14

περιβάλλον

δράσεις

15

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μικρές αργές & λατρεμένες

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΗ

Στις 2 Αυγούστου οι εθελοντές από τον
σύλλογο για την προστασία της θαλάσσιας

yal
Κnossos Ro
τη
ή
ρ
K

χελώνας «Αρχέλων» έφτιαξαν σκίαστρα για τις
φωλιές της χελώνας καρέττα - καρέττα, στην
παραλία του Knossos Royal.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στις ξενοδοχειακές
μονάδες ανοίγει το δρόμο για ακόμα στενότερες σχέσεις
με την τοπική κοινωνία. Και αν ακόμα και για το σοβαρότερο
ζήτημα το πιο δύσκολο είναι να κάνει κανείς το πρώτο βήμα,
η διάθεση για συνεργασία και συνεισφορά μαζί με την
γνώση αποτελούν τους σημαντικότερους συμμάχους.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΑΞΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ι

ολοκληρωμένες

μονάδες

αποτελούν

κοινωνίες

όπου

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο με αντικείμενο

τουριστικές

την μελέτη και προστασία της καρέττα – καρέττα

μικρές

ενημέρωσε τους πελάτες των ξενοδοχείων μας για

παράγονται

αυτό το σπάνιο είδος χελώνας μοιράζοντάς τους

καθημερινά απόβλητα. Σήμερα,
οι

ξενοδοχειακές

μονάδες

φυλλάδια με χρήσιμες πληροφορίες. Τα χελωνάκια

υιοθετούν

άρχισαν να ξεπροβάλλουν ξεκινώντας το ταξίδι

συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης με

τους στις Ελληνικές θάλασσες απο τις 11/8.

στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους
επιπτώσεων. Η προστασία του περιβάλλοντος και
η αειφορική διαχείριση των πόρων γίνεται πράξη
με τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών
επιδόσεων των ξενοδοχείων και την ενημέρωση
των επισκεπτών ως προς τις περιβαλλοντικές
του επιπτώσεις. Τι γίνεται όμως απέξω; Πλήθος

μείωση και επαναχρησιμοποίηση. Γι’ αυτό δίνονται

δημοσιευμάτων εκθέτουν καθημερινά τη χώρα

οδηγίες για περιορισμό στην άσκοπη χρήση νερού

μας με στοιχεία και εικόνες για τη διαχείριση των

στις λουτρικές εγκαταστάσεις των ξενοδοχείων

αποβλήτων που κάθε άλλο παρά ταιριάζουν σε

ή τοποθετούνται συστήματα διπλής χρήσης στα

μια ευρωπαϊκή χώρα. Ανεξέλεγκτες χωματερές,

καζανάκια των τουαλετών. Η επαναχρησιμοποίηση

διάθεση υγρών αποβλήτων χωρίς επεξεργασία,

επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο με την επιστροφή

έλλειψη συστημάτων ανακύκλωσης είναι σύνηθεις

και την ανακύκλωση συσκευασιών στις εταιρείες

πρακτικές ακόμα και σήμερα μικρών κοινωνιών,

παραγωγής. Στόχος είναι η εφαρμογή πολιτικής

νησιωτικών και μη, που δεν κατάφεραν να

«μηδενικών αποβλήτων», ένας στόχος ιδιαίτερα

εκσυγχρονιστούν. Οι ξενοδοχειακές μονάδες

δύσκολος σε περιοχές της χώρας που οι τοπικές

λοιπόν, μπορούν να αποτελέσουν το καλό

αρχές ακόμα και σήμερα δεν έχουν αναπτύξει

υλικό και είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με τους φιλοξενούμενούς μας. Στη συνέχεια η κυρία Διόγου

παράδειγμα προς μίμηση.

τέτοιες πρωτοβουλίες.

περιηγήθηκε στο χώρο του Mini Club όπου βρήκε την ευκαιρία να περιγράψει στο προσωπικό μας το

Στα ξενοδοχεία παράγονται όλα εκείνα τα

Σήμερα, οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες,

παιχνίδι με τα μπαλάκια που το ονόμαζε «αλλαγή φωλιάς».

απόβλητα που παράγονται και σε μια μικρή

σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον

κοινωνία και έτσι μπορεί μια ξενοδοχειακή μονάδα

μπορούν να έρθουν πιο κοντά στις τοπικές

να αποτελέσει παράδειγμα ολοκληρωμένης

κοινωνίες. Να συνεργαστούν και να βοηθήσουν

illage
Olympian Vία
Ολυμπ

διαχείρισης. Η ανακύκλωση από τις μονάδες

τις τοπικές κοινωνίες στον εκσυγχρονισμό

εστίασης (συσκευασιών, χαρτιού, αλουμινίου,

των

πλαστικού),

και

η

λιπασματοποίηση

οργανικών

συστημάτων

συλλογής,

επεξεργασίας

αποβλήτων

μεταφοράς
τους.

Μια

αποβλήτων (από τις κουζίνες και τους κήπους,

τέτοια προσέγγιση θα έχει διπλό όφελος,

όπως κομμένη χλόη, φύλλα και κλαδιά), η

τόσο για τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες

ανακύκλωση χαρτιού, μελανιών, μπαταριών και

δραστηριοποιούνται οι ξενοδοχειακές μονάδες

λοιπής γραφικής ύλης από τους χώρους εργασίας

όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις με μείωση

των ξενοδοχείων είναι πρακτικές εφαρμόσιμες,

του κόστους και επίτευξη στόχων διαχείρισης

προσοδοφόρες και αειφορικές.

του περιβάλλοντος που τόσο μεγάλη σημασία

Ολοκληρωμένη διαχείριση όμως σημαίνει επίσης

έχουν σήμερα στην τουριστική αγορά.

Στις 20/09/10 επισκέφθηκαν το Olympian Village τα μέλη του συλλόγου για την προστασία της
θαλάσσιας χελώνας «Αρχέλων». Ένα γραφείο πληροφορησης στήθηκε στην παραλία, όπου η κυρία
Διόγου υπεύθυνη του συλλόγου μαζί με δύο συνεργάτιδες της, μοίρασαν φυλλάδια με ενημερωτικό

61

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 10

Aldemar HOTELS & SPA
Λ. Κηφισίας 262, 145 62, Κηφισιά

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ένα αφιέρωμα στους ανθρώπους που
από την περιφέρεια δίνουν το στίγμα
Ελληνικός Κινηματογράφος
Οι παλιές αγάπες πάνε στον Παράδεισο
Ανάλαφρες και ωραίες
Light συνταγές για απόλαυση
με χαμηλές θερμίδες

Η Ελλάδα

σε τροχιά ανάπτυξης

IT’S YO

S
UR

T

O

KE

EP

ΑΦ Ι Ε Ρ Ω Μ Α Π ΛΥ Ν Τ Η Ρ Ι Α • ΑΥ ΤΟ Κ Ι Ν Η ΤΟ • I N T E R N E T • Ζ Ω Δ Ι Α

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful