog kondenzatora napon na kondenzatoru C3 je U AB = Q3 (C1 + C 2 ) U = C 3 C1 + C 2 + C 3 Kada dođe do proboja kondenzatora C2 ploče kondenzatora C1 postanu «kratko» vezane: njihovi potencijali se izjednače pa je napon na C3 jednak U .10 Na slici je prikazana baterija kondenzatora čiji kapaciteti iznose C1 = 60 nF .5 puta U3 C1 + C 2 U3 = 1. C 2 = 30 nF i C 3 = 10 nF . Prema tome napon se poveća C + C 2 + C3 U n= = 1 = 1.

C 3 i C 4 povezani su kao što je prikazano na slici.C12 i C 3 su vezani paralelno 3 4 Ce = C 7 Qe = Q4 = Q123 Količine elektriciteta na C e i C4 su jednake jer su vezani redno U4 = Q12 = Q4 4 3 = U ⇒ U AD = U − U 4 = U C4 7 7 C1C 2 1 U AD = CU = Q1 = C1U 1 ⇒ U = 7U 1 7 C1 + C 2 1.jer su C1 = C i C 2 = C vezani redno 2 C 3 C+ 2 4 C123 = C12 + C 3 = C .12 Ravan vazdušni kondenzator. kapacitivnosti C0=100pF. Kada se kondenzator napunio izvor je isključen. do polovine ubačena ploča od dielektrika relativne dielektrične konstante ε r = 4 .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 1.11 Kondenzatori kapaciteta C1 . priključen je na izvor stalnog napona U=100V. a između elektroda je. REŠENJE: Potrebno je najpre izračunati ekvivalentnu kapacitivnost kola C C⋅ 2 =C C12 = .C 2 . Koliki treba da bude napon U da bi napon na kondenzatoru C1 iznosio U 1 ? Smatrati da je C1 = C 3 = C 4 = C i C 2 = C 2 . a) Odrediti potencijalnu razliku između elektroda kondenzatora posle ubacivanja dielektrika b) Izračunati energiju kondenzatora pre i posle ubacivanja dielektrika 12 .

S ε C1 = ε 0 ε r 2 = r C 0 d 2 S C C2 = ε 0 2 = 0 d 2 1⎞ ⎛ε C e = C1 + C 2 = C 0 ⎜ r + ⎟ = 2.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom REŠENJE: a) C 0 = 100 pF Kapacitet ravnog pločastog kondenzatora se izračunava po obrascu: S C0 = ε 0 d Q0 = C 0 ⋅ U Posle isključivanja izvora i uvlačenja dielektrika (prema slici) dobija se paralelna veza dva kondenzatora C1 i C2 pa je ekvivalentna kapacitivnost jednaka zbiru pojedinačnih kapacitivnosti. 13 .5C0 ⋅ U / = 2 ⋅ 10 −7 J 2 .5 ⋅ C 0 = 250 pF ⎝ 2 2⎠ Ukupna količina naelektrisanja kondenzatora je ista pre i posle uvlačenja dielektrika pa je: Q = const Q0 = C0 ⋅ U = 2. kao i promenu napona između elektroda kondenzatora do koje dolazi pri povećanju rastojanja.energija pre ubacivanja dielektrika .5 b) W0 = 1 C 0 ⋅ U 2 = 5 ⋅ 10 −7 J 2 2 1 W / = ⋅ 2. Odrediti energiju i jačinu polja u oba slučaja.13 Ravan vazdušni kondenzator.5 ⋅ C0 ⋅ U / U/ = U = 40V 2 .energija posle ubacivanja dielektrika ( ) 1. Po izvršenom opterećivanju kondenzator se isključi od izvora i poveća mu se rastojanje između elektroda na d 1 = 10mm . površine elektroda S = 40 × 60 cm 2 i rastojanja između njih d = 5mm priključen je na izvor napona U = 2kV .

Izračunati opterećenje kondenzatora i intenzitet električnog polja. Posle opterećivanja kondenzatora rastojanje između njegovih elektroda se poveća na d / = 1cm . kao i energiju pre i posle razmicanja elektroda.85 ⋅ 10 −12 C 2 Q2 C2 2 W2 = W2 = U2 = E2 = Q 1 1 1 Q 2 C 2U 2 = C 2 ⋅ 2 2 = ⋅ 2 2 2 2 C2 C2 1 Q2 ⋅ = 1.5cm . U ovom slučaju dolazi do promene napona između ploča kondenzatora.12 ⋅ 10 −10 F d1 Q1 = Q2 = C 2 ⋅ U 2 ⇒ U 2 = 2 ε 0 = 8. S C2 = ε 0 = 2. 14 .7 ⋅ 10 −3 J 2 C2 Q2 = 4000V = 4kV C2 U2 = 400 kV m d1 2 ∆U = U 2 − U 1 = 4kV − 2kV = 2kV 1.14 Ravan vazušni kondenzator.496 ⋅ 10 −7 C Kada se razmaknu ploče dolazi do promene kapacitivnosti kondenzatora. priključen je na izvor napona U = 5kV .496 ⋅ 10 − 4 J 2 Jačina električnog polja je: U E1 = = 400 kV m d Količina naelektrisanja kondenzatora je: Q1 = C1 ⋅ U = 8. površine elektroda S = 70 × 70 cm 2 i rastojanja između njih d = 0.248 ⋅ 10 −7 F d Energija kondenzatora je: 1 W1 = C1 ⋅ U 2 = 8. a količina naelektrisanja ostaje nepromenjena jer je izvor isključen. ne isključujući pri tome izvor.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom REŠENJE: N ⋅ m2 Kapacitet ravnog vazdušnog kondenzatora se izračunava po obrascu: S C1 = ε 0 = 4.

1652 ⋅ 10 −6 C E1 = E2 = U = 500 kV m d/ 1.84 mJ 2 Q1 = C1 ⋅ U = 4 . između elektroda kondenzatora bez dielektrika.5kV . Između elektroda se nalazi staklena ploča dielektrične konstante ε r = 5 .31 ⋅ 10 −10 F c 1 C rU 2 = 5 . odrediti promenu energije kondenzatora i privlačnu silu.673 ⋅ 10 −10 F d 1 W1 = C1U 2 = 10 .15 Pločasti kondenzator. priključen je na napon U = 1.062 ⋅ 10 −10 F c 15 .97 ⋅ 10 −4 J 2 Kondenzator se odvoji od izvora i izvuče se dielektrik C0 = ε 0 ab = 1.42 ⋅ 10 −3 J 2 Q2 = C 2U = 2.33 ⋅ 10 −6 C U = 1 MV m d U = const S C 2 = ε 0 / = 4 . REŠENJE: Cr = ε 0ε r Wr = ab = 5 .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom REŠENJE: U ovom slučaju se menja količina elektriciteta Q jer napon baterije ostaje isti pa je: S C1 = ε 0 = 8 . Ako se posle odvajanja kondenzatora od izvora izvuče izolaciona ploča od stakla. debljine 1cm.3364 ⋅ 10 −10 F d 1 W2 = C 2U 2 = 5. a rastojanje između njih c = 1cm . čije su elektrode dimenzija a = 30cm i b = 40cm .

245 ⋅ 10 −9 C = 0.299 N F= 2ε 0 S 1. smešten je u posudu od izolacionog materijala tako da jedna elektroda leži na dnu posude. Kondenzator je priključen na napon U = 20kV .45 ⋅ 10 −10 C = 0.01 ⋅ 10 −3 ⋅ 9. REŠENJE: Uslov za ravnotežu čestice je: F =G pri čemu su smerovi sila označeni na slici.81 ⋅ 5 ⋅ 10 − 2 q= 20 ⋅ 10 3 q = 2.01 g nalazi se u ravnoteži u homogenom električnom polju horizontalnog ravnog kondenzatora.16 Naelektrisana čestica mase m = 0. Kondenzator je priključen na 16 . qE = mg U = mg d mgd q= U 0. Odrediti naelektrisanje čestice.245nC q 1. rastojanja između elektroda d = 9 mm .987 ⋅ 10 −3 J 2 2 C0 ∆W = Wr − W0 = 2.965 ⋅ 10 −7 C Q = C 0U ⇒ U = W0 = Q C0 1 1 Q2 ⋅ C 0U 2 = ⋅ = 2. Debljina elektroda je zanemarljiva.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom Q = const Q = C rU = 7 .983 ⋅ 10 −3 J Privlačna sila između elektroda kondenzatora je: W W = F⋅d ⇒ F = d 2 2 Q2 1 CU 1 (CU ) 1 Q2 = ⋅ = ⋅ = F= ⋅ S 2 d 2 Cd 2 ε 0 d 2ε 0 S d 2 Q ≈ 0. dok je rastojanje između elektroda d = 5cm .17 Ravan vazdušni kondenzator.

Do koje m visine h treba naliti ulje u posudu da bi polje u vazdušnom delu kondenzatora dostiglo vrednost E0 = 1. koji za dielektrik ima vazduh.5 MV ⇒ h = 8mm E0 = m d − h h + ε r (d − h ) 17 .5 MV . Relativna dielektrična konstanta ulja je m εr = 4 .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom . stalni napon U tako da polje u njemu ima vrednost E / 0 = 500 kV REŠENJE: / U = E0 ⋅ d = 4500V Sa slike je vidljivo da se radi o rednoj vezi dva kondenzatora gde je: S C1 = ε 0 d −h S C 2 = ε 0ε r h Ekvivalentna kapacitivnost je: ε 0ε r S C ⋅C Ce = 1 2 = C1 + C 2 h + ε r (d − h ) Količina naelektrisanja je ista za oba kondenzatora i iznosi: Q = Ce ⋅ U Napon na kondenzatoru C1 . je: ε 0ε r S ⋅U ε (d − h ) ⋅ U Q h + ε r (d − h ) U1 = = = r ε0S C1 h + ε r (d − h ) d −h Jačina električnog polja koju treba realizovati je data relacijom: U1 ε r ⋅U = = 1.

Odrediti napon izvora U. Efekat krajeva zanemariti. Kada je m kondenzator neopterećen. a privlačna sila između obloga kondenzatora je F2 .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 1.425 ⋅ 10 −4 N F= 2 ∆x d 1. priključen je na stalni napon U.18 Ravan vazdušni kondenzator.5m . Zanemariti efekat krajeva.275 N . Odrediti potrebnu silu da bi se izvršilo pomeranje jedne od elektroda u pravcu i smeru kao na slici. površine elektroda a × b i razmaka između njih d. Ove sile moraju biti u ravnoteži pa je: F1 = cx F2 = Q2 2ε 0 S F1 = F2 Q = CU C = ε0 S d−x 2 ⎛ ε0S ⎞ ⎜ ⎟ 2 2 ε0S C U 2 ⎝d − x⎠ =U =U2 cx = 2 2ε 0 S 2ε 0 S 2(d − x ) 18 . d = 2. b = 0. REŠENJE: W1 = ab 1 1 C1U 2 = U 2 ε 0 c 2 2 a(b − ∆x ) 1 1 W2 = C 2U 2 = U 2 ε 0 d 2 2 a 1 ∆W = W1 − W2 = U 2 ε 0 [b − b + ∆x ] d 2 ∆W 1 2 a = U ε 0 = 4. Kada se kondenzator priključi na izvor napona U. opruga će se istegnuti za x = 0 .19 Jedna elektroda ravnog vazdušnog kondenzatora površine S = 100 cm 2 je učvršćena. U = 500V . rastojanje između njegovih elektroda je d = 2mm . REŠENJE: Sila opruge je F1 . dok je druga okačena o oprugu konstante c = 11.3mm . a = 1m .5mm .

Odrediti silu potrebnu za izvlačenje dielektrika u pravcu i smeru kao na slici. a rastojanje između njih d . ε r = 5 REŠENJE: .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom U2 = U= 2(d − x ) ⋅ cx ε0S 2 2cx(d − x ) = 470V ε0S 2 1. U = 100V . S ab C r = ε 0ε r = ε 0ε r d d Energija kondenzatora pre izvlačenja dielektrika je : 1 Wr = C r U 2 2 Kada se dielektrik izvuče za ∆x dobija se paralelna veza dva kondenzatora C1 i C2 pa je ekvivalnetna kapacitivnost data relacijom: b∆x C1 = ε 0 d b(a − ∆x ) C 2 = ε 0ε r d b C e = C1 + C 2 = ε 0 [∆x + ε r (a − ∆x )] d Energija ekvivalentnog kondenzatora je: 1 We = C eU 2 2 Razlika energija je: 19 . a = b = 20cm. Dimenzije elektroda su a × b .20 Ravan kondenzator sa čvrstim dielektrikom relativne dielektrične konstante ε r . priključen je na stalni napon U. d = 2mm.

REŠENJE: S C0 = ε 0 d U E= d S C 1 = ε 0 = 2C 0 d 2 S C 2 = ε r ε 0 = 2ε r C0 d 2 C1C 2 2ε r Ce = C0 = C1 + C 2 1 + ε r Q = Ce ⋅ U U = U1 + U 2 U1 = 2ε r C 0 ε Q C eU = = ⋅U = r U (1 + ε r ) ⋅ 2C0 1+ εr C1 C1 E1 = 1.5 + 1.5E 2ε r U1 U = 1.5ε r 0.5 ⇒ ε r = 3 20 .5ε r = 1. Odrediti ε r .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom ε ⋅b 1 1 ∆W = U 2 [C r − C e ] = U 2 0 [ε r a − ε r a − ∆x + ε r ∆x ] 2 2 d 2 1 ε bU ∆W = ⋅ 0 ∆x(ε r − 1) 2 d Sila potrebna za izvlačenje dielektrika se izračunava: (ε − 1) = 0.21 Ravan vazdušni kondenzator ima rastojanje između elektroda d i priključen je na stalni napon U.5 d 1+ εr d 2 2ε r = 1.85 ⋅ 10 −12 ⋅ 20 ⋅ 10 −2 ⋅ 100 2 ⋅ 4 = 1.5 ⇒ = 1. jačina polja u vazdušnom delu kondenzatora će se povećati za 2 50% u odnosu na prvobitnu. Ako se u međuelektrodni prostor kondenzatora ubaci pločica od izolacionog materijala.5 ⋅ 8.5(1 + ε r ) = 1. relativne dielektrične konstante ε r i debljine d .77 ⋅ 10 −5 N ∆W 1 = ε 0 bU 2 r F= 2 ∆x d 2 ⋅ 10 −3 1.

Polje u kondenzatoru ima vrednost E = 0.5 ⋅ 10 6 ⋅ 9 ⋅ 10 −3 = 4500V S C0 = ε 0 . priključen je na stalni napon U. U prostor između elektroda kondenzatora ubaci se pločica m debljine d 1 = 8 mm od materijala relativne dielektrične konstante ε r = 4 .5 MV m 1mm Q = 375 kV E2 = m C2 21 .vazdušni kondenzator d ε ⋅S S = 9 ⋅ C0 C1 = ε 0 = 9 0 d d 9 9 S = ε r ⋅ C0 C2 = ε 0ε r 8 8 d 9 C ⋅C 9ε r ⋅ C0 C ekv = 1 2 = C1 + C 2 8 + ε r Q = C ekv ⋅ U = C1 ⋅ U 1 = C 2 ⋅ U 2 U1 = U2 = E1 = Q = 1500V C1 Q = 3000V C2 U1 = 1.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 1.5 MV . Odrediti električno polje u obe sredine. rastojanja između elektroda d = 9 mm .22 Ravan vazdušni kondenzator. REŠENJE: U = E ⋅ d = 0.

e apsolutna vrednost količine elektriciteta elektrona. JAČINA I GUSTINA ELEKTRIČNE STRUJE. a v srednja brzina usmerenog kretanja elektrona. 1 l l R=ρ = ⋅ S σ S gde je ρ specifičan otpor provodnika. a σ specifična provodnost provodnika. n koncentracija slobodnih elektrona (broj slobodnih elektrona u jedinici r zapremine ). [σ ] = =1 Ω Ω⋅m R m Otpor provodnika menja se sa temperaturom po formuli: R = R0 (1 + αt ) 22 . Jedinica za provodnost je simens. ELEKTRIČNI OTPOR PROVODNIKA Električna struja predstavlja usmereno kretanje naelektrisanih čestica Trenutna jačina električne struje definisana je izrazom: dq i= dt „ gde je dq količina elektriciteta koja protekne„ kroz poprečni presek provodnika u beskonačno kratkom vremenskom intervalu dt . [ρ ] = 1Ω ⋅ m Provodnost provodnika jednaka je recipročnoj vrednosti otpora tog provodnika. Jedinice za otpor i specifični otpor su om i ommetar respektivno: [R] = 1Ω. [G ] = = 1S .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 2. Dakle: 1 1 1 S G = . a za specifičnu provodnost simens po metru. Otpor homogenog provodnika dužine l i površine poprečnog preseka S je. Srednja vrednost jačine električne struje u dužem vremenskom intervalu ∆t je: ∆q I = ∆t Jedinica za jačinu električne struje je amper: C 1C 1A = =1 s 1s Gustina električne struje brojno je jednaka količniku jačine električne struje i poprečnog preseka jedinične površine provodnika: r I j = = nev S gde je I jačina struje koja protiče kroz poprečni presek provodnika površine S.

Kada se rad vrši protivu sila polja za A se dobija negativna vrednost. do tačke B.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom gde je R otpor na 00C.. Električni rad – Prilikom pomeranja naelektrisanja Q u elektrostatičkom polju od tačke A. Ekvivalentna otpornost redne veze otpornika Re = ∑ Ri = R1 + R2 + .. + Rn i =1 n Ekvivalenta otpornost paralelne veze otpornika n 1 1 1 1 1 =∑ = + + .. koja se nalazi na potencijalu ϕ A . a obrnuto proporcionalna njegovoj otpornosti. Naponi na otpornicima se uzimaju sa pozitivnim predznakom ako je referentni smer struje kroz otpornik saglasan sa smerom obilaska po konturi i obrnuto. koja se nalazi na potencijalu ϕ B sile polja izvrše rad koji je jednak: A = Q(ϕ A − ϕ B ) = QU AB Ako se na osnovu ovog izraza dobije pozitivna vrednost to znači da su sile polja izvršile rad. kora biti zadovoljen drugi Kirhofov zakon koji se iskazuje sledćom relacijom: ∑ E − ∑ RI = 0 ili ∑ E = ∑ RI pri čemu elektromotorne sile treba uzimati sa pozitivnim predznakom ako je njihov smer saglasan sa proizvoljno odabranim smerom obilaska po konturi i obrnuto. Snaga P kojom se rad sila stacionarnog električnog polja transformiše u toplotnu energiju na nekom otporniku.. proporcionalna je otpornosti otpornika R i kvadratu struje I kroz otpornik (Džulov zakon): U2 P = RI 2 = UI = R Teorija superpozicije – Jačina struje u bilo kojoj grani složenog linearnog električnog kola. + Re i =1 Ri R1 R2 Rn Omov zakon – Jačina struje kroz provodnik upravo je proporcionalna naponu na krajevima provodnika. a α temperaturni koeficijent otpora. Omov zakon se može napisati u jednom od sledećih oblika: U U I= U = IR R = R I Prvi Kirhofov zakon – algebarski zbir jačina struja u provodnicima koji se sustiču u jednom čvoru električne mreže jednak je nuli: ∑I k −1 n k =0 Drugi Kirhofov zakon – U bilo kojoj zatvorenoj konturi električnog kola (zatvorena putanja formirana od grana kola) koja sadrži proizvoljan broj elektromotornih sila i otpornika. nastala kao posledica jednovremenog dejstva svih generatora 23 .

2 Kolika količina elektriciteta će da protekne kroz poprečni presek provodnika u toku jednog minuta.15 ⋅ 10 9 C = 1.15GC.5 Iz kosmosa prema Zemlji kreću se protoni čija je prosečna brzina oko v = 470 km s .6 C 2. Izračunaj srednju jačinu električne struje. Kolika je gustina struje u vlaknu? REŠENJE: j= I 4I 4 ⋅ 125 ⋅ 10 −3 A A A = 2 = = 4 .3 Ako pri „udaru“ groma kroz vazduh protekne količina elektriciteta 20C. a unutrašnja otpornost ekvivalentna otpornosti dvopola.4 Kroz vlakno sijalice prečnika 19µm protiče struja jačine 125mA. koliko vremena traje protok elektriciteta? REŠENJE: q 20C = 10 −3 s = 1ms t= = 3 I 20 ⋅ 10 A 2. 2. REŠENJE: Srednja jačina električne struje je protekla količina elektriciteta za dato vreme. jednaka je algebarskom zbiru jačina struja koje bi u toj grani tekla pod dejstvom pojedinih generatora kada su svi ostali generatori zamenjeni svojim unutrašnjim otpornostima. Tevenenova teorema – Svako linearni aktivni dvopol sa nepromenljivim otpornicima i generatorima može se zameniti realnim naponskim generatorom čija je elektromotorna sila jednaka naponu praznog hoda dvopola. Kada ih Zemljino magnetno polje. kolika bi bila 24 . Njihova koncentracija je n = 8.7cm −3 .41 ⋅ 10 8 2 = 441 2 S d π m mm 2 19 ⋅ 10 −6 m π ( ) 2. iznad atmosfere.1 Električna struja teče između «ploča» kondenzatora (površine Zemlje i sloja na visini 50-ak kilometara) «prenoseći» svakog dana količinu elektriciteta od približno 0. ne bi skretalo i rasejavalo. pri srednjoj jačini električne struje od 20kA. ako kroz provodnik protiče električna struja jačine 10mA? REŠENJE: q = It = 10 ⋅ 10 −3 A ⋅ 60 s = 0 .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom u kolu. pa je: q 0.7kA I= = t 24 ⋅ 60 ⋅ 60s 2.

Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom gustina električne struje tih protona koja bi uvirala u atmosferu? Kolika bi bila ukupna jačina te struje? Poluprečnik Zemlje je R = 6370km .9 Od nikelinske trake širine a = 1cm i debljine d = 0 . Ako je 10 ⋅ 10 6 brzina elektrona v = 10 6 m s .6 ⋅ 10 −19 C ⋅ 470 ⋅ 10 3 I = neυ ⋅ 4 R 2π = 4πjR 2 = 33.6 j max = neυ ⇒ υ = max = 29 −3 −19 ne s 10 ⋅ m ⋅ 1.6 ⋅ 10 C 2. REŠENJE: l l 10 −2 m R = ρ = ρ 2 = 2Ωm = 255MΩ 2 S r π 5 ⋅ 10 −6 m π ( ) 2.7 ⋅ 10 6 ⋅ m −3 ⋅ 1.4mm treba napraviti otpornik čiji je otpor R = 1Ω .8 Ako nervno vlakno zamislimo kao cilindar poluprečnika r = 5µm i dužine l = 1cm koliki je električni otpor tog vlakna? Specifični otpor supstance vlakna (aksoplazme) je ρ = 2Ωm .5 ⋅ 10 −7 2 s m 2.7 Snop elektrona „daje“ električnu struju gustine j = 10 A mm 2 . REŠENJE: j = neυ = 8. Kolika je zapreminska gustina elektriciteta? REŠENJE: Zapreminska gustina ρ je jednaka ρ = ne pa je: j C j = neυ = ρυ ⇒ ρ = = 10 3 υ m 2. Ako je koncentracija slobodnih elektrona n = 10 29 m −3 proceni srednju brzinu usmerenog kretanja elektrona. REŠENJE: A j mm m2 = 0 . Kolika je potrebna dužina trake? Specifični otpor nikelina je ρ = 4 ⋅ 10 −7 Ωm .3GA A m = 6. REŠENJE: R=ρ adR l l =ρ ⇒l = = 10m ρ S ad 25 .6 Metalni provodnici mogu da izdrže protok električne struje čija je gustina oko j max = 10 A mm 2 .

Ako je otpor vlakna sijalice na 0 0 C jednak R0 = 24Ω . Ovaj otpor je približno 15 puta veći od otpora na 0 0 C . dok na temperaturi t = 20 0 C koeficijent otpora? REŠENJE: iznosi ρ = 2.13 Na kojoj temperaturi otpor žice od nihroma iznosi R = 48Ω . 2. R = R0 (1 + α∆t ) = 275.6 ⋅ 10 −8 Ωm .062 ⋅ 10 −9 ( 0 C ) . Za veće temperaturne promene koristi se relacija: R = R0 (1 + α∆t + β ∆t 2 + γ∆t 3 ) Kada se zamene zadate vrednosti dobija se R = 355Ω . −1 otpor na temperaturi 0 0 C R0 = 36Ω ? Temperaturni koeficijent otpora nihroma REŠENJE: R = R0 (1 + αt ) ⇒ t = 26 R − R0 = 8330 C α R0 .02mm .4 ⋅ 10 −7 Ωm .10 Volframsko vlakno sijalice ima prečnik d = 0.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 2. Termički koeficijenti otpora za volfram iznose približno α = 5.12 Specifični otpor aluminijuma na 0 0 C iznosi ρ 0 = 2 .004( 0 C ) ρ 0t 2. γ = 0. β = 0. kolika je dužina vlakna? REŠENJE: Rd 2π l= = 14cm 4ρ 2.7 ⋅ 10 −6 ( 0 C ) . Ako je specifični otpor zagrejanog vlakna ρ = 7 . ako je njen ρ = ρ 0 (1 + αt ) ⇒ α = je α = 4 ⋅ 10 −4 ( 0 C ) .4 ⋅ 10 −8 Ωm . a ukupni otpor zagrejanog vlakna R = 330Ω . Koliki je temperaturni ρ − ρ0 −1 = 0.5Ω Prethodna formula važi samo za male temperaturne promene. proceni otpor na radnoj temperaturi. Koliko puta je −1 −1 −1 otpor na radnoj temperaturi veći od otpora na 0 0 C ? REŠENJE: Ako za zavisnost otpora od temperature koristimo približnu formulu dobija se.24 ⋅ 10 −3 ( 0 C ) .11 Pretpostavimo da je radna temperatura sijalice t = 2000 0 C .

Elektroni padaju na površinu štapa koja je „zasečena „ u obliku j = 0 . Kolika je u eV kinetička energija usmerenog kretanja? Površina poprečnog preseka provodnika je S = 1mm 2 . a užeg d 2 = 2mm .1 mm 2 REŠENJE: I 4I 4q 4q = 19 .Štap je postavljen u pravcu ose snopa.2 mm 2 klina pod uglom α = 30 0 (vidi sliku).17 U rentgenskoj cevi širi snop elektrona obrazuje struju gustine A . REŠENJE: 1 1 ⎛ I ⎞ −17 E k = mυ 2 = m⎜ ⎟ = 1.16 Provodnik kroz koji protiče struja sastoji se iz dva dela valjkastog oblika kao na slici. kolika je gustina Ako u širem delu protiče električna struja gustine j1 = 2 mm 2 u užem delu? REŠENJE: Jačina struje u oba poprečna preseka je ista.14 Poprečni presek provodnika je krug čiji je prečnik d = 0. ali se gustine struja menjaju pa je: ⎛d ⎞ S A MA I = j1 S1 = j 2 S 2 ⇒ j 2 = j1 1 = j1 ⎜ 1 ⎟ = 8 =8 2 2 ⎜d ⎟ S2 mm m ⎝ 2⎠ 2 2. Ako je površina S = 100 mm 2 kolika je jačina električne struje? 27 .8 ⋅ 10 eV 2 2 ⎝ neS ⎠ 2 2. Prečnik preseka debljeg valjka iznosi d1 = 4mm . A .9 s j= = 2 = 2 ⇒t = S d π d πt jd 2π 2.15 Kroz provodnik protiče električna struja jačine I = 10 A . Za koje vreme će kroz provodnik da protekne količina elektriciteta q = 1C ako kroz A ? provodnik protiče struja konstantne gustine j = 0 .8mm .5 ⋅ 10 22 cm −3 .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 2. a koncentracija slobodnih elektrona n = 2.

20 Otpornost jednog metalnog provodnika na temperaturi t 1 = 10 0 C ima vrednost R1 = 20 . Kolika količina elektriciteta prođe kroz poprečni presek provodnika u s toku vremena t1 = 3s ? REŠENJE: t1 q = ∫ Idt = a ∫ t 2 dt = a 0 0 3 t1 A 33 − 0 = 3 2 ⋅ = 27C 3 s 3 3 2.4 ⋅ 10 −8 Ωm .19 Jačina električne struje se menja u toku vremena po zakonu I = at 2 gde je A a = 3 2 . a na temperaturi t 2 = 80 0 C je R2 = 26 .004 0 C −1 R2 R0 (1 + αt 2 ) R1t 2 − R2 t 1 28 .8Ω . Kolika je otpornost R0 tog provodnika na 0 0 C ? REŠENJE: R1 = R0 (1 + αt 1 ) R2 = R0 (1 + αt 2 ) ⇒ R1 R0 (1 + αt 1 ) R2 − R1 = ⇒α = = 0 .18 Specifični otpor provodnika na temperaturi t1 = 15 0 C iznosi ρ1 = 1.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom S α REŠENJE: Površina poprečnog preseka štapa iznosi: S n = S sin α I = jS n = jS sin α = 10 A pa je jačina struje: je toplotni koeficijent otpora α = 4 ⋅ 10 −3 ( 0 C ) ? −1 2.48 ⋅ 10 −8 Ωm 2. Izračunati temperaturni koeficijent otpora α provodnika.4Ω .4 ⋅ 10 −8 [1 + 4 ⋅ 10 −3 (30 − 15)] = 1. Koliki je specifični otpor tog provodnika na t 2 = 30 0 C ako REŠENJE: ρ 2 = ρ1 (1 + α∆t ) = ρ1 [1 + α (t 2 − t1 )] ρ 2 = 1.

a pri uključivanju samo drugog grejača za t 2 = 12 min . Odrediti vrednost napona U i snage spirale P . cm REŠENJE: 2 I A ⇒ I = jS = j ⋅ r 2π = 320 2 ⋅ 0 .2827433 ⋅ 10 − 2 = 36 .21 Čajnik ima dva grejača.23 Rešo je priključen na izvor napona U = 110V .3 ⋅ 10 −1 cm π S cm U = RI = RjS = 40 ⋅ 320 ⋅ 0 .22 Metalna spirala otpornosti R = 40Ω napravljena je od žice prečnika 2r = 0 . REŠENJE: U2 U2 t1 t1 = R2 R1 R1t 2 = R2 t 1 12 R1 = 4 R2 R2 = 3 R1 U2 U2 t3 t1 = a) R1 R1 + R2 t 3 = 16 min U 2 (R1 + R2 ) U2 t4 t1 = R1 R2 R1 t 4 = 3 min b) 2.74W P= R 2. Pri uključivanju jednog grejača čaj provri za t 1 = 4 min .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom R0 = R1 ⇒ R0 = 20Ω 1 + αt 1 2. Spirala je priljučena na izvor napona U tako da gustina struje A iznosi j = 320 2 .19V j= ( ) U2 = 32 .6 l vode od t 1 = 20 0 C do t 2 = 100 0 C .6 mm . Za koje će vreme ista količina čaja da provri kada su uključena oba grejača i to: a) redno b) paralelno Smatrati da u oba slučaja ukupna količina toplote ide samo na zagrevanje čaja. Kolika je otpornost 29 . Za vreme t = 15 min na rešou se zagreje 0 .

4mm 2 .55Ω 6 −6 6 σ 1 S σ 2 S 50 ⋅ 10 0.6 ⋅ 10 −3 m 3 = 0 .11 A Rt Q = It = 24 .4 ⋅ 10 67 ⋅ 10 0.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom rešoa ako je koeficijent korisnog dejstva η = 40 %?. ako ove provodnike vežemo: a) redno b) paralelno? MS MS i σ 2 = 67 respektivno. REŠENJE: a) Re = R1 + R2 = 1 l1 1 l2 1 5 1 8 ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ = 0.24 Kolika količina elektriciteta q treba da prođe kroz električni grejač čija je otpornost R = 20Ω da bi se grejačem zagrejalo 100l vode za ∆t = 50 0 C u toku t = 30 min .količina toplotne energije koja je potrebna za zagrevanje vode m = ρ ⋅V kg ρ = 1000 3 m mc∆t = η ⇒ m = 1000 kg ⋅ 0 . a srebrna l 2 = 8m . kg C REŠENJE: Q = mc∆t = mc(t 2 − t 1 ) . Koliki će da bude ekvivalentni otpor. Specifične provodnosti zlata i srebra su σ 1 = 50 m m Oba provodnika imaju jednake površine poprečnog preseka S = 0. Specifična toplota vode je J c = 4186 0 .11 ⋅ 30 ⋅ 60 = 4 .68Ω R mc∆t 2.34 ⋅ 10 4 C Q = mc∆t = I 2 Rt ⇒ I = 2. REŠENJE: mc∆t = 24 .4 ⋅ 10 −6 30 .6 kg m3 ηU 2 t U 2t ⇒ R= = 21.25 Zlatna žica duga l1 = 5m .

Proceni kolika je jačina struje koja može da dostiže vrednost i do E = 5 m protekne kroz telo čoveka visine h = 2m . ako se napon na njegovim krajevima : a) poveća dva puta b) smanji dva puta REŠENJE: a) Na osnovu Omovog zakona može se zaključiti da se jačina struje kroz provodnik poveć dva puta b) Na osnovu Omovog zakona može se zaključiti da se jačina struje kroz provodnik smanjuje dva puta 2.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom b) Re = R1 R2 l1l 2 = = 0.27 Ako kroz provodnik priključen na konstantni napon U = 12V u toku 1h protekne količine elektriciteta q = 80kC odrediti otpor tog provodnika.26 Šta biva sa jačinom struje u provodniku. jačina električnog polja kV . REŠENJE: R= U Ut 12 ⋅ 3600 = = = 0.14Ω R1 + R2 S (l1σ 2 + l 2σ 1 ) 2.28 Na zemlji ispod 400 kilovoltnog dalekovoda. ako je otpor tela (sa otporom kontakta sa zemljom) jednak R = 1MΩ ? REŠENJE: Između glave i stopala čoveka vlada napon : U = Eh = 10kV pa je jačina struje koja protiče kroz telo: I= U Eh = = 10mA R R 31 .54Ω I q 80 ⋅ 10 3 2.

31 Provodnik dužine l . Koliki je unutrašnji otpor te baterije? REŠENJE: E = (R + r )I ⇒ I = E E E ⇒ I0 = ⇒ r = = 2 . U US Ur 2π = I= = R ρl ρl sledi: a) kada se napon poveća n puta toliko puta se poveća i jačina struje b) kada se dužina provodnika poveća n puta jačina struje se smanji n puta c) ako se poluprečnik poprečnog preseka poveća n puta jačina struje se poveća n 2 2.30 Baterija za tranzistorski radioprijemnik ima elektromotornu silu E = 9V . kratki spoj) onda kroz tu žicu teče struja jačine I 0 = 4 A . Koliko vremena je potrebno da slobodni elektron pređe put od jednog do drugog kraja provodnika? Koncentracija slobodnih elektrona u bakru je n = 8.4 ⋅ 10 22 cm −3 .29 Izvor ima elektromotornu silu E = 6V i unutrašnji otpor r = 1Ω .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 2. a specifični otpor ρ = 17 nΩ ⋅ m .32 Bakarni provodnik dužine l = 1m priključen je na izvor napona U = 6V . 32 . čiji je poluprečnik poprečnog preseka r . ako na taj izvor priključimo potrošač otpora R = 5Ω ? REŠENJE: E = 1A R+r I= 2. Ako polove te baterije spojimo kratkom bakarnom žicom čiji otpor možemo zanemariti (tzv.25Ω R+r r I0 2. priključen je na napon U . Kako se menja jačina struje u tom provodniku kada povećamo n puta: a) napon b) dužinu provodnika c) poluprečnik poprečnog preseka? REŠENJE: Na osnovu Omovog zakona. Kolika će da bude jačina struje koja će proticati kroz kolo.

Kolika količina elektriciteta protekne kroz provodnik za vreme ∆t = 1 min . ako je otpor provodnika R = 10Ω ? REŠENJE: ∆q = I1 + I 2 U +U2 ∆t = 1 ∆t = 90C 2 2R 2.33 Napon na krajevima provodnika menja se linearno od vrednosti U 1 = 10V do vrednosti U 2 = 20V . Nađi ekvivalentne otpore u ovim slučajevima.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom REŠENJE: I = neSυ U US I= = R ρl t= l υ = ρl 2 ne U = 38s 2. R2 = 6Ω i R3 = 3Ω vezani su kako je to prikazano na slici. a) REŠENJE: b) c) a) Kada paralelno vezane otpore R2 i R3 zamenimo njihovim ekvivalentnim otporom R23 dobićemo vezu prikazanu na crtežu.34 Otpori R1 = 2Ω . Prema tome je: R R Re = R1 + R23 = R1 + 2 3 = 4Ω R2 + R3 b) (R + R2 )R3 R R = 218Ω Re = 12 3 = 1 R12 + R3 R1 + R2 + R3 33 .

36 Odrediti vrednost otpornosti R x tako da se na njemu razvije maksimalna vrednost snage i naći tu snagu.1 A R1 + R2 b) Kada je prekidač K zatvoren napon na krajevima provodnika a je jednak nuli ( U AB = 0 ). R1 = 6Ω. Dato je U = 120V . REŠENJE: a) I = E = 0 . R2 = 8Ω 34 . Smatraj da je otpor provodnika a jednak nuli.35 Kolika je jačina struje koja protiče kroz otpornik R1 kada je prekidač K: a) otvoren b) zatvoren Vrednosti veličina prikaznih na crtežu su R1 = 60Ω . pa je i jačina struje kroz otpornik jednaka nuli U ( I 1 = AB = 0 ) R1 2.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom c) R R + R1 R3 + R2 R3 1 1 1 1 ⇒ = + + = 1 2 Re R1 R2 R3 R1 R2 R3 ⇒ Re = R1 R2 R3 = 1Ω R1 R2 + R1 R3 + R2 R3 2. E = 10V . R2 = 40Ω . r = 0.

R2 = 6 Ω . Odrediti vrednost otpora R x tako da se na njemu razvija maksimalna snaga kao i vrednost te snage.37 U kolu prikazanom na slici dato je U = 36V .28 A I x = 10 A Px = R x I x = 343W 2.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom REŠENJE: I x = I1 I1 = R2 R2 + R x U (R2 + R x ) U = R R R1 (R2 + R x ) + R2 R x R1 + 2 x R2 + R x Ix = U (R2 + R x ) R2 UR2 ⋅ = R2 + R x R2 R x + R1 (R2 + R x ) R2 R x + R1 (R2 + R x ) 2 Px = R x I x dPx 48 = 0 ⇒ 14 R x = 48 ⇒ R x = ≈ 3. R1 = 8Ω . REŠENJE: 2 Re = R1 R2 8 ⋅6 = = 3 .428Ω dR x 14 I 1 = 14.43Ω R1 + R2 8 + 6 Px = R x I 2 I= U Re + R x ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 2 R x = Re ⎛ U P = Rx ⎜ ⎜R +R x ⎝ e dP =0 dR x dP ⎛ U =⎜ dR x ⎜ R x + Re ⎝ ⎛ U ⎞ ⎟ + R x ⋅ 2⎜ ⎜R +R ⎟ e ⎝ x ⎠ 2 ⎞⎛ −U ⎟⎜ ⎟⎜ (R + R )2 ⎠⎝ x e ⎞ ⎟=0 ⎟ ⎠ 35 .

24 A R x + Re ⎞ ⎟=0 ⎟ ⎠ Px = R x I 2 = 94 .38 Galvanometar unutrašnje otpornosti r = 8Ω vezan je na red sa otporom od R = 200Ω . Kolika je otpornost šanta? REŠENJE: (R + r )I = U rI + R1 (I + I 1 ) = U rI = r1 I 1 ⇒ I 1 = rI r1 ⎛ rI ⎞ rI + R1 ⎜ I + ⎟ = U ⎜ r1 ⎟ ⎠ ⎝ ⎛ r⎞ I ⎜ r + R1 + R1 ⎟ = U ⎜ r1 ⎟ ⎠ ⎝ U I= R+r U ⎛ r⎞ ⎜ r + R1 + R1 ⎟ = U ⎜ R+r⎝ r1 ⎟ ⎠ 36 .Ako se otpor R zameni otporom R1 = 40Ω da bi kroz galvanometar tekla struja iste jačine galvanometar se mora šantirati otporom r1 .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 2 R xU 2 U2 − =0 (Rx + Re )2 (Rx + Re )3 ⎛ 2 Rx 1 U 2⎜ ⎜ (R + R )2 − (R + R )3 e x e ⎝ x R x + Re − 2 R x =0 (Rx + Re )3 Re − R x = 0 R x = Re I= U = 5 .46W 2.

2.396 A Ri + R 50 + 0. Odrediti: a) intenzitet struje u kolu b) napon na krajevima prijemnika c) električnu snagu prijemnika REŠENJE: E 20 20 a) I = = = = 0.39 Generator stalne elektromotorne sile E = 20V .8V c ) P = I 2 R = 7 . Odrediti napone na krajevima otpornika i snage na njima usled Džulovog efekta.5Ω i prijemnik otpornosti R = 50Ω vezani su kao na slici. R2 = 300Ω i R3 = 500Ω .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom r + R1 + R1 r = R+r r1 ⎛ r⎞ R1 ⎜1 + ⎟ = R ⎜ r⎟ 1⎠ ⎝ ⎛ r⎞ 40⎜1 + ⎟ = 200 ⎜ r⎟ 1⎠ ⎝ r1 = 2Ω Ovi otpornici služe za ograničenje struje kroz galvanometar. REŠENJE: E I= = 20mA R1 + R2 + R3 U 1 = R1 I = 4V U 2 = R2 I = 6V U 3 = R3 I = 10V P1 = R1 I 2 = 80mW P2 = R2 I 2 = 120mW P3 = R3 I 2 = 200mW EI = 400mW 37 .84W 2. unutrašnje otpornosti Ri = 0 .40 Generator stalne elektromotorne sile E = 20V i zanemarljive unutrašnje otpornosti i otpornici otpornosti R1 = 200Ω .5 50.5 b ) U = RI = 19. Obrazuju električno kolo kao na slici.

05Ω i prijemnici R1 = 300Ω . R2 = 700Ω i R3 = 400Ω vezani su u kolo prikazano na slici.019 A ≈ −0.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 2.2Ω i Ri 2 = 0. unutrašnjih otpornosti Ri1 = 0. REŠENJE: I1 + I 3 = I 2 Na osnovu I Kirhofovog zakona može se napisati: (Ri1 + R1 )I 1 − R3 I 3 = E1 I 2 ( R 2 + Ri 2 ) + R 3 I 3 = E 2 (I 1 + I 2 )(R2 + Ri 2 ) = R2 I 1 + R2 I 2 + Ri 2 I 1 + Ri 2 I 2 Na osnovu II Kirhofovog zakona može se napisati: n g − (nČ − 1) = 3 − 1 = 2 Ri1 I 1 − E1 + R1 I 1 − R3 I 3 = 0 R2 I 2 − E 2 + Ri 2 I 2 + R3 I 3 = 0 I 1 (Ri1 + R1 ) − R3 I 3 = E1 300.05 I 3 = 6 I 3 = −0.2 I 1 − 400 I 3 = 20 700.05 I 1 + 1100.040 A = 40mA I 1 (R2 + Ri 2 ) + (R3 + R2 + Ri 2 )I 3 = E 2 nČ − 1 = 2 − 1 = 1 38 . Odrediti struje u svim granama kola.020 A = −20mA I 2 = 40 − 20 = 20mA I 1 = 0.41 Generator E1 = 20V i E 2 = 6V .039 A ≈ 0.

1 − 30 = 5V 2. R4 = 200 Ω . E 3 = 30V i četri prijemnika otpornosti R1 = 100Ω . R3 = 150Ω .45 A U 220 P= 39 . Odrediti jačinu struje u kolu i napon između tačaka A i B. Koliki je otpor sijalice na radnoj temperaturi? Kolika je jačina struje koja protiče kroz vlakno? REŠENJE: U2 U 2 220 2 ⇒R= = = 484Ω R P 100 P 100 P = UI ⇒ I = = = 0 . E 2 = 5V . R2 = 50 Ω . REŠENJE: − E1 + E 2 − E 3 + R2 I + R3 I + R4 I + R1 I = 0 I (R1 + R2 + R3 + R4 ) = E1 + E 3 − E 2 I= 50 = 0 .42 Tri generatora elektromotornih sila E1 = 25V .43 Električni toster namenjen za rad pri naponu od U = 120V ima unutrašnji otpor R = 10 .6 Ω .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 2.1 A 500 U AB + E 3 = R3 I + R4 I U AB = (R3 + R4 )I − E 3 = 350 ⋅ 0 . vezani su u kolo kao na slici.6 2. Kolika je snaga tog tostera? REŠENJE: U 2 120 2 P= = = 1360W R 10 .44 Sijalica snage P = 100W namenjena je za rad na naponu U = 220V .

5V i sijalice snage P2 = 60W koja je priključena na izvor napona U 2 = 220V . u toku tog istog vremena. Energija je: W = UIt = Pt Iako nema velike razlike između jačina struja (ili količina elektriciteta) druga sijalica «proizvodi» veću svetlosnu energiju jer se priključuje na viši napon.27C U2 U sijalicama se električna energija indirektno transformiše u svetlosnu. oslobođena ukupna količina toplote u kolu? REŠENJE: a) E = 52 E2 E A ⇒ A = Eq = EIt = E 10 = 50 J t= t= 4 .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 2.5 + 0.4 ⋅ 10 6 Q = = 0. a) Koliki rad izvrše strane sile u izvoru u toku t = 10 s ? b) Kolika se količina toplote oslobodi u izvoru za isto to vreme? c) Kolika se količina toplote oslobodi u potrošaču za vreme t = 10 s ? d) Kolika je.1 ⋅ 10 3 ⋅ (0.5Ω priključen je potrošač otpora R = 4 .1kΩ da bi se u njemu oslobodila količina toplote 0 .46 Koliko vremena treba da protiče struja jačine 0 .1s RI 2 0.5⎜ ⎝R+r⎠ ⎝ 4.5 + 0 .5 R+r R+r q 2 2 2 5 ⎛ ⎞ ⎛ E ⎞ b) Qr = rI t = r ⎜ ⎟ ⋅ 10 = 5 J ⎟ t = 0. REŠENJE: Količine elektriciteta su: P ⋅t Q1 = I 1t = 1 = 0.47 Na izvor čija je EMS jednaka E = 5V . 2.45 Uporedi količinu elektriciteta koja protekne u toku 1s kroz jedan poprečni presek vlakna sijalice za džepnu lampu snage P1 = 1W koja je priključena na izvor napona U 1 = 4 . a ta energija ne zavisi samo od količine proteklog elektriciteta. a unutrašnji otpor r = 0 .2kA kroz provodnik čiji je otpor 0 .2 ⋅ 10 3 ) 2 2.4 MJ ? REŠENJE: Q = RI 2 t ⇒ t = 0.22C U1 Q2 = I 2 t = P2 ⋅ t = 0.5Ω .5 ⎠ 40 .

5⎜ ⎝R+r⎠ ⎝ 4.5 ⎠ d) QR + r = Qr + QR = 5 + 45 = 50 J = A 2 2 41 .5 + 0.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 5 ⎛ ⎞ ⎛ E ⎞ c) QR = R⎜ ⎟ ⋅ 10 = 45 J ⎟ ⋅ t = 4.

Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 3. Indukcija magnetnog polja na rastojanju r od dugog pravolinijskog provodnika kroz koji protiče električna struja jačine I možemo izračunati po Bio-Savarovom zakonu: µ I B= 0 ⋅ 2π r ⎛ Tm ⎞ gde je µ 0 = 4π ⋅ 10 −7 ⎜ ⎟ magnetna permeabilnost vakuuma.jedinični vektor usmeren od posmatranog elementa ka tački u kojoj je r indukcija polja B . jednaka je: r r F = Il xB r gde vektor Il ima smer kao električne struja. kroz koji protiče električna struja jačine I . Intenzitet vektora F jednak je: F = BIl sin α gde je α ugao koji zaklapa provodnik sa magnetnim linijma sila datog polja. Bio-Savarov zakon: magnetno polje koje izaziva vrlo mali deo provodnika dužine ∆l . ELEKTROMAGNETIZAM r Amperova sila kojom magnetno polje indukcije B deluje na provodnik dužine l . kroz koji protiče električne struja jačine I . Jedinica za indukciju magnetnog polja je tesla (T): [B] = [F ] = 1 N = 1T [I ] ⋅ [l ] A ⋅ m Lorencova sila deluje na naelektrisanu česticu (količine elektriciteta q ) koja se r r kreće brzinom υ kroz magnetno polje indukcije B : r r r F = qυ x B F = qυBsinα gde je α ugao koji zaklapa vektor brzine sa magnetnim linijama sila. a θ ugao koji zaklapa jedinični vektor sa posmatranim elementom (sa vektorom I ∆l ). u tački koja je za r udaljena od tog elementa može se izraačunati kao: µ I dl x r0 dB = 0 ⋅ 4π r2 µ I ⋅ dl sin θ dB = 0 ⋅ 4π r2 gde je r0 . ⎝ A ⎠ 42 .

Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom Indukcija magnetnog polja u centru kružnog provodnika poluprečnika r kroz koji protiče električna struja jačine I. možemo izračunati kao: µ I B= 0 ⋅ 2 r Indukcija magnetnog polja u centru solenoida jednaka je: B = µ 0 nI gde je n broj namotaja po jedinici dužine solenoida. Obrazac važi ako je dužina solenoida mnogo veća od njegovog prečnika.1/3 punog kruga 1 µ I B1 = ⋅ 0 3 2R µ I B2 = 0 (cos θ1 − cos θ 2 ) R 4π 2 3 cos θ1 = cos 30 0 = 2 3 cos θ 2 = cos 150 0 = − 2 43 . Jedinica za fluks je veber (Wb): [Φ ] = [B] ⋅ [S ] = 1T ⋅ m 2 = 1Wb 3. Odrediti vektor indukcije B u tački O. Fluks homogenog magnetnog polja indukcije B kroz površinu S jednak je: Φ = BS cos ϕ gde je ϕ ugao između normale ne površinu i magnetnih linija sila. B1 x θ2 R α 2 1 O B2 I θ1 R/2 REŠENJE: R R 1 1 1 α α cos = 2 = ⋅ = ⇒ = arccos = 60 0 2 R 2 R 2 2 2 0 0 α = 2 ⋅ 60 = 120 α = 120 0 .1 Data je strujna kontura oblika kao na slici.

Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom B2 = µ0 I 3 2πR µ0 I 3 1 µ0 I µ0 I ⎛ 3 1 ⎞ ⎜ − ⋅ = − ⎟ 2πR 3 2R 2R ⎜ π 3 ⎟ ⎠ ⎝ B = B2 − B1 = 3. dS = bdx c+a REŠENJE: r Φ = ∫ B ⋅ dS Φ= Φ= ∫ c µ0 I µ 0 Ib c + a dx µ 0 Ib c + a = ln bdx = c 2πx 2π ∫ x 2π c µ 0 Ib c + a ln 2π c 3. x2 x1 dx1 dx2 I b 1 x0 a x 2 44 h . x dx x I B dS x c a r Fluks je pozitivan zbog istog smera vektora B i dS .2 Odrediti fluks vektora magnetne indukcije koja potiče od beskonačno dugog provodnika kroz pravougaonu konturu dimenzija axb (u vakuumu). pomeri na rastojanje x od beskonačno dugog provodnika kroz koji protiče struja I .3 Odrediti proteklu količinu elektriciteta Q koja nastaje kada se pravougaona kontura otpornosti R . prikazana na slici.

4 Dva veoma duga paralelna pravolinijska provodnika i pravougaona kontura dimenzija axb nalaze se u istoj ravni. u vakuumu. Smer struje kroz provodnik (1) označen je na slici.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom REŠENJE: ∆Φ = Φ 2 − Φ 1 e=− i= e R t dΦ dt i= t dQ dt Φ 2 1 e dΦ Q = ∫ idt = ∫ dt = ∫ − dt = − (Φ 2 − Φ 1 ) R Rdt R 0 0 Φ1 Q= 1 (Φ1 − Φ 2 ) R x0 + a x +a µ0 I µ 0 Ih 0 dx1 µ 0 Ih x0 + a Φ1 = ∫ = hdx1 = ln ∫ 2πx1 2π x0 x1 2π x0 x0 x+a Φ2 = ∫ x µ0 I µ Ih x + a hdx 2 = 0 ln x 2πx 2 2π x0 + a µ Ih µ Ih x(x0 + a ) x0 Φ 1 − Φ 2 = 0 ln = 0 ln x+a 2π 2π x0 (x + a ) x µ 0 Ih x(x0 + a ) Q= ln 2πR x0 ( x + a ) 3. Odrediti struju u drugom provodniku tako da magnetni fluks kroz pravougaonu konturu bude jednak nuli. 45 .

Odrediti fluks kroz konturu.b = 20cm nalazi se na rastojanju d = 3cm od beskonačno dugog tankog pravolinijskog provodnika kroz koji teče struja I = 50 A . 46 .5 Provodnik savijen u obliku pravouglog trougla stranica a = 10cm .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom REŠENJE: Iz uslova zadatka sledi da je: ∆Φ = Φ 1 − Φ 2 = 0 Φ1 = Φ 2 Kako je: Φ1 = 4a 3 a 3 ∫ 2πx µ 0 I1 1 bdx1 = 4a µ 0 I 1b dx1 2π ∫ x1 a 3 4a 3 µ Ib µ Ib Φ 1 = 0 1 ln 3 = 0 1 ln 4 a 2π 2π 3 i Φ2 = 3a 2 ∫ 2πx a 2 µ0 I 2 2 bdx 2 = µ 0 I 2b ln 3 2π pa onda dobijamo: µ 0 I 1b µ I b ln 4 = 0 2 ln 3 2π 2π I 2 = I1 ln 4 ln 2 = 2 I1 ln 3 ln 3 3.

1kA ako provodnik zaklapa ugao ϕ = 90 0 sa magnetnim linijama sila? Uporedi tu silu sa težinom tela čija je masa 1g . U to polje postavljen je provodnik dužine l = 0. Kolika je jačina struje koja protiče koja protiče kroz provodnik? REŠENJE: F = BIl sin ϕ ϕ = 90 0 ⇒ I = F = 30 A Bl 3. Kolika je horizontalna komponenta sile kojom Zemljino magnetno polje deluje na dno provodnika dužine l = 10m na mestu gde je vertikalna komponenta zemljinog magnetnog polja B y = 5 ⋅ 10 −6 T ? REŠENJE: Fx = BIl sin ϕ = B y Il = 0 .8 Kroz provodnik tramvajske linije protiče struja jačine I = 400 A . Kolikom silom to polje deluje na deo provodnika dužine ∆l = 1cm kroz koji protiče električna struja jačine I = 0 .6 U blizini magneta indukcija magnetnog polja iznosi B = 10mT .02 N 47 .7 Između polova magneta je polje indukcije B = 1T . y= REŠENJE: N ⋅ 0 . F = BIl sin ϕ = 10 ⋅ 10 −3 3.1 ⋅ 10 3 A ⋅ 10 − 2 m ⋅ sin 90 0 = 0 .3m kroz koji protiče električna struja.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom REŠENJE: d +b r µ I µ I a µ Ia d +b d + b − x dx Φ = ∫ B ⋅ dS = ∫ 0 dS = ∫ 0 ⋅ ⋅ (d + b − x )dx = 0 ∫ x 2πx 2πx b 2πb d S S d dS = y ⋅ dx a (d + b − x ) b Φ = 1.34 ⋅ 10 −6 Wb 3. Ta sila je približno jednaka težini tela mase 1g. Kada je taj provodnik upravan na linije vektora indukcije onda magnetno polje na njega deluje silom F = 9 N .01N A⋅m Može se zapaziti da je sila malog intenziteta iako kroz provodnik protiče relativno „jaka“ struja.

pa da polje na provodnik deluje silom F = 50mN ? REŠENJE: F = BIl sin α ⇒ sin α = F 1 = ⇒ α = 30 0 BIl 2 3.12 Ram oblika kvadrata stranice a = 20cm nalazi se u homogenom magnetnom polju indukcije B = 1mT . Pretpostavimo da možemo smatrati da je njegova dužina mnogo veća od prečnika.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 3.10 Tipični laboratorijski kalem ima 1000 navoja po jednom metru dužine. Ako je fluks magnetnog polja kroz konturu Φ = 10mWb koliki je onda poluprečnik konture? 48 . Koliki ugao sa magnetnim linijama sila treba da zaklapa s vektor brzine da bi magnetno polje delovalo na elektron silom F = 1.1T ali tako da normala na površinu konture zaklapa ugao ϕ = 60 0 sa magnetnim linijama sila. Tada je: Φ = BS = Ba 2 = 10 −3 (2 ⋅ 10 −1 ) = 10 −3 ⋅ 4 ⋅ 10 −2 = 4 ⋅ 10 −5 = 40µWb 2 3. Kolika će da bude indukcija magnetnog polja u centru kalema (solenoida) kada se kroz njega propusti električna struja jačine I = 10 A ? REŠENJE: B = µ 0 nI = 12.6 pN ? REŠENJE: F = eυB sin α ⇒ sin α = 1 F = ⇒ α = 30 0 eυB 2 3.13 Kružna kontura nalazi se u homogenom magnetnom polju indukcije B = 0 . Koliki je maksimalni fluks magnetnog polja kroz ovaj ram? REŠENJE: Fluks je maksimalan kada je ram upravan na magnetne linije sila polja.57mT 3.9 Pod kojim uglom u odnosu na magnetne linije sila magnetnog polja indukcije B = 10mT treba postaviti provodnik dužine l = 2m kroz koji protiče električna struja jačine I = 5 A .11 Elektron uleti u homogeno magnetno polje magnetne indukcije B=1T m brzinom υ = 2 ⋅ 10 7 .

2mm .77 µ0 m 49 .l 2 = 20cm .2cm Bπ cos ϕ 3.14 Dat je elektromagnet l1 = 10cm . l = 2cm . REŠENJE: Sila u vazdušnom procepu je: F = I 1 ⋅ l ⋅ B0 odakle se izračunava magnetna indukcija B0 . F B0 = = 0 . tako da sila na provodnik u vazdušnom procepu kroz koji teče struja I 1 = 1A bude F = 16 ⋅ 10 −3 N . Jezgro je napravljeno od materijala čija se karakteristika magnećenja može predstaviti ⎛ A⎞ funkcijom H (B ) = 10 3 B 2 ⎜ ⎟ . S 2 = 8cm 2 i kvadratnog su oblika.8T B2 = 0 .4T B A H 0 = 0 = 636619.8T I1 ⋅ l Fluks je isti u celom kolu: B0 S 0 = B1 S1 = B2 S 2 ⇒ B0 = B1 = 0 . Odrediti struju I kroz namotaj elektromagneta ⎝m⎠ ako je broj namotaja N = 400 .se izračunava iz odnosa S1 = l 2 i predstavlja dužinu provodnika u polju.l 0 = 0.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom REŠENJE: Φ = BS cos ϕ = Br 2π cos ϕ ⇒ r = Φ = 25. čije su dužine Površine poprečnog srednjih preseka linija jezgra elektromagneta su S1 = 4cm 2 .

00 500 1.8 N Ova sila se uravnotežava sa privlačnom silom elektromagneta pa je: F/ = B0 S .80 400 1.35 200 0.15 Elektromagnetom preseka S1 = S 2 = 6cm 2 sa N = 400 zavojaka podiže teret mase Dimenzije naznačene na slici su m = 80kg .l 2 = 10cm . Za koliko treba povećati struju kroz namotaje ako se l 0 poveća na 0 . a rasipni fluks zanemarljiv. Polje je homogeno.l 0 = 0. 2µ 0 2 50 . l1 = 30cm .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom A m A 2 H 2 = 103 B2 = 160 m NI = H 0l0 + H1l1 + H 2l2 ⇒ I = 0 .10 600 1.odakle se izračunava magnetna indukcija B0 .558 A H1 = 103 B1 = 640 2 3.5mm da bi sila ostala nepromenjena.30 REŠENJE: Na teret mase m deluje zemljina teža silom F = mg = 784 .25 700 1.3mm .65 300 0. Odredit minimalnu vrednost struje za podizanje tereta i energiju u vazdušnom zazoru. Karakterisitka magnećenja je data tablicom: H ( A m) B(T ) 0 0 100 0.

3mm .23J 2 3. a polje u zazoru homogeno i kalem ima N = 400 zavojaka. S 2 = 7cm 2 .17 A A m NI 1 = 2 H 0 l 0 + H 1l1 + H 2 l 2 NI 2 = 2 H 0 l 0 + H 1l1 + H 2 l 2 / I 2 = 3.25 1.75 1.6 A m H 1 = H 2 = 650 I 1 = 2. S1 = S 0 = 6cm 2 .28T H0 = B0 µ0 = 1018591. 51 .28T Fluks je isti u celom magnetnom polju: S 0 B0 = S1 B1 = S 2 B2 ⇒ B0 = B1 = B2 = 1.3 B1 (T ) 0 0. Kriva mm 2 magnećenja je data tablicom: 0 100 200 400 600 700 H ( A m) 0 0.5 1.0 B2 (T ) Ovo su tablice magnećenja za oblasti (1) i (2).16 Elektromagnetom prema slici podiže se teret m = 60kg . Dužine i preseci naznačeni na slici su: l 0 = 0 .196 A W= 1 B0 H 0 ⋅ 2S 0 l 0 = 0.15 0. l 2 = 12cm .0 1.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom F = 2 F / ⇒ B0 1. A Pri dozvoljenoj gustini struje j = 5 . Ako je rasipni fluks zanearljiv. l1 = 40cm .25 0.1 0. odrediti prečnik provodnika. Tačke na grafiku B=B(H) spajati pravim linijama (dužima). odrediti minimalnu vrednost struje za podizanje tereta.

95T S2 NI = 2 H 0 l 0 + H 1l1 + H 2 l 2 ⇒ B A B0 = 1.6 N m = m1 + m2 = 60kg S = 2 S 0 = 12cm 2 B S F = 0 2µ 0 / 2 F = F / ⇒ B0 = 1. dužine srednje linije l1 i načinjeno je od feromagnetnog materijala čija se karakteristika magnećenja može aproksimirati dužima koje B-H koordinatnom sistemu spajaju tačke B(T) H(A/m) 0 0 0.11T B2 = 0.11T H 0 = 0 = 883309.0 400 Kotva je takođe kvadratnog poprečnog preseka S2 = b × b ima dužinu srednje linije l2 i načinjena je od materijala čija se karakterisitika magnećenja može aproksimirati dužima koje u B-H koordinatnom sistemu spajaju tačke 52 .11T B2 = B0 S 0 = 0.9 200 1.71mm j 3.99 A I S = ⇒ d = 0 .1 100 0.9 µ0 m B1 = 1. na kome se nalazi namotaj sa N navojaka i kotve. B0 S 0 = B1 S1 = B2 S 2 ⇒ B1 = B0 = 1.17 Elektromagnet se sastoji od jezgra.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom REŠENJE: F = mg = 60 g = 588.11T Φ = const. Jezgro je kvadratnog poprečnog preseka S = a × a .95T H 1 = 470 A m A H 2 = 650 m ekvivalentna šema magnetnog kola I = 1.

N S1 S2 l1 l2 l0 REŠENJE: Najpre treba odrediti površinu vazdušnog procepa. N=500. b Iz poznate noseće sile elektromagneta F= a a 2 B0 B2 2 S0 = 0 S 0 2 µ0 µ0 može se odrediti indukcija u vazdušnom procepu B0 = µ0 F S0 = 0. l0=0.7T dok se iz uslova B0 S0 = B1 S1 = B 2 S 2 određuju magnetne indukcije u jezgru B1 = 0.2 400 Dužina vazdušnog procepa između jezgra i kotve je l0.1b) odgovarajuće jačine magnetnog polja: H1 ≈ 146 A / m i H 2 ≈ 175 A / m 53 . F=936N.0 100 1. a sa karakterisitike magnećenja materijala (sl.5mm. Posmatrajmo presek elektromagneta načinjen kroz jezgro (sl. l2=0.467T i kotvi B2 = 1. Zanemariti rasipni fluks. ona tamnije osenčena i da iznosi S0 = axb = 24 cm 2 . odnosno površinu u vazdušnom procepu izmeću jezgra i kotve kroz koju se zatvaraju linije polja.05T .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom B(T) H(A/m) 0 0 0. l1=0.5m. površina kroz koju se zatvaraju linije polja. b=4cm. Numerički podaci: a=6cm.1a). Odrediti struju kroz namotaj tako da noseća sila ovog elektromagneta ima vrednost F.2m. Očigledno je da je zajednička površina.1 50 1.

na međusobnom rastojanju d=10 cm.18 Dva bakarna provodnika (ρ=1. preseka S=50 mm2.33 A 3.57 ⋅ 10 5 A / m potrebna magnetopobudna sila je (sl.75⋅10-8 Ωm ) dužine L=25 m.1c) H 1l 1 NI = H1 l1 + H 2 l 2 + 2 H 0 l 0 ≈ 665 A H 0l 0 H 0l 0 NI H 2l 2 sl.75 ⋅ 10 −8 25 -3 − 6 = 17. Odrediti srednju prosečnu silu koja deluje na jedan noseći izolator pri kratkom spoju na uređaju. Nosači se nalaze na rastojanju od 1 m. a posle S zamene brojnih vrednosti je: Rv = 2 ⋅ 1. Vodovi se koriste za priključivanje uređaja na napon U=120V.1c odnosno struja kroz namotaj je I ≈ 1.5⋅10 Ω 50 ⋅ 10 Pri kratkom spoju na uređaju kroz vodove teče struja: 54 . pričvršćeni su za zid nosačima od izolatora. L REŠENJE: Ukupna otpornost oba provodnika je Rv = 2 R ' = 2 ρ .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom Kako je jačina magnetnog polja u vazdušnom procepu H 0 = B0 µ 0 ≈ 5.

7 odakle je N=1427. a jačine polja Ho=Bo/µo=1.5 N.7/1.2=1190 .2A kroz N zavojaka namotaja izaziva u vazdušnom zazoru (lo=1 mm) fluks Φ=1mWb. Ako je pri toj struji jačina magnetnog polja u torusu 800 A/m. Du=90 mm).004 1/°C). izračunati broj zavojaka namotaja. 3.14=7.19 Jačina električne struje I=1. Dimenzije torusa naznačene su na slici (Ds=150 mm. a sila koja opterećuje d 1 F 2353 = = 90.86⋅ 10 A Rv 1.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom Ik = U 120 3 = − 3 = 6. Radna tačka u magnetnom kolu nije u oblasti zasićenja.75 ⋅ 10 Ukupna sila koja deluje na provodnike je: µo I 1 I 2 L µo I 2 L 4π ⋅ 10 −7 (6860) 2 25 F= = = = 2352.27 ⋅ 10 6 + 10 −3 (120π − 1)800 = 1127 + 301 = 1427. S obzirom da je Φ=BoSo=B1S1 i S=So=S1=0.20 Koliko procenata će se smanjiti privlačna sila elektromagneta ako temperatura namotaja poraste na 50°C. Na osnovu zakona ukupne struje je: N ⋅ I = H o lo + H1l1 = 10 −3 ⋅ 1.98 N=2353 N 2π ⋅ d 2π ⋅ d 2 ⋅ 10 ⋅ 10 − 2 Broj nosećih izolatorskih nosača je n = jedan nosač je F ' = L 25 +1 = + 1 = 26 .27⋅ 106A/m.03)2⋅3.25⋅(0. 55 . Provodnik namotaja je od bakra (α=0.065 cm2 vrednosti indukcije u zazoru je Bo=Φ/S=1. n 26 3.415T. REŠENJE: Srednja indukciona linija u torusu je: ⎛ D + Du ⎞ Ls = ⎜ s ⎟π − l o = (120π − 1) ⋅ 10 −3 m 2 ⎝ ⎠ a u zazoru lo=10-3m.

5 + 180 = 447. Presek magnetnog kola S=80cm2 je isti po celoj dužini linija polja. Ho=B/µo po zakonu ukupne struje je: REŠENJE: Iz Maxwell-ove formule F = NI = 2 H o lo + H1l1 + H 2 l2 = 2 B µo lo + H (l1 + l2 ) = 267. 2 3. Pošto je u vazdušnom zazoru B=Bo=µ oHo .5/300=1.5 AN S obzirom da je broj zavojaka N=300.83Io .2 Ro .21 Za prenos rotacionog kretanja sa motora na radni deo mašine frikcione spojnice treba obezbediti silu F=1 kN. potrebna jačina struje za obezbeđenje sile privlačenja F=1 kN je I=447. Ako je napon konstantan. Zavisnost B=B(H) je data tabelarno: 56 . F50 = 2 µo 2 µo 2 µo Sila privlačenja se zbog zagrevanja provodnika smanjila za 31%.3 mm između delova magnetnog kola.83⋅Bo Kako je po Maxwell-ovoj formuli privlačna sila elektromagneta: 2 B 2 S B50 S (0. kojom se delovi spojnice privlače pri zazoru lo=0. l0=0. Iz krive magnetisanja se nalazi da je pri ovoj indukciji jačina polja H=600 A/m. Za isti odnos se smanji magnetopobudna sila. Kriva magnetisanja je data. Dužine srednjih linija indukcije su l1=21 cm i l2=9 cm.83⋅Φo i B50=0. Odrediti potrebnu jačinu struje ako spojnica ima N=300 zavojaka.83Bo ) S = = = 0.22 Privlačna sila elektromagneta čiji namotaj ima N=450 zavojaka je F=620N. l1=30cm i l2=10cm. 3.3mm.69 Fo . fluks i indukcija. Dimenzije magnetnog kola elektromagneta su naznačene na slici: S0=S1=S2=6cm2. gde je Io− struja nezagrejanog provodnika. struja kroz otpornik pri zagrevanju opadne na I50=U/R50=0. Iz Maxwell-ove formule zbog nezasićenosti magnetnog kola i fluks kao i indukcija Φ50=0. a) 2 b) B S dobija se vrednost indukcije 2 µo B=0.832 Fo = 0.49 A.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom REŠENJE: Otpornost namotaja na temperaturi od 50°C je R50 = Ro (1 + α (50 − 0)) = Ro (1 + 0.004 ⋅ 50) = 1.56T.

S2=8cm2 i kvadratnog su oblika.2mm. Odrediti struju I kroz namotaj elektromagneta ako je broj namotaja N=400.2 40 0.17 57 .2 850 I N l 1. Rasipni fluks u magnetnom kolu je zanemarljiv.6 160 0. S 2 l 1. REŠENJE: Vidi zadatak 3.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom B(T) H(A/m) 0 0 0. Površine poprečnog preseka su S1=4cm2. l0=0. S 2 Odrediti jačinu struje kroz namotaj i energiju polja u vazdušnom zazoru. tako da sila na provodnik u vazdušnom procepu kroz koji teče struja I1=1A bude F = 16 ⋅10 −3 N . S 1 l 0. l2=20cm.23 Dat je elektromagnet sa dužinama srednjih linija l1=10cm.4 95 0.17 3. S 1 l0 f = H ( B ) = 10 3 B 2 ( A / m ) . s 0 l 2. REŠENJE: Vidi zadatak 3. Jezgro je napravljeno od materijala čija se karakterisitika magnećenja može predstaviti I N l 2.8 270 1.0 440 1.

25 700 1.25 Kriva magnetisanja materijala magnetnog kola data je tabelarno.35 200 0.2 40 0. a dimenzije magnetnog kola su: l0=1mm.24 Elektromagnetom preseka S1=S2=6cm2 sa N=400 zavojaka podiže se teret mase m=80kg.0 200 1. snagu toplih gubitaka u namotaju i privlačnu silu izmeću polova elektromagneta. Namotaj (N=300 zavojaka) je priključen na napon U=24V. Dimenzije naznačene na slici su l1=30cm.2 400 U 3 2 l 0. a rasipni fluks zanemarljiv. S 2 REŠENJE: Vidi zadatak 3.1 600 1.3mm. S 1 l 0. l1=l2=25cm.5mm da bi sila ostala nepromenjena. Polje je homogeno. l2=10cm i l3=0. Odrediti minimalnu vrednost struje za podizanje tereta i energiju u vazdušnom zazoru.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 3. S 0 sl.9 REŠENJE: Vidi zadatak 3. l3=10cm. Rasipni fluks zanemariti.8 130 1. Za koliko treba povećati struju kroz namotaje ako se l0 poveća na l0=0.65 300 0.3 I N l 1. H(A/m) B(T) 0 0 100 0.4 65 0.0 500 1. S0=S1=S2=25cm2.8 400 1. S3=100cm3. B(T) H(A/m) 0. Odrediti jačinu struje I pri kojoj je indukcija u vazdućnom zazoru B0=1T. s 0 l 2.17 1 58 .6 100 0.17 3.

Odrediti magnetni fluks elektromagneta ako se zna da mu se kalem sastoji iz 1000 navoja .10m.8m. Relativni magnetni permeabilitet je 1500.04 ⋅ 1000 ⋅ 1500 ⋅ ⋅ 0. da bi jačina magnetne indukcije B iznosila 0.01m2.4 ⋅ π ⋅ 10 −6 Φ = 0. srednje dužine magnetnog jezgra 0.8T. Koeficijent magnetnog rasipanja u vazdušnom prorezu jednak je nuli. REŠENJE: Jačina magnetnog polja u unutrašnjosti solenoida sračunavamo po formuli IN ⎛ A ⎞ H= ⎜ ⎟ l ⎝m⎠ gde je: I – jačina struje (A) N – broj navoja l – dužina (m) Kada znamo jačinu magnetnog polja i relativni permeabilitet možemo naći jačinu magnetne indukcije B po formuli B = µaH = µ0 µr H µ a .002m.je permeabilitet vakuuma i sistemu SI iznosi 4π ⋅ 10 −7 H m µ r .relativna permeabilnost Pošto nam je poznata jačina magnetne indukcije i poprečni presek solenoida možemo dobiti magnetni fluks Φ = BS = µ 0 µ r HS = µ 0 µ r Φ = 0.04A.0016m2 i vazdušnog proreza lv=0.je apsolutni permeabilitet µ 0 . a kroz njega protiče struja od 0.1 3. REŠENJE: Magnetni fluks u vazdušnom prorezu i magnetnom jezgru iznosi: 59 .075Wb IN S l 0.26 Dužina jezgra elektromagneta iznosi 0.27 Naći jačinu struje koja treba da protiče kroz kalem sa 300 navoja. a površina poprečnog preseka 0. poprečnog preseka 0.01 0 .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 3.

da bi m se savladala sila reakcije. Šine leže normalno na magnetno polje indukcije B . a zatvorene su otpornikom R .1Ω s 60 .28 Po šinama čije je međusobno rastojanje l .7 ⋅ 10 5 A m −6 0.00128Wb Prema krivoj magnećenja materijala nalazimo jačinu magnetnog polja u čeliku za jačinu magnetne indukcije B = 0. R = 0.4 ⋅ π 0.8T H C = 300 A m H C lC = 300 ⋅ 0. Zadati podaci: l = 1m .2T . Naći struju I kroz kolo kao i mehaničku silu.4 ⋅ π ⋅ 10 µ0 H v = 67 ⋅ 10 4 A m H v ⋅ l v = 67 ⋅ 10 4 ⋅ 0.0016 = 0.υ = 20 .8 = 240 AN Jačina magnetnog polja u vazdušnom prorezu iznosi Hv = B = 0.8 ⋅ 0.8 8 ⋅ 10 5 = = 6. kreće se provodnik brzinom υ .26 A N 300 3. B = 1. po intenzitetu i pravcu.002 = 1340 AN Magnetopobudna sila M iznosi: M = H C l C + H v l v = 240 + 1340 = 1580 A = NI Jačinu struje koja protiče kroz namotaj kalema izračunavamo po formuli I= M 1580 = = 5.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom Φ = BS = 0.

2 = 288 N Da bi se provodnik kretao konstantnom brzinom mora da deluje mehanička sila Fm = F = 288 N r koja ima pravac i smer brzine υ . ( ) 3.1T tako da magnetne linije sila budu paralelne sa ravni rama.29 Pravougaoni ram stranica a = 10cm i b = 5cm ima n = 10 namotaja tanke žice.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom REŠENJE: Prilikom kretanja provodnika kroz polje magnetne indukcije B indukuje se elektromotorna sila e : r r r e = l υ xB e = l ⋅υ ⋅ B e l ⋅υ ⋅ B = 240 A I= = R R r F = I ⋅l ⋅ B F = 240 ⋅ 1 ⋅ 1. a koliki obrtni moment magnetnih linija sila kada se kroz provodnik propusti struja jačine I = 1A ? REŠENJE: p m = nIS = nabI = 5 ⋅ 10 −2 M = p m B = 5 ⋅ 10 −3 N ⋅ m 61 . Ram se postavi u magnetno polje indukcije B = 0 . Koliki će da bude magnetni moment.

u L = L C0 dt Kada se kolo sa rednom vezom otpornosti R.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 4. KOLA SA NAIZMENIČNOM STRUJOM. OBRTNO MAGNETNO POLJE. gde je T−perioda odnosno vreme trajanja jednog ciklusa. ω −kružna učestanost. gde je I m= m amplituda struje . . Prostoperiodična elektromotorna sila se analitički izražava u obliku : e( t ) = e = E m cos(ωt + θ ) = E m cos( 2πf + θ ) .. f−učestanost. MERNI MOSTOVI Za periodične funkcije važi relacija : f ( t ) = f ( t + kT ) . induktivnosti L i kapaciteta C priključe na napon u=Um cos ωt u kolu će teći struja : U i = i( t ) = I m cos(ωt − ϕ ) . k= -n. -2. a ωt+θ−faza periodične funkcije. -(n-1). 1. FAKTOR SNAGE. u (t ). RLC ELEMENTI U KOLIMA. 2... SNAGA. U elektrotehnici su sledeće veličine opisane periodičnim funkcijama: f (t ) ∈ {e(t ). TROFAZNI SISTEM.637 I m π 2 Padovi napona na pasivnim komponentama kola sa naizmeničnom strujom su: T 1 di i uC = ∫ i( t )dt uR = R ⋅i . θ−početna faza. Efektivna vrednost periodične struje izračunava se prema relaciji: T 1 I eff = ∫ i 2 (t )dt T 0 a srednja vrednost u intervalu trajanja jedne periode T: T 1 I sr = ∫ i(t )dt T 0 U slučaju prostoperiodične vremenske promene struje važi : I 2I I eff = m i I sr = m = 0.. . . p(t )} Prostoperiodične funkcije vremena imaju oblik trigonometrijskih funkcija sinusa i kosinusa. -1. Z 62 . gde je: Em −amplituda. i(t ). .

Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom Impedansa kola je: 1 ⎞ ⎛ Z = R 2 + ⎜ ωL − ⎟ ⎝ ωC ⎠ 2 a XL=ω⋅ L reaktansa kalema i XC=1/ ω C reaktansa kondenzatora. 1 aktivna snaga: P = U m I m cosϕ = UI cosϕ (W) 2 1 reaktivna snaga: Q = U m I m sin ϕ = UI sin ϕ (VAr) 2 63 . Prelaz sa kompleksne na trenutnu vrednost naizmenične struje vrši se na osnovu relacije : i( t ) = Re Ie jωt = I m cos(ωt + θ i ) . Pri tome je omogućeno i crtanje fazorskih dijagrama napona i struja. a vektori kompleksnim brojevima u kompleksnoj ravni onda se prostoperiodične veličine mogu predstaviti kompleksnim brojevima uvođenjem kompleksnih predstavnika. a fazna razlika: 1 ωL − ωC ϕ = arctg R Prostoperiodične veličine se mogu predstaviti obrtnim vektorima ( fazorima). Y= { } Snaga naizmenične struje u kompleksnom obliku je : S = P + jQ . a B−susceptansa. Shodno tome sabiranje struja i napona u kolu vrši se kao i kod vektora. Ako se prostoperiodične veličine mogu predstaviti obrtnim vektorima. Kompleksni broj A se može predstaviti na jedan od načina: A = a1 + ja 2 = Am e jθ = Am ( cosθ + j sin θ ) pri čemu je : a 2 Am = a12 + a 2 θ = arctg 2 a1 Napon i struja u kompleksnom obliku su : U = U m e jθ u I = I m e jθ i = I a + jI r a impedansa Z i admitansa Y su : Z = R + jX = Z ( cos ϕ + j sin ϕ ) = Z ⋅ e jϕ 1 1 R X = = 2 −j 2 = G + jB 2 Z R + jX R + X R + X2 gde je G−konduktansa. koji su određeni intenzitetom i uglom u odnosu na referentnu osu kao što je naizmenična veličina određena amplitudom i početnom fazom. Pri rešavanju kola naizmenične struje korišćenjem kompleksnog računa koriste se sve moguće metode koje se koriste za rešavanje kola jednosmerne struje.

Il=If .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom prividna snaga : 1 S = U m I m = UI (VA) 2 Uslov prilagođenja prijemnika na generator u kolu naizmenične struje je: Z p = Z g ( R p = Rg . ω 0 = .induktivnosti L i kapaciteta C je : 1 1 U . Il= 3 If . U simetričnom trofaznom sistemu odnos linijskih napona Ul i struja I1 faznih napona Uf i struja If pri sprezi u trougao je Ul=Uf . Aktivna snaga simetričnog trofaznog sistema je : P = 3 ⋅ U l I l cosϕ a reaktivna snaga : Q = 3 ⋅ U l I l sin ϕ Kod obrtnog polja trofaznog sistema intenzitet vektora magnetne indukcije je : 3 B = Bm 2 a pravac vektora je u funkciji vremena određen sa α = ω ⋅ t Wheatston-ov most: se koristi za merenje otpornosti (otpornici. U trofaznom sistemu trenutne vrednosti napona su: 2 ⎞ 2 ⎞ ⎛ ⎛ u1 = U m cosωt . ωL = ωC R LC U kolu koje sadrži paralelnu vezu kalema (R.1) 2 −j π 2 j π 64 . U 2 = U me 3 i U 3 = U me 3 . pri čemu je I m = tj. X p = − X g ) Uslov za rezonansu u kolu sa rednom vezom otpornika R. Pomoću njega se mogu vršiti veoma precizna merenja iako je njegova konstrukcija veoma jednostavna (sl. X L = X C . u2 = U m cos⎜ ωt − π ⎟ i u3 = U m cos⎜ ωt + π ⎟ . otporni pretvarači neelektričnih veličina u električne i sl.). a u zvezdu je Ul= 3 Uf . L) i kondenzatora (C) antirezonansa nastupa kada je : 1 ω0 = LC Popravka faktora snage cos ϕ u kolu potrošača impedanse Z = R + jωL vrši se paralelnim vezivanjem kondenzatora C. ⎝ ⎝ 3 ⎠ 3 ⎠ Kompleksni predstavnici trofaznih napona su: U1 = U m .

I 3 C B R 1.. kapacitivnosti. I 2 D Z 4.Vitstonov most je u ravnoteži kada su proizvodi otpornosti u suprotnim granama kola međusobno jednaki Mostovi za naizmeničnu struju se koriste za merenje induktivnosti. I 3 C Z 2.I 3 C Rx G G R 2 .. R1 R x = R2 R3 ⇒ R x = B Z 1. (2) R1 .u jednačini (2) ne figuriše napon za napajanje (U) kao i otpornosti priključnih vodova tako da male promene njihovih vrednosti ne utiču na ishod merenja .(3) .1 Uslov koji moraju zadovoljiti vrednosti otpornosti R1-R4 (odn. I 4 sl. impedanse i učestanosti.2 Uslov ravnoteže impedansi je: Z1 Z 4 = Z 2 Z 3 65 E . I 2 D U R 4. I 4 E.merenje se vrši kada je most u ravnoteži i kad kroz indikator ne protiče struja tako da on ne utiče na ishod merenja .r b) sl..I 2 D U R 2.. I 1 A R 3 .. odnos njihovih vrednosti R1-R4 ) da bi most bio u ravnoteži: R1 R4 = R2 R3 .r E. I 1 A Z 3. I 1 A R 3. (1) a) R2 R3 ..Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom B R 1..

Odrediti za koliko će se promeniti snaga toplotnih gubitaka u napojnom vodu posle priključivanja kondenzatora kapaciteta C=150µF paralelno potrošaču zatvaranjem prekidača P.75 ⋅ 10 −8 ⋅ d2 2 ⋅ 180 ⋅ 4 = 3.7 Ω Faktor snage je: cos ϕ1 = R + RV = 0. mostovi.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom a kako je Z i = Z = Z i e tϕ to se uslov ravnoteže može napisati u obliku sistema jednačina: (4) ϕ1 + ϕ 4 = ϕ 2 + ϕ 3 S obzirom na vrstu impedanse razlikuju se Maxvell-ov.735 Z I1 = U 220 = = 12.43 A Z 17.5 + j12( Ω ) priključen je preko bakarnog dvožičnog voda prečnika d=4mm ρ = 1.5 ⋅ 12 ⋅ 43 2 = 77. a moduo impedanse iznosi: Z = 13 2 + 12 2 = 17. Induktivnost voda Rv zanemariti.1 Potrošač impedanse Z = 12.3 − j 4 Ω 66 .75 ⋅ 10 −8 Ωm . Vinov i sl.5Ω 2L – jer se vod sastoji od dva provodnika U .24W j1 Impedansa kondenzatora je: Z C = − = − j 21. 4. Desotijev. a na rastojanju L=180m od izvora U=220V.14 ⋅ 4 2 ⋅ 10 −6 = 0. REŠENJE: Otpornost voda za napajanje je: P Z1 Z 4 = Z 2 Z 3 RV = ρ Z C 2L π 4 = 1.2 Ω ωC Ukupna impedansa potrošača posle priključenja kondenzatora je: Z e = RV + Z ⋅ ZC Z + ZC = 23.7 Vrednost struje u vodu za napajanje je: Snaga gubitaka u vodu za napajanje je: P1 = RV I 2 = 0. f=50Hz.f Kada kondenzator nije priključen ukupna impedansa je: Z = RV + R + jX L = (13 + j12 )Ω .

2 U kolu prikazanom na slici poznato je: u = 120 cos 314 t .3 cos ϕ 2 = = 0.4 = 43. R = 10 Ω i L = 63.3 2 + 4 2 = 23.16 + j1.7mH .f L C P a posle zatvaranja prekidača : I2 = U = Z2 U 2 R2 + X L iz uslova jednakosti struja pre i posle zatvaranja prekidača sledi : I1 = I 2 U R 2 + (X L − X C ) XL − XC = XC pa je XC=2XL Kako je X L = ωL X L = 314 ⋅ 6.2W P1 − P2 = 34W 4.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom Z = 23. Odrediti kapacitet kondenzatora C tako da pokazivanje ampermetra A bude jednako pri otvorenom i pri zatvorenom prekidaču P.985 23.6 µF ωX C 314 ⋅ 40 67 2 = U 2 R2 + X L .3 ( A ) Snaga gubitaka na vodu posle zatvaranja prekidača je: 2 P2 = RV I 2 = 0.5 ⋅ 86.65Ω 23.37 ⋅ 10 −3 = 20Ω to je X C = 40Ω 1 1 Kapacitet kondenzatora je C = = = 79.57 ( A ) Z e 23.65 Struja u vodu za napajanje posle zatvaranja prekidača je: I2 = U 220 = = 9. Pri kojoj će učestanosti kod otvorenog prekidača pokazivanje ampermetra biti najveće? REŠENJE: Efektivna vrednost struje kroz kolo pre uključivanja prekidača iznosi: A Rg I1 = U = Z1 U R2 + ( X L − X C ) 2 U .3 − j 4 I 2 = 9 .

1H i C = 20 µF .3 Odrediti pokazivanje mernih instrumenata uključenih u kolo prikazano na slici. W 1 V U . a ωC impedanse i napon : Z1 = R1 + jωL = ( 60 + j100) Ω.85) Z2Z3 Z1 + Z2 + Z3 68 . I3 Z3 b Z2 = R2 = 100 Ω. Pretpostaviti da su L R instrumenti idealni. Na osnovu toga je 1 = ωL ωC 1 ω2 = LC 1 ω= LC f = ω 1 = = 70. 1 = − j50 Ω. R 2 = 100 Ω .13 − j 0.f A R2 C I1 Z1 U .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom Ako se učestanost f izvora menja pokazivanje ampermetra će biti najveće pri naponskoj rezonansi kada je XL=XC jer je tada Z najmanje. Dato je u (t ) = 100 2 cos 1000 ⋅ t (V ) R1 = 60 Ω . Z3 = − ωC U = U ⋅ e jϕ = 100 2 V Ukupna impedansa kola je Z Z 100(− j 50 ) Z = Z 1 + 2 3 = 60 + j100 + Z2 + Z2 100 − j 50 a struja kroz kolo je : U I = = (1. Reaktanse su XL=1000⋅ 1 0.f Z2 a I2 REŠENJE: Pri određivanju pokazivanja instrumenata koristićemo ekvivalentno kolo prikazano na slici pod b).7 Hz 2π 2π LC 4.1 =100 Ω i XC= = 50 Ω. L = 0.

Struje I2 i I3 se nalaze na osnovu : U I 2 = ab = ( −0.3 − j 62. f=50Hz pri faktoru snage cos ϕ = 0.2 2 = 101.f L L R R I1 U1. I 1 = Impedansa Z je prema tome : Pm = 0. 2 2 Vatmetar meri aktivnu snagu na delu a-b kola.Ova snaga se dobija iz kompleksne snage kao : ⎡1 ⎤ ⎡1 ⎤ Pw = Re[S ] = Re ⎢ U ab I ⎥ = Re ⎢ (− 11. otpornosti R kao i faktora snage i aktivne snage u oba slučaja.2 ) ⋅ (1.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom Z2 Z 3 I = ( −11. 1132 + 0. f=50Hz redno motoru se vezuje kondenzator kapaciteta C ili otpornik R. U v = 1302 + 62.2) V Z 2 + Z3 .Napon na voltmetru je U 1 = U − U ab = 130 − j62.2 (V) .Na osnovu izračunatih kompleksnih vrednosti mogu se nacrtati potpuni fazorski dijagrami napona i struja. mrežni napon U=220V.62) A.397 A U 1 cosϕ 69 .113 − j 0.24 − j 0.4 Motor naizmenične struje čiji je nominalni napon U=36V.f I1 REŠENJE: Motor se može smatrati kao potrošač impedanse Z = Rm + jX L .852 = 0. I 3 = I − I 2 = (1.13 + j 0. Z2 Instrumenti pokazuju efektivne vrednosti. Parametri impedanse se određuju na osnovu nominalnih podataka za motor : Pm = U 1 I 1 cos ϕ = 10 W . 4.45 A .9 V.7 ima potrošnju Pm=10W. Da bi se priključio na veći.85)⎥ = 20 W ⎣2 ⎦ ⎣2 ⎦ Dalje je : U ab = gde je I = (1. C R U1.85) konjugovano kompleksna vrednost struje .3 − j 62. Izračunati potrebne vrednosti kapaciteta C.13 + j 0.23) A . a njihova pokazivanja su: 1 1 Ia = .

Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom

U1 = 90,72 Ω I1 R a faktor snage cosϕ = m Z odakle je Rm = Z cosϕ = 90,72 ⋅ 0,7 = 63,5 Ω
2 2 Z = Rm + X L =
2 Reaktansa XL je tada X L = Z 2 − Rm = 64,8 Ω, XL≈ 65Ω Pri priključivanju na mrežni napon sa kondenzatorom C redno vezanim motoru struja kroz kolo treba da ima vrednost I1=0,397 A .Ukupna impedansa kola u tom slučaju je U 220 Z1 = = = 554 Ω I 1 0,379

2 Z1 = Rm + ( X L − X C )

2

2 2 odakle je X C = Z 2 − Rm + X L = 615,3 Ω a kapacitet kondenzatora C je 1 1 C= = = 5,17 ⋅ 10 −6 F=5,17 µF ωX C 2 ⋅ 3,14 ⋅ 615,3 ⋅ 50 Kod redne veze motora sa otpornikom R kao i kod veza sa kondenzatorom C struja kroz motor treba da ima vrednost I1=0,397 A (da bi aktivna snaga Pm = Rm I12 motora imala istu vrednost kao i u slučaju kada je priključen na 36V).Ukupna impedansa motora i redno vezanog otpora je U Z = = 554 Ω I1

2 Kako je u ovom slučaju impedansa Z = ( Rm + R) + X L , sledi : 2
2 R = Z 2 − X L − Rm = 487 Ω . Pri vezivanju kondenzatora faktor snage je : X − X C 64,8 − 615 tan ϕ1 = L = = −8,66 , cosϕ 1 = 0,115 Rm 63,5 a ukupna aktivna snaga P1 = U ⋅ I1 cosϕ 1 = 220 ⋅ 0,379 ⋅ 0,115 = 10 W Pri vezivanju otpornika R faktor snage je : XL 65 tan ϕ 2 = = = 0,118 , cos ϕ 2 = 0 ,993 R + Rm 487 + 63,5 a ukupna aktivna snaga P2 = U ⋅ I1 cosϕ 2 = 220 ⋅ 0,397 ⋅ 0,993 = 86,7 W Na osnovu prethodnih rezultata može se zaključiti da se pri obezbeđenju normalnih uslova rada motora pri korišćenju otpornika potrošnja povećava 8,67 puta u odnosu na korišćenje kondenzatora.

70

Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom

Pogoršanje vrednosti faktora snage pri vezivanju kondenzatora,s obzorom na malu vrednost struje lako se kompenzira drugim potrošačem koji se skoro uvek vezuje na mrežu 220 V ,a koji su uglavnom induktivnog karaktera. 4.5 Sijalica sa užarenom niti snage P=60W predviđena je za priključivanje na napon U = 110V , f = 50 Hz . Izračunati kapacitet kondenzatora C koji treba redno vezati sa sijalicom pri priključivanju na mrežu U1=220V, f=50Hz.

C U 1 ,f I1

REŠENJE: Pri napajanju naponom U=110V struja ima vrednost
I= P 6 = A U 11

Otpornost sijalice je :
R = P I 2 = 201 .7 Ω

Kada se sijalica redno vezana sa kondenzatorom, priključi na napon U1, impedansa potrošača je: 2 Z 2 = R2 + X C Treba da važi da je I = I1 . Kako je:
I= U R
U1
2 R + XC 2

I1 = U = R

U1
2 R 2 + XC

Odatle je:
⎛U ⎞ X C = ⎜ 1 R ⎟ − R 2 = R 3 = 350 Ω ⎝U ⎠ 1 = 9.1µF C= ϖX C
2

4.6 Otpornik R=150Ω, kalem induktivnosti L=1.2H i kondenzator C=16µF vezani su redno i priključeni na napon U=60V, 50Hz. Izračunati struju kroz kolo i napone na otporniku, kalemu i kondenzatoru. Odrediti kapacitivnost C1 i način njegovog vezivanja sa kondenzatorom C da bi u kolu nastala naponska rezonansa. REŠENJE: I=0.258 A, UR=39 V, UL=97.2 V, UC=51.342 V , ϕ = 49,7 o , C1 =18 µ F.
Vezuje se redno sa kondenzatorom C.

71

Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom

šema data na slici priključeno je na napon u( t ) = 100 2 cos 1000 t , a parametri kola su R1=60Ω, R2=100Ω, L=0.1H i C=20µF. Odrediti struje i napone u kolu. Koliko je pokazivanje mernih instrumenata vezanih u kolo prema slici.
R1 L
A R
1

4.7 Kolo

čija

je

L W R
2

R

2

C

C A

REŠENJE: Vidi zadatak 4.3. 4.8 Kada je kalem otpora R i induktivnosti L stalno priključen na jednosmerni napon U − = 6V kroz njega protiče struja I _ = 0.5 A . Ako se isti kalem stalno priključi na naizmenični napon U ef = 12V , f = 50 Hz jačina struje je I ef = 0.6 A . Odrediti: a) otpor R i induktivnost L kalema b) kapacitet kondenzatora C koji treba priključiti kalemu da bi u kolu nastupila naponska rezonansa REŠENJE: R=12 Ω , L=50.9mH, C=199 µ F 4.9 Potrošač snage P=2,4kW priključen je na napon U=220V, f=50Hz. Izmerena jačina struje kroz potrošač je I=16.7A. Odrediti impedansu potrošača Z = R + jϖL (R i L). REŠENJE: R=8.95 Ω , L=33mH 4.10 Dva grejača otpora R1=6Ω i R2=8Ω spojena su paralelno i preko kalema induktivnosti L=6mH, zanemarljivog otpora priključena na napon U=220V, f=50Hz. Odrediti napon na grejačima i na kalemu i jačine struja kroz grejače.
REŠENJE: Ugr=168 – j 94 V, UL=92 – j52 V, IG1=28 – j 15.7 A, IG2= 21 – j 11.8 A

4.11 Kroz kalem otpornosti r=100Ω i induktivnosti L=1H protiče struja I=500mA i učestanosti f=50Hz. Napisati izraz za trenutne vrednosti napona koji je priključen na izvode kalema. Koliku bi vrednost pokazivao voltmetar kada se priključi na izvode kalema?
REŠENJE: u(t)= 165cosn(314t), Ueff =117V

4.12 Kada se na izvode kalema priključi jednosmerni napon U=10V kroz njega teče struja I=200mA. Kada se na isti kalem priključi naizmenični napon U=45.8V, f=50Hz struja je I =165mA. Izračunati otpor i induktivnost kalema, kao i cosϕ. REŠENJE: R=50Ω, L=0.864H, cos ϕ =0.181 72

Odredi otpor R i induktivnost L. 73 .4Ω.25 U položaju 2 preklopnika: 25 n2 = = 100 i (n2 − 1) Ri = R1 + R2 . 0. Pri zadatoj jačini struje I=0. 0.25 Na osnovu prethodne tri jednačine dobijaju se vrednosti: R1 = (n1 − 1) Ri = 23 ⋅ 500 = 11.5 ⋅ 10 −3 = 0.5 mA i unutrašnjoj otpornosti Ri=500 Ω napon na izvodima mernog instrumenta je: U v = Rv I = 500 ⋅ 0.5kΩ . Šema veze mernog instrumenta. a ϕ=76O. 50Hz struja kroz njega je I=2.25 V . REŠENJE: Proširenje mernog opsega instrumenta pri merenju napona vrši se rednim vezivanjem dodatnog otpora unutrašnjoj otpornosti mernog instrumenta. 0. Da bi se merni opseg instrumenta proširio n-puta potrebno je redno vezati otpornost R tako da bude ispunjen uslov: (n1 − 1) Rv = R .25 U položaju 3 preklopnika je: 60 n3 = = 240 I (n3 − 1) Ri = R1 + R2 + R3 . U položaju 1 preklopnika ovaj odnos je: 6 n1 = = 24 i uslov (n1 − 1) Ri = R1 .13 Kada se kalem nepoznatog otpora R i induktivnosti L priključi na napon U=200V.14 Kazaljka mernog instrumenta unutrašjeg otpora Rv=500 Ω skrene do zadnje podele pri struji I=0.R2 i R3 da bi se merni instrument koristio kao voltmetar za merenje napona u opsezima 6V(1). L=247mH 4. preklopnika P i otpornika data je na slici. 25V(2) i 60V(3). REŠENJE: R=19. Odrediti vrednosti otpornosti R1.5A.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 4.5 mA.

1 (A) a ukupna struja koju motor i grejač povlače iz mreže je : I = I m+ I g = (9 + j8. R3 = (n3 − 1) Ri − ( R1 + R2 ) = 11950 − 49500 = 70kΩ . 4.745 i grejač snage Pg=1. pa je struja kroz motor: P 2000 Im = = = 12.745 = 9. I Reaktivna komponenta struje koja u Im odnosu na napon kasni za π iznosi : Ig 2 g I r = I m sin ϕ = I m 1 − cos 2 ϕ = = 12. REŠENJE: Struja kroz grejač je u fazi sa naponom i ima samo aktivnu komponentu koja iznosi : Pg 1540 I = =7A Ig = 220 U Ig pa je kompleksna struja grejača : Im Ic I g = 7 + j 0 (A) U .2 ⋅ 0.50 Hz priključen je motor snage P=2kW faktora snage cosϕ=0.745 kasni u odnosu na priključeni napon za ugao čiji je kosinus dat kao : Ic ϕ = arccosϕ = 46° 29′ .54 kW. 74 . Odrediti kapacitet kondenzatora koji treba priključiti paralelno potrošačima da bi ukupan faktor snage bio cosϕ =1. Ia Aktivna komponenta struje kroz motor koja je u fazi sa priključenim naponom je : I a = I m cosϕ = 12.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom R2 = (n2 − 1) Ri − R1 = 49500 − 11500 = 38kΩ .2A U ⋅ cosϕ 220 ⋅ 0.089 A .667 = 8.1 (A) Fazorski dijagram struja motora i grejača sa mrežnim naponom na faznoj osi prikazan je na slici .f M R C Impedansa motora se može predstaviti rednom vezom otpornosti i induktivnosti.2 ⋅ 0. Struja kroz kondenzator koji se priključuje paralelno motoru i grejaču prednjači u odnosu na napon za π/2 kao što je prikazano na fazorskom dijagramu.1) + (7 + j 0) = 16 + j8. Nacrtati fazorski dijagram struja u kolu posle vezivanja kondenzatora.15 Na mrežu 220V.1A Kompleksna struja motora je : I m = I a + jI r = 9 + j8.

odrediti ekvivalentnu impedansu kojom motor može biti prikazan.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom Da bi ukupna struja sa priključenim kondenzatorom bila u fazi sa naponom. Odrediti parametre R i L kola I i kapacitet kondenzatora koji treba W A vezati paralelno impedansi Z da bi se I c faktor snage popravio na cosϕ=0.25 µF ωU 2πfU 4.f V C pokazivanja vezivanja kondenzatora C.2 mH. to je L=XL /2πf=38. Impedansa u kompleksnom obliku je: Z = Z cosϕ + jZ sin ϕ = R + jX L (Ω) Kako je: Z cos ϕ=13. Impedansa motora ima otpornost R=13. onda je moduo impedanse U cosϕ : U 220 Z= = = 18 Ω I 12.2 mH . P REŠENJE: Ako je struja motora I = = 12.2 a argument : ϕ =arc cos ϕ =46° 29' .2 A .16 Prema brojnim podacima za motor koji su dati u prethodnom zadatku. to je Z =13.43 Ω. Rg Ako se napon U ne menja. I=10. Kolo se L napaja iz mreže učestanosti f=50 Hz . odrediti instrumenata posle U .43 Ω i induktivnost L=38. REŠENJE: Faktor snage potrošača 75 .43+j 12 (Ω) Kako je XL = ω L=2πf⋅L .17 Pokazivanje mernih instrumenata u kolu na slici je: U=220V.93.5A. na osnovu fazorskog dijagrama se može zaključiti da će taj uslov biti ispunjen ukoliko je struja kondenzatora Ic jednaka reaktivnoj komponenti ukupne struja Ir motora i grejača : I c = I sin ϕ a kako je struja kondenzatora U Ic = = U 2πfC Xc to na osnovu prethodnih jednačina nalazimo da je kapacitivnost kondenzatora C : I I C = c = c = 117. a Z sinϕ =12 Ω.2kW. 4. P=1.

96 = 21 Ω I 10.5 Aktivna otpornost je : R = Z cos ϕ1 = 10.97W . struje i snage prema: 1200 cos ϕ1 = = 0. Kapacitet kondenzatora se određuje na osnovu: I c = I 1 sin ϕ 1 − I 2 sin ϕ 2 = UωC odakle je : I sinϕ 1− I 2 sin ϕ 2 C= 1 = 98 µF .50Hz.5 a impedansa potrošača je : Z= U 220 = = 20.25Ω priključen je na napon U=220V. a reaktivna : X L = Z sin ϕ 1 = 17. REŠENJE: U režimu praznog hoda aktivna snaga jednaka je zbiru snage za zagrevanje provodnika primara i snage gubitaka u jezgru ( histerezisni gubici i gubici usled vihornih struja ): P = Pj + PFe .36 2 = 36.36A i snaga P=37W. U praznom hodu izmerena je struja Io=0.52 220 ⋅ 10.94 = 18 Ω Impedansa potrošača u kompleksnom obliku je : Z = 11 + j18 (Ω) . 76 . odakle PFe = Po − PCu = Po − RI o2 = 37 − 0.9 = 11 Ω .87 A cosϕ 2 a to je i pokazivanje ampermetra posle vezivanja kondenzatora C . 4.18 Transformator sa N1=480 zavojaka primara čiji je otpor R=0.5 − j 9 (A) Z 11 + j18 Posle paralelnog vezivanja kroz kondenzator protiče samo reaktivna komponenta struje : I c = U ωC aktivna komponenta struje zbog toga ostaje ista pa važi cosϕ 1 I 1 cosϕ 1 = I 2 cosϕ 2 odakle je I 2 = I 1 = 5. Uω Pokazivanje vatmetra ostaje nepromenjeno.25 ⋅ 0.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom izračunava se na osnovu vrednosti napona. Odrediti gubitke u jezgru transformatora i magnetni fluks. Struja kroz potrošač u kompleksnom obliku je : U 220 I1 = = = 5.

36 Indukovana elektromotorna sila u V U namotajima primara je: E 1 = 4.44 f ⋅ N 1 4.44 ⋅ 50 ⋅ 480 Faktor A R 4.5kW. REŠENJE: Faktor snage pre vezivanja kondenzatora je : cosϕ = P 4500 = 0.85 = U ( I − 8) 220 ⋅ 24 Sa fazorskog dijagrama za struje koji je prikazan na osnovu projekcija struja na imaginarnu osu sledi : I sin ϕ = I 1 sin ϕ + I c . I=32A i P=4.5 µF .64 UI 220 ⋅ 32 a posle vezivanja kondenzatora : cosϕ 1 = 4500 P 0. Odrediti kapacitet kondenzatora koji treba vezati paralelno potrošaču da bi se pokazivanje ampermetra smanjilo za 8 A.53 posle zamene brojnih vrednosti dobija se : C=172. 77 .19 U kolu čija je šema data na slici merni instrumenti pokazuju U=220V.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom snage praznog hoda je: W P 37 cosϕ o = = = 0.467 .44 fN 1 Φ m ≈ U 1 a amplituda magnetnog fluksa kroz jezgro transformatora je: U1 220 = = 2. a pokazivanja voltmetra i vatmetra ostanu nepromenjena.77 Ic I -j sin ϕ1 = 1 − cos 2 ϕ1 = 0 .06mWb Φm = 4. U ⋅ I 220 ⋅ 0. odakle je U +j I c = I sin ϕ − I 1 sin ϕ1 = 1 ωC pa je kapacitet kondenzatora C : Ic Ia I sin ϕ − I 1 sin ϕ 1 C= ωU Kako je: I1 sin ϕ = 1 − cos 2 ϕ = 0 .

U Rp Indukovana kontraelektromotorna sila je: E m = U − Rr I r = 440 − 0. REŠENJE: U2=104V 4. a induktora Rp=100 Ω . Odrediti brzinu kojom mašina jednosmerne struje rotira kao i brzinu idealnog praznog hoda. Struja koju povlači iz mreže je: P2 U I= = Ir + I p = Ir + U Rp E g = cn g Φ . generator produži da rotira kao motor pri čemu uzima iz mreže snagu P2=15kW.2 ⋅ 345 = 509 pa je iz relacije: = 0. a faktor snage je cos ϕ = 0. REŠENJE: Ip=1. Ako kroz sekundar protiče struja I=5A odrediti struju kroz primar.94 odrediti napon na sekundaru.7 = 434V . Struja opterećenja ( u sekundaru) je I2=50A. Ako je stepen korisnog dejstva η = 0.565 ng Kada se prekine mehanička veza mašine i pogonskog motora. U Rp 440 100 Indukovana elektromotorna sila u namotaju indukta je: E g = U + Rr I r = 440 + 0. to je nm = Em 434 = = 768 ob/min .21 Snaga primara transformatora je P1=5kW.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 4. mašina ostaje priključena na mrežu i radi kao motor.2Ω. Otpor namotaja indukta je Rr=0.2 ⋅ 29. a sekundar N2=80 zavojaka. cΦ 0.7A .9 .22 Generator jednosmerne struje sa paralelnom pobudom pokreće se motorom sa unutrašnjim sagorevanjem i daje mreži napona U=440V snagu P=150kW pri brzini ng=900 ob/min. REŠENJE: Kada mašina radi kao generator struja kroz kolo indukta nalazi se na osnovu: P U 150 ⋅ 10 3 440 Ir = I + I p = + = + = 345A . cΦ = Eg Posle zamene se dobija: I r = I − I p = P2 U − = 29.565 78 .33A 4.20 Primar transformatora ima N1=300. Kako je: E m = cnm Φ . Ako se prekine mehanička veza motora za pokretanje i mašine jednosmerne struje.

U=220V. E 2 = U − Rd + Rr ( ( ) + R )I p 2 .8 Ω.5Ω. E 206 4. ⎠ ⎝ dt Kada otpornik Rd nije vezan važi M 1 = kI 12 . a pad napona na četkicama zanemari .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom Pri idealnom praznom hodu struja u kolu rotora teži "0". a iz odnosa indukovanih kontraelektromotornih sila: E 2 U − Rd + Rr + R p I 2 cΦn2 = = .6 ob/min . ako se opterećenje motora ne menja. = Em cnm Φ Em 4. Iz uslova da je M1=M2 dobija se da je I1=I2 . Ako je otpor rotorskog namotaja Rr=0. nalazi se no = nm mo = 778. a pobudnog Rp=110Ω. Izračunati promenu brzine pri rednom vezivanju otpora Rd=3. REŠENJE: Pri nominalnim uslovima rada struja rotora je: U Ir = I − = 28A . U praznom hodu indukovana kontraelektromotorna sila je: E o = cΦno .23 Motor jednosmerne struje sa paralelnom pobudom ima na natpisnoj ploči sledeće podatke: I=30A. = = = En cΦn U − Rr I r 206 Brzina u praznom hodu je: E 220 no = n o = 2000 = 2136 ob/min . Iz odnosa: E mo cno Φ E . E1 = U − R p + Rr I 1 . ⎜ J = 0⎟ . U=220V . izračunati brzinu u praznom hodu. Reakciju indukta i pad napona na četkicama zanemariti . Posle vezivanja otpornika je M 2 = kI 22 .2Ω) pri naponu U=200V i struji I=15A rotira brzinom n1=1000 ob/min. Na osnovu toga je: E o cΦno U 220 . E1 cΦn1 U − Rr + R p I 1 ( ( ) ) 79 .24 Motor jednosmerne struje sa rednom pobudom (Rp+Rr=1. n=2000 ob/min. pa je: E mo = U − Rr I ro ≈ U = cno Φ = 440V . ⎞ ⎛ dn REŠENJE: U stacionarnim uslovima rada je Mp=Mo=M . Rp Indukovana kontraelektromotorna sila je: E n = cΦn = U − Rr I r = 206V .

U II kvadrantu brzina je veća od brzine no .4. I=46A. REŠENJE: Zavisnost radne brzine od struje u kolu rotora kod motora analitički se može iskazati jednačinom: U − Rr I r R U n= = − r Ir . P=9kW. Kojom brzinom treba rotirati motor priključen na mrežu U=220V da bi kao generator koji daje mreži struju Ig=48A . Kada mašina radi kao motor. a pobude Rp=110Ω. važe relacije: U 220 Ir = I + I p = I − = 48 − = 46A . Otpor namotaja rotora je Rr=0.3Ω.1 U prvom kvadrantu (n<no) mašina radi kao motor i smer struje je od mreže ka motoru. cΦ cΦ cΦ Ova zavisnost brzine i struje prikazana ja na grafiku n=n(I).25 Jednosmerni motor sa paralelnom pobudom ima sledeće nominalne podatke: U=220V.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom Odatle je: n2 = n1 U − Rd + Rr + R p I U − Rr + R p I ( ( ) ) = 687 ob/min 4. sl. n=1450 ob/min. Pad napona na kolektoru i reakcija indukta se mogu zanemariti. a struja ima suprotan smer odnosno od mašine prema mreži . Rp 110 80 .

stepen korisnog dejstva kao i vrednost otpora za ograničenje polazne struje na vrednost Ip ≤120 A. Otpornost pobudnog namotaja je Rp=0. Pkm = M k ω = M k = 60 60 Mehanička korisna snaga koju motor predaje mehaničkom sistemu u elektromotornom pogonu 81 . PJ = Rr I 2 + R p I 2 = 0. snagu ostalih gubitaka.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom E m = cnm Φ = U − Rr I r = 220 − 46 ⋅ 0.25 ⋅ 24 2 + 0.1Ω. . a namotaja rotora Rr=0. snaga Džulovih gubitaka na otpornostima namotaja rotora i pobude 2π ⋅ n 2 ⋅ 3. Deobom jednačina za indukovane elektromotorne sile dobija se: E g cn g Φ n g Eg 235 = = = 1450 = 1652 ob/min . Odrediti snagu gubitaka zbog zagrevanja namotaja. REŠENJE: Na osnovu energetskog bilansa potrošnje struje sa rednom pobudom dobija se sledeća relacija: Pel = Pkm + PJ + Pg' .2V.6W .25Ω.2 4. 110 E g = cn g Φ = U + I r Rr = 220 + 50 ⋅ 0.1 ⋅ 24 2 = 201.3 = 235V .26 Motor jednosmerne struje sa rednom pobudom priključen na napon U=120V pri struji I=24A i brzini od 1500 ob/min razvija moment Mk=14Nm.3 = 206. snaga kojom se motor napaja iz izvora električne struje. n g = nm E m cnm Φ nm Em 206. Kada se dejstvom spoljnjeg momenta brzina poveća indukovana ems Eg je veća od napona mreže pa mašina radi kao generator: 220 I r = I + I p = 48 + = 48 + 2 = 50A . gde je Pel = U ⋅ I = 120 ⋅ 24 = 2880W .14 ⋅ 1500 14 = 2198W .

kontraelektromotornu silu EMS2 i n2 . 4. Za kolo motora važi jednačina: U = cΦn + Rr + R p + Rd I p . Ukupan otpor namotaja rotora i pobude je Rp+Rr=1.4W snaga gubitaka usled trenja. Odrediti: a) kontraelektromotornu silu b) pri momentu M2=87Nm (kada se motor rastereti) odrediti struju I2. Ip Posle pokretanja motora prekidač se zatvara i struja teče preko kontakta prekidača .9V.5Ω.15Ω) priključen je na napon U=110V i pri struji I=150A ima brzinu n1=1500o/min.6) = 480.29 Motor za jednosmernu struju sa paralelnom pobudom (Rp=48Ω. No kako je pri puštanju u rad brzina n=0 i indukovna kontraelektromotorna sila E=cΦn=0 .4 o/min 4.8V b) E=495.24 i 4. 4. na osnovu gornje relacije sledi: U Rd = − Rr − R p = 0.5Ω . I2=20. Koliki otpor treba ugraditi redno sa namotajem rotor da bi se brzina smanjila na n2=1000o/min.30 Motor jednosmerne struje sa paralelenom pobudom (Rp=55Ω. a magnetni fluks pobude je proporcionalan struji (Φ=kΦI). ventilacije i u gvožđu. Stepen korisnog dejstva motora je: ' Pkm Pel − PJ − Pg 2198 = = = 0.23. REŠENJE: Vidi zadatke 4. Zbir otpora pobude i rotor Rp+Rr=0.2Ω. n2=1008. REŠENJE: R=1. Rr=0. Rr=0.3A.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom Pg' = Pel − ( Pkm + PJ ) = 2880 − ( 2198 + 201. U=300V.2Ω) priključen je na napon U=220V pri struji I1 =104A ima brzinu n1=1000o/min.26 4. 82 ( ) . 4. Pel PPel 2880 Ograničenje vrednosti polazne struje motora postiže se rednom vezom otpornika Rd .28 Koliki otpor treba ugraditi na red sa namotajima motora za jednosmernu struju sa rednom pobudom da bi mu se brzina smanjila sa n1=800o/min na n2=500o/min a da struja motora ostane nepromenjena I=15A.2Ω. REŠENJE: a) E=491.763 .27 Motor za jednosmernu struju sa rednom pobudom priključen na napon U=500V razvija obrtni moment M1=176Nm pri struji I1=41A i brzini obrtanja n=1000o/min.

Odrediti Rx i Lx ako je R4=32kΩ. L x = C4 R2 R3 = 26mH .31 Motor jednosmerne struje sa paralelnom pobudom (Rr=0. Co=1µF. jωC x ⎠ jωCo ⎠ 1 ⎝ ⎝ 83 . R2 R3 4. Z3=R3 . M=585. Zx=Rx+jωL. a admitansa 1 .32 U mostu prikazanom na slici ravnoteža je uspostavljena pri R2=1000Ω. REŠENJE: Iz uslova ravnoteže Z1Z4=Z2Z3 sledi: ⎛ ⎛ 1 ⎞ 1 ⎞ ⎜ Rx + ⎟ R2 = ⎜ Ro + ⎟R . R4 Y4 Posle zamene i sređivanja dobija se: Rx ωLx 1 + j = + jωC4 R2 R3 R2 R3 R4 a na osnovu ove jednačine: Rx R R 1 . gde je Y4 = + jωC4 . Odrediti Rx i C x .12 Ω .33 Ravnoteža u mostu prikazanom na slici nastupa kada je Ro=9. Rp=100Ω) priključen na napon U=400V pri struji I1=153A rotira brzinom n1=1000o/min. Y4= Z4 Gornji uslov ravnoteže se može napisati u obliku: 1 Zx = Z 2 Z 3 = R2 R3 . REŠENJE: R=0. R x = 2 3 = 3.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom koliki otpor treba ugraditi na red sa namotajem rotora da bi se brzina smanjila na n2=700o/min. R3=100Ω.9 Nm 4. i = R2 R3 R4 R4 ωLx j = jωC4 .2Ω. C4=259. R1=1014 Ω i R2=9810 Ω. Gubici u trenju usled ventilacije i u gvo|u iznose 850W.8Ω.986.7 nF.4Ω 4. Odrediti moment koji razvija i stepen korisnog dejstva motora REŠENJE: η =0. REŠENJE: Ravnoteža u mostu nastupa kada je ispunjen uslov: Z x Z4 = Z2Z3 gde je Z2=R2 .

0. Rš‘=R2+R3 . REŠENJE: Proširenje mernog opsega ampermetra vrši se paralelnim vezivanjem otpora Rs. Otpornost Rs određuje se na osnovu jednačine: Rš= Ra m−1 Prema šemi za proširenje mernih opsega koja je data na slici kada je preklopnik u položaju 1 je: 0. Ra’=Ra+R1 0.005 S obzirom na jednačinu. Odrediti vrednosti otpornosti R1.50 = 10 . Rš‘’=Ra+R1+R2 .34 Kazaljka mernog instrumenta unutrašnjeg otpora Ri=12Ω skrene do zadnje podele pri struji Ia=5 mA. R2 i R3 tako da se merni instrument sa otpornostima vezanim prema slici može koristiti za merenje jačine struje u opsezima 50 mA (1). = R1 jωC x jωCo R1 4. Rx=1.5 A (2) i 5A (3). Ako je unutrašnja otpornost ampermetra Ra i treba proširiti merni opseg m-puta. Rš=R1+R2+R3 . kao i R2 R 1 1 . 0.005 dok je u položaju 3 preklopnika: 5 m3 = = 1000 . 0.01 Ω .5 m2 = = 100 .68 µF .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom odnosno R x R2 + R2 1 1 = Ro R1 + R1 jωC x jωCo Posle izjednačavanja realnih i imaginarnih delova sa leve i desne strane jednačine dobija se: R x R2 = Ro R1 .005 U položaju 2 preklopnika je: 0. 2 i 3 može se napisati sledeći sistem jednačina: m1 = Ra m1 − 1 R + R1 R2 + R3 = a m2 − 1 R1 + R2 + R3 = 84 . a za položaje 1. C x = Co 2 = 9.

izračunati napon Uab kada na valjak deluje sila F.1 ⋅ 10 −2 = 0 .24Ω 4. povećanje otpornosti merne trake je: ∆R = R − Ro = 0. 2 R3 = = a 10 m2 (m1 − 1) m2 m3 (m1 − 1) 100 m3 (m1 − 1) 900 R3 = Posle zamene brojnih vrednosti dobija se: R1=1. tenzometrijska traka kontante K=2 i otpora Ro=120 Ω. izračunati promenu otpornosti merne trake. ako je ulazna otpornost mernog instrumenta Ri velika.1% S ⋅ E 20 2 10 −6 ⋅ 2 ⋅ 10 11 4 Relativna promena otpornosti merne trake je: ∆R R =K ∆l l = 0 .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom Ra + R1 + R2 m3 − 1 Rešavanjem sistema jednačina 1-3 dobija se: m1 Ra R (m − m1 )Ra = Ra R = m1 (m3 − m2 )Ra = Ra R1 = 2 .12Ω .2% S obzirom na smer sile promena. R2=0.35 Na površini čeličnog valjka prečnika d=20 mm i modula elastičnosti E=2⋅1011 N/m2 zalepljena je merna.2 ⋅ 10 −2 = 0 .013Ω 4. 85 .2 Ω.36 Ako se merna traka iz prethodnog zadatka veže sa otpornicima R2=R3=R4=120Ω u Vitstonov most i priključi na napon U=10V. REŠENJE: Pri aksijalnom opterećenju valjka dužine L i preseka S silom F u granicama elastičnih deformacija prema Hukovom zakonu je: ∆l F =E S l Relativna dužinska deformacija je: ∆l l = F 63 ⋅ 10 3 = = 0 . R3=0. Ako se valjak optereti aksijalnom silom F=63 kN.

pa je napon između tačaka A i B u kolu: U ab = R ' I 1 − RI 2 = UR ' UR − = 0.01V=10mV . R + R' R + R 4. Z2=R2+jωL2 .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom REŠENJE: S obzirom da je ulazna otpornost mernog instrumenta velika.38 U mostu za naizmeničnu struju čija je šema prikazana na slici prethodnog zadatka dato je: Z1= -1/jωCx .37 U mostu za naizmeničnu struju čija je šema prikazana na slici je dato: B Z 1. Z3=R3 . Z4=R4 Odrediti Rx i Lx ako je most u ravnoteži. I 2 D Z 4. Z2= -1/jωC2 . struja kroz mernu granu mosta je zanemarljiva. I 3 C Z 2. I 4 Z1=Rx+jωLx . Z4=R4 86 . Z3=R3 . REŠENJE Z1 ⋅ Z 4 = Z 2 ⋅ Z 3 E (R X + jωL X )R4 = (R2 + jωL2 )R3 R2 R3 R4 R X R4 + jωR4 L X = R2 R3 + jωR3 L2 R X R4 = R2 R3 ⇒ R X = R4 L X = R3 L2 ⇒ L X = R3 L2 R4 4. I 1 A Z 3.

37 4. REŠENJE: Vidi zadatak 4. Odrediti kompleksne struje i pad napona za svaku fazu.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom Odrediti Cx ako je most u ravnoteži.39 Trofazni simetrični potrošač. REŠENJE: Fazni napon je: U 380 ≈ 220V U1 = U = L = 3 3 ⎛ 1 3⎞ ⎟V U 2 = 220⎜ − − j ⎜ 2 2 ⎟ ⎝ ⎠ ⎛ 1 3⎞ ⎟V U 3 = 220⎜ − + j ⎜ 2 2 ⎟ ⎝ ⎠ Tada je zbog simetrije: 87 . vezan u zvezdu kompleksnih opterećenja Z 1 = Z 2 = Z 3 = Z = (15 + j15)Ω uključen je u trofazni simetrični izvor napajanja efektivne vrednosti linijskog napona U L = 380V . kao i pokazivanje vatmetra. Veza je prikazana na slici.

X C = 4.35)A Z 1 15 + j15 ⎛ 1 3⎞ ⎟ 220⎜ − − j ⎜ 2 2 ⎟ U2 ⎠ = (− 10 − j 2. REŠENJE: U 1 = U F = 220V ⎛ 1 3⎞ ⎟V U 2 = 220⎜ − − j ⎜ 2 2 ⎟ ⎠ ⎝ ⎛ 1 3⎞ ⎟V U 3 = 220⎜ − + j ⎜ 2 2 ⎟ ⎠ ⎝ U 220 = 22 A I1 = 1 = Z1 10 88 . pa su padovi napona jednaki odgovarajućim faznim naponima.35 + j 7 .69 − j10 ) = 3800W [ ] 4.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom I1 = U1 220 = = (7 . Naći kompleksne fazne struje i struju kroz neutralni provodnik. Pokazivanje vatmetra.35)⎥ = 1020W PW 1 = Re ⎢220⎜ + j ⎜2 2 ⎟ ⎢ ⎥ ⎝ ⎠ ⎣ ⎦ PW 2 = Re 220 j 3 (2 .69)A ⎝ I2 = = Z2 15 + j15 ⎛ 1 3⎞ ⎟ 220⎜ − + j ⎜ 2 2 ⎟ U3 ⎠ = (2.35 − j 7 .2Ω . aktivna snaga se određuje iz sledeće relacije: * PW 2 = Re U 12 ⋅ I 1 PW 2 ( = R (U e 32 ⋅ I2 * ) ) I * .40 Nesimetrični potrošač vezan u zvezdu priključen je na simetrični sistem za napajanje efektivne vrednosti napona U F = 220V .4Ω i X L = 5Ω .69 + j10)A ⎝ I3 = = Z3 15 + j15 Iz razloga simetričnosti potencijalna razlika neutralnih tačaka izvora i potrošača je nula. R2 = 2.konjugovano kompleksne vrednosti ⎛3 3⎞ ⎟V U 12 = U 1 − U 2 = 220⎜ + j ⎜2 2 ⎟ ⎝ ⎠ U 32 = U 3 − U 2 = 220 j 3V ⎡ ⎤ ⎛3 3⎞ ⎟(7 . R1 = 10Ω . tj.

3)A = 2.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom ⎛ 1 3⎞ ⎟ 220⎜ − − j ⎜ 2 2 ⎟ U2 ⎠ ⎝ I2 = = (24.3)A 89 .2 − j 4.5 − j 37.4 Z2 ⎛ 1 3⎞ ⎟ 220⎜ − + j ⎜ 2 2 ⎟ U3 ⎠ ⎝ I2 = = (38 + j 22)A = Z3 j5 I 0 = I 1 + I 2 + I 3 = (84.5 − j15.

napon na njemu uc(t) i jačina struje ic(t) se menjaju prema izrazima: t t t − Qo − RC u c (t ) Qo − RC RC . Pri priključivanju kondenzatora kapaciteta C na napon U preko otpornika R. R+r 90 . q ( t ) = CU ⎜ 1 − e ⎟ . uc ( t ) = U ⎜ 1 − e ⎟ . ELEKTROMEHANIČKE ANALOGIJE Pri pražnjenju kondenzatora kapaciteta C preko otpornika R.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 5. a RC=τ vremenska konstanta. τ = ⎟ ⎜ ⎟ R R⎜ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Napon na otpornosti uR i induktivnosti uL se vremenski menjaju prema: R R ⎛ − t − t⎞ L . USPOSTAVLJANJE I PREKID STRUJE U R-C-L I R-L-C KOLIMA. naelektrisanje kondenzatora q. uL = E ⋅ e L . uc ( t ) = i ic = e q( t ) = Qo e = e C R RC gde je Qo=CUo − početna količina naelektrisanja kondenzatora. napon na njemu i struja menjaju se prema: t t t ⎞ ⎞ ⎛ ⎛ U − RC − − RC RC . ic (t ) = e R ⎠ ⎠ ⎝ ⎝ U kolu koje sadrzi induktivnost L i otpornost R pri priključivanju na izvor ems E. R R L Vremenska konstanta u ovom slučaju je τ = . u R (t ) = R ⋅ i = E ⎜ 1 − e ⎟ i u L = E − u R = E ⋅ e L ⎠ ⎝ Ako je r-otpornost paralelno vezana kalemu (redna veza R-L) pri prekidu struje kroz R-L kolo struja kroz kolo i napon uL se vremenski menjaju prema relaciji: R+r E − R+r t r − t i (t ) = e L . STACIONARNA STANJA I PRELAZNI PROCESI U ELEKTRIČNIM KOLIMA. količina elektriciteta naelektrisanog kondenzatora q(t). struja se uspostavlja prema : t R − ⎞ − t ⎞ ⎛ E⎛ L i( t ) = ⎜1 − e L ⎟ = I o ⎜1 − e τ ⎟ .

U c = U ab = R2 I = R2 R1 + R2 Količina elektriciteta kojom je kondenzator naelektrisan je: Qo = CU c = 100 ⋅ 10 −6 ⋅ 90 = 9 mC . R 1 . Poznato je U=120 V. δ= . Odrediti energiju kondenzatora C u trenutku t=120 ms posle otvaranja prekidača P i toplotnu energiju koja se u tom periodu oslobodi na otpornicima R2 i R3 . a Qo naelektrisanje kondenzatora pri t=0. zamene i = − i sređivanja. Kroz granu kola sa otpornikom R3 i kondenzatorom C ne teče struja. ωo L Oslobodjena toplota na otporniku R u prethodnim slučajevima pri uspostavljanju i prekidu struje u intervalu t2-t1 je: dWJ = R ⋅ i (t )dt 2 WJ = ∫ R ⋅ i 2 ( t )dt t1 t2 5. u kolu se uspostavlja stacionarno stanje. čije je rešenje i ( t ) = 2 + L dt LC 2 kL dt gde je U=Qo/C. L U −δt c) Za δ2< ωo2 je i = e sin ωt − pražnjenje kondenzatora je periodično sa ω⋅L prigušenim oscilacijama .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom Pri pražnjenju naelektrisanog kondenzatora kapaciteta C preko redne veze otpornosti R i induktivnosti L važi relacija: q di − L − R ⋅i = 0 .1 U kolu čija je šema data na slici posle zatvaranja prekidača P uspostavljeno je stacionarno stanje. R1=100Ω. U d) R=0. dobija se diferencijalna dt jednačina: d 2 i R di 1 U −δt kt e ( e − e − kt ) . i = sin ω o t − javljaju se harmonijske oscilacije. k⋅L U b) Za k=0 je i = t ⋅ e −δt − pražnjenje kondenzatora je kritično aperiodično. REŠENJE: Kada je prekidač P zatvoren. pa je napon na kondenzatoru: U = 90 V . ω o2 = LC 2L U −δt a) Za k=0 je i = e sh( kt ) − pražnjenje kondenzatora je aperiodično. a energija kondenzatora je: 91 . R2=R3=300Ω i C=100µF. k = δ 2 − ω o2 . C dt dq Posle diferenciranja. + i = 0 . neprigušene .

Vremenska konstanta je: τ = ( R2 + R3 )C = ( 300 + 300)100 ⋅ 10 −6 = 60⋅10−3 s . a posle zamene: dq q − =0 .22 ⋅ 10 ) −3 W1 = Q1 = J . C ⎠ ⎝ −6 Za t=0.6 mJ . kao i napon na kondenzatoru u tom trenutku. 2C 2 ⋅ 100 ⋅ 10 − 6 Posle otvaranja prekidača kondenzator C se prazni preko redne veze otpornika R3 i R2 .1s vrednost napona na kondenzatoru je: E−R 92 . qt C Rešenje ove diferencijalne jednačine je pri q=0 za t=0 : t ⎛ − ⎞ τ q ( t ) = CE ⎜ 1 − e ⎟ ⎝ ⎠ a napon na krajevima kondenzatora se menja prema zakonu: t ⎞ ⎛ q − RC uc = = E ⎜ 1 − e ⎟ . Kondenzator pre priključivanja nije naelektisan.22⋅10−3 C . Posle zamene brojnih podataka dobija se Q1=1.2s i RC=1000⋅100⋅10 =0.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom (9 ⋅ 10 −3 ) Q2 Wo = o = = 0.2 Kondenzator kapaciteta C=100µF redno vezan sa otpornikom R=1kΩ priključuje se na izvor ems E=120V preko prekidača P. Energija kondenzatora u tom slučaju iznosi: −3 2 1 2 (1. Struja kroz kolo je i=dq/dt.2s.4⋅10 2C 2 ⋅ 100 ⋅ 10 Prema zakonu o održanju energije toplotna energija koja se oslobodi na otpornicima R2 i R3 jednaka je razlici energije kondenzatora: AR = WT = Wo − W1 = 405 ⋅ 10 −3 − 7. REŠENJE: Kada se kolo priključi na izvor zatvaranjem prekidača P počinje punjenje kondenzatora C. Odrediti rad izvora ems u intervalu od uključivanja kola do trenutka t1= 0. a napon na krajevima kondenzatora je q u c = . − 6 = 7. 5.4 ⋅ 10 −3 = 397. koji je pre toga bio neopterećen. Jednačina naponske ravnoteže za C ovo kolo je: E − R ⋅ i − uc = 0 .405 J . 2 Pražnjenje kondenzatora opada prema Q = Qo e t − 1 τ − t τ i posle vremena t1 iznosi Q1 = Qo e .

7 + 0.1H priključuju se na izvor ems E=24V preko prekidača P. Toplotna energija koja se u tom intervalu oslobodi na otporniku R određuje se prvim članom sa desne strane jednačine: ∫ E ⋅ idt = ∫ R ⋅ i t1 t1 Q 2 2 ⎛ RC ⎞ − 2τ t1 E C − e = (− e −4 + e 0 ) = 0.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 0. Odrediti rad izvora u intervalu od zatvaranja prekidača do trenutka t=15ms kao i jačinu struje u tom trenutku. 1 1 E2 ⎛E⎞ − Ar = ∫ R ⋅ i 2 dt = ∫ R ⋅⎜ ⎟ e τ dt = R ⎝R⎠ 0 0 t t 2 2t t 5. E = R ⋅ i + uc = R ⋅ i + C pomnožimo sa dq=idt dobijamo: q E ⋅ i ⋅ dt = R ⋅ i 2 dt + dq .3 Otpornost R=20Ω i induktivnost L=0. C 0 0 0 Član na levoj strani je ukupan rad izvora ems E od trenutka zatvaranja prekidača P do trenutka t1 .5 ⋅ 100 ⋅ 10 −6 ⋅ 105.56 = 1. u c (t = 0.1 ⎟ = U 1 = 105.76 2 = 0. t1 t1 t t t ⎛ − − 1 ⎞ E − RC 2 1 t ( − RC)e RC 01 = E 2 C⎜1 − e RC ⎟ = 1.25 J . C a posle integraljenja leve i desna strane u intervalu 0 do t dobija se energetski bilans u kolu u tom intervalu.56 J . Energija kondenzatora u trenutku t posle zatvaranja prekidača se izračunava se drugim članom jednačine: Q q Q2 1 Wc = ∫ dq = = CU 12 = 0. dt R Ako jednačinu naponske ravnoteže za kolo: q . a razlika se javlja pri izračunavanju.76 V . 2C 2 C 0 a rad izvora elektromotorne sile na osnovu gornje jednačine je: AE = Ar + Wc = 0. q dt + ∫ dq = Ar + Wc . AE = ∫ E ⋅ idt = ∫ E e dt = E R R ⎝ ⎠ 0 0 što je približno kao i u prvom slučaju.7 J ⎜ ⎟ 0 2 ⎝ 2 ⎠ .26 J .2) = 120 ⎟ ⎜ ⎠ ⎝ Struja kroz kolo se menja prema : dq E − τt i= = e . 2 − ⎞ ⎛ ⎜1 − e 0. Rad izvora ems se moze naći i neposredno integraljenjem leve strane jednačine posle zamene izraza za struju kroz kolo u intervalu t=0 do t=t1 . 93 . gde τ=RC=0.1s .

Ova jednačina iskazuje zakon o održanju energije u kolu u vremenskom intervalu dt. . 20 ⎝ ⎠ Kada levu stranu jednačine (1) pomnožimo sa idt dobija se: E ⋅ idt = R ⋅ i 2 dt + L ⋅ idi . t1 E2 ⎛ L − τt ⎞ t1 ∫ Eidt = R ⎜ t + R e ⎟ 0 = 0.1 Vremenska konstanta kola je τ = = = 5⋅10−3 s=5ms .14 A . R 20 U trenutku t =15ms posle zatvaranja prekidača P jačina struje kroz kolo je: 15 − ⎞ 24 ⎛ i (t 1 ) = ⎜ 1 − e τ ⎟ = 1. Član sa leve strane predstavlja rad izvora ems u tom intervalu. i(t)=i(0)=0 je: R E⎛ − t⎞ i (t ) = ⎜ 1 − e L ⎟ R⎝ ⎠ L 0.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom REŠENJE: Posle zatvaranja prekidača P u kolu se uspostavlja struja i(t).065 J .05) = 1.5 ⋅ 0.2(1 − 0. 5.295J . Ako integralimo levu i desnu stranu ove jednačine u intervalu od t=0 do t=t1.32J. Dato je R1=500Ω i R2=1kΩ.1 ⋅ 114 2 = 0. odnosno u granicama za jačinu struje od i=0 do i=i(t1). Prema zakonu o održanju energije iznosi: Ar = AE − Wm = 0. 1 2 0 Prvi član sa desne strane predstavlja energiju koja se u vidu toplote oslobodi na otporniku R.295 − 0. ⎝ ⎠ 0 Drugi član sa desne strane predstavlja energiju magnetnog polja: i ( t1 ) 1 Wm = ∫ Lidi = L ⋅ it2 = 0.065 = 0. Jednačina naponske ravnoteže za kolo pri vrednosti struje i(t)=i je: di E = R ⋅ i + L = u R + u L (1) dt Rešavanjem ove diferencijalne jednačine za početne uslove t=0. dobijamo energetski bilans u kolu u tom intervalu: ∫ E ⋅ idt = ∫ R ⋅ i 0 0 t1 t1 It1 2 dt + ∫ L ⋅ idi = A 0 r + Wm . Odrediti vreme potrebno da napon na kondenzatoru opadne na polovinu početne vrednosti posle otvaranja prekidača kao i 94 .23 J .4 Odrediti vrednost napona U na koji treba priključiti kolo prikazano na slici tako da pri zatvorenom prekidaču P i uspostavljenom stacionarnom stanju elektrostatička energija kondenzatora C=100µF bude W=0.

32 = 80V = C 100 ⋅ 10 −6 a vrednost napona na koji treba priključiti kolo je U=1. 2 c Na osnovu izraza za energiju kondenzatora : 1 W = CU c2 .1s . a odatle u(t ) = = U ce C gde je vremenska konstanta τ=R2C=1000⋅100⋅10−6=0.0693s.08=0. REŠENJE: U stacionarnom stanju struja kroz kolo je: U i= R1 + R2 a napon na kondenzatoru je: U 2 U c = R 2 I = R2 = U R1 + R2 3 odakle se dobija: 3 U = 1. odnosno R2 dq q + =0 qt C Za početne uslove t=0.5⋅Uc=120V. q=Qo=CU rešenje diferencijalne jednačine je: q (t ) = CU c e − t τ t − q (t ) τ .32−0. sledi da je = U ce 2 2 a vreme potrebno da napon Uc opadne na polovinu je t=0.5 ⋅ U c ) = 0. Posle otvaranja prekidača kondenzator se prazni preko otpornika R2=1000Ω pri čemu je: uc + R2 i = 0 . 2 dobija se vrednost napona na kondenzatoru: U = Uc = 2W 2 ⋅ 0.1⋅ln2=0. Kako je prema zahtevu u zadatku : t Uc Uc − τ u(t ) = .24J 2 95 . Energija koja se u vidu toplotne energijeoslobodi na otporniku R2 je: Wt = W − 1 2 C(0.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom toplotnu energiju koja se oslobodi na otporniku R2 za to vreme.5U c .

Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom

5.5 Deo kola sastavljen od dve paralelne grane priključuje se preko prekidača P na stalan napon U=60 V. Poznato je R1=R2=50Ω, C=10µF. Odrediti induktivnost L tako da ukupna struja kroz obe grane posle zatvaranja prekidača P ima konstantnu vrednost kao i vrednost struje. REŠENJE: Da bi struja imala konstantnu vrednost zbir struja kroz obe grane :
i ( t ) = i1 ( t ) + i 2 ( t ) , ne treba da zavisi od vremena, odnosno zbir članova u krajnjem izrazu za ukupnu struju koji sadrče promenljivu t, treba da bude jednak nuli. Struja kroz granu sa kondenzatorom i1(t) posle zatvaranja prekidača, u funciji vremena je:
t t t − − − ⎞⎤ dq d⎡ ⎛ ⎜1 − e τ ⎟⎥ = CU e τ 1 = U e τ 1 , gde je τ1=R1C . i1 (t ) = ∫ = ⎢Qo ⎟ dt ∫ dt ⎢ ⎜ R1 ⎠⎥ RC ⎣ ⎝ ⎦ Struja kroz granu sa induktivnošću se vremenski menja prema izrazu: t − ⎞ U ⎛ ⎜ 1 − e τ 2 ⎟ , gde je τ2=L/R2 i2 (t ) = R2 ⎝ ⎠ a ukupna struja kroz obe grane je: t t U − τ1 U U −τ2 i ( t ) = i1 (t ) + i2 ( t ) = e + − e R1 R2 R2 Struja i(t) ne zavisi od vremena ako je: t t U − τ1 U − τ 2 e − e =0 R1 R2 a pošto je R1=R2=R, iz gornjih relacija se dobija:

e =e , odakle je τ1=τ2 , odnosno CR1=L/R2 2 −6 odakle je L=C⋅R =10 ⋅10 ⋅ 502=25mH, a struja I=U/R=1,2A.

t

τ1

t

τ2

5.6 U kolu na slici poznato je: R1=100Ω, R2=200Ω i L=0,32H. Odrediti jačinu struje kroz induktivnost iL u trenutku t=0,01s posle zatvaranja prekidača P i energiju magnetnog polja. REŠENJE: U trenutku t posle zatvaranja prekidača za kolo na slici mogu se napisati sledeće relacije:

96

Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom

…(1) i1 = i L + i 2 di …(2) R1i1 + L L = U dt di …(3) R2 i 2 − L L = 0 dt Zamenom vrednosti za i2 iz jednačine (3) dobijamo: L di L . i1 = i L + R2 dt Posle zamene i1 u jednačinu (2) dobija se: ⎛ ⎛ di R ⎞ di L dil ⎞ ⎟ + L L = U , odnosno L⎜ 1 + 1 ⎟ L + R1i1 = U . R1 ⎜ i L + R2 dt ⎠ dt R2 ⎠ dt ⎝ ⎝ Posle deobe svih članova diferencijalne jednačine sa R1 i uvođenja smene dobija se: di L + i1 = I o . dt Uz početne uslove t=0, iL(0)=0 dobija se rešenje gornje diferencijalne jednačine u obliku: t ⎛ − ⎞ i L (t ) = I o ⎜ 1 − e τ ⎟ ⎝ ⎠ a kako je τ=4,8⋅10−3=4,8ms i Io=1,0A , to je:

i L ( t ) = 1(1 − e −208,3t ) (A) . U trenutku t=0,1 s je struja iL=0,875 A. Energija magnetnog polja je 1 2 Wm = L ⋅ i L = 0,123J . 2
5.7 Pobudni namotaj mašine jednosmerne struje ima otpornost R=24Ω i induktivnost L=2H. Namotaj se napaja iz izvora U=220V, a potrebna vrednost struje Ip=5A dobija se rednim vezivanjem otpornika Rd . Da bi se skratilo vreme uspostavljanja fluksa koristi se šema data na slici. Kolo se na izvor priključuje preko prekidača P1. Kada struja dostigne vrednost i(t)=Ip otvara se prekidač P2 i na taj način redno u kolo veze otpornik Rd. Odrediti vreme od uključivanja P1 do isključivanja P2 . Za koje vreme struja dostigne vrednost i=0,96 Ip pri stalno isključenom prekidaču P2 . Uporediti ova vremena.

97

Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom

REŠENJE: Otpornost Rd se izračunava iz uslova da je Ip=5A a na osnovu:
Ip = U R + Rd

odakle je Rd=20Ω .

Pri zatvorenom prekidaču P1 po drugom Kirhofovom zakonu je:
U =L di + R ⋅i . dt

Posle uvođenja smena τ1=L/R i Io=U/R, dobija se diferencijalna jednačina:
L di + i = Io dt
t

Za početne uslove t=0, i=0 rešenje diferencijalne jednačine je:
i ( t ) = I o (1 − e

τ1

)

Vremenska konstanta kola je τ1=L/R=2:24=0,083s=83ms, a jačina struje Io=U/R=9,17A. Vreme za koje se uspostavlja potrebna vrednost struje od Ip=5A dobija se iz uslova: t ⎛ − ⎞ ⎜ 1 − e τ1 ⎟ i (t ) = I p = I o ⎝ ⎠
1 , a t1=0,0654s=65,4ms . I o 2,2 Kada je prekidač stalno otvoren otpornost kola je R’=R+Rd .Pri uključivanju prekidača P1 struja se menja prema: t − 2 ⎞ ⎛ τ2 ⎟ ' ⎜ i( t ) = I o 1 − e = 0,96Ip ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ L gde je vremenska konstanta a τ2 = = 0,04545s=45,4ms, R + Rd U I o' = = 5A . R + Rd

odakle je e

t1

τ1

= 1−

Ip

=

Posle zamene vrednosti u izrazu za i(t) pri uslovu i(t)=Io′ dobija se vreme t2=0,146s=146ms . Odnos vremena uspostavljanja struje je t2 : t1 = 2,24 .

98

Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 5.r a 5. jednačinom: di L di di + ( R + Rv )i = 0 .8H na izvor jednosmerne struje U=24V.R >> iRv).37 ). odnosno +i =τ +i = 0 . Odrediti napon na krajevima voltmetra u trenutku otvaranja prekidača P (kada se prekida struja kroz kolo). Rτ ⎝ R⎠ Indukovana ems ima značajnu vrednost. na osnovu drugog Kirhofovog zakona.5J . P i i1 R 1 E i . oko 8 puta veću od opsega Uv voltmetra (Elm : Uv=8. R2=600Ω i C=100µF. odrediti: a) vreme t1 od uključivanja izvora do 99 i2 R 2 b R 3 C o . Kolika se toplota razvija na otporu Rv posle otvaranja prekidača? REŠENJE: Posle otvaranja prekidača P prelazni režim se može opisati.75A.4=0. Uz početne uslove t=0. rešenje diferencijalne jednačine je : U − τt i (t ) = e . L Ukupna toplota koja se oslobodi je: Q = QV + Q R = 0.9 Dve paralelne grane u kolu prikazanom na slici priključe se na izvor ems E=120V (ri=0) zatvaranjem prekidača P. R Elektromotorna sila usled samoindukcije je: di LU − t eL = − L = e τ .8ms vremenska konstanta kola. =− τ i i(t)=U/R=0. Ako je R1=R3=1kΩ.8 Voltmetar unutrašnjeg otpora Rv=2. (iL.06 ⋅ 10. dt R Rv ⎞ UL ⎛ Najveća vrednost indukovane ems je E Lm = = ⎜ 1 + ⎟ U = 1674V .2kΩ na opsegu Uv=200V priključen je paralelno namotaju elektromagneta otpornosti R=32Ω i induktivnosti L=1. R + Rv di dt Posle razdvajanja promenljivih dobija se . dt R + Rv dt dt L gde je τ = = 8.

i1 (t ) = R1 dt dt ⎝ ⎠ ⎠ dt ⎝ Ukupna struja kroz izvor se menja prema zakonu: i (t ) = 0.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom izjednačavanja potencijala tačaka A i B u kolu (UAB=0). odnosno R3 = E ⎜1 − e ⎟ .12e −10t Rad izvora ems E u intervalu dt je dA=E⋅i(t)dt. Struja i2(t) ima konstantnu vrednost i2 (t ) = I 2 = E = 0.098s=98ms . Qo=CE .075A.44) = 1.882 + ( −0.098 + 120 ⎜− ⎟e 1000 + 600 1000 ⎝ 10 ⎠ t1 0 = 0. b) rad izvora ems E u tom intervalu i c) toplotnu energiju koja se oslobodi u kolu posle otvaranja prekidača u trenutku t 1 REŠENJE : a) Posle zatvaranja prekidača napon U na otporniku R3 je: E = 75V .1s .54 + 1. W2 i W3 na pojedinim potrošačima.12e −10t i1 ( t ) = = ⎜ Qo e τ ⎟ = ⎜ CEe CR ⎟ . b) Struja kroz izvor ems E je jednaka zbiru struja kroz grane: U bo = R3 I 2 = R3 i ( t ) = i 2 ( t ) + i1 ( t ) . R 2 + R3 ⎝ ⎠ Posle zamene brojnih podataka i izračunavanja dobija se da je t=t1=0. a struja kroz R2 + R 3 granu sa kondenzatorom se menja prema: t t ⎞ E − τt − ⎞ dq d ⎛ d ⎛ − e = 0.075 + 0. a u intervalu od zatvaranja prekidača do trenutka t1 izjednačavanja potencijala je: t1 t1 t1 t1 E E − τt A = ∫ E ⋅ i (t )dt = ∫ E ⋅ i1 (t )dt + ∫ E ⋅ i2 ( t ) dt = E t1 + ∫ E e dt = R2 + R3 R1 0 0 0 0 = 120 120 120 ⎛ 1 ⎞ −10t 0. Prema zahtevu koji je postavljen u zadatku treba da bude : t ⎛ − ⎞ E τ U c = U ao = U bo . R2 + R3 Napon na kondenzatoru Uc=Uao se pri punjenju kondenzatora vremenski menja prema relaciji : t ⎛ ⎞ q (t ) U ao = U c = = E ⎜1 − e τ ⎟ .78 J Do istog rezultata se može doći na osnovu energetskog bilansa sabiranjem energija W1. pri čemu je: 100 . C ⎝ ⎠ gde je vremenska konstanta τ=R1C=0. WC.

0 t1 c) Posle otvaranja prekidača i isključivanja izvora ems E. odnosno toplotna energija koja se oslobodi na otpornicima je: A ′ = W ′ = W1 '+W2 '+W3 ' = ( R1 + R2 + R3 ) ⋅ i 2 (t )dt τ − t Medjutim. Wc = CU c2 .28J 2 5. a vremenska konstanta τ=(R1+R2+R3)C.9 101 .4J.5 ⋅ 100 ⋅ 10 − 6 752 = 0.10 Energija kondenzatora C1=200µF koji je odvojen od izvora ima vrednost Wc=0. kondenzator se prazni preko redne veze otpornika R1+R2+R3 pri čemu struja opada prema jednačini i (t ) = I o e . W2 = R2 i2 t1 = R2 ⎜ 2 R1 ⎝ R2 + R3 ⎠ 1 0 0 2 1 1 t1 t1 2 ⎛ E ⎞ ⎟ t W3 = R i t = R3 ⎜ ⎝ R2 + R3 ⎠ 1 2 3 2 1 2 Prema zakonu o održanju energije rad izvora ems je: A = ∫ E ⋅ i (t )dt = W1 + Wc + W2 + W3 . gde je Io=Uc/(R1+R2+R3). W 1= ∫ R i dt = ∫ E 2 e τ dt . a) Ako se paralelno C1 priključi kondenzator C2=100µF (Q2=0) odrediti napon na kondenzatorima b) Odrediti otpor R koji treba priključiti kondenzatoru C1(pomoću prekidača c) da bi se napon između elektroda kondenzatora smanjio od početne vrednosti U0 do napona U1=10V za vreme t1=60ms. REŠENJE: Vidi zadatak 5. Rad električne struje.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom ⎛ E ⎞ E 2 − 2t 1 2 ⎟ t . po zakonu o održanju energije toplotna energija koja se oslobađa na otpornicima je jednaka energiji kondenzatora i iznosi: 1 A' = W ' = CU c2 = 0.

P − N spoj provodi struju. Gubitak nosioca naelektrisanja usled kombinacije se nadoknađuje iz izvora EMS . a na N strani velika koncentracija slobodnih elektrona (-). + P - + + + N Statička karakteristika Id=F(Ud) U prvom kvadrantu za Ud> 0 analitički oblik karakteristike se može predstaviti relacijom: U ⎛ mU ⎞ ⎜ e t − 1⎟ I d = I zas ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ a u trećem kvadrantu (U<0) do vrednosti napona. Pri nekoj vrednosti napona U Z dolazi do proboja. POLUPROVODNICI. Struja se ograničava otpornikom R2 . a otpornost P − N spoja je mala. POLUPROVODNIČKE DIODE Poluprovodnička dioda je elektronska komponenta dvoslojne strukture od poluprovodnika P i N tipa. Potencijalna barijera se smanjuje. koja je jednaka maksimalno dozvoljenom naponu u neprovodnom (inverznom) smeru: Id ≈ −Izas 102 . Zbog difuzije šupljina u N područje i elektrona u P područje formira se prelazni sloj širine reda 1µm kao potencijalna barijera koja sprečava dalju difuziju. Dioda u inverznom smeru ima veliku otpornost. a) Pri vezivanju diode u kolo u direktnom provodnom smeru ( A na +. Kada dioda nije uključena u električno kolo na P strani spoja postoji velika koncentracija šupljina (+). Pri velikoj vrednosti inverznog napona struja naglo raste i za male promene napona.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 6. K na -) nastaje kretanje šupljina ka N strani i elektrona ka P strani spoja. b) Kada se dioda veže u neprovodnom inverznom smeru ( A na -. a K na +) potencijalna barijera se povećava i otežava prelazak nosioca naelektrisanja preko spoja pa je struja kroz diodu mala.

Ic i Ie) kao i napona ( Ube. Za tranzistor u kolu sa zajedničkim emiterom. Ic=Ic(Uce. Napon Ube je poznat. Disipacija na diodi je Pd = U d I d . U ulaznom kolu između baze i emitera postoji napon Ube usled čega kroz kolo teče struja Ib. Struja Icbo kroz inverzno polarisan kolektorski spoj se zbog male vrednosti (potiče od manjinskih nosilaca naelektrisanja) zanemaruje. T(K)−temperatura). karakteristika kolektora. Pri grafičkom prikazivanju Uce se uzima kao parametar (ulazna karakteristika) . Pri grafičkom prikazivanju Ib se uzima kao parametar (izlazna karakteristika). a napon Uce se može izračunati ako je poznata struja kolektora Ic.2 ⋅ 10 −6 (k − Bolzmanova konstanta.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom gde je: Izas − inverzna struja zasićenja. 103 . za rešavanje kola sa tranzistorom potrebne su još dve nezavisne relacije.naelektrisanje elektrona. Uce i Ubc). Za sobnu temperaturu (T=300K) je Ut =26 mV. U Statička otpornost diode u provodnom smeru je Rd = d . a dinamička Id dU . karakteristika baze. čija je vrednost za Si jednaka 2. S obzirom na to. a struja Ie iz trnzistora.Uce) . Ut − temperaturni napon U t = kT e = 86. napon izvora i otpornost u kolu kolektora (Uce= Ucc-RcIc ) . Rd' = dI Tranzistori Za opisivanje rada tranzistora kao komponente u električnom kolu potrebno je poznavati vrednosti struja (Ib. Između napona na trnzistoru postoji relacija: U ce = U cb + U be . e .Ib) . Kod tranzistora NPN tipa struje Ib i Ic teku u tranzistor. m−konstanta. koja je data na slici to su: Ib=Ib(Ube. tako da između njih postoji relacija: Ib + I c = Ie .

Sa ovom spregom se postiže i strujno i naponsko pojačavanje ulaznog signala. T U eff Um Um 1 2 U m sin 2 ω ⋅ tdt = = . Kod E C tranzistora tipa NPON srednji sloj (oblast) je N P N poluprovodnik P-tipa. Ic=f(Uce) za Ib=const. U praksi se koristi najčešće sprega sa zajedničkim emiterom. Ieff = .Za korišćenje tranzistora su značajne sledeće karakteristike: ulazna. Ib=f(Ube) za Uce=const. X eff = t2 − t 1 ∫ t1 t 1 2 2 x ( t ) dt . Spoljašnji slojevi se nazivaju emitor (E) i kolektor (C). izlazna. ∫ T0 R 2 2 R 2 104 . a spoj kolektora i baze u inverznom smeru. t 2 − t1 ∫ t1 t Pri polutalasnom ispravljavljanju periodične struje preko poluprovodničke diode srednja i efektivna vrednost struje su: Um 1 U s = ∫ U m sin ω ⋅ tdt = T0 π Uef = T Is = Us Um = R Rπ . a ulazna struja (struja baze) je znatno manja od kolektorske (Izlazne) struje. Spoljni izvori napajanja kola sa tranzistorima se priključuju tako da je spoj emitera i baze polarisan u direktnom B smeru. C B Strujno pojačanje tranzistora u sprezi sa zajedničkim emitorem se definiše kao odnos kolektorske i bazne struje I β = c Ib E Ispravljači i regulacija snage potrošača Srednja i efektivna vrednost veličine koja se vremenski menja 2 1 Xs = x ( t )dt . zajedničkim kolektorom i zajedničkom bazom.Pošto tranzistor ima tri izvoda postoje i tri različita načina vezivanja u ulazno i izlazno kolo: sa zajedničkim emiterom.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom Bipolarni tranzistor je celina dva PN spoja sa zajedničkim srednjim slojem (bazom).

I eff = m . Na slici su prikazani dijagrami radne prave. Na osnovu koordinata radne tačke nalazimo da je struja 105 . I s = s . Jačina struje kroz kolo se određuje iz položaja radne tačke koja se nalazi u preseku radne prave: U = E − R ⋅ I = 6 − 20 ⋅ I i statičke karakteristike diode I = F (U ) . Us = π Rπ 2 R 2 U kolu sa triakom i potrošačem otpornost R i uglu paljenja α. U eff = m ⎜ π − α + sin 2α ⎟ . REŠENJE: Kolo izvora E sa rednom vezom otpornika R i diode je nelinearno.1 Statička karakteristika diode I d = f (U d ) . srednje i efektivne vrednosti napona i struje su: U eff U U U ⎛ 1 ⎞ U s = m (1 + cos α ) .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom Pri ispravljanju korišćenjem dioda u Grez-ovom spoju srednja i efektivna vrednost su: U U 2U m 2U m . koja je tabelarno data. I eff = ⎠ R 2 π π ⎝ R 6.U d ) . Is = . koja je redno vezana sa otpornikom R = 20Ω i priključena na izvor ems E = 6V . U eff = m . koji treba priključiti umesto izvora E da bi maksimalna vrednost struje kroz kolo bila I m = 2I 1 . karakteristike diode kao i položaj radne tačke A(I 1 . data je tabelarno.Odrediti jačinu struje I 1 kroz kolo i disipaciju na diodi. Kolika je efektivna vrednost prostoperiodičnog napona U ab ( f = 50 Hz ) .

za vreme negativne poluperiode napon na izlazu je u = 0V . Sa dijagrama nalazimo da je pri struji I napon na diodi Ud’ =1V U' ' Rd = = 1. Međutim.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom kroz kolo I 1 = 0. a napon na diodi U d = 0. skicirati napone između tačaka a i b na izlazima kola.709 ⋅ U m = 18. Pretpostavljajući da su diode D1 i D2 idealne. a) 106 b) . kada napon sa ulaza premaši vrednost u f E1 = 6V dioda D2 je polarisana u direktnom smeru. 2 6. REŠENJE: a) S obzirom da je dioda D1 polarisana u propusnom smeru za vreme pozitivne poluperiode.7V .4 V .7Ω 2 ⋅ I1 U m = 2 I 1 ( R + Rd' ) = 13.02 V U U eff = m = 0.2 Na ulaze kola prikazanih na slici dovodi se prostoperidičan napon u = 12 sin 314t (V ) . Amplituda struje kroz kolo kada je priključeno na napon U ab je: Im = Um = 2 ⋅ I1 R + Rd U m = I m ( R + Rd' ) Rd’−otpornost diode pri struji I=2I1.21W . izvor E1 se ponaša kao prijemnik i izlazni napon ima vrednost u 2 = 6V .3 A . pa je disipacija na diodi Pd = U d ⋅ I d = 0 .

a dioda D2 polarisana u direktnom smeru tek kada ulazni napon opadne ispod vrednosti u p E1 = −7V u.1) ≈ −60[mV ] 40 ln 10 U 2 = U1 = 40 ln 10 ⎛ 40 ⎞ I 2 = I S ⎜ e 40 − 1⎟ = I S (10 − 1) = 9 I S ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ U1 = ( ) 6.1V b) U 1 = 0.3 Za koju će vrednost napona polarizacije inverzna struja kroz diodu sa površinskim P-N spojem dostići 90% od vrednosti struje zasićenja na sobnoj temperaturi? Kolika je struja kroz diodu pri direktnoj polarizaciji izračunatog napona? REŠENJE: Karakteristika diode aproksimira se izrazom: ⎛ e ⋅U D ⎞ I D = I S ⎜ e KT − 1⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ Za sobnu temperaturu je e ⎡1⎤ ≈ 40 ⎢ ⎥ KT ⎣V ⎦ U tom slučaju je: I 1 = −0 . pa izlazni napon zadržava vrednost u = −7V sve dok ulazni napon ne poraste do u f E 2 . napon na izlazu ne premašuju vrednost u = E1 = 5V .4 Za diodu sa površinskim spojem čija je inverzna struja zasićenja I S = 10 µA izračunati struje i otpore diode za jednosmernu struju koje odgovaraju naponima spojeva: a) U 1 = 0.9 I S e 40⋅U1 − 1 ln(0 .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom b) Za vreme pozitivne poluperiode dioda D2 je polarisana u inverznom smeru.3V 107 . dioda D1 postaje polarisana u direktnom smeru. Kada ulazni napon premaši vrednost u f E1 = 5V . 6. Za vreme negativne poluperiode dioda D1 je inverzno polarisana. provodi struju i s obzirom da je njena otpornost zanemarljiva.

53mA ID = IS ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ a) U 0.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom REŠENJE: e ⎛ KT U1 ⎞ ⎜e − 1⎟ = 10 ⋅ 10 −6 e 40⋅0 .18Ω I D 1.1 − 1 = 10 ⋅ 10 −6 e 4 − 1 = 0.53 ⋅ 10 −3 I D = 10 ⋅ 10 −6 (e 40⋅0 .1 = 186Ω RD = D = ID 0.5 Za kolo na slici nacrtati: a) U 2 = f (U 1 ) b) Ako je U 1 = 2 sin ωt skicirati U 2 = f (t ) a) b) REŠENJE: Karakteristike U 2 = f (U 1 ) i U 2 = f (t ) za kolo na slici pod a) su: Karakteristike U 2 = f (U 1 ) i U 2 = f (t ) za kolo na slici pod b) su: 108 .6 6.6 A ( ) ( ) b) RD = U D 0.3 = = 0.3 − 1) = 1.

Za I P = 20mA i već izračunatu vrednost otpora R izračunati granice E pod uslovom da napon na prijemniku ostane unutar regulacije. Kolika je efektivna vrednost prostoperiodičnog napona Uab (f=50 Hz).Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 6. data je tabelarno. RP → ∞ sva struja prolazi kroz diodu pa je: R= E −UP = 4kΩ (U P = U Z ) I D max 6. Za I P = 0 . koja je redno vezana sa otpornikom R=20Ω i priključena na izvor ems E=6 V. REŠENJE: Kolo izvora E sa rednom vezom otpornika R i diode je nelinearno. Ako je napon napajanja E = 250V izračunati vrednost rednog otpora R tako da se struja kroz prijemnik može regulisati u opsegu I P = 0 do I P = I P max .6 Zener dioda ima konstantan inverzni napon U Z = 50V u opsegu struja 5 − 50mA . Jačina struje kroz kolo se određuje iz položaja radne tačke koja se nalazi u preseku radne prave: U = E − R ⋅ I = 6 − 20 ⋅ I 109 . koji treba priključiti umesto izvora E da bi maksimalna vrednost struje kroz kolo bila Im=2I1 .7 Statička karakteristika diode Id=f (Ud). Odrediti jačinu struje I1 kroz kolo i disipaciju na diodi. Odrediti I P max .

Odrediti struju u grani sa diodom i napon na izvodima diode.7 V.1V. pa je disipacija na diodi Pd=Ud⋅Id=0.21 W . gde je Rd’−otpornost diode pri R + Rd struji I=2I1. Amplituda struje kroz kolo kada je priključeno na napon Uab je: Um Im = = 2 ⋅ I 1 .3A.709 ⋅ U m = 18.66 V R1 + R2 110 . a efektivna vrednost 2 ⋅ I1 U U eff = m = 0. 2 6. a U m = 2 I 1 ( R + Rd ) = 13. pa je U' ' ' Rd = = 1. REŠENJE: Prema Tevenenovoj teoremi struja kroz granu kola sa diodom je: Id = (U ab ) o Rd + Re .02 V. R1=150 Ω. odakle je (U ab ) o = Rd I d + Re I d . karakteristike diode kao i položaj radne tačke A (I1. a napon na diodi Ud=0. Na osnovu koordinata radne tačke nalazimo da je struja kroz kolo I1=0. pa je U m = I m ( R + Rd' ) .8 U kolu čija je šema prikazana na slici dato je E=2.7Ω . R2=560 Ω i statička karakteristika Id=f (U) diode. gde je (U ab ) o = R2 I = R2 E = 1. Na slici su prikazani dijagrami radne prave.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom i statičke karakteristike diode I=F (U). koja je tabelarno data.4 V .Ud). Sa dijagrama nalazimo da je pri struji I napon na diodi Ud’ =1V.

Ud=0. provodi struju i s obzirom da je njena otpornost zanemarljiva. izvor E1 se ponaša kao prijemnik i izlazni napon ima vrednost u2=6 V.Ud). Ekvivalentna električna šema koja odgovara ovoj jednačini prikazana je na slici .9V . Pretpostavljajući da su diode D1 i D2 idealne. b) Za vreme pozitivne poluperiode dioda D2 je polarisana u inverznom smeru. R1 + R2 Posle zamene = E ' . 111 . napon na izlazu ne premašuju vrednost u=E1=5V. 6. Rd I d = U d . Na dijagramu Id=f(Ud) isprekidanom linijom prikazana je radna prava. pa izlazni napon zadržava vrednost u= −7V sve dok ulazni napon ne poraste do u>E2 .2 mA.66 − 118 I d . Za vreme negativne poluperiode dioda D1 je inverzno polarisana. za vreme negativne poluperiode napon na izlazu je u=0 V. a dioda D2 polarisana u direktnom smeru tek kada ulazni napon opadne ispod vrednosti u<E2= −7V.9 Na ulaze kola prikazanih na slici dovodi se prostoperiodičan napon u=12sin314t(V). U preseku statičke karaktereistike Id=f(Ud) i radne prave je radna tačka A(Id.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom a ekvivalentna ab o otpornost Re = (U ) R1 R2 = 118Ω. Sa dijagrama se određuje Ia=7. Jednačina radne prave za ovo kolo je: U d = E ' − Re I d = 1. kada napon sa ulaza premaši vrednost u>E1=6V dioda D2 je polarisana u direktnom smeru. Međutim. REŠENJE: a) S obzirom da je dioda D1 polarisana u propusnom smeru za vreme pozitivne poluperiode. dioda D1 postaje polarisana u direktnom smeru. Kada ulazni napon premaši vrednost u>E1=5 V. skicirati napone između tačaka a i b na izlazima kola.

REŠENJE: Električna šema ispravljača i talasni oblik napona na potrošaču prikazani su na slici. prema šemi prikazanoj na slici priključen je na trofazni sistem napona 220/380 V. 112 . srednju vrednost struje kroz jednu diodu kao i maksimalnu vrednost inverznog napona na diodama. srednja vrednost napona na potrošaču u intervalu t1=0 s do t2=T/6 je: 6 1 Um 1 2 1 Us = U m cos ωtdt = ∫ ∫ cos ωtdt = 2π T sin ωt T t1 − t 2 t1 −0 0 T 6 6 3U m π 3 2 ⋅ 220 sin = sin 60 = π π 3 t T T 0 6 = Srednja vrednost struje kroz potrošač je Us = 8. ∆u = u1 − u3 = U m cos ωt − U m cos(ωt + 3 I sr = Us=257.Razlika napona na diodi D3 u intervalu kada ne provodi je: 2π ) . Skicirati oblike struje kroz jednu diodu. 3 Grafik vremenske zavisnosti struje prikazan je na slici.86 A . Otpornost struje kroz potrošač je R=30 Ω. a srednja vrednost R struje kroz jednu od dioda koja provodi u intervalu od jedne trećine periode je: I ' I sr = s = 2.50Hz. Odrediti srednju vrednost struje kroz potrošač.58 A.10 Trofazni polutalasni ispravljač. Dioda D1 je polarisana u propusnom smeru u intervalu t1=T/6 do t2=T/6 kada je u1(t)> u2(t) i u1(t)> u3(t). Isto važi i za diode D2 i D3 u odgovarajućim vremenskim intervalima .43 V .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 6. Ako se zanemari pad napona na diodama koje su polarisane u propusnom smeru.

Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom

2π 2π . ) + U m sin ωt sin t 3 Maksimalna vrednost razlike ( u1-u3 ) nalazimo iz uslova: d ( ∆u) π T . = 0 , kada je ω ⋅ t = , t = dt 6 12 Posle zamene ove vrednosti (u prethodnu jednačinu) dobija se maksimalna vrednost inverznog napona: ∆um = 538,6 V , prema kojoj u katalogu za poluprovodničke diode treba izvršiti izbor odgovarajuće diode . ∆u = U m cos ωt (1 − cos

6.11 Potrošač otpornosti R=60 Ω napaja se preko ispravljača sa poluprovodničkim diodama koji je priključen na sekundar transformatora T. Primar transformatora je priključen na mrežu 220V, 50Hz. NaćI odnos transformacije transformatora ako je srednja vrednost struje kroz potrošač Isr=366 mA .

REŠENJE: U slučaju da se kao ispravljač koristi diode vezane u Grecovom spoju srednja vrednost napona na potrošaču je: 2 2 U sr = R ⋅ I sr = U m = U 2 2 , gde je U2- napon na sekundaru. π π R ⋅ I sr 60 ⋅ 0,36 ⋅ 3,14 220 = = 24,4 V , pa je odnos transformacije n = U2 = =9 24,4 2 ⋅ 1,41 2 2 . 6.12 Impedansa Z = R + jω ⋅ L (Ω) priključena je na napon u=Um sinωt preko diode D. Ako se zanemari pad napona na diodi u propusnom smeru, odrediti srednju vrednost struje kroz kolo i nacrtati grafik vremenske zavisnosti napona na elementima kola.

113

Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom

REŠENJE: Ako se zanemari pad napona na diodi u propusnom smeru u intervalu kada dioda provodi važi jednačina: di u = L + Ri = U m sin ωt . dt Rešenje gornje diferencijalne jednačine je: R ⎧U m ⎡ ⎤ − t sin(ωt − ϕ ) + e L sin ϕ ⎥ ⎪ ⎢ i = i (t ) = ⎨ Z ⎣ ⎦ ⎪0, ⎩ gde je Z = R 2 + (ωL) 2 Lω tgϕ = , R β − se određuje iz uslova u trenutku kada dioda prestaje da provodi t=t1= β/ω, a rešavanjem transcedentne jednačine: sin( β − ϕ ) + e − β cosϕ sin ϕ = 0 . Srednja vrednost struje kroz kolo se može odrediti iz prve jednačine pri uslovu I=Is i u=Us : T T L di 1 dt + RI s = ∫ U m sin ω ⋅ tdt . T ∫ dt T0 0 Pošto je funkcija periodična, integral na levoj strani jednačine je: T L di = i (T ) − i (0) = 0 . T∫ 0 Integral na desnoj strani jednačine je:

1 udt = ∫ udt + ∫ 0dt = RI , pa je: RI s = T β 0
ω

β

ω

T

β

∫U
0

ω

m

sin ωtdt =

Um (1 − cos β ) , 2

a srednja vrednost struje kroz kolo: Um Is = (1 − cos β ) . 2π ⋅ R 114

Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom

6.13 Pri polutalasnom ispravljanju poluprovodničkom diodom srednja vrednost struje kroz diodu je I=16 A, a snaga kojom se zagreva dioda zbog pada napona na diodi je P=26W. Temperatura ambijenta u kome se nalazi dioda sa hladnjakom je Ta=40°C. Poznati su sledeći podaci: − maksimalna dozvoljena temperatura p-n spoja je Tj=150° C , − termički, toplotni otpr spoja i kućišta diode je Rtj-k=1,5° C/W , − termički otpor kućišta i hladnjaka Rtk-h=0,6° C/W . Odrediti temperature kućišta i hladnjaka, ako se toplota odvodi preko hladnjaka, kao i dozvoljenu snagu zagrevanja diode bez hladnjaka, ako je termički otpor spoja i ambijenta 50 °C/W . REŠENJE: Ukupan termički otpor između spoja i ambijenta kod diode sa hladnjakom na kojoj se generiše toplotna snaga P je: Rt = T j − Ta P = Rtj − k + Rtk − h + Rth − a = 150 − 40 = 4,2° C/W 26

pa je termički otpor između hladnjaka i ambijenta: Rth − a = Rt − Rtj − k + Rtk − h = 4,2 − 1,5 − 0,6 = 2,1° C/W pa je temperatura kućišta diode: Tk = T j − P ⋅ Rtj − k = 10 − 26 ⋅ 1,5 = 111° C a temperatura hladnjaka:
Th = Tk − P ⋅ Rtk − h = 111 − 26 ⋅ 0,6 = 95,4° C

Ako se toplota odvodi sa diode bez hladnjaka, a termički itpor između spoja i ambijenta iznosi 50°C/W maksimalna vrednost snage koja se razvija na diodi je:
Pmax = T j − Ta Rtj − a = 150 − 40 = 2,2 W 50

Napomena: Termička otpornost je pored karakteristika materijala zavisna i od površine preko koje se prenosi toplota, tako da je u slučaju kada je dioda bez hladnjaka površina manja, pa termička otpornost između spoja i ambijenta ima veliku vrednost.

115

7V . ako je osvetljenost E=750 lx. redno je vezana sa otpornikom R=820 kΩ i priključena na napon U=12V.7 (V ) = = 0. Pad napona na otporniku R B iznosi U BB − U B pa je IB = U BB − U B 3(V ) − 0.23 mA RB 10 kΩ Sada je: IC = β ⋅ I B = 50 ⋅ 0. . RC RB U + BB T1 + U CC Podaci: U BB = 3V .a koeficijent strujnog REŠENJE: Kako je emiter tranzistora T1 uzemljen to je U E = 0 pa je napon U B jednak naponu potencijalne barijere PN spoja E − B koji iznosi 0 .23 mA = 11.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 6. I E .15 Odrediti I B .5 mA I E = IC + I B = 11. 6. Dakle U B = 0.5 mA + 0. Kada se na dijagramu If (Uf) konstruiše radna prava U f = 12 − 820 ⋅ 10 3 I f nalaze se koordinate radne tačke Uf=5V i If=9 µA .5V 116 .73 mA U C = UCC − IC ⋅ RC = 20V − 11.23 mA = 11. R B = 10kΩ . I C i U B za kolo prokazano na slici. Napon na otporniku R je UR=U-Uf=7V .14 Fotodioda čija je statička karakteristika If(U) data na slici . REŠENJE: Radna tačka kola nalazi se u preseku radne prave U f = U − I f R i statičke karakteristike pri osvetljenosti E=750 lx. RC = 1kΩ pojačanja upotrebljenog tranzistora iznosi β = 50 .73 mA ⋅ 1kΩ = 8. Odrediti napon na otporniku.7V .U CC = 20V .

R B = 1MΩ REŠENJE: Spoj baza emiter je direktno polarisan pa je na njemu pad napona od 0 .7V . Ako je navedeni tranzistor upotrebljen u kolu na slici izračunati minimalnu i maksimalnu kolektorsku struju. Pad napona na R B je U RB = U CC − U BE = 12 − 0.17 Za kolo na slici odrediti U B .7 = 11 . 117 . RC = 2kΩ .3 µA RB 1 Struja kolektora je β puta veća od bazne struje pa je minimalna struja kolektora: IC( MIN ) = β1I B = 100 ⋅ 11.3 µA = 1.39 mA 6.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 6.3V Struja baze je I B = U RB 11. I B i U CE .13 mA a maksimalna struja IC( MAX ) = β 2 I B = 300 ⋅ 11.3 µA = 3.16 U podacima proizvođača za tranzistor 2N3904 navedeno je da se koeficijent strujnog pojačanja β menja od 100 do 300.U E . U R B CC RC Podaci su: U CC = 12V .3 = = 11.

U CC = 18V REŠENJE: Napon baze nalazimo pomoću razdelnika napona R1 .34 mA ⋅ 2.8V = 2. R2 = 3. I C 3.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom U R 1 CC R C R 2 R E Podaci su: R1 = 27kΩ .7 kΩ . Na temperaturi od 100°C otpornost je 1Ω .18 Otpornost NTC otpornika se u zavisnosti od temperature menja prema zakonu R( T ) = a ⋅ e T .27V − 0.7V = 1.57V = 7. R2 UB = R2 3.57V Emitersku struju nalazimo primenom Omovog zakona IE = U E 1.41V 6. a na temperaturi 0°C otpornost iznosi 100Ω.98V − 1.9kΩ . RC = 2 .34 mA RE 470 Ω a koristeći izraz I C ≅ I E . 118 b .9 kΩ Emiterski napon je manji od napona baze za pad napona na direktno polarisanom PN spoju koji čine emitor i baza U E = U B − U BE = 2.9kΩ UCC = ⋅ 1.57V = = 3. RE = 470Ω . Odrediti promenu otpornosti u zavisnosti od temperature i relativnu promenu otpornosti za temperaturu ambijenta od 50°C .7 kΩ = 8.98V a napon kolektor-emitor U CE = U C − U B = 8.27V R1 + R2 27 kΩ + 3.34 mA Kolektorski napon je U C = U CC − IC RC = 18V − 3.

25 sinωt (V) . REŠENJE: U polju ulaznih karakteristika Ic= f(Uc) tranzistora. R ∆T R dT T 6.16 ⋅ 10 − 6 e14 . a otpornost otpornika u kolu kolektora je Rc=0. e Promena otpora sa temperaturom u okolini radne tačke T=50°C je: b dR a ⋅b T = − 2 e = −0.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom REŠENJE: Vrednosti koeficijenata a i b se određuju rešavanjem sistema jednačina: RT1 = a ⋅ e b T1 i RT2 = a ⋅ e b T2 . Ordinate tačke B prave se dobijaju iz uslova da je pri 119 .5 = 0.19 Izlazne karakteristike tranzistora u kolu pojačavača sa zajedničkim emiterom prikazane su na slici. Rešavanjem sistema jednačina nalazi se da je: R ⎛ 1 1⎞ b = ln 2 ⎜ − ⎟ R1 ⎝ T2 T1 ⎠ −1 = 4690 K . Ako se struja baze menja prema zakonu ib = ( 60 + 40sin ω ⋅ t ) (µA).045 1/K . odrediti efektivne vrednosti promenljive komponente kolektora struje i napona . a = R1 b T1 = 3.5⋅10-6Ω . radna prava se crta na osnovu jednačine U c = E c − Rc I c . Odrediti pojačanje napona ako se ulazni napon koji je jednak naponu baze menja prema ub=0.32 Ω/Κ dT T a ralativna promena otpornosti sa temperaturom je: ∆R 1 1 dR b = = − 2 = − 0.RT2=100Ω . Pojačavač se napaja iz izvora Ec=40V.5 kΩ . T1=373 K I T2=273K . gde je RT1=1Ω .

Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom Ic=0 napon na kolektoru Uc=Ec=40V. 6. odrediti temperaturu T pri kojoj dolazi do privlačenja kotve relea (Ic=10 mA) . Koordinate tačke C se dobijaju iz uslova da E je pri Uc=0 struja I c = c =80 mA. S obzirom da se struja baze Ib menja prema Rc zakonu I b = I bo + I bp sin ω ⋅ t .25 I bp 40 ⋅ 10 − 6 pošto se ulazni napon baze menja prema Ub=Ubp sinωt=0.25 sinωt .20 Otpornost otpornog prtvarača temperature menja se prema R(T)=20⋅10361. R2=1kΩ. Na osnovu brojnih vrednosti odgovarajućih veličina. Sa grafika se očitavaju vrednosti amplituda struje Icp=20 mA i napona Ucp=10V. Ako je napon U=12V. 120 . Odgovarajući analitički izrazi za struju i napon kolekora imaju oblike: I c = I co + I cp sin ω ⋅ t = 40 + 20 sin ω ⋅ t (mA) U c = U co + U cp sin ω ⋅ t = 20 − 10 sin ω ⋅ t (V) Efektivne vrednosti promenljivih komponenti struje i napona na kolektoru određuju se prema: I c' = I cp 2 = U cp 10 20 = 14.15 mA . I U c' = = =7 V 2 2 2 c) Naponsko i strujno pojačanje pojačavača se određuju kao odnosi vrednosti izlazne i ulazne veličine.9(T). a strujno pojačanje tranzistora β =100. Koordinate tačaka 1 i 2 su granične tačke na radnoj pravoj između kojih se menjaju vrednosti promenljivih komponenti struja i napona. dobijaju se pojačanja promenljivih komponenti napona Au i strujeAi : Au = U cp U bp I cp 20 ⋅ 10 −3 10 = = 40 I Ai = = = 500 0. gde je Ibo=60µ A i Ibp=40µ A koordinate tačaka 1 i 2 se dobijaju u preseku radne prave i odgovarajućih karakteristika Ic−Uc sa parametrima Ibo+ Ibp=100 µA i Ib0−Ibp=20 µA.

Pri uspostavljanju struje kroz namotaje elektromagneta (u ovom slučau struje Ic=10mA) kotva se pomera i zatvara kontakte koji pripadaju nekom drugom električnom kolu. Napomena: Rele je naprava koja ima elektromagnet i kontakte.6)10 − 3 S obzirom da se otpornost RT u zavisnosti od promene temperature menja prema RT=20⋅ 103. posle zamena vrednosti RT=16286 Ω .61. a strujno pojačanje tranzistora β =100. naprimer kolu naizmenične struje. 121 . dobija se 16286=20000.61.1 mA 100 β Ic Kako je napon Ube=0.6 = 3 = 0. odakle je T=60° C . struja kroz otpornik R2 je: I R2 = U be 0. struja baze je: 10 ⋅ 10 −3 Ib = = = 0.6V.6 = = = 16286 Ω I RT I b + I R 2 (0.9 T .Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom REŠENJE: Ako je struja potrebna za privlačenje kotve relea Ic=10 mA.9T ( Ω ).1 + 0.6 mA R2 10 a struja kroz otporni pretvarač temperature RT je: I RT = U − U be = I b + I R2 RT Vrednosti otpornosti RT pri datoj temperaturi T može se odrediti na osnovu relacije i iznosi: RT = U − U be U − U be 12 − 0.

Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 122 .

1984 5. dr Labud Vukčević. Beograd. 2001 2. dr ing.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd. dipl. Podgorica. Literatura 1. Nikolić. dipl. dr Aleksandar Vorgučić. Suzana Milenović. ZBIRKA ZADATAKA IZ FIZIKE – Elektromagnetizam. mr Boban Milošević – ZBIRKA ZADATAKA IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE ZA MAŠINSKE ŠKOLE . Obrad Traparić. Naučna knjiga. Naučna knjiga. SuperautomatX.Elektrokinetika u obliku metodičke zbirke zadataka. mr Budimir Drakulić. akademik Юрий A. dr Marija Hribšek. 1980 6. Miroslava Cvetković.Zbirka rešenih zadataka iz elektrotehnike sa elektronikom 7. 2003 4. Nikola Lj. ELEKTROTEHNIKA – Zbirka zadataka. 1994 123 . ТеTерин. OSNOVI ELEKTROTEHNIKE . dr Dragutin Mitić. Prirodno-matematički fakultet. Novinsko-izdavačka ustanova SLUŽBENI LIST SFRJ. Beograd. dr Nikola Nikolić. ing. Mitić. Beograd. Niš. Dragutin N. mr Dragan Vasiljević. 1988 3. ing. ELEKTRONIKA I – Problemi i rešenja. OSNOVI ELEKTROTEHNIKE – Elektrostatika u obliku metodičke zbirke zadataka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful