LIVING ROOM & DINING ROOM

³2+6³
N I TH T

PHÒNG KHÁCH - PHÒNG N
www.company.com

Phòng n
‡ Phòng n là không gian sinh ho t chính, n i m i thành viên trong gia ình sum v y sau m t ngày làm vi c v t v . Phòng này th ng k t h p v i phòng khách ho c v i phòng b p,c ng có khi l i là m t phòng riêng bi t. Kích th c c a phòng n ph thu c vào s l ng ng i và nhu c u s d ng.
www.company.com

‡

‡

Nguyên t c thi t k
‡ M t khi ã có phòng n nh g n li n v i b p thì ch c n ng c a phòng n thiên v phía l tân m c dù v n ph i áp ng yêu c u m th c và c nâng cao. ‡ Phòng n và khu v c n u ng tuy nh nh ng v n có s thông thoáng nh b trí các không gian h p lý.

www.company.com

company. ‡ C n có m i liên h gi a phòng n v i b p (yêu c u thông l ).‡ C n có èn trang trí ki u cách dùng bóng èn dây tóc cho ánh sáng vàng .com . www. ‡ C n chú ý n t m nhìn c a khách t th ng i. nói chung không nên xa quá 3m.

V trí và kho ng cách ‡ V trí h p lý c a phòng n trong nhà là kho ng cách gi a b p và phòng khách.com . yêu c u thoáng khí c t lên hàng u. ‡ Không nên t bàn n du i g m ho c bên c nh c u thang. ‡ Không nên a bàn n ra g n phòng khách ‡ Khu v c bàn n c ng là n i t a nhi t nhi u.company. www. ‡ Bàn n không t quá g n b p n u.Do ó.

com .company.www.

company.Kích th c l u thông www.com .

company.com .Kích c bàn n Chú thich: 3¶6´ = 1000mm 4¶ = 1200mm 7¶ = 2100mm www.

7m x 2.5m X 3.7m 11¶6´x 11¶6´ = 3.company.5m www.Kích c bàn n Chú thích: 9¶ x 9¶ = 2.com .

com .Kích th c bàn n t l thu n v i s l ng ng i n và di n tích phòng n.company. www.

company.com .www.

Nhân tr c www.com .company.

company.com .Yêu c u không gian và kích th c www.

company. gia ình g p nhau ch i ùa và còn là phòng gi i trí: xem truy n hình.Phòng Khách ‡ Phòng khách là n i c dùng cho nhi u m c ích ± ngh ng i. nh t là các c n h . li n v i phòng khách còn t thêm bàn n gia ình dùng b a t i ho c m t ph n phòng khách có th c dành ra m t kho nh làm n i h c t p ho c làm v n phòng. T i m t s c n nhà.com . www. nghe nh c.

com .company.B trí ‡ T o s cân b ng cho c n phòng: th hi n c vi c s p x p n i th t l n kích c c a c www.

Có th s n nh ng b c t ng v i h a ti t c áo ho c b ng nh ng trang trí www.T o ra c m t i m tr ng tâm cho c n phòng hay nói cách khác là i m nh n cho c n phòng.company. T o cho phòng khách c a b n nh ng nét riêng.com .

m t kho ng tr ng gi a gh và t ng kho ng 80 cm. t o s thông thoáng ho c i l i cho thu n ti n. www.com .company.

com .company.B trí c n i th t h p lý theo ki n trúc.giao thông không b gián o n ho c c n tr . www.

www.company.com .

com .Không thi t b nghe nhìn www.company.

com .company.Có thi t b nghe nhìn www.

com .www.company.

Nhân tr c www.com .company.

company.X a và nay www.com .

b n s có n i th giãn r t lý t ng www. v a có vai trò phân chia không gian.company.com ‡ . ây v a là hình th c trang trí. Ngoài ch c n ng trang trí. cocktail hay m t ly n c ép trái cây. qu y bar còn là n i gia ch t n h ng nh ng phút giây th giãn bên ly r u. Khi ó.Qu y Bar ‡ Qu y bar c b trí trong nhà ngày càng tr nên ph bi n trong thi t k ki n trúc.

Bar nên c trang trí t ng ng v i b c c chung c a c n phòng và không gian xung quanh.com .company. Gh s d ng cho bar là lo i có th i u ch nh c cao. Chi u sâu c a m t qu y bar dao ng t 35 .50 cm. Qu y bar t i gia nên có qu y và m t s gh có chi u cao t ng ng v i chi u cao c a qu y.Nguyên t c thi t k ‡ ‡ ‡ ‡ Ph i có kho ng không gian r ng t i phòng ti p khách hay phòng b p dành cho bar.110 cm. www. Chi u cao t n n n m t bar ch kho ng 90 . t 60 n 80 cm và có giá chân.

Kích th c www.company.com .

company.com .www.

company.com .www.

Qu y bar b trí li n v i b p còn óng vai trò là ch n nhanh r t ti n l i.company. C ng có th t qu y bar trong phòng sinh ho t chung c a gia ình ho c phòng khách tùy thu c nhu c u s d ng và ki n trúc n i th t c a ngôi nhà Qu y bar b trí li n v i b p còn óng vai trò là ch n nhanh r t ti n l i.com . ng i s d ng có th d dàng l y nt b p. Khi ó.B trí ‡ ‡ V trí thích h p và ti n d ng nh t cho qu y bar là c nh khu b p. c c ho c bát a t t b p ‡ www. u ng t t l nh.

Vì th t t nh t nên b trí qu y bar sát m t b c t ng Chú ý ch n nh ng chi c gh ng i phù h p và không chi m quá nhi u di n tích c a không gian qu y bar.com . Qu y bar c n t v trí có i m nhìn p và ti n s d ng www.company.‡ ‡ ‡ Qu y bar không c làm c n tr l i l u thông trong b p.

company.NHÓM 2+ 6 V TH H NH NGUY N TH H NG NG C L Ý CÔNG TO N NGUY N CÔNG LÂM VÕ C CHÂU NGUY N HOÀNG HUY V HOÀNG S N NGUY N TÙNG GIANG www.com .

company.C M N TH Y VÀ CÁC B N Ã L NG NGHE www.com .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful