MONICA DELICIA AVRAMESCU

DEFECTOLOGIE ŞI LOGOPEDIE
EdiŃia a III-a

© Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007 Editură acreditată de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării prin Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior Descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României

AVRAMESCU, MONICA DELICIA
Defectologie şi logopedie /Monica Delicia Avramescu. – EdiŃia a 3-a Bucureşti, Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007 Bibliogr. ISBN 978-973-725-868-7 376(075.8) 376.36(075.8)

Reproducerea integrală sau fragmentară, prin orice formă şi prin orice mijloace tehnice, este strict interzisă şi se pedepseşte conform legii.

Răspunderea pentru conŃinutul şi originalitatea textului revine exclusiv autorului/autorilor

Tehnoredactor: Marcela OLARU Coperta: Stan BARON Bun de tipar: 9.05.2007; Coli tipar: 18,5 Format: 16/61×86 Editura FundaŃiei România de Mâine Bulevardul Timişoara nr.58, Bucureşti, Sector 6 Tel./Fax: 021/444.20.91; www.spiruharet.ro e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE

MONICA DELICIA AVRAMESCU

DEFECTOLOGIE ŞI LOGOPEDIE
EdiŃia a III-a

EDITURA FUNDAłIEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucureşti, 2007

CUPRINS

Introducere ………………………………………………………… 1. DEFICIENłA MINTALĂ ………………………………… 1.1. Caracteristicile generale ale deficientului mintal ………… 1.2. FuncŃiile şi procesele psihice în deficienŃa mintală ……... 1.3. Etiologia deficienŃei mintale ……………………………... 1.4. Tipologia handicapului mintal ……………………………. 1.5. Diagnosticarea deficienŃei mintale. Diagnosticul diferenŃial 1.6. Limite şi posibilităŃi în recuperare a handicapaŃilor mintal . 2. DEFICIENłA DE VEDERE (HANDICAPUL VIZUAL) ……. 2 .1. DefiniŃia şi clasificarea deficienŃelor vizuale ……………. 2.2. Etiologia deficienŃelor de vedere ……………………….... 2.3. Caracterizarea somatică şi psihologică a nevăzătorului …. 2.4. Recuperarea deficienŃei de vedere ………………………... 3. DEFICIENłA DE AUZ ……………………………………….. 3.1. Caracterizarea generală a handicapului de auz ………….. 3.2. Clasificarea şi etiologia handicapurilor de auz …………... 3.3. Diagnosticarea handicapului de auz ……………………… 3.4. Caracteristicile funcŃiilor şi proceselor psihice la handicapaŃii de auz ……………………………………….. 3.5. Recuperarea şi integrarea deficienŃilor de auz ……………... 4. DEFICIENłELE FIZICE ŞI PSIHOMOTORII ……….… 4.1. DefiniŃia deficienŃelor fizice şi psihomotorii …………….. 4.2. Cauzele deficienŃelor fizice şi psihomotorii ……………… 4.3. Clasificarea deficienŃelor fizice şi psihomotorii ………….. 4.4. Recuperarea deficienŃelor fizice şi psihomotorii …………

7 9 10 12 21 27 35 37 48 48 54 64 80 89 89 91 96 99 100 118 118 125 127 131 5

5. DefiniŃia deficienŃelor de limbaj …………………………... Terapia tulburărilor de comportament …………………. Caracterizarea deficienŃelor de limbaj …………………… 6. Definirea tulburărilor de comportament …………………. 6.3.4. Caracterizarea persoanei cu tulburare de comportament … 5.1. Surdocecitatea ………………………………………………..2. IncidenŃa tulburărilor (devierilor) de conduită (de comportament) ………………………………………. 7. 7.5.3. Etiologia tulburărilor de comportament ………………….5. 6. 6.…… 5.1.... 7...2. 6. Clasificarea deficienŃelor de limbaj ……………………… 6... Tipologizarea tulburărilor de comportament …………….4.5. 5..1. DEFICIENłELE DE LIMBAJ ……………………………….. 6.. 5. Corectarea deficienŃelor de limbaj ……………………….2. Cauzele deficienŃelor de limbaj …………………………. TULBURĂRI DE COMPORTAMENT …………………. BIBLIOGRAFIE …………………………………………… 154 154 155 158 160 166 176 184 184 186 190 192 224 245 245 273 293 6 .. DEFICIENłELE MULTIPLE (POLIHANDICAPUL) ……. 5. Autismul ………………………………………………….

psihice. într-un termen mai general. unii normali. existând diferite criterii de clasificare. confuză. handicap. inadaptat. fie ele înnăscute. R. sau pentru a îngloba. inutili pentru societate. catalogaŃi ca persoane „handicapate” (în sens peiorativ). ignoraŃi sau. incapacitate. Lafon vorbeşte de: • handicap lejer (când există posibilitatea de dezvoltare maximă a capacităŃilor şi de dobândire a unei autonomii totale – fără apel la ajutor extern). Astfel. şi mai rău. Aceştia din urmă sunt de multe ori. 7 . De-a lungul timpului au fost utilizaŃi diferiŃi termeni consideraŃi sinonimi: deficienŃă. deficient. ci doar într-un anumit grad. Intre ei însă există diferenŃe. Ei sunt printre noi. ai noştri şi trebuie să Ńinem seama de prezenŃa şi de potenŃialul lor. Handicapatul copil este persoana ale cărei aptitudini fizice. Ce înseamnă de fapt handicap? Termenul este o noŃiune vagă.INTRODUCERE În jurul nostru există oameni. fiind introdus în literatură pentru a înlocui expresii traumatizante de genul: anormal. prin compensare sau ameliorare. Clasificarea handicapurilor este polimorfă. din păcate. fie dobândite. alŃii având trăsături şi comportamente care se abat de la normalitate. incapacitatea apelează la aspectul funcŃional (activitate limitată). consideraŃi irecuperabili. toate dificultăŃile întâmpinate de o persoană cu consecinŃe directe pe plan social. iar handicapul vizează aspectul social (consecinŃele concretizate în dificultăŃi de adaptare personală şi socială). În funcŃie de gradul de intensitate a handicapului. dacă deficienŃa se referă la situaŃia intrinsecă ce se defineşte în termeni anatomici (aspectul medical). Realitatea este însă alta. ambiguă. în funcŃie de posibilităŃile sale reale. sunt net inferioare copiilor de aceeaşi vârstă cronologică. el neputând fi recuperat în totalitate.

• handicap mediu – moderat (caz în care vorbim de posibile şanse de readaptare şi integrare socio-profesională prin intervenŃie pedagogică specializată). De ce ? Pentru că. avem sau putem avea vreodată o deficienŃă anume (fizică. într-un sens mai larg. care nu pot fi înlăturate).). Indiferent de categoria căreia îi aparŃine un handicap sau o deficienŃă. de situaŃia socioculturală a individului – sărăcie. Un alt criteriu de clasificare a handicapurilor.). comportamentală etc. fiind necesare supravegherea permanentă şi condiŃii speciale de influenŃă pedagogică). • handicap de situaŃie (caracteristic subiecŃilor limitaŃi în capacităŃile lor în raport cu solicitările unor situaŃii particulare). care îi aparŃine lui A. Agerholm. • handicap extrinsec (cauzat de mediu. Minaire şi Cherpin propun o altă clasificare a handicapurilor în funcŃie de adaptarea individului la situaŃii particulare: • handicap de ambianŃă (care rezultă din necesităŃile individului de a stabili un echilibru între posibilităŃile reale ale handicapului şi solicitările mediului). discriminare rasială etc. privare afectivă. senzorială. toŃi am avut. caracteristicile şi consecinŃele sale trebuie să Ńinem seama. de prezenŃa. • handicap sever – grav (când nu există autonomie. 8 . se referă la dihotomia privind cauzele acestora: • handicap intrinsec (cauza fiind reprezentată de caracteristici personale.

idioŃie. cuprinde cele patru categorii de forme clinice atât de cunoscute: debilitate mintală. R. Bleurer. ca reflecŃie a acesteia. insuficienŃă mintală (OMS). Nota definitorie pentru deficienŃa mintală o constituie alterarea componentei de ansamblu. Seguin). au fost uzitaŃi extrem de mulŃi termeni pentru a desemna deficienŃa mintală: arieraŃie mintală (Ed. Kraepelin). Al. subnormalitate gravă (OMS – 1958). deficienŃă intelectuală (A. AAMD). – handicap mental de funcŃionalitate. Între formele clinice ale handicapului prin deficienŃa mentală şi cele ale normalului se distinge o zonă de forme intermediare care aparŃin handicapului prin deficienŃa mentală de funcŃionare: – disritmii de dezvoltare psiho-intelectuală. 9 . când cauza este funcŃionarea deficitară şi nu organizarea în sine. Roşca). M. înapoiere mintală / întârziere mintală (OMS – IX CIB. integritatea biofiziologică şi cea psihologică fiind de fapt o formă diferenŃiată de organizare a personalităŃii. E. oligofrenie (E. psihomotrică. Busemann. caracterizat printr-o organizare mintală deosebită de cea statistică normală. retard mintal (A. în literatura de specialitate. Handicapul mental. organizare. afectivă. DeficienŃa mintală reprezintă o deficienŃă globală care vizează întreaga personalitate a individului: structură. Perron). R. Luria. Roşca. putem considera că există două tipuri mari de handicap: – handicap rezultat din organizarea mintală şi a personalităŃii. imbecilitate. Referindu-ne la handicapul mental. forme etiologice şi polihandicapurile din această categorie. dezvoltare intelectuală. comportamental-adaptativă. DEFICIENłA MINTALĂ De-a lungul vremii.1. – tulburări instrumentale.

B. L. Păunescu.Not (1973) prezenta rezumativ asemănările şi deosebirile existente între aceşti copii: atât copilul normal. heterogenitate. Inhelder. rigiditate a conduitei. Inhelder considera că deficientul mintal – în speŃă debilul mintal – regresează adesea de pe poziŃia stadiului atins la un moment dat în dezvoltare. Caracteristicile generale ale deficientului mintal DeficienŃa mentală se caracterizează în planul vieŃii psihice printr-o serie de trăsături generale specifice: vâscozitate genetică. se opreşte undeva în zona operaŃiilor concrete. Realizând o paralelă între copilul normal şi cel deficient mintal. care la copilul normal se conturează pe la 10-11 ani. procesul de invarianŃă a noŃiunilor.– inabilităŃi de tip şcolar (debilitate de tip şcolar) – acestea fiind incluse în denumirea de handicap intelectual. O caracteristică aparte a deficientului mintal este reprezentată de infantilism. echivalentă mai degrabă cu un reflex de apărare al debilului mintal decât cu o eschivare intenŃionată a acestuia. la copilul deficient mintal dezvoltarea este anevoioasă şi neterminată. heterocronie. Acest fenomen lasă impresia unei „fugi de efort” în faŃa solicitărilor intelectuale mai intense. rigiditate psihică. dar în ritmuri diferite. deficientul mintal stagnează. 1. construcŃia mintală se desăvârşeşte la nivelul operaŃiilor formale. deficienŃe de comunicare. a studiat particularităŃile procesului dezvoltării la deficientul mintal şi a ajuns la concluzia că. adesea rămânând neterminat.1. stagnează. introducând termenul de vâscozitate genetică. la deficientul mintal prezintă serioase întârzieri. Dacă la normal. cât şi cel cu deficienŃă mintală parcurg acelaşi traseu al dezvoltării intelectuale. heterodezvoltare intelectuală. în timp ce la copilul normal dezvoltarea se caracterizează prin fluenŃă şi dinamism susŃinut în procesul de maturizare intelectuală. în timp ce în jurul vârstei de 14 ani copilul normal atinge stadiul operaŃiilor concrete. deficientului mintal ajuns în faza ultimă a dezvoltării sale intelectuale îi rămâne 10 . conduitele acestuia fiind marcate de interese puerile. introdusă la noi de C. la deficientul mintal – îndeosebi debilul mintal – această construcŃie se împotmoleşte. rămânând undeva la nivelul treptelor intermediare operaŃional-concrete. mai devreme sau mai târziu. alunecând înapoi spre reacŃii proprii stadiilor anterioare.

alunecările ample spre reacŃii şi comportamente specifice stadiilor anterioare. L. dezvoltarea copilului normal este puternic orientată spre viitor. Ca atare. deoarece predomină fragilitatea şi infantilismul în comportament. cu noŃiuni abstracte. R. J.inaccesibil raŃionamentul propoziŃional bazat pe operaŃii logice formale. OperaŃiile logice. asociindu-se cu fenomenul labilităŃii verbale. R. Termenul de vâscozitate genetică nu epuizează toate particularităŃile dinamicii dezvoltării la deficientul mintal. Vîgotski (1960) considera că handicapatul mintal se caracterizează printr-o zonă limitată a proximei dezvoltări. fenomenul dezvoltării trebuind să fie corelat cu particularităŃile proximei sale dezvoltări. diferitele funcŃii şi procese psihice ale debilului mintal nu se dezvoltă echilibrat. de impulsivitate şi de lipsă de control) sau mascată (apare la debilii care trăiesc într-un mediu securizant. adică în legătură cu posibilităŃile de a progresa spre stadiul următor al evoluŃiei sale. fiind la un nivel scăzut. heterocronia cea mai evidentă remarcânduse între dezvoltarea fizică şi cea mintală. O altă trăsătură specifică acestui deficient este reprezentată de rigiditate. schimb corespunzător vârstei cronologice. Zazzo descrie o altă caracteristică a deficientului mintal – heterocronia. caracterul limitat al perspectivelor dezvoltării ulterioare. dezvoltarea uneia putând fi în detrimentul alteia. Dacă dezvoltarea handicapatului mintal se menŃine mereu sub influenŃa etapei parcurse anterior. Fau arăta că atunci când solicitările exterioare depăşesc posibilităŃile de răspuns individuale ale deficientului mintal se manifestă o altă caracteristică numită „fragilitatea construcŃiei personalităŃii”. Autorul consideră că debilul mintal se dezvoltă psihologic diferit de la un sector la altul.S. făcând posibilă disimularea acesteia). Deficientul mintal nu se 11 .Kounin subliniind faptul că la deficientul mintal „regiunile psihologice” nu permit schimbul funcŃional între ele.S. între somatic şi cerebral. nu facilitează raporturi sociale stabile şi evolutive din partea acestui deficient. Alte caracteristici ale deficientului mintal sunt: fragilitatea achiziŃiilor realizate anterior. Fragilitatea se poate manifesta şi în planul conduitei verbale. cu atât mai restrânsă cu cât gravitatea handicapului mintal este mai mare. din cauza rigidităŃii lor. Fragilitatea personalităŃii poate fi disociată (apărând manifestări de duritate.

superficialitate în emiterea judecăŃilor de valoare. Desele confuzii care apar în asemenea situaŃii sunt cauzate de activismul scăzut al debilului mintal faŃă de activitate. nespecificitatea percepŃiilor se accentuează. câmpul perceptiv al acestuia este destul de îngust. poziŃie avantajoasă – centrală etc. Cel mai pregnant însă se manifestă carenŃele în planul proceselor cognitive. O trăsătură definitorie deficientului mintal este caracterul descriptiv al celor percepute. FuncŃiile şi procesele psihice în deficienŃa mintală Toate funcŃiile şi procesele psihice sunt afectate. ceea ce determină perceperea globală a obiectului sau a imaginii acestuia în detrimentul sesizării elementelor componente.2. percepŃia devenind consistentă. acestea fiind descrise nesistematic sau „virusate” de elemente nesemnificative sau străine percepute într-o situaŃie anterioară. DificultăŃi şi mai mari întâmpină deficienŃii mintal în perceperea imaginilor. auditive. CunoştinŃele şi experienŃele personale reduse îl pun pe subiect în situaŃia de a fi incapabil de ordonări şi ierarhizări menite să faciliteze o percepere adecvată a realităŃii. nu-şi poate adapta adecvat conduita verbală la situaŃii. de existenŃa handicapului mintal. Slabul activism în faŃa sarcinii şi posibilităŃile reduse de implicare în activitate ale deficientului mintal au la bază o motivaŃie deficitară (lipsa unor scopuri şi aspiraŃii reale).). nu poate menŃine un nivel constant de progres verbal. explicaŃia fiind totuşi prezentă sub forma ei naivă şi încărcată de enumerări. analiza este mult uşurată. 1. într-un fel sau altul.poate exprima logico-gramatical. tactil-kinestezice). reconstrucŃia perceptivă se realizează incomplet. iar în situaŃiile cu grad ridicat de complexitate devine practic imposibilă. łinând cont de faptul că şi sinteza este deficitară. în planul sensorial-perceptiv se remarcă dificultăŃi de analiză. Astfel. 12 . Pe fondul coexistenŃei handicapului mintal cu alte deficienŃe (vizuale. În ciuda duratei mărite a operaŃiilor de analiză şi sinteză la deficientul mintal. infantilism afectiv (cu o accentuată instabilitate în relaŃiile afective şi cu o frecventă trecere de la o stare afectivă la alta). culoare. Atunci când părŃile unui întreg sunt clar evidenŃiate (prin subliniere.

în timp ce în percepŃia imbecilului nu se discriminează esenŃialul de secundar. Gândirea deficientului mintal cu gradul de debilitate este deficitară la nivelul proceselor superioare ale gândirii. – lacune majore în achiziŃia conceptelor abstracte şi o slabă capacitate de discernământ. se constată imposibilitatea deficientului mintal de a structura un câmp de reprezentare pe bază de simboluri. ea limitându-se la enumerarea fără logică a elementelor percepute. aproape totală. Ceea ce realizează în plan perceptiv imbecilul este simpla enumerare de elemente. cu particularităŃi specifice comparativ cu individul normal. neclară. – dezordini intelectuale. fără semnificaŃie biologică şi cu nenumărate şi pronunŃate perturbări. incluziuni.De menŃionat este fenomenul distorsionării percepŃiei. 13 . obiectele uzuale fiind cu greu identificate. PercepŃia imbecilului are un caracter nediferenŃiat mai pronunŃat. fără o logică însă şi fără o discriminare a esenŃialului de secundar (particular). a limbajului interior. bazată pe clişee verbale. operaŃii de reversibilitate sau ireversibilitate. organizarea mintală a deficientului mintal se caracterizează printr-o tulburare multidimensională la nivelul releului de reprezentare. În plus. de structurare a formelor şi a structurilor parŃiale în ansambluri. – imposibilitatea de realizare de conexiuni. situativă. În ceea ce priveşte planul reprezentării. – incapacitate de sinteză. În cazul idiotului. pe imitarea mecanică a acŃiunilor şi a limbajului celor din jur. fie este vorba de o labilitate exagerată în realizarea percepŃiei de la o situaŃie la alta. La deficientul mintal fie nu apar iluzii perceptive atunci când situaŃia ar determina acest lucru. opoziŃii. similitudini. fapt ce dovedeşte funcŃionalitatea slabă a structurii semiotice şi absenŃa. PercepŃia debililor mintal se caracterizează prin inexactitate şi lipsă de precizie. fiind o percepŃie nediferenŃiată. succesiuni. putându-se evidenŃia anumite trăsături definitorii: – gândire concretă. lacunară şi cu frecvente tulburări. percepŃia este extrem de săracă în conŃinut senzorial. conŃinutul tematic al imaginilor nefiind perceput.

ConfabulaŃia („delirul de imaginaŃie” – Dupré sau „delirul de confabulare” – Neisser) reprezintă o trăire a unor stări aparŃinând fanteziei subiectului. activitatea sa se reduce la „viaŃa pur vegetativă”. însoŃită de activitatea în „echo”(reproducerea imediată a gestului sau a sunetului). în majoritatea cazurilor (exceptând deficienŃele severe. fără semnificaŃie. În ceea ce priveşte nivelul mnezic al deficitului mintal. ImaginaŃia la toate formele de nedezvoltare cognitivă este săracă. suplinind insuficienta dezvoltare a proceselor cognitive superioare. cu convingerea subiectivă a acestuia că ele sunt reale şi caracterizează debilul vanitos. sub forma ei patologică (mitomanie). Stereotipiile sunt o altă trăsătură definitorie a gândirii idiotului. subiective. intensitatea ei fiind invers proporŃională cu gradul de gravitate a handicapului. acesta nu este modificat în mod evident. care permite exclusiv utilizarea reflexelor condiŃionate. deşi este incapabil să le verbalizeze. lipsită de supleŃe şi fără posibilitatea de utilizare a datelor stocate în situaŃii noi. se poate afirma că. Imbecilii pot ajunge la nivelul „neointelectului”. care pleacă de la date parŃiale. malignă şi perversă. fiind incapabili de a vedea ansamblul. care. labilă. fiind lipsit de judecată şi de spirit autentic. de a se ridica la noŃiunea generală. La toate formele de deficienŃă mintală apar frecvent tulburări ale imaginaŃiei. între gesturi şi senzaŃii dezvoltându-se o „activitate circulară”. capacitatea de reŃinere este relativ mare. care le permite folosirea experienŃei anterioare în vederea adaptării la o nouă situaŃie. sub forma minciunii şi a confabulaŃiei. Pe fondul inexistenŃei relaŃiilor psihice.– raŃionamente incomplete. În cazul deficienŃei mintale profunde (idioŃia). însă au o gândire fragmentară. neproductivă. extravagante cu scopul de a atrage atenŃia celorlalŃi asupra sa. mergând până la absenŃa ei. La deficientul mintal. Imbecilul poate utiliza conceptele ca principiu de clasificare. bazată fiind însă pe o memorare mecanică. 14 . grave). se hazardează în afirmaŃii puerile. Minciuna. fiind întâlnită la tipurile de deficienŃă mintală situate la limita superioară. lipsită de funcŃia de elaborare şi generalizare. gândirea are la dispoziŃie doar „paleointelectul”. Memoria – în formele uşoare şi medii ale deficienŃei mintale – este considerată ca având funcŃie compensatorie. se prezintă în trei variante: mitomanie vanitoasă. Gândirea deficientului mintal sever (imbecil) are câteva trăsături distincte.

O caracteristică aparte a deficienŃilor mintal este penuria informaŃiilor reŃinute de aceştia comparativ cu normalii. C. mai infidelă. ea poate fi utilizată compensator în cazul deficienŃilor mintal în procesul de recuperare a acestora. de scurtă durată. omiterea de detalii etc. fiind imposibilă şi forma mecanică a acesteia. deci. cât prin modalitatea organizării. absenŃă totală şi nimic nu-i poate sustrage din această autoizolare. Imbecilul prezintă fenomene de hipoproxie. memoria este dominant mecanică. AtenŃia se manifestă diferit în funcŃie de gravitatea deficienŃei. aceştia nu sunt capabili de perseverenŃă. sau „hipermnezie de dicŃionar”. Totuşi. Chiar în condiŃiile unei atenŃii spontane. inerŃie. „cărŃi de telefon”. fiind evidente tulburări cantitative ale atenŃiei precum şi incapacitatea de concentrare a atenŃiei sub forma fenomenelor de neatenŃie. Păunescu (1976) analiza atenŃia ca rezultat al organizării sistemului neuro-vegetativ şi distingea două trăsături esenŃiale ale acesteia: capacitatea sistemului de filtrare a mesajului şi starea afectogenă – motivaŃională. AtenŃia deficientului mintal diferă de cea a normalului nu atât sub aspectul performanŃelor. Debilul mintal se caracterizează printr-o atenŃie sporită. memoria este unul dintre procesele psihice mai uşor educabile în acest handicap şi. în timp ce la imbecili ea este mai puŃin activă. forma voluntară fiind instabilă şi cu aparenŃă de normalitate. MLD). memoria este aproape inexistentă. neputând urmări obiectele care se deplasează în faŃa lor. Lipsa memoriei în acest caz este evidenŃiată de nerecunoaşterea obiectelor sau a persoanelor din jur de către idiot. de indiferenŃă sau falsă uitare. Inactivitatea globală a acestora poate fi întreruptă uneori de accente de impulsivitate violentă sau de crize de tip coleric. O altă particularitate a memoriei la deficienŃii mintal este slaba fidelitate în evocarea informaŃiilor (lipsa de precizie. introducerea de elemente străine. care la idiot se transformă în aprosexie. lipsită de tenacitate. întrucât există o puternică influenŃă afectogenă în orientarea setului operaŃional. 15 .La debilii mintal. Prima este alterată la deficientul mintal printr-un element intrisec (structura morfofuncŃională) şi printr-o organizare aleatorie. MSD. hipermnezică – aşa-numiŃii „calculatori de calendare”. Această stare îi conduce la izolare.). Există cazuri rare de dezvoltare monstruoasă. La idioŃi. reducere cantitativă explicată prin degradarea calitativă a celulei nervoase şi prin funcŃionalitatea redusă a integrării la nivelul celor trei tipuri de memorie (memorie senzorială.

Se poate vorbi despre apariŃia întârziată a vorbirii şi despre dificultăŃile pe care le întâmpină copilul cu deficienŃă mintală în folosirea propoziŃiilor. în funcŃie de gravitatea deficienŃei. 16 . Cele mai frecvente manifestări ale tulburărilor limbajului pe fondul deficienŃei mintale sunt cele de tipul dislaliei.Limbajul deficientului mintal poartă amprenta caracteristicilor de concretism. − disfonia. lexical. aria tulburărilor de vorbire este extrem de întinsă la deficienŃii mintal faŃă de copiii normali (între 8 – 12%). între 5 – 7 ani. în timp ce ultima categorie se manifestă disimulat. − dizartria (pe fondul handicapului de intelect uşor sau sever). Privind evoluŃia limbajului la deficientul mintal şi acest proces este mult perturbat nu numai ca durată ci şi ca organizare şi structurare. − tulburările gnozo-praxice (tulburări de percepŃie auditivă şi vizuală şi tulburări praxice ale organelor fonoarticulatorii). afectând atât momentul apariŃiei limbajului cât şi evoluŃia lui. rigiditate şi inerŃie specifice nivelului gândirii. Dislalia deficientului mintal. semantic. Raportându-ne la latura expresivă a limbajului se constată că. primul cuvânt apare la 54 luni şi propoziŃia la 153 luni. în formele foarte severe (idioŃie). disgrafiei şi dislexiei. se deosebeşte prin faptul că etiopatogenia dislaliei primului este structurală.). în formele severe (imbecilitate) primul cuvânt este rostit la 43 luni şi propoziŃia la 93 luni. Primele trei categorii dintre tulburările menŃionate anterior apar evidente în comportamentul de comunicare a copilului. Dezvoltarea întârziată a limbajului priveşte toate aspectele sale: fonetic. Cercetările arată că decalajul în apariŃia limbajului între copilul normal şi cel cu deficienŃă mintală este de 3 – 6 ani. gramatical şi atrage după sine frecvenŃa mare a tulburărilor limbajului la această categorie de deficienŃă. deşi seamănă simptomatologic cu cea a copilului normal. iar în formele uşoare (debilitate) la 34 luni. cortical şi gnozic – de recunoaştere auditivă şi vizuală) sunt: − sindromul de nedezvoltare a vorbirii (cu formele: alalia. După Weber. audimutitatea etc. respectiv 89 luni. consecutivă unei modificări neurofiziologice. Tulburările limbajului la deficientul mintal generate de lezarea sau de inhibiŃia nivelurilor de organizare a limbajului (periferic – instrumental.

O altă caracteristică a tulburărilor limbajului la copilul deficient mintal este polimorfismul acestora. Rareori la deficientul mintal de vârstă şcolară se întâlneşte o dislalie simplă (monomorfă), frecvent depistându-se forme polimorfe, alături de fenomene dizartrice şi de audimutitate. Deosebirea dintre copilul normal şi cel cu deficienŃă mintală se referă şi la procesul fonetizării. Dacă în cazul primului toate procesele învăŃării limbii au loc până la 3 – 4 ani, la cel de-al doilea aceste faze debutează cu 2 – 5 ani mai târziu, dezvoltarea acestor microprocese ale învăŃării limbii având loc fără suport ideativ. O altă caracteristică a limbajului copilului deficient mintal se referă la dimensiunea (aspectul cantitativ) vocabularului acestuia, care pare mai dezvoltat decât cel al copilului normal, deşi, din punct de vedere al instrumentării şi organizării pe bază de simboluri, capacitatea primului variază între 20 – 50% din cea a copilului normal. Multe cercetări arată că deficientul mintal întâmpină serioase dificultăŃi în reprezentarea realităŃii prin simboluri şi semnificaŃii şi în înŃelegerea acestuia. Procesul de esenŃializare (conceptualizare) este în cazul acestui handicap foarte diminuat şi neorganizat, aşadar cuvântul nu capătă valenŃe operaŃionale nici în planul cunoaşterii, nici în cel al dirijării comportamentului de învăŃare şcolară şi socială. Limbajul copilului deficient mintal are puternice accente de infantilism, care apar pe fondul imaturităŃii verbale. DisoperaŃionalitatea limbajului deficientului mintal se evidenŃiază mai pregnant în tulburarea denumită agramatism, constând în erori de utilizare a cuvintelor după regulile sintaxei gramaticale. Această tulburare se manifestă atât în limbajul oral, cât şi în cel scris (pe fondul existenŃei unei organizării afazoide). Cel mai frapant fenomen este cel de discrepanŃă între capacitatea de normalizare şi cea de definire a părŃilor de vorbire, urmată de cea a disabilităŃilor în analiză, în discriminare, transformare şi operarea sa. La handicapaŃii mintal, decalajul între dezvoltarea limbajului şi celelalte funcŃii psihice este foarte evident, din cauza faptului că posibilităŃile de înŃelegere şi de ideaŃie rămân limitate, în timp ce capacitatea de exprimare înregistrează progrese. HandicapaŃii mintal au totuşi posibilitatea de a-şi însuşi unele formule stereotipe pe care le utilizează în conversaŃii simple. Chiar dacă expresiile lingvistice de argou
17

le învaŃă fără eforturi, comunicarea acestor deficienŃi nu se desfăşoară după o logică anume. Alte deficienŃe ale limbajului asociate handicapului mintal sunt: tulburări ale vocii (slăbire a acesteia), caracter neinteligibil al vorbirii (articular defectuoasă), debit, intensitate şi timbru dezagreabile. Din punctul de vedere al afectivităŃii, structurile specifice deficientului mintal sunt specifice psihopatologiei marginale, fiind uşor de depistat fenomene de emotivitate crescută, de puerilism şi infantilism afectiv, sentimente de inferioritate şi anxietate accentuate, caracterul exploziv şi haotic al reacŃiilor în plan afectiv, controlul limitat al acestora. Afectivitatea debilului mintal se caracterizează printr-o mare labilitate, irascibilitate, explozii afective. În stările conflictuale, debilul reacŃionează diferit, fie prin opoziŃie exprimată prin descărcări afective violente, fie prin demisie sau dezinteres, fie prin inhibiŃie, negativism sau încăpăŃânare. Deficitul de autonomie afectivă este marcat de nevoia evidentă a debilului de dependenŃă, de protecŃie. Este prezentă, de asemenea, şi situaŃia de blocaj afectiv, pe fondul unei frustrări afective de ordin familial sau şcolar care conduce la diminuarea, incapacitatea sau pierderea dinamismului de a reacŃiona la stimuli care, în mod normal, trebuie să declanşeze acŃiunea. În cazul imbecilului (deficienŃei mintale severe), afectivitatea se evidenŃiază prin indiferenŃă, inactivitate, apatie, izolare, egoism, uneori manifestări de răutate sau ură faŃă de cei din jur, alteori afecŃiune, ataşament exclusiv faŃă de anumite persoane. La nivelul idioŃiei (deficienŃei mintale profunde), afectivitatea este extrem de labilă, cu crize de plâns nemotivate, accese colerice subite, violenŃă paroxistică, negativism general, reacŃii imprevizibile. Rezumând simptomatologia comportamentului afectiv al deficientului mintal (pe baza lucrărilor lui J. De Ajuriaguerra, H. Ey, M. Lemay, C. Păunescu), depistăm următoarele trăsături specifice: imaturitate afectivă, organizare întârziată a formelor de comportament afectiv, intensitate exagerată a cauzelor afective primare, infantilism afectiv, insuficienŃă a controlului emoŃional, inversiune afectivă, carenŃă relaŃionalafectivă. DiferenŃe sesizabile între normal şi deficientul mintal se observă şi dacă ne raportăm la planul motivaŃional, la deficientul mintal predominând interesele şi scopurile apropiate, trebuinŃele momentane;
18

capacitatea redusă de concentrare a atenŃiei şi neputinŃa de a prevedea momentele mai importante ale activităŃii îl fac pe deficientul mintal (în speŃă debilul mintal) să aibă dese insuccese. Acest fapt facilitează instalarea negativismului şi a descurajării, a lipsei aspiraŃiilor şi a efortului voliŃional în faŃa sarcinii. Putem spune, în plus, că motivaŃia existenŃială, de devenire, este similară ca intensitate cu cea a copilului normal, dar „jocul” forŃelor este modificat. Dacă, pe fondul normalităŃii intelectuale, copilul motivează un potenŃial eşec printr-o eşuare intelectuală, în cazul deficienŃei mintale, motivaŃia este oarecum mai „personală” (ex.: „nu am avut bani”, „am lipsit mult de la şcoală”). Aceste particularităŃi ale activităŃii psihice a deficientului mintal se corelează cu tulburările ce apar în sfera psihomotricităŃii. Specifice pentru această deficienŃă sunt: timpul de reacŃie scăzut, viteza diminuată a mişcărilor, imprecizia lor dublată de sincinezii, imitarea deficitară a mişcărilor cu reflectarea lor în oglindă care prelungesc timpul de formare a dexterităŃilor manuale şi care au semnificaŃie în deprinderile grafice. Tulburările psihomotorii ce apar pe fondul deficienŃei mintale sunt cele care afectează schema corporală, lateralitatea, orientarea, organizarea şi structura spaŃială şi temporală, debilitatea motrică şi instabilitatea psihomotorie. Şi la nivelul comportamentului instinctual putem vorbi de existenŃa unor tulburări la deficientul mintal. Este afectat instinctul alimentar, observându-se cazuri de exagerare a acestuia, cum sunt cele de bulimie – caracterizată prin exagerarea senzaŃiei de foame, fără a putea fi potolită, deficientul mintal mâncând mult şi fără rost cantităŃi uriaşe de mâncare, de polifagie – creştere a apetitului însoŃită de ingerarea de materii nealimentare sau obiecte necomestibile. Apar, de asemenea, cazuri de potomanie – senzaŃie acută de sete urmată de ingerarea unor cantităŃi excesive de lichid şi de dipsomanie – nevoie imperioasă de a consuma alcool în mod periodic. Există şi tulburări ale instinctului alimentar în sensul diminuării lui – anorexie, scăderea sau lipsa totală a poftei de mâncare, aşa cum vorbim şi de cazuri de aberaŃii alimentare sau pervertiri alimentare, întâlnite la unii deficienŃi mintal – mericismul (regurgitarea voluntară a alimentelor din stomac în gură şi remestecarea lor continuă), paraorexiile şi pica (ingerarea de substanŃe nealimentare), opsomania (dorinŃa de a mânca dulciuri), coprofagia – conduită patologică exprimată prin ingerarea de materii fecale (această ultimă
19

tulburare apărând doar în cazurile de arieraŃie profundă). Mai întâlnim la deficienŃii mintal grav şi cazuri de aerofagie (înghiŃirea o dată cu alimentele şi a unei mari cantităŃi de aer) şi de geofagie (ingerare de nisip sau pământ). Un alt instinct puternic afectiv la deficienŃii mintal este cel de apărare, de conservare, fie în sensul exagerării lui – conduite de agresivitate, fie în sensul diminuării – conduite de automutilare, fie în sensul abolirii sau lipsei lui totale – conduite suicidare sau pseudosuicidare. Tulburările instinctului de reproducere (sexual) sunt şi ele prezente frecvent în cazurile de deficienŃă mintală (sub forma autoerotismului de tip autocontemplare, exhibiŃionismului, zoofiliei sau incestului), aşa cum apare perturbat şi instinctul matern (sub forma abandonării copilului – imbecili şi idioŃi – sau a infanticidului). Conduita deficientului mintal este frecvent de tip deviant, fără a putea spune că handicapul mintal generează obligatoriu o deviere comportamentală. Tulburări comportamentale frecvente în acest caz sunt cele de tipul vagabondajului sau furtului. De asemenea, copiii cu deficienŃă mintală – pe fondul sugestibilităŃii şi influenŃabilităŃii lor ridicate şi a lipsei de discernământ – se pot apuca de mici de fumat, pot începe relaŃii sexuale timpurii şi frecvent de tip aberant sau pot consuma droguri (imitând comportamentul unor „copii mai mari”). Pot exista şi tulburări comportamentale mai uşoare de tipul irascibilităŃii sau ineficienŃei şcolare (eşec şcolar). Personalitatea deficientului mintal poartă amprenta caracteristicilor funcŃiilor şi proceselor psihice descrise anterior, fiind accentuat caracterul imatur al acesteia, predominând forme disarmonice ce implică manifestări comportamentale instabile, de genul: frică nejustificată, antipatie sau simpatie nemotivate, nervozitate, iritabilitate, pasivitate, crize de furie, labilitate afectivă etc. Putem spune aşadar, că personalitatea deficientului mintal este un sistem decompensat (C. Păunescu, I. Muşu, 1997). Copilul deficient, la fel cu cel normal, se găseşte în permanenŃă sub presiunea (uneori foarte crescută) a unui sistem de solicitare, presiune care intră în consonanŃă sau în conflict cu eu-l şi cu personalitatea sa la diferite niveluri, activitatea intelectuală a deficientului mintal fiind permanent într-un raport de contrarietate cu sistemul de solicitare.
20

Simtomatologia intelectuală şi psihică a deficientului mintal prezintă o mare varietate de forme şi intensităŃi, încât decompensarea nu apare doar ca o formă simplă de denivelare eu – lume (J. Nuttin), ci este o tulburare profundă. Deficientul mintal este obligat sub acŃiunea sistemului de solicitare, să se „decidă” pentru un comportament similar modelului personalităŃii normale, el neputând însă să realizeze acest lucru decât sub influenŃă educaŃională adecvată. Cu alte cuvinte, deficientul mintal este într-o competiŃie permanentă cu un model pe care nu-l va putea realiza niciodată. Dacă forŃa de structurare şi de echilibru a factorilor organizaŃionali ai structurii mintale pe care se bazează personalitatea în general prezintă unele „puncte” conflictuale, starea sistemului fiind totuşi echilibrată, în schimb personalitatea decompensată (a deficientului mintal) este o structură bazată pe o organizare mintală în care factorii de perturbare sunt dominanŃi şi stabilizaŃi, ei fiind definitorii. 1.3. Etiologia deficienŃei mintale Etiologia (gr.„Aitia” = „cauză”, „Logos” = ştiinŃă”) reprezintă o disciplină care studiază cauzele unui fenomen (în speŃă, maladii), dezvăluind originile şi evoluŃia sa. Etiologia handicapului mintal constă în aceste stări de deficienŃă şi/sau incapacitate mintală, care determină scăderea randamentului intelectual şi adaptiv în cauză sub nivelul cerinŃelor minime ale contextului social dat. Se pune atunci întrebarea: în ce constă etiologia deficienŃei mintale? ToŃi specialiştii care, sub un aspect sau altul, au abordat această problemă subliniază, în primul rând, caracterul complex şi variat al etiologiei deficienŃei mintale. Factorii cauzali fundamentali se situează, însă, în acele sectoare de bază, care determină, în general, evoluŃia socioumană a oricărui individ: – zestrea genetică a individului (ereditatea), adică ceea ce el a moştenit de la predecesori; – mediul şi influenŃele educative, adică ceea ce el dobândeşte în interacŃiunea multiplă dintre organismul propriu posesor al zestrei genetice şi condiŃiile de existenŃă biologică şi socială.
21

Aceştia din urmă. epidemiologică. imposibil de individualizat clinic sau genetic. De Ajuriaguerra) consideră această sistematizare pasibilă de confuzii terminologice. MutaŃiile genetice şi aberaŃiile cromozomiale se pot produce spontan. psihologică. a) Factorii genetici sunt împărŃiŃi la rândul lor în factori genetici specifici şi factori genetici nespecifici (poligenici). Păunescu şi I.Cauzele care stau la baza apariŃiei deficienŃei mintale sunt extrem de variate. asemenea fenomene pot avea loc sub influenŃa unor radiaŃii – naturale sau produse de om – sau sub influenŃa altor factori. care include majoritatea deficienŃilor mintal lejer şi de gravitate medie. oferit de specialişti (medici. De exemplu. 22 . se deschide calea controlului lor într-un context de inginerie genetică. c) factori psihosociali. în viitor. Prin cunoaşterea aprofundată a acestor fenomene sau a altora cu efecte similare asupra dezvoltării. Muşu (1997). prin interacŃiunea întâmplătoare dintre organism şi mediu. aptă. Însă mulŃi autori (ex. formează grupa cazurilor „aclinice” sau endogene (debilitatea endogenă subculturală sau familială). genetică în clasificarea cauzelor deficienŃei mintale. O clasificare a cauzelor deficienŃei mintale mai aproape de realitate este realizată de C. Etiologia stărilor de handicap mintal se referă la problema mutaŃiilor genetice şi a aberaŃiilor cromozomiale care stau la baza unor sindroame specifice ale deficienŃei mintale. Luând în considerare criteriile de natură medicală. b) factori ecologici. Muşu (1997) arată că există numeroase sistematizări ale factorilor – cauză. Păunescu şi I. psihologi) tinerilor aflaŃi în preajma momentului de a-şi întemeia o familie. inclusiv în dezvoltarea intelectuală a anumitor copii. agentul patogen fiind un mozaic de factori. Cea mai frecventă clasificare este cea care împarte cauzele deficienŃei mintale în endogene şi exogene.: J. după criteriul localizării factorului patogen în interiorul sau în afara individului. autorii desprinzând trei mari categorii (grupe) de factori cauzali ai handicapului mintal: a) factori biologici (ereditari. C. devine posibil sfatul genetic. să-şi aducă o contribuŃie majoră la prevenirea unor mutaŃii negative şi aberaŃii cromozomiale generatoare de deviaŃii. Tot pe baza cunoaşterii temeinice a fenomenelor la care ne referim şi în condiŃiile unui consult de specialitate a celor în cauză. genetici).

Factorii genetici specifici determină sindroame numeroase. − disendocriniile (care determină apariŃia cretinismului endemic. • icterul nuclear. sifilis. cum ar fi: − aberaŃiile cromozomiale (care stau la baza sindroamelor Turner. în funcŃie de momentul (perioada) când acŃionează: factori prenatali (în timpul sarcinii).EvidenŃiind această categorie de cauze se pun în lumină corelaŃiile dintre coeficientul de inteligenŃă al deficientului mintal şi cel al rudelor sale. fiind la rândul lor de trei feluri. • iradierea fătului. • factorii stresanŃi şi oboseala exagerată a gravidei. − ectodermozele congenitale (care duc la apariŃia sindromului Sturge Weber etc. malnutriŃii etc. • factori de natură socio-economică (prin neasigurarea alimentaŃiei suficiente şi adecvate. intoxicaŃii profesionale acute sau cronice. • factori toxici – de natură exogenă (substanŃe chimice administrate mamei. sindromul Apertt). − dismetaboliile (ce determină sindroame de genul idioŃiei amaurotice. factori perinatali (în timpul naşterii) şi factori postnatali (după naştere. 23 . • factori umorali (incompatibilitate sanguină a factorului Rh între mamă şi copil). − anomaliile craniene familiale (microcefalia. intoxicaŃii alimentare. sindromului Hunter etc. gripe repetate). cu alcool. mai ales în primii 3 ani de viaŃă ai copilului). hipotiroidismul etc. Klinefelter. provocând carenŃe alimentare.).). însă rare. • lezarea sistemului nervos central al fătului ca urmare a unor traumatisme cranio-cerebrale contactate (cauzate de traumatismele fizice ale gravidei).).).). b) Factorii ecologici sunt factori extrinseci. Dintre factorii prenatali care cauzează deficienŃă mintală amintim: • factori infecŃioşi şi parazitari (rubeolă. toxoplasmă provocată de un parazit care depăşeşte bariera fetoplocentară. Down etc. utilizarea de medicamente cu acŃiune teratogenă).

● infecŃiile nutritive ale copilului. agresiv sau indiferent-pasiv). Factorii postnatali care acŃionează în primii ani de viaŃă ai copilului (mai ales în primii 3 ani) sunt: ● bolile infecŃioase grave de tipul meningitei sau encefalitei.• hemoragiile gravidei (mai ales în primele două luni de sarcină). Factorii perinatali (neonatali) sunt reprezentaŃi de: • traumatisme cerebrale ale fătului (prin intervenŃii obstretice neadecvate. căderi). agresive – forceps). • condiŃiile socio-economice defavorabile. CO. • mărimea familiei (existând o mare probabilitate să apară cazuri de deficienŃă mintală în familiile cu mulŃi copii). fapt ce afectează dezvoltarea sa psihică ulterioară). ● vaccinurile nefăcute la timp sau nefăcute deloc. • tipul mediului de apartenenŃă (există studii care arată că incidenŃa fenomenului deficienŃei mintale este mai mare în mediul rural decât în cel urban). Mediul. rubeola etc. ● bolile primei copilării (netratate corespunzător sau la timp – rujeola. când se produce fenomenul de hipoxie. ca factor al dezvoltării umane. alcool). direct sau 24 . c) Din categoria cauzelor psihosociale ale deficienŃei mintale enumerăm: • un mediu familial nefavorabil (ostil. • hipoglicemiile. ● intoxicaŃiile (cu plumb. • îngrijirea perinatală deficitară a nou-născutului. este constituit din totalitatea elementelor cu care individul interacŃionează. • asfixia fătului prin strangulare cu cordonul ombilical (asfixia albă şi asfixia albastră). • prematuritatea nou-născutului (născut înainte de termen – sub 9 luni sau subponderal – sub 2. • tentativele de avort.). ● traumatismele cranio-cerebrale postnatale cauzate de accidente (lovituri. • hemoragiile puternice.5 kilograme). • carenŃe educative şi afective accentuate (copilul fiind privat mai ales din punct de vedere afectiv.

prin tonalitatea caldă a vocii.. 25 . poate fi în egală măsură o şansă a dezvoltării (un mediu favorabil). prin conversaŃie concretă. Mama este prezentă în viaŃa copilului şi indirect. în plan verbal – prin cuvintele adresate copilului din primele zile. prin sprijinirea la primii paşi şi conducerea de mână.. frecvent. mai mult sau mai puŃin apropiată de cea pe care o determină o ereditare tarată şi/sau o afectare patologică a sistemului nervos central. ca factor central. când un eventual potenŃial ereditar pozitiv nu este valorificat la nivelul său real. iar.indirect. datorită limitelor pe care le impune un mediu familial şi/sau instituŃional viciat – generator de stres şi frustrări afective permanente – copiii respectivi nu-şi valorifică suficient un posibil genotip favorabil. prin dirijarea verbală a activităŃii copilului etc. mai târziu. O asemenea situaŃie. Deşi apare ca principal furnizor al materialului ce stimulează potenŃialul ereditar. în primul rând ale mediului sociofamilial. prin povestirea unor istorioare accesibile. în cazul copiilor cu pseudodeficienŃă mintală. dar şi o frână sau chiar un blocaj al dezvoltării (un mediu substimulativ. Şi chiar dacă. dezvoltarea lor fiind distorsionată şi evoluând într-o direcŃie. al mediului familial. prin răspunsuri la numeroasele întrebări puse de copil. pe parcursul dezvoltării sale. poate determina revenirea spre o stare obişnuită şi spre o adaptare eficientă a copiilor cu abateri iniŃiale de la traseul normal al acestui proces. acŃiunea mediului. în anturajul copilului apar – şi trebuie să apară. copilul rămânând mult în urma parametrilor obişnuiŃi ai dezvoltării pentru vârsta dată. ostil. Un rol hotărâtor în procesul dezvoltării timpurii a copilului revine contactului permanent dintre acesta şi mama sa. În astfel de situaŃii. când mediul reprezintă o frână sau un blocaj în calea dezvoltării. pe ansamblu aleatoare. Este foarte important de ştiut că o intervenŃie timpurie. ea fiind. insecurizant sau alienant). în acest proces. în plan afectiv – prin răspuns la surâsul şi zâmbetele copilului. catalizator. contact care. o întâlnim. în sensul normalizării condiŃiilor de mediu. personajul central în jurul căruia se clădesc relaŃiile de familie. de regulă. prin învăŃarea unor poezioare simple. prin manifestarea corespunzătoare la adresa copilului a celor mai variate emoŃii şi sentimente. trebuie să se realizeze în multiple planuri: în plan fizic – prin luarea copilului în braŃe. pentru a fi eficient. prin hrănirea la sân. prin participarea nemijlocită la jocurile de mişcare ale copilului etc.

care dinamizează. când. suprasolicitarea acesteia în activităŃi profesionale sau de alt gen – poate avea consecinŃe nefaste asupra dezvoltării copilului în continuare. bunicii. mai ales tatăl. un echilibru afectiv. lipsa influenŃelor pozitive exercitate de mamă va duce. despărŃire forŃată. nu numai prin sine. ea conducându-l la grădiniŃă sau. la un moment dat. fraŃii şi surorile.în perspectiva unei dezvoltări normale – o serie de alte persoane. Cel de al treilea factor care influenŃează dezvoltarea este educaŃia. camera sa. primele deplasări mai îndepărtate şi multe altele sunt toate strâns legate de prezenŃa mamei. sunt internaŃi de timpuriu într-o unitate specializată de asistenŃă şi educaŃie terapeutică. fie din motive subiective – abandon. indiferenŃa mamei. inevitabil. mama este cea care asigură copilului un sentiment de securitate. casa părintească. În cazul în care unii copii cu deficienŃe. la şcoală etc. în prim plan şi în contact direct cu copilul pe tot parcursul dezvoltării acestuia. fie din motive obiective – deces. dar şi prin tot ce-l înconjoară pe copil. chiar dacă cu trecerea primilor ani se produce o anumită îndepărtare (pur fizică). Cu alte cuvinte. O educaŃie precară – înŃelegând prin aceasta şi o instruire prost concepută – poate perturba activitatea psihică. instrucŃia concepută în afara dezideratului şi a individualizării pot deveni. 26 . organizează şi orientează acŃiunea mediului asupra individului în cauză. educaŃia nu poate fi izolată de condiŃiile de mediu. împrejurimile acesteia. ea reprezentând elementul activ. educaŃia precară. la accentuarea manifestărilor negative specifice deficienŃei respective. în momentul naşterii sau în primii ani de viaŃă. Privarea copilului de contactul sistematic cu mama sa. În mod obişnuit. în primele zile. inclusiv cu deficienŃe mintale accentuate. mama revine. datorită unor afecŃiuni suferite în perioada prenatală. Practic. mult timp persoana mamei rămâne totuşi centrală. adesea. Patul în care doarme copilul. Alte cauze ale deficienŃei mintale sunt reprezentate de vârsta prea fragedă sau prea înaintată a părinŃilor şi de scăderea funcŃiei de procreaŃie a tatălui. ea îngrijindu-l când este bolnav. surse complementare (dacă nu chiar determinante) de handicapare. Prin prezenŃa sa directă. copilul este expus pericolului unei dezvoltări anormale. Aceasta mai ales atunci.

imbecilitate. Proba şcolară rămâne până-n zilele noastre un criteriu de selecŃie şi triere pentru învăŃământul special a subiecŃilor (copiilor) suspectaŃi de deficienŃă mintală. 1997) că debilii mintal formează grupa de deficienŃă mintală uşoară. – debilitatea mintală (handicap mintal uşor sau deficienŃă mintală moderată. profesional.4. social. în funcŃie de IQ (CI – coeficient de inteligenŃă) în: – intelect de limită sau liminar. cu un IQ între 50 – 70/80. E. educaŃiei şi exigenŃelor societăŃii. unii autori bazându-se în definiŃie pe deficitul intelectual (deficit de bază). adaptabili pe planul instrucŃiei. Séguin este cel care a introdus acest termen pentru a-l deosebi de idiot şi de fenomenul de demenŃă. debilitate mintală. Astfel. recuperabili pe plan şcolar.). educabili. cu un IQ care variază între 80 – 90 şi marchează graniŃa dintre normalitate şi handicap. cu un coeficient de inteligenŃă între 50 – 70/80. perfectibili. – handicapul mintal sever (deficienŃa mintală de gradul al II-lea. Dupré. Putem conchide (C. a. Termenul însă nu are acelaşi conŃinut în toate Ńările. DeficienŃa mintală moderată (de gradul I) – debilitatea mintală Este cea mai frecventă formă de handicap mintal. Debilitatea mintală este definită diferit. – handicapul mintal profund (deficienŃa mintală de gradul al III-lea sau idioŃia). În Germania. fiind întâlnită şi sub titulatura de debilitate intelectuală sau întârziere mintală uşoară (OMS. Păunescu. alŃii pe deficitul psihosocial (care poate sau nu să fie implicat în deficitul de bază). DSM IV). Tipologia handicapului mintal Putem împărŃi tipurile de handicap mintal. Muşu. după E. cu un IQ între 20 – 50. de gradul I. I. termenul este echivalent cu insuficienŃa mintală (vârsta mintală de 8 – 12 ani). iar alŃi autori presupun că deficitul de bază şi organizarea psihologică a debilului sunt consecinŃele unei dezordini relaŃionale precoce.1. debilitatea mintală include toate formele de arieraŃie mintală: idioŃie. sau imbecilitatea ). 27 . cu un IQ sub 20.

Cu un slab activism în faŃa sarcinilor pe care le are de rezolvat şi cu o motivaŃie deficitară. de asemenea. profesională şi socială diferite. debilul mintal se caracterizează şi printr-un deficit de atenŃie. nivelul dezvoltării psihice şi al adaptării lor rămâne limitat. naivitatea. pot manifesta o memorie excelentă (în speŃă mecanică). lipsa (sau diminuarea) motivaŃiei de a avea grijă de propria persoană. fără a-şi putea asuma total responsabilitatea faptelor sale. Totuşi. ca debilii mintal de acelaşi nivel intelectual (stabilit pe baza IQ) să aibă o dezvoltare şcolară. Debilului mintal îi sunt afectate operaŃiile gândirii (maximum de performanŃă fiind reprezentat de stadiul operaŃiilor concrete în dezvoltarea intelectului). influenŃabilitatea (sunt uşor de angrenat în acte ilegale). Se poate întâmpla. noi). întrucât este incapabil să prevadă implicaŃiile (consecinŃele) acŃiunilor sale. Gândirea presupune inerŃie în rezolvarea de probleme (acestea neputând fi rezolvate pe căi originale. sau pot trece neobservaŃi. Ei pot achiziŃiona unele cunoştinŃe în activitate şi în viaŃa socială. lipsa de discernământ (distincŃie între bine şi rău). un debil cu vârstă mintală de 10 ani este diferit de un copil normal de 10 ani chiar dacă ei au un nivel mintal identic).Debilul mintal se caracterizează printr-o insuficienŃă a dezvoltării intelectuale. fiind şterşi în comportament. Însă trebuie bine înŃeles faptul că dezvoltarea mintală maximă la care poate ajunge un debil mintal nu este echivalentă cu aceeaşi vârstă mintală a unui copil normal (de ex. capacitatea de adaptare la condiŃiile de viaŃă şi de muncă ale acestora depinzând de experienŃa lor în primii ani de viaŃă. cu superficialitate în emiterea judecăŃilor de valoare. întrucât pot avea un comportament docil. fără însă să atingă nivelul gândirii formale. care-i lasă posibilitatea să ajungă la autonomie socială. de 28 . existând serioase deficienŃe pe linia înregistrării logice a informaŃiilor şi a sesizării cauzalităŃii fenomenelor. pe ansamblu. Trăsături definitorii pentru debilitate sunt: inadaptarea socială. de operare elementară în plan mintal. timizi. Debilii mintal sunt greu de depistat. printr-o sărăcie a reprezentărilor şi lipsă de detalii. dar. o fluenŃă verbală bună. debilii mintal ajung să-şi însuşească deprinderile de scriscitit. infantilism în planul afectivităŃii şi instabilitate relaŃională. de calcul aritmetic. iar memoria se dovedeşte fundamental mecanică..

Debilitatea severă cu un IQ între 20 – 35 nu depăşeşte nivelul intelectual de 3 – 5 ani. ● factori cauzali s-au evidenŃiat: debilitatea exogenă (dobândită) şi debilitatea endogenă (înnăscută). mijlocie. întrucât ei învaŃă să vorbească foarte greu. de atitudinea familiei. ● criteriul determinării în timp – avem: debilitate primară şi secundară. severă. Debilitatea moderată se exprimă printr-un IQ de 35 – 50 şi un nivel mintal de 5 – 7 ani la vârsta adultă. nedând posibilitatea nici măcar învăŃării de mişcări simple şi necesitând o supraveghere şi o îngrijire permanente din partea celorlalŃi. Werner). Debilitatea profundă presupune un IQ sub 20 şi este cea mai dramatică formă de deficienŃă mintală. putând fi repede recrutaŃi în grupuri delincvente. Astfel. au anumite anormalităŃi fizice care afectează coordonarea mişcărilor sau comportamentul. stabilesc cu dificultate relaŃii sociale. a şcolii. după: ● gradul gravităŃii insuficienŃei mintale – distingem debilitatea mintală: profundă. Strauss şi N. (A. Ei se împart în două categorii: unii la care există o reală debilitate şi alŃii la care debilitatea este uşoară. Debilii mintal uşor sunt sugestionabili. Debilitatea uşoară se caracterizează printr-un IQ între 50 – 85. Depistarea copiilor cu această formă de deficienŃă mintală se face uşor. de eşecurile din primii ani din viaŃă. sunt dependenŃi de o persoană din anturaj. A. ● mecanismele de producere – diferenŃiem: debilitate patologică şi debilitate normală. Debilitatea mintală se poate prezenta sub mai multe forme în funcŃie de mai multe criterii luate în clasificare. dar putând ajunge şi buni executanŃi în profesii nu foarte complicate.tratamentul administrat. Copiii cu această formă de debilitate sunt educabili. 29 . făcând faŃă exigenŃelor şcolare obişnuite până la vârsta de 10 ani. funcŃională (cauza fiind subnutriŃia) sau culturală (întârzierea fiind în planul achiziŃionării informaŃiilor şi posibil de depăşit). are defecte fizice şi este foarte dependent de prezenŃa cuiva din anturajul său. cu caracter accentuat repetitiv. lejeră (criteriu ce include în debilitatea mintală şi celelalte forme ale deficienŃei mintale). Un astfel de copil învaŃă să vorbească la un nivel foarte simplu.

Strauss) la acei copii care au suferit înainte sau în timpul naşterii de o infecŃie a sistemului nervos central cu consecinŃe negative în plan perceptiv. la care tulburările intelectuale sunt asociate cu cele afective. Există. docilităŃii. din punct de vedere clinic se pot distinge două forme mari: debilul armonic. Astfel. inconştienŃă etc. fiind posibilă educarea. pervertit sau pervers. Alături de aceste forme de debilitate mintală. debilitatea primară include toate cazurile care au drept cauză o transmisie familială.. agitaŃie. apaticul. lateralitate de ritm. sugestibilitate. adaptabilităŃii. Vermeylen. Doll adăuga dificultăŃi de limbaj. de exemplu. deficit vizual. o aparentă uşurinŃă verbală. fiecare formă având anumite trăsături specifice. Debilul armonic (Th. dar un nivel intelectual superior primilor. pasivităŃii. Debilitatea endogenă include acele debilităŃi considerate „normale”. labilitate. la care E. Vermeylen) – sinonim cu „debilul ponderat” sau „utilizabil” sau „simplu pasiv” – marchează cazurile la care deficitul intelectual constituie elementul fundamental. de auz. randament şcolar mediocru. Prostul – „debilitatea mintală camuflată” – se caracterizează printr-o bună capacitate mnezică. Simon. Acest deficit este posibil de compensat datorită calităŃilor afective. excitat. Formele de debilitate mintală primară şi secundară au la bază criteriul apariŃiei în timp. manierism. agresivitate.O altă clasificare a debilităŃii presupune împărŃirea ei în exogenă şi endogenă. Debilul dizarmonic – sau „debilul complet” – se caracterizează prin preponderenŃa tulburărilor de comportament şi a celor afective la care se pot adăuga şi tulburări în plan psihomotor. prostul. în timp ce leneşul 30 . Asemenea debili mintal sunt caracterizaŃi prin hiperactivitate. A. conceptual şi comportamental. Astfel. la care insuficienŃa intelectuală este primordială şi debilul dizarmonic. debilul dizarmonic instabil se caracterizează prin incapacitatea de concentrare. anxietate. în timp ce debilul dizarmonic emotiv se evidenŃiază printr-o instabilitate afectivă mai pronunŃată. debilul epileptoid. instabilitate a dispoziŃiei. G. în timp ce forma secundară înscrie acele cazuri determinate de anomalii de dezvoltare sau de accidente şi boli. după Simon şi G. mai multe forme de manifestare a debilităŃii dizarmonice: debil instabil.înnăscute. emotiv şi hipermotor. în timp ce debilitatea exogenă se referă (după A. incoerenŃă.

iar dacă vorbim de imbecilul cu manifestări psihopatice. constă în incapacitatea de a utiliza şi înŃelege limbajul scris-citit (fără ca acest lucru să fie consecinŃa unei tulburări vizuale. incapacitate decizională (lenea fiind din naştere sau ocazională). rutiniere. 31 . reprezentând un procent de 18 – 20% din totalul deficienŃilor mintal. fără a putea însă achiziŃiona conceptul de număr şi a-şi forma o reprezentare clară despre numere şi componenŃa lor. imbecilul fiind capabil de adaptabilitate la activităŃi simple. de idiot. lipsă de dinamism. în timp ce vârsta mintală atinsă de un imbecil se situează în intervalul 3 – 7 ani. Ritmul său de dezvoltare fizică şi psihică nu-i permite decât o adaptare socială relativă. în mare măsură. b. capabil să achiziŃioneze un volum minim de cunoştinŃe. el este în stare de unele calcule elementare. situată între nivelul deficienŃei profunde şi cel al debilităŃii mintale. Imbecilul. dar cu o capacitate normală de autoprotecŃie. Este capabil să se apere împotriva pericolelor obişnuite (apă. imbecilii pot totuşi să ajungă să citească şi să scrie. Coeficientul de inteligenŃă asociat acestei forme de deficienŃă variază la diferiŃi autori între 20 – 55/60. imbecilul este o persoană incapabilă de a se întreŃine singură. acesta va fi instituŃionalizat. în condiŃii de plasare în instituŃii de asistenŃă şi protecŃie psihopedagogică de tip cămine-şcoală. În urma unor influenŃe medico-pedagogice. Imbecilul stabil se va putea încadra într-o disciplină socială elementară. de fapt. dar o fac la nivelul silabelor şi al cuvintelor. este instruibil până la un punct. foc. Această capacitate a imbecilului (de autoprotecŃie) îl deosebeşte. Imbecilitatea. DeficienŃa mintală severă (de gradul II) – imbecilitatea Imbecilitatea este cea de-a doua formă de deficienŃă mintală. insuficiente însă pentru o şcolarizare corespunzătoare şi pentru realizarea independentă a unei activităŃi. nefiind necesară o asistenŃă permanentă. sau motrice etc. De asemenea.(alt tip de debilitate dizarmonică) manifestă indolenŃă. stare mintală deficitară ireversibilă. dificultăŃi stradale). auditive. de mediul de viaŃă şi de afectivitate. Viitorul social al acestui deficient mintal depinde. Din punctul de vedere al capacităŃii.) şi de a avea grijă de propria-i întreŃinere.

apaticilor. agitat. neliniştiŃi. Există mai multe forme clinice de imbecilitate. agresivi. previzibilă din copilărie. În funcŃie de afectivitate. După comportament. Seguin împarte imbecilitatea în: superioară (debilitate profundă) şi inferioară. excitabili. clasificate în funcŃie de diferite criterii.Sintetic. inofensiv. După gradul de deficit. adică al capacităŃii de a răspunde de propria securitate în viaŃa de toate zilele. Pevzner găseşte două grupe de imbecili: a nepăsătorilor. integrabili în comunitate în condiŃii protejate. educabili şi perfectibili. indiferenŃilor şi a doua. vorbind fără întrerupere. c. cu o afecŃiune preponderent paternă şi imbecil instabil (excitat) – agresiv. DeficienŃa mintală profundă (de gradul al III-lea) – idioŃia IdioŃia reprezintă forma cea mai gravă. recuperabili din punct de vedere profesional şi social. senzorio-motrice şi instinctive. A. Tredgold susŃine o clasificare de tip binar: imbecil stabil (apatic) – liniştit. mai dramatică de deficienŃă mintală. E. putem spune că imbecilii formează acea grupă de deficienŃi mintal cu un IQ de 30-50. fiind încadrată în grupa deficienŃelor mintale cu importante tulburări organo-vegetative. fără agresivitate manifestată. S. Contemporan. cu un anumit grad de relativitate însă.A. formată din cei dezinhibaŃi. imbecilii prodigioşi (caracterizaŃi printr-o dizarmonie de dezvoltare intelectuală şi prezenŃa unei hipermnezii mecanice fantastice).F. activitate voluntară şi particularităŃile neurodinamicii. incapabil să vegheze asupra propriei sale siguranŃe în viaŃa cotidiană.M. absenŃa comunicării cu posibilităŃi de educare reduse. mijlociu şi superior. somnolenŃilor. 32 . incapabil de a sta locului. iar E. Idiotul nu este decât o persoană cu deficit mintal. idioŃia se defineşte după criteriul capacităŃii de autoprotecŃie. capabil doar de automatisme şi de comportamente condiŃionate). educaŃie. din fericire rar întâlnită (5% din totalul deficienŃilor mintal). Există şi forme clinice aparte de imbecibilitate având la bază o etiologie necunoscută: arieraŃia autistică (deficit intelectual pronunŃat. adaptabili la procesul de instrucŃie. inhibaŃilor. Doll afirmă existenŃa a trei grade de imbecilitate: inferior.

ci idioŃi. După criteriul limbajului (E. Idiotul este recuperabil doar într-un grad foarte mare de relativitate în plan profesional. idioŃia asociată cu agenezie cerebrală. Cl. RezistenŃa la infecŃii a idiotului este extrem de scăzută şi de aceea mortalitatea în rândul acestor deficienŃi mintal este destul de frecventă. Există forme clinice distincte ale idioŃiei. idiotul cu această formă trăieşte foarte puŃin. deşi unii autori consideră că nu există idioŃie. astfel că şansele sale de a supravieŃui sunt reduse. bulimie. al activităŃii rudimentare. ViaŃa sa este pur „vegetativă”. impulsive. Seguin) există trei forme de idioŃie: idiotul a cărui comunicare se rezumă doar la cuvinte şi propoziŃii scurte. idioŃia mixodermatoasă. idiotul la care limbajul lipseşte total. fiind fixată la nivelul automatismelor. reflexe. dezordonate (fie de natură alimentară – ex. fiind posibil de plasat doar în condiŃii de muncă protejată. în funcŃie de variate criterii de clasificare. idioŃia asociată cu scleroză hipertrofică. urechi malformate. un „facies” aparte – frunte îngustă. pe fondul unui IQ situat sub 20. idiotul la care articularea se limitează la cuvinte monosilabice. IdioŃia completă este tipul de idioŃie rar întâlnită. de Ajuriaguerra) există două tipuri mari de idioŃie: idioŃia completă şi idioŃia incompletă (parŃială). fără posibilităŃi de comunicare. După criteriul anatomic (Bourneville) se disting şapte tipuri de idioŃie: idioŃia cu microcefalie. Idiotul complet are afectată cronic o parte sau tot sistemul nervos. fie de natură sexuală – ex. Şi din punct de vedere somatic există în cazul acestei deficienŃe mintale anumite caracteristici: o stagnare a dezvoltării fizice. În general. ale limbii sau ale craniului. FuncŃiile sale vegetative sunt 33 . cu tulburări neurologice serioase. J. idioŃia asociată cu scleroză atrofică. După criteriul gradului de gravitate (F. idioŃia asociată cu întârziere în dezvoltarea cerebrală. acŃiunile sale sunt instinctive. frecvente anomalii dentare. masturbaŃie). Voisin. Afectivitatea idiotului este puternic marcată de primitivism. Kohler. rămânând la nivelul vârstei mintale de 1 an.Dezvoltarea intelectuală a idiotului se opreşte la un nivel inferior celui de 3 ani. idioŃia cu hidrocefalie. al comportamentelor instinctive. frecvent acesta manifestând o afecŃiune narcisică pentru propriul corp.

Mişcările idiotului incomplet sunt anormale. anchilozări etc. corespunzătoare idioŃiei complete şi idioŃia cu un anumit grad de dezvoltare. placid. cu tendinŃe distructive de autorănire. Această formă de deficienŃă mintală se întâlneşte când vorbim despre un decalaj între vârsta mintală şi vârsta cronologică de 2 ani. automutilare. există şi o formă de handicap mintal care acoperă zona de graniŃă dintre normal şi patologic şi este reprezentată de handicapul de intelect liminar. dând posibilitatea achiziŃiei unui număr de mecanisme motorii elementare. memoria îi este relativ dezvoltată la nivelul recunoaşterii obiectelor şi a persoanelor din jur. În general. printr-o vârstă mintală de trei ani şi deficite senzoriale destul de accentuate. PercepŃiile lui sunt slab dezvoltate. a unor date concrete şi simple referitoare la experienŃa sa de viaŃă. relativ maniabil şi idiotul excitabil. Ajuriaguerra distinge alte două tipuri de idioŃie: idioŃia automatico-reflexă – la nivel neo-natal. Handicapul de intelect liminar (de limită) În afara celor trei forme clinice ale deficienŃei mintale descrise anterior (debilitate. ritmice. Acelaşi autor împarte idioŃia în mai multe tipuri. imbecilitate şi idioŃie). d. decalaj care va creşte treptat până la 5 ani 34 . PosibilităŃile de comunicare ale idiotului incomplet sunt reprezentate de cuvinte de tip monosilabic. cu tremurături. indiferent. el având dificultăŃi de înŃelegere chiar şi a comenzilor simple. În plus. planul motric este grav afectat în această formă de deficienŃă mintală: paralizii ale membrelor inferioare. cu sau fără perturbarea gustului. această formă de idioŃie este una cu un oarecare grad de dezvoltare. acest idiot este inert. Spre deosebire de idiotul complet. sugere de degete etc. 2 ani şi jumătate la 10 ani. nu distinge ce este şi ce nu este comestibil. de relaŃii afective simple şi a unor posibilităŃi de dresaj. balansări ale trunchiului sau ale capului. stereotipe. După posibilităŃile de dezvoltare. foarte rar agitat sau turbulent. mâncând orice îi apare în cale. Idiotul incomplet (parŃial) se caracterizează prin afectarea parŃială a sistemului nervos. din această cauză apărând frecvent fenomene de diaree sau de ocluzii intestinale. în funcŃie de criteriul afectiv: idiot apatic. De asemenea.limitate la o lăcomie evidentă. deşi prezintă tendinŃe primitive de foame şi de sete. echivalentă cu idioŃia incompletă.

aceşti copii pot abandona brusc o activitate (aparent fără un motiv anume). Diagnosticul diferenŃial Până în prezent. întrucât starea de deficienŃă mintală este dificil de diagnosticat din cauza unui complex de factori: mijloacele de diagnosticare sunt insuficient de perfecŃionate. având frecvent semne de rahitism şi anemie. Labili emoŃional. oprirea sau perturbarea dezvoltării mintale. 35 . cu o teamă de eşec constantă. de întrebări suplimentare şi de o atitudine încurajatoare din partea învăŃătoarei în acest sens). Din punct de vedere somatic. consecinŃa unor deficite informaŃionale şi a faptului că se raportează la nivelul de exigenŃă sau la gradul de toleranŃă impus de mediul social. fără a fi stăpâni pe ei înşişi. consecinŃă a unor cauze endocongenitale sau apărute în cursul primei copilării. Din punct de vedere psihopatologic. impune necesitatea stabilirii diagnosticului diferenŃial sub multiple aspecte. în special a funcŃiilor cognitive. Caracteristic pentru handicapul liminar este plafonarea intelectuală la vârsta de 10-12 ani (nivelul clasei a V-a). copilul cu acest tip de deficienŃă este subdezvoltat atât ponderal. dincolo de care însă se lovesc de insucces şcolar. Complexitatea sindromului de deficienŃă mintală caracterizat prin nedezvoltarea. cât şi statural. atât pe plan naŃional cât şi internaŃional nu există criterii unice pentru diagnosticare. 1.5.la 15 ani. Diagnosticarea deficienŃei mintale. tulburări de echilibru. În plan neurologic pot exista tulburări motorii de tip paralitic. Ei sunt capabili să rezolve probleme cu un anumit grad de dificultate (complexitate). ea constituind doar un indicator ce oferă posibilitatea unei cuantificări). aşa cum şi în plan relaŃional există unele greutăŃi. dificultăŃi în discriminarea deficienŃei mintale veritabile de cea aparentă. fenomene hipoacuzice etc. din cauza anxietăŃii puternice şi a nesiguranŃei care îi caracterizează. modificarea psihometriei (care nu este suficientă pentru a stabili cu certitudine starea de deficienŃă. copiii cu handicap liminar au anumite caracteristici definitorii: în condiŃii de sarcini şcolare dau răspunsuri inegale (când corecte. când incorecte). solicită timp pentru a răspunde unei întrebări. În planul lexicografic pot întâmpina dificultăŃi. formulează un răspuns în etape (având nevoie de ajutor.

astfel. de modul de organizare a personalităŃii. dar neinstruite (care supuse instruirii. neurologic. cauzată de carenŃe afective. c) Diagnosticul diferenŃial în raport cu fenomenologia psihopatologică Această problemă continuă să fie controversată. – întârzierea mintală (pedagogică şcolară). – tulburările de dezvoltare a personalităŃii. profundă. deficienŃa mintală trebuie diferenŃiată de: – persoanele cu dezvoltare psihică normală. în care dezvoltarea psihică este normală până la data îmbolnăvirii (afecŃiuni toxice. în funcŃie de natura etiologică. apar confuzii cu implicaŃii privind prognoza şi depistarea posibilităŃilor de perfectibilitate. Se disting. Criteriul psihometric şi cel şcolar pot constitui doi indicatori care duc la precizarea diagnosticului diferenŃial în funcŃie de anumiŃi parametri: capacitatea de adaptare la grupul social de diverse densităŃi.). trei forme de deficienŃă mintală. Din acest punct de vedere. După C. b) Diagnosticul diferenŃial faŃă de stările cu simptomatologie apropiată Frecvent. medie. de gravitatea deficienŃei. traumatice etc.a) Diagnosticul diferenŃial în cadrul sindromului de deficienŃă mintală Formele clinice ale sindromului de deficienŃă mintală sunt extrem de multiple. diagnosticul diferenŃial al deficienŃei mintale se stabileşte cu: – stările deficiente de tip psihopatoid. carenŃe educative etc.. psihopatologic. Gorgos (1991). în funcŃie de gravitate: lejeră. ritmul de dezvoltare etc. 36 . – alte stări deteriorate. – stările de întârziere mintală determinate de unele deficite senzoriale (de văz sau de auz). mediu social deficitar. aidoma deficientului mintal). chiar tardive. din cauza unor tablouri simptomatologice apropiate de cel al deficienŃei mintale. – psihozele cu evoluŃie defectuală (autism infantil). Aşa se explică varietatea tabloului simptomatologic în domeniul somatic. dar adaptarea socială este deficitară. – pseudodebilitatea mintală (persoana are cunoştinŃe normale. pot depăşi plafonul cognitiv iniŃial).

epilepsia. adoptându-se astfel o acŃiune unitară concretizată în terapia complexă a recuperării. în valorificarea la maxim a posibilităŃilor individului handicapat. Recuperarea se referă la restabilirea. NoŃiunea pare. trebuie făcută o distincŃie între deficienŃă mintală şi alte forme psihopatologice: demenŃa precoce (care presupune regresia funcŃiilor deja elaborate). astfel.6. funcŃiile psiho-fizice nealterate trebuind antrenate pentru a prelua activitatea funcŃiilor afectate. deşi e sesizabilă o anume încărcătură medicală şi socială (legată de moştenirea „recuperării” prin muncă). Se urmăreşte astfel formarea unor abilităŃi şi comportamente care să-i permită handicapatului o integrare în viaŃa profesională şi socială. psihoterapie şi terapie ocupaŃională. 1. temporar sau definitiv. ca urmare a unor leziuni organice sau funcŃionale ale creierului. inoperantă în cazul deficienŃelor dobândite sau al celor în care e evident imposibilă refacerea. Metodologia utilizată în acest scop poate fi preponderent psihologică. secundară. de posibilitatea suplinirii funcŃiilor deteriorate de către formaŃiunile sănătoase. Accentul pus pe una sau pe alta dintre cele trei componente trebuie să Ńină seama de: gravitatea handicapului. are în esenŃă. de vârsta cronologică şi mintală a subiectului. a unor boli mintale sau îmbătrânirii fiziologice). specific României. reducând posibilităŃile de comunicare.– deficite senzoriale primare care. o semnificaŃie echivalentă. evoluŃie. rezultatele cele mai bune se obŃin prin combinarea celor trei forme. deteriorarea mintală (un deficit mintal ireversibil. tulburări de comportament. Scopul recuperării constă. reacŃiile nevrotice şi psihopatice. nivelul dezvoltării funcŃiilor neafectate. Limite şi posibilităŃi în recuperare a handicapaŃilor mintal Termenul de „recuperare”. a) Recuperarea prin învăŃare Este o metodă de intervenŃie recuperatorie cu atât mai eficientă cu cât începe într-o formă organizată de la vârsta preşcolară. duc la întârziere mintală uşoară. pedagogică sau medicală. De asemenea. sexul său etc. Principalele forme de recuperare sunt realizate prin: învăŃare. aşadar. refacerea sau reconstituirea unei funcŃii umane. plecându-se de la premisa că aceasta s-a pierdut. Ńinând cont de 37 .

stările conflictuale. activând motivaŃia. atât pozitivi (recompensa – materială sau de tip afectiv. urmărindu-se organizarea vieŃii voliŃionale şi direcŃionarea deficientului mintal spre dobândirea autocontrolului asupra funcŃiilor sale fiziologice. având drept obiectiv acumularea de informaŃii elementare. b) Recuperarea prin psihoterapie Deşi este o metodă de intervenŃie eficientă. În acest tip de învăŃare. 38 . Formele de învăŃare eficiente în recuperarea handicapului mintal sunt cele de tip afectiv şi motivaŃional. influenŃabilitate şi dependenŃă al handicapatului mintal. psihoterapia acŃionează pozitiv asupra personalităŃii individului deficient mintal. O altă formă de învăŃare utilizată în recuperarea deficienŃei mintale este învăŃarea socială. metodele verbale sunt esenŃiale. pentru stimularea dorinŃei şi interesului deficientului mintal pentru viaŃa de colectiv. a operării instrumentale. Dintre formele psihoterapiei. Ńinându-se seama de gradul crescut de sugestibilitate. sancŃionarea verbală etc. forme ce trebuie însoŃite obligatoriu de învăŃarea morală şi învăŃarea motrică. prin care handicapatul este orientat spre modele comportamentale concrete. cât şi negativi (admonestarea. În cazul formelor uşoare şi medii de deficienŃă mintală. negativismul. ea este destul de puŃin utilizată în unităŃile pentru handicapaŃi mintal. ea o depăşeşte pe aceasta. Acolo unde este posibil (în funcŃie de gravitatea deficienŃei mintale) se poate realiza şi învăŃarea de tip intelectual. empatia este fenomenul de bază în stabilirea relaŃiilor interpersonale. Deşi nu înlătură propriu-zis handicapul. laudă etc. Sugestia verbală pozitivă acŃionează astfel pentru ameliorarea – înlăturarea unor comportamente aberante (de tip deviant). Deşi psihoterapia de relaxare (ex: antrenamentul autogen Schultz) uzează de sugestie.). poate contribui cu succes la refacerea psihică şi socială a handicapatului. având o dublă acŃiune: atât asupra psihicului cât şi asupra fizicului.). înlăturând anxietatea. stimulându-se capacitatea sa de imitare spontană. adecvate handicapului mintal sunt psihoterapia sugestivă şi psihoterapia de relaxare. însuşirea unui aparat conceptual. Utilă este folosirea de întăritori. În acest context.specificul handicapului. pentru formarea unor atitudini favorabile învăŃării şi activităŃii. devenind un energizator pentru subiect.

Putem afirma că o intervenŃie de tip recuperativ în cazul unei deficienŃe mintale a avut succes dacă persoana cu handicap mintal a căpătat un anumit nivel de autonomie personală. ci şi ocazii de formare şi dezvoltare a abilităŃilor motrice. arterapia. în vederea integrării lor în colectiv şi în societate. a posibilităŃilor de comunicare şi relaŃionare socială. fiind necesară asigurarea bunei dispoziŃii şi a interesului constante ale handicapatului. foarte eficientă este ergoterapia.. Aceste metode de recuperare au „priză” la deficienŃii mintal din cauza interesului viu manifestat de mulŃi dintre ei pentru muzică. ale ocupaŃiei) la posibilităŃile subiectului. activităŃi care sunt nu numai momente de consumare a energiei. În toate aceste tipuri de terapii trebuie să se pună accent pe compensare. fiind capabilă să exercite o profesie. stimulându-se funcŃiile senzoriale şi psihice normale. c) Recuperare prin terapie ocupaŃională Poate fi utilizată cu succes în toate formele de handicap mintal. dans. dintre formele de terapie ocupaŃională semnificative enumerând: ludoterapia. BineînŃeles că nu trebuie ignorată adaptarea solicitărilor exterioare (ale jocului. 39 . dacă poate comunica oral şi în scris. Rezultate foarte bune în recuperarea deficientului mintal oferă terapia ludică (ludoterapia). dansterapia. nealterate. prin care se pot atinge toate obiectivele propuse în recuperare: dobândirea deprinderilor de viaŃă cotidiană elementare. practice sau a deprinderilor profesionale. dacă are format simŃul autocontrolului etc. ergoterapia. care contribuie la integrarea lor într-o activitate cu caracter social. joc. şi-a însuşit abilităŃi motorii şi dexterităŃi manuale. fapt care le face viabile doar în formele uşoare de deficienŃă mintală. pictură. confecŃionare de obiecte etc. dacă şi-a format comportamente adecvate la situaŃie. câştigarea unei autonomii personale. La copiii mai mari.Pentru succesul acestor tehnici de relaxare este necesar un anumit grad de înŃelegere şi de participare conştient-voluntară din partea handicapatului. formarea abilităŃilor de muncă (pentru anumite meserii).

REZUMAT DeficienŃa mintală se caracterizează în planul vieŃii psihice printr-o serie de trăsături generale specifice: vâscozitate genetică. rigiditate psihică. Din punctul de vedere al afectivităŃii. a limbajului interior. bazată pe clişee verbale. putându-se evidenŃia anumite trăsături definitorii: gândire concretă. în majoritatea cazurilor (exceptând deficienŃele severe. rigiditate şi inerŃie specifice nivelului gândirii. dezordini intelectuale etc. Toate funcŃiile şi procesele psihice sunt afectate. Cele mai frecvente manifestări ale tulburărilor limbajului pe fondul deficienŃei mintale sunt cele de tipul dislaliei. AtenŃia deficientului mintal diferă de cea a normalului nu atât sub aspectul performanŃelor. fiind uşor de depistat fenomene de emotivitate 40 . pe imitarea mecanică a acŃiunilor şi a limbajului celor din jur. Gândirea deficientului mintal cu gradul de debilitate este deficitară la nivelul proceselor superioare ale gândirii. de existenŃa handicapului mintal. acesta nu este modificat în mod evident. sub forma minciunii şi a confabulaŃiei. heterodezvoltare intelectuală. suplinind insuficienta dezvoltare a proceselor cognitive superioare. fapt ce dovedeşte funcŃionalitatea slabă a structurii semiotice şi absenŃa. grave). ceea ce determină perceperea globală a obiectului sau a imaginii acestuia în detrimentul sesizării elementelor componente. Limbajul deficientului mintal poartă amprenta caracteristicilor de concretism. se constată imposibilitatea deficientului mintal de a structura un câmp de reprezentare pe bază de simboluri. structurile specifice deficientului mintal sunt specifice psihopatologiei marginale. La toate formele de deficienŃă mintală apar frecvent tulburări ale imaginaŃiei. heterocronie. ImaginaŃia la toate formele de nedezvoltare cognitivă este săracă. deficienŃe de comunicare. heterogenitate. într-un fel sau altul. situativă. rigiditate a conduitei. în planul senzorial-perceptiv. lacune majore în achiziŃia conceptelor abstracte şi o slabă capacitate de discernământ. intensitatea ei fiind invers proporŃională cu gradul de gravitate a handicapului. se remarcă dificultăŃi de analiză. cât prin modalitatea organizării. mergând până la absenŃa ei. aproape totală. În ceea ce priveşte nivelul mnezic al deficitului mintal se poate afirma că. Astfel. Memoria – în formele uşoare şi medii ale deficienŃei mintale – este considerată ca având funcŃie compensatorie. În ceea ce priveşte planul reprezentării. neproductivă. disgrafiei şi dislexiei.

perfectibili. stare mintală deficitară ireversibilă.) şi de a avea grijă de propria-i întreŃinere. DiferenŃe sesizabile între normal şi deficientul mintal se observă şi dacă ne raportăm la planul motivaŃional. de gradul I. factori psihosociali. social. caracterul exploziv şi haotic al reacŃiilor în plan afectiv. că personalitatea deficientului mintal este un sistem decompensat (C. autorii desprinzând trei mari categorii (grupe) de factori cauzali ai handicapului mintal: factori biologici (ereditari. Muşu (1997). imprecizia lor dublată de sincinezii. genetici). Muşu. educabili. Debilii mintal formează grupa de deficienŃă mintală uşoară.crescută. 1997). care determină scăderea randamentului intelectual şi adaptiv în cauză sub nivelul cerinŃelor minime ale contextului social dat. sau motrice etc. controlul limitat al acestora. în funcŃie de IQ (CI – coeficient de inteligenŃă). Specifice pentru această deficienŃă sunt: timpul de reacŃie scăzut. handicapul mintal sever (deficienŃa mintală de gradul al II-lea sau imbecilitatea). Aceste particularităŃi ale activităŃii psihice a deficientului mintal se corelează cu tulburările ce apar în sfera psihomotricităŃii. imitarea deficitară a mişcărilor cu reflectarea lor în oglindă care prelungesc timpul de formare a dexterităŃilor manuale şi care au semnificaŃie în deprinderile grafice. factori ecologici.). capacitatea redusă de concentrare a atenŃiei şi neputinŃa de a prevedea momentele mai importante ale activităŃii făcându-l pe deficientul mintal (în speŃă debilul mintal) să aibă dese insuccese. de puerilism şi infantilism afectiv. aşadar. viteza diminuată a mişcărilor. auditive. În ce priveşte tipologia handicapului mintal. cu un coeficient de inteligenŃă între 50 – 70/80. debilitatea mintală (handicap mintal uşor sau deficienŃă mintală moderată. profesional. sentimente de inferioritate şi anxietate accentuate. I. recuperabili pe plan şcolar. la deficientul mintal predominând interesele şi scopurile apropiate. trebuinŃele momentane. constă în incapacitatea de a utiliza şi înŃelege limbajul scriscitit (fără ca acest lucru să fie consecinŃa unei tulburări vizuale. Păunescu şi I. Putem spune. O clasificare a cauzelor deficienŃei mintale mai aproape de realitate este realizată de C. Păunescu. educaŃiei şi exigenŃelor societăŃii. Imbecilitatea. există: intelect de limită sau liminar (la graniŃa dintre normalitate şi handicap). adaptabili pe planul instrucŃiei. handicapul mintal profund (deficienŃa mintală de gradul al III-lea sau idioŃia). Coeficientul 41 . Etiologia handicapului mintal constă în aceste stări de deficienŃă şi/sau incapacitate mintală.

când vorbim despre un decalaj între vârsta mintală şi vârsta cronologică de 2 ani. pe fondul unui IQ situat sub 20.de inteligenŃă asociat acestei forme de deficienŃă variază la diferiŃi autori între 20 – 55/60. Principalele forme de recuperare folosite în cazul handicapului mintal 42 . în funcŃie de natura etiologică. formarea unor abilităŃi şi comportamente care să-i permită handicapatului o integrare în viaŃa profesională şi socială. IdioŃia se defineşte după criteriul capacităŃii de autoprotecŃie. Există şi o formă de handicap mintal care acoperă zona de graniŃă dintre normal şi patologic şi ea este reprezentată de handicapul de intelect liminar. de gravitatea deficienŃei. decalaj care va creşte treptat până la 5 ani la 15 ani. Recuperarea ca modalitate de intervenŃie se referă la restabilirea. Se urmăreşte. Scopul recuperării constă aşadar în valorificarea la maxim a posibilităŃilor individului handicapat. Vorbim despre diagnostic diferenŃial în cadrul sindromului de deficienŃă mintală (formele clinice ale sindromului de deficienŃă mintală sunt extrem de multiple. Caracteristic pentru handicapul liminar este plafonarea intelectuală la vârsta de 10-12 ani (nivelul clasei a V-a). Complexitatea sindromului de deficienŃă mintală caracterizat prin nedezvoltarea. în special a funcŃiilor cognitive. funcŃiile psiho-fizice nealterate trebuind antrenate pentru a prelua activitatea funcŃiilor afectate. oprirea sau perturbarea dezvoltării mintale. refacerea sau reconstituirea unei funcŃii umane. impune necesitatea stabilirii diagnosticului diferenŃial sub multiple aspecte. fiind încadrată în grupa deficienŃelor mintale cu importante tulburări organo-vegetative. Idiotul nu este decât o persoană cu deficit mintal. 2 ani şi jumătate la 10 ani. pedagogică sau medicală. consecinŃă a unor cauze endocongenitale sau apărute în cursul primei copilării. Dezvoltarea intelectuală a idiotului se opreşte la un nivel inferior celui de 3 ani. în raport cu fenomenologia psihopatologică etc. NoŃiunea pare astfel inoperantă în cazul deficienŃelor dobândite sau al celor în care e evident imposibilă refacerea. plecându-se de la premisa că aceasta s-a pierdut. astfel. de modul de organizare a personalităŃii). senzorio-motrice şi instinctive. incapabil să vegheze asupra propriei sale siguranŃe în viaŃa cotidiană. în timp ce vârsta mintală atinsă de un imbecil se situează în intervalul 3-7 ani. adică al capacităŃii de a răspunde de propria securitate în viaŃa de toate zilele. Metodologia utilizată în acest scop poate fi preponderent psihologică.

şi-a însuşit abilităŃi motorii şi dexterităŃi manuale. c. dacă şi-a format comportamente adecvate la situaŃie. Conceptul îi aparŃine lui W. psihoterapie şi terapie ocupaŃională. m. . care constă în a compensa un deficit (infirmitate). câştigarea unei autonomii personale. Dintre formele psihoterapiei. stimulându-se funcŃiile senzoriale şi psihice normale. Putem afirma că o intervenŃie de tip recuperativ în cazul unei deficienŃe mintale a avut succes dacă persoana cu handicap mintal a căpătat un anumit nivel de autonomie personală. formarea abilităŃilor de muncă (pentru anumite meserii). Ńinându-se seama de gradul crescut de sugestibilitate. în vederea integrării lui în colectiv şi în societate. X 100.Q.). influenŃabilitate şi dependenŃă ale handicapatului mintal.engl. • Compensare = acŃiune de contrabalansare a unei deficienŃe. tact). Este un proces psihologic. dacă poate comunica oral şi în scris. dansterapia. arterapia. Recuperarea prin terapie ocupaŃională poate fi utilizată cu succes în toate formele de handicap mintal. auz – prin dezvoltarea altui/ altor simŃuri – ex. ergoterapia.sunt realizate prin: învăŃare.) = raportul dintre vârsta mintală (v. 43 . CONCEPTE – CHEIE • Coeficient de inteligenŃă(I. fiind capabilă să exercite o profesie. Se presupune că deficienŃa intelectuală începe sub 70. nealterate. bine adaptat la realitate (compensare senzorială = compensarea pierderii unui simŃ – ex.) a unui copil (apreciată prin metoda testelor) şi vârsta sa reală. iar inteligenŃa superioară deasupra unui IQ de 130. valori valabile pentru persoanele care aparŃin aceluiaşi grup social care a furnizat eşantionul utilizat pentru etalonarea testelor. adesea inconştient. c. văz. m / v. sub diferite forme: ludoterapia. În toate aceste tipuri de terapii trebuie să se pună accent pe compensare. Rezultate foarte bune în recuperarea deficientului mintal oferă terapia ludică (ludoterapia) prin care se pot atinge toate obiectivele propuse în recuperare: dobândirea deprinderilor de viaŃă cotidiană elementare. adecvate handicapului mintal sunt psihoterapia sugestivă şi psihoterapia de relaxare. dacă are format simŃul autocontrolului etc. a posibilităŃilor de comunicare şi relaŃionare socială. cronologică (v. Stern (1912) şi se bazează pe formula de calcul: IQ = v. real sau imaginar (presupus) printr-un comportament secundar.

44 . instabilitate psihomotorie. faze pre şi post-critice epileptice. constă în incapacitatea de a utiliza şi înŃelege limbajul scris-citit (fără ca acest lucru să fie consecinŃa unei tulburări vizuale. • Intelect liminar = formă de handicap mintal care acoperă zona de graniŃă dintre normal şi patologic. educaŃiei şi exigenŃelor societăŃii. incapabilă să vegheze asupra propriei sale siguranŃe în viaŃa cotidiană. Coeficientul de inteligenŃă asociat acestei forme de deficienŃe variază la diferiŃi autori între 20 – 55/60. se defineşte după criteriul capacităŃii de autoprotecŃie. Idiotul nu este decât o persoană cu deficit mintal. profesional. plecându-se de la premisa că aceasta s-a pierdut.) şi de a avea grijă de propria-i întreŃinere. • IdioŃie = deficienŃă mintală profundă.) care pot fi diagnosticaŃi ca debili mintal dacă se iau în considerare IQ şi performanŃele şcolare ale acestora.• Debilitate mintală = formează grupa de deficienŃă mintală uşoară. decalaj care va creşte treptat până la 5 ani la 15 ani. când vorbim despre un decalaj între vârsta mintală şi vârsta cronologică de 2 ani. Caracteristic pentru handicapul liminar este plafonarea intelectuală la vârsta de 10-12 ani (nivelul clasei a V-a). deficienŃii cu acest grad fiind recuperabili pe plan şcolar. Scopul recuperării constă. auditive. • Recuperare = modalitate de intervenŃie care se referă la restabilirea. 2 ani şi jumătate la 10 ani. • Pseudodebilitate = termen aplicat unei categorii heterogene de cazuri (copii afectaŃi de masive carenŃe culturale. social. lentoare patologică în gândire etc. dezvoltarea sa intelectuală oprindu-se la un nivel inferior celui de 3 ani. adaptabili pe planul instrucŃiei. perfectibili. pe fondul unui IQ situat sub 20. funcŃiile psiho-fizice nealterate trebuind antrenate pentru a prelua activitatea funcŃiilor afectate. adică al capacităŃii individului de a răspunde de propria securitate în viaŃa de toate zilele. fiind încadrată în grupa deficienŃelor mintale cu importante tulburări organo-vegetative. aşadar. sau motrice etc. • Imbecilitate = stare mintală deficitară ireversibilă. în valorificarea la maxim a posibilităŃilor individului handicapat. afective. în timp ce vârsta mintală atinsă de un imbecil se situează în intervalul 3 – 7 ani. educabili. senzorio-motrice şi instinctive. cu un coeficient de inteligenŃă între 50 – 70/80. refacerea sau reconstituirea unei funcŃii umane.

cap cu occiput plat. Oligofrenia fenil-piruvică Galactosemia Gargoilismul Eroare metabolică ereditară. . Cele mai frecvent întâlnite dintre acestea sunt prezentate succint în tabelul următor: SurditateaTI Sindromul DOWN (Trisomia 21 sau Mongolism) ETIOLOGIE Anomalie cromozomială (3 cromozomi x în loc de 2) CARACTERISTICI .ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE 1. EnumeraŃi trăsăturile psihice generale specifice deficienŃilor mintal. 3. CaracterizaŃi limbajul imbecilului. TrasaŃi obiectivele recuperării în cazul debilului mintal. EXTENSII TEORETICE Sindroame asociate deficienŃei mintale (sindroame-cauză) Există o serie de sindroame clinice care se asociază cu diferite grade de deficienŃă mintală.mâini scurte.ochi oblici.abdomen proeminent.lipsa pigmentului (păr extrem de blond.gură şi dinŃi mici. lipsind enzima care să neutralizeze fenilalanina (extrem de toxică) Lipsa galactozei-1fosfat Afectarea depozitării mucopolizaharidelor . . 4. 2. . . ochi de un bleu foarte deschis) NIVEL RETARD MINTAL În general un IQ între 20 şi 50 (handicap mintal sever sau chiar profund) Se asociază cu handicapul mintal sever sau profund.malformaŃii cardiace.trăsături groteşti. . cu degetul mic curbat. . RealizaŃi o paralelă între formele deficienŃei mintale privind palierele vieŃii psihice. Toate categoriile de handicap mintal (de la uşor la profund) 45 .

Institutul NaŃional pentru Recuperarea şi EducaŃia Specială a Persoanelor Handicapate. 9. Bucureşti. Copilul deficient mintal. 1978. Ed. 2. 1980. . .. 4. Bucureşti. MUŞU I. CIUMĂGEANU D. a II-a. Agresivitatea şi condiŃia umană. PĂUNESCU C.... Ed. Geneva Initiative Publishers. ed. Sibiu. 1979. Ed..Iradiere în timpul sarcinii.creştere deficitară. Facla..Meningită . TAFLAN A. . ..InfecŃii ale mamei. CARACTERISTICI . GELDER M... DicŃionar de psihologie. LAROUSSE. AsociaŃia Psihiatrilor Liberi din România. Medicală.piele buhăită. 5. GORGOS C.SINDROAME Hipotiroidismul (Cretinismul) Hidrocefalia Microcefalia ETIOLOGIE Deficit de iod sau (rar) tiroidă atrofică . 1998. Ed. .creştere rapidă a volumului capului NIVEL RETARD MINTAL 1/5 cazuri de retard mintal instituŃionalizat (vezi 3 – bibliografie) BIBLIOGRAFIE ARCAN P. Bucureşti. Program de recuperare complexă a copilului handicapat mintal. Bucureşti.. Ed. 46 1. ProHumanitate. 7. .apatie. 8. Ed. 1994.Medicală. 6. Tehnică. NEVEANU POPESCU P. DicŃionar de psihiatrie şi psihopatologie clinică. 1994. Tratat de psihiatrie – Oxford. Timişoara..Univers Enciclopedic.Anomalii de dezvoltare ereditare. Institutul NaŃional pentru Recuperarea şi EducaŃia Specială a Persoanelor Handicapate.. 1997. LUNGU NICOLAE S. 3. Albatros. MAYOU R. Ed. LUNGU NICOLAE S. Igiena mintală şi recuperarea bolnavilor psihic. Ed. 1992. 1988. Terapie educaŃională integrată. GATH D. Bucureşti. ENĂCHESCU C. Sfera perceptiv-motrică a handicapatului mintal. DicŃionar enciclopedic de psihiatrie. 10.. 1994.

Copilul deficient. ProHumanitate. 26. Didactică şi Pedagogică. Didactică şi Pedagogică. 1983.. PĂUNESCU C. Bucureşti.. PĂUNESCU C. Iaşi. Psihologia deficienŃilor mintal. 15. Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal.. 1994. Bucureşti. 16.... 12. Bucureşti. 1973. 14. iubindu-i. manual pentru clasa a XIII-a. 1967... Recuperarea medico-pedagogică a copilului handicapat mintal. 22. 1998. Humanitas. Didactică şi Pedagogică.. Meridiane. 20. Cunoaşterea şi educarea lui. Bucureşti.. Să-i ajutăm. Ed. Bucureşti. Bucureşti. 25. Ed. WEIHS TH. 2000. Ed. Ed. Babel. PĂUNESCU C. 47 . Ed. 19.. Ed. Psihopedagogie specială. Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei. Limbaj şi intelect.).. Handicap de intelect. PĂUNESCU C. I... DicŃionar de psihologie. vol. Didactică şi Pedagogică. 27. Ed.. UniversităŃii Bucureşti. MUŞU I. 1997. RADU GHE. E. Trinitas. VRĂŞMAŞ T. Ed. Ed. Ed. Medicală. (coord. 1979.. 18. şcoli normale. ZAZZO R. 1990. vol. UniversităŃii Bucureşti. DeficienŃa mintală şi procesul învăŃării. Ed. 1977. Bucureşti. Sibiu.8 . 1988. Psihopedagogie specială – studii şi cercetări. Psihopedagogie specială. Probleme de defectologie. VERZA E. 1997. 24.. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. Bucureşti. vol. 1987. ŞCHIOPU U. Bucureşti. 1990. 29. 28. Ed. UniversităŃii Bucureşti. Didactică şi Pedagogică. I. Ed.. Bucureşti. MUŞU I.. MUŞU I. Ed. 21. Bucureşti. Unele particularităŃi ale învăŃământului pentru debilii mintal. PĂUNESCU C. ProHumanitate. Ed. ROŞCA M. 13. 17. Psihopedagogie specială integrată – Handicap mintal. PĂUNESCU C. Integrarea în comunitate a copiilor cu cerinŃe educative speciale. 1976. DAUNT P. DeficienŃa mintală şi organizarea personalităŃii. STOICIU M. 23.. Ed. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti... Ed. VERZA E. Ed. 1992. Ed. Didactică şi Pedagogică. DebilităŃile mintale. Sibiu.. STRĂCHINARU I. VERZA E. Bucureşti. RADU GHE.11. 1976. 1996.. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. 1998. VERZA E. SIMA I. Elemente de psihopedagogia handicapaŃilor.

scăderea acuităŃii vizuale la unul sau la ambii ochi (binocular). Acuitatea vizuală constituie facultatea regiunii musculare a retinei de a percepe obiecte de dimensiuni mici. aşadar. Un prim criteriu de împărŃire a formelor de handicap de văz constă în gradul (gravitatea ) defectului vizual. din cauza insuficientei funcŃionări (sau chiar a eliminării) a analizatorului vizual. DEFICIENłA DE VEDERE (HANDICAPUL VIZUAL) 2. clasificarea lor în funcŃie de acuitatea vizuală. 1. Limita inferioară la care un obiect poate fi perceput constituie minimum perceptibile. DefiniŃia şi clasificarea deficienŃelor vizuale DeficienŃa de vedere este o deficienŃă de tip senzorial şi constă în diminuarea în grade diferite (până la pierderea totală) a acuităŃii vizuale. separat pentru fiecare ochi. Handicap vizual înseamnă. în funcŃie de proporŃia păstrată din acuitatea vizuală. aşadar.2. în primul rând. mai precis. Clasificarea deficienŃilor vizual după acest criteriu constituie. Lângă fiecare rând este specificată distanŃa de la care dimensiunile respective pot fi percepute de un ochi emetrop (normal). semne sau imagini de mărime descrescândă. Tabelele optometrice sunt formate din rânduri de litere. cifre. Rezultatul (acuitatea vizuală) se calculează după formula v = d / D. Capacitatea de separare a două imagini izolate pe retină constituie minimum separabile. care are loc din perioada vieŃii intrauterine până la moarte. verificate statistic. Determinarea acuităŃii vizuale se face cu ajutorul optotipilor (tabele potometrice).1. la care numărătorul (d) este egal cu 48 . Examinarea se face de la o distanŃă fixă de 5 metri. Handicapul vizual apare. DeficienŃa de vedere se poate clasifica în funcŃie de mai multe criterii.

deficienŃa vizuală prezintă de la pierderea totală a capacităŃii vizuale şi până la ambliopie diferite grade. de cel tactil-kinestezic şi cel auditiv. iar în procesul de predare din şcolile de ambliopi se face uz de analizatorul optic valid. trebuie precizat că în determinarea gradului defectului vizual nu se ia în considerare exclusiv acuitatea vizuală. pe de altă parte.distanŃa examinării (5 m.2 0-0. În şcolile de orbi se preconizează o metodică de predare bazată pe solicitare tactil-kinestezică şi auditivă.5-2 2-5 5-20 Şcoala de ambliopi Şcoala de orbi Locul de şcolarizare Cecitate totală Cecitate practică Ambliopie gravă Ambliopie După cum rezultă din tabel.05 0. DiferenŃele apar mai cu seamă în proporŃiile acuităŃii vizuale care stabilesc limitele între şcoala de ambliopi şi şcoala de orbi. Această delimitare între cecitate şi ambliopie este foarte necesară. şcoala de ambliopi şi şcoala de masă. Clasificarea deficienŃilor vizuali în funcŃie de acuitatea vizuală este redată în tabelul următor: Gradul defectului vizual Acuitatea vizuală exprimată în: FracŃii FracŃii Procenordinale zecimale te % 0-1/200 1/200-1/50 1/50-1/20 1/20-1/5 0-0. De asemenea.). deoarece specializarea şcolilor pentru deficienŃi vizual a dus la crearea unor instituŃii şcolare separate pentru orbi şi ambliopi.02 0.005 0. aşadar. se consideră echivalenta cecităŃii. Cecitatea (orbirea) reprezintă.5 0. iar numitorul (D) reprezintă distanŃa citirii rândului respectiv de către un ochi emetrop. ci şi alte elemente ale capacităŃii vizuale. presupunând lipsa completă a văzului. pe de o parte.05-0. Baremele existente pentru şcolarizarea deficienŃilor vizual diferă destul de mult de la o Ńară la alta.02-0. deficienŃa vizuală care rezultă dintr-o reducere a câmpului vizual 49 . astfel încât între cecitatea absolută şi ambliopie mai există – după un termen introdus de Truc – şi o „cecitate relativă”. Astfel. un handicap major sau total de vedere.005-0.

chiar dacă acuitatea vizuală centrală este nemodificată. constituie o problemă pentru psihologia deficientului vizual. care este educabilă şi perfecŃionabilă. ca de exemplu. precum şi asupra altor aspecte ale personalităŃii deficientului vizual. remarcând importanŃa 50 . atât studiile mai vechi. Orbii congenitali sunt complet lipsiŃi de reprezentări vizuale. defecte survenite (în copilăria timpurie. se ştie însă că momentul survenirii defectului nu influenŃează numai sfera reprezentărilor. mai cu seamă în ceea ce priveşte bagajul de reprezentări vizuale de care dispune. care diminuează capacitatea vizuală. În afară de acuitatea vizuală şi de câmpul vizual se mai iau în considerare. nistagmusul etc. la vârsta anteşcolară. în ceea ce priveşte aprecierea gradului deficienŃei şi alte defecte ale aparatului vizual. cât şi cele mai recente. strabismul. În acest sens se vorbeşte de eficienŃa vizuală sau dinamică a capacităŃii vizuale. eficienŃa vizuală. Orbii congenitali sunt complet lipsiŃi de reprezentări vizuale. De fapt. eficienŃa vizuală trebuie concepută mai larg. În funcŃie de criteriul momentului instalării defectului vizual. iar la orbii cu defect vizual survenit – Ńinându-se cont de timpul care a trecut de la apariŃia defectului până la vârsta actuală – se păstrează o serie de imagini vizuale care pot avea o influenŃă însemnată asupra particularităŃilor psihologice individuale. cuprinzând o serie de factori psihologici de natură extraoculară. şcolară) şi defecte tardive. preşcolară. 2. deosebim defecte congenitale. care poate fi determinată cantitativ. În definirea gradului deficienŃei vizuale mai sunt implicaŃi şi alŃi factori optici şi extraoptici. este mai semnificativă pentru elevii ambliopi şi pentru copiii cu resturi de vedere din şcolile speciale de orbi decât acuitatea vizuală. care concură la posibilităŃile de valorificare practică a restului de vedere.binocular la mai puŃin de 20°. iar determinarea ei scapă deseori unei cuantificări precise. Dacă acuitatea vizuală este prin excelenŃă o entitate fiziologică. deci vârsta la care a apărut defectul vizual. ci are repercusiuni şi asupra nivelului dezvoltării motricităŃii copilului orb. Clasificarea deficienŃilor vizuali după momentul producerii defectului Momentul.

P. Literatura tiflopsihologică este bogată în astfel de clasificări. Henri. h) orbi totali. 51 . ci şi criteriul dinamicii acesteia (staŃionară. Astfel. deosebeşte şase grupe de orbi: e) orbi totali congenitali. aceştia dispun de un bagaj însemnat de reprezentări vizuale . precum şi valorificarea lor în procesul de învăŃământ. mai mult sau mai puŃin concordante. viaŃa lor psihică nefiind influenŃată de reprezentările vizuale. persoanele care fac parte din această grupă sunt lipsite de orice experienŃă optică. imaginile vizuale „interpretând” imaginile tactil-kinestezice. care au văzut normal înainte de a surveni defectul vizual. la vizualizare. progresivă. fiind vorba deci de o strânsă interdependenŃă a modalităŃilor tactil-vizuale. în funcŃie de participarea experienŃei optice la definirea profilului psihologic al deficientului vizual. datele tactil-kinestezice şi auditive le evocă întotdeauna imaginile vizuale anterioare (proces denumit vizualizare). c) copiii care au orbit după vârsta de 4 ani. următoarele grupe de orbi: a) orbii congenitali şi cei care au orbit în primul an de viaŃă. o intervenŃie a reprezentărilor vizuale. d) copiii orbi cu resturi de vedere – chiar dacă acestea sunt minime şi permit numai perceperea luminozităŃii şi a unor raporturi spaŃiale vagi (mărimea obiectelor şi distanŃă aproximativă) – recurg. care au dispus înainte de instalarea deficienŃei de o vedere normală. reprezentările vizuale se sting treptat. regresivă). mai ales în perioada imediat instalării cecităŃii. f) orbi totali congenitali cărora li s-a recuperat parŃial vederea printr-o intervenŃie recuperatorie. însă dezvoltarea recepŃiei tactil-kinestezice nu are loc în mod „autonom” ca la orbii din naştere. care participă la „interpretarea” datelor tactil-kinestezice. Astfel. Heller deosebeşte. g) orbi cu resturi de vedere staŃionară de tipul sensibilităŃii luminoase. aplicând nu numai criteriul gradului şi al momentului survenirii deficienŃei. T. b) orbii la care defectul a survenit la vârsta de 2-4 ani – la aceşti deficienŃi se remarcă.tiflopsihologică a reprezentărilor vizuale recomandă menŃinerea acestor imagini pe o perioadă cât mai îndelungată după instalarea defectului. i) persoanele cu resturi de vedere de tipul sensibilităŃii la lumină. de asemenea.

A. Astfel. În categoria orbilor tardivi include persoanele care au orbit după vârsta pubertăŃii.j) deficienŃi vizuali cu resturi de vedere care scad progresiv. specificând însă că de fapt toŃi cei care au orbit până la vârsta pubertăŃii trebuie consideraŃi ca făcând parte din această grupă. În prima grupă include orbii congenitali şi pe cei care au orbit la vârsta de 1-3 ani. I. o categorie de ambliopi gravi.Wappman în studiul său utilizează o clasificare în care se deosebesc: o categorie de orbi congenitali sau deficienŃi din primul an de viaŃă. ci deductiv. care distinge numai cecitatea timpurie şi tardivă. orbii tardivi: cu defectul survenit în copilăria timpurie (0-2 ani). Kovalenco şi N. la prima vârsta şcolară (7-10 ani) şi la vârsta adultă (peste 18 ani). H. Ceea ce au ele în comun însă este faptul că n-au fost elaborate experimental. copiii cu cecitate survenită între 1-3 ani. Janda grupează copiii. Această clasificare coincide aproximativ cu cea preconizată de B. O tratare mai puŃin analitică a problemei o întâlnim la W. orbi totali sau cu sensibilitate luminoasă. care citesc însă pur tactil. în următoarele categorii: orbii congenitali. 5-7 ani şi peste 7 ani. care reuşesc să rezolve parŃial sau în întregime o problemă dată cu ajutorul văzului. o a doua categorie de orbi tardivi. în copilăria mică (3-6 ani). fără să recurgă la funcŃia optică. 52 . există în literatura tiflopsihologică numeroase clasificări ale deficienŃilor vizuali după momentul instalării defectului. Există şi două tipuri speciale de cecitate: cecitatea isterică şi agnozia vizuală. H. care deosebesc: orbii din naştere şi până la 1 an. După cum s-a arătat. cecitate tardivă (18-60 ani) cecitate intervenită la bătrâneŃe (după vârsta de 60 ani). cecitatea survenită (intervenită la vârsta de 7-18 ani). prin aplicarea la această problemă a unor periodizări de vârstă din psihologia copilului. Steiberg. în funcŃie de momentul instalării defectului. Kovalenco. deseori empiric. Scholtyssekin aplica o clasificare în care se operează cu perioade foarte larg concepute. deosebeşte: cecitatea congenitală şi timpurie (de la 0-7 ani). 3-5 ani. B.

în vederea respectării indicaŃiilor şi contraindicaŃiilor date în cazul fiecărui defect vizual. chiar dacă dispune de o acuitate vizuală pe baza căreia ar putea fi cuprins într-o şcoală de ambliopi. Pentru tiflopedagog nu este lipsit de importanŃă să studieze colectivul de elevi după acest criteriu. dar din punct de vedere psihic subiectul refuză inconştient să vadă (de ex. reversibil). analizatorul vizual nu prezintă nici o disfuncŃie. un copil cu o afecŃiune vizuală care progresează rapid către pierderea totală a funcŃiei optice va fi şcolarizat într-o şcoală specială de orbi. dacă este singular sau se combină. precum şi viteza evoluŃiei lui. progresiv sau eventual regresiv. cu alte defecte extraoculare (de auz. pentru a putea Ńine cont de particularităŃile individuale ale elevilor. central) şi – în funcŃie de această localizare – se deosebesc deficienŃii vizual cu defecte localizate în organul vizual. pentru a lua cele mai adecvate măsuri pedagogice. 4. Astfel. În cazul acesta se pun unele probleme specifice de 53 . pe traiectul nervului optic sau în scoarŃa cerebrală – lob occipital. însă subiectul vrea /crede că vede. motrice.În cazul cecităŃii isterice. Clasificarea deficienŃilor vizuali după complexitatea defectului După criteriul complexităŃii defectului se studiază fondul pe care apare defectul considerat. aşa cum se întâmplă frecvent. mintale. Clasificarea deficienŃilor vizual după etiologia. fără a o putea salva). 3. deosebim atâtea categorii de deficienŃi vizual câte cauze pot provoca defecte vizuale. localizarea şi dinamica efectului În funcŃie de criteriul etiologiei cecităŃii şi ambliopiei. Defectul vizual poate fi localizat în orice segment al analizatorului vizual (segmentul periferic. un traumatism/şoc emoŃional în care informaŃia vizuală a jucat un rol major – subiectul şi-a văzut soŃia în flăcări în propria casă arzând. din punct de vedere fiziologic şi anatomic analizatorul vizual fiind evident afectat. de transmisie. Agnozia vizuală este fenomenul aflat la polul opus. din punct de vedere fiziologic şi anatomic. În această ordine de idei interesează şi dinamica defectului (dacă este staŃionar. ale limbajului). determinate de cauza defectului şi pentru a colabora cu medicul oftalmolog.

La începutul secolului nostru cauzele majore ale orbirii 54 . Lipsa stimulării senzoriale şi carenŃele educative serioase au determinat o rămânere în urmă care poate fi recuperată numai printr-o muncă instructiv-educativă susŃinută. Se ştie. de la o regiune geografică a lumii la alta. fapt care duce la o eterogenitate pronunŃată a colectivelor de elevi cu care ne întâlnim în cadrul instituŃiilor speciale pentru deficienŃii vizual. de exemplu. în clase speciale. Etiologia deficienŃelor de vedere Cauzele cecităŃii şi ale ambliopiei nu pot fi studiate separat. precum şi deficientul vizual care prezintă şi o debilitate mintală se şcolarizează separat. Nu se poate vorbi în general despre cauzele deficienŃelor vizuale. 5. În plus se poate discuta despre cauzele cecităŃii şi ale ambliopiei şi în funcŃie de perioada de vârstă în care se manifestă cu preponderenŃă (cauze ale cecităŃii congenitale dobândite în copilărie. 2. 2. factorii amintiŃi se îmbină într-un mod specific. În deceniile trecute au predominat alte cauze ale deficienŃei vizuale decât în prezent. Sunt cunoscute unele cazuri când aceşti copii sunt retardaŃi sub aspectul dezvoltării limbajului. Astfel. şi oferă tabloul imbecilităŃii. Criteriile de clasificare care au fost enunŃate mai sus nu trebuie privite separat unele de altele. În fiecare caz dat. după ce au fost ŃinuŃi ani de zile în sânul familiei. Clasificarea deficienŃilor vizuali în funcŃie de condiŃiile de mediu şi de educaŃie În funcŃie de condiŃiile de mediu şi de educaŃie de care s-a bucurat deficientul vizual înainte şi după instalarea defectului există o serie de categorii de orbi şi de ambliopi de care trebuie să se Ńină seama în clasificarea deficienŃilor. care n-a putut asigura condiŃiile adecvate copilului orb. sau în şcoli deosebite. deficientul vizual care este şi surd sau hipoacuzic. în această privinŃă existând diferenŃe destul de pronunŃate de la o epocă la alta.selecŃie. al motricităŃii. al deprinderilor elementare etc. tardiv sau numai la bătrâneŃe). aceleaşi afecŃiuni oculare putând provoca leziuni şi modificări de diferite grade ale analizatorului vizual. că deficienŃii vizual sunt şcolarizaŃi deseori cu întârziere şi se prezintă la şcoală cu un serios deficit de dezvoltare.

După cum s-a arătat. Dacă unele afecŃiuni oculare sunt considerate ca boli ale mizeriei. glaucomul). trahomul şi alte boli de ochi. iar altele se manifestă prin excelenŃă la copii (cataracta congenitală. AfecŃiunile pot fi clasificate în raport cu efectele lor asupra capacităŃii vizuale. Tulburări ale subfuncŃiilor de formare a imaginii optice Formarea imaginii optice care se proiectează pe retină este realizată prin acŃiunea dioptrului ocular. Aceşti factori patogeni pot fi clasificaŃi după diferite criterii. urmărind cauzele care afectează principalele subfuncŃii ale analizatorului vizual. promiscuităŃii şi ignoranŃei (trahomul). AfecŃiuni ale analizatorului vizual care produc deficienŃa de văz Aceste cauze ale deficienŃei vizuale parŃiale sau totale Ńin de leziunile şi de disfuncŃiile diferitelor segmente ale organului vizual. gliomul retinian). Statisticile actuale din Europa indică afecŃiunile congenitale. trahomul – afecŃiuni care în prezent au dispărut în Ńările civilizate. continuă să constituie o problemă în alte zone ale lumii (Africa.1.1. umoare apoasă. adică a elementelor refringente ale globului ocular: cornee. Asia). 55 .au fost: oftalmia blenoragică a nou-născuŃilor. 2. În acelaşi timp. unele boli de ochi constituie caracteristici ale orbirii de bătrâneŃe (cataracta senilă. au apărut alte cauze ale orbirii apreciate ca boli ale civilizaŃiei. Un criteriu uzual îl constituie localizarea organică. glaucomul şi traumatismele oculare ca fiind cele mai frecvente cauze ale handicapului vizual. care este cauzată de supradozarea oxigenului în timpul îngrijirii cu mijloace tehnice moderne (incubatoare) a copiilor născuŃi prematur. putem spune că tulburarea unei subfuncŃii lezează funcŃia vizuală în întregul ei. cristalinului. Considerând funcŃia vizuală ca pe o sinteză dinamică a mai multor subfuncŃii. eradicate în unele zone ale lumii. bolile infecŃioase.2. Într-o viziune structural-funcŃională. ca de exemplu fibroplazia retrolentă. retinei etc). 2.2. În spiritul abordării sistemice vom prezenta o clasificare în raport cu subsistemele acestei funcŃii. anatomică a afecŃiunii (patologia corneei. cristalin şi corpul vitros.1. vom încerca să urmărim complexitatea acestor factori la mai multe niveluri.

56 . Este vorba deci de o refracŃie insuficientă. Imaginea optică a obiectului se formează nu pe ecranul retinian. Miopul tinde să se apropie de obiect sau să apropie obiectul de ochi ca să-l poată vedea mai clar. Cu cât obiectul este mai depărtat de ochiul miop. fiind neclară. obiectele apropiate sunt corect percepute. Tulburări de refracŃie ( ametropiile) Formarea corectă a imaginii optice pe retină (ochiul emetrop) poate fi împiedicată de existenŃa unor tulburări ale capacităŃii de refracŃie a ochiului. CorecŃia optică a acestui defect de refracŃie (cazul miopiei benigne) se face cu lentile divergente (–). are dificultăŃi în a percepe obiectele din apropiere şi pentru a le depăşi tinde să le îndepărteze de ochi. numite în general ametropii. pentru că evoluŃia acestei tulburări este rapidă şi gravă. În schimb. CorecŃia optică se face cu lentile convergente (+) şi prin exerciŃii vizuale sistematice. • Hipermetropia Cauzele acestei tulburări sunt dimensiunea redusă a axului anteroposterior al globului ocular. ci înaintea lui. Sunt cunoscute patru tipuri de ametropii: • Miopia Miopia reprezintă un exces de refracŃie. menite să readucă imaginea înapoi pe retină.Acest fenomen optic normal poate fi parŃial sau total împiedicat în manifestarea lui prin două tipuri de disfuncŃii: a. care tulbură percepŃia la distanŃă (nu vede bine la distanŃă). drept urmare imaginea obiectului este neclară şi se formează în spatele retinei. cu atât imaginea este mai difuză. fie de modificări ale axului anteroposterior al globului ocular. capacitatea refringentă scăzută a cristalinului sau alŃi factori care scad puterea de refracŃie. Doar în cazul miopiei maligne (de obicei de natură congenitală) este necesară şcolarizarea specială. ci doar de respectarea unor condiŃii de igienă stricte. aşadar. Copilul cu această deficienŃă de vedere nu are nevoie de şcolarizare specială. Ametropiile sunt cauzate de modificări ale refringenŃei mediilor optice. Subiectul.

Opacifierile mediilor refringente O a doua categorie de cauze care pot împiedica subfuncŃia de formare a imaginii optice o constituie opacităŃile apărute pe parcursul razelor de lumină în drumul lor spre retină. Keratitele sunt însoŃite de simptome specifice: iritaŃie. • Anizometropia Anizometropia constă într-o diferenŃă de refracŃie între cei doi ochi. Astigmatismul poate fi corectat cu lentile cilindrice. Ea se produce atunci când un ochi este emetrop iar celălalt suferă un viciu de refracŃie dintre cele menŃionate mai sus. pierderea luciului corneean. Astigmatismul are de obicei la bază o structură deficitară a corneei şi se asociază cu o ambliopie înnăscută.) şi endogene (procese corneene degenerative şi distrofice). manifestare fiziologică legată de vârsta de 45-50 ani. Cauzele keratitelor sunt exogene (traumatisme. • Keratitele Sunt leziuni inflamatorii ale corneei. sifilis.Hipermetropia nu trebuie confundată cu presbiŃia. 57 . durere etc. nu într-un singur focar retinian. herpes. b. dar de tipuri şi grade diferite ale tulburării refracŃiei. ce poate fi provocată de diverse tipuri de afecŃiuni congenitale sau dobândite. ci în două sau mai multe focare. această anomalie este ereditară. modificări de formă ale corneei. subnutriŃie etc. vederea fiind scăzută atât la apropiere. stări patologice generale. • Opacifierile corneei Se referă la lipsa totală sau parŃială de transparenŃă a corneei. Drept urmare se produce o imagine vizuală difuză. vascularizaŃie. care trebuie purtate cât mai de timpuriu. De asemenea. cât şi la distanŃă. estompată. care duce la focalizarea imaginii optice. după 18 ani corecŃia fiind greu de suportat. • Astigmatismul Acest viciu de refracŃie constă într-o diferenŃă de refringenŃă a meridianelor dioptrului ocular. Corectarea se face cu lentile diferite pentru fiecare ochi. lăcrimare. De obicei. vorbim de anizometropie când cei doi ochi sunt ametropi. în funcŃie de gradul şi de tipul de tulburare a fiecăruia.

• Emboliile Acestea sunt provocate de obstrucŃii ale arterelor retiniene. Dintre cele congenitale trebuie amintit sindromul Marfan. Poate fi parŃial sau total. În general. în leucomul total cecitatea fiind completă. • Opacifierile cristalinului Tulburările parŃiale sau totale ale transparenŃei cristalinului sau ale capsulei sale se numesc cataracte. • AfecŃiunile degenerative ale retinei Dintre acestea enumerăm : 58 . dar ele pot fi şi dobândite ( traumatisme sau boli ale copilăriei). Ea poate fi compensată. luxaŃiile şi subluxaŃiile produse de obicei prin traumatisme fizice. Tulburări ale subfuncŃiei de recepŃie retiniană a imaginii optice Imaginea optică proiectată pe retină este receptată prin excitaŃia substanŃelor fotosensibile ale celulelor senzoriale retiniene.1. cataractele cu care vin elevii deficienŃi vizual la cabinet sunt congenitale. sub aspectul refracŃiei. care se manifestă sub forma hemoragiilor recidivate in vitros. • Deplasările cristalinului Aceste afecŃiuni pot fi congenitale sau dobândite.• Leucomul corneean Leucomul este o cicatrice de culoare cenuşie saturată sau intens albă (popular numită „albeaŃă”) care reduce complet transparenŃa corneei în câmpul său. 2. care produce miopie şi astigmatism. putând duce la dezlipirea de retină şi la compromiterea definitivă a vederii. • AfecŃiuni vasculare ale retinei DeficienŃa vizuală este provocată de periflebite retiniene.O alta cauză a deficienŃei vizuale este lipsa cristalinului – afachia. Retina neirigată suferă în câteva minute leziuni ireversibile. care pot ajunge la 16-18 dioptrii. prin ochelari cu lentile convergente (+).2. care fac să dispară sensibilitatea retiniană şi vederea în zona respectivă.2. iar dintre cele dobândite.

1. între care se poate infiltra lichid intraocular. alterarea simŃului luminos şi a sensibilităŃii cromatice. ducând la o vedere tubulară (copilul vede numai drept înainte).Tulburări ale subfuncŃiei de transmitere a excitaŃiei nervoase Fibrele nervoase ale retinei se înmănunchează în polul posterior al ochiului. 3) tumorile maligne ale retinei sau gliomul.1) retinita pigmentară este o degenerescenŃă pigmentară a retinei. duc la cecitate. poate duce la o îngustare a câmpului vizual până la cecitate. Unele afecŃiuni care provoacă deficienŃa vizuală sunt localizate chiar la nivelul papilei: a) nevritele optice (papilitele) sunt inflamaŃii ale nervului optic de natură degenerativă. în papilă. care apar mai frecvent între 2 şi 4 ani. în cazul deficienŃelor vizuale. d) colobomul nervului optic este o malformaŃie de natură ereditară a nervului optic.3. c) atrofiile optice sunt afecŃiuni degenerative dintre cele mai grave care. paralizie. dar ireversibilă a capacităŃii vizuale. 5) dezlipirea de retină constă în separarea celor două foiŃe embrionare ale retinei. b) staza papilară este un edem al papilei care la început nu afectează prea mult vederea. care au drept efect scăderea vederii centrale. după o scădere treptată. 2.2. în timp. idioŃie. de afecŃiunile care lezează nervul optic. 4) albinismul este o depigmentare generală de natură ereditară. care are funcŃia de a transporta spre scoarŃa cerebrală (lobul occipital) impulsul nervos purtător de informaŃie. cu un deficit irecuperabil al acuităŃii vizuale. cel mai adesea produse de boli infecŃioase. De aici porneşte nervul optic. Parcurgerea acestui traseu este însă împiedicată. din care urmează a se construi senzaŃia vizuală. vasculară sau traumatică. ce avansează de la periferie spre centru. în majoritatea cazurilor. dar. 59 . 2) boala Tay-Sachs (idioŃie amaurotică) şi boala Spielmayer sunt afecŃiuni degenerative ale retinei asociate cu epilepsie. având astfel loc o strâmtare concentrică a câmpului vizual.

de afecŃiuni ale muşchilor care asigură motilitatea globilor oculari. Ochiul nefolosit ajunge la o situaŃie de ambliopie din ce în ce mai gravă. care inervează aceşti muşchi.4. Dar afecŃiunile nervului optic şi leziunile retiniene sau afecŃiunile oculare cu efecte inegale în cei doi ochi pot împiedica realizarea legăturii funcŃionale prin care se manifestă reflexul de fuziune. prin faptul că produc o inegalitate optică a imaginilor vizuale formate şi receptate în cei doi ochi. Tulburări ale subfuncŃiei de fuziune binoculară În această categorie includem două tipuri de cauze: I. Cauze motorii Cauzele motorii ale disfuncŃiilor vederii binoculare sunt legate de diferite tipuri de dereglări ale motilităŃii oculare.e) hemianopsiile. adică este cauzată de nefuncŃionare şi de inhibiŃie. dar poate fi şi traumatică. Acum constatăm că ea însăşi devine un factor cauzal. Am menŃionat mai sus anizometropia. Cauze senzoriale Căile de natură senzorială sunt cele care împiedică fuziunea. În toate aceste cazuri. corespondenŃa retiniană (stimularea punctelor retiniene corespondente) nu se mai desfăşoară normal şi imaginile nu mai fuzionează corect. Cauza este cel mai adesea de natură vasculară inflamatorie sau tumorală. care are loc la nivelul scoarŃei occipitale. Pot fi implicaŃi şi nervii oculomotori. Este vorba despre afecŃiunile care duc la o refracŃie inegală. Drept urmare se produce fenomenul de adaptare cunoscut sub numele de neutralizare. Imaginea mai slabă o tulbură pe cea mai clară. Ambliopia lui organică iniŃial este agravată acum de o ambliopie suplimentară funcŃională. adică pierde capacitatea de a vedea. 2. efectul fiind o percepere confuză. manifestate prin lipsa unei jumătăŃi din câmpul vizual la fiecare dintre cei doi ochi. 60 . neclară sau chiar o dublare a imaginii (diplopie). II.2. Recuperarea vederii binoculare devine din ce în ce mai puŃin posibilă în acest caz. printr-un proces de inhibiŃie.1.

care sunt fie pendulare. Encefalopatiile pot duce la paralizia psihică a vederii. Tot de natură motorie este aşa-numitul strabism paralitic. sindrom descris de J. isteria. Ele dovedesc adesea o lipsă a capacităŃii de fixaŃie normală. greşeli de identificare. cauzat de paralizia parŃială sau totală a unui muşchi ocular. Ele pot afecta propagarea impulsului nervos în nucleul central al analizatorului vizual şi în alte zone cerebrale. 2. care face dificilă sau chiar imposibilă recunoaşterea obiectelor. în conjugarea acŃiunii muşchilor celor doi ochi. DisfuncŃii ale mecanismelor corticale ale vederii FuncŃia vizuală poate fi tulburată şi de afecŃiuni de la nivel cortical. Este vorba despre o tulburare de percepŃie. Există o mare varietate de afecŃiuni cerebrale care pot deveni cauze ale unor deficienŃe vizuale. în care este afectat reflexul de fixaŃie. În cazul în care se pot restabili vederea binoculară şi localizarea spaŃială dispare şi nistagmusul. reflectare denaturată a dimensiunilor şi a distanŃelor. uneori şi la false percepŃii. culorilor. M. 61 .Tulburările motilităŃii oculare sunt cauzate de anomalii în lungimea muşchilor şi tendoanelor lor. persoanelor. Tumorile cerebrale duc adesea la slăbirea vederii.1. Amintim aici şi nistagmusul.5. sentimente de culpabilitate ale individului etc. psihozele schizofrenice pot duce la aşa-numita cecitate psihică. a imaginilor.2. gelozie. Psihastenia. în capacitatea lor funcŃională de a efectua mişcările oculare. atrofiile cerebrale sau traumatismele cranio-cerebrale. pot afecta de asemenea reglarea receptorului prin nervii muşchilor oculari şi prin fibrele aferente care se găsesc în structura nervilor optici. ConsecinŃe grave asupra funcŃiei vizuale au adesea afecŃiunile vasculare şi hemoragiile cerebrale. o tulburare a motilităŃii oculare caracterizată prin mişcări oscilatorii involuntare ale ochiului. frustrare. Unele cercetări de psihopatologie au încercat să stabilească anumite relaŃii – insuficient demonstrate însă – între apariŃia strabismului şi stările psihice de anxietate. fie ritmice. Toate acestea pot fi cauze ale orbirii sau ale ambliopiei. Charcot de peste un veac.

2. atrofie optică.2. anomalia poziŃiei globilor oculari. care pentru mamă nu este dăunătoare. AfecŃiuni organice generale care determină deficienŃa vizuală 2. 62 . De natură ereditară sunt diferitele anomalii şi malformaŃii ale aparatului ocular cum ar fi: anoftalmia. Este vorba mai ales de bolile infecŃioase de care suferă mama în timpul sarcinii şi ale căror toxine trec prin placentă la embrion. 2. Albinismul este ereditar. Conjunctivita blenoragică a nou-născutului are urmări directe asupra dezvoltării funcŃiei vizuale a fătului. Sifilisul.2. Factorii stresanŃi şi oboseala excesivă a mamei îşi joacă. keratită. microftalmia.2. de asemenea. al cărui microb traversează placenta şi se transmite fătului. constituŃionali pot fi consideraŃi răspunzători de multe dintre afecŃiunile oculare. Subliniem mai ales pericolul pe care-l ascund bolile sexuale ale gravidei. iar glaucomul are şi el factoricauză ereditari. ascunde un risc mare pentru făt. Factori de natură ereditară Factorii ereditari. Astfel. reprezintă cauza multor cazuri de glaucom. rubeola. rolul lor negativ.2. ale nervului optic au şi ele în mare parte o origine ereditară. mai ales în etapele ei timpurii.2. atrofii optice ale retinei. Unele cazuri de nevrită retrobulbară şi-au găsit explicaŃia în intoxicaŃia alcoolică.2. ale coroidei. lipsa cristalinului sau a irisului. anomaliile ligamentelor lor etc. acŃionând şi asupra Ńesutului ocular al acestuia. AfecŃiuni contractate în perioada intrauterină (factori cauzali prenatali) Printre factorii congenitali se află adesea afecŃiunile transmise de mamă fătului în timpul sarcinii. alteori însă au doar caracterul unor factori predispozanŃi sau ai unor factori de risc. Unele tumori maligne. Nu putem neglija nici efectele nocive ale alcoolismului părinŃilor.1.2. Sunt ereditare şi diferitele defecte de conformaŃie cu care se naşte copilul: muşchii globului ocular prea lungi sau prea scurŃi. distrofia corneei. iridociclită etc. Uneori ei acŃionează direct şi implacabil. pupile aşezate excentric.

cataracte. congestia conjunctivelor.). tusea convulsiva. pot avea urmări dramatice asupra funcŃiei vizuale. Factori perinatali Aici se pune mai ales problema traumatismelor obstetricale care pot cauza leziuni sau anomalii de dezvoltare anatomo-fiziologică a analizatorului vizual. keratite. congestia conjuctivelor oculare.2. ComplicaŃii oculare apar şi în unele boli digestive şi în avitaminoză. De asemenea. Cazurile de difterie pot duce la paralizia acomodaŃiei. În general.3. 2.2. scarlatina. Mai multe afecŃiuni oculare ne indică prin chiar numele lor că sunt provocate de diabet: retinopatie diabetică. variola. rujeola.4. leziunile retinei. Exoftalmia se poate datora unei tulburări în funcŃia glandei tiroide (boala Basedow). Factori patologici postnatali Numeroase boli generale contractate în copilărie. encefalite şi de trombo-flebite cerebrale. 63 . care explică afecŃiunile corneei.2. Aceste accidente se petrec cel mai adesea în timpul jocurilor şi. bolile cardiovasculare apărute în ontogeneza timpurie acŃionează negativ asupra tensiunii intraoculare şi pot duce la tromboze ale vaselor oculare şi la dezlipiri de retină. inflamaŃii ale irisului.2. herpesul etc. Din nou se amintesc bolile infecŃioase (gripa. afecŃiunile endocrine ascund riscul unor repercusiuni pe plan vizual. cataracta diabetică irita diabetică. 2. Dintre urmările negative pe care le pot avea bolile reumatice amintim: tumefierea pleoapelor. Nefritele şi retinopatiile se asociază în unele cazuri cu boli reumatice. Despre traumatismele oculare putem spune nu numai că sunt statistic cauzele cele mai frecvente ale orbirii. în special în primii 3 ani de viaŃă.3. dar şi cauzele care ar putea fi de cele mai multe ori evitate. Traumatismele oculare AfecŃiunile oculare care produc deficienŃa vizuală pot fi provocate şi de traumatisme oculare. DeficienŃe vizuale din ce în ce mai grave sunt provocate de meningite.2.2. Suntem interesaŃi în mod special de accidentele oculare ale copiilor.

amoniacul. în activitatea şcolară şi în viaŃa de familie. chiar dacă durerea sa potolit. soda caustică.într-o oarecare măsură. dar fără o perforare a acestuia. • Plăgile perforate sunt produse de obiecte ascuŃite şi tăioase care rănesc ochiul. 64 . Jocurile cu pocnitori şi artificii pot produce o explozie care să rănească ochii. În zilele următoare contuziei.3. atât prin înlăturarea unor condiŃii negative de acŃiune patologică. Aceste plăgi penetrante devin o cauză a deficienŃei vizuale prin faptul că distrug corneea. Caracterizarea somatică şi psihologică a nevăzătorului 2. iar corneea se opacifiază din primele minute. lezează uneori irisul şi cristalinul. ParticularităŃile generale ale deficientului de vedere Rolul analizatorului vizual constă şi în aceea că el furnizează cea mai mare cantitate de informaŃii care. Cu atât mai gravă este situaŃia când o parte din obiectul care a produs leziunea rămâne în globul ocular. apa oxigenată. O contuzie poate produce dezlipirea de retină imediat după accident. • Arsurile oculare sunt produse mai rar de agenŃi fizici (flăcări. unde copiii pot rămâne nesupravegheaŃi. de formare a atitudinilor de igienizare. dar foarte frecvent de agenŃi chimici (var. Apar complicaŃii ca iridociclita toxică sau chiar glaucomul. • Contuziile se produc prin lovirea globului ocular.1. creionul chimic). cât şi prin unele intervenŃii medicale sau de ordin psihologic. prelucrate şi interpretate la nivelul instanŃelor superioare. Toate aceste cauze pot fi prevenite în mare măsură. AfecŃiuni grave se pot produce şi prin acŃiunea unor medicamente oculare aplicate la o concentraŃie mai mare decât cea prevăzută prin prescripŃie medicală. produc hemoragii în vitros etc. corectiv-recuperative. de la care infecŃia se întinde în tot globul ocular. Vârful ascuŃit care pătrunde în ochi poate distruge unele organe intraoculare care sunt foarte sensibile. provocând de obicei o infecŃie. lichide fierbinŃi. permit ca relaŃia dintre organism şi mediu să se realizeze în condiŃii optime.3. Sunt lezate mai întâi pleoapa şi conjuctiva. 2. poate avea loc un proces de opacifiere a corneei sau a cristalinului (cataracta traumatică). raze ultraviolete).

65 . integrarea şi organizarea specifică a mesajelor informaŃionale de la ceilalŃi analizatori. nu acelaşi fenomen se petrece la orbul congenital. Complexitatea şi importanŃa analizatorului vizual la om este dată de faptul că în condiŃiile concrete ale existenŃei sale. precum şi o analiză globală şi succesivă a obiectelor în mişcare şi unele calităŃi reflectorii specific vizuale ca de exemplu lumina.Vederea la om reprezintă una dintre funcŃiile cele mai complexe. rememorarea unor fapte şi impresii trecute are loc tocmai prin intermediul imaginilor vizuale şi mai puŃin sau deloc prin imagini elaborate de ceilalŃi analizatori. la care dominanŃa integrării imaginilor este elaborată prin analizatorii existenŃi. imaginile formate prin participarea celorlalŃi analizatori capătă o notă comună. şi anume nota de vizualitate. văzul subordonează întreaga experienŃă senzorială a celorlalŃi analizatori şi o integrează într-un sistem cu predominanŃă vizuală. se dezvoltă. se includ în dominanŃa reprezentărilor vizuale. Modalitatea analizatorului optic de a reflecta realitatea obiectivă în formă predominant simultană şi globală. imaginile formate prin ceilalŃi analizatori sunt parcă absorbite. Aceste calităŃi noi. în varietatea luminozităŃii şi a culorilor. fapt care poate conferi analizatorului optic denumirea de analizator al reprezentărilor şi. culoarea şi perspectiva spaŃiului îndepărtat). în contactul direct cu obiectul. mai ales dacă ele nu sunt provocate. îndeosebi. fac ca ochiul (deşi acesta reflectă doar şapte calităŃi ale lumii obiective. dominantă. în condiŃiile existenŃei vederii. în relaŃiile sociale şi de muncă. dar desprinzându-se de obiect. În procesul integrării şi sistematizării lor. proprii vederii (lumina. al reprezentărilor parŃiale. Desigur. Cu toată diversitatea lor. la omul cu vedere. care permit. văzul şi-a adăugat noi calităŃi reflectorii care au permis omului să cunoască lumea obiectivă nu numai în modul nemijlocit. faŃă de nouă calităŃi reflectate de tact) să fie mai bine adaptat cerinŃelor vieŃii umane. Strecurându-se în filogeneză după analizatorul tactil. culorile şi spaŃiul tridimensional. să cunoască spaŃiul îndepărtat în perspectivă. Caracterul dominant al analizatorului vizual în psihologia omului poate fi observat şi prin aceea că. fac ca acest analizator să ocupe locul central în procesul de integrare şi organizare a întregii experienŃe senzoriale a omului. Dezvoltându-se atât în tiflogeneză cât şi în ontogeneză ca fiind cel mai complex analizator de distanŃă. totodată şi calităŃi reflectorii specifice văzului.

aşadar.Cu toate acestea. iau naştere şi intră în acŃiune o serie de mecanisme neuropsihice care conduc la o activitate compensatorie ce redresează sensibil diferenŃa care i-ar putea departaja pe valizi de nevăzători. prin contactul direct cu ele. de natura şi de gradul deficienŃei vizuale sunt cele care se produc pe plan neurofiziologic. În literatura de specialitate se apreciază că 80-85% dintre informaŃiile prelucrate de creierul uman sunt furnizate de analizatorul vizual. Encefalograma reflectă. compensaŃia intersistemică. Această activitate compensatorie nu este dată. nu are nevoie şi deci nu solicită ceilalŃi analizatori decât într-o măsură mai mică.2.3. Modificările dinamicii corticale la deficienŃii vizual. encefalograma la orbi fiind deosebită de cea normală prin dispariŃia ritmului alfa. unde se află centrul percepŃiei tactil-kinestezice. reflectă şi ele tipul de activitate adaptativă prin care se compensează lipsa sau scăderea vederii. precum şi prin scăderea mărimii tuturor oscilaŃiilor electrice ale scoarŃei. lipsa vederii nu duce la o atât de mare diferenŃă în cunoaştere între un om văzător şi un nevăzător. Au loc unele schimbări importante ale proceselor bioelectrice cerebrale. ParticularităŃi neurofiziologice ale deficientului de vedere Astfel de urmări mai direct legate. depistate prin cercetările asupra formării reflexelor condiŃionate. beneficiind de o cantitate mare de informaŃii vizuale. de o activitate congenitală mult mărită a analizatorilor restanŃi. Omul valid. Fără să punem semnul egalităŃii între cunoaşterea care beneficiază de informaŃii vizuale şi cea care nu beneficiază de acestea. 2. ci de o antrenare a acestora pe parcursul vieŃii. funcŃii care reflectă calităŃile obiectelor şi ale fenomenelor nemijlocit. 66 . totuşi. În activitatea psihică a nevăzătorului. de o explorare maximă şi eficientă a informaŃiilor furnizate de ei. vederea este mijlocită de tact şi de pipăit. cum greşit se crede. în ontogeneză. prin natura sa psihologică. dar nu exclusiv. Se constată o deplasare a focarului activităŃii electrice maxime din regiunea occipitală (unde se află centrul percepŃiei vizuale) în regiunea centrală a scoarŃei. putem spune totuşi că nevăzătorul care beneficiază de o bună activitate compensatorie a simŃurilor restante poate ajunge la rezultate care nu sunt cu nimic mai prejos decât rezultatele oamenilor valizi.

în medie. la nivel bulbar. la nivelul activităŃii nervoase superioare au loc modificări care reflectă nu numai infirmitatea ca atare. În căutarea acestor fenomene. A. După cum vedem. Pentru anumite particularităŃi neurofiziologice întâlnite la unii nevăzători (afectarea metabolismului glucidic şi al lichidelor. În condiŃiile cecităŃii. ale cărei rezultate au fost publicate în 1902. reducând mobilitatea. R. printre altele. nou. în cazurile de cecitate tardivă s-a observat o reactivitate vegetativă crescută la semnale sonore (manifestată. S-a constatat că. Binet la începutul secolului XX. aşa numita şa turcească. Puterea dinamogenă a muzicii a fost relevată de numeroşi cercetători.În activitatea copilului. şaua turcească are. tulburări ale somnului) s-au adus explicaŃii interesante prin descrierea funcŃiei energetice a segmentelor aferente ale nervului optic şi a rolului stimulativ al energiei luminoase asupra unor procese neurovegetative prin intermediul sistemului diencefalic-hipofizar. teama de necunoscut inhibând mişcările. Această modificare a fost interpretată în sensul că „lipsa impulsurilor de lumină din copilăria timpurie a dus la disfuncŃii hipofizare”. Binet a făcut măsurători antropometrice comparative ale craniului văzătorilor şi nevăzătorilor (diametrul transversal şi cel antero-posterior). aceasta s-ar traduce prin ritmul mai lent de lucru şi o comutare mai lentă de la un tip de acŃiune la altul. prin accelerarea respiraŃiei). Tot în legătură cu adaptarea la situaŃii necunoscute. constatând că 70% dintre nevăzătorii studiaŃi aveau un volum cranian mai redus decât 67 . Hussen arăta că. exprimând prudenŃa sporită a deficientului vizual în faŃa situaŃiilor noi. dar şi modul în care deficientul vizual se adaptează la situaŃia existentă. Mult răsunet a avut o cercetare întreprinsă de A. considerăm că poate fi relativ compensată prin intermediul educaŃiei muzicale a nevăzătorilor. frecvenŃa relativ ridicată a stărilor de surmenaj. dimensiuni mai mici decât în cazurile de orbire tardivă. absenŃa acestor funcŃii energetico-stimulative şi reglatorii a unor procese neurovegetative legate de energia luminoasă prin intermediul sistemului diencefalic-hipofizar. cercetătorii au făcut investigaŃii radiologice ale centrului osos al hipofizei. La declanşarea reflexelor de orientare s-a observat o inhibare a reacŃiilor motorii de orientare. influxurile auditive ale nervului VIII pot avea o acŃiune facilitatoare sau stimulativă asupra unor răspunsuri motrice. la orbii cu deficienŃa instalată timpuriu.

fiind modificări de natură extraoptică. care se instalează la nivelul unui organ. considerate ca defecte primare. De-a lungul secolului trecut. cu reliefări musculare slab dezvoltate. totodată. această cercetare a fost de mai multe ori reluată. • spate plan. motricităŃii deficienŃilor vizual. atitudinile deficiente globale mai frecvente sunt: atitudini globale rigide. 2. denumite secundare. Dintre deficienŃele parŃiale se întâlnesc la orbi următoarele: • capul şi gâtul aplecate înainte sau înclinate lateral. atitudini cifotice şi musculatura insuficient dezvoltată. pot deveni la rândul lor cauze pentru o serie de alte defecte. cifotic sau rotund. ParticularităŃi fizice şi psihice ale deficienŃilor vizuali DeficienŃa vizuală se repercutează nu numai asupra vieŃii psihice şi asupra relaŃiilor sociale ale deficientului. • torace îngust. sistem sau aparat. 68 .3. Problema rămâne controversată. copiii orbi se prezintă deseori cu o dezvoltare fizică întârziată.media normală. În continuare prezentăm particularităŃile fizice ale mimicii.3. • membrele superioare şi inferioare subŃiri. care se datorează lipsei funcŃiei expresive a ochilor. Ńinutei corpului. „Din cauza sedentarismului la copiii orbi se remarcă o dezvoltare dizarmonioasă ca urmare a dezechilibrului de forŃe între grupele musculare mai mult în repaus”. În momentul şcolarizării. fenomen cu atât mai evident. După cum arătau A. Nu este singura problemă insuficient clarificată din domeniul repercusiunilor neurofiziologice ale deficienŃei vizuale. ci poate influenŃa. cu cât deficienŃa este instalată mai de timpuriu. şi unele aspecte morfo-funcŃionale ale organismului. • umerii căzuŃi şi aduşi sau ridicaŃi. Ca urmare directă a cecităŃii se apreciază schimbarea expresiei feŃei. rezultatele fiind contradictorii. Lipsa controlului vizual asupra Ńinutei corpului poate duce la atitudini deficiente şi la defecte fizice ale întregului corp sau ale unor segmente corporale. Dabe vorbind despre o rămânere în urmă în medie de 2 ani. Ionescu şi D. Defectele vizuale. W. Motet.

cifoze. între acestea se numără: • pendularea capului stânga-dreapta. Un aspect special al acestor particularităŃi îl constituie manierismele. • mişcările sunt reŃinute. mişcări rapide cu degetele sau cu obiectele luminoase înaintea ochilor.• coloana vertebrală poate prezenta deviaŃii: scolioze. Dintre acestea mai întâlnite sunt: a) o serie de ticuri se manifestă la acei copii orbi care au resturi mici de vedere. lipsită de amplitudine. fiind limitate la strictul necesar. ci atârnă în jos. apăsări cu degetul pe globul ocular. Datorită activităŃii motrice reduse şi deficienŃelor în dezvoltarea somatică. Literatura de specialitate descrie o serie de manierisme specifice deficienŃilor vizual. 69 . de tipul sensibilităŃii luminoase şi constau într-un „joc” cu acest rest de vedere. ezitant. şovăitoare. Este firesc că frecvenŃa ridicată a acestor particularităŃi morfofuncŃionale la deficienŃii vizual reclamă măsuri instructiv-educative speciale. la orbii congenitali şi la cei din primii ani de viaŃă apar frecvent. nesigur. încă din copilăria timpurie. ticurile sau manifestările motrice negative. • mişcările comandate nu au o direcŃie precisă de execuŃie şi se remarcă o lipsă evidentă de simetrie a segmentelor într-o mişcare comună. lordoze. braŃele nu se mişcă simetric în mers. trunchiul rămâne aproape nemişcat. copilul provocându-şi senzaŃii luminoase. picioarele se ridică exagerat. trunchiului şi al membrelor. legănatul corpului în faŃa geamului sau înaintea unei alte surse luminoase. • mersul este rigid. c) o serie de stereotipii motrice sunt localizate la nivelul capului. apar şi tulburări la nivelul sistemelor circulator şi respirator. b) o altă categorie de ticuri se caracterizează prin mimica feŃei şi se manifestă prin grimase. iar capul îndreptat înainte. La copiii total lipsiŃi de vedere. denumite de literatura anglo-saxonă: blindisme. ca urmare a unor dificultăŃi de coordonare a mişcărilor. RespiraŃia este superficială. încreŃirea frunŃii şi a buzelor sau mişcări stereotipe ale capului. iar talpa este aşezată cu grijă („mers de barză”). manifestări motrice negative care se fixează şi devin deosebit de rezistente la corectare.

cât şi la o întârziere socială care vor necesita. Aşa cum am arătat la prezentarea particularităŃilor morfofuncŃionale ale nevăzătorilor. • săritul pe loc. picioarelor sau al trunchiului. ani de muncă susŃinută pentru diminuarea acestora. ignoranŃa asupra disponibilităŃlor copilului nevăzător pot duce uneori atât la instalarea unor deficienŃe fizice serioase. precum şi unele diferenŃe determinate de factorii amintiŃi mai sus. de la un individ la altul. 70 . egale cu preocupările faŃă de copiii valizi. Aceste diferenŃe sunt mult mai atenuate la copiii nevăzători faŃă de care există din partea părinŃilor preocupări statornice. Dezvoltarea fizică a copilului nevăzător ca şi asigurarea condiŃiilor de formare a unor deprinderi şi cunoştinŃe motrice sunt cu atât mai importante. reprezentate de particularităŃi psihoindividuale specifice ca şi în cazul indivizilor valizi. AbsenŃa vederii este. • lovirea genunchilor. înŃelegem de ce la intrarea în şcoală diferenŃele din punct de vedere al dezvoltării fizice dintre un copil nevăzător şi un copil valid pot fi semnificative. pentru o creştere sănătoasă. Prevenirea acestor manifestări negative nu se poate obŃine prin simpla interdicŃie verbală. Dacă la acestea adăugăm raportarea defectuoasă a adulŃilor la copiii nevăzători până în perioada şcolară. am putea spune. lipsa unei îndrumări competente şi totale. cu legănarea concomitentă a capului şi a trunchiului. condiŃiile de bază ale unei evoluŃii cât mai normale din punct de vedere psihic. cu cât acestea reprezintă. • frecatul mâinilor. EvoluŃia psihicului în ontogeneză la nevăzători cunoaşte diferenŃe. Cea mai importantă măsură constă în antrenarea copilului în diferite activităŃi. poate. • învârtirea pe loc. dezvoltarea fizică a acestora este puternic influenŃată de lipsa vederii. însă. MentalităŃile greşite. Prin munca educativă cu elevii orbi se ştie că prevenirea ticurilor este mai puŃin dificilă decât combaterea lor. jocuri şi exerciŃii fizice.• legănatul braŃelor. • întinderea întregului corp în direcŃia unor surse sonore.

Toate acestea reprezintă. sărace. întrucât prin gradul lor ridicat de generalizare fac trecerea de la senzorial la logic. Aspectele negative subliniate la percepŃii se vor găsi şi la nivelul formării reprezentărilor şi vor reprezenta un bagaj redus de reprezentări la nevăzători. dar nu de netrecut. DificultăŃi mari. rolul major al limbajului în formarea şi vehicularea reprezentărilor şi sprijinul substanŃial al imaginilor permit nevăzătorilor să suplinească şi să depăşească mult dificultăŃile în structurarea şi utilizarea sistemului de reprezentări. percepŃia se prezintă la nevăzători cu un registru mult mai restrâns. a profundului tridimensionalităŃii obiectelor mari şi foarte mari ridică probleme insurmontabile în calea formării ansamblului de reprezentări cu efecte negative în organizarea şi manifestarea motricităŃii. Astfel. în însuşirea experienŃei motrice a celor din jur şi în structurarea unei experienŃe motrice personale. Aceasta are consecinŃe în formarea şi însuşirea deprinderilor şi a cunoştinŃelor motrice. InformaŃiile furnizate de analizatorii restanŃi nu pot asigura formarea unor imagini complete la nivelul scoarŃei. dirijarea atentă şi competentă a intuiŃiei obiectelor şi a observaŃiei fine va diminua mult diferenŃele ce ar putea apărea între nevăzător şi valid. fapt care va determina mari dificultăŃi în structurarea experienŃei de cunoaştere. Lipsa percepŃiei mişcării obiectelor. Utilizarea reprezentărilor existente. AbsenŃa funcŃionării celui mai important analizator (cel vizual) din complexul senzorial al nevăzătorului face ca celelalte procese să prezinte o serie de mecanisme specifice de manifestări. care pot contribui într-o măsură extrem de 71 . în acelaşi timp. mai puŃine şi. în perioada preşcolară şi şcolară. mai defectuoase. a percepŃiei spaŃiale. Reprezentările care iau naştere pe baza imaginilor obiectelor si fenomenelor percepute anterior reprezintă un moment nodal. ci doar formarea unor imagini incomplete. Trebuie să remarcăm însă că. cunoaşte nevăzătorul legat de reprezentarea mişcărilor. tot atâtea motive pentru reconsiderarea rolului educaŃiei fizice în grădiniŃele şi şcolile pentru nevăzători şi pentru asigurarea unor legături solide a profesorilor de educaŃie fizică din aceste şcoli. în multe cazuri.factorul hotărâtor care marchează şi particularizează evoluŃia şi manifestarea fenomenelor psihice la nevăzători.

În activitatea de educaŃie fizică cu nevăzătorii. Organizarea activităŃii se prezintă foarte diferit de la un nevăzător la altul şi este puternic dependentă de modul de relaŃionare a familiei şi a adulŃilor în general cu această categorie de copii. Acest tip de reprezentări prezintă o mare valoare formativă în ceea ce priveşte însuşirea şi efectuarea mişcărilor.mare. La nevăzători. Realizări importante însă se pot obŃine cu aceşti elevi utilizând bine instructajul verbal şi activând imaginaŃia. o parte dintre reacŃiile vehiculate nu au acoperire în conŃinut. dar nu este atât de bogată având în vedere dificultăŃile existente în formarea de reprezentări ale mişcărilor. Nevăzătorul are în general un limbaj bine dezvoltat. O atenŃie cu totul specială trebuie acordată formării reprezentărilor ideomotorii la elevii nevăzători. de limbajul bine structurat şi de o atenŃie postvoluntară bine educată. cât şi la îmbunătăŃirea nivelului de motricitate a copiilor nevăzători. chiar dacă. trebuie găsite căi şi metode de formare a unor astfel de reprezentări având în vedere că numai astfel elevul nevăzător va ajunge la executarea corectă şi cu un consum minim de energie a mişcărilor. atât la formarea unui număr cât mai mare de reprezentări ale mişcării. sensibilitate care atunci când este cunoscută poate fi folosită atât în stabilirea de relaŃii foarte bune între membrii unei colectivităŃi. MenŃionăm că. astfel încât în orele de educaŃie fizică profesorul trebuie să urmărească permanent consolidarea experienŃei personale şi îmbogăŃirea ei. În ceea ce priveşte sistematizarea şi organizarea memoriei la nevăzători. deşi volumul reprezentărilor ideomotorii la nevăzători nu va egala niciodată volumul acestor reprezentări la copilul valid. specialiştii arată că aceasta se realizează în bune condiŃii şi nu sunt rare cazurile de nevăzători cu memorie performanŃială. cât şi la stimularea elevilor în obŃinerea de rezultate 72 . memoria este foarte bine servită de spiritul de observaŃie activ. sau între profesor şi elev. mai ales la copiii până în 14-16 ani. profesorul se poate sprijini foarte bine făcând apel la limbaj şi la imaginaŃie. DeficienŃa în general conduce la o creştere a sensibilităŃii emoŃionale. Reprezentările ideomotorii sunt legate întotdeauna de experienŃa personală anterioară. care la nevăzător are o importanŃă deosebită în orientarea spaŃială. Unele diferenŃe între nevăzător şi văzător se manifestă privind memoria motorie.

cât şi la regrese în activitate. între altele. nevoi. impulsuri”. Contactul neîntrerupt cu copiii valizi de aceeaşi generaŃie. maturizării sinergiei şi conjugării funcŃiilor motrice şi psihice. sunt de fapt efecte ale unei concentrări a atenŃiei în vederea prelucrării şi utilizării maxime a informaŃiei. care. 73 . nu numai în ceea ce priveşte mişcările. psihomotricitatea cunoaşte unele diferenŃieri la diferitele categorii de nevăzători. psihomotricitatea capătă o importanŃă deosebit de mare în structurarea şi manifestarea vieŃii psihice a omului. Având în vedere condiŃiile lor de existenŃă. în general în viaŃa şi activitatea lui. În condiŃiile lipsei vederii. Unele aspecte de aşazisă rigiditate manifestate în mişcare (în general în mers). atenŃia la nevăzători cunoaşte aproape în permanenŃă un nivel de acŃionare mai ridicat decât la copiii valizi. stimularea intereselor ca şi cristalizarea convingerilor asigură nevăzătorului continuitate şi succes în activitate. prelucrate şi interpretate la nivelul instanŃelor superioare. manifestarea aptitudinilor generale şi speciale ale nevăzătorilor ridică gradul de complexitate al personalităŃii. ci şi în ceea ce le determină şi le însoŃeste – voinŃă. În funcŃie de momentul survenirii cecităŃii şi de gradul de afectare a analizatorului vizual. Depistarea şi educarea. Foarte atent trebuie supravegheate la elevul nevăzător perioadele de diminuare a intereselor şi plasarea într-un inactivism foarte păgubitor. Una dintre condiŃiile structurării armonioase a nevăzătorului o constituie activitatea permanentă şi variată. 2. DeficienŃa vizuală determină o evoluŃie şi o organizare specifice motricităŃii. afectivitate. ca şi activităŃile comune cu aceştia duc la creşterea gradului de încredere în forŃele proprii şi la diminuarea şi ştergerea complexelor de inferioritate care se pot manifesta uneori în viaŃa nevăzătorilor.bune. Antrenarea atentă în activitate a motivaŃiei având în vedere valoarea energetică a acesteia. Atunci când aceste aspecte negative alimentează neîncrederea putem asista la stagnări. ParticularităŃile psihomotricităŃii la nevăzători Lafon defineşte psihomotricitatea drept „rezultatul integrării interacŃiunii educaŃiei. în orientarea spaŃială. Rolul analizatorului vizual constă. permit ca relaŃia dintre organism şi mediu să se realizeze în condiŃii optime.3. şi în aceea că el furnizează informaŃii.4.

− gradul de ierarhizare şi diversificare a constelaŃiei de motive şi interese. − posibilitatea însuşirii experienŃei motrice sociale. slabe. De asemenea. mai ales. Numeroşi cercetători (ZemŃova. − volumul şi calitatea reprezentărilor. Zimin. în discuŃiile purtate cu aceştia în vederea întocmirii fişei pedagogice la intrarea copiilor în şcoală. − tipul de personalitate. dar mai ales de la relatările părinŃilor. a existat un număr relativ mare de studii şi cercetări. Studiile existente se referă. vom încerca o analiză comparativă a evoluŃiei psihomotricităŃii la deficientul vizual în raport cu evoluŃia acesteia la copilul văzător. Kovalenco) au abordat în special problema activităŃii compensatorii a analizatorului vizual. pornind de la unele observaŃii ocazionale pe copiii nevăzători mici.Este foarte greu de realizat un tablou general al evoluŃiei psihomotricităŃii la nevăzători cu cecitate congenitală şi la cei cu cecitate dobândită foarte de timpuriu. resturi de vedere foarte slabe. În literatura sovietică de specialitate. Vom încerca să prezentăm unele aspecte ale evoluŃiei psihomotricităŃii la copilul nevăzător. la perioada şcolară şi abordează unele aspecte izolate ale evoluŃiei vieŃii psihice a nevăzătorului bazându-se. − temperamentul. medii şi bune). efectuate însă pe nevăzătorii adulŃi cu cecitate survenită târziu. 74 . deoarece tiflopsihologia nu a realizat încă studii privind evoluŃia copilului nevăzător de la naştere la adolescenŃă. în special. pe observaŃii. − nivelul de cristalizare a afectivităŃii. − registrul experienŃei motrice individuale. precum şi unele aspecte privind reorganizarea disponibilităŃilor psihomotrice în vederea însuşirii unor profesiuni din cele mai diferite domenii. Structurarea psihomotricităŃii la nevăzători este determinată de o serie de factori precum: − momentul instalării deficienŃei. − gradul deficienŃei vizuale (cecitate absolută. Mescereakov. mai puŃin pe cercetare şi aproape deloc pe experimentul psihologic formativ.

copiii în general manifestă o stare de agitaŃie atunci când se întrerupe contactul cu o jucărie prin îndepărtarea ei (cădere. întrucât jucăria este găsită adesea foarte greu. ConsecinŃa acestui fapt este o stagnare şi o cantonare a copilului nevăzător în primul an de viaŃă într-un regim motric foarte slab. activitatea mâinii. apariŃia intenŃionalităŃii. La copilul nevăzător. scăpare). aruncare. pornesc de la acelaşi nivel al motricităŃii (respectiv numărul mic de mişcări. acest lucru se face destul de târziu. asimilările şi acomodările pe care le realizează el de-a lungul celor şase stadii ale apariŃiei inteligenŃei senzorio-motorii vor accentua diferenŃa dintre un copil şi altul în evoluŃia motricităŃii. datorită explorării „haotice” a spaŃiului din jurul său. Dacă la naştere. secundare şi terŃiare) pe care-l parcurge copilul văzător. Motricitatea copilului nevăzător va intra într-o perioadă mai activă o dată cu apariŃia patrupediei.− gradul de concentrare a atenŃiei în însuşirea şi executarea mişcărilor. Şirul de reacŃii circulare (primare. Acesta măreşte şi mai mult decalajul motric dintre un copil văzător şi unul deficient vizual. copilul va 75 . După primele 3-4 luni de viaŃă. − instruirea şi manifestarea controlului voluntar al posturii şi al mişcării. rezultat al reacŃiilor instinctuale). Dintr-o optică greşită a celor din jurul copilului nevăzător i se pun la îndemână prea puŃine obiecte (jucării) pentru a le manipula şi de multe ori. ordonarea întrucâtva a mişcărilor haotice de căutare se vor realiza pe măsura organizării coordonării auditiv-manuale. − atitudinea activă a copilului în însuşirea cunoştinŃelor motrice. deoarece toate aceste fenomene ale copilului nevăzător vor avea loc mult mai lent şi se vor cristaliza mai greu. − atitudinea celor din jur faŃă de deficient în perioada în care încep dirijarea evoluŃiei şi manifestarea psihomotricităŃii. Mâinile împreună cu picioarele vor realiza deplasarea şi vor avea un rol mai ales în investigarea unor spaŃii din ce în ce mai mari. deja în cel de-al treilea stadiu al instruirii inteligenŃei senzorio-motorii la copilul nevăzător apar primele semne de coordonare (ochi-mână). cât şi cel fără vedere. atât copilul valid. în scurtă vreme evoluŃia motricităŃii va cunoaşte ritmuri diferite. La copilul nevăzător acest comportament apare mult mai des. Mişcările vor deveni mai ample şi mai numeroase.

Explorarea tactilă se ordonează şi se organizează furnizând tot mai multe informaŃii despre obiecte. Acesta. în funcŃie de atitudinea celor din jurul lui. Ridicarea la poziŃia verticală la nevăzători se face după 13-14 luni şi. din cauza ciocnirii de anumite obiecte în timpul mersului sau alergatului pe vârfuri. se poate solda cu achiziŃii mai numeroase. îşi va căuta mai îndelung echilibrul şi. Din relatările unor mame care au crescut copii nevăzători. şi dacă fraŃii sunt valizi sau prezintă deficienŃe. întrucât se instalează inhibiŃia sau teama faŃă de un eveniment neplăcut. desprinderea de acestea făcându-se. va lovi. lalaŃiunea şi apoi primele cuvinte sunt rostite cam în aceeaşi perioadă. în general. se formează foarte puŃine deprinderi şi de cele mai multe ori. În această privinŃă. mai greu la copilul nevăzător. şi acela nevăzător. va mirosi obiectele din jurul său şi. chiar in jurul vârstei de 10 luni. evoluŃia psihomotricităŃii până la perioada şcolară este deosebit de lentă. se pare că nu există diferenŃe semnificative. Copilul nevăzător va păşi Ńinându-se de obiecte ca şi copiii văzători. dar mai ales în perioada preşcolară. Cu cât canalul afectiv care ia naştere între mamă şi copil va fi mai bine întreŃinut de mamă. Este foarte important dacă în familia copilului nevăzător mai există şi alŃi fraŃi. Se pare că patrupedia. Găsim că este normal acest lucru având în vedere că analizatorul auditiv în această perioadă este dominant la nevăzători. chiar mai târziu. sau nu. cu atât evoluŃia vieŃii psihice a copilului nevăzător în primul an de viaŃă se va realiza în condiŃii mai bune. aceştia simt nevoia acută de a li se vorbi. va începe să le recunoască pe unele dintre ele. la copilul nevăzător.pipăi. Gânguritul. S-a constatat că în familiile cu un singur copil. treptat se organizează şi devine tot mai activ complexul tactil-kinestezic. vârsta preşcolară este sensibilă la mişcare. Începe organizarea memoriei kinestezice care va stoca experienŃa nevăzătorului. defectuoase. O situaŃie mai aparte prezintă dezvoltarea verbo-motorie. adesea apar 76 . evoluŃia motricităŃii la copilul nevăzător poate fi mai rapidă sau mai lentă. se prelungeşte mai mult decât la copilul văzător. uneori. În perioada preşcolară. va traversa stagnări sau „amânări” pe diferite perioade de timp ale exerciŃiilor de mers. existând şi între nevăzători copii care pronunŃă primele cuvinte înainte de un an. numărul de cunoştinŃe motrice achiziŃionate este extrem de redus. comparativ cu copilul văzător. În această perioadă. treptat. în multe cazuri. aflat în poziŃie bipedă şi în mers. Şi pentru nevăzători.

În familiile în care nevăzătorul nu este singurul copil. Schema corporală este o sinteză psihică între conştiinŃa corporalităŃii şi experienŃa subiectivă a copilului. subsistemul proprioceptiv-kinestezic furnizează 77 . are un nivel motor mai scăzut. fără valoare adaptativă. În activitatea de orientare. dar o va face şi singur. O altă particularitate a psihomotricităŃii nevăzătorului constă în faptul că schema corporală se realizează mai târziu şi mai greoi decât la copilul văzător. chiar şi în perioada şcolară şi o serie de mişcări şi de deprinderi insuficient sistematizate din cauză că este obligat de mai multe ori să „refacă” şi să asimileze experienŃa motrică pe care copilul văzător o „prinde” mult mai repede şi poate mai bine prin „imitarea” ei în urma vizualizării schemei motrice. din ce în ce mai bine şi mai mult. dezordonate. îşi va însuşi mult mai multe deprinderi şi. care poate imita cu uşurinŃă numai ceea ce percepe auditiv. IniŃial schema corporală la nevăzători este mai labilă şi pot interveni o serie de dezorganizări. Parte din experienŃa motrică socială este însuşită şi utilizată de copilul văzător prin imitaŃie. acesta având şi fraŃi mai mici. care îndeplineşte un rol important în formarea imaginiiprogram a acŃiunii şi în asigurarea preciziei şi corectitudinii acŃiunii motrice. Se consideră însă că acestea au la bază nevoia copilului de mişcare. dar treptat ea se încheagă într-un construct solid. la intrarea în şcoală. organizată. evoluŃia psihomotricităŃii copilului nevăzător este net superioară faŃă de situaŃia descrisă mai sus.şi se manifestă ticuri şi mişcări haotice. proprioceptive şi exteroceptive”. cu nivelul de reprezentări etc. Copilul nevăzător. Psihomotricitatea deŃine un loc aparte în orientarea spaŃială la nevăzători. uneori dure. Acest copil va fi antrenat în mişcare. Capacitatea de orientare în spaŃiu este destul de strâns legată de experienŃa individuală de orientare. se va deplasa mai mult însoŃit. integrată într-o imagine globală. CorecŃiile. Sinteza părŃilor propriului corp se formează treptat în copilărie cu ajutorul unor mecanisme plurisenzoriale. aduse în general de fraŃi modului de execuŃie a unor mişcări vor avea în final efecte benefice. reprezentând o contracŃie temporospaŃială. va avea o vârstă motorie apropiată de cea a copilului cu vedere. Schema corporală este „o reprezentare cvasiconştientă a diferitelor părŃi ale corpului. prin asocierea repetată a impulsurilor interoceptive.

schema motorie trebuie să fie specificată în parametrii ei (schema de asimilare – J. 1980). va reprezenta o sursă a optimizării unor parametri cum sunt: coordonarea. care constă în capacitatea de a sesiza un obstacol în drumul de la o anumită distanŃă (nu mai mare de 1-2 m. această specificare şi specificitatea parametrilor nu este în general suficientă pentru a produce gestul. rapiditatea forŃei. la elevii nevăzători. În perioada şcolară. o schemă motorie este o regulă care se aplică proprietăŃilor organismului. Această sensibilitate deosebită este asigurată de pielea obrajilor şi a feŃei. de la o simplă orientare a corpului până la invarianŃi spaŃio-temporali. Copilul nevăzător trebuie antrenat nu numai în cunoaşterea şi reprezentarea spaŃiului parcurs. Pe parcursul şcolarizării. altfel am avea o simplă mişcare. dar credem că este într-o strânsă interacŃiune cu analizatorul proprioceptiv-kinestezic şi cu cel acustico-vestibular. Piaget. 78 . rolul schemei motorii în producerea gestului este mai mult sau mai puŃin important (mergând. complexul tactil proprioceptiv-kinestezic. fiind serios exersat în activitatea de scris-citit (ca şi sport. dar şi în dezvoltarea şi utilizarea aşa numitului simŃ al obstacolelor. cum sunt cei din gesturile grafice implicate în scriere).Pailhous: la baza oricărui gest se află o schemă motorie. iar cel kinestezic informează despre ansamblul mişcărilor care se efectuează în timpul deplasării. precizia.). Posibilitatea de a se orienta mai bine în spaŃiu a nevăzătorului este condiŃionată de deplasarea sa cât mai timpurie fără însoŃitor. propuse de J. În antrenarea mobilităŃii şi în învăŃarea şi consolidarea gesturilor de către copiii nevăzători sunt utile următoarele idei cu forŃă explicativă. ci numai structura sa. mai mult decât la cei văzători. alternează perioade de activism în mişcare cu intervale în care tinde să se instaleze un inactivism cu consecinŃe nefavorabile asupra manifestărilor psihomotrice. de exemplu. lucru manual). Aceste tendinŃe trebuie sesizate şi corectate prin antrenare în diverse activităŃi cu caracter motric ale acestor elevi. sistem focal – Van Galen.permanent informaŃii despre postura şi echilibrul corpului.

Dar aceste faze corespund mai mult stabilirii proiectului acŃiunii motorii decât controlului acŃiunii. să se distingă net unităŃile elementare de cele în care sunt integrate în raport cu un anumit scop. Se impune motivarea elevului. o intervenŃie densă a proceselor cognitive. pentru a mări încrederea în sine a elevului. Programele şi schemele motorii. 79 . ceea ce implică o oarecare durată. Adams (1972) pune accentul pe aferentaŃiile proprio şi exteroceptive. extrema organizare a conduitei motorii.specificitatea non-schematică a unui gest particular necesită utilizarea reaferentaŃiilor pentru controlul gestului. afective şi perceptive). stabilitatea programelor motorii. automatismul şi modul de control. A. La nevăzători. astfel încât să-l facă să aibă dorinŃa să se deplaseze în mod independent. În privinŃa modului de control. rolul memoriei kinestezice este deosebit de mare în sfera mobilităŃii şi a acŃiunilor motorii. A. Aceste reaferentaŃii – consecinŃe senzoriale ale producerii gestului – sunt comparate cu o memorie de reaferentaŃie (traseele perceptive corespunzătoare gestului dorit). psihomotorii. cât şi în controlul gestului. În învăŃarea şi în controlul acŃiunii motorii sau a gestului. Trăsăturile cele mai generale ale abilităŃilor sau ale rutinelor motorii sunt: viteza de execuŃie. profesor de educaŃie fizică. predomină controlul interoceptiv asupra celui exteroceptiv. părinŃi. alături de alte variabile psihice (cognitive. cel puŃin în primele faze de învăŃare. cât şi pentru a-şi îmbunătăŃi imaginea despre el însuşi. J. Profesorul şi elevul trebuie să lucreze împreună. reaferentaŃiile intervin atât în controlul derulării programului motor (al schemei motorii). Organizarea conduitei motorii se caracterizează prin faptul că în cadrul ei este dificil. Adams postulează rolul memoriei în alegerea direcŃiei gestului. Toate aceste caracteristici ale psihomotricităŃii nevăzătorului pun în evidenŃă necesitatea unor exerciŃii speciale a căror „predare” implică munca în echipă: psihopedagog. să câştige mai mult control asupra mediului înconjurător. AchiziŃia lanŃurilor operatorii-executive sau ale abilităŃilor motorii implică. J. după ce s-a automatizat. Deprinderile şi experienŃa dobândită prin aceste măsuri de intervenŃie în sfera motricităŃii îl ajută pe copilul şi pe tânărul nevăzător în maturizarea şi dezvoltarea sa. sunt implicate în orientarea şi mobilitatea nevăzătorilor în mediul înconjurător.

ConsecinŃele secundare pe plan afectiv. în primul rând. realizată printr-o antrenare progresivă. de stimularea unor motivaŃii de valoare socială. disciplinaŃi şi manifestă un autocontrol faŃă de comportamentele proprii în vederea realizării unei corelări cât mai adecvate cu cei din jur. dar nivelul de aspiraŃii trebuie să fie pe măsura forŃelor sale. Rezultatele obŃinute sunt edificatoare pentru formarea personalităŃii şi integrarea social-profesională a deficienŃilor. prin sporirea atenŃiei vizuale. încrederea în sine fiind condiŃionată de buna integrare în colectivul de copii. Nu este posibilă o restabilire funcŃională a modificărilor organice în acest caz şi se acŃionează deci asupra ameliorării segmentului cortical al analizatorului. În România. al imaginaŃiei etc. totodată. datorită faptului că apare necesitatea aşezării şi păstrării obiectelor în locuri bine delimitate pentru a putea fi uşor găsite. făcând ca anumite 80 . deficienŃii de vedere sunt educaŃi şi şcolarizaŃi în unităŃi speciale. 4. În şcolile pentru ambliopi se acŃionează în vederea perfecŃionării funcŃiei vizuale. relaŃional şi atitudinal impun ca obiectiv de maximă importanŃă cultivarea încrederii copilului slab dezvoltat în sine. Recuperarea deficienŃei de vedere În recuperarea persoanelor cu ambliopie se acŃionează.DeficienŃii de vedere sunt consideraŃi ca „oameni ai ordinii”. ameliorarea se va face prin dezvoltarea funcŃiilor vizuale superioare. în posibilitatea de a învăŃa. Ei sunt. 2. a rolului gândirii. de a-şi cuceri un loc în viaŃă. Conservarea vederii presupune utilizarea ei în condiŃii optime şi de aceea un obiectiv important în recuperarea copiilor cu ambliopie este acela de a-l învăŃa pe elev să-şi folosească posibilităŃile vizuale şi de a-i dezvolta capacitatea de a percepe activ şi sistematic. sunt pregătiŃi în şcoli profesionale şi licee şi pot urma o instituŃie de învăŃământ superior la fel ca şi o persoană validă. Recuperarea se individualizează în funcŃie de caz pentru a stabili un echilibru raŃional al mecanismelor compensatorii. gradată. ca obiectiv se va urmări înlăturarea stărilor inhibitorii şi a sentimentului de inferioritate provocate de insuccese. asupra ocrotirii vederii restante. care nu este modificat sub aspect organic. a memoriei vizuale. prin limitarea activităŃii vizuale şi evitarea condiŃiilor de lucru care ar putea dăuna.

atitudinea de conservare a acestora ca pe un bun inutil nu se justifică deloc. dar se urmăreşte şi incitarea curiozităŃii intelectuale. J. în parte. Utilizarea vederii este benefică. obişnuinŃa perceperii prin alte modalităŃi senzoriale. dar nu trebuie să se ajungă la excese. prima grijă a profesorului”. să se împiedice şi să se înlăture inhibarea activităŃii vizuale spre care sunt predispuşi unii copii ambliopi. Jones lansa ideea conform căreia „rareori utilizarea vederii este dăunătoare” ci. din contră. un antrenament raŃional al funcŃiei vizuale ar putea înlătura. dar el mai adăuga: „cu un copil ale cărui posibilităŃi de vedere sunt stabilizate. a unui bagaj informaŃional care să ajute percepŃia vizuală. descoperiri făcute prin forŃe proprii. Lipsa unei experienŃe vizuale. înseamnă că vederea neexercitată nu s-ar păstra. Cu condiŃia examinărilor periodice ale medicului oftalmolog. să se înlăture obstacolele de care copilul nu este conştient. examinări care vor depista eventualele deteriorări. ci ar scădea. 81 . iar inactivitatea diminuează capacitatea vizuală. graba şi neatenŃia. Dacă ambliopii ar fi instruiŃi la fel ca şi orbii. Procesul de învăŃământ completează şi precizează pentru elevul ambliop multe aspecte ale realităŃii înconjurătoare la care vederea slabă nu i-a permis să ajungă singur. Pierre Oléron scria că „principiul călăuzitor în educaŃie este a nu întreprinde nimic care să producă vreo oboseală”.mecanisme să devină dominante şi frânând acŃiunea altora inutile sau dăunătoare. capacitatea mică a interpretărilor. dimpotrivă. ale activităŃii umane prin care îi conturează şi orizonturile realizării lui viitoare. Se formează astfel deprinderile de muncă intelectuală. Trebuie să se asigure o educaŃie vizuală sistematică pentru a asigura caracterul progresiv al exercitării vederii. utilizarea vederii sporeşte eficienŃa vizuală. aceste piedici. lipsa deprinderilor de investigare. utilizarea acestor posibilităŃi este. de aceea. să se prevină suprasolicitarea. dar şi supraprotecŃia vizuală. se afirmă necesitatea ca posibilităŃile vizuale să fie mobilizate pentru a le menŃine şi a le dezvolta. lipsa diferenŃierilor vizuale. îi dezvăluie aspecte ale vieŃii sociale. încrederea în sine de a efectua activităŃi care i se păreau imposibile. neîncrederea în propriile posibilităŃi vizuale sunt explicaŃii ale unei eficienŃe vizuale mici mai mult decât impune leziunea oculară. Deci.

învăŃarea scriscititului specific (alfabet Braille). ritm biologic. are loc o diferenŃiere cât mai fină a excitanŃilor. Procesul se continuă şi în şcoală. astfel încât între cecitatea absolută şi ambliopie mai există – după un termen introdus de Truc – şi o „cecitate relativă”. cecitatea – orbirea reprezintă aşadar un 82 . număr de paşi. din cauza insuficientei funcŃionări (sau chiar a eliminării) a analizatorului vizual. care are loc din perioada vieŃii intrauterine până la moarte. ci ea trebuie făcută permanent în funcŃie de gradul de handicap al fiecărui copil. în vederea integrării lor sociale. aşadar. pe baza posibilităŃilor specifice organismului uman şi a activităŃii copilului. existând numeroase studii psihologice care au arătat creşterea unor indici ai vederii prin realizarea de exerciŃii gradate. În recuperarea nevăzătorilor trebuie să se urmărească: formarea şi dezvoltarea deprinderilor de a se autoîngriji. Handicapul vizual apare. acumulând un uriaş fond de reflexe condiŃionate pe fondul celor necondiŃionate existente. în aprecierea distanŃelor. Copilul învaŃă treptat să vadă. miros şi prin folosirea de repere şi mijloace auxiliare – ex. scăderea acuităŃii vizuale la unul sau la ambii ochi (binocular). deci. baston etc. mărimilor. de a se orienta în spaŃiu şi timp (prin stimularea şi dezvoltarea simŃurilor existente – auz. Handicap vizual înseamnă. vibraŃii. vederea căpătând rol conducător în recunoaşterea formelor. perfecŃionându-şi treptat vederea. REZUMAT DeficienŃa de vedere este o deficienŃă de tip senzorial şi constă în diminuarea în grade diferite (până la pierderea totală) a acuităŃii vizuale.Recuperarea nu se poate desăvârşi numai prin exercitarea ei în procesul de învăŃământ. abilitarea deficienŃilor de vedere de a putea realiza o meserie adecvată handicapului existent. DeficienŃa de vedere se poate clasifica în funcŃie de mai multe criterii: gradul (gravitatea) defectului vizual (deficienŃa vizuală prezintă de la pierderea totală a capacităŃii vizuale şi până la ambliopie diferite grade. în condiŃiile vederii normale. educaŃia trebuie făcută individual.). aşadar. tact. care oferă fotostimulările necesare acestei dezvoltări. de a percepe mediul ambiant. FuncŃia vizuală se dezvoltă ontogenetic. împreună cu celelalte modalităŃi senzoriale.

analizatorul vizual nu prezintă nici o disfuncŃie. momentul instalării defectului vizual (deosebim astfel defecte congenitale. presupunând lipsa completă a văzului). defecte survenite în copilăria timpurie. Nu se poate vorbi în general despre cauzele deficienŃelor vizuale. atitudini deficiente globale (mai frecvente sunt: atitudini globale rigide. în funcŃie de care deosebim atâtea categorii de deficienŃi vizual câte cauze pot provoca defecte vizuale. Există şi două tipuri speciale de cecitate: cecitatea isterică şi agnozia vizuală. aceleaşi afecŃiuni oculare putând provoca leziuni şi modificări de diferite grade ale analizatorului vizual. Orbii congenitali sunt complet lipsiŃi de reprezentări vizuale. În plus se poate discuta despre cauzele cecităŃii şi ale ambliopiei şi în funcŃie de perioada de vârstă în care se manifestă cu preponderenŃă (cauze ale cecităŃii congenitale dobândite în copilărie. atitudini cifotice şi musculatura insuficient dezvoltată). tardiv sau numai la bătrâneŃe). 83 . fără a o putea salva). Dabe vorbind despre o rămânere în urmă în medie de 2 ani). în această privinŃă existând diferenŃe destul de pronunŃate de la o epocă la alta. care se datorează lipsei funcŃiei expresive a ochilor. traumatismele oculare etc. o dezvoltare fizică întârziată (W.handicap major sau total de vedere. În ce priveşte particularităŃile deficientului vizual se constată o schimbare a expresiei feŃei. la vârsta anteşcolară. dar din punct de vedere psihic subiectul refuză inconştient să vadă (de ex. afecŃiuni organice generale care pot determina deficienŃa vizuală. preşcolară. un traumatism/şoc emoŃional în care informaŃia vizuală a jucat un rol major – subiectul şi-a văzut soŃia în flăcări în propria casă arzând. din punct de vedere fiziologic şi anatomic. În cazul cecităŃii isterice. iar la orbii cu defect vizual survenit – Ńinându-se cont de timpul care a trecut de la apariŃia defectului până la vârsta actuală – se păstrează o serie de imagini vizuale care pot avea o influenŃă însemnată asupra particularităŃilor psihologice individuale. Cauzele cecităŃii şi ale ambliopiei nu pot fi studiate separat. Agnozia vizuală este fenomenul aflat la polul opus. însă subiectul vrea/crede că vede. şcolară şi defecte tardive). de la o regiune geografică a lumii la alta. din punct de vedere fiziologic şi anatomic analizatorul vizual fiind evident afectat. Există şi criteriul etiologiei cecităŃii şi ambliopiei. Cele mai importante cauze sunt: afecŃiunile analizatorului vizual.

Conservarea vederii presupune utilizarea ei în condiŃii optime şi de aceea un obiectiv important în recuperarea copiilor cu ambliopie este acela de a-l învăŃa pe elev să-şi folosească posibilităŃile vizuale şi de a-i dezvolta capacitatea de a percepe activ şi sistematic. respiraŃia fiind superficială.Din cauza activităŃii motrice reduse şi a deficienŃelor în dezvoltarea somatică. O altă particularitate a psihomotricităŃii nevăzătorului constă în faptul că schema corporală se realizează mai târziu şi mai greoi decât la copilul văzător. Handicap vizual înseamnă. Recuperarea nu se poate desăvârşi numai prin exercitarea ei în procesul de învăŃământ. aşadar. verificate statistic. apar şi tulburări la nivelul sistemelor circulator şi respirator. cifre. în primul rând. • Acuitate vizuală = facultatea regiunii musculare a retinei de a percepe obiecte de dimensiuni mici. educaŃia trebuie făcută individual. CONCEPTE-CHEIE • DeficienŃă de vedere = deficienŃă de tip senzorial şi constă în diminuarea în grade diferite (până la pierderea totală) a acuităŃii vizuale. Limita inferioară la care un obiect poate fi perceput constituie minimum perceptibile. ticurile sau manifestările motrice negative. semne sau imagini de mărime descrescândă. Literatura de specialitate descrie o serie de manierisme specifice deficienŃilor vizual. prin limitarea activităŃii vizuale şi evitarea condiŃiilor de lucru care ar putea dăuna. În recuperarea persoanelor cu ambliopie se acŃionează. lipsită de amplitudine. Capacitatea de separare a două imagini izolate pe retină constituie minimum separabile. asupra ocrotirii vederii restante. 84 . făcând ca anumite mecanisme să devină dominante şi frânând acŃiunea altora inutile sau dăunătoare. Determinarea acuităŃii vizuale se face cu ajutorul optotipilor (tabele optometrice). Deci. care are loc din perioada vieŃii intrauterine până la moarte. Un aspect special al acestor particularităŃi îl constituie manierismele. Recuperarea se individualizează în funcŃie de caz pentru a stabili un echilibru raŃional al mecanismelor compensatorii. denumite de literatura anglo-saxonă: blindisme. scăderea acuităŃii vizuale la unul sau la ambii ochi (binocular). ci ea trebuie făcută permanent în funcŃie de gradul de handicap al fiecărui copil. Tabelele optometrice sunt formate din rânduri de litere.

005-0. dar din punct de vedere psihic subiectul refuză inconştient să vadă (de ex. fără a o putea salva). în pofida păstrării intacte a organelor de simŃ şi a unei inteligenŃe normale. din punct de vedere fiziologic şi anatomic. presupunând lipsa completă a văzului. Clasificarea deficienŃilor vizuali în funcŃie de acuitatea vizuală este redată în tabelul următor: Gradul defectului vizual Acuitatea vizuală exprimată în: FracŃii ordinale 0-1/200 1/200-1/50 1/50-1/20 1/20-1/5 FracŃii zecimale 0-0. când. analizatorul vizual nu prezintă nici o disfuncŃie. Fenomenul aflat la polul opus este agnozia vizuală.un traumatism/şoc emoŃional în care informaŃia vizuală a jucat un rol major – subiectul şi-a văzut soŃia în flăcări în propria casă arzând.02-0. • Agnozia = incapacitatea individului de a recunoaşte obiecte uzuale.005 0. separat pentru fiecare ochi. Există orbire congenitală (din naştere) şi orbire dobândită (din diferite cauze). caz în care.05 0.5 0.05-0. din punct de vedere fiziologic şi anatomic.Un tip aparte de cecitate este cecitatea isterică.). iar numitorul (D) reprezintă distanŃa citirii rândului respectiv de către un ochi emetrop. Rezultatul (acuitatea vizuală) se calculează după formula v=d/D. analizatorul vizual este evident afectat.Lângă fiecare rând este specificată distanŃa de la care dimensiunile respective pot fi percepute de un ochi emetrop (normal).02 0.2 Procente % 0-0. la care numărătorul (d) este egal cu distanŃa examinării (5 m. Agnozia vizuală (cecitatea psihică) este consecinŃa distrugerii 85 . Examinarea se face de la o distanŃă fixă de 5 metri. însă subiectul vrea /crede că vede.5-2 2-5 5-20 Şcoala de ambliopi Şcoala de orbi Locul de şcolarizare Cecitate totală Cecitate practică Ambliopie gravă Ambliopie • Cecitatea(orbirea) = un handicap major (total) de vedere.

Agnozia este incapacitatea individului de a recunoaşte obiecte uzuale. A. Un caz particular în care perturbarea oculomotrică intervine în prim plan este sindromul Balint – 1909 (paralizia psihică a privirii). Acesta are. reflexul de fixare a privirii fiind perturbat (bolnavul neputând să-şi desprindă privirea de la un obiect la care s-a fixat). Miopul tinde să se apropie de obiect sau să apropie obiectul de ochi ca să-l poată vedea mai clar. W. În urma unor cercetări (S. • Hipermetropia = o refracŃie insuficientă. Mişcările oculare în acest caz sunt haotice. R. în pofida păstrării intacte a organelor de simŃ şi a unei inteligenŃe normale. aşadar. Paraliziile cerebrale sunt însoŃite frecvent de tulburări ale mersului. boli psihice. mişcările oculare voluntare fiind modificate faŃă de normal atunci când bolnavul încearcă să recunoască un obiect cu privirea. neeconomice. extrem de numeroase. • Miopia = un exces de refracŃie. deşi elementele componente ale unui obiect perceput sunt recunoscute separat. ele nu pot fi grupate de către individ într-un tot. în imaginea unitară a obiectului respectiv. drept urmare imaginea obiectului este neclară şi se formează în spatele retinei subiectului. Thomas – 1970) s-a constatat că cei cu boli 86 . deficienŃe mintale) În multe cazuri de agnozii există tulburări de comportament oculomotor. În domeniul psihiatriei s-a încercat relevarea particularităŃilor explorării vizuale în cazul bolnavilor psihici.(bilaterale) a zonelor de proiecŃie a căilor vizuale la nivelul lobului occipital. fiind neclară. caracterizat prin imposibilitatea bolnavului de a percepe stimulii vizuali periferici. ci înaintea lui. În alexia agnozică sau în agnozia de simultaneitate există tulburări ale oculomotricităŃii. Luria. Iarbus (anii ’60) au arătat că în agnozia vizuală se întâlnesc tulburări ale oculomotricităŃii. ale organizării oculomotricităŃii. dificultăŃi în a percepe obiectele din apropiere şi pentru a le depăşi tinde să le îndepărteze de ochi. Tasiak. Imaginea optică a obiectului se formează nu pe ecranul retinian. L. A. cu multe « zone » de fixare a privirii care se suprapun. când. EXTENSII TEORETICE ParticularităŃi ale explorării vizuale în cazuri patologice (boli neurologice. în sine. care tulbură percepŃia la distanŃă a individului (nu vede bine la distanŃă).

8. Psihopedagogie specială – studii şi cercetări. 4. DeficienŃa de vedere – o perspectivă psihosocială şi psihoterapeutică. Didactică şi Pedagogică.. 1997.. 2. DAMASCHIN D. CaracterizaŃi prin comparaŃie ambliopia şi cecitatea. Osaka. Explorarea vizuală – Cercetări fundamentale şi aplicative. DicŃionar de psihologie. Ambliopi. ProHumanitate. îndeosebi faŃa acestora. I. Ed. orbi-surdomuŃi. vol. Ed..psihice evită să exploreze vizual fotografiile de oameni... Teoria şi practica compensaŃiei.. 5. Ed. ŞCHIOPU U. Bucureşti. 11. Defectologia. 1978. Ed. Sunt studii (R. Ed. Analele UniversităŃii Bucureşti. ambliopi. 1998. Davies) care arată că şi în cazul deficienŃilor mintal apar tulburări ale mişcărilor oculare. 1965. 3. vol. 10. Ed. Bucureşti. 1988. Sibiu. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE 1. ŞTEFAN M. Ed. cu obiecte etc. J. Cunoaşterea şi educarea lui. NEVEANU POPESCU P. Educarea copiilor cu vedere slabă. DicŃionar de psihologie. Copilul deficient. Ed. Didactică şi Pedagogică.. LAROUSSE. 2. ParticularităŃile psihice ale deficientului de vedere. Babel. Psihopedagogie specială. precizia şi eficacitatea mişcărilor de urmărire vizuală şi a mişcărilor sacadate exploratorii tind să crească o dată cu vârsta mintală a individului deficient şi nu cu vârsta sa cronologică. fiind mai interesaŃi de explorarea vizuală a pozelor cu animale. PĂUNESCU C. SIMA I.. Bucureşti. 9.R. DicŃionar de psihiatrie şi psihopatologie clinică. 1998. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică. ProHumanitate.. 7. 1994. 1998. Terapie educaŃională integrată. Iaşi. 1973. ROZOREA A. PREDA V. Nevăzători. Ed. Univers Enciclopedic. Ed. Bucureşti. STRĂCHINARU I. I. 1981. 12. Cum s-ar putea realiza un demers recuperator în cazul unui orb congenital? BIBLIOGRAFIE DAMASCHIN D. TAFLAN A. 6. MUŞU I. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică.. 1983. 87 1. 3. 1997. Ed. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. . Trinitas... Albatros. Mijloace tehnice moderne de compensare a deficienŃelor senzoriale.

UniversităŃii Bucureşti.13. Ed.. vol. . 88 . Bucureşti. VERZA E. Elemente de psihopedagogia handicapaŃilor. Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei.. Meridiane. şcoli normale. 1998.. 1987..). (coord. 16. 14. Ed. VERZA E. Să-i ajutăm. 1996. Bucureşti. 18. VERZA E. UniversităŃii Bucureşti. Bucureşti.8. UniversităŃii Bucureşti. Didactică şi Pedagogică.. Psihopedagogie specială. 15. Ed. 1992. 1988. iubindu-i. Integrarea în comunitate a copiilor cu cerinŃe educative speciale. Ed. Ed. manual pentru clasa a XIII-a. WEIHS TH. 1990. DAUNT P. 17... Humanitas. Probleme de defectologie. MUŞU I. VERZA E. VRĂŞMAŞ T. Ed.

Atunci când handicapul de auz există de la naştere sau când apare de timpuriu (mica copilărie). Când se naşte. dispariŃia simŃului auditiv la câŃiva ani după însuşirea limbajului de către copil determină dificultăŃi în menŃinerea nivelului atins. în timp ce pierderea auzului înaintea vârstei de 2-3 ani are drept consecinŃă mutitatea (copilul devenind surdomut). Prin instalarea unui deficit auditiv. Putem spune că. simŃurile fiind uneltele cu care învăŃăm şi comunicăm. activitatea şi relaŃiile individului cu lumea înconjurătoare sunt puternic perturbate. Cu cât informaŃiile primite sunt mai numeroase. Caracterizarea generală a handicapului de auz Oamenii au cinci simŃuri cu ajutorul cărora experimentează lumea înconjurătoare. dificultăŃile în însuşirea limbajului de către copil sunt majore – vorbim despre fenomenul muŃeniei care însoŃeşte pierderea totală a auzului. chiar regresii în plan 89 . cu atât copilul va putea înŃelege lumea înconjurătoare şi se va integra mai bine în societate. întrucât o întârziere în dezvoltarea vorbirii şi a limbajului poate fi evitată dacă există o amplificare suficientă a sunetelor. copilul are mintea deschisă şi pregătită pentru recepŃionarea informaŃiilor prin toate aceste simŃuri. Handicapul de auz aparŃine unei categorii mai ample de handicapuri – cele senzoriale (din care face parte şi deficienŃa de vedere) şi reprezintă diminuarea sau pierderea totală sau parŃială a auzului. În cazul în care degradarea auzului se produce după achiziŃia structurilor verbale şi nu se intervine în sens recuperator.1.3. Auzul este critic pentru dezvoltarea vorbirii şi a limbajului în general. De aceea este foarte important ca pierderea de auz să fie descoperită cât mai devreme cu putinŃă. se instalează un proces de involuŃie la nivelul întregii activităŃi psihice. DEFICIENłA DE AUZ 3.

Între 3-6 luni devine interesat de diferite sunete. într-o măsură mai mare sau mai mică. Putem vorbi de repere generale în dezvoltarea auzului. 90 . Între 12-18 luni gânguritul începe să se transforme în cuvinte. întrebări şi sentimente. Este foarte dificil de a defini dezvoltarea normală atunci când este vorba despre oameni. Experimentează auzul producând sunete. pronunŃia şi înŃelegerea cuvintelor se îmbunătăŃesc vizibil în această perioadă. fiind în stare să execute comenzi simple. deşi este mai important de notat care este progresul natural al copilului prin diferitele stadii de dezvoltare decât să ne concentrăm pe atingerea unui reper specific pentru o vârstă specifică. Efectele deficienŃei de auz sunt diferite deci în funcŃie de vârsta la care a apărut handicapul auditiv. La 6-12 luni gângureşte şi începe să înŃeleagă cuvinte simple cum ar fi „mama” şi „pa”. Fiecare individ se dezvoltă în felul sau în ritmul său. de atitudinea celor din jur etc. de mediul în care trăieşte acesta. în timp ce majoritatea pot fi remediate cu ajutorul unei proteze auditive. Numai câteva afecŃiuni ale sistemului auditiv pot fi tratate cu medicamente sau chirurgical. al intensităŃii vocii sau al exprimării gramaticale). abilităŃile auditive ale copilului pot fi compromise. Din punct de vedere statistic. copilul putând folosi în jur de 20 de cuvinte şi înŃelegând circa 50. La 2 ani poate vorbi în propoziŃii simple folosind un vocabular de aproximativ 200-300 de cuvinte. de particularităŃile psihice ale individului. Acest auz se va dezvolta şi maturiza pe tot timpul sarcinii. de tulburări ale auzului. O ureche cu acuitate normală poate să suplinească surditatea celeilalte. aparent recunoscând vocile familiare. Atunci când există o leziune la oricare dintre părŃile componente ale analizatorului auditiv. Fătul este apt să audă sunete din exterior.verbal (din punct de vedere al vocabularului. Îi place să i se citească şi poate identifica şi numi lucruri observate în imagini. deşi aude mult mai bine sunetele de frecvenŃă joasă decât sunetele de frecvenŃă înaltă. Între 0-4 luni copilul tresare la sunete bruşte şi puternice şi îndreaptă privirea sau capul spre sursa sonoră. Vocabularul. pentru ca la 3-4 ani să folosească cuvinte şi propoziŃii pentru a-şi exprima propriile nevoi. unul din zece oameni suferă. Fetusul uman posedă un auz rudimentar încă din a 20-a săptămână de sarcină.

De asemenea gradul pierderii de auz are o importanŃă foarte mare. al exercitării profesiei. Termenul „pierdere de auz” sau „hipoacuzie” nu implică surditate totală (cofoza). O persoană surdă (cofotică) este incapabilă de a procesa sau auzi sunete cu sau fără un aparat auditiv. dacă este protezat înainte de a împlini vârsta de 6 luni. fiind un serios handicap în viaŃa de zi cu zi a individului.AnumiŃi factori pot influenŃa impactul pe care îl are pierderea de auz asupra dezvoltării copilului. cât şi al relaŃionării cu ceilalŃi oameni. 3. Există date clare care arată că un copil cu o pierdere de auz îşi poate dezvolta vorbirea şi limbajul similar unui copil cu auz normal. Este foarte important faptul ca pierderea de auz să fie diagnosticată şi tratată cât mai devreme posibil. După gradul (gravitatea) deficitului de auz identificăm: hipoacuzia (diminuarea /degradarea auzului între 0-90 dB) şi surditatea sau cofoza (pierderea totală a auzului – peste 90 dB).90 dB ). Clasificarea tipurilor de deficienŃă de auz se realizează în funcŃie de mai multe criterii: a. Clasificarea şi etiologia handicapurilor de auz Handicapul de auz se poate manifesta în anumite forme sau grade care presupun deteriorări parŃiale sau totale ale simŃului auditiv. în timp ce majoritatea hipoacuziilor sunt compensate cu mult succes folosind un aparat de auz. Un copil care s-a născut cu o pierdere de auz prezintă o mai mare întârziere în dezvoltarea vorbirii şi a limbajului decât un copil al cărui auz a fost afectat după însuşirea limbajului. grade diferite de gravitate: hipoacuzie uşoară (pierdere de auz de 0-30 dB ). hipoacuzie medie (între 30-60 dB ) şi hipoacuzie severă sau profundă ( între 60. la rândul ei. Semnele hipoacuziei Copiii cu o pierdere de auz adesea învaŃă să compenseze acest neajuns fiind mult mai atenŃi la informaŃiile pe care le primesc pe alte căi. Handicapul de auz parŃial (hipoacuzia) afectează aproximativ 1% din populaŃie (persoanele cu o astfel de deficienŃă fiind denumite în popor „ tari de ureche”). Cu cât pierderea de auz este mai mare. Hipoacuzia poate avea.2. atât în planul şcolarizării. 91 . cu atât dezvoltarea vorbirii şi a limbajului va fi mai afectată.

dă volumul foarte mare. • Lipsa răspunsului la comenzi simple cum ar fi „adu mingea lui tăticu” atunci când are vârsta de aproape un an (mai puŃin atunci când comanda este însoŃită de gestică). De aceea. în mod frecvent întreabă „ce?” atunci când i se vorbeşte sau nu răspunde atunci când este chemat. nu răspunde la rostirea propriului nume după vârsta de 6 luni). Atunci când nu există program de screening. Semnele pierderii de auz: • Nu tresare la sunete puternice. semănând cu un Ńipăt) în jurul vârstei de 6-8 luni. • Lipsa răspunsului normal la sunete (de exemplu. de exemplu întoarce capul în direcŃia opusă zgomotului. prin programul de screening al auzului. • În general este nevoie de o amplificare a sunetelor atunci când: copilul stă prea aproape de televizor. adesea părinŃii sunt cei care încep să suspecteze o pierdere de auz. este cea mai bună cale de a detecta pierderea de auz încă de la naştere. • Dacă îşi atinge frecvent urechile sau trage de ele. Copiii cu un auz normal de obicei încearcă să întoarcă capul pentru a localiza sursa de sunet chiar de la vârsta de cinci luni. dar fiecare indică pierderea unei importante informaŃii auditive de către copil. 92 . • Dacă gânguritul nu evoluează către sunete ale vorbirii care pot fi recunoscute sau cuvinte atunci când copilul se apropie de vârsta de 2 ani. Fiecare copil se dezvoltă într-un anume ritm de aceea nici unul dintre aceste semne nu poate indica sigur dacă există o problemă. • Fuge de contactul cu alŃi copii sau devine agresiv. vibraŃiile podelei şi mişcările aerului.cum ar fi schimbarea intensităŃii luminii la închiderea sau deschiderea unei uşi. Aceasta indică frustrare cauzată de lipsa de înŃelegere ca urmare a pierderii de auz. putem bănui că le simte înfundate sau că există o infecŃie la nivelul acestora. • Încetarea sau modificarea gânguritului (acesta devenind mai strident. Testarea auzului la copiii nou născuŃi. • Nu poate localiza sursa sonoră. răspunsurile lor pot părea normale făcând ca pierderea de auz să fie dificil de depistat. Există o serie de manifestări care apar în comportamentul copilului care ar putea să indice dacă există la acesta probleme de auz.

acestea din urmă fiind la rândul lor împărŃite în deficienŃe prenatale. de dilatarea canalului cohlear şi a vestibulului. b. În prima categorie (a cauzelor deficienŃei de auz ereditare) includem posibilele anomalii cromozomiale transmise de la părinŃi la copii. surditate Sheibe (cauzată de atrofierea nicovalei prin lezarea senzorială a canalului cohlear. 93 .• Frecvent nu înŃelege o adresare directă. surditate de percepŃie (care constă în pierderea funcŃiei de recepŃie la nivelul acesteia. în timp ce în a doua categorie (cauze ale deficienŃei de auz dobândite) găsim trei tipuri de cauze: a. a ganglionilor şi a organului Corti). putem depista cauze ale deficienŃei de auz ereditare şi cauze ale deficienŃei de auz dobândite. defecŃiuni ale timpanului. handicapul de auz total se mai poate clasifica în următoarele forme: surditate de transmisie sau de conducere (caz în care sunetul este împiedicat să ajungă la urechea internă din cauza unor malformaŃii ale urechii. e. După lateralitate putem întâlni: deficienŃe de auz unilaterale (localizate doar la nivelul uneia dintre urechi. c. łinând cont de cele spuse anterior. cauze prenatale – care intervin pe perioada sarcinii şi constau în maladii infecŃioase ale gravidei. Handicapul de auz total (surditatea sau cofoza) constă în slăbirea/pierderea mai mult sau mai puŃin totală a auzului. cât şi ale celei de percepŃie. a saculei. După etiologia anatomo-fiziologică. fiind provocată de afecŃiuni ale nervului auditiv sau cerebral). tulburări ale metabolismului. cealaltă fiind sănătoasă şi de cele mai multe ori funcŃionând compensator) şi deficienŃe de auz bilaterale (care afectează ambele urechi). obturări sau blocări ale canalului auditiv extern). de atrofierea nervului cohlear. a organului Corti şi a vascularizării striate) şi surditate Mondini (determinată de lezarea nucleului. perinatale şi postnatale. d. În funcŃie de localizarea leziunilor anatomo-fiziologice ale analizatorului vizual se vorbeşte despre: surditate ereditară Siebenmann (în care se produc leziuni ale capsulei osoase şi ale celulelor senzoriale sau ganglionare de la nivelul fibrelor nervoase). După momentul apariŃiei deficienŃei de auz există: deficienŃe ereditare (moştenite) şi deficienŃe dobândite (contractate). al nervului auditiv sau al centrilor nervoşi ) şi surditate centrală sau mixtă (care include atât elemente ale surdităŃii de transmisie.

).afecŃiuni endocrine. rujeolă. c. conduct auditiv extern. o combinaŃie a celor două. Aceasta poate fi cauzată de blocarea căii de transmitere a sunetelor sau de unele leziuni ale structurilor anatomice (pavilion. Dar nu întotdeauna aceste proceduri pot restabili un auz normal. cauze postnatale – de natură toxică sau traumatică (infecŃii – otită. fie că este vorba despre unul parŃial (hipoacuzie). de exemplu. persoanele cu hipoacuzii de transmisie pot beneficia cu succes de un aparat auditiv. Cele mai frecvente cauze ale hipoacuziilor de transmisie se regăsesc în perioada copilăriei. stări distrofice. ceea ce este. Aceste cauze pot fi ereditare. Transmiterea sunetelor poate fi împiedicată de unul sau mai mulŃi factori. Cunoaşterea tipului hipoacuziei este necesar pentru stabilirea tratamentului adecvat. anoxie sau asfixie albastră etc. incompatibilitatea factorului Rh (mamă-făt). alcool). fie că este total (surditate). majoritatea pierderilor de auz au legătură cu îmbătrănirea.. hipoacuzia este împărŃită în două categorii: hipoacuzie de transmisie şi hipoacuzie neurosenzorială. Toate cauzele enumerate mai sus pot duce la apariŃia handicapului de auz. hemoragii. muzică ascultată tare la căşti etc. ingerarea de substanŃe toxice (de ex. MulŃi oameni asociază pierderea de auz cu îmbătrânirea. • Hipoacuzia de transmisie Hipoacuzia de transmisie are ca rezultat reducerea nivelului sonor de la pavilion până la urechea internă. De aceea. presiunea din urechea medie poate fi prea mare sau prea mică. b. ceea ce face ca timpanul să nu se mişte liber. Într-adevăr. dar mai sunt multe alte cauze ale hipoacuziei. lovituri la nivelul urechii. expuneri îndelungate la stimuli auditivi foarte puternici – ex. Un copil poate avea o hipoacuzie mixtă. idiopatice (cu origine necunoscută). traumatisme fizice etc. în funcŃie de locul afecŃiunii. 94 .cauze perinatale (neonatale) – constând în leziuni anatomofizilogice în timpul naşterii. Marea majoritate a hipoacuziilor de transmisie pot fi tratate medicamentos sau chirurgical. blocarea sau dislocarea articulaŃiilor oscioarelor din urechea medie care duce la inflexibilitatea acestora. În mod obişnuit. patologice (ca rezultat al unor boli). accidente. hemoragii. ureche medie). de fapt.

• Hipoacuzia neurosenzorială Hipoacuzia neurosenzorială este cauzată de leziuni la nivelul celulelor ciliate din urechea internă (cohlee) şi/sau la nivelul fibrelor aferente ale nervului auditiv care duc impulsul de la urechea internă la creier. Poate fi consecinŃa unor sindroame genetice (sindromul Down). 95 . medicamentele. acest tip de hipoacuzie poate apărea datorită unor factori agresivi care acŃionează în timpul sarcinii cum ar fi: alcoolul. O infecŃie acută este foarte dureroasă şi trebuie tratată imediat. dar din această inflamaŃie poate rezulta o hipoacuzie de transmisie considerabilă. poate apărea o fisură a timpanului. poate să nu fie dureroasă. Acest tip de pierdere auditivă poate fi foarte rar reversibilă prin medicamentaŃie sau prin proceduri chirurgicale. InfecŃiile urechii medii (otită medie) InfecŃia urechii medii este o afecŃiune des întâlnită în special la copiii mici. poate cauza o hipoacuzie de transmisie care va fi mult mai dificil de redresat. o altă formă de otită. În acest caz copilul s-a născut cu o pierdere de auz. Acesta trebuie îndepărtat de către un specialist atunci când a fost identificat drept cauză a pierderii de auz. Pe deasupra. O hipoacuzie congenitală poate fi ereditar transmisă de către unul dintre părinŃi sau o rudă mai îndepărtată. Îndepărtarea se face fără complicaŃii. În orice caz. Cele mai frecvente cauze ale hipoacuziei neurosenzoriale la copii sunt : Congenita. O astfel de infecŃie. bolile contactate de către mamă înainte sau în timpul sarcinii sau complicaŃii la naştere. dacă este ignorată pentru o perioadă lungă de timp. o acumulare de cicatrici la nivelul timpanului.Dopul de cerumen Acumularea de cerumen în conductul auditiv poate fi una dintre cauzele hipoacuziei de transmisie. Un timpan sănătos în mod normal se vindecă singur închizând ruptura printr-o cicatrice. după care în mod normal auzul este în totalitate restabilit. drogurile. ca urmare a mai multor episoade ale infecŃiei. O infecŃie cronică. Dacă tratamentul nu este aplicat suficient de repede. poate cauza complicaŃii grave cum ar fi apariŃia unei hipoacuzii neurosenzoriale. Hipoacuzia neurosenzorială este de cele mai multe ori compensată cu ajutorul unui aparat auditiv.

oreionul. prin înŃelegerea şi răspunsul la vorbire. Depistarea şi diagnosticarea handicapului de auz cât mai de timpuriu facilitează luarea unor măsuri medicale şi psihopedagogice adecvate şi necesare pentru a asigura o dezvoltare apropiată de normal şi pentru organizarea activităŃii de formare a comunicării. Este important să se facă distincŃie între copilul hipoacuzic şi cel deficient mintal. Expunerea continuă şi excesivă la sunete puternice sau expunerea scurtă la un sunet de impact pot cauza o hipoacuzie neurosenzorială (ex. educatori care se manifestă prin tresărire. afazic sau cu tulburări de caracter (care şi ei pot să nu vorbească. rude. În jurul vârstei de 3 ani se pot utiliza unele teste de auz. mişcări ale ochilor sau ale unor segmente ale corpului în direcŃia sursei de zgomot. DisfuncŃia auditivă poate fi depistată încă din primul an de la naştere. 3. cum sunt testul lui Weber. În cazuri grave de boli cum ar fi pojarul.Trauma acustică. testul lui Rinner şi testul lui Schwabach. Aceste teste sunt menite să diferenŃieze surdităŃile de percepŃie de cele de transmisie şi ajută totodată. a exersării cogniŃiei. Diagnosticarea handicapului de auz O tehnică cu grad ridicat de precizie în diagnosticarea handicapului de auz este audiometria. folosind ca instrument de lucru diapazonul. dar din alte cauze). Pe baza studierii audiogramei se poate depista tipul deficienŃei de auz şi se va urmări compensarea acolo unde este cazul. printr-o serie de mijloace empirice.3. la depistarea unor forme de cofoză mixtă. meningita sau tusea convulsivă (tusea măgărească). Când diapazonul este aplicat pe linia mediană a frunŃii unui handicapat care suferă de o surditate unilaterală a urechii 96 . artificii şi pistoale). Pentru copiii mici se iau în considerare reacŃiile de răspuns la diferite sunete depistate prin observaŃie de părinŃi. Testul lui Weber se bazează pe faptul că persoanele normale percep tonul diapazon ce este aplicat pe frunte. indicarea unor obiecte numite de către adult etc. InfecŃiile. care poate fi folosită după vârsta de 3 ani. dar şi ştiinŃifice. pot apărea hipoacuzii neurosenzoriale cu pierderi foarte mari. Ea constă în măsurarea acuităŃii auditive separat pentru fiecare ureche în parte şi întocmirea audiogramei (grafic reprezentând comparativ acuitatea auditivă a ambelor urechi).

diapazonul se aplică pe apofiza mastoidă a examinatorului. pot face teste de auz. Pentru aceasta. Există o mare varietate de metode disponibile de testare a auzului care vor fi alese în funcŃie de vârsta şi maturitatea copilului. Testul lui Schwabach contribuie atât la verificarea conductibilităŃii osoase. Pentru ambele forme ale testării se marchează timpul în care examinatorul continuă să audă sunetul după ce subiectul nu-l mai aude. Astfel. în hipoacuzia severă încep să apară dificultăŃi ce pot fi relativ estompate prin utilizarea protezelor. diapazonul se apropie de meantul auditiv. când subiectul nu mai aude sunetul prin conductibilitatea osoasă. Copiii de orice vârstă. Toate cele trei teste pun în evidenŃă faptul că afectarea urechii medii duce numai la disfuncŃionalitatea aeriană. Comportamentele şi activitatea psihică a handicapatului de auz se manifestă şi în funcŃie de gradul pierderii auzului. subiectul nu aude sunetul dacă este îndepărtat de os. iar în condiŃiile când surditatea este provocată de afectarea labirintului sau a nervului auditiv unilateral. în hipoacuzia uşoară şi în cea medie. cum sunt cele legate de vârsta la care intervine afecŃiunea. sunetul poate fi auzit un timp şi după încetarea percepŃiei osoase. în timp ce surditatea determinată de leziuni ale urechii interne sau ale căilor auditive determină afecŃiuni atât în transmiterea sunetului prin intermediul oaselor craniului. timp ce se constituie ca parametru al pierderii auzului. sunetul este auzit în urechea normală. iar când nu aude sunetul prin conductibilitatea aeriană. cât şi a celei aeriene. chiar şi cei nou-născuŃi. Testele de auz nu vor 97 . diapazonul este plasat în apropierea urechii examinatorului.medii. în cazul când sunetul nu este perceput. iar dacă auzul este normal. Aceste aspecte au la bază în primul rând. potenŃialul psihic. iar în cofoză se impune o demutizare precoce. sunetul diapazonului va fi perceput în urechea bolnavă. realizarea contactului cu cei din jur se face printr-o sporire a audiŃiei şi printr-o apropiere relativă faŃă de sursa de emisie. diapazonul în vibraŃie se aplică pe apofiza mastoidă şi. dar fără a neglija alte caracteristici. Dacă. condiŃiile mediului socio-cultural în care trăieşte etc. Procedeul constă în raportarea unor calităŃi ale auzului subiectului testat la cele ale examinatorului. Cu ajutorul testului Rinner se poate realiza verificarea separată a fiecărei urechi odată cu blocarea urechii opuse. cât şi prin aer. modul în care subiectul se poate relaŃiona prin comunicare cu cei din jur. Când surditatea este localizată la urechea medie.

fi traumatizante pentru copil. În unele Ńări testele de auz sunt o rutină în cadrul sistemul pediatric. Alte teste utilizate pentru diagnoza defectului de auz, în afara celor enunŃate anterior sunt: Anamneza, care urmăreşte obŃinerea a cât mai multor informaŃii posibile de natură să determine cauza pierderii auditive, efectele şi complicaŃiile apărute. Întrebările pot fi referitoare la familie, la mediul în care s-a dezvoltat copilul, la bolile pe care le-a avut, la felul cum a decurs sarcina şi multe altele. Otoscopia. Otoscopul este un instrument care emite lumina, special creat pentru vizualizarea clară a conductului auditiv şi a timpanulul. Cu ajutorul acestui instrument se pot observa posibilele anomalii anatomice ale urechii care contribuie la pierderea de auz. Otoemisiunile acustice. Acest test care detectează pierderea de auz fără a fi necesară participarea activă a copilului este foarte rapid şi sigur şi se poate face şi în centrele neonatale la câteva zile de la naşterea copilului. El măsoară activitatea celulelor ciliate din urechea internă ca urmare a stimulării lor acustice şi se realizează atunci când copilul este foarte liniştit sau doarme. PotenŃialele evocate auditive. Cu ajutorul acestui test se măsoară undele (impulsurile) apărute în creier în urma stimulării sonore. De asemenea, acest test se realizează fără participarea activă a copilului. Durata lui este mai mare decât în cazul otoemisiunilor, dar informaŃiile obŃinute pot fi utilizate în cazul în care copilul are nevoie de un aparat auditiv. ImpedanŃa acustică. Acest test înregistrează mişcările timpanului ca urmare a schimbării de presiune din urechea medie. Măsurarea mobilităŃii timpanului şi a presiunii din urechea medie poate oferi informaŃii despre integritatea urechii medii. Acest test este foarte util în determinarea cauzei hipoacuziei copilului şi este testul care va determina alegerea diagnosticului în cazul infecŃiilor urechii medii. Cu ajutorul imitanŃei se poate înregistra şi pragul reflexului acustic care apare ca urmare a sunetelor puternice. Acest reflex are ca efect o „încordare” a timpanului şi este o protecŃie naturală împotriva sunetelor puternice. În cazul în care nu este obŃinut un reflex acustic sau este obŃinut la intensităŃi foarte mari, acesta este un semnal de alarmă că o structură a aparatului auditiv este afectată. Testul se realizează foarte rapid şi nu necesită participare activă a copilului.
98

3.4. Caracteristicile funcŃiilor şi proceselor psihice la handicapaŃii de auz DeficienŃa de auz afectează într-o măsură mai mare sau mai mică (în funcŃie de gradul pierderii auzului) toate palierele vieŃii psihice a individului, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Se ştie că, prin ea însăşi, disfuncŃia auditivă nu are efect determinant asupra dezvoltării psihice; totuşi ea duce la instalarea mutităŃii, care stopează dezvoltarea limbajului şi restrânge activitatea psihică de ansamblu. Unele forme ale handicapului de auz pot determina şi o întârziere intelectuală, cauzată de modificarea raportului dintre gândire şi limbaj. C. Pufan arată, astfel, că gândirea surzilor presupune operare cu imagini generalizate, analiza, sinteza, comparaŃia, abstractizarea şi generalizarea fiind realizate dominant prin vizualizare. Ca urmare, gândirea deficientului de auz se evidenŃiază prin concretism, rigiditate, şablonism, îngustime şi inerŃie, deosebindu-se astfel de gândirea persoanei auzitoare – care este predominant verbală. La copiii surzi din naştere, însuşirea comunicării verbale este blocată, la fel şi achiziŃia de experienŃe sociale, fapt ce limitează dezvoltarea capacităŃilor intelectuale, a gândirii şi a personalităŃii copilului. Pe fondul surdităŃii contractate (dobândite) după achiziŃionarea limbajului, apare diminuarea capacităŃilor intelectuale ale copilului, dacă nu se intervine compensator în mod sistematic şi organizat în direcŃia stimulării proceselor psihice. Chiar şi în hipoacuzie pot apărea fenomene de regres sau de stagnare, în lipsa unor factori stimulatori pentru comunicare. Limbajul handicapaŃilor de auz este puternic influenŃat de deficienŃa senzorială existentă, fiind afectate în planul vorbirii modul de exprimare şi calitatea discursului, neexistând feedback-ul sonor de corecŃie sau fiind diminuat. Limbajul oral al deficientului de auz este, aşadar, deficitar pe linia exprimării (nearmonioase), a intonaŃiei (stridentă sau monotonă), a ritmului, a calităŃii articulării, fapt ce perturbă inteligibilitatea vorbirii. Având în vedere că hipoacuzicii au posibilitatea de a percepe unele sunete şi cuvinte, vocabularul lor se dezvoltă mai rapid decât cel al surzilor, astfel că ei ajung să folosească tot mai corect exprimarea prin
99

cuvinte şi propoziŃii, să înŃeleagă mesajele verbale recepŃionate şi să se facă înŃeleşi de interlocutori. Limbajul handicapatului de auz total (surd) este bazal non-verbal – mimico-gestual, centrat pe utilizarea gesturilor ca mijloace de comunicare, codificând în ele cuvinte, expresii, stări, propoziŃii. Acest tip de limbaj presupune reprezentarea gândurilor, ideilor prin imagini în acŃiune. Gesturile folosite de copilul surd pot fi naturale (ce imită o acŃiune sau o caracteristică existentă în realitate), artificiale (fiind simbol – sinteză a unei idei), indicatoare (ex.: gestul de a arăta spre ceva), evocatoare (ex.: deget la ureche) etc., între gesturi şi mimică existând o concordanŃă puternică. Limbajul surdului ajunge să capete un caracter bilingv, odată cu parcurgerea procesului de demutizare, când se face trecerea la însuşirea limbajului verbal sonor (oral). Există o diferenŃă vizibilă privind comportamentul şi personalitatea copiilor surzi proveniŃi din familii normale cu părinŃi auzitori şi a celor proveniŃi din familii de surzi. Aceştia din urmă, ajunşi la şcoală, vin cu un bagaj de cunoştinŃe mult mai mare şi mai variat decât ceilalŃi, folosesc o gamă bogată de gesturi extrem de expresive şi dau dovadă mai puŃin de inhibiŃie şi de timiditate. Personalitatea deficienŃilor de auz poartă amprenta handicapului existent, deşi şi aici vorbim de diferenŃe comportamentale. Astfel, sunt copii deficienŃi de auz (mai mulŃi ca număr), timizi, neîncrezători, dependenŃi de anturaj, anxioşi, negativişti, cu teamă crescută de eşec, lipsiŃi de iniŃiativă, fără interese, cu frică de respingere, aşa cum există şi deficienŃi de auz sociabili, degajaŃi, optimişti. 3.5. Recuperarea şi integrarea deficienŃilor de auz Odată cu asigurarea condiŃiilor de demutizare pentru surdomut şi de stimulare a comunicării verbale pentru hipoacuzici se pun bazele formării gândirii noŃional-verbale şi se facilitează dobândirea de experienŃe, de cunoştinŃe, de cultură, imprimând caracter informativ şi formativ activităŃii cu handicapaŃii de auz. Pentru realizarea acestor deziderate, şcolii şi cadrelor didactice le revine sarcina de a folosi o metodologie specifică pentru formarea
100

comunicării verbale şi crearea posibilităŃilor de învăŃare a limbajului. O asemenea metodologie vizează formarea comunicării verbale, care trebuie să pornească de la ideea că procesul de învăŃare se va baza pe mimicogesticulaŃie, labiolectură şi, într-o oarecare măsură, pe dactileme. Dar la hipoacuzici şi la surdomuŃii în curs de demutizare, forma principală de învăŃare trebuie să alterneze, în funcŃie de structura clasei de elevi învăŃarea intelectuală şi învăŃarea efectivă. În acelaşi timp, învăŃarea motrică şi învăŃarea morală vor însoŃi întregul proces educativ, dată fiind necesitatea formării unor deprinderi de abilitare psihomotrică şi a elaborării unor habitudini psihocomportamentale. De asemenea, trebuie să se aibă în vedere, la surdomutul în curs de demutizare, că metodologia învăŃării comunicării, bazată pe utilizarea exclusivă a limbajului mimicogesticular, dactil etc., oricât de perfecŃionate ar fi acestea, nu pot asigura exprimarea nuanŃată, complexă şi precisă a întregului complex al gândirii, ceea ce presupune şi dezvoltarea limbajului verbal prin intermediul căruia se realizează interrelaŃionarea de tip uman şi stimularea cogniŃiei. DificultăŃi şi limitări rezultă şi din faptul că limbajul gestual presupune transmiterea simultană a semnelor, în timp ce semnalele sonore se produc succesiv, ceea ce facilitează o mai bună discriminare a fenomenelor şi cuvintelor. Prin demutizarea surdomutului şi dezvoltarea vorbirii hipoacuzicului, vocabularul se îmbogăŃeşte continuu şi se perfecŃionează pronunŃia, astfel încât cuvintele învăŃate înlocuiesc, tot mai frecvent, exprimarea prin gesturi. Cu toate acestea, handicapul de auz va influenŃa şi în continuare modul de exprimare şi calitatea vorbirii subiectului. În aceste condiŃii, vorbirea handicapaŃilor de auz se menŃine deficitară pe linia exprimării, a intonaŃiei, a ritmului, a calităŃii articulaŃiei, ceea ce afectează inteligibilitatea vorbirii. Având în vedere faptul că hipoacuzicii au posibilitatea de a percepe unele sunete şi cuvinte, vocabularul lor se dezvoltă mai rapid şi se ajunge la folosirea tot mai corectă a înŃelegerii prin cuvinte şi propoziŃii. Procesul de însuşire a structurilor verbale, ca şi automatizarea lor sunt dependente de structura fonetică a cuvintelor, de utilizarea acestora cât mai frecvent în diverse activităŃi, de gradul de accesibilitate a cuvintelor, de felul în care educatorul ştie să le lege de conŃinutul corect pentru a facilita la elevi surprinderea semnificaŃiei lor. Activitatea de învăŃare a limbajului atât în grădiniŃă, cât şi în şcoala specială trebuie să se bazeze pe o metodologie specifică, care să permită realizarea legăturii dintre cuvinte, imaginile
101

labiovizuale şi semnificaŃia verbală, pentru a se putea ajunge la elaborarea de stereotipii dinamice, prin intermediul cărora, receptarea succesiunii de imagini labiobucale a sunetelor vizibile să determine declanşarea articulaŃiei şi să facă posibilă înŃelegerea comunicării. Când se atinge stadiul de trecere de la limbajului mimicogestual la cel verbal, la surdomutul în curs de demutizare se creează condiŃii pe plan mintal, pentru trecerea de la gândirea în imagini la gândirea noŃionalconceptuală. În aceste condiŃii, cuvântul stimulează nu numai dezvoltarea gândirii, dar şi a celorlalte procese psihice. În acest caz, noŃiunea devine integrator al treptei senzoriale şi logice, deoarece cu ajutorul cuvântului ce o exprimă, se acumulează experienŃă şi se vehiculează informaŃia necesară desfăşurării operaŃiilor gândirii: abstractizarea, generalizarea etc. Ca urmare, schemele operaŃionale se perfecŃionează în raport de parcurgerea etapelor caracteristice gândirii şi limbajului ce se modifică calitativ şi cantitativ în procesul demutizării. HandicapaŃii de auz care nu beneficiază de demutizare au tendinŃa de a se izola de auzitori, ceea ce duce la întreŃinerea unor relaŃii interumane restrânse, cu efecte negative pe linia integrării sociale şi profesionale. Prin izolare se instalează o serie de caracteristici în care copilul handicapat devine timid, dependent, neîncrezător în forŃele proprii, anxios, negativist, lipsit de iniŃiativă, nemotivat pentru activităŃi. În raport însă de cantitatea şi calitatea procesului recuperativ, asemenea neajunsuri pot fi depăşite şi se pot asigura condiŃii normale pentru socializare şi profesionalizare. Activitatea organizată de învăŃare imprimă relaŃiei dintre cognitiv şi afectiv un astfel de curs încât copilul îşi formează comportamentele ce au la bază motivaŃii asimilate prin înŃelegere şi conştientizare. De aici şi trăirea mai puŃin dramatică a deficienŃei de care suferă. În acest context, activitatea recuperativcompensatorie contribuie la reabilitarea socială a handicapaŃilor de auz. Obiectivele generale ale intervenŃiei recuperatorii în deficienŃa de auz totală sunt: – realizarea demutizării; – conservarea şi dezvoltarea limbajului verbal la deficienŃii care au dobândit surditatea după ce au asimilat limbajul. Demutizarea presupune trecerea de la limbajul mimicogesticular la cel verbal. Limbajul mimicogesticular presupune un ansamblu de gesturi prin care se codifică cuvinte, litere şi stări de spirit. Fazele demutizării sunt:
102

demutizarea se produce astfel: 1) etapa premergătoare demutizării – cu predominanŃa gândirii şi limbajului concret. Proteza auditivă se utilizează gradat ca interval de utilizare. În procesul educaŃional al copiilor cu deficienŃe de auz se utilizează anumite forme de comunicare: 1. Se pot folosi şi protezele auditive pentru amplificarea intensităŃii sunetelor. scrisă (are la bază un vocabular dirijat de reguli gramaticale şi se bazează şi pe labiolectură – suport important de înŃelegere). Înainte de a se pune proteza trebuie să se ştie că folosirea ei poate determina reacŃii negative de genul: refuzul organismului de a primi acest corp străin sau starea de disconfort trăită de copilul care se vede că arată altfel. 4) etapa demutizării realizate – când gândirea şi limbajul au aceleaşi posibilităŃi la auzitor. 2) etapa de început a demutizării – gândirea şi limbajul se realizează pe baza imaginaŃiei şi parŃial pe bază de cuvinte. După C. 3. 103 . 3) însuşirea celorlalte noŃiuni. Comunicarea verbală – orală. a frazelor de pe buzele interlocutorului. – proteze cu amplificare selectivă – prin selecŃia frecvenŃelor utile de cele inutile. folosită într-o manieră stereotipă şi de auzitor). cu indicarea lor. Demutizarea mai înseamnă şi învăŃarea labiolecturii. 3) etapa demutizării concrete – predominanŃa gândirii şi a limbajului pe bază de cuvinte şi parŃial pe bază de imagini. Comunicarea mimico-gestuală (este cea mai la îndemână formă de comunicare. apoi o oră întreagă etc. prima dată doar o jumătate de oră. acestea fiind de mai multe feluri: – proteze cu amplificare lineară – folosite pentru toate frecvenŃele.1) obişnuirea copilului de a vorbi prin obiecte. 2) însuşirea noŃiunilor concrete. Comunicarea cu ajutorul dactilemelor (are la bază un sistem de semne manuale care înlocuiesc literele din limbajul verbal şi respectă anumite „reguli gramaticale” în ceea ce priveşte topica formulării limbajului). de multe ori. 2. Pufan. adică citirea cuvintelor.

• PărinŃii sunt în general primii care suspectează o pierdere de auz în cazul copilului lor. în ideea de a se completa reciproc şi de a ajuta la corecta înŃelegere a mesajului). • Oamenii sunt incredibili atunci când este vorba de a-şi compensa o deficienŃă fizică sau psihică. nivelul inteligenŃei copilului. Comunicarea bilingvă (comunicare verbală + comunicare mimico-gestuală. instalator. mai mică sau mai mare cu care se confruntă zi de zi – vedere proastă. constituŃie slabă. • În Ńara noastră. de particularităŃile personalităŃii deficientului. tehnician dentar. O intervenŃie imediată din partea lor are un impact favorabil asupra copilului. tâmplar etc. • Nu se poate spune care dintre aceste forme de comunicare este superioară. Comunicare totală (presupune folosirea tuturor tipurilor de comunicare. croitor. • Copiii se nasc cu o minte deschisă. 5. Copilul hipoacuzic nu se consideră a fi „handicapat” decât dacă este făcut să creadă asta. în funcŃie de: nivelul deficienŃei. eficienŃa lor se vede doar în practică. important fiind ca deficientul să ştie să comunice şi să înŃeleagă mesajul. matriŃer. De fapt. • LegislaŃia din Ńara noastră permite persoanelor cu handicap care au absolvit cursurile liceale cu diplomă de bacalaureat să se poată înscrie la cursurile învăŃământului superior cu respectarea normelor şi a metodologiilor elaborate de fiecare institut de învăŃământ superior şi cu asigurarea condiŃiilor necesare exprimării cunoştinŃelor şi competenŃelor din partea persoanei deficiente. comunicare verbală + comunicare cu dactileme). fiecare este obişnuit să aibă o deficienŃă. irascibilitate. Este valabil în cazul tuturor copiilor faptul că un contact pozitiv cu adulŃii 104 . să cânte şi să vorbească copilului său. fără prejudecăŃi. ObservaŃii: • Educatorii sunt cei mai în măsură să decidă forma de comunicare adoptată în relaŃiile cu deficienŃii de auz. persoanele cu handicap de auz au posibilitatea să se pregătească în meserii ca: desenator tehnic. Primii paşi în lucrul părintelui cu copilul hipoacuzic Părintele trebuie : • să continue să se joace. frezor. acceptând în totalitate lumea înconjurătoare.4.

• să se uite la copil atunci când i se adresează. articulată pentru a exprima anumite sunete care ajută la îmbunătăŃirea inteligibilităŃii vorbirii. • să îl protezeze cât mai curând posibil pentru a se asigura că beneficiază la maximum de posibilităŃile auditive. limbajul semnelor. mimica şi mişcările corpului aduc informaŃii suplimentare. • să se asigure că este suficient de multă lumină pentru ca faŃa lui să fie vizibilă în momentul vorbirii. Buzele. • să se asigure că audiologul sau medicul care se ocupă de copil este specializat în munca cu copiii. este indicat să se înceapă un program de reabilitare a vorbirii (logopedie) care va fi susŃinut şi cu alte tehnici cum ar fi: labiolectura (citirea după buze). Este posibil ca în cazul unui copil hipoacuzic nevoia de apropiere şi de comunicare să fie chiar mai mare. specialistul care se ocupă de copil trebuie să descrie pierderea auditivă astfel încât să se poată comunica cu el cât mai eficace posibil. poate face ca sunetele să fie distorsionate şi astfel înŃelegerea este mult mai dificilă. Cu cât copilul beneficiază mai devreme de amplificare cu atât şansele unei dezvoltări a limbajului cresc. Acest lucru minimalizează nevoia de repetare a cuvintelor şi îmbunătăŃeşte comunicarea cu copilul. nu strigată. În cazul în care copilul are o pierdere severă sau profundă de auz. Ridicând foarte mult vocea. • să găsească un specialist care să se ocupe de problemă. cuvinte şi propoziŃii. 105 . Un specialist în acest domeniu va crea un mediu propice pentru copil să înveŃe să recunoască şi să producă anumite sunete. Comunicarea realizată cu copilul deficient de auz de către părinŃii lui trebuie să aibă anumite trăsături : Felul în care aude copilul depinde de specificitatea hipoacuziei lui. Orele de logopedie (domeniu specializat în dezvoltarea vorbirii şi a limbajului) vor îmbunătăŃi recepŃia (auzul) şi exprimarea (vorbitul) cuvintelor şi expresiilor. • să vorbească cu voce clară şi puternică.este esenŃial pentru dezvoltarea emoŃională normală. Aşadar. gestica. În majoritatea cazurilor este recomandat să se folosească o voce clară.

este deosebit de important. punând la dispoziŃie informaŃiile necesare despre pierderea de auz a copilului respectiv. Şcoala şi rolul ei în recuperarea deficienŃei de auz Profesorii copilului deficient au un rol critic în găsirea drumului acestuia în viaŃă. logoped. mai ales că acest efort poate fi frustrant. Pe lângă rolul deosebit pe care îl are suportul părinŃilor. Copiii cu hipoacuzii severe de obicei urmează şcoli speciale. cât şi în particular. părinŃii preferă o şcoală normală mai degrabă decât o şcoală specială pentru copii hipoacuzici. De asemenea. atât dintr-o şcoală normală. dedicare şi hotărâre. În cazul în care copilul învaŃă la o şcoală normală este necesar ca profesorul să fie 106 . este nevoie şi de sprijinul celor din echipă: medic. Pentru a realiza acest lucru este nevoie de foarte multă energie. cât şi dintr-o şcoală specială pentru copii cu dificultăŃi de auz. Logopedia se poate realiza atât în cadrul şcolii. Suportul şcolii Hotărârea pentru şcoala pe care o va urma copilul va fi luată în urma unei analize complexe a modului în care acesta şi-a dezvoltat vorbirea şi limbajul. Suportul medical şi audiologic Specialistul care se ocupă de auzul copilului este responsabil ca acesta să beneficieze de ultima tehnologie în domeniu şi de toate metodele de intervenŃie disponibile. trebuie să explice modul în care funcŃionează aparatele. Trebuie să-i asigure în mod frecvent evaluarea modului de funcŃionare a aparatelor şi a eventualelor reglaje necesare. care trebuie să-i asigure copilului cu deficienŃă de auz suportul şi atenŃia necesare. de un tratament special. Suportul profesorilor. profesor etc. este bine să fie informaŃi despre necesităŃile speciale ale copilului cei în măsură să ia decizii organizatorice şi administrative. Audiologul şi logopedul posedă foarte multe tehnici pentru a pregăti şi a asista copilul astfel încât acesta să-şi dezvolte bine vorbirea şi limbajul.Echipa de susŃinere este foarte importantă în lucrul cu copilul hipoacuzic Cel mai important membru al echipei este părintele. Specialiştii în acest domeniu trebuie să instruiască şi părintele pentru a putea continua această pregătire şi acasă. Dacă alegerea este pentru o şcoală normală. deoarece poate fi nevoie de modificări ale clasei de curs. Atunci când este posibil.

a metodelor de comunicare şi a metodelor de învăŃat şi de antrenament – va fi cea care îi va oferi copilului cu deficienŃă cel mai bun sunet şi cele mai bune oportunităŃi de comunicare şi învăŃare. Pregătirea unui copil cu hipoacuzie este o adevărată provocare. Este un proces complex care implică încercări grele şi posibile erori la început până ce cea mai bună strategie este stabilită. Pe lângă efectul pe care îl are auzul în educaŃie. BineînŃeles că un aparat auditiv nu va face ca pierderea de auz să dispară ci va amplifica sunetele prea slabe pentru a fi auzite de copil. Profesorii trebuie să înŃeleagă importanŃa mediului sonor pentru copilul deficient auditiv. iar cu resursele şi tehnologia disponibile în zilele noastre ne putem aştepta la rezultate foarte bune. 107 . Dispozitivul are ca principală componentă o serie de electrozi. Amplificarea sunetelor este cheia către comunicarea copilului cu lumea înconjurătoare. scopul este îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii. De aceea.specializat pentru nevoile unui copil hipoacuzic. O dată ce aceste condiŃii sunt îndeplinite. Protezele auditive realizează amplificarea şi procesarea semnalelor sonore astfel încât să ofere o prezentare a sunetelor aşa cum se regăsesc ele în natură. este foarte important ca şi el să ia parte la toate activităŃile şcolare. Pentru a oferi stimularea auditivă de care are nevoie copilul este indicat ca protezarea auditivă să se realizeze imediat după punerea unui diagnostic. Implantul cohlear Implantul cohlear este un dispozitiv miniatural care permite copiilor cu hipoacuzii profunde să recepŃioneze sunete. Implantul cohlear se recomandă în cazul copiilor cu hipoacuzie profundă bilaterală (la ambele urechi) care ar primi prea puŃine beneficii de la un aparat auditiv. majoritatea copiilor se vor dezvolta normal. optimizând perceperea sunetelor. Strategia finală – o combinaŃie a tipurilor de amplificare. Există două forme de amplificare: proteza auditivă şi implantul cohlear. Pe scurt. Proteza auditivă Folosirea unei proteze auditive îi permite copilului hipoacuzic să-şi folosească auzul pe care îl posedă. bunăstarea socială şi psihologică în şcoală depind de mediul sonor. care implantaŃi în cohlee (ureche internă) vor genera impulsuri electrice stimulatoare pentru nervul auditiv care va transmite această informaŃie centrului auditiv din creier.

Microfonul protezei va recepŃiona semnalul sonor. Aparatul auditiv. dar.Implantul cohlear se realizează foarte rar la copiii mai mici de 18 luni. Dacă hipoacuzia este bilaterală. În cazul protezelor liniare toate sunetele sunt amplificate în mod egal. succesul depinde în foarte mare măsură şi de motivarea şi perseverenŃa părinŃilor. Reglarea aparatelor în cazul copiilor – mai ales copiii foarte mici – este o adevărată provocare pentru audioprotezist. contrar părerilor preconcepute. neprotezarea uneia dintre urechi face ca fibrele nervoase care corespund acelei urechi să devină nefuncŃionale. Protezarea ambelor urechi. În 108 . la ora actuală există o mare varietate de aparate disponibile. candidaŃii pentru implant sunt selectionaŃi foarte riguros. Se poate crede că alegerea unui aparat este ireversibilă şi de aceea trebuie făcută cu foarte multă grijă. Alegerea aparatului se face strict în funcŃie de caracteristica unică a hipoacuziei fiecărui copil în parte. poate să aducă beneficii reduse auzului per total. oferă o îmbunătăŃire a inteligibilităŃii vorbirii în zgomot. Acesta este responsabil de amplificarea sonoră. reglarea unui aparat este un proces foarte flexibil şi adaptabil. ExplicaŃiile iniŃiale sunt mult mai importante decât ilustraŃiile. În plus. De altfel. după o perioadă lungă de timp în care aceasta nu a fost stimulată. ceea ce poate face ca alegerea să pară foarte dificilă. Cum funcŃionează un aparat auditiv? Audioprotezistul trebuie să instruiască şi să explice părinŃilor şi copilului felul în care se manipulează şi se întreŃine un aparat auditiv. în mare. Dezvoltarea fizică. Copilul trebuie să înŃeleagă că aparatul auditiv trebuie purtat cât mai mult posibil pentru a asigura o interacŃiune optimă cu mediul sonor. numită protezare bilaterală. este un amplificator de dimensiuni mici care este introdus într-o carcasă de plastic aşezată în spatele urechii. Datorită evoluŃiei tehnologiei. Odată realizată protezarea. Protezarea unei urechi. Atitudinea pozitivă şi încurajatoare a celor din jurul copilului poate fi un bun exemplu. Audioprotezistul va informa asupra elementelor pro şi contra ale unui aparat auditiv propus sau ales. maturizarea psihică şi gradul de dezvoltare al limbajului implică posedarea unui grad mare de flexibilitate în ceea ce priveşte procedurile şi echipamentul. sau într-o carcasă realizată după mulajul urechii pentru aparatele în ureche. protezarea trebuie să se facă la ambele urechi. îl va converti într-un semnal electric şi-l va trimite mai departe amplificatorului.

în timp ce sunetele puternice sunt amplificate foarte puŃin sau chiar deloc. care oferă curentul necesar funcŃionării aparatului auditiv. iar cele puternice vor fi confortabile. Astfel. sau atunci când copilul sau părintele consideră că rezultatele nu sunt cele aşteptate. Aparatele diferă între ele în funcŃie de mai multe caracteristici: mărime. deci. PotenŃiometrul poate fi sub forma unei pârghii. mai ales în cazul în care copilul este prea mic să spună că nu mai aude.cazul aparatelor neliniare. Aceste reglaje. Bateriile. care în mod normal nu sunt auzite de către copilul hipoacuzic. În primul rând. trebuie verificate şi schimbate la intervale regulate. circuit. ale căror componente sunt montate într-o carcasă de plastic aşezată în spatele pavilionului sau intraauriculare (în ureche) ale căror componente sunt montate într-o carcasă realizată după mulajul urechii poziŃionată în interiorul conductului auditiv. Există mai multe mărimi de aparate auditive care pot fi: retroauriculare (în spatele urechii). Protezele auditive pot fi programabile. unei rotiŃe sau poate fi controlat cu ajutorul unei telecomenzi. dacă protezarea este reglată corespunzător. sunetele slabe vor fi audibile. se va strica dacă intră în contact cu apa (se va evita purtarea ei de către copil în timpul băii). În al doilea rând. Odată amplificat. ceea ce înseamnă că ele pot fi reglate pentru fiecare individ în parte. cea mai mare amplificare este primită de sunetele foarte slabe. de obicei. volumul adaptându-se automat mediului sonor. canalul auditiv poate fi prea mic şi să nu permită folosirea unui aparat auditiv. sunetul este convertit din semnal electric în semnal acustic de către difuzor şi trimis în conductul auditiv. Bateriile pot Ńine de la câteva zile până la câteva săptămâni. care poate fi manevrat de către copiii mai mari sau de către adulŃi. iar modificările de mărime ale canalului auditiv pot face ca aparatul să nu mai stea bine în 109 . Proteza este un aparat electronic şi. Aparatele copilului trebuie zilnic verificate. dar în cazul celor intraauriculare pot exista mici probleme. culoare etc. Trebuie să ne asigurăm că ele nu sunt consumate. Majoritatea aparatelor auditive moderne nu mai au potenŃiometru. se fac o dată sau de două ori pe an în timpul copilăriei. Unele aparate pot avea şi un potenŃiometru de volum. Copilul hipoacuzic poate beneficia de orice formă de aparat. Aparatul auditiv trebuie curăŃat zilnic pentru a se evita stricarea acestuia din cauza cerumenuilui. copilul este în creştere.

Folosind un semnal digital. În cazul protezelor digitale. iar secreŃiile pot pătrunde în aparat. vor aparate drăguŃe sau interesante. Există două tipuri de circuite utilizate în construirea aparatelor auditive: circuitul analogic. spre deosebire de adulŃi care doresc ca aparatul să aibă culoarea pielii sau a părului. culorile clasice bej sau maron sunt plicticoase. în cazul în care acesta este intraauricular.ureche. dificultăŃile în însuşirea limbajului de către copil sunt majore – vorbim despre fenomenul muŃeniei care însoŃeşte pierderea totală a auzului. defectându-l. reglajul este foarte ajustabil. Deci. prin îmbunătăŃirea simŃitoare a calităŃii sunetului şi oferirea de reglaje flexibile. similar ca performanŃe cu circuitul care produce sunetul clar al CD-urilor care a revoluŃionat industria protezelor auditive. fiind plasate departe de conduct. REZUMAT Handicapul de auz aparŃine unei categorii mai ample de handicapuri – cele senzoriale (din care face parte şi deficienŃa de vedere) şi reprezintă diminuarea sau pierderea totală sau parŃială a auzului. majoritatea copiilor doresc culori strălucitoare. un aparat digital face ca inteligibilitatea vorbirii în zgomot să fie mult îmbunătăŃită datorită posibilităŃii de reducere a zgomotului. Multe proteze auditive sunt disponibile în culori variate şi amuzante. În plus. sunt protejate mai bine. disponibil de foarte mulŃi ani. Microprocesorul cu ajutorul căruia funcŃionează protezele digitale este un minicomputer foarte complex. se 110 . Atunci când handicapul de auz există de la naştere sau când apare de timpuriu (mica copilărie). Aparatele retroauriculare. procesele complexe pot fi realizate în foarte scurt timp. iar sunetele pot fi manipulate în foarte multe feluri. deoarece. este recomandabil ca până la 12 ani copiii să fie protezaŃi cu aparate retroauriculare. oferind o calitate deosebită a sunetelor. Aparatele retroauriculare rezolvă această problemă deoarece ele sunt montate pe ureche cu ajutorul unei piese anatomice (oliva). De altfel. apărut de curând. şi circuitul digital. ceea ce creează un confort crescut utilizatorului. Pentru majoritatea copiilor. realizată în urma unui mulaj şi schimbată ori de câte ori este nevoie. În cazul în care degradarea auzului se produce după achiziŃia structurilor verbale şi nu se intervine în sens recuperator. copiii sunt predispuşi la infecŃii ale urechii.

tulburări ale metabolismului. afecŃiuni endocrine. hemoragii. În diagnosticarea handicapului de auz se foloseşte o tehnică având un grad ridicat de precizie: audiometria. în timp ce pierderea auzului înaintea vârstei de 2-3 ani are drept consecinŃă mutitatea (copilul devenind surdomut). al intensităŃii vocii sau al exprimării gramaticale).. infecŃii de diferite tipuri (pojarul. rujeolă. meningita sau tusea convulsivă). grade diferite de gravitate: hipoacuzie uşoară (pierdere de auz de 0-30 dB). c) cauze postnatale – de natură toxică sau traumatică (infecŃii – otită. b) cauze perinatale (neonatale) – constând în leziuni anatomo-fiziologice în timpul naşterii. în timp ce cauzele hipoacuziei neurosenzoriale la copii sunt: congenita. lovituri la nivelul urechii. Cele mai frecvente cauze ale hipoacuziilor de transmisie se regăsesc în perioada copilăriei: dopul de cerumen. în timp ce în a doua categorie (cauze ale deficienŃei de auz dobândite) găsim trei tipuri de cauze: a) cauze prenatale – care intervin pe perioada sarcinii şi constau în maladii infecŃioase ale gravidei. care poate fi folosită după vârsta de 3 ani. hemoragii. hipoacuzie medie (între 30-60 dB ) şi hipoacuzie severă sau profundă ( între 60-90 dB ). După gradul (gravitatea) deficitului de auz identificăm: hipoacuzia (diminuarea /degradarea auzului între 0-90 dB) şi surditatea sau cofoza (pierderea totală a auzului – peste 90 dB). Există cauze ale deficienŃei de auz ereditare şi cauze ale deficienŃei de auz dobândite. expuneri îndelungate la stimuli auditivi foarte puternici – ex.). traumatisme fizice etc.. accidente. în timp ce majoritatea hipoacuziilor sunt compensate cu mult succes folosind un aparat de auz. incompatibilitatea factorului Rh (mamă-făt). oreionul. la rândul ei. ingerarea de substanŃe toxice (de ex.instalează un proces de involuŃie la nivelul întregii activităŃi psihice. alcool). muzică ascultată tare la căşti etc. Hipoacuzia poate avea. O persoană surdă (cofotică) este incapabilă de a procesa sau auzi sunete cu sau fără un aparat auditiv. anoxie sau asfixie albastră etc. În prima categorie (a cauzelor deficienŃei de auz ereditare) includem posibilele anomalii cromozomiale transmise de la părinŃi la copii. Ea constă în măsurarea acuităŃii auditive separat pentru 111 . dispariŃia simŃului auditiv la câŃiva ani după însuşirea limbajului de către copil determină dificultăŃi în menŃinerea nivelului atins. infecŃiile urechii medii (otită medie). Termenul „pierdere de auz” sau „hipoacuzie” nu implică surditate totală (cofoza). trauma acustică. stări distrofice. Putem spune că. chiar regresii în plan verbal (din punct de vedere al vocabularului.

de cunoştinŃe. Obiectivele generale ale intervenŃiei recuperatorii în deficienŃa de auz totală sunt: – realizarea demutizării. de cultură.fiecare ureche în parte şi întocmirea audiogramei (grafic reprezentând comparativ acuitatea auditivă a ambelor urechi). Limbajul mimico-gesticular presupune un ansamblu de gesturi prin care se codifică cuvinte. totodată. cum sunt testul lui Weber. care trebuie să pornească de la ideea că procesul de învăŃare se va baza pe mimico-gesticulaŃie. O asemenea metodologie vizează formarea comunicării verbale. În jurul vârstei de 3 ani se pot utiliza unele teste de auz. şcolii şi cadrelor didactice le revine sarcina de a folosi o metodologie specifică pentru formarea comunicării verbale şi crearea posibilităŃilor de învăŃare a limbajului. – conservarea şi dezvoltarea limbajului verbal la deficienŃii care au dobândit surditatea după ce au asimilat limbajul. Pentru realizarea acestor deziderate. labiolectură şi. atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Unele forme ale handicapului de auz pot determina şi o întârziere intelectuală. pe dactileme. Dar la hipoacuzici şi la surdomuŃii în curs de demutizare. litere şi stări de spirit. folosind ca instrument de lucru diapazonul. Aceste teste sunt menite să diferenŃieze surdităŃile de percepŃie de cele de transmisie şi ajută. la depistarea unor forme de cofoză mixtă. în funcŃie de structura clasei de elevi. Demutizarea presupune trecerea de la limbajul mimicogesticular la cel verbal. Pe baza studierii audiogramei se poate depista tipul deficienŃei de auz şi se va urmări compensarea acolo unde este cazul. DeficienŃa de auz afectează într-o măsură mai mare sau mai mică (în funcŃie de gradul pierderii auzului) toate palierele vieŃii psihice a individului. testul lui Rinner şi testul lui Schwabach. într-o oarecare măsură. Odată cu asigurarea condiŃiilor de demutizare pentru surdomut şi de stimulare a comunicării verbale pentru hipoacuzici se pun bazele formării gândirii noŃional-verbale şi se facilitează dobândirea de experienŃe. totuşi ea duce la instalarea mutităŃii care stopează dezvoltarea limbajului şi restrânge activitatea psihică de ansamblu. forma principală de învăŃare trebuie să alterneze. învăŃarea intelectuală şi învăŃarea efectivă. Spre deosebire 112 . Se ştie că prin ea însăşi disfuncŃia auditivă nu are efect determinant asupra dezvoltării psihice. cauzată de modificarea raportului dintre gândire şi limbaj. imprimând caracter informativ şi formativ activităŃii cu handicapaŃii de auz.

o persoană surdă (cofotică) fiind incapabilă de a procesa sau auzi sunete cu sau fără un aparat auditiv. constituind astfel un serios handicap în viaŃa de zi cu zi a individului. 113 . Termenul „pierdere de auz” sau „hipoacuzie” nu implică surditate totală (cofoza). în timp ce majoritatea hipoacuziilor sunt compensate cu mult succes folosind un aparat de auz. Acest handicap afectează aproximativ 1% din populaŃie (persoanele cu o astfel de deficienŃă fiind denumite în popor „tari de ureche”). Există. Se deosebeşte de mutismul electiv când vorbirea este nerealizată intenŃionat. Acest handicap poate afecta una sau ambele urechi ale unei persoane (deficienŃe de auz unilaterale – localizate doar la nivelul uneia dintre urechi. este indicat ca protezarea auditivă să se realizeze imediat după punerea unui diagnostic timpuriu. • Surditatea (cofoza) = handicap de auz total constând în pierderea totală a auzului – peste 90 dB. al exercitării profesiei. deşi facultăŃile verbale ale acestuia sunt intacte. cealaltă fiind sănătoasă şi de cele mai multe ori funcŃionând compensator şi deficienŃe de auz bilaterale – care afectează ambele urechi). • MuŃenie (mutitate) = stare defectuoasă. Este cauzată de leziuni în zona corticală a limbajului. BineînŃeles. la fel ca şi cea de vedere. cât şi al relaŃionării cu ceilalŃi oameni. a cărui recuperare se bazează. • Hipoacuzia = handicap de auz parŃial care presupune diminuarea /degradarea auzului între 0-90 dB. ci doar va amplifica sunetele prea slabe pentru a fi auzite de copil. Pentru a oferi stimularea auditivă de care are nevoie. reprezentând diminuarea sau pierderea totală sau parŃială a auzului. CONCEPTE-CHEIE • DeficienŃă de auz = deficienŃă senzorială. aşadar. asociate cu leziuni ale aparatului auditiv. surditate eredi-tară şi surditate dobândită. fiind vorba de un refuz verbal al subiectului. în funcŃie de localizarea leziunilor anatomo-fiziologice ale analizatorului vizual. din diferite cauze. caracterizată prin imposibilitatea vorbirii.de copilul surd. că un aparat auditiv nu va face ca pierderea de auz a hipoacuzicului să dispară. atât în planul şcolarizării. amplificarea sunetelor este cheia către comunicarea copilului cu hipoacuzie cu lumea înconjurătoare. pe demutizare.

Pe baza studierii audiogramei se poate depista tipul deficienŃei de auz şi se va urmări compensarea acolo unde este cazul. Limbajul surdului ajunge astfel să capete un caracter bilingv. cu evoluŃia limbajului intern sau cu problema psihologică a semnificaŃiei în general. la surdomutul în curs de demutizare se creează condiŃii pe plan mintal. constând în măsurarea acuităŃii auditive separat pentru fiecare ureche în parte şi întocmirea audiogramei (grafic reprezentând comparativ acuitatea auditivă a ambelor urechi). însuşirea celorlalte noŃiuni. pentru trecerea de la gândirea în imagini la gândirea noŃional-conceptuală. constând în trecerea de la folosirea limbajului mimico-gesticular la însuşirea limbajului verbal sonor (oral). odată cu parcurgerea procesului demutizării. cu geneza simbolului la copil.• Audiometria = o tehnică cu grad ridicat de precizie în diagnosticarea handicapului de auz care poate fi folosită după vârsta de 3 ani. litere şi stări de spirit. Protezele pot fi de mai multe feluri: cu amplificare lineară – folosite pentru toate frecvenŃele şi proteze cu amplificare selectivă – care selectează frecvenŃelor utile de cele inutile. FuncŃia semiotică e ea însăşi o structură şi are o geneză proprie. • Labiolectură = tehnică utilizată în procesul demutizării. • Protezare (auditivă) = proces recuperator folosit pentru persoanele cu handicap de auz parŃial (hipoacuzici). EXTENSII TEORETICE ImportanŃa limbajului mimico-gestual pentru comunicarea dintre surzi Limbajul mimico-gestual trebuie tratat în legătură cu funcŃia semiotică. cu indicarea lor însuşirea noŃiunilor concrete. Când se atinge stadiul de trecere de la limbajul mimico-gestual la cel verbal. Fazele demutizării sunt: obişnuirea copilului de a vorbi prin obiecte. presupunând utilizarea unor aparate (proteze auditive sau. a frazelor de pe buzele interlocutorului. Limbajul mimico-gesticular presupune un ansamblu de gesturi prin care se codifică cuvinte. constând în citirea cuvintelor. Se consideră că funcŃia semiotică e alcătuită din cinci conduite semiotice ce apar oarecum 114 . • Demutizare = proces de intervenŃie recuperatorie în cazul persoanelor cu surditate. mai nou implanturi cohleare) care au drept scop amplificarea intensităŃii sunetelor dificil de perceput de analizatorul auditiv al hipoacuzicului.

gânduri. folosit efectiv în comunicare. S-a observat o insuficienŃă a limbajului gestual în comparaŃie cu cel verbal. ei comunicând cu copilul lor mai ales prin labiolectură. Trebuie subliniat că în cazul părinŃilor surdovorbitori. opinii. la copilul normal în al doilea an de viaŃă: imitaŃia amânată. Fiind familiarizaŃi cu deficienŃa lor. de obicei. Este ştiut faptul că limbajul verbal se dezvoltă cu multă dificultate la elevii surzi pentru a deveni un instrument eficient de comunicare şi de cunoaştere. Desigur. La copilul handicapat de auz se constituie o a şasea conduită semiotică – limbajul mimico-gestual – care tinde să compenseze conduita de evocare verbală. Acest limbaj. condiŃia acestei dezvoltări este ca fiecare formă de limbaj să fie stimulată cu un stimulent adecvat. Pentru a se realiza acest deziderat e absolut necesar ca elevii surzi să-şi formeze reprezentări interne consistente şi bine consolidate cu care să opereze pe plan interior. imaginea mintală şi evocarea verbală. aceşti surzi îl acceptă de timpuriu şi au mai puŃine probleme de adaptare psihologică şi socială. utilizarea tot mai rară a vorbirii articulate după ce elevii surzi intră în viaŃa productivă şi folosirea preponderentă a limbajului mimico-gestual pentru satisfacerea necesităŃilor de comunicare în cadrul vieŃii sociale. mai ales a celor cu studii medii sau superioare. la majoritatea elevilor surzi din cauza mai multor factori: motivaŃia scăzută pentru vorbirea orală. cu demutizare avansată.spontan. Mai târziu. achiziŃiile mimico-gestuale contribuie la fertilizarea învăŃării limbajului oral. Ori. acest nivel al reprezentărilor interne nu se poate realiza. S-a constatat că acei copii surzi proveniŃi din părinŃi surzi. Copilul surd dezvoltă limbajul gestual în acelaşi mod şi în aceeaşi perioadă de timp în care copilul auzitor îşi dezvoltă limbajul verbal. jocul simbolic. vin la şcoală cu un bagaj mai bogat de cunoştinŃe decât cel al copiilor surzi din familiile de auzitori care n-au folosit limbajul gestual în comunicarea cu ei. modalitatea de comunicare mimico-gestuală este extrem de redusă. Limbajul verbal are un grad înalt de convenŃionalitate faŃă de 115 . le-a permis copiilor surzi să cunoască mediul înconjurător şi în acelaşi timp să exprime dorinŃe. imaginea grafică. Dezvoltarea limbajului verbal al copiilor auzitori din cadrul familiilor de surdovorbitori urmează evoluŃia normală a copiilor din familiile de auzitori.

Tratat de psihiatrie – Oxford. este mai puŃin limitată de organizarea gramaticală puternic structurată. Bucureşti.) şi mai redusă în altele. a II-a. Când şi cum se realizează demutizarea? 4. În ansamblu. CARAMAN. MUŞU I.conŃinutul realităŃii pe care o denumeşte. GELDER M. cu ambele forme de limbaj. TAFLAN A.. IONESCU G. Geneva Initiative Publishers. Ed. 8. AsociaŃia Psihiatrilor Liberi din România.. Terapie educaŃională integrată. 1983. Bucureşti. 1965. 116 . În ce constă diferenŃa dintre hipoacuzie şi cofoză? 2. 4. În precizarea naturii raportului dintre gesturi şi cuvinte un rol mare îl joacă contextul în care se petrec evenimentele.. Acelaşi volum de informaŃie poate fi transportat în aproximativ acelaşi volum de timp convenŃional. Ed. Academiei.. Metodologia procesului demutizării. Totuşi. Ed. Ed. DRĂGUłOIU I. Mijloace tehnice moderne de compensare a deficienŃelor senzoriale. 6. execuŃia gesturilor necesită mai mult timp în medie decât în cazul emiterii verbale a cuvintelor.. 1992. Ed. 1994. 3. Limbajul mimico-gestual. 1978. 7. 1997. Albatros. limbajul gestual dă impresia unei limbi abreviate mai extinsă sub unele aspecte (bogăŃie de idei comunicate printr-un gest de ex.. Psilhologie clinică. DicŃionar enciclopedic de psihiatrie. GesticulaŃia are o mai mare libertate de expresie. Ce este labiolectura şi în ce situaŃii se apelează la ea? BIBLIOGRAFIE 1. MAYOU R.. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE 1. ProHumanitate. percepându-se vizual gestul şi toate mişcările mimice şi expresive. Ed. 5. GATH D.. Didactică şi Pedagogică. DAMASCHIN D. în raport cu limba sonoră. DicŃionar de psihologie. el constituind baza de pornire pentru recuperarea deficientului de auz. Bucureşti.. GORGOS C.. 2. ProHumanitate. Bucureşti. EnumeraŃi cauzele deficienŃei de auz. Comunicarea prin gesturi este faŃă în faŃă. 1988. NEVEANU POPESCU P. Sibiu. Sibiu. 3. 1985. Analele UniversităŃii Bucureşti. Medicală. MĂESCU L. gestul însă este strâns legat de concret. Ed. ed.

. Humanitas. 20.. 18. Ed. Să-i ajutăm.9. vol. 17.. manual pentru clasa a XIII-a. Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei.. Bucureşti. ŞCHIOPU U. Didactică şi Pedagogică. WEIHS TH. 1973.. Bucureşti... Bucureşti. STĂNICĂ I. Trinitas.. Elemente de psihopedagogia handicapaŃilor. 15. STĂNICĂ C. în Cercetări asupra comunicării. Probleme de surdopsihologie. Psihopedagogie specială. STRĂCHINARU I. (coord. Didactică şi Pedagogică.. VERZA E. Ed. Meridiane. 13. Iaşi. Labiolectura.8. 11. 1983. Comunicarea prin limbaj la copiii cu audiomutitate.. 21... şcoli normale. UniversităŃii Bucureşti. Bucureşti. 22. VERZA E. Integrarea în comunitate a copiilor cu cerinŃe educative speciale. Ed. 1998. PĂUNESCU C. VERZA E. VERZA E. Elemente de psihopedagogie a deficienŃilor de auz.. Ed. Bucureşti. 1997. 1972. Ed... STĂNICĂ I. Îndrumări metodice privind predarea citit-scrisului în şcolile de surzi.. I. Ed. Psihopedagogie specială – studii şi cercetări. SIMA I. 1965. Ed. Didactică şi Pedagogică. 1988. POPA. 1996. 1987. 12. DicŃionar de psihologie. 1994. Ed. Ed. 1994. 19. 117 . Probleme de defectologie. 1990. VRĂŞMAŞ T. 14. iubindu-i.. Bucureşti. 1973. DAUNT P. Probleme metodice de tehnica vorbirii şi labiolectură. vol.BENESCU C. 1998. Babel.. 16. vol. Bucureşti. Ed. I şi II. PUFAN. 1982. UniversităŃii Bucureşti.. 10. Psihopedagogie specială. Didactică şi Pedagogică. MUŞU I. 23. Didactică şi Pedagogică. STĂNICĂ I. Bucureşti.UNGAR E. 1992. I. Ed. Bucureşti. Ed.). UniversităŃii Bucureşti. vol.

DEFICIENłELE FIZICE ŞI PSIHOMOTORII 4. localizate la nivelul întregului corp sau numai la nivelul unor segmente ale sale. DeficienŃele fizice sunt abateri de la normalitate prin dereglări morfo-funcŃionale care duc la instalarea unor dezechilibre şi evoluŃii nearmonioase. prin deviaŃii.4. care tulbură creşterea normală şi dezvoltarea armonioasă a corpului. în forma şi funcŃiile fizice ale organismului. Ńinând cont de particularităŃile lor specifice deosebite. DefiniŃia deficienŃelor fizice şi psihomotorii DeficienŃele fizice sunt definite ca abateri de la normalitate. diabetul etc.1. deficienŃii fizic sunt normali din punct de vedere al capacităŃilor intelectuale. cardiopatiile. reduc aptitudinile şi puterea de adaptare la efortul fizic şi diminuează capacitatea de muncă productivă a individului. cât şi pe cei care suferă de unele boli permanente – cronice (boli respiratorii. cu 118 . urmate sau precedate de tulburări funcŃionale. personalitatea lor poate deveni fragilă.) ce influenŃează negativ capacitatea fizică a individului. deformaŃii sau alte defecte de structură. În această categorie pot fi încadrate şi persoanele cu afecŃiuni senzoriale (surzii şi orbii). deci. produse în forma şi structura corpului şi manifestate printr-o încetinire în creştere sau printr-o creştere excesivă. dar prin situaŃia lor de excepŃie şi într-un mediu nefavorabil. printr-o tulburare a dezvoltării sau o dezvoltare disproporŃionată. în lipsa altor anomalii. Categoria respectivă de handicap cuprinde atât infirmii motorii sau locomotori (de motricitate). DeficienŃele fizice se constituie. cu pronunŃate note de frustrare şi de anxietate. ca invalidităŃi corporale care slăbesc puterea şi mobilitatea organismului prin modificări patologice exterioare sau interioare. modifică aspectul exterior. Trebuie subliniat că. DeficienŃele fizice se caracterizează prin modificări morfologice mai mult sau mai puŃin accentuate.

considerând că ea nu este un dat iniŃial. percepŃia şi reprezentarea mişcării. nici o entitate biologică sau fizică. c) situarea corectă a unor obiecte în spaŃiu în raport cu propriul corp sau cu alte obiecte. lateralitatea. implicând. Aceste deficienŃe fizice sunt considerate – în majoritatea Ńărilor. Cunoaşterea schemei corporale de către copil presupune. participarea funcŃiei complexe numite psihomotricitate. constă în reprezentarea mai mult sau mai puŃin globală. ci şi prelucrare de informaŃii. b) cunoaşterea schemei corporale a altei persoane. Imaginea corpului (reprezentarea corpului) înglobează schema corporală şi vizează cunoaşterea funcŃiilor corpului. Psihopedagogia specială. Verza. „Psihomotricitatea este o funcŃie complexă care integrează şi subsumează manifestările motrice şi psihice ce determină reglarea comportamentului individual. ci rezultatul unor raporturi adecvate ale individului cu mediul. d) orientarea în spaŃiu (în raport cu propriul corp). a componentelor 119 . Aceasta are o mare însemnătate în reglarea voluntară a acŃiunilor şi are drept elemente componente: schema corporală. nu atât al formei. Schema corporală. organizarea. 1. cu dificultăŃi de relaŃionare cu cei din jur şi de integrare în viaŃa social-profesională. mai mult sau mai puŃin ştiinŃifică şi diferenŃiată pe care o are copilul despre propriul său corp. constituind un reper stabil pentru evoluŃia posturii şi a mobilităŃii. în sens larg: a) cunoaşterea de către copil a schemei corporale proprii (să cunoască denumirea diferitelor părŃi ale corpului său şi să ştie să le arate). Realizarea oricărui act motor adecvat presupune nu doar execuŃie şi recepŃie. 1994). element bazal indispensabil formării personalităŃii copilului. printre care şi Marea Britanie – o formă de deficienŃă în dezvoltare (din punct de vedere calitativ) alături de deficienŃa mintală şi de deficienŃele de adaptare. conduitele motrice de bază. orientarea şi structura spaŃio-temporală.conflicte şi tensiuni interioare. cât mai ales al funcŃiilor şi raporturilor diferitelor părŃi ale corpului. cât şi execuŃia adecvată a actului de răspuns” (E. incluzând participarea diferitelor procese şi funcŃii psihice care asigură atât recepŃia informaŃiilor. sub controlul şi dominarea psihicului. Schema corporală este un model simplificat. aşadar.

la care principalele comenzi cerebrale „provin” de la emisfera dreaptă. • slab conturată – identificată cu ambidextria.: mână sau picior) se manifestă o intensă asimetrie funcŃională. c) omogenitate: • lateralitate omogenă – (pe aceeaşi parte a corpului) copilul fiind stângaci sau dreptaci de ochi. 2. 120 . dar stângaci de picior). pură – când la unul dintre organele omoloage (ex. • lateralitate patologică – vorbim despre stângacii patologici. DominaŃia funcŃională a unei părŃi a corpului asupra celeilalte determină lateralitatea (dreptacii sau stângacii). neputându-se vorbi nici de dreptaci 100%. forte. în raporturile acestuia cu spaŃiul şi cu mediul înconjurător. respectiv imaginea pe care o are despre corpul său. • lateralitate contrariată – când se schimbă lateralitatea prin educaŃie. imagine percepută în stare statică sau dinamică sau în raporturile părŃilor corpului între ele şi. nici de stângaci 100%. ea cuprinde şi reprezentarea limitelor corpului şi a funcŃiilor specifice şi vizează aspectul temporal al sinelui corporal. mână şi picior. caz în care emisfera stângă este lezată şi cea dreaptă preia conducerea (aceeaşi situaŃie se poate întâlni şi în cazul dreptacilor).: dreptaci la mână şi ochi. În cadrul procesului de dobândire a permanenŃei de sine în spaŃiu. Lateralitatea se clasifică în funcŃie de: a) natura sa: • lateralitate normală – vorbim despre stângacii normali. mai ales.corpului şi eficacitatea acestor funcŃii corporale în satisfacerea unor dorinŃe. Această dominare laterală trebuie însă percepută ca fiind o dominare funcŃională relativă. Lateralitatea se referă la cunoaşterea celor două părŃi ale corpului (stângă şi dreaptă) şi exprimă inegalitatea funcŃională a părŃii drepte sau stângi a corpului ca o consecinŃă a diferenŃei în dezvoltare şi a repartiŃiei funcŃiilor în emisferele cerebrale. b) intensitate: • lateralitate puternică. • lateralitate încrucişată (neomogenă) – când la acelaşi subiect predominanŃa este diferită pentru diverse membre (ex. copilul îşi construieşte schema corporală. De asemenea.

d) modul de participare a membrelor superioare şi inferioare: • bilaterală. pătrat. la triunghi şi romb. • încrucişată. În mod progresiv aşadar se va realiza structurarea mediului înconjurător. instabilitate psihomotorie. cu cât lateralitatea este mai afirmată şi mai omogenă. 3. Dezvoltarea motricităŃii şi a coordonării oculomotorii are o importanŃă majoră în învăŃarea scrisului. mai corect fiind termenul de coordonare senzorio-motorie. De asemenea. deci mai mult sau mai puŃin controlate cortical. copilul va reŃine că aceea este stânga sau dreapta. care în realitate este mult mai complexă. Contrarierea lateralităŃii (când este omogenă pentru stânga) are consecinŃe în plan neurologic şi psihologic: enurezis. Coordonarea oculomotorie se dezvoltă şi se perfecŃionează treptat. Lateralitatea încrucişată provoacă dificultăŃi în recunoaşterea stângadreapta. posibilitatea desenării corecte a tuturor acestor elemente fiind un semn de întărire a legăturii între câmpurile senzoriale şi cele motorii. Se delimitează astfel un nou univers reprezentat de spaŃiul vizual. desenul evoluează de la cerc la dreptunghi. 121 . atunci când mâinile şi picioarele se mişcă simultan. • omolaterală. Dacă foloseşte în toate situaŃiile o mână. atunci când picioarele şi mâinile se mişcă simultan şi există o coordonare. atunci când mâna şi piciorul părŃii opuse se mişcă simultan (ex. atunci când doar piciorul şi mâna de aceeaşi parte a corpului se mişcă simultan. capacitatea de a localiza o sursă se suprapune peste impresia vizuală. Ele curpind: a) coordonarea oculomotorie. negativism. anxietate etc. copilul va ezita în folosirea membrelor şi nu va putea stabili care este membrul său drept sau stâng. permiŃând controlul şi ameliorarea gesturilor individului. sincinezii. Nu trebuie confundată lateralitatea – dominanŃa unei părŃi a corpului sub raportul forŃei şi al preciziei cu cunoaşterea stânga-dreapta. Când dominanŃa nu este fixată. Cunoaşterea stânga-dreapta decurge din dominaŃia laterală şi reprezintă generalizarea percepŃiei axei corporale şi se învaŃă cu atât mai uşor.: mâna dreaptă şi piciorul stâng). • multilaterală. Conduitele motrice de bază (altă componentă a psihomotricităŃii) sunt mai mult sau mai puŃin instinctive. Astfel.

adică încredere în sine. deprinderile motrice se prezintă de cele mai multe ori sub formă de structuri individuale determinate de însuşirile sau aptitudinile variabile ale subiecŃilor care învaŃă aceeaşi mişcare. Controlul acestei activităŃi se realizează prin mecanismul de feed-back al centrilor subcorticali. Coordonarea constă în achiziŃia capacităŃii de asociere a mişcărilor în vederea asigurării unor acte motrice eficiente. Coordonarea mişcărilor apare doar prin repetări permanente şi se dezvoltă treptat. − ca aspect exterior. Atitudinea se constituie dintr-o obişnuinŃă posturală care apare progresiv în cursul dezvoltării psihomotorii a copilului. deschidere spre lume. − sunt structuri de mişcare coordonate. Coordonarea dinamică generală se materializează prin deprinderile motrice (forŃă. care permite corectarea pe moment a unor inexactităŃi ce pot apărea. SimŃul echilibrului permite aprecierea poziŃiei capului faŃă de corp şi a corpului faŃă de mediul înconjurător. sunt segmente calitative ale învăŃării mişcărilor. − se caracterizează printr-o rapidă şi eficientă aferentaŃie. nu sunt aptitudini motrice generale şi reprezintă modalităŃi de comportament motric învăŃat. Se înŃelege prin coordonare o combinare a activităŃii unor grupe de muşchi în cadrul unei scheme de mişcare. nici voluntară. 122 . acestea necesitând o bună cunoaştere a schemei corporale. Deprinderile motrice constituie activităŃi voluntare care joacă un rol deosebit în menŃinerea echilibrului dintre organism şi mediu şi au anumite particularităŃi: − sunt formate în mod conştient. constând în integrarea în sistem motric a unităŃilor mai simple însuşite anterior. nefiind nici conştientă. Sub raport psihomotric. copilul trebuie să îşi dezvolte simŃul echilibrului şi capacitatea de a-şi orienta mişcările în spaŃiu. pe măsură ce copilul creşte. echilibrul de atitudine exprimă şi comportamentul psihologic al persoanei. disponibilitate în acŃiune.b) echilibrul static şi dinamic. lină. − au la bază educarea capacităŃii de diferenŃiere fină şi rapidă a elementelor informaŃionale senzorial-perceptive în dirijarea acŃiunilor. viteză. executată în condiŃii normale. c) coordonarea dinamică generală. În evoluŃia sa. îndemânare). − sunt specifice unei activităŃi.

să poată situa obiectele în succesiunea dată în funcŃie de poziŃia ordinală şi să perceapă sensul grafic. 4. etapele structurării spaŃiale sunt: • Cunoaşterea noŃiunilor – etapă în care copilul trebuie să înveŃe să se deplaseze în „spaŃiul” obişnuit (de ex. închis. cantităŃile. a schemei corporale a partenerului (8-9 ani). deschis etc. discalculiei. spaŃiu denumit de Jean Piaget „topologic”. mediul vid prin definiŃie. separare. a deplasărilor. recunoaşterea stânga-dreapta (la 6 ani). de noŃiuni spaŃiale: de situaŃii. spaŃiul organizându-se pornind de la nivelul senzoriomotor pe baza percepŃiilor legate de acŃiune.). • Orientarea spaŃială este extrem de importantă şi cu multe implicaŃii în învăŃarea şcolară. cantitatea şi eşalonarea exersărilor. motivaŃie. să situeze adecvat obiectele. de ordine şi de continuitate.− formarea deprinderilor motrice este condiŃionată de numeroşi factori: aptitudini motrice. Factorul comun al acestor două planuri este motricitatea. lipsit de forme şi dimensiuni. nivelul pedagogic al instruirii. este perceput şi construit pe plan mintal ca urmare a sesizării poziŃiilor. să perceapă formele. direcŃiilor. SpaŃiul se organizează plecând de la nivelul senzoriomotor al percepŃiilor de acŃiune pe baza cunoaşterii schemei corporale proprii. disgrafiei. de cantitate). iar insuficienŃele de „discriminare spaŃială” (Cl. în care recunoaşte formele geometrice. Orientarea. SpaŃiul. aprecierea şi autocontrolul rezultatelor. a diverselor poziŃii între ele. mărimile. distanŃelor. organizarea şi structurarea spaŃială.: „mergi în camera ta”. Lapierre. Între 3-7 ani copilul ajunge la „spaŃiul euclidian”. Launay) sau „tulburările de orientare”(S. Pentru a opera cu aceste relaŃii este necesar un nivel de dezvoltare mintală de cel puŃin 8-9 ani. de a-şi organiza spaŃiul 123 . După De Meur şi A. Copilul trebuie să înveŃe să orienteze obiectele. un spaŃiu mai omogen. a elaborării noŃiunilor topologice: vecin. „pune pe masa profesorului această carte” etc. caracterizat prin raporturi de vecinătate. de mărime. Până la 3 ani spaŃiul copilului e un „spaŃiu trăit” afectiv. • Organizarea spaŃială presupune cunoaşterea noŃiunilor spaŃiale şi capacitatea de orientare spaŃială şi conduce la dezvoltarea capacităŃii de a dispune fără ajutor de spaŃiul înconjurător. de formă. Boul-Maisonny) conduc la perturbări de genul dislexiei. disortografiei etc. să le poată identifica. să le discrimineze şi să le ordoneze după criteriul mărimii (ex.

de cadenŃa rapidă sau lentă. pentru a realiza o progresie armonioasă şi completă. Toate aceste simptome sunt cauzate de un trinom de cauze: motrice. de ritmul regulat sau neregulat. inexistenŃa unui ritm regulat. relaŃiile temporale fiind fie memorate (pentru trecut). raportându-şi propriile mişcări la cele percepute în anturaj. PercepŃia mişcării obiectelor exterioare subiectului are la bază percepŃia spaŃială. de durata intervalelor (timp lung sau scurt). PercepŃia propriilor mişcări reprezintă condiŃia esenŃială pentru conducerea acŃiunii 124 . Acum copilul este capabil de a percepe tot ceea ce este „la fel” (în cazul exemplului cerc). cu parcurgere liniară (într-un singur sens). Între structura spaŃială şi cea de timp există diferenŃe. la care se adaugă componente motrice specifice. Deplasarea persoanelor are o valoare deosebită deoarece copilul va încerca să imite acŃiunile celor din jur. Tulburările structurii temporale se pot manifesta în patru simptome distincte: incapacitatea copilului de a găsi ordinea şi succesiunea evenimentelor. psihomotrice şi psihologice. organizarea şi structurarea temporală reprezintă capacitatea de a se situa/poziŃiona în funcŃie de succesiunea evenimentelor (înainte. PercepŃia şi reprezentarea mişcării joacă un rol extrem de important în realizarea adecvată. copilul putând stabili ce mărime de cerc lipseşte dintr-o suită progresivă de cercuri. Orientarea.) în scopul realizării unui anumit obiectiv. fie imaginate (pentru viitor). mărimea) şi de a sesiza faptul că lipseşte un anumit cerc. • ÎnŃelegerea relaŃiilor spaŃiale. lună. săptămână. Acum se realizează structura spaŃială. pentru că spaŃiul are trei dimensiuni. poate fi parcurs în toate direcŃiile. anotimp). de reluarea ciclică a unor perioade de timp (zi. lipsa de percepere a intervalelor. se bazează pe raŃionamente formate în momentul perceperii anumitor relaŃii spaŃiale. ca ultimă etapă.delimitat (tabla. iar relaŃiile spaŃiale pot fi percepute corect. de exemplu. foaia de hârtie. în timp ce timpul are o direcŃie liniară. PercepŃia mişcării vizează percepŃia mişcării obiectelor şi a propriilor mişcări. de a înŃelege criteriul după care este alcătuită succesiunea cercurilor (ex. corectă a structurilor perceptiv-motrice (mai ales a celei spaŃial-temporale). Conduita de orientare şi structurare temporală se formează lent şi cu mare dificultate. după. incapacitatea de organizare a timpului. de un anumit diametru. 6. un cadru anumit etc. 5. de ireversibilitatea timpului fizic (nu se mai poate reveni în timpul trecut). în timpul).

de viaŃă şi de educaŃie ale individului. acesta contribuie la învăŃarea mentală a acelor exerciŃii pentru care există o experienŃă anterioară. experienŃa şi conduita motrică. învăŃarea şi exerciŃiul. după un prim criteriu. putând afecta tot organismul (deficienŃe globale) sau 125 . Dezvoltarea psihomotricităŃii este favorizată de o serie de factori. mai ales când copilul îşi reprezintă acŃiunea ce urmează a fi executată. Dacă scopul activităŃii reflectat în creier întâlneşte reprezentările ideomotrice ale unei experienŃe asemănătoare. perioada de integrare (când copilul integrează datele) şi perioada de echilibru (care presupune o alternare a repausului cu progresul). Psihomotricitatea cu toate elementele ei componente (enumerate anterior) se dezvoltă. care interesează elementele proprii ale deficienŃei. iar cauzele externe sunt raportate la condiŃiile de mediu. care sunt urmărite cu vederea şi au un rol esenŃial în timpul activităŃilor şcolare sau profesionale de individ. organice şi psihice. Reprezentările mişcărilor au caracter preponderent vizual. şi cauze indirecte. Aprecierea mişcării segmentelor corporale se face mai ales pentru membrele superioare (mâini).2. Datorită caracterului condiŃionat al reprezentărilor şi interacŃiunii primului sistem de semnalizare cu al doilea. În funcŃie de caracterul direct/indirect există cauze cu acŃiune directă. b. Pot fi sistematizate după diferite criterii în mai multe categorii. Reprezentările ideomotrice (ale mişcărilor) sunt legate totdeauna de o experienŃă personală anterioară. Astfel. cei mai importanŃi fiind: maturizarea nervoasă.în orice activitate motrică. Cauzele deficienŃelor fizice şi psihomotorii Cauzele deficienŃelor fizice şi psihomotorii prezintă o mare varietate şi pot să afecteze în grade diferite organismul. acestea pot fi împărŃite în interne şi externe. trecând prin mai multe perioade sau etape: perioada de inovaŃie (când copilul îşi testează capacităŃile). Cauzele interne sunt determinate de procesele de creştere şi de dezvoltare. 4. când memorează succesiunea evenimentelor. a. de natura funcŃiilor somatice. trecerea la acŃiune se va face foarte uşor. care produc o afecŃiune sau deficienŃă morfologică sau funcŃională. al originii cauzelor. pe baza engramelor senzitive controlându-se suma mişcărilor efectuate de corp sau de anumite segmente ale lui.

ci şi mai târziu. a cauzelor predispozante. Cauzele favorizante sau predispozante (care pot cauza deficienŃe fizice) sunt în legătură cu ereditatea. favorizante şi determinante (declanşatoare). de regulă. Factorii determinanŃi (declanşatori) sunt cei care prin apariŃia şi acŃiunea lor determină dezvoltarea deficienŃelor fizice şi psihomotorii. convalescenŃele lungi. Tot în această grupă. anomaliile senzoriale (mai ales ale văzului şi auzului). lipsa de organizare a activităŃii şi lipsa repausului. intervenŃiile chirurgicale dificile. cu repercusiuni în viaŃa ulterioară. lipsa unei educaŃii raŃionale şi un regim defectuos de viaŃă. Frecvent se utilizează şi criteriul de împărŃire a cauzelor în predispozante. DescendenŃii prezintă. lipsa de supraveghere şi de control din partea părinŃilor şi a educatorilor. tulburările cronice (organice şi psihice). asemănări morfologice şi funcŃionale cu ascendenŃii şi colateralii (fraŃii. Ei pot fi împărŃiŃi în: a) factori care acŃionează în perioada intrauterină: 126 . Printre aceste cauze favorizante se numără: condiŃiile inadecvate de igienă şi viaŃă. surorile şi rudele apropriate). defectuos confecŃionată. scad capacitatea funcŃională a aparatului de sprijin şi de mişcare şi diminuează rolul reglator al sistemului central. regimul alimentar necorespunzător. FavorizanŃi pentru producerea deficienŃelor fizice sunt socotiŃi şi factorii care influenŃează în sens negativ starea de sănătate şi funcŃionarea normală a organelor. hrana insuficientă. îmbrăcămintea incomodă. mai ales în perioadele de creştere şi de dezvoltare activă a copilului. Astfel de cauze slăbesc rezistenŃa organismului. nivelul scăzut de aer şi de lumină în locuinŃă.limitându-se doar la anumite regiuni. naşterea prematură şi accidentele obstetricale pot constitui baza unor deficienŃe care se manifestă nu numai imediat după naştere. bolile cronice. Acest fenomen biologic este şi mai evident atunci când tipurile constituŃionale ale înaintaşilor sunt relativ identice şi când condiŃiile de mediu şi de viaŃă prezintă asemănări. debilitatea fizică. Debilitatea congenitală şi imaturitatea. segmente sau porŃiuni ale corpului (deficienŃe regionale sau locale). dormitul în paturi prea moi (cu perne multe în care corpul se afundă şi se curbează exagerat) sau tari şi incomode (care nu facilitează odihna normală pentru copiii ce sunt în perioada de creştere). c. putem încadra şi influenŃele nocive pe care le suferă organismul fătului în viaŃa intrauterină.

alături de deficienŃele senzoriale. • intervenŃii traumatizante care să determine congestii şi hemoragii cu urmări grave pentru copil. • atitudinea defectuoasă a corpului copilului (necorectată de părinte sau de educator) se poate permanentiza şi determina deficienŃe ale coloanei vertebrale (cifoze. acŃiunea razelor X asupra mamei (implicit asupra fătului). • temperatura prea joasă sau prea ridicată a mediului. mai uşor sau mai greu). stresante de viaŃă şi de muncă ale mamei. medicamente. fixate definitiv.. săruri radioactive. într-o proporŃie mai mare sau mai mică.3. cele hormonale. • atrofiile musculare etc. boli ale sângelui etc. intoxicaŃii lente – cu alcool. tulburări endocrine şi neuropsihice ale mamei. condiŃiile neadecvate. umiditatea excesivă. 4. c) factori care acŃionează în perioada copilăriei: • bolile şi accidentele care produc anomalii morfologice şi funcŃionale (mai ales la nivelului aparatului locomotor). deficienŃele fizice sunt grupate. tuberculoză. foarte greu de corectat) şi despre deficienŃe evolutive (care progresează sau regresează. traumatismele fizice ale abdomenului gravidei.• infecŃii ale mamei cu caracter cronic – sifilis. un criteriu unic de clasificare fiind greu de identificat şi de aceea se preferă tipologizarea deficienŃelor fizice în funcŃie de mai multe criterii: a) din punctul de vedere al prognosticului (evoluŃiei) deficienŃei fizice vorbim despre: deficienŃe neevolutive (statice. paludism. vârsta înaintată a părinŃilor (mai ales a mamei) etc. b) factori care acŃionează în timpul travaliului: • eforturile excesive ale mamei. • durata crescută a travaliului. • tulburările de metabolism. grele. carenŃe alimentare sau de vitamine. • leziunile prin arsuri şi prin degerături. Clasificarea deficienŃelor fizice şi psihomotorii În unele studii. Clasificarea deficienŃelor fizice nu este deloc o sarcină uşoară. lordoze. 127 . putând fi corectate. scolioze). în categoria deficienŃelor somatice sau biologice.

traumatisme osoase şi articulare. cicatrici.: cifoze. care includ micile abateri de la normalitatea corporală şi sunt considerate atitudini deficiente globale sau segmentare. existând însă şi deficienŃe medii globale (ex. • deficienŃele de grad mediu. articulaŃiilor sau ale vaselor de sânge. disproporŃii între segmente etc. toracelui etc. muşchilor.). 128 . hipersomie – gigantism.: hiposomii. deficienŃe ale tegumentelor (palide sau vineŃii. care constau în modificări patologice ajunse într-un stadiu avansat de evoluŃie. Verza clasifică deficienŃele morfologice globale în: deficienŃe de creştere (hiposomie – nanism. • deficienŃe funcŃionale (când sunt afectate structura şi funcŃionarea organismului). debilitate fizică). uscate sau umede. între înălŃime şi greutate de exemplu. disproporŃionalitate – între cap şi trunchi de exemplu). de nutriŃie (obezitate. care prin executarea de mişcări corective (de timpuriu) se pot corecta destul de uşor şi total (ex. de exemplu: rigidă sau global asimetrică). umerii aduşi înainte sau asimetrici. a unor infecŃii ale oaselor. cele mai multe deficienŃe de acest tip sunt determinate în viaŃa intrauterină (ex. segmentare sau locale). cele mai multe asemenea deficienŃe sunt de tip segmentar (ex. c) din punctul de vedere al localizării şi al efectelor deficienŃei avem: • deficienŃe morfologice (când este afectată forma corpului sau a segmentelor lui).).: malformaŃiile aparatului locomotor) sau ca urmare a unor paralizii. în care sunt înglobate defectele morfologice şi funcŃionale staŃionare sau cu evoluŃie lentă.b) din punctul de vedere al gravităŃii există: • deficienŃele fizice uşoare. care se corectează parŃial sau rămân nemodificate. gâtul înclinat lateral sau înainte. cu pete. lordoze.).: deficienŃa cifotică. deformaŃii ale abdomenului. • DEFICIENłELE MORFOLOGICE GLOBALE E. Ambele categorii mari de deficienŃe pot fi subîmpărŃite în funcŃie de întinderea şi de profunzimea deficienŃei în: deficienŃe globale (generale sau de ansamblu) şi deficienŃe parŃiale (regionale. torace în flexiune. de atitudine (atitudine global insuficientă. • deficienŃele accentuate. picioare abduse sau adduse etc.

. cap microcefal – subdezvoltat în raport cu corpul. malformaŃii. ale spatelui (spate cifotic.). cu gambe recurbate sau cu sechele traumatice. înclinat lateral etc. în X sau scobite şi cu degete „în ciocan” – în flexie cu sprijin pe unghii – sau strâmbe. scoliotic. ale articulaŃiilor. deficienŃe ale musculaturii (hipotonii sau hipertonii). cu şolduri cu relief accentuat sau asimetrice. ale abdomenului (un abdomen prea proeminent.: cap macrocefal – supradimensionat în raport cu corpul. deficienŃe ale gâtului (un gât prea lung sau prea scurt. prea gros sau prea subŃire. prea alungită. suprapuse sau deformate etc. Verza – sunt deficienŃele morfologice parŃiale în care sunt incluse: deficienŃe ale capului (ex. cap doliocefal – cu diametrul antero-posterior alungit şi cu o „şa” la mijloc. în O sau în X. asimetrice. asimetrice. rămase în flexie/extensie. membre care pot fi inegale. cu degete cu anomalii sau cu omoplaŃi asimetrici etc. cu cicatrici. strangulat sau cu stern înfundat).). cu coate în flexie/entensie.eczeme. cap hidrocefal etc. sau cu sechele traumatice. ale bazinului (căzut prea mult în jos. cu hipertricoză – pilozitate pe tot corpul). ochi înfundaŃi sau prea apropiaŃi etc. ale feŃei (faŃă prea ovală. deficienŃe ale trunchiului/ale toracelui (prea lung. în care includem: 129 . cu antebraŃe curbate. faŃă cu afecŃiuni ale ochilor – strabism. cu pareze. sau „aduşi”. asimetric). Tot deficienŃe morfologice parŃiale sunt şi deficienŃele membrelor inferioare.). îngust. deficienŃe ale oaselor. gât cifotic. prea scurt. faŃă cu dinŃi vicios implantaŃi etc. cu contracturi. cu glezne strâmbe. lordotic sau scoliotic. cu braŃe inegale. prea bombat. deficienŃe ale coloanei vertebrale. gât cu relief tiroidian accentuat etc. sau ale nasului. strangulat. prea larg.). care pot fi inegale (în lungime sau grosime). cu umeri prea înguşti/largi. plat. urechilor. • DEFICIENłELE FUNCłIONALE A doua mare categorie de deficienŃe fizice este reprezentată de deficienŃele funcŃionale. cu genunchi rămaşi în flexie/extensie sau asimetrici. cu semne de rahitism. • DEFICIENłELE MORFOLOGICE PARłIALE A doua categorie de deficienŃe fizice morfologice – după E. cu hernii sau prea moale). O altă categorie de deficienŃe morfologice parŃiale sunt cele ale membrelor superioare. prea căzuŃi sau „Ńepoşi”. lăŃită. gât răsucit – torticolis. cap brahicefal – fără proeminenŃa occipitală.

ale aparatului digestiv şi funcŃiilor de nutriŃie – ex. ale sistemului endocrin – ex. deformările osoase apărute în timpul procesului de creştere (inegalitatea membrelor. tulburările de realizare motrică (apraxia – pierderea capacităŃii de execuŃie a gesturilor.). tulburările de mers. distrofiile neuromusculare). săritului. O altă clasificare a deficienŃelor fizice (motorii) este oferită de Robănescu (1976). deficienŃe ale organelor de simŃ). În categoria tulburărilor de psihomotricitate includem toate tulburările lateralităŃii (ex: încrucişată.: obezitate. instrumentale – ex. perceperea greşită a poziŃiilor în spaŃiu. b) deficienŃe fizice de origine neurologică care sunt reprezentate de: infirmitatea motrică de origine cerebrală (ce presupune pareze. de ritm. care împarte aceste deficienŃe în trei categorii: a) deficienŃe fizice de origine osteo-articulară – în care sunt incluse malformaŃiile congenitale (ex. ale conduitelor motrice de bază (ex: ale mersului.: insuficienŃă respiratorie.: luxaŃie congenitală de şold.– deficienŃe ale aparatului neuromuscular (diferitele forme şi grade de paralizii.) sau sechelele temporare sau definitive ale accidentelor mai ales cele de circulaŃie şi postcombustie). probleme de coordonare. lipsa memoriei spaŃiului şi ale orientării temporale).: execuŃia gesturilor etc. bolile neuronului motor periferic (sechelele de poliomelită şi afecŃiunile neurologice evolutive-miopatiile. scolioze etc. de echilibru. tulburărilor senzoriale. rahitism. tulburări de echilibru la care se adaugă şi tulburări asociate de genul epilepsiei. contrariată). mişcări involuntare-sincinezii. – deficienŃe ale marilor aparate şi funcŃiuni ale organismului (ale aparatului respirator – ex. disgrafia motrică – afectarea vitezei şi a forŃei scrisului etc. orientarea incorectă în spaŃiu. c) bolile cronice evolutive articulare (polioartritele reumatismale ale copilului şi artropatiile din hemofilie). tulburări ale schemei corporale (presupunând necunoaşterea părŃilor corpului sau incapacitatea de folosire a lor etc. ale aparatului cardiovascular – ex. ale controlului postural). cifoze. amputaŃie congenitală. nanism. instabilitatea psihomotorie (exces de 130 .: insuficienŃă sexuală. tulburări ale conduitelor perceptivmotrice (ale orientării spaŃiale – necunoaşterea termenilor spaŃiali.). dispraxia – incapacitatea de coordonare a gesturilor. picior strâmb congenital). a mişcărilor adaptate unui scop.: hipertensiune arterială. de coordonare a mişcărilor).). paralizii spastice.

– principiul intervenŃiei de tip educaŃional precoce. esenŃiali sunt primii trei ani ai existenŃei sale. demersul corector debutează prin evaluarea potenŃialului psihomotor al copilului. tulburări ale conduitelor motrice fine (ex: incapacitate de concentrare şi de perseverare într-o acŃiune anume). Recuperarea deficienŃelor fizice şi psihomotorii În abordarea oricărei deficienŃe fizice sau psihomotorii este important să fie respectate anumite principii de bază. perioadă în care se achiziŃionează întreg bagajul psihomotric. – principiul intervenŃiei structurilor de sprijin.mişcare şi incapacitate de orientare şi urmărire a unui obiect în mişcare). context în care educaŃia poate duce la recuperarea sau compensarea deficienŃei fizice. În evoluŃia oricărui copil. Aşadar. de tratament recuperator). vaccinări – împotriva bolilor transmisibile. înainte de a corecta/trata o deficienŃă fizică este bine să prevenim apariŃia ei prin măsuri de îngrijire primară şi secundară (ex. asigurarea de medicamente pentru tratarea bolilor. 4. asanarea solului. – principiul intervenŃiei globale şi individualizate a persoanei cu deficienŃă fizică. Atunci când există deja o deficienŃă motorie (fizică). combaterea consumului de alcool şi de droguri. care pot asigura succesul intervenŃiei recuperatorii. şi anume: – principiul prevenirii deficienŃei fizice. examene medicale periodice ale gravidei şi copilului. ci măsuri de ordin psihologic şi social – ex. IntervenŃia educaŃională precoce asigură copilului deficient motor condiŃii optime de achiziŃie a engramelor senzitivo-motorii.: reorientare profesională). 131 . ele fiind incluse în programele de readaptare a copilului/adultului cu deficienŃă (programe care nu presupun tratament medical. Orice întârziere în evoluŃia normală în planul creşterii şi dezvoltării va determina disfuncŃionalităŃi greu de recuperat ulterior. La aceste măsuri preventive se adaugă şi cele cu caracter terŃiar care împiedică transformarea unei incapacităŃi în handicap. supravegherea regimului nutriŃional. de acte chirurgicale esenŃiale.4. – principiul intervenŃiei cooperării şi al parteneriatului. aprovizionarea cu apă.

Chiar dacă părinŃii încearcă să-şi 132 . a diminuării anxietăŃii. a recâştigării încrederii în sine. Ca urmare a unui asemenea lanŃ de întrebări. prin kinetoterapie. în tulburări de comportament. funcŃionari. în recuperarea deficienŃilor fizic se apelează cu precădere la corectarea deficienŃei (acolo unde se poate) prin exerciŃii de gimnastică. Copiii deficienŃi fizic. acupunctură etc. se trece la continuarea terapiei în familie. la care adolescentul/adultul caută în zadar răspunsuri. alături de copiii sănătoşi. „ce pot face pentru a deveni normală?”. după perioada iniŃială de recuperare în instituŃii specializate. Copilul deficient fizic trebuie să fie şcolarizat în şcoli obişnuite. reflexoterapie. în special fetele. în sprijinul acestei idei. Totuşi. încep să conştientizeze starea de fapt legată de modificarea aspectului corporal şi apar întrebări dramatice de tipul: „de ce eu?”. economişti sau medici. mai ales dacă intelectul lui este normal şi are aptitudini pentru învăŃătură. a resurselor necesare unei automobilizări. care pot fi dezvoltate şi valorificate compensator. De o deosebită importanŃă în recuperarea deficienŃilor fizic este. dispune de un potenŃial morfofuncŃional care îi conferă capacitatea de a se angaja în recuperare. magistraŃi. frustrării lui. un cadru familial cald. Pe lângă terapia de tip psihologic (realizată individual sau în grup – cu grup suportiv). sub controlul atent şi cu susŃinerea părinŃilor. EducaŃia copilului deficient fizic implică şi educaŃia familiei lui. În plus.Abordarea copilului deficient fizic trebuie să se facă şi în cunoştinŃă de cauză privind capacităŃile lui cognitive. O familie armonioasă. Aici intervine terapeutul – psihologul al cărui rol este de a lucra cu deficientul fizic pe linia acceptării deficienŃei fizice. Fiecare copil. în plan psihologic. suportiv pot grăbi recuperarea unui copil deficient fizic. fizioterapie. numeroase exemple de copii cu deficienŃe fizice (unele grave) care au devenit muncitori. această capacitate este influenŃată de găsirea. a valorizării pozitive a personalităŃii adolescentului etc. în timp. afectiv-relaŃionale. aşadar. întrucât baza recuperării lui este reprezentată de afecŃiunea şi de suportul oferite de familie. Copilul reacŃionează faŃă de handicapul lui fizic în funcŃie de atitudinea părinŃilor faŃă de el. „de ce nu sunt la fel cu celelalte”. pot apărea manifestări care pot degenera. Există. indiferent de forma sau de nivelul deficienŃei. aflaŃi la vârsta marilor transformări fiziologice. consilierea psihologică şi familială. care constă în activităŃile zilnice pe care copilul trebuie să le repete.

De asemenea. va beneficia de experienŃe noi. El nu are suficientă încredere în sine pentru a-şi dovedi creativitatea. asigurând copilului un mediu de viaŃă supraprotejat. Ca orice suflet uman. adulŃii sunt uimiŃi de perseverenŃa acestor copii în vederea atingerii unor performanŃe. copilul are o mare capacitate de adaptare. că nu este copilul „visat”. de a-şi exprima dorinŃele şi de a vedea că adultul Ńine cont de alegerile sale. Într-un mediu afectiv cu carenŃe. Aprecierea şi stima apar atunci când activitatea copilului este încununată de succes. atunci când scopurile propuse sunt prea înalte şi pretenŃiile părinŃilor prea mari. ajungând să se facă înŃeles cu ajutorul mamei sau al altui copil. care ar fi găsirea unui echilibru între situaŃia de ajutor total ce asigură copilului un succes rapid şi situaŃia de intervenŃie parŃială. În acest fel. care generează dependenŃă şi confruntarea permanentă cu noi scopuri. Din păcate. acesta va fi insuficient pregătit pentru viaŃa de adult. poate apărea eşecul. Copilul trebuie să aibă posibilitatea de a-şi exercita propriile opŃiuni. PărinŃii şi educatorii au probleme în a găsi calea cea mai corectă pentru rezolvarea situaŃiilor dificile. copilul trăieşte un sentiment puternic de insecuritate. teama că va fi abandonat de familia sa şi respins de societate. Uneori. cu cât el îşi formează mai greu conştiinŃa de sine şi cercul relaŃional. el acordă o importanŃă deosebită relaŃiei cu alŃi copii. copilul cu deficienŃă înŃelege că este diferit de ceilalŃi. uneori dificil de atins. mai ales şcolare. Copii cu deficienŃe fizice de natură neurologică depun eforturi susŃinute pentru dobândirea unor experienŃe noi. datorită unui nivel funcŃional redus sau datorită supraprotecŃiei familiale. Uneori.controleze manifestările exterioare legate de reacŃia de decepŃie. copilul cu deficienŃă fizică are nevoie de dragostea celor din jur. De aceea. Pentru un copil cu deficienŃă fizică. asigurarea de experienŃe noi constituie o reală problemă. încât părinŃii intervin. curiozitatea şi spiritul întreprinzător. În aceste situaŃii. În acest domeniu. persoanele cu deficienŃe fizice au nevoie de apreciere şi stimă. cu atât mai mult. mai ales în ceea ce priveşte comunicarea verbală şi corporală. în care copilul are unele probleme de rezolvat şi unele obstacole de depăşit pentru a-şi atinge scopul. care-i vor solicita capacităŃile de adaptare şi de voinŃă. că este un intrus. cu noi Ńinte. Familia şi societatea trebuie să se adapteze permanent între cele două extreme: supraprotecŃia. datorită necesităŃii de a se simŃi acceptat de aceştia şi suportă greu sărăcia relaŃiilor afective cu familia şi cu mediul exterior. Dacă nu se 133 . sentimentul eşecului este perceput atât de intens.

DeficienŃa fizică perturbă realizarea acestei necesităŃi fundamentale. ce trebuie susŃinute de familie. Alteori. de afirmare a personalităŃii individului. care oferă copilului o modalitate de satisfacere a dorinŃelor neîmplinite. FaŃă de solicitările mediului socio-familial.realizează o mediere între cele două extreme. ReacŃia de opoziŃie sau de protest exprimă nevoia de independenŃă. prestigiu. Astfel. Frecvent. Prin această reacŃie se urmăreşte înlăturarea sentimentelor de inferioritate. Sentimentul de inferioritate legat de deficienŃele fizice şi senzoriale poate fi compensat prin căi care pot sau nu să contravină normelor de conduită socială. compensarea apare sub forma unor stări de reverie sau a plăcerii pentru laude exagerate. Aceste reacŃii sunt frecvent întâlnite la copiii şi adolescenŃii confruntaŃi cu eşecuri permanente. ReacŃia de compensare este socotită de V. Copilul trebuie să îşi asume unele responsabilităŃi faŃă de propria persoană sau faŃă de alte persoane. copilul dispune de un număr redus de scheme şi tipuri de reacŃie. apare un sentiment de descurajare. ei recurg la droguri sau se lasă manipulaŃi cu uşurinŃă de către ceilalŃi. de opoziŃie. copilul este atras către modele negative care trezesc interesul grupului şi cu care el încearcă să se identifice. Milea drept o formă inconştientă de apărare. de supracompensare şi de demisie. practic îi refuză inserŃia socială. copilul depune eforturi deosebite. Pentru a-şi obŃine autonomia personală. se ajunge fie la un comportament rapid şi agresiv. Autonomia personală este necesitatea fundamentală ce stă la baza construirii conştiinŃei de sine. ReacŃia de imitaŃie presupune existenŃa unui model care se bucură de autoritate. Dacă familia îi refuză acest drept. ReacŃia de supracompensare stă la originea eforturilor de ambiŃie şi perseverenŃă prin care individul se va învinge pe sine şi defectele sale. Uneori. la scăderea ritmului de învăŃare a unor lucruri noi. fie la o renunŃare pasivă din partea copilului. dorinŃa cunoaşterii de sine. de compensare. de neîncredere şi apatie. ReacŃia de demisie implică în mod normal replierea individului cu elaborarea unui nivel de aspiraŃii în concordanŃă cu posibilităŃile sale reale. Aceste reacŃii apar mai ales ca un răspuns la atitudinea familiei. simpatie. de abandon. Acestea sunt reprezentate de reacŃia de imitaŃie. astfel că putem 134 . Lipsa autonomiei duce la restrângerea câmpului de activitate. care permite echilibrarea sentimentelor de inferioritate.

Prin efort propriu. ridiculizat. PărinŃii exageraŃi favorizează apariŃia la copii a reacŃiilor de dependenŃă şi imaturitate. Grija familiei pentru copil este axată în mod deosebit pe starea lui de sănătate. este pedepsit. Ei se privesc aşa cum sunt. fără a avea obligaŃii. demonstrând o tendinŃă vie de a se impune şi de a conduce. Copiii părinŃilor echilibraŃi au o imagine obiectivă despre realitate. interzicându-i-se acestuia orice iniŃiativă şi asumare de răspundere. incapabil de autoapărare. autoritari şi inconsecvenŃi. Pentru un copil cu deficienŃe fizice.considera copilul ca fiind oglinda părinŃilor. cu insistenŃă pe fragilitatea lui. Familia sa preia toate problemele. Astfel. se consideră nedemn de dragostea părinŃilor. fără a i se refuza nici un capriciu şi anticipându-i-se toate dorinŃele. cu calităŃile. izolat de lume din cauza deficienŃei sale. Este izolat frecvent de colectiv. de o grijă bolnăvicioasă pentru sănătatea copilului. În relaŃiile cu ceilalŃi copii este brutal. răzbunător. Aceşti copii doresc să ajungă adulŃi pentru a-şi demonstra valoarea. Atitudinea de neglijare şi de respingere a copilului este frecvent întâlnită atunci când el nu a fost dorit. fiind interiorizat şi neadaptat. Îşi pune frecvent în joc imaginaŃia. permanent pus pe ceartă. indiferenŃi. lipsit de iniŃiativă. frecvent fiind neîngrijit. leagă greu prietenii. murdar. el se află în imposibilitatea de a face faŃă unor cerinŃe şi de a-şi alege căile care l-ar putea conduce spre succes. refugiindu-se în visare astfel că orice contact cu realitatea este evitat. Copilul lor este complet neglijat. în contactul cu ceilalŃi copii fiind pasiv. el caută să-şi depăşească condiŃia. părinŃii lui fiind tipul de părinŃi indiferenŃi. dar şi cu defectele lor. El este 135 . Această situaŃie este evidentă în cazul copiilor cu deficienŃe fizice care sunt dependenŃi de părinŃi. realizând activităŃi la un nivel înalt de competenŃă. i se refuză cele mai elementare drepturi. agresivi chiar. aceştia devenind neascultători. fără încredere în sine şi cu un autocontrol redus. PărinŃii autoritari solicită din partea copilului lor o ascultare totală. Tânărul este perseverent în rezolvarea obstacolelor întâlnite. exageraŃi. o astfel de grijă excesivă are efecte negative. Apare astfel un climat dominat de anxietate. Copilul respins de părinŃi se simte inferior şi nesigur. întrucât devine agresiv fără motiv. PărinŃii se grupează în 5 categorii – echilibraŃi. Copilul cu părinŃi exageraŃi este crescut într-un climat de seră. astfel că el este îmbrăcat şi încălŃat chiar de alŃii şi la vârste foarte mari.

Copiii părinŃilor inconsecvenŃi sunt profund derutaŃi. de la indiferenŃă la tutelă. imaginea sa asupra corpului este centrată pe durere şi pe anxietate. Dacă porneşte o activitate. deoarece părinŃii lor oscilează de la autoritate la permisivitate. percepŃie şi vizualizare. copilul are o încredere redusă în forŃele sale. în funcŃie de grupa de vârstă şi de tipul handicapului. În strânsă legătură cu identitatea sexuală se formează şi imaginea despre propriul corp. nesigur. De la 1 la 3 ani copilul îşi dezvoltă autonomia. Acest impact este diferit. astfel că se simte jenat şi inferior. corect. fiind solicitat să opteze pentru anumite poziŃii. astfel că el trebuie ajutat de părinŃi. Copiii cu deficienŃe fizice (mai ales cei cu paralizii) au probleme legate de formarea imaginii corporale. Perioada de preşcolar este stadiul de dezvoltare a iniŃiativei. Copilul acestor părinŃi va fi ascultător. chiar îmbrăcarea şi hrănirea pot fi obositoare pentru copil. În cadrul aspectelor de consiliere psihologică trebuie să abordăm şi problema impactului psihologic al deficienŃei fizice asupra copilului. copilul este disputat de părinŃii în conflict. copiii pot avea un comportament deviant şi antisocial. Copilul exercită un control precar asupra unor funcŃii (incontinenŃa urinară de ex. copilul va fi supus. onest. Uneori. În familie. iar angajarea în muncă este slabă. lipsind copilul de autonomie. repetatele eşecuri generând neîncredere şi pesimism. La grădiniŃă se practică jocuri de imitare a activităŃilor specifice fiecărui sex. mai ales la nivelul segmentelor afectate. dar îşi îngrijesc atent copilul şi-şi manifestă totuşi afecŃiunea. În cazurile în care părinŃii nu fac acest lucru. DeficienŃa fizică va determina reducerea mobilităŃii. În acest context. copilul îşi va forma această identitate în funcŃie de rolul asumat de fiecare părinte în îngrijire şi în asigurarea veniturilor. resemnat. frecvent loial. dar nefericit şi ostil. învăŃând să meargă şi să vorbească. incapabil să se apere chiar atunci când are dreptate.împiedicat să-şi dezvolte capacităŃile de decizie şi acŃiune.). Atunci când copilul este bolnav. În această situaŃie. 136 . mai ales în îndeletnicirile de rutină. el va fi instabil. astfel că învăŃarea este mult perturbată în situaŃia unei deficienŃe fizice. Fiind lipsit de iniŃiativă. CunoştinŃele copilului despre propriul corp apar prin folosire. Acest comportament apare atunci când părinŃii sunt autoritari. În formele grave de deficienŃă. modest. el va avea multă răbdare. O problemă majoră acum este legată de identitatea sexuală. uşor de atras şi de influenŃat de persoane rău intenŃionate. Nivelul său de aspiraŃie este destul de scăzut.

cu câştigarea controlului şi cunoaşterea propriilor capacităŃi fizice sau psihice. Astfel. atâta timp cât mobilitatea şi realizarea profesională sunt posibile. Modificările pubertale trebuie integrate în imaginea de sine. ceea ce determină izolare şi evitarea relaŃiilor sociale. care le oferă confort. deficienŃa fizică poate fi barieră în calea creativităŃii şi competitivităŃii lui. dar ele se desfăşoară frecvent în singurătate. ei pot renunŃa la ajutoarele tehnice de specialitate. copilul se identifică din ce în ce mai mult cu grupul din care face parte şi cu liderul acestuia. În etapele anterioare. ÎnfăŃişarea corporală. aceste identificări sunt prioritare. perfect”. Orice apreciere cu privire la sine ca fiind „diferit” poate afecta sentimentul de apartenenŃă la grup. În adolescenŃă apare dorinŃa de stabilire a propriei identităŃi. chiar dacă va trebui să se descurce singur. Ele acceptă uşor 137 . trebuie ajutat să înŃeleagă că. pentru a fi „ca toată lumea”. mai ales atunci când este vizibilă şi nu poate fi mascată prin vestimentaŃie. la această vârstă. BăieŃii sunt foarte afectaŃi când boala nu le permite să fie independenŃi şi să se realizeze pe plan profesional. În adolescenŃă. adolescenŃii cu deficienŃe sunt capabili de a merge până la refuzul deficienŃei. are calităŃi şi abilităŃi demne de admiraŃia celor din jurul lui. În această perioadă. un rol deosebit în formarea stimei de sine. deşi nu este „normal. dar care-i separă de colegii sănătoşi.În perioada şcolară. De aceea. imaginea de sine. însoŃit de refuzul îngrijirii şi al tratamentelor. Ei acceptă uşor o deficienŃă vizibilă sau un aspect corporal modificat. Fetele sunt puternic afectate de modificarea aspectului corporal. Adolescentul este diferit. impactul deficienŃei este deosebit. tânărul este deosebit de vulnerabil la stresul emoŃional produs de boală. elevul ajunge la desăvârşirea capacităŃilor sale. departe de casă. stima de sine şi comportamentul erau influenŃate de relaŃia cu părinŃii. măiestria şi abilităŃile reprezintă elementele de bază la această grupă de vârstă. DeficienŃa fizică vizibilă afectează în mod deosebit relaŃiile sexuale. cu diminuarea sentimentului de inferioritate. Apare astfel o tendinŃă de independenŃă. Pentru a fi asemănători cu colegii lor. Uneori. Succesul depinde de capacitatea copilului de a coopera şi de a intra în competiŃie cu ceilalŃi. La copiii cu deficienŃe fizice. departe de părinŃi. O afectare cât de mică a uneia dintre aceste calităŃi poate determina o respingere din grup. Prietenia joacă. În această perioadă. el visează la un viitor independent. mai ales faŃă de familie. deoarece „a fi diferit” înseamnă a fi exclus din grup.

Manifestările somatice sunt reprezentate de lipsa poftei de mâncare. plâns. Această reacŃie evoluează în trei etape: protest. prin lipsa de energie a copilului. Uneori apare o stare de relativă inerŃie manifestă prin pasivitate. În faza de protest. strigă după părinŃi. considerându-le o pedeapsă meritată. a dezvoltării lente şi a manifestărilor somatice. pentru a fi alintat.limitarea mobilităŃii dacă sunt atractive în continuare şi în atenŃia persoanelor de sex masculin. copilul plânge. ReacŃia cea mai puternică apare în copilăria timpurie. Un ultim aspect ce trebuie luat în considerare este reprezentat de reacŃiile copilului la boală şi mai ales la durere. ca urmare a internării în spital. În cadrul sindromului de pasivitate. La copiii de vârstă şcolară. oboseală. Ei acceptă pasiv toate procedurile medicale dureroase. mai precis din cauza efectului internării. refuzul alimentelor. copilul va fi pregătit. depresia se manifestă prin tulburări afective de comportament datorită modificării aspectului corporal. izolare cu refuz al relaŃiei cu colegii sau prin reacŃii afective excesive şi invadante. copilul este total lipsit de energie. disperare şi detaşare. În cazul spitalizărilor de durată. Alteori. cefalee. Această modificare determină reacŃii de respingere din partea grupului. persoanele din familie explicându-i situaŃia în termeni simpli. insomnie. semnele de depresie se grupează sub forma tulburărilor afective. acceptând pasiv tot ceea ce i se întâmplă. Uneori. insomnii. Pentru a evita reacŃiile traumatizante. Aceste reacŃii apar frecvent. La adolescenŃi. dureri abdominale. Tulburările afective se traduc prin tristeŃe. mai ales atunci când mama nu stă permanent cu copilul. al separării de părinŃi. La copilul preşcolar şi la şcolarul mic pot apărea fenomene de exploatare a bolii sau chiar dorinŃa de a fi bolnav. copilul are reacŃii negative de agitaŃie. În spital. el va putea păstra unele obiecte cu care este familiarizat (jucăria preferată. pijamaua sau papucii favoriŃi). Dezvoltarea lentă se manifestă prin scăderea randamentului şcolar. pe înŃelesul său. prin dificultăŃi de concentrare. mai ales între 15 şi 30 luni. pot apărea reacŃii depresive. de atenŃie şi de memorare. din partea colegilor de sex opus. refuză atenŃia personalului medical şi este de 138 . În faŃa bolii. de voinŃă. copiii interpretează boala şi deficienŃa ca pe o pedeapsă cauzată de un comportament necorespunzător. Lăzărescu includea anxietatea de separare.

se încearcă minimalizarea acestor reacŃii prin mai multe tipuri de metode. putându-se ajunge la pierderea speranŃei şi la depresie. În perioada de şcolar. Astfel. Copilul reacŃionează cu furie la restricŃiile impuse de situaŃia sa sau de tratamentele medicale necesare (imobilizare în aparat gipsat). În general. În faza de detaşare apare o adaptare la situaŃie. Astfel. în care plânsul încetează. Totuşi. separarea de părinŃi este un element cu efecte pozitive. În perioada de preşcolar. Negarea handicapului şi fixarea unor obiective înalte pot avea efecte stimulative asupra copilului. preşcolarul refuză mâncarea. copiii simŃindu-se singuri. personalul medical are datoria de a interveni. Copiii mai mari îşi exprimă furia printr-un limbaj abuziv. cât şi la adulŃii cu deficienŃă este furia. această reacŃie este mai puŃin intensă. trebuie apelat la sfatul unui specialist. urlete şi chiar prin lovirea adversarului. Pentru adolescent. încercând să atenueze aceste reacŃii. O reacŃie care apare frecvent. SperanŃa în vindecare sau în ameliorare reprezintă o necesitate universală. O altă reacŃie emoŃională este reprezentată de negarea deficienŃei. aceste fantezii pot fi periculoase. plânge doar în prezenŃa părinŃilor. Această atitudine reprezintă un mecanism de adaptare care asigură o speranŃă. suferă de insomnie. În aceste cazuri. dar copilul devine inactiv. în funcŃie de vârsta copilului. „nu-mi pasă” evocă furia care trebuie interpretată ca o solicitare de ajutor: „ajută-mă să înŃeleg ce mi se întâmplă”. deoarece la această vârstă sunt bine suportate micile perioade de separare de părinŃi. Furia se manifestă diferit. atât la copii. mai ales atunci când sunt legate de internarea în spital şi de perspectiva unui tratament care să asigure vindecarea. Acest comportament este de resemnare. copilul se joacă. Urmează disperarea. surâde şi pare să-şi formeze relaŃii cu alte persoane. Copiii mici îşi manifestă furia prin Ńipete. stresul generat de boală poate creşte nevoia de securitate şi de ajutor. Problema separării apare doar datorită pierderii contactului cu grupul de prieteni. 139 . Dacă reacŃiile sunt puternice. deoarece este indiferent faŃă de părinŃi.neconsolat. reacŃia este legată mai ales de despărŃirea de prieteni şi de activităŃile uzuale decât de cea de părinŃi. expresiile „nu ştiu”. Rezultatele pot fi dezastruoase în faŃa eşecului unui tratament. nefiind un semn de mulŃumire. Frecvent. nu este atras de jucării şi se izolează. ceea ce duce la pierderea locului său din cadrul acestui grup. plictisiŃi sau deprimaŃi. se izolează de ceilalŃi copii.

care îşi folosesc deficienŃa ca scuză. În fiziologia exerciŃiilor fizice. exerciŃiul fizic. sexul. Efortul fizic. îmbunătăŃeşte funcŃiile mari ale organismului. reeducă şi perfecŃionează calităŃi motrice de bază. chiar de intensitate mică. creează nevoia unui aport crescut de substanŃe nutritive. se explică pe larg mecanismele complexe care dirijează armonios aparatele şi sistemele organismului. dezvoltarea şi perfecŃionarea funcŃiilor motorii normale. ExerciŃiul fizic. Frecvent. realizând o stare de sinergie şi de solidaritate funcŃională. folosit în scop profilactic. după principii şi reguli bine stabilite. în concordanŃă cu vârsta. O altă abordare în cazul deficienŃilor psihomotor trebuie să vizeze recuperarea fizică. În tulburările şi deficienŃele aparatului locomotor. Cele mai evidente efecte funcŃionale se constată tot la nivelul aparatului locomotor. 140 . de la această exploatare a deficienŃei se ajunge la convingerea că şcoala este mai gravă decât în realitate şi deci că este mai bine să se evite orice efort fizic sau intelectual. absorŃia de la nivelul intestinului. pentru a nu depune eforturi susŃinute în activitatea şcolară. dar îndeosebi în perioada de creştere. care poate duce în final la reacŃie hipocondriacă. În gimnastica medicală. dar mai ales reeducarea şi recuperarea celor slăbite sau tulburate. repetat metodic şi gradat. care uşurează transmiterea impulsului nervos şi utilizarea completă a substanŃelor energetice. dar mai ales corectiv. dozat şi gradat în concordanŃă cu posibilităŃile funcŃionale ale deficientului. Aceste îmbunătăŃiri funcŃionale se datoresc intervenŃiei unor factori neuromusculari. În gimnastica corectivă. Această reacŃie apare la copiii supraprotejaŃi. ExerciŃiul fizic are la orice vârstă. rezistenŃa. nutriŃia şi excreŃia.O altă reacŃie întâlnită la copilul cu defect fizic este cea de exploatare a stării de boală. exerciŃiile fizice urmăresc nu numai exercitarea. în special forŃa. dar mai ales cu pregătirea fizică anterioară a individului. supleŃea şi îndemânarea. ci echilibrează concomitent funcŃiile fiecărui organ. sunt selecŃionate şi grupate exerciŃiile fizice care influenŃează una sau alta dintre marile funcŃiuni. accelerând funcŃiile respiratorii şi cardiovasculare. influenŃează nu numai forma şi structura Ńesuturilor corpului omenesc. un puternic rol educativ. Se poate afirma că exerciŃiul fizic.

Stimularea simultană a factorilor morali şi de voinŃă contribuie substanŃial la realizarea corectării atitudinilor greşite. cât şi a celor dinamice. culcat. PoziŃiile sunt asigurate de contracŃii musculare statice care fixează trunchiul şi segmentele sale. menŃinându-le împotriva gravitaŃiei sau a altor forŃe mecanice care tind să modifice raporturile dintre ele. şezând. ExerciŃii active de cap şi gât. exerciŃiul fizic este folosit atât sub forma exerciŃiilor statice. precum şi toate manifestările cu caracter motric sunt de fapt o adaptare continuă a funcŃiei psihoneuromotoare la cerinŃele permanente ale adaptării corpului. trunchi. ci şi realizarea aspectului invers deficienŃei. ci cu precădere printr-un mai bun control psihoneuromotor. poziŃiile de lucru se împart în poziŃii fundamentale (stând. pe genunchi. după atitudinea corpului în timpul menŃinerii lor. obŃinute prin modificări ale poziŃiei capului şi gâtului. corective – când se realizează o corectare parŃială a deficienŃei globale sau segmentare şi hipercorective – când se obŃine nu numai corectarea poziŃiei. ExerciŃii de redresare – pasive.Sistemul nervos este educabil mai ales în sectorul neuromotor. atârnat) şi derivatele lor. mişcările şi gesturile corpului. Atitudinea corpului. trunchiului. la perfecŃionarea şi corectarea mecanismelor psihoneuromotorii. În corectarea deficienŃelor fizice. pasivo-active sau active. ExerciŃii aplicative cu caracter corectiv. PoziŃiile. pot fi corecte – când există o respectare a atitudinii normale. ExerciŃiile statice corective constau fie din poziŃii. membre superioare şi inferioare – executate liber sau cu îngreunare. fie din contracŃii izometrice. membrelor superioare şi inferioare. 3. PoziŃiile corective şi hipercorective sunt derivate ale poziŃiilor fundamentale simetrice sau asimetrice. ExerciŃiile dinamice se pot realiza în gimnastica medicală sub forma mişcării active. libere sau legate. 4. ExerciŃii de respiraŃie cu caracter corectiv. în concordanŃă cu necesităŃile lui. a mişcării active cu rezistenŃă. În gimnastica medicală. 2. ExerciŃiile dinamice corective se pot sistematiza astfel: 1. Mişcarea repetată şi corectată se perfecŃionează nu numai printr-o reglare mai bună a lucrului grupelor musculare. 141 . globale sau segmentare.

Se vor folosi numai acele exerciŃii de mers cu structură corectivă pentru deficienŃa primară. în primul rând. ExerciŃiile active vor fi bine localizate numai la segmentul deficient. exerciŃiile de târâre. 142 . Se pot executa liber sau în timpul exerciŃiilor de trunchi şi membre superioare. Din grupa exerciŃiilor active fac parte. coloana vertebrală toracală fiind fixată sau menŃinută în poziŃii corective). în timp ce membrele inferioare vor fi duse. menŃinute sau fixate în plan anterior. după exerciŃiile corective mai grele. mişcările pot fi executate analitic. gantere etc. mers cu genunchii îndoiŃi şi trunchiul vertical pentru corectarea lordozei (mers ghemuit) etc. Aceste mişcări pot fi executate cu îngreunare – mingi medicinale. pentru a evita compensarea cifotică a coloanei vertebrale dorsale. De exemplu: mers pe vârfuri pentru corectarea cifozei. ExerciŃii de mers corectiv sunt introduse în partea introductivă şi finală a lecŃiei de gimnastică medicală. exerciŃiile active realizate cu segmentul deficient. Astfel. ExerciŃiile segmentelor învecinate deficienŃei principale vor întregi sau corecta exerciŃiul principal. precum şi exerciŃiile cu segmentele învecinate. – sau împotriva unei rezistenŃe manuale sau opuse forŃei gravitaŃiei. În general. ExerciŃii de relaxare a grupelor musculare contractate sau scurtate. În cadrul exerciŃiilor corective. ExerciŃiile aplicative cu caracter corectiv se folosesc pentru educarea sau reeducarea deprinderilor motrice de bază. Dintre cele mai bune exerciŃii aplicative cu conŃinut corectiv sunt exerciŃiile de mers. pentru a nu crea alte deficienŃe compensatorii (Exemplu: pentru corectarea lordozei lombare se vor executa mişcări de flexie ale trunchiului numai la nivelul regiunii lombare. din poziŃii simetrice sau asimetrice care să nu stânjenească mişcările toracelui.5. pentru corectarea poziŃiei bazinului. aceste exerciŃii vor fi executate liber sau cu îngreunare diferită. de echilibru şi suspensiuni. De asemenea. exerciŃiile de respiraŃie se vor introduce la sfârşitul părŃii introductive şi în partea fundamentală a lecŃiei. bastoane. care amplifică mişcările corective ale deficienŃei primare. ExerciŃiile de respiraŃie cu caracter corectiv se execută din poziŃii stabile. membrele superioare în lordoza lombară vor lucra în plan posterior. dar cele mai bune rezultate se obŃin atunci când se execută exerciŃii combinate.

uneori. Suspensiunile se pot realiza pasiv prin susŃinerea greutăŃii corpului cu ajutorul diferitelor aparate sau pot fi realizate activ prin forŃa membrelor superioare. cum este aparatul Zander. Suspensiunile active se pot executa simplu sau combinat – cu mişcări active (pendulări. Trebuie subliniată importanŃa mare a exerciŃiilor corective. între ochiul stâng şi mâna dreaptă sau viceversa – să înveŃe să citească şi să scrie. Nu este imposibil ca un copil care are o dominanŃă încrucişată ochi-mână – cum ar fi. executate simetric sau asimetric. într-adevăr. imprimând şi menŃinând poziŃii corective prin încercări repetate şi insistente în faŃa oglinzii. dar şi din poziŃiile derivate ale acestora. cu redresări pasive-active. Cele mai bune redresări pasive se obŃin din poziŃia atârnat şi culcat. PoziŃiile cele mai indicate pentru executarea acestor exerciŃii sunt poziŃiile stând şi şezând. dintr-o autocorectare progresivă a atitudinii corpului. cât şi în mers. de exemplu. de exemplu. de fapt. Ele contribuie la formarea reflexului de atitudine corectă a corpului. pot apărea dificultăŃi şi probleme considerabile de dezvoltare. motiv pentru care este extrem de important să fie studiată încă din copilărie problema dominanŃei. Redresările active constau. Aceste stări apar. ExerciŃii de echilibru pot fi simple şi asociate. Redresările pasive se pot însoŃi de tracŃiuni şi presiuni imprimate asupra segmentului deficient de către profesor sau de unele aparate mecanice. se poate asocia cu suspensiunile. pe genunchi şi şezând. răsuciri). ExerciŃiile de târâre se execută din poziŃii fundamentale culcat. în cazul unei dominanŃe încrucişate sau al unei ambidextrii. În cazul când un copil prezintă un handicap psihomotor. dar 143 . determinând o solicitare simetrică a muşchilor antagonici. Astfel. abordarea de tip recuperator trebuie să fie adecvată tipului de handicap şi posibilităŃilor individuale ale copilului respectiv.ExerciŃii de târâre – se efectuează din poziŃii cu bază mare de susŃinere şi centrul de greutate foarte aproape de baza de sprijin care permit o localizare precisă a exerciŃiilor la nivelul segmentului deficitar şi angrenează în lucru grupe mari musculare. la copiii perfect normali. ExerciŃiile de redresare constau în luarea unor poziŃii corective sau hipercorective şi menŃinerea lor pe o perioadă de timp bine determinată. sau incomplete – pe plan oblic sau cu sprijinul membrelor inferioare. pot să fie complete. atât în condiŃii de repaus. cu purtări de obiecte uşoare. când se realizează pe verticală. Astfel. Ele se pot executa pasiv sau activ. De asemenea.

Există cazuri în care. dar înainte de aceasta este necesară o testare a acuităŃii vizuale. sau să lovească cu piciorul un obiect de mici dimensiuni. este preferabil să o modificăm pe aceasta din urmă. Când dominanŃa s-a stabilit deja temeinic la nivelul mâinii. deşi la aritmetică şi la alte discipline poate învăŃa foarte uşor. Există cazuri în care eşecul în deprinderea scrisului şi cititului este total. Este de la sine înŃeles că stabilirea corectă a dominanŃei îl poate scuti pe copil de greutăŃi în învăŃarea scrisului şi cititului. el trebuie să fie ajutat să-şi definitiveze a dominanŃă atât la nivelul ochiului. piciorul folosit putând fi socotit dominant. picior. În nici un caz nu trebuie să încercăm să modificăm dominanŃa principală a copilului. Unii copii se pot folosi de una dintre mâini când este necesară o forŃă mai mare şi de cealaltă când trebuie să execute mişcări mai precise. cât şi al mâinii. este mai uşor să modificăm dominanŃa ochiului. în cazul unui copil cu dominanŃă de dreapta. aceasta din urmă fiind considerată mâna dominantă. Trebuie evitată exersarea dominanŃei unui ochi care este impropriu îndeplinirii misiunii sale. caz în care copilul va folosi scrierea în oglindă sau va învăŃa foarte greu cititul şi scrisul. în ciuda unei dezvoltări normale a vorbirii. pentru că dominanŃa încrucişată însăşi generează o anumită nesiguranŃă emoŃională la copil.foarte frecvent chiar şi copiii cu o dezvoltare normală şi cu o inteligenŃă superioară întâmpină dificultăŃi deosebite în cazul acestei dominanŃe încrucişate. Aspectul emoŃional al dominanŃei şi al lateralităŃii este mult mai evident la ambidextri. cum ar fi o cutie de chibrituri plasată vertical. dacă observăm o dominanŃă de stânga evidentă la mână. nu apare vreo dominanŃă la nici unul dintre nivelurile 144 . ochi sau ureche în parte. Mâna dominantă poate fi stabilită observându-l pe copil când desenează sau când execută o activitate care presupune îndemânare. să coboare de pe un scaun. este important să stabilim dominanŃa pentru fiecare mână. Piciorul dominant poate fi identificat cerându-i-se copilului să urce o treaptă. înainte de a decide cum să influenŃăm sau să modificăm o dominanŃă încrucişată. Celelalte preferinŃe fiind egale. dar o dominanŃă de dreapta la ochi. După cum am arătat. ureche şi picior. de pildă când mănâncă. De aceea. numai dacă nu există probleme vizuale. dar nu numai depăşirea acestui handicap şcolar acŃionează asupra stării emoŃionale.

sfruntat. Copilul continuă să fure tot ce doreşte. Din nefericire. deşi este un copil adorabil. după pubertate această victorie devine aproape imposibilă. Luni întregi şi uneori chiar ani sunt necesari pentru a-i ajuta pe aceşti copii să-şi dezvolte suficient perseverenŃa şi voinŃa care permit stabilirea unei dominanŃe clare şi definitive. PărinŃii şi profesorul au făcut tot posibilul să-i corecteze această înclinaŃie. dar totul se dovedeşte zadarnic. Dacă li se cere să scrie cu ambele mâini. la care dominanŃa nu s-a definitivat. Adevărata lor problemă decurge din faptul că nu pot diferenŃia dreapta de stânga. acordându-i afecŃiune şi sprijin continuu. antrenându-i în vederea instalării unei anumite dominanŃe. picior sau ureche). izbânda este de ordin moral. Totuşi. ceea ce este adevărat de ceea ce este fals. de care adesea se vor minuna chiar şi ei. mai ales la tenis şi scrimă. dar chiar şi de către copii. pot fi adesea ajutaŃi să dobândească un anumit simŃ al comportamentului etic.menŃionate (mână. 145 . De asemenea. Acest copil va fi acuzat că minte şi fură permanent. El pare că nu are nici un fel de mustrări de conştiinŃă. Pur şi simplu el va spune o poveste şi nu va ezita să o schimbe complet când va fi pus în aceeaşi situaŃie. oriunde este posibil şi va minŃi totdeauna într-un mod inventiv. se pare că nici nu-i pasă dacă minciunile sale sunt sau nu credibile. Într-adevăr. cu prima ocazie. drăguŃ. Dintr-un anumit punct de vedere s-ar părea că aceşti copii sunt avantajaŃi. seamănă oarecum cu aceea a unui pisoi. o va face din nou. Apare aici o problemă aparent fără nici o legătură. indiferent de efectul pe care îl poate avea asupra ascultătorilor. Dacă se reuşeşte. cu anturajul său. cel mai adesea rotundă. datele problemei rămânând mereu aceleaşi. care stabileşte relaŃii bune. transparent totuşi. Fizionomia lor specifică constă într-o identitate aproape perfectă între cele două zone ale feŃei. distincŃia aceasta rămânând vagă şi nedeterminată. Aceşti copii pot fi uneori recunoscuŃi la prima vedere. Copiii încă mici. dar. deschise. se va evidenŃia ambidextrismul lor excepŃional. îi explică consecinŃele posibile ale faptelor sale urâte şi i se aplică diverse pedepse. iar copilul o va resimŃi ca pe o victorie personală. Va promite că nu va mai fura sau nu va mai minŃi. stânga şi dreapta. FaŃa lor. ceea ce este bun de ceea ce este rău. acest fenomen trece adeseori neobservat nu numai de părinŃi şi de profesori. ochi. deoarece capacitatea lor de a folosi la fel de bine ambele mâini îi dezavantajează pe adversari.

ducând la o formă finală de paralizie. fie dreapta. Se poate constata că. A doua formă a paraliziei cerebrale. ele pot şi trebuie să fie analizate separat. Starea spastică poate fi mai exact descrisă ca o stare de crampă şi de contracŃie musculară extremă şi permanentă. ale cărei simptome caracteristice sunt spasticitatea. mişcarea care rezultă „trece de Ńintă”. Membrul respectiv poate fi totuşi mişcat. Este vorba mai întâi de spasticitate. fie ambele membre inferioare. existând posibilitatea ca unul dintre ele să fie mult mai sever afectat. în aceeaşi măsură sau nu. rigiditatea se accentuează şi sporeşte gradul de contractare a muşchilor. dacă viteza de mişcare creşte sau dacă apare o presiune bruscă. faŃă-spate este manifestat în expresia de anxietate intensă ce poate fi citită pe faŃa lui şi care arată că el este iremediabil condamnat la o orientare pe direcŃia frontală. În cazul hemiplegiei este afectată orientarea laterală. orientarea verticală este redusă. În sfârşit. se combină între ele. Faptul că un copil nu poate avea siguranŃa unei experienŃe proprii în orientarea stânga-dreapta. O reacŃie de răspuns la un stimul se traduce prin contracŃii musculare destul de adecvate. care se caracterizează prin înŃepenirea unui membru sau a unei articulaŃii şi prin contractarea muşchilor. forma rigidă a paraliziei cerebrale 146 . atât braŃul cât şi membrul inferior de pe aceeaşi parte putând fi paralizate. aceasta din urmă însemnând paralizia unei singure laturi a corpului. se poate vorbi despre patru elemente separate care. mersul forfecat şi mişcările involuntare. atetoza. Aceasta din urmă reprezintă un fenomen deosebit de impresionat. adesea răsucite sau spiralate. se caracterizează prin mişcări involuntare. care nu-şi ating scopul. Totuşi. dacă se procedează cu blândeŃe şi lent. Totuşi. dar insuficient compensate de mişcarea muşchilor antagonici. perceperea şi integrarea spaŃială a copilului sunt implicate în mod fundamental. În ce priveşte categoriile calitative ale paraliziei. extrem de sever. este paralizia cerebrală. asemănătoare unduirii plantelor sau viermilor. Astfel. În cazul paraplegiei sunt afectate. fie ambele braŃe. În sfârşit.Un alt handicap psihomotor. paraplegie şi hemiplegie. Există o clasificare a paraliziei în: tetraplegie. fie stânga. în oricare dintre aceste forme de paralizie. În cazul paraplegiei. În cazul tetraplegiei este deficitară orientarea pe direcŃia sagitală. în cazul tetraplegiei sunt afectate atât braŃele cât şi membrele inferioare. în majoritatea cazurilor. Specificitatea formei atactice constă în mişcări exagerate.

Acest procedeu s-a dovedit destul de util copilului mic suferind de paralizie. Totuşi. La fel. Trebuie mai întâi să ne facem cunoscută prezenŃa şi intenŃiile. Modul de abordare trebuie să fie în general delicat. trebuie să procedăm cu tot atâta delicateŃe ca atunci când îi atingem faŃa. În acest sens au fost elaborate diverse exerciŃii ale pedagogiei curative şi fizioterapii speciale. nu-i vom împinge niciodată scaunul cu rotile fără a-l preveni. în care mişcarea este cel mai adesea distorsionată mai curând datorită unei supraactivităŃi musculare decât din cauza lipsei acesteia. Un alt avantaj curativ decurge din considerarea acelei sensibilităŃi care ar trebui să se rezume esenŃialmente la faŃă şi la cap. fizioterapia şi euritmia curativă. gradat. dar şi lipsit de experienŃa sinelui. Nu este însă mai puŃin adevărat că o abordare generală a problemelor copiilor paralitici ar avea mult de câştigat dacă s-ar înŃelege situaŃia specifică a copilului respectiv. două dintre cele mai importante terapii. multe din ele luând în considerare problema separării capului de procesele motorii ale corpului. Când ne ocupăm de aceşti copii trebuie să Ńinem seama de hipersensibilitatea lor accentuată şi să evităm stimulii senzoriali bruşti. Atunci când atingem membrele unui copil afectat de paralizie cerebrală. care presupune o incapacitate motorie absolută.permite numai mişcări de foarte mică amplitudine. stimulii emoŃionali excesivi. Trebuie remarcat că nici unul din cele patru tipuri nu se conformează strict concepŃiei generale de paralizie. blând. Ele permit sensibilităŃii senzoriale şi mişcării să se disocieze. Dacă privim cu înŃelegere situaŃia unui copil paralizat. impresia generală fiind aceea că membrele întâmpină o rezistenŃă extrem de mare. dar care se extinde asupra întregului corp. a 147 . Incapacitatea totală de a executa vreo mişcare musculară – aşa-numita paralizie flască – este tipică pentru leziunile nervoase periferice de la nivelul măduvei spinării sau al membrelor. Se poate observa totuşi că simptomele paraliziei cerebrale reprezintă forme patologice ale mişcării. dacă nu ne aflăm în raza lui vizuală. precum şi modul în care el se percepe pe sine şi dacă va accepta faptul că el este prizonierul experienŃei sale senzoriale. vom observa că el este nu numai hipersensibil. iar în cazul copilului suferind de atetoză. În acest scop. necesită îndrumări şi control medical. dar ea nu apare în paralizia cerebrală. se dovedesc utile exerciŃiile de auto-observare a propriilor mişcări în faŃa oglinzii. intenşi şi violenŃi.

148 . Această afecŃiune se poate combina cu o întârziere în dezvoltarea generală şi situaŃia poate fi de o gravitate extremă. dar pare să fie şi ea. chineziterapia trebuie făcută sub control medical. În cazul unui copil paralitic. De mare importanŃă este stimularea frecventă şi continuă a reflexului primar al apucării. În alte privinŃe copilul poate părea relativ normal. în multe cazuri. Copilul cu hipotonie nu poate fi ajutat decât printr-o stimulare perseverentă atât a activităŃii motorii. El va rămâne în poziŃia culcat. Copilul care suferă de hipotonie nu-şi va ridica capul şi nu-şi va folosi mâinile şi braŃele la timpul cuvenit.identităŃii sale corporale pe care o persoană sănătoasă o câştigă prin simŃul tactil. de origine cerebrală. dar principalul simptom este total opus spasticităŃii şi constă într-o atonie musculară. Este vorba despre hipotonie. Şi în acest caz. Etiologia acestei stări patologice nu este cunoscută cu precizie. Atât în abordarea generală a paraliziei cerebrale la copii. care poate afecta grav dezvoltarea motorie a copilului. o inerŃie generală şi o lipsă totală de vigoare. foarte diferită de paraliziile cerebrale. atunci va fi nevoie de o stimulare permanentă şi destul de intensă. aceste experienŃe fundamentale sunt absente. cât şi a celui planetar. Toate acestea se pot realiza într-o mare diversitate de moduri. cât şi în cea educaŃională. Aceste simŃuri operează în cea mai mare parte în imediata apropiere a pragului conştient. Mai există o carenŃă. Fenomenul mersului forfecat este deosebit de revelator în privinŃa diferenŃierii funcŃionale între cap şi corp. Un mijloc util îl reprezintă în acest caz exerciŃiul prin care copilul este pus să stea desculŃ pe un băŃ rotund. Se întâmplă uneori ca nici atunci când ajunge la vârsta şcolară să nu se poată ridica în picioare. Modul în care abordăm un copil cu hipotonie trebuie să fie complet diferit de cel folosit în cazul copilului cu paralizie cerebrală. gradul de confort şi eficienŃă. Dacă se urmăreşte dezvoltarea motorie şi dezvoltarea generală. prin senzaŃia de confort şi de echilibru. uneori somnoros şi apatic. Uneori pot fi remarcate simptomele unei uşoare spasticităŃi. nu trebuie să uităm că acesta simte nevoia unei anumite siguranŃe în orientarea spaŃială şi a unui ajutor pentru a putea percepe imaginea propriului corp. cât şi a vorbirii. sau chiar sub acest prag şi sunt cruciale pentru securitatea fizică. prin mişcare.

Pot fi sistematizate. cât şi pe cei care suferă de unele boli permanente – cronice (boli respiratorii.Aşadar. de viaŃă şi de educaŃie ale individului. cu influenŃele nocive pe care le suferă organismul fătului în viaŃa intrauterină etc. după diferite criterii. de potenŃialul ei fizic şi psihic se va proceda la o modalitate sau alta de intervenŃie de tip recuperator. în mai multe categorii. diabetul etc. reduc aptitudinile şi puterea de adaptare la efortul fizic şi diminuează capacitatea de muncă productivă a individului. deci. care interesează elementele proprii ale deficienŃei. de vârsta persoanei respective. Astfel. localizate la nivelul întregului corp sau numai la nivelul unor segmente ale sale. Factorii determinanŃi (declanşatori) sunt cei care prin apariŃia şi acŃiunea lor determină dezvoltarea 149 . DeficienŃele fizice se constituie. care tulbură creşterea normală şi dezvoltarea armonioasă a corpului. al originii. iar cauzele externe sunt raportate la condiŃiile de mediu. Cauzele deficienŃelor fizice şi psihomotorii se prezintă sub o mare varietate şi pot să afecteze în grade diferite organismul. după un prim criteriu. în forma şi funcŃiile fizice ale organismului. Frecvent se utilizează şi criteriul de împărŃire a cauzelor în predispozante (favorizante) şi determinante (declanşatoare). organice şi psihice. cardiopatiile. care produc o afecŃiune sau o deficienŃă morfologică sau funcŃională. REZUMAT DeficienŃele fizice sunt definite ca abateri de la normalitate. Ńinând cont de particularităŃile lor specifice deosebite. modifică aspectul exterior. Categoria respectivă de handicap cuprinde atât infirmii motorii sau locomotori (de motricitate). În funcŃie de caracterul direct/indirect există cauze cu acŃiune directă. în funcŃie de tipul de deficienŃă fizică sau psihomotorie. ca invalidităŃi corporale care slăbesc puterea şi mobilitatea organismului prin modificări patologice exterioare sau interioare. de natura funcŃiilor somatice. În această categorie pot fi încadrate şi persoanele cu afecŃiuni senzoriale (surzii şi orbii). şi cauze indirecte. cauzele pot fi împărŃite în interne şi externe. Cauzele interne sunt determinate de procesele de creştere şi de dezvoltare.) ce influenŃează negativ capacitatea fizică a individului. Cauzele favorizante sau predispozante (care pot cauza deficienŃe fizice) sunt în legătură cu ereditatea.

mai uşor sau mai greu). şi deficienŃe accentuate care constau în modificări patologice ajunse într-un stadiu avansat de evoluŃie – ex.deficienŃelor fizice şi psihomotorii. care se pot corecta destul de uşor şi total – ex. oaselor sau articulaŃiilor.. care se corectează parŃial sau rămân nemodificate – ex. la care se adaugă şi cele cu caracter terŃiar care împiedică transformarea unei incapacităŃi în handicap 150 . alături de deficienŃele senzoriale. DeficienŃele fizice sunt grupate. putând fi corectate. de echilibru. deficienŃe ale tegumentelor. În ce priveşte recuperarea deficienŃelor fizice. localizarea şi efectele deficienŃei (deficienŃe morfologice şi deficienŃe funcŃionale). Ei pot acŃiona în perioada intrauterină. asanarea solului. deformaŃii ale abdomenului.: cifoze. gâtul înclinat lateral sau înainte etc. de coordonare a mişcărilor) şi deficienŃe ale marilor aparate şi funcŃiuni ale organismului (ex. ale feŃei. toracelui etc. de atitudine. ale aparatului respirator). gravitatea (deficienŃe fizice uşoare. A doua categorie de deficienŃe fizice morfologice sunt deficienŃele morfologice parŃiale în care sunt incluse: deficienŃe ale capului. foarte greu de corectat – şi deficienŃe evolutive – care progresează sau regresează. fixate definitiv. vaccinări – împotriva bolilor transmisibile. aprovizionarea cu apă. segmentare sau locale). ale abdomenului etc. A doua mare clasă de deficienŃe fizice este reprezentată de deficienŃele funcŃionale în care includem: deficienŃe ale aparatului neuromuscular (diferitele forme şi grade de paralizii. de ritm. deficienŃe ale gâtului. tulburările de mers. de nutriŃie. examene medicale periodice ale gravidei şi copilului. într-o proporŃie mai mare sau mai mică. supravegherea regimului nutriŃional etc.: deficienŃa cifotică. trunchiului/toracelui. malformaŃiile aparatului locomotor). E. trebuie avut în vedere faptul că înainte de a corecta/trata o deficienŃă fizică este bine să prevenim apariŃia ei prin măsuri de îngrijire primară şi secundară (ex. ale musculaturii.). Verza clasifică deficienŃele morfologice globale în: deficienŃe de creştere. deficienŃe de grad mediu în care sunt înglobate defectele morfologice şi funcŃionale staŃionare sau cu evoluŃie lentă. lordoze. în categoria deficienŃelor somatice sau biologice după mai multe criterii: prognosticul (evoluŃia) deficienŃei fizice (deficienŃe neevolutive – statice. Ambele categorii mari de deficienŃe pot fi subîmpărŃite în funcŃie de întinderea şi de profunzimea deficienŃei în: deficienŃe globale (generale sau de ansamblu) şi deficienŃe parŃiale (regionale. în timpul travaliului sau în perioada copilăriei.

reduce puterea de adaptare la efortul fizic. dar mai ales corectiv. diminuând capacitatea de muncă a individului. demersul corector debutează prin evaluarea potenŃialului psihomotor al copilului. ci echilibrează concomitent funcŃiile fiecărui organ. prin kinetoterapie. nici o entitate biologică sau fizică. de potenŃialul ei fizic şi psihic se va proceda la o modalitate sau alta de intervenŃie de tip recuperator.(incluse în programele de readaptare a copilului/adultului cu defiienŃă). incluzând participarea diferitelor procese şi funcŃii psihice care asigură atât recepŃia informaŃiilor. fizioterapie. în recuperarea deficienŃilor fizic se apelează cu precădere la corectarea deficienŃei (acolo unde se poate) prin exerciŃii de gimnastică. modifică aspectul exterior. • Psihomotricitatea = funcŃie complexă care integrează şi subsumează manifestările motrice şi psihice ce determină reglarea comportamentului individual. pentru ca ulterior importantă să fie educaŃia copilului deficient fizic. acupunctură etc. în funcŃie de grupa de vârstă şi de tipul handicapului. realizând o stare de sinergie şi de solidaritate funcŃională. considerând că ea nu este un dat iniŃial. • Schema corporală = reprezentarea mai mult sau mai puŃin globală. de vârsta persoanei respective. Aşadar. CONCEPTE – CHEIE • DeficienŃă fizică = abatere de la normalitatea corporală (formă şi funcŃii). mai mult sau mai puŃin ştiinŃifică şi diferenŃiată pe care o are copilul despre propriul său corp. Atunci când există deja o deficienŃă motorie (fizică). în funcŃie de tipul de deficienŃă fizică sau psihomotorie. Recuperarea fizică – exerciŃiul fizic – folosită în scop profilactic. cât şi execuŃia adecvată a actului de răspuns. implicit şi educaŃia familiei lui. care afectează creşterea şi dezvoltarea normală a organismului. reflexoterapie. Acest impact este diferit. ci rezultatul unor raporturi adecvate ale individului cu mediul. influenŃează nu numai forma şi structura Ńesuturilor corpului omenesc. În cadrul aspectelor de consiliere psihologică trebuie să abordăm şi problema impactului psihologic al deficienŃei fizice asupra copilului. 151 . Pe lângă terapia de tip psihologic (realizată individual sau în grup – cu grup suportiv). Importante sunt şi reacŃiile copilului la boală şi mai ales la durere.

înŃepenit. Vorbirea hiperkineticului poate fi normală. aşa cum pot apărea şi probleme de alimentaŃie. cu aplecare până la pământ sau stând în genunchi şi pe coate şi izbindu-şi fruntea de saltea sau de podea.• Lateralitatea = cunoaşterea de către individ a celor două părŃi ale corpului (stângă şi dreaptă). obiceiuri bizare. el putând fi uşor de distras de la o activitate sau preocupare. clară. neinhibată sau poate fi limitată sau complet absentă. Adesea este prezent un alt simptom ciudat: accelerarea ritmului respirator. printr-o lipsă de concentrare a atenŃiei. zbucium fără rost. îmbrăcând variate forme. 3. se situează la polul opus copilului paralitic. frontal. Hiperkineticul se distinge. ia proporŃii care depăşesc normalul. apatic. de asemenea. iar stimularea senzorială. violent. În mod obişnuit. dar se observă o lipsă de coordonare a celor care necesită precizie. exprimând inegalitatea funcŃională a părŃii drepte sau stângi a corpului ca o consecinŃă a diferenŃei în dezvoltare şi a repartiŃiei funcŃiilor în emisferele cerebrale. Masturbarea se poate prelungi excesiv în tinereŃe. Stările convulsive de tip „petit mal” sau crizele de tip epileptiform nu sunt ceva neobişnuit la acest copil. fie el lateral. Care sunt factorii-cauză ai deficienŃelor fizice şi cum putem preveni apariŃia lor? 2. Deşi facultăŃile intelectuale ale copilului 152 . Somnul poate fi şi el tulburat. capricii alimentare. mişcările ample ale corpului sunt bine dezvoltate. Ce obiective trebuie să urmărim în terapia de tip psihologic a deficienŃelor fizice? EXTENSII TEORETICE Sindromul hiperkinetic (hiperactiv) Simptomele acestui sindrom (exasperante şi sâcâitoare) sunt produsul unui proces inflamator la nivelul creierului copilului (encefalită). agitat. apropindu-se de obsesie. O altă caracteristică prezentă este legănatul. ImaginaŃi un demers recuperator în cazul unui pacient cu hemiplegie. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE 1. în picioare sau aşezat. izolat. Copilul hiperkinetic.

.. Ed. 1976. Integrarea în comunitate a copiilor cu cerinŃe educative speciale. 1987. Ed. MUŞU I.. Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei. Bucureşti. Medicală. 4. .8. 2. să nu-l expunem la foarte mulŃi stimuli. Psihopedagogie specială. 1996. se dovedesc dezastruoase pentru hiperkinetic). 1992.. Cum lucrăm cu un copil cu asemenea trăsături? La baza educaŃiei lui trebuie să stea ideea că acesta are nevoie de spaŃiu şi de posibilităŃi reale pentru a-şi descărca energia şi forŃa fizică. 2002. Ed.hiperkinetic nu sunt grav afectate. 3. VERZA E.. WEIHS TH. VERZA E. Readaptarea copilului handicapat fizic. 7. UniversităŃii Bucureşti. Ed. AsistenŃa psihopedagogică şi medicală a copilului deficient fizic.. DAUNT P.. EsenŃiale sunt dragostea şi grija părintească. Sibiu. (coord. TAFLAN A. A. 5.. 1997. apoi inversate). Îndrumar pentru corectarea deficienŃelor fizice. iubindu-i. Ed. metodele educative moderne. 6.. Bucureşti. Să-i ajutăm. Probleme de defectologie. Bucureşti. 9. UniversităŃii Bucureşti. 1998. BIBLIOGRAFIE ALBU A. Terapie educaŃională integrată. se poate remarca totuşi un anumit grad de deteriorare cognitivă. Ed. cu scopul ajutării altor persoane (fiind motivat de asemenea acŃiuni). de situaŃii bine definite. FOZZA C.. VERZA E. mai ales noi (aşadar. care să-i ofere stabilitate. ROBĂNESCU N. 10. manual pentru clasa a XIII-a. El are nevoie de un mediu armonios. ALBU C. VRĂŞMAŞ T. Humanitas. UniversităŃii Bucureşti.. vol. Ed. Ed. 153 1.. 8. 1988. Ed. Bucureşti. VERZA E. Didactică şi Pedagogică. Meridiane.. MUŞU I. Polirom. care trebuie menŃinute chiar şi atunci când situaŃia impune îndepărtarea temporară a copilului. Este necesar să întărim la acest copil detaşarea şi prudenŃa. Elemente de psihopedagogia handicapaŃilor. FundaŃiei România de Mâine. bazate pe stimulare intensă..). şcoli normale. constantă. Un exerciŃiu util şi eficient în lucrul cu copilul hiperkinetic este cel al perceperii formelor „în oglindă” (ex: copilul trebuie să meargă pe un traseu – linie – un număr de paşi într-o direcŃie şi apoi trebuie să refacă forma traseului – ca în oglindă – în direcŃia opusă) sau al vorbirii „în oglindă” (cuvinte/propoziŃii pronunŃate în ordine firească. Ed. 1990. 2000. ProHumanitate.

sau post-natale. 1994). sau. obiectiv-observabile. nu doar abateri de la normele stării de sănătate. dimpotrivă.1. sau de cunoştinŃe etc. Tulburările de comportament sau modificările de comportament sunt forme de dezechilibru psihic.. Comportamentul este. aşadar. într-un sistem de fapte sau de acŃiuni supuse unei aprecieri morale. Străchinaru. a unor structuri psihice morbide de natură sociogenă (I. expresia exterioară a raporturilor dintre individ şi mediu. Pe fondul interacŃiunii copilului cu şcoala. Comportamentul copilului/adolescentului este puternic influenŃat de-a lungul ontogenezei lui de dezvoltarea psihogenetică a individului şi de mediul social în care acesta trăieşte şi munceşte. cu daune resimŃite în raporturile sociale normale. având semnificaŃie adaptativă şi întotdeauna subordonându-se unui sens (scop). de regulă. Mai putem defini comportamentul ca fiind conduita unui subiect luat în considerare într-un mediu şi timp date. ce implică tulburări în sfera emoŃionalvolitivă.5. ci şi de la normele morale. ca urmare a unei leziuni cerebrale pre. TULBURĂRILE DE COMPORTAMENT 5. aşadar. pe care un organism prevăzut cu sistem nervos le execută ca răspuns la stimulii din ambianŃă (Tilquin). aflate în conflict cu normele sociale (unanim acceptate de societate) care cultivă un tip de „comportament normal”. cu familia. Definirea tulburărilor de comportament Comportamentul reprezintă ansamblul reacŃiilor adaptative. cu grupurile de prieteni. se pot contura comportamente dezadaptative. 154 . Aceste devieri de conduită sunt. a echilibrului pe care individul îl realizează în procesul dinamic de integrare în viaŃa socială şi care este obiectivat. pot apărea comportamente adaptative.

existenŃa unor puternice sentimente de devalorizare (cel în cauză autopercepându-se ca fiind o „non-valoare” – apreciere întărită frecvent atitudinal şi verbal şi de cei din jur şi continuând să repete comportamente negative tocmai pentru că nu-l crede nimeni bun de ceva sau capabil să se schimbe). Yonbrel vorbeşte despre „copilul rău”. pendulând adeseori între agresivitate.2. (R. sistemului. culpabilitatea fiind puternic interiorizată). R. 5. La aceste particularităŃi specifice persoanei cu tulburări de comportament putem adăuga şi existenŃa contrarietăŃilor Eu-lui. Astfel. de neîncredere sau agresivitate). În literatura de specialitate. în afara termenului de „tulburare de comportament” (adoptat de Comisia de Nomenclatură a Congresului Mondial de Psihiatrie Infantilă din 1950). În Ńara noastră. Putem afirma că adolescentul/tânărul cu tulburări de comportament îşi dezvoltă anumite trăsături de personalitate specifice. Răşcanu. Răşcanu. fie iau forma unei sfidări. Caracterizarea persoanei cu tulburare de comportament Persoana cu tulburare de comportament se deosebeşte de cea normală prin faptul că acest tip de conduită este oscilantă. Lafon despre „inadaptare juvenilă” etc. există numeroase alte denumiri folosite pentru a desemna aceeaşi realitate. acesta. lipsa stăpânirii de sine şi neevidenŃierea autocontrolului. diferite de cele ale individului cu un comportament normal: modificări la nivelul structurilor morale (referindu-ne de fapt la lipsa valorilor morale sau la influenŃa negativă a celor imorale). în 1980 a introdus termenul de „sindrom comportamental” sau „comportamentism”. Wallon despre „copilul turbulent”. iritabilitate. caracterizându-se printr-o slabă consistenŃă şi echilibru 155 . Beaujean despre „copilul revoltat”. societăŃii – „mi se face o cruntă nedreptate”). modificări la nivelul relaŃiilor afective (frecvent fiind prezente atitudini de ostilitate. 1994). pe de o parte. a unor sentimente acute de injustiŃie (responsabilitatea pentru comportamentele sale fiind atribuită altor persoane. de la o epocă la alta. perturbarea sentimentelor de culpabilitate (care fie nu există.Criteriile de diferenŃiere ale unui comportament normal faŃă de un comportament deviant diferă foarte mult de la o cultură la alta. tendinŃe necontrolate şi necenzurate. scăderea pragului de toleranŃă la frustraŃie (din cauza egocentrismului ridicat orice renunŃare la ceva care-i produce plăcere este percepută ca agresiune asupra propriei persoane).

Tulburările de comportament produc adeseori şi deformarea conceptului de libertate.. înseamnă lipsa oricărei restricŃii. Sentimentele umanitare. Pe acest fond. care. persoana respectivă manifestând o opoziŃie făŃişă faŃă de sentimente de tipul milei. Semnalăm între caracteristicile ei o serie de itemi cu tendinŃa de condensare în subsisteme operaŃionale la nivel psihosocial: – operare preponderent cu pseudovalori. – precaritate şi inadecvenŃă valorică. fie pe găsirea unui aliat puternic (care să-l sprijine în acŃiunile sale). Imaginea de sine a tinerilor cu tulburări comportamentale este inadecvată şi săracă în privinŃa structurării conŃinutului ei. negativism. a oricărei exigenŃe sociale. tulburările de comportament aduc cu ele şi perturbările de apărare. negative la o persoană valoroasă.. De asemenea. faptele actuale fiind percepute de sine-stătător. cu influenŃă pozitivă puternică în grup. astfel că realitatea în care se înscrie persoana cu aceste tulburări este una eminamente actuală. interpretate frecvent ca atac direct la securitatea interioară) şi spre descoperirea sau inventarea de puncte slabe. mecanismele de apărare ale celor cu tulburări comportamentale sunt orientate spre găsirea de rezistenŃe la schimbare (mai ales în faŃa tentativelor de reeducare. care indică fals puterea sau forŃa Eu-lui. respectului etc. „libertatea” fiind considerată în acest context sinonimă cu „hiperautonomia” (fiind de fapt o accentuată tendinŃă spre anarhie). acestea fiind frecvent de tip defensiv. minciună etc. inexistenŃa oricărei reguli. printr-o alterare a relaŃionării cu persoanele iubite (acestea devenind doar obiect de satisfacere egoistă a nevoilor personale şi nu parteneri de comunicare sau de contopire spirituală). fără nici o legătură cu experienŃa trecută.intern (mascate frecvent prin manifestări perturbatoare gen mânie. centrate fie pe găsirea unor scuze sau a unor mijloace/căi de a scăpa de o acuzaŃie sau dintr-o situaŃie neplăcută. de altfel. pe fondul tulburărilor de comportament sunt denigrate. fie pe identificarea – reală sau imaginară – a unui vinovat („Ńap ispăşitor”) al actelor sale. a persoanei) şi pe de altă parte. ridiculizându-le. luându-le în bătaie de joc sau atacând persoanele din jur care le manifestă în comportament (pe care. 156 . persoana în cauză trăind exclusiv în prezent. le consideră „slabe”). în interpretarea persoanei cu asemenea comportament. înŃelegerii. În plus. pot apărea şi tulburări de cunoaştere.

de fapt. – imaturitatea socială exprimată în mod precar la nivel vocaŃional şi axiologic. elemente paroxistice la nivelul global al personalităŃii. faŃă de normalitate. spectaculos în sine şi elemente de falsă reuşită. Dispersia intereselor şi a aspiraŃiilor. La adolescenŃii şi tinerii cu tulburări comportamentale. o înclinare a tinerilor şi a adolescenŃilor către trasee facile de ascensiune. printr-o dinamică specială a intereselor. Toate acestea sunt cauzate de imposibilitatea realizării unor mesaje de feed-back autentice. în căsnicii etc. în societate). structurându-şi reacŃii dintre cele mai variate (faŃă de situaŃiile pe care le traversează în grup. al memoriei. impulsivitate. facultăŃi. – inconsistenŃa calitativă a conştiinŃei de sine. Cel mai adesea se pot întâlni reacŃii 157 . fapt care paralizează orizontul ascensiunii umane. consecinŃă a disfuncŃiei prin defect psihosocial. Această structură de personalitate a adolescenŃilor cu tulburări comportamentale se evidenŃiază printr-o slăbiciune şi o fragilitate psihoemoŃională. cât şi al patologicului fiinŃează un sistem de aspiraŃii în care sunt posibile disfuncŃionalităŃi rezultate din discrepanŃa între aspiraŃii şi performanŃe. Această neconvergenŃă se traduce prin performanŃe foarte inegale la nivelul atenŃiei. o necristalizare şi o disfuncŃionalitate a elementelor structurale în planul personalităŃii. induce o devitalizare a câmpului de aspiraŃii. de realizare: fuga către venit uşor (mai ales după 1990 la noi în Ńară şi în condiŃiile trecerii spre economia de piaŃă). de încercări nereuşite la şcoli. care pot fi cotate între tendinŃa tânărului spre şocant. Este ştiut şi acceptat faptul că atât în planul normalului. Acest mare şi grav deficit de maturizare socială generează la nivelul psihicului disfuncŃii şi chiar diverse forme de dispersie. persistă. Pe celălalt palier al ecuaŃiei formării psihice se găseşte mediul social faŃă de care adolescenŃii devianŃi îşi comandă conduita. Astfel. Marele deficit de la nivel axiologic imprimă. sau de desele „ricoşări” de pe orbitele funcŃionale normale. dar şi prin hiperemotivitate. tentaŃia agonisirii banilor fără scrupule şi numai cu un calcul egoist etc. instabilitate. se sesizează elemente de bruiaj comportamental. printr-un tip de neconvergenŃă faŃă de frânele voliŃionale. prezentând o imaturizare psiho-afectivă. – realizarea falsă a imaginii de sine.– imaturitatea structurilor psiho-afective şi sociale ale personalităŃii.

supravegherea copiilor de către părinŃi este mai strictă. vârste şi mediu social. poate şi pentru că. concomitent cu inadaptarea şi dezadaptarea. spre deosebire de mediul urban. în tulburările de comportament. accentuând necesitatea efectuării expertizelor medico-legale psihiatrice până la 24-25 ani. Aspectele medico-profesionale ilustrate de diferitele cercetări reliefează caracterul nestructurat al personalităŃii comportamentalilor. continuă. Se ştie că la normalitate dezvoltarea psihogenetică este asimilată cu armonia. distrugând unele valenŃe operaŃionale (la nivelul gândirii) şi determinând proiectări la nivelul întregii personalităŃi induce „derapări” ce pot coincide cu comportamentalismul. memorie). în devianŃă găsim o dizarmonie a conduitelor. 158 . o neconvergenŃă şi o inadaptare în plan socio-moral. 5. FaŃă de acestea. distribuŃia tulburărilor de comportament se exprimă în favoarea băieŃilor faŃă de fete (unele studii arată un procent de 2 ori mai mari la băieŃi. s-au făcut studii pe adolescenŃi şi copii (vezi I. o dispersie a structurilor psihofizice.nonadaptabile şi un fel de impromptitudine la stimulii din mediu („impromptitudine situaŃională”). cu delicvenŃa şi cel mai adesea se identifică cu dezadaptarea. pe vârste. Răşcanu) care au arătat că pe sexe. slaba lor inserare socială. dându-le astfel ocupaŃii precise de la o vârstă fragedă. care le generează. IncidenŃa tulburărilor (devierilor) de conduită (de comportament) Nu există în literatura ştiinŃifică suficient de multe date calculate pe întreaga populaŃie infantilă a Ńării pe sexe. Totuşi. aceştia din urmă antrenându-şi copiii în munci productive. Dispersia psihică structurală la nivelul proceselor psihice bazale (atenŃie. Ca răspândire teritorială. diferenŃa dintre mediul urban şi cel rural este cu mult în favoarea primului (de 4 ori mai mare fiind procentul de copii/adolescenŃi cu tulburări de comportament la oraş). în timp ce. la sate. Străchinaru sau R. cu echilibrul. pentru a putea afirma care este în România frecvenŃa acestor tulburări de comportament. în timp ce altele indică preponderenŃa 9/1).3. EsenŃa tulburărilor de comportament în perioada 17-25 ani constă chiar în fenomenul dispersiei psihice. curba frecvenŃei cazurilor este mai accentuată între 7 – 15 ani.

modalităŃi de conduită mai apropiate de cea personală. manifestări deviante. cât şi pentru educatori. Aceşti şcolari devin adevărate probleme atât pentru părinŃii lor. apărând dificultăŃi de învăŃare. sensibili la laudă. − la pubertate. parazitism şcolar cauzat de ratări succesive. hiperkinezie. copilul cu tulburări de comportament încearcă să compenseze acest handicap prin diferite acte pe care el le consideră de bravură: turbulenŃă la ore. aceştia putând prezenta reacŃii de opoziŃie (faŃă de atitudinea severă parentală). consum de drog). după principiul celui mai mic efort). parazitism social). fiind capricioşi. De obicei.ApariŃia tulburărilor cu caracter dizarmonic. instabilitate psihomotorie. Ca urmare. În timp. apoi de a frecventa cinematografele pentru a viziona filme cu conŃinut violent. dificultăŃi de adaptare. se poate ordona în funcŃie de perioadele caracteristice ale evoluŃiei vieŃii psihice – în funcŃie de vârstă: − în prima copilărie şi în preşcolaritate. insultarea cadrelor didactice sau a adulŃilor. devenite trăsături psihopatice. acestea sunt privite ca dificultăŃi infantile. se accentuează în paralel cu dificultăŃile de încadrare în disciplina colectivului clasei. de demisie (absenteism şcolar cauzat de eşec. incidenŃa şi gravitatea tulburărilor de comportament cresc datorită modificărilor în reactivitatea nervoasă şi a relaŃiilor noi cu mediul. furt. de obicei. manifestările comportamentale negative se accentuează. alcoolism. egoişti şi dornici de a se impune cu orice preŃ. astfel că ei sunt remarcaŃi. viitorul psihopat adult manifestă trăsături de comportament îngrijorătoare. impulsivitate. 159 . relaŃii care tind să devină tot mai tensionante şi conflictuale. sugestibili. − la vârsta şcolară. exprimate la început prin aberaŃii minore care se pot amplifica până la manifestări antisociale. care au tendinŃa de a-i trata intempensiv prin măsuri drastice. ajungând la un decalaj informaŃional negativ serios în raport cu colegii. de compensare (în fond supracompensare) faŃă de lipsa unor satisfacŃii în viaŃa de familie sau în cea şcolară (vagabondaj. Aceşti copii se caracterizează premorbid prin reacŃii coleroase însoŃite de agresivitate. se îmbogăŃesc şi din cauza facilităŃii cu care aceşti copii îşi însuşesc exemplele „rele” (de fapt. excese sexuale sau reacŃii de imitaŃie: fumat. tulburările. survenite din cauza preferinŃei copilului de a se juca în loc de a învăŃa. Manifestările reactive pot apărea şi la tinerii cu un comportament anterior normal.

se permanentizează şi se transformă în tulburări de personalitate la vârsta adultă.4. uşor de influenŃat de către alŃii (mai ales în sens negativ). globală – imprimă. în copilărie. dar mai ales acte de natură antisocială. b) adezivitate şi c) bradipsihie – pe fondul lor putând să apară manifestări agresive explozive. indiferent de originea şi natura lezională a suferinŃei devenită cronică. minciuna. nici relaŃiile ei cu cei din jur). afişează modificări comportamentale care devin trăsături de personalitate. Interesant este faptul că subiecŃii cu devianŃă comportamentală. de variate şi de complexe. ca şi descărcări psihomotorii. ParticularităŃi de personalitate 1. traumatismele cranio-cerebrale şi oligofreniile. Epilepsia – ca suferinŃă centrală. Cauze genetice 4. ParticularităŃi ale mediului înconjurător (ambiant) 5.5. manifestări disforice. Boli organice 2. Bolile organice răspunzătoare de instalarea tulburărilor de comportament sunt: epilepsia. În perioadele intercritice. tentaŃia distrugerii etc. se instalează o serie de înclinaŃii patologice: atitudini manifest ostile faŃă de anturaj (peste care se suprapun tendinŃele sadice). Boli psihice ale minorilor 3. recrutaŃi dintre cei cu epilepsie (având crize comiŃiale. Mai semnificative sunt: a) vâscozitatea afectivă. în timp ce altele. înclinaŃia către furt. precum şi postcritice. urmare a unor leziuni centrale. Multe dintre tulburări de comportament se instalează la vârstă mică. manifestări coleroase. reacŃii neurovegetative secundare activării instinctelor primare. ca şi consumul de alcool în exces. a. vagabondajul. mai ales temporale). Cauzele incriminatorii pentru apariŃia tulburărilor de comportament sunt extrem de numeroase. dacă rămân. Putem grupa cauzele acestor devieri ale conduitei în mai multe categorii mari: 1. 160 . trăsături particulare personalităŃii bolnavului. întrucât atunci structura personalităŃii este fragilă. piromania. în timp. Etiologia tulburărilor de comportament Unele tulburări de comportament trec neobservate (neafectând nici persoana respectivă.

tendinŃă de violenŃă. sensibilitate accentuată la zgomote. poate comite infracŃiuni al căror caracter particular reiese din absurditatea actului. turbulenŃi. b. revendicare în replică la cauze neînsemnate devine o trăsătură constantă şi reprezintă aproape 40-100 % dintre motivele pe care le constată specialistul la internarea în spitalele de profil a unor adolescenŃi. Se pot decela: • sindroame psihotice – cu localizare frontală. vertij. II). predispoziŃia la crize de mânie. Minorul oligrofen. de cauzalitate multiplă. • sindromul subiectiv traumatic – cu tulburări psihice de ordin intim. mai ales imbecilul (oligofrenie gr. care poate săvârşi acte de tip devianŃă comportamentală ce vizează legea penală. ca şi absenŃa unui discernământ al faptelor – caracteristică a determinismului devianŃei. epileptoizi ca structură. turbulent. Modificările psihice apar de regulă după câŃiva ani de la traumatism şi sunt influenŃate mai puŃin de sediul leziunii cât de întinderea ei. de furie. Oligofreniile sunt înŃelese de cei mai mulŃi specialişti ai domeniului ca stări de nedezvoltare psihică sau de dezvoltare psihică incompletă. Caracteristic epilepticului. agresivitate. în care coeficientul intelectual este cuprins între IQ = 0 – 69. vorbind 161 . în instalarea cărora traumatismului cranio-cerebral are un rol favorizant. iritabilitate. Aceste note specifice ale conduitei delincventului nedezvoltat psihic (mintal) explică existenŃa aproape obligatorie a unui debil mintal în cadrul bandei de delincvenŃi. cu gesturi dezordonate. cu note de agresivitate şi crize de mânie. în agitaŃie permanentă (psihică şi motorie). de trăire personală. expansiv.După unii autori. unii înglobând aici şi liminarii cu IQ = 70 – 89 (ceea ce ar corespunde unui nivel mintal de maximum 12 – 14 ani). acesta fiind caracterizat printr-o sugestibilitate crescută. Debilul mintal dizarmonic este instabil. diminuarea atenŃiei şi a memoriei. este faptul că descărcarea prin acte de mare agresivitate şi cruzime nu aduce după sine regretul sau sentimentul de vinovăŃie din partea acestuia. psihozele şi demenŃele cu toate implicaŃiile lor comportamentale. Sechelele psihice pot fi de tipul: cefalee. insomnii. • nevrozele. subiectivă.

psihoza maniacodepresivă a adolescentului se înscrie între cauzele generatoare de comportamente deviante aberante. aceşti psihotici pot comite delicte de lovire. psihoticul nu manifestă nici o remuşcare. Deşi mai rar întâlnită şi diagnosticată ca atare. au manifestări de furie pentru motive neînsemnate. 2. S-a constatat că. Gama tulburărilor comportamentale se extinde de la fapte/acte minore ca iritabilitate. dar motivaŃional se apreciază că actele lor aberante rămân fără mobil. perversiuni sexuale şi omucideri. rănire pe fondul unui comportament impulsiv-agresiv. Minorul cu conduite psihotice. DeviaŃii comportamentale deosebit de grave apar la oligofrenii cu defect sever (IQ apropiat de limita 20-25). rămâne pasiv şi indiferent. în majoritatea cazurilor îndreptate împotriva 162 . putând ajunge la furturi. mai ales la vârste tinere (pubertate şi adolescenŃă).mult şi manifestându-se ca o persoană mulŃumită de sine. alternând cu euforia. agresivi. Când sunt în plin puseu maniacal. Bolile psihice ale minorilor care determină tulburările de comportament sunt: schizofrenia. automutilări (se lovesc. cele mai multe infracŃiuni putând fi comise în perioada iniŃială denumită „perioada medico-legală”. poate veni în conflict cu legea penală. privind ca un străin rezultatele propriilor sale fapte. sociabilă. Acestea sunt însoŃite de o atitudine de indiferenŃă şi afectivitate tacită. se zgârie până le curge sânge). absurd sau pot fi explicate prin idei delirante. Cei depresivi (din cadrul psihozei maniaco-depresive) pot săvârşi acte antisociale. după comiterea actului respectiv. ori de altă natură discordantă: autism. În cadrul examinării medicale de specialitate se detectează elemente ale unui comportament de tip hebefreno-catatonic. când ele se caracterizează prin manifestări intense de violenŃă (îi lovesc nemotivat pe cei din jur). ideaŃie delirantă. se dau cu capul de pereŃi. păstrând permanent amplitudinea şi amprenta patologicului. mai ales cel care se apropie de schizofrenie. logoreea şi polipragmazia. reacŃii de demisie etc. infracŃiunile comise de schizofreni atrag atenŃia prin ferocitatea lor. stări de depersonalizare etc. prostituŃie. Unii indivizi cu IQ liminar sunt relativ conştienŃi de infirmitatea lor – probată prin insuccesul şcolar – grupul intrând în relaŃii de opoziŃie cu anturajul. incendiatori.. devenind ostili. în limitele agitaŃiei hipomaniacale pentru adaptarea la viaŃa cotidiană etc. hiperactivitate sexuală – încercând avansuri hetero sau homosexuale. au caracter ilogic. DevianŃa. psihoza maniaco-depresivă şi aspectele reactive ale nevrozei.

prietenii. cu un profund caracter absurd. Întrucât din cadrul acestor conduite şi comportamente aberantdelictuale se recrutează cele mai controversate cazuri de diagnosticare şi intervenŃie psiho-medico-socială. 3. mai rar apărând crime de factură altruistă. sub forma automutilării. etichetat drept debilitate mintală. mijloacele de transport. la nevrotic. 4. De regulă. În cazul unor nevroze tinerii şi adolescenŃii pot avea izbucniri de tip episodic – toate cauzate de necesităŃi de rezolvare a tensiunilor interioare. ziare. comportamentul aberant se conturează pe conflicte interioare deja existente. cât şi cel extrafamilial: strada. S-a constatat că puberii şi adolescenŃii din medii familiale armonioase pot să devină deosebit de reactivi la apariŃia unui eveniment complet indezirabil. Concret.). Cele mai frecvente cauze Ńinând de mediul ambiant care favorizează apariŃia comportamentului deviant la minori pot îmbrăca următoarele aspecte: • NeînŃelegerile intrafamiliale şi disocierea căminului. moştenit al tulburărilor de comportament. luând drept punct de plecare anumite aberaŃii cromozomiale transmise de la părinŃi la copii). La aceste cauze ale tulburărilor de comportament se adaugă şi retardul psihic congenital. având un mare potenŃial reactogen. şcoala. de cruzime faŃă de animale sau faŃă de persoane slabe (fizic mai ales) din anturajul lor imediat. radio. Există studii care au depistat o legătură între factorii genetici şi comportamentul deviant. studii care susŃin că din părinŃi cu tulburări de comportament (de personalitate) se nasc copii cu comportamente de tip deviant (deci. tentativelor de suicid. creându-se în acest fel o situaŃie specifică de conflict exogen. mijloacele mass-media – TV. manifestările menŃionate se află în faza larvară. cărŃi etc. se susŃine caracterul transmisibil.propriei persoane. ele fiind vizibile numai în situaŃii critice. dar fatal. Cele mai multe cauze ale tulburărilor de comportament sunt însă cele care Ńin de mediul înconjurător (care include atât cadrul intrafamilial. situaŃie în care pot să fie semnalate manifestări distructive. Ńinem să atragem atenŃia asupra posibilităŃilor crescute de mascare în fazele premonitorii. Acestea se regăsesc cu o frecvenŃă maximă: 80% dintre minorii cu probleme comportamentale provin din familii destrămate. Reactivitatea este şi ea o cauză posibilă a tulburărilor comportamentale. Aceste situaŃii pot 163 .

îi pot crea acestuia unele resentimente sau pot constitui pentru el un model negativ de imitat. la copil şi ulterior la tânăr. şcoală etc. conduce. Această frustrare poate induce o stare de anxietate şi un sentiment de singurătate. • DeficienŃele în atitudinea educativă a tatălui sau a mamei (agresivitatea. care nu poate satisface trebuinŃa de afecŃiune a copilului. • Disocierea grupului familial prin boli cronice grave sau prin decesul unui părinte poate crea familiei. • AbsenŃa unuia dintre părinŃi poate influenŃa negativ dezvoltarea personalităŃii copilului prin absenŃa figurii de identificare necesare în conturarea personalităŃii viitoare. • RelaŃiile dificile cu mama. şi o frustrare emoŃională. copilul se simte prea rapid independent şi autonom. pe lângă o privaŃiune economică. Disputele premergătoare. copilul fără mamă construindu-şi la început o „reacŃie de protest”. • Pseudodebilitatea mentală a părinŃilor. îl vor situa pe acesta în permanenŃă în cadrul unor carenŃe afective şi de securitate. în lipsa supravegherii parentale directe. 164 . Rolul mamei este primordial. tensiunile excesive dintre părinŃi sau un părinte brutal.declanşa la copil tulburări emoŃionale şi tendinŃe patologice care se vor traduce prin devieri comportamentale. despotismul. pisălogeala etc.). pe lângă anxietatea şi insecuritatea insuflate copilului. reflectând tendinŃa familiilor de dezangajare faŃă de sarcinile afective şi educaŃionale. alcoolic şi care provoacă certuri (mai adesea acesta fiind tatăl) duc la o serie de situaŃii fără echivoc din partea acestora care. apoi trece printr-o etapă „disforică” şi ajunge la final la stadiul de negare a necesităŃii de a avea mamă.) determină. caracteristică mediului subcultural. incapacitate de acomodare. prezintă multiple implicaŃii comportamentale cu caracter deviant şi este legată de carenŃările şi neglijenŃele educative prezente în acest mediu. • Factorii ecologici generatori ai unei subculturi pot crea indirect condiŃii pentru dezvoltări dizarmonice ale personalităŃii copilului. • ÎncredinŃarea copilului unor „organizaŃii anonime” (grădiniŃă. reacŃii de indisciplină. mai ales dacă în jurul său există exemple negative. iritabilitate etc. ceea ce poate antrena tulburări comportamentale. la frustrarea de autoritate. • DivorŃul devine pentru copil un fapt iremediabil.

• Prelungirea şcolarizării obligatorii face. de regulă. imatură. condiŃionarea negativă a climatului microsocial se aşează pe o structură labilă. • InfluenŃa normei de grup (un comportament de tip negativ. prin schimbarea bruscă a modului şi a ritmului de viaŃă. favorizează reacŃii impulsive sau de satisfacere imediată a trebuinŃelor. 165 . cu o imagine de sine neformată încă sau deformată (în sensul subestimării de sine) cu o slăbiciune/înclinaŃie spre ascensiune/realizare rapidă (cu minim de efort) şi spre atitudini şi comportamente şocante. legate de transferul dinamic al populaŃiei în cadrul urbanizării. care au o influenŃă din ce în ce mai mare şi care. paradoxal. de regulă mult mai uşor la un copil/adolescent cu o strucutră de personalitate dezechilibrată. perturbându-i mai ales pe tineri. • CalamităŃile (de genul războaielor) sporesc frecvenŃa şi intensitatea manifestării acestor tulburări de conduită. La aceste persoane. înlăturând reflecŃia şi meditaŃia. care dacă este promovat de şeful/liderul găştii/bandei. va fi imitat – prin contagiune şi supunere la norma de grup – de către ceilalŃi membri ai grupului respectiv). spectaculoase în sine. fragilă de personalitate. ieşite din comun. • Solicitările mass-media. lipsa de pricepere. dezinteresul afectiv al adulŃilor întreŃin dezvoltări aberante. • Precocitatea pubertăŃii şi sexualităŃii. care se manifestă în condiŃiile actualei etape de explozie tehnică şi economică. se pot constitui într-un focar generator de delincvenŃă juvenilă şi ridică probleme chiar şi unor adolescenŃi cu dezvoltare normală. fapt ce îl antrenează pe copil pe calea delincvenŃei. • Transformările demografice. Putem afirma cu tărie că aceste tulburări de comportament se instalează şi se dezvoltă pe un anumit fond psihic. incompetenŃa educativă. 5. făcându-i vulnerabili în faŃa numeroaselor tentaŃii din noul univers care le este străin. să apară o sursă de inadaptare şi de eşec. uşor sugestionabil şi influenŃabil. impun stresuri inevitabile. pentru copiii cu intelect de limită. la care.

furtul. vagabondajul. alcoolismul. care nu au tendinŃa cronicizării şi stabilizării.5. de simpatie sau antipatie. actele impulsive.). de exemplu. cât şi de factorii de mediu. atât ca număr. prostituŃia.. piromania. debililor mintal şi schizofrenicilor) şi ajungându-se la acte de delincvenŃă propriu-zisă. tentativele de suicid. ci mai mult o modalitate reacŃională a S. în special din cauza lipsei unui climat afectiv adecvat şi mai ales pe fondul lipsei de discernământ (acte comportamentale specifice epilepticilor. insulta. stadiul de dezvoltare. considerate a fi acte de predelincvenŃă (ex: minciuna. Într-o succintă prezentare. Între aceste extreme. irascibilitate. de lăudăroşenie. fiind 166 . omuciderea. diferitele acte de cruzime. raŃionamentele superficiale ale adolescenŃilor sau de afecŃiuni psihice. stabilite relativ.5. anticipând agresivitatea şi care nu sunt obligatoriu condiŃionate social). cât şi ca intensitate: ea pleacă de la o simplă minciună care poate avea un efect anodin. • Instabilitatea nu este funciar o tulburare de comportament. putând să ajungă la acte de mare gravitate. tulburările sexuale. Simptomatologia devianŃelor comportamentale Adolescentul cu tulburări de comportament se manifestă prin simptome caracterizate printr-un mare polimorfism. violul etc. antisociale (specifice. aşadar. manifestată psihomotor. cerşetoria. Manifestările clinice depind atât de vârstă. trecând prin acte paradelincvente condiŃionate socio-afectiv.N. se interpun un număr impresionant de simptome: iritabilitate. dar întâlnite şi la persoanele normale – ex: omuciderea. dorinŃa de a se salva dintr-o situaŃie neplăcută ca o reacŃie de apărare. dorinŃa de compasiune. fuga. Simptomatologia tulburărilor de comportament cuprinde o gamă foarte întinsă de manifestări. sau tendinŃa de alterare a adevărului.C. Tipologizarea tulburărilor de comportament De la simplele „derapaje” comportamentale. de intenŃia de a înşela. care reclamă intervenŃia legii. o arie de simptomologie şi de evoluŃie foarte extinsă. tabloul acestor tulburări comportamentale ar cuprinde: • Minciuna. omuciderea. impulsivitate. fără periculozitate socială. tulburările de comportament ocupă. instabilitate. poate fi cauzată de fantezie. care nu poate fi exhaustivă. de sex. eşecul şi abandonul şcolar.

mai puŃin elaborat în privinŃa diversităŃii acŃionale. • Fuga şi vagabondajul reprezintă erupŃia violentă din mediul familial. Acesta se caracterizează prin existenŃa unor tulburări de conştiinŃă sau prin motivaŃii delirante. 40% de la 16-18 ani. din necesitate. violenŃe). de a prevedea o acŃiune”. cu un maximum de incidenŃă la pubertate. asociat fiind frecvent cu fuga. cu prostituŃia la fete. frecvenŃa lui. care apar frecvent şi asociat cu grade lejere de debilitate mintală. iar vagabondajul este un fenomen complex având o desfăşurare în timp. fiind frecvent denumită şi furie. de la obiecte de valoare mică până la sume importante de bani. de a reacŃiona în mod conştient. cu auto şi heteroagresiune. • Irascibilitatea prezintă un mecanism psihopatologic similar. reprezentând o trecere directă la actul de satisfacere a apetitului agresiv. ci face parte din cadrul delincvenŃei juvenile. Furtul începe de obicei în familie şi se extinde apoi în mediul extrafamilial. care ar putea determina o confuzie cu epilepsia temporală. • Impulsivitatea este reacŃie specifică de scurtcircuitare. fuga are diverse forme: forma de pulsiune emotivă. 35% de la 13-16 ani. este o reacŃie de descărcare critică (mânie.) – este furtul patologic (cleptomania). nervozitate. cu manifestări de tip schizofren sau cu manifestări epileptice. exhibiŃionism. vindicaŃie. de a fixa atenŃia. culminând cu mişcări spectaculoase. a posibilităŃii sistării cu prilejul înlăturării frustraŃiei (satisfacerii dorinŃei critice). de opoziŃie etc. sub 13 ani. Se caracterizează prin caracterul său brusc. Aceste ultime trei caracteristici îmbracă un caracter paroxismal. În funcŃie de cauze. fetele fură singure. cel mai frecvent delict întâlnit la minori. Furtul nu este o manifestare izolată. variind astfel: 20% hoŃi minori. iar băieŃii în grup. este definit ca fiind atentat la proprietatea particulară sau publică. furtuni motorii. • Furtul. Opusul furtului conştient – care are o motivaŃie psihologică lucidă (furie. în funcŃie de vârstă. ca rezultat al unei stări conflictuale cu şcoala. DistincŃia dintre ele este dată de durată: fuga are un caracter de criză. la sugestia unor prieteni etc. dar se deosebesc de aceasta prin existenŃa electivităŃii şi a motivaŃiei. cu 167 . necenzurat. ca expresie a unei stări de încordare emotivă sau a unor simptome psihotice. nestăpânire şi aproape întotdeauna prezentă în comportamentul uman.„incapacitatea de a păstra o atitudine. În general. iar uneori chiar cu omuciderea şi piromania.

în special pentru a întâlni şi a trăi o experienŃă imaginară indusă din lecturi sau din influenŃe relaŃionale. Eşecul şcolar induce o stare de tensiune şi constituie un traumatism violent manifestat tocmai în etapa pubertăŃii. hebefreniile „de orgoliu” la pubertate. deficitul şcolar este recunoscut de toŃi autorii. de evadare pentru a vedea lucruri şi locuri noi. până la marile fugi. Vagabondajul este o reacŃie organizată. când programa de învăŃământ solicită progresiv dezvoltarea unei gândiri cu note de abstractizare. în debutul unei psihoze se observă o scădere bruscă a eficienŃei şcolare. cât şi prin sfaturi demobilizatoare. PărinŃii neglijenŃi induc.familia. 168 . o situaŃie familială deosebită generată de disocierea căminului. Fuga ridică probleme psihiatrice medico-legale şi de asistenŃă socială. Spre deosebire de scăderea treptată a randamentului şcolar. fapt de care ei sunt incapabili. ea poate reprezenta un simptom al unei boli sau al unei nedezvoltări psihice (oligofrenie. • Eşecul şcolar. un efect dăunător. care apare din lipsă de ataşament faŃă de familie sau ca reacŃie la o constrângere rău suportată. Chazal considera că 20% dintre cauzele fugii sunt pur sociale. de tendinŃe revendicative. schizofrenie). caracteristic unei bande. epilepsie. Fuga şi vagabondajul se asociază frecvent cu tulburările comportamentului sexual şi cu impulsivitatea. iar 80% psihiatrice. cu elemente logice. în timp ce Heuyer susŃinea că 90% din cazurile de vagabondaj juvenil şi 70% dintre delincvenŃii adolescenŃi aparŃin familiilor destrămate. în afara unui act delictual bine gândit. Durata lui variază de la fuga de o jumătate de zi. de lipsuri materiale. La delincvenŃi. uneori fiind cotaŃi ca periculoşi educaŃional. adolescentul alegând „nomadismul” pentru a-şi realiza libertatea. moral. condiŃiile de mediu nefavorabile. atât prin ignoranŃă. iar la aceşti copii eşecul este evident. prin imitaŃie preluând acest tip de socializare. La retardaŃii mintal. în care minorul îşi formează conştiinŃa de sine. El se poate datora unor cauze ca: frecvenŃa neregulată. printr-o sugestibilitate infantilă. în care subiectul se asociază cu alŃi psihopaŃi şi trăieşte o viaŃă la baza căreia stau cele mai diverse manifestări antisociale. subdezvoltarea intelectuală se remarcă în clasele III-V. de 2-3 luni. Şcoala cu cerinŃele ei constituie un efort de adaptare. Fuga poate fi şi o expresie a unei dorinŃe de aventură. lipsa de îndrumare a copiilor către şcoală prin lipsa de instruire a propriei familii.

• Incendierile voluntare se pot observa la pubertate şi la adolescenŃă, ca urmare a unei dorinŃe de răzbunare sau a răutăŃii. Apar frecvent la debilii mintal sau la „comportamentalii-psihopaŃi” şi pot avea un caracter impulsiv (piromanie) la epileptici. • Alcoolismul şi dependenŃa de drog. Alcoolul, unul dintre principalii răspunzători pentru comportamentul antisocial (agresiune, crimă, jaf, huliganism etc.), s-a impus ca o problemă de igienă mentală socială şi la adolescenŃă. În adolescenŃă, alcoolismul (ca şi tentaŃia administrării drogurilor – haşiş, cocaină, aurolac etc.) se manifestă în majoritatea cazurilor în formă acută; cu ajutorul acestei intoxicaŃii, minorul tinde să-şi arate nonconformismul, sfidarea faŃă de autoritatea adulŃilor sau să lupte împotriva timidităŃii şi a anxietăŃii. Etilismul cronic este rar în formele sale clasice în adolescenŃă şi se instalează după câŃiva ani de consum exagerat, caz în care tânărul intră în viaŃa adultă ca un intoxicat cronic. Fenomenele caracteristice toxicomaniei alcoolice sunt: − absenŃa tendinŃei de a mări doza de lichid ingerat, alcoolicii mai vechi reducând consumul; − existenŃa unei intoleranŃe, opusă toleranŃei din drogomanie; − tulburările de sevraj sunt inconstante la alcoolici. Fazele de instalare ale alcoolismului sunt: apetitul pentru alcool, toleranŃa, obişnuinŃa, dependenŃa. ToleranŃa reprezintă relaŃia dintre concentraŃia alcoolică absorbită şi efectele toxice determinate în organism de alcool, toleranŃă care variază în funcŃie de vârstă, sex, de predispoziŃii ereditare, mod de alimentaŃie, starea organică şi psihică, de vechimea intoxicaŃiei etc. ObişnuinŃa se instalează când alcoolul devine supliment alimentar, fiind necesar în echilibrul metabolic. DependenŃa de alcool se instalează lent, la câŃiva ani după debutul alcoolismului, prin mărirea constantă a dozei de alcool ingerate. Ca forme de manifestare a dependenŃei menŃionăm: imposibilitatea abŃinerii de la consumul de alcool, incapacitatea alcoolicului de a se opri la primele pahare băute. Personalitatea alcoolicului presupune anumite perturbări cauzate de conflictualitatea intrapsihică. Ceea ce frapează la un alcoolic este fizionomia sa aparte (obraji congestionaŃi, buhăiŃi, faŃă întunecată sau cenuşie, conjunctive injectate, ochi înlăcrimaŃi, miros urât al răsuflării). Pot apărea tulburări de limbaj manifestate prin vorbire precipitată,
169

articulare nesigură, bâlbâială, combinate cu modificări neurovegetative (tremurături, transpiraŃie, nod în gât). Cele mai constante tulburări psihice ale alcoolicului sunt: iritabilitatea (stare permanentă de reacŃie la stimuli exteriori prin mânie, furie, agresivitate) şi impulsivitatea (nestăpânire). • Devierile sexuale. Instinctul sexual, în mod normal latent în copilărie, apare la pubertate, dar se definitivează în forma lui specific umană în adolescenŃa tardivă, când include totodată şi ataşamentul afectiv pentru sexul opus. La vârsta adolescenŃei trebuie deosebite relaŃiile permise, bazate pe afecŃiune mutuală, de cele fundamentate pe violenŃă (devierile sexuale). Gravitatea apare în cazurile în care relaŃiile sexuale sunt întâmplătoare, determinate de setea de aventură sau atunci când ele se caracterizează prin precocitate, caz când se pot contacta şi transmite boli sexuale foarte grave. Aceste situaŃii constituie terenul propice pentru delincvenŃa sexuală. În aceste cazuri, criza sexuală nu este expresia unei maturităŃi sexuale, ci reprezintă o deviere în cazul unui organism caracterizat prin imaturitate psihică şi fragilitate funcŃională a gonadelor, oferindu-i individului o satisfacŃie strict instictuală. Dintre devierile sexuale cele mai frecvente sunt homosexualitatea la băieŃi şi prostituŃia la fete. Precocitatea şi devierea sexuală apar de obicei în mediile de subcultură şi de dezorganizare socială, unde şi moralitatea are un grad de permisivitate mult mai coborât. La fete, prostituŃia reprezintă practicarea relaŃiilor sexuale pentru o retribuŃie, în mod liber şi constant, scopul principal fiind câştigul material. Ea exprimă o ripostă agresivă la stresuri, îndeosebi după o violenŃă sexuală (viol, incest) pe un fond de frustrare afectivă din copilărie sau este o primă consecinŃă a vagabondajului în 8-10% dintre cazuri. După clasificările internaŃionale OMS şi încadrările DSM-III, homosexualitatea reprezintă o tulburare a comportamentului sexual. Această tulburare constă în atracŃia exclusivă sau predominantă pentru persoanele de acelaşi sex, cu sau fără raporturi fizice. Ea este, totodată, o deviere sexuală care nu presupune factori patogeni ca în cazul unei boli propriu-zise (cum ar fi schizofrenia sau TBC) fiind, conform AsociaŃiei Americane de Psihiatrie, o „tulburare a orientării sexuale”. Autorii de limbă franceză consideră o perversiune în adevăratul înŃeles al cuvântului
170

doar atunci când persoana îşi caută conştient şi deliberat satisfacŃia în relaŃia sexuală. Ca deviere sexuală, homosexualitatea poate avea un caracter tranzitoriu sau accidental: masturbaŃia adolescenŃilor, homosexualitatea din perioadele de detenŃie, practicile perverse ale bolnavilor psihici, ale celor cu tulburări de dinamică sexuală etc. În aceste cazuri, devierile sexuale trebuie înŃelese ca rezultat al unei dinamici de maturizare, ca o tranziŃie spre adaptarea de „necesitate” din închisori sau ca epifenomene ale unor nevroze sau psihoze. Accentul este pus pe expresia unei instabilităŃi emoŃionale, a unei insuficiente capacităŃi frenatorii faŃă de instincte, a lipsei de maturitate psihică (conduite şi sentimente morale formate cu defect), răspunzătoare de nonadaptarea la realitatea complexă. Între cauzele care determină formarea şi structurarea cu defect a personalităŃii enumerăm: cauze genetice – incomplet elucidate de cercetările din ultimii 50 de ani şi cauze educaŃional-sociale. Cele mai multe cazuri de homosexualitate sunt la persoanele la care s-au perceput greşeli educative în copilărie, perpetuate în adolescenŃă şi devenite conduite cu condiŃionare negativă ulterior: obiceiuri proaste. Activitatea în clinica de psihiatrie, în sensul ei cel mai profund, ne-a arătat că indiferent de etiologia care generează homosexualitatea, persoanele care practică această anomalie sunt dintre cele care nu-şi recunosc propriile defecte din structura personalităŃii lor, fiind permanent nemulŃumite de condiŃiile oferite de societate. De cele mai multe ori ascunsă ca deviaŃie, homosexualitatea nu poate fi surprinsă ca frecvenŃă şi dinamică. Oricum, tulburarea este în creştere pe glob, cifrele arătând prezenŃa fenomenului în lume în proporŃie de 10% pe întreaga planetă şi de 35% în SUA. Pe lângă o cauzalitate genetică (moştenire genetică defectuoasă, cu anomalii cromozomiale XYY) există şi una de tip socio-educaŃional, care are la bază învăŃarea, deprinderea unor conduite aberante. Fie ea deviere, anomalie, boală sau viciu, homosexualitatea se află sub incidenŃă medicală, psihologică şi larg socială, interesând pentru abordare diferenŃială terapii speciale şi penetrând planul global al adaptabilităŃii şi al integrării socio-morale. Ea generează prozeliŃi mai ales între adolescenŃi şi tineri în procesul de conturare a personalităŃii, la vârsta opŃiunilor, când ar trebui să selecteze şi să defrişeze valorile.
171

Structuri dizarmonice, marea majoritate a celor ce ajung într-un impas cu falsă motivaŃie la specialiştii din Clinica de Psihiatrie, homosexualii cu „state vechi” pretind că ar fi preluat atare conduite prin imitaŃie, nefiltrând eventualele lor urmări în plan social şi medical. Ei explică, în fapt, că aceste conduite au fost fixate şi consolidate de-a lungul unor ani, astfel că, în mod excepŃional, pot încerca o conştientizare a implicaŃiilor alegerilor lor sexuale. Concret, copii cu structură de tip „idol al familiei” care pot evolua spre personalităŃi egoiste, ori fetiŃe crescute în sistemul „Cenuşăreasa familiei”, care dezinhibate au şansa să practice prostituŃia, ori copii irascibili, explozivi, brutali şi neglijaŃi afectiv devin la pubertate sub influenŃa străzii virtuoşi homosexuali. În stradă, aceste categorii de copii tentaŃi de succese rapide şi facile, la care se adaugă curiozitatea vârstei, demobilizaŃi în faŃa insucceselor, trec la acte fără a percepe „lupta motivelor” şi mărind astfel numărul „activilor”, al celor cu acte antisociale. De aceea, credem că abordarea şi tratamentul diferenŃiat al acestor deviaŃii sexuale (în cazul homosexualilor recrutaŃi dintre „copiii străzii”, dintre cei care consumă, ca drog, AUROLAC etc.) nu pot decât să vină în ajutorul celor care încearcă să cunoască amploarea, complexitatea şi implicaŃiile fenomenului pe care specialiştii îl percep ca atare, ca devianŃă şi nu ca o glorie ori bucurie. Sub numele de perversiune sexuală sunt cuprinse comportamentele sexuale regresive care se substituie cu predilecŃie condiŃiilor normale ale orgasmului sau celorlalte fenomene legate de comportamentul sexual. Perversiunea sexuală nu viciază doar raporturile sexuale, ci ea antrenează tulburări notabile în sfera caracterului, a personalităŃii şi a vieŃii sociale a individului. Voyeurismul este un comportament sexual pervers, definit prin faptul că individul respinge sau rămâne indiferent la actul sexual normal, în schimb îşi găseşte satisfacŃia prin contemplarea corpurilor goale sau fotografiate, sculptate etc. sau prin asistarea ca spectator la desfăşurarea unor acte sexuale. Voyeuristul are o deviere de interese, astfel încât pentru satisfacŃia sa vizuală adună desene, gravuri, fotografii obscene de care industria contemporană nu duce lipsă. Există, desigur, şi forme intermediare ale acestei perversiuni, ca de exemplu voyeurismul rafinat al unor artişti plastici, sau cazul adolescenŃilor timizi care, pe fondul unei refulări puternice, nu mai pot ajunge la act. De asemenea, vârsta a treia,
172

cu imposibilităŃile sale fiziologice, îşi găseşte un debuşeu sexual în datele percepŃiei vizuale. ExhibiŃionismul este o perversiune sexuală, obsedantă şi impulsivă, caracterizată prin nevoia irezistibilă de etalare în public a organelor genitale în stare flască şi în afara oricărei manevre lubrice şi provocatoare. Acest act simbolizează şi înlocuieşte apetitul sexual şi împreunarea, însemnând şi sfârşitul episodului. De reŃinut sunt atât caracterul brutal, ostentativ şi provocator al gestului, cât şi satisfacŃia sexuală resimŃită prin reacŃiile celor care asistă. Cu cât reacŃiile acestora sunt mai intense (scârbă, frică sau respingere), cu atât plăcerea exhibiŃionistului este mai mare. Comportamentele sado-masochiste constituie un caz tipic de conflictualitate intrasexuală care antrenează comportamente agresive, exprimate prin violenŃă cu dublă direcŃionare: spre partenerul sexual şi spre subiectul însuşi. Deci, este vorba despre o perversiune sexuală care caută satisfacŃia erotică prin violenŃă directă-fizică sau prin ideea de violenŃă. Când violenŃa se îndreaptă spre partener, avem de-a face cu sadismul, iar când ea este concentrată asupra propriei persoane, comportamentul este de tip masochist. Fetişismul. Fetişul este un obiect care serveşte în scopul manifestării actului sexual, el făcând parte de obicei din vestimentaŃia celuilalt sex. Violul rămâne singura crimă în care autorul se simte nevinovat şi victima scârbită; actul sexual, necesar şi inevitabil, dat prin statutul special al femeii, reprezintă pentru foarte mulŃi bărbaŃi o recompensă normală, o retribuŃie pentru un serviciu adus (angajare, promovare, o călătorie de autostop etc.). Actul sexual este pentru ei un fel de amuzament, de divertisment. Cercetările au arătat că frecvenŃa violurilor este diferită în funcŃie de câŃiva factori: a) tipul de cultură religioasă. În Ńările cu un grad ridicat de libertate morală, rata violurilor este foarte ridicată (ex. Ńările protestante) comparativ cu cele în care cultura religioasă este foarte puternică; b) incitaŃia la comportamentul de consum sexual şi răspândirea teoriei maximului de plăcere. În condiŃiile în care sexul câştigă pondere în publicitate, sex-shop-urile invadează oraşele, sexualitatea pătrunde în
173

iar a fetei între 5-14 ani. alcoolismul. care se simte abandonată. sunt variate: fie exhibiŃionism realizat într-un parc.40% din delincvenŃa juvenilă. d) revoluŃia industrială şi patologia sexuală. dar rar totodată. iar practica sexualităŃii obligatorie (norma de grup). fie manifestări de homosexualitate sau de heterosexualitate. c) depersonalizarea sexualităŃii. dezrădăcinată. în care obiectul manifestării perversiunii este un copil sau un adolescent. în timp ce la adulŃi acestea aproape s-au dublat. RevoluŃia industrială are efecte dezastruoase asupra populaŃiei rurale. Vârsta tatălui incestuos este de obicei cuprinsă între 30-45 ani. aceasta având rol de complice. reprezintă 0. se impun frecvent atitudini comune. în spatele şcolii. de multe ori în mod inconştient (fiind frigidă. După Foutes. unchi-nepoată. fără intenŃia de a provoca moartea) sau a celei voluntare (realizate cu scopul expres de suprimare a vieŃii victimei). Această criză de febră sexuală atinge mai ales adolescenŃii. Formele acestui comportament. colective ale indivizilor. castitatea şi virginitatea devenind motive de îngrijorare şi de dispreŃ pentru tineri. imoralitatea etc. Comportamentele agresive împotriva copiilor sunt clasate sub denumirea de pedofilie. cu executarea de către adult a masturbaŃiei. chiar dacă aceasta se obŃine cu folosirea agresivităŃii. mergând de la mângâieri şi îmbrăŃişări libidinoase ale copilului. căutarea plăcerii devine prioritară. MulŃi autori au insistat asupra rolului jucat de soŃia-mamă în declanşarea situaŃiilor incestuoase. Legătura incestuoasă e mult mai frecventă în mediile în care domnesc promiscuitatea. 174 . astfel că delictele sexuale la copiii mai mici de 15 ani s-au multiplicat de 5 ori în ultimii 30 de ani. putând atinge chiar 1%. Incestuoase sunt şi relaŃiile sexuale dintre bunic-nepoată. căzând victimă a segregării sexuale. Incestul este un comportament agresiv sexual care se manifestă între membrii familiei având ca autor pe unul dintre părinŃi. Se poate manifesta sub forma omuciderii involuntare (în cadrul unui furt-lovire. fie viol acceptat (din teamă sau pentru recompense).toate domeniile. dar fără a-l depăşi. mătuşă-nepot şi dintre verii primari. fie viol agresiv. Din cauza mass-mediei şi a unei literaturi sexuale şi pornografice de masă. – Omuciderea este un delict foarte grav. rejectantă din punct de vedere sexual faŃă de soŃ).

Statisticile arată o curbă ascendentă a frecvenŃei lui de la vârsta de 14-15 ani până la 65 de ani. ca o consecinŃă directă a ideilor de autoculpabilizare şi autopuniŃie. bine motivat. ideile. Suicidul este actul prin care o persoană. la compensaŃii. dar niciodată nu trebuie eliminată potenŃialitatea lor. cu amprentă isterică. el creşte brusc ca incidenŃă în adolescenŃă. sentimente de culpabilitate şi nevoia de autopedepsire şi de corecŃie a conduitei vicioase. şi „suicidulşantaj”. mai rar asupra globilor oculari). de la pedepse penale sau producerea de suferinŃă în cazul crizelor de delir alcoolic. renunŃarea la destindere. în care este implicată în mod deosebit responsabilitatea unei persoane.– AutopuniŃia (autopedepsirea) este comportamentul voluntar de sancŃionare/pedepsire a propriei persoane. Scopul automutilării voluntare reprezintă obŃinerea unui avantaj – cerşetorie. cauzele fiind de ordin psihologic. el pleacă de la lucruri minore. putând fi aplicată asupra oricărui segment al corpului (mai frecvent asupra organelor genitale. în mod intenŃionat. Mariajul joacă un rol pozitiv important atât pentru bărbaŃi. suicidul reuşit este de 10 ori mai puŃin frecvent decât tentativele de suicid. Automutilarea reprezintă mutilarea voluntară sau inconştientă a propriei persoane. Există deosebirea între „suicidul sincer”. ca urmare a unor greşeli reale sau imaginare. îşi cauzează moartea. al disperării autentice. este autoflagelarea. – Suicidul şi tentativa de suicid. în schizofrenie. Considerate ca unele dintre cele mai frecvente reacŃii antisociale din cadrul patologiei medicale în general. urmează ca pondere divorŃaŃii şi abia pe ultimul loc se situează rata sinucigaşilor căsătoriŃi. automutilarea şi suicidul. dar mai ales intenŃionată a unor norme sociale sau atribuŃii pe linia de rol sau statut (tată. aparent. lider etc. Apărând sporadic la vârsta copilăriei. la persoanele cu conştiinŃa responsabilităŃii. Remarcabil este faptul că sinuciderea este puŃin întâlnită printre femeile căsătorite. O formă de violentare fizică. evaziune de la serviciul militar. Din fericire.) atrage după sine. BărbaŃii sinucigaşi sunt mai frecvenŃi decât femeile sinucigaşe: 70% bărbaŃi faŃă de 40% femei. Văduvii se sinucid mult mai frecvent decât celibatarii. cu două creşteri foarte accentuate: la adolescenŃă şi la vârsta a treia. prin diverse mijloace: nesatisfacerea unor trebuinŃe prin refuz sau claustrare. Încălcarea accidentală. cât şi pentru femei. soŃ. ipocrit. tentativele şi reuşitele suicidale sunt de obicei expresia unor tulburări instinctivo-afective foarte profunde. Pe 175 .

5. atitudinile terapeutice pot fi sistematizate astfel: A. Caracteristicile de bază ale personalităŃii adolescentului suicidar se prezintă sub două forme: – sinuciderea ca formă de mediere (ea reprezentând o modalitate de protest. neînŃelegătoare). aberantă. a modului în care s-au produs şi a aspectelor clinice. 176 . FaŃă de dezvoltarea dizarmonică a personalităŃii. Profilaxia. complexul de măsuri în domeniul igienei mintale şi al psiho-pedagogiei. în scopul unor măsuri profilactice şi terapeutice. fapt care. O primă măsură este aceea a sfatului genetic acordat persoanelor predispuse sau care prezintă trăsături de personalitate evident anormale şi trăind într-un mediu familial deficitar în ideea de a nu avea copii. se realizează cu foarte mari dificultăŃi. Datorită acestui aspect de importanŃă primordială. FrecvenŃa sinuciderilor în adolescenŃă în societatea actuală constituie un semnal al disperării. alături de mijloacele medicale. implică o serie de aspecte de intervenŃie la nivelul structurii şi relaŃiilor familiale. a recuperării şi a reintegrării sociale. singura ieşire dintr-o realitate percepută a fi ostilă. în primul rând. subiectul vrând să declanşeze evenimente tragice cu scopul de a se pedepsi pe sine şi pe ceilalŃi). 6. cei din populaŃia urbană având o înclinaŃie mai accentuată spre suicid comparativ cu cei din mediul rural. – sinuciderea ca formă de autodistrugere (personalitatea acestui adolescent fiind clădită pe un nucleu de autodistrugere. Problema tratamentului tinerilor şi adolescenŃilor cu tulburări de comportament este dificilă şi complexă. practic.lângă mariaj. a problemelor generaleducative. de răzbunare sau opoziŃie. Terapia tulburărilor de comportament Aspecte terapeutice. sinuciderea este o ruptură între individ şi lume. ca şi psiho-pedagogice. a posibilităŃilor de influenŃare a familiei. Aspectele profilactice. existenŃa copiilor pare să contribuie la scăderea numărului de sinucideri. în vederea prevenirii recidivei. băieŃii sinucigaşi reprezentând un procent mai mare decât fetele. în profilaxia primară a dezvoltării dizarmonice de personalitate rămâne. acelaşi raport fiind valabil şi pentru grupa profesiunilor liberale (intelectuali). Ea necesită o sinteză complexă a cauzelor.

Ştiind că însuşirile patologice ale personalităŃii la vârstele mici au un caracter relativ instabil şi ca atare reversibil. reduce până la un punct morbiditatea prin psihopatii. însoŃită de o atmosferă echilibrată. îmbinând armonios sancŃiunea cu recompensa. 177 . În toate cazurile. în principiu. B. chiar dacă acesta a fost generatorul traumelor conflictuale. se impune totodată luarea altor măsuri de ordin psihosocioterapeutic. cu grijă şi cu răbdare. acŃiunea psihoterapeutică având în acest caz un rol educativ. Tratamentul medicamentos este prescris de medic în funcŃie de natura nosologică şi clinică a tulburărilor de comportament. de stadiul evolutiv şi de vârsta pacienŃilor. chiar dacă minorul corespunde idealurilor sale. oferind o mai bună inducŃie abordărilor psihoterapeutice şi o mai mare deschidere spre mijloacele psihosocioterapeutice. Corelarea acestor măsuri în cadrul unui program de genul „promovare a sănătăŃii” (OMS). a contactului terapeutului cu pacienŃii. Tratamentul psihotrop efectuat în clinicile de psihiatrie este rezervat mai ales unor faze acute de decompensare comportamentală. Unele trăsături psihopatice şi în special reacŃiile de tip excitabil pot fi influenŃate de medicaŃia psihotropă. atitudinea noastră va consta în scoaterea copilului din mediul respectiv. în vederea prevenirii identificării cu aceştia şi a imitării conduitelor lor. O educaŃie echilibrată. se recomandă durata lungă a psihoterapiei. aplicat în practică. despărŃind copilul de părinŃii care prezintă de obicei ei înşişi trăsături psihopatice. Familia va fi influenŃată (educată) să înŃeleagă necesitatea încadrării adecvate a copilului. sedative sau tranchilizantele. ambianŃă familială şi profesională în care trăsăturile lui patologice au un minim de şanse de a se exprima. În funcŃie de simptome se pot utiliza şi alte medicamente ca neurolepticele. Datorită randamentului activităŃii prin efectele secundare pe care le produce acest tratament. inadecvenŃei. În procesul complex de restructurare a personalităŃii se vor indica pacientului acele condiŃii de viaŃă. psihotropele sporesc întotdeauna permeabilitatea psihică. în afara acŃiunii lor propriu-zise. Ca regulă generală. constituie elemente care limitează extinderea şi agravarea trăsăturilor psihopatice ale devianŃei. Atunci când influenŃele familiei sunt net defavorabile. subliniem rolul covârşitor al educaŃiei în sensul larg al cuvântului şi al mediului social în corectarea acestei instabilităŃi. ar putea. psihoterapia trebuie să se extindă şi asupra mediului familial.

ci şi de la normele morale. sub influenŃa nefastă a adulŃilor delincvenŃi să nu poată discerne „binele” de „rău”. aberante. a echilibrului pe care individul îl realizează în procesul dinamic de integrare în viaŃa socială şi care este obiectivat. mijloace de intervenŃie psiho-clinice. expresia exterioară a raporturilor dintre individ şi mediu. nu doar abateri de la normele stării de sănătate. obiectiv-observabile. cu toate că sunt numeric mai puŃini. Tulburările de comportament sau modificările de comportament sunt forme de dezechilibru psihic. De aceea. 1994). dar mai ales tehnici de modelare socio-educaŃionale. persoanele slab adaptate la condiŃiile unei vieŃi sociale normale. este posibil ca persoanele cu defect structural psihopatologic. În acelaşi timp. a unor structuri psihice morbide de natură sociogenă (I. REZUMAT Comportamentul reprezintă ansamblul reacŃiilor adaptative. au decompensări grave şi repetate. având o structură imatură. aşadar. de regulă. într-un sistem de fapte sau de acŃiuni supuse unei aprecieri morale. pedagogii ar trebui să ofere acestora metode. antisociale. Putem afirma că adolescentul/tânărul cu tulburări de comportament îşi dezvoltă anumite trăsături de personalitate 178 . ca urmare a unei leziuni cerebrale pre. Apreciem că dezvoltarea ulterioară a comportamentalilor (cei cu tulburări de comportament) poate evolua spre o „ştergere” în timp a deficitelor comportamentale doar când sunt anihilate condiŃiile majore negative din viaŃa lor. Străchinaru. psiho-sociale. Aceste devieri de conduită sunt. dezechilibrată. delictogene depăşesc cu uşurinŃă graniŃele comportamentului normal şi ajung la acte deviante. aşadar. pentru care se impun măsuri coercitive cu caracter penal sau medical. pe care un organism prevăzut cu sistem nervos le execută ca răspuns la stimulii din ambianŃă (Tilquin). cu daune resimŃite în raporturile sociale normale.sau post-natale. În general. sugestionabilă şi aflate în perimetre sociale dezorganizate. Comportamentul este.PsihopaŃii excitabili. ce implică tulburări în sfera emoŃionalvolitivă. Ne referim la cei cu responsabilitate atenuată sau păstrată şi care depăşesc graniŃa celor 18 ani până la care legea oricum îi ocroteşte. comit acte antisociale recidivante. să recidiveze comportamental şi să facă obiectul acŃiunii legii penale.

). puternice sentimente de devalorizare. pe sexe. perturbările de apărare. spre deosebire de mediul urban. s-au făcut studii pe adolescenŃi şi copii (vezi I. Străchinaru sau R. diferenŃa dintre mediul urban şi cel rural este cu mult în favoarea primului (de 4 ori mai mare fiind procentul de copii/adolescenŃi cu tulburări de comportament la oraş). supravegherea copiilor de către părinŃi este mai strictă. în timp ce altele indică preponderenŃa 9/1). diferite de cele ale individului cu un comportament normal: modificări la nivelul structurilor morale. divorŃul etc. egocentrism ridicat. în timp ce. la sate. deformarea conceptului de libertate. disocierea grupului familial prin boli cronice grave. continuă. particularităŃi de personalitate (o structură de pesonalitate dezechilibrată. boli psihice ale minorilor (schizofrenia. psihoza maniaco-depresivă şi aspectele reactive ale nevrozei). absenŃa unuia dintre părinŃi. pe vârste. Nu există în literatura ştiinŃifică suficient de multe date calculate pe întreaga populaŃie infantilă a Ńării pe sexe. Totuşi. dându-le astfel ocupaŃii precise de la o vârstă fragedă. traumatismele cranio-cerebrale şi oligofreniile). tulburări de cunoaştere. de injustiŃie. Cauzele incriminatorii pentru apariŃia tulburărilor de comportament sunt extrem de numeroase. Ca răspândire teritorială. vârste şi mediu social. acest mare şi grav deficit de maturizare socială generând la nivelul psihicului disfuncŃii şi chiar diverse forme de dispersie. denigrarea sentimentelor umanitare. perturbarea sentimentelor de culpabilitate. Răşcanu) care au arătat că. aceştia din urmă antrenându-şi copiii în munci productive. uşor sugestionabilă şi influenŃabilă. Imaginea de sine a tinerilor cu tulburări comportamentale este inadecvată şi săracă în privinŃa structurării conŃinutului ei. pentru a putea afirma care este în România frecvenŃa acestor tulburări de comportament. distribuŃia tulburărilor de comportament se exprimă în favoarea băieŃilor faŃă de fete (unele studii arată un procent de 2 ori mai mari la băieŃi. de variate şi de complexe. scăderea pragului de toleranŃă la frustraŃie. imatură.specifice. existenŃa contrarietăŃilor Eu-lui. slabă consistenŃă şi echilibru intern. cu o imagine de sine neformată încă sau deformată în sensul 179 . cauze genetice (anumite aberaŃii cromozomiale transmise de la părinŃi la copii). curba frecvenŃei cazurilor este mai accentuată între 7 – 15 ani. alterarea relaŃionării cu persoanele iubite. Ele pot fi grupate în mai multe categorii mari: boli organice (epilepsia. modificări la nivelul relaŃiilor afective. particularităŃi ale mediului înconjurător (ex. neînŃelegerile intrafamiliale. poate şi pentru că.

În cazul majorităŃii tulburărilor de comportament se utilizează terapia de tip psihologic.subestimării de sine. ca şi a celor psiho-pedagogice. Datorită randamentului activităŃii prin efectele secundare pe care le produce acest tratament. Înainte de a interveni pentru a corecta o tulburare de comportament se va urmări prevenirea instalării ei. pe care un organism prevăzut cu sistem nervos le execută ca 180 . alcoolismul şi dependenŃa de drog. CONCEPTE-CHEIE • Comportament = ansamblul reacŃiilor adaptative. irascibilitatea. În funcŃie de simptome se pot utiliza şi alte medicamente ca neurolepticele. ieşite din comun. alături de mijloacele medicale. Tratamentul medicamentos este prescris de medic în funcŃie de natura nosologică şi clinică a tulburărilor de comportament. se impune totodată luarea altor măsuri de ordin psihosocioterapeutic. de stadiul evolutiv şi de vârsta pacienŃilor. în afara acŃiunii lor propriu-zise psihotropele sporind întotdeauna permeabilitatea psihică şi oferind o mai bună inducŃie abordărilor psihoterapeutice şi o mai mare deschidere spre mijloacele psihosocioterapeutice. fuga şi vagabondajul. Tratamentul psihotrop efectuat în clinicile de psihiatrie este rezervat mai ales unor faze acute de decompensare comportamentală. omuciderea. a posibilităŃilor de influenŃare a familiei lui. cu atât mai eficientă. Profilaxia. a problemelor general-educative. impulsivitatea. autopuniŃia (autopedepsirea). implică o serie de aspecte de intervenŃie la nivelul structurii şi relaŃiilor familiale ale copilului sau adolescentului. cu minim de efort şi spre atitudini şi comportamente şocante. cu cât este aplicată mai de timpuriu copilului sau adolescentului cu probleme. spectaculoase în sine). devierile sexuale. cu o slăbiciune/înclinaŃie spre ascensiune realizare rapidă. eşecul şcolar. incendierile voluntare. O primă măsură este aceea a sfatului genetic acordat persoanelor predispuse sau care prezintă trăsături de personalitate evident anormale şi care trăiesc într-un mediu familial deficitar în ideea de a nu avea copii. pot fi influenŃate de medicaŃia psihotropă. sedative sau tranchilizantele. Unele trăsături psihopatice. obiectivobservabile. practic. Tabloul acestor tulburări comportamentale cuprinde succint: minciuna. furtul. se realizează cu foarte mari dificultăŃi. şi în special reacŃiile de tip excitabil. fapt care. instabilitatea. suicidul şi tentativa de suicid.

halucinatorii asupra sistemului nervos. • Tulburare de comportament = formă de dezechilibru psihic. a echilibrului pe care individul îl realizează în procesul dinamic de integrare în viaŃa socială şi care este obiectivat. • Drogomanie (narcomanie) = atracŃie vicioasă. Suicidul diferă de tentative de suicid prin faptul că. nu doar abateri de la normele stării de sănătate.răspuns la stimulii din ambianŃă (Tilquin). ceea ce antrenează. Prin suicid nu se urmăreşte atât moartea. de regulă. Străchinaru. de fapt un real strigăt de ajutor. ce implică tulburări în sfera emoŃional-volitivă. Aceste devieri de conduită sunt. comportament necontrolat şi absurd în stările de ebrietate. cu timpul. cât fuga de viaŃă. cotidieni. o serie de tulburări organice şi psihice: intoxicaŃie patologică. 1978) sunt: consum în creştere de alcool. de regulă matinal. Simptomele alcoolismului (după R. folosire sistematică a preparatelor ce induc efecte narcotice. constând în hiperconsum de băuturi alcoolice. ci doar să atragă atenŃia. Comportamentul este. aşadar. ci şi abateri de la normele morale. vulnerabilitate 181 . care cad victime ale unui impuls nesatisfăcut şi necontrolabil de a bea. EXTENSII TEORETICE Alcoolismul Alcoolismul reprezintă o perturbare de comportament. desfiinŃarea propriei persoane. de cele mai multe ori nevrând să moară. ca urmare a unei leziuni cerebrale pre – sau post-natale. deficienŃe de vitamine şi de nutriŃie. Goldenson apud P. 1994). aşa cum se desfăşoară ea în prezent. dar ritmică drogare a creierului prin alcool. într-un sistem de fapte sau de acŃiuni supuse unei aprecieri morale. expresia exterioară a raporturilor dintre individ şi mediu. • Suicid (sinucidere) = formă specifică de conduită deviantă autodistructivă. Suferă de alcoolism acei băutori permanenŃi. existenŃa „petelor albe de conştiinŃă” (amnezii frecvente privind evenimentele din timpul stărilor de ebrietate). aşadar. Popescu Neveanu. Deprinderea consumului de drog creează fenomene de dependenŃă cronică. de regulă doza mărindu-se treptat. cu daune resimŃite în raporturile sociale normale. tentativa fiind. ApariŃia acestor simptome implică o intermitentă. în cazul celei din urmă subiectul încearcă să-şi ia viaŃa. a unor structuri psihice morbide de natură sociogenă (I.

complicaŃii neuropsihice. afective. măsuri preventive (mai ales în rândul adolescenŃilor) şi tratament de recuperare (când este deja instalat). infracŃional etc. suferind serioase prejudicii orice activitate desfăşurată de el (mai ales cea profesională). Consumul de alcool are efecte nocive serioase asupra subiectului. În al treilea stadiu – crucial – se instalează alcoolismul. afectarea climatului familial. alcoolul este excitant prin efectele lui imediate. pentru ca în ultima fază să se îngusteze câmpul conştiinŃei şi să apară fenomenul somnului narcotic. euforia produsă iniŃial de consumul de alcool fiind însă tranzitorie. în prima fază. atât în plan somatic (tulburări digestive. halucinaŃii. când. deteriorarea personalităŃii etc. consumul devine o plăcere căutată. apariŃia comportamentelor de tip deviant. Apoi. ca urmare a inhibării mecanismelor de control ale individului. cât şi în plan social (perturbarea relaŃiilor sociale normale. Alcoolismul necesită. urmată de stări şi reacŃii mai puŃin inofensive. Primul stadiu este prealcoolic şi se caracterizează prin faptul că subiectul găseşte alinare în alcool în faŃa oricărei probleme sau necaz. în plan psihic (tulburări ale memoriei.). cu succes aplicându-se metodele răspunsurilor condiŃionate (prin asocierea alcoolului cu reacŃii repulsive). delirium tremens. iraŃionale. delirante. obsesive. Jelinek (1952) alcoolizarea are 4 stadii. În stadiul al patrulea – cronic – apar intoxicaŃia sistematică şi centrarea psihotică a vieŃii subiectului pe consumul de alcool. După V. într-o mare cantitate şi la orice oră a zilei. Începutul în alcoolism pare inocent.la boli. subiectul neamintindu-şi frecvent de ce a făcut sau de ce a spus ceva anume. apar manifestări impulsive. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE 1. reducerea funcŃiei sexuale etc. ale atenŃiei.). comportament suicidar. subiectul bând necontrolat alcool. sindrom Korsakoff şi sindrom Vernicke. halucinaŃii alcoolice acute. aşadar. Care este diferenŃa dintre o conduită normală şi o tulburare de comportament ? 2. în epilepsie şi în psihozele maniaco-depresive. Alcoolismul apare şi ca simptom în paralizia generală. psihoterapia şi socioterapia.). În stadiul prodromal apar amneziile sau acŃiunile în stările conştiinŃei de scurtcircuit. Prin ce se remarcă în planul trăsăturilor de personalitate un adolescent cu tulburări de comportament ? 182 . Deşi. el determină dereglări ulterior. deficienŃe vitaminice. anemii.

Integrarea în comunitate a copiilor cu cerinŃe educative speciale. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Să-i ajutăm. DicŃionar enciclopedic de psihiatrie. 16. 1994. Bucureşti. 4. LAROUSSE. Ed. Medicală.. 8.. 1988. 7. 1994. ŞCHIOPU U. 1978. Bucureşti. Nervozitatea copilului. iubindu-i. Bucureşti. Ed. 1987. UniversităŃii Bucureşti. vol... vol. 1977. 19. Iaşi. 1996.. Academiei. Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei. Bucureşti. PREDESCU V. 17. ed. Bucureşti. Psihologia comportamentului deviant. 6.. UniversităŃii Bucureşti. 18. 1989. STRĂCHINARU I.. VRĂŞMAŞ E. Igiena mintală şi recuperarea bolnavilor psihic. GATH D.. 1997. ProHumanitate. VRĂŞMAŞ T. Ed. TAFLAN A. ProHumanitate. Ed. Didactică şi Pedagogică. 21. 183 . Ed. manual pentru clasa a XIII-a. MUŞU I. a II-a. VERZA E.3. Ed. Factorii psihologici ai reuşitei şcolare. 1998.. 13. MAYOU R.).. WEIHS TH. DAUNT P.. Psihopedagogie specială. Tehnică. 12. VERZA E. GORGOS C. MUŞU I. Psihologie clinică.. Probleme de defectologie. Bucureşti. 9. (coord. Ed.. 1998. Humanitas. Ed. I. 3. Bucureşti. VERZA E. Ed. Ed.. 11. Geneva Initiative Publishers.. Ed. NEVEANU POPESCU P. Agresivitatea şi condiŃia umană. Ed. Didactică şi Pedagogică. Babel. Bucureşti. RĂŞCANU R. Bucureşti. DicŃionar de psihologie. Albatros. 1978. Sibiu. Terapie educaŃională integrată..Medicală. Ed. 1990. VERZA E. Ed. DicŃionar de psihologie. KULCSAR T. Ed. Bucureşti. ENĂCHESCU C. Ed. 20. Ed.... 2. 5. Meridiane. AsociaŃia Psihiatrilor Liberi din România. 14.. Elemente de psihopedagogia handicapaŃilor. Ed. Tratat de psihiatrie – Oxford. BIBLIOGRAFIE 1. Psihiatrie.8. 10. vol. Bucureşti.. PĂUNESCU C. 1997.. EducaŃia copilului preşcolar. PĂUNESCU C. ImaginaŃi un demers recuperator în cazul unui copil cu eşec şcolar repetat. 1979. Ed. 1999. Ed. 1992. 1985. UniversităŃii Bucureşti.. Medicală. Psihopedagogie specială. 1994. Bucureşti. 1994. Elemente de pedagogie la vârsta timpurie. Ed. şcoli normale. Sibiu. Trinitas. 15. UniversităŃii Bucureşti. 1988. DicŃionar de psihiatrie şi psihopatologie clinică. I. Univers Enciclopedic. Care sunt factorii – cauză ai instalării handicapurilor de comportament ? 4. IONESCU G.. GELDER M.

capacităŃile intelectuale ale copilului. dar nu şi suficientă. eficienŃa procesului instructiv-educativ. până la automatizarea acestui act complex. vorbirea este în permanenŃă supravegheată de conştiinŃă. respectiv 184 . precum mediul de viaŃă şi de activitate al copilului. ceea ce duce la perfecŃionarea comunicării verbale şi la însuşirea unor modalităŃi de gândire şi de activitate. ExperienŃa de viaŃă a copilului se dezvoltă şi se îmbogăŃeşte pe baza comunicării verbale cu adulŃii. În activitatea sa verbală. ca toate organele şi aparatele vorbirii să se dezvolte normal.6. la care îşi aduc o contribuŃie însemnată procesul instructiv-educativ şi experienŃa practică.1. prin urmare. Modul în care copilul se realizează pe linia achiziŃiilor. Aceasta este o condiŃie necesară. O serie de caracteristici diferenŃiale din conduita verbală a copiilor sunt determinate de dezvoltarea ontogenetică. însă. în decursul dezvoltării ontogenetice. Este necesar. DEFICIENłELE DE LIMBAJ 6. DefiniŃia deficienŃelor de limbaj Vorbirea este un mijloc de comunicare specific omului. copilul face eforturi vizibile pentru a pronunŃa corect cuvintele. frazele. Ea nu apare spontan la copii. Un element esenŃial în dezvoltarea vorbirii este şi cel educativ. Există o inserŃie subtilă a limbajului în personalitatea umană şi în totalitatea comportamentelor dobândite ale copilului. preocuparea adulŃilor pentru stimularea vorbirii sale. pentru a determina o dezvoltare armonioasă a limbajului. Articularea sunetelor. propoziŃiile. ci constituie un lung şi dificil proces de învăŃare. în planul vorbirii şi al dezvoltării psihice. a capacităŃii de verbalizare. La copil. respectarea formei gramaticale au devenit acte automatizate la adult. afectivitatea şi personalitatea acestuia. presupunând un efort îndelungat din partea individului. până la învăŃarea şi formarea tuturor mecanismelor necesare vorbirii. este influenŃat de o serie de factori.

începând de la dereglarea componentelor cuvântului şi până la imposibilitatea totală de comunicare orală sau scrisă (M. c. posibilităŃilor reduse de exprimare. influenŃează negativ întregul comportament uman. pronunŃarea greşită a unor sunete constituie o manifestare în limitele fiziologice speciale ale normalului. care se răsfrânge negativ asupra emisiei ori a percepŃiei limbajului face parte din categoria tulburărilor de limbaj. care îi împiedică să se desfăşoare la nivelul posibilităŃilor lor reale.influenŃa directă a mediului social. indiferent de forma sa. iar pe de altă parte. Tulburările de limbaj se diferenŃiază de particularităŃile vorbirii individuale. care nu reclamă exerciŃii logopedice speciale. sunt absolut necesare 185 . tulburări de conduită şi de personalitate. pe de o parte. Aceasta pentru că tulburările de limbaj. în funcŃie de natura şi specificul fiecărei tulburări de limbaj. De aceea. Succesibilitatea mărită la complicaŃii neuro-psihice – persoanele care prezintă tulburări de limbaj pot înregistra complicaŃii neuropsihice. existenŃei unei anumite temeri şi reŃineri a handicapaŃilor de limbaj.GuŃu. de scriere şi citire. d. Tulburări de limbaj pot fi considerate numai acele deficienŃe care se menŃin după vârsta de 4 ani şi care prezintă tendinŃe de agravare în timp. Caracterul staŃionar al tulburărilor de limbaj – imperfecŃiunile care apar în procesul evoluŃiei ontogenetice a limbajului şi care în jurul vârstei de 4 ani se lichidează de la sine în procesul normal de învăŃare a vorbirii de către copii nu prezintă o semnificaŃie defectologică. de la manifestările verbale tipizate. unanim acceptate în limba uzuală. atât sub aspectul reproducerii cât şi al perceperii. începând cu cele mai simple. acestea din urmă reprezintă variaŃii în limitele normalului ale limbajului şi prezintă anumite caracteristici: a. datorită. standardizat. În timp ce particularităŃile individuale de limbaj dispar treptat. Necesitatea aplicării unui tratament logopedic. de mimică şi articulare. Orice tulburare. fără un tratament logopedic. Prin tulburare de limbaj înŃelegem toate abaterile de la limbajul normal. după acea vârstă deficienŃele de limbaj sunt de natură defectologică şi necesită un tratament logopedic.1975). NeconcordanŃa dintre modul de vorbire şi vârsta vorbitorului – dacă. Atunci când unele dintre aceste condiŃii lipsesc. În categoria tulburărilor de limbaj se cuprind toate deficienŃele de înŃelegere şi exprimare orală. până la 4 ani. tulburările de limbaj nu dispar de la sine. se instalează tulburările de limbaj. b.

să participe la joc şi la celelalte activităŃi comune celor mici. în mare măsură. pentru că modifică relaŃiile lui cu oamenii. ce pot determina hemoragii la nivelul scoarŃei cerebrale. cu atât este mai eficient.2. Cauzele deficienŃelor de limbaj Handicapurile de limbaj apar prin acŃiunea unor procese complexe în perioada intrauterină a dezvoltării fătului. în general. tuberculoză. astfel. traumele mecanice ale gravidei (căzături. la asigurarea bunei desfăşurări a procesului de învăŃământ. infecŃii sifilitice. Imposibilitatea de a comunica prin limbaj. carenŃele nutritive. chiar şi după mai mulŃi ani de şcolarizare. consumul de alcool. Vârsta de 4 ani este considerată. Gradul şi caracterul tulburărilor de vorbire se răsfrâng asupra activităŃii şi comportamentului copilului. Totuşi unele dintre ele persistă. spaime care îşi pun pecetea asupra dezvoltării normale a fătului.exerciŃii logopedice speciale. cu vărsături şi leşinuri dese. alimentaŃia nepotrivită a mamei. începând cu neacceptarea psihică a sarcinii şi terminând cu trăirea unor stresuri. sarcină toxică. asfixierile. 6. ca fiind cea mai indicată pentru realizarea tratamentului logopedic. hepatitele epidemice. pentru prevenirea şi corectarea acestora. incompatibilitatea factorului Rh. 186 . traumele psihice suferite de gravidă. Dintre cauzele care pot acŃiona în timpul sarcinii cităm: diferitele intoxicaŃii şi infecŃii. în mare măsură. sub influenŃa procesului de învăŃare. copilul devenind timid şi izolat de viaŃa colectivă a şcolii şi de colectivitate în general. În felul acesta. în timpul naşterii sau după naştere. frământările interioare. Din categoria cauzelor care acŃionează în timpul naşterii menŃionăm: naşterile grele şi prelungite. Cu cât tratamentul logopedic se desfăşoară mai de timpuriu şi în mediul natural de viaŃă al copiilor. îl singularizează. ProporŃia tulburărilor de vorbire scade o dată cu vârsta. lovituri în abdomen) care lezează fizic organismul fătului. care duc la leziuni ale sistemului nervos central. dar şi defecŃiunile vorbirii pot produce o stagnare în dezvoltarea personalităŃii copilului. Depistarea şi înlăturarea tulburărilor de vorbire la copii contribuie. hemoragiile prelungite din timpul sarcinii. însuşirea cunoştinŃelor este împiedicată. Ele se corectează. bolile infecŃioase ale gravidei. gripă infecŃioasă. îl împiedică.

Urmările acestei boli. cu urmări negative pentru dezvoltarea vorbirii (căzături în cap. • infecŃii şi intoxicaŃii cu substanŃe chimice medicamentoase. • aproape toate bolile infecŃioase. se manifestă prin stagnarea de lungă durată în dezvoltarea psihică. netratate la timp şi complet. Există o serie de infecŃii ca: tuberculoza. cu atât tulburările sunt mai complexe. ceea ce vatămă enorm creierul copilului este temperatura ridicată. virusuri. specifice primei copilării. în cazul lipsei de îngrijire şi supraveghere. bolile urechii (otitele). scarlatina. apărute în primul an de viaŃă sau în prima jumătate a celui de-al doilea an de viaŃă. tuberculoza. O stagnare în dezvoltarea normală a vorbirii copilului poate determina: bronho-pneumonia. în particular. pentru că sunt atinşi mulŃi centri corticali. în primii ani de viaŃă. în general. numite meningite. care privesc. pojarul. mastoiditele. diferiŃi microbi. cât şi pe cea motorie (efectoare). rujeola. care influenŃează negativ dezvoltarea SNC al copilului sau afectează auzul şi organele lui fono-articulatorii (cu cât zona atinsă este mai mare. mecanismele neurofiziologice ale limbajului. pe timp îndelungat. b) cauze funcŃionale – determină tulburări ale limbajului. lovituri în zona frontală la tâmple etc. • encefalitele acute sunt tot procese inflamatorii de origine microbiană sau virotică. au repercusiuni asupra apariŃiei şi dezvoltării vorbirii. copilul este expus la mai multe îmbolnăviri. care împiedică dezvoltarea normală a vorbirii copilului. responsabili de diferite funcŃii psihice). • fragilitatea organismului copilului şi a sistemului său nervos face ca.). contagioase sau virotice. şi în dezvoltarea vorbirii copilului. nefrita. îmbolnăviri. localizate pe scoarŃă sau pe un alt sector din SNC. atât zona senzorială (receptoare). care pot afecta organic sau funcŃional. pot duce la leziuni ale urechii medii şi la diferite grade de pierdere a auzului copilului. cu alcool. a organismului. care produc procese inflamatorii pe meninge (pieliŃa care îmbracă creierul).Cauze care acŃionează după naştere (post-natale) şi pot determina tulburări de limbaj sunt: a) cauze organice: • traume mecanice. mai ales în cazul întârzierii tratamentului. gripa infecŃioasă. Cauzele funcŃionale pot afecta oricare dintre componentele 187 . copilul să fie supus unor accidente sau îmbolnăviri.

5 kg. nu se apropie de copil foarte mult 188 . ca şi supraaprecierea propriei persoane sau infatuarea ce marchează structurarea personalităŃii şi limbajului. Din această categorie fac parte şi subiecŃii care manifestă neîncredere exagerată în posibilităŃile proprii. întârziere marcantă în dezvoltarea gândirii şi a vorbirii sau dezvoltarea deficitară a vorbirii numai pe linia articulării. o întârziere în apariŃia şi dezvoltarea vorbirii. la alienaŃii mintal. ale vorbirii. c) cauze psiho-neurologice – influenŃează mai ales pe acei subiecŃi care. astfel că vorbirea se dezvoltă greu şi întârzie. timiditate excesivă. neînŃelegerile dintre părinŃi exercită un rol inhibitor asupra dezvoltării vorbirii copilului. cu evoluŃie relativ normală a gândirii. dar sub greutatea normală – 2. care împiedică pronunŃia. congenital. apar tulburări ale limbajului. nervozitatea. care lasă să se vadă dinŃii şi gingia. lipsa de afecŃiune împiedică stabilirea unor relaŃii normale între părinŃi şi copil. mai uşoară decât prima. necesare unei dezvoltări normale a vorbirii. sunt. O altă malformaŃie congenitală. O modificare congenitală şi a regiunii bucale. necesitând o intervenŃie chirurgicală este despicătura buzei şi a cerului gurii. la cei cu tulburări de memorie şi de atenŃie. la cei cu tulburări ale reprezentărilor optice şi acustice. Asemenea cauze se întâlnesc la subiecŃi cu handicap mintal. rezultată din bunele relaŃii existente între părinŃi). • certurile. iar acest lucru dăunează dezvoltării vorbirii copilului. motivând lipsa de timp sau alte cauze. articulaŃie (ex. au o construcŃie anatomo-fiziologică cu implicaŃii patologice. La aceşti copii se pot întâlni: o evoluŃie normală a vorbirii. dereglări ale nutriŃiei. Unii părinŃi (mai ales tatăl). a aparatului fono-articulator. • vorbirea răstită. Sunetele pe care copilul le poate articula sunt alterate din cauza nazonaŃiei şi a timbrului nazal al vorbirii. de fapt. în aşa fel încât cavitatea bucală este unită cu cea nazală. fonaŃie. Atunci când această condiŃie nu există. condiŃiile necesare dezvoltării psihice generale a copilului.) poate fi o altă cauză a apariŃiei tulburărilor de limbaj. d) cauze psiho-sociale sunt: • condiŃiile de mediu şi de educaŃie (atmosfera plăcută din familie. este despicătura buzei superioare.). dar cu întârziere în apariŃia ei. insuficienŃe ale auzului fonematic etc. Imaturitatea (copii născuŃi înainte de termen sau născuŃi la termen.pronunŃiei: expiraŃie.

asupra limbajului: oligofrenia. autismul infantil etc. extrapiramidale. infirmităŃile motorii cerebrale (leziuni piramidale. fraŃii mai mari şi mai mulŃi având un rol foarte important în stimularea şi învăŃarea vorbirii de către copil. cerebeloase). trăirea unor stări conflictuale. • aplicarea unor metode greşite în educaŃie. care duc la oboseală excesivă.timp. independent de instrumentul prin care se recepŃionează şi se exprimă vorbirea şi independent de ansamblul persoanei. După un an şi jumătate. Dar dacă colectivul este prea numeros. uneori este bine. malformaŃiile organelor periferice afectate vorbirii. • alcătuirea familiei: dacă numărul membrilor familiei este mare. de veghe. • deficitul „instrumental”. • regimul zilnic de viaŃă al copilului în familie. care afectează instrumentele de recepŃie şi expresie ale vorbirii: deficitul auditiv. e) alte cauze posibile sunt: • deficitul de ansamblu sau tulburările de personalitate. stresante. care influenŃează direct întreaga activitate a SNC.. imitarea unor modele cu vorbire deficitară. care duce la forme de retard sau de alterare a recepŃiei. uneori. • deficitul de limbaj şi de vorbire propriu-zis. afectivităŃii sau comportamentului. nerespectarea orelor de alimentaŃie. deci de dezvoltarea vorbirii lor. care se răsfrâng. cu ecou asupra intelectului.. în mod secundar. în perioada constituirii limbajului. care nu îi stimulează. copiii sunt lăsaŃi în grija unor persoane plictisite. încurajarea copilului mic în folosirea unei vorbiri incorecte. paralizia nervilor periferici sau a nucleilor lor de origine. bilingvismul timpuriu (forŃarea copilului să înveŃe o limbă străină. Alteori. obosite. nu se joacă cu el. 189 . părinŃii nu prea mai au timp să se ocupe de copii. este o tulburare a limbajului. slaba stimulare a vorbirii copilului în ontogeneza timpurie. pentru amuzamentul adulŃilor. suprasolicitările. nu îi solicită suficient verbal. înainte de a-şi forma deprinderile de a vorbi în limba maternă) etc. a celor de somn. rolul său în dezvoltarea vorbirii copilului creşte şi mai mult. nu îi vorbeşte.

tahilalia cu bâlbâiala. deoarece. Aceasta. 190 . pediatri. tulburările de limbaj se pot cupla la aceeaşi persoană. Se pot întâlni împreună. Una dintre schemele posibile de clasificare a tulburărilor de limbaj. • tulburări de ritm şi fluenŃă. îi aparŃine lui M. • tulburări ale structurii fonetico-fonematice. în funcŃie de apariŃia tulburărilor de limbaj: • perioada preverbală (până la doi ani). • perioada de dezvoltare a vorbirii (2 – 6 ani). Clasificarea deficienŃelor de limbaj Clasificarea tulburărilor de limbaj este extrem de dificilă şi mult controversată în literatura de specialitate. Pentru buna colaborare dintre logopezi. • tulburări organice sau funcŃionale.3. – criteriul structurii lingvistice afectate : • tulburări de voce. în funcŃie de mai multe criterii. În al doilea rând. ORL-işti) este necesară elaborarea unei terminologii ştiinŃifice unice. – criteriul psihologic : • gradul de dezvoltare a funcŃiei comunicative a limbajului. cât şi dintre aceştia şi alŃi specialişti (neurologi. mecanismele anatomo-fiziologice care stau la baza formării şi dezvoltării limbajului sunt foarte complexe şi pot fi afectate în cele mai diferite componente. • devieri de conduită şi tulburări de personalitate. sau dislalia. • perioada verbală (peste 6 ani). • tulburări centrale sau periferice.6. în primul rând. – criteriul periodizării. de pildă. GuŃu (1975) şi ia în considerare următoarele criterii: – criteriul anatomo-fiziologic: • tulburări ale analizatorului verbomotor. bâlbâiala şi disgrafia. La cele de mai sus se adaugă lipsa unei terminologii unitare pentru denumirea tulburărilor de limbaj. verboauditiv . • tulburări ale limbajului scris. • tulburări complexe lexico-gramaticale.

4. Tulburări polimorfe de limbaj • afazia. • bradilalia. Tulburări ale limbajului citit-scris • tulburări totale ( agrafia şi alexia ). • tulburări parŃiale ( disgrafia şi dislexia). Tulburări ale limbajului. • retardul sau întârzierea în dezvoltarea generală a vorbirii. clasificare care Ńine seama de mai multe criterii în acelaşi timp: anatomofiziologic. • rinolalie. bazate pe disfuncŃii psihice • dislogii. 7. • jargonofazii. Tulburări de ritm şi fluenŃă a vorbirii • bâlbâiala. 191 . • logonevroza. • ecolalii. • tahilalia. • dizartrie. 3. • fonastenia. 2. Tulburări ale pronunŃiei • dislalie. • bradifazii. • tulburări pe bază de coree. lingvistic. etiologic. • aftongia.O altă schemă de clasificare este cea elaborată de E. • disfonia. general sau electiv). Tulburări de dezvoltare a limbajului • mutismul psihogen (care poate fi acut sau cronic. Verza (1982). simptomatologic şi psihologic: 1. 5. • alalia 6. Tulburări de voce • afonia.

care afectează decodarea mesajelor verbale. Tulburările de vorbire caracteristice dislaliei. la baza lor stau cauze nocive. înlocuirea şi inversarea sunetelor. – când se manifestă incapacitatea de a emite anumite foneme. decodarea informaŃiei. pronunŃie. Vorbirea se corectează de obicei după această vârstă. Se poate vorbi de dislalie: – când există tulburări de articulare. aparent asemănătoare sub aspectul exterior al 192 . întregul lanŃ al comunicării fono-auditive interpersonale. atât în vorbirea spontană. în orice împrejurare. DeficienŃele (tulburările) de pronunŃie PronunŃia. care le pot agrava şi transforma în obişnuinŃe negative. • DISLALIA Dislalia („pelticia” în popor) este cea mai frecventă dintre tulburările de pronunŃie. Până la această vârstă. manifestate prin omiterea. o silabă sau un cuvânt. îngreunează recepŃia şi. Când se pune diagnosticul de dislalie. cât şi în cea repetată. – când există incapacitatea totală sau parŃială de articulare sau pronunŃie. avem de-a face cu o dislalie fiziologică. care are loc permanent. prin aceasta. după 3 ani şi jumătate deficienŃele se menŃin. poate fi socotită corectă atunci când vorbitorul respectă baza de articulare a limbii în care se exprimă. Dislalia reprezintă abaterea de la pronunŃia standard sau incapacitatea subiectului de a pronunŃa corect un sunet. Tulburarea unităŃii dintre forma şi conŃinutul vorbirii constituie trăsătura caracteristică a vorbirii dislalice. deformarea. Dacă. SituaŃia este şi mai gravă în cazul unor structuri fragile ale SNC. deci. adică acŃiunea motrică de a exprima verbal sunetele limbii. în cuvinte. este bine ca copilul să aibă peste trei ani şi jumătate. cât şi la cei cu handicapuri (de intelect. substituirea. Fenomenul dislalic este diferit de la o Ńară la alta.1.4. silabe sau în încercarea de a emite izolat fonemul în cauză.4. Orice abatere de la normele prestabilite ale bazei de articulare se situează în domeniul tulburărilor de pronunŃie. Caracterizarea deficienŃelor de limbaj 6.6. senzoriale). reprezintă 90% din totalul tulburărilor de limbaj şi este prezentă atât la oamenii normali.

Diagnosticul simptomatologic al dislaliei trebuie să fie completat pe bază de etiologie şi de mecanisme implicate: leziuni ale sistemului nervos central. greşeli şi neglijenŃe în educaŃia vorbirii copiilor. Clasificarea simptomatologică a dislaliei Dislalia prezintă variaŃii sub aspect simptomatologic şi se grupează după următorii factori: 1) aspectul exterior. pe baza cărora se realizează selecŃionarea metodelor şi a procedeelor diferenŃiate de tratament. ceea ce presupune o examinare complexă a dislalicilor. nu numai sub aspectul vorbirii. la o analiză mai profundă a cauzelor determinante şi a mecanismelor implicate. 193 . în special a grupelor consonantice. Prin aspectele exterioare. specifice diferitelor forme de dislalie. al tulburărilor de articulaŃie a sunetelor. leziuni ale nervilor periferici. fonetic.simptomatologiei lor. deficienŃe ale organelor de recepŃie auditivă. gradul leziunii şi localizarea ei. fonetice. 1. leziuni ale organelor de articulaŃie. • pronunŃarea eliptică. omis sau înlocuit: 3) gradul de extindere a tulburărilor de articulaŃie: 4) structura articulaŃiei deficitare. tulburările de articulaŃie ale sunetelor vorbirii prezintă o mare diversitate şi se grupează în forme specifice: • denaturarea sonorităŃii sunetului într-o asemenea măsură. A. „catană” în loc de „castană”). Precizarea pe baza acestor deosebiri calitative a unor forme specifice de dislalie asigură cheia succesului în procesul psiho-pedagogic de corectare a dislaliei. 2) raportarea la fonemul denaturat. prin omisiuni de sunete sau de silabe (de exemplu. ci şi al organelor de vorbire. Diagnosticul diferenŃial al tulburărilor de articulaŃie se poate stabili numai Ńinând seama de toŃi aceşti factori. importante deosebiri calitative. încât acesta nu mai corespunde cu structura articulatorie a sonorităŃii sale normale. denumită moghilalie sau afonemie. între ele. Cele mai utilizate criterii de clasificare a dislaliei sunt: cel simptomatologic şi cel etiologic. al condiŃiilor de mediu social-educativ şi al personalităŃii dislalicului. prezintă.

Defectele de sonoritate a fonemelor se mai numesc şi defecte antropofonice. 2. ”ci”. Verza): • betacism şi parabetacism – afectarea sunetului „b” • capacism şi paracapacism – afectarea sunetului „c” • deltacism şi paradeltacism – afectarea sunetului „d” şi „t” • fitacism şi parafitacism – afectarea sunetului „f” • gamacism şi paragamacism – afectarea sunetului „g” • mutacism şi paramutacism – afectarea sunetului „m” • rotacism şi pararotacism – afectarea sunetului „r” • sigmatism şi parasigmatism – sunetele afectate sunt cele sigmatice „s”. „ş”. prin adăugarea sufixului „ism” (-ismut). pentru sunetul „l” • sigmatism şi parasigmatism pentru sunetele siflante („s”. dislalia se poate clasifica în (după E. similar cu acesta sub aspect acustic sau articulator (de exemplu „zoc” în loc de „joc”. „j”. aceste tulburări de articulaŃie primesc denumiri specifice. „ci”. „ce”. pentru denaturarea sau omiterea sunetului „r” • pararotacism. defecte fonologice. ”z”. „j”. „potogan” în loc de „topogan”). iar în cazurile de înlocuire. „ş”. Sigmatismele sunt cele mai frecvente dislalii şi la rândul lor pot fi parŃiale şi totale în funcŃie de numărul sigmaticelor afectate: • hapacism şi parahapacism – sunetul afectat este „h” • jotacism şi parajotacism – afectarea fonemului „j” • nutacism şi paranutacism – afectarea fonemului „n” • pitacism şi parapitacism – afectarea fonemului „p” • tetacism şi paratetacism – afectarea fonemului „t” 194 . ”Ń”. „Ń”. înlocuirea unui sunet din cuvânt cu un alt sunet articulat corect. a prefixului „para-” la literele corespunzătoare alfabetului elin: • rotacism.• inversarea locului sunetelor în silabe şi în cuvinte (spre exemplu „crapă” în loc de „capră”. „z”. pentru înlocuirea sa cu un alt sunet. omis sau înlocuit. • lambdacism şi paralambdacism. • substituirea. iar cele de înlocuire a unui fonem cu altul. „ce”) În funcŃie de sunetele afectate. Prin raportare la fonemul denaturat. • vorbirea nazală fonfăită denumită rinolalie. „loată” în loc de „roată”) – tulburare denumită paralalie sau parafonemie.

numai labialele). deşi constituie un indice pozitiv în aprecierea diferitelor forme de dislalie. 3. Sub acest aspect. • dislalie polifonematică – sunt tulburate mai multe sunete (ex. Fournie a denumit această dislalie hotentotism. După unii autori (E. mai frecvent cu consoana „t”. 4.• vitacism şi paravitacism – afectarea fonemului „v” • zitacism şi parazitacism – afectarea fonemului „z” Afectarea vocalelor nu are o denumire specială. trebuie să fie considerate nu dislalii simple. trebuie să fie completat în practica logopedică şi prin cel al gradului de afectare a inteligibilităŃii vorbirii. Prin gradul de extindere a tulburărilor de articulaŃie (sau aspectul cantitativ) se diferenŃiază forme diferite de dislalie: • dislalie simplă sau parŃială – o tulburare restrânsă. Forma tipică de dislalie totală rezidă în înlocuirea majorităŃii consoanelor şi a combinaŃiilor consonantice cu un singur sunet.: lambdacismul caracterizat prin omisiunea sau distorsiunea sunetului „l”). unele forme de parasigmatism. limitată adeseori la un singur sunet (ex. şuierătoarelor şi africatelor ). Prin raportarea la structura articulatorie deficitară. iar HvatŃev tetism. ci multiple. la sunetele prelinguale şi la cele postlinguale). atât consoane cât şi unele vocale.: sigmatismul caracterizat prin denaturarea siflantelor. Jurcău). În cazurile unor denaturări extinse la 3 regiuni de articulaŃie şi de coarticulaŃie se pune diagnosticul de dislalie universală. Criteriul structurii de articulaŃie. • dislalia totală sau universală – constituită din pronunŃarea defectuoasă a majorităŃii sunetelor vorbirii. dislalia universală atinge forma cea mai gravă atunci când majoritatea sunetelor sunt substituite cu sunetul „t”. 195 . dislalia este: • homorganică sau monomorfă – dacă este limitată la o singură grupă de articulaŃie (de ex. Dislalia multiplă apare la denaturări ale sunetelor din două regiuni diferite de articulaŃie şi coarticulaŃie.Jurcău şi N. A. • polimorfă sau multiplă – dacă se extinde asupra unor grupe diferite de articulare (de ex. prin faptul că pot afecta toate sunetele siflante (ceea ce se răsfrânge negativ asupra inteligibilităŃi vorbirii).

defectuos formate. Ele pot fi de natură organică sau funcŃională. limbă) joacă un rol deosebit în fonaŃie şi articulaŃie. palat dur. • DISLALIA ORGANICĂ Cauzele organice pot fi grupate în: malformaŃii sau leziuni ale aparatului fonoarticulator. despicături labio-nazo-alveolare) împiedică articularea bilabialelor şi labiodentalelor. a. leziuni organice ale analizatorului auditiv. leziuni centrale şi afecŃiuni ale căilor centrale. Unii autori sunt de părere că dislalia este cauzată nu numai de unele modificări anatomice ale aparatului articulator. despicături labiale sau buza de iepure. 196 . practic nerealizabilă. Anomaliile acestor organe împiedică fonoarticulaŃia sunetelor. Se impune cu necesitate analiza tulburărilor dislaliei şi pe baza criteriului etiologic. • anomalii dento-alveolare (dinŃi rău implantaŃi. alveole. cu deformaŃia acustică respectivă. B. • anomaliile labio-dentale (scurtarea buzei superioare. maxilare.Clasificarea tulburărilor de articulaŃie pe baza criteriului simptomatologic este numai provizorie pentru că simptomele sunt numai manifestări ale dislaliei. palat moale. centrală sau periferică. În funcŃie de zona afectată există: • anomaliile labiale (rigiditatea buzelor. generând tulburări de articulaŃie. Clasificarea etiologică a dislaliei Criteriul etiologic scoate în evidenŃă cauzele care au generat dislalia. MalformaŃii sau leziuni ale aparatului fonoarticulator Toate componentele aparatului fonoarticulator (buze. creşteri suplimentare de dinŃi sau lipsa unor dinŃi. ci şi de multiplele tulburări de inervaŃie aferente şi eferente ale muşchilor care participă în articulaŃie şi de existenŃa unor modele corticale ale articulaŃiei sunetelor. mai ales după traumatisme) împiedică articularea fonemelor labio-dentale. care este asociată cu lungimea anormală a dinŃilor incisivi superiori centrali şi cu gingii groase şi proeminente) favorizează mai degrabă o acomodare labio-dentală. decât o acomodare bilabială. dinŃi. lipsa lor de mobilitate.

şuierătoarele. prognatismul. Vorbirea este tulburată în funcŃie de gradul de surzenie. microglosia. dincolo de care acuitatea auditivă se menŃine în limitele normalului. se întâlnesc mai multe tipuri de dislalie mecanică: labială. Formele de dislalie audiogenă cresc în gravitate pe măsură ce pierderile de auz sunt la frecvenŃe din ce în ce mai înalte. Între 70 şi 90 dB sunt cuprinse formele grave de tulburări auditive când nu sunt percepute siflantele (sunetul s). • anomaliile labio-maxilo-palatine (despicăturile de palat de tipul palato-schizis sau cheilo-schizis – „gura de lup”) dau naştere la o vorbire rinolalică. c. Leziuni centrale şi afecŃiuni ale căilor centrale Leziunile cerebrale şi afecŃiunile căilor centrale apar după o traumatizare sau hemoragie cerebrală consecutivă unei naşteri grele. dentală. muşcătura deschisă) se reflectă negativ asupra articulării bilabialelor. ducând la pierderi auditive care se manifestă sub forma unei surdităŃi insulare. linguo-dentalelor. labiodentalelor. Tulburări de articulaŃie pot să apară şi în afara leziunilor după o traumatizare a celulelor auditive cauzată de excitanŃi sonori prelungiŃi. • anomaliile linguale (macroglosia-limbă prea mare ca volum. linguală. parafonemii sau moghilalie. b. Dislalia cauzată de malformaŃii sau leziuni ale organelor periferice de vorbire se numeşte dislalie organică de tip mecanic. vorbirea se desfăşoară în limitele normalului. zgomotul implicat în exercitarea unei profesiuni poate traumatiza urechea. palatală. sau 197 . Între 40 şi 70 dB apar dificultăŃi de percepŃie. din care cauză aceste sunete sunt prezentate denaturat generând disfonemii. În funcŃie de localizarea malformaŃiilor sau leziunilor. de vârsta la care s-a produs aceasta şi de inteligenŃa hipoacuzicului. anchiloglosia – anchilozarea limbii etc. a unei paracuzii pentru o gamă restrânsă de frecvenŃe. laringuală.) împiedică articularea linguo-dentalelor. Tulburările de pronunŃie determinate de leziuni organice ale analizatorului auditiv sau de traumatizarea celulelor auditive formează categoria dislaliilor audiogene. Leziuni organice ale analizatorului auditiv Analizatorul auditiv poate avea un deficit din cauza unor leziuni la nivele diferite. De exemplu.• anomaliile maxilarelor (progenia. Între 20 şi 40 dB.

Instalarea dislaliei centrale este favorizată de două tipuri de condiŃii: intrinseci manifestate printr-o labilitate neuro-psihică consecutivă unui factor ereditar sau dobândit şi extrinseci. până la 8 ani şi chiar după această vârstă. Păunescu pe copii preşcolari. Calificativul „de evoluŃie” arată caracterul regresiv spontan (sau după scurt tratament logopedic) al acestei tulburări de vorbire de tip dismaturativ şi se verifică prin modul în care frecvenŃa dislaliei scade invers proporŃional cu vârsta. apar tulburări de pronunŃie. • DISLALIA FUNCłIONALĂ Dislalia funcŃională este determinată de o incapacitate a organelor normale de vorbire de a-şi îndeplini funcŃiile verbale. Leziunile organice ale căilor centrale ale vorbirii survenite la o vârstă care precede dezvoltarea limbajului au.după o encefalită din prima vârstă. Cauza cea mai frecventă a unei dislalii grave şi persistente o constituie întârzierea mintală. frate. Semnificativ este experimentul cercetătorului C. ca urmare tulburări de articulaŃie. deşi unele forme de dislalie durabilă apar şi printre copii cu intelect normal. grupul în care se joacă. În studiul acestor dislalii funcŃionale grave şi persistente trebuie luate în considerare tulburările de dezvoltare ale funcŃiilor motrice şi senzitive intrinseci actului de emisie şi 198 . Tulburările de articulaŃie ce însoŃesc procesele patologice centrale formează categoria dislaliilor centrale sau „de evoluŃie”. Dislalia funcŃională apare pe fondul dislaliei fiziologice. ele se menŃin şi la vârsta şcolară. Simptomele dislaliei funcŃionale dispar frecvent pe la vârsta de 5-6 ani. în lobul frontal stâng. ori a cerebelului. Limbajul îşi are sediul pe scoarŃa cerebrală. ci şi de asistenŃa pedagogică pe care o acordăm copiilor. În cazul leziunii acestei zone sau a căilor centrale. ca urmare a permanentizării unui mod defectuos de vorbire. părinŃi) şi al bilingvismul la vârste foarte mici. înlocuirea sau omiterea anumitor foneme sau prin inversarea locului pe care îl ocupă în alcătuirea silabelor şi cuvintelor. Dislalia centrală constă în incapacitatea de a formula sau pronunŃa corect anumite sunete sau grupe de sunete (Nadoleczny) şi se manifestă prin alterarea. de asemenea. La unii copii. piramidale sau extrapiramidale. putând fi semnalată în continuare şi la adulŃi. când a ajuns la concluzia că dislalia de evoluŃie nu scade numai în funcŃie de vârstă. întâlnite în cazul tulburărilor de limbaj din ambianŃa copilului (soră. în partea anterioară a scizurii lui Sylvius.

în special a componentei sale verbo-kinestezice. memorarea şi recunoaşterea eronată a unor foneme. Dislalia motorie este cauzată de debilitate musculară şi de disabilitate motorie a organelor de vorbire. Aceste tulburări se grupează în două forme specifice: dislalia motorie şi dislalia senzorială. o disabilitate motorie sau. Dislalia senzorială se caracterizează prin substituiri şi inversări determinate de perceperea. în special de auz fonematic. La copiii cu dislalie motorie se semnalează frecvent şi o amnezie expresivă. lipsa atenŃiei acustice. Un indice caracteristic al dislaliei motorii îl constituie capacitatea dislalicului de a deosebi pronunŃarea corectă de cea eronată. dificultăŃi de coordonare şi control a mişcărilor de vorbire. caracterizată prin incapacitatea de a executa vocal melodiile pe care le percep şi le recunosc.de recepŃie verbală. ci şi în scris 199 . în mod mai general. cât şi în cea proprie. b. tulburările auzului fonematic. deosebind notele muzicale corecte de cele false atât în intonaŃia altora. Ea apare datorită tulburărilor din analizatorul motor. Dislalia motorie (motrică) Dintre cauzele motorii ale dislaliei menŃionăm: debilitatea musculară. a. cum sunt: întârzieri ale dezvoltării motrice. cât şi în cea proprie. disabilitate senzorială de realizare a articulaŃiei sunetelor. la acei copii care sunt conştienŃi de execuŃiile pe care trebuie să le realizeze pentru a produce prin imitaŃie sunetul auzit. la persoane cu o motricitate articulatorie normală. Dislalia senzorială este acea formă de dislalie funcŃională care apare pe baza unor deficienŃe ale mecanismelor verbale senzitive. viteză deficitară a mişcărilor articulatorii. stângăcia şi contrarierea acesteia. Aceste substituiri şi inversări de sunete apar nu numai în vorbire. atât în vorbirea altor persoane. aptitudine deficitară – pentru vorbire. dificultăŃile de control şi de coordonare a muşchilor. disabilitatea motorie a organelor de vorbire. Dislalia senzorială Dintre cauzele senzoriale ale dislaliei menŃionăm: dificultăŃi de discriminare a sunetelor la nivelul componentei corticale a analizatorului auditiv. Tabloul cel mai evident al dislaliei de tip motric îl constituie mişcările inadecvate. deficienŃă de memorie auditivă. dificultăŃi de coordonare a muşchilor implicaŃi în actul vorbirii.

La copiii mici. dar este tulburat auzul fonematic. independent sau în corelaŃie cu factorii organofuncŃionali. au contribuit la producerea tulburărilor de articulaŃie. spatule. prezintă un caracter fiziologic. Dislalia sociogenă ia naştere din dislalia fiziologică prelungită peste vârsta de 4 ani. a. De aceea este necesar un control vizual sau folosirea mijloacelor auxiliare (oglinda logopedică. Examinarea copiilor cu tulburări de limbaj a scos la iveală factorii psihosociali care. • DISLALIA SOCIOGENĂ Formele pe care le îmbracă dislalia sociogenă sunt: prin imitaŃie. până la o anumită vârstă (de 3-4 ani). Dislalia senzorială este de origine centrală. Datele audiometriei tonale scot la iveală faptul că persoanele cu dislalie senzorială au auzul normal din punct de vedere fiziologic. fapt pentru care în literatura de specialitate o mai întâlnim şi sub denumirea de dislalie prin deficit cortical de discriminare şi memorizare a sunetelor. în special a celor siflante. din care cauză nu poate executa corect mişcările articulatorii necesare în emiterea unui sunet. Dislalicul nu sesizează cu precizie poziŃia organelor lui fonoarticulatorii. Cauzele psihosociale ale dislaliei Tulburările de pronunŃie nu sunt legate numai de anomalii organice sau funcŃionale ale organelor de vorbire. componenta corticală a analizatorului auditiv nu posedă o capacitate suficientă de diferenŃiere şi ca atare ei întâmpină dificultăŃi în discriminarea unor sunete apropiate ca structură acustică. Aceste dificultăŃi de discriminare. a mişcărilor de vorbire.(dislexie – disgrafie). aparate). Dislalia prin imitaŃie Această dislalie se caracterizează printr-o labilitate articulatorie dismaturativă şi printr-o posibilitate de discriminare fono-auditivă 200 . prin educaŃie deficitară şi prin bilingvism. datorită insuficientei analize şi sinteze kinestezice. în condiŃii de mediu defavorabil dezvoltării limbajului. Cel mai frecvent dislalia senzorială reprezintă o tulburare sub aspect acustic în structura sonoră a fonemelor. determinată de incapacitatea de a le diferenŃia precis pe bază de auz. O altă cauză care generează dislalii senzoriale este şi disabilitatea senzorială de realizare a articulaŃiei sunetelor.

Dislalia prin educaŃie deficitară Această formă de dislalie sociogenă este cauzată de existenŃa – în perioada de formare a limbajului – a unui climat familial educativ necorespunzător. în familie. supraprotecŃia şi perfecŃionismul. de aceea se mai numeşte şi dislalie „organică”. toate acestea reprezintă condiŃii nefavorabile de dezvoltare a limbajului. atunci când părinŃii vorbesc curent. b. poate fi determinată de unele boli infecŃioase. de atonia sau paralizia vălului palatin. graba unor părinŃi de a oferi copilului tot ce el nu apucase să solicite verbal. Ea se produce ca urmare a unor malformaŃii ce sunt localizate la nivelul vălului palatin sau a unor influenŃe ale dezvoltării acestuia. două limbi diferite sau când copilul este forŃat să înveŃe o a doua limbă înainte de însuşirea celei materne. de obicei. • RINOLALIA Rinolalia (în popor numită „fonfăială”. deprinderi durabile de pronunŃie incorectă. Cunoaşterea formelor dislaliei ajută la aplicarea unei metodologii adecvate procesului de corectare a vorbirii copiilor. de polipi. ea ducând treptat la fixarea tulburării de pronunŃie. adică vorbire pe nas) este o formă a dislaliei. Vorbirea piŃigăiată utilizată de unii adulŃi în relaŃiile lor cu copilul. este o adevărată pedeapsă pentru copil.insuficientă. copilul imitând inconştient modelele vorbirii adulte. prin imitaŃie. când încă vârsta nu-i permite. Dacă părinŃii sau persoanele din jurul copilului au tulburări de pronunŃie sau dacă acestea abuzează în dialogul cu copilul de „vorbirea infantilă”. c. sub vârsta de 4 ani. ceea ce-i îngreunează vorbirea. atunci un astfel de copil are toate şansele de a-şi forma. de 201 . Dislalia prin bilingvism Această dislalie se instalează. Bilingvismul la o vârstă fragedă. de vegetaŃiile adenoide. precum şi pretenŃia absurdă a adulŃilor de a obŃine de la copilul mic o exprimare perfectă. Dintre factorii climatului nefavorabil care influenŃează negativ dezvoltarea la timp şi corectă a limbajului menŃionăm: tipul de voce cu care adulŃii se adresează copilului. de despicăturile labio-maxilo-palatine. Încurajarea pronunŃiei incorecte pentru amuzamentul celor din jurul copilului sau pentru ridiculizarea lui este foarte dăunătoare. el fiind nevoit să-şi însuşească sisteme de articulare diferite.

Despicăturile palatului provoacă o serie de tulburări rinolalice denumite palatolalii. când unda expiratorie necesară pronunŃării sunetelor nazale (m. insuficienta dezvoltare a acestuia ca urmare a unor boli infecŃioase. Cauzele funcŃionale sunt incapacitatea sau mobilitatea redusă a vălului şi a muşchilor faringo-nazali. nu numai latura estetică. În rinolalie se manifestă tulburări de pronunŃie specifice dislaliei. predominant. Din punct de vedere etiologic există cauze care provoacă exclusiv rinolalia sau dislalia dar şi cauze comune celor două. în care suflul aerului necesar pronunŃării sunetelor. aperta (deschisă). Cauzele organice ale rinolaliei deschise pot fi anomalii la nivelul vălului palatin. mai ales cele explozive şi cele surde care se înlocuiesc cu sunete nedesluşite produse prin aşa-numitul „coup de glotte”. Spre deosebire de dislalie. Rinolalia se instalează frecvent pe la 2-4 ani. s-ar înscrie în categoria dislaliei mecanice deoarece predomină deficienŃele în pronunŃarea sunetelor. unde sunt afectate mai ales consoanele. calea nazală. vegetaŃii adenoide sau polipi. Clasificarea rinonaliei Rinolalia se poate prezenta sub mai multe forme: a. imitarea vorbirii unor persoane rinolalice în perioada însuşirii vorbirii de către copil. care nu pot deschide traiectul nazal în timpul pronunŃării sunetelor nazale. În rinolaliile mai accentuate e afectată. prin modificările nazale ale aspectului sonor. n) se scurge pe traiectul bucal. de funcŃionarea defectuoasă a muşchilor sau a vălului palatin. mai puŃin accesibil înŃelegerii şi comunicării orale. prin tulburări combinate de articulaŃie şi de rezonanŃă a sunetelor. b. ea constând în pronunŃarea nazonată a sunetelor. ConŃinutul vorbirii rinolalicilor devine. La vârsta şcolară o astfel de tulburare formează un obstacol în frecventarea învăŃământului de masă de către copil. paralizia sau atonia vălului palatin. conform opiniei unor autori. cât şi consoanele. parcurge. apărând mai ales la copiii răsfăŃaŃi. despicături labio-maxilo-palatine. ci şi inteligibilitatea vorbirii.hipoacuzie. fiind afectate mai ales vocalele. în rinolalia organică deschisă sunt afectate atât vocalele. Această formă este realizată în două modalităŃi: forma anterioară – când narinele sunt 202 . clauza (închisă). Există două tipuri de cauze ale rinolaliei: organice şi funcŃionale. care.

componentă care constituie şi un criteriu de clasificare a acestei tulburări: 1) dizartria bulbară şi pseudobulbară (în care sunt tulburaŃi neuronii motori de la nivelul bulbului) comportă diminuarea forŃei de articulare şi o deperdiŃie nazală care reduce suflul. în care unda expiratorie trece. Cel mai puŃin afectate în cazul rinolaliei deschise sunt sunetele m şi n. dar mult mai grave. 2) dizartria distonică şi de incoordonare (produse prin leziuni profunde ale creierului şi ale trunchiului cerebral în partea sa superioară). u şi mai puŃin vocala a. alternativ atât pe cale nazală. ci numai de rostire. cele mai afectate sunt siflantele. Tabloul manifestărilor dizartriei este în funcŃie de componenta motrică implicată în ea. consoanele orale se pronunŃă nazal sau sunt omise. respiraŃia desfăşurându-se perturbat şi forma posterioară – când este obstrucŃionat naso-faringele. disfonică. senzorială. disritmică. deci. mai ales i. în rinolalia deschisă sunt afectate şi vocalele. Spre deosebire de dislalie. Ea. nu afectează vorbirea în general. 203 . Dată fiind originea sa. şi anume latura ei instrumentală. la un nivel intermediar. În cazul rinolaliei funcŃionale sunt aceleaşi fenomene ca în cazul celei organice. mixa (mixtă). mintală. În palatolalie. între organul periferic de execuŃie şi centrul cortical de elaborare şi comandă. Consoanele fricative sunt pronunŃate prin suflu nazal accentuat (deperdiŃie nazală cum o numeşte E. Dizartria se manifestă printr-o vorbire confuză. indiferent de caracteristicile articulatorii ale sunetelor. fiind astfel omise sau înlocuite cu sunete „sparte”. deoarece ele presupun un suflu puternic şi concentrat ce nu se poate realiza din cauza scurgerii aerului pe cale nazală. c.blocate. La dizartrici apar şi o serie de complicaŃii psihice ce se produc în sfera afectivă. • DIZARTRIA Dizartria nu este o tulburare de vorbire. cât şi pe traiectul bucal. fenomenele sunt asemănătoare dislaliei obişnuite. psiho-socială şi motrică.Verza). Din punct de vedere simptomatologic. dar amploarea şi gravitatea lor sunt diminuate. La fel ca în dislalie. dizartria se mai numeşte şi dislalie centrală. cu o pronunŃată rezonanŃă nazală în care monotonia vorbirii se îmbină cu pronunŃarea neclară. ci numai vorbirea rostită.

Se instalează un debit silibar şi trunchiat. dimpotrivă. O caracteristică importantă a dizartricului este aceea că. încordare. al poziŃiei limbii şi buzelor în timpul articulării. bâlbâiala este o tulburare de ritm a vorbirii. monotonia vorbirii. tulburări ale cititului. dizartricul pierzând controlul respiraŃiei. comportament neadaptat. De fapt. inversiuni în frază – pentru evitarea cuvintelor „problemă”. depune eforturi repetate pentru a-şi corecta vorbirea. sunete care „paralizează” vorbirea. Aşadar. sau apariŃia spasmelor la nivelul aparatului fonoarticulator. de cele mai multe ori. izolare socială. 6. dar aceasta duce la o încordare sporită care nu numai că nu-l ajută. omisiuni precipitate. care împiedică desfăşurarea vorbirii ritmice şi cursive.Vrăşmaş definesc bâlbâiala ca fiind o tulburare a vorbirii ce se manifestă prin „dezordini intermitente ale pronunŃiei. repetări convulsive şi blocaje ale unor foneme. fiind foarte vizibilă şi afectând profund înŃelegerea vorbirii de către cei din jur. emotivitate crescută. bâlbâiala se caracterizează prin întreruperea vocii. Stănică şi E. comite greşeli mai frecvente. ci. dar şi ale scrisului. scandarea şi caracterul exploziv al vorbirii. el este conştient de handicapul pe care îl are. 3) dizartria cerebeloasă (în care tulburările apar la nivelul căilor cerebeloase) se caracterizează prin bruscheŃea. nelinişte permanentă legată de vorbire. Alt tip de simptom al bâlbâielii este reprezentat de anumite modificări psihice cum ar fi: activitate dezorganizată. Există o lipsă de 204 .4. Această tulburare de vorbire se caracterizează prin: modificări de vorbire (spasme ale aparatului fono-articulator. mişcări şi acŃiuni asociate – reprezentate de ticuri sau ritualuri de deblocare sau liniştire. cu pauze între acestea. fără leziuni ale organelor fonoarticulatorii. DeficienŃele de ritm şi fluenŃă ale vorbirii • BÂLBÂIALA C.2. urmate de dificultăŃi în articularea unor cuvinte”. aritmie. o tensiune globală şi excesivă a muşchilor organelor fonoarticulatorii cu dificultatea de a întrerupe mişcarea începută. Bâlbâiala constă în repetarea unor silabe la începutul şi mijlocul cuvântului. Ca urmare. vorbire concisă – incompletă refuzul de a vorbi). negativism. nevoie permanentă de ocrotire.

sperieturi. insistând să facă pauze mari după fiecare cuvânt. sintagme sau chiar din cadrul unor cuvinte. uneori fiind trăită dramatic prin manifestări neurovegetative. o dată cu încercarea de rostire a primelor silabe din propoziŃii. se vorbeşte în timpul inspirului. • observaŃii dojenitoare asupra deficienŃelor de vorbire. constând din anumite măsuri educative greşite ale părinŃilor în legătură cu dereglările din exprimările copilului. • stres determinat de emoŃii. schimbarea culorii feŃei. Cauzele bâlbâielii pot fi: • imitarea de către copiii mici a unor persoane adulte sau a unor copii care au un asemenea handicap. deprimare afectivă. manifestate prin apariŃia spasmelor respiratorii şi încercarea de a sili copilul să adopte un ritm respirator total greşit. de nedreptate. când este pus să scrie sau să deseneze. Această tulburare de limbaj poate apărea pe la 5-6 ani şi chiar mai târziu – la vârsta adolescenŃei. prin efectuarea unor inspiraŃii adânci.coordonare între ceea ce gândeşte şi ceea ce spune cel bâlbâit. în care înlănŃuirea succesivă a sunetelor din cuvinte nu se mai poate realiza după modelul firesc şi expresiv al unei limbi. şoc. În cazul ei apar reacŃii secundare. când trebuie să cânte (mai ales într-un cor) sau când ceea ce spune el este perturbat de un fundal zgomotos. • tulburări ale respiraŃiei. pentru a evita pripirea. transpiraŃie. tulburări de somn. copilul cu bâlbâială manifestă particularităŃi agravante sub forma alungirii grafemelor – unirea lor chiar – sau a disparării lor accentuate. cresc agitaŃia şi nervozitatea. În schimb. spaime. Cursivitatea exprimării este grav afectată. Bâlbâiala este considerată o tulburare a controlului motor al vorbirii. Această tulburare de limbaj se manifestă într-o formă mai puŃin accentuată atunci când copilul vorbeşte în şoaptă. • traume psihice. • presiuni. impresia de frustrare. • bilingvismul. acŃiuni cu caracter represiv. • factori de natură ereditară. respiraŃia devine scurtă şi întreruptă. prin apariŃia unor blocaje iterative sau a unor spasme puternice. ca urmare a unei emoŃii bruşte sau a unei spaime mari. 205 . ca efect al încordării şi suprasolicitării sistemului nervos.

părăsiri. jenă exagerată. • ironia. 206 . când se introduc cuvinte/sunete parazite care se repetă de 2-3 ori. debilitate somatopsihică. atitudinea familiei faŃă de tulburarea de vorbire (ironizare. Factori declanşatori pot fi stressul. pe de o parte. cauzele bâlbâielii sunt de trei categorii: condiŃii agravante. imitaŃia. boli debilitante. • labilitate emotivă: treceri rapide de la o stare afectivă la alta. Bâlbâiala clonică (sau primară) este repetarea explozivă. Ea apare din cauza contracŃiilor musculare de scurtă durată. şi între părinŃi. Această formă de tulburare implică o serie de dificultăŃi la nivelul fonoarticulator (cele mai mari probleme ridicându-le cuvintele de legătură şi pronumele). involuntară a sunetelor sau a silabelor. CondiŃiile agravante sunt: situaŃii în care trebuie să vorbească copilul. tremur uşor. răstit. familii dezorganizate). cu scopul de a sili copilul să fie atent în exprimare. condiŃii favorizante şi factori declanşatori. pentru toate acŃiunile copilului. Forme clinice ale bâlbâielii Bâlbâiala poate să apară sub trei forme clinice de manifestare: clonică. în împrejurarea în care acesta se jenează. mediu familial traumatizant (sufocare afectivă. tonică şi mixtă. regim de viaŃă dezordonat (alternarea activităŃii cu somnul. cursivitatea vorbirii fiind astfel întreruptă. • dezaprobarea şi critica foarte severă pentru cea mai mică eroare. copiii se bâlbâiau. • nemulŃumirea mamei (mai ales).• pedepse severe administrate de părinŃi pentru că. • hiperprotejarea copilului. • conflicte determinate de neînŃelegeri între părinŃi şi copii. Aşadar. • încercarea de a-l face pe copil să vorbească în faŃa străinilor. • dezorganizarea familială. • observaŃii cu ton ridicat.). CondiŃiile favorizante sunt reprezentate de: caracteristicile proceselor de excitaŃie şi inhibiŃie (în hiperexcitabilitate bâlbâiala este mai frecventă). pe de altă parte. iar aspectul discursului dezagreabil. în anumite situaŃii. prin luarea în râs şi imitarea bâlbâielii. supraîncordare nervoasă. corectare permanentă etc. alimentaŃie bazată pe excitante). până la Ńipăt. emotivitatea crescută etc.

handicapul. în care predomină forma tonică. silabelor şi cuvintelor. cu hiperexcitabilitate. mai profundă decât bâlbâiala. în timp ce la adolescenŃi se poate ca să apară direct logonevroza (pe fondul unor traume emoŃionale puternice. ApariŃia ei depinde de starea psihofiziologică a subiectului. de felul cum trăieşte el. tempoul sau pauza în propoziŃie/frază). Atunci când acest spasm cedează. cele două forme de bâlbâială se succed. cu conştiinŃa defectului ca atare. la rândul ei. încordării. În mod obişnuit. o bâlbâială trăită în mod dramatic. fără efort). în plan psihic. prin urmare. fiind însoŃită de modificări comportamentale serioase. la nivel respirator (inversarea tipului de respiraŃie caracteristică sexului. a unui şoc afectiv recent etc. Logonevroza reprezintă. precum şi la nivel comportamental (creşterea agresivităŃii. de batere a tactului pe loc. o modificare a atitudinii faŃă de vorbire. • Tahilalia Este caracterizată printr-o vorbire exagerat de rapidă şi care apare frecvent la persoane cu instabilitate nervoasă. de două feluri: clono-tonică. cu tendinŃa de a vorbi în inspiraŃie). mai ales în public sau în condiŃii de stres emoŃional). intonaŃia. a unei preocupări exagerate faŃă de propria vorbire. cuvintele blocate anterior erup cu o foarte mare explozie. în prima fază apărând tipul clonic (simptome manifestate inconştient. Bâlbâiala mixtă este. în care predomină forma clonică şi tono-clonică. De regulă.). fiind vorba despre declanşarea spasmului muscular de lungă durată. a anxietăŃii etc.). 207 . Bâlbâiala tonică constă în întreruperea/blocarea cursivităŃii vorbirii printr-o încordare subită a organelor de emisie. Caracteristică acestei tulburări este logofobia (teama crescută de a vorbi.extralingvistic (fiind afectate ritmul. urmat apoi de tipul tonic (copilul cu această deficienŃă devenind conştient de defect şi făcând eforturi mari pentru a-l corecta). de mediul înconjurător şi o prezenŃă a spasmelor. la copii apare întâi bâlbâiala şi apoi logonevroza. • Logonevroza Logonevroza este o altă tulburare de ritm şi fluenŃă a vorbirii care presupune. Ea este mult mai complexă. pe lângă o repetare a sunetelor.

substituiri. – polipi nazali. – tumori faringiene benigne etc.Vrăşmaş. E.4. funcŃionale ori psihogene. Apar astfel asimilări. de lungă durată. Tulburările de voce se referă la suprimarea sau deteriorarea anumitor foneme. iar melodia vocii pierdută. care se manifestă concomitent cu producerea vorbirii. în condiŃiile unei motricităŃi elementare. 1997). Cauzele funcŃionale pot fi: paralizii (ale corzilor vocale. lentă. mimicii. – palat moale/despicat/paralizat. • Aftongia Ia naştere atunci când. – deformări ale limbii. care corespund unei comodităŃi în articulare. (C. Tulburările vocii Sunt distorsiuni ale spectrului sonor ce se referă la: intensitatea. încetinită. se produce un spasm tonic. înălŃimea. Cauzele organice pot fi înnăscute sau dobândite.3. – deviaŃii de sept. 208 . dinŃilor. reprezentate de malformaŃii ale organelor fonatoare precum: – bolta palatină prea înaltă/coborâtă sau prea îngustă. 6. timbrul şi rezonanŃa sunetelor. calitatea fonetică fiind profund alterată. hipotonia palatului moale. – noduli ai corzilor vocale. forŃarea vocii. cu exagerări maxime ale acestor caracteristici în oligofrenie. tendinŃa de a emite sunetele.Stănică. fenomen secundar în hipoacuzii grave. • Tulburările coreice Sunt determinate de ticuri nervoase sau coreice ale muşchilor fonoarticulatorii. Cauzele tulburărilor de voce pot fi: organice. faringelui). în muşchii limbii.• Bradilalia Se manifestă printr-o vorbire rară.

însă ea este caracteristică vârstei preşcolare şi are caracter temporar (dispare o dată cu creşterea). dacă nu dispare complet. nediferenŃiat.). Vocea. Ea poate avea caracter temporar (în răceală de ex. cântăreŃ. de isterii sau de nevroze etc. Vocea inspirată este caracterizată de zgomot laringian cauzat de aerul inspirat în momentul când corzile vocale sunt apropiate între ele. apărută în urma situaŃiilor de şoc emoŃional. în registrul grav. Disfonia este o tulburare parŃială a vocii. profesii care obosesc vocea: profesor. Efectul acestei tulburări este perturbarea expresivităŃii muzicale a vocii sau a forŃei acesteia. trac. se produce în şoaptă din cauza nevibrării corzilor vocale. şoc emotiv. Vocea nazală este „refluierea” pe nas a aerului expirat în vorbire. Pseudofonastenia presupune acelaşi tremur în voce ca şi în cazul tulburării anterioare. Formele clinice ale tulburărilor de voce: Vocea de cap (stridentă. cu rezonanŃă cefalică). tract angoasă.Cauzele psihogene sunt reprezentate de stres mai ales (situaŃii conflictuale. boli psihice şi stări reactive). Vocea gravă este produsă atunci când emisia se face din piept. inhibiŃia ei. Aceste situaŃii pot determina instabilitatea vocii. MutaŃiile patologice ale vocii sunt cauzate de modificările hormonilor sexuali şi influenŃează structura anatomo-funcŃională a laringelui. Fonastenia este o tulburare funcŃională ce se manifestă prin slăbirea/pierderea temporară a vocii. monotonia sau caracterul său şters. Este mai frecventă la sexul feminin (tocmai datorită verbalizării excesive caracteristice acestui sex). Este cea mai gravă dintre tulburările vocii şi poate fi cauzată de inflamaŃii ale laringelui.) sau poate fi cronică. mai ales la copiii cu hipoacuzie gravă. Vocea răguşită se manifestă prin îngroşarea şi slăbirea fonaŃiei din cauza inflamării laringelui (gripe. dar şi modalităŃile de reacŃionare ale SNC. care se produce la nivelul registrului înalt. boli ale acestuia. Vocea oscilantă (de falset) se produce atunci când se schimbă registrele vorbirii în emisia vocală. traumă psihică. Ea apare ca rezultat al folosirii incorecte şi abuzive a vocii care determină obosirea ei (ex. Afonia constă în pierderea vocii ca urmare a lezării laringelui. răceli) sau a corzilor vocale. narator etc. 209 .

inerŃia. inversiuni. sociale etc. izolarea. tulburări în lexia şi grafia cifrelor şi a numerelor naturale simple şi a celor cu mai multe cifre. chiar dacă are parte de toată educaŃia posibilă. substituiri de cuvinte. neînŃelegerea completă a celor citite sau scrise. de a învăŃa corect şi de utiliza scrisul în condiŃii normale. nepăsarea. descurajare. (E. 210 . adăugiri. constă în incapacitatea copilului dezvoltat normal din punctul de vedere al limbajului. datorită unor eşecuri şi conflicte permanente. chiar dacă are o inteligenŃă corespunzătoare. a insuficienŃelor în dezvoltarea psihică şi a personalităŃii.4. auzului şi intelectului. sau incapacităŃi parŃiale denumite dislexiedisgrafie ce apar ca urmare a existenŃei unor factori psiho-pedagogici necorespunzători sau neadecvaŃi la structura psihica a individului. cunoscute sub denumirea de alexie-agrafie. manifestată prin tulburări la nivelul percepŃiei auditive. în multe cazuri.6. Tulburările de limbaj scris-citit parŃiale reprezintă incapacitatea unui subiect (capacitate redusă) de a învăŃa să scrie şi să citească. alexia). p. în mecanismele acestuia. Tulburările de scris-citit dereglează integrarea socială. teama de insucces. chiar dacă condiŃiile familiale.4. a nedezvoltării vorbirii care se manifestă prin apariŃia de confuzii frecvente între grafemele şi literele asemănătoare. 1983. sunt mai mult decât favorabile. sintagme. Simptomatologie În aceste tulburări de limbaj se manifestă tulburări în lexia (citirea) şi grafia (scrierea) vocalelor şi consoanelor. etc. prin manifestarea. a unor comportamente antisociale. Tulburările de scris-citit se clasifică în: parŃiale (disgrafia. optice şi kinestezice. dislexia) şi totale (agrafia. a modificărilor morfo-funcŃionale de la nivelul sistemului nervos central. Disgrafia. Verza. Dislexia este dificultatea de a citi. Tulburările de limbaj scris-citit Tulburările lexico-grafice sunt incapacităŃi paradoxale totale în învăŃarea şi formarea deprinderilor de scris-citit. în despărŃirea cuvintelor în silabe. a deficienŃelor spaŃio-temporale şi psihomotricităŃii. deformări de litere.58). cât şi instalării unor trăsături caracteriale negative: negativism. mai general spus toate tulburările ce intervin în achiziŃia cititului.

• scrisul servil ca şi cel în oglindă. • apar omisiuni de litere şi silabe. iar din cauza concentrării asupra unităŃilor disparate. • disortografii. c-g. după mai multe poticniri. omisiuni sau salturi de cuvinte/rânduri în lexie şi în grafice.Există confuzii între consoanele surde şi cele sonore (p-b. fonemelor şi grafemelor. care să ducă la o lectură cursivă. • contopiri de cuvinte. Manifestări ale dislexiei: • neputinŃa de a identifica şi citi cuvinte ca un întreg cu o anumită semnificaŃie şi sens. inversiuni la nivelul silabelor. adăugiri de cuvinte. • inversiuni. frazele. adăugiri. • sunt înŃelese şi mai greu sintagmele. • întreaga atenŃie se centrează pe realizarea citirii cuvintelor ca un întreg şi pe formă. cuvinte propoziŃii. redarea inegală a unor grafeme. inegale ca mărime şi formă şi au o aşezare dezordonată. • nerespectarea spaŃiului paginii. ritm lent al copierii şi parŃial al citirii. t-d. Manifestări ale disgrafiei: • confuzii constante şi repetate între fonemele asemănătoare acustic. • grafemele sunt plasate defectuos în spaŃiul paginii. 211 . fără unitate logică. f-v). • tulburări ale lizibilităŃii. între litere şi grafismul lor. lacunar. cuvinte sau chiar propoziŃii. • cuvintele cu o lungime mai mare sunt realizate ca un întreg. grafeme. • textul este scurt. substituiri de grafeme. omisiuni de prepoziŃii sau conjuncŃii. • greutăŃi în combinarea cuvintelor în unităŃi mai mari de limbaj. ale laturii semantice. • rânduri libere sau suprapuse. propoziŃiile. omisiuni de litere şi grafeme. contextul şi subcontextul nu mai îndeplinesc rolul de suplinire şi întregire a unor informaŃii. sintagme. ceea ce împiedică înŃelegerea cursivă a textului. • greutăŃi în citirea cuvintelor cu un grad mai mare de dificultate.

bolile neurologice şi organice. 212 . o etiologie. • dificultăŃi în păstrarea formei date a textului. DificultăŃile în deprinderea scris-cititului se pot datora unor cauze organice (leziune cerebrală) sau unor cauze funcŃionale. mai ales pe cuvintele polisilabice. din punct de vedere auditiv. la genitori. ca atare. locul ocupat în raport cu ceilalŃi fraŃi. endocrinopatiile). gradul dezvoltării intelectuale. În neuropsihiatrie. care se transpun în limbajul scris-citit. Factorii de mediu sunt slaba integrare în colectiv şi în activitatea şcolară. nivelul scăzut socio-cultural al familiei. DeficienŃele dislexo-disgrafice pot fi consecinŃe ale dificultăŃilor de articulaŃie. termenii de dislexie-disgrafie sunt rezervaŃi pentru acele tulburări în deprinderea scris-cititului care au un substrat organic şi. tuberculoza. fraŃi şi heredocolaterali (alcoolismul sau abuzul de alcool. Când lipsesc deficienŃele de pronunŃie. starea sănătăŃii. cum ar fi blocajul emotiv. naşterile grele. • plasarea incorectă a accentului. Mai pot determina asemenea tulburări incidentele survenite: 1) în antecedentele heredocolaterale. condiŃiile materiale şi culturale scăzute ale familiei. • omiterea unor foneme sau chiar a unor cuvinte. Dintre factorii ce aparŃin subiectului putem enumera: deficienŃa de ordin senzorial. Verza stabileşte două tipuri de factori care pot produce tulburări ale limbajului scris-citit: factori ce aparŃin subiectului şi factori ce aparŃin mediului. O altă cauză este slaba dezvoltare a motricităŃii sau a deficienŃelor din planul motric. CAUZELE TULBURĂRILOR DE LIMBAJ SCRIS-CITIT E. Alte cauze ale acestor tulburări pot fi: sarcinile purtate dificil. • greutăŃi în trecerea de pe rândul citit pe următorul şi tendinŃa de a-l sări. • dificultăŃi în înŃelegerea celor citite şi în reproducerea lor. o simptomatologie şi o evoluŃie specifice. condiŃiile motivaŃionale. reacŃiile nevrotice. bolile psihice. metode şi procedee necorespunzătoare.• greutăŃi în diferenŃierea cuvintelor şi literelor asemănătoare. tulburările se datorează handicapului de la nivelul auzului fonematic. slaba dezvoltare psihomotorie.

Dislexo-disgrafia lineară se manifestă prin incapacitate în trecerea de la rândul parcurs la următorul. alaliei. literelor. inegal. lăsându-le libere. distociile cu aplicare de forceps. tremurat. scrierea ondulată. medicaŃia folosită în sarcină. prost organizat. traumele fizice şi psihice. înlocuiri. hipoacuziei. cuvintelor. a literelor. În urma cercetărilor s-au stabilit mai multe forme de dislexiedisgrafie în condiŃiile intelectului normal. rujeola şi varicela – survenite sub vârsta de 1 an. scris-cititul fiind neglijent. tensionat. inversiuni. Dislexo-disgrafia pură sau consecutivă apare pe fondul afaziei. suferinŃa fetală şi sindromul neurovascular. substituiri. 213 . operaŃie cezariană sau travaliu prelungit. Dislexo-disgrafia specifică sau propriu-zisă se manifestă printr-o incapacitate paradoxală în formarea abilităŃilor de a citi şi scrie. cuvintelor. tusea convulsivă până la 3 ani. rigid. Dislexo-disgrafia motrică înregistrează tulburări de motricitate caracterizate printr-un scris ilizibil. neregulat. propoziŃiilor şi sintagmelor. Apar omisiuni ale grafemelor. traumatismele craniene grave până la 7 ani. encefalitele şi meningitele până la 5 ani. 4) în perioada postnatală: bronhopneumonia. Dislexo-disgrafia de evoluŃie sau de dezvoltare se manifestă prin incapacitatea de a realiza progrese însemnate în achiziŃia scris-cititului şi se presupune că la baza ei stă o cauză genetică. intoxicaŃiile exogene sau endogene. 3) în perioada perinatală: postmaturitatea şi excesul ponderal peste 4000 g. Copilul prezintă dificultăŃi în înŃelegerea simbolurilor grafice. DificultăŃile apar în dictare şi compunere.2) în perioada sarcinii: disgravidia (toxicoza gravidică). dar copilul poate copia unele grafeme şi poate silabisi la compunere. iminenŃa de avort. imaturitatea şi deficitul ponderal sub 2800 g. toxicoza. tentativele de avort. Dislexo-disgrafia spaŃio-temporală se caracterizează printr-o scriere şi citire în diagonală. virale sau cu protozoari. infecŃiile gravidei (bacteriene. în cazul din urmă malaria). Toate aceste cauze pot duce la dificultăŃi dislexo-disgrafice ca urmare a leziunilor cerebrale. sărire peste unele spaŃii. infecŃiile repetate de căi aeriene superioare.

Dar traseul lasă să se vadă semne discrete de tremurături şi umflături care trădează fragilitatea grafomotorie latentă. Scrisul are un aspect colŃuros. înaintarea de la stânga la dreapta este haotică. • copii care îşi dau seama de deficienŃa respectivă atât la ei cât şi la alŃii. Scrisul rigizilor este înclinat spre dreapta. punerea în pagină este sacrificată în favoarea rapidităŃii. escamotate. literele corectate. neregulate. barele lui t şi accentele sunt repezite şi prelungite. cu respectarea formelor şcolare (m şi n au arcade regulate). retuşate. dar nu-şi dau seama de propriile lor dificultăŃi. Aceşti copii sunt preocupaŃi pentru punerea în pagină. literele sunt lipsite de fermitate. literele finale ale cuvintelor. 214 . cu direcŃia foarte regulată. prin consolidarea deprinderilor greşite şi prin trăirea dramatică pe plan intern a eşecurilor. Există mai multe categorii de copii care conştientizează sau nu tulburările de scris-citit: • cei care nu conştientizează şi nici nu sesizează manifestările tipice dislexo-disgrafice la alŃii. De Ajuriaguerra şi colaboratorii săi au desprins cinci grupe de disgrafici. Scrisul încet şi precis are o încetineală substanŃială. rândul este păstrat. J.Manifestarea acestor fenomene are un caracter constant şi tendinŃa de a se agrava. rândurile înghesuite. cu dimensiuni neregulate (hipertrofiate sau atrofiate). marginile respectate. Scrisul impulsivilor dă o impresie generală de precipitare. Scrisul astenicilor este mic. legăturile având caracter infantil. împrăştiate în lăŃime. rău proporŃionate. Grupa celor neîndemânatici se caracterizează prin forme greoaie. Tulburările de scris-citit au o influenŃă negativă asupra personalităŃii atunci când ele sunt conştientizate sau atunci când determină eşecuri şcolare repetate. observându-se o crispare generală a ansamblului traseului. • copii care sesizează deficienŃa respectivă la alŃii. literele mult prea înalte faŃă de lăŃime. buclele zonelor externe mult mai lungi decât late. trăsăturile sunt curbe. formele sunt imprecise. În urma experimentelor. dar manifestă incapacitatea de a se corecta .

semnul exclamării. virgula. înghesuie grafemele şi când grafemele sunt inegale ca mărime şi depăşesc spaŃiul normal din pagină. Această tulburare este întâlnită atât la copii normali. caracterizat prin mari dificultăŃi la scris şi o oarecare repulsie la citit. grafeme şi cuvinte. Copilul este neputincios în a identifica şi citi cuvântul ca un întreg cu o anumită semnificaŃie şi sens. al întrebării. Disortograficul citeşte sau scrie fără să respecte sau să pună punctul. Printre cauzele acestei dificultăŃi putem enumera: tulburări la nivelul percepŃiilor acustico-vizuale. Întreaga atenŃie se centrează pe realizarea citirii cuvântului ca întreg şi pe forma care să ducă la o lectură cursivă. pauzele sunt şterse. depunând un efort activ în raport cu influenŃele logopedice. se alungesc unele grafeme comparativ cu altele. „puchinos”. linia de dialog. O altă categorie de dislexo-disgrafici sunt cei care prezintă dificultăŃi în respectarea regulilor gramaticale şi caligrafice. Cei care prezintă dificultăŃi în corelarea complexului sonor cu simbolul grafic şi în înŃelegerea sensului convenŃional al simbolurilor lexiei reprezintă altă categorie. Se înregistrează două faze: când copilul scrie mărunt. Dislexo-disgrafia care prezintă omisiuni de litere. este foarte des întâlnită la cei ce prezintă tulburări de pronunŃie. La cei mai mulŃi putem întâlni o uşoară stângăcie sau lateralitate încrucişată. 215 . cât şi la cei cu handicap de intelect sau tulburări psihice. Trebuie lămurit faptul că nu vor fi luate în considerare ca erori disgrafice şi dislexice acele disortografii şi dificultăŃi caligrafice ce se datoresc necunoaşterii regulilor respective. El poate scrie cu literă mare şi la mijlocul cuvântului sau poate începe propoziŃia sau fraza cu literă mică. iar din punct de vedere caligrafic scrierea disgraficului nu este dreaptă. monotonă.• copii sensibili faŃă de deficienŃă şi care fac progrese remarcabile în îndepărtarea ei. În citire are loc o vorbire lentă. Scris-cititul lent. la nivelul proceselor cognitive. S-au desprins mai multe categorii de dislexo-disgrafii în funcŃie de diversele dificultăŃi pe care le întâmpină copilul. Aceşti subiecŃi sunt bine şi foarte bine dotaŃi intelectual şi au rezultate şcolare bune. altele prea mari. rândurile se suprapun. stacato cuprinde cea mai mare categorie de elevi. Copilul este conştient de dificultăŃile sale şi foarte receptiv la activitatea terapeutică. unele sunt prea mici. ceea ce împiedică asupra înŃelegerii adecvate a textului.

determinate de meningite sau dereglări ale emisferei drepte din regiunea parietală inferioară a creierului. acestea fiind executate alungit. înŃelege ceea ce i se spune. Diagnosticul acestor tulburări de limbaj scris-citit se pune la sfârşitul clasei I. Cauza agrafiei este reprezentată de lezarea lobului parietal stâng. dacă copiază literă cu literă. psihogen sau voluntar. 216 . la o persoană. la cei cu tulburări oculo-motorii. 6. O astfel de tulburare poate fi pusă şi pe seama afecŃiunilor encefalului. Fenomenul nerespectării spaŃiului paginii. răspunde corect la întrebări. • Întârzierile în apariŃia şi dezvoltarea limbajului.4. dislexicul poate parcurge acelaşi rând ori să sară unul sau mai multe fără să-şi dea seama. Fenomenul poate exista şi în lipsa acestora atunci când se formează deprinderi incorecte de scris-citit sau când apar unele tulburări la nivelul proceselor cognitive.5. Subiectul alexic vorbeşte normal. Acest fenomen se manifestă mai frecvent în debilitatea mentală şi la copiii stângaci. la stângacii care scriu cu mâna dreaptă sau stângă şi în ambidextrie. În citire. Tulburările de limbaj scris-citit totale Alexia reprezintă pierderea capacităŃii de a citi şi de a înŃelege limbajul scris. sărind şi suprapunând rândurile. dar nu înŃelege un text scris. Agrafia reprezintă pierderea capacităŃii de a scrie. grafemelor. poate scrie corect după dictare sau chiar spontan. sărirea şi suprapunerea rândurilor sunt frecvente în handicapurile de vedere. Scrisul servil şi scris-cititul ca în oglindă sunt fenomene des întâlnite în rândul celor cu tulburări de scris-citit.În scris sunt omise grafemele de la sfârşitul cuvintelor în dictări şi compuneri. Subiectul cu agrafie poate scrie un cuvânt. Scris-cititul ca în oglindă se realizează printr-o rotire a grafemelor şi literelor în aşa fel încât se ajunge la o reflectare inversă a imaginii respective pe creier. Tulburările de dezvoltare a limbajului Există două categorii de tulburări de dezvoltare a limbajului: • Mutismul electiv. Disgraficul nu-şi poate citi propriul scris şi nu poate respecta spaŃiul paginii. care înainte scria normal. Scrisul servil se manifestă prin înclinarea exagerată spre dreapta sau spre stânga a literelor.

• Copiii pot fi furioşi. se 217 . MuŃenia este temporară şi poate dura de la câteva săptămâni la ani de zile. deşi nu comunică. faŃă de anumite persoane. brutalitatea. afectarea exprimării gramaticale etc. ostilitate). înŃeleg scrierea şi nu manifestă deficienŃe de ordin intelectiv. Copiii cu mutism electiv. interiorizaŃi. şoc emoŃional foarte puternic. traumatisme psihice. Etiologie (cauzalitate) • Atitudini şi metode greşite în educaŃia practicată de părinŃi sau de profesori. negativismul. şocuri emotive. irascibilitatea. persistenŃa pe o perioadă lungă de timp poate duce la rămâneri în urmă pe linia dezvoltării verbale şi a exprimării logico-gramaticale. traumatizare psihologică – ameninŃări). anxioşi. pedepse corporale mai ales. Refuzul verbal al copilului cu mutism electiv este dublat deseori de refuz alimentar din partea lui. timizi şi este însoŃit de tulburări comportamentale. • Mediul de trai impropriu (ex. • Este mai frecvent la fete şi începe pe la 3-5 ani.1. 2) Cronică: se manifestă general sau selectiv. care traumatizează afectiv copilul (hiperseveritate. • SituaŃii dramatice. reducerea vocabularului. stres. Dar. timiditatea. fără să se intervină. eşecuri repetate.). panică. refuz de a învăŃa sau de a face orice i se cere. Mutismul electiv (psihogen sau voluntar) reprezintă refuzul total sau parŃial al copilului de a comunica cu unele persoane. Caracteristicile mutismului electiv: • Apare frecvent la copiii hipersensibili. frustrări. Această tulburare poate căpăta următoarele forme: 1) Acută: poate apărea după momente de groază. în care încăpăŃânarea. pot apărea perturbări intelectuale (rămâneri în urmă la şcoală. cu complexe de inferioritate. Dacă mutismul se întinde prea mult în timp. De asemenea. iar în forme grave acest refuz se extinde asupra întregului mediu înconjurător sau asupra unor situaŃii. răutatea ocupă un loc important. Copilul cu mutism electiv nu vorbeşte nu pentru că nu poate. • Adesea o schimbare de tipul intrării în şcoală sau în grădiniŃă declanşează această tulburare. ci pentru că nu vrea.

atitudini brutale. • factori somatogeni (boli cronice îndelungate. Comportamentul 218 . are dificultăŃi la trecerea de la limbajul intern la cel extern. Copilul nu formează propoziŃii. vocalele sunt prezente. nu cunoaşte semnificaŃia multiplă a cuvintelor. grupurile de consoane fiind înlocuite cu consoane mai uşor de pronunŃat. Dezvoltarea intelectuală poate fi conform vârstei cronologice. vocabularul fiind format doar din 20-30 de cuvinte. Vrăşmaş şi E. Retardul de limbaj poate fi cauzat de o serie de factori precum: • factori neurogeni (în perioada peri şi postnatală). ApariŃia cuvintelor are loc după doi-doi ani şi jumătate. Copilul cu retard verbal (întârziere în dezvoltarea limbajului) rămâne în urma copiilor de aceeaşi vârstă cu el. însă are auzul bun şi organele fono-articulatorii normal dezvoltate. liminară sau întârziată din cauza absenŃei limbajului. uneori are tulburări de lateralitate şi manifestă un deficit al motricităŃii fine (buze. nu diferenŃiază sunetele în cuvinte. colectivitatea în care învaŃă copilul sau profesorul acestuia. mai frecventă la băieŃi). însă consoanele dificile sunt omise sau înlocuite. suprasolicitare verbală. 2.poate întâmpla ca. şocuri emoŃionale puternice). silabele reducându-se spre sfârşitul cuvântului. • factori constituŃionali. Retardul verbal C. degete). deşi s-a intervenit în sens optimizator. ce se abate de la normal. diftongii reduşi la o vocală. rezultatele să nu fie cele scontate şi copilul cu mutism să rămână în continuare „imun” la încercările celor din jur de a-l scoate din tăcere. („inabilitate verbală” ereditară pe linie paternă. În această situaŃie este de preferat ca părinŃii să schimbe şcoala. nu formează propoziŃii simple. boli infecŃioase). Stănică consideră retardul verbal drept blocajul ritmului de evoluŃie a limbajului. Un copil cu retard de limbaj până la vârsta de trei ani foloseşte un număr redus de cuvinte. trunchiului. le pronunŃă greşit. • factori psihogeni (mediu care nu stimulează vorbirea. EvoluŃia aparatului fonoarticulator stagnează după perioada lalaŃiunii. Retardul verbal se caracterizează printr-o întârziere în dezvoltarea motricităŃii generale (statica capului. limbă. exigenŃe prea mari. mersul).

varicelă). Formele clinice ale întârzierii verbale pot fi: • Forma pură. Tulburările polimorfe ale limbajului Aceste tulburări de limbaj au substrat neurologic şi sunt de două tipuri: – alalia. Etiologie – sifilisul şi tuberculoza părinŃilor. ÎnŃelegerea limbajului este aparent normală. cu toate că nu există dificultăŃi de ordin senzorial sau de intelect mari care să împiedice însuşirea limbajului de către copil. Forme clinice sunt: cu predominanŃă motorie.6. 6. întâlnită la copiii ce nu au vorbit niciodată. Acest handicap presupune imposibilitatea de a vorbi din naştere.4. cu predominanŃă senzorială şi cu predominanŃă senzo-motorie.psiho-afectiv este dominat de timiditate. Simptomatologie Vorbirea spontană este redusă la trei-patru cuvinte sau este inexistentă. iar vorbirea repetată este imposibilă.Stănică consideră alalia cea mai profundă tulburare de elaborare. – boli grave repetate (encefalită. Alalia motorie Sinonimii: afazie motorie congenitală. atunci când nu există simptome somatoneuropsihice. rahitismul şi deficienŃele fizice. organizare şi dezvoltare a limbajului. hiperkinetism şi opoziŃionism. absenŃa dorinŃei de comunicare. • Forma constituŃională. – afazia. – alcoolismul părinŃilor. • ALALIA E. Apar ca majore în acest handicap dificultăŃile de realizare a motricităŃii sau de percepŃie vizuală sau auditivă. – tonus psihic şi motor scăzut etc. însă subiectul nu înŃelege în profunzime noŃiunile 219 . • Forma somatică însoŃeşte distrofia. dispraxie de limbaj etc. în care sunt afectate toate laturile vorbirii. afazie de expresie.Vrăşmaş şi C.

În funcŃie de gradul încordării organelor fonoarticulatorii pronunŃia poate fi: hipertonă. Alalia senzorială Sinonimii: surditate verbală congenitală. 220 . subiectul neidentificând stimulii sonori şi neacordând o semnificaŃie mesajelor verbale. sau hipotonă. la copilul care nu a vorbit niciodată şi care nu va putea vorbi decât în urma unei învăŃări dirijate. cu tulburări consecutive de exprimare. scoaterea limbii.abstracte şi frazele mai lungi. nu se poate şterge. z. Simptomatologie Vorbirea spontană este inexistentă sau este redusă la două-trei cuvinte iar vorbirea repetată poate fi: imposibilă. aproximativă şi ecolalică. deşi există la toŃi cei cu alalie senzorială. ca de exemplu: închidere/deschidere a gurii. El înŃelege sensul cuvintelor şi îl reŃine. dar are dificultăŃi de percepŃie a direcŃiei sunetelor. chiar cu un grad de dificultate crescut în pronunŃie. suflare etc. Vorbirea se realizează cu dificultate. Alalia senzorială este o tulburare (disfuncŃie) de percepere a mesajelor verbale şi a înŃelegerii vorbirii. Poate emite unele sunete articulate şi chiar cuvinte mono şi bisilabice. când pronunŃia se aseamănă vag cu modelul şi nu se pot pronunŃa consoanele ocluzive (c) şi nici cuvintele întregi. DeficienŃa auditivă. Nu poate realiza o mişcare la cerere. agnozie auditivă. Alalicul cu această formă nu înŃelege sensul vorbirii. când nu se pot pronunŃa sunetele: i. Caracteristice în alalia senzorială sunt dificultăŃile în desprinderea formelor verbale de pe fondul sonor. Este o tulburare esenŃială de exprimare şi înŃelegere a limbajului. Aude bine. Vocea alalicului senzorial este sonoră. s. dar nu le poate pronunŃa. nu se poate spăla pe mâini. îmbrăca etc. dar poate repeta unele cuvinte (ecolalie). Prezintă o dispraxie buco-linguo-facială care există independent de actul fonator şi care determină o masticaŃie greoaie precum şi imposibilitatea realizării unor mişcări. Copilul alalic motor nu ştie să vorbească. Execută ordinele verbale şi poate arăta obiectele indicate. mişcările fonoarticulatorii fiind difuze şi dezordonate. nu reprezintă cauza imposibilităŃii însuşirii limbajului (subiectul prezintă oscilări în folosirea auzului).

grafice şi de calcul. • Vorbirea este alterată în condiŃiile păstrării mişcării automate şi voluntare a limbii. O altă clasificare a alaliei se realizează după gradul încordării motricităŃii. iar. atenŃiei şi apar tulburări lexice. • Apar tulburări ale percepŃiei auditive şi vizuale. vorbire lipsită de forŃă. inegalitate în privinŃa duratei şi a intensităŃii sunetului. gândirii. • Se manifestă pierderea abilităŃii de a folosi limbajul. iar în pronunŃie se constată că acele cuvinte uzuale nu sunt atât de alterate. Alalicii au posibilitatea să pronunŃe unele silabe şi cuvinte.Vorbirea spontană este nulă sau limitată uneori la câteva sunete sau cuvinte. în momentul emiterii sunetului. • Determină modificări profunde în sfera limbajului. • AFAZIA Afazia reprezintă incapacitatea de a vorbi la o persoană care înainte avea comportament verbal normal. cu atacuri bruşte în momentul emiterii. dar pe care le folosesc foarte rar. în care predomină caracteristicile uneia sau alteia dintre cele două forme. Cuvintele nu sunt pronunŃate complet. 221 . afonă. Alalia mixtă Este cea mai gravă formă de alalie. pronunŃia fiind labilă. Nu presupune deficienŃe de intelect. • Are loc o scădere a memoriei. Afazicul şi-a pierdut această capacitate după ce dobândise comportamentul verbal. întârziere şi neîndemânare motorie. Există tulburări de percepŃie. dar nu descifrează sensul propoziŃiei. dificultăŃi în diferenŃierea locului de articulare. Caracteristicile afaziei • Este mai frecventă la vârstele adulte sau la bătrâneŃe. Afectează limbajul impresiv şi expresiv. se trece uşor peste vocale. diferenŃiindu-se: • Alalici hipotoni: se constată o slăbiciune a articulării. se produc destructurări masive. laxă. înŃeleg unele cuvinte izolate. la nivelul personalităŃii. • Alalici hipertoni: se constată o încordare exagerată a organelor fonatoare. sacadată.

dar poate repeta scrierea şi păstrează înŃelegerea. ale SNC. 222 . la unele persoane. poate scrie şi citi. Formele afaziei • Motorie: afazicul nu vorbeşte. dar îşi păstrează vorbirea repetată.• Subiectul are o tulburare a construcŃiei spaŃiale. • Motorie totală: nu poate vorbi. • Se păstrează cuvintele parazite. dar se păstrează înŃelegerea. traumatismele cranio-cerebrale. nu înŃelege. agramatisme. Etiologia afaziei AfecŃiunile creierului. • Senzorială pură: recunoaşte sunetele izolate. emoŃii exagerate. vorbirea „academică” şi un scris servil. • Apar tulburări ale inteligenŃei. intoxicaŃia cu cuvinte. • Subiectul are comportamente normale. alexia. se manifestă stilul telegrafic. ecolalie asociată cu surditate verbală accentuată. infecŃiile. • De conducere: se manifestă tulburări ale repetării cuvintelor şi denumirii obiectelor. scrie şi citi. dereglări ale respiraŃiei. intoxicaŃiile. • Apar dificultăŃi în enumerarea automată. diabetul. interjecŃiile. • Senzorială totală: apar logoreea. tulburările de înŃelegere şi se păstrează vorbirea spontană. • Senzorială transcorticală: nu poate vorbi şi scrie spontan. tulburări ale accentului. dar păstrează limbajul interior şi înŃelegerea. dar nu înŃelege. tumorile cerebrale (rezultate din accidente vasculare cerebrale). • Pot apărea. • Totală: manifestă tulburări expresive şi receptive de intelect. dar se păstrează relativ înŃelegerea şi vorbirea spontană. • Apar afecŃiuni ale vocii. intoxicaŃiile cu dioxid de carbon pot determina apariŃia acestei tulburări polimorfe de limbaj. agrafia. • Transcorticală motorie: nu poate vorbi spontan.

reversibil Se manifestă în funcŃie de persoane.Diagnostic diferenŃial Alalia se poate confunda din cauza absenŃei limbajului cu alte tulburări precum: afazia. dizartria. autismul sau retardul de limbaj. repetată. mutismul electiv. emoŃională. locuri. situaŃie Refuză contactul cu mediul Este determinat de factorul educativ Alalie Tulburare înnăscută Neintegrarea limbajului Vorbire inexistentă Alalie Nu există infirmităŃi motorii cerebrale Necoordonare motorie Subiectul nu ştie să vorbească E afectat limbajul şi centrul vorbirii Alalie Înnăscut Permanent (dacă nu se face terapie) Nu se modifică comportamentul verbal în funcŃie de mediu Nu refuză contactul cu mediul Nu este determinat de factorul educativ 223 . ci segmentul intermediar între organele periferice şi centrul limbajului de pe scoarŃă Mutism electiv Dobândit Temporar. însă există diferenŃe majore faŃă de acestea: Afazie Simptome neurologice pronunŃate Tulburare dobândită Dezintegrarea limbajului Există vorbire automată. telegrafică Dizartrie Apare în infirmităŃile motorii cerebrale Infirmitatea motricităŃii organelor fonatoare Subiectul nu poate vorbi Nu e afectat limbajul propriu-zis.

Metode şi procedee de ordin general • Gimnastica şi miogimnastica corpului şi a organelor care participă la realizarea pronunŃiei Pentru îmbunătăŃirea motricităŃii generale şi a mişcărilor fonoarticulatorii se pot indica o serie de exerciŃii care au o importanŃă deosebită nu numai pentru dezvoltarea limbajului dar şi pentru sănătatea 224 . surdă Voce sonoră 6.1. unele de ordin general. Corectarea deficienŃelor de limbaj În corectarea acestor deficienŃe se utilizează două categorii de metode. 5. 6. iar altele specifice fiecărei categorii de handicap de limbaj în parte. verbali Alalie Comportament adecvat Ecolalie de: conŃinut intonaŃie nu există imediată nu există Alalie Nu e determinată de factori educativi şi de mediu _ Tulburare ce durează.Autismul Comportament inadecvat Limbaj cu caracter reproductiv Ecolalie de: conŃinut intonaŃie înălŃime imediată întârziată Retard de limbaj E determinat de factori de educaŃie şi de mediu Blocaj în ritmul de evoluŃie În condiŃii propice se învaŃă limbajul Limbajul poate atinge nivelul corespunzător vârstei Surdomutitate Nu aude niciodată Nu reacŃionează la stimuli auditivi.5. rezistentă la învăŃare Limbajul nu poate atinge nivelul corespunzător vârstei Alalia senzorială Oscilează în folosirea auzului ReacŃionează selectiv la stimuli în funcŃie de cunoaşterea sensului şi de starea psihică Vorbirea repetată e imposibilă Vorbirea repetată e posibilă fără fără demutizare învăŃarea limbajului Voce voalată.

se contractă. labiale. în funcŃie de caz. imitarea râsului şi a surâsului. Pentru dezvoltarea organelor fono-articulatorii se recomandă o serie de exerciŃii ce se referă la dezvoltarea mişcărilor expresivităŃii faciale. mandibulare. din care nu se mai distinge vârful limbii – revenirea la loc.organismului. care se folosesc în special în timpul pronunŃării sunetelor surde. 225 . În cazul exerciŃiilor fizice generale este indicat ca fiecare mişcare să fie executată în mod ritmic. lipirea limbii lăŃite de palat şi desprinderea ei cu plescăit. contractarea limbii în fundul cavităŃii bucale unde formează un ghem de muşchi. Pentru dezvoltarea motricităŃii linguale se recomandă următoarele exerciŃii: scoaterea limbii neîncordate şi lăŃite între dinŃi şi buze. lopată. Aceste exerciŃii urmăresc fortificarea trunchiului. imitarea încreŃirii şi descreŃirii frunŃii. b) de încordare. revenirea la loc. Dintre cele mai importante exerciŃii folosite în acest scop amintim: umflarea şi retragerea simultană a obrajilor. linguale. în aşa fel încât să atingă cu marginile sale comisurile bucale. scoaterea alternativă a limbii: săgeată – revenire la loc – lopată – revenire la loc. imobilizarea marginilor laterale ale limbii între dinŃi. ceea ce va uşura introducerea ritmului la nivelul vorbirii. Se disting două categorii mari de exerciŃii: a) cu scopul de a relaxa organismul şi musculatura aparatului de emisie. umflarea alternativă a obrajilor. mişcări antero – dorsale ale limbii: scoaterea limbii afară – retragerea ei la dinŃi. în aşa fel încât vârful ei să rămână liber pentru a se îndoi în sus şi în jos. ExerciŃiile de dezvoltare a expresivităŃii faciale se fac în mod diferenŃiat. ia forme diferite şi ocupă alte poziŃii în cavitatea bucală. scoaterea limbii încordate şi ascuŃite din gură sub formă de săgeată. Motricitatea linguală joacă un rol esenŃial în pronunŃia sunetelor deoarece la fiecare sunet limba se dilată. retracŃia obrazului între dinŃi spre interiorul cavităŃii bucale. Întotdeauna exerciŃiile fizice generale trebuie asociate cu cele de respiraŃie. Scopul exerciŃiilor fizice generale este de a uşura desfăşurarea unor mişcări complexe ale diferitelor grupe de muşchi care iau parte la activitatea de respiraŃie şi la funcŃionarea aparatului fono-articulator. alternarea formei limbii în afara gurii: săgeată. a gâtului şi a membrelor. închiderea şi deschiderea ochilor concomitent cu ridicarea şi coborârea ritmică a sprâncenelor.

Alte exerciŃii posibile pot fi: executarea de mişcări circulare cu vârful limbii pe suprafaŃa buzelor. d) – revenirea la loc şi îndoirea vârfului limbii la gingia inferioară. în special. îndoirea vârfului limbii pentru a realiza mişcări circulare pe suprafaŃa dinŃilor. Ńinând între dinŃi un creion. apoi se trece la cele din interiorul ei. cu expirare pe gură – retragerea maxilarului îndărăt – revenire la loc. pornind de la rolul important pe care-l joacă buzele în pronunŃarea fiecărui sunet. prognatism şi progenie sau la cei cu traumatisme maxilo-faciale. constricŃiunea limbii sub formă de jgheab. urmată de retragerea ei îndărăt. „b”. efectuate în afara cavităŃii bucale. care se deschid şi se depărtează cât mai mult. expunând pe cât posibil gingiile (ca pentru rânjet). ExerciŃiile pentru dezvoltarea motricităŃii mandibulare se folosesc. Se mai poate folosi împingerea mandibulei înainte. precum şi pronunŃia cât mai rapidă în serie. retragerea buzelor. La revenirea buzelor la loc se pronunŃă sunetele: „p”. cuvânt. Alternarea mişcărilor celor două buze. 226 . fără grabă şi cu precizie. cu maxilarele strânse a silabelor ba. imitând forăitul cailor. „z”. liber şi prin opunere de rezistenŃă. sub buze. Pentru dezvoltarea motricităŃii labiale este necesar să se folosească o serie de exerciŃii. bi. precum şi mişcări laterale cu mandibula: spre dreapta – revenire la loc. plasat în faŃa cavităŃii bucale. urmând mişcările mandibulare. mişcările de lateralizare a buzelor şi de rotire a lor. Mişcarea de extensie a buzelor ca pentru rictus se poate intui prin întinderea unui elastic. ca pentru supt. „s”. la cei care au o muşcătură deschisă. mai ales la cei cu dislalii audiogene şi ele pot fi reprezentate de: întinderea buzelor lipite una de alta. având un rol însemnat şi în perceperea vorbirii prin labiolectură. în direcŃia opusă mişcării de coborâre. „m”. mişcări antero-posterioare ale mandibulei: împingerea mandibulei înainte – revenire la loc. silabă. coborârea în jos a mandibulei relaxate. ExerciŃiile pentru dezvoltarea motricităŃii linguale trebuie să fie executate la început cu gura deschisă. spre stânga – revenire la loc. Din această poziŃie se pronunŃă sunetele: „i”. vibraŃia buzelor. Astfel de exerciŃii sunt: coborârea şi ridicarea mandibulei. Aceste mişcări se vor executa meticulos. care se ridică spre nas şi se lasă în jos.ridicarea vârfului limbii spre gingia superioară (t. cu mâna. De preferinŃă se începe cu mişcările mai uşor controlabile. ExerciŃiile pentru dezvoltarea motricităŃii labiale facilitează mişcările complexe de articulaŃie a sunetelor.

în care rolul hotărâtor pentru realizarea expirului şi inspirului îl joacă muşchii abdominali şi costali inferiori. prin uşoarele sale deplasări şi schimbări de poziŃie. Se disting două tipuri de respiraŃie în funcŃie de sex: la bărbaŃi o respiraŃie costo-abdominală. Ridicarea uşoară a laringelui în sus la pronunŃia sunetelor de tonalitate înaltă (i. stimulând ridicarea automată a vălului palatin prin atingere cu spatula (sau cu o linguriŃă). La copii. provocarea reflexului de sufocare. musculatura necesară actului de respiraŃie nu este suficient de dezvoltată din cauza lipsei de exersare naturală. În timpul expirului. La copiii cu tulburări de vorbire. laringuale. exceptând unele sunete vicariante. iar la femei predomină respiraŃia de tip toracic. l). r. Se pot folosi în acest caz următoarele exerciŃii: căscatul disimulat. deşi laringele nu îndeplineşte o funcŃie articulatorie directă. cu rol compensator. de decontracŃia şi de mărirea volumului cavităŃii faringiene. el modelează activ la pronunŃia sunetelor cavitatea faringiană. ExerciŃiile pentru dezvoltarea motricităŃii vălului palatin se aplică în special la cei cu pronunŃie nazală. exerciŃiile trebuie să se desfăşoare sub formă de joc. nu există nici o diferenŃiere netă între cele două tipuri de respiraŃie caracteristice sexului respectiv. pe lângă faptul că respiraŃia nu se desfăşoară în mod ritmic.bu şi pa. suflul face să vibreze coardele vocale necesare pentru producerea sunetelor. cerinŃele igienico-sanitare (exerciŃiile să se desfăşoare în 227 . la cei cu despicături palatine. ExerciŃiile pentru dezvoltarea motricităŃii laringuale sunt şi ele necesare. Pentru pronunŃarea consoanelor surde este nevoie de o presiune expiratorie mai accentuată decât la pronunŃia consoanelor sonore. iar coborârea la pronunŃia sunetelor joase (u. pronunŃarea prelungită a vocalei „a”. manifestată prin contracŃia şi relaxarea preponderentă a cutiei toracice. În desfăşurarea exerciŃiilor de respiraŃie trebuie să se respecte anumite indicaŃii metodice: particularităŃile de vârstă (cu copiii preşcolari şi parŃial cu cei din clasele I-II. e. Cu toate acestea. pu sunt alte tipuri de exerciŃii utilizate pentru corectarea tulburărilor de limbaj. în timp ce la copii mai mari exerciŃiile au un caracter didactic). • Educarea respiraŃiei şi a echilibrului dintre inspir şi expir are un rol important şi în pronunŃie. Presiunea expirului şi a inspirului se modifică în funcŃie de fiecare sunet. z) este precedată de contracŃia şi de îngustarea. pi.

sau numai a unora. În realizarea acestor exerciŃii se va urmări să nu se facă pauze între inspir şi expir. În continuare aceste exerciŃii se realizează prin asocierea unor mişcări de braŃe. până la imposibilitatea perceperii chiar a silabelor şi cuvintelor ca unităŃi specifice limbajului. alături de alte elemente. pauză. sau în curte. concomitent cu reluarea expirului. ExerciŃiile se aplică prin repetare. După exersarea sunetelor se trece la pronunŃia de propoziŃii pe un singur expir. Sub această formă se sesizează mai uşor dacă dislalicul expiră uniform sau iroseşte unda respiratorie neeconomic. În aceste cazuri. Expirul aerului se produce prin pronunŃia vocalelor sau a consoanelor siflante. durata şi intensitatea exerciŃiilor să fie dozate în dependenŃă de rezistenŃa copiilor. expirând. Durata lor variază la începutul şedinŃelor logopedice de la 2 minute până la 5 minute. MulŃi dislalici dispun de capacitatea motrică necesară articulaŃiei corecte a sunetelor şi fără îndoială le-ar şi realiza. ci în deficienŃe ale auzului fonematic. dacă auzul lor nu s-ar fi deprins cu pronunŃia defectuoasă. braŃele se opresc pe loc şi se coboară odată cu terminarea acesteia. adică a capacităŃii de a identifica şi diferenŃia sunetele limbii. contribuie. expir. expir. pentru a preveni instalarea oboselii. expir etc. Treptat. între expir şi inspir să existe o apnee de câteva secunde. cu ferestrele deschise. inspir scurt şi expir lung întrerupt de două pauze: inspir. dimpotrivă.cabinete bine aerisite. 228 . pe când în cel de al doilea caz se produce o slăbire a ei. pauză. În timpul pauzei expiratorii. În primul caz. de cinci până la zece ori. Se ridică braŃele rapid în sus şi se inspiră adânc. Exemple de exerciŃii de respiraŃie la şcolari: inspir scurt şi adânc. Tulburările auzului fonematic pot merge de la incapacitatea diferenŃierii sunetelor. expir lung şi uniform pe gură şi apoi pe nas. şi. iar în unele cazuri chiar şi a ameŃelii). dificultăŃile de pronunŃie nu se găsesc în organele de articulaŃie. apoi se coboară încet şi uniform. IndicaŃia este utilă mai ales la prevenirea spasmului diafragmatic ce se instalează la bâlbâiŃi în timpul pauzei dintre inspir şi expir. care pe o anumită treaptă a evoluŃiei ontogenice au realizat sunetele respective. intensitatea vocii este uniformă pe tot timpul fonaŃiei. • Educarea auzului fonematic. exerciŃiile de respiraŃie se asociază cu pronunŃia sunetelor. la realizarea unei pronunŃări corecte.

pe de o parte. ExerciŃiile folosite pentru emiterea corectă a sunetelor sunt de tipul reproducerii sunetelor onomatopeice (şşş – locomotiva. exteriorizate frecvent şi în scris şi citit. se merge pe un drum invers în comparaŃie cu cursul dezvoltării normale a pronunŃiei la copii. imitându-le. inversările de sunete şi agramatismele copiilor dislalici. Uneori. în cazul acesta. sss – şarpele. pe măsură ce se efectuează exerciŃii pentru dezvoltarea auzului fonematic ei devin conştienŃi de tulburarea respectivă şi fac eforturi de înlăturare a ei. Astfel de exerciŃii pentru sesizarea propriilor greşeli de pronunŃie sunt: înregistrarea pe bandă de magnetofon a cuvintelor care conŃin sunetele ce se exersează. Dislalicul articulează mai întâi. şi numai după ce a fost elaborată pronunŃia se asociază impresia acustică. în corectarea dislaliei este necesar să se acorde o atenŃie mai mare dezvoltării auzului fonematic. o comparaŃie între propria sa pronunŃie recepŃionată de la persoanele din jurul său. În munca logopedică de corectare a dislaliei trebuie să acordăm o importanŃă primordială exerciŃiilor de sesizare a propriilor greşeli de articulaŃie. vjjj – vântul etc. pe baza auzului. Dacă la început dislalicii nu-şi dau seama de pronunŃia lor defectuoasă. şi anume se poate contribui la fixarea şi consolidarea unor defecte de articulaŃie. exerciŃii de pronunŃie a logopedului într-o ureche concomitent cu pronunŃia proprie în cealaltă. se poate obŃine chiar un efect contrar celui scontat. dislalicul face eforturi de îndreptare a vorbirii pe baza motrico-kinestezică a aparatului de emisie. pronunŃate de către logoped şi de către dislalic şi reproducerea lor pentru a sesiza prin comparaŃie diferenŃa dintre el. apoi aude ceea ce pronunŃă. iar pe de altă parte. la început. el trebuie să realizeze un autocontrol. Confuziile. aud sunetele. dictări de cuvinte sau de propoziŃii în care apar frecvent sunetele pronunŃate defectuos. Printr-o corectare inadecvată. Prin urmare. înlocuirile. ExerciŃiile de articulaŃie se desfăşoară. asupra emisiilor vocale. care nu Ńine seama de rolul auzului fonematic în perceperea şi reproducerea corectă a sunetelor. constituie simptome ale dezvoltării deficitare a capacităŃii de analiză şi sinteză 229 . iar apoi. cu excluderea auzului. dislalicul trebuie să efectueze. perfecŃionându-şi treptat percepŃiile auditive şi pronunŃia. prin diferite mijloace de mascare a sunetului.). DeficienŃele auzului fonematic fac imposibil autocontrolul auditiv şi. care mai întâi. le pronunŃă. gâsca. în corectare.În realizarea pronunŃiei corecte.

la cei care se află în perioada pubertăŃii şi adolescenŃei. se aplică exerciŃii sistematice de dezvoltare a analizei şi sintezei conştiente a componentei fonematice a cuvintelor. educarea personalităŃii trebuie să urmărească: a) redarea încrederii în propriile posibilităŃi. diferenŃierea şi identificarea cuvintelor sinonime şi paronime. în special. pe baza percepŃiei global-structurale. Prin efectuarea acestor exerciŃii. b) crearea convingerii că tulburarea de limbaj nu presupune un deficit intelectual. a structurii morfologice a cuvintelor şi a aspectului gramatical al limbii. fără ca ei să-şi dea seama. în primul rând. 230 . În cadrul lecŃiilor logopedice. SubstanŃa sonoră a cuvântului le apare. părinŃii şi educatorii (prin apostrofarea şi solicitarea insistentă a copiilor să vorbească corect). ExerciŃiile de dezvoltare a capacităŃii de analiză şi sinteză fonetică trebuie să Ńină seama de particularităŃile de vârstă ale copiilor. indiferent de vârsta logopatului. Cuvintele care se folosesc pentru consolidarea sunetelor învăŃate şi a propoziŃiilor care cuprind grupuri de asemenea sunete folosesc şi la dezvoltarea auzului fonematic.Verza consideră că pentru dezvoltarea auzului fonematic sunt mai importante exerciŃiile în cuvinte decât pronunŃarea sunetelor izolate. atitudinea colegilor de ridicularizare şi ironizare determinându-i pe cei cu deficienŃă să devină retraşi şi închişi în ei înşişi. necesară la copiii de vârsta şcolară şi. Copiii mici şi chiar analfabeŃii nu pot să despartă cuvântul în elementele sale fonematice. dislalicul învaŃă să audă şi să distingă clar sunetele din cuvânt în ordinea succesiunii lor normale. Copilul trebuie să înveŃe să distingă şi să reproducă precis fiecare cuvânt din propoziŃia ce se exersează. Cuvântul fiind pentru copil cea mai mică unitate cu sens şi nu fonemul. La apariŃia tulburărilor de personalitate contribuie adeseori. ceea ce contribuie la însuşirea pronunŃiei corecte a sunetelor izolate. pentru corectarea acestor deficienŃe. indivizibilă. • Educarea personalităŃii logopatului (persoanei cu tulburare de limbaj) Acest proces trebuie să înceapă o dată cu corectarea tulburării de limbaj.fonetică. În această situaŃie. E. lecŃiile de dezvoltare a capacităŃii de analiză şi de sinteză fonematică trebuie să înceapă cu diferenŃierea şi separarea cuvintelor din propoziŃie. La dislalici sunt eficace pronunŃarea. dar este.

Schilling foloseşte „jocul 231 . Psihoterapia poate fi aplicată individual. acesta va putea să-şi asculte vorbirea din prima înregistrare şi să o compare cu înregistrările ulterioare. chiar dacă acestea sunt numai parŃiale. a utilizării sugestiei şi a hipnozei. R. Pentru aplicarea psihoterapiei trebuie să se aibă în vedere: etiologia şi simptomatologia deficienŃei de limbaj. E. conŃinând imagini liniştitoare şi semnificative. Verza consideră că rezultatele cele mai bune în educarea personalităŃii le are psihoterapia. ceea ce îi dă încredere în sine şi în logoped şi optimismul că această tulburare poate fi corectată. În acest sens. Subiectul trebuie convins că poate vorbi bine şi că sensibilitatea sa exagerată este nejustificată. a ascultării muzicii cu caracter liniştitor. a ascultării cu ajutorul înregistrărilor a progreselor realizate în vorbire. profesorilor şi a colegilor faŃă de această persoană. de tipul de deficienŃă şi de cauzele care au declanşat-o.c) crearea convingerii că ea este o tulburare pasageră care poate fi corectată. creând în felul acesta. periodic. e) înlăturarea negativismului şi redarea optimismului. a prezentării unor filme. Forma sub care se poate utiliza psihoterapia este aceea a unor discuŃii. însoŃite de discuŃii. Un rol important îl are şi atitudinea părinŃilor. logopedul trebuie să le explice ce înseamnă tulburarea pentru copil. că ei trebuie să manifeste înŃelegere şi tact. încercând să şteargă din mintea subiectului cauzele care au declanşat tulburarea. faptul că ea poate fi corectată. a jocurilor (la vârstele mici). Pentru îndeplinirea acestor obiective un rol important îl are înregistrarea vorbirii logopatului la începutul tratamentului logopedic şi apoi. dar şi în grup. Astfel. mai ales la început. La constituirea grupului este foarte important să se Ńină seama de vârsta logopaŃilor. nivelul său de cultură şi de dezvoltare intelectuală. să înlăture şi să prevină unele simptome. de nivelul lor de cultură. pe măsura obŃinerii unor rezultate pozitive în activitatea de corectare. Psihoterapia are la bază o serie de metode şi tehnici psihopedagogice care se folosesc în vederea restabilirii echilibrului psihofizic al logopatului. Prin psihoterapie se urmăreşte înlăturarea fricii patologice de a vorbi şi a sentimentului de inferioritate. de gradul de inteligenŃă. d) crearea încrederii în logoped. condiŃii favorabile pentru acŃiunea altor procedee logopedice în cadrul unui tratament complex. vârsta persoanei. particularităŃile personalităŃii ei.

232 . Întotdeauna exersăm un sunet nou şi numai după aceea îl introducem în vorbire. • Un prim pas îl constituie formarea sunetului din nou.curativ logopedic”. Jocurile de mişcare ajută la folosirea gesturilor expresive în timpul vorbirii. rude. activitatea psihoterapeutică este continuată pe un alt plan (în cadrul familiei). ci ea se extinde şi asupra persoanelor cu care logopatul vine în contact: părinŃi. Se recurge la sunetele asemănătoare. care se manifestă. ci se elaborează de la început un model nou de pronunŃie a sunetului. Sunetele se formează kinestezic şi se fixează prin autocontrol auditiv. sunetul nou este derivat dintr-un alt sunet corect articulat. pe care dislalicul le pronunŃă corect. Sunetele formate din sunete ajutătoare. asupra rezultatelor finale ale psihoterapiei. mai ales în primele faze ale muncii logopedice. 1. La început sunt mute. rezumându-se doar la mişcare. 6. există o serie de metode specifice. fraŃi. Din aceste sunete „ajutătoare” se formează treptat sunetele noi corecte. ceea ce exercită o influenŃă favorabilă asupra subiectului şi prin aceasta. a vântului). oricât de apropiate ar fi sub aspect fiziologic. în cadrul căruia copii se substituie poeŃilor. Pentru a se realiza acest deziderat trebuie evitat formalismul. Modelul greşit nu se corectează. surori. 5. • Formarea autocontrolului auditiv asupra pronunŃiei este următoarea etapă. Metode şi procedee specifice logopedice În funcŃie de fiecare tip de deficienŃă de limbaj în parte. de apropiere dintre logoped şi dislalic. apelative şi indicative. Pentru corectarea dislaliei. la cântece şi la vorbire. prin neglijarea particularităŃilor de vârstă şi individuale ale persoanelor cu care se lucrează. Psihoterapia nu trebuie limitată numai la cel ce suferă de o deficienŃă. Astfel. regizorilor şi actorilor. prima condiŃie a reuşitei muncii logopedice o constituie câştigarea interesului şi a încrederii în tratamentul aplicat. zgomotul unor maşini. 2. pentru ca treptat să se ajungă la sunete şi zgomote (imitarea unor animale însoŃite de mişcările corespunzătoare. prin stabilirea unor raporturi favorabile. se deosebesc prin efectul lor acustic. care le înlocuiesc pe cele greşite. • Apoi.

• Evitarea efortului neuro – muscular. repetate des. printr-o serie de exerciŃii. de educare a respiraŃiei. • ExerciŃii logopedice după principiul corectării dislaliei. Pentru evitarea hiperfuncŃiilor neuro – musculare şi a mişcărilor de prisos. care constă în reeducarea componentelor vorbirii: respiraŃie. 2. Pentru cruŃarea forŃelor. ExerciŃiile de articulaŃie trebuie să se realizeze fără exagerări. sugestie. Aude mai bine pronunŃia copilului dislalic. Prin pronunŃia în şoaptă. să vorbească din când în când în şoaptă. 233 . pentru ameliorarea sunetelor afectate şi consolidarea lor în cuvinte. când se exersează concomitent. relaxat. precum cele de gimnastică generală (asociată cu pronunŃia). cu voce. Vocea sa nu e suprasolicitată. la lecŃiile de articulaŃie. Toate exerciŃiile logopedice trebuie să fie realizate cu un minimal efort neuro – muscular. socioterapie.kinestezică. a ritmului vorbirii. hipnoză. exerciŃiile de articulaŃie a sunetelor se recomandă să fie executate la început în şoaptă şi numai apoi sonor. de învăŃare a vorbirii expresive. se recomandă ca logopedul. atenŃia dislalicului se îndreaptă mai intens. • Crearea unui tonus afectiv favorabil corectării rinolaliei. • Psihoterapia care elimină conflictele psihice şi restructurează personalitatea subiectului (relaxare. terapia ocupaŃională). Mişcările articulatorii obŃinute trebuie să fie cât mai naturale. 3. Pentru evitarea oboselii se recomandă să se facă exerciŃii de scurtă durată (2’ – 3’). decât atunci când se pronunŃă sonor. de scris. cu o cât mai mică încordare neuro – musculară. fonaŃie. LecŃiile logopedice sunt obositoare atât pentru copil cât şi pentru logoped. ludoterapie. asupra gurii logopedului. prin alternarea cu exerciŃii de atenŃie. Pentru corectarea rinolaliei se recomandă parcurgerea mai multor etape: • Etapa pregătitoare constă în aplicarea metodelor şi procedeelor de pregătire psihică pentru activitatea logopedică. Terapia bâlbâielii Există trei tipuri de terapii care pot fi utilizate cu succes: • Terapia simptomatică. pronunŃie. Prin aceasta se obŃine un triplu avantaj. de memorie.DiferenŃierea auditivă a noului sunet se sprijină până când se elaborează controlul auditiv asupra mecanismului de articulaŃie pe diferenŃierea motrico. etc. • Terapia complexă care îmbină primele două tipuri de terapii.

de inspirexpir. Vocea răguşită se corectează numai după vindecarea organelor fonatoare atunci când au existat îmbolnăviri ale acestora sau după odihnirea corzilor vocale. Terapia dislexo-disgrafiei În corectarea dislexo-disgrafiei se urmăresc ca obiective principale: a) în terapia dislexiei: 1. Vocea nazală se educă prin exerciŃii de corectare a auzului. Etapa premergătoare • corectarea tulburărilor de schemă corporală. • corectarea tulburărilor de lateralitate. suflare în diferite obiecte. 234 . de tulburările asociate acesteia şi de personalitatea logopatului. Vocea de cap se corectează prin reglarea emisiei vocale pe registrul mediu. Aceste exerciŃii sunt: de expiraŃie simplă. Vocea oscilantă se corectează prin reglarea registrului normal al vocii. propoziŃii. demonstrarea poziŃiei corecte a capului. Hipotonia valului palatin se corectează prin exerciŃii de deglutiŃie. vibro-tactilă. pentru a diferenŃia vorbirea corectă de cea greşită. Vocea gravă se educă pe cale intuitivă (auditivă. 4. mai întâi se fortifică organismul din punct de vedere fizic (administrare de vitamine) şi psihic (psihoterapie). Vocea inspirată se educă prin reglarea intensităŃii şi presiunii aerului expirat prin exerciŃii de gimnastică fono-articulatorie. cuvinte. gargara cu capul dat pe spate. Educarea vocii prin exerciŃii se face după odihnirea corzilor vocale pentru o anumită perioadă de timp. ridicarea şi coborârea capului. Terapia tuburărilor de voce În cazul disfoniilor (afonia şi fonastenia). silabe. de expiraŃie cu silabe şi de expiraŃie cu vocale. vizuală). fluierat etc. 5. tuse provocată.Logopedul trebuie să aleagă o anumită metodă de terapie în funcŃie de vechimea bâlbâielii. de expiraŃie cu vocale. învăŃarea păstrării echilibrului între aerul din plămâni şi cel din afară. ExerciŃiile se fac cu voce şoptită sau de intensitate medie pentru evitarea răguşelii.

3. Etapa silabelor constă în: operare cu silabe.• corectarea tulburărilor de organizare şi structurare spaŃiotemporală. recunoaşterea fonemului cu grafemul din carte. motricitate fină – mobilitatea mâinii. noŃiuni spaŃiotemporale – înainte/după). 235 .). perfecŃionarea semnelor scrise. a elementelor componente ale semnelor grafice. organizarea şi dezvoltarea limbajului ca sistem fundamental al vieŃii psihice. • identificarea cuvântului (citirea lui). descompunere. desenul explicativ). • operarea cu cuvinte. lateralitate). Etapa literei are două planuri: fonetico-auditiv şi grafo-fonetic. a însuşirilor acestora. dreaptă. b) în terapia disgrafiei: • Faza desenului (mâzgălitura. constând în recunoaşterea şi identificarea literei în cuvânt (fonemul şi apoi grafemul). Etapa cuvintelor • analiza şi sinteza cuvântului (descompunerea cuvântului în silabele anterior învăŃate şi compunerea silabelor în cuvinte). Obiective terapeutice generale: • elaborarea. • dezvoltarea aptitudinilor necesare în actul lexic. 4. • recunoaşterea cuvântului (recunoaşterea silabelor ce alcătuiesc cuvântul). identificare. înŃelegerea lor. Terapia alaliei Obiectivele terapeutice pentru recuperarea alaliei sunt generale şi operaŃionale. maturizarea afectivă (interes pentru scris). discriminarea şi memorarea fonemelor. Etapa propoziŃiilor constă în recunoaşterea cuvintelor ce alcătuiesc propoziŃiile (analiza şi sinteza propoziŃiilor – descompunerea propoziŃiilor în cuvintele componente etc. • IniŃiere în scriere – reproducerea semnelor grafice. noŃiuni spaŃiale – sus/jos. compunere (pronunŃia silabei din două foneme diferite). • Pregătirea pentru scris constă în: maturizarea motorie (motricitate generală. curbă. faŃă/spate. 2. 5. maturizare cognitivă (noŃiunea de formă – cerc. • identificarea. 6. coordonare oculo-motorie.

etapa limbajului dialogat. emiterea unor onomatopee. • pregătirea organelor fonoarticulatorii pentru pronunŃie. • învăŃarea orientării în spaŃiu şi a schemei corporale. pronumelor personale.• activitatea logopedică. ochi. familia (mama. Etapa denumirii presupune ca în alalia motorie să se denumescă cuvinte formate din silabe duble: mama. În alalia senzorială. gândirea). dezvoltarea psihică a copilului. baba. vocabular. dulap). diafilme şi conversaŃia liberă fiind alte faze importante pentru recuperarea alalicilor. terapia începe cu acele cuvinte care desemnează obiecte concrete. papa. Etapa extensiei propoziŃiei presupune învăŃarea structurii propoziŃiei: subiect-predicat-complement. Obiective terapeutice operaŃionale: • deblocarea aparatului fonoarticulator. păsări (pui. minge). Denumirea se învaŃă cu ajutorul jucăriilor. gură). care influenŃează: disfuncŃiile motorii/de recepŃie ce stopează dezvoltarea limbajului. obiecte de mobilier (masă. raŃă). alimentele pe care le mănâncă. din jurul subiectului. memoria. an. pisică). ce fac parte din viaŃa acestuia: părŃile corpului (cap. Elaborarea. structură gramaticală. • dezvoltarea coordonării motorii. pipa. nas. substantivelor. animale (vacă. ac etc. pupa. scaun. imitarea sunetelor noi. cuvinte cu o silabă care încep cu o vocală şi se termină cu o consoană: am. Tehnici de recuperare posibile: 236 . cal. • învăŃarea componentelor limbii: fonetică. organizarea şi dezvoltarea limbajului presupune o serie de etape: Etapa fonematică constă în întărirea sunetelor ce există deja. verbelor. • pregătirea copilului pentru recepŃionarea vorbirii prin centrarea privirii asupra vorbitorului şi formarea atenŃiei auditive. Etapa sintezei constă în structurarea vorbirii în propoziŃii (după ce copilul a învăŃat aproximativ 30 de cuvinte). povestirea după imagini. cu consecinŃe asupra proceselor psihice prin care se edifică limbajul (atenŃia. imaginilor etc. Etapa limbajului expresiv lărgit se referă la învăŃarea prepoziŃiilor. • formarea funcŃiei de comunicare a limbajului. cuvinte cu silabe duble în care consoana se repetă şi cu vocale diferite: mami. tata). jucăriile (cub.

). durata acestora). 1975). cât şi al perceperii. începând de la dereglarea componentelor cuvântului şi până la imposibilitatea totală de comunicare orală sau scrisă (M. exerciŃii de gimnastică a membrelor şi a trunchiului. dezvoltarea expresivităŃii vorbirii. p-f. Terapia retardului de limbaj Obiectivele principale care se urmăresc în acest caz sunt îmbogăŃirea vocabularului. de la manifestările verbale tipizate. • Dezinhibarea şi educarea motorie constau în exerciŃii de mobilitate buco-linguo-facială. GuŃu. Etapele activităŃii terapeutice în retardul de limbaj: Psihoterapia care precede celelalte procedee şi care se desfăşoară pe toată durata terapiei. încărcătura afectivă a vorbirii părinŃilor. a direcŃiei din care s-a emis un sunet). 237 . exerciŃii de diferenŃiere a vocalelor surde de cele sonore. standardizat. utile. intensitatea. activarea vocabularului pasiv. corectitudinea vorbirii. dezvoltarea corectitudinii şi complexităŃii vorbirii.• ExerciŃii de înŃelegere a semnificaŃiei vorbirii (să arate părŃile corpului. Se înlătură din jurul copilului persoanele cu tulburări de limbaj. nervoase. • Structurile fonetice – exerciŃii cu vocale (înălŃimea. claritatea. vocea cuiva cunoscut. s-t etc. Modelul stimulării lingvistice: comunicare verbală permanentă părinŃi-copil. atât sub aspectul reproducerii. să execute sarcini simple etc. înlăturarea fixării atenŃiei copilului pe propria vorbire. Aceasta urmăreşte: stabilirea echilibrului afectiv şi neuropsihic al copilului. Se poate folosi muzica în exerciŃiile fonetice. exerciŃii de educare a gesturilor simple. unanim acceptate în limba uzuală. obosite. 7. dezvoltarea motivaŃiei pentru comunicare verbală. • Identificarea stimulilor sonori (să recunoască după auz – stând cu spatele – sursa sonoră. dezvoltarea capacităŃii de a povesti întâmplările prin care trece. Aceste exerciŃii se pot însoŃi de bătăi din palme sau de muzică şi se adaptează posibilităŃilor copiilor. persoanele irascibile. exerciŃii de diferenŃiere a sunetelor care se confundă: c-t. să arate anumite obiecte. REZUMAT Prin tulburare de limbaj înŃelegem toate abaterile de la limbajul normal.

rinolalie. cu vărsături şi leşinuri dese. aftongia. repetări convulsive şi blocaje ale unor foneme. Există cauze ale tulburărilor de limbaj care pot acŃiona în timpul sarcinii (ex. urmate de dificultăŃi în articularea unor cuvinte”. alalia). lingvistic. jargonofazii. care duc la leziuni ale sistemului nervos central.Stănică şi E. psiho-sociale. psihoneurologice.Tulburările de limbaj se diferenŃiază de particularităŃile vorbirii individuale. bolile infecŃioase ale gravidei etc. simptomatologic şi psihologic. constând în pronunŃarea nazonată a sunetelor. Verza (1982). se situează în domeniul tulburărilor de pronunŃie. acestea din urmă reprezintă variaŃii în limitele normalului ale limbajului. clasificare care Ńine seama de mai multe criterii în acelaşi timp: anatomo–fiziologic. asfixierile. etiologic. dizartrie). bradilalia. C. dintre care dislalia („pelticia” în popor) este cea mai frecventă şi reprezintă 90% din totalul tulburărilor de limbaj. adică vorbire pe nas) este o formă a dislaliei. fonastenia). tulburări polimorfe de limbaj (afazia. de aceea se mai numeşte şi dislalie „organică”. De fapt. diferitele intoxicaŃii şi infecŃii.). tulburări ale limbajului citit-scris (tulburări totale – agrafia şi alexia şi tulburări parŃiale – disgrafia şi dislexia). potrivit căreia există: tulburări ale pronunŃiei (dislalie. Dizartria se manifestă printr-o vorbire confuză. tulburări pe bază de coree). în timpul naşterii (naşterile grele şi prelungite. tahilalia. tulburări de voce (afonia. disfonia. ecolalii. ce pot determina hemoragii la nivelul scoarŃei cerebrale. alte cauze). O clasificare a tulburărilor de limbaj este cea elaborată de E. disritmică. în timpul naşterii sau după naştere. cu o pronunŃată rezonanŃă nazală în care monotonia vorbirii se îmbină cu pronunŃarea neclară. funcŃionale.Vrăşmaş definesc bâlbâiala ca fiind o tulburare a vorbirii ce se manifestă prin „dezordini intermitente ale pronunŃiei. sarcină toxică. omisiuni precipitate. bradifazii). cauze care acŃionează după naştere (post-natale) (organice. bâlbâiala este o tulburare 238 . hemoragiile prelungite din timpul sarcinii etc. tulburări de ritm şi fluenŃă a vorbirii (bâlbâiala. logonevroza. Orice abatere de la normele prestabilite ale bazei de articulare. Handicapurile de limbaj apar prin acŃiunea unor procese complexe în perioada intrauterină a dezvoltării fătului. disfonică. Rinolalia (în popor numită „fonfăială”.). tulburări de dezvoltare a limbajului (mutismul psihogen şi retardul sau întârzierea în dezvoltarea generală a vorbirii) şi tulburări ale limbajului bazate pe disfuncŃii psihice (dislogii.

Vrăşmaş. cele mai frecvente fiind: vocea de cap. Verza. iar tulburările coreice sunt determinate de ticuri nervoase sau coreice ale muşchilor fonoarticulatori.Stănică. a nedezvoltării vorbirii care se manifestă prin apariŃia de confuzii frecvente între grafemele si literele asemănătoare. Logonevroza este o altă tulburare de ritm şi fluenŃă a vorbirii şi presupune. lentă. p. mai ales în public sau în condiŃii de stres emoŃional). prima presupunând imposibilitatea de a vorbi din 239 . vocea răguşită. vocea oscilantă. neînŃelegerea completă a celor citite sau scrise. Tulburările de limbaj scris-citit sunt incapacităŃi paradoxale totale în învăŃarea şi formarea deprinderilor de scris-citit. a modificărilor morfo-funcŃionale de la nivelul sistemului nervos central. E. substituiri de cuvinte. pe lângă o repetare a sunetelor. cu hiperexcitabilitate. Tulburările de scris-citit se pot clasifica în: parŃiale (disgrafia. Tulburări de limbaj cu substrat neurologic sunt de două tipuri: alalia şi afazia. cu pauze între acestea. Aftongia ia naştere atunci când. Tulburările de dezvoltare a limbajului sunt de două tipuri: mutismul electiv. cunoscute sub denumirea de alexie-agrafie. a insuficienŃelor în dezvoltarea psihică şi a personalităŃii. înălŃimea. încordării. sau incapacităŃi parŃiale denumite dislexie-disgrafie ce apar ca urmare a existentei unor factori psiho-pedagogici necorespunzători sau neadecvaŃi la structura psihică a individului. etc. în timp ce bradilalia se manifestă printr-o vorbire rară. Tulburările vocii sunt distorsiuni ale spectrului sonor ce se referă la: intensitatea. dislexia) şi totale (agrafia şi alexia). (C. timbrul şi rezonanŃa sunetelor. silabelor şi cuvintelor. de lungă durată. care împiedică desfăşurarea vorbirii ritmice şi cursive. de mediul înconjurător şi o prezenŃă a spasmelor. sau apariŃia spasmelor la nivelul aparatului fonoarticulator. afonia. (E. 58). cu exagerări maxime a acestor caracteristici în oligofrenie.de ritm a vorbirii şi constă în repetarea unor silabe la începutul şi mijlocul cuvântului. de batere a tactului pe loc. a deficienŃelor spaŃio-temporale şi psihomotricităŃii. se produce un spasm tonic.1983. o modificare a atitudinii faŃă de vorbire. care se manifestă concomitent cu producerea vorbirii. Tahilalia este caracterizată printr-o vorbire exagerat de rapidă şi care apare frecvent la persoane cu instabilitate nervoasă.1997). mimicii. fonastenia etc. psihogen sau voluntar şi întârzierile în apariŃia şi dezvoltarea limbajului. inversiuni. adăugiri. a unei preocupări exagerate faŃă de propria vorbire. în muşchii limbii. deformări de litere. Caracteristică acestei tulburări este logofobia (teama crescută de a vorbi. vocea gravă. încetinită. sintagme.

1975).GuŃu. omisiuni precipitate. repetări convulsive şi blocaje ale unor foneme.naştere. • Bâlbâiala = o tulburare a vorbirii ce se manifestă prin dezordini intermitente ale pronunŃiei. cât şi al perceperii. cu toate că nu există dificultăŃi de ordin senzorial sau de intelect mari care să împiedice însuşirea limbajului de către copil. educarea auzului fonematic şi educarea personalităŃii logopatului – persoanei cu tulburare de limbaj). standardizat. educarea respiraŃiei şi a echilibrului dintre inspir şi expir. În corectarea acestor deficienŃe de limbaj se utilizează două categorii de metode: unele de ordin general (gimnastica şi miogimnastica corpului şi a organelor care participă la realizarea pronunŃiei. de la manifestările verbale tipizate. adică vorbire pe nas) = o formă a dislaliei. unanim acceptate în limba uzuală. urmate de dificulăŃti în articularea unor cuvinte. silabelor şi cuvintelor. începând de la dereglarea componentelor cuvântului şi până la imposibilitatea totală de comunicare orală sau scrisă (M. încordării. • Logonevroza = tulburare de ritm şi fluenŃă a vorbirii şi presupune. iar alte metode sunt specifice fiecărei categorii de handicap de limbaj în parte. o modificare a atitudinii faŃă de vorbire. cu o pronunŃată rezonanŃă nazală în care monotonia vorbirii se îmbină cu pronunŃarea neclară. a unei preocupări 240 . de mediul înconjurător şi o prezenŃă a spasmelor. batere a tactului pe loc. constând în pronunŃarea nazonată a sunetelor. iar cea de-a doua reprezentând incapacitatea de a vorbi la o persoană care înainte avea comportament verbal normal. • Dizartria = o vorbire confuză. disritmică. de aceea se mai numeşte şi dislalie „organică”. • Dislalia („pelticia” în popor) = cea mai frecventă dintre tulburările de pronunŃie şi reprezintă 90% din totalul tulburărilor de limbaj. disfonică. CONCEPTE-CHEIE • Tulburare de limbaj = abaterea de la limbajul normal. • Tulburare de pronunŃie = orice abatere de la normele prestabilite ale bazei de articulare. atât sub aspectul reproducerii. pe lângă o repetare a sunetelor. • Rinolalia (în popor numită „fonfăială”.

fonastenia etc. sintagme. încetinită. mai ales în public sau în condiŃii de stres emoŃional). mimicii. vocea oscilantă. a insuficienŃelor în dezvoltarea psihică şi a personalităŃii. • Alalia = imposibilitatea de a vorbi din naştere. care se manifestă concomitent cu producerea vorbirii. Caracteristică acestei tulburări este logofobia (teama crescută de a vorbi. Vrăşmaş. se produce un spasm tonic. p. E. care se manifestă prin apariŃia de confuzii frecvente între grafemele şi literele asemănătoare. cele mai frecvente fiind: vocea de cap. (E. lentă. inversiuni. a modificărilor morfo-funcŃionale de la nivelul sistemului nervos central. deformări de litere. • Aftongia = ia naştere atunci când. adăugiri. Verza. substituiri de cuvinte. afonia. cu hiperexcitabilitate. cunoscute sub denumirea de alexie-agrafie. 241 . • Tulburările coreice = presupun ticuri nervoase sau coreice ale muşchilor fonoarticulatori. cu toate că nu există dificultăŃi de ordin senzorial sau de intelect mari care să împiedice însuşirea limbajului de către copil. în muşchii limbii.58). dislexia) şi totale (agrafia şi alexia). • Bradilalia = o vorbire rară.exagerate faŃă de propria vorbire. • Afazia = incapacitatea de a vorbi la o persoană care înainte avea comportament verbal normal. Tulburările de scris-citit se pot clasifica în: parŃiale (disgrafia. • Tulburările de limbaj scris-citit = incapacităŃi paradoxale totale în învăŃarea şi formarea deprinderilor de scris-citit. cu exagerări maxime ale acestor caracteristici în oligofrenie. 1983. a nedezvoltării vorbirii. Stănică. (C. • Tulburările vocii = distorsiuni ale spectrului sonor ce se referă la: intensitatea. vocea gravă. neînŃelegerea completă a celor citite sau scrise. a deficienŃelor spaŃio-temporale şi psihomotricităŃii. 1997). sau incapacităŃi parŃiale denumite dislexiedisgrafie ce apar ca urmare a existenŃei unor factori psiho-pedagogici necorespunzători sau neadecvaŃi la structura psihică a individului. vocea răguşită. etc. de lungă durată. • Tahilalia = o vorbire exagerat de rapidă şi care apare frecvent la persoane cu instabilitate nervoasă. înălŃimea. timbrul şi rezonanŃa sunetelor.

a corzilor vocale etc. Următoarea etapă presupune introducerea de cuvinte prin rezonanŃă 242 . se va putea face distincŃia între evitarea voită a comunicării – în cazul autismului. AlŃi afazici (mai puŃini ca număr) se manifestă ca fiind parŃial retraşi. localizate în emisfera stângă la dreptaci. Luni de zile pot trece fără ca persoanele din jurul copiilor afazici să sesizeze încercarea lor de a folosi singurul „cuvânt” (ex. Afazia motorie presupune capacitatea individului de a auzi. Ńipăt) pe care l-au putut percepe şi pe care se străduiesc să-l reproducă. Terapia în afazie presupune utilizarea de mijloace menite să-l ajute pe afazic să distingă armoniile superioare în cadrul aceluiaşi sunet redat iniŃial de vocea umană. hiperactiv. reprezintă o infirmitate consecutivă unor leziuni cerebrale. Copilul afazic poate ajunge destul de rapid într-o stare atât de intolerabilă. Odată ce depistăm potenŃialul copilului afazic. ci despre o perturbare a capacităŃii de utilizare a regulilor prin care se produc şi se înŃeleg mesajele verbale. apoi de mai multe instrumente muzicale. Comportamentul neliniştit. deşi pot avea reacŃii bruşte de a se repezi la cei din jur cu un Ńipăt intens şi ascuŃit. dublată de imposibilitatea lui de a pronunŃa cuvintele. Afazia senzorială este numită şi impercepŃie auditivă şi reprezintă incapacitatea de a percepe cuvintele sau limbajul.EXTENSII TEORETICE Afazia Afazia. încât să dezvolte o reacŃie de panică similară celei autiste sau poate fi considerat de ceilalŃi ca fiind handicapat mintal. alterare patologică a limbajului. paralizie a musculaturii faciale. deşi nu există perturbări motorii ale organelor vorbirii (ex.). Există două forme fundamentale ale afaziei: afazia senzorială (receptivă) şi afazia motorie (executivă). auzul fiind intact. fără succes însă. incapacitatea de a comunica – în cazul afaziei şi incapacitatea de a gândi a deficientului mintal. această atitudine împiedicându-l să sesizeze inteligenŃa motorie manifestată chiar în actul distructiv realizat de afazic. ea putând surveni la subiecŃi cu inteligenŃă normală şi care nu prezintă tulburări de afectivitate sau deficienŃe ale funcŃiilor perceptive şi motorii. distructiv uneori al afazicului poate frecvent să determine o atitudine defensivă din partea celui care se ocupă de el. a laringelui. probabil din cauza agresivităŃii şi a negativismului lui comportamental. percepe şi înŃelege vorbirea. Nu este vorba despre o pierdere a vorbirii.

Didactică şi Pedagogică. gestica şi mimica vin în sprijinul vorbirii. 1983. împreună cu forma scrisă a cuvântului. 243 .. abordarea unui pacient afazic. 1967. Didactică şi Pedagogică. ImaginaŃi un demers de corectare a sigmatismului.. Bucureşti. Orice formă de reprezentaŃie teatrală. Cum să facem exerciŃii grafice. BIBLIOGRAFIE 1. sunt folosite chiar de la începutul terapiei. Care este diferenŃa dintre o vorbire normală şi o tulburare de limbaj? 2.. 1980. Bucureşti. AJURIAGUERRA de J. Gesturile euritmice pentru fiecare consoană şi vocală sunt un real suport pentru dezvoltarea perceperii sunetelor şi a cuvintelor de către afazic. 4. Ed.. Didactică şi Pedagogică. Didactică şi Pedagogică. Ed. Scrierea cursivă modernă. Îndrumător pentru dezvoltarea vorbirii în colectivităŃile de copii (vârsta antepreşcolară). Aspectul fonetic al cuvintelor şi imaginile obiectelor pe care le reprezintă acestea. Bucureşti. 2. 1977. CALMY S. Care sunt cele mai frecvente tulburări ale limbajului şi prin ce se caracterizează ele? 3. 1983. 1973. CASTEILLA A. răbdare multă şi o mare forŃă de empatie din partea celui care lucrează cu acest pacient. Bâlbăiala – prevenire şi tratament.. BOŞCAIU E. este extrem de dificilă. BOŞCAIU E. 5. întrucât tratamentul terapeutic instituit îi zdruncină adaptarea pe care o realizase până atunci. Prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire în grădiniŃele de copii. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE 1.fonetică şi învăŃarea citirii de pe buze (labiolectură). ea necesitând tact. Perioadele de terapie pot fi străbătute de stări de frustrare şi de reacŃii de agresivitate din partea afazicului. În ce constă deosebirea dintre mutism şi muŃenie? 5. Bucureşti. BOŞCAIU E.. 4. mai ales copil. 6. Universitatea BabeşBolyai. are un efect terapeutic benefic pentru afazici (mai ales pentru copii). Bucureşti. Ed. şi colab. în care mişcarea. 3. Aşadar. Didactică şi Pedagogică. Ed. Scrisul copilului. Cluj-Napoca. EnumeraŃi cauze posibile ale dislaliei. Ed.

7. MUŞU I., TAFLAN A., Terapie educaŃională integrată, Ed. ProHumanitate, Sibiu, 1997. 8. NEVEANU POPESCU P., DicŃionar de psihologie, Ed. Albatros, Bucureşti, 1978. 9. PĂUNESCU C. şi alŃii, Intoducere în logopedie, vol.1, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976. 10. PĂUNESCU C., Dezvoltarea vorbirii copilului şi tulburările ei, E.S.D.P., Bucureşti, 1962. 11. PĂUNESCU C., Tulburările de vorbire la copii, Ed. Medicală, Bucureşti, 1966. 12. PĂUNESCU C., Nervozitatea copilului, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977. 13. PĂUNESCU C. şi alŃii, Tulburările limbajului scris, Bucureşti, 1967. 14. STĂNICĂ C., VRĂŞMAŞ E., Terapia tulburărilor de limbaj, Bucureşti, 1994. 15. VERZA E., Ce este logopedia?, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982. 16. VERZA E., Dislalia şi terapia ei, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977. 17. VERZA E., Disgrafia şi terapia ei, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983. 18. VERZA E., Psihopedagogie specială, manual pentru clasa a XIII-a, şcoli normale, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998. 19. VERZA E., Conduita verbală a şcolarilor mici, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973. 20. VERZA E., Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei, Ed. UniversităŃii Bucureşti, 1987.

244

7. DEFICIENłELE MULTIPLE (POLIHANDICAPUL)

7.1. Autismul 7.1.1. DefiniŃia autismului În 1943, Leo Kanner descria sub numele de „autism infantil precoce” un număr de cazuri de copii cu tulburări psihice delimitate pe baza a trei criterii clinice: incapacitatea de a realiza şi dezvolta relaŃii sociale reale, izolarea şi detaşarea de lumea înconjurătoare. De-a lungul timpului au fost făcute frecvent confuzii şi substituiri cu alte sindroame care, la rândul lor, sunt prea puŃin delimitate în teorie şi în practică, dar prezintă unele manifestări asemănătoare sau chiar comune cu cele ale autismului. Astfel, termenii de „psihoză infantilă”, „encefalopatie infantilă”, „tulburări emoŃionale grave”, „fond encefalopat prin dismaturitate”, ,,copil fără contact”, „schizofrenie infantilă”, „oligrofenie”, „întârziere psihică” se referă la o arie largă de fenomene, dar nu acoperă starea concretă de autism ca entitate distinctă şi reală pentru o serie de cazuri date. IniŃial, L. Kanner a făcut din autismul infantil precoce o organizare morbidă particulară autonomă. Studiile ulterioare, atât ale sale, cât şi ale multor altor autori, au venit să sublinieze atât varietatea clinico-evolutivă, cât şi diversitatea cauzelor şi mecanismelor patologice implicate. Anthony (1958) făcea o distincŃie între autismul idiopatic primar şi autismul secundar. Makita (1966) deosebea un autism schizofrenic şi un pseudoautism neschizofrenic, secundar sau simptomatic (ultimul de natură fie patogenă, fie organică), iar Treffert (1970) delimita un autism infantil precoce, un autism infantil tardiv şi un autism infantil cu substrat organic. Cu toate acestea, în 1972, Hingtgen remarca faptul că „lipseşte un acord în ceea ce priveşte faptul dacă există o singură entitate clinică sau mai multe condiŃii patologice şi similarităŃi de suprafaŃă dar cu
245

etiologii diferite”. Dacă unii autori aduc în discuŃie problema autismului autentic şi a falsului autism, pledând pentru menŃinerea purităŃii celui dintâi, cei mai mulŃi îl acceptă în toată diversitatea lui etiopatogenă şi clinico-nosologică atribuindu-i statutul de sindrom condiŃionat endogen, somatogen sau psihogen. Termenul de „autism” este derivat din cuvântul grecesc „autos”, care înseamnă „sine însuşi”. Acest termen a fost pentru prima oară introdus în psihiatrie în anul 1911 de către E. Bleuler, în lucrarea sa „Grupa schizofrenicilor”. În 1943, în articolul său „Autistic Disturbance of Affective Contact”, psihiatrul american L. Kanner va descrie sub termenul de „autism infantil precoce” un tablou diferit al schizofreniei infantile, caracterizat, după el, printr-o incapacitate a copilului mic de a stabili contacte afective cu mediul. În descrierea sa, Kanner a izolat un număr de semne clinice caracteristice psihozei autiste: a) debutul precoce al tulburărilor, în general în primii doi ani de viaŃă; b) izolarea externă, atitudinea de copil care suferă de indiferenŃă şi de un total dezinteres faŃă de persoanele şi de obiectele care îl înconjoară; c) trebuinŃa de imuabilitate, fiind vorba de trebuinŃa imperioasă de a-şi menŃine stabil mediul material obişnuit, permanenŃa şi stabilitatea reperelor făcând obiectul, din partea copilului, a unor frecvente verificări, mai mult sau mai puŃin ritualizate; d) stereotipiile gestuale, referindu-se la gesturi repetate fără încetare, dintre care unele frapează prin stranietatea lor (de ex.: mişcarea degetelor în faŃa ochilor, mersul mecanic în vârful degetelor, excesive întoarceri la stânga împrejur, balansarea ritmică înainte şi înapoi); e) tulburările de limbaj – permanente în comportamentul copilului: fie el nu posedă nici un limbaj, fie emite un jargon care are melodia limbajului, dar fără semnificaŃie, fie, în sfârşit, posedă un limbaj cu o oarecare valoare comunicativă, marcat de ecolalie (repetarea în ecou a cuvintelor sau a frazelor pronunŃate de semeni), de incapacitatea de a utiliza pronume personale („tu” în loc de „eu”), de cuvinte deformate, sau invenŃie de neologisme. În descrierea pe care o face autismului, Kanner insistă asupra memoriei remarcabile a unora dintre aceşti copii şi asupra aspectului lor
246

inteligent, caracter diferenŃial faŃă de stările de arieraŃie descrise anterior de psihiatrii clasici. Rutter, la rândul său, menŃionează ca fiind esenŃiale pentru autism trei caracteristici: a) un mod particular de insuficienŃă profundă şi generală a capacităŃii de a iniŃia şi dezvolta relaŃii sociale; b) o formă de întârziere în limbaj care implică afectarea înŃelegerii, ecolalia şi inabilitatea utilizării pronumelui la persoana întâi singular; c) prezenŃa unor variate fenomene rituale de tip compulsiv. În dorinŃa de a restrânge cadrul clinic al autismului şi de a asigura un caracter unitar, de entitate nosologică de sine stătătoare, autorul adaugă drept criteriu de diagnostic şi condiŃia ca debutul tulburărilor să se situeze înaintea vârstei de 30 de luni. Psihanalista engleză F. Tustin a propus o descriere mai aparte a autismului prin clasificarea sa în trei grupe: 1) autismul primar anormal; 2) autismul secundar cu carapace; 3) autismul secundar regresiv. Autismul primar anormal este o prelungire anormală a autismului şi se caracterizează prin faptul că la sugar nu există diferenŃiere între corpul său şi cel al mamei şi nici o delimitare a suprafeŃei sale corporale, astfel că funcŃionarea lui mentală se organizează în jurul unor senzaŃii foarte primitive. Autismul secundar cu carapace constă într-o barieră autistică („carapace”) destinată să interzică accesul la „non-eul” terifiant, copilul părând în acest caz rigid, insensibil, fugind de contactul fizic. Activitatea fantasmatică este săracă, centrată în jurul anumitor procese corporale, iar actul de gândire inhibat. Tustin califică această formă drept „crustacee” şi relevă rolul important al hipersensibilităŃii copilului la stimuli senzoriali şi la depresia mamei. Cea de-a treia grupă propusă de Tustin, şi anume autismul secundar regresiv corespunde de fapt schizofreniei infantile. În această formă, după o evoluŃie în aparenŃă normală, apar manifestări regresive, cu retragerea copilului într-o viaŃă fantasmatică centrată pe senzaŃiile corporale. Ar exista în acest caz, pentru copil, un amestec şi o confuzie între el şi mama sa, proces susŃinut de mecanismul identificării proiective cu mama descris de autorii Kleinieni.

247

7.1.2. Caracterizarea generală a autismului Pentru întregirea imaginii de complexitate a autismului trebuie să luăm în considerare şi manifestările multiple care se produc în toate palierele activităŃii psihice. Dintre acestea, cele mai importante sunt: a) dificultăŃi de limbaj şi comunicare; b) discontinuitate în dezvoltare şi învăŃare; c) deficienŃe perceptuale şi relaŃionale; d) tulburări acŃionale şi comportamentale; e) disfuncŃionalităŃi ale proceselor, însuşirilor şi funcŃiilor psihice.
a. DIFICULTĂłILE DE LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Limbajul se poate dezvolta târziu sau poate să nu apară niciodată. Adesea, se dezvoltă normal până la doi ani, după care dispare în totalitate sau doar parŃial. Copiii cu autism infantil sunt caracterizaŃi prin lipsa nevoii de comunicare sau a dorinŃei unui contact interpersonal până şi cu fiinŃele cele mai apropiate, prin detaşarea de lumea înconjurătoare. Nu sunt interesaŃi de discuŃiile celorlalŃi, nu arată preocupare să comunice sau să fie înŃeleşi, nu îşi exteriorizează dorinŃele. Privat de funcŃia sa de comunicare, limbajul capătă un caracter predominant solilocvic (vorbind cu sine şi pentru sine) într-o manieră stereotipă în care adesea este greu să se poată face legătura între context şi conŃinutul său. Autiştii nu răspund la comenzile verbale şi pot prezenta o reacŃie întârziată la apelul numelui lor. Când se dezvoltă, limbajul la autişti este caracterizat adesea de o structură gramaticală imatură, dar în esenŃă normală. În general, comunicarea nonverbală este şi ea deficitară. Cum sunt prezente şi dificultăŃi în planul ideaŃiei formulărilor verbale, ele devin stereotipe şi repetitive. Imaturitatea vorbirii şi a comunicării este accentuată şi de funcŃionarea redusă a asociaŃiilor ideative şi de anomaliile construcŃiilor gramaticale. Se poate remarca şi existenŃa unei bizarităŃi în alcătuirea propoziŃiilor. Sunt şi unii autişti care au o oarecare capacitate de a utiliza concepte, ceea ce le permite o raportare mai realistă la obiectele şi persoanele cu care vin în contact. Aceşti copii nu numai că reŃin simboluri, dar manifestă şi o anumită capacitate de a le manipula. La ei, vorbirea spontană este mai bine dezvoltată şi însoŃită de folosirea mai
248

fie răspunsuri sau explicaŃii mai mult sau mai puŃin adecvate la întrebări. comunicarea autistului fiind îngreunată şi de prezenŃa tulburărilor în planul recepŃiei vorbirii şi de folosirea unei gesticulaŃii relativ simplificate. Prin conŃinutul său. de asemenea. dezagreabilă. Vocabularul sărac şi frecventele tulburări de voce determină o vorbire economicoasă. Copilul autist nu poate fi capabil să numere de la unu la zece. cât şi faptul că. pantomimică) şi de o înŃelegere aproximativă a comunicării în genere. copilul autist a lăsat impresia că nici nu le-a sesizat. o discrepanŃă între posedarea vocabularului şi abilitatea de a îl folosi ca mijloc de comunicare socială. prin felul său bizar de a se comporta. această discontinuitate în dezvoltare şi în învăŃare are un caracter paradoxal. poate crea o impresie derutantă şi confuză în ceea ce priveşte aprecierea capacităŃilor generale şi a modalităŃilor educaŃionale în care poate fi antrenat. în afara contextului lor îndreptăŃit. lipsită de intonaŃie şi flexibilitate. redate ad literam dar pe neaşteptate. limbajul autist reflectă atât discontactul emoŃional. multe dintre cele care se petrec în jurul copilului sunt receptate şi însuşite de către acesta. Ecolalia întârziată constă în reluarea ulterioară a unor cuvinte. Verbalizările. Se observă. mimică. situaŃii sau evenimente petrecute uneori cu multă vreme în urmă şi pe care. în ciuda deficienŃelor şi a indiferenŃei pe care o afişează. b) DISCONTINUITĂłILE ÎN DEZVOLTARE ŞI ÎNVĂłARE Copilul autist. exprimările idiosincronice („limbajul metaforic” după Kanner) constau în fraze a căror semnificaŃie este clară numai pentru cei care sunt familiarizaŃi cu experienŃele trecute ale copilului. întrebări sau expresii auzite. la timpul lor. Aşadar. Alte însuşiri ale limbajului la copiii autişti sunt: tendinŃa lor de a schimba ordinea sunetelor în cuvânt.extinsă a limbajului nonverbal (gesturi. de a nu folosi cuvinte de legătură şi de a substitui un cuvânt cu altul apropiat ca semnificaŃie sau utilitate. Alte elemente caracteristice limbajului autist sunt ecolalia întârziată şi verbalizările. în schimb poate efectua operaŃii mult mai complexe (cum ar fi înmulŃirea) 249 . O altă caracteristică a limbajului autist o reprezintă vorbirea prin inversarea pronumelor (foloseşte „tu” în loc de „eu”). Verbalizările (care apar spontan sau în condiŃii de joc) conŃin fie sunete sau exprimări fără sens pentru anturaj.

precum şi lipsa de interes pentru achiziŃia altor informaŃii denotă aberaŃii în corelarea şi evoluŃia relaŃiei învăŃare-dezvoltare. Unii autişti trăiesc o adevărată plăcere din atingerea obiectelor. indiferenŃi faŃă de fiinŃe. fără interes şi fără dorinŃa de a cunoaşte lumea înconjurătoare. copilul autist are dificultăŃi perceptuale: nu reacŃionează la un zgomot deosebit de puternic. există contradicŃii şi în ceea ce priveşte atingerea obiectelor. Orientarea în spaŃiu este relativ bună şi are o retenŃie exactă a obiectelor percepute anterior (chiar după ani de zile). prin crearea unui confort afectiv care să stimuleze interesele copilului autist (programe bazate pe achiziŃia unor deprinderi în care înŃelegerea acŃiunilor ocupă un loc central) se pot obŃine unele progrese pe linia învăŃării la copilul cu această polideficienŃă. De asemenea. Concomitent cu formarea noilor deprinderi. învăŃarea prin joc şi desfăşurarea unor acŃiuni din care să rezulte un efect nemijlocit pot spori interesul subiectului pentru cunoaşterea şi achiziŃionarea unor abilităŃi informative care duc la atenuarea dizarmoniei dezvoltării cognitive. dar manifestă unele stereotipii în formarea unor comportamente cognitive. Unii autişti manifestă un interes deosebit pentru lumină sau pentru obiecte strălucitoare. agitat. Ńipând mai tot timpul. În acest context. De asemenea. fie dimpotrivă. dar poate reacŃiona violent la ruperea unei hârtii de exemplu. în timp ce la alŃii se produc reacŃii negative faŃă de pipăirea lor şi chiar faŃă de mângâiere. DetaşaŃi. cu ajutorul unor programe educaŃionale adecvate. Toate acestea. copilul autist se manifestă fie plângăreŃ. Cu toate acestea.sau manifestă dificultăŃi în învăŃarea literelor. c) DEFICIENłELE PERCEPTUALE ŞI DE RELAłIONARE Încă de la naştere. inhibat. în timp ce alŃii nu percep elementele componente ale obiectelor (au dificultăŃi vizuale în perceperea amănuntelor obiectelor). copiii cu autism 250 . însoŃite de verbalizare şi de înŃelegerea legăturilor dintre obiecte. dar are o oarecare uşurinŃă în învăŃarea cifrelor. acŃiunile care se organizează trebuie legate de achiziŃiile anterioare prin realizarea unor asocieri între acŃiunea practică şi imagine.

stereotip sau în manieră de ritual (ex. d) TULBURĂRILE ACłIONALE ŞI COMPORTAMENTALE Acestea sunt extrem de interesante atât prin amploarea. plăcându-le muzica. Conform D.: nasturi. de care nu se mai despart nici când se culcă şi pe care le manipulează adesea nefuncŃional.Rutter subliniază ca fiind esenŃiale pentru simptomatologia autismului incapacitatea de relaŃionare socială. Stereotipiile pot fi gestuale (repetiŃii ale mişcărilor mâinilor. există cazuri în care autiştii au abilităŃi muzicale. Copilul autist poate prefera aceeaşi 251 . DorinŃa obsesivă de uniformitate se referă la comportamentul stereotip ca şi la evidenta suferinŃă ce apare atunci când ceva se schimbă în mediul înconjurător. III (Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders). Neacceptarea schimbării şi manifestarea unei capacităŃi reduse a autiştilor de a înŃelege şi de a se raporta la complexitatea vieŃii. incapacitatea utilizării pronumelui personal la persoana I şi existenŃa unor conduite rituale şi impulsive.S. braŃelor. De asemenea. manifestând o reacŃie aberantă la zgomote de intensităŃi diferite. în sensul că devin violenŃi la căderea unui creion sau a unei gume pe jos. cârpe etc.). lovirea sau zgârierea unei jucării. cioburi.dovedesc un ataşament bizar faŃă de unele obiecte. cât şi prin complexitatea lor. Alteori arată un interes deosebit pentru anumite sunete sau zgomote. copilul autist dispune de un repertoriu marcat restrâns de activităŃi şi interese. În producerea şi extinderea acestora sunt implicate toate dificultăŃile caracteristice de la nivelul întregului psihism. Stereotipiile constituie un element caracteristic al autismului infantil. degetelor. rotirea capului în jurul axului lui. mersul pe vârful picioarelor etc.M. denotă o semnificaŃie pentru alienarea socială. iar Condon constată că autiştii răspund repetat la un singur semnal asemănător emiterii unui ecou.) sau se referă la activităŃi repetitive (deschiderea şi închiderea uşii. reacŃionând pozitiv la ritm sau manifestând abilităŃi în a cânta la instrumente muzicale sau chiar compunând melodii la un anumit nivel. ritualizarea activităŃii alimentare. de îmbrăcat sau de joc). M. dar nu au nici o reacŃie la un zgomot deosebit de puternic.

chiar după perioade lungi de timp. amănunte sau situaŃii. Alteori. ascultă sau provoacă sunete sau zgomote. dorm puŃin şi prost. cea mai importantă activitate a acestei vârste. folosirea de obiecte simple. prin autolovirea cu capul de perete sau de diferite obiecte etc. are anumite particularităŃi la copilul autist: stereotipie. uimind prin uşurinŃa cu care recunoaşte anumite lucruri. limbajul. interesele. Ńopăie ritmic. manipulându-le stereotip. atitudinile. tactilă (lovirea coapsei cu dosul palmei. 252 . poate face dovada unei memorii excepŃionale. Gesturile. mimica. fără sens sau scop inteligibil. agită prin aer obiecte. le duce la nas sau la gură. Copilul autist manifestă două comportamente bizare semnificative: acŃiunea de automutilare sau de autodistrugere şi acŃiunea de autostimulare. de detaşarea de real şi de nevoia de izolare şi de refugiul în sine. Aceşti copii pot fi hiperactivi şi distraŃi. merge pe vârful picioarelor sau păstrează poziŃii adesea foarte incomode pentru un om normal. jocul. gesturi sau mişcări. jocul colectiv fiind evitat sau lipsit de caracterul sau creativ. totul amintind ritualuri cu sensuri numai de el ştiute. Copilul autist poate avea preocupări suplimentare. comportamentul copilului autist este în acelaşi timp impregnat de o constelaŃie de acŃiuni şi posturi stereotipe. emiterea unui sunet neîncetat) şi vizuală (învârtirea unui obiect în faŃa ochilor. insistă să poarte aceleaşi haine sau să joace aceleaşi jocuri. copilul autist repetă la nesfârşit cuvinte. preocupările lui poartă amprenta repetitivităŃii fără sens. Retras într-un colŃ preferat. Autostimularea se manifestă pe mai multe căi: kinestezică (legănatul înainte şi înapoi. Automutilarea se produce prin acŃiuni de mişcare a unor părŃi ale corpului până la epuizare. mersul. ermetică şi bizară.mâncare. auditivă (plesnitul din limbă. au o rezistenŃă crescută la substanŃele sedative şi hipnotizante. Uneori. Marcat de absenŃa curiozităŃii specific infantile. De altfel. privirea neîncetată a degetelor). zgârierea cu unghia a căruciorului). frecarea cu mâna a lobului urechii). a monotoniei. a caracterului inutil şi ilogic. ieşite din comun sau unele trăiri subiective cu un grad de organizare şi complexitate anume în lumea sa interioară specifică. le priveşte într-un fel aparte.

va fi în imposibilitatea de a o transforma în joc.e) DISFUNCłIONALITĂłILE PROCESELOR. iar în altele o dependenŃă patologică faŃă de aceasta. Dacă ia în mână un obiect. dar cu care în fapt nu comunică în nici un fel. Din cele de mai sus reiese faptul că autistul dispune de o imaturitate afectivă. De fapt. Copilul autist manifestă anomalii şi în dezvoltarea aptitudinilor cognitive. îl manipulează mereu în acelaşi fel. În cazurile cele mai grave. CapacităŃile gândirii lui pot fi adesea observate prin activităŃile ludice. ei lasă impresia că ascund ceva prin faptul că nu-şi privesc interlocutorii în ochi. lăudaŃi. Capacitatea intelectuală a autistului nu poate fi calificată ca diminuată sau absentă ca la copilul deficient mintal. uneori cu o abilitate surprinzătoare. ÎNSUŞIRILOR ŞI FUNCłIILOR PSIHICE La copiii autişti se observă disfuncŃionalităŃi la nivelul întregii activităŃi psihice. constatăm că se produc disfuncŃionalităŃi în toate palierele activităŃii psihice. În unele cazuri. acest obiect manipulat nu are statutul de jucărie (în sensul în care jucăria este un mijloc prin care copilul învaŃă să cunoască lumea). sărutaŃi. caracteristică handicapatului de intelect. Deşi se consideră că autiştii nu mint niciodată. îl învârte). Aceşti copii sunt caracterizaŃi de lipsa nevoii de comunicare sau a dorinŃei unui contact interpersonal până şi cu fiinŃele cele mai apropiate (părinŃi). de care nu se poate despărŃi nici măcar o clipă. nu-şi exteriorizează dorinŃele. exceptând unele aspecte parŃiale ale acesteia şi în consecinŃă. copilul nu va fi capabil să perceapă realitatea. La copilul autist se poate vorbi despre faptul că îşi pune în practică această capacitate inte253 . copilul manifestă o indiferenŃă totală faŃă de mamă. nu plâng dacă se lovesc. Nu simt nevoia să fie mângâiaŃi. Pornind de la efectele autismului în planul perceptualsenzorial şi în cel al comunicării. În planul afectiv-motivaŃional se manifestă de timpuriu o lipsă de interes pentru contactul social şi mai cu seamă o indiferenŃă faŃă de trăirile celor din jur. uitându-se în gol sau la ceva ce există doar în imaginaŃia lor. pe care nu o manifestă de obicei (îl leagănă.

afective şi cognitive. Teorii explicative ale autismului. atât unii. ostil şi pedepsitor în mediul înconjurător. cât şi ceilalŃi intrând în interacŃiune permanentă în procesul de structurare şi dezvoltare psihologică a copilului. senzoriale. 254 . în timp ce copiii normali sunt capabili de metareprezentări cu mijloacele de interpretare a informaŃiilor verbale. în cele din urmă manifestând carenŃe şi insuficienŃe la nivelul unei debilităŃi profunde. ceea ce înseamnă că pentru fiecare copil trebuie elaborate programe individualizate în funcŃie de necesităŃile. În urma aplicării unor teste. copiii autişti se bazează pe reprezentări primare. Astfel. 7.lectuală numai într-un mod foarte selectiv. deficienŃele de relaŃionare şi de comunicare. Cu toate acestea fiecare copil autist în parte are o simptomatologie proprie. Etiologie Etiologia autismului a dat naştere la numeroase controverse între partizanii organogenezei şi cei ai psihogenezei. 3. Sindromul autist este considerat a fi expresia unei tulburări a gândirii sau a afectului în interacŃiunile părintecopil. nedezvoltând-o. s-a ajuns la concluzia că la baza performanŃei copiilor autişti şi a copiilor normali stau mecanisme diferite de prelucrare a informaŃiilor. geneza acestei afecŃiuni este verosimil multifactorială şi nu este posibil să se separe în mod simplist factorii organici de factorii psihologici. Principalele teorii care stau la baza explicării autismului sunt teoriile psihogene. ToŃi aceşti factori alcătuiesc tabloul simptomatologic al sindromului autist. 1. De fapt. influenŃează în mod negativ dezvoltarea personalităŃii copilului autist. de capacităŃile sale şi de psihicul lui în ansamblu. se manifestă în mod diferit. TEORIILE PSIHOGENE Conform teoriilor psihogene. teoriile organice şi teoriile comportamentale. autismul este de fapt expresia unei retrageri a subiectului faŃă de tot ceea a fost perceput rece.

Personalitatea tatălui este caracterizată prin absenŃă din cadrul afectiv al familiei. În lucrarea sa Fereastra goală acesta considera că autistul ar fi pradă unei adevărate frici de moarte. el trebuie să-şi dezvolte încrederea în sine. Astfel. părându-i-se că şi lumea îl respinge pe el şi. mama este văzută în special rejectantă. din cauză că ar fi întâlnit prea de timpuriu o situaŃie trăită de el ca fiind extrem de ameninŃătoare. B. Pentru ca un copil să se deschidă lumii. cauza nefiind un mister) şi o tehnică (psihoterapia trebuia să permită restabilirea unei relaŃii armonioase a copilului cu părinŃii săi şi cu mediul socio-cultural. fie că a înăbuşit încercările copilului de a manipula mediul. explicate fie prin comportamentul paternal. Conform acestei teorii. Astfel. fie prin non-coincidenŃa naşterii psihice cu naşterea biologică. autismul îmbogăŃind domeniul maladiilor psihice. pentru adepŃii autismului psihogen cauza era unică şi evidentă provenind din carenŃele relaŃionale şi afective. autorul consideră că autismul infantil este o tulburare a capacităŃii de a se deschide lumii. Rezultatul este acelaşi. să participe activ. În paralel cu această percepŃie s-ar efectua şi o dezinvestire a lumii interioare care vizează dispariŃia tuturor afectelor. s-a atribuit autismului o patologie în principiu reversibilă. pentru a favoriza naşterea psihică). intoleranŃă 255 . Din acest punct de vedere. pe această bază relaŃioniştii (psihanaliştii şi sistematicienii) dezvoltând un sistem (ei încercau să penetreze sensul comportamentului. acŃionând doar pentru satisfacerea nevoilor fizice ale copilului. distanŃare şi închidere în sine. copilul respingând lumea. fie că l-a silit să încerce prea mult iar rezultatul a fost eşecul.În anii 1950 – 1960. Bettelheim este primul care invocă relaŃia părinte-copil şi se bazează pe observarea unor relaŃii reci ale părinŃilor copiilor autişti. copilul nu reuşeşte să experimenteze un sentiment de acord şi de înŃelegere între necesităŃile sale şi satisfacerea lor. ca urmare. rece emoŃional. părinŃii copiilor autişti ar fi marcaŃi de anumite trăsături de personalitate. În ambele cazuri. Autorul consideră că mediul familial a distorsionat această percepere a „Eu-lui” copilului. adică să aibă sentimentul că „Eu-l” propriu este potent şi că este pe măsura cerinŃelor externe. se retrage în propriul sine care îi este familiar.

deci. ca şi asupra rolului. TEORIIILE ORGANOGENETICE Conform teoriilor organice. Mahler. ar lăsa la autist diferitele simŃuri externe şi interne să se ataşeze în mod izolat de obiectul cel mai stimulator al momentului. tulburările de comportament fiind secundare defectului cognitiv. autismul este rezultatul unor disfuncŃii organice de natură biochimică sau de dezvoltare insuficientă a creierului şi din această cauză nu se poate ajunge la parametrii normali ai activităŃii psihice. persecutorie care risipeşte în mod brutal iluzia continuităŃii corporale. a conduitelor halucinatorii negative şi a uitării sistemului paraexcitaŃie. Bick) ar sta la originea unui deficit de tensiune a self-ului. Este vorba de o trăire a rupturii în continuitatea corporală. aceste ipoteze neavând. Acelaşi autor a insistat asupra absenŃei de spaŃiu interior al self-ului şi al obiectului. Se pare că anormalitatea principală este cea cognitivă. a menŃinerii unei relaŃii simbiotice cu mama. cercetările mai recente arată că nu se poate stabili o legătură absolută între autismul infantil şi comportamentul părinŃilor. rezultat al slăbirii forŃei liante a atenŃiei. AbsenŃa de spaŃiu intern pentru self şi non-elaborarea funcŃiei de „piele psihică” (E. valoare de generalizare. incapabil să reŃină conŃinuturile mentale şi fizice. Meltzer introduce noŃiunea unui autoerotism disociat legat de o „nimicire” a „self-ului”. în stările autiste. de autoerotism. un fel de gaură neagră. de sistem paraexcitaŃie.faŃă de copil. va elabora un comportament straniu de apărare. Rezultatul acestui proces ar fi crearea de evenimente unisenzoriale nedisponibile pentru memorie sau gândire. M. trebuie luate în 256 . Cu toate acestea. ele sprijinindu-se în cea mai mare măsură pe o interpretare psihanalitică. se va retrage în sine. copilul va deveni anxios. insista asupra rolului. Tustin a introdus noŃiunea de depresie psihotică. Cele mai multe cercetări introduc noŃiunile de narcisism primar. afectând în particular gândirea simbolică şi limbajul. D. Într-un asemenea climat. „Nimicirea self-ului”. trăite ca pură suprafaŃă. Există nenumărate concepŃii psihodinamice ale genezei autismului. în stările simbiotice. în lucrarea sa Psychose infantile (1977). În acest sens.

Deşi majoritatea ipotezelor sunt greu testabile. în raport cu populaŃia generală. Aceste studii au evidenŃiat unele modificări biochimice. astfel încât sugarul păstrează trăsături ale creierului fetal cu oprire în etape embrionare şi cu o „dismaturitate la nivelul ariilor de integrare”. 257 . în plachetele copiilor autişti. Printre partizanii concepŃiei organiciste se află A. copilul trebuie să conŃină în genom o genă specifică. dificultăŃile perceptuale de atenŃie şi de învăŃare. Recent. în timp ce principalul metabolit al noradrenalinei apare în procent scăzut. De asemenea. deşi unii autori consideră că această creştere este mai degrabă legată de întârzierea dezvoltării intelectuale decât de procesul psihotic ca atare. Anthony (1958) despre „un defect al echipamentului de bază”. pornind de la triptofan. Cercetările efectuate în domeniul genetic arată că riscul de autism este crescut în familia unui subiect autist. nu poate fi ignorat rolul posibil al organicităŃii. Metoda gemenilor arată că şi concordanŃa diagnosticului este mai ridicată la gemenii dizigoŃi. Lauretta Bander. incriminându-se drept cauze ale autismului anomalii ale proteinelor plasmatice sau ale metabolismului protidic. unii cercetători au constatat o diminuare a procentajului de noradrenalină. Teoriile genetice susŃin existenŃa unei gene descendente predispozante la o integrare autistă a copilului. de adrenalină şi de dopamină în plachete. Actualmente se deschide perspectiva cercetărilor biochimice. s-a sugerat că autismul infantil apare ca urmare a unui defect înnăscut sau precoce achiziŃionat în echipamentul biologic al copilului. care încă din 1948 a susŃinut existenŃa unei „disfuncŃii cerebrale asemănătoare encefalopatiei infantile”. asociată cu o creştere a acestora în plasma copiilor autişti. care vorbeşte despre „o anomalie organică a creierului”. unii autori au pus în evidenŃă o creştere a sintezei serotoninei. Deci. van Krevelen (1952). ceea ce aduce argumente în plus în favoarea intervenŃiei posibile a unor factori genetici în anumite cazuri de autism. pentru a deveni autist. în primul rând.considerare. însă nici una nu pare a fi specifică autismului. În ceea ce priveşte factorii organici s-au făcut numeroase corelaŃii neurobiologice. Fiind vorba de un sistem poligen. prezente la autişti. Anomalia cea mai frecvent întâlnită este creşterea serotoninei sanguine şi plachetare. care-l privează de acea pulsiune internă către stimulii exteriori. alături de factorii de mediu.

Studiile privind somnul copilului autist au arătat că există modificări calitative ale acestuia. de integrarea motorie. Deocamdată. Alte teorii biogenice susŃin că autismul este rezultatul unei opriri în dezvoltare a celor două sisteme neurologice responsabile. de contactul afectiv şi de experienŃa recompensei. a capacităŃii de „a învăŃa din propriile experienŃe”(C. copilul nu integrează informaŃiile noi pe baza experienŃei trăite cu ceilalŃi şi nu are continuitate. Chiar dacă nu pot explica cu exactitate originea. Autorul propune drept cauză a „disfuncŃiei cognitive” a copilului o deteriorare a informaŃiei reticulare ca urmare a unui exces de oxigen în copilărie. ci o reacŃie defensivă la această deteriorare. pe de o parte. Copilul. se protejează de neliniştea şi de dezorganizarea care ar apărea la un eventual contact cu mediul suprasolicitant”. iar pe de altă parte. aceste teorii organice sunt în măsură să evidenŃieze 258 . cu o importantă diminuare a mişcărilor oculare rapide care însoŃesc activităŃile visului. Se pare că amplitudinile componentelor tardive ale potenŃialelor evocate auditive şi vizuale sunt mai slabe. Oprirea în dezvoltare a celui de-al doilea sistem duce la inaptitudinea de a simŃi activităŃile sale şi. deficit senzorial.Bender. Aceste rezultate se pot explica prin slăbirea funcŃiei de filtru senzorial de unde apare tendinŃa organismului de a respinge fluxurile senzoriale. nu se poate preciza natura legăturii care uneşte cele două afecŃiuni. Rimland propune ca teorie biogenică „disfuncŃia cognitivă”. vizuali şi olfactivi. În relaŃiile cu alŃii. AnumiŃi autori insistă asupra frecvenŃei asocierii la sindromul autist a unei afecŃiuni organice clinic repetabile (encefalopatie. După L. Noica). închizându-se în sine. Din această cauză. iar timpii de latenŃă mai scurŃi. S-a constatat că autistul are un somn agitat şi de obicei doarme foarte puŃin. anomalie genetică. copilul nu poate folosi vorbirea pentru a comunica. geneza sindromului autist. deoarece el nu poate avea reprezentarea simbolului şi nici nu poate extrage esenŃialul din informaŃiile concrete. suferinŃă neonatală). „autismul infantil nu este o deteriorare înnăscută a sistemului nervos. El argumentează prin faptul că există în autismul infantil o capacitate scăzută a copilului de a asocia stimuli noi la experienŃa trăită. dar pare îndoielnic că ar putea fi vorba de o legătură cauzală simplă şi echivocă.Unele teorii admit existenŃa unei tulburări la copilul autist în percepŃia şi integrarea stimulilor auditivi. care a distrus acel Ńesut. deci.

Pentru Fester. tulburările. o tulburare în concepŃia şi percepŃia realităŃii de către copil. Cu toate acestea. un dezechilibru structural. interpretare aflată la polul opus ca modalitate de înŃelegere şi de explicitare a patogeniei modelului medical. care îşi dezvoltă teoria bazânduse pe studiul teoriilor formulate anterior. nici infirmate. cu anoxia din timpul naşterii. de evitare a mediului ostil. intervenŃii anormale în educarea copiilor.anumite aspecte clare cu ajutorul cărora se va ajunge la un rezultat pentru această problemă controversată.. copiii autişti 259 . De cele mai multe ori la baza acestor simptome stau aberaŃii în structura psihică şi de viaŃă a părinŃilor. K. fenilcetonuria netratată. se susŃinea ideea că dezvoltarea tulburărilor autiste se face pe fondul unor anomalii de personalitate şi pe fondul unor practici de educare necorespunzătoare. autostimulările etc. Tulburarea este considerată o reacŃie de respingere. în lucrarea sa Psihopedagogie specială (1998). ce sunt exacerbate de atitudinea şi comportamentul patologic al părinŃilor. nu pot fi. din păcate. Aşa se produc şi se consolidează crizele de furie. limitările care afectează capacitatea de percepŃie nu pot fi considerate un autism în sine. Aceştia nu acceptă la baza manifestării autismului o tulburare emoŃională internă. susŃinea: „Aceste teorii postulează că autismul infantil ia naştere dintr-un şir de comportamente învăŃate şi care se formează în urma unor serii întregi de recompensări şi pedepse ce se repetă în condiŃii relativ asemănătoare sau percepute de copil ca fiind similare. fără să existe studii care să confirme ipoteza. care prin interacŃiunea cu mediul pot deveni un fel de necesitate a manifestărilor. Cu toate acestea. O altă teorie este cea a lui Fester.” Wing J. regresele. În trecut. ca şi multe altele. scleroza tuberoasă. TEORIILE COMPORTAMENTALE AdepŃii teoriilor comportamentale consideră că originea problemelor copilului autist este externă fiinŃei lui. neobservabilă sau un conflict. dar nici confirmate. Emil Verza. Conform modelului medical etiologia autismului infantil este considerată de natură internă: o tulburare emoŃională. cu reacŃie deficitară la adaptare. aceste teorii. cu spasmele infantile sau bronhopneumoniile severe. existenŃa unor anomalii la copii.(1966) punea tulburarea autistă în legătură cu rubeola maternă. Studiile recente nu au dovedit însă corectitudinea afirmaŃiei. encefalita.

să cunoaştem evoluŃia şi prognosticul bolii. Din cele de mai sus rezultă că. 7. Multe studii indică apariŃia sau reapariŃia limbajului la autist în jurul vârstei de cinci ani. 1. EvoluŃie şi prognostic în autism Pentru a putea trata şi recupera copilul autist trebuie. Deficitul intelectual este destul de marcat în acest caz. asociate. 4. este important să cunoaştem etiologia bolii pentru instituirea tratamentului şi a programului de recuperare necesare. în primul rând. în producerea autismului pot concura o varietate de factori care se subsumează oricărora dintre cele trei tipuri principale de teorii anterioare. natura sau calitatea comportamentelor lor. precum şi factorii care o influenŃează. un copil cu autism din naştere. exagerând în comportamente simple. Astfel.diferă de cei normali prin frecvenŃa emiterii comportamentelor şi nu prin potenŃialul. Foarte importantă este anamneza cazului pentru a aduna toate datele referitoare la antecedentele şi la debutul afecŃiunii. astfel încât 30% dintre subiecŃii cu autism având un IQ peste 70. iar dacă este sub 50 tendinŃa sa este de a scădea. Nivelul intelectual şi capacitatea de a dezvolta aptitudini socio-verbale. cu posibile implicaŃii genetice. dezvoltarea limbajului. Unul dintre cei mai importanŃi factori care determină evoluŃia autismului este geneza. În majoritatea cazurilor de autism (2/3) este necesar toată viaŃa un mediu înconjurător bine structurat. A şasea parte dintre copiii autişti fac. iar în ceea ce priveşte IQ se susŃine ideea că acesta se menŃine stabil când este peste 50. după câŃiva ani sau în adolescenŃă. 260 . din perspectiva etiologică. are nevoi şi şanse de reuşită deosebite faŃă de un altul care are autism pe un fond psihogen generat de dizarmonia familială. De aceea. Majoritatea copiilor rămân însă destul de greu handicapaŃi. Fester fiind de părere că educaŃia insuficientă şi neadecvată a părinŃilor este cauza care a condus la incapacitatea copilului de a-şi dezvolta un comportament social normal. iar tratamentul medicamentos nu influenŃează în mod deosebit evoluŃia bolii. Copilul autist este deficient din punctul de vedere al comportamentelor sociale complexe. ea putând pune în evidenŃă originea şi cauzele tulburărilor morbide. condiŃionează prognosticul. crize comiŃiale. Un element foarte important în evoluŃia polihandicapului este şi IQ (coeficientul de inteligenŃă).

opoziŃional. însă este fundamental ca educatorul să-şi dea seama că întârzierea la învăŃătură nu poate fi compensată prin meditaŃie sau prin ore suplimentare. caracterizată în primul rând prin autism şi automutilare. implică un prognostic de gravitate. Dacă debutul psihozei are loc după vârsta de 4-5 ani. trei ani. marcat de o regresie psihică generală şi profundă a copilului. printr-un minim de relaŃie cu anturajul. chiar parŃiale. a lumii externe şi a relaŃiilor obiectuale precoce ale copilului. tabloul clinic va cuprinde elemente caracteristice formei clinice respective. fie din cauza unei situaŃii familiale specifice. cu evoluŃie spre pierderea treptată a achiziŃiilor obŃinute şi spre dependenŃă totală. Copiii cu autism mai uşor pot merge la şcolile obişnuite alături de cei normali. Dacă există circumstanŃe nefavorabile. Adesea există o exacerbare a comportamentului agresiv. autismul poate determina o stare psihotică deficitară atât prin procesul psihotic în sine.Se poate observa la copilul autist o reacŃie de panică odată cu trezirea precipitată şi irezistibilă a conştiinŃei eu-lui. În aceste situaŃii. prognosticul va fi sumbru. în jurul vârstei de doi. problema copilului autist nefiind ca 261 . experienŃa sinelui este internă şi dramatică. sunt progresive. poate dura foarte mulŃi ani atunci când el apare pe un fond schizofrenic. evoluează adesea spre un deficit mai puŃin grav. iar prognosticul va fi diferit în funcŃie de natura şi de gravitatea procesului psihotic. automutilare şi gesturi obscene. uneori deviant. fie pe fondul unei constituŃii mai vulnerabile a copilului sau a sechelelor unei maladii. neinstalat până la 5-6 ani. Copiii ale căror achiziŃii. Pubertatea poate aduce modificări în orice direcŃii. Prognosticul este diferit şi în funcŃie de vârsta copilului. dacă debutul psihozei are loc înainte de vârsta de 4 ani (când fragilitatea sistemului nervos este foarte crescută). Prin urmare. FuncŃiile cognitive şi aptitudinile sociale se pot ameliora independent unele de altele. Este hotărâtoare în evoluŃia polihandicapului existenŃa unor deficienŃe asociate sau a unor boli cronice. cât şi prin faptul că tulbură înŃelegerea şi investirea realului. procesul psihotic îmbrăcând o formă pseudodemenŃială. Comportamentul turbulent. severitatea tulburărilor de limbaj. importantă pentru evoluŃia bolii este depistarea precoce a problemelor copilului pentru a evita adâncirea rupturii între copil şi mediu şi pentru a salva cât mai mult din relaŃia acestuia cu ceilalŃi. prin vagabondaj. Astfel. Astfel.

5. de stadiul de evoluŃie a polihandicapului. Tratamentul curativ al bolnavului autist trebuie să întrunească următoarele condiŃii: 1) să fie individualizat. brodat. de forma clinică a bolii şi de particularităŃile lui biopsihologice. tâmplărie şi chiar gravură pe sticlă. La adolescenŃă şi în primii ani ai vârstei adulte subiecŃii mai puŃin afectaŃi sunt expuşi la stări depresive din cauza conştientizării handicapului lor. alternând cura de staŃionar şi de terapie intensivă cu tratamentul ambulator şi de menŃinere. 7. în funcŃie de vârsta copilului. Este foarte important să-i lăsăm copilului autist şansa de a-şi explora posibilităŃile de autocunoaştere şi de autoexprimare atunci când manifestă talent pentru artă în general. îmbinând procedurile medicale.el să aibă rezultate bune la învăŃătură. Cel puŃin 1/4 dintre copiii autişti prezintă convulsii înainte de vârsta adultă. a căror dispariŃie ar permite o mai bună inserŃie socială. 2) să fie cât mai complex. îmbinate cu măsurile cu caracter de prevenire a recidivării. olărit. el trebuie ajutat să-şi folosească obsesiile şi fixaŃiile în mod creator (îndepărtarea lor nu duce decât la formarea altora). O stare catatonică. O complicaŃie somatică majoră care se poate ivi este criza epileptică. 1. ci să se dezvolte armonios şi să poată trăi şi munci împreună cu semenii săi. copiii cu autism avansat. Astfel. Metode de recuperare şi posibilităŃi de tratare a autismului • ABORDAREA PSIHOMEDICALĂ ÎN TRATAREA AUTISMULUI Tratamentul autismului se face timp îndelungat şi urmăreşte un efect antipsihotic şi simptomatic asupra anxietăŃii şi agitaŃiei. s-au putut orienta în jurul vârstei de 16 ani spre diferite activităŃi manuale şi au demonstrat o pricepere deosebită pentru Ńesut. 262 . de multe ori. fără a-l forŃa însă. ajutându-l să-şi folosească tot potenŃialul. care însă au beneficiat de o terapie favorabilă. Pentru o bună evoluŃie a copilului autist. psihopatică. cu iluzii sau halucinaŃii poate fi prezentă în evoluŃia bolii autiste. pedagogice şi sociale care vizează copilul bolnav cu cele adresate educatorilor şi părinŃilor. Copilul trebuie sprijinit pentru a obŃine o eficienŃă maximă în domeniile în care doreşte. eşalonat pe întreaga copilărie. 3) să fie un tratament de durată.

Rimland arată că progresul se limitează la spectacular şi că în unele cazuri tratamentul a necesitat să fie întrerupt din cauza efectelor secundare.D. iniŃierii contactelor umane şi dezvoltării afective. reducerea acidităŃii. prin electroacupuncturĂ – folosită ca tratament în scopul normalizării distibuŃiei energetice în organism. obŃinându-se rezultate uimitoare în planul afectivităŃii şi comunicării copiilor cu autism. Paradoxal. rezultatele unor studii care implicau folosirea medicamentului Deanol. folosite în tratamentul psihozelor. Tratamentul psihomedical urmăreşte prevenirea apariŃiei handicapurilor secundare şi dezvoltarea funcŃiilor implicate în handicapurile 263 . Se constată că răspunsul la aceste medicamente este foarte variat. În anul 1964. Vimala Schneider Mc’Clure este fondatoarea unei clinici unde se practică această terapie pentru copiii autişti. aceasta fiind mai puŃin spectaculoasă la copil comparativ cu adultul. O tehnică revoluŃionară. Insomnia poate răspunde la sedative ca Cloralhidrat sau Oxazepam cu doze strict individualizate. care a dat rezultate impresionante. s-a constatat că administrarea de Haloperidol poate avea ca efect reducerea simptomelor comportamentale negative şi poate dezvolta funcŃia cognitivă. Acesta îşi are originea în masajul tradiŃional indian şi a fost preluat de un medic de origine americană care a lucrat mulŃi ani în India. hidroterapia. în autism în anumite cazuri. Măsurile adjuvante ca: aeroterapia. Astfel.S. stimularea funcŃiilor vitale ale circulaŃiei şi respiraŃiei tisulare. regularizarea tranzitului intestinal. în 1974. Există multiple variante de tratament alternativ: prin regimuri alimentare care urmăresc modificarea compoziŃiei sângelui.Tratamentul propriu-zis se bazează pe folosirea chimioterapiei. De asemenea. este masajul sugarului (se practică şi la copiii mai mari). dozajul urmând să fie individualizat şi urmărit cu atenŃie. Wetty (1959) propunea folosirea medicamentelor rezerpinice şi a derivaŃilor fenotiazinici. în timp ce Tobias a remarcat un progres la copiii autişti trataŃi cu Deanol. kinetoterapia îmbinate cu ludoterapia dau rezultate bune în cazul ameliorării agresivităŃii. Cooper în 1973 şi Dale în 1980 au obŃinut rezultate în combaterea agresivităŃii prin tratament cu litiu. Rimland a dovedit eficienŃa medicamentului L. Electroşocul în autism a fost mai puŃin utilizat şi numai în cazurile care nu au beneficiat de terapie medicamentoasă. Rimland şi Tobias au raportat.

• ABORDAREA PSIHOLOGICĂ ÎN TRATAREA AUTISMULUI Tratamentul autismului trebuie conceput într-o perspectivă multidimensională. Aici. El trebuie aplicat cât mai precoce. strângerea în braŃe. Tratamentul constă în susŃinerea afectivă. O problemă majoră în evaluarea tratamentului psihodinamic este lipsa generală a sugestiilor concrete pentru teoria existentă. antrenând comunicarea şi alte deprinderi. legănarea. Metoda psihodinamică Tratamentul psihodinamic constă în îndepărtarea copilului de acasă şi plasarea lui într-un loc în care îi este înlesnit tratamentul. sugerau că autiştii beneficiază cel mai mult de pe urma terapiilor comportamentale şi a educaŃiei speciale. pozitivă şi prin acceptarea „mamei”. vizuale şi de contact ale copilului autist. de încredere cu care va putea interacŃiona. va putea influenŃa mediul înconjurător. Înainte de examinarea numeroaselor cauze şi tratamente care au fost propuse pentru autism. copilul poate învăŃa aici. furnizând o mulŃumire completă. Odată puse bazele unei relaŃii de prietenie între copil şi „mamă”.primare. odată ce obiectul relaŃiei a 264 . îmbinând chimioterapia cu psihoterapia şi cu socioterapia. dar aceste probleme tind să fie eliminate. în încercarea de a face tot ceea ce este posibil pentru necesităŃile tactile. Odată ce baza a fost formată. Baza acestei terapii o constituie sensibilitatea permanentă faŃă de nevoile copilului a consilierilor şi a persoanelor care îl îngrijesc. copilul va beneficia de un consultant disponibil şi înŃelegător. hrănirea şi aşa mai departe. Copiii autişti pot fi ajutaŃi în multe feluri. trebuie spus că nu există un tratament care să vindece în totalitate disfuncŃiile. kinestezice. statornic. Ornitz şi Ritvo. adesea ei nefiind suficient de repede diagnosticaŃi ca „autişti”. ceea ce acasă nu ar fi putut şi anume faptul că prin comunicare. Tratamentul poate fi animat prin procesul de reactivare a stărilor latente. conform teoriei psihodinamice. în 1976. În acest fel. copilul poate începe să se ataşeze emoŃional şi să-şi clădească o personalitate stabilă. „Mama” (terapeutul) trebuie să cunoască nevoile copilului la nivelul său primitiv de funcŃionare senzorio-motorie. verbală şi gestuală. înaintea vârstei de 4-5 ani şi până la vârsta de 14 ani.

3) menŃinerea şi conceptualizarea activităŃilor verbale. caz în care retragerea atenŃiei sau recompensarea ar avea efecte foarte mici sau deloc. controlarea impulsurilor şi rezolvarea problemelor. Majoritatea tehnicilor terapiei comportamentale sunt bazate pe întărire (ex: îi dai copilului o prăjitură dacă el se abŃine de la un comportament nedorit). însă eficienŃa lor depinde în mare măsură de comportamentul care trebuie eliminat. verbal şi cognitiv sărac. a funcŃiilor. cum ar fi stereotipiile. dacă stingerea comportamentului nu dă rezultate.: administrarea unei pedepse ca răspuns la un comportament inacceptabil). de comportamente autodistructive. Spre exemplu. Recent. stingere (ex: retragerea atenŃiei ca răspuns la un comportament nepotrivit) şi pedepsire (ex. Desigur. Metoda comportamentală Având la bază teoria comportamentală. În multe cazuri. deficienŃele şi excesele acestora şi au intenŃionat să le modifice. Mai exact. sau. terapiile comportamentale au avut succes în corectarea acestor deficienŃe şi excese. automutilarea (cum ar fi lovitul cu capul) va fi eventual înăbuşită dacă nu i se dă atenŃie copilului atunci când se loveşte. câŃiva părinŃi de copii autişti au fost de părere că acest tratament nu este chiar eficient. perceptualul şi îndemânarea cognitivă pot fi urmate prin: 1) imitarea comportamentului şi vocalizări. behavioriştii nu au avut pretenŃia să vindece condiŃiile psihozelor copilăriei. 4) introducerea graduală a nevoilor de autoapărare.fost fondat pe baza personalităŃii materne. 265 . O altă problemă privind extinderea procedurilor este aceea că anumite componente par a fi menŃinute mai curând în interior decât exteriorizate pentru recompensă. În cazul copiilor psihotici. automutilarea sau autostimularea. deficienŃele includ un repertoriu social. ei au analizat comportamentul părinŃilor. socialul. în timp ce excesele presupun comportamentele inadecvate şi violente. terapeutul poate recurge la pedepse: de obicei la pălmuire. la şocuri electrice. a părŃilor şi a obiectelor pe care copilul le întâlneşte. 2) verbalizarea afectelor. Rapoartele indică faptul că toate aceste tehnici sunt eficiente. în cazuri extreme.

După părerea sa. Mai exact. adesea. AnumiŃi copii. Lovaas a condus cercetările cu privire la folosirea electroşocurilor în instruirea copiilor autişti şi a ajuns la conluzia că acestea sunt foarte eficiente în eliminarea automutilării. noi nu ne putem aştepta de la copil ca el să stea în linişte şi să aştepte pe cineva care să-l înveŃe un comportament nou pozitiv cu care să umple golul. Lovaas subliniază că autiştii răspund mai degrabă la terapie atunci când sunt trataŃi ca oamenii răsplătiŃi sau traşi la răspundere pentru comportamentul lor. În general. copilul autist poate petrece o mare parte din timp retras. el va fi tentat să încerce mai mult. se poate spune că răspunsurile învăŃate de copiii autişti la terapie. eforturile pentru rezolvarea acestei probleme au implicat păstrarea copilului acasă şi direcŃionarea eforturilor de tratament asupra părinŃilor. O altă posibilă problemă în eliminarea comportamentelor nepotrivite ar fi „simptomul substituŃiei”. este posibilă îndepărtarea comportamentului autodistructiv în mai puŃin de câteva minute. scopul lor este acela de a da acestor copii suficiente reacŃii adaptative astfel încât ei să se poată 266 . recidivează complet. oricare ar fi acela. morala. După eliminarea comportamentelor nedorite există probleme în menŃinerea acestor schimbări. indiferent cât de gravă este automutilarea şi indiferent cât timp copilul face asta. terapeuŃii comportamentali nu îşi fac iluzii că ar putea transforma un copil autist în unul normal. Prin urmare. MulŃi consideră că pedepsirea unui copil autist pentru un comportament nedorit nu face decât să mărească problemele (Belleheim – 1967). Odată ce părintele observă un mic progres la copil. Răspunzând. nu sunt generalizate la şcoală sau acasă. Dar oricât de imediate ar fi efectele acestei proceduri şi oricât de utilă ar fi ea în anumite cazuri. incapabil să ia parte la orice alt fel de terapie. Lovaas este de părere că. iar prin progrese copilul va ajunge cât mai departe în recuperarea sa.I. presiunea făcută pentru suprimarea comportamentului nedorit putând da naştere la un alt comportament nepotrivit. decât dacă sunt trataŃi ca pacienŃi. părinŃii sunt instruiŃi să se poarte ca adevăraŃi terapeuŃi. dacă un comportament autodistructiv nu este eliminat printr-un tratament. Recent. Prin această metodă. mai ales cei care se întorc în instituŃii după tratament. Terapia de acasă poate avea mare succes.O. odată ce am eliminat un comportament pe care copilul îl reprimă în mod frecvent şi cât poate el de mult. Aceasta înseamnă că. etica şi termenii legali limitează frecvent utilizarea acestei proceduri inumane.

ar fi foarte dificil pentru alŃii să iniŃieze programe similare. se îmbracă sau învaŃă. aceasta pare a fi cauza. Criticii terapiilor comportamentale pentru copiii autişti au invocat faptul că „produsul” nu este mai bun decât un robot performant şi în anumite cazuri. pentru o mai mare utilitate şi pentru o existenŃă cât mai plină. putând ajuta copilul să devină mai încrezător şi mai conştient de sine. La fel ca şi în cazul terapiei psihodinamice. metoda existenŃial-umanistă are ca problemă principală faptul că. copiii nu înŃeleg conceptul în sine. copilul are în permanenŃă posibilitatea să interacŃioneze şi să realizeze comportamente pe care adulŃii le pot recepta pe o bază individuală. pentru dezvoltarea autoapărării. De fapt. În afară de aceste metode. procedurile ei nu sunt specificate. aplicate zi de zi. au fost făcute progrese pentru eliminarea comportamentelor bizare. • Metoda existenŃial-umanistă – Terapia mediului înconjurător Această terapie presupune plasarea copilului autist într-un loc special. ei doar răspund cum au fost învăŃaŃi la o întrebare specifică. evaluările fiind vagi şi subiective. a limbajului şi a relaŃiilor sociale la copilul autist. De asemenea. chiar şi atunci când mănâncă. Cu toate acestea. tot aşa trebuie procedat şi în cazul metodelor de recuperare propuse. Această terapie are multe puncte comune cu terapia psihodinamică. mai există şi strategii de tratament aparte pentru copiii autişti. unde dezvoltarea sa să fie încurajată de un personal cald şi sigur care să furnizeze resursele şi structura necesară pentru a alunga temerile copilului. 267 . trebuie luată în calcul orice metodă de terapie care a dat rezultate. doarme. orice factor etiologic şi orice teorie trebuind luată în considerare pentru o explicaŃie cât mai plauzibilă a autismului. dacă o astfel de terapie ar avea succes.absolvi de grija custodiei. Aşa cum există mai multe teorii etiologice care se pot integra într-o concepŃie unitară. În ultimă instanŃă. În acest fel copilul este liber să stabilească relaŃii sociale şi să descopere lumea. terapia comportamentală a dat rezultate în dezvoltarea răspunsurilor spontane. în efortul de a obŃine aceleaşi rezultate. Chiar dacă nici una dintre ele nu satisface pe deplin problema recuperării copilului autist. Astfel.

stereotipe sunt caracteristice sindromului autist. MulŃi învârt obiecte cu degetele prin faŃa ochilor.S. copii autişti se dezvoltă diferit.• STRATEGII DE TRATAMENT AL AUTISMULUI ConcepŃia actuală asupra autismului este dată de D. ExerciŃiul sau jocul trebuie introdus progresiv: mai întâi trebuie dat un exemplu (adultul execută un exerciŃiu demonstrativ). Pentru a ameliora problemele mişcării fine trebuie să plecăm. grimase. III – revizuit (Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder). Pentru a ameliora mişcarea grosieră a autistului este important să pornim de la centrele de interes şi de la nivelul de dezvoltare ale copilului. adultul trebuie să se situeze paralel cu copilul. cu o jucărie etc. mişcarea este stereotipă. Putem ghida mâna copilului atunci când face activităŃi motrice dificile 268 . În timpul jocului sau al exerciŃiului. de asemenea. Putem considera că aceste aspecte ale dezvoltării enumerate mai sus au un rol important în dezvoltarea cognitivă şi în învăŃare. de la preocupările şi de la nivelul de dezvoltare ale copilului. dezvoltarea limbajului. Anumite cântece care însoŃesc mişcările sunt foarte utile pentru ameliorarea motricităŃii. Dezvoltarea motricităŃii Mişcările repetate. Adesea. nu pe poziŃii adverse. sunt dificil de întrerupt de către părinŃi. Se sugerează ca metode de tratament al autismului: Stimularea dezvoltării normale Rutter relevă câteva aspecte ale dezvoltării normale care joacă un rol important în tratarea copiilor autişti: dezvoltarea socială. alături de el. Unii dintre aceşti copii merg pe vârfurile picioarelor cu gambele moi. apoi copilul şi adultul trebuie să execute împreună exerciŃiul respectiv şi.).: cu o prăjitură. ce prezintă un sistem de clasificare psihiatrică în care autismul şi dereglările înnăscute sunt aşezate în categoria tulburărilor în dezvoltare pervazive. copilul se leagănă singur ore întregi sau se învârte în jurul său. Copilul autist face multe mişcări bizare cu braŃele şi cu mâinile.M. în sfârşit. ExerciŃiile trebuie repetate adesea pentru a putea fi înŃelese puŃin câte puŃin. copilul trebuie să execute singur exerciŃiul. În ceea ce priveşte motricitatea. putând avea caracter auto-erotic. jocul şi autonomia. Aceste mişcări stereotipe se manifestă adesea de la o vârstă foarte mică. Nu trebuie să uităm să recompensăm copilul de fiecare dată când reuşeşte (ex. dezvoltarea cognitivă şi învăŃătura.

sunt foarte restrânse la autişti. dorinŃa de a fi independent. deci. nu este suficientă doar instrucŃiunea verbală sau o simplă demonstraŃie. de lucrurile care atrag atenŃia tuturor copiilor cu o dezvoltare normală. Dar copiii autişti au oroare de a imita. spre alte persoane). ceea ce împiedică dezvoltarea jocului. În timpul acestor jocuri simple este important ca terapeutul să fie privit de către copil şi să fie ascultat (strigându-l adesea pe nume). să-l provocăm la joc cu o minge sau cu un balon. Pentru a ameliora contactul cu copilul putem. Pe el îl interesează activităŃile stereotipe. În mod normal. spre exemplu. Interesul pentru ceilalŃi şi aptitudinea de a avea contact. însă el trebuie învăŃat cumva anumite lucruri. îmbrăcatul etc. modelându-le după mişcările 269 . În general. Autonomia Prin autonomie înŃelegem capacitatea de a executa de unul singur activităŃi cotidiene precum: mâncatul. Cu ajutorul anumitor jocuri şi jucării putem încerca să-l facem pe copilul autist să se îndrepte către lumea exterioară (şi. Putem prinde membrele şi degetele copilului autist. sau se interesează prea puŃin. El dezvoltă un număr restrâns de activităŃi din care lipseşte cea de explorare firească. repetate (spre exemplu. trebuie să Ńinem cont de interesele copilului şi să-l atragem în acŃiuni pe care le desfăşoară şi el singur (chiar aşa bizare cum par). chiar dacă este foarte închis în sine însuşi. Pentru aceasta. adecvată şi nu utilizează jucăriile pentru a se juca cu ele. ci este nevoie de o acompaniere psihică. să-i dăm o sonerie sau un instrument muzical. de a fi ca ceilalŃi fiind aproape absentă la aceşti copii. nu se joacă într-o manieră normală. să decupeze sau să asambleze piesele unui puzzle. mersul la toaletă. copiilor le place să imite activităŃile adulŃilor. Pentru a mări posibilităŃile de joc este important să ameliorăm mai întâi contactul.pentru el. energie şi răbdare. Putem. ceea ce solicită mult timp. de a fi „mare”. Putem să-i oferim experienŃe senzoriale care să-l incite la aceasta. Jocul Copilul autist nu se interesează. Copilul nu învaŃă prin joacă. necesare pentru a se juca împreună cu alŃi copii. ale părinŃilor. învârte un lanŃ în faŃa ochilor). într-o manieră clară şi structurată. Putem să îl determinăm să se joace cu plastilina. de pildă. lipsindu-i curiozitatea de a descoperi anturajul său. de exemplu.

va învăŃa puŃin câte puŃin. El este mai degrabă foarte ataşat de obiecte. Adolescentul autist. de preferinŃă acasă la el. adultul va avea impresia că face totul singur. degetele copilului părând fără putere şi el necooperând. se poate 270 . contactul defectuos se manifestă oarecum diferit. el fiind adesea cu faŃa lipsită de expresie şi cu o privire goală. Trebuie să-l învăŃăm. locul în care este capabil de a fi mai puŃin independent. poate mima relaŃiile sociale. dacă este suficient de inteligent. Pe măsură ce copilul creşte. Astfel. el îşi va da seama. Ataşamentul faŃă de părinŃi este straniu. ei având mari dificultăŃi de a pune în practică. copilul va urma mişcările adultului până le va executa singur. să mănânce etc. puŃin câte puŃin.. Încă din copilărie. Se cramponează de modelele învăŃate pe de rost şi pot intra în panică când un detaliu din mediul lor se schimbă. e important să-i lăsăm timp pentru a o aprofunda. în jurul vârstei de 6 – 12 ani. ceea ce au învăŃat în alta. pe copilul autist să se spele. demonstrând o mare nevoie de previzibilitate şi de controlabilitate. chiar dacă acestea sunt superficiale şi egocentrice. într-o anumită situaŃie. Nu este interesat de necunoscuŃi. O dată ce copilul a învăŃat să execute o activitate. manifestându-se mai ales în raport cu rutina care-l leagă de o anumită persoană. deprinzând o serie de aptitudini sociale şi o obişnuinŃă a persoanelor văzute zilnic. Mai ales la început. cel mult de detalii ale acestora (ex. constantă pe toată durata vieŃii lui. Astfel. buzunarele hainelor lor). Nu este vorba despre o inexistenŃă a relaŃiilor sociale. Reducerea rigidităŃii Copiii autişti nu înŃeleg mare lucru din comportamentul social şi din limbaj.necesare executării unei anumite activităŃi. Dezvoltarea cognitivă şi învăŃătura Pentru a favoriza dezvoltarea cognitivă normală sunt necesare două condiŃii: achiziŃionarea de experienŃe active semnificative şi capacitatea de a folosi experienŃa acumulată. RezistenŃa la schimbare a copilului autist. aşadar. condiŃii care nu sunt întotdeauna existente la copiii autişti. treptat. să se îmbrace. Îi arătăm ce trebuie să facă şi divizăm activitatea în mai multe etape. mai ales dacă este recompensat. Dezvoltarea socială Copiii autişti se disting de ceilalŃi copii printr-o lipsă de interes faŃă de mediul social. ci despre relaŃii anormale privind mai ales aspectul calitativ. părinŃii constată la copilul autist o lipsă a contactului social. de ceea ce se aşteaptă de la el.

SoluŃia ar consta în organizarea timpului copilului astfel încât acestuia să nu-i mai rămână timp neocupat. 271 . aceste angoase se diminuează cu trecerea timpului. acest fapt nefăcând decât să prelungească acest comportament nedorit al copilului. fiind însă îngrijiŃi de cineva.: de când este sugar – neacceptarea trecerii de la alăptatul la sân la biberon).: solid sau lichid). Ei pot Ńipa după dulciuri. înŃepându-se etc. Pentru terapie este necesar să facem distincŃie între formele de comportament automutilant. • Probleme de curăŃenie. dormind greu. putând fi o problemă şi folosirea ustensilelor pentru mâncat (din cauza ataşamentului inexplicabil al copilului pentru un anumit biberon sau pentru o anumită farfurie). având crize de plâns sau de furie. iar rolul părinŃilor este major. Majoritatea copiilor sunt curaŃi până în jurul vârstei de 4 ani.: teama de cifra 5 sau de culoarea roşie). Frecvent. Ele se manifestă prin reacŃii de panică dublate de accese de furie sau de crize de plâns de neoprit. care se disting din cadrul vieŃii copilului autist (de a atrage atenŃia. Aceste crize se pot declanşa dintr-o dată şi sunt frecvent folosite drept cel mai rapid mod de a obŃine ceea ce vor. • Probleme de nutriŃie. de a evita situaŃiile dificile etc. neştiind să mănânce alimente solide. În general. ei trebuind să evite orice atitudine furioasă sau de acuzare a copilului. muşcându-se. după un obiect. ei lovindu-se. fiindu-le teamă să bage în gură bucăŃi prea mari sau prea tari de mâncare. • Automutilarea. uneori fiind vorba despre o perturbare a ritmului zi – noapte (copilul fiind activ noaptea şi apatic ziua). Acest comportament este extrem de frecvent la copii autişti. MulŃi copii autişti au probleme cu somnul. Angoasele copiilor autişti sunt imprevizibile. Copiii autişti au adesea accese de furie pentru că ei nu dispun de vocabularul necesar obŃinerii lucrurilor pe care le vor. trezindu-se des noaptea. În plus. Probleme de comportament non-specifice • Somnul. având preferinŃe puternice pentru un anumit aliment (ex. trecerea de la alimente solide la lichide se face greu.). Pentru a căpăta control asupra vezicii sau a sfincterelor este nevoie de timp. sau din cauză că le-a fost deranjată rutina. • Accesele de furie. de neînŃeles pentru alŃii (ex. • Angoasele.manifesta începând cu o vârstă foarte fragedă (ex. unii copii autişti sunt rezistenŃi la schimbările alimentare. Unii copii autişti au probleme în a controla musculatura implicată în masticaŃie.

interesul pentru sexualitate rămânând mult timp imatur şi copilăresc. Ei remarcă rapid că hârtia se poate rupe. în special la băieŃi. dificultăŃile de limbaj se manifestă de timpuriu. De aceea. Există programe speciale de orientare practică şi de educaŃie pentru adolescenŃi şi tineri autişti care prezintă identificarea părŃilor corpului. După un program de însuşire a unor gesturi simple însoŃite de cuvinte. Jucăriile sunt rareori utilizate în sensul lor funcŃional. • Problemele sexuale. menstruaŃia la fete. • Comportamentul distructiv. Studiile arată că peste 50% dintre copii autişti nu vor vorbi niciodată. limbajul inversat („tu” în loc de „eu”). că obiectele solide fac zgomot când sunt aruncate de pământ sau când sunt sparte. utilizarea fotografiilor şi imaginilor). Deşi au un nivel tehnic bun al lecturii unui text. copiii pot fi capabili de a dezvolta aptitudini verbale (ex. mai ales cu copiii cu inteligenŃă ridicată. Cu toate acestea. respingerea stimulilor). ei nu ştiu să reproducă ceea ce au citit. prin lipsa unor relaŃii adecvate în vorbire şi prin interesul redus pentru achiziŃionarea limbajului. lipsa ascultării mesajului interlocutorului. O dată cu pubertatea. pentru 272 . tabuurile sexualităŃii părând să joace un rol esenŃial în această situaŃie dificilă. copilul fiind fixat pe detalii şi nu pe totalitatea obiectului. repetitivă. nu pot înŃelege structura limbajului şi nu pot distinge între important şi secundar. Un alt fenomen specific este modul bizar de enunŃare a propoziŃiilor. igiena personală şi comportamentul social în raport cu sexualitatea. se pot învăŃa forme de comunicare alternativă. Copiii autişti nu se pot juca constructiv. de robot).şi alte forme cu origine în interiorul copilului (autostimularea. este în întârziere în raport cu copiii normali. fiind vorba de fapt despre o înŃelegere limitată a simbolurilor. furculiŃa = mâncare. EvoluŃia sexuală. lipsă de expresivitate. Comportamentul distructiv al copilului autist se desfăşoară adesea într-o manieră stereotipă. Comunicarea non-verbală cu aceşti copii (care nu vorbesc) este foarte dificilă. Dezvoltarea limbajului la copii autişti În autism.: de comunicare non-verbală: folosirea de obiecte ca mijloc de comunicare/pardesiu = plimbare. intonaŃie anormală (monotonă. manifestarea dorinŃelor sexuale devine o problemă pentru adolescenŃii autişti. Copiii care vorbesc târziu prezintă o serie de anomalii ale limbajului specifice: ecolalia. ci petrec mult timp examinând lucrurile care-i înconjoară. De asemenea.

auzul şi canalul verbal. surdă şi mută. la fel ca şi autismul. Cauze ale deficienŃelor sezoriale pot fi: o sechelă prenatală determinată de rubeolă sau de o altă boală congenitală (cum este sindromul Usher). trecând de la însuşirea sunetelor. a cuvintelor simple la asimilarea expresiilor mai complicate.2.a putea înŃelege ceea ce li se comunică. Cele două deficienŃe senzoriale (cecitatea-orbirea şi surditatea). 7. Pasul următor constă în a învăŃa copilul să identifice. fiind însă o deficienŃă multisenzorială. Copilul trebuie ajutat să folosească limbajul. să aleagă sau să arate obiecte prin denumirea lor. Acest polihandicap constă în coexistenŃa la aceeaşi persoană a două tipuri de deficienŃe de ordin senzorial: deficienŃă de văz şi deficienŃă de auz. DefiniŃie şi etiologie Surdocecitatea reprezintă un polihandicap. abia apoi mai complicate.1.2. să-şi utilizeze vorbirea funcŃională şi în alte locuri şi cu alte persoane şi nu doar să repete ca un ecou sunete sau cuvinte. apoi la însuşirea şi folosirea timpurilor vorbirii în propoziŃii simple. fiecare în parte sau ambele împreună. o altă boală a primei copilării. Nu este vorba în acest caz doar de o problemă de surditate la care se adaugă orbirea. a silabelor. conŃinutul mesajului trebuie simplificat. Persoana cu surdocecitate se caracterizează. Se trece la învăŃarea purtării unei conversaŃii. aşa cum nu este vorba 273 . Singura trăsătură comună a persoanelor incluse în grupul celor cu surdocecitate este faptul că toate au un anumit grad de deficienŃă în folosirea simŃurilor de distanŃă (de telerecepŃie). bazată pe contact şi pe feed-back vizual. Surdocecitatea 7. prin lezarea (pierderea) celor trei canale de comunicare cu mediul: văzul. un accident etc. Pentru însuşirea şi dezvoltarea limbajului de către copilul autist este importantă imitarea verbală. pot apărea concomitent sau succesiv şi pot fi însoŃite sau nu de pierderea altor funcŃii ale corpului. aşadar. fiind o persoană oarbă. Copilul cu surdocecitate nu este un copil surd care nu vede sau un copil orb care nu poate auzi. El trebuie să înveŃe vorbirea funcŃională. Un copil cu surdocecitate prezintă o combinaŃie de deficienŃe de pe urma cărora vederea/ auzul nu pot fi folosite ca surse primare pentru învăŃare.

fie din cauza faptului că deficienŃa multisenzorială conduce la un prag scăzut de tolerare a senzaŃiilor 274 . acestui copil i se pune diagnosticul de retardat profund. care include şi alte aspecte pe lângă cele menŃionate anterior.2. Ei trebuie învăŃaŃi să folosească acest potenŃial şi să integreze acumulările senzoriale de la simŃurile de distanŃă deficiente cu experienŃa acumulată şi cu semnalele de la alte simŃuri. copilul cu surdocecitate are o combinaŃie de probleme de văz şi auz. fie pe fondul unei hiperactivităŃi. DeficienŃii cu surdocecitate pot: • să nu aibă capacitatea de a comunica cu mediul înconjurător întro manieră inteligibilă. copiii cu acest polihandicap vor fi condamnaŃi deseori la o existenŃă sub nivelul capacităŃilor lor. în a dormi (are un program de somn absolut aparte). • să aibă o percepŃie distorsionată a mediului în care evoluează. • să aibă dificultăŃi majore în stabilirea şi menŃinerea relaŃiilor cu alte persoane. fiind incapabile să-şi folosească simŃurile de distanŃă pentru a primi informaŃii nedistorsionate. • să fie forŃate să asimileze doar anumite metode de a învăŃa pentru a compensa multiplele lor deficienŃe.2. • să aibă probleme medicale care să conducă la lacune serioase în dezvoltare. Frecvent. Caracterizarea surdocecităŃii La naştere. • să nu aibă capacitatea de a anticipa anumite evenimente sau rezultatele activităŃii lor. Persoanele cu surdocecitate sunt multisenzorial deficiente. 7. MulŃi copiii cu surdocecitate au vedere reziduală şi/sau auz rezidual care ar putea fi folosite în mod eficient. • să fie lipsite de multe dintre motivaŃiile extrinseci de bază.despre o problemă de comunicare sau despre una de percepŃie. posibile reacŃii adverse la îmbrăcat. Dacă această integrare nu se realizează cu succes. • să fie catalogate ca retardate sau ca persoane cu probleme psihice. Acest polihandicap este un fenomen extrem de complex. punându-şi părinŃii în faŃa unor mari dificultăŃi. el putând avea probleme serioase în a mânca (a înghiŃi hrana solidă).

având ca rezultat stabilirea unui ciclu perpetuu format din acŃiuni negative şi contrareacŃii. fixarea intensă a sursei de lumină etc.tactile. concepte şi 275 . neputând profita din interacŃiunea cu mediul său natural cu aceeaşi uşurinŃă ca un copil normal. Necesitatea de a controla forŃa sa fizică conduce la creşterea frustrărilor copilului. miros) şi de dereglările care există chiar şi în aceste canale.2. Când copilul cu surdocecitate creşte. atât pentru el. Printr-o adaptare gradată a copilului la mediu. Recuperarea copilului cu surdocecitate Copilul cu surdocecitate suferă din cauza deficienŃei sale multiple din punct de vedere senzorial. cât şi pentru ceilalŃi. 7. cea mai mare parte a testelor tradiŃionale pentru văz. care până atunci fusese tolerat de ceilalŃi (părinŃi). cât şi probleme de disciplină.3. poate deveni periculos. rolul crucial al stimulilor externi în motivaŃia dezvoltării motorii şi în asigurarea unei baze pentru dezvoltarea cunoaşterii fiind anihilat de canalele sale limitate de acces (pipăit. rictus de îngustare a privirii. să accepte stimuli externi. gust. precum şi perturbări în sferele socio-afectivă şi a dezvoltării cognitive. Acest decalaj în dezvoltare are urmări în cazul testării copilului. căpătând forŃă şi putere. Unii dintre copiii cu surdocecitate suferă de afecŃiuni severe ale creierului. studii recente au relevat faptul că mulŃi dintre aceşti copii (80% după unii autori) pot beneficia de programe adecvate de recuperare. el poate fi ajutat să trăiască. Totuşi. iar motivaŃia de a-l explora este minimă. Dezordinea caracteristică funcŃionării biologice determină frecvent dificultăŃi şi întârzieri în învăŃarea deprinderilor de igienă corporală. fluturarea degetelor prin faŃa ochilor. Succesele acestui copil sunt aproape inexistente. comportamentul său deviant. Incapacitatea de a comunica poate determina atât frustrare. rezultate din rubeolă sau din alte traume prenatale şi au deci nevoie de îngrijire specializată. MulŃi dintre copiii cu surdocecitate cu niveluri funcŃionale reduse sunt predispuşi la manifestări tipice de autostimulare: autoaccidentare. întrucât acest mediu este limitat doar la contacte întâmplătoare. Copilul cu surdocecitate poate fi învăŃat să îşi folosească vederea/auzul reziduale (acolo unde există potenŃial) şi să-şi dezvolte unele deprinderi motorii esenŃiale. auz şi inteligenŃă fiind inadecvate.

dezvoltarea percepŃiei.modalităŃi eficiente de comunicare. DirecŃiile pe care este de dorit să se meargă în recuperarea copilului cu surdocecitate sunt. personal medical şi de îngrijire – formează o parte importantă a mediului reacŃional. În plus. Mediul înconjurător al unui copil de 10-12 ani. dar cu o minte „sărmană”. dezvoltarea socială şi afectivă a acestuia. încercările de comunicare. dezvoltarea cognitivă. formarea deprinderilor de orientare. mobilitate şi a celor de viaŃă propriu-zise. Copilul cu surdocecitate are mult mai puŃine şanse de a influenŃa mediul decât copilul văzător. dezvoltarea deprinderilor motorii. deprinderi de viaŃă cotidiană şi mobilitatea necesare pentru a se integra şi funcŃiona în societate ca un membru responsabil. Este mult mai uşor să dirijezi copilul şi să execuŃi în locul lui. profesori. aşadar. în special cei de vârstă mică sau cu nivel funcŃional redus. restrictiv şi asupra căruia are un control foarte redus. o dată cu dezvoltarea social-afectivă. reacŃional. poate duce la apariŃia unor serioase probleme afective din cauza frustrărilor copilului care trăieşte într-un mediu dirijat. rezolvarea problemelor. Toate eforturile pe care le depun copiii. decât să îŃi consumi timpul şi eforturile „rezolvând împreună cu el”. ToŃi intervenienŃii care lucrează cu un copil cu surdocecitate – părinŃi. într-un cerc mai larg de copii şi adulŃi. de doar 2 ani. Este important ca unui copil cu surdocecitate să i se asigure un mediu de natură stimulativă-reacŃională şi nu unul dirijat. trebuie să fie încununate cu succes. dar nu furnizează un mediu stimulativ. Ei trebuie să depună eforturi în mod constant pentru a îi furniza copilului situaŃii care să îl stimuleze pentru interacŃiunea cu mediul. Unul din scopurile abordării reacŃionale este realizarea dialogului la nivel corespunzător. comportamentul copilului este deseori mai puŃin acceptat de către ceilalŃi datorită contrastului evident dintre dezvoltarea (constituŃia) corporală şi vârsta mentală. Scopul oricărui program de succes este asigurarea unui mediu care să îi permită fiecărui copil să îşi dezvolte deprinderile sociale şi stabilitatea afectivă cu ajutorul unei interacŃiuni planificate. învăŃarea comunicării. trebuie structurat cu multă grijă pentru a evita un dezastru. Orice program care se concentrează doar asupra creşterii interesului copilului. conceput pentru o viitoare dezvoltare social-afectivă. mobilităŃii sale şi comunicării. 276 . sau chiar deloc. surd. sau chiar decât cel orb.

după ce a primit în prealabil explicaŃii. Dacă achiziŃiile sociale şi afective nu sunt întreŃinute cu grijă şi înŃelegere. în sensul cel mai bun şi pozitiv al termenului. în co-acŃiune cu intervenientul. În orice moment al fiecărei activităŃi. Una dintre cerinŃele necesare pentru o dezvoltare sănătoasă este existenŃa unui mediu structurat. de adaptare la regulile sociale şi de dezvoltare a unor atitudini social acceptate. bazate pe nivelul de dezvoltare al copilului. cu obiective clar definite. • copilul va agrea acŃiunea datorită intervenientului. • copilul va coopera pasiv cu intervenientul. ca reacŃie la mediu. Lărgirea gradată şi planificată a relaŃiilor sale trebuie să urmărească aproximativ acelaşi tipar de dezvoltare ca în cazul copiilor fără deficienŃe.• Dezvoltarea socială şi afectivă Dacă mediul nu reacŃionează adecvat în raport cu copilul. Până când copilul ajunge să câştige încredere din experienŃa proprie. acesta va deveni frustrat şi vor apărea dereglări de comportament. frustrările şi problemele afective rezultante vor bloca dezvoltarea lui în toate domeniile. putem anticipa etapele specifice care vor apărea în fiecare nouă interacŃiune cu mediul: • copilul se opune la interacŃiune. Maturizarea socială a unui copil cu o astfel de deficienŃă (sau a oricărui alt copil) depinde de capacitatea sa de a dobândi o manieră corectă de comportament. este vital să fie încurajat şi ajutat în explorarea mediului. • copilul îl va conduce pe intervenient pe parcursul activităŃii. copilul cu surdocecitate care trăieşte într-un mediu reacŃional îşi va forma noi concepte şi le va întări pe cele stabilite anterior. la cerere. Dezvoltarea afectivă şi socială nu este limitată doar la domeniul specific al programei şcolare sau al unui loc anume. 277 . • copilul va imita. acest proces nu poate fi lăsat la voia întâmplării. • copilul va tolera interacŃiunea. • copilul va răspunde cooperant la cererea intervenientului. • copilul va iniŃia acŃiunea independent. Trebuie avut grijă ca respectivul copil să înŃeleagă mediul în care intră. Când copilul pare incapabil să recepŃioneze limbajul sau să se exprime. Când este vorba de un astfel de copil. acŃiunea intervenientului.

problemele sale de percepŃie fac 278 . va fi expus la o gamă mai largă de influenŃe. Copilul are tendinŃa de a se cantona într-o lume egocentrică şi are nevoie de intervenŃie pentru a interpreta experienŃele sociale pe care le trăieşte. PrivaŃiunea socială – indiferent că este generată de lipsa ocaziilor. trebuie evitate atitudinile de nepăsare-delăsare ale membrilor familiei. depinde în mare măsură de abilitatea copilului de a percepe rezultatele încercărilor sale. Contactele sale cu adulŃii şi cu cei de vârsta sa îl fac deseori să preia modele greşite de comportament. într-un cadru reacŃional. plină de căldură şi îngăduitoare. deci corespunzătoare nivelului său de dezvoltare. sau datorată experienŃelor nesatisfăcătoare din trecut – va duce la apariŃia unei stări de nelinişte. ci ca un mediator prin intermediul comunicării. În etapele timpurii de dezvoltare socială. Când copilul începe să se maturizeze. ca în cazul multor contexte instituŃionale. nivel şi durată. încercările şi erorile şi chiar un anume model doar dacă beneficiază de prezenŃa unui intervenient de încredere. sau în mod direct. Intervenientul stabileşte o legătură vitală. acŃionând nu ca model sau ca un profesor. nu realizează motivul pentru care este ignorat. de roluri sociale şi de atitudini sociale. prin urmarea unui model. Trebuie să fie clar că acest copil. PercepŃia sa asupra lumii este deseori confuză şi distorsionată din cauza deficienŃei multisenzoriale. Tipul de relaŃii care există între membrii unei familii sau între cei care lucrează într-un internat sau cadru instituŃional va începe să capete o nouă semnificaŃie. Dacă el nu este ajutat să interpreteze rezultatele eforturilor pe care le-a făcut. Trebuie să fie creată şi menŃinută o atmosferă afectuoasă. Copilul fără deficienŃe învaŃă deprinderile sociale pilotat de către părinŃi şi profesori. prin imitaŃie. neputând să vadă sau să audă. Contactele – care îl satisfac şi asigură motivaŃii pentru contacte viitoare – trebuie să fie adecvate ca tip. care activează ca „un mecanism de transmisie” între el şi mediu. Capacitatea de a învăŃa chiar şi cele mai simple deprinderi. copilul cu surdocecitate poate folosi imitaŃia. el având rolul de a ajuta interpretarea situaŃiilor-problemă.Copilul cu surdocecitate poate avea o problemă. prin încercări şi greşeli. Copilul trebuie învăŃat să participe la preocupările adulŃilor şi să aştepte momentul când va deveni şi el un obiectiv important pentru aceştia. În momentul când un copil cu deficienŃă multiplă este pregătit pentru a coopera. „prea ocupaŃi pentru a îşi pierde timpul cu el”. prin încercări şi greşeli.

doar pentru că aceste reacŃii dau naştere la răspunsuri din partea persoanelor din mediul său. Copilul cu surdocecitate hipoactiv. S-ar putea ca ea să aibă o stare de teamă şi de neplăcere. Braille-Tiprit. • ÎnvăŃarea comunicării Comunicarea cu un copil cu surdocecitate poate lua forme variate: semnal. mulŃi dintre copii se vor închista într-o carapace de singurătate sufletească. ar putea fi abordat la acest nivel. SEMNAL Un semnal simplu făcut de intervenient (de exemplu. aceşti copii sunt numiŃi „casanŃi”). răspunsul de rezistenŃă nu îi oferă mamei o răsplată satisfăcătoare pentru investiŃia sa afectivă. RezistenŃa sau opoziŃia pot lua forma unei stări de încordare extremă (în multe dintre primele rapoarte despre copiii cu deficienŃe severe de pe urma rubeolei. semne. GESTURI ToŃi folosim gesturi: o clătinare a capului pentru „Da” sau „Nu”.ca această abordare să nu poată fi pusă în aplicare. Deseori. Multe gesturi pot conduce la semne convenŃionale. o fluturare a mâinii în semn de salut etc. acest copil trebuie învăŃat să recunoască şi să tolereze afecŃiunea. Indiferent de formă. stabilind astfel un ciclu care se perpetuează de la sine. Copiii de vârstă foarte mică sunt deseori învăŃaŃi să îşi fluture mâna în semn de „La revedere”. gesturi. Rezistând încercărilor prin care mama îşi exprimă afecŃiunea. dactileme. indicaŃii specifice. chiar înainte de a fi capabili să articuleze cuvintele. Nu trebuie să existe preocuparea dacă aceasta este modalitatea adecvată pentru 279 . a neacceptării sau a unei stări de agitaŃie puternică şi constantă. pe care o va comunica involuntar copilului. a cărui existenŃă este limitată doar la viaŃa sa interioară şi care petrece ore întregi autostimulându-se prin legănare sau prin stimulări luminoase. vorbire. Alte gesturi sunt mult mai adecvate din simplul motiv că reflectă cu naturaleŃe lucrul pe care îl avem de făcut. Incapacitatea lui de a vedea expresiile faciale sau de a auzi vocile celor din jur îl poate conduce la repetarea unor modele de comportament enervant-plictisitor. o mişcare specifică pentru a indica „start” sau „stop”) poate constitui un mod de comunicare adecvat pentru mulŃi copiii al căror nivel senzorial este extrem de scăzut. a plânsului.

Există un paralelism strâns între introducerea dactilemelor convenŃionale şi metodele folosite pentru a învăŃa un copil să citească. într-o manieră asemănătoare cazului unui copil normal care primeşte indicaŃii audiovizuale şi de altă natură de la mediu. în vederea cunoaşterii şi însuşirii lor. Aceste adaptări sunt numite „semne mari” pentru a atrage atenŃia asupra faptului că nu este suficientă doar simpla însuşire a tehnicilor prin semne folosite de surzi. Limbajul prin semne. Este nevoie de multă răbdare pentru că se vor prezenta de foarte multe ori literele înainte de a obŃine un răspuns cooperant din partea copilului. Numărul şi tipul de semne mari necesare vor varia la fiecare copil în funcŃie de gradul de vedere reziduală al acestuia. De exemplu. în aşa fel încât el să înceapă să anticipeze evenimentele. Se începe cu numele obiectelor şi acŃiunilor familiare copilului. copiii cu surdocecitate trebuie să fie obişnuiŃi cu semnele. pentru a indica momentul îmbăierii. Ea poate să îi dea copilului prosopul când acesta se află în sufragerie. SEMNE MARI Datorită acuităŃii scăzute sau câmpului vizual limitat sau datorită faptului că deseori nivelul lor senzorial indică doar că percep lumina (iar unii sunt complet orbi). va înŃelege că urmează să facă baie. dactilemele sau limbajul oral pot fi introduse la momentul oportun. aspru. Când copilul va simŃi prosopul.înŃelesul şi nivelul senzorial al copilului. Pentru a rezolva această problemă trebuie făcute adaptări ale semnelor convenŃionale. DACTILEME Există două metode de a utiliza dactilemele: metoda cu două mâini şi metoda cu o mână. în funcŃie de fiecare copil. Scopul indicaŃiilor specifice este de a îi semnala copilului un set de acŃiuni care vor urma. Scopul prezentării indicaŃiilor specifice este de a îi permite copilului să anticipeze o serie de evenimente. în dormitorul părinŃilor sau chiar în maşină. 280 . în acelaşi timp sau după gesturi. mama poate folosi un prosop mare. INDICAłII SPECIFICE Asemenea indicaŃii pot fi introduse înainte. Trebuie dată semnificaŃia fiecărui cuvânt. alegându-le pe acelea care nu conŃin mai mult de 3-4 litere. CombinaŃia dintre necesitatea de manipulare şi problemele vizuale specifice face imposibilă recunoaşterea de către acest copil a multor detalii de fineŃe care se regăsesc în limbajele convenŃionale prin semne.

cu mult înainte de a accepta un contact vizual. Nu subscriem pentru nici o modalitate care impune sau alege un anumit tip de abordare pentru un copil cu surdocecitate. să renunŃe la semne. În plus. se pare că la mulŃi copii limbajul prin semne folosit ca „sprijin” ajută şi întăreşte cuvântul rostit. să folosească concomitent semnele şi vorbirea pentru comunicare şi chiar. • Dezvoltarea deprinderilor motorii Dacă un copil este surd şi orb. numai cei care au avut contact vizual direct cu mulŃi copii cu surdocecitate realizează cât de dificil le este acestora să îşi însuşească vorbirea doar prin intermediul unei abordări strict „orale”. Unele persoane implicate în aceste activităŃi cred că există un grad ridicat de interdependenŃă între dezvoltarea deprinderilor motorii şi toate celelalte domenii ale dezvoltării: afectivă. gradul de acuitate vizuală necesar pentru a citi scrierea braille. ActivităŃile motorii trebuie astfel planificate încât să-i furnizeze copilului ocazia de a se descoperi atât pe sine. BRAILLE – TIPRIT La luarea unei decizii referitoare la oportunitatea introducerii scrisului tipărit sau a scrierii braille ca mijloc de comunicare pentru copil. cât şi mediul care îl înconjoară. cu excepŃia situaŃiilor de stres. stabilitatea gradului de deficit vizual şi complexitatea defectului. În funcŃie de vârsta şi de nivelul senzorial al copilului cu surdocecitate activitatea poate varia de la un anume joc ales la întâmplare 281 .VORBIREA MulŃi copii cu surdocecitate prezintă tendinŃe de gen autist. care au o anumită vedere reziduală. trebuie să se ia în considerare mai mulŃi factori (de exemplu. referitoare la faptul dacă este sau nu oportun să fie introdus limbajul prin semne când există posibilitatea de a vorbi. Cu alte cuvinte. vederea reziduală disponibilă. Deşi suntem conştienŃi că există o controversă în rândul celor care lucrează cu persoanele surde. Aceşti copii preferă deseori să se uite la mâini. Nu este neobişnuit ca aceşti copii. capacitatea de receptare şi integrare a informaŃiei tactile. Etapele dezvoltării deprinderilor motorii se suprapun peste cele ale dezvoltării socio-afective. socială şi intelectuală. nivelul senzorial general al copilului). dezvoltarea copilului va fi extrem de deficitară în toate domeniile. fără o activitate motorie adecvată. aceasta nu înseamnă că el nu are nevoie de activitate fizică.

după câteva încercări. Unui copil văzător îi este suficient să observe pe cineva rostogolindu-se şi. săniuş „HoŃii şi vardiştii”.până la activităŃi organizate pentru individ sau grup. va fi şi el în stare să repete mişcarea. dacă a beneficiat de intervenŃie şi de metode de instruire adecvate. Copilul se află în siguranŃă şi începe să simtă mişcarea şi semnificaŃia rostogolirii. Pentru o rostogolire în co-acŃiune se Ńine copilul pe stomacul celui care lucrează cu el şi cei doi se rostogolesc împreună. precum cele enumerate în continuare. Unui copil cu surdocecitate trebuie să i se arate cum să procedeze. PuŃine sunt activităŃile la care persoanele cu surdocecitate nu pot participa la un nivel recreativ. Ńară. În următorul pas educatorul şi copilul se află unul lângă celălalt (mod cooperare) pentru a se rostogoli concomitent. • ActivităŃi recreative individuale ridicare de greutăŃi înot scufundări trambulină dans clasic schi patinaj pe rotile gimnastică (inclusiv lucrul pe saltea şi la aparate) patinaj pe gheaŃă jocuri cu mingea • ActivităŃi recreative de grup dans folcloric îndrumare turistică dans modern mers pe bicicletă jocuri (gen „Leapşa”. Mişcarea în co-acŃiune este metoda prin care copiii cu surdocecitate învaŃă. vrem ostaşi”) • ActivităŃi competiŃionale recreative lupte îndrumare turistică judo înot • Alte activităŃi recreative bowling bicicletă fond călărie drumeŃie pescuit canotaj SiguranŃa. ExperienŃa arată că orice copil cu surdocecitate poate participa cu plăcere la diverse activităŃi. „łară. înŃelegerea şi un feedback imediat constituie cheia succesului. I se dau copilului indicaŃiile 282 .

Tipul. SimŃurile de apropiere. Timpul. atât nivelul său cognitiv cât şi capacitatea sa de a elabora concepte semnificative. Trebuie identificat nivelul senzorial al copilului în momentul respectiv. copilul va înceta să se manifeste în toate celelalte domenii până când nu se va simŃi confortabil şi va accepta stimulii noi. Copilul sau adultul cu surdocecitate nu pot folosi în mod eficient cele două simŃuri de distanŃă. • Dezvoltarea percepŃiei DeficienŃa multisenzorială înseamnă că unele canale de input senzorial au fost deteriorate sau nu funcŃionează la potenŃialul deplin în momentul respectiv. Persoana respectivă prezintă limitări serioase în perceperea cu acurateŃe a mediului sau a rezultatelor interacŃiunii sale cu mediul. SimŃul intermediar de distanŃă (mirosul) este un înlocuitor ineficient. gustul şi pipăitul. Acest simŃ este deseori. De asemenea.specifice corespunzătoare şi este încurajat. ca vederea sau auzul. În ultima etapă (mod activizant-reacŃional) nu va trebui decât să i se dea indicaŃiile specifice necesare pentru începerea activităŃii. Acest simŃ ajunge în situaŃia de a primi o suprasarcină de stimulare şi încetează să mai furnizeze discriminarea necesară. Capacitatea pe care o capătă copilul de a recepŃiona şi integra informaŃiile din mediul înconjurător va influenŃa. nivelul şi intensitatea intervenŃiei necesare pentru a îi permite persoanei cu surdocecitate să fie un membru util societăŃii sunt în raport cu capacitatea sa de a integra asemenea informaŃii. dezvoltarea deprinderilor de comunicare şi a conceptelor mai elevate depinde de capacitatea copilului de a integra inputul senzorial. Scopul programului individual constă în a face cât mai eficientă folosirea acestui input tactil şi a introduce în mod gradat informaŃii provenind de la alte surse. răbdarea şi tehnicile adecvate unei activităŃi reprezintă cea mai bună investiŃie pe care o poate face un intervenient/educator. 283 . Deseori. iar dacă nu beneficiază de o intervenŃie adecvată nu va fi în stare să se manifeste la un potenŃial deplin. nu pot compensa singure pierderea simŃurilor de distanŃă. într-o măsură hotărâtoare. pipăitul (atingerea). când percepe existenŃa unui input senzorial nou. Programul trebuie să înceapă cu simŃul pe care copilul îl acceptă cel mai bine. dar nu totdeauna.

multe concepte vor fi dobândite sau amplificate prin experienŃele substituente. să îşi dezvolte capacitatea de a înŃelege semnificaŃiile de bază şi să îşi dezvolte capacitatea de a raŃiona. Copilul care este 284 . Copilul învaŃă să recunoască şi poate să localizeze diferite părŃi ale trupului şi să le compare cu cele ale altor persoane. Dacă este lipsită de un aport continuu de informaŃii adecvate despre interacŃiunea sa cu mediul. Imaginea pe care o are despre lume se va schiŃa în primele luni de viaŃă şi se va extinde pe măsură ce va fi implicat în activităŃi semnificative pe tot cuprinsul perioadei sale de veghe. Pe măsură ce sugarul cu surdocecitate creşte în vârstă. iar altele mai mici şi va începe să compare dimensiunile sale cu cele ale diferitelor obiecte şi spaŃii din lumea sa. de a interpreta inputul senzorial şi de a evalua alte surse de informaŃii. persoana cu o astfel de polideficienŃă nu va reuşi să se dezvolte cognitiv într-un ritm şi de o profunzime suficiente pentru a evita etichetarea de „retardat”. dar fără informaŃii adecvate creierul său va fi la fel de ineficientă ca un computer fără program. • Formarea deprinderilor de orientare şi mobilitate Deprinderile de orientare şi mobilitate încep să se dezvolte în timpul primelor luni de viaŃă. Formarea timpurie a conceptelor se bazează pe experienŃe concrete. Persoana cu surdocecitate poate să aibă un potenŃial imens. el începe să înŃeleagă că are un trup cu părŃi diferite care îndeplinesc funcŃii diverse. Trezirea interesului faŃă de propriul trup şi înŃelegerea acestuia se vor dezvolta cu ajutorul experienŃelor.• Dezvoltarea cognitivă Pentru ca un copil cu surdocecitate să îşi dezvolte şi să-şi amplifice conceptele. Chiar şi cele mai inteligente persoane cu surdocecitate trebuie să se confrunte constant cu limitarea şi distorsionarea informaŃiei. El va descoperi că unele corpuri sunt mai mari decât ale lui. copilul va prezenta deseori dificultăŃi în generalizarea (amplificarea) imaginii pe care o are asupra lumii. el trebuie să fie capabil să înŃeleagă relaŃia dintre experienŃele trecute şi cele noi. Orientarea în spaŃiu nu se dezvoltă în mod automat la un astfel de copil. Datorită limitărilor pe care le impune deficienŃa senzorială în formarea conceptelor primare (specifice). neputând avea aceleaşi norme sau direcŃii ca un copil fără deficienŃe. Cu timpul.

Deseori. să se îmbrace. PărinŃii unui copil retardat. căŃărarea. nu doar deficienŃele vizuale sau auditive. Se pot fructifica aceste preferinŃe crescând gradat distanŃa până la ele şi complexitatea traseului pe care copilul trebuie să îl facă pentru a ajunge la locul dorit. Nivelul de acumulare a diferitelor deprinderi de viaŃă este independent de toate celelalte domenii de dezvoltare. va beneficia de puŃine ocazii. cea mai mare provocare pentru educator constă în a îi oferi copilului motive pentru a se deplasa şi explora. târârea. Sfaturile şi asistenŃa sunt necesare doar când apar anumite deficienŃe. În primele etape. Unii copii îşi vor dezvolta preferinŃe pentru anumite locuri (un colŃişor al Ńarcului sau al pătuŃului. de exemplu cum să se îmbrace şi să mănânce. „pentru propria sa siguranŃă” şi care este purtat de adult dintr-un loc în altul. prin imitare şi instruire întâmplătoare obŃinute sub impulsul momentului. să aibă grijă de hainele şi lucrurile proprii – în funcŃie de motivele culturale bine stabilite şi de aşteptările familiei. ar putea fi incluse deplasarea într-un cărucior cu rotile sau deplasarea cu ajutorul altor mijloace ajutătoare. dar şi rostogolirea. Pentru un copil cu surdocecitate. „făcuŃi cu”. iar în final se aşteaptă ca ei „să facă singuri” diverse treburi – cum ar fi: să mănânce. mobilitatea include nu numai mersul. surd sau orb. pentru a îşi crea baza deprinderilor viitoare. se pot baza pe o literatură de specialitate extrem de bogată şi se pot adresa unor specialişti pentru a afla cum să îl înveŃe pe copilul lor anumite deprinderi specifice de viaŃă. Sugarul şi copilul fără deficienŃe sunt „făcuŃi pentru”. sau chiar deloc. dar şi lacunele de dezvoltare în diferite domenii de comunicare şi în deprinderile motorii vor face dificil de 285 . De asemenea. mersul în patru labe. • Formarea deprinderilor de viaŃă Copilul fără deficienŃe învaŃă şi îşi dezvoltă cele mai multe dintre deprinderile de viaŃă printr-o combinaŃie de încercări şi greşeli. să se spele. din motive de economisire a timpului. singura lui motivaŃie pentru a se deplasa o reprezentă persoana educatorului şi activităŃile în care acesta se angajează împreună cu copilul. Până când copilul nu îşi dezvoltă anumite preferinŃe pentru activităŃi şi jucării. un scaun mare lângă fereastră etc. gen bretele (dacă sunt necesare).obligat să stea în pătuŃ sau în Ńarc.).

cele două deficienŃe fiind. a unor deficienŃe perceptuale şi relaŃionale. un proces în patru faze: trezirea interesului copilului pentru o activitate. resursele şi speranŃele familiei vor avea o influenŃă directă asupra genului de deprinderi de viaŃă pe care se pune accent într-un anume moment. Putând apărea foarte de timpuriu (înaintea vârstei de 2 ½ ani) şi fiind mai frecvent la băieŃi decât la fete (de 2 până la 4 ori mai mult). priorităŃile. dobândirea oricărei deprinderi de viaŃă este. Cele mai importante şi grave în acelaşi timp polihandicapuri sunt autismul şi surdocecitatea. înseamnă „sine însuşi”) reprezintă o închidere în sine a persoanei ducând la o desprindere a acesteia de realitate şi la o intensificare a vieŃii sale imaginative. învăŃarea (care se realizează cu succes de ex. Copilul autist se caracterizează prin lipsa nevoii de comunicare. Pentru un copil cu surdocecitate. punerea în practică (în aplicare) – când copilul se desprinde treptat de sprijinul adultului-părinte.: pentru „îmbrăcat” dacă copilul se foloseşte pe sine – propriul corp şi nu o păpuşă). Sunt prezente frecvent ecolalia întârziată. Rutinele de viaŃă în familie şi învăŃarea acestor deprinderi oferă mediul cel mai natural de aplicare a deprinderilor pe care copilul le-a dobândit în alte domenii de dezvoltare. însuşirilor şi funcŃiilor psihice. REZUMAT Polihandicapul reprezintă o asociere de două sau mai multe handicapuri la una şi aceeaşi persoană. limbajul acestuia având un accentuat caracter solilocvic şi o structură gramaticală imatură. a unor discontinuităŃi în dezvoltare şi învăŃare. urmată de ultima fază – cea a întreŃinerii şi a modificării (presupunând întreŃinerea deprinderii la un nivel funcŃional de competenŃă şi modificarea acestei deprinderi prin aplicarea ei în cât mai multe şi mai variate situaŃii). de regulă. aşadar. acest polihandicap presupune o serie de caracteristici specifice: existenŃa unor dificultăŃi de limbaj şi de comunicare. verbalizările şi inversarea pronumelor („tu” în loc de „eu”).aplicat sugestiile care fuseseră concepute iniŃial pentru a asista copiii cu alte deficienŃe. În plus faŃă de nivelurile de dezvoltare a copilului. existând o discrepanŃă între posedarea vocabularului şi abilitatea de a-l folosi ca 286 . consecutive una celeilalte. a unor tulburări acŃionale şi comportamentale. precum şi disfuncŃionalităŃi ale proceselor. stilul de viaŃă. Autismul („autos” → gr.

Tustin etc. depistarea precoce a semnelor specifice acestei polideficienŃe etc. atracŃia pentru obiecte/stimuli nerelevanŃi pentru un copil normal). Potrivit acestor abordări. Bender. tulburările acŃionale şi comportamentale (stereotipii – gestuale sau sub forma activităŃilor repetitive – comportamente de automutilare şi de autostimulare – tactilă.) susŃin interpretarea autismului ca retragere a subiectului faŃă de tot ceea ce a fost perceput rece. Teoriile organogenetice (A. Rimland etc. Cercetările recente arată totuşi că nu se poate stabili o legătură absolută între autismul infantil şi comportamentul părinŃilor. M. polihandicapul luând naştere dintr-un şir de comportamente învăŃate. kinestezică. Etiologia autismului a stârnit serioase controverse între partizanii organogenezei şi cei ai psihogenezei.). Teoriile psihogene (B. cauza fiind reprezentată de carenŃele educaŃionale şi afective ale copilului. autismul apare ca rezultat al unui defect înnăscut sau precoce achiziŃionat în echipamentul biologic al copilului. dezvoltarea paradoxală pe diferite paliere (ex. La autist. pe fondul unor recompensări şi pedepse aplicate repetitiv copilului de către adult.: lipsa reacŃiilor la stimuli foarte puternici. J. În abordarea recuperatorie a cazurilor de autism există mai multe modalităŃi de intervenŃie: abordarea psihomedicală (tratamentul fiind axat pe diminuarea anxietăŃii şi a agitaŃiei copilului autist şi bazat pe folosirea chimioterapiei. vârsta copilului. în fapt geneza acestui polihandicap fiind multifactorială. Pentru tratarea autismului trebuie cunoscute evoluŃia lui. auditivă. cu origine în masajul 287 . Specifice acestui polihandicap sunt dificultăŃile perceptuale (ex. a electroşocurilor – de către unii psihiatrii – tehnică puternic combătută astăzi. etiologia polihandicapului. imaturitate afectivă).mijloc de comunicare socială. Teoriile comportamentale (Fester.) iau drept origine a sindromului autist exteriorul.: învaŃă uşor să facă înmulŃiri.K. Mahler. Wing etc. vizuală). a „masajului sugarului”. mediul. ostil şi pedepsitor în mediul înconjurător. întreaga activitate psihică presupune disfuncŃionalităŃi. acestea manifestându-se la nivel afectiv-motivaŃional (lipsă de interes pentru contact social sau pentru trăirile celor din jur. L. precum şi factorii care-l influenŃează (IQ – coeficientul de inteligenŃă al copilului. Bettlheim.) analizează autismul ca rezultat al unor disfuncŃii de natură biochimică sau de dezvoltare insuficientă a creierului. dar nu poate să numere până la 10). Van Krevelen. prognosticul. cognitiv (anomalii în dezvoltarea aptitudinilor cognitive) etc.

Persoanele cu acest polihandicap au un anumit grad de deficienŃă în folosirea simŃurilor de distanŃă (de telerecepŃie). abordarea psihologică a autismului (cu variantele ei: psihodinamică – presupunând îndepărtarea copilului de acasă şi plasarea lui într-un alt mediu. Alte caracteristici posibile sunt: acŃiunile negative şi contrareacŃiile. Pentru a atinge aceste scopuri este necesară dezvoltarea jocului la aceşti copii cu polideficienŃă. ce presupune plasarea autistului într-un mediu cald. deprinderi de viaŃă elementare etc. există şi alte strategii de tratament. de nutriŃie.). auzul şi canalul verbal. metoda comportamentală. potenŃial furnizor de resurse pozitive pentru copil. dezvoltarea limbajului etc. sunt frecvent frustrate şi au comportamente de tip indisciplină. comportamentele de tip autostimulare etc. Recuperarea în cazul surdocecităŃii urmăreşte învăŃarea copilului să-şi folosească vederea – auzul reziduale (acolo unde există potenŃial) şi să-şi dezvolte deprinderile motorii esenŃiale.indian). unde va întâlni un consultant -„mama” înŃelegător şi de încredere. creşterea calităŃii relaŃiilor sale sociale. accese de furie. căpătarea autonomiei personale. este însă o deficienŃă multisenzorială. comportamente distructive etc. cât şi părinŃilor lor – aceştia învăŃând să fie terapeuŃi pentru proprii copii şi metoda existenŃial-umanistă. 288 . dezvoltarea motricităŃii lui. un prag scăzut de tolerare a senzaŃiilor tactile. focalizate pe atingerea următoarelor obiective: stimularea dezvoltării normale a copilului autist. Aşadar. polihandicap ca şi autismul. modalităŃi eficiente de comunicare. dezvoltarea cognitivă pe fondul reducerii rigidităŃii şi înlăturării sau reducerii problemelor de comportament non-specifice (de somn. Pentru aceasta este necesar un mediu stimulativ-reacŃional şi nu unul dirijat. precum şi perturbări în sfera socio-afectivă şi cea cognitivă. deschis la nevoile copilului. În afara acestor abordări mari în tratarea autismului. constând în coexistenŃa la aceeaşi persoană a două sau mai multe tipuri de deficienŃe de ordin senzorial (de văz şi de auz). Surdocecitatea. jocul fiind poate fi cel mai eficient mijloc de intervenŃie recuperatorie în cazul autismului. dialogul cu copilul cu surdocecitate trebuind să se realizeze constant şi cât mai adecvat cu putinŃă. dificultăŃi şi întârzieri în învăŃarea deprinderilor de igienă corporală. surdocecitatea presupune lezarea celor trei canale de comunicare a individului cu mediul: văzul. aplicată atât copiilor autişti – sistem întărire – stingere – pedepsire. angoase.

EXTENSII TEORETICE Autismul infantil Autismul infantil reprezintă.CONCEPTE-CHEIE • Polihandicap = asocierea a două sau mai multe handicapuri la una şi aceeaşi persoană. Vorbirea copilului cu autism poate fi absentă sau afectată. în Marea Britanie „psihoza copilăriei”. • Surdocecitate = polideficienŃă senzorială. • Automutilare = vătămarea propriului corp. adesea limitată la ecolalie sau prezentând o inversare a pronumelui personal („Eu” în loc de „Tu” şi invers). silabe sau cuvinte. • Ecolalie întârziată = repetare a unor sunete.). ci la un anumit interval de timp (ce poate varia de la câteva minute până la zile. Este un polihandicap ce presupune o excesivă închidere a persoanei în sine. „autos” = „sine însuşi” şi introdus în psihiatrie în 1911 de E. Se crede că problema copilului autist derivă dintr-o deficienŃă 289 . „Autismul infantil precoce” – Leo Kanner (1943) – se caracterizează prin incapacitatea copilului mic de a stabili contacte afective cu mediul. • Limbaj solilocvic = vorbire cu sine. • Autism = termen derivat din gr. alături de paralizia cerebrală. însă nu imediat ce au fost auzite. Spre deosebire de celelalte clase de diagnostic. autismul infantil rămâne încă o enigmă. săptămâni etc. cu o intensificare a vieŃii imaginative. simptomul clasic al autismului infantil este tendinŃa de evitare a contactului (vizual. Anxietatea. sindromul postencefalic şi sindromul Down. Denumit iniŃial. auditiv. corporal) cu altă persoană. păstrându-se intact interesul pentru obiecte. o motricitate bizară şi un comportament obsesiv pot fi frecvent constatate la copiii autişti. o desprindere de realitate. asupra etiologiei cărora s-a ajuns la un anumit consens în literatura de specialitate. a patra clasă de diagnostic pentru handicapul infantil. „în ecou”. dependenŃa de uniformitate. Bleuler. realizată în mod conştient de către o persoană. testele lor de inteligenŃă prezentând variaŃii mari care merg de la eşec la succes. constând în coexistenŃa la aceeaşi persoană a două sau mai multe deficienŃe sezoriale (de văz şi de auz). pentru sine.

interesul marcat pentru mecanisme şi o îndemânare ieşită din comun privind manipularea lor. 2. Cu cât acest mediu este pozitiv. EnumeraŃi cauzele posibile ale polihandicapurilor. tendinŃa exagerată de a evita contactul şi comunicarea. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE 1. degete şi picioare – ex. gesturi de răsucire. diversitate în planul structurilor motorii (mişcări graŃioase. plin de înŃelegere şi căldură. rostogoliri ivite din senin). Probleme mari apar la copilul autist în privinŃa comportamentului de somn şi a comportamentului alimentar (fie refuz alimentar total. ImaginaŃi un demers recuperativ pentru un copil cu surdocecitate. Copilul autist este altfel decât ceilalŃi copii cu handicap. cu atât şansele de integrare a acestui copil sunt mai mari. mâncat din farfuria câinelui). tolerant. El poate răspunde. armonios structurat. Autismul infantil trebuie abordat în raport cu mediul familial al copilului. fie moduri bizare de alimentare – ex. salt. precum şi dintr-o deteriorare a perceperii altei persoane ca fiinŃă individuală înzestrată cu un „Eu” propriu. neobişnuite. CaracterizaŃi comparativ cele două forme de polihandicap prezentate în acest capitol (autismul şi surdocecitatea). executate de mâini. coordonate şi totuşi bizare. constatându-se o frecvenŃă ridicată a mediilor intelectuale ca medii de provenienŃă a copiilor autişti. Alte trăsături caracteristice autismului infantil sunt: curiozitatea vie. la întrebări care depăşesc cu mult vârsta lui cronologică dar nu poate da răspuns la întrebări situate sub nivelul vârstei sale. spre deosebire de aceştia. 3. Măsura în care copilul autist va reuşi să se integreze în societate ca persoană adultă nu depinde de inteligenŃa sau de aptitudinile sale şi nici măcar de posibilităŃile sale de comunicare.de dezvoltare a motivaŃiei şi de auto-percepŃie conform vârstei sale. 290 . ci de mediul (caracteristicile lui) în care se formează şi creşte.

5.. Bucureşti. iubindu-i. 1978. Bucureşti. DicŃionar enciclopedic de psihiatrie. 291 . Univers Enciclopedic. SILLAMY N. 2.BIBLIOGRAFIE 1. TREFFERY J.. 3... AsociaŃia Psihiatrilor Liberi din România. Ed.A. DicŃionar de psihologie. Ed.. Geneva IniŃiative Publishers. 6. 7. LAROUSSE – DicŃionar de psihiatrie şi psihopatologie clinică. 1992. GARH D. 1944. Bucureşti. Medicală. Ed. Univers Enciclopedic. Bucureşti. Ed. MAYOU R. ed.. DicŃionar de psihologie. Ed. Tratat de psihiatrie – Oxford. Albatros. Mcinnes J. Ed. WEIHS Th. 1996. Copilul cu surdocecitate – Ghid de dezvoltare. Humanitas. 4.. GORGOS C. 1988. Bucureşti. a II-a.M. GELDER M. Tipografia Semne ’94.. 1998. POPESCU – NEVEANU P. Să-i ajutăm..

292 .

Geneva Initiative Publishers. 15. FOZZA C. Mijloace tehnice moderne de compensare a deficienŃelor senzoriale. Bucureşti. 5. Ed. Teoria şi practica compensaŃiei. BOŞCAIU E. 12. 1973.BIBLIOGRAFIE 1. Îndrumar pentru corectarea deficienŃelor fizice . Ed.. 14. Bucureşti.. Limbajul mimico-gestual. Universitatea Babeş-Bolyai. 1992.. DAMASCHIN D. 2002. Tratat de psihiatrie – Oxford. Copilul deficient mintal. AsistenŃa psihopedagogică şi medicală a copilului deficient fizic. ENĂCHESCU C. Igiena mintală şi recuperarea bolnavilor psihic.. 1994. 2000. 2. Bucureşti.. BOŞCAIU E.. Analele UniversităŃii Bucureşti. ALBU C. Didactică şi Pedagogică. Defectologia. 7. 8. Ed. Ed. 1980. Sibiu. Didactică şi Pedagogică. Nevăzători. Didactică şi Pedagogică. Facla. Polirom. Timişoara. Bucureşti. Ed. 293 . ARCAN P. Scrisul copilului. AsociaŃia Psihiatrilor Liberi din România. Didactică şi Pedagogică. Didactică şi Pedagogică. Prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire în grădiniŃele de copii. GATH D. orbi-surdomuŃi... Ed. Ed. CALMY S. Medicală. Cum să facem exerciŃii grafice. 1980. 1965. 1977.. ed. Ed. CIUMĂGEANU D. 3. CARAMAN . ClujNapoca. 4.. Bucureşti... ProHumanitate. DAMASCHIN D.. Bâlbăiala – prevenire şi tratament.a II-a. şi colab. 1983. A. Didactică şi Pedagogică. 11. Ed. CASTEILLA A. MĂESCU L. Bucureşti. Ed. 1973... Ed. Scrierea cursivă modernă. ambliopi. 10.. Metodologia procesului demutizării. FundaŃiei România de Mâine.. AJURIAGUERRA de J. MAYOU R. Didactică şi Pedagogică. Ed. DRĂGUłOIU I. Bucureşti. 1967. Bucureşti. BOŞCAIU E. 13. 1979. Ed. Îndrumător pentru dezvoltarea vorbirii în colectivităŃile de copii (vârsta antepreşcolară).. Bucureşti. ALBU A.. 9. 1983. GELDER M. 1983. 6.

ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. LUNGU NICOLAE S. Ed. 1. 25. 18. Tehnică. Factorii psihologici ai reuşitei şcolare.. Bucureşti. 28. Bucureşti. Ed. Copilul deficient. 1994. 19. Bucureşti.. Agresivitatea şi condiŃia umană.. Sibiu. ProHumanitate.. Ed. 22.. 1977. Didactică şi Pedagogică. 17. 1985. 27. Tulburările de vorbire la copii. DicŃionar de psihologie. KULCSAR T. Ed. Dezvoltarea vorbirii copilului şi tulburările ei. Ed. Tulburările limbajului scris. PĂUNESCU C. 1973. 35. 29. PĂUNESCU C.. 1978. DicŃionar enciclopedic de psihiatrie. 1998. în Cercetări asupra comunicării. Academiei. TREFFRY J. Bucureşti. E. LAROUSSE. 31. IONESCU G. Intoducere în logopedie. 33. PĂUNESCU C.. vol. MC. Institutul NaŃional pentru Recuperare şi EducaŃie Specială a Persoanelor Handicapate. Bucureşti.. Ed. 1966. NEVEANU-POPESCU P. 1988. Bucureşti. Bucureşti.. Bucureşti. Bucureşti. Limbaj şi intelect... Ed. PĂUNESCU C. Ed.. PĂUNESCU C. Ed.P. Didactică şi Pedagogică..D. Comunicarea prin limbaj la copiii cu audiomutitate. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică. Nervozitatea copilului. Cunoaşterea şi educarea lui. GORGOS C. 1967. 1973. Medicală. PĂUNESCU C. Bucureşti.. Sfera perceptiv-motrică a handicapatului mintal.. Ed. M. Tipografia Semne’94. 1992.INNES J. 1977. 1976. A. Bucureşti. Ed. Copilul cu surdocecitate – Ghid de dezvoltare. 1997. LUNGU NICOLAE S. TAFLAN A.. DeficienŃa mintală şi procesul învăŃării. 23. PĂUNESCU C. Terapie educaŃională integrată. Institutul NaŃional pentru Recuperare şi EducaŃie Specială a Persoanelor Handicapate.. Ed. 1994. 30. Program de recuperare complexă a copilului handicapat mintal. 34. şi alŃii. DicŃionar de psihiatrie şi psihopatologie clinică.S. Albatros. Ed. PĂUNESCU C. 32. 1976. DeficienŃa mintală şi organizarea personalităŃii. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. şi alŃii. Bucureşti. Bucureşti.16. Bucureşti. Medicală. 20. PĂUNESCU C. 1983.. Ed. Didactică şi Pedagogică. 26. PĂUNESCU C. 1978. MUŞU I.. 1962. 24. 21. Didactică şi Pedagogică. PĂUNESCU C. Bucureşti. Psilhologie clinică. 294 .. Univers Enciclopedic.

STRĂCHINARU I. Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal.. Ed. Medicală.. 40. Probleme de surdopsihologie. Bucureşti. PĂUNESCU C. 1967. 1982. 47. Didactică şi Pedagogică.. STĂNICĂ I. Ce este logopedia?. Bucureşti. 1988. ProHumanitate. 1994. 52. 44. Didactică şi Pedagogică. ProHumanitate. 46. VRĂŞMAŞ E. 1997. RĂŞCANU R. STOICIU M. Ed. Trinitas. 1972. PREDA V. Ed. Bucureşti.. MUŞU I. Sibiu. 1976. 43. Didactică şi Pedagogică... Psihopedagogie specială – studii şi cercetări. Bucureşti. ROŞCA M. DeficienŃa de vedere – o perspectivă psihosocială şi psihoterapeutică. 37. 50. vol. DicŃionar de psihologie. Bucureşti. 45. Ed. Babel. Bucureşti. 1982. PĂUNESCU C. 1976. E. ROZOREA A. 295 .. Bucureşti. 48. Bucureşti. ROBĂNESCU N.. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. PUFAN C. STĂNICĂ I. Ed. vol. Psihologia comportamentului deviant. STĂNICĂ C. 1998.. SIMA I. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică.. Probleme metodice de tehnica vorbirii şi labiolectură.. Îndrumări metodice privind predarea citit-scrisului în şcolile de surzi. 1998. Elemente de psihopedagogie a deficienŃilor de auz. Ambliopi. POPA.. Didactică şi Pedagogică. 2000. 51. Didactică şi Pedagogică. Explorarea vizuală – Cercetări fundamentale şi aplicative. Labiolectura. Ed. Ed. Readaptarea copilului handicapat fizic. Educarea copiilor cu vedere slabă. Terapia tulburărilor de limbaj. Bucureşti. Ed.. Ed. Didactică şi Pedagogică...... Iaşi.. 55. 54. Ed. 39. 42. 1994. I. BENESCU C. Ed.. I. STĂNICĂ C. Unele particularităŃi ale învăŃământului pentru debilii mintal. 1994. I şi II. 1983.36. 1990. ProHumanitate. Handicap de intelect. Psihopedagogie specială integrată – Handicap mintal. 53. Bucureşti. Ed... Bucureşti. PREDESCU V. 1981... 41. UNGAR E. Ed. Medicală. Psihologia deficienŃilor mintal. 1973. Ed. Ed. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. Psihopedagogie specială. I. Recuperarea medico-pedagogică a copilului handicapat mintal. VERZA E.. UniversităŃii Bucureşti. Bucureşti. vol. 1989.. 1997. MUŞU I. RADU GHE. Psihiatrie. Ed.. Ed. RADU GHE. 38. ŞTEFAN M. Ed.. Medicală. 1965. STĂNICĂ I. vol. 56. 1994. ŞCHIOPU U. 49.

66. 67. Elemente de pedagogie la vârsta timpurie.. Dislalia şi terapia ei. Bucureşti. 1996. VERZA E. DebilităŃile mintale.. VRĂŞMAŞ E.. Didactică şi Pedagogică. Ed... 59. Probleme de defectologie. 1998. Integrarea în comunitate a copiilor cu cerinŃe educative speciale.. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică.8.57. Bucureşti.).. WEIHS TH. EducaŃia copilului preşcolar. ZAZZO R. 1983. Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei. Ed. Didactică şi Pedagogică. Să-i ajutăm. Elemente de psihopedagogia handicapaŃilor... 61. 64. VERZA E. Ed. VERZA E. 1988. 62. 1973. VRĂŞMAŞ T. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică. VERZA E. Ed. 1977. Disgrafia şi terapia ei. MUŞU I. 58. VERZA E. Bucureşti. UniversităŃii Bucureşti. Humanitas. Ed. manual pentru clasa a XIII-a. 1990. UniversităŃii Bucureşti. 1992... 60. Conduita verbală a şcolarilor mici. 63. UniversităŃii Bucureşti. Ed. vol. Meridiane. 1987. ProHumanitate. (coord. iubindu-i. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică.. Bucureşti. VERZA E. Psihopedagogie specială. VERZA E. şcoli normale. Ed. 296 . DAUNT P. 1999. Ed. Ed. Ed. 65. Ed. 1979.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful