Vatikan

Bartola Mavri

Vatikan
y Vatikan, najmanja dr ava na

svijetu. Smjestila se na Vatikanskom bre uljku u zapadnom dijelu centra Rima.

y Ime Vatikan dolazi od

latinskog ÅMons Vaticanus´ to je ozna avalo Vatikanski bre uljak.

Karta Vatikana

Povijest Vatikana
y I prije pojave kr anstava teritorij dana njeg Vatikana smatrao se

svetim.
y Nakon to kr anima da slobodu 313.god car Konstantin gradi bazilike

na najsvetijim mjestima kr anstva.
y Posljednji vladar Papinske dr ave bio je Pio IX., koji je ostao poznat

kao vatikanski zarobljenik.
y Godine 1984. novim ugovorom katoli anstvo je priznato kao dr avna

vjera u Italiji.

Znamenitosti Vatikana
y Bazilika sv. Petra

Car Konstantin 326. god nad grobom apostola Petra zapo inje gradnju bazilike koja je zvr ena 349. god. Nazivana je Konstantinovom bazilikom. Ispod Bazilike nalazi se kripta u kojoj je sredi nje mjesto grob sv. Petra koji je okru en grobovima brojnih papa.

Bazilika Sv. Petra

Znamenitosti Vatikana
y Trg Sv. Petra

Trg Sv. Petra

Trg sv. Petra nastao je po zamisli arhitekta Giana Lorenzo Berninia polovinom 17. st. Sagra en je u obliku elipse otvorenih ruku koje su spremne prihvatiti svakoga tko eli slijediti Krista. Na samome trgu odvijaju se brojne sve anosti crkvenog ivota. Trg sv. Petra zasigurno je jedan od najpoznatijih i najposje enijih trgova svijeta.

Znamenitosti Vatikana
y Sikstinska kapela

Sikstinska kapela nazvana je po papi Sikstu IV. Vrijednost joj daju dragocjene freske kojima je gotovo sva oslikana. Najpoznatija i najzna ajnija freska Sikstinske kapela je djelo Michelangela, Posljednji sud. Sikstinska kapela svr tava se me u najljep e kapele svijeta.

Sikstinska kapela

Turizam Vatikana
y Rim je jedna od najranije posje enih turisti kih destinacija u svijetu. y Vatikan od turizma prvenstevno zara uje prodavaju i ru no izra ene

suvenire. Naj e e ga posje uju izletnici koji su odsjeli u jednom od hotela Rima.
y U Vatikanu kako je i logi no razvijen je vjerski turizam.

Hvala na pa nji...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful