Pràctica Física i Química

:
Calcular l'acceleració de la gravetat de manera aproximada fent servir un pèndol.
Segons aquest experiment, si mesurem el període de les oscilacions d'un pèndol i sabent la longitud d'aquest, podem calcular sense cap problema el valor de l'acceleració de la gravetat (està subjecte a errors). Per fer aquest experiment, necessitarem: – – – – Pèndol Regle Peu de rei per mesurar el radi de la bola del pèndol. Cronòmetre.

PROCEDIMENT: 1. Primer mesurem la longitud del pèndol. Aquest valor s'aconsegueix mesurant la longitud de la corda amb un regle i sumant-li el radi de la bola metàlica del pèndol. En el nostre cas, la longitud és de 28,05 cm. 2. Mesurem el període del pèndol. Com que mesurar el període d'una oscilació és poc factible, ja que cometem un error molt gran en parar i posar en marxa el cronòmetre, farem el període de dotze oscilacions de les quals farem la mitjana per obtenir un valor. El nostre valor ha estat de 1,046 segons. 3. Al principi de l'explicació, hem dit que mesurant els valors anteriorment esmentats, obtenim el valor d'acceleració de la gravetat. Com podem deduir, l'equació que es deriva d'aquest l plantejament és T =2⋅pi⋅ on T és el període (abans calculat), g és el valor g d'acceleració de la gravetat i l és la longitud del pèndol (abans esmentada). Com que nosaltres volem saber el valor de g, l'aïllarem i l'equació que hem dit abans ens queda 4⋅pi 2⋅l g= . Amb els valors que ja tenim, podem treure el nostre valor d'acceleració de la 2 T gravetat. 4⋅pi 2⋅28,05 4. Calculem i ens dóna: g = i g =1012 cm/s 2 . Però nosaltres, no volem el 2 1,046 valor d'acceleració de la gravetat en unitats que no siguin del SI (les quals serien metres per segon al quadrat), així que convertim i ens dóna 10,12 m/ s2 .

Sabem gràcies a Cavendish que el valor d'acceleració de la gravetat a la terra és de 9,87 m/ s 2 , així que el valor aproximat que hem obtingut mitjançant l'experiment, és factible i bastant aproximat a la realitat. I fins aquí l'experiència de calcular l'acceleració de la gravetat a la Terra gràcies a les oscilacions d'un pèndol. Per dur a terme aquest treball han calgut tres persones en un grup de ciència al laboratori de Física i Química.