You are on page 1of 247

--------------------------~-------~----~----------

--~ -- ----------~--------------

'. :.:. : .... .. ;1: '6::. :6 .~....:_

\

f®~Jti~t@l, ~©f®t@~@l,~~ ~j@~~W~ID,j~ ~©i~~@ ~~@@l,t@l,~@l, i~

iEi~i~@ ~@l, f@l~@mj@ ~~©],@ ~©f®ID,©WIill® i iE~~@],t@t@»

'781-853

Ova je skripta namijenjena ueenicima srednjih skola, ali i osnovnih i fakulteta. Svaki zadatak ima postupak rJ esavanj a uz obj asnj enj a i slike gdj e j e potrebno. Posebno je pogodna za prijemne ispite za fakultete.

U zbirci su 'koristeni neki znakovi koji mogu z'bun.i t.L rjesavaea,. pa su ovdje dana objasnjenja tih znakova:

a

1. alb '= - = a:b - Podebljana kosa crta znaei isto sto i

b

razlomaeka crta odnosno dijeljenje.

2. a*b = b*c / :b - Obiena kosa crta znaei da se cijela jednadzba dijeli, mnoz i , korjenuje itd. odredenim brojem.

3. Znak za alfu je (a), a ovo (a) je znak za .slovo a.

4. Broj 1 i slovo I su slieni. Razlika je u tome sto broj 1 ima kos~ gornju crtu, a slovo I ravnu.

5. Slieno j~ islove ro (p) i slovo (p).

6. Dvije kose crte /-3/ = 3 znaee modul broja.

7. Tablice s· konstantama i periodni sustav elemenata nalaze se na kraju knjige.

,

8. Cesto se koristi indeks kao poeetno slove rijeei npr.

brzina broda = Vb iIi gustoca zelj eza PFe·

9. U dosta slueajeva koriste se zamjenske formule pomocu

kose crte npr. a' 1

5

·1··· .. '··

'.

? .

22 33 38 45 54 74 85

109 119 128 140 151 163

Harmonicko.titranje............................ 183

Valovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Valovi zvuka ·············· 204

9 14

212 218 232

242 252

7

Zadaci od broja L 22. -1. 53. su malo promjenjeni u nac i nu pisanja zbog drugog compo programa.

Zelimo rjesava,cu da s lakoeom nauci kvalitetno rjesavati zadatke. Puno uspjeha

Mj erenj e ..........................•............

. Jednoliko gibanje duz pravca : ' .

Jednoliko ubrzano i jednoliko usporeno

gibanj e dua pravca .

Nej ednoliko gibanj e. , ' ; .

Osnovni zakon gibanja. ; .

Impuls sile i kolicina gibanja ···

/Slozena gibanj a .

Sastavljanje i rastavljanje sila i trenje .

/ d . 0 0 •

VRa I snaga I energlJa ····.····;········

/- 'd l' Ok k' v 0

Je no l'O ruzenJ e • - '

Moment sile ··························

Rotacija krutog tijela ...•...... ····-···~······

Akcelerirani sustavi ··················

opc i, z akon gravitacije . .- ·············

Hidrodinamika i aeromehanika .......•..... ·····:

Molekulski sastav tvari ··········•····

Promjena unutrasnje energije sustava ..... : ..... Termicko rastezanje cvrstihtijela i tekueina .. Izotermna, izobarna i izohorna promjena

stanja plina ·····,··.···············

Jednadzba stanja plina ·· .

6

Promjena agregatnih stanja..................... 262

Rad plina ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Coulombov z akon ' .

Elektricno polj e ~ .

Elektricni kapacitet .......•................... Ohmov zakon za dio strujnog kruga.

Zakon el~ktricnog otpora .

Spajanje strujnog kruga ................•.•.. ~ ..

Ohmov zakon za zatvoreni_strujni krug .

Rad i snaga elektricne energije ............•... Elektricna struja u elektrolitima,

plinovima i vakuumu .

Magn~tskopolje elektricne'struje .

Elektromagnetska indukcija .

Izmj en i.cna struj a ~ .

Brzina svjetlosti - Pra~ocrtno~irenje

svj etlosti., ' ; _ • ' .

Zakon refleksije - Ravno zrcalo .

S,ferno zrcalo , • '. " ',' .

Zakon lorna - Planparalelna ploca - Prizma ...•..

Lece .... , ................................•.. ' .

Fizikalna optika .

l' k ~,

Top lns 0 zracenJ e..- " .

Osnoveatomske fizike ........•....... ~ .

Osnove nuklearne fizike ~· ···

Tablice ; .

8,

278 285 295

304 311 324 333

343 354 367 375

388 394 401 407 421 442 458

462 470 483

1.1. Mikrometarskim vijkom odredili ste debljinu jedne vlasi d = 0,12 mm. Kolika je debijina izrazena potencijama od

deset u me~rima? '

rje~enje:

d = 0,12 mm =l,2*10-1mm = l,2*10-4m

1.2. Srednji polumjer Zemlje je 6370 km. Koliko je to izrazeno P9tencijama od deset u metririla?

rje~enje:

R = 6370 km = 6,370*103km = 6,37*106m

1.3. Dulj ina vala helij eve p l ave spektralne linij e iznosi

,4,471*10-4mm. Izrazi t aj podatak u centimetrima i metrima

potencijama od deset.

rje~enje:

A = 4,471*10-4mm = 4,47J:*10-scm = 4,471*10-7m

1.4. Srednja je udalJenost izmedu_Sunca i Zemlje 150 milijuna km. Kolika je ta udaljenost izrazena potencijama od deset U: i a) 'kilometrima; b) metrima?

rje~enj~:

9

r = 150 000 000 km

1.5. Kojeg je reda velicine vremenski'interval od godine dana izrazen u sekundama?

rjesenje:

-t; = 1 god = 365*24*60*60 s = 31 536 000 s = 3, 15*107s

1.6. Vrio velike udaijerrosti mjerimotzv. godinama svjetiosti.

To je udaijenost koja je jednaka putu sto ga svjetiost prevali u j ednoj godini. Koj ired ve Lic i.rie ima ta j ediniea . izrazena u metrima?

rjesenje:

1.7. U modelu Sunceva sustava, koji je umanjen 4,4*109 puta prema pravim udaijenostima, Neptun je od Sunea uda l j eri 1,0 km. Koliki je red vel~cine te udaijenosti izrazene u metrima?

rjesenje:

1.8. Magliea u Andromedi, galaksija najbIiza naso] , nalazi se 1022m daleko. Kol~ko je to godina svjetiosti?

rjesenje:

s = 1022m

t

s/v

1.9. Rendgenske su zrake elektromagnetski valovi duijine l,5*10-6mm do 10-Bmm. Koliki je red ve Li c i.ne t.Lh graniea ako duijine vaia izrazimo u metrima?

rjesenje:

10

1.10. Koliki je red velicine mase elektrona u SI? rjesenje:

1.11. Zbroj i zadane podatke drzecina umu pouzdana mj esta: 18,425 em; 7,21 em i ,5,0 em.

rjesenje:

18,425 7,21 + 5,0

30,635 = 30,64 em

1.12. Koliko ce pouzdanih mjesta imati suma-ovih podataka: 70,3 em, 7 mm i 0,66 mm?

- rj esenj e : '

70,3 0,7

+ 0,066

71,066 = 71,07 em

711 mm

1.13. Zbroj i zadane vrijednosti paz ec i, na pouzdane znamenke: 12m, 20 dm i 16 dm.

rjesenje:

12 2,0 + 1r6

15,6 = 15,6 m

1.14. Oduzmi -0,2 kg ad 34 kg i pritom imaj na umu pouzdane znamenke.

rjesenje:

11

mm

13

34 0,2

a = ,208 mm = 20,SGm b = 15 em

---------------------

33,8: kg

P

a*b ~ 20,8*15 = 312 em2

o 2a + 2b= 2*20,8 + 2*15 = 71,6 em

1.15. Oduzmi 632 mmi 148 mm od 4,0 m i pri tome pazi na pouzdana mjesta.

rjesenje:

~.20. Pomi~nom mjerkom izmjerili ste promjer kugliee iz kugli~nog lezaja 4,4 mm. Koliki je vollimen kugliee?

632 + 148

rjesenje: 2r =4,4 mm r = 2,2 mm

4,0 - 0,78 = 3,22 m

v =?

44,6 mrrr'

(4j3)*r3*n = (4/3)*2~2~*3,14= 44,579=

v

780 mm = 0,78 m

1.16. Pomnozi ove br o jeve paz ecd; na pouzdana mjesta: a)2,21*O,3; b) 2,02*4,113.

rjesenje:

1.21. Nekoliko uzastop~ih mjerenja debljine. staklene plo~iee dala su vam ove podatke: 2,2 mm, 2,25 mm, 2,0 mm, 2,1 mm, 2,17 mm. Kolika je srednja vrijednost tih P9dataka?

rjesenje:

,a) 2,21*0,3

b) .2,02*4,113

0,663

8,30826

2,2+2,25+2,0+2,1+2,17

d Imm) 2,2 2,25 2,0 2,1 2,17

14,28:0,714 = 20,00

broj mjerenja 1. '

2.

3 .

4.

5.

1.17. Koliki je kvoeijent brojeva 14,28"i 0,714 ako,pritom ne zaboravimo pouzd~na mjesta?

rj~senje~

---------------------

5

,= 10,72/5 = 2 ,144 ~ 2,14

1.18. Koliki su rezultati ovih ope raca j a : a) 0,032:0,004; b) 97,52:2,54? Imaj na umu pouzdana mjesta.

rjesenje:

a) 0,032:0,004 = 8,00

b) 97,52:2,54 = 38,3937

~

1.19. Izmjerili stedimenzije lista papira a' = 208 mm i b = 15 em. Koliki su opseg i povrsina lista?

rjesenje:

12

-------------~--------~---------

_- "----"_-_--

1.22. Kolika je brzina molekule nekogplina koja prevali put od 6 metara za jednu stotinlcu sekunde?

s = 6 Em]

t = 1/100 [s]

s 6 Em]

v : --- = --------~--- = 600. [mls 1 1

t ------ [s] 100

y=?

1.23.

Avion Ieti brzinom 800 kmlh. Kolika jenjegovabrzina izrazenau mls?

v = 800 [km/h]

1000 [m]

v = 800 *~--------:--- = 222.22_[mJs] 3600 [s]

v =? [m/s]

1.24. Pjesak svake sekunde prevali put. 1.3 Ill. Kolikaje njegova brzina u kmIh? "

--[!dx5- [km] 1.3*3600 [lcm]

t = l(s) = 1 [h] 13600

s = 1.3 (m) : 1.3 [lcm] 11000

s

v : ---- = --------------- : --------------------

" t J [h] " 1*1000 [h]

3600

--------------------------------------

v:? [kmJh]

v = 4.68 [km/h]

1.25. Covjek c~je odjek svog glasa od vertikalne stijene nakon 2 s. K~lika je udaljenost .stijene od covjeka ako je brzina zvuka 340· mls?

14

t = 2 [s]. (vrijeme potrebno da zvukode do stijene i vrati se do uha covjeka)

v~v= 340 [mls] .

s = ?

s= v * L=. 340 [m/s]* 1 [s] 's = 340 [m]

1.26. Brod.prevali put o.d 3000 milja za 5 dana i 20 sati. Kolikaje prosjecna brzinabroda? Izrazi brzinu u [m/s] i u [cvorovima], Jedan evor jest 1 milja na sat. Jedna mor- " ska milja jest 1852 m.

s= 3 000 [milja] : 3 000*1852 Em] = 5 560000 Em] = 5.56. *106 [m] t = 5 dana i 20 sati = 5*24+20 =140 sati = 504 000 [s] = 5.04*HY [s]

v: ? [m/s] i [cvorova]

1 morska milja = .l 852 [m]

5560 000 Em]

v = ------..,-----~------ : 11.02 [m/s] 504000 [s]

1 milja 1 evor = ---------- 1 sat

3000 milja

v: ---"--':...---------- = 21.43 [cvora] 140 sati

1.27. Za koje bi vrijeme tane stalne brzine v = 720 mls prevalilo put od Zemlje de Mjeseca ako je srednja udaljenost Mjeseca od Zemlje 382 400 lcm?

v: 720 [m/s]

s = 382400 [km] e 382400*1 ooo [m].> 3.824*108 Em]

t =?

s 3.824*108[m]

t = --- = ----------,.--------- : 531 111.11 [s]

v 720 [m/s] "

( 0.53*60 = 31.8: 32 [rnin] )

531'111.11

t: -~----------- = 147.53 [h] = 147 [h] i 32 [min] 3600

---------------------------------~----'-'-'

1.28.

3 ,., " .,

Za koliko se sati napuni rezervoar volumena 400 m vodom koja utjece kroz cijev

promjera 120 mm brzinom 2 rnfs?

V= 400 [m3]

2r~ 120 [mm] ->- r= 60 [mmj= 60:1000 = 0.06 [m]

v = 2 [rnfs]

V= S*v*t

( Volumen = povrSina*brzina*vrijeme)

t=?

( Povrsina kruga )

v 4OO'[m3] _

t = ----- = ---------"-----------------:--.,---- = 17583.88 [s]

S*v 0.001131 [mz] * 2 [m/s] ,

(0.91 *60 = 54.7 = 55 [min] )

17583.88 •

t= ------------= 4.91 [h] = 4 [h] i55 [s] 3600

1.29. Kolikoje sekundi opterecen most dugacak 80 m ako preko njega prolazi vlak dugacak 80 m brzinom 80 lcmIh?

16

11= 80 em] h=80 em]

v ~ 80 [lcmIh] :::: 80:3.6= 22.22-[m/s]

S 11 + h 160 [m]

t = --'- = ---------- = -------------- = 7.2 [s]

v v 22.2 [m/s]

----~-----------~-------------~--------------

t=?

( most je opterecen od trenutka nailaska vlaka, pa sve dok i zadnji vagon nijesisao s

, mosta; zato je -s = 11 + h )

11= 80 em] h= 100 [m] v' = 2 [m/s]

'L30. Koliko jesekundiopterccerrmost dug 80111 ako prekonjegaprolazi kolona vojnika duga 100 m brzinom 2 mls?

8= 11 +h= 80 [m] + 100 [m] = 180 [m]

t= ?

~ s 180 [m].

t = --- =--~--------= 90 [s] = 1.5 [min] v . 21m/s]

1.31. Kolikom se srednjom brzinom giba Zemlja oko Sunca ako je srednja udaljenost od Zemlje do Sti~ea 1.507*108 km, a jedna godina ima 365.25 dana?

S' 11

r= 1.507*10 [km] = 1.507*10 em] 7

t = 36525 dana = 365.25*24*3600 [s] = 3.16* 10 '[8] ,

------~-----~--------------------------------------------------------

v=?

11

s 2*r*n 2*1.507*10 [m]*3.14

v = --- = ------~ = --------~--------7---~----------- = 29964.43 [mls] = 30 [km/s]

t ' t 3.16*10 [s] ,'_

1.32. Pjesak ucini za 2 minute 700 koraka. Odredibrzinu pjesaka ulcmlh i mls ako je duljina koraka 70 em.

t = 2 [min] = 120 [8] = 120 :\3600 [hI = 0.033 [h]

s = 70 [em]*120 =.14000 [em] = 140 em] = 140 : 1000 = 0.14 [km]

------------------------------------------------------~-------------------------~-

v=? [km/h] i [mls]

s 140 em]

v = --- =--------- =1.17 [m/s] = 1.17*3.6 = 4.2 [lcmIh]

t 120 [8]

1'1

------------~-------=-:_----------------

1.33. Kolikaje brzina reaktivnog aviona izrazena u [km/h] ako je avion dostigao zvucnu brzinu? (Brzina zvuka je 340 mls. )

1 l

-------- [lcm] . 1000

v = 340 [m/s] = 340 * --------------~-- = 340 * ~_~2.QJ~J_ = 1 224. [kmIh]

___ L [h] 1 000 [h] .

3.600

1.34. Iz Zagreba prema Ljubljani krece svakih pola satapo jedan autobus koji ima srednju

brzinu 60 kmIh. Udaljenost je od Zagreba do Ljubljane 135 km, .

a) Prikazi graficki zavisnost puta od vremena za nekoliko autobusa.·

b) Kolika bi morala biti brzina drugoga autobusa da u Ljubljanu stigne istodobno s prvim? Nadi rezultat graficki i racunski.

a)
s/krn
140
120
100
80
60
40
20 123

b) VI = 6O(kmfhl s = 135 [km] ~t= 0.5 [h]

/ II I. /

/ I /

, I /

-/-1- --

"I /

, r / Be

/ / / V= AC/' /' /

./ I I: ' V= !~?J~l

--"1 / 5

/1// 1.7[h]

I tI II v = 77.14 [km/h]

/ ij C

OL_~~--~--------

o

V2=?

.'S 135 [lcmJ

11 = -v~- = 6<YEkffiii:lf = 2.25 [h]

tz = L - M = 2.25 - 0.5 = 1.75 [h]

_ s _ 135 [lcm] _

V2- -[2-- - T~7~nhf- - 77.14 [kmIh]

1

2

3

4 tJh

V = 75 [km/h] t = 6 [h]

VI = 100 [krn/h] V; = 50 (km/h]

slkm

I

600 ~----------

: ~ ~ - I

·1

3,00 1-----

200 ~ -100 f

~----~~~--~-

V

VI

1.3 5. Auto se giba srednjom brzinom V = 75 kmIh. a) Prikazi graficki put auta za 6 sati. b) Prikazi isti put ako se auto giba brzinom v. = 100 kmlh ibrzinom V2 = 50 kmIh.

18

s = v~,t = 75.6 = 450 [lcm] SI = ~,t = 100 .6= 600 [lcm] S2 = V;. t = 50 ' 6 = 300 [lcm]

123456

till

1.36.

Kakovo gibanje predocuje grafikon na s1. 1.4? 5to mozes reci 0 brzini tijela? Odredi put sto ga je tijelo preslo za 3 s, 5 s i za 9 s.

a) nejednoliko gibanje

b) prvih 5 sekundi brzina je konstantna; V = 10 [m/s], a nakon toga V = 0 [mls], tj. tij~lo stoji

s/m ] i

60t I

50 i - - - - - - - -~-__;_--

40 30 20 10

c) t. = 3 [s]

V = 10 [mls]

12 = 5 [s]

V = 10 (mls]

SI = v .11 = 30 [m] S2 = v ·b = 50 [m]

1 :2 3 4 5 6 7 8 9 tIs

ts = 9 [s1

s1. 1.4.

S3 = $2 + Vot= 50 + 0 • 4 = 50 (m]

19

1.37. a) Kaleva gibanja prikazuje grafikon na sl. 1.5? b) Kolike su brzine? c) Koliko su tijela bila udaljena u trenutku kada se drugo tijelo pokrenulo? d) Za koliko se vremena drugo tijelo po-

krenulo kasnije od prvoga? e) Moze li drugo tijelo stic] prvo?

s/m

a) jednoliko

7 ~ -:- -, - --, .. r > ,'-

! I Ii: I

6 ! - --I - - - - - 1-

5 4 3 ')

4 mI .

b) VI = V2; Vi="4- = l[sL{ pravci su

paralelni, znaci brzine su jednake ) .

c) L\S = 4 [m]; (vidi grafikon)

d) t = 4 (s1; (4 sekunde kasnije )

_: "- J. _ .!.._ I~ _i _

! I ! ! !

123456789 s1. 1.5.

tIs

~) ne moze (vidi "0" odgovor)

c •

1.38.Na s1. 1.6. zadan je grafikon puta nekog gibanja. Nacrtaj grafikon brzineza to gibanje. Koliki

je put sto gaje tijelo preslo u prvih 0.5 sati?

s1. 1.6.

VI -m/h,

I VI

100; I ! I -I---,,-.,..-,-I--j-j-l

i ; : ;, \ " ! iiI I I 80 r -,- -, - -;- - [-1- -'-1- -;- -:,- -1--1

60 L _:_ ~ - ~ - L - 1- _; -t- J - 1. - ~ _1- _j

Iii i i : I W3 i I I I

40 ,,_ -1- -4 _ ..;. -'- I- _I I . : 1 I -l

.! " I I 1 \ - ! 1 1 1 • 1

20 '- -!- -" - -+ - r -1- -; - -r - r- - r· -j- -i

Iii i v~ 1 i 1 ·r 1 1

sImi' 5.0~' -1- -, .: -; - r -,-'- -1- .. - I - r:

" I Ii i : Ii' I' \

40 '-1- -, - ! - :- - ,- ~! -, - T - ,- -!

30~ , I ! . I I : J. L I

, -'- ~,- _._ ~ - ,- _.

I I . IIi i ! Ii 'OL_~ _l_~~~~-~-~-~~

..., r I 1 : , i , 1 II!

1 • . " .

10 r - - ..., - .L - r-I- -! - , -.= - r -I

I I I ~ , i .I I : ' i, I I

0.2 0.4, 0.6 0.8 1.0

tlh

.0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 .tIh

30 .

.v, = ---- = 100 [m/h] V2 = 0

0.3 .

V3 = -~~-:-~-~-- = ?:.~-: = 40 [m/h] 1.0 - 0.5 0.)

1.39. S pomocu zadanoga grafikona nasl. 1.7. nacrtaj grafikon brzine. Koliki je put sto gaje tijelo' proslo za prva 3 sata?

20

slkm

~km/h' .

I

2 ~-'-'-T.-r-I--I-'-T-I

, :.' : I J I ,1' 1 !

_ ~ -. - - - I' - [ - 1- -I - 'I - 'I -,

1. 3 :-i '_'_-"--L-_J.._..l....;..J.._"__.l,__J

i ' I I ! I .I : I I

1 'r -:; - -;-i - 4- - t-' -I--! - -; - .+- - I !; ! Iii I ; I I" -1- --; -: I - I -,- --j - ,. - r - I

i. 1 1 1 I II! !

: - t - - - l - I" -!- -, - "1 - T -

. I

6 ~-I-,-,-r-I-' , -I

5 ~ -1- -: - ~ - ~ ;- -: - ~ -

4 ~ -:- ~ - I - ~ -:- -: - ~ - 1 1

~ -I "4 - .j. - I- - 1- -I - - - +- - ;

I I! I I 1

-1- ..., - 'T ~ r, - 1- -I - "I - T" - 1

1 1 I'!' 1

-! - -, - 1 - [" - ,- -1 - - _. T -

2

1

1

2

3

t/b

1

2

3

tlh

s1. 1.7.

6 - 2 4- .

V = -:r~(r = ~i- = 1.3 [km]

s = V * t = 1.3 * 3 :::: 4[km]

1.40. U~l~enostje odZagreba do Splita.400 krn, Istodobno iz ob~ grada krene po jedan vlak, ito vlak lZ Zagreba srednjom brzinom 100 km/h, a vlak iz Splita srednjom brzinom 120 kmIh.

a) Nacrtaj zavisnost puta od vremena za svaki vlak.

b) Odredi racunski i graficki mjesto susreta vlakova.

a) s = 400 [km] v, = 100 [km/h] V2 = 120 [lanfh]

slkm

, I \ i I ~
I I , i I I
! 1 T 1 1 i i i
, ,
\ 1 ! I I 1/ \/1 i I
i 1 If Vi . i !
i
I I I A V' ~J_j
1
r I , 'r y Vi
i , i i i ! !
, , , ,
T YV1 ,
i I i 1 I I!
·1 ! !
I i [lTvl I ! , r
, I i , I
" i , ,
i I / 1/ I ! ! I' i , i
,
i / V 1 I I -j i ! !
,
I . I / ~ T ! i i i : ! 1 ,
I I ~ I ! ! !
I
[ ill i I I ! ! ;
- i
[7 I ! I i I i 400

400 !i=-=4 [h]

100

400 -

h = 120 = 3.3[h]

300

.200

. 100

1

2

3

4t1h

, S2 = VZ· t S2 = S - SI

slkm

( I ! ! I i i i ,
I I I i i I j
~ I i V1 i !
~ i/l I !, !
I •
V I i ! ;
I 1
I
-, V i I !
-, 1/ I· I I
I
-, V i i I I
I
J-- - ~ -, .....;. [;{ I i I ! I
I
V I ['\. i I I i i
i I i
V I i '~ i i I I ;
I i i
1/ I I '\ i ! i
I "
! V. I '\l I I I I
i
V· I I I'\J ! I I I
i ! i S,I S - SI = V,·_ VI

400

V2

SI· (1 +-)=5

VI .

300

, .

S 400

SI= =---

1 + V2, - 120 '

1+--

VI . 100

200

100

SI = 182 [km]

1

2

4 t/h

3

Zg SI

St

f------+-------i

s

Vlakovi ce se sresti na 182 km od Zagreba.

22

").~

1.41.;Tri minute nakon polaska sa stanicevlakje postigao brzinu 56.2 kmIh. Izracunaj njegovo

_ __/ srednje ubrzanje u kmlh2 i mfs~

a)

56 ' ..,

a=--' = 1120 [km/h"] 0.05

t = 3 min = 180 [s] = 0.05 [h] V = 56 [kmlhl = 15.5 [mfs]

b)

180 '..,

. a = -_- = 0.086 [rn/s"]

15.5

f1A2.JVlak Vd~i uzbr~o jednoliko usporeno srednjorn brzinom 14 mfs. Kolika muje pocetna brzina

C7 ako mu Je konacna 6 mls? . .

_ Vp+ VI;:

v=-2-'

14= vp~ 6 /2

Vp = 22 [m/s]

v = 14 [mls]

v,,= 6 [m/s] (konacna )

Vp>=? [mls] (pocetna)

28=vp+6

1.43. Tijelo se pocinje gibati jednoliko ubrzano i u 10 sekundi prevali 120 m. Koliki put prede to tijelo u prve 4 sekunde?

t= 10 [s]

s = 120 [m] .

2. s .240 [m] ..,

a =7 (10 [S])2 . = 2.4 [m/s"]

2

a 2 2.4 [mls ] 2

S = 2' . t = 2 . (4 [s]) =d 9.2 [m]

s = ? (za t = 4 [s])

1.44. U trenutkukad se odvojio od zemlje avionje imao brzinu 255 kmIh. Prijetoga se ubrzavao na betonskoj pisti prevalivsi 850 m. Kako se dugo avion kretao po zemlji prije nego je uzletio i s kojom akceleracijom? Pretpostavimo da jegibanje bilo jednoliko ubrzano.

-- __ .. -----

v = 255 [km/h] = 70.83 [m/s] s = 850 [m]

a=2 [m/s'] t = 10 [s]

v = a-t = 2 [rn/s'] ·10 [8] = 20 [m/s]

a 0 "2 [m/s2}c -.- - 2

s=2 ·r= 2 ·(10[s]) = 100 [m]

_ 2

v2 (70.83 [mfsJ)

a - - - -'----=---=:.:-

- 2s - 2'850 [m]

a = 2.95 [m/s2]

t _ ~-' 70.83 [mls] - a - 2.95 [mls2]

t= 24 [s]

v=? , t=?

lA8. Vlak koji ima brzinu 20 mls pocinje se usporavati retardaeijom OA mfs2. Karl ce se vlak zaustaviti i koliki ce put prevaliti za to vrijeme? .

,

t=?; a=?

)

\-

lAS. Tijelo se gibajednoliko ubrzano i u osmoj sekundi prevali 30 m. Izracunaj: a) s kolikom akceleraeijom se tijelo giba; b) kolika mu je brzina na kraju osme sekunde; e) koliki put tijelo pre-

vali u prvoj sekundi? .

v = 20 [m/s] a= OA [mli]

2

V (20 [mls])

s = 2.a = 2. OA[mfs2] = 500 [Ill]

. v 20 [mls]

t =-a= OA [wi] = 50 [s]

a)

a 2 s= 2 . t

30 = ~ .82 - ~ .l

2 2

30 = ~ (64 - 49 ) / . 2

60 = 15 a

e)

a 2 s=-;t

2

2'

S = 4 [mls l . (ls)2

2

.z:-. ."

. ~TijelO je za_ 12 s prevalilo put 540 em. Pri tome se prvih 6 sekundi gibalo jednoliko ubrzano,

. a poslJednJih 6 sekundi jednoliko brzinom koju je imalo na kraju seste sekunde. Odredi put

prevaljen u prvoj sekundi i brzinu jednolikog gibanja. .

s =? , t =?

b) v=a·t

v=4 [mls2]. 8 [s] v = 32 [mls]

s = 2 [m]

v6=a·h

e V6= 10·6

V6 = 60 [cm/s] v6=0.6 [m/s]

10 .2 Sl="2 ·1

s. = 5 [em]

511 =0.05 [m]

t=12[s] ,

s = 540 [em] = 5A [m] .

t, = 6 [s] ( prvih 6 sekundi jednoliko ubrzano ) 12 := 6 [s] ( posljednjih 6 sekundi brzinoin koju

je irnalo nakraju prvih 6 sekundi )

a 2

540=-·6+6·a·6 2 .

540 = a- ( 18 + 36 ) a= 10 [em/i]

,

a=O.I[m/~]

1.46. Kolika je akeeleracija tijelakoje se giba jednoliko ubrzano, a za vrijeme osme i devete sekun-

dezajedno prevali put od 40 m? .

s = 40 [m] (za vrijeme osme i devete sekunde )

40 = S9 - S7

. 40 = ~ (;2 _ 72 )/ 2

80 = 32a a':::; 2.5 [m/s2]

L50. Kakoce dugo padati kamen stornja visoka 150m? Otpor zraka mozemo zanemariti.

si =? V6= ?l

a=?

lA7. Automobil za vrijeme kocenja vozijednoliko usporeno i pri tome muse brzinaumanjuje za 2 mls2• Deset sekundi nakon pocetka kocenja, auto se zaustavio. Kolilcu je brzinu imao auto

u casu kad je poceo kociti? Kolikije put prevalio zavrijeme kocenja?

h = 150 [m]

t = 2 ·150 [m] 9.81 [rn/s']

t=?

t i!2·h =~-g-

t = 5A8 [s]

25

24

-----~-.-.---.

---'-.-~--- ..

1.51. Papirnata vrpca giba se u horizontalnoj ravnini stalnom brzinom 90 em/s. Na nju padaju istodobno dvije pocadene kugle koje se nalaze na istoj vertikali 20 m, odnosno 30 m iznad vrpce. Odredi udaljenost mjesta gdje kugle padaju na vrpeu?

v = 90 [em/s] = 0.9[m/s] hi = 20 [m]

lh= 30 [m]

_II 2· hi _ '}

tl - Ii -- - 2.0~ [s] '/ g

.! ?·lli .

12 =\/1---- = 2.47[s1 , g

d=?

d=s=v·t=v.(b-tl)=0.9·0.45=0.41 [m]=41 [em]

1.52. S koje visine mora padati vodana kotac vodeniee da bi u casu kad udari 0 kotae njezina brzi- .

na bila 15 rnls? . .

v = 15 [mJs]

h=?

(g = 9.81 [mJs2])

v2 (15 [m/s] )

h=-· ~ .. . ·····2 = 11.47 [m] .

2· g 2 '9.81 [mls]

1.53. Kako dugo pada tijelo sa stropa sobe visoke 317 em? Kojom ce brzinom tijelo pasti na pod?

Kolika mu je srednja brzina od stropa do poda? c.

h= 317 [em] = 3.17 [m]

v=? v=_? t= ?

_ v« + v 0 + 7.89

v=--=

2 2

'\,!'}.h 2·3.17[m]

t = ~-=g- = 9.81 [m/s2] = 0.80 [s]

v = 3.95 [mls]

;26

1.54.

Dva tij ela, koj a padaju s z a z Li.c i.t.Lh visina, padnuna zemlju istogtrenutka.·Prictome prvo.c .. tij.elopada.1 s, a drugo 2 s. Na kojoj je udaljenosti od zemlje bilo drugo tijelo kad je prvo·pocelo padati?

r j e serrj e . 1 1

t1= 1 S hl= - *g*t/ -'*9,81*12 = 4,91 m

t2= 2 s 2 2

1 1

h2= *g*t/ =. - *9,81*22 = 19,62 m

2· 2

1.55. Tijelo'pada slobodno s tornja.visoka 150 IT).. Razdijelite tu visinu u 2 takva.dijela da za svaki dio tijelo treba jednako vrijeme.

rjesenje:

h = 150m t·~ (2 * h) / 9 = ~. (2 * 15 0) /9 ,81 = 5, 53'. s

1 1

hl= - *g*t2=_- *9,81*5,532 = 37,5 m

2 2

h2= h_'h~= 150-37 15 = 112,5 m

1.56.

Sa zlij eba na. krovu kuce svakih 0 ~ 2 s padrie kap Koliko ce medusobno biti udaljene prve cetiri kapi 2 s posto je pocela padati prva kap?

rj esenj e : l' 1

6t = 0,2 S Sl= - *g*t/ - *9,81*22 = 19,62 m

t = 2 s 2 2

vode. nakon

6s = ?

1

S3= - *g*t/ = 2

1

S4= *g*t/ = 2

---------_-------_

S2 = 19/62-15/89

15/89-12/56

12.56 - 9 161,= 2 195 m

/:'S3/4= S3 - S4 -: "-----...,,

/ 1 ~ 57 ;) V1ak se giba j edno1iko ubrzano ",~ km/h2. Nacrtaj graf preval j ena vremena za tri sata. rjesenje: a = 10 km/h2 t = 3 h

s akce1eracijom a = 10 puta u z avdsnos t i od

s-t graf = ?

6D

40

20

t 0 1

2

3

4

--------------------

s 0 5 20 45 80

:2 3 4

1.58. Iz zadanogagrafa brzine gibanja nekog tije1a (sl. 1.14,) ria c r t.a j graf akce1eracije. Odredi iz z adanoqa grafa puti sto ga j e tij e10 preva1i1o za prva 3' s at.ar za prvih 5

sati.

rjesenje:

a1 = v1/t - 45/115 = 30 km/h2 v/kmh-1

a2= vjt 6/1/5 = 0 km/h2
V3-V1 65-45
a3= - - - -- - - - -- = 10 km/h2
't3-t2 5-3 70

60

5Q 40.

I l

!

I

I :

- : :

I I I

30

a) t 3 h
s Pl+P2 -
1
s *a1 *t2 + VI *t-z=
2 20 :

10

. 1

_2

3

4

S11.14.

28

1..59. Na sl. 1.15. zadana su dva grafa. Kakva gibanja, .oni predocuju? Nacrtaj grafove brzina za oba smjera. Ko1iki su putovi za oba primjera nakon 8 s gibanja?

rjesenje:

b) t

1

.,.*30.*1,52 t.45*.1./.5 2

101/25 km

O/kmti-2
30
20
10
1
,*a3*t32= 2 3 4 5 Yh
2
1 5 h

1

s -, - *a1*t2 + Vl*t2 + Vl*t2 + 2

1

- *30*~/52 + 45*1/5 + 45*1/5 + 2

2

ajms-2 a/ms-z
30 30
20 20

10 10
'0 1/SI 0 tlo
2 ,4 6 .a 10 2 4 6 8 10
\ -10 -to,
S1. 1.15~ ---::-
. -2()' -20 a) jedno1iko 4brzano i jedno1iko usporeno gibanje

1 1

c) SI= S2= - *a*t2 = - *20*82, = 640 m

2

2

b)

, 29

160

l~O 12ci 100

60

40

20

2 4 6 8 o/s 0 2 4 8 tis

1.60.

Lift se u prve dvije sekunde podize jedno1iko ubrzano i postigne brzinu 2 m/s kojom nastavlja gibanje uiduce 4 s ekunde . Poslj ednj e 2 sekunde lift se pod i.z e j ednoliko usporeno s jednakom akceleracijom koju je imao u prve dvije sekunde, ali' suprotnoga predznaka . Nacrtaj graf brzine gibanja lifta, te na<}i racunski i graficki visiilu

'do koje se lift podigao.

rjesenje: ,

t1= 2 s jednoliko ubrzano

v = 2 m/s 1m 5"'

t2= 4 s j ednolikom brzinom v

t3= 2 s j ednoliko usporeno

a1= v/t1= 2/2 = 1 m/s

1 1

hI = - * a1 * t 12 = - * 1 * 2 2

2 2

2 m

8 m

2*4

SI. 1.60.

1.61.

h = hl~h2+h3 =- 2+8+2 = 12 m

Automobil A zapoceo je voznju iz mirovanja. U istom ga casu· pretj ece autoB koj .i. vozi stalnom brzinom. Na sl. J

'1.16. prikazan j egraf nj ihovih brzina, Odgovori res pomocu grafa na ova pitanja: a) Kada ce oba auta imati jednake brzine? b) Ko1iko ce u tom. casu auto B biti ispredauta A? c) Kadace auto A,dostici auto B i ko1iko jeto mjesto da1eko od pbcetka gibanja auta A? d) Kolika je njihova medusobna udaljenost nakcin 2 minute voznje?

rjesenje:

S1. 1.16.
A
/
V
/ I B
/ .'
,/ .'
V I I
10 30

70 60 50

.40 '30

20 10 o

20 30 40 50,60,70 80 90 m l10 120 130 140 150 .Vs

a) u tr~nutku gdje se grafovi sijeku oba auta ce imati j ednake .brzine (t= 30 s nakon starta A)

b) SB= povrsina kvadrata ispodgrafa B od 0 s do 30 S SB= (30 km/h*30) /36Q_0 h = 0,25 km = 250 m

SA= povr s Lna trokuta ispod grafa A od 0 s do 30 S SA= (30*30)/2 * (1000/3600)= 125 m

~s = S~-SA = 250-125 = 125 m

c) nakon 60 s od starta A ce dos t i.ci, B (vidi se iz povrsina ispod grafova' - jednake su)

SA= (60*60) /2 * (1000/3600) = 5.00 m

d)

~s nakon dvije minute = ?

SA= (60*60) /2 * (1000/3600) + (60*60) * (1000/3600) = 500 ~ 1000 = 1500 m

SB; 120*30*(1000/3600) = 1000 m ~s = SA-SB = 1500-1000 = 500 m

1.62. Nacrtaj graf brzina-vrijeme za auto koji segiba stalnom brzinom 50 km/h. U istom koordinatnom sustavunacrtaj graf

, brzina-vrij erne za auto koj i se poceo gibati iz stanj a mirovanja i jednoliko povecava brzinu do maksimalne od 50 km/h. Zak1juci iz grafa kakva veza postoji izmedu udaljenosti koje su prevalila oba auta za vrijeme dok se drugJ auto ubrzavao? Vrijedi ,li ta veza za svaku akce1eraciju?

rjesenje:

A

t i ih

SI. 1,62.

31,

Bu.du c i, da j e prij edeni put j ednak povrslni. kod prvog kvadrata a kod drugog automobila, trokuta oelto je da je drugi automobil prevalio duplo manji put od prvoga, jer krece i ubrzava od nule. Ta veza vrijedi za svaku akceleraciju.

1.63. Vozae auta, koji vozi brzinom 60 km/h, ukljueuje koenice, jednoliko usporava voznju i zaustavlja se za 6 sekundi. Drugi vozae, koji vozi brzinom 40 km/h, slabije pritisce koenice i zaustavi se za 10 sekundi; a) Prikazi grafieki u istom koordinatnom sustavu vezu izmedu brzine i Vremena zaoba auta. b) Odredi grafom koji ce auto prijeci veci put za vrijeme dok usporava. c) Dodaj grafu pravac koji prikazuje drugr automobil kako usporava vQznju jednakom akceleracijom kao 1 prvi. Kako ce dugo trajati to usporavanje?

r j e s errj e : ,

60 50 40 30 20 10 \

33

To usporavanje, , sto je vidljivo iz grafa, sekunde.

traj e eetiri

32.

1.64.

Vlak krece iz A u 23h i 15min i stize u B Udaljenost od A do B jest 252. km. Kojom brzinom giba vlak? Izrazit~ .rezultat u km/h rjesenje:

tA=' 23h 15min

tB= 7h 10min

SA-B= 252 km = 2, 52*105m

u 7h 10min. se srednjom i u m/s.

!

I

r •

. i I

!

I

I I·

t~B= 24h OOmin - 23h 15min + 7h 10min = 7h 55min = = 7,92h = 28 500 s

v = sit = 252/7,92 = 31,82km/h

~ = ? (km/h) i (m/s)

v sit = 2,52*105/28 500 = = 8,84 m/s

i

,I'

I

I I

I [

I

I I

I !

1.65. Vlak vozi 30 minuta brzinom 60km/h, nakon toga 15 minuta brzinom·40 km/h, pa 45 minuta 80 km/h i 30 minuta 20 km/h. Kolika je'srednja brzinau prva dva vremenska razmaka, a kolika za/sva eetiri?

rjesenje:
t1= 30 min = 0,5 h , Sl= V1*t1= 60*0,5 = 30 km
v1= 60 km/h S2= v2 *t2= 40*0,25 = 10 km
t2= 15 min = 0,25 h S3= V3 *t3= 80*0,75 = 60 km
v= 40 km/h S4= v4 *t4= 20*0,5 = 10 km
t3= 45 min = 0,75 h Sl+S2 30+10
V3= 80 km/h Vl-2 = - - - -- -------- =53,3km/h
t4= 30 min = 0,5 h . t1+t2 0,5+0,25
v4= 20 km/h 30+10+60+10

Vl-4=

= -----------------

0,5+0,25+0,75+0,5

== 55 km/h

1.66. Biciklist vozi brzinom 20 km/h i za 10 sekundi poveca brzinu na 30 km/h. Kolika je srednja akceleracija Lz ra aena u km/h2 i m/s2?

i

j1.67.

rjesenje:

v1= 20 km/h = 5,5 m/s bot = 10 s = 2,7*10-3sati v2= 30 km/h = 8,3m/s

----------------------

a = tsv ] bot = 10/2,7*10-3= = 3600 km/h2

a boV/bot = 2,7/10 = 0~28m/s2

Na pri1ozenoj tab1ici navedeni su podaci za trenutnu brzinu auta u interva1ima ad jednog sata. Prikazi graficki brzinu u zavisnosti ad vremena i odgovori s pomocu grafa na ova pitanja: a) Kako brzo vozi auto u 3,5h, a kako u 5,2h? b) Ko1iki je put preva1io izmedu 3h i 5h? c) Ko1ika je bi1a akceleracija u Ih, a ko1ika u 3h?

~~~~:~: ~~:~~: 38 L-----~---.--

h km/h lO -~~::-_::-~~-0-~~'--~~~-~

~:~ ;~ . ,X" I, I

2,0 35 _ '20

3,0 38

'4,0 34

5,0 30

6,0 34

rjeeenje:

• I

I

,

L- __ L- __ ~ __ ~~-L~~---~

o

a) U 3,5 h vozi10 vozi 36 km/s

u 5,2 h vozi10 vozi 30,8 km/h

3

b)

a 4

*t2= *22= 8 km

s

2

2

c) Akceleracija u jedan h je 7 km/h2. akceleracija u tri h je 3 km/h2

1.68. Na sl. 1.19:'rta1azi se graf brzine v1aka za vrlJeme ad 10 minuta. Odredi iz grafaput eta ga pr-eva Li. v1ak za vrij erne

tih to minuta. .

rjesenje:

34

Put sto ga preva li vkik jednak je zbroju povrsira velikih (SO) i me t ih (170) / 25 = 6JBveli kih. Jedna velika

v.

put od 10km!hx1 miJl= 166 m =0,166 krn. Ukupni put j~ 56,8 x 0,166 =~4 kin

korka

zneo

Iz grafa na sl. 1.19. odredi u kojoj je minuti srednja akce1eracija v1aka najveca, u kojoj najmanja, i ko1ike su.

rjesenjE::

/

Najveca je od Q do 1. rrm i iznosi

OtC9m/s~ a najmanja ad 9. 001 O. mill iiznosl D m/~.

1.70. S pomocu grafa puta na sl. 1.20. nacrtaj graf brzine.

Ko1ika je najveca, a ko1ika najmanja brzina i u kojem je to trenutku?

rjesenje:

35

---------------------------~.-.---.

so

SI. 1.20.
1 1 1 " r
1 .. , /
.
V
, v
_/
/ '>
I
il I
/
[7 . 70

50

40

30

ao

10

Najveca Je150km/h u O,3h

. 0,4 0,6 0,8 . 1.0 tjh Na j manja je 0 krn/h u 0,6 h

S pornocu grafa brzine iz z adat.ka 1.70 .nacrtaj graf akceleracije. Kad je akceleracija ~ajVeca, kad najrnanja, i kolike su one?

rjesenJe:

0,1 0,2

1.71.

S1. 1.21.
I
/ \
/ 1\ 1/
/ I ...__. /'
/ I
I-
I
V -4

70

60

50

1

40 30

t

20

10

10

10 20 30 40 50 60 70 80

1.73.

Tipkalo telegrafa s pisaljkorn pritisnirno kratko svakih pola sektmde. Ispod pi.s a Lj ke provlacimo vrpcu papira na koj oj pisalj ka ostavlj a tockaste tragove. Nacrtaj graf brzine kojom smo vukli vrpcu ako je vrpca, prikazana na· sl. 1.22., 3' puta smanjena.

rjesenje:

500

Najveca je uO,3 h,aiznosi 500 km/h~ a najmanje U 0,4 - 0,6

a iznosi - 500 km/h~

a

100

o~~~~~~~~~~~~~

0,1 1 t

-500

1.72. S pomocu grafa na s1. 1..21. nadi graf akceleracijavrijerne.

rjesenje:

36

I .. ..

. . .

. .. 1

SI. 1.22.

s .

37

1.74./Na tijelo mase 5 kg djeluje sila 50 N.

,j prouzrokuje ta sila? rjesenje:

m = 5 kg

F = 50 N

Koliku akeeleraeiju

. /-,

F/m = 50/5

a = 10 m/s?'

a = ?

1.75

Koja 'sila daje tijelll mase 1 t akeeleraeiju 5 m/s2? rjesenje:

m = 1 t = 1000 kg

a = 5 m/s2 F m*a 1000*5 5000 N

F = ?

1.76 Kolika je masa tijela koje zbog sile 15 000 N dobiva akeeleracijri 10 m/s2?

.rjesenje:

F = 15 000 N

a = 10 m/s2 m = Fla 15 000/10 = 1500 kg'

m = ?

1. 77~.. Kolika j e tezina tij ela mase 5 kg? rjesenje:

m = 5 kg

9 =9,81.m/s G = m*g = 5*9,81

49,05 N

G = ?

1.78. Kolika je tezina tijela mase 600 g? rjesenje:

m = 600 9 = 0,6 9 9 = 9,81 m/s

5,9 N

G = m*g =0,6*9,81 =

, ,

-----------------

G = ?

38

1.79. Kupae kupuj e u Varazdinu i Dubrovniku po 1 kg br aana . Hoce Li, u oba grada ,dobiti jednaku ko Ld.c i.nu br asna : a) ako brasno vazu u oba grada vagom s polugomi b) vagom na pero koj aje.bazda.renauZagrepu?'

rjesenje:

m = 1 kg

a) hoce (utezi ostaju nepromijenjeni)

1.80.

b) U Dubrovniku vise, u Varazdinu manje

Kolika j e gustoca tij ela mase3 co 9 i obujma 0,5 dm3? Izrazite rezultat u g/cm3 i "kg/m3.

rjesenje: "

m- 300 9 = 3*10~lkg

V = 0,5 dm3= 5*102 em" p = m/V = 3*102/5*102= 0,6 g/em3

= 5*10-~m3

p = ?

m/V= 3*10-1/5*10-4 = 6*102 kg/m3

1.81. Koliki volumen zauzima komad pluta mase 1 kg? rjesenje:

m = 1 kg

p (pluta) = 250 kg/m3 V = m/ p 1/250 = 4*10-3m3

V = ?

1.82. Koliko je tezak 1 dm" leda kod OOC? rjesenje:

V = 1 dm3=10-3m3

t = OOC G= m*g = p*V*g =920*10-3*9,81 =

p(leda) = 920 kg/m3

= 9,03 N

G = ?

1.83. Koliko je teskakapljiea zive volumena 0,25 em3? rjesenje:

V = 0,25 em3= 2 t 5*10-7m G = m*g = p*V*g =

PHg = 13 600 kg/m3

--------------------~--

1,36*104*2,5*10-7*9,81=

G = ?

. .

39

1.84. Koliko je puta manji volumenstoga zauzima ziva od volumena sr.o ga zauzima j ednaka masa petrolej a P.

rjesenje:

PHg = 13 600 kg/m3 PHg*Vj1g = PPe *Vpe

PPe = 800 kg/m3 800 1

------------------

VHg =

13600

17

m = 78 kg

8.1 [(l/ s

G(otpor zraka == sila teza)

F(otpor zraka) v = const.

?

F ot. = m * 9 = 78 * 9 l 81 = 765,2 N

Tijelo mase 20 ~ pod djelovanjem stalne sile prevali u prvoj sekundi put 20 cm. Kolika je sila koja djeluje na

tijelo? .!

1.89.

17 putaj e VHg<Vpe

Koja sila ce kolicima mase 3000 g dati pocetnu akceleraciju 1 m/s2 ako su ona opterecena teretom 300 kg?

rjesenje:

m' = 3000 g ~3 kg m = m'+m" = 3+300 = 303 kg

a = 1 m/s2

m" = 300 kg F m*a = 303*1 = 303N

1.86. Lokomotiva vucnom silom 8*104N daje vlaku akceleraciju 0,1

. m/ S2. Koj im ce· se ubrzanj em gibati vlak u j ednakim uvjetima ako se vucna sila smanji na 6*104?

rjesenje:

F' 8*104 N m = F' /a' 8*104 /0,1= 8*105kg

a' = 0,1 m/s2

F"= 6*104 N a" = F"/m- 6*104/8*105 = 7,5*10-2m/s2

1.87. Neka sila dajetijelu mase 3 kg akcele~aciju 4 m/s2. Koju ce akceleraciju dati ista sila tijelu mase 5 kg?

rjesenje:

m' = 3 kg a' = 4 m/s2 m" = 5 kg

1.8S.

------~----

F = ?

--------------

a" = ?

F = m'*a' = 3*4 = 12 N

a" = F/m" = 12/5 = 2,4 m/s2

a" = ?

rjesenje:

m 20 g = 2*10-2kg

t = 1 s

s = 20 cm =o,i m

2*s

2*0,2

a

-------------------

F = ?

I.

1.90. Granata mase 5 kg izleti iz topovske cijevi brzinom 700 m/s. Kolikom su srednjom silom plinovi u cijevi djelovali na granatu ako se ona kroz cijev gibala 0,008 sekundi?

rjesenje:

m = 5 kgV 700

v = 700.rrr/s F = rn= a =m*'- 5* ----- =

t = 0,008 s t 0,008

___________ = 4,38*105N

F ==?

-.'

1.92. Automobil ima masu 1 tonu. Za vrij erne gibanj a na automobil . djeluje trenje koje iznosi 1/10 rijegove tezine. Kolika je v'ucria sila mot.or a auta ako se giba: a) j ednoliko; b)

stalnom akceleracijom 2 m/s2?

1.91.

Na mirno tijelo mase 10 kg pocinje djelovati neka sila. Djelovanjem te sile 10 sekundi tijelo je dobilo brzinu 20

m/s. Kolika je ta sila?

rjesenje: m ,= 10 kg t = 10 s

v = 20 m/s

v

2.0

F

m*a = m*

10*

t

10

20 N

F = ?

1.88. Padobranac mase 78 kg apuat.a se otvorenim padobranom stalnom brzinom. Koliki je otpor sto ga pruza zrak?

rjesenje:

40

rjesenje:

m = 1 t = 103kg F tr = ( 1/1 0) * G

a) F = Ftr= (1/10) *G = (1/10) *m*g= ( 1/10) * 1 03 * 9 , 81 = 9, 81 * 1 CFN

a) F = ? , v = const.

b) F = ? , a = 2 m/s2 b) F = Ftt + m*a = (1/10)*G + m*a=

1.93. Koja sila moradjelovati na vagon koji stojina pruzi da bi se on poceo kretati j ednoliko ubrzano I te za 2 a s presao putod 16 m?Masa vagona jest 20 tona. Zavrijeme gibanja nanjega zbogtrenja djeluje silakoja izrtosi 0,05 tezine vagona te ima smjer suprotan gibanju,

rjesenje: 2*s 2*16

s 16 m a = = '8*10-2m!s

t = 20 S t2 202

m = 20 t = 2*104kg

Ftr= 0, 05*G F = Ftr + m= a = 0, 05*m*g + rn= a =

F = ?

1.94. Pod utjecajem stalne sile 1~0 N t-ijelo za 10 sekundi prijede put 50. m. Kolika je tezina. toga .tijela?

rjesenje: 'F = 150N t ;= 10 s s =.50 m

1

F = m*a

m = F* - =.F* .~--

150*

2*s

2*50

a 150 kg

G ?

G = m*g = 150*9,81 = 1471 N

..

1.95. Vagon mase 15 tona giba se pocet.nom brzinom 10 m/s i uspo- - renjem 0,2 m/s . Odredi: a) Kolika je sila kocenja? b) Za koje ce se vrijeme vagon·zaustaviti? c) Na koliku ce se putu vagon zaustavljatt?

rjesenje:

42

. m = 1St = .. 15.*.1.03kg v 10 m/s

a 0,2 m/s2

a) F

b) t c )' s

a) F

m*a

b) t

via 1

10/0,2 = 50 s 1

?
?
= ? c) s

- *a*t2 = *0;2*502 = 250m

2 2

1.96. Koliki put prevali tijelo ,mase 15 kg za 10 sekundi ako na njega djeluje sila 100 N? Kolika je njegova brzina na kraju tog puta?

rjesenje: v
m = 15 kg F m*a m* -
t = 10· s t
F = 100 N
---------- F*t 100*10
v = ? v = ------ 67 m/s
m 15 1.97. Sila 200 N djeluje na neko tijelo 20 sekundi te ga pomakne za 800 m? Kolika je mas~ toga tijela?'

rjesenje:

F 200 N t = 20 s s = 800 m

F F F*t2 200*202
m - = -------- ------- 50 kg
a (2*s) /e 2*s 2*800 m = ?

1.98. Vlak mase 50 tona giba se brzinom 50 km/h. Vlak se mora. zaustaviti na putu dugom 20 m. Kolika mora biti sila kocenja?

rjesenje:

m = 50 t =' 5*104kg

v = 50 km/h = 13,9 m/s s = 20 m

v2
a
2*8
F = m*a = 4,8 m/s2

2*20

F = ?

1.99. Auto mase .. 1 tone giba se po horizontcHnom putu brzinom 6 m/s. Kolika mora biti sila kocenja da se auto zaustavina udaljenosti od 10 m?

4·3

1,11

rjesenje:

m = 1 t = 103kg v = 6 m/s

s = 10 m

v2 62
a = 1,8 m/s2
2*s '2*10
F = m*a = 103*1,8 l,8*103N F = ?

1.100. Preko nepom i.cne koloture objesena je nit. Na jednom kraju niti visi tijelo mase 4 kg, a na drugom tijelo m.ase 3 kg. Kolika je akce Le-cac i.j a gibanja koje ce nastati pod utjecajem sile teze? Trenje i masu koloture zanemarimo.

rjesenje:

F = G' ~ G" , m*a = m'*g - m"*g

m' = 4 kg m" = 3 kg

a = ?

m = m'+m"

1.101. Dva utega razlicitih masa vise na krajevima niti koja je prebacena preko nepomicne koloture. Masu koloture i niti mozemozanemariti. Laksi utegvisi 2 m nize od tezega. Ako pustimo da se utezi krecu'pod utjecajem sile teze, oni ce

.. za 2 sekunde biti na jednakoj visini. Koliki je omjer njihovih masa? rjesenje:

t = 2s

s = 1 m

m = m'+m"

m*a = m'*g - m"*g

(rn' +m") *a = m' *g -~ m"*g m'*a - m'*g = -m"*a,,- m"*g

m'*(a-g) = m"*(-a-g)

a 2*s/t2

m'/m" m ' /m"

= (-a~g)/(a-g) ~ z

(-0,5-9,81)/(0,5-9,81)

a = (2*1)/22 = 2/4 = 1/2 = 0,5 m/s2

m'/m"

44

T

I

I

1.102. Koliki impuls daje sila 40 N na 1 minutu? rjesenje:

.F = 40 N t =6-0 s

F*t = 40*60

2400 Ns

F*t = ?

1.103. Koliki je impuls sile koji tijelu mase 4 kg promijeni br.,. . zinu za 5 m/s? rjesenje:

ITt = 4 kg v = 5 m/s

v
F = m*a = m* - F*t = m.*v
t
F*t = m*v = 4*5 = 20 Ns F*t = ?

1.104.

Odredi silu koja djeluje na tijelo mase 200 9 te nakon 10 sekundi djelovanja dade tijelu brzin:u 6 m/s?

rjesenje:

m = 200g = 0,2 kg

t = 10 s v 6

v =6'm/s F = m* = 0,2* -- ~ 0,12 N

t

10

F = ?

..

1.105.

Na tijelo mase 3 kg ko j e miruje pocne djelovati stalna sila. Koliki je impuls sile nakon 5 sekundi ako setijelo za to vrijeme pomaklo za 25 m?

rjesenje: 2*s 2*25

m = 3~kg a = = ---- = 50/25 = 2 m/s2

t = 5 S t2 52

S = 25 m

a = v/t

v = a*t = 2*5 = 10 m/s

F*t = ?

F*t = m*v = 3*10 = 30Ns

m* (v' -v ") 2*6
F --------- = 6 N
t '2 1.106. Za koliko s proml]eni brzina tijela mase 4 kg na koje djeluje impuls sile od4 Ns?

rjesenje:

m = 4 kg F*t 4

F*t = 4Ns F*t = m*v v = 1 m/s

m

4

v = ?

1.107. Skijas mase 60 kg udari brzinom 8 m/s na snijezni nanos.

Zbog toga se zaustavi za 1,5 sekunde. Koliki je bio impuls sile i kolika srednja sila koja ga je zaustavila?

rjesenje: m ~ 60 kg v = 8 m/e t = 1,5 s

m*v 60*8

F = =

t 1,5

320 N

F*t

m*v

F*t = ? ; F = ?

F*t = 320*1,5= 480 Ns

1.108. Kojom silom pritisce strojniea na rame vojaka za vrijeme pueanj a ako j e masa zrna10 g, nj egova brzina p r i, izlijetanju 800m/s, i akQ u minuti izleti 600 metaka?

rjesenje:

m = 10 9 = 10-2kg 600 met. /min = 600/60 = 10 met. /s

v = 800 m/s

600 met. linin m=v= (br. met.) 10-2*800*10

-----------------

F = -------------

t

1

----------- =

F= ? za t = 1

80 N

1.109. Koja sila promijeni u 2 sekunde tijelu mase 2 kg brzinu 11 m/s·na 5 m/s?

rjesenje:

t = 2 s ; v' = 11 m/s m =2 kg; v" = 5 m/s

---------------------

F= ?

1.110. Odredi silu otpora koja pri djelovanju na tijelo mase 5 kg u 0,2 sekunde smariji njegovubrzinu od 80' em/s na 55

em/s ..

46

rjesenje: T}1* (v"-v')

m =5kg; v: = ..... O,8m/s f = - - - - - - - - -

t =0,2 s ; v". = 0,55 m/ s t

5*(-0,25)

- - - _"_ - - - - =

0,2

F = ? - 6,25 N

1.111. Molekula mase 4,65*10-26kg leti brzinom 600 mis, udari okomito na stijenu posude i odbije se elasticno. Treba naci impuls sile koji je stijena posude dala molekuli.

ijesenje: .

m ~ 4. 65*10-26kg F*t = m* (v' - (-Vi) ) V = 600 m/s

F*t

4, 657; 1 0 -26 * (600 - (- 6 0 0) )

F*t = ?

5,58 *10-23 Ns

1.112. U stroj lokomotive vlakaprekinemo dovod pare. Vlak mase 5*105kg, zaustavi se pod utjeeajem sile trenja od 105N za 0,5 minute. Kolika je bila brzinavlaka?

rjesenje:

m 5*105kg

F = 105N

t = Oi5 min = 30 s

v = ?

F*t = m*v ·v = F*t/m
F*t 105.*30
v ------ 6 m/s
m 5*105 1.113.

Tijelo mase 5 kg giba se jednoliko brzinom 20 m/s. Odjednom pocinje na tijelo djelovati neka stalna sila koja prouzrokuje da tijel0 nakon 5 sekundi ima brzinu 5 m/s u suprotnpm smj eru od poce t.ne brzine. Izracunaj impuls sile te velicinu i smjer sile.

rjesenje:

m = 5 kg; v' = 20 m/s t = 5 S; v " = 5 mls

m* (v " -v' )

5*(-25.)

F =

= -25N

t

5

F*t = ?; F = ?

F*t

-25*5 = -:125 Ns

1.114.' Lopta mase 0,4 kg bacena je vertikalno uvis brzinom 2 m/s.

KoJ-ika j e poce t na ko Ld.c i.na gibanj a Lopt.e, a kolika na na j v i so j tocki putanje? Koliki'je impuls sile koji je zaustavi_o loptu i koliko dugo je sila djelovala?

47

rjesenje: m = 0,4 kg v = 2 m/s

a) na poce t ku . PI = m=v :::0,4*2 = 0,8 kg'*m/s

b) u najvisoj tocki: P2 =m*v =014*0 =Ok~*m/s

.p = F*t = ? .

c} kod zaustavljanja lopte: P3 = ~PI = - 0,8 kg*m/s

d) duz-i.na djel. sile: v = g*t t = v/g = 2/10 = 0,2 s

1.115.

Svemirski brod srednjeg presjeka 50 m2 zapadne u oblak mi.kr ome t eor-a te ima relativnu brzinu 10 km/s. U. svakom kubicnom metru prostora nalazi se prosJecno jedan mikrometeor mase 0,02 g. Koliko se mora pove cat.L pogonska sila broda da bi brzina os tala ista? Pretpostavljamo da je sudar broda i mikrometeora neelastican.

rjesenj e: .

S - 50 m2

v = 10 km/s p = 0,02 g/m3

N = S*v*n = 50*10*103 = 5*105 meteora/s

m = N*p = 5*105*2*10-5 = 10. kg

V 104

F = ? i n = 11m3

F*t = m=v F = m= ",t

10*

1

1.116. Koju brzinu pos t Lz e raketa maae 1 kg ako iz nj e izade produkt iigaranja mase 20 9 brzin9m 1200 m/s?

rjesenje: m' 1 kg

m" =20 9 = 0,02 kg v" = 1200 m/s

m'*v' = m"*v"

m"*v" 0,02*i200

v' = ?

v ' = ----m'

24 m/s

l'

1.117.

Covjek trci brzinom 8 km/h i s:tigne ko'I i ca mase 80 kg koja se gibaju brzinom 2,9 km/h teskoci u njih. Masacovjeka j.e 60 kg. a) Kolikom ce se brzinom sada gibati ko Li.oa? b) Koli~om brzinom bise gibala kolica da/je covjek trcao u susret kolicima i skocio u njih?

rjesenje: v' 8 km/h m' = 60 kg

v" 2,9 km/h m" 80 kg

a) m'*v'+m"*v"

\

= (m'+m".)*vI

8*60+8*2,9

m' =v ' +m"*v"

5,1 km/h

m' +mll

60+80

48

m' =v ' -rn" =v "

v2 = ---------~- =

m'+m" 60*8-80*2,9

= ----------- = 1, 8km/h 60+80

/'

b) m'*v'-m"*v"

(m' +m") *v2

1.118.

U trenutku kad dvostepena raketa mase 1,00 tone ima brzinu 171 m/s od nje se odijel~ rijezin drugi stupanj mase 0,40 tona pri cemu j oj se brzina poveoa na 185 m/s. Kolika je sada brzina prvog stupnja rakete?

rjesenje: m'+m" = 1 t v = 171 m/s m ' = 0,4 t v" = 185 m/s

(m'+m")*v = m'*v'+m"*v"

(m'+m") *v-m"*v"

v'

-------------- =

----L---- _

m'

1*171-0,6*185. ------------- 150 m/s 0,4

v ' ?

m " ,= 1-m'= 0,6 t

1.119. Ledolomac mase 5000·tona krece se s ugasenim motorom brzinom 10 m/s i nalijece na nepomicnu santu leda koju gura dalje ispred sebe brzinom 2 m/s. Kolika je ,masel. sante ako zanemar·imo otpor vode?

rjesenje:

m' = 5000 t = 5*106kg m'*v'~ (m'+m")*v

v'= 10 m/s

v == 2 m/s m-' =v ' -rn ' *v 5*106*10-5*106*2

m"=

---------------=

m"= ?

2

1.120.

Izoruzja mase 450 kg izleti zrno mase 5 kg u horizontalnom smjeru brzinom 450 m/s. Pri trzaju natrag oruzje se pomaklo 0,45 m. Kolika je srednja sila otpora koji je zaustavio oruzje? rjesenje: m'= 450 kg m"= 5 kg

V,2

m'*v'= m"*v"

a

- - - - - - =,2 8m/s2 2*0,45

2*s'

'49

V" = 450 m/s s' = 0,45 m

m"*v" v'= ----m"

5*450

------------

450

F = ?

= 5 m/s

F = m'*a = 450*28 =

= 12500 N

1.121.

Granata leti brzinom 10 m/s. Pri eksploziji razleti se u dva podjednako velika dijela. Veci dio ima 6n%cijelemase i'nastavlja gibanje u istom praveu brzinom 25 m/s. Kolika

je'brzina manjeg dijela?

rjesenje:

V= 10 m/s v' = 25 m/s

m' = 60% = 0,6 mil = 40% = 0,4

(m'+m")*v = m'*v' +m"*v"

(m ' +m") *v-m' +v '

1*10-0,6*25

v"=

----------- =

---------_._----

-_- - - - - - - - -'- - - -

mil = - 12,5 m/s

0,4

v " = ?

1.122. Raketa mase 250 g Badr~i 350 g goriva. Pri ispaljivanju r ake t.e gorivo je izaslo 'iz rakete brzinom 0,30 km/s vertikalno dolje. Do koje ce visine stici raketa ako joj otpor zraka smanji domet 6 puta?

rjesenje: ro'= 250 g m"= 35,0 g

v"=;: 0,30 km/s = = 300 m/s

s = 1/6 visine(h)

m' +v ' =m" *v"

m"*v"

350*300

v'=

----- =

= 4.20 m/s

m'

250

-------------.--

s = ?

h

= 88.20 tn

2*g 2*10

s = (1/6)*8820 = 1470 m

, 1.123.

Dje~ak mase 35 kg vozi se na kolieima mase 5 kg orzinom 1 m/s. Kolika ce biti brzina koliea akQ djecak side s koliea i pri tome: a) ima brzinu jednaku kolieima prije nego s,to je skocd.o : b) nema brzine u odnosu pr ema. tlu; e), ima brzinu dvostruku premaprvobitnoj brzini koliea?

50

rjesenje: mt=3..5 ]~g m"=5kg ""

v = 1 m/s

a) v'= 1 m/s (m'+m")*v= m'*v'+m"*v"

"em' +mIlY*v--m'*v' ~35+S)*1-35*1

v"= = 1 m/s

mil

5

a) v' = v

b) v ' = 0 e) v/= 2*v

b) v'= 0' (m'+mll)*v = mll*v',l

(m'+mll)*v (35+5)*1

--------- --------

-

= 8 m/s

vll=

mll*vn

5*1

e) v'= 2 m/s (m'+mll)*v = m'*v'+mll*vll

(mi+mll)*v-m'*v' (35+5)*1-35*2

--------------

_____________ =-6 m/s

mil

5

1.124. Dva tijela masa ml=, 4 kg i m2 = 1 kg povezana su tankim koneem (sl. 1.24) i le~e na glatkom horizontalnom stolu. Oba tijela pokrenemo istovremeno impulsomod 20 Ns. Pri tome konae pukne, tijelomase m2 odleti velikom brzinom, a tij elo mase ml, a koliki tij elo rnaae m2,te kolika j e

brzinatijela mase m2?

rjesenje: ml= 4 kg m2= 1 kg

F*t = 20 Ns' vl= 50 em/s

= 0,5 m/s~

-----------

v2= (F*t2) 1m2

= 18/1 18 m/s

; ,ml "m2 F

~~

SL 1.24.

tona giba se brzinom 2 m/s. Njega susti~e tona brzinpm 3 m/s. Kolika je brzina obaju sudara ako pretpostavimo da je sudar

1.125.

Vagon mase 10 vagon mase 15 vagona nakon neelastican? rjesenje:

mil:: 10 t

vll= 2.m/s

m'*v'+mll*vll = (m'+mll)*v

51

------------------~~~------------~--- ------

m'= 15 t v'= 3 m/s

m' =v ' -rn" =v "

15*3+10*2

v

,

-----------

~ 2,6m1s

m ' +m"

15+10

v = ?

1.126. U kamion mase 20 tona, koj i stoj i na mj estu, udari i zabije se drugi natovareni kamion mase 30 tona. Natovareni je kamion imao prije sudara brzinu 1 m/s. Kolika j e brzina nakon sudaia ako se oba vozila nakon sudara q i.ba j u zajedno?

rjesenje:

m"= 20 t m'*v'+m"*v"= (m'+m")*v

v"= 0 mls

m'= 30 t m'*v'+m"*v" 30*1+20*0

v'= 1 m/s v ----------- --------- 0,6 m/s

m'+m"

30+20

v = ?

1.127.

Kada se proton sudari s neutronom te se dvij e cestice mogu sj ediniti u 'novu cesticu. Kojom ce se brzinom kretati deuteron ako se proton kretao brzinom 7,0*106 m/s udesno, ane~~ron-brzinom 3,0*106 m/s ulijevo, uz pr~tpostavk~ da zanemarimo defekt mase?

rjesenje:

rn., 1(-6726*10-27kg

vp 7 10*106 m/s

m, 1,675* 10-27kg vn 3,0*106 m/s

m.vv -rn «v

---p p n . n

v

v = ?

rn.,+mn

1.,6726*10-27*7 * 1 06 -1,675 *10-27*3 * 106

= ~----~--~----------------------~-='

1,6726*10-27+1,675*10-27

1,9*106 m/s

1.128.

Neelasticna kugla rnase 38 g ima brzinu 3,5 m/s. Kojom br-· z i.nom mora kugla mase 12 g udariti 0 prvu da bi obj e nakon, sudara imale brzinu 5 m/s. Obje se kugle prije sudara gibaju u istom smjeru i sudar je centralan.

rj ese~nj e:.

52

m"*v"+m'*v' = (m'+m")*v

m'= 38 g v'=-3,5-mls m"= 12 g

v = 5 m/s

12

(38+12)*5~38*3,5

v"= ?

(m'+m") *v-m' «v '

v"= -------------

m" 9,75 m/s

1.129.

Na povrsini jezera nalazi~e camac. On le~~ okomito na smj erobale i okrenut j e prema nj.oj pramcem. Camac miruj e a pramac mu je udaljen od obale 0,75 m. U camcu se nalazi covj ek koj i prelazi cijelu dulj inu camca od pramca do krme. Masa camca je 140 kg, a covjeka 60 kg. a) Koliki je omj er brz inakretanj a covj eka i camca u odnosu prema obali?b) Je Ii pri tome kretanju camac pristao-uz obalu ako je dugacak 2 m? Otpor vode zanemarimo.

rjesenje: s = 0,75 m s" = 2 m m" = 60 kg m = 140 kg

m' +v ' =m" =v " /: v " *m'

m'= m+m"= 200kg

a) v " /v' = m' /m" v"/v'= 200/60

h} t = s/y

t'= t"

s'/v'= s"/vll s' = (v' = s ") /v"= o 3*v"*2

. ' .

= 3,3

V"/V'i s'=? m'= m+m"=200 kg

v"/v'= 3,3 v'= v"*(1/3,3) v'= v"*O,3

v" 0,6 m

-_._-----=

1.130.

Dva tijela mase m'i m" (sl.1.25) le~e na glatkoj horizontalnoj pov.r s Ln i. svezana su medusobno nitima koja mogu podnijeti najvecu napetost F. Odredite najvecu horizontalnu silu F, koj om moz e t.e dj e Lu j ud.i. na tij elo mase m' djelovati na sistem a da pri tom~ nit ne pukne. Mijenja Li, se sila ako ima suprotan smj er i djeluj e na tij elo mase m"? Trenje zanemarimo.

rjesenje:

FN (max) = F

za udesno: F" (max) m" *a a = FN/m" F= m= a (m' +m") *a

F

53

------------------------ -

za ulij evo: FN (max) = m ' *a a= F!,/m' F=

m*a=

(m'+mU).*a

m'+mll

F =

m'

F

S1. 1.25.

1.131. Na rijeci koja tece brzinom 4 km/h plovi brod uzvodno brzinom 8 km/h. Koju brzinu bi imao brod kadbi s istom

snagom plovio niz rijeku?

;r:-jesenje:

vr= 4 km/h s,tvarna brz. broda: Vb= ,8+4=12 km/h

Vb= 8 km/h

----------

1.132._

Brzina aviona 'prema zraku je 500 km/h. Kolika je brzina aviona s obzirdm na tlo ako vjetar brzine 30 km/h puse:

a) u sus ret avionu; b) u leda avionu?

rjesenje:

va = 500 km/h a) v'= va-vv = 500-30 = 470km/h

Vv = 30 km/h

- - - - - - - - -'_ - --

b) vll= va+vv = 500+30 = 530 km/h

v';vll=?

1.133. Parobrod plovi niz rijeku brzinom 19 km/h s obzirom naobalu, a u suprotnom pravcu brzinom 11 km/h. a) Kolika je brzinatoka rij eke ako stroj radi uvij ek istom snagom? b) Kolika je brzina broda s obzirom na vodu?

rjesenje:

54

~---

(

I

i I

Vb+vr= 19 km/h vb-vr= 11 km/h

'I~

__ Vb= 30/2 _ = 15 km/h

= 19-15 = -"'E4km/h

1.134.

Automobil se giba niz brijeg i u jednom trenutku ima brzinu 17 m/s . Kolika je horizontalna i vertikalna komponenta njegovebrzine u taj tren ako brijeg ima nagib 30°?

rjesenje: v = 17 m/s c:x. = 30°

v = v*sinc:x. = 17*sin30 =8,5m/s y

----------

i7*cos30

= 14,72 m/s

1.135. Sanjke klize niz brij'eg koji ima nagib 30°. Koliku brzinu imaju sanjke posto su se spustile niz brijeg za 16 m ako pretpostavimo da su se pocele gibati iz stanja miravanja

i beztrenja?

rjesenje:

c:x. = 300 sinc:x.= a/g a= g*sinc:x. = 10*0,5=

s = 16 m = 5m/s2

--------
v = ? v = f2*a*s J 2*5*16 = \9 ,
\
, }
J160 12,65 mls "
= = 30' 1.136. Kolika je brzina camca s obzirom na' obalu ako se camac krece: a) niz rijeku; b) uz tok rijeke; c) okomito na tok rijeke? Brzina je toka rijeke vr= 2 mis, a brzinacamca s

obzirom na rijeku vc=4m/s. rjesenje: vr= 2 m/s vc= 4 m/s

---------

a) v = vc+vr= 4+2 = 6 m/s
b) v :::: vc-vr= 4-2 = 2 m/s
c) v = f v/+vr2=' ~ 16+4 - 4,47 m/s -v = ?

1.137. vozac motorkotaca vozi prema $j~veru brzinom 50 km/h, a vjetar puse prema zapadu brzinom 30 km/h, Nadi prividnu

brzinu vjetra sto je osjeca vozac.

55.

rjesenje: vm== 50 km/h vs= 30 km/h

-----------

vp== .f VE2+Vi/== ~ 2500+900 == == J3400 = 58,31 km/h

1.138.

Mblekula mase 4, E>5*10-26kg udari brzinom 600 m/s 0 stijenu pod kutom 300 prema normali na stijenu. Molekula se elasticno odbije pod istim kutom bez gubitka na brzini. Koliki je. 'impuls sile na stijenu za vrijeme udarca

molekule?

rjesenje:

m = 4,65*10-26kg

C1. = .300

v = 600.m/s

v' == v*cosa = 600* (~3/2) '519,6 m/s

p = m*L'lv == m* (v' - (-v'))

= m*2*v' 4,65*10-26*2*520 =

----------------

p = ?

1.139.

Avion leti brzinom 720 km/h uodnosu na zrak. S istoka puse vjetar brzinom 20 m/s. U kojem ce smjeru rp.orati letjeti avion i koju ce brzinu s obziromna z?mlju morati imati ako zeli letjeti prema: a) jugu, b) sjeveru, c)

istbku, d) zapadu?

rjesenje:

va== 720 km/h a) v '~ va2~v/= .[2002-202= 199 m/s

== 200 m/s

vv== 20 m/s b) v = ~ v/-v/= [2002-202,= 199 m/s

-.----.-------

c) v == va - V v= 2 0 0 - 2 0 = 18 0 ml s '

d) v == va+vv== 200+20 == 220 m/s

b)

oj

56

1.140. Avion leti brzinom 400 km/h s obzirom ria zrak. pilot zeli s.t~ci. Ugrad udaljen sao km prema jugu. S istoka puse vj eta:t brzine50-km/h. odr.edi, gy-aficki koj im smj.erom mora avion letjeti. Koliko ce mu trebatTda stigneug:r:-ad? ,

1.142. covjek pone u setnju i pr"'vaLL 50 m prema. istbku. 30 '? pr'ema jugu. 20 m prema zapadu 1 10 m pr",ma Sleveru: odredl njegovu udaljenost od mJesta s kOJeg Je posao u setnJu.

rjesenje:

Vidljivo je iz slike da je du-

ljina koju je presao covjek jednaka hipotenuzi pravokutnog

trokuta.

r == .[302+202== 36,lm

r

I 1

\

1,1 I

I

\

i

I

\

!

\

1.141.

rjesenje:

va== 400 km/h s == 800 km

------------

==' 397 km/h

t' - ?

- .

t == s/v = 80~/397 = 2 h

Avionleti prema odredistu koje je 300 kmzapadno od njegova polazista. vjetar puse sa sjeveroistoka brzinom od 40 km/h. pilot zeli stici na odrediste za 30 minuta. Odredi graficki koj im smjerom i kojom brzinom mora

letjeti. ~

I

V == sit == 30010,5 = ts>/

I -" ~- . :/

v:~ 6:0 ::; _ 2*V*V-::~---

a v -<.Ie"J

--1-----

I I

rjesenje:

s == 300 km vv== 40 km/h t = 30 min

== 0,5 h

..... --------_._

,va==

2*600*40*coS45 ==

== 572,45km/h

.)

57

S ruba mosta bacimo vertikalno u vodu kamen brzinom 0 8 m/s. Nadi visinu mosta l brzinu kojom kamen padne u vodu

ako pada 3 sekunde. rjesenje: vo= 0,8 m/s t = 3 s

+ g*t = 0,8+9,81*3 = 31,83 m/s

1 ' 1

-----------

h = vo*t+ - *g*t2 = 0,8*3+ - *9,81*32= 47,4m

2 2

V=?ih=?

Kad ne bi bilovj etra, malo krilato sj eme padalo bi s vrha drveta vertikalno stalnom brzinom 35 cm/s. Koliko ce daleko od podnozja drveta pastisjemenka ako je padala s visine 50 m, a puhao j e vj etar brzinom 36 km/h u

hbrizontalnom smjeru? rjesenje: vs= 35 cm/s

= 0,35 m/s vv= 36 km/h

= 10 m/s

h = 50 m

t

h/vs

50/0,35= 143 s

v

~ V}+vs2~ ~ 102+0 ,3~2= = 10,01 m/s

------------

s

v*t

10,01*143 =

$ = ?

1430 m

1.145.

~~mac prelazi rijeku okomito na rijezin tok brzinom 7 ~ km/h. Kad je stigao na suprotnu obalu, tok ga je rijeke odnio 150 m nizvodno. Treba naci brzinu toka rijeke ako je ona, siroka 500 m. Koliko je vremena trebalo da camac

prijede rijeku? ' rjesenj'e:

ve= 7,2 km/h

= 2 m/s Sl= 150 m S2= 500 m '

t ,= "82/ve= 500/2 = = 250 s

~'

-- .~- -

s =--- -

- _. -

--------------

vr= sJt' = 150/250

= 0,6 m/s

t = ? i vr= ?

1.146.

~ovjek rijeke, brzinom i kojom

u camcu, kc ] i ima uvijek smj er okomi t na tok vesla preko rijeke brzinom 5 km/h. Rijeka tece 8 km/h~ a s~rina jC?j je 200 m. a} U kojellfismjeru se brzlnom camac glba s obzirom na obalu? b)

Koliko mu treba vremena da prijede rijeku? c) Koliko bi

trebalo da pristajanja rjesenje: ve= 5 km/h vr= 8 km/h s = 200 m =

= 0,2 km

nema struj e? d) Koliko j e udalj ena tocka nizvodno odpolazne't()cke?

a) v = JVr+ve= [82+52= 9,44 km/h

cosa = vr/v = 8/9,44 a = 32°

b) t = s/ve= 0,2/5 = 0,04 h = 2,4 min

c) t = s/ve= 0,2/5 = 0,04 h = 2,4 min

d) Sl= vr'*t= 8*0,04 = 0,32 km = 320 m

-----------

1.147.

Avion leti iz tocke A u tocku B koja se nalazi 400 km zapadno od A. Odredi kako .je dugo morao letjeti: a) ako nema vjetrai b) ako puse vjetar s istokai c) ako puse vjetar s juga? Brzina je vjetra 20 'mis, a brzina aviona

s obzirom na zrak' 800 km/h. '

rjesenje: s = 400 km

4*105m vv= 20 m/s va= 800 km/h = 222,2 m/s

h

b) v = va+vv= 222,2+20 = 242,2m/s It = slY == 4*105/242,2= 27,5 min

a) t = siva

4*105/222,2 = 1800 s=30 min

- '- .- - - - - - - - - - -

t = slY = 4*105/221,3

30,12 min

, 1 .. 148. Automobil vozi brzinom 50 km/h. Posto je 5 sekundi koc i,o . brzina mu se smanjila na 20 km/h. Nadi: a) akceleraciju

jednoliko usporenoib) put prevaljen

ako je gibanje bilo u pet oj sekundi. rjesenje:

v'== 50 km/h = = 13,9 m/s vll= 20 km/h

2

v' _VII

13,9-5,6

a) a = = -------- = 1,7 m/s2

b.t

5

1

1

*a*44=

----,

= 5,6 m/s b.t= 5 s

2 1

1

*1,7*25 - - *1,7*16 == 7,5m 2

==

-------------

2

a) a = ? i b) S5 == ?

1.149. Automobil vozi 10 sekundi jednoliko na horizontalnom putu brzinom40 km/h. Nakon toga dode do nizbrdice gdje dobiva

59

akceleraciju 1 m/s2.- a) Kolikuce brzinu Lmat i auto 30 sekundi nakon pocetka gibanja? b) Koliki ce put prevaI:Lti za to vrijeme?c) Nacrtaj graficki p~ikaz brzine za to gibanj e i iz grafa nadi ukupni put sto ga j e tij elo

prevalilo.

rjesenje: t = 10 s

vo= 40 km/h = = 11,1 m/s a = 1 m/s2

t' = 30 s

10 20 30 0/5

Koji priklon ima ravnina prema horizontalnoj ravnini ako

kuglici kojase' kotrlja niz nju treba pet puta vise vremena nego kcid bi padala niz visinu te kosine?

rjesenje:

Iz slike je vidljivo da su trokuti slicni, pa je onda a~celeracija = a =' g* (SJS2)

-------------

30

20

10

1.150.

g*t/

g

10

g*sina ,

_si:na = _ _ _ _ _ - - - - - - - - = = 0, 2

a*t/ "a*25*t12a*2S 2*25

a

a = 11,5°

a) v =vo+ (t'-t)*a 31,1 m/s

1

1.151. Koji kut nagiba mora imati krov baze b da bi voda s· njega otjecala za najkrace vrijeme?

rjesenje: 1

b, tmi,,; s =

b

a - g*sina

s =.

*a*t2

2*cosa

b) s = vo*t'+

*a* (t' -f.) 2=

2

t~J-:~: -;~~~~i~~~~~~~ ~~

Da bi vrijeme bilo minimalno mora biti:

a = ?

2

1

= 11,1*30+ *1*(30-10)2 2

'b "2

sin2a = 1 pa je 2a = ~/2

333,3+200

533,3 m

1.152 .. Duz kosine kojoj j e nagib 32 tij elo se uspinj e s pocetnom brzinom30 m/s. a) Koji put prevali tijelo gibajuci se prema gore i kako dugoto traje? Kako dugo treba tijelo da iznajvise tocke na kosini stigne opet dolje?

rjesenje: a = 32°

v s= 30 m/s

s

vo*t - _*a*t2= 174 - 87,4 = 80,6 m 2

v = vo-a*t

a = g*sina , za v = 0

Vo - a*t = 0

30

----------

----------

5,8s

sit = ?

t = vola = g*sina 91S1*sin32

1

h-

'\¥ 1.153. Strelica izbacena lukom vertikalno uvis vraca se poslij e

20 sekundi. Kolika je bila pocetna brzina?

rjesenje:

2

1

vrij erne daside, jednako j e vremenu da se popne..

sina = a/g

a/g = g/(a*25)

a = g/5

10/5

5*a = g

60

61

9,81*10

98,1 m/s

2*t = 20 s t = lOs

1.154.

Do koj e se visine digne t i.je Lo koj e se, vertikalno baceno uvis, vrati poslije 20 sekundi na zemlju?

rjesenje:

2*t =20 s g 9,81

t = 10 s h' = - *t2= *1'02 490,5 m

2

2

h = ?

1.155.

Tijelo baceno vertikalno uvis palo je natrag na tlo za 6 sekundi. Koju je'visinu tijelo postiglo i koliku brzinu je imalo kad je palo? Otpor zraka zanemarimo.

rjesenje: g 10

2*t = 6 S h = - *t2 = - _*32 = 45 m

t = 3 s 2 2

--------- vo= g*t = 10*3 = 30 m/s

h '= ? i vo= ?

1.156. Kamen smo bacili vertikalno do visine 10 m. Za koje ce on vrijeme pasti na tlo? Otpor zraka zanemarimo.

rjesenje:

h = 10 m t = ~ (2*h/g) = J (2*10) /10 1,41 s

1.157.

Lz aerostata koj i se na Laz L na visini 400 m ispadnekamen. Za koj e ce vrij erne kamen pasti na zemlju: a) ako se aerostat vertikalno dize brzinom 10 m/s; b) ako se aerostat vertikalno spust,a brzinom 10 m/s; c) ako aez oat.at; mi~uje u zraku; d) ako se aerostat krece horizontalnom brzinom 10 m/s?

rjesenje: h = 400 m

a) h = 400+V02/ (2*g) = 400+102/ (2*10) = = 405 m

t = ~2*h/g + t1= ~2*400/10 +1=10s

a) vo= 10 m/s (g)

62

------- _-- --_._. __ ..... _ .. _ ..

b) 'vo= 10 m/s (d) c)-vo= o (miruje) ,d} V:o=10m/s(h)

b) t····:::i J2*h/g ... ~ .. v'o/g= 8, 9 - 1 =7, 9s
c) t ~ 2*h/g' = ~'2*400/10 = 8, 9 s
d) t ~ 2*h/g = ~ 2*sy/g = 8, 9 s t = ?

1.158.

Tij elo b~cimo vertikalno uvis pocetnombrzin~m vo=50 m/s. a) Za koje vrijeme ce stici unajvisutocku i kolika je ta visina (g = 10 m/s2).? b) Za koj e vrij erne tij elo posrt i.c i, prvi put visinu 15 m, a za koje c) drugi put visinu 15 m? rjesenje: vo= 50 m/s

v2 o

a) h(max) =

= 125 m

2*g . 2*10

t = vo/g = 50/10= 5 s g

b) i c) s = vo*t - - *t2

a) h(max) = ?; t = ? ,b) t =? h = 15 m (pri penjanju)

2

15 = 50*t - 5*t2

c) t = ? h = 15 m (nakon povratka)

.: I

I

10:: ~100-12

t1,2=-----------

2

c) t2=9,69s

3..159.

Prikazi graficki ovisnostputa s 0 vremenu t i ovisnost brzine v 0 vremenu t za tij elo koj e. j e bacerio vertikalno uvis pccet.nom brzinom 10 m/s . Treba obuhvatiti vrij erne od prve dvij e sekunde u intervalima od 0,2 sekunde. Otpor sredstva mozemo zanemariti, a za g uzeti 10 m/s2.

rjesenje: 1

vo= 10 m/s s vo*t - - *g*t2-

t1= 0,2 s 2

t2= 2 s v = Vo - g*t

63

-------------------------~--~

1.160.

V/ms-1

-. l!!!!

~-t i ~ ~-t gr~f 1: _~-r-~rEEE~~~~~~~~~~-~~==·

~ __ ~---;:_ I t I I •

~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 i : ~~=J:tE(~:-~-:~-~

0,64,2 4 .. i v .

o 8 4 8 2 2 --~-j---:- I -~------------~--~-

r -+--:---f--t- -:------------------

1,0 5 0 0 i""

1, 2 4 r 8 - 2 _ 2 ~~2====~===~= i-_ttt~f~~ tis

~ : i i : ~ = i :: ::=:::~::~~JtHl~

2 0 -10 ' , , , ,

- 6 :=~==-_-=~==~~~=----r-FF~T~

Dvij e teske kugle bacimo vertikalno uvis j ednakim pocetnim brzinama, j-ednu za drug om u vremenskom razmaku od 2 sekunde.' Kugle se sastanu dvij e sekundeposto j e bacena druga kugla. Odredi poce t.nu brzinu kugala. Otpor zraka

0,2

1,0

2,0 tl /s

zanemarimo. rjesenje:

v;'> VOII= Va

lit = 2 s t1= 4 S t2= 2 s

1

1

h

2 2

1

- *g* (t/-t}) 2

1

- *g* (t1-t2) * (t1-t2)

va' i Vo 11 = ?

2

1

- *10*(2+4) 2

1

vo= - *g* (t1+t2) 2

30 m/s

1.161.

Elasticna kugla padne na zemlju s visine 49 m. Posto je udarila 0 zemlju, odbija se vertikalno uvis brzinom koja je jednaka 3/5 brzine kojom je pala. Nadi visinu na koju se digla kugla postose odbila.

rjesenje: h = 49 m /

V = (3/5) *vo

V =

(3/5)*vu= (3/5)*J2*g*h= (3/5)*J2*10*49= = 18,78 m/s

.18,782

h ' = ?

h'=

17,64 m

2*g 2*10

64

1.162.

Zrno i zvuk koj i j e pri tome nastao dopru istodobno do yi§tnE;510 m, K()likomje brzinom izaslo zrno iz cij evi ako j ebrzina:~zvuka340 .... m!s?Otpor zraka zanemarujemo.

rjesenje:

h = 510m vzv= 340 m/s

t = s/v = 510/340 £ 1,5 s s+(g/2)*t2

510+5*1,52

------------

s= vo*t- (g/2) *t2

't

vo= 347,5 ml.s

- '- - - - - - - '_' =

vo=

1,5

vzrn= ?

1 .. 163.· Tijelo A bacen6 je vertikalno uvispocetnom brzinom va· Tijelo B pada po istom pravcl.l s visine d pocetnom brzinom O. Nadi fun~ciju koja prikazuje zavisnost udaljenosti Y izmedu tij ela A L: B . u zavisnosti od vremena . t ako pretpostavimo da sri se tijela pocela gibati u isti tren~

rjesenje: 1 1

A V s- V *t - - *g*t2 SB= - *g*t2

a A- 0

B -pada s visine 2 2

d s V = 0 d = ri- (SA-SB) =

-----------------

1 1

*g*t2 + *g*t2) =

v2 o

f (A - B)( t) = ?

= - - - - (vo*t

2

2*g

.. 2

Va

= vo* (--- 2*g

t)

1.164.

Zrno izleti iz puske u horizontalnom smjeru brzinom 275 m/s. U kojoj 6e udaljenosti od mjest~ gdje je ispaljeno zrno pasti ako je puska smjestena 2,5 m iznad povrsine

zemlje?

rjesenje: vo= 27.5 m/s Sy= 2,5 m

t J 2*SJg c 'J 2*2,5/10=

= 0,71 s

S = ?

x •

sx= vo*t = 275*0,71 = 196,33 m

1.165.

1z horizontalnecijevi tecevoda pocetnom brzinom od vo=15 m/s. Za koliko se mlaz vode spustio na udaljenosti 40 m

od izlazne tocke (g = 10 m/s2)?

65

rjesenje: v;= 15 m/s sx= 40 m

sx= va*t t = sjva= 40/15 = 2,7 s

1 1

Sy= - *g*t2 = - *10*2,72 = 34,9 m

2 2

S = ?

y '.

1.166.

Loptu bacimo horizontalno. Gna udari 0 vertikalni zidkoji se nalazi 10 m daleko od po~etnog polQ~aja lopte. Visina mjesta gdje je lopta udarila 0 zid manja je 2 m od visine mj esta iz koj eg j e lopta Lzbacena . Koj om j e po~etnom brzinom .Lopt a bila Lzbacena i pod koj im j e priklonimkutom

udarila 0 zid?

rjesenje: sx= 10 m Sy= 2 m

~2*2/10

0,6 s

t = ~ 2*sJg

va= sJt = 10/0,6 = 15 m/s

Va= ? i a= ?

y

6,3 m/s

tga

10m

x

1.167. 1z aviona koji leti horizontalno na visini 1200 ill izba~en je sanduk s hranom. Kojom je b.r z i.nom letio avion u trenutku kad je izbacio sanduk ako je pao 500 m daleko od mjesta na tlu kojese nalazilo vertikalno ispod polo~aja

aviona u It.r enut.ku .kad j e izbacio aanduk? . . ,

rjesenje: 1

Sy= 1200 m Sy= - *g*t2

sx= 500/m 2

~2*1200/io = 15,5 s

V = ?

x •

, vx= va= sx/t = 500/15,5 = 32,3 m/s

1.168. S tornjavisokog 50 m bacimo horizontalno kamen po~etnom " brzinom 30 m/s. a) Kako dugo ee kamen padati? b) U kojoj ee udaljenosti od tornja pasti na zemlju? Rijesi zadatak. grafi~ki i ra~unski.

66

rjesenje: g·::::50cm'· y

va= 30 m/s

t= 42*Sy/g 42"'50/10 =3,16 s

sx= v,*t = 30*3,16 = 94, 8Iy ffil

SO t~~~_-I

I i

)=~~)\

t I" II

-----------

20

40

50

o

10

------------------------~----

t

o

1,4

2

2,8

3,.16

1 2 3

1.169.

s tornj a visokog 30m bacimo kamen po~etnom brzinom 10 mls u horizontalnom smjeru. Treba odrediti kako dugo ee se kamen gibati, koliki mu je domet i kojom eebrzinom pasti na zemlju. Otpor zraka zanemarimo. rjesenje:

Sy= 30 m va= 10 m/s

t = J2*Sy/9 = 42*30/10 = 2,45 s sx= va*t = 10*2,45 = 24,S m

sx=' ?

t ? v =?

vy= J 2*g*Sy = J 2*10*30 = 24,5 m/s

v = J va2+v/ = 4102+24,52 == 26,65 m/s

Odredi funkcionalnu vezu izmedu gibanja horizontalnoga hica. rjesenje: sx= va*t t = sx/va Sy= g*t2/2

putova

komponentnih

1.170.

s = y

(g/2) * (Sx/va}2= '(g/2) * (.s//va2) 9

= ----_.-

* s/

- - - - -._ - - - -

2*v 2 a

1

s = ? y

y =

To je jed: parabole.

2*P

1.171.' S vrha brij ega bacimo kamen u horizontalnom smj eru. Padina brij ega nagnuta j e prema horizontalnoj ravn,ini za ku~ a = 300. Kojom je brzinom baceri kamen ako 'Je na pad Lnu brijega pao 200 m daleko od mjesta gdje je izba~en?

rjesenje:

t

67

------------------~~~-~~~-~----------------"-"-----

a = 30°

;.' s = 200 m

sx= s *'=::osa = 200*0 I 685

s = s= s i.no = 200*0,5 = 100 m y.

,,/' //

,/'

/' _!_1_" -----J

!'( i

i /~",/

; 12 '

I

i /

I· /

1,/

_ .. _------

v

" I

,

t = J2*Sy/g J2*200/10 = 4,47 s

v "sx/t = 137,21/4,47 = 38,73 m/S

1.172. Mlaz vode istjece iz cijevi koja ima kut elevacije: a) 30°, b) 40°, c) "60°. Nacrtaj krivulje koje prikazuju oblik mlaza vode ako je pocetna briina,mlaza 15 m/s.

rjesenje:

a) a1 30° a) Y1=

b) a2 = 40°

c) a3 = 600 vo== 15 m/s

(vo2*sin2a) / (2*g) = (152*sin230) / (2*10) = = 2,87 m

_ (vo2*sin2a) /g '= (152*sin2*30) /10 = = 19,86 m

b) Y2= (v/*sin2a)/ (2*g) = (152*sin240) / (2*10) = = 4,74 m

y

x2= (vo2*sin2a) /g = (152*sin2*40) /10 = = 22,59 m

1.173.

Tijelo smo bacili pocetnom brzinom va pod kutom a prema horizontalnoj ravnini. Tij elo se vratilo Ina tlo za 3 sekunde. Koju jenajvecu visinu postiglo?

rjesenje:

t = 3 s vo2*sin2a 1 1

Y

Y = ?

Y

2*g 11 m

2

2

"1.174. Izluka izbacimo strelicu pod kutom 60°, pode t nom brzinom od . l()G " tali; . "-a) KoIike ""-, su vertikaTnai - horizontalna

komponenta pocetne brzine? b) Koji je put strelica presla u horizontalnom i vertikalnom smj eru poslij e 1. .i, 2. sekunde?c) Do "koje se visine penje strelica?'d) Za koje vrijeme pos t i.ze strelica tu visinu? e) U kojoj udaljehosti pada strelica opet nazemlju? f) Poslije koliko vremena pada strelica opet na zemlju? g) Nacrtaj stazu strelice u omjeru 1: 10 000. h) Pod' kojim kutom treba izbaciti strelicu da padne na tlo ha uda~jenosti od 500 m (g ~ 10

. m/s2) ? .

rjesenje:

9 = 10 m/s2 a = 60°

vo= 100 mls

a) vox= vo*cosa = 100*0,5 = 50 m/s

Voy= vo*sina = 100*(.[3/2) = 86,6 m/s b) kako ux smjeru ne djeluje nikakva sila,vox j-e const. t17 1 s

. a) b) c) d) e) f) g) h)

vex; VOy= ? sx' Sy= ?

S -? ymax?" •

t (Ymax) = ?

sxmax= ?

t (Xmax) = ? graf

a = ?

VOy*t1- (g/2 )*t12=

= 86,6*1-(10/2)*12= 81,6 m

" "

g) vidi sl. 1.1~4.

VOy*t2- (g/2) *t/=

= 86,6*3- (10/2) *32= 214,8m

J

t3= voJg = 86,6/10 = 8,66 s

Symax= VOy*t3- (g/2) *t/= g*t/- (g/2) *t/ (g/2) *t/= (10/2) *8,662= 375m

e) s = va:t-
y,
2*vay
t4= - - - --
g (g/2) *t2

Vay*t

2*86~6

17,32 s

10

h) sxmax= 500' m

2*va*sinO'

2 *Va 2* s Lno=coso

sx= --------------- =500=2000*sinO'*cosO'

. ~ .

t

g

g

sin2a

sin20'

sin20'= 1/4

sinO'*cosO'

5 = 20*

2

2

1.175.

a) Odredi jedriadabu kri vulje koju tij elo opisuj e kod kosoga h~ca. b) Izvedi izrazza na j ve cu visinu koju tijelo postlgnekod kosoga hica. c) Izvediizraz za domet hica. d) 'I.zvedi izraz za vrij erne potrebno da se taj dorne t, postlgne.

rjesenje:

X = va*cosO'*t

Y = va*sinO'*t-g*t2/2

a) Y = vo*~inO'*t = X

g

- - _T - - - - _.

va*sinO' * ------va*cosa

- - *

2

a) Y = ?
b) h (max) ?
c) X (max) = ?
d) t = ? g*X2

tga*X- ----------

b) vo*sinO' = g*t

t = va*sinO'/g

Ymax

Va 2* sin20' g

-------- - - *

--------- = --------

g

2

2*g

70

c) X

Va *t *COSO' =

y

. 2*v 2*sinO'*cosO'

a· ." ., ..

. va*sinO',

= va * 2 * - - - - - - - *. cosO' =

g

---------------

g. va*sinO' d) 2t = 2*t = 2*---~--~

2 *va *sinO'

g g

Duzina hica j ednaka j e dvostrukom vremenu.

x

c

, I

.:- .

: V,SInc(

,

_E5 J

VoCOS'"

1.176.

Kamenbacimo brzinom 10 m/s pod kutom elevacije 40.0. On padne na zemljuu udaljenostid od po6etnog polozaja. S koje visine Sy tr~ba baciti kamen u horizontalnom smjeru da bi uz jednaku pocetnu brzinu,pao na isto mjesto? Otpor

zraka z'anemarimo.

rjesenje:

vs= 10 m/s, va2*sin20' 100*sin80

0'= 400 X = --------- --------- 10,04 m

S = ? Y .

g 9,8

t = X/va= 10,04/10 = 1 s

1 1.

Sy= ~g*t2 = - *9,81*12 = 4,91 m

2

2

1.177.

Kamen bacimo s tornja visine 30 m pocetnom brzinom 10 m/s pod kutom od 35° prema horizontali. Treba odreditikako dugo ce se tij elo gibati i u koj oj ce udalj enosti od podrioz j a tornj a pasti -. otpor zraka zanemarimo. '

rjesenje: / h = 30 m vo=. 10 m/s 0' = 35° g = 9,81 m/s

= 10*0,82

= 8,2 m/s

Voy= vo*sina =

10*0,57

= 5,7 m/s

------------

x = vox*t

ti 'D = ?

'- 3 O=vay*t - (g/2) *t2 5, 7*t - (9,81/2) *t2+30=0

. t

---------~---------- = ---------=

-2*4;9

-9,8

t2= 3,1 s- dobro

'D

D = x = va*cosa*t2='10*O,82*3,l = 25,4m

1.178.

Djecak baci loptu brzinom 8 m/s pod kutom od 45° prema horizontali. Lopta udari 0 vertikalni zid koji se nalazi 5 m daleko od djecaka. Odredi kad ce lopta udariti 0 zid ina kojoj visini h, racunajuci od visine s koje je lopta

bacena. Otpor zraka zanemarimo. ' ,

rjesenje: v.- 8 m/s a= 45°

1 = 5 m

t1=vo*sinalg = 8*sin45/10= 0,58 s

8*O,58*cos45

3,4 m

I

tl+t2 = ? h = ?

d1= l-d = 5-3,4 = 1,6 m

t2= d1/ (va*cosa) =1,,61 (8*cos45) = 0,28 s

, 'Y = (g/2) *t/

(10/2) *0,282 =

tl~t2 0,58+0,28 = 0,86 s

0,4 m

y

5m

y

------~- = ---------

=l,6m

2*g

2*10

h

1,6, - 0 I 4 =

y

Y

= 1,2 m

h

Slika iz zadatka 1.178.

72

a = ,30°

1.179. Kuglica slobodno pada s visine 2 m, padne na kosinu, i od njese e_la,St:.icnoodbij~.Na ~oj oj ce udalj enosti. od mj esta gdje je prvi putpala kuglica opetpastinakosinu? Kut

nagiba kosine je a = 30°. '

rjesenje:

h = 2 m Ep= Ek m*g*h = (m=v") 12

va= J2*g*h =J2*10*2-= 6,3 m/s

1 = ?

y,,' I

,I

/'

30·/ l~tl

6.3*cos30 5,4 m/s

6,3*sin30 = 3,2 m/s

Kuglica pa dne u tocku S (X1'Yl)

=Y: *ctg{3

uvrstimo dobiveni t u drugu jed.

Y 1 = V ay * ( - Yl * 0 , 3 2) - (g 12) * ( ~ Y 1 * 0 r 3 2 ) 2 = - 1, 02 *y c 4 r 9 *y / * 0 , 102 4,04

1 = y1fsin{3 = 4,04/0,5 = 8~08 m

1.180.

Granata masi m ispaljena jekoso u zrak. Kad je postigla svoj najvisi polozaj h = 19,6 m, ona se raspala na dva jednaka dijela. Jedan je pao vertikalno dolje, i stigao na zemlju za 2 sekunde 1000.m daleko od mjesta gdje je granata ispaljena. Kako je daleko pao drugi dio? Otpor

zraka zanemarimo.

rjesenje:

h = 19,6 m m=v = m1*v1 + m2*v2 v.= 0

t = 2 S

11= 1000 m m=v = m2*v2 == (m/2) *v2

m1= m2= m/2

73

-----.------

m*v

1 =?

m/2

11 1000,
v = = 500 m/s
t 2
v2= 2*v = 2*500 = 1000 m/s
12= vz*t = 1000*2 = 2000 m
1 = 11 + 12 = 1000 + 2000 = 3000 m ~

m

2 . '

/ h

zdvLt

, " .. 2

1.181.

Na tijelo mase 4 kg djeluju dvije sile, svaka 2 N. Kakav ce biti smjer i velicina ubrzanja ako . a) sile djeluju pod kutom od 90°; b) ako sile imaju isti smjer; c) ako sil~ imaju suprotan smjer?

rje~en je: '

m = 4 kg a) FR= ~~,F-1-2-+F-2-2-=

F1= F2= 2 N

2*42

= 2*J"214=

a = FR/m=4/4=lm/s2 c) FR= F1-F2= 2-2=0 N

FR= ? a == ?

a

a = FR/m = 0/4 = = 0 m/s2

74

1.182. Na kruto tijelo djeluju tri jednake sile koje me\tusobno, za,tvCirajll kut od 120°. Hoce Ii se tijelo pod utjecajem tih

sila gibati?'

rjesenje:

Kad na kruto tijelodjeluju tri jednake sile pod istim

nuli. Tijelo miruje.

1.183.

Na tij elo mase 5 kg dj eluj e j'edna sila od 3 N i jedna od 4' N, a smjerovi su im pod kutom od 60°. a) Koliku ce brzinu imati tijelo nakon 2 sekunde? b) U kojem smjeru ce

se tijelo gibati?

rje~enje:
'F1= 3 N
F2= 4 N
CL = 60°
-------
a) t 2 s
m = 5 kg
v ?
b) {5 ? f = F1/2 ~ 3/2 ~. 1,5 N

e = 4F/-f2=432-1,52= ,~9-2,25 = 2,6 N FR= lCF2+f)2+e2= 'J (4+1,5)2+2,62= 6,1 N

a) a

FR/m =6,1/5 = 1,22 m/s

v a*t = 1,22*2 = 2,43 m/s

b) sin{5 = e/FR= 2,6/6;1 (5 = 25°

1.184. Zicu na koj oj visi uteg mase 16 kg dovedemo u novi polozaj djelovanjem sile od 1:?0 N u horizontalnom smjeru. a) Kolika je napetost zice? b) Koliki je kut otklona CL pri tom polozaju? Ri:fe~i zadatak graficki i racunski.

rje~enJe: m = 16 kg F = 120 N

R = J G2+F2= 4 (m*g) 2+F2= J (16*9 ,81) 2+1202= = 196 N

75

"l, ,

---------'

sina

F/G =

1.188. Svjetiljka mase 15 kg objesena je na sredini zice dugacke 20 m. Sredina zice udaljena je od stropa 0,8 m. Odredi

siluk6joffi jezica napeta.

rjesenje: m = 15 kg

d(A-C) = 0,8 m = y d(A-B) = 10 m = z

R, a = ?

120/160

--------------

0,75

N

x

37°

, , , ,

.-~----------

F

G/2 == x : y

1.185.

Pod dj elovanj em sile vj etra koji pus e u horizontalnom smjeru kapljica kise mase 0,03 9 padne na tlo pod kutorn od 45°. Kojom silom djeluje vjetar na kapljicu? Rijesi zadatak graficki i racunski.

rjesenje:

m = 3 *10-Skg FVj= G = m*g FvJ

a = 45°

G

m~g =15*10 = 150 N

G/2

75N

G/2*X 75*10,03
F - - - -- -------- 940 N
Y 0,8 - 1.189. Predmet mase 6- kg objesen je u tocki A dviju potpornih sipki (s1.1.40) koje su _ dugacke a = 4 dm i b= 5 dm. Kolikorn silom djeluje uteg duz oba stapa?

rjesenje:

a 4 dm = 0,4 m b = 5 dm= '0,5 m m = 6 kg

----------------

45·

~ 3*10-4 N

a : C = Ga : G.

1.186.

~

!

Silu od 90 N koja djelujevertikalno gore treba rastaviti

na dvije komponente od kojih je jedna horizontalna 20 N, Odredi drugukomponentu graficki i racunski. rjesenje:

F1= 90 N F2= 20 N

G*a m*g*a 6*10*0,4
G- = - - - -- := -------- = 80 N
a-
c c 0,3 b

G*b m*g*b
Gb= - - - --
,
c c 6*10*0,5

100 N

0,3

S1.1.40 .

F =?-

= ~ 8100 +400 = 92, 2 N 'lOt -- -- -- --

1.190. Kolika sila mora djelovati natijelo mase 4 kg da bi se one gibalo vertikalno gore akceleracijom ad 2 m/s2?

77

1.187. 0 n i t; je objesena kuglica mase 50 g. Kolikom je silom nategnuta nit kad je'otklonjena od polozaja ravnoteze za

30°?

rjesenje:

m := 5*10-2kg a := 30°

R =G*sina = m*g*sina =

.f3

= 5*10-2*10* = 0,43 N

R = ?

2

76

rjesenje: m 4 kg

a ::: 2 m/s2 g ::: 10 m/s2

- - - ,- - - - - - - -

F::: ?

F ::: m*a + m*g

4*2 + 4*10 ::: 48N

1.191. Tijelo mase 3 kg giba se vertikalno dolje s ubrzanjem 12 m/s2.Kolikal sila koja osim sile teze, djeluje na tijelo?

rjesenje:

m ::: 3 kg

a ::: 12 m/s2 g :::. 10 m/s2

)

Na glatkoj podlozi leze dva utega medusobno povezana tankom niti (sl. 1.41). Masa m1 utega A iznosi 300 g, amasa m2 utega B SOOg. Na uteg B djeluje sila 2 N, ana. uteg A sila od 1,5 N. Kojom se akeeleraeijom krecu utezi?

rjesenje: m1::: 0,3 kg m2::: S kg F2::: 2 N F1::: l,S N

-----------

F ::: ?

1.192.

F

m*a - m*g ::: 3*12 - 3*10 - 6 N

a:::'? ::: O,62S m/s2 S1.1.41. ~~.

~#'~

Preko nepomicne koloture prebaceno j e uze. Na j ednom kraj u uzeta vis! uteg mase 2S kg. Na drug om kraju uzeta visi, majrtlUnkoji se penje po uzet.u . Kojom se akeeleraeijom dize ' majmun po uzetu'ako se utt=g nalazi uvijek na istoj visini? Masa jemajmuna 20 kg. Za koje ce vrijeme majmun stiei do koloture ako je na pocetku b:Lo 20 m udaljen od nje?

---------

1.193.

rjesenje: m'::: 25 kg mil::: 20 kg s ::: 20 m

---':"'"-----

a ::: ?;t ::: ?

2S*9,81-20*9,81

a

= ----.-----

--------------- =

mil

mil

20

Kamenmase 0, S kg pada s pada kamen ima brz inu otpora zraka?

rjesenje:

m ::: ·O,S kg

s ::: h ::: 67 m v ::: 19 m/s

1.195. Na horizont'alnoj pruzi lokomotiva vuce vlak vucnom silom od 180 000 N. Na dijelu put.a dugacku SOO m brzina vlaka je porasla od 36 km/h na 72 km/h. Kolikb je trenje ako je

masa vlaka SOO tona.

rjesenje:

F ::: 1, 8*10sN s ::: SOO m

va::: 36km/h :::. 10' m/s

v 72 km/h 20 mls

m SOO t =.

S*;LoSkg

1.194.

---_._-------

. Fe:::?

-------------

Ftr::: ?

::: 2,. 4S m/s2

t ~2*s/a::: ~2*20/2,4S ::: 4 s

vrha nebodera visoka 67 m, U casu 19 m/s. Kolika je srednja sila

a :::

::: 2,7 m/s2

1.196.

Na horizontalnoj dasei lezi ut.eq . Koefieij ent trenj a izmedu daske i utega je 0,1. Koliko horizontalno llbrzanje treba dati dasei da se utegpomakne s obzirom na dasku?

2*s 2*67

Fe::: G - m*a ::: m*g - m*a :::

O,S*9,81 - 0,5*2,7 ::: 3,6 N

a

2*500

2*s

::: 0,3 m/s2

Ftr::: F

79

-------------------------

rjesenje:

Jl = 0,1

Ftr= Fi

a = ?

Jl*m*g = m*a

a = Jl*~ = 0,1*9,8 = 0,98 m/s2

Naglatkom horizontalnom stolu lezi tijelo mase m. Koeficijent trenja izmedu stola i tijela je u. Na tijelo je privezana nit koja je prebaeena preko koloture uevrscene

,na rubu stola. Na drugom krajuniti visi tijelo najve¢e rnoquce tezine koja jos ne prouzrokuje klizanje prvog tijela po stolu (s1.l'. 42) . Kolika j e masa m, tij ela koje visi?

rjesenje:

m - ?

1- •

Sila kojom m koei gibanje

S1. 1.42.

Sila koj om m, pot.ez e

F-'-Ftr

a = -----

TIh+m

a

o iz toga izlazi da je

m,

F = Ftr

1.198. Automobil vozi brzinom 72 km/h. Na'kojoj minimalnoj udaljenosti ispred pjesaekog prijelaza mora poeetikoeiti da bi se pred nj im zaustavio? Koeficij erit; trenj a kot.aca s cestom je 0,4 (g = 10 m/s2) .

rjesenje:

v 72 km/h = 20 m/s

Jl - 0,4

9 = 10 m/s2

----------- s

F = Ftr m*a = p.*m*g
a = p.*g -. 0,4*10 =
4 m/s2
v2 202
= = 50 m
2*a 2*4 s = ?

1.199. Autovozi po horizontalnoj cesti brzinom 36km/h. U jednom trenutku voz ac Lsk Lj uc i. motor i auto se zaustavi poat;o je s iskljueenim motorom pr e sao '150 m. Kako se dugo auto kretao S ,iskljueenim motorom? Koliki je koeficijent t r enj a

pri tom gibanju?

80

rjesenje:

v c:== •. c .. 36 ... kIIl/h = 10 mIs' s = 150 m

= 0,3 m/s2

a/g

0,3/10 = 0,03

-------------

t = J2*s/a = J2*i50/0,3 = 31,62 s .

1.200.

Na drveni kvada r mase 0 ,5 kg, koj i miruj ena. horizontalnoj drvenoj podlozi, djeluje za 3 sekunde horizontalna sila

5 N. Nadi brzinu kvadra na kraju trece sekunde.

Koeficij ent trenj a gibanj a izmedu drvenoga kvadra i drvene

podloge izno~i 0.4.

rjesenje: m 0,5 kg t 3 s

F 5 N

Jl 0,4

m*a = F-Ftr

5-0,4*0,5*10

a

0,5

m

m

v = ?

v = a*t = 6*3

18 m/s

1.201. Auto mase 1 t apus't a se niz brijeg stalnom brzinom. Odredi silu trenja ~ko je nagib ceste 10%. rjesenje: m = 1 t =

= 1000 kg nagib = 10%

. 100

r, : G = 10

F1= G/10 = 103 N

= m*g/10 =

= 1000*10/10

1.202. Koliki mora bitiminimalnikoeficijent trenja izmeduceste i automobilskog kotaea da bi se automobil mogao penja:ti uzcestu nagiba 30° akceleracijom 0,6 m/s2?

rjesenje:

(1 ) (2) (3)

(4 )

81

t

~ 2*s/a 2,48 s

Ci = 30°

a = 0,6 m/s2

Fu= G1+m*a u*m*g*eosa = m*g*sina + m*a

g*sina+a

10*0,S+0,6

m*g*sina+m*a

f-L = ?

g*eosa

10* ({3/2)

m*g*eosa

f-L = 0,6S

1.203.

Tijelo klizi niz kosinu koja je prema horizontali nagnuta za 4~o. Po~to jetijelo pre~lo put od 36,4 ern, dobilo je brzinu 2 m/s. Koliki je koefieijent trenja izmedu tijela i kosine?

rje~enje:

a 4So F = 81 - Ftr= G*eosa - u*G2

a g*cosa - u*g*eosa

s 36,4 ern = 0,364 m v 2 m/s

m*a = m*g*eosa - u*m*g*eosa

f-L = ?

a v2/21<s

- 42/2 *0,36 S, S m/ S2

g*eosa-a

.10*(J"2/2)-S,S

--------------

10* (.[2/2)

0,2

g*eosa

1.204. S vrha kosine duge 10 m i visoke S m pocinje se spu~tati tijelo bez.pocetne brzine. Kako ce se dugo tijelo gibati niz kosinu ako je koefieijent trenja 0,2? Kolika ce biti brzina tijela na dnu kosine?

r je serrj e :

f-L 0,2

s = 10 m h = S m

S/10 = O,S

sina =

his

a = 30°

F

G1 - Ftr= G*sina - Ftr m*g*sina - p*m*g*eosa

m*a

v

~2*a*s

a

g*sina

f-L*g*eosa

~ 2 *.3 , 2 6* 1 0 = 8,08 mls

10*0,S

0,2*10*0,87

3,26 m/s2

~2*10/3,26 =

82

1.205. NepQmi(Sn_C3. k()lotura pricvr~cena je na rubu stola (s1.1.43) .

Prekok61otureprebacena je Illthakrajevima koje se nalaze utezi A i Bmase po 1 kg. Koefieijent trenja utega B prema stolu j eO, 1. Nadi: a) akeeleraeiju koj om se gibaju utezi; b) napetost niti. Trenje koloture

zanemarujemo.

rje~enje:

Im1= 1 kg 'a)Ftt= f-L*m*g = 0,1*1*10 = 1 N

m2= 1 kg G2= m2*g = 1*10 = 10 N

f-L = 0,1

G2-Ftr 10-1
a - - - -- 4,S m/s2
m1 +m2 1+1 A
b) FN= g*m1 u mirovanju FN= (g-a) *m1= (10-4, S) *1 u gibanju

S,SN

1.206.

Na vrhu kosine duge 3,S m i visoke l,S m nalazi se nepom i cria kolotura. Preko koloture prebacena vrpea. Na j ednom kraju vrpee slobodno visi tijelo mase 4,4 kg, a drugi je kraj vrpee privezan za tijelo mase 8,8 kg koje lezi na kosini. Izracunaj put ~to ga tijelo.kQje ~isi prevali za 2 sekunde pocev~i od stanj a mirovanj a. Trenj e zanemaruj emo.

rje~enje: m1= 8,8 kg m2= 4,4 kg t 2 s

h = 1.S m 1 = 3,S m

F1= G*sina =m1*g* (h/l) = 8,8*10*(l,S/3,S) = 37,7 N

s = ?

G2-F1 44-37,7
a = ------- = O,S m/s2
m, +m2" 8,8+4,4 1

1

*O,S*22 = 1 m

s

2

2

83

r

Kosima ima kut priklona a koji mozemo mijenjati. Niz ko~ sinu klizi teska plocica koja uz kutove al= 45° i a = 60° ~ jednakim vremenima prijede putove jednake horizo~talne proj ekc i j.e-, Odredi koliki mora bi ti . kut priklona a3 da plocica ne bi uopce klizila.

\_:_:_~:~~~.'~) ~~ti~m~ad izvrsi dizalicakad podigne teret 2 t na visinu rjesenje: m = 2 t = 2000 kg h = 1~0 cm = 1,~ m

rjesenje: al= 45° a2= 60 ° tl= t2= t xl= x2= X

w

Ep= m*g*h = 20~0*10*l,2 =

------------------

24 000 J = 2,4*104J

W =?

al sinal - Jl *cosal al a2
------------- Sl= *t2 S2= *t2
a2 sina2-Jl*cosa2 2 2
Sl coa«, al coso, sinal -jl *cosal
- - - -.- - - - -- ~------------
S2 coacq : a2 coao., s i.n«, - Jl *cosa2 R = F*cos60 = 4000*J3 = 69.28 N

W = F*s = R*s =6928*500 = 3460*103J

1.209. Dva traktora, svaki na jednoj obali rijeke, vuku uz tok rij eke natovareni camac stalnom brzinom. Koliki otpor p r uz a voda kretanju camca? Kolik rad tr~ba izvrsiti pri svladavanju tog otpora na putu od 500 m ako su sile koje· napinju uzeta medusobrto jednake, iznose 4000 N i cine kut

od 60°?

rjesenje:

Fl= 4000 N F2= 4000 N a = 60°

s = 500 m

cosa2*(sina2-Jl*cosa2) = cosal*(sinal-jl*cosal) izlucimo Jl -Jl*COe,2a2 + cosa2*sina2=-Jl*cos2al + cosal*sinal

1.210.

Na tijelo ma~e 2 kg djeluje sila Fzbog koje se tijelo krece po putu s. Sila se F mijenja, te je prikazana grafom F - s na s 1 . 1 . 47. ddredi s pomocu graf a kol iki j e rad izvrsila sila posto je tijelo preslo put: a) 2 m, b) 5 m

ic) 8 m. .

0,067

R; W = ?

coso, *sinal-cosa2*sina2

Jl= ----------------------

2 2

cos al - cos CX2

0,268

0,.25

(

Da bi tijelo mirovalo mora biti m*g*sina3= Jl*m*g*cosa3

a3= arctgJl = 15 °

6 5 4 3 2 1 J

'0 1 2 3.4 5 6 7 8

I I
i 1
, ~\
V I ~ I
l"- I/ I ' i\_I
I 1 I~
1 I i I rjesenje:

a) s 2 m F = 3 N

W F*s = 3*2 = 6 J
(3+2) *1 (2+4) *2 5+12
b) P = ------- + ------- 8,5
2 2 2
W 6 + 8,5 14,5 J s = 5 m
84 SI. 1.47.

85

sl 1m

1.214. Pri brzom hodu covjek je u jednoj minuti ucinio 180 kora"'" ka. Kolika je snaga covjeka koju je razvio pri hodu ako

... za ..... svaki ... ko rak utrosi rad od 30 J? rjesenje:,

t = 1 min = 60 s n = 180 koraka

~ = 30 J(za 1 korak)

(4+S) *1 (5+1) *2 9+12
c) p = ------- + ------- = = 10,S J
2 2 2
W 14,S ,+ 10,S = 2S J s = 8 m P. = WIt = 1BO*(W/t) = 180*(30/60)=

Tijelo mase S,O kg giba se duz puta djelovanjem sile koja se jednoliko povecava, na svaka 2 m po 2 N. Odredi s pomocu grafa koliku je energiju izgubilo tijelo postoj,e preslo put 4 m, racunajuci da je sila na pocetku gib~~ja

jednaka nuli.

1.211.

--------------------

= 90W

p = ?

1.215.

Dizalica je podigla tijelo mase 4,S tone na visinu 8 m. Snaga dizalice je 8,832 kW: Za koje vrijeme dizalica digne

teret? .

rjesenje:

m 4,5 t =

= 4500 kg W m*g*h = 4S00*10*8 = 3,6*105 J

rjesenje: m = 5 kg $ = 4 m Fa= 0 N F4= 4 N

Fa+~4 0+4
F - ~ - -- 2 N 4
2 2 3
W = F*s 2*4 = 8 J 2 8 m 8832 W

h P

W/P = 3,6*105/8;8*103 = 40,7 s

,t

W = ?

---------.--

t =.?

Pri normalnoj brzini odS km/h covjek mase 7S kg razvlJa

snagu otprilike 66 W. povecanjem brzine ta snaga nag16 raste ipri brzini 7,2 kin/h naraste do 200 W. Odredi za

oba slucaja silu kojom se covjek pokrece.

rjesenje: vl= 5 km/h = 1,38 m/s

m = 7skg Pj= 60 W V 2 = 7, 2 km/h = 2 m/ s

P2= 200 W

1 2 3, 4 s/m

Elasticno spiralno pero stisne se za 0,2 m pod djelovanjem sile 20 N. Kolika je konstanta k tog pera? Koliki je rad koji je izvrsen pri tom sabijanju?

rjesenje:

s = 0,2 m k F/S = 20/0,2 ~ 100 (N/m)

F = 20 N

.~. 212

P = wIt = F*(s/t) = F = p/v

F*v

W = (1/2)*k*s2 = (1/2)*100*0,22= 2 J

k; W = ?

'i_idi'j":\ Na sl ~l. 48. prikazana je graficki promjena sile koja je'

" potrebna da stisne elasticno pero za odredenuudaljenost s. Koliki rad moze pero izvrsiti ako ga stisnemo za O,3m?

rjesenje:

Sl= 0,2' m S2= 0,1 m

-~-------------------

2+4

Koliku tezinu moae vuci auto s motorom od 22 ,OS kW po horizontalnom putu pribrzini 54 km/h ako je koeficijent

trenja O,lS?

rjesenje:

P 22,05 kW =

= 22 ,05*103W ' P- wIt = Ftr* (s/t) = Ftr*v =

v = 54 km/h =

= lS m/s = m*g*~*v = G*~*v

0+2

Fl= --- = 1 N 2

2

0,2 J

W = ?

SI. lAS.

0,3 J

~~~--~-----.___. . Sl

/m

, ° 0,1 0,2 0,3

86

87

f,l == 0,15

p/(f,l*v) ,- 22,05*103/(0,15*15) == 9800- N

--------------

G == ?

1.218. Vlak mase 106kg uspinje se stalnom brzinom 30 km/h po strmini koja se na svaki kilometar dize za 10m. Odredi snagu lokomotive ako je koeficijent trenja 0,002.

rjesenje: m, == l06kg

v == 30 km/h

== 8,33 m/s f,l == 0,002

h 10 m

1 1000 m

G == ~ l2-h2 G*~ l2_h2

1

------------~---- ==

1000

-------------

G == h : 1

p == ?

Fl==" --- ==

1 1000

F tr== F 2 * f,l == 107 * 0 . 0 02 == 2 * 1 0.4N

(Ftr+Fl) *v == (2*104+105) *8,33== 12*104*8,33 == 106 W

1.219. Sila 2 N djelovala je na tijelo 4 sekunde i dala mu energiju 6,4 J. Kolika je masa tijela?

rjesenje: .

F 2 N W == F*s s == W/F == 6,4/2 == 3,2 m

t == 4 s 2*s 2*3,2
W == 6,4 J a == - - - -- == 0,4 m/s2
--------- t2 42
m _ == ?
m == F/a == 2/0,4 == 5 kg 1.220. Nepomicnom koloturom podigli smo uteg mase 75 kg na visinu 10 m. Korisnost stroja je 60%. Odredi kolika je sila potrebna da dignemo uteg. Koliki j e korisni rad, a koliko

utroseni?

88

rjesenje: m 75 kg TO·····m·

fJ == 60%

Fk== (1/2)*G == (1/2)*m*g ==(1/2)*75*9,81 ==368N Fu== FJfJ == 368/0, 6 ~613N

Wk== m*g*h == 75*9,81*10 -== 7357,5 J

---------

. Wu== Wk/fJ == 7357,5/0,6 == 12262,5 J

(ci~. Uteg mase 10 kg podignemo nepomicnom koloturom na visinu \ ..... __ .« •••• "< . 1,5 m. Odredi korisni i utroseni rad ako j e korisnost

stroja 90%.

rjesenje:

m == 10 kg Wk== m*g*h ==10*9,81*1,5 == 147 J

h == l,S m

fJ == 90% Wu== wjfJ == 147/0,9 ==163,5 J

-.-~-.-----

\1~~~) Kolika j e korisnost hidroelektrane ako za 1 sekundu protece 6 m3vode, i ako j e pad vode 2 Q m, a snaga centrale

882 kW?

rjeserije: t 1 s

V 6 m3==

m == 6*103kg

h 20 m

Pk== 882~103W

== ----- == -------------

P== u

t

1

t

8 82 *105

, .

________ == 0,75 == 75%

-----------.-

'TI == ?

, " .

Na rucku rucne dizalice djelujemo silom 120 N. Korisnost dizalice je 45%. Kolikusilu razvija dizalica ako je rucka

dugacka 0,4 m, ?- hod vijka iznosi 0,5 em.

rjesenje:

F 120 N fJ == 45% r == 0,4: m d == 0 -f 5 em

1.2.23.

W == F*2*r*n == 120*2*0,4*3,14 == 301,44 J

u

== 301,44*0,45 .~ 135,65 J

- - - - _-_ - - --

135,648/5*10~3== == 27 135 N

89

· .... ~~=--=~- =.~-.~ .. =-= .. - .... =-.=-=-=--=---=--------'--- ------------- ............... ~

------------------

1.224.

Na kolica mase 1kg koja lezena horizontalnoj podlozi i miruju poc i n j erno djelovati stalnom silomSNUsm.jeruCC puta. Pod ut.j ecaj em sile kolica su pr e s l a put 4 m bez trenj <;-: a) Koliki rad j e Lz vr s i.La sila? b) Kolika j e energlJa prenesena na kolica? c) Kolika je brzina kolica

na kraju puta?

rjesenje:

m 1 kg a) W = F*s =S*4 = 20 J

F = S N

1.227. Tramvaj mase ],.8 tona postigne 2 sekunde nakon pocetka gibanja brzinu 10,8 km/h. Odredi s-rednju vrijednost snage koju je morao. razviti motor tramvaja za vrijeme gibanja?

rjesenje:

m = 18 t =

= 1,8*104kg W Ek= (m*v2)/2 = (1,8*104*32)/2 =

t = 2 s = 8,1*104 J

V = 10,8 km/h

3 m/s P wit 8,1*104/2 = 4,OS*104W

_______________ = 40,S kW

P = ?

1.225.

b) v2 = 2*a*s ~ 2* (F/m)*s = 2*(S/1)*4 = 40 (m/ s ) 2

Ek.~ (m=v") /2 = (1*40) /2 = 20 J .

c) v = J2*a*s = J2*(F/m)*s' = J2*(S/1)*4

=6,3 m/s

Sila 20 N ubrzava predmet:mase 1,0 kg duz puta od 4,0 m po horizontalnoj povrsinibez trenja. Predmet j e p r a j e toga mirovao. Nakon prevalj ena puta od 4, 0 m sila se promijeni, smanji se na 10 Nt i djeluje duz iduca 4 m. a) Kolika j e konacna k met.Lcka energija tijela? b) Kolika mu

je konacna brzina?

m

s. = 4m

a) W = ?

b) Ek= ?

c) v = ?

Tz cij evi strojnice izleti u 1 minuti 700 zrna. Odredi snagu strojnice ako je masa jednog zrna lS gi a njegova brzina u trenutku kad napusta cijev 760 m/s.

1.228.

rjesenje:

t 1 min = = 60 s

v = 760 m/s 15 g*700 = 10,S kg

P

wit = Ek/e = (m=v") / (2*t) =

= (10,S*7602)/{2*60) = SO S40 W = = SO;S4 kW

rjesenje:

F1= 20 N .

'm = 1 kg Sl= ·4 m F2=10 N S2= 4 m

m*v2 m*2*a*sl F
E1= -------- m * * Sl= F1 *Sl=
2 2 m
= 20*4 = 80 J
:82= F2*S2= 10*4 = 40 J --------------

p = ?

1.229. na se u zi.du probusi rupa potreban je rad 10 OOOJ. Mozemo Ii rupu izbusiti 'z rnom mase 0,2 kg koje udari 0 z i.d

brzinom 2S0 m/s?

rjesenje:

W = 10 000 J m = 0,2 kg v = 2S0 m/s

E

120 J

6250 J

F F1 + F2 = 10 + 20 = 30 N

v2= J2*a*s2= J2*(F/m)*s2= J2*(30/1)*4 = lS,S m/s

. "\

Ne mozemo jer Je ~k<W

-----------

E = ?

1.226. Koliki rad moze izvrsiti tijelo mase 100 g pri brzini lS
cm/s na racun svoje kineticke energije? 1.230.
rjesenje:
m = 100 g,= 0,1 kg
v = lS cm/s = W Ek= (m=v") /2 (0,1*0,1S2)/2 =
= O,lS m/s I\amion mase 3 t vozi brzinom 45 km/h.Kolika mora biti sila kocenja da se kamion zaustavi na SO m udaljenosti?

rjesenje:

90

91

--------------~-------------------"----""-"--

s = v2/(2*p*g) = 32/(2*0,4*10) = 1,2 m

m 3 t
v 45 km/h =
= 12,5 m/s
s 50 ill F = w/s = 2,34*105/50 = = 4, 69*103N

F = ?

1.231.

Na 150 m visoku brezuljku postavljen je top iz kojega'izleti u horizontalnom smjeru kugla mase 2 kg i padne na zemlju s dometom 3000 m . Kolika je bila k i.ne t i.cka energija kugle u trenutku kad je izasla iz topa?

rjesenje:

h = 150 m

m = 2kg X= 3000 m,

t = J2*h/g J2*150/9,Sl~ ~ 5,5 s

va= x/t = 3000/5,5 =

= 545,45 m/s

x = va*t

:-- - - - - - - - -: -

( 2 * 545 , 45,2) /2 = 2, 97* 105 J

1.232.

Na tijelo rnase, 4 kg djeluje 1 minutu stalna sila koja mu daje brzinu 3 in/s. Odredi ve Li.c Lnu te s i.Le i k i.ne t Lcku energiju tijela.

rjesenje:

m 4 kg F = m*a = m*(v/t) = 4*(3/60) = 0,2 N

t = 60 s

v = 3 m/s Ek= (m=v") /2 = (4*32) /2 = lS J

---,-----

1.233.

Na horizontalnoj podlozi gurnemo tijelo brzinom 3 m/s. Koeficijent trenja izmedu tijela i podloge iznosi 0,4. Odredi put sto ga tij elo prevaIi prij e nego eto se zaustavi.

rjesenje:

v = 3 m/s Ftt= F F = ~*m*g

~ = 0,4

W = F*s.= ~*m*g*s

s = ?

92

1.234 .Na h()rizontalnoj pov r s i'n i. lezi tijelo mase 3 kg. Na njega djelu-je sila Ei-Nkoja prema horizontalnoj povrsirri"zatvara kut od 45°. a) Koliki je rad izvrsila ~ila posto je tijelo presloput od 4 m bez trenja? b) Koliku brzinu ima tijelo

na kraJu puta?

"rjeeenje:

r m 3 kg coao F/F1 F1= F*cosO' = 6* (J 2/2) = 4,23N

F 6 N

W ='F1*s = 4,23*4 = 16,92 J

0' S

W, v = ?

J2*l6,92/3 = 3,35 m/s

v = J(2*W)/m

1.235.

AutomobiL mase 1 t moz e ae kocn i carna zadrzati sve do uspona od 24%. Nakojoj ce se udaljenosti zaustaviti s pomocu kocnica vozeci po horizontalnom putu brzinom 64,S'km/h?

rjeeenje: m 103kg

24

G : Fl = 100

G*24

24%

64,S km/h = = lS m/s -

u v

F~=

2400 N

100

100

- - - - - - - - - - - - - _---

s = ?

Ek='W m*v2 103*lS2
(m=v") /2 F1*s s = ,- ------- =
2*F1 2*2400
67,5 m 1.236. Pri {3- raspadu jednog at.oma radioaktivnog elementa RaB (r-e Lat.Lvna atomskamasa Ar= 214) iz atoma izleti elektron energije E = 5*10-15J. Atom RaB pretvorio. se u novi element RaC iste ~tomske mase. Odredi k Lnet.Lcku energiju atoma

RaC.

93

/

rjesenje: me=9,10*10-31kg IT\>= 1, 67*10-27kg Ar =214

mR = IT\> *Ar =

= 3, 57*10-25kg Ee= 5, .oO*10-1SJ

Ve= ~ (2*Ee) /me= ~ 2*5*10-is/9, 1*10-31 1,05*108m/s

----------------

(- 9,1 *10-31*1,05 *108) /3, 57*10~2s= -2,67*102m/s

1.237.

"

Cekicem ma~e ~~kg za~ija~o cavaou drvenu podlogu. U tre-

nu-t:ku kad c:=k~c udar~ 0 cavao, cekic ima brzinu 50.0 cm/s, a cav~o pr.~ tome zade u drvo 30 mm duboko. Ko Ld kom - je s~ednJom.s~l~m ~dario cekic 0 cavao i koliko dugo traje dJelovanJe te s~le?

rjesenje: m = 4 kg v 5 m/s s 30 mm

3*10-2m

F =W/s = 50/3*10-2= = 1666 N

F, t = ?

F*t = m*v

t = (m*v)/F

(5*4) /1666 = 1,2*10-2s'

1.238.

Kamen mase 2 kg bacimo horizontalno pocetnom brzinom 10 m/s. Koliku ce kineticku energiju imati kamen nakon 5 sekundi(g = 10 m/s2)?

rjesenje: ..

m = 2 kg V= ~ (g*t) 2+vo2= ~ (10*5) 2+102= 50,9 m/s

vs= 10 m/s

t = 5 s

2600 J

1.239. Sanjke ~lizu,po horizontalr:,?m ledu brzinoffi. 6 m/s i odje-' dnomdoJure na asfalt. DulJ~na sanjki je 1 = 2 m,a

94

koeficijent trenja sanjki na asfaltu 1. Koliki ukupn i put prevale.,..s.anj keza.yrijeIJle_dQke§_~allstav~j aju?

rjesenje: v 6 m/s 1 = 2 m

Jl = 1

(m=v") /2 = (1/2). *m*g* Jl*l+m*g* Jl =x

s = ?

v2= g*Jl*l + 2*g*Jl*x = g*Jl*(1+2*x)

62-10*1*2

= --------- = 0,8 m 2*10*1

x

2*g*Jl

s

r+X = 2+0,8 = 2,8 m

s

1.240.

Prva dva me t.r a sila kocenj a se p:::Necavala j er cij e Le sanjke nisu bile na asfaltu.

Vagoncic s pij eskom mase rn, kotrlj a se po horizontainim tracnicama bez trenja brzinom va. Zrnomase m, ispaljeno horizohtalno brzinom VI u istom smjerusto, ga ima iva, pogodi vagon i ostaneu njemu. Treba odrediti brzinu V vagoncica posto-ga je pogodilo zrno i energiju koja je pri

tome presla:u toplinu.

rjesenje:

m, i va - vagon m ; VI - zrno

V ? vagona

E = Q= ?

V =

m*v/

Q

- - - - - -t- - - - - - -

-E

2

2

2

1.241. Mehanicki malj mase 500 kg udari ostup koji se pri tome zabije u zemlju do dubine 1 cm. Odredi silu kojom se zemlj a pri tome op i.r'e ako pretpostavimo da j e sila stalna

95

iako je brzina malja prije udarca bila 10 m/s. Masu stupa zanemarujemo.

rjesenje;

m =. 500 kg Ek= (rn=v") /2 (500*102)/2 2, 5*104J

S = 10-2m

v = 10 m/s W Ek=F~s

- - - - - - - - -)- -

kadmija(Cd) je Ar rjesenje

En= 10-1SJ

Ar = 112,4

11\= 1, 67*10-27kg

1.242. Tramvaj mase 10 tona razvije nakon 5 sekundi posto se poceo kretati brzinu 7,2 km/h. Kolika je snaga motora? rjesenje:

m 104kg t = 5 s

v = 2 m/s

W m*v2/2 104*22/2
P ------ ------- 4*1.03W
t t 5 1.246. 1.243. Tij elomase 40 g baceno j e vertikalno uvis brzinom 60 m/ s.

Kolika mll. je kinetickaenergija: a) na pocetku glbanja, b) nakon 6sekgl1(J:L g:ib(3_nj a?

rjesenje: '

m= 40 g = a) Ek~ (rn *v a 2) /2 = ( 0 , 04* 6 02) /2 = 72·J

= 0,04 kg

vo= 60 m/s b) v = va - g*t = 60 - 9.81*6= 1,14m/s

1.244. Tijelo mase 19,6 kg palo je s neke visine. Padanje je trajalo 0,5 'aekund L, Koliku j ekineticku energiju imalo tijelo kad je ~tiglo do najni~e tocke?

rjesenje:

m = 19,6 kg h (g*t2)/2 = (10*0,52)/2 1,25 m

t = 0,5s

1.245. Jezgra kadmd ja apsorbira neutron energij e En= 10-1SJ. Odredi brzinu v novonastalejezgre. Relativna atomskamasa

F = ?

P = ?

a) Ek= ? b)Ek= ?

96

1,67*10-27*112,4 1,88 *10"2Skg

1,88 *10"27

V :::':: ?

Zrno mase m doleti horizontalno do drvene kugle koja le~i na podu. Zrno proleti .kroz srediste kugle. Treba odrediti koliko je energije preslo u toplinu ako je v1 brzina zrna prije nego sto je pogodilo kuglu, v2 brzina zrna nakon prolaza kroz kuglu, a mk masa kugle. Trenje izmedu poda i kugle zanemarimo.

rjesenje: m

v1

v«.

m,

Q ::: ?-

m*v/ m*v2 :2 m *v 2
k k
- ---- = - - - -- + ------ + Q
2 2 2 m=v, 2 m*v2 2 mk*vk 2 m= v 2 m*v2 2 mk (m*(v1-v2) ) 2
i .
Q - - - -- - - - - -- - -----.- = - - - -- - - - - -- - --*-----------
2 2 2 2 2 2 mk 2 m

m

* (v/ - v/

v - ~2*g*h = ~2*10*1,25 = 5 m/s Ek= (rn=v") /2' = (19., 6*52) /2 = 245 J

2

1.247. SilOp atoma energij e 9, 8*10"17J izlij e ce iz Lz vor a u horizontalnom smjeru. Za koliko ce se atomi pod djelovanjem sile te~e otkloniti od horizontale u udaljenosti 5 m od

97,

izvora? Neka su to atomi srebl:"a (Ag) atornske mase 1,0.8. ,'.' rjesenje:

E = 9, 8*10-17J E = JmA9*v2) /2

s = 5 m

Ar = 108 v2= 2*E/mA9= 2*9,8*10-17/1,72*10-25

ffi:p= 1,67*10-27kg

mAg= ffi:p*Ar = 11,3*108 (m/s) 2 V = 3,36*104m/s

= 1,67*10-27*108

= l,72*10-25kg t s/v = S/3,36*104m/s ';" l,49*10-4s

v2 , ".{m*vo) 2 ".1

h = --- - ------- *

2*g

2

2*g

,

1.251.

Koliki putee prevaliti sanjke po' horizontalnoj povrsini posto au se spustile s brda visine 15 ~ i nagiba 30°? Koefieijent trenja je 0,2.

rjesenje: h 15 m a. = 30°

Il = 0,2

-~---------~------- -

h = ?

I = h/sina. = 15/0;5 =

, = 30 m

Energija se trosi na savladavanje trenja na kosini (1) i horizontalnoj povrsini (s).

sina. = a/e = h/l

1.248.

Uteg mase 5 kg pao je s v.i e i.ne 2 m. Koliku je poteneijalnu energiju izgubio uteg pri tom padu?

rjesenje:

m = 5 kg

h = 2 m Ep= m*g*hS*9,81*2 = 98 J

m*g*h

s = ?

E = ?

p •

m*g*h = (m*g*ll*eosa.)*1 + (m*g*Il)*s

/:m*g

1.249.

Tijelo mase 10 kg podignemo 20 m visoko. Koliki rad moramo pri tome Lz vr s i t i > Za koliko se poveca La poteneij alna energija tijela?

rjesenje: '

m = 10 kg h = 20 m

h Il*eosa.*l + Il*S

s (h - Il*eosa.*l)/Il =(lS-0,2*J3/2*30)/O,2= = 49,05 m

m*g*h =

10*9,81*20

]:960 J,

1.252. Kamen mase 100 g ba~en je koso gore iz neke to~ke koja 'se nalazi 15 m iznadZemljine povrsine brzinom 10 m/s. a) KolikC?- mu je ukupna mehan.i.cka energija u tom trenutku? b) Kolikaee mu biti ukupna mehani~ka energija kad bucie 10 m iznad Zemljine povrsine? e) Kolikaee InU biti brzina u tom trenutku? Otpor zraka zanemarimo.

w = ?

1.250.

a) Ep= m*g*h = 0,1*10*15 = 15 J Ek= (m*v2)/2 = (0,1*102)/2 = 5 J E Ep + Ek = 15 + 5 = 20 J

. b) E = 20 J Ista je kao i u prvom s Luca j u jer poteneiljalna energ. prel.azi u kinet. .,

Zrno mase m pogodi komad drva mase m koje visi na niti dulj ine 1. Kad pogodi drvo, zrno ostaj ~ u nj emu. Za koliko se podigne komad drva ako je brzina zrna bila vo? rjesenje:

m

rjeserije: m = 0.1 kg h =15 m vs= 10 -m/s

V =

98,

E, V = ? h1= 10 m

.h= ?

m*g*h

(m= v") /2

99

c) Ep1= m*g*h1= 0.1*10*10 = 10 J

LlEp= Ep - Ep1';' 15-10 5 J

Ek2= Ek +LlE = 5+5 = 10 J v =J2*E~jm = J2*1010,l

14,14 m/s

1.253. Tijelo mase 30 9 bacimo s mosta visoka 25 m vertikalno dolje brzinom 8 m/s. Tijelo s t i qne : na pov r s Lnu vode brzinom 18 m/s. Odredite rad koji je tijelo Lz vr s i.Lo svIadavajufi otpor zraka (g = 10m/s2) •

rjesenje:

m = 0,03 kg Wp= m*g*h = 0,03*10*25 = 7,5 J

h = 25 m

ve= 8 m/s WkO= m*vo2/2 = 0,0'3*82/2 O,'96,J

v2= 18 m/s

W = ?

Wkl=_WP + WkO= 7,S+O,96 = 8,46 J Wk2= m*v/12 = 0,03*182/2 = 4,86 J

W = Wk1 - Wk2 = 8, 46 - 4, 86 = 3, 6 J

1.254. S vrha strme ceste dugacke 100 m, visinske razlike 20 m spuct.a j u se sanjke mase 5 kg. Odredi trenje koje se javIja pri spuat.an [u niz brijeg ako su sanjke pridnu brijega imale brzinu 16 m/s. Pocetna brzina'bila je nula.

, rjesenje:

I 100m Ep=Ek + Etr

h 20 m

m 5 kg m*g*h = m*v2/2 + Ftr*1

v 16 m/s m*g*h - (m*v2)/2 5*10*20 - (5*162)/2

F tr= - - - - - - - - - - - - - - - -

-------------------

j;,.

100

Ftr= ?

I

= 3,6 N

1.255. Tij elomase 8 kg slobodno pada s visine 2 m. Kolika j e nj egova k i.ne t i.dka erie r'qa j a u trenutku kad stigne na z em l j u? 0 Pok~zio da o~oe , tao ene rq i ja jednaka potencijalno~ energlJI kOJu Je tlJeIo lmalo prlJe pada ako se zanemarI otpor zraka.

100

------------ __ "~--"

\ rjesenje:

v2= ~,.~*~1:::2~9,81*2 = 39,24 (m/s) 2 Ek= m*v2/2 = 8*39,24/2 = 157 J

h = 2 m

Ep= m*g*h = 8*9,81*2 = 157 J

1.256. Tijelo mase 20 kgpadne s visine15 m, te pri kraju pada ima brzinu 16 m/s. K6Iik jS rad izvrsilo tijelo gibajufi

se kroz zrak?

rjesenje:

m = 20 kg Ep= Ek + W

h = 15 m

vk= 16 ml s W Ep ,- Ek m*g*h - m*v/12

W = ?

= 20*10*15 - 20*162/2 = 440 J

1.257. Bomba od. 300 kg pada s visine 900 m. Kolika j_e njezina potencij alna i ka.ne t Lcka energij a u trenutku a) kad se nalazi 15.0 m iznad zemIje, bY kCid PCidl}e na zemIju?

rjesenje: m = 300 kg h = 900 m h1= 150 m

a) Ep= 'm*g*h1 = 300*10*150 = 4,5*10sJ

v J 2*g*h = J 2*g* (h-h1) =

= J2*10*(900-1S0) = 1Zj m/s

_:::.._ - - ,- - - - - -

b) Ep= 0

v = J2*g*h =

134 m/s

J2*10*900

2,7*106J

1.258. Na nitiduIjine 1, m objesena je kugIica.Koliku horizon..:. talnu brzinu moramo datikuglici da se ona otkloni do iste visine na kojoj se nalazi objesiste niti?

rjesenje:

101

-----------~~----------------.--.

I = 1 m

Ek = Ep

V= -~ 2*g*h

m*v2/2 = m*g*h

v = ?

~2*10*1 = 4/47 m/s

1.259.

Tijelo baceno vertikalno uvis padne na zemlju 6 sekundi poslije pocetka gibanja. Odredi: a) kineticku energiju tijela u trenutku kad padne na zemlju; b) poteneijalnu 'energijuu na jv i.so j t cck i . Masa tijela je 50 g. rjesenje:

t 6 s'

m = 50 g = = 0105 kg

a) v = g*t 9/81*3 = 29/43 m/s
Ek= m*v2/2 = 0105*29/432/2 = 21/7 J
b) t = t/2 = 6/2 = 3 s.
1 1
h = *g*t2 = *9/81*32 = 44115 m
2 2
E= m*g*h = 0105*~;81*44/15 = 21/7 J
p 1.260. Jednostavno njihalo dugo 4 m ima na svom kraju objesenu kuglu mase5 kg. a) Koliki rad moramo izvrsiti da bismo njihalo pomakli iz njegova vertikalna po Loz a j a u horizontalni? b) Kolika ce biti brzina i k i.riet.Lcka energij a kugle nj ihala u trenutku kad prolazi kroz naj nizu t.ocku ako smo njihalo ispustili iz horizontalnog polozaja?

rjesenje:

I 4 m a) W = Ep= m*.g*h = 5*9/81*4 = 196/2 J

m =.5 kg

g = 9/81 m/s2 b) Sva poteneijalna energija prelazi u

-----_------- kineticku:

a) W = ?

b) v; Ek= ?

2 ~ J 2*196,2 v =~--~-- = ~---~---

8,9 m/s

1.261. Tijelo je palo s visine 240 m i .zarilo se u pijesak 0/2 m duboko. Odredisrednju silu otpora pijeska ako je

102

l I

\

I

t.I j e Lo , mase1 kq , poc'elo padati br zi nom 14 m/s. Rijesi zadatak na dva nacina: a) s pomocu zakona gibanja i b) s

'I?(:)l~oellzakoriacoarzanja eriergijec:Kbj ije nacin brzi?otpor

zraka zanemarimo.

rjesenje:

h 240 m a) Pomocu zakona gibanja

d = 0/2 m

m = 1 kg h = vo*t+ (g/2)*t2 (g/2) *t2+vo*t-h =0

vo= 14 m/s

g = 9,81 m/s2 -14±~142+4*(9/81/2)*240 -14±~4904/8

-------------

--_ ..... _._----------_._----.- = --------_---

a) F = ? bY F = ?

a v2 v2
/
d = - * =
2 a2 2*a
1*12215 = 12215N t = via

d

v = a*t

v2 69 192
a - - - -- = 12215 m/s2 F = m*a
2*d 2*0/2 m*v.2 o

b)

= 2452/4J

+ m*g*h =

+ 1*9,81*240

Euk=

2

2

W = F*d

F = Wid = 2452/4/0/2 = 12262 N

Nacin pod oznakom b) je puno brzi (rezultat se. malo razlikuje zbog razlicitog zaokruzivanja) .

1.262.

U drvenu metu mase 4 kg koja visi na uzetu'ispalimo,zrno mase 8 g. Zrno ostane'u meti koja se pomakne u polozaj koj i j e 6 em visi od pocetnog. Nadi pocetnu brzinu taneta.

rjesenje:

g = 10 m/s2

m1= 4 kg

ffi2= 01008 kg .6.h = 0106 m

2

vo- zrna == ?

103

1.263.

1.264.

104

~2*10*O,06

v - ~ 2*g*t.h

1,09 m/s

h

(4+0,008)*1,09 -------------- =549m/s 0,008

Uze du1jine 20 m prebaceno je preko cvrste ko1oture kojoj mozemo zanemariti masu i ve1icinu. Na pocetku uze visi na miru, s i.me t r Lcno s obzirom na vertika1u koja idekroz sredi~te koloture. Kad ko1oturu.ma1o stresemo, uze 6e poceti padati . Ko1ika 6e mu biti brzina u trenutku kad otpadne s ko1oture?

Promotrim6 sliku i vidjet

6emo da se uze spusti10 za 1/4. Time se poteneija1na

energlJa smanji1a za

m*g* (1/4) , .pa je-

Matematicko njiha10 na1azi se najprl]e u horizonta1nom po1ozaju. Du1jina mu je 1. Na uda1jenosti 1/2 ispod tocke obj e s i at.a njiha1a postav1j ena j e horizonta1na ce1icna p l oca . Na koju 6e se visinu h odbiti kug1iea njiha1a nakon sudara s p Locom ako pretpostavimo da j e auda r potpuno e1astican? rje~enje:

Ep= m*g* (1/2)

1 m*v2 J_
2
m*g* = v2=. g*l V = ~ g*l
2 2 rje~enje: 1 == 25 m m]_= m2

g = 10 m/s2

v =?

m*g*

2

1

100

2

v = ~100 = 10 m/s

I

,!

<,

........ --r--:--

.............. ': i

... ' ....... ~_. I'!h

<, : ;'

Ol' ........... 1/

~_-~,-- -- c------o-- _

1

I i I

.~--.-~-- --c--- __

1/2 1

Iz erteza je vid1jivo da je:

=

a = 30°

_sina

2

v*.[3

Vertika1na komponenta brzine Vv= v*sin~ = v*eosa

2

Ta komponenta kineticke energije pre1azi~u poteneija1nu:

m*v/ v2*3 3*v2 3*g*1 3
- - - -- = m*g*h = g*h h = - - - -- = *1(
2 4*2 8*g 8*g 8 1.265.

Dvije e1asticne kug1e vise na nitim tako da se na1aze na istoj visini i dodiruju se. Niti su r-az Ld.ci.t e du1j ine,: 1]_= 10 em, 12= 6 em. Mase doticnih kuga1a jesu m]_= -8 g 1 m2= 20 g. Kug1u od 8g otk1onimo za 60° i ispustimo. Trer;a odrediti kc l i.ko 6e se kug1e otk1oniti nakon sudara ako ::Je

sudar e1astican.

rje~enje: 1]_= 10 em 12= 6 em m]_= 8 g m2= 20 g a ;:: 60°

rn =v ,2 2 2

m *V',2

,]_ ]_

m *v 2 2 2

m *v 2 .

]_ ]_

----- +

.- ------- +

22' 2 2

Brzina v2= Ojer kug1iea m2 miruje prije

sudara, pa imamo:

(1') (2)

-------~-----------------

iz (2)

iz (1)

,I

--------------------------------~------------------------

(umetnuto) Brzinuv]_ odredimo iz:

105

--------------------------~--

----------------------------

nastavak

v2 m2 m2 m2
- 2* *Vl*V2' + c- - *V2,)2= vl ,2= v2 *v2 ' 2
01
1
ml ml ml. m2 m2 m2
2* *vi*v2' - (- - *v2') 2= *v2 ' 2
ml ml ml m2

2*Vl*V2' - __ *V2,2= V2,2

ml

m2

V 2' * (2 *v 1 ~ - - «v 2' - V 2') = 0 ml .

m2 2*ml*vl 2*8*1
2*vl= (- - +1) *v2' v2 ' = ------- = -.---- 0,57 m/s
ml ml+m2 8+28 28

--0,42 m/s

*0,57 =

8

Nakon sudara:

ml *vl' 2

V], , 2 0,422
hl= - - - -- = 8,99*10-3m
2*g 2*10 Analogno:

V ,2 2

2*g

2*10

ll-hl 0,1-0,0089
eosal= - - - -- ---------- = 0,911
11 0,1
l2-hl 0,06-0,0165
eosa2= - - - -- ---------- = 0,725
12 0,06 a = 430

_/

1.266. Djecak puea iz, p.racke i pri tome toliko nategne gumen,O~ul--~"If1"'""......--,-·--I vrpeu da je produzi za 10 em. KC?likom je brzinompoletio "kamenmase20g?Da.se gllm~Ila vr}?eaproduzi za 1 em, treba sila od 9,8 N. Otpor zraka zanemarimo.

rjesenje: ~l = 1 em = = 0,01 m F = 9,8 N

~s = 10 em = = 0,1 m m = 20 g =

= 0,02 kg

k = F/~l = 9,8/0,001 = 980N/m

'2

v r~ 4 -~:~;~ =

= 22 m/s

-----------

V = ?

1.267.

svako elasticnopero odboj nika ria -vagonu stisnut ceo se za 1 em zbog dj elovanj a sile od 104N. Koj om se brzinom kretao vagon ako su se pera na odbojnieima pri udareu vagona 0 stijenu stisnula za 10 em? Masa vagona je 20 tona.

rjesenje: -

~l = 0,01 m F = 104N

m = 20*103kJ ~s = 10 em ==

F

k =

=

F

~1

0,01

1

1

= O,l m

E= _ * k*~S2= - * 106*0,12= 5*103J P

2 2

Imamo dva para pa je uku}?na Ep dva puta veca

------------

v·= ?

= 1

V = 1 m/s = 3, 6km/h

2

1.268. Tijelo mase 3 kgkrecese brzinom 2 m/s i suda~a s elasticnom perom. Za pero vrijedi of = 100 N/m*x. a) Kolika j e poteneijalna energija sadrzana u peru kad ga je tijelo stisnulo za 0,'1 m? b) Kolika je u tom trenutku kineticka

energija tijela mase 3 kg?

rjesenje:

m 3 kg a) Ep= (k/2)*x2= (100/2)*0,01 = 0,5 J

V = 2 m/s

107

F = 100*x N/m k = 100 N/m

b) U pocetku

Ekl = (m=v") /2= ,( 3 *22) /2

6 J

a) x = 0,1 m
E = ?
p
b) Ek= ? Dio je presao u Ep

1.269.

Tijelo mase 0,5 kg smjesteno je na horizoritalnom stolu i pricvrsceno za elasticno pero kojemu je k = 50 N/m. Pero titra, pri gemu ,~e najvise rastegne, odnosno stegne, za 0,1 m 1 vuee t i j elo za sobom. _ Trenj e po stolu rnoz emo z~n~ma:t;iti. Kolika j e riaj veca brzina tij ela? rJesenJe: m = 0,5 kg -k = 50 N/m

Xmax= 0,1 m

---~~------

Kad j e pero ria j v i s e rastegnuto, sva energij a je presla u poteneijalnu. Kadje brzina max.

Ep= 0

k

m*vmaX2

k*Xmax2

E = - p

2

vmax2

2

m

vmax= x*~ k/m = 0, 1*~ 50/0,5 = 1 m/s

1.270. Spir~lno ravno elasticno perokonstante k ='46 N/m visi ve:t;~lk~ln? Na njvegovu ,kraj u obj esen j e uteg mase 0 i 8" kg ko j i. nu ru je . p~ovueemo ~l,'pero dolje za 0, is m, poq Leda jmo r ~) DO, kOJ e ee s,e v i s i.ne h uteg pod.i.c i, kad ga opet l~p~st:mo? b) Kollka ce biti njegova najveca brzina?

rJesenJe:

k = 40 N/m a) Uteg ce se podici na visinu

m = 0,8 kg

x = 0,15 ~ h = 2*x = 2*0,15 = 0,3 m

h = ?

vmax= .?

------ =

2 2

1,06 m/s

108

,~-----~~ .. ~~-~ --

1.271. Koliko okreta u .sekundi izvrsi ceoni kot.ac lokomotive ,promjera 1,5 m pri brzini 72 km/h?

'rjesenje: 2*r = 1,5 m

r 0,75 m v = s/t = (2*r*n)/T = 2*r*n*v

v = 72 km/h =

20 m/s v v!(2*r*n) = 20/(2*0,75*3,14)

-------------

4,.24 Hz

v = ?

1.272. MirlUtna kazaljka na nekom satu 3 puta je duz a od sekundne.

Koliki j e omj er izmedu brzina tocaka na nj ihovim vrhovima?

rjesenje:
r= 3*:rs vm 2*r «n /T rm*Ts 3*rs*60 1
m m m
-------- --------- = - - - -- ------- =
v Jv> ? Vs 2*r *n/T rs*Tm rs*3600 20
s ,s 1.273. Uteg maae 50·g privezan je na nit duljine 24 em koja kruzi u horizontalnoj ravnini. Kolika je eentripetalna sila koja djeluje na uteg ako je frekveneija kruzenja 2 okreta u

sekundi?

rjesenje:

m 50 9 = = 0,05 kg r = 24 em = = 0,24 m v = 2 Hz

= 1,9 N

------------

Fcp= ?

1.274. Baeac okrece kladivo na uzetu dugackom 2 m. a) Kolikoje eentripetalno 'ubrzanje kladiva ako se:' baeac okrene j edanput u 2/3 sekunde? b) Koliku centripetalnu silu mora

baeac proizvesti ako je masa kladiva 7 kg?

109

rjesenje: r 2.m

T 2/3s

v l/T =

3/2 Hz m 7 kg

1,26*103 N

---------....;

a . F - ? cp r c:p'-.

1.275. Tijelo mase 0,5 kg giba se po kruzniei polumjera 50 em frekveneij om 4 Hz. Odred~: a) obodnu brzinu tij e l.a , b) akeeleraeiju l' e) oerit.r i.pet.a Lnu silu koj a dj eluj e na

tijelo.

rjesenje: m 0,5 kg r = 50 em

= a 15, rn v'= 4 Hz

2 * r-*T[*v 2*0,5*3,14*4 =

= 12,57 m/s

b) acp= v2/r 12,572/0,5 =

=315,83 m/s2

a) v

. .

..,...-------"'---

Vi acpi Fcp= ?

1.276.

c)F~=~~*~ = 315,83*0,5 = 157,91 N Tramv<;-j ski vagon mase 5*103kg giba se po k.r uz nom zavoju po Lumj era 128 m. Kolikom silom pritiscutracniee na kot.ace pri brzini vagona 9 km/h zbog toga sto se vagon giba?

rjesenje:

m 5*103kg

r = 128 m

v = 9 km/h = Fp= Fcp= (m=v") /r = (5*103*2, 52} /128 =

= 2,5 m/s

= 2,44*102 N

F - ?

,p- •

1.277.

Koj om se naj vecom brzinom rnoz e kretati aut o na zavoju eeste polumjerCi zakrivljenosti 150 m bez zanoserija ako je

\ koe f i.c i.j ent trenj a kot.aca po ees,ti 0,42 (g = 10 m/s2) ? r:]esen]e: r = 150 m fl= 0,42

Ftr= Fcp

,,*G'= m*a

r: cp

v = Jfl*r*g = JO,42*150*10 =

25,1 m/s 90 km/h'

v = ?

110

1.278. Kruzna p'l.oca okxe ce se oko vertikalne osi koja p l ocu pro... pada.kroz. s:redistei stoj i na nj oj okomi to. Frekveneij a

.. je okretanja:030 okt"eta- uminuti~ Na 2·0em.udaljenosti od . osi Lez L na p Loc i. tij elo. Koliki mora biti najmanj i koefieij ent trenj a izmedu .p Looe i tij ela da tij elone

sklizne s ploce?

rjesenje:

r 20 em = 0,2 m

v 30 o/min = 0,5 Hz

Ftr 4*r*7r2*m*v2 4*0,2*3,142*0,52

fl = =. ~ - - - - - ~ - - = - - - - - ~ - - - - - - - - - - =

FN m*g 9,81

- - - - - - - - -,- - - _.-

fl = ?

1.279. Kolika mora biti brzina aviona u lupingu polumjera 1 km da ni sjediste ni pojas ne vrse na pilota n i.kakav; pritisak

kad se avion nalazi u najvisoj tocki petlje?

rjesenje: r ='1 km = = 103m

F cp = G (m=v") /r = m*g

v = J r*g = ~ 103*10 = lOO,m/s

- - - - _"_ - - - -

v = ?

1.280. Koliko bi trebalo da bude dugacak dan da tijela na ekvatoru ne pritiscu na povrsinu Zemlje (rz= 6370 km, 9 = 10

m/s2) ?

rjesenje:

rz= 6370 km = = 6, 37*106m 9 = 10 m/s2

G =

Fcp m*g = (4*r*7r2*m) /T2

J 4*r*7r2 /g = J 4*6,37*106*3,142/10

T

-------------

= 5015 s = 83,58 min .. = 1 h 24 min.

T = ?

1.281.

Kojom se najmanjom brzinom mora okretati kantu s vodom u vertikalnoj ravnini da se voda ne prolijeva?

rjesenje:

v = ? Fcp = .G (m=v") /r = m*g v2= r*g

v = Jr*g

111

--------------~-~-----------~--

1.282.

Kablic s vodom privezan je na,uze duljine 50 em, Kojom minimalnom brzinom moramo vrtj eti kablic po krl.l.gu u vertikalnoj ravnini da nam voda iz kablica ne istekne? rjesenje:

1 = 50 em =

~g*l = ~10*O,5 = 2,23 m/s

v

v = ?

1.283. S koje visine h treba skotrljati koliea niz zlijeb da bi

u produzenju mogla izvrsiti potpunu petlju polumjera r, (sl. 1.52)?Trenje mozemo zanemariti.

rjesenje:

G = F

m*g = (m*v2)/r I:m

g*r

m*g*h

m*g*2*r + (m*v2)/2 I:m

g*h g*2*r + (g*r)/2 /:g

h = 2*r+ r/2 /*2

S1. 1.52.,

2*h 4*r+r

2*h

h =(5/2) *r '

5*r

1.284-.

Ele~tron se krec~ po krugu polumjera 2,0 em zbog djelov~I1Ja mag~etske s i.Le , Br z Lna kretanja je 3,O*106m/s. Kojom b: se brzlI~om kretao proton po istom krugu kad bi na nj ega dJelovala lstamagnetska sila?

rjesenje: r = 2 em

= 2*10-2m

ve= 3*106m/s me= 9,ll*10-31kg l'l\>= I, 67 *;L 0 -27kg

F =

- ~----------------- =

r

4,1*10-16 N

V = ? p •

1,67*10-27

1.285. Uteg privezan na nit duljine 30 em opisuje u horizontalnoj 112

15'em. Koliko okretau minuti

ravnini kruznieu polumjera izvrsiuteg.-.p.ric,kruzenj'll? rjesenje:

1 30 emF~ : G = r

x

x

~ 12 - r2 = ~ 0 r 3 2 - 0 , 152 = 0,26 m

0,3 m r = 15 em = 0,15 m

Fcp= (G*r) /x

4*r*7r2*m*v2 =, (m*g*r) /x 1 : (r*m)

v = ?

v

= 0,98 Hz = 59 okr./min

1.286.

Za koliki se kut otkloni eentrifugalni regulator ako je stap, na kojem je ucvrscen uteg, dugacak 200 mm, a regulator se okrene 90 puta u minuti (sl. 1.53)?

rjesenje:

v 90 okr./min = = 1,5 Hz

200 mm =

tgO' =

- ----------- -.

m*g

1

G

= 0 ,2m

-----------------

= --------------------- =

r = l*sinO'

'~

0' ....: ?

- .

10

tgO'

sinO' eosO'

---- = 8,9*1*sinO' 1*----

eosO' sinO'

1

8,9*O,2*eosO'

eosO' = 0,56

0' = 55° 10'

r

G

, SI. 1.53-

113

--_--------- ------_

------------- -

1.~87. Na rubu kru~ne plo~e koja sejednoliko okre6e oko svoje osi visi njihalo koje se namjesti pod kutom a = 45° prema vertikali. Udaljenost od objesi~ta njihala do sredi~ta plo~e je d = 10· em, a duljina njihala 1 = 6 em. Odredi brzinu kojom kugliea kru~i.

rje~enje:

a = 45° F~= m*v2/r ~ m*g*tga /:m r

1 = 6 em =

=0,06 m d = 10 em =

v2= g*tga*r =

= g*tga*(d+l*sina) 10*1*(O,l+0,06*Q,7) = 1, 424 (m/ s) 2

-_- ---'----

= 0,1 m

v = ?

v = ~1,424

1,19 m/s

r

1.288. Bieiklist vozi brzinom 18 km/h. ·Koji najmanji polumjer 'zakrivljenosti mo~e on opisati ako se nagne prema horizontalnom podu za kut 60°?

rje~enje:

v 18 km/h = 5 m/s

a ~ 60°

Fcp = G*tga

m*v2/r = m*g*tga /:m

1.290. Na zavoju polumjera 50 m eesta je tako gradena da auto mo~.~voziti ..... brzinom20m/s nezavisno od trenja. Kollki -- mora bi tinagib eeste ria tomzavoju?

1.289.

r = ? r'= v2/(g*tga)= 52/(10*0,58) = 4,33 m Vlak se gibapo kruzriorn zavoju polumjera800 m brzinom 72 km/h. Odredi za ko Li.ko mora vanj ska tra~niea biti vi~a od unutarrije ako je razmak tra~niea 75 em (g = 10 m/s2)?

rje~enje: r 50 m

v == 20 m/s g = 10 m/s2

Iz sli~nosti trokuta rastavljanja .sila vidime gdje je kut a pa vrijedi:

rje~enje:

v 72 km/h 20 m/s r = 800 m

1 75 em = = 0,75 m

a = ?

g*sina = Fcf*eosa

m*v2 v2 202
m*g*sina = *eosa tga = - - - -- = 0,8' a 39°
r r*g 50*10 1.291.

Na kru~nom urtutarnjoj prora~unat rje~enje: r = 100 m a'= 10°

zavoju polumjera 100 meesta je nagnuta prema strani zavoja za 10°. Na koju brzinu je

zavoj?

= -------

0,05

rje~enje:

m = 1 t = 103kg

v = 45km/h = 12,5 m/s r 800 m

tga =

Fcp m*v2/r v2/r
tga - = ------ =
G m*g g ?

v

176 (m/s) 2

G m*g

a = -2,86°

g

1.292.

v~= tga*r*g = 0,176*100*10

v =,~176 = 13,28 m/s .'

Automobil mase 1 t vozi preko mosta brzinom 45 km/h. Nadi kolikom silom djeluje Ila most ako se pod pritiskom automobila most deformira i ~ini kru~ni luk polumjera 800 m.

sina = u/l

u = ?

u = l*sina =

37 mm

-.~------~----

114

----------~~-~~--~-------------~-

1.293. Automobil se dize po .i zbocnom mostu u obliku luka kruznice polumjera 40 m. Koliko je na jve ce mcquce horizontalno ubrzanj e koj e moze posrt i.c i auto na vrhu mosta ako tame ima brzinu 50,4 km/h? Kqeficijent trenja izmedu automobila i mosta je 0,6.

rjesenje:

r = 40 m F Ftr m=a = Jl*FN m+a = Jl* (G-Fcp)

v 50,4 km/h

_ 14 m/s m*g-m*v2/r

0,6

Jl *

a

m

a = ?

= 0,6* (9,81-142/40) =' 2,95 m/s2

1 . .294:. Automobil prelazi preko izbocena mosta. u obliku kruznog luka brzinom v 180 km/h. . Koliki j e polumj e:r zakrivljenosti mosta ako je vrhu mosta sila kojom djeluje automobil na most ,jednaka polovini tezine automobila?

rjesenje:

v = 180 km/h = 50 m/s FN= 0, 5*G

Fcp= G - FN= G - O,5*G = O,5*G m*v2/r = O,5*m*g /:m

r = ?

r = v2/(O,5*g) = 502/(0,5*10) = 500 m

1.295. Pod utjecajem sile teze maleno tijelo s vrha kuglaste kupole koj oj j'e po Lumje r r klizi po nj ezinoj vanj skoj povrsini.U kojoj ce vertikalnoj udaljenosti od pocetnog polozajatijelaono' napustiti kupolu? Trenje zanemarujemo.

rjesenje:

U trenutku kada se tijelo odvoji od kupole mora biti

r

Brzin'u v dobijemo iz zakona 0

ocuvanju energlJe, jer kineticka ._ ~r ~------~~

energlJa tijela u trenutku odva-

janja odgovara promjeni potencijalne energije.

116

r-x

2*g*x

/ cosO'

r

2 m*2*g*x

r-x

r x == -

2*x = r-x

= m*g*

3

r r

Za udaljenost veeu od x tijelo napusta kupolu.

1.296.

Akrobat u automobilu vozi po horizontalnom kruqu n unut:::-a~ snjoj stijeniplast~uspravnog valjka (zid,smrtl). KO~lk~ mora biti minimalni koeficijent trenja Jl lzmedu ~otaca 1 uspravne stijene da a~tomobil :pri.brzini v ne bl pao.sa stijene? polumjer valJka neka Je r. rjesenje:

V r ·F - G FN = Fcp Ftr= Jl*FN

, tr -

Jl = ?

!
Ft~ G m*g r*g
Jl = = = ------ -
FN Fcp m*v2Jr v2 I I

\

I \ I

\

1.297. Uteg mase 100 g objesen je na nit~ i nJlse se uz najveei otklon 0' = 600 na obje strane. Kollko je nategnuta nit pri

otklonu od $ = 30° od vertikale? m*v2

N = m*g*coS~ + --~-

, 1

1 * (cos~ - cos«)

m*2*g*1*(COS~ - cosO')

N = m*g*cos~ + --------------------- 1

rjesenje:

m = 0,1 kg 0' = 60°

~ = ~Oo

2*g*h

h

----------

N = ?

N = m*g*cos~ + 2*m*g*c6s~

2*m*g*cosO' =

= 3*m*g*Cos~ - 2*m*g*co~0' = = m*g*(3*Cos~ - 2*cosO') =

= O,l*9,81*(3*cos30 - 2*cos60)

1,57 N

117·

1.298. Na tankoj niti visi kuglica mase 1.00 g. Najve6a napetost koju nitmoze izdrZati iznosi 1.,96 N. Odredi najmanjikut

a do ko)eg moramo otkloniti kuglicu na niti da bi nit pukla u trenutku kad kuglica prolazi kroz polozaj ravnoteze. Koliku bi cvrstocu nit morala imati da ne pukne

ni onda kad kuglieu otklonimo za 90°?

rjesenje:
m = 100 9 =
= 0,1 kg
N = 1,96 N
a1= 90°
-----------
a, N1= ?
~
,
oC.',
,
" I
"
,
"
\,
,
"
h h= 1* (l-eosa)

N = m*g +

1

m*2*g*1*(1-eosa)

N = m*g + ---------------- =

1

= m*g + 2*m*g - 2*m*g*eosa

3*0,1*10-1,96

3*m*g-N

-------------

eosa = -------

2*0,1*10

2*m*g

= 2,94 N

1.299.

Kamen privezan 0 nit dugU 80 em vrtimo u vertikalnoj ravnini tako da ucini 3 okreta u sekundi. Na koj u 6e se visinu popeti kamen ako nit pukne upravo u trenutku kad

je brzina kamena usmjerena vertikalnogore?

rjesenje:

1 = 0,8 m v = 2*1*n*f = 2*0,8*3,14*3 = 15 m/s

f = 3 okr/s

g ~ 9,81. mIs' m*r r 1.5'

-------------

= m*.g*h

h =

== ------ ==

h = ?

2

2*g 2*9,81

118

! '

1.300. Na obod kotaCa vagona dje1uje sila kocenja od 75 N. Koliki je moment te sile a)<o je polumjer kotaCa 0,5 m?

rjesenje:

F = 75 N r = 0,5 m

M = r*F = 0,5*75 = 37,5 Nm

- - - - -.- - --

1.30]" Francuskim kljuCem advijamo maticu. Duljina ruckekljtlca je 300 mm. Koliki je moment sile ako zakre6emo' a) kraj

rucke silom od 40 N okomito na duzinu rucke; b) rucku na

njezinoj polovici istom silom okomito na duzinu rucke; c) kraj rucke sHom od 40 N koja s ruckom cini kut od 300; d) .rucku na njezinoj polovici silom ad 40 N koja s ruckom

cinikut o'd : 30°? rjesenje: r = 300 mm =

= 0,3 m F = 40 N

M = ?

I ...

I,

a) M

= F*r = 40*0,3 = = 12 Nm

L

_...:-----_._----

b) M = F*o,5*r =

= 40*0,5*0,3 =

= 6 Nm

M = ?

e) M = F*r*sin30' = = 40*0,3*0,5 =

= 6 Nm

d) M = F*(r/2)*sin30

= 40*(0,3/2)*0,5 =

= 3 Nm

1.302.

Koljenasta poluga ima oblikkao na sl. 1..61.. te se moze okretat i oko r.ocke B. U tacki A d j e1 uje sila F ~ 20 N. Kolika je po velicini i smjeru najmanja sila kojom u tocki

D.mozemo drzati polugD: u ravnotezi?

rjesenje:

F1= 20; N

r2= 1*.[2 r1= 1

F2= FJf2 = 20/f2

--------

14,14 N

11.9

------~~~----,---------~~~

A B

F

I

I

I

I

. I

!

I

i

I

m1 * (1- r 2 )= m2 * r 2 O,:28:"2·jti~·····~···3,6*r:2c.

F

F

sa~~uk vi,sine ,2, m stoj i na horizs>ntalnom podu svoj im pod-:n~zJem ~lmen~~Ja1 m*l m. S ~oen~ st~ane na njega pu~e vJetar 1 tlae1 ga sa 300 N/m. Hoee 11 vjetar prevrnuti

sanduk mase 100 kg?

r 1 = 1 - r 2 = 0, 14 - 0, 0 5 = 0, 0 e m

I

i1.305. Na daskiduga,ckoj 5 m, mase 40 kg nJ1su se dva djecaka od 25 kg i 45 kg. Na koj em mj estu treba dasku poduprij eti ako

djecaei sjede na njezinim krajevima? rje~enje: 1 = 5 m m ::;: 40 kg m1=25 kg m2= 45 kg

rje~enje:

PVj.= 300 N/tn2 m = 100 kg

h = 2 m

a, b = 1 m

1.303.

s = b*h - P = F/S

~"2 = 2 m2

F p*S = 300*2 = 600 N

---------~..:::..---

M . = F*r "'VJ.

F*a = 600*1 = 600 Nm-

Na krajevim 14 em dugacke po luge drze me dusobno ravnotezu dva tij ela masa 2 kg i 3,6 kg. Na d i, dulj ine kr akova. po luge

ako rijenu masu zartemarimo.

rje~enje: m1= 2 kg m2=3,6 kg 1 = 14 em

1.304.

MG= G*r = m*g* (r/2) = 100*10*0,5 = 500 Nm

Treba izjednaciti sva tri momenta sile 1

T F

Mvj. > MG Sanduk ce se sru~iti.

G

M = m*g* (- -x) 2

---------

1

x = ?

m1 *gt< (l-:-x) +, m*g* (~ -x ) = ffi2 *g*x 2

;, 0,14 m

-----------------------------------

25+(40/2)

2,04 m

.-------------------------------~---

= 5*

---------

120

x = 1*

25+40+45

To je 2,04 m udaljeno od pocetka daske gdje sjedi tezi dj ecak bdnosno 0, 5 m od sredine daske prema tez.em dj ecaku.

1.306.

Drvena greda mase 40 kg i duljine 2 m obje~ena je 45 em daleko od j ednoga svog kraj a. Kolikom ce silom drugi kraj pritiskivati na nasu ruku ako gredu drzimo u horizont~_~_nom

polozaju? •

rje~enje: G*r1

m = 40 kg G*r1= F*r2 F =

12m d = 45 em =

=

'2 ~

~---------_----------1 F

0,45m

to:'I r, t------ G

I= 0,45 m

-----------

F = ?

m*g*(1/2 -d) 40*9,8i*(2/2-0,45)

= 142 N

F = ------------ = ---------------~---

l-d

2-0,45

121

1.307.

~etars~i ~tap ,~olo~~n,j~ na dasku stoIa tako da svojom ee~vrtlno~ d~l~ a.ne vlr~l~van stoIa. Na.j ve c i, utegm1, koji moz~mo ob j e~ltl na van] ak i, kraj ~tap a da se pri tome ~tap n~ :zv~ne, ]e,uteg od 250 g. Kolika je masa ~tapa? r]esen]e:

L = 1 m

m1= 250 9 = = 0,25 kg

Oznacimo s A = M/L gustocu ~tapa. sada mase pojedinih dijelova ~tapa duljina L mo~emo oznaciti SAL.

M = ?

m1*g*(1/4)*L +A*(1/4}*L*g*(1/8)*L

A*(3/4)*L*g*(3/8)*L

A*L + ---

9*A*L

8*A*L

A*L

250 9

4' 32

32

32

4

1 .. 308.

Greda mase 150 kg uzi.dana je, te se opire 0 tocke A i B ~a sl. l..62. Na dr~gom njeziEIu kraju C obje~en je teret _50, kg. Pre~posta:rlmo da toeke A i B snose say teret. KO~lke su slle ko]e djeluju na te tocke ako je AC = 1,5

m l AB = O,5m (g = 10 m/s2)? '

rje~enje: '

m= 150 kg Tocka .D je na polovieigrede.

mt= 150 kg BC = AC + AB = 1,5 + 0,5 = 2 m

d(AC) = 1,5 m DC = O,5*BC = 0,5*2 = 1 m

d (AB) = 0, 5 m AD = AC DC '1, 5 1 = 0, 5 m

------------- BD = AB + AD = 0,5 + 0,5 = 1 m

F1; F2= ?

o

0,5*1500+1,5*1500 I B

, fill*G+AC*G1 F1= ---------- =

AB =' 6000 N

--------~-------- -

0,5

BD*G+BC*G1

1*1500+2*1500 ------------- = 9000 N 0,5

F2= ----------

AB

122

1.309.Natj.j~+~)1c9j~i1l1au.cvrseenuos djeluj~ dvije 'sile, F1=, ~O N i F = 30 N u smjeru obrnutomod kazal]ke na satu l dv-i.j e sile 2F3= 20 N i F4= 60 N u smjeru kazaljke ria. satu. Krakovi odgovarajucih sila jesu 11= 50 em, 12= 25 em, 13=:=' 75 em i 'I = 20 em. a)U kojem ce se smjeru zakrenutl tij elo? b) 4. Koliki moment mora imati sila koj a bi mogla

tijelu vratiti,ravnote~u? rje~enje:

F1= 50 N 11= 50 em = 0,5 m F2= 30 N 12= 25 em = 0,25 m

F3= 20 N 13= 75 em = 0,75 m

F4= 60 N 14= ~O em ='0,2 m

a) Ozna~imo sM1moment sila u smjeru obrnutom od,kazaljke na satu, a s M2 mom. si1a u smjeru kaz. na satu

Ml = 'F 1 *11 +F2 *12= 50*0,5+30*0,25 = = 32,5 Nm

------------------

M2 = F:3 * 13 + F 4 * 14 = 2 0 * 0 t 75 + 6 0 * 0 ,2 =

= 27 Nm

Buduci da j e M1>M2tij e10 ce z a-. kretati suprotno smjeru,kazaljki

na satu.

M = ?

b) Da bi t.Lj e Lo bilo u ravnotezi mora biti ,M1:=' M2+M $dje je M tra~eni moment i ocitoda M mora bltl u smj.e.ru kazaljke na satu. Od tuda dolaziM = M1-M2= 32,5-27 =5/5Nm

1.310.

Zeljezna ~ipka mase 10 kg,duljine 1,5 m lezi-na sandu~u tako da s lij eve s t r ane sanduka str~~ sa, 0,4 '. m SVO] e duljine, a s desne strane sa 0,,6 m. ~o]om ~ll,?m F1 tr~ba . dizatilij evi kraj ~ipke da b i smo ] e podlgll, a ko j om

silom F2 desni kraj?

rje~enje: m = 10 kg 1 = 1,5 m d1= 0,4 m dd= 0,6 m

G = m*g = 10*10

= lOO N

CB

= 1 ,-'" dd= 1, 5 - 0,6 = 0, 9 m

- - - - - .- _' - -

EB

= (1/2) ~ dd= (1,5/2) - 0,6= O,15m

AD = 1 - d1= 1, 5 - 0, 4 = 1, 1 m

123

AE == (1/2)-- d1= (1,5/2) - 0,+

O,35m

F

G*EB 100*0,15
0 F1= = --------
CB 0,9
G*AE 100*0,3'5
F2= --------
AD 1,1 32 N

17 N

1.311. Dva radnika noseteret objesen na motku duljine 1 = 3 m.

Gdje visi teret ako motka jednog radnika pritisce dva puta

vise nego drugoga?

rjesenje: 1 = 3 m F1= 2*F2

2* (l-rJ = r2

6-2*r~= r2

r2= 2 m

ri= l-r2= 3 - 2 = 1 m

1.312.

Na gredu koja lezi na dva potpornja A i B treba objesiti te~et,m~se 1400 kg., Duljina je grede 7 m. Gdje treba obJesltl teret da bl on na mjestu A pritiskao silom od

5000 N? .

rjesenje: ' m = 1400 kg 1 = 7 m

F2= 5000 N

G = R = m*g == 1400*10 = 14 000 N

F1= R - F2 = 14000 - 5000 = 9000 N

r1= 63/14 = 4,5 m (od tocke A)

1.313. Ra~tavite silu od 1800 N na dvije paralelne sile u istom smJeru ako su njihova hvatista udaljena 15m i 0 9 m od

nvat i st;a z adarie sile. "

rjesenje:

124

F = 1800 N

2,4*F1= 0,9*1800

;,_-,--_.-----

F1= 1620/2,4 = 675 N

F 2=F -F 1= 1_800 - 675

1125N

Na svakom kraju krute poluge duge 1,5 m djeluje po je~na sila. One su medusobno paralelne i okomite n~ PO~ugu: Sl~e iznose 30 N i 20 N. Koli~a je rezUltanta tlh slla l gdJe.

j oj j e hvatiste?

rjesenje:

1 =1,5 m R = F1 + F2 = 30+20 = 50 N

F1= 30 N

F2= 20 N F1*r1 = F2*r2 F1*r1= F2* (1-r1)

---------

50*r1 = 30

Dva covj eka nose na stapu dugom 5 ill teret maae 12, kg . stapa se zanemaruje. optereceni su teretom u omJeru

Gdje je objesen~teret? rjesenje: 1 = 5 m ill = 12 kg F1 : F2 = 4:5

Masa 4:5.

1.315.

G = R =m*g = 12*10 = 120 N

R -F1 + F2 = 120 N F2= 120-F1

-------------

9*F1= 480 .. F1= 480/9 = 53,3 N F2= 120-F1= 120:...53,3 = 66,6 N

. . \

r1~333/120 = 2,8 m

125

,1.316. Kolika je rezultanta dviju paralelnih sila od 50 N i 20

. N ako su suprotnoga smj era a ihva t.Ls t a su im udalj ena 45em?

rjesenje:

F1= 50 N R = F1 - F2 = 50-20 -= 30 N

F2= 20 N

r 1 - r 2 = 45 em = F 1 * r 1 = F 2 * r 2 F 1 * r 1 = F 2 * (r 1 + 0 , 45 )

= 0,45 m

1.317. Horizontalnasipka duqa cka je 10 em. (to je t.ocari podatak) Lij evc;t po~,?~iea). e od alum,inij,a d,esna od zelj eza. Gdj e se n~l~zl,tezlste slpkeakoJe nJezln presjek svuda jednak?

rJesenJe:

1 = 10 em = 0,1 m FAl*r1= FFe*r2 mA1*g*:r\= mFe*g*r2

PA1= 2700 kg/m3

PFe= 7900 kg/m3 PA1*V*g*r1= PFe*V*g*r2

-----------------

r 1 = ? ;.-: ~i.:_l _.;...: _f~2-.:...T··-

I I

1 IT

2700 *r 1 = 7900 * (0, 1-r 1) G2. 2 7 0 0 * r 1 = 790 - 79 0 0 * r 1

G,

G

1.318.

10600*r1~ 790 r1= 790/10600 = 0,075m = 7,5 em

r2= 1 - r1= 0,1-0,075 = 0,025 m =2,5em.

Ut~S? se sa~toji od,va~jka AB duljine 50 em, mase 2 kgl i c;IVlJU kugll na kraJevlma valjka. Jedna ima polumjer 3 em l masu 1 ~ 5 kg I a drug a polumj er 6 em i ma au 12 kg (sl.1.63). Nadi teziste.

rjesenje: 1 = 50 em = 0,5 m ffiv= 2 kg

r1= 3 em = = 0,03 m m1= 1, 5kg r2= 6 em

= 0,06 m

_:_Sl, 1.63,

126

C je teziste valjka AB. Pronadimo p:r:'vo tezisre valjka i manje kugle. Neka je tonekatockaE . ·-.Tada . moraju IDQmemti sila G1 i Gc oko tocke E biti jednaki.

1 1+2*r1

-------.----

+r1=

G1*h1 m1 1+2*r1 1,5 0,5+2*0,03
x - - -,-- = - - - -- * ------ = - - - -- * ---------- 0,12 m
GC+G1 ffiv+m1 2 2+1,5 2' Rezultantna sila u tocki E je GR= G1+GV= (2+1,5)*10 = 35N. Sada nademo teziste rezul tantne sile GR i vece kugle. Neka·

se ona nalazi u tocki D.

GR 1+2*r2 GR 1+2* (r2+x)
y - - - -- * (x+ -c-----) ------- * ---------~
G2+GR 2 m2*g+GR 2 0,5+2*·(0,06+0,12)

35\

- - - - -.-'---

1.319.

12*10+35 2

Teziste se nalazi na 9,7 em od sredista velike kugle,

Iz homogene kruzne plocepolumjera ~ ,em izrezem,o k ruq d~~ puta manjeg polumjera tako da marrj r, krug dodlruJe veel

(sl.1.64). Nadi teziste ploce.

rjesenje:

R = 9 em r = R/2

Neka je P gustoca ploce po jediniei povrsine; m1 masa diska radijusa r, a m2 masa ostatka ploce:

R2

teziste = ?

4

R2 p*7f*(R2 - --) = 4

r \

rjesenje:

r == 5'0 em ==

C'=='CO , S"·m

1 ,;" 20 em == == 0,-2 m

ovdje,treba izracunati kut a koji je kut zadanogk:r;ll~I1og~sjecka.

1.323.

Na horizontalnoj ploci, koja se moze okretati oko vertikalne osi, miruje tijelo na udaljenosti 2 m od sredista p l oce.. Ploca se poc i.rrj e o'kretati tako da joj brzina postepe~oraste. Koefieijent trenja izmedu tijela i plo~e iznosi 0',25. Odredi kutnu brzinu kojom se mora ploea okretati da bi tijelo upravo pocelo kliziti s ploce.

o == 2*r*IT

1 == 2*r*IT*a/3600

-----------

180°*1 180*0,2
a. == ------ - ----.---- 22,9°
r*IT 0,5*3,14 a == ?

1.322. Kotac bieikla ima polumjer 36 em. Kojom se brzinom krece bieiklist ako kotac ucirii120 okreta u minuti.

m1*g OT m1 R p*IT* (R2/4) R 9
== OT == r* - - == - * - - -,- - - - - - - - == - == == 1,5cm
m2*g r m2 2 P*IT* (3*R2/4) 6 6 rjesenje:

n == 120 ophoda

t == 60 s

r'== 0,36 m

o == 2~r*IT == 2*0,36*3,14 == 2,26 m

s == (n/t)*0 == (120/60)*2,26 == 4,52 m v == sit == 4,52/1 == 4,52 m/s

------------.--

. v =, ?

rjesenje: r == 2 m

Jl == 0,25

F tr == Fcp Jl *m*g == m*v2/r

v == fp.*r*g == fo, 25*2*10 == 2,24 m/s w V'/r== 2,24/2 == 1,12rad/s'

1.320. 'Izrazi: a) 30 oprioda radijanima, b) 84IT radijana ophodima, e) 50 op/s u rad/s, d) 2100 op/min u rad/s, e) 2 rad/s u

stupnjevima.

rjesenje:

',1 ophod ~ 2 IT radi j ana == 360 °

a) 30 ophoda == 30*2 == 60IT radijana

b) 84IT radijana == 84/2 == 42 ophoda e) '50 op/s == 50*2 == 100IT rad/s

'd) 2100 op/min == 2100*2 == 4200IT rad/min. == == 4200/60 == 70IT rad/s

e) 2 rad/s == 1 opi-IT == 360°/3,14 ==115°

-----""!"'.---

w == ?

i.324.

Na povrslni Zemlje ucvrscen je s. pomocu sarke 'lagani stap duljine 11 u vertika~nom polozaju. Na'njemu su u~vrscene dvije kugle masa mi i m2 ~ Kugla mase m. I1;alazl, se na gornjem kraju stapa, a kugla mase m2 na udal~enostl 13 od donjeg krajastapa ~ (v. sl .. ,1. 66). Masu ,stap~ moz7mo zanemariti u odnosu prema maSl kugala. Kollka Je brzlna kugle mase m1 kad padne na zemljuakQ je stap poceo padati

brzinom O? '

" rjesenje:

1.321. Kuglieakoja visi na niti duljine 50 em opisala je luk od 20 em. Nadi pripadni kut a, izrazen u radijanima i stupnjevima, stoga je opisala nit njihala.

128

1.325.

~.326.

S1. 1.67.

130

Mase.imaju jednake kutne brzine.

v1111 = v2/12 v2= V1* (12/11)

Prema zakonu ocuvanja energije vrijedi: m1*g*11 + m2*g*12 = (m1*v/) /2 + (m2*v/) /2

2*m *g*l

1 1

V 2*. (rn +m *1 2/1 2)

1 1 2 2 1

S1.1.66.

2*g* (rn *1 +m *1 ) 112 2

v/=

Kotac zama srrj ak j e'dno l.Lko pove cava brzinu okretanj a te nakon 10 .. se~un~i ima 720 op./min. Izracunaj kutnu akee~eraelJu . l Ld.ne a rrru akeeleraeiju t.ocke koja je 1 m u~a~Je~a od sredista zamasnjaka.

rJesenJe:

n = 7~0 op/min. t = 10 s

w = cp/t

2*1f*720/60

241f rad/s

-----------------

Ol

wIt =

24*1f/10 ~ 2,41f rad/s2

a ; a = ? r = 1 m

a = Ol*r 2,4*3,14*1 = 7,5 m/s2 ~ko n,ep,omicne, k,?lo~u~e polumjera 20 em (sl. 1.67) namot.ana Je~~l~ na kOJ~J VlSl uteg. Uteg najprije miruje, a onda poc i.n j e padat.L akeeleraeijom 2 em/i?? pri cemu se nit odmc:tava. Nadi kutnu brzinu koloture u cas-u kad j e uteg presao put od 100 em.

rjesenje: r 0,2 ill

a = 2 em/s2= 0,02 m/s2 s = 1 m

a = Ol*r

Ol = laIr

0,02/0,2 =O,lrad/s2

Ol = wIt

w = Ol*t

s

w =. ?

= 10 s

w = a*t = 0,1*10

i rad/s

n ~ ?

1.327. Kotac se vrti stalnom a,,keeleracijom od 8 rad/s2. Koliko okreta cuCini.u .. pgt.s.e~llJldj_?_

rjesenje: - .

a = 8 rad/s2

t = 5 s cp = --0l*t2/2 = 8*52/2 = 100 rad

n = cp/(2*1f) ="100/(2*3,14) = 16 okretaja

1.328. Kotac zamasnjak okrece se brzinom 98 okr/min. Posto je iskljucen stroj koji ga je pokretao, prosle su 2 minute i stroj se zaustavio. Izracunaj kojom sekutnom akeeleraeij om zaustavlj ao kot.ac i koliko j e okreta ucinio za vrijeme zaustavljanja. Pretpostavimo da je zaustavljanje

bilojednoliko usporeno.

rjesenje:

n = 98 okr/min w = 2*1f*n/60 = 2*1f*98/60 = 3,271f rad/s

t = 2 min. =

= 120 s ' Ol = wIt = 3,271fl120 =0,085 rad/~

-----_._-------

n1= cp/(2*1f) ~ .. 616/(2*3,14) = 98 6kr.

Na kotac polumjera 0,72 m, momenta tromosti 4,8 kgm2, djeluje tangeneijalno na rub stalna sila od 10 N. Nadi: a ). kutnu akeeleraeijui b) kutnu brzinu na, kraju 4. sekundei c) broj okr et.a izvrsenih za vrijeme t.e 4 sekundei d) pokaz i, daje rad ko ] i moramo u Loa Lt L u rotaeiju kot aca jednak kinetickoj ehergiji koju kot.ac ima na kraju 4.

sekunde.

1.329.

rjesenje: ' r = 0,72 m I = 4,8 kgm2 F.= ION

a) I

m = 4,8/0,722= 9,25 kg
a F/m = 10/9,25 = 1,08 m/s2
Ol air = 1,08/0,72 = 1,5 rad/s2
b) w Ol*t = 1,5*4 = 6 rad/s ------------

a) Ol ?

b) w = ?(t=4s)' e)n = ? I

d) A ?

131

-------~~-~~----~,,----~----~-

d) A

12 rad

n = cp/ (2*7f)

12/(2*3,14)

86,4 J

= 1,9 oph

1.330.

Rotor motora ima moment tromosti 6 kgm2. Koliki stalni mo- ' ment sile mora djelovati na ,rotor da bi pove6ao brzinu rotora od 120 okr/min na 540 okr/minu vremenu od6 sekundi?

rjesenje:

I = 6 kgm2 t = 6 S

n, = 120 okr /miI1 n2::::: 540 okr/min

- - - _. - - - - _' - - _' - ~ -

a = wit = (W2-W1)/t = (187f-47f)/6= = 2,337f rad/s2

M = ?

1.331.

M =a*I = 2,337f*6 = 147f Nm

Kako se mij enja kutna akceleracij a kruzne p Loce na koj u dj eluj e stalni zakretni moment ako pri istoj masi po've oamo njezin polumjer dva puta?

rjesenje:

ml= m2 Ml= M2

ri= O,.5*r2

r, *al = I2 *a2 1

2

2

prom. a = ?

Akceleracija je 4 puta manja.

1.33,2. Kruzna se p l.oca promjera 1,6 m i mase 490 kg, vrti l clni 6?0 okr/min. Na njezinu oblu povrsinu pritisce' koon i.ca s I l.om od 196 .N. Koeficij ent trenj a koon i.ce 0 p l ocu j eO, 4 . Koliko ce okretaja uciniti ploca dok se ne zaustavi? rjesenje:

132

I

I

I

i [.

I

I

!

r 0,8 m I= m:kr2/2 =. 490*0,82/2 = 156,8 kgm2 490 kg

n600ok:r'!ffiin' .. F~;;: F*jl-;:196*O,4= 78)4 N'

F 196 N

ti 0,4 M = Ftr*r = 78,4*0,8 = 62,72 Nm

n = ?

M/I = 62,72/156,8 =0,4 rad/s2

J

W 2*7f*n/60 = 2*7f*600/60 = 207f rad/s

t = w/a'= 207f/O,4 = 507f s

I

Ii

I

I I

i i I

\

i

I I

I

I

I

I

I

cp a*t2/2

O,4*(507f)2/2 = 5007f2 rad 5007f2/27f = 2507f =785 okr

n = cp/ (27f)

1.333.

Homogeni stap dug 1 m a mase 0,5 kg okrece se u vertikalnoj ravnini oko horizontalne osi koj a prolazi kroz sredinu stapa. Koliku ce kutnu akceleraciju imati stap ako j e zakretni moment 9,8*10-2Nm?

rjesenje:

I = 1 m I m*12/12 = 0,5*12/12 = 4,16*10-2kgm2

m = 0,5 kg

M = 9,8*10-2Nm M = a*I a = M/I = 9,8*10-2/4,16*10~2=

a = ?

= 2,35 rad/s2

1.334.

Valjak mase 100 kg, s polumjerom 0,1 m okr'ece se oko svoje osi. Koliki mora biti zakretni moment da bi se valjak vrtio kutnom akceleracijom 1 rad/s2?

rjesenje:

m = 100 kg' I = (m*r2)/2 = (100*0,12)/2 = 0,5 kgm2

-r = 0,1 rn

a. = 2 rad/s2 M = a*I = 2*0,5= 1 Nm

M = ?

1.335. Zamasnjak ima oblik kruzne ploce, masu50 kg i polumjer 0,2 m. Zavrtjeli smo ga do brzine 480 okr/min i zatim prepustili samom sebi. Pod utjecajemtrenja on se

133

zaustavio. Koliki j e moment sile trenj a ako pretpostavimo da j e trenj e stalno i akosezamasnj ak zaustavio nakon 50

sekundi? '

rjesenje: m 50 kg r 0,2 m

n 480 okr/min t 50 s

- I = m*r2/2 = 50*0,22/2 = 1 kgm2

w = 2*~*n/60 = 2*~*480/60 = 16~ rad/s

16~/50 = O,32~ rad/s2

I

I

\

I,

a aIr 2,04/0,5 = 4,08 rad/s2

r = 0,5 m m = 10 kg

a=' 2, 04rrt/S2, •

135

wIt

M = ?

1.336.

M a*l = 0/32~*1 '= O,32~ = 1 Nm

Na z ama srrj ak polumjera 1 m djeluje zakretni moment 392,Nm. Koliku masu mora imati zamasnjak da bi uz zadani moment dobio ,kutnu akceleracij1.l 0,4 rad/s2?Masa z amasrrj aka rasporedena je po njegovu obodu.

rjesenje:

r 1 m M = a*l = a*m*r2

M = 392 Nm

a = 0,4 rad/s2 M392

m

980 kg.

m = ?

1.337.

Kolik~ _j e momen,t tromost,i Zemlj inekugle ako uzmemo da j e srednJl polum]er ZemlJe 6400 km i srednja gustoca 5,5*103kg/m3?

rjes'enje:

r = 6400*103m m = V*p = (4/3) *r3*~*p

p = 5,5*103kg/m3

~---~-----------

= (4/3)*64000003*3,'14*5500 = 6,036,!<1024kg

l= ?

I = (2/5) *m*r2

1.338.

9,9*1037kgm2

Na ucvrscenu koloturu polumjera 0,5 m omotana je nit na kraj u koj e j e ucvrscen uteg mase 10 kg. Nadi moment 'tromosti kolotureako uteg pada akceleracijom 2,64 m/s2. rjesenje:

134

-------------

I = M/a = 50/4,08 = 12,2 Nm

. I = ?

1.339. Moment tromosti kot.aca promjera 0,2 m jednak je 192,08 Nms2. Na kotac djeluje stalanzakretni moment 96,04 Nm. Nadi kutnu brzinu, kutnu akeeleraeiju i linijsku brzinu tocke na obodu kotaca nakon 30 sekundi. pocetna je brzina

kotaca'O.

rjesenje: r 0,1 m

l= 1-92,08 'Nms2 M = 96,4 Nm

M a*l

a M/l

96,4/192,08 = 0,5 rad/s2

a = wIt

w = a*t

= 0,5*30 = 15 rad/s

---------------

ai w i v = ? t = 30 s

v = w*r = 15*0,1

1,5 m/s

1.340. Zeljezna,valjkasta osovina s polumjerom 0,15 m, duljine 2 m, vrti se 300 okr/mifl. Nadi moment tromosti i kineticku

energiju osovine. rjesenje:

r 0,15 m

1 = 2 m

n = 300 okr/min PFe= 7900 kg/m3

w (2*i*n)/60 = (2*~*300)/60=

. = 10*~ rad/s

m- Pn*W = Pn*1*r2*~ ~ ,

------_._-------

= 7900*2*0,152*3 I 14 = 1116 kg

r . Ek = r

I = (1/2) *m*r2= ,(1/2) *1116*0,152= = 12,56 kgm2

I * w2 12 , 56, * (10 * ~) 2

-Ek= = -------------

2

2

1.341. Bakrena kugla polumjera 10 em vrti se oko osi koja prolazi kroz srediste te ucini dva ophoda u sekundi. Koliki rad treba izvrsiti da bismo joj kutnu brzinu.podvostrucili?

rjesenje:

r = 10 em = m = V*p = (4/3)*r3*~*p

= O,iJ. m

nl= 2 oph/s n2= 2*nl

PCu= 8900 kg/m3

(4/3)*0,13*3,14*8900 = 37,26 kg I = (2/5)*m*r2= (2/5)*37,26*0,12=

w = ?

0,149 kgm2 47r rad/s

Ekl = I * w/ / 2 0 , 14 9 * (4 n ) 2/2 = II, 75 J Ek2 = 1* w/ / 2 = 0, 149'* (8 rr ) 2/2 47 J

W = Ek2 _ Ekl = 4 7 _ II, 75 = 3 5 , 2 5 J

1.342.

Zrno mase 360 kg giba se brzinom 800 m/s i vrti s oph/min. Odredi koji dib od ukupne energije gibarija energij a rotacij e . Moment tromosti iznosi 4,9 k.gm2. rjesenje:

m = 360 kg

v = 800 m/s

n = 5250 oph/min 1-= 4,9 kgm2

5250 cini

w= 2*7r*n/60 = 2*7r*5250/60 =1757r rad/s

= 11593, 9*104J

P = (ER/E~)*100 = (73,9*104/11593,9*104)*100 = 0,63%

1.34.3. Obruc i puni valjak imaju jednaku masu od 2 kg i koturaju s~.jednakom brzinom 5 m/s. Nadi kineticke energije obajU tlJela. rjeserije: m = 2 kg v = ... ·5 m/s

1 m*v2 1 m*r2 v2 m*v2
E = _ *ly*w2 + * * + ----
y
2 2 2 2 r2 2
1 2*52 2*52
= _ * - - -- + = 37,S J
2 2 2 136

1 m*v2

. 'E~b~ *T(")b*UP +

2 2

. 1 v2 m*v2
*m*r2 * __ + -- = --
2 r2 2 1

50 J

=

2

2

1.344. 1zracunaj kineticku energlJu valjka promjera O,3m koji se vrti oko svoje osi ako'mu je masa 2*103kg i izvrsi 200 ophoda u minuti.

rjesenje:

r 0,15 m 1= m*r2/2 = 2*103*0,152/2 = 22,S kgm2

m = 2*103kg

n = 200 oph/min w = 2*7r*n/60 = 2*7r*200/60 = 6,77r rad/s

E= ?

E = l*w2/2 = 22,5* (6, 77r) 2/2 = 4930 J

1.345.

Kruzna ploca polumjera 1 m i mase 196 kg kotrlja se po horizontalnojpovrsini pri cemu je brzina njezine osi 4 m/s. Nadi ukupnu ene:r;-giju gibanja ploce.

rjesenje: rIm

m = 196 kg v = 4 m/s

Ek= m*v2/2, = 196*42/2 = 1568 J I m*r2/2 = 196*12/2 = 98 kgm2

w

vir = .4/1 = 4 rad/s

1:346.

Niz kosinu kotrljaj1,l se kugla, valjak i obruc. a) Na~i linijsko ubrzanje sredi~ta tih tijela.b) Kolika Je akceleracija ako se tijela sklizu niz kosinubeztrenja? Kut rtagiba kosine je 30°, a pocetna brzinatijela 0 (g = 10 m/s2) •

rjesenje: a = 30°

~ = 10 m/s2

2

v2= 2*a*1

h = l*sina' w2= v2/r2.

a) m*g*h

_-'- __ +

2

137

~-~~~~-- .. ~~---~--- _-_ -----_-

_----_-----------_-~--------------------~~-~

a = ?

m*g*l*sina

m*a*l+

I*a*l

m*g*sina ~

m*g*sina g*sin30 10*0,5
b) aKg= ----_._--- = ------- _.----- 3,5 m/s2
m+ (2/5) *m 1+(2/5) 7/5
m*g*sina g*sin30 10*0,5-
aVa= --------- ----- ...... _ = ------ 3,3 m/s2
m+(1/2)*m 1+(1/2) 3/2
m*g*sina g*sin30 10*0,5
aOb= -------- ------- ------ = 2,5 m/s2
m+m 1+1 2 1.347.

m*g*h =

+ ----

2

2

t= ?

m*g*h = + ------

2 10

1

v = a*t

'-1

2

4*h2 10*g*h ~

--~--~-- = ------

2 v2
I *m*r2 w2=
5 r2
10*g*h
v2= ------
7
2*1 2*h
v = ------
t t*sina = 0,48 s

1.348. Covj ek stoj i na rubu horizontalne kruzne p l.oce koj a se ~j ednoliko okrece oko svoje osi zbog ustrajnosti. Masa p Lode

138

j~ m:L=10Q kg, rnas<:3,covjekCi%=:60kg,.C3.frekvencija vrtnje 10 okr/min. Kolikom ce se brzinom poceti okretati p Loca ako covjek s ruba p l oce prijede unjezino srediste? rjesenje:

m1= 100 kg , m2= 60 kg

w1 = 10 okr/min

I~

= w1 * (1 + - -) =

~*~ 2*~

w2 = w1 * (1 + - - - - - - - - - - -) = w1 * (1 + - - ..;, - )

(1/2) *~1 *R2 m,

Covjek stoji u sredistu kruzne ploce koja se zbog ustrajnosti j ednoliko vrti brzinom od 0,5 okr/s. Moment tromosti covjeka sobzirom na os vrtnje je 2,45 Nms2. On ima rasirene ruke i'u svakoj drzi uteg mase 2 kg. Utezi su medusobno udaljeni 1,6 m. Kojom brzinom ce se okretati p l oca ako covj.ek spusti ruke tako da su utezi udalj eni sarno 0,6 m?" Moment ploce se moze zanemariti.

rjesenje :, w1= 0,5 okr/s I~= 2,45 Nms2 m = 2 kg

d, = 1 f 6 m

d2= 0,6 m

1.349.

2*60 10* (1+ ----) 100

22 okr/min

Kugla se kotrlja niz kosinu nagiba 30°. Odredi vrijeme gibanja kugle ako se njezino srediste s~ustilo za 20 ern. Trenje se moze zanemariti.

rjesenje:

a = 30°

h = 20 em = 0,2 m

a, e,

(I~+2 *m* (- -) 2) *W1 = (I~+2 *m*( - -) 2 )*W2

2 , 2r

2*2,45+2*1,62

*W1= -~----------- *0,5= 2*2,45+2*0,62

= 0,89 okr/s

1.350. Kruzna p l oca polumjera 1 m, mase 200 kg, vrti se oko svoje osi zbog ustrajnosti frekveneijom okr/s. Na rubu p Looe stoji covjek mase 50 kg. Kolikom ce se brzinom okretati pldca ako covjek s ruba ode za polametra blize sredistu?

-_ rj esenj e :

r = 1 m (Ip+m~*r2) *w1= (Ip+m~* (r-l)2) *w2

139

m = 200 kg wI= 1 okr/s me= 50 kg

1 = 0,5 m

----------------------

(1/2) *m*r2 4- ~e* (r-l-) 2 (1/2)*200*1 + 50*1

= ---------------------

= 1,3 okr/s

1.351.N~~iti jeobje~e~ uteg mase 2 kg. Nadi kolika je napetost nltl: ,a) akose nlt s utegom di!e akceleracijom 2 m/s2;b) ako nlt s utegom pada akceleracijom 2 m/s2.

rjesenje: -

m = 2 "kg

a) a = 2 m/s2 (gore) b)a = 2 m/s2 (dolje)

"a) N =

G+m*a

m*g+m*a =

2*10+2*2 =

24N

b) N =

G-m*a =

m*g-m*a

2*10-2*2 =

16N

N = ?

1.352.

Celicna !ica odredene debljine izdr!i napetost do 2000 N. Koj Lm najvec im ubrzanj em moaemo tom !icom dizati uteg mase

150 kg? .

rjesenje:

N = 2000 N N G +-m*a

n:= 150 kg

a = ?

N-G N-m*g 2000-150*10
a = - - - -- = -~--------.- = 3,3, m/s2
m m 150 140

1. ... 3.5.3 •.

Odredi silu kojom covj ek. mase.70 kg pritis.ce .narpod lifta kad lift: a} miruje; b) ka~ se podi!e'stalnom brzinorn; c) kad se podize stalnom akceleracijom od 1,2 m/s2; d) kad se spusta stalnom akceleracijom od 1,2 m/s2.

rjesenje:

m-= 70 kg ~)- P_= G m*g 70*10 700 N

---------
a) miruje b) P = G m*g 70*10 700 N
b) dize se
v = const. c) P G+m*a = 700+70*1,2 = 784 N
c) a = 1,2 m/s2
gore d) P G-m*a 700-70*1,2 616 N
d) a = 1,2 m/s2
dolje 1.354. Na nit je objesen -uteg. Ako uteg podi!emo akceleracij0t;l al= 2 m/s2, napetost niti je dva puta man j a o,d, napetostl pr-i kojoj bi nit pukla. Kolikom akce Lez-ac i j om moramo dizati uteg da nit ne pukne?

rjesenje: al= 2 m/s2

N/2 = G + m= a.

N = 2*m*g + 2*m*a

a = ?

m*a + m*g = 2*m*g + 2*m*al

/:m

a = g+2*al= 10+2*2 =lk."m/s2 zaa .2::. 14 m/s2 nit ce puknut.L

1.355. Kugla mase 8 kg objesena je na kraju niti. Nadi akceleraciju kugle - ako j e napetost niti: a) 80 N,b) 40 N.

rjesenje:. /

m = 8 kg a) N = G+m*a a'

a) N = 80 N ~

b) N = 40 N

(N-G)/m = (N-m*g)/m (80-8*10)/8 = 0 m/s2 Kugla miruje.

b) a =

(N-G)/m

(N-m*g)/m = (4b-8*10)/~=

- = --5 m/s2

Giba se prema dolje.

a= ?

;...;

1.356. Lift s putnicima ima masu 800 kg. Odredi u kojem se srnjeru giba lift i(kolikom akceleracijom ako je napetost u!eta:

141

1.359. Vagon vlakausporaya se jednolikote. za3. sekunde. sman j 1 . nrziriu 18-km/h· na 6' km/h ." Zakol-iko ce . se pri 'tome otkloniti iz vertikalnog polozaja kuglica koja sa,stropa vagona visi na niti? rjesenje:

t = 3 S

v1= 18 km/h=5m/s v2= 6 km/h

= 1,66 m/s

a) 12 000 N, b) 6000 N (g = 10 m/s2) . rjesenje: m = 800 kg

a) N = G+m*a

a = (N-G)/m = {N-m*g)/m = (12000-800*10)/800 = 5m/s2

Prema gore.

a) N = 12000 N

b) N = 6000 N

a = ?

b) a = (N-G)/m = (N-m*g)/m =

= (6000-800*10)/800 = - 2,5 m/s2 .

Prema dolje.

1.357. Autobus se giba ~orizontal~om cestom po pravcu. a) Po podu autobusa gurnul1 smo kugl1CU u smjeru 'okomitom na duzinu au~obusa. ~utanja kugliceje pravac kojilezi u isto~ smj e::u u ko]e~ smo, ~urnuli kuglicu. b) Kasnij e smo gurnuli kuq l Lcu kao ,1 p r a j e, ali se ona ovaj put kotrlj ala po putanJ1 obl1kaparabole koja je udubljenom stranom okrenuta prema prednjem dijelu autobusa. Kako se autobus k::e~ao,u prvom, a kako u drugom slucaju?

rJ e serrj e :' -I I..-r- ~~~~Q:c:::.'---' ~~~~~II- __

a) 'Autobus se gibao j ednoliko. <p ...

v = const. ,ako je putanja to,

kuglice pravac. ,

I l0 1

b) Autobus je kocio.

Decelerirao je.

-

1.358. Koji kut s horizontalom zatv'ara povrs1na benzina u rezervoaru auta koj i se giba horizontalno stalnom akce-leracij om 2,44, m/s2?

rjesenje:

a = 2,44 m/s2

sina = a/g = 2,44/10 ,= O,24~

01. = 14° 7"

----':'""--------

a = ?

Auto s~,giba u smjeru strelice, pa je kut kOJ1zatvara povrsina benzina izracunat na ovaj nacin.

142

a*t

5-1,66

a =

Iz slike

t ,t

= 1,113 m/s2 j~ vidljivo da'je: m*a a 1,113

3

a = ?

= -----

= 0,113

t;:.ga =

=

=

G

m*g

g

9,81

1.360.

Dva ~tega mase 5 kg i 3 kg spaja ni~ koja je prebacena preko nepomicne koloture. Kolika jenapetostniti kad se utezi gibajuu polju sile teze? Trenje zanemarimo. rjesenje: m1= 5 kg m2=3 _kg

m, *g - T T - m2*g

T = ?

m1*m2*a'= m1*m2*g - m2*T - m1 *m2*a = m1 *T - m, *m2*g

-------~-----~----~-----

m,

T

36,8 N

--------- = ----------

1.361. S tij ela A mase 7 kg visi pricvrsceno uze i na nj emu drugo

,tijelo B mase 5 kg. Masa uzeta je 4 kg. Na tijelo A djeluj~ prema gore sila od 188,8 N. a) Kolika je akceleracija tog sustava? b) Kolika je napetost uzeta na njegovu gornjem kraju? c) Kolika je napetost uzeta na polovici njegove duzine?

143

rjesenje: mA= 7 kg mB= 5 kg Irlu= 4 kg

F = 188,8 N

a) pretpostavimo da se sustav giba u smjeru djelovanja sile F

---------------~-

: ! i

I, I

\1

\

\'

I

- \

I

\

\

I

I I

I

I

I

I \1

I

I

\

I I

1. 363. u vis inskoj raket i smj est.en j e sat s nj ihalom koj e T!\ozemo smatrati matematickim, a. sat ria pero. Raketa se diZe vertikalno uvis s ubrzanj em a = 10*g. Na visini 50 krn iskljuci se motor i raketa se nastavlja kretati po inerciji.. Koje ce vrijeme pokazati svaki od obajusatova kad raketa stigne na n'l-jvecu visinu? otpor zraka i promjenu sile teze visinom treba zanemariti.

rjesenje: a = 10*g h = 50 km =

= 50.000 m

(1) (2) (3)

F -GA-P1 P2- GB

P1- P2- Gu

-----------

F

a) a =' ?

b) P1= ?

c) p :::: ?

+

Zbrajanjem tih jed. dobijemo

F- (GA+GB+GJ <. F- (mA+mB+Irlu), *g

a = ----------- = -------------

188.8-(7+5+4)*9,81

----~------------ =

7+5+4

1,99 m/s2

b) Izprve jednadzb~e i~amo P1= F-GA-mA:ka uvrstavanjem sile

~ izrazene pomocu b'

. lzraza za u r-z arrj e F- (mA+mB+Irlu) *g

a = - -- - - - - - - - - - - -

dobijemo

P1=. a* (mA+mB+Irlu) +g* (mA+mB+Irlu) -mA*g-mA*a ;::: a* (mB+IT\,+g* (mB+Irlu) = = 1,99*(5+4)+9,81*5+4 = 106,2 N

c) Nape~ost uzeta ~a njegovoj -polovici mozemodobiti iz (3) ,,)_ednadzbe, ali sada umjesto m, u clanove mA*a i G

uvrstavamo Irlu/2. P1 -uvrstimo iz b) zadatka. u

P2= P1-Gu-Irlu*a :::: a* (mB+Irlu) +g* (mB+Irlu) - (Irlu/2) *g- (Irlu/2) *a

::::a* (mB+ (Irlu/2)) +g* (mB+ (Irlu/2)) = 1,99* (5+ (4/2)) +9, 81* (4/2)) =

1.362.

= 82,67 N

U .J:abini ?-izalic~ visi nj ihalo. Kada kabina miruje period rrj Lha l.a J ~~nak JeT = 1. s. Kadsekabina kr ece stalnom akc~~~raC1Jom a, period mu je T1:::: 1,2 s. Odredi smje~ L vellclnu akceleracije a kabine.

144

rjesenje: periocl,njib.alaT= 2*1f*,I)/g je kada njihalo

T, ~ 1, 2 s miru j e. Kada se njili.' giba··imamGT,~2 *7(*JlI< g±.a)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ predznak odreduj erno prema tome da li se period

a = ? poveca ili smanj i.U nasem slucaju period se povecao, sto znaci da je ukupna akceleracija manja od g.

t T*{g ~ 2*1f T*{g
T1= 2*1f*-- JI = T1=' = *
2*1f* - fg-a
.g 2*1f . g a 2*1f
g*T2 T T 2_T2 1,22-1
1
g-a = a :::: g* (1- ( _ - ) 2) = g* -----..." = 9,81* -----_.::
T 2 Tl T,2 1,22
1 1
= 3 m/s2 --.---------

h :« ; *t' t,~r-~~~ ~ -~~;~~;~ ~ 32 S

t1- vrijeme koje.pokazuje sat na pero u trenutku kad raketa dostigne visinu h

Na njihalo djeluje sila teza i inercijalna sila, pa izraz za periodnjihala:

t z odnoSa Tl i T2 vidimo zakoliko se vrlJeme izmjereno satom na pero razlikuje od onog izmjerenog satom s

njihalom:

:: ~ ~j~:;

~ovog vid~mo da. je vrij~me koje pokazuje sat s njihalom ~~1 puta vece od onog ko]e pokazuje sat s perom tj.

106 s

U trenutk:u k~da s~'motori iskljuc~ raketa

v = a*t1 l glbat ce se jos: v a*t1

t = - = ----

9 9 i to ce .,:rl]eme izmjeriti sat na pero. Sat s n]lhalom za to vrijeme miruje jer

akceleracija njihala nula. I

Dakle v~ijeme kbje izmjeri sat na pero je:

ima brzinu 10*g*32 ------- = 320s

9

je rezul t.arrt na

a sat na njihalo

T

- I

\

I

1.365.

Uze dugo 5 ,0m s promj erom 2,0 mm drzi predmet koj i j e toliko tezak da uze tek ato nije puklo. Kad se predmet pocne ri]ihati,ouzecepuknuti e.. a)ZCistO,? l::»Ko~ik.i bi trebao biti promjer uzeta od istog materijala da uze -he. bi puklo ako predmet prolazeci kroz polozaj ravnoteze ima brzinu

7,0 mls2? '

rjesenje: -L = 5 m d1= 2 mm v = 7 m/s

\

I I-

I I

a) Kad se pr edmet- rrj a se, uze napinj e, osim_ tezine predmeta, jos i centrifugalna sila.

NajveCa napetost je onda kad tijelo prolazi kroz polozaj ravrioteze F = Gt= (m*v2)/r

---------

b) sila koja.djeluje na uze F = m*g + (m*v2)/L djeluje na povrsini Sl= r/*7f. Omjer F/S mora biti u oba slucaja ~ jednak, tj. tlak koji vrai sila na povrs. uzeta mora biti isti i kad uze miruje ika.d se njise, a da uze ne puca.

G1 F F m*g+ (m*v2) /L m*v2
S2:=' *Sl= ------------ *Sl= (1+ ----) *Sl= 2*81
Sl 82 G- m*g g*L.
1 Od tuda dolazi

r2= r1 *.[2

~str~nauti s~ privikavaju na velike akceleracije u speci] all:ll~ centrlfugam~. a) S koliko okretaja u sekundi mora radltl takv~ centrlfuga dabi njezina akcelaracija bila 12*g? polum]~r ok_retanja je ? ~? m.. b) Ko l i ko ce biti tezak a s t.r-oriaut; p r i, to] akceleracl] l ako mu j e masa 70 kg?

rjesenje: r 7'm

a = 12*g m = 70 kg

1.364.

- ... --------

a) v2 v a
a = ·W = w2=
r r:?1 r
W'~R
= - 4,1 S-l
- a) w = ?

b) Gt= ?

w

v = *60

. 2*7f

4,1

------ *60

(12*g+g}*m =

13*9,81*70

146

=39 okr/s

/

8930 N = 910 G

Na konopeu Clulj ine 1 visi uteg tezine Gt• Premj estimo konopae u horizontalan polozaj i ispustimoga. Kolika j e napetost niti kad uteg opet prode vertikalnim polozajem?

rjesenje:

utrenutku kad tij e l,o prolazi kroz vertikalni polozaj sva potencijalna energija. pretvorila se u kineticku.

m*v2

1.366.

m*g*l = ----

2

m*2*g*1

1

1

1.367. Kamen privezan na niti dugoj 50 em kruzi jednoliko u vertikalnoj ravnini. Kodkolikog ce perioda nit puknuti ako

147

-------------~-----------'_:__-------~----------"

se zna da nit izdrzi napetost koja je jednaka deseterostrukoj tezini kameI1a?_

rjesenje:

1 = 0, 5 m m*v2 v2

P = 10*G P G+ w2*1 P-G = m*w2*1

T = ?

0,46s

.2*7T

T

w

1.368. Uteg mase lkg visi na niti koju smo iz vertikalnog polo~ zaja otklonili za kut a = 30°. Nadi napetost niti kadsmo uteg ispustili te on prolazi kroz polqzaj ravnoteze. rjesenje:

m = 1 kg m*v2

a = 30° =m*g*h =m*g* (l-l*eosa) v2=2*g*1* (l-eosa)

-------- 2

P ?

I~

m*g+2*m*g*(1-eosa) =

P = m*g+

I I ,

I I

I

,

!

I

\ =m*g*(3-2*eosa)

r------------- -F

-~' --=--_._--------"':'"- --

1

= 1 *9, 81 * (3:- 2 * eos30 ) = 12 , 4N

1.369. ~eli~na ziea podnese najve6i teret od 300 kg. Na ziei visi uteg mase 150 kg. Do kojega -najve6ega kuta mozemo otkloniti uteg na ziei da bi ziea izdrzala (g = 10 m/s2)?

rjesenje:' ~

ll\nax= 300 kg m *v2

m = 100 kg m*g*h v2= 2*g*h 2*g*L* (l-eosa)

148

2

a = ?

P = g*ll\nax= m*g+

= m*g+2*m*g*(1-eosa)

L

3 *m-ll\nax

450-300

1

-2*m*eosa~

- ---.---- =

eQsa .=

2

2~m a = 60°

2*150

1.370.

Na niti duljine 1 visi uteg od 1 kg. Na koju Visinu treba {z polozaja ravnoteze otkloniti nit da bi uteg u polozaju

ravnoteze nit natezao silom od 15 N? . .

rjesenje: m = 1 kg P = 15.N

2*m*g*h

P = m*g+

=.m*g+

h = ?

1. 1
P-m*g 15-1*10
h 1* - - - -- = 1* ------- = 0,25*1
2*g*m 2*10*1 1.371. Kanta s vodom privezana za nit dugu 60 em kruzi jednoliko u vertikalnoj ravnini. Nadi: a) najmanju brzinu kruzenja kod koje se voda ne6eprolijevatii b) napetost niti pri toj brzlni u ria j v.i.eo j tocki kruzenj a i e) pri na j n i.ao ] to~kikruzenja, ako je masa kante s vodom 2 kg.

. rj esenje.:

1 = 60 em =

= 0,6 m m = 2 kg

a) m*g

Jl0*0,6 =2,43m/s

v=

1

b) N1= 0 jer je iz uvjeta zadatka vidljivo da su sila teza G i centrifugalna sila "

jednake. Napetost N = G - Fd

v2 2,432

e) N 'G+Fcf= m*(G+ --) =",2*(9,81+ -----) = 39,3 N

1 0,6

1.372. Uteg mase 30 kg privezan na niti vrtimo po .kr uqu u vertikalnoj ravnini. Za kolikb 6e napetostniti bitiv~6a pri prc>lazu kroz najnizu to~ku k ruqa od napetosti niti u

najvisoj to~ki kruga?

rjesEmje:

149

--- .. ---~------------------

1.373.

1.374.

150

m = 30 kg T1 .... napetost niti u najnizoj tocki
g = 9,81 m/s2
------------- T2- naper est; niti u najvisoj tocki
~T = ? m*v2 m*v2

~T = T1-T2= (-~-- +m*g) - (---- -m*g) = 2*m*g = 2*30*9,81

1 1

= 588,6 N

Tenk mase 5,0*104kg prelazi preko mosta brzinom 45 km/h. Most se nagnuo te mu je polumjer zakrivljenosti 0,60 km. Kolikom silom pritisce tenk na most kad se nalazi na

njegQvoj sredini?

rjesenje: m = 5*104kg

v = 45 km/h = = 12,5 m/s R = 0,6 km

F = G + Fcf= .m*g+

m*(g + --) R

R

-------------

12,52 5*104*(9,81+ -------) = 0,6*103

F =?

Kolikom brzinom bi morae motorist vozitipreko izbocenog dijela eeste ako je polumjer zakrivljenosti izbocine(40 m, a zelio bi da na vrhu izbocine sila na eestu bude

jednaka nuli (g = 10 m/s2)? rjesenje:

r = 40 m FN= 0

g = 10 m/s2

m*g =

r

...:..----_._;_---

v = Jg*r

J 10*40 = ~ 400

20 m/s

v = ?

-- -

1.375. Upotrebom j ednog od uredaj a za provj eravanj e gravi taeijske sile izmjereno je da se olovna kugla mase 5 kg i kugliea mase 10 g na udaljenosti od 7 em privlace silom od 6,13*10-1oN. Kolika je gravitaeijska konstanta kad je izracunamo iz tih eksperimentalnih podataka?

rjesenje:

m1= 5 kg m1*m2

m2= 10 g= F = G * "-----

= 0,01 kg r2

r 7 em =

F

0,07 m 6,13 *10-10N

----------------

G

5*0,01

...---------------

G = ?

1.376. Koliko se privlace dvije lade svaka mase 107kg kad sa nalaze na udaljenosti 1 km?

rjesenje: m1=m2= 107kg r = 1 .km =

_.1000 m

G = 6,67*10-11 Nm2/kg2

_ 6,67*10-11 *

------- =

G * -----

F

--------------

F = ?

1.377. Kojom se silom privlace dvije aluminijs)<:e kugle polumjera 0,5 m koje se dodiruju?

rjesenje:

m1=m2

R = 0,5 m

PA1= 2700 kg/m3 G == 6, 67*10-?-1

Nm2/kg2

m ~. p*v = p* (4/3) *R3*7f = 2700*(4/3)*0,53*3,14 =

1414 kg

1414*1414

F = G * -----

---------

- - - - - - - - - - - - - _" -, -

F = ?

r = 2*R = 2*0,5 =

= 1 m

151

1.378.

F =

G*

-----------------

F = ?

-----------------------

1 .. 379. Masa Zemlje je 6*1024kg,a masa Mjeseca 7,3*1022kg. Udaljenost izmedu njihovih sredista je 384 000 km. Kolikom se silom privlace Zemlja i .Mjesec?

Kolika j e p r i.v Lacria sila izmedu dva neutrona koj i se nalaze u udalj enosti 10-1°mjedanod d ruqoqa?

rjesenje:

mn= 1,675*10-27kg r = 10-10m

G .= 6,67*10-11

rjesenje: mz= 6*1024kg mM=7, 3 *1022kg

r = 384 000 km = = 384 *106tn

G = 6,67*10-11 Nm2/kg2

43,~*1046

___________ = 1,947*102°=

147456*1012

1.380. Za koliko se puta smanji tezina nekog tijela kad ga donesemo iz Portoroza u planinarski dom na Kredarici(2400~)

na Triglavu?

rjesenje: hp~ Rz

hK- hp= 2400 m hK= Rz+2400

R2 Z

G~= G * ----------

R2 Z

--~-----~- = 0,999247

(Rz+2400) 2

1.381. Koliko puta postane tijelo mase 1 kg lakse ako ga dignemo 1 km uvis? Polumjer Zemlje je R = 6367 km, te uzmimo g =

9,81 m/s2. .

-

rjesenje:

m = ]_ kg

h = 1 kill Rz= 6367 km

m*mz

m*mz

G'* - - - - - - - - - -

(Rz+24 00) 2

na povrs. Zemlje: Gz= FR= G*

.. _R2

-----------

m*mz 1 krn : Gh= Fh= G* - - - - -(R+h) 2

_"---------..;..---

= ------------

m*mz

G *

R2 Z

152

na vis.. h

G*

(R+h) 2

= Gz*

(R+h) 2

= ---------

(R+h)2

m= m, G * ----

R2 Gh= Gz*O, 99968

1.382. Kolika je akceleracija Zemljine sile teze na udaljenosti iznad povrsine Zemlje koja je jednaka njezinu polumjeru? .' Koliki je put sto ga prijede tijelo padajuci slobodno u prvoj sekundi na toj visini? Za polumjer Zemlj e mozemo

uzeti R = 64()0 km.

rjesenje:

R 6400 km G 6,67*10-11

Nm2/kg2

m = 6 * 1024kg

m*M

/ ':m

(R+R) 2

= 2,4 m/s2

------'------- -

g ?

s =?(t = 1 s)

g =

. (2*R) 2

1

------_._-------

(2*6400*103) 2 1

s _ *g*t2= - *2,4*12= 1,2 m

2 2

1.383.

Na kojoj se visini od povrsine Zemlje mor~nalazi~~ neko tijelo da mu i tezina bude dva puta manj a, od t.e.z i.ne na,

povrsini Zemlje?

rjesenje-:

G G /2 m*m?:

2= 1

G *

(R+h) 2

h = ?

m*mz

G1/2

----------

G * ------

(R+h) 2~----~--~- ----------

(R+h) 2

/ [ i*R

J2"*R R+h

(Rz=6371 km)

h R*.[2-R=--

= 0,41*R =

= 0,41'*6371= 2639 krn

155

2

1.384.

Ko1ikorn s i.Lom pr Lv Lac i. Mj esec uteg rnase 1kg koj i se na l azi na povrsini Mjeseca, ako znarno da/je po1urnjer Mjeseca 1,7*106rn, amasa 7, 3*1022kg?

rjesenje: ffiu= 1 kg

rnM= 7, 3*1022kg r = 1,_ 7*106rn

1*7,3*1022

F

G*

F = ?

1,69 = 1,7 N

1.,385.

Na duzini koja spaja Zern1ju i Mjesec odredi tocku u kojoj su sile pri v Lacerri a Zern1j e_ i Mj eseca j ednake. Uda1j enost izrnedu Zern1je i Mjeseca je 60 Zern1jinih po1urnjera, amasa

Zern1je 81 puta ve6a od rnase Mjeseca. -

rjesenje:

1 = 60*Rz rnz~ 81 *rnM 12= 1-11 _ Rz= 6731 krn

/ [

G *

G *

1 2 1

1 2 2

12 1

m

9

1 '

11= (9/10)*1 = (9/10)*60*6371= 344 034 krn

=

1.386.

Znaj u6i da su putanj e Zeml.j e i Mj eseca prib1izno kruznice, odredi_ odnos maae Sunca iZern1j e. Poznato j e da Mj esec u jednoj godini 13 puta obide Zern1jti i da je uda1jenost Sunca iZern1je 390 puta ve6a od uda1jenosti Mjeseca od

Zern1je.

rj·esenje:

rs= 390*rz 4*7T2*rz*rn rn*Mz

Tz= 13*T Fcp= FG --------- G * / :rn

154G *

T 2_ Z

(390 *r) ~--.-.-~

Ms= -------------

G*T 2- z

G*T 2 z

M

s

= 3,5*105

= -----------

169

T 2

z:

1.387.

Ko1ika je rnasa Sunca kad znarno da je srednja brzina Zern1je pri kruzenju oko. Sunca 30 krn/s, a polurnjer njezineputahje

1,5*108krn?

rjesenje: v = 30krn/s

= 3*104rn/s

r = 1,5*108krn - = 1, 5*1011rn

rnz*rns rnz*v2
FG = _Pcp G * - - - -- = /* (r/rnz)
r2 r = --------------- =

JUs= ?

G 6,-67*10-;1l

= 2,024*1030 kg

'l.388.';Ko1ika je akce1eracija slobodnog pada na pov'r s i.n.i, Sunca ako jenjegov po1urnjer 108 puta ve6i od po1urnjera Zern1je , i ako se gusto6a sunca odnosi prerna gusto6i Zern1j e kao ., 1 :4?

rjesenje:

Rs= 108*Rz

. p s : p z= ;L : 4

----~----------------~~----------------------------~----

rnz' pzVz, pz* (4/3) *7T*R/ 4
gz= G* G* - - - -- G* ------------- = *G* pz*7T*Rz
R2 , R2 Rz2 3
z z (pz/4) * (4/3) *7r* (108*Rz) 3

G* ------------------~----

(108*Rz)2

4,002*1014

4,4022*1013

9,86

3,862 =

G* -----

= ---------- -----~-----

4 , 058 *1013 c Ii 1:398*1 013

R2 S

G

= - * p z * 7r * 1 0 8 * Rz 3

gs (G* pz *7r* 108 *Rz) /3 108
---------------- 27 gs= 27*10 = 270 m/s2
gz (4*G* pz*7r*Rz) /3 4 1.389.

Odredi akeeleraeiju slobodnog pada tijela na povrsini Sunea aka znamo da je polumjer Zemljine putanje R= l,'5*10Bkm, poil.umj er Sunea r. = 7*10skm i vrij erne ophoda Zemlj e oko

Sunea T = 1 godina.

rj esenj e:

R = l,5*10Bkm = l,5*1011m rs= 7*,10.5km

'= 7*10Bm

T = 1 god. = = 3,2*107s G = 6,67*10-11

1.391. Planeta Mars ima dva prirodna satelita Fobos i Deimos. Prvi se nalazi na udaljenosti r1=· 9500 kmod sredista Marsa, a drugi na udaljenosti r2= 24 000 km. Nadi periode kruzenja tih satelita oko Marsa. Masa Marsa je 0,107 mase

Zemlje.

rjesenje:

r1= 9500 km r2= 24000 km mM= 0, 107*mz

'*

m1 m, ..

= G* -----

mM*m mM
m*w2*r = G* w2= G*
r2 r3 = 2,8*104s = 7,8 h

Fcp= FG

----7----

------------

2*7r 2*7r r:
w ,- T =
T W 2*7r* M --~-------------------- =

6,67*10-11*0,107*6*1024

--------------------

/rT 2*7r* f~-*~~ =

= 31 h

---------------

-----------------------

2 «u=:

6,67*10-11*0,107*6*1024

1,95*1030

265m/s2

1.392. Neka je polumjer'nekog asteroida 5 km i pretpostavi~o da mu je gustoca Pa= 5,5 g/em3. a) Nadi akeeleraeiju slobodnog pada ga na nj egovoj povrsini. b) Odredi na koju visinu ce poskociti covjek, na asteroidu .ako upoti r Lj eb L isti napor koj im bi na Zemlj j_ poakoc Lo 5 em visoko.

Asteroid ima oblik kugl_e.' rjesenje: ra= 5 km =

= 5000 m P = 5 I 5 g / em" = = 5, 5*103kg/m3

gs*m= G*

gs= G*

a)

------- =

r 2 s

r 2 s

3

I 1.390.

polumjer Marsa 'jednak je 0,53 polumjera Zemlje, amasa 0,11 mase Zemlj e. Koliko j e putasila teza na Marsu man j a

nego na Zemlji?

rjesenje:

RM= O,53*Rz mM= O,ll*mz

G = 6,67*10"11

mz= 6*1024kg Rz= 6370 km =

= 6,37*106m

157

mz

o , 11*mz

G*

---------- =

R2 Z

6,67*10-11*6*1024

6,67*10-11*0,11*6*1024

= ---------------

--------------------

--------------

(6,37*106)2

( 0 , 53 * 6 , 37 * 1 06)2

156

1.393.

h .;; 5 em = = 0,05 m

G = 6,67*10-11

4*50003*3,14 ma= 5,5*103* ------------ 3

1.394. Odredi gusto6uplanete na kojem dani no6 traju T = 24 sata i na cijem su ekvatoru tijela bez,tezine.

. rjesenjec:,'

T = 24 h =86400 s 4*i*1T2*rn1 m; *mz

1.395.

- - - - - -.- - - - -

= G*

1

a) 9 = ?

. a

b) ha= ?

2,878*1015

p = ?
m m
p = ----------
V (4/3) *r3*7T 3*7T

Znamo da je zbog rotacije planeta sila teza na ekvatoru manja nego na polovima. U kojoj je Visini iznad povrslne planeta na polu sila teza jednaka.sili)te~i naekvatoru? p'laneta nekaje kugla polumjera r. Vrijeme jednog okreta planete. oko osi neka jeT, anj egcr~a- srednj a gusto6a p.

rjesenje: r, T, P

Na ekvatoru gravitaeijska sila umanjena je zbog djelovanja eentrifugalne sileo Prema

tome mora biti

-----------~-- = --....;.----------------- = ----------------

ffip p* (4/3) *7T*r3 _ 4*G*7T*p*r-3*w2*r

G* -w2*r G* ----------- _w2*r_

r2 r2

.159

-.--------- =

r 2 a

0,0076 m/S2

9,81*0,05

ga 0,008

h= a

K l'k ' d _ " ~ 61,3125 m

o l 0 ~e;_ ugaeka.n:t Jednostavnog njihalaako zamislimo

da se ,nJlse na neko j planeti jednake gusto6e kao Zemlja p,?lum~ era d:ra~uta manj eg od Zemlj e? Nj ihalo izvrsi 3 tltraJa u mlnutl,

rjesenje:

Pp= pz R,,= Rz/2 t = 60 s

n =: 3 titr.

t

60

Period T =

= 20 s

n

3

Pp* (4/3 )*7T*R,,3

= G* -------------

G*

4

=

mz pz*Vz Pz*(4/3) *7T*Rz3 4
gz= G* G* --.--- G* -------------- *7T*G* pz*Rz
R2 R2 R2 3
z z z gp (4/3).*7T*G*p *R R" 1
p p
-~------------- = - - =
G' (4/3 )*7T*G* pz*Rz Rz 2
z gz

8*7T2 8*3,142

1 = 49,7 m

2

1

m

m

= -----------

= ------------ -.

---------- *

(4/3) *r3*7T

3 4*r3*7T* _ -*7T 3

4 -

_ *r3*7T* (3*7T) 3

1

p

3*7T

3*3,14

----------------

= ---

= 18,93 kg/m3

h = ?

ffip =m ffip =rn m*w2*r
G* ------ = G* -
(r+h)2 r2 .----------'----

Oko planete mase!TIPkruzisate=li t.. .Kolik j e pol umj er staze akojeTcophodnovrijeme satelita?

m*m"

I

rjesenje: m,,; G

T; tt F cp= F G. .,

- r

G *

r-lr (

r = ?

G*p*T2

------------ - 1)

- 1)

r* (

h

1.396.

G * P * T2 - 3 * 7r Koliko je puta kineticka energija umjetr:,?g Zemljina sa~elita manja od njegov~ potenc ... ijalne ene rq i.j e ? Pr-et.poat.av.Lmo .da je putanja satellta kruzna.

rjesenje; m2

9 =.G* -H2

Kolika je prva svemirska brzina za Mjesec ako znamo da je polumjerMjeseca l,74*106m, amasa 7,3*1022kg?

rjesenje:

r l,74*106m

. m = 7, 3 * 1 022kg .

G = 6,67*10-11,

1,.399.

H

H

·m*v2
Ek 2 v2
= -.-------- =
Ep m*g*H 2*g*H ------------------- =

1,74*106

G*

--------------

\ --'

H

1

v = ?

= 1672 m/s

2

2

1.400. Izracunaj prvu svemirsku brzinu na povrsini Mjeseca kad ;cznas da je polumjer Mjeseca 1740 km, a akceleracija slobodnog pada na Mjesecu 0,17 Zemljine.

2*G* *H

1.397.

, satelit obilazi Zemlju svakih 98 minuta krecuci se

Nek i, , v i s I n i, 500 km . Izracunaj iz tih podataka masu

na srednjoj

.Zernl.j e .

r j eserrje . T = 98 min

58'80 s 500 km = 5*10sm

6, 67*10~1l rz= 6370 km =

= 6,37*106m

rjesenje: rM= 1740 km = = l,74*106m gM=.O,17*gz= 1,7 m/s2

r

= m*g I: m; *r

-------------

v = ~r*g' .~l,74*106*1/7

v = ?

h

1.401. Koliki mora biti po Lumj e r kruzne staze umjetnog satelita Zemlj e i nj egova brzina da nj egovperiodbude j ednak periodu obrtanja Zemlje?

rjesenje:

T = 1 dan = = 86400 s mz= 6 *1 024kg

G*

1,72*103 m/s

G

r 2 Z

= ---------------

160

mz*m 4*7r2*m*r
F = FF' G* = -------- I *r2*T2
r2 T2 161

1.402.

~- ,-

0-11

G = 6,67*1 _

24*864002

10-11*6,*10 "---=

67* " __

- 6, , " --,

::: -------~*3,142

2 G*mZ*T

- --

- --

= ? r,V

7 4,2*10m

r :::

. / _ 3 km/s

2*4,2*107*_3_,:-4- ::: 3*103 m s _

2*r*1T ----- --- 'sateli-

- ~ 86400 , 'e do umje:~o~ ravnini

T dista zemlJ lit kruz1 MozemO

x od sre ako sate, omican.

'daljenoSt brzinu v, e cin~ nep

Odred~ u i njegovU sa ZemlJe _E3 6400 krn . ta m~~e m ekvatora" a zemlje r _

'ZemlJ aria i e polumJer

eti da J m = m

uz , z

rJ'esenJe:km = G* ---

6400 m*. w2*x x2

r~= 6kg

::: 6,4*10

~z _ 1 dan =

", 86400

---

- --

V :::

2 mz*Tz

Tnz * ----

= G ,- 2

4*-rr

---

- --

v::: ? x,

2 mz*Tz

x

*g* mz

2*-rr*X

::: 42600 km

1,4*42600

2*3, =

- _-.

3 km/S

= w*x, :::

V

:::

- --

86400

162

----

9K,?1~kije tlak u nekom jezeru na dubini 10 m? r]esen]e:

h ::: 10 m

Po~ 101 325 Pa P ~ Po + P*g*h ~ 101 325 + 1000*10*10~

--------------

p == ?

== 201 325 Pa

~. Sisaljka' na tlak podigne u cijevi vodu ,na visinu40 m, Kolikom silom djeluje voda na ventil sisaljke ako je povrsina presjeka ventila 8 cm2?

rjesenje:

h ~ 40 m ,p ~ p*g*h ~ 1000*10*40 ~ 4*10' Pa

S == 8 cm2==

== 8*10-4m2 F == ... P*S == 4*105*8*10-4== 320 N

------------

F == ?

G· Na kojoj ce dUbini tlak vode u jezeru biti tri puta ve,ci od atmosferskog koji u zivinom barometru drZi ra""btezu

.~ sa stupcem zive visokim 770 mm?

rjesenje:

P == 3 *p~ P == Po+P*g*h 3*po== Po+P*g*h

--------

h == ?

2*101325

h == == -------_ == 20,53 m

P*g 1000*10

, G Izrazite u paskalima tlak zraka kOji mo~e drZati sastupcem zive visokim 740 mm.

rjesenje:

740 mm Hg == ?

ravnotezu

-------------

Normirani.tlak je 101 ~25 Pa, a moze se izraziti visinom stupca zive od 760 mm. Pitanje je kOliki je tl~k kod 740 mmHg.

p == ? (Pa)

101325 : 360 == x : 340

740*102325

x == ---------- == 98658,55 Pa

360

163

* ~2> Posuda u obliku prikracenog stosea ima povr-s rnu donj e baze B1=200 em", a gornjeg otvora B2= 120 ern". Visina posude je 42 em. a) Kolika sila djeluje. na dno ako je posuda napunjena vodom?b) Kolika je tezina vodeu posudi? c) Jesu Ii sila na dno i tezina jednake?

rjesenje:

B1= 200 ern" = 2*10-2m2 B2= 120 crrr'

= l,2*10-2m2 h1 = 42 em = = 0,42 m

r1= ~B1hr ~2*10-2/3,14 =

= 0,08 m

B1 = r12*7r

r2= ~B2hr = ~1,2*10-2/3,14 = = O,062m

G = ?

= 1,45 m

h

0,42+1,45

1,87 m

v = (B1*h) /3 - (B2*h2) /3 =

= Co I 02 * I, 8 7) /3 ,_ ( 0 , 012 * I, 45) /3 =

a) p = Pv*g*h1 = 1000*9,81*0,42 = 4120,-2 Pa
F = B1*p = 0,02*4120,2 = 82,4 N
b) G - m*g = Pv*V*g = 1000*6,66*10-3*9,81 65 N c) F > G 8ila je veca.od tezine.

~ U Posud~'senalazi tekuc,i, alumi,nij do vi sine 60 cm. Na dnu posude J e .ot.vo.r kroz kOJ I ulazlzrak pod tlakom p. Koliki mora biti tlak zrakada aluminij ne bi izlazio? rjesenje:

164

i

i

'1

hAl= 60 em = = 0,6 m

PAl= 2700 kg/m3

= 2700~9,81*O,6 15 890 Pa

pz= ? pz > 15 890 Pa

~. ~ Kod h i.dr au Ld.dke prese manj i cep ima povr s i.nu 15 ern", a veci180 ern". 8ila od 90 N prenosi se na manji cepdvokrakom po l.uqom, kojoj j.e-omjer kr akova 6:1 (v. s1. l.70). Kolikom silom tlaci ~eliki cep?

rjesenje: 2

81= 15 em=

= 15*10-4m2 82= 180 em2= 180* 1.0-4m2

F = 90 N

alb = 6:1

F1= F*(a/b) = 90*(6/1) = 540 N

F

=- - -=- =-=-:--

-- --

a

540 *18 0 * 10-4/15 *10-4=

Sl. 1.70.

- - ~-=-:-:-=-=-:-:-=! - - - -

=

6480 N

U podvodnom dij elu broda nastao j e btvor povz e i.ne 5 em", Otvor se nalazi 3 m ispod povrsinevode. Kojom najmanjom silom moramo djelovati na otvor da bismo zadrzali prodiranje vode?

rjesenje:

8 = 5 em" = F = p*S p*g*h*S 1000*10*3*5*10-4=

= 5*10-4m2

h = 3 m = 15 N

F = ?

1.411. Kolikom silom djeluje para na otvor sigurnosnog ventila promjera 100 mm aka manometar pokazuje tlak 1176840 Pa?

165

F = ? ~POd kojim tlakom mora' sisaljka tjerati vodu u C1Jevi ~vodovoda visokog nebodera ako se nalazi u podrumu zgrade, a zeljeli bisrno da tlak vode u najvisem dijelu zgrade bude 1.5*104Pa? Visinska razlika izmedu pumpe· i najviseg dijela zgrade neka je 100 m.

rjesenje:

Pv= 15*104Pa p = Pv*g*h + Pv = 1000*10*100 + 15*104=

h = 100 m

p = ? )-~ U valjkastu posudu nalili smo kolicine Z1ve i vOde jednakih teZina. Ukupna visina stupca obiju teku¢ina iznosi h = 29,2 em· Koliki je tlak tekucina na dno POsude?

h = hl+h2 h2= h-hl= 0,292-0,272=0,02m p .= PI *g*hl +P2 *g*h2= 1000*10*0/272+13600*10*0,02 = 5440 Pa

~.14 . Cijev' C s dva kraka kao na 81. 1.71. uronili smo u dvije

. posude A i B. Kroz gornj i kraj cij evi iSisali smo nesto zraka. Zbog toga setekueina digla u lijevoj cijevi za h"

voda ziva

166

rjesenje:

2*r = 100 mm

. r = 0,05 m

p= 1176840 I?a

---------------

= 9242,88 N

------------

= 106 + 0,15*106 = 1,15*106 Pa

rjesenje:

PI= 1000 kg/m] P2= 13600 kg/m3 h = 29,2 em =

= 0,292 m

- '_ - - - - ...,. - - - - - - - -

p = ?

13600*0,292

hl= ----- = -~--------- = 0,272 m

v.:!

a u desnoj ako je u A rjesenje: hl= 10 em =

= 0,1 m h2= 12 em = = 0,12 m

PI= 1000 kg/m3

za h2· Kolika je gustoca tekucine voda, i ako je hl= 10 em, a h2= 12

B'

voda

/:g .

1000*0,10

----- -

- .... -- - - - - - - ==

voda

0,12

-------.-.------

= 833 kg/m3

SI. 1.71.

A B

. 1 U nalivena je ziva a onda u jedan

U cijevi ~bl1ka s to~a 1 2*10' kg/m' (V.Si.72). Visina je

krak tekuelna gusoee '. .. .v. 1 4 em Kolika

". em]' erena od dod.i rrie povrslne" .

stupea ZlV I . k;' ?

je visina stupea nepoznate teuelne.

rjesenje:

PI= 13600. kg/m3 P2= 1200 kg/m3 hi= 1,4 em =

= 0,014 m

ziva

- - - - _-_ - - - - - - - --

1200

13600*0,0.14

-..:...---------

= 0,159 m

SLi.72

U dva kr-aka eijevi oblika U naliveni su voda i ulje odijeljeni zivom. Graniee zive i tekucina uI oba kra.kasuna istojrazini. Kolika j e visina hI stupea vode ako j e 20 em visina stupea ulja?

rjesenje: h2= 20 em =

0,2 m

Pu= 900 kg/m3 Pv= 1000 kg/m3

900*0,2

1000

h - ?

1- •

0,18 m

= 18 em

1.418. Kolikoje visok stupae zive u zivinombarometru kojiodgovara tlaku 98 070 Pa?

rjesenje:

p = 98070 Pa

101325:760

-

98070:x

p = ? (mm Hg)

760*98070

x =

= 736 mm Hg

101325

~ Kolikom s i.Lom vpr Lt.Lace zrak na .povrsinu stola dimenzij a 1,2 m*O,6 m uz tlak 98070 Pa?

rjesenje:

a = 1,2 m F = p*S = p*(a*b) = 98070*(1,2*0,6)

b = 0,6 m

p = 98070 Pa = 70610,4 N

F = ?

G. Kolikom silom pritisce zrak na ravan krov kuce dimenzija 20 m*50 m? Zasto krov ne popusti?

rjesenje:

a = 20 m Na krov kuce djeluje atmosferski tlak.

168

Na svaki kvadratnimetar povrsine djeluje .... F.. ... = .... 1.01000-.N" ... Kr'ov necepopustiti zato stb atmosferski tlak pritisce krov i odozdo(tlak je jedn. u Bvim praveima) pa seta djelovanja ponistavaju.

1.421. Barometarska eijev je prema horiz6ntalnoj ravnirii naqnut.a pod kutom od 30°. Kolika jeduljina stupea zive u eijevi

kod normi.ranog atmosferskog :tlaka (sl.1.73)? .

rjesenje:

X= 76 em sina = xli

b = 50 m

... pci=10132 5 Pa

F = ?

a = 30°

--------- 1

1 = ?

x/sina =

= 76/sin30

76/0,5 = 152 em.

1.422.

S1. 1.73.

Odredi maksimalnu visinu do koj e se usisavanj em maze podica, ulj e u nekoj eij evi ako j e atmosferski tlak 9, 86*104Pa. rjesenje:

p = 9,86*104Pa p = Pu*g*h

Pu= 900 kg/m3

p

9,86*104

h = ?

h

.10,96 m

900*10

1.423. Odredi silu kbja djeluje na povr-s i nu stola ako je pov-r s i.na 1,8 m2, a tlak normiran?

rjesenje:

S = 1,8 m2 p = Po

F = Po*S

101325*1,8

182 385 N

F = ?

1.424 .. Koliki j e atmosferski tlak na yisini 3600 -m iznad povr s i.ne Zemlje? Tlak uz njezinu povrsinu jenormiran, a smanjuje se na svakih 10 m iznad Zemlje za otprilike 133,3 Pa. rjesenje:

h = 3600 m u h/~h = 3600/10 = 360

169p = Po

. ilh = 10 < m

ilp = 133,3 Pa

Ph= Po - (u * ilp ) =" 10 13 2 5 - (3 6 0 * 13 3 , 3 ) 53337 Pa

1.425. Na kojoj visini iznad Zemlje 1eti avion ako je t1ak u kabini 100642 Pa, dok je na povrsini Zem1je t1ak normiran?

rjesenjei Ph= 100642 Pa Po= 101325 Pa

ilp =

Po-P = 101 325-100 642 = 683 Pa = 683*(760/101325) = 5,12 mm Hg ilp(mm Hg)*g = 5.12*9.81 = 50,2 m

h = ?

h

1·~426. Ko1iko je dubok r'udn i.ck i, roy u kojem je stupae zive u barometru visok 82 em, a na Zem1ji 78 em?

rjesenje:

11= 82 em =

= 0,82 m 12= 78 em = = 0,78m

13600*9,81*0,82 =

109401 Pa

13600*9~81*O,78 = 104064 Pa

h = ? h= ilp*(10m/133.3Pa)= 5336*(10/133,3)

= 400 m

T1ak se smanjuje za 133,3 Pana svakih 10 m.

"~. 2. .\". Ko1iko je teska mramorna kug1iea prornjera 1 em u eteru? ~j r j e serrj e .

r·· = 0,5 em = = 5*10-3m Pm= 2800 kg/m3 Pe= 730 kg/m3

v =. (4/3) *r3*7f = (4/3) * (5*10-3) 3*3,14 _

-----------::-._-

~= V*Pm= 5,2*10-7*2800 = ;1,456*10-3 kg G = ~*g = 1,456*10-3*10= 14,56*10-3N

G = ?

m •

170

Gm= G - Fu"z= 14,56*10-3-3,8*10-3= 1,08*10-4 N

Covjek moz e pod vodom podici ka.men cij i j e volumen ria j v i s a 35dm3·cK()jtt:,~retcrn()Z~ taj covjekpodizati .u zraku ako j e. gustoca kamena2, 4*103kg/m3?

rjesenje:

Vk = 35 dm3= mk"'; Vk*Pk= 0,035*2400 = 84 kg

= 0,035 m3

Pk= 2400 kg/m3 G(u vodi) = mk*9, =84*9,81 = 824 N

----------------

Fuz= Pv*g*Vk= 1000*9,81*0,035 = 343N

~.

Odredi vo1umen komada zeljeza na koji, kad ga uronimo u alkohol, djeluje uzgon velicine 1,5 N.

rjesenje:

Fuz= 1,5 N Fuz= Pa *g*V

Pa= 790 ·kg/m3

1,5

v = ?

v

Pa*g 790*10

0,19 drrr' Komad s t akLa ima u zraku t ez i nu 1,4*10-3N, a u vodi 0,84*10-3N. Nadi gustocu stakla. (krivo pise u zbirei) rjesenje:

G =1,4*10-3N Fuz= c, - Gv=1,4*10~3-0, 84*10-3=

(u zraku)

G = 0, 84*10-3N = 0, 56*10-3N

(u vodi)

1.430.

ima

P - ?

s- .

v = - - - - - - - - - = 5, 6 * 1 0 -8m3

Pv*g· 1000*10

m GJg 1,4*10-3/10
Ps= - - -- = -----.----- 2,5*103kg/m3
V V 5,6*10-8 1.431. Pop r e cri.i. presj ek parobroda u ravnini povr s rne vode iznosi ·400 m2• Nakori utovara parobrod zaroni 1 m dub1je u vodu.

171

Nadi tezinu tereta koji je utovaren u parobrod.

rjesenje:

S = 400 rn2 h = 1 rn

Fuz= Pv*g*V (u vodi) = Pv*g*h*S

----------

= 1000*10*1*400 ~ 4*106 N

Gt = F = 4*106 N

uz

1.432.

Komad pluta pliva na vodi tako da. je jedna eetvrtina njegova volurnena pod vodorn. Kolika je gustoca pluta? rjesenje;

V(u vodi) = 1/4*V G = ~z rn*g = Pv*g*(1/4)*v /:g

-----------------

rn = Pp*V - Pv*(1/4) *v /:V

Pp= . (1/4) *Pv= (1/4) *1000 = 250 kg/rn3

1.433.

Kornad olava pliva u u zivi?

rjesenje;

PPb= ·11300 kg/rn3 PHg= 136QO kg/rn3

zivi. Koliki dio njegova volurnena roni

rn*g = PHg*g* (1/x:) *v /: g

-~--------~-----

P~*V = P~*(l/x)*V /:V

x =p~/p~= 11300/13600 ~ 0,83 =

x = ? (%)

1.434.

= 83%Vol.

Na t.ekuc.Lnu gustoce P1 nalij erno tekucinu koj a se s prvorn ne rnijesa ikoja irna gus.tocu P2<P1. Oeito je, da ceo neko tijelogustoce P (P1>P>P2) lebdjeti negdje u granienorn podrueju izrnedu obiju tekucina. Treba odrediti koj i je dio volurnena tijela uronjen u tekucinu vece gustoce.

rjesenje:

P1 G = FUZ1 + FUZ2

P2<P1

P1>P>P2 p*V = P1*V1+P2* (V-V1)

-------

V - ?

1- •

172

8 PI-P2

1 .. 435. Uposudi se nalazi Zi va , spust~rno u posudu, . lebdi Polov~corn ur9njena u zivu,

O~r~dl,gUstocu kug1e .... r]esen]e:

PHg= 13600 kg/rn3 Pu= 900 kg/rn3

povrh nje ~lje, ~ug1a, koju tako da ]e SVO]orn donjom ·a gornjorn u u1je . (sl.1.74) .

--------

--------

G - F F

- UZHg + uzu

1.436.

m*g = P~*g*(1/2)*V+Pu~g*(1/2)*V /:g Pk*V = PHg* (1/2) *V+Pu* (1/2) *V /:V

P.- (1/21"p.+(1/21*po_ (1/21*13600+(1/21*900

= 7250 kg/m3

- -_ - ~

-----_.:_

si 1.74.

Tije10 u ob1iku kocke pll'va na v.' ,

v t ' Zl Vl tako d' ,

ce vrtlna uronjena u zivu Koji~' d' " a]e n]eg-ova

u, ~ivu ako na nju do1ijem·o t l,~e z o tl]e1a biti uronjen tl]e1o?o l o.vode da pokriva cije10 rjesenje:

PHg= .13600 kg/rn3 Pv= 1000 kg/rn3

rn*g = P~*g*{1/4)*V /:g

---------

-------

G - F F

- uzHg + uzv

Pi:.= (1/4) *pHg= .

= 0,25*13600 = = 3400 kg/rn3

rn*g = PHg*g*V1 +Pv*g*V2 /, g

Pt *V = PHg*V1 + Pv* CV_-Vl) Pt *V- Pv*V = p" *V -P *V

=s 1 v 1

Pt*V = PHg*V1+Pv*V-Pv*V1

V*(pt-Pv) = V*( )

1 PHg- p ;

- - - _'- - - - ===

V*(3400-1000)

--------

= O,19*V

13600-1000

'\..._-

173

Tezina tijela tri puta je manja u vodi nego u zraku. Kolika je gustoca tijela?

rjesenje;

Pv= 1000 kg/m3 Gz = 3*Gv = 3* (Gz-Fuz)

-----------.---

~*g = 3*m*g-3*pv*g*v /:g

1.438.

Pt= (3*p:) /2 = (3*1000) /2 = 1500 kg/m3

Na jednoj zdjelici dvostrane vage lezi komad srebra mase 10,5 g, a, na drugoj komad stakla mase 13 g. KQj a ce strana prevagnuti ako vagu uronimo u vodu?

rjesenje:

mAg= 10,5 g =

= 0,0105 kg

mst= 13 g.= \

= 0,013 kg PAg= 10500 kg/m3 Pst= 2500 kg/m3

= O,010S*lO-1000*10*(O,010S/10S00)=

----------------

0,013 *10 -1000 *10* (0,013/2500) = 8,8 *10-2N

1.439.

U vodi ce prevagnuti zdjelica sa srebrom. (GVAg > Gvst)

Dva tijela imaju volumen V i 2V,·te au na vagi u ravnotezi. Zatim·vece tijelo uronimo u ulje. Kolika bi moral a biti gustoca j:.ekucine u koju bismo morali.uroniti manje tijelo da b:L vaga ostala u ravnotezi?

rjesenje:

Pu= 900 kg/m3 G1= G2

------"-------

Pu*g*2*V = Px*g*V /: s=v

P = ?

x •

Px= 2*pu= 2*900 = 1800 kg/m3

1.440. Lopticu za stolni tenis, polumjera 15 mm i mase 5 g,

174

uronimo u vodu nadubinu30cm. Kad loptieu ispustimo, ona iskoci iz vode na visinu od 10 em iznad vode. Koliko je energije pri tome preslo u toplinu ,zbog otpora vode?

rjesenje: r = 15 mm = = 0,015 m m = 5 g = 0,005 kg d , 30 em =

= 0 13m

h = 10 em =

eI._-: " . _

U trenutku kad se nade na povrSlni Ioptiea ima energiju Ep= (U-G)*d - Q gdje

je (U-G)*d rad rezultantna sila koja 10- ptieu tj era prema povr s i nj , a Q toplina izgublJena zbog otpora Vode. Na visini h sva ta energija Ep prelazi u poteneij elnu energi,j.u loptieetj:

------------

Q = ?

Ep= m*gih = (U-G)*d _ Q

Q = (U-G) *d - m*g*h = (Pv* (4/3) *7T*r3~ m) *g*d _ m*g*h =

~(1000*(4/3)*3/14*O,OlS3_ O,ObS)*9,81*O,3 -0,005*9,81*0,1=

1.441. Tijelo ima volumenSOO em"; Pr:L vaganju je uravnotezeno bakrenim utezima od 440 g. Odredi tezinu tijela u vakuumu.

rjesenje:

Vt= 500 cm3= = 5 *10-4 m3 meu= 440.g =

= 0,44 kg Pz= 1,293 kg/m3

---------------

Gt= ? (vakuum)

= O,44*~0 - 1,293*10*(0,44/8900) +1,293*10*5*104=

= 4,4 - 6,4*10-4 + 65*10-4= 4,4058 N

Tijelo je neznatno teze u vakuumu, jer nema otpora zraka.

175

---,,----,__:__:_-------

--------_ .. - .. -

1.442.

" Wf'

Kolika sila di!e dje~ji balon uvis ako je napunjen vodikom, ima volumen 3 drrr"; iako mu jemasa zajedno s vodikom 3,4*10-3kg? (~riyo u zbirei)

rjesenje;

V 3 dm3= F = Fuz - G = Pz*g*V _ m*g =

= 3*10-3m3

m = 3,4*10-3kg = 1,,293*10*3*10-3 _ 3,4*10-3*10=

Pz= 1,293 kg/m3

-------------

-----------

= 3,75 m/s

1.446~ Glieerin protje~e kroz eijev promjera 10 ern brzinom od 2 m/s. Kolika je brzina strUjanja u eijevi promjera 4 ern koja se nadovezuje na prvu.?

---------------

rj esenje; , r1 = 5 ern

= 0,05 m v1= 2 m/s r2= 2 ern = = 0,02 m

81 *v1 (r/*7r) *v1 (0,052) *3,14*2
v2= - - - -- = --------- = -------------
82 r22*7r 0,022*3,14 F = ?

1.443. Dje~ji balon volumena 4 dm" napunjen je rasvjetnim plinorri. Zrak ga podize uvis silom 9*10-3 N., Koliko je tezak balon s plinom?(krivo'u zbirei)

rjesenje:

V = 4 'dm3= = 4 * 10-3m3 F =9*10-3N

----------

G= F - F == P *g*V - F =

_!.lZ . z .

= 12,5 m/s

1.447.

kroz siroki dio horizontalne vcdoKolika j e brzina vode u produzetku puta manji promjer?

------------

Brzina protj eeanj a vode vodne eijevi je 50em/s. iste eijevi koja ima 2 rjesenje:

v1= 50em/s

=0,5 m/s d1= 2*d2

G = ?

1.444. Radio-sonda ima volumen 10 m3 i napunjeria je vodikom.

Koliko tesku radio-aparaturu moze" ona.ponijeti ako ona sarna ima masu 600 g?

rjesenje:

V = 103m3 Gap= Fuz - Gs= Pz*g*V - m1 *g =

tnl == 6 0 0 g ==

. = 0,6 kg = 1,293*9,81*10-0,6*9,81 121 N

-----._ .. _------

v *r 2 1 1

v *4*r 2

1 2

----;;;;;.---- ==

--_._---- ==

r 2 2

r 2 2

r 2 2

-----------

= 4*v1= 4*0,5 = 2 m/s

:1..448~ .Koliki je rad utrosen na svladavanje trenja pri prenosenju 25 cm ' vode u horizontalnoj cij evi od mj esta na .koj ern j e tlak 4*104Pa do mjesta stlakom 2*104Pa?

rjesenje:

V = 25 em3=

= 25*10-6m3 Pl= 4'*104Pa P2= 2 *104Pa

1.445. 8taeionarrii tok vode prolazlpresjekom eijevi od 50ern2 brzinom 75 em/s. Kolikom brzinom prolazi tok presjekom 10 em2?

rjesenje;

81 = 50 * 10 -4m2 VI = 75 em/ s =

= 0,75 m/s 82 = 10 * 1 0 -4m2

176

-------------

w = ?

.177

Na svladavanj e trenj a pri premj estanj u 0, 05 dm" vode u horizontalnoj ejjevi od mjesta na kojem j~ tlak 4*l04Pa do nekog drugog utros'en je rad 0,5 J. Koliki jetlak na tom drugom mjestu?

rjesenje:

V == 0,05 dm3== W == (PI-P2) *V == Pl*V-P2*V

== 5*10-6m3

Pl== 4*104Pa W - Pl*V == P2*V /:V

W == 0,5 J

,.

--~ .... "'--"'---'-' .--~

1.449.

-------------

0,5-4*104*5*10-6

----.-----------

V

== 6*104 Pa

r .== 2, em v.== 15 em/s

== 18 8 , 4 ern" / s

-----------

I == ?

1.453.

Kojom se brzinom spusta razina vode u rezervoaru povrsine presj~ka 2 m2 ako je brzina istjeeanja vode u odvodnoj eijevi presjeka 40 em2 jednaka 4 m/s? Kolika je jakost struj e u rezervoaru? .

rj esenj e : "

81== 2m2 81 *v1 == 82 *v2

82== 40 em2==

== 40*10-4m2 82*V2 40*10-4*4

v2== 4m/s v1== == ----____ 8*10-3m/s

1.450. Kolika j e brzina istj eeanj a la-3m3 zraka koj;i. se nalazi pod tlakom 143964 Pa u prostor napunjen zrakom pri tlaku 95976

Pa?

rj.esenje:

V == la-3m3

PI == 143964 Pa P2== 95976 Pa

(143964 - 959 76 )*10-3== 48 J

1.454.

Kolika je teorijska brzina istjeeanja tekucine iz otvora koji se nalazi 4,905 m ispod najvise njezine razine? rjesenje:

h == 4,905 m

g == 9,81 m/s2

-----------:---

v == ?

W

v == ~ 2*W/m == ~ 2*48/13*10-4==

v == ?

--------------

2

,

II == 81*V1= 2*8*10-3== 1,6*10-2m3/s

W

/ : m , *2

-------------

v == ,~ 2*g*h ==

== ~2*9:81*4,905 == == 9,81 m/s

/

1.451. Ulje protje~e kroz elJev promjera 6 e~ srednjom brzinom' 4 m/s. Kolika je jakost struje?

rjesenje: d 6 em

!: == 0,03 m v == 4 m/s

----------

I == ?

1.455.

Posuda duboka ,40 emima otvor na istjeeanja tekucine kad je posuda rjesenje:

h = 0,4 m

g ='9,81 m/s2

/:mi'*2

dnu. Kolika je brz.ina posve puna?

-------------

v == ?

2*g*h

v == ~2*g*h ==

1.452. Kolika je jakost struje vode u eijevi promjera 4 em ako je brzina toka 15 em/s?

rjesenje: 2*r = 4 em

178

= '~.2 * .9 r 81 * a , 4 = == 2,8 m/s

1.456. Kolika koli~ina vode iste~e u jednoj minuti iz rezervoara kroz otvor promj era 4' em koj i se nalazi 4,9 m ispod razine vode?

179

/

/J /

rjesenje: 2*r = 4 cm r 2*10-2m h = 4,9 m t = 60 s

v = (vidi zad. prije) = J2*g*h = J2*9,81~4,9 = 9,8 m/s

1000

19,6*10" -I-

Iuk=I*t = 0,013*60 = 0,74 m3 Imin.

2

I = S*v = r2*7f*v (2*10-2)2*3,14*9,8 = 0,0123 m3/s

1.457.

U sirokom dije1u horizonta1ne cijevi voda tece brzinom 8 cm/s pri s't a t.Lckom tlaku 14,7*104Pa: U uskom dije1u te iste cijevi tlak je.13,3*104Pa. Kolika je brzina u uskom dije1ucijevi? Trenje zanemarimo.

rjesenje: . .

v1= 8*10-2m/s

Pl= 14,7*104Pa

P2= 13,3*104Pa

1,25 m/s

1.459.

Na koju te se visinu poditi voda u cjevcici uta1jenoj u uski dio horizontalne' cij evi p romj era 2 cm ako j e u sirokom dije1u cij~vi pro~jera 6 em (v. sl. 1.75) brzina vode 30. cm/s pri tlaku 9,8*i04Pa?

p*v/

rjesenje: d1= 6 ern = = 0,06 m d2=2 cm

= 0,02 m v1= 30 em/s

= 0;3 m/s PI= 9,8*104Pa

SJ. 1.75.

1*2

51_

2

2

V - .?

2- •.

2*Pl+P*v/-2*P2 2*14,7*104+1000* (8*10-2) 2-2*13, 3*104

V22= -.,-----------:..-'- = ------,..---------~--~---------------

P =28,008 (m/s) 2

1000

v = J28,Q08 = 5,3 m/s

h = ?

1.458. U horizonta1noj -c i j ev i. promjera 5 ern voda tece brzinom 20 c·m/s pri s t at Lckorn t1aku 19, 6*104Pa. Koliki je t1ak u uz ern dije1u cijevi rjesenje:

r1= 2, 5*10-2m r2= 10-2m

Pl= 19,6*104Pa VI = 0,2 m/s .

1 SI 2' , 1 d4
1
g*h :lcv/'* (--~ -1 ) *v/*(--- ~ 1)
2 S/ 2 d/ promjera 2 cm?
p*v/ p*v/
PI + - - - -- = P2 + - - - --
2 2
P
. P2 PI +. * (V 2_V 2) ! 1.460 .
1 2. i
2 Kroz horizontalmi cijev AB tece t.ekuc i na (sl.l. 76) .Raz1ika izmedu razina tekucine u cjevcieama a i b je h = 10 cm. Ko1ika je brzina kojom tekutina tece kroz cijev AB? rjesenje:

v/. dl 0/32 0,06
h * (( __ )4 -1) -----~- * (( ____ )4 -1) = 37 cm H~O
2*g d2 2*9,81 0',02 . 180

181

h = 10 em = 0,1 m

g=9,81 m/s2

v= ?

---~-------~----------------------------------

1::0 I

a b

Razlika visine stupea teku6ine h prouzro~eno je time ~to se u elJevi a voda dize zbog djelovanja stati~kog tlaka tekueine,au eijevi b i stati~kog i dinami~kog, pa mozemo reei da stupaetekueine h drzi ravnoteiu din~mi~kom tlaku tekueine.

~ [h

1----- f --- -

"=_=-=_=-_-=_--=_=-=_--1:: ,C _

SL 1.76.

- - - - - - - -_ - - - -

- - - - - - - - -. - - -

..., A -- ~ - - ~- -r- - - B

- - - - - ~ -_ . _ .. - -

p*g*h

~ 2*g*h

v

42*9,81*0,1 = 1,4 m/s

p*

2

i . i I

2.1. Nap i.s i izraz za elongacij u ha rmon-i okoq ti tranj a ako j e amplituda 2 em, a vrijeme jednog titraja 2 s.

rjesenje:

A = 2 em T = 2 s

s

2em*sin(2*K*t/28)

s = ?

2.2. Kako glasi jednadzba gibanja~estiee kojaharmoni~ki titra s arnp.l it udom 7 em i u L m i.nut i. uc i.n i, 120 potpunih ti traj a? Po~etni fazni kut je 90°. Prikazi to gibanje grafi~ki. rje~enje:

A 7 em T ~ t!n = 60/120 = 0,5 s

t 1 min = 60 s 2*TI*t 2*w*t

n 120 titraja s = A*sin(----- +~) =7*sin(----- +900)

~ 90° T 0,58

tt 7em*sin(4*ir*t*s-1 + -)

2

7

Sl. 2.2.

182

2.3. Napisi jednadzbu harmonickog titranja materijalne tocke ako je poce t.n i, fazni kut: a) 0,bhr/2, e) tt , d) (2/3)7f, e) 27f. Amplituda titranja je 5 em, a period titranja 8 sekundi, Prikazi graficki sva navedena titranja. rjesenje:

a) rp 0

b) rp = 7f/2

e) rp ,,;, 7f d) (3/2)7f e) 27f

A = 5 em T = 8 s

5

s = ?

-5

8

oj

a =

2*7f*t A*sin(----- + rp) T

7f*t + 0) = 5em*sin(---)

4s

a) s

2*7f*t 5em*sin(----- 8s

2*7f*t 7f b) s = 5em*sih(----- + _)

8s 2

7f*t 7f 5em*sin(--- + -) 4s 2

c) s

2*7f*t 5em*sin(-~--- + 7f) 8s

7f*t

= 5em*sin(--- + 7f) 4s

d) s

2*7f*t 3 5em*sin(----- + -*7f)

8s 2

7f*t = 5em*sin(--- 4s

2*7f*t

e) s = 5em*sin(----- + 27f) 8s

7f*t = 5em*sin(---) 4s

184

d)

~ 5,1 ~ Icm

5

5

t / I IS

5

Neko tijelo titra s amplitudom 10 em i u 12 sekundi ucini jedan potpuni titraj.Zakoje ae vrijeme tijelo postiai elongaeiju 6d 5 em? Prikazi to titranje graficki.

rjesenje: 2*7f*t

A 10 em s = A*sin(-----) /:A

T = 12 S T

s = 5 em

. -5

-5

cJ

2.4.

b)

2*7f*t sin(-----) = T

s

5

5/ .crn

t = ?

/sin'-1

=

A

"10

10

2*7f*t
- - _'_- 30 /*T; : (2*7f)"
T
12 t.'
/s
3"0*T 30*12
t = - _' ..... -- = 1 s
2 *.7f 2*18.0 -10

3

+ -, *7f) 2

kome se nalazi cest~ea, koja harmonicki nakon pocetka titranja ako je amplituda period titranja 5 sekundi.

, 2*7f*t 2*7f*2

A*sin(-----) = 5em*sin(-----)

T 5

2.5.

Odredi poloza] u titra, 2 seku~de titranja 5 em, a rjesenje:

t 2 s s = A. = 5 em

T = 5 s

4*7f 5em*sin(-,...-} 5

s = ?

s

185

2*7T*l,5 7T 3*7T 7T
Sl,S= 5em*sin{------- + -) = 5em*sin(..,-- + -) =
./ 4 4 4 4
= 5em*sin7T = 5em*0 = 0 em 2.9.

Materijalna tocka titra harmonicki prema jednadzbi s = 3em*sinO,5s-17Tt·. Za koje ee vzu j eme ta t.ocka prijeei put od polozaja ravnoteze do maksimalne elongaeije ako je t izrazeno u sekundama?

rjesenje:

s = 3em*sinO, 5S-17Tt s:::': s*sin (0, 5S~1*7T*t) I: s

s = A

2.6. Koje je vrlJeme potrebno t.ock.i koja harmonicki titra da iz polozaja ravnoteze dode u elongaeiju jednaku polov'ini amplitude? Vrijeme jednog titraja iznosi 24 sekunde.

rjesenje: 2*7T*t 1 2*7T*t

s = A/2 A/2 = A*sin{-----) = sin{---~-) /sin-1

T = 24 s 24 2 24

t :::': ?

7T*t

30*12

30 =

t

2 s

1 = s i,n (0, 5S-1*7T*t)

12

- 180

2.7.

Materijalna t ccka titra okomito na os X. U momentu kad je tocka pocela titrati hila je 4 em prema gore udaljena od polozaja ravnoteze i gibala se prema gore. Nadi njezinu pocetnu fazu ako je amplituda titranja 8 em.

rjesenje: 2*7T*t

A = 8 em ----- = ~

t= ?

s = 4 em

T

~ = ?

s = A*sin~

sin~ = s/A

4/8 = 0,5

t = 1 s

2.10.

Koliki put prevali u 1 sekundi cestiea ziee koja titra frekveneijom od 300 Hz ako je amplituda titranja 0,5 mm? rjesenje:

t = 1 s

v = 300 Hz d = 4*A = 4*0,05 = 0,2 em

A == 0,05 em

~ == 30°

2.8.

Amplituda harrnon Lckoq titranja neke mat.er i j a.Lne. t.ocke iznosi 5 em, vrijeme jednog titraja 4 sekunde, a pocetn~ faza je .71"/4. a) Napisi j ednadzbu tog titranja i b) nad i, elongaei u u trenutku t == 0 i t == 1,5 s.

rjesenje 2*7T*t 7T

A = 5 em a) s ='A*sin(----- + - =

T==4s T 4

~ = 7T/4

2*7T*t 7T 7T*t 7T
= 5em*sin{----- + -) 5em*sin(--- + - )
4s 4 2s 4
2*7T*0 7T 7T
b) so= 5em*sin(----- + -) = 5em*sin~ ==
4 4 4 s = d*v = 0,2*300 = ~O em

s == ?

2.11.

Koji dio vremena jednog titraja mora proei da tocka,koja ha rrnon i ck i. titra postigne brzinu koja ce po ve Ld c i n i. b,iti j ednaka poloviei maksimalne brzine? Pocetni fazni kut jednak je nuli. rjesenje:

v == (1/2) *vo

3,54 em

2*7T*t

1

2*7T*t

v = v 0 * cos - - - -T

-*vo== Vo * eos-----

2 T

t = ?

1

2*7T*t 7T 2*7T*t
eos----- /eos-1 == - - - -- /:7T; *3*T
T 3 T
6*t t == (1/6)*T 2

./

----------------------------------------------_._--

2.12.

2.13.

2.14.

188

Nadi rnaksirnalnu b.r z i.nu i rnaksirnalnu akeeleraeiju t.ooke koja harrnonicki titra s arnpiitudornod 4 em. Vrijerne jednog titraja je 2 sekunde.

rjesenje: 2*n*A 2*3,14*4

A = 4 em va= ----- -------- 12,56 ern/s

T = 2 s - T 2

Vai aa= ?

t = T/4

4 *-rr2*A 2*n
aa= ------ * sin--- *t
T2 T 2*n T *sin--- *

T 4

2*n*t 2*n*(1/2)

v~ovo *·cos-":''':''':''':' = 4,19*eos..:-~,;....:=..:;.;.·;,;; :::: 4,19*eos30

T 6

= 4,19*0,866 = 3,63 ern/s

Koliko je vrijerne titraja cestiee koja irna akeeleraeiju l,2rn/s2 u trenutku kad jenjezina udaljenost odpolozaja ravnoteze 0,06 rn? rjesenje:

a = 1,2 rn/s2 s = 0,06 rn

a

:a

n * sin- 2

39,4*1

39,4 ern/s2

2.15.

I .',

2.16.

1

-s 2

T = ?

T =J _ ~ :~~*_s_ =

1,41 s

Jednadzba koja opisuje ha rmon i.cko titranje neke t ocke gla~ si: s = 6crn*sin((w/3s)t + n). Nadi vrijerne jednog titraja i rnaksi~alnu brzinu te tocke.

rjesenje:_ 1f*t

s = 6ern*sin(--- + n) T = 2*3s 6 i

3.8

Materijalna tocka harrnonickititra s arnplitudorn 4 em. Period ti tranj a j e 6, sekund i, Pooe t.n i. fazni kut j e nula. Koliku brzinu Lrna ta t ocka' u trenutku kad postigne elongaeiju 2 em? rjesenje:

A 4 em

T 6 s

<.p 0

s 2 em ·1

2*n*A

T

2*n*t

s = A*sin(----- + <.p) T

2

2*7r*6

= 2n =

6

= 6,28 ern/s

2*n*t 4*sin(----- + 0) /:4 6

- = - * t /:ni *3 it 6 3

Tijelo rnase 2,5 kg izvodi jednostavno harrnonicko tTtranje sa 3 titraja u sekundi. Izracunaj akeele_raeiju i e.l as t Lcrru silu kad pornak iz polozaja ravnoteze iznosi 5 em. rjesenjei rn 2,5 kg v 3 Hz

s 5 em = 0,05 rn

ai F = ?

T l/v = 1/3 = 0,33 s
4*n2*s 4*n2* 0,05
a ------ --------- 17,77 rn/s2
T2 0-,332 ,
F rn*a = 2,5*17,77 44,41 N n*t

n

Cestiea mase 5 9 harrnonickititra p.r ema j edriadab i, s = 6ern*sin(nt/2s + n/4). Nadi rnaksirnalnu silu koja djeluje nacestieu. rjesenje:

rn = 5 9 =

0,005 kg n*t s = 6ern*sin(--- 2*s

4*n2 4*n2
a * s = * 0,06 =
T2 42
n
+ ~ ) = 2,46*0,06 = 0,15 rn/s2
4 F (max.) = ? T 4 s

s = A = 6 em = 0,06 rn

F

0,005*0,15 = 7,5*10-4 N

v = ?

= sin- - ~ / s i n ?

2 3

rn*a

189

2*n*A

2*3,14*A

-------- = 4,19 erniE 6

va=

T

/

2.18.

Na spiralno pero objesen je uteg od 5 kg. Koliko je vrijeme jednog titraja spiralnog pera ako znamo da se pod djelovanjem sile od 15 N pero produzi za 3 em?

rjesenje:

m 5 kg

F 15 N

s == 3 em == == 0 ,03 m

2.22.

A == 3 mm == == 0,003 m

m=v 2 o

0, 001 * 0,572

-----------

== 1, 61 * 1 0 -4 J

2

2

Ek (max) . == ? Neko spiralnopero produzi seza 30 em kad na njega objesimo tijelo odredene mase. K6liko je vrijeme jednog titraja tog tijela ako ga malo povucemo dolje i pustimo da titra (g 10 m/s2)?

rjeAenje: F m*g m*lO

s == 30 em k == 33;3*m

g == 10 m/ S2 s sO, 3

F ==

/ *T2 i : F

T == ?

15

4*O,03*7T2*5

------------

0,6 s

2.19.

Elektricnimotor tezak 200 N montiran je na 4 jednaka elasticna spiralnapera. Konstanta opiranja svakog pera je 45*102N/m. Koliko je vrijeme jednog titraja motora koji, kad se okre6e, titra vertikalno (g == 10 m/s2)? rjesenje:

G == 200 N

k == 45*102N/m

faza harmonickih titraja

7T 2*7T*t

-) is2== A*sin(----- - 600)?

4 ' T

-----------

T == ?

T ~ 2*~*j -~

2*7T*O,17 ==

m ==

G/g == 200/10 == 20 kg

Kolika je razlika 2 *7T*t Sl== A*sin(----~ + T

2.23.

--------------

2*W*~ ~ 2*3,14*jc~~~~;; ~

rjesenje:

T == ?

0,2 s

2.20. Na spiralno pero objecen je uteg koji titra s amplitudom od 5 em. Kolika je konstanta k opiranja spirale ako znamo da makSimalna kineticka energija koju moze posti6i uteg iznosi 1 J?

rjesenje:

A == 5 em == == 0,05 m Ek== 1 J

A == s

2.24.

Uteg tezak 3 N vi$i na jednom kraju elasticnog spiralnog pera i titra s periodom od1,5 sekundi. Koliki 6e biti period titranja utega od 12 N koji harrnond ck t t;:itra objesenna istom peru?

rjesenje:

G1== 3 N m1== GJg == 3/10 == 0,3 kg

T1== 1,5 S

G2== 12 N m2== GJg == 12/10 == 1 f 2 kg

/*2

2

2*1

----------

.k ==

== ----- == 800 N/m 0,052

k == ?

2.21.

Cestiea mase 1 g titra frekveneijom 30 Hz. Kolika je maksd.ma Lna kineticka energij a te cestiee ako j e amplituda titranja 3 mm?

rjesenje: m == 1 g ==

== 0,001 kg v == 30 Hz

191

T/ : T/

. 2*7T*A

T

== 2*7T*A*v == 2*7T*O,003*30 == == O,57'm/s

190

2.25.

Kuglieu koja visi na nitidugoj 4 m otklonim0izpoloza.ja ravnoteze z a kut od 8.0., Koliku ce brzinu imati kugliea u trenutku kadprolazi kroz po1ozaj ravnoteze?

rjesenje:

1 = 4 mAl * sin~ = 4*sin8 = 4*0,,14 = 0,56 m

~ = 80

T

yt.

T 4

va= ----- = ----------- = 0,87 m/s

U mjestu B (g = 9,81 m/s2) sat njiha1iea ima period titran j a T = 1 s. K_ad sat prenesemo u mj esto A, on zaostaj e u 24 sata za35 sekundi. Ko1ika je akee1eraeija slobodnog pada u mjE:stu A?

i-j esenje; TB= 1 s

g = 9,81 m/s2 TA= 24 h-35 s

24 h

24*60*60

864008

---':;...------- ::::

------ ::::

24h-35s

24*60*60-35

86365s

-------------

1,0004 s
T ~f!i
T = 2*7T*~1/g /:·2*7T 12; *g
2*7T
TB2*g 12*9,81
1 = ------- = 2,45/7T2 m
4 *7T2 4 *7T2
T +~/';
T = 2*7T*~ 1/g /: 27T :1
2*7T g = ?

a •

- -,~.- - - - - - - --

= 9,80 m/s2

T 2 A

1,00042

192

2.27.

Jedno n j iha10 uc i.n i 15, a drugo 18 se odnose njihove duzine? rjesenje: 111= 15 Hz 112= 18 Hz

njihaja u sekundi. Kako

, ,

_ I

I

2*7T*~ 1Jg

=

:::: ---------

2 *7T*~ 12/g

2.28. Ko1ika je akeeleraeija slobodnog pada na ekvatoru ako je tamo sekundno njiha10 dugo 99,103 em?

rjesenje: 1 99,103 em = = 0,99103 m T = 2 s

T = 2*7T*~ Jig /?

--------------._

g

------------

= 9,781 m/s2

g =, ?

2.29. Na niti dugoj 2 m visi uteg. Uteg gurnemo .i z po Loz a j a ravnoteze brzinom od 0,3 m/s. Za ko1iko se uteg uda1jio od po1ozajaravnoteze?

rjesenje:

1 = 2 m va= 0,3 m/s

---'--------

T = 2 *7T*~ 1/g = 2*3,14*~2/10 = 2,81 s
2*7T*A va*T 0,3*2,81
vs- - - - -- A -------- = O,134m
T 2*7T . 2*3,14 A = ?

2.30. Ko1ika je du1jina sekundnog njiha1a na mjestu gdje je g = 980 cm/s2?

rjesenje:

g = 980 em/s2= = 9,80 m/s2 T = 2 s

--------------

T = 2*7T*~ 1/g 1:27T; 2. *g
,
T2*g 22*9,80
1 = ----- _._ - - - -- = 0,99 m
4 *7T2 4*3,142 1 = ? 2 ...• /,. 1. ~ug1ieu B matematickog nj iha1a na sl/. 2.2. dove demo u 7 ... · po1ozaj C i pustimo j e. U tocki D, koj a se na1azi na po1oviei du1jine niti njiha1~, smjesten je stapkoji ne

.. 193

dopusta da cijela nit ode na lijevu st:ranu. Kolika je duljina niti OB ako kl}-glica. ucinl 2 potpuna titraja u 3 sekunde?

rjesenje: 2*7T*~1/g
Tl+T2= 3 s Tl 1
g = 9,81 m/s2 = ------------ = = [2
------------- T2 2*7T*~ 1/ (2*g) ~ 1/2
1 ?
Tl= [2 * T2 Tl + T2= 3
Y"/ ([:2*T2) + T2= 3 T2*(1+Ji) T2= 3/(1+[:2) = 1,24 s

3

( 2"

si 2.2.

c

----- = ----------

B

=0,77 m

2.32. Koliko je vrlJeme jednog titraja njihala dugog 1 m objesenog 0 strop lifta koj i se giba vertikalno gore" s akceleracijom 50 cm/s2?

rjesenje:

1 = 1 m a = g+ al= 9,81 +0,5 = 10,31 m/s2

al= 50 cm/s2 ,

== 0,5 m/s2 T = 2*7T*~1/a =;: 2*3,14*~1/10,31 =

------------

T = ?

= 1,95 s

2.33.

Na dnu case. s f e rnoq oblika titra bez trenja kuglica (sl.2.3). Koliko je vrijeme jednog titraja te kuglic~ ako je polumjer zakrivljenosti dna case R?

rjesenje:

1 = R

T = ?

r:

T = 2*7f *~-;=

R

2*7T

194

SL 2.3.

I.

2.34.

/

Longitudinalni val frekvencije 100 Hz ·ima.valnu duljinu 3 m. Kolikom se brzinom taj val siri?

rjesenje:

v = 100 Hz

A = 3 m v V*A = 3*100 300 m/s

v = ?

2.35. Nadi udalj enost izmedu dvij ususj ednih c.estica na valu koje se nalaze u jednakim fazama. Val se siri brzinom 330 mis, a frekvencija titraja je 256 Hz.

rj e.senj e:

v = 330 m/s v = 256 Hz

A = v/v

330/256 = 1,29 m

-----------

A = ?

2.36. Valovi svjetlosti Slre se kroz vakuum brzinom 3*1~m/s.

Vidljivi se spektar proteze od valne duljine 4*10-7m (ljubicasto) do 7*10-7m (c rverio) . a) Kolike su frekvencije valova svj etlosti navedenih valnih dulj ina? b) Radiovalovi se sire brzinom sVj etlosti . Frekvencij e r ad iovalova protezu s e od 550*103Hz do 1600*103Hz. Kolike su valne duljine koje odgovaraju tim frekvencijama?

rjesenje:

Alj= 4*10-7m A = 7*10-7m

cr

c = 3*108m/s

a) Vlj= C/A1j= 3 *108/4 *10-7= = 7 I 5*.1014Hz

------------

Vcr= C/Acr= 3*108/7*10-7= = 4,3 * 1 0.14Hz

a) v Ij i vcr= ?
b) vl= 550*103Hz
V2= 1600*103Hz b) Al= c/v1= 3*108/550*103= = 5,46*102m

A2= c/v2= 3*108/1600*103= = l,88*102m

195 .

./

2.37. Povrs~nom jezera sire se valovi valne duljine 20 m. Pokraj promatraca na obali jezera produ u 1 sekundi dva susjedna brijega vala. Kolika je brzina sirenja valova?

rjesenje:

A == 20 m

T == 1 s

v

A/T == 20/1 == 20 m/s

v == ?

2.38. Zadan je val kojem jednadzba glasi y == 2em*sin2n(t/4s _ x/4em). Predoci graficki titranje tocke koja je 3 em uda~jena od ishodista.

._---:--- "_ .. _._-- --- .

rjesenje:

Yo::;: 10 em

x == (3/4}*A t == (9/10)*T

y

2*n*t 2*n*x

Yo*sin* (----- ) ==

T A

------------

y == ?

2*n*(9/10)*T

10*sin(--- _

T iO*sin«9/5)*n - (3/2)*n==

2*n*(3/4)*A

-----------)==

X

rjesenje: t Y 2.41.
x == 3 em - ....... t 3 0 4
-------- Y == 4em*sin2*-rr*( ___ - - em) 1 0
4 s 4 2 -4
:m 3 0
4 4
4 Krbz neko sredstvo sire se valovi koji imaju fr~kveneiju 660 Hz i amplitudu 0,3 mm. Duljina vala je 50 em. Odredi: a) brzinu sirenja vala i. b) maksimalnu brzinu jedne cestiee.

rjesenje:

v == 660 Hz

Yo == 0, 3 mm == == 3 *10-4m A== 50 erd == = 0,5 m) .

2

4

-4

2.39. Jednadzba transverzalnog vala ima oblik y ==

2cm*sin2*-rr(t/O,Ols - x/30em). Kolika je a) amplituda, b) valnaduljina, c) frekveneija: i d) brzina sirenja vala?

rjesenje: . .

Y ==. Yo*sin2*-rr* (t/T - X/A) == 2cm*sin2*n* (t/o, 01s _ x/30em)

a) Yo== 2 em

c) v == l/T == 1/0,01 == 100 Hz

b) X == 30 em ," d) v == A*V == 0,3*100 == 30 m/s

2.40. Od izvora va La s i r.i . se,u' praveu val s amplitudom 10 em.

Kolika je elongaeija t ocks koja je od izvora udaljena 3/4 . valne duljine u trenutku kad je od pocetka titranja izvora proslo 9/10 vremena jednog titraja?

196

== 10*sin(3/10)*-rr == 10*O,80~ == 8,09 em

a) v== X*v == 0,5*660 == 330m/s

2*-rr*yo

2 *3,14 *3 *10-4

b-) va = - - - - - -

-------------

l,24m/s

------------

T

1 51*10'3

I. . ..........

a) v == ?

b) vo== ?

T == l/v == 1/660 == l,51*10-3s

2.42. Val na sl. 2.5. prosirio se od A do B za vrijeme od l,5s. Kolika je frekveneija vala?

rjesenje: t==·l,5.s d(AB) == 4*A

T ==(l/A)*t == (1/4)*1,5 ==0,375 s 7l == l/T == 1/0,375 == 2,67 Hz

-----------

v == ?

si 25. 2.43. Odredi razliku faza pri titranju susjednih kugliea na sl. 2.6. a) i b) .

. rjesenje: 2*-rr

. 1 '2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

oo~::): 0 00: ::ccqco 0

Sl. 2.6. b.

197

Transverzalan val na sl. 2.7. smjer brzine ~to je ima to~ka B. rje~enje:

Smjer brzine to~keB je

okomit prema dolje od

smjera ~irenjavala, ~to je ~idljivo iz slike 2.44.

a) A = 16 - 4 12
2*71" 71"
tJ.cp = *(1-0) =
12 6
b) A = 12
2*71" 71"
tJ.cp = *(1-0) =
12 6 2.44.

1617 18

- SI. 2.6. a

~iri se ulijevo. Odredi

SI.2.7.

S1. 2.44. 2.45. ~ trans~r.alnom valu ~estica B~ma br.inu'~iji je ~mjer prikazan na s1. 2.8. U kojem se smjeru ~iri val? rje~enje:

Primjetljivo je .iz slike 2.45.

da se val~iri udesno.

SI. 245.'

198

Sl. 2.8.

2.46. Jed. titranja j edne tocke u valu glasi Y= Scm'sin (31Tt/2s) .

Nadi elongaeiju to~ke koja je od izvora vala udaljena 10 em u trenutku kad j e nakon po~etka gibanj a pro~lo2 sekunde. Brzina ~irenja vala je30 em/s. Prikazi grafi~ki sliku tog vala 4 sekunde nakon po~etka gibanja.

rje~enje: (T je vidljivo iz jed. Y)I

y = 5em*sin3*71"*t/2s T = 2/(3/2) = 4/3 s

x == 10 em = 0,1 rn

t = 2 s

v = 30 em/s

= 0,3 m/s

~------------------

A = v*T = 0,3*(4/3) = 0,4 m
2*71"*t 2*71"*x
Y .- Yo*sin(----_ - -----) =
T A
2*71"*2 2*71"*0,1
= 5em*sin(- ____ -------)
4/3 0,4
= 5em*sin(371" - 71"/2) = y(4s) = ?

1cm 5

5em*sin(5/2) *71" = 5*1 = 5 em

-5 2.47. Valovi se u nekom sredstvu ~ire brzinom 3,6 m/s uz frekveneiju 6 Hz. Kolika je razlika u fazidviju tO~aka koje su medusobno udaljene 30 em?

rje~enje: v= 3,6 m/s 11 = 6 Hz

A = v/v ~ 3,6/6 = 0,6 m

X2 - Xl == 3 0 em == = 0,3 rn

--------------

tJ.¢ = ?

2.48. Razlika hoda dvaju valova koji interferiraju iznosi 0,6A. Kolika je razlika faza valova (izrazena u stupnjevima)?

rje~enjei X2-X1 = 0, 6A

-----------

tJ.¢ = ?(u 0)

= 2*71"*0,6 = 360°*0,6 =216~

199

You might also like