MONICA DELICIA AVRAMESCU

DEFECTOLOGIE ŞI LOGOPEDIE
EdiŃia a III-a

© Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007 Editură acreditată de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării prin Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior Descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României

AVRAMESCU, MONICA DELICIA
Defectologie şi logopedie /Monica Delicia Avramescu. – EdiŃia a 3-a Bucureşti, Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007 Bibliogr. ISBN 978-973-725-868-7 376(075.8) 376.36(075.8)

Reproducerea integrală sau fragmentară, prin orice formă şi prin orice mijloace tehnice, este strict interzisă şi se pedepseşte conform legii.

Răspunderea pentru conŃinutul şi originalitatea textului revine exclusiv autorului/autorilor

Tehnoredactor: Marcela OLARU Coperta: Stan BARON Bun de tipar: 9.05.2007; Coli tipar: 18,5 Format: 16/61×86 Editura FundaŃiei România de Mâine Bulevardul Timişoara nr.58, Bucureşti, Sector 6 Tel./Fax: 021/444.20.91; www.spiruharet.ro e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE

MONICA DELICIA AVRAMESCU

DEFECTOLOGIE ŞI LOGOPEDIE
EdiŃia a III-a

EDITURA FUNDAłIEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucureşti, 2007

CUPRINS

Introducere ………………………………………………………… 1. DEFICIENłA MINTALĂ ………………………………… 1.1. Caracteristicile generale ale deficientului mintal ………… 1.2. FuncŃiile şi procesele psihice în deficienŃa mintală ……... 1.3. Etiologia deficienŃei mintale ……………………………... 1.4. Tipologia handicapului mintal ……………………………. 1.5. Diagnosticarea deficienŃei mintale. Diagnosticul diferenŃial 1.6. Limite şi posibilităŃi în recuperare a handicapaŃilor mintal . 2. DEFICIENłA DE VEDERE (HANDICAPUL VIZUAL) ……. 2 .1. DefiniŃia şi clasificarea deficienŃelor vizuale ……………. 2.2. Etiologia deficienŃelor de vedere ……………………….... 2.3. Caracterizarea somatică şi psihologică a nevăzătorului …. 2.4. Recuperarea deficienŃei de vedere ………………………... 3. DEFICIENłA DE AUZ ……………………………………….. 3.1. Caracterizarea generală a handicapului de auz ………….. 3.2. Clasificarea şi etiologia handicapurilor de auz …………... 3.3. Diagnosticarea handicapului de auz ……………………… 3.4. Caracteristicile funcŃiilor şi proceselor psihice la handicapaŃii de auz ……………………………………….. 3.5. Recuperarea şi integrarea deficienŃilor de auz ……………... 4. DEFICIENłELE FIZICE ŞI PSIHOMOTORII ……….… 4.1. DefiniŃia deficienŃelor fizice şi psihomotorii …………….. 4.2. Cauzele deficienŃelor fizice şi psihomotorii ……………… 4.3. Clasificarea deficienŃelor fizice şi psihomotorii ………….. 4.4. Recuperarea deficienŃelor fizice şi psihomotorii …………

7 9 10 12 21 27 35 37 48 48 54 64 80 89 89 91 96 99 100 118 118 125 127 131 5

TULBURĂRI DE COMPORTAMENT ………………….. 6. BIBLIOGRAFIE …………………………………………… 154 154 155 158 160 166 176 184 184 186 190 192 224 245 245 273 293 6 ... Caracterizarea deficienŃelor de limbaj …………………… 6. Etiologia tulburărilor de comportament ………………….. Clasificarea deficienŃelor de limbaj ……………………… 6..2.5.. IncidenŃa tulburărilor (devierilor) de conduită (de comportament) ………………………………………..4.. DefiniŃia deficienŃelor de limbaj …………………………. 5.5. 7.3. 6. 6. Surdocecitatea ………………………………………………. Autismul ………………………………………………….. DEFICIENłELE DE LIMBAJ ……………………………….5. Definirea tulburărilor de comportament ………………….4.. Terapia tulburărilor de comportament …………………. 5.1.. 5. Corectarea deficienŃelor de limbaj ………………………. 5..1.3. 7..1. Tipologizarea tulburărilor de comportament …………….2.. Caracterizarea persoanei cu tulburare de comportament … 5. 6. DEFICIENłELE MULTIPLE (POLIHANDICAPUL) …….…… 5.2. Cauzele deficienŃelor de limbaj …………………………. 7. 6.

De-a lungul timpului au fost utilizaŃi diferiŃi termeni consideraŃi sinonimi: deficienŃă. deficient. consideraŃi irecuperabili. ignoraŃi sau. ambiguă. catalogaŃi ca persoane „handicapate” (în sens peiorativ). sau pentru a îngloba. handicap. sunt net inferioare copiilor de aceeaşi vârstă cronologică. unii normali. ai noştri şi trebuie să Ńinem seama de prezenŃa şi de potenŃialul lor. iar handicapul vizează aspectul social (consecinŃele concretizate în dificultăŃi de adaptare personală şi socială). din păcate.INTRODUCERE În jurul nostru există oameni. într-un termen mai general. Ce înseamnă de fapt handicap? Termenul este o noŃiune vagă. toate dificultăŃile întâmpinate de o persoană cu consecinŃe directe pe plan social. inadaptat. alŃii având trăsături şi comportamente care se abat de la normalitate. inutili pentru societate. Ei sunt printre noi. fie dobândite. R. fie ele înnăscute. Lafon vorbeşte de: • handicap lejer (când există posibilitatea de dezvoltare maximă a capacităŃilor şi de dobândire a unei autonomii totale – fără apel la ajutor extern). şi mai rău. Realitatea este însă alta. el neputând fi recuperat în totalitate. fiind introdus în literatură pentru a înlocui expresii traumatizante de genul: anormal. dacă deficienŃa se referă la situaŃia intrinsecă ce se defineşte în termeni anatomici (aspectul medical). existând diferite criterii de clasificare. confuză. În funcŃie de gradul de intensitate a handicapului. psihice. ci doar într-un anumit grad. Clasificarea handicapurilor este polimorfă. prin compensare sau ameliorare. incapacitate. Intre ei însă există diferenŃe. Astfel. Aceştia din urmă sunt de multe ori. Handicapatul copil este persoana ale cărei aptitudini fizice. incapacitatea apelează la aspectul funcŃional (activitate limitată). 7 . în funcŃie de posibilităŃile sale reale.

• handicap sever – grav (când nu există autonomie. Agerholm.). Indiferent de categoria căreia îi aparŃine un handicap sau o deficienŃă. se referă la dihotomia privind cauzele acestora: • handicap intrinsec (cauza fiind reprezentată de caracteristici personale. • handicap de situaŃie (caracteristic subiecŃilor limitaŃi în capacităŃile lor în raport cu solicitările unor situaŃii particulare). de situaŃia socioculturală a individului – sărăcie. privare afectivă. care îi aparŃine lui A. Un alt criteriu de clasificare a handicapurilor.). 8 . într-un sens mai larg.• handicap mediu – moderat (caz în care vorbim de posibile şanse de readaptare şi integrare socio-profesională prin intervenŃie pedagogică specializată). senzorială. de prezenŃa. De ce ? Pentru că. • handicap extrinsec (cauzat de mediu. Minaire şi Cherpin propun o altă clasificare a handicapurilor în funcŃie de adaptarea individului la situaŃii particulare: • handicap de ambianŃă (care rezultă din necesităŃile individului de a stabili un echilibru între posibilităŃile reale ale handicapului şi solicitările mediului). avem sau putem avea vreodată o deficienŃă anume (fizică. fiind necesare supravegherea permanentă şi condiŃii speciale de influenŃă pedagogică). discriminare rasială etc. caracteristicile şi consecinŃele sale trebuie să Ńinem seama. comportamentală etc. care nu pot fi înlăturate). toŃi am avut.

afectivă. în literatura de specialitate. au fost uzitaŃi extrem de mulŃi termeni pentru a desemna deficienŃa mintală: arieraŃie mintală (Ed. Nota definitorie pentru deficienŃa mintală o constituie alterarea componentei de ansamblu. idioŃie. R. R. M. insuficienŃă mintală (OMS). organizare. Între formele clinice ale handicapului prin deficienŃa mentală şi cele ale normalului se distinge o zonă de forme intermediare care aparŃin handicapului prin deficienŃa mentală de funcŃionare: – disritmii de dezvoltare psiho-intelectuală. comportamental-adaptativă. deficienŃă intelectuală (A. subnormalitate gravă (OMS – 1958). psihomotrică. integritatea biofiziologică şi cea psihologică fiind de fapt o formă diferenŃiată de organizare a personalităŃii. – tulburări instrumentale.1. cuprinde cele patru categorii de forme clinice atât de cunoscute: debilitate mintală. putem considera că există două tipuri mari de handicap: – handicap rezultat din organizarea mintală şi a personalităŃii. Luria. când cauza este funcŃionarea deficitară şi nu organizarea în sine. dezvoltare intelectuală. Kraepelin). Roşca. imbecilitate. Referindu-ne la handicapul mental. DeficienŃa mintală reprezintă o deficienŃă globală care vizează întreaga personalitate a individului: structură. caracterizat printr-o organizare mintală deosebită de cea statistică normală. retard mintal (A. DEFICIENłA MINTALĂ De-a lungul vremii. forme etiologice şi polihandicapurile din această categorie. Seguin). Busemann. Handicapul mental. E. Roşca). oligofrenie (E. 9 . ca reflecŃie a acesteia. înapoiere mintală / întârziere mintală (OMS – IX CIB. Al. AAMD). – handicap mental de funcŃionalitate. Perron). Bleurer.

Acest fenomen lasă impresia unei „fugi de efort” în faŃa solicitărilor intelectuale mai intense. în timp ce la copilul normal dezvoltarea se caracterizează prin fluenŃă şi dinamism susŃinut în procesul de maturizare intelectuală. Inhelder. la deficientul mintal – îndeosebi debilul mintal – această construcŃie se împotmoleşte. în timp ce în jurul vârstei de 14 ani copilul normal atinge stadiul operaŃiilor concrete. heterogenitate.– inabilităŃi de tip şcolar (debilitate de tip şcolar) – acestea fiind incluse în denumirea de handicap intelectual. se opreşte undeva în zona operaŃiilor concrete. 1. la deficientul mintal prezintă serioase întârzieri. heterodezvoltare intelectuală. introducând termenul de vâscozitate genetică. rigiditate psihică. Dacă la normal. Caracteristicile generale ale deficientului mintal DeficienŃa mentală se caracterizează în planul vieŃii psihice printr-o serie de trăsături generale specifice: vâscozitate genetică. rigiditate a conduitei. deficientul mintal stagnează. adesea rămânând neterminat. rămânând undeva la nivelul treptelor intermediare operaŃional-concrete. heterocronie. Inhelder considera că deficientul mintal – în speŃă debilul mintal – regresează adesea de pe poziŃia stadiului atins la un moment dat în dezvoltare. a studiat particularităŃile procesului dezvoltării la deficientul mintal şi a ajuns la concluzia că. mai devreme sau mai târziu.Not (1973) prezenta rezumativ asemănările şi deosebirile existente între aceşti copii: atât copilul normal. alunecând înapoi spre reacŃii proprii stadiilor anterioare. Păunescu. cât şi cel cu deficienŃă mintală parcurg acelaşi traseu al dezvoltării intelectuale. procesul de invarianŃă a noŃiunilor. dar în ritmuri diferite. O caracteristică aparte a deficientului mintal este reprezentată de infantilism. L. B. construcŃia mintală se desăvârşeşte la nivelul operaŃiilor formale. conduitele acestuia fiind marcate de interese puerile. echivalentă mai degrabă cu un reflex de apărare al debilului mintal decât cu o eschivare intenŃionată a acestuia. deficientului mintal ajuns în faza ultimă a dezvoltării sale intelectuale îi rămâne 10 . care la copilul normal se conturează pe la 10-11 ani. stagnează. introdusă la noi de C.1. Realizând o paralelă între copilul normal şi cel deficient mintal. deficienŃe de comunicare. la copilul deficient mintal dezvoltarea este anevoioasă şi neterminată.

adică în legătură cu posibilităŃile de a progresa spre stadiul următor al evoluŃiei sale. heterocronia cea mai evidentă remarcânduse între dezvoltarea fizică şi cea mintală. făcând posibilă disimularea acesteia). din cauza rigidităŃii lor. L. Fragilitatea se poate manifesta şi în planul conduitei verbale. J. fiind la un nivel scăzut. Vîgotski (1960) considera că handicapatul mintal se caracterizează printr-o zonă limitată a proximei dezvoltări. R. Alte caracteristici ale deficientului mintal sunt: fragilitatea achiziŃiilor realizate anterior. deoarece predomină fragilitatea şi infantilismul în comportament. cu atât mai restrânsă cu cât gravitatea handicapului mintal este mai mare.inaccesibil raŃionamentul propoziŃional bazat pe operaŃii logice formale. de impulsivitate şi de lipsă de control) sau mascată (apare la debilii care trăiesc într-un mediu securizant.Kounin subliniind faptul că la deficientul mintal „regiunile psihologice” nu permit schimbul funcŃional între ele. dezvoltarea copilului normal este puternic orientată spre viitor. Dacă dezvoltarea handicapatului mintal se menŃine mereu sub influenŃa etapei parcurse anterior. dezvoltarea uneia putând fi în detrimentul alteia. Termenul de vâscozitate genetică nu epuizează toate particularităŃile dinamicii dezvoltării la deficientul mintal. cu noŃiuni abstracte. schimb corespunzător vârstei cronologice. Fau arăta că atunci când solicitările exterioare depăşesc posibilităŃile de răspuns individuale ale deficientului mintal se manifestă o altă caracteristică numită „fragilitatea construcŃiei personalităŃii”. între somatic şi cerebral. O altă trăsătură specifică acestui deficient este reprezentată de rigiditate. asociindu-se cu fenomenul labilităŃii verbale. nu facilitează raporturi sociale stabile şi evolutive din partea acestui deficient. Deficientul mintal nu se 11 . R. caracterul limitat al perspectivelor dezvoltării ulterioare.S. Fragilitatea personalităŃii poate fi disociată (apărând manifestări de duritate. fenomenul dezvoltării trebuind să fie corelat cu particularităŃile proximei sale dezvoltări. Zazzo descrie o altă caracteristică a deficientului mintal – heterocronia. Autorul consideră că debilul mintal se dezvoltă psihologic diferit de la un sector la altul. OperaŃiile logice. alunecările ample spre reacŃii şi comportamente specifice stadiilor anterioare. Ca atare. diferitele funcŃii şi procese psihice ale debilului mintal nu se dezvoltă echilibrat.S.

nespecificitatea percepŃiilor se accentuează. într-un fel sau altul. 12 . Cel mai pregnant însă se manifestă carenŃele în planul proceselor cognitive. nu poate menŃine un nivel constant de progres verbal. Slabul activism în faŃa sarcinii şi posibilităŃile reduse de implicare în activitate ale deficientului mintal au la bază o motivaŃie deficitară (lipsa unor scopuri şi aspiraŃii reale). în planul sensorial-perceptiv se remarcă dificultăŃi de analiză.). Atunci când părŃile unui întreg sunt clar evidenŃiate (prin subliniere. reconstrucŃia perceptivă se realizează incomplet. Pe fondul coexistenŃei handicapului mintal cu alte deficienŃe (vizuale. explicaŃia fiind totuşi prezentă sub forma ei naivă şi încărcată de enumerări.2. analiza este mult uşurată. DificultăŃi şi mai mari întâmpină deficienŃii mintal în perceperea imaginilor. ceea ce determină perceperea globală a obiectului sau a imaginii acestuia în detrimentul sesizării elementelor componente.poate exprima logico-gramatical. O trăsătură definitorie deficientului mintal este caracterul descriptiv al celor percepute. acestea fiind descrise nesistematic sau „virusate” de elemente nesemnificative sau străine percepute într-o situaŃie anterioară. CunoştinŃele şi experienŃele personale reduse îl pun pe subiect în situaŃia de a fi incapabil de ordonări şi ierarhizări menite să faciliteze o percepere adecvată a realităŃii. FuncŃiile şi procesele psihice în deficienŃa mintală Toate funcŃiile şi procesele psihice sunt afectate. superficialitate în emiterea judecăŃilor de valoare. auditive. percepŃia devenind consistentă. łinând cont de faptul că şi sinteza este deficitară. În ciuda duratei mărite a operaŃiilor de analiză şi sinteză la deficientul mintal. poziŃie avantajoasă – centrală etc. infantilism afectiv (cu o accentuată instabilitate în relaŃiile afective şi cu o frecventă trecere de la o stare afectivă la alta). culoare. iar în situaŃiile cu grad ridicat de complexitate devine practic imposibilă. Desele confuzii care apar în asemenea situaŃii sunt cauzate de activismul scăzut al debilului mintal faŃă de activitate. 1. nu-şi poate adapta adecvat conduita verbală la situaŃii. câmpul perceptiv al acestuia este destul de îngust. Astfel. de existenŃa handicapului mintal. tactil-kinestezice).

fără semnificaŃie biologică şi cu nenumărate şi pronunŃate perturbări. ea limitându-se la enumerarea fără logică a elementelor percepute. se constată imposibilitatea deficientului mintal de a structura un câmp de reprezentare pe bază de simboluri. succesiuni. putându-se evidenŃia anumite trăsături definitorii: – gândire concretă. obiectele uzuale fiind cu greu identificate. aproape totală. PercepŃia imbecilului are un caracter nediferenŃiat mai pronunŃat. lacunară şi cu frecvente tulburări. similitudini. Ceea ce realizează în plan perceptiv imbecilul este simpla enumerare de elemente. organizarea mintală a deficientului mintal se caracterizează printr-o tulburare multidimensională la nivelul releului de reprezentare. În plus. pe imitarea mecanică a acŃiunilor şi a limbajului celor din jur. fie este vorba de o labilitate exagerată în realizarea percepŃiei de la o situaŃie la alta. de structurare a formelor şi a structurilor parŃiale în ansambluri. neclară. – imposibilitatea de realizare de conexiuni. cu particularităŃi specifice comparativ cu individul normal. 13 . Gândirea deficientului mintal cu gradul de debilitate este deficitară la nivelul proceselor superioare ale gândirii. – dezordini intelectuale. La deficientul mintal fie nu apar iluzii perceptive atunci când situaŃia ar determina acest lucru. În cazul idiotului. a limbajului interior. În ceea ce priveşte planul reprezentării. operaŃii de reversibilitate sau ireversibilitate. – incapacitate de sinteză. incluziuni. situativă. conŃinutul tematic al imaginilor nefiind perceput. PercepŃia debililor mintal se caracterizează prin inexactitate şi lipsă de precizie. fiind o percepŃie nediferenŃiată.De menŃionat este fenomenul distorsionării percepŃiei. bazată pe clişee verbale. fapt ce dovedeşte funcŃionalitatea slabă a structurii semiotice şi absenŃa. opoziŃii. fără o logică însă şi fără o discriminare a esenŃialului de secundar (particular). – lacune majore în achiziŃia conceptelor abstracte şi o slabă capacitate de discernământ. percepŃia este extrem de săracă în conŃinut senzorial. în timp ce în percepŃia imbecilului nu se discriminează esenŃialul de secundar.

Minciuna. 14 . Stereotipiile sunt o altă trăsătură definitorie a gândirii idiotului. grave). sub forma minciunii şi a confabulaŃiei. În ceea ce priveşte nivelul mnezic al deficitului mintal. ImaginaŃia la toate formele de nedezvoltare cognitivă este săracă.– raŃionamente incomplete. se hazardează în afirmaŃii puerile. deşi este incapabil să le verbalizeze. lipsită de funcŃia de elaborare şi generalizare. se prezintă în trei variante: mitomanie vanitoasă. ConfabulaŃia („delirul de imaginaŃie” – Dupré sau „delirul de confabulare” – Neisser) reprezintă o trăire a unor stări aparŃinând fanteziei subiectului. însă au o gândire fragmentară. fără semnificaŃie. La toate formele de deficienŃă mintală apar frecvent tulburări ale imaginaŃiei. La deficientul mintal. Pe fondul inexistenŃei relaŃiilor psihice. sub forma ei patologică (mitomanie). în majoritatea cazurilor (exceptând deficienŃele severe. fiind lipsit de judecată şi de spirit autentic. fiind întâlnită la tipurile de deficienŃă mintală situate la limita superioară. care pleacă de la date parŃiale. suplinind insuficienta dezvoltare a proceselor cognitive superioare. mergând până la absenŃa ei. însoŃită de activitatea în „echo”(reproducerea imediată a gestului sau a sunetului). neproductivă. Imbecilul poate utiliza conceptele ca principiu de clasificare. labilă. bazată fiind însă pe o memorare mecanică. care permite exclusiv utilizarea reflexelor condiŃionate. acesta nu este modificat în mod evident. care. lipsită de supleŃe şi fără posibilitatea de utilizare a datelor stocate în situaŃii noi. între gesturi şi senzaŃii dezvoltându-se o „activitate circulară”. capacitatea de reŃinere este relativ mare. Memoria – în formele uşoare şi medii ale deficienŃei mintale – este considerată ca având funcŃie compensatorie. care le permite folosirea experienŃei anterioare în vederea adaptării la o nouă situaŃie. activitatea sa se reduce la „viaŃa pur vegetativă”. cu convingerea subiectivă a acestuia că ele sunt reale şi caracterizează debilul vanitos. Gândirea deficientului mintal sever (imbecil) are câteva trăsături distincte. subiective. de a se ridica la noŃiunea generală. malignă şi perversă. extravagante cu scopul de a atrage atenŃia celorlalŃi asupra sa. fiind incapabili de a vedea ansamblul. se poate afirma că. Imbecilii pot ajunge la nivelul „neointelectului”. În cazul deficienŃei mintale profunde (idioŃia). intensitatea ei fiind invers proporŃională cu gradul de gravitate a handicapului. gândirea are la dispoziŃie doar „paleointelectul”.

Această stare îi conduce la izolare. sau „hipermnezie de dicŃionar”. de indiferenŃă sau falsă uitare. în timp ce la imbecili ea este mai puŃin activă. care la idiot se transformă în aprosexie. Debilul mintal se caracterizează printr-o atenŃie sporită.La debilii mintal. fiind evidente tulburări cantitative ale atenŃiei precum şi incapacitatea de concentrare a atenŃiei sub forma fenomenelor de neatenŃie. omiterea de detalii etc. Există cazuri rare de dezvoltare monstruoasă. 15 . de scurtă durată. O caracteristică aparte a deficienŃilor mintal este penuria informaŃiilor reŃinute de aceştia comparativ cu normalii. Prima este alterată la deficientul mintal printr-un element intrisec (structura morfofuncŃională) şi printr-o organizare aleatorie. AtenŃia deficientului mintal diferă de cea a normalului nu atât sub aspectul performanŃelor. ea poate fi utilizată compensator în cazul deficienŃilor mintal în procesul de recuperare a acestora. „cărŃi de telefon”. Inactivitatea globală a acestora poate fi întreruptă uneori de accente de impulsivitate violentă sau de crize de tip coleric. O altă particularitate a memoriei la deficienŃii mintal este slaba fidelitate în evocarea informaŃiilor (lipsa de precizie. inerŃie. întrucât există o puternică influenŃă afectogenă în orientarea setului operaŃional. fiind imposibilă şi forma mecanică a acesteia. AtenŃia se manifestă diferit în funcŃie de gravitatea deficienŃei. memoria este aproape inexistentă. Imbecilul prezintă fenomene de hipoproxie. cât prin modalitatea organizării.). forma voluntară fiind instabilă şi cu aparenŃă de normalitate. mai infidelă. neputând urmări obiectele care se deplasează în faŃa lor. memoria este dominant mecanică. MSD. hipermnezică – aşa-numiŃii „calculatori de calendare”. absenŃă totală şi nimic nu-i poate sustrage din această autoizolare. Păunescu (1976) analiza atenŃia ca rezultat al organizării sistemului neuro-vegetativ şi distingea două trăsături esenŃiale ale acesteia: capacitatea sistemului de filtrare a mesajului şi starea afectogenă – motivaŃională. deci. C. introducerea de elemente străine. lipsită de tenacitate. La idioŃi. reducere cantitativă explicată prin degradarea calitativă a celulei nervoase şi prin funcŃionalitatea redusă a integrării la nivelul celor trei tipuri de memorie (memorie senzorială. Chiar în condiŃiile unei atenŃii spontane. Totuşi. MLD). Lipsa memoriei în acest caz este evidenŃiată de nerecunoaşterea obiectelor sau a persoanelor din jur de către idiot. aceştia nu sunt capabili de perseverenŃă. memoria este unul dintre procesele psihice mai uşor educabile în acest handicap şi.

deşi seamănă simptomatologic cu cea a copilului normal. − dizartria (pe fondul handicapului de intelect uşor sau sever). în timp ce ultima categorie se manifestă disimulat. cortical şi gnozic – de recunoaştere auditivă şi vizuală) sunt: − sindromul de nedezvoltare a vorbirii (cu formele: alalia. Raportându-ne la latura expresivă a limbajului se constată că. aria tulburărilor de vorbire este extrem de întinsă la deficienŃii mintal faŃă de copiii normali (între 8 – 12%). în funcŃie de gravitatea deficienŃei. iar în formele uşoare (debilitate) la 34 luni. în formele severe (imbecilitate) primul cuvânt este rostit la 43 luni şi propoziŃia la 93 luni. gramatical şi atrage după sine frecvenŃa mare a tulburărilor limbajului la această categorie de deficienŃă. Tulburările limbajului la deficientul mintal generate de lezarea sau de inhibiŃia nivelurilor de organizare a limbajului (periferic – instrumental. disgrafiei şi dislexiei. − tulburările gnozo-praxice (tulburări de percepŃie auditivă şi vizuală şi tulburări praxice ale organelor fonoarticulatorii). consecutivă unei modificări neurofiziologice. Se poate vorbi despre apariŃia întârziată a vorbirii şi despre dificultăŃile pe care le întâmpină copilul cu deficienŃă mintală în folosirea propoziŃiilor. lexical. semantic. Dislalia deficientului mintal.). afectând atât momentul apariŃiei limbajului cât şi evoluŃia lui. se deosebeşte prin faptul că etiopatogenia dislaliei primului este structurală. − disfonia. Cercetările arată că decalajul în apariŃia limbajului între copilul normal şi cel cu deficienŃă mintală este de 3 – 6 ani. audimutitatea etc. Privind evoluŃia limbajului la deficientul mintal şi acest proces este mult perturbat nu numai ca durată ci şi ca organizare şi structurare. Primele trei categorii dintre tulburările menŃionate anterior apar evidente în comportamentul de comunicare a copilului. primul cuvânt apare la 54 luni şi propoziŃia la 153 luni. între 5 – 7 ani. Cele mai frecvente manifestări ale tulburărilor limbajului pe fondul deficienŃei mintale sunt cele de tipul dislaliei. 16 . în formele foarte severe (idioŃie). După Weber. rigiditate şi inerŃie specifice nivelului gândirii.Limbajul deficientului mintal poartă amprenta caracteristicilor de concretism. Dezvoltarea întârziată a limbajului priveşte toate aspectele sale: fonetic. respectiv 89 luni.

O altă caracteristică a tulburărilor limbajului la copilul deficient mintal este polimorfismul acestora. Rareori la deficientul mintal de vârstă şcolară se întâlneşte o dislalie simplă (monomorfă), frecvent depistându-se forme polimorfe, alături de fenomene dizartrice şi de audimutitate. Deosebirea dintre copilul normal şi cel cu deficienŃă mintală se referă şi la procesul fonetizării. Dacă în cazul primului toate procesele învăŃării limbii au loc până la 3 – 4 ani, la cel de-al doilea aceste faze debutează cu 2 – 5 ani mai târziu, dezvoltarea acestor microprocese ale învăŃării limbii având loc fără suport ideativ. O altă caracteristică a limbajului copilului deficient mintal se referă la dimensiunea (aspectul cantitativ) vocabularului acestuia, care pare mai dezvoltat decât cel al copilului normal, deşi, din punct de vedere al instrumentării şi organizării pe bază de simboluri, capacitatea primului variază între 20 – 50% din cea a copilului normal. Multe cercetări arată că deficientul mintal întâmpină serioase dificultăŃi în reprezentarea realităŃii prin simboluri şi semnificaŃii şi în înŃelegerea acestuia. Procesul de esenŃializare (conceptualizare) este în cazul acestui handicap foarte diminuat şi neorganizat, aşadar cuvântul nu capătă valenŃe operaŃionale nici în planul cunoaşterii, nici în cel al dirijării comportamentului de învăŃare şcolară şi socială. Limbajul copilului deficient mintal are puternice accente de infantilism, care apar pe fondul imaturităŃii verbale. DisoperaŃionalitatea limbajului deficientului mintal se evidenŃiază mai pregnant în tulburarea denumită agramatism, constând în erori de utilizare a cuvintelor după regulile sintaxei gramaticale. Această tulburare se manifestă atât în limbajul oral, cât şi în cel scris (pe fondul existenŃei unei organizării afazoide). Cel mai frapant fenomen este cel de discrepanŃă între capacitatea de normalizare şi cea de definire a părŃilor de vorbire, urmată de cea a disabilităŃilor în analiză, în discriminare, transformare şi operarea sa. La handicapaŃii mintal, decalajul între dezvoltarea limbajului şi celelalte funcŃii psihice este foarte evident, din cauza faptului că posibilităŃile de înŃelegere şi de ideaŃie rămân limitate, în timp ce capacitatea de exprimare înregistrează progrese. HandicapaŃii mintal au totuşi posibilitatea de a-şi însuşi unele formule stereotipe pe care le utilizează în conversaŃii simple. Chiar dacă expresiile lingvistice de argou
17

le învaŃă fără eforturi, comunicarea acestor deficienŃi nu se desfăşoară după o logică anume. Alte deficienŃe ale limbajului asociate handicapului mintal sunt: tulburări ale vocii (slăbire a acesteia), caracter neinteligibil al vorbirii (articular defectuoasă), debit, intensitate şi timbru dezagreabile. Din punctul de vedere al afectivităŃii, structurile specifice deficientului mintal sunt specifice psihopatologiei marginale, fiind uşor de depistat fenomene de emotivitate crescută, de puerilism şi infantilism afectiv, sentimente de inferioritate şi anxietate accentuate, caracterul exploziv şi haotic al reacŃiilor în plan afectiv, controlul limitat al acestora. Afectivitatea debilului mintal se caracterizează printr-o mare labilitate, irascibilitate, explozii afective. În stările conflictuale, debilul reacŃionează diferit, fie prin opoziŃie exprimată prin descărcări afective violente, fie prin demisie sau dezinteres, fie prin inhibiŃie, negativism sau încăpăŃânare. Deficitul de autonomie afectivă este marcat de nevoia evidentă a debilului de dependenŃă, de protecŃie. Este prezentă, de asemenea, şi situaŃia de blocaj afectiv, pe fondul unei frustrări afective de ordin familial sau şcolar care conduce la diminuarea, incapacitatea sau pierderea dinamismului de a reacŃiona la stimuli care, în mod normal, trebuie să declanşeze acŃiunea. În cazul imbecilului (deficienŃei mintale severe), afectivitatea se evidenŃiază prin indiferenŃă, inactivitate, apatie, izolare, egoism, uneori manifestări de răutate sau ură faŃă de cei din jur, alteori afecŃiune, ataşament exclusiv faŃă de anumite persoane. La nivelul idioŃiei (deficienŃei mintale profunde), afectivitatea este extrem de labilă, cu crize de plâns nemotivate, accese colerice subite, violenŃă paroxistică, negativism general, reacŃii imprevizibile. Rezumând simptomatologia comportamentului afectiv al deficientului mintal (pe baza lucrărilor lui J. De Ajuriaguerra, H. Ey, M. Lemay, C. Păunescu), depistăm următoarele trăsături specifice: imaturitate afectivă, organizare întârziată a formelor de comportament afectiv, intensitate exagerată a cauzelor afective primare, infantilism afectiv, insuficienŃă a controlului emoŃional, inversiune afectivă, carenŃă relaŃionalafectivă. DiferenŃe sesizabile între normal şi deficientul mintal se observă şi dacă ne raportăm la planul motivaŃional, la deficientul mintal predominând interesele şi scopurile apropiate, trebuinŃele momentane;
18

capacitatea redusă de concentrare a atenŃiei şi neputinŃa de a prevedea momentele mai importante ale activităŃii îl fac pe deficientul mintal (în speŃă debilul mintal) să aibă dese insuccese. Acest fapt facilitează instalarea negativismului şi a descurajării, a lipsei aspiraŃiilor şi a efortului voliŃional în faŃa sarcinii. Putem spune, în plus, că motivaŃia existenŃială, de devenire, este similară ca intensitate cu cea a copilului normal, dar „jocul” forŃelor este modificat. Dacă, pe fondul normalităŃii intelectuale, copilul motivează un potenŃial eşec printr-o eşuare intelectuală, în cazul deficienŃei mintale, motivaŃia este oarecum mai „personală” (ex.: „nu am avut bani”, „am lipsit mult de la şcoală”). Aceste particularităŃi ale activităŃii psihice a deficientului mintal se corelează cu tulburările ce apar în sfera psihomotricităŃii. Specifice pentru această deficienŃă sunt: timpul de reacŃie scăzut, viteza diminuată a mişcărilor, imprecizia lor dublată de sincinezii, imitarea deficitară a mişcărilor cu reflectarea lor în oglindă care prelungesc timpul de formare a dexterităŃilor manuale şi care au semnificaŃie în deprinderile grafice. Tulburările psihomotorii ce apar pe fondul deficienŃei mintale sunt cele care afectează schema corporală, lateralitatea, orientarea, organizarea şi structura spaŃială şi temporală, debilitatea motrică şi instabilitatea psihomotorie. Şi la nivelul comportamentului instinctual putem vorbi de existenŃa unor tulburări la deficientul mintal. Este afectat instinctul alimentar, observându-se cazuri de exagerare a acestuia, cum sunt cele de bulimie – caracterizată prin exagerarea senzaŃiei de foame, fără a putea fi potolită, deficientul mintal mâncând mult şi fără rost cantităŃi uriaşe de mâncare, de polifagie – creştere a apetitului însoŃită de ingerarea de materii nealimentare sau obiecte necomestibile. Apar, de asemenea, cazuri de potomanie – senzaŃie acută de sete urmată de ingerarea unor cantităŃi excesive de lichid şi de dipsomanie – nevoie imperioasă de a consuma alcool în mod periodic. Există şi tulburări ale instinctului alimentar în sensul diminuării lui – anorexie, scăderea sau lipsa totală a poftei de mâncare, aşa cum vorbim şi de cazuri de aberaŃii alimentare sau pervertiri alimentare, întâlnite la unii deficienŃi mintal – mericismul (regurgitarea voluntară a alimentelor din stomac în gură şi remestecarea lor continuă), paraorexiile şi pica (ingerarea de substanŃe nealimentare), opsomania (dorinŃa de a mânca dulciuri), coprofagia – conduită patologică exprimată prin ingerarea de materii fecale (această ultimă
19

tulburare apărând doar în cazurile de arieraŃie profundă). Mai întâlnim la deficienŃii mintal grav şi cazuri de aerofagie (înghiŃirea o dată cu alimentele şi a unei mari cantităŃi de aer) şi de geofagie (ingerare de nisip sau pământ). Un alt instinct puternic afectiv la deficienŃii mintal este cel de apărare, de conservare, fie în sensul exagerării lui – conduite de agresivitate, fie în sensul diminuării – conduite de automutilare, fie în sensul abolirii sau lipsei lui totale – conduite suicidare sau pseudosuicidare. Tulburările instinctului de reproducere (sexual) sunt şi ele prezente frecvent în cazurile de deficienŃă mintală (sub forma autoerotismului de tip autocontemplare, exhibiŃionismului, zoofiliei sau incestului), aşa cum apare perturbat şi instinctul matern (sub forma abandonării copilului – imbecili şi idioŃi – sau a infanticidului). Conduita deficientului mintal este frecvent de tip deviant, fără a putea spune că handicapul mintal generează obligatoriu o deviere comportamentală. Tulburări comportamentale frecvente în acest caz sunt cele de tipul vagabondajului sau furtului. De asemenea, copiii cu deficienŃă mintală – pe fondul sugestibilităŃii şi influenŃabilităŃii lor ridicate şi a lipsei de discernământ – se pot apuca de mici de fumat, pot începe relaŃii sexuale timpurii şi frecvent de tip aberant sau pot consuma droguri (imitând comportamentul unor „copii mai mari”). Pot exista şi tulburări comportamentale mai uşoare de tipul irascibilităŃii sau ineficienŃei şcolare (eşec şcolar). Personalitatea deficientului mintal poartă amprenta caracteristicilor funcŃiilor şi proceselor psihice descrise anterior, fiind accentuat caracterul imatur al acesteia, predominând forme disarmonice ce implică manifestări comportamentale instabile, de genul: frică nejustificată, antipatie sau simpatie nemotivate, nervozitate, iritabilitate, pasivitate, crize de furie, labilitate afectivă etc. Putem spune aşadar, că personalitatea deficientului mintal este un sistem decompensat (C. Păunescu, I. Muşu, 1997). Copilul deficient, la fel cu cel normal, se găseşte în permanenŃă sub presiunea (uneori foarte crescută) a unui sistem de solicitare, presiune care intră în consonanŃă sau în conflict cu eu-l şi cu personalitatea sa la diferite niveluri, activitatea intelectuală a deficientului mintal fiind permanent într-un raport de contrarietate cu sistemul de solicitare.
20

Simtomatologia intelectuală şi psihică a deficientului mintal prezintă o mare varietate de forme şi intensităŃi, încât decompensarea nu apare doar ca o formă simplă de denivelare eu – lume (J. Nuttin), ci este o tulburare profundă. Deficientul mintal este obligat sub acŃiunea sistemului de solicitare, să se „decidă” pentru un comportament similar modelului personalităŃii normale, el neputând însă să realizeze acest lucru decât sub influenŃă educaŃională adecvată. Cu alte cuvinte, deficientul mintal este într-o competiŃie permanentă cu un model pe care nu-l va putea realiza niciodată. Dacă forŃa de structurare şi de echilibru a factorilor organizaŃionali ai structurii mintale pe care se bazează personalitatea în general prezintă unele „puncte” conflictuale, starea sistemului fiind totuşi echilibrată, în schimb personalitatea decompensată (a deficientului mintal) este o structură bazată pe o organizare mintală în care factorii de perturbare sunt dominanŃi şi stabilizaŃi, ei fiind definitorii. 1.3. Etiologia deficienŃei mintale Etiologia (gr.„Aitia” = „cauză”, „Logos” = ştiinŃă”) reprezintă o disciplină care studiază cauzele unui fenomen (în speŃă, maladii), dezvăluind originile şi evoluŃia sa. Etiologia handicapului mintal constă în aceste stări de deficienŃă şi/sau incapacitate mintală, care determină scăderea randamentului intelectual şi adaptiv în cauză sub nivelul cerinŃelor minime ale contextului social dat. Se pune atunci întrebarea: în ce constă etiologia deficienŃei mintale? ToŃi specialiştii care, sub un aspect sau altul, au abordat această problemă subliniază, în primul rând, caracterul complex şi variat al etiologiei deficienŃei mintale. Factorii cauzali fundamentali se situează, însă, în acele sectoare de bază, care determină, în general, evoluŃia socioumană a oricărui individ: – zestrea genetică a individului (ereditatea), adică ceea ce el a moştenit de la predecesori; – mediul şi influenŃele educative, adică ceea ce el dobândeşte în interacŃiunea multiplă dintre organismul propriu posesor al zestrei genetice şi condiŃiile de existenŃă biologică şi socială.
21

: J. aptă. după criteriul localizării factorului patogen în interiorul sau în afara individului. De Ajuriaguerra) consideră această sistematizare pasibilă de confuzii terminologice. Muşu (1997) arată că există numeroase sistematizări ale factorilor – cauză. epidemiologică. Luând în considerare criteriile de natură medicală. 22 . care include majoritatea deficienŃilor mintal lejer şi de gravitate medie. psihologică. b) factori ecologici. Aceştia din urmă. Tot pe baza cunoaşterii temeinice a fenomenelor la care ne referim şi în condiŃiile unui consult de specialitate a celor în cauză. Etiologia stărilor de handicap mintal se referă la problema mutaŃiilor genetice şi a aberaŃiilor cromozomiale care stau la baza unor sindroame specifice ale deficienŃei mintale. inclusiv în dezvoltarea intelectuală a anumitor copii. agentul patogen fiind un mozaic de factori. c) factori psihosociali. să-şi aducă o contribuŃie majoră la prevenirea unor mutaŃii negative şi aberaŃii cromozomiale generatoare de deviaŃii. a) Factorii genetici sunt împărŃiŃi la rândul lor în factori genetici specifici şi factori genetici nespecifici (poligenici). Păunescu şi I.Cauzele care stau la baza apariŃiei deficienŃei mintale sunt extrem de variate. Muşu (1997). prin interacŃiunea întâmplătoare dintre organism şi mediu. genetică în clasificarea cauzelor deficienŃei mintale. Prin cunoaşterea aprofundată a acestor fenomene sau a altora cu efecte similare asupra dezvoltării. MutaŃiile genetice şi aberaŃiile cromozomiale se pot produce spontan. devine posibil sfatul genetic. psihologi) tinerilor aflaŃi în preajma momentului de a-şi întemeia o familie. genetici). asemenea fenomene pot avea loc sub influenŃa unor radiaŃii – naturale sau produse de om – sau sub influenŃa altor factori. imposibil de individualizat clinic sau genetic. Păunescu şi I. C. autorii desprinzând trei mari categorii (grupe) de factori cauzali ai handicapului mintal: a) factori biologici (ereditari. oferit de specialişti (medici. se deschide calea controlului lor într-un context de inginerie genetică. Cea mai frecventă clasificare este cea care împarte cauzele deficienŃei mintale în endogene şi exogene. în viitor. formează grupa cazurilor „aclinice” sau endogene (debilitatea endogenă subculturală sau familială). Însă mulŃi autori (ex. De exemplu. O clasificare a cauzelor deficienŃei mintale mai aproape de realitate este realizată de C.

− disendocriniile (care determină apariŃia cretinismului endemic. sindromului Hunter etc. b) Factorii ecologici sunt factori extrinseci. sindromul Apertt). Dintre factorii prenatali care cauzează deficienŃă mintală amintim: • factori infecŃioşi şi parazitari (rubeolă. hipotiroidismul etc.EvidenŃiind această categorie de cauze se pun în lumină corelaŃiile dintre coeficientul de inteligenŃă al deficientului mintal şi cel al rudelor sale. • factorii stresanŃi şi oboseala exagerată a gravidei. cu alcool. malnutriŃii etc. • icterul nuclear. • iradierea fătului. • lezarea sistemului nervos central al fătului ca urmare a unor traumatisme cranio-cerebrale contactate (cauzate de traumatismele fizice ale gravidei). toxoplasmă provocată de un parazit care depăşeşte bariera fetoplocentară. − anomaliile craniene familiale (microcefalia.). cum ar fi: − aberaŃiile cromozomiale (care stau la baza sindroamelor Turner. gripe repetate). sifilis. în funcŃie de momentul (perioada) când acŃionează: factori prenatali (în timpul sarcinii).). factori perinatali (în timpul naşterii) şi factori postnatali (după naştere. provocând carenŃe alimentare. mai ales în primii 3 ani de viaŃă ai copilului).). − dismetaboliile (ce determină sindroame de genul idioŃiei amaurotice. • factori toxici – de natură exogenă (substanŃe chimice administrate mamei. − ectodermozele congenitale (care duc la apariŃia sindromului Sturge Weber etc. Factorii genetici specifici determină sindroame numeroase. însă rare. fiind la rândul lor de trei feluri.). Klinefelter. Down etc. utilizarea de medicamente cu acŃiune teratogenă). • factori de natură socio-economică (prin neasigurarea alimentaŃiei suficiente şi adecvate.). intoxicaŃii alimentare. 23 . intoxicaŃii profesionale acute sau cronice. • factori umorali (incompatibilitate sanguină a factorului Rh între mamă şi copil).

c) Din categoria cauzelor psihosociale ale deficienŃei mintale enumerăm: • un mediu familial nefavorabil (ostil. • mărimea familiei (existând o mare probabilitate să apară cazuri de deficienŃă mintală în familiile cu mulŃi copii). • asfixia fătului prin strangulare cu cordonul ombilical (asfixia albă şi asfixia albastră).• hemoragiile gravidei (mai ales în primele două luni de sarcină). ● intoxicaŃiile (cu plumb. agresiv sau indiferent-pasiv). este constituit din totalitatea elementelor cu care individul interacŃionează. • hemoragiile puternice. ● bolile primei copilării (netratate corespunzător sau la timp – rujeola. • tipul mediului de apartenenŃă (există studii care arată că incidenŃa fenomenului deficienŃei mintale este mai mare în mediul rural decât în cel urban). Factorii perinatali (neonatali) sunt reprezentaŃi de: • traumatisme cerebrale ale fătului (prin intervenŃii obstretice neadecvate. căderi). când se produce fenomenul de hipoxie. CO. ● infecŃiile nutritive ale copilului. Factorii postnatali care acŃionează în primii ani de viaŃă ai copilului (mai ales în primii 3 ani) sunt: ● bolile infecŃioase grave de tipul meningitei sau encefalitei. rubeola etc. • condiŃiile socio-economice defavorabile. • tentativele de avort.). alcool). • hipoglicemiile. • îngrijirea perinatală deficitară a nou-născutului. ● traumatismele cranio-cerebrale postnatale cauzate de accidente (lovituri. fapt ce afectează dezvoltarea sa psihică ulterioară).5 kilograme). direct sau 24 . Mediul. agresive – forceps). ca factor al dezvoltării umane. • prematuritatea nou-născutului (născut înainte de termen – sub 9 luni sau subponderal – sub 2. ● vaccinurile nefăcute la timp sau nefăcute deloc. • carenŃe educative şi afective accentuate (copilul fiind privat mai ales din punct de vedere afectiv.

în plan verbal – prin cuvintele adresate copilului din primele zile. prin dirijarea verbală a activităŃii copilului etc. ea fiind. pe parcursul dezvoltării sale.indirect. O asemenea situaŃie. În astfel de situaŃii.. în anturajul copilului apar – şi trebuie să apară. de regulă. iar. Este foarte important de ştiut că o intervenŃie timpurie. Mama este prezentă în viaŃa copilului şi indirect. dezvoltarea lor fiind distorsionată şi evoluând într-o direcŃie. Şi chiar dacă. prin conversaŃie concretă. poate determina revenirea spre o stare obişnuită şi spre o adaptare eficientă a copiilor cu abateri iniŃiale de la traseul normal al acestui proces. frecvent. prin tonalitatea caldă a vocii. ostil. în acest proces. când un eventual potenŃial ereditar pozitiv nu este valorificat la nivelul său real. o întâlnim. prin participarea nemijlocită la jocurile de mişcare ale copilului etc. prin povestirea unor istorioare accesibile. când mediul reprezintă o frână sau un blocaj în calea dezvoltării. contact care. poate fi în egală măsură o şansă a dezvoltării (un mediu favorabil). catalizator. ca factor central. al mediului familial. în primul rând ale mediului sociofamilial. trebuie să se realizeze în multiple planuri: în plan fizic – prin luarea copilului în braŃe. personajul central în jurul căruia se clădesc relaŃiile de familie. în plan afectiv – prin răspuns la surâsul şi zâmbetele copilului. Un rol hotărâtor în procesul dezvoltării timpurii a copilului revine contactului permanent dintre acesta şi mama sa. prin manifestarea corespunzătoare la adresa copilului a celor mai variate emoŃii şi sentimente. copilul rămânând mult în urma parametrilor obişnuiŃi ai dezvoltării pentru vârsta dată. dar şi o frână sau chiar un blocaj al dezvoltării (un mediu substimulativ.. în sensul normalizării condiŃiilor de mediu. în cazul copiilor cu pseudodeficienŃă mintală. mai târziu. prin răspunsuri la numeroasele întrebări puse de copil. prin hrănirea la sân. mai mult sau mai puŃin apropiată de cea pe care o determină o ereditare tarată şi/sau o afectare patologică a sistemului nervos central. datorită limitelor pe care le impune un mediu familial şi/sau instituŃional viciat – generator de stres şi frustrări afective permanente – copiii respectivi nu-şi valorifică suficient un posibil genotip favorabil. prin învăŃarea unor poezioare simple. insecurizant sau alienant). acŃiunea mediului. Deşi apare ca principal furnizor al materialului ce stimulează potenŃialul ereditar. 25 . pe ansamblu aleatoare. prin sprijinirea la primii paşi şi conducerea de mână. pentru a fi eficient.

ea reprezentând elementul activ. chiar dacă cu trecerea primilor ani se produce o anumită îndepărtare (pur fizică). fie din motive subiective – abandon. bunicii. educaŃia nu poate fi izolată de condiŃiile de mediu. O educaŃie precară – înŃelegând prin aceasta şi o instruire prost concepută – poate perturba activitatea psihică. lipsa influenŃelor pozitive exercitate de mamă va duce. În cazul în care unii copii cu deficienŃe. inclusiv cu deficienŃe mintale accentuate. surse complementare (dacă nu chiar determinante) de handicapare. în primele zile. inevitabil. datorită unor afecŃiuni suferite în perioada prenatală. un echilibru afectiv. dar şi prin tot ce-l înconjoară pe copil. în momentul naşterii sau în primii ani de viaŃă. Patul în care doarme copilul. care dinamizează. sunt internaŃi de timpuriu într-o unitate specializată de asistenŃă şi educaŃie terapeutică. fraŃii şi surorile. casa părintească. împrejurimile acesteia. ea conducându-l la grădiniŃă sau. nu numai prin sine. când. în prim plan şi în contact direct cu copilul pe tot parcursul dezvoltării acestuia. la un moment dat. indiferenŃa mamei. suprasolicitarea acesteia în activităŃi profesionale sau de alt gen – poate avea consecinŃe nefaste asupra dezvoltării copilului în continuare. organizează şi orientează acŃiunea mediului asupra individului în cauză. Privarea copilului de contactul sistematic cu mama sa. Prin prezenŃa sa directă. ea îngrijindu-l când este bolnav. la accentuarea manifestărilor negative specifice deficienŃei respective. Cu alte cuvinte. adesea. Aceasta mai ales atunci. Cel de al treilea factor care influenŃează dezvoltarea este educaŃia. mama este cea care asigură copilului un sentiment de securitate. fie din motive obiective – deces. 26 . la şcoală etc. educaŃia precară. mult timp persoana mamei rămâne totuşi centrală. mai ales tatăl. instrucŃia concepută în afara dezideratului şi a individualizării pot deveni.în perspectiva unei dezvoltări normale – o serie de alte persoane. În mod obişnuit. camera sa. mama revine. Alte cauze ale deficienŃei mintale sunt reprezentate de vârsta prea fragedă sau prea înaintată a părinŃilor şi de scăderea funcŃiei de procreaŃie a tatălui. Practic. despărŃire forŃată. copilul este expus pericolului unei dezvoltări anormale. primele deplasări mai îndepărtate şi multe altele sunt toate strâns legate de prezenŃa mamei.

a. educabili. Muşu. cu un IQ sub 20. Proba şcolară rămâne până-n zilele noastre un criteriu de selecŃie şi triere pentru învăŃământul special a subiecŃilor (copiilor) suspectaŃi de deficienŃă mintală. profesional. E. Dupré.4. unii autori bazându-se în definiŃie pe deficitul intelectual (deficit de bază). Putem conchide (C. 1997) că debilii mintal formează grupa de deficienŃă mintală uşoară. după E. recuperabili pe plan şcolar. Termenul însă nu are acelaşi conŃinut în toate Ńările. Tipologia handicapului mintal Putem împărŃi tipurile de handicap mintal. fiind întâlnită şi sub titulatura de debilitate intelectuală sau întârziere mintală uşoară (OMS. cu un IQ între 50 – 70/80. cu un IQ între 20 – 50. iar alŃi autori presupun că deficitul de bază şi organizarea psihologică a debilului sunt consecinŃele unei dezordini relaŃionale precoce. de gradul I. – handicapul mintal profund (deficienŃa mintală de gradul al III-lea sau idioŃia). DeficienŃa mintală moderată (de gradul I) – debilitatea mintală Este cea mai frecventă formă de handicap mintal. termenul este echivalent cu insuficienŃa mintală (vârsta mintală de 8 – 12 ani). imbecilitate. Astfel. Debilitatea mintală este definită diferit. În Germania. cu un coeficient de inteligenŃă între 50 – 70/80. în funcŃie de IQ (CI – coeficient de inteligenŃă) în: – intelect de limită sau liminar. debilitate mintală.1.). sau imbecilitatea ). alŃii pe deficitul psihosocial (care poate sau nu să fie implicat în deficitul de bază). Séguin este cel care a introdus acest termen pentru a-l deosebi de idiot şi de fenomenul de demenŃă. – handicapul mintal sever (deficienŃa mintală de gradul al II-lea. I. 27 . educaŃiei şi exigenŃelor societăŃii. debilitatea mintală include toate formele de arieraŃie mintală: idioŃie. – debilitatea mintală (handicap mintal uşor sau deficienŃă mintală moderată. perfectibili. adaptabili pe planul instrucŃiei. Păunescu. social. DSM IV). cu un IQ care variază între 80 – 90 şi marchează graniŃa dintre normalitate şi handicap.

debilii mintal ajung să-şi însuşească deprinderile de scriscitit. pot manifesta o memorie excelentă (în speŃă mecanică). sau pot trece neobservaŃi. întrucât pot avea un comportament docil. un debil cu vârstă mintală de 10 ani este diferit de un copil normal de 10 ani chiar dacă ei au un nivel mintal identic). naivitatea. capacitatea de adaptare la condiŃiile de viaŃă şi de muncă ale acestora depinzând de experienŃa lor în primii ani de viaŃă. Gândirea presupune inerŃie în rezolvarea de probleme (acestea neputând fi rezolvate pe căi originale. Se poate întâmpla. dar. debilul mintal se caracterizează şi printr-un deficit de atenŃie. existând serioase deficienŃe pe linia înregistrării logice a informaŃiilor şi a sesizării cauzalităŃii fenomenelor. Cu un slab activism în faŃa sarcinilor pe care le are de rezolvat şi cu o motivaŃie deficitară. influenŃabilitatea (sunt uşor de angrenat în acte ilegale).. noi). de 28 . Trăsături definitorii pentru debilitate sunt: inadaptarea socială. Însă trebuie bine înŃeles faptul că dezvoltarea mintală maximă la care poate ajunge un debil mintal nu este echivalentă cu aceeaşi vârstă mintală a unui copil normal (de ex. printr-o sărăcie a reprezentărilor şi lipsă de detalii. fără însă să atingă nivelul gândirii formale. Debilii mintal sunt greu de depistat. pe ansamblu. fiind şterşi în comportament. Debilului mintal îi sunt afectate operaŃiile gândirii (maximum de performanŃă fiind reprezentat de stadiul operaŃiilor concrete în dezvoltarea intelectului). Totuşi. întrucât este incapabil să prevadă implicaŃiile (consecinŃele) acŃiunilor sale. ca debilii mintal de acelaşi nivel intelectual (stabilit pe baza IQ) să aibă o dezvoltare şcolară. nivelul dezvoltării psihice şi al adaptării lor rămâne limitat.Debilul mintal se caracterizează printr-o insuficienŃă a dezvoltării intelectuale. o fluenŃă verbală bună. profesională şi socială diferite. care-i lasă posibilitatea să ajungă la autonomie socială. lipsa de discernământ (distincŃie între bine şi rău). de operare elementară în plan mintal. infantilism în planul afectivităŃii şi instabilitate relaŃională. cu superficialitate în emiterea judecăŃilor de valoare. iar memoria se dovedeşte fundamental mecanică. de asemenea. timizi. lipsa (sau diminuarea) motivaŃiei de a avea grijă de propria persoană. de calcul aritmetic. Ei pot achiziŃiona unele cunoştinŃe în activitate şi în viaŃa socială. fără a-şi putea asuma total responsabilitatea faptelor sale.

Debilii mintal uşor sunt sugestionabili. dar putând ajunge şi buni executanŃi în profesii nu foarte complicate. ● criteriul determinării în timp – avem: debilitate primară şi secundară. Debilitatea uşoară se caracterizează printr-un IQ între 50 – 85. Ei se împart în două categorii: unii la care există o reală debilitate şi alŃii la care debilitatea este uşoară. mijlocie. de atitudinea familiei. severă. au anumite anormalităŃi fizice care afectează coordonarea mişcărilor sau comportamentul. Werner). Debilitatea severă cu un IQ între 20 – 35 nu depăşeşte nivelul intelectual de 3 – 5 ani. funcŃională (cauza fiind subnutriŃia) sau culturală (întârzierea fiind în planul achiziŃionării informaŃiilor şi posibil de depăşit). Debilitatea profundă presupune un IQ sub 20 şi este cea mai dramatică formă de deficienŃă mintală. întrucât ei învaŃă să vorbească foarte greu. Strauss şi N. are defecte fizice şi este foarte dependent de prezenŃa cuiva din anturajul său. după: ● gradul gravităŃii insuficienŃei mintale – distingem debilitatea mintală: profundă. A. lejeră (criteriu ce include în debilitatea mintală şi celelalte forme ale deficienŃei mintale). cu caracter accentuat repetitiv. ● factori cauzali s-au evidenŃiat: debilitatea exogenă (dobândită) şi debilitatea endogenă (înnăscută). 29 . putând fi repede recrutaŃi în grupuri delincvente.tratamentul administrat. nedând posibilitatea nici măcar învăŃării de mişcări simple şi necesitând o supraveghere şi o îngrijire permanente din partea celorlalŃi. ● mecanismele de producere – diferenŃiem: debilitate patologică şi debilitate normală. făcând faŃă exigenŃelor şcolare obişnuite până la vârsta de 10 ani. (A. Copiii cu această formă de debilitate sunt educabili. Debilitatea moderată se exprimă printr-un IQ de 35 – 50 şi un nivel mintal de 5 – 7 ani la vârsta adultă. stabilesc cu dificultate relaŃii sociale. de eşecurile din primii ani din viaŃă. a şcolii. Astfel. Depistarea copiilor cu această formă de deficienŃă mintală se face uşor. Debilitatea mintală se poate prezenta sub mai multe forme în funcŃie de mai multe criterii luate în clasificare. sunt dependenŃi de o persoană din anturaj. Un astfel de copil învaŃă să vorbească la un nivel foarte simplu.

excitat. la care tulburările intelectuale sunt asociate cu cele afective. de exemplu. fiecare formă având anumite trăsături specifice. fiind posibilă educarea. Doll adăuga dificultăŃi de limbaj. Simon.. pervertit sau pervers. prostul. emotiv şi hipermotor. Astfel. instabilitate a dispoziŃiei. dar un nivel intelectual superior primilor. Debilitatea endogenă include acele debilităŃi considerate „normale”. sugestibilitate. incoerenŃă. în timp ce debilitatea exogenă se referă (după A. Formele de debilitate mintală primară şi secundară au la bază criteriul apariŃiei în timp. mai multe forme de manifestare a debilităŃii dizarmonice: debil instabil. Debilul armonic (Th. la care insuficienŃa intelectuală este primordială şi debilul dizarmonic. Vermeylen. de auz. în timp ce debilul dizarmonic emotiv se evidenŃiază printr-o instabilitate afectivă mai pronunŃată. deficit vizual.înnăscute. A. Asemenea debili mintal sunt caracterizaŃi prin hiperactivitate. debilul epileptoid. agitaŃie.O altă clasificare a debilităŃii presupune împărŃirea ei în exogenă şi endogenă. în timp ce leneşul 30 . Există. docilităŃii. după Simon şi G. labilitate. în timp ce forma secundară înscrie acele cazuri determinate de anomalii de dezvoltare sau de accidente şi boli. la care E. debilul dizarmonic instabil se caracterizează prin incapacitatea de concentrare. Astfel. manierism. adaptabilităŃii. apaticul. o aparentă uşurinŃă verbală. Vermeylen) – sinonim cu „debilul ponderat” sau „utilizabil” sau „simplu pasiv” – marchează cazurile la care deficitul intelectual constituie elementul fundamental. Prostul – „debilitatea mintală camuflată” – se caracterizează printr-o bună capacitate mnezică. pasivităŃii. G. Debilul dizarmonic – sau „debilul complet” – se caracterizează prin preponderenŃa tulburărilor de comportament şi a celor afective la care se pot adăuga şi tulburări în plan psihomotor. inconştienŃă etc. conceptual şi comportamental. din punct de vedere clinic se pot distinge două forme mari: debilul armonic. Strauss) la acei copii care au suferit înainte sau în timpul naşterii de o infecŃie a sistemului nervos central cu consecinŃe negative în plan perceptiv. agresivitate. anxietate. lateralitate de ritm. debilitatea primară include toate cazurile care au drept cauză o transmisie familială. randament şcolar mediocru. Alături de aceste forme de debilitate mintală. Acest deficit este posibil de compensat datorită calităŃilor afective.

În urma unor influenŃe medico-pedagogice. acesta va fi instituŃionalizat. în condiŃii de plasare în instituŃii de asistenŃă şi protecŃie psihopedagogică de tip cămine-şcoală. nefiind necesară o asistenŃă permanentă. imbecilul fiind capabil de adaptabilitate la activităŃi simple. dar o fac la nivelul silabelor şi al cuvintelor. situată între nivelul deficienŃei profunde şi cel al debilităŃii mintale.(alt tip de debilitate dizarmonică) manifestă indolenŃă. Imbecilitatea. b. este instruibil până la un punct. de mediul de viaŃă şi de afectivitate. foc. rutiniere. Din punctul de vedere al capacităŃii. insuficiente însă pentru o şcolarizare corespunzătoare şi pentru realizarea independentă a unei activităŃi. în timp ce vârsta mintală atinsă de un imbecil se situează în intervalul 3 – 7 ani. fără a putea însă achiziŃiona conceptul de număr şi a-şi forma o reprezentare clară despre numere şi componenŃa lor. Viitorul social al acestui deficient mintal depinde. Este capabil să se apere împotriva pericolelor obişnuite (apă. dar cu o capacitate normală de autoprotecŃie. imbecilul este o persoană incapabilă de a se întreŃine singură. dificultăŃi stradale). incapacitate decizională (lenea fiind din naştere sau ocazională). reprezentând un procent de 18 – 20% din totalul deficienŃilor mintal. constă în incapacitatea de a utiliza şi înŃelege limbajul scris-citit (fără ca acest lucru să fie consecinŃa unei tulburări vizuale. în mare măsură. Această capacitate a imbecilului (de autoprotecŃie) îl deosebeşte. Imbecilul. lipsă de dinamism. el este în stare de unele calcule elementare. De asemenea.) şi de a avea grijă de propria-i întreŃinere. de idiot. Imbecilul stabil se va putea încadra într-o disciplină socială elementară. sau motrice etc. iar dacă vorbim de imbecilul cu manifestări psihopatice. DeficienŃa mintală severă (de gradul II) – imbecilitatea Imbecilitatea este cea de-a doua formă de deficienŃă mintală. capabil să achiziŃioneze un volum minim de cunoştinŃe. stare mintală deficitară ireversibilă. de fapt. Ritmul său de dezvoltare fizică şi psihică nu-i permite decât o adaptare socială relativă. Coeficientul de inteligenŃă asociat acestei forme de deficienŃă variază la diferiŃi autori între 20 – 55/60. auditive. imbecilii pot totuşi să ajungă să citească şi să scrie. 31 .

iar E. excitabili. adaptabili la procesul de instrucŃie. apaticilor. educaŃie. 32 . agitat. E. recuperabili din punct de vedere profesional şi social. După comportament. integrabili în comunitate în condiŃii protejate. S. incapabil de a sta locului. A. neliniştiŃi. absenŃa comunicării cu posibilităŃi de educare reduse. imbecilii prodigioşi (caracterizaŃi printr-o dizarmonie de dezvoltare intelectuală şi prezenŃa unei hipermnezii mecanice fantastice). capabil doar de automatisme şi de comportamente condiŃionate). clasificate în funcŃie de diferite criterii. educabili şi perfectibili. inofensiv. Există şi forme clinice aparte de imbecibilitate având la bază o etiologie necunoscută: arieraŃia autistică (deficit intelectual pronunŃat. vorbind fără întrerupere. Seguin împarte imbecilitatea în: superioară (debilitate profundă) şi inferioară.M. inhibaŃilor. Pevzner găseşte două grupe de imbecili: a nepăsătorilor. fără agresivitate manifestată. mai dramatică de deficienŃă mintală. previzibilă din copilărie. incapabil să vegheze asupra propriei sale siguranŃe în viaŃa cotidiană. fiind încadrată în grupa deficienŃelor mintale cu importante tulburări organo-vegetative. idioŃia se defineşte după criteriul capacităŃii de autoprotecŃie. DeficienŃa mintală profundă (de gradul al III-lea) – idioŃia IdioŃia reprezintă forma cea mai gravă. adică al capacităŃii de a răspunde de propria securitate în viaŃa de toate zilele. indiferenŃilor şi a doua.A. Există mai multe forme clinice de imbecilitate. mijlociu şi superior. După gradul de deficit. formată din cei dezinhibaŃi. Contemporan. activitate voluntară şi particularităŃile neurodinamicii. cu un anumit grad de relativitate însă.F. Idiotul nu este decât o persoană cu deficit mintal. În funcŃie de afectivitate. Tredgold susŃine o clasificare de tip binar: imbecil stabil (apatic) – liniştit. somnolenŃilor. c. Doll afirmă existenŃa a trei grade de imbecilitate: inferior. din fericire rar întâlnită (5% din totalul deficienŃilor mintal). cu o afecŃiune preponderent paternă şi imbecil instabil (excitat) – agresiv. agresivi.Sintetic. senzorio-motrice şi instinctive. putem spune că imbecilii formează acea grupă de deficienŃi mintal cu un IQ de 30-50.

acŃiunile sale sunt instinctive. pe fondul unui IQ situat sub 20. în funcŃie de variate criterii de clasificare. urechi malformate. idioŃia asociată cu întârziere în dezvoltarea cerebrală. fiind fixată la nivelul automatismelor. idioŃia asociată cu scleroză hipertrofică. idiotul cu această formă trăieşte foarte puŃin. Afectivitatea idiotului este puternic marcată de primitivism. frecvente anomalii dentare. dezordonate (fie de natură alimentară – ex. fiind posibil de plasat doar în condiŃii de muncă protejată. J. de Ajuriaguerra) există două tipuri mari de idioŃie: idioŃia completă şi idioŃia incompletă (parŃială). Seguin) există trei forme de idioŃie: idiotul a cărui comunicare se rezumă doar la cuvinte şi propoziŃii scurte. RezistenŃa la infecŃii a idiotului este extrem de scăzută şi de aceea mortalitatea în rândul acestor deficienŃi mintal este destul de frecventă. idiotul la care limbajul lipseşte total.Dezvoltarea intelectuală a idiotului se opreşte la un nivel inferior celui de 3 ani. impulsive. După criteriul gradului de gravitate (F. Cl. În general. După criteriul anatomic (Bourneville) se disting şapte tipuri de idioŃie: idioŃia cu microcefalie. rămânând la nivelul vârstei mintale de 1 an. FuncŃiile sale vegetative sunt 33 . Există forme clinice distincte ale idioŃiei. Kohler. astfel că şansele sale de a supravieŃui sunt reduse. idioŃia asociată cu scleroză atrofică. bulimie. Idiotul complet are afectată cronic o parte sau tot sistemul nervos. al comportamentelor instinctive. fără posibilităŃi de comunicare. cu tulburări neurologice serioase. idioŃia asociată cu agenezie cerebrală. Şi din punct de vedere somatic există în cazul acestei deficienŃe mintale anumite caracteristici: o stagnare a dezvoltării fizice. masturbaŃie). ale limbii sau ale craniului. al activităŃii rudimentare. fie de natură sexuală – ex. Voisin. reflexe. Idiotul este recuperabil doar într-un grad foarte mare de relativitate în plan profesional. frecvent acesta manifestând o afecŃiune narcisică pentru propriul corp. idioŃia mixodermatoasă. idiotul la care articularea se limitează la cuvinte monosilabice. IdioŃia completă este tipul de idioŃie rar întâlnită. După criteriul limbajului (E. idioŃia cu hidrocefalie. ci idioŃi. deşi unii autori consideră că nu există idioŃie. un „facies” aparte – frunte îngustă. ViaŃa sa este pur „vegetativă”.

echivalentă cu idioŃia incompletă. de relaŃii afective simple şi a unor posibilităŃi de dresaj.limitate la o lăcomie evidentă. imbecilitate şi idioŃie). dând posibilitatea achiziŃiei unui număr de mecanisme motorii elementare. cu tendinŃe distructive de autorănire. printr-o vârstă mintală de trei ani şi deficite senzoriale destul de accentuate. nu distinge ce este şi ce nu este comestibil. foarte rar agitat sau turbulent. PosibilităŃile de comunicare ale idiotului incomplet sunt reprezentate de cuvinte de tip monosilabic. PercepŃiile lui sunt slab dezvoltate. această formă de idioŃie este una cu un oarecare grad de dezvoltare. De asemenea. 2 ani şi jumătate la 10 ani. există şi o formă de handicap mintal care acoperă zona de graniŃă dintre normal şi patologic şi este reprezentată de handicapul de intelect liminar. decalaj care va creşte treptat până la 5 ani 34 . balansări ale trunchiului sau ale capului. În plus. memoria îi este relativ dezvoltată la nivelul recunoaşterii obiectelor şi a persoanelor din jur. Spre deosebire de idiotul complet. relativ maniabil şi idiotul excitabil. În general. automutilare. în funcŃie de criteriul afectiv: idiot apatic. cu tremurături. Idiotul incomplet (parŃial) se caracterizează prin afectarea parŃială a sistemului nervos. din această cauză apărând frecvent fenomene de diaree sau de ocluzii intestinale. placid. d. sugere de degete etc. Ajuriaguerra distinge alte două tipuri de idioŃie: idioŃia automatico-reflexă – la nivel neo-natal. acest idiot este inert. a unor date concrete şi simple referitoare la experienŃa sa de viaŃă. deşi prezintă tendinŃe primitive de foame şi de sete. Acelaşi autor împarte idioŃia în mai multe tipuri. el având dificultăŃi de înŃelegere chiar şi a comenzilor simple. stereotipe. Mişcările idiotului incomplet sunt anormale. planul motric este grav afectat în această formă de deficienŃă mintală: paralizii ale membrelor inferioare. mâncând orice îi apare în cale. Această formă de deficienŃă mintală se întâlneşte când vorbim despre un decalaj între vârsta mintală şi vârsta cronologică de 2 ani. corespunzătoare idioŃiei complete şi idioŃia cu un anumit grad de dezvoltare. Handicapul de intelect liminar (de limită) În afara celor trei forme clinice ale deficienŃei mintale descrise anterior (debilitate. ritmice. indiferent. cu sau fără perturbarea gustului. După posibilităŃile de dezvoltare. anchilozări etc.

1. Complexitatea sindromului de deficienŃă mintală caracterizat prin nedezvoltarea. oprirea sau perturbarea dezvoltării mintale. copilul cu acest tip de deficienŃă este subdezvoltat atât ponderal. aceşti copii pot abandona brusc o activitate (aparent fără un motiv anume). tulburări de echilibru. Caracteristic pentru handicapul liminar este plafonarea intelectuală la vârsta de 10-12 ani (nivelul clasei a V-a). în special a funcŃiilor cognitive. Diagnosticul diferenŃial Până în prezent. ea constituind doar un indicator ce oferă posibilitatea unei cuantificări). cu o teamă de eşec constantă. copiii cu handicap liminar au anumite caracteristici definitorii: în condiŃii de sarcini şcolare dau răspunsuri inegale (când corecte. Labili emoŃional. când incorecte). impune necesitatea stabilirii diagnosticului diferenŃial sub multiple aspecte. Din punct de vedere psihopatologic.la 15 ani. dincolo de care însă se lovesc de insucces şcolar. consecinŃă a unor cauze endocongenitale sau apărute în cursul primei copilării. Din punct de vedere somatic. având frecvent semne de rahitism şi anemie. solicită timp pentru a răspunde unei întrebări. dificultăŃi în discriminarea deficienŃei mintale veritabile de cea aparentă. formulează un răspuns în etape (având nevoie de ajutor. În planul lexicografic pot întâmpina dificultăŃi.5. aşa cum şi în plan relaŃional există unele greutăŃi. fără a fi stăpâni pe ei înşişi. din cauza anxietăŃii puternice şi a nesiguranŃei care îi caracterizează. întrucât starea de deficienŃă mintală este dificil de diagnosticat din cauza unui complex de factori: mijloacele de diagnosticare sunt insuficient de perfecŃionate. fenomene hipoacuzice etc. de întrebări suplimentare şi de o atitudine încurajatoare din partea învăŃătoarei în acest sens). consecinŃa unor deficite informaŃionale şi a faptului că se raportează la nivelul de exigenŃă sau la gradul de toleranŃă impus de mediul social. 35 . modificarea psihometriei (care nu este suficientă pentru a stabili cu certitudine starea de deficienŃă. În plan neurologic pot exista tulburări motorii de tip paralitic. Diagnosticarea deficienŃei mintale. atât pe plan naŃional cât şi internaŃional nu există criterii unice pentru diagnosticare. cât şi statural. Ei sunt capabili să rezolve probleme cu un anumit grad de dificultate (complexitate).

36 . Criteriul psihometric şi cel şcolar pot constitui doi indicatori care duc la precizarea diagnosticului diferenŃial în funcŃie de anumiŃi parametri: capacitatea de adaptare la grupul social de diverse densităŃi. Gorgos (1991). – întârzierea mintală (pedagogică şcolară). aidoma deficientului mintal). – psihozele cu evoluŃie defectuală (autism infantil). pot depăşi plafonul cognitiv iniŃial). dar neinstruite (care supuse instruirii. traumatice etc.a) Diagnosticul diferenŃial în cadrul sindromului de deficienŃă mintală Formele clinice ale sindromului de deficienŃă mintală sunt extrem de multiple. – tulburările de dezvoltare a personalităŃii. c) Diagnosticul diferenŃial în raport cu fenomenologia psihopatologică Această problemă continuă să fie controversată. profundă. în care dezvoltarea psihică este normală până la data îmbolnăvirii (afecŃiuni toxice. – stările de întârziere mintală determinate de unele deficite senzoriale (de văz sau de auz). medie. deficienŃa mintală trebuie diferenŃiată de: – persoanele cu dezvoltare psihică normală. neurologic. Se disting. în funcŃie de gravitate: lejeră. apar confuzii cu implicaŃii privind prognoza şi depistarea posibilităŃilor de perfectibilitate. carenŃe educative etc. b) Diagnosticul diferenŃial faŃă de stările cu simptomatologie apropiată Frecvent. de modul de organizare a personalităŃii. cauzată de carenŃe afective.). astfel. – alte stări deteriorate. diagnosticul diferenŃial al deficienŃei mintale se stabileşte cu: – stările deficiente de tip psihopatoid. ritmul de dezvoltare etc. După C. trei forme de deficienŃă mintală. de gravitatea deficienŃei. în funcŃie de natura etiologică. Din acest punct de vedere. psihopatologic. – pseudodebilitatea mintală (persoana are cunoştinŃe normale.. chiar tardive. mediu social deficitar. din cauza unor tablouri simptomatologice apropiate de cel al deficienŃei mintale. dar adaptarea socială este deficitară. Aşa se explică varietatea tabloului simptomatologic în domeniul somatic.

inoperantă în cazul deficienŃelor dobândite sau al celor în care e evident imposibilă refacerea. sexul său etc. epilepsia.6. reacŃiile nevrotice şi psihopatice. Metodologia utilizată în acest scop poate fi preponderent psihologică. Accentul pus pe una sau pe alta dintre cele trei componente trebuie să Ńină seama de: gravitatea handicapului. în valorificarea la maxim a posibilităŃilor individului handicapat. temporar sau definitiv. psihoterapie şi terapie ocupaŃională. reducând posibilităŃile de comunicare. 1. plecându-se de la premisa că aceasta s-a pierdut. rezultatele cele mai bune se obŃin prin combinarea celor trei forme. Scopul recuperării constă. Limite şi posibilităŃi în recuperare a handicapaŃilor mintal Termenul de „recuperare”. nivelul dezvoltării funcŃiilor neafectate. refacerea sau reconstituirea unei funcŃii umane. de posibilitatea suplinirii funcŃiilor deteriorate de către formaŃiunile sănătoase. Se urmăreşte astfel formarea unor abilităŃi şi comportamente care să-i permită handicapatului o integrare în viaŃa profesională şi socială. ca urmare a unor leziuni organice sau funcŃionale ale creierului. Principalele forme de recuperare sunt realizate prin: învăŃare. are în esenŃă. Ńinând cont de 37 . trebuie făcută o distincŃie între deficienŃă mintală şi alte forme psihopatologice: demenŃa precoce (care presupune regresia funcŃiilor deja elaborate). specific României. de vârsta cronologică şi mintală a subiectului. De asemenea. a unor boli mintale sau îmbătrânirii fiziologice).– deficite senzoriale primare care. deteriorarea mintală (un deficit mintal ireversibil. duc la întârziere mintală uşoară. secundară. evoluŃie. deşi e sesizabilă o anume încărcătură medicală şi socială (legată de moştenirea „recuperării” prin muncă). tulburări de comportament. funcŃiile psiho-fizice nealterate trebuind antrenate pentru a prelua activitatea funcŃiilor afectate. Recuperarea se referă la restabilirea. pedagogică sau medicală. astfel. a) Recuperarea prin învăŃare Este o metodă de intervenŃie recuperatorie cu atât mai eficientă cu cât începe într-o formă organizată de la vârsta preşcolară. adoptându-se astfel o acŃiune unitară concretizată în terapia complexă a recuperării. o semnificaŃie echivalentă. NoŃiunea pare. aşadar.

În acest tip de învăŃare. având drept obiectiv acumularea de informaŃii elementare. prin care handicapatul este orientat spre modele comportamentale concrete. empatia este fenomenul de bază în stabilirea relaŃiilor interpersonale. negativismul. 38 . pentru formarea unor atitudini favorabile învăŃării şi activităŃii. ea o depăşeşte pe aceasta. psihoterapia acŃionează pozitiv asupra personalităŃii individului deficient mintal. activând motivaŃia. însuşirea unui aparat conceptual. Utilă este folosirea de întăritori. laudă etc. adecvate handicapului mintal sunt psihoterapia sugestivă şi psihoterapia de relaxare. O altă formă de învăŃare utilizată în recuperarea deficienŃei mintale este învăŃarea socială. Deşi nu înlătură propriu-zis handicapul. poate contribui cu succes la refacerea psihică şi socială a handicapatului. Deşi psihoterapia de relaxare (ex: antrenamentul autogen Schultz) uzează de sugestie. Dintre formele psihoterapiei. influenŃabilitate şi dependenŃă al handicapatului mintal.). metodele verbale sunt esenŃiale. Acolo unde este posibil (în funcŃie de gravitatea deficienŃei mintale) se poate realiza şi învăŃarea de tip intelectual. stimulându-se capacitatea sa de imitare spontană. cât şi negativi (admonestarea. În acest context. forme ce trebuie însoŃite obligatoriu de învăŃarea morală şi învăŃarea motrică. urmărindu-se organizarea vieŃii voliŃionale şi direcŃionarea deficientului mintal spre dobândirea autocontrolului asupra funcŃiilor sale fiziologice. ea este destul de puŃin utilizată în unităŃile pentru handicapaŃi mintal. atât pozitivi (recompensa – materială sau de tip afectiv. pentru stimularea dorinŃei şi interesului deficientului mintal pentru viaŃa de colectiv. Ńinându-se seama de gradul crescut de sugestibilitate. Sugestia verbală pozitivă acŃionează astfel pentru ameliorarea – înlăturarea unor comportamente aberante (de tip deviant).specificul handicapului. înlăturând anxietatea. Formele de învăŃare eficiente în recuperarea handicapului mintal sunt cele de tip afectiv şi motivaŃional. devenind un energizator pentru subiect. În cazul formelor uşoare şi medii de deficienŃă mintală.). având o dublă acŃiune: atât asupra psihicului cât şi asupra fizicului. sancŃionarea verbală etc. a operării instrumentale. stările conflictuale. b) Recuperarea prin psihoterapie Deşi este o metodă de intervenŃie eficientă.

şi-a însuşit abilităŃi motorii şi dexterităŃi manuale. ci şi ocazii de formare şi dezvoltare a abilităŃilor motrice. formarea abilităŃilor de muncă (pentru anumite meserii). fiind necesară asigurarea bunei dispoziŃii şi a interesului constante ale handicapatului.. dacă şi-a format comportamente adecvate la situaŃie. nealterate. arterapia. care contribuie la integrarea lor într-o activitate cu caracter social. a posibilităŃilor de comunicare şi relaŃionare socială. dacă poate comunica oral şi în scris. c) Recuperare prin terapie ocupaŃională Poate fi utilizată cu succes în toate formele de handicap mintal. dintre formele de terapie ocupaŃională semnificative enumerând: ludoterapia. câştigarea unei autonomii personale. La copiii mai mari. În toate aceste tipuri de terapii trebuie să se pună accent pe compensare. BineînŃeles că nu trebuie ignorată adaptarea solicitărilor exterioare (ale jocului. dansterapia. dacă are format simŃul autocontrolului etc. practice sau a deprinderilor profesionale. dans. fapt care le face viabile doar în formele uşoare de deficienŃă mintală. prin care se pot atinge toate obiectivele propuse în recuperare: dobândirea deprinderilor de viaŃă cotidiană elementare. fiind capabilă să exercite o profesie. 39 . joc.Pentru succesul acestor tehnici de relaxare este necesar un anumit grad de înŃelegere şi de participare conştient-voluntară din partea handicapatului. în vederea integrării lor în colectiv şi în societate. pictură. Putem afirma că o intervenŃie de tip recuperativ în cazul unei deficienŃe mintale a avut succes dacă persoana cu handicap mintal a căpătat un anumit nivel de autonomie personală. stimulându-se funcŃiile senzoriale şi psihice normale. ergoterapia. Aceste metode de recuperare au „priză” la deficienŃii mintal din cauza interesului viu manifestat de mulŃi dintre ei pentru muzică. ale ocupaŃiei) la posibilităŃile subiectului. activităŃi care sunt nu numai momente de consumare a energiei. foarte eficientă este ergoterapia. Rezultate foarte bune în recuperarea deficientului mintal oferă terapia ludică (ludoterapia). confecŃionare de obiecte etc.

se constată imposibilitatea deficientului mintal de a structura un câmp de reprezentare pe bază de simboluri. heterocronie. Din punctul de vedere al afectivităŃii. deficienŃe de comunicare. Toate funcŃiile şi procesele psihice sunt afectate. La toate formele de deficienŃă mintală apar frecvent tulburări ale imaginaŃiei. În ceea ce priveşte planul reprezentării. Limbajul deficientului mintal poartă amprenta caracteristicilor de concretism. Cele mai frecvente manifestări ale tulburărilor limbajului pe fondul deficienŃei mintale sunt cele de tipul dislaliei. situativă. structurile specifice deficientului mintal sunt specifice psihopatologiei marginale. rigiditate şi inerŃie specifice nivelului gândirii. rigiditate psihică. sub forma minciunii şi a confabulaŃiei. Gândirea deficientului mintal cu gradul de debilitate este deficitară la nivelul proceselor superioare ale gândirii. fapt ce dovedeşte funcŃionalitatea slabă a structurii semiotice şi absenŃa. În ceea ce priveşte nivelul mnezic al deficitului mintal se poate afirma că. suplinind insuficienta dezvoltare a proceselor cognitive superioare. de existenŃa handicapului mintal. ceea ce determină perceperea globală a obiectului sau a imaginii acestuia în detrimentul sesizării elementelor componente. heterogenitate. putându-se evidenŃia anumite trăsături definitorii: gândire concretă. pe imitarea mecanică a acŃiunilor şi a limbajului celor din jur. grave). mergând până la absenŃa ei.REZUMAT DeficienŃa mintală se caracterizează în planul vieŃii psihice printr-o serie de trăsături generale specifice: vâscozitate genetică. în majoritatea cazurilor (exceptând deficienŃele severe. în planul senzorial-perceptiv. neproductivă. se remarcă dificultăŃi de analiză. rigiditate a conduitei. bazată pe clişee verbale. heterodezvoltare intelectuală. cât prin modalitatea organizării. dezordini intelectuale etc. aproape totală. într-un fel sau altul. Astfel. acesta nu este modificat în mod evident. intensitatea ei fiind invers proporŃională cu gradul de gravitate a handicapului. a limbajului interior. fiind uşor de depistat fenomene de emotivitate 40 . Memoria – în formele uşoare şi medii ale deficienŃei mintale – este considerată ca având funcŃie compensatorie. ImaginaŃia la toate formele de nedezvoltare cognitivă este săracă. AtenŃia deficientului mintal diferă de cea a normalului nu atât sub aspectul performanŃelor. lacune majore în achiziŃia conceptelor abstracte şi o slabă capacitate de discernământ. disgrafiei şi dislexiei.

controlul limitat al acestora. handicapul mintal profund (deficienŃa mintală de gradul al III-lea sau idioŃia). adaptabili pe planul instrucŃiei. caracterul exploziv şi haotic al reacŃiilor în plan afectiv. de puerilism şi infantilism afectiv. care determină scăderea randamentului intelectual şi adaptiv în cauză sub nivelul cerinŃelor minime ale contextului social dat. capacitatea redusă de concentrare a atenŃiei şi neputinŃa de a prevedea momentele mai importante ale activităŃii făcându-l pe deficientul mintal (în speŃă debilul mintal) să aibă dese insuccese. DiferenŃe sesizabile între normal şi deficientul mintal se observă şi dacă ne raportăm la planul motivaŃional. că personalitatea deficientului mintal este un sistem decompensat (C. Coeficientul 41 . viteza diminuată a mişcărilor. profesional. trebuinŃele momentane. imprecizia lor dublată de sincinezii.). Muşu. sau motrice etc. În ce priveşte tipologia handicapului mintal. Păunescu şi I. Aceste particularităŃi ale activităŃii psihice a deficientului mintal se corelează cu tulburările ce apar în sfera psihomotricităŃii. social. aşadar. autorii desprinzând trei mari categorii (grupe) de factori cauzali ai handicapului mintal: factori biologici (ereditari. recuperabili pe plan şcolar. perfectibili. I. de gradul I. există: intelect de limită sau liminar (la graniŃa dintre normalitate şi handicap). educabili. O clasificare a cauzelor deficienŃei mintale mai aproape de realitate este realizată de C. genetici). educaŃiei şi exigenŃelor societăŃii. Etiologia handicapului mintal constă în aceste stări de deficienŃă şi/sau incapacitate mintală. sentimente de inferioritate şi anxietate accentuate. cu un coeficient de inteligenŃă între 50 – 70/80. imitarea deficitară a mişcărilor cu reflectarea lor în oglindă care prelungesc timpul de formare a dexterităŃilor manuale şi care au semnificaŃie în deprinderile grafice. debilitatea mintală (handicap mintal uşor sau deficienŃă mintală moderată. Imbecilitatea. auditive.) şi de a avea grijă de propria-i întreŃinere. Putem spune. stare mintală deficitară ireversibilă. constă în incapacitatea de a utiliza şi înŃelege limbajul scriscitit (fără ca acest lucru să fie consecinŃa unei tulburări vizuale. factori ecologici. în funcŃie de IQ (CI – coeficient de inteligenŃă). Specifice pentru această deficienŃă sunt: timpul de reacŃie scăzut. Muşu (1997). Păunescu. 1997). factori psihosociali. Debilii mintal formează grupa de deficienŃă mintală uşoară.crescută. handicapul mintal sever (deficienŃa mintală de gradul al II-lea sau imbecilitatea). la deficientul mintal predominând interesele şi scopurile apropiate.

de gravitatea deficienŃei. consecinŃă a unor cauze endocongenitale sau apărute în cursul primei copilării. astfel. Idiotul nu este decât o persoană cu deficit mintal. Dezvoltarea intelectuală a idiotului se opreşte la un nivel inferior celui de 3 ani. Complexitatea sindromului de deficienŃă mintală caracterizat prin nedezvoltarea. decalaj care va creşte treptat până la 5 ani la 15 ani. Scopul recuperării constă aşadar în valorificarea la maxim a posibilităŃilor individului handicapat. impune necesitatea stabilirii diagnosticului diferenŃial sub multiple aspecte.de inteligenŃă asociat acestei forme de deficienŃă variază la diferiŃi autori între 20 – 55/60. de modul de organizare a personalităŃii). Vorbim despre diagnostic diferenŃial în cadrul sindromului de deficienŃă mintală (formele clinice ale sindromului de deficienŃă mintală sunt extrem de multiple. Se urmăreşte. funcŃiile psiho-fizice nealterate trebuind antrenate pentru a prelua activitatea funcŃiilor afectate. în special a funcŃiilor cognitive. Există şi o formă de handicap mintal care acoperă zona de graniŃă dintre normal şi patologic şi ea este reprezentată de handicapul de intelect liminar. când vorbim despre un decalaj între vârsta mintală şi vârsta cronologică de 2 ani. incapabil să vegheze asupra propriei sale siguranŃe în viaŃa cotidiană. IdioŃia se defineşte după criteriul capacităŃii de autoprotecŃie. în timp ce vârsta mintală atinsă de un imbecil se situează în intervalul 3-7 ani. Principalele forme de recuperare folosite în cazul handicapului mintal 42 . în funcŃie de natura etiologică. senzorio-motrice şi instinctive. adică al capacităŃii de a răspunde de propria securitate în viaŃa de toate zilele. oprirea sau perturbarea dezvoltării mintale. Metodologia utilizată în acest scop poate fi preponderent psihologică. plecându-se de la premisa că aceasta s-a pierdut. în raport cu fenomenologia psihopatologică etc. Recuperarea ca modalitate de intervenŃie se referă la restabilirea. refacerea sau reconstituirea unei funcŃii umane. formarea unor abilităŃi şi comportamente care să-i permită handicapatului o integrare în viaŃa profesională şi socială. pe fondul unui IQ situat sub 20. 2 ani şi jumătate la 10 ani. Caracteristic pentru handicapul liminar este plafonarea intelectuală la vârsta de 10-12 ani (nivelul clasei a V-a). fiind încadrată în grupa deficienŃelor mintale cu importante tulburări organo-vegetative. NoŃiunea pare astfel inoperantă în cazul deficienŃelor dobândite sau al celor în care e evident imposibilă refacerea. pedagogică sau medicală.

Este un proces psihologic. Recuperarea prin terapie ocupaŃională poate fi utilizată cu succes în toate formele de handicap mintal. Rezultate foarte bune în recuperarea deficientului mintal oferă terapia ludică (ludoterapia) prin care se pot atinge toate obiectivele propuse în recuperare: dobândirea deprinderilor de viaŃă cotidiană elementare. în vederea integrării lui în colectiv şi în societate. a posibilităŃilor de comunicare şi relaŃionare socială. dansterapia. bine adaptat la realitate (compensare senzorială = compensarea pierderii unui simŃ – ex.sunt realizate prin: învăŃare.Q. Se presupune că deficienŃa intelectuală începe sub 70.) = raportul dintre vârsta mintală (v. Conceptul îi aparŃine lui W. nealterate. c. adecvate handicapului mintal sunt psihoterapia sugestivă şi psihoterapia de relaxare. stimulându-se funcŃiile senzoriale şi psihice normale. iar inteligenŃa superioară deasupra unui IQ de 130. câştigarea unei autonomii personale. c. adesea inconştient. dacă poate comunica oral şi în scris. Putem afirma că o intervenŃie de tip recuperativ în cazul unei deficienŃe mintale a avut succes dacă persoana cu handicap mintal a căpătat un anumit nivel de autonomie personală. auz – prin dezvoltarea altui/ altor simŃuri – ex. CONCEPTE – CHEIE • Coeficient de inteligenŃă(I. Stern (1912) şi se bazează pe formula de calcul: IQ = v. ergoterapia. Dintre formele psihoterapiei. 43 . În toate aceste tipuri de terapii trebuie să se pună accent pe compensare. m.). X 100. fiind capabilă să exercite o profesie.) a unui copil (apreciată prin metoda testelor) şi vârsta sa reală. Ńinându-se seama de gradul crescut de sugestibilitate. tact). m / v. influenŃabilitate şi dependenŃă ale handicapatului mintal. cronologică (v. psihoterapie şi terapie ocupaŃională. dacă are format simŃul autocontrolului etc. valori valabile pentru persoanele care aparŃin aceluiaşi grup social care a furnizat eşantionul utilizat pentru etalonarea testelor. arterapia. formarea abilităŃilor de muncă (pentru anumite meserii). • Compensare = acŃiune de contrabalansare a unei deficienŃe. dacă şi-a format comportamente adecvate la situaŃie. care constă în a compensa un deficit (infirmitate). . văz.engl. real sau imaginar (presupus) printr-un comportament secundar. sub diferite forme: ludoterapia. şi-a însuşit abilităŃi motorii şi dexterităŃi manuale.

deficienŃii cu acest grad fiind recuperabili pe plan şcolar. decalaj care va creşte treptat până la 5 ani la 15 ani. în valorificarea la maxim a posibilităŃilor individului handicapat.) şi de a avea grijă de propria-i întreŃinere. se defineşte după criteriul capacităŃii de autoprotecŃie. social. afective. pe fondul unui IQ situat sub 20. în timp ce vârsta mintală atinsă de un imbecil se situează în intervalul 3 – 7 ani. adaptabili pe planul instrucŃiei. • Pseudodebilitate = termen aplicat unei categorii heterogene de cazuri (copii afectaŃi de masive carenŃe culturale. Scopul recuperării constă. refacerea sau reconstituirea unei funcŃii umane. Caracteristic pentru handicapul liminar este plafonarea intelectuală la vârsta de 10-12 ani (nivelul clasei a V-a). • Imbecilitate = stare mintală deficitară ireversibilă. instabilitate psihomotorie. educabili. 44 . fiind încadrată în grupa deficienŃelor mintale cu importante tulburări organo-vegetative.) care pot fi diagnosticaŃi ca debili mintal dacă se iau în considerare IQ şi performanŃele şcolare ale acestora. aşadar. lentoare patologică în gândire etc.• Debilitate mintală = formează grupa de deficienŃă mintală uşoară. • IdioŃie = deficienŃă mintală profundă. 2 ani şi jumătate la 10 ani. când vorbim despre un decalaj între vârsta mintală şi vârsta cronologică de 2 ani. plecându-se de la premisa că aceasta s-a pierdut. • Recuperare = modalitate de intervenŃie care se referă la restabilirea. incapabilă să vegheze asupra propriei sale siguranŃe în viaŃa cotidiană. constă în incapacitatea de a utiliza şi înŃelege limbajul scris-citit (fără ca acest lucru să fie consecinŃa unei tulburări vizuale. senzorio-motrice şi instinctive. perfectibili. faze pre şi post-critice epileptice. educaŃiei şi exigenŃelor societăŃii. adică al capacităŃii individului de a răspunde de propria securitate în viaŃa de toate zilele. dezvoltarea sa intelectuală oprindu-se la un nivel inferior celui de 3 ani. sau motrice etc. cu un coeficient de inteligenŃă între 50 – 70/80. funcŃiile psiho-fizice nealterate trebuind antrenate pentru a prelua activitatea funcŃiilor afectate. Idiotul nu este decât o persoană cu deficit mintal. profesional. • Intelect liminar = formă de handicap mintal care acoperă zona de graniŃă dintre normal şi patologic. Coeficientul de inteligenŃă asociat acestei forme de deficienŃe variază la diferiŃi autori între 20 – 55/60. auditive.

.gură şi dinŃi mici. 3. Oligofrenia fenil-piruvică Galactosemia Gargoilismul Eroare metabolică ereditară. .trăsături groteşti. TrasaŃi obiectivele recuperării în cazul debilului mintal. lipsind enzima care să neutralizeze fenilalanina (extrem de toxică) Lipsa galactozei-1fosfat Afectarea depozitării mucopolizaharidelor .ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE 1. CaracterizaŃi limbajul imbecilului. .mâini scurte. Cele mai frecvent întâlnite dintre acestea sunt prezentate succint în tabelul următor: SurditateaTI Sindromul DOWN (Trisomia 21 sau Mongolism) ETIOLOGIE Anomalie cromozomială (3 cromozomi x în loc de 2) CARACTERISTICI .lipsa pigmentului (păr extrem de blond. EXTENSII TEORETICE Sindroame asociate deficienŃei mintale (sindroame-cauză) Există o serie de sindroame clinice care se asociază cu diferite grade de deficienŃă mintală. .ochi oblici. RealizaŃi o paralelă între formele deficienŃei mintale privind palierele vieŃii psihice. EnumeraŃi trăsăturile psihice generale specifice deficienŃilor mintal. cu degetul mic curbat. ochi de un bleu foarte deschis) NIVEL RETARD MINTAL În general un IQ între 20 şi 50 (handicap mintal sever sau chiar profund) Se asociază cu handicapul mintal sever sau profund. Toate categoriile de handicap mintal (de la uşor la profund) 45 .malformaŃii cardiace.abdomen proeminent. 2. .cap cu occiput plat. 4. .

Facla.creştere deficitară. Ed. Ed. . . 8. Bucureşti. CIUMĂGEANU D. Bucureşti. Geneva Initiative Publishers. Institutul NaŃional pentru Recuperarea şi EducaŃia Specială a Persoanelor Handicapate. LUNGU NICOLAE S. Sfera perceptiv-motrică a handicapatului mintal.. AsociaŃia Psihiatrilor Liberi din România. DicŃionar de psihologie. 4. 1978. Ed.. MUŞU I.. 46 1.piele buhăită. Albatros.Meningită .. 6. Bucureşti. 1980. Agresivitatea şi condiŃia umană. 5.creştere rapidă a volumului capului NIVEL RETARD MINTAL 1/5 cazuri de retard mintal instituŃionalizat (vezi 3 – bibliografie) BIBLIOGRAFIE ARCAN P.apatie. . Ed. Ed. 9. LUNGU NICOLAE S.InfecŃii ale mamei. Igiena mintală şi recuperarea bolnavilor psihic. 1998. 1994..Iradiere în timpul sarcinii. GORGOS C.. 1997.. Timişoara. 3. MAYOU R.. 2.. Ed. ed. 1994. 1992. PĂUNESCU C. Program de recuperare complexă a copilului handicapat mintal.. Ed. 1994.. Tratat de psihiatrie – Oxford. . CARACTERISTICI .. Copilul deficient mintal. Institutul NaŃional pentru Recuperarea şi EducaŃia Specială a Persoanelor Handicapate. Tehnică.SINDROAME Hipotiroidismul (Cretinismul) Hidrocefalia Microcefalia ETIOLOGIE Deficit de iod sau (rar) tiroidă atrofică . ENĂCHESCU C. DicŃionar enciclopedic de psihiatrie.Anomalii de dezvoltare ereditare. Bucureşti. NEVEANU POPESCU P. 10. Bucureşti. LAROUSSE. TAFLAN A. Sibiu. DicŃionar de psihiatrie şi psihopatologie clinică.. . ProHumanitate.Univers Enciclopedic. 1988. GELDER M. . 7. Terapie educaŃională integrată. Ed.Medicală. Medicală. a II-a. 1979. GATH D.

PĂUNESCU C.. 27. Didactică şi Pedagogică. 20. PĂUNESCU C.. I.. Bucureşti. 1973. Medicală. Ed. 1998. MUŞU I. ŞCHIOPU U. DeficienŃa mintală şi procesul învăŃării. Didactică şi Pedagogică.. Bucureşti. SIMA I. vol. Psihopedagogie specială integrată – Handicap mintal. Bucureşti. Psihologia deficienŃilor mintal. Bucureşti. Psihopedagogie specială. ProHumanitate. vol. 16. Limbaj şi intelect. Ed. ROŞCA M. VERZA E. Ed.. 1997.. Bucureşti.. 47 . MUŞU I. Sibiu. Ed. I. Ed. Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei. 1998. Copilul deficient. Ed. RADU GHE. DeficienŃa mintală şi organizarea personalităŃii. manual pentru clasa a XIII-a. 15. 1994. UniversităŃii Bucureşti. 14. STOICIU M. Ed. STRĂCHINARU I. 1988. Sibiu.. Ed. 22. Ed.. Bucureşti. 23. 1997.. PĂUNESCU C. Ed. Bucureşti.. Didactică şi Pedagogică. VRĂŞMAŞ T. Iaşi.. Meridiane. Ed. 28. Didactică şi Pedagogică.. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. Bucureşti. 1976... Ed. Ed. 24. Psihopedagogie specială. Bucureşti. 26. Ed. 1992. DAUNT P. Ed. Ed.. Humanitas. Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal. Didactică şi Pedagogică. ZAZZO R. 1990.. Bucureşti. Bucureşti. Să-i ajutăm. Unele particularităŃi ale învăŃământului pentru debilii mintal. VERZA E.. ProHumanitate. Psihopedagogie specială – studii şi cercetări. 21. 25.). Ed. VERZA E. DicŃionar de psihologie. Elemente de psihopedagogia handicapaŃilor. UniversităŃii Bucureşti. WEIHS TH. 1967. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică... VERZA E.11. Babel. PĂUNESCU C. 1977. 1983. vol. 19. şcoli normale. Ed. UniversităŃii Bucureşti.. 12. 1990. DebilităŃile mintale. Probleme de defectologie.. Integrarea în comunitate a copiilor cu cerinŃe educative speciale.8 . 17. Bucureşti. Handicap de intelect. RADU GHE. 18. 1996. 1987. Didactică şi Pedagogică. E. Bucureşti. PĂUNESCU C.. 2000. Didactică şi Pedagogică. 1976.. 13. Ed. 29. (coord. iubindu-i. Cunoaşterea şi educarea lui. 1979. Recuperarea medico-pedagogică a copilului handicapat mintal. Trinitas. MUŞU I. PĂUNESCU C.

DefiniŃia şi clasificarea deficienŃelor vizuale DeficienŃa de vedere este o deficienŃă de tip senzorial şi constă în diminuarea în grade diferite (până la pierderea totală) a acuităŃii vizuale. aşadar. Capacitatea de separare a două imagini izolate pe retină constituie minimum separabile. Un prim criteriu de împărŃire a formelor de handicap de văz constă în gradul (gravitatea ) defectului vizual.2. din cauza insuficientei funcŃionări (sau chiar a eliminării) a analizatorului vizual. semne sau imagini de mărime descrescândă. DeficienŃa de vedere se poate clasifica în funcŃie de mai multe criterii. scăderea acuităŃii vizuale la unul sau la ambii ochi (binocular). Determinarea acuităŃii vizuale se face cu ajutorul optotipilor (tabele potometrice).1. Acuitatea vizuală constituie facultatea regiunii musculare a retinei de a percepe obiecte de dimensiuni mici. Examinarea se face de la o distanŃă fixă de 5 metri. DEFICIENłA DE VEDERE (HANDICAPUL VIZUAL) 2. Tabelele optometrice sunt formate din rânduri de litere. în funcŃie de proporŃia păstrată din acuitatea vizuală. aşadar. Rezultatul (acuitatea vizuală) se calculează după formula v = d / D. care are loc din perioada vieŃii intrauterine până la moarte. Handicapul vizual apare. clasificarea lor în funcŃie de acuitatea vizuală. Clasificarea deficienŃilor vizual după acest criteriu constituie. Handicap vizual înseamnă. Limita inferioară la care un obiect poate fi perceput constituie minimum perceptibile. separat pentru fiecare ochi. mai precis. 1. verificate statistic. în primul rând. Lângă fiecare rând este specificată distanŃa de la care dimensiunile respective pot fi percepute de un ochi emetrop (normal). cifre. la care numărătorul (d) este egal cu 48 .

pe de altă parte.5-2 2-5 5-20 Şcoala de ambliopi Şcoala de orbi Locul de şcolarizare Cecitate totală Cecitate practică Ambliopie gravă Ambliopie După cum rezultă din tabel.02 0. Astfel.). Clasificarea deficienŃilor vizuali în funcŃie de acuitatea vizuală este redată în tabelul următor: Gradul defectului vizual Acuitatea vizuală exprimată în: FracŃii FracŃii Procenordinale zecimale te % 0-1/200 1/200-1/50 1/50-1/20 1/20-1/5 0-0. deficienŃa vizuală care rezultă dintr-o reducere a câmpului vizual 49 . şcoala de ambliopi şi şcoala de masă. ci şi alte elemente ale capacităŃii vizuale.05 0.05-0. deficienŃa vizuală prezintă de la pierderea totală a capacităŃii vizuale şi până la ambliopie diferite grade. Această delimitare între cecitate şi ambliopie este foarte necesară. presupunând lipsa completă a văzului. un handicap major sau total de vedere. Cecitatea (orbirea) reprezintă. iar în procesul de predare din şcolile de ambliopi se face uz de analizatorul optic valid.5 0.005 0. În şcolile de orbi se preconizează o metodică de predare bazată pe solicitare tactil-kinestezică şi auditivă. pe de o parte. trebuie precizat că în determinarea gradului defectului vizual nu se ia în considerare exclusiv acuitatea vizuală. iar numitorul (D) reprezintă distanŃa citirii rândului respectiv de către un ochi emetrop. DiferenŃele apar mai cu seamă în proporŃiile acuităŃii vizuale care stabilesc limitele între şcoala de ambliopi şi şcoala de orbi.distanŃa examinării (5 m. aşadar.005-0. astfel încât între cecitatea absolută şi ambliopie mai există – după un termen introdus de Truc – şi o „cecitate relativă”. se consideră echivalenta cecităŃii.2 0-0. De asemenea.02-0. deoarece specializarea şcolilor pentru deficienŃi vizual a dus la crearea unor instituŃii şcolare separate pentru orbi şi ambliopi. Baremele existente pentru şcolarizarea deficienŃilor vizual diferă destul de mult de la o Ńară la alta. de cel tactil-kinestezic şi cel auditiv.

care poate fi determinată cantitativ. în ceea ce priveşte aprecierea gradului deficienŃei şi alte defecte ale aparatului vizual. se ştie însă că momentul survenirii defectului nu influenŃează numai sfera reprezentărilor. atât studiile mai vechi. iar determinarea ei scapă deseori unei cuantificări precise. În acest sens se vorbeşte de eficienŃa vizuală sau dinamică a capacităŃii vizuale. care concură la posibilităŃile de valorificare practică a restului de vedere. mai cu seamă în ceea ce priveşte bagajul de reprezentări vizuale de care dispune. eficienŃa vizuală. cuprinzând o serie de factori psihologici de natură extraoculară. Orbii congenitali sunt complet lipsiŃi de reprezentări vizuale. ci are repercusiuni şi asupra nivelului dezvoltării motricităŃii copilului orb. În funcŃie de criteriul momentului instalării defectului vizual. este mai semnificativă pentru elevii ambliopi şi pentru copiii cu resturi de vedere din şcolile speciale de orbi decât acuitatea vizuală.binocular la mai puŃin de 20°. preşcolară. Orbii congenitali sunt complet lipsiŃi de reprezentări vizuale. cât şi cele mai recente. deosebim defecte congenitale. eficienŃa vizuală trebuie concepută mai larg. 2. chiar dacă acuitatea vizuală centrală este nemodificată. strabismul. iar la orbii cu defect vizual survenit – Ńinându-se cont de timpul care a trecut de la apariŃia defectului până la vârsta actuală – se păstrează o serie de imagini vizuale care pot avea o influenŃă însemnată asupra particularităŃilor psihologice individuale. În definirea gradului deficienŃei vizuale mai sunt implicaŃi şi alŃi factori optici şi extraoptici. la vârsta anteşcolară. care diminuează capacitatea vizuală. Dacă acuitatea vizuală este prin excelenŃă o entitate fiziologică. De fapt. deci vârsta la care a apărut defectul vizual. În afară de acuitatea vizuală şi de câmpul vizual se mai iau în considerare. care este educabilă şi perfecŃionabilă. precum şi asupra altor aspecte ale personalităŃii deficientului vizual. constituie o problemă pentru psihologia deficientului vizual. defecte survenite (în copilăria timpurie. ca de exemplu. Clasificarea deficienŃilor vizuali după momentul producerii defectului Momentul. nistagmusul etc. remarcând importanŃa 50 . şcolară) şi defecte tardive.

de asemenea. aplicând nu numai criteriul gradului şi al momentului survenirii deficienŃei. deosebeşte şase grupe de orbi: e) orbi totali congenitali. la vizualizare. c) copiii care au orbit după vârsta de 4 ani. fiind vorba deci de o strânsă interdependenŃă a modalităŃilor tactil-vizuale. b) orbii la care defectul a survenit la vârsta de 2-4 ani – la aceşti deficienŃi se remarcă. care au văzut normal înainte de a surveni defectul vizual. care participă la „interpretarea” datelor tactil-kinestezice. d) copiii orbi cu resturi de vedere – chiar dacă acestea sunt minime şi permit numai perceperea luminozităŃii şi a unor raporturi spaŃiale vagi (mărimea obiectelor şi distanŃă aproximativă) – recurg. reprezentările vizuale se sting treptat. progresivă. T. ci şi criteriul dinamicii acesteia (staŃionară. Heller deosebeşte. următoarele grupe de orbi: a) orbii congenitali şi cei care au orbit în primul an de viaŃă. imaginile vizuale „interpretând” imaginile tactil-kinestezice.tiflopsihologică a reprezentărilor vizuale recomandă menŃinerea acestor imagini pe o perioadă cât mai îndelungată după instalarea defectului. în funcŃie de participarea experienŃei optice la definirea profilului psihologic al deficientului vizual. precum şi valorificarea lor în procesul de învăŃământ. însă dezvoltarea recepŃiei tactil-kinestezice nu are loc în mod „autonom” ca la orbii din naştere. viaŃa lor psihică nefiind influenŃată de reprezentările vizuale. care au dispus înainte de instalarea deficienŃei de o vedere normală. regresivă). h) orbi totali. mai mult sau mai puŃin concordante. aceştia dispun de un bagaj însemnat de reprezentări vizuale . Henri. Literatura tiflopsihologică este bogată în astfel de clasificări. o intervenŃie a reprezentărilor vizuale. datele tactil-kinestezice şi auditive le evocă întotdeauna imaginile vizuale anterioare (proces denumit vizualizare). g) orbi cu resturi de vedere staŃionară de tipul sensibilităŃii luminoase. f) orbi totali congenitali cărora li s-a recuperat parŃial vederea printr-o intervenŃie recuperatorie. 51 . P. persoanele care fac parte din această grupă sunt lipsite de orice experienŃă optică. Astfel. mai ales în perioada imediat instalării cecităŃii. i) persoanele cu resturi de vedere de tipul sensibilităŃii la lumină. Astfel.

Astfel. care reuşesc să rezolve parŃial sau în întregime o problemă dată cu ajutorul văzului. deosebeşte: cecitatea congenitală şi timpurie (de la 0-7 ani). ci deductiv. 3-5 ani. copiii cu cecitate survenită între 1-3 ani. O tratare mai puŃin analitică a problemei o întâlnim la W. cecitate tardivă (18-60 ani) cecitate intervenită la bătrâneŃe (după vârsta de 60 ani). în funcŃie de momentul instalării defectului. Această clasificare coincide aproximativ cu cea preconizată de B. orbi totali sau cu sensibilitate luminoasă. cecitatea survenită (intervenită la vârsta de 7-18 ani). care distinge numai cecitatea timpurie şi tardivă.j) deficienŃi vizuali cu resturi de vedere care scad progresiv. Scholtyssekin aplica o clasificare în care se operează cu perioade foarte larg concepute. I. Kovalenco şi N. Există şi două tipuri speciale de cecitate: cecitatea isterică şi agnozia vizuală. Steiberg. specificând însă că de fapt toŃi cei care au orbit până la vârsta pubertăŃii trebuie consideraŃi ca făcând parte din această grupă. prin aplicarea la această problemă a unor periodizări de vârstă din psihologia copilului. În categoria orbilor tardivi include persoanele care au orbit după vârsta pubertăŃii. H. la prima vârsta şcolară (7-10 ani) şi la vârsta adultă (peste 18 ani). Janda grupează copiii. 5-7 ani şi peste 7 ani. 52 . care deosebesc: orbii din naştere şi până la 1 an. orbii tardivi: cu defectul survenit în copilăria timpurie (0-2 ani). în următoarele categorii: orbii congenitali. A. o categorie de ambliopi gravi. Ceea ce au ele în comun însă este faptul că n-au fost elaborate experimental. După cum s-a arătat. există în literatura tiflopsihologică numeroase clasificări ale deficienŃilor vizuali după momentul instalării defectului. fără să recurgă la funcŃia optică. deseori empiric. Kovalenco. care citesc însă pur tactil. B. În prima grupă include orbii congenitali şi pe cei care au orbit la vârsta de 1-3 ani.Wappman în studiul său utilizează o clasificare în care se deosebesc: o categorie de orbi congenitali sau deficienŃi din primul an de viaŃă. în copilăria mică (3-6 ani). H. o a doua categorie de orbi tardivi.

ale limbajului). reversibil). chiar dacă dispune de o acuitate vizuală pe baza căreia ar putea fi cuprins într-o şcoală de ambliopi. aşa cum se întâmplă frecvent. mintale. pentru a lua cele mai adecvate măsuri pedagogice. progresiv sau eventual regresiv. 3. deosebim atâtea categorii de deficienŃi vizual câte cauze pot provoca defecte vizuale. Clasificarea deficienŃilor vizual după etiologia. În cazul acesta se pun unele probleme specifice de 53 . în vederea respectării indicaŃiilor şi contraindicaŃiilor date în cazul fiecărui defect vizual. Astfel. pentru a putea Ńine cont de particularităŃile individuale ale elevilor. analizatorul vizual nu prezintă nici o disfuncŃie. determinate de cauza defectului şi pentru a colabora cu medicul oftalmolog. fără a o putea salva). Pentru tiflopedagog nu este lipsit de importanŃă să studieze colectivul de elevi după acest criteriu. însă subiectul vrea /crede că vede. În această ordine de idei interesează şi dinamica defectului (dacă este staŃionar. localizarea şi dinamica efectului În funcŃie de criteriul etiologiei cecităŃii şi ambliopiei. cu alte defecte extraoculare (de auz. Agnozia vizuală este fenomenul aflat la polul opus. Defectul vizual poate fi localizat în orice segment al analizatorului vizual (segmentul periferic. dar din punct de vedere psihic subiectul refuză inconştient să vadă (de ex. din punct de vedere fiziologic şi anatomic. pe traiectul nervului optic sau în scoarŃa cerebrală – lob occipital. precum şi viteza evoluŃiei lui. un copil cu o afecŃiune vizuală care progresează rapid către pierderea totală a funcŃiei optice va fi şcolarizat într-o şcoală specială de orbi. de transmisie. 4. motrice. un traumatism/şoc emoŃional în care informaŃia vizuală a jucat un rol major – subiectul şi-a văzut soŃia în flăcări în propria casă arzând. din punct de vedere fiziologic şi anatomic analizatorul vizual fiind evident afectat. Clasificarea deficienŃilor vizuali după complexitatea defectului După criteriul complexităŃii defectului se studiază fondul pe care apare defectul considerat.În cazul cecităŃii isterice. dacă este singular sau se combină. central) şi – în funcŃie de această localizare – se deosebesc deficienŃii vizual cu defecte localizate în organul vizual.

Nu se poate vorbi în general despre cauzele deficienŃelor vizuale. 2. care n-a putut asigura condiŃiile adecvate copilului orb. că deficienŃii vizual sunt şcolarizaŃi deseori cu întârziere şi se prezintă la şcoală cu un serios deficit de dezvoltare. Se ştie. În plus se poate discuta despre cauzele cecităŃii şi ale ambliopiei şi în funcŃie de perioada de vârstă în care se manifestă cu preponderenŃă (cauze ale cecităŃii congenitale dobândite în copilărie. al motricităŃii. Astfel. La începutul secolului nostru cauzele majore ale orbirii 54 .selecŃie. al deprinderilor elementare etc. Clasificarea deficienŃilor vizuali în funcŃie de condiŃiile de mediu şi de educaŃie În funcŃie de condiŃiile de mediu şi de educaŃie de care s-a bucurat deficientul vizual înainte şi după instalarea defectului există o serie de categorii de orbi şi de ambliopi de care trebuie să se Ńină seama în clasificarea deficienŃilor. Criteriile de clasificare care au fost enunŃate mai sus nu trebuie privite separat unele de altele. în clase speciale. de la o regiune geografică a lumii la alta. în această privinŃă existând diferenŃe destul de pronunŃate de la o epocă la alta. fapt care duce la o eterogenitate pronunŃată a colectivelor de elevi cu care ne întâlnim în cadrul instituŃiilor speciale pentru deficienŃii vizual. În deceniile trecute au predominat alte cauze ale deficienŃei vizuale decât în prezent. În fiecare caz dat. 2. factorii amintiŃi se îmbină într-un mod specific. 5. tardiv sau numai la bătrâneŃe). sau în şcoli deosebite. şi oferă tabloul imbecilităŃii. precum şi deficientul vizual care prezintă şi o debilitate mintală se şcolarizează separat. Etiologia deficienŃelor de vedere Cauzele cecităŃii şi ale ambliopiei nu pot fi studiate separat. după ce au fost ŃinuŃi ani de zile în sânul familiei. de exemplu. deficientul vizual care este şi surd sau hipoacuzic. Sunt cunoscute unele cazuri când aceşti copii sunt retardaŃi sub aspectul dezvoltării limbajului. Lipsa stimulării senzoriale şi carenŃele educative serioase au determinat o rămânere în urmă care poate fi recuperată numai printr-o muncă instructiv-educativă susŃinută. aceleaşi afecŃiuni oculare putând provoca leziuni şi modificări de diferite grade ale analizatorului vizual.

au fost: oftalmia blenoragică a nou-născuŃilor. gliomul retinian). Aceşti factori patogeni pot fi clasificaŃi după diferite criterii. putem spune că tulburarea unei subfuncŃii lezează funcŃia vizuală în întregul ei.2. ca de exemplu fibroplazia retrolentă. continuă să constituie o problemă în alte zone ale lumii (Africa. glaucomul şi traumatismele oculare ca fiind cele mai frecvente cauze ale handicapului vizual. care este cauzată de supradozarea oxigenului în timpul îngrijirii cu mijloace tehnice moderne (incubatoare) a copiilor născuŃi prematur. unele boli de ochi constituie caracteristici ale orbirii de bătrâneŃe (cataracta senilă. umoare apoasă. bolile infecŃioase. cristalinului. urmărind cauzele care afectează principalele subfuncŃii ale analizatorului vizual. Într-o viziune structural-funcŃională. trahomul şi alte boli de ochi. anatomică a afecŃiunii (patologia corneei. trahomul – afecŃiuni care în prezent au dispărut în Ńările civilizate. glaucomul). În acelaşi timp.1. retinei etc). 55 . Statisticile actuale din Europa indică afecŃiunile congenitale. eradicate în unele zone ale lumii. AfecŃiunile pot fi clasificate în raport cu efectele lor asupra capacităŃii vizuale. adică a elementelor refringente ale globului ocular: cornee. promiscuităŃii şi ignoranŃei (trahomul). au apărut alte cauze ale orbirii apreciate ca boli ale civilizaŃiei. vom încerca să urmărim complexitatea acestor factori la mai multe niveluri. Tulburări ale subfuncŃiilor de formare a imaginii optice Formarea imaginii optice care se proiectează pe retină este realizată prin acŃiunea dioptrului ocular.1. 2. După cum s-a arătat. 2. iar altele se manifestă prin excelenŃă la copii (cataracta congenitală. Un criteriu uzual îl constituie localizarea organică. Dacă unele afecŃiuni oculare sunt considerate ca boli ale mizeriei.2. În spiritul abordării sistemice vom prezenta o clasificare în raport cu subsistemele acestei funcŃii. AfecŃiuni ale analizatorului vizual care produc deficienŃa de văz Aceste cauze ale deficienŃei vizuale parŃiale sau totale Ńin de leziunile şi de disfuncŃiile diferitelor segmente ale organului vizual.1. Considerând funcŃia vizuală ca pe o sinteză dinamică a mai multor subfuncŃii. cristalin şi corpul vitros. Asia).

fiind neclară. Tulburări de refracŃie ( ametropiile) Formarea corectă a imaginii optice pe retină (ochiul emetrop) poate fi împiedicată de existenŃa unor tulburări ale capacităŃii de refracŃie a ochiului. capacitatea refringentă scăzută a cristalinului sau alŃi factori care scad puterea de refracŃie. menite să readucă imaginea înapoi pe retină. Sunt cunoscute patru tipuri de ametropii: • Miopia Miopia reprezintă un exces de refracŃie. fie de modificări ale axului anteroposterior al globului ocular.Acest fenomen optic normal poate fi parŃial sau total împiedicat în manifestarea lui prin două tipuri de disfuncŃii: a. Cu cât obiectul este mai depărtat de ochiul miop. aşadar. Imaginea optică a obiectului se formează nu pe ecranul retinian. Doar în cazul miopiei maligne (de obicei de natură congenitală) este necesară şcolarizarea specială. 56 . are dificultăŃi în a percepe obiectele din apropiere şi pentru a le depăşi tinde să le îndepărteze de ochi. • Hipermetropia Cauzele acestei tulburări sunt dimensiunea redusă a axului anteroposterior al globului ocular. Subiectul. drept urmare imaginea obiectului este neclară şi se formează în spatele retinei. Copilul cu această deficienŃă de vedere nu are nevoie de şcolarizare specială. Este vorba deci de o refracŃie insuficientă. CorecŃia optică a acestui defect de refracŃie (cazul miopiei benigne) se face cu lentile divergente (–). ci doar de respectarea unor condiŃii de igienă stricte. care tulbură percepŃia la distanŃă (nu vede bine la distanŃă). pentru că evoluŃia acestei tulburări este rapidă şi gravă. ci înaintea lui. obiectele apropiate sunt corect percepute. Ametropiile sunt cauzate de modificări ale refringenŃei mediilor optice. CorecŃia optică se face cu lentile convergente (+) şi prin exerciŃii vizuale sistematice. În schimb. cu atât imaginea este mai difuză. numite în general ametropii. Miopul tinde să se apropie de obiect sau să apropie obiectul de ochi ca să-l poată vedea mai clar.

vorbim de anizometropie când cei doi ochi sunt ametropi. Cauzele keratitelor sunt exogene (traumatisme. estompată. pierderea luciului corneean. vederea fiind scăzută atât la apropiere. dar de tipuri şi grade diferite ale tulburării refracŃiei. Opacifierile mediilor refringente O a doua categorie de cauze care pot împiedica subfuncŃia de formare a imaginii optice o constituie opacităŃile apărute pe parcursul razelor de lumină în drumul lor spre retină. vascularizaŃie.) şi endogene (procese corneene degenerative şi distrofice). De asemenea. lăcrimare. Astigmatismul are de obicei la bază o structură deficitară a corneei şi se asociază cu o ambliopie înnăscută. ci în două sau mai multe focare. sifilis. stări patologice generale. • Astigmatismul Acest viciu de refracŃie constă într-o diferenŃă de refringenŃă a meridianelor dioptrului ocular. Corectarea se face cu lentile diferite pentru fiecare ochi. manifestare fiziologică legată de vârsta de 45-50 ani. în funcŃie de gradul şi de tipul de tulburare a fiecăruia. Ea se produce atunci când un ochi este emetrop iar celălalt suferă un viciu de refracŃie dintre cele menŃionate mai sus. b. • Anizometropia Anizometropia constă într-o diferenŃă de refracŃie între cei doi ochi. subnutriŃie etc. care duce la focalizarea imaginii optice. nu într-un singur focar retinian. care trebuie purtate cât mai de timpuriu. cât şi la distanŃă. • Opacifierile corneei Se referă la lipsa totală sau parŃială de transparenŃă a corneei. De obicei.Hipermetropia nu trebuie confundată cu presbiŃia. durere etc. Astigmatismul poate fi corectat cu lentile cilindrice. Drept urmare se produce o imagine vizuală difuză. • Keratitele Sunt leziuni inflamatorii ale corneei. herpes. 57 . ce poate fi provocată de diverse tipuri de afecŃiuni congenitale sau dobândite. după 18 ani corecŃia fiind greu de suportat. Keratitele sunt însoŃite de simptome specifice: iritaŃie. modificări de formă ale corneei. această anomalie este ereditară.

dar ele pot fi şi dobândite ( traumatisme sau boli ale copilăriei). cataractele cu care vin elevii deficienŃi vizual la cabinet sunt congenitale. iar dintre cele dobândite. care fac să dispară sensibilitatea retiniană şi vederea în zona respectivă.O alta cauză a deficienŃei vizuale este lipsa cristalinului – afachia. în leucomul total cecitatea fiind completă. 2. • Opacifierile cristalinului Tulburările parŃiale sau totale ale transparenŃei cristalinului sau ale capsulei sale se numesc cataracte. Dintre cele congenitale trebuie amintit sindromul Marfan.• Leucomul corneean Leucomul este o cicatrice de culoare cenuşie saturată sau intens albă (popular numită „albeaŃă”) care reduce complet transparenŃa corneei în câmpul său. Retina neirigată suferă în câteva minute leziuni ireversibile. • AfecŃiunile degenerative ale retinei Dintre acestea enumerăm : 58 . Tulburări ale subfuncŃiei de recepŃie retiniană a imaginii optice Imaginea optică proiectată pe retină este receptată prin excitaŃia substanŃelor fotosensibile ale celulelor senzoriale retiniene. • AfecŃiuni vasculare ale retinei DeficienŃa vizuală este provocată de periflebite retiniene. sub aspectul refracŃiei. Ea poate fi compensată.2. luxaŃiile şi subluxaŃiile produse de obicei prin traumatisme fizice. • Deplasările cristalinului Aceste afecŃiuni pot fi congenitale sau dobândite. În general.1. putând duce la dezlipirea de retină şi la compromiterea definitivă a vederii. care produce miopie şi astigmatism. prin ochelari cu lentile convergente (+). care pot ajunge la 16-18 dioptrii. • Emboliile Acestea sunt provocate de obstrucŃii ale arterelor retiniene. Poate fi parŃial sau total.2. care se manifestă sub forma hemoragiilor recidivate in vitros.

d) colobomul nervului optic este o malformaŃie de natură ereditară a nervului optic. de afecŃiunile care lezează nervul optic. dar. care apar mai frecvent între 2 şi 4 ani. ducând la o vedere tubulară (copilul vede numai drept înainte). b) staza papilară este un edem al papilei care la început nu afectează prea mult vederea. paralizie. în papilă. având astfel loc o strâmtare concentrică a câmpului vizual. în cazul deficienŃelor vizuale. 2) boala Tay-Sachs (idioŃie amaurotică) şi boala Spielmayer sunt afecŃiuni degenerative ale retinei asociate cu epilepsie. în timp. 5) dezlipirea de retină constă în separarea celor două foiŃe embrionare ale retinei. De aici porneşte nervul optic. dar ireversibilă a capacităŃii vizuale. idioŃie.2. alterarea simŃului luminos şi a sensibilităŃii cromatice.3. 2. cu un deficit irecuperabil al acuităŃii vizuale. ce avansează de la periferie spre centru. între care se poate infiltra lichid intraocular. vasculară sau traumatică.1. poate duce la o îngustare a câmpului vizual până la cecitate. 4) albinismul este o depigmentare generală de natură ereditară. în majoritatea cazurilor. din care urmează a se construi senzaŃia vizuală. după o scădere treptată. 3) tumorile maligne ale retinei sau gliomul. c) atrofiile optice sunt afecŃiuni degenerative dintre cele mai grave care. cel mai adesea produse de boli infecŃioase. care are funcŃia de a transporta spre scoarŃa cerebrală (lobul occipital) impulsul nervos purtător de informaŃie. care au drept efect scăderea vederii centrale. 59 .1) retinita pigmentară este o degenerescenŃă pigmentară a retinei.Tulburări ale subfuncŃiei de transmitere a excitaŃiei nervoase Fibrele nervoase ale retinei se înmănunchează în polul posterior al ochiului. Parcurgerea acestui traseu este însă împiedicată. duc la cecitate. Unele afecŃiuni care provoacă deficienŃa vizuală sunt localizate chiar la nivelul papilei: a) nevritele optice (papilitele) sunt inflamaŃii ale nervului optic de natură degenerativă.

Ochiul nefolosit ajunge la o situaŃie de ambliopie din ce în ce mai gravă. care are loc la nivelul scoarŃei occipitale. Cauze senzoriale Căile de natură senzorială sunt cele care împiedică fuziunea. II. Tulburări ale subfuncŃiei de fuziune binoculară În această categorie includem două tipuri de cauze: I. care inervează aceşti muşchi. Drept urmare se produce fenomenul de adaptare cunoscut sub numele de neutralizare. Cauze motorii Cauzele motorii ale disfuncŃiilor vederii binoculare sunt legate de diferite tipuri de dereglări ale motilităŃii oculare. 60 . Pot fi implicaŃi şi nervii oculomotori.e) hemianopsiile. printr-un proces de inhibiŃie. manifestate prin lipsa unei jumătăŃi din câmpul vizual la fiecare dintre cei doi ochi. adică este cauzată de nefuncŃionare şi de inhibiŃie. adică pierde capacitatea de a vedea. corespondenŃa retiniană (stimularea punctelor retiniene corespondente) nu se mai desfăşoară normal şi imaginile nu mai fuzionează corect. prin faptul că produc o inegalitate optică a imaginilor vizuale formate şi receptate în cei doi ochi. Este vorba despre afecŃiunile care duc la o refracŃie inegală. 2. Am menŃionat mai sus anizometropia. dar poate fi şi traumatică.1. neclară sau chiar o dublare a imaginii (diplopie). Recuperarea vederii binoculare devine din ce în ce mai puŃin posibilă în acest caz.2. Cauza este cel mai adesea de natură vasculară inflamatorie sau tumorală. În toate aceste cazuri. de afecŃiuni ale muşchilor care asigură motilitatea globilor oculari.4. efectul fiind o percepere confuză. Ambliopia lui organică iniŃial este agravată acum de o ambliopie suplimentară funcŃională. Dar afecŃiunile nervului optic şi leziunile retiniene sau afecŃiunile oculare cu efecte inegale în cei doi ochi pot împiedica realizarea legăturii funcŃionale prin care se manifestă reflexul de fuziune. Acum constatăm că ea însăşi devine un factor cauzal. Imaginea mai slabă o tulbură pe cea mai clară.

gelozie. Tumorile cerebrale duc adesea la slăbirea vederii. sentimente de culpabilitate ale individului etc. Psihastenia. isteria.Tulburările motilităŃii oculare sunt cauzate de anomalii în lungimea muşchilor şi tendoanelor lor. în capacitatea lor funcŃională de a efectua mişcările oculare. care sunt fie pendulare. pot afecta de asemenea reglarea receptorului prin nervii muşchilor oculari şi prin fibrele aferente care se găsesc în structura nervilor optici. o tulburare a motilităŃii oculare caracterizată prin mişcări oscilatorii involuntare ale ochiului. culorilor. în care este afectat reflexul de fixaŃie. Charcot de peste un veac. Ele pot afecta propagarea impulsului nervos în nucleul central al analizatorului vizual şi în alte zone cerebrale. Ele dovedesc adesea o lipsă a capacităŃii de fixaŃie normală. ConsecinŃe grave asupra funcŃiei vizuale au adesea afecŃiunile vasculare şi hemoragiile cerebrale.2. 2. cauzat de paralizia parŃială sau totală a unui muşchi ocular. sindrom descris de J. Tot de natură motorie este aşa-numitul strabism paralitic.1. psihozele schizofrenice pot duce la aşa-numita cecitate psihică. reflectare denaturată a dimensiunilor şi a distanŃelor. uneori şi la false percepŃii. frustrare. Amintim aici şi nistagmusul. a imaginilor. în conjugarea acŃiunii muşchilor celor doi ochi. atrofiile cerebrale sau traumatismele cranio-cerebrale. În cazul în care se pot restabili vederea binoculară şi localizarea spaŃială dispare şi nistagmusul. DisfuncŃii ale mecanismelor corticale ale vederii FuncŃia vizuală poate fi tulburată şi de afecŃiuni de la nivel cortical. Unele cercetări de psihopatologie au încercat să stabilească anumite relaŃii – insuficient demonstrate însă – între apariŃia strabismului şi stările psihice de anxietate. M. 61 . persoanelor. care face dificilă sau chiar imposibilă recunoaşterea obiectelor. Există o mare varietate de afecŃiuni cerebrale care pot deveni cauze ale unor deficienŃe vizuale. greşeli de identificare. Encefalopatiile pot duce la paralizia psihică a vederii. Este vorba despre o tulburare de percepŃie.5. Toate acestea pot fi cauze ale orbirii sau ale ambliopiei. fie ritmice.

AfecŃiuni organice generale care determină deficienŃa vizuală 2.2. Unele tumori maligne. Subliniem mai ales pericolul pe care-l ascund bolile sexuale ale gravidei. 62 . De natură ereditară sunt diferitele anomalii şi malformaŃii ale aparatului ocular cum ar fi: anoftalmia.2. al cărui microb traversează placenta şi se transmite fătului. alteori însă au doar caracterul unor factori predispozanŃi sau ai unor factori de risc. Astfel. lipsa cristalinului sau a irisului. ascunde un risc mare pentru făt.2. iar glaucomul are şi el factoricauză ereditari. reprezintă cauza multor cazuri de glaucom. Factorii stresanŃi şi oboseala excesivă a mamei îşi joacă. ale coroidei. rolul lor negativ.2. Sifilisul. atrofii optice ale retinei. Sunt ereditare şi diferitele defecte de conformaŃie cu care se naşte copilul: muşchii globului ocular prea lungi sau prea scurŃi. microftalmia. acŃionând şi asupra Ńesutului ocular al acestuia.2. rubeola. Albinismul este ereditar. iridociclită etc. keratită. 2. ale nervului optic au şi ele în mare parte o origine ereditară.2. care pentru mamă nu este dăunătoare. anomaliile ligamentelor lor etc.1. Conjunctivita blenoragică a nou-născutului are urmări directe asupra dezvoltării funcŃiei vizuale a fătului. de asemenea. atrofie optică. AfecŃiuni contractate în perioada intrauterină (factori cauzali prenatali) Printre factorii congenitali se află adesea afecŃiunile transmise de mamă fătului în timpul sarcinii.2.2. anomalia poziŃiei globilor oculari. Uneori ei acŃionează direct şi implacabil. constituŃionali pot fi consideraŃi răspunzători de multe dintre afecŃiunile oculare. Unele cazuri de nevrită retrobulbară şi-au găsit explicaŃia în intoxicaŃia alcoolică. Este vorba mai ales de bolile infecŃioase de care suferă mama în timpul sarcinii şi ale căror toxine trec prin placentă la embrion. mai ales în etapele ei timpurii. Nu putem neglija nici efectele nocive ale alcoolismului părinŃilor. distrofia corneei. pupile aşezate excentric. Factori de natură ereditară Factorii ereditari.

care explică afecŃiunile corneei. DeficienŃe vizuale din ce în ce mai grave sunt provocate de meningite. Mai multe afecŃiuni oculare ne indică prin chiar numele lor că sunt provocate de diabet: retinopatie diabetică. cataracte. în special în primii 3 ani de viaŃă. cataracta diabetică irita diabetică. Factori perinatali Aici se pune mai ales problema traumatismelor obstetricale care pot cauza leziuni sau anomalii de dezvoltare anatomo-fiziologică a analizatorului vizual. Exoftalmia se poate datora unei tulburări în funcŃia glandei tiroide (boala Basedow). Din nou se amintesc bolile infecŃioase (gripa. Traumatismele oculare AfecŃiunile oculare care produc deficienŃa vizuală pot fi provocate şi de traumatisme oculare. Suntem interesaŃi în mod special de accidentele oculare ale copiilor. pot avea urmări dramatice asupra funcŃiei vizuale.2. 63 . Aceste accidente se petrec cel mai adesea în timpul jocurilor şi. variola. bolile cardiovasculare apărute în ontogeneza timpurie acŃionează negativ asupra tensiunii intraoculare şi pot duce la tromboze ale vaselor oculare şi la dezlipiri de retină.2.2. 2. Despre traumatismele oculare putem spune nu numai că sunt statistic cauzele cele mai frecvente ale orbirii. Factori patologici postnatali Numeroase boli generale contractate în copilărie. Nefritele şi retinopatiile se asociază în unele cazuri cu boli reumatice. Cazurile de difterie pot duce la paralizia acomodaŃiei. keratite. tusea convulsiva. Dintre urmările negative pe care le pot avea bolile reumatice amintim: tumefierea pleoapelor. scarlatina.3. afecŃiunile endocrine ascund riscul unor repercusiuni pe plan vizual.2. inflamaŃii ale irisului. rujeola.2. congestia conjunctivelor. leziunile retinei. ComplicaŃii oculare apar şi în unele boli digestive şi în avitaminoză. herpesul etc. dar şi cauzele care ar putea fi de cele mai multe ori evitate. 2. De asemenea.2. encefalite şi de trombo-flebite cerebrale.3. În general.).4. congestia conjuctivelor oculare.

prelucrate şi interpretate la nivelul instanŃelor superioare. unde copiii pot rămâne nesupravegheaŃi. Caracterizarea somatică şi psihologică a nevăzătorului 2. atât prin înlăturarea unor condiŃii negative de acŃiune patologică. În zilele următoare contuziei. permit ca relaŃia dintre organism şi mediu să se realizeze în condiŃii optime. în activitatea şcolară şi în viaŃa de familie.3. de la care infecŃia se întinde în tot globul ocular. poate avea loc un proces de opacifiere a corneei sau a cristalinului (cataracta traumatică). lezează uneori irisul şi cristalinul. dar fără o perforare a acestuia. chiar dacă durerea sa potolit.3. iar corneea se opacifiază din primele minute. AfecŃiuni grave se pot produce şi prin acŃiunea unor medicamente oculare aplicate la o concentraŃie mai mare decât cea prevăzută prin prescripŃie medicală. dar foarte frecvent de agenŃi chimici (var. 2. Cu atât mai gravă este situaŃia când o parte din obiectul care a produs leziunea rămâne în globul ocular.1. Jocurile cu pocnitori şi artificii pot produce o explozie care să rănească ochii. de formare a atitudinilor de igienizare. Apar complicaŃii ca iridociclita toxică sau chiar glaucomul. soda caustică. 64 . ParticularităŃile generale ale deficientului de vedere Rolul analizatorului vizual constă şi în aceea că el furnizează cea mai mare cantitate de informaŃii care. corectiv-recuperative. lichide fierbinŃi. cât şi prin unele intervenŃii medicale sau de ordin psihologic. Sunt lezate mai întâi pleoapa şi conjuctiva. O contuzie poate produce dezlipirea de retină imediat după accident. • Contuziile se produc prin lovirea globului ocular. raze ultraviolete). provocând de obicei o infecŃie. • Arsurile oculare sunt produse mai rar de agenŃi fizici (flăcări. produc hemoragii în vitros etc. Toate aceste cauze pot fi prevenite în mare măsură. Vârful ascuŃit care pătrunde în ochi poate distruge unele organe intraoculare care sunt foarte sensibile. creionul chimic). • Plăgile perforate sunt produse de obiecte ascuŃite şi tăioase care rănesc ochiul. Aceste plăgi penetrante devin o cauză a deficienŃei vizuale prin faptul că distrug corneea.într-o oarecare măsură. amoniacul. apa oxigenată.

la care dominanŃa integrării imaginilor este elaborată prin analizatorii existenŃi. culoarea şi perspectiva spaŃiului îndepărtat). fapt care poate conferi analizatorului optic denumirea de analizator al reprezentărilor şi. în condiŃiile existenŃei vederii. Dezvoltându-se atât în tiflogeneză cât şi în ontogeneză ca fiind cel mai complex analizator de distanŃă.Vederea la om reprezintă una dintre funcŃiile cele mai complexe. se dezvoltă. faŃă de nouă calităŃi reflectate de tact) să fie mai bine adaptat cerinŃelor vieŃii umane. văzul şi-a adăugat noi calităŃi reflectorii care au permis omului să cunoască lumea obiectivă nu numai în modul nemijlocit. totodată şi calităŃi reflectorii specifice văzului. Aceste calităŃi noi. se includ în dominanŃa reprezentărilor vizuale. Modalitatea analizatorului optic de a reflecta realitatea obiectivă în formă predominant simultană şi globală. în relaŃiile sociale şi de muncă. dar desprinzându-se de obiect. proprii vederii (lumina. imaginile formate prin participarea celorlalŃi analizatori capătă o notă comună. văzul subordonează întreaga experienŃă senzorială a celorlalŃi analizatori şi o integrează într-un sistem cu predominanŃă vizuală. îndeosebi. Cu toată diversitatea lor. în varietatea luminozităŃii şi a culorilor. nu acelaşi fenomen se petrece la orbul congenital. să cunoască spaŃiul îndepărtat în perspectivă. Caracterul dominant al analizatorului vizual în psihologia omului poate fi observat şi prin aceea că. mai ales dacă ele nu sunt provocate. precum şi o analiză globală şi succesivă a obiectelor în mişcare şi unele calităŃi reflectorii specific vizuale ca de exemplu lumina. şi anume nota de vizualitate. care permit. la omul cu vedere. rememorarea unor fapte şi impresii trecute are loc tocmai prin intermediul imaginilor vizuale şi mai puŃin sau deloc prin imagini elaborate de ceilalŃi analizatori. fac ca ochiul (deşi acesta reflectă doar şapte calităŃi ale lumii obiective. În procesul integrării şi sistematizării lor. al reprezentărilor parŃiale. fac ca acest analizator să ocupe locul central în procesul de integrare şi organizare a întregii experienŃe senzoriale a omului. Complexitatea şi importanŃa analizatorului vizual la om este dată de faptul că în condiŃiile concrete ale existenŃei sale. Desigur. Strecurându-se în filogeneză după analizatorul tactil. imaginile formate prin ceilalŃi analizatori sunt parcă absorbite. integrarea şi organizarea specifică a mesajelor informaŃionale de la ceilalŃi analizatori. 65 . dominantă. în contactul direct cu obiectul. culorile şi spaŃiul tridimensional.

Se constată o deplasare a focarului activităŃii electrice maxime din regiunea occipitală (unde se află centrul percepŃiei vizuale) în regiunea centrală a scoarŃei. de o activitate congenitală mult mărită a analizatorilor restanŃi. ci de o antrenare a acestora pe parcursul vieŃii. aşadar. dar nu exclusiv. ParticularităŃi neurofiziologice ale deficientului de vedere Astfel de urmări mai direct legate. beneficiind de o cantitate mare de informaŃii vizuale. cum greşit se crede. În activitatea psihică a nevăzătorului. Omul valid. unde se află centrul percepŃiei tactil-kinestezice. Modificările dinamicii corticale la deficienŃii vizual. nu are nevoie şi deci nu solicită ceilalŃi analizatori decât într-o măsură mai mică. precum şi prin scăderea mărimii tuturor oscilaŃiilor electrice ale scoarŃei. reflectă şi ele tipul de activitate adaptativă prin care se compensează lipsa sau scăderea vederii. prin natura sa psihologică. lipsa vederii nu duce la o atât de mare diferenŃă în cunoaştere între un om văzător şi un nevăzător. putem spune totuşi că nevăzătorul care beneficiază de o bună activitate compensatorie a simŃurilor restante poate ajunge la rezultate care nu sunt cu nimic mai prejos decât rezultatele oamenilor valizi. În literatura de specialitate se apreciază că 80-85% dintre informaŃiile prelucrate de creierul uman sunt furnizate de analizatorul vizual. Au loc unele schimbări importante ale proceselor bioelectrice cerebrale. funcŃii care reflectă calităŃile obiectelor şi ale fenomenelor nemijlocit.Cu toate acestea. compensaŃia intersistemică.2. în ontogeneză. de o explorare maximă şi eficientă a informaŃiilor furnizate de ei.3. totuşi. Fără să punem semnul egalităŃii între cunoaşterea care beneficiază de informaŃii vizuale şi cea care nu beneficiază de acestea. vederea este mijlocită de tact şi de pipăit. de natura şi de gradul deficienŃei vizuale sunt cele care se produc pe plan neurofiziologic. prin contactul direct cu ele. Encefalograma reflectă. Această activitate compensatorie nu este dată. 2. 66 . iau naştere şi intră în acŃiune o serie de mecanisme neuropsihice care conduc la o activitate compensatorie ce redresează sensibil diferenŃa care i-ar putea departaja pe valizi de nevăzători. encefalograma la orbi fiind deosebită de cea normală prin dispariŃia ritmului alfa. depistate prin cercetările asupra formării reflexelor condiŃionate.

În condiŃiile cecităŃii. reducând mobilitatea. considerăm că poate fi relativ compensată prin intermediul educaŃiei muzicale a nevăzătorilor. După cum vedem. În căutarea acestor fenomene. cercetătorii au făcut investigaŃii radiologice ale centrului osos al hipofizei. nou. prin accelerarea respiraŃiei). Binet a făcut măsurători antropometrice comparative ale craniului văzătorilor şi nevăzătorilor (diametrul transversal şi cel antero-posterior). ale cărei rezultate au fost publicate în 1902. Tot în legătură cu adaptarea la situaŃii necunoscute. în medie. La declanşarea reflexelor de orientare s-a observat o inhibare a reacŃiilor motorii de orientare. absenŃa acestor funcŃii energetico-stimulative şi reglatorii a unor procese neurovegetative legate de energia luminoasă prin intermediul sistemului diencefalic-hipofizar. influxurile auditive ale nervului VIII pot avea o acŃiune facilitatoare sau stimulativă asupra unor răspunsuri motrice. constatând că 70% dintre nevăzătorii studiaŃi aveau un volum cranian mai redus decât 67 . Binet la începutul secolului XX. printre altele. Puterea dinamogenă a muzicii a fost relevată de numeroşi cercetători. dimensiuni mai mici decât în cazurile de orbire tardivă. Mult răsunet a avut o cercetare întreprinsă de A. R. la nivel bulbar. la nivelul activităŃii nervoase superioare au loc modificări care reflectă nu numai infirmitatea ca atare. dar şi modul în care deficientul vizual se adaptează la situaŃia existentă. aşa numita şa turcească. teama de necunoscut inhibând mişcările. Hussen arăta că. frecvenŃa relativ ridicată a stărilor de surmenaj.În activitatea copilului. Pentru anumite particularităŃi neurofiziologice întâlnite la unii nevăzători (afectarea metabolismului glucidic şi al lichidelor. în cazurile de cecitate tardivă s-a observat o reactivitate vegetativă crescută la semnale sonore (manifestată. Această modificare a fost interpretată în sensul că „lipsa impulsurilor de lumină din copilăria timpurie a dus la disfuncŃii hipofizare”. şaua turcească are. S-a constatat că. aceasta s-ar traduce prin ritmul mai lent de lucru şi o comutare mai lentă de la un tip de acŃiune la altul. tulburări ale somnului) s-au adus explicaŃii interesante prin descrierea funcŃiei energetice a segmentelor aferente ale nervului optic şi a rolului stimulativ al energiei luminoase asupra unor procese neurovegetative prin intermediul sistemului diencefalic-hipofizar. la orbii cu deficienŃa instalată timpuriu. A. exprimând prudenŃa sporită a deficientului vizual în faŃa situaŃiilor noi.

cifotic sau rotund. fenomen cu atât mai evident. În continuare prezentăm particularităŃile fizice ale mimicii. şi unele aspecte morfo-funcŃionale ale organismului. Problema rămâne controversată. • umerii căzuŃi şi aduşi sau ridicaŃi. 2. această cercetare a fost de mai multe ori reluată. sistem sau aparat. Lipsa controlului vizual asupra Ńinutei corpului poate duce la atitudini deficiente şi la defecte fizice ale întregului corp sau ale unor segmente corporale. • torace îngust. denumite secundare. care se instalează la nivelul unui organ. Dintre deficienŃele parŃiale se întâlnesc la orbi următoarele: • capul şi gâtul aplecate înainte sau înclinate lateral.3. rezultatele fiind contradictorii. cu reliefări musculare slab dezvoltate. Ca urmare directă a cecităŃii se apreciază schimbarea expresiei feŃei. cu cât deficienŃa este instalată mai de timpuriu. Ńinutei corpului. „Din cauza sedentarismului la copiii orbi se remarcă o dezvoltare dizarmonioasă ca urmare a dezechilibrului de forŃe între grupele musculare mai mult în repaus”. fiind modificări de natură extraoptică. După cum arătau A.media normală. Motet. ParticularităŃi fizice şi psihice ale deficienŃilor vizuali DeficienŃa vizuală se repercutează nu numai asupra vieŃii psihice şi asupra relaŃiilor sociale ale deficientului. considerate ca defecte primare. • spate plan. Nu este singura problemă insuficient clarificată din domeniul repercusiunilor neurofiziologice ale deficienŃei vizuale. Defectele vizuale. W. motricităŃii deficienŃilor vizual. totodată. • membrele superioare şi inferioare subŃiri.3. atitudini cifotice şi musculatura insuficient dezvoltată. copiii orbi se prezintă deseori cu o dezvoltare fizică întârziată. Ionescu şi D. De-a lungul secolului trecut. Dabe vorbind despre o rămânere în urmă în medie de 2 ani. care se datorează lipsei funcŃiei expresive a ochilor. atitudinile deficiente globale mai frecvente sunt: atitudini globale rigide. ci poate influenŃa. pot deveni la rândul lor cauze pentru o serie de alte defecte. 68 . În momentul şcolarizării.

cifoze.• coloana vertebrală poate prezenta deviaŃii: scolioze. trunchiului şi al membrelor. apăsări cu degetul pe globul ocular. • mişcările sunt reŃinute. copilul provocându-şi senzaŃii luminoase. • mişcările comandate nu au o direcŃie precisă de execuŃie şi se remarcă o lipsă evidentă de simetrie a segmentelor într-o mişcare comună. lipsită de amplitudine. apar şi tulburări la nivelul sistemelor circulator şi respirator. • mersul este rigid. Un aspect special al acestor particularităŃi îl constituie manierismele. ci atârnă în jos. între acestea se numără: • pendularea capului stânga-dreapta. iar capul îndreptat înainte. Literatura de specialitate descrie o serie de manierisme specifice deficienŃilor vizual. ezitant. ticurile sau manifestările motrice negative. braŃele nu se mişcă simetric în mers. la orbii congenitali şi la cei din primii ani de viaŃă apar frecvent. 69 . Dintre acestea mai întâlnite sunt: a) o serie de ticuri se manifestă la acei copii orbi care au resturi mici de vedere. trunchiul rămâne aproape nemişcat. de tipul sensibilităŃii luminoase şi constau într-un „joc” cu acest rest de vedere. picioarele se ridică exagerat. fiind limitate la strictul necesar. Datorită activităŃii motrice reduse şi deficienŃelor în dezvoltarea somatică. mişcări rapide cu degetele sau cu obiectele luminoase înaintea ochilor. b) o altă categorie de ticuri se caracterizează prin mimica feŃei şi se manifestă prin grimase. Este firesc că frecvenŃa ridicată a acestor particularităŃi morfofuncŃionale la deficienŃii vizual reclamă măsuri instructiv-educative speciale. legănatul corpului în faŃa geamului sau înaintea unei alte surse luminoase. La copiii total lipsiŃi de vedere. nesigur. manifestări motrice negative care se fixează şi devin deosebit de rezistente la corectare. iar talpa este aşezată cu grijă („mers de barză”). încreŃirea frunŃii şi a buzelor sau mişcări stereotipe ale capului. RespiraŃia este superficială. şovăitoare. ca urmare a unor dificultăŃi de coordonare a mişcărilor. c) o serie de stereotipii motrice sunt localizate la nivelul capului. denumite de literatura anglo-saxonă: blindisme. lordoze. încă din copilăria timpurie.

condiŃiile de bază ale unei evoluŃii cât mai normale din punct de vedere psihic. jocuri şi exerciŃii fizice. cât şi la o întârziere socială care vor necesita. ani de muncă susŃinută pentru diminuarea acestora. egale cu preocupările faŃă de copiii valizi. Aşa cum am arătat la prezentarea particularităŃilor morfofuncŃionale ale nevăzătorilor. Cea mai importantă măsură constă în antrenarea copilului în diferite activităŃi. am putea spune. Aceste diferenŃe sunt mult mai atenuate la copiii nevăzători faŃă de care există din partea părinŃilor preocupări statornice. • învârtirea pe loc. însă. Dezvoltarea fizică a copilului nevăzător ca şi asigurarea condiŃiilor de formare a unor deprinderi şi cunoştinŃe motrice sunt cu atât mai importante. Prevenirea acestor manifestări negative nu se poate obŃine prin simpla interdicŃie verbală. înŃelegem de ce la intrarea în şcoală diferenŃele din punct de vedere al dezvoltării fizice dintre un copil nevăzător şi un copil valid pot fi semnificative. • frecatul mâinilor. reprezentate de particularităŃi psihoindividuale specifice ca şi în cazul indivizilor valizi. pentru o creştere sănătoasă.• legănatul braŃelor. ignoranŃa asupra disponibilităŃlor copilului nevăzător pot duce uneori atât la instalarea unor deficienŃe fizice serioase. poate. de la un individ la altul. • întinderea întregului corp în direcŃia unor surse sonore. dezvoltarea fizică a acestora este puternic influenŃată de lipsa vederii. • săritul pe loc. lipsa unei îndrumări competente şi totale. 70 . Dacă la acestea adăugăm raportarea defectuoasă a adulŃilor la copiii nevăzători până în perioada şcolară. MentalităŃile greşite. precum şi unele diferenŃe determinate de factorii amintiŃi mai sus. cu cât acestea reprezintă. picioarelor sau al trunchiului. cu legănarea concomitentă a capului şi a trunchiului. AbsenŃa vederii este. • lovirea genunchilor. EvoluŃia psihicului în ontogeneză la nevăzători cunoaşte diferenŃe. Prin munca educativă cu elevii orbi se ştie că prevenirea ticurilor este mai puŃin dificilă decât combaterea lor.

Reprezentările care iau naştere pe baza imaginilor obiectelor si fenomenelor percepute anterior reprezintă un moment nodal. a profundului tridimensionalităŃii obiectelor mari şi foarte mari ridică probleme insurmontabile în calea formării ansamblului de reprezentări cu efecte negative în organizarea şi manifestarea motricităŃii. care pot contribui într-o măsură extrem de 71 . mai defectuoase. AbsenŃa funcŃionării celui mai important analizator (cel vizual) din complexul senzorial al nevăzătorului face ca celelalte procese să prezinte o serie de mecanisme specifice de manifestări. a percepŃiei spaŃiale.factorul hotărâtor care marchează şi particularizează evoluŃia şi manifestarea fenomenelor psihice la nevăzători. Astfel. Toate acestea reprezintă. Trebuie să remarcăm însă că. Utilizarea reprezentărilor existente. întrucât prin gradul lor ridicat de generalizare fac trecerea de la senzorial la logic. în acelaşi timp. ci doar formarea unor imagini incomplete. Lipsa percepŃiei mişcării obiectelor. DificultăŃi mari. dar nu de netrecut. în multe cazuri. fapt care va determina mari dificultăŃi în structurarea experienŃei de cunoaştere. în însuşirea experienŃei motrice a celor din jur şi în structurarea unei experienŃe motrice personale. rolul major al limbajului în formarea şi vehicularea reprezentărilor şi sprijinul substanŃial al imaginilor permit nevăzătorilor să suplinească şi să depăşească mult dificultăŃile în structurarea şi utilizarea sistemului de reprezentări. Aceasta are consecinŃe în formarea şi însuşirea deprinderilor şi a cunoştinŃelor motrice. mai puŃine şi. percepŃia se prezintă la nevăzători cu un registru mult mai restrâns. InformaŃiile furnizate de analizatorii restanŃi nu pot asigura formarea unor imagini complete la nivelul scoarŃei. sărace. în perioada preşcolară şi şcolară. tot atâtea motive pentru reconsiderarea rolului educaŃiei fizice în grădiniŃele şi şcolile pentru nevăzători şi pentru asigurarea unor legături solide a profesorilor de educaŃie fizică din aceste şcoli. cunoaşte nevăzătorul legat de reprezentarea mişcărilor. Aspectele negative subliniate la percepŃii se vor găsi şi la nivelul formării reprezentărilor şi vor reprezenta un bagaj redus de reprezentări la nevăzători. dirijarea atentă şi competentă a intuiŃiei obiectelor şi a observaŃiei fine va diminua mult diferenŃele ce ar putea apărea între nevăzător şi valid.

atât la formarea unui număr cât mai mare de reprezentări ale mişcării. O atenŃie cu totul specială trebuie acordată formării reprezentărilor ideomotorii la elevii nevăzători.mare. În activitatea de educaŃie fizică cu nevăzătorii. trebuie găsite căi şi metode de formare a unor astfel de reprezentări având în vedere că numai astfel elevul nevăzător va ajunge la executarea corectă şi cu un consum minim de energie a mişcărilor. chiar dacă. de limbajul bine structurat şi de o atenŃie postvoluntară bine educată. Organizarea activităŃii se prezintă foarte diferit de la un nevăzător la altul şi este puternic dependentă de modul de relaŃionare a familiei şi a adulŃilor în general cu această categorie de copii. În ceea ce priveşte sistematizarea şi organizarea memoriei la nevăzători. Nevăzătorul are în general un limbaj bine dezvoltat. profesorul se poate sprijini foarte bine făcând apel la limbaj şi la imaginaŃie. specialiştii arată că aceasta se realizează în bune condiŃii şi nu sunt rare cazurile de nevăzători cu memorie performanŃială. Unele diferenŃe între nevăzător şi văzător se manifestă privind memoria motorie. dar nu este atât de bogată având în vedere dificultăŃile existente în formarea de reprezentări ale mişcărilor. sensibilitate care atunci când este cunoscută poate fi folosită atât în stabilirea de relaŃii foarte bune între membrii unei colectivităŃi. care la nevăzător are o importanŃă deosebită în orientarea spaŃială. La nevăzători. MenŃionăm că. memoria este foarte bine servită de spiritul de observaŃie activ. astfel încât în orele de educaŃie fizică profesorul trebuie să urmărească permanent consolidarea experienŃei personale şi îmbogăŃirea ei. deşi volumul reprezentărilor ideomotorii la nevăzători nu va egala niciodată volumul acestor reprezentări la copilul valid. Acest tip de reprezentări prezintă o mare valoare formativă în ceea ce priveşte însuşirea şi efectuarea mişcărilor. cât şi la îmbunătăŃirea nivelului de motricitate a copiilor nevăzători. DeficienŃa în general conduce la o creştere a sensibilităŃii emoŃionale. Realizări importante însă se pot obŃine cu aceşti elevi utilizând bine instructajul verbal şi activând imaginaŃia. sau între profesor şi elev. cât şi la stimularea elevilor în obŃinerea de rezultate 72 . mai ales la copiii până în 14-16 ani. Reprezentările ideomotorii sunt legate întotdeauna de experienŃa personală anterioară. o parte dintre reacŃiile vehiculate nu au acoperire în conŃinut.

ca şi activităŃile comune cu aceştia duc la creşterea gradului de încredere în forŃele proprii şi la diminuarea şi ştergerea complexelor de inferioritate care se pot manifesta uneori în viaŃa nevăzătorilor. afectivitate. impulsuri”. ParticularităŃile psihomotricităŃii la nevăzători Lafon defineşte psihomotricitatea drept „rezultatul integrării interacŃiunii educaŃiei. Una dintre condiŃiile structurării armonioase a nevăzătorului o constituie activitatea permanentă şi variată. DeficienŃa vizuală determină o evoluŃie şi o organizare specifice motricităŃii. Antrenarea atentă în activitate a motivaŃiei având în vedere valoarea energetică a acesteia. Unele aspecte de aşazisă rigiditate manifestate în mişcare (în general în mers).4. ci şi în ceea ce le determină şi le însoŃeste – voinŃă. nevoi. care. Depistarea şi educarea. sunt de fapt efecte ale unei concentrări a atenŃiei în vederea prelucrării şi utilizării maxime a informaŃiei. permit ca relaŃia dintre organism şi mediu să se realizeze în condiŃii optime. Rolul analizatorului vizual constă. Având în vedere condiŃiile lor de existenŃă. Foarte atent trebuie supravegheate la elevul nevăzător perioadele de diminuare a intereselor şi plasarea într-un inactivism foarte păgubitor. 2. în general în viaŃa şi activitatea lui. psihomotricitatea cunoaşte unele diferenŃieri la diferitele categorii de nevăzători. prelucrate şi interpretate la nivelul instanŃelor superioare. Contactul neîntrerupt cu copiii valizi de aceeaşi generaŃie. stimularea intereselor ca şi cristalizarea convingerilor asigură nevăzătorului continuitate şi succes în activitate. Atunci când aceste aspecte negative alimentează neîncrederea putem asista la stagnări. în orientarea spaŃială. cât şi la regrese în activitate. În funcŃie de momentul survenirii cecităŃii şi de gradul de afectare a analizatorului vizual. nu numai în ceea ce priveşte mişcările. În condiŃiile lipsei vederii. şi în aceea că el furnizează informaŃii. atenŃia la nevăzători cunoaşte aproape în permanenŃă un nivel de acŃionare mai ridicat decât la copiii valizi.bune. 73 .3. între altele. maturizării sinergiei şi conjugării funcŃiilor motrice şi psihice. manifestarea aptitudinilor generale şi speciale ale nevăzătorilor ridică gradul de complexitate al personalităŃii. psihomotricitatea capătă o importanŃă deosebit de mare în structurarea şi manifestarea vieŃii psihice a omului.

medii şi bune). slabe. deoarece tiflopsihologia nu a realizat încă studii privind evoluŃia copilului nevăzător de la naştere la adolescenŃă. Zimin. − nivelul de cristalizare a afectivităŃii. − temperamentul. Studiile existente se referă. Vom încerca să prezentăm unele aspecte ale evoluŃiei psihomotricităŃii la copilul nevăzător. efectuate însă pe nevăzătorii adulŃi cu cecitate survenită târziu. 74 . pe observaŃii. mai ales. Mescereakov. − tipul de personalitate. vom încerca o analiză comparativă a evoluŃiei psihomotricităŃii la deficientul vizual în raport cu evoluŃia acesteia la copilul văzător. dar mai ales de la relatările părinŃilor. − gradul de ierarhizare şi diversificare a constelaŃiei de motive şi interese. În literatura sovietică de specialitate. precum şi unele aspecte privind reorganizarea disponibilităŃilor psihomotrice în vederea însuşirii unor profesiuni din cele mai diferite domenii. − posibilitatea însuşirii experienŃei motrice sociale. − registrul experienŃei motrice individuale. în discuŃiile purtate cu aceştia în vederea întocmirii fişei pedagogice la intrarea copiilor în şcoală. Numeroşi cercetători (ZemŃova.Este foarte greu de realizat un tablou general al evoluŃiei psihomotricităŃii la nevăzători cu cecitate congenitală şi la cei cu cecitate dobândită foarte de timpuriu. − gradul deficienŃei vizuale (cecitate absolută. a existat un număr relativ mare de studii şi cercetări. − volumul şi calitatea reprezentărilor. la perioada şcolară şi abordează unele aspecte izolate ale evoluŃiei vieŃii psihice a nevăzătorului bazându-se. Structurarea psihomotricităŃii la nevăzători este determinată de o serie de factori precum: − momentul instalării deficienŃei. mai puŃin pe cercetare şi aproape deloc pe experimentul psihologic formativ. De asemenea. resturi de vedere foarte slabe. pornind de la unele observaŃii ocazionale pe copiii nevăzători mici. Kovalenco) au abordat în special problema activităŃii compensatorii a analizatorului vizual. în special.

Mişcările vor deveni mai ample şi mai numeroase. acest lucru se face destul de târziu. deoarece toate aceste fenomene ale copilului nevăzător vor avea loc mult mai lent şi se vor cristaliza mai greu. deja în cel de-al treilea stadiu al instruirii inteligenŃei senzorio-motorii la copilul nevăzător apar primele semne de coordonare (ochi-mână). Dintr-o optică greşită a celor din jurul copilului nevăzător i se pun la îndemână prea puŃine obiecte (jucării) pentru a le manipula şi de multe ori. La copilul nevăzător acest comportament apare mult mai des. Mâinile împreună cu picioarele vor realiza deplasarea şi vor avea un rol mai ales în investigarea unor spaŃii din ce în ce mai mari. scăpare). Acesta măreşte şi mai mult decalajul motric dintre un copil văzător şi unul deficient vizual. rezultat al reacŃiilor instinctuale). întrucât jucăria este găsită adesea foarte greu. activitatea mâinii. copiii în general manifestă o stare de agitaŃie atunci când se întrerupe contactul cu o jucărie prin îndepărtarea ei (cădere. datorită explorării „haotice” a spaŃiului din jurul său. − atitudinea celor din jur faŃă de deficient în perioada în care încep dirijarea evoluŃiei şi manifestarea psihomotricităŃii.− gradul de concentrare a atenŃiei în însuşirea şi executarea mişcărilor. ConsecinŃa acestui fapt este o stagnare şi o cantonare a copilului nevăzător în primul an de viaŃă într-un regim motric foarte slab. − atitudinea activă a copilului în însuşirea cunoştinŃelor motrice. ordonarea întrucâtva a mişcărilor haotice de căutare se vor realiza pe măsura organizării coordonării auditiv-manuale. secundare şi terŃiare) pe care-l parcurge copilul văzător. copilul va 75 . aruncare. Dacă la naştere. atât copilul valid. pornesc de la acelaşi nivel al motricităŃii (respectiv numărul mic de mişcări. Şirul de reacŃii circulare (primare. cât şi cel fără vedere. − instruirea şi manifestarea controlului voluntar al posturii şi al mişcării. La copilul nevăzător. După primele 3-4 luni de viaŃă. în scurtă vreme evoluŃia motricităŃii va cunoaşte ritmuri diferite. asimilările şi acomodările pe care le realizează el de-a lungul celor şase stadii ale apariŃiei inteligenŃei senzorio-motorii vor accentua diferenŃa dintre un copil şi altul în evoluŃia motricităŃii. Motricitatea copilului nevăzător va intra într-o perioadă mai activă o dată cu apariŃia patrupediei. apariŃia intenŃionalităŃii.

evoluŃia psihomotricităŃii până la perioada şcolară este deosebit de lentă. îşi va căuta mai îndelung echilibrul şi. lalaŃiunea şi apoi primele cuvinte sunt rostite cam în aceeaşi perioadă. O situaŃie mai aparte prezintă dezvoltarea verbo-motorie. va începe să le recunoască pe unele dintre ele. se poate solda cu achiziŃii mai numeroase. comparativ cu copilul văzător. În perioada preşcolară. Se pare că patrupedia. Gânguritul. se prelungeşte mai mult decât la copilul văzător. cu atât evoluŃia vieŃii psihice a copilului nevăzător în primul an de viaŃă se va realiza în condiŃii mai bune. chiar mai târziu. aceştia simt nevoia acută de a li se vorbi. vârsta preşcolară este sensibilă la mişcare. se pare că nu există diferenŃe semnificative. sau nu. Cu cât canalul afectiv care ia naştere între mamă şi copil va fi mai bine întreŃinut de mamă. În această perioadă. Explorarea tactilă se ordonează şi se organizează furnizând tot mai multe informaŃii despre obiecte. Din relatările unor mame care au crescut copii nevăzători. în multe cazuri. Începe organizarea memoriei kinestezice care va stoca experienŃa nevăzătorului. numărul de cunoştinŃe motrice achiziŃionate este extrem de redus. la copilul nevăzător. dar mai ales în perioada preşcolară. în funcŃie de atitudinea celor din jurul lui. mai greu la copilul nevăzător. şi acela nevăzător. desprinderea de acestea făcându-se. Ridicarea la poziŃia verticală la nevăzători se face după 13-14 luni şi. şi dacă fraŃii sunt valizi sau prezintă deficienŃe. existând şi între nevăzători copii care pronunŃă primele cuvinte înainte de un an.pipăi. va lovi. defectuoase. va mirosi obiectele din jurul său şi. uneori. întrucât se instalează inhibiŃia sau teama faŃă de un eveniment neplăcut. din cauza ciocnirii de anumite obiecte în timpul mersului sau alergatului pe vârfuri. Şi pentru nevăzători. se formează foarte puŃine deprinderi şi de cele mai multe ori. Copilul nevăzător va păşi Ńinându-se de obiecte ca şi copiii văzători. În această privinŃă. evoluŃia motricităŃii la copilul nevăzător poate fi mai rapidă sau mai lentă. va traversa stagnări sau „amânări” pe diferite perioade de timp ale exerciŃiilor de mers. Este foarte important dacă în familia copilului nevăzător mai există şi alŃi fraŃi. chiar in jurul vârstei de 10 luni. S-a constatat că în familiile cu un singur copil. treptat se organizează şi devine tot mai activ complexul tactil-kinestezic. Acesta. Găsim că este normal acest lucru având în vedere că analizatorul auditiv în această perioadă este dominant la nevăzători. treptat. aflat în poziŃie bipedă şi în mers. adesea apar 76 . în general.

dezordonate. îşi va însuşi mult mai multe deprinderi şi. dar treptat ea se încheagă într-un construct solid. din ce în ce mai bine şi mai mult. În activitatea de orientare. prin asocierea repetată a impulsurilor interoceptive. Acest copil va fi antrenat în mişcare. IniŃial schema corporală la nevăzători este mai labilă şi pot interveni o serie de dezorganizări. organizată. fără valoare adaptativă. Capacitatea de orientare în spaŃiu este destul de strâns legată de experienŃa individuală de orientare. Schema corporală este „o reprezentare cvasiconştientă a diferitelor părŃi ale corpului. cu nivelul de reprezentări etc. subsistemul proprioceptiv-kinestezic furnizează 77 . evoluŃia psihomotricităŃii copilului nevăzător este net superioară faŃă de situaŃia descrisă mai sus. chiar şi în perioada şcolară şi o serie de mişcări şi de deprinderi insuficient sistematizate din cauză că este obligat de mai multe ori să „refacă” şi să asimileze experienŃa motrică pe care copilul văzător o „prinde” mult mai repede şi poate mai bine prin „imitarea” ei în urma vizualizării schemei motrice. integrată într-o imagine globală. aduse în general de fraŃi modului de execuŃie a unor mişcări vor avea în final efecte benefice. În familiile în care nevăzătorul nu este singurul copil. Sinteza părŃilor propriului corp se formează treptat în copilărie cu ajutorul unor mecanisme plurisenzoriale. la intrarea în şcoală. O altă particularitate a psihomotricităŃii nevăzătorului constă în faptul că schema corporală se realizează mai târziu şi mai greoi decât la copilul văzător. CorecŃiile. Psihomotricitatea deŃine un loc aparte în orientarea spaŃială la nevăzători. Parte din experienŃa motrică socială este însuşită şi utilizată de copilul văzător prin imitaŃie. dar o va face şi singur. Copilul nevăzător. uneori dure. va avea o vârstă motorie apropiată de cea a copilului cu vedere. are un nivel motor mai scăzut. Se consideră însă că acestea au la bază nevoia copilului de mişcare. acesta având şi fraŃi mai mici. care îndeplineşte un rol important în formarea imaginiiprogram a acŃiunii şi în asigurarea preciziei şi corectitudinii acŃiunii motrice. se va deplasa mai mult însoŃit. Schema corporală este o sinteză psihică între conştiinŃa corporalităŃii şi experienŃa subiectivă a copilului.şi se manifestă ticuri şi mişcări haotice. proprioceptive şi exteroceptive”. care poate imita cu uşurinŃă numai ceea ce percepe auditiv. reprezentând o contracŃie temporospaŃială.

altfel am avea o simplă mişcare. fiind serios exersat în activitatea de scris-citit (ca şi sport. Aceste tendinŃe trebuie sesizate şi corectate prin antrenare în diverse activităŃi cu caracter motric ale acestor elevi. rapiditatea forŃei. propuse de J. ci numai structura sa. Piaget. dar credem că este într-o strânsă interacŃiune cu analizatorul proprioceptiv-kinestezic şi cu cel acustico-vestibular. 1980). Posibilitatea de a se orienta mai bine în spaŃiu a nevăzătorului este condiŃionată de deplasarea sa cât mai timpurie fără însoŃitor.). cum sunt cei din gesturile grafice implicate în scriere). de exemplu. de la o simplă orientare a corpului până la invarianŃi spaŃio-temporali. iar cel kinestezic informează despre ansamblul mişcărilor care se efectuează în timpul deplasării.permanent informaŃii despre postura şi echilibrul corpului. o schemă motorie este o regulă care se aplică proprietăŃilor organismului. la elevii nevăzători. lucru manual). alternează perioade de activism în mişcare cu intervale în care tinde să se instaleze un inactivism cu consecinŃe nefavorabile asupra manifestărilor psihomotrice. Această sensibilitate deosebită este asigurată de pielea obrajilor şi a feŃei. rolul schemei motorii în producerea gestului este mai mult sau mai puŃin important (mergând. această specificare şi specificitatea parametrilor nu este în general suficientă pentru a produce gestul. Copilul nevăzător trebuie antrenat nu numai în cunoaşterea şi reprezentarea spaŃiului parcurs. În antrenarea mobilităŃii şi în învăŃarea şi consolidarea gesturilor de către copiii nevăzători sunt utile următoarele idei cu forŃă explicativă. precizia. va reprezenta o sursă a optimizării unor parametri cum sunt: coordonarea. Pe parcursul şcolarizării. complexul tactil proprioceptiv-kinestezic. 78 . schema motorie trebuie să fie specificată în parametrii ei (schema de asimilare – J. În perioada şcolară. care constă în capacitatea de a sesiza un obstacol în drumul de la o anumită distanŃă (nu mai mare de 1-2 m. dar şi în dezvoltarea şi utilizarea aşa numitului simŃ al obstacolelor.Pailhous: la baza oricărui gest se află o schemă motorie. mai mult decât la cei văzători. sistem focal – Van Galen.

rolul memoriei kinestezice este deosebit de mare în sfera mobilităŃii şi a acŃiunilor motorii. 79 . reaferentaŃiile intervin atât în controlul derulării programului motor (al schemei motorii). Toate aceste caracteristici ale psihomotricităŃii nevăzătorului pun în evidenŃă necesitatea unor exerciŃii speciale a căror „predare” implică munca în echipă: psihopedagog. sunt implicate în orientarea şi mobilitatea nevăzătorilor în mediul înconjurător. automatismul şi modul de control. Adams postulează rolul memoriei în alegerea direcŃiei gestului. Dar aceste faze corespund mai mult stabilirii proiectului acŃiunii motorii decât controlului acŃiunii. J. psihomotorii. afective şi perceptive). În învăŃarea şi în controlul acŃiunii motorii sau a gestului. Se impune motivarea elevului. Adams (1972) pune accentul pe aferentaŃiile proprio şi exteroceptive. La nevăzători. o intervenŃie densă a proceselor cognitive. pentru a mări încrederea în sine a elevului. Trăsăturile cele mai generale ale abilităŃilor sau ale rutinelor motorii sunt: viteza de execuŃie. alături de alte variabile psihice (cognitive. A. Programele şi schemele motorii. predomină controlul interoceptiv asupra celui exteroceptiv. Deprinderile şi experienŃa dobândită prin aceste măsuri de intervenŃie în sfera motricităŃii îl ajută pe copilul şi pe tânărul nevăzător în maturizarea şi dezvoltarea sa. extrema organizare a conduitei motorii. stabilitatea programelor motorii. A. J. profesor de educaŃie fizică. cât şi în controlul gestului. să câştige mai mult control asupra mediului înconjurător. după ce s-a automatizat. părinŃi. cel puŃin în primele faze de învăŃare. astfel încât să-l facă să aibă dorinŃa să se deplaseze în mod independent. ceea ce implică o oarecare durată. să se distingă net unităŃile elementare de cele în care sunt integrate în raport cu un anumit scop. Aceste reaferentaŃii – consecinŃe senzoriale ale producerii gestului – sunt comparate cu o memorie de reaferentaŃie (traseele perceptive corespunzătoare gestului dorit). În privinŃa modului de control.specificitatea non-schematică a unui gest particular necesită utilizarea reaferentaŃiilor pentru controlul gestului. Organizarea conduitei motorii se caracterizează prin faptul că în cadrul ei este dificil. Profesorul şi elevul trebuie să lucreze împreună. AchiziŃia lanŃurilor operatorii-executive sau ale abilităŃilor motorii implică. cât şi pentru a-şi îmbunătăŃi imaginea despre el însuşi.

Nu este posibilă o restabilire funcŃională a modificărilor organice în acest caz şi se acŃionează deci asupra ameliorării segmentului cortical al analizatorului. în posibilitatea de a învăŃa. 2. realizată printr-o antrenare progresivă. Rezultatele obŃinute sunt edificatoare pentru formarea personalităŃii şi integrarea social-profesională a deficienŃilor. a rolului gândirii. gradată. 4.DeficienŃii de vedere sunt consideraŃi ca „oameni ai ordinii”. ca obiectiv se va urmări înlăturarea stărilor inhibitorii şi a sentimentului de inferioritate provocate de insuccese. totodată. Recuperarea se individualizează în funcŃie de caz pentru a stabili un echilibru raŃional al mecanismelor compensatorii. care nu este modificat sub aspect organic. ameliorarea se va face prin dezvoltarea funcŃiilor vizuale superioare. prin sporirea atenŃiei vizuale. dar nivelul de aspiraŃii trebuie să fie pe măsura forŃelor sale. În şcolile pentru ambliopi se acŃionează în vederea perfecŃionării funcŃiei vizuale. Recuperarea deficienŃei de vedere În recuperarea persoanelor cu ambliopie se acŃionează. Conservarea vederii presupune utilizarea ei în condiŃii optime şi de aceea un obiectiv important în recuperarea copiilor cu ambliopie este acela de a-l învăŃa pe elev să-şi folosească posibilităŃile vizuale şi de a-i dezvolta capacitatea de a percepe activ şi sistematic. disciplinaŃi şi manifestă un autocontrol faŃă de comportamentele proprii în vederea realizării unei corelări cât mai adecvate cu cei din jur. sunt pregătiŃi în şcoli profesionale şi licee şi pot urma o instituŃie de învăŃământ superior la fel ca şi o persoană validă. ConsecinŃele secundare pe plan afectiv. deficienŃii de vedere sunt educaŃi şi şcolarizaŃi în unităŃi speciale. În România. în primul rând. încrederea în sine fiind condiŃionată de buna integrare în colectivul de copii. prin limitarea activităŃii vizuale şi evitarea condiŃiilor de lucru care ar putea dăuna. relaŃional şi atitudinal impun ca obiectiv de maximă importanŃă cultivarea încrederii copilului slab dezvoltat în sine. al imaginaŃiei etc. de a-şi cuceri un loc în viaŃă. făcând ca anumite 80 . asupra ocrotirii vederii restante. de stimularea unor motivaŃii de valoare socială. Ei sunt. a memoriei vizuale. datorită faptului că apare necesitatea aşezării şi păstrării obiectelor în locuri bine delimitate pentru a putea fi uşor găsite.

descoperiri făcute prin forŃe proprii. examinări care vor depista eventualele deteriorări. atitudinea de conservare a acestora ca pe un bun inutil nu se justifică deloc. Trebuie să se asigure o educaŃie vizuală sistematică pentru a asigura caracterul progresiv al exercitării vederii. îi dezvăluie aspecte ale vieŃii sociale. Lipsa unei experienŃe vizuale. dar se urmăreşte şi incitarea curiozităŃii intelectuale.mecanisme să devină dominante şi frânând acŃiunea altora inutile sau dăunătoare. să se prevină suprasolicitarea. Se formează astfel deprinderile de muncă intelectuală. ale activităŃii umane prin care îi conturează şi orizonturile realizării lui viitoare. lipsa deprinderilor de investigare. din contră. Cu condiŃia examinărilor periodice ale medicului oftalmolog. înseamnă că vederea neexercitată nu s-ar păstra. se afirmă necesitatea ca posibilităŃile vizuale să fie mobilizate pentru a le menŃine şi a le dezvolta. ci ar scădea. capacitatea mică a interpretărilor. dar şi supraprotecŃia vizuală. aceste piedici. utilizarea acestor posibilităŃi este. 81 . Pierre Oléron scria că „principiul călăuzitor în educaŃie este a nu întreprinde nimic care să producă vreo oboseală”. Procesul de învăŃământ completează şi precizează pentru elevul ambliop multe aspecte ale realităŃii înconjurătoare la care vederea slabă nu i-a permis să ajungă singur. prima grijă a profesorului”. să se înlăture obstacolele de care copilul nu este conştient. graba şi neatenŃia. lipsa diferenŃierilor vizuale. Dacă ambliopii ar fi instruiŃi la fel ca şi orbii. iar inactivitatea diminuează capacitatea vizuală. J. în parte. Deci. utilizarea vederii sporeşte eficienŃa vizuală. Utilizarea vederii este benefică. neîncrederea în propriile posibilităŃi vizuale sunt explicaŃii ale unei eficienŃe vizuale mici mai mult decât impune leziunea oculară. a unui bagaj informaŃional care să ajute percepŃia vizuală. dar el mai adăuga: „cu un copil ale cărui posibilităŃi de vedere sunt stabilizate. un antrenament raŃional al funcŃiei vizuale ar putea înlătura. să se împiedice şi să se înlăture inhibarea activităŃii vizuale spre care sunt predispuşi unii copii ambliopi. obişnuinŃa perceperii prin alte modalităŃi senzoriale. de aceea. Jones lansa ideea conform căreia „rareori utilizarea vederii este dăunătoare” ci. dimpotrivă. încrederea în sine de a efectua activităŃi care i se păreau imposibile. dar nu trebuie să se ajungă la excese.

REZUMAT DeficienŃa de vedere este o deficienŃă de tip senzorial şi constă în diminuarea în grade diferite (până la pierderea totală) a acuităŃii vizuale. Handicap vizual înseamnă. împreună cu celelalte modalităŃi senzoriale. în condiŃiile vederii normale. din cauza insuficientei funcŃionări (sau chiar a eliminării) a analizatorului vizual. de a se orienta în spaŃiu şi timp (prin stimularea şi dezvoltarea simŃurilor existente – auz. În recuperarea nevăzătorilor trebuie să se urmărească: formarea şi dezvoltarea deprinderilor de a se autoîngriji. ritm biologic. Procesul se continuă şi în şcoală. acumulând un uriaş fond de reflexe condiŃionate pe fondul celor necondiŃionate existente. miros şi prin folosirea de repere şi mijloace auxiliare – ex. care oferă fotostimulările necesare acestei dezvoltări. aşadar. tact. vederea căpătând rol conducător în recunoaşterea formelor. aşadar. Copilul învaŃă treptat să vadă. astfel încât între cecitatea absolută şi ambliopie mai există – după un termen introdus de Truc – şi o „cecitate relativă”. în aprecierea distanŃelor. existând numeroase studii psihologice care au arătat creşterea unor indici ai vederii prin realizarea de exerciŃii gradate. perfecŃionându-şi treptat vederea. ci ea trebuie făcută permanent în funcŃie de gradul de handicap al fiecărui copil. care are loc din perioada vieŃii intrauterine până la moarte. Handicapul vizual apare. deci. vibraŃii. educaŃia trebuie făcută individual. abilitarea deficienŃilor de vedere de a putea realiza o meserie adecvată handicapului existent. în vederea integrării lor sociale.). număr de paşi. de a percepe mediul ambiant. FuncŃia vizuală se dezvoltă ontogenetic. baston etc. DeficienŃa de vedere se poate clasifica în funcŃie de mai multe criterii: gradul (gravitatea) defectului vizual (deficienŃa vizuală prezintă de la pierderea totală a capacităŃii vizuale şi până la ambliopie diferite grade. scăderea acuităŃii vizuale la unul sau la ambii ochi (binocular). mărimilor. are loc o diferenŃiere cât mai fină a excitanŃilor. învăŃarea scriscititului specific (alfabet Braille). cecitatea – orbirea reprezintă aşadar un 82 .Recuperarea nu se poate desăvârşi numai prin exercitarea ei în procesul de învăŃământ. pe baza posibilităŃilor specifice organismului uman şi a activităŃii copilului.

şcolară şi defecte tardive). însă subiectul vrea/crede că vede. din punct de vedere fiziologic şi anatomic. din punct de vedere fiziologic şi anatomic analizatorul vizual fiind evident afectat. în funcŃie de care deosebim atâtea categorii de deficienŃi vizual câte cauze pot provoca defecte vizuale. Cauzele cecităŃii şi ale ambliopiei nu pot fi studiate separat. atitudini cifotice şi musculatura insuficient dezvoltată). care se datorează lipsei funcŃiei expresive a ochilor. 83 . afecŃiuni organice generale care pot determina deficienŃa vizuală. atitudini deficiente globale (mai frecvente sunt: atitudini globale rigide. Dabe vorbind despre o rămânere în urmă în medie de 2 ani). Există şi criteriul etiologiei cecităŃii şi ambliopiei. defecte survenite în copilăria timpurie. în această privinŃă existând diferenŃe destul de pronunŃate de la o epocă la alta. momentul instalării defectului vizual (deosebim astfel defecte congenitale.handicap major sau total de vedere. aceleaşi afecŃiuni oculare putând provoca leziuni şi modificări de diferite grade ale analizatorului vizual. la vârsta anteşcolară. În plus se poate discuta despre cauzele cecităŃii şi ale ambliopiei şi în funcŃie de perioada de vârstă în care se manifestă cu preponderenŃă (cauze ale cecităŃii congenitale dobândite în copilărie. În ce priveşte particularităŃile deficientului vizual se constată o schimbare a expresiei feŃei. preşcolară. analizatorul vizual nu prezintă nici o disfuncŃie. Agnozia vizuală este fenomenul aflat la polul opus. În cazul cecităŃii isterice. Există şi două tipuri speciale de cecitate: cecitatea isterică şi agnozia vizuală. Nu se poate vorbi în general despre cauzele deficienŃelor vizuale. Cele mai importante cauze sunt: afecŃiunile analizatorului vizual. o dezvoltare fizică întârziată (W. iar la orbii cu defect vizual survenit – Ńinându-se cont de timpul care a trecut de la apariŃia defectului până la vârsta actuală – se păstrează o serie de imagini vizuale care pot avea o influenŃă însemnată asupra particularităŃilor psihologice individuale. de la o regiune geografică a lumii la alta. Orbii congenitali sunt complet lipsiŃi de reprezentări vizuale. tardiv sau numai la bătrâneŃe). un traumatism/şoc emoŃional în care informaŃia vizuală a jucat un rol major – subiectul şi-a văzut soŃia în flăcări în propria casă arzând. dar din punct de vedere psihic subiectul refuză inconştient să vadă (de ex. fără a o putea salva). presupunând lipsa completă a văzului). traumatismele oculare etc.

Un aspect special al acestor particularităŃi îl constituie manierismele. asupra ocrotirii vederii restante. Capacitatea de separare a două imagini izolate pe retină constituie minimum separabile. scăderea acuităŃii vizuale la unul sau la ambii ochi (binocular). ci ea trebuie făcută permanent în funcŃie de gradul de handicap al fiecărui copil. apar şi tulburări la nivelul sistemelor circulator şi respirator. respiraŃia fiind superficială. • Acuitate vizuală = facultatea regiunii musculare a retinei de a percepe obiecte de dimensiuni mici. prin limitarea activităŃii vizuale şi evitarea condiŃiilor de lucru care ar putea dăuna.Din cauza activităŃii motrice reduse şi a deficienŃelor în dezvoltarea somatică. Handicap vizual înseamnă. denumite de literatura anglo-saxonă: blindisme. Limita inferioară la care un obiect poate fi perceput constituie minimum perceptibile. în primul rând. Recuperarea se individualizează în funcŃie de caz pentru a stabili un echilibru raŃional al mecanismelor compensatorii. semne sau imagini de mărime descrescândă. Conservarea vederii presupune utilizarea ei în condiŃii optime şi de aceea un obiectiv important în recuperarea copiilor cu ambliopie este acela de a-l învăŃa pe elev să-şi folosească posibilităŃile vizuale şi de a-i dezvolta capacitatea de a percepe activ şi sistematic. Deci. făcând ca anumite mecanisme să devină dominante şi frânând acŃiunea altora inutile sau dăunătoare. Literatura de specialitate descrie o serie de manierisme specifice deficienŃilor vizual. verificate statistic. Tabelele optometrice sunt formate din rânduri de litere. 84 . ticurile sau manifestările motrice negative. lipsită de amplitudine. Recuperarea nu se poate desăvârşi numai prin exercitarea ei în procesul de învăŃământ. Determinarea acuităŃii vizuale se face cu ajutorul optotipilor (tabele optometrice). care are loc din perioada vieŃii intrauterine până la moarte. cifre. aşadar. CONCEPTE-CHEIE • DeficienŃă de vedere = deficienŃă de tip senzorial şi constă în diminuarea în grade diferite (până la pierderea totală) a acuităŃii vizuale. În recuperarea persoanelor cu ambliopie se acŃionează. O altă particularitate a psihomotricităŃii nevăzătorului constă în faptul că schema corporală se realizează mai târziu şi mai greoi decât la copilul văzător. educaŃia trebuie făcută individual.

Există orbire congenitală (din naştere) şi orbire dobândită (din diferite cauze).Lângă fiecare rând este specificată distanŃa de la care dimensiunile respective pot fi percepute de un ochi emetrop (normal). Clasificarea deficienŃilor vizuali în funcŃie de acuitatea vizuală este redată în tabelul următor: Gradul defectului vizual Acuitatea vizuală exprimată în: FracŃii ordinale 0-1/200 1/200-1/50 1/50-1/20 1/20-1/5 FracŃii zecimale 0-0. din punct de vedere fiziologic şi anatomic. în pofida păstrării intacte a organelor de simŃ şi a unei inteligenŃe normale.02-0.005 0.05 0.2 Procente % 0-0. din punct de vedere fiziologic şi anatomic. fără a o putea salva). însă subiectul vrea /crede că vede.un traumatism/şoc emoŃional în care informaŃia vizuală a jucat un rol major – subiectul şi-a văzut soŃia în flăcări în propria casă arzând. iar numitorul (D) reprezintă distanŃa citirii rândului respectiv de către un ochi emetrop. când. la care numărătorul (d) este egal cu distanŃa examinării (5 m. Rezultatul (acuitatea vizuală) se calculează după formula v=d/D. caz în care. Agnozia vizuală (cecitatea psihică) este consecinŃa distrugerii 85 .05-0.005-0.). Examinarea se face de la o distanŃă fixă de 5 metri.Un tip aparte de cecitate este cecitatea isterică. presupunând lipsa completă a văzului.02 0. analizatorul vizual nu prezintă nici o disfuncŃie.5-2 2-5 5-20 Şcoala de ambliopi Şcoala de orbi Locul de şcolarizare Cecitate totală Cecitate practică Ambliopie gravă Ambliopie • Cecitatea(orbirea) = un handicap major (total) de vedere. Fenomenul aflat la polul opus este agnozia vizuală. separat pentru fiecare ochi. • Agnozia = incapacitatea individului de a recunoaşte obiecte uzuale. analizatorul vizual este evident afectat. dar din punct de vedere psihic subiectul refuză inconştient să vadă (de ex.5 0.

A. caracterizat prin imposibilitatea bolnavului de a percepe stimulii vizuali periferici. Miopul tinde să se apropie de obiect sau să apropie obiectul de ochi ca să-l poată vedea mai clar. R. Agnozia este incapacitatea individului de a recunoaşte obiecte uzuale. În domeniul psihiatriei s-a încercat relevarea particularităŃilor explorării vizuale în cazul bolnavilor psihici. Mişcările oculare în acest caz sunt haotice. Tasiak. Un caz particular în care perturbarea oculomotrică intervine în prim plan este sindromul Balint – 1909 (paralizia psihică a privirii). Iarbus (anii ’60) au arătat că în agnozia vizuală se întâlnesc tulburări ale oculomotricităŃii. W. deficienŃe mintale) În multe cazuri de agnozii există tulburări de comportament oculomotor.(bilaterale) a zonelor de proiecŃie a căilor vizuale la nivelul lobului occipital. reflexul de fixare a privirii fiind perturbat (bolnavul neputând să-şi desprindă privirea de la un obiect la care s-a fixat). Thomas – 1970) s-a constatat că cei cu boli 86 . care tulbură percepŃia la distanŃă a individului (nu vede bine la distanŃă). În urma unor cercetări (S. • Miopia = un exces de refracŃie. în pofida păstrării intacte a organelor de simŃ şi a unei inteligenŃe normale. cu multe « zone » de fixare a privirii care se suprapun. • Hipermetropia = o refracŃie insuficientă. boli psihice. L. neeconomice. mişcările oculare voluntare fiind modificate faŃă de normal atunci când bolnavul încearcă să recunoască un obiect cu privirea. extrem de numeroase. fiind neclară. dificultăŃi în a percepe obiectele din apropiere şi pentru a le depăşi tinde să le îndepărteze de ochi. Acesta are. Imaginea optică a obiectului se formează nu pe ecranul retinian. în imaginea unitară a obiectului respectiv. aşadar. În alexia agnozică sau în agnozia de simultaneitate există tulburări ale oculomotricităŃii. când. ele nu pot fi grupate de către individ într-un tot. ale organizării oculomotricităŃii. Paraliziile cerebrale sunt însoŃite frecvent de tulburări ale mersului. drept urmare imaginea obiectului este neclară şi se formează în spatele retinei subiectului. în sine. A. deşi elementele componente ale unui obiect perceput sunt recunoscute separat. EXTENSII TEORETICE ParticularităŃi ale explorării vizuale în cazuri patologice (boli neurologice. ci înaintea lui. Luria.

3. Bucureşti. ŞCHIOPU U. DAMASCHIN D.. 2. Bucureşti. Bucureşti. ROZOREA A. Explorarea vizuală – Cercetări fundamentale şi aplicative. ProHumanitate. Terapie educaŃională integrată. Ed. I. Mijloace tehnice moderne de compensare a deficienŃelor senzoriale. Didactică şi Pedagogică. STRĂCHINARU I. Ed. Bucureşti. Ed. 3. NEVEANU POPESCU P. vol. 1981. 9. Bucureşti. Ed. DicŃionar de psihologie.. Osaka.. Univers Enciclopedic. Bucureşti. 5. ŞTEFAN M. Iaşi. 2. orbi-surdomuŃi. Cunoaşterea şi educarea lui. PREDA V. cu obiecte etc. DicŃionar de psihiatrie şi psihopatologie clinică. vol. Sibiu. 4. Babel.. ambliopi. MUŞU I.. ParticularităŃile psihice ale deficientului de vedere. Analele UniversităŃii Bucureşti. 8. 7.R. Davies) care arată că şi în cazul deficienŃilor mintal apar tulburări ale mişcărilor oculare.. Copilul deficient. I. ProHumanitate.. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. Didactică şi Pedagogică. CaracterizaŃi prin comparaŃie ambliopia şi cecitatea. 1983. Ambliopi. J. 12. SIMA I. Ed. LAROUSSE.. Bucureşti. 6. Nevăzători. Defectologia. precizia şi eficacitatea mişcărilor de urmărire vizuală şi a mişcărilor sacadate exploratorii tind să crească o dată cu vârsta mintală a individului deficient şi nu cu vârsta sa cronologică. 1997. Psihopedagogie specială. 11.. TAFLAN A.. 10. Didactică şi Pedagogică. Ed. DeficienŃa de vedere – o perspectivă psihosocială şi psihoterapeutică. Trinitas. 1998. 1998. Cum s-ar putea realiza un demers recuperator în cazul unui orb congenital? BIBLIOGRAFIE DAMASCHIN D. Sunt studii (R. Psihopedagogie specială – studii şi cercetări. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. fiind mai interesaŃi de explorarea vizuală a pozelor cu animale. Bucureşti. Teoria şi practica compensaŃiei. PĂUNESCU C. DicŃionar de psihologie. 1994. Educarea copiilor cu vedere slabă. Ed. Ed. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE 1.. 1997. 1965. Ed. . Ed. Albatros. 1978. Ed. 1998. 1988.. 1973. îndeosebi faŃa acestora. 87 1.psihice evită să exploreze vizual fotografiile de oameni.

Bucureşti. Bucureşti. Probleme de defectologie. Ed. WEIHS TH. 88 .. Ed. UniversităŃii Bucureşti. Psihopedagogie specială. 15. 1990. DAUNT P. 16... 1996. 1992. 1987. (coord. Ed. Didactică şi Pedagogică.. VERZA E. Ed.. 17. Integrarea în comunitate a copiilor cu cerinŃe educative speciale.. 18. Să-i ajutăm.8. UniversităŃii Bucureşti.. Elemente de psihopedagogia handicapaŃilor. Ed. 1998. Meridiane. 14. Bucureşti. VERZA E. VERZA E. UniversităŃii Bucureşti.13. Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei. Humanitas. manual pentru clasa a XIII-a. vol. VERZA E. 1988. . şcoli normale. iubindu-i. VRĂŞMAŞ T.). Ed. MUŞU I.

DEFICIENłA DE AUZ 3. Auzul este critic pentru dezvoltarea vorbirii şi a limbajului în general. De aceea este foarte important ca pierderea de auz să fie descoperită cât mai devreme cu putinŃă.3. dispariŃia simŃului auditiv la câŃiva ani după însuşirea limbajului de către copil determină dificultăŃi în menŃinerea nivelului atins. activitatea şi relaŃiile individului cu lumea înconjurătoare sunt puternic perturbate. cu atât copilul va putea înŃelege lumea înconjurătoare şi se va integra mai bine în societate. Prin instalarea unui deficit auditiv.1. întrucât o întârziere în dezvoltarea vorbirii şi a limbajului poate fi evitată dacă există o amplificare suficientă a sunetelor. Putem spune că. Atunci când handicapul de auz există de la naştere sau când apare de timpuriu (mica copilărie). Caracterizarea generală a handicapului de auz Oamenii au cinci simŃuri cu ajutorul cărora experimentează lumea înconjurătoare. Cu cât informaŃiile primite sunt mai numeroase. Când se naşte. Handicapul de auz aparŃine unei categorii mai ample de handicapuri – cele senzoriale (din care face parte şi deficienŃa de vedere) şi reprezintă diminuarea sau pierderea totală sau parŃială a auzului. În cazul în care degradarea auzului se produce după achiziŃia structurilor verbale şi nu se intervine în sens recuperator. în timp ce pierderea auzului înaintea vârstei de 2-3 ani are drept consecinŃă mutitatea (copilul devenind surdomut). simŃurile fiind uneltele cu care învăŃăm şi comunicăm. chiar regresii în plan 89 . dificultăŃile în însuşirea limbajului de către copil sunt majore – vorbim despre fenomenul muŃeniei care însoŃeşte pierderea totală a auzului. copilul are mintea deschisă şi pregătită pentru recepŃionarea informaŃiilor prin toate aceste simŃuri. se instalează un proces de involuŃie la nivelul întregii activităŃi psihice.

deşi aude mult mai bine sunetele de frecvenŃă joasă decât sunetele de frecvenŃă înaltă. pentru ca la 3-4 ani să folosească cuvinte şi propoziŃii pentru a-şi exprima propriile nevoi. în timp ce majoritatea pot fi remediate cu ajutorul unei proteze auditive. de particularităŃile psihice ale individului. Putem vorbi de repere generale în dezvoltarea auzului. Acest auz se va dezvolta şi maturiza pe tot timpul sarcinii. Este foarte dificil de a defini dezvoltarea normală atunci când este vorba despre oameni. Între 3-6 luni devine interesat de diferite sunete. abilităŃile auditive ale copilului pot fi compromise. unul din zece oameni suferă.verbal (din punct de vedere al vocabularului. La 2 ani poate vorbi în propoziŃii simple folosind un vocabular de aproximativ 200-300 de cuvinte. La 6-12 luni gângureşte şi începe să înŃeleagă cuvinte simple cum ar fi „mama” şi „pa”. într-o măsură mai mare sau mai mică. copilul putând folosi în jur de 20 de cuvinte şi înŃelegând circa 50. Îi place să i se citească şi poate identifica şi numi lucruri observate în imagini. pronunŃia şi înŃelegerea cuvintelor se îmbunătăŃesc vizibil în această perioadă. întrebări şi sentimente. Din punct de vedere statistic. Atunci când există o leziune la oricare dintre părŃile componente ale analizatorului auditiv. Vocabularul. O ureche cu acuitate normală poate să suplinească surditatea celeilalte. Fătul este apt să audă sunete din exterior. 90 . Fiecare individ se dezvoltă în felul sau în ritmul său. deşi este mai important de notat care este progresul natural al copilului prin diferitele stadii de dezvoltare decât să ne concentrăm pe atingerea unui reper specific pentru o vârstă specifică. de tulburări ale auzului. fiind în stare să execute comenzi simple. Între 0-4 luni copilul tresare la sunete bruşte şi puternice şi îndreaptă privirea sau capul spre sursa sonoră. Efectele deficienŃei de auz sunt diferite deci în funcŃie de vârsta la care a apărut handicapul auditiv. Între 12-18 luni gânguritul începe să se transforme în cuvinte. Numai câteva afecŃiuni ale sistemului auditiv pot fi tratate cu medicamente sau chirurgical. de mediul în care trăieşte acesta. aparent recunoscând vocile familiare. Experimentează auzul producând sunete. Fetusul uman posedă un auz rudimentar încă din a 20-a săptămână de sarcină. al intensităŃii vocii sau al exprimării gramaticale). de atitudinea celor din jur etc.

După gradul (gravitatea) deficitului de auz identificăm: hipoacuzia (diminuarea /degradarea auzului între 0-90 dB) şi surditatea sau cofoza (pierderea totală a auzului – peste 90 dB). 3. dacă este protezat înainte de a împlini vârsta de 6 luni.AnumiŃi factori pot influenŃa impactul pe care îl are pierderea de auz asupra dezvoltării copilului. Un copil care s-a născut cu o pierdere de auz prezintă o mai mare întârziere în dezvoltarea vorbirii şi a limbajului decât un copil al cărui auz a fost afectat după însuşirea limbajului. Semnele hipoacuziei Copiii cu o pierdere de auz adesea învaŃă să compenseze acest neajuns fiind mult mai atenŃi la informaŃiile pe care le primesc pe alte căi. Există date clare care arată că un copil cu o pierdere de auz îşi poate dezvolta vorbirea şi limbajul similar unui copil cu auz normal. grade diferite de gravitate: hipoacuzie uşoară (pierdere de auz de 0-30 dB ). atât în planul şcolarizării. în timp ce majoritatea hipoacuziilor sunt compensate cu mult succes folosind un aparat de auz. cu atât dezvoltarea vorbirii şi a limbajului va fi mai afectată.2. Este foarte important faptul ca pierderea de auz să fie diagnosticată şi tratată cât mai devreme posibil. Clasificarea tipurilor de deficienŃă de auz se realizează în funcŃie de mai multe criterii: a. al exercitării profesiei. cât şi al relaŃionării cu ceilalŃi oameni. Clasificarea şi etiologia handicapurilor de auz Handicapul de auz se poate manifesta în anumite forme sau grade care presupun deteriorări parŃiale sau totale ale simŃului auditiv. Hipoacuzia poate avea. Handicapul de auz parŃial (hipoacuzia) afectează aproximativ 1% din populaŃie (persoanele cu o astfel de deficienŃă fiind denumite în popor „ tari de ureche”). hipoacuzie medie (între 30-60 dB ) şi hipoacuzie severă sau profundă ( între 60. fiind un serios handicap în viaŃa de zi cu zi a individului. De asemenea gradul pierderii de auz are o importanŃă foarte mare. Cu cât pierderea de auz este mai mare. O persoană surdă (cofotică) este incapabilă de a procesa sau auzi sunete cu sau fără un aparat auditiv. la rândul ei.90 dB ). 91 . Termenul „pierdere de auz” sau „hipoacuzie” nu implică surditate totală (cofoza).

dar fiecare indică pierderea unei importante informaŃii auditive de către copil. • În general este nevoie de o amplificare a sunetelor atunci când: copilul stă prea aproape de televizor. Există o serie de manifestări care apar în comportamentul copilului care ar putea să indice dacă există la acesta probleme de auz. prin programul de screening al auzului. vibraŃiile podelei şi mişcările aerului. • Nu poate localiza sursa sonoră. de exemplu întoarce capul în direcŃia opusă zgomotului. • Dacă îşi atinge frecvent urechile sau trage de ele. Aceasta indică frustrare cauzată de lipsa de înŃelegere ca urmare a pierderii de auz. răspunsurile lor pot părea normale făcând ca pierderea de auz să fie dificil de depistat. semănând cu un Ńipăt) în jurul vârstei de 6-8 luni. • Lipsa răspunsului la comenzi simple cum ar fi „adu mingea lui tăticu” atunci când are vârsta de aproape un an (mai puŃin atunci când comanda este însoŃită de gestică). este cea mai bună cale de a detecta pierderea de auz încă de la naştere.cum ar fi schimbarea intensităŃii luminii la închiderea sau deschiderea unei uşi. Semnele pierderii de auz: • Nu tresare la sunete puternice. Testarea auzului la copiii nou născuŃi. De aceea. putem bănui că le simte înfundate sau că există o infecŃie la nivelul acestora. în mod frecvent întreabă „ce?” atunci când i se vorbeşte sau nu răspunde atunci când este chemat. 92 . • Dacă gânguritul nu evoluează către sunete ale vorbirii care pot fi recunoscute sau cuvinte atunci când copilul se apropie de vârsta de 2 ani. nu răspunde la rostirea propriului nume după vârsta de 6 luni). • Încetarea sau modificarea gânguritului (acesta devenind mai strident. Atunci când nu există program de screening. • Lipsa răspunsului normal la sunete (de exemplu. dă volumul foarte mare. • Fuge de contactul cu alŃi copii sau devine agresiv. Copiii cu un auz normal de obicei încearcă să întoarcă capul pentru a localiza sursa de sunet chiar de la vârsta de cinci luni. adesea părinŃii sunt cei care încep să suspecteze o pierdere de auz. Fiecare copil se dezvoltă într-un anume ritm de aceea nici unul dintre aceste semne nu poate indica sigur dacă există o problemă.

a organului Corti şi a vascularizării striate) şi surditate Mondini (determinată de lezarea nucleului. 93 . Handicapul de auz total (surditatea sau cofoza) constă în slăbirea/pierderea mai mult sau mai puŃin totală a auzului. c. de atrofierea nervului cohlear. acestea din urmă fiind la rândul lor împărŃite în deficienŃe prenatale. obturări sau blocări ale canalului auditiv extern). în timp ce în a doua categorie (cauze ale deficienŃei de auz dobândite) găsim trei tipuri de cauze: a. surditate Sheibe (cauzată de atrofierea nicovalei prin lezarea senzorială a canalului cohlear. fiind provocată de afecŃiuni ale nervului auditiv sau cerebral). perinatale şi postnatale. putem depista cauze ale deficienŃei de auz ereditare şi cauze ale deficienŃei de auz dobândite.• Frecvent nu înŃelege o adresare directă. a ganglionilor şi a organului Corti). de dilatarea canalului cohlear şi a vestibulului. După etiologia anatomo-fiziologică. După momentul apariŃiei deficienŃei de auz există: deficienŃe ereditare (moştenite) şi deficienŃe dobândite (contractate). e. d. a saculei. b. În funcŃie de localizarea leziunilor anatomo-fiziologice ale analizatorului vizual se vorbeşte despre: surditate ereditară Siebenmann (în care se produc leziuni ale capsulei osoase şi ale celulelor senzoriale sau ganglionare de la nivelul fibrelor nervoase). cealaltă fiind sănătoasă şi de cele mai multe ori funcŃionând compensator) şi deficienŃe de auz bilaterale (care afectează ambele urechi). După lateralitate putem întâlni: deficienŃe de auz unilaterale (localizate doar la nivelul uneia dintre urechi. cât şi ale celei de percepŃie. În prima categorie (a cauzelor deficienŃei de auz ereditare) includem posibilele anomalii cromozomiale transmise de la părinŃi la copii. surditate de percepŃie (care constă în pierderea funcŃiei de recepŃie la nivelul acesteia. tulburări ale metabolismului. handicapul de auz total se mai poate clasifica în următoarele forme: surditate de transmisie sau de conducere (caz în care sunetul este împiedicat să ajungă la urechea internă din cauza unor malformaŃii ale urechii. defecŃiuni ale timpanului. łinând cont de cele spuse anterior. al nervului auditiv sau al centrilor nervoşi ) şi surditate centrală sau mixtă (care include atât elemente ale surdităŃii de transmisie. cauze prenatale – care intervin pe perioada sarcinii şi constau în maladii infecŃioase ale gravidei.

Transmiterea sunetelor poate fi împiedicată de unul sau mai mulŃi factori. ingerarea de substanŃe toxice (de ex. MulŃi oameni asociază pierderea de auz cu îmbătrânirea. de fapt. presiunea din urechea medie poate fi prea mare sau prea mică. Dar nu întotdeauna aceste proceduri pot restabili un auz normal.cauze perinatale (neonatale) – constând în leziuni anatomofizilogice în timpul naşterii. Într-adevăr. fie că este total (surditate). b. Cele mai frecvente cauze ale hipoacuziilor de transmisie se regăsesc în perioada copilăriei. majoritatea pierderilor de auz au legătură cu îmbătrănirea. cauze postnatale – de natură toxică sau traumatică (infecŃii – otită. stări distrofice. blocarea sau dislocarea articulaŃiilor oscioarelor din urechea medie care duce la inflexibilitatea acestora. lovituri la nivelul urechii. alcool). hipoacuzia este împărŃită în două categorii: hipoacuzie de transmisie şi hipoacuzie neurosenzorială. fie că este vorba despre unul parŃial (hipoacuzie). hemoragii. în funcŃie de locul afecŃiunii. ceea ce este. Marea majoritate a hipoacuziilor de transmisie pot fi tratate medicamentos sau chirurgical. 94 ..). Toate cauzele enumerate mai sus pot duce la apariŃia handicapului de auz. o combinaŃie a celor două. idiopatice (cu origine necunoscută). incompatibilitatea factorului Rh (mamă-făt).afecŃiuni endocrine. de exemplu. accidente. • Hipoacuzia de transmisie Hipoacuzia de transmisie are ca rezultat reducerea nivelului sonor de la pavilion până la urechea internă. hemoragii. rujeolă. persoanele cu hipoacuzii de transmisie pot beneficia cu succes de un aparat auditiv. ureche medie). dar mai sunt multe alte cauze ale hipoacuziei. c. patologice (ca rezultat al unor boli). ceea ce face ca timpanul să nu se mişte liber. anoxie sau asfixie albastră etc. În mod obişnuit. Un copil poate avea o hipoacuzie mixtă. conduct auditiv extern. expuneri îndelungate la stimuli auditivi foarte puternici – ex. Aceasta poate fi cauzată de blocarea căii de transmitere a sunetelor sau de unele leziuni ale structurilor anatomice (pavilion. Cunoaşterea tipului hipoacuziei este necesar pentru stabilirea tratamentului adecvat. muzică ascultată tare la căşti etc. Aceste cauze pot fi ereditare. traumatisme fizice etc. De aceea.

Un timpan sănătos în mod normal se vindecă singur închizând ruptura printr-o cicatrice. dar din această inflamaŃie poate rezulta o hipoacuzie de transmisie considerabilă. Poate fi consecinŃa unor sindroame genetice (sindromul Down). o altă formă de otită. după care în mod normal auzul este în totalitate restabilit. poate cauza complicaŃii grave cum ar fi apariŃia unei hipoacuzii neurosenzoriale. Acest tip de pierdere auditivă poate fi foarte rar reversibilă prin medicamentaŃie sau prin proceduri chirurgicale. Dacă tratamentul nu este aplicat suficient de repede. O astfel de infecŃie. Cele mai frecvente cauze ale hipoacuziei neurosenzoriale la copii sunt : Congenita. bolile contactate de către mamă înainte sau în timpul sarcinii sau complicaŃii la naştere. Îndepărtarea se face fără complicaŃii. O infecŃie cronică. În orice caz. medicamentele. Acesta trebuie îndepărtat de către un specialist atunci când a fost identificat drept cauză a pierderii de auz. InfecŃiile urechii medii (otită medie) InfecŃia urechii medii este o afecŃiune des întâlnită în special la copiii mici. 95 . o acumulare de cicatrici la nivelul timpanului. drogurile. poate să nu fie dureroasă. poate cauza o hipoacuzie de transmisie care va fi mult mai dificil de redresat. dacă este ignorată pentru o perioadă lungă de timp. O hipoacuzie congenitală poate fi ereditar transmisă de către unul dintre părinŃi sau o rudă mai îndepărtată. O infecŃie acută este foarte dureroasă şi trebuie tratată imediat. Pe deasupra. • Hipoacuzia neurosenzorială Hipoacuzia neurosenzorială este cauzată de leziuni la nivelul celulelor ciliate din urechea internă (cohlee) şi/sau la nivelul fibrelor aferente ale nervului auditiv care duc impulsul de la urechea internă la creier. În acest caz copilul s-a născut cu o pierdere de auz. Hipoacuzia neurosenzorială este de cele mai multe ori compensată cu ajutorul unui aparat auditiv. acest tip de hipoacuzie poate apărea datorită unor factori agresivi care acŃionează în timpul sarcinii cum ar fi: alcoolul. ca urmare a mai multor episoade ale infecŃiei. poate apărea o fisură a timpanului.Dopul de cerumen Acumularea de cerumen în conductul auditiv poate fi una dintre cauzele hipoacuziei de transmisie.

Pe baza studierii audiogramei se poate depista tipul deficienŃei de auz şi se va urmări compensarea acolo unde este cazul.3. care poate fi folosită după vârsta de 3 ani. Expunerea continuă şi excesivă la sunete puternice sau expunerea scurtă la un sunet de impact pot cauza o hipoacuzie neurosenzorială (ex. Ea constă în măsurarea acuităŃii auditive separat pentru fiecare ureche în parte şi întocmirea audiogramei (grafic reprezentând comparativ acuitatea auditivă a ambelor urechi). Pentru copiii mici se iau în considerare reacŃiile de răspuns la diferite sunete depistate prin observaŃie de părinŃi. meningita sau tusea convulsivă (tusea măgărească). afazic sau cu tulburări de caracter (care şi ei pot să nu vorbească. În jurul vârstei de 3 ani se pot utiliza unele teste de auz. la depistarea unor forme de cofoză mixtă. indicarea unor obiecte numite de către adult etc. rude. artificii şi pistoale). oreionul. testul lui Rinner şi testul lui Schwabach. a exersării cogniŃiei. În cazuri grave de boli cum ar fi pojarul. dar din alte cauze). 3. InfecŃiile. Aceste teste sunt menite să diferenŃieze surdităŃile de percepŃie de cele de transmisie şi ajută totodată. Testul lui Weber se bazează pe faptul că persoanele normale percep tonul diapazon ce este aplicat pe frunte. dar şi ştiinŃifice. pot apărea hipoacuzii neurosenzoriale cu pierderi foarte mari. educatori care se manifestă prin tresărire. cum sunt testul lui Weber. mişcări ale ochilor sau ale unor segmente ale corpului în direcŃia sursei de zgomot. Când diapazonul este aplicat pe linia mediană a frunŃii unui handicapat care suferă de o surditate unilaterală a urechii 96 .Trauma acustică. DisfuncŃia auditivă poate fi depistată încă din primul an de la naştere. printr-o serie de mijloace empirice. Diagnosticarea handicapului de auz O tehnică cu grad ridicat de precizie în diagnosticarea handicapului de auz este audiometria. Depistarea şi diagnosticarea handicapului de auz cât mai de timpuriu facilitează luarea unor măsuri medicale şi psihopedagogice adecvate şi necesare pentru a asigura o dezvoltare apropiată de normal şi pentru organizarea activităŃii de formare a comunicării. folosind ca instrument de lucru diapazonul. Este important să se facă distincŃie între copilul hipoacuzic şi cel deficient mintal. prin înŃelegerea şi răspunsul la vorbire.

medii. Când surditatea este localizată la urechea medie. sunetul diapazonului va fi perceput în urechea bolnavă. realizarea contactului cu cei din jur se face printr-o sporire a audiŃiei şi printr-o apropiere relativă faŃă de sursa de emisie. Comportamentele şi activitatea psihică a handicapatului de auz se manifestă şi în funcŃie de gradul pierderii auzului. Testele de auz nu vor 97 . Testul lui Schwabach contribuie atât la verificarea conductibilităŃii osoase. modul în care subiectul se poate relaŃiona prin comunicare cu cei din jur. potenŃialul psihic. în cazul când sunetul nu este perceput. cât şi a celei aeriene. în timp ce surditatea determinată de leziuni ale urechii interne sau ale căilor auditive determină afecŃiuni atât în transmiterea sunetului prin intermediul oaselor craniului. iar dacă auzul este normal. subiectul nu aude sunetul dacă este îndepărtat de os. diapazonul în vibraŃie se aplică pe apofiza mastoidă şi. cum sunt cele legate de vârsta la care intervine afecŃiunea. Există o mare varietate de metode disponibile de testare a auzului care vor fi alese în funcŃie de vârsta şi maturitatea copilului. dar fără a neglija alte caracteristici. Pentru ambele forme ale testării se marchează timpul în care examinatorul continuă să audă sunetul după ce subiectul nu-l mai aude. în hipoacuzia uşoară şi în cea medie. diapazonul este plasat în apropierea urechii examinatorului. Astfel. sunetul poate fi auzit un timp şi după încetarea percepŃiei osoase. chiar şi cei nou-născuŃi. Aceste aspecte au la bază în primul rând. timp ce se constituie ca parametru al pierderii auzului. diapazonul se aplică pe apofiza mastoidă a examinatorului. când subiectul nu mai aude sunetul prin conductibilitatea osoasă. Pentru aceasta. pot face teste de auz. în hipoacuzia severă încep să apară dificultăŃi ce pot fi relativ estompate prin utilizarea protezelor. cât şi prin aer. Copiii de orice vârstă. Cu ajutorul testului Rinner se poate realiza verificarea separată a fiecărei urechi odată cu blocarea urechii opuse. iar în condiŃiile când surditatea este provocată de afectarea labirintului sau a nervului auditiv unilateral. Procedeul constă în raportarea unor calităŃi ale auzului subiectului testat la cele ale examinatorului. Dacă. iar când nu aude sunetul prin conductibilitatea aeriană. sunetul este auzit în urechea normală. condiŃiile mediului socio-cultural în care trăieşte etc. Toate cele trei teste pun în evidenŃă faptul că afectarea urechii medii duce numai la disfuncŃionalitatea aeriană. diapazonul se apropie de meantul auditiv. iar în cofoză se impune o demutizare precoce.

fi traumatizante pentru copil. În unele Ńări testele de auz sunt o rutină în cadrul sistemul pediatric. Alte teste utilizate pentru diagnoza defectului de auz, în afara celor enunŃate anterior sunt: Anamneza, care urmăreşte obŃinerea a cât mai multor informaŃii posibile de natură să determine cauza pierderii auditive, efectele şi complicaŃiile apărute. Întrebările pot fi referitoare la familie, la mediul în care s-a dezvoltat copilul, la bolile pe care le-a avut, la felul cum a decurs sarcina şi multe altele. Otoscopia. Otoscopul este un instrument care emite lumina, special creat pentru vizualizarea clară a conductului auditiv şi a timpanulul. Cu ajutorul acestui instrument se pot observa posibilele anomalii anatomice ale urechii care contribuie la pierderea de auz. Otoemisiunile acustice. Acest test care detectează pierderea de auz fără a fi necesară participarea activă a copilului este foarte rapid şi sigur şi se poate face şi în centrele neonatale la câteva zile de la naşterea copilului. El măsoară activitatea celulelor ciliate din urechea internă ca urmare a stimulării lor acustice şi se realizează atunci când copilul este foarte liniştit sau doarme. PotenŃialele evocate auditive. Cu ajutorul acestui test se măsoară undele (impulsurile) apărute în creier în urma stimulării sonore. De asemenea, acest test se realizează fără participarea activă a copilului. Durata lui este mai mare decât în cazul otoemisiunilor, dar informaŃiile obŃinute pot fi utilizate în cazul în care copilul are nevoie de un aparat auditiv. ImpedanŃa acustică. Acest test înregistrează mişcările timpanului ca urmare a schimbării de presiune din urechea medie. Măsurarea mobilităŃii timpanului şi a presiunii din urechea medie poate oferi informaŃii despre integritatea urechii medii. Acest test este foarte util în determinarea cauzei hipoacuziei copilului şi este testul care va determina alegerea diagnosticului în cazul infecŃiilor urechii medii. Cu ajutorul imitanŃei se poate înregistra şi pragul reflexului acustic care apare ca urmare a sunetelor puternice. Acest reflex are ca efect o „încordare” a timpanului şi este o protecŃie naturală împotriva sunetelor puternice. În cazul în care nu este obŃinut un reflex acustic sau este obŃinut la intensităŃi foarte mari, acesta este un semnal de alarmă că o structură a aparatului auditiv este afectată. Testul se realizează foarte rapid şi nu necesită participare activă a copilului.
98

3.4. Caracteristicile funcŃiilor şi proceselor psihice la handicapaŃii de auz DeficienŃa de auz afectează într-o măsură mai mare sau mai mică (în funcŃie de gradul pierderii auzului) toate palierele vieŃii psihice a individului, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Se ştie că, prin ea însăşi, disfuncŃia auditivă nu are efect determinant asupra dezvoltării psihice; totuşi ea duce la instalarea mutităŃii, care stopează dezvoltarea limbajului şi restrânge activitatea psihică de ansamblu. Unele forme ale handicapului de auz pot determina şi o întârziere intelectuală, cauzată de modificarea raportului dintre gândire şi limbaj. C. Pufan arată, astfel, că gândirea surzilor presupune operare cu imagini generalizate, analiza, sinteza, comparaŃia, abstractizarea şi generalizarea fiind realizate dominant prin vizualizare. Ca urmare, gândirea deficientului de auz se evidenŃiază prin concretism, rigiditate, şablonism, îngustime şi inerŃie, deosebindu-se astfel de gândirea persoanei auzitoare – care este predominant verbală. La copiii surzi din naştere, însuşirea comunicării verbale este blocată, la fel şi achiziŃia de experienŃe sociale, fapt ce limitează dezvoltarea capacităŃilor intelectuale, a gândirii şi a personalităŃii copilului. Pe fondul surdităŃii contractate (dobândite) după achiziŃionarea limbajului, apare diminuarea capacităŃilor intelectuale ale copilului, dacă nu se intervine compensator în mod sistematic şi organizat în direcŃia stimulării proceselor psihice. Chiar şi în hipoacuzie pot apărea fenomene de regres sau de stagnare, în lipsa unor factori stimulatori pentru comunicare. Limbajul handicapaŃilor de auz este puternic influenŃat de deficienŃa senzorială existentă, fiind afectate în planul vorbirii modul de exprimare şi calitatea discursului, neexistând feedback-ul sonor de corecŃie sau fiind diminuat. Limbajul oral al deficientului de auz este, aşadar, deficitar pe linia exprimării (nearmonioase), a intonaŃiei (stridentă sau monotonă), a ritmului, a calităŃii articulării, fapt ce perturbă inteligibilitatea vorbirii. Având în vedere că hipoacuzicii au posibilitatea de a percepe unele sunete şi cuvinte, vocabularul lor se dezvoltă mai rapid decât cel al surzilor, astfel că ei ajung să folosească tot mai corect exprimarea prin
99

cuvinte şi propoziŃii, să înŃeleagă mesajele verbale recepŃionate şi să se facă înŃeleşi de interlocutori. Limbajul handicapatului de auz total (surd) este bazal non-verbal – mimico-gestual, centrat pe utilizarea gesturilor ca mijloace de comunicare, codificând în ele cuvinte, expresii, stări, propoziŃii. Acest tip de limbaj presupune reprezentarea gândurilor, ideilor prin imagini în acŃiune. Gesturile folosite de copilul surd pot fi naturale (ce imită o acŃiune sau o caracteristică existentă în realitate), artificiale (fiind simbol – sinteză a unei idei), indicatoare (ex.: gestul de a arăta spre ceva), evocatoare (ex.: deget la ureche) etc., între gesturi şi mimică existând o concordanŃă puternică. Limbajul surdului ajunge să capete un caracter bilingv, odată cu parcurgerea procesului de demutizare, când se face trecerea la însuşirea limbajului verbal sonor (oral). Există o diferenŃă vizibilă privind comportamentul şi personalitatea copiilor surzi proveniŃi din familii normale cu părinŃi auzitori şi a celor proveniŃi din familii de surzi. Aceştia din urmă, ajunşi la şcoală, vin cu un bagaj de cunoştinŃe mult mai mare şi mai variat decât ceilalŃi, folosesc o gamă bogată de gesturi extrem de expresive şi dau dovadă mai puŃin de inhibiŃie şi de timiditate. Personalitatea deficienŃilor de auz poartă amprenta handicapului existent, deşi şi aici vorbim de diferenŃe comportamentale. Astfel, sunt copii deficienŃi de auz (mai mulŃi ca număr), timizi, neîncrezători, dependenŃi de anturaj, anxioşi, negativişti, cu teamă crescută de eşec, lipsiŃi de iniŃiativă, fără interese, cu frică de respingere, aşa cum există şi deficienŃi de auz sociabili, degajaŃi, optimişti. 3.5. Recuperarea şi integrarea deficienŃilor de auz Odată cu asigurarea condiŃiilor de demutizare pentru surdomut şi de stimulare a comunicării verbale pentru hipoacuzici se pun bazele formării gândirii noŃional-verbale şi se facilitează dobândirea de experienŃe, de cunoştinŃe, de cultură, imprimând caracter informativ şi formativ activităŃii cu handicapaŃii de auz. Pentru realizarea acestor deziderate, şcolii şi cadrelor didactice le revine sarcina de a folosi o metodologie specifică pentru formarea
100

comunicării verbale şi crearea posibilităŃilor de învăŃare a limbajului. O asemenea metodologie vizează formarea comunicării verbale, care trebuie să pornească de la ideea că procesul de învăŃare se va baza pe mimicogesticulaŃie, labiolectură şi, într-o oarecare măsură, pe dactileme. Dar la hipoacuzici şi la surdomuŃii în curs de demutizare, forma principală de învăŃare trebuie să alterneze, în funcŃie de structura clasei de elevi învăŃarea intelectuală şi învăŃarea efectivă. În acelaşi timp, învăŃarea motrică şi învăŃarea morală vor însoŃi întregul proces educativ, dată fiind necesitatea formării unor deprinderi de abilitare psihomotrică şi a elaborării unor habitudini psihocomportamentale. De asemenea, trebuie să se aibă în vedere, la surdomutul în curs de demutizare, că metodologia învăŃării comunicării, bazată pe utilizarea exclusivă a limbajului mimicogesticular, dactil etc., oricât de perfecŃionate ar fi acestea, nu pot asigura exprimarea nuanŃată, complexă şi precisă a întregului complex al gândirii, ceea ce presupune şi dezvoltarea limbajului verbal prin intermediul căruia se realizează interrelaŃionarea de tip uman şi stimularea cogniŃiei. DificultăŃi şi limitări rezultă şi din faptul că limbajul gestual presupune transmiterea simultană a semnelor, în timp ce semnalele sonore se produc succesiv, ceea ce facilitează o mai bună discriminare a fenomenelor şi cuvintelor. Prin demutizarea surdomutului şi dezvoltarea vorbirii hipoacuzicului, vocabularul se îmbogăŃeşte continuu şi se perfecŃionează pronunŃia, astfel încât cuvintele învăŃate înlocuiesc, tot mai frecvent, exprimarea prin gesturi. Cu toate acestea, handicapul de auz va influenŃa şi în continuare modul de exprimare şi calitatea vorbirii subiectului. În aceste condiŃii, vorbirea handicapaŃilor de auz se menŃine deficitară pe linia exprimării, a intonaŃiei, a ritmului, a calităŃii articulaŃiei, ceea ce afectează inteligibilitatea vorbirii. Având în vedere faptul că hipoacuzicii au posibilitatea de a percepe unele sunete şi cuvinte, vocabularul lor se dezvoltă mai rapid şi se ajunge la folosirea tot mai corectă a înŃelegerii prin cuvinte şi propoziŃii. Procesul de însuşire a structurilor verbale, ca şi automatizarea lor sunt dependente de structura fonetică a cuvintelor, de utilizarea acestora cât mai frecvent în diverse activităŃi, de gradul de accesibilitate a cuvintelor, de felul în care educatorul ştie să le lege de conŃinutul corect pentru a facilita la elevi surprinderea semnificaŃiei lor. Activitatea de învăŃare a limbajului atât în grădiniŃă, cât şi în şcoala specială trebuie să se bazeze pe o metodologie specifică, care să permită realizarea legăturii dintre cuvinte, imaginile
101

labiovizuale şi semnificaŃia verbală, pentru a se putea ajunge la elaborarea de stereotipii dinamice, prin intermediul cărora, receptarea succesiunii de imagini labiobucale a sunetelor vizibile să determine declanşarea articulaŃiei şi să facă posibilă înŃelegerea comunicării. Când se atinge stadiul de trecere de la limbajului mimicogestual la cel verbal, la surdomutul în curs de demutizare se creează condiŃii pe plan mintal, pentru trecerea de la gândirea în imagini la gândirea noŃionalconceptuală. În aceste condiŃii, cuvântul stimulează nu numai dezvoltarea gândirii, dar şi a celorlalte procese psihice. În acest caz, noŃiunea devine integrator al treptei senzoriale şi logice, deoarece cu ajutorul cuvântului ce o exprimă, se acumulează experienŃă şi se vehiculează informaŃia necesară desfăşurării operaŃiilor gândirii: abstractizarea, generalizarea etc. Ca urmare, schemele operaŃionale se perfecŃionează în raport de parcurgerea etapelor caracteristice gândirii şi limbajului ce se modifică calitativ şi cantitativ în procesul demutizării. HandicapaŃii de auz care nu beneficiază de demutizare au tendinŃa de a se izola de auzitori, ceea ce duce la întreŃinerea unor relaŃii interumane restrânse, cu efecte negative pe linia integrării sociale şi profesionale. Prin izolare se instalează o serie de caracteristici în care copilul handicapat devine timid, dependent, neîncrezător în forŃele proprii, anxios, negativist, lipsit de iniŃiativă, nemotivat pentru activităŃi. În raport însă de cantitatea şi calitatea procesului recuperativ, asemenea neajunsuri pot fi depăşite şi se pot asigura condiŃii normale pentru socializare şi profesionalizare. Activitatea organizată de învăŃare imprimă relaŃiei dintre cognitiv şi afectiv un astfel de curs încât copilul îşi formează comportamentele ce au la bază motivaŃii asimilate prin înŃelegere şi conştientizare. De aici şi trăirea mai puŃin dramatică a deficienŃei de care suferă. În acest context, activitatea recuperativcompensatorie contribuie la reabilitarea socială a handicapaŃilor de auz. Obiectivele generale ale intervenŃiei recuperatorii în deficienŃa de auz totală sunt: – realizarea demutizării; – conservarea şi dezvoltarea limbajului verbal la deficienŃii care au dobândit surditatea după ce au asimilat limbajul. Demutizarea presupune trecerea de la limbajul mimicogesticular la cel verbal. Limbajul mimicogesticular presupune un ansamblu de gesturi prin care se codifică cuvinte, litere şi stări de spirit. Fazele demutizării sunt:
102

prima dată doar o jumătate de oră. folosită într-o manieră stereotipă şi de auzitor). scrisă (are la bază un vocabular dirijat de reguli gramaticale şi se bazează şi pe labiolectură – suport important de înŃelegere). Se pot folosi şi protezele auditive pentru amplificarea intensităŃii sunetelor.1) obişnuirea copilului de a vorbi prin obiecte. Pufan. 3) însuşirea celorlalte noŃiuni. cu indicarea lor. adică citirea cuvintelor. 3) etapa demutizării concrete – predominanŃa gândirii şi a limbajului pe bază de cuvinte şi parŃial pe bază de imagini. Comunicarea cu ajutorul dactilemelor (are la bază un sistem de semne manuale care înlocuiesc literele din limbajul verbal şi respectă anumite „reguli gramaticale” în ceea ce priveşte topica formulării limbajului). demutizarea se produce astfel: 1) etapa premergătoare demutizării – cu predominanŃa gândirii şi limbajului concret. de multe ori. acestea fiind de mai multe feluri: – proteze cu amplificare lineară – folosite pentru toate frecvenŃele. Proteza auditivă se utilizează gradat ca interval de utilizare. 2. 2) însuşirea noŃiunilor concrete. 2) etapa de început a demutizării – gândirea şi limbajul se realizează pe baza imaginaŃiei şi parŃial pe bază de cuvinte. 4) etapa demutizării realizate – când gândirea şi limbajul au aceleaşi posibilităŃi la auzitor. Comunicarea mimico-gestuală (este cea mai la îndemână formă de comunicare. Comunicarea verbală – orală. – proteze cu amplificare selectivă – prin selecŃia frecvenŃelor utile de cele inutile. 3. Demutizarea mai înseamnă şi învăŃarea labiolecturii. După C. 103 . În procesul educaŃional al copiilor cu deficienŃe de auz se utilizează anumite forme de comunicare: 1. Înainte de a se pune proteza trebuie să se ştie că folosirea ei poate determina reacŃii negative de genul: refuzul organismului de a primi acest corp străin sau starea de disconfort trăită de copilul care se vede că arată altfel. apoi o oră întreagă etc. a frazelor de pe buzele interlocutorului.

• PărinŃii sunt în general primii care suspectează o pierdere de auz în cazul copilului lor. croitor. Primii paşi în lucrul părintelui cu copilul hipoacuzic Părintele trebuie : • să continue să se joace. Comunicare totală (presupune folosirea tuturor tipurilor de comunicare. Este valabil în cazul tuturor copiilor faptul că un contact pozitiv cu adulŃii 104 . instalator. persoanele cu handicap de auz au posibilitatea să se pregătească în meserii ca: desenator tehnic. Copilul hipoacuzic nu se consideră a fi „handicapat” decât dacă este făcut să creadă asta. matriŃer. fiecare este obişnuit să aibă o deficienŃă. important fiind ca deficientul să ştie să comunice şi să înŃeleagă mesajul. • Nu se poate spune care dintre aceste forme de comunicare este superioară. constituŃie slabă. Comunicarea bilingvă (comunicare verbală + comunicare mimico-gestuală.4. De fapt. irascibilitate. nivelul inteligenŃei copilului. acceptând în totalitate lumea înconjurătoare. • Copiii se nasc cu o minte deschisă. în ideea de a se completa reciproc şi de a ajuta la corecta înŃelegere a mesajului). O intervenŃie imediată din partea lor are un impact favorabil asupra copilului. tehnician dentar. frezor. în funcŃie de: nivelul deficienŃei. • LegislaŃia din Ńara noastră permite persoanelor cu handicap care au absolvit cursurile liceale cu diplomă de bacalaureat să se poată înscrie la cursurile învăŃământului superior cu respectarea normelor şi a metodologiilor elaborate de fiecare institut de învăŃământ superior şi cu asigurarea condiŃiilor necesare exprimării cunoştinŃelor şi competenŃelor din partea persoanei deficiente. • În Ńara noastră. eficienŃa lor se vede doar în practică. fără prejudecăŃi. să cânte şi să vorbească copilului său. • Oamenii sunt incredibili atunci când este vorba de a-şi compensa o deficienŃă fizică sau psihică. ObservaŃii: • Educatorii sunt cei mai în măsură să decidă forma de comunicare adoptată în relaŃiile cu deficienŃii de auz. 5. de particularităŃile personalităŃii deficientului. mai mică sau mai mare cu care se confruntă zi de zi – vedere proastă. tâmplar etc. comunicare verbală + comunicare cu dactileme).

• să se uite la copil atunci când i se adresează. Ridicând foarte mult vocea. gestica. specialistul care se ocupă de copil trebuie să descrie pierderea auditivă astfel încât să se poată comunica cu el cât mai eficace posibil. Acest lucru minimalizează nevoia de repetare a cuvintelor şi îmbunătăŃeşte comunicarea cu copilul. cuvinte şi propoziŃii. poate face ca sunetele să fie distorsionate şi astfel înŃelegerea este mult mai dificilă. • să se asigure că este suficient de multă lumină pentru ca faŃa lui să fie vizibilă în momentul vorbirii. • să îl protezeze cât mai curând posibil pentru a se asigura că beneficiază la maximum de posibilităŃile auditive. Un specialist în acest domeniu va crea un mediu propice pentru copil să înveŃe să recunoască şi să producă anumite sunete. este indicat să se înceapă un program de reabilitare a vorbirii (logopedie) care va fi susŃinut şi cu alte tehnici cum ar fi: labiolectura (citirea după buze). Orele de logopedie (domeniu specializat în dezvoltarea vorbirii şi a limbajului) vor îmbunătăŃi recepŃia (auzul) şi exprimarea (vorbitul) cuvintelor şi expresiilor. mimica şi mişcările corpului aduc informaŃii suplimentare. articulată pentru a exprima anumite sunete care ajută la îmbunătăŃirea inteligibilităŃii vorbirii.este esenŃial pentru dezvoltarea emoŃională normală. Buzele. nu strigată. • să se asigure că audiologul sau medicul care se ocupă de copil este specializat în munca cu copiii. În cazul în care copilul are o pierdere severă sau profundă de auz. 105 . limbajul semnelor. Cu cât copilul beneficiază mai devreme de amplificare cu atât şansele unei dezvoltări a limbajului cresc. • să găsească un specialist care să se ocupe de problemă. În majoritatea cazurilor este recomandat să se folosească o voce clară. Este posibil ca în cazul unui copil hipoacuzic nevoia de apropiere şi de comunicare să fie chiar mai mare. Aşadar. • să vorbească cu voce clară şi puternică. Comunicarea realizată cu copilul deficient de auz de către părinŃii lui trebuie să aibă anumite trăsături : Felul în care aude copilul depinde de specificitatea hipoacuziei lui.

Suportul profesorilor. Suportul medical şi audiologic Specialistul care se ocupă de auzul copilului este responsabil ca acesta să beneficieze de ultima tehnologie în domeniu şi de toate metodele de intervenŃie disponibile. trebuie să explice modul în care funcŃionează aparatele. cât şi în particular. mai ales că acest efort poate fi frustrant. dedicare şi hotărâre. Pe lângă rolul deosebit pe care îl are suportul părinŃilor. punând la dispoziŃie informaŃiile necesare despre pierderea de auz a copilului respectiv. Atunci când este posibil. Logopedia se poate realiza atât în cadrul şcolii. Copiii cu hipoacuzii severe de obicei urmează şcoli speciale. Specialiştii în acest domeniu trebuie să instruiască şi părintele pentru a putea continua această pregătire şi acasă. este deosebit de important. atât dintr-o şcoală normală. este nevoie şi de sprijinul celor din echipă: medic. De asemenea. logoped. Şcoala şi rolul ei în recuperarea deficienŃei de auz Profesorii copilului deficient au un rol critic în găsirea drumului acestuia în viaŃă.Echipa de susŃinere este foarte importantă în lucrul cu copilul hipoacuzic Cel mai important membru al echipei este părintele. cât şi dintr-o şcoală specială pentru copii cu dificultăŃi de auz. care trebuie să-i asigure copilului cu deficienŃă de auz suportul şi atenŃia necesare. este bine să fie informaŃi despre necesităŃile speciale ale copilului cei în măsură să ia decizii organizatorice şi administrative. de un tratament special. părinŃii preferă o şcoală normală mai degrabă decât o şcoală specială pentru copii hipoacuzici. Audiologul şi logopedul posedă foarte multe tehnici pentru a pregăti şi a asista copilul astfel încât acesta să-şi dezvolte bine vorbirea şi limbajul. Suportul şcolii Hotărârea pentru şcoala pe care o va urma copilul va fi luată în urma unei analize complexe a modului în care acesta şi-a dezvoltat vorbirea şi limbajul. Pentru a realiza acest lucru este nevoie de foarte multă energie. deoarece poate fi nevoie de modificări ale clasei de curs. profesor etc. Trebuie să-i asigure în mod frecvent evaluarea modului de funcŃionare a aparatelor şi a eventualelor reglaje necesare. Dacă alegerea este pentru o şcoală normală. În cazul în care copilul învaŃă la o şcoală normală este necesar ca profesorul să fie 106 .

majoritatea copiilor se vor dezvolta normal. Dispozitivul are ca principală componentă o serie de electrozi. Proteza auditivă Folosirea unei proteze auditive îi permite copilului hipoacuzic să-şi folosească auzul pe care îl posedă. bunăstarea socială şi psihologică în şcoală depind de mediul sonor. Este un proces complex care implică încercări grele şi posibile erori la început până ce cea mai bună strategie este stabilită. Pregătirea unui copil cu hipoacuzie este o adevărată provocare. O dată ce aceste condiŃii sunt îndeplinite. 107 . Amplificarea sunetelor este cheia către comunicarea copilului cu lumea înconjurătoare. Implantul cohlear Implantul cohlear este un dispozitiv miniatural care permite copiilor cu hipoacuzii profunde să recepŃioneze sunete. Pe scurt. Pentru a oferi stimularea auditivă de care are nevoie copilul este indicat ca protezarea auditivă să se realizeze imediat după punerea unui diagnostic. Există două forme de amplificare: proteza auditivă şi implantul cohlear. este foarte important ca şi el să ia parte la toate activităŃile şcolare. Pe lângă efectul pe care îl are auzul în educaŃie.specializat pentru nevoile unui copil hipoacuzic. scopul este îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii. Profesorii trebuie să înŃeleagă importanŃa mediului sonor pentru copilul deficient auditiv. a metodelor de comunicare şi a metodelor de învăŃat şi de antrenament – va fi cea care îi va oferi copilului cu deficienŃă cel mai bun sunet şi cele mai bune oportunităŃi de comunicare şi învăŃare. care implantaŃi în cohlee (ureche internă) vor genera impulsuri electrice stimulatoare pentru nervul auditiv care va transmite această informaŃie centrului auditiv din creier. optimizând perceperea sunetelor. BineînŃeles că un aparat auditiv nu va face ca pierderea de auz să dispară ci va amplifica sunetele prea slabe pentru a fi auzite de copil. De aceea. Protezele auditive realizează amplificarea şi procesarea semnalelor sonore astfel încât să ofere o prezentare a sunetelor aşa cum se regăsesc ele în natură. Implantul cohlear se recomandă în cazul copiilor cu hipoacuzie profundă bilaterală (la ambele urechi) care ar primi prea puŃine beneficii de la un aparat auditiv. Strategia finală – o combinaŃie a tipurilor de amplificare. iar cu resursele şi tehnologia disponibile în zilele noastre ne putem aştepta la rezultate foarte bune.

De altfel. îl va converti într-un semnal electric şi-l va trimite mai departe amplificatorului. În plus. este un amplificator de dimensiuni mici care este introdus într-o carcasă de plastic aşezată în spatele urechii. Dezvoltarea fizică. în mare. În cazul protezelor liniare toate sunetele sunt amplificate în mod egal. numită protezare bilaterală. sau într-o carcasă realizată după mulajul urechii pentru aparatele în ureche. Acesta este responsabil de amplificarea sonoră. contrar părerilor preconcepute. ceea ce poate face ca alegerea să pară foarte dificilă. la ora actuală există o mare varietate de aparate disponibile. candidaŃii pentru implant sunt selectionaŃi foarte riguros.Implantul cohlear se realizează foarte rar la copiii mai mici de 18 luni. Se poate crede că alegerea unui aparat este ireversibilă şi de aceea trebuie făcută cu foarte multă grijă. Datorită evoluŃiei tehnologiei. reglarea unui aparat este un proces foarte flexibil şi adaptabil. Audioprotezistul va informa asupra elementelor pro şi contra ale unui aparat auditiv propus sau ales. neprotezarea uneia dintre urechi face ca fibrele nervoase care corespund acelei urechi să devină nefuncŃionale. Cum funcŃionează un aparat auditiv? Audioprotezistul trebuie să instruiască şi să explice părinŃilor şi copilului felul în care se manipulează şi se întreŃine un aparat auditiv. protezarea trebuie să se facă la ambele urechi. ExplicaŃiile iniŃiale sunt mult mai importante decât ilustraŃiile. Protezarea ambelor urechi. succesul depinde în foarte mare măsură şi de motivarea şi perseverenŃa părinŃilor. Microfonul protezei va recepŃiona semnalul sonor. Odată realizată protezarea. Reglarea aparatelor în cazul copiilor – mai ales copiii foarte mici – este o adevărată provocare pentru audioprotezist. oferă o îmbunătăŃire a inteligibilităŃii vorbirii în zgomot. Copilul trebuie să înŃeleagă că aparatul auditiv trebuie purtat cât mai mult posibil pentru a asigura o interacŃiune optimă cu mediul sonor. Alegerea aparatului se face strict în funcŃie de caracteristica unică a hipoacuziei fiecărui copil în parte. poate să aducă beneficii reduse auzului per total. Aparatul auditiv. Protezarea unei urechi. după o perioadă lungă de timp în care aceasta nu a fost stimulată. Dacă hipoacuzia este bilaterală. dar. Atitudinea pozitivă şi încurajatoare a celor din jurul copilului poate fi un bun exemplu. În 108 . maturizarea psihică şi gradul de dezvoltare al limbajului implică posedarea unui grad mare de flexibilitate în ceea ce priveşte procedurile şi echipamentul.

Aparatul auditiv trebuie curăŃat zilnic pentru a se evita stricarea acestuia din cauza cerumenuilui. unei rotiŃe sau poate fi controlat cu ajutorul unei telecomenzi. Astfel. Proteza este un aparat electronic şi. Aparatele diferă între ele în funcŃie de mai multe caracteristici: mărime. deci. Odată amplificat. copilul este în creştere. iar cele puternice vor fi confortabile. trebuie verificate şi schimbate la intervale regulate. Trebuie să ne asigurăm că ele nu sunt consumate. mai ales în cazul în care copilul este prea mic să spună că nu mai aude. dacă protezarea este reglată corespunzător. care oferă curentul necesar funcŃionării aparatului auditiv. ceea ce înseamnă că ele pot fi reglate pentru fiecare individ în parte. Unele aparate pot avea şi un potenŃiometru de volum. Majoritatea aparatelor auditive moderne nu mai au potenŃiometru. culoare etc. În al doilea rând. care în mod normal nu sunt auzite de către copilul hipoacuzic. sunetul este convertit din semnal electric în semnal acustic de către difuzor şi trimis în conductul auditiv. se fac o dată sau de două ori pe an în timpul copilăriei. Aparatele copilului trebuie zilnic verificate. iar modificările de mărime ale canalului auditiv pot face ca aparatul să nu mai stea bine în 109 . dar în cazul celor intraauriculare pot exista mici probleme. sau atunci când copilul sau părintele consideră că rezultatele nu sunt cele aşteptate.cazul aparatelor neliniare. sunetele slabe vor fi audibile. Bateriile pot Ńine de la câteva zile până la câteva săptămâni. canalul auditiv poate fi prea mic şi să nu permită folosirea unui aparat auditiv. de obicei. cea mai mare amplificare este primită de sunetele foarte slabe. circuit. ale căror componente sunt montate într-o carcasă de plastic aşezată în spatele pavilionului sau intraauriculare (în ureche) ale căror componente sunt montate într-o carcasă realizată după mulajul urechii poziŃionată în interiorul conductului auditiv. volumul adaptându-se automat mediului sonor. Bateriile. Aceste reglaje. Există mai multe mărimi de aparate auditive care pot fi: retroauriculare (în spatele urechii). Copilul hipoacuzic poate beneficia de orice formă de aparat. PotenŃiometrul poate fi sub forma unei pârghii. Protezele auditive pot fi programabile. în timp ce sunetele puternice sunt amplificate foarte puŃin sau chiar deloc. care poate fi manevrat de către copiii mai mari sau de către adulŃi. se va strica dacă intră în contact cu apa (se va evita purtarea ei de către copil în timpul băii). În primul rând.

procesele complexe pot fi realizate în foarte scurt timp. şi circuitul digital. se 110 . apărut de curând. Folosind un semnal digital. în cazul în care acesta este intraauricular. Există două tipuri de circuite utilizate în construirea aparatelor auditive: circuitul analogic. disponibil de foarte mulŃi ani. Microprocesorul cu ajutorul căruia funcŃionează protezele digitale este un minicomputer foarte complex. oferind o calitate deosebită a sunetelor.ureche. În plus. Deci. spre deosebire de adulŃi care doresc ca aparatul să aibă culoarea pielii sau a părului. În cazul în care degradarea auzului se produce după achiziŃia structurilor verbale şi nu se intervine în sens recuperator. Pentru majoritatea copiilor. În cazul protezelor digitale. un aparat digital face ca inteligibilitatea vorbirii în zgomot să fie mult îmbunătăŃită datorită posibilităŃii de reducere a zgomotului. defectându-l. reglajul este foarte ajustabil. Aparatele retroauriculare rezolvă această problemă deoarece ele sunt montate pe ureche cu ajutorul unei piese anatomice (oliva). Aparatele retroauriculare. fiind plasate departe de conduct. De altfel. REZUMAT Handicapul de auz aparŃine unei categorii mai ample de handicapuri – cele senzoriale (din care face parte şi deficienŃa de vedere) şi reprezintă diminuarea sau pierderea totală sau parŃială a auzului. copiii sunt predispuşi la infecŃii ale urechii. similar ca performanŃe cu circuitul care produce sunetul clar al CD-urilor care a revoluŃionat industria protezelor auditive. este recomandabil ca până la 12 ani copiii să fie protezaŃi cu aparate retroauriculare. dificultăŃile în însuşirea limbajului de către copil sunt majore – vorbim despre fenomenul muŃeniei care însoŃeşte pierderea totală a auzului. ceea ce creează un confort crescut utilizatorului. Multe proteze auditive sunt disponibile în culori variate şi amuzante. iar sunetele pot fi manipulate în foarte multe feluri. vor aparate drăguŃe sau interesante. sunt protejate mai bine. deoarece. culorile clasice bej sau maron sunt plicticoase. prin îmbunătăŃirea simŃitoare a calităŃii sunetului şi oferirea de reglaje flexibile. realizată în urma unui mulaj şi schimbată ori de câte ori este nevoie. iar secreŃiile pot pătrunde în aparat. majoritatea copiilor doresc culori strălucitoare. Atunci când handicapul de auz există de la naştere sau când apare de timpuriu (mica copilărie).

în timp ce cauzele hipoacuziei neurosenzoriale la copii sunt: congenita. expuneri îndelungate la stimuli auditivi foarte puternici – ex. Cele mai frecvente cauze ale hipoacuziilor de transmisie se regăsesc în perioada copilăriei: dopul de cerumen. tulburări ale metabolismului. oreionul. grade diferite de gravitate: hipoacuzie uşoară (pierdere de auz de 0-30 dB).instalează un proces de involuŃie la nivelul întregii activităŃi psihice. în timp ce pierderea auzului înaintea vârstei de 2-3 ani are drept consecinŃă mutitatea (copilul devenind surdomut). Hipoacuzia poate avea. lovituri la nivelul urechii. infecŃii de diferite tipuri (pojarul. la rândul ei.). În diagnosticarea handicapului de auz se foloseşte o tehnică având un grad ridicat de precizie: audiometria. în timp ce majoritatea hipoacuziilor sunt compensate cu mult succes folosind un aparat de auz. rujeolă. meningita sau tusea convulsivă). afecŃiuni endocrine. incompatibilitatea factorului Rh (mamă-făt). stări distrofice. hemoragii. După gradul (gravitatea) deficitului de auz identificăm: hipoacuzia (diminuarea /degradarea auzului între 0-90 dB) şi surditatea sau cofoza (pierderea totală a auzului – peste 90 dB). accidente. c) cauze postnatale – de natură toxică sau traumatică (infecŃii – otită.. al intensităŃii vocii sau al exprimării gramaticale). Termenul „pierdere de auz” sau „hipoacuzie” nu implică surditate totală (cofoza). infecŃiile urechii medii (otită medie). Există cauze ale deficienŃei de auz ereditare şi cauze ale deficienŃei de auz dobândite. hemoragii. alcool). anoxie sau asfixie albastră etc. b) cauze perinatale (neonatale) – constând în leziuni anatomo-fiziologice în timpul naşterii. care poate fi folosită după vârsta de 3 ani. trauma acustică. dispariŃia simŃului auditiv la câŃiva ani după însuşirea limbajului de către copil determină dificultăŃi în menŃinerea nivelului atins. hipoacuzie medie (între 30-60 dB ) şi hipoacuzie severă sau profundă ( între 60-90 dB ). În prima categorie (a cauzelor deficienŃei de auz ereditare) includem posibilele anomalii cromozomiale transmise de la părinŃi la copii. traumatisme fizice etc. în timp ce în a doua categorie (cauze ale deficienŃei de auz dobândite) găsim trei tipuri de cauze: a) cauze prenatale – care intervin pe perioada sarcinii şi constau în maladii infecŃioase ale gravidei.. chiar regresii în plan verbal (din punct de vedere al vocabularului. muzică ascultată tare la căşti etc. ingerarea de substanŃe toxice (de ex. Putem spune că. O persoană surdă (cofotică) este incapabilă de a procesa sau auzi sunete cu sau fără un aparat auditiv. Ea constă în măsurarea acuităŃii auditive separat pentru 111 .

învăŃarea intelectuală şi învăŃarea efectivă. – conservarea şi dezvoltarea limbajului verbal la deficienŃii care au dobândit surditatea după ce au asimilat limbajul. Se ştie că prin ea însăşi disfuncŃia auditivă nu are efect determinant asupra dezvoltării psihice. Spre deosebire 112 . Aceste teste sunt menite să diferenŃieze surdităŃile de percepŃie de cele de transmisie şi ajută. Odată cu asigurarea condiŃiilor de demutizare pentru surdomut şi de stimulare a comunicării verbale pentru hipoacuzici se pun bazele formării gândirii noŃional-verbale şi se facilitează dobândirea de experienŃe. Demutizarea presupune trecerea de la limbajul mimicogesticular la cel verbal. pe dactileme. folosind ca instrument de lucru diapazonul. cauzată de modificarea raportului dintre gândire şi limbaj. totuşi ea duce la instalarea mutităŃii care stopează dezvoltarea limbajului şi restrânge activitatea psihică de ansamblu. totodată. labiolectură şi. cum sunt testul lui Weber. în funcŃie de structura clasei de elevi.fiecare ureche în parte şi întocmirea audiogramei (grafic reprezentând comparativ acuitatea auditivă a ambelor urechi). Unele forme ale handicapului de auz pot determina şi o întârziere intelectuală. atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Pe baza studierii audiogramei se poate depista tipul deficienŃei de auz şi se va urmări compensarea acolo unde este cazul. forma principală de învăŃare trebuie să alterneze. de cunoştinŃe. într-o oarecare măsură. la depistarea unor forme de cofoză mixtă. Obiectivele generale ale intervenŃiei recuperatorii în deficienŃa de auz totală sunt: – realizarea demutizării. imprimând caracter informativ şi formativ activităŃii cu handicapaŃii de auz. O asemenea metodologie vizează formarea comunicării verbale. litere şi stări de spirit. Pentru realizarea acestor deziderate. Limbajul mimico-gesticular presupune un ansamblu de gesturi prin care se codifică cuvinte. În jurul vârstei de 3 ani se pot utiliza unele teste de auz. şcolii şi cadrelor didactice le revine sarcina de a folosi o metodologie specifică pentru formarea comunicării verbale şi crearea posibilităŃilor de învăŃare a limbajului. testul lui Rinner şi testul lui Schwabach. Dar la hipoacuzici şi la surdomuŃii în curs de demutizare. de cultură. DeficienŃa de auz afectează într-o măsură mai mare sau mai mică (în funcŃie de gradul pierderii auzului) toate palierele vieŃii psihice a individului. care trebuie să pornească de la ideea că procesul de învăŃare se va baza pe mimico-gesticulaŃie.

Este cauzată de leziuni în zona corticală a limbajului. Termenul „pierdere de auz” sau „hipoacuzie” nu implică surditate totală (cofoza). Există. este indicat ca protezarea auditivă să se realizeze imediat după punerea unui diagnostic timpuriu. a cărui recuperare se bazează. o persoană surdă (cofotică) fiind incapabilă de a procesa sau auzi sunete cu sau fără un aparat auditiv. ci doar va amplifica sunetele prea slabe pentru a fi auzite de copil. caracterizată prin imposibilitatea vorbirii. 113 . Se deosebeşte de mutismul electiv când vorbirea este nerealizată intenŃionat. surditate eredi-tară şi surditate dobândită. CONCEPTE-CHEIE • DeficienŃă de auz = deficienŃă senzorială. • MuŃenie (mutitate) = stare defectuoasă.de copilul surd. că un aparat auditiv nu va face ca pierderea de auz a hipoacuzicului să dispară. din diferite cauze. la fel ca şi cea de vedere. constituind astfel un serios handicap în viaŃa de zi cu zi a individului. aşadar. atât în planul şcolarizării. în funcŃie de localizarea leziunilor anatomo-fiziologice ale analizatorului vizual. cât şi al relaŃionării cu ceilalŃi oameni. deşi facultăŃile verbale ale acestuia sunt intacte. • Surditatea (cofoza) = handicap de auz total constând în pierderea totală a auzului – peste 90 dB. amplificarea sunetelor este cheia către comunicarea copilului cu hipoacuzie cu lumea înconjurătoare. fiind vorba de un refuz verbal al subiectului. cealaltă fiind sănătoasă şi de cele mai multe ori funcŃionând compensator şi deficienŃe de auz bilaterale – care afectează ambele urechi). pe demutizare. Acest handicap poate afecta una sau ambele urechi ale unei persoane (deficienŃe de auz unilaterale – localizate doar la nivelul uneia dintre urechi. reprezentând diminuarea sau pierderea totală sau parŃială a auzului. în timp ce majoritatea hipoacuziilor sunt compensate cu mult succes folosind un aparat de auz. • Hipoacuzia = handicap de auz parŃial care presupune diminuarea /degradarea auzului între 0-90 dB. BineînŃeles. Pentru a oferi stimularea auditivă de care are nevoie. al exercitării profesiei. asociate cu leziuni ale aparatului auditiv. Acest handicap afectează aproximativ 1% din populaŃie (persoanele cu o astfel de deficienŃă fiind denumite în popor „tari de ureche”).

odată cu parcurgerea procesului demutizării. Limbajul surdului ajunge astfel să capete un caracter bilingv. litere şi stări de spirit. mai nou implanturi cohleare) care au drept scop amplificarea intensităŃii sunetelor dificil de perceput de analizatorul auditiv al hipoacuzicului. constând în măsurarea acuităŃii auditive separat pentru fiecare ureche în parte şi întocmirea audiogramei (grafic reprezentând comparativ acuitatea auditivă a ambelor urechi). Pe baza studierii audiogramei se poate depista tipul deficienŃei de auz şi se va urmări compensarea acolo unde este cazul. cu evoluŃia limbajului intern sau cu problema psihologică a semnificaŃiei în general. presupunând utilizarea unor aparate (proteze auditive sau. Fazele demutizării sunt: obişnuirea copilului de a vorbi prin obiecte. • Labiolectură = tehnică utilizată în procesul demutizării. pentru trecerea de la gândirea în imagini la gândirea noŃional-conceptuală. constând în citirea cuvintelor. Când se atinge stadiul de trecere de la limbajul mimico-gestual la cel verbal. • Demutizare = proces de intervenŃie recuperatorie în cazul persoanelor cu surditate. constând în trecerea de la folosirea limbajului mimico-gesticular la însuşirea limbajului verbal sonor (oral). însuşirea celorlalte noŃiuni. cu geneza simbolului la copil. a frazelor de pe buzele interlocutorului. Se consideră că funcŃia semiotică e alcătuită din cinci conduite semiotice ce apar oarecum 114 . cu indicarea lor însuşirea noŃiunilor concrete. Protezele pot fi de mai multe feluri: cu amplificare lineară – folosite pentru toate frecvenŃele şi proteze cu amplificare selectivă – care selectează frecvenŃelor utile de cele inutile. FuncŃia semiotică e ea însăşi o structură şi are o geneză proprie. • Protezare (auditivă) = proces recuperator folosit pentru persoanele cu handicap de auz parŃial (hipoacuzici). EXTENSII TEORETICE ImportanŃa limbajului mimico-gestual pentru comunicarea dintre surzi Limbajul mimico-gestual trebuie tratat în legătură cu funcŃia semiotică.• Audiometria = o tehnică cu grad ridicat de precizie în diagnosticarea handicapului de auz care poate fi folosită după vârsta de 3 ani. la surdomutul în curs de demutizare se creează condiŃii pe plan mintal. Limbajul mimico-gesticular presupune un ansamblu de gesturi prin care se codifică cuvinte.

opinii. achiziŃiile mimico-gestuale contribuie la fertilizarea învăŃării limbajului oral. La copilul handicapat de auz se constituie o a şasea conduită semiotică – limbajul mimico-gestual – care tinde să compenseze conduita de evocare verbală. la copilul normal în al doilea an de viaŃă: imitaŃia amânată. la majoritatea elevilor surzi din cauza mai multor factori: motivaŃia scăzută pentru vorbirea orală. de obicei. Trebuie subliniat că în cazul părinŃilor surdovorbitori. Este ştiut faptul că limbajul verbal se dezvoltă cu multă dificultate la elevii surzi pentru a deveni un instrument eficient de comunicare şi de cunoaştere. Copilul surd dezvoltă limbajul gestual în acelaşi mod şi în aceeaşi perioadă de timp în care copilul auzitor îşi dezvoltă limbajul verbal. Pentru a se realiza acest deziderat e absolut necesar ca elevii surzi să-şi formeze reprezentări interne consistente şi bine consolidate cu care să opereze pe plan interior. S-a observat o insuficienŃă a limbajului gestual în comparaŃie cu cel verbal. Dezvoltarea limbajului verbal al copiilor auzitori din cadrul familiilor de surdovorbitori urmează evoluŃia normală a copiilor din familiile de auzitori. imaginea mintală şi evocarea verbală. ei comunicând cu copilul lor mai ales prin labiolectură. gânduri. cu demutizare avansată. Limbajul verbal are un grad înalt de convenŃionalitate faŃă de 115 . vin la şcoală cu un bagaj mai bogat de cunoştinŃe decât cel al copiilor surzi din familiile de auzitori care n-au folosit limbajul gestual în comunicarea cu ei. Ori. condiŃia acestei dezvoltări este ca fiecare formă de limbaj să fie stimulată cu un stimulent adecvat. Acest limbaj. S-a constatat că acei copii surzi proveniŃi din părinŃi surzi. Fiind familiarizaŃi cu deficienŃa lor. utilizarea tot mai rară a vorbirii articulate după ce elevii surzi intră în viaŃa productivă şi folosirea preponderentă a limbajului mimico-gestual pentru satisfacerea necesităŃilor de comunicare în cadrul vieŃii sociale. le-a permis copiilor surzi să cunoască mediul înconjurător şi în acelaşi timp să exprime dorinŃe. acest nivel al reprezentărilor interne nu se poate realiza. mai ales a celor cu studii medii sau superioare.spontan. jocul simbolic. modalitatea de comunicare mimico-gestuală este extrem de redusă. imaginea grafică. Mai târziu. Desigur. folosit efectiv în comunicare. aceşti surzi îl acceptă de timpuriu şi au mai puŃine probleme de adaptare psihologică şi socială.

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE 1. 3. Sibiu.. este mai puŃin limitată de organizarea gramaticală puternic structurată. EnumeraŃi cauzele deficienŃei de auz. el constituind baza de pornire pentru recuperarea deficientului de auz. 1985. 1978. gestul însă este strâns legat de concret. NEVEANU POPESCU P. Sibiu. Ed. AsociaŃia Psihiatrilor Liberi din România. în raport cu limba sonoră. ProHumanitate. cu ambele forme de limbaj.. Ce este labiolectura şi în ce situaŃii se apelează la ea? BIBLIOGRAFIE 1. Comunicarea prin gesturi este faŃă în faŃă. CARAMAN. MAYOU R. a II-a.. MĂESCU L. În ansamblu. 5.conŃinutul realităŃii pe care o denumeşte. DicŃionar de psihologie. Bucureşti. 116 .. 7. Ed.. Didactică şi Pedagogică. 8. 1992. Terapie educaŃională integrată. Ed.. limbajul gestual dă impresia unei limbi abreviate mai extinsă sub unele aspecte (bogăŃie de idei comunicate printr-un gest de ex. ed. Limbajul mimico-gestual. Totuşi.. Psilhologie clinică. Tratat de psihiatrie – Oxford. MUŞU I. 1965. Geneva Initiative Publishers. 1988. 1983. 1994. execuŃia gesturilor necesită mai mult timp în medie decât în cazul emiterii verbale a cuvintelor. Ed. Mijloace tehnice moderne de compensare a deficienŃelor senzoriale.. 2.) şi mai redusă în altele. Acelaşi volum de informaŃie poate fi transportat în aproximativ acelaşi volum de timp convenŃional. DRĂGUłOIU I. GELDER M. 4. 6. Bucureşti. Ed. GATH D. În precizarea naturii raportului dintre gesturi şi cuvinte un rol mare îl joacă contextul în care se petrec evenimentele. DAMASCHIN D.. 3. Ed. DicŃionar enciclopedic de psihiatrie. Albatros. Medicală. percepându-se vizual gestul şi toate mişcările mimice şi expresive. Metodologia procesului demutizării. 1997. Când şi cum se realizează demutizarea? 4. Bucureşti. TAFLAN A. Analele UniversităŃii Bucureşti. Academiei.. IONESCU G. Bucureşti. GesticulaŃia are o mai mare libertate de expresie. Ed. ProHumanitate. GORGOS C. În ce constă diferenŃa dintre hipoacuzie şi cofoză? 2.

UniversităŃii Bucureşti.UNGAR E. VERZA E. Didactică şi Pedagogică. VERZA E. 17. Bucureşti. Iaşi. Ed. 1994. 1973. STRĂCHINARU I. Bucureşti. 14. STĂNICĂ I. Îndrumări metodice privind predarea citit-scrisului în şcolile de surzi.. I. Didactică şi Pedagogică. UniversităŃii Bucureşti. Trinitas. 19.... Ed. Bucureşti. manual pentru clasa a XIII-a. 1987. 21. Ed. Elemente de psihopedagogie a deficienŃilor de auz. Probleme de defectologie. Probleme metodice de tehnica vorbirii şi labiolectură. Ed. Ed. 16. 13. 23. 18. 117 . 1997.. 1998. 1996. în Cercetări asupra comunicării. STĂNICĂ C. Bucureşti... ŞCHIOPU U. Integrarea în comunitate a copiilor cu cerinŃe educative speciale. vol. Psihopedagogie specială – studii şi cercetări. UniversităŃii Bucureşti.. WEIHS TH. 1965. Humanitas. Bucureşti. 1972. DAUNT P. POPA. 1983.. Labiolectura. Bucureşti.9.. 1992.. Ed.BENESCU C. I.. 12. 1973. 11. vol. STĂNICĂ I. 1994. VERZA E. MUŞU I. I şi II. 1982.. (coord. VRĂŞMAŞ T. Să-i ajutăm. Comunicarea prin limbaj la copiii cu audiomutitate. Didactică şi Pedagogică.. 20. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică. 1990. Ed. Psihopedagogie specială. SIMA I. 10.8. vol. Ed. 22. PĂUNESCU C. Ed. Bucureşti. Psihopedagogie specială. Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei.. Probleme de surdopsihologie. Ed. VERZA E. Bucureşti. Ed.. PUFAN. Elemente de psihopedagogia handicapaŃilor. iubindu-i.. STĂNICĂ I. DicŃionar de psihologie. 1998..). Didactică şi Pedagogică.. 15. Ed. vol. 1988. Meridiane. Babel. şcoli normale.

DefiniŃia deficienŃelor fizice şi psihomotorii DeficienŃele fizice sunt definite ca abateri de la normalitate.1. în lipsa altor anomalii. DeficienŃele fizice se constituie. localizate la nivelul întregului corp sau numai la nivelul unor segmente ale sale.) ce influenŃează negativ capacitatea fizică a individului. deficienŃii fizic sunt normali din punct de vedere al capacităŃilor intelectuale. deci. DEFICIENłELE FIZICE ŞI PSIHOMOTORII 4. reduc aptitudinile şi puterea de adaptare la efortul fizic şi diminuează capacitatea de muncă productivă a individului. printr-o tulburare a dezvoltării sau o dezvoltare disproporŃionată. Ńinând cont de particularităŃile lor specifice deosebite. Categoria respectivă de handicap cuprinde atât infirmii motorii sau locomotori (de motricitate). Trebuie subliniat că. urmate sau precedate de tulburări funcŃionale. personalitatea lor poate deveni fragilă. dar prin situaŃia lor de excepŃie şi într-un mediu nefavorabil. prin deviaŃii. În această categorie pot fi încadrate şi persoanele cu afecŃiuni senzoriale (surzii şi orbii). care tulbură creşterea normală şi dezvoltarea armonioasă a corpului.4. diabetul etc. produse în forma şi structura corpului şi manifestate printr-o încetinire în creştere sau printr-o creştere excesivă. cardiopatiile. ca invalidităŃi corporale care slăbesc puterea şi mobilitatea organismului prin modificări patologice exterioare sau interioare. deformaŃii sau alte defecte de structură. în forma şi funcŃiile fizice ale organismului. cu 118 . cu pronunŃate note de frustrare şi de anxietate. cât şi pe cei care suferă de unele boli permanente – cronice (boli respiratorii. DeficienŃele fizice sunt abateri de la normalitate prin dereglări morfo-funcŃionale care duc la instalarea unor dezechilibre şi evoluŃii nearmonioase. modifică aspectul exterior. DeficienŃele fizice se caracterizează prin modificări morfologice mai mult sau mai puŃin accentuate.

cu dificultăŃi de relaŃionare cu cei din jur şi de integrare în viaŃa social-profesională. c) situarea corectă a unor obiecte în spaŃiu în raport cu propriul corp sau cu alte obiecte. ci rezultatul unor raporturi adecvate ale individului cu mediul. sub controlul şi dominarea psihicului. 1994). 1. implicând. cât şi execuŃia adecvată a actului de răspuns” (E. printre care şi Marea Britanie – o formă de deficienŃă în dezvoltare (din punct de vedere calitativ) alături de deficienŃa mintală şi de deficienŃele de adaptare. cât mai ales al funcŃiilor şi raporturilor diferitelor părŃi ale corpului. în sens larg: a) cunoaşterea de către copil a schemei corporale proprii (să cunoască denumirea diferitelor părŃi ale corpului său şi să ştie să le arate). Aceasta are o mare însemnătate în reglarea voluntară a acŃiunilor şi are drept elemente componente: schema corporală. mai mult sau mai puŃin ştiinŃifică şi diferenŃiată pe care o are copilul despre propriul său corp. conduitele motrice de bază. constituind un reper stabil pentru evoluŃia posturii şi a mobilităŃii. considerând că ea nu este un dat iniŃial. aşadar. percepŃia şi reprezentarea mişcării. a componentelor 119 . lateralitatea. Imaginea corpului (reprezentarea corpului) înglobează schema corporală şi vizează cunoaşterea funcŃiilor corpului. orientarea şi structura spaŃio-temporală. element bazal indispensabil formării personalităŃii copilului. Realizarea oricărui act motor adecvat presupune nu doar execuŃie şi recepŃie. ci şi prelucrare de informaŃii. Verza. d) orientarea în spaŃiu (în raport cu propriul corp).conflicte şi tensiuni interioare. incluzând participarea diferitelor procese şi funcŃii psihice care asigură atât recepŃia informaŃiilor. constă în reprezentarea mai mult sau mai puŃin globală. b) cunoaşterea schemei corporale a altei persoane. nici o entitate biologică sau fizică. Schema corporală este un model simplificat. nu atât al formei. Aceste deficienŃe fizice sunt considerate – în majoritatea Ńărilor. participarea funcŃiei complexe numite psihomotricitate. Cunoaşterea schemei corporale de către copil presupune. organizarea. Psihopedagogia specială. Schema corporală. „Psihomotricitatea este o funcŃie complexă care integrează şi subsumează manifestările motrice şi psihice ce determină reglarea comportamentului individual.

respectiv imaginea pe care o are despre corpul său.: mână sau picior) se manifestă o intensă asimetrie funcŃională. b) intensitate: • lateralitate puternică. DominaŃia funcŃională a unei părŃi a corpului asupra celeilalte determină lateralitatea (dreptacii sau stângacii). c) omogenitate: • lateralitate omogenă – (pe aceeaşi parte a corpului) copilul fiind stângaci sau dreptaci de ochi. pură – când la unul dintre organele omoloage (ex. 120 . ea cuprinde şi reprezentarea limitelor corpului şi a funcŃiilor specifice şi vizează aspectul temporal al sinelui corporal. caz în care emisfera stângă este lezată şi cea dreaptă preia conducerea (aceeaşi situaŃie se poate întâlni şi în cazul dreptacilor). În cadrul procesului de dobândire a permanenŃei de sine în spaŃiu. Lateralitatea se referă la cunoaşterea celor două părŃi ale corpului (stângă şi dreaptă) şi exprimă inegalitatea funcŃională a părŃii drepte sau stângi a corpului ca o consecinŃă a diferenŃei în dezvoltare şi a repartiŃiei funcŃiilor în emisferele cerebrale.: dreptaci la mână şi ochi.corpului şi eficacitatea acestor funcŃii corporale în satisfacerea unor dorinŃe. Lateralitatea se clasifică în funcŃie de: a) natura sa: • lateralitate normală – vorbim despre stângacii normali. • lateralitate încrucişată (neomogenă) – când la acelaşi subiect predominanŃa este diferită pentru diverse membre (ex. • lateralitate patologică – vorbim despre stângacii patologici. • lateralitate contrariată – când se schimbă lateralitatea prin educaŃie. forte. mai ales. la care principalele comenzi cerebrale „provin” de la emisfera dreaptă. neputându-se vorbi nici de dreptaci 100%. mână şi picior. dar stângaci de picior). Această dominare laterală trebuie însă percepută ca fiind o dominare funcŃională relativă. 2. copilul îşi construieşte schema corporală. • slab conturată – identificată cu ambidextria. nici de stângaci 100%. imagine percepută în stare statică sau dinamică sau în raporturile părŃilor corpului între ele şi. De asemenea. în raporturile acestuia cu spaŃiul şi cu mediul înconjurător.

De asemenea. Contrarierea lateralităŃii (când este omogenă pentru stânga) are consecinŃe în plan neurologic şi psihologic: enurezis. atunci când mâna şi piciorul părŃii opuse se mişcă simultan (ex.d) modul de participare a membrelor superioare şi inferioare: • bilaterală. • omolaterală. capacitatea de a localiza o sursă se suprapune peste impresia vizuală. Dezvoltarea motricităŃii şi a coordonării oculomotorii are o importanŃă majoră în învăŃarea scrisului. Nu trebuie confundată lateralitatea – dominanŃa unei părŃi a corpului sub raportul forŃei şi al preciziei cu cunoaşterea stânga-dreapta. În mod progresiv aşadar se va realiza structurarea mediului înconjurător. Coordonarea oculomotorie se dezvoltă şi se perfecŃionează treptat.: mâna dreaptă şi piciorul stâng). la triunghi şi romb. instabilitate psihomotorie. Lateralitatea încrucişată provoacă dificultăŃi în recunoaşterea stângadreapta. posibilitatea desenării corecte a tuturor acestor elemente fiind un semn de întărire a legăturii între câmpurile senzoriale şi cele motorii. anxietate etc. atunci când picioarele şi mâinile se mişcă simultan şi există o coordonare. Când dominanŃa nu este fixată. copilul va reŃine că aceea este stânga sau dreapta. Conduitele motrice de bază (altă componentă a psihomotricităŃii) sunt mai mult sau mai puŃin instinctive. Dacă foloseşte în toate situaŃiile o mână. desenul evoluează de la cerc la dreptunghi. 3. deci mai mult sau mai puŃin controlate cortical. negativism. 121 . atunci când mâinile şi picioarele se mişcă simultan. • încrucişată. atunci când doar piciorul şi mâna de aceeaşi parte a corpului se mişcă simultan. Astfel. permiŃând controlul şi ameliorarea gesturilor individului. Se delimitează astfel un nou univers reprezentat de spaŃiul vizual. care în realitate este mult mai complexă. copilul va ezita în folosirea membrelor şi nu va putea stabili care este membrul său drept sau stâng. • multilaterală. mai corect fiind termenul de coordonare senzorio-motorie. sincinezii. Ele curpind: a) coordonarea oculomotorie. pătrat. cu cât lateralitatea este mai afirmată şi mai omogenă. Cunoaşterea stânga-dreapta decurge din dominaŃia laterală şi reprezintă generalizarea percepŃiei axei corporale şi se învaŃă cu atât mai uşor.

deschidere spre lume. Deprinderile motrice constituie activităŃi voluntare care joacă un rol deosebit în menŃinerea echilibrului dintre organism şi mediu şi au anumite particularităŃi: − sunt formate în mod conştient. − sunt specifice unei activităŃi. Se înŃelege prin coordonare o combinare a activităŃii unor grupe de muşchi în cadrul unei scheme de mişcare. deprinderile motrice se prezintă de cele mai multe ori sub formă de structuri individuale determinate de însuşirile sau aptitudinile variabile ale subiecŃilor care învaŃă aceeaşi mişcare. − se caracterizează printr-o rapidă şi eficientă aferentaŃie. − sunt structuri de mişcare coordonate. − ca aspect exterior. Atitudinea se constituie dintr-o obişnuinŃă posturală care apare progresiv în cursul dezvoltării psihomotorii a copilului. pe măsură ce copilul creşte. adică încredere în sine. constând în integrarea în sistem motric a unităŃilor mai simple însuşite anterior. echilibrul de atitudine exprimă şi comportamentul psihologic al persoanei. În evoluŃia sa. Sub raport psihomotric. sunt segmente calitative ale învăŃării mişcărilor. care permite corectarea pe moment a unor inexactităŃi ce pot apărea. disponibilitate în acŃiune. lină. Coordonarea constă în achiziŃia capacităŃii de asociere a mişcărilor în vederea asigurării unor acte motrice eficiente. Coordonarea dinamică generală se materializează prin deprinderile motrice (forŃă. SimŃul echilibrului permite aprecierea poziŃiei capului faŃă de corp şi a corpului faŃă de mediul înconjurător. nici voluntară. copilul trebuie să îşi dezvolte simŃul echilibrului şi capacitatea de a-şi orienta mişcările în spaŃiu. nu sunt aptitudini motrice generale şi reprezintă modalităŃi de comportament motric învăŃat. nefiind nici conştientă. executată în condiŃii normale.b) echilibrul static şi dinamic. Coordonarea mişcărilor apare doar prin repetări permanente şi se dezvoltă treptat. − au la bază educarea capacităŃii de diferenŃiere fină şi rapidă a elementelor informaŃionale senzorial-perceptive în dirijarea acŃiunilor. îndemânare). c) coordonarea dinamică generală. viteză. Controlul acestei activităŃi se realizează prin mecanismul de feed-back al centrilor subcorticali. 122 . acestea necesitând o bună cunoaştere a schemei corporale.

deschis etc. motivaŃie. direcŃiilor.: „mergi în camera ta”. Copilul trebuie să înveŃe să orienteze obiectele.− formarea deprinderilor motrice este condiŃionată de numeroşi factori: aptitudini motrice. organizarea şi structurarea spaŃială. iar insuficienŃele de „discriminare spaŃială” (Cl. spaŃiul organizându-se pornind de la nivelul senzoriomotor pe baza percepŃiilor legate de acŃiune. După De Meur şi A. disgrafiei. SpaŃiul. a schemei corporale a partenerului (8-9 ani). de mărime. mediul vid prin definiŃie. Boul-Maisonny) conduc la perturbări de genul dislexiei. a diverselor poziŃii între ele. • Orientarea spaŃială este extrem de importantă şi cu multe implicaŃii în învăŃarea şcolară. Lapierre. de formă. Până la 3 ani spaŃiul copilului e un „spaŃiu trăit” afectiv. spaŃiu denumit de Jean Piaget „topologic”. să le discrimineze şi să le ordoneze după criteriul mărimii (ex. aprecierea şi autocontrolul rezultatelor. discalculiei. lipsit de forme şi dimensiuni. Factorul comun al acestor două planuri este motricitatea. 4. de ordine şi de continuitate. să situeze adecvat obiectele. cantităŃile. caracterizat prin raporturi de vecinătate. închis. separare. un spaŃiu mai omogen. de noŃiuni spaŃiale: de situaŃii. Orientarea. mărimile. cantitatea şi eşalonarea exersărilor. să poată situa obiectele în succesiunea dată în funcŃie de poziŃia ordinală şi să perceapă sensul grafic. SpaŃiul se organizează plecând de la nivelul senzoriomotor al percepŃiilor de acŃiune pe baza cunoaşterii schemei corporale proprii. de a-şi organiza spaŃiul 123 . nivelul pedagogic al instruirii. „pune pe masa profesorului această carte” etc. disortografiei etc. Între 3-7 ani copilul ajunge la „spaŃiul euclidian”. Launay) sau „tulburările de orientare”(S. să le poată identifica.). Pentru a opera cu aceste relaŃii este necesar un nivel de dezvoltare mintală de cel puŃin 8-9 ani. este perceput şi construit pe plan mintal ca urmare a sesizării poziŃiilor. în care recunoaşte formele geometrice. a deplasărilor. • Organizarea spaŃială presupune cunoaşterea noŃiunilor spaŃiale şi capacitatea de orientare spaŃială şi conduce la dezvoltarea capacităŃii de a dispune fără ajutor de spaŃiul înconjurător. să perceapă formele. de cantitate). etapele structurării spaŃiale sunt: • Cunoaşterea noŃiunilor – etapă în care copilul trebuie să înveŃe să se deplaseze în „spaŃiul” obişnuit (de ex. distanŃelor. a elaborării noŃiunilor topologice: vecin. recunoaşterea stânga-dreapta (la 6 ani).

5. la care se adaugă componente motrice specifice. inexistenŃa unui ritm regulat. un cadru anumit etc. săptămână. copilul putând stabili ce mărime de cerc lipseşte dintr-o suită progresivă de cercuri. ca ultimă etapă. de reluarea ciclică a unor perioade de timp (zi. de ireversibilitatea timpului fizic (nu se mai poate reveni în timpul trecut). Orientarea. de a înŃelege criteriul după care este alcătuită succesiunea cercurilor (ex. anotimp). de durata intervalelor (timp lung sau scurt). se bazează pe raŃionamente formate în momentul perceperii anumitor relaŃii spaŃiale. PercepŃia mişcării vizează percepŃia mişcării obiectelor şi a propriilor mişcări.delimitat (tabla. de exemplu.) în scopul realizării unui anumit obiectiv. iar relaŃiile spaŃiale pot fi percepute corect. PercepŃia mişcării obiectelor exterioare subiectului are la bază percepŃia spaŃială. cu parcurgere liniară (într-un singur sens). după. psihomotrice şi psihologice. Între structura spaŃială şi cea de timp există diferenŃe. PercepŃia propriilor mişcări reprezintă condiŃia esenŃială pentru conducerea acŃiunii 124 . Tulburările structurii temporale se pot manifesta în patru simptome distincte: incapacitatea copilului de a găsi ordinea şi succesiunea evenimentelor. incapacitatea de organizare a timpului. Deplasarea persoanelor are o valoare deosebită deoarece copilul va încerca să imite acŃiunile celor din jur. PercepŃia şi reprezentarea mişcării joacă un rol extrem de important în realizarea adecvată. Conduita de orientare şi structurare temporală se formează lent şi cu mare dificultate. • ÎnŃelegerea relaŃiilor spaŃiale. organizarea şi structurarea temporală reprezintă capacitatea de a se situa/poziŃiona în funcŃie de succesiunea evenimentelor (înainte. pentru a realiza o progresie armonioasă şi completă. de un anumit diametru. lipsa de percepere a intervalelor. pentru că spaŃiul are trei dimensiuni. 6. corectă a structurilor perceptiv-motrice (mai ales a celei spaŃial-temporale). poate fi parcurs în toate direcŃiile. de ritmul regulat sau neregulat. Toate aceste simptome sunt cauzate de un trinom de cauze: motrice. raportându-şi propriile mişcări la cele percepute în anturaj. în timpul). mărimea) şi de a sesiza faptul că lipseşte un anumit cerc. lună. relaŃiile temporale fiind fie memorate (pentru trecut). foaia de hârtie. Acum copilul este capabil de a percepe tot ceea ce este „la fel” (în cazul exemplului cerc). în timp ce timpul are o direcŃie liniară. fie imaginate (pentru viitor). de cadenŃa rapidă sau lentă. Acum se realizează structura spaŃială.

putând afecta tot organismul (deficienŃe globale) sau 125 . când memorează succesiunea evenimentelor. învăŃarea şi exerciŃiul. Aprecierea mişcării segmentelor corporale se face mai ales pentru membrele superioare (mâini). de natura funcŃiilor somatice. Reprezentările mişcărilor au caracter preponderent vizual. trecerea la acŃiune se va face foarte uşor.în orice activitate motrică. Astfel. care produc o afecŃiune sau deficienŃă morfologică sau funcŃională. acestea pot fi împărŃite în interne şi externe. după un prim criteriu. Reprezentările ideomotrice (ale mişcărilor) sunt legate totdeauna de o experienŃă personală anterioară. iar cauzele externe sunt raportate la condiŃiile de mediu. cei mai importanŃi fiind: maturizarea nervoasă. a.2. Dacă scopul activităŃii reflectat în creier întâlneşte reprezentările ideomotrice ale unei experienŃe asemănătoare. şi cauze indirecte. Cauzele interne sunt determinate de procesele de creştere şi de dezvoltare. Dezvoltarea psihomotricităŃii este favorizată de o serie de factori. al originii cauzelor. Psihomotricitatea cu toate elementele ei componente (enumerate anterior) se dezvoltă. pe baza engramelor senzitive controlându-se suma mişcărilor efectuate de corp sau de anumite segmente ale lui. Datorită caracterului condiŃionat al reprezentărilor şi interacŃiunii primului sistem de semnalizare cu al doilea. care interesează elementele proprii ale deficienŃei. b. perioada de integrare (când copilul integrează datele) şi perioada de echilibru (care presupune o alternare a repausului cu progresul). trecând prin mai multe perioade sau etape: perioada de inovaŃie (când copilul îşi testează capacităŃile). Cauzele deficienŃelor fizice şi psihomotorii Cauzele deficienŃelor fizice şi psihomotorii prezintă o mare varietate şi pot să afecteze în grade diferite organismul. care sunt urmărite cu vederea şi au un rol esenŃial în timpul activităŃilor şcolare sau profesionale de individ. 4. acesta contribuie la învăŃarea mentală a acelor exerciŃii pentru care există o experienŃă anterioară. experienŃa şi conduita motrică. mai ales când copilul îşi reprezintă acŃiunea ce urmează a fi executată. În funcŃie de caracterul direct/indirect există cauze cu acŃiune directă. Pot fi sistematizate după diferite criterii în mai multe categorii. organice şi psihice. de viaŃă şi de educaŃie ale individului.

c. debilitatea fizică. surorile şi rudele apropriate). Cauzele favorizante sau predispozante (care pot cauza deficienŃe fizice) sunt în legătură cu ereditatea. segmente sau porŃiuni ale corpului (deficienŃe regionale sau locale).limitându-se doar la anumite regiuni. anomaliile senzoriale (mai ales ale văzului şi auzului). Acest fenomen biologic este şi mai evident atunci când tipurile constituŃionale ale înaintaşilor sunt relativ identice şi când condiŃiile de mediu şi de viaŃă prezintă asemănări. tulburările cronice (organice şi psihice). lipsa de supraveghere şi de control din partea părinŃilor şi a educatorilor. Printre aceste cauze favorizante se numără: condiŃiile inadecvate de igienă şi viaŃă. a cauzelor predispozante. FavorizanŃi pentru producerea deficienŃelor fizice sunt socotiŃi şi factorii care influenŃează în sens negativ starea de sănătate şi funcŃionarea normală a organelor. bolile cronice. scad capacitatea funcŃională a aparatului de sprijin şi de mişcare şi diminuează rolul reglator al sistemului central. defectuos confecŃionată. favorizante şi determinante (declanşatoare). DescendenŃii prezintă. regimul alimentar necorespunzător. îmbrăcămintea incomodă. hrana insuficientă. Frecvent se utilizează şi criteriul de împărŃire a cauzelor în predispozante. lipsa unei educaŃii raŃionale şi un regim defectuos de viaŃă. putem încadra şi influenŃele nocive pe care le suferă organismul fătului în viaŃa intrauterină. naşterea prematură şi accidentele obstetricale pot constitui baza unor deficienŃe care se manifestă nu numai imediat după naştere. lipsa de organizare a activităŃii şi lipsa repausului. Debilitatea congenitală şi imaturitatea. dormitul în paturi prea moi (cu perne multe în care corpul se afundă şi se curbează exagerat) sau tari şi incomode (care nu facilitează odihna normală pentru copiii ce sunt în perioada de creştere). nivelul scăzut de aer şi de lumină în locuinŃă. ci şi mai târziu. Factorii determinanŃi (declanşatori) sunt cei care prin apariŃia şi acŃiunea lor determină dezvoltarea deficienŃelor fizice şi psihomotorii. cu repercusiuni în viaŃa ulterioară. de regulă. intervenŃiile chirurgicale dificile. asemănări morfologice şi funcŃionale cu ascendenŃii şi colateralii (fraŃii. convalescenŃele lungi. Astfel de cauze slăbesc rezistenŃa organismului. Tot în această grupă. Ei pot fi împărŃiŃi în: a) factori care acŃionează în perioada intrauterină: 126 . mai ales în perioadele de creştere şi de dezvoltare activă a copilului.

alături de deficienŃele senzoriale. • durata crescută a travaliului. • leziunile prin arsuri şi prin degerături. într-o proporŃie mai mare sau mai mică. în categoria deficienŃelor somatice sau biologice. carenŃe alimentare sau de vitamine. scolioze). săruri radioactive. • atitudinea defectuoasă a corpului copilului (necorectată de părinte sau de educator) se poate permanentiza şi determina deficienŃe ale coloanei vertebrale (cifoze. • intervenŃii traumatizante care să determine congestii şi hemoragii cu urmări grave pentru copil. stresante de viaŃă şi de muncă ale mamei. deficienŃele fizice sunt grupate. • temperatura prea joasă sau prea ridicată a mediului. fixate definitiv. tulburări endocrine şi neuropsihice ale mamei. intoxicaŃii lente – cu alcool. Clasificarea deficienŃelor fizice şi psihomotorii În unele studii. 4. • atrofiile musculare etc. mai uşor sau mai greu). b) factori care acŃionează în timpul travaliului: • eforturile excesive ale mamei..• infecŃii ale mamei cu caracter cronic – sifilis. tuberculoză.3. un criteriu unic de clasificare fiind greu de identificat şi de aceea se preferă tipologizarea deficienŃelor fizice în funcŃie de mai multe criterii: a) din punctul de vedere al prognosticului (evoluŃiei) deficienŃei fizice vorbim despre: deficienŃe neevolutive (statice. acŃiunea razelor X asupra mamei (implicit asupra fătului). cele hormonale. Clasificarea deficienŃelor fizice nu este deloc o sarcină uşoară. foarte greu de corectat) şi despre deficienŃe evolutive (care progresează sau regresează. 127 . medicamente. c) factori care acŃionează în perioada copilăriei: • bolile şi accidentele care produc anomalii morfologice şi funcŃionale (mai ales la nivelului aparatului locomotor). lordoze. umiditatea excesivă. grele. • tulburările de metabolism. traumatismele fizice ale abdomenului gravidei. paludism. condiŃiile neadecvate. putând fi corectate. vârsta înaintată a părinŃilor (mai ales a mamei) etc. boli ale sângelui etc.

care includ micile abateri de la normalitatea corporală şi sunt considerate atitudini deficiente globale sau segmentare. articulaŃiilor sau ale vaselor de sânge. care se corectează parŃial sau rămân nemodificate. c) din punctul de vedere al localizării şi al efectelor deficienŃei avem: • deficienŃe morfologice (când este afectată forma corpului sau a segmentelor lui). debilitate fizică). traumatisme osoase şi articulare.: deficienŃa cifotică.). cele mai multe deficienŃe de acest tip sunt determinate în viaŃa intrauterină (ex.). cele mai multe asemenea deficienŃe sunt de tip segmentar (ex. hipersomie – gigantism. disproporŃii între segmente etc. torace în flexiune. umerii aduşi înainte sau asimetrici. care prin executarea de mişcări corective (de timpuriu) se pot corecta destul de uşor şi total (ex. deformaŃii ale abdomenului. de atitudine (atitudine global insuficientă. • deficienŃele accentuate. lordoze. picioare abduse sau adduse etc. de nutriŃie (obezitate. muşchilor. cicatrici. existând însă şi deficienŃe medii globale (ex. cu pete. segmentare sau locale).b) din punctul de vedere al gravităŃii există: • deficienŃele fizice uşoare. a unor infecŃii ale oaselor. 128 . gâtul înclinat lateral sau înainte. între înălŃime şi greutate de exemplu. de exemplu: rigidă sau global asimetrică). • deficienŃele de grad mediu. • deficienŃe funcŃionale (când sunt afectate structura şi funcŃionarea organismului). toracelui etc. în care sunt înglobate defectele morfologice şi funcŃionale staŃionare sau cu evoluŃie lentă. • DEFICIENłELE MORFOLOGICE GLOBALE E.: cifoze.: malformaŃiile aparatului locomotor) sau ca urmare a unor paralizii.: hiposomii. Ambele categorii mari de deficienŃe pot fi subîmpărŃite în funcŃie de întinderea şi de profunzimea deficienŃei în: deficienŃe globale (generale sau de ansamblu) şi deficienŃe parŃiale (regionale. deficienŃe ale tegumentelor (palide sau vineŃii. disproporŃionalitate – între cap şi trunchi de exemplu). care constau în modificări patologice ajunse într-un stadiu avansat de evoluŃie. uscate sau umede. Verza clasifică deficienŃele morfologice globale în: deficienŃe de creştere (hiposomie – nanism.).

ale spatelui (spate cifotic. membre care pot fi inegale. cu pareze. plat.: cap macrocefal – supradimensionat în raport cu corpul. îngust. ale feŃei (faŃă prea ovală. cu degete cu anomalii sau cu omoplaŃi asimetrici etc. strangulat sau cu stern înfundat). sau „aduşi”. O altă categorie de deficienŃe morfologice parŃiale sunt cele ale membrelor superioare. în O sau în X. ale articulaŃiilor. cu coate în flexie/entensie. rămase în flexie/extensie. cu hipertricoză – pilozitate pe tot corpul). lordotic sau scoliotic. lăŃită. sau cu sechele traumatice. suprapuse sau deformate etc..). malformaŃii.eczeme.). asimetrice. cu cicatrici. asimetric). prea căzuŃi sau „Ńepoşi”. cap brahicefal – fără proeminenŃa occipitală.). cap hidrocefal etc. deficienŃe ale oaselor. • DEFICIENłELE FUNCłIONALE A doua mare categorie de deficienŃe fizice este reprezentată de deficienŃele funcŃionale. care pot fi inegale (în lungime sau grosime). cu genunchi rămaşi în flexie/extensie sau asimetrici. Verza – sunt deficienŃele morfologice parŃiale în care sunt incluse: deficienŃe ale capului (ex. înclinat lateral etc. deficienŃe ale gâtului (un gât prea lung sau prea scurt. • DEFICIENłELE MORFOLOGICE PARłIALE A doua categorie de deficienŃe fizice morfologice – după E. prea larg. faŃă cu afecŃiuni ale ochilor – strabism. cu hernii sau prea moale). prea scurt. în care includem: 129 . în X sau scobite şi cu degete „în ciocan” – în flexie cu sprijin pe unghii – sau strâmbe. cu şolduri cu relief accentuat sau asimetrice. Tot deficienŃe morfologice parŃiale sunt şi deficienŃele membrelor inferioare. urechilor. gât răsucit – torticolis. cu braŃe inegale. deficienŃe ale trunchiului/ale toracelui (prea lung. cu gambe recurbate sau cu sechele traumatice. cu semne de rahitism.). cap doliocefal – cu diametrul antero-posterior alungit şi cu o „şa” la mijloc. cu contracturi. cu glezne strâmbe. sau ale nasului. asimetrice. ale bazinului (căzut prea mult în jos. gât cu relief tiroidian accentuat etc. deficienŃe ale musculaturii (hipotonii sau hipertonii). prea alungită. ochi înfundaŃi sau prea apropiaŃi etc. gât cifotic. strangulat. scoliotic. faŃă cu dinŃi vicios implantaŃi etc. prea bombat. prea gros sau prea subŃire. cu umeri prea înguşti/largi. ale abdomenului (un abdomen prea proeminent. deficienŃe ale coloanei vertebrale. cap microcefal – subdezvoltat în raport cu corpul. cu antebraŃe curbate.

tulburări ale schemei corporale (presupunând necunoaşterea părŃilor corpului sau incapacitatea de folosire a lor etc. amputaŃie congenitală. ale aparatului cardiovascular – ex. – deficienŃe ale marilor aparate şi funcŃiuni ale organismului (ale aparatului respirator – ex. instrumentale – ex. cifoze. O altă clasificare a deficienŃelor fizice (motorii) este oferită de Robănescu (1976). instabilitatea psihomotorie (exces de 130 . dispraxia – incapacitatea de coordonare a gesturilor. perceperea greşită a poziŃiilor în spaŃiu. probleme de coordonare.: insuficienŃă sexuală.: execuŃia gesturilor etc. mişcări involuntare-sincinezii. scolioze etc. ale conduitelor motrice de bază (ex: ale mersului. deformările osoase apărute în timpul procesului de creştere (inegalitatea membrelor. contrariată). ale aparatului digestiv şi funcŃiilor de nutriŃie – ex. orientarea incorectă în spaŃiu. bolile neuronului motor periferic (sechelele de poliomelită şi afecŃiunile neurologice evolutive-miopatiile. tulburări ale conduitelor perceptivmotrice (ale orientării spaŃiale – necunoaşterea termenilor spaŃiali. tulburări de echilibru la care se adaugă şi tulburări asociate de genul epilepsiei. rahitism. tulburările de realizare motrică (apraxia – pierderea capacităŃii de execuŃie a gesturilor. a mişcărilor adaptate unui scop.– deficienŃe ale aparatului neuromuscular (diferitele forme şi grade de paralizii. lipsa memoriei spaŃiului şi ale orientării temporale). săritului. de coordonare a mişcărilor). de ritm. care împarte aceste deficienŃe în trei categorii: a) deficienŃe fizice de origine osteo-articulară – în care sunt incluse malformaŃiile congenitale (ex. În categoria tulburărilor de psihomotricitate includem toate tulburările lateralităŃii (ex: încrucişată.).: hipertensiune arterială. picior strâmb congenital).) sau sechelele temporare sau definitive ale accidentelor mai ales cele de circulaŃie şi postcombustie). c) bolile cronice evolutive articulare (polioartritele reumatismale ale copilului şi artropatiile din hemofilie). paralizii spastice. de echilibru.: obezitate. tulburările de mers. disgrafia motrică – afectarea vitezei şi a forŃei scrisului etc. deficienŃe ale organelor de simŃ). b) deficienŃe fizice de origine neurologică care sunt reprezentate de: infirmitatea motrică de origine cerebrală (ce presupune pareze. tulburărilor senzoriale. distrofiile neuromusculare).: luxaŃie congenitală de şold. ale sistemului endocrin – ex.: insuficienŃă respiratorie.).). ale controlului postural). nanism.

131 . context în care educaŃia poate duce la recuperarea sau compensarea deficienŃei fizice. şi anume: – principiul prevenirii deficienŃei fizice. Orice întârziere în evoluŃia normală în planul creşterii şi dezvoltării va determina disfuncŃionalităŃi greu de recuperat ulterior. IntervenŃia educaŃională precoce asigură copilului deficient motor condiŃii optime de achiziŃie a engramelor senzitivo-motorii. asanarea solului. Atunci când există deja o deficienŃă motorie (fizică). asigurarea de medicamente pentru tratarea bolilor. Aşadar. demersul corector debutează prin evaluarea potenŃialului psihomotor al copilului. care pot asigura succesul intervenŃiei recuperatorii. ele fiind incluse în programele de readaptare a copilului/adultului cu deficienŃă (programe care nu presupun tratament medical. Recuperarea deficienŃelor fizice şi psihomotorii În abordarea oricărei deficienŃe fizice sau psihomotorii este important să fie respectate anumite principii de bază. tulburări ale conduitelor motrice fine (ex: incapacitate de concentrare şi de perseverare într-o acŃiune anume).: reorientare profesională). perioadă în care se achiziŃionează întreg bagajul psihomotric. În evoluŃia oricărui copil. esenŃiali sunt primii trei ani ai existenŃei sale.4. vaccinări – împotriva bolilor transmisibile. înainte de a corecta/trata o deficienŃă fizică este bine să prevenim apariŃia ei prin măsuri de îngrijire primară şi secundară (ex. – principiul intervenŃiei cooperării şi al parteneriatului. 4. – principiul intervenŃiei structurilor de sprijin. examene medicale periodice ale gravidei şi copilului. de acte chirurgicale esenŃiale. de tratament recuperator). supravegherea regimului nutriŃional. – principiul intervenŃiei globale şi individualizate a persoanei cu deficienŃă fizică. aprovizionarea cu apă.mişcare şi incapacitate de orientare şi urmărire a unui obiect în mişcare). La aceste măsuri preventive se adaugă şi cele cu caracter terŃiar care împiedică transformarea unei incapacităŃi în handicap. combaterea consumului de alcool şi de droguri. ci măsuri de ordin psihologic şi social – ex. – principiul intervenŃiei de tip educaŃional precoce.

Abordarea copilului deficient fizic trebuie să se facă şi în cunoştinŃă de cauză privind capacităŃile lui cognitive. indiferent de forma sau de nivelul deficienŃei. suportiv pot grăbi recuperarea unui copil deficient fizic. în tulburări de comportament. această capacitate este influenŃată de găsirea. Fiecare copil. Pe lângă terapia de tip psihologic (realizată individual sau în grup – cu grup suportiv). „de ce nu sunt la fel cu celelalte”. a diminuării anxietăŃii. după perioada iniŃială de recuperare în instituŃii specializate. în plan psihologic. Copilul reacŃionează faŃă de handicapul lui fizic în funcŃie de atitudinea părinŃilor faŃă de el. Ca urmare a unui asemenea lanŃ de întrebări. Totuşi. Copilul deficient fizic trebuie să fie şcolarizat în şcoli obişnuite. pot apărea manifestări care pot degenera. Chiar dacă părinŃii încearcă să-şi 132 . O familie armonioasă. în recuperarea deficienŃilor fizic se apelează cu precădere la corectarea deficienŃei (acolo unde se poate) prin exerciŃii de gimnastică. Copiii deficienŃi fizic. Există. „ce pot face pentru a deveni normală?”. încep să conştientizeze starea de fapt legată de modificarea aspectului corporal şi apar întrebări dramatice de tipul: „de ce eu?”. numeroase exemple de copii cu deficienŃe fizice (unele grave) care au devenit muncitori. care constă în activităŃile zilnice pe care copilul trebuie să le repete. un cadru familial cald. care pot fi dezvoltate şi valorificate compensator. mai ales dacă intelectul lui este normal şi are aptitudini pentru învăŃătură. fizioterapie. aflaŃi la vârsta marilor transformări fiziologice. De o deosebită importanŃă în recuperarea deficienŃilor fizic este. la care adolescentul/adultul caută în zadar răspunsuri. acupunctură etc. funcŃionari. a recâştigării încrederii în sine. reflexoterapie. a valorizării pozitive a personalităŃii adolescentului etc. în sprijinul acestei idei. consilierea psihologică şi familială. întrucât baza recuperării lui este reprezentată de afecŃiunea şi de suportul oferite de familie. sub controlul atent şi cu susŃinerea părinŃilor. În plus. afectiv-relaŃionale. magistraŃi. aşadar. dispune de un potenŃial morfofuncŃional care îi conferă capacitatea de a se angaja în recuperare. prin kinetoterapie. alături de copiii sănătoşi. frustrării lui. a resurselor necesare unei automobilizări. în timp. se trece la continuarea terapiei în familie. Aici intervine terapeutul – psihologul al cărui rol este de a lucra cu deficientul fizic pe linia acceptării deficienŃei fizice. în special fetele. economişti sau medici. EducaŃia copilului deficient fizic implică şi educaŃia familiei lui.

poate apărea eşecul. El nu are suficientă încredere în sine pentru a-şi dovedi creativitatea. el acordă o importanŃă deosebită relaŃiei cu alŃi copii. care-i vor solicita capacităŃile de adaptare şi de voinŃă. că este un intrus. acesta va fi insuficient pregătit pentru viaŃa de adult. încât părinŃii intervin. mai ales şcolare. În acest domeniu. cu atât mai mult. Dacă nu se 133 . adulŃii sunt uimiŃi de perseverenŃa acestor copii în vederea atingerii unor performanŃe. că nu este copilul „visat”. copilul trăieşte un sentiment puternic de insecuritate. Uneori. Ca orice suflet uman. Aprecierea şi stima apar atunci când activitatea copilului este încununată de succes. atunci când scopurile propuse sunt prea înalte şi pretenŃiile părinŃilor prea mari. Pentru un copil cu deficienŃă fizică. Familia şi societatea trebuie să se adapteze permanent între cele două extreme: supraprotecŃia. Uneori. În aceste situaŃii. ajungând să se facă înŃeles cu ajutorul mamei sau al altui copil. Din păcate. De asemenea. mai ales în ceea ce priveşte comunicarea verbală şi corporală. copilul are o mare capacitate de adaptare. De aceea. cu cât el îşi formează mai greu conştiinŃa de sine şi cercul relaŃional. Copilul trebuie să aibă posibilitatea de a-şi exercita propriile opŃiuni. copilul cu deficienŃă fizică are nevoie de dragostea celor din jur. teama că va fi abandonat de familia sa şi respins de societate. uneori dificil de atins. care ar fi găsirea unui echilibru între situaŃia de ajutor total ce asigură copilului un succes rapid şi situaŃia de intervenŃie parŃială.controleze manifestările exterioare legate de reacŃia de decepŃie. persoanele cu deficienŃe fizice au nevoie de apreciere şi stimă. în care copilul are unele probleme de rezolvat şi unele obstacole de depăşit pentru a-şi atinge scopul. asigurând copilului un mediu de viaŃă supraprotejat. Copii cu deficienŃe fizice de natură neurologică depun eforturi susŃinute pentru dobândirea unor experienŃe noi. copilul cu deficienŃă înŃelege că este diferit de ceilalŃi. datorită necesităŃii de a se simŃi acceptat de aceştia şi suportă greu sărăcia relaŃiilor afective cu familia şi cu mediul exterior. asigurarea de experienŃe noi constituie o reală problemă. de a-şi exprima dorinŃele şi de a vedea că adultul Ńine cont de alegerile sale. va beneficia de experienŃe noi. curiozitatea şi spiritul întreprinzător. sentimentul eşecului este perceput atât de intens. datorită unui nivel funcŃional redus sau datorită supraprotecŃiei familiale. În acest fel. care generează dependenŃă şi confruntarea permanentă cu noi scopuri. Într-un mediu afectiv cu carenŃe. PărinŃii şi educatorii au probleme în a găsi calea cea mai corectă pentru rezolvarea situaŃiilor dificile. cu noi Ńinte.

Acestea sunt reprezentate de reacŃia de imitaŃie. se ajunge fie la un comportament rapid şi agresiv. Sentimentul de inferioritate legat de deficienŃele fizice şi senzoriale poate fi compensat prin căi care pot sau nu să contravină normelor de conduită socială. Astfel. de abandon. ReacŃia de demisie implică în mod normal replierea individului cu elaborarea unui nivel de aspiraŃii în concordanŃă cu posibilităŃile sale reale. apare un sentiment de descurajare. FaŃă de solicitările mediului socio-familial. de compensare. ce trebuie susŃinute de familie. ei recurg la droguri sau se lasă manipulaŃi cu uşurinŃă de către ceilalŃi. Lipsa autonomiei duce la restrângerea câmpului de activitate. Aceste reacŃii apar mai ales ca un răspuns la atitudinea familiei. copilul dispune de un număr redus de scheme şi tipuri de reacŃie. DeficienŃa fizică perturbă realizarea acestei necesităŃi fundamentale. simpatie. fie la o renunŃare pasivă din partea copilului. copilul depune eforturi deosebite. ReacŃia de compensare este socotită de V. compensarea apare sub forma unor stări de reverie sau a plăcerii pentru laude exagerate. prestigiu.realizează o mediere între cele două extreme. care permite echilibrarea sentimentelor de inferioritate. Alteori. Frecvent. dorinŃa cunoaşterii de sine. copilul este atras către modele negative care trezesc interesul grupului şi cu care el încearcă să se identifice. de neîncredere şi apatie. de opoziŃie. la scăderea ritmului de învăŃare a unor lucruri noi. Uneori. astfel că putem 134 . Pentru a-şi obŃine autonomia personală. care oferă copilului o modalitate de satisfacere a dorinŃelor neîmplinite. de afirmare a personalităŃii individului. de supracompensare şi de demisie. Prin această reacŃie se urmăreşte înlăturarea sentimentelor de inferioritate. Milea drept o formă inconştientă de apărare. ReacŃia de opoziŃie sau de protest exprimă nevoia de independenŃă. Autonomia personală este necesitatea fundamentală ce stă la baza construirii conştiinŃei de sine. ReacŃia de imitaŃie presupune existenŃa unui model care se bucură de autoritate. Copilul trebuie să îşi asume unele responsabilităŃi faŃă de propria persoană sau faŃă de alte persoane. Aceste reacŃii sunt frecvent întâlnite la copiii şi adolescenŃii confruntaŃi cu eşecuri permanente. ReacŃia de supracompensare stă la originea eforturilor de ambiŃie şi perseverenŃă prin care individul se va învinge pe sine şi defectele sale. practic îi refuză inserŃia socială. Dacă familia îi refuză acest drept.

Copilul lor este complet neglijat. El este 135 . demonstrând o tendinŃă vie de a se impune şi de a conduce. fără încredere în sine şi cu un autocontrol redus. realizând activităŃi la un nivel înalt de competenŃă. Ei se privesc aşa cum sunt. permanent pus pe ceartă. Astfel. Grija familiei pentru copil este axată în mod deosebit pe starea lui de sănătate. Familia sa preia toate problemele. cu calităŃile. astfel că el este îmbrăcat şi încălŃat chiar de alŃii şi la vârste foarte mari. Copilul respins de părinŃi se simte inferior şi nesigur. Prin efort propriu. refugiindu-se în visare astfel că orice contact cu realitatea este evitat. Este izolat frecvent de colectiv. autoritari şi inconsecvenŃi. În relaŃiile cu ceilalŃi copii este brutal. indiferenŃi. în contactul cu ceilalŃi copii fiind pasiv. fără a avea obligaŃii. de o grijă bolnăvicioasă pentru sănătatea copilului. este pedepsit. întrucât devine agresiv fără motiv. agresivi chiar. frecvent fiind neîngrijit. Apare astfel un climat dominat de anxietate. Aceşti copii doresc să ajungă adulŃi pentru a-şi demonstra valoarea. o astfel de grijă excesivă are efecte negative.considera copilul ca fiind oglinda părinŃilor. Tânărul este perseverent în rezolvarea obstacolelor întâlnite. Această situaŃie este evidentă în cazul copiilor cu deficienŃe fizice care sunt dependenŃi de părinŃi. răzbunător. fără a i se refuza nici un capriciu şi anticipându-i-se toate dorinŃele. exageraŃi. PărinŃii exageraŃi favorizează apariŃia la copii a reacŃiilor de dependenŃă şi imaturitate. el caută să-şi depăşească condiŃia. Copiii părinŃilor echilibraŃi au o imagine obiectivă despre realitate. Copilul cu părinŃi exageraŃi este crescut într-un climat de seră. aceştia devenind neascultători. lipsit de iniŃiativă. PărinŃii se grupează în 5 categorii – echilibraŃi. Atitudinea de neglijare şi de respingere a copilului este frecvent întâlnită atunci când el nu a fost dorit. fiind interiorizat şi neadaptat. izolat de lume din cauza deficienŃei sale. interzicându-i-se acestuia orice iniŃiativă şi asumare de răspundere. Îşi pune frecvent în joc imaginaŃia. i se refuză cele mai elementare drepturi. dar şi cu defectele lor. se consideră nedemn de dragostea părinŃilor. PărinŃii autoritari solicită din partea copilului lor o ascultare totală. leagă greu prietenii. el se află în imposibilitatea de a face faŃă unor cerinŃe şi de a-şi alege căile care l-ar putea conduce spre succes. părinŃii lui fiind tipul de părinŃi indiferenŃi. ridiculizat. Pentru un copil cu deficienŃe fizice. incapabil de autoapărare. cu insistenŃă pe fragilitatea lui. murdar.

uşor de atras şi de influenŃat de persoane rău intenŃionate. în funcŃie de grupa de vârstă şi de tipul handicapului. copilul are o încredere redusă în forŃele sale.împiedicat să-şi dezvolte capacităŃile de decizie şi acŃiune. învăŃând să meargă şi să vorbească. de la indiferenŃă la tutelă.). În formele grave de deficienŃă. Perioada de preşcolar este stadiul de dezvoltare a iniŃiativei. În această situaŃie. Uneori. copilul va fi supus. În cadrul aspectelor de consiliere psihologică trebuie să abordăm şi problema impactului psihologic al deficienŃei fizice asupra copilului. Dacă porneşte o activitate. copiii pot avea un comportament deviant şi antisocial. copilul îşi va forma această identitate în funcŃie de rolul asumat de fiecare părinte în îngrijire şi în asigurarea veniturilor. CunoştinŃele copilului despre propriul corp apar prin folosire. fiind solicitat să opteze pentru anumite poziŃii. Fiind lipsit de iniŃiativă. frecvent loial. mai ales în îndeletnicirile de rutină. el va avea multă răbdare. onest. incapabil să se apere chiar atunci când are dreptate. Atunci când copilul este bolnav. el va fi instabil. Acest impact este diferit. Copilul acestor părinŃi va fi ascultător. Copiii părinŃilor inconsecvenŃi sunt profund derutaŃi. În familie. astfel că se simte jenat şi inferior. lipsind copilul de autonomie. copilul este disputat de părinŃii în conflict. astfel că învăŃarea este mult perturbată în situaŃia unei deficienŃe fizice. DeficienŃa fizică va determina reducerea mobilităŃii. Acest comportament apare atunci când părinŃii sunt autoritari. De la 1 la 3 ani copilul îşi dezvoltă autonomia. repetatele eşecuri generând neîncredere şi pesimism. mai ales la nivelul segmentelor afectate. chiar îmbrăcarea şi hrănirea pot fi obositoare pentru copil. În acest context. resemnat. dar îşi îngrijesc atent copilul şi-şi manifestă totuşi afecŃiunea. În strânsă legătură cu identitatea sexuală se formează şi imaginea despre propriul corp. Nivelul său de aspiraŃie este destul de scăzut. percepŃie şi vizualizare. Copilul exercită un control precar asupra unor funcŃii (incontinenŃa urinară de ex. dar nefericit şi ostil. corect. deoarece părinŃii lor oscilează de la autoritate la permisivitate. În cazurile în care părinŃii nu fac acest lucru. Copiii cu deficienŃe fizice (mai ales cei cu paralizii) au probleme legate de formarea imaginii corporale. astfel că el trebuie ajutat de părinŃi. 136 . modest. nesigur. La grădiniŃă se practică jocuri de imitare a activităŃilor specifice fiecărui sex. iar angajarea în muncă este slabă. imaginea sa asupra corpului este centrată pe durere şi pe anxietate. O problemă majoră acum este legată de identitatea sexuală.

Ele acceptă uşor 137 . impactul deficienŃei este deosebit. perfect”. În adolescenŃă apare dorinŃa de stabilire a propriei identităŃi. Modificările pubertale trebuie integrate în imaginea de sine. BăieŃii sunt foarte afectaŃi când boala nu le permite să fie independenŃi şi să se realizeze pe plan profesional. stima de sine şi comportamentul erau influenŃate de relaŃia cu părinŃii. Adolescentul este diferit. la această vârstă. O afectare cât de mică a uneia dintre aceste calităŃi poate determina o respingere din grup. aceste identificări sunt prioritare. deşi nu este „normal. În această perioadă. elevul ajunge la desăvârşirea capacităŃilor sale. care le oferă confort. Uneori. el visează la un viitor independent. cu câştigarea controlului şi cunoaşterea propriilor capacităŃi fizice sau psihice. dar ele se desfăşoară frecvent în singurătate. departe de casă. În etapele anterioare. pentru a fi „ca toată lumea”. însoŃit de refuzul îngrijirii şi al tratamentelor. ÎnfăŃişarea corporală. Apare astfel o tendinŃă de independenŃă. Prietenia joacă. măiestria şi abilităŃile reprezintă elementele de bază la această grupă de vârstă. În această perioadă.În perioada şcolară. Ei acceptă uşor o deficienŃă vizibilă sau un aspect corporal modificat. are calităŃi şi abilităŃi demne de admiraŃia celor din jurul lui. La copiii cu deficienŃe fizice. chiar dacă va trebui să se descurce singur. DeficienŃa fizică vizibilă afectează în mod deosebit relaŃiile sexuale. deficienŃa fizică poate fi barieră în calea creativităŃii şi competitivităŃii lui. mai ales faŃă de familie. tânărul este deosebit de vulnerabil la stresul emoŃional produs de boală. adolescenŃii cu deficienŃe sunt capabili de a merge până la refuzul deficienŃei. dar care-i separă de colegii sănătoşi. Orice apreciere cu privire la sine ca fiind „diferit” poate afecta sentimentul de apartenenŃă la grup. trebuie ajutat să înŃeleagă că. De aceea. În adolescenŃă. un rol deosebit în formarea stimei de sine. copilul se identifică din ce în ce mai mult cu grupul din care face parte şi cu liderul acestuia. ceea ce determină izolare şi evitarea relaŃiilor sociale. imaginea de sine. atâta timp cât mobilitatea şi realizarea profesională sunt posibile. Succesul depinde de capacitatea copilului de a coopera şi de a intra în competiŃie cu ceilalŃi. departe de părinŃi. Fetele sunt puternic afectate de modificarea aspectului corporal. mai ales atunci când este vizibilă şi nu poate fi mascată prin vestimentaŃie. Astfel. cu diminuarea sentimentului de inferioritate. deoarece „a fi diferit” înseamnă a fi exclus din grup. Pentru a fi asemănători cu colegii lor. ei pot renunŃa la ajutoarele tehnice de specialitate.

La copiii de vârstă şcolară. copiii interpretează boala şi deficienŃa ca pe o pedeapsă cauzată de un comportament necorespunzător. prin lipsa de energie a copilului. de atenŃie şi de memorare. Această reacŃie evoluează în trei etape: protest. depresia se manifestă prin tulburări afective de comportament datorită modificării aspectului corporal. Alteori. disperare şi detaşare. strigă după părinŃi. a dezvoltării lente şi a manifestărilor somatice. În faŃa bolii. ca urmare a internării în spital. Uneori apare o stare de relativă inerŃie manifestă prin pasivitate. insomnie. copilul plânge. pentru a fi alintat. copilul este total lipsit de energie. refuză atenŃia personalului medical şi este de 138 . oboseală. mai ales între 15 şi 30 luni. copilul are reacŃii negative de agitaŃie. persoanele din familie explicându-i situaŃia în termeni simpli. cefalee. semnele de depresie se grupează sub forma tulburărilor afective. el va putea păstra unele obiecte cu care este familiarizat (jucăria preferată. considerându-le o pedeapsă meritată. La adolescenŃi. pe înŃelesul său. din partea colegilor de sex opus. În faza de protest. insomnii. plâns. La copilul preşcolar şi la şcolarul mic pot apărea fenomene de exploatare a bolii sau chiar dorinŃa de a fi bolnav. Această modificare determină reacŃii de respingere din partea grupului. În spital.limitarea mobilităŃii dacă sunt atractive în continuare şi în atenŃia persoanelor de sex masculin. de voinŃă. Aceste reacŃii apar frecvent. pot apărea reacŃii depresive. izolare cu refuz al relaŃiei cu colegii sau prin reacŃii afective excesive şi invadante. pijamaua sau papucii favoriŃi). Manifestările somatice sunt reprezentate de lipsa poftei de mâncare. ReacŃia cea mai puternică apare în copilăria timpurie. al separării de părinŃi. Uneori. Pentru a evita reacŃiile traumatizante. acceptând pasiv tot ceea ce i se întâmplă. prin dificultăŃi de concentrare. În cadrul sindromului de pasivitate. Un ultim aspect ce trebuie luat în considerare este reprezentat de reacŃiile copilului la boală şi mai ales la durere. Lăzărescu includea anxietatea de separare. copilul va fi pregătit. dureri abdominale. Tulburările afective se traduc prin tristeŃe. refuzul alimentelor. Ei acceptă pasiv toate procedurile medicale dureroase. mai precis din cauza efectului internării. În cazul spitalizărilor de durată. mai ales atunci când mama nu stă permanent cu copilul. Dezvoltarea lentă se manifestă prin scăderea randamentului şcolar.

Această atitudine reprezintă un mecanism de adaptare care asigură o speranŃă. expresiile „nu ştiu”. ceea ce duce la pierderea locului său din cadrul acestui grup. suferă de insomnie. O altă reacŃie emoŃională este reprezentată de negarea deficienŃei. „nu-mi pasă” evocă furia care trebuie interpretată ca o solicitare de ajutor: „ajută-mă să înŃeleg ce mi se întâmplă”. aceste fantezii pot fi periculoase. Copiii mici îşi manifestă furia prin Ńipete. Copilul reacŃionează cu furie la restricŃiile impuse de situaŃia sa sau de tratamentele medicale necesare (imobilizare în aparat gipsat). În aceste cazuri. copiii simŃindu-se singuri. separarea de părinŃi este un element cu efecte pozitive. putându-se ajunge la pierderea speranŃei şi la depresie. nu este atras de jucării şi se izolează. nefiind un semn de mulŃumire. O reacŃie care apare frecvent. Dacă reacŃiile sunt puternice. cât şi la adulŃii cu deficienŃă este furia. SperanŃa în vindecare sau în ameliorare reprezintă o necesitate universală. Pentru adolescent. În perioada de preşcolar. Frecvent. această reacŃie este mai puŃin intensă. atât la copii. Urmează disperarea. urlete şi chiar prin lovirea adversarului. Acest comportament este de resemnare. În perioada de şcolar. 139 . deoarece la această vârstă sunt bine suportate micile perioade de separare de părinŃi. se izolează de ceilalŃi copii. în funcŃie de vârsta copilului. În general. reacŃia este legată mai ales de despărŃirea de prieteni şi de activităŃile uzuale decât de cea de părinŃi. personalul medical are datoria de a interveni.neconsolat. Astfel. Problema separării apare doar datorită pierderii contactului cu grupul de prieteni. Astfel. preşcolarul refuză mâncarea. Copiii mai mari îşi exprimă furia printr-un limbaj abuziv. În faza de detaşare apare o adaptare la situaŃie. trebuie apelat la sfatul unui specialist. mai ales atunci când sunt legate de internarea în spital şi de perspectiva unui tratament care să asigure vindecarea. plânge doar în prezenŃa părinŃilor. copilul se joacă. Totuşi. încercând să atenueze aceste reacŃii. Rezultatele pot fi dezastruoase în faŃa eşecului unui tratament. plictisiŃi sau deprimaŃi. Negarea handicapului şi fixarea unor obiective înalte pot avea efecte stimulative asupra copilului. deoarece este indiferent faŃă de părinŃi. se încearcă minimalizarea acestor reacŃii prin mai multe tipuri de metode. în care plânsul încetează. surâde şi pare să-şi formeze relaŃii cu alte persoane. stresul generat de boală poate creşte nevoia de securitate şi de ajutor. Furia se manifestă diferit. dar copilul devine inactiv.

chiar de intensitate mică. accelerând funcŃiile respiratorii şi cardiovasculare. exerciŃiul fizic. după principii şi reguli bine stabilite. sunt selecŃionate şi grupate exerciŃiile fizice care influenŃează una sau alta dintre marile funcŃiuni. reeducă şi perfecŃionează calităŃi motrice de bază. se explică pe larg mecanismele complexe care dirijează armonios aparatele şi sistemele organismului. un puternic rol educativ. ExerciŃiul fizic. dozat şi gradat în concordanŃă cu posibilităŃile funcŃionale ale deficientului. În gimnastica medicală. creează nevoia unui aport crescut de substanŃe nutritive. pentru a nu depune eforturi susŃinute în activitatea şcolară. exerciŃiile fizice urmăresc nu numai exercitarea. În gimnastica corectivă. Se poate afirma că exerciŃiul fizic. rezistenŃa. În fiziologia exerciŃiilor fizice. absorŃia de la nivelul intestinului. de la această exploatare a deficienŃei se ajunge la convingerea că şcoala este mai gravă decât în realitate şi deci că este mai bine să se evite orice efort fizic sau intelectual. repetat metodic şi gradat. ci echilibrează concomitent funcŃiile fiecărui organ. Această reacŃie apare la copiii supraprotejaŃi. care poate duce în final la reacŃie hipocondriacă. influenŃează nu numai forma şi structura Ńesuturilor corpului omenesc. 140 . dar mai ales corectiv. supleŃea şi îndemânarea. dezvoltarea şi perfecŃionarea funcŃiilor motorii normale. îmbunătăŃeşte funcŃiile mari ale organismului. Aceste îmbunătăŃiri funcŃionale se datoresc intervenŃiei unor factori neuromusculari. dar mai ales cu pregătirea fizică anterioară a individului. O altă abordare în cazul deficienŃilor psihomotor trebuie să vizeze recuperarea fizică. care îşi folosesc deficienŃa ca scuză. Cele mai evidente efecte funcŃionale se constată tot la nivelul aparatului locomotor. dar mai ales reeducarea şi recuperarea celor slăbite sau tulburate.O altă reacŃie întâlnită la copilul cu defect fizic este cea de exploatare a stării de boală. Efortul fizic. realizând o stare de sinergie şi de solidaritate funcŃională. în concordanŃă cu vârsta. folosit în scop profilactic. În tulburările şi deficienŃele aparatului locomotor. care uşurează transmiterea impulsului nervos şi utilizarea completă a substanŃelor energetice. Frecvent. sexul. nutriŃia şi excreŃia. ExerciŃiul fizic are la orice vârstă. în special forŃa. dar îndeosebi în perioada de creştere.

ExerciŃii active de cap şi gât. În gimnastica medicală. ExerciŃii de respiraŃie cu caracter corectiv. Mişcarea repetată şi corectată se perfecŃionează nu numai printr-o reglare mai bună a lucrului grupelor musculare. culcat. În corectarea deficienŃelor fizice. fie din contracŃii izometrice. trunchi. exerciŃiul fizic este folosit atât sub forma exerciŃiilor statice. după atitudinea corpului în timpul menŃinerii lor.Sistemul nervos este educabil mai ales în sectorul neuromotor. libere sau legate. globale sau segmentare. pot fi corecte – când există o respectare a atitudinii normale. PoziŃiile. Atitudinea corpului. la perfecŃionarea şi corectarea mecanismelor psihoneuromotorii. membrelor superioare şi inferioare. membre superioare şi inferioare – executate liber sau cu îngreunare. 2. ExerciŃiile statice corective constau fie din poziŃii. corective – când se realizează o corectare parŃială a deficienŃei globale sau segmentare şi hipercorective – când se obŃine nu numai corectarea poziŃiei. precum şi toate manifestările cu caracter motric sunt de fapt o adaptare continuă a funcŃiei psihoneuromotoare la cerinŃele permanente ale adaptării corpului. poziŃiile de lucru se împart în poziŃii fundamentale (stând. PoziŃiile sunt asigurate de contracŃii musculare statice care fixează trunchiul şi segmentele sale. ExerciŃii aplicative cu caracter corectiv. ExerciŃiile dinamice corective se pot sistematiza astfel: 1. mişcările şi gesturile corpului. 3. cât şi a celor dinamice. pe genunchi. ci şi realizarea aspectului invers deficienŃei. 4. Stimularea simultană a factorilor morali şi de voinŃă contribuie substanŃial la realizarea corectării atitudinilor greşite. atârnat) şi derivatele lor. ExerciŃii de redresare – pasive. ci cu precădere printr-un mai bun control psihoneuromotor. trunchiului. obŃinute prin modificări ale poziŃiei capului şi gâtului. în concordanŃă cu necesităŃile lui. şezând. PoziŃiile corective şi hipercorective sunt derivate ale poziŃiilor fundamentale simetrice sau asimetrice. 141 . menŃinându-le împotriva gravitaŃiei sau a altor forŃe mecanice care tind să modifice raporturile dintre ele. a mişcării active cu rezistenŃă. ExerciŃiile dinamice se pot realiza în gimnastica medicală sub forma mişcării active. pasivo-active sau active.

ExerciŃiile de respiraŃie cu caracter corectiv se execută din poziŃii stabile. aceste exerciŃii vor fi executate liber sau cu îngreunare diferită. pentru a evita compensarea cifotică a coloanei vertebrale dorsale. exerciŃiile de târâre. ExerciŃiile segmentelor învecinate deficienŃei principale vor întregi sau corecta exerciŃiul principal. În cadrul exerciŃiilor corective. Aceste mişcări pot fi executate cu îngreunare – mingi medicinale. ExerciŃii de relaxare a grupelor musculare contractate sau scurtate. care amplifică mişcările corective ale deficienŃei primare. mers cu genunchii îndoiŃi şi trunchiul vertical pentru corectarea lordozei (mers ghemuit) etc. De asemenea. Se vor folosi numai acele exerciŃii de mers cu structură corectivă pentru deficienŃa primară. bastoane. din poziŃii simetrice sau asimetrice care să nu stânjenească mişcările toracelui. pentru a nu crea alte deficienŃe compensatorii (Exemplu: pentru corectarea lordozei lombare se vor executa mişcări de flexie ale trunchiului numai la nivelul regiunii lombare. Din grupa exerciŃiilor active fac parte. pentru corectarea poziŃiei bazinului. exerciŃiile de respiraŃie se vor introduce la sfârşitul părŃii introductive şi în partea fundamentală a lecŃiei. În general. în primul rând. de echilibru şi suspensiuni. Dintre cele mai bune exerciŃii aplicative cu conŃinut corectiv sunt exerciŃiile de mers. – sau împotriva unei rezistenŃe manuale sau opuse forŃei gravitaŃiei. coloana vertebrală toracală fiind fixată sau menŃinută în poziŃii corective). ExerciŃiile aplicative cu caracter corectiv se folosesc pentru educarea sau reeducarea deprinderilor motrice de bază. mişcările pot fi executate analitic. Astfel. ExerciŃiile active vor fi bine localizate numai la segmentul deficient. exerciŃiile active realizate cu segmentul deficient. 142 . dar cele mai bune rezultate se obŃin atunci când se execută exerciŃii combinate. De exemplu: mers pe vârfuri pentru corectarea cifozei. precum şi exerciŃiile cu segmentele învecinate. în timp ce membrele inferioare vor fi duse. membrele superioare în lordoza lombară vor lucra în plan posterior. menŃinute sau fixate în plan anterior. Se pot executa liber sau în timpul exerciŃiilor de trunchi şi membre superioare. ExerciŃii de mers corectiv sunt introduse în partea introductivă şi finală a lecŃiei de gimnastică medicală. după exerciŃiile corective mai grele. gantere etc.5.

se poate asocia cu suspensiunile. cu purtări de obiecte uşoare. cum este aparatul Zander. Nu este imposibil ca un copil care are o dominanŃă încrucişată ochi-mână – cum ar fi. răsuciri). Astfel. Suspensiunile se pot realiza pasiv prin susŃinerea greutăŃii corpului cu ajutorul diferitelor aparate sau pot fi realizate activ prin forŃa membrelor superioare. Trebuie subliniată importanŃa mare a exerciŃiilor corective. la copiii perfect normali. ExerciŃiile de târâre se execută din poziŃii fundamentale culcat. Astfel. sau incomplete – pe plan oblic sau cu sprijinul membrelor inferioare. Cele mai bune redresări pasive se obŃin din poziŃia atârnat şi culcat. dar şi din poziŃiile derivate ale acestora. Redresările active constau. cu redresări pasive-active. în cazul unei dominanŃe încrucişate sau al unei ambidextrii. motiv pentru care este extrem de important să fie studiată încă din copilărie problema dominanŃei. dintr-o autocorectare progresivă a atitudinii corpului. când se realizează pe verticală. pe genunchi şi şezând. Aceste stări apar. dar 143 . Suspensiunile active se pot executa simplu sau combinat – cu mişcări active (pendulări. uneori. determinând o solicitare simetrică a muşchilor antagonici. atât în condiŃii de repaus.ExerciŃii de târâre – se efectuează din poziŃii cu bază mare de susŃinere şi centrul de greutate foarte aproape de baza de sprijin care permit o localizare precisă a exerciŃiilor la nivelul segmentului deficitar şi angrenează în lucru grupe mari musculare. abordarea de tip recuperator trebuie să fie adecvată tipului de handicap şi posibilităŃilor individuale ale copilului respectiv. ExerciŃiile de redresare constau în luarea unor poziŃii corective sau hipercorective şi menŃinerea lor pe o perioadă de timp bine determinată. într-adevăr. de exemplu. PoziŃiile cele mai indicate pentru executarea acestor exerciŃii sunt poziŃiile stând şi şezând. Ele contribuie la formarea reflexului de atitudine corectă a corpului. de fapt. De asemenea. pot să fie complete. între ochiul stâng şi mâna dreaptă sau viceversa – să înveŃe să citească şi să scrie. Redresările pasive se pot însoŃi de tracŃiuni şi presiuni imprimate asupra segmentului deficient de către profesor sau de unele aparate mecanice. Ele se pot executa pasiv sau activ. executate simetric sau asimetric. cât şi în mers. de exemplu. ExerciŃii de echilibru pot fi simple şi asociate. imprimând şi menŃinând poziŃii corective prin încercări repetate şi insistente în faŃa oglinzii. pot apărea dificultăŃi şi probleme considerabile de dezvoltare. În cazul când un copil prezintă un handicap psihomotor.

Mâna dominantă poate fi stabilită observându-l pe copil când desenează sau când execută o activitate care presupune îndemânare. Celelalte preferinŃe fiind egale. În nici un caz nu trebuie să încercăm să modificăm dominanŃa principală a copilului. pentru că dominanŃa încrucişată însăşi generează o anumită nesiguranŃă emoŃională la copil. cât şi al mâinii. nu apare vreo dominanŃă la nici unul dintre nivelurile 144 . După cum am arătat. în ciuda unei dezvoltări normale a vorbirii. dar nu numai depăşirea acestui handicap şcolar acŃionează asupra stării emoŃionale. Unii copii se pot folosi de una dintre mâini când este necesară o forŃă mai mare şi de cealaltă când trebuie să execute mişcări mai precise. sau să lovească cu piciorul un obiect de mici dimensiuni. Există cazuri în care. ochi sau ureche în parte. De aceea. Când dominanŃa s-a stabilit deja temeinic la nivelul mâinii. dar o dominanŃă de dreapta la ochi. Există cazuri în care eşecul în deprinderea scrisului şi cititului este total. de pildă când mănâncă. dacă observăm o dominanŃă de stânga evidentă la mână. ureche şi picior. aceasta din urmă fiind considerată mâna dominantă. Este de la sine înŃeles că stabilirea corectă a dominanŃei îl poate scuti pe copil de greutăŃi în învăŃarea scrisului şi cititului. piciorul folosit putând fi socotit dominant. este important să stabilim dominanŃa pentru fiecare mână. este preferabil să o modificăm pe aceasta din urmă. dar înainte de aceasta este necesară o testare a acuităŃii vizuale. deşi la aritmetică şi la alte discipline poate învăŃa foarte uşor. el trebuie să fie ajutat să-şi definitiveze a dominanŃă atât la nivelul ochiului. Aspectul emoŃional al dominanŃei şi al lateralităŃii este mult mai evident la ambidextri. caz în care copilul va folosi scrierea în oglindă sau va învăŃa foarte greu cititul şi scrisul. este mai uşor să modificăm dominanŃa ochiului. Piciorul dominant poate fi identificat cerându-i-se copilului să urce o treaptă. cum ar fi o cutie de chibrituri plasată vertical.foarte frecvent chiar şi copiii cu o dezvoltare normală şi cu o inteligenŃă superioară întâmpină dificultăŃi deosebite în cazul acestei dominanŃe încrucişate. să coboare de pe un scaun. în cazul unui copil cu dominanŃă de dreapta. picior. înainte de a decide cum să influenŃăm sau să modificăm o dominanŃă încrucişată. Trebuie evitată exersarea dominanŃei unui ochi care este impropriu îndeplinirii misiunii sale. numai dacă nu există probleme vizuale.

mai ales la tenis şi scrimă. picior sau ureche). după pubertate această victorie devine aproape imposibilă. se pare că nici nu-i pasă dacă minciunile sale sunt sau nu credibile. de care adesea se vor minuna chiar şi ei. drăguŃ. Adevărata lor problemă decurge din faptul că nu pot diferenŃia dreapta de stânga. distincŃia aceasta rămânând vagă şi nedeterminată. PărinŃii şi profesorul au făcut tot posibilul să-i corecteze această înclinaŃie. Va promite că nu va mai fura sau nu va mai minŃi. Aceşti copii pot fi uneori recunoscuŃi la prima vedere. deşi este un copil adorabil. acordându-i afecŃiune şi sprijin continuu. Dintr-un anumit punct de vedere s-ar părea că aceşti copii sunt avantajaŃi. acest fenomen trece adeseori neobservat nu numai de părinŃi şi de profesori. Copiii încă mici. Dacă li se cere să scrie cu ambele mâini. ochi. dar chiar şi de către copii. Luni întregi şi uneori chiar ani sunt necesari pentru a-i ajuta pe aceşti copii să-şi dezvolte suficient perseverenŃa şi voinŃa care permit stabilirea unei dominanŃe clare şi definitive. deschise. sfruntat. Apare aici o problemă aparent fără nici o legătură. pot fi adesea ajutaŃi să dobândească un anumit simŃ al comportamentului etic. deoarece capacitatea lor de a folosi la fel de bine ambele mâini îi dezavantajează pe adversari. Totuşi. o va face din nou. De asemenea. care stabileşte relaŃii bune. 145 . se va evidenŃia ambidextrismul lor excepŃional. FaŃa lor. transparent totuşi. indiferent de efectul pe care îl poate avea asupra ascultătorilor. cel mai adesea rotundă. El pare că nu are nici un fel de mustrări de conştiinŃă. Pur şi simplu el va spune o poveste şi nu va ezita să o schimbe complet când va fi pus în aceeaşi situaŃie. cu prima ocazie. Acest copil va fi acuzat că minte şi fură permanent. Din nefericire. seamănă oarecum cu aceea a unui pisoi. ceea ce este adevărat de ceea ce este fals. la care dominanŃa nu s-a definitivat. datele problemei rămânând mereu aceleaşi. oriunde este posibil şi va minŃi totdeauna într-un mod inventiv. Într-adevăr. izbânda este de ordin moral. dar totul se dovedeşte zadarnic. antrenându-i în vederea instalării unei anumite dominanŃe. Fizionomia lor specifică constă într-o identitate aproape perfectă între cele două zone ale feŃei.menŃionate (mână. Copilul continuă să fure tot ce doreşte. ceea ce este bun de ceea ce este rău. îi explică consecinŃele posibile ale faptelor sale urâte şi i se aplică diverse pedepse. Dacă se reuşeşte. cu anturajul său. stânga şi dreapta. iar copilul o va resimŃi ca pe o victorie personală. dar.

ele pot şi trebuie să fie analizate separat. ale cărei simptome caracteristice sunt spasticitatea. Starea spastică poate fi mai exact descrisă ca o stare de crampă şi de contracŃie musculară extremă şi permanentă. adesea răsucite sau spiralate. atetoza. A doua formă a paraliziei cerebrale. în majoritatea cazurilor. Membrul respectiv poate fi totuşi mişcat. existând posibilitatea ca unul dintre ele să fie mult mai sever afectat. forma rigidă a paraliziei cerebrale 146 . În ce priveşte categoriile calitative ale paraliziei. Astfel. Se poate constata că. fie stânga. în cazul tetraplegiei sunt afectate atât braŃele cât şi membrele inferioare. este paralizia cerebrală. Specificitatea formei atactice constă în mişcări exagerate. În cazul paraplegiei. Totuşi. În cazul hemiplegiei este afectată orientarea laterală. asemănătoare unduirii plantelor sau viermilor. în oricare dintre aceste forme de paralizie. se poate vorbi despre patru elemente separate care. fie ambele membre inferioare. rigiditatea se accentuează şi sporeşte gradul de contractare a muşchilor.Un alt handicap psihomotor. dar insuficient compensate de mişcarea muşchilor antagonici. Totuşi. orientarea verticală este redusă. fie ambele braŃe. În sfârşit. fie dreapta. perceperea şi integrarea spaŃială a copilului sunt implicate în mod fundamental. Aceasta din urmă reprezintă un fenomen deosebit de impresionat. atât braŃul cât şi membrul inferior de pe aceeaşi parte putând fi paralizate. dacă se procedează cu blândeŃe şi lent. O reacŃie de răspuns la un stimul se traduce prin contracŃii musculare destul de adecvate. paraplegie şi hemiplegie. În cazul tetraplegiei este deficitară orientarea pe direcŃia sagitală. care nu-şi ating scopul. mersul forfecat şi mişcările involuntare. se caracterizează prin mişcări involuntare. În sfârşit. ducând la o formă finală de paralizie. Există o clasificare a paraliziei în: tetraplegie. În cazul paraplegiei sunt afectate. în aceeaşi măsură sau nu. faŃă-spate este manifestat în expresia de anxietate intensă ce poate fi citită pe faŃa lui şi care arată că el este iremediabil condamnat la o orientare pe direcŃia frontală. Este vorba mai întâi de spasticitate. se combină între ele. extrem de sever. mişcarea care rezultă „trece de Ńintă”. care se caracterizează prin înŃepenirea unui membru sau a unei articulaŃii şi prin contractarea muşchilor. aceasta din urmă însemnând paralizia unei singure laturi a corpului. Faptul că un copil nu poate avea siguranŃa unei experienŃe proprii în orientarea stânga-dreapta. dacă viteza de mişcare creşte sau dacă apare o presiune bruscă.

Dacă privim cu înŃelegere situaŃia unui copil paralizat. multe din ele luând în considerare problema separării capului de procesele motorii ale corpului. Când ne ocupăm de aceşti copii trebuie să Ńinem seama de hipersensibilitatea lor accentuată şi să evităm stimulii senzoriali bruşti. Totuşi. blând. Trebuie mai întâi să ne facem cunoscută prezenŃa şi intenŃiile. gradat. Un alt avantaj curativ decurge din considerarea acelei sensibilităŃi care ar trebui să se rezume esenŃialmente la faŃă şi la cap. dacă nu ne aflăm în raza lui vizuală. în care mişcarea este cel mai adesea distorsionată mai curând datorită unei supraactivităŃi musculare decât din cauza lipsei acesteia. iar în cazul copilului suferind de atetoză. nu-i vom împinge niciodată scaunul cu rotile fără a-l preveni. Modul de abordare trebuie să fie în general delicat. Atunci când atingem membrele unui copil afectat de paralizie cerebrală. Nu este însă mai puŃin adevărat că o abordare generală a problemelor copiilor paralitici ar avea mult de câştigat dacă s-ar înŃelege situaŃia specifică a copilului respectiv. impresia generală fiind aceea că membrele întâmpină o rezistenŃă extrem de mare. La fel. dar care se extinde asupra întregului corp. necesită îndrumări şi control medical. În acest scop. se dovedesc utile exerciŃiile de auto-observare a propriilor mişcări în faŃa oglinzii. trebuie să procedăm cu tot atâta delicateŃe ca atunci când îi atingem faŃa. Trebuie remarcat că nici unul din cele patru tipuri nu se conformează strict concepŃiei generale de paralizie. Acest procedeu s-a dovedit destul de util copilului mic suferind de paralizie. dar ea nu apare în paralizia cerebrală. stimulii emoŃionali excesivi. care presupune o incapacitate motorie absolută.permite numai mişcări de foarte mică amplitudine. a 147 . dar şi lipsit de experienŃa sinelui. Se poate observa totuşi că simptomele paraliziei cerebrale reprezintă forme patologice ale mişcării. Incapacitatea totală de a executa vreo mişcare musculară – aşa-numita paralizie flască – este tipică pentru leziunile nervoase periferice de la nivelul măduvei spinării sau al membrelor. Ele permit sensibilităŃii senzoriale şi mişcării să se disocieze. În acest sens au fost elaborate diverse exerciŃii ale pedagogiei curative şi fizioterapii speciale. intenşi şi violenŃi. două dintre cele mai importante terapii. fizioterapia şi euritmia curativă. precum şi modul în care el se percepe pe sine şi dacă va accepta faptul că el este prizonierul experienŃei sale senzoriale. vom observa că el este nu numai hipersensibil.

Mai există o carenŃă. în multe cazuri. Dacă se urmăreşte dezvoltarea motorie şi dezvoltarea generală.identităŃii sale corporale pe care o persoană sănătoasă o câştigă prin simŃul tactil. prin senzaŃia de confort şi de echilibru. În alte privinŃe copilul poate părea relativ normal. prin mişcare. chineziterapia trebuie făcută sub control medical. 148 . cât şi în cea educaŃională. atunci va fi nevoie de o stimulare permanentă şi destul de intensă. dar principalul simptom este total opus spasticităŃii şi constă într-o atonie musculară. El va rămâne în poziŃia culcat. Copilul care suferă de hipotonie nu-şi va ridica capul şi nu-şi va folosi mâinile şi braŃele la timpul cuvenit. gradul de confort şi eficienŃă. Atât în abordarea generală a paraliziei cerebrale la copii. Toate acestea se pot realiza într-o mare diversitate de moduri. Aceste simŃuri operează în cea mai mare parte în imediata apropiere a pragului conştient. În cazul unui copil paralitic. o inerŃie generală şi o lipsă totală de vigoare. foarte diferită de paraliziile cerebrale. Fenomenul mersului forfecat este deosebit de revelator în privinŃa diferenŃierii funcŃionale între cap şi corp. Modul în care abordăm un copil cu hipotonie trebuie să fie complet diferit de cel folosit în cazul copilului cu paralizie cerebrală. cât şi a celui planetar. De mare importanŃă este stimularea frecventă şi continuă a reflexului primar al apucării. dar pare să fie şi ea. Se întâmplă uneori ca nici atunci când ajunge la vârsta şcolară să nu se poată ridica în picioare. sau chiar sub acest prag şi sunt cruciale pentru securitatea fizică. Este vorba despre hipotonie. de origine cerebrală. Copilul cu hipotonie nu poate fi ajutat decât printr-o stimulare perseverentă atât a activităŃii motorii. Un mijloc util îl reprezintă în acest caz exerciŃiul prin care copilul este pus să stea desculŃ pe un băŃ rotund. cât şi a vorbirii. aceste experienŃe fundamentale sunt absente. uneori somnoros şi apatic. Această afecŃiune se poate combina cu o întârziere în dezvoltarea generală şi situaŃia poate fi de o gravitate extremă. Şi în acest caz. nu trebuie să uităm că acesta simte nevoia unei anumite siguranŃe în orientarea spaŃială şi a unui ajutor pentru a putea percepe imaginea propriului corp. care poate afecta grav dezvoltarea motorie a copilului. Etiologia acestei stări patologice nu este cunoscută cu precizie. Uneori pot fi remarcate simptomele unei uşoare spasticităŃi.

Cauzele favorizante sau predispozante (care pot cauza deficienŃe fizice) sunt în legătură cu ereditatea. În funcŃie de caracterul direct/indirect există cauze cu acŃiune directă. care produc o afecŃiune sau o deficienŃă morfologică sau funcŃională. în forma şi funcŃiile fizice ale organismului. de viaŃă şi de educaŃie ale individului. cardiopatiile.) ce influenŃează negativ capacitatea fizică a individului. cu influenŃele nocive pe care le suferă organismul fătului în viaŃa intrauterină etc. deci. cauzele pot fi împărŃite în interne şi externe. localizate la nivelul întregului corp sau numai la nivelul unor segmente ale sale. de natura funcŃiilor somatice. Cauzele deficienŃelor fizice şi psihomotorii se prezintă sub o mare varietate şi pot să afecteze în grade diferite organismul. în funcŃie de tipul de deficienŃă fizică sau psihomotorie.Aşadar. Factorii determinanŃi (declanşatori) sunt cei care prin apariŃia şi acŃiunea lor determină dezvoltarea 149 . care tulbură creşterea normală şi dezvoltarea armonioasă a corpului. şi cauze indirecte. Ńinând cont de particularităŃile lor specifice deosebite. după diferite criterii. Categoria respectivă de handicap cuprinde atât infirmii motorii sau locomotori (de motricitate). Cauzele interne sunt determinate de procesele de creştere şi de dezvoltare. organice şi psihice. de potenŃialul ei fizic şi psihic se va proceda la o modalitate sau alta de intervenŃie de tip recuperator. după un prim criteriu. Pot fi sistematizate. în mai multe categorii. DeficienŃele fizice se constituie. al originii. cât şi pe cei care suferă de unele boli permanente – cronice (boli respiratorii. În această categorie pot fi încadrate şi persoanele cu afecŃiuni senzoriale (surzii şi orbii). Frecvent se utilizează şi criteriul de împărŃire a cauzelor în predispozante (favorizante) şi determinante (declanşatoare). diabetul etc. iar cauzele externe sunt raportate la condiŃiile de mediu. de vârsta persoanei respective. Astfel. ca invalidităŃi corporale care slăbesc puterea şi mobilitatea organismului prin modificări patologice exterioare sau interioare. modifică aspectul exterior. care interesează elementele proprii ale deficienŃei. reduc aptitudinile şi puterea de adaptare la efortul fizic şi diminuează capacitatea de muncă productivă a individului. REZUMAT DeficienŃele fizice sunt definite ca abateri de la normalitate.

examene medicale periodice ale gravidei şi copilului. toracelui etc. de ritm. E. alături de deficienŃele senzoriale. asanarea solului. deformaŃii ale abdomenului. lordoze. de echilibru. gâtul înclinat lateral sau înainte etc. A doua categorie de deficienŃe fizice morfologice sunt deficienŃele morfologice parŃiale în care sunt incluse: deficienŃe ale capului. de coordonare a mişcărilor) şi deficienŃe ale marilor aparate şi funcŃiuni ale organismului (ex. Verza clasifică deficienŃele morfologice globale în: deficienŃe de creştere. mai uşor sau mai greu).: cifoze. în categoria deficienŃelor somatice sau biologice după mai multe criterii: prognosticul (evoluŃia) deficienŃei fizice (deficienŃe neevolutive – statice. În ce priveşte recuperarea deficienŃelor fizice. la care se adaugă şi cele cu caracter terŃiar care împiedică transformarea unei incapacităŃi în handicap 150 . fixate definitiv. şi deficienŃe accentuate care constau în modificări patologice ajunse într-un stadiu avansat de evoluŃie – ex. care se corectează parŃial sau rămân nemodificate – ex. Ambele categorii mari de deficienŃe pot fi subîmpărŃite în funcŃie de întinderea şi de profunzimea deficienŃei în: deficienŃe globale (generale sau de ansamblu) şi deficienŃe parŃiale (regionale. segmentare sau locale). care se pot corecta destul de uşor şi total – ex. aprovizionarea cu apă. deficienŃe ale gâtului.: deficienŃa cifotică. tulburările de mers. ale musculaturii. de nutriŃie. A doua mare clasă de deficienŃe fizice este reprezentată de deficienŃele funcŃionale în care includem: deficienŃe ale aparatului neuromuscular (diferitele forme şi grade de paralizii. malformaŃiile aparatului locomotor).). ale abdomenului etc. supravegherea regimului nutriŃional etc. trebuie avut în vedere faptul că înainte de a corecta/trata o deficienŃă fizică este bine să prevenim apariŃia ei prin măsuri de îngrijire primară şi secundară (ex. de atitudine. vaccinări – împotriva bolilor transmisibile. putând fi corectate. deficienŃe ale tegumentelor. oaselor sau articulaŃiilor. DeficienŃele fizice sunt grupate. ale aparatului respirator). deficienŃe de grad mediu în care sunt înglobate defectele morfologice şi funcŃionale staŃionare sau cu evoluŃie lentă.. în timpul travaliului sau în perioada copilăriei.deficienŃelor fizice şi psihomotorii. foarte greu de corectat – şi deficienŃe evolutive – care progresează sau regresează. într-o proporŃie mai mare sau mai mică. localizarea şi efectele deficienŃei (deficienŃe morfologice şi deficienŃe funcŃionale). ale feŃei. Ei pot acŃiona în perioada intrauterină. gravitatea (deficienŃe fizice uşoare. trunchiului/toracelui.

prin kinetoterapie. fizioterapie. diminuând capacitatea de muncă a individului. • Schema corporală = reprezentarea mai mult sau mai puŃin globală. care afectează creşterea şi dezvoltarea normală a organismului. de potenŃialul ei fizic şi psihic se va proceda la o modalitate sau alta de intervenŃie de tip recuperator. incluzând participarea diferitelor procese şi funcŃii psihice care asigură atât recepŃia informaŃiilor. CONCEPTE – CHEIE • DeficienŃă fizică = abatere de la normalitatea corporală (formă şi funcŃii). ci rezultatul unor raporturi adecvate ale individului cu mediul. de vârsta persoanei respective. Atunci când există deja o deficienŃă motorie (fizică). implicit şi educaŃia familiei lui. reflexoterapie. influenŃează nu numai forma şi structura Ńesuturilor corpului omenesc. dar mai ales corectiv. considerând că ea nu este un dat iniŃial. Recuperarea fizică – exerciŃiul fizic – folosită în scop profilactic. acupunctură etc. mai mult sau mai puŃin ştiinŃifică şi diferenŃiată pe care o are copilul despre propriul său corp. demersul corector debutează prin evaluarea potenŃialului psihomotor al copilului. nici o entitate biologică sau fizică.(incluse în programele de readaptare a copilului/adultului cu defiienŃă). • Psihomotricitatea = funcŃie complexă care integrează şi subsumează manifestările motrice şi psihice ce determină reglarea comportamentului individual. pentru ca ulterior importantă să fie educaŃia copilului deficient fizic. în recuperarea deficienŃilor fizic se apelează cu precădere la corectarea deficienŃei (acolo unde se poate) prin exerciŃii de gimnastică. modifică aspectul exterior. Acest impact este diferit. în funcŃie de grupa de vârstă şi de tipul handicapului. În cadrul aspectelor de consiliere psihologică trebuie să abordăm şi problema impactului psihologic al deficienŃei fizice asupra copilului. Aşadar. realizând o stare de sinergie şi de solidaritate funcŃională. Pe lângă terapia de tip psihologic (realizată individual sau în grup – cu grup suportiv). în funcŃie de tipul de deficienŃă fizică sau psihomotorie. Importante sunt şi reacŃiile copilului la boală şi mai ales la durere. cât şi execuŃia adecvată a actului de răspuns. ci echilibrează concomitent funcŃiile fiecărui organ. 151 . reduce puterea de adaptare la efortul fizic.

mişcările ample ale corpului sunt bine dezvoltate. agitat. În mod obişnuit. Stările convulsive de tip „petit mal” sau crizele de tip epileptiform nu sunt ceva neobişnuit la acest copil. frontal. Adesea este prezent un alt simptom ciudat: accelerarea ritmului respirator. ia proporŃii care depăşesc normalul. el putând fi uşor de distras de la o activitate sau preocupare. izolat. Care sunt factorii-cauză ai deficienŃelor fizice şi cum putem preveni apariŃia lor? 2. zbucium fără rost. iar stimularea senzorială. cu aplecare până la pământ sau stând în genunchi şi pe coate şi izbindu-şi fruntea de saltea sau de podea. fie el lateral. obiceiuri bizare. Masturbarea se poate prelungi excesiv în tinereŃe. Ce obiective trebuie să urmărim în terapia de tip psihologic a deficienŃelor fizice? EXTENSII TEORETICE Sindromul hiperkinetic (hiperactiv) Simptomele acestui sindrom (exasperante şi sâcâitoare) sunt produsul unui proces inflamator la nivelul creierului copilului (encefalită). O altă caracteristică prezentă este legănatul. Vorbirea hiperkineticului poate fi normală. Copilul hiperkinetic. 3. capricii alimentare. în picioare sau aşezat. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE 1. aşa cum pot apărea şi probleme de alimentaŃie. clară. se situează la polul opus copilului paralitic. Hiperkineticul se distinge. exprimând inegalitatea funcŃională a părŃii drepte sau stângi a corpului ca o consecinŃă a diferenŃei în dezvoltare şi a repartiŃiei funcŃiilor în emisferele cerebrale. apatic. Somnul poate fi şi el tulburat. dar se observă o lipsă de coordonare a celor care necesită precizie. violent. apropindu-se de obsesie. Deşi facultăŃile intelectuale ale copilului 152 . îmbrăcând variate forme. ImaginaŃi un demers recuperator în cazul unui pacient cu hemiplegie. înŃepenit. de asemenea. printr-o lipsă de concentrare a atenŃiei. neinhibată sau poate fi limitată sau complet absentă.• Lateralitatea = cunoaşterea de către individ a celor două părŃi ale corpului (stângă şi dreaptă).

Ed. EsenŃiale sunt dragostea şi grija părintească.. FundaŃiei România de Mâine. Ed. Probleme de defectologie. UniversităŃii Bucureşti. UniversităŃii Bucureşti.. ROBĂNESCU N. 9... 2000. 7. Ed. 1996. VERZA E. UniversităŃii Bucureşti. Terapie educaŃională integrată. 1992.hiperkinetic nu sunt grav afectate. Este necesar să întărim la acest copil detaşarea şi prudenŃa. VERZA E. Ed. WEIHS TH. se poate remarca totuşi un anumit grad de deteriorare cognitivă. şcoli normale. care trebuie menŃinute chiar şi atunci când situaŃia impune îndepărtarea temporară a copilului.. 6. Ed. VRĂŞMAŞ T. 1976. se dovedesc dezastruoase pentru hiperkinetic). MUŞU I. ALBU C. care să-i ofere stabilitate. ProHumanitate.. Îndrumar pentru corectarea deficienŃelor fizice. Cum lucrăm cu un copil cu asemenea trăsături? La baza educaŃiei lui trebuie să stea ideea că acesta are nevoie de spaŃiu şi de posibilităŃi reale pentru a-şi descărca energia şi forŃa fizică.. mai ales noi (aşadar. 1997. Bucureşti. VERZA E. Un exerciŃiu util şi eficient în lucrul cu copilul hiperkinetic este cel al perceperii formelor „în oglindă” (ex: copilul trebuie să meargă pe un traseu – linie – un număr de paşi într-o direcŃie şi apoi trebuie să refacă forma traseului – ca în oglindă – în direcŃia opusă) sau al vorbirii „în oglindă” (cuvinte/propoziŃii pronunŃate în ordine firească... 5. TAFLAN A. FOZZA C. 10. Bucureşti. 2002. 1987. iubindu-i. . 2. Bucureşti. Ed. BIBLIOGRAFIE ALBU A. constantă. manual pentru clasa a XIII-a. Integrarea în comunitate a copiilor cu cerinŃe educative speciale. AsistenŃa psihopedagogică şi medicală a copilului deficient fizic. 8. Bucureşti. DAUNT P. MUŞU I. El are nevoie de un mediu armonios... 4. A. Ed.). Să-i ajutăm.8. Polirom. Meridiane. (coord. apoi inversate). Readaptarea copilului handicapat fizic. Medicală. 3. 153 1. Elemente de psihopedagogia handicapaŃilor. Didactică şi Pedagogică.. 1990. Ed. de situaŃii bine definite. 1988. cu scopul ajutării altor persoane (fiind motivat de asemenea acŃiuni). Sibiu.. Psihopedagogie specială. Ed. Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei. să nu-l expunem la foarte mulŃi stimuli. Ed. metodele educative moderne. bazate pe stimulare intensă. vol.. 1998. Humanitas. VERZA E.

5. sau de cunoştinŃe etc. 1994). pot apărea comportamente adaptative. dimpotrivă. Tulburările de comportament sau modificările de comportament sunt forme de dezechilibru psihic. Aceste devieri de conduită sunt. Definirea tulburărilor de comportament Comportamentul reprezintă ansamblul reacŃiilor adaptative. Mai putem defini comportamentul ca fiind conduita unui subiect luat în considerare într-un mediu şi timp date. ca urmare a unei leziuni cerebrale pre. aşadar. sau. Străchinaru. TULBURĂRILE DE COMPORTAMENT 5. cu daune resimŃite în raporturile sociale normale. pe care un organism prevăzut cu sistem nervos le execută ca răspuns la stimulii din ambianŃă (Tilquin). având semnificaŃie adaptativă şi întotdeauna subordonându-se unui sens (scop). aşadar. Comportamentul copilului/adolescentului este puternic influenŃat de-a lungul ontogenezei lui de dezvoltarea psihogenetică a individului şi de mediul social în care acesta trăieşte şi munceşte. nu doar abateri de la normele stării de sănătate. aflate în conflict cu normele sociale (unanim acceptate de societate) care cultivă un tip de „comportament normal”.. de regulă. ce implică tulburări în sfera emoŃionalvolitivă.sau post-natale. obiectiv-observabile. se pot contura comportamente dezadaptative. a echilibrului pe care individul îl realizează în procesul dinamic de integrare în viaŃa socială şi care este obiectivat. 154 . a unor structuri psihice morbide de natură sociogenă (I.1. cu familia. într-un sistem de fapte sau de acŃiuni supuse unei aprecieri morale. Pe fondul interacŃiunii copilului cu şcoala. ci şi de la normele morale. cu grupurile de prieteni. expresia exterioară a raporturilor dintre individ şi mediu. Comportamentul este.

R.2. pendulând adeseori între agresivitate. Caracterizarea persoanei cu tulburare de comportament Persoana cu tulburare de comportament se deosebeşte de cea normală prin faptul că acest tip de conduită este oscilantă. (R.Criteriile de diferenŃiere ale unui comportament normal faŃă de un comportament deviant diferă foarte mult de la o cultură la alta. Beaujean despre „copilul revoltat”. de la o epocă la alta. Putem afirma că adolescentul/tânărul cu tulburări de comportament îşi dezvoltă anumite trăsături de personalitate specifice. Lafon despre „inadaptare juvenilă” etc. Yonbrel vorbeşte despre „copilul rău”. modificări la nivelul relaŃiilor afective (frecvent fiind prezente atitudini de ostilitate. Răşcanu. existenŃa unor puternice sentimente de devalorizare (cel în cauză autopercepându-se ca fiind o „non-valoare” – apreciere întărită frecvent atitudinal şi verbal şi de cei din jur şi continuând să repete comportamente negative tocmai pentru că nu-l crede nimeni bun de ceva sau capabil să se schimbe). societăŃii – „mi se face o cruntă nedreptate”). pe de o parte. perturbarea sentimentelor de culpabilitate (care fie nu există. tendinŃe necontrolate şi necenzurate. lipsa stăpânirii de sine şi neevidenŃierea autocontrolului. În Ńara noastră. caracterizându-se printr-o slabă consistenŃă şi echilibru 155 . sistemului. 5. în 1980 a introdus termenul de „sindrom comportamental” sau „comportamentism”. a unor sentimente acute de injustiŃie (responsabilitatea pentru comportamentele sale fiind atribuită altor persoane. de neîncredere sau agresivitate). fie iau forma unei sfidări. diferite de cele ale individului cu un comportament normal: modificări la nivelul structurilor morale (referindu-ne de fapt la lipsa valorilor morale sau la influenŃa negativă a celor imorale). culpabilitatea fiind puternic interiorizată). acesta. Răşcanu. La aceste particularităŃi specifice persoanei cu tulburări de comportament putem adăuga şi existenŃa contrarietăŃilor Eu-lui. iritabilitate. 1994). Astfel. există numeroase alte denumiri folosite pentru a desemna aceeaşi realitate. scăderea pragului de toleranŃă la frustraŃie (din cauza egocentrismului ridicat orice renunŃare la ceva care-i produce plăcere este percepută ca agresiune asupra propriei persoane). în afara termenului de „tulburare de comportament” (adoptat de Comisia de Nomenclatură a Congresului Mondial de Psihiatrie Infantilă din 1950). În literatura de specialitate. Wallon despre „copilul turbulent”.

acestea fiind frecvent de tip defensiv. Pe acest fond. fără nici o legătură cu experienŃa trecută.. înŃelegerii. care. negative la o persoană valoroasă. Imaginea de sine a tinerilor cu tulburări comportamentale este inadecvată şi săracă în privinŃa structurării conŃinutului ei. tulburările de comportament aduc cu ele şi perturbările de apărare. de altfel. mecanismele de apărare ale celor cu tulburări comportamentale sunt orientate spre găsirea de rezistenŃe la schimbare (mai ales în faŃa tentativelor de reeducare. persoana în cauză trăind exclusiv în prezent. fie pe identificarea – reală sau imaginară – a unui vinovat („Ńap ispăşitor”) al actelor sale. pot apărea şi tulburări de cunoaştere. negativism. respectului etc. cu influenŃă pozitivă puternică în grup. printr-o alterare a relaŃionării cu persoanele iubite (acestea devenind doar obiect de satisfacere egoistă a nevoilor personale şi nu parteneri de comunicare sau de contopire spirituală). pe fondul tulburărilor de comportament sunt denigrate. interpretate frecvent ca atac direct la securitatea interioară) şi spre descoperirea sau inventarea de puncte slabe.intern (mascate frecvent prin manifestări perturbatoare gen mânie. inexistenŃa oricărei reguli. Tulburările de comportament produc adeseori şi deformarea conceptului de libertate. a persoanei) şi pe de altă parte. „libertatea” fiind considerată în acest context sinonimă cu „hiperautonomia” (fiind de fapt o accentuată tendinŃă spre anarhie). persoana respectivă manifestând o opoziŃie făŃişă faŃă de sentimente de tipul milei. care indică fals puterea sau forŃa Eu-lui. Sentimentele umanitare. 156 . a oricărei exigenŃe sociale. În plus. luându-le în bătaie de joc sau atacând persoanele din jur care le manifestă în comportament (pe care. în interpretarea persoanei cu asemenea comportament. – precaritate şi inadecvenŃă valorică. centrate fie pe găsirea unor scuze sau a unor mijloace/căi de a scăpa de o acuzaŃie sau dintr-o situaŃie neplăcută. astfel că realitatea în care se înscrie persoana cu aceste tulburări este una eminamente actuală. faptele actuale fiind percepute de sine-stătător. le consideră „slabe”).. De asemenea. înseamnă lipsa oricărei restricŃii. ridiculizându-le. minciună etc. Semnalăm între caracteristicile ei o serie de itemi cu tendinŃa de condensare în subsisteme operaŃionale la nivel psihosocial: – operare preponderent cu pseudovalori. fie pe găsirea unui aliat puternic (care să-l sprijine în acŃiunile sale).

al memoriei. de încercări nereuşite la şcoli. care pot fi cotate între tendinŃa tânărului spre şocant. elemente paroxistice la nivelul global al personalităŃii. Dispersia intereselor şi a aspiraŃiilor. Este ştiut şi acceptat faptul că atât în planul normalului. Astfel. facultăŃi. dar şi prin hiperemotivitate. o înclinare a tinerilor şi a adolescenŃilor către trasee facile de ascensiune. sau de desele „ricoşări” de pe orbitele funcŃionale normale. în societate). printr-o dinamică specială a intereselor. Această structură de personalitate a adolescenŃilor cu tulburări comportamentale se evidenŃiază printr-o slăbiciune şi o fragilitate psihoemoŃională. prezentând o imaturizare psiho-afectivă. Acest mare şi grav deficit de maturizare socială generează la nivelul psihicului disfuncŃii şi chiar diverse forme de dispersie. o necristalizare şi o disfuncŃionalitate a elementelor structurale în planul personalităŃii. Marele deficit de la nivel axiologic imprimă. în căsnicii etc. – realizarea falsă a imaginii de sine. Pe celălalt palier al ecuaŃiei formării psihice se găseşte mediul social faŃă de care adolescenŃii devianŃi îşi comandă conduita. structurându-şi reacŃii dintre cele mai variate (faŃă de situaŃiile pe care le traversează în grup. persistă. Toate acestea sunt cauzate de imposibilitatea realizării unor mesaje de feed-back autentice. instabilitate. Cel mai adesea se pot întâlni reacŃii 157 . de realizare: fuga către venit uşor (mai ales după 1990 la noi în Ńară şi în condiŃiile trecerii spre economia de piaŃă). – imaturitatea socială exprimată în mod precar la nivel vocaŃional şi axiologic. se sesizează elemente de bruiaj comportamental. faŃă de normalitate. spectaculos în sine şi elemente de falsă reuşită. – inconsistenŃa calitativă a conştiinŃei de sine. tentaŃia agonisirii banilor fără scrupule şi numai cu un calcul egoist etc. Această neconvergenŃă se traduce prin performanŃe foarte inegale la nivelul atenŃiei. fapt care paralizează orizontul ascensiunii umane. La adolescenŃii şi tinerii cu tulburări comportamentale. consecinŃă a disfuncŃiei prin defect psihosocial. impulsivitate. printr-un tip de neconvergenŃă faŃă de frânele voliŃionale.– imaturitatea structurilor psiho-afective şi sociale ale personalităŃii. induce o devitalizare a câmpului de aspiraŃii. cât şi al patologicului fiinŃează un sistem de aspiraŃii în care sunt posibile disfuncŃionalităŃi rezultate din discrepanŃa între aspiraŃii şi performanŃe. de fapt.

cu echilibrul. EsenŃa tulburărilor de comportament în perioada 17-25 ani constă chiar în fenomenul dispersiei psihice. pentru a putea afirma care este în România frecvenŃa acestor tulburări de comportament. Totuşi. 5. accentuând necesitatea efectuării expertizelor medico-legale psihiatrice până la 24-25 ani. concomitent cu inadaptarea şi dezadaptarea. în tulburările de comportament. Dispersia psihică structurală la nivelul proceselor psihice bazale (atenŃie. Aspectele medico-profesionale ilustrate de diferitele cercetări reliefează caracterul nestructurat al personalităŃii comportamentalilor. curba frecvenŃei cazurilor este mai accentuată între 7 – 15 ani. memorie). vârste şi mediu social. Se ştie că la normalitate dezvoltarea psihogenetică este asimilată cu armonia. poate şi pentru că. distribuŃia tulburărilor de comportament se exprimă în favoarea băieŃilor faŃă de fete (unele studii arată un procent de 2 ori mai mari la băieŃi. Ca răspândire teritorială. în devianŃă găsim o dizarmonie a conduitelor. Răşcanu) care au arătat că pe sexe. FaŃă de acestea.nonadaptabile şi un fel de impromptitudine la stimulii din mediu („impromptitudine situaŃională”). IncidenŃa tulburărilor (devierilor) de conduită (de comportament) Nu există în literatura ştiinŃifică suficient de multe date calculate pe întreaga populaŃie infantilă a Ńării pe sexe. la sate. dându-le astfel ocupaŃii precise de la o vârstă fragedă. continuă. în timp ce. supravegherea copiilor de către părinŃi este mai strictă. care le generează. cu delicvenŃa şi cel mai adesea se identifică cu dezadaptarea. în timp ce altele indică preponderenŃa 9/1).3. Străchinaru sau R. o neconvergenŃă şi o inadaptare în plan socio-moral. s-au făcut studii pe adolescenŃi şi copii (vezi I. spre deosebire de mediul urban. distrugând unele valenŃe operaŃionale (la nivelul gândirii) şi determinând proiectări la nivelul întregii personalităŃi induce „derapări” ce pot coincide cu comportamentalismul. pe vârste. aceştia din urmă antrenându-şi copiii în munci productive. o dispersie a structurilor psihofizice. slaba lor inserare socială. 158 . diferenŃa dintre mediul urban şi cel rural este cu mult în favoarea primului (de 4 ori mai mare fiind procentul de copii/adolescenŃi cu tulburări de comportament la oraş).

Ca urmare. fiind capricioşi. astfel că ei sunt remarcaŃi. incidenŃa şi gravitatea tulburărilor de comportament cresc datorită modificărilor în reactivitatea nervoasă şi a relaŃiilor noi cu mediul. Manifestările reactive pot apărea şi la tinerii cu un comportament anterior normal. modalităŃi de conduită mai apropiate de cea personală. dificultăŃi de adaptare. sugestibili. În timp. 159 . devenite trăsături psihopatice. De obicei. exprimate la început prin aberaŃii minore care se pot amplifica până la manifestări antisociale. instabilitate psihomotorie. relaŃii care tind să devină tot mai tensionante şi conflictuale. cât şi pentru educatori. care au tendinŃa de a-i trata intempensiv prin măsuri drastice. impulsivitate. copilul cu tulburări de comportament încearcă să compenseze acest handicap prin diferite acte pe care el le consideră de bravură: turbulenŃă la ore. ajungând la un decalaj informaŃional negativ serios în raport cu colegii. apărând dificultăŃi de învăŃare. hiperkinezie. manifestări deviante.ApariŃia tulburărilor cu caracter dizarmonic. manifestările comportamentale negative se accentuează. după principiul celui mai mic efort). viitorul psihopat adult manifestă trăsături de comportament îngrijorătoare. de compensare (în fond supracompensare) faŃă de lipsa unor satisfacŃii în viaŃa de familie sau în cea şcolară (vagabondaj. aceştia putând prezenta reacŃii de opoziŃie (faŃă de atitudinea severă parentală). alcoolism. parazitism social). parazitism şcolar cauzat de ratări succesive. se accentuează în paralel cu dificultăŃile de încadrare în disciplina colectivului clasei. tulburările. egoişti şi dornici de a se impune cu orice preŃ. Aceşti şcolari devin adevărate probleme atât pentru părinŃii lor. − la vârsta şcolară. de demisie (absenteism şcolar cauzat de eşec. − la pubertate. consum de drog). Aceşti copii se caracterizează premorbid prin reacŃii coleroase însoŃite de agresivitate. insultarea cadrelor didactice sau a adulŃilor. se îmbogăŃesc şi din cauza facilităŃii cu care aceşti copii îşi însuşesc exemplele „rele” (de fapt. de obicei. apoi de a frecventa cinematografele pentru a viziona filme cu conŃinut violent. furt. excese sexuale sau reacŃii de imitaŃie: fumat. acestea sunt privite ca dificultăŃi infantile. survenite din cauza preferinŃei copilului de a se juca în loc de a învăŃa. sensibili la laudă. se poate ordona în funcŃie de perioadele caracteristice ale evoluŃiei vieŃii psihice – în funcŃie de vârstă: − în prima copilărie şi în preşcolaritate.

afişează modificări comportamentale care devin trăsături de personalitate. a. se instalează o serie de înclinaŃii patologice: atitudini manifest ostile faŃă de anturaj (peste care se suprapun tendinŃele sadice). piromania. întrucât atunci structura personalităŃii este fragilă. ParticularităŃi ale mediului înconjurător (ambiant) 5. manifestări coleroase. Multe dintre tulburări de comportament se instalează la vârstă mică. precum şi postcritice. indiferent de originea şi natura lezională a suferinŃei devenită cronică. Interesant este faptul că subiecŃii cu devianŃă comportamentală. traumatismele cranio-cerebrale şi oligofreniile. Etiologia tulburărilor de comportament Unele tulburări de comportament trec neobservate (neafectând nici persoana respectivă. ca şi consumul de alcool în exces. 160 . minciuna. recrutaŃi dintre cei cu epilepsie (având crize comiŃiale. Boli psihice ale minorilor 3. manifestări disforice. în timp. Cauzele incriminatorii pentru apariŃia tulburărilor de comportament sunt extrem de numeroase. Boli organice 2. reacŃii neurovegetative secundare activării instinctelor primare. dacă rămân. Bolile organice răspunzătoare de instalarea tulburărilor de comportament sunt: epilepsia. Putem grupa cauzele acestor devieri ale conduitei în mai multe categorii mari: 1. vagabondajul. în timp ce altele. tentaŃia distrugerii etc. se permanentizează şi se transformă în tulburări de personalitate la vârsta adultă.4. urmare a unor leziuni centrale.5. mai ales temporale). ca şi descărcări psihomotorii. înclinaŃia către furt. uşor de influenŃat de către alŃii (mai ales în sens negativ). dar mai ales acte de natură antisocială. Cauze genetice 4. Epilepsia – ca suferinŃă centrală. în copilărie. nici relaŃiile ei cu cei din jur). globală – imprimă. de variate şi de complexe. ParticularităŃi de personalitate 1. Mai semnificative sunt: a) vâscozitatea afectivă. În perioadele intercritice. trăsături particulare personalităŃii bolnavului. b) adezivitate şi c) bradipsihie – pe fondul lor putând să apară manifestări agresive explozive.

II). • sindromul subiectiv traumatic – cu tulburări psihice de ordin intim. vorbind 161 . ca şi absenŃa unui discernământ al faptelor – caracteristică a determinismului devianŃei. Oligofreniile sunt înŃelese de cei mai mulŃi specialişti ai domeniului ca stări de nedezvoltare psihică sau de dezvoltare psihică incompletă. turbulent. • nevrozele. în agitaŃie permanentă (psihică şi motorie). cu note de agresivitate şi crize de mânie. tendinŃă de violenŃă. turbulenŃi. diminuarea atenŃiei şi a memoriei. Modificările psihice apar de regulă după câŃiva ani de la traumatism şi sunt influenŃate mai puŃin de sediul leziunii cât de întinderea ei. unii înglobând aici şi liminarii cu IQ = 70 – 89 (ceea ce ar corespunde unui nivel mintal de maximum 12 – 14 ani). predispoziŃia la crize de mânie. revendicare în replică la cauze neînsemnate devine o trăsătură constantă şi reprezintă aproape 40-100 % dintre motivele pe care le constată specialistul la internarea în spitalele de profil a unor adolescenŃi. de furie. Sechelele psihice pot fi de tipul: cefalee. de cauzalitate multiplă. expansiv. b. Se pot decela: • sindroame psihotice – cu localizare frontală. de trăire personală.După unii autori. poate comite infracŃiuni al căror caracter particular reiese din absurditatea actului. vertij. epileptoizi ca structură. în care coeficientul intelectual este cuprins între IQ = 0 – 69. Caracteristic epilepticului. care poate săvârşi acte de tip devianŃă comportamentală ce vizează legea penală. în instalarea cărora traumatismului cranio-cerebral are un rol favorizant. cu gesturi dezordonate. mai ales imbecilul (oligofrenie gr. subiectivă. este faptul că descărcarea prin acte de mare agresivitate şi cruzime nu aduce după sine regretul sau sentimentul de vinovăŃie din partea acestuia. acesta fiind caracterizat printr-o sugestibilitate crescută. Minorul oligrofen. insomnii. agresivitate. psihozele şi demenŃele cu toate implicaŃiile lor comportamentale. sensibilitate accentuată la zgomote. Debilul mintal dizarmonic este instabil. iritabilitate. Aceste note specifice ale conduitei delincventului nedezvoltat psihic (mintal) explică existenŃa aproape obligatorie a unui debil mintal în cadrul bandei de delincvenŃi.

automutilări (se lovesc. Gama tulburărilor comportamentale se extinde de la fapte/acte minore ca iritabilitate. după comiterea actului respectiv. când ele se caracterizează prin manifestări intense de violenŃă (îi lovesc nemotivat pe cei din jur). psihoticul nu manifestă nici o remuşcare. dar motivaŃional se apreciază că actele lor aberante rămân fără mobil. privind ca un străin rezultatele propriilor sale fapte. sociabilă. psihoza maniacodepresivă a adolescentului se înscrie între cauzele generatoare de comportamente deviante aberante. în limitele agitaŃiei hipomaniacale pentru adaptarea la viaŃa cotidiană etc. reacŃii de demisie etc. în majoritatea cazurilor îndreptate împotriva 162 . logoreea şi polipragmazia. În cadrul examinării medicale de specialitate se detectează elemente ale unui comportament de tip hebefreno-catatonic.. hiperactivitate sexuală – încercând avansuri hetero sau homosexuale. infracŃiunile comise de schizofreni atrag atenŃia prin ferocitatea lor. păstrând permanent amplitudinea şi amprenta patologicului. ori de altă natură discordantă: autism. DeviaŃii comportamentale deosebit de grave apar la oligofrenii cu defect sever (IQ apropiat de limita 20-25). DevianŃa. au manifestări de furie pentru motive neînsemnate. mai ales cel care se apropie de schizofrenie. perversiuni sexuale şi omucideri. se zgârie până le curge sânge). devenind ostili. Când sunt în plin puseu maniacal. absurd sau pot fi explicate prin idei delirante. cele mai multe infracŃiuni putând fi comise în perioada iniŃială denumită „perioada medico-legală”. S-a constatat că. au caracter ilogic. agresivi. alternând cu euforia.mult şi manifestându-se ca o persoană mulŃumită de sine. ideaŃie delirantă. putând ajunge la furturi. stări de depersonalizare etc. Deşi mai rar întâlnită şi diagnosticată ca atare. rănire pe fondul unui comportament impulsiv-agresiv. mai ales la vârste tinere (pubertate şi adolescenŃă). rămâne pasiv şi indiferent. aceşti psihotici pot comite delicte de lovire. Unii indivizi cu IQ liminar sunt relativ conştienŃi de infirmitatea lor – probată prin insuccesul şcolar – grupul intrând în relaŃii de opoziŃie cu anturajul. incendiatori. 2. Bolile psihice ale minorilor care determină tulburările de comportament sunt: schizofrenia. se dau cu capul de pereŃi. prostituŃie. Acestea sunt însoŃite de o atitudine de indiferenŃă şi afectivitate tacită. poate veni în conflict cu legea penală. psihoza maniaco-depresivă şi aspectele reactive ale nevrozei. Cei depresivi (din cadrul psihozei maniaco-depresive) pot săvârşi acte antisociale. Minorul cu conduite psihotice.

de cruzime faŃă de animale sau faŃă de persoane slabe (fizic mai ales) din anturajul lor imediat. Există studii care au depistat o legătură între factorii genetici şi comportamentul deviant. Reactivitatea este şi ea o cauză posibilă a tulburărilor comportamentale. moştenit al tulburărilor de comportament. creându-se în acest fel o situaŃie specifică de conflict exogen. În cazul unor nevroze tinerii şi adolescenŃii pot avea izbucniri de tip episodic – toate cauzate de necesităŃi de rezolvare a tensiunilor interioare. mijloacele de transport. comportamentul aberant se conturează pe conflicte interioare deja existente. cărŃi etc. Acestea se regăsesc cu o frecvenŃă maximă: 80% dintre minorii cu probleme comportamentale provin din familii destrămate. Concret. se susŃine caracterul transmisibil. 4. De regulă. tentativelor de suicid. Ńinem să atragem atenŃia asupra posibilităŃilor crescute de mascare în fazele premonitorii. studii care susŃin că din părinŃi cu tulburări de comportament (de personalitate) se nasc copii cu comportamente de tip deviant (deci. luând drept punct de plecare anumite aberaŃii cromozomiale transmise de la părinŃi la copii). sub forma automutilării. cât şi cel extrafamilial: strada. Cele mai multe cauze ale tulburărilor de comportament sunt însă cele care Ńin de mediul înconjurător (care include atât cadrul intrafamilial. etichetat drept debilitate mintală. mijloacele mass-media – TV. prietenii. mai rar apărând crime de factură altruistă. Aceste situaŃii pot 163 . Cele mai frecvente cauze Ńinând de mediul ambiant care favorizează apariŃia comportamentului deviant la minori pot îmbrăca următoarele aspecte: • NeînŃelegerile intrafamiliale şi disocierea căminului.propriei persoane. S-a constatat că puberii şi adolescenŃii din medii familiale armonioase pot să devină deosebit de reactivi la apariŃia unui eveniment complet indezirabil. având un mare potenŃial reactogen. ele fiind vizibile numai în situaŃii critice. dar fatal. ziare. şcoala. situaŃie în care pot să fie semnalate manifestări distructive.). 3. radio. la nevrotic. cu un profund caracter absurd. manifestările menŃionate se află în faza larvară. Întrucât din cadrul acestor conduite şi comportamente aberantdelictuale se recrutează cele mai controversate cazuri de diagnosticare şi intervenŃie psiho-medico-socială. La aceste cauze ale tulburărilor de comportament se adaugă şi retardul psihic congenital.

• RelaŃiile dificile cu mama. reacŃii de indisciplină. pe lângă o privaŃiune economică. Această frustrare poate induce o stare de anxietate şi un sentiment de singurătate. 164 . • ÎncredinŃarea copilului unor „organizaŃii anonime” (grădiniŃă.declanşa la copil tulburări emoŃionale şi tendinŃe patologice care se vor traduce prin devieri comportamentale. prezintă multiple implicaŃii comportamentale cu caracter deviant şi este legată de carenŃările şi neglijenŃele educative prezente în acest mediu. • Pseudodebilitatea mentală a părinŃilor. incapacitate de acomodare. care nu poate satisface trebuinŃa de afecŃiune a copilului. caracteristică mediului subcultural. şi o frustrare emoŃională.). conduce. • DeficienŃele în atitudinea educativă a tatălui sau a mamei (agresivitatea. îl vor situa pe acesta în permanenŃă în cadrul unor carenŃe afective şi de securitate. pisălogeala etc. iritabilitate etc. şcoală etc. tensiunile excesive dintre părinŃi sau un părinte brutal. • Disocierea grupului familial prin boli cronice grave sau prin decesul unui părinte poate crea familiei. despotismul.) determină. la frustrarea de autoritate. copilul fără mamă construindu-şi la început o „reacŃie de protest”. alcoolic şi care provoacă certuri (mai adesea acesta fiind tatăl) duc la o serie de situaŃii fără echivoc din partea acestora care. mai ales dacă în jurul său există exemple negative. apoi trece printr-o etapă „disforică” şi ajunge la final la stadiul de negare a necesităŃii de a avea mamă. ceea ce poate antrena tulburări comportamentale. • Factorii ecologici generatori ai unei subculturi pot crea indirect condiŃii pentru dezvoltări dizarmonice ale personalităŃii copilului. Disputele premergătoare. copilul se simte prea rapid independent şi autonom. Rolul mamei este primordial. îi pot crea acestuia unele resentimente sau pot constitui pentru el un model negativ de imitat. în lipsa supravegherii parentale directe. reflectând tendinŃa familiilor de dezangajare faŃă de sarcinile afective şi educaŃionale. • DivorŃul devine pentru copil un fapt iremediabil. pe lângă anxietatea şi insecuritatea insuflate copilului. • AbsenŃa unuia dintre părinŃi poate influenŃa negativ dezvoltarea personalităŃii copilului prin absenŃa figurii de identificare necesare în conturarea personalităŃii viitoare. la copil şi ulterior la tânăr.

Putem afirma cu tărie că aceste tulburări de comportament se instalează şi se dezvoltă pe un anumit fond psihic. prin schimbarea bruscă a modului şi a ritmului de viaŃă. făcându-i vulnerabili în faŃa numeroaselor tentaŃii din noul univers care le este străin. • Transformările demografice. imatură.• Prelungirea şcolarizării obligatorii face. uşor sugestionabil şi influenŃabil. înlăturând reflecŃia şi meditaŃia. incompetenŃa educativă. impun stresuri inevitabile. lipsa de pricepere. care au o influenŃă din ce în ce mai mare şi care. La aceste persoane. va fi imitat – prin contagiune şi supunere la norma de grup – de către ceilalŃi membri ai grupului respectiv). spectaculoase în sine. care dacă este promovat de şeful/liderul găştii/bandei. la care. de regulă mult mai uşor la un copil/adolescent cu o strucutră de personalitate dezechilibrată. • Solicitările mass-media. favorizează reacŃii impulsive sau de satisfacere imediată a trebuinŃelor. condiŃionarea negativă a climatului microsocial se aşează pe o structură labilă. pentru copiii cu intelect de limită. se pot constitui într-un focar generator de delincvenŃă juvenilă şi ridică probleme chiar şi unor adolescenŃi cu dezvoltare normală. legate de transferul dinamic al populaŃiei în cadrul urbanizării. care se manifestă în condiŃiile actualei etape de explozie tehnică şi economică. să apară o sursă de inadaptare şi de eşec. de regulă. paradoxal. 165 . fragilă de personalitate. fapt ce îl antrenează pe copil pe calea delincvenŃei. • CalamităŃile (de genul războaielor) sporesc frecvenŃa şi intensitatea manifestării acestor tulburări de conduită. perturbându-i mai ales pe tineri. • InfluenŃa normei de grup (un comportament de tip negativ. cu o imagine de sine neformată încă sau deformată (în sensul subestimării de sine) cu o slăbiciune/înclinaŃie spre ascensiune/realizare rapidă (cu minim de efort) şi spre atitudini şi comportamente şocante. • Precocitatea pubertăŃii şi sexualităŃii. dezinteresul afectiv al adulŃilor întreŃin dezvoltări aberante. ieşite din comun. 5.

irascibilitate. tabloul acestor tulburări comportamentale ar cuprinde: • Minciuna. care reclamă intervenŃia legii. Între aceste extreme. instabilitate. poate fi cauzată de fantezie. dorinŃa de compasiune. de lăudăroşenie. considerate a fi acte de predelincvenŃă (ex: minciuna. actele impulsive. debililor mintal şi schizofrenicilor) şi ajungându-se la acte de delincvenŃă propriu-zisă.C. prostituŃia. diferitele acte de cruzime. dorinŃa de a se salva dintr-o situaŃie neplăcută ca o reacŃie de apărare.5. stabilite relativ. ci mai mult o modalitate reacŃională a S. fiind 166 . alcoolismul. de exemplu. care nu au tendinŃa cronicizării şi stabilizării. anticipând agresivitatea şi care nu sunt obligatoriu condiŃionate social). sau tendinŃa de alterare a adevărului. o arie de simptomologie şi de evoluŃie foarte extinsă. cerşetoria. raŃionamentele superficiale ale adolescenŃilor sau de afecŃiuni psihice. Manifestările clinice depind atât de vârstă. atât ca număr. tentativele de suicid. violul etc.).N. Tipologizarea tulburărilor de comportament De la simplele „derapaje” comportamentale. trecând prin acte paradelincvente condiŃionate socio-afectiv. manifestată psihomotor. tulburările sexuale. omuciderea. fuga. de sex.. Simptomatologia tulburărilor de comportament cuprinde o gamă foarte întinsă de manifestări. se interpun un număr impresionant de simptome: iritabilitate. Simptomatologia devianŃelor comportamentale Adolescentul cu tulburări de comportament se manifestă prin simptome caracterizate printr-un mare polimorfism. impulsivitate. piromania. • Instabilitatea nu este funciar o tulburare de comportament. Într-o succintă prezentare. eşecul şi abandonul şcolar. dar întâlnite şi la persoanele normale – ex: omuciderea. stadiul de dezvoltare. aşadar. omuciderea. de simpatie sau antipatie. vagabondajul. furtul. fără periculozitate socială. tulburările de comportament ocupă. insulta. putând să ajungă la acte de mare gravitate. de intenŃia de a înşela.5. cât şi ca intensitate: ea pleacă de la o simplă minciună care poate avea un efect anodin. în special din cauza lipsei unui climat afectiv adecvat şi mai ales pe fondul lipsei de discernământ (acte comportamentale specifice epilepticilor. cât şi de factorii de mediu. care nu poate fi exhaustivă. antisociale (specifice.

frecvenŃa lui. culminând cu mişcări spectaculoase.) – este furtul patologic (cleptomania).„incapacitatea de a păstra o atitudine. ca expresie a unei stări de încordare emotivă sau a unor simptome psihotice. este o reacŃie de descărcare critică (mânie. reprezentând o trecere directă la actul de satisfacere a apetitului agresiv. iar uneori chiar cu omuciderea şi piromania. asociat fiind frecvent cu fuga. Furtul nu este o manifestare izolată. de a fixa atenŃia. violenŃe). mai puŃin elaborat în privinŃa diversităŃii acŃionale. cu un maximum de incidenŃă la pubertate. variind astfel: 20% hoŃi minori. ci face parte din cadrul delincvenŃei juvenile. DistincŃia dintre ele este dată de durată: fuga are un caracter de criză. Acesta se caracterizează prin existenŃa unor tulburări de conştiinŃă sau prin motivaŃii delirante. • Furtul. în funcŃie de vârstă. exhibiŃionism. În funcŃie de cauze. cu 167 . fuga are diverse forme: forma de pulsiune emotivă. cu manifestări de tip schizofren sau cu manifestări epileptice. • Irascibilitatea prezintă un mecanism psihopatologic similar. furtuni motorii. este definit ca fiind atentat la proprietatea particulară sau publică. dar se deosebesc de aceasta prin existenŃa electivităŃii şi a motivaŃiei. de a reacŃiona în mod conştient. vindicaŃie. cu prostituŃia la fete. Furtul începe de obicei în familie şi se extinde apoi în mediul extrafamilial. sub 13 ani. care ar putea determina o confuzie cu epilepsia temporală. 35% de la 13-16 ani. la sugestia unor prieteni etc. fiind frecvent denumită şi furie. de opoziŃie etc. Se caracterizează prin caracterul său brusc. 40% de la 16-18 ani. • Impulsivitatea este reacŃie specifică de scurtcircuitare. cu auto şi heteroagresiune. din necesitate. care apar frecvent şi asociat cu grade lejere de debilitate mintală. • Fuga şi vagabondajul reprezintă erupŃia violentă din mediul familial. necenzurat. a posibilităŃii sistării cu prilejul înlăturării frustraŃiei (satisfacerii dorinŃei critice). fetele fură singure. de a prevedea o acŃiune”. cel mai frecvent delict întâlnit la minori. Aceste ultime trei caracteristici îmbracă un caracter paroxismal. Opusul furtului conştient – care are o motivaŃie psihologică lucidă (furie. În general. ca rezultat al unei stări conflictuale cu şcoala. iar băieŃii în grup. nestăpânire şi aproape întotdeauna prezentă în comportamentul uman. iar vagabondajul este un fenomen complex având o desfăşurare în timp. de la obiecte de valoare mică până la sume importante de bani. nervozitate.

El se poate datora unor cauze ca: frecvenŃa neregulată. condiŃiile de mediu nefavorabile. 168 . caracteristic unei bande. de lipsuri materiale. până la marile fugi. La retardaŃii mintal. iar 80% psihiatrice. iar la aceşti copii eşecul este evident. în timp ce Heuyer susŃinea că 90% din cazurile de vagabondaj juvenil şi 70% dintre delincvenŃii adolescenŃi aparŃin familiilor destrămate. în afara unui act delictual bine gândit. epilepsie. • Eşecul şcolar. Vagabondajul este o reacŃie organizată. ea poate reprezenta un simptom al unei boli sau al unei nedezvoltări psihice (oligofrenie. cât şi prin sfaturi demobilizatoare. adolescentul alegând „nomadismul” pentru a-şi realiza libertatea.familia. hebefreniile „de orgoliu” la pubertate. Şcoala cu cerinŃele ei constituie un efort de adaptare. în debutul unei psihoze se observă o scădere bruscă a eficienŃei şcolare. subdezvoltarea intelectuală se remarcă în clasele III-V. în special pentru a întâlni şi a trăi o experienŃă imaginară indusă din lecturi sau din influenŃe relaŃionale. Eşecul şcolar induce o stare de tensiune şi constituie un traumatism violent manifestat tocmai în etapa pubertăŃii. Chazal considera că 20% dintre cauzele fugii sunt pur sociale. atât prin ignoranŃă. Fuga şi vagabondajul se asociază frecvent cu tulburările comportamentului sexual şi cu impulsivitatea. printr-o sugestibilitate infantilă. în care subiectul se asociază cu alŃi psihopaŃi şi trăieşte o viaŃă la baza căreia stau cele mai diverse manifestări antisociale. de tendinŃe revendicative. moral. fapt de care ei sunt incapabili. care apare din lipsă de ataşament faŃă de familie sau ca reacŃie la o constrângere rău suportată. în care minorul îşi formează conştiinŃa de sine. lipsa de îndrumare a copiilor către şcoală prin lipsa de instruire a propriei familii. de 2-3 luni. schizofrenie). deficitul şcolar este recunoscut de toŃi autorii. Durata lui variază de la fuga de o jumătate de zi. Fuga poate fi şi o expresie a unei dorinŃe de aventură. cu elemente logice. un efect dăunător. de evadare pentru a vedea lucruri şi locuri noi. La delincvenŃi. Spre deosebire de scăderea treptată a randamentului şcolar. uneori fiind cotaŃi ca periculoşi educaŃional. o situaŃie familială deosebită generată de disocierea căminului. PărinŃii neglijenŃi induc. când programa de învăŃământ solicită progresiv dezvoltarea unei gândiri cu note de abstractizare. Fuga ridică probleme psihiatrice medico-legale şi de asistenŃă socială. prin imitaŃie preluând acest tip de socializare.

• Incendierile voluntare se pot observa la pubertate şi la adolescenŃă, ca urmare a unei dorinŃe de răzbunare sau a răutăŃii. Apar frecvent la debilii mintal sau la „comportamentalii-psihopaŃi” şi pot avea un caracter impulsiv (piromanie) la epileptici. • Alcoolismul şi dependenŃa de drog. Alcoolul, unul dintre principalii răspunzători pentru comportamentul antisocial (agresiune, crimă, jaf, huliganism etc.), s-a impus ca o problemă de igienă mentală socială şi la adolescenŃă. În adolescenŃă, alcoolismul (ca şi tentaŃia administrării drogurilor – haşiş, cocaină, aurolac etc.) se manifestă în majoritatea cazurilor în formă acută; cu ajutorul acestei intoxicaŃii, minorul tinde să-şi arate nonconformismul, sfidarea faŃă de autoritatea adulŃilor sau să lupte împotriva timidităŃii şi a anxietăŃii. Etilismul cronic este rar în formele sale clasice în adolescenŃă şi se instalează după câŃiva ani de consum exagerat, caz în care tânărul intră în viaŃa adultă ca un intoxicat cronic. Fenomenele caracteristice toxicomaniei alcoolice sunt: − absenŃa tendinŃei de a mări doza de lichid ingerat, alcoolicii mai vechi reducând consumul; − existenŃa unei intoleranŃe, opusă toleranŃei din drogomanie; − tulburările de sevraj sunt inconstante la alcoolici. Fazele de instalare ale alcoolismului sunt: apetitul pentru alcool, toleranŃa, obişnuinŃa, dependenŃa. ToleranŃa reprezintă relaŃia dintre concentraŃia alcoolică absorbită şi efectele toxice determinate în organism de alcool, toleranŃă care variază în funcŃie de vârstă, sex, de predispoziŃii ereditare, mod de alimentaŃie, starea organică şi psihică, de vechimea intoxicaŃiei etc. ObişnuinŃa se instalează când alcoolul devine supliment alimentar, fiind necesar în echilibrul metabolic. DependenŃa de alcool se instalează lent, la câŃiva ani după debutul alcoolismului, prin mărirea constantă a dozei de alcool ingerate. Ca forme de manifestare a dependenŃei menŃionăm: imposibilitatea abŃinerii de la consumul de alcool, incapacitatea alcoolicului de a se opri la primele pahare băute. Personalitatea alcoolicului presupune anumite perturbări cauzate de conflictualitatea intrapsihică. Ceea ce frapează la un alcoolic este fizionomia sa aparte (obraji congestionaŃi, buhăiŃi, faŃă întunecată sau cenuşie, conjunctive injectate, ochi înlăcrimaŃi, miros urât al răsuflării). Pot apărea tulburări de limbaj manifestate prin vorbire precipitată,
169

articulare nesigură, bâlbâială, combinate cu modificări neurovegetative (tremurături, transpiraŃie, nod în gât). Cele mai constante tulburări psihice ale alcoolicului sunt: iritabilitatea (stare permanentă de reacŃie la stimuli exteriori prin mânie, furie, agresivitate) şi impulsivitatea (nestăpânire). • Devierile sexuale. Instinctul sexual, în mod normal latent în copilărie, apare la pubertate, dar se definitivează în forma lui specific umană în adolescenŃa tardivă, când include totodată şi ataşamentul afectiv pentru sexul opus. La vârsta adolescenŃei trebuie deosebite relaŃiile permise, bazate pe afecŃiune mutuală, de cele fundamentate pe violenŃă (devierile sexuale). Gravitatea apare în cazurile în care relaŃiile sexuale sunt întâmplătoare, determinate de setea de aventură sau atunci când ele se caracterizează prin precocitate, caz când se pot contacta şi transmite boli sexuale foarte grave. Aceste situaŃii constituie terenul propice pentru delincvenŃa sexuală. În aceste cazuri, criza sexuală nu este expresia unei maturităŃi sexuale, ci reprezintă o deviere în cazul unui organism caracterizat prin imaturitate psihică şi fragilitate funcŃională a gonadelor, oferindu-i individului o satisfacŃie strict instictuală. Dintre devierile sexuale cele mai frecvente sunt homosexualitatea la băieŃi şi prostituŃia la fete. Precocitatea şi devierea sexuală apar de obicei în mediile de subcultură şi de dezorganizare socială, unde şi moralitatea are un grad de permisivitate mult mai coborât. La fete, prostituŃia reprezintă practicarea relaŃiilor sexuale pentru o retribuŃie, în mod liber şi constant, scopul principal fiind câştigul material. Ea exprimă o ripostă agresivă la stresuri, îndeosebi după o violenŃă sexuală (viol, incest) pe un fond de frustrare afectivă din copilărie sau este o primă consecinŃă a vagabondajului în 8-10% dintre cazuri. După clasificările internaŃionale OMS şi încadrările DSM-III, homosexualitatea reprezintă o tulburare a comportamentului sexual. Această tulburare constă în atracŃia exclusivă sau predominantă pentru persoanele de acelaşi sex, cu sau fără raporturi fizice. Ea este, totodată, o deviere sexuală care nu presupune factori patogeni ca în cazul unei boli propriu-zise (cum ar fi schizofrenia sau TBC) fiind, conform AsociaŃiei Americane de Psihiatrie, o „tulburare a orientării sexuale”. Autorii de limbă franceză consideră o perversiune în adevăratul înŃeles al cuvântului
170

doar atunci când persoana îşi caută conştient şi deliberat satisfacŃia în relaŃia sexuală. Ca deviere sexuală, homosexualitatea poate avea un caracter tranzitoriu sau accidental: masturbaŃia adolescenŃilor, homosexualitatea din perioadele de detenŃie, practicile perverse ale bolnavilor psihici, ale celor cu tulburări de dinamică sexuală etc. În aceste cazuri, devierile sexuale trebuie înŃelese ca rezultat al unei dinamici de maturizare, ca o tranziŃie spre adaptarea de „necesitate” din închisori sau ca epifenomene ale unor nevroze sau psihoze. Accentul este pus pe expresia unei instabilităŃi emoŃionale, a unei insuficiente capacităŃi frenatorii faŃă de instincte, a lipsei de maturitate psihică (conduite şi sentimente morale formate cu defect), răspunzătoare de nonadaptarea la realitatea complexă. Între cauzele care determină formarea şi structurarea cu defect a personalităŃii enumerăm: cauze genetice – incomplet elucidate de cercetările din ultimii 50 de ani şi cauze educaŃional-sociale. Cele mai multe cazuri de homosexualitate sunt la persoanele la care s-au perceput greşeli educative în copilărie, perpetuate în adolescenŃă şi devenite conduite cu condiŃionare negativă ulterior: obiceiuri proaste. Activitatea în clinica de psihiatrie, în sensul ei cel mai profund, ne-a arătat că indiferent de etiologia care generează homosexualitatea, persoanele care practică această anomalie sunt dintre cele care nu-şi recunosc propriile defecte din structura personalităŃii lor, fiind permanent nemulŃumite de condiŃiile oferite de societate. De cele mai multe ori ascunsă ca deviaŃie, homosexualitatea nu poate fi surprinsă ca frecvenŃă şi dinamică. Oricum, tulburarea este în creştere pe glob, cifrele arătând prezenŃa fenomenului în lume în proporŃie de 10% pe întreaga planetă şi de 35% în SUA. Pe lângă o cauzalitate genetică (moştenire genetică defectuoasă, cu anomalii cromozomiale XYY) există şi una de tip socio-educaŃional, care are la bază învăŃarea, deprinderea unor conduite aberante. Fie ea deviere, anomalie, boală sau viciu, homosexualitatea se află sub incidenŃă medicală, psihologică şi larg socială, interesând pentru abordare diferenŃială terapii speciale şi penetrând planul global al adaptabilităŃii şi al integrării socio-morale. Ea generează prozeliŃi mai ales între adolescenŃi şi tineri în procesul de conturare a personalităŃii, la vârsta opŃiunilor, când ar trebui să selecteze şi să defrişeze valorile.
171

Structuri dizarmonice, marea majoritate a celor ce ajung într-un impas cu falsă motivaŃie la specialiştii din Clinica de Psihiatrie, homosexualii cu „state vechi” pretind că ar fi preluat atare conduite prin imitaŃie, nefiltrând eventualele lor urmări în plan social şi medical. Ei explică, în fapt, că aceste conduite au fost fixate şi consolidate de-a lungul unor ani, astfel că, în mod excepŃional, pot încerca o conştientizare a implicaŃiilor alegerilor lor sexuale. Concret, copii cu structură de tip „idol al familiei” care pot evolua spre personalităŃi egoiste, ori fetiŃe crescute în sistemul „Cenuşăreasa familiei”, care dezinhibate au şansa să practice prostituŃia, ori copii irascibili, explozivi, brutali şi neglijaŃi afectiv devin la pubertate sub influenŃa străzii virtuoşi homosexuali. În stradă, aceste categorii de copii tentaŃi de succese rapide şi facile, la care se adaugă curiozitatea vârstei, demobilizaŃi în faŃa insucceselor, trec la acte fără a percepe „lupta motivelor” şi mărind astfel numărul „activilor”, al celor cu acte antisociale. De aceea, credem că abordarea şi tratamentul diferenŃiat al acestor deviaŃii sexuale (în cazul homosexualilor recrutaŃi dintre „copiii străzii”, dintre cei care consumă, ca drog, AUROLAC etc.) nu pot decât să vină în ajutorul celor care încearcă să cunoască amploarea, complexitatea şi implicaŃiile fenomenului pe care specialiştii îl percep ca atare, ca devianŃă şi nu ca o glorie ori bucurie. Sub numele de perversiune sexuală sunt cuprinse comportamentele sexuale regresive care se substituie cu predilecŃie condiŃiilor normale ale orgasmului sau celorlalte fenomene legate de comportamentul sexual. Perversiunea sexuală nu viciază doar raporturile sexuale, ci ea antrenează tulburări notabile în sfera caracterului, a personalităŃii şi a vieŃii sociale a individului. Voyeurismul este un comportament sexual pervers, definit prin faptul că individul respinge sau rămâne indiferent la actul sexual normal, în schimb îşi găseşte satisfacŃia prin contemplarea corpurilor goale sau fotografiate, sculptate etc. sau prin asistarea ca spectator la desfăşurarea unor acte sexuale. Voyeuristul are o deviere de interese, astfel încât pentru satisfacŃia sa vizuală adună desene, gravuri, fotografii obscene de care industria contemporană nu duce lipsă. Există, desigur, şi forme intermediare ale acestei perversiuni, ca de exemplu voyeurismul rafinat al unor artişti plastici, sau cazul adolescenŃilor timizi care, pe fondul unei refulări puternice, nu mai pot ajunge la act. De asemenea, vârsta a treia,
172

cu imposibilităŃile sale fiziologice, îşi găseşte un debuşeu sexual în datele percepŃiei vizuale. ExhibiŃionismul este o perversiune sexuală, obsedantă şi impulsivă, caracterizată prin nevoia irezistibilă de etalare în public a organelor genitale în stare flască şi în afara oricărei manevre lubrice şi provocatoare. Acest act simbolizează şi înlocuieşte apetitul sexual şi împreunarea, însemnând şi sfârşitul episodului. De reŃinut sunt atât caracterul brutal, ostentativ şi provocator al gestului, cât şi satisfacŃia sexuală resimŃită prin reacŃiile celor care asistă. Cu cât reacŃiile acestora sunt mai intense (scârbă, frică sau respingere), cu atât plăcerea exhibiŃionistului este mai mare. Comportamentele sado-masochiste constituie un caz tipic de conflictualitate intrasexuală care antrenează comportamente agresive, exprimate prin violenŃă cu dublă direcŃionare: spre partenerul sexual şi spre subiectul însuşi. Deci, este vorba despre o perversiune sexuală care caută satisfacŃia erotică prin violenŃă directă-fizică sau prin ideea de violenŃă. Când violenŃa se îndreaptă spre partener, avem de-a face cu sadismul, iar când ea este concentrată asupra propriei persoane, comportamentul este de tip masochist. Fetişismul. Fetişul este un obiect care serveşte în scopul manifestării actului sexual, el făcând parte de obicei din vestimentaŃia celuilalt sex. Violul rămâne singura crimă în care autorul se simte nevinovat şi victima scârbită; actul sexual, necesar şi inevitabil, dat prin statutul special al femeii, reprezintă pentru foarte mulŃi bărbaŃi o recompensă normală, o retribuŃie pentru un serviciu adus (angajare, promovare, o călătorie de autostop etc.). Actul sexual este pentru ei un fel de amuzament, de divertisment. Cercetările au arătat că frecvenŃa violurilor este diferită în funcŃie de câŃiva factori: a) tipul de cultură religioasă. În Ńările cu un grad ridicat de libertate morală, rata violurilor este foarte ridicată (ex. Ńările protestante) comparativ cu cele în care cultura religioasă este foarte puternică; b) incitaŃia la comportamentul de consum sexual şi răspândirea teoriei maximului de plăcere. În condiŃiile în care sexul câştigă pondere în publicitate, sex-shop-urile invadează oraşele, sexualitatea pătrunde în
173

dar rar totodată. care se simte abandonată. Se poate manifesta sub forma omuciderii involuntare (în cadrul unui furt-lovire. cu executarea de către adult a masturbaŃiei. Comportamentele agresive împotriva copiilor sunt clasate sub denumirea de pedofilie. mătuşă-nepot şi dintre verii primari. iar practica sexualităŃii obligatorie (norma de grup). 174 . colective ale indivizilor. rejectantă din punct de vedere sexual faŃă de soŃ). putând atinge chiar 1%. Legătura incestuoasă e mult mai frecventă în mediile în care domnesc promiscuitatea. fără intenŃia de a provoca moartea) sau a celei voluntare (realizate cu scopul expres de suprimare a vieŃii victimei). fie manifestări de homosexualitate sau de heterosexualitate. în care obiectul manifestării perversiunii este un copil sau un adolescent. Incestuoase sunt şi relaŃiile sexuale dintre bunic-nepoată. dezrădăcinată. Vârsta tatălui incestuos este de obicei cuprinsă între 30-45 ani. în timp ce la adulŃi acestea aproape s-au dublat. unchi-nepoată. castitatea şi virginitatea devenind motive de îngrijorare şi de dispreŃ pentru tineri. Această criză de febră sexuală atinge mai ales adolescenŃii. căzând victimă a segregării sexuale. în spatele şcolii. d) revoluŃia industrială şi patologia sexuală.toate domeniile. chiar dacă aceasta se obŃine cu folosirea agresivităŃii. Formele acestui comportament. – Omuciderea este un delict foarte grav. Din cauza mass-mediei şi a unei literaturi sexuale şi pornografice de masă. de multe ori în mod inconştient (fiind frigidă. După Foutes. fie viol acceptat (din teamă sau pentru recompense). aceasta având rol de complice. imoralitatea etc. dar fără a-l depăşi. alcoolismul. Incestul este un comportament agresiv sexual care se manifestă între membrii familiei având ca autor pe unul dintre părinŃi. căutarea plăcerii devine prioritară. mergând de la mângâieri şi îmbrăŃişări libidinoase ale copilului.40% din delincvenŃa juvenilă. MulŃi autori au insistat asupra rolului jucat de soŃia-mamă în declanşarea situaŃiilor incestuoase. se impun frecvent atitudini comune. iar a fetei între 5-14 ani. sunt variate: fie exhibiŃionism realizat într-un parc. RevoluŃia industrială are efecte dezastruoase asupra populaŃiei rurale. fie viol agresiv. reprezintă 0. c) depersonalizarea sexualităŃii. astfel că delictele sexuale la copiii mai mici de 15 ani s-au multiplicat de 5 ori în ultimii 30 de ani.

automutilarea şi suicidul. bine motivat. ipocrit. Încălcarea accidentală. O formă de violentare fizică. Statisticile arată o curbă ascendentă a frecvenŃei lui de la vârsta de 14-15 ani până la 65 de ani. el pleacă de la lucruri minore. în schizofrenie. în mod intenŃionat. evaziune de la serviciul militar. ca o consecinŃă directă a ideilor de autoculpabilizare şi autopuniŃie.– AutopuniŃia (autopedepsirea) este comportamentul voluntar de sancŃionare/pedepsire a propriei persoane. Din fericire. Considerate ca unele dintre cele mai frecvente reacŃii antisociale din cadrul patologiei medicale în general. renunŃarea la destindere. Remarcabil este faptul că sinuciderea este puŃin întâlnită printre femeile căsătorite. Suicidul este actul prin care o persoană. Văduvii se sinucid mult mai frecvent decât celibatarii. lider etc. la compensaŃii. cauzele fiind de ordin psihologic. Scopul automutilării voluntare reprezintă obŃinerea unui avantaj – cerşetorie. cu amprentă isterică. Mariajul joacă un rol pozitiv important atât pentru bărbaŃi. sentimente de culpabilitate şi nevoia de autopedepsire şi de corecŃie a conduitei vicioase. aparent. Există deosebirea între „suicidul sincer”. este autoflagelarea. Automutilarea reprezintă mutilarea voluntară sau inconştientă a propriei persoane. cât şi pentru femei. el creşte brusc ca incidenŃă în adolescenŃă. Apărând sporadic la vârsta copilăriei. putând fi aplicată asupra oricărui segment al corpului (mai frecvent asupra organelor genitale. ca urmare a unor greşeli reale sau imaginare. tentativele şi reuşitele suicidale sunt de obicei expresia unor tulburări instinctivo-afective foarte profunde. dar mai ales intenŃionată a unor norme sociale sau atribuŃii pe linia de rol sau statut (tată. BărbaŃii sinucigaşi sunt mai frecvenŃi decât femeile sinucigaşe: 70% bărbaŃi faŃă de 40% femei. de la pedepse penale sau producerea de suferinŃă în cazul crizelor de delir alcoolic.) atrage după sine. urmează ca pondere divorŃaŃii şi abia pe ultimul loc se situează rata sinucigaşilor căsătoriŃi. – Suicidul şi tentativa de suicid. al disperării autentice. ideile. în care este implicată în mod deosebit responsabilitatea unei persoane. dar niciodată nu trebuie eliminată potenŃialitatea lor. soŃ. şi „suicidulşantaj”. prin diverse mijloace: nesatisfacerea unor trebuinŃe prin refuz sau claustrare. mai rar asupra globilor oculari). la persoanele cu conştiinŃa responsabilităŃii. cu două creşteri foarte accentuate: la adolescenŃă şi la vârsta a treia. Pe 175 . îşi cauzează moartea. suicidul reuşit este de 10 ori mai puŃin frecvent decât tentativele de suicid.

neînŃelegătoare). a problemelor generaleducative. singura ieşire dintr-o realitate percepută a fi ostilă. în scopul unor măsuri profilactice şi terapeutice. Aspectele profilactice. atitudinile terapeutice pot fi sistematizate astfel: A. practic. implică o serie de aspecte de intervenŃie la nivelul structurii şi relaŃiilor familiale. subiectul vrând să declanşeze evenimente tragice cu scopul de a se pedepsi pe sine şi pe ceilalŃi). de răzbunare sau opoziŃie. ca şi psiho-pedagogice. O primă măsură este aceea a sfatului genetic acordat persoanelor predispuse sau care prezintă trăsături de personalitate evident anormale şi trăind într-un mediu familial deficitar în ideea de a nu avea copii. complexul de măsuri în domeniul igienei mintale şi al psiho-pedagogiei. 6. a recuperării şi a reintegrării sociale. Ea necesită o sinteză complexă a cauzelor. Caracteristicile de bază ale personalităŃii adolescentului suicidar se prezintă sub două forme: – sinuciderea ca formă de mediere (ea reprezentând o modalitate de protest. Profilaxia. în vederea prevenirii recidivei. Terapia tulburărilor de comportament Aspecte terapeutice. acelaşi raport fiind valabil şi pentru grupa profesiunilor liberale (intelectuali). cei din populaŃia urbană având o înclinaŃie mai accentuată spre suicid comparativ cu cei din mediul rural. sinuciderea este o ruptură între individ şi lume. – sinuciderea ca formă de autodistrugere (personalitatea acestui adolescent fiind clădită pe un nucleu de autodistrugere. a modului în care s-au produs şi a aspectelor clinice. FaŃă de dezvoltarea dizarmonică a personalităŃii. Datorită acestui aspect de importanŃă primordială. existenŃa copiilor pare să contribuie la scăderea numărului de sinucideri. se realizează cu foarte mari dificultăŃi. a posibilităŃilor de influenŃare a familiei. 5. FrecvenŃa sinuciderilor în adolescenŃă în societatea actuală constituie un semnal al disperării. în profilaxia primară a dezvoltării dizarmonice de personalitate rămâne. în primul rând. fapt care. 176 . alături de mijloacele medicale.lângă mariaj. băieŃii sinucigaşi reprezentând un procent mai mare decât fetele. Problema tratamentului tinerilor şi adolescenŃilor cu tulburări de comportament este dificilă şi complexă. aberantă.

în principiu. psihotropele sporesc întotdeauna permeabilitatea psihică. aplicat în practică. constituie elemente care limitează extinderea şi agravarea trăsăturilor psihopatice ale devianŃei.Ştiind că însuşirile patologice ale personalităŃii la vârstele mici au un caracter relativ instabil şi ca atare reversibil. sedative sau tranchilizantele. în vederea prevenirii identificării cu aceştia şi a imitării conduitelor lor. În toate cazurile. chiar dacă acesta a fost generatorul traumelor conflictuale. ar putea. a contactului terapeutului cu pacienŃii. O educaŃie echilibrată. atitudinea noastră va consta în scoaterea copilului din mediul respectiv. Ca regulă generală. Datorită randamentului activităŃii prin efectele secundare pe care le produce acest tratament. în afara acŃiunii lor propriu-zise. B. În funcŃie de simptome se pot utiliza şi alte medicamente ca neurolepticele. îmbinând armonios sancŃiunea cu recompensa. subliniem rolul covârşitor al educaŃiei în sensul larg al cuvântului şi al mediului social în corectarea acestei instabilităŃi. 177 . Corelarea acestor măsuri în cadrul unui program de genul „promovare a sănătăŃii” (OMS). Atunci când influenŃele familiei sunt net defavorabile. reduce până la un punct morbiditatea prin psihopatii. Tratamentul psihotrop efectuat în clinicile de psihiatrie este rezervat mai ales unor faze acute de decompensare comportamentală. oferind o mai bună inducŃie abordărilor psihoterapeutice şi o mai mare deschidere spre mijloacele psihosocioterapeutice. despărŃind copilul de părinŃii care prezintă de obicei ei înşişi trăsături psihopatice. chiar dacă minorul corespunde idealurilor sale. Tratamentul medicamentos este prescris de medic în funcŃie de natura nosologică şi clinică a tulburărilor de comportament. psihoterapia trebuie să se extindă şi asupra mediului familial. însoŃită de o atmosferă echilibrată. se recomandă durata lungă a psihoterapiei. În procesul complex de restructurare a personalităŃii se vor indica pacientului acele condiŃii de viaŃă. cu grijă şi cu răbdare. Unele trăsături psihopatice şi în special reacŃiile de tip excitabil pot fi influenŃate de medicaŃia psihotropă. acŃiunea psihoterapeutică având în acest caz un rol educativ. de stadiul evolutiv şi de vârsta pacienŃilor. se impune totodată luarea altor măsuri de ordin psihosocioterapeutic. ambianŃă familială şi profesională în care trăsăturile lui patologice au un minim de şanse de a se exprima. Familia va fi influenŃată (educată) să înŃeleagă necesitatea încadrării adecvate a copilului. inadecvenŃei.

sau post-natale. persoanele slab adaptate la condiŃiile unei vieŃi sociale normale. mijloace de intervenŃie psiho-clinice. Comportamentul este. având o structură imatură. dar mai ales tehnici de modelare socio-educaŃionale. REZUMAT Comportamentul reprezintă ansamblul reacŃiilor adaptative. dezechilibrată. Străchinaru. sugestionabilă şi aflate în perimetre sociale dezorganizate. este posibil ca persoanele cu defect structural psihopatologic. ca urmare a unei leziuni cerebrale pre. ce implică tulburări în sfera emoŃionalvolitivă. într-un sistem de fapte sau de acŃiuni supuse unei aprecieri morale. expresia exterioară a raporturilor dintre individ şi mediu. Ne referim la cei cu responsabilitate atenuată sau păstrată şi care depăşesc graniŃa celor 18 ani până la care legea oricum îi ocroteşte. Tulburările de comportament sau modificările de comportament sunt forme de dezechilibru psihic. Putem afirma că adolescentul/tânărul cu tulburări de comportament îşi dezvoltă anumite trăsături de personalitate 178 . au decompensări grave şi repetate. a echilibrului pe care individul îl realizează în procesul dinamic de integrare în viaŃa socială şi care este obiectivat. pedagogii ar trebui să ofere acestora metode. delictogene depăşesc cu uşurinŃă graniŃele comportamentului normal şi ajung la acte deviante. De aceea. În general. Aceste devieri de conduită sunt. aşadar. de regulă. nu doar abateri de la normele stării de sănătate. ci şi de la normele morale. pe care un organism prevăzut cu sistem nervos le execută ca răspuns la stimulii din ambianŃă (Tilquin). cu toate că sunt numeric mai puŃini. cu daune resimŃite în raporturile sociale normale. comit acte antisociale recidivante. pentru care se impun măsuri coercitive cu caracter penal sau medical. a unor structuri psihice morbide de natură sociogenă (I. sub influenŃa nefastă a adulŃilor delincvenŃi să nu poată discerne „binele” de „rău”. psiho-sociale.PsihopaŃii excitabili. 1994). antisociale. să recidiveze comportamental şi să facă obiectul acŃiunii legii penale. aşadar. aberante. În acelaşi timp. obiectiv-observabile. Apreciem că dezvoltarea ulterioară a comportamentalilor (cei cu tulburări de comportament) poate evolua spre o „ştergere” în timp a deficitelor comportamentale doar când sunt anihilate condiŃiile majore negative din viaŃa lor.

diferite de cele ale individului cu un comportament normal: modificări la nivelul structurilor morale. supravegherea copiilor de către părinŃi este mai strictă. pentru a putea afirma care este în România frecvenŃa acestor tulburări de comportament. Cauzele incriminatorii pentru apariŃia tulburărilor de comportament sunt extrem de numeroase. s-au făcut studii pe adolescenŃi şi copii (vezi I.specifice. perturbările de apărare. absenŃa unuia dintre părinŃi. egocentrism ridicat. cu o imagine de sine neformată încă sau deformată în sensul 179 . Străchinaru sau R. de injustiŃie. slabă consistenŃă şi echilibru intern. Ele pot fi grupate în mai multe categorii mari: boli organice (epilepsia. divorŃul etc. deformarea conceptului de libertate. Nu există în literatura ştiinŃifică suficient de multe date calculate pe întreaga populaŃie infantilă a Ńării pe sexe. modificări la nivelul relaŃiilor afective. traumatismele cranio-cerebrale şi oligofreniile). particularităŃi ale mediului înconjurător (ex. denigrarea sentimentelor umanitare. spre deosebire de mediul urban. tulburări de cunoaştere. imatură. în timp ce altele indică preponderenŃa 9/1). dându-le astfel ocupaŃii precise de la o vârstă fragedă. boli psihice ale minorilor (schizofrenia. alterarea relaŃionării cu persoanele iubite. existenŃa contrarietăŃilor Eu-lui. acest mare şi grav deficit de maturizare socială generând la nivelul psihicului disfuncŃii şi chiar diverse forme de dispersie. curba frecvenŃei cazurilor este mai accentuată între 7 – 15 ani.). cauze genetice (anumite aberaŃii cromozomiale transmise de la părinŃi la copii). continuă. psihoza maniaco-depresivă şi aspectele reactive ale nevrozei). Răşcanu) care au arătat că. Totuşi. în timp ce. distribuŃia tulburărilor de comportament se exprimă în favoarea băieŃilor faŃă de fete (unele studii arată un procent de 2 ori mai mari la băieŃi. pe vârste. poate şi pentru că. particularităŃi de personalitate (o structură de pesonalitate dezechilibrată. vârste şi mediu social. Ca răspândire teritorială. neînŃelegerile intrafamiliale. disocierea grupului familial prin boli cronice grave. Imaginea de sine a tinerilor cu tulburări comportamentale este inadecvată şi săracă în privinŃa structurării conŃinutului ei. pe sexe. diferenŃa dintre mediul urban şi cel rural este cu mult în favoarea primului (de 4 ori mai mare fiind procentul de copii/adolescenŃi cu tulburări de comportament la oraş). uşor sugestionabilă şi influenŃabilă. de variate şi de complexe. perturbarea sentimentelor de culpabilitate. aceştia din urmă antrenându-şi copiii în munci productive. la sate. puternice sentimente de devalorizare. scăderea pragului de toleranŃă la frustraŃie.

devierile sexuale. suicidul şi tentativa de suicid. cu o slăbiciune/înclinaŃie spre ascensiune realizare rapidă. de stadiul evolutiv şi de vârsta pacienŃilor. obiectivobservabile. pe care un organism prevăzut cu sistem nervos le execută ca 180 . alcoolismul şi dependenŃa de drog. În funcŃie de simptome se pot utiliza şi alte medicamente ca neurolepticele. Înainte de a interveni pentru a corecta o tulburare de comportament se va urmări prevenirea instalării ei. Tabloul acestor tulburări comportamentale cuprinde succint: minciuna. fuga şi vagabondajul. Datorită randamentului activităŃii prin efectele secundare pe care le produce acest tratament. Profilaxia.subestimării de sine. ieşite din comun. furtul. se realizează cu foarte mari dificultăŃi. În cazul majorităŃii tulburărilor de comportament se utilizează terapia de tip psihologic. irascibilitatea. în afara acŃiunii lor propriu-zise psihotropele sporind întotdeauna permeabilitatea psihică şi oferind o mai bună inducŃie abordărilor psihoterapeutice şi o mai mare deschidere spre mijloacele psihosocioterapeutice. impulsivitatea. cu cât este aplicată mai de timpuriu copilului sau adolescentului cu probleme. şi în special reacŃiile de tip excitabil. alături de mijloacele medicale. spectaculoase în sine). Unele trăsături psihopatice. autopuniŃia (autopedepsirea). cu atât mai eficientă. sedative sau tranchilizantele. eşecul şcolar. O primă măsură este aceea a sfatului genetic acordat persoanelor predispuse sau care prezintă trăsături de personalitate evident anormale şi care trăiesc într-un mediu familial deficitar în ideea de a nu avea copii. CONCEPTE-CHEIE • Comportament = ansamblul reacŃiilor adaptative. ca şi a celor psiho-pedagogice. instabilitatea. cu minim de efort şi spre atitudini şi comportamente şocante. a problemelor general-educative. Tratamentul psihotrop efectuat în clinicile de psihiatrie este rezervat mai ales unor faze acute de decompensare comportamentală. fapt care. incendierile voluntare. a posibilităŃilor de influenŃare a familiei lui. pot fi influenŃate de medicaŃia psihotropă. Tratamentul medicamentos este prescris de medic în funcŃie de natura nosologică şi clinică a tulburărilor de comportament. implică o serie de aspecte de intervenŃie la nivelul structurii şi relaŃiilor familiale ale copilului sau adolescentului. omuciderea. practic. se impune totodată luarea altor măsuri de ordin psihosocioterapeutic.

cotidieni. ci şi abateri de la normele morale. cât fuga de viaŃă. nu doar abateri de la normele stării de sănătate. dar ritmică drogare a creierului prin alcool. de cele mai multe ori nevrând să moară. Suicidul diferă de tentative de suicid prin faptul că. Deprinderea consumului de drog creează fenomene de dependenŃă cronică. ca urmare a unei leziuni cerebrale pre – sau post-natale. deficienŃe de vitamine şi de nutriŃie. de regulă matinal. cu daune resimŃite în raporturile sociale normale. tentativa fiind. de regulă doza mărindu-se treptat. comportament necontrolat şi absurd în stările de ebrietate. Aceste devieri de conduită sunt. existenŃa „petelor albe de conştiinŃă” (amnezii frecvente privind evenimentele din timpul stărilor de ebrietate). EXTENSII TEORETICE Alcoolismul Alcoolismul reprezintă o perturbare de comportament. vulnerabilitate 181 . care cad victime ale unui impuls nesatisfăcut şi necontrolabil de a bea. 1994). de regulă. Popescu Neveanu. a unor structuri psihice morbide de natură sociogenă (I. • Suicid (sinucidere) = formă specifică de conduită deviantă autodistructivă. a echilibrului pe care individul îl realizează în procesul dinamic de integrare în viaŃa socială şi care este obiectivat. într-un sistem de fapte sau de acŃiuni supuse unei aprecieri morale. ci doar să atragă atenŃia. cu timpul. constând în hiperconsum de băuturi alcoolice. 1978) sunt: consum în creştere de alcool. • Tulburare de comportament = formă de dezechilibru psihic. Goldenson apud P.răspuns la stimulii din ambianŃă (Tilquin). Simptomele alcoolismului (după R. aşadar. desfiinŃarea propriei persoane. aşadar. o serie de tulburări organice şi psihice: intoxicaŃie patologică. • Drogomanie (narcomanie) = atracŃie vicioasă. ce implică tulburări în sfera emoŃional-volitivă. aşa cum se desfăşoară ea în prezent. expresia exterioară a raporturilor dintre individ şi mediu. de fapt un real strigăt de ajutor. Comportamentul este. Prin suicid nu se urmăreşte atât moartea. folosire sistematică a preparatelor ce induc efecte narcotice. ceea ce antrenează. halucinatorii asupra sistemului nervos. Străchinaru. Suferă de alcoolism acei băutori permanenŃi. ApariŃia acestor simptome implică o intermitentă. în cazul celei din urmă subiectul încearcă să-şi ia viaŃa.

Care este diferenŃa dintre o conduită normală şi o tulburare de comportament ? 2. subiectul neamintindu-şi frecvent de ce a făcut sau de ce a spus ceva anume. el determină dereglări ulterior.). iraŃionale. reducerea funcŃiei sexuale etc.). în epilepsie şi în psihozele maniaco-depresive. subiectul bând necontrolat alcool. Alcoolismul necesită. anemii. Consumul de alcool are efecte nocive serioase asupra subiectului. Jelinek (1952) alcoolizarea are 4 stadii. halucinaŃii. apariŃia comportamentelor de tip deviant. într-o mare cantitate şi la orice oră a zilei. în plan psihic (tulburări ale memoriei. Prin ce se remarcă în planul trăsăturilor de personalitate un adolescent cu tulburări de comportament ? 182 . pentru ca în ultima fază să se îngusteze câmpul conştiinŃei şi să apară fenomenul somnului narcotic. în prima fază. atât în plan somatic (tulburări digestive. cu succes aplicându-se metodele răspunsurilor condiŃionate (prin asocierea alcoolului cu reacŃii repulsive). Deşi. afectarea climatului familial. deficienŃe vitaminice. euforia produsă iniŃial de consumul de alcool fiind însă tranzitorie. cât şi în plan social (perturbarea relaŃiilor sociale normale. ca urmare a inhibării mecanismelor de control ale individului. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE 1. apar manifestări impulsive. Primul stadiu este prealcoolic şi se caracterizează prin faptul că subiectul găseşte alinare în alcool în faŃa oricărei probleme sau necaz. Alcoolismul apare şi ca simptom în paralizia generală. deteriorarea personalităŃii etc.). ale atenŃiei. halucinaŃii alcoolice acute.la boli. obsesive. După V. sindrom Korsakoff şi sindrom Vernicke. măsuri preventive (mai ales în rândul adolescenŃilor) şi tratament de recuperare (când este deja instalat). Începutul în alcoolism pare inocent. delirante. consumul devine o plăcere căutată. urmată de stări şi reacŃii mai puŃin inofensive. delirium tremens. complicaŃii neuropsihice. În al treilea stadiu – crucial – se instalează alcoolismul. În stadiul prodromal apar amneziile sau acŃiunile în stările conştiinŃei de scurtcircuit. aşadar. În stadiul al patrulea – cronic – apar intoxicaŃia sistematică şi centrarea psihotică a vieŃii subiectului pe consumul de alcool. Apoi. comportament suicidar. psihoterapia şi socioterapia. suferind serioase prejudicii orice activitate desfăşurată de el (mai ales cea profesională). când. alcoolul este excitant prin efectele lui imediate. afective. infracŃional etc.

Bucureşti. Albatros. DicŃionar de psihologie. DicŃionar enciclopedic de psihiatrie. Didactică şi Pedagogică. Humanitas. PĂUNESCU C. Psihologia comportamentului deviant. Ed. 10. 13. UniversităŃii Bucureşti. 19. MUŞU I. Babel. Ed. 18. EducaŃia copilului preşcolar. NEVEANU POPESCU P. UniversităŃii Bucureşti.. UniversităŃii Bucureşti. 20. VERZA E. DicŃionar de psihologie.. VERZA E.. Ed. 17.. Ed. Ed. I. Academiei. Psihopedagogie specială. Sibiu.. Psihologie clinică. 1994. 1999. LAROUSSE. Bucureşti. Elemente de pedagogie la vârsta timpurie. Sibiu. Tratat de psihiatrie – Oxford. BIBLIOGRAFIE 1. Trinitas. Agresivitatea şi condiŃia umană. Elemente de psihopedagogia handicapaŃilor. Care sunt factorii – cauză ai instalării handicapurilor de comportament ? 4. manual pentru clasa a XIII-a. 1994. GORGOS C. ProHumanitate. Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei. Bucureşti. ŞCHIOPU U. Psihopedagogie specială.8. Bucureşti. vol. Ed. 1977. VRĂŞMAŞ T. iubindu-i.. 5. vol. RĂŞCANU R. 16... Ed. Tehnică. Factorii psihologici ai reuşitei şcolare. Ed. VRĂŞMAŞ E. 1994. Bucureşti.. 1990. Integrarea în comunitate a copiilor cu cerinŃe educative speciale. Ed. IONESCU G. Univers Enciclopedic. 1978. Probleme de defectologie. Ed. 1988. Ed. MAYOU R. 1985. 15. Ed. AsociaŃia Psihiatrilor Liberi din România. Geneva Initiative Publishers. 1997.. WEIHS TH. 14.. Bucureşti. 1987. DAUNT P.Medicală. VERZA E. a II-a. Bucureşti. UniversităŃii Bucureşti. KULCSAR T. Psihiatrie.. şcoli normale.. 4.. vol. Iaşi.. 1998. 1996. TAFLAN A. ImaginaŃi un demers recuperator în cazul unui copil cu eşec şcolar repetat.. Didactică şi Pedagogică. 1978.3. Meridiane.. 1997. Bucureşti. Bucureşti... 6.. 7... 1988. VERZA E. Bucureşti. Medicală. 12. 1979. GELDER M. ENĂCHESCU C. PĂUNESCU C. Ed. 11. 183 . 1998. PREDESCU V. 3. Ed. 1989. 21. MUŞU I.. Ed. I. Terapie educaŃională integrată.. Bucureşti. GATH D. Bucureşti. Nervozitatea copilului. STRĂCHINARU I. Medicală. Ed. Ed. 8. ed. ProHumanitate. 1992. Ed. (coord. Ed. 9. 1994.). 2. Igiena mintală şi recuperarea bolnavilor psihic. Să-i ajutăm. Ed. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică. Ed. DicŃionar de psihiatrie şi psihopatologie clinică.

Aceasta este o condiŃie necesară. Articularea sunetelor. eficienŃa procesului instructiv-educativ. însă. Ea nu apare spontan la copii. vorbirea este în permanenŃă supravegheată de conştiinŃă.1. a capacităŃii de verbalizare. propoziŃiile. ci constituie un lung şi dificil proces de învăŃare. presupunând un efort îndelungat din partea individului.6. O serie de caracteristici diferenŃiale din conduita verbală a copiilor sunt determinate de dezvoltarea ontogenetică. ca toate organele şi aparatele vorbirii să se dezvolte normal. Modul în care copilul se realizează pe linia achiziŃiilor. capacităŃile intelectuale ale copilului. respectiv 184 . DefiniŃia deficienŃelor de limbaj Vorbirea este un mijloc de comunicare specific omului. respectarea formei gramaticale au devenit acte automatizate la adult. Un element esenŃial în dezvoltarea vorbirii este şi cel educativ. este influenŃat de o serie de factori. DEFICIENłELE DE LIMBAJ 6. în decursul dezvoltării ontogenetice. Există o inserŃie subtilă a limbajului în personalitatea umană şi în totalitatea comportamentelor dobândite ale copilului. La copil. la care îşi aduc o contribuŃie însemnată procesul instructiv-educativ şi experienŃa practică. ExperienŃa de viaŃă a copilului se dezvoltă şi se îmbogăŃeşte pe baza comunicării verbale cu adulŃii. copilul face eforturi vizibile pentru a pronunŃa corect cuvintele. frazele. dar nu şi suficientă. Este necesar. preocuparea adulŃilor pentru stimularea vorbirii sale. până la învăŃarea şi formarea tuturor mecanismelor necesare vorbirii. În activitatea sa verbală. în planul vorbirii şi al dezvoltării psihice. pentru a determina o dezvoltare armonioasă a limbajului. prin urmare. ceea ce duce la perfecŃionarea comunicării verbale şi la însuşirea unor modalităŃi de gândire şi de activitate. precum mediul de viaŃă şi de activitate al copilului. până la automatizarea acestui act complex. afectivitatea şi personalitatea acestuia.

Atunci când unele dintre aceste condiŃii lipsesc. b.GuŃu. în funcŃie de natura şi specificul fiecărei tulburări de limbaj. începând de la dereglarea componentelor cuvântului şi până la imposibilitatea totală de comunicare orală sau scrisă (M. pronunŃarea greşită a unor sunete constituie o manifestare în limitele fiziologice speciale ale normalului. În categoria tulburărilor de limbaj se cuprind toate deficienŃele de înŃelegere şi exprimare orală. Necesitatea aplicării unui tratament logopedic.influenŃa directă a mediului social. De aceea. de scriere şi citire. NeconcordanŃa dintre modul de vorbire şi vârsta vorbitorului – dacă. iar pe de altă parte. Prin tulburare de limbaj înŃelegem toate abaterile de la limbajul normal. posibilităŃilor reduse de exprimare. Succesibilitatea mărită la complicaŃii neuro-psihice – persoanele care prezintă tulburări de limbaj pot înregistra complicaŃii neuropsihice. de mimică şi articulare. de la manifestările verbale tipizate. tulburările de limbaj nu dispar de la sine. Orice tulburare. fără un tratament logopedic. În timp ce particularităŃile individuale de limbaj dispar treptat. Aceasta pentru că tulburările de limbaj. d. pe de o parte. unanim acceptate în limba uzuală. indiferent de forma sa. care îi împiedică să se desfăşoare la nivelul posibilităŃilor lor reale. sunt absolut necesare 185 . Tulburări de limbaj pot fi considerate numai acele deficienŃe care se menŃin după vârsta de 4 ani şi care prezintă tendinŃe de agravare în timp. care nu reclamă exerciŃii logopedice speciale. standardizat. atât sub aspectul reproducerii cât şi al perceperii. c.1975). influenŃează negativ întregul comportament uman. Caracterul staŃionar al tulburărilor de limbaj – imperfecŃiunile care apar în procesul evoluŃiei ontogenetice a limbajului şi care în jurul vârstei de 4 ani se lichidează de la sine în procesul normal de învăŃare a vorbirii de către copii nu prezintă o semnificaŃie defectologică. se instalează tulburările de limbaj. începând cu cele mai simple. acestea din urmă reprezintă variaŃii în limitele normalului ale limbajului şi prezintă anumite caracteristici: a. tulburări de conduită şi de personalitate. datorită. existenŃei unei anumite temeri şi reŃineri a handicapaŃilor de limbaj. până la 4 ani. care se răsfrânge negativ asupra emisiei ori a percepŃiei limbajului face parte din categoria tulburărilor de limbaj. după acea vârstă deficienŃele de limbaj sunt de natură defectologică şi necesită un tratament logopedic. Tulburările de limbaj se diferenŃiază de particularităŃile vorbirii individuale.

consumul de alcool. pentru că modifică relaŃiile lui cu oamenii. Cauzele deficienŃelor de limbaj Handicapurile de limbaj apar prin acŃiunea unor procese complexe în perioada intrauterină a dezvoltării fătului.exerciŃii logopedice speciale. traumele psihice suferite de gravidă. Totuşi unele dintre ele persistă. traumele mecanice ale gravidei (căzături. Cu cât tratamentul logopedic se desfăşoară mai de timpuriu şi în mediul natural de viaŃă al copiilor. infecŃii sifilitice. care duc la leziuni ale sistemului nervos central. în timpul naşterii sau după naştere. începând cu neacceptarea psihică a sarcinii şi terminând cu trăirea unor stresuri. cu atât este mai eficient. Depistarea şi înlăturarea tulburărilor de vorbire la copii contribuie. frământările interioare. Dintre cauzele care pot acŃiona în timpul sarcinii cităm: diferitele intoxicaŃii şi infecŃii. sub influenŃa procesului de învăŃare. Imposibilitatea de a comunica prin limbaj. la asigurarea bunei desfăşurări a procesului de învăŃământ. asfixierile. 6. spaime care îşi pun pecetea asupra dezvoltării normale a fătului. tuberculoză. ce pot determina hemoragii la nivelul scoarŃei cerebrale. în general. îl împiedică. Gradul şi caracterul tulburărilor de vorbire se răsfrâng asupra activităŃii şi comportamentului copilului. ca fiind cea mai indicată pentru realizarea tratamentului logopedic. Vârsta de 4 ani este considerată. chiar şi după mai mulŃi ani de şcolarizare. În felul acesta. cu vărsături şi leşinuri dese. lovituri în abdomen) care lezează fizic organismul fătului. pentru prevenirea şi corectarea acestora. incompatibilitatea factorului Rh.2. dar şi defecŃiunile vorbirii pot produce o stagnare în dezvoltarea personalităŃii copilului. copilul devenind timid şi izolat de viaŃa colectivă a şcolii şi de colectivitate în general. în mare măsură. bolile infecŃioase ale gravidei. în mare măsură. carenŃele nutritive. ProporŃia tulburărilor de vorbire scade o dată cu vârsta. 186 . Ele se corectează. îl singularizează. hemoragiile prelungite din timpul sarcinii. hepatitele epidemice. să participe la joc şi la celelalte activităŃi comune celor mici. însuşirea cunoştinŃelor este împiedicată. sarcină toxică. astfel. gripă infecŃioasă. alimentaŃia nepotrivită a mamei. Din categoria cauzelor care acŃionează în timpul naşterii menŃionăm: naşterile grele şi prelungite.

rujeola. • aproape toate bolile infecŃioase. • encefalitele acute sunt tot procese inflamatorii de origine microbiană sau virotică. numite meningite. • infecŃii şi intoxicaŃii cu substanŃe chimice medicamentoase. care influenŃează negativ dezvoltarea SNC al copilului sau afectează auzul şi organele lui fono-articulatorii (cu cât zona atinsă este mai mare. care pot afecta organic sau funcŃional. tuberculoza. b) cauze funcŃionale – determină tulburări ale limbajului. virusuri. copilul este expus la mai multe îmbolnăviri. atât zona senzorială (receptoare). gripa infecŃioasă. se manifestă prin stagnarea de lungă durată în dezvoltarea psihică. specifice primei copilării. mastoiditele. bolile urechii (otitele). diferiŃi microbi. lovituri în zona frontală la tâmple etc. mecanismele neurofiziologice ale limbajului. pojarul. contagioase sau virotice. pot duce la leziuni ale urechii medii şi la diferite grade de pierdere a auzului copilului. Cauzele funcŃionale pot afecta oricare dintre componentele 187 . în general. cât şi pe cea motorie (efectoare).). în cazul lipsei de îngrijire şi supraveghere. şi în dezvoltarea vorbirii copilului. copilul să fie supus unor accidente sau îmbolnăviri. îmbolnăviri. Urmările acestei boli. cu atât tulburările sunt mai complexe. în particular. care privesc. mai ales în cazul întârzierii tratamentului. care produc procese inflamatorii pe meninge (pieliŃa care îmbracă creierul). scarlatina. responsabili de diferite funcŃii psihice). apărute în primul an de viaŃă sau în prima jumătate a celui de-al doilea an de viaŃă. O stagnare în dezvoltarea normală a vorbirii copilului poate determina: bronho-pneumonia. nefrita. • fragilitatea organismului copilului şi a sistemului său nervos face ca. cu urmări negative pentru dezvoltarea vorbirii (căzături în cap. în primii ani de viaŃă. netratate la timp şi complet. pe timp îndelungat.Cauze care acŃionează după naştere (post-natale) şi pot determina tulburări de limbaj sunt: a) cauze organice: • traume mecanice. cu alcool. pentru că sunt atinşi mulŃi centri corticali. a organismului. ceea ce vatămă enorm creierul copilului este temperatura ridicată. care împiedică dezvoltarea normală a vorbirii copilului. au repercusiuni asupra apariŃiei şi dezvoltării vorbirii. localizate pe scoarŃă sau pe un alt sector din SNC. Există o serie de infecŃii ca: tuberculoza.

sunt. apar tulburări ale limbajului. care împiedică pronunŃia. ale vorbirii. nu se apropie de copil foarte mult 188 . dereglări ale nutriŃiei. iar acest lucru dăunează dezvoltării vorbirii copilului. necesare unei dezvoltări normale a vorbirii. la cei cu tulburări ale reprezentărilor optice şi acustice. cu evoluŃie relativ normală a gândirii. O altă malformaŃie congenitală. întârziere marcantă în dezvoltarea gândirii şi a vorbirii sau dezvoltarea deficitară a vorbirii numai pe linia articulării. o întârziere în apariŃia şi dezvoltarea vorbirii. care lasă să se vadă dinŃii şi gingia. Atunci când această condiŃie nu există. la alienaŃii mintal.5 kg. • vorbirea răstită. astfel că vorbirea se dezvoltă greu şi întârzie. c) cauze psiho-neurologice – influenŃează mai ales pe acei subiecŃi care. insuficienŃe ale auzului fonematic etc. în aşa fel încât cavitatea bucală este unită cu cea nazală. la cei cu tulburări de memorie şi de atenŃie. O modificare congenitală şi a regiunii bucale. rezultată din bunele relaŃii existente între părinŃi). Imaturitatea (copii născuŃi înainte de termen sau născuŃi la termen.pronunŃiei: expiraŃie. La aceşti copii se pot întâlni: o evoluŃie normală a vorbirii. fonaŃie. este despicătura buzei superioare. congenital. neînŃelegerile dintre părinŃi exercită un rol inhibitor asupra dezvoltării vorbirii copilului. lipsa de afecŃiune împiedică stabilirea unor relaŃii normale între părinŃi şi copil. nervozitatea. dar sub greutatea normală – 2. a aparatului fono-articulator. Asemenea cauze se întâlnesc la subiecŃi cu handicap mintal. Unii părinŃi (mai ales tatăl). dar cu întârziere în apariŃia ei. necesitând o intervenŃie chirurgicală este despicătura buzei şi a cerului gurii. Sunetele pe care copilul le poate articula sunt alterate din cauza nazonaŃiei şi a timbrului nazal al vorbirii. timiditate excesivă. au o construcŃie anatomo-fiziologică cu implicaŃii patologice. articulaŃie (ex. Din această categorie fac parte şi subiecŃii care manifestă neîncredere exagerată în posibilităŃile proprii. d) cauze psiho-sociale sunt: • condiŃiile de mediu şi de educaŃie (atmosfera plăcută din familie. condiŃiile necesare dezvoltării psihice generale a copilului. • certurile.). motivând lipsa de timp sau alte cauze. de fapt. mai uşoară decât prima.) poate fi o altă cauză a apariŃiei tulburărilor de limbaj. ca şi supraaprecierea propriei persoane sau infatuarea ce marchează structurarea personalităŃii şi limbajului.

Alteori. • deficitul de limbaj şi de vorbire propriu-zis. nu îi solicită suficient verbal. deci de dezvoltarea vorbirii lor. care nu îi stimulează. extrapiramidale.. obosite. uneori. nerespectarea orelor de alimentaŃie. suprasolicitările. care se răsfrâng. malformaŃiile organelor periferice afectate vorbirii. • regimul zilnic de viaŃă al copilului în familie. este o tulburare a limbajului. 189 . părinŃii nu prea mai au timp să se ocupe de copii. stresante. • alcătuirea familiei: dacă numărul membrilor familiei este mare. copiii sunt lăsaŃi în grija unor persoane plictisite. cu ecou asupra intelectului. nu se joacă cu el. După un an şi jumătate. imitarea unor modele cu vorbire deficitară. asupra limbajului: oligofrenia. de veghe.. paralizia nervilor periferici sau a nucleilor lor de origine. e) alte cauze posibile sunt: • deficitul de ansamblu sau tulburările de personalitate. trăirea unor stări conflictuale. Dar dacă colectivul este prea numeros. în mod secundar. infirmităŃile motorii cerebrale (leziuni piramidale. afectivităŃii sau comportamentului. care duce la forme de retard sau de alterare a recepŃiei. rolul său în dezvoltarea vorbirii copilului creşte şi mai mult. în perioada constituirii limbajului. independent de instrumentul prin care se recepŃionează şi se exprimă vorbirea şi independent de ansamblul persoanei.timp. pentru amuzamentul adulŃilor. care duc la oboseală excesivă. • deficitul „instrumental”. bilingvismul timpuriu (forŃarea copilului să înveŃe o limbă străină. • aplicarea unor metode greşite în educaŃie. a celor de somn. uneori este bine. care influenŃează direct întreaga activitate a SNC. înainte de a-şi forma deprinderile de a vorbi în limba maternă) etc. slaba stimulare a vorbirii copilului în ontogeneza timpurie. care afectează instrumentele de recepŃie şi expresie ale vorbirii: deficitul auditiv. autismul infantil etc. cerebeloase). încurajarea copilului mic în folosirea unei vorbiri incorecte. nu îi vorbeşte. fraŃii mai mari şi mai mulŃi având un rol foarte important în stimularea şi învăŃarea vorbirii de către copil.

în primul rând. La cele de mai sus se adaugă lipsa unei terminologii unitare pentru denumirea tulburărilor de limbaj. ORL-işti) este necesară elaborarea unei terminologii ştiinŃifice unice. • tulburări complexe lexico-gramaticale. • perioada de dezvoltare a vorbirii (2 – 6 ani). Una dintre schemele posibile de clasificare a tulburărilor de limbaj. tahilalia cu bâlbâiala. deoarece. îi aparŃine lui M. 190 . Pentru buna colaborare dintre logopezi. verboauditiv . pediatri. Aceasta. În al doilea rând. bâlbâiala şi disgrafia. în funcŃie de mai multe criterii. • tulburări ale structurii fonetico-fonematice. – criteriul periodizării. • tulburări centrale sau periferice. • tulburări organice sau funcŃionale. • devieri de conduită şi tulburări de personalitate. cât şi dintre aceştia şi alŃi specialişti (neurologi. în funcŃie de apariŃia tulburărilor de limbaj: • perioada preverbală (până la doi ani). Clasificarea deficienŃelor de limbaj Clasificarea tulburărilor de limbaj este extrem de dificilă şi mult controversată în literatura de specialitate.6. • tulburări ale limbajului scris. sau dislalia. – criteriul structurii lingvistice afectate : • tulburări de voce. • perioada verbală (peste 6 ani). de pildă. – criteriul psihologic : • gradul de dezvoltare a funcŃiei comunicative a limbajului.3. • tulburări de ritm şi fluenŃă. mecanismele anatomo-fiziologice care stau la baza formării şi dezvoltării limbajului sunt foarte complexe şi pot fi afectate în cele mai diferite componente. tulburările de limbaj se pot cupla la aceeaşi persoană. Se pot întâlni împreună. GuŃu (1975) şi ia în considerare următoarele criterii: – criteriul anatomo-fiziologic: • tulburări ale analizatorului verbomotor.

7. etiologic. Tulburări polimorfe de limbaj • afazia. Verza (1982). • logonevroza. simptomatologic şi psihologic: 1. • fonastenia. • tahilalia. Tulburări de voce • afonia. • aftongia. • alalia 6. 3. • bradifazii. bazate pe disfuncŃii psihice • dislogii. Tulburări ale pronunŃiei • dislalie. 2. • jargonofazii. • tulburări pe bază de coree. Tulburări de ritm şi fluenŃă a vorbirii • bâlbâiala. 191 . 5. 4. lingvistic.O altă schemă de clasificare este cea elaborată de E. • bradilalia. • ecolalii. • retardul sau întârzierea în dezvoltarea generală a vorbirii. Tulburări de dezvoltare a limbajului • mutismul psihogen (care poate fi acut sau cronic. • rinolalie. • disfonia. clasificare care Ńine seama de mai multe criterii în acelaşi timp: anatomofiziologic. • dizartrie. general sau electiv). • tulburări parŃiale ( disgrafia şi dislexia). Tulburări ale limbajului citit-scris • tulburări totale ( agrafia şi alexia ). Tulburări ale limbajului.

substituirea. manifestate prin omiterea. decodarea informaŃiei. • DISLALIA Dislalia („pelticia” în popor) este cea mai frecventă dintre tulburările de pronunŃie. poate fi socotită corectă atunci când vorbitorul respectă baza de articulare a limbii în care se exprimă.6. care le pot agrava şi transforma în obişnuinŃe negative. aparent asemănătoare sub aspectul exterior al 192 . Când se pune diagnosticul de dislalie. deci.4. Fenomenul dislalic este diferit de la o Ńară la alta. îngreunează recepŃia şi. deformarea. în orice împrejurare. la baza lor stau cauze nocive. cât şi în cea repetată. Se poate vorbi de dislalie: – când există tulburări de articulare. o silabă sau un cuvânt.1. înlocuirea şi inversarea sunetelor. cât şi la cei cu handicapuri (de intelect.4. Dislalia reprezintă abaterea de la pronunŃia standard sau incapacitatea subiectului de a pronunŃa corect un sunet. Tulburările de vorbire caracteristice dislaliei. avem de-a face cu o dislalie fiziologică. în cuvinte. – când se manifestă incapacitatea de a emite anumite foneme. care are loc permanent. este bine ca copilul să aibă peste trei ani şi jumătate. Vorbirea se corectează de obicei după această vârstă. întregul lanŃ al comunicării fono-auditive interpersonale. care afectează decodarea mesajelor verbale. – când există incapacitatea totală sau parŃială de articulare sau pronunŃie. pronunŃie. Orice abatere de la normele prestabilite ale bazei de articulare se situează în domeniul tulburărilor de pronunŃie. DeficienŃele (tulburările) de pronunŃie PronunŃia. SituaŃia este şi mai gravă în cazul unor structuri fragile ale SNC. atât în vorbirea spontană. Până la această vârstă. prin aceasta. adică acŃiunea motrică de a exprima verbal sunetele limbii. silabe sau în încercarea de a emite izolat fonemul în cauză. Tulburarea unităŃii dintre forma şi conŃinutul vorbirii constituie trăsătura caracteristică a vorbirii dislalice. senzoriale). reprezintă 90% din totalul tulburărilor de limbaj şi este prezentă atât la oamenii normali. Caracterizarea deficienŃelor de limbaj 6. Dacă. după 3 ani şi jumătate deficienŃele se menŃin.

A. prezintă. între ele.simptomatologiei lor. Diagnosticul diferenŃial al tulburărilor de articulaŃie se poate stabili numai Ńinând seama de toŃi aceşti factori. Clasificarea simptomatologică a dislaliei Dislalia prezintă variaŃii sub aspect simptomatologic şi se grupează după următorii factori: 1) aspectul exterior. tulburările de articulaŃie ale sunetelor vorbirii prezintă o mare diversitate şi se grupează în forme specifice: • denaturarea sonorităŃii sunetului într-o asemenea măsură. leziuni ale nervilor periferici. fonetice. Precizarea pe baza acestor deosebiri calitative a unor forme specifice de dislalie asigură cheia succesului în procesul psiho-pedagogic de corectare a dislaliei. în special a grupelor consonantice. deficienŃe ale organelor de recepŃie auditivă. fonetic. Cele mai utilizate criterii de clasificare a dislaliei sunt: cel simptomatologic şi cel etiologic. la o analiză mai profundă a cauzelor determinante şi a mecanismelor implicate. prin omisiuni de sunete sau de silabe (de exemplu. Prin aspectele exterioare. pe baza cărora se realizează selecŃionarea metodelor şi a procedeelor diferenŃiate de tratament. al condiŃiilor de mediu social-educativ şi al personalităŃii dislalicului. ci şi al organelor de vorbire. gradul leziunii şi localizarea ei. Diagnosticul simptomatologic al dislaliei trebuie să fie completat pe bază de etiologie şi de mecanisme implicate: leziuni ale sistemului nervos central. specifice diferitelor forme de dislalie. importante deosebiri calitative. denumită moghilalie sau afonemie. al tulburărilor de articulaŃie a sunetelor. 193 . leziuni ale organelor de articulaŃie. încât acesta nu mai corespunde cu structura articulatorie a sonorităŃii sale normale. ceea ce presupune o examinare complexă a dislalicilor. • pronunŃarea eliptică. nu numai sub aspectul vorbirii. omis sau înlocuit: 3) gradul de extindere a tulburărilor de articulaŃie: 4) structura articulaŃiei deficitare. „catană” în loc de „castană”). 1. 2) raportarea la fonemul denaturat. greşeli şi neglijenŃe în educaŃia vorbirii copiilor.

„z”. „j”. • substituirea. ”Ń”. pentru sunetul „l” • sigmatism şi parasigmatism pentru sunetele siflante („s”. pentru înlocuirea sa cu un alt sunet. „ci”. „j”. omis sau înlocuit. • vorbirea nazală fonfăită denumită rinolalie. similar cu acesta sub aspect acustic sau articulator (de exemplu „zoc” în loc de „joc”. „ce”.• inversarea locului sunetelor în silabe şi în cuvinte (spre exemplu „crapă” în loc de „capră”. ”z”. defecte fonologice. iar în cazurile de înlocuire. „potogan” în loc de „topogan”). iar cele de înlocuire a unui fonem cu altul. Sigmatismele sunt cele mai frecvente dislalii şi la rândul lor pot fi parŃiale şi totale în funcŃie de numărul sigmaticelor afectate: • hapacism şi parahapacism – sunetul afectat este „h” • jotacism şi parajotacism – afectarea fonemului „j” • nutacism şi paranutacism – afectarea fonemului „n” • pitacism şi parapitacism – afectarea fonemului „p” • tetacism şi paratetacism – afectarea fonemului „t” 194 . „ce”) În funcŃie de sunetele afectate. Prin raportare la fonemul denaturat. dislalia se poate clasifica în (după E. 2. „ş”. „Ń”. „ş”. pentru denaturarea sau omiterea sunetului „r” • pararotacism. aceste tulburări de articulaŃie primesc denumiri specifice. Defectele de sonoritate a fonemelor se mai numesc şi defecte antropofonice. • lambdacism şi paralambdacism. Verza): • betacism şi parabetacism – afectarea sunetului „b” • capacism şi paracapacism – afectarea sunetului „c” • deltacism şi paradeltacism – afectarea sunetului „d” şi „t” • fitacism şi parafitacism – afectarea sunetului „f” • gamacism şi paragamacism – afectarea sunetului „g” • mutacism şi paramutacism – afectarea sunetului „m” • rotacism şi pararotacism – afectarea sunetului „r” • sigmatism şi parasigmatism – sunetele afectate sunt cele sigmatice „s”. a prefixului „para-” la literele corespunzătoare alfabetului elin: • rotacism. prin adăugarea sufixului „ism” (-ismut). ”ci”. înlocuirea unui sunet din cuvânt cu un alt sunet articulat corect. „loată” în loc de „roată”) – tulburare denumită paralalie sau parafonemie.

iar HvatŃev tetism. trebuie să fie completat în practica logopedică şi prin cel al gradului de afectare a inteligibilităŃii vorbirii. Criteriul structurii de articulaŃie. 195 . Forma tipică de dislalie totală rezidă în înlocuirea majorităŃii consoanelor şi a combinaŃiilor consonantice cu un singur sunet. Prin raportarea la structura articulatorie deficitară.: lambdacismul caracterizat prin omisiunea sau distorsiunea sunetului „l”). şuierătoarelor şi africatelor ). mai frecvent cu consoana „t”. 4. atât consoane cât şi unele vocale. Dislalia multiplă apare la denaturări ale sunetelor din două regiuni diferite de articulaŃie şi coarticulaŃie. dislalia universală atinge forma cea mai gravă atunci când majoritatea sunetelor sunt substituite cu sunetul „t”. numai labialele). la sunetele prelinguale şi la cele postlinguale). ci multiple. deşi constituie un indice pozitiv în aprecierea diferitelor forme de dislalie. • dislalia totală sau universală – constituită din pronunŃarea defectuoasă a majorităŃii sunetelor vorbirii. Sub acest aspect.Jurcău şi N. prin faptul că pot afecta toate sunetele siflante (ceea ce se răsfrânge negativ asupra inteligibilităŃi vorbirii). A.• vitacism şi paravitacism – afectarea fonemului „v” • zitacism şi parazitacism – afectarea fonemului „z” Afectarea vocalelor nu are o denumire specială. unele forme de parasigmatism. • dislalie polifonematică – sunt tulburate mai multe sunete (ex. Jurcău). 3. • polimorfă sau multiplă – dacă se extinde asupra unor grupe diferite de articulare (de ex. Prin gradul de extindere a tulburărilor de articulaŃie (sau aspectul cantitativ) se diferenŃiază forme diferite de dislalie: • dislalie simplă sau parŃială – o tulburare restrânsă.: sigmatismul caracterizat prin denaturarea siflantelor. trebuie să fie considerate nu dislalii simple. Fournie a denumit această dislalie hotentotism. După unii autori (E. limitată adeseori la un singur sunet (ex. În cazurile unor denaturări extinse la 3 regiuni de articulaŃie şi de coarticulaŃie se pune diagnosticul de dislalie universală. dislalia este: • homorganică sau monomorfă – dacă este limitată la o singură grupă de articulaŃie (de ex.

limbă) joacă un rol deosebit în fonaŃie şi articulaŃie. • anomalii dento-alveolare (dinŃi rău implantaŃi. ci şi de multiplele tulburări de inervaŃie aferente şi eferente ale muşchilor care participă în articulaŃie şi de existenŃa unor modele corticale ale articulaŃiei sunetelor. despicături labio-nazo-alveolare) împiedică articularea bilabialelor şi labiodentalelor. Ele pot fi de natură organică sau funcŃională. palat dur. Anomaliile acestor organe împiedică fonoarticulaŃia sunetelor. dinŃi. lipsa lor de mobilitate. maxilare. creşteri suplimentare de dinŃi sau lipsa unor dinŃi. decât o acomodare bilabială. MalformaŃii sau leziuni ale aparatului fonoarticulator Toate componentele aparatului fonoarticulator (buze. a. B. • anomaliile labio-dentale (scurtarea buzei superioare. leziuni organice ale analizatorului auditiv. cu deformaŃia acustică respectivă. Unii autori sunt de părere că dislalia este cauzată nu numai de unele modificări anatomice ale aparatului articulator. defectuos formate. palat moale. alveole. 196 . generând tulburări de articulaŃie.Clasificarea tulburărilor de articulaŃie pe baza criteriului simptomatologic este numai provizorie pentru că simptomele sunt numai manifestări ale dislaliei. centrală sau periferică. despicături labiale sau buza de iepure. leziuni centrale şi afecŃiuni ale căilor centrale. • DISLALIA ORGANICĂ Cauzele organice pot fi grupate în: malformaŃii sau leziuni ale aparatului fonoarticulator. Se impune cu necesitate analiza tulburărilor dislaliei şi pe baza criteriului etiologic. care este asociată cu lungimea anormală a dinŃilor incisivi superiori centrali şi cu gingii groase şi proeminente) favorizează mai degrabă o acomodare labio-dentală. Clasificarea etiologică a dislaliei Criteriul etiologic scoate în evidenŃă cauzele care au generat dislalia. mai ales după traumatisme) împiedică articularea fonemelor labio-dentale. În funcŃie de zona afectată există: • anomaliile labiale (rigiditatea buzelor. practic nerealizabilă.

• anomaliile linguale (macroglosia-limbă prea mare ca volum. • anomaliile labio-maxilo-palatine (despicăturile de palat de tipul palato-schizis sau cheilo-schizis – „gura de lup”) dau naştere la o vorbire rinolalică. a unei paracuzii pentru o gamă restrânsă de frecvenŃe. linguo-dentalelor. c. de vârsta la care s-a produs aceasta şi de inteligenŃa hipoacuzicului. prognatismul. sau 197 . dincolo de care acuitatea auditivă se menŃine în limitele normalului. De exemplu. Vorbirea este tulburată în funcŃie de gradul de surzenie. din care cauză aceste sunete sunt prezentate denaturat generând disfonemii. În funcŃie de localizarea malformaŃiilor sau leziunilor. şuierătoarele. Dislalia cauzată de malformaŃii sau leziuni ale organelor periferice de vorbire se numeşte dislalie organică de tip mecanic. Între 70 şi 90 dB sunt cuprinse formele grave de tulburări auditive când nu sunt percepute siflantele (sunetul s). labiodentalelor. laringuală. Între 20 şi 40 dB. ducând la pierderi auditive care se manifestă sub forma unei surdităŃi insulare. Formele de dislalie audiogenă cresc în gravitate pe măsură ce pierderile de auz sunt la frecvenŃe din ce în ce mai înalte. se întâlnesc mai multe tipuri de dislalie mecanică: labială. palatală. Între 40 şi 70 dB apar dificultăŃi de percepŃie. Leziuni organice ale analizatorului auditiv Analizatorul auditiv poate avea un deficit din cauza unor leziuni la nivele diferite. vorbirea se desfăşoară în limitele normalului. b.• anomaliile maxilarelor (progenia. zgomotul implicat în exercitarea unei profesiuni poate traumatiza urechea. Tulburările de pronunŃie determinate de leziuni organice ale analizatorului auditiv sau de traumatizarea celulelor auditive formează categoria dislaliilor audiogene. dentală. linguală. muşcătura deschisă) se reflectă negativ asupra articulării bilabialelor. Leziuni centrale şi afecŃiuni ale căilor centrale Leziunile cerebrale şi afecŃiunile căilor centrale apar după o traumatizare sau hemoragie cerebrală consecutivă unei naşteri grele. parafonemii sau moghilalie. microglosia.) împiedică articularea linguo-dentalelor. Tulburări de articulaŃie pot să apară şi în afara leziunilor după o traumatizare a celulelor auditive cauzată de excitanŃi sonori prelungiŃi. anchiloglosia – anchilozarea limbii etc.

părinŃi) şi al bilingvismul la vârste foarte mici. La unii copii. Simptomele dislaliei funcŃionale dispar frecvent pe la vârsta de 5-6 ani. în lobul frontal stâng. • DISLALIA FUNCłIONALĂ Dislalia funcŃională este determinată de o incapacitate a organelor normale de vorbire de a-şi îndeplini funcŃiile verbale. grupul în care se joacă. înlocuirea sau omiterea anumitor foneme sau prin inversarea locului pe care îl ocupă în alcătuirea silabelor şi cuvintelor. putând fi semnalată în continuare şi la adulŃi. ca urmare tulburări de articulaŃie. ori a cerebelului. frate. Calificativul „de evoluŃie” arată caracterul regresiv spontan (sau după scurt tratament logopedic) al acestei tulburări de vorbire de tip dismaturativ şi se verifică prin modul în care frecvenŃa dislaliei scade invers proporŃional cu vârsta. În studiul acestor dislalii funcŃionale grave şi persistente trebuie luate în considerare tulburările de dezvoltare ale funcŃiilor motrice şi senzitive intrinseci actului de emisie şi 198 . Dislalia centrală constă în incapacitatea de a formula sau pronunŃa corect anumite sunete sau grupe de sunete (Nadoleczny) şi se manifestă prin alterarea. până la 8 ani şi chiar după această vârstă.după o encefalită din prima vârstă. ca urmare a permanentizării unui mod defectuos de vorbire. În cazul leziunii acestei zone sau a căilor centrale. când a ajuns la concluzia că dislalia de evoluŃie nu scade numai în funcŃie de vârstă. deşi unele forme de dislalie durabilă apar şi printre copii cu intelect normal. apar tulburări de pronunŃie. Limbajul îşi are sediul pe scoarŃa cerebrală. de asemenea. Păunescu pe copii preşcolari. Cauza cea mai frecventă a unei dislalii grave şi persistente o constituie întârzierea mintală. Tulburările de articulaŃie ce însoŃesc procesele patologice centrale formează categoria dislaliilor centrale sau „de evoluŃie”. ele se menŃin şi la vârsta şcolară. Semnificativ este experimentul cercetătorului C. Dislalia funcŃională apare pe fondul dislaliei fiziologice. ci şi de asistenŃa pedagogică pe care o acordăm copiilor. Leziunile organice ale căilor centrale ale vorbirii survenite la o vârstă care precede dezvoltarea limbajului au. în partea anterioară a scizurii lui Sylvius. întâlnite în cazul tulburărilor de limbaj din ambianŃa copilului (soră. piramidale sau extrapiramidale. Instalarea dislaliei centrale este favorizată de două tipuri de condiŃii: intrinseci manifestate printr-o labilitate neuro-psihică consecutivă unui factor ereditar sau dobândit şi extrinseci.

tulburările auzului fonematic. în special a componentei sale verbo-kinestezice. b. cum sunt: întârzieri ale dezvoltării motrice. disabilitate senzorială de realizare a articulaŃiei sunetelor. stângăcia şi contrarierea acesteia. disabilitatea motorie a organelor de vorbire. Tabloul cel mai evident al dislaliei de tip motric îl constituie mişcările inadecvate. deosebind notele muzicale corecte de cele false atât în intonaŃia altora. caracterizată prin incapacitatea de a executa vocal melodiile pe care le percep şi le recunosc. la persoane cu o motricitate articulatorie normală. viteză deficitară a mişcărilor articulatorii. a. la acei copii care sunt conştienŃi de execuŃiile pe care trebuie să le realizeze pentru a produce prin imitaŃie sunetul auzit. în special de auz fonematic. atât în vorbirea altor persoane. Dislalia senzorială este acea formă de dislalie funcŃională care apare pe baza unor deficienŃe ale mecanismelor verbale senzitive. Aceste substituiri şi inversări de sunete apar nu numai în vorbire. dificultăŃi de coordonare a muşchilor implicaŃi în actul vorbirii. dificultăŃile de control şi de coordonare a muşchilor. Un indice caracteristic al dislaliei motorii îl constituie capacitatea dislalicului de a deosebi pronunŃarea corectă de cea eronată. în mod mai general. La copiii cu dislalie motorie se semnalează frecvent şi o amnezie expresivă. Dislalia senzorială Dintre cauzele senzoriale ale dislaliei menŃionăm: dificultăŃi de discriminare a sunetelor la nivelul componentei corticale a analizatorului auditiv. dificultăŃi de coordonare şi control a mişcărilor de vorbire. cât şi în cea proprie. aptitudine deficitară – pentru vorbire. Dislalia motorie (motrică) Dintre cauzele motorii ale dislaliei menŃionăm: debilitatea musculară. lipsa atenŃiei acustice. ci şi în scris 199 .de recepŃie verbală. Dislalia senzorială se caracterizează prin substituiri şi inversări determinate de perceperea. memorarea şi recunoaşterea eronată a unor foneme. Dislalia motorie este cauzată de debilitate musculară şi de disabilitate motorie a organelor de vorbire. cât şi în cea proprie. deficienŃă de memorie auditivă. Aceste tulburări se grupează în două forme specifice: dislalia motorie şi dislalia senzorială. o disabilitate motorie sau. Ea apare datorită tulburărilor din analizatorul motor.

O altă cauză care generează dislalii senzoriale este şi disabilitatea senzorială de realizare a articulaŃiei sunetelor. Examinarea copiilor cu tulburări de limbaj a scos la iveală factorii psihosociali care. a mişcărilor de vorbire. De aceea este necesar un control vizual sau folosirea mijloacelor auxiliare (oglinda logopedică. datorită insuficientei analize şi sinteze kinestezice. în special a celor siflante. Dislalicul nu sesizează cu precizie poziŃia organelor lui fonoarticulatorii. dar este tulburat auzul fonematic. Cauzele psihosociale ale dislaliei Tulburările de pronunŃie nu sunt legate numai de anomalii organice sau funcŃionale ale organelor de vorbire. independent sau în corelaŃie cu factorii organofuncŃionali. • DISLALIA SOCIOGENĂ Formele pe care le îmbracă dislalia sociogenă sunt: prin imitaŃie. în condiŃii de mediu defavorabil dezvoltării limbajului. prezintă un caracter fiziologic. a. Aceste dificultăŃi de discriminare. aparate). componenta corticală a analizatorului auditiv nu posedă o capacitate suficientă de diferenŃiere şi ca atare ei întâmpină dificultăŃi în discriminarea unor sunete apropiate ca structură acustică. prin educaŃie deficitară şi prin bilingvism. Dislalia sociogenă ia naştere din dislalia fiziologică prelungită peste vârsta de 4 ani. Dislalia prin imitaŃie Această dislalie se caracterizează printr-o labilitate articulatorie dismaturativă şi printr-o posibilitate de discriminare fono-auditivă 200 . fapt pentru care în literatura de specialitate o mai întâlnim şi sub denumirea de dislalie prin deficit cortical de discriminare şi memorizare a sunetelor. Cel mai frecvent dislalia senzorială reprezintă o tulburare sub aspect acustic în structura sonoră a fonemelor. Datele audiometriei tonale scot la iveală faptul că persoanele cu dislalie senzorială au auzul normal din punct de vedere fiziologic. Dislalia senzorială este de origine centrală. spatule. au contribuit la producerea tulburărilor de articulaŃie. determinată de incapacitatea de a le diferenŃia precis pe bază de auz. La copiii mici. din care cauză nu poate executa corect mişcările articulatorii necesare în emiterea unui sunet. până la o anumită vârstă (de 3-4 ani).(dislexie – disgrafie).

copilul imitând inconştient modelele vorbirii adulte. de obicei. el fiind nevoit să-şi însuşească sisteme de articulare diferite. Vorbirea piŃigăiată utilizată de unii adulŃi în relaŃiile lor cu copilul. două limbi diferite sau când copilul este forŃat să înveŃe o a doua limbă înainte de însuşirea celei materne. deprinderi durabile de pronunŃie incorectă. toate acestea reprezintă condiŃii nefavorabile de dezvoltare a limbajului.insuficientă. ceea ce-i îngreunează vorbirea. Cunoaşterea formelor dislaliei ajută la aplicarea unei metodologii adecvate procesului de corectare a vorbirii copiilor. când încă vârsta nu-i permite. • RINOLALIA Rinolalia (în popor numită „fonfăială”. este o adevărată pedeapsă pentru copil. atunci când părinŃii vorbesc curent. de vegetaŃiile adenoide. ea ducând treptat la fixarea tulburării de pronunŃie. sub vârsta de 4 ani. de despicăturile labio-maxilo-palatine. prin imitaŃie. Bilingvismul la o vârstă fragedă. poate fi determinată de unele boli infecŃioase. Dacă părinŃii sau persoanele din jurul copilului au tulburări de pronunŃie sau dacă acestea abuzează în dialogul cu copilul de „vorbirea infantilă”. de aceea se mai numeşte şi dislalie „organică”. în familie. precum şi pretenŃia absurdă a adulŃilor de a obŃine de la copilul mic o exprimare perfectă. de polipi. de atonia sau paralizia vălului palatin. Dintre factorii climatului nefavorabil care influenŃează negativ dezvoltarea la timp şi corectă a limbajului menŃionăm: tipul de voce cu care adulŃii se adresează copilului. b. c. Dislalia prin educaŃie deficitară Această formă de dislalie sociogenă este cauzată de existenŃa – în perioada de formare a limbajului – a unui climat familial educativ necorespunzător. de 201 . adică vorbire pe nas) este o formă a dislaliei. atunci un astfel de copil are toate şansele de a-şi forma. Încurajarea pronunŃiei incorecte pentru amuzamentul celor din jurul copilului sau pentru ridiculizarea lui este foarte dăunătoare. Dislalia prin bilingvism Această dislalie se instalează. graba unor părinŃi de a oferi copilului tot ce el nu apucase să solicite verbal. supraprotecŃia şi perfecŃionismul. Ea se produce ca urmare a unor malformaŃii ce sunt localizate la nivelul vălului palatin sau a unor influenŃe ale dezvoltării acestuia.

imitarea vorbirii unor persoane rinolalice în perioada însuşirii vorbirii de către copil. ea constând în pronunŃarea nazonată a sunetelor.hipoacuzie. Clasificarea rinonaliei Rinolalia se poate prezenta sub mai multe forme: a. insuficienta dezvoltare a acestuia ca urmare a unor boli infecŃioase. mai puŃin accesibil înŃelegerii şi comunicării orale. mai ales cele explozive şi cele surde care se înlocuiesc cu sunete nedesluşite produse prin aşa-numitul „coup de glotte”. fiind afectate mai ales vocalele. Există două tipuri de cauze ale rinolaliei: organice şi funcŃionale. cât şi consoanele. unde sunt afectate mai ales consoanele. care nu pot deschide traiectul nazal în timpul pronunŃării sunetelor nazale. clauza (închisă). parcurge. La vârsta şcolară o astfel de tulburare formează un obstacol în frecventarea învăŃământului de masă de către copil. care. de funcŃionarea defectuoasă a muşchilor sau a vălului palatin. b. aperta (deschisă). ConŃinutul vorbirii rinolalicilor devine. În rinolaliile mai accentuate e afectată. prin modificările nazale ale aspectului sonor. Rinolalia se instalează frecvent pe la 2-4 ani. În rinolalie se manifestă tulburări de pronunŃie specifice dislaliei. s-ar înscrie în categoria dislaliei mecanice deoarece predomină deficienŃele în pronunŃarea sunetelor. Această formă este realizată în două modalităŃi: forma anterioară – când narinele sunt 202 . Cauzele funcŃionale sunt incapacitatea sau mobilitatea redusă a vălului şi a muşchilor faringo-nazali. n) se scurge pe traiectul bucal. prin tulburări combinate de articulaŃie şi de rezonanŃă a sunetelor. nu numai latura estetică. Spre deosebire de dislalie. în care suflul aerului necesar pronunŃării sunetelor. Despicăturile palatului provoacă o serie de tulburări rinolalice denumite palatolalii. calea nazală. despicături labio-maxilo-palatine. în rinolalia organică deschisă sunt afectate atât vocalele. paralizia sau atonia vălului palatin. când unda expiratorie necesară pronunŃării sunetelor nazale (m. Din punct de vedere etiologic există cauze care provoacă exclusiv rinolalia sau dislalia dar şi cauze comune celor două. ci şi inteligibilitatea vorbirii. apărând mai ales la copiii răsfăŃaŃi. conform opiniei unor autori. Cauzele organice ale rinolaliei deschise pot fi anomalii la nivelul vălului palatin. predominant. vegetaŃii adenoide sau polipi.

Dată fiind originea sa. consoanele orale se pronunŃă nazal sau sunt omise. 2) dizartria distonică şi de incoordonare (produse prin leziuni profunde ale creierului şi ale trunchiului cerebral în partea sa superioară). disritmică. la un nivel intermediar. dar amploarea şi gravitatea lor sunt diminuate. Tabloul manifestărilor dizartriei este în funcŃie de componenta motrică implicată în ea. ci numai vorbirea rostită. 203 . • DIZARTRIA Dizartria nu este o tulburare de vorbire. Din punct de vedere simptomatologic. Cel mai puŃin afectate în cazul rinolaliei deschise sunt sunetele m şi n. cu o pronunŃată rezonanŃă nazală în care monotonia vorbirii se îmbină cu pronunŃarea neclară. mixa (mixtă). dizartria se mai numeşte şi dislalie centrală. fenomenele sunt asemănătoare dislaliei obişnuite. şi anume latura ei instrumentală. u şi mai puŃin vocala a. c. cât şi pe traiectul bucal. indiferent de caracteristicile articulatorii ale sunetelor. componentă care constituie şi un criteriu de clasificare a acestei tulburări: 1) dizartria bulbară şi pseudobulbară (în care sunt tulburaŃi neuronii motori de la nivelul bulbului) comportă diminuarea forŃei de articulare şi o deperdiŃie nazală care reduce suflul. deci. psiho-socială şi motrică.Verza). Ea. respiraŃia desfăşurându-se perturbat şi forma posterioară – când este obstrucŃionat naso-faringele. deoarece ele presupun un suflu puternic şi concentrat ce nu se poate realiza din cauza scurgerii aerului pe cale nazală. alternativ atât pe cale nazală. Consoanele fricative sunt pronunŃate prin suflu nazal accentuat (deperdiŃie nazală cum o numeşte E. Dizartria se manifestă printr-o vorbire confuză. mintală. Spre deosebire de dislalie. în care unda expiratorie trece. mai ales i. între organul periferic de execuŃie şi centrul cortical de elaborare şi comandă. dar mult mai grave. În cazul rinolaliei funcŃionale sunt aceleaşi fenomene ca în cazul celei organice. ci numai de rostire.blocate. senzorială. în rinolalia deschisă sunt afectate şi vocalele. disfonică. fiind astfel omise sau înlocuite cu sunete „sparte”. nu afectează vorbirea în general. La fel ca în dislalie. cele mai afectate sunt siflantele. În palatolalie. La dizartrici apar şi o serie de complicaŃii psihice ce se produc în sfera afectivă.

Se instalează un debit silibar şi trunchiat. de cele mai multe ori.4. 3) dizartria cerebeloasă (în care tulburările apar la nivelul căilor cerebeloase) se caracterizează prin bruscheŃea. monotonia vorbirii. DeficienŃele de ritm şi fluenŃă ale vorbirii • BÂLBÂIALA C. bâlbâiala este o tulburare de ritm a vorbirii. Aşadar. sunete care „paralizează” vorbirea. dar şi ale scrisului. el este conştient de handicapul pe care îl are. urmate de dificultăŃi în articularea unor cuvinte”. comite greşeli mai frecvente. negativism. Bâlbâiala constă în repetarea unor silabe la începutul şi mijlocul cuvântului. izolare socială. Alt tip de simptom al bâlbâielii este reprezentat de anumite modificări psihice cum ar fi: activitate dezorganizată. Această tulburare de vorbire se caracterizează prin: modificări de vorbire (spasme ale aparatului fono-articulator. bâlbâiala se caracterizează prin întreruperea vocii.2. aritmie. Există o lipsă de 204 . 6. care împiedică desfăşurarea vorbirii ritmice şi cursive. omisiuni precipitate. emotivitate crescută. încordare. De fapt. dar aceasta duce la o încordare sporită care nu numai că nu-l ajută. nevoie permanentă de ocrotire. ci. Ca urmare. cu pauze între acestea. mişcări şi acŃiuni asociate – reprezentate de ticuri sau ritualuri de deblocare sau liniştire. sau apariŃia spasmelor la nivelul aparatului fonoarticulator. inversiuni în frază – pentru evitarea cuvintelor „problemă”. tulburări ale cititului. Stănică şi E. vorbire concisă – incompletă refuzul de a vorbi). comportament neadaptat. fără leziuni ale organelor fonoarticulatorii. al poziŃiei limbii şi buzelor în timpul articulării. O caracteristică importantă a dizartricului este aceea că. repetări convulsive şi blocaje ale unor foneme. dimpotrivă. nelinişte permanentă legată de vorbire. fiind foarte vizibilă şi afectând profund înŃelegerea vorbirii de către cei din jur. scandarea şi caracterul exploziv al vorbirii. o tensiune globală şi excesivă a muşchilor organelor fonoarticulatorii cu dificultatea de a întrerupe mişcarea începută. dizartricul pierzând controlul respiraŃiei.Vrăşmaş definesc bâlbâiala ca fiind o tulburare a vorbirii ce se manifestă prin „dezordini intermitente ale pronunŃiei. depune eforturi repetate pentru a-şi corecta vorbirea.

spaime. • bilingvismul. acŃiuni cu caracter represiv. prin efectuarea unor inspiraŃii adânci. schimbarea culorii feŃei. sperieturi. • factori de natură ereditară. • presiuni. • tulburări ale respiraŃiei. 205 . sintagme sau chiar din cadrul unor cuvinte. tulburări de somn. când trebuie să cânte (mai ales într-un cor) sau când ceea ce spune el este perturbat de un fundal zgomotos. În cazul ei apar reacŃii secundare. în care înlănŃuirea succesivă a sunetelor din cuvinte nu se mai poate realiza după modelul firesc şi expresiv al unei limbi. ca urmare a unei emoŃii bruşte sau a unei spaime mari. copilul cu bâlbâială manifestă particularităŃi agravante sub forma alungirii grafemelor – unirea lor chiar – sau a disparării lor accentuate. Cursivitatea exprimării este grav afectată. cresc agitaŃia şi nervozitatea. insistând să facă pauze mari după fiecare cuvânt. manifestate prin apariŃia spasmelor respiratorii şi încercarea de a sili copilul să adopte un ritm respirator total greşit. se vorbeşte în timpul inspirului. de nedreptate. constând din anumite măsuri educative greşite ale părinŃilor în legătură cu dereglările din exprimările copilului. prin apariŃia unor blocaje iterative sau a unor spasme puternice. când este pus să scrie sau să deseneze. • traume psihice. o dată cu încercarea de rostire a primelor silabe din propoziŃii. uneori fiind trăită dramatic prin manifestări neurovegetative. Cauzele bâlbâielii pot fi: • imitarea de către copiii mici a unor persoane adulte sau a unor copii care au un asemenea handicap.coordonare între ceea ce gândeşte şi ceea ce spune cel bâlbâit. Bâlbâiala este considerată o tulburare a controlului motor al vorbirii. • observaŃii dojenitoare asupra deficienŃelor de vorbire. • stres determinat de emoŃii. pentru a evita pripirea. ca efect al încordării şi suprasolicitării sistemului nervos. transpiraŃie. Această tulburare de limbaj se manifestă într-o formă mai puŃin accentuată atunci când copilul vorbeşte în şoaptă. În schimb. şoc. deprimare afectivă. impresia de frustrare. Această tulburare de limbaj poate apărea pe la 5-6 ani şi chiar mai târziu – la vârsta adolescenŃei. respiraŃia devine scurtă şi întreruptă.

familii dezorganizate). • ironia. boli debilitante. • dezorganizarea familială. alimentaŃie bazată pe excitante). Bâlbâiala clonică (sau primară) este repetarea explozivă. atitudinea familiei faŃă de tulburarea de vorbire (ironizare. cursivitatea vorbirii fiind astfel întreruptă. iar aspectul discursului dezagreabil. părăsiri. emotivitatea crescută etc. debilitate somatopsihică. în împrejurarea în care acesta se jenează. CondiŃiile agravante sunt: situaŃii în care trebuie să vorbească copilul. răstit. imitaŃia. • labilitate emotivă: treceri rapide de la o stare afectivă la alta. • dezaprobarea şi critica foarte severă pentru cea mai mică eroare. copiii se bâlbâiau. mediu familial traumatizant (sufocare afectivă. Ea apare din cauza contracŃiilor musculare de scurtă durată. cauzele bâlbâielii sunt de trei categorii: condiŃii agravante.• pedepse severe administrate de părinŃi pentru că. prin luarea în râs şi imitarea bâlbâielii. • conflicte determinate de neînŃelegeri între părinŃi şi copii. Factori declanşatori pot fi stressul. Această formă de tulburare implică o serie de dificultăŃi la nivelul fonoarticulator (cele mai mari probleme ridicându-le cuvintele de legătură şi pronumele). • observaŃii cu ton ridicat. CondiŃiile favorizante sunt reprezentate de: caracteristicile proceselor de excitaŃie şi inhibiŃie (în hiperexcitabilitate bâlbâiala este mai frecventă). în anumite situaŃii. condiŃii favorizante şi factori declanşatori. tremur uşor. cu scopul de a sili copilul să fie atent în exprimare. • hiperprotejarea copilului. • încercarea de a-l face pe copil să vorbească în faŃa străinilor. Aşadar. regim de viaŃă dezordonat (alternarea activităŃii cu somnul. jenă exagerată. 206 .). până la Ńipăt. • nemulŃumirea mamei (mai ales). corectare permanentă etc. pe de o parte. şi între părinŃi. tonică şi mixtă. supraîncordare nervoasă. când se introduc cuvinte/sunete parazite care se repetă de 2-3 ori. pe de altă parte. involuntară a sunetelor sau a silabelor. Forme clinice ale bâlbâielii Bâlbâiala poate să apară sub trei forme clinice de manifestare: clonică. pentru toate acŃiunile copilului.

cu hiperexcitabilitate. a unui şoc afectiv recent etc. În mod obişnuit. cu tendinŃa de a vorbi în inspiraŃie). de două feluri: clono-tonică. prin urmare. handicapul. în timp ce la adolescenŃi se poate ca să apară direct logonevroza (pe fondul unor traume emoŃionale puternice. mai profundă decât bâlbâiala. în care predomină forma tonică. ApariŃia ei depinde de starea psihofiziologică a subiectului. Bâlbâiala mixtă este. silabelor şi cuvintelor. mai ales în public sau în condiŃii de stres emoŃional). De regulă. urmat apoi de tipul tonic (copilul cu această deficienŃă devenind conştient de defect şi făcând eforturi mari pentru a-l corecta). pe lângă o repetare a sunetelor. fiind însoŃită de modificări comportamentale serioase.). o bâlbâială trăită în mod dramatic. o modificare a atitudinii faŃă de vorbire. în prima fază apărând tipul clonic (simptome manifestate inconştient. de mediul înconjurător şi o prezenŃă a spasmelor. încordării. • Logonevroza Logonevroza este o altă tulburare de ritm şi fluenŃă a vorbirii care presupune. Bâlbâiala tonică constă în întreruperea/blocarea cursivităŃii vorbirii printr-o încordare subită a organelor de emisie. fără efort). la nivel respirator (inversarea tipului de respiraŃie caracteristică sexului. intonaŃia. în plan psihic. la copii apare întâi bâlbâiala şi apoi logonevroza.extralingvistic (fiind afectate ritmul. a unei preocupări exagerate faŃă de propria vorbire. de felul cum trăieşte el. tempoul sau pauza în propoziŃie/frază). a anxietăŃii etc. Caracteristică acestei tulburări este logofobia (teama crescută de a vorbi.). • Tahilalia Este caracterizată printr-o vorbire exagerat de rapidă şi care apare frecvent la persoane cu instabilitate nervoasă. precum şi la nivel comportamental (creşterea agresivităŃii. cuvintele blocate anterior erup cu o foarte mare explozie. Ea este mult mai complexă. fiind vorba despre declanşarea spasmului muscular de lungă durată. Logonevroza reprezintă. 207 . în care predomină forma clonică şi tono-clonică. cele două forme de bâlbâială se succed. la rândul ei. cu conştiinŃa defectului ca atare. Atunci când acest spasm cedează. de batere a tactului pe loc.

de lungă durată. dinŃilor. în condiŃiile unei motricităŃi elementare. – noduli ai corzilor vocale. hipotonia palatului moale. funcŃionale ori psihogene. Apar astfel asimilări. calitatea fonetică fiind profund alterată. fenomen secundar în hipoacuzii grave. (C. lentă. – deviaŃii de sept. 208 . care se manifestă concomitent cu producerea vorbirii. care corespund unei comodităŃi în articulare. mimicii. forŃarea vocii. Cauzele tulburărilor de voce pot fi: organice. Cauzele funcŃionale pot fi: paralizii (ale corzilor vocale. reprezentate de malformaŃii ale organelor fonatoare precum: – bolta palatină prea înaltă/coborâtă sau prea îngustă.• Bradilalia Se manifestă printr-o vorbire rară. înălŃimea. substituiri. – palat moale/despicat/paralizat. 1997). faringelui). Tulburările de voce se referă la suprimarea sau deteriorarea anumitor foneme. se produce un spasm tonic.Vrăşmaş. • Aftongia Ia naştere atunci când. – deformări ale limbii. E. în muşchii limbii.4.3. – tumori faringiene benigne etc. iar melodia vocii pierdută. Cauzele organice pot fi înnăscute sau dobândite. • Tulburările coreice Sunt determinate de ticuri nervoase sau coreice ale muşchilor fonoarticulatorii. – polipi nazali. cu exagerări maxime ale acestor caracteristici în oligofrenie. încetinită. timbrul şi rezonanŃa sunetelor. Tulburările vocii Sunt distorsiuni ale spectrului sonor ce se referă la: intensitatea. tendinŃa de a emite sunetele. 6.Stănică.

boli psihice şi stări reactive). Pseudofonastenia presupune acelaşi tremur în voce ca şi în cazul tulburării anterioare. cu rezonanŃă cefalică). Aceste situaŃii pot determina instabilitatea vocii. narator etc. Afonia constă în pierderea vocii ca urmare a lezării laringelui. Este mai frecventă la sexul feminin (tocmai datorită verbalizării excesive caracteristice acestui sex). Vocea gravă este produsă atunci când emisia se face din piept. Ea apare ca rezultat al folosirii incorecte şi abuzive a vocii care determină obosirea ei (ex. monotonia sau caracterul său şters.Cauzele psihogene sunt reprezentate de stres mai ales (situaŃii conflictuale. Fonastenia este o tulburare funcŃională ce se manifestă prin slăbirea/pierderea temporară a vocii. MutaŃiile patologice ale vocii sunt cauzate de modificările hormonilor sexuali şi influenŃează structura anatomo-funcŃională a laringelui. în registrul grav. care se produce la nivelul registrului înalt. Disfonia este o tulburare parŃială a vocii. nediferenŃiat. apărută în urma situaŃiilor de şoc emoŃional. Formele clinice ale tulburărilor de voce: Vocea de cap (stridentă. Vocea oscilantă (de falset) se produce atunci când se schimbă registrele vorbirii în emisia vocală. cântăreŃ. dar şi modalităŃile de reacŃionare ale SNC. 209 . profesii care obosesc vocea: profesor.). tract angoasă. Vocea nazală este „refluierea” pe nas a aerului expirat în vorbire. însă ea este caracteristică vârstei preşcolare şi are caracter temporar (dispare o dată cu creşterea).) sau poate fi cronică. Ea poate avea caracter temporar (în răceală de ex. răceli) sau a corzilor vocale. inhibiŃia ei. Vocea inspirată este caracterizată de zgomot laringian cauzat de aerul inspirat în momentul când corzile vocale sunt apropiate între ele. de isterii sau de nevroze etc. Vocea răguşită se manifestă prin îngroşarea şi slăbirea fonaŃiei din cauza inflamării laringelui (gripe. dacă nu dispare complet. mai ales la copiii cu hipoacuzie gravă. şoc emotiv. boli ale acestuia. Este cea mai gravă dintre tulburările vocii şi poate fi cauzată de inflamaŃii ale laringelui. se produce în şoaptă din cauza nevibrării corzilor vocale. traumă psihică. trac. Efectul acestei tulburări este perturbarea expresivităŃii muzicale a vocii sau a forŃei acesteia. Vocea.

1983. inerŃia. (E. a unor comportamente antisociale. chiar dacă are o inteligenŃă corespunzătoare. optice şi kinestezice. Tulburările de limbaj scris-citit parŃiale reprezintă incapacitatea unui subiect (capacitate redusă) de a învăŃa să scrie şi să citească. sociale etc. chiar dacă are parte de toată educaŃia posibilă. etc. chiar dacă condiŃiile familiale. sunt mai mult decât favorabile.58). deformări de litere. datorită unor eşecuri şi conflicte permanente. auzului şi intelectului. sintagme. Tulburările de scris-citit se clasifică în: parŃiale (disgrafia. a insuficienŃelor în dezvoltarea psihică şi a personalităŃii. de a învăŃa corect şi de utiliza scrisul în condiŃii normale. în mecanismele acestuia. neînŃelegerea completă a celor citite sau scrise. mai general spus toate tulburările ce intervin în achiziŃia cititului.4. Disgrafia. Dislexia este dificultatea de a citi. în despărŃirea cuvintelor în silabe. prin manifestarea. dislexia) şi totale (agrafia. a deficienŃelor spaŃio-temporale şi psihomotricităŃii.6. în multe cazuri. Simptomatologie În aceste tulburări de limbaj se manifestă tulburări în lexia (citirea) şi grafia (scrierea) vocalelor şi consoanelor. constă în incapacitatea copilului dezvoltat normal din punctul de vedere al limbajului. adăugiri. a nedezvoltării vorbirii care se manifestă prin apariŃia de confuzii frecvente între grafemele şi literele asemănătoare. Tulburările de scris-citit dereglează integrarea socială. descurajare. izolarea. a modificărilor morfo-funcŃionale de la nivelul sistemului nervos central. Tulburările de limbaj scris-citit Tulburările lexico-grafice sunt incapacităŃi paradoxale totale în învăŃarea şi formarea deprinderilor de scris-citit. 210 . manifestată prin tulburări la nivelul percepŃiei auditive. Verza. substituiri de cuvinte. nepăsarea. cunoscute sub denumirea de alexie-agrafie. cât şi instalării unor trăsături caracteriale negative: negativism. teama de insucces. sau incapacităŃi parŃiale denumite dislexiedisgrafie ce apar ca urmare a existenŃei unor factori psiho-pedagogici necorespunzători sau neadecvaŃi la structura psihica a individului. inversiuni. tulburări în lexia şi grafia cifrelor şi a numerelor naturale simple şi a celor cu mai multe cifre. p.4. alexia).

între litere şi grafismul lor. ceea ce împiedică înŃelegerea cursivă a textului. adăugiri de cuvinte. • textul este scurt. ritm lent al copierii şi parŃial al citirii. inegale ca mărime şi formă şi au o aşezare dezordonată. redarea inegală a unor grafeme. • greutăŃi în citirea cuvintelor cu un grad mai mare de dificultate. f-v). • nerespectarea spaŃiului paginii. • scrisul servil ca şi cel în oglindă. • tulburări ale lizibilităŃii. propoziŃiile. t-d. omisiuni de prepoziŃii sau conjuncŃii. • grafemele sunt plasate defectuos în spaŃiul paginii. • cuvintele cu o lungime mai mare sunt realizate ca un întreg. omisiuni sau salturi de cuvinte/rânduri în lexie şi în grafice. fonemelor şi grafemelor. sintagme. • întreaga atenŃie se centrează pe realizarea citirii cuvintelor ca un întreg şi pe formă. • disortografii. iar din cauza concentrării asupra unităŃilor disparate. Manifestări ale disgrafiei: • confuzii constante şi repetate între fonemele asemănătoare acustic. care să ducă la o lectură cursivă. cuvinte propoziŃii. frazele. lacunar. • apar omisiuni de litere şi silabe. • rânduri libere sau suprapuse. substituiri de grafeme. fără unitate logică. • contopiri de cuvinte. • sunt înŃelese şi mai greu sintagmele. • greutăŃi în combinarea cuvintelor în unităŃi mai mari de limbaj. • inversiuni. ale laturii semantice. 211 . contextul şi subcontextul nu mai îndeplinesc rolul de suplinire şi întregire a unor informaŃii. Manifestări ale dislexiei: • neputinŃa de a identifica şi citi cuvinte ca un întreg cu o anumită semnificaŃie şi sens. omisiuni de litere şi grafeme. inversiuni la nivelul silabelor. c-g. grafeme. adăugiri. cuvinte sau chiar propoziŃii.Există confuzii între consoanele surde şi cele sonore (p-b. după mai multe poticniri.

O altă cauză este slaba dezvoltare a motricităŃii sau a deficienŃelor din planul motric. condiŃiile materiale şi culturale scăzute ale familiei. o simptomatologie şi o evoluŃie specifice. endocrinopatiile). bolile neurologice şi organice. Verza stabileşte două tipuri de factori care pot produce tulburări ale limbajului scris-citit: factori ce aparŃin subiectului şi factori ce aparŃin mediului. Mai pot determina asemenea tulburări incidentele survenite: 1) în antecedentele heredocolaterale. Dintre factorii ce aparŃin subiectului putem enumera: deficienŃa de ordin senzorial. Alte cauze ale acestor tulburări pot fi: sarcinile purtate dificil. • plasarea incorectă a accentului. tuberculoza. DificultăŃile în deprinderea scris-cititului se pot datora unor cauze organice (leziune cerebrală) sau unor cauze funcŃionale. condiŃiile motivaŃionale. • omiterea unor foneme sau chiar a unor cuvinte. DeficienŃele dislexo-disgrafice pot fi consecinŃe ale dificultăŃilor de articulaŃie. Factorii de mediu sunt slaba integrare în colectiv şi în activitatea şcolară. Când lipsesc deficienŃele de pronunŃie. CAUZELE TULBURĂRILOR DE LIMBAJ SCRIS-CITIT E. nivelul scăzut socio-cultural al familiei.• greutăŃi în diferenŃierea cuvintelor şi literelor asemănătoare. locul ocupat în raport cu ceilalŃi fraŃi. bolile psihice. slaba dezvoltare psihomotorie. la genitori. cum ar fi blocajul emotiv. o etiologie. din punct de vedere auditiv. mai ales pe cuvintele polisilabice. termenii de dislexie-disgrafie sunt rezervaŃi pentru acele tulburări în deprinderea scris-cititului care au un substrat organic şi. care se transpun în limbajul scris-citit. reacŃiile nevrotice. • greutăŃi în trecerea de pe rândul citit pe următorul şi tendinŃa de a-l sări. • dificultăŃi în înŃelegerea celor citite şi în reproducerea lor. naşterile grele. fraŃi şi heredocolaterali (alcoolismul sau abuzul de alcool. gradul dezvoltării intelectuale. metode şi procedee necorespunzătoare. starea sănătăŃii. tulburările se datorează handicapului de la nivelul auzului fonematic. • dificultăŃi în păstrarea formei date a textului. 212 . ca atare. În neuropsihiatrie.

literelor. sărire peste unele spaŃii. a literelor. dar copilul poate copia unele grafeme şi poate silabisi la compunere. Toate aceste cauze pot duce la dificultăŃi dislexo-disgrafice ca urmare a leziunilor cerebrale. rigid. suferinŃa fetală şi sindromul neurovascular. tusea convulsivă până la 3 ani. hipoacuziei. inegal. inversiuni. Dislexo-disgrafia de evoluŃie sau de dezvoltare se manifestă prin incapacitatea de a realiza progrese însemnate în achiziŃia scris-cititului şi se presupune că la baza ei stă o cauză genetică. virale sau cu protozoari. lăsându-le libere. neregulat. operaŃie cezariană sau travaliu prelungit. Dislexo-disgrafia lineară se manifestă prin incapacitate în trecerea de la rândul parcurs la următorul. intoxicaŃiile exogene sau endogene. înlocuiri. iminenŃa de avort. Copilul prezintă dificultăŃi în înŃelegerea simbolurilor grafice. Dislexo-disgrafia specifică sau propriu-zisă se manifestă printr-o incapacitate paradoxală în formarea abilităŃilor de a citi şi scrie. alaliei. rujeola şi varicela – survenite sub vârsta de 1 an. tremurat. substituiri. DificultăŃile apar în dictare şi compunere. tensionat. traumele fizice şi psihice. 213 . Dislexo-disgrafia spaŃio-temporală se caracterizează printr-o scriere şi citire în diagonală. encefalitele şi meningitele până la 5 ani. medicaŃia folosită în sarcină. 3) în perioada perinatală: postmaturitatea şi excesul ponderal peste 4000 g. toxicoza. propoziŃiilor şi sintagmelor. prost organizat. scrierea ondulată. în cazul din urmă malaria). Dislexo-disgrafia pură sau consecutivă apare pe fondul afaziei. 4) în perioada postnatală: bronhopneumonia. imaturitatea şi deficitul ponderal sub 2800 g. cuvintelor. În urma cercetărilor s-au stabilit mai multe forme de dislexiedisgrafie în condiŃiile intelectului normal. infecŃiile repetate de căi aeriene superioare. traumatismele craniene grave până la 7 ani. cuvintelor. Apar omisiuni ale grafemelor.2) în perioada sarcinii: disgravidia (toxicoza gravidică). distociile cu aplicare de forceps. scris-cititul fiind neglijent. infecŃiile gravidei (bacteriene. tentativele de avort. Dislexo-disgrafia motrică înregistrează tulburări de motricitate caracterizate printr-un scris ilizibil.

neregulate. cu dimensiuni neregulate (hipertrofiate sau atrofiate). dar manifestă incapacitatea de a se corecta . În urma experimentelor. Tulburările de scris-citit au o influenŃă negativă asupra personalităŃii atunci când ele sunt conştientizate sau atunci când determină eşecuri şcolare repetate. Scrisul impulsivilor dă o impresie generală de precipitare. buclele zonelor externe mult mai lungi decât late. Grupa celor neîndemânatici se caracterizează prin forme greoaie. cu respectarea formelor şcolare (m şi n au arcade regulate). înaintarea de la stânga la dreapta este haotică. marginile respectate. Există mai multe categorii de copii care conştientizează sau nu tulburările de scris-citit: • cei care nu conştientizează şi nici nu sesizează manifestările tipice dislexo-disgrafice la alŃii. literele finale ale cuvintelor. Scrisul încet şi precis are o încetineală substanŃială. barele lui t şi accentele sunt repezite şi prelungite. Dar traseul lasă să se vadă semne discrete de tremurături şi umflături care trădează fragilitatea grafomotorie latentă. rău proporŃionate. J. literele corectate. dar nu-şi dau seama de propriile lor dificultăŃi. De Ajuriaguerra şi colaboratorii săi au desprins cinci grupe de disgrafici. formele sunt imprecise. trăsăturile sunt curbe.Manifestarea acestor fenomene are un caracter constant şi tendinŃa de a se agrava. legăturile având caracter infantil. împrăştiate în lăŃime. 214 . escamotate. Scrisul rigizilor este înclinat spre dreapta. literele sunt lipsite de fermitate. • copii care îşi dau seama de deficienŃa respectivă atât la ei cât şi la alŃii. punerea în pagină este sacrificată în favoarea rapidităŃii. cu direcŃia foarte regulată. literele mult prea înalte faŃă de lăŃime. Scrisul are un aspect colŃuros. prin consolidarea deprinderilor greşite şi prin trăirea dramatică pe plan intern a eşecurilor. retuşate. Scrisul astenicilor este mic. Aceşti copii sunt preocupaŃi pentru punerea în pagină. observându-se o crispare generală a ansamblului traseului. rândul este păstrat. rândurile înghesuite. • copii care sesizează deficienŃa respectivă la alŃii.

linia de dialog. El poate scrie cu literă mare şi la mijlocul cuvântului sau poate începe propoziŃia sau fraza cu literă mică. grafeme şi cuvinte. Cei care prezintă dificultăŃi în corelarea complexului sonor cu simbolul grafic şi în înŃelegerea sensului convenŃional al simbolurilor lexiei reprezintă altă categorie. În citire are loc o vorbire lentă.• copii sensibili faŃă de deficienŃă şi care fac progrese remarcabile în îndepărtarea ei. este foarte des întâlnită la cei ce prezintă tulburări de pronunŃie. cât şi la cei cu handicap de intelect sau tulburări psihice. iar din punct de vedere caligrafic scrierea disgraficului nu este dreaptă. Copilul este neputincios în a identifica şi citi cuvântul ca un întreg cu o anumită semnificaŃie şi sens. Scris-cititul lent. la nivelul proceselor cognitive. unele sunt prea mici. se alungesc unele grafeme comparativ cu altele. al întrebării. Întreaga atenŃie se centrează pe realizarea citirii cuvântului ca întreg şi pe forma care să ducă la o lectură cursivă. Copilul este conştient de dificultăŃile sale şi foarte receptiv la activitatea terapeutică. ceea ce împiedică asupra înŃelegerii adecvate a textului. caracterizat prin mari dificultăŃi la scris şi o oarecare repulsie la citit. S-au desprins mai multe categorii de dislexo-disgrafii în funcŃie de diversele dificultăŃi pe care le întâmpină copilul. „puchinos”. altele prea mari. Trebuie lămurit faptul că nu vor fi luate în considerare ca erori disgrafice şi dislexice acele disortografii şi dificultăŃi caligrafice ce se datoresc necunoaşterii regulilor respective. semnul exclamării. Disortograficul citeşte sau scrie fără să respecte sau să pună punctul. Printre cauzele acestei dificultăŃi putem enumera: tulburări la nivelul percepŃiilor acustico-vizuale. O altă categorie de dislexo-disgrafici sunt cei care prezintă dificultăŃi în respectarea regulilor gramaticale şi caligrafice. rândurile se suprapun. Aceşti subiecŃi sunt bine şi foarte bine dotaŃi intelectual şi au rezultate şcolare bune. 215 . Dislexo-disgrafia care prezintă omisiuni de litere. monotonă. înghesuie grafemele şi când grafemele sunt inegale ca mărime şi depăşesc spaŃiul normal din pagină. pauzele sunt şterse. virgula. stacato cuprinde cea mai mare categorie de elevi. depunând un efort activ în raport cu influenŃele logopedice. Se înregistrează două faze: când copilul scrie mărunt. Această tulburare este întâlnită atât la copii normali. La cei mai mulŃi putem întâlni o uşoară stângăcie sau lateralitate încrucişată.

Scrisul servil şi scris-cititul ca în oglindă sunt fenomene des întâlnite în rândul celor cu tulburări de scris-citit. 6. înŃelege ceea ce i se spune. poate scrie corect după dictare sau chiar spontan. Disgraficul nu-şi poate citi propriul scris şi nu poate respecta spaŃiul paginii. la stângacii care scriu cu mâna dreaptă sau stângă şi în ambidextrie.4. răspunde corect la întrebări. la o persoană. dar nu înŃelege un text scris.În scris sunt omise grafemele de la sfârşitul cuvintelor în dictări şi compuneri. acestea fiind executate alungit. Fenomenul nerespectării spaŃiului paginii. O astfel de tulburare poate fi pusă şi pe seama afecŃiunilor encefalului. Acest fenomen se manifestă mai frecvent în debilitatea mentală şi la copiii stângaci. Subiectul cu agrafie poate scrie un cuvânt. Tulburările de dezvoltare a limbajului Există două categorii de tulburări de dezvoltare a limbajului: • Mutismul electiv. În citire. determinate de meningite sau dereglări ale emisferei drepte din regiunea parietală inferioară a creierului. sărind şi suprapunând rândurile.5. 216 . dislexicul poate parcurge acelaşi rând ori să sară unul sau mai multe fără să-şi dea seama. Scris-cititul ca în oglindă se realizează printr-o rotire a grafemelor şi literelor în aşa fel încât se ajunge la o reflectare inversă a imaginii respective pe creier. Tulburările de limbaj scris-citit totale Alexia reprezintă pierderea capacităŃii de a citi şi de a înŃelege limbajul scris. Subiectul alexic vorbeşte normal. Cauza agrafiei este reprezentată de lezarea lobului parietal stâng. Scrisul servil se manifestă prin înclinarea exagerată spre dreapta sau spre stânga a literelor. la cei cu tulburări oculo-motorii. sărirea şi suprapunerea rândurilor sunt frecvente în handicapurile de vedere. Diagnosticul acestor tulburări de limbaj scris-citit se pune la sfârşitul clasei I. dacă copiază literă cu literă. psihogen sau voluntar. Fenomenul poate exista şi în lipsa acestora atunci când se formează deprinderi incorecte de scris-citit sau când apar unele tulburări la nivelul proceselor cognitive. • Întârzierile în apariŃia şi dezvoltarea limbajului. care înainte scria normal. grafemelor. Agrafia reprezintă pierderea capacităŃii de a scrie.

şocuri emotive. Caracteristicile mutismului electiv: • Apare frecvent la copiii hipersensibili. MuŃenia este temporară şi poate dura de la câteva săptămâni la ani de zile. irascibilitatea. stres.1. frustrări. negativismul. răutatea ocupă un loc important. refuz de a învăŃa sau de a face orice i se cere. • Copiii pot fi furioşi. traumatisme psihice. reducerea vocabularului. cu complexe de inferioritate. Copiii cu mutism electiv. De asemenea. Copilul cu mutism electiv nu vorbeşte nu pentru că nu poate. Etiologie (cauzalitate) • Atitudini şi metode greşite în educaŃia practicată de părinŃi sau de profesori. şoc emoŃional foarte puternic. în care încăpăŃânarea. Mutismul electiv (psihogen sau voluntar) reprezintă refuzul total sau parŃial al copilului de a comunica cu unele persoane. iar în forme grave acest refuz se extinde asupra întregului mediu înconjurător sau asupra unor situaŃii. afectarea exprimării gramaticale etc. 2) Cronică: se manifestă general sau selectiv. anxioşi. Dar. • SituaŃii dramatice. • Este mai frecvent la fete şi începe pe la 3-5 ani. eşecuri repetate. faŃă de anumite persoane. panică. ci pentru că nu vrea. interiorizaŃi. traumatizare psihologică – ameninŃări). pot apărea perturbări intelectuale (rămâneri în urmă la şcoală. • Mediul de trai impropriu (ex. ostilitate).). Refuzul verbal al copilului cu mutism electiv este dublat deseori de refuz alimentar din partea lui. deşi nu comunică. se 217 . timizi şi este însoŃit de tulburări comportamentale. înŃeleg scrierea şi nu manifestă deficienŃe de ordin intelectiv. Dacă mutismul se întinde prea mult în timp. fără să se intervină. care traumatizează afectiv copilul (hiperseveritate. Această tulburare poate căpăta următoarele forme: 1) Acută: poate apărea după momente de groază. persistenŃa pe o perioadă lungă de timp poate duce la rămâneri în urmă pe linia dezvoltării verbale şi a exprimării logico-gramaticale. brutalitatea. timiditatea. pedepse corporale mai ales. • Adesea o schimbare de tipul intrării în şcoală sau în grădiniŃă declanşează această tulburare.

vocalele sunt prezente. exigenŃe prea mari. are dificultăŃi la trecerea de la limbajul intern la cel extern. deşi s-a intervenit în sens optimizator. le pronunŃă greşit. Retardul verbal se caracterizează printr-o întârziere în dezvoltarea motricităŃii generale (statica capului. nu cunoaşte semnificaŃia multiplă a cuvintelor. Copilul nu formează propoziŃii. EvoluŃia aparatului fonoarticulator stagnează după perioada lalaŃiunii. Retardul verbal C. mersul). Stănică consideră retardul verbal drept blocajul ritmului de evoluŃie a limbajului. ce se abate de la normal. Comportamentul 218 . silabele reducându-se spre sfârşitul cuvântului. suprasolicitare verbală. • factori psihogeni (mediu care nu stimulează vorbirea.poate întâmpla ca. • factori constituŃionali. Retardul de limbaj poate fi cauzat de o serie de factori precum: • factori neurogeni (în perioada peri şi postnatală). boli infecŃioase). diftongii reduşi la o vocală. mai frecventă la băieŃi). limbă. • factori somatogeni (boli cronice îndelungate. atitudini brutale. însă consoanele dificile sunt omise sau înlocuite. („inabilitate verbală” ereditară pe linie paternă. Dezvoltarea intelectuală poate fi conform vârstei cronologice. vocabularul fiind format doar din 20-30 de cuvinte. nu formează propoziŃii simple. 2. colectivitatea în care învaŃă copilul sau profesorul acestuia. grupurile de consoane fiind înlocuite cu consoane mai uşor de pronunŃat. nu diferenŃiază sunetele în cuvinte. ApariŃia cuvintelor are loc după doi-doi ani şi jumătate. Copilul cu retard verbal (întârziere în dezvoltarea limbajului) rămâne în urma copiilor de aceeaşi vârstă cu el. Un copil cu retard de limbaj până la vârsta de trei ani foloseşte un număr redus de cuvinte. degete). Vrăşmaş şi E. trunchiului. rezultatele să nu fie cele scontate şi copilul cu mutism să rămână în continuare „imun” la încercările celor din jur de a-l scoate din tăcere. uneori are tulburări de lateralitate şi manifestă un deficit al motricităŃii fine (buze. În această situaŃie este de preferat ca părinŃii să schimbe şcoala. şocuri emoŃionale puternice). liminară sau întârziată din cauza absenŃei limbajului. însă are auzul bun şi organele fono-articulatorii normal dezvoltate.

Acest handicap presupune imposibilitatea de a vorbi din naştere. atunci când nu există simptome somatoneuropsihice. dispraxie de limbaj etc. în care sunt afectate toate laturile vorbirii. – tonus psihic şi motor scăzut etc. • Forma somatică însoŃeşte distrofia. Apar ca majore în acest handicap dificultăŃile de realizare a motricităŃii sau de percepŃie vizuală sau auditivă. • Forma constituŃională. afazie de expresie. Tulburările polimorfe ale limbajului Aceste tulburări de limbaj au substrat neurologic şi sunt de două tipuri: – alalia.Vrăşmaş şi C. absenŃa dorinŃei de comunicare. – afazia. cu predominanŃă senzorială şi cu predominanŃă senzo-motorie.4.6.Stănică consideră alalia cea mai profundă tulburare de elaborare. varicelă). iar vorbirea repetată este imposibilă. rahitismul şi deficienŃele fizice. Etiologie – sifilisul şi tuberculoza părinŃilor. Simptomatologie Vorbirea spontană este redusă la trei-patru cuvinte sau este inexistentă. întâlnită la copiii ce nu au vorbit niciodată. 6.psiho-afectiv este dominat de timiditate. cu toate că nu există dificultăŃi de ordin senzorial sau de intelect mari care să împiedice însuşirea limbajului de către copil. Alalia motorie Sinonimii: afazie motorie congenitală. – alcoolismul părinŃilor. – boli grave repetate (encefalită. ÎnŃelegerea limbajului este aparent normală. însă subiectul nu înŃelege în profunzime noŃiunile 219 . organizare şi dezvoltare a limbajului. hiperkinetism şi opoziŃionism. Formele clinice ale întârzierii verbale pot fi: • Forma pură. Forme clinice sunt: cu predominanŃă motorie. • ALALIA E.

Prezintă o dispraxie buco-linguo-facială care există independent de actul fonator şi care determină o masticaŃie greoaie precum şi imposibilitatea realizării unor mişcări. Alalia senzorială Sinonimii: surditate verbală congenitală. suflare etc. z. El înŃelege sensul cuvintelor şi îl reŃine. Simptomatologie Vorbirea spontană este inexistentă sau este redusă la două-trei cuvinte iar vorbirea repetată poate fi: imposibilă. când nu se pot pronunŃa sunetele: i. mişcările fonoarticulatorii fiind difuze şi dezordonate. sau hipotonă. Execută ordinele verbale şi poate arăta obiectele indicate. cu tulburări consecutive de exprimare. subiectul neidentificând stimulii sonori şi neacordând o semnificaŃie mesajelor verbale. Copilul alalic motor nu ştie să vorbească. Vorbirea se realizează cu dificultate. 220 . când pronunŃia se aseamănă vag cu modelul şi nu se pot pronunŃa consoanele ocluzive (c) şi nici cuvintele întregi. Este o tulburare esenŃială de exprimare şi înŃelegere a limbajului. deşi există la toŃi cei cu alalie senzorială. În funcŃie de gradul încordării organelor fonoarticulatorii pronunŃia poate fi: hipertonă. Poate emite unele sunete articulate şi chiar cuvinte mono şi bisilabice. scoaterea limbii. nu se poate spăla pe mâini.abstracte şi frazele mai lungi. chiar cu un grad de dificultate crescut în pronunŃie. nu se poate şterge. Aude bine. Nu poate realiza o mişcare la cerere. dar poate repeta unele cuvinte (ecolalie). îmbrăca etc. DeficienŃa auditivă. Caracteristice în alalia senzorială sunt dificultăŃile în desprinderea formelor verbale de pe fondul sonor. la copilul care nu a vorbit niciodată şi care nu va putea vorbi decât în urma unei învăŃări dirijate. Alalicul cu această formă nu înŃelege sensul vorbirii. Vocea alalicului senzorial este sonoră. dar are dificultăŃi de percepŃie a direcŃiei sunetelor. aproximativă şi ecolalică. nu reprezintă cauza imposibilităŃii însuşirii limbajului (subiectul prezintă oscilări în folosirea auzului). agnozie auditivă. Alalia senzorială este o tulburare (disfuncŃie) de percepere a mesajelor verbale şi a înŃelegerii vorbirii. ca de exemplu: închidere/deschidere a gurii. s. dar nu le poate pronunŃa.

întârziere şi neîndemânare motorie. vorbire lipsită de forŃă. dificultăŃi în diferenŃierea locului de articulare. Alalia mixtă Este cea mai gravă formă de alalie. • Are loc o scădere a memoriei. se trece uşor peste vocale. cu atacuri bruşte în momentul emiterii. gândirii. • AFAZIA Afazia reprezintă incapacitatea de a vorbi la o persoană care înainte avea comportament verbal normal. la nivelul personalităŃii. • Se manifestă pierderea abilităŃii de a folosi limbajul. se produc destructurări masive. în momentul emiterii sunetului. • Alalici hipertoni: se constată o încordare exagerată a organelor fonatoare. înŃeleg unele cuvinte izolate. în care predomină caracteristicile uneia sau alteia dintre cele două forme. afonă. • Vorbirea este alterată în condiŃiile păstrării mişcării automate şi voluntare a limbii. Alalicii au posibilitatea să pronunŃe unele silabe şi cuvinte. Cuvintele nu sunt pronunŃate complet. Afazicul şi-a pierdut această capacitate după ce dobândise comportamentul verbal. • Apar tulburări ale percepŃiei auditive şi vizuale.Vorbirea spontană este nulă sau limitată uneori la câteva sunete sau cuvinte. 221 . dar pe care le folosesc foarte rar. Caracteristicile afaziei • Este mai frecventă la vârstele adulte sau la bătrâneŃe. Există tulburări de percepŃie. sacadată. atenŃiei şi apar tulburări lexice. dar nu descifrează sensul propoziŃiei. iar în pronunŃie se constată că acele cuvinte uzuale nu sunt atât de alterate. • Determină modificări profunde în sfera limbajului. Afectează limbajul impresiv şi expresiv. pronunŃia fiind labilă. inegalitate în privinŃa duratei şi a intensităŃii sunetului. diferenŃiindu-se: • Alalici hipotoni: se constată o slăbiciune a articulării. iar. Nu presupune deficienŃe de intelect. O altă clasificare a alaliei se realizează după gradul încordării motricităŃii. laxă. grafice şi de calcul.

agrafia. • Pot apărea. • Senzorială totală: apar logoreea. vorbirea „academică” şi un scris servil. Etiologia afaziei AfecŃiunile creierului. 222 . • Senzorială pură: recunoaşte sunetele izolate. • Motorie totală: nu poate vorbi. • Subiectul are comportamente normale. nu înŃelege. intoxicaŃiile cu dioxid de carbon pot determina apariŃia acestei tulburări polimorfe de limbaj. emoŃii exagerate. • Apar afecŃiuni ale vocii. • De conducere: se manifestă tulburări ale repetării cuvintelor şi denumirii obiectelor. • Transcorticală motorie: nu poate vorbi spontan. dereglări ale respiraŃiei.• Subiectul are o tulburare a construcŃiei spaŃiale. poate scrie şi citi. agramatisme. dar păstrează limbajul interior şi înŃelegerea. • Apar dificultăŃi în enumerarea automată. dar se păstrează înŃelegerea. intoxicaŃiile. • Totală: manifestă tulburări expresive şi receptive de intelect. dar poate repeta scrierea şi păstrează înŃelegerea. tulburări ale accentului. diabetul. interjecŃiile. dar nu înŃelege. ale SNC. dar îşi păstrează vorbirea repetată. • Apar tulburări ale inteligenŃei. infecŃiile. ecolalie asociată cu surditate verbală accentuată. Formele afaziei • Motorie: afazicul nu vorbeşte. traumatismele cranio-cerebrale. dar se păstrează relativ înŃelegerea şi vorbirea spontană. se manifestă stilul telegrafic. intoxicaŃia cu cuvinte. • Se păstrează cuvintele parazite. la unele persoane. alexia. • Senzorială transcorticală: nu poate vorbi şi scrie spontan. tulburările de înŃelegere şi se păstrează vorbirea spontană. scrie şi citi. tumorile cerebrale (rezultate din accidente vasculare cerebrale).

dizartria. mutismul electiv. repetată. emoŃională. telegrafică Dizartrie Apare în infirmităŃile motorii cerebrale Infirmitatea motricităŃii organelor fonatoare Subiectul nu poate vorbi Nu e afectat limbajul propriu-zis. locuri. ci segmentul intermediar între organele periferice şi centrul limbajului de pe scoarŃă Mutism electiv Dobândit Temporar. reversibil Se manifestă în funcŃie de persoane. autismul sau retardul de limbaj. situaŃie Refuză contactul cu mediul Este determinat de factorul educativ Alalie Tulburare înnăscută Neintegrarea limbajului Vorbire inexistentă Alalie Nu există infirmităŃi motorii cerebrale Necoordonare motorie Subiectul nu ştie să vorbească E afectat limbajul şi centrul vorbirii Alalie Înnăscut Permanent (dacă nu se face terapie) Nu se modifică comportamentul verbal în funcŃie de mediu Nu refuză contactul cu mediul Nu este determinat de factorul educativ 223 . însă există diferenŃe majore faŃă de acestea: Afazie Simptome neurologice pronunŃate Tulburare dobândită Dezintegrarea limbajului Există vorbire automată.Diagnostic diferenŃial Alalia se poate confunda din cauza absenŃei limbajului cu alte tulburări precum: afazia.

unele de ordin general.Autismul Comportament inadecvat Limbaj cu caracter reproductiv Ecolalie de: conŃinut intonaŃie înălŃime imediată întârziată Retard de limbaj E determinat de factori de educaŃie şi de mediu Blocaj în ritmul de evoluŃie În condiŃii propice se învaŃă limbajul Limbajul poate atinge nivelul corespunzător vârstei Surdomutitate Nu aude niciodată Nu reacŃionează la stimuli auditivi. verbali Alalie Comportament adecvat Ecolalie de: conŃinut intonaŃie nu există imediată nu există Alalie Nu e determinată de factori educativi şi de mediu _ Tulburare ce durează. Metode şi procedee de ordin general • Gimnastica şi miogimnastica corpului şi a organelor care participă la realizarea pronunŃiei Pentru îmbunătăŃirea motricităŃii generale şi a mişcărilor fonoarticulatorii se pot indica o serie de exerciŃii care au o importanŃă deosebită nu numai pentru dezvoltarea limbajului dar şi pentru sănătatea 224 . rezistentă la învăŃare Limbajul nu poate atinge nivelul corespunzător vârstei Alalia senzorială Oscilează în folosirea auzului ReacŃionează selectiv la stimuli în funcŃie de cunoaşterea sensului şi de starea psihică Vorbirea repetată e imposibilă Vorbirea repetată e posibilă fără fără demutizare învăŃarea limbajului Voce voalată.5. 6. iar altele specifice fiecărei categorii de handicap de limbaj în parte. Corectarea deficienŃelor de limbaj În corectarea acestor deficienŃe se utilizează două categorii de metode. 5.1. surdă Voce sonoră 6.

mişcări antero – dorsale ale limbii: scoaterea limbii afară – retragerea ei la dinŃi. scoaterea alternativă a limbii: săgeată – revenire la loc – lopată – revenire la loc. 225 . mandibulare. Se disting două categorii mari de exerciŃii: a) cu scopul de a relaxa organismul şi musculatura aparatului de emisie. Pentru dezvoltarea organelor fono-articulatorii se recomandă o serie de exerciŃii ce se referă la dezvoltarea mişcărilor expresivităŃii faciale. Motricitatea linguală joacă un rol esenŃial în pronunŃia sunetelor deoarece la fiecare sunet limba se dilată. ExerciŃiile de dezvoltare a expresivităŃii faciale se fac în mod diferenŃiat. care se folosesc în special în timpul pronunŃării sunetelor surde. în funcŃie de caz. închiderea şi deschiderea ochilor concomitent cu ridicarea şi coborârea ritmică a sprâncenelor. a gâtului şi a membrelor. ceea ce va uşura introducerea ritmului la nivelul vorbirii. imobilizarea marginilor laterale ale limbii între dinŃi. ia forme diferite şi ocupă alte poziŃii în cavitatea bucală. linguale. umflarea alternativă a obrajilor. revenirea la loc. lipirea limbii lăŃite de palat şi desprinderea ei cu plescăit. Dintre cele mai importante exerciŃii folosite în acest scop amintim: umflarea şi retragerea simultană a obrajilor. b) de încordare. Întotdeauna exerciŃiile fizice generale trebuie asociate cu cele de respiraŃie. imitarea încreŃirii şi descreŃirii frunŃii. În cazul exerciŃiilor fizice generale este indicat ca fiecare mişcare să fie executată în mod ritmic. contractarea limbii în fundul cavităŃii bucale unde formează un ghem de muşchi. imitarea râsului şi a surâsului. alternarea formei limbii în afara gurii: săgeată. se contractă. scoaterea limbii încordate şi ascuŃite din gură sub formă de săgeată.organismului. în aşa fel încât să atingă cu marginile sale comisurile bucale. Aceste exerciŃii urmăresc fortificarea trunchiului. labiale. lopată. Scopul exerciŃiilor fizice generale este de a uşura desfăşurarea unor mişcări complexe ale diferitelor grupe de muşchi care iau parte la activitatea de respiraŃie şi la funcŃionarea aparatului fono-articulator. retracŃia obrazului între dinŃi spre interiorul cavităŃii bucale. din care nu se mai distinge vârful limbii – revenirea la loc. Pentru dezvoltarea motricităŃii linguale se recomandă următoarele exerciŃii: scoaterea limbii neîncordate şi lăŃite între dinŃi şi buze. în aşa fel încât vârful ei să rămână liber pentru a se îndoi în sus şi în jos.

la cei care au o muşcătură deschisă. imitând forăitul cailor. prognatism şi progenie sau la cei cu traumatisme maxilo-faciale. Alte exerciŃii posibile pot fi: executarea de mişcări circulare cu vârful limbii pe suprafaŃa buzelor. ExerciŃiile pentru dezvoltarea motricităŃii labiale facilitează mişcările complexe de articulaŃie a sunetelor. precum şi mişcări laterale cu mandibula: spre dreapta – revenire la loc. plasat în faŃa cavităŃii bucale. mai ales la cei cu dislalii audiogene şi ele pot fi reprezentate de: întinderea buzelor lipite una de alta. bi. ExerciŃiile pentru dezvoltarea motricităŃii linguale trebuie să fie executate la început cu gura deschisă. constricŃiunea limbii sub formă de jgheab. având un rol însemnat şi în perceperea vorbirii prin labiolectură. La revenirea buzelor la loc se pronunŃă sunetele: „p”. silabă.ridicarea vârfului limbii spre gingia superioară (t. Aceste mişcări se vor executa meticulos. „z”. fără grabă şi cu precizie. în special. mişcări antero-posterioare ale mandibulei: împingerea mandibulei înainte – revenire la loc. cuvânt. De preferinŃă se începe cu mişcările mai uşor controlabile. Astfel de exerciŃii sunt: coborârea şi ridicarea mandibulei. ca pentru supt. care se ridică spre nas şi se lasă în jos. apoi se trece la cele din interiorul ei. efectuate în afara cavităŃii bucale. urmând mişcările mandibulare. îndoirea vârfului limbii pentru a realiza mişcări circulare pe suprafaŃa dinŃilor. d) – revenirea la loc şi îndoirea vârfului limbii la gingia inferioară. liber şi prin opunere de rezistenŃă. mişcările de lateralizare a buzelor şi de rotire a lor. sub buze. spre stânga – revenire la loc. Pentru dezvoltarea motricităŃii labiale este necesar să se folosească o serie de exerciŃii. vibraŃia buzelor. „s”. ExerciŃiile pentru dezvoltarea motricităŃii mandibulare se folosesc. expunând pe cât posibil gingiile (ca pentru rânjet). în direcŃia opusă mişcării de coborâre. pornind de la rolul important pe care-l joacă buzele în pronunŃarea fiecărui sunet. 226 . Mişcarea de extensie a buzelor ca pentru rictus se poate intui prin întinderea unui elastic. precum şi pronunŃia cât mai rapidă în serie. Alternarea mişcărilor celor două buze. „m”. urmată de retragerea ei îndărăt. cu expirare pe gură – retragerea maxilarului îndărăt – revenire la loc. coborârea în jos a mandibulei relaxate. Se mai poate folosi împingerea mandibulei înainte. „b”. cu mâna. Din această poziŃie se pronunŃă sunetele: „i”. Ńinând între dinŃi un creion. retragerea buzelor. care se deschid şi se depărtează cât mai mult. cu maxilarele strânse a silabelor ba.

l). Cu toate acestea. pronunŃarea prelungită a vocalei „a”. z) este precedată de contracŃia şi de îngustarea. În timpul expirului.bu şi pa. e. La copiii cu tulburări de vorbire. Ridicarea uşoară a laringelui în sus la pronunŃia sunetelor de tonalitate înaltă (i. ExerciŃiile pentru dezvoltarea motricităŃii laringuale sunt şi ele necesare. la cei cu despicături palatine. ExerciŃiile pentru dezvoltarea motricităŃii vălului palatin se aplică în special la cei cu pronunŃie nazală. cu rol compensator. de decontracŃia şi de mărirea volumului cavităŃii faringiene. r. provocarea reflexului de sufocare. Se disting două tipuri de respiraŃie în funcŃie de sex: la bărbaŃi o respiraŃie costo-abdominală. suflul face să vibreze coardele vocale necesare pentru producerea sunetelor. pu sunt alte tipuri de exerciŃii utilizate pentru corectarea tulburărilor de limbaj. pi. pe lângă faptul că respiraŃia nu se desfăşoară în mod ritmic. Pentru pronunŃarea consoanelor surde este nevoie de o presiune expiratorie mai accentuată decât la pronunŃia consoanelor sonore. exerciŃiile trebuie să se desfăşoare sub formă de joc. manifestată prin contracŃia şi relaxarea preponderentă a cutiei toracice. musculatura necesară actului de respiraŃie nu este suficient de dezvoltată din cauza lipsei de exersare naturală. laringuale. în care rolul hotărâtor pentru realizarea expirului şi inspirului îl joacă muşchii abdominali şi costali inferiori. stimulând ridicarea automată a vălului palatin prin atingere cu spatula (sau cu o linguriŃă). prin uşoarele sale deplasări şi schimbări de poziŃie. În desfăşurarea exerciŃiilor de respiraŃie trebuie să se respecte anumite indicaŃii metodice: particularităŃile de vârstă (cu copiii preşcolari şi parŃial cu cei din clasele I-II. • Educarea respiraŃiei şi a echilibrului dintre inspir şi expir are un rol important şi în pronunŃie. el modelează activ la pronunŃia sunetelor cavitatea faringiană. Se pot folosi în acest caz următoarele exerciŃii: căscatul disimulat. deşi laringele nu îndeplineşte o funcŃie articulatorie directă. nu există nici o diferenŃiere netă între cele două tipuri de respiraŃie caracteristice sexului respectiv. exceptând unele sunete vicariante. La copii. în timp ce la copii mai mari exerciŃiile au un caracter didactic). iar la femei predomină respiraŃia de tip toracic. Presiunea expirului şi a inspirului se modifică în funcŃie de fiecare sunet. iar coborârea la pronunŃia sunetelor joase (u. cerinŃele igienico-sanitare (exerciŃiile să se desfăşoare în 227 .

adică a capacităŃii de a identifica şi diferenŃia sunetele limbii. Se ridică braŃele rapid în sus şi se inspiră adânc. Exemple de exerciŃii de respiraŃie la şcolari: inspir scurt şi adânc. În continuare aceste exerciŃii se realizează prin asocierea unor mişcări de braŃe. pe când în cel de al doilea caz se produce o slăbire a ei. Treptat. dacă auzul lor nu s-ar fi deprins cu pronunŃia defectuoasă. MulŃi dislalici dispun de capacitatea motrică necesară articulaŃiei corecte a sunetelor şi fără îndoială le-ar şi realiza. expir. expir. la realizarea unei pronunŃări corecte. dimpotrivă. dificultăŃile de pronunŃie nu se găsesc în organele de articulaŃie. până la imposibilitatea perceperii chiar a silabelor şi cuvintelor ca unităŃi specifice limbajului. Sub această formă se sesizează mai uşor dacă dislalicul expiră uniform sau iroseşte unda respiratorie neeconomic. pauză. sau în curte. concomitent cu reluarea expirului. alături de alte elemente. apoi se coboară încet şi uniform. şi. Expirul aerului se produce prin pronunŃia vocalelor sau a consoanelor siflante. sau numai a unora. pentru a preveni instalarea oboselii. În primul caz.cabinete bine aerisite. braŃele se opresc pe loc şi se coboară odată cu terminarea acesteia. Durata lor variază la începutul şedinŃelor logopedice de la 2 minute până la 5 minute. În aceste cazuri. exerciŃiile de respiraŃie se asociază cu pronunŃia sunetelor. iar în unele cazuri chiar şi a ameŃelii). IndicaŃia este utilă mai ales la prevenirea spasmului diafragmatic ce se instalează la bâlbâiŃi în timpul pauzei dintre inspir şi expir. contribuie. După exersarea sunetelor se trece la pronunŃia de propoziŃii pe un singur expir. durata şi intensitatea exerciŃiilor să fie dozate în dependenŃă de rezistenŃa copiilor. care pe o anumită treaptă a evoluŃiei ontogenice au realizat sunetele respective. • Educarea auzului fonematic. În realizarea acestor exerciŃii se va urmări să nu se facă pauze între inspir şi expir. expir lung şi uniform pe gură şi apoi pe nas. de cinci până la zece ori. inspir scurt şi expir lung întrerupt de două pauze: inspir. expirând. ExerciŃiile se aplică prin repetare. 228 . pauză. ci în deficienŃe ale auzului fonematic. între expir şi inspir să existe o apnee de câteva secunde. Tulburările auzului fonematic pot merge de la incapacitatea diferenŃierii sunetelor. intensitatea vocii este uniformă pe tot timpul fonaŃiei. cu ferestrele deschise. În timpul pauzei expiratorii. expir etc.

o comparaŃie între propria sa pronunŃie recepŃionată de la persoanele din jurul său. ExerciŃiile de articulaŃie se desfăşoară. le pronunŃă. iar apoi. cu excluderea auzului. gâsca. DeficienŃele auzului fonematic fac imposibil autocontrolul auditiv şi. apoi aude ceea ce pronunŃă. se poate obŃine chiar un efect contrar celui scontat. pe măsură ce se efectuează exerciŃii pentru dezvoltarea auzului fonematic ei devin conştienŃi de tulburarea respectivă şi fac eforturi de înlăturare a ei. care mai întâi. Printr-o corectare inadecvată. iar pe de altă parte.). exteriorizate frecvent şi în scris şi citit. se merge pe un drum invers în comparaŃie cu cursul dezvoltării normale a pronunŃiei la copii. pe de o parte. prin diferite mijloace de mascare a sunetului. pe baza auzului. sss – şarpele. înlocuirile. inversările de sunete şi agramatismele copiilor dislalici. În munca logopedică de corectare a dislaliei trebuie să acordăm o importanŃă primordială exerciŃiilor de sesizare a propriilor greşeli de articulaŃie. perfecŃionându-şi treptat percepŃiile auditive şi pronunŃia. în corectarea dislaliei este necesar să se acorde o atenŃie mai mare dezvoltării auzului fonematic. şi anume se poate contribui la fixarea şi consolidarea unor defecte de articulaŃie. constituie simptome ale dezvoltării deficitare a capacităŃii de analiză şi sinteză 229 . Dacă la început dislalicii nu-şi dau seama de pronunŃia lor defectuoasă. Uneori. dislalicul trebuie să efectueze. în corectare. aud sunetele. ExerciŃiile folosite pentru emiterea corectă a sunetelor sunt de tipul reproducerii sunetelor onomatopeice (şşş – locomotiva.În realizarea pronunŃiei corecte. care nu Ńine seama de rolul auzului fonematic în perceperea şi reproducerea corectă a sunetelor. vjjj – vântul etc. asupra emisiilor vocale. şi numai după ce a fost elaborată pronunŃia se asociază impresia acustică. Astfel de exerciŃii pentru sesizarea propriilor greşeli de pronunŃie sunt: înregistrarea pe bandă de magnetofon a cuvintelor care conŃin sunetele ce se exersează. Dislalicul articulează mai întâi. dictări de cuvinte sau de propoziŃii în care apar frecvent sunetele pronunŃate defectuos. Confuziile. la început. pronunŃate de către logoped şi de către dislalic şi reproducerea lor pentru a sesiza prin comparaŃie diferenŃa dintre el. imitându-le. el trebuie să realizeze un autocontrol. în cazul acesta. dislalicul face eforturi de îndreptare a vorbirii pe baza motrico-kinestezică a aparatului de emisie. exerciŃii de pronunŃie a logopedului într-o ureche concomitent cu pronunŃia proprie în cealaltă. Prin urmare.

se aplică exerciŃii sistematice de dezvoltare a analizei şi sintezei conştiente a componentei fonematice a cuvintelor. 230 . atitudinea colegilor de ridicularizare şi ironizare determinându-i pe cei cu deficienŃă să devină retraşi şi închişi în ei înşişi. părinŃii şi educatorii (prin apostrofarea şi solicitarea insistentă a copiilor să vorbească corect). pentru corectarea acestor deficienŃe. necesară la copiii de vârsta şcolară şi. dislalicul învaŃă să audă şi să distingă clar sunetele din cuvânt în ordinea succesiunii lor normale.fonetică. ExerciŃiile de dezvoltare a capacităŃii de analiză şi sinteză fonetică trebuie să Ńină seama de particularităŃile de vârstă ale copiilor. Cuvintele care se folosesc pentru consolidarea sunetelor învăŃate şi a propoziŃiilor care cuprind grupuri de asemenea sunete folosesc şi la dezvoltarea auzului fonematic. a structurii morfologice a cuvintelor şi a aspectului gramatical al limbii. indiferent de vârsta logopatului. în primul rând. fără ca ei să-şi dea seama. la cei care se află în perioada pubertăŃii şi adolescenŃei. dar este. E. Copilul trebuie să înveŃe să distingă şi să reproducă precis fiecare cuvânt din propoziŃia ce se exersează. indivizibilă. Prin efectuarea acestor exerciŃii. Copiii mici şi chiar analfabeŃii nu pot să despartă cuvântul în elementele sale fonematice. La dislalici sunt eficace pronunŃarea. diferenŃierea şi identificarea cuvintelor sinonime şi paronime.Verza consideră că pentru dezvoltarea auzului fonematic sunt mai importante exerciŃiile în cuvinte decât pronunŃarea sunetelor izolate. SubstanŃa sonoră a cuvântului le apare. În această situaŃie. Cuvântul fiind pentru copil cea mai mică unitate cu sens şi nu fonemul. educarea personalităŃii trebuie să urmărească: a) redarea încrederii în propriile posibilităŃi. În cadrul lecŃiilor logopedice. La apariŃia tulburărilor de personalitate contribuie adeseori. ceea ce contribuie la însuşirea pronunŃiei corecte a sunetelor izolate. b) crearea convingerii că tulburarea de limbaj nu presupune un deficit intelectual. • Educarea personalităŃii logopatului (persoanei cu tulburare de limbaj) Acest proces trebuie să înceapă o dată cu corectarea tulburării de limbaj. în special. pe baza percepŃiei global-structurale. lecŃiile de dezvoltare a capacităŃii de analiză şi de sinteză fonematică trebuie să înceapă cu diferenŃierea şi separarea cuvintelor din propoziŃie.

e) înlăturarea negativismului şi redarea optimismului. mai ales la început. de nivelul lor de cultură. Verza consideră că rezultatele cele mai bune în educarea personalităŃii le are psihoterapia. Pentru îndeplinirea acestor obiective un rol important îl are înregistrarea vorbirii logopatului la începutul tratamentului logopedic şi apoi. să înlăture şi să prevină unele simptome. dar şi în grup.Schilling foloseşte „jocul 231 . încercând să şteargă din mintea subiectului cauzele care au declanşat tulburarea. Subiectul trebuie convins că poate vorbi bine şi că sensibilitatea sa exagerată este nejustificată. că ei trebuie să manifeste înŃelegere şi tact. pe măsura obŃinerii unor rezultate pozitive în activitatea de corectare. vârsta persoanei. a ascultării cu ajutorul înregistrărilor a progreselor realizate în vorbire. chiar dacă acestea sunt numai parŃiale. Forma sub care se poate utiliza psihoterapia este aceea a unor discuŃii. Psihoterapia are la bază o serie de metode şi tehnici psihopedagogice care se folosesc în vederea restabilirii echilibrului psihofizic al logopatului. însoŃite de discuŃii. de tipul de deficienŃă şi de cauzele care au declanşat-o. faptul că ea poate fi corectată. La constituirea grupului este foarte important să se Ńină seama de vârsta logopaŃilor. Un rol important îl are şi atitudinea părinŃilor. a prezentării unor filme. În acest sens. a ascultării muzicii cu caracter liniştitor.c) crearea convingerii că ea este o tulburare pasageră care poate fi corectată. Prin psihoterapie se urmăreşte înlăturarea fricii patologice de a vorbi şi a sentimentului de inferioritate. de gradul de inteligenŃă. periodic. logopedul trebuie să le explice ce înseamnă tulburarea pentru copil. acesta va putea să-şi asculte vorbirea din prima înregistrare şi să o compare cu înregistrările ulterioare. Astfel. particularităŃile personalităŃii ei. profesorilor şi a colegilor faŃă de această persoană. R. a utilizării sugestiei şi a hipnozei. Pentru aplicarea psihoterapiei trebuie să se aibă în vedere: etiologia şi simptomatologia deficienŃei de limbaj. nivelul său de cultură şi de dezvoltare intelectuală. conŃinând imagini liniştitoare şi semnificative. Psihoterapia poate fi aplicată individual. ceea ce îi dă încredere în sine şi în logoped şi optimismul că această tulburare poate fi corectată. creând în felul acesta. E. a jocurilor (la vârstele mici). d) crearea încrederii în logoped. condiŃii favorabile pentru acŃiunea altor procedee logopedice în cadrul unui tratament complex.

rezumându-se doar la mişcare. Psihoterapia nu trebuie limitată numai la cel ce suferă de o deficienŃă. de apropiere dintre logoped şi dislalic. 1. Modelul greşit nu se corectează. sunetul nou este derivat dintr-un alt sunet corect articulat. asupra rezultatelor finale ale psihoterapiei. 6. zgomotul unor maşini. Pentru a se realiza acest deziderat trebuie evitat formalismul. 5. oricât de apropiate ar fi sub aspect fiziologic. 232 . Sunetele formate din sunete ajutătoare. există o serie de metode specifice. la cântece şi la vorbire. rude. se deosebesc prin efectul lor acustic. prima condiŃie a reuşitei muncii logopedice o constituie câştigarea interesului şi a încrederii în tratamentul aplicat. La început sunt mute. Din aceste sunete „ajutătoare” se formează treptat sunetele noi corecte. a vântului). care le înlocuiesc pe cele greşite. Metode şi procedee specifice logopedice În funcŃie de fiecare tip de deficienŃă de limbaj în parte. • Formarea autocontrolului auditiv asupra pronunŃiei este următoarea etapă. fraŃi. • Apoi. 2. regizorilor şi actorilor. care se manifestă. activitatea psihoterapeutică este continuată pe un alt plan (în cadrul familiei). surori. ceea ce exercită o influenŃă favorabilă asupra subiectului şi prin aceasta. • Un prim pas îl constituie formarea sunetului din nou. apelative şi indicative. Jocurile de mişcare ajută la folosirea gesturilor expresive în timpul vorbirii. ci ea se extinde şi asupra persoanelor cu care logopatul vine în contact: părinŃi. pe care dislalicul le pronunŃă corect. ci se elaborează de la început un model nou de pronunŃie a sunetului. Se recurge la sunetele asemănătoare.curativ logopedic”. Pentru corectarea dislaliei. Întotdeauna exersăm un sunet nou şi numai după aceea îl introducem în vorbire. Sunetele se formează kinestezic şi se fixează prin autocontrol auditiv. prin neglijarea particularităŃilor de vârstă şi individuale ale persoanelor cu care se lucrează. prin stabilirea unor raporturi favorabile. Astfel. mai ales în primele faze ale muncii logopedice. în cadrul căruia copii se substituie poeŃilor. pentru ca treptat să se ajungă la sunete şi zgomote (imitarea unor animale însoŃite de mişcările corespunzătoare.

a ritmului vorbirii. 233 . precum cele de gimnastică generală (asociată cu pronunŃia). Prin pronunŃia în şoaptă. • Crearea unui tonus afectiv favorabil corectării rinolaliei. LecŃiile logopedice sunt obositoare atât pentru copil cât şi pentru logoped. • Evitarea efortului neuro – muscular. prin alternarea cu exerciŃii de atenŃie. socioterapie. Vocea sa nu e suprasolicitată. Pentru cruŃarea forŃelor. Terapia bâlbâielii Există trei tipuri de terapii care pot fi utilizate cu succes: • Terapia simptomatică. Pentru evitarea hiperfuncŃiilor neuro – musculare şi a mişcărilor de prisos. • Psihoterapia care elimină conflictele psihice şi restructurează personalitatea subiectului (relaxare. atenŃia dislalicului se îndreaptă mai intens. sugestie. 2. etc. ludoterapie. hipnoză. de scris. care constă în reeducarea componentelor vorbirii: respiraŃie. • ExerciŃii logopedice după principiul corectării dislaliei. Toate exerciŃiile logopedice trebuie să fie realizate cu un minimal efort neuro – muscular. cu o cât mai mică încordare neuro – musculară. de educare a respiraŃiei. când se exersează concomitent. să vorbească din când în când în şoaptă. cu voce. • Terapia complexă care îmbină primele două tipuri de terapii. de memorie. Pentru evitarea oboselii se recomandă să se facă exerciŃii de scurtă durată (2’ – 3’). se recomandă ca logopedul. relaxat. 3. ExerciŃiile de articulaŃie trebuie să se realizeze fără exagerări. Mişcările articulatorii obŃinute trebuie să fie cât mai naturale. pentru ameliorarea sunetelor afectate şi consolidarea lor în cuvinte. fonaŃie.kinestezică. Prin aceasta se obŃine un triplu avantaj. Pentru corectarea rinolaliei se recomandă parcurgerea mai multor etape: • Etapa pregătitoare constă în aplicarea metodelor şi procedeelor de pregătire psihică pentru activitatea logopedică. de învăŃare a vorbirii expresive. exerciŃiile de articulaŃie a sunetelor se recomandă să fie executate la început în şoaptă şi numai apoi sonor.DiferenŃierea auditivă a noului sunet se sprijină până când se elaborează controlul auditiv asupra mecanismului de articulaŃie pe diferenŃierea motrico. la lecŃiile de articulaŃie. terapia ocupaŃională). asupra gurii logopedului. repetate des. decât atunci când se pronunŃă sonor. Aude mai bine pronunŃia copilului dislalic. pronunŃie. printr-o serie de exerciŃii.

Vocea de cap se corectează prin reglarea emisiei vocale pe registrul mediu. Terapia tuburărilor de voce În cazul disfoniilor (afonia şi fonastenia). tuse provocată. fluierat etc. propoziŃii. de expiraŃie cu vocale. de inspirexpir. Vocea gravă se educă pe cale intuitivă (auditivă. gargara cu capul dat pe spate. 4. Vocea oscilantă se corectează prin reglarea registrului normal al vocii. vibro-tactilă. Etapa premergătoare • corectarea tulburărilor de schemă corporală. Educarea vocii prin exerciŃii se face după odihnirea corzilor vocale pentru o anumită perioadă de timp. Aceste exerciŃii sunt: de expiraŃie simplă. 5. 234 . • corectarea tulburărilor de lateralitate. învăŃarea păstrării echilibrului între aerul din plămâni şi cel din afară. Vocea inspirată se educă prin reglarea intensităŃii şi presiunii aerului expirat prin exerciŃii de gimnastică fono-articulatorie. de tulburările asociate acesteia şi de personalitatea logopatului. Vocea nazală se educă prin exerciŃii de corectare a auzului. Vocea răguşită se corectează numai după vindecarea organelor fonatoare atunci când au existat îmbolnăviri ale acestora sau după odihnirea corzilor vocale. Terapia dislexo-disgrafiei În corectarea dislexo-disgrafiei se urmăresc ca obiective principale: a) în terapia dislexiei: 1. pentru a diferenŃia vorbirea corectă de cea greşită.Logopedul trebuie să aleagă o anumită metodă de terapie în funcŃie de vechimea bâlbâielii. vizuală). Hipotonia valului palatin se corectează prin exerciŃii de deglutiŃie. suflare în diferite obiecte. ExerciŃiile se fac cu voce şoptită sau de intensitate medie pentru evitarea răguşelii. mai întâi se fortifică organismul din punct de vedere fizic (administrare de vitamine) şi psihic (psihoterapie). ridicarea şi coborârea capului. demonstrarea poziŃiei corecte a capului. de expiraŃie cu silabe şi de expiraŃie cu vocale. cuvinte. silabe.

Etapa propoziŃiilor constă în recunoaşterea cuvintelor ce alcătuiesc propoziŃiile (analiza şi sinteza propoziŃiilor – descompunerea propoziŃiilor în cuvintele componente etc. • dezvoltarea aptitudinilor necesare în actul lexic. constând în recunoaşterea şi identificarea literei în cuvânt (fonemul şi apoi grafemul). Etapa silabelor constă în: operare cu silabe. • Pregătirea pentru scris constă în: maturizarea motorie (motricitate generală. • recunoaşterea cuvântului (recunoaşterea silabelor ce alcătuiesc cuvântul). Etapa cuvintelor • analiza şi sinteza cuvântului (descompunerea cuvântului în silabele anterior învăŃate şi compunerea silabelor în cuvinte). lateralitate). identificare. recunoaşterea fonemului cu grafemul din carte. Etapa literei are două planuri: fonetico-auditiv şi grafo-fonetic. 6. descompunere. perfecŃionarea semnelor scrise. • IniŃiere în scriere – reproducerea semnelor grafice. maturizarea afectivă (interes pentru scris). maturizare cognitivă (noŃiunea de formă – cerc. noŃiuni spaŃiotemporale – înainte/după). înŃelegerea lor. desenul explicativ). • identificarea cuvântului (citirea lui). 5. 235 . compunere (pronunŃia silabei din două foneme diferite). dreaptă. a elementelor componente ale semnelor grafice.• corectarea tulburărilor de organizare şi structurare spaŃiotemporală. discriminarea şi memorarea fonemelor.). noŃiuni spaŃiale – sus/jos. a însuşirilor acestora. motricitate fină – mobilitatea mâinii. • operarea cu cuvinte. b) în terapia disgrafiei: • Faza desenului (mâzgălitura. organizarea şi dezvoltarea limbajului ca sistem fundamental al vieŃii psihice. Obiective terapeutice generale: • elaborarea. faŃă/spate. curbă. 3. Terapia alaliei Obiectivele terapeutice pentru recuperarea alaliei sunt generale şi operaŃionale. 2. coordonare oculo-motorie. • identificarea. 4.

În alalia senzorială. cu consecinŃe asupra proceselor psihice prin care se edifică limbajul (atenŃia. scaun. tata). emiterea unor onomatopee. ce fac parte din viaŃa acestuia: părŃile corpului (cap. ochi. • formarea funcŃiei de comunicare a limbajului. cuvinte cu silabe duble în care consoana se repetă şi cu vocale diferite: mami. Etapa limbajului expresiv lărgit se referă la învăŃarea prepoziŃiilor. pronumelor personale. minge). pisică). raŃă). papa. substantivelor. etapa limbajului dialogat. cal. pupa. pipa. Obiective terapeutice operaŃionale: • deblocarea aparatului fonoarticulator. imaginilor etc. povestirea după imagini. animale (vacă. Elaborarea. terapia începe cu acele cuvinte care desemnează obiecte concrete. memoria. gândirea). diafilme şi conversaŃia liberă fiind alte faze importante pentru recuperarea alalicilor. • dezvoltarea coordonării motorii. alimentele pe care le mănâncă. ac etc. Etapa sintezei constă în structurarea vorbirii în propoziŃii (după ce copilul a învăŃat aproximativ 30 de cuvinte). • învăŃarea componentelor limbii: fonetică. familia (mama. imitarea sunetelor noi. an. • pregătirea organelor fonoarticulatorii pentru pronunŃie. verbelor. Tehnici de recuperare posibile: 236 . dulap). structură gramaticală. • pregătirea copilului pentru recepŃionarea vorbirii prin centrarea privirii asupra vorbitorului şi formarea atenŃiei auditive. dezvoltarea psihică a copilului. • învăŃarea orientării în spaŃiu şi a schemei corporale. Denumirea se învaŃă cu ajutorul jucăriilor.• activitatea logopedică. păsări (pui. Etapa extensiei propoziŃiei presupune învăŃarea structurii propoziŃiei: subiect-predicat-complement. gură). obiecte de mobilier (masă. jucăriile (cub. nas. Etapa denumirii presupune ca în alalia motorie să se denumescă cuvinte formate din silabe duble: mama. care influenŃează: disfuncŃiile motorii/de recepŃie ce stopează dezvoltarea limbajului. organizarea şi dezvoltarea limbajului presupune o serie de etape: Etapa fonematică constă în întărirea sunetelor ce există deja. din jurul subiectului. baba. cuvinte cu o silabă care încep cu o vocală şi se termină cu o consoană: am. vocabular.

exerciŃii de diferenŃiere a sunetelor care se confundă: c-t. s-t etc. REZUMAT Prin tulburare de limbaj înŃelegem toate abaterile de la limbajul normal. exerciŃii de educare a gesturilor simple. 7. Aceasta urmăreşte: stabilirea echilibrului afectiv şi neuropsihic al copilului. persoanele irascibile. să arate anumite obiecte. să execute sarcini simple etc. GuŃu. Se înlătură din jurul copilului persoanele cu tulburări de limbaj. • Structurile fonetice – exerciŃii cu vocale (înălŃimea. standardizat. dezvoltarea expresivităŃii vorbirii. utile. atât sub aspectul reproducerii. Se poate folosi muzica în exerciŃiile fonetice. de la manifestările verbale tipizate. Aceste exerciŃii se pot însoŃi de bătăi din palme sau de muzică şi se adaptează posibilităŃilor copiilor. vocea cuiva cunoscut. dezvoltarea capacităŃii de a povesti întâmplările prin care trece. dezvoltarea corectitudinii şi complexităŃii vorbirii. obosite. activarea vocabularului pasiv. durata acestora). cât şi al perceperii. p-f. Etapele activităŃii terapeutice în retardul de limbaj: Psihoterapia care precede celelalte procedee şi care se desfăşoară pe toată durata terapiei. a direcŃiei din care s-a emis un sunet). Terapia retardului de limbaj Obiectivele principale care se urmăresc în acest caz sunt îmbogăŃirea vocabularului. corectitudinea vorbirii. claritatea. • Identificarea stimulilor sonori (să recunoască după auz – stând cu spatele – sursa sonoră. exerciŃii de diferenŃiere a vocalelor surde de cele sonore.). 1975). nervoase.• ExerciŃii de înŃelegere a semnificaŃiei vorbirii (să arate părŃile corpului. încărcătura afectivă a vorbirii părinŃilor. Modelul stimulării lingvistice: comunicare verbală permanentă părinŃi-copil. • Dezinhibarea şi educarea motorie constau în exerciŃii de mobilitate buco-linguo-facială. exerciŃii de gimnastică a membrelor şi a trunchiului. începând de la dereglarea componentelor cuvântului şi până la imposibilitatea totală de comunicare orală sau scrisă (M. unanim acceptate în limba uzuală. înlăturarea fixării atenŃiei copilului pe propria vorbire. dezvoltarea motivaŃiei pentru comunicare verbală. 237 . intensitatea.

disfonică. potrivit căreia există: tulburări ale pronunŃiei (dislalie. alalia). de aceea se mai numeşte şi dislalie „organică”. urmate de dificultăŃi în articularea unor cuvinte”. diferitele intoxicaŃii şi infecŃii. dintre care dislalia („pelticia” în popor) este cea mai frecventă şi reprezintă 90% din totalul tulburărilor de limbaj. etiologic.).Stănică şi E. tulburări ale limbajului citit-scris (tulburări totale – agrafia şi alexia şi tulburări parŃiale – disgrafia şi dislexia). psiho-sociale. Rinolalia (în popor numită „fonfăială”. bradilalia. funcŃionale. acestea din urmă reprezintă variaŃii în limitele normalului ale limbajului. Orice abatere de la normele prestabilite ale bazei de articulare. sarcină toxică. aftongia. logonevroza. dizartrie). în timpul naşterii (naşterile grele şi prelungite. bâlbâiala este o tulburare 238 . tulburări de dezvoltare a limbajului (mutismul psihogen şi retardul sau întârzierea în dezvoltarea generală a vorbirii) şi tulburări ale limbajului bazate pe disfuncŃii psihice (dislogii. constând în pronunŃarea nazonată a sunetelor. disritmică. fonastenia). jargonofazii. ecolalii.Tulburările de limbaj se diferenŃiază de particularităŃile vorbirii individuale. Dizartria se manifestă printr-o vorbire confuză. lingvistic. omisiuni precipitate. tulburări de ritm şi fluenŃă a vorbirii (bâlbâiala.). alte cauze). disfonia. tulburări pe bază de coree). asfixierile. psihoneurologice. De fapt. tulburări de voce (afonia. repetări convulsive şi blocaje ale unor foneme. Handicapurile de limbaj apar prin acŃiunea unor procese complexe în perioada intrauterină a dezvoltării fătului. tahilalia. bolile infecŃioase ale gravidei etc. C. Există cauze ale tulburărilor de limbaj care pot acŃiona în timpul sarcinii (ex. cauze care acŃionează după naştere (post-natale) (organice. hemoragiile prelungite din timpul sarcinii etc.Vrăşmaş definesc bâlbâiala ca fiind o tulburare a vorbirii ce se manifestă prin „dezordini intermitente ale pronunŃiei. simptomatologic şi psihologic. clasificare care Ńine seama de mai multe criterii în acelaşi timp: anatomo–fiziologic. se situează în domeniul tulburărilor de pronunŃie. ce pot determina hemoragii la nivelul scoarŃei cerebrale. cu vărsături şi leşinuri dese. rinolalie. în timpul naşterii sau după naştere. bradifazii). adică vorbire pe nas) este o formă a dislaliei. tulburări polimorfe de limbaj (afazia. Verza (1982). care duc la leziuni ale sistemului nervos central. cu o pronunŃată rezonanŃă nazală în care monotonia vorbirii se îmbină cu pronunŃarea neclară. O clasificare a tulburărilor de limbaj este cea elaborată de E.

în muşchii limbii. a unei preocupări exagerate faŃă de propria vorbire. care împiedică desfăşurarea vorbirii ritmice şi cursive. se produce un spasm tonic. Caracteristică acestei tulburări este logofobia (teama crescută de a vorbi. prima presupunând imposibilitatea de a vorbi din 239 .1983. Tulburările de limbaj scris-citit sunt incapacităŃi paradoxale totale în învăŃarea şi formarea deprinderilor de scris-citit.Vrăşmaş. adăugiri. înălŃimea. dislexia) şi totale (agrafia şi alexia). vocea gravă. 58). substituiri de cuvinte. încetinită. timbrul şi rezonanŃa sunetelor. cu pauze între acestea. Tulburările vocii sunt distorsiuni ale spectrului sonor ce se referă la: intensitatea. neînŃelegerea completă a celor citite sau scrise. (E. a insuficienŃelor în dezvoltarea psihică şi a personalităŃii. a deficienŃelor spaŃio-temporale şi psihomotricităŃii.Stănică. iar tulburările coreice sunt determinate de ticuri nervoase sau coreice ale muşchilor fonoarticulatori. etc. Aftongia ia naştere atunci când. Verza. pe lângă o repetare a sunetelor. fonastenia etc. Logonevroza este o altă tulburare de ritm şi fluenŃă a vorbirii şi presupune. psihogen sau voluntar şi întârzierile în apariŃia şi dezvoltarea limbajului. sau apariŃia spasmelor la nivelul aparatului fonoarticulator. inversiuni. (C. cele mai frecvente fiind: vocea de cap. Tulburările de scris-citit se pot clasifica în: parŃiale (disgrafia. mai ales în public sau în condiŃii de stres emoŃional). care se manifestă concomitent cu producerea vorbirii. încordării. în timp ce bradilalia se manifestă printr-o vorbire rară. deformări de litere. p. sintagme. a modificărilor morfo-funcŃionale de la nivelul sistemului nervos central. vocea oscilantă. de lungă durată. de batere a tactului pe loc. cu exagerări maxime a acestor caracteristici în oligofrenie. lentă. Tulburări de limbaj cu substrat neurologic sunt de două tipuri: alalia şi afazia. cunoscute sub denumirea de alexie-agrafie.de ritm a vorbirii şi constă în repetarea unor silabe la începutul şi mijlocul cuvântului. silabelor şi cuvintelor. cu hiperexcitabilitate. afonia. de mediul înconjurător şi o prezenŃă a spasmelor. o modificare a atitudinii faŃă de vorbire. sau incapacităŃi parŃiale denumite dislexie-disgrafie ce apar ca urmare a existentei unor factori psiho-pedagogici necorespunzători sau neadecvaŃi la structura psihică a individului. mimicii. a nedezvoltării vorbirii care se manifestă prin apariŃia de confuzii frecvente între grafemele si literele asemănătoare.1997). vocea răguşită. E. Tahilalia este caracterizată printr-o vorbire exagerat de rapidă şi care apare frecvent la persoane cu instabilitate nervoasă. Tulburările de dezvoltare a limbajului sunt de două tipuri: mutismul electiv.

a unei preocupări 240 . repetări convulsive şi blocaje ale unor foneme. • Dislalia („pelticia” în popor) = cea mai frecventă dintre tulburările de pronunŃie şi reprezintă 90% din totalul tulburărilor de limbaj. standardizat. • Rinolalia (în popor numită „fonfăială”. batere a tactului pe loc. educarea auzului fonematic şi educarea personalităŃii logopatului – persoanei cu tulburare de limbaj). urmate de dificulăŃti în articularea unor cuvinte. CONCEPTE-CHEIE • Tulburare de limbaj = abaterea de la limbajul normal. disritmică. cât şi al perceperii. • Logonevroza = tulburare de ritm şi fluenŃă a vorbirii şi presupune. de aceea se mai numeşte şi dislalie „organică”. iar alte metode sunt specifice fiecărei categorii de handicap de limbaj în parte. silabelor şi cuvintelor. În corectarea acestor deficienŃe de limbaj se utilizează două categorii de metode: unele de ordin general (gimnastica şi miogimnastica corpului şi a organelor care participă la realizarea pronunŃiei.naştere.GuŃu.1975). unanim acceptate în limba uzuală. adică vorbire pe nas) = o formă a dislaliei. o modificare a atitudinii faŃă de vorbire. • Bâlbâiala = o tulburare a vorbirii ce se manifestă prin dezordini intermitente ale pronunŃiei. cu toate că nu există dificultăŃi de ordin senzorial sau de intelect mari care să împiedice însuşirea limbajului de către copil. pe lângă o repetare a sunetelor. încordării. de mediul înconjurător şi o prezenŃă a spasmelor. disfonică. • Dizartria = o vorbire confuză. cu o pronunŃată rezonanŃă nazală în care monotonia vorbirii se îmbină cu pronunŃarea neclară. constând în pronunŃarea nazonată a sunetelor. de la manifestările verbale tipizate. omisiuni precipitate. • Tulburare de pronunŃie = orice abatere de la normele prestabilite ale bazei de articulare. începând de la dereglarea componentelor cuvântului şi până la imposibilitatea totală de comunicare orală sau scrisă (M. iar cea de-a doua reprezentând incapacitatea de a vorbi la o persoană care înainte avea comportament verbal normal. educarea respiraŃiei şi a echilibrului dintre inspir şi expir. atât sub aspectul reproducerii.

• Tulburările coreice = presupun ticuri nervoase sau coreice ale muşchilor fonoarticulatori. neînŃelegerea completă a celor citite sau scrise. de lungă durată. adăugiri. a modificărilor morfo-funcŃionale de la nivelul sistemului nervos central. a insuficienŃelor în dezvoltarea psihică şi a personalităŃii. se produce un spasm tonic. sau incapacităŃi parŃiale denumite dislexiedisgrafie ce apar ca urmare a existenŃei unor factori psiho-pedagogici necorespunzători sau neadecvaŃi la structura psihică a individului. substituiri de cuvinte. fonastenia etc. lentă. • Aftongia = ia naştere atunci când. 1997). • Tahilalia = o vorbire exagerat de rapidă şi care apare frecvent la persoane cu instabilitate nervoasă. care se manifestă prin apariŃia de confuzii frecvente între grafemele şi literele asemănătoare. • Tulburările vocii = distorsiuni ale spectrului sonor ce se referă la: intensitatea. timbrul şi rezonanŃa sunetelor. cunoscute sub denumirea de alexie-agrafie. 1983. sintagme. înălŃimea. a nedezvoltării vorbirii. a deficienŃelor spaŃio-temporale şi psihomotricităŃii. vocea oscilantă. E. Tulburările de scris-citit se pot clasifica în: parŃiale (disgrafia. • Alalia = imposibilitatea de a vorbi din naştere. vocea gravă. p. cu toate că nu există dificultăŃi de ordin senzorial sau de intelect mari care să împiedice însuşirea limbajului de către copil. Caracteristică acestei tulburări este logofobia (teama crescută de a vorbi. cu hiperexcitabilitate. cu exagerări maxime ale acestor caracteristici în oligofrenie. dislexia) şi totale (agrafia şi alexia). cele mai frecvente fiind: vocea de cap. care se manifestă concomitent cu producerea vorbirii. 241 . • Bradilalia = o vorbire rară. etc. Verza. deformări de litere. Vrăşmaş.58). • Afazia = incapacitatea de a vorbi la o persoană care înainte avea comportament verbal normal. în muşchii limbii. vocea răguşită.exagerate faŃă de propria vorbire. afonia. Stănică. mai ales în public sau în condiŃii de stres emoŃional). • Tulburările de limbaj scris-citit = incapacităŃi paradoxale totale în învăŃarea şi formarea deprinderilor de scris-citit. încetinită. mimicii. (C. (E. inversiuni.

deşi pot avea reacŃii bruşte de a se repezi la cei din jur cu un Ńipăt intens şi ascuŃit. deşi nu există perturbări motorii ale organelor vorbirii (ex. se va putea face distincŃia între evitarea voită a comunicării – în cazul autismului. distructiv uneori al afazicului poate frecvent să determine o atitudine defensivă din partea celui care se ocupă de el. Următoarea etapă presupune introducerea de cuvinte prin rezonanŃă 242 . dublată de imposibilitatea lui de a pronunŃa cuvintele. probabil din cauza agresivităŃii şi a negativismului lui comportamental. AlŃi afazici (mai puŃini ca număr) se manifestă ca fiind parŃial retraşi.). alterare patologică a limbajului. Comportamentul neliniştit. Afazia motorie presupune capacitatea individului de a auzi. această atitudine împiedicându-l să sesizeze inteligenŃa motorie manifestată chiar în actul distructiv realizat de afazic. fără succes însă. Odată ce depistăm potenŃialul copilului afazic. Copilul afazic poate ajunge destul de rapid într-o stare atât de intolerabilă. Există două forme fundamentale ale afaziei: afazia senzorială (receptivă) şi afazia motorie (executivă). ea putând surveni la subiecŃi cu inteligenŃă normală şi care nu prezintă tulburări de afectivitate sau deficienŃe ale funcŃiilor perceptive şi motorii. auzul fiind intact. Ńipăt) pe care l-au putut percepe şi pe care se străduiesc să-l reproducă. paralizie a musculaturii faciale.EXTENSII TEORETICE Afazia Afazia. Afazia senzorială este numită şi impercepŃie auditivă şi reprezintă incapacitatea de a percepe cuvintele sau limbajul. ci despre o perturbare a capacităŃii de utilizare a regulilor prin care se produc şi se înŃeleg mesajele verbale. Nu este vorba despre o pierdere a vorbirii. percepe şi înŃelege vorbirea. Terapia în afazie presupune utilizarea de mijloace menite să-l ajute pe afazic să distingă armoniile superioare în cadrul aceluiaşi sunet redat iniŃial de vocea umană. Luni de zile pot trece fără ca persoanele din jurul copiilor afazici să sesizeze încercarea lor de a folosi singurul „cuvânt” (ex. a laringelui. a corzilor vocale etc. incapacitatea de a comunica – în cazul afaziei şi incapacitatea de a gândi a deficientului mintal. hiperactiv. apoi de mai multe instrumente muzicale. localizate în emisfera stângă la dreptaci. reprezintă o infirmitate consecutivă unor leziuni cerebrale. încât să dezvolte o reacŃie de panică similară celei autiste sau poate fi considerat de ceilalŃi ca fiind handicapat mintal.

4. gestica şi mimica vin în sprijinul vorbirii. Didactică şi Pedagogică. Aspectul fonetic al cuvintelor şi imaginile obiectelor pe care le reprezintă acestea. Ed.. sunt folosite chiar de la începutul terapiei. este extrem de dificilă. ea necesitând tact. AJURIAGUERRA de J. Aşadar. BOŞCAIU E. 1967.fonetică şi învăŃarea citirii de pe buze (labiolectură).. răbdare multă şi o mare forŃă de empatie din partea celui care lucrează cu acest pacient. Cluj-Napoca. Care sunt cele mai frecvente tulburări ale limbajului şi prin ce se caracterizează ele? 3. Ed. 1977. Universitatea BabeşBolyai. Prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire în grădiniŃele de copii. 1983. Bucureşti. 1973. Îndrumător pentru dezvoltarea vorbirii în colectivităŃile de copii (vârsta antepreşcolară). întrucât tratamentul terapeutic instituit îi zdruncină adaptarea pe care o realizase până atunci. Care este diferenŃa dintre o vorbire normală şi o tulburare de limbaj? 2. 243 . CASTEILLA A. 6.. mai ales copil. Scrisul copilului. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE 1. Cum să facem exerciŃii grafice. 5. Ed. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. ImaginaŃi un demers de corectare a sigmatismului. abordarea unui pacient afazic.. 3. are un efect terapeutic benefic pentru afazici (mai ales pentru copii). CALMY S. Perioadele de terapie pot fi străbătute de stări de frustrare şi de reacŃii de agresivitate din partea afazicului. în care mişcarea. Didactică şi Pedagogică.. Scrierea cursivă modernă. În ce constă deosebirea dintre mutism şi muŃenie? 5. BOŞCAIU E. Orice formă de reprezentaŃie teatrală. EnumeraŃi cauze posibile ale dislaliei. Didactică şi Pedagogică. Didactică şi Pedagogică. Ed. împreună cu forma scrisă a cuvântului. Bucureşti. şi colab. 2. 1983. Bucureşti. Bâlbăiala – prevenire şi tratament.. 1980. 4. Bucureşti. Gesturile euritmice pentru fiecare consoană şi vocală sunt un real suport pentru dezvoltarea perceperii sunetelor şi a cuvintelor de către afazic. BOŞCAIU E. Ed. BIBLIOGRAFIE 1.

7. MUŞU I., TAFLAN A., Terapie educaŃională integrată, Ed. ProHumanitate, Sibiu, 1997. 8. NEVEANU POPESCU P., DicŃionar de psihologie, Ed. Albatros, Bucureşti, 1978. 9. PĂUNESCU C. şi alŃii, Intoducere în logopedie, vol.1, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976. 10. PĂUNESCU C., Dezvoltarea vorbirii copilului şi tulburările ei, E.S.D.P., Bucureşti, 1962. 11. PĂUNESCU C., Tulburările de vorbire la copii, Ed. Medicală, Bucureşti, 1966. 12. PĂUNESCU C., Nervozitatea copilului, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977. 13. PĂUNESCU C. şi alŃii, Tulburările limbajului scris, Bucureşti, 1967. 14. STĂNICĂ C., VRĂŞMAŞ E., Terapia tulburărilor de limbaj, Bucureşti, 1994. 15. VERZA E., Ce este logopedia?, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982. 16. VERZA E., Dislalia şi terapia ei, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977. 17. VERZA E., Disgrafia şi terapia ei, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983. 18. VERZA E., Psihopedagogie specială, manual pentru clasa a XIII-a, şcoli normale, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998. 19. VERZA E., Conduita verbală a şcolarilor mici, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973. 20. VERZA E., Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei, Ed. UniversităŃii Bucureşti, 1987.

244

7. DEFICIENłELE MULTIPLE (POLIHANDICAPUL)

7.1. Autismul 7.1.1. DefiniŃia autismului În 1943, Leo Kanner descria sub numele de „autism infantil precoce” un număr de cazuri de copii cu tulburări psihice delimitate pe baza a trei criterii clinice: incapacitatea de a realiza şi dezvolta relaŃii sociale reale, izolarea şi detaşarea de lumea înconjurătoare. De-a lungul timpului au fost făcute frecvent confuzii şi substituiri cu alte sindroame care, la rândul lor, sunt prea puŃin delimitate în teorie şi în practică, dar prezintă unele manifestări asemănătoare sau chiar comune cu cele ale autismului. Astfel, termenii de „psihoză infantilă”, „encefalopatie infantilă”, „tulburări emoŃionale grave”, „fond encefalopat prin dismaturitate”, ,,copil fără contact”, „schizofrenie infantilă”, „oligrofenie”, „întârziere psihică” se referă la o arie largă de fenomene, dar nu acoperă starea concretă de autism ca entitate distinctă şi reală pentru o serie de cazuri date. IniŃial, L. Kanner a făcut din autismul infantil precoce o organizare morbidă particulară autonomă. Studiile ulterioare, atât ale sale, cât şi ale multor altor autori, au venit să sublinieze atât varietatea clinico-evolutivă, cât şi diversitatea cauzelor şi mecanismelor patologice implicate. Anthony (1958) făcea o distincŃie între autismul idiopatic primar şi autismul secundar. Makita (1966) deosebea un autism schizofrenic şi un pseudoautism neschizofrenic, secundar sau simptomatic (ultimul de natură fie patogenă, fie organică), iar Treffert (1970) delimita un autism infantil precoce, un autism infantil tardiv şi un autism infantil cu substrat organic. Cu toate acestea, în 1972, Hingtgen remarca faptul că „lipseşte un acord în ceea ce priveşte faptul dacă există o singură entitate clinică sau mai multe condiŃii patologice şi similarităŃi de suprafaŃă dar cu
245

etiologii diferite”. Dacă unii autori aduc în discuŃie problema autismului autentic şi a falsului autism, pledând pentru menŃinerea purităŃii celui dintâi, cei mai mulŃi îl acceptă în toată diversitatea lui etiopatogenă şi clinico-nosologică atribuindu-i statutul de sindrom condiŃionat endogen, somatogen sau psihogen. Termenul de „autism” este derivat din cuvântul grecesc „autos”, care înseamnă „sine însuşi”. Acest termen a fost pentru prima oară introdus în psihiatrie în anul 1911 de către E. Bleuler, în lucrarea sa „Grupa schizofrenicilor”. În 1943, în articolul său „Autistic Disturbance of Affective Contact”, psihiatrul american L. Kanner va descrie sub termenul de „autism infantil precoce” un tablou diferit al schizofreniei infantile, caracterizat, după el, printr-o incapacitate a copilului mic de a stabili contacte afective cu mediul. În descrierea sa, Kanner a izolat un număr de semne clinice caracteristice psihozei autiste: a) debutul precoce al tulburărilor, în general în primii doi ani de viaŃă; b) izolarea externă, atitudinea de copil care suferă de indiferenŃă şi de un total dezinteres faŃă de persoanele şi de obiectele care îl înconjoară; c) trebuinŃa de imuabilitate, fiind vorba de trebuinŃa imperioasă de a-şi menŃine stabil mediul material obişnuit, permanenŃa şi stabilitatea reperelor făcând obiectul, din partea copilului, a unor frecvente verificări, mai mult sau mai puŃin ritualizate; d) stereotipiile gestuale, referindu-se la gesturi repetate fără încetare, dintre care unele frapează prin stranietatea lor (de ex.: mişcarea degetelor în faŃa ochilor, mersul mecanic în vârful degetelor, excesive întoarceri la stânga împrejur, balansarea ritmică înainte şi înapoi); e) tulburările de limbaj – permanente în comportamentul copilului: fie el nu posedă nici un limbaj, fie emite un jargon care are melodia limbajului, dar fără semnificaŃie, fie, în sfârşit, posedă un limbaj cu o oarecare valoare comunicativă, marcat de ecolalie (repetarea în ecou a cuvintelor sau a frazelor pronunŃate de semeni), de incapacitatea de a utiliza pronume personale („tu” în loc de „eu”), de cuvinte deformate, sau invenŃie de neologisme. În descrierea pe care o face autismului, Kanner insistă asupra memoriei remarcabile a unora dintre aceşti copii şi asupra aspectului lor
246

inteligent, caracter diferenŃial faŃă de stările de arieraŃie descrise anterior de psihiatrii clasici. Rutter, la rândul său, menŃionează ca fiind esenŃiale pentru autism trei caracteristici: a) un mod particular de insuficienŃă profundă şi generală a capacităŃii de a iniŃia şi dezvolta relaŃii sociale; b) o formă de întârziere în limbaj care implică afectarea înŃelegerii, ecolalia şi inabilitatea utilizării pronumelui la persoana întâi singular; c) prezenŃa unor variate fenomene rituale de tip compulsiv. În dorinŃa de a restrânge cadrul clinic al autismului şi de a asigura un caracter unitar, de entitate nosologică de sine stătătoare, autorul adaugă drept criteriu de diagnostic şi condiŃia ca debutul tulburărilor să se situeze înaintea vârstei de 30 de luni. Psihanalista engleză F. Tustin a propus o descriere mai aparte a autismului prin clasificarea sa în trei grupe: 1) autismul primar anormal; 2) autismul secundar cu carapace; 3) autismul secundar regresiv. Autismul primar anormal este o prelungire anormală a autismului şi se caracterizează prin faptul că la sugar nu există diferenŃiere între corpul său şi cel al mamei şi nici o delimitare a suprafeŃei sale corporale, astfel că funcŃionarea lui mentală se organizează în jurul unor senzaŃii foarte primitive. Autismul secundar cu carapace constă într-o barieră autistică („carapace”) destinată să interzică accesul la „non-eul” terifiant, copilul părând în acest caz rigid, insensibil, fugind de contactul fizic. Activitatea fantasmatică este săracă, centrată în jurul anumitor procese corporale, iar actul de gândire inhibat. Tustin califică această formă drept „crustacee” şi relevă rolul important al hipersensibilităŃii copilului la stimuli senzoriali şi la depresia mamei. Cea de-a treia grupă propusă de Tustin, şi anume autismul secundar regresiv corespunde de fapt schizofreniei infantile. În această formă, după o evoluŃie în aparenŃă normală, apar manifestări regresive, cu retragerea copilului într-o viaŃă fantasmatică centrată pe senzaŃiile corporale. Ar exista în acest caz, pentru copil, un amestec şi o confuzie între el şi mama sa, proces susŃinut de mecanismul identificării proiective cu mama descris de autorii Kleinieni.

247

7.1.2. Caracterizarea generală a autismului Pentru întregirea imaginii de complexitate a autismului trebuie să luăm în considerare şi manifestările multiple care se produc în toate palierele activităŃii psihice. Dintre acestea, cele mai importante sunt: a) dificultăŃi de limbaj şi comunicare; b) discontinuitate în dezvoltare şi învăŃare; c) deficienŃe perceptuale şi relaŃionale; d) tulburări acŃionale şi comportamentale; e) disfuncŃionalităŃi ale proceselor, însuşirilor şi funcŃiilor psihice.
a. DIFICULTĂłILE DE LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Limbajul se poate dezvolta târziu sau poate să nu apară niciodată. Adesea, se dezvoltă normal până la doi ani, după care dispare în totalitate sau doar parŃial. Copiii cu autism infantil sunt caracterizaŃi prin lipsa nevoii de comunicare sau a dorinŃei unui contact interpersonal până şi cu fiinŃele cele mai apropiate, prin detaşarea de lumea înconjurătoare. Nu sunt interesaŃi de discuŃiile celorlalŃi, nu arată preocupare să comunice sau să fie înŃeleşi, nu îşi exteriorizează dorinŃele. Privat de funcŃia sa de comunicare, limbajul capătă un caracter predominant solilocvic (vorbind cu sine şi pentru sine) într-o manieră stereotipă în care adesea este greu să se poată face legătura între context şi conŃinutul său. Autiştii nu răspund la comenzile verbale şi pot prezenta o reacŃie întârziată la apelul numelui lor. Când se dezvoltă, limbajul la autişti este caracterizat adesea de o structură gramaticală imatură, dar în esenŃă normală. În general, comunicarea nonverbală este şi ea deficitară. Cum sunt prezente şi dificultăŃi în planul ideaŃiei formulărilor verbale, ele devin stereotipe şi repetitive. Imaturitatea vorbirii şi a comunicării este accentuată şi de funcŃionarea redusă a asociaŃiilor ideative şi de anomaliile construcŃiilor gramaticale. Se poate remarca şi existenŃa unei bizarităŃi în alcătuirea propoziŃiilor. Sunt şi unii autişti care au o oarecare capacitate de a utiliza concepte, ceea ce le permite o raportare mai realistă la obiectele şi persoanele cu care vin în contact. Aceşti copii nu numai că reŃin simboluri, dar manifestă şi o anumită capacitate de a le manipula. La ei, vorbirea spontană este mai bine dezvoltată şi însoŃită de folosirea mai
248

Vocabularul sărac şi frecventele tulburări de voce determină o vorbire economicoasă. poate crea o impresie derutantă şi confuză în ceea ce priveşte aprecierea capacităŃilor generale şi a modalităŃilor educaŃionale în care poate fi antrenat. această discontinuitate în dezvoltare şi în învăŃare are un caracter paradoxal. situaŃii sau evenimente petrecute uneori cu multă vreme în urmă şi pe care. Aşadar. Verbalizările (care apar spontan sau în condiŃii de joc) conŃin fie sunete sau exprimări fără sens pentru anturaj. limbajul autist reflectă atât discontactul emoŃional. copilul autist a lăsat impresia că nici nu le-a sesizat. Ecolalia întârziată constă în reluarea ulterioară a unor cuvinte. Alte însuşiri ale limbajului la copiii autişti sunt: tendinŃa lor de a schimba ordinea sunetelor în cuvânt. Alte elemente caracteristice limbajului autist sunt ecolalia întârziată şi verbalizările. mimică. cât şi faptul că. dezagreabilă. în schimb poate efectua operaŃii mult mai complexe (cum ar fi înmulŃirea) 249 . prin felul său bizar de a se comporta. Se observă. multe dintre cele care se petrec în jurul copilului sunt receptate şi însuşite de către acesta. de a nu folosi cuvinte de legătură şi de a substitui un cuvânt cu altul apropiat ca semnificaŃie sau utilitate. Verbalizările. Prin conŃinutul său. la timpul lor. în ciuda deficienŃelor şi a indiferenŃei pe care o afişează. b) DISCONTINUITĂłILE ÎN DEZVOLTARE ŞI ÎNVĂłARE Copilul autist. pantomimică) şi de o înŃelegere aproximativă a comunicării în genere. redate ad literam dar pe neaşteptate. Copilul autist nu poate fi capabil să numere de la unu la zece. în afara contextului lor îndreptăŃit. lipsită de intonaŃie şi flexibilitate. fie răspunsuri sau explicaŃii mai mult sau mai puŃin adecvate la întrebări. O altă caracteristică a limbajului autist o reprezintă vorbirea prin inversarea pronumelor (foloseşte „tu” în loc de „eu”). o discrepanŃă între posedarea vocabularului şi abilitatea de a îl folosi ca mijloc de comunicare socială. exprimările idiosincronice („limbajul metaforic” după Kanner) constau în fraze a căror semnificaŃie este clară numai pentru cei care sunt familiarizaŃi cu experienŃele trecute ale copilului.extinsă a limbajului nonverbal (gesturi. comunicarea autistului fiind îngreunată şi de prezenŃa tulburărilor în planul recepŃiei vorbirii şi de folosirea unei gesticulaŃii relativ simplificate. de asemenea. întrebări sau expresii auzite.

în timp ce alŃii nu percep elementele componente ale obiectelor (au dificultăŃi vizuale în perceperea amănuntelor obiectelor). Orientarea în spaŃiu este relativ bună şi are o retenŃie exactă a obiectelor percepute anterior (chiar după ani de zile). copilul autist are dificultăŃi perceptuale: nu reacŃionează la un zgomot deosebit de puternic. inhibat. prin crearea unui confort afectiv care să stimuleze interesele copilului autist (programe bazate pe achiziŃia unor deprinderi în care înŃelegerea acŃiunilor ocupă un loc central) se pot obŃine unele progrese pe linia învăŃării la copilul cu această polideficienŃă. acŃiunile care se organizează trebuie legate de achiziŃiile anterioare prin realizarea unor asocieri între acŃiunea practică şi imagine. indiferenŃi faŃă de fiinŃe.sau manifestă dificultăŃi în învăŃarea literelor. există contradicŃii şi în ceea ce priveşte atingerea obiectelor. agitat. copiii cu autism 250 . Unii autişti trăiesc o adevărată plăcere din atingerea obiectelor. Ńipând mai tot timpul. însoŃite de verbalizare şi de înŃelegerea legăturilor dintre obiecte. copilul autist se manifestă fie plângăreŃ. De asemenea. precum şi lipsa de interes pentru achiziŃia altor informaŃii denotă aberaŃii în corelarea şi evoluŃia relaŃiei învăŃare-dezvoltare. c) DEFICIENłELE PERCEPTUALE ŞI DE RELAłIONARE Încă de la naştere. Unii autişti manifestă un interes deosebit pentru lumină sau pentru obiecte strălucitoare. cu ajutorul unor programe educaŃionale adecvate. dar are o oarecare uşurinŃă în învăŃarea cifrelor. În acest context. DetaşaŃi. fie dimpotrivă. Concomitent cu formarea noilor deprinderi. dar poate reacŃiona violent la ruperea unei hârtii de exemplu. De asemenea. în timp ce la alŃii se produc reacŃii negative faŃă de pipăirea lor şi chiar faŃă de mângâiere. fără interes şi fără dorinŃa de a cunoaşte lumea înconjurătoare. Toate acestea. învăŃarea prin joc şi desfăşurarea unor acŃiuni din care să rezulte un efect nemijlocit pot spori interesul subiectului pentru cunoaşterea şi achiziŃionarea unor abilităŃi informative care duc la atenuarea dizarmoniei dezvoltării cognitive. Cu toate acestea. dar manifestă unele stereotipii în formarea unor comportamente cognitive.

degetelor. incapacitatea utilizării pronumelui personal la persoana I şi existenŃa unor conduite rituale şi impulsive. plăcându-le muzica. există cazuri în care autiştii au abilităŃi muzicale. Stereotipiile pot fi gestuale (repetiŃii ale mişcărilor mâinilor. Stereotipiile constituie un element caracteristic al autismului infantil. reacŃionând pozitiv la ritm sau manifestând abilităŃi în a cânta la instrumente muzicale sau chiar compunând melodii la un anumit nivel.: nasturi. cârpe etc.dovedesc un ataşament bizar faŃă de unele obiecte. cioburi. De asemenea. denotă o semnificaŃie pentru alienarea socială.Rutter subliniază ca fiind esenŃiale pentru simptomatologia autismului incapacitatea de relaŃionare socială. DorinŃa obsesivă de uniformitate se referă la comportamentul stereotip ca şi la evidenta suferinŃă ce apare atunci când ceva se schimbă în mediul înconjurător. de care nu se mai despart nici când se culcă şi pe care le manipulează adesea nefuncŃional. iar Condon constată că autiştii răspund repetat la un singur semnal asemănător emiterii unui ecou. În producerea şi extinderea acestora sunt implicate toate dificultăŃile caracteristice de la nivelul întregului psihism. de îmbrăcat sau de joc). mersul pe vârful picioarelor etc. stereotip sau în manieră de ritual (ex. d) TULBURĂRILE ACłIONALE ŞI COMPORTAMENTALE Acestea sunt extrem de interesante atât prin amploarea. lovirea sau zgârierea unei jucării. III (Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders).M. copilul autist dispune de un repertoriu marcat restrâns de activităŃi şi interese. M. ritualizarea activităŃii alimentare.). în sensul că devin violenŃi la căderea unui creion sau a unei gume pe jos.) sau se referă la activităŃi repetitive (deschiderea şi închiderea uşii. Copilul autist poate prefera aceeaşi 251 . rotirea capului în jurul axului lui. Alteori arată un interes deosebit pentru anumite sunete sau zgomote. Neacceptarea schimbării şi manifestarea unei capacităŃi reduse a autiştilor de a înŃelege şi de a se raporta la complexitatea vieŃii.S. manifestând o reacŃie aberantă la zgomote de intensităŃi diferite. braŃelor. Conform D. dar nu au nici o reacŃie la un zgomot deosebit de puternic. cât şi prin complexitatea lor.

prin autolovirea cu capul de perete sau de diferite obiecte etc. copilul autist repetă la nesfârşit cuvinte. jocul. ieşite din comun sau unele trăiri subiective cu un grad de organizare şi complexitate anume în lumea sa interioară specifică. Retras într-un colŃ preferat.mâncare. De altfel. ermetică şi bizară. Autostimularea se manifestă pe mai multe căi: kinestezică (legănatul înainte şi înapoi. a caracterului inutil şi ilogic. de detaşarea de real şi de nevoia de izolare şi de refugiul în sine. insistă să poarte aceleaşi haine sau să joace aceleaşi jocuri. mimica. jocul colectiv fiind evitat sau lipsit de caracterul sau creativ. folosirea de obiecte simple. manipulându-le stereotip. mersul. tactilă (lovirea coapsei cu dosul palmei. poate face dovada unei memorii excepŃionale. frecarea cu mâna a lobului urechii). emiterea unui sunet neîncetat) şi vizuală (învârtirea unui obiect în faŃa ochilor. are anumite particularităŃi la copilul autist: stereotipie. ascultă sau provoacă sunete sau zgomote. Uneori. Gesturile. au o rezistenŃă crescută la substanŃele sedative şi hipnotizante. gesturi sau mişcări. limbajul. totul amintind ritualuri cu sensuri numai de el ştiute. atitudinile. auditivă (plesnitul din limbă. interesele. agită prin aer obiecte. dorm puŃin şi prost. chiar după perioade lungi de timp. comportamentul copilului autist este în acelaşi timp impregnat de o constelaŃie de acŃiuni şi posturi stereotipe. a monotoniei. Marcat de absenŃa curiozităŃii specific infantile. preocupările lui poartă amprenta repetitivităŃii fără sens. Ńopăie ritmic. le priveşte într-un fel aparte. Automutilarea se produce prin acŃiuni de mişcare a unor părŃi ale corpului până la epuizare. cea mai importantă activitate a acestei vârste. privirea neîncetată a degetelor). amănunte sau situaŃii. Aceşti copii pot fi hiperactivi şi distraŃi. Copilul autist poate avea preocupări suplimentare. merge pe vârful picioarelor sau păstrează poziŃii adesea foarte incomode pentru un om normal. zgârierea cu unghia a căruciorului). Copilul autist manifestă două comportamente bizare semnificative: acŃiunea de automutilare sau de autodistrugere şi acŃiunea de autostimulare. le duce la nas sau la gură. 252 . Alteori. fără sens sau scop inteligibil. uimind prin uşurinŃa cu care recunoaşte anumite lucruri.

sărutaŃi. CapacităŃile gândirii lui pot fi adesea observate prin activităŃile ludice. În planul afectiv-motivaŃional se manifestă de timpuriu o lipsă de interes pentru contactul social şi mai cu seamă o indiferenŃă faŃă de trăirile celor din jur. acest obiect manipulat nu are statutul de jucărie (în sensul în care jucăria este un mijloc prin care copilul învaŃă să cunoască lumea). Copilul autist manifestă anomalii şi în dezvoltarea aptitudinilor cognitive. uneori cu o abilitate surprinzătoare. Capacitatea intelectuală a autistului nu poate fi calificată ca diminuată sau absentă ca la copilul deficient mintal. De fapt. ÎNSUŞIRILOR ŞI FUNCłIILOR PSIHICE La copiii autişti se observă disfuncŃionalităŃi la nivelul întregii activităŃi psihice. Aceşti copii sunt caracterizaŃi de lipsa nevoii de comunicare sau a dorinŃei unui contact interpersonal până şi cu fiinŃele cele mai apropiate (părinŃi).e) DISFUNCłIONALITĂłILE PROCESELOR. pe care nu o manifestă de obicei (îl leagănă. nu plâng dacă se lovesc. de care nu se poate despărŃi nici măcar o clipă. nu-şi exteriorizează dorinŃele. lăudaŃi. Dacă ia în mână un obiect. caracteristică handicapatului de intelect. Nu simt nevoia să fie mângâiaŃi. Pornind de la efectele autismului în planul perceptualsenzorial şi în cel al comunicării. dar cu care în fapt nu comunică în nici un fel. În cazurile cele mai grave. uitându-se în gol sau la ceva ce există doar în imaginaŃia lor. constatăm că se produc disfuncŃionalităŃi în toate palierele activităŃii psihice. ei lasă impresia că ascund ceva prin faptul că nu-şi privesc interlocutorii în ochi. La copilul autist se poate vorbi despre faptul că îşi pune în practică această capacitate inte253 . copilul nu va fi capabil să perceapă realitatea. exceptând unele aspecte parŃiale ale acesteia şi în consecinŃă. îl manipulează mereu în acelaşi fel. iar în altele o dependenŃă patologică faŃă de aceasta. îl învârte). va fi în imposibilitatea de a o transforma în joc. Din cele de mai sus reiese faptul că autistul dispune de o imaturitate afectivă. Deşi se consideră că autiştii nu mint niciodată. În unele cazuri. copilul manifestă o indiferenŃă totală faŃă de mamă.

Principalele teorii care stau la baza explicării autismului sunt teoriile psihogene. atât unii. autismul este de fapt expresia unei retrageri a subiectului faŃă de tot ceea a fost perceput rece. nedezvoltând-o. teoriile organice şi teoriile comportamentale.lectuală numai într-un mod foarte selectiv. De fapt. geneza acestei afecŃiuni este verosimil multifactorială şi nu este posibil să se separe în mod simplist factorii organici de factorii psihologici. 1. influenŃează în mod negativ dezvoltarea personalităŃii copilului autist. se manifestă în mod diferit. 3. 254 . în cele din urmă manifestând carenŃe şi insuficienŃe la nivelul unei debilităŃi profunde. Teorii explicative ale autismului. ostil şi pedepsitor în mediul înconjurător. TEORIILE PSIHOGENE Conform teoriilor psihogene. s-a ajuns la concluzia că la baza performanŃei copiilor autişti şi a copiilor normali stau mecanisme diferite de prelucrare a informaŃiilor. Sindromul autist este considerat a fi expresia unei tulburări a gândirii sau a afectului în interacŃiunile părintecopil. senzoriale. Etiologie Etiologia autismului a dat naştere la numeroase controverse între partizanii organogenezei şi cei ai psihogenezei. de capacităŃile sale şi de psihicul lui în ansamblu. în timp ce copiii normali sunt capabili de metareprezentări cu mijloacele de interpretare a informaŃiilor verbale. copiii autişti se bazează pe reprezentări primare. Astfel. Cu toate acestea fiecare copil autist în parte are o simptomatologie proprie. În urma aplicării unor teste. cât şi ceilalŃi intrând în interacŃiune permanentă în procesul de structurare şi dezvoltare psihologică a copilului. deficienŃele de relaŃionare şi de comunicare. 7. ceea ce înseamnă că pentru fiecare copil trebuie elaborate programe individualizate în funcŃie de necesităŃile. afective şi cognitive. ToŃi aceşti factori alcătuiesc tabloul simptomatologic al sindromului autist.

Conform acestei teorii. B. Pentru ca un copil să se deschidă lumii. din cauză că ar fi întâlnit prea de timpuriu o situaŃie trăită de el ca fiind extrem de ameninŃătoare. Astfel. Bettelheim este primul care invocă relaŃia părinte-copil şi se bazează pe observarea unor relaŃii reci ale părinŃilor copiilor autişti. autismul îmbogăŃind domeniul maladiilor psihice. el trebuie să-şi dezvolte încrederea în sine. pentru adepŃii autismului psihogen cauza era unică şi evidentă provenind din carenŃele relaŃionale şi afective. ca urmare. se retrage în propriul sine care îi este familiar. s-a atribuit autismului o patologie în principiu reversibilă. Rezultatul este acelaşi. să participe activ. copilul respingând lumea. mama este văzută în special rejectantă. părinŃii copiilor autişti ar fi marcaŃi de anumite trăsături de personalitate. pentru a favoriza naşterea psihică). În paralel cu această percepŃie s-ar efectua şi o dezinvestire a lumii interioare care vizează dispariŃia tuturor afectelor. explicate fie prin comportamentul paternal. rece emoŃional. Din acest punct de vedere. copilul nu reuşeşte să experimenteze un sentiment de acord şi de înŃelegere între necesităŃile sale şi satisfacerea lor. autorul consideră că autismul infantil este o tulburare a capacităŃii de a se deschide lumii. În ambele cazuri. pe această bază relaŃioniştii (psihanaliştii şi sistematicienii) dezvoltând un sistem (ei încercau să penetreze sensul comportamentului. Personalitatea tatălui este caracterizată prin absenŃă din cadrul afectiv al familiei. Autorul consideră că mediul familial a distorsionat această percepere a „Eu-lui” copilului. fie că a înăbuşit încercările copilului de a manipula mediul. cauza nefiind un mister) şi o tehnică (psihoterapia trebuia să permită restabilirea unei relaŃii armonioase a copilului cu părinŃii săi şi cu mediul socio-cultural. Astfel. părându-i-se că şi lumea îl respinge pe el şi. adică să aibă sentimentul că „Eu-l” propriu este potent şi că este pe măsura cerinŃelor externe. acŃionând doar pentru satisfacerea nevoilor fizice ale copilului.În anii 1950 – 1960. fie prin non-coincidenŃa naşterii psihice cu naşterea biologică. În lucrarea sa Fereastra goală acesta considera că autistul ar fi pradă unei adevărate frici de moarte. distanŃare şi închidere în sine. fie că l-a silit să încerce prea mult iar rezultatul a fost eşecul. intoleranŃă 255 .

în stările simbiotice. Mahler. insista asupra rolului. de autoerotism. M. deci. Este vorba de o trăire a rupturii în continuitatea corporală. va elabora un comportament straniu de apărare. a conduitelor halucinatorii negative şi a uitării sistemului paraexcitaŃie. Cele mai multe cercetări introduc noŃiunile de narcisism primar. persecutorie care risipeşte în mod brutal iluzia continuităŃii corporale. Într-un asemenea climat. Cu toate acestea. copilul va deveni anxios. ele sprijinindu-se în cea mai mare măsură pe o interpretare psihanalitică. În acest sens. trebuie luate în 256 . un fel de gaură neagră. tulburările de comportament fiind secundare defectului cognitiv. Se pare că anormalitatea principală este cea cognitivă. se va retrage în sine. de sistem paraexcitaŃie. Există nenumărate concepŃii psihodinamice ale genezei autismului.faŃă de copil. D. rezultat al slăbirii forŃei liante a atenŃiei. AbsenŃa de spaŃiu intern pentru self şi non-elaborarea funcŃiei de „piele psihică” (E. ar lăsa la autist diferitele simŃuri externe şi interne să se ataşeze în mod izolat de obiectul cel mai stimulator al momentului. autismul este rezultatul unor disfuncŃii organice de natură biochimică sau de dezvoltare insuficientă a creierului şi din această cauză nu se poate ajunge la parametrii normali ai activităŃii psihice. Rezultatul acestui proces ar fi crearea de evenimente unisenzoriale nedisponibile pentru memorie sau gândire. a menŃinerii unei relaŃii simbiotice cu mama. Tustin a introdus noŃiunea de depresie psihotică. valoare de generalizare. „Nimicirea self-ului”. incapabil să reŃină conŃinuturile mentale şi fizice. cercetările mai recente arată că nu se poate stabili o legătură absolută între autismul infantil şi comportamentul părinŃilor. Bick) ar sta la originea unui deficit de tensiune a self-ului. în lucrarea sa Psychose infantile (1977). aceste ipoteze neavând. Meltzer introduce noŃiunea unui autoerotism disociat legat de o „nimicire” a „self-ului”. afectând în particular gândirea simbolică şi limbajul. în stările autiste. Acelaşi autor a insistat asupra absenŃei de spaŃiu interior al self-ului şi al obiectului. ca şi asupra rolului. trăite ca pură suprafaŃă. TEORIIILE ORGANOGENETICE Conform teoriilor organice.

în raport cu populaŃia generală. Deşi majoritatea ipotezelor sunt greu testabile. pornind de la triptofan. în primul rând. Printre partizanii concepŃiei organiciste se află A. de adrenalină şi de dopamină în plachete. Fiind vorba de un sistem poligen. van Krevelen (1952). astfel încât sugarul păstrează trăsături ale creierului fetal cu oprire în etape embrionare şi cu o „dismaturitate la nivelul ariilor de integrare”. ceea ce aduce argumente în plus în favoarea intervenŃiei posibile a unor factori genetici în anumite cazuri de autism. deşi unii autori consideră că această creştere este mai degrabă legată de întârzierea dezvoltării intelectuale decât de procesul psihotic ca atare. În ceea ce priveşte factorii organici s-au făcut numeroase corelaŃii neurobiologice. incriminându-se drept cauze ale autismului anomalii ale proteinelor plasmatice sau ale metabolismului protidic. prezente la autişti. care încă din 1948 a susŃinut existenŃa unei „disfuncŃii cerebrale asemănătoare encefalopatiei infantile”. unii autori au pus în evidenŃă o creştere a sintezei serotoninei. însă nici una nu pare a fi specifică autismului. Teoriile genetice susŃin existenŃa unei gene descendente predispozante la o integrare autistă a copilului. în plachetele copiilor autişti. Recent.considerare. Actualmente se deschide perspectiva cercetărilor biochimice. asociată cu o creştere a acestora în plasma copiilor autişti. dificultăŃile perceptuale de atenŃie şi de învăŃare. 257 . unii cercetători au constatat o diminuare a procentajului de noradrenalină. Deci. care vorbeşte despre „o anomalie organică a creierului”. pentru a deveni autist. De asemenea. Lauretta Bander. Cercetările efectuate în domeniul genetic arată că riscul de autism este crescut în familia unui subiect autist. Metoda gemenilor arată că şi concordanŃa diagnosticului este mai ridicată la gemenii dizigoŃi. alături de factorii de mediu. s-a sugerat că autismul infantil apare ca urmare a unui defect înnăscut sau precoce achiziŃionat în echipamentul biologic al copilului. în timp ce principalul metabolit al noradrenalinei apare în procent scăzut. Aceste studii au evidenŃiat unele modificări biochimice. copilul trebuie să conŃină în genom o genă specifică. nu poate fi ignorat rolul posibil al organicităŃii. Anthony (1958) despre „un defect al echipamentului de bază”. care-l privează de acea pulsiune internă către stimulii exteriori. Anomalia cea mai frecvent întâlnită este creşterea serotoninei sanguine şi plachetare.

aceste teorii organice sunt în măsură să evidenŃieze 258 . copilul nu poate folosi vorbirea pentru a comunica. Studiile privind somnul copilului autist au arătat că există modificări calitative ale acestuia. anomalie genetică. ci o reacŃie defensivă la această deteriorare. cu o importantă diminuare a mişcărilor oculare rapide care însoŃesc activităŃile visului. Din această cauză. nu se poate preciza natura legăturii care uneşte cele două afecŃiuni. deficit senzorial. Rimland propune ca teorie biogenică „disfuncŃia cognitivă”. El argumentează prin faptul că există în autismul infantil o capacitate scăzută a copilului de a asocia stimuli noi la experienŃa trăită. suferinŃă neonatală). S-a constatat că autistul are un somn agitat şi de obicei doarme foarte puŃin. geneza sindromului autist. pe de o parte. Chiar dacă nu pot explica cu exactitate originea. AnumiŃi autori insistă asupra frecvenŃei asocierii la sindromul autist a unei afecŃiuni organice clinic repetabile (encefalopatie. deoarece el nu poate avea reprezentarea simbolului şi nici nu poate extrage esenŃialul din informaŃiile concrete. Noica). de integrarea motorie. iar timpii de latenŃă mai scurŃi. „autismul infantil nu este o deteriorare înnăscută a sistemului nervos. Autorul propune drept cauză a „disfuncŃiei cognitive” a copilului o deteriorare a informaŃiei reticulare ca urmare a unui exces de oxigen în copilărie. închizându-se în sine. a capacităŃii de „a învăŃa din propriile experienŃe”(C. iar pe de altă parte. Alte teorii biogenice susŃin că autismul este rezultatul unei opriri în dezvoltare a celor două sisteme neurologice responsabile. dar pare îndoielnic că ar putea fi vorba de o legătură cauzală simplă şi echivocă. Se pare că amplitudinile componentelor tardive ale potenŃialelor evocate auditive şi vizuale sunt mai slabe. de contactul afectiv şi de experienŃa recompensei.Bender. Oprirea în dezvoltare a celui de-al doilea sistem duce la inaptitudinea de a simŃi activităŃile sale şi.Unele teorii admit existenŃa unei tulburări la copilul autist în percepŃia şi integrarea stimulilor auditivi. În relaŃiile cu alŃii. copilul nu integrează informaŃiile noi pe baza experienŃei trăite cu ceilalŃi şi nu are continuitate. care a distrus acel Ńesut. Copilul. Aceste rezultate se pot explica prin slăbirea funcŃiei de filtru senzorial de unde apare tendinŃa organismului de a respinge fluxurile senzoriale. deci. Deocamdată. vizuali şi olfactivi. După L. se protejează de neliniştea şi de dezorganizarea care ar apărea la un eventual contact cu mediul suprasolicitant”.

cu reacŃie deficitară la adaptare. în lucrarea sa Psihopedagogie specială (1998). K. existenŃa unor anomalii la copii. limitările care afectează capacitatea de percepŃie nu pot fi considerate un autism în sine. Aceştia nu acceptă la baza manifestării autismului o tulburare emoŃională internă.(1966) punea tulburarea autistă în legătură cu rubeola maternă. encefalita. TEORIILE COMPORTAMENTALE AdepŃii teoriilor comportamentale consideră că originea problemelor copilului autist este externă fiinŃei lui. O altă teorie este cea a lui Fester. scleroza tuberoasă. cu spasmele infantile sau bronhopneumoniile severe. fără să existe studii care să confirme ipoteza. interpretare aflată la polul opus ca modalitate de înŃelegere şi de explicitare a patogeniei modelului medical. Emil Verza. ca şi multe altele.. ce sunt exacerbate de atitudinea şi comportamentul patologic al părinŃilor. Tulburarea este considerată o reacŃie de respingere. cu anoxia din timpul naşterii. Conform modelului medical etiologia autismului infantil este considerată de natură internă: o tulburare emoŃională. Cu toate acestea. din păcate. de evitare a mediului ostil. fenilcetonuria netratată. intervenŃii anormale în educarea copiilor. dar nici confirmate. În trecut. De cele mai multe ori la baza acestor simptome stau aberaŃii în structura psihică şi de viaŃă a părinŃilor. o tulburare în concepŃia şi percepŃia realităŃii de către copil. susŃinea: „Aceste teorii postulează că autismul infantil ia naştere dintr-un şir de comportamente învăŃate şi care se formează în urma unor serii întregi de recompensări şi pedepse ce se repetă în condiŃii relativ asemănătoare sau percepute de copil ca fiind similare. neobservabilă sau un conflict.anumite aspecte clare cu ajutorul cărora se va ajunge la un rezultat pentru această problemă controversată. care îşi dezvoltă teoria bazânduse pe studiul teoriilor formulate anterior. copiii autişti 259 . aceste teorii. autostimulările etc. Cu toate acestea.” Wing J. Aşa se produc şi se consolidează crizele de furie. nu pot fi. regresele. un dezechilibru structural. care prin interacŃiunea cu mediul pot deveni un fel de necesitate a manifestărilor. se susŃinea ideea că dezvoltarea tulburărilor autiste se face pe fondul unor anomalii de personalitate şi pe fondul unor practici de educare necorespunzătoare. Pentru Fester. Studiile recente nu au dovedit însă corectitudinea afirmaŃiei. tulburările. nici infirmate.

1. Foarte importantă este anamneza cazului pentru a aduna toate datele referitoare la antecedentele şi la debutul afecŃiunii. are nevoi şi şanse de reuşită deosebite faŃă de un altul care are autism pe un fond psihogen generat de dizarmonia familială. dezvoltarea limbajului. 4. Copilul autist este deficient din punctul de vedere al comportamentelor sociale complexe. 7. iar tratamentul medicamentos nu influenŃează în mod deosebit evoluŃia bolii. condiŃionează prognosticul. 260 .diferă de cei normali prin frecvenŃa emiterii comportamentelor şi nu prin potenŃialul. astfel încât 30% dintre subiecŃii cu autism având un IQ peste 70. după câŃiva ani sau în adolescenŃă. este important să cunoaştem etiologia bolii pentru instituirea tratamentului şi a programului de recuperare necesare. Nivelul intelectual şi capacitatea de a dezvolta aptitudini socio-verbale. iar dacă este sub 50 tendinŃa sa este de a scădea. Majoritatea copiilor rămân însă destul de greu handicapaŃi. Multe studii indică apariŃia sau reapariŃia limbajului la autist în jurul vârstei de cinci ani. Din cele de mai sus rezultă că. Fester fiind de părere că educaŃia insuficientă şi neadecvată a părinŃilor este cauza care a condus la incapacitatea copilului de a-şi dezvolta un comportament social normal. natura sau calitatea comportamentelor lor. în producerea autismului pot concura o varietate de factori care se subsumează oricărora dintre cele trei tipuri principale de teorii anterioare. în primul rând. să cunoaştem evoluŃia şi prognosticul bolii. Un element foarte important în evoluŃia polihandicapului este şi IQ (coeficientul de inteligenŃă). precum şi factorii care o influenŃează. cu posibile implicaŃii genetice. Astfel. Unul dintre cei mai importanŃi factori care determină evoluŃia autismului este geneza. un copil cu autism din naştere. În majoritatea cazurilor de autism (2/3) este necesar toată viaŃa un mediu înconjurător bine structurat. iar în ceea ce priveşte IQ se susŃine ideea că acesta se menŃine stabil când este peste 50. exagerând în comportamente simple. din perspectiva etiologică. De aceea. ea putând pune în evidenŃă originea şi cauzele tulburărilor morbide. A şasea parte dintre copiii autişti fac. asociate. crize comiŃiale. Deficitul intelectual este destul de marcat în acest caz. EvoluŃie şi prognostic în autism Pentru a putea trata şi recupera copilul autist trebuie.

fie din cauza unei situaŃii familiale specifice. neinstalat până la 5-6 ani. Pubertatea poate aduce modificări în orice direcŃii. opoziŃional. FuncŃiile cognitive şi aptitudinile sociale se pot ameliora independent unele de altele. importantă pentru evoluŃia bolii este depistarea precoce a problemelor copilului pentru a evita adâncirea rupturii între copil şi mediu şi pentru a salva cât mai mult din relaŃia acestuia cu ceilalŃi. caracterizată în primul rând prin autism şi automutilare. Adesea există o exacerbare a comportamentului agresiv. printr-un minim de relaŃie cu anturajul. Prin urmare. marcat de o regresie psihică generală şi profundă a copilului. dacă debutul psihozei are loc înainte de vârsta de 4 ani (când fragilitatea sistemului nervos este foarte crescută). implică un prognostic de gravitate. a lumii externe şi a relaŃiilor obiectuale precoce ale copilului. în jurul vârstei de doi. evoluează adesea spre un deficit mai puŃin grav. însă este fundamental ca educatorul să-şi dea seama că întârzierea la învăŃătură nu poate fi compensată prin meditaŃie sau prin ore suplimentare. iar prognosticul va fi diferit în funcŃie de natura şi de gravitatea procesului psihotic. trei ani. poate dura foarte mulŃi ani atunci când el apare pe un fond schizofrenic. cu evoluŃie spre pierderea treptată a achiziŃiilor obŃinute şi spre dependenŃă totală. Astfel. problema copilului autist nefiind ca 261 . automutilare şi gesturi obscene.Se poate observa la copilul autist o reacŃie de panică odată cu trezirea precipitată şi irezistibilă a conştiinŃei eu-lui. Comportamentul turbulent. autismul poate determina o stare psihotică deficitară atât prin procesul psihotic în sine. Copiii cu autism mai uşor pot merge la şcolile obişnuite alături de cei normali. prin vagabondaj. Prognosticul este diferit şi în funcŃie de vârsta copilului. Copiii ale căror achiziŃii. severitatea tulburărilor de limbaj. chiar parŃiale. Este hotărâtoare în evoluŃia polihandicapului existenŃa unor deficienŃe asociate sau a unor boli cronice. tabloul clinic va cuprinde elemente caracteristice formei clinice respective. cât şi prin faptul că tulbură înŃelegerea şi investirea realului. fie pe fondul unei constituŃii mai vulnerabile a copilului sau a sechelelor unei maladii. Astfel. sunt progresive. experienŃa sinelui este internă şi dramatică. uneori deviant. Dacă debutul psihozei are loc după vârsta de 4-5 ani. prognosticul va fi sumbru. procesul psihotic îmbrăcând o formă pseudodemenŃială. În aceste situaŃii. Dacă există circumstanŃe nefavorabile.

psihopatică. Pentru o bună evoluŃie a copilului autist. Cel puŃin 1/4 dintre copiii autişti prezintă convulsii înainte de vârsta adultă. copiii cu autism avansat. 7. 1. brodat. La adolescenŃă şi în primii ani ai vârstei adulte subiecŃii mai puŃin afectaŃi sunt expuşi la stări depresive din cauza conştientizării handicapului lor. de forma clinică a bolii şi de particularităŃile lui biopsihologice. de multe ori. Copilul trebuie sprijinit pentru a obŃine o eficienŃă maximă în domeniile în care doreşte. 2) să fie cât mai complex. Tratamentul curativ al bolnavului autist trebuie să întrunească următoarele condiŃii: 1) să fie individualizat. O complicaŃie somatică majoră care se poate ivi este criza epileptică. O stare catatonică. alternând cura de staŃionar şi de terapie intensivă cu tratamentul ambulator şi de menŃinere. tâmplărie şi chiar gravură pe sticlă. îmbinate cu măsurile cu caracter de prevenire a recidivării. Astfel.el să aibă rezultate bune la învăŃătură. cu iluzii sau halucinaŃii poate fi prezentă în evoluŃia bolii autiste. fără a-l forŃa însă. pedagogice şi sociale care vizează copilul bolnav cu cele adresate educatorilor şi părinŃilor. a căror dispariŃie ar permite o mai bună inserŃie socială. ajutându-l să-şi folosească tot potenŃialul. ci să se dezvolte armonios şi să poată trăi şi munci împreună cu semenii săi. 3) să fie un tratament de durată. care însă au beneficiat de o terapie favorabilă. 262 . 5. Este foarte important să-i lăsăm copilului autist şansa de a-şi explora posibilităŃile de autocunoaştere şi de autoexprimare atunci când manifestă talent pentru artă în general. Metode de recuperare şi posibilităŃi de tratare a autismului • ABORDAREA PSIHOMEDICALĂ ÎN TRATAREA AUTISMULUI Tratamentul autismului se face timp îndelungat şi urmăreşte un efect antipsihotic şi simptomatic asupra anxietăŃii şi agitaŃiei. olărit. eşalonat pe întreaga copilărie. în funcŃie de vârsta copilului. el trebuie ajutat să-şi folosească obsesiile şi fixaŃiile în mod creator (îndepărtarea lor nu duce decât la formarea altora). de stadiul de evoluŃie a polihandicapului. îmbinând procedurile medicale. s-au putut orienta în jurul vârstei de 16 ani spre diferite activităŃi manuale şi au demonstrat o pricepere deosebită pentru Ńesut.

Vimala Schneider Mc’Clure este fondatoarea unei clinici unde se practică această terapie pentru copiii autişti.Tratamentul propriu-zis se bazează pe folosirea chimioterapiei. rezultatele unor studii care implicau folosirea medicamentului Deanol. reducerea acidităŃii. dozajul urmând să fie individualizat şi urmărit cu atenŃie. Acesta îşi are originea în masajul tradiŃional indian şi a fost preluat de un medic de origine americană care a lucrat mulŃi ani în India.S. folosite în tratamentul psihozelor. s-a constatat că administrarea de Haloperidol poate avea ca efect reducerea simptomelor comportamentale negative şi poate dezvolta funcŃia cognitivă. Rimland a dovedit eficienŃa medicamentului L. stimularea funcŃiilor vitale ale circulaŃiei şi respiraŃiei tisulare. Rimland şi Tobias au raportat. hidroterapia. De asemenea. în 1974. obŃinându-se rezultate uimitoare în planul afectivităŃii şi comunicării copiilor cu autism. aceasta fiind mai puŃin spectaculoasă la copil comparativ cu adultul. care a dat rezultate impresionante. Rimland arată că progresul se limitează la spectacular şi că în unele cazuri tratamentul a necesitat să fie întrerupt din cauza efectelor secundare. În anul 1964. Paradoxal. Se constată că răspunsul la aceste medicamente este foarte variat. Insomnia poate răspunde la sedative ca Cloralhidrat sau Oxazepam cu doze strict individualizate. Astfel. Măsurile adjuvante ca: aeroterapia. Tratamentul psihomedical urmăreşte prevenirea apariŃiei handicapurilor secundare şi dezvoltarea funcŃiilor implicate în handicapurile 263 . în autism în anumite cazuri. O tehnică revoluŃionară. în timp ce Tobias a remarcat un progres la copiii autişti trataŃi cu Deanol. Cooper în 1973 şi Dale în 1980 au obŃinut rezultate în combaterea agresivităŃii prin tratament cu litiu. kinetoterapia îmbinate cu ludoterapia dau rezultate bune în cazul ameliorării agresivităŃii. Electroşocul în autism a fost mai puŃin utilizat şi numai în cazurile care nu au beneficiat de terapie medicamentoasă. este masajul sugarului (se practică şi la copiii mai mari). Există multiple variante de tratament alternativ: prin regimuri alimentare care urmăresc modificarea compoziŃiei sângelui. regularizarea tranzitului intestinal. iniŃierii contactelor umane şi dezvoltării afective. prin electroacupuncturĂ – folosită ca tratament în scopul normalizării distibuŃiei energetice în organism. Wetty (1959) propunea folosirea medicamentelor rezerpinice şi a derivaŃilor fenotiazinici.D.

În acest fel. Tratamentul poate fi animat prin procesul de reactivare a stărilor latente. de încredere cu care va putea interacŃiona. copilul poate începe să se ataşeze emoŃional şi să-şi clădească o personalitate stabilă. Tratamentul constă în susŃinerea afectivă. copilul va beneficia de un consultant disponibil şi înŃelegător. Metoda psihodinamică Tratamentul psihodinamic constă în îndepărtarea copilului de acasă şi plasarea lui într-un loc în care îi este înlesnit tratamentul. O problemă majoră în evaluarea tratamentului psihodinamic este lipsa generală a sugestiilor concrete pentru teoria existentă. odată ce obiectul relaŃiei a 264 . va putea influenŃa mediul înconjurător. în 1976. sugerau că autiştii beneficiază cel mai mult de pe urma terapiilor comportamentale şi a educaŃiei speciale. Ornitz şi Ritvo. hrănirea şi aşa mai departe. • ABORDAREA PSIHOLOGICĂ ÎN TRATAREA AUTISMULUI Tratamentul autismului trebuie conceput într-o perspectivă multidimensională. El trebuie aplicat cât mai precoce. verbală şi gestuală. conform teoriei psihodinamice. copilul poate învăŃa aici. Odată ce baza a fost formată. adesea ei nefiind suficient de repede diagnosticaŃi ca „autişti”. Baza acestei terapii o constituie sensibilitatea permanentă faŃă de nevoile copilului a consilierilor şi a persoanelor care îl îngrijesc. kinestezice.primare. înaintea vârstei de 4-5 ani şi până la vârsta de 14 ani. legănarea. în încercarea de a face tot ceea ce este posibil pentru necesităŃile tactile. antrenând comunicarea şi alte deprinderi. dar aceste probleme tind să fie eliminate. Înainte de examinarea numeroaselor cauze şi tratamente care au fost propuse pentru autism. Aici. pozitivă şi prin acceptarea „mamei”. „Mama” (terapeutul) trebuie să cunoască nevoile copilului la nivelul său primitiv de funcŃionare senzorio-motorie. îmbinând chimioterapia cu psihoterapia şi cu socioterapia. statornic. Copiii autişti pot fi ajutaŃi în multe feluri. Odată puse bazele unei relaŃii de prietenie între copil şi „mamă”. trebuie spus că nu există un tratament care să vindece în totalitate disfuncŃiile. vizuale şi de contact ale copilului autist. ceea ce acasă nu ar fi putut şi anume faptul că prin comunicare. strângerea în braŃe. furnizând o mulŃumire completă.

dacă stingerea comportamentului nu dă rezultate. controlarea impulsurilor şi rezolvarea problemelor. automutilarea sau autostimularea. perceptualul şi îndemânarea cognitivă pot fi urmate prin: 1) imitarea comportamentului şi vocalizări. în timp ce excesele presupun comportamentele inadecvate şi violente. deficienŃele includ un repertoriu social. deficienŃele şi excesele acestora şi au intenŃionat să le modifice. Metoda comportamentală Având la bază teoria comportamentală. caz în care retragerea atenŃiei sau recompensarea ar avea efecte foarte mici sau deloc. În multe cazuri. Recent. 265 . 2) verbalizarea afectelor. behavioriştii nu au avut pretenŃia să vindece condiŃiile psihozelor copilăriei. cum ar fi stereotipiile. terapiile comportamentale au avut succes în corectarea acestor deficienŃe şi excese. la şocuri electrice. ei au analizat comportamentul părinŃilor. a funcŃiilor. stingere (ex: retragerea atenŃiei ca răspuns la un comportament nepotrivit) şi pedepsire (ex. Desigur.fost fondat pe baza personalităŃii materne. Spre exemplu.: administrarea unei pedepse ca răspuns la un comportament inacceptabil). În cazul copiilor psihotici. terapeutul poate recurge la pedepse: de obicei la pălmuire. verbal şi cognitiv sărac. de comportamente autodistructive. însă eficienŃa lor depinde în mare măsură de comportamentul care trebuie eliminat. socialul. 4) introducerea graduală a nevoilor de autoapărare. în cazuri extreme. O altă problemă privind extinderea procedurilor este aceea că anumite componente par a fi menŃinute mai curând în interior decât exteriorizate pentru recompensă. câŃiva părinŃi de copii autişti au fost de părere că acest tratament nu este chiar eficient. Mai exact. 3) menŃinerea şi conceptualizarea activităŃilor verbale. sau. Rapoartele indică faptul că toate aceste tehnici sunt eficiente. a părŃilor şi a obiectelor pe care copilul le întâlneşte. automutilarea (cum ar fi lovitul cu capul) va fi eventual înăbuşită dacă nu i se dă atenŃie copilului atunci când se loveşte. Majoritatea tehnicilor terapiei comportamentale sunt bazate pe întărire (ex: îi dai copilului o prăjitură dacă el se abŃine de la un comportament nedorit).

odată ce am eliminat un comportament pe care copilul îl reprimă în mod frecvent şi cât poate el de mult. este posibilă îndepărtarea comportamentului autodistructiv în mai puŃin de câteva minute. scopul lor este acela de a da acestor copii suficiente reacŃii adaptative astfel încât ei să se poată 266 . recidivează complet. Odată ce părintele observă un mic progres la copil. copilul autist poate petrece o mare parte din timp retras. Mai exact.I. După părerea sa. AnumiŃi copii. presiunea făcută pentru suprimarea comportamentului nedorit putând da naştere la un alt comportament nepotrivit. Lovaas a condus cercetările cu privire la folosirea electroşocurilor în instruirea copiilor autişti şi a ajuns la conluzia că acestea sunt foarte eficiente în eliminarea automutilării. Aceasta înseamnă că. Recent. oricare ar fi acela. terapeuŃii comportamentali nu îşi fac iluzii că ar putea transforma un copil autist în unul normal. Terapia de acasă poate avea mare succes. noi nu ne putem aştepta de la copil ca el să stea în linişte şi să aştepte pe cineva care să-l înveŃe un comportament nou pozitiv cu care să umple golul. iar prin progrese copilul va ajunge cât mai departe în recuperarea sa. se poate spune că răspunsurile învăŃate de copiii autişti la terapie. Prin urmare. MulŃi consideră că pedepsirea unui copil autist pentru un comportament nedorit nu face decât să mărească problemele (Belleheim – 1967). În general. indiferent cât de gravă este automutilarea şi indiferent cât timp copilul face asta. incapabil să ia parte la orice alt fel de terapie. Dar oricât de imediate ar fi efectele acestei proceduri şi oricât de utilă ar fi ea în anumite cazuri. Prin această metodă. el va fi tentat să încerce mai mult. nu sunt generalizate la şcoală sau acasă. morala. O altă posibilă problemă în eliminarea comportamentelor nepotrivite ar fi „simptomul substituŃiei”. Răspunzând.O. adesea. Lovaas este de părere că. părinŃii sunt instruiŃi să se poarte ca adevăraŃi terapeuŃi. decât dacă sunt trataŃi ca pacienŃi. După eliminarea comportamentelor nedorite există probleme în menŃinerea acestor schimbări. Lovaas subliniază că autiştii răspund mai degrabă la terapie atunci când sunt trataŃi ca oamenii răsplătiŃi sau traşi la răspundere pentru comportamentul lor. dacă un comportament autodistructiv nu este eliminat printr-un tratament. eforturile pentru rezolvarea acestei probleme au implicat păstrarea copilului acasă şi direcŃionarea eforturilor de tratament asupra părinŃilor. mai ales cei care se întorc în instituŃii după tratament. etica şi termenii legali limitează frecvent utilizarea acestei proceduri inumane.

În afară de aceste metode. pentru dezvoltarea autoapărării. pentru o mai mare utilitate şi pentru o existenŃă cât mai plină. terapia comportamentală a dat rezultate în dezvoltarea răspunsurilor spontane. ar fi foarte dificil pentru alŃii să iniŃieze programe similare. doarme. dacă o astfel de terapie ar avea succes. se îmbracă sau învaŃă. • Metoda existenŃial-umanistă – Terapia mediului înconjurător Această terapie presupune plasarea copilului autist într-un loc special. Chiar dacă nici una dintre ele nu satisface pe deplin problema recuperării copilului autist. aceasta pare a fi cauza. procedurile ei nu sunt specificate. În ultimă instanŃă. De asemenea. orice factor etiologic şi orice teorie trebuind luată în considerare pentru o explicaŃie cât mai plauzibilă a autismului. unde dezvoltarea sa să fie încurajată de un personal cald şi sigur care să furnizeze resursele şi structura necesară pentru a alunga temerile copilului. În acest fel copilul este liber să stabilească relaŃii sociale şi să descopere lumea. ei doar răspund cum au fost învăŃaŃi la o întrebare specifică. trebuie luată în calcul orice metodă de terapie care a dat rezultate. metoda existenŃial-umanistă are ca problemă principală faptul că. La fel ca şi în cazul terapiei psihodinamice. evaluările fiind vagi şi subiective. a limbajului şi a relaŃiilor sociale la copilul autist. putând ajuta copilul să devină mai încrezător şi mai conştient de sine. au fost făcute progrese pentru eliminarea comportamentelor bizare. în efortul de a obŃine aceleaşi rezultate. copilul are în permanenŃă posibilitatea să interacŃioneze şi să realizeze comportamente pe care adulŃii le pot recepta pe o bază individuală. 267 . aplicate zi de zi. copiii nu înŃeleg conceptul în sine. tot aşa trebuie procedat şi în cazul metodelor de recuperare propuse. Aşa cum există mai multe teorii etiologice care se pot integra într-o concepŃie unitară. Cu toate acestea. mai există şi strategii de tratament aparte pentru copiii autişti. Astfel. Această terapie are multe puncte comune cu terapia psihodinamică. De fapt.absolvi de grija custodiei. chiar şi atunci când mănâncă. Criticii terapiilor comportamentale pentru copiii autişti au invocat faptul că „produsul” nu este mai bun decât un robot performant şi în anumite cazuri.

În ceea ce priveşte motricitatea. sunt dificil de întrerupt de către părinŃi. Nu trebuie să uităm să recompensăm copilul de fiecare dată când reuşeşte (ex. mişcarea este stereotipă. Anumite cântece care însoŃesc mişcările sunt foarte utile pentru ameliorarea motricităŃii. copilul se leagănă singur ore întregi sau se învârte în jurul său. de la preocupările şi de la nivelul de dezvoltare ale copilului. stereotipe sunt caracteristice sindromului autist.M. dezvoltarea cognitivă şi învăŃătura. dezvoltarea limbajului. Adesea. jocul şi autonomia. cu o jucărie etc. Dezvoltarea motricităŃii Mişcările repetate. Unii dintre aceşti copii merg pe vârfurile picioarelor cu gambele moi. ExerciŃiul sau jocul trebuie introdus progresiv: mai întâi trebuie dat un exemplu (adultul execută un exerciŃiu demonstrativ). de asemenea. alături de el. apoi copilul şi adultul trebuie să execute împreună exerciŃiul respectiv şi. ExerciŃiile trebuie repetate adesea pentru a putea fi înŃelese puŃin câte puŃin. grimase. Pentru a ameliora problemele mişcării fine trebuie să plecăm. în sfârşit.: cu o prăjitură. În timpul jocului sau al exerciŃiului. Copilul autist face multe mişcări bizare cu braŃele şi cu mâinile. Se sugerează ca metode de tratament al autismului: Stimularea dezvoltării normale Rutter relevă câteva aspecte ale dezvoltării normale care joacă un rol important în tratarea copiilor autişti: dezvoltarea socială. Pentru a ameliora mişcarea grosieră a autistului este important să pornim de la centrele de interes şi de la nivelul de dezvoltare ale copilului. ce prezintă un sistem de clasificare psihiatrică în care autismul şi dereglările înnăscute sunt aşezate în categoria tulburărilor în dezvoltare pervazive.). Putem ghida mâna copilului atunci când face activităŃi motrice dificile 268 . nu pe poziŃii adverse. copii autişti se dezvoltă diferit. copilul trebuie să execute singur exerciŃiul. Aceste mişcări stereotipe se manifestă adesea de la o vârstă foarte mică. adultul trebuie să se situeze paralel cu copilul. MulŃi învârt obiecte cu degetele prin faŃa ochilor. Putem considera că aceste aspecte ale dezvoltării enumerate mai sus au un rol important în dezvoltarea cognitivă şi în învăŃare. putând avea caracter auto-erotic.S. III – revizuit (Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder).• STRATEGII DE TRATAMENT AL AUTISMULUI ConcepŃia actuală asupra autismului este dată de D.

de lucrurile care atrag atenŃia tuturor copiilor cu o dezvoltare normală. chiar dacă este foarte închis în sine însuşi. Putem să îl determinăm să se joace cu plastilina. dorinŃa de a fi independent. îmbrăcatul etc. Pe el îl interesează activităŃile stereotipe. Putem. necesare pentru a se juca împreună cu alŃi copii. Cu ajutorul anumitor jocuri şi jucării putem încerca să-l facem pe copilul autist să se îndrepte către lumea exterioară (şi.pentru el. nu se joacă într-o manieră normală. sunt foarte restrânse la autişti. ci este nevoie de o acompaniere psihică. În general. Pentru aceasta. adecvată şi nu utilizează jucăriile pentru a se juca cu ele. să-i dăm o sonerie sau un instrument muzical. lipsindu-i curiozitatea de a descoperi anturajul său. într-o manieră clară şi structurată. Autonomia Prin autonomie înŃelegem capacitatea de a executa de unul singur activităŃi cotidiene precum: mâncatul. energie şi răbdare. învârte un lanŃ în faŃa ochilor). modelându-le după mişcările 269 . deci. El dezvoltă un număr restrâns de activităŃi din care lipseşte cea de explorare firească. să decupeze sau să asambleze piesele unui puzzle. ceea ce solicită mult timp. Pentru a ameliora contactul cu copilul putem. copiilor le place să imite activităŃile adulŃilor. Putem să-i oferim experienŃe senzoriale care să-l incite la aceasta. sau se interesează prea puŃin. Putem prinde membrele şi degetele copilului autist. repetate (spre exemplu. de a fi ca ceilalŃi fiind aproape absentă la aceşti copii. nu este suficientă doar instrucŃiunea verbală sau o simplă demonstraŃie. În timpul acestor jocuri simple este important ca terapeutul să fie privit de către copil şi să fie ascultat (strigându-l adesea pe nume). să-l provocăm la joc cu o minge sau cu un balon. spre alte persoane). spre exemplu. Dar copiii autişti au oroare de a imita. însă el trebuie învăŃat cumva anumite lucruri. ale părinŃilor. trebuie să Ńinem cont de interesele copilului şi să-l atragem în acŃiuni pe care le desfăşoară şi el singur (chiar aşa bizare cum par). de pildă. ceea ce împiedică dezvoltarea jocului. Interesul pentru ceilalŃi şi aptitudinea de a avea contact. de exemplu. Pentru a mări posibilităŃile de joc este important să ameliorăm mai întâi contactul. de a fi „mare”. Jocul Copilul autist nu se interesează. În mod normal. mersul la toaletă. Copilul nu învaŃă prin joacă.

ceea ce au învăŃat în alta. pe copilul autist să se spele. locul în care este capabil de a fi mai puŃin independent. de preferinŃă acasă la el. buzunarele hainelor lor). în jurul vârstei de 6 – 12 ani. Astfel. adultul va avea impresia că face totul singur. contactul defectuos se manifestă oarecum diferit. într-o anumită situaŃie. Se cramponează de modelele învăŃate pe de rost şi pot intra în panică când un detaliu din mediul lor se schimbă. poate mima relaŃiile sociale. cel mult de detalii ale acestora (ex. deprinzând o serie de aptitudini sociale şi o obişnuinŃă a persoanelor văzute zilnic. manifestându-se mai ales în raport cu rutina care-l leagă de o anumită persoană. mai ales dacă este recompensat. Dezvoltarea socială Copiii autişti se disting de ceilalŃi copii printr-o lipsă de interes faŃă de mediul social. Trebuie să-l învăŃăm. de ceea ce se aşteaptă de la el. ci despre relaŃii anormale privind mai ales aspectul calitativ. treptat. constantă pe toată durata vieŃii lui. Nu este interesat de necunoscuŃi. Adolescentul autist. RezistenŃa la schimbare a copilului autist. copilul va urma mişcările adultului până le va executa singur. El este mai degrabă foarte ataşat de obiecte. Mai ales la început. Reducerea rigidităŃii Copiii autişti nu înŃeleg mare lucru din comportamentul social şi din limbaj.. Astfel. el fiind adesea cu faŃa lipsită de expresie şi cu o privire goală. Nu este vorba despre o inexistenŃă a relaŃiilor sociale. să mănânce etc. Îi arătăm ce trebuie să facă şi divizăm activitatea în mai multe etape. Pe măsură ce copilul creşte. e important să-i lăsăm timp pentru a o aprofunda. Dezvoltarea cognitivă şi învăŃătura Pentru a favoriza dezvoltarea cognitivă normală sunt necesare două condiŃii: achiziŃionarea de experienŃe active semnificative şi capacitatea de a folosi experienŃa acumulată. Încă din copilărie. el îşi va da seama. condiŃii care nu sunt întotdeauna existente la copiii autişti. O dată ce copilul a învăŃat să execute o activitate. părinŃii constată la copilul autist o lipsă a contactului social. ei având mari dificultăŃi de a pune în practică. chiar dacă acestea sunt superficiale şi egocentrice. va învăŃa puŃin câte puŃin. să se îmbrace. aşadar.necesare executării unei anumite activităŃi. degetele copilului părând fără putere şi el necooperând. demonstrând o mare nevoie de previzibilitate şi de controlabilitate. Ataşamentul faŃă de părinŃi este straniu. se poate 270 . dacă este suficient de inteligent. puŃin câte puŃin.

fiind însă îngrijiŃi de cineva. În plus.: de când este sugar – neacceptarea trecerii de la alăptatul la sân la biberon). Frecvent. muşcându-se. având preferinŃe puternice pentru un anumit aliment (ex. iar rolul părinŃilor este major. care se disting din cadrul vieŃii copilului autist (de a atrage atenŃia. Aceste crize se pot declanşa dintr-o dată şi sunt frecvent folosite drept cel mai rapid mod de a obŃine ceea ce vor. Angoasele copiilor autişti sunt imprevizibile. • Probleme de curăŃenie. Pentru terapie este necesar să facem distincŃie între formele de comportament automutilant. putând fi o problemă şi folosirea ustensilelor pentru mâncat (din cauza ataşamentului inexplicabil al copilului pentru un anumit biberon sau pentru o anumită farfurie). Majoritatea copiilor sunt curaŃi până în jurul vârstei de 4 ani. de a evita situaŃiile dificile etc. Unii copii autişti au probleme în a controla musculatura implicată în masticaŃie. după un obiect. În general. Probleme de comportament non-specifice • Somnul. Acest comportament este extrem de frecvent la copii autişti. fiindu-le teamă să bage în gură bucăŃi prea mari sau prea tari de mâncare.: teama de cifra 5 sau de culoarea roşie). MulŃi copii autişti au probleme cu somnul. unii copii autişti sunt rezistenŃi la schimbările alimentare.manifesta începând cu o vârstă foarte fragedă (ex. • Probleme de nutriŃie. uneori fiind vorba despre o perturbare a ritmului zi – noapte (copilul fiind activ noaptea şi apatic ziua). • Angoasele. 271 . acest fapt nefăcând decât să prelungească acest comportament nedorit al copilului. • Automutilarea. ei lovindu-se. trecerea de la alimente solide la lichide se face greu. Copiii autişti au adesea accese de furie pentru că ei nu dispun de vocabularul necesar obŃinerii lucrurilor pe care le vor. SoluŃia ar consta în organizarea timpului copilului astfel încât acestuia să nu-i mai rămână timp neocupat. având crize de plâns sau de furie. Ele se manifestă prin reacŃii de panică dublate de accese de furie sau de crize de plâns de neoprit. ei trebuind să evite orice atitudine furioasă sau de acuzare a copilului.: solid sau lichid). Ei pot Ńipa după dulciuri. înŃepându-se etc. sau din cauză că le-a fost deranjată rutina. Pentru a căpăta control asupra vezicii sau a sfincterelor este nevoie de timp. aceste angoase se diminuează cu trecerea timpului. de neînŃeles pentru alŃii (ex.). • Accesele de furie. neştiind să mănânce alimente solide. dormind greu. trezindu-se des noaptea.

Copiii autişti nu se pot juca constructiv. Comunicarea non-verbală cu aceşti copii (care nu vorbesc) este foarte dificilă. De aceea. pentru 272 . De asemenea. utilizarea fotografiilor şi imaginilor). Există programe speciale de orientare practică şi de educaŃie pentru adolescenŃi şi tineri autişti care prezintă identificarea părŃilor corpului. lipsă de expresivitate. repetitivă. EvoluŃia sexuală. intonaŃie anormală (monotonă. se pot învăŃa forme de comunicare alternativă. Jucăriile sunt rareori utilizate în sensul lor funcŃional. furculiŃa = mâncare. fiind vorba de fapt despre o înŃelegere limitată a simbolurilor.şi alte forme cu origine în interiorul copilului (autostimularea. Un alt fenomen specific este modul bizar de enunŃare a propoziŃiilor. limbajul inversat („tu” în loc de „eu”). Cu toate acestea. respingerea stimulilor).: de comunicare non-verbală: folosirea de obiecte ca mijloc de comunicare/pardesiu = plimbare. tabuurile sexualităŃii părând să joace un rol esenŃial în această situaŃie dificilă. copiii pot fi capabili de a dezvolta aptitudini verbale (ex. Copiii care vorbesc târziu prezintă o serie de anomalii ale limbajului specifice: ecolalia. Deşi au un nivel tehnic bun al lecturii unui text. în special la băieŃi. O dată cu pubertatea. Studiile arată că peste 50% dintre copii autişti nu vor vorbi niciodată. dificultăŃile de limbaj se manifestă de timpuriu. copilul fiind fixat pe detalii şi nu pe totalitatea obiectului. Comportamentul distructiv al copilului autist se desfăşoară adesea într-o manieră stereotipă. menstruaŃia la fete. interesul pentru sexualitate rămânând mult timp imatur şi copilăresc. • Problemele sexuale. ci petrec mult timp examinând lucrurile care-i înconjoară. igiena personală şi comportamentul social în raport cu sexualitatea. de robot). Dezvoltarea limbajului la copii autişti În autism. După un program de însuşire a unor gesturi simple însoŃite de cuvinte. Ei remarcă rapid că hârtia se poate rupe. manifestarea dorinŃelor sexuale devine o problemă pentru adolescenŃii autişti. mai ales cu copiii cu inteligenŃă ridicată. lipsa ascultării mesajului interlocutorului. ei nu ştiu să reproducă ceea ce au citit. este în întârziere în raport cu copiii normali. că obiectele solide fac zgomot când sunt aruncate de pământ sau când sunt sparte. • Comportamentul distructiv. nu pot înŃelege structura limbajului şi nu pot distinge între important şi secundar. prin lipsa unor relaŃii adecvate în vorbire şi prin interesul redus pentru achiziŃionarea limbajului.

Un copil cu surdocecitate prezintă o combinaŃie de deficienŃe de pe urma cărora vederea/ auzul nu pot fi folosite ca surse primare pentru învăŃare. trecând de la însuşirea sunetelor. Surdocecitatea 7. 7. Persoana cu surdocecitate se caracterizează. bazată pe contact şi pe feed-back vizual. aşa cum nu este vorba 273 . Copilul trebuie ajutat să folosească limbajul.a putea înŃelege ceea ce li se comunică. la fel ca şi autismul. Nu este vorba în acest caz doar de o problemă de surditate la care se adaugă orbirea.2. să-şi utilizeze vorbirea funcŃională şi în alte locuri şi cu alte persoane şi nu doar să repete ca un ecou sunete sau cuvinte. El trebuie să înveŃe vorbirea funcŃională.2.1. o altă boală a primei copilării. Copilul cu surdocecitate nu este un copil surd care nu vede sau un copil orb care nu poate auzi. aşadar. fiecare în parte sau ambele împreună. auzul şi canalul verbal. Pasul următor constă în a învăŃa copilul să identifice. apoi la însuşirea şi folosirea timpurilor vorbirii în propoziŃii simple. fiind însă o deficienŃă multisenzorială. Cele două deficienŃe senzoriale (cecitatea-orbirea şi surditatea). fiind o persoană oarbă. să aleagă sau să arate obiecte prin denumirea lor. Pentru însuşirea şi dezvoltarea limbajului de către copilul autist este importantă imitarea verbală. Cauze ale deficienŃelor sezoriale pot fi: o sechelă prenatală determinată de rubeolă sau de o altă boală congenitală (cum este sindromul Usher). DefiniŃie şi etiologie Surdocecitatea reprezintă un polihandicap. un accident etc. Singura trăsătură comună a persoanelor incluse în grupul celor cu surdocecitate este faptul că toate au un anumit grad de deficienŃă în folosirea simŃurilor de distanŃă (de telerecepŃie). pot apărea concomitent sau succesiv şi pot fi însoŃite sau nu de pierderea altor funcŃii ale corpului. conŃinutul mesajului trebuie simplificat. abia apoi mai complicate. Acest polihandicap constă în coexistenŃa la aceeaşi persoană a două tipuri de deficienŃe de ordin senzorial: deficienŃă de văz şi deficienŃă de auz. a silabelor. Se trece la învăŃarea purtării unei conversaŃii. prin lezarea (pierderea) celor trei canale de comunicare cu mediul: văzul. surdă şi mută. a cuvintelor simple la asimilarea expresiilor mai complicate.

Acest polihandicap este un fenomen extrem de complex. • să fie lipsite de multe dintre motivaŃiile extrinseci de bază.despre o problemă de comunicare sau despre una de percepŃie. Ei trebuie învăŃaŃi să folosească acest potenŃial şi să integreze acumulările senzoriale de la simŃurile de distanŃă deficiente cu experienŃa acumulată şi cu semnalele de la alte simŃuri. el putând avea probleme serioase în a mânca (a înghiŃi hrana solidă). în a dormi (are un program de somn absolut aparte). fiind incapabile să-şi folosească simŃurile de distanŃă pentru a primi informaŃii nedistorsionate. Persoanele cu surdocecitate sunt multisenzorial deficiente. care include şi alte aspecte pe lângă cele menŃionate anterior. fie pe fondul unei hiperactivităŃi. Dacă această integrare nu se realizează cu succes. Frecvent. Caracterizarea surdocecităŃii La naştere. punându-şi părinŃii în faŃa unor mari dificultăŃi. copiii cu acest polihandicap vor fi condamnaŃi deseori la o existenŃă sub nivelul capacităŃilor lor. 7. posibile reacŃii adverse la îmbrăcat. DeficienŃii cu surdocecitate pot: • să nu aibă capacitatea de a comunica cu mediul înconjurător întro manieră inteligibilă. fie din cauza faptului că deficienŃa multisenzorială conduce la un prag scăzut de tolerare a senzaŃiilor 274 . acestui copil i se pune diagnosticul de retardat profund. • să aibă dificultăŃi majore în stabilirea şi menŃinerea relaŃiilor cu alte persoane. MulŃi copiii cu surdocecitate au vedere reziduală şi/sau auz rezidual care ar putea fi folosite în mod eficient. • să fie catalogate ca retardate sau ca persoane cu probleme psihice.2. copilul cu surdocecitate are o combinaŃie de probleme de văz şi auz. • să nu aibă capacitatea de a anticipa anumite evenimente sau rezultatele activităŃii lor.2. • să aibă probleme medicale care să conducă la lacune serioase în dezvoltare. • să aibă o percepŃie distorsionată a mediului în care evoluează. • să fie forŃate să asimileze doar anumite metode de a învăŃa pentru a compensa multiplele lor deficienŃe.

Incapacitatea de a comunica poate determina atât frustrare. gust. MulŃi dintre copiii cu surdocecitate cu niveluri funcŃionale reduse sunt predispuşi la manifestări tipice de autostimulare: autoaccidentare. poate deveni periculos. să accepte stimuli externi. miros) şi de dereglările care există chiar şi în aceste canale. rictus de îngustare a privirii. cea mai mare parte a testelor tradiŃionale pentru văz.3. iar motivaŃia de a-l explora este minimă. neputând profita din interacŃiunea cu mediul său natural cu aceeaşi uşurinŃă ca un copil normal. Când copilul cu surdocecitate creşte. fixarea intensă a sursei de lumină etc. rolul crucial al stimulilor externi în motivaŃia dezvoltării motorii şi în asigurarea unei baze pentru dezvoltarea cunoaşterii fiind anihilat de canalele sale limitate de acces (pipăit. rezultate din rubeolă sau din alte traume prenatale şi au deci nevoie de îngrijire specializată. Recuperarea copilului cu surdocecitate Copilul cu surdocecitate suferă din cauza deficienŃei sale multiple din punct de vedere senzorial.2. căpătând forŃă şi putere. întrucât acest mediu este limitat doar la contacte întâmplătoare. Copilul cu surdocecitate poate fi învăŃat să îşi folosească vederea/auzul reziduale (acolo unde există potenŃial) şi să-şi dezvolte unele deprinderi motorii esenŃiale. precum şi perturbări în sferele socio-afectivă şi a dezvoltării cognitive. având ca rezultat stabilirea unui ciclu perpetuu format din acŃiuni negative şi contrareacŃii. cât şi probleme de disciplină. Dezordinea caracteristică funcŃionării biologice determină frecvent dificultăŃi şi întârzieri în învăŃarea deprinderilor de igienă corporală. atât pentru el. Succesele acestui copil sunt aproape inexistente. care până atunci fusese tolerat de ceilalŃi (părinŃi). cât şi pentru ceilalŃi.tactile. el poate fi ajutat să trăiască. Acest decalaj în dezvoltare are urmări în cazul testării copilului. Unii dintre copiii cu surdocecitate suferă de afecŃiuni severe ale creierului. concepte şi 275 . fluturarea degetelor prin faŃa ochilor. Printr-o adaptare gradată a copilului la mediu. Totuşi. comportamentul său deviant. auz şi inteligenŃă fiind inadecvate. 7. Necesitatea de a controla forŃa sa fizică conduce la creşterea frustrărilor copilului. studii recente au relevat faptul că mulŃi dintre aceşti copii (80% după unii autori) pot beneficia de programe adecvate de recuperare.

sau chiar decât cel orb. în special cei de vârstă mică sau cu nivel funcŃional redus. Scopul oricărui program de succes este asigurarea unui mediu care să îi permită fiecărui copil să îşi dezvolte deprinderile sociale şi stabilitatea afectivă cu ajutorul unei interacŃiuni planificate. trebuie să fie încununate cu succes. aşadar. de doar 2 ani. mobilităŃii sale şi comunicării. trebuie structurat cu multă grijă pentru a evita un dezastru. Toate eforturile pe care le depun copiii. Este mult mai uşor să dirijezi copilul şi să execuŃi în locul lui.modalităŃi eficiente de comunicare. profesori. decât să îŃi consumi timpul şi eforturile „rezolvând împreună cu el”. dezvoltarea percepŃiei. rezolvarea problemelor. În plus. o dată cu dezvoltarea social-afectivă. dezvoltarea socială şi afectivă a acestuia. deprinderi de viaŃă cotidiană şi mobilitatea necesare pentru a se integra şi funcŃiona în societate ca un membru responsabil. dar cu o minte „sărmană”. Este important ca unui copil cu surdocecitate să i se asigure un mediu de natură stimulativă-reacŃională şi nu unul dirijat. DirecŃiile pe care este de dorit să se meargă în recuperarea copilului cu surdocecitate sunt. 276 . dezvoltarea cognitivă. restrictiv şi asupra căruia are un control foarte redus. Mediul înconjurător al unui copil de 10-12 ani. reacŃional. sau chiar deloc. dar nu furnizează un mediu stimulativ. Ei trebuie să depună eforturi în mod constant pentru a îi furniza copilului situaŃii care să îl stimuleze pentru interacŃiunea cu mediul. ToŃi intervenienŃii care lucrează cu un copil cu surdocecitate – părinŃi. mobilitate şi a celor de viaŃă propriu-zise. Unul din scopurile abordării reacŃionale este realizarea dialogului la nivel corespunzător. comportamentul copilului este deseori mai puŃin acceptat de către ceilalŃi datorită contrastului evident dintre dezvoltarea (constituŃia) corporală şi vârsta mentală. învăŃarea comunicării. surd. Copilul cu surdocecitate are mult mai puŃine şanse de a influenŃa mediul decât copilul văzător. formarea deprinderilor de orientare. dezvoltarea deprinderilor motorii. conceput pentru o viitoare dezvoltare social-afectivă. într-un cerc mai larg de copii şi adulŃi. personal medical şi de îngrijire – formează o parte importantă a mediului reacŃional. poate duce la apariŃia unor serioase probleme afective din cauza frustrărilor copilului care trăieşte într-un mediu dirijat. încercările de comunicare. Orice program care se concentrează doar asupra creşterii interesului copilului.

Una dintre cerinŃele necesare pentru o dezvoltare sănătoasă este existenŃa unui mediu structurat. Dezvoltarea afectivă şi socială nu este limitată doar la domeniul specific al programei şcolare sau al unui loc anume. • copilul va tolera interacŃiunea. acest proces nu poate fi lăsat la voia întâmplării. • copilul îl va conduce pe intervenient pe parcursul activităŃii. • copilul va iniŃia acŃiunea independent. la cerere. În orice moment al fiecărei activităŃi. este vital să fie încurajat şi ajutat în explorarea mediului. cu obiective clar definite. acesta va deveni frustrat şi vor apărea dereglări de comportament. în sensul cel mai bun şi pozitiv al termenului. • copilul va răspunde cooperant la cererea intervenientului. Maturizarea socială a unui copil cu o astfel de deficienŃă (sau a oricărui alt copil) depinde de capacitatea sa de a dobândi o manieră corectă de comportament. Trebuie avut grijă ca respectivul copil să înŃeleagă mediul în care intră. acŃiunea intervenientului. • copilul va coopera pasiv cu intervenientul. frustrările şi problemele afective rezultante vor bloca dezvoltarea lui în toate domeniile. • copilul va imita. Până când copilul ajunge să câştige încredere din experienŃa proprie. de adaptare la regulile sociale şi de dezvoltare a unor atitudini social acceptate. în co-acŃiune cu intervenientul. după ce a primit în prealabil explicaŃii. Lărgirea gradată şi planificată a relaŃiilor sale trebuie să urmărească aproximativ acelaşi tipar de dezvoltare ca în cazul copiilor fără deficienŃe. • copilul va agrea acŃiunea datorită intervenientului. bazate pe nivelul de dezvoltare al copilului. Dacă achiziŃiile sociale şi afective nu sunt întreŃinute cu grijă şi înŃelegere. putem anticipa etapele specifice care vor apărea în fiecare nouă interacŃiune cu mediul: • copilul se opune la interacŃiune. Când copilul pare incapabil să recepŃioneze limbajul sau să se exprime. Când este vorba de un astfel de copil.• Dezvoltarea socială şi afectivă Dacă mediul nu reacŃionează adecvat în raport cu copilul. ca reacŃie la mediu. copilul cu surdocecitate care trăieşte într-un mediu reacŃional îşi va forma noi concepte şi le va întări pe cele stabilite anterior. 277 .

sau în mod direct. „prea ocupaŃi pentru a îşi pierde timpul cu el”. nu realizează motivul pentru care este ignorat. prin imitaŃie. deci corespunzătoare nivelului său de dezvoltare. Trebuie să fie creată şi menŃinută o atmosferă afectuoasă. încercările şi erorile şi chiar un anume model doar dacă beneficiază de prezenŃa unui intervenient de încredere. PrivaŃiunea socială – indiferent că este generată de lipsa ocaziilor. În momentul când un copil cu deficienŃă multiplă este pregătit pentru a coopera. În etapele timpurii de dezvoltare socială. care activează ca „un mecanism de transmisie” între el şi mediu. Când copilul începe să se maturizeze. de roluri sociale şi de atitudini sociale. plină de căldură şi îngăduitoare. acŃionând nu ca model sau ca un profesor. depinde în mare măsură de abilitatea copilului de a percepe rezultatele încercărilor sale. ca în cazul multor contexte instituŃionale. Contactele sale cu adulŃii şi cu cei de vârsta sa îl fac deseori să preia modele greşite de comportament. Intervenientul stabileşte o legătură vitală. el având rolul de a ajuta interpretarea situaŃiilor-problemă. Trebuie să fie clar că acest copil. copilul cu surdocecitate poate folosi imitaŃia. PercepŃia sa asupra lumii este deseori confuză şi distorsionată din cauza deficienŃei multisenzoriale. Copilul fără deficienŃe învaŃă deprinderile sociale pilotat de către părinŃi şi profesori. Tipul de relaŃii care există între membrii unei familii sau între cei care lucrează într-un internat sau cadru instituŃional va începe să capete o nouă semnificaŃie. nivel şi durată. prin urmarea unui model. trebuie evitate atitudinile de nepăsare-delăsare ale membrilor familiei. prin încercări şi greşeli. sau datorată experienŃelor nesatisfăcătoare din trecut – va duce la apariŃia unei stări de nelinişte. într-un cadru reacŃional. Copilul are tendinŃa de a se cantona într-o lume egocentrică şi are nevoie de intervenŃie pentru a interpreta experienŃele sociale pe care le trăieşte. Capacitatea de a învăŃa chiar şi cele mai simple deprinderi. prin încercări şi greşeli. ci ca un mediator prin intermediul comunicării. problemele sale de percepŃie fac 278 . Dacă el nu este ajutat să interpreteze rezultatele eforturilor pe care le-a făcut. va fi expus la o gamă mai largă de influenŃe.Copilul cu surdocecitate poate avea o problemă. Copilul trebuie învăŃat să participe la preocupările adulŃilor şi să aştepte momentul când va deveni şi el un obiectiv important pentru aceştia. neputând să vadă sau să audă. Contactele – care îl satisfac şi asigură motivaŃii pentru contacte viitoare – trebuie să fie adecvate ca tip.

a plânsului. Alte gesturi sunt mult mai adecvate din simplul motiv că reflectă cu naturaleŃe lucrul pe care îl avem de făcut. gesturi. Nu trebuie să existe preocuparea dacă aceasta este modalitatea adecvată pentru 279 . Indiferent de formă. GESTURI ToŃi folosim gesturi: o clătinare a capului pentru „Da” sau „Nu”. Rezistând încercărilor prin care mama îşi exprimă afecŃiunea. acest copil trebuie învăŃat să recunoască şi să tolereze afecŃiunea. RezistenŃa sau opoziŃia pot lua forma unei stări de încordare extremă (în multe dintre primele rapoarte despre copiii cu deficienŃe severe de pe urma rubeolei. pe care o va comunica involuntar copilului. SEMNAL Un semnal simplu făcut de intervenient (de exemplu. Braille-Tiprit. mulŃi dintre copii se vor închista într-o carapace de singurătate sufletească. vorbire. S-ar putea ca ea să aibă o stare de teamă şi de neplăcere. răspunsul de rezistenŃă nu îi oferă mamei o răsplată satisfăcătoare pentru investiŃia sa afectivă. indicaŃii specifice. dactileme. doar pentru că aceste reacŃii dau naştere la răspunsuri din partea persoanelor din mediul său. Copilul cu surdocecitate hipoactiv. ar putea fi abordat la acest nivel.ca această abordare să nu poată fi pusă în aplicare. o mişcare specifică pentru a indica „start” sau „stop”) poate constitui un mod de comunicare adecvat pentru mulŃi copiii al căror nivel senzorial este extrem de scăzut. Copiii de vârstă foarte mică sunt deseori învăŃaŃi să îşi fluture mâna în semn de „La revedere”. semne. Deseori. a cărui existenŃă este limitată doar la viaŃa sa interioară şi care petrece ore întregi autostimulându-se prin legănare sau prin stimulări luminoase. chiar înainte de a fi capabili să articuleze cuvintele. stabilind astfel un ciclu care se perpetuează de la sine. o fluturare a mâinii în semn de salut etc. aceşti copii sunt numiŃi „casanŃi”). Incapacitatea lui de a vedea expresiile faciale sau de a auzi vocile celor din jur îl poate conduce la repetarea unor modele de comportament enervant-plictisitor. Multe gesturi pot conduce la semne convenŃionale. • ÎnvăŃarea comunicării Comunicarea cu un copil cu surdocecitate poate lua forme variate: semnal. a neacceptării sau a unei stări de agitaŃie puternică şi constantă.

Este nevoie de multă răbdare pentru că se vor prezenta de foarte multe ori literele înainte de a obŃine un răspuns cooperant din partea copilului. Pentru a rezolva această problemă trebuie făcute adaptări ale semnelor convenŃionale. 280 . aspru. DACTILEME Există două metode de a utiliza dactilemele: metoda cu două mâini şi metoda cu o mână. CombinaŃia dintre necesitatea de manipulare şi problemele vizuale specifice face imposibilă recunoaşterea de către acest copil a multor detalii de fineŃe care se regăsesc în limbajele convenŃionale prin semne. Aceste adaptări sunt numite „semne mari” pentru a atrage atenŃia asupra faptului că nu este suficientă doar simpla însuşire a tehnicilor prin semne folosite de surzi.înŃelesul şi nivelul senzorial al copilului. în funcŃie de fiecare copil. alegându-le pe acelea care nu conŃin mai mult de 3-4 litere. Limbajul prin semne. Trebuie dată semnificaŃia fiecărui cuvânt. Numărul şi tipul de semne mari necesare vor varia la fiecare copil în funcŃie de gradul de vedere reziduală al acestuia. în acelaşi timp sau după gesturi. în vederea cunoaşterii şi însuşirii lor. INDICAłII SPECIFICE Asemenea indicaŃii pot fi introduse înainte. SEMNE MARI Datorită acuităŃii scăzute sau câmpului vizual limitat sau datorită faptului că deseori nivelul lor senzorial indică doar că percep lumina (iar unii sunt complet orbi). Scopul prezentării indicaŃiilor specifice este de a îi permite copilului să anticipeze o serie de evenimente. Scopul indicaŃiilor specifice este de a îi semnala copilului un set de acŃiuni care vor urma. De exemplu. în dormitorul părinŃilor sau chiar în maşină. Se începe cu numele obiectelor şi acŃiunilor familiare copilului. va înŃelege că urmează să facă baie. copiii cu surdocecitate trebuie să fie obişnuiŃi cu semnele. Când copilul va simŃi prosopul. într-o manieră asemănătoare cazului unui copil normal care primeşte indicaŃii audiovizuale şi de altă natură de la mediu. în aşa fel încât el să înceapă să anticipeze evenimentele. mama poate folosi un prosop mare. Ea poate să îi dea copilului prosopul când acesta se află în sufragerie. pentru a indica momentul îmbăierii. Există un paralelism strâns între introducerea dactilemelor convenŃionale şi metodele folosite pentru a învăŃa un copil să citească. dactilemele sau limbajul oral pot fi introduse la momentul oportun.

socială şi intelectuală. BRAILLE – TIPRIT La luarea unei decizii referitoare la oportunitatea introducerii scrisului tipărit sau a scrierii braille ca mijloc de comunicare pentru copil. Nu este neobişnuit ca aceşti copii. Deşi suntem conştienŃi că există o controversă în rândul celor care lucrează cu persoanele surde. nivelul senzorial general al copilului). În plus. dezvoltarea copilului va fi extrem de deficitară în toate domeniile. Cu alte cuvinte. care au o anumită vedere reziduală. cât şi mediul care îl înconjoară. trebuie să se ia în considerare mai mulŃi factori (de exemplu. aceasta nu înseamnă că el nu are nevoie de activitate fizică. cu excepŃia situaŃiilor de stres. să renunŃe la semne. Unele persoane implicate în aceste activităŃi cred că există un grad ridicat de interdependenŃă între dezvoltarea deprinderilor motorii şi toate celelalte domenii ale dezvoltării: afectivă. Aceşti copii preferă deseori să se uite la mâini. se pare că la mulŃi copii limbajul prin semne folosit ca „sprijin” ajută şi întăreşte cuvântul rostit. gradul de acuitate vizuală necesar pentru a citi scrierea braille. numai cei care au avut contact vizual direct cu mulŃi copii cu surdocecitate realizează cât de dificil le este acestora să îşi însuşească vorbirea doar prin intermediul unei abordări strict „orale”. referitoare la faptul dacă este sau nu oportun să fie introdus limbajul prin semne când există posibilitatea de a vorbi. Nu subscriem pentru nici o modalitate care impune sau alege un anumit tip de abordare pentru un copil cu surdocecitate. • Dezvoltarea deprinderilor motorii Dacă un copil este surd şi orb.VORBIREA MulŃi copii cu surdocecitate prezintă tendinŃe de gen autist. să folosească concomitent semnele şi vorbirea pentru comunicare şi chiar. ActivităŃile motorii trebuie astfel planificate încât să-i furnizeze copilului ocazia de a se descoperi atât pe sine. cu mult înainte de a accepta un contact vizual. fără o activitate motorie adecvată. În funcŃie de vârsta şi de nivelul senzorial al copilului cu surdocecitate activitatea poate varia de la un anume joc ales la întâmplare 281 . capacitatea de receptare şi integrare a informaŃiei tactile. Etapele dezvoltării deprinderilor motorii se suprapun peste cele ale dezvoltării socio-afective. vederea reziduală disponibilă. stabilitatea gradului de deficit vizual şi complexitatea defectului.

Mişcarea în co-acŃiune este metoda prin care copiii cu surdocecitate învaŃă. săniuş „HoŃii şi vardiştii”. PuŃine sunt activităŃile la care persoanele cu surdocecitate nu pot participa la un nivel recreativ. precum cele enumerate în continuare. Unui copil văzător îi este suficient să observe pe cineva rostogolindu-se şi. I se dau copilului indicaŃiile 282 . „łară. Pentru o rostogolire în co-acŃiune se Ńine copilul pe stomacul celui care lucrează cu el şi cei doi se rostogolesc împreună. Ńară. Unui copil cu surdocecitate trebuie să i se arate cum să procedeze. va fi şi el în stare să repete mişcarea.până la activităŃi organizate pentru individ sau grup. ExperienŃa arată că orice copil cu surdocecitate poate participa cu plăcere la diverse activităŃi. dacă a beneficiat de intervenŃie şi de metode de instruire adecvate. după câteva încercări. • ActivităŃi recreative individuale ridicare de greutăŃi înot scufundări trambulină dans clasic schi patinaj pe rotile gimnastică (inclusiv lucrul pe saltea şi la aparate) patinaj pe gheaŃă jocuri cu mingea • ActivităŃi recreative de grup dans folcloric îndrumare turistică dans modern mers pe bicicletă jocuri (gen „Leapşa”. În următorul pas educatorul şi copilul se află unul lângă celălalt (mod cooperare) pentru a se rostogoli concomitent. Copilul se află în siguranŃă şi începe să simtă mişcarea şi semnificaŃia rostogolirii. vrem ostaşi”) • ActivităŃi competiŃionale recreative lupte îndrumare turistică judo înot • Alte activităŃi recreative bowling bicicletă fond călărie drumeŃie pescuit canotaj SiguranŃa. înŃelegerea şi un feedback imediat constituie cheia succesului.

specifice corespunzătoare şi este încurajat. copilul va înceta să se manifeste în toate celelalte domenii până când nu se va simŃi confortabil şi va accepta stimulii noi. dezvoltarea deprinderilor de comunicare şi a conceptelor mai elevate depinde de capacitatea copilului de a integra inputul senzorial. Capacitatea pe care o capătă copilul de a recepŃiona şi integra informaŃiile din mediul înconjurător va influenŃa. Acest simŃ este deseori. nu pot compensa singure pierderea simŃurilor de distanŃă. când percepe existenŃa unui input senzorial nou. Deseori. Persoana respectivă prezintă limitări serioase în perceperea cu acurateŃe a mediului sau a rezultatelor interacŃiunii sale cu mediul. Acest simŃ ajunge în situaŃia de a primi o suprasarcină de stimulare şi încetează să mai furnizeze discriminarea necesară. iar dacă nu beneficiază de o intervenŃie adecvată nu va fi în stare să se manifeste la un potenŃial deplin. nivelul şi intensitatea intervenŃiei necesare pentru a îi permite persoanei cu surdocecitate să fie un membru util societăŃii sunt în raport cu capacitatea sa de a integra asemenea informaŃii. ca vederea sau auzul. Copilul sau adultul cu surdocecitate nu pot folosi în mod eficient cele două simŃuri de distanŃă. Programul trebuie să înceapă cu simŃul pe care copilul îl acceptă cel mai bine. dar nu totdeauna. pipăitul (atingerea). • Dezvoltarea percepŃiei DeficienŃa multisenzorială înseamnă că unele canale de input senzorial au fost deteriorate sau nu funcŃionează la potenŃialul deplin în momentul respectiv. Tipul. SimŃurile de apropiere. Trebuie identificat nivelul senzorial al copilului în momentul respectiv. gustul şi pipăitul. În ultima etapă (mod activizant-reacŃional) nu va trebui decât să i se dea indicaŃiile specifice necesare pentru începerea activităŃii. Scopul programului individual constă în a face cât mai eficientă folosirea acestui input tactil şi a introduce în mod gradat informaŃii provenind de la alte surse. 283 . De asemenea. atât nivelul său cognitiv cât şi capacitatea sa de a elabora concepte semnificative. SimŃul intermediar de distanŃă (mirosul) este un înlocuitor ineficient. răbdarea şi tehnicile adecvate unei activităŃi reprezintă cea mai bună investiŃie pe care o poate face un intervenient/educator. într-o măsură hotărâtoare. Timpul.

• Formarea deprinderilor de orientare şi mobilitate Deprinderile de orientare şi mobilitate încep să se dezvolte în timpul primelor luni de viaŃă. persoana cu o astfel de polideficienŃă nu va reuşi să se dezvolte cognitiv într-un ritm şi de o profunzime suficiente pentru a evita etichetarea de „retardat”. Pe măsură ce sugarul cu surdocecitate creşte în vârstă. Imaginea pe care o are despre lume se va schiŃa în primele luni de viaŃă şi se va extinde pe măsură ce va fi implicat în activităŃi semnificative pe tot cuprinsul perioadei sale de veghe. de a interpreta inputul senzorial şi de a evalua alte surse de informaŃii. să îşi dezvolte capacitatea de a înŃelege semnificaŃiile de bază şi să îşi dezvolte capacitatea de a raŃiona. copilul va prezenta deseori dificultăŃi în generalizarea (amplificarea) imaginii pe care o are asupra lumii. el trebuie să fie capabil să înŃeleagă relaŃia dintre experienŃele trecute şi cele noi. Formarea timpurie a conceptelor se bazează pe experienŃe concrete. Orientarea în spaŃiu nu se dezvoltă în mod automat la un astfel de copil. iar altele mai mici şi va începe să compare dimensiunile sale cu cele ale diferitelor obiecte şi spaŃii din lumea sa. Cu timpul. neputând avea aceleaşi norme sau direcŃii ca un copil fără deficienŃe. Chiar şi cele mai inteligente persoane cu surdocecitate trebuie să se confrunte constant cu limitarea şi distorsionarea informaŃiei. Datorită limitărilor pe care le impune deficienŃa senzorială în formarea conceptelor primare (specifice). Dacă este lipsită de un aport continuu de informaŃii adecvate despre interacŃiunea sa cu mediul. El va descoperi că unele corpuri sunt mai mari decât ale lui. Trezirea interesului faŃă de propriul trup şi înŃelegerea acestuia se vor dezvolta cu ajutorul experienŃelor. Copilul învaŃă să recunoască şi poate să localizeze diferite părŃi ale trupului şi să le compare cu cele ale altor persoane. el începe să înŃeleagă că are un trup cu părŃi diferite care îndeplinesc funcŃii diverse. dar fără informaŃii adecvate creierul său va fi la fel de ineficientă ca un computer fără program.• Dezvoltarea cognitivă Pentru ca un copil cu surdocecitate să îşi dezvolte şi să-şi amplifice conceptele. multe concepte vor fi dobândite sau amplificate prin experienŃele substituente. Copilul care este 284 . Persoana cu surdocecitate poate să aibă un potenŃial imens.

În primele etape. căŃărarea. se pot baza pe o literatură de specialitate extrem de bogată şi se pot adresa unor specialişti pentru a afla cum să îl înveŃe pe copilul lor anumite deprinderi specifice de viaŃă. târârea. De asemenea. Nivelul de acumulare a diferitelor deprinderi de viaŃă este independent de toate celelalte domenii de dezvoltare. dar şi lacunele de dezvoltare în diferite domenii de comunicare şi în deprinderile motorii vor face dificil de 285 . iar în final se aşteaptă ca ei „să facă singuri” diverse treburi – cum ar fi: să mănânce.). Până când copilul nu îşi dezvoltă anumite preferinŃe pentru activităŃi şi jucării. să se spele.obligat să stea în pătuŃ sau în Ńarc. singura lui motivaŃie pentru a se deplasa o reprezentă persoana educatorului şi activităŃile în care acesta se angajează împreună cu copilul. de exemplu cum să se îmbrace şi să mănânce. PărinŃii unui copil retardat. Unii copii îşi vor dezvolta preferinŃe pentru anumite locuri (un colŃişor al Ńarcului sau al pătuŃului. prin imitare şi instruire întâmplătoare obŃinute sub impulsul momentului. Sugarul şi copilul fără deficienŃe sunt „făcuŃi pentru”. nu doar deficienŃele vizuale sau auditive. din motive de economisire a timpului. ar putea fi incluse deplasarea într-un cărucior cu rotile sau deplasarea cu ajutorul altor mijloace ajutătoare. Pentru un copil cu surdocecitate. cea mai mare provocare pentru educator constă în a îi oferi copilului motive pentru a se deplasa şi explora. Deseori. surd sau orb. • Formarea deprinderilor de viaŃă Copilul fără deficienŃe învaŃă şi îşi dezvoltă cele mai multe dintre deprinderile de viaŃă printr-o combinaŃie de încercări şi greşeli. pentru a îşi crea baza deprinderilor viitoare. „făcuŃi cu”. sau chiar deloc. Sfaturile şi asistenŃa sunt necesare doar când apar anumite deficienŃe. un scaun mare lângă fereastră etc. Se pot fructifica aceste preferinŃe crescând gradat distanŃa până la ele şi complexitatea traseului pe care copilul trebuie să îl facă pentru a ajunge la locul dorit. va beneficia de puŃine ocazii. gen bretele (dacă sunt necesare). mobilitatea include nu numai mersul. mersul în patru labe. dar şi rostogolirea. „pentru propria sa siguranŃă” şi care este purtat de adult dintr-un loc în altul. să aibă grijă de hainele şi lucrurile proprii – în funcŃie de motivele culturale bine stabilite şi de aşteptările familiei. să se îmbrace.

a unor deficienŃe perceptuale şi relaŃionale. REZUMAT Polihandicapul reprezintă o asociere de două sau mai multe handicapuri la una şi aceeaşi persoană. înseamnă „sine însuşi”) reprezintă o închidere în sine a persoanei ducând la o desprindere a acesteia de realitate şi la o intensificare a vieŃii sale imaginative. priorităŃile. verbalizările şi inversarea pronumelor („tu” în loc de „eu”). Sunt prezente frecvent ecolalia întârziată. stilul de viaŃă. urmată de ultima fază – cea a întreŃinerii şi a modificării (presupunând întreŃinerea deprinderii la un nivel funcŃional de competenŃă şi modificarea acestei deprinderi prin aplicarea ei în cât mai multe şi mai variate situaŃii). În plus faŃă de nivelurile de dezvoltare a copilului. limbajul acestuia având un accentuat caracter solilocvic şi o structură gramaticală imatură. Cele mai importante şi grave în acelaşi timp polihandicapuri sunt autismul şi surdocecitatea. cele două deficienŃe fiind. a unor discontinuităŃi în dezvoltare şi învăŃare. precum şi disfuncŃionalităŃi ale proceselor.aplicat sugestiile care fuseseră concepute iniŃial pentru a asista copiii cu alte deficienŃe. Autismul („autos” → gr. punerea în practică (în aplicare) – când copilul se desprinde treptat de sprijinul adultului-părinte. învăŃarea (care se realizează cu succes de ex. Copilul autist se caracterizează prin lipsa nevoii de comunicare. dobândirea oricărei deprinderi de viaŃă este. aşadar. existând o discrepanŃă între posedarea vocabularului şi abilitatea de a-l folosi ca 286 . acest polihandicap presupune o serie de caracteristici specifice: existenŃa unor dificultăŃi de limbaj şi de comunicare. Rutinele de viaŃă în familie şi învăŃarea acestor deprinderi oferă mediul cel mai natural de aplicare a deprinderilor pe care copilul le-a dobândit în alte domenii de dezvoltare. însuşirilor şi funcŃiilor psihice. de regulă. resursele şi speranŃele familiei vor avea o influenŃă directă asupra genului de deprinderi de viaŃă pe care se pune accent într-un anume moment.: pentru „îmbrăcat” dacă copilul se foloseşte pe sine – propriul corp şi nu o păpuşă). a unor tulburări acŃionale şi comportamentale. Putând apărea foarte de timpuriu (înaintea vârstei de 2 ½ ani) şi fiind mai frecvent la băieŃi decât la fete (de 2 până la 4 ori mai mult). un proces în patru faze: trezirea interesului copilului pentru o activitate. consecutive una celeilalte. Pentru un copil cu surdocecitate.

a „masajului sugarului”. tulburările acŃionale şi comportamentale (stereotipii – gestuale sau sub forma activităŃilor repetitive – comportamente de automutilare şi de autostimulare – tactilă. precum şi factorii care-l influenŃează (IQ – coeficientul de inteligenŃă al copilului. Van Krevelen.) susŃin interpretarea autismului ca retragere a subiectului faŃă de tot ceea ce a fost perceput rece. Bender.). Rimland etc. cognitiv (anomalii în dezvoltarea aptitudinilor cognitive) etc. La autist.K. Bettlheim. Specifice acestui polihandicap sunt dificultăŃile perceptuale (ex. cauza fiind reprezentată de carenŃele educaŃionale şi afective ale copilului. întreaga activitate psihică presupune disfuncŃionalităŃi. în fapt geneza acestui polihandicap fiind multifactorială. cu origine în masajul 287 . atracŃia pentru obiecte/stimuli nerelevanŃi pentru un copil normal). Mahler. kinestezică. vârsta copilului. auditivă. Teoriile comportamentale (Fester. Etiologia autismului a stârnit serioase controverse între partizanii organogenezei şi cei ai psihogenezei. dezvoltarea paradoxală pe diferite paliere (ex. depistarea precoce a semnelor specifice acestei polideficienŃe etc. vizuală). imaturitate afectivă).mijloc de comunicare socială. M. Pentru tratarea autismului trebuie cunoscute evoluŃia lui. Tustin etc. prognosticul. Cercetările recente arată totuşi că nu se poate stabili o legătură absolută între autismul infantil şi comportamentul părinŃilor. J.) iau drept origine a sindromului autist exteriorul. etiologia polihandicapului.: învaŃă uşor să facă înmulŃiri. Teoriile psihogene (B.) analizează autismul ca rezultat al unor disfuncŃii de natură biochimică sau de dezvoltare insuficientă a creierului. polihandicapul luând naştere dintr-un şir de comportamente învăŃate. pe fondul unor recompensări şi pedepse aplicate repetitiv copilului de către adult. Teoriile organogenetice (A. mediul. În abordarea recuperatorie a cazurilor de autism există mai multe modalităŃi de intervenŃie: abordarea psihomedicală (tratamentul fiind axat pe diminuarea anxietăŃii şi a agitaŃiei copilului autist şi bazat pe folosirea chimioterapiei. acestea manifestându-se la nivel afectiv-motivaŃional (lipsă de interes pentru contact social sau pentru trăirile celor din jur. dar nu poate să numere până la 10).: lipsa reacŃiilor la stimuli foarte puternici. Potrivit acestor abordări. Wing etc. a electroşocurilor – de către unii psihiatrii – tehnică puternic combătută astăzi. ostil şi pedepsitor în mediul înconjurător. L. autismul apare ca rezultat al unui defect înnăscut sau precoce achiziŃionat în echipamentul biologic al copilului.

288 . deschis la nevoile copilului. surdocecitatea presupune lezarea celor trei canale de comunicare a individului cu mediul: văzul. abordarea psihologică a autismului (cu variantele ei: psihodinamică – presupunând îndepărtarea copilului de acasă şi plasarea lui într-un alt mediu. modalităŃi eficiente de comunicare. un prag scăzut de tolerare a senzaŃiilor tactile. unde va întâlni un consultant -„mama” înŃelegător şi de încredere. focalizate pe atingerea următoarelor obiective: stimularea dezvoltării normale a copilului autist. dialogul cu copilul cu surdocecitate trebuind să se realizeze constant şi cât mai adecvat cu putinŃă. Pentru aceasta este necesar un mediu stimulativ-reacŃional şi nu unul dirijat. Surdocecitatea. creşterea calităŃii relaŃiilor sale sociale. constând în coexistenŃa la aceeaşi persoană a două sau mai multe tipuri de deficienŃe de ordin senzorial (de văz şi de auz).). Recuperarea în cazul surdocecităŃii urmăreşte învăŃarea copilului să-şi folosească vederea – auzul reziduale (acolo unde există potenŃial) şi să-şi dezvolte deprinderile motorii esenŃiale. Pentru a atinge aceste scopuri este necesară dezvoltarea jocului la aceşti copii cu polideficienŃă. potenŃial furnizor de resurse pozitive pentru copil. ce presupune plasarea autistului într-un mediu cald. jocul fiind poate fi cel mai eficient mijloc de intervenŃie recuperatorie în cazul autismului. În afara acestor abordări mari în tratarea autismului. de nutriŃie. angoase. căpătarea autonomiei personale. precum şi perturbări în sfera socio-afectivă şi cea cognitivă. sunt frecvent frustrate şi au comportamente de tip indisciplină. dezvoltarea motricităŃii lui. comportamente distructive etc.indian). deprinderi de viaŃă elementare etc. Persoanele cu acest polihandicap au un anumit grad de deficienŃă în folosirea simŃurilor de distanŃă (de telerecepŃie). dificultăŃi şi întârzieri în învăŃarea deprinderilor de igienă corporală. dezvoltarea limbajului etc. Aşadar. metoda comportamentală. polihandicap ca şi autismul. comportamentele de tip autostimulare etc. Alte caracteristici posibile sunt: acŃiunile negative şi contrareacŃiile. auzul şi canalul verbal. există şi alte strategii de tratament. este însă o deficienŃă multisenzorială. aplicată atât copiilor autişti – sistem întărire – stingere – pedepsire. accese de furie. dezvoltarea cognitivă pe fondul reducerii rigidităŃii şi înlăturării sau reducerii problemelor de comportament non-specifice (de somn. cât şi părinŃilor lor – aceştia învăŃând să fie terapeuŃi pentru proprii copii şi metoda existenŃial-umanistă.

• Autism = termen derivat din gr. pentru sine. sindromul postencefalic şi sindromul Down. „autos” = „sine însuşi” şi introdus în psihiatrie în 1911 de E. Vorbirea copilului cu autism poate fi absentă sau afectată. EXTENSII TEORETICE Autismul infantil Autismul infantil reprezintă. o desprindere de realitate. testele lor de inteligenŃă prezentând variaŃii mari care merg de la eşec la succes. auditiv. asupra etiologiei cărora s-a ajuns la un anumit consens în literatura de specialitate. realizată în mod conştient de către o persoană. • Surdocecitate = polideficienŃă senzorială. silabe sau cuvinte. însă nu imediat ce au fost auzite. o motricitate bizară şi un comportament obsesiv pot fi frecvent constatate la copiii autişti. constând în coexistenŃa la aceeaşi persoană a două sau mai multe deficienŃe sezoriale (de văz şi de auz). autismul infantil rămâne încă o enigmă. Se crede că problema copilului autist derivă dintr-o deficienŃă 289 . Bleuler. cu o intensificare a vieŃii imaginative. în Marea Britanie „psihoza copilăriei”. „în ecou”. corporal) cu altă persoană. Spre deosebire de celelalte clase de diagnostic. păstrându-se intact interesul pentru obiecte. adesea limitată la ecolalie sau prezentând o inversare a pronumelui personal („Eu” în loc de „Tu” şi invers). Este un polihandicap ce presupune o excesivă închidere a persoanei în sine. • Limbaj solilocvic = vorbire cu sine. a patra clasă de diagnostic pentru handicapul infantil.). săptămâni etc. „Autismul infantil precoce” – Leo Kanner (1943) – se caracterizează prin incapacitatea copilului mic de a stabili contacte afective cu mediul. • Ecolalie întârziată = repetare a unor sunete. Denumit iniŃial. Anxietatea.CONCEPTE-CHEIE • Polihandicap = asocierea a două sau mai multe handicapuri la una şi aceeaşi persoană. dependenŃa de uniformitate. • Automutilare = vătămarea propriului corp. ci la un anumit interval de timp (ce poate varia de la câteva minute până la zile. alături de paralizia cerebrală. simptomul clasic al autismului infantil este tendinŃa de evitare a contactului (vizual.

de dezvoltare a motivaŃiei şi de auto-percepŃie conform vârstei sale. Măsura în care copilul autist va reuşi să se integreze în societate ca persoană adultă nu depinde de inteligenŃa sau de aptitudinile sale şi nici măcar de posibilităŃile sale de comunicare. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE 1. Alte trăsături caracteristice autismului infantil sunt: curiozitatea vie. CaracterizaŃi comparativ cele două forme de polihandicap prezentate în acest capitol (autismul şi surdocecitatea). Autismul infantil trebuie abordat în raport cu mediul familial al copilului. El poate răspunde. plin de înŃelegere şi căldură. constatându-se o frecvenŃă ridicată a mediilor intelectuale ca medii de provenienŃă a copiilor autişti. coordonate şi totuşi bizare. la întrebări care depăşesc cu mult vârsta lui cronologică dar nu poate da răspuns la întrebări situate sub nivelul vârstei sale. Cu cât acest mediu este pozitiv. rostogoliri ivite din senin). cu atât şansele de integrare a acestui copil sunt mai mari. diversitate în planul structurilor motorii (mişcări graŃioase. Probleme mari apar la copilul autist în privinŃa comportamentului de somn şi a comportamentului alimentar (fie refuz alimentar total. mâncat din farfuria câinelui). 2. EnumeraŃi cauzele posibile ale polihandicapurilor. gesturi de răsucire. precum şi dintr-o deteriorare a perceperii altei persoane ca fiinŃă individuală înzestrată cu un „Eu” propriu. 3. Copilul autist este altfel decât ceilalŃi copii cu handicap. interesul marcat pentru mecanisme şi o îndemânare ieşită din comun privind manipularea lor. neobişnuite. armonios structurat. ci de mediul (caracteristicile lui) în care se formează şi creşte. degete şi picioare – ex. spre deosebire de aceştia. ImaginaŃi un demers recuperativ pentru un copil cu surdocecitate. 290 . executate de mâini. salt. fie moduri bizare de alimentare – ex. tolerant. tendinŃa exagerată de a evita contactul şi comunicarea.

TREFFERY J.. 2. GORGOS C. Ed. Bucureşti. 1998. POPESCU – NEVEANU P. Tratat de psihiatrie – Oxford.M. LAROUSSE – DicŃionar de psihiatrie şi psihopatologie clinică. MAYOU R.A. WEIHS Th. Bucureşti. DicŃionar enciclopedic de psihiatrie. SILLAMY N. Ed. 1944. Albatros. 7. a II-a. AsociaŃia Psihiatrilor Liberi din România. Medicală. Ed... DicŃionar de psihologie. 1988. GELDER M. Bucureşti. 1978. Ed.. GARH D. Bucureşti. 1996. ed. Tipografia Semne ’94. 1992.BIBLIOGRAFIE 1. Univers Enciclopedic.. 5. 3. Univers Enciclopedic. Să-i ajutăm. Ed.. Copilul cu surdocecitate – Ghid de dezvoltare. DicŃionar de psihologie. Humanitas. Mcinnes J... Bucureşti.. 6. Ed. Geneva IniŃiative Publishers. iubindu-i. 291 . 4.

292 .

. Didactică şi Pedagogică. Didactică şi Pedagogică. Mijloace tehnice moderne de compensare a deficienŃelor senzoriale. 5.. CARAMAN . FundaŃiei România de Mâine.. 1994. 14. 9. Ed. 2.. 8. 1965. 7. Bucureşti. Teoria şi practica compensaŃiei. Didactică şi Pedagogică.. Analele UniversităŃii Bucureşti.. Îndrumător pentru dezvoltarea vorbirii în colectivităŃile de copii (vârsta antepreşcolară). Ed. Didactică şi Pedagogică. Ed. GELDER M. orbi-surdomuŃi. 11. Ed. BOŞCAIU E.. 293 . Ed. Bucureşti. 1979. Didactică şi Pedagogică. 1980. Bucureşti. Medicală. 1983. Bâlbăiala – prevenire şi tratament. 1973. Didactică şi Pedagogică. 1980. 1967. ARCAN P. Prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire în grădiniŃele de copii. Metodologia procesului demutizării.. Ed. Timişoara. Ed. CASTEILLA A. Îndrumar pentru corectarea deficienŃelor fizice . 2002. Geneva Initiative Publishers. Scrisul copilului.. 2000. Bucureşti.. 6. 10. Defectologia.. Ed.. BOŞCAIU E. ClujNapoca.BIBLIOGRAFIE 1.. AsociaŃia Psihiatrilor Liberi din România. GATH D. Universitatea Babeş-Bolyai. 1992. Tratat de psihiatrie – Oxford.. ALBU A. ambliopi. Bucureşti... CALMY S. Ed. Limbajul mimico-gestual. DRĂGUłOIU I. Ed. MĂESCU L. 1973. Copilul deficient mintal. FOZZA C. ProHumanitate. Scrierea cursivă modernă. Didactică şi Pedagogică. 15. DAMASCHIN D.. Cum să facem exerciŃii grafice.. Bucureşti. A. Bucureşti.a II-a. Bucureşti. 3. 13. Bucureşti. 1983. Sibiu. şi colab. 4. Ed. Ed. Nevăzători.. ed. Igiena mintală şi recuperarea bolnavilor psihic. 1983. BOŞCAIU E. MAYOU R. ALBU C. 1977. ENĂCHESCU C. DAMASCHIN D. AsistenŃa psihopedagogică şi medicală a copilului deficient fizic. 12. Polirom. Facla. Ed. CIUMĂGEANU D. AJURIAGUERRA de J.

18. Tehnică. Medicală. PĂUNESCU C.. Institutul NaŃional pentru Recuperare şi EducaŃie Specială a Persoanelor Handicapate. Bucureşti.. 22. Academiei. Intoducere în logopedie.D. Bucureşti. DicŃionar de psihiatrie şi psihopatologie clinică. 1977. PĂUNESCU C. 1992. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. Bucureşti. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică. LAROUSSE.. Didactică şi Pedagogică. Medicală. Ed. GORGOS C. Bucureşti. 19. 1994. şi alŃii. LUNGU NICOLAE S. vol.. 1985. 294 . Ed. Ed. Didactică şi Pedagogică. ProHumanitate. Bucureşti. Ed. DeficienŃa mintală şi procesul învăŃării. E. 28. 1983. 23. Bucureşti. IONESCU G. Terapie educaŃională integrată. în Cercetări asupra comunicării. Ed. Tulburările de vorbire la copii. Copilul cu surdocecitate – Ghid de dezvoltare. Agresivitatea şi condiŃia umană. Ed.. Bucureşti. Tulburările limbajului scris. 1962. 20. 1976. TAFLAN A. Ed. 1973.. 33. 1988. DeficienŃa mintală şi organizarea personalităŃii. Bucureşti. 1967. MC. 1977. 21. Bucureşti. 34. 1998. Bucureşti. 35. Program de recuperare complexă a copilului handicapat mintal. DicŃionar enciclopedic de psihiatrie... ŞtiinŃifică şi Enciclopedică.. Ed. Cunoaşterea şi educarea lui. 1. Limbaj şi intelect. Didactică şi Pedagogică. Copilul deficient. Comunicarea prin limbaj la copiii cu audiomutitate. Nervozitatea copilului. 31. 26. M. 1966. Ed. 24. 17. Bucureşti. 30. Bucureşti. PĂUNESCU C. PĂUNESCU C. Albatros. PĂUNESCU C.. TREFFRY J. DicŃionar de psihologie. 1978. Tipografia Semne’94.. 1976. Sibiu..P.. 1978. Ed. Univers Enciclopedic.. Ed. 29.. 1973. Bucureşti. Psilhologie clinică. KULCSAR T. A. PĂUNESCU C. 27. Ed. NEVEANU-POPESCU P. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Ed.. Bucureşti... şi alŃii. PĂUNESCU C. LUNGU NICOLAE S. PĂUNESCU C. PĂUNESCU C.. 1994.. MUŞU I. Factorii psihologici ai reuşitei şcolare. 32. Ed.INNES J. 25. Institutul NaŃional pentru Recuperare şi EducaŃie Specială a Persoanelor Handicapate. Sfera perceptiv-motrică a handicapatului mintal. Dezvoltarea vorbirii copilului şi tulburările ei.S. PĂUNESCU C. 1997. PĂUNESCU C.16.

. Ed. MUŞU I. 38.. Bucureşti. Ed. STĂNICĂ I. 2000. vol. 1976. POPA. PREDESCU V. 51. I. Bucureşti. Iaşi. Bucureşti. SIMA I. Ed. RĂŞCANU R. Didactică şi Pedagogică.. UNGAR E. 1990. Ed. Ed. Ed. MUŞU I. Ed. 44.. Ambliopi. Probleme metodice de tehnica vorbirii şi labiolectură. Psihopedagogie specială. Didactică şi Pedagogică. Babel. I. 55. Psihologia deficienŃilor mintal. 1983. Elemente de psihopedagogie a deficienŃilor de auz. 54. 52. Labiolectura. Didactică şi Pedagogică.. DeficienŃa de vedere – o perspectivă psihosocială şi psihoterapeutică. Ed. STĂNICĂ C. Readaptarea copilului handicapat fizic. 1994. PĂUNESCU C. 1998. STĂNICĂ I.. 1981. 53. 1976. 40. vol. Didactică şi Pedagogică. 1994. 41. Ed.. 43.... 42. Handicap de intelect. 48. Bucureşti. 1997... Probleme de surdopsihologie.. PĂUNESCU C. ProHumanitate. Ed. Ed.. Ed. 1967.. Bucureşti.. PUFAN C. Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal. Educarea copiilor cu vedere slabă. Ed.. ProHumanitate.36. ProHumanitate. Unele particularităŃi ale învăŃământului pentru debilii mintal. 1998. Psihiatrie. Bucureşti. 1973. Îndrumări metodice privind predarea citit-scrisului în şcolile de surzi. Ed. 1965. STRĂCHINARU I. Psihopedagogie specială integrată – Handicap mintal. Bucureşti. Ce este logopedia?. 1994.. E. Terapia tulburărilor de limbaj. vol. vol.. ROŞCA M. 1997. 39. Ed. ROZOREA A. Bucureşti.. Ed. BENESCU C. Medicală. 1989.. ŞTEFAN M. Medicală. Psihologia comportamentului deviant. Bucureşti. 1988. 49. 1982. Ed. Bucureşti. 1972. 45. Bucureşti. I. 295 . ROBĂNESCU N. 46. 47. VRĂŞMAŞ E. 37. Bucureşti. Ed. STOICIU M. Sibiu.. VERZA E.. I şi II. 56. Didactică şi Pedagogică. Recuperarea medico-pedagogică a copilului handicapat mintal. Bucureşti.. RADU GHE.. 50. STĂNICĂ C. Didactică şi Pedagogică.. Didactică şi Pedagogică. PREDA V.. Didactică şi Pedagogică.. Psihopedagogie specială – studii şi cercetări. Bucureşti. RADU GHE. ŞCHIOPU U. Explorarea vizuală – Cercetări fundamentale şi aplicative. 1982. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. Medicală. 1994. Trinitas. STĂNICĂ I. DicŃionar de psihologie. UniversităŃii Bucureşti.

Didactică şi Pedagogică. Ed. 296 . Integrarea în comunitate a copiilor cu cerinŃe educative speciale. VRĂŞMAŞ E. 1996. MUŞU I. Ed.. Bucureşti. Bucureşti. 1992. (coord.. UniversităŃii Bucureşti. 1990. şcoli normale. 1973. 65.. iubindu-i. ProHumanitate.. Humanitas. Ed. Didactică şi Pedagogică. 63. 1999. Ed. Bucureşti. VERZA E. 62. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Bucureşti. 59. Disgrafia şi terapia ei. Ed. 58. Să-i ajutăm.. 1979. UniversităŃii Bucureşti. Psihopedagogie specială. vol. 1977. 1987. 1998.. VERZA E. Ed. VERZA E. VERZA E. Ed. Ed. 66.. VERZA E.. Didactică şi Pedagogică. Didactică şi Pedagogică.). Conduita verbală a şcolarilor mici.. 67. VRĂŞMAŞ T. manual pentru clasa a XIII-a. Dislalia şi terapia ei. DAUNT P. Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei. 64. Probleme de defectologie. Elemente de psihopedagogia handicapaŃilor.57. Bucureşti. 1983. Bucureşti. 1988. VERZA E. ZAZZO R. Elemente de pedagogie la vârsta timpurie. UniversităŃii Bucureşti. EducaŃia copilului preşcolar. DebilităŃile mintale. Ed. VERZA E. 60.. WEIHS TH. Ed. Ed.8.. 61.. Meridiane.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful