Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 7. 12. 2010.

Godina LXVII • Broj 22.971

Predsjednici Josipovi}, Tadi} i Vujanovi} u Banjoj Luci

Lideri u regionu duguju gra|anima optimizam
3. strana

Hamdija Lipova~a

Istraga tragedije u Crvenim Njivama

Ko je kriv za poplave?

Naselje izgra|eno nelegalno
Una banku spa{avamo bez politizacije
5. strana

7. strana

Tu`ba protiv HE Mratinje
6. strana

Prevareni `iranti ponovo pokre}u krug

Dr`ava se mora pozabaviti na{im problemom
9. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Visok stupanj saglasnosti SDP-a BiH i HDZ-a 1990

2

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Hrvatska koalicija nije se (jo{) raspala

Devedesetka ~eka prava{e
Predsjedni{tvo HSP-a BiH zadu`ilo je Juri{i}a da u~ini sve kako bi koalicija s HDZ-om 1990 opstala, te kako bi HDZ 1990 zajedno s HSP-om bio dio izvr{ne vlasti
Koalicija HDZ-a 1990 i HSPa BiH se nije raspala i jo{ funkcionira, rekao je za Oslobo|enje Martin Ragu`, zamjenik predsjednika HDZ-a 1990. - Slu`beno Hrvatska koalicija i dalje egzistira i vidjet }emo kako}e se stvaridaljerazvijati. Na{a koalicija s HSP-om nije dovedena u pitanje, rekao je Ragu`. Istaknuo je kako su razgovori HDZ-a 1990 i HSP-a BiH odr`ani s ciljem razmatranja odnosa u koaliciji i daljnjeg zajedni~kog djelovanja. - Naravno, sve stranke razgovaraju i mogu}e je da do|e do tripartitnog sastanka izme|u HDZ-a 1990, HDZ-a BiH i HSPa BiH, nada se Ragu`. vlasti s dosada{njim oporbenim strankama, posebice sa SDP-om. - Donijeta je odluka kako je HSPBiH spreman u}i u pregovore sa SDP-om oko sudjelovanja u vlasti. HSPBiH, bez obzira na kvalitetu i kvantitetu ponu|enih pozicija u izvr{noj vlasti, ne}e u njoj sudjelovati ako ne dobije ~vrsta jamstva za pobolj{anjem polo`aja hrvatskog naroda u BiH, priopo}eno je iz HSP-a BiH. Juri{i} je, pak, kazao kako je u dosada{njim razgovorima sa svim politi~kim strankama najve}u suglasnost oko pojedinih pitanja, posebice borbe protiv korupcije i kriminala, povratka Hrvata u RS te stvaranja dru{tva jednakih mogu}nosti, kako za konstitutivne narode, tako i za sve gra|ane, HSP postigao upravo sa SDP-om.
Foto: A. KAJMOVI]

Lagumd`ija - Ljubi}: Da su jedini, odmah bi u koaliciju

Ciljevi isti,
metode razli~ite
Bili smo pripremljeni za dana{nji razgovor, razlike su u tome kako rije{iti neke od problema, rekao je Lagumd`ija
Prvi oficijelni postizborni razgovori {efova SDP-a BiH i HDZ-a 1990, doma}ina Zlatka Lagumd`ije i gosta Bo`e Ljubi}a trajali su du`e no je predvi|eno, ali su rezultirali tako visokim stepenom suglasnosti da bi, kako je rekao predsjednik SDPa BiH, ove dvije partije mogle potpisati koalicijski sporazum da su, kojim slu~ajem, jedine koje se trebaju dogovarati. nju nelegalno ste~ene imovine, krenuti s investicijama u infrastrukturu i energetski sektor pomo}u stranih investicija. Nije se, kako su rekla oba strana~ka predsjednika, razgovaralo o imenima za mogu}e funkcije, a nisu, naglasio je Lagumd`ija, predlagalinikoga ni iz drugihstranaka za predsjedavaju}eg Vije}a ministara. Dvije stranke su se, rekao je Ljubi}, suglasile kako je potrebno da ustavna reforma osigura funkcionalnu dr`avu, jednakopravnost svih naroda na cijelom teritoriju zemlje. “Predla`em i da se veto ne koristi kada su u pitanju stvari od zna~aja na evropskom putu, spremni smo dati mandat Evropskoj uniji da arbitrira o tome {ta je evropska klauzula. Bitno je poraditi na jedinstvenom ekonomskom prostoru, izjedna~iti fiskalna optere}enja na nivou cijele zemlje“, predlo`io je Ljubi}.

HSP bli`i SDP-u
S druge strane, Predsjedni{tvo HSP-a BiH je zadu`ilo Juri{i}a da u~ini sve kako bi koalicija s HDZ-om 1990 opstala, te kako bi HDZ 1990 zajedno s HSP-om bio dio izvr{ne vlasti. - Potrebno je u~initi sve radiopstanka Hrvatske koalicije HDZ 1990 - HSPBiH, koja se temelji na sna`nom i kvalitetnomprogramu. Provedba tog programabila bi od velikog zna~enja za hrvatski narod u BiH, ali i za sve njezine gra|ane, navodi se u priop}enju Predsjedni{tva HSP-a. Tako|er, Predsjedni{tvo HSPa je dalojednoglasnupotporuJuri{i}u za razgovore o formiranju
Zvonko Juri{i}: Koalicija (mo`)da, SDP sigurno

Oduzimanje nelegalno ste~ene imovine
“Bili smo pripremljeni za dana{nji razgovor, ta~no smo jedni drugima rekli {ta i na kojoj razini vlasti treba uraditi. Razlike su u tome kako rije{iti neke od problema. Sla`emo se oko reformeUstava BiH,na na~inkoji bi ubrzo put BiH ka euroatlantskim integracijama, te da reformeosiguraju konstitutivnost i punu ravnopra-

SUGLASNOST Juri{i} je kazao kako je u dosada{njim razgovorima sa svim politi~kim strankama najve}u suglasnost, posebice za stvaranje dru{tva jednakih mogu}nosti, kako za konstitutivne narode, tako i za sve gra|ane, HSP postigao upravo sa SDP-om

Suzbiti kriminal
- HSP }e u svome djelovanju, bilo sa stajali{ta pozicije ili opozicije, nastojati pobolj{ati polo`aj hrvatskog naroda, no tako|er }e ~initi velike napore kako bi se suzbili kriminal i korupcija u BiH te se normaliziralo njezino gospodarsko stanje, rekao je Juri{i}. Tako|er, Predsjedni{tvo HSP-a BiH je poru~ilo kako u ovoj stranci nisu spremni na ulazak u vlast pod patronatom HDZ-a BiH. J. GUDELJ

PREMIJER Nije se, kako su rekla oba strana~ka predsjednika, razgovaralo o imenima za mogu}e funkcije, a nisu, naglasio je Lagumd`ija, predlagali nikoga ni iz drugih stranaka za predsjedavaju}eg Vije}a ministara
vnost svih gra|ana i naroda na cijelom teritoriju zemlje. Novi ustav treba da sadr`ievropskeklauzule“ rekao , je Lagumd`ija obja{njavaju}i kako ustavne reforme ne mogu biti ura|ene i zavr{ene za nekoliko mjeseci, te da je potrebno dogovoriti mehanizam za normalno odvijanje reformi Ustava BiH. Strana~ke su delegacije postigle i visok stupanja saglasnosti o tome kako bi trebalo oja~ati institucije za borbu protiv kriminala i korupcije, usvojiti zakon o oduzima-

Programska na~ela
Stranka kojom predsjedava spremna je, rekao je on, biti dio noveparlamentarneve}ineuspostavljene na osnovu programskih na~ela, uklju~uju}i jednakopravnu poziciju svihnaroda, izmjeneIzbornogzakona BiH, borbu protiv korupcije, ja~anje pravne dr`ave i br`i put ka euroatlantskim integracijama. “Time bi se izbjegla situacija iz prethodne ~etiri godine, kada je HDZ 1990 bio u vlasti, ali“, kako ka`e Ljubi}, „vi{e je djelovao opozicijski u odnosu na pitanja koja nisu mogli promijeniti sami“. Ljubi} je za to da se ~lanovi Predsjedni{tva BiH ubudu}e biraju na indirektan na~in, u dr`avnom Parlamentu, a Lagumd`ija se, opet, zala`e za jednog predsjednika s potpredsjednicima. Pri ~emu bi dobar dio ovlasti bio preba~en na Vladu i Parlament. A. B.

V I J E S T I

Reisova ~estitka povodom 1432. Hid`retske godine

Prepoznati borce za istinu i pravdu
Povodom nove 1432. Hid`retske godine reisu-l-ulema Mustafa Ceri} je uputio poruku i ~estitku svim muslimanima i muslimankama u domovini i svijetu. “Nije te{ko ocijeniti da }e nam pro{la godina ostati u sje}anju kao godina propu{tenih prilika, ali i godina koja nas je pou~ila bolje nego ikada da se pravo na vjeru i moral, pravo na po{tenje i dobrotu, pravo na istinu i pravdu, te pravo na bratsko suosje}anje i solidarnost ne poklanjaju, ve} da se za ta prava mora boriti svaki pojedinac i svaka zajednica da bi bila cijenjena i po{tovana. Zato je va`no da se u svakom vremenu prepoznaju ljudi koji su spremni da budu istinski vjernici, po{teni radnici, iskreni ljudi i uporni borci za istinu i pravdu. Islamska zajednica je u protekloj godini bila pod sna`nim napadima, ~esto sa zlim namjerama i potajnom `eljom da nas se kao muslimane obezglavi i ponizi tako {to }e nam se oduzeti pravo da institucionalno radimo i djelujemo u miru

i sigurnosti. Vrijeme je da se Islamska zajednica posveti sebi i svojoj misiji u~itelja, koji treba da shvati prvu moralnu lekciju, a to je da prije svih treba po~eti od samoga sebe u moralnoj obnovi da bi se steklo povjerenje za moralnu obnovu drugih. S tim mislima od srca ~estitam novu 1432. Hid`retsku godinu svim muslimanima i muslimankama u domovini i svijetu“, navodi se u Ceri}evoj poruci i ~estitki.

OSLOBO\ENJE godine utorak, 7. decembar 2010.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} u Banjoj Luci

U @I@I

3

Lideri u regionu duguju

gra|anima optimizam
Josipovi}a inspiri{u i ostale lidere na Balkanu. Predsjednik Josipovi} sastao se i sa predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom. Razgovorima su prisustvovali predstavnici hrvatskih nevladinih udruga koje djeluju u RS-u, predstavnici Srba izbjeglih i Hrvatske, banjalu~ki biskup Franjo Komarica i predstavnici privrednog `ivota Hrvatske i RS-a. Oko sni cu raz go vo ra ~ini li su problemi vezani za polo`aj povratnika Srba u Hrvatsku i Hrvata koji su se vratili i onih koji se `ele vratiti u RS. Dodik je izjavio da je glavna poruka ovog sastanka poziv Hrvatima da se vrate u RS i izrazio spremnost da on posjeti bh. Hrvate koji `ive u Hrvatskoj i upozna se sa problemima. Josipovi} i Dodik su se saglasili da svi imaju obavezu da urade sve kako bi se omogu}io povratak svih na sve i da bude odr`iv. Josipovi} je istakao da mu je velika ~ast {to je u Banjoj Luci te da svi politi~ari moraju raditi na uspostavi povjerenja i pomirenja u regionu.

Va`no je da nas svijet percipira kao ozbiljne dr`avnike i ozbiljne partnere, istakao je Josipovi} nakon razgovora sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH Neboj{om Radmanovi}em i Bakirom Izetbegovi}em
Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi} poru~io je ju~er u Banjoj Luci da lideri zemalja u regionu imaju odgovornost da povedu cijelu regiju putem mira i suradnje, te da gra|anima duguju optimizam. “Va`no je da nas svijet percipira kao ozbiljne dr`avnike i ozbiljne partnere“ istakao je Josipovi} nakon , razgovora sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH Neboj{om Radmanovi}em i Bakirom Izetbegovi}em.

Nova atmosfera
Izetbegovi} je, ocjenjuju}i razgovore, kazao da je stvorena nova atmosfera, te donesen novi optimizam u region. “Smatram da je za to najzaslu`niji Ivo Josipovi}“, naglasio je Izetbegovi}. Dodao je da je tokom sastanka razgovarano o ubrzanom putu zemalja zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji i izrazio nadu da }e dr`ave biv{e Jugoslavije ponovo `ivjeti zajedno u jednoj velikoj evropskoj porodici. I predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} je istakao va`nost ukupne regionalne saradnje. “Va`no je da susjedi i lideri Balkana uzmu stvar u svoje ruke i sami odlu~uju o svojoj sudbini“ podvukao , je Radmanovi}. Predsjednik Republike Hrvatske doputovao je u Banju Luku kako bi primio nagradu za li~nost godine koju dodjeljuju Nezavisne novine. “Ova nagrada nije priznanje samo za mene osobno nego i za {iri krug ljudi“, rekao je Josipovi}. Komentiraju}i priznanje koje je uru~eno hrvatskom predsjedniku, Izetbegovi} je podvukao da potezi

Dodik je izjavio da je glavna poruka sastanka sa Josipovi}em poziv Hrvatima da se vrate u RS

Hrvatska }e pomagati povratak
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} izjavio je ju~er u Jajcu da je najbolji na~in za odr`iv povratak na ovom podru~ju privredna saradnja i ulaganje u opusto{ene krajeve. “Lista problema je preduga~ka, ali postoji volja za odr`iv povratak izbjeglog stanovni{tva“, rekao je Josipovi}, koji je u okviru neslu`bene posjete BiH odr`ao radni sastanak sa na~el ni kom Op}ine Jaj ce Ni sve tom Hrnji}em, privrednicima i predstavnicima ove lokalne zajednice. On je tom prilikom rekao da postoji velika i sna`na `elja za saradnju na svim poljima sa Hrvatskom, te da je jednak teret i na vlastima da se osigura povratak izbjeglog stanovni{tva sa ovog podru~ja. Josipovi} je dodao da je na sastanku sa predstavnicima lokalne vlasti analizirana lista problema u ovoj op}ini, te istaknuta potreba da se nastavi pomo} koju Vlada Hrvatske pru`a u izgradnji poru{enih objekata i time poma`e povratak Hrvata. “U razgovoru sa predstavnicima lokalne zajednice nai{ao sam na sna`nu podr{ku povratku i odr`avanju multietni~nosti“, istakao je Josipovi}, dodaju}i da Jajce `eli sna`nu saradnju sa Hrvatskom. On je povodom katoli~kog praznika Sveti Nikola posjetio i vrti} Bare, koji je obnovljen sredstvima Vlade Hrvatske, i tom prilikom uru~io djeci skromne poklone. Josipovi} je potom sa grupom privrednika koji `ive u Hrvatskoj, a ro|eni su u BiH, posjetio samostan Svetog Ivana Krstitelja u Podmila~ju, gdje se sastao sa `upljanima.

Doprinos
Komentari{u}i nagradu za li~nost godine koju su predsjedniku Hrvatske Josipovi}u dodijelile Nezavisne novine, Dodik je istakao da je to podstrek i njemu kao politi~aru. „Ono {to ~ine predsjednici Tadi} i Josipovi} veliki je doprinos prosperitetu regionu i ja sam spreman da ih podr`im na tom dobrom putu“, zaklju~io je Dodik. Predsjednici Srbije Boris Tadi}i Crne Gore Filip Vujanovi}, tako|er su u Banjoj Luci.
Gordana KATANA

Bakir Izetbegovi}

Sadik Ahmetovi}

Muhidin Ali}

Ivica Da~i}

^estitka Ceri}u i muslimanima
^lan Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegovi} uputio je ~estitku povodom Hid`retske nove godine, reisul-ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafi Ceri}u i muslimanima u BiH, Sand`aku i dijaspori. “Povodom 1432. Hid`retske nove godine, Vama li~no, kao i svim muslimanima u Bosni i Hercegovini, Sand`aku i dijaspori, upu}ujem iskrene ~estitke. @elim da nam Hid`retska godina, uz Bo`iju pomo}, bude obilje`ena napretkom, sre}om i blagostanjem, navedeno je u ~estitki Bakira Izetbegovi}a.

Sporazum o saradnji
Ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetovi} najavio je ju~er da }e izme|u BiH i Srbije 13. decembra u Sarajevu biti potpisan sporazum o saradnji i me|usobnoj pomo}i u vanrednim situacijama. On je rekao da je problem prepoznat jo{ prije godinu i da je zbog potrebnih procedura koje imaju dvije zemlje jo{ tada po~ela priprema sporazuma, koji je upravo priveden kraju. On je napomenuo da je saradnja na ovom planu postojala i ranije izme|u BiH, Srbije i Crne Gore, a naro~ito u posljednjim poplavama u isto~nom dijelu Bosne i Hercegovine.

Turska obuka bh. policajaca
U organizacijiTIKA, Turskeagencije za razvoj, a radi realizacije programa TIKA, u Turskoj je boravio federalni ministar unutra{njih poslova Muhidin Ali}. U okviru posjete, sa ministromunutra{njihposlovaTurskeBe{iromAtalayem, generalnimdirektorompolicijeTurskeOguzomKaganomKoksalom, direktorom TIKA Musom Kulaklikayem i drugimzvani~nicimadirekcijeturskepolicije, razgovarano je o dosada{njoj realizaciji projekataTIKA u vezi s obukompolicije u BiH i dogovorena je daljnjarealizacijaprojekata, posebno u organizaciji razli~itih vidova obuke na Policijskoj akademiji federalnog MUP-a.

Nepotrebni problemi
Ministar unutra{njih poslova Srbije Ivica Da~i} rekao je da o~ekuje od Sarajeva da }e se pona{ati u skladu sa dobrosusjedskim odnosima, povodom najava Bo{nja~kog nacionalnog vije}a sand`a~kog muftije Muamera Zukorli}a da }e zatra`iti od Sarajeva pomo} za internacionalizaciju bo{nja~kog pitanja u Srbiji. Da~i} je rekao da je apsolutno nepotrebna internacionalizacija bo{nja~kog pitanja u Srbiji, te dodao da nije siguran da je i me|unarodna zajednica vi{e zainteresovana da se stalno internacionalizuju neki novi problemi na ovom prostoru.

4

DOGA\AJI

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Evropu, Sud u Strasbourgu i Vije}e Evrope zanima samo implementacija presude, a ne sveobuhvatne ustavne promjene koje bi BiH trebale napraviti boljom zemljom

Nekada ih je bilo 40

Urednici Tuzlanskog lista {trajkuju gla|u!
Ibri{imovi}, navodno, ucjenjuje otkazima novinare i fotoreportera da pi{u i prate njegove privatne zabave i kafanska dru`enja, u svako doba dana i no}i
^etiri urednika dnevnih novina Tuzlanski list ju~er su po~eli {trajk gla|u zbog njihove, kako su napisali, nezakonite i samovoljne smjene, te vi{emjese~nog maltretira nja od vla sni ka Va hi da Ibri{imovi}a. Kako tvrde, vlasnik je ru{io vjerodostojnost ove novine, te je svojim odlukama direktni krivac za lo{ imid`, kao i za pad prodaje Tuzlanskog lista.

Nezadovoljni odnosoml vlasnika Ibri{imovi}al

Jakob Finci predsjednik Jevrejske zajednice BiH

DOBAR

LO[

ZAO

BH novinari: Poziv inspekciji
Udru`enje/udruga BH novinari i Linija za pomo} novinarima uputilo je najo{triji protest vlasniku Tuzlanskog lista Vahidu Ibri{imovi}u. “Zbog grubog kr{enja prava iz radnog odnosa prema otpu{tenim uposlenicima Tuzlanskog lista, BH novinari su zatra`ili hitnu intervenciju inspekcije rada Tuzlanskog kantona, detaljan inspekcijski uvid u procedure po kojima su otpu{teni radnici poduzimanjem hitnih mjera za za{titu njihovih prava“ . Svjetlana Nikoli} i Faruk Kru{evljanin. U odvojenom pismu koje je upu}eno Liniji za podr{ku novinarima urednici su napisali da se vlasnik Ibri{imovi} konstantno uplitao u ure|Foto: Didier TORCHE

SULEJMAN TIHI]
Predsjednik SDA u intervjuu za Oslobo|enje ka`e kako su politi~ki lideri blizu konsenzusa da se razgovara o stvarnim pitanjima ustavne reforme, a ne samo o provo|enju presude iz Strasbourga. Pri tome poziva da se odmah ide u provo|enje onoga {to se dogovori.

iva~ku politiku, te da je ~esto prijetio i otkazima. “Na na~in da forsira ljude i doga|aje koje on smatra da treba da budu dio sadr`aja novine, direktno upravlja temama i tekstovima povla~e}i nepo`eljnetekstove iz novine bez saglasnosti urednice. Vr{i reketiranje komitenta uz prijetnje da }e o njima negativno pisati ukoliko ne plate odre|enu sumu novca“ navedeno je u pismu. ,

EDIN MULAHASANOVI]
Direktor FDS-a je odlu~io da Aziza Mrdi}a iz pravne slu`be privremeno rasporedi na poslove pomo}nog radnika. Mrdi}eva jedina krivica je u tome {to kao sindikalista {titi interese radnika. Ovom potezu prethodilo je saop}enje Uprave i NO FDS-a, u kojem se optu`uju Sindikat PPDIVUT i mediji koji se bave problemima u FDS-u.

Prijetnje
“Zahtijevamo da nam se isplate sva zaostala potra`ivanja - {est neispla}enih pla}a, te vi{egodi{njih neupla}ivanja do pri no sa za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje. O {trajku smo obavijestili Liniju za pomo} novinarima, kao i sve nadle`ne kantonalne institucije i sindikalne organizacije, od kojih o~ekujemo da se uklju~e u rje{enje ovog problema prema pozitivnim zakon skim odre dba ma ra dni~kih prava“, pi{e u pismu koje potpisuju urednici Jasna Suboti}, Sne`ana Agi},

Sam birao
Urednici dodaju da Ibri{imovi} zloupotrebljava ankete me|u ~itateljima za izbor li~nosti godine gdje on sam odre|uje ko }e ti ljudi biti. Tako|er, nagla{avaju oni, ucjenjuje otkazima novinare i fotoreportera da pi{u i prate njegove privatne zabave i kafanska dru`enja u svako doba dana i no}i. Ina~e, u Tuzlanskom listu je nekada radilo vi{e od 40 ljudi, me|utim, zbog lo {eg odnosa vlasnika polovina novinara je napustila novinu.
S. K.

HILMO NEIMARLIJA
Iako je Komisija za izbor teksta himne, s Hilmom Neimarlijom na ~elu, svojevremeno svoj posao uradila odgovorno, jo{ ne mo`emo zapjevati na muziku koju je komponovao Du{an [esti}, jer je usvajanje u Domu naroda blokirala Du{anka Majki}. Ipak, onda{nji predsjednik Komisije smatra da }e Vije}e ministara obnoviti proceduru.

BOSNA BH GAS
Rukometa{i Bosne BH gasa do`ivjeli su ovog vikenda u Zagrebu svoj najte`i ovosezonski poraz u Ligi prvaka (34:15). Bosnu u februaru o~ekuju dvije utakmice na doma}em terenu protiv St. Petersburga i Constante, a jedino pobjede ostavljaju nadu u dalji plasman u Ligi prvaka.

VIJEST U OBJEKTIVU Poklon u~enicima
Predstavnici Intesa Sanpaolo banke d.d. BiH donirali su ju~er sportsku opremu za salu i aktivnosti u~enika u Srednjoj ekonomskoj {koli u Sarajevu. Vrijednost opreme je 5.000 KM, a sastoji se od lopti i drugih sportskih rekvizita neophodnih za odr`avanje nastave fizi~kog odgoja u~enika, saop}eno je iz Intesa Sanpaolo banke. Sve~anom uru~enju prisustvovali su profesionalni ko{arka{i KK Bosna ASA BHT i rukometa{i RK Bosna BH gas.

VIJEST U

BROJU

milion maraka ostvarila su premiju osiguravaju}a dru{tva u RS-u za deset mjeseci 2010.

101

OSLOBO\ENJE godine utorak, 7. decembar 2010.

INTERVJU

5

Hamdija Lipova~a, na~elnik Biha}a i dr`avni zastupnik

Una banku spa{avamo

bez politizacije
Ne}emo se dijeliti ni po firmama ni po gradovima SDP }e ujediniti Bosansku krajinu Hamdija Pozderac je bio veliki ~ovjek S Lagumd`ijom sam na istoj ideji
Razgovarao: Ramo KOLAR

• Jesu li kona~no zaustavljeni „oticanje“ Una banke u Banju Luku i prodaja njene imovine, odnosno nezakonita privatizacija, dokapitalizacija, spajanje, {ta god to bilo, i koje }e se mjere poduzeti od dr`ave? - Una banka je predmetom potkusurivanja i politi~kih igara sa sudskim epilogom ve} dvadesetak godina. Tri puta je ogla{avana prodaja i tri puta poni{tavana. ^etvrta prodaja je dovedena do kraja, do potpisanog sporazuma privremenog upravitelja ispred Agencije za bankarstvo i Balkan Investment banke. BiB je preuzeo obaveze da isplati {tedi{e, pravna i fizi~ka lica, {to bi uveliko oja~alo i njih, ali i cijeli prostor Krajine, jer „ubrizgavanje“ desetak miliona KM u d`epove ljudi i firmi bi se itekako osjetilo.

Ovim putem, i kao zastupnik u Parlamentarnoj skup{tini BiH `elim skrenuti pa`nju u najboljoj namjeri, da ko god smatra da treba praviti diskriminaciju firmi koje dolaze iz FBiH ili RS-a, radi direktno protiv interesa BiH, i ide naruku onim snagama u RS-u koje i `ele da ~uju ovakve stavove iz Federacije. • Koja je Va{a uloga u svemu, s obzirom na to da se pri~a kako ste sve znali? - Znao sam i znam sve {to ste i Vi znali i {to zna sva javnost, a to je da je Agencija za bankarstvo pokrenula ~etvrtu prodaju Una banke, i da eventualni neuspjeh vodi ka likvidaciji banke. Interesan-

ti, koji su ovu kraji{ku banku rasto~ili, doveli do sudskih procesa, a vlastitu odgovornost prebacili na Sakiba Had`i}a, sedamdesetogodi{njaka koji ne~ije grijehe pla}a u biha}kom zatvoru. • Ina~e Vam spo~itavaju da ste postali „{erif“ u Krajini, neprikosnoveni gazda u Biha}u i da se ni{ta ozbiljno mimo Vas ne mo`e uraditi? - Krajina je uvijek imala jake li~nosti, lidere. Pored mene, hvala Bogu, ima jo{ nekolikojakihli~nosti iz razli~itih politi~kih opcija, ali opet nedovoljno da se Krajinu tretiraozbiljnije i s vi{epo{tovanja. Mi se uzajamno uva`avamo i konzultiramo u dono{enju odluka bitnih

gra|ana Krajine, a {to se i pokazalo na proteklim izborima sa preko 35.000 dobijenih glasova podr{ke. • Imali ste hrabrosti suprotstaviti se predsjedniku stranke. Da li je to dovelo do hla|enja odnosa ili nekih drugih reperkusija? - SDP je na{azajedni~kaporodica i predsjednik Lagumd`ija nas je uvijek i podsticao na izno{enjevlastitogmi{ljenja, tako da ima situacijakada se na{a dva mi{ljenja i ne podudaraju, ali i nikada nisu toliko udaljena da odmi~u od socijaldemokratskog pravca. Mislim da me zbog toga predsjednik i cijeni i nakon argumentacije svaki put smo samo bli`i u ja~anju SDP-a.

Podr{ka Mujezinovi}u
Me|utim, kako tim obavezama nije obuhva}eno potra`ivanje Razvojne banke FBiH u iznosu cca 1,3 miliona, {to ote`ava potpisivanje zavr{nih ugovora, inicirao sam zajedni~ki sastanak kod premijera FBiH. Sastanak je odr`an i zajedni~ki stav svih u~esnika jeste da se mora izna}i na~in kako da sredstva Razvojne banke za{tite, osiguraju i obe{tete jer time {titimo interese Federacije i njenih gra|ana. I ja osobno dajem podr{ku premijeru Mujezinovi}u u ovakvim stajali{tima. Sad je sve na radnim grupama u~esnika u procesu. Odgovaraju}i na Va{e pitanje, moram kazati kako je ovoj zemlji i ovim ljudima dosta podjele na banjalu~ke, sarajevske i mostarske banke, firme, na bilo kakve podjele sa ovim prefiksima.

KRAJINA I DR@AVA Mi se uzajamno uva`avamo i konzultiramo u dono{enju odluka bitnih za Krajinu. U narednom periodu }emo tu praksu jo{ pobolj{ati, a neki }e se morati naviknuti na to da }e i lideri iz Krajine itekako odlu~ivati o na{oj zajedni~koj dr`avi
tno je da kada god se ne{to pozitivno de{ava u Krajini onda se, na`alost, pojavljuju izvjesni du{ebri`nici koji treba da dovedu, prvo do upitnosti, a zatim i do propasti nekog projekta, banku odvedu u likvidaciju, podobnim omogu}e kupovinu nekretnina banke (u svakom gradu USK-a u strogom centru filijala), koje bi se, samo da se zna, prodale za upola manje para nego {to je predmet aktuelne prodaje, a radnike, gdje nego izbacilo na ulicu. Pitam se {ta se ~ekalo 20 godina, propadanja ove institucije, patnje radnika Una banke, i za{to se niko nije sjetio da pi{e i{ta ozbiljno u tom kontekstu, kao {to su doga|aji iz 2001. godine i potezi tada{nje vertikale vlasza Krajinu. U narednom periodu }emo tu praksu jo{ pobolj{ati, a neki}e se moratinaviknuti na to da }e i lideri iz Krajine itekako odlu~ivati o na{oj zajedni~koj dr`avi. [to se Biha}a ti~e, naravno da se nijedan bitniji korak u odlu~ivanju za grad ne bi trebao i ne}e uraditi bez konzultiranjana~elnika tog grada. Ne vidim{ta je u tomeproblem, gra|ani su sa preko dvadeset hiljada glasova 2008. godine tako rekli... • Kazali ste kako jedino Vi mo`ete ujediniti Krajinu i BiH (Sarajevo), te da }ete, zbog toga, postati uskoro i predsjednik dr`ave? - Da, rekao sam da jedino SDP mo`e ujediniti kraji{ki narod. Za svoje stavove imam podr{ku

Ro|ak Vuk
• Bez ispravne kraji{ke, nema ni bosanske politike. To je pokazao Va{ daid`a Hamdija Pozderac, ali su ga na kraju otjerali u smrt? - Hamdija Pozderac je bio velik, plemenit ~ovjek koji je vrlo emotivno do`ivljavao uspone i padove bh. dru{tva, borio se za njega do zadnjega. Izdali su ga tada{nji kraji{ki politi~ari, bo{nja~ka inteligencija i partijski drugovi u Sarajevu. Njegovim odlaskom BiH je bila znatno oslabljena, a posljedice znamo. • Da li svom brati}u Vuku Jeremi}u ka`ete da mu politika prema Bosni nije dobra? - Te{ko je davati sud o nekome, a nemati sve informacije. Danas napasti njegovu politiku u federalnom dijelu BiH mo`da bi i nai{lo na odobravanje, ali u drugom entitetu vjerovatno ne bi. S obzirom na to da kao dr`avni poslanik treba da zastupam interese svih gra|ana i naroda u BiH i Bo{njaka i Srba i Hrvata, i Roma i Jevre-

ja i ostalih gra|ana, re}i }u samo to da bih na Vukovom mjestu u nekim slu~ajevima postupio druga~ije, ali i to da moramo svi u~initi sve da se odnosi BiH, Srbije i Hrvatske stalno moraju pobolj{avati i njegovati. • Svi se pitaju otkud toliko toga u Va{em imovinskom kartonu (stanovi, ku}e, vikendica, auti, ra~uni u banci). Pa recite, gdje ste i kada sve to zaradili? - Svi oni koji se pitaju treba samo da pro~itaju moj imovinski karton i tamo sve pi{e, {ta imam i kako sam do toga do{ao. Jedan stan sam naslijedio nakon smrti majke, jedan od djeda, `ivim u ku}i koju je gradio moj otac osamdesetih godina, imam auto hyundai, ku}u na moru koju sam ja kupio kreditom od 200.000 KM (do 2028. godine, rata 1.726,81 KM mjese~no). Podsje}am da sam desetak godina radio u me|unarodnoj zajednici gdje sam stekao odre|enu u{te|evinu. U politiku nisam u{ao bez i~ega. Pored mene tako|er radi i supruga kao sudija, sa svojim primanjima.

TAKORE]I... NASILJE
Svaka tre}a `rtva nasilja u Banjoj Luci u prvih osam mjeseci ove godine bila je udata `ena, dok su u osam pos to slu~ajeva `rtve bile vanbra~ne i biv{e supruge, navodi se u izvje{taju banjalu~kog Centra za socijalni rad. Od 168 po~inilaca nasilja u porodici, koliko ih je registrovano u tom periodu, 148 su mu{kog i 19 `enskog spola. U nasilju djece nad roditeljima u 11 posto slu~ajeva `rtve su bili o~evi, a 10 posto majke.

6

DOGA\AJI

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Ko je kriv za poplave?

Tu`ba protiv HE Mratinje
Pomo} Gora`du i Fo~i-Ustikolini
Vlada BPK-a dodijelila je op}ini Gora`de jednokratnu nov~anu pomo} od 30.000 maraka, te op}ini Fo~a-Ustikolina 20.000 maraka. Vlada }e, kako je zaklju~eno, pratiti situaciju i dalju konkretnu pomo} davati nakon provedene analize o tome gdje je ona naj po tre bni ja. Na sje dni ci je usvojena i odluka o pla}anju ra~una od 27.650 maraka utro{enih za nabavku prehrambenih i higijenskih paketa, ~izama, kabanica, vode za pi}e te ogrjevnog drveta. Radi prevazila`enja problema sa grijanjem, Vlada je donijela odluku o dodjeli pet tona lo`ulja Kantonalnoj bolnici Gora`de te dvije tone lo`-ulja Gradskoj dvorani “Mirsad Huri}“. A. H. Op}inski {tab Civilne za{tite Gora`de donio je odluku o hitnom pokretanju aktivnosti na prikupljanju ~injenica i dokaza koji bi trebali rezultirati tu`bom Op}ine Gora`de protiv HE Mratinje u Crnoj Gori. Oni, naime, smatraju kako hronologija nedavnih doga|aja ukazuje na ~injenicu kako su poplave u najve}oj mjeri izazvane neodgovorno{}u ljudi iz HE Mratinje.

Sve se desilo za 48 sati, a oni su to mogli preduprijediti i kontrolisati, izjavio je na~elnik Muhamed Ramovi}
nemam, ka`e Ismet Forto, poljoprivrednik iz Hubjera.

Goli `ivot
Katastrofalneposljedice su i u Ulici Halida Hubjera, u naselju Luka. Jedan broj porodica od nabujale Drine uspio je spasiti samo vlastite `ivote, dok je njihovaimovina u potpunostiuni{tena. U domovima Taiba Dedovi}a i Sanina]urovcaostali su samo goli i mokri zidovi. Nabujala Drina bukvalno je uni{tila sve {to su ovi ljudiimali. S tugom govore da nije bilo vremena za spa{avanje imovine kada je u 3 sata ujutro voda krenula sa svih strana. Uz pomo} ~amaca i skela uspjeli su spasiti samo vlastite `ivote. Porodice Dedovi} i ]urovac isti~u da su bile prinu|ene same se snalaziti i za alternativni smje{taj i to samo za privremeno, a kako }e dalje, ni sami ne znaju. Nisu ohrabruju}e ni informacije kojima raspola`u, a prema kojima }e pro}i izvjesno vrijeme do konkretne pomo}i za sanaciju {teta.
A. H.

Milionske {tete
- Ja sam ubije|en da najvi{e ima njihove krivice jer se sve desilo za 48 sati, a oni su to mogli preduprijediti i kontrolisati, izjavio je Muhamed Ramovi}, na~elnik Op}ine Gora`de. Iako se u ovakvim situacijama to smatra uobi~ajenim postupkom, niko iz HE Mratinje nadle`ne u Gora`du, Fo~i i drugim mjestima nije obavijestio o mogu}em plavnom valu. Tu`ba je vi{e nego izvjesna. U me|uvremenu, stigli su i prvi izvje{taji o {tetama. [tete se mjere milionskim iznoNezapam}ena katastrofa

sima. Bar tako ka`u preliminarni izvje{taji op}inskih komisija. - I prema prvi procjenama, {tete su 15 miliona maraka, dodaje Ramovi}. U naselju Hubjeri, ali i svim drugim naseljima koja su pogo|ena poplavama, {tete su ogromne. Pod muljem i vodom nestali su ud`benici gimnazijalke Minele kao i {kolski pribor njenih sestara. U gradskoj knji`ari. Minela sa jo{ 16 u~enika iz raznih dije-

lova grada obnavlja {kolske potrep{tine, zahvaljuju}i dobrim ljudima koji su osigurali novac u tu svrhu. - Nestali su mi matematika, bosanski, biologija, atlasi, pri~a u suzama Minela, u~enica gora`danske gimnazije. Trogodi{nji Sanel Forto prona {ao je svo ju omi lje nu igra~ku. Nije svjestan da je njegova porodica ostala bez i~ega. Ali, njegov djed Ismet Forto itekako jeste. - Sve sam imao, sad ni{ta

Donacija firme Bekto Precisa
Prema odluci op}inskog [taba CZ Gora`de i dalje je na snazi vanredno stanje. Iz Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo informisali su da se ve} po~elo sa dezinfekcijom i deratizacijom objekata, u cilju prevencije {irenja zaraznih bolesti. Radnici JKP 6. mart i dalje rade na ~i{}enju grada i pro~i{}avanju {ahtova. Jo{ nije stavljena u funkciju kotlovnica za grijanje u JU CZK Gora`de. Re~eno je tako|er da je prvih 10.000 maraka za pomo} ve} uplatila firma Bekto Precisa, a svi zaintere so va ni upla te mo gu iz vr{i ti na `iro-ra~un broj 1325002002934572, za za{titu i spa{avanje op}ine Gora`de, otvoren kod NLB banke Gora`de i devizni ra~un Op}ine Gora`de kod PBS d.d. Sarajevo Filijala Gora`de br. 501012 978 0000412.
A. H.

GORA@DE Vodostaj opada, {teta se procjenjuje

Stigla pomo} najugro`enijim
Humanitarci iz turske organizacije IHH dopremili pomo} na gotovo sva najugro`enija podru~ja op}ine Gora`de
Turska humanitarna organizacija IHH u saradnji sa Bo{nja~kom zajednicom kulture Preporod Gora`de i Me|unarodnim forumom solidarnosti – Doboj-Istok dopremila je zna~ajnu koli~inu pomo}i za porodice koje su najte`e pogo|ene poplavama. Sa na~elnikom Op}ine Gora`de Muhamedom Ramovi}em predstavnici ove organizacije izvr{ili su preliminarne procjene {teta te obe}ali nove vidove pomo}i. Pomo} koju su humanitarci iz turske organizacije IHH dopremili gotovo na sva najugro`enija podru~ja op}ine Gora`de u pratnji na~elnika Muhameda Ramovi}a sastojala se od prehrambenih i higijenskih paketa te, izme|u ostalog, i pe}i na ~vrsto gorivo. Delegacije su obi{le sva podru~ja koja su pogo|ena poplavama od Hubjera, Luke, Pobarnika, Zup~i}a, Sadbe, Mravinjca i Osanice. Ovom prilikom najugro`enijim porodicama podijeljeno je 100 paketa sa namirnicama, 100 higijenskih paketa, 100 kom }ebadi, 10

Humanitarci nisu gubili vrijeme

{poreta te 10 paleta sa drvetom. Za nekoliko porodica obezbije|ena je i nov~ana pomo}, a iz IHH najavljuju da }e i dalje nastaviti sa pomaganjem, te da }e MUP-u BPKa donirati ~amce za spa{avanje, a ve} ranije su za MUP

nabavili i dodijelili ribarske ~izme. Ovoj akciji pridru`io se i gora`danski Merhamet, koji je, uz pomo} regionalnog centra Merhameta iz Sarajeva, tako|er ugro`enim porodicama podijelio pakete sa namirnicama. A. H. Amajlijama i Popovima. On je pozvao sve ljude koji imaju crpne pumpe da ih stave na raspolaganje Civilnoj za{titi. “U svakoj mjesnoj zajednici od jutros se formiraju ekipe i koordinatorikoji}e nam dostavljatispiskoveprioriteta“ rekao je Mi}i} i do, dao da }e se iscrpavativoda iz podruma, a medicinske i sanitarne ekipe}e krenuti sa ~i{}enjem, te da }e se ~istiti ku}a po ku}a.

Situacija u poplavljenim mjesnimzajednicamaAmajlije, Popovi i Janja se polako stabilizuje, nema vi{e dotoka vode iz Drine i kre}e se sa sanacijom{teta, dok se u Dvorovima, Krivoj Bari, Dazdarevu, Trije{nici i Trnjacimanastavlja sa mjerama evakuacije ljudi, konstatovano je ju~er na sjednici Kriznog{tabaCrvenogkrstaop{tine Bijeljina, javlja Srna. Na~elnikOp{tineBijeljinaMi}o

I Bijeljina napokon odahnula

Voda se povla~i, po~inje sanacija
Mi}i} istakao je da je neophodno odmah pristupiti uklanjanju uginulih `ivotinja i to najprije u mjesnim zajednicama Janja, Amajlije i Popovi, gdjevi{enemapoplavljenih ku}a, odnosno iz kojih se voda povukla. “Sve u svemu, pobolj{ava se situacija i po~inje sanacija {tete“ , rekao je Mi}i}. On je naveo da se uginula stoka kamionima Eko-depa organizovano, sa utovariva~ima i dezinfekcijom, odvozi na sto~nogroblje. Mi}i} je rekao da Civilna za{tita ima dovoljno crpnih pumpi, jer su iz Republi~ke uprave Crvenog krsta dobili 12 novih pumpi, te da }e i preduze}a Vodovod i Komunalac biti anga`ovana sa njihovim pumpama i cisternama. On je istakao da }e svi kapaciteti sada biti anga`ovani na saniranju posljedica u Janji,

OSLOBO\ENJE godine utorak, 7. decembar 2010.

DOGA\AJI

7

TUZLA Istraga tragedije u Crvenim Njivama

VIJESTI

^itavo naselje
izgra|eno nelegalno?!
Prema potvr|enim informacijama, za sada je sigurno ru{enje porodi~nih ku}a Hazima Bujakovi}a i Mevludina Riamija, koje su, zbog klizi{ta, ostale visiti nad liticom
Klizi{te koje je u nedjelju ujutro zatrpalo porodi~nu ku}u ]amila Salki}a, pri ~emu su stradali njegova majka Safija (63), supruga Zilka (48) i sin Nermin (21), nastalo je pucanjem dijela pjeskovitog terena, i to zbog optere}enja uzrokovanog nelegalnom gradnjom objekata, zaklju~ili su ju~er geolozi okupljeni u {tabu Civilne za{tite Tuzla. „Rije~ je o vrlo slo`enom i specifi~nom klizi{tu koje puca kada se optereti nelegalnom gradnjom. Ovo podru~je je izgra|eno od pijesaka i tu je nemogu}a gradnja objekata“, kazao je na ju~er odr`anoj konferenciji za medije geolog Miralem Mula~, ~lan {taba Civilne za{tite, isti~u}i da timovi geologa na terenu ispituju pomjeranja tla kako bi se znale posljedice po ostale objektu u Ulici Rame Me{kovi}a.

Nova vlast u RS-u do kraja godine
Tokom razgovora u Banjoj Luci s visokim predstavnikom i specijalnim predstavnikom EU Valentinom Inzkom, predsjednik RS-a Milorad Dodik je ukazao na va`nost po{tivanja i primjene Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je BiH uredio kao slo`enu decentraliziranu dr`avu ravnopravnih entiteta i naroda, saop}eno je iz kabineta entitetskog predsjednika. Dodik je informirao Inzka o procesu formiranja vlasti u RS-u, izraziv{i o~ekivanja da }e i zakonodavna i izvr{na vlast biti konstituirane do kraja decembra. [to se ti~e formiranja vlasti na nivou BiH, Dodik je izrazio o~ekivanje da }e i taj proces biti brz ukoliko se svi fokusiraju na pitanja koja nisu sporna ni za koga u BiH.

Procijeniti stanje 14 ugro`enih objekata

Pomo} iseljenim porodicama
Porodica ]amila Salki}a bi}e nov~ano potpomognuta od Op}ine Tuzla, koja }e platiti i tro{kove ukopa troje poginulih u velikoj tragediji. Ostale iseljene porodice dobi}e po 500 maraka jednokratne pomo}i. Ina~e, od 14 iseljenih porodica, tek tri su smje{tene u kolektivnicentar u Mihatovi}ima kod Tuzle, dok su ostali uto~i{te potra`ili kod porodice i prijatelja. za sada je sigurno ru{enje porodi~nih ku}a Hazima Bujakovi}a i Mevludina Riamija, koje su, zbog klizi{ta, ostale visiti nad liticom. „Te{ko je u toku jednog dana otkriti koliko je nelegalnih objekata na terenu. Na{e ekipe su gore, ali jasno je da Op}ina Tuzla stoji iza svake dozvole koju je izdala“, pojasnio je {ef Slu`be za prostorno ure|enje Op}ine Tuzla Slavko Stjepi}, isti~u}i da vlasnici nelegalno izgra|enih objekata nemaju pravo na nov~anu naknadu, a prema nezvani~nim informacijama, ve}ina objekata na dijelu gdje se desila tragedija izgra|ena je bez gra|evinske dozvole. „Op}ina ne mo`e zabraniti gradnju na tim podru~jima, jer je Zakonom o legalizaciji sprije~eno ru{enje nelegalnih objekata dok se ne donese odluka o odbijanju `albe. Mi imamo lokacije na kojima je dozvoljena gradnja i ljudi, zbog svoje sigurnosti, trebaju graditi na tom zemlji{tu“, kazao je na~elnik Imamovi}, dodaju}i da je reaktivirana inicijativa Op}inskog vije}a Tuzle, nedavno upu}ena federalnim vlastima, na osnovu koje se tra`i izmjena Zakona o za{titi ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a u dijelu koji se odnosi na raspodjelu sredstava iz posebne naknade, jer dosa-

Dobra saradnja sa EUPM-om
Mula~: U Crvenim Njivama je nemogu}a gradnja objekata

Sprije~iti ve}u tragediju
Ina~e, na vanrednom sastanku u Op}ini Tuzla, kojem je prisustvovao i na~elnik Jasmin Imamovi} sa svojim saradnicima, Op}inski {tab Civilne za{tite donio je nekoliko mjera, s ciljem prevencije ve}e tragedije na podru~ju Crvenih Njiva, te zbrinjavanja iseljenih porodica. Nare|eno je da Slu`ba za prostorno ure|enje u narednih nekoliko da na pro ci je ni sta nje 14 ugro`enih objekata. Prema potvr|enim informacijama,

da{ nja pra ksa do zvo lja va op}inama potro{nju tek 20 posto sredstava u svrhu prevencije prirodnih nepogoda.

1.313 registrovanih klizi{ta
„Neka op}ina ima problema sa poplavama i njima se treba dozvoliti da novac koriste za njihovu prevenciju, dok mi moramo tro{iti za prevenciju klizi{ta“ zaklju~io je Imamovi}. , Ina~e, kli zi {te u na se lju Crvene Njive, koje je uzrokovalo nezapam}enu tragediju, dobilo je redni broj 1.313, koliko je registrovanih klizi{ta u Tuzli. Potencijalnih je upola manje - 589!
A. [E]KANOVI]

U radnoj posjeti MUP-u Tuzlanskog kantona ju~er je boravio {ef EUPM-a u BiH, brigadni general Stefan Feller, s predstavnicima ureda EUPM-a u Tuzli, koji su se tom prilikom sastali sa policijskim komesarom Nedimom Mutap~i}em i ministrom unutarnjih poslova TK-a Seadom Omerbegovi}em. Na sastanku je bilo rije~i o sigurnosnim pitanjima te potrebi daljeg unapre|enja jedinstvenog pristupa policijskih struktura u suzbijanju razli~itih oblika organiziranog kriminala radi ve}e sigurnosti za sve gra|ane, stoji u saop}enju MUP-a. Omerbegovi} je kazao kako politi~ki utjecaj na operativni policijski rad treba svesti na najmanju mogu}u mjeru te zahvalio Felleru i predstavnicima EUPM-a na dosada{njoj uspje{noj suradnji.

Igor Radoji~i} ~eka odluku Suda BiH

Poku{aj blokade
konstituisanja vlasti u RS-u
PredsjednikNarodneskup{tine RS-a Igor Radoji~i} izjavio je da jo{ nemainformaciju o odluciSuda BiH o `albikoju je putem Centralneizbornekomisije BiH Apelacionom vije}u ovog suda uputila Koalicija HSS-NHI. “Nemam nikakvog drugog obja{njenja nego da je rije~ o svjesnojblokadidinamike u RSu. Ovo sad vi{e nema veze ni sa kakvim rokovima niti sa Izbornim zakonom i ne mo`e se ni~im objasniti osim poku{ajem blokade procesa izbora i konstituisanja organa vlasti u RS-u“ rekao je Radoji~i}novina, rima u Banjoj Luci. “Raznim pravnimakrobacijamau{lo se u postupke pred Sudom BiH koji ne znamo ni gdje su ni u kojoj su fazi, nitikojirokoviva`e, jer su zakonompostavljenirokoviistekli u pro{li ponedjeljak“ dodao je , Radoji~i}. Prema njegovim rije~ima, Narodna skup{tina RS-a ~eka}e odluku Suda BiH, i budu}i da zasjeda u naredna tri dana, u}i }e u izboredelegata za Dom naroda BiH i Vije}e naroda RS-a kada budu pravosna`na sva rje{enja. “Ne}emo napraviti nijedan faul zbog kojeg bi neko ponovo mogao ne{to da osporava, ali ne mo`emo razumjeti ovo {to se de{ava u Sarajevu“ , kazao je Radoji~i}. Koalicija HSS-NHI podnijela je CIK-u BiH 29. novembra prigovor na odluku o ovjerama lista kandidata za Vije}enaroda RS-a, koji je CIKBiH odbacio, ali u kojem je u pravnojpouci HSS- NHIjunaveo da nelegalnipodnosilac nedozvoljenogakta ima pravo da se `ali Sudu BiH putem CIK-a BiH.CIKBiH`albu je proslijedio Apelacionomvije}uSuda BiH u petak, 3. decembra, a rok za odlu~ivanje po `albi je tri dana.

Damir Arnaut predao akreditive
Ambasador BiH za Novi Zeland sa sjedi{tem u Kanberi Damir Arnaut predao je u Aucklandu akreditivna pisma guverneru Novog Zelanda Anandu Satyanandu. Arnaut je nakon preda je akre di ti vnih pi sa ma izra zio sau~e{}e povodom nedavne pogibije 29 rudara u novozelandskom rudniku Pike River. Osvr}u}i se na historijat diplomatskih odnosa BiH i Novog Zelanda, Arnaut je istakao da BiH i Novi Zeland imaju mnogo toga zajedni~kog, te izrazio uvjerenje da }e odnosi dviju zemalja, usprkos geografskoj udaljenosti, biti dodatno unaprije|eni. Guverner Satyanand istakao je punu podr{ku Novog Zelanda BiHna njenom putu ka ~lanstvu u EU i NATO-u.

8

DOGA\AJI

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

OTKRIVAMO Kako je pisan, prekrajan,
pa oboren tekst himne BiH (2)

Skandal u Luksemburgu
Da je himna svetinja, pokazuje i primjer iz Luksemburga kada je prije nekoliko decenija na susretu fudbalskih reprezentacija ove zemlje i Jugoslavije umjesto “Hej, Slaveni“ pu{tena plo~a s , himnom “Bo`e, pravde“ . Nakon brze reakcije predsjednika FSJ Dra{ka Popovi}a intoniranje je prekinuto. Obraz je doma}inima spasio tamo{nji taksista, rodom iz Jugoslavije, koji je otr~ao do ku}e po plo~u s odgovaraju}om himnom. Sli~an eksces se dogodio po~etkom ove godine na ko{arka{koj utakmici izme|u Olimpijakosa i Partizana kada je umjesto “Bo`e, pravde“ intonirana “Hej, Slaveni“, a zabunama s intoniranjima himne tu nije kraj jer se nije jednom dogodilo da se na me|unarodnim utakmicama reprezentacija BiH umjesto “Intermeca“ gre{kom pusti “Jedna si jedina“, a nezavisno od toga navija~i bh. reprezentacija uvijek prije nastupa na{ih timova u horu pjevaju prvu bh. himnu. nenapisanihobaveza~lanovima Komisije za izbor teksta himne BiH“ ka`e Halilagi}. , Na na{e pitanje da li je, makar na kraju, podvu~ena crta pod ra~un za neusvojeni tekst himne BiH, Halilagi} odgovara: “Nije. Parlament BiH je nama dao zadatak i ni{ta ih dalje nije interesovalo. Ne mogu sam sebe prozivati {to sam automobil Ministarstva poslao po nekoga u Banju Luku. Mi smo koordinirali posao i na njega potro{ili neke novce“ ka`e Halilagi}, te do, daje da je o svemu razgovarao i s Rankom Rihtmanom, koji je rekao da pjevanje himne treba ubrzati...
(Sutra: Napravili su Franken{tajna)

A bila je dobra
Unaprijediti prava ugro`enih u BiH
Povodom obilje`avanja Me|unarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra, danas }e u Sarajevu u organizaciji ombudsmena BiH biti uprili~en skup pod nazivom Postojanje diskriminacije kroz analizu ugro`enih grupa u BiH. Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH obilje`ava ovaj dan manifestacijom u sklopu koje }e prezentirati ~etiri specijalna izvje{taja kao rezultat pra}enja stanja prava marginaliziranih i ranjivih grupa dru{tva u BiH. Radi se o specijalnom izvje{taju o pravu na penziju u Bosni i Hercegovini, specijalnom izvje{taju o stanju pra va dje ce s po se bnim po tre ba ma/smetnjama u psihofizi~kom razvoju, specijalnom izvje{taju o stanju ljudskih prava starih lica i specijalnom izvje{taju o pravima osoba s invaliditetom. Ombudsmeni BiH u skladu sa svojim mandatom poduzimaju sve raspolo`ive mjere da bi doprinijeli stvarnoj promjeni u ostvarivanju prava ugro`enih grupa u BiH, saop}eno je iz ove institucije.

atmosfera…
Martin Ragu` i Jusuf Halilagi} ne gube nadu da }e tekst himne BiH ponovo do}i na dnevni red
Pi{e: Darko OMERAGI]

Zamjenik predsjednika HDZa 1990 i ~lan Komisije za izbor teksta himne BiH “Intermeco“ Martin Ragu` za Oslobo|enje je rekao da je posao u Komisiji, zahvaljuju}i i velikoj podr{ci javnosti, dobro vo|en i ura|en. “Na`alost, tekst u Domu narodanijepro{ao. To pokazuje da, bez obzira na to {to su svi va`ni elementi bili zastupljeni u procesu, postoje elementi blokiranja. Tekst himne je primjer da se neki projekat mo`e bez velikih argumenata dovesti u pitanje. Bio sam izravan sudionik kao ~lan Povjerenstva u kojem je vladala dobra atmosfera i spremnost na kompromis. To je bio putokaz kako treba i}i BiH. @ao mi je {to posao nije doveden do kraja i sigurno je da ne treba biti ba~en“ ka`e Ragu` godinu i , kusur od propasti izbora teksta himne BiH.

Martin Ragu`

Jusuf Halilagi}

Invalidnine danas u bankama
Federalno Ministarstvo finansija ju~er je uplatilo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, za novembar u iznosu 26,8 miliona KM. Tako|er, izvr{ena je i uplata za neratne invalide za novembar u iznosu 14,1 milion KM. “Ko ri sni ci }e sred stva ima ti na ra~unu najkasnije danas“, kazala je za Fenu glasnogovornica federalnog Mi nis tar stva fi nan si ja Ame la Mulavdi}.

Vra}anje “u igru“
Prema njegovim rije~ima, sada treba prona}i najbolji modalitet da se izbortekstahimne BiH ponovo vrati “u igru“ . Na na{e pitanje da li }e tekst himne za bh. politi~are i u naredne ~etiri godine biti jedna od, kako se pokazalo, te{kih tema, ili }e se kona~no o ovome posti}i dogovor, Ragu` odgovara: “Sama po sebi, ova tema ne bi trebalaspadati u tvrda i te{kapitanja, ali kada nemate rije{ene neke druge stvari i kada ne postoji konsenzus oko najminimalnijeg zahvata na Ustavu BiH ili

nekihdrugihprioriteta, onda i takvapitanja, koja bi trebalo da budu sve~anost u tra`enju zajedni~kog, postaju predmet politi~kih igara i {pekulacija. Mislim da bi takvu dimenziju trebalo sa~uvati od dnevnepolitike i neprincipijelnih sukobljavanja. U procedurusu biliuklju~enipredstavnici svih naroda, entiteta, partija i zatomislim da nijekorektnodovesti~itavposao u pitanje“ , poja{njavaRagu`, ali i dodaje da bi teksthimnetrebalosmjestiti u programradanovogsazivadr`avnog Parlamenta. Sekretar Komisije za izbor teksta himne BiH Jusuf Halilagi} za na{ list je nagovijestio da bi se procedura izbora teksta mogla ponovo pokrenuti.

“Tra`i}emo uputstva Vije}a ministara BiH da li }emo i}i s novim javnim pozivom za tekst ili }emopredlo`ititekstBenjamina Isovi}a i Du{ana [esti}a koji su Komisija i Predstavni~ki dom prihvatili“ obja{njava Halilagi}, , te priznaje da Isovi} i [esti}nikada zvani~no nisu obavije{teni o propasti izbora teksta u Parlamentu BiH jer to nijebilaobaveza Ministarstva pravde BiH.

[ta je rekao Rihtman?
Halilagi} ka`e da je to trebao uraditi Parlament BiH jer je Ministarstvo od ove institucije dobilo zadatak tek da provede konkursnu proceduru. “Ministarstvo je pla}alo i dnevnice, hotele, prevoze i hiljadu

Izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH iz ZDK-a

Na {est listi 22 kandidata
Ekshumacija na podru~ju Mili}a
Ekshumacija iz masovne grobnice na podru~ju Mili}a, lokalitet Kaldrmica, po~ela je ju~er. “Prema na{im informacijama, pretpostavlja se da je rije~ o srebreni~kim `rtvama iz 1995. godine“, kazala je za Fenu glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Lejla ^engi}. Dodala je da se na temelju preliminarnog pregleda terena mo`e tvrditi da bi se na ovom lokalitetu mogao nalaziti ve}i broj `rtava. Ovom ekshumacijom rukovodi Okru`no tu`ila{tvo Isto~no Sarajevo. Centralna izborna komisija BiH provjerila je kandidacijske liste za izbor delegata iz Skup{tine Zeni~ko-dobojskog kantona u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, saop}eno je ju~er iz te dr`avne institucije. Dostavljeno je i ovjereno {est kandidacijskih listi na kojima se nalaze 22 kandidata za delegate u Dom naroda Parlamenta FBiH. Na listama iz reda bo{nja~kog naroda, i to onoj koju je dostavio zastupnik, ~lan Kluba iz tog naroda Jasmin Smailbegovi} iz SDP-a, osim njegovog nalaze se imena Rifata Deli}a, Mehmeda Bradari}a, Senaida Begi}a, Indire Mund`i}, Majida Unki}a, te Ferida Kaknja{evi}a. Kandidacijska lista Hasana Hand`i}a, zastupnika i ~lana Kluba bo{nja~kog naroda iz SBiH, osim njegovog, sadr`i i imena Zaima Imamovi}a, Samira Bajri}a i Asima ^ajlakovi}a, dok se na listi zastupnika Adnana Jupi}a, ~lana Kluba bo{nja~kog naroda iz SBBa osim njega, nalaze i Emina Huseinspahi}, Meldina Ugarak, Fahrudin Brki}, te Nermin Kadri}. Na listi za izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH iz Skup{tine ZDK-a iz reda srpskog naroda koju je podnio zastupnik Sretko Radi{i}, ~lan Kluba tog naroda iz SDPa, nalazi se njegovo ime - sam sebe kandidovao. Kada su u pitanju kandidacijske liste iz reda hrvatskog naroda ovjerena je ona koju je dostavila zastupnica Janja Ivi}, ~lan Kluba tog naroda iz SDP-a na kojoj se osim nje nog na la zi i ime Vinka Bo{njaka. Na listi Igora Matanovi}a, ~lana Kluba hrvatskog naroda iz NSRB-a su Zora Ivankovi} i Toni Pendi}. U skladu sa Ustavom FBiH iz Skup{tine ZDK-a u Dom naroda Parlamenta FBiH bira se ukupno osam delegata/izaslanika i to tri iz reda bo{nja~kog, po dva iz hrvatskog i srpskog naroda te jedan iz reda ostalih. Ina~e, u skladu sa mandatima dodijeljenim na op}im izborima u Skup{tini ZDK-a me|u izabranim zastupnicima nema onih iz reda ostalih, tako da }e se predstavnik - delegat u Dom naroda Par la men ta FBiH mo ra ti tra`iti u nekom drugom kantonu u naknadnom, ponovljenom izboru.
A. TERZI]

OSLOBO\ENJE godine utorak, 7. decembar 2010.

DOGA\AJI

9

Prevareni `iranti ponovo pokre}u krug

Dr`ava se mora problemom
U o~ekivanju da }e nakon posljednjih izbora kona~no neko ne{to da poduzme ponovo {alju pisma svim nivoima vlasti
Predstavnici Udru`enja za za{titu `iranata u BiH iz oba entiteta te ~lanovi na sastanku u Sarajevukonstatovali su da nijedna krovna institucija apsolutno ni{ta nije uradila na rje{avanju problema prevarenih jemaca te dogovorili da ponove aktivnosti na animiranju nadle`nih.
Udru`enje za za{titu `iranata: Znaju {ta `ele

VIJESTI

pozabaviti na{im
Iznimno pravilo
Institut jemstva trebao bi se koristiti samo iznimno, a ne kao {to je sada{nja praksa da se koristi kao pravilo, poru~ili su ombudsmeni. Agencija za bankarstvo, kad im se obrate iz Udru`enja za za{titu `iranata, po{alje pismo odre|enoj banci i tra`i - izvje{taj. “Gesta svojstvena djeci u vrti}ima“ cijene u Udru, `enju i pi ta ju ko ja je svrha Agencije ako kontro la ra da ba na ka ne spada u njihove ovlasti. Pritombankenikom ne odgovaraju {to krediti nisu odobreni po zakonskim regulativama te ohrabrene nepostojanjem nadle`ne kontrole i otvorenom mogu}no{}u brze i lake zarade, plasiraju {to vi{e kredita. Iz Udru`enja ih optu`uju da svjesno ne provjeravaju prethodna zadu`enja tra`ioca kredita u bazama podataka u Agenciji za bankarstvo, Centralnoj banci BiH i Kreditnom birou. Cijeli scenario se nije mogao realizovati bez prethodnog dogovora izme|u kreditnog slu`benika, direktora banke ili MKO i du`nika-prevaranta. Ako to nije istina, kako je onda mogu}e, navode u Udru`enju, da se falsifikuju potpisi jemaca, dopisuju iznosi kredita, daju neta~ni i la`ni podaci o zaposlenju i plati, da su nosioci kredita stariji od 70 godina, da se di`u krediti na tu|a imena itd. Sumnjivo koncipirani ugovorijemcima se ne pokazuju. Banke ih, kad du`nik ne platiratukredita, preda na sud sa zahtjevom za naplatu samo od `iranata. Jedna od najstra{nijih posljedica je samoubistvo prevarenog `iranta, ali ni druge nisu bezazlene, raskidaju se kumstva, okon~avaju prijateljstva, razvode brakovi i zava|aju porodice.
A. S.

Vlajki negira istinu o Srebrenici
Potpredsjednik RS-a Enes Suljkanovi} reagirao je ju~er na izjavu svog kolege iz reda Hrvata Emila Vlajkija, koju je proteklih dana dao za medije, a kojom, kako je saop}eno, negira genocid u Srebrenici. “Stav SDP-a u vezi s tim odavno je poznat javnosti i jasan“ navo, di Suljkanovi} i podsje}a na izvje{taj Vlade RS-a o Srebrenici koji je usvojen jo{ 2004. godine. “Time je istina poznata svima, postoje akti koji to potvr|uju, a da se ne moramo samo voditi presudom Ha{kog tribunala. Vlajkiju bi sve te ~injenice trebale biti poznate i trebalo bi da radi prema aktima koje je usvojila institucija u kojoj obna{a du`nost potpredsjednika”, navodi Suljkanovi} u pisanom reagiranju.

Po stanovniku 1.650 KM
Agencija za bankarstvo tvrdi da je kreditna zadu`enost gra|ana u BiH vi{a od 6,3 milijarde KM, {to po stanovniku iznosi oko 1.650 KM. Udru`enje za za{titu `iranata, prema saznanjima sa terena, procjenjuje da je vi{e od 40 posto kredita sumnjivo plasirano i da su za taj iznos optere}eni `iranti. na kraju ni banke ni du`nika nema, samo `irant koji redovno otpla}uje tu|i kredit pa u dokumentima pored imena tog du`nika stoji - uredan“ isti~e , Had`imahmutovi}. Ono u {ta posebno pola`u nade je revizija rada Agencije za bankarstvo i svih banaka koja je mogu}a isklju~ivo na preporuku komisije Parlamenta, jer ako je uspjela revizija RVI i stanova, za{to ne bi i ova, smatraju u Udru`enju. Jedan od zahtjeva je i transparentna crna lista prezadu`enih du`nika koja je trebala da bude objelodanjena jo{ 30. maja ove godine. “To da neko mo`e da podigne 30, pa ~ak i 50 kredita je kriminal. Mo`emo dokumentovati na stotine slu~ajeva da se inobanke i mikrokreditne organizacije nisu pridr`avale zakonskih procedura pri odobravanju kredita, ve} su ciljano insistirale na postojanju jemaca. Nije ih interesovala kreditna sposobnost du`nika sve dok imaju dva-tri `iranta po kreditu“ nagla{ava , Had`imahmutovi}. Nemogu}e je ne pomisliti, dodaje ona, da je sve bilo unaprijed iscenirano jer je naknadno donesen zakon po kojem se vr{i naplata od jemaca putem administrativne zabrane prije sudske presude.

Zna~aj volonterizma
U BiH samo oko pet posto gra|ana u~estvuje u razli~itim volonterskim aktivnostima, re~eno je ju~er u Sarajevu tokom obilje`avanja Me|unarodnog dana volontera. Tim povodom otvorena je konferencija o temi Prepoznajmo i podr`imo volontera, koju je organizirala misija OSCE-a u BiH u saradnji s Volonterima UN-a, Delegacijom EU u BiH i mre`om Volontiram. Cilj konferencije je pokretanje dijaloga o ulozi volontera u demokratskom dru{tvu, uklju~uju}i ulogu zakonodavstva u za{titi i promociji dru{tvenog, ekonomskog i politi~kog doprinosa koji volonteri pru`aju {irom BiH. [ef misije OSCE-a u BiH Gary Robbins je ukazao na zna~aj volonterizma, i potcrtao da gra|ani kroz volonterske aktivnosti ula`u svoju energiju tamo gdje oni `ele, daju}i time svoj doprinos dru{tvenoj zajednici.

Neka odu
“U o~ekivanju da }e nakon posljednjih izbora kona~no neko ne{to da poduzme, ponovo {aljemo isti krug pisama. Tra`imo da se dr`ava i Parlamentozbiljnopozabaverje{avanjem problema nastalih nekontrolisanim plasmanom kredita kreditno nesposobnim du`nicima. O~ekujemo da nas Parlament uvrsti u dnevni red te da se zakonom obezbijedi da banke upotrijebe sve instrumente naplate od du`nika prije nego se okrenu `irantima“ ka`e predsje, dnica sarajevskog ogranka Udru`enje `iranata u BiH D`enana Had`imahmutovi}. Znaju ko je odgovoran i {ta `ele da se uradi po tom pitanju. “@elimo da ino-banke odu jer su o~ito napravile koloniju od ove dr`ave. @iranti trebaju samo da poslu`e da bi se pro{la procedura dobijanja kredita, a kod nas oni bankama slu`e za uzimanje novca. Banka sa du`nikom sklapa ugovor o kreditu, a

Nikom ne odgovaraju
Iz velikog broja ugovora izba~ene su klauzuleo materijalnoj i krivi~noj odgovornosti du`nika, te iakoon dobijanovac, `iranti odgovaraju svojom imovinom ako on ne vra}a kredit, a nijeodgovoran ako pripotpisivanju ugovora sakrije imovno stanje, dugove i sl. Kako nema tih klauzula, mogu}e je da du`nik nakonkreditadobijenog u jednoj banci uz anga`ovanjenovih`iranata dobije novi kredit u drugoj, petoj, desetoj banci i tako se formira lanac prevara.

Fond za `rtve ratnih zlo~ina
Predsjednik Ha{kog tribunala Patrick Robinson pozvao je ju~er Savjet bezbjednosti UN-a da preduzme akciju za smanjene velikog odliva slu`benika Tribunala i ponovio svoj poziv za osnivanje fonda za `rtve ratnih zlo~ina. Kako je saop{teno iz kabineta predsjednika Tribunala, prema posljednjim procjenama, od 10 teku}ih predmeta, ~etiri }e biti zaklju~ena idu}e godine, za pet predmeta se o~ekuje da }e biti zaklju~eni 2010, a su|enje Radovanu Karad`i}u trebalo bi da bude zavr{eno krajem 2013. godine. Svi `albeni postupci trebalo bi da budu okon~ani do kraja 2014, iako skora{nja, neizbje`na ka{njenja u Karad`i}evom predmetu, ukazuju da treba napraviti novu procjenu kada je u pitanju zavr{etak su|enja.

@eljeznice Federacije BiH

Od sino} vozom do Mostara
Sino} od pono}i ukinuta je postoje}a organizacija putni~kog saobra}aja s prevozom putnika autobusima na relaciji Konjic - ^apljina - Konjic, saop}ile su @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine. Od 7. do 17. decembra vozovi 391/390 na relaciji Sarajevo – Mostar – Sarajevo saobra}at }e u redovnom sastavu. Na relaciji Mostar - Plo~e Mos tar pu tni ci vo zo va 391/390 prevozit }e se autobu som, po re du vo`nje me|unarodnih putni~kih vozova. Otpravnici vozova i kondukteri u pratnji autobusa zajedno }e voditi ra~una o po{tivanju reda vo`nje, ka`e se u saop}enju @eljeznica FBiH.

10

KOMENTARI

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Uz veliki povodanj
K
FOKUS
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

Mogli smo pro{le nedjelje ~uti ljude koji su prije osamnaest godina, u ratu, izgubili sve, a koji pred kamerama i mikrofonima ka`u da im nikad nije bilo gore nego sada, kad im je poplava uzela ono {to su podigli iz pepela

ad su s TV ekra na po~ele sti za ti sli ke poplava u Podrinju, uzeo sam s police Andri}evu “Na Drini }upriju“ i otvorio peto poglavlje. Tu Andri} pi{e o velikim i ~estim poplavama koje su za Vi{egrad bile “te{ka i stalna“ bijeda te nastavlja: “One su dolazile svake godine, u prole}e i u jesen, ali nisu uvek bile jednako opasne i sudbonosne po varo{ pored mosta. Svake godine bar po jednom ili dva puta nabuja Drina i zamuti se i sa velikim {umom pronosi kroz lukove s mosta odvaljene plotove sa njiva, izvaljene panjeve i mrki talog od li{}a i granja iz pribre`nih {uma. U kasabi stradaju avlije, ba{te i magaze najbli`ih ku}a. I sve se svr{i na tome. Ali u nepravilnim razmacima od dvadesetak do trideset godina nailaze velike poplave koje se posle pamte kao {to se pamte bune ili ratovi i dugo se uzimaju kao datum od kojeg se ra~una vreme i starost gra|evina i du`ina ljudskog veka. (‘Na pet-{est godina prije velikog povodnja’ ‘Uz veliki povo. danj’.) Posle tih velikih poplava malo {ta ostane od pokretnog imanja (...). Takva poplava baca celu kasabu za nekoliko godina unatrag.“ Mogla bi se ovdje varirati velika i stara istina o vje~itoj aktuelnosti dobre knji`evnosti, naro~ito u pore|enju s nepo dno{ lji vom po vr{no{}u modernih medija. Ipak, nije to

I

jedina pouka koju u ovom trenutku mo`e ponuditi peto poglavlje “Na Drini }uprije“. Pi{e, naime, poslije u istom poglavlju Andri} i kako se ljudi “o slavama, Bo`i}ima ili u ramazanskim no}ima“ rado sje}aju velikih poplava jer ni{ta “ne vezuje tako kao zajedni~ki i sre}no pre`ivljena nesre}a“ te da “snaga stihije i teret zajedni~ke nesre}e“ bar nakratko premoste i “jaz koji deli jednu veru od druge“. I da, poplava se, naravno, ne obazire na vjersku i etni~ku pripadnost ljudi koji `ive uz rijeku Drinu i nije ju briga za me|uentitetsku liniju. pak, gledaoci koji su se informisali isklju~ivo preko entitetskih televizija mogli su ste}i dojam da je i povodanj selektivan; gledaoci FTV-a bili su informisani skoro isklju~ivo o problemima gra|ana Bosanskopodrinjskog kantona, odnosno Gora`da i Ustikoline, dok su gledaoci RTRS-a najprije i najvi{e imali priliku vidjeti i ~uti {ta se zbiva u Bratuncu, Zvorniku i Bijeljini. Koliko god iz informativnog programa FTVa u teoriji nastupaju kao propagatori “Bosne i Hercegovine iznad svega“, ~injenica je da su na RTRS-u bolje i a`urnije izvje{tavali o problemima koje nabujala Drina stvara gra|anima Gora`da, a Neretva stanovni{tvu u njenoj dolini od Konjica do ^apljine, negoli su iz “javnog servisa“ ve}eg bh. entiteta posvetili

P

pa`nju poplavama u donjem toku Drine, makar su one u velikoj mjeri ugrozile i povratnike Bo{njake za ~iju dobrobit na FTV-u iznimno vole da brinu. Problem je valjda u tome {to se ne mo`e Dodik optu`iti za koli~inu padavina i porast vodostaja. U svo joj knjizi “Ne lago dnost u kulturi“ Sigmund Freud razloge za ljudsku nesre}u klasificira u tri grupe. Patnja prijeti sa tri strane, veli, dakle, Freud: iz sopstvenog tijela predodre|enog za raspadanje i nestajanje, zatim - od sila prirode (oluje, zemljotresi, poplave...) te naposljetku iz odnosa sa drugim ljudima. Po njegovom rezonu, ~ovje~anstvo se s prve dvije skupine problema lak{e miri, jer ih, jednostavno, smatra neizbje`nim. Rat, naravno, spada u tre}u skupinu, spada u patnju koju ljudima donose odnosi s drugim ljudima. A opet, mogli smo pro{le nedjelje ~uti ljude koji su prije osamnaest godina, u ratu, izgubili sve, a koji pred kamerama i mikrofonima ka`u da im nikad nije bilo gore nego sada, kad im je poplava uzela ono {to su podigli iz pepela. revi{e smo, svi mi u Bosni i Hercegovini, si lom pri li ka op te re}eni tre}om Fre udovim grupom razloga za nevolje ljudskog roda. Tragi~ni rat iz prve polovine devedesetih godina pro{log stolje}a svojoj je dugom sjenom obilje`io i deceniju i pol {to je

V

protekla nakon njegovog zavr{etka. Upravo je Podrinje dio Bosne i Hercegovine u kojem je rat bio najte`i i najsuroviji. odena stihija koja je u prethodnim danima poharala ovaj dio Bosne i Hercegovine ne pripada, me|utim, tom registru. Ipak, iz perspektive Sarajeva i Banje Luke, makar ako je o (elektronskim) medijima rije~, i poplava se tendenciozno obru{ava ba{ na “na{“ narod. I dok Gora`dani s pravom jadikuju zbog nezainteresiranosti Mustafe Mujezinovi}a, premijera Federacije BiH, za njihove nevolje, a u Bijeljini i Zvorniku shvataju da su iz banjolu~ke perspektive oni - na kraju svijeta, vrijeme je da i jedni i drugi shvati da su prepu{teni sami sebi i eventualno jedni drugima. Ima to i (dnevno)politi~ku, ali i metafizi~ku konotaciju. Na samom kraju petog poglavlja pomenutog Andri}evog romana doslovce stoji: “Tako se na kapiji, izme|u neba, reke i brda, nara{taj za nara{tajem u~io da ne `ali preko mere ono {to mutna voda odnese. Tu je u njih ulazila nesvesna filozofija kasabe: da je `ivot neshvatljivo ~udo, jer se neprestano tro{i i osipa, a ipak traje i stoji ~vrsto kao na Drini }uprija.“ Da, `ivot je neshvatljivo ~udo, a ono {to mutna voda nosi nije uslovljeno Dejtonskim sporazumom.

Bacanje para
Iako se godinama trude da objasne kako je dobro da ekipa sti~e iskustvo u najja~em evropskom rukometnom takmi~enju, Rukometni klub Bosna BH gas nikako da nagomila iskustvo, a jo{ manje da tako ne{to primijeni u praksi. Ove sezone gdje god da do|u u goste, slijede ubjedljivi porazi: protiv Flensburga 23:35, Ciudad Reala 17:32. Najte`i je bio prije tri dana u Zagrebu (15:34), a najkra}i komentar bi bio - sramota. Jeste Zagreb kvalitetnija ekipa, ali izgubiti 19 razlike je previ{e i da se igralo protiv svjetskog {ampiona. Od kluba koji nastoji da dovo|enjem profesionalaca napravi ne{to na me|unarodnoj sceni mora se o~ekivati mnogo vi{e. [ta zna~i biti prvi u slaba{noj bh. ligi i osvojiti Kup? To se mo`e posti}i i sa mnogo manje para. Pravi se kvalitet mora pokazati van granica. Zato je, valjda, i doveden i dobro pla}en Irfan Smajlagi}, trener u naponu snage (ro|en 1961. godine), nekada proslavljeni hrvatski reprezentativac i najbolje desno krilo svijeta, koji je svojim iskustvom trebao da donese napredak. U drugoj godini svog mandata na klu-

BLIC

U OBJEKTIVU

pi studenata, izuzev jednog bljeska i remija sa Zagrebom u Skenderiji, u ekipi nije vidljiv nikakav pozitivan pomak. Sigurno je da Smajlagi} mnogo toga zna o rukometu, ali u kolektivnim sportovima za uspjeh je potrebno mnogo vi{e od toga, a on to do sada nije pokazao. Te{ko je nekome govoriti kako da potro{i svoja sredstva, ali na ovaj na~in ulagati i stvarati ekipu kao {to je to ova Bosna, djeluje kao bacanje para. Na ovim prostorima kao da niko ne `eli da u~i na gre{kama drugih, ve} sve mora iskusiti na svojoj ko`i. Zar rukometa{ima nije dovoljno iskustvo ko{arka{a i njihovo propadanje, koji su dovodili skupe igra~e koji, naravno, nisu opravdavali o~ekivanja. Sada su nagomilali dugove i okrenuli se mladima. Mnogo bolje bi bilo da RK Bosna, umjesto dovo|enja diskutabilnih i neprovjerenih poja~anja, ula`e u razvoj omladinske {kole. Ovdje je, ka`u, uvijek bilo plodno tlo za rukometne talente, a i ispunili bi svoje programske ciljeve i poma`u razvoj bh. rukometa.
B. MAJSTOROVI]

Ambasada SAD-a u novoj zgradi
Ambasada Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava od ju~er je na novoj adresi i u novoj zgradi, nastaloj u nekada{njem krugu kasarne Mar{al Tito, poslijeratnom univerzitetskom kampusu, tako da su studenti i prve ameri~ke kom{ije u BiH. Uz sve~ano podizanje zastave ju~er je po~eo i prvi radni dan u novoj ambasadi. Kada je, 12. oktobra, netom po okon~anju op}ih izbora u BiH, dr`avni sekretar SADa Hillary Clinton posjetila Sarajevo, zvani~no je otvorila i novu zgradu ambasade svoje zemlje u BiH. Tom je prilikom gospo|a Clinton istakla kako i nova zgrada, ina~e osma po veli~ini ameri~ka ambasada u Evropi, predstavlja i sna`no svjedo~anstvo opredjeljenja SAD-a prema BiH, ali i trajni simbol vrijednosti koje ove dvije zemlje dijele.

Foto: S. GUBELI]

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

11

Dobro jutro uz

POSEBAN POPUST
za pla}anje unaprijed
5% 10% 15% 20%
pretplata na 3 mjeseca pretplata na 6 mjeseci pretplata na 9 mjeseci pretplata na 12 mjeseci

TUZLA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Mar{ala Tita 163 (zgrada Pivare Tuzla) 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/252 023 DOBOJ Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139

u Va{em domu!

SARAJEVO Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727 ZENICA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

20

% POSEBAN POPUST
ZA PENZIONERE
OSLOBO\ENJE

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

6 mjeseci 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, ABS banke DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

12

CRNA HRONIKA
Na osno vu na re dbe Okru`nog suda Isto~no Sa ra je vo, slu`be ni ci Tre}e sarajevske policijske uprave prona{li su i priveli Erminu Borovac (27), nastanjenu u Sarajevu. O hap{enju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a Borovac je predata u nadle`nost slu`benicima Sudske policije u Isto~nom Sarajevu.
D. P.

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Uhap{ena po sudskoj naredbi

Prijete}i pi{toljem, oteo novac

Zasad nepoznati razbojnik, uz prijetnju pi{to ljem, oteo je pre kju~er od radnice Konzuma u sarajevskoj Ulici D`ema la Bi je di}a odre|enu svota novca, te pobjegao. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a slu`benici policije rade na rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela, te identifikaciji i pronalasku izvr{ioca.

Kobili}, Meki} i ]ehaja u pritvoru zbog iznude, Bogdanovi} tvrdi

Bilo je tu i prijetnji tako da
se policija morala umije{ati
Senadu Kobili}u (46), Nedimu ]ehaji (26) i Klausu Meki}u (44) odre|en je pritvor koji mo`e trajati do 1. januara 2011. i to zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogli uni{titi i sakriti dokaze ili izmijeniti tragove, te uticati na svjedoke. U Kobili}evom slu~aju navedeno je da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivi~no djelo, a njih trojica su, podsje}amo, osumnji~eni za iznudu novca od Rajka Bogdanovi}a, vlasnika agencije Art Zone.

Rajko Bogdanovi} ka`e da mu je Klaus Meki} robni dug od oko 300 KM obra~unao po prodajnim, umjesto nabavnim cijenama
Policija Kobili}a, ]ehaju i Meki}a sumnji~i da su na osnovu duga od 300 KM od Bogdanovi}a iznudili 2.300 KM, pri ~emu je naplata duga “preba~ena“ na Kobili}a, koji je dodao i tro{kove “svojih usluga“ pa se cifra po, pela na 5.000 KM.

Interes istrage
Bogdanovi} je ju~er istakao da mu je savjetovano da zbog interesa istrage ne govori previ{e. No, ipak je pojasnio da se radilo o “robnom dugu“ od 300 KM. Pojasnio je da je Klaus Meki} dug obra~unao po prodajnim cijenama pi}a (umjesto po nabavnim, koje su manje), te da od tada traje spor izme|u njegove, Meki}eve firme i Skenderije. “Bilo je tu prijetnji i problema tako da se policija morala umije{ati“ zaklju~io je Bogdanovi} i po, jasnio da se Kobili}, kojeg nije poznavao, umije{ao nekoliko dana prije hap{enja, jer ga je Meki} anD. PAVLOVI] ga`ovao.

Dug iz 2009.
Odavno se ni o jednom koncertu nije tako ~esto pisalo u rubrikama crne hronike kao {to je to slu~aj sa koncertom Tonija Cetinskog, koji je odr`an 4. decembra u Zetri. Naime, na ovom koncertu trebalo je da se izmire rani ji du go vi izme|u Rajka BoNovac na|en gdanovi}a i uhap{enog Meki}a, vlasnika fir- kod ]ehaje

]ehaja i Kobili} uhap{eni nakon preuzimanja novca u klubu Cinemas

me Pro Lux, koja se bavi ugos ti telj skim uslugama na koncertima i partijima, na kojima dr`e svoje

{ankove sa pi}em. Me|utim, do toga nije do{lo. Prema rije~ima supruge uhap{enog Klausa Meki}a, Bogdanovi}ev dug od 2.298 KM datira od 25. decembra 2009, nakon Walter Wolf partija odr`anog u Skenderiji. Taj dug trebao je da se anuli-

ra putem ugostiteljskih usluga na koncertu Tonija Cetinskog. Me|utim, dan prije hap{enja dogovoren je susret u sarajevskom klubu Cinemas (nekada{njoj Slogi), i tu su uhap{eni Kobili} i ]ehaja, prilikom preuzimanja novca, a Meki} nekoliko sati kasnije.

Dvojica Zeni~ana uhap{ena u Grudama

Kod Bile}kog jezera

Krali odje}u u prodajnim centrima
Zeni~ani Adnan [kaljo (24) i Feriz Mrgi} (26) uhap{eni su u mjestu Vi{njica kod Gruda nakon {to je policija, prilikom kontrole saobra}aja, u njihovom vozilu prona{la torbu punu ukradenih odjevnih predmeta. Prilikomkontrolesaobra}aja na regionalnoj cesti R420 slu`benici PU Grude zaustavili su pe`o, kojim je upravljao [kaljo, a ~iji je suvoza~ bio Mrgi}. Policajci su tada uo~ili torbu u kojoj su se nalazili troje hla~e, dvijetrenerke i ~etirimajice. Po{to su policajci posumnjali da je odje}a ukradena, [kaljo i Mrgi} su privedeni u slu`beneprostorije PU Grudegdje su

Tri maloljetnika povrije|ena u eksploziji upalja~a bombe
Tri maloljetnika iz Bile}e lak{e su povrije|ena nakon {to su aktivirala upalja~ ru~ne bombe, saop{teno je ju~er iz Centra javne bezbjednosti Trebinje. Maloljetnici su u nedjelju u poslijepodnevnim satima, u blizini obale Bile}kog jezera, na lokalitetu Kuletine, prona{li upalja~ od ru~ne bombe i aktivirali ga, usljed ~ega je do{lo do njihovog povre|ivanja. Povrije|ene su im noge, ruke i lica, a nakon ukazane ljekarske pomo}i pu{teni su ku}i. Uvi|aj na mjestu ovog doga|aja izvr{ili su slu`benici Policijske stanice Bile}a. Na~elnik sektora policije CJB-a Trebinje @eljko \ogovi} za Oslobo|enje je rekao da upalja~ ru~ne bombe najvjerovatnije poti~e iz posljednjeg rata: “S obzirom na to da su obilne ki{e podigle nivo jezera, postoji mogu}nost da je upalja~ do obale dospio s nekog drugog mjesta. Dje~aci su povrije|eni nakon {to su otvorenim plamenom, najvjerovatnije upalja~ima, aktivirali dio ru~ne bombe. Nasre}u, na{li su samo upalja~ bombe, a ne tijelo jer bi onda posljedice bile mnogo gore“ rekao nam je \ogovi}, te , dodao da u posljednje vrijeme sli~nih slu~aje va po dru~ju Trebinja nije bilo. \ogovi} nam je rekao i to da se u blizini pronalaska upalja~a ru~ne bombe nije nalazilo neko drugo oru`je ili oru|e, tako da je zaista rije~ o nesretnoj slu~ajnosti.
Dk. O.

PU Grude

tokomkriminalisti~keobradepriznali da su na|ene odjevne predmete ukrali u prodajnim centrima Divna i VB trade u Posu{ju. Odje}a je vra}ena vlasnicima, a policija je nakonsaslu{anja pustila [kalju i Mrgi}a, protiv kojih }e nadle`nom tu`ila{tvu biti dostavljen izvje{taj zbog krivi~nog D. P. djela kra|e.

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
Mirnes Memi{evi}, zvani Spiderman, (27) uhap{en je u nedjelju nave~er u Ulici Branilaca Sarajeva u centru Sarajeva prilikom provalne kra|e u prostorije Helios osiguranja, ~iji je pravni sljedbenik LOK osiguranje. Memi{evi}a su za{titari zadr`ali do dolaskapolicije i predali im ga. On je potom predat u Odsjek za zadr`avanje lica li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. D. P.

13

Uhva}en Spiderman

U SBK-u ukradena tri automobila

Tokom vikenda u Srednjobosanskom kantonu su ukradena tri automobila, saop}eno je iz tamo{njeg MUP-a. Sre}ko K. iz Busova~epoliciji je prijavio da mu je ispredku}eukraden audi A6 (DU 270 DV), a nekolikosatinakonnjegaMensur\. iz Travnika je prijavio kra|u njegovog renoalaguna (552-T-674). Vozilo je ukradeno i Hasanu^, kojem je iz travni~ke Ulice Meljanac nestao reno megan (440-T-920).

Kantonalno tu`ila{tvo Tuzla: Otvorena istraga zlostavljanja maloljetnice

Sa privo|enja osumnji~enih: Policiju pozvale kom{ije

u`ila{tvo Tuzlanskog kantona uputilo je Op}inskom sudu u @ivinicama prijedlog za pritvaranjem sedam od deset privedenih iz @ivinica i Tuzle, koji se sumnji~e da su po~inili krivi~no dje lo spol ni odnos sa ne mo}nom osobom. “Ispitivanje je trajalo cijeli dan i tu`ilac je donio naredbu o provo|enju istrage“, kratko nam kazao je Admir Arnautovi}, portparol Tu`ila{tva Tuzlanskog kantona. Uhap{eni Selmir ^elebi} (23), E. K. (20), A. F. (22), M. N. (23), B. H. (20), S. M. (27), A. I. (21) i A. B. (22) iz @ivinica, te E. R. (23) i J. F. (23) iz Tuzle, sumnji~e se da su od 2. do 4. decembra ove godine, zajedno sa dva maloljetni ka, ima li vi {e se ksu al nih odnosa sa petnaestogodi{njom A. I. iz Banovi}a. Kako saznaje-

T

Zatra`eno pritvaranje
Osumnji~eni se terete da su od 2. do 4. decembra, sa jo{ dva maloljetnika, imali vi{e seksualnih odnosa sa psihi~ki oboljelom 15-godi{njakinjom
mo, radi se o djevoj~ici sa blagim psihi~kim oboljenjem, ~ija je ~ija sposobnost pru`anja otpora bila smanjena uslijed kombinovanog uticaja alkohola i marihuane. Nakon saslu{anja u Tu`ila{tvu zbog nedostatka dokaza pu{teni su F. J., R. E. i N. M. U MUP-u Tuzlanskog kantona nam je re~eno da je tokom pretresa ku}e i automobila, koje koristi uhap{eni S. M, prona|ena marihuana. Zbog toga je S. M. prijavljen i zbog neovla{tene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, a Selmir ^elebi} za posjedovanje i omogu}ivanje u`ivanja opojnih droga. Nezvani~no, zlostavljanje se de{avalo u ku}i djeda uhap{enog ^elebi}a, u mjestu Golubinjak, u `ivi ni~kom na se lju Kri`aljka. ^elebi} je nakon smrti

sedam osoba
DOVEO MALOLJETNICU Zlostavljanje se, navodno, de{avalo u ku}i djeda uhap{enog ^elebi}a. On je doveo djevoj~icu iz Banovi}a, dok su ostali kasnije dolazili
djeda po~eo koristiti ku}u, a navodno je on doveo djevoj~icu iz Banovi}a, dok su ostali kasnije dolazili. Cijeli slu~aj su policiji prijavile kom{ije nakon {to su primijetile da veliki broj sumnjivih osoba dolazi u ku}u i ostaje do kasnih sati. Tu`ilac Mensur Top~i}, koji radi na ovom slu~aju, naredio je tjelesni i ginekolo{ki pregled S. K. djevoj~ice.

Istraga eksplozije u Zenici
Uvi|ajem koji su obavili pripadnici MUP-a Zeni~ko-dobojskog kantona utvr|eno je da je naprava aktivirana u ~etvrtak dva sata iza pono}i u zeni~koj Ulici Lond`a ru~na bomba, te da je eksplodirala ispred prednjeg dijela automobila koji se nalazio desetak metara udaljen od zgrade na broju 79, a ne ispred ugostiteljskog objekta Bas, kako je prvobitno saop}eno iz policije. Vlasnik caffe bara Bas Kadri Ibrahimi ju~er je do{ao u zeni~ko dopisni{tvo Oslobo|enja tvrde}i kako je informacija koju su prenijeli mediji nanijela {tetu poslovanju njegovog objekta, te objasnio da bomba nije aktivirana ispred ugostiteljskog objekta, nego 10-15 metara dalje, iskosa, pri ~emu je na objektu napuklo samo jedno bo~no staklo. Podsjetimo, prilikom eksplozije o{te}en je i automobil koji je bio parkiran u blizini - golf A2 registarskih oznaka 788-T-327, vlasni{tvo Sabine T, a povrije|enih, na sre}u, nije bilo.
Mi. D.

Fo~a

Bomba aktivirana ispred golfa Ponudio pomo} na poplavljenom imanju, pa oplja~kao `enu
Vladimir A, zvani Kamen~i}, iz Fo~e, sitni prestupnik i kao takav dugogodi{nji “poznanik“ fo~anske policije, koriste}i vremenske neprilike u nedjelju je od H. N. ukrao nov~anik. Me|utim, ubrzo je uhap{en, a nov~anik je vra}en vlasnici. Policijskoj stanici Fo~a inspektor je prijavio je da je Kamen~i} do{ao na poplavljeno imanje u Donjem polju, u{ao u ku}u H. N. i ponudio pomo}. Kada se `ena okrenula, on joj je ukrao nov~anik, u kojem osim li~nih dokumenata vlasnice, nije bilo ni~eg drugog. Nakon {to je Vladimir A. iza{ao iz ku}e, H. N. je shvatila da je oplja~kana, te je obavijestila policiju. Na osnovu opisa policija je odmah znala o kome se radi te je prona{la i privela kradljivca koji je priznao djelo za koje je osumnji~en. Nov~anik je vra}en vlasnici, a Vladimir A. je poslije saslu{anja pu{ten na slobodu, a policija radi na dokumentovanju ovog slu~aja. D. P.
O{te}eno vozilo

14

BiH

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Zbrinjavanje u sigurnoj ku}i Medica u Zenici
Predstava za djecu u bolnici Kasindo
Glumci Pozori{ta Igrali{ta Radi li {ta iz La kta {a ju~er su, izvo|enjem predstave “Klovnovi doktori“, razveselili djecu koja le`e na Pedijatrijskom odjeljenju bolnice Kasindo u Isto~nom Sarajevu, javila je Srna. “Lica mali{ana bila su ozarena posebnim osmijehom i zato podr`avamo ovakve manifestacije“ , rekao je na~elnik Pedijatrijskog odjeljenja Milimir Milo{evi}. Predstava je izvedena u okviru akcije ^inimo dobro da `ivimo dobro, koju ve} dvije godine provode Balkan Investment banka i PIR pozori{te. - Ovom akcijom, koju provodimo u cijeloj BiH, uz podr{ku mladih umjetnika iz pozori{ta PIR i njihovog projekta “Klovnovi doktori“ `eli, mo da uljep{amoboravakdjeci u bolnici i ujedno da pomognemoafirmaciju mladih umjetnika, njihove humanitarne ciljeve i razvoj kulture, rekla je direktorica Balkan Investment banke Svjetlana Lu~i}.

Podr{ka i pomo}

`rtvama nasilja
Protokolom o me|usobnoj saradnji na prevenciji i za{titi `rtava nasilja u porodici obuhva}eni i centri za socijalni rad i op}ine
Predstavnik Ministarstva za rad socijalnu politiku i izbjeglice Zeni~ko-dobojskog kantona, ministar Josip Marti} i direktorica udru`enja Medica Zenica Sabiha Husi} po tpi sa li su pro to kol o me|usobnoj saradnji u radu na prevenciji i za{titi `rtava nasilja u porodici. Ovim protokolom su obuhva}eni i centri za socijalni rad iz kantona, kao i op}ine, te ga je od 12 u ZDK-u parafiralo njih devet.

MZ Branica kompjuterski uvezana sa Op{tinom
Rubna {ama~ka Mjesna zajednica Branica ubudu}e }e kompjuterski biti uvezana s op{tinskom administracijom, pa }e mje{tanima biti dostupne usluge zbog kojih vi{e ne}e morati da idu u grad, javila je Srna. Na~elnik Op{tine Savo Mini}, koji je sa predsjednikom lokalnog parlamenta Predragom Marinkovi}em i na~elnikom Odjeljenja za finansije Du{anom Pavlovi}em posjetio ovaj MZ, najavio je za sljede}u godinu asfaltiranje puta od Branica do op{tine Pelagi}evo te dodao da je u toku sanacija zgrade osnovne {kole, terena za odbojku i mjesne ~itaonice.

Sufinansiranje
Ovaj protokol ima za cilj realizaciju programa pru`anja sveobuhvatne podr{ke i pomo}i `rtvama nasilja iz ZDKa i obezbje|ivanja modela sufinansiranja zbrinjavanja `rtava nasilja u sigurnoj ku}i u Zenici. Resorno ministarstvo }e u~estvovati sa 50.000 maraka {to ~ini 30 posto potrebnih sredstava, sa isto toliko u~estvova}e op}ine, dok }e Medica obezbijediti oko 40 posto potrebnih sredstava. Nasilje u porodici je bilo koje djelo koje nanosi fizi~ku,

[kolu {ivenja u sigurnoj ku}i Medica vodi Sena Zul~i}

Klju~evi za obnovljene domove povratnika u Tuzlu i Mili}e
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} posjeti}e sutra Tuzlu i Mili}e, gdje }e uru~iti klju~eve za ukupno 13 obnovljenih stambenih jedinica povratnika u ove dvije op{tine, za ~iju je obnovu ovo ministarstvo izdvojilo 410.000 KM. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH izdvojilo je 200.000 KM za obnovu {est individualnih stambenih jedinica povratnika na podru~ju Tuzle, dok je u Mili}ima obnovljeno sedam stambenih jedinica povratnika, za koje je izdvojeno 210.000 KM. Ceremonija primopredaje klju~eva bi}e odr`ana u Tuzli u 10 sati u Slu`bi za stambene poslove i povratak, dok }e u op{tini Mili}i primopredaja klju~eva biti odr`ana u 14 sati u zgradi Op{tine.

seksualnu ili ekonomsku {tetu ili patnju, kao i prijetnje takvim djelima, ili propu{tanje du`nog ~injenja ili pa`nje koje ozbiljno sputavaju ~lanove porodice da u`ivaju u svojim pravima i slobodama na principu ravnopravnosti u javnoj ili privatnoj sferi `ivota. Kada je u pitanju Medica, ono po ~emu je ova organizacija prepoznatljiva je to {to

pru`a zaokru`en ciklus za `rtve nasilja: od sigurnog mjesta gdje je `eni u takvoj situaciji potreban mir, sigurno mjesto, hrana, zatim kontinuiran terapijski rad, individualni i grupni. U po~etku se, kako obja{njavaju u Medici, radi na osna`ivanju `ena, slijedi razrada traumatskih doga|aja kroz terapijski rad i integracija traumatskog do-

Udru`enje paraplegi~ara i oboljelih od

Zavod za osiguranje snosi tro{kove operacije jednogodi{njaka
Sve tro{kove transplantacije jetre jednogodi{njem Marku Pu{karu iz Brestovskog, op}ina Kiseljak, od 100.000 eura, snosi}e Federalni zavod za osiguranje i reosiguranje. Predsjednik Upravnog odbora Zavoda Ivan Cikojevi}, koji je i ljekar specijalista u livanjskoj bolnici, rekao je da je slu~ajno na lokalnom radiju ~uo za humanitarnu akciju prikupljanja pomo}i za transplantaciju jetre dje~aku i predlo`io Zavodu da snosi tro{kove operativnog zahvata, {to je odmah i prihva}eno. Transplantacija jetre bi}e obavljena u jednoj od evropskih zemalja za koju se odlu~e dje~akovi roditelji Kristina i Ivan Pu{kar, prenijela je Srna. Za ovu operaciju dje~aku }e dio jetre donirati njegov otac Ivan.

Oduzeta su nam
Posebno je istaknuta nebriga Op}ine Zenica, koja ve} dvije godine u bud`etu najvi{e {tedi na socijalnim izdvajanjima - ta sredstva su smanjena ~ak 90 posto
“Odr`ava nje oba ve ze: Uklju~ivanje invaliditeta u glavne tokove Milenijskih razvojnih ciljeva do 2015. i poslije“, moto je sve~ane sjednice u hotelu Zenica kojom je Udru`enje paraplegi~ara i oboljelih od dje~ije paralize Zenica obilje`ilo 3. decembar - Me|unarodni dan osoba sa invaliditetom. Sjednici, koju je vodila Selima Bekta{evi} iz udru`enja PODP Zenica, prisustvovalo je 56 ~lanova iz gotovo svih kan to nal nih i op}in skih udru`enja osoba sa invaliditetom. U uvodnoj rije~i Mirsad \ul bi}, pred sje dnik PODP Zenica, prisutne je upoznao sa stanjem prava osoba sa invaliditetom i njihovih udru`enja, nakon ~ega je konstatirano je da su ovoj kategoriji posljednje tri godine oduzeta brojna prava. Posebno je istaknuta nebriga Op}ine Zenica, koja ve} dvije godine u bud`etu najvi{e {tedi na socijalnim izdvajanjima: Ta sredstva su smanjena ~ak 90 posto. Na kraju se pristupilo potpisivanju pisma naslovljenoga sa “Sloboda kretanja oso ba sa in va li di te tom u op}ini Zenica“ koje }e, u ime , svih udru`enja osoba sa invaliditetom, biti poslano Vije}u Op}ine, op}inskom na~elniku, te Slu`bi za komunalne poslove i Slu`bi za inspekcijske poslove op}ine Zenica. Prema podacima kojima raspola`u zeni~ka udru`enja, za 11 mjeseci ove godine je napadnuto 450 ~lanova, a od toga 350 u u`em gradskom podru~ju. “Nadati se da }e u slijede}ih 365 dana, dakle do 3. decembra 2011, biti postignu}a po osnovnim Milenijskim razvojnim ciljevima, koji su svim zvanicama i predstavnicima udru`enja osoba sa invaliditetom dostavljeni kao materijal za temu - moto, radi kvalitetnije pripreme sjednice. Tako|er se nadamo da }e se u slijede}oj godini organiziranja sve~ane sjednice prihvatiti Op}ina ili kanton, ~ime bi pokazali uva`avanje ovog va`nog dana za sve osobe sa invaliditetom, ali i ispunili svoju obavezu, koju im name}e ~lanstvo BiH u organizaciji UN“ kazao je \ulbi}. , Organizacija Ujedinjenih naroda je u Godini osoba sa invaliditetom 1981. ustanovi-

Ja~anje vije}a roditelja
Misija OESS-a u BiH organizira 7. decembra u Ljubu{kom okrugli stol o temi “Ja~anje vije}a roditelja i aktivno sudjelovanje roditelja u `ivotu {kole“ prenijela je Fena. , Svrha okruglog stola je otvoriti diskusiju o budu}im aktivnostima i suradnji vije}a roditelja i {kole te na~inima preno{enja znanja i iskustva na naredne generacije roditelja koje kroz vije}a roditelja trebaju aktivno sudjelovati u radu i `ivotu {kole. Okrugli stol }e okupiti predstavnike roditelja osnovnih i srednjih {kola u Ljubu{kom, koji su stekli znanja na prethodno organiziranim treninzima o prakti~noj primjeni priru~nika za rad vije}a roditelja, koji je 2009. izradilo Udru`enje za suradnju roditelja i {kola u BiH i misija OESS-a.

OSLOBO\ENJE godine utorak, 7. decembar 2010.

BiH

15

Sanela Halilovi}, reggae pjeva~ica

Tuzlanska scena je najbolja u BiH
HOBI - Sve je po~elo iz hobija. Prvo sam poku{ala okupiti reggae bend u Tuzli, ali to se ubrzo raspalo, pa sam odlu~ila da sama ne{to poku{am. Napravila sam svoju muziku, a potom sam snimila prvu pjesmu. Bilo je to prije godinu dana, kod prijatelja u studiju. Zadovoljna sam kvalitetom svoje pjesme, mada sam u me|uvremenu dosta napredovala i iskreno, sada bi to zvu~alo puno bolje. URBANA SCENA - Realno gledaju}i, tuzlanska scena je najbolja u Bosni i Hercegovini, posebno kad je u pitanju hiphop, reggae, rock i sve vrste urbane muzike. Mene su prvo podr`ali Baga sound i Fm Jam, a onda sam po~ela sura|ivati sa drugim sound sistemima i DJovima, najvi{e sa ljudima kao {to su Balkans Hi Fi, Jahkozza, Jah Billah... NASTUPI i PLANOVI - Prvi nastup sam imala na jednom humanitarnom koncertu u Sarajevu, zatim sam nastupala u Ze ni ci i pred odli~nom do ma}om publikom u Tuzli. Moja publika u Tuzli je najbolja, s obzirom na to da ima dosta

Ministar Josip Marti} i direktorica Medice Sabiha Husi}

Uto~i{te za 1.800 osoba
U Bosni i Hercegovini trenutno postoji osam sigurnih ku}a za smje{taj `ena i djece `rtava porodi~nog nasilja. Dvije se nalaze u Republici Srpskoj i to u Banjoj Luci i Modri~i, a {est u Federaciji BiH: Sarajevu, Tuzli, Zenici, Biha}u, te dvije u Mostaru. U sigurnoj ku}i u Zenici od osnivanja do danas boravilo je oko 1.800 osoba. Do 2003. uglavnom su to bile `rtve ratnih trauma, a kasnije se pojavljivao sve ve}i broj `rtava nasilja u porodici i zajednici, te trgovine ljudima u svrhu seksualne i radne eksploatacije, kao i prosja~enja. U posljednjih {est godina vode}i razlog za prijem u sigurnu Medica ku}u je nasilje u porodici i zajednici, te trgovina ljudima. ga|aja te po gled ka bu du}nosti. Kroz grupnu terapiju `ene u~e jedna od druge i prepoznaju na~ine no{enja u te{kim situacijama kao i mogu}nost da probaju neki pozitivan na~in u svom `ivotu. Poslije faze stabilizacije, `ene imaju mogu}nost da u~estvu-

ju u okupacionoj terapiji. To je krojenje, {ivanje, tapaciranje i frizerska obuka.

Put ka neovisnosti
Kroz takvu radnu terapiju `rtve uvide da li im treba jo{ neka vje{tina potrebna u budu}nosti kako bi postale neovisne, te poku{ale na}i posao, jer uglavnom `ene koje tu do la ze ne ma ju po sla. Ina~e, ova organizacija osnovana je u aprilu 1993. u Zenici kao `enska neprofitna nevla di na or ga ni za ci ja ko ja pru`a uto~i{te, psihosocijalnu podr{ku i terapeutsko savjetovanje za `ene koje su pre`ivjele ratno silovanje i druge ratne traume.
M. DAJI]

ljudi s kojima sam u prijateljskim odnosima. Uskoro sviram u Srbiji, Sloveniji i Hrvatskoj, a nadam se u budu}nosti i u nekim drugim zemljama. Vjerujem da mogu imati uspje{nu karijeru. NOVI SINGLOVI - Konstantno radim na novim pjesmama i uskoro planiram objaviti nekoliko novih singlova. Po~ela sam raditi i na svom prvom albumu. Nadam se da }e biti zavr{en do kraja slijede}e godine. To bi smatrala svojim velikim uspjehom i novim korakom u mojoj muzi~koj karijeri.
E. [.

dje~ije paralize Zenica upozorava

BROJNA PRAVA
SLOBODA KRETANJA Pismo naslovljeno sa “Sloboda kretanja osoba sa invaliditetom u op}ini Zenica“ }e biti poslano Vije}u Op}ine, op}inskom na~elniku, te Slu`bi za komunalne poslove i Slu`bi za inspekcijske poslove op}ine Zenica
pod mo tom: “Odr`ava nje obaveze: Uklju~ivanje invaliditeta u glavne tokove Milenijskih razvojnih ciljeva do 2015. i poslije“.
Mi. D.

Klub paraolimpijskih sportova Baton Zenica

Turnir za osobe sa
posebnim potrebama
U or ga ni za ci ji Kluba paraolimpijskih sportova Baton Zenica proteklog vikenda u Zeni ci je po vo dom Me|unarodnog dana osoba sa invaliditetom odr`an turnir za osobe sa posebnim potrebama. Nastupilo je 70 takmi~ara u ~eti ri sportske discipline U stonom tenisu prvo mjesto je zauzeo Ermin ]ori} i to u stonom tenisu, kuglanju, {ahu i {ahu za slijepe. U stonom tenisu prvo mjesto zauzeo je paraplegi~ar, vi{estruki prvak BiH Ermin ]ori}, drugi je bio Nesib [ari}, a tre}i Ned`ad Salki}. U kuglanju prvoplasirani je bio Zikret Telalovi}, drugi Abdulah Ajnad`i}, a tre}i Vehid Suboti}. Kod `ena prvo mjesto u kuglanju osvojila je Sanela Red`i}, druga je bila Kadira Nuki} iz Tuzle, dok je tre}e mjesto zauzela Ehlimana Spahi}. Prvo mjesto u {ahu osvojio je Halid Bajramovi} ispred D`anana Galiba i Ahmeda Karali}a. U kategoriji {ah za slijepe prvi je bio Senad Sejmenovi}, drugi Filduz Hrusti}, a tre}i Veseljko Luli}. Devetogodi{nji Ewel Karali} je dobio diplomu kao najmla|i takmi~ar turnira, a kao {ahista u pet kola zabilje`io je dvije pobjede. U realizaciji ove sportske manifestacije, osim Batona, aktivno je finansijskim sredstvima u~estvovao i Savez slijepih boraca ZDK-a.
Mi. D.

Sa sve~ane sjednice u hotelu Zenica

la 3. decembar kao Me|unarodni dan osoba sa invaliditetom, a Rezolucijom od 14. oktobra 1992. obavezala je sve ~lanice da sve~ano na obilje`e ovaj zna~ajan da-

tum. Na bazi ove rezolucije, Ujedinjeni narodi su za ovogodi{nji Me|unarodni dan osoba sa invaliditetom i slijede}ih godinu dana obavezali sve ~lanice UN-a da rade

16

OGLASI

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO
Broj: 0-02/1-4242/10 Datum, 30.11.2010. godine Na osnovu ~lana 45. stav 1. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine" br. 67/05), ~lana 12. stav 1. ta~ka a) Odluke o gra|evinskom zemlji{tu ("Slu`bene novine op}ine Kakanj" br. 1/06 ), op}inski na~elnik Op}ine Kakanj raspisuje:

Broj: 65 0 P 077082 09 P Sarajevo, 29.11.2010. godine Op}inski sud Sarajevo, i to sudija Zorana Bo{kovi}, u pravnoj stvari tu`itelja OP]INA STARI GRAD SARAJEVO, Ul. Zelenih beretki br. 4, koju zastupa Pravobranila{tvo Op}ine, protiv tu`enog HAD@ALI] MILE iz Sarajeva, Ul. Ivana Cankara br. 14, radi duga, v.s.p. 10.588,20 KM, 29.11.2010. godine donio je

J AV N I K O N K U R S
za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta za izgradnju objekata na teritoriji op}ine Kakanj I. Predmet javnog konkursa Predmet ovog javnog konkursa je dodjela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta ozna~enog kao: PARCELA BROJ 1. 1. NAMJENA: izgradnja poslovnog objekta 2. OZNAKA PARCELE: 1788/7 K.O. Doboj (novi premjer), {to odgovara k.~.br 13/27 K.O. Doboj (stari premjer), lokacija Ada 3. POVR[INA GRA\EVINSKE PARCELE: 2.992,00 m2 4. ZONA GRA\EVINSKOG ZEMLJI[TA: II zona 5. URBANISTI^KO-TEHNI^KI USLOVI ZA IZGRADNJU: • Dimenzije objekta su 25,00 m x 11,00 m + 14,00 m x 7,00 m. • Spratnost objekta: prizemlje i sprat. • Sadr`aj: - prizemlje i sprat: poslovni sadr`aji Ukupna neto korisna povr{ina objekta je 790,00 m2. • Investitor se obavezuje da o svom tro{ku uredi gra|evinsko zemlji{te sa: - kolski i pje{a~ki pristup za parcelu - parking-prostor u okviru dodijeljene parcele - nivelaciju zemlji{ta i hortikulturu u okviru dodijeljene parcele - sve potrebne priklju~ke na komunalnu infrastrukturu 6. NAKNADE: a) naknada za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te ukupne povr{ine 2.992,00 m2 x 25,00 KM/m2=74.800,00 KM (po~etna cijena) b) naknada po osnovu pripadaju}ih pogodnosti renta u iznosu 31.336,14 KM c) naknada za ure|enje zemlji{ta /ranija ulaganja/ u iznosu 14.414,34 KM PARCELA BROJ 2. 1. NAMJENA: izgradnja poslovnog objekta 2. OZNAKA PARCELE: 1788/5 K.O. Doboj (novi premjer), {to odgovara k.~.br 13/25 K.O. Doboj (stari premjer), lokacija Ada 3. POVR[INA GRA\EVINSKE PARCELE: 1.430,00 m2 4. ZONA GRA\EVINSKOG ZEMLJI[TA: II zona 5. URBANISTI^KO-TEHNI^KI USLOVI ZA IZGRADNJU: • Dimenzije objekta su 25,00 m x 11,00 m • Spratnost objekta: prizemlje i sprat. • Sadr`aj: - prizemlje i sprat: poslovni sadr`aji Ukupna neto korisna povr{ina objekta je 550,00 m2. • Investitor se obavezuje da o svom tro{ku uredi gra|evinsko zemlji{te sa: - kolski i pje{a~ki pristup za parcelu - parking-prostor u okviru dodijeljene parcele - nivelaciju zemlji{ta i hortikulturu u okviru dodijeljene parcele - sve potrebne priklju~ke na komunalnu infrastrukturu 6. NAKNADE: a) naknada za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te ukupne povr{ine 1.430,00 m2 x 25,00 KM/m2=35.750,00 KM (po~etna cijena) b) naknada po osnovu pripadaju}ih pogodnosti renta u iznosu 21.816,30 KM c) naknada za ure|enje zemlji{ta /ranija ulaganja/ u iznosu 10.035,30 KM PARCELA BROJ 3. 1. NAMJENA: izgradnja poslovnog objekta 2. OZNAKA PARCELE: 1788/6 K.O. Doboj (novi premjer), {to odgovara k.~.br 13/26 K.O. Doboj (stari premjer), lokacija Ada 3. POVR[INA GRA\EVINSKE PARCELE: 1.500,00 m2 4. ZONA GRA\EVINSKOG ZEMLJI[TA: II zona 5. URBANISTI^KO-TEHNI^KI USLOVI ZA IZGRADNJU: • Dimenzije objekta su 25,00 m x 11,00 m. • Spratnost objekta: prizemlje i sprat. • Sadr`aj: - prizemlje i sprat: poslovni sadr`aji Ukupna neto korisna povr{ina objekta je 550,00 m2. • Investitor se obavezuje da o svom tro{ku uredi gra|evinsko zemlji{te sa: - kolski i pje{a~ki pristup za parcelu - parking-prostor u okviru dodijeljene parcele - nivelaciju zemlji{ta i hortikulturu u okviru dodijeljene parcele - sve potrebne priklju~ke na komunalnu infrastrukturu 6. NAKNADE: a) naknada za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te ukupne povr{ine 1.500,00 m2 x 25,00 KM/m2 =37.500,00 KM (po~etna cijena) b) naknada po osnovu pripadaju}ih pogodnosti renta u iznosu 21.816,30 KM c) naknada za ure|enje zemlji{ta /ranija ulaganja/ u iznosu 10.035,30 KM II. Kriterij i mjerila za utvr|ivanje prava prvenstva: 1. Prijavu na konkurs mogu podnijeti fizi~ka i pravna lica. 2. Prvenstvo za dodjelu zemlji{ta iz ta~ke I ovog javnog konkursa radi izgradnje predmetnih objekata utvr|uje se na osnovu najvi{e ponu|ene cijene u odnosu na po~etno utvr|enu cijenu naknade za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te. Ponu|ena cijena ne smije biti manja od utvr|ene po~etne cijene naknade za zemlji{te ili ista kao po~etna. U slu~aju da dva ili vi{e fizi~kih ili pravnih lica ponude istu naknadu za zemlji{te, prvenstvo }e imati ono fizi~ko ili pravno lice koje je ranije podnijelo prijavu na javni konkurs, odnosno ~ija je ponuda ranije zaprimljena. 3. Naknade po osnovu pripadaju}ih pogodnosti - renta i naknada za ure|enje zemlji{ta su fiksne po 1m2 korisne povr{ine objekta. Kona~an obra~un naknada za rentu i ure|enje zemlji{ta utvrdit }e se u postuku izdavanja odobrenja za gradnju, kada }e se ta~ne korisne povr{ine objekta utvrditi na osnovu glavnih projekata. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati, kao i prijave ~ija ponu|ena cijena bude ni`a od po~etne ili ista kao po~etna. III. Gubitak prava kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja: Najuspje{niji ponu|a~ izgubit }e pravo na dodijeljeno zemlji{te u slijede}im slu~ajevima: - ako ne uplati naknade za dodijeljeno zemlji{te, koje }e se utvrditi rje{enjem Op}inskog vije}a o dodjeli zemlji{ta; - ako ne plati naknadu za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta u roku i na na~in utvr|en rje{enjem o urbanisti~koj saglasnosti; - ako odustane od izgradnje objekta na dodijeljenom zemlji{tu; - ako u roku od jedne godine od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli zemlji{ta na kori{tenje ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gra|enje; - ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za gra|enje ne izvede prete`an dio radova na gra|evini, tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom. IV. Dokumentacija Uz prijavu na konkurs potrebno je prilo`iti slijede}u dokumentaciju: - Naziv i adresu podnosioca prijave, kontakt-telefon. - Broj parcele za koju se prijava podnosi, broj katastarske ~estice, iznos ponude za naknadu za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te iskazanu u KM, s izjavom da ponu|a~ prihvata pla}anje utvr|ene naknade za rentu i ure|enje zemlji{ta. - Pravna lica du`na su prilo`iti izvod iz sudske registracije, odnosno kopiju registracije kod drugog nadle`nog organa. - U~esnik javnog konkursa mo`e konkurisati samo sa jednom ponudom za predmetnu parcelu. - Uplatnicu u vrijednosti od 10 % od po~etne vrijednosti naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te, sa naznakom „DEPOZIT za u~e{}e na javnom konkursu, parcela br.____“. Uplatu izvr{iti na depozitni ra~un bud`eta Op}ine Kakanj kod Raiffeisen bank broj: 1610550000100718, vrsta prihoda 721231, op}ina 043. Uz prijavu prilo`iti dokaz o uplati. U~esnicima ~ija ponuda ne bude prihva}ena, vratit }e se upla}eni iznos, a u~esnicima sa najpovoljnijom ponudom upla}eni iznos }e se ura~unati u naknadu za dodijeljeno zemlji{te. Upla}eni iznos depozita ne}e se vratitit u~esniku konkursa koji odustane od prijave nakon otvaranja ponuda, ukoliko je isti progla{en najuspje{nijim. - Svaki kandidat je du`an na ime u~estvovanja na konkursu uplatiti iznos od 100,00 KM na depozitni ra~un bud`eta Op}ine Kakanj kod Raiffeisen bank broj: 1610550000100718, vrsta prihoda 722439, op}ina 043, s naznakom „naknada za u~e{}e na javnom konkursu, parcela br._____“. Ova naknada se ne vra}a u~esnicima javnog konkursa. Uplatnica se prila`e odvojeno od ponude, prilikom predaje ponude na {alteru prijemne kancelarije. V. Dostava ponuda Prijave sa potrebnim prilozima dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom: Op}ina Kakanj, Slu`ba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, “Prijava za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta za izgradnju objekata na teritoriji op}ine Kakanj, parcela br._____ “. Ne otvarati! Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave se predaju po{tom ili na prijemnoj kancelariji Op}ine Kakanj, do 15 sati zadnjeg dana isteka roka za predaju. Po{iljke upu}ene po{tom trebaju tako|e sti}i na prijemnu kancelariju do tog vremena. Javno otvaranje ponuda izvr{it }e konkursna komisija, koju }e rje{enjem naknadno imenovati op}inski na~elnik. Datum i mjesto otvaranja ponuda odredit }e se naknadno, o ~emu }e se pismeno obavijestiti svi ponu|a~i. Ukoliko prvi u~esnik konkursa na rang-listi odustane od predlo`ene lokacije za dodjelu, ili mu to pravo bude oduzeto rje{enjem o gubitku prava kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja, gubi pravo na upla}eni iznos depozita, pravo na predmetnu lokaciju ima u~esnik javnog konkursa koji je bio drugi na listi prvenstva, s tim da njegova ponuda nemo`e biti manja od 10% ponude prvog u~esnika konkursa na rang-listi koji je odustao od predlo`ene lokacije za dodjelu ili mu je to pravo oduzeto rje{enjem o gubitku prava kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja. Ukoliko i drugorangirani ponu|a~ odustane od dodjele postupak se poni{tava, te objavljuje novi javni konkurs za dodjelu zemlji{ta. VI. Ostalo Zaklju~ak o rezultatima konkursa Komisija }e dostaviti svim u~esnicima javnog konkursa u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda. U~esnici konkursa mogu u roku od 8 dana od dana prijema zaklju~ka o rezultatima konkursa izjaviti prigovor Op}inskom vije}u. Detaljne informacije u vezi urbanisti~ko-tehni~kih uslova izgradnje i drugih podataka mogu se se dobiti u Slu`bi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Kakanj. OP]INSKI NA^ELNIK Ja{arspahi} Mensur Suri

PRESUDU
zbog propu{tanja Tu`ena Had`ali} Mila iz Sarajeva du`na je tu`itelju Op}ini Stari Grad Sarajevo, po osnovu nepla}ene zakupnine za period 1.11.2006. godine pa do 30.4.2008. godine, platiti ukupan iznos od 10.388,20 KM, sa zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be 5. 3. 2009. do isplate, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. SUDIJA ZORANA BO[KOVI] POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, u smislu ~lana 183. stav 1. ZPP-a.

United Nations Development Programme

Bosnia and Herzegovina

United Nations Development Programme (UNDP) is the UN's global development network, advocating for change and connecting countries to knowledge, experience and resources to help people build a better life. If you are highly motivated, pro-active, energetic, enjoy challenges, enthusiastic, capable of working independently in a complex environment, we strongly encourage you to apply for the following national position in Sarajevo:

Finance Associate
Detailed job descriptions and UNDP Personal History Form (P11 form) are available at UNDP Reception or at www.undp.ba. Please send your most recent curriculum vitae and mandatory P11 by 20 December 2010 quoting Vacancy number 10-103 to UNDP Reception, Maršala Tita 48, 71000 Sarajevo, phone: 033/563-800, fax: 033/552-330 or at registry@undp.ba.

Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology Ekonomski fakultet Postdiplomski studij iz ekonomskih tranzicija i evropskih integracija

Obavje{tenje
Kandidat Riada A{imovi}, bakaleurat dru{tvenih nauka, javno }e braniti magistarski rad pod nazivom „Ekonomski utjecaj Sarajevo Film Festivala na lokalnu zajednicu“ 15.12.2010. (srijeda) sa po~etkom u 12 sati, tempus u~ionica Univerziteta SSST, Bistrik 7, Sarajevo. Magistarski rad mo`e se pogledati svakog radnog dana u biblioteci Univerziteta u periodu od 10 do 12 sati. Pristup odbrani je slobodan.

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

17

Sudsko finale afere kamioni:

Ron~evi}u ~etiri

VIJESTI

godine zatvora
I nakon izricanja nepravomo}ne sudske presude biv{em ministru obrane, ostaje otvoreno pitanje: gdje je zavr{io novac zamra~en prilikom vojno-kamionske nabavke?
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Izlio se Vardar
Najve}a makedonska rijeka Vardar, usljed obilnih padavina proteklih dana, izlila se iz svog korita u oblasti grada Velesa i upotpunosti poplavila mjesto [orku, javili su skopski mediji. Pod vodom su i plodne njive u blizini Bi{inog sela, gdje postoji opasnost od ru{enja mosta, prenosi Srna. Visoki nivo rijeke poru{io je most u oblasti sela Nogevci. Jake ki{e, koje su tokom proteklih dana padale na podru~ju Makedonije, izazvale su velike poplave na zapadu zemlje, kao i na podru~jima gdje proti~e Vardar.

Tzv. afera kamioni u kojoj su glavni akteri biv{i hrvatski ministar obrane i njegov pomo}nik ju~er je dobila svoj sudski epilog. Biv{i hrvatski ministar obrane Berislav Ron~evi} nepravomo}no je osu|en na 4 godine zatvora, njegov biv{i pomo}nik i suoptu`enik Ivo Ba~i} nepravomo}no je osu|en na zatvorsku kaznu od 2, a obojica dr`avi moraju nadoknaditi {tetu i vratiti 10,2 milijuna kuna. Uz to, osu|eni dvojac dr`avi treba platiti i kamate od 5 posto, sve to u roku od 15 dana.

Izravna pogodba
No, s obzirom na to da su presude nepravomo}ne, vra}anje }e vjerojatno biti odgo|eno do pravomo}nosti sudske odluke. U hiperprodukciji korupciona{kih afera u novije vrijeme u Hrvatskoj, tzv. afera kamioni jedna je od prvih koja je tada utjecajne politi~are dovela u udarne vijesti i na naslovnice novina. Pred @upanijskim sudom u Zagrebu, ex-ministru obrane Ron~evi}u i njegovom biv{em pomo}niku Ba~i}u sudilo se za zloporabu polo`aja, jer su prilikom nabave 39 vojnih kamiona 2004. izravnom pogodbom vrijednom gotovo 35 milijuna kuna dr`avu o{tetili za spomenuti iznos od 10,2 milijuna kuna. Sudsko vije}e presudilo je, kako je istaknuto, na temelju materijalnih dokaza i izjava svjedoka: biv{i ministar i njegov pomo}nik namjerno su favorizirali skuplje, a ignorirali jeftinije vojne kamione, iako su ovi jeftiniji zadovoljavali sve potrebne uvjete, kupili su skuplje i to neregularnom nabavkom, putem izravne pogodbe, {to je rezultiralo milijunskom {tetom na ra~un dr`ave. Biv{i ministar obrane navodno je problijedio~uv{isutkinju, kako je izjavio, o~ekivao je osloba|aju}upresudu,a ne zatvorskukaznu. Odmah je najavio da }e se `aliti. U Tu`iteljstvu su zadovoljni osudom, ali ne i kaznom, pa su najavili da }e u `albi Vrhovnom sudu RH tra`iti jo{ stro`e san-

Berislav Ron~evi} u sudnici: Mora nadoknaditi {tetu nanesenu dr`avi

kcije za biv{eg ministra obrane. Prema izjavama predstavnika Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK), izre~ene kazne su preblage jer se nedovoljno cijenilo da se radi o ministru i pomo}niku ministra obrane, dva najvi{e pozicionirana dr`avna du`nosnika u jednom od klju~nih ministarstava od kojeg, kako su naglasili, zavisi vojna i obrambena sigurnost svake dr`ave pa tako i Republike Hrvatske. Nakon biv{eg potpredsjednika Vlade RH i nekada{njeg istaknutog ~lana vladaju}eg HDZ-a Damira Polan~eca, Ron~evi} (HDZ) je drugi biv{i visoki vladin du`nosnik koji je sada osu|en na kaznu zatvora. Ovaj nekada mo}ni politi~ar HDZ-a ujedno je i prvi ministar u suvremenoj povijesti Hrvatske kojem je Hrvatski sabor krajem pro{le godine ukinuo zastupni~ki imunitet kako bi se protiv njega mogao voditi kazneni postupak zbog sumnji da je zloporabio svoje slu`bene ovlasti i po~inio kriminal.

Prozivanje
No i nakon izricanja nepravomo}ne sudske presude biv{em ministru obrane, ostaje otvoreno pitanje: gdje je zavr{io novac zamra~en prilikom vojno-kamionske nabavke? U fazi dok je policija pripremala kaznenu prijavu protiv Ron~evi}a i njegovog pomo}nika, neslu`beno se tvrdilo kako je od prvog trenutka bilo je nesporno da je o{te}en dr`avni prora~un. Ali, istra`iteljima je bilo potrebno, prema istim izvorima, prili~no vremena kako bi napravili precizan izra~un {tete. Sva{ta se u me|uvremenu spekuliralo po doma}im medijima, me|u ostalim i da je ovih 10 milijuna kuna zavr{ilo u kampanjama HDZ-a, {to je odmah demantirano. U istom kontekstu prozivalo se i biv{eg pre mi je ra Ivu Sa na de ra da je Ron~evi} navodno radio po njegovim instrukcijama.
Jadranka DIZDAR

Svojevremeno...
Slu~ajem kamioni bavilo se svojevremeno i Istra`no povjerenstvo Hrvatskog sabora, no zaklju~ci ovog povjerenstva bili su u suprotnosti s aktualnom sudskom presudom, odnosno, zaklju~eno je da biv{i ministar obrane nije zloporabio polo`aj i ovlasti. Oporba je tada predala izdvojeno mi{ljenje, a sada poru~uju kako je presuda potvrdila ono {to su tvrdili. Iz HDZ-a odgovaraju da se zaklju~ak o aferi kamioni temeljio na izjavama tada{njeg ravnatelja policije i glavne dr`avne revizorice koji su rekli da nije bilo kaznenog djela, te da ono {to se otkrilo nakon toga saborsko povjerenstvo nije mogli unaprijed ni predvidjeti, a niti znati.

Srbija: Vodostaji u opadanju
Javno preduze}e Srbijavode saop}ilo je ju~e da su vodostaji u slivu Lima i Drine u opadanju, na Savi u manjem porastu kod [apca i dalje nizvodno, ali da se o~ekuje stagnacija i opadanje, javlja Fena. Mjere vanredne odbrane od poplava i dalje se provode na Drini i Limu, kao i na njihovim pritokama na ulivu, na teritorijama op{tina Prijepolje, Priboj, Bajina Ba{ta, Ljubovija, Mali Zvornik, Loznica, Bogati}, koje su bile pogo|ene ve}im poplavama. Na Savi su, tako|e, i dalje na snazi vanredne mjere odbrane od poplava i to od u{}a rijeke Vukodra` do u{}a Drine i na Drini do Badovinaca.

Gruevski o odnosima Titov unuk registrovao Komunisti~ku partiju

SA SRBIJOM
Premijer Makedonije Nikola Gruevski izjavio je ju~e da je jedan od prioriteta te dr`ave da ima dobru saradnju sa Srbijom, kao i sa susjednim zemljama, javlja Fena. “Postoji normalna komunikacija, odli~ni odnosi u domenu ekonomije i dobri politi~ki odnosi, ali svi oni bi mogli da budu jo{ bolji“, rekao je Gruevski u intervjuu za RTV B92. Na pitanje o ideji predsjednika Sribje Borisa Tadi}a da se u regionu sa~ini skandinavski model saradnje o

zajedni~kim diplomatskim predstavni{tvima, Gruevski je odgovorio da to nije lo{a ideja, ali da ju je prethodno potrebno analizirati.

Titov unuk Jo{ka Broz registrovao je ju~e u Beogradu svoju Komunisti~ku partiju, ~iji cilj je vra}anje dostojanstva narodu, udru`ivanje ljevice u Srbiji, ali i obnavljanje starog sistema vrijednosti i socijalno ekonomsko povezivanje zemalja biv{e Jugoslavije, javlja Srna. Ciljevi ove partije su i neminovnost saradnje sa EU, kao pomo} mladima da se {koluju, starima da se lije~e, penzionerima da primaju penzije. Broz je najavio izlazak partije na lokalne i parlamentarne izbore, dodaju}i da svako mo`e biti ~lan ove partije, te

Hrvatska: Prijete nove poplave
da “nema vi{e `ivih ni partizana ni ~etnika“ i da je potrebno pomirenje naroda. Komentari{u}i mogu}nost eventualnog ponovnog ujedinjenja zemalja biv{e Jugoslavije, Broz je rekao da je neophodno socijalno i ekonomsko udru`ivanje tih zemalja, bez obzira na to {to smatra da se “politi~ke granice u regionu ne}e mijenjati“ . Nagli rast temperature vazduha i nove padavine koji se predvi|aju u narednih deset dana mogu dovesti do topljenja snijega i porasta vodostaja rijeke Save i pritoka, upozoravaju iz hrvatske Dr`avne uprave za za{titu i spa{avanje, javlja Srna. Iz ove uprave navode da mo`e do}i do porasta vodostaja na slivu rijeke Save u Srbiji i Hrvatskoj, kao i na slivu rijeke Une u Hrvatsku i BiH. Vanredne mjere odbrana od poplava na snazi su i na podru~ju Sava - Jasenovac, Una - Hrvatska Kostajnica, Sa{na Greda - vezano uz nivo u retenciji Lonjsko polje.

18

SVIJET

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Napad na plemenski skup u Pakistanu

U javnom pismu upu}enom Mahmoudu Abbasu

BRAZIL PRIZNAO
palestinsku dr`avu
Brazil priznaje legitimne aspiracije palestinskog naroda za sigurnom, ujedinjenom demokratskom i ekonomski odr`ivom dr`avom koja koegzistira mirno s Izraelom
Brazil je priznao palestinsku dr`avu u granicama od prije rata 1967. godine, kada je Izrael osvojio Zapadnu obalu s isto~nim Jerusalemom i pojas Gaze, prenosi Fena. U ja vnom pi smu, upu }enom palestinskom predsjedniku Mahmoudu Abbasu, navodi se da ta zemlja priznaje legitimne aspiracije palestinskog naroda za sigurnom, ujedinjenom demokratskom i ekonomski odr`ivom dr`avu koja koegzistira mirno s Izraelom.

Vi{e od 100 zemalja
Vi{e od 100 zemalja, najvi{e iz Azije, Afrike i s Bliskog istoka, priznalo je palestinsku dr`avu. Izrael strahuje da }e se druge ju`noameri~ke zemlje ugledati na Brazil i da }e i Peru priznati Palestinu u narednih nekoliko dana. Brazil je priznao Palestinu u trenutku kada je Abbas nagovjestio da }e preko UN-a tra`iti priznanje palestinske dr`ave ako se ne prevazi|e zastoj u pregovorima, prenosi Tanjug. Dr`ava Palestina je unilateralno progla{ena 15. novembra u Al`iru 1988. politiku na Bliskom istoku. Ta zemlja je ve} bila uklju~ena u nezvani~ni kanal pregovora izme|u Izraela i Sirije, podsje}aju poznavaoci prilika. U martu je predsjednik Lula postao prvi brazilski predsjednik koji je posetio svetu zemlju. [ef izraelske diplomatije Avigdor Lieberman odbio je tada da se sastane s njim nakon {to je Lula odbio poziv da polo`i vijenac na grob osniva~a ci oni zma The odo ra Herzla.

Me|u `rtvama su plemenske starje{ine, policajci, politi~ki zvani~nici i drugi civili

Masovne `rtve u ataku

bomba{a samoubica
U eksplozijama je ranjeno vi{e od 100 osoba, od kojih su mnogi u kriti~nom stanju•Jedan od razloga {to su napadi bili tako ubojiti je taj {to su bomba{i samoubice napunili svoje jakne mecima
Dvojica bomba{a samoubica u policijskim uniformama u ponedjeljak su ubili 50 osoba u napadima na plemenski skup sazvan zbog formiranja antitalibanske policije u sjeverozapadnom Pakistanu, saop}ili su zvani~nici. Napad se desio na terenu glavnog vladinog kompleksa u Mohmandu, dijelu pakistanske plemenske regije zahva}ene nasiljem militanata. Ovoj je napad protiv lokalnih plemena koje vlada ohrabruje da se oru`ano suprotstave talibanima, javio je AP. “U eksplozijama je tako|er ranjeno vi{e od 100 osoba, od kojih mnogi kriti~no“, saop}io je Mian Iftikhar Hussain, ministar informisanja susjedne pokrajine Khyber Pakhtunkhwa. “Jedan od razloga {to su napadi bili tako ubojiti je taj {to su bomba{i samoubice napunili svoje jakne mecima“ izjavio je Amjad Ali Khan, , vode}i politi~ki zvani~nik, koji se nalazio u kompleksu u mjestu Ghalanai kada je napadnut. “Oba bomba{a bili su u uniformama plemenske policije“ kazao , je Khan. Jedan od njih uhva}en je na kapijama kompleksa ali je bio u stanju da detonira svoje eksplozive. “Me|u ubijenim i ranjenima su plemenske starje{ine, policajci, politi~ki zvani~nici i drugi civili. Dvojica ubijenih bili su lokalni tv-novinari koji su bili na radnom zadatku u kompleksu radi izvje{tavanja“ , saop}io je Shakirullah Jan, predsjednik pres-kluba Mohmanda. Pakistanska vojska izvodila je operacije u Mohmandu protiv boraca talibana i Al-Kaide u toj regiji, ali nije bila u stanju poraziti militante. Vojska je ohrabrila lokalna plemena da oforme policije kako bi se protivili militantima. Te grupe imale su variraju}e uspjehe i ~esto su metom ubojitih napada.

Reuters

Rje{enje
Ta kav po tez bra zil skog predsjednika Luiza Inácija Lula da Silve na kraju njegovog predsjedni~kog mandata izazvao je ljutnju Izraela i SAD-a. Brazil je optu`en da podriva mirovni proces, dok SAD ula`u velike napore da vrate dvije strane za pregovara~ki stol. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je razo~aranost progla{enjem o priznavanju: “Priznavanje palestinske dr`ave je kr{enje privremenog sporazuma potpisanog izme|u Izraela i Palestinske uprave 1995. godine, u kojem se ka`e da }e se status Zapadne obale i pojas Gaze razmatrati i rije{iti kroz pregovore.“ Uz to je ocijenjeno da svaki poku{aj da se zaobi|e taj proces i da se unaprijed uniLuiz Inácio Lula da Silva: Palestina priznata u granicama iz 1967.

lateralno donose odluke o postoje}im nesporazuma samo po dri va po vje re nje izme|u dvije strane. Proizraelski ~lanovi ameri~kog Kongresa upozorili su da }e takva odluka podriti mir i stabilnost na Bliskom istoku. Brazilsko ministarstvo vanjskih poslova saop}ilo je da, ipak, jo{ vjeruje da je od su{tin ske va`nos ti rje {e nje izme|u Izraela i palestinskog rukovodstva do kojeg }e se do}i pregovorima.

Pregovori
Odluka brazilskog predsjednika tuma~i se kao odraz rastu}eg interesa Brazila za

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

19

Nakon depe{a objelodanjenih na internet-stranici WikiLeaksa

Washington premje{ta
identifikovane diplomate
Administracija predsjednika Baracka Obame pripremila je veliku rekonstrukciju aktuelnih diplomata, vojnih i obavje{tajnih slu`benika u ~itavom svijetu, jer smatra da je WikiLeaks u~inio njen rad nemogu}im, pa ~ak i opasnim
Washington priprema opse`nu rekonstrukciju svoje diplomatske slu`be i premje{tanje diplomata identifikovanih u internim ameri~kim diplomatskim depe{ama koje su objelodanjene na internet-stranici WikiLeaks, objavljeno je na ameri~kom informativnom internet-portalu.

VIJESTI

Sukob policije i demonstranata
Gr~ka policija ispalila je ju~er suzavac kako bi rastjerala grupu mladi}a koja je bacala kamenice i mar{irala ulicama Atine obilje`avaju}i drugu godi{njicu od policijskog ubistva 15-godi{njaka Aleksisa Grigoropulosa 2008. Oko 3.000 uglavnom mladih ljudi sa kapulja~ama mar{iralo je kroz centralni dio Atine, od kojih je nekoliko stotina na policiju bacalo kamenice, {tapove, narand`e i boce. Pojedini demonstranti razbijali su autobuska stajali{ta i izloge radnji. “Demonstranti su bacili i tri benzinske bombe“ rekao je neimeno, vani policijski zvani~nik. Po licija obu~ena u opremu za razbijanje nereda sukobila se sa oko 500 demonstranata ispred luksuznih hotela kod trga Sintagma nedaleko od zgrade parlamenta, dok su ispaljene i {ok-bombe.

Istina
“Administracija predsjednika Baracka Obame pripremila je veliku rekonstrukciju aktuelnih diplomata, vojnih i obavje{tajnih slu`benika u ~itavom svijetu, jer smatraju da je WikiLeaks u~inio njihov rad nemogu}im, pa ~ak i opasnim“ , najavljeno je na internet-stranici The Daily Beasta koji se u novembru integrisao s pozna-

Nove vojne vje`be Ju`ne Koreje
Bijela ku}a: Slijedi opse`na rekonstrukcija diplomatske slu`be

Duboka paranoja
Kada je Evropski parlament u februaru naredio obustavu programa ameri~ke vlade za nadgledanje me|unarodnih bankarskih transakcija zbog teroristi~kih aktivnosti, administracija u Washingtonu je dobila udarac odakle nije o~ekivala, pi{e The New York Times u najnovijem tekstu posve}enom diplomatskim depe{ama koje je objavio WikiLeaks. “Paranoja je duboka, posebno u vezi s ameri~kim obavje{tajnim agencijama“ navodi se u klasifikovanoj poruci , ameri~ke ambasade u Berlinu. “Zapanjeni smo kad smo shvatili koliko brzo su se glasine o navodnoj ameri~koj ekonomskoj {pijuna`i ukorijenile me|u njema~kim politi~arima koji se protive programu nadgledanja banaka“ pi{e u de, pe{i, koja je samo jedna od desetak koje otkrivaju duboko nepovjerenje nekih tradicionalnih saveznika SAD-a prema onome {to smatraju nekontrolisanim ameri~kim mije{anjem u poslove njihovih gra|ana. Taj program, koji je lansirala administracija Georgea Busha poslije napada 11. septembra 2001. godine, omogu}io je Amerikancima da provjeravaju ogroman broj bankarskih transakcija usmjerenih kroz bazu podataka koju vodi konzorcij Swift iz Bruxellesa.

tim ameri~kim magazinom Newsweek. Portparolka State Departmenta Leslie Phillips potvrdila je da su vlasti (Washington) ve} rekle da }e to u~initi ako bude potrebno, prenio je Radio Slobodna Evropa. “Mora}emo da zamijenimo neke od na{ih najboljih ljudi, jer su se usudili da ka`u istinu o zemlji u kojoj rade“ naveo je ame, ri~ki visoki sigurnosni zvani~nik za The Daily Beastt. The Daily Beast je objelodanio da }e Washington poku{ati da zamijeni diplomatske funkcionere imenovane u skandalu s objavljivanjeminterneameri~ke diplomatske depe{e prije nego {to oni budu progla{eni za

zaranje moglo da ugrozi ameri~ku nacionalnu sigurnost. Tako je sa~injena lista na kojoj su na stotine naftovoda, plinovoda, fabrika, satelita i drugih infrastrukturnih instalacija ~ije bi razaranje, kako vjeruju ameri~kediplomate, izazvalomaksimalnu {tetu po ameri~ke nacionlane interese.

Mete?
Na spisku se nalaze i rudnik kobalta u Kongu, fabrika antiotrova u Australiji i fabrika za proizvodnjuinzulina u Danskoj. Ocjenjuje se da je objavljivanjespiskaobjekata i institucija od vitalnogzna~aja po ameri~kusigurnost do sada najkontroverzniji potez WikiLeaksa.

Ju`na Koreja po~ela je provoditi vojne vje`be u spornim vodama na zapadnoj obali Korejskog poluostrva uprkos protivljenju Pjongjanga. Glasnogovornik ju`nokorejske vojske slu`beno je objavio kako su vje`be po~ele odbijaju}i navesti karakter i mjesto tih vje`bi. Vojni zvani~nici ranije su rekli da ne}e odr`avati vje`be u blizini ostrva Jeonpjeong kojeg je prije 13 dana granatirala Sjeverna Koreja ali da }e biti uklju~eno podru~je uz zapadnu obalu. Sjeverna Koreja u nedjelju je osudila za ponedjeljak predvi|ene nove ju`nokorejske vojne vje`be. Nove ju`nokorejske pomorske vje`be koje }e trajati od ponedjeljka do petka nastavak su vje`bi odr`anih nedavno zajedno sa ameri~kim marincima.

Prozvani Saudijska Arabija, UAE, Katar i Kuvajt
Iako su ameri~ki zvani~nici u javnim nastupima bili relativno optimisti~ni u vezi s napretkom u ometanju mre`e finansiranja terorista, interna dokumenta State Departmenta, koja objavljuje WikiLeaks, daju pesimisti~niju sliku, pi{e The New York Times. Povjerljivi memorandum dr`avne tajnice Hillary Clinton iz decembra 2009. godine navodi da su stanovnici Saudijske Arabije i njenih susjeda, svi saveznici SAD-a, glavni finansijeri mnogih ekstremisti~kih aktivnosti. “Izazov je da se saudijski zvani~nici uvjere da prijetnju finansiranja terorista iz Saudijske Arabije tretiraju kao strate{ki prioritet“ pi{e u dokumentu u kome se zaklju~uje da , donatori iz te zemlje ~ine “najzna~ajniji izvor finansiranja sunitskih teroristi~kih grupa u svijetu“. Sli~nu sliku pru`aju depe{e iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (koje nazivaju strate{ki praznim prostorom), Katara (najgori u regionu u borbi protiv terorizma) i Kuvajta (klju~na tranzitna ta~ka).

NAJKONTROVERZNIJI POTEZ WikiLeaks je objavio spisak objekata i ustanova {irom svijeta za koje SAD smatraju da su od klju~nog zna~aja po ameri~ku sigurnost, {to se smatra do sada najkontroverznijim potezom WikiLeaksa

Uga{en {umski po`ar u Izraelu
Izraelskapolicijasaop}ila je u ponedjeljak da je uga{enveliki{umskipo`ar, u kome je poginula 41 osoba, na planini Karmel, blizu lu~kog grada Haife, na sjeveru Izraela. Naporima da se suzbije vatrena stihija, koja je zahvatila prirodnu borovu {umu u ~etvrtak, pomogla je ki{a u no}i na ponedjeljak. Jaka ki{a u Izraelu ina~e nije padala od prolje}a i pro{li mjesec bio je jedan od najsu{nijih u posljednjih {est decenija, {to je svakako uz sna`ne vjetrove pogodovalo {irenju po`ara. Dvojica maloljetnika iz sela Usifija naseljenog Druzima, za koje se sumnja da su nemarom izazvala po`ar, nezapam}en u istoriji Izraela, uhap{eni su u subotu i pritvor im je produ`en do srijede. Oni nisu ugasili logorsku vatru oko koje su se, kako se vjeruje, igrali i pu{ili.

Julian Assange, osniva~ WikiLeaksa

persone non grate u zemljama u kojima slu`buju. Istovremeno, WikiLeaks je objavio spisak objekata i ustanova {irom svijeta za koje SAD smatraju da su od klju~nog zna~aja po ameri~ku sigurnost, javio je ju~er BBC. State Department je u februaru 2009. godine zatra`io od svih svojih ambasada da sa~ine spisak svih objekata ~ije bi ra-

Na spisku se nalazi i plinovod na zapadu Sibira koji je opisan kao najva`niji na svijetu. The Times postavlja pitanje da li ovaj spisak mogu da iskoriste teroristi kao svoje potencijalne mete, posebno ukoliko su ih SAD ozna~ile kao izuzetno va`ne? Neki se pitaju i {ta je WikiLeaks postigao objavljivanjem ove informacije, prenosi BBC.

20

OGLASI

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Broj: 0-02/1-4240/10 Datum, 30.11.2010. godine Na osnovu ~lana 45. stav 1. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine" br. 67/05), ~lana 12. stav 1. ta~ka a) Odluke o gra|evinskom zemlji{tu ("Slu`bene novine op}ine Kakanj" br. 1/06 ), op}inski na~elnik Op}ine Kakanj raspisuje:

Broj: 0-02/1-4241/10 Datum, 30.11.2010. godine Na osnovu ~lana 45. stav 1. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine" br. 67/05), ~lana 12. stav 1. ta~ka a) Odluke o gra|evinskom zemlji{tu ("Slu`bene novine op}ine Kakanj" br. 1/06 ), op}inski na~elnik Op}ine Kakanj raspisuje:

J AV N I K O N K U R S
za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta za izgradnju objekata na teritoriji op}ine Kakanj I. Predmet javnog konkursa Predmet ovog javnog konkursa je dodjela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta ozna~enog kao: PARCELA „ISPOD VARDE“: 1. NAMJENA: izgradnja stambeno-poslovnog objekta, 2. OZNAKA PARCELE: dio k.~.br. 1369/14 K.O. Kakanj (novi premjer), {to odgovara dijelu k.~.br. 414/9 k.o. Popi (stari premjer), lokacija ispod Varde do Elektrodistribucije Kakanj 3. POVR[INA GRA\EVINSKE PARCELE: 963,00 m2 4. ZONA GRA\EVINSKOG ZEMLJI[TA: I zona 5. URBANISTI^KO-TEHNI^KI USLOVI ZA IZGRADNJU: • Objekat je nepravilnog oblika, a dimenzije stranica iznose: 40,00+15,00+22,00+8,5+4,95+26,45m • Spratnost objekta: Po+P+S+Po • Sadr`aj: - podrum: skloni{te, skladi{ni prostor, prizemlje + sprat - poslovni prostori za obavljanje trgova~ke, ugostiteljske ili uslu`ne djelatnosti, potkrovlje stambene jedinice, kolektivno stanovanje, • Povr{ina pod stambeno-poslovnim objektom je cca 598,00 m2. • Investitor se obavezuje da o svom tro{ku obezbijedi sve potrebne priklju~ke na komunalnu infrastrukturu, da predmetni objekat locira prema uslovima datim prilikom izdavanja urbanisti~ke saglasnosti, da obezbijedi urbanisti~ko-tehni~ku dokumentaciju sa elaboratom o geolo{kom ispitivanju tla, a gabaritne dimenzije u horizontalnom i vertikalnom smislu prilagodi elaboratu i uslovima na terenu uz mogu}nost dostavljanja novog prijedloga idejnog rje{enja kojeg }e nadle`na slu`ba pregledati i dati svoju saglasnost ukoliko isti prihvati. 6. NAKNADE: a) akontativni dio naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te ukupne povr{ine 963,00 m2 x 35,00KM/m 2 = 33.705,00 KM (po~etna cijena) b) akontativni dio naknade po osnovu pripadaju}ih pogodnosti - renta u iznosu 76. 420,19 KM c) akontativni dio naknade za ure|enje zemlji{ta /ranija ulaganja/ u iznosu 30.861,90 KM Kona~an obra~un naknade za rentu i ure|enje zemlji{ta utvrdit }e se nakon izrade glavnog projekta u postupku izdavanja rje{enja o odobrenju gra|enja. II. Kriterij i mjerila za utvr|ivanje prava prvenstva: 1. Prijavu na konkurs mogu podnijeti fizi~ka i pravna lica. 2. Prvenstvo za dodjelu zemlji{ta iz ta~ke I ovog javnog konkursa radi izgradnje predmetnih objekata utvr|uje se na osnovu najvi{e ponu|ene cijene u odnosu na po~etno utvr|enu cijenu naknade za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te. Ponu|ena cijena ne smije biti manja od utvr|ene po~etne cijene naknade za zemlji{te ili ista kao po~etna. U slu~aju da dva ili vi{e fizi~kih ili pravnih lica ponude istu naknadu za zemlji{te, prvenstvo }e imati ono fizi~ko ili pravno lice koje je ranije podnijelo prijavu na javni konkurs, odnosno ~ija je ponuda ranije zaprimljena. 3. Naknade po osnovu pripadaju}ih pogodnosti - renta i naknada za ure|enje zemlji{ta su fiksne po 1m2 korisne povr{ine objekta. Kona~an obra~un naknada za rentu i ure|enje zemlji{ta utvrdit }e se u postuku izdavanja odobrenja za gradnju, kada }e se ta~ne korisne povr{ine objekta utvrditi na osnovu glavnih projekata. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati, kao i prijave ~ija ponu|ena cijena bude ni`a od po~etne ili ista kao po~etna. III. Gubitak prava kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja: Najuspje{niji ponu|a~ izgubit }e pravo na dodijeljeno zemlji{te u slijede}im slu~ajevima: - ako ne uplati naknade za dodijeljeno zemlji{te, koje }e se utvrditi rje{enjem Op}inskog vije}a o dodjeli zemlji{ta; - ako ne plati naknadu za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta u roku i na na~in utvr|en rje{enjem o urbanisti~koj saglasnosti; - ako odustane od izgradnje objekta na dodijeljenom zemlji{tu; - ako u roku od jedne godine od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli zemlji{ta na kori{tenje ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gra|enje; - ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za gra|enje ne izvede prete`an dio radova na gra|evini, tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom. IV. Dokumentacija Uz prijavu na konkurs potrebno je prilo`iti slijede}u dokumentaciju: - Naziv i adresu podnosioca prijave, kontakt-telefon. - Oznaka parcele za koju se prijava podnosi, broj katastarske ~estice, iznos ponude za naknadu za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te iskazanu u KM, s izjavom da ponu|a~ prihvata pla}anje utvr|ene naknade za rentu i ure|enje zemlji{ta. - Pravna lica du`na su prilo`iti izvod iz sudske registracije, odnosno kopiju registracije kod drugog nadle`nog organa. - U~esnik javnog konkursa mo`e konkurisati samo sa jednom ponudom za predmetnu parcelu. - Uplatnicu u vrijednosti od 10 % od po~etne vrijednosti naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te, sa naznakom „DEPOZIT za u~e{}e na javnom konkursu, parcela „____“. Uplatu izvr{it na depozitni ra~un bud`eta Op}ine Kakanj kod Raiffeisen bank broj: 1610550000100718, vrsta prihoda 721231, op}ina 043. Uz prijavu prilo`iti dokaz o uplati. U~esnicima ~ija ponuda ne bude prihva}ena, vratit }e se upla}eni iznos, a u~esnicima sa najpovoljnijom ponudom upla}eni iznos }e se ura~unati u naknadu za dodijeljeno zemlji{te. Upla}eni iznos depozita ne}e se vratitit u~esniku konkursa koji odustane od prijave nakon otvaranja ponuda, ukoliko je isti progla{en najuspje{nijim. - Svaki kandidat je du`an na ime u~estvovanja na konkursu uplatiti iznos od 100,00 KM na depozitni ra~un bud`eta Op}ine Kakanj kod Raiffeisen bank broj: 1610550000100718, vrsta prihoda 722439, op}ina 043, s naznakom „naknada za u~e{}e na javnom konkursu, parcela „_____“. Ova naknada se ne vra}a u~esnicima javnog konkursa. Uplatnica se prila`e odvojeno od ponude, prilikom predaje ponude na {alteru prijemne kancelarije. V. Dostava ponuda Prijave sa potrebnim prilozima dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom: Op}ina Kakanj, Slu`ba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, “Prijava za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta za izgradnju objekata na teritoriji op}ine Kakanj, parcela „_____ “. Ne otvarati! Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave se predaju po{tom ili na prijemnoj kancelariji Op}ine Kakanj, do 15 sati zadnjeg dana isteka roka za predaju. Po{iljke upu}ene po{tom trebaju tako|e sti}i na prijemnu kancelariju do tog vremena. Javno otvaranje ponuda izvr{it }e konkursna komisija, koju }e rje{enjem naknadno imenovati op}inski na~elnik. Datum i mjesto otvaranja ponuda odredit }e se naknadno, o ~emu }e se pismeno obavijestiti svi ponu|a~i. Ukoliko prvi u~esnik konkursa na rang-listi odustane od predlo`ene lokacije za dodjelu, ili mu to pravo bude oduzeto rje{enjem o gubitku prava kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja, gubi pravo na upla}eni iznos depozita, pravo na predmetnu lokaciju ima u~esnik javnog konkursa koji je bio drugi na listi prvenstva, s tim da njegova ponuda nemo`e biti manja od 10% ponude prvog u~esnika konkursa na rang-listi koji je odustao od predlo`ene lokacije za dodjelu ili mu je to pravo oduzeto rje{enjem o gubitku prava kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja. Ukoliko i drugorangirani ponu|a~ odustane od dodjele, postupak se poni{tava, te objavljuje novi javni konkurs za dodjelu zemlji{ta. VI. Ostalo Zaklju~ak o rezultatima konkursa Komisija }e dostaviti svim u~esnicima javnog konkursa u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda. U~esnici konkursa mogu u roku od 8 dana od dana prijema zaklju~ka o rezultatima konkursa izjaviti prigovor Op}inskom vije}u. Detaljne informacije u vezi urbanisti~ko-tehni~kih uslova izgradnje i drugih podataka mogu se se dobiti u Slu`bi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Kakanj. OP]INSKI NA^ELNIK Ja{arspahi} Mensur Suri

J AV N I K O N K U R S
za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta za izgradnju objekata na teritoriji op}ine Kakanj I. Predmet javnog konkursa Predmet ovog javnog konkursa je dodjela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta ozna~enog kao: PARCELA „PLANDI[TE“: 1. NAMJENA: izgradnja stambeno-poslovnog objekta 2. OZNAKA PARCELE: 1747/30 K.O. Kakanj (novi premjer), {to odgovara k.~.br. 467/3 k.o. Popi (stari premjer), lokacija Plandi{te 3. POVR[INA GRA\EVINSKE PARCELE: 1.100,00 m2 4. ZONA GRA\EVINSKOG ZEMLJI[TA: II zona 5. URBANISTI^KO-TEHNI^KI USLOVI ZA IZGRADNJU: • Dimenzije objekta su 8,00 m x 12,00 m. • Spratnost objekta: prizemlje i sprat. • Sadr`aj: - prizemlje: poslovni prostor za obavljanje trgova~ke, ugostiteljske ili uslu`ne djelatnosti koja nije zaga|iva~ i sprat: stanovanje • Povr{ina pod stambeno-poslovnim objektom je 96,00 m2. • Investitor se obavezuje da o svom tro{ku obezbijedi sve potrebne priklju~ke na komunalnu infrastrukturu, da od parcele ozna~ene kao k.~.br. 1757 k.o. Kakanj (n.p.) objekat udalji 3,00 m mjereno od sjeveroisto~ne strane objekta, od parcele ozna~ene kao k.~.br. 1747/1 k.o. Kakanj (n.p.) objekat udalji 5,0 m mjereno od sjeverozapadne strane objekta, ostale plohe rastojanja od susjednih parcela i objekata su zadovoljene, te da obezbijedi urbanisti~ko-tehni~ku dokumentaciju sa elaboratom o geolo{kom ispitivanju tla. 6. NAKNADE: a) naknada za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te ukupne povr{ine 1.100,00 m2 x 35,00=38.500,00 KM (po~etna cijena) b) naknada po osnovu pripadaju}ih pogodnosti - renta u iznosu 6.091,77 KM c) naknada za ure|enje zemlji{ta /ranija ulaganja/ u iznosu 2.619,65 KM II. Kriterij i mjerila za utvr|ivanje prava prvenstva: 1. Prijavu na konkurs mogu podnijeti fizi~ka i pravna lica. 2. Prvenstvo za dodjelu zemlji{ta iz ta~ke I ovog javnog konkursa radi izgradnje predmetnih objekata, utvr|uje se na osnovu najvi{e ponu|ene cijene u odnosu na po~etno utvr|enu cijenu naknade za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te. Ponu|ena cijena ne smije biti manja od utvr|ene po~etne cijene naknade za zemlji{te ili ista kao po~etna. U slu~aju da dva ili vi{e fizi~kih ili pravnih lica ponude istu naknadu za zemlji{te, prvenstvo }e imati ono fizi~ko ili pravno lice koje je ranije podnijelo prijavu na javni konkurs, odnosno ~ija je ponuda ranije zaprimljena. 3. Naknade po osnovu pripadaju}ih pogodnosti - renta i naknada za ure|enje zemlji{ta su fiksne po 1m2 korisne povr{ine objekta. Kona~an obra~un naknada za rentu i ure|enje zemlji{ta utvrdit }e se u postuku izdavanja odobrenja za gradnju, kada }e se ta~ne korisne povr{ine objekta utvrditi na osnovu glavnih projekata. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati, kao i prijave ~ija ponu|ena cijena bude ni`a od po~etne ili ista kao po~etna. III. Gubitak prava kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja: Najuspje{niji ponu|a~ izgubit }e pravo na dodijeljeno zemlji{te u slijede}im slu~ajevima: - ako ne uplati naknade za dodijeljeno zemlji{te, koje }e se utvrditi rje{enjem Op}inskog vije}a o dodjeli zemlji{ta; - ako ne plati naknadu za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta u roku i na na~in utvr|en rje{enjem o urbanisti~koj saglasnosti; - ako odustane od izgradnje objekta na dodijeljenom zemlji{tu; - ako u roku od jedne godine od dana pravosna`nosti rje{enja o dodijeli zemlji{ta na kori{tenje ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gra|enje; - ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za gra|enje ne izvede prete`an dio radova na gra|evini, tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom; IV. Dokumentacija Uz prijavu na konkurs potrebno je prilo`iti slijede}u dokumentaciju: - Naziv i adresu podnosioca prijave, kontakt-telefon. - Oznaka parcele za koju se prijava podnosi, broj katastarske ~estice, iznos ponude za naknadu za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te iskazanu u KM, s izjavom da ponu|a~ prihvata pla}anje utvr|ene naknade za rentu i ure|enje zemlji{ta. - Pravna lica du`na su prilo`iti izvod iz sudske registracije, odnosno kopiju registracije kod drugog nadle`nog organa. - U~esnik javnog konkursa mo`e konkurisati samo sa jednom ponudom za predmetnu parcelu. - Uplatnicu u vrijednosti od 10 % od po~etne vrijednosti naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te, sa naznakom „DEPOZIT za u~e{}e na javnom konkursu, parcela „____“. Uplatu izvr{iti na depozitni ra~un bud`eta Op}ine Kakanj kod Raiffeisen bank broj: 1610550000100718, vrsta prihoda 721231, op}ina 043. Uz prijavu prilo`iti dokaz o uplati. U~esnicima ~ija ponuda ne bude prihva}ena, vratit }e se upla}eni iznos, a u~esnicima sa najpovoljnijom ponudom upla}eni iznos }e se ura~unati u naknadu za dodijeljeno zemlji{te. Upla}eni iznos depozita ne}e se vratitit u~esniku konkursa koji odustane od prijave nakon otvaranja ponuda, ukoliko je isti progla{en najuspje{nijim. - Svaki kandidat je du`an na ime u~estvovanja na konkursu uplatiti iznos od 100,00 KM na depozitni ra~un bud`eta Op}ine Kakanj kod Raiffeisen bank broj: 1610550000100718, vrsta prihoda 722439, op}ina 043, s naznakom „naknada za u~e{}e na javnom konkursu, parcela „_____“. Ova naknada se ne vra}a u~esnicima javnog konkursa. Uplatnica se prila`e odvojeno od ponude, prilikom predaje ponude na {alteru prijemne kancelarije. V. Dostava ponuda Prijave sa potrebnim prilozima dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom: Op}ina Kakanj, Slu`ba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, “Prijava za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta za izgradnju objekata na teritoriji op}ine Kakanj, parcela „_____ “. Ne otvarati! Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave se predaju po{tom ili na prijemnoj kancelariji Op}ine Kakanj, do 15 h zadnjeg dana isteka roka za predaju. Po{iljke upu}ene po{tom trebaju tako|e sti}i na prijemnu kancelariju do tog vremena. Javno otvaranje ponuda izvr{it }e konkursna komisija, koju }e rje{enjem naknadno imenovati op}inski na~elnik. Datum i mjesto otvaranja ponuda odredit }e se naknadno, o ~emu }e se pismeno obavijestiti svi ponu|a~i. Ukoliko prvi u~esnik konkursa na rang-listi odustane od predlo`ene lokacije za dodjelu, ili mu to pravo bude oduzeto rje{enjem o gubitku prava kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja, gubi pravo na upla}eni iznos depozita, pravo na predmetnu lokaciju ima u~esnik javnog konkursa koji je bio drugi na listi prvenstva, s tim da njegova ponuda nemo`e biti manja od 10% ponude prvog u~esnika konkursa na rang listi koji je odustao od predlo`ene lokacije za dodjelu ili mu je to pravo oduzeto rje{enjem o gubitku prava kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja. Ukoliko i drugorangirani ponu|a~ odustane od dodjele postupak se poni{tava, te objavljuje novi javni konkurs za dodjelu zemlji{ta. VI. Ostalo Zaklju~ak o rezultatima konkursa Komisija }e dostaviti svim u~esnicima javnog konkursa u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda. U~esnici konkursa mogu u roku od 8 dana od dana prijema zaklju~ka o rezultatima konkursa izjaviti prigovor Op}inskom vije}u. Detaljne informacije u vezi urbanisti~ko-tehni~kih uslova izgradnje i drugih podataka mogu se se dobiti u Slu`bi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Kakanj. OP]INSKI NA^ELNIK Ja{arspahi} Mensur Suri

OSLOBO\ENJE godine utorak, 7. decembar 2010.
resti`nu Karlovu nagradu gradaAachenadobit}e sljede}e godine {ef Evropske centralnebankeJean-ClaudeTrichet za zasluge oko o~uvanjastabilnostieura i evropskogfinansijskog tr`i{ta, prenosi Deutsche Welle. U obja{njenju direktorija koji dodjeljuje po~asnu Karlovu nagradu grada Aachena i koja }e biti uru~ena Trichetu pi{e da }e ona uputiti signal evropskoj valutnoj uniji da osigura postojanje stabilnog eura. Trichet, koji funkciju {efa ECBa obavlja jo{ od 2003. godine, slovi kao jedan od najva`nijih i najja~ih za{titnika eura i koji je u finansijskoj krizi evropskog tr`i{ta odigrao jednu od najve}ih, vode}ih uloga. Kako ka`u mnogi stru~njaci, a s time su se o~ito slo`ili i ~lanovi direktorija u Aachenu, bez Tricheta i ECB-a finansijska kriza, kao i ona u pojedinim dr`avama, protekla bi ili zavr{ila znatno dramati~nije. Istovremeno, kako je izjavio jedan od glasnogovornika spomenutog direktorija, dodjelom Karlove nagrade Trichetu `eli se dati podr{ku evropskoj politici i ohrabriti je u pogledu poduzimanja novih koraka u ostvarivanju politi~ke unije koja bi djelotvorno upravljala ekonomskom i finansijskom politikom, a povratak na razne nacionalne valute nije ispravno rje{enje. Valuta euro je 2002. godine dobio ovu renomiranu nagradu. Nju je tada primio onda{nji {ef ECB-a Wim Duisenberg, a u obja{njenju

SVIJET FINANSIJA
Karlova nagrada grada Aachena

21

P

Priznanje za
Jean-Claudea Tricheta
[ef Evropske centralne banke dobit }e idu}e godine ovu nagradu za zasluge oko o~uvanja stabilnosti eura i evropskog finansijskog tr`i{ta
je pisalo da je euro zaslu`io Karlovu nagradu zbog epohalnog doprinosa zajedni~kom `ivotu naroda u Evropi. KarlovanagradagradaAachena (dodjeljuje se jo{ od 1950. godine) spada me|u najrenomiranije politi~ke nagrade u Evropi, a dobivaju je one osobe ili institucijekoje su se istakle u zalaganju ili radu na podru~ju evropskog ujedinjavanja, odnosno njegovog o~uvanja i u~vr{}enja. Nagrada dotirana s 5.000 eura ove godine bila je uru~ena poljskom premijeru Donaldu Tusku. Prija{njih godina ovo priznanje dobili su njema~ka kancelarka Angela Merkel, papa Ivan Pavao II, biv{i ameri~ki predsjednik Bill Clinton, nekada{nji britanski premijer Tony Blair, nekada{nji ~e{ki predsjednik Vaclav Havel i raniji njema~ki kancelar Konrad Adenauer.

BiH

EU

Danas samit EU - Rusija
Samit Evropska unija Rusija, koji }e danas biti odr`an u Bruxellesu, za glavne teme imat }e zajedni~ke izazove s kojim se suo~avajuBruxelles i Moskva, kao {to su situacija u globalnoj ekonomiji i klimatske promjene. Tokom samita razgovarat }e se i o bilateralnimodnosima, uklju~uju}i i program Partnerstvo za modernizaciju, ali i o regionalnim i me|unarodnim pitanjima. Sastanku }e prisustvovati predsjednik Vije}a EU Herman van Rompuy, predsjednik Evropske komisije Jose ManuelBarroso, visokapredstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnostCatherineAshton i komesar za trgovinu Karel de Gucht, dok }e Moskvupredstavljatipredsjednik DmitrijMedvedev i {ef ruske diplomatije Sergej Lavrov. - Drago mi je {to }u se ponovo susresti s predsjednikom Medvedevom. Ovaj samit }e nam pru`iti sjajnu priliku da razgovaramo o rezultatima samita G-20 odr`anog u Seulu i privrednom oporavku. Razgovarat }emo i o napretku u bilateralnim odnosima, uklju~uju}i i pristupanje Rusije Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, viznom re`imu, susjedstvu i ljudskim pravima, rekao je Van Rompuy uo~i samita. Barroso je kazao da o~ekuje uspje{an samit i zna~ajan napredak u klju~nim domenima. - Upravo smo postiglibilateralni uspjeh po pitanju pristupanja Rusije STO i sna`no podr`avamo ruske napore da postanu ~lanica u 2011. godini. To }e poja~ati trgovinu i investicije i doprinijeti obostranom ekonomskom rastu. Ovo bi trebalodatinovizamah i na{im razgovorima o novomevropsko-ruskom sporazumu i programu Partnerstvo za modernizaciju, koji je klju~ni u podr`avanju politi~kih i ekonomskih reformi u Rusiji, dodao je Barroso.

Bruxelles

Jean-Claude Trichet

Intesa Sanpaolo banka godine u zapadnoj Evropi
IntesaSanpaoloprogla{ena je bankomgodine u zapadnojEvropi, a Grupa je tako|er osvojila naslov najbolje banke u Italiji i najbolje banke u Srbiji, zahvaljuju}i Banca Intesa Beograd. Tri presti`ne nagrade uru~ene su na sve~anosti u Londonu, saop}eno je iz ove banke. Intesa Sanpaolo grupa progla{ena je Bankom godine u zapadnoj Evropi od bankarskog autoritativnog londonskog finansijskog ~asopisa Financial Times Group. Nagrada, koja se smatra standardom za izvrsnost u bankarstvu u svijetu finansija, dodijeljena je od ocjenjiva~kog tijela na osnovu istaknute aktivnosti tokom proteklih 12 mjeseci u razdoblju karakteriziranom kao globalna nesigurnost @iri The Banker magazina je impresioniran rasponomnamjenskikreiranih(tailor-made) inicijativapokrenutih od Intesa Sanpaolo za pomo} likvidnosti i kapitalizaciji malih i srednjih poduze}a. The Banker je tako|er proglasio Intesa Sanpaolo za najbolju banku u Italiji u 2010, dok je Banca Intesa Beograd, ~lan Grupacije od 2005. godine, imenovana za najbolju banku u Srbiji.

Ekolo{ka kohezija zapadnog Balkana
Pitanja koja se ti~u za{tite `ivotne sredine trebala bi postati integralni dio procesakreiranja i provo|enjaekonomskih, socijalnih i ostalih politika u skladu sa standardima Evropske unije, a na tom planu neophodna je regionalna saradnja, re~eno je ju~er na konferenciji Ekolo{kakohezijazapadnogBalkana u Beogradu. SekretarMinistarstva`ivotnesredine i prostornogplaniranjaSrbijeIvicaRadovi}kazao je da vi{e od dvije tre}ine stanovni{tva regiona zapadnog Balkana nije zadovoljnostanjem u oblasti`ivotne sredine. On je naveo da je veoma zna~ajno i pitanje odr`ivog razvoja kao i uskla|ivanjedoma}egzakonodavstva s evropskim propisima, kao i primjena tih dokumenata i ja~anjejavnesvijesti o ekolo{kim pitanjima. Radovi} je ukazao da je bitnapromjena lo{ih navika, kao i me|usobna saradnja me|u zemljamazapadnogBalkana.

Beograd

AleksandraKnezMilojkovi}, koordinatoricaBellspokreta, koji je organiziraokonferenciju, navela je da je taj pokret u fazi prikupljanja potpisa gra|ana za ~vr{}uregionalnu saradnju u oblasti`ivotnesredine i da je do sadaprikupljeno 60.000 potpisa. Regionalna konferencija bit }e zavr{ena danas, a prisustvuje joj vi{e od 150 u~esnika iz 30 gradova u regionu. Cilj skupa je da se uka`e na neophodnostregionalnesaradnje u oblasti `ivotne sredine i odr`ivog razvoja.

22

BIZNIS I EKONOMIJA

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Zavr{en seminar o HACCP sistemu
“HACCP sistem i njegova imple men ta ci ja“ na ziv je pe to dnevne edukacije koja je ju~er okon~ana u Sarajevu, u organizaciji konsultantske ku}e Biobase. Ovaj edukativni program za zva nje HAC CP me nad`er (savjetnik za kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane i bolesti prenosivih hranom), koji traje ve} ~etvrtu godinu, odr`an je u Centru za edukaciju i speci ja li za ci ju ka dra kon sul tan tske ku}e Bio-base. Seminaru je prisustvovalo deset polaznika iz javnog i privatnog sektora. Po okon~anju edu ka ci je do di je ljeni su im certifikati, tako da je do sada ovu edukaciju pro{lo vi{e od 350 osoba iz BiH. Zva nje HAC CP me nad`er je pri mje nji vo u im ple men ta ci ji o odr`ava nju HAC CP sis te ma koji je postao zakonska obaveza, a ~ijom se provedbom ispunjavaju i inspekcijski zahtjevi. To zna~i da fir me ko ja se ba ve proizvodnjom i preradom hrane za `ivo ti nje i lju de mo ra ju ima ti re ali zi ran HAC CP sis tem radi za{tite zdravlja potro{a~a. Edu ka ci ja je na mi je nje na po je din ci ma sa ili bez ra dnog is kus tva, stru~nja ci ma i uposlenicima iz ugostiteljstva, proizvodnje, distribucije, transporta i trgovine hranom, veteri ne, sa ni tar nog in`injer stva, prehrambene tehnologije, poljo pri vre de, agro no mi je, bi ohe mi je, he mi je, bi olo gi je i tr`nim in spe kto ra ti ma.

Nakon obustave proizvodnje u tri HE

Ima struje za sve potro{a~e
Najte`a situacija u Elektroprivredi HZ-HB, koja je ugasila tri hidroelektrane • Stabilizira se protok vode prema akumulacijama na Neretvi • Termoelektrane u punom pogonu
Velike padavine i bujanje i izlijevanje rijeka utje~u na proizvodnju i isporuku elektri~ne energije iz bh. hidrocentrala, ali je unato~ tome elektroenergetski sistem stabilan, a potro{a~i uredno snabdjeveni. Niti jedan od velikih, ali ni ostalih potro{a~a nije u re`imu redukcije u isporuci i potro{nji. Najte`e posljedice nevremena osje}aju se trenutno u Elektroprivredi HZ-HB, koja je minulog vikenda morala ugasiti HE Rama i Pe} Mlini kod Gruda. Ovaj potez iz Mostara obrazlo`en je obilnim padavinama, koje uzrokuju poplave, posebno pove}anje vodostaja rijeke Neretve. Prije nekoliko dana, po nalogu Agencije za vodno podru~je Jadranskoga mora, s kojom su u stalnom kontaktu. obustavljena je proizvodnja i na crpnoj HE ^apljina. Unato~ velikim energetskim gubitcima koje ima zbog aktualne situacije, jer nije u mogu}nosti proizvesti vi{e od 60 posto elektri~ne energije, EPHZ-HB in ter ven tnom kupnjom struje na tr`i{tu za sada uspijeva osigurati nedostaju}e koli~ine, kako bi svi kupci bili opskrbljeni. Ova elektroprivreda i na taj na~in doprinosi spre~avanju i ubla`avanju posljedica obilnim oborina unato~ ~injenici da }e iz toga proiste}i gubitak. Direktor proizvodnje u sistemu HE na Trebi{njici iz sastava Elektroprivrede Republike Srpske Blagota Markovi} ka`e da svi proizvodni kapaciteti na elektranama Trebinje i Dubrovnik rade punom snagom.

Svi potro{a~i u urednom re`imu napajanja: PHE ^apljina

Vodostaj oborio cijene
O tome kakve posljedice padavine, porast vodotoka i poplave imaju na tr`i{tu elektri~ne energije u regiji, kratak raport dobili smo u EFT Grupi, najzna~ajnijem trgovcu strujom u ovom dijelu Evrope. - Trenutne vremenske prilike se odra`avaju na energetsku situaciju u regionu. Proizvodnja HE je na rekordnom nivou, pa su raspolo`ivi vi{kovi elektri~ne energije u regionu tako|er pove}ani. To se odrazilo na cijenu, ve}a ponuda je oborila cijenu elektri~ne energije. Zbog daljeg pada cijena, vi{kovi elektri~ne energije u regionu se sada izvoze u zapadnu Evropu, izjavio je za Oslobo|enje Nenad Savi} iz EFT Grupe. - Ovakve padavine i protoci vode nisu zabilje`eni u dalekoj pro{losti i mi to trenutno analiziramo sa aspekta sigurnosti brane, koja u ovom ~asu nije ugro`ena, rekao je on za Oslobo|enje. Dotoci vode u sistem HE na Neretvi se stabilizira, saznali smo u Direkciji, ~iji su glavni i tehni~ki direktori ju~er bili u obilasku hidroakumulacija. Uz sve to, prava je sre}a da termoelektrane u Tuzli i Kaknju rade prema dogovorenom re`imu, a vremenske prilike ne ugro`avaju iskop uglja, pa je njivo snabdijevanje gorivom u skladu s planom i potrebama. Uprava EPBiH ovih dana je vi{e okupirana doga|anjima u Nadzornom odboru kompanije i odlukama koje bi mogla donijeti Skup{tina ovog dioni~kog dru{tva, ali to su vi{e kadrovska nego tehni~ka pitanja.
H. ARIFAGI]

RS: Premija za mljekare
Mi nis tar stvo po ljo pri vre de, {umarstva i vodoprivrede RS-a isplatilo je 1,4 miliona KM premija za ukupno 9,2 miliona litara mli je ka ot kuplje nog u sep tembru od poljoprivrednih proizvo|a~a. Premije su ispla}ene za vi{e od 11.000 poljoprivrednika i devet pravnih lica koja se bave proizvodnjom mlijeka. U toku je obrada podataka o isporu~enom i otkupljenom mlijeku u novembru, a nakon toga i za decembar, kako bi isplata ovih premija bila obezbije|ena {to skori je.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 239 - 7. 12. 2010. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Okolinska dozvola za blok 7 TE Tuzla
1.955830 1.457350 1.466945 26.584947 0.078294 0.263095 0.699882 1.781501 0.567864 0.245751 0.215192 1.498563 0.994179 2.314352 1.476446 0.047202 1.831455

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.450082 1.459629 26.452353 0.077904 0.261783 0.696392 1.772615 0.565032 0.244525 0.214118 1.491089 0.989221 2.302810 1.469082 0.046966 1.822321

1.955830 1.453716 1.463287 26.518650 0.078099 0.262439 0.698137 1.777058 0.566448 0.245138 0.214655 1.494826 0.991700 2.308581 1.472764 0.047084 1.826888

SDR (Special Drawing Rights) na dan 03. 12. 2010 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 03. 12. 2010 =

USD1.53662 BAM2.268880

Federalno Ministarstvo okoli{a i turizma dostavilo je Elektroprivredi BiH, poslije dobijanja dozvole za blok 8 u Termoelektrani Kakanj, i rje{enje o izdavanju okolinske dozvole za izgradnju bloka 7 u TE Tuzla, instaliranog kapaciteta 450 megavata, {to je klju~na dozvola za podno{enje zahtjeva za urbanisti~ku saglasnost ovog ministarstva za dobijanje prethodne dozvole za izgradnju koju izdaje Federalna regulatorna agencija za elektri~nu energiju. Time su stvoreni svi neophodni preduslovi za izgradnju ovog zna~ajnog zamjenskog proizvodnog kapaciteta, ~ija jeukupnapredra~unska investiciona vrijednost, u blok 7 i Rudnike Kreka, 842 miliona eura.

Za izgradnju bloka 7 bit }e anga`irano oko 6.500 radnika

Po~etak izgradnje predvi|en je za sredinu 2012, a realizacija projektatrajat}e oko pet godina. Za izgradnju bloka 7 bit }e anga`irano oko 6.500 radnika. Po~etakeksploatacije, predvi|en za 2017. godinu, zna~io biupo{ljavanje 265 novih radnika u TE Tuzla,uz upo{ljavanje jo{ 900 rudara u Rudnicima Kreka.

U okolinskoj dozvoli precizno su navedene mjere koje EPBiH mora poduzeti radi ubla`avanja mogu}ih negativnih efekata u fazi izgradnje bloka 7 na kvalitet zraka, vode i zemlji{ta, utjecaja na stanovni{tvo, mikroklimatske faktore, floru i faunu, ali i na kulturno-historijsko i arheolo{ko naslije|e, kao i mjere koje su gotovo identi~ne kao mjere u toku izgradnje koje se moraju poduzeti u toku eksploatacije bloka 7. Dobijanje okolinske dozvole jedan je od redovnih poslova i obaveza EPBiH u pripremi realizacije ambicioznih investicionih planova do 2030. godine, me|u kojima je, kao najve}a i najva`nija, investicija u blok 7 TE Tuzla, saop}eno je iz EPBiH.

OSLOBO\ENJE godine utorak, 7. decembar 2010. Me|unarodna konferencija o mjeriteljstvu

BIZNIS I EKONOMIJA

23

U op}inama ^apljina i Jablanica

Jedina oblast u kojoj je BiH

napredovala
Mjeriteljstvo je zna~ajno iz razloga {to ono predstavlja klju~nu komponentu infrastrukture kvaliteta zajedno sa standardizacijom, ocjenjivanjem uskla|enosti i akreditiranjem
U~injeno je sve {to je bilo potrebno da se sistem mjeriteljstva u BiH oja~a i pobolj{a, jer je taj sistem i prije postojao, ali je funkcionirao na osnovu zakona i principa naslije|enih iz biv{e Jugoslavije, ka zao je vo di telj pro je kta Ja~anje sistema mjeriteljstva u BiH Du{an Kordik na otvaranju dvodnevne me|unarodne konferencije o mjeriteljstvu koja je po~ela ju~er u Sarajevu. On je dodao kako je Institut za mjeriteljstvo BiH jo{ prije sedam godina dobio novu zakonsku regulativu, ali ako BiH `eli u}i u Evropsku uniju, morat }e sve zakone uskladiti s propisima EU.

Formiranje recikla`nih dvori{ta
U op}inama ^apljina i Jablanica po~eli su infrastrukturni radovi formiranja recikla`nih dvori{ta pri javnim komunalnim poduze}ima, saop}eno je iz Udru`enja za poduzetni{tvo i posao LiNK Mostar. To je omogu}eno projektom Sistemi upravljanja otpadom iz poduze}a, koji se realizira na podru~ju ovih op}ina, a ~iji lider je italijanska nevladina organizacija COSPE, dok je lokalni partner LiNK. Trogodi{nji projekt finansira italijansko ministarstvo vanjskih poslova, a sufinansira italijanska regija Toskana. Od bh. institucija projekt finansijski podr`ava federalno Ministarstvo okoli{a i turizma. Glavni cilj projekta je uspostavitiodr`ivimehanizamsabiranja, selektiranja i valorizacije korisnog krutog otpada kreiranjem modelakojeg~inimre`asabiranjaputem koje je omogu}eno sakupljanje otpadne robe. Specifi~nost projekta je u tome {to planira realizaciju sistema sakupljanja odre|enog korisnog otpada koji dolazi iz industrijske proizvodnje, trgovinskih, uslu`nih i drugih privrednih djelatnosti. U novoformirana dva recikla`nadvori{ta bit }e anga`irani kao zaposlenici pripadnici romske zajednice u Jablanici i ugro`enih socijalnih kategorijama u ^apljini. Saradnja na ovom projektu javnih institucija op}ina ^apljina i Jablanica, kao i Ministarstva trgovine, turizma i za{tite okoli{a Hercegova~ko-neretvanskog kantona je definirana posebnim sporazumom koji su potpisali svi u~esnici u projektu.

Sa ju~era{njeg skupa u Sarajevu

Foto: S. GUBELI]

Milion eura
Tokom konferencije istaknuto je da je mjeriteljstvo zna~ajno iz razloga {to ono predstavlja klju~nu komponentu infrastrukture kvaliteta zajedno sa standardizacijom, ocjenjivanjem uskla|enosti i akre di ti ra njem. Pro jekt Ja~anje sistema mjeriteljstva u BiH finansira EU iz IPA fondova sa milion eura. - Ovo je prvi put da EU poma`e kompletan projekt, koji uklju~uje pomo} u smislu opreme, edukacije i implementacije u ovoj oblasti. Ovo je jako zna~ajno jer }emo uspjeti kroz projekt nabaviti opremu vrlo visokog tehnolo{kog nivoa, kazao je direktor Instituta za mjeriteljstvo BiH Esad Tuzovi}. Prema njegovim rije~ima,

drugi va`an aspekt pomo}i EU odnosi se na edukaciju zaposlenih u Institutu, jer su kroz ovaj projekt mogli, osim obrazovanja, ste}i i prakti~na iskustva rada u laboratorijama u inostranstvu, prije svega u Austriji, Slova~koj i ^e{koj. Tako|er, ja~anje kapaciteta In sti tu ta za mje ri telj stvo va`no je i za privredne subjekte jer }e mo}i testirati svoje proizvode i dobiti potrebne certifikate za izvoz. Tuzovi} isti~e da je Institut za mjeriteljstvo BiH regionalno visoko pozicioniran i radi po principima EU. Me|utim, i dalje postoji problem za bh. privrednike u smislu laboratorijskog testiranja proizvoda namijenjenih za izvoz i njihovog certificiranja. - EU laboratorije koje to rade su uvijek u privatnom vlasni{tvu. Ipak, mi smo malo tr`i{te i privatni biznis se te{ko opredjeljuje da pravi te laboratorije, pa poku{avamo da Institut za mjeriteljstvo, koji je na neki na~in zadu`en

za razvijanje laboratorijskog prostora, napravi te laboratorije kako bismo zadovoljili potrebe privrednih subjekata da mogu iza}i na strana tr`i{ta, rekao je Tuzovi}.

Svakodnevni `ivot
Otpravnik poslova Delegacije EU u BiH Boris Jaro~evi~ ka`e da, iako se mjeriteljstvo sma tra pre vi {e te hni~kom obla{}u, ima utjecaj na svakodnevni `ivot ljudi, ne samo na trgovinu i proizvode nego i na zdravlje, okolinu... Prema njegovim rije~ima, mjeriteljstvo je jedina oblast u kojoj je BiH u proteklih devet mjeseci napravila odre|eni napredak. U radu konferencije u~estvuju predstavnici Instituta za mjeriteljstvo BiH, entitetskih zavoda za mjeriteljstvo, predstavnici mjeriteljskih laboratorija i tijela, predstavnici dr`avne vlade, me|unarodnih organizacija, nevladinih istra`iva~kih organizacija i akademskih tijela.
J. Sa.

Prezentiran sajam Energija, industrija i rudarstvo
U Vanjskotrgovinskoj komori BiH odr`ana je prezentacija sajma Energija, industrija i rudarstvo koji }e biti odr`an u junu 2011. godine u Tuzli. Organizator sajma je firma Tuzlanski sajam, koja je specijalizirana za organizaciju doga|aja ovog tipa, a uz partnerstvo VTKBiH, Univerziteta u Tuzli, Vlade Tuzlanskog kantona i Op}ine Tuzla. Sna`nu podr{ku projektu ve} u inicijalnoj fazi dala je Ambasada Danske u BiH, koja je najavila aktivnu ulogu u pripremi i realizaciji sajma kroz animiranje danske privrede i stvaranje uslova za dolazak danskih privrednika u Tuzlu. Predsjednik VTKBiH Veselin Polja{evi} iskazao je, kao doma}in i inicijator predstavljanja sajma, bh. privrednicima i predstavnicima privrednih komora, spremnost VTKBiH da pru`i podr{ku sajamskim aktivnostima. Naglasio je kako su specijalizirani sajmovi u trendu, tako da se mo`e o~ekivati da Tuzlanski sajam ponudi BiH i regionu novi i druga~iji poslovni koncept. Sajam bi trebao okupiti privredne subjekte i institucije koje su u proizvodnom ili drugom obliku tijesno povezane s energetikom, industrijom i rudarstvom. Sajam je i prilika da BiH poka`e svoje privredne i nau~ne potencijale i dostignu}a te da na osnovu izlaga~a i u~esnika iz drugih zemalja dobije nove ideje budu}eg razvoja, saop}ila je Bosanska medijska grupa.

Moskva: Skup o islamskim finansijama
The Moscow Times, u saradnji s Ruskim muftijskim vije}em i Rusko-arapskim poslovnim vije}em, 14. decembra u Moskvi organizirat }e me|unarodnu konferenciju “Islam ske fi nan si je: mo gu}nosti za razvoj Rusije”. Rusija, kao zemlja u kojoj `ivi oko 23 miliona muslimana, uveliko je zainteresirana za uspostavljanje bankarskog sistema na islamskim principima, kao i za ~vr{}e ekonomske veze sa zemljama bogatog Zaljeva. Ruska Federacija traga za modelom islamskog bankar-

Po znanje u fabriku
stva koji bi mogla uklopiti u svoj zakonodavni sistem, pa su joj od velike pomo}i savjeti iz Bosna Bank International, kao banke koja je, budu}i da u BiH nema zakona o islamskom bankarstvu, uspjela na}i modalitete kako svoje proizvode i usluge, kreirane po {erijatu, uskladiti s legislativom prilago|enom konvencionalnim bankama. Na konferenciji u Moskvi u~estvovat }e i predstavnici Ministarstva i ekonomskog razvoja Ruske Federacije, Asocijacije regionalnih banaka Rusije, Agencije regionalnog finansijskog centra Almaty, ministarstva industrije i trgovine te ekonomije Tatarstana, kao i predstavnici razli~itih kompanija i medija, saop}eno je iz BBI-ja. Studenti Gra|evinskog fakulteta u Tuzli posjetili su fabriku YTONG gra|evinskih elemenata XELLA BH. Stru~no osoblje XELLE im je odr`alo predavanje o YTONG materijalima i prezentiralo mogu}nosti YTONG sistema gradnje, s obzirom na to da plan i program predmeta Gra|evinski materijali predvi|a i obavezan obilazak fabrike. Osnovni cilj ove posjete je bio da se studenti upoznaju sa savremenim materijalima i svim njihovim prednostima prilikom gradnje objekata. U okviru svojih aktivnosti, kompanija XELLA BH ula`e maksimalne napore da da {to ve}i doprinos obrazovanju, odnosno {to boljem informiranju budu}ih gra|evinskih stru~njaka. Studenti su u pogonu bili u mogu}nosti vidjeti sve faze proizvodnje YTONG materijala te slu{ati prezentaciju o YTONG sistemu gradnje koju su vodili voditelj za razvoj proizvoda Ademir ]atovi} i voditelj za razvoj projekata u XELLI BH Jasmin Huremovi}. H. A.

24 BERZANSKI IZVJE[TAJI
1.438,31
BIFX

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE
682,80
ERS10

906,61

SASX-10

889,16

SASX-30

913,99

BIRS

1.433,72

FIRS

Banjalu~ka berza

Trgovanje na SASE

Vanredna aukcija
dionicama Energoinvesta
Na trgovanju na Sarajevskoj berzi ju~er je os tva ren uku pan pro met od 1.218.092,75 KM. U sklopu 76 transakcija ukupno je prometovano 126.889 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji iznosio je 55.496,81 KM, u sklopu 26 transakcija prometovano je 51.040 vrijednosnih papira. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 8.740,22 KM, u sklopu {est transakcija prometovane su 733 dionice. Na kotaciji kompanija najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama Bosnalijek d.d. Sarajevo u iznosu od 7.935,00 KM. Kurs ovog emitenta je iznosio 13,80 KM. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 6.236,00 KM, u sklopu 12 transakcija prometovano je 1.358 dionica. Na kotaciji fondova najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF Herbos fond d.d. Mostar u iznosu od 4.431,82 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 5,92 KM. Na ko ta ci ji ob ve zni ca os tva ren je pro met u uku pnoj vri je dnos ti od 40.520,59 KM, u sklopu osam transakcija prometovano je 48.949 obveznica. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 1.939,12 KM, dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostvaren ukupan promet u iznosu od 38.581,47 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 124.184,54 KM, u sklopu 44 transakcije prometovano je 6.540 dionica. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo u iznosu od 53.930,83 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 18,89 KM. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 531.787,40 KM, u sklopu pet transakcija prometovana je 5.981 dionica. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta BOR ban ka d.d. Sa ra je vo u izno su od 531.000,00 KM. Kurs ovog emi ten ta iznosio je 100,00 KM. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emitenta BOR Banka d.d. Sarajevo od 33,33 posto i dostigle su cijenu od 100,00 KM, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent DI Janj tvornica gra|evinske stolarije od 25,00 posto i dostigao cijenu od 0,75 KM. Odr`ana je vanredna aukcija dionicama emitenta Energoinvest DVI d.d. Sarajevo. U okviru 1 transakcije prometovano je 63.328 di oni ca u vri je dnos ti od 506.624,00 KM.

Obavljeno 55 transakcija

Najtra`enije akcije Nove banke
Od obveznica najvi{e se trgovalo obveznicama MKD Sinergija plus d.o.o Banja Luka od 38.933,33 KM
Na ju~era{njem trgovanju na Banjalu~koj berzi ostvaren je promet od 323.669,94 KM, kroz 55 transakcija. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet je ostvaren akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se od 197.547,92 KM, po prosje~noj cijeni od 1,01 KM, ~ime je ostvaren pad u odnosu na pro{lo trgovanje za -2,88 posto. Ukupan promet obveznicama iznosio je 71.733,12 KM. Od obveznica najvi{e se trgovalo obveznicama MKD Sinergija plus d.o.o Banja Luka u vrijednosti od 38.933,33 KM. Nije bilo promjene prosje~ne cijene. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Jahorina Koin a.d. Pale, trgovalo se u iznosu od 34.137,75 KM, po prosje~noj cijeni od 3,39 KM, {to predstavlja rast cijene za 9,71 posto. Akcije pet fondova su ostvarile rast prosje~ne cijene, od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF Bors invest fonda a.d. Banja Luka (10,00 posto), i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 2,31 KM. Akcije dva fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene, a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Kristal invest fonda a.d. Banja Luka (-7,96 posto), i ovim akcijama se trgovalo po prosje~noj cijeni od 5,55 KM. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama Veterinarska stanica a.d. Lakta{i, trgovalo se od 1.720,00 KM, po prosje~noj cijeni od 0,40 KM.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 6. decembar/prosinac 2010.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO 13,80 5,10 3,01 2,99 5,92 43,00 42,00 40,00 39,00 38,00 89,00 97,00 81,00 18,89 69,29 2,00 8,80 63,00 53,00 26,89 12,50 37,00 56,00 -1,22 -4,02 -0,66 4,83 2,06 0,00 -0,71 -0,07 0,18 0,05 0,00 0,00 1,89 2,61 -1,02 -7,41 3,47 0,00 0,00 3,43 8,70 5,71 0,00 14,00 5,10 3,01 2,99 6,00 43,00 42,00 40,00 39,00 38,00 89,00 97,00 81,00 19,00 70,00 2,00 8,80 63,00 53,00 26,96 12,50 37,00 56,00 13,70 5,09 3,01 2,85 5,80 43,00 42,00 40,00 39,00 38,00 89,00 97,00 81,00 18,30 68,00 2,00 8,79 63,00 53,00 26,00 12,50 37,00 56,00 575 158 130 480 748 1.145 998 877 877 881 31.013 2.012 11.146 2.864 96 27 392 100 150 147 187 470 40 1.567 500 5.310 53 194 424 7.935,00 805,22 391,30 1.412,88 4.431,82 492,35 419,16 350,80 342,03 334,78 27.601,57 1.951,64 9.028,26 53.930,83 6.678,00 54,00 3.447,68 6.300,00 7.950,00 3.953,15 2.337,50 17.390,00 2.240,00 18.883,38 1.020,00 531.000,00 159,00 310,40 318,00 4 2 2 4 6 1 1 1 1 1 1 1 1 15 7 1 3 5 1 3 1 2 1 4 1 2 1 1 1

Banjalu~ka berza Kursna lista za 6. decembar 2010.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF BONUS DD SARAJEVO ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Autoprevoz a.d. Banja Luka Boksit a.d. Milici ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic Elektrodistribucija a.d. Pale Elektrokrajina a.d. Banja Luka Hidroelektrane na Drini a.d. Visegrad Hidroelektrane na Trebisnjici a.d. Trebinje Nova banka a.d. Banja Luka RiTE Gacko a.d. Gacko RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Jedinstvo a.d. Novi Grad Napredak a.d. Bijeljina Veterinarska stanica a.d. Laktasi Republika Srpska - izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 4 MKD Sinergija plus d.o.o Banja Luka 3,03 2,31 6,16 3,39 5,55 3,3 3,89 0,2 1,45(A) 0,4 37,7095 36,0412 36,0466 35,1795 100(A) 0,66 10 0,16 9,71 -7,96 4,76 -0,26 3,03 2,31 6,16 3,39 5,55 3,3 3,89 3,03 2,31 6,16 3,17 5,55 3,3 3,89 0,2 1,45 0,4 37,151 36 36,011 35,104 100 80 56 90 10.075 20 27 163 1.900 578 4.300 25.808 5.552 43.023 15.800 584 242,40 129,36 554,40 34.137,75 111,00 89,10 634,07 380,00 838,10 1.720,00 9.732,07 2.001,01 15.508,34 5.558,37 38.933,33 0,0014 0,513 0,8 0,408 0,303 0,39 0,41 1,01(A) 0,16 0,21 1,45 0 -2,1 3,9 -5,12 0 0 -1,91 -2,88 0 0 0 0,0014 0,513 0,8 0,408 0,303 0,39 0,41 1,01 0,16 0,21 1,45 0,0014 0,513 0,8 0,408 0,303 0,39 0,41 1,01 0,16 0,21 1,45 392.796 1.370 2.831 2.519 1.000 13.740 2.000 195.592 5.700 4.000 1.913 549,91 702,81 2.264,80 1.027,75 303,00 5.358,60 820,00 197.547,92 912,00 840,00 2.773,85

KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. A FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. B FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. C FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. D FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. E FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA E FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA H FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA K PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO JP HT DD MOSTAR IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO POBJEDA SPORT D.D. GORAzDE (K4) RMU BANOVICI DD BANOVICI RMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE SOLANA DD TUZLA sIPAD KOMERC DD SARAJEVO BOR BANKA DD SARAJEVO FAMOS D.D. SARAJEVO FEROELEKTRO DD SARAJEVO DI JANJ TVORNICA GRADEVINSKE STOL. DD 12,04 19,23 12,10 11,99 2,04 -18,40 2,04 2,04 100,00 33,33 100,00 100,00 3,00 0,00 3,00 3,00 1,60 0,00 1,60 1,60 0,75 -25,00 0,75 0,75

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA 0 0,2 0 1,45 0 0,4 1,91 38 0,76 36,1 2,08 36,06 -0,2 35,2511 0 100

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

91,36

$ 0,07 %

4,43

$ 1,86 %

1.413,80

$ 0,54 %

29,64

$ 1,26 %

2,337

$ 0,52 %

789,00

$ 1,28 %

568,50

$ 0,87 %

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 25

Klizi{te brane Bogati}i ne miruje

Prijeti 1,5 tona

kubika zemlje
Slu`ba CZ Trnova uvela de`ure • U opasnosti sva naselja uzvodno od brane • Padaju blokovi ma{inske ku}e
Op}inska slu`ba Civilne za{tite Trnova uvela je de`ure i tokom vikenda, kako bi se pratilo stanje klizi{ta kod brane u Bogati}ima, kazao je ju~er za Oslobo|enje Esad Veli}, pomo}nik na~elnika ove op}ine. - Ja sam radio ju~er, kolega u subotu, pratimo i obavje{tavamo uprave Civilne za{tite FBiH i Kantona Sarajevo o stanju na terenu. Bo~ni zid brane je pao u petak, dijelovi ma{inske ku}e po~eli su otpadati tokom vikenda, blokovi zidovi, samo je pitanje vremena kada }e se i ona sru~iti, napomenuo je Veli}. Prema Veli}evim rije~ima, puno je u posljednje vrijeme pri~e i posmatranja, a u~inaka nema. - Ju~er je iznad klizi{ta kru`io helikopter, ali nam u upravama
Pitanje je trenutka kada }e se ku}a sru{iti u korito @eljeznice
Foto: S. GUBELI]

nisu znali re}i o ~emu se radi. Samo je pitanje trenutka kada }e se u korito @eljeznice sru~iti 1,5 tona kubika zemlje. Tada bi brana dostigla visinu od nekoliko metara, protok vode bi stao i ugrozio sva naselja uzvodno od Bogati}a, naglasio je Veli}, te dodao kako bi se s vremenom u opasnosti na{la i naselja nizvodno od brane.

Kako je podsjetio Veli}, centralno klizi{te javilo se u dijelu Trnova koji pripada RS-u, a zemlja klizi u federalni dio op}ine, pa bi bilo logi~no da se projekat njegove sanacije koordinira na dr`avnom nivou. - Pro fe so ri Zlat ko Lan gof, D`evad Sara~ i Ljubomir Roki} uradili su projekat sanacije i na sastanku u Ministarstvu sigur-

nosti re~eno je da bi to ko{talo oko 4,5 miliona KM. Oni su, kako sam shvatio, zamislili da se kroz korito @eljeznice provedu cijevi, kako protok vode ne bi stao kada ga zemlja zatrpa. Nama i jeste cilj da se naselja i uzvodno i nizvodno od brane osiguraju od poplava, dodao je Veli}.
J. M.

Sanacija platoa ispred zgrade Svjetlosti

Na terenu i uposlenici CZ Stari Grad

Nema vi{e klizanja po plo~ama
Krajem novembra po~ela je izmjena kamenih plo~a u Ulici Muhameda Kantard`i}a izme|u ulica Branilaca Sarajeva i Ferhadije, odnosno na platou ispred zgrade Svjetlosti. Op}ina Centar je za ovaj projekat izdvojila iz bud`eta 178 hiljada maraka. Zavr{etak radova planiran je za 60 dana, {to najvi{e zavisi od vremenskih prilika. Radnici gra|evinske firme Se la, ko ja je oda bra na za izvo|enje radova, zamijenili su stare cijevi za odvod povr{inskih voda i na dionici do Ulice branilaca Sarajeva uklonili stare o{te}ene plo~e. Stare plo~e bile su glatke, zbog ~ega je u vri je me snje`nih padavina ovaj plato postajao klizali{te. Stoga }e umjesto njih biti postavljene one od bijelog kamena - hre{e, debljine {est centimetara, koji je u velikoj mjeri otporan

Uskoro slijede i radovi u Ferhadiji, za koje }e biti anga`ovana firma Grakop

Obru{ila se ku}a u Talirevi}a ulici
Postavljanje plo~a od hre{e

na djelovanje lo{ih vremenskih uticaja. Po{to je u pitanju strogi centar gradske jezgre, za izvo|enje radova pribavljeno je pozitivno mi{ljenje Zavoda za za{titu kulturno-historijskog naslije|a Kantona Sarajevo. Slu`ba za pros tor no ure|enje i komunalne poslo-

ve Op}ine Centar priprema ugovor koji treba biti sklopljen sa gra|evinskom firmom Gra kop za za mje nu o{te}enih plo~a du` Ulice Ferhadija na dijelu koji pripada Centru, od spomen -obilje`ja Vje~na vatra do Gajevog trga.
S. Hu.

Slu`ba civilne za{tite Op}ine Stari Grad redovno je izlazila na teren i pratila doga|aje putem Operativnog centra Slu`be CZ, koji prima informacije od raznih subjekata: gra|ana, sekretara MZ, PS Stari Grad i drugih, nakon ~ega upo sle ni ci Slu`be CZ odmah izlaze na teren i obavljaju poslove iz svoje nadle`nosti. Nivo Miljacke, Mo{}anice i Bistri~kog potoka bio je u granicama normale i nije bilo prijetnji od izlijevanja, ali su problem pred-

stavljali ru{evni objekti gdje je, usljed pa da vi na, do la zi lo do obru{avanja. Na osnovu dojave Policijske uprave Stari Grad da je sa napu{tene ku}e u Talirevi}a ulici 15 do{lo do obru{avanja crijepa, oluka, potkova i drugog materijala, kako na ulicu, tako i na objekte u Dugom sokaku kod broja 8, uposlenici Slu`be CZ Stari Grad su odmah iza{li na lice mjesta i postavili za{titne trake i table upozorenja, te obavijestili nadle`ne slu`be.

26 SARAJEVSKA HRONIKA
Deminiranje lokaliteta Pretis

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Pri kraju izgradnja rezervoara Donji Mihaljevi}i

Voda za vi{e dijelove

Dobro{evi}a

I BOJNIKA
Zna~aj za pitku vodu Pera~kog vrela
Ambasador Republike Austrije u Bosni i Hercegovini Donatus Köck i v.d. na~elnika Op}ine Vogo{}a Edin Smaji} ju~er su u prisustvu brojnih zvanica sve~ano otvorili radove deminiranja na lokalitetu Pretis-Nisa u Vogo{}i. Lokacija se prostire na povr{ini od 51.340 kvadratnih metara i njeno ~i{}enje je od velike va`nosti za stanovnike op}ine Vogo{}a i Kantona Sarajevo, jer se prostire u vodozahvatu Pera~ko vrelo, koje se koristi za snabdijevanje pitkom vodom Kantona Sarajevo. Tako|er, va`nost radova na lokaciji se ogleda u stvaranju uslova sigurnog okru`enja za stanovnike op}ine Vogo{}a, kao i za privredni razvoj industrijske zone u sklopu fabrike Pretis. Sredstva za deminiranje pomenute lokacije obezbijedila je vlada Austrije sa 170.448,80 eura. Zbog vrlo slo`ene lokacije na kojoj se nalaze protivpje{adijske mine, kasetne bombe i ostali NUS, ugovoreni rok radova je 80 radnih dana, a deminiranje }e raditi firma AMPHIBIA d.o.o. Sarajevo. S. Hu.

U 2011. Op}ina Novi Grad i Kanton }e sufinansirati sa po 1.150.000 maraka izgradnju distributivne mre`e za izgra|ene rezervoare
Izgradnja rezervoara Donji Mihaljevi}i je u zavr{noj fazi, a on je dio vodovodnog sistema Dobro{evi}i - Bojnik sa transportom vode iz pravca Ba~evo - Stup. “Ministarstvo prostornog ure|enja KS-a, prema potpisnom sporazumu sa Op}inom Novi Grad, obavezalo se da }e putem KJKP Vodovod i kanalizacija izgraditi pumpnu stanicu, dovodni i potisni cjevovod i dio distributivne vodovodne mre`e. Kad se zavr{e ti radovi, gra|ani u gornjim dijelovima naselja u obuhvatu RP Bojnik - Dobro{evi}i ispod kote 622 metra nadmorske visne mo}i }e se uredno snabdijevati vodom sa gradskog vodovoda“ istakao je Dervo ^olak, hod`i}, pomo}nik na~elnika za investicije i komunalne poslove Novog Grada. Sporazumom koji je potpisan izme|u Op}ine, Ministarstva i KJKP Vodovod i kanalizacija dogovorena je re ali za ci ja pro je kta vo do snabdijevanja naselja u obuhvatu RP Bojnik - Dobro{e-

Nakon rezervoara, slijedi gradnja mre`e

OKOM KAMERE

vi}i. Ovim sporazumom procijenjena je vrijednost radova na 8.830.000 maraka i precizirano fazno izvo|enje radova. Od planirnih radova izgradnje vodosnabdijevanja naselja u obuhvatu pomenutog RP-a ura|ena je rekonstrukcija pumpne stanice Stup, dovodni i potisni cjevovod pumpne stanice Reljevo - rezervoar Reljevo, pumpna stanica Reljevo, rezervoar Reljevo, te izgra|en dio distributivne mre`e ovog rezervoara.

U narednoj godini, a po na ve de nom spo ra zu mu, Op}ina i Kanton }e sufinansirati sa po 1.150.000 maraka izgradnju preostalog dijela dis tri bu ti vne mre`e iz gra|enih rezervoara. Realizacijom ovog projekta rje{avaju se najva`niji infrastrukturni problemi u op}ini i ostvaruju mogu}nosti da gra|ani ovih podru~ja imaju iste infrastrukturne uvjete kao i oni koji `ive u urbanom dijelu op}ine.
S. HUREMOVI]

Foto: D. TORCHE

DZ Vrazova Ne radi ultrazvuk za srce
pa redovno uni{tavaju plo~e {to uveliko kvari sliku na{eg grada. Na sre}u, nadle`ni su izdvojili sredstva kako bi sva o{te}enja redovno bila sanirana, {to je bio slu~aj i ovaj put, iako je zima ve} uveliko stigla. S. Hu.

Radno u Ferhadiji
Na najfrekventnijoj sarajevskoj {etnici, Ferhadiji, tokom ju~era{njeg dana obnavljane su polomljene plo~e. Poznato je da na ovom lokalitetu nesavjesni voza~i ne mare zbog zabrane prolaska za motorna vozila,

SONDA STI@E
U Domu zdravlja Centar u Vrazovoj, odnosno na Internom odjeljenju, ve} du`e vrijeme ne radi ultrazvuk za srce, tako da mnogi pacijenti, kako bi obavili snimanje i dobili nalaze moraju i}i u Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu na Odjeljenje za kardiovaskularna oboljenja. “Zbog preoptere}enosti velikog broja pacijenata za snimanje, na ultrazvuku za srce ~esto dolazi do pucanja sonde, tako da ovaj aparat ne mo`e raditi dok se ne zamijeni sonda, a svaka od njih ima svoj rok trajanja. Upravo ovih dana dobili smo obe}anja za donaciju nove sonde za ovaj aparat, koju o~ekujemo da dobijemo do kraja decembra. ^im sti gne i bu de

do kraja decembra

Kantonalna Vlada

Podvla~enje crte
Sjednica kantonalne Vlade trebala bi se odr`ati krajem ove ili po~etkom naredne sedmice, na kojoj }e njeni ~lanovi podvu}i crtu kada je u pitanju 2010. godina, kazao nam je ju~er v.d. premijera Zlatko Mesi}. - Ministar finansija Muhamed Kozadra obavlja razgovore sa svim ~lanovima Vlade, kako bismo na sjednici vidjeli da li na nekim stavkama ima neutro{enih sredstava i mo`e li se obaviti neka preraspodjela, dodao je Mesi}.
J. M.

Ove sedmice po dvije ulaznice za filmska ostvarenja koja se prikazuju u multiplexu Cinema City dobili su: Maja Demirovi}, Melisa Fazli} i Samir [i{i}. Svi dobitnici karte moraju podi}i na blagajni 1 multiplexa izme|u 13 i 14 sati na dan projekcije uz li~ni dokument. ^itaoci koji `ele do}i do besplatnih ulaznica trebaju isje}i kupon sa na{ih strana i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja.

Sa nama u svijet filma

Pacijenti moraju sa~ekati snimanje

ugra|ena na ultrazvuk, pacijenti }e mo}i obavljati snimanje srca i u Domu zdravlja Centar u Vrazovoj“, kazao je

Arman [arki}, glasnogovornik JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
Mr. B.

OSLOBO\ENJE godine utorak, 7. decembar 2010.

SARAJEVSKA HRONIKA 27
DE@URNI TELEFON

Obra}anje Emira Gegaja vije}nicima Novog Sarajeva

276-982

Haram dr`avi

VA@NIJI TELEFONI
MUP

svaka kap

moje krvi
Predsjedavaju}i Vije}a obe}ao razgovor sa na~elnikom

Vratite mi prijeratne radnje, a ja }u vama ona dva zida {to ste mi ih ‘97. dodijelili, poru~io RVI • Usvojen nacrt bud`eta za 2011.
“Presuda Op}inskog suda u ovom pre dme tu je pra vo sna`na i izvr{na i mi moramo postupiti prema njoj. U suprotnom, sve bi bila zloupotreba ovla{tenja i nepostupanje po sudskom nalogu, {to je krivi~no djelo. Ovo je dugogodi{nji problem. Rije~ je o neplati{i sa oko 70 hiljada maraka duga. To je novac Op}ine i do sada smo nekoliko puta izlazili ususret gospodinu Gegaju i odga|ali delo`aciju, ali sada imamo pravosna`nu sudsku presudu koju moramo izvr{iti“ pojasnio je pravobrani, lac Op}ine Novo Sarajevo Amir Mehmedagi}. Ono {to je Gegaj konkretno isposlovao petominutnim obra}anjem vije}nicima je obe}anje predsjedavaju}eg OVa Neboj{e Simi}a da }e sa pravobraniocem i na~elnikom prije zakazane delo`acije odr`ati sastanak kako bi poku{ali izna}i eventualno rje{enje povoljno i za Gegaja i za Op}inu. Ina~e, vije}nici su na 23. redovnoj sjednici, pored ostalog, usvojili Statut Op}ine i nacrt bud`eta za 2011. od 19.310.500 KM. A. SMAJOVI]

“Haram dr`avi svaka kap moje krvi. Sve op}ine su rije{ile pitanje RVI-ja, samo Novo Sarajevo nije. Sa Trga heroja istjerani su gotovo svi borci, ostali smo Had`ija i ja. Vratite meni moje tri prijeratne radnje, a ja vama odmah ona dva zida {to mi ih je 1997. Op}ina Novo Sarajevo dodijelila. Ni{ta ja nisam dobio. Molim samo da se sa~eka moratorij i ono {to Me|unarodni sud odlu~i ja potpisujem da }e tako biti. Ne bje`im od duga, on postoji, ali ne mo`ete izbaciti na ulicu neko-

ga ko je ulo`io hiljade maraka u jedan poslovni prostor“. Ovo je dio obra}anja RVI-ja Emira Gegaja Op}inskom vije}u Novog Sarajeva od kojeg je ju~er zatra`io rje{avanje svog problema. Iako su se vije}nici slo`ili da mu treba pomo}i, a pojedini za govornicom, koji ga li~no poznaju, potvrdili da je njegova ratna zasluga neupitna, sude}i prema rije~ima novosarajevskog pravobranioca, delo`acija iz poslovnog prostora koja je zakazana za 16. ovog mjeseca je nesporna.

KUD Ilija{ nastupio u KSC-u

@elim da ti budem drug
U organizaciji KUD-a Ilija{ odr`an je humanitarni koncert “@elim da ti budem drug“ kao podr{ka djeci , sa posebnim potrebama i njihovim roditeljima u kino -sali KSC-a Ilija{. Brojni posjetitelji, djeca i roditelji mogli su u`ivati u zanimljivom programu sekcija KUD-a Ilija{. U subotu su za djecu organizirane likovna i muzi~ka radionica. U foajeu kina odr`ana je i prodajna izlo`ba radova ~lanova Udru`enja “Budi mi drug“ Na . ru~no oslikanim maramama i slikama djeca su pokazala svoje znanje i talenat, a posjetitelji su kupovinom njihovih djela pomogli rad Udru`enja.

122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA

Alta se otvara 18. decembra
Trgova~ki centar Alta na Marindvoru otvori}e vrata 18. decembra, a u toku je useljenje zakupaca prostora u ovom objektu. Biv{i ameri~ki ambasador u BiH Douglas McElhaney polo`io je kamen temeljac ovog modernog trgovinskog centra, a projektant objekta je sarajevski arhitekta Igor Grozdani}. Ukupna povr{ina centra, sa dvije podzemne eta`e, dva sprata i vi{e od 200 gara`nih mjesta, iznosi oko 20.000 kvadratnih metara.
16, Be~ 7.15 i 14.55, Amsterdam10.15, Minhen 13, Keln 13.50, Ankona 17.55 i Istanbul 18.

Isklju~enja struje i vode
Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 9 do 11 sati Paromlinska 5, od 9 do 11.30 Od`ak i Gornja i Donja Presjenica, a od 9 do 15 sati Vreoca, Vran~i}i, Faleti}i 2 i ^obanija 3. Od 8 do 16 sati bez struje }e biti Hrasnica mejdan. Zbog popravljanja kvarova na mre`i danas }e od 9 do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju sljede}ih ulica: Grbavi~ka, Kasima Had`i}a, Tr~ivode, Mahmuta Bu{atlije ~ikma, Sabita U`i~anina i Izeta Deli}a.
kim danom osim petkom u 8 sati, Frankfurt, Mannheim, Forshjam, Karlsruhe, [tutgart i Uhlm, Be~, Graz svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover, Hildesheim, Gottingen i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8, subotom u 17 sati, Minhen svaki dan u 8, subotom u 17 sati, Ljubljana utorak, ~etvrtak i nedjelja u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6, Split svaki dan u 10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Novi Pazar i Sjenica svaki dan u 7, 15, 21 i 22 sata, Pljevlja svaki dan u 16 sati, Bijelo Polje utorak, petak i nedjelja u 8 sati, Skoplje, Gostivar i Tetovo utorkom i petkom u 18.30 sati, Br~ko svaki dan u 6.30 i 15.35 sati i svakim danom osim subote u 14 sati, Banja Vru}ica u 15.15 sati svaki dan, Banja Lu-

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

9 4

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a 15.30 sati, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem,radnim danima u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30, a preko Visokog iKaknja svakim danom u 21 sat, a radnim danom u 5.30, Vare{ svaki dan u 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, Breza svaki dan u 7.30, 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, 10.30, 13.30, 14.30, 15. 5 i 19.30 1 sati, Kakanj i Visoko svaki dan u 6, 8, 8.30, 9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30 i 19.30, a radnim danima u 7, 10, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko radnim danima u 10.45 i 15.15 sati, Busova~a radnim danima u 10.30 i 14.30 sati, Fojnica i Kiseljak svaki dan u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.55, a radnim danima u 5.30, Kiseljak radnim danima u 16.15.

VOZOVI

Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30) Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

Polasci iz Sarajeva:

Dolasci:

Istanbul 8.50, Sofija 9.35, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.40, Minhen 12.25, Keln 13.20, Be~ 14.10 i 21.40, Zagreb 15.30 i 22, Amsterdam 15.45

Dolasci u Sarajevo iz:

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege i Breda utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam i Amsterdam u 8 sati utorkom i subotom, Mastricht utorkom, subotom u 8 sati, Den Hag u 8 sati utorkom, Utrecht utorkom u 8, ~etvrtkom u 16 sati, Paris, Rennes, Clermont-Ferrand petkom u 9 sati, Helsingor utorkom u 12, petkom u 13.30 sati, Berlin ~etvrkom u 8, subotom u 17 sati, Dortmund, Essen, Duizburg, Dusseldorf i Keln sva-

AVIONI
Polasci:
Beograd 6:20 i 16.35, Zagreb 6:30 i

ka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 7 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 7, 10, 14 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, a radnim danima u 15.30 sati, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.20, 14, 15.35, 16, 17, 18, 20 i radnim danima u 9.30 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 17.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15.35, 16, 17 i 18, te radnim danima u 9.30 sati,

28

KULTURA

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Vinkovci Probe predstave “Vrtlar“ u punom jeku

Kad mediji
prave svijet!
Ulogu vrtlara Jasmina Rasade tuma~i Tuzlak Midhat Mido Ku{ljugi}, a ispred tuzlanskog ansambla u predstavi igraju jo{ Nermin Omi}, Elvira Aljuki} i Nenad Tomi}. Vinkov~ane predstavljaju Tatjana Bertok - Zupkovi}, Vladimir Andri} i Maja Lu~i}
Na sceni Gradskog kazali{ta “Joza Ivaki}“ u Vinkovcima u srijedu je na programu premijera predstave “Vrtlar“ kooprodu, kcijski projekat vinkova~kog kazali{ta i Narodnog pozori{ta Tuzla, ra|en po tekstu Davora Spi{i}a, a u re`iji Dra`ena Feren~ine. Rije~ je o predstavi koja na jednostavnim primjerima raskrinkava apsurde modernog dru{tva, zasnovanog na medijskim temeljima.
Scena sa probe: Elvira Aljuki}, Mido Ku{ljugi} i Vladimir Andri}

Novo tr`i{te
Ulogu vrtlara Jasmina Rasade tuma~i Tuzlak Midhat Mido Ku{ljugi}, a ispred tuzlanskog ansambla u predstavi igraju jo{ Nermin Omi}, Elvira Aljuki} i Nenad Tomi}. Vinkov~ane predstavljaju Tatjana Bertok - Zupkovi}, Vladimir Andri} i Maja Lu~i}. - Ovo mi je jedna od najugodnijih saradnji, pogotovo jer je rije~ o dva kazali{ta. Radi se o odli~noj ekipi iz Tuzle, koju ranije nisam poznavao, tako da nisam mogao ni birati, ali vjerujte da je odabir izvrstan. Zadovoljstvo je raditi sa ovako kvalitetnim glumcima, kazao nam je re`iser Feren~ina, dodaju}i da je kroz predstavu poku{ao pokazati ka-

Nermin Omi} i Mido Ku{ljugi}

ko “svaka budala mo`e uspjeti zahvaljuju}i medijima“ . U konkretnom slu~aju zahvaljuju}i medijima uspjeh se naklonio Jasminu Rasadi, vrtlaru koji nakon saobra}ajne nesre}e zavr{i kod jednog od najbogatijih ljudi u dr`avi, te svojim vrtlarskim frazama o “plodnoj zemlji“ “rasadi“ i , “adekvatnim sezonama“ prvo zaludi svog doma}ina i njegovu suprugu, potom predsjednika dr`ave, a onda i cijelu naciju. Na kraju postaje predsjednik dr`ave.

- Ostale uloge grade ovaj lik, jer je Vrtlar proizvod ljudi koji su oko njega. U mnogome je to primjetno u stvarnom svijetu, gdje mediji od bezvrijednih ljudi, koji su bez nekih velikih kapaciteta, prave veli~ine, kazao nam je Midhat Mido Ku{ljugi}, isti~u}i da je premijera “Vrtlara“ jedna od rijetkih premijera koje }e igrati izvan Narodnog pozori{ta Tuzla, gdje predstava dolazi sedam dana kasnije. Za koprodukciju kazali{ta i po-

zori{ta zaslu`ni su ravnatelj prvog Ivica Zupkovi}, te direktor drugog Armin ]ati}.

Budu}nost u koprodukcijama
Na kon prvih susreta, zaklju~eno je da je koprodukcija na~in da se sa malo novca napravi dobra predstava, ali i da se otvori novo tr`i{te, {to je posebno zna~ajno za Narodno pozori{te Tuzla, koje ima namjeru igrati i u dijelovima Hrvatske.

- Nama je izuzetno drago {to smo dogovorili saradnju sa kazali{tem iz Vinkovaca. Podijelili smo tro{kove, tako da nam je i zbog toga ova saradnja dobrodo{la. Vjerujem da je budu}nost pozori{ta u dobrim koprodukcijama. Mi smo nedavno imali sli~nu saradnju sa zeni~kim pozori{tem, sada sa vinkova~kim, a namjeravamo nastaviti u istom smijeru, otkrio je Armin ]ati}, v.d. direktora Narodnog pozori{ta Tuzla. Njegov vinkova~ki kolega Ivica Zupkovi} smatra da su koprodukcije odli~an izbor za kazali{ta poput njegovog. - Imam pozitivna iskustva kada je rije~ o koprodukcijama. Mislim da su koprodukcije dobro rje{enje, pogotovo za ovu regiju, i mislim da }e se sve vi{e kazali{ta okretati njima. Dakle, kazali{ta se otvaraju, festivali se otvaraju i za predstave iz susjednih zemalja, zaklju~io je Zupkovi}, dodaju}i da mladi glumaci iz vinkova~kog ansambla mogu mnogo toga nau~iti od starijih kolega iz Tuzle, te da je i to vrijednost “Vrtlara“ kao koprodukcijskog projekta.
A. [E]KANOVI]

Jajce

Dodijeljeni evropski oskari

[opovi dani na Plivi
U Jajcu je proteklih dana odr`ana tradicionalna knji`evna manifestacija “[opovi dani na Plivi“. Deveto izdanje ove manifes ta ci je obu hva ti lo je gostovanje knji`evnika u osnovnim i srednjim {kolama, polaganje vijenca i ~itanje pjesama pred spomenikom Nikoli [opu, te posjetu pjesnikovoj ku}i. U okviru sredi{njeg dije la pro gra ma, ko ji je odr`an u Domu kulture Jajce, predstavljena je Knji`evna zaklada “Fra Grgo Marti}“ i njena izdanja, te uru~ene nagrade u~enicima jaja~kih {kola, koji su napisali najbolje literarne radove na ovogodi{njem knji`evnom natje~aju. Anto Zirdum i Jasmina Hanjali} govorili su o pjesni{tvu Jozefine Dautbegovi} - Krajinovi}, nakon ~ega su pjesnici iz Viteza, Sarajeva, Donjeg Vakufa, Kre{eva, Zenice, Mrkonji}-Grada, Banje Luke i Jajca, ~itali svoje stihove, saop}ili su organizatori.

Roman Polanski osvojio nagradu za re`iju
Roman Polanski je u estonskoj prijestolnici Tallinnu osvojio Evropsku filmsku nagradu za re`iju, dok su nagrade za najboljeg glumca i glumicu osvojili Ewan McGregor i Sylvie Testud. Polanski je nagra|en za svoj politi~ki triler “Pisac iz sjene“ (The Ghostwriter), dok je {kotski glumac McGregor nagradu dobio za ulogu u istom filmu, objavljeno je na internetskoj stranici Evropske filmske akademije koja dodjeljuje priznanja. Evropsku filmsku nagradu za najbolju `ensku ulogu, za koju je bila nominirana i hrvatska glumica Zrinka Cvite{i}, osvojila je francuska glumica Sylvie Testud za ulogu u filmu “Lourdes“ Cvite{i}eva je bila nominira. na za ulogu u filmu “Na putu“ reda, teljice Jasmile @bani}. Film “Pisac iz sjene“ osvojio je i nagradu za najbolji evropski film, filmsku muziku, scenarij i scenografi-

Roman Polanski

ju, a 76-godi{nji Polanski, koji nije mogao osobno do}i u Tallinn i preuzeti nagradu, zahvalio je `iriju i suradnicima putem videoporuke. Na-

grada za `ivotno djelo dodijeljena je {vicarskom glumcu Brunu Ganzu. Evropske Oscare 23. put dodijelila je Evropska filmska akademija.

IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, c.g, kablovska, Hrasno. tel. 062/183-581. IZDAJEM dvije sobe na Dobrinji IV sa upotrebom kuhinje i kupatila. Tel. 065/490-837. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan na A. Polju. Tel. 532-800, 061/342-858. IZDAJEM dvije gara`e na Mejta{u. Tel. 062/127-128. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan blizu Tu`ila{tva BiH, [vrakino. Tel. 065/323-852.

IZDAJEM namje{ten stan 80m2 ekstra kod Holidey inna strancima ili poslovnim ljudima. Tel. 061/897-959. IZDAJEM namje{ten 50m2 stan studenticama, grijanje, kablovska, poseban ulaz, Ilid`a-Pejton. tel. 063/270-800. IZDAJEM dvosoban 60m2, dugoro~ni najam ili prodajem, Kvadrant. tel. 061/701128. IZDAJEM dvoiposoban sta na Alipa{inom C faza. tel. 033/654-038. IZDAJEM potpuno namje{ten jednosoban stan sa centralnim grijanjem, Porodice Ribar. Tel. 061/209-705. IZDAJEM poslovni prostor 12m2, mokri ~vor, Karingtovka ul. Te{anjska. Tel. 033/442-998 i 062/139-085. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, plinsko grijanje, kod okretaljke Jezero. Tel. 033/442-998 i 062/139-085. IZDAJEM u centru trosoban stan, komplet namje{ten i opremljen na du`i period zvati iza 16 sati. Tel. 062/692-777. IZDAJEM kompletno namje{ten stan 71m2, Marindvor, 2 sprat, plinsko grijanje, inter. kab. TV, dnevni boravak, svije spava}e sobe, kupatilo. Mob. 061/072-845, 062/649-370. IZDAJEM gara`u, Ul. ^ekalu{a, u blizini Doma policije. Mob. 061/106-532. IZDAJEM na ^. Vili adaptiran troiposoban stan 100m2, dva balkona, nenamje{ten. Tel. 061/074-131. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini hotela Bristol, centralno grijanje, kablovska TV. Tel. 033/652-293. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, sa cen. grijanjem, na Alipa{inom poljuB faza. Mob. 061/439-379. IZDAJEM super namje{ten trosoban stan, na Marin Dvoru. Mob. 061/812-046. IZDAJEM trosoban namje{ten stan za 3 studenta ili studentice blizu kampusa. Pofali~ka br. 20. Tel. 659-834.

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM ku}u u Binje`evu — Had`i}i sa zemljom za ku}u ili stan u Sarajevu ili bli`oj okolini. Mob. 061/158-763. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM dvosoban stan 57m2 u vrani~inim neboderima na VII katu za stan do 90m2 u centru. Tel. 061/864-651 i 033/618-944. MIJENJAM jednosoban stan ili prodajem u Kasindolu za Kanton Sarajevo. Mob. 062/348-159. MIJENJAM garsonjeru ili prodajem u Sarajevu, Mejta{, ul. Nikole Ka{ikovi}a br. 7/II, centralno grijanje s balkonom za stan u Banja Luci. Mob. 065/589-171. MIJENJAM zemlji{te 830m2 na Palama za sli~no u Kantonu Sarajevo. tel. 061/199-439. MIJENJAM stan na Alipa{inom C faza 67m2, I sprat za ku}u u ni`im djelovima Sarajeva ili za poslovni prostor. Tel. 061/749-305. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446196. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

NEKRETNINE POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBAN stan za kupovinu u centru grada Ul. Alipa{ina, D. Ozme, Jezero, Ko{evo od 45-65m2. Tel. 061/565-598. POTREBNO vi{e stanova do 60m2 namje{tenih i praznih za iznajmljivanje i prodaju za poznate klijente, agencije. Tel. 062/465-466.

IZDAJEM namje{ten stan u centru. Tel. 061/347-685. IZDAJEM namje{tenu sobu sa upotrebom kupatila i kuhinje, A. Polje, Ul. Ante Babi}a. Tel. 033/545-311. IZDAJEM namje{tenu sobu, studentici, 200 KM. Tel. 646-434. IZDAJEM gara`u kod Doma zdravlja Stari grad. Tel. 061/377-196. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206. ILID@A — Lu`ani, iznajmljujem stan 65m2 `enama bez djece, 350 KM. mob. 066/324-343. U STROGOM centru povoljno izdajemo kancelarije I i II sprat, ugra|ena ionformati~ka infrastruktura. Tel. 033/225-281. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan na Stupu (Ba~i}i), kirija 500 KM. Mob. 061/198-642. IZDAJEM stan, Alipa{ino polje B faza, Trg ZAVNOBIHA, III sprat, 40m2, centralno, internet, kablovska, telefon. Mob. 061/172-997. IZDAJEM potpuno namje{ten jednosoban stan, centralno, Hrasno I, ul. Porodice Ribara. Mob. 061/209-705. IZDAJEM dvije gara`e na Mejta{u. Tel. 062/127-128. VLA[I], januar-februar, ku}a za 10 osoba, 200 KM dan ili apartman za 4 osobe, 100 KM dan, centralno, parking. Mob. 061/214-868. KVADRANT — Novo Sarajevo, dvosoban 60m2, dugoro~no, mogu}a i prodaja, lijep. Mob. 061/701-128. NED@ARI]I, povoljno sobe za studente i zaposlene, upotreba dnevnog boravka, kuhinje, kupatila. Mob. 061/304-854. IZDAJEM atraktivan poslovni prostor (27 + 8m2), Trg heroja, centralna pozicija. Mob. 061/390-748. IZDAJEM gara`u, ul. ^obanija, kod picerije Galija. Mob. 061/257832. IZDAJEM lijepo namje{tenu garsonjeru, Ko{evsko brdo. Mob. 061/220-957. IZNAJMLJUJEM stan zaposlenoj djevojci ili studentici kod pozori{ta, u zgradi. Mob. 062/203-917.

IZDAJEM 2 stana, trosobni i jednosobni, namje{teni. Mob. 063/284-767. CENTAR strogi, namje{ten trosoban stan, eta`no, II kat, zaposlenim, po dogovoru. Mob. 061/350-448. IZDAJEM namje{ten stan kod hotela Alem. Tel. 033/ 523-080. IZDAJEM stan u centru 90m2, I sprat, adaptiran, bez namje{taja 700KM. Tel. 061/565-598. VRACA, povoljno izdajem jednosoban namje{tan konforan stan, poseban ulaz, kablovska TV, priklju~en internet, parking, sve novo. Mob. 061/379-392, 061/629-944 i 033/523-994 polsije 12 sati. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300KM dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu, centralno grijanje, kablovska, Novo Sarajevo kod Merkatora. Tel. 659-895 i 062/943-021. IZDAJEM trosoban prazan stan na Ko{evskom brdu. Mob. 065/396-237. IZDAJEM sobu studentici upotreba kuhinje, kupatila, Ilid`a. tel. 062/468-279. IZDAJEM apartman na Bjela{nici 4 + 1 le`aj, www.bjelasnica.9K.com. tel. 061/563-370, 033/243-554. IZDAJEM jednosoban prazan stan u Hrasnici, bra~nom paru, povoljno. tel. 061/497-350, 033/513-439. IZDAJEM poslovni prostor 65m2 Papagajka. Tel. 061/205-235.

IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Alipa{inom polju, ul. Semira Fra{te br. 2. Mob. 062/663-450. IZDAJEM poslovni prostor 74m2 na Ko{evskom brdu, 5 izloga, 2 mokra ~vora, mini kuhinja. Tel. 061/259831, 061/183-645. IZDAJEM poslovni prostor na Marin Dvoru, ul. Valtera Peri}a 30m2 + podrum. Tel. 061/205-235. IZDAJEM kompletno namje{ten dvosoban stan, Dobrinja-Trg sar. olim. 470 KM sa re`ijama. Mob. 061/205-235. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, samici ili bra~nom paru. Mob. 061/358-772. IZDAJEM poslovni prostor 100m2, I sprat na Katedrali opremljen, plinsko grijanje za sve namjene pogodan. Tel. 061/079-751. IZDAJEM djelimi~no namje{ten jednosoban stan, kod Veterine, na du`e vrijeme. Tel. 219-260, 062/296-347. MLADI] zaposlen u Robot-komercu, tra`i sustanara u jednosobnom stanu, na Malti. Tel. 219-260, 062/296-347, 062/487-867. POSLOVNI prostor 80m2, centar, stan namje{ten 80m2 kod Vje~ne vatre. Mob. 061/460-150. IZDAJEM konfornu garsonjeru u centru, blizu parlamenta, samcu, samici. Tel. 033/200-720 i 061/101-097. IZDAJEM gara`u na Marijin dvoru u blizini Sarajevostana. Mob. 061/101-097.

NEKRETNINE
IZDAJEMO poslovni prostor veli~ine 60 + 50m2, uz mogu~nost spajanja i pro{irenja do cca 250m2 + 200m2 u {oping centru Koreja u Sarajevu. Tel. 061/237-039 ili 061/531-357. IZDAJEM jednoiposoban stan kod stanice, namje{ten. Mob. 061/211-945. IZDAJEM gara`u ispod tranzita, Grbavica I. tel. 063/639-213. IZDAJEM pos. prostor 40 m2, prizemlje, Ferhadija 15. Tel. 033/202-611, 061/ 219-464. IZDAJEM garssonjeru 30m2, Vrbanju{a, Stari Grad i pos. prostor Obala Kulina bana 76m2, I sprat, pos. prostor Ko{evsko 90m2. Mob. 061/906-923. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, centralno, ulica Bjelave. Mob. 061/356-535. DOBRINJA I, trosoban, dnevni boravak, kuhinja, plnsko eta`no grijanje, 2 balkona, 2WC, ostava, na du`i period. Mob. 061/513604. IZDAJEM namje{ten stan sa 3 le`aja, privatna ku}a, zaseban ulaz, Bistrik. Tel. 061/928-632. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, Sarajevske olimpijade 40, III sprat, cijena po dogovoru. Mob. 061/132-488. IZDAJEM poslovni prostor 85m2 u Hrasnom pored pekare AS, c.g, internet, alaarm, cijena 950KM. Tel. 062/440-226.

30 maliOglasi
IZDAJEM kancelariski prostor u Hrasnom, preko puta Robota. Tel. 535-052. LUKSUZAN stan, 3 spava}e sobe, gara`a u zgradi, Marijin dvor. Mob. 061/390-642. IZDAJEM sobu sa centralnim grijanjem u centru, mogu dvije djecojke, upotreba kuhinje i kupatila. Tel. 200-564. GARA@A sa kanalom, zidadana trokrilna vrata metalna, Grbavica, ul. Radni~ka. tel. 033/644-341. IZDAJEM namje{ten stan 65m2, poseban ulaz, cen. grijanje, internet. Mob. 062/527-254. IZDAJEM petosoban stan/ poslovni prostor, 120m2, 1 sprat, kod Vje~ne vatre. Mob. 061/537-739. ILID@A-Pejton, izdajem trosoban stan/ku}u u nizu sa ba{tom. Mob. 061/537-739. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM jednosoban stan, poseban ulaz, Ul. Balibegovica 22, Bistrik, samo za studente. Tel. 410-331. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 00387 33 214595, 00387 62 279428. PENZIONERKA izdajem u centru lijepu sobu `enskoj osobi, odli~ni uslovi. Tel. 033/225-747 i 063/947-075. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za brodice, jahte. Tel. 00385 20 671943, 00385 99 5769874. IZDAJEM komfornu namje{tenu garsonjeru u zasebnom objektu, centar, Mejta{, plin, za jednu ili dvije osobe. Mob. 061/869-396. IZDAJEM gara`u u Kranj~evi}evoj ulici (za manje auto). Tel. 612-956. IZDAJEM namje{ten stan na du`i period, ^engi} Vila, 400KM + re`ijski tro{kovi. tel. 677-150. IZDAJEM stan u strogom centru grada, veli~ine 50m2. Mob. 061/511-181. KOVA^I]I, dva dvosobna namje{tena stana. Mob. 061/335-591. IZDAJEM gara`u 15m2, Marindvor-Te{anjska ulica, zgrada (Viza za budu}nost). Mob. 061/273-995. IZDAJEM u centru jednokrevetnu sobu i dvokrevetnu. Mob. 061/514-301. GRBAVICA, jednosoban renoviran, namje{ten stan, 400 KM pla}anje unaprijed. Mob. 061/550-916. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZNAJMLJUJEM dvosoban stan sa eta`nim grijanjem kod katedrale, 600 KM. Tel. 810-716. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, kuhinja i kupatilo, strogi centar. Tel. 445-306. IZDAJEM stan Nova Breka, dvoiposoban namje{ten, 66m2, II kat, centralno grijanje. Tel. 442-175. IZDAJEM gara`u u naselju Park — Ciglane. mob. 061/522-028 informacije od 10 do 13 sati. IZDAJEM ili prodajem radnju na Siranu. tel. 062/917009. JEDNOKREVETNA namje{tena soba, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445-306. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan, dvije jednokrevetne sobe, za studente. Tel. 033/225-074, 061/252-782. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM poslovni prostor 17,5m2 na platou Skenderija. Mob. 061/365-563. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522-815. IZDAJEM komfornu sobu, zaposlenoj `eni, preko puta tranvajske stanice Pofali}i. Mob. 061/842-319. IZDAJEM gara`u ispod tranciza, Grbavica I. Mob. 063/639-213. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela "Bristol". Tel. 061/200-864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM stan u Lorisu, I sprat prazan, 70m2, 700KM. tel. 065/819-136. IZDAJEM dvosoban stan, eta`no grijanje, Mejta{, cijena po dogovoru. Tel. 061/205-043. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544. IZDAJEM, ul. Odoba{ina, zgrada od `ute fasadne cigle, i sprat, 115m2, namje{ten, grijanje, 1100KM. tel. 062/907-831. IZDAJEM poslovni prostor kod Predsjedni{tva, Ul. Branislava \ur|eva, 33m2, 650KM. Tel. 062/907-831. IZDAJEM exstra trosoban stan na Bistriku sa gara`om u privatnoj ku}i, ekstra ura|eno, 500 eura. tel. 061/320-439. IZDAJEM stan u centru, Ul. Branilaca Sarajeva, adaptiran, I sprat, 83m2, 1300KM. tel. 065/819-136. IZDAJEM luksuzno namje{ten stan Ul. Branilaca Sarajeva, opremljen, 85m2, 1000KM. Tel. 065/819-136. IZDAJEM pos. prostor 190m2 kod Bolnice Jezero pogodan za sve namjene. Tel. 061/170-254. IZDAJEM stan u centru, Ul. Te{anjska, I sprat, 104 m2, 1500KM. tel. 065/819-136.

utorak, 7. decembar 2010. godine STAN 65m2, Alipa{ino-Trg me|unar. prijateljstva, 6 sprat. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan Ul. Kralja Trvtka 14/3, 77m2 za 200.000 KM. Tel. 058/483-561. PRODAJEM stan 33m2, Ul. Safet bega Ba{agi}a, II sprat, plin u stanu, 70.000KM. Tel. 061/079-751. PRODAJEM stan, Obala Kulina Bana, 59m2, III sprat, potpuno adaptiran, zgrada nema lifta, cijena 135.000 KM. Tel. 062/156-882. PRODAJEM na Otoci 72m2, 12 sprat, 2 balkona, dvostrano orjentisan, Goru{a 55m2, II sprat, potpuno adaptiran. tel. 061/079-751. PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, Ul. Ivanjska odmah iznad FDS, plinsko grijanje. Tel. 061/079-751. PRODAJEM ku}u u Pofali}ima-Ivanjska, u dupleksu, 95.000 eura. Mob. 062/156-882. VELE[I]I, novogradnja 48m2, prizemlje (klasi~no stanje) Rau-Bau), 50.000 KM, nije uknji}eno. Mob. 062/156-882. OTOKA, stan 72m2, 12 sprat, 2 balkona, adaptiran. Mob. 061/079-751. OBALA Kulina Bana, stan 59m2, 3 sprat, bez lifta, potpuno adaptiran, 135.000 KM. Mob. 062/156-882. PRODAJEM stan 48m2, cijena 65.000KM, Dobrinja 2, Omladinskih radnih brigada 5. Tel. 452-230. PRODAJEMO 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net PRODAJEM stan-ku}u u Lu`anima na Ilid`i-nizovi, prizemlje i sprat, gara`a, ba{ta prednja i zadnja. Tel. 061/222-465. SKENDERIJA — prodajem nov stan u zgradi I sprat 42m2, ogra|en balkon, eta`no grijanje. Tel. 061/352-112. PRODAJEM vikendicu na Baricama — ^avljak. Tel. 033/241-841, 061/132-781. PRODAJEM stambena devastirana zgradu 62m2, 292m2 oku~nice na Bora~kom jezeru uz asfalt. Tel. 063/503-364. PRODAJEM u Rakovici plac kod |amije, cijena 20KM/m2. Tel. 066/680-100. PRODAJEM stan na Ba{~ar{iji 118 m2, vl. 1/1, stan kod Stomatolo{ke klinike, 127 m2, vl. 1/1. Mob. 061/906-923.

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM jednosoban stan, Centar-Sarajevska pivara, 29m2, garsonjera na Marindvoru 22m2 + gara`a 12m2, 1/1, stan na Marindvoru 69m2, mo`e biti i pos. prostor. Mob. 061/906-923. PRODAJEM staru devastiranu bosansku ku}u 95m2, u Mosta}ima kod Trebinja, oku}nica 140m2, ukupno 235m2, vl. 1/1. Mob. 061/906-923. PRODAJEM pos. prostor u centru Had`i}a kod srednje {kole, novoizgra|en objekat cca 250m2 i zemlji{te oko prostora 1600m2, vl. 1/1. Mob. 061/906-923. PRODAJEM parcelu 520m2 na Pelje{cu-Dra~e, 200 m od mora, dozvoljena gradnja, vl. 1/1, cijena povoljna. Mob. 061/906-923. PRODAJEM ku}u sa dva stana i dva pos. prostora, ekstra sre|eno, ba{ta, gara`a, ukupno 450m2. Mob. 061/906-923. PRODAJEM 27 dunuma {ume hrast i 48 dunuma njive-pa{njak kod Rogatice. Mob. 061/906-923. PRODAJEM dvosoban stan na Grbavici 47m2, Ul. Behd`eta Muteveli}a, III kat, potrebna adaaptacija. Tel. 061/842-626. PRODAJEM dvoeta`ni stan, novogradnja 106m2, Vogo{}a, veoma povoljno. Tel. 033/226-759. PRODAJEM trosoban stan 94m2, III kat, Kralja Tvrtka-Mariji Dvor, djelimi~no adaptiran. Tel. 061/501-417. PRODAJEM gara`u 1/1 na ^engi} Vili. tel. 061/109-903. PRODAJEM trosoban stan na Breci, IV kat, cijena 2450 KM/m2. tel. 062/053-136. PRODAJEM ~etverosoban stan u centru. tel. 061/548278. PRODAJEM stan u strogom centru 94m2, 9 sprat. Tel. 061/548-278. PRODAJEM ku}u s dvori{tem na Bjelavama-Pehlivanu{a 59, 130.000KM. tel. 00385 91 5280 872. PRODAJEM novo sagra|enu radnju za sve namjene, 31m2. tel. 062/571-260. PRODAJEM gra|evinske parcele 820m2 i 640m2 vl. 1/1, struja, voda, kanalizacija do parcela po dogovoru. Tel. 061/803-715. PRODAJEM gra|evinsku parcelu u Hotonju-orahov brijeg 1460m2, voda, struja, plin do parcele, vl. 1/1, cijena po dogovoru. Tel. 061/803-715. PRODAJEM dvosoban stan u Sarajevu, Ul. Vrazova, I sprat, renoviran, parking mjesto obezbije|eno. Tel. 061/173-715.

NEKRETNINE
PRODAJU se poslovni prostori na Trgu heroja, 60m2 i prostor na Alipa{inom polju 78m2. Tel. 061/250-513 ili 061/237-039. PRODAJEM stan 45m2 u Hrasnom, Trg heroja, 85.000 KM. Mob. 065/021-556. STAN 36m2 u Hrasnom, trg heroja, 68.000 KM. Mob. 065/021-556. STAN 52m2, GrbavicaB.Muteveli}a, 3 sprat, useljiv ili mijenjam za jednosoban. Mob. 065/021-556. NA BA[^AR[IJI prodajem ku}u i poslovni prostor, 187m2, papiri 1/1. Mob. 061/745-525. PRODAJEM zemlju za vikendice na Mojmilu, sa pogledom na Dobrinju. Mob. 062/823-739, 061/172-518. STAN u Hrasnom 71m2, kod Robota. Mob. 065/021-556. POSLOVNI prostor 80m2, na Ba{~ar{iji, Ul. Bravad`iluk. Mob. 065/021-556. STAN 58m2 u Hrasnom kod Lorisa, adaptiran. Mob. 065/021-556. KU]A u Resniku kod Pazari}a, ukupno placa 750m2, uz autoput prema Mostaru, 70.000 KM. Mob. 065/021556. PRODAJEM ku}u u Fojnici 1/1, novogradnja, gara`a, kamin, 15.000 eura. tel. 062/761-517.

utorak, 7. decembar 2010. godine PRODAJEM zemlji{te u Tilavi-Toplik 1492m2. tel. 033/523-080. PRODAJEM zemlji{te 196 m2 neposredno uz asfalt, Pelje{ac put za Sreser. Tel. 523-080. PRODAJEM u Rakovici plac kod |amije, cijena 20KM/m2. tel. 066/680-100. MALTA, ul.F. Hauptmana, 37m2, II sprat, balkon, 85.000 KM i 48m2, ul. Envera [ehovi}a, VI sprat, 96.000 KM. Mob. 062/649-370. STROGI centar, ul. Radi}eva, renoviran, potkrovni salonski stan, 134m2, dnevni boravak, tri spava}e sobe, kuhinja, trpezarija, parking mjesto, vrijedi pogledati. Mob. 062/649-370 i 061/072-845. NOVIJA ku}a gra|ena 2000 godine, Budakovi}i — Centar, 300m2 stambenog prostora + 700m2 dvori{ta, gara`a za 2 auta, povoljno. sarajcity.com. Mob. 062/649-370 i 061/072-845. PRODAJEM renoviran stan 36m2, Trg Heroja — Hrasno, dnevni boravak, kuhinja, kupatilo, manja spava}a soba, povoljno. Mob. 061/072-849. KO[EVSKO brdo, 72m2, ul. Bra}e Begi}, IV sprat, renoviran, dnevni boravak, kuhinja, kupatilo, 2. spava}e sobe, balkon ustakljen. Mob. 063/556-886. KLJU^, ul. Kulina bana bb, iznad vatrogasnog doma, 6 dunuma zemlje. Mob. 062/ 364-214 i Tel. 053/222-928. PRODAJEM stambeno poslovni objekat 12x8m, oku~nice 422m2, novoizgra|eno, u Ilija{u. Mob. 062/671-097. POSLOVNI prostor 96m2, stambeni 180m2 novogradnja, 12x8m, oku~nice 422 m2 u Ilija{u. Mob. 061/552-547. PRODAJEM ku}u na Bistriku — Terezija kod samoposluge, cijena uz dogovor. Mob. 062/069-356. PRODAJEM trosoban sa gara`om u Starom gradu, ul. Franjeva~ka, 2.400 KM/m2, 68m2. Mob. 061/158-735. TROSPRATNU ku}u, I sprat, poslovni prostor II i III sprat stambeni prostor, novogradnja, Ilija{. Mob. 061/552-547. DVOSOBAN stan povoljno, Alipa{ino polje, ul. Geteova. Mob. 066/860-382. PRODAJEM gara`u 14m2 na ^. Vili 14.000KM. Tel. 061/223-119. PRODAJEM poslovni stambeni prostor 85m2 kod ambulante u Sokolovi} Koloniji, 100.000KM. Tel. 061/223-119. PRODAJEM stan na Otoci 39m2 namje{ten ili prazan. Tel. 524-913, 062/669-480. PRODAJEM poslovni prostor 31m2 na Dobrinji III, novije gradnje sa svim priklju~cima. Tel. 061/324-040. POVOLJNO prodajem profesionalnu pr`ionicu kafe kapaciteta 30 kg. Mob. 062/011710 ili Tel. 032/691-481. PRODAJEM {umu 9 duluma bor, hrast, ari{, bukva, smr~a, Skradno-Busova~a. tel. 061/154-540. PRODAJEM ku}u sa 4 duluma zemlje Skradno-Busova~a. Tel. 061/154-540. PRODAJEM stan vp na K. Brdu ili mijenjam uz dogovor za isti u Had`i}ima idealan za studente. tel. 062/110-722. PRODAJEM manji stan u centru. Tel. 066/125-453. PRODAJEM ku}u Ul. Abdsthana 23 — Kova~i, pogledati od 10-16h. PRODAJEM sku}u u Tesli}u sa dva stana i ba{tom. tel. 033/225-224. PRODAJEM dvije stare ku}e u Had`i}ima na parceli od 3050m2, cijena 120.000 eura. tel. 062/440-226. PRODAJEM trosoban 72m2, I kat Grbavica trosoban sa gara`om [oping, troiposoban na Vracama, dvosoban III kat Dolac Malta. Tel. 061/188-846. PRODAJEM 100m2 sa gara`om centar ^ekalu{a ~ikma ~etverosoban III kat. Tel. 061/188-846. PRODAJEM odli~an stan na odli~noj lokaciji 53m2, Hrasno, VI sprat, obnovljen, 120.000KM. Tel. 061/203-346. PRODAJEM lijepu garsonjeru u centru 26m2, ~etverosoban stan 123m2, Ul. Zelenih Beretki, 106m2 Petrakina II kat. tel. 061/188-846. PRODAJEM stan na Ilid`i u nizovima 95m2. Tel. 625-652. PRODAJEM ili mijenjam za manji ddvosoban stan 53m2. Tel. 061/107-885. PRODAJEM na Alipa{inom C faza 67m2, I sprat, cijena 110.000KM ili mijenjam za manji oko 50m2. Tel. 061/749-305. PRODAJEM dvosoban stan 59m2, lo|a i 2 balkona, Hrasno. Tel. 033/617-948. PRODAJEM ku}u s pos. prostorom i dvori{tem u centru Travnika. Tel. 062/752-598, 062/047-102. PRODAJEM gara`u 1/1 na ^. Vili. Tel. 061/109-903. PRODAJEM stan 111m2 Titova, 54m2, Ko{evo 114m2 sa gara`ni mjestom, M. Dvor i strogi centar 40m2, I kat jednoiposoban. tel. 061/188-846. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100m2, 220 m2 dvori{ta. Tel. 033/447-940. PRODAJEM ku}u i trosoban stan u Zenici i vikendicu na Vla{i}u. tel. 061/528-032. PRODAJEM stan 33m2 suteren, eta`no grijanje kod Vrbanje mosta, pogodan za pos. prostor. tel. 033/668-745. PRODAJEM u Rakovici, Ul. Kakrinjski put, ku}a, struja, voda, tri dunuma zemlje. tel. 033/443-439. PRODAJEM u Makarskoj trosoban stan 75m2 novogradnja 3 mokra ~vora, parking. Tel. 033/227-460. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100m2, 220m2 dvori{ta. tel. 033/447-940. PRODAJEM stan 71m2 koji se sastoji od garsonjere i dvosobnog stana, centar Mejta{. Tel. 061/251-367. PRODAJEM jednosoban stan u centru, zvati od 8 do 20h. Tel. 033/201-875, 062/ 204-717. POFALI]I 76m2, Novo S. 41m2, Dobrinja 49, 55, 68m2, ^engi} vila 64m2, Grbavica 54, 131m2, Mojmilo 68m2, Centar-Odoba{ina 37m2, Alipa{ino 53m2, 64m2. Mob. 061/375-787. KU]A Vratnik (kod Hendek d`amije), Vasin Han (Sor. gazija), vikend-ku}e Pale (Kriva~e, potoci, donji Pribanj, Brezi}i), zemlji{te 4.000 m2 Kasindo-Ukovice. Mob. 066/488-818. PRODAJEM ku}u 8x9m, sa 1.000m2 ba{te, Otes. Tel. 033/628-896. PRODAJEM stan ili mijenjam za Beograd, ul. Zagreba~ka 2D, II sprat, 64m2, C.G. sa balkonom i podrumom. Mob. 065/495-660. PRODAJEM trosoban stan kod Stomatologije, ul. Gabelina. Mob. 061/548-390. sPRODAJEM ili mijenjam ku}u, 140m2 u Donjim brelima kod Makarske, mogu~nost izgradnje drugog sprata. Mob. 062/752-598 poslije 17 sati. GARSONJERA 34m2, strogi centar, izuzetna lokacija. Mob. 061/185-226. KO[EVSKO brdo, dvosoban stan, 62m2, 1.700 KM/m2. Mob. 061/926-910. POVOLJNO, Vojkovi}i kod Sarajeva, objekat sa 2 jednosobna stana. Mob. 057/270-384 i 065/632-497. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. Mob. 061/199845 i 033/665-966. STARI grad, prodajem devastiranu ku}u, 3,30 zemlji{ta, Brusulje 77, papiri uredni, cijena 10.000 eura. Mob. 061/543-853. STAN, centar, ul. Had`i idrizova, 57m2, 62m2 i 103m2. Mob. 063/990-048. STANOVI, centar, ul. Bolni~ka, 78m2, 69m2, 90m2. Mob. 0637990-048. STANOVI, Novo Sarajevo, 71m2 i 82m2. Mob. 063/ 990-048. STAN, centar, 85m2, troiposoban, III kat, lift. Mob. 063/990-048. KU]A, Stari grad, Kova~i, 200m2 na 300m2 placa, gara`a. Mob. 0637990-048. POSLOVNI prostor, centar, 150m2, 180m2, 40m2, 60m2. Mob. 063/990-048. [VRAKINO, prodajem stan 33m2, adaptiran. Tel. 033/459-874. PRODAJEM ku}u u centru Ba{~ar{ije, 100m2, sa dvori{tem od 220m2. Tel. 033/ 447940 zvati radnim danom. CENTAR kod Avaza, trosoban kvalitetno renoviran stan, IV sprat, trostrano orjentisan, ekstra povoljno, 120.000 KM, hitno. Mob. 061/186-665. CENTAR dvoiposoban stan, 66m2, dva balkona, sun~an, gara`a, 70m2. Mob. 062/841390. STAN 76m2, trosoban, u`i centar grada, stara gradnja, balkon, plin. Tel. 220696 i Mob. 062/482-526. RAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRODAJEM {umu za sje}u. Mob. 061/030-280. PRODAJEM zemlju na Baricama. mob. 066/892-112. PRODAJEM manju ku}u, 150m2 oku}nice. tel. 061/358-772. GRBAVICA Ul. Grbavi~ka, stan 90m2, VII sprat, lift, luksuzno adaptiran. tel. 061/205-235. PRODAJEM vikendicu u Tilavi, Tomino brdo, 65m2 + 1500m2 oku~nice, struja, voda, 25.000 eura. Tel. 061/205-235. CENTAR kod dr`avne bolnice, garsonjera 27m2, I sprat, exstra sre|en, sve no vo, 63.000KM. Tel. 061/205-235. DOPBRINJA Aerodromsko naselje 56m2 I sprat, ul. Franca Pre{erna, plinsko eta`no, 1600KM/m2. tel. 061/205-235. CENTAR, Bolni~ka 90m2, vp, 114m2 I sprat. tel. 061/205-235. PRODAJEM poslovni prostor 33m2 dva nivoa, Kemala Kapetanovi}a 48 — Grbavica, 1300 eura/m2. tel. 061/205-235. STARI grad, ku}a sa posebnim ulazom, useljiva. Mob. 061/335-591. CENTAR, stan 90m2, V.P. sre|en, pogodan i za kancelarije, papiri uredni. Mob. 061/335-591.

OSLOBO\ENJE

mali
PRODAJEM dvoiposoban stan na Dobrinji 67m2, centr. grijanje, 1500KM/m2. Tel. 061/323-524. PRODAJEM stan na Breci, III sprat, 70m2, Ul. Ismeta Mujezinovi}a, cijena 120.000 eura. tel. 062/316-379. PRODAJEM povoljno stan na Alipa{inom 47m2. tel. 062/625-828. PRODAJEM troiposoban stan (renoviran) sa gara`om na Grbavici. Tel. 033/617-742, 061/964-797. PRODAJEM vikendicu, Ilid`a-Osjek, ul. Hendeku{a 50m2 + 600m2 oku~nice, gara`a, ekstra sre|eno sve novo, 32.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na M. Dvoru Valtera Peri}a 3, 100m2, IV sprat, potkrovlje, odli~no stanje, 80.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru, Petrakijina kod Lovca 106m2, II sprat, odli~an. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Grbavici, Behd`eta Muteveli}a 53m2, III sprat, cg, 45.000 eura. Tel. 061/205-235. GRBAVICA — [oping 80m2 + gara`a, 15 sprat dva lifta, odli~an, 80.000 eura. Tel. 061/205-235. POSLOVNI prostor 70m2, Nova Breka, ul. Himze polovine br. 5, mo`e i iznajmljivanje. Mob. 061/911-324. PRODAJEM u Hrasnom, Aleja Lipa 53m2, super sre|en sve novo, 110.000KM. tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru, Kotromani}eva 116m2, II sprat, odli~an parking. tel. 061/205-235. PRODAJEM su centru 40m2 dvosoban I sprat ekstra sre|en sve novo, 60.000 eura. tel. 061/205-235. PRODAJEM vikendicu u Kiseljaku-Lepenica 70m2 + 1400m2 oku}nice + bazen, eta`no grijanje, 35.000 eura. tel. 061/205-235. PRODAJEM na Ciglanama kod Robota 83m2 troiposoban, II sprat + gara`a, 220.000 KM. tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru, ul. Ko{evo 53m2, II sprat. tel. 061/205-235. PRODAJEM stan 48m2 centar Ferhadija. tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u centru Bolni~ka 78m2, 69m2, 90m2. tel. 061/299-911. PRODAJEM vi{e placeva za gradnju na podru~ju grada od 500m2 do 5000m2. tel. 061/299-911. POLJINE 2847m2 kompletna infrastruktura-projektna, dokumentacija sa gra|. dozvolom. Tel. 204-119.

Oglasi

31

PRODAJEM stan u centru H. Idrizova 57m2 i 62m2. tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u centru, M. Tita 123m2 i 147m2. tel. 061/299-911. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. PRODAJEM u centru dvosoban stan. Mob. 061/514301. PRODAJEM povoljno gara`u u novogradnji, prizemlje, strogi centar, 12m2, vl. 1/1. Mob. 061/869-396. STUP, Ba~i}i, dvosoban stan 52m2, balkon + terasa, VII sprat, lift, povoljno. Mob. 061/208-760, 061/199312. NAHORAVSKA iza Pionirske, prodajem ku}u 10x11 sa tri trosobna stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Mob. 061/304-599 i 033/665-419. VOJKOVI^I, kod Sarajeva, objekat sa dva jednosobna stana, povoljno. Tel. 057/270-384, 065/632-497. GRBAVICA 1, kod Kapu}ina, funkcuonalan, 73m2, 9 sprat, odli~na lokacija. Mob. 061/214-856. PRODAJEM-mijenjam ku}u za sta u Bla`uju, oku}nica i ba{ta od 2 dunuma. Tel. 636-244, 061/703-280. PRODAJEM dvije devastirane ku}e sa oku}nicom i vo}njakom u Fo~i. Mob. 061/703-280 i 633-244. PRODAJEM stan 64m2, Ul. Senada Mandi}a Dende 3, 3 sprat, Vojni~ko polje, cijena 1.950 KM/m2. Mob. 061/241-582. STARI Grad, Franjeva~ka, 37m2, 3 sprat, lift, grijanje, 2 balkona, novija gradnja, 50.000 eura. Mob. 061/205235. BA[^AR[IJA-Budakovi}i, ku}e, tj. stan 49m2, gara`a 15m2, odvojen ulaz i komunalije, sve 1/1, 45.000 KM. Mob. 061/365-690, 653-311. STANOVI: Centar 123m2, 80m2, 34m2, 106m2, Hrasno 51m2, Grbavica 67m2. Mob. 061/460-150. PRODAJEM ku}u u TuzliSoline, p + s, pomo}ni objekat, gara`a, oku}nica 850m2, 58.000 KM. Mob. 062/266-665, 035/315-400. KU]A S. Grad, Kova~i, 200m2 na 300m2 placa. Mob. 061/299-911. STAN centar, Marijin dvor, 85m2, 80m2. Mob. 061/299911. STAN M. Tita 123m2, 147m2. Mob. 061/299-911. POSLOVNI prostor centar 150m2, 180m2, 40m2, 60m2. Mob. 061/299-911.

32 maliOglasi
STAN centar 40m2, T. Ujevi}a. Mob. 061/299-911. KU]A 200m2, Kova~i S. Grad na 300m2 placa. Mob. 061/299-911. STAN centar H. Idrizova 57m2, 62m2, 105m2. Mob. 061/299-911. STAN Bolni~ka 78m2, 90m2. Mob. 061/299-911. VI[E gra|evinskih placeva od 500 do 5.000m2. Mob. 061/299-911. PRODAJEM stambeno poslovni objekat 12x8, 422m2 oku}nice, novogradnja, 1/1, Ilija{. Tel. 061/552-547. PRODAJEM jednosoban stan 41m2. Tel. 033/646-261. HITNO prodajem ~etvorosoban stan, ul. Zagreba~ka br. 51, Sarajevo, Mob. 061/272-209 i 061/802-650. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233654 i 061/224-896. VRATNIK, ul. Nevjestina, ku}a 3 eta`e, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM garsonjeru 23 m2 u centru, u zgradi. Tel. 033/200-720 i 061/101-097. HITNO prodajem stan na Alipa{inom polju, 47m2, VI kat. Mob. 062/625-828. PRODAJEM ku}u u centru Ba{~ar{ije 100m2, sa dvori{tem od 220m2. Tel. 033/447-940 zvati radnim danom. KO[EVO, Bolni~ka, 78m2, 11 sprat, zgrada apoteke, trosoban, balkon, 179.000 KM. Mob. 061/159-519. PRODAJEM parcelu 1.350m2 uz cestu Otes — Ilid`a, svi priklju~ci, dozvoljena gradnja. Mob. 061/749-442. FALERI]I, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12 sa oku~nicom 1.200m2 uz rijeku Mo{}anicu. Bob. 061/ 304-599 i 033/665-419. VJE^NA vatra, stan 63m2, 180.000 KM, pogodan i za poslovni prostor. Mob. 061/902-827. STAN 60m2/2.000 KM, dvoiposoban, nov, nadogra|en, III sprat, kod Vje~nice. Mob. 062/202-305. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. PRODAJEM stan 94m2, II sprat, 2 banje, 2wc, 3 balkona, Ul. I. Mujezinovi}a, nova Breka, odli~na lokacija. Tel. 033/612-007. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381 11 3919322, 00381 64 2257932. DVIJE ku}e kod TV OBNa, sa dvije gara`e i 750m2 vrta. Mob. 061/546-246. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. PRODAJEM jednosoban stan 38m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798-768 i 062/ 056-479. PRODAJEM stan 64m2, Alipa{ino polje-B faza, uz trolejbusku stanicu, mo`e i sa stvarima. Mob. 061/373217. CENTAR — Dalmatinsk, stan 121m2, V.P. upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033/221-533. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Kadino selo), povoljno. Mob. 062/337-925. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle —[i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM jednosoban 35m2 na ^engi} Vili kompletno renoviran, cijena fiksno 70.000 KM. Tel. 061/749-305. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/ 639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065/953. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. PRODAJEM trosoban stan u Vi{egradu u naselju Du{}e. Mob. 061/701-977. STAN 33m2, Grbavica INevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. PRODAJEM u centru stan 104m2, I sprat, 2 balkona. Tel. 061/148-358. PRODAJEM stan, centar, ul. Kulovi}a, III sprat. Tel. 063/589-315. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“ cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482-516. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262-599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM stan na Alipa{inom Polju, Ul. Ante Babi}a, 69m2, X sprat, PVC stolarija. Tel. 061/537-152. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469-311. RAKOVICA, plac kod d`amije, cijena 20 KM/m2. Mob. 066/680-100. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000 m2, povoljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2 + 2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DOBRINJA IV, troiposoban stan 86m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469-697. DOBRINJA I, V. Maglajli}, jednosoban stan, cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. GRBAVICA I, trosoban stan 72m2, 11 sprat, cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233-654, 061/224-896. PRODAJEM stan 72m2, na Dolac Malti. tel. 521-362.

utorak, 7. decembar 2010. godine KU]A i ba{ta 750m2, odmah useljiva, Ul. S. Terzi}a 17, Kasindol. Mob. 062/271-488. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916-662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346-214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici, 37m2. Tel. 443-939, 061/274-062. PRODAJEM trosoban stan 95m2, kod Doma armije, I sprat. Tel. 445-371, iza 15 sati. PRODAJEM stan 58m2, Hrasno, Trg heroja 29, 4 sprat. Tel. 649-602. BEOGRAD-Avala, prodajem plac 9 ari, dozvoljena gradnja. Tel. 00381 11 3919322, 00381642257932. STAN na Socijalnom Zmaja od Bosne, prizemlje, adaptiran, 41m2/2.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN, Vojni~ko Polje - H. Su}eske, 6 sprat, 61m2, 115.000 KM. Mob. 065/819136. JEDNOSOBAN stan, A. [anti}a, 3 kat, 39m2, 50.000 eura. Mob. 061/320-439. NED@ARI]I, novogradnja, 8 sprat, 58m2, 1.700 KM/m2. Mob. 061/702-881. LOGAVINA, 1 sprat, 29m2, kuhinja, zasebno + soba, kupatilo, 66.500 KM. Mob. 061/702-881. GRBAVICA, K. Kapetanovi}a, zgrada, adaptirana, stan komplet ura|en, 54m2, 112.000 KM. Mob. 066/801711. NOVOGRADNJA, Malta, zgrada Uniprometa, dajemo popust 5% + agencija Sigenx daje popust 1%, extra kvalitet. Mob. 061/170-254. NED@ARI]I, novogradnja 32m2, 1700KM/m2, 59m2, 52m2, 1.700 KM/m2. Mob. 061/702-881. MARINDVOR, 48m2, 3 sprat, 2.400 KM/m2, 171. Mob. 0617702-881. STARA bosanska ku}a, Bjelave, Derebent 21, ku}a za ru{enje. Mob. 066/801-711. PRU[^AKOVA, 1 sprat, 85m2, adaptiran, 2.700 KM7m2. Mob. 066/801-711. TROIPOSOBAN stan, Alipa{ino-B faza, N. Smailagi}a, 6 kat, 77m2, 125.000 KM. Mob. 066/801-737.

OSLOBO\ENJE

OTES, stan 49m2, adaptiran, 3 sprat, 69.000 KM. Mob. 061/702-881. ILID@A-Pejton, stan u nizu, 2 nivoa + ba{ta, 145.000 KM. Mob. 066/801-711. GLADNO polje, ku}a 3 nivoa, grubi radovi, uknji`ena, gra|e. dozvola, 2 dunuma zemlje, 50.000 KM. Mob. 061/702-881. DVOIPOSOBAN stan u Vogo{}i, VP, 50m2, cijena 70.000 KM, Omladinska. Mob. 061/320-439. TROSOBAN stan, A. [a~irbegovi}, 68m2, 143.000 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan, ^. Vila, 82m2, 2 kat, 82.000 eura. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, D`. Bijedi}a-^.Vila, 1 kat, 52m2, 92.000 KM. Mob. 066/801737. DVOSOBAN stan, Ljubljanska, VP, novogradnja, 55m2, 100.000 KM. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN stan u vili Had`iidrizova, 3 kat, potkrovni, 32m2, (mogu}nost pro{irenja), 50.000 eura. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, Vrazova, 2 kat, 59m2, parking mjesto, 150.000 KM. Mob. 061/320-439. TROIPOSOBAN stan, Alipa{ino-Trg me|. prijateljstva, 2 kat, 77m2, 125.000 KM. Mob. 066/801-737. GARSONJERA adaptirana, sve novo, 2 kat, 21m2, 62.000 KM. Mob. 061/320439. DVOIPOSOBAN stan u A. Smailbegovi}a, Vraca, 1 kat, 68m2, 68.000 eura. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan u ^ekalu{i, 1 kat, 90m2, eta`no grijanje, 260.000 KM. Mob. 061/320-439. NOV ekstra ura|en stan, D. Ozme, 136m2, 1.700 eura/ m2. Mob. 061/320-439. TROSOBAN stan, vrazova, VP, 84m2, pogodan za pos. prostor, 250.000 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan, M. ^. ]ati}a, 1 kat, adaptiran, 74m2, 208.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, ^. VilaB.M.Selimovi}a, 54m2, 12 kat, 105.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, HrasnoP.Ribar, VP, 58m2 + 2 balkona, 123.000 KM. Mob. 061/320-439. TROSOBAN stan, Alipa{ino-Trg me|. prijat. 70m2, fiksno 105.000 KM. Mob. 066/801-737. STAN 57m2 + balkon, 3 sprat, Lu`ani-Ilid`a, 95.000 KM. Mob. 061/177-556.

utorak, 7. decembar 2010. godine DVOSOBAN stan, A. [a~irbegovi}, 58m2 + 2 balkona, 110.000 KM. Mob. 061/320439. ^ETVEROSOBAN stan, Marindvor-H. Dizdara, 1 kat, 123m2, pogodan za pos. prostor, 260.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, L. Patera, Dobrinja C5, 2 kat, 68m2, 103.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, ^. VilaB.M. Selimovi}a, 56m2, Vrani~in neboder, 105.000 KM. Mob. 066/801-737. STARI Grad, manja bosanska ku}a, sa pomo}nim objektima, 300m2 oku}nice, 60.000 KM. Mob. 061/415787. VRATNIK, objekat 131m2 + 160m2 ba{te, 1/1, 150.000 KM. Mob. 061/415-787. HRASNO, P. Ribar, 38m2 + balkon, 2 sprat, 83.000 KM. Mob. 061/415-787. VOGO[]A, Olimpijska, 67m2, trosoban + 2 balkona, 105.000 KM. Mob. 061/415-787. DOBRINJA-Kunovska, 1 sprat, 42m2, jednoiposoban, 1/1, 70.000 KM. Mob. 061/415-787. AVDE Jabu~ice, stan 25m2, potpuno adaptiran, 2 prostorije, 60.000 KM. Mob. 061/415-787. POSLOVNI prosor 190m2 kod tunela Vele{i}i, sa oku}nicom 500m2, momentalno izdat 4.000 KM, prodaja za 550.000 KM, 1/1. Mob. 061/415-787. RAKOVICA, zemlji{te 2800m2, nedaleko od d`amije, uz potok, povoljno za vikendice, 30 KM/m2. Mob. 061/415-787. POFALI]I, ku}a 2 sprata, 300m2 oku}nice, useljiva, Orlova~ka, 120.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A 3 eta`e, Travni~ka, kod Jevrejskog groblja, 400m2 oku}nice, 180.000 KM. Mob. 061/415-787. DONJA Vogo{}a, ku}a sa oku}nicom 1500m2, uz rijeku Bosnu, 160.000 KM. Mob. 061/415-787. ZEMLJI[TE 1700m2 kod porodili{ta Jezero, dozvoljena gradnja,170 KM/m2. Mob. 061/170-254. ZEMLJI[TE kod d`amije na Plandi{tu 1360m2, 80.000 KM. Mob. 061/170-254. LOGAVINA, stan 50m2, 1 sprat, 2.700 KM/M2. mOB. 065/061-966. AVDE Smajilovi}a, 3 sprat, 64m2, potrebna adaptacija, 100.000 KM. Mob. 061/177556. STAN na Grbavici-Radni~ka, VP, potrebna adaptacija, 46m2/1.800 KM. Mob. 065/819-136. DRVENIJA, 96m2, 2 sprat, 2.500 KM/m2. Mob. 065/ 061-966. S. Kolonija, stan 43m2, novija + balkon + gara`a, adaptiran, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. JOSIPA Vanca{a, 84m2 + gara`a, 240.000 KM. Mob. 065/061-966. LU@ANI, iza stare op{tine, ku}a sa 700m2 oku}nice, 1/1, 300.000 KM. Mob. 061/177-556. RAKOVICA, ku}a, 2 sprata sa 1300m2 oku}nice, nedaleko od d`amije, 110.000 KM. Mob. 061/177-556. PLAC 6500m2 u Rajlovcu, uz glavnu cestu-industrijska zona + ku}a, 700.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u strogom centru, dvoeta`ni, kod hotela Evropa, 3 sprat, 67m2, adaptiran, 230.000 KM. Mob. 819-136. STAN na Malti, A. Benca, 5 sprat, 56m2/1.800 KM. Mob. 065/819-136. STAN 68m2, Titova, 5 sprat, ima lift, potkrovni, uknji`en, fizi~ki ima 100m2, 200.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Dobrinji 5, S. Filipovi}a, 77m2/1.600 KM, 7 sprat. Mob. 065/819-136. STAN na Otesu, Trg ote{. batalj. 6 sprat, 77m2 + gara`a 17m2, 112.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Kova~i}ima-Ljubljanska, 2 sprat, potrebna adaptacija, 39m2 + 2 balkona, 78.000 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Hrasnom, A. B. [imi}a, 2 sprat, 28m2, 70.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Dobrinji C5, A. [eremeta, VP, 50m2, 82.000 KM. Mob. 065/819-136. POSLOVNI prostor u novogradnji, Marindvor-\. Mazali}a, prizemni, 29m2, 150.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na ^engi} Vili, F. Be}irbegovi}a, 5 sprat, 60m2/ 2.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Mejta{u, Ul. Mejta{, VP, adaptiran, 59 m2/ 2.800 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Bu}a potoku, novogradnja 2006. god. useljen, potkrovni + galerija, 87m2, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Hrasnom, A. B. [imi}a, VP, adaptiran, 60 m2/ 2.300 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Ko{evskom brdu, M. Had`ijahi}a, 3 sprat, adaptiran, sa stvarima, 69m2, 165.000 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Titovoj, 5 sprat, nema lifta, 25m2/ 2.500 KM. Mob. 065/819-136. IVAN^I]I kod Srednjeg, vikend ku}a na 3500m2 zemlji{ta, kroz parcelu potok, 17.000 KM. Mob. 066/801-711. PRODAJEM kamion korpa 12m, Iveco 35-10, 1999 godina, plavi. Tel. 033/553865 i 061/895-017. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator itd. Tel. 033/531-996, 063/639-176. PRODAJEM nove ratkape za pe`o (16) - 20 KM. Tel. 061/221-762. PRODAJEM Fijat Punto 1999. god plavi, 5 vrata, registrovan do 7/2011, cijena po vi|enju. tel. 033/402-564. PRODAJEM Golfa II, 1.8 benzin 5 brzina, 1987 god, cijena 1800KM. Tel. 061/ 816-997. PRODAJEM BMW 1989. god u odli~nom stanju, gara`iran, 3500KM. Tel. 061/ 398-624. PRODAJEM [kodu feliciju 2000. god 1.3 registrovana do aprila, 4500KM. Tel. 062/563-396. KOMPLET originalnih ~eli~nih felgi, 5 {arafa, sa zimskim gumama za VW — Polo, odli~no stanje. Mob. 061/390-748. PRODAJEM Polo Wolksvagen, Opel Korsu i Ford Fijestu, povoljno. Mob. 061/703-280 i 033/633-244. PRODAJEM automobil Zastava 128, o~uvana, 1989. godina, registrovana do aprila 2011. godine, cijena 1.000 KM. Mob. 066/941-740.

OSLOBO\ENJE

mali
PRODAJEM Opel Korsa — Skong, 1997. godina, 5 vrata, boja crvena, registrovana do 23.7.2010., 160.000 KM, cijena 5.000 KM. Mob. 061/222-295. PRODAJEM Askonu-automatik registrovana do 5. 2011. god i Yugo 45 za dijelove. Tel. 458-583. PRODAJEM Yugo 45, 89. god za dijelove. Tel. 061/177-532. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. tel. 063/317-923. [KODA Fabija karavan, 1,2 HTP, 2005. godina, 72.000 km, 1. vlasnim, servisirana, registrovana 9/2011, 8.900 KM. Mob. 061/216-639. PRODAJEM reno megan coupe 2001. god. gara`iran, dobro o~uvan, ful oprema. Mob. 061/338-433. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM Peugeot 406, 2.0 benzin, puna + dodatna oprema. tel. 061/212-267. PRODAJEM Ladu Samaru 1990 registrovan do maja 2011. tel. 033/665-420.

Oglasi

33

NISSAN Primera X/04 2,2 DCI, 140ks, o~uvan, 99.000 km. Mob. 061/488-548. PRODAJEM nov kombi Citroen 8 + 1, 2010. god, registrovan, turbo dizel, cijena 47.000KM. Tel. 061/817-141. PRODAJEM Pasat 1.9 TDI 2000. god 12.000km full oprema. tel. 061/205-124. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2800KM. tel. 033/537-949. PRODAJEM Nisan. Tel. 061/367-103. PRODAJEM farove za Nisan. Tel. 061-367-103. PRODAJEM glavu i mjenja~ za golfa I. tel. 061/367-103. PRODAJEM Reno Megan II, 1.9 dizel, maj 2003. god, prvi vlasnik, servisna knjiga. tel. 063/894-689. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/ 233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. PRODAJEM kamion korpa Iveco, 35-10, 1999 godina proizvodnje, plava. Tel. 033/553-865 i 061/895-017. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158-164.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM vje{alicu sa ogledalom. Mob. 033/229827. PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. PRODAJEM ugostiteljski veliki pult od rosvaja. Tel. 061/367-103. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knigespise. Tel. 033/207-484, 066/285-076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624-560. POVOLJNO prodajem dva kau~a u odli~nom stanju. Mob. 061/196-800.

TEHNIKA
PRODAJEM pica pe} ja~ine 3 KW. Mob. 061/828301. PRODAJEM nove mobitele: Nokija 5230 i LG-GW 620. Tel. 061/722-335. PRODAJEM skener i kolor {tampa~. tel. 211-772 ili 061/304-467. PRODAJEM foto aparat Nikon-FG uz dodatke. Tel. 033/646-281.

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

VOZILA
HITNO prodajem PEUGEOT 406, 1.8 benzin, crne boje, 2000. god, gara`iran i registrovan do septembra 2011. god. fiksno 5.500 KM. Tel. 061/488-817. PRODAJEM Landrover dugi benzinac u odli~nom stanju gara`iran 1973. god za 15.000KM sa rezervnim dijelovima. Tel. 058/483-561. PRODAJEM Golf II bijele boje u voznom stanju registrovan do maja, cijena 1600KM. Tel. 061/900-361. PRODAJEM Pe`o 206 HDI 1.4, 2004. god registrovan do 20.5. 2011. god, metalik sivi. Tel. 033/644-590. PRODAJEM Mercedes C220 disel „Avangard“ 98 u odli~nom stanju. Tel. 061/147-434. PRODAJEM Chrysler 1990 GTS automatik benzin 2,5. tel. 061/540-281. PRODAJEM Pe`o 505 1989 karavan 8 sjedi{ta. Tel. 061/540-281. PRODAJEM Reno tvingo. tel. 061/223-119.

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

TC MERKUR Kakanj
Selima ef. Merdanovića bb, Kakanj

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

TC MERKUR Konjic
Sarajevska 43, Konjic

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

TC MERKUR Vrap~i}i
Vrap~i}i bb, Mostar

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR DM
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo

STR KIOSK NANS
Antuna Branka [imi}a bb, Sarajevo

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo
OGLASN A

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

SLU@BA (mali o : gla smrtovn si, ice, sje}anja ...)
tel/fax: ++387(0 )33-20 5-938

STR EMI
Lond`a bb, Zenica

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

34 maliOglasi
PRODAJEM o~uvan i generalno ura|en reno 4 GTL, 89. god. Mob. 062/682-690. PRODAJEM Chrysler 1990 GTS automatik benzin 2,5 istekla registracija. Tel. 061/540-281. PRODAJEM Pe`o 505 1989. god karavan 8 sjedi{ta. Tel. 061/540-281. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600111. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1 + 8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223-700. PRODAJEM d`ip Micubi{i Pajero Pinin 1.8, 4x4, registrovan, 3 vrata, kuka, cijena 10.400 KM, 2000 godina. Mob. 061/102-888. OPEL Astra G-dizel, 1999 god. karavan, ful oprema, mo`e zamjena za Oktaviju ili Fabiju. Mob. 061/220-016. [KODA oktavia combi-1,9, o~uvana, servisirana, km 178.000, registrovana do 4/2011. Mob. 061/161-726. D@IP santa fe 2001. god. benzin, km 170.000, o~uvan, servisiran, registrovan do 8/2011. Mob. 061/161-726. KAMION korpa 12 m, iveco 35-10, god. 99. plava. Tel. 553-865, 061/895-017. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677- 080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM Golfa II, 1,3 benzin, 5 brzina, 1987. godina, bijela boja, nije registrovan, cijena 1.800 KM. Mob. 061/816-997. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996 i 062/693-470. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. KAMION korpa 12m Iveco 35-10, god. 99. plava. Tel. 553-865, 061/895-017. PRODAJEM lance za mali auto Alpes 20 — 12mm, nov talijanski. Tel. 211-772 ili 061/304-467. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290. PRODAJEM dugu `ensku bundu od nerca br. 42-44, praktino nova, povoljno. Tel. 654-097, 062/226-975. PRODAJEM kazan za pe~enje rakije. Mob. 061/367-103. PRODAJEM 10 rebara harmonika vrata 40 KM, vis. 245, du`ina 237. Mob. 062/320-034. PRODAJEM kabl tip pp 5x25. Tel. 061/106-673. PRODAJEM fri`ider Obodin dobro sa~uvan bojler Mebo{ 50l. tel. 665-230. PRODAJEM metalna aluminijska dvokrilna vrata poluzastakljena {irine 160cm visine 190 cm. tel. 442-624. ZATVORSKA ekonomija Bare Mostar vr{i prodaju doma}ih svinja po veoma povoljnim uvjetima. Tel. 063/899-124. PRODAJEM pekarske ma{ine mikser, veknarica, kiflarica, djelilica, elektri~no sito. Tel. 061/608-922. PRODAJEM planinarske cipele bakand`e orginal nove broj 39 i 41. tel. 062/003-205. PRODAJEM pirotsku serd`adu staru 70. godina. tel. 062/127-128. PRODAJEM orginal WV nosa}e za skije od aluminija za Golf V i VI. tel. 061/145-636. SINGER ma{ina {iva}a, elektro, portabl. Tel. 228-458. PRINT ma{ina rodin solvent 6184 A, {irine {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017. URAMLJENO ogledalo 75x60cm, cijena 30 KM. Mob. 062/315-540,. PRODAJEM povoljno troje vrata i 5 prozora, standardnih dimenzija, iz novogradnje, sa {tokovima i staklom. Mob. 061/869-396. PRODAJEM mu{ka odjela C. Clain i Gucci, sakoe Gucci i Moschino, sve broj 52, pantalone Prada i Beneton. Mob. 061/149-228. PRODAJEM serd`adu pirotsku staru 70 god. Tel. 062/127-128. PRODAJEM bocu pletaru od 1l otpremnica i olovna blomba na njoj orginalno 1945. god Hrvatske dr`avne `eljeznice. Tel. 061/154-540. PRODAJEM slike poznatih autora, Rabuzin, Ismar Mujezinovi}, Veli~kovi} i dr. tel. 061/199-163. PRODAJEM povoljno korpe-kreveti}e za bebe i korpe i kaveze za ma~ke i pse. Tel. 061/200-894, 033/525-966. PRODAJEM vodenicu poto~aru. Tel. 061/154-540. USTUPAM ugovor o zakupu sa Op{tinom uz otkup inventara (fast food). Tel. 061/245-900. PRODAJEM sadnice najboljeg duda, jabuke, {ljive, vi{nje, tre{nje, kru{ke, kestena. Tel. 062/006-768. PRODAJEM eko selo razne djelove i materijale. Tel. 061/154-540. PRODAJEM u toku je rasprodaja zaliha raznih stolica, fotelja i stolova od pru}a. tel. 061/200-894, 033/525-966. PRODAJEM ve{ korpe, stalke za cvije}e, klofere, tacne i drugo od pru}a. Tel. 061/200-894, 033/525-966. PRODAJEM ko`nu jaknu mu{ku Meklaud, oblo`ena krznom, cijena 50KM. Tel. 061/709-772. PRODAJEM bakrene ukrasne predmete orijentalnog stila, namjenjeni za dekoraciju restorana. Tel. 061/709-772. PRODAJEM {iva}e ma{ine polovne imam rupi~arke 8okastu i ravnu) dugme, taru i fiksirku. Tel. 061/324-040. PRODAJEM kolica i hodalicu za bebu. Tel. 061/688-975. PRODAJEM regal, karni`e, televizor, plinska pe}, proto~ni bojler, usisiva~. Tel. 065/097-899, 033/201-051. PRODAJEM `enske suknje, ko{ulje, blize, pantalone Beneton-Zara, mantil Cerutti, sve iz Italije. Mob. 062/062-445. PRODAJEM {trika~u ma{inu, plinsko kuhalo, stari bakreni le|en, ne{to veza. Tel. 202-917. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice br.M101, 260, 330, 346, 370, 383, 410, 420, 424, 596, 628, za elek. brija~e Braun, Iskra i Ruske. Tel. 651-556. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM ma{inice (koturove) za ribolov. Mob. 062/525-981. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570-826. PRODAJEM print ma{inu Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180cm. Tel. 033/553865 i 061/895-017. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245901. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRINT ma{ina rodin Solvent 6184 A, {irine {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895017. PRODAJEM print ma{inu Rodin solvent, 6184 A, {irina {tampe 180cm. Tel. 033/553865 i 061/895-017. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132.

utorak, 7. decembar 2010. godine
PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876-419. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104-951. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX, Karcher profesionalni, malo kori{ten, povoljno. Tel. 061/809-763. PRODAJEM aparat za mjerenje {e}era u krvi, nov Bajerov. Tel. 545-776. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. ZA VA[E zdravlje naru~ite kod ameri~kog distributera originalni noni |us u BiH. Tel. 062/342-150, 472-713. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904.

OSLOBO\ENJE

KUPUJEM akcije-obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/ 027-864. KUPUJEM stan do VI sprata ako ima lift od 65-75m2, Grbavica-Hrasno. Tel. 061/079-751. KUPUJEM obveznice devizne {tednje i ratne od{tete, isplata odmah. Mob. 061/526-918. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906. KUPUJEM dionice firmi fondova-pifova, devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 061/271-935. KUPUJEM deviznu {tednju, ratnu {tetetu, dionice, obveznice, isplata odmah. Mob. 061/268-892. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu o{tetu, isplata odmah. Mob. 062/358-344. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vezove. Tel. 061/159-507. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211914.

OSTALO
PRODAJEM akvarijum, crni, sa stalkom, povoljno. Mob. 061/030-280. PRODAJEM harmonika vrata "marley" sa ugradnjom, ve} od 60 KM/m2. Tel. 225-227, 061/516-910. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702801. PRODAJEM vrlo povoljno duplo grobno mjesto na Barama.Tel. 061/905-156. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. tel. 061/603-115. PRODAJEM dje~ija kolica, igraonu i kreveti} u odli~nom stanju. Mob. 062/178-268. PRODAJEM nov plinski re{o sa dva kola i bocom sa regulatorom i crijevom, povoljno. Mob. 061/863-783. VIBRACIONI ~eki}, bu{ilica, tip GBH-5DCE Bosch sa borerima, majzlovima, {picama i sandukom. Mob. 061/106-673. PRODAJEM braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Mob. 061/323-906. TARCEVA pametni lijek, tablete 150mg, karcinom plu}a, pankreasa, la roshe [vicarska. Tel. 614-614 i 061/259-878. PRODAJEM malu {vedsku grijalicu na plin. tel. 033/211-772 ili 061/304-467. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138855. VE]I broj elektro sklopki od 10 ampera minel, cijena 10 KM komad. Mob. 062/315-540. PRODAJEM kazan za pe~enje rakije. tel. 061/367-103. INHALATOR original bronhoforton njema~ki, 20 KM. Mob. 062/315-540. PRODAJEM jeftino {iva~e ma{ine i reepro materijal (konce, fer{luse i dugmad) cijene su prihvatljive. Tel. 061/324-040. PLINSKA pe}, plinski re{o, plinske fla{e, {poret na ~vrsto gorivo i ostalo. Tel. 665-258, od 19-23 sata. AKO trebate pomo} ~i{}enja i peglanja nazovite. Tel. 061/374-458.

KUPOVINA
AGENCIJA Sigenx kupuje stanove u Sarajevu ili vr{i posredovanje uz proviziju od 3%. Tel. 033/654-793. KUPUJEM umjetni~ke slike, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456505, 061/214-405. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM stan do 70m2, Bjelave, Breka, Mejta{, Centar. Tel. 061/211-303. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553640, 033/655-530. AGENCIJI za nekretnine Saraj city potreban ve}i broj stanova na relaciji Ilid`a — Ba{~ar{ija, info@ sarajcity.com. Mob. 062/ 649-370 i 061/072-845. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM ru~ni cirkular, kru`ni mali i ispravan. Tel. 033/226-352. KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu o{tetu, isplata odmah. mob. 061/526-918. KUPUJEM el. valjak za peglanje mo`e neispravan radi dijelova. Tel. 061/480-004. KUPUJEM zastarjela Zastavina vozila, Z-128, Z-101, Lada itd. Mob. 062/316-911. KUPUJEM ratnu {tetu i deviznu {tednju, dolazak na adresu. Mob. 066/723-731.

ZAPOSLENJE
POTREBNA radnica u caffe slasti~arnoj i piceriji za rad, uslovi rad i plata pristojni. Tel. 033/618-855 i 062/445037. POTREBNA `ena za ~uvanje starije pokretne osobe 24 sata, stan i braha obezbije|eni, plata 300 KM. Tel. 658-867. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170143. TRA@IM sposobnu `enu za opslu`ivanje. Tel. 035/287177 Tuzla. EL-Casino doo Holidey inn potrebne konobarice, kaserke, hostese, prijave na. Tel. 062/415-566. OZBILJAN gospodin sa iskustvom pazio bi stariju oboljelu mu{ku ossobu u prijepoddnevnim satima, nadoknada po dogovoru. Tel. 033/208-175. POTREBNA ozbiljna `enska osoba za prodaju srebrenog nakita na terenu, pla~anje na procenat. tel. 061/254-111. PICERIJI „Galija“ potrebne djevojke u stalni radni odnos za rad u sali. Tel. 033/443-350. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

mali
ELEKTRI^AR — vodoinstalater radi nove i popravljamo stare instalacije, eko plastika, sanitarije, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, osigura~ke kutije, sklopke itd). Tel. 061/132-149. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. tel. 062/256-376. VOZA^I ako nemo`ete upaliti svoje vozilo ili oslabio akumulator, ddolazim. Tel. 033/531-996, 063/639-176. ELEKTRI^AR radi sve vrste opravki, bojlera, pe}i, osigura~a, indikatora, instalacija i ostalo. Mob. 061/222-228. PREKUCAVAM i lektori{em diplomske radove. Tel. 062/007-522. PREVOZ putnika klimatiziranim kombijem na more i druge destinacije. Tel. 062/214-690, 033/220-402. NJEMA^KI advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njema~koj. Mob. 061/537-739. VR[IM prevoz putnika na sve destinacije, kombi vozila sa klimom. Mob. 061/222-310. KAMINE zidamo {amotom keradnja gusanih remontni kalijeve pe}i za picu, estetika eta`no grijanje iz kamina. Tel. 061/154-540. PROFESOR daje sate gitare. Tel. 063/930-078. KLIMATIZIRANIM kombi vozilima, prevozim putnike na svim destinacijama. Mob. 062/205-740. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033/621976. VIZA^I, ako ne mo`ete upaliti svoje vozilo ili je oslabio akumulator, dolazim ku}i. Tel. 033/531-996 i 062/693-470. VO DO IN STA LATER SKA radnja radi adaptacije kupatila, kao i opravke. Mob. 061/073-285. TEPSER s.o.d. savremenim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone i kamene podove. Mob. 061/524-461, 200-003. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513-948. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. VODOINSTALATER 30. godina iskustva, vr{i opravke instalacija, monta`u i pro~epljena. tel. 033/535-659, 062/139034. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovanje ograde. Mob. 062/907-356. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803. CERTIFICIRANI ra~unovo|a vodi poslovne knjige pravnim i fizi~kim licima. tel. 033/237-878, 061/482-045. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/417-916. MATEMATIKA, profesionalno. Mob. 061/800-259. KLIMATIZIRANIM i udobnim kombijem vr{im prevoz na sve destinacije. Tel. 062/214-690, 033/220-402. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/519-449. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru, brzo i kvalitetno. Tel. 062/519-685. BRU[ENJE i lakiranje parketa, podova, bespra{inskom ma{inom uz garanciju. Mob. 061/359-500. PREVOZIM stvari i ostalo ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227-189. VR[IM prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama. Mob. 061/811-115. VODOINSTALATER opravlja kotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Mob. 061/205-803, 066/973-793. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. 611-439. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. KERAMI^AR postavlja sve vrste plo~ica, garancija kvaliteta. Mob. 062/117-905. KERAMI^AR, ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~arskih radova. Mob. 061/930-315. ^UVALA bih iznemogle i starije osobe i opslu`ivala. Mob. 062/569-444. LAMINATE, parkete, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. tel. 061/311-622. APSOLVENT elektrotehnike daje instrukcije iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. tel. 061/571-361. KOMBI prevoz selidbe, ~isto bez o{te~enja namje{taja. Tel. 061/311-622. ODGAJALA bih u va{em stanu dijete od 1 do 10 god prednost Stari Grad. tel. 033/238831. MASA@A rehabilitacijska i opu{taju~a, maser (mu{karac). tel. 062/047-253. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6KM/~as. Tel. 061/157-991. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Mob. 062/134-827, 033/241-465. POVOLJNO, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i vanjske roletne. Tel. 061/214-303. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku~anskih aparata, dolaazak besplatan. Tel. 061/551-035. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. tel. 033/718-405 i 061/156-728. PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik - tehni~ku dokumentaciju, uputstva, itd. Mob. 061/357-232. ELEKTROSERVIS vr{i opravke, bu{ilica, brusilica, usisiva}a ma{ina alatljika. Tel. 066/889-246, 033/213-040. SPECIJALISTI^KI pregledi, rad medicinskih sestara. Tel. 061/319-604. BRUSIM i lakiram parkete bespra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228. IZRA\UJEMO sportske mre`e. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. Tel. 063/420-077. VODOINSTALATER vr{i opravke i ugradnju novih instalacija i novih sanitarija. Mob. 061/389-112. NAJPOVOLJNIJA registracija vozila uz besplatan tehni~ki pregled. Mob. 062/316911. VR[IM prevoz robe, selidbe, povoljno, kombi iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Mob. 061/811-115. ^UVALA bih dijete u svom stanu, imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466-920. U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625-196, Ilid`a. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061/282-134. BRAVAR, blindirana vrata po narud`bi, ograde, gitere, kovane ograde. Tel. 061/221-668. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~inara, instalacija, windowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Mob. 062/654-140. ELEKTRI^AR vr{i oprevke {poreta, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacija. Mob. 063/155-868. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, hrvatskog, srpskog za sve uzvrate, prevodi. Mob. 065/572-966. VR[IM prevoz robe, stvari i selidbe, povoljno kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Mob. 061/811-115. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe. Ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513-948. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534-231.

Oglasi

35

USLUGE
ALU @ALUZINE 20KM/ m2, trakaste zavjese 20KM/ m2 alu i pvc roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 061/131-447. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. NOVO! „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ pacijenata www.paramedic.ba Tel. 061/564-564, 061/100-567. KOMBI prevoz: selidbe, klaviri, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309. SUDSKI tuma~ za {panski daje ~asove jezika pojedina~ne ili u grupi do 3 polaznika. Mogu}i i intenzivni kursevi. Prostorije u u`em centru. Mob. 061/252-880. STUDIO 8, izrada ameri~kih plakara, kliznih kuhinja, uredskog i ostalog plo~astog namje{taja, po mjeri, alu vanjske roletne. D`. Bijedi}a 20, mob. 061/578-959. www.studio8.ba e-mail: neno-m@web.de BRAVAR, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo, dolazim na adresu. Mob. 061/233-078. PROFESOR instruiram matematiku |acima uspje{no i povoljno. Dolazim ku}i. Mob. 062/417-695. ISKUSAN instruktor matzematike i fizike podu~ava |ake. Dolazim va{oj ku}i. Mob. 062/417-695. VODOINSTALATER radi popravke i adaptacije povoljno. Mob. 061/222-927. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. MOLERSKO-farbarski radovi, farbanje radijatora, stolarije, itd. povoljno, ~isto, efikasno, pouzdano. Mob. 061/030-280. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607453. IZRADA plo~astog namje{taja kuhinja, plakara, stolova, polica prema katalogu i zahtjevu. tel. 062/466-093.

TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 033/240-895, 062/909-306. ENGLESKI jezik — profesor engleskog jezika da je instrukcije. Mob. 061/654-941. MATEMATIKU i fiziku instruira diplomirani ing. elektrotehnike. Mob. 061/571-361. ELEKTRI^AR vr{i opravke {poreta, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacije. Mob. 063/155-858. PROFESORICA hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Mob. 062/ 331-174. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone izrada tel. instalacija. Tel. 061/141-676, 033/204-805. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. NJEMA]KI jezik — instrukcije, prevod, konverzacija, lektorisanje. Tel. 062/198-790. ZA \AKE i studente instrukcije iz matematike, dolazak na aadresu. tel. 061/536-973, 033/446-056. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6KM/~as. tel. 061/157-991. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061/534-231. INSTRUKCIJE matematika i fizika. Tel. 457-066. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650867, 061/188-410. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru i "skidam" tekstove sa kaseta, brzo i ta~no. Tel. 062/519-685. MOLER radi sve vrste moleraja + fasade, ~isto, povoljno, kvalitetno. Mob. 062/672-258 i 061/274-872. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. MOLERSKO farbarski poslovi povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061/262-973. TAPETAR — dekorater povoljno presvla~im namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. tel. 033/718-405, 061/156-728. VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao selidbe iz europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764, 061/108-779. MAJSTOR povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi i selidbe. Mob. 061/202-840. PRESVLA^IM kau~e i stolice i sve opravljam. Dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932 i 062/522-986. KOMBI prevoz putnika 1 + 8 i selidbe, povoljno. Mob. 061/223-343 Pofali~ka br. 76.

VO DO IN STA LATER SKA radnja radi adaptacije kupatila kao i oprevke. Mob. 061/073-285. VKV STOLAR, vr{i opravke, stolarije, kuhinja, kau~a, roletni uz garanciju kvaliteta. Mob. 061/863-740. MOLERSKE usluge nudimo, gletovanje, moleraj, lakiranje stolarije, radijatora, tapete, elder, pu} i sve drugo po dogovoru. Tel. 456-979 i 061/219768. ADAPTACIJA stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Mob. 061/510-373. VODOINSTALATER, opravka ~esme, vodokotli}a, ventila, sifona, penzionerima jeftinije. Mob. 061/205-803, 066/973793. POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel. 061/545-888. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel. 061/803-255, 066/889-246, 033/213-040. MOLERSKO-farbarski radovi, cijena po dogovoru, povoljno. Tel. 066/205-151. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062/256-376. VR[IM prevoz, selidbe, veliki kombi, sa radnom snagom i bez. Mob. 062/226-665. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak beesplatan. Tel. 061/551-035. UERE\UJEM ba{te, re`em drva i ostalo. Mob. 062/332230. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. Tel. 061/516-375. PRU@AMO usluge bh. dijaspori. www-rodoslov.ba Tel. 061/109-970. MOLERSKI radovi na potpuno za{titu lijepljivim trakama, urednost 100%. Mob. 061/606-441. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. Tel. 061/033-475.

RAZNO
TRA@IM stariju `enu da stanuje kod mene i pravi mi ddru{tvo, sama sam u stanu i zbrinuta sam a volim dru{tvo. tel. 033/238-831. PAZILA bih u va{em stanu dijete od 1 do 7 god (u~enicima bih pomagala u {kolskim problemima) prednost stari grad. tel. 062/258-387.

BRA^NE PONUDE
DJEVOJKA 36. godina tra`i srodnu du{u za ozbiljnu vezu. Ponude slati na mail: zenica bih@web.de

36 maliOglasi

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. subota nedjelja 07-20 07,30-19,00 07,30-15,30 08-16,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07,30-19,00 07,30-15,30

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.kapet.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S. Omerovi}a - Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.kapet.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA
U Cinema Cityu

37

Bh. pijanistica na International Chopin Piano Competition

Naomi Dru{ki}
Na svjetskom takmi~enju pijanista International Chopin Piano Competition, koje je odr`ano u Singapuru, od 1. do 5. decembra, mlada bh. pijanistica Naomi Dru{ki} osvojila je drugu nagradu u kategoriji do 13 godina. Dru {ki} je 12-go di{ nja u~enica koja ove godine poha|a Srednju muzi~ku {kolu u Sarajevu, u klasi prof. Verice Vrbi}. Na ovom ta kmi~enju, koje je ustanovila singapurska Nanyang akademija lijepih umjetnosti i Chopin Society Singapore, povodom 200. godi{njice ro|enja ~uvenog poljskog kompozitora Frederica Chopina, u~estvovala su 143 mlada pijanista sa ~etiri kontinenta. Nastupili su u pet starosnih kategorija. Svi u~esnici ovog festivala s visoko postavljenim kriterijima morali su najprije pro}i selekciju me|unarodnog `irija da bi uop}e mogli u~estvovati na takmi~enju. Na takmi~enju su bili renomirani pijanisti i klavirski pedagozi poput Warrena Tomphsona (Australija), Gabriela Kwoka (Hong Kong), Franceska Nocolosija (Italija), Sne`ane Panovske, te Wojcijecha Switala iz Poljske, dobitnika Internacionalnog takmi~enja Chopin u Var{avi 1990. Naomi Dru{ki} je na ovom takmi~enju nastupila u kategoriji do 13 godina, u kojoj su se izvodila tehni~ki i muzi~ki zahtjevna djela iz Chopinove bogate pijanisti~ke

osvojila drugo mjesto
Sa ju~era{nje konferencije za novinare
Foto: D. TORCHE

Bh. premijera filma “Ostavljeni“
Radi se o prvom dugometra`nom igranom ostvarenju redatelja Adisa Bakra~a, ra|enu po scenariju knji`evnika Zlatka Top~i}a
Naomi Dru{ki}

Nagrade, nagrade
Mnogi }e se sjetiti da je Naomi Dru{ki}, kao u~enica {estog razreda OMB[ Novo Sarajevo, u klasi nastavnice Suzane Bevanda - Sijari}, u~estvovala u aprilu na Internacionalnom takmi~enju 20. Young Musician International Competiton u Citta di Barletta (Italija) te osvojila drugu nagradu. Osim ovog takmi~enja, mlada pijanistica osvojila je prvu nagradu na me|unarodnom pijanisti~kom takmi~enju Banjalu~ki bijenale koje je odr`ano u maju ove godine. ostav{tine. Predstavila se sa dva Cho pi no va Noc tur na (b-mol Op. 9, br. 1 i cis-mol Op. posth.). - Naomi Dru{ki} osvojila je drugu nagradu za izvo|enje Noc tur na u in ter pre ta ci ji ~udesne blagosti i jasnih (melodijskih) linija. Ona razumije gorko -slatku prirodu i patos Chopinove du{e. Dakle, biti slavenskog porijekla dois ta po ma`e, ka zao je dr. Chang Tou Lianga, muzi~ki kriti~ar The Straits Times, singapurskog nacionalnog dnevnog lis ta, ko men ti ra ju}i osvojenu nagradu.

“Ostavljeni“, prvo dugometra`no igrano ostvarenje bh. redatelja Adisa Bakra~a, bh. premijeru do`ivjet }e ve~eras u Cinema Cityu s po~etkom u 20 sati. Uloge u filmu su ostvarili Mirsad Tuka, Mira Furlan, Tony Grga, Dragan Marinkovi}, Mirela Lambi}, Zijah Sokolovi}, Meto Jovanovski, @an Marolt i drugi. U po vo du ve~era{ njeg do ga|aja (“Ostavljeni“ je svjetsku premijeru imao na Filmskom festivalu u Karlovim Varima, gdje je uvr{ten u takmi~arsku selekciju East of the West, a vidjela ga je publika i na drugim filmskim festivalima), odr`ana je i konferencija za novinare na kojoj su se prisutnima obratili producent filma Almir [ahinovi}, redatelj Bakra~, nositelj glavne mu{ke uloge Tony Grga, knji`e-

vnik i pisac scenarija Zlatko Top~i}, glumica Mirela Lambi} i kompozitor Vlado Podany. Prva verzija scenarija, saznalo se od knji`evnika Zlatka Top~i}a, napisana je 2002. godine, {to samo ilustrira kako je te`ak put za film u BiH. Tony Grga, koji je ostvario ulogu dje~aka Alena Domi}a za koju je na Filmskom festivalu u Puli nagra|en Zlatnom arenom za glavnu mu{ku ulogu, izrazio je zahvalnost redatelju, producentu, a naro~ito glumcima Tuki, Furlanovoj i Lambi}evoj za sve upute i savjete koje su mu davali. Nakon bh. premijere, film }e premijerno biti prikazan i u Zenici, Tuzli i Biha}u, a nakon toga je u redovnoj distribuciji.
An. [.

Bh. izdava~i i autori na 16. sa(n)jam knjige u Istri

Te~e Zimski pozori{ni festival u Srebrenici

„Epistolar“ Du{ana Karpatskog
Zdravko Zima, Simona Goldstein, Iva Grgi}-Maroevi} i Dragan Markovi}, direktor IKD „University press“ iz Sarajeva, sino} su na 16. sa(n)jam knjige u Istri predstavili knjigu „Epistolar“ autora Du{ana Karpatskyog. Objavljen je u izdanju spomenutog sarajevskog iz da va~a u su ra dnji s Na kla dni~kom ku}om „Izdanja Antibarbarus“ iz Zagreba. „Epistolar“ }e 8. 12. biti predstavljen i u Zagrebu u Knji`nici „Bogdan Ogrizovi}“ i u travnju 2011. godine u Sarajevu na Sajmu knjiga u Skenderiji. Rije~ju „Epistolar“ naslovio je ~e{ki slavist Du{an Karpatsky zbir pisama koja su mu se tijekom vi{e od 50 godina njegova radnoga vijeka nakupila u njegovu arhivu i a svjedo~anstvo su suradnje, prijateljstava i ~ak ljubavi svoje vrste, a mnoga od njih spadaju u pravu knji`evnost. Jer, radi se o pismima knji`evnika, ~ija je djela prevodio ili objavljivao kao urednik ~e{kih knji`evnih ~asopisa. „Epistolar“ na 560 stranica donosi pisma od 140 po{iljatelja, a me|u njima se nalaze i pisma bh. knji`evnika Hamze Hu me, Me {e SE li mo vi}a, D`evada Karahasana, Huseina Tahmi{~i}a, Izeta Sarajli}a..., zatim hrvatskih pisaca Branka Belana, Ive Bre{ana, Vlade Gotovca, Miroslava Krle`e, Ranka Marinkovi}a, Antuna [oljana, Dragutina Tadijanovi}a... i drugih knji`evnika s podru~ja biv{e Jugoslavije. Tu su i pisma ~e{kog nobelovca Jaroslava Seiferta i drugih znamenitih ~e{kih pisaca i pjesnika, me|u kojima je i Vaclav Havel. Du{an Karpatsky jedan je od najve}ih promicatelja ju`noslavenskih knji`evnosti u ^e{koj, a kako je i koliko promicao bh. knji`evnost moglo se vidjeti prije dvije godine na izlo`bi u Bo{nja~kom institutu u Sarajevu. Na 16. sa(n)jam knjige u istri, koji se odr`ava u Puzli od 3. do 12. prosinca svoja izdanja izla`u IDK „University press“ TKD „[ahinpa, {i}“ i „Buybook“ a u nizu doga|anja , treba spomenuti da }e 10. prosinca biti predstavljen ~asopis „Sarajevske sveske“ a 11. prosinca knji, ga Dragane Toma{evi} „Sve bih zemlje za Sarajevo dala“ . An. [.

Podrum odba~enih igra~aka
^lanovi ansambla Dje~ijeg muzi~kog pozori{ta iz Srebrenice izveli su u Kulturnom centru Srebrenica predstavu pod nazivom “Podrum odba~enih igra~aka“. U ovoj predstavi nastupilo je oko 50 dje~aka i djevoj~ica, a glavni lik je razma`eni dje~ak koji odbacuje igra~ke i `eli da se posveti kompjuterskim igricama. Pred sta va “Po drum odba~enih igra~aka“ nastala je kao rezultat ~etiri pozori{ne radionice odr`ane u okviru Dje~ijeg muzi~kog pozori{ta i Muzi~ara bez granica. Glumci su na sceni bili razigrani i pokazali sav dje~iji talent i karakter. Ovo je sedma predstava koju su pripremili mladi srebreni~ki glumci. Jo{ jednom odu{evili su svoje sugra|ane. S ovom predstavom, koju je re`irala

Mirela Trepani}, Dje~ije muzi~ko pozori{te nastupit }e i van granica op}ine Srebrenica, a u pregovorima je da u|e i u zvani~ni program MESS-a, izjavio je Radoslav ^orlija, menad`er organiza-

cije Muzi~ari bez granica. Do kra ja se dmi ce u Sre bre ni ci }e bi ti pri re|eno jo{ ne ko li ko po zo ri {nih predstava. Predstavit }e se glumci sa Pala, iz Zvornika i [kotske.

38

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Grad Sarajevo Op}ina Novo Sarajevo OP]INSKI NA^ELNIK

utorak, 7. decembar 2010. godine
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Sarajevo Canton City of Sarajevo Municipality of Novo Sarajevo MUNICIPALITY MAYOR

OSLOBO\ENJE

Na osnovu zaklju~ka Op}inskog vije}a broj: 01-14-736/10 od 6. 12. 2010. godine, te ~lana 18. stav. 1.alineja 9. i ~lana 97. Statuta Op}ine Novo Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj: 12/06, 14/08 i 21/08), Op}insko vije}e Novo Sarajevo upu}uje:

J AV N I P O Z I V
ZA U^E[]E U JAVNOJ RASPRAVI NACRTA BUD@ETA OP]INE NOVO SARAJEVO ZA 2011. GODINU Op}insko vije}e Novo Sarajevo na 23. sjednici od 6. 12. 2010. godine donijelo je zaklju~ak kojim se nacrt bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2011. godinu upu}uje na javnu raspravu koja }e trajati do 10. 1. 2011. godine. Primjedbe, prijedlozi, mi{ljenja i sugestije na nacrt bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2011. godinu mogu se dostaviti op}inskom na~elniku putem Slu`be za privredu i finansije najkasnije do 11. 1. 2011. godine putem: a) zborova gra|ana u mjesnim zajednicama b) po{te ili li~no na adresu: Zmaja od Bosne broj 55 c) e-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba Putem zborova gra|ana javna rasprava po nacrtu bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2011.godinu odr`avat }e se u svim mjesnim zajednicama u skladu sa utvr|enim rasporedom o kojim }e gra|ani biti blagovremeno obavije{teni putem poziva na oglasnim plo~ama mjesnih zajednica. Detaljne podatke o nacrtu bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2011. godinu svi zainteresovani mogu dobiti u prostorijama mjesnih zajednica i na web stranici www.novosarajevo.ba. Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mi{ljenja dati u toku javne rasprave poslu`it }e predlaga~u za predlaganje prijedloga bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2011. godinu Op}inskom vije}u. Pozivam sve zainteresirane da uzmu u~e{}e u javnoj raspravi po nacrtu bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2011. godinu. OP]INSKI NA^ELNIK Ned`ad Kold`o Na osnovu ~lana 5. stav 1. i 24. Zakona o bud`etima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 19/06,76/08,5/09,32/09, 51/09,9/10,36/10,45/10), ~lana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (" Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/06) i ~lana 18. stav 1 alineja 9. Statuta op}ine Novo Sarajevo (" Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 12/06 — Pre~i{}eni tekst, 14/08 i 25/08) Op}insko vije}e na prijedlog op}inskog na~elnika na 23. sjednici odr`anoj 6. 12. 2010. godine d o n o s i Nacrt 614400 615000 615100 615200 615200 821000 821200 821300 Subvencije javnim preduze}ima KAPITALNI GRANTOVI Kapitalni grantovi Nabavka opreme pravnim licima Program izdataka za prirodne i druge nesre}e NABAVKA STALNIH SREDSTAVA Nabavka gra|evina Nabavka opreme REZERVE Rezerve UKUPNO: Ukupan broj zaposlenih 246.500,00 6.465.000,00 6.270.000,00 195.000,00 195.000,00 3.150.000,00 3.000.000,00 150.000,00 40.236,00 40.236,00 19.310.500,00 240

BUD@ET OP]INE NOVO SARAJEVO ZA 2011.GODINU
^lan 1. OP]I DIO Bud`et Op}ine Novo Sarajevo za 2011. godinu sastoji se od: A/PRIHODI. .....................................................19.310.500,00 KM B/RASHODI......................................................19.310.500,00 KM ^lan 2. Prihodi, primici i izdaci po grupama utvr|uju se u Bilansu prihoda i izdataka za 2011.godinu u iznosu od 19.310.500,00 KM kako slijedi: A/PRIHODI Ekon. kod 1 710000 711100 711115 714000 714111 714131 716100 716110 720000 721100 721122 721129 721120 721121 721211 722000 722400 722439 722433 722435 722439 722438 722423 722436 722411 722500 722531 722581 731000 732100 732114 OPIS 2 POREZNI PRIHODI Porez na dobit pojedinaca i preduze}a Porez na prihod od imovine i imovinskih prava Porez na imovinu Porez na imovinu Porez na promet nepokretnosti Porez na dohodak Porez na dohodak NEPOREZNI PRIHODI Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora Prihod od skloni{ta - namjenski PRIHOD OD GRADJEVINSKOG ZEMLJI[TA Prihod za dodjeljeno gradskog gra|evinsko zemlji{te Prohod po osnovu rente Ostali prihodi od imovine Prihodi od kamata PRIHOD OD PRU@ANJA JAVNIH USLUGA Ostale bud`etske naknade Prihod od mati~ara Prihod od ure|enja gradskog gra|evinskog zemlji{ta Prihod od katastra nekretnina Prihod od tendera Ostali prihodi Naknada za izgranju i odr`.javnih sloni{ta Prihodi od zauzimanja javnih povr{ina Komunalne takse Posebne naknade i takse Prihodi po osnovu naknada za puteve Prihodi po osnovu naknade na pla}u od pripodnih i dr. nesre}a TEKU]E POTPORE Teku}e potpore od drugih nivoa vlasti Prihodi od bud`eta Kantona PRIHOD UKUPNO PRIHODI Nacrt 2011 3 3.720.000,00 100.000,00 100.000,00 3.200.000,00 1.000.000,00 2.200.000,00 420.000,00 420.000,00 8.380.000,00 810.000,00 800.000,00 10.000,00 7.570.000,00 3.900.000,00 3.670.000,00 20.000,00 20.000,00 3.590.500,00 1.640.500,00 14.000,00 50.000,00 40.000,00 21.500,00 130.000,00 85.000,00 300.000,00 1.000.000,00 1.950.000,00 1.300.000,00 650.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 19.310.500,00 19.310.500,00

^lan 3. POSEBNI DIO Rashodi u Bud`etu Op}ine Novo Sarajevo za 2011. godinu u iznosu od 19.310.500,00 KM raspore|uju po korisnicima kako slijedi: I-Op}insko vije}e Ekon. kod 1 611000 611100 611200 OPIS 2 Bruto pla}e i naknade Bruto pla}e Bruto pla}a Naknade tro{kova zaposlenih Naknade za prevoz sa posla i na posao Naknade za topli obrok tokom rada Regres za godi{nji odmor Doprinosi poslodavca Doprinosi poslodavca Izdaci za materijal i usluge Putni tro{kovi Putni tro{kovi Izdaci za komunalne usluge Izdaci za telelefon,ptt usluge, internet usluge Nabavka materijala i sitnog inventara Nabavka materijala Ugovorene i druge posebne usluge Usluge {tampanja, ukori~avanja Usluge media Naknade vije}nicima Naknade komisijama Naknade za rad novoizabranih savjeta MZ Izdaci za reprezentaciju Izdaci za reprezentaciju-savjeti MZ Izdaci za stru~nu literaturu Izdaci za unapre|enje lokalne samouprave i edukaciju Izdaci za usluge po ugovorima Sredstva za dan Op}ine Teku}i grantovi Grantovi pojedincima Dobrovoljno PIO osiguranje za vije}nike Grantovi neprofitnim organizacijama Grantovi parlamentarnim grupama Obilje`avanje Dana op}ine UKUPNO I Ukupan broj zaposlenih Nacrt 2011 3 234.600,00 200.000,00 200.000,00 34.600,00 5.600,00 25.000,00 4.000,00 22.000,00 22.000,00 465.800,00 13.500,00 13.500,00 4.000,00 4.000,00 15.000,00 15.000,00 433.300,00 10.000,00 1.100,00 212.000,00 120.000,00 50.000,00 19.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 2.200,00 201.800,00 9.000,00 9.000,00 192.800,00 180.000,00 12.800,00 924.200,00 10

612100 613000 613100 613300 613400 613900

614000 614200 614300 614300

II - Jedinstveni op}inski organ uprave Ekon. kod 1 611000 611100 611200 OPIS 2 Bruto pla}e i naknade Bruto pla}e Bruto pla}e Naknade tro{kova zaposlenih Naknade za prevoz sa posla i na posao Naknade za topli obrok tokom rada Regres za godi{nji odmor Otpremnina zbog odlazka u penziju Pomo} u slu~aju smrti ili te`e invalidnosti Doprinosi poslodavca Doprinos poslodavca Izdaci za materijal i usluge Putni tro{kovi Putni tro{kovi Izdaci za energiju Izdaci za elektri~nu energiju Program izdataka za prirodne i druge nesre}e Izdaci za centralno grijanje Lo` ulje Plin Izdaci za komunalne usluge Izdaci za vodu i kanalizaciju Izdaci za telelefon,ptt usluge, internet usluge Izdaci za odvoz sme}a Izdaci za deratizaciju Nabavka materijala i sitnog inventara Nacrt 2011 3 5.109.364,00 4.231.000,00 4.231.000,00 878.364,00 137.500,00 550.864,00 90.000,00 50.000,00 50.000,00 442.000,00 442.000,00 1.561.440,00 16.200,00 16.200,00 243.300,00 85.000,00 300,00 36.000,00 110.000,00 12.000,00 204.140,00 33.000,00 152.140,00 13.000,00 6.000,00 264.000,00

B/RASHODI Ekon. kod 1 611000 611100 611200 612000 612100 613000 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 614000 614100 614200 614200 614300 OPIS 2 BRUTO PLA]E I NAKNADE Bruto pla}e Naknade tro{kova zaposlenih DOPRINOSI POSLODAVCA Doprinosi poslodavca IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE Putni tro{kovi Izdaci za energiju Izdaci za komunalne usluge Nabavka materijala i sitnog inventara Izdaci za usluge prevoza i goriva Unajmljivanje imovine i opreme Izdaci za teku}e odr`avanje Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platnog prometa Ugovorene i druge posebne usluge TEKU]I GRANTOVI Grantovi drugim nivoima vlasti Izdaci za prirodne i druge nesre}e Grantovi pojedincima Grantovi neprofitnim organizacijama Nacrt 2011 3 5.558.564,00 4.616.000,00 942.564,00 484.000,00 484.000,00 2.043.400,00 31.500,00 243.300,00 209.100,00 281.000,00 87.500,00 50.000,00 308.150,00 28.750,00 804.100,00 1.569.300,00 10.000,00 265.000,00 444.000,00 603.800,00

612100 613000 613100 613200

613300

613400

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SCENA
124.000,00 130.000,00 10.000,00 87.500,00 20.000,00 6.500,00 56.000,00 5.000,00 50.000,00 6.000,00 44.000,00 308.150,00 80.000,00 70.000,00 13.000,00 5.700,00 50.000,00 89.450,00 28.750,00 23.000,00 5.500,00 250,00 359.400,00 7.000,00 28.000,00 44.000,00 16.000,00 6.600,00 6.000,00 15.000,00 10.000,00 4.800,00 11.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 6.000,00 15.000,00 65.000,00 1.367.500,00 10.000,00 10.000,00 700.000,00 327.000,00 79.000,00 265.000,00 29.000,00 411.000,00 35.000,00 123.000,00 110.000,00 88.000,00 55.000,00 246.500,00 60.000,00 157.500,00 29.000,00 6.465.000,00 6.270.000,00 1.300.000,00 300.000,00 4.620.000,00 50.000,00 195.000,00 195.000,00 3.150.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 150.000,00 150.000,00 40.236,00 40.236,00 18.135.540,00 223

39

613500

613600 613700

613800

613900

614000 614100 614200

614300

614400

615 615100

615200 821000 821200 821300

Nabavka materijala Program izdataka za prirodne i druge nesre}e Nabavka HTZ opreme Izdaci za usluge prevoza i goriva Izdaci za gorivo za vozila Usluge prevoza Program projekta za udru`enja, sport, kulturu i obrazovanje Usluge registracije Unajmljivanje imovine i opreme Izdaci za upravitelja Zakupnina za MZ Izdaci za teku}e odr`avanje Izdaci za teku}e odr`avanje zgrade Izdaci za teku}e odr`avanje opreme Izdaci za teku}e odr`avanje vozila Izdaci za odr`avanje napu{tenih stanova-re`ije Izdaci za sanaciju i odr`avanje poslovnih prostora Program izdataka za prirodne i druge nesre}e Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platnog prometa Osiguranje radnika i imovine Izdaci za bankarske usluge Program izdataka za prirodne i druge nesre}e Ugovorene i druge posebne usluge Usluge medija za MZ- dnevna {tampa Usluge {tampanja, ukori~avanja Usluge medija Izdaci za reprezentaciju-Kabinet na~elnika Usluge reprezentacije-ostali Izdaci za stru~nu literaturu Izdaci za stru~nu edukaciju i seminare Izdaci za usluge po ugovorima Izdaci za ~lanarinu Op}ine Program projekta za udru`enja, sport, kulturu i obrazovanje Ostale usluge ISO standard Sredstva za mu|unarodnu saradnju Naknada za volontere Naknade za rad komisija Tro{k. postupka na ime zadr`avanja umobolnih lica na lije~enju Sredstva za obilje`avanje zna~ajnih datuma Program izdataka za prirodne i druge nesre}e Teku}i grantovi Grantovi drugim nivoima vlasti Program ostalih davanja Grantovi pojedincima Programi socijalne potpore bora~koj populaciji Programi socijalne potpore Program izdataka za prirodne i druge nesre}e Program projekta za udru`enja, sport, kulturu i obrazovanje Grantovi neprofitnim organizacijama Program humanitarnim neprofitnim organizacijama Grant za udru`enja, sport, kulturu, obrazovanje Program za projekte bora~kih udru`enja Program socijalne potpore Program podr{ke vjerskim zajednicama Subvencije javnim preduze}ima Programi socijalne potpore Program podr{ke javnim ustanovama Program projekta za udru`enja, sport, kulturu i obrazovanje Kapitalni grantovi Kapitalni grantovi Program unapre|enja stanja lokalnih cesta Program ure|enja javnih povr{ina i za{tite okoli{a Program prostornog planiranja i ure|enja gra|evinskog zemlji{ta Program sanacije devastiranog stambenog fonda Nabavka opreme pravnim licima Program izdataka za prirodne i druge nesre}e Nabavka stalnih sredstava Nabavka gra|evina Program prostornog planiranja i ure|enja gra|e. zemlji{ta Nabavka opreme Nabavka stalnih sredstava Rezerve Rezerve UKUPNO II Ukupan broj zaposlenih

I u 46. godini

Vivica A. Fox SEKS-BOMBA
Vivica A. Fox dugo se nije pojavljivala u medijima, {to je razlog vi{e da vam ponudimo nove fotografije ove 46-godi{nje seksbombe, koje je objavio magazin BlackMen. Ameri~ka glumica u intimnom rublju pokazala je zavidnu figuru i bujno poprsje, a posebno su zanimljivi snimci s tigrastim ogrta~em.

U prodaji

Ku}a iz filma “Kum”
Slavna vila i okolno zemlji{te iz kultnog filma re`isera Francisa Forda Coppole “Kum” na{li su se u prodaji po cijeni od 2,9 milionadolara, javlja CNN. Vlasnik Jim Norton rekao je da se na prodaju vile sa osam spava}ih soba i pet kupatila odlu~io nakon smrti svog oca. “Kum” je postao kultni film odmah nakon po~etkaprikazivanja1972. godine, a do danas je zadr`ao visoko mjesto na svim zna~ajnijim filmskim toplistama. U filmu su glumile zvijezde poput Marlona Branda, Al Pacina i Diane Keaton.

III - Pravobranila{tvo Ekon. kod 1 611000 611100 611200 OPIS 2 Bruto pla}e i naknade Bruto pla}e Bruto pla}e Naknade tro{kova zaposlenih Naknade za prevoz sa posla i na posao Naknade za topli obrok tokom rada Regres za godi{nji odmor Jubilarne nagrade Doprinosi poslodavca Doprinos poslodavca Izdaci za materijal i usluge Putni tro{kovi Putni tro{kovi Izdaci za komunalne usluge Izdaci za telelefon,ptt usluge, internet usluge Nabavka materijala i sitnog inventara Nabavka materijala Ugovorene i druge posebne usluge Usluge media Usluge reprezentacije Izdaci za stru~nu literaturu Izdaci za usluge usavr{avanja Usluge {tampanja i ukori~avanja Ugovorene i druge posebne usluge UKUPNO III Ukupan broj zaposlenih Nacrt 2011 3 214.600,00 185.000,00 185.000,00 29.600,00 4.800,00 22.000,00 2.800,00 0,00 20.000,00 20.000,00 16.160,00 1.800,00 1.800,00 960,00 960,00 2.000,00 2.000,00 11.400,00 1.000,00 2.400,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 250.760,00 7

612100 613000 613100 613300 613400 613900

Film je ura|en po knjizi Marija Puza i po~inje scenom snimljenom u ovoj ku}i. Ku}a osim osam spava}ih soba i pet kupatila ima gara`u za ~etiri automobila, dva ka-

mina, pub i bazen. Vlasnik ku}e je rekao da je njegova majka sa~uvala uspomene sa snimanja filma, poput fotografija i autograma slavnih glumaca i ~lanova tima.

Aretha Franklin

Uspje{na operacija
Kraljica soula Aretha Franklin u saop}enju za medije istakla je da je njena operacija bila uspje{na, te je zahvalila svim obo`avateljima koji su se molili za njeno zdravlje. - Imala sam vrhunske ljekare i sestre koje je blagoslovila cijela zemlja, navela je pjeva~ica Franklin, koja nije `eljela otkriti zbog ~ega je bila podvrgnuta operaciji. Pro{li mjesec 68-godi{nja muzi~ka diva otkazala je sve zakazane koncerte zamoliv{i svoje obo`avatelje da shvate kako se nalazi u te{kom i stresnom `ivotnom periodu. Podsje}amo, Aretha Franklin u augustu je pala i slomila dva rebra.

^lan 4. Na~in izvr{avnja Bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2011.godinu, upravljanje i raspolaganje prihodima, primicima i izdacima Bud`eta, te prava i obaveze korisnika bud`etskih sredstava utvr|eni su Odlukom o izvr{avanju Bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2011.godinu koju donosi Op}insko vije}e. U teku}e rezerve Bud`eta izdvaja se 0,26 % bud`etskih prihoda. ^lan 5. Bud`et Op}ine Novo Sarajevo za 2011.godinu stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u »Slu`benim novinama Kantona Sarajevo«, a va`i za fiskalnu 2011.godinu. Broj: 01-14-736/10 Sarajevo, 06.06.2010. godine PREDSJEDAVAJU]I OP]INSKOG VIJE]A NOVO SARAJEVO Neboj{a Simi}

40 [TAMPA•TISAK•PRES
(De)kriminalizacija

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

marihuane
NIN, Beograd Kada sam ~uo da jedan od najstarijihkofi-{opovauAmsterdamu postajekafeterijaStarbucks, rekao sam ocu da Amsterdam vi{e nije gradzamene. Tojeglobalisti~koruganje holandskom razumevanju slobode. Tako pri~a za NIN Holan|aninMarkpro{lenedeljeukofi-{opu The Jolly Joker, u samom centruAmsterdamanaNjumarket skveru, bri`ljivosmotav{isvojwhitewidowd`ointodosamipoevra. Markuje42 godine, ro|enjeuUtrehtu, odrastao u Amsterdamu. Ne razumeza{tosada, posletriipodecenijeotkakojemarihuanalegalizovana u Holandiji, dr`ava zatvara kofi-{opove (kafi}e u kojima se legalno mo`e kupiti i pu{iti marihuana): „Legalizacijamarihuanenijeuticala na pove}anje kriminala ili narkomanije u Holandiji. To je najbolji primer da se zabranom dru{tveni problem ne re{ava. “

Udar na “meku
nadam se, smanjiti i stopu kriminala koji je povezan sa proizvodnjomitrgovinomdroge“ rekaoje , nedavnoIvoOpstelten, ministarza bezbednostipravosu|eHolandije. Istovremeno, ^esilegalizujudrogu. Po~etkom godine doneli su zakonpokojemjedozvoljenoposedovanje ~etiri „ekstazija“ pet , LSD tableta, gram kokaina ili 1,5 grama heroina. Posedovanje marihuaneiha{i{azali~nuupotrebu dozvoljeno je odranije. Tako bi „vikend-marihuanaturizam“ lako mogao da se preseli iz AmsterdamauPrag, jer^esiotvarajusveve}i brojklubovaukojimajedozvoljenokonzumiranjedroge. Nedavna kalifornijskainicijativaolegalizaciji marihuane, tzv. Predlog 19, nije dobiove}inuglasova2. novembra, ali tamo{nji borci za legalizaciju marihuanesuvi{enegozadovoljni. Svima je jasno da vi{e nije pitanje „ako“ nego„kad“ Iako, istovreme. no, nedavnaaustralijskaistra`ivanjapokazujudajemarihuanaokida~ za psihi~ka oboljenja pa tako ovojdrogioduzimajuepitet„laka“ . Kalifornija je 1996. postala prva ameri~ka dr`ava koja je dozvolila upotrebumarihuaneumedicinske svrhe. Odtadajeistizakonprihvatilo jo{ 13 ameri~kih dr`ava. Dalipolitikapremalakimdrogamapravive}u{tetuodsamihdroga? Ko, nakraju, diktiratupolitiku, dr`ave ili organizovani kriminal? Gde je Srbija na mapi (i)legalnih puteva marihuane, kad se u svetu

Dok ^esi `ele da od Praga naprave Amsterdam, holandska. vlada zatvara kofi-{opove, tradicionalni simbol lakih droga.

Prvobitna ideja
Holandska vlada tako ne misli. Ima ve} nekoliko godina kako smi{ljanajboljina~indase„marihuana turizam“ iseli iz Holandije. Pala je odluka da se strancima zabranikupovinamarihuane. Prvosu „pali“ pograni~ni gradi}i na jugu Holandije Bergen-op-Zom i Rozendal. Tamo je, do 2008, dolazilo 25.000 turista nedeljno – na vikend-duvanje. Onda je gradsko ve}e Rozendala odlu~ilo da zatvorisvihosamkofi-{opova, agradski bud`et je skresan za nedeljnih 325.000 evra koje su ovom holandskom gradi}u ostavljali najvi{e Francuzi i Belgijanci. Zabranu turistimadakupujumarihuanuukofi-{opovimapoliti~ariopravdavaju povratkom na prvobitnu holandsku ideju iz sedamdesetih: „Marihuanu}emo}idakupuju samolokalnistanovnicikojitovole, Holan|anikoji}eimati~lansku kartunekogkofi-{opa. Tako}emo,

ovoliko luta? A luta se ve} u samoj Holandiji, doju~era{njoj „meki“ kanabisa. Gradona~elnik Amsterdama laburista Eberhard van der Lam nije sre}an zbog odluke holandske vladedaseturistimaAmsterdama zabranikupovinaipu{enjetraveu kofi-{opovima. Inevidikako}eova zabranasmanjitistopukriminala. Kako za NIN ka`e Ralf van der Zajden, savetnikzagradskupolitiku u me|unarodnim odnosima grada Haga, zabrana mo`e samo dovestidodivljanjakriminala, jer: „Kakospre~itiholandskogdilerada

prodaje travu turistima na ulici, prethodnolegalnokupljenuukofi-{opu?“ Dalje, uvo|enjem ~lanskihkaratazakofi{opovebilabinaru{enaprivatnostgra|anaHolandijekojipu{emarihuanu. Re~ju, bili bi registrovani.

Kao nekad
A evropski zakoni zabranjuju druga~ije tretiranje jednog stanovnika EU od drugog. Da ne govorimootomeda~etirimilionastranih turista godi{nje poseti Amsterdam, a~akmilionsvratiuamsterdamske kofi-{opove. Jasno je {to gradona~elnik Van der Lam nije sre}an. Ipak, pro{lenedeljeuAmsterdamu, sve je – kao nekad. U kofi-{opu Refeer, blizu muzeja „Rembrantova ku}a“ sre}em majku i }erku, EngleskinjeizBrajtona, koje piju toplu ~okoladu s kremom i pu{e d`oint. Ne `ele da govore za novinealika`udadolazeuAmsterdam vi{e puta godi{nje. Majka krozsmehpita: „Za{toneanketirate ljude u poslasti~arnicama o ko-

Doktor ]iri} za legalizaciju
Jedan od onih koji su u Srbiji za legalizaciju marihuane je dr. Jovan]iri} iz Instituta za uporednopravo. Obja{njenje je kratko: svako ko ho}e da kupi neki gram marihuane, hteo ili ne, ulazi u kriminalni milje. U svetu se razmi{lja o nekoj vrsti legalizacije kako bi se droga otrgla od kriminala i bila pod kontrolom dr`ave, veruje on. Dr. ]iri}, me|utim, nagla{ava da se ne zala`e za narkomaniju: „To je te{ka bolest i velika dru{tvena nesre}a. Bojim se da su u potrazi za drogom de~aci i devoj~ice spremni na svakojaku vrstu kriminaliteta.“

la~ima koje jedu? [e}er i bra{no uop{te nisu zdravi. Malodu{ni bi “ kazalidaAmsterdamnijejedanod petnajpose}enijihgradovanasvetu zbog Rajks muzeja, Ku}e Ane Frank i Van Gogovog muzeja. Negozbogmarihuaneiprostitucije, da senela`emo. ZatoiRedlajtdistriktu, damamaizizlogaucentrugrada, ovihdanaholandskevlastiprete katancem. Da li im se to isplati, sami znaju. Ha`anin Van der Zajden ka`e da Holan|ani vi{e ne `ele „seks&droga“ turizam u Amsterdamu, `eledaovajgradpostane„kulturniji“ iakoseidalje~inida Amsterdamsamo`iviza„vikend“ turiste. U centru grada najbrojniji suba{ seksi{opovi, iprodavniceu kojimamo`etena}isve{tovamje potrebno za dobro duvanje: lule, pajpove, ko`netorbicezamarihuanu, rizlezamotanjed`ointa, blesave„vutra“ pepeljareisva{tajo{... Ovajdr`avniudarna„meku“ kanabisaposvetskimforumimaobja{njava se konzervativizmom i desni~arenjemholandskevlade. Nova holandska vlada je skup komako se uop{temo`egovoriti o jedinstvenoj i nezavisnoj poziciji saveza evropskih dr`ava u svetu, s obzirom na to da je ve}inanjih u sastavuNATO, u kojem glavnu re~ vode SAD. Nepoverenje koje postoji na liniji Moskva - Va{ington o pitanju izgradnje i razme{tanja antiraketnog {tita i {irenjaNATO na istok, Srbiji ne ide naruku. Ulazak u NATO mogao bi negativno da uti~e na odnose s Rusijom i potencijalno bi pretila opasnost od destabilizacijesamedr`ave uzimaju}i u obzirmentalitetonihkoji se protivetakvojodluci i njihovojvezanosti s Rusijom. S drugestrane, neulazak Srbije u NATO ugrozio bi evropske integracije Srbije, {to bi se negativno odrazilo na budu}nost gra|ana. Ohrabruju vesti koje provejavaju ovihdana u vezi sa spremno{}u na saradnjuizme|uRusije i SAD o pitanju antiraketnog {tita u isto~noj Evropi. Naravno, bi}epotrebnovreme da se

Dileme u kom{iluku

Danas, Beograd Kada se pomene pitanje odnosa SrbijepremaNATO, strasti se uzburkaju i evociraju se skora se}anja na prole}e1999. godine. Moglo bi se re}i da je javnost podeljena u pogledu „atlantskihintegracija“ Jednismatra. ju da Srbija po svakucenumora da se klonipristupanjaNATO, podse}aju}i na bombardovanje i predla`u}ireferendum o tom pitanju. Drugi, ve}ina jo{ uvek ne direktno, smatraju da je pristupanjeNATOneminovnost i da su evropske integracije Srbije uslovljenenjima. Naravno, postoje i oni koji se ~vrstodr`esamoproklamovane neutralnostikoja, ako nijeme|unarodnoverifikovana, ne predstavljani{ta vi{e od spiska lepih `elja. Dobar deo onih koji imaju stav prema tom pitanjuodnose u savremenomsvetuposmatrajukrozhladnoratovsku prizmu, {to dovodi do iskrivljenog pogleda na realnost.

DA ILI NE

za Srbiju

u NATO-u?
Jedni smatraju da Srbija po svaku cijenu mora da se kloni pristupanja NATO-u, podsje}aju}i na bombardovanje i predla`u}i referendum o tom pitanju. Drugi, ve}ina jo{ ne direktno, smatraju da je pristupanje NATO-u neminovnost i da su evropske integracije Srbije uslovljene njima

Svakako da postojiodre|enainercija iz perioda „gvozdene zavese“ na, ro~ito u odnosima SAD i Rusije, ali je va`nije od togarazumevanjesada{njih de{avanja u me|unarodnim odnosima. Svaki iole obave{teni gra|anin zna da su se u svetu pojavili novi igra~i koji tra`e svoje mesto u bezbednosnojarhitekturiplanete, a pre svih to su Indija i Kina. Rusija se posleperiodamarginalizovanosti na me|unarodnomplanuvratila na pozicijekoje je nekadazauzimaoSSSR, zala`u}i se za multipolarnost i ja~usaradnju s novoprido{lim silama iz Azije. SAD svakakovi{enisu nadmo}na sila i pozicija ove dr`ave je bitno druga~ija u odnosu na periodkada se ru{ioBerlinski zid i kada je do{lo do promene „globalne ideolo{ke geografije“ kako je go, vorio Fukojama. Za Srbiju je od izuzetnog zna~aja pozicija EU u me|unarodnoj areni (nema veze s borbama gladijatora),

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

[TAMPA•TISAK•PRES 41
MEDICINSKA UPOTREBA Kada se govori o medicinskoj upotrebi marihuane, dr. Aleksandar Ramah upozorava da je jedno pu{enje marihuane i ha{i{a, a drugo je medicinska upotreba preparata marihuane koji su pripremljeni u laboratorijama, gdje se ta~no zna koliki je procent THC-a CBD-a, CBN-a i drugih kanabinoida: Medicinska upotreba preparata kanabinoida nije sporna, postoji nekoliko indikacionih podru~ja. Najzna~ajniji su glaukom, te{ka povra}anja kod hemioterapije i terminalnih stadijuma HIV virusa, neki reumatski poreme}aji pa se daju kao analgetik i to bi bilo sve {to se ti~e medicinske upotrebe. U nekim zemljama ovi preparati su registrovani, kod nas – nisu. Ali, to nije marihuana
jedaseizgradenovibolni~kikapacitetizale~enjeonihkojizaslu`uju da budu le~eni... “ Mo}anargumenturukamaboracazalegalizacijumarihuanejeda jealkohol{tetnapsihoaktivnasupstanca („{tetnija od marihuane“), pa ne samo da je legalizovan, negogauSrbijidecakupujuito~ebez ikakvekontrole. Jo{ seipodsti~uda piju, jer „Srbin se ra|a, `ivi i umire s rakijom“ . „To je ta~no“ re}i }e dr. Ramah, , „alkohol je prepoznat kao droga, tzv. depresor centralnog nervnog sistemailegalizovanjeuve}inizemalja sem u islamskim zemljama u kojima je u principu zabranjen. Tojestemo}niargument. Akojealkohol dozvoljen, pa za{to onda i marihuana ne bi bila dozvoljena? Alimo`emopri~uiokrenuti, akoje jedno zlo dozvoljeno, za{to i da li ima smisla dozvoliti i drugo zlo?“ Tako, dr. Ramah obja{njava da su studijepokazaledapu{enjemarihuane stvara promene strukture i funkcionisanjamozgamladihljudi, dadovodidopadafunkcionisanja imunog sistema, do talo`enja kanabinoidaureproduktivnimtkivima pa i reproduktivna funkcija mo`e biti o{te}ena. Zabluda je da pu{enjecigaretamo`ebiti{tetnije odpu{enjamarihuane, dokazano jedaudimud`ointaimavi{ekancerogenihmaterijanegoudimucigarete... Zna~ajanjeuticajnakratkoro~nopam}enje: odpetstvarikojetrebadauradimbartri}uzaboraviti pod marihuanom, ako ne i svih pet. Procentualno, najve}i je broj udesa koje adolescenti naprave u Americi, pod uticajem marihuane“ ka`e on. , I, da ne bude zabune. Kada se govori o medicinskoj upotrebi marihuane, drAleksandarRamah upozorava da je jedno pu{enje marihuaneiha{i{aadrugojemedicinska upotreba preparata marihuane koji su pripremljeni u laboratorijamagdeseta~noznakoliki je procenat THC-a CBD-a, CBN-a idrugihkanabinoida: „Medicinskaupotrebapreparatakanabinoidanijesporna, postojinekoliko indikacionih podru~ja. Najzna~ajniji su glaukom, te{ka povra}anjakodhemioterapijeiterminalnih stadijuma HIV virusa, neki reumatski poreme}aji pa se daju kao analgetik i to bi bilo sve {to se ti~e medicinske upotrebe. U nekim zemljama ovi preparati su registrovani, kod nas – nisu. Ali, to nije marihuana.“

kanabisa”
Da li politika prema lakim drogama pravi ve}u {tetu od samih droga? zemljakojaimavisokestopekriminalitetanaro~itokadsuupitanjusilovanja, ubistvaisli~nate{kanasilna dela, obja{njava dr Jovan ]iri} iz Instituta za uporednopravo. Idodaje: „StopakriminalitetauSrbijije ispod evropskog proseka, ali je iznadevropskogprosekapobroju zatvorenika u odnosu na broj stanovnika. Ovde postoji stereotip u naj{iroj javnosti pa i me|u politi~arimadasestrogimkaznama, zabranamairaznimvrstamarestrikcija ne{to naro~ito mo`e posti}i. To je slu~aj, ~ini mi se, i u Holandiji. Ukoliko bi se sve razmestilo iz nelegalnogbiznisananekikoliko-tolikolegalninivo, vi{ebisepostiglo. “

[ta ka`e Zakon?
On podse}a da posedovanje droge za li~nu upotrebu ni u Srbiji nije bilo inkriminisano do 2003, onda je inkriminisano, a 2006. je donetaodredbauKrivi~nomzakonudasudmo`eosloboditionogko doka`edajedrogazali~nuupotrebu. Me|utim, Krivi~nimzakonom RepublikeSrbijenijedefinisanoni koja je to droga niti koja se to koli~ina droge ra~una u „li~nu upotrebu“ Ustavu3 ~lana246 stoji: „Ko . neovla{}enodr`isupstanceilipreparatekojisuprogla{enizaopojne droge, kazni}e se nov~anom kaznomilizatvoromdotrigodine. U “ slede}em stavu 4 istog ~lana pi{e: „U~inilac dela iz stava 3 ovog ~lanakojiopojnudrogudr`iradisopstvene upotrebe mo`e se osloboditi od kazne. Ova izmena Kri“ vi~nogzakonasedogodilakadiprvi

promisaLiberalnepartijekojupredvodi Mark Rute, hri{}anskih demokrata Jana Petera i ekstremno desni~arske stranke antiislamiste Herta Vildersa. Ali, da za sve nije uvek kriv Vilders (u Hagu se pri~a da on ba{ ni{ta protiv „vutre“ nema), ruku na srce, poslednjih desetgodinasukriminal, imigracijai bezbednost dominantne teme u holandskojpolitici. Tojedovelodo zatvaranja azilanata, zabrane psihodeli~nihpe~uraka, prisiljavanja ljudi da nose li~ne karte, zabrane skvotiranja... Ali, daleko je Holandija. Ni Srbija, kao ni Holandija, nije

KOFI-[OP Da bi neko mogao da otvori kofi-{op u Beogradu, trebalo bi promijeniti ~lan 246, stav 1, u kojem stoji da ko neovla{}eno proizvodi, prera|uje, prodaje ili nudi na prodaju ili ko radi prodaje kupuje, dr`i ili prenosi ili ko posreduje u prodaji ili kupovini ili na drugi na~in neovla{teno stavlja u promet supstance ili preparate koji su progla{eni za opojne droge, kazni}e se zatvorom od dvije do 12 godina. [to je vjerovatno koliko i gej-brakovi u Srbiji, ili - jo{ nevjerovatnije
odnosi izme|u dve nekada{nje supersilehladnogrataharmonizuju i zasnuju na bazi poverenja. Pitanjevezano za Srbijujeste da li }e i ona imativremena da sa~ekanajavljenopobolj{avanjeodnosa ili }e odluku o (ne)pristupanju NATO morati da donese pre toga. Za po~etak, korisno bi bilootvoritijavnuraspravu o tom pitanju i upoznatigra|anstvo sa svimaspektima ove teme. Bombardovanje SRJ ne bi trebalo zaboraviti, ali isto tako odluku o atlantskimintegracijama Srbijetrebadoneti na bazipercepcije budu}eg, izvesnijeg polo`aja dr`ave u svetu. Ostaje nada da }e oni koji dobijajumandat za upravljanje i vo|enje dr`aveznati da donesuodlukukoja }e biti u skladu sa interesima gra|anaSrbije, a to svakakojesu mir i vi{i standardi `ivljenja.
Radovan FRANCUSKI, profesor istorije u zrenjaninskoj gimnaziji

i poslednji „Gand`a mar{“ u Beogradu, 2005, nakojemjebilo50 ljudi. Svikasnijezakazani„Marihuana mar{evi“ otkazani su zbog pretnji ultradesni~arskih organizacija. E sad, da bi neko mogao da otvorikofi-{opuBeogradu, trebalobipromeniti~lan246, stav1 ukojemstojida„koneovla{}enoproizvodi, prera|uje, prodajeilinudina prodajuilikoradiprodajekupuje, dr`i ili prenosi ili ko posreduje u prodaji ili kupovini ili na drugi na~inneovla{}enostavljaupromet supstanceilipreparatekojisuprogla{enizaopojnedroge, kazni}ese zatvoromoddvedo12 godina. [to “ je verovatno koliko i gej brakovi u Srbiji, ili - jo{ neverovatnije. To je prvo sociolo{ko i moralno pitanje, ka`ezaNINneuropsihijatardrAleksandarRamah, kojiima vi{edecenijsko iskustvo u le~enju mladihzavisnika: „Otvarasepri~a ointeresimadr`aveiinteresimapojedinca. ^esto su ovi interesi u suprotnosti. KadasuotvaraliuHolandijikofi-{opovedalisumislilinainteres pojedinca? Kod kofi-{opova postojiproblemzadnjihvratajertu nijeregulisanocrnotr`i{te. Prednja vrataseznaju, u|ete, odaberetenekipreparatiiza|etealineznasekakosesnabdevajukofi-{opoviha{i{om, marihuanom, skankom... Na to dr`ava `muri. “ Ima u toj pri~i o borbi protiv droge stra{no mnogo licemerja, sla`e se i dr ]iri}: „Od onih s vrha dru{tvene piramide pa do dna. Mnogiizve{tajigovoreotomedaje proizvodnjaha{i{aiheroinauAvganistanu mnogo ve}a danas nego {to je bila pre intervencije SAD ime|unarodnezajedniceuAvganistanu. Mnogiljudiizvrhaestabli{mentakojisezala`uprotivdroge imajukoristodsveukupnetrgovine drogom koja donosi ogromna materijalnasredstva. Danasjedroga jeftina i ima je mnogo u Srbiji, iako je tobo`e zabranjujemo. Umestodaseaktivnosuo~imostim problemom a aktivno suo~avanje

Psihi~ka zavisnost
Marihuanajesirovi, nepre~i{}eni deo indijske konoplje, tu ima svega i sva~ega. „Sporna je upotreba marihuaneuciljupostizanjazadovoljstvaodnosnospornisupsiholo{kiefektimarihuane, aizme|u95 i99 odstomarihuanaseupotrebljava upravo zbog toga. Marihuana stvara psihi~ku zavisnost, osoba ima`udnju, `eljudaponoviuzimanje, to postaje bitna stvar u njegovom `ivotu. “ Kao u onoj pesmi koju jo{ uvek vrte na svakom koraku u Amsterdamu kao gradsku himnu: „I messed up my entire life because I got high, I lost my kids and wife because I got high…“
Zora LATINOVI]

Na dnu Jadrana prona{li
Jutarnji list, Zagreb Richard Abruzzo i Carol Rymer Davis, koji su zajedno sa svojim balonom USA2 nestali 29. rujna nad Jadranom, prona|eni u ponedjeljak u zoru na dnu mora, nekoliko milja daleko od Viestea na moli{koj obali, kada se u ostatke ko{a zaplela mre`a ribarice Sharon iz Manfredonije. Abruzzo i Rymer, oboje ameri~ki gra|ani, uzletjeli su aerostatskim balonom USA2 iz Bristola u Velikoj Britaniji 23 rujna u 23.29, sudjeluju}i u LIV zrakoplovnom kupu„GordonBennet“ Posljednji . signal iz izgubljenog balona prispio je s podru~ja nad obalom izme|u Viestea i Peschicija na Garganu, kada su pomo}usatelitskog telefona obavijestili talijansku Obalnu stra`u da gube visinu. [iroka i temeljita potraga – koju je koordinirao kontraadmiral Salvatore Giuffrè, zapovjednik Lu~ke kapetanije u Bariju – danima nije dala nikakav bitan rezultat. U potragu je bilo uklju~eno 12 brodova Obalne stra`e, patrolni brod Karabinijerskog korpusa, dva patrolna broda Financijske stra`e iz Manfredonije, vojni helikopter HH3F i avion C127iz baze u Brindisiju, NATO-vi avioni C26, P3 i C130 iz baze Sigonelle kod Catanije na Siciliji, jedan njema~ki C-160, pa ronioci Vatrogasaca iz Brindisija, koji su pretra`ivali podmorje po~ev ba{ od Viestea.

Rije{en misterij

tijela dvojice Amerikanaca
opremljen za dubinske podmorske snimke. U me|uvremenu je iz Jadranskog mora bila izva|ena sva sila predmeta za koje se posumnjalo da bi moglipotjecati s nestalogbalona. Bilo je javljeno, na primjer, da je iz helikoptera na pu~ini zamije}eno ne{to {to se doimalo kao dio oplate balona, ali je patrolni brod Obalne stra`e naknadno ustanovio da je posrijedikomadi} plasti~ne ograde kojom se obilje`avaju gradili{ta. Sada su ostacipalog i potonulogbalonana|eni slu~ajno, ba{ ondjegdje se najdulje i najintenzivnije uzalud trgalo.
Inoslav BE[KER

Opse`na potraga
Tako je rije{en glavni dio zagonetkekoja je prijene{tovi{e od dva mjeseca zanimala glasila s obiju strana Jadrana i s obiju strana Atlantika.

Slu~ajni pronalazak
^etvrti dan potrage uklju~ili su se i ronioci iz Lu~ke kapetanije u San Benedettu del Tronto, koji su sobom dopremili ROV, robot

42

POMO] U KU]I

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Kako uklopiti tehni~ke ure|aje u interijer?

Kuhani kesten pun minerala
Pe~eni kesten ima ve}u energetsku vrijednost, ve}u koli~inu bjelan~evina, masti, vitamina i dvostruko ve}u koli~inu ugljenih hidrata nego pripremljen na druge na~ine. Sadr`i vitamin E i fitohemikalije koje nisu zastupljene u kuhanom kestenu. Sa druge strane, kuhani kesten sadr`i ve}u koli~inu mineralnih sastojaka. U pore|enju sa orasima, koji su izuzetno kalori~ni i u 100 grama imaju ~ak 691 kaloriju, kesten je prili~no dijetalan sa tek 170 kalorija u porciji iste te`ine, {to }e obradovati one koji strahuju od vi{ka kilograma. Za razliku od pitomog, divlji kesten nije jestiv zbog izrazito gorkog ukusa, ali se zahvaljuju}i ljekovitom dejstvu koristi u proizvodnji farmaceutskih preparata, prvenstveno za lije~enje oboljenja vena.

ZVU^NICI KAO
dekorativni element
Audio i vi deoure|aji te zvu~nici predstavljaju standardnu opremu stambenih prostora, pa ih treba tretirati kao komade namje{taja koji }e biti istaknuti u prostoru, a dizajnom i bojom se uklapati sa ostalim elementima. Isticanje tehni~kih ure|aja zahtijeva odre|enu pravilnost pri postavljanju kako s tehni~ko-funkcionalne, tako i s estetske strane. Postavljanje zvu~nika uveliko ovisi o povr{ini i obliku prostorije, pa se pri postavljanju posavjetujte ili di rek tno an ga`iraj te stru~ne osobe, koje }e zadovoljiti sve kriterije i osigurati kvalitetno ozvu~enje prostora. Pri tome vodite ra~una o tome da kona~an vizuelni dojam zadovolji estetske zahtjeve i osigura odgovaraju}i polo`aj zvu~nika. U slu~aju da nemate posebnih akusti~kih zahtjeva i kupujete ure|aje sa standardnom opremom, zvu~nike postavite slobodno u prostor. Kao samostoje}i elementi, mogu se po potrebi pomicati i djelovati dekorativno u prostoru. Oblici su im razli~iti, od jednostavnih do vrlo skulpturalnih. Odabirom zvu~nika ravnih geometrijskih linija ne}ete pogrije{iti. Uspje{no se ukla pa ju u sve sti lo ve ure|enja, od modernih do rustikalno-ambijentalnih. Odre|ene vrste zvu~nika i tehni~kih ure|aja }ete jednostavno uklopiti s namje{tajem, jer sami izgledaju po-

Pri njihovom postavljanju posavjetujte se ili direktno anga`irajte stru~ne osobe

Crni biber je ja~i
U kulinarstvu za odabir bibera kao za~ina vrijedi jednostavno pravilo, svijetli biber odgovara svjetlijim jelima, dok se crni koristi kod tamnijih namirnica. Za intenzivniju aromu isplativije je samljeti biber neposredno prije kuhanja (kupovni mljeveni

biber zbog vremena skladi{tenja ima slabiji okus). Crni biber je ja~i od ostalih, a najja~i biber na svijetu proizvodi se samo u Indiji.

put elemenata namje{taja. Ako se odlu~ite za sobni regal s minimalisti~kim policama, s lako}om }ete prona}i tehni~ke ure|aje i zvu~nike koji }e se svojim dizajnom u po tpu nos ti uklo pi ti u ovu koncepciju i biti gotovo neprimjetni u ukupnoj kompoziciji sobnog regala. Odli~ni efekti posti`u se

crno-bijelim kombinacijama, kojima se, prema `elji, tehnika isti~e ili sakriva. Postavljanje zvu~nika na zid oko TV ure|aja tra`i odre|enu pravil-

nost da bi kona~an dojam bio skladan. Postavite ih u ravninu s lijeve i desne strane TV ure|aja ili na razli~ite visine.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Pelerine apsolutni hit
Prsluci su must-have ove sezone, osobito oni od bru{ene ko`e, podstavljeni umjetnim krznom. Prsluci se tako|er, mogu nositi ispod kaputa i tada smiju biti od laganijih materijala. Nose se uz jaha}e hla~e i {tucne, na {to ide i karirani kaput. Ka pu ti ne ka vam ove je se ni bu du mal~ice preveliki, naoko, u boji devine dlake ili karirani. Nose se i goleme, {to kra}e, {to du`e, ~esto i asimetri~ne, duge pletene veste. Pelerine su ove jeseni apsolutni hit, pokazali su brojni dizajneri i one su u boji devine dlake, ~esto karirane. Tako|er, ne morate izbjegavati avijati~arske jakne s ovratnikom od umjetnog krzna jer su vrlo in.

Doma}i dizani kola~
Potrebno:
40 gr svje`eg kvasca 10 ml mlijeka 2 ka{i~ice {e}era 1 kg bra{na 1 ravna ju{na ka{ika soli 2 vanilin-{e}era 2 ju{ne ka{ike {e}era 1 cijelo jaje 3 ju{ne ka{ike ruma 5 ju{nih ka{ika ulja 3 ka{ike rastopljenog maslaca 50 gr rastopljenog margarina

Priprema:
Kvasac preliti s 10 ml toplog mlijeka i na to dodati 2 kafene ka{ike {e}era. Kad kvasac dvostruko pove}a volumen, uliti sadr`aj u smjesu bra{na za dizana tijesta, soli, vanilin{e}era, {e}era, jaja, ruma, ulja, rastopljenog maslaca te rastopljenog margarina. Sve umije{ati s toplim mlijekom (40°C) u srednje tvrdu smjesu te ostaviti smjesu na toplom mjestu da utrostru~i volumen. Tada smjesu ponovo promijesiti i ostaviti da se di`e. Ponovo promije{ati i razdijeliti na 4 jednaka dijela, razvaljati i filovati. Smjesu svakog nadjeva prokuhati uz mije{anje na laganoj vatri 3 minute. Ohladiti na 40 stupnjeva C te dodati ka{i~icu, dvije ruma. Tijesto filovati s pripremljenim filom, po `elji dodati gro`|ice ili neko drugo su{eno vo}e (papaju, ananas, marelicu). Pe}i na 170 stepeni Celzijusa 40 minuta. Jo{ vru}e pe~ene {truce premazati uljem.

Romanti~na {minka

Istaknite o~i! Za jasniji i blistaviji pogled obavezno prekrijte tamne kolutove ispod o~iju dobrim korektorom, a onda uz pomo} crnog ajlajnera u~inite va{ pogled zavodljivim. I upamtite, kada o~i dominiraju, ostatak {minke treba da bude neutralan i neupadljiv. Ne propustite da ove sezone obogatite svoju kozmeti~ku torbicu svjetlucavim bronzerom. Stru~njaci tvrde da ova “zvjezdana pra{ina“ u trenutku osvje`ava lice i ko`i daje potrebnu blistavost. Svjetlucave ~estice nanesite tako {to }ete po~eti od sredine lica ka kosi. U centru pa`nje su parfemi sa klasi~nim francuskim notama, koji ostavljaju bez daha i opijaju mirisom.

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE Ubuntu 11.04

KORAK NAPRIJED Fraps 3.2.5 update
Nova verzija Fraps softvera je izdata i donosi popravke za dva problema koji su se manifestovali odre|enim pogre{nim radom prilikom u~itavanja, dok je drugi problem bio u vezi sa ~injenicom da brojni korisnici nisu mogli da snime svoje igra~ke u~inke u halfsize re`imu. Fraps je ina~e real time video capture softver i alat za benchmark grafi~kih rje{enja. Da bi softver funkcionisao poreban je DirectX 9.0c ili 10, pristup softveru sa naloga adminis tra to ra ra~una ra. Ovaj sof tver podr`ava sve moderne procesore od Pentiuma 3 pa na dalje, a najbr`e snima sadr`aje sa NVIDIA GeForce ili ATI Radeon grafi~kim karticama.

43

CrossFireX ili SLI
Korisnici ra~unara se, kada je u pitanju grafika, obi~no odlu~uju za dizajne kompanija Nvidia ili AMD. Oni napredniji korisnici koji trebaju ve}u grafi~ku mo} se odlu~uju za uparivanje dvije ili vi{e kartice. Kada su u pitanju Nvidia rje{enja onda je to SLI konfiguracija, dok su za AMD rje{enja rezervisane CrossFireX konfiguracije. Trenutno najbolja Nvidia kartica je GeForce GTX 580, a za AMD je Radeon HD 6870. Bilo za koju karticu da se odlu~ite i jedno i drugo rje{enje u dvostrukoj konfiguraciji daje odli~ne rezultate tako da je pitanje SLI ili CrossFireX vi{e pitanje li~nog izbora, odnosno preferenci.

Sandra Lite 2011b
Sisoftware Sandra je informacioni i dijagnosti~ki alat. On obezbje|uje ve}inu informacija koje je potrebno da znate o hardveru, softveru i drugim komponentama va{eg ra~unara, bilo da su hardverske ili softverske. Ona radi uz druge Windows alate uz istovremeno poku{avanje da vam poka`e {ta se zaista doga|a u okviru hardvera. Daju}i korisnicima mogu}nost da izvla~e pore|enja kako sa onim najslabijim tako i najja~im kombinacijama hardvera. Sandra vam omogu}ava da dobijete informacije o procesoru, ~ipsetu, videokartici, portovima, {tampa~ima, zvu~noj karticu, memoriji, mre`i, Windows unutra{njim komponentama te razli~itim portovima.

Nakon gotovo dva mjeseca koliko smo imali prilike da u`ivamo u Ubuntu 10.10 verziji (kodnog naziva Maverick Meerkat) Ubuntu entuzijasti su nas sada obradovali prvom alfa verzijom sljede}eg izdanja ovog operativnog sistema koja je poznata kao Natty Narwhal ili verzija 11.04. U okviru verzije alfa 1, Unity zamjenjuje GNOME kao podrazumijevani Ubuntu Desktop alat, a dostupan je i Unity Launcher za pokretanje i prebacivanje izme|u aplikacija. Ubuntu 11.04 Alfa se isporu~uje sa Firefox 4 Beta 7 pretra`iva~em, kao i drugim a`uriranim paketima i pode{avanjima. Izdavanje kona~ne verzije Ubunutu 11.04 je predvi|eno za 28. april naredne godine.

Asusova novina

Stigao Eee Reader DR900
Iz Asu sa po ru~uju da }e DR900 konkurisati Amazonovom ~ita~u Kindle DX. Ure|aj ima monohromatski ekran od 22,8 cm (9 in~a) osjetljiv na dodir, ~ija je rezolucija 1024 x 768 ta~aka, a sposoban je da pri ka`e 16 ni jan si si ve. Iako koristi istu elektroforeti~ku tehnologiju kao i ve}ina drugih e-~ita~a, ovaj ekran je proizvela kompanija SiPix Imaging, konkurent kompanje E-Ink koja je doskoro bila dominantna na tr`i{tu e-papira. Predstavnici Asusa su naro~ito istakli malu debljinu (tanji od obi~ne olov ke) i ma lu te`inu ~ita~a – dimenzije su mu 222 x 161 x 9,7 mm, a te`ina 440 grama (Wi Fi model), odnosno 473 gra ma (mo del sa po dr{kom za Wi Fi i 3G). Za skladi{tenje e-knjiga na raspolaganju je 2 GB interne memo-

MEMORIJA Za skladi{tenje e-knjiga na raspolaganju je 2 GB interne memorije, dovoljno za do 5.000 e-knjiga, koja se mo`e pro{iriti uz pomo} SD kartica
rije (dovoljno za do 5000 e-knjiga) koja se mo`e pro{iriti uz pomo} SD kartica. Sadr`aj mo`e da u~ita va be`i~nim putem, zahvaljuju}i podr{ci za standard 802.11 b/g, a opciono se mo`e naru~iti i model s podr{kom za 3G mre`u mobilne telefonije. Predstavnici Asusa navode da }e DR900 raditi ~etiri dana uz uklju~en Wi Fi, a dvije nedjelje ako je isklju~en.

Kori{tena elektroforeti~ka tehnologija omogu}ava da se struja tro{i samo prilikom promjene prikaza na ekranu, tako da se sa je dnim pu nje njem ba te ri je mo`e prelistati oko 10.000 strana. Od ostalih opcija tu su jo{ i microUSB 2.0 priklju~ak, stereo zvu~nici i 3,5-milimetarska uti~nica za slu{alice. DR900 ima ugra|en ~ita~ veba i mo`e da prima RSS vijesti, a podr`ava samo formate eknjiga koji nisu za{ti}eni tehnologijom za upravljanje digitalnim autorskim pravima (DRM) – e-Pub, FB2, PDF i TXT, kao i uobi~ajene formate za slike i zvuk (Audible, MP3, HTML, JPEG, GIF, PNG i BMP). Tu je i podr{ka za komprimovane dokumente u formatu CBZ i ZIP. Cijena mu je oko 320 eura.

Wheeme

Robot koji masira
Najnoviji robot iz Izraela nosi ime Wheeme i namjena mu je opu{taju}a masa`a. Wheeme se samostalno kre}e po ljudskom tijelu, a ugra|eni senzori mu slu`e da zna kada treba stati i da ne izgubi trenje s podlogom. To~kovi posebnog oblika napravljeni od mekanog silikona odgovorni su za svu tu ugodu koju najavljuje proizvo|a~. Robot se po~inje prodavati na prolje}e po cijeni od 49 ameri~kih dolara, plus tro{kovi dostave.

NHibernate 3
NHibernate je objektno-relacijski maper, a predstavljen je kao besplatna alternativa otvorenog koda. Pod GNU LGPL-om, NHibernate je kao port iznimno popularnog Hibernatea za Javu, dostupan ve} tri godine i u rekordnom je roku u populaciji razvijatelja za Microsoftovu platformu dostigao zavidnu reputaciju kao iznimno kvalitetan i pouzdan framework. Od verzije 2.1 za NHibernate je dostupan i LINQ provider, {to je uz Fluent dodatak uklonilo sve zapreke da NHibernate postane ORM alat izbora i na polju enterprise razvoja na Microsof to voj pla tfor mi, po slo vi~no suzdr`anoj od upotrebe solucija otvorenog koda. 3.0 General Availability ina~ica donosi pregr{t novosti i ogroman napredak u odnosu na godinu dana starije izdanje. Jedna od najva`nijih stvari je i novi, potpuni LINQ provider, koji koristi AST parser kreiran za Hibernate Query Langage. HQL AST parser je bio najve}i zalogaj NHibernate tima i osnova za mnoge nove mogu}nosti i pobolj{anja.

Google

Objavljen Chrome 8
Najnovijaverzijapopularnogprograma za prikazivanjesadr`ajavebakompanijeGooglepojavio se gotovoneprimjetno krajem pro{le nedjelje, mjesec i po poslije objavljivanja verzije 7. Najnovija}e podr`avatimre`nuprodavnicu Chrome Web Store koja }e se uskoro otvoriti, ali korisnicima }e se vjerovatno vi{e dopasti jedna druga funkcionalnost – novi ~ita~ PDF dokumenata koji im omogu}ava da ih pregledaju ne napu{taju}i Chrome. Ovo je bila dobra godina za Chrome, koji je u novembru dostigao udio od 9,3 posto u kori{tenju veba, sude}i prema podacima istra`iva~ke kompanije Net Applications. U oktobru je udio iznosio 8,5 posto. Najvi{e je dobio na ra~un Microsoftovog Internet Explorera koji je sa oktobarskih 59,2 u novembru opao na 58,3 posto. Firefox koji je bilje`io stalan rast trenutno stagnira. U zvani~nom saop}enju navedeno je da osmo izdanje sadr`i 800 ispravki i nekoliko bezbjednosnih intervencija.

44

FELJTON

srijeda, 5. maj utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Kara|or|evo: Dogovor o podjeli BiH (7)

Sra~unata i emocionalna strategija
Pi{e: Milo{ MINI]

I u svjetlu Zimermanovog „zapisa“ vidi se da su Milo{evi} i Tu|man, sa svojim hegemonisti~kim i ekspanzionisti~kim strategijama, nacionalisti~kim politikama i nacionalnim programima stvaranja „velike Srbije“ i „velike Hrvatske“ u vrijeme raspada Jugoslavije, glavni akteri koji snose najte`u odgovornost za raspad Jugoslavije i za izbijanje bratoubila~kih ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
ma {to su prethodile ratnoj kataklizmi ovdje je bila zapa`ena njegova knjiga „^etnici i njihova uloga u vreme Narodnooslobodila~kog rata 1941-1945” (Beograd, 1982). Jo{ u danima i godinama u kojima je Sarajevo bilo u prstenu ~etni~ke opsade, od ruke do ruke sarajevskih antifa{isti~kih boraca iz Drugog svjetskog rata kolalo je i njegovo opse`no djelo na 600 strana „Oslobodila~ki ili gra|anski rat 1941-1945” (Novi Sad, 1992). Bio je blizak saradnik mar{ala Tita i {ef jugoslovenske diplomatije iz vremena kada je ona u`ivala izuzetno visok ugled u svijetu. Jedan je od najutjecajnijih funkcionera iz Srbije u socijalisti~koj Jugoslaviji. „London, Fonet. - Nekada{nji mirovni posrednik za biv{u Jugoslaviju lord Karington izjavio je da veruje da predsednici Srbije i Hrvatske, Slobodan Milo{evi} i Franjo Tu|man, imaju plan da podele Bosnu, prenosi Reuters. ‘Mislim da svi imaju svoj dnevni red. Nezavisno jedan od drugog, Milo{evi} i Tu|man su mi rekli da su se dogovorili da me|usobno podele Bosnu, a to

Milo{evi}eva strategija za Bosnu, za razliku od Tu|manove, bila je sra~unata, a ne emocionalna. Kada su Slovenija i Hrvatska proglasile nezavisnost i prestale da u~estvuju u jugoslovenskim organima vlasti, Milo{evi} je, bez obzira na sve {to je u~inio da bi uni{tio Jugoslaviju, po~eo da pola`e pravo na to da bude njen naslednik. Tvrdio je da svi oni koji `ele da ‘ostanu’ u Jugoslaviji treba da imaju pravo da to u~ine. To je, naravno, obuhvatalo Srbe iz Hrvatske i Srbe iz Bosne. Kada mi je Milo{evi} to obja{njavao, dodao je da Muslimani u Bosni uglavnom `ive u gradovima, dok su Srbi seljaci i `ive na 70 odsto zemlje, pa stoga na nju imaju pravo. Tako je, najmanje {est meseci pre nego {to su vojska bosanskih Srba i pripadnici neregularnih snaga iz Srbije uzdrmali mir u Bosni, Milo{evi} polagao temelje za srpske pretenzije. Od tog trenutka u svakom razgovo-

ru s njim nagla{avao sam sna`no protivljenje Sjedinjenih Dr`ava bilo kakvom poku{aju Srba da silom postignu svoje ciljeve.“ Sude}i prema pretposlednjoj re~enici ovog odlomka iz Zimermanovog „zapisa“ („najmanje {est meseci...), ovi njegovi razgovori s Milo{evi}em i Tu|manom vodili su se po~ev od avgusta do septembra 1991. A razgovori izme|u Milo{evi}a i Tu|mana u Kara|or|evu o podeli Bosne i Hercegovine vodili su se marta 1991. Za te razgovore, verovatno, Zimerman nije znao. Jer da je znao, ne bi ga moglo iznena|ivati ono {to je o Bosni ~uo od Tu|mana i Milo{evi}a.

Pred ~itaocima je dio novih radova sabranih u djelu koje izdava~ka ku}a Rabic u Sarajevu izdaje kao prvjen~e u postratnoj BiH iz pera Milo{a Mini}a. On je na uvodno mjesto u knjizi uvrstio svoj najobimniji istra`iva~ki prilog, posve}en pregovorima izme|u Milo{evi}a i Tu|mana o podjeli BiH u Kara|or|evu marta 1991. izme|u Srbije i Hrvatske. U podlozi ovog rada su njegova trogodi{nja istra`ivanja, kojima je, ustrajno i sistemati~no, istakaoraznobojnimozaik dodanasdostupnihsaznanja o tomekako je prilikom tih susretadvojicedr`avnikaiz Srbije i Hrvatske u tajnostidogovorenoprekrajanje tada jo{ postoje}e savezne dr`ave. Autor nije nepoznat u bh. sredini. U godinavi prema Bosni, koje su kazivali Zimermanu, osnivali na tim razgovorima (za koje profesor dr. Biland`i} tvrdi da se nisu tada u Kara|or|evu zavr{ili kona~nim dogovorom). I u svetlu ovog Zimermanovog „zapisa“ vidi se da su Milo{evi} i Tu|man, sa svojim hegemonisti~kim i ekspanzionisti~kim strategijama, nacionalisti~kim politikama i nacionalnim programi-

Karingtonova tvrdnja
Jo{ pre progla{enja nezavisnosti Slovenije i Hrvatske, jula 1991, i izbijanja rata u Hrvatskoj, septembra 1991, Milo{evi} i Tu|man su se, najmanje {est meseci pre izbijanja tog rata, u Kara|or|evu dogovarali o podeli Bosne, pa su se njihovi stavo-

ma stvaranja „velike Srbije“ i „velike Hrvatske“ u vreme raspada Jugoslavije, glavni akteri koji snose najte`u odgovornost za raspad Jugoslavije i za izbijanje bratoubila~kih ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. [esta li~nost je lord Karington, nekada{nji mirovni posrednik EEZ za biv{u Jugoslaviju, ~ije sam svedo~enje na{ao u Na{oj borbi od 11. avgusta 1995:

Od Ha{kog tribunala do Scheveningena (5)

“Idealno” vrijeme za suicid
Nedjelju pritvorenici u Pritvorskoj jedinici ne vole, jer imaju mnogo slobodnog vremena, koje sporo prolazi. Ve} u 17 sati svi se upu}uju u }elije, koje pritvorski stra`ari zaklju~avaju i koje ostaju zaklju~ane sve do ponedjeljka ujutro do 6.30 sati
Pi{e: @elimir BO[NJAK

U jednom dijelu pritvorskog dvori{ta smje{ten je „kavez“. To je manja betonska povr{ina, sa svih stra na ogra|ena `i~anom ogradom. Tu pritvorenik mo`e uzeti malo svje`eg zraka ili pu{iti. „Kavez“ se uglavnom ne koristi, ali „zlu ne trebalo“ Od 17 sati pritvorenici ponovo idu u svoje }elije, u kojima su za klju~ani. Ta da su gla vnom upo sle ni na ~i{}enju prostorije, da bi ih novi pritvorski stra`ari koji su do{li u na posao u svoju smjenu ta~no u 18 sati otklju~ali. Tada, kao po pravilu, svi se okupe oko kafe-aparata. Mo`ete li zamisliti kako u to vrijeme, sada ve} umrli Slobodan Milo{evi}, koga su svi srpski pritvorenici oslovljavali sa „predsjedni~e“, strpljivo stoji ispred kafe-aparata, ~eka svoj red za kafu, a u jednoj ruci dr`i karton na kome se nalazi kola~ od ru~ka.

Te{ko, ali to je istina. Nedjelju pritvorenici u Pritvorskoj jedinici ne vole, jer imaju mnogo slobodnog vremena, koje sporo prolazi. Ve} u 17 sati svi se upu}uju u }elije, ko je pri tvor ski stra`ari za klju~ava ju i ko je os ta ju za klju~ane sve do ponedjeljka ujutro do 6.30 sati. A onda sve kre}e „Jovo nanovo“. Nedjeljom pritvorenici nemaju kontakata s vanjskim svijetom, nema odlaska na su|enje, posjeta advokata i ~lanova porodice.

Emocionalne krize
U ovo vrijeme pritvorenici, a oni su uglavnom srednje starosne dobi, padaju u neku vrstu emocionalne krize. Ba{ u to vrijeme je pritvorenik i nekada{ nji li der knin skih Srba, vo|a srpske pobune u Hrvatskoj, Milo{evi}ev disident, ha{ki pokajnik i klju~ni svjedok u nizu sudskih procesa, Milan Babi}, kome su, zbog pokajni~kog statusa i svjedo~enja

Milan Babi}

protiv Milo{evi}a, neki od pritvorenika prili~no zagor~avali `ivot, odu zeo se bi `ivot, objesiv{i se u }eliji. Babi} je rani je, zbog stra ha da }e bi ti objekt osvete, u toku izdr`avanja pritvora, u dva navrata mijenjao }eliju, odjeljenje i katove, ali mu to nije mnogo pomoglo. Na vijest o njegovom samoubistvu javnost je ostala gotovo ravnodu{na. Slobodan Milo{evi}, nekada{nji srbijanski i jugoslovenski predsjednik i glavni krivac za ratove na tlu biv{e Jugoslavije, nekako u to isto vrijeme da na, sa mo ka len dar ski ne{to kasnije, „neprimije}eno“ je umro u pritvorskoj }eliji. On se nije objesio, a mogao je. Milo{evi} nije bio nikakav junak, iako je stalno poku{avao stvoriti takvu sliku o sebi. Da je, re ci mo, na pra vio sa mo ubistvo kada su ga do{li uhapsiti, mo`da bi stekao takav status. Iako je na sudu poku{avao do ka za ti da je bio spa si telj

srpskog naroda u borbi protiv „internacionalne zavjere velikih sila“, neko poput balkanskog Che Guevare, nikada mu to nije po{lo za rukom. Da je u tome uspio ne bi mu na posljednjem is pra}aju bi la {a~ica istomi{ljenika i ne bi ga ukopali u nekom dvori{tu, ispod stare kru{ke. I pored toga on je, sve do za dnjeg ~asa, os tao be{}utan, samo`iv i arogantan. Malo ko ga je stvarno `alio. Nekoliko susjeda iz Pritvorske jedinice oprostilo se od njega objavom smrtovnice u beogradskoj Politici. Ta smrtovnica je posebno iznenadila javnost u BiH, jer su me|u potpisnicima prona{li ime ha{kog pritvorenika Ante Gotovine, koji je ovaj ~in poku{ao obja sni ti „kr{}an skim suo sje}anjem s obitelji umrlog“. ‘Mo`da u ovome ima i neki drugi motiv, jer je on nekoliko mjeseci ranije, u dnevnom boravku, neprekidno boravio uz Milo{evi}a. Tu su razgovarali,

OSLOBO\ENJE godine utorak, 7. decembar 2010.
jo{ jedno svedo~enje od osobite va`nosti. U ~lanku Mirka Klarina, dopisnika Na{e borbe iz Brisela, pod naslovom „Skica podele Bosne izme|u Hrvatske i Srbije“ nadnaslo, vom „Londonski Tajms objavio“ i podnaslovom „Tu|man je na sve~anoj ve~eri tokom proslave 50. godi{njice pobede lideru britanskih liberala Pedija E{daunu na jelovniku nacrtao podeljenu Bosnu. Lepe re~i hrvatskog predsednika o Slobodanu Milo{evi}u“ - napisao je slede}e: „Londonski Tajms izazvao je ju~e senzaciju objavljivanjem autorskog crte`a koji je uradio hrvatski predsednik Tu|man. Na crte`u je u nekoliko poteza nalivperom na pozadini jelovnika sve~ane ve~ere u londonskom Gildholu (esnafskom domu) nacrtao kako }e izgledati Bosna za deset godina. Ne}e izgledati nikako, po{to je ne}e biti! Odnosno, bi}e podeljena izme|u Hrvatske i Srbije. Objavljuju}i ju~e pomenuti ‘autorski crte`’, odnosno improvizovanu skicu budu}e granice izme|u Hrvatske i Srbije, Tajms je kvalifikuje kao ‘implicitni dokaz tzv. tajnog dogovora izme|u Tu|mana i Milo{evi}a o prekrajanju granica Bosne u skladu s njihovim politi~kim interesima’. Glasine o takvom dogovoru, prime}uje ‘ajms, cirkuli{u ve} izvesno vreme.
(Sutra: Tu|manova podjela na salveti)

FELJTON

45

43. p 1815. 1857. 1914. 1941. 1941. 1946. 1965. 1970. 1971. 1975. 1985. 1988. 1988. 1992. 1993. 1995. 1996. 1997. 2001. 2002. 2003. 2007.

NA DANA[NJI DAN

.n.e. Umro Marko Tulije Ciceron, rimski politi~ar, pisac i ~uveni govornik.

Strijeljan Mi{el Nej, naj~uveniji Napoleonov mar{al. Za zasluge u odbrani Francuske, u vrijeme restauracije Luja XVIII, dobio titulu pera. Po povratku Napoleona, u martu 1815, vratio se u njegovu slu`bu i komandovao gardom u bici kod Vaterloa. Za vrijeme druge restauracije uhva}en u bijegu, optu`en za izdaju i osu|en na smrt. Ro|en srpski slikar Uro{ Predi}, predstavnik akademskog realizma, majstor portreta, ikona i istorijskih kompozicija. Portretisao gotovo sve istaknute li~nosti Srbije krajem 19. i prve polovine 20. vijeka. ^ang Kaj-{ek

Lord Karington

Voren Zimerman

je bilo pre tri i po godine’, rekao je lord Karington televiziji BBC u sredu uve~e. ‘Mislim da }ete videti da }e se upravo to dogoditi, da }e je me|usobno podeliti’, rekao je Karington.“ Lord Karington je druga va`na li~nost, pored biv{eg ambasadora SAD-a u biv{oj Jugoslaviji Vorena Zimermana, koja potvr|uje da su im Milo{evi} i Tu|man u svoje vreme sami kazali da su se dogovorili o podeli Bosne. Besmisleno je vi{e u to sumnjati i dalje istra`ivati podatke i ~injenice o njihovim razgovorima i dogovoru u Kara|or|evu marta 1991. o podeli Bosne. Ostaje da vidimo ho}e li se obistiniti re~i lorda Karingtona: „Mislim da }ete videti da }e se upravo to dogoditi, da }e je me|usobno podeliti. Kako se sada stvari razvijaju u biv{oj Jugoslaviji i u Bosni, kao i u diplomatskim akcijama

i kombinacijama (u dana{njim novinama ~itamo najnovije predloge Jeljcina posle razgovora u Moskvi s Milo{evi}em, i najnovije predloge Klintona, o kojima od srede vodi razgovor u Londonu, Parizu i Bonu njegov savetnik za bezbednost Antoni Klej - na str. 5. dana{nje Na{e borbe) o re{avanju krize u Bosni i Hrvatskoj, nije nimalo neverovatno da se Karingtonove re~i obistine.“

1949. ^ang Kaj-{ek na ostrvu Tajvan, gdje Skup{tina Srbije usvojila u Ni{u, u Prvom svjetje sa ostacima skom ratu, Deklaraciju o ujedinjenju Ju`nih Slosvoje vojske povena u zajedni~ku dr`avu. bjegao poslije Japanski avioni napali ameri~ku pomorsku bazu poraza od Narou Perl Harburu na Havajima i uni{tili veliki broj dnoslobodila~ke aviona i brodova, {to je ubrzalo odluku SAD-a da se uklju~e u armije Kine, proDrugi svjetski rat. glasio dr`avu i Velika Britanija u Drugom svjetskom ratu objavi- ustanovio vladu.
la rat Ma|arskoj, Rumuniji i Finskoj, zemljama koje su kao ~lanice Trojnog pakta u~estvovale u agresiji na SSSR.

Skup{tina Jugoslavije donijela zakon o nacionalizaciji kojim su obuhva}ena sva ve}a privatna preduze}a. Time je likvidiran i inostrani kapital, koji je u industriji i rudarstvu predratne Jugoslavije u~estvovao sa oko 50 posto. Vaseljenski patrijarh Atenagora I i papa Pavao VI ukinuli me|usobnu ekskomunikaciju dvije crkve kojom je 1054. po~eo raskol dvije hri{}anske crkve. Ubjedljiva pobjeda na izborima u Isto~nom Pakistanu Avami lige, pobornika autonomije Bengala, kasnije Banglade{a, dovela do duboke krize izme|u Isto~nog i Zapadnog Pakistana, koja je naredne godine eskalirala u gra|anski rat. Sovjetska vasionska kapsula po~ela da {alje radio i TV signale sa Marsa. Makarios III

Skica podjele
U prethodnoj zabele{ci napomenuo sam da je besmisleno dalje istra`ivati podatke i ~injeni ce o tome da li je izme|u Tu|mana i Milo{evi}a, marta 1991. do{lo do sporazuma o podeli Bosne, jer sam smatrao da sam u svojoj bele`nici zabele`io svedo~enja mnogih li~nosti u to upu}enih. Ali, u dana{njem broju Na{e borbe na{ao sam

Indone`anska armija u{la u Isto~ni Timor gdje je, nakon ukidanja trovjekovne portugalske kolonijalne vlasti, izbio gra|anski rat. Umro engleski pisac Robert Grejvs, istra`iva~ gr~ke i jevrejske mitologije, svjetski ugled stekao istorijskim romanom “Ja, Klaudije“ i djelom “Gr~ki mitovi“. Sovjetski predsjednik Mihail Gorba~ov u UN-u objavio unilateralno smanjenje sovjetskih trupa, tenkova, borbenih aviona i artiljerije. U zemljotresu u Armeniji poginulo vi{e od 25.000 ljudi, 12.000 povrije|eno, a pola miliona ostalo bez domova. Uni{teno 10 posto industrije. Vlada Indije zabranila fundamentalisti~ke pokrete poslije nereda u kojima je poginulo najmanje 400 hindusa i muslimana. Tokom nereda razorena d`amija u Ajo|i. Umro Feliks Ufue Boanji, prvi predsjednik Obale Slonova~e od sticanja nezavisnosti 1960. i jedini afri~ki predsjednik koji je 33 godine neprekidno bio na vlasti. Sonda sa ameri~kog vasionskog broda “Galilej“ u{la u atmosferu Jupitera i 75 minuta slala podatke prije nego {to se raspala. Predsjednik Al`ira Liamin Zerual ozakonio ustavne reforme kojima se zabranjuju politi~ke partije zasnovane na religiji. Nakon neuspjelih izbora u septembru, u Srbiji ponovljeni izbori za predsjednika Republike na kojima ponovo nijedan kandidat nije dobio potrebnu ve}inu glasova. U drugi krug u{li kandidati Socijalisti~ke partije Srbije Milan Milutinovi} i Srpske radikalne stranke Vojislav [e{elj, a za predsjednika 21. decembra izabran Milan Milutinovi}. U sukobima u Afganistanu talibani predali svoje posljednje upori{te Kandahar.

Svakodnevno, u neposrednom kontaktu s ljudima, sjede}i ispred TV ekrana, ~itaju}i dnevnu ili sedmi~nu {tampu o doga|ajima u i oko Tribunala u Haagu, postajem sve sigurniji da najve}i broj ljudi ima oskudne i pogre{ne informacije o Me|unarodnom sudu za ratne zlo~ine po~injene na prostoru biv{e Jugoslavije. Ovo je posebno vidljivo kada govore o radu Pritvorske jedinice Ha{kog tribunala, koju obi~ni svijet zove zatvor u Haagu. Nije to zatvor, a nije ni u Haagu. To je pritvor smje{ten u Scheveningenu, ka`e autor ovog feljtona @elimir Bo{njak, koji je slu`beno nekoliko puta posjetio Ha{ki tribunal i Pritvorsku jedinicu u Scheveningenu. Autor (Sarajevo, 1947) je profesor pedagogije i psihologije. Vi{e od ~etvrt vijeka radio je u pravosu|u kao pedagog-psiholog, odnosno kao inspektor za zatvore. Pet godina je bio na ~elu Sudske policije, a odnedavno je u mirovini. igrali {ah ili domine, razmjenjivali novine i knjige. Bili su zajedno i u trim-kabinetu ili u {etnji. U pritvoru u Scheveningenu vladaju druga~ija pravila nego na slobodi. U 20.30 sati pritvorenici napu{taju sve aktivnostosti i upu}uju se u svoje }elije. Istina, neki u njih idu ne{to ranije, da bi nesmetano pratili dnevne vijesti na svim televizijama sa podru~ja biv{e Ju go sla vi je. Pra te oni i druge programe, ali najvi{e prate politi~ke emisije, u toku kojih sebe vide kako daju intervjue, kako otvaraju mos to ve ili fa bri ke, ka ko pri je te me|una ro dnoj za jednici... Postaju svjesni da ih niko ne ~uje i tek onda kada shvate da su zaklju~ani u zatvorskoj }eliji od 15 metara kvadratnih. Kako se tada osje}aju to samo oni znaju.

U najboljem svjetlu
Su|enja u Tri bu na lu se obavljaju u tri sudnice, po ranije ugovorenim terminima, od ponedjeljka do petka. Ako pritvorenik ima zakazan sudski proces, on }e najkasnije u 7.30 sati biti spreman. Svi `ele da ih narod vidi u „najboljem svjetlu“, pa obla~e najbolja odijela, obavezne bijele ko{ulje i ve`u najljep{e kravate. Kada se kompletno obuku, pritvorski stra`ari ih

povedu u posebnu pritvorsku prostoriju i ka`u im da se skinu do gola, da ih detaljno pregledaju. Po zavr{enom pregledu svedu ih, vezanih u lisice, u prizemlje, gdje u jednoj od prostorija bez prozora, uz dva pritvorska stra`ara i kamere, ~ekaju na prevoz do Tribunala. Dolaskom pripadnika holanske policije iz Haaga u Pritvorsku jedinicu, pritvorenika pritvorska stra`a, uz pismenu potvrdu, predaje njima. Oni mu prvo skinu lisice, potom ga dosta detaljno pretresu, pa obuku mu za{titni prsluk -pancir i ponovo stave lisice na ruke. Kada je sve gotovo, dvojica holandskih policajaca ga povedu do kom bi ja bez vanj skih oznaka, sa zatamljenim staklima, gdje ga „postave“ na zadnje sjedi{te i osiguraju si gur no snim po ja som. Uz njega obavezno sjeda najmanje jedan od policajaca. Ka da iza|u iz zgra de Pri tvorske jedinice, ovom kombiju se pridru`e jo{ najmanje dva kombija, formiraju kolonu i scheveningenskim ulicama voze prema Tribunalu u Haagu, gdje sti`u za dva do tri minuta.
(Sutra: Nekoliko sati u “glavnoj ulozi”)

1974. Kiparski predsjednik, arhiepiskop Makarios III, trijumfalno do~ekan na Kipru koji je napustio 15. jula 1974. poslije dr`avnog udara. Prevrat na Kipru organizovali gr~ki oficiri, ali nisu uspjeli da zadr`e vlast.

Ante Gotovina

Irak inspektorima UN-a predao dokumente o ira~kom oru`ju za masovno uni{tenje kao i o vojnoj industriji, {to je zahtijevano novembarskom rezolucijom Vije}a sigurnosti UN-a. Biv{i predsjednik Nikaragve Arnoldo Aleman progla{en krivim za prevaru, pranje novca i zloupotrebu javnih fondova i osu|en na 20 godina zatvora. Umro jedan od najve}ih svjetskih kompozitora druge polovine 20. vijeka Karlhajnc [tokhauzen.

2005. Ha{ki bjegunac, hrvatski general Ante Gotovina, uhap{en u [paniji na Kanarskim ostrvima. On je bio u bjekstvu od jula 2001. zbog optu`bi Ha{kog tribunala za zlo~ine protiv ~ovje~nosti nad Srbima tokom vojne operacije Oluja.

46

SPORT
GRUPA

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE
D

Posljednje kolo grupne faze Ligeprvakaigra se u utorak i srijedu, a ve~eras}e svojeutakmiceodigrati klubovi iz grupa A, B, C i D. Sve je manje-vi{e poznato {to se kona~nogporetkati~e, a jedinanepoznanica o tome ko ide u narednu fazu takmi~enja je ona u grupi D. Naime, svoje mjesto u {esnaestini finalatra`it}e danskiKopenhagen te Rubin iz Kazana. Iz grupe A dalje idu Tottenham i Inter, a jedino se ne zna koja}e ekipa zavr{iti kao prva. I jedni i drugi imaju deset bodova, ali engleski predstavnik ima ne{tobolju gol-razliku. Tre}e mjesto i plasman u Europa ligu osigurao je Twente, a sa evropske scene opra{ta se Werder iz Bremena. Lyon na{eg reprezentativca Miralema Pjani}a i Schalke osigurali su prolazdalje iz grupe B, ali nepoznato je koja}e od ekipazavr{iti kao prvoplasirana. Njema~kiklub ima bod prednosti u odnosu na lavove koji imaju lak{i zadatak u posljednjoj utakmici. Puno zanimljivija borba bi}e za tre}e mjesto, a plasman u drugo po ja~ini fudbalsko klupsko takmi~enje tra`e Benfica i Hapoel iz Tel Aviva. Portugalci do~ekuju Schalke i u prednosti su dva boda u odnosu na izraelskog predstavnika koji gostuje na Gerlandu. Derbikolaigra se na Old Traffordu, gdje }e snage odmjeriti Manchester United i Valencia. Obje ekipe osigurale su prolaz dalje, ali }e se vjerovatno voditi velika borba za prvomjesto. Crveni|avoli su trenutno vode}i, ali pobjedom bi im {i{mi{ipreotelipoziciju. Naime, Valencia ima bolju gol-razliku, ali ovaj put pred njom je te`ak zadatak s obzirom na to da ekipa Alexa Fergusona jo{ uvijeknijeprimila gol ove sezone u ovom takmi~enju. Druguutakmicugrupe C odigrat}e

LIGA PRVAKA Sve manje-vi{e poznato u grupama A, B, C i D
A
1 1 2 3 15:8 10 12:8 10 6:8 5 3:12 2

GRUPA

B
8:2 10 9:8 9 6:10 6 5:8 4

GRUPA

C

GRUPA

1. Tottenham 5 3 1 2. Inter 5 3 1 3. Twente 5 1 2 4. Werder 5 0 2 Parovi: Werder - Inter, Twente - Tottenham.

1. Schalke 5 3 1 1 2. Lyon 5 3 0 2 3. Benfica 5 2 0 3 4. Hapoel 5 1 1 3 Parovi: Benfica - Schalke, Lyon - Hapoel Tel Aviv

1. Man. United 5 4 1 0 6:0 13 2. Valencia 5 3 1 1 14:3 10 3. Glasgow 5 1 2 2 2:5 5 4. Bursaspor 5 0 0 5 1:15 0 Parovi: Bursaspor - Glasgow Rangers, Manchester United - Valencia.

1. Barcelona 5 3 2 0 12:3 11 2. Kopenhagen 5 2 1 1 4:4 7 3. Rubin 5 1 3 1 2:2 6 4. Panathin. 5 0 2 3 1:10 2 Parovi: Kopenhagen - Panathinaikos, Barcelona - Rubin.

Kopenhagen i Rubin
Derbi kola igra se na Old Traffordu, gdje }e snage odmjeriti Manchester United i Valencia. Obje ekipe osigurale su prolaz dalje, ali }e se vjerovatno voditi velika borba za prvo mjesto
Bursaspor i Glasgow Rangersi za koje nastupa bh. internacionalac Sa{a Papac, ali on zbog povrede glave ne}e biti u konkurenciji za sastav. [kotski klub osigurao je nastup u Europaligi, a doma}in}e imati imperativ pobjede u `elji da do|e do prvihbodova u Ligiprvaka u svojoj istoriji. Posao }e im bitiolak{an jer je poredPapcapovrije|eno jo{ {est igra~a, a mogu}e je da }e trenergostijuodmarati jo{ nekog od standardnih prvotimaca. U grupi D poznato je to da }e Barcelonazavr{iti na prvommjestu, te da se od Evropeopra{tagr~ki Panathinaikos. U utrci za drugo mjesto i prolaz dalje ostali su Kopenhagen i Rubin. Pred Dancima je dostalak{izadatak s obzirom na to da imaju bod prednosti u odnosu na Ruse, ali i u posljednjem kolu imaju bolji raspored. Naime, Kopenhagen}e ugostitiPanathinaikos, a Rubin ide na te{kogostovanje u Kataloniju.
Miralem Pjani} sa lavovima lovi prvo mjesto u grupi B A. MEHANOVI]

love drugo mjesto

Salihamid`i}:

Bundesliga

Xavi, Iniesta i Messi

jedna od opcija
Hasan Salihamid`i} jedan je od onih koji bi mogao promijeniti klub u zimskom prelaznom roku. Nekada{nji reprezentativac BiH po svemu sude}i broji posljednje dane u Juventusu, a za njegove usluge zainteresirani su brojni bundesliga{ki klubovi, ali i Glasgow Rangersi. Ipak, igra~ stare dame tvrdi da je sve otvoreno {to se ti~e njegove budu}nosti. “Moj ugovor sa Juventusom isti~e na kraju sezone, ali trenutno je sve otvoreno. Za mene je povratak u Bundesligu jedna od opcija“ rekao je , Salihamid`i} za njema~ke medije. Salihamid`i}a, navodno, u svojim redovima `ele vidjeti Koln, St. Pauli, Borussia Monchengladbach i Glasgow Rangers, ali jo{ niti jedan klub nije poslao zvani~nu ponudu.

u borbi za

Zlatnu loptu
France Football objavio je imena trojicekandidatakoji}e konkurirati za ovogodi{nju Zlatnu loptu, nagradu koju od ove godine prvi puta zajedni~ki dodjeljuju Svjetska nogometna federacija (FIFA) i francuski nogometni magazin. U igri za Zlatnu loptu ostala su samo trojicaBarceloninihnogometa{a, pro{logodi{nji laureat, Argentinac Lionel Messi, te {panski reprezentativci Xavier Hernandez i Andres Iniesta. Osvaja~Zlatnelopte za 2010. godine bit }e progla{en na ceremoniji u Zürichu 10. januara idu}e godine. Zlatna lopta se dodjeljuje od 1956. godine, ali sve do 1995. godine su konkurirali samoevropskinogometa{i, {to zna~i da nogometa{i poput Maradone ili Pelea nisu bili u konkurenciji. Pravilo se tada promijenilo i omogu}ilo da nagradu osvoje svi nogometa{i iz evropskih klubova, pa makar i ne bili Evropljani. Nova promjena pravila uslijedila je 2007. godine, te je omogu}ila da igra~ bilo koje nacionalnosti iz bilo kojeg svjetskog kluba mo`e konkurirati za nagradu.

Leo Messi jedan je od favorita za Zlatnu

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

47

Misimovi}a poma`e rumunskoj reprezentaciji!
Ukoliko Misimovi} ne nastupa za Galatasaray, jasno je kako }e nespreman do~ekati kvalifikacijske me~eve u martu, ~ime }e Rumuni biti u prednosti, jer je trener turskog sastava ve} obavio pola posla za njih
Georghe Hagi: Da li je njegova odluka o prebacivanju Misimovi}a u B tim povezana sa me~evima BiH - Rumunija?

Za{to trener Galatasaraya ignori{e bh. igra~a

Hagi {ikaniranjem

G

alatasaray sa Zvjezdanom Misimovi}em ili bez njega, sasvim je svejedno, jer su rezultati ovog turskog kluba ove sezone svakako ispod svakog nivoa.

Ko je tu problem?
Rumunski trener Georghe Hagi, podsjetimo, optu`io je bh. reprezentativca za nedovoljno zalaganje na treninzima, lo{ pristup na utakmicama, te ga prebacio u drugi tim. Me|utim, to Hagiju nije dalo `eljene rezultate u prvenstvu, gdje Galata i dalje igra lo{e. Slavni turski klub nalazi se, naime, na devetom mjestu sa svega 20 osvojenih bodova iz 15 kola, odnosno sa 16 bodova zaostatka za vode}im Trabzonsporom. Turske kolege novinari s pra-

vom se pitaju za{to je Misimovi} i dalje u nemilosti Hagija, pogotovo {to je iz kluba oti{ao Brazilac Elano. Bh. reprezentativac je, tvrde oni, itekako potreban klubu, koji se nalazi bli`e sredini tabele nego vrhu. Po svemu navedenom ~ini nam se kako Misimovi} nije zapravo najve}i problem Galatasaraya, ve} je to nestru~nost Hagija, kojeg bismo, kada bismo se vodili teorijama zavjere mogli optu`iti da namjerno srozava formu na{eg reprezentativca. Naime, na{a selekcija u mar-

tu naredne godine igra dva veoma va`na kvalifikacijska me~a, oba protiv Rumunije. Najprije se sastajemo u Zenici, a nekoliko dana kasnije gosti smo Rumunima, koji su uvjereni da im je na{a selekcija najve}i konkurent za drugo mjesto. Hagi, koji je za rumunsku reprezentaciju nastupio 125 puta i postigao 35 golova, te dr`i rekord po broju postignutih golova, nastupio je na Svjetskim prvenstvima 1990, 1994. i 1998, te Evropskim prvenstvima 1984, 1996. i 2000.

Povodom 50 godina UEFA, 2003, Rumunski nogometni savez proglasio ga je najboljim nogometa{em u posljednjih 50 godina, i ne bi nas ~udilo kako Hagi, Maradona sa Karpata, kako zovu Hagija, svjesno uni{tava formu Misimovi}a.

Udarni dvojac
Desetka bh. reprezentacije je dan je od naj va`ni jih ko ta~i}a u igri na{eg tima i ukoliko on ne bude u takmi~arskoj formi, ubita~nost Edina D`eke }e biti itekako smanjena. Igra bh. selekcije umnogome zavisi od saradnje ova dva igra~a, koji su svoju savr{enu saradnju pokazali u dresu Wolfsburga, ali i nebrojeno puta u dre su re pre zen ta ci je. Sa da, ukoliko Misimovi} ne nastupa

MISIMOVI] I D@EKO Desetka bh. reprezentacije Zvjezdan Misimovi} jedan je od najva`nijih kota~i}a u igri na{eg tima i ukoliko on ne bude u takmi~arskoj formi, ubita~nost Edina D`eke }e biti itekako smanjena

za Galatasaray, jasno je kako }e nespreman do~ekati me~eve u martu, ~ime }e Rumuni biti u prednosti, jer je trener turskog sastava ve} obavio pola posla za njih. S obzirom na to da je Hagi veliki patriota, ne bi nas ~udilo kako je njegova odluka o prebacivanju Misimovi}a u B tim povezana i sa kvalifikacijskim me~evima izme|u Rumunije i BiH, koji se odigravaju u martu. Situacija za Misimovi}a je dodatno ote`ana {to je ove sezone ve} igrao za Wolfsburg i Galatasaray, te ne mo`e promijeniti klub do kraja sezone, a samim tim i selektor bh. selekcije Safet Su{i} nalazi se u velikom problemu, jer igra na{eg tima nije ista sa ili bez Misimovi}a.
J. LIGATA

Mancini negirao sukob sa napada~em

Carlos Tevez i ja nemamo gleskog Premiershipa nogoproblema U utakmici 16. kola en
meta{i Manchester Citya su na doma}em terenu pobijedili Bolton s 1:0. Bodove gra|anima donio je Argentinac Carlos Tevez golom u ~etvrtoj minuti, ali je isti igra~ u 90. minuti bio u centru manjeg skandala s trenerom svog tima Robertom Mancinijem. Naime, italijanski strateg je u samoj zavr{nici odlu~io izvaditi Teveza iz igre, a ovaj je, vidljivo ljut takvom njegovom odlukom, strgao kapitensku traku sa sebe, dao je jednom od saigra~a te se s Mancinijem zadr`ao u kratkom razgovoru koji definitivno nije bio ispunjen lijepim rije~ima. Nakon toga je Tevez od{etao od Mancinija koji se, sebi u bradu, nasmijao i nastavio pratiti zavr{nicu ogleda. Nakon svega Mancini je izjavio kako se ni{ta bitno nije dogodilo i da izme|u njega i Teveza nema problema: “Ni{ta se bitno nije dogodilo, ne trebamo se vra}ati na tu situaciju. Nijedan igra~ ne voli izlazak s terena prije vremena, pa ni Tevez. Uostalom, ja sam sretan da se moji igra~i tako pona{aju. Ipak, mislim da sam dobro reagirao, a sva buka se izme|u nas dvoje vrlo brzo sti{ala“ rekao je Mancini. ,

Tomas Vermaelen (lijevo)

Arsenal bez Vermaelena do januara
Thomas Vermaelen, 25-godi{nji belgijski nogometni reprezentativac i defanzivac londonskog Arsenala, pauzira}e zbog povrede Ahilove tetive do januara. Vermaelen je zbog te povrede ve} tri mjeseca izvan pogona. Povrijedio se nastupaju}i za belgijsku reprezentaciju u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo protiv Turske u septembru. Arsenalov menad`er Arsene Wenger nadao se skorom povratku Vermaelena, ali od toga nema ni{ta. “Nadamo se da }e se Vermaelen {to prije vratiti u kadar. Ipak, sigurno je da se to ne}e dogoditi prije januara“, izjavio je Wenger.

Tevez i Mancini: Napada~ nezadovoljan {to je morao na klupu

48

SPORT

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Kölnovi nogometa{i oplja~kani
Razo~arenje nogometa{a Kölna nedjeljnim gostuju}im porazom od Bayera u Leverkusenu (3:2) preraslo je u ljutnju kada su nakon utakmice shvatili da su im lopovi posjetili svla~ionicu. Express je na svojim internetskim stranicama izvijestio da su nogometa{ima Kölna iz svla~ionice otu|eni nov~anici i mobiteli za vrijeme utakmice dok su oni, dakako, bili na igrali{tu. Svla~ionica je navodno ostala otklju~ana, pa nepozvani posjetitelji nisu imali te{ku zada}u. Ina~e, Köln na tabeli nakon 15. odigranih kola u Bundesligi zauzima pretposljednje, 17. mjesto sa 12 bodova, koliko ima i Stuttgart na 16. mjestu. Ispod njega je samo Borussia Mönchengladbach s dva boda manje.

Britanski mediji ne prestaju pisati o bh. golmanu

Fluminenseu titula nakon 26 godina
Nakon 26 godina ~ekanja Fluminense je osvojio naslov brazilskog nogometnog prvaka. Ekipa iz Rio de Janeira svoj drugi naslov u klupskoj istoriji osvojila je pobijediv{i u susretu posljednjeg kola Guarani 1:0. Pogodak odluke postigao je Emerson u 61. minuti. Fluminense je do naslova predvodio trener Muricy Ramalho, koji je tako osvojio ~etvrtu titulu brazilskog prvaka u posljednjih pet godina. Od 2006. do 2008. osvojio je tri uzastopna naslova sa Sao Paulom. ‘’Godinama smo ~ekali ovaj uspjeh. Ovaj klub i navija~i su zaslu`ili slavlje’’, kazao je strijelac pobjedni~kog gola. Fluminense je na koncu slavio sa 71 bodom, dva vi{e od Cruzeira, dok je tre}i bio Corinthians sa 68 bodova. Iz lige su ispali Vitoria, Guarani, Goias i Gremio Prudente. Najuspje{niji brazilski klubovi su Sao Paulo sa {est naslova prvaka, Flamengo sa pet, te Corinthians, Palmeiras i Vasco da Gama sa po ~etiri titule.
Asmir Begovi} uvjerio Tonya Pullisa da je napravio ispravan potez

Begovi} protiv hipotermije

i protivni~kih napada~a
Spas od minusa na utakmici u Wiganu (2:2) reprezentativni golman BiH, paradoksalno, duguje protivni~kim napada~ima koji su ga u~inili prezaposlenim, ali i junakom na kraju
Otkako je preuzeo mjesto prvog ~uvara mre`e Stoke Citya, Asmir Begovi} ne prestaje puniti stupce britanskih medija. Tomas Sorensen, danski veteran, kojem je reprezentativac BiH grijao klupu od dolaska iz Portsmoutha, polako odlazi u zaborav. Begovi} je postao prvi izbor trenera Tonya Pullisa, a ovaj mu iz utakmice u utakmicu dokazuje kako mu se kocka isplatila. Nova potvrda ispravne odluke menad`era bila je i subotnja utakmica 16. kola Premiershipa u kojoj je Stoke osvojio bod na gostovanju u Wiganu (2:2). Da nije bilo 23-godi{njeg Trebinjca me|u stativama, doma}i bi osvojili bodove. U moru odli~nih intervencija, izdvojila se odbrana iz drugog poluvremena kada je Begovi} vrhovima prstiju skinuo zicer napada~u Wigana Charlesu N’Zogbiji, iako se isprva ~inilo da je lopta samo fijuknula pored stative. “Da, dirao sam loptu“ ka`e , Begovi}. “Je li to bila moja najbolja intervencija do sada? Pa, te{ko mi je to re}i. Za mene je svaka odbrana va`na. Mo`da se o ovoj toliko govori iz razloga {to je vjerovatno bila presudna za osvajanje boda. U suprotnom, Wigan bi u zavr{nicu u{ao sa golom prednosti, a vremena za nas bi bilo malo“ , kazao je reprezentativni golman BiH. Iako je bio pod prijetnjom da izgubi samopouzdanje i vjeru u vlastite sposobnosti nakon {to je sezonu u Engleskoj po~eo na klupi, Begovi} iz dana u dan pokazuje svoj kvalitet. “Bilo da ste igra~ ili golman, najbitnije je da u|ete u seriju utakmica. Sjajno se osje}am {to trener vjeruje u mene, a ja mu se samo poku{avam odu`iti rade}i ono {to najbolje znam. I znam da me jedna dobra utakmica ne}e zacementirati na golu, u svakoj moram biti na visini zadatka jer je konkurencija u Stoke Cityu velika“ rekao je Begovi}. , Vremenske neprilike koje su poharale Englesku pro{log vikenda odgodile su utakmicu izme|u u Blackpoolu gdje je trebao gostovati Manchester United. Ni{ta manje nezgodno nije bilo ni u Wiganu. Po hladnom vremenu i mokrom terenu Begovi} spas od hipotermije duguje doma}inu koji ga je u~inio prezaposlenim. “Uslovi su bili lo{i. Teren je bio mokar od snijega i ki{e i tada je mogu}nost da vam se lopta zakoprca u mre`i ve}a nego ina~e. Na taj na~in smo primili prvi, nakon odbijene lopte koja je naglo ubrzala. Generalno, zadovoljni smo bodom, no {teta je da smo dva puta ispustili prednost“ za, klju~io je Begovi}. Stoke City nakon 16 odigranih utakmica zauzima devetu poziciju (6-3-7). U narednom kolu na Britannia stadion dolazi Blackpool.
M. I.

Guti nepovrije|en u saobra}ajnom udesu
Prvi put nakon spektakularnog prelaska iz madridskog Reala, Guti se na{ao u centru pa`nje turske javnosti. Razlog tome nije spektakularna igra u dresu Besiktasa, nego zato {to je svojim automobilom udario u autobus. Guti je pro{ao bez povreda tom prilikom, ali je i pored manje materijalne {tete ipak ostao sumnjiv policiji, jer na licu mesta nije `elio da uradi alko-test. Fudbaler Besiktasa je zbog toga morao da ode u policijsku stanicu, kako bi dao i izjavu, a policiju je, zbog velikog interesovanja medija, napustio skrivenog lica, kako bi izbjegao fotografisanje.

Maradona kandidat za selektora Irana
Kako pi{e sportski list Khabar Varzeshi, Diego Armando Maradona mogao bi se vratiti u ulogu selektora ako prihvati ponudu Iranskog nogometnog saveza (FFIRI). Ali Kaffashian, predsjednik FFIRI-ja, trebao bi razgovarati s Maradoninim agentom koji bi mogao rezultirati novim mandatom selektora proslavljenog biv{eg nogometa{a. Argentinac je bez posla od povratka u domovinu po zavr{etku Svjetskog nogometnog prvenstva. Kako je najavljeno, razgovori bi trebali da po~nu u subotu.

Borgetti objavio kraj karijere
Jared Borgetti, najbolji strijelac u istoriji meksi~ke nogometne reprezentacije, proglasio je kraj karijere u 38. godini. Borgetti je za Meksiko odigrao 89 utakmica i postigao rekordnih 46 golova. Na Svjetskom prvenstvu 2002. u Japanu i Ju`noj Koreji zabio je dva gola za Meksiko, a nastupio je i na Mundijalu 2006. godine u Njema~koj. Borgetti je tokom karijere nastupao za 12 klubova. Krenuo je u Atlasu 1994. godine, a posljednje utakmice odigrao je u dresu Leona. “Ovo nije moj opro{taj od nogometa. To {to vi{e ne}u igrati u profesionalnoj karijeri je druga stvar, ali nogomet }e zauvijek ostati dio mog `ivota“ izjavio je Bor, getti u nedjelju na meksi~koj televiziji.

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

49

^etvorica bh. igra~a nastupila u 15. kolu Bundeslige

D`eko i Ibi{evi}

zaradili petice
Petnaesto kolo Bundeslige ne}e ostati u dobrom sje}anju za kapitena Wolfsburga Edina D`eku. Na{ napada~ je u 76. minuti propustio realizovati jeda na es te rac, pre ba civ {i gol Wisea, {to mu je drugi proma{eni penal u duelima protiv Werdera. D`ekinu situaciju je dodatno pogor{ala ~injenica da se prilikom izmjene nije `elio pozdraviti sa trenerom Stevom McClarenom, koji ga je zamijenio dvije minute prije kraja. Za svoju igru protiv Werdera D`eko je od novinara tira`nog Kickera dobio ocjenu pet, ~ime je postao najlo{ije ocijenjeni igra~ susreta. Istovjetnu ocjenu dobio je i drugi bh. napada~ iz Bundeslige - Vedad Ibi{evi}, koji je u remiju protiv Stuttgarta (1:1) odigrao samo poluvrijeme.

Edin D`eko je propustio realizovati jedanaesterac protiv Werdera

Mensur Mujd`a sa ocjenom tri na{ najbolje ocijenjeni igra~ u Njema~koj, dok je Sejad Salihovi}, uprkos postignutom pogotku, dobio ocjenu 3,5
PAUZA ZA SALIHOVI]A Salihovi} je u susretu protiv Stuttgarta dobio i `uti karton, {to mu je bio peti u sezoni, pa }e pauzirati u narednom me~u, kojeg Hoffenheim na doma}em terenu igra protiv Nurnberga
Salihovi} je bio jedini strijelac od bh. igra~a u 15. kolu

Ibi{evi} je nastupio u po~etnoj postavi, ali je na poluvreme nu os tao u svla~ioni ci, prvenstveno zbog crvenog kartona kojeg je dobio Vorsah, a ne zbog lo{e ihgre. Me|utim, no-

vinari Kickera smatrali su da u 45. minuta, koliko je proveo na terenu, nije prikazao mnogo, te je sa ocjenom pet postao najlo{iji igra~ susreta. U istoj utakmici do 83. minu-

te igrao je i Sejad Salihovi}. Za razliku od Ibi{evi}a, Salihovi} se upisao u listu strijelaca i to u 11. minuti, pogodiv{i na dodavanje Becka. Ipak, pogodak u mre`i Stut-

tgarta Salihovi}u je donio ocjenu 3,5, dok je najbolje ocijenjeni igra~ susreta bio golman Hoffenheima Daniel Haas. Salihovi} je u ovom susretu dobio i `uti karton, {to mu je bio peti u sezoni, pa }e pauzirati u narednom me~u, kojeg Hoffenheim na doma}em terenu igra protiv Nurnberga. Na{ najbolje ocijeneni igra~ u 15. kolu Bundeslige bio je Mensur Mujd`a, koji je sa svojim Freiburgom slavio pobjedu u duelu sa HSV-om. Rezultat je na kraju glasdio 1:0 u korist Freiburga, a Mujd`a je za svoju igru nagra|en ocjenom 3. Muhamed Be{i}, mladi stoper HSV-a, ovaj put je bio na tribinama, dok je Sajid Husejinovi} sa klupe za rezervne igra~e odgledao remi izme|u Wolfsburga i Werdera.
J. LIGATA

Nezadovoljstvo stru~nim radom u Crvenoj zvezdi

Prosine~ki na klupi mijenja Krsti}a?
Nakon pet uzastopnih pobjeda, fudbaleri beogradske Crvene zvezde upisali su remi u duelu sa Vojvodinom, iako su desetak minuta prije kraja vodili sa 2:0. Tako im je najve}i rival Partizan pobjegao na pet bodova, {to se nije previ{e svidjelo ~elnim ljudima kluba. Zbog toga je navodno dosada{nji trener Aleksandar Kristi} ve} biv{i, a prema pisanju beogradskih medija, mogao bi ga naslijediti Robert Prosine~ki?! Pri~a o @utom kao novom treneru Zvezde navodno je iscurila iz kruga njegovih prijatelja, s kojima je u subotu pogledao utakmicu s Vojvodinom. Iz uprave kluba poru~ili su kako je Prosine~ki uvijek dobrodo{ao, ali da nikakvi pregovori nisu vo|eni. “Prosine~ki je do{ao u Beograd da odgledautakmicuCrvenazvezda- Vojvodina, na pozivsvojihprijatelja i nekada{njihsuigra~a iz kluba. Robi je Zvezdina legenda, ovdjemo`edo}i kad god `eli, jer je ovo njegovaku}a. Drago nam je da je do{ao i bio na ‘svojoj’Marakani, ali nikakvirazgovori o njegovomanga`manunisuvo|eni“ prenosiBlickomenta, re u upravi crveno-bijelih. Mediji, tako|e, dodaju kako bi reakcija navija~a vjerojatno bila pozitivna jer je Robi oduvijek bio “ljubimac Zvezdinog sjevera i svih navija~a crveno-bijelih“ .

Alispahi}a pratili iz Bayera i Freiburga
Susret 18. kola HNL-a izme|u [ibenika i Hajduka na tribine [ubi}evca privukao je veliki broj izaslanika evropskih klubova, javljaju hrvatski mediji, koji isti~u kako su najinteresantniji bili na{ povremeni reprezentativac i veznjak [ibenika Mehmed Alispahi}, te mladi napada~ Hajduka Ante Vuku{i}. Alispahi}a su navodno “snimali“ izaslanici njema~kih klubova Bayera i Freiburga i po svemu sude}i, bh. internacionalac odigrao je posljednji susret u dresu ekipe iz Kre{imirovog grada. Tako|er, za Alispahi}a se interesuje i splitski Hajduk, koji bi ga rado vidio kao zamjenu za Senijada Ibri~i}, koji bi karijeru mogao nastaviti u Turskoj.

Noviteti: Opel Antara

Vrhunski igra~ za sve terene
Tehnika: Lamborghini V12 6.5 L539

Sa 700 “konja“ bez muke do 300 km/h
Motocikli: Ossa TR280i

Centralizacijom masa do vrhunskih rezultata

50
STONI TENIS

SPORT
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 20:2 14:4 17:8 14:13 13:13 13:15 10:17 13:16 9:19 6:20 10 8 8 6 6 4 4 2 2 0 2:4 0:4 4:2 3:4 4:0 0:4 4:1 4:1

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

BiH doma}in 51. svjetskog vojnog prvenstva u skijanju

Premijer liga (M) 5. i 6. kolo uta pob por d:p-g bod
1. Vogo{}a 2. Alad`a 3. Mladost 4. Bosna 5. Banja Luka 6. Vitez 7. Novi Grad 8. Borac Raiff.B. 9. Top Stens ‘73 10. CM-Vitez

Najve}e takmi~enje

POSLIJE ZOI ‘84
Od 21. do 26. februara naredne godine na Bjela{nici, Igmanu i Jahorini u~estvovat }e 354 takmi~ara iz 25 dr`ava
Bosna i Hercegovina }e, od 21. do 26. februara naredne godine, biti doma}in 51. svjetskog vojnog prvenstva u skijanju. Do sada je u~e{}e potvrdilo 354 takmi~ara iz 25 dr`ava, koji }e se nadmetati na Bjela{nici, Igmanu i Jahorini. Na ju~era{njoj pres-konferenciji u Sarajevu, na~elnik Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga BiH general-pukovnik Miladin Miloj~i} je izjavio da je In`injerijska jedinica OSBiH okon~ala 97 posto planiranih radova kako bi pripremila staze na olimpijskim planinama i pru`ila {to bolje uslove za boravak vojnicima-sportistima. General je rekao da se do konca sedmice o~ekuje zavr{etak preostalog posla, zapo~etog u maju pro{le godine, tako da }e dva mjeseca uo~i po~etka prvenstva sve biti spremno. Za prihvat sportista na tri planine OSBiH su postavile 87 kontejnera. BiH je svoju kandidaturu izrazila jo{ 2008, da bi na 64. kongresu CISM-a u Surinamu i zvani~no dobila organizaciju. OSBiH su CISM-u pristupile u maju 2007, a do sada su pripadnici OSBiH u~estvovali na 4. vojnim sportskim igrama, na 1. zimskim vojnim igrama i na brojnim svjetskim i evropskim prvenstvima u okviru CISM-a, kazao je Godinjak, napominju}i da su OSBiH i MO naporno radili na pripremi i organizaciji takmi~enja i da je BiH u potpunosti ispunila obaveze i spremno do~ekuje sportiste.

Bosna - Novi Grad Bosna - Vogo{}a Banja Luka - Top Stens73 Borac Raiff.Bank - Top Stens 73 Alad`a - Novi Grad Alad`a - Vogo{}a Mladost - Vitez Mladost - CM-Vitez

REZULTATI

Brzo klizanje na kratke staze

Takmi~enje predstavljeno na pres-konferenciji u Domu OSBiH

Cikoti}: Prilika za promociju BiH
- Pro{lo je vrijeme kada su vojnici u BiH dolazili zbog izvo|enja mirovnih operacija i podr{ke BiH. BiH je sazrela do nivoa da mo`e ugostiti vojnike iz ~itavog svijeta u jednoj daleko vedrijoj i pozitivnijoj atmosferi dru`enja, sporta, nadmetanja i prijateljstva. Drago mi je da odbrambene strukture, MO i OSBiH, koje predvode napore BiH ka njenom pribli`avanju evroatlantskim i svjetskim integracijama, to ~ine i u sferi sporta. Ovo }e biti prilika da se promoviraju vrijednosti BiH, njenih olimpijskih planina, odbrambenih struktura i da promoviramo i sport i sportske terene, rekao je ministar odbrane BiH Selmo Cikoti}. cipline u mu{koj i `enskoj konkurenciji. Na Jahorni }e biti odr`ani biatlon i patrolno tr~anje, kao tipi~na vojni~ka disciplina. Na Igmanu }e biti cross country na 10 i 15 kilometara te na Bjela{nici veleslalom za mu{karce i `ene. Godinjak je podsjetio da se takmi~enje organizuje u okviru CISM-a (Internacionalno vojno vije}e za sport). Ova sportska asocijacija sastavljena je od vojnih snaga zemalja ~lanica, kojih je danas 133 iz Evrope, Afrike, Azije i Amerike. CISM godi{nje organizuje vi{e od 20 svjetskih vojnih prvenstava i ljetnih i zimskih igara svake ~etiri godine.

Sportski velikani
Koliko je ovo natjecanje va`no, govore i neka imena iz samog vrha svjetskog skijanja, poput Razzoli Giuliana, Manfreda Moelgga, Carla Janke, Tine Maze i ostalih koji su nastupili na Zimskim vojnim igrama i prvenstvima. Neki od velikana mogli bi se pojaviti u februaru i na na{im olimpijskim planinama. Zamjenik na~elnika Zajedni~kog sto`era OSBiH general-bojnik Slavko Pulji} rekao je da je BiH na ranijim vojnim takmi~enjima postigla zavidne rezultate. Ovaj put se o~ekuje da u sve ~etiri discipline nastupi 20-ak pripadnika OSBiH.
Dl. OMERAGI]

Edin Brankovi} ostvario najbolji rezultat u istoriji bh. klizanja

Brankovi} u{ao u istoriju
Edin Brankovi}, seniroski reprezentativac Bosne i Hercegovine u brzom klizanju na kratke staze, na Svjetskom kupu koji je odr`an od 3. do 5. decembra u kineskom gradu Changchungu zauzeo je izvanredno 14. mjesto. Ovim rezultatom, Brankovi} je ostvario najbolji rezultat u istoriji bh. klizanja na kratke staze. Reprezentativac BiH nastupio je u konkurenciji najboljih brzokliza~a iz 22 zemlje svijeta, a na 1.500 metara uspio je izboriti polufinale. Ovaj rezultat je utoliko zna~ajniji, {to je na{ reprezentativac u jakoj konkurenciji u kojoj su ve}ina takmi~ara u~estvovali na Zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru, bio me|u najmla|im u~esnicima (ve}ina u~esnika je bila izme|u 22 i 26 godina starosti). U trci na 1.000 metara, Edin je nastupio u klizaljkama na kojima se nakon trke na 1.500 metara pojavio tehni~ki nedostatak koji nije uspio u kratkom roku sanirati, pa je bio primoran da kli`e sporije izbjegavaju}i mogu}u povredu. Naredni Svjetski kup }e se odr`ati od 10. do 12. decembra u Pekingu na kome }e nastupiti i na{ reprezentativac. Al. B.

^etiri discipline
Direktor Organizacionog komiteta 51. svjetskog vojnog prvenstva u skijanju Senahid Godinjak je naglasio da je ovo, poslije Zimskih olimpijskih igara 1984, najve}i sportski doga|aj koji se odr`ava na na{e tri planine. Prvenstvo }e biti organizovano u ~etiri dis-

Teniska reprezentacija Srbije osvojila Davis Cup

Troicki kriv za {i{anje
Viktor Troicki je u petom, odlu~uju}em me~u finala Davis Cupa savladao Francuza Michaela Llodru i ovim trijumfom Srbiji donio prvu salataru, kako se naziva pehar namijenjen pobjedniku Davis Cupa. Iako je reprezentacija Srbije u finale u{la sa zaostatkom od 1:2, Novak \okovi} je opravdao o~ekivanja i pred doma}om publikom u beogradskoj Areni slavio pobjedu nad Gaelom Monfilstom rezultatom 3:0, izjedna~iv{i na 2:2. “Bio je veliki pritisak posle poraza u dublu, no sada je sve ovo istorija... Ovo je najve}i uspeh u na{im karijerama, sigurno jedan od najve}ih u istoriji srpskog sporta“ , kazao je \okovi}. Najbolji srpski teniser je u ovoj sezoni pobijedio u svim me~evima u Davis Cupu i sigurno je jedan od najzaslu`nijih za ovaj veliki uspjeh Srbije. “Ne bih isticao individualno zalaganje, jer je ovo timska pobjeda. Ovdje predstvaljamo svoju zemlju, a ne na{a prezimena. Prija mi igranje u Davis Cupu i nikada ne osje}am da sam sam“ izjavio je tre}i teni, nastupi nova zvijezda Troicki. “Nikada se nisam ovako ose}ao, ovo je najlep{e iskustvo u mom `ivotu. Jo{ nisam svestan uspeha, verovatno }u tek za dandva shvatiti. O ovome sam sanjao kao dete, no nisam heroj, svi smo zaslu`ni za ovaj trijumf“ rekao je Troicki po zavr{etku , me~a. “Imao sam tremu i na po~etku i pred kraj duela, ali sre}a je da sam ostao koncentrisan. Trudio sam se da ne mislim o trofeju i euforiji. Snaga na{eg tima je {to smo svi bliski, kao da smo ro|ena bra}a“ , dodao je Troicki, koji je ovom pobjedom napredovao za dvije pozicije na ATP ranglisti i sada je 28. igra~ svijeta. Reprezentativci Srbije, stru~ni {tab i predsjednik Teniskog saveza ispunili su obe}anje i o{i{ali se na “nulu“ po zavr{etku duela sa Francuskom. Teniser Janko Tipsarevi}, koji je izgubio prvi me~ protiv Monfilsa, otkrio je ~ija je to ideja bila. “Sude}i po rezultatima, ja kao da sam dao sve od sebe da se ne o{i{am. Ali, nije to bila moja ideja, nego Viktorova“ ka, Al. BE[IREVI] zao je Tipsarevi}.

Slavlje Ligetya
Ameri~ki skija{ Ted Ligety pobjednik je prvog veleslaloma ove sezone u Svjetskom kupu, odr`anog u ameri~kom Beaver Creeku. Drugo mjesto osvojio je Norve`anin Kjetil Jansrud (bio je drugi i nakon prve vo`nje) sa 82 stotinke zaostatka, a na tre}e mjesto se probio {estoplasirani iz prve vo`nje, Austrijanac Marcel Hirschner, sa sekundom i 24 stotinke sporijim vremenom od Ligetyja.

Reprezentativci Srbije u delirijumu nakon pobjede nad Francuzima Reuters

ser svijeta i nastavio: “Jo{ nismo svesni, kao ni nacija, koja nije bila teniska. Ovo je kao da smo osvojili Svetsko prvenstvo u fudbalu“ dodao je , \okovi} nakon osvojene salatare. “Ro|ena je nova zvezda. ^estitam celom timu, dovoljno je re}i da su svetski prvaci“ izjavio je Obrenovi}, koji mora bi, ti zadovoljan svojom dobrom odlukom da umjesto Tipsarevi}a u finalnom me~u

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT
NLB
Regionalna liga 10. kolo

51

NLB Igokea pora`ena od Partizana

[iroki na diobi
Bh. prvak savladao Crvenu zvezdu te se pridru`io polovici timova NLB lige koje sa omjerom 6-4 dijele vrh tabele
Ko{arka{i [irokog TT Kabeli ostvarili su {estu pobjedu u NLB ligi. U susretu desetog kola regionalnog takmi~enja [iroki je na Pecari pobijedio Crvenu zvezdu sa 78:75 i tako nastavio stopostotan u~inak na doma}em parketu, ~ime se bh. prvak pridru`io polovici timova NLB lige koje se sa omjerom 6-4 nalaze na diobi prvog mjesta. [irokobrije`ani su odli~nim otvaranjem utakmice rano stvorili dvocifrenu prednost, no Beogra|ani su krajem poluvremena napravili preokret te na odmor oti{li sa predno{}u 41:39. U nastavku je [iroki ponovo zaigrao mnogo bolje i u glavnom bio u vodstvu, a do velike pobjede predvodio ga je kapiten [ime [pralja koji je susret zavr{io sa 20 poena i osam skokova. “Znali smo {ta nas ~eka. Zvezda je s trojicom Amerikanaca pu no ja~a od one eki pe sa po~etka sezone. U prvom poluvremenu smo olako ispustili veliku prednost, no kada smo

prvog mjesta

1. Krka 2. Budu}nost 3. Cedevita 4. Hemofarm 5. Olimpija 6. Zagreb 7. [iroki 8. Par tizan 9. Cibona 10. Nymburk 11. Radni~ki 12. Igokea 13. Zadar 14. C. zvezda

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 2 2

4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 8 8

763:713 769:731 774:742 823:804 730:720 747:750 773:798 801:744 793:794 770:784 816:844 703:717 785:806 745:845

16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 14 12 12 78:75 77:72 75:82 78:88 80:78 68:63 84:81

[iroki TT Kabeli Crvena zvezda 78:75
Dvorana Pecara. Gledalaca: 3.500. Sudije: Sreten Radovi} (Hrvatska), Andrej Jer{an (Slovenija), Andrej Lov{in (Slovenija). Rezultat po ~etvrtinama: 24:17, 15:24, 24:23, 15:11. [IROKI: [temberger 16, Planini}, Pilepi} 3, Naletili} 1, Bilinovac, Ramljak 1, Per{i} 7, [pralja 20, Novak, Bara}, Morovi} 18, Grgat 12. Trener: Ivan Veli}. CRVENA ZVEZDA: Cvetkovi}, Dr~a 4, Young 16, Radosavljevi} 3, Balaban, Nedovi} 12, Milo{evi} 15, Nikoli} 10, Marinkovi}, Marsh 10, Myles 5, Suboti}. Trener: Mihajlo Uvalin.

REZULTATI [iroki TT Kabeli - Crvena zvezda Par tizan - Igokea Union Olimpija - Zagreb CO Hemofarm - Radni~ki Cedevita - CEZ Nymburk Budu}nost - Krka Cibona - Zadar

Vedran Morovi} u prodoru: Play [irokog ubacio 18 ko{eva

podignuli agresivnost na vi{i ni vo, pos ta lo je ja sno da mo`emo pobijediti“, kazao je [pralja. Trener Ivan Veli} naglasio je kako u ovoj sezoni nema favo-

rita. Liga je izjedna~ena vi{e nego ikada prije i svako mo`e pobijediti svakog. “Stvorio se dojam da smo mi favoriti, ali mi to nismo. Za pobjedu protiv bilo koje ekipe u li-

gi moramo igrati na nivou svih 40 minuta. Ovo je vrlo jaka liga, izjedna~eno takmi~enje u kojemu nema favorita i u kojem su sve opcije otvorene. Moji igra~i ovaj put nisu nisu bili mentalo u utakmici, pomislili su da }e lako do pobjede i kad su u{li u egal nastala je panika. No, zadnjih deset minuta odigrali smo kako trebamo igrati i pobijedili. Istina, Zvezda je proma{ila ~etiri-pet otvorenih {uteva, tako da je rezultat bio i obratan ne bi bilo nezaslu`eno“, kazap je Veli}. Drugi bh. predstavnik, Igokea pora`ena je u Beogradu od Partizana sa 72:77. Timu iz Aleksandrovca ovo je bio {esti poraz sa kojim trebnutno zauzimaju 12. poziciju na tabeli.
M. I.

Partizan - Igokea 77:72
Dvorana Pionir. Gledalaca: 3.700. Sudije: Sa{o Pukl (Slovenija), Nikola Lepeti} (Crna Gora), Aleksandar Milojevi} (Makedonija). Rezultat po ~etvrtina ma: 22:12, 18:19, 20:18, 17:23. PARTIZAN: Jerrells 4, Kecman 12, Klobu~ar 2, Jaramaz, Lu~i} 5, Milosavljevi} 7, Kati} 6, Jawai 17, Bo`i} 3, Gist 13, Vesely 8, \eki}. Trener: Vlada Jovanovi}. IGO KEA: \era si mo vi} 2, Dozet 10, \urica, Na|feji 6, Rako~evi} 2, Vu~enovi}, Vitkovac 10, Chase 18, Panti} 5, Joksimovi~ 5, Harvey 14. Trener: Slobodan Klipa.

Jazvin nastavlja karijeru u Iraklisu
Bosanskohercegova~ki ko{arka{ki reprezentativac Ermin Jazvin karijeru }e nastaviti u gr~kom prvoliga{u Iraklisu. Prema pisanju portala eurobasket.com, Jazvin i ~elnici Iraklisa dogovorili su saradnju, a u narednim danima o~ekuje se i potpis ugovora. Centar bh. selekcije u Iraklis dolazi iz ukrajinskog Dnipra, s kojim je prije mjesec raskinuo ugovor. Iraklis u gr~kom prvenstvu nakon sedam kola zauzima 12. mjesto sa skorom od dvije pobjede i pet poraza.

NBA San Antonio ponovo bolji od New Orleansa

Povratak Duranta, pobjeda Oklahome
Nakon {to je pauzirao dvije utakmice zbog povrede koljena, u tim Oklahoma Citya se vratio najbolji igra~ Kevin Durant i poveo saigra~e prema pobjedi. Sa 114:109 je grmljavina na svom parketu pobijedila Golden State, a Durant je ubacio 28 poena uz sedam skokova. Ostatak posla obavio je Russell Westbrook (19 poena, sedam skokova i 13 asistencija), a ovaj dvojac bio je previ{e za ratnike me|u kojima je jedini raspolo`eni igra~ bio Stephen Curry koji upisao rekord sezone od 39 poena. Drugi put u sedmici San Antonio je pobijedio New Orleans i tako zadr`ao ne samo primat u Zapadnoj konferenciji, ve} u kompletnoj NBA ligi. Spursi imaju omjer 173, a New Orleans su ovom prilikom slomili sa plusom od 25 poena (109:84). Pobjedu manje i poraz vi{e od Spursa imaju ko{arka{i Bostona koji su na gostovanju savladali New Jerseyja 100:75. Prvo ime kelta bio je Nate Robinson koji je u nedostatku povrije|enog prvog organizatora igre Bostona Rajona Ronda, ubacio 21 poen uz {est skokova i asistencija. Re zul ta ti: New Jer sey Nets - Bos ton 75:100, Toronto - New York Knicks 99:116, Detroit - Cleveland 102:92, OKC - Golden State 114:109, San Antonio - New Orleans 109:84, Denver - Memphis 108:107, Phoenix - Washington 125:108, Portland - LA Clippers 100:91.

Kevin Durant: Zajedno sa Westbrookom donio pobjedu grmljavini

Zrinjski dobio dva nova sponzora
Ko{arka{ki klub Zrinjski iz Mostara ju~e je potpisao sponzorske ugovore sa kompanijama Energy commerce i Osvit M. Ugovor su potpisali predsjednik Zrinjskog Dalibor Milo{, Bojan Krezi} u ime Energy commerca, te Danijel Mikuli} u ime kompanije Osvit M. Detalji ugovora nisu poznati, ve} samo da ugovor vrijedi za sezonu 2010/2011. Predsjednik Zrinjskog Dalibor Milo{ zahvalio je novim sponzorima, izraziv{i nadu da }e, uprkos finansijskoj krizi, i ostali s podru~ja Mostara prepoznati brend Zrinjskog.

LIGA 13 ^elik gostuje u ^apljini

Zrinjski do~ekuje Brotnjo
Deseto kolo Lige 13 na rasporedu je u utorak i srijedu, a tri utakmice bi}e odigrane danas. U ^apljini gostuje zeni~ki ^elik, Hercegovac do~ekuje Vardu, a u Mostaru }e Zrinjski ugostiti Brotnjo. Plemi}i su u dvorani na Bijelom brijegu favoriti protiv ^itlu~ana. Utakmica po~inje u 20 sati, a trener i sportski direktor Zrinjskog Boris D`idi} kazao je kako potcjenjivanja gostiju ne}e biti: “Iako smo favoriti, ne}emo potcijeniti snagu ^itlu~ana posebno jer im je do{ao novi trener. Ako u susret u|emo maksimalno anga`irano i punom snagom, pobjeda ne bi trebala do}i u pitanje“, kazao je D`idi}. D`idi} je dodao i to da }e na raspolaganju imati sve igra~e. Od ranije je van stroja Ante Prce koji je zadobio povredu sko~nog zglo ba, ali }e se vrlo brzo uklju~iti u tre na`ni pro ces. po vra tak Ante Klarice, koji je povrijedio ligamente, o~ekuje krajem februara ili po~etkom marta. Parovi, utorak: ^apljina Lasta - OKK ^elik (19,00), Hercegovac - Varda HE (19.00), Zrinjski HTM - Brotnjo (20.00), Srijeda: Slavija - Kakanj (18.30), SL IAT Leotar - Borac Nektar (19.00), Mladost - Bosna ASA BHT (19.00). Slobodna je Sloboda.

52

OGLASI

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

United Nations Development Programme

United Nations Development Programme

Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina

United Nations Development Programme (UNDP) is the UN's global development network, advocating for change and connecting countries to knowledge, experience and resources to help people build a better life. If you are highly motivated, pro-active, energetic, enjoy challenges, enthusiastic, capable of working independently in a complex environment, we strongly encourage you to apply for the following national position in Sarajevo:

United Nations Development Programme (UNDP) is the UN's global development network, advocating for change and connecting countries to knowledge, experience and resources to help people build a better life. If you are highly motivated, pro-active, energetic, enjoy challenges, enthusiastic, capable of working independently in a complex environment, we strongly encourage you to apply for the following national position in Sarajevo:

Finance Assistant
Detailed job descriptions and UNDP Personal History Form (P11 form) are available at UNDP Reception or at www.undp.ba. Please send your most recent curriculum vitae and mandatory P11 by 20 December 2010 quoting Vacancy number 10-104 to UNDP Reception, Maršala Tita 48, 71000 Sarajevo, phone: 033/563-800, fax: 033/552-330 or at registry@undp.ba.

Procurement Assistant
Detailed job descriptions and UNDP Personal History Form (P11 form) are available at UNDP Reception or at www.undp.ba. Please send your most recent curriculum vitae and mandatory P11 by 20 December 2010 quoting Vacancy number 10-105 to UNDP Reception, Maršala Tita 48, 71000 Sarajevo, phone: 033/563-800, fax: 033/552-330 or at registry@undp.ba.

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
Se dmog de cem bra 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nije sa nama na{ voljeni Za ovaj trenutak - pripremite se... (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac, svekar, dedo, brat i zet

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj sestri

FEVZIJI LAZAREVSKI
Brat Fehvad Mostarac sa porodicom
7712

FAHRUDIN (NEZIR) [OPOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 6. decembra 2010, u 62. godini.

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM jednosoban stan ili prodajem u Kasindolu za Kanton Sarajevo. Mob. 062/348-159. MIJENJAM garsonjeru ili prodajem u Sarajevu, Mejta{, ul. Nikole Ka{ikovi}a br. 7/II, centralno grijanje s balkonom za stan u Banja Luci. Mob. 065/589-171. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211303. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446-196. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

PONUDA
PRODAJEM zemlju za vikendice na Mojmilu, sa pogledom na Dobrinju. Mob. 062/823-739, 061/172-518. PRODAJEM stan 45m2 u Hrasnom, Trg heroja, 85.000 KM. Mob. 065/021-556. STAN 36m2 u Hrasnom, trg heroja, 68.000 KM. Mob. 065/021-556. STAN 52m2, Grbavica - B.Muteveli}a, 3 sprat, useljiv ili mijenjam za garsonjeru. Mob. 065/021-556. STAN u Hrasnom 71m2, kod Robota. Mob. 065/021-556. POSLOVNI prostor 80m2, na Ba{~ar{iji, Ul. Bravad`iluk. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan Ul. Kralja Trvtka 14/3, 77m2 za 200.000 KM. Tel. 058/483-561. PRODAJEM ku}u 8x9m, sa 1.000m2 ba{te, Otes. Tel. 033/628-896. MALTA, ul.F. Hauptmana, 37m2, II sprat, balkon, 85.000 KM i 48m2, ul. Envera [ehovi}a, VI sprat, 96.000 KM. Mob. 062/649-370. STROGI centar, ul. Radi}eva, renoviran, potkrovni salonski stan, 134m2, dnevni boravak, tri spava}e sobe, kuhinja, trpezarija, parking mjesto, vrijedi pogledati. Mob. 062/649-370 i 061/072-845. NOVIJA ku}a gra|ena 2000 godine, Budakovi}i — Centar, 300m2 stambenog prostora + 700m2 dvori{ta, gara`a za 2 auta, povoljno. sarajcity.com. Mob. 062/649-370 i 061/072-845. PRODAJEM renoviran stan 36m2, Trg Heroja — Hrasno, dnevni boravak, kuhinja, kupatilo, manja spava}a soba, povoljno. Mob. 061/072-849. KO[EVSKO brdo, 72m2, ul. Bra}e Begi}, IV sprat, renoviran, dnevni boravak, kuhinja, kupatilo, 2. spava}e sobe, balkon ustakljen. Mob. 063/556-886. PRODAJEM stan ili mijenjam za Beograd, ul. Zagreba~ka 2D, II sprat, 64m2, C.G. sa balkonom i podrumom. Mob. 065/495660. PRODAJEM trosoban stan kod Stomatologije, ul. Gabelina. Mob. 061/548-390. sPRODAJEM ili mijenjam ku}u, 140m2 u Donjim brelima kod Makarske, mogu~nost izgradnje drugog sprata. Mob. 062/752-598 poslije 17 sati. GARSONJERA 34m2, strogi centar, izuzetna lokacija. Mob. 061/185-226. KO[EVSKO brdo, dvosoban stan, 62m2, 1.700 KM/m2. Mob. 061/926-910. POVOLJNO, Vojkovi}i kod Sarajeva, objekat sa 2 jednosobna stana. Mob. 057/270384 i 065/632-497. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. Mob. 061/199-845 i 033/665-966. STARI grad, prodajem devastiranu ku}u, 3,30 zemlji{ta, Brusulje 77, papiri uredni, cijena 10.000 eura. Mob. 061/543-853. STAN, centar, ul. Had`i idrizova, 57m2, 62m2 i 103m2. Mob. 063/990-048. STAN 58m2 u Hrasnom kod Lorisa, adaptiran. Mob. 065/021-556. KU]A u Resniku kod Pazari}a, ukupno placa 750m2, uz autoput prema Mostaru, 70.000 KM. Mob. 065/021-556. STAN 65m2, Alipa{ino - Trg me|unar. prijateljstva, 6 sprat. Mob. 065/021-556. STANOVI, centar, ul. Bolni~ka, 78m2, 69m2, 90m2. Mob. 0637990-048. STANOVI, Novo Sarajevo, 71m2 i 82m2. Mob. 063/990-048.

STAN, centar, 85m2, troiposoban, III kat, lift. Mob. 063/990-048. KU]A, Stari grad, Kova~i, 200m2 na 300m2 placa, gara`a. Mob. 0637990-048. POSLOVNI prostor, centar, 150m2, 180m2, 40m2, 60m2. Mob. 063/990-048. [VRAKINO, prodajem stan 33m2, adaptiran. Tel. 033/459-874. PRODAJEM ku}u u centru Ba{~ar{ije, 100m2, sa dvori{tem od 220m2. Tel. 033/447940 zvati radnim danom. CENTAR kod Avaza, trosoban kvalitetno renoviran stan, IV sprat, trostrano orjentisan, ekstra povoljno, 120.000 KM, hitno. Mob. 061/186-665. CENTAR dvoiposoban stan, 66m2, dva balkona, sun~an, gara`a, 70m2. Mob. 062/841390. STAN 76m2, trosoban, u`i centar grada, stara gradnja, balkon, plin. Tel. 220-696 i Mob. 062/482-526. VELE[I]I, novogradnja 48m2, prizemlje (klasi~no stanje) Rau-Bau), 50.000 KM, nije uknji}eno. Mob. 062/156-882. PRODAJEM stan na Ba{~ar{iji 118m2, vl. 1/1, stan kod Stomatolo{ke klinike, 127m2, vl. 1/1. Mob. 061/906-923. PRODAJEM jednosoban stan, CentarSarajevska pivara, 29m2, garsonjera na Marin Dvoru 22m2+gara`a 12m2, 1/1, stan na Marindvoru 69m2, mo`e biti i pos. prostor. Mob. 061/906-923. PRODAJEM staru devastiranu bosansku ku}u 95m2, u Mosta}ima kod Trebinja, oku}nica 140m2, ukupno 235m2, vl. 1/1. Mob. 061/906-923. PRODAJEM pos. prostor u centru Had`i}a kod srednje {kole, novoizgra|en objekat cca 250m2 i zemlji{te oko prostora 1600m2, vl. 1/1. Mob. 061/906-923. PRODAJEM parcelu 520m2 na Pelje{cuDra~e, 200 m od mora, dozvoljena gradnja, vl. 1/1, cijena povoljna. Mob. 061/906-923. PRODAJEM ku}u sa dva stana i dva pos. prostora, ekstra sre|eno, ba{ta, gara`a, ukupno 450m2. Mob. 061/906-923. PRODAJEM 27 dunuma {ume hrast i 48 dunuma njive-pa{njak kod Rogatice. Mob. 061/906-923. PRODAJEM stan 48m2, cijena 65.000KM, Dobrinja 2, Omladinskih radnih brigada 5. Tel. 452-230. PRODAJEMO 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net PRODAJEM stan 33m2, Ul. Safet bega Ba{agi}a, II sprat, plin u stanu, 70.000KM. Tel. 061/079-751. KLJU^, ul. Kulina bana bb, iznad vatrogasnog doma, 6 dunuma zemlje. Mob. 062/364-214 i Tel. 053/222-928. PRODAJEM stambeno poslovni objekat 12x8m, oku~nice 422m2, novoizgra|eno, u Ilija{u. Mob. 062/671-097. POSLOVNI prostor 96m2, stambeni 180m2 novogradnja, 12x8m, oku~nice 422m2 u Ilija{u. Mob. 061/552-547. PRODAJEM ku}u na Bistriku — Terezija kod samoposluge, cijena uz dogovor. Mob. 062/069-356. PRODAJEM stan, Obala Kulina Bana, 59m2, III sprat, potpuno adaptiran, zgrada nema lifta, cijena 135.000KM. Tel. 062/156-882.

EMIN MULALI]

D`enaza }e se obaviti u utorak, 7. decembra 2010. godine, u 14.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: supruga ]amila, sinovi Edin i Faruk, snahe Samra i Lejla, unu~ad Emina, Kerim, Tarik i Ismihan, brat Zikrija, sestre Ramiza i Rabija, prijatelji Ramiz i Enes, prija Advija, svastike ]azima i Vahida, snahe Mina i Fata, brati}i Samir i Haris, brati~ne Samira i Melica, {ura Jusuf, sestri} Nijaz, te porodice [opovi}, Vladovi}, Hod`i}, Osmanagi}, [ehi}, Hegi}, ^ehi}, Barbi}, Su~eska, Bu`o, Sad`ak, Trebo, Hujdur, Had`i}, Sarajli} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.30 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Patriotske lige br. 10/II.
000

Nedostaje{ nam. Tvoja obitelj
7698

ZAPOSLENJE
POTREBNA radnica u caffe slasti~arnoj i piceriji za rad, uslovi rad i plata pristojni. Tel. 033/618-855 i 062/445-037. TRA@IM sposobnu `enu za opslu`ivanje. Tel. 035/287-177 Tuzla. POTREBNA `ena za ~uvanje starije pokretne osobe 24 sata, stan i braha obezbije|eni, plata 300 KM. Tel. 658-867. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. PICERIJI „Galija“ potrebne djevojke u stalni radni odnos za rad u sali. Tel. 033/443-350. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Da nas, 7. de cem bra 2010, navr{ava se 46 godina od smrti dragog nam babe, svekra i dide

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. NOVO! „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2 alu i pvc roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 061/131-447. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. SANITETSKI prevoz pacijenata www.ba. Tel. 061/564-564, 061/100-567. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1m2/1 KM, firma GLANZ. Mob. 061/350-688. KOMBI prevoz: selidbe, klaviri, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309. STUDIO 8, izrada ameri~kih plakara, kliznih kuhinja, uredskog i ostalog plo~astog namje{taja, po mjeri, alu vanjske roletne. D`. Bijedi}a 20, mob. 061/578-959. www.studio8.ba e-mail: neno-m@web.de

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 65m2 u centru Sarajeva za predstavni{tva, ljekarske ordinacije, advokatske i sli~no. Tel. 061/344-365. IZDAJEM namje{ten stan sa 3 le`aja, privatna ku}a, zaseban ulaz, Bistrik. Tel. 061/928-632. IZDAJEM potpuno namje{ten jednosoban stan sa centralnim grijanjem, Porodice Ribar. Tel. 061/209-705. IZDAJEM garsonjeru 30m2, Vrbanju{a, Stari Grad i pos. prostor Obala Kulina bana 76m2, I sprat, pos. prostor Ko{evsko 90m2. Mob. 061/906-923. IZDAJEM pos. prostor 40m2, prizemlje, Ferhadija 15. Tel. 033/202-611, 061/219-464. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, centralno, ulica Bjelave. Mob. 061/356-535. ILID@A — Lu`ani, iznajmljujem stan 65m2 `enama bez djece, 350 KM. mob. 066/324343. U STROGOM centru povoljno izdajemo kancelarije I i II sprat, ugra|ena ionformati~ka infrastruktura. Tel. 033/225-281. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan na Stupu (Ba~i}i), kirija 500 KM. Mob. 061/198642. IZDAJEM stan, Alipa{ino polje B faza, Trg ZAVNOBIHA, III sprat, 40m2, centralno, internet, kablovska, telefon. Mob. 061/172997. IZDAJEM potpuno namje{ten jednosoban stan, centralno, Hrasno I, ul. Porodice Ribara. Mob. 061/209-705. VLA[I], januar-februar, ku}a za 10 osoba, 200 KMdan ili apartman za 4 osobe, 100 KM dan, centralno, parking. Mob. 061/214-868.

MUNIBA (OSMANA) DROBI]A
iz Banje Luke 1900 — 1964.

MIRSADA GALIJATOVI], ro|. BIJEDI]
Vrijeme prolazi, al tuga ostaje. Voli te, tvoja k}erka Sanela
7703
VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i oprevke. Mob. 061/073-285. VKV STOLAR, vr{i opravke, stolarije, kuhinja, kau~a, roletni uz garanciju kvaliteta. Mob. 061/863-740. MOLERSKE usluge nudimo, gletovanje, moleraj, lakiranje stolarije, radijatora, tapete, elder, pu} i sve drugo po dogovoru. Tel. 456-979 i 061/219-768. MOLERSKO-farbarski radovi, farbanje radijatora, stolarije, itd. povoljno, ~isto, efikasno, pouzdano. Mob. 061/030-280. MAJSTOR povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi i selidbe. Mob. 061/202-840. PRESVLA^IM kau~e i stolice i sve opravljam. Dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932 i 062/522-986. VODOINSTALATER radi popravke i adaptacije povoljno. Mob. 061/222-927. KOMBI prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Mob. 061/223-343 Pofali~ka br. 76. ENGLESKI jezik — profesor engleskog jezika da je instrukcije. Mob. 061/654-941.

Neka mu je vje~ni rahmet. Njegovi najmiliji
7611
BRAVAR, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo, dolazim na adresu. Mob. 061/233-078. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. INSTRUKCIJE iz matematike povoljno i uspje{no. Tel. 466-736 ili 061/506-755. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~inara, instalacija, windowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Mob. 062/654-140. ELEKTRI^AR vr{i oprevke {poreta, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacija. Mob. 063/155-868. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, hrvatskog, srpskog za sve uzvrate, prevodi. Mob. 065/572-966. VR[IM prevoz robe, stvari i selidbe, povoljno kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Mob. 061/811-115. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe. Ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513-948. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534-231.

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg zauvijek voljenog

MUSTAFE (SALIH) MURATAGI]A
13. 6. 1935 - 30. 11. 2010.

Beskrajno tu`ni, Tvoji: Hasna, Sanita, Jasmina, Admir, Haris, Mirza, Izudin i Ifeta Tevhid }e se prou~iti u petak, 10. decembra 2010. godine, u Carevoj d`amiji u 14 ~asova.
26446

Sedam je dana od kada moj TATA

MUSTAFA (SALIH) MURATAGI]
13. 6. 1935 - 30. 11. 2010.

nije Ovdje, sa nama... "...Nit' Sunce mo`e Mjesec dosti}i, nit' no} dan prete}i..." EL-FATIHA! S bezgrani~nom ljubavi, beskrajnom tugom, najdubljim po{tovanjem i vje~nom zahvalno{}u, Tvoja Jasmina
26446

POSLJEDNJI SELAM na{em dragom zetu, bad`i i tetku

POSLJEDNJI SELAM na{em dragom tetku

POSLJEDNJI SELAM na{em dragom tetku

MUSTAFI MURATAGI]
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, porodica Rogovi}: Habiba, Mustafa, D`evel, Nadira i Azur
26445

MUSTAFI MURATAGI]
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, porodica Grubi}: Nenad, Azra, Tarik, Timur i Damir
26445

MUSTAFI MURATAGI]
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, porodica [erbed`ija: Bojan, Alisa, Benjamin i Aidan Dario
26445

TU@NO SJE]ANJE

Sa dubokim bolom i tugom obavje{tavamo da nas je na{a draga mama i ba{a

BOSA ^OLOVI], ro|. VULETI]
EDIB DIBAN BEJDI]
7. 12. 1992 - 7. 12. 2010.

iznenada napustila 1. decembra 2010. godine. Sahrana je obavljena u krugu naju`e porodice.
S ljubavlju, Tvoje Sunita i Nita
7711

O`alo{}eni njeni: Naca, Maja, Sanja, Goran, Faik i Zizo
7710

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
Na dana{nji dan navr{ava se godina od smrti na{e majke i bake

POSLJEDNJI POZDRAV

BOSA ^OLOVI]

KRISTINE GRGURINOVI]
1928 - 2009.

Draga na{a ba{ice, Bila nam je sre}a i zadovoljstvo provoditi zajedno sa Tobom predivne i nezaboravne trenutke tokom svih ovih godina. Uvijek }e{ ostati u na{im srcima i mislima kao bri`na, po`rtvovana, nje`na i vesela ^abuka i Bosiljka. Po~ivaj u miru sa na{im i Tvojim dragim De{om. Neizmjerno Te vole Tvoja unu~ad Sanjica i Gor{a.
7710

Tim povodom }emo posjetit njen grob danas u 14 sati. Porodica
26443

U dubokoj boli javljamo svim ro|acima, prijateljima i znancima tu`nu vijest da je na{a draga majka, sestra, punica, svekrva, baka, sestri~na, brati~na i rodica

Sa tugom i bolom u srcu obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ZDENKA TRIBE, ro|. MILI[I]
u ~etvrtak, 2. prosinca 2010. u 69. godini, blago u Gospodinu preminula u Brackleyu, Velika Britanija. Sv. misa zadu{nica slu`it }e se u petak, 10. prosinca 2010. godine, u 18 sati u crkvi Sv. Ignacija na Grbavici. Po~ivala u miru Bo`jem! O`alo{}eni: k}erka Tamara, sin Timothy, bra}a Miroslav i Zlatko, zet Samir [ipraga, snaha Tatjana, unuci Ognjen i Alvin [ipraga, Antony William i Leo Sebastian Tribe, tetka Veronika Neumann, strina Katarina, snahe Cvjetana i Borislava, brati~ne Ozana i Jesenka Ivana, brati}i Dubravko, Vladimir i Zoran, rodice Melita i Anita Mili{i}, ro|aci Berislav Hrni~ek i Sre}ko Neumann, porodice Mili{i}, [ipraga, Budin~i}, Schreyer, Hrni~ek, Neumann, Nikoli}, Novosel, Petkovi}, Kolari}. Ku}e `alosti: Miroslav, Banjalu~ka 17 i Zlatko, Kolodvorska 3.
7709

KATARINA POBEGAJLO, ro|. NEMSADZIJEV
preminula u ponedjeljak, 6. decembra 2010, u 90. godini. Sahrana }e se obaviti u utorak, 7. decembra 2010. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin Vladimir Leva{ev, snaha Lidija, unuka Vanja, porodice Leva{ev, [ebalin, Mari}, Bradari}, [eti}, Pamuk~i}, Pupi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

FATA (MEHO) DAUT, ro|. VOLODER
preselila na ahiret u ponedjeljak, 6. decembra 2010, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 7. decembra 2010. godine, u 14 sati na mezarju Od`aci - Bjelimi}i. O`alo{}eni: sinovi Safet, Halil, Suvad i Omer, k}erka Hatid`a, brat Omer, sestre Mejra, Zejna i Razija, snahe Fata, Fatima i Ismira, unuci Ibro, Armin, Anel, Amer, Jasmin i Emir, unuke Amina, Ajla i Amajla, jetrve Vasva, Almasa i Zejna, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Daut, Voloder, Trnka, Bulbul, Masle{a, Nuhi}, Hebibovi}, ^agalj, Mari}, Lavi}, Ka{i}, ]i{o, Mujan, Panjeta, Tucakovi}, [urkovi}, Biber, Podumljak, Ja`i}, Brkan, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 10 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima: Pofali}i, Otoka, Ilid`a, Bla`uj, Konjic i Glavati~evo. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

POSLJEDNJI POZDRAV dragom

KRE[IMIRU KRE[I (IVANA) MARI^I]
Njegovi prijatelji i saradnici iz kolektiva Ortodoncije: Vlado, Bisera, Sura, Rukija, Deniza, Merima, Mira, Ivanka, Mirsada, Sida, Sabaha, Zuhra, Milada, Divna, Natka.
Po~ivaj u miru.
7707

Sa `alo{}u javljamo da je na{a draga mama

ZDENKA (MILI[I]) TRIBE

POSLJEDNJI POZDRAV dobrom ~ovjeku plemenite du{e

OSLOBO\ENJE

iznenada preminula 2. decembra u 69. godini u Brakliju, Velika Britanija. O`alo{}eni: k}erka Tamara, sin Tim, bra}a Miroslav i Zlatko, tetka Vera, unuci Ognjen, Alvin, Antony i Leo, zet Samir, snaha Tatjana, te porodice Mili{i}, Tribe, Neumann, [ipraga, Budin~i}, Damjanovi} i Farmakovski
7706

AVDI (RED@E) [EPI]U

AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING

Tvoji prijatelji, drugovi i njihove porodice: Mehmed Abdagi} Medo, Husein Abdagi} Japan, Mujaga Abdagi} Borac, Meho Abdagi}, te mnogobrojni prijatelji iz Slatine
7705

D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV dragoj na{oj Navr{ila se godina od smrti ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi babo, svekar i dedo

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

U srijedu, 8. decembra 2010. godine, navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

MUJO (AGAN) DEDOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 5. decembra 2010, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 7. decembra 2010. godine, u 14 sati na mezarju Turovi - Trnovo. O`alo{}eni: sinovi Fahro i Ferid, snahe Muharema i Sabaheta, unuk Semir, unuke Sanela, Vasvija i Nejra, {ura Edhem, brati}i Agan, Hamza i Hamdija, brati~na Sabiha, setri}i Teufik i Amir, Sadik i Sejad Halilovi}, te porodice Dedovi}, Halilovi}, Kadi}, Hod`i}, Ajkuni}, Hubijar, Muzur, Lindov, Terzo, Komar, Mulaomerovi}, [ehovi}, Suba{i}, Kara~i}, Plo~o, Krupalija, Imamovi}, Durmo, Vladavi}, Sabljica, Mehmedagi}, Zulfovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Jasin }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i rahmetlije poslije ak{am-namaza, Ul. aerodromska do 38, Butmir. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa autobuskog terminala Ilid`a sa polaskom u 13 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima: Sokolovi}-Kolonija, Hrasnica, Kijevo i Trnovo. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

SADETA MUMINAGI], ro|. BRA^KOVI]
Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.30 sati u Alipa{inoj d`amiji. O`alo{}ena porodica
7687

MIRI BEBI NIK[I]
Porodica Mehoni}
7696

NIJAZA NINE BUDALICE
Zauvijek u na{em srcu i mislima. Fudo i Kija
7693

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV ocu na{eg poslovnog partnera Jasmina

IGBALA ([UKRIJA) AK[AMIJA, ro|. ^INGI]
preselila na ahiret u subotu, 4. decembra 2010, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 7. decembra 2010. godine, u 12.30 sati na gradskom mezarju Stadion. O`alo{}eni: suprug Ismet, sin Nedim, snaha Aida, unuci Ale~ko i Ademir, snaha Azra Ko~an, sestra Vedida Bilalagi}, prija Esma Avdi}, te porodice Ak{amija, ^ingi}, Dedovi}, Fitozovi}, Ganihod`i}, ^olakovi}, Bilalagi}, Tabakovi}, Kurtovi}, Sal~inovi}, Kora~, Had`imurtezi}, Fazli}, Oki}, Jusuframi}, Piti}, Ba{agi}, Seferovi}, Ko~an, Hamzi}, Kajevi}, Imamovi}, Nalbanti}, Selimovi}, Konakovi}, [im{i}, Gabri}, Ceri}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 12.30 sati u Carevoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

KRE[IMIR MARI^I]

IN MEMORIAM

POSLJEDNJI POZDRAV po{tovanom kolegi

Kolektiv Nezavisne agencije ONASA
001

SJE]ANJE na na{u dragu

NADIJU SU^I], ro|. NJUHOVI]
7. XII 2005 - 7. XII 2010.

RAJKO VEMI]
1992 - 2010.

SR\ANU JOVANOVI]U
dipl. ing. arh.

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Iskreno sau~e{}e Bibi i ostaloj porodici. Vje~no o`alo{}eni majka i sestra sa djecom
7692

Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na tebe. Tvoja sestra sa porodicom
7655

Mubera J., Jasna D., Almasa H., Mirjana R., Azra S., Emina A., D`evad K.
7690

ASIM (ARIF) BIJELONJA
preselio na ahiret u ponedjeljak, 6. decembra 2010, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 7. decembra 2010. godine, poslije ikindija-namaza (14 sati) na mezarju Delija{ - Trnovo. O`alo{}eni: supruga Mu{ka, sinovi Jasmin, Admir i Ifet, k}erke Esma i Jasmina, snahe Medina, Zehra i Alma, zetovi Suad i Amir, unu~ad Aldin, Armin, Edin, Elma, Nerma, Nejra, Nermin, Amila i Amra, sestre Uma, Tija i Hajra sa porodicama, daid`a Suljo sa porodicom, svastike Hasiba, Salkuna, Kana i Begija sa porodicama, te porodice Bijelonja, Kljuno, ]osi}, ^erkez, Rami}, Hota, Rami}, ]emo, Ajkuni}, Ali}, Hubijar, Zolota, Zolj, Katana, Mizdrak, Mahmutovi}, Hod`i}, Hamzi}, Imamovi}, Kadi}, Drakovac, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i u Delija{u u 14 sati. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa autobuskog terminala Stup sa polaskom u 12 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tu Ned`ari}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

IN MEMORIAM

Sedmog decembra navr{ava se 36 godina otkako smo se rastali od na{eg voljenog supruga i tate

ZDRAVKO (TRIFKA) ZIROJEVI]
7. 12. 2000 - 7. 12. 2010.

MIRKA KOLUND@IJE
Vrijeme prolazi, a ti si uvijek u na{em srcu i mislima.

S ljubavlju i po{tovanjem, sin Edin sa porodicom
PA

S ljubavlju i po{tovanjem, tvoje Mira i Ljilja sa porodicom
PA

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
Tu`na srca javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je iznenada nakon kratke i te{ke bolesti u 66. godini na ahiret preselio

Sedmog decembra 2010. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ dragi

SA[A GEBER

Dragi Sa{a, nosimo te u srcima i mnogo nam nedostaje{. Olga, Ubavka, Neda Varja, Dalibor, Rada i Aco
7668

IN MEMORIAM

AVDO (RED@E) [EPI]

JOSIP DORFER
7. XII 2007 - 7. XII 2010.

D`enaza }e se obaviti 7. decembra 2010. godine (utorak) pred d`amijom u Pu{karima na podne-namazu, a kre}e ispred ku}e `alosti u 11.30 sati, ukop }e se obaviti na mezarju Pu{kari. O`alo{}eni: supruga Hasnija, sinovi Aladin i Adnan, snahe Ermina i Alma, unuci Daris i Danis, brat Huse i njegova supruga Nevzeta, sestra Mirza, zetovi Mesud i Refik, porodice [epi}, Alibabi}, Begi}, Ba{agi}, ]orali}i, Be}iragi}, Muri}, Duratovi}, Delali}, te mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
7653 001

Vrijeme prolazi, ni`u se godine bez tebe, no ti zauvijek ostaje{ u mojim mislima. Supruga Ela

SJE]ANJE

FADILA RED@I]
1923 - 2007.

ENVER RED@I]
1915 - 2009.

Dragim roditeljima na maminu godi{njicu smrti. Zahvalna djeca
6633

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

Sedmog decembra 2010. navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog supruga, oca, brata i svekra

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK

DANILA \OR\EVI]A
S ljubavlju, tugom i po{tovanjem ~uvamo ga u na{im srcima, mislima i sje}anjima. Supruga Nedjeljka, sin Nenad, brat Ratko, sestra Zvezda, snahe Anja i Loza
7648

ZLATI RAMEZI]
od penzionerki i radnih kolegica iz Agencije Novo Sarajevo „[ibica“. Asima T., Rabija A., Ceca B., Bela B., Jaca Z., Dubravka D., Vesna J., Samira ^., Jasmina [., Ha{a S., Fatmira E., D`ana M. Uvijek }emo ~uvati uspomenu na Tebe.
7663

Tel: 387/30/879-438

58

PREDAH

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Potrudite se da budete takti~ni pred osobom koja ignori{e va{e prisustvo ili profesionalne sposobnosti. Ako postoji poslovni nesporazum, sa~uvajte prisebnost duha. Postupite u skladu sa lijepim vaspitanjem. Nema razloga da se isti~ete u ne~ijem dru{tvu. Voljena osoba ne `eli da joj name}ete svoje stavove. Prija}e vam vedri sadr`aji, kao efikasan recept za dobro raspolo`enje. Ne~ija podr{ka djeluje korisno u razli~itim situacijama. Obratite pa`nju na nove informacije koje ukazuju na dobre mogu}nosti u poslovnoj saradnji. Va`no je da formirate nove kriterije vrijednosti. Nemojte dozvoliti da neko sputava va{u volju ili pravo na izbor. Zaslu`ujete bolji ljubavni tretman nego {to neko poku{ava da vam nametne. Prija}e vam relaksacija ili boravak u prirodi. Susret sa jednom osobom otkriva va`ne detalje, a zajedni~ki dogovor predstavlja dobar predznak u poslovno-finansijskoj saradnji. Potrebno je da provedete odlu~nu akciju. Ukoliko vam je stalo da obradujete porodicu ili voljenu osobu, promijenite svoje ustaljene navike. Budite dovoljno ma{toviti i inspirativni u svakom pogledu. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi. Intuitivni signali vas upozoravaju na potencijalnu opasnost, stoga budite pa`ljiviji u dru{tvu nepoznatih saradnika. Distancirajte se od osobe koja nema previ{e obzira za va{e poslovne interese. Uljep{ajte svoje raspolo`enje u odgovaraju}em dru{tvu ili u krugu porodice. Nema potrebe da odgovarate na ne~iju emotivnu provokaciju. Sa~uvajte optimizam i pozitivnu orijentaciju. Obratite pa`nju na ne~iju poruku ili upozorenje. Nemojte dozvoliti da u vama prevlada potreba za dominacijom u susretu sa saradnicima. Ukoliko imate `elju da diktirate razli~ita pravila pona{anja, indirektno ugro`avate svoje poslovne interese. Prati vas emotivni nemir, voljena osoba vam zadaje dodatne dileme ili nove ljubavne rebuse. Potrebno je da se rasteretite od dodatnih pritisaka, opustite se. Susret sa jednom osobom na vas djeluje intrigantno, zbog toga ne uspijevate da prikrijete svoje neraspolo`enje i zabrinutost. Ukoliko vam je potrebna ne~ija podr{ka ili razumijevanje, nemojte oklijevati. U ljubavnom dijalogu partner ne `eli lako da se odrekne planova koje ima. Ali neko mora prvi da popusti. Budite mudri. Prija}e vam psihofizi~ka relaksacija. Ukoliko se zadesite u pravom trenutku i na dobrom mjestu, o~ekuje vas poslovno-finansijski dobitak ili javno priznanje. Poslovni uspjeh proizilazi iz dobrih priprema, neophodne su vam provjerene informacije. Va`no je da djelujete o~aravaju}e na partnera. Potrudite se da potvrdite dobar ukus i pravu mjeru vrijednosti prilikom izbora. Sa~uvajte dobro raspolo`enje, relaksirajte se. Neko poku{ava da vam nametne stroga poslovna pravila, ali vi imate zamjerke. Ne dopada vam se ni zapovjedni~ki ton kojim vam se obra}a jedna starija osoba. Ne budite brzopleti, sa~ekajte da istina iza|e na vidjelo. Vje{to prikrivate osje}anja i `elite da ostavite odre|eni utisak na blisku osobu. Ve~ernje sate rezervi{ite za svoj svijet intime, prija}e vam opu{tanje. Ponu|ene su vam nove ideje u poslovno-finansijskoj saradnji. Djelimi~no ste suzdr`ani, jer va{ izbor proizilazi iz dogovora sa jednom starijom osobom. Preispitujete uzajamno povjerenje i profesionalne sposobnosti. Nemojte uskra}ivati porodici ili partneru mogu}nost na zabavu. Poka`ite vi{e sluha za ne~ija emotivna interesovanja. Podsti~ite kod sebe vedar duh. Ne~ije rije~i za vas predstavljaju veliko ohrabrenje ili podr{ku u poslu kojim se bavite. Potrudite se da ostvarite svoje poslovne namjere u razli~itim pravcima. Novi dogovor vodi ka zajedni~kom poslovnom uspjehu. Poka`ite da posjedujete prefinjene manire i {arm, va`no je da ostavite pozitivan utisak na osobu koja vam se dopada. Planirajte izlazak ili {etnju. Va`no je da sa~uvate samokontrolu pred osobom koja ima negativan uticaj na va{e raspolo`enje ili pona{anje. Morate imati dovoljno mudrosti da se suprotstavite ne~ijoj samovolji i poslovnom autoritetu. Novi izlivi ljubomore ili emotivne posesivnosti djeluju iritiraju}e na voljenu osobu. Promijenite svoje neprikladno pona{anje. Izbjegavajte konfliktne situacije. Imate dobar predosje}aj u poslovnim procjenama, stoga sa velikim nestrpljenjem i{~ekujete susret ili razgovor sa jednom uticajnom osobom. Va`no je da pravilno isti~ete svoje profesionalne sposobnosti i da djelujete dobronamjerno. Podsti~ite kod sebe emotivnu inspiraciju i smisao za dobar ukus. Prepustite se osje}anjima i strastima. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Nada SALOM i Lejla SOFRAD@IJA ROBNI PROMET I MARKETING: Meliha Hod`i} Tel/fax: 465-727, Tel: 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba Tel/fax: 472-899, 472-901, e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937,

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: patina, eva ras, pale, i, gr, nam, visak, ana, ai, r, barselona, drag, anadol, ia, alka, ete, omoti, kos, g, lanari, sako, aco, akti, or, omi, armani, stanari, gaj, fidel, kreka.

Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), OGLASNA SLU@BA: nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije Tel/fax: 205-938 nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" UNICREDIT BANK DD, agencije Inter Press i Service, nagradu transakcijski ra~un broj: "za zajedni~ki rad novinara razli~itih 3383202250044019, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, fondacije Alfons Komin (Barselona), transakcijski ra~un broj: nagradu "za borbu protiv ksenofobije" 1990490005630121, Kluba evropskih rektora, nagradu za VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, ljudska prava "Saharov" Evropskog transakcijski ra~un broj: parlamenta, "Me|unarodnu nagradu 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero filijala Sarajevo, transakcijski ra~un slobode" Me|unarodnog udru`enja broj: 5715000000017279 novina (FIEJ), Nagradu “Premio Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Zorica Pand`i}, {ef DTP-a Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” [tampa: Unioninvestplastika dd, u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i Semizovac bb “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Za {tampariju: Ned`ad Kara~i} Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas umjereno obla~no i vjetrovito. Sutra naobla~enje sa ki{om, umjerenim sjevernim vjetrom i padom temperature sredinom dana zahvati}e sjeverne, a poslije podne sve krajeve. Poslije podne na sjeveru, a uve~er u cijeloj Bosni ki{a }e pre}i u snijeg, pa }e se i u ni`im predjelima formirati manji snje`ni pokriva~. U petak i subotu obla~no sa slabim snijegom, vjetrovito i vrlo hladno, a samo na jugu umjereno obla~no. U Sarajevu umjereno obla~no. Puha}e umjeren, jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura 8, maksimalna dnevna 14° C.

Danas se snijeg o~ekuje u centralnoj i sjevernoj Evropi, kao i mjestimi~no na Britanskim ostrvima. Ki{a }e padati na Pirinejskom poluostrvu, sjeveru Apeninskog i zapadu Balkanskog poluostrva, i u Francuskoj. Prete`no sun~ano bi}e na jugistoku Evrope. Najhladnije na Skandinavskom poluostrvu, od -11 do -4, a najtoplije na Pirinejskom, od 14 do 20°C. Na Balkanu umjereno obla~no, na zapadu i sjeveru prije podne sa ki{om. Samo }e na jugu biti prete`no sun~ano. Na Jadranu }e puhati umjeren do jak jugo. Maksimalna temperatura od 9 do 19°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
CURA NA LO[EM GLASU

utorak, 7. decembar 2010. godine ne

OSLOBO\ENJE

MUZEJI
ART-KU]A SEVDAHA OLIMPIJSKI
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

avantura, re`ija: David Yates, uloge: Daniel Radclif fe, Rupert Grint... po~etak u 14.30, 17.30, i 20.15 sati.

ALISA U ZEMLJI ^UDESA (3D)

Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

fantazija, avantura, re`ija: Tim Bur ton, uloge: Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Car ter, Crispin Glover... po~etak u 14, 16.15 i 20.30 sati.

BANJA LUKA

KINA
MEETING POINT
KAPITALIZAM: LJUBAVNA PRI^A
dokumentarni, re`ija: Michael Moore, uloge: Thora Birch, Michael Moore, Sarah Palin... po~etak u 21 sat.

komedija, re`ija: Will Gluck, uloge: Emma Stone, Penn Badgley, Amanda Bynes, Dan Byrd, Lisa Kudrow, Stanley Tucci... po~etak u 15.30 i 17.25 sati.

BO[NJA^KI

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
^ETIRI PRINCEZE I JEDAN ZMAJ
dje~ija, omladinska i lutkarska scena, autor: Milada Ma{atova, re`ija: @ivomir Jokovi}, igraju: Sabina Kulenovi}, An|ela Ili}, Sa{a Hand`i}, Miroljub Mijatovi}, po~etak u 10 i 12 sati.

HARRY POTTER I DAROVI SMRTI: PRVI DIO
avantura, re`ija: David Yates, uloge: Daniel Radclif fe... po~etak u 14.10, 17.05 i 20 sati.

KINOTEKA
SAVR[EN DOPUST
re`ija: Blake Edwards, uloge: Tony Cur tis, Janet Leigh, Keenan Wynn... po~etak u 19 sati.

GALERIJE
BORIS SMOJE
Izlo`ba STUDENTSKI DANI 2010, u saradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti Sarajevo i nevladinom organizacijom GLOBAL Development & Consulting Inc. na temu PORTRET GRADA. Izlo`ba obuhvata radove u tehnikama: slikarstvo, grafika, crte` i fotografija.

Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela, Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a ~etvrtkom, petkom i subotom od 10 do 14 sati, svaki puni sat uz najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.ba. Stalna postavka umjetni~kih djela Instituta, te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a se mogu pogledati svaki dan osim nedjelje bez najava.

KINA
MULTIPLEX PALAS
PARANORMALNA AKTIVNOST 2
triler, horor, re`ija: Tod Williams, uloge: Micah Sloat, Katie Featherston... po~etak u 18.30, 20.30 i 22.20 sati.

ZEMALJSKI

DAN OSNOVNE MUZI^KE [KOLE ZENICA
koncert, s po~etkom u 19 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Izlo`ba slika Hajrudina Pelesi}a “Tragovi“, otvorena je do 16. decembra. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

ARTHUR 3: RAT DVAJU SVJETOVA

animirani, re`ija: Luc Besson, po~etak u 16.15 sati.

CINEMA CITY
SVIJET OKEANA
3D, dokumentarni, autor: Jean-Jacques Mantello, po~etak u 14.30 i 16.25 sati.

HARRY POTTER I DAROVI SMRTI: PRVI DIO
akcija, avantura, fantazija, re`ija: David Yates, uloge: Daniel Rodclif fe, Emma Watson... po~etak u 15 i 18 sati.

MAK

TERMIN

Izlo`ba “Tragom pjesme i pri~e“ povodom 100. godi{njice ro|enja [ukrije Pand`e. Autor izlo`be Nedim Mu{ovi}, vi{i kustos Muzeja knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH. Izlo`ba je otvorena do 15. decembra, svaki dan od 10 do 19 sati.

Muzej je otvoren za posjete utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.

SARAJEVO

DRU[TVENA MRE@A

COLLEGIUM ARTISTICUM
Revijalna izlo`ba radova ~lanova Udru`enja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine, kojom se tradicionalno obilje`ava 25. novembar, Dan dr`avnosti BiH. Izlo`ba je otvorena za posjete do 8. decembra. Retrospektivna izlo`ba D`eke Hod`i}a, otvorena za posjete do 8. decembra.

komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghan, Jamie Foxx, Juliet te Lewis, po~etak u 18.20 i 20.30 sati.

Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

BIHA]

istorijski, drama, komedija, re`ija: David Fincher, uloge: Jesse Eisenberg, Bryan Bar ter... po~etak u 20 sati.

RUPA STRAHA 3D

misterija, triler, horor, re`ija: Joe Dante, uloge: Ali Cobrin, Chelsea Ricket ts.. po~etak, u 16, 20.30 sati.

JEDI MOLI VOLI

HISTORIJSKI

BELVEDERE

BLACKBOX

Izlo`ba autora: Amer Kapetanovi}, Alija Kamber, Dra`en Gruji}, Edin Pa{ovi} i Elvis Doli}. Autori prvi put izla`u svoja djela koriste}i tehniku printa na slikarsko platno. Galerija se nala zi u Vra zovoj ulici 5.

Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

KINA
UNA
\AVO
horor, triler, re`ija: John Erick Dowdle, uloge: Chriss Messina, Bajana Novakovi}... po~etak u 19 i 21 sat.

ZENICA

RAIFFEISEN GALERIJA

Izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo sa Nastavni~kog i odsjeka Slikarstvo. Galerija je otvorena za posjetioce radnim danima u zgradi Centrale banke, Ulica Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

PIRAN PIRANO

KINA
MULTIPLEX EKRAN
RUPA STRAHA
3D, horor, re`ija: Joe Dante, uloge: Teri Polo, Chris Massoglia, po~etak u 18.30 sati.

UMJETNI^KA BIH
drama, re`ija: Ahmed Imamovi}, uloge: Sad`ida [eti}, Nermin Tuli}, Minka Muf ti}... po~etak u 18.45 i 20.405 sati.

Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 10 do18 sati (osim nedjelje i ponedjeljka).

re`ija: Goran Vojnovi}, uloge: Mustafa Nadarevi}, Moamer Kasumovi}, Nina Ivani{in... po~etak u 18 i 20 sati. Izlo`ba “Suo~avanje sa klimom“, ilustracije karikaturista iz [vedske i sa Balkana na temu klimatskih promjena, otvorena je do 3. decembra.

romanti~na pri~a, re`ija: Ryan Murphy, uloge: Julia Rober ts, Javier Bardem, po~etak u 21 sati.

POZORI[TA
NARODNO RS
MAGARE]E GODINE
autor: Branko ]opi}, dramatizacija: Radmila Smiljani}, re`ija: Nemanja Petronja, scenografija: Dragana Purkovi}-Macan, kostimografija: Dragica Pavlovi}, igraju: Stefan Bundalo / Milan Trnini}, Branko Jankovi}, Marko Makivi} / Velimir Blani}, Rajko Mar~eta / Zlatan Vidovi}, Gavro Burazor / Vladimir Ni}iforovi}, @eljko Erki}, Dejan Zori}, Dragoslav Ljubov Medojevi}, Goran Joki}, Anja Stani}, Katarina Latinovi} / Jovana Leti} / Sandra Ljubojevi}... po~etak u 20 sati.

DUPLEX 10m2

TUZLA

PARANORMALNA AKTIVNOST 2

horor, re`ija: Tod Williams, uloge: David Bierend, Brian Boland, Molly Ephraim, Katie Featherston... po~etak u 19.20 i 21.15 sati.

Izlo`ba Echoes of Tragovi umjetnika Guillerma Carreras-Candia, koja je otvorena do 17. novembra. Izlo`ba je sastavni dio 5. izdanja filmskog festivala o ljudskim pravima Pravo ljudski.

PARANORMALNA AKTIVNOST 2

ATELJE ZEC

WALL STREET: NOVAC NIKAD NE SPAVA

drama, triler, re`ija: Oliver Stone, uloge: Shia LaBeouf, Michael Douglas, Charlie Sheen, Susan Sarandon... po~etak u 17.40 i 20.15 sati.

Stalna postavka dijela slikara Safeta Zeca. Galerija otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

horor, re`ija: Tod Williams, uloge: David Bierend, Brian Boland, Molly Ephraim, Katie Featherston... po~etak u 15, 17, 19 i 20.45 sati.

HARRY POTTER I DAROVI SMRTI: PRVI DIO

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA

GABRIJEL

Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”, otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Putnik 57
AKCIJA/TRILER
Re`ija: Kevin Hooks Uloge: Wesley Snipes, Bruce Payne, Tom Sizemore, Elizabeth Hurley

HIT
DANA
01.00
PINK
TRILER
Re`ija: Irvin Kershner Uloge: Faye Dunaway, Tommy Lee Jones, Brad Dourif

22.20
MRE@A

John Cutter je stru~njak za sigurnost koji jo{ tuguje zbog smrti svoje supruge. Prijatelj, koji radi za jednu aviokompaniju, nudi mu posao {efa obezbje|enja. John prihvata posao i leti za L.A. gdje treba da ga predstave i da dobije dalje upute. Ali istim avionom u L.A. leti i Charles Rane, terorista kojeg je FBI kona~no uhvatio. U avionu su i Raneovi ljudi koji preuzimaju kontrolu. Savr{en trenutak da se Johnova stru~nost testira na djelu.

Bjekstvo pod pritiskom
AKCIJA/TRILER
Re`ija: Jean Pellerin Uloge: Rob Lowe, Larisa Miller, Harry van Gorkum

Modni fotograf Laura sti~e slavu snimaju}i na ulicama velegrada, gdje caruje nasilje i kriminal, svoje ekskluzivne modele, prepune erotskog naboja. Iznenada pod ~udnim okolnostima, ubijeno je nekoliko Laurinih prijatelja. Ona je u panici, jer svako ubistvo do`ivljava u svojoj svijesti, poput oka kamere...

03.00
PINK

Grupa internacionalnih lopova potapa trajekt u Gr~koj jer se na njemu prevozi antikvitet neprocjenjive vrijednosti u muzej na Lezbosu. Beskrupulozni kolekcionar opsesivno `eli da se dokopa statue, ali na brodu je i mlada profesorica arheologije sa odva`nim suprugom koja se dokopala statue i sada su njih dvoje pod u`asnim pritiskom da spase kako svoje `ivote, tako i statuu...

SERIJE

[uma zla
TRILER
Re`ija: Koldo Serra Uloge: Gary Oldman, Paddy Considine, Aitana Sánchez Gijón, Virginie Ledoyen, Lluís Homar

Gospo|a Barbara
Antonio predbaci Ceciliji {to se udala za Lorenza. Na~elnik i policajci do|u po Barbaru, no uspije pobje}i kroz prozor. Cecilia ka`e Antoniju da nikad ne posumnja da ga ona voli. Santos zamoli Barbaru da ode. Na~elnik pita Santosa ko je ta prelijepa `ena koja je bila s njime. Barbara sretne Lorenza i Ceciliju i dozna da su se upravo vjen~ali...

1,001 no}
[eherzada na ~udne na~ine `eli potisnuti sva sje}anja na jedan dio svog `ivota. Ne `eli ~ak i}i ni na otvaranje hotela za koji je dobila nagradu, jer je to podsje}a na crnu no}. D`em, Bennuin prijatelj sa fakulteta sve vi{e je prisutan u njenom `ivotu. Njeni prijatelji se nadaju da }e uz njega zaboraviti Kerema. [eherzada i Bennu kona~no pri~aju o Keremu i njegovim osje}ajima.

Seks i grad
Carrie odlazi sa Aidanom u jednu zaba~enu kolibu, ali se dosa|uje. Po povratku odlazi na ve~eru sa Zvjerkom. On joj govori da se po~eo zabavljati sa jednom glumicom. Ponovo odlazi na selo sa Samanthom i skupa se dosa|uju dok Samantha ne vidi farmera Lukea. Miranda se sukobljava sa Steveom.

12.15 FTV

20.00 MRE@A

00.20 MRE@A

02.25
NOVA

Norman i Lucy su mladi bra~ni par na kraju '70-ih godina koji dolazi u posjet prijatelju Paulu. Paul `ivi u Baskiji od trenutka kad se o`enio `enom iz toga kraja, Isabel. Iako su mislili kako }e njihovo ljetovanje u posjetu prijatelju postati izlet iz snova, Lucy i Norman do`ive najgoru no}nu moru. Naime u {etnji {umom prona|u djevojku osaka}enih ruku te joj nastoje pomo}i. Nakon ovog susreta ljetovanje mladog para postane opasno po njihove `ivote.

SPORT

Mladi lavovi
RATNI
Re`ija: Edward Dmytryk Uloge: Marlon Brando, Montgomery Clift, Dean Martin, Hope Lange, Barbara Rush, May Britt

01.55
HRT 2

Uo~i Drugog svjetskog rata, austrijski u~itelj skijanja Christian upoznaje amerikanku Margaret. Flert ne prerasta u ne{to ozbiljnije, a Margaret se vra}a u Ameriku. Njezin ljubavni partner, pjeva~ Michael, unova~en je u ameri~ku vojsku gdje upoznaje i `idova Nou. Noa se prethodno vjen~ao s Hope. Christian postaje ~asnik Wehrmachta te se isti~e u bitkama za zauzimanje Pariza...

Manchester United Valencia
Liga prvaka Nogomet

Barcelona - Rubin, snimak
Liga prvaka

20.30 FTV Nogomet

22.45 BHT

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 71. epizoda 10.00 Tragom ptice Do Do, program za mlade, 7. epizoda 11.05 Villa Maria, igrana serija, 6. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 72. epizoda (r) 13.05 60 minuta, politi~ki magazin (r) 14.20 Advokatova tv obmana, specijalna emisija 14.45 Magazin LP u nogometu 15.15 Vijesti 15.25 Crna hronika, doma}a igrana serija, 52. epizoda /RP/

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.05 Jutarnji program 09.00 Vijesti Mala tv 09.10 Nodi, crtana serija 09.22 Medo rupert, crtana serija 09.32 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.43 Gora bisera, crtana serija 09.57 Miniskule, program za djecu 10.10 Kvizolog, kviz za djecu, repriza 11.10 Karmelita, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, infor-program 13.00 Laka opera - seviljski berberin, muzi~ka emisija 13.35 Pakov svijet, serija 14.50 [arene ka`e 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, serija 16.00 Republika, dobojsko - trbavska regija 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, tv novela

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Timmy, crtani film, 26. epizoda 09.10 Iron kid, 7. epizoda 09.35 Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine, 26. ep. 10.00 Bakugan, 14. ep. 10.25 WINX, 14. ep. 10.55 Sirene, 14. ep. 11.20 Aladin, 32. ep. 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, 83. ep. 13.00 Pali an|eo, 71. ep. 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 15.35 Bioclinica 15.45 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, 85. ep.

OBN
06.30 08.00 09.00 09.15 10.00 10.45 11.15 11.50 11.55 12.10 13.00 13.45 14.05 15.00 15.30 16.45 16.50 16.55 17.25 Jutarnji program Ludo srce, serija Top Shop A la Carte, kulinarski show Bilo jednom u Turskoj, serija Stol za 4, kulinarski show V.I.P. Survivor: Bez cenzure-profil izba~enog kandidata Lanina vremenska prognoza OBN Info Telering, talk show Isplati se, TV aukcija Top shop C.S.I: Las Vegas, krim. serija Top Shop Gümü{, serija Vremenska prognoza OBN Info A la Carte, kulinarski show Stol za 4, kulinarski show

PINK
06.00 Pink jubox 07.00 Danijela, serija 08.00 Film iz regiona 09.30 Udri mu{ki, talk show 10.30 Farma, u`ivo 11.00 Valentina, serija 12.00 Info top 12.10 ^ini, serija 13.00 Farma, u`ivo 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina, serija 16.55 Savr{eno skladna i

07.00 Dobro jutro 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 ^udesni svijet, obrazovna serija, 5/52 (r) 09.25 BHT vijesti 09.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 12.00 BHT vijesti 12.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 236/313 13.00 Avenija Ocean, igrana serija, 17/130 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.20 BHT vijesti 14.30 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 19/33 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 48/66 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Bebe, drama 15.45 Be Ha Te bebe 15.50 Muzi~ki program 16.05 Nau~na postignu}a, 6/47 16.25 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 20/33

Du{ko Dugou{ko,
ANIMIRANI FILM 18.45

Villa Maria
SERIJA 17.25

Pakov svijet
SERIJA 13.35

Indija

SERIJA 16.50

CSI: Las Vegas
SERIJA 14.05

Danijela

SERIJA 15.00

16.55 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Crta, politi~ki magazin 21.00 Moja kulturna revolucija, strani dokumentarni program 22.00 BHT vijesti 22.15 Euroimpuls, magazin 22.45 Nogomet: Liga {ampiona, Barcelona - Rubin, snimak 00.30 Crta, politi~ki magazin (r) 01.25 Moja kulturna revolucija, strani dokumentarni program (r) 02.20 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

16.00 Dolina sunca, igrana serija, 192. epizoda 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Villa Maria, igrana serija, 7. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.20 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 77. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Nogomet, Liga prvaka: Manchester United Valencia, prijenos 21.30 Dnevnik, najava 22.44 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.35 Nogomet: Liga prvaka, pregled 00.55 Federacija danas (r) 01.20 Dnevnik 3 (r)

18.00 Mozaik, info-program 18.45 Gora bisera, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.10 Liga {ampiona, sportski prograM 20.35 Liga {ampiona Man~ester J. - Valensija, prenos 22.50 Dnevnik 3 23.12 Sport 23.17 Finansijske novosti 23.20 Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled 23.30 Liga {ampiona, pregled 00.50 Film 01.20 Mozaik - info-program 02.05 Dnevnik 2 02.35 Republika, Dobojsko - trbavska regija 02.55 Muzi~ki program 04.10 Laka opera - seviljski berberin, muzi~ka emisija 04.35 Pakov svijet, serija

16.50 Indija, serija, 84. epizoda 17.50 Doma}ica Ovako 18.00 Biometeorolo{ka prognoza 18.02 Sasuke, Ninja ratnici, zabavni program, 6. i 7. ep. 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, serija 21.00 Hayat production show 22.20 Igrani film 00.20 Seks i grad, 57. ep. 01.00 Sport centar 01.05 Dok. program (r) Reprizniprogram Hayat TV-a 01.35 Sasuke, Ninja ratnici, 7. epizoda 02.00 Vijesti u 7 03.00 Hayat production show 04.15 Reporta`a 04.45 ZMBT profili 05.15 Muzi~ki program

17.55 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 V.I.P Survivor, Povratak u civilizaciju 19.55 Gümü{, serija 21.10 Dejana talk show: Plavu{a sam i ponosim se time!, talk show 22.10 Vox populi (Glas naroda) 22.15 V.I.P Survivor, reality show 23.20 V.I.P Survivor: Bez cenzure-best off 23.50 Lanina vremenska prognoza 23.55 C.S.I: Las Vegas, krim. serija 00.45 Playboy Girls, holivudska pri~a 01.15 Najsexy `ene svijeta, holivudska pri~a 01.45 Dejana Show: Plavu{a sam i ponosim se time!, talk show

orginalna BiH 17.00 Farma, reality show 17.45 Gusto TV kulinarstvo 18.00 Film 19.45 Info top 19.50 Gusto TV kulinarstvo 19.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 20.00 Farma: VTR, reality show 21.00 Birajte svoj hit zabavna muzika 21.20 Farma: Izbor sluga i zabava, reality show 01.00 O~i Laure Mars, film 03.00 Bjekstvo pod pritiskom, film

RTS
11.05 Enciklopedija za radoznale (r) 11.33 Matematika u srcu 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.30 Evronet 12.35 U zdravom tijelu (r) 12.50 Trag (r) 13.20 Verski kalendar (r) 13.30 Balkanski {pijun, film 15.05 Vijesti 15.15 Vrijeme je za bebe (r) 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica, kviz 16.55 Datum 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.24 Najava dnevnika 2 18.25 Oko magazin, info 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 19.50 Bela la|a, serija 21.00 Tabloid 22.00 TV mre`a 22.30 Evergrin klub 23.20 Bunt, emisija iz kulture 23.50 ^emu marke 00.15 Dnevnik

RTCG
10.45 11.00 11.30 11.55 12.00 12.05 13.30 14.00 14.30 15.00 15.20 15.30 15.45 16.00 16.30 16.50 18.10 18.25 18.55 20.40 21.10 22.10 22.45 22.50 23.00 23.30 01.00 Muzi~ki mix Dok. emisija (r) Meridijani (r) Kalendar Vijesti Okvir (r) Pro~itaj me (r) Etno Emisija za djecu (r) Studio sport (r) Kalendar 1 Dnevnik 1 Muzi~ki mix Pokreni se… Obrazovna emisija Vaterpolo, Svjetska liga: Rumunija - Crna Gora, direktno Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Ko{arka, Eurokup: Budu}nost - Budiveljnik, direktno Dnevnik 2 Sat TV: Iz Parlamenta Dok. emisija Studio sport Kalendar Dnevnik 3 Otvoreno (r) Crna Gora - u`ivo (r)

FOX LIFE
08.50 Kako sam upoznao Va{u majku, serija 09.15 Vill i Grejs, serija 10.00 Uvod u anatomiju, serija 10.50 Bratstva i sestrinstva, serija 11.40 Allo! Allo!, serija 12.40 Razvedeni Gari, serija 13.05 Kako sam upoznao Va{u majku, serija 13.30 O~ajne doma}ice, serija 14.15 Uvod u anatomiju, serija 15.05 Vill i Grejs, serija 15.55 Razvedeni Gari, serija 16.45 D`oi, serija 17.35 Ko Je Samanta ?, serija 18.00 Allo! Allo!, serija 18.50 Uvod u anatomiju, serija 20.25 Razvedeni Gari, serija 20.50 Kako sam upoznao Va{u majku, serija 21.10 Kao slu~ajno, serija 22.00 [kola za parove, serija 22.50 Ko je Samanta ?, serija 23.15 Vill i Grejs, serija 00.05 O~ajne doma}ice, serija 00.50 @enske pri~e, serija 01.40 Bratstva i sestrinstva, serija

UNIVERSAL
07.10 McLeudove k}erke, serija 09.10 Pakao na {tiklama: Borba Meri Kej, film 11.00 Sudija Ejmi, serija 12.00 Ne{ Brid`is, serija 13.00 Doma}ice iz Okruga Orind`, serija 14.00 Ubistva u Midsomeru: Beyond The Grave, film 16.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 17.00 Ne{ Brid`is, serija 18.00 Misterija Hejvena, serija 20.00 Doma}ice iz Okruga Orind`, serija 21.00 Daleko od pogleda, film 23.20 Bra}a i sestre, serija 01.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 02.20 Krug obmane, film 04.00 Ubistva u Midsomeru, film 06.10 Sudija Ejmi, serija

TV1000
06.00 Hamlet, film 08.00 Hotel Splendid, film 10.00 Dobre namjere, film 12.00 Mama, serijski ubica, film 14.00 Neznani junaci, film 16.00 Dim, film

EUROSPORT
08.30 Eurogoals 09.00 Fudbal, Champions Club 10.15 Curling, E[ Champery, [vajcarska: Francuska - Njema~ka, live 13.00 Snuker, Telford, UK 13.30 Snuker, Telford, UK, live 17.30 Curling, E[ Champery: [vajcarska - Njema~ka 19.00 Eurogoals

D`ejson X
FILM

22.40

Snuker
13.00
19.10 Olimpijske igre: London Calling 19.15 Snuker, Telford, UK 20.00 Snuker, Telford, UK, live 23.00 Ekstremni sportovi 23.15 FIA touring car - pregled sezone 00.15 Ski-skokovi, SK Lillehammer, Norve{ka

18.00 Premijera: Vatrene ulice, film, film 20.00 Premijera: Pla~i, slobodno, film 22.40 D`ejson X, film 00.20 Prljava, film 02.00 Bez daha, film 04.00 Djevojka broj 6, film

utorak, 7. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
HRT2
08.25 Dvorac igra~aka, serija za djecu (r) 08.50 [kolski program: NTC Mensa Navrh jezika: Jezi~ni strah Kratki spoj (r) 09.35 Crno proro~anstvo, serija za djecu 10.00 Beverly Hills 4, serija (r) 10.45 Globalno sijelo (r) 11.15 Prizma, multinacionalni magazin (r) 12.00 U istom loncu, kulinarski show (r) 12.35 Euromagazin (r) 13.05 Proces (r) 13.30 Eureka 3, serija 14.15 [kolski program: NTC Mensa (r) Navrh jezika: Jezi~ni strah (r) Kratki spoj: Nogomet i matematika (r) 15.05 Kojak 2, serija 15.55 Vlado Gotovac - moj slu~aj, dokumentarni film (r)

63
Bestseller TV Hit dana Vijesti Bestseller TV Vrata tajne, serija Sport 7, magazin Iz dana u dan... Bestseller TV Hit dana Hit dana Vijesti u 16 Pop corn ^etiri `ene, serija Tarih Dnevnik RTV TK Bestseller TV Vijesti Prvi talas, serija Dnevnik (r)

NOVA
08.20 Roary, crtana serija 08.45 Zauvijek zaljubljeni, serija (r) 9.45 Slomljeno srce, serija (r) 10.50 Gumus, serija (r) 12.40 IN magazin (r) 13.25 Najbolje godine, serija (r) 14.25 Zauvijek zaljubljeni, serija 15.20 Slomljeno srce, serija 16.15 Gumus, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija - nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija 20.40 Liga prvaka: Manchester Utd. Valencia, prenos 22.45 Ve~ernje vijesti 23.00 Mr. Bean, serija 23.30 Sa`eci Lige prvaka 00.00 ^ista~, film (r) 01.30 Seks i grad, serija 02.00 Bra~ne vode, serija 02.25 [uma zla, film

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 07.17 Pera Pjetli}, crtani film 07.20 Muzi~ki spot 07.30 Melo Korigen, animirana serija 08.10 Muzi~ki blok 08.20 Veseli autobusi 08.30 Kapri, serija (r) 09.30 Svjedo~anstva o genijima (r) 10.25 Toyotin svijet divljine (r) 11. 00 Biznis vijesti 11.10 Ponovno otkrivanje rijeke Jang Ce 12.00 Vijesti plus 12.20 Egdemont, serija (r) 13.10 Fokus, politi~ki magazin (r) 14.10 Music box 14.30 Toyotin svijet divljine (r) 15.30 Svjedo~anstva 17.00 Vijesti plus 17.20 Ponovno otkrivanje rijeke Jang Ce 17.50 Edgemont, serija 18.00 Biznis vijesti 19.30 Dnevnik TV1 20.10 Direktno, dijalo{ka emisija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Blaga prirode sa Anom Bunti} (r) 22.00 Dnevnik u 22 22.40 U2, rokeri u slu`bi svijeta (r) 00.00 Vijesti plus

TVSA
07.00 10.00 10.02 10.25 10.35 10.44 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.15 13.45 15.00 15.10 15.25 15.35 16.00 17.00 17.50 18.20 18.30 19.00 19.02 19.25 20.00 20.50 21.00 21.50 22.00 22.30 23.00 00.00 00.30 Sarajevsko jutro, u`ivo Vitaminix (r) Grimove bajke (r) Barimba (r) Bajke iz cijelog svijeta Ulica Zoolo{kog vrta Vijesti TVSA Zelena, zelena trava, serija (r) Frej`er, serija Razum i osje}anja, 3/3 Vijesti TVSA Sport magazin (r) Tajne rata, dok. program (r) Vijesti TVSA Bajke iz cijelog svijeta Ulica Zoolo{kog vrta Frej`er, serija Jesenje dobre vibracije, u`ivo Vijesti TVSA Zelena, zelena trava, serija Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Vitaminix Grimove bajke Barimba Megakatastrofe Tarih, dok. serijal (r) @ivot i zdravlje, u`ivo Tarih, dok. serijal (r) Ve~ernje vijesti Obavezan smjer, revijalni program Supruge i k}eri, 1/6 VOA, info.program Igrani film

TV TK
09.55 11.10 12.00 12.10 12.15 12.45 13.55 14.00 14.10 15.50 16.00 17.30 18.00 18.45 19.00 19.30 22.30 22.45 00.15

08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (r) 09.07 100% hrvatsko, emisija pod pokroviteljstvom 09.09 Lugarnica 19, serija 09.53 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.15 Napjevi naroda San: Plesni festival u pustinji Kalahari, dokumentarni film (44') 11.00 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (r) 11.10 Debbie Travis preure|uje 1 11.55 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom (r) 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar (r) 12.27 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.34 More ljubavi, serija 13.20 @ivot u Africi, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Me|u nama 15.00 Luda ku}a 3, humoristi~na serija (r) 15.35 Znanstvena petica 16.10 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.15 Hrvatska u`ivo 17.26 HAK “Promet info” 17.35 8. kat: Obiteljska kriza, talk-show 18.25 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.40 Na{i i Va{i, Serija (r) 19.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.12 Dnevnik plavu{e: Mu{ka emancipacija, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.00 Snow Queen Trophy vinjete 20.02 Vrijeme 20.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.15 Hrvatsko prolje}e: ^isti ra~uni, dokumentarna serija (41'24”) 21.05 Dr`ava, selo, grad 22.20 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 22.25 Dnevnik 3 22.50 Sport 22.53 Vrijeme 23.00 Vijesti iz kulture 23.10 Lica nacije 00.05 CSI: Las Vegas 9, serija (r) 00.55 @ivot u Africi, serija (r) 01.35 Eureka 3, serija (r) 02.20 Fringe - Na rubu 1, serija (r) 03.00 Zavr{ni udarac 2, serija (r) 03.45 Skica za portret (r) 03.55 8. kat: Obiteljska kriza, talk-show (r)

MRE@A PLUS
09.00 09.10 09.30 10.00 10.25 10.55 11.20 12.00 13.00 15.49 15.50 16.50 18.20 20.00 22.20 00.20 01.00 Timmy, crtani film Iron kid, crtani film Jagodica Bobica Bakugan, crtani film Winx, crtani film Sirene, crtani film Aladdin, crtani film Indija, serija Pali an|eo, 71. ep. Sport centar 1001 no}, serija Indija, serija Sasuke, Ninja ratnici, zabavni program 1001 no}, serija Putnik 57, film Seks i grad, serija Sport centar

U istom loncu

KULINARSKI SHOW 12.00

Mr. Bean SERIJA 23.00

17.20 Tree Hill 6, serija za mlade 18.05 Dva i pol mu{karca 6, humoristi~na serija 18.30 @upanijska panorama 19.00 Napjevi naroda San: Plesni festival u pustinji Kalahari, dokumentarni film (r) 19.45 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.05 Rukomet, EP (@): Hrvatska - Island, prenos 21.55 CSI: Las Vegas 9, serija 22.45 Fringe - Na rubu 1, serija 23.30 Dnevnik plavu{e: Mu{ka emancipacija, emisija pod pokroviteljstvom (r) 23.40 Zavr{ni udarac 2, serija 00.25 Retrovizor: Blizu doma 2, serija 01.10 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 1, serija (r) 01.55 Ciklus ratnih filmova: Mladi lavovi, film (r)

TV MOSTAR
09.00 Timmy, 7. ep. 09.10 Iron kid, 7. ep.09.30 Jagodica Bobica, 26. ep.10.00 Bakugan, 14. ep.10.25 Winx, 14. ep.10.55 Sirene, 14. ep.11.20 Aladdin, 14. ep.12.00 Indija,83. ep.13.00 Pali an|eo, 71. ep.14.00 Fokus (r)14.50 Sasuke, ninja ratnici, zabavni program 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, 85. ep.16.50 Indija,84. ep.18.00 Grad 19.30 Dnevnik tv1 20.00 1001 no},86. ep.22.20 Putnik 57, film00.20 Seks i grad, 59. ep.01.00 Sport centar

TV KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Druga strana ljubavi, serija 13.00 Stvoreni za ubijanje 14.00 Vjera i `ivot 14.30 Vrata tajni, serija 15.00 Bonaventura 15.30 Svi vole Rejmonda, serija 16.00 Ads kviz 16.30 Svako mo`e kuhati 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce, serija 18.00 Topkapi saray 18.30 Ja sam Tvoja sudbina, serija 19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti IC 20.20 Hid`ra 21.00 Druga~iji pogled 21.30 Budimo humani 22.00 Ja sam Tvoja sudbina, serija 22.30 ^uda svijeta 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike

RTV USK
10.00 Vijesti 10.15 TV {kola 11.00 Ronjenje u crvenom moru, 3/5 11.30 U svemiru, 11/26 (r) 12.00 Vijesti 12.05 Top shop 12.15 Strogo povjerljivo Dok. Serija 13.15 Meraklije (r) 14.30 Vijesti 14.35 Kraji{ka zemlja (r) 15.00 Pantheon program: Nauka borbe, 2. ep. 16.00 Sport (r) 16.40 Kult, kult, kultura (r) 17.10 Ple{i, ple{i, serija(r) 18.00 TV {kola: U~imo njema~ki 19.00 Dnevnik 1 TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.50 Veterani danas, dok.program 21.30 Dnevnik 2. TVUSK 21.50 TV shop 22.00 Ple{i, ple{i, serija

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Zdravlje, emisija o zdravlju (r) 16.50 Autovizija 17.20 Zoo hoby 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Da sam ja neko 21.10 Sto~ar, 72/130 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra info 23.25

TV ZENICA
15.00 Vijesti 15.05 Zabranjena ljubav, serija (r) 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.10 Zona kantona (r) 16.30 Za svaku bolest trava raste (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Iz dana u dan 18.05 Frejzer, serija 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.55 Obavje{tenja 20.00 Razglednica 21.00 TV Liberty 21.30 TV izlog 22.00 Plima `ivota, serija 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Razglednica (r) 00.30 VOA

RTV VOGO[]A
08.30 Sevdalinko, pjesmo najmilija... 09.00 Pred~as 09.30 Bajke iz cijelog svijeta 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Tajna pe}ine An|elos, serija 12.30 TV Fiva (r) 13.30 Liberty TV (r) 14.00 Pred~as 14.30 Bajke iz cijelog svijeta 15.00 ^etiri `ene, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music, 19.30 I.R.I.B. 20.00 Divlja ostrva, dok. serijal 21.00 ^etiri `ene, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Dok. program 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
10.00 Novosti 10.05 UMS 10.20 Kradljivac srca, serija 11.05 Grom u raju, serija 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 An|eo ~uvar, film 14.00 Novosti 14.05 Povratak otpisanih, serija 15.00 Jelena, serija 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Povratak otpisanih, serija 17.10 Kradljivac srca, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Jelena, serija 21.00 Crno na bijelo 22.00 Srbi u Hrvatskoj 22.30 Dnevnik 3 23.00 Most sudbine, film

ATV
10.25 Winx, crtani film 10.55 Sirene, crtani film 11.20 Aladin, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Indija, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Cinema Magica hronike 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, serija 16.50 Indija, serija 17.50 Kulinarski letopisi 18.20 Sasuke, Ninja Warriors, zabavni program 18.50 Pocoyo, crtani film 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 1001. no}, serija 21.00 Jedan na jedan, talk show 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Putnik 57, film 00.20 Sex i grad, serija 01.00 Sport centar

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga: Eintracht Frankfurt Mainz 08.30 Floorball

SPORT KLUB
06.30 Premier League: WBA - Newcastle 09.30 Pregled belgijske lige 10.00 FullTilt Poker 11.00 NBA: Toronto - New York 13.00 Pregled argentinske lige 14.00 NBA Live 14.30 Pregled belgijske lige 15.00 Pregled Championship 15.30 Real NBA 16.00 Pregled Premier League 17.00 Pregled holandske lige 18.00 Premier League News 18.15 NBA Live 18.30 Uskijavanje 19.00 NHL: Detroit - San Jose 20.45 Svjetska Liga - Boks: Moscow - Istanbul 22.45 NBA Live 23.00 FullTilt Poker 00.00 Svjetska Liga - Boks: Baku - Peking 01.30 NHL: Montreal - Ottawa, direktno 04.15 NBA Live 04.30 Cliff Diving - Switzerland

DICROVERY
06.00 06.25 06.50 07.45 08.10 08.40 09.35 10.30 11.25 12.20 13.15 14.10 15.05 16.00 16.55 17.50 18.45 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 Ogromne ma{ine Opake ma{ine Prljavi poslovi Kako se to pravi Kako to rade? Razotkrivanje mitova Prototipi Pre`ivljavanje Oru`je budu}nosti Auta po mjeri Generalka Prljavi poslovi Lovci na oluje Oru`je budu}nosti Pre`ivljavanje Razotkrivanje mitova Pograni~na policija Kako to rade? - 2 epizode Gra|evinske intervencije Mo}ni brodovi Ekstremne eksplozije Oru`je budu}nosti

N. GEOGRAPHIC
11.00 Ugrizi me s dr. Mikeom Leahyjem: Australska divljina 12.00 Prastara ~udnovata stvorenja Amazone 12.30 Kraljevska antilopa 13.00 Zato~eni u inozemstvu: Podzemlje Bangkoka 14.00 Egipat 15.00 U potrazi za snje`nim leopardom 16.00 U potrazi za plavim kitom 17.00 Interpol istra`uje: Opasno dru{tvo 18.00 [apta~ psima: Nasilni~ki buldog 19.00 Skriveni svjetovi: Prirodne prijevare 19.30 Skriveni svjetovi: Patagonsko ~vori{te 20.00 Premijera: Kruzer svjetski rekorder 21.00 Premijera Ru{enje: Juri{anje na rekord 22.00 Interpol istra`uje: Kradu}i povijest 23.00 Megagra|evine 00.00 Ru{enje: Juri{anje na rekord 01.00 Prirodne prijevare

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.30 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 Snimanje rata Duhovna muzika Viktorijanska farma Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac @uta ku}a Svijet novca: Male prljave tajne Genije dizajna Drugi svjetski rat u boji Snimanje rata Duhovna muzika Viktorijanska farma Praistorijski astronomi Svijet novca - Bil Gejts: kako je {treber promijenio svijet U moru vatre Pravi Kazino rojal Lov na careve krstarice Normani Duhovna muzika Viktorijanska farma Praistorijski astronomi Svijet novca - Bil Gejts: Kako je {treber promijenio svijet U moru vatre Pravi Kazino rojal Lov na Careve krstarice

ANIMAL PLANET
06.00 Ostin Stivens 06.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti, 2 epizode 07.40 Posao za psa, 2 epizode 08.35 Oti}i predaleko 09.00 U lavljoj jazbini 09.55 @ivot majmuna 10.20 RSPCA 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Veterinari sta`isti 12.10 Spa{avanje ljubimaca 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.00 RSPCA 14.30 Sve o psima, 2 epizode 16.20 Najsmje{nije `ivotinje na planeti, 2 epizode 17.15 U lavljoj jazbini 18.10 Lavovi i divovi 19.10 Sve o psima 20.05 K9 policajci 21.00 Bjekstvo u raj za {impanze, 2 epizode 21.55 Policija za `ivotinje 22.50 Pre`ivjeti napad

Ko{arka
19.00
12.00 Fudbal, Bundesliga 2: Union Berlin - Bochum 13.30 Snuker, Telford, UK Live 17.30 Snowboard Live 19.00 Ko{arka, Eurocup Live 23.00 Snowboard 00.30 Snuker, Telford, UK

LIGA PRVAKA Sve manje-vi{e poznato u grupama A, B, C i D

Kopenhagen i Rubin LOVE DRUGO MJESTO Otvoreni dani sigurnosti u Sarajevu
46. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
utorak, 7. decembar 2010. godine

Sigurnost u Sigurnoj ku}i
Ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon ocijenio je ju~er u Banjoj Luci da su veoma dobri uslovi u Sigurnoj ku}i za `ene i djecu `rtve nasilja, u kojoj trenutno boravi 16 {ti}enika. “Potrebno je da se organi vlasti, ali i lokalna zajednica vi{e anga`uju kako bi se pomoglo `rtvama nasilja u porodici. Vlada RS-a je do sada u~inila mnogo, ali u narednom periodu treba nastaviti takvu praksu“ rekao je Moon nakon posje, te Sigurnoj ku}i. Prema njegovim rije~ima, Ambasada SAD-a u BiH pomo}i }e Sigurnoj ku}i u skladu sa mogu}nostima. ‘’Jako mi je drago {to sam danas posjetio ovu ku}u, a ljudi koji rade ovdje obavljaju veoma dobro posao’’, istakao je Moon.

Prezentacija otvorena u Domu OSBiH

Zajedno smo na dobrom putu
Tokom ~etverodnevnog programa gra|anima }e se predstaviti NATO, EUFOR i snage sigurnosti Bosne i Hercegovine
[tab NATO-a u Sarajevu, u sa ra dnji sa si gur no snim i agencijama za provo|enje za ko na, odlu~io je da gra|anima Bosne i Hercegovine pribli`i svoj rad i prika`e sposobnosti doma}ih snaga. Tako su od ju~er, u Domu Oru`anih snaga BiH u Sarajevu, u toku Otvoreni dani sigurnosti, koji }e trajati do 9. decembra. Izlo`ba se sastoji od promocije materijala, demonstracije bezbjednosti i procedura koje se tom prilikom koriste, projekcije videosnimaka, stru~nih treninga i prezentacije opreme i ostale opreme. Tokom prva dva dana, 6. i 7. decembra, predvi|ena je promocija NATO-a, EUFORa, Ministarstva odbrane i Minis tar stva si gur nos ti BiH, OSBiH, SIPA, Grani~ne policije, federalnog Ministarstva unutra{njih poslova, MUP-a Republike Srpske, Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo i Zavoda za hitnu medicinsku pomo} Sarajevo. U preostala dva dana, 8. i 9. decembra, program }e se fokusirati na trening u oblasti odnosa s javno{}u za pri pa dni ke Oru`anih snaga BiH i na promotivne {tandove unutar Doma OSBiH. Otva ra ju}i pre zen ta ci ju, na~elnik [taba NATO-a u Sarajevu brigadir Milan @urman je naglasio da }e posjetioci na jednom mjestu mo}i vi dje ti pred stav lja nje svih va`nih nacionalnih bezbjednosnih i odbrambenih organizacija u BiH. - Nadam se da }ete u ova ~etiri dana u`ivati u onom {to smo vam pripremili. Bitno je da su doma}e organizacije zajedno, jer su one tvorac tzv. nacionalnog sistema sigurnosti, koji je jedan od tri bitna stupa svake dr`ave, uz ekonomiju i vanjsku politiku/diplomaciju. Vidje}ete kako ove organizacije rade i, {to je NATO-u najbitnije, da su na veoma dobrom putu ka primjeni svih standarda, a specijalno onih koji vode ka euroatlantskoj integraciji BiH, rekao je @urman. Pomo}nik ministra odbrane BiH Marinko [iljegovi} smatra da je ovo prilika da se gra|ani BiH uvjere u mogu}nosti i sposobnosti cjelokupnog sistema bezbjednosti i niza institucija, agencija i organizacija ~ija je zada}a pru`anje po mo}i i za {ti ta gra|ana BiH u svakoj situaciji.
Dl. O.

Foto: D. TORCHE

Kre{i}: Ne treba se ~uditi ukidanju viza
- Ne treba ~uditi ~injenica da su ministri unutarnjih poslova i pravosu|a zemalja ~lanica EU donijeli kona~nu odluku o tome da je BiH spremna za liberalizaciju viznog re`ima. Veliki broj uvjeta koje je trebalo ispuniti, od zadatih 174, bili su upravo uvjeti Ministarstva sigurnosti, koje ima {iroke nadle`nosti. Institucije na{e dr`ave ostvarile su ogroman napredak u zadovoljavanju neophodnih evropskih standarda u oblasti sigurnosti dokumenata, ilegalne imigracije, javnog reda i sigurnosti i slobode kretanja, kazao je Mijo Kre{i}, zamjenik ministra sigurnosti BiH.

Zna~aj duhovnosti u OSBiH
Ko man dant EUFOR-a Ber nhard Bair istakao je da rad vjerskih vo|a u OSBiH ukazuje na njihov izuzetan zna~aj u stvaranju integrisanih snaga. “Moral i dobrobit vojnih snaga veoma su va`ni za mene kao komandanta“ , naglasio je Bair tokom sastanka sa vode}im predstavnicima sve tri vjerske zajednice u OSBiH, vojnim muftijom Ismailom Smajlovi}em, {efom kancelarije pravo sla vnog voj nog sve {te ni ka Sla|anom Vlaji}em i {efom kancelarije katoli~kog vojnog kapelana Tomom Kne`evi}em. Ovo je bio prvi zvani~ni sastanak na ovom nivou i izra`ena je nada da }e se ponovo sastati 2011.

POSLJEDNJE VIJESTI
KRI[TO I ^OVI] S MERKELOVOM - Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} i dopredsjednica te stranke i predsjednica Federacije BiH Borjana Kri{to razgovarali su ju~e u Berlinu s kancelarkom Savezne Republike Njema~ke Angelom Merkel i savjetnikom saveznog kancelara za vanjsku politiku i sigurnost Christophom Heusgenom. Tokom razgovora istaknuto je da treba {to prije implementirati izborne rezultate i formirati novu vladu koja }e ubrzano raditi na rje{avanju najva`nijih pitanja. AUBiH POMA@E UGRO@ENIMA - Na inicijativu studenata Ameri~kog univerziteta u BiH (AUBiH), Upravni odbor AUBiH donio je odluku o upu}ivanju hitne pomo}i najugro`enijim podru~jima koja su zahva}ena elementarnim nepogodama. Nov~ana pomo} od po 1.000 KM za FBiH i RS namijenjena je porodicama koje su pretrpjele najve}e {tete i kojima je pomo} u ovom trenutku najpotrebnija. AVIONSKA NESRE]A - Manji avion Cessna 210 sru{io se na drve}a na sjeveru ameri~ke dr`ave Utah, pri ~emu je do{lo do eksplozije obli`nje dvije ku}e. Pilot je te`e povrije|en, sre}om, na tlu niko nije stradao.

Mlado stolje}e Preporoda
„Mlado stolje}e Preporoda“ naziv je izlo`be koja je otvorena sino} u Sarajevu, u povodu vi{e od stotinu godina postojanja BZK Preporod i 20. godi{njice od njezine obnoviteljske skup{tine. Izlo`ba auto ri ce Aide Abad`i} - Hod`i} tematizuje interpretaciju elemenata tradicije u jeziku savremene umjetnosti, vizuelnih komunikacija i dizajna i obuhvata radove 28 izlaga~a. Naglasak je na mla|oj generaciji, pa su izlaga~i bili nedavno diplomirani i zavr{ni studenti Akademije likovnih umjetnosti i njihovi profesori sa odsjeka za grafiku, grafi~ki dizajn, kiparstvo, produkt-dizajn, slikarstvo i nastavni~ki odsjek. Izlo`bu je u galeriji Preporod u Sarajevu otvorila redateljica Aida Begi}.

Razgovarati o razlikama
Predsjednik SDA Sulejman Tihi} izjavio je da }e ova stranka i SNSD u budu}i me|ustrana~ki sporazum uvrstiti neophodna pitanja i da }e ovaj dokument biti dogra|en stavkama o kojima se sada ne mogu dogovoriti. “Dogovorili smo se da stranke formiraju timove koji }e na{e stavove opismeniti, nakon ~ega }e na{i predstavnici dogovoriti pitanja koja }e biti predmet budu}eg me|ustrana~kog sporazuma“ rekao je , Tihi} nakon ju~era{njeg sastanka sa rukovodstvom SNSD-a, dodaju}i da ta pitanja podrazumijevaju dr`avnu i vojnu imovinu, ustavne reforme, popis stanovni{tva i poziciju OHR-a.
Foto: D. ]UMUROVI]

Izlo`ba obuhvata radove 28 izlaga~a mla|e generacije

- Mi na ovim jubilejima slavimo pre`ivljavanje, a u na{im uslovima to je uspjeh, rekla je Begi}. Izlo`ba Mla do sto lje}e Preporoda bit }e postavljena naredne dvije sedmice u Galeriji Preporod u Sarajevu, a autorica je kazala da bi u narednom periodu ista

izlo`ba tre ba lo da bu de postavljena i u drugim gradovima {irom Bosne i Hercegovine. Izlo`ba }e u galeriji Preporod biti otvorena dvije sedmice, a autorica se nada da }e biti postavljena i u drugim gradovima BiH.
J. F.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful