T C NG TRUNG QU C

V TI N B C

.Có ti n. ta có th mua cm t ngôi nhà nh ng không mua c m t t m.

. ta có th mua c ng h nh ng không mua c th i gian.Có ti n.

Có ti n. ta có th mua c m t chi c gi ng nh ng không mua c gi c ng . .

Có ti n. . ta có th mua cm t cu n sách nh ng không mua c ki n th c.

Có ti n. ta có th n khám bác s nh ng không mua cs c kh e t t. .

Có ti n. c a cs n . ta có th mua v nh ng không mua tr ng.

c c . ta có th mua máu nh ng không mua cu c s ng.Có ti n.

Có ti n. ta có th mua xác nh ng không mua yêu. c th c tình .

T c ng Trung Qu c mang n may m n nh ng nó l i có ngu n g c t Hà Lan. .

Thông i p này ã i 8 vòng th gi i. . bây gi nó quay tr l i mang n may m n cho b n khi b n c c nó.

ây không ph i là trò ùa. S may m n c a b n s n b ng mail ho c Internet. .

ng g i ti n b i vì b n không th mua c v n may và không th gi nó l i bên c nh h n 96h (4 ngày ). .Hãy g i m t b n copy n nh ng ng i th t s c n may m n.

ây là vài ví d c a nh ng ng i có c s may m n sau khi nh n c thông i p này: .

ông ã yêu c u th ký sao ra 20 b n. . Và 9 gi sau. ng i ã nh n b n u tiên vào n m 1953. ông ã trúng 99 tri u trong gi i x s t i n c ông.CONSTANTIN.

CARLOS . . g i nó i. nh ng ã không g i nó i. Vài ngày sau anh ta ã b m t vi c làm. anh thay i suy ngh . Sau ó. và anh tr nên giàu có.ng i làm thuê c ng nh n c m t b n t ng t .

. 9 ngày sau. vài ngày sau con trai c a anh ta b b nh. anh ta c i nh o và v t b nó. BRUNO nh n c 1 b n. Anh ta ã tìm ki m l i và sao ra làm 20 b n g i i.N m 1967. anh nh n c tin là con trai anh ã bình an vô s .

m t nhà truy n giáo t Nam Phi.Thông i p này cg ib i ANTHONY DE CROUD. .

.TR C 96 GI B N PH I G I THÔNG I P NÀY I.

May m n s n v i b n trong vòng 4 ngày k giây phút b n nh n c thông i p này n u b n làm theo nh ng gì c yêu c u th t nhanh chóng. .

ây là s th t. . Thông i p này c g i i vì s may m n c a chính b n. May m n s gõ c a nhà b n.

b n bè và gia ình. .Hãy g i 20 b n copy n nh ng ng i quen. Ch m t ngày sau là b n s nh n c tin t t lành ho c s ng c nhiên.

Tôi g i thông i p này và mong r ng nó s i kh p th gi i. .

B n ch c n g i i 20 b n và i tin t t lành vào ngày ti p theo. .

CHÚC MAY M N.A.B. J.I U QUAN TR NG: HÃY GI NGUYÊN V N THÔNG I P MÀ TÔI G I CHO B N VÀ SAO CHÉP NÓ M T CÁCH CHÍNH XÁC. .