P. 1
FORȚA LA COPII ȘI ADOLESCENȚI

FORȚA LA COPII ȘI ADOLESCENȚI

|Views: 58|Likes:
Published by Adriana Mateescu
Forța la copii și adolescenți. Un loc important în sistemul de educaţie fizică a copiilor şi adolescenţilor trebuie să fie destinat dezvoltării forţei musculare. Părerile diferite ale cercetătorilor în domeniu, în interpretarea problemei principale, la ce vârstă are loc creşterea mai mare a forţei musculare sunt împărţite între vârsta şcolară mare şi un un ritm accelerat de dezvoltare a forţei de la vârsta şcolară mica la cea medie. Pregătirea fizică, cea de forță poate începe de la vârsta de 10 ani, dacă manifestăm grijă deosebită în ceea ce privește o bună dozarea a încărcăturii și o individualizare riguroasă ce ajută atât la creșterea capacității fizice, dar și a stabilității psihice și fizice.
Până în prezent, în literatura accesibilă nouă, nu există o fundamentare cu caracter ştiinţific a tehnologiei aplicării combinării regimurilor de contracţii musculare în cadrul lecţiei de educaţie fizică.
Forța la copii și adolescenți. Un loc important în sistemul de educaţie fizică a copiilor şi adolescenţilor trebuie să fie destinat dezvoltării forţei musculare. Părerile diferite ale cercetătorilor în domeniu, în interpretarea problemei principale, la ce vârstă are loc creşterea mai mare a forţei musculare sunt împărţite între vârsta şcolară mare şi un un ritm accelerat de dezvoltare a forţei de la vârsta şcolară mica la cea medie. Pregătirea fizică, cea de forță poate începe de la vârsta de 10 ani, dacă manifestăm grijă deosebită în ceea ce privește o bună dozarea a încărcăturii și o individualizare riguroasă ce ajută atât la creșterea capacității fizice, dar și a stabilității psihice și fizice.
Până în prezent, în literatura accesibilă nouă, nu există o fundamentare cu caracter ştiinţific a tehnologiei aplicării combinării regimurilor de contracţii musculare în cadrul lecţiei de educaţie fizică.

More info:

Published by: Adriana Mateescu on Dec 06, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

ASPECTE METODOLOGICE DE UTILIZARE A PREG TIRII MUSCULARE LA STADIUL PREPUBERTAR

8.1.Particularit i de vârst ale dezvolt rii for ei
Un loc important în sistemul de educa ie fizic a copiilor i adolescen ilor trebuie s .a.) dezvoltarea for ei fie destinat dezvolt rii for ei musculare. stimuleaz activitatea organismului, Dup p rerea multor autori (Cullum 1949; Copen 1956; Clarke 1961 perfec ionarea coordon rii mi c rilor i formarea inutei corecte. P rerile diferite ale cercet torilor în domeniu, în interpretarea problemei principale, la ce vârst are loc cre terea mai mare a for ei musculare sunt împ r ite între vârsta colar mare i un un ritm accelerat de dezvoltare a for ei de la vârsta colar mica la cea medie.

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

Dup

Corobcov (1962) cre terea for ei musculare pân

la

vârsta de 11 ani este relativ neînsemnat , începând cu 12 ani tempoul dezvolt rii for ei musculare cre te, atingând intensitatea cea mai mare la 18 ani. Acela i autor arat Unii mu chi se dezvolt c posibilit ile func ionale a diferitelor grupuri de mu chi ale omului cresc diferit. considerabil la vârsta de 1 0 - 1 3 ani, a l i i la 15 ani. iar for a muscular maxim cre te în perioada de la 13 - 14 ani pân la l 6 - 17 ani. Cercet rile lui Hettingher (1964) au ar tat c în perioada de la 12 pân la 15 ani for a muscular la b ie i cre te mai repede decât la fele. Dezvoltarea for ei la copiii din colile generale are loc în mod inegal. In perioad a de 8 - 11 ani nu se observ diferen a în cre terea for ei la b ie i i la fete. Ea apare la vârsta de 12 - 15 ani. Kazarean (1965) a c p tat datele ce caracterizeaz topografia for ei musculare la copii (b ie i) de vârst colar diferit în procesul dezvolt rii naturale (reale, fire ti). Dup aceste date puterea

muscular absolut a flexor ilor se dezvolta maximal la 17 - 18 ani, a extensorilor la 16 - 17 ani. Indicii maximali ai for ei relative la flexori i la extensori se observ la vârsta de 17 ani. Pentru copiii de la 8 pân la 10 ani este caracteristic dezvoltarea inegal a for ei musculare cu înc prevalare a extensorilor. La 11 - 12 ani se absolut cre te brusc. Dezvoltarea observ dezvoltarea în salturi a for ei. Ia 13 ani are loc re inerea, iar la 13 - 14 ani for a muscular 17 ani. for ei absolute i relative atinge nivelul s u înalt la vârsta de 15

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

Cercet rile lui Cicikin (1969) au demonstrat c

dezvoltarea

diferitelor grupuri de mu chi la fete are loc tot în mod inegal. Pe baza datelor c p tate el a desemnat patru etape în procesul form rii for ei: 8-10; 11-1 3 ; 14-15 i 16-17 ani. Indicii for ei absolute se dezvolt maxi mal la vârsta de 15-17 ani, iar cea relativ la l 3 - 14 ani. Comparând indicii for ei musculare c p tate de Cazarean (1965) la b ie i cu cele la fete Cicikin (1969) putem conchide c deosebiri considerabila în dezvolt rii i în indicii de for ei vârst absolute, în perioadele au loc ritmul

a modific rilor for ei.

Perioada intensiv de cre tere a for ei la b ie i are loc la 14 -17 ani, la fete la 1 1 - 1 4 ani. Dup Hettingher (1973) în cursul perioadei de vârst a copil riei for a muscular prezint o evolu ie tipic . Ea urmeaz o dezvoltare paralel la ambele sexe pân la vârsta de 11-12 ani i c nivelul s u este practic identic la copii mai mici. Acest lucru explic de ce într-o clas sau într-o echip se întâlnesc frecvente cazuri, poate chiar normale, în care fetele sunt dotate cu o for superioare celei a b ie ilor de aceea i vârst . Dup dou vârsta de 12-13 ani cre terea for ei la b ie i este între cele la 40% în valoare absolut , se mu lt mai pronun at , din care rezult diferen a de for sexe, putând ajunge pân datoreaz unei produc ii diferite de androgeni. Curba produc iei de androgeni este asem n toare celei a dezvolt rii musculare i conform celor spuse mai înainte, ea egal i uneori

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

provoac

cre teri semnificative

ale for ei, condi ionând, de

asemenea, nivelul diferen elor dintre cele dou sexe. Reiese i aceea c curba de cre tere a for ei maxime este asem n toare cu cea a for ei rapide, adic a capacit ii de a produce tensiuni crescute cu o vitez mare de contrac ie. Totu i procentajul important de dezvoltare a for ei înaintea vârstei de 11 ani la ambele sexe poate fi explicat printr-o ameliorare a coordon rii interne neuromusculare, a c rei dinamic este asem n toare cu cea a aptitudinilor coordinative. Aceste observa ii confir m pân faptul c , în faza prepubertar joac i la vârsta de 14 ani for a-vitez un rol esen ial î n

înv area exerci iilor sportive, îndeosebi când acestea necesit eforturi însemnate. Maturizarea sexual la rândul s u m re te for a muscular la copii d i n cauza cre terii vitezei de contrac ie a mu chilor i perfec ion rii capacit ilor de a se contracta în regim static. Ultima depinde de gradul de dezvoltare a aparatului osteomuscular i de starea func ional a centrelor motorii care regleaz frecven a i volumul contrac iilor. In ceea ce prive te problema posibilit ii dezvolt rii for ei musculare la copii i adolescen i p rerile speciali tilor s-au divizat. Unii î i exprim îndoiala despre utilitatea educa iei sistematice a for ei musculare în aceast perioad de dezvoltare a organismului. Este mai ra ional de a îmbun t ii coordonarea total a mi c rilor, dezvoltarea dib ciei i detentei. Preg tirea de for trebuie început numai la atingerea pubert i i, deoarece pân la aceast perioad în organismul copiilor se elimin androgeni.

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

Al ii calit fraged

au

demonstrat

posibilitatea

preg tiri

fizice,

sporind

i l e de for

la b ie i

i fete care n-au atins pubertatea. preg tirea fizic general . i

Conform cercet rilor (Thiess 1961; Meier 1961) rezult c înc în copil rie trebuie început Introducerea în programa colar a lec iilor ce con in complexe de exerci ii de for îmbun t esc considerabil preg tirea fizic contribuie la cre terea nivelului de dezvoltare a altor calit i fizice la copii. Steminler (1964) consider c cele mai favorabile perioade de vârst pentru dezvoltarea for ei sunt 7 - 9 ani i 13 -17 ani. În copil rie lec iile trebuie s fie îndreptate spre înt rirea tuturor grupelor de mu chi (dezvoltarea ,,for ei totale"). În perioada de adolescen , concomitent cu dezvoltarea ulterioar a ,,for ei totale", trebuie atras aten ia spre dezvoltarea unei for e speciale. Trebuie inut cont de atitudinea diferen iat ce cere o atitudine diferen iat i de tendin a m ririi for ei mu chilor mai slab dezvolta i (Tolmaciov 1991), ceea în procesul alegerii, folosirii mijloacelor i metodelor pentru dezvoltarea for ei la elevi de diferite vârste i mai cu seam la vârsta prepubertar . Vorbind despre structura i metodica preg tirii musculare a copiilor trebuie men ionat c pân în prezent mul i speciali ti i-au adus aportul în aceast direc ie. Recunoscând valoarea studiilor i recomand rilor speciali tilor care au lucrat în aceast direc ie

consider m totu i c fenomenele negative care au loc în preg tirea fizic a copiilor sunt cauzate, dup p rerea noastr , nu numai de lipsa bazei materiale, motiva ia copiilor, situa ia social-economic ,

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

dar

i de neconcordan a dintre con inutul Pân în prezent, în literatura accesibil

i structura preg tirii nou , nu exist o

musculare în sistemul de educa ie fizic în coal . fundamentare cu caracter tiin ific a tehnologiei aplic rii combin rii regimurilor de contrac ii musculare în cadrul lec iei de educa ie fizic . Programele de studii în ciclul gimnazial nu au o orientare prioritar în vederea unei preg tiri musculare complexe a elevelor. De men ionat c , de i exist o gam variat de metode pentru dezvoltarea for ei, totu i în ultimii ani au fost propuse i o serie de variante ale acestor metode, mai performante, printre care amintim combinarea regimurilor de contrac ii (Viitassolo 1982, Cometti 1988, Verhoshanski 1987). Din datele de specialitate studiate, a rezultat importan a combin rii regimurilor de contrac ii i posibilitatea aplic rii lor în ciclul gimnazial. De asemenea, posibilit ile de extindere a acestora pentru întreaga re ea de înv perspectiv . inând cont de lacunele amintite, în rezultatul unei activit i analitice, în lucrarea de fa s-a iacul încercarea de a trasa direc iile a optimiz rii metodico-lcoretice si argumentarea experimental procesului didactic în ciclul gimnazial. mânt constituie un domeniu de real

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

8.2.Metodologia preg tirii musculare la stadiul prepubertar
Din baza datelor literaturii de specialitate: Bosco (1985), Zanon (1974), Cometti (1988), Tschien (1986), Zatsiorski (1966), etc., combin rile a dou regimuri de contrac ii sunt indicate pentru vârsta de 13-14 ani. Fiind o vârst de debut în abordarea unei preg tiri musculare complexe, se vor aplica cele mai simple combin ri de regimuri, f r înc rc tur . Obiectivele principale care vizeaz calitatea psihomotric ± FOR A, sunt dezvoltarea tonusului grupelor musculare implicate în men inerea atitudinii corporale corecte i dezvoltarea for ei marilor rupe musculare, a for ei în regim de vitez (detent ) i a for ei în regim de rezisten neuro-muscular . Combinarea diferitelor regimuri de contrac ii, a reprezentat o preocupare constant a unor autori specializa i în domeniu: Hakkinen i Komi (1985), Cometti (1988), care prin studiile efectuate, au eviden iat utilitatea diverselor combin ri, în vederea unei preg tiri musculare cât mai complete. Pentru a fi bine utilizate, trebuie cunoscut influen a regimurilor de contrac ii. Astfel, concentricul (Armstrong, Schwane (1983)) favorizeaz dezvoltarea for ei explozive, izometria total (Huzley1974, Davies 1983) menajeaz structurile musculare, excentricul (Rose, Beatly 1957) dezvolt for a, iar regimul pliometric, reprezint solu ia ideal pentru ameliorarea for ei explozive (T taru 1988, Teodoreanu 1962).

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

Prin combinarea acestor regimuri, se dezvolt for a brut gra ie regimului excentric, men inerea explozivit ii i limitarea perturba iilor musculare datorat concentricului, iar combinarea concentricului cu pliometricul accentueaz explozivitatea (Niculescu 1996, 1997). Combin rile de dou regimuri se vor folosi numai în faza de ini iere, cele mai dese combin ri fiind cele de 3 i 4 regimuri. Majoritatea speciali tilor în teoria i metodica educa iei fizice, precum i în antrenamentul sportiv, propun diferite metode de dezvoltarea a for ei, toate având la baz efortul muscular ridicat, aplicat cu viteze diferite de contrac ie. Exist dou modalit i de dezvoltare a for ei: fie prin m rirea volumului masei musculare, fie ameliorând sincronizarea unit ilor motorii. Diversitatea modific rilor musculare permit urm rirea unei variet i de obiective. Astfel:  Un num r redus de repet ri cu intensitate ridicat , ac ioneaz asupra maximaliz rii for ei, stimulând raporturile de coordonare (Schmdbleicher 1985);  Un exerci iu repetat de 6-10 ori cu o intensitate de 70-80% din posibilit ile maxime, favorizeaz hipertrofia muscular (Fleck i Kraemer 1987, Verhoshanski 1982, etc.);  Înc rc turi mai reduse 50-60%, repetate de mai multe ori, cu intervale de refacere foarte scurte, dezvolt rezisten (Hettinger 1963); rela ia for -

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar 

Acelea i înc rc turi, repetate de 4-8 ori i executate cu vitez maxim , cronometrat , dezvolt Komi 1972). În activitatea sportiv , for a muscular se manifest în diferite variante:  For a maxim , este for a cea mai mare pe care sistemul neuromuscular poate s o dezvolte printr-o contrac ie muscular voluntar (Schmidbleicher 1985);  For a-vitez , este capacitatea sistemului neuromuscular de a învinge rezisten a, printr-o contrac ie foarte rapid (Cometti 1988, al ii);  For a-rezisten , este capacitatea care permite organismului s se opun oboselii în presta iile în care for a se combin cu durata (Zatsiorski 1966, al ii) Mijloacele folosite pentru realizarea metodelor, se realizeaz intermediul regimurilor de contrac ii:  Izometric, unde contrac ia muscular poate fi men inut începând cu 4-6 secunde, în cazul înc rc turilor maximale, dar poate fi prelungit pân la oboseal total , în exerci iile f r înc rc tur ;  Concentric, sau efort de desprindere;  Excentric, sau efort de cedare;  Pliometric, regim complex, care însumeaz regimuri; primele trei prin for a-viteza (Bosco 1985,

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar 

Electrostimularea, utilizat în special pentru dezvoltarea masei musculare, se folose te pentru grupele mari musculare necesit condi ii speciale de lucru. Din literatura de specialitate sunt cunoscute diferite combin ri de regimuri care sunt recomandate pentru dezvoltarea for ei, îns preponderen în activitatea sportiv cu înc rc tur utilizate se realizeaz cu de performan . Combin rile i con in minim 3 regimuri de i

contrac ii. Având în vedere vârsta timpurie se vor combina dou regimuri de contrac ii, f r înc rc tur care s contribuie eficient, la dezvoltarea acestei calit i, care joac armonioas un rol primordial în dezvoltarea fizic i în educarea celorlalte calit i.

În elaborarea mijloacelor pentru fiecare din cele cinci combin ri de regimuri se au în vedere structuri de exerci ii accesibile, care s ac ioneze asupra grupelor musculare mari, în vederea ob inerii unor parametri superiori de for . În tabelul care urmeaz întâlnim un num r de 8 exerci ii pentru membrele inferioare i 9 exerci ii pentru bra e, care compun cele 5 combin ri de regimuri. Pentru tonifierea musculaturii bra elor, combin rile de regimuri ac ioneaz , în special asupra mu chiului deltoid, dorsalul mare, pectoral i mu chiului biceps brahial. Extensia în articula ia cotului este asigurat de mu chiul triceps brahial. În cazul membrelor inferioare principalele zone activate sunt: mu chiul fesierul mare, ischiogambier (posteriori coapsei), care asigur extensia în articula ia coxofemural i flexia în articula ia genunchiului, mu chiul drept femural i eliopsoas (asigur flexia coapsei pe bazin), mu chiul cvadriceps, mu chii abductori ai

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

Sistematizarea mijloacelor în func ie de natura combin rii regimurilor e contrac ie
Tabel nr. 8.1.

Natura combina iei
Concentric: CONCENTRIC- picioarelor PLIOMETRIC la

Membre inferioare
Stând: 90° îndoirea Pliometric: S rituri alternative, urmat de de pe un picior pe cel lalt, prin cercuri încruci ate. Pliometric: S rituri alternative prin cercuri decalate

ridicarea pe un picior, cel lalt întins înainte. Se repet alternativ. Excentric: Stând: îndoirea unui

EXCENTRICPLIOMETRIC

picior (pân la 90°), cel lalt întins înainte, ridicare pe ambele picioare. Se repet alternativ. Izometric: Stând: bra ele înainte ±

Pliometric: garduri

S rituri

peste

IZOMETRICPLIOMETRIC

îndoirea genunchilor la 90° men inerea izometric în

i

contrac ie Concentric: S rituri pe

Izometric: Spatele sprijinit de IZOMETRICperete (în semiflexie) ± men inere CONCENTRIC în izometrie IZOMETRICEXCENTRIC Izometric: Stând în semiflexie pe un obstacol, men inere în izometrie

vertical , cu plecare din ezând dep rtat i aterizare în stând pe banca de gimnastic Excentric: Aterizare de pe un obstacol (urcare pe urm torul obstacol se realizeaz cu ajutorul treptelor)

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

Natura combina iei Bra e
Concentric: Din pozi ia : Äculcat PLIOMETRIC nivelul pieptului´ (specific Pliometric: Aruncarea mingii cu dou mâini de deasupra capului

CONCENTRIC- facial cu sprijinul palmelor la medicinale (2Kg) flot rilor) ± împingere în bra e, coborârea f cându-se cu ajutor Excentric: Pozi ia: sprijin culcat EXCENTRICPLIOMETRIC facial, picioarele pe un obstacol. Îndoirea lent a bra elor (mi care controlat ) revenire cu ajutor Izometric: Pozi ia: sprijin culcat IZOMETRICPLIOMETRIC IZOMETRICfacial, cu bra ele în semiflexie ± men inere în contrac ie izometric Pliometric: Flot ri Pliometric:Aruncarea medicinale (2Kg)

mingii cu dou

mâini de deasupra capului

Concentric: Stând dep rtat cu Izometric: Pozi ia: stând, bra ele cu mingea medicinal sus inut între palme, se men ine pozi ia în contrac ie izometric IZOMETRICEXCENTRIC Izometrie: Pozi ia: stând, bra ele înainte cu mingea medicinal sus inut între palme, se men ine pozi ia în contrac ie izometric un picior înainte, bra ele sus, apucat elastice. de capetele Ducerea benzii bra elor CONCENTRIC înainte

înainte cu întinderea sandoului, revenirea f cându-se prin ier ie Excentric: obstacol. Pozi ia: Îndoirea sprijin lent a culcat facial, picioarele pe un bra elor, revenire cu ajutor.

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

coapsei care fixeaz corpul pe sol i mu chiul triceps sural, care ajut la impulsie i s rituri. Pentru realizarea obiectivelor propuse, sunt necesare execu ii cât mai corecte, care s respecte indica ii metodice de maxim utilitate. Astfel, pentru combina ia izometric ± pliometric (membre inferioare) pozi ia ini ial stând cu genunchii îndoi i, se men ine cu trunchiul la vertical , picioarele u or dep rtate, pe toat talpa. La îmbinarea excentric ± pliometric, în momentul îndoirii unui picior, trunchiul r mâne la vertical iar num rul de execu ii va fi egal pentru ambele picioare. La s riturile alternative, distan a dintre cercuri va corespunde criteriilor de vârst i nivelul de preg tire.

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

8.3.Programul experimental pentru bra e i membre inferioare
Tabelul nr.8.2.
BRA E 1. Concentric + pliometric 3 împingeri în 1 4 lec ii 2 4 lec ii bra e 5 împingeri în bra e 7 împingeri în 3 4 lec ii bra e + 6 arunc ri minge medicinal + 8 arunc ri minge medicinal + 10 arunc ri minge medicinal 2 serii X 3 repet ri 2serii X 3 repet ri 2 serii X 4 repet ri 2' 1' 30" 1¶ Pauz

2. Excentric + pliometric

Pauz

1

4 lec ii 4 îndoiri lente de bra e

+ 6 arunc ri minge medicinal + 8 arunc ri minge medicinal + 10 arunc ri minge medicinal

2 serii X 3 repet ri 2 serii X 3 repet ri 2 serii X 4 repet ri

2 4 lec ii 6 îndoiri lente de bra e 3 4 lec ii 8 îndoiri lente de bra e

1'30"

2'

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

3. Izometric + pliometric 1 4 lec ii 3" izometric + 3 flot ri 2 serii x 3 repet ri 2 serii x 3 2 4 lec ii 5" izometric + 5 flot ri repet ri

Pauz 1¶

1'30"

2 serii x 4 3 4 lec ii 7" izometric + 7 flot ri 4. Izometric + concentric 2 serii x 3 1 4 lec ii 3" izometric + 5 întinderi Sandou repet ri 2 serii x 3 2 4 lec ii 5" izometric + 8 întinderi Sandou repet ri 2 serii x 4 3 4 lec ii 7" izometric +10 întinderi Sandou repet ri 2¶ 13 ¶ 0" 1¶ repet ri 2' Pauz

5. Izometric + excentric 2 serii x 3 1 2 3 4 lec ii 4 lec ii 4 lec ii 3" izometric 5" izometric 7" izometric + 4 îndoiri lente + 6 îndoiri lente +8 îndoiri lente repet ri 2 serii x 3 repet ri 2 serii x 4 repet ri

Pauz

1¶ 1'30" 2'

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

MEMBRE INFERIOARE
Tabelul nr.8.3.
Pauz 1. Concentric + pliometric 10 ridic ri pe stângul 1 4 lec ii 10 ridic ri pe dreptul + 6 s rituri alternative (S± D) prin cercuri încruci ate

2 serii x 3 repet ri

1 ¶30

2 4 lec ii

3 4 lec ii

+ 8 s rituri alternative 12 ridic ri pe dreptul (S ±D) prin cercuri încruci ate 14 ridic ri pe stângul +10 s rituri alternative 14 ridic ri pe dreptul (S ±D) prin cercuri încruci ate

12 ridic ri pe stângul

2 serii x 3 repet ri

2 serii x 4 repet ri

2¶30

Pauz 2. Excentric + pliometric

8 coborâri pe stângul 1 4 lec ii 8 coborâri pe dreptul

+ 4 s rituri alternative (S - S; D- D) prin cercuri decalate

2 serii x 3 repet ri

1 ¶30

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

2 4 lec ii

10 coborâri pe stângul 10 coborâri pe dreptul

+ 8 s rituri alternative (S - S; D - D) prin cercuri decalate

2 serii x 3 repet ri

3 4 lec ii

12 coborâri pe stângul

+12 s rituri alternative 12 coborâri pe dreptul (S - S; D -D) prin cercuri decalate

2 serii x 4 repet ri

2¶30

Pauz 3. Izometric + pliometric

1

4 lec ii

20" izometric

+ 6 s rituri peste garduri + 8 s rituri peste garduri + 10 s rituri peste garduri

2 serii x 3 repet ri 2 serii x 3 repet ri 2 serii x 4 repet ri

1 ¶30

2

4 lec ii

25" izometric

3

4 lec ii

30" izometric

2¶30

4. Izometric + concentric 1 4 lec ii 20" izometric + 6 s rituri din pe 2 serii x 3 repet ri

Pauz

1 ¶30

vertical ,cu de gimnastic

plecare

ezând

dep rtat i aterizare în stând pe banca

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

2

4 lec ii

25" izometric + 8 s rituri pe vertical , cu plecare din ezând dep rtat i aterizare în stând pe banca de gimnastic 30" izometric + 10 s rituri pe vertical , cu plecare din ezând dep rtat i aterizare în stând pe banca de gimnastic

2 serii x 3 repet ri

3

4 lec ii

2 serii x 4 repet ri

2 '30

5. Izometric + excentric 1 4 lec ii 20" izometric+ 4 ateriz ri de pe obstacol (în l ime 45 cm) 2 4 lec ii 25" izometric+ 5 ateriz ri de pe obstacol (în l ime 45 cm) 4 lec ii 30" izometric+ 6 ateriz ri de pe obstacol (în l ime 45 cm) 2 serii X 3 repet ri 2 serii X 3 repet ri 2 serii X 4 repet ri

Pauz 1 '30 2¶

3

2¶30

În cadrul asocierii concentric ± pliometric se vor respecta indica iile metodice de la combina ia mai sus amintit . Pentru îmbinarea izometric ± excentric, ritmul de execu ie atât la aterizare de pe obstacol, cât i ritmul de urcare a treptelor, trebuie s corespund particularit ilor individuale de preg tire muscular . În cazul membrelor superioare, la asocierea izometric ± pliometric men inerea în pozi ie sprijin înainte, se face cu corpul întins, bra ele semi-îndoite, coatele dep rtate de corp. Flot rile se pot executa i cu sprijinul mâinilor pe un obstacol de 20 cm (banca de gimnastic ).

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

În tandemul excentric ± pliometric, în timpul execu iei flot rii, corpul nu trebuie s fie în extensie (abdomen c zut). Ajutorul a revenire se acord la nivelul abdomenului. Aruncarea mingii medicinale, se execut din pozi ia stând dep rtat, mingea men inut deasupra capului, corpul în extensie, abdomenul supt. Privind combina ia concentric ± pliometric, este important ca în timpul îndoirii bra elor, ajutorul s se acorde dinapoi, la nivelul centurii abdominale. Pentru aruncarea mingii medicinale se vor respecta indica iile metodice de la îmbinarea anterioar . În cazul asocierii izometric ± excentric, men inerea mingii înainte, se face din pozi ia stând dep rtat, bra ele întinse la orizontal , trunchiul men inut la vertical . Ajutorul la revenirea în pozi ie sprijin înainte, se acord la nivelul abdomenului. În timpul execut rii îndoirii bra elor, corpul se men ine bine întins. La combina ia izometric ± concentric, flot rile se execut cu corpul întins. Îndoirea bra ului pe antebra se face la 90°. Întinderea sandoului se execut cu bra ele întinse. Corpul u or proiectat înainte, abdomenul tras. Pozi ia copului se men ine i la revenirea sandoului din tensiune. In baza celor cinci combin ri de regimuri (tabelul nr.8.1 ), au fost elaborate programe experimentale, care sunt prezentate în tabelul nr.8.2 , pentru bra e i nr.8.3. pentru membrele inferioare. Aplicarea programelor prin combin ri de regimuri de contrac ie, au avut rolul de a determina care din cele 5 combin ri aplicate pentru trenul inferior i trenul superior sunt mai eficiente.

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

8.4.Optimizarea preg tirii musculare în antrenamentul sportiv
Dup cum am men ionat i mai sus, dou din cinci combin ri de regimuri de contrac ie au contribuit din punct de vedere calitativ la o preg tire muscular superioar , acestea fiind izometric ± concentric i izometric ± pliometric, atât pentru bra e, cât i pentru membrele inferioare. Gradul de dificultate va fi sporit, astfel se va cre te durata men inerii în izometrie i m rimea um rului de repet ri, atât la componenta concentric cât i la cea pliometric .

Programe pentru combin rile izometric ± pliometric i izometric - concentric
Tabel nr.8.4.

BRA E
Izometric + pliometric 1 5´ izometric + 5 flot ri 2 serii X 3 repet ri 2 7´ izometric + 7 flot ri 2 serii X 3 repet ri 3 9´ izometric + 9 flot ri 2 serii X 4 repet ri Izometric + concentric 1 5´ izometric + 7 întinderi Sandou 2 serii X 3 repet ri 2 7´ izometric + 9 întinderi Sandou 2 serii X 3 repet ri 1¶30´ Pauz 1¶ 2¶ 1¶30´ Pauz 1¶

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar 3 9´ izometric + 12 întinderi Sandou 2 serii X 4 repet ri 2¶

MEMBRELE INERIOARE
Izometric + pliometric 1 25´ izometric + 8 s rituri peste garduri 2 30´ izometric + 10 s rituri peste garduri 3 35´ izometric + 12 s rituri peste garduri Izometric + concentric 1 25´ izometric + 8 s rituri din pe 2 serii X 3 repet ri 1¶ 2 serii X 3 repet ri 2 serii X 3 repet ri 2 serii X 4 repet ri Pauz 2¶ 1¶30´ Pauz 1¶

vertical ,

cu plecare

ezând

dep rtat i aterizare în stând pe banca de gimnastic 2 30´ izometric + 10 s rituri din pe

vertical ,

cu plecare

ezând

2 serii X 3 repet ri

1¶30´

dep rtat i aterizare în stând pe banca de gimnastic 3 35´ izometric + 12 s rituri pe vertical , cu plecare din dep rtat banca de gimnastic ezând

2 serii X 3 repet ri

i aterizare în stând pe

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

8.5.Modalit i de evaluare a combin rii regimurilor de contrac ie
Electromiografia ± reprezint musculare este reprezentat metoda de înscriere grafic

poten ialelor de ac iune muscular . Originea activit ii electrice de unitatea motorie (UM) a c rei i înso it de varia ii de poten ial activitate sincron este precedat local electric (poten ial de UM). Exist UM mici (cu 2-10 fibre musculare/ 1nerv), UM mijlocii (10-15 fibre/ 1 nerv) i UM mari (50-300 fibre/ 1 nerv). De obicei, muchii r spund la comenzi prin activitatea mai multor UM care intr în contrac ie în mod simultan sau succesiv. Aria muscular negativ fa a unei UM active prezint un poten ial electric de zonele învecinate aflate în repaus, înc rcate pozitiv. de poten ial se folose te

Dac p trundem cu u electrod într-o UM i cu un alt electrod ne situ m pe suprafa a pielii vo m înregistra o diferen numit poten iale i a altor manifest ri bioelectrice i poten ial de UM. Pentru culegerea i înscrierea acestor

electromiograful. Avându-se în vedere rolul deosebit pe care-l joac preg tirea muscular în activitatea practic am considerat util de a g si forme noi de verificare a eficien ei musculare, în timpul efortului. Astfel, pentru reliefarea activit ii fibrelor musculare în efort, s-a folosit metoda electromiografiei indirecte, care a folosit doi electrozi

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

nepolarizabili, activi, din grafit, cu suprafa a de 4 cm², înveli i în tifon îmbibat în solu ie de clorur de sodiu hiperton , plasa i pe tegument în dreptul punctelor motorii, pe care le inerveaz . Am folosit punctele motorii situate la nivelul b ra ului, pentru mu chiul biceps brahial i pentru coraco-brahial, iar pentru membrul inferior, punctele pentru peronienii laterali i ischio -gambieri. Aparatura utilizat în înregistr ri, este capabil s

reprezinte grafic semnalele respective cu posibil it i de atenuare a maximelor specifice miogramelor, care sunt mai greu de interpretat. M surarea poten ialelor s -a efectuat în timpul exerci iului specific contrac iilor men ionate, test rile fiind repetate s pt mânal, de fiecare dat realizându-se câte dou încerc ri, înregistrarea f cându-se sub form de diagrame. Astfel din corelarea unui num r mare de diagrame (72 subiec i, 24 la grupa martor i 48 la grupa experimental ) s -a de cea constatat, prin compararea valorilor medii ob inute, o evolu ie cresc toare a m rimilor m surate la grupele experimentale fa martor. Interpretarea calitativ a acestor diferen ieri este prezentat în diagrama nr.8. 1., pe tipul de contrac ii izometric - pliometric. In aceast diagram se pot observa i diferen ierile dintre cele dou contrac ii. Regimul izometric ± concentric este prezentat în diagrama nr.8.2. Înregistrarea i interpretarea diagramelor poten ial de ac iune - timp de execu ie, în timpul exerci iului specific antrenamentului combinat, poate constitui un ajutor important în identificarea rapid a tipuri de

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

sportivilor cu posibilit i de efort valoroase, printr-o testare ini ial i compararea cu teste etalon pe loturi reprezentative (curba a., din diagramele 8.1. i 8.2.). Înregistrarea permite antrenorului corectarea anumitor imperfec iuni de execu ie combinate, cu privire la dozarea neuniform a efortului, care aparent pare corect ; acest lucru poate fi f cut pe parcursul înregistr rii (curba b. din diagramele 8.1. i 8.2.). Pentru grupele experimentale, cât i pentru grupa martor, cu îmbun t irea motricitatii i capacit ii de efort, a fost asociat

cre terea relativa, de la o etap la alta. a poten ialului înregistrat, respectiv o cre tere a pantelor dreptelor ob inute prin liniari/urca curbelor înregistrate.

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

Diagrama modific rii poten ialului de ac iune în timpul combin rii regimului de contrac ie izometric ± pliometric
a) diagram subiec i din grupa experimental b) diagram subiec i din grupa martor

Diagrama nr.8.1.

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

Diagrama modific rii poten ialului de ac iune în timpul combin rii regimului de contrac ie izometric ± concentric
c) diagram subiec i din grupa experimental d) diagram subiec i din grupa martor

Diagrama nr.8.2.

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

Opera ia de liniarizare este reprezentat în diagramele 8.3. i 8.4. pentru cele dou tipuri de combina ii.

Liniarizarea curbei înregistrate în combina ia izometric + pliometric
Diagrama nr.8.3.

tg = V» t

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

Liniarizarea curbei înregistrate în combina ia izometric + concentric
Diagrama nr.8.4.

tg = V » t

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

Calculându-se valorile medii ale unghiurilor i pantelor ob inute din analiza grafic a diagramelor 8.3. i 8.4., pe o durat de 7 s pt mâni s-a constatat o cre tere diferit a m rimilor 1, 2, 1, 2 respectiv tg 1, tg 2, tg 1, tg 2 pentru ambele e antioane. Prezen a celor dou regimuri combinate, izometric-concentric i izometric - pliometric, în cadrul experimentul ui de baz , confirm p rerea unor speciali ti: Bosco (1985), Firea (1984), înc rc tur , regimul izometric, prin Matveev (1983), Ozolin (1972), Zanon (1974) c în s i t u a i i l e de preg tire muscular , f r tensiunile maximale produse în interiorul fibrei musculare, teoretic pot înlocui o anumit îngreuiere în exerci iile de dezvolt are a for ei. Compararea rezultatelor ob inute martor, dar de cele dou grupe analiz experimentale, cu o grup i a celor experimentale

între ele, ne-au permis o analiz

complet . Aceast

eviden iaz atât utilitatea metodei de combinare a dou regimuri de contrac ii, precum i superioritatea combina iei izometric-concentric (comparativ cu cea izometric - pliometric), care s-a dovedit a fi mai apropiat de fiziologia i biomecanica aparatului locomotor. Metoda electromiografiei indirecte ne-a "permis s reprezent m grafic, în timpul efortului, poten ialele de ac iune în cadrul celor dou tipuri de combin ri. Rezultatele au permis cre terea randamentului general, reflectat de ob inerea unor amplitudini m rite, precum i corectarea anumitor imperfec iuni de execu ie cu privire la dozarea neuniform a efortului.

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

8.6.PROGRAME PENTRU DEZVOLTAREA FOR EI Membre inferioare Concentric + Pliometric

Obiectiv: tonifierea musculaturii cvadriceps i triceps sural
Din stând îndoirea picioarelor pân la 90° urmat de ridicarea pe un picior, cel lalt întins înainte. Se repet alternativ + S rituri alternative, de pe un picior pe cel lalt, prin cercuri încruci ate.

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

Membre inferioare

Excentric + Pliometric

Obiectiv: tonifierea musculaturii triceps sural i cvadriceps
Din stând îndoirea unui picior (pân la 90°),cel lalt întins înainte, ridicare pe ambele picioare. Se repet alternativ + S rituri alternative, prin cercuri decalate.

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

Membre inferioare

Izome tric + Pliometric

Obiectiv: tonifierea musculaturii cvadriceps, fesieri sural

i triceps

Din stând cu bra ele înainte ± îndoirea genunchilor la 90° i men inerea în contrac ie izometric + S rituri peste garduri

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

Membre inferioare

Izometric + Concen tric

Obiectiv: tonifierea musculaturii cvadriceps, fesierul mare triceps sural

i

Din stând cu spatele sprijinit de perete (în semiflexie) ± men inere în izometrie + S rituri pe vertical , cu plecare din ezând dep rtat i aterizare în stând pe banca de gimnastic

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

Membre inferioare

Izometric + Excentric

Obiectiv: tonifierea musculaturii cvadriceps, fesieri sural

i triceps

Din stând în semiflexie pe un obstacol, men inere în izometrie + S ritur în adâncime de pe obstacol (urcarea pe urm torul obstacol se realizeaz cu ajutorul treptelor).

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

Membre superioare

Concentric + Pliome tric

Obiectiv: tonifierea musculaturii pectorale, deltoid brahial

i triceps

Din pozi ia: Äculcat facial cu sprijinul palmelor la nivelul pieptului´ (specific flot rilor) ± împingere în bra e, coborârea f cându-se cu ajutor. + Aruncarea mingii medicinale (2Kg) cu dou mâini de deasupra capului.

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

Membre superioare

Izometric + Ex centric

Obiectiv: tonifierea musculaturii triceps brahial

deltoid, pectoral, trapez

i

Din stând cu bra ele înainte cu mingea medicinal sus inut între palme. Se men ine pozi ia în contrac ie izometric . + Din pozi ia sprijin culcat facial, picioarele e un obstacol. Îndoirea lent a bra elor (mi care controlat ) revenire cu ajutor.

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

Membre superioare

Izometric + Pliome tric

Obiectiv: tonifierea musculaturii triceps brahial
Din pozi ia: sprijin culcat facial, cu bra ele în semiflexie ± men inere în contrac ie izometric + Flot ri

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

Membre superioare

Izometric + Concen tric

Obiectiv: tonifierea musculaturii deltoid, trapez i triceps bra hial
Din pozi ia: culcat facial, cu mâinile sprijinite pe capetele a dou obstacole, bra ele în semiflexie - men inere în contrac ie izometric + Din stând dep rtat cu un picior înainte, bra ele sus, apucat de capetele unei benzi elastice. Ducerea bra elor înainte cu întinderea sandoului, revenirea f cându-se prin iner ie (mi care pasiv ).

Aspecte metodologice e utilizare a preg tirii musculare la stadiul prepubertar

Membre superioare

Excentric + Pliome tric

Obiectiv: tonifierea musculaturii biceps brahial i triceps brahial
Din pozi ia: sprijin culcat facial, picioarele pe un obstacol. Îndoirea lent a bra elor(mi care pasiv , controlat ), revenirea se face cu ajutor. + Aruncarea mingii medicinale (2Kg) cu dou mâini de deasupra capului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->