You are on page 1of 2

1. APABILA DIBERHENTIKAN POLIS 3. SOALJAWAP OLEH POLIS TANPA PENAHANAN 4.

ALJAWAP OLEH POLIS TANPA PENAHANAN 4.3 Tanya - "Ke balai mana encik hendak membawa
saya?"
1.1 Sekiranya polis tersebut tidak memakai pakaian 3.1 Kenyataan saksi/112 Anggota polis tersebut hendaklah membawa anda dengan
seragam Apabila pihak Polis menjalankan siasatan mengenai segera ke balai polis berdekatan dan tldak ke tempat lain.
Tanya beliau mengenai kad kuasa beliau sesuatu kes dan berpendapat bahawa anda
tersebut, pihak Polis boleh menyoal anda dan menulis 4.4 Apa perlu dibuat setelah dimaklumkan
1.2 Kad Kuasa Polis jawapan-jawapan anda (Kenyataan saksi/112). tentang tangkapan.
Warna Merah: Anggota polis tersebut telah Anda mempunyai hak untuk membuat panggilan telefon. Buat
digantung. Beliau tidak 3.2 Permintaan rasmi /tidak rasmi panggilan kepada keluarga, peguam atau Pusat
mempunyai apa-apa kuasa Selalunya, pihak polis membuat permintaan tidak rasmi Bantuan Guaman. Maklumkan mereka:-
untuk berbuat apa-apa. Anda untuk anda memberikan Kenyataan saksi/112. Sekiranya • Anda telah ditangkap.
tidak perlu mengendahkan beliau. tempat dan waktu adalah bersesuaian, beri kerjasama.
Warna-warna lain: Sekiranya tidak, beritahu Polis yang anda akan berbuat
• Masa, tempat dan sebab-sebab tangkapan.
demikian pada tempat dan waktu yang bersesuaian. • Pengenalan anggota polis yang menangkap.
Warna Biru: Polis yang berpangkat Inspek Sekiranya anda enggan bekerjasama sama-sekali, Polis • Balai polis kepada mana anda dibawa.
tor dan keatas. akan mengeluarkan suatu perintah rasmi yang
Warna Kuning: Polis yang berpangkat dibawah ditandatangani oleh pegawai penyiasat (Perintah Polis}
4.5 Apa terjadi selepas tangkapan?
Inspektor untuk meminta anda bekerjasama.
Anda boleh ditahan sehingga 24 jam:
Warna Putih: Polis Simpanan
3.3 Memberikan Kenyataan saksi/112 • Di balai polis atau
Ambil perhatian nama dan nombor anggota polis Anda mempunyai hak untuk meminta seorang peguam • Di lokap balai polis
pada Kad Kuasa Polis. menemani anda. Ini adalah dinasihatkan. dengan tujuan untuk membantu siasatan polis.
Di dalam memberikan Kenyataan saksi/112, anda boleh
1.3 Di dalam Pakaian Seragam enggan menjawap apa-apa soalan yang boleh mendedahkan
Ambil perhatian nama dan nombor anggota anda kepada apa-apa kesalahan jenayah. 5. HAK-HAK ANDA KETIKA DALAM TAHANAN
polis pada pakaian seragamnya. • Bawa bersama anda buku nota atau kertas tulisan 51 Hak untuk menghubungi Peguam
(nota peribadi). Awak mempunyai hak untuk berhubung dengan peguam
1.4 Kenderaan Polis
Ambil perhatian tentang nombor pendaftaran • Tulis semua soalan yang ditanya di dalam dan nyatakan kehendak anda untuk berbuat demikian.
pada kereta peronda, motosikal atau kenderaan polis nota peribadi.
5.2 Pakaian
tersebut. • Pastikan anda memahami setiap soalan yang ditanya. Anda boleh mempunyai satu set pakaian semasa di dalam
2. APABILA DISOAL OLEH POLIS • Ambil masa dan fikir berhati-hati sebelum lokap.
menulis jawapan di dalam nota peribadi.
5.3 Barangan Persendirian
2.1 PengenaIan Anda • Baca jawapan anda kepada Pegawai Polis yang Anggota polis hendaklah merekodkan segala
Anda cuma perlu berikan nama, kad pengenalan dan menyoal anda.
alamat sahaja. barangan persendirian anda di dalam penjagaan yang
• Simpan nota peribadi untuk rujukan di masa hadapan. selamat. Barangan-barangan ini hendaklah dipulangkan
2.2 Seandainya ditanya soalan-soaian lain sebaik sahaja anda dilepaskan.
Anda boleh bertanya, "Adakah saya ditahan? " 3.4 Menandatangani Kenyataan saksi/112 anda
Sebelum menandatangani kenyataan anda, baca solan- 5.4 Kebajikan
2.3 Bilakah anda ditahan soalan dan jawapan-jawapan yang ditulis oleh Pegawai Polis Anda dibenarkan untuk mandi 2 kali sehari.
Anda ditahan apabila anggota polis itu secara berhati-hati. Sekiranya anda sakit, anda boleh mendapatkan
rawatan dengan segera.
• menjawab "ya" pada soalan di atas • Bandingkan kenyataan yang anda
disuruh tandatangani dengan nota peibadi anda.
• beliau tidak membenarkan anda Anda hendaklah diberikan makanan, minuman yang
meninggalkan • Anda mempunyai hak untuk wajar dan mencukupi sepanjang tahanan.
tempat tersebut atau ingin membawa anda membuat pembetulan/perubahan kepada
ke balai polis kenyatan anda sebelum menandatanganinya. 5.5 Berapa lama polis boleh menahan anda
Polis boleh menahan anda sehingga 24 jam unluk siasatan.
• apabila anda digari • Tuliskan tandatangan anda di bawah ayat
Adalah menjadi tanggungjawab polis untuk menyiapkan
penghabisan kenyataan anda.
siasatan dalam tempoh 24 jam dan melepaskan anda
Jika anda tidak ditahan anda boleh berlepas dari Sekiranya anda gagaI mematuhinya. anda tidak boleh
secepat yang mungkin.
tempat tersebut atau enggan mematuhi arahan ditangkap. Akan tetapi, itu adalah satu kesalahan dan
beliau untuk ke balai polis atau tempat lain jika pihak Polis boleh meminta Majistret untuk mengeluarkan
Seandainya polis tidak dapat menyelesaikan siasatan
diarahkan. suatu waran terhadap anda untuk memaksa anda
mereka di dalam masa 24 jam, Polis mesti membawa
bekerjasama.
anda ke hadapan seorang Majistret untuk satu Perintah
2.4 Bilakah anda tidak boleh ditahan Reman untuk menyambung penahanan anda melepasi 24
Polis tidak boleh menahan anda semata-mata kerana 4. PENAHANAN OLEH POLIS
jam.
anda berkemungkinan menjadi seorang saksi dan 4.1 Apabila ditahan tanya, "mangapa saya ditahan?"
polis ingin mengambil kenyataan saksi daripada Setiap tahanan yang dibuat tanpa dimaklumkan sebabnya
anda (Kenyataan saksi/112). adalah satu tahanan yang salah. 6. PERINTAH REMAN OLEH MAJISTRET

4.2 Jangan melawan 6.1 Siapakah Majistret


Anggota polis mempunyai hak untuk Majistret adalah seorang pegawai Mahkamah yang
menggunakan kekasaran yang munasabah sekiranya anda mempunyai kuasa samada untuk memberi Perintah
melawan. Reman untuk menahan anda lebih dari 24 jam.
6.2 Tujuan Perintah Raman 7.2 Apakah yang perlu anda lakukan
la adalah bertuiuan untuk memberikan lebih banyak masa 9.4 Polis tidak berhak untuk memaksa anda memberi
kepada Polis untuk menyelesaikan siasatan mereka dan • Jangan benarkan polis untuk memasukkan tangan Kenyataan 113
memutuskan samada terdapat keterangan untuk mereka ke dalam saku atau beg anda. Setelah memberi Butir-Butir Peribadi tetapi polis mengugut
membuat pertuduhan kesalahan jenyah terhadap anda. • Kosongkan saku /beg anda di hadapan polis secara untuk memaksa anda untuk memberi kenyataan bertulis:
Pihak polis tidak boleh memohon Perintah Reman sukarela untuk memastikan anda dapat ngawasi • bertenang dan berdiam diri;
semata-mata bagi tujuan mendapatkan kenyataan
daripada anda.
barangan anda. • polis tidak berhak untuk mengugut, memukul atau

6.3 Jangka hayat Perintah Reman Keluarkan barangan anda satu demi satu. Setiap kali, Sekiranya anda telah diugut, dipukul ataupun dipaksa, buat
Apabila anda dibawa ke hadapan Majistret untuk sebut sebagai contoh "purse", "kunci", "kad laporan Polis terhadap Pegawai Polis berkenaan secepat
Perintah Reman, Polis mestilah memberikan sebab-sebab pengenalan" dan sebagainya. mungkin. Ini adaiah hak anda.
mengapa anda perlu ditahan melebihi 24 jam. Majistret Apabila saku / beg anda kosong, terbalikkan saku I beg
bertugas mestilah memberikan pertimbangan yang wajar tersebut 9.5 Sekiranya anda ingin memberikan Kenyataan 113
terhadap sebab-sebab yang diberikan Polis. Ikut perkara-perkara di dalam perenggan-perenggan 3.3 dan
7.3 Hak-hak anda 3.4 di atas.
Polis selalunya akan memohon penahanan lanjutan se • Wanita hanya boleh diperiksa badan Sekiranya anda tidak mempunyai buku nota/kertas tulisan,
lama 14 hari atau kurang. mereka o!eh pegawai polis wanita sahaja. minta dari Pegawai Polis.
Kenyataan 113 anda boleh digunakan sebagai keterangan
Majistret, selepas memberikan pertimbangan wajar sebab-
• Setiap pemeriksaan badan perlu dilakukan terhadap anda di dalam Mahkamah untuk membuktikan:
dengan penuh sopan (sebagai contoh:
sebab yang diberikan oleh Polis, mempunyai budi bicara:
bahagian sulit tidak boleh disentuh). • anda telah mengakui/membuat pengakuan terhadap
• untuk tidak membenarkan Perintah reman; atau,
• Tidak ada undang-undang
kesalahan jenayah sebagaimana yang dituduh; atau,
• untuk membuat Perintah reman untuk suatu membolehkan anda dibogelkan. • anda telah mengakui/membuat pengakuan mengenai
jangkamasa yang lebih pendek dari yang dipohon sebarang fakta yang boleh menunjukkan bahawa anda
Polis. 8 PEMERIKSAAN BADAN APABILA DITAHAN bersaiah di dalam kesalahan yang dituduh.

Polis boleh membuat lebih daripada satu permohonan 8.1 Bilakah polis boleh melakukannya
untuk Perintah Reman. Walaubagaimanapun, anda tidak
boleh ditahan lebih daripada 15 hari kesamuanya.
• Polis mempunyai kuasa untuk melakukan pemeriksaan
badan bagi objek yang berhubung dengan kesalahan
yang disyaki.
6.4 Apakah langkah yang perlu anda ambil sekiranya
anda dihadapkan ke • Pemeriksaan badan harus dilakukan di dalam kawasan
yang terlindung. Adalah menjadi hak anda untuk
Majistret diperiksa di kawasan yang terlindung.
Maklumkan kepada Majisiret bahawa:
• anda ingin mendapatkan representasi peguam 8.2 Pemeriksaan badan secara bogel
Walaupun semasa anda ditahan, tidak ada undang-undang
dan memaklumkan kepada LAC serta keluarga anda.
membolehkan Polis memaksa anda dibogelkan. POLICE AND
• anda ingin mendapatkan bantuan perubatan Sekiranya anda dipaksa untuk bogel / diugut sekiranya anda YOUR BASIC RIGHTS
kerana anda tidak sihat atau telah didera, enggan berbogel:
• anda telah diugut atau didera semasa di • Bantah.
Published in conjunction with TANGKAP
dalam tahanan (jika ada).
• Pastikan anda dapatkan nama pegawai polis tersebut. (Tindakan Anti PenyalahGunaan KuAsa Polis)
• anda telah dinafikan dengan makanan / air /
• Buat laporan selepas kejadian tersebut.
pakaian yang sewajarnya, tandas atau perhatian www.malaysianbar.org.my
perubatan yang sewajarnya semasa di dalam
9. SOAL-SIASAT OLEH POLIS SELEPAS DITAHAN
tahanan (jika ada).
• samada polis telah menjalankan penyiasatan 9.1 Kenal pasti pegawai polls yang menyoal-siasat anda. PUSAT BANTUAN GUAMAN / LEGAL AID CENTRES (LAC)
semasa anda di dalam tahanan. Pastikan nama I pangkat pegawai polis yang menyoal-siasat
anda. • Kuala Lumpur : 03-2691 3005 / 03-2693 2072
6.5 Pohon untuk Perintah Reman yang singkat
Pohon untuk Perintah Reman yang singkat sebelum 9.2 Hak memilih untuk berdiam diri • Selangor : 03-3372 2792
Majistret memberi Perintah Reman. Beri alasan-alasan Polis lazimnya akan memulakan perbualan ramah mesra • Negeri Sembilan : 06-7633 035
(sebagai contoh: "saya akan bekerjasama dengan polis di (sebagai contoh: soalan-soalan mengenai keluarga anda,
dalam siasatan", "saya akan hadir setiap kali polis kawan-kawan dan sebagainya). Anda harus bersopan.
• Melaka : 06-2845 519 / 06-2864 514
memerlukan saya" dan sebagainya). Jangan khuatir untuk berdiam diri. Itu adalah hak anda. • Johor : 07-2235 698

7. PEMERIKSAAN BADAN TANPA TAHANAN 9.3 Polis inginkan kenyataan bertulis (Kenyataan 113)
• Perak : 05-2550 523
7. 1 Bilakah ia boleh dilakukan daripada anda • Kedah & Perlis : 04-7333 467
Sekiranya anda berada di tempat (sebagai contoh:
karaoke / kelab) di mana polis sedang melakukan
Polis akan menyoal anda dan kemudian menulis jawapan • Kelantan : 04-7448 660
anda. Anda hanya perlu memberi nama penuh, umur, alamat
serbuan atau mencari sesuatu (sebagai contoh: dadah dan pekerjaan (Butir-butir peribadi). • Pahang : 09-5159 244 / 09-2969 410
berbahaya}, polis berhak untuk melakukan pemeriksaan Selain daripada memberi Butir-Butir Peribadi, anda berhak • Pulau Pinang : 04-2617 451 / 04-3316 830
badan/beg anda tanpa menahan anda. la hanya boleh untuk berdiam diri.
dilakukan dengan kehadiran pegawai polis yang Sekiranya anda memilih untuk berdiam diri, katakan: "Saya "Law stated as at 1st August 2007. Check
berpangkal tidak kurang daripada inspektor, akan menjawab di Mahkamah". www.malaysianbar.org.my for updates"