JOGURB DE GUEVOAQTBRT

Sunt destinate cunoasterii reciproce a participantilor la o activitate. --inte de a incepe jocul, trebuie sd fie asiguratd intelegerea conditiilor. :'rarece jocurile sunt foarte ugoare, ele faciliteazd, crearea unei ambiante poz- ---'-e 9ruP, in special, pentru participantii care anterior nu se cunosteau. in Pentru unele din astfel de jocuri evaluarea nu e necesard.iar in jocuriie -: cunoa$tere mai aprofundatd, sunt utile. Adresand intrebari participanlilor, :: i-a observa cum s-au simtit in timpul jocului. Ar fi interesant ca la evaluare sd participe toti participanfii, de exem:--:. transmitAnd un obiect in cerc fiecdruia care-i primeste s6 i se ofere posi:--:tatea sd spund ceva. Poate s6 fie util6, in dependentd de grup, o scurtd" :-.:utie generald despre scopul acestor jocuri.

Mnrimea gnryuluis
Timp: Materiale:

/0 -30 pa'ot*ty'a*t{i
20 64a44te
./1n41C

A intelege diferenla intre relaliile bazate pe incredere si neincredere' partenerul' A cunoagte mai bine, pe cat e posibil, cum se autoapreciazl'

Sbie*tive

perechi, Animatorul explicd: iocul intregului grup, apoi se formeaz'' mod obignuit. fiecare incercAnd s6 aleagd pe cineva cu care nu s-ar intelege in cu ceilalti. Fiecare pereche trebuie si se izoleze si sd" nu intre in contact povesteqte coleguPerechile se izoleaza Si timp de 10 minute fiecare membru lui siu pdrerea despre sine insuqi, incercAnd sd se inleleagd"reciproc'

FroeedurX

parcursul jocului Se poate discuta despre schimbarea sentimentelor pe (a conversaliilor in perechi), despre schimbarile aparute in comportamentul ambelor persoane gi cele ce ar putea apdrea'

Evatuare

Miirimea grupuruil Timp:
Materiale:

lO -3O /4ztd4ba/41' 4O ,a*t*
hazAe 9i cti/442i

: : :
3

Sbiective
A invala perceperea unei situalii din punctul

de vedere al altei persoane'

t *l

2 grupuri. Exemplu (poate fi modificat) pentru un schimb intercultural dintre virtutil Eu: Ce e important pentru mine? ce m6 face unic? care sunt qi slabiciuniie mele? ce si cine m-a facut sd" fiu a$a cum sunt? sau indi Eu si ceilalli: care sunt prieteniile mele preferate (cu grupuri imi pl vizl\? cine sunt eroii mei, care sunt modelele mele? ce fel de relatii le rezolv? si cu cine? Ce atitudine am fa![ de conflicte / probieme 9i cum fi mAine Eu si societatea: Astazi care e rolul meu in societate gi care va mea ce influenla asi putea avea in societate? in ce mod depinde existenla societate? punctul Mai intai, participantii rSspund la intrebarile sus-numite din puncte de vedere. Prima ser vedere al celuilalt grup. Apoi, i$i expun propriile

Froceduma

la randul s5.t intreg grupul sd poatd"par:icipa la indeplinirea ei. aruncd zar:u.Lek. trebuie sd introduc5. Dacd iese 4.i c/n zaz rl $biective A favoriza cunoasterea persoanelor participante sertt de intrebS. Fiecare isi face un cuib (casu!a). -. care.u. EvaHware Se va analiza diferenta dintre opiniile presupuse qi cele reale. in aceasta :dsuld.ri. jucdtorii vor :rebui sa indeplineasci porunca.l. Trebuie si se ajungd la un circuit inchis. Mirimea gnrpului: Timp: Materiale: l1 lO-3O paztdtqa*t{i 35 . ce vor fi stabilite de ei insisi. prin intermediul unei Fro*edrsri Fiecare participant va ciuta un obiect care-i va servi drept emblema. sd"povesteascdo intdmplare etc.ze 6dztce. Daca cdsuta in care s-a nimerit e goala. pe rare vor continua si mearga pana se va considera c6 e suficient. Urmatoarele persoanele vor arunca succesiv zaruI.ant. deseneazi inca 3 c6sule ldnga cuib si va pune emblema sa in a patra. Porunca trebuie sa fie atAt de generala inc6.). de ct&anzi J. iqi expune pdrerile dupa citirea rdspunsurilor. Primul ce incepe. consecinlele stereotipurilor noastre. ajungAnd fie deja in :asufele completate. Apoi il va pune pe hArtie si va desena in jurul acestuia cdsule sau cuiburi. fie desenind altele. Daca cisuta contine un mesaj. o porunci (de exemplu. Se va observa care este viziunea actuala despre celdlalt grup si ce schimbari s-au produs.-orcontinua ca primul participant. 11.aa* a caa(6 rr4a. uap.1e raspunsuri (cel despre "in locul altora") se trimite celuiialt grup. ile dilac re? de de 'rie .

Cineva lncepe "acesta mi-e prietenul x $ t jocul. Participantii primesc o coald alba si. cu intamplari copildrie. o despart cu o linie in doud parli egale. Mirimea glrpurui: Timp: Materiale: lO -3O PaddeiQa.nd-o orizontal. cu formula cand ii spune numele. Fiecare scrie in partea de sus a colii intAmpldri din pozitive (nonviolente) din viala lui. care corespund sau nu cu ceea ce a fost notat in partea de sus a paginii. precum gi a animatorului.V4 de or5. ridica mana prietenului sdu. a) fiecare scrie individual b) prezentare pe perechi .. brutale. incepAnd. Frocedur{ Jocul se desfd$oard in trei etaPe: .r/a de o16".44i 50 64n44le li an czecnn cdo ctc/au o caa(6 aMf n E $bieetive A permite participanlilor sd cunoasci numele tuturor persoanelor din grup qi a crea o primd" impresie despre personalitatea fiecdrui participant. Frocedrrr& Participantii se aseazd formAnd un cerc. @ . noteazd toate evenimentele negative sau violente. Pentru mai profundd. prezentAnd persoana din stdnga. Evalrrare Se tinde spre integrarea in grup a tuturor participanlilor. aranj6. dacd vrea. c) prezentarea perechii in gruP. Jocul continud pAnd: toate persoanele sunt prezentate. se pot introduce gi alte date. E foarte Nerte Pentru participanlii o familiarizare mai in vArst6. important sd se cunoascd numele tuturor participanlilor. cu mAinile unite. in partea inferioara a foii.Timp: Materiale: /5 6a2&te arr4oia Sbieet3vs A integra toli jucatorii intr-un grup.

h &rtz-o fuzd4zzzcttdze lin re- $biective A permite fiecdrei persoane sd se prezinte alteia. pentru a evita frustrarile sau eventualele rezerve in timpul activitafii ie mai departe.tteze. Prlr*edtlrE Fiecare persoand. fiecare prezentd"nd perechea sa.(/aaw. animatorul opregte aceastd. '. impreunh vor rdmdne cu trei felicitdri pe care -i vor alege din cele extrase separat.spunzand "cine -a intrebarea sunt eu". fiecare va incerca sdr-qigiseasci perechea. e abso-r:t necesard disponibilitatea de timp pentru ducerea la sfArsit a jocului. condiliile. Acest joc se ter::-ina c6nd grupul intreg.'ze. apoi participAnd in implicanu-se tot mai activ. in comun.fazd a exercitiului. In perechi fiecare participant dispune de 10 minute pentru autorrezentare. Animatorul =:<plicdregulile jocului si asigurd trecerea de la o faz6" la alta consecutiv pen"negociatorilor". rectificdri).nd ca participanlii sd formeze perechi rjuci"torii pot tine foaia lipite de piept).e I{ote te Acest exerciliu poate servi drept punct de plecare pentru o dezbatere :au altd. ::t-t toate persoanele. re 5l EvaIrnare E important ca fiecare sd spund" cum au evoluat emotiile pe parcursul . pentru a alege deja in patru 3 felicitdri. Se poate schimba tema care se descrie in foaie. pentru a evita intrebari ulterioare. Pe urma perechea va merge mai departe :entru a gasi alta. povestindu-i :espre alegerea sa gi vice-versa. In aceastd fazd animatorul trebuie sd tind cont de necesitatea de : facilita prezentarea.p6 ta. precizAnd sensul acestor :otiuni.atAzs* d//. y'i. permitAnd membrilor perechilor s5.ocului. Participanlii.ezi ava+t/iate uedzze. va alege trei felicitdri. pentru a evita numirul diferit al cu IIri din sau L d e . a ales ultimele trei felicitdri. /ekUfw. Animatorul opreste procesul.Animatorul precizeazS. ru Miirimea gnrpufui: Timp: Materiale: lO -3O fuztailazle 25 . incercAnd sd determine clar :-otivul alegerii. Dupd 2O de minute. scriu evenimentele importante. Pe de alti parte. rS.pz4d//c. Atentie! Este important ca acestea sh iie bine infelese. Participantii se reunesc din nou in grupul mare. intervind in povestirea celeilalte persoane (pentru completari. de exemplu. activitate despre violenfa gi nonviolenld. Apoi. fiecare individual. rug6.

qn( ca a4*n6zq(pnztacpna{ilaz Sbleetive A favoriza cunoastereacelorlalti. Trebuie de analizat: factorii ce au favorizat consensul. Se poate analiza o variatie a prezentdrii.4&/4te ' t". apoi 9i cele din interior.2 cercuri concentrice. A stirri la coeziunea (unirea) grupului. Incepe o nou5.te 4r4 44t?t47 q. cu prezentarea fiecirei persoane de cdtre cei ce au vorbit cu ea. Evaluare Mirimea grupului: Timp: Materiale: Skie*tive lO -30 /aztddpaa{i 25 . Evaluare Miirimea grupului: Timp: Materiale: lO -3O fnztuipn4$e 20 . Se mai pot face 2-3 deplas6ri.le urmeze. Cum se percepe tendin{a de a repeta acelasi lucru pentru toli partenerii etc. Frocedrrrd Se formeazd.e #. pe cAt e posibila o repetare a acesteia. la ce s-a renunlat pentru a se ajunge Ia consens.Este important de a face evaluare pentru a evidenlia situatiile negative ce au intervenit. timp de 5 minute expun omologului lor unele dintre caracteristicile fiecdruia (de exemplu. elaboreze dinainte figele de ciutare. A cunoagtelucruril'e comune.. Apoi animatorul spune cercului exterior si se deplaseze cu un loc spre dreapta. Fiecare participant va incerca @ . Mai intAi persoanele din cerul exterior. astfel ca fiecare jucitor sa aibi in fala un partener. Animatorul imparte fiqe d e c6utare si explica cum trebuie completate. cei care l-au impiedicat. insd fdrd a spune dinainte cAte vor fi. cu o se d e instrucliuni pe care grupul va trebui s5. Se termind. de eiqtaze".44n44te ?/A44rc : i i A cunoaste unele date esentiale sau unele calitali ale persoanelor din grup. conversalie. 4 caiitali). Fs"seeSnarS Animatorul va trebui sd.

Sensul completeze foaia cu numele persoanelor ce satisfac persoanele nu reuqesc' nu constd in a rispunde la toate intrebd"rile. ctAouu. Animatorul trebuie sa-i stimuetc.. in collul drept. A integra semenii in viafa de grup. E Frccedurd Animatorul ierle isele a s d collul drept de sus scrie ce obisnuieqti sd faci duminic6 seara.Cauta 2 persoane cu care sd inventali o reguld /un sfat. dorinla ce ai ruga sd"!io indeplineascd un zeu sau o zdn6"". sd r6"spundd.e re "condiliile" indicate. Cautd" o persoand" ce ar avea aceeasi ocupatie ca gi tine. Cautd pe cineva care se simte nervos. fira a ardta nimdnui coala. ele se strAng pentru a fi amestecate gi repar"autor". Cautd pe cineva ce lgi serbeazS. Strigali-l. Ordinea rispunsurilor e indiferenta. sd intrebe. pentru cd e intr-o situalie necu- rp. Se pot include Instrucliunile/condiliile teme serioase. Odatn fisele completate. ziua de nagtere intr-o luni cu tine. dar dacd. in colful stAng de jos scrie ce iti place sa gasegti in oameni.toarele . f(-l i$ | Evalware Cum v-a!i simfit? Cum a reuqit comunicareain grup? Ti-a fost ugor s6 vorbesti cu lumea? F$ote Exemplu: FISA CAUTARII COMORII DIN OAMENI Cauti 4 persoane ce vin din locuri (!ari. care e ocupalia (hobby-ul) ta preferatd. e a L€f - Mii:rimea gilpufui! Timp: Materiale: lO-3O lnzfdcepattfii lO d4&&te ha" (d" 6dzt<z 4au caztan).ingrijire (mangAiere). . instrucliuni: in collul stAng. . cit gi comice.Vorbeste cu cineva care ar vrea sn-!i vorbeasci pentru ce a venit incoace pot varia de Ia un grup la altul.rui participant qi le dd urmd. poate pune intrebdri. f6rd ca nici una sd nu coincidd. taa ckc 44Ak/ gl k "k* Obieetive A pune baza unor reiatii personale. . Aceasta se face in 8 minute.Cauti pe cineva ce are aceeagi m5. Ofer-o. Apoi. Participantul va pune intrebirile din fisa "In repartizeazd figele fiecd. orage) diferite. in LU- ile sd ace rea noscut6. fiecare ltzate din nou. conteazd. Cauth pe cineva ce necesitS. leze pe toli sd se scoale gi si caute. cu primul j ucdtor incepe a cd"uta primul posesor al f oii.rime de pantofi ca 9i tine. A conqtientiza caracteristicile fiecarei persoane. Daci are dubii.

."""t'ff : : peisaj -:::::::: :::::: :::::::: :'#:. czechaae. @ . d4c4{(fuaze. implicand participarea intregului grup. CAnd toli au terminat.ztkdpn t{a 5O ta<*uA 64eoe9i 4.:pa*lri Timp: 3O . Apoi. ec/eze gi oi?k.cAs*te. A favoriza afirmarea Froceduri Animatorul imparte fiecdrui participant o fiqd cu urmhtoarele intrebS.a+*aa* Sbi**tive A cunoagte gusturile lleCarura. l |$ | EvaEerare Ce dificultAti ati avut in determinarea rdspunsurilor? Cum v-ati simlit grupul? La ce concluzii ali ajuns? la expunereapreferinlelor? Cum reactioneazd ( l Mirirnea gnrpului: Timp: Materiale: lO -3O pa...ri: .pentru a vedea dac5.. se incearcd "medie a gusturilor". proverb sau expresie ce l-ai auzit sau !i-a fost spusd Fiecare rispunde. Si pasiunile participanlilor. ii scrie numele pe foaie gi o lipeqte intr-un loc vizibil (perete sau tabld anterior amenajatA)./Ad& irt p6rz{4eh p4/4t24 /uzaze Paz. Dacd a gdsit primul posesor ai fisei. completAnd fiqa. coincid sau nu rdspunsurile.::::::::::::::::::::*#. de a face o se poate intocmi acea list5" unicdr.1' . bucatele preferate . zad@ze. l |$ | ( I &vaEwsae Cum vd simteati? Ati indeplinit sincer qi corect faza c6"utarii? Mirimea eru1l'riluis lO -30 paztd. ao@e(e.ticc4tult (Z/x?q crrt).spune-ne care este poezia/nuvela ta preferatd' cAntecul rbumul .

A percepe. 't 5 i . czeaat4eco(ozate. asemindtoare cu prima.. a intelege cum gAndegte si cum ESTE fiecare in functie de gusturile.ffibEee€ive A deveni constienli de valorile existente.rtie cele cinci lucruri pe care le-ar lua pe planetd. localitatea si plane:a ta cu pdrerile celorlalti. unicd pentru toti participanlii.. cki ta< ucafu/. A invdla si evitdm atitudinile $ovine si sd cunoastem alte tinuturi gi valorile lor. Se poate incerca. necesitatile si valorile proiectate. din tara si regiune. Froceduri I ci )i. mobilierul. Mirimea gnrpului: Timp: Materiale: lO-3O pazfrtcfal4ti 3O taaas* /oi 4e Lazfce ci ut/(auz/. cu care ne identificdm sau mdndrim. ^ tit Evalrrare compari. camerele. o caa(6 tftaze dp Aflzrte . urmeazd o expozitie cu introducere explicativa. regiunea. se vor reuni toate grupurile pentru a contrapune -r-rcrurile selectate si pentru a face o listA comun5". opinii comune. Fro*eSttr* Constd. Apoi. ideile 9i opiniile tale despre !ara. Fiecare participant scrie pe o h6. /oaz/ece. in construirea planului unei case in care am vrea sdr trdim. Aceastd activitate poate servi drept surs6 pentru o iezbatere referitor la identititi culturale. fiecare il prezintd grupului. acorduri si disensiuni reflectate intr-un plan unic. )a ! i i Merimea gxrpufuiz fi-n2 Materiale: lO -3O /a?fde4baati ! /5 cftrnqle 1 otazAeze. nationalism. Evalrrare Cum vd simteati vdzAndu-vd casa? Iar ceilalti? V-ar placea sd invitati pe cineva induntru? Pe cine? Ce fel de valori ali descoperit vdzlrnd casa replanificatd (varianta comuna). plecAnd spre alta. il indicdnd dimensiunile. intr-o ambianta favorabild de a ajunge in grup la unele concluzii.spunzand la intrebAri. rd.cti/aezi i $bieetive A cunoaste simbolurile si valorile locului in care triim. de Odata aceasta realizat.cazrbca. xenofobie etc. Planul odat6 terminat .

ii spune celuilalt Dac6 nici una din pretrece in spateie lui. in functie Pentru final' se realiOdath foile completate. declarandu-l spion. daci are qir.tul randului asemenea' se plimbi prin de unul dintre participanli. atingdnd hainele. CAnd se coafura etc' Cel care incerca s6-si ghiceascd identitatea. Animatorul se apropie sirui sd.| $biective A facilita cunoagterea membrilor grupului.riie.problema de care eqti ACUM cel mai mult preocupat . /d4u de cA/d) qn( ca aan6z*( e"*W#: n Ie i | . Se va legati ochii' in liniste din care nimeni nu va putea ieqi. Apoi.Sb*eetive A stimula comunicareainifiala in grup. acesta se disperseazd' Froeedrm6 @ . Participanlilor Ie sunt intalnesc doud persoane' vor fiecare incepe si se plimbe prin sai6.lneste cu un spion $i persoana e declaratd spion' iar numele. cand o persoand.motivul aflarii taie aici cu . comPleteazd interiorul cu rdspunsul la acestea. se separd' supuneri nu e corect6. EI. de reu$eqte si-i ghiceasci incapere.lnesc giruri.aaasn dz c/ a4/.aspecte ale personalitalii ce le aprectezi cel mai mult . ExemPlu de intrebari: . Mai departe ei merg impreuna.se intd. participant numele s6u gi primui reuqeqte corect sd ghiceasc[. atribuind Fiecare deseneazd conturul paimei sale drepte fiecarui deget o intrebar:e. A intra in contact tactil' delimita un spa{iu Jocul se desfdsoard in liniste $i cu ochii legati. nu se intdmpla nimic.realizarile ce ai vrea s6 le faci intr-o perioadd.contribuliile pe care egti gata si le faci de dinamica grupului' Animatorul poate schimba intrebd. se realize azl' o interogare comun6' "Perete al mAinilor"' zeazd un Frmc*dtxr& Ce imPresii !i-a Idsat activitatea? ce dificuitali Ce concluz:r ai fd'cut? Svaluare ai intdlnit? ce ai reugit? Mirirnea gnrpufui: Timp: Materiale: lO-30 fnztdcdqar4{e 25 . si el numele' il separS' de cei doi ghicegte corect numele celuilalt. In caz contrar. iqi spune "descoperitor".de timp impreuni tot grupul .n62 fuhzc (huhafu.u gi ambii trec Ia capd. a favortza cunogtinlele' Ie I i- sau stAngi. fiecare igi spune numele' apoi "ctrpeteniile" sunt partea activa qi unul dintre c6nd se inta.

fari ca cineva s-o vada... de care vrea sd" se debaraseze. iarmarocul -si :iecare vine sd lipeascd"fisa.ve A aprecia diferentele existente intre perceptia interioari si exterioard . Evaluar* Ce dificultati ai intdlnit? Cum te-ai sim{it in cursul jocului? La ce con:-uzii s-ar putea ajunge? etc.Hvaluare Cum vd simteati? Ce senzalie v-a produs mersul prin intuneric si iiniste? Iar contactul fizic? rd ^ l l Mirimea gnrpufui: Timp: Materiale: lO -3O pa?t&cVant( 40 . iar intre paranteze. czetf aaz . @ . comunicAnd despre valori s.. Aceastd silueta trebuie .-' reprezinte starea participantului la momentul dat in mediul in care se afli.:. Fiecare va scrie pe o fig5.aazy'eze ri. A stimula coeziunea si autorespectul. insi in piala se poate de intrat doar o singura data". atiu i ! i Mtuimea gnrpufunz lO -3O paztuL/al4rtt Timpz 45 a&zate Materiale: /at* : : iste vor care u9i prentre i d e opie prin 'asci .. trd"siturile ce vrea sd" le lase si pe care le va -ua. A favoriza cunoasterea reciprocd" a membrilor grupu- ?i Fre**edw*5 Fiecare isi va desena umbra. unde existd totul. el este magic si fiecare poate si schimbe -r trasd"tura de caracter.:spre fiecare persoand. Dupd aceasta se realizeaz\" o generald.. Important este nu :-: fie simpatica si realistd.atlaa* o takf t4q ca4pp?tfe (anzaaiat). $bie*tf.. despre vicii sj slabiciuni. el Frecednrf. -'-:ralizd. iar 44.. Mai mult.. (critica)..d4atezrak pt/4t24 de/4r4 i . explicdnd opliunea sa. Tabla sau peretele reprezintd. pe alta. ci foarte sincerd. .li - Y) $biective A aprofunda cunoagterea reciprocS. it? "Imaginafi-vd Animatorul spune jucdtorilor: ci sunteti la un iarmaroc -tttens. numele..i virtuli.....

Apoi va urma disculia.. Se formeazd un cerc. CAnd cineva lmi face un compliment.ndu-9iideile. md simt . md" simt . in ordine. il6 simt . opiniile etc.nd cineva e injust cu mine. Cand sunt cu o persoand" i nu vorbesc. Procedrm6 Se impart figele qi fiecare le completeazd individual. 9 CAnd md supar pe cineva. Cdnd sunt nedreptatit.. a iltrE. Apoi are loc evaluarea. Dupd. md" simt.. md simt Pt= r- .. mi simt.. CAnd e cineva supS.. Coincide imaginea personald cu cea pe care o au despre noi colegii nogtri? Care sunt trdsaturile distinctive? Forma in care fiecare realizeaz1' silueta celuilalt reflectS' relatiile reciproce? Hva$man'e Timp: Materiale: 25 uriaAe o hctf dz pzapoz4L : Sbiective A favoriza cunoasterea reciprocd. md simt ... . mai intai ceie personale.. mi simt .. Participanlii buie sd completeze aceste propozifii.rat pe mine.generald ca o concluzie sau un inceput pentru dezbateri.. in cerc se vor "de analizd" vor demonstra desenele. expun6...... ce toli au terminat lucrul. CAnd sunt tdcut intr-un gruP. ilA simt . CAnd cineva de ldngd mine plange. CAnd critic (cert) pe cineva.. Cand fac cuiva un compliment.Apoi fiecare persoand e aleas6 de cdtre doi colegi care ii vor desena silueta. apoi perechile ardta desenui lor.. C6. md simt ..!tJt r EvaSuare Ne-a fost greu sA termind"m propoziliile? Cum apreciem sentimentele? Este uqor sd le exprim[m? Suntem atenti cu ceilalti? NI .

formAnd un cerc. cAt gi cele personale. in care \U poate figura numele.pa*t{t. se strAng toate --sele. &hu dlbiective oau 4a* /&4frr4 a k€n ochz A forma coeziunea grupuiui. reia jocul de la inceput. asezAndu-se pe genunchii cuiva din grup.Miirirnea gnrpului: Timp: Materiale: /0-30 ftar*Aaa{e 2O .-:crurilor printr-un mijloc diferit.44aLp//4ec decAt asadza( tota( de paztax. Frs*edur* Fiece participant scrie pe o foaie intr-un timp limitat (spre exemplu 5 :::in. datele considerate mai semnificative din viala sa.aAs* / dlbiective semnificative ale A facilita informarea participantilor despre valorile :c:soanelor din grup. Daca nu. perceperea ProcedurS Tot grupul se ageaz6. rtele? FSqrte Pentru acest joc ar fi propice o cunoaqtere minimd a participantilor. concentrarea auditivd.dpnali 2O . . . se schimbd cu locurile..). Apoi. Note Se poate face invers: grupul are ochii inchisi.aAtq* 44du*re. se amesteci. DacA cel cu ochii inchisi recunoaste -ldividul. Miirimea grupuluis Timp: /0 -30 paztic. O persoand se plimbh prin cen:ru cu ochii inchisi. iar persoana din centru :eschisi. grupul trebuind s5"ghiceascd posesorui fiecarei fiqe. Persoana ce o :ine in brate imita sunetul unui animal. cu ct"tc't( .

aa7-Fn"e per4r.). Dacd. @ . Dacd un bun desenator".za liunze eilL?6. rdspunsuri credeli cd suntefi siguri. dAnd intrebiri directe referitoare la pista "eqticare ai pornit. n E $biective A energiza grupul.ztdlpa/44i /5 . Caqtiga echipa care prima transmite bucS.Mnrimea gruputuis /0 -30 fnzticrPa4i Timp: /5 64A4kte 1 V E A dezvolta. folosind numai lingurilele. dupd.44it44te cdte o &r4€Kv4WPtl4rtr /*a'ze paztuLfazt 9i cAfeo 6a6fit'6 dz de za/62 uatt o . ve$i spune "egti un cAnt6re! mediocru".tica de zahS-r/ mingea de pingpong de la primul pand Ia uitimul participant. avAnd dreptul la 4 intrebari indirecte. A cunoagteceilalti membri ai grupuiui. bucalica de zah6r cade' echipa incepe totul de ia inePut. detectivul va trebui sd: explice cum a ajuns la firmi aceastd concluzie. Fiecare devine un detectiv pentru o. iar mAinile la spate. G il t ii t o Evalrrare Cum v-ati simtit? Etc. Lingura trebuie tinutd in gurd. Animatorul pune cdte o bucdlici de zahd.pista ( de $bie*tive etc. Mnrimea grupului: Timp: Materiale: lO -3O /a. Se pot prelua si alte piste. in dependenli de opinie. fdr6. a antrena atentia participanfilor. Scopul fiecdrei echipe este de a transmite o bucificb de zah6'r de la o persoand" la alta. Frocedrr6 participanlii se impart in 2-3 echipe si formeazd numdrul respectiv de rAnduri. Frsceduri Toli stau in picioare. Daci celdlalt consau sau neag6 afirmalia. Va apropiati de exemplu pista pictorilor talentali sau a cdntirelilor ori$icine. Niciodata nu poli divulga idenpe titatea ta.44rr4€e P.r / mtnge de ping-pong in lingura primului participant din fiecare echipa. ajutorul mdinilor.

iar cel prins trece in locul volun:arului.miros.prezenta pentru voi casa. Procedurf. apucAnd persoana respec:iv6 de mAn6." Participantii descriu cea ce au ales. DacA particpantii sunt prea mulli.zfd&Qna{i /5 -20 etinate drr44iz. @ . trece in cerc. sd.Mnrimea gnrpuluiz Timp: Materiale: /0 . de t o Jra ica are ngLde. Obiective A concentra atentia participantilor si a dezvolta spiritul de observalie.:este lucruri grupului. a ghicit.20 pa. Dupd aceasta alegefi ceva: obiecte. gust.zfAepaa{/oz Obiective A stimula procesul cunoasterii intre participanli. --obild sau ceva care nu poate fi sesizat .cuvintele necesare pentru expunere. Animatorul poate . Curentul electric se incepe prin strdngerea :d. Participan{ii formeazd un cerc gi se apuci de maini. ei pot fi separa{i in grupuri de 5-10 ::l:Soang. determine unde e curentul.-.n voluntar se plaseazd in centrul cercului. Este foarte bun pentru par. inchide pe cAteva clipe ochii gi apoi ^i deschide si incearcd. sentiment care ar :. Ia aceasta qi pregdtiti-vd sd descrieli . Hote Acest exercitiu creaz6. M:irinrea eruputui: lO -30 fuz&:cQaagi Timp: dpfzl4der4ff dc aaatdza( pa. nAinii vecinului gi se transmite de la un participant la altul in acelagi mod. I. o atmosferd placutd. Animatorul Ie spune prin ei va trece curentul electric. Dacd. Gandili-vd. Frocedurl Animatorul lamuregte scopul exercitiului si le spune participantilor: -. -:ipanlii care au venit de departe gi deocamdatd" nu s-au deprins cu mediul '-rr.-i ajute si aleagd.loncentrali-va gAndurile Ia casa voastr6.

se apuca de maini si continud miSca Animatorul opreqte muzica qi vede cAte grupuri s-au format. Ei trebuie si rSspundd succint. cea ce este scris pe fise. cze(ba4te. u.c/azl. iar la urmitorul semnal trebuie si se opresc6.tAtfi"ti 45 . muzica este inclush iari$i 9i ei mai au o bilitate sa-qi gdseascd grupul lor. Fiecare partici scrie numele sdu s.spuns asemdni Persoanele a ciror rispunsuri coincid. Birthday". Exerciliul trebuie repetat de cAteva ori.ctunea. Note Mirimea gntpufui! Tirnp: Materiale: /5 -40 paz.. plr gi hdztce 1 g |gl s&ieetive A energiza grupul gi a imbunatali concentrarea. facd. //re .tra!i".on*aate zadlb.44n4ute .lpta/oa $biective A energiza grupul in timpul activitalilor de dezvoltarea participhrii activitd.i rdrspunsul pe o hArtie pe care o prinde pe piept. Participantii formeazd un cerc -si animatorul le da figele.rii insircinarea asemhndtoare (exemplu: "Mulge vaca". spre exemplu: mult in lucrul vostru?". ani torul opreqte muzica si roaga grupurile sd discute intrebdrile 1or... La semnaiul animatorului. i i i rrrarmea grupului: ti-pl ltaterialer /5 -30 Pnzfccc4a'l$i : lO . Daci multi ticipanli nu gi-au gasit parteneri. Froeedur6 Pregntili fiqele pe care sunt scrise insircinarile pentru fiecare participant. Fiecare participant trebuie sd caute persoana cu "Fd ca o vac6" corespunde insircind. CAnd majoritatea a format grupuri. "Ce vi place cel Participanfii primesc o lntrebare. participantii trebuie sd inceapd sd./5 . "CAntali Happy Exemple de insdrciniri: "Sdrili ca iepurele".ri care sunt legate intre ele 9i trebuie scrise pe fise diferite. "Ld.t nazrra( 44s ca. Pot fi pregatite cAteva insdrcind. Pra*edrrr* .ti. 6Ad&. Lamurifi-le in timpul dansului ei trebuie sd caute participantii cu un rS. Se incl muzica gi participanlii sunt invitati si danseze (nu in perechi).

Mirimea gnrputui: Timp: Materiale: lO -5O paztdlpa'l& lO-25 catarde 44nrr4{ecaa /ttfztczk /4/4t?4 /araze /aztul/n"/t. u4 ake ud4p /eattr Actzsaaze /a.Ei trebuie sd. Motivarea participantilor.zfuQaad*: cazo au ctz ma1 pant Iude e c a it or.recu r. irupuriie formate pot fi folosite pentru exerciliile urmitoare. nir- ( $biec€ive A incuraja cunoagterea reciprocd a participantiior si a crea o atmosferi Pr*cedwa"* Fiecare participant va primi seminle. cfiti fuztdz/aaie / 44/4t. @t to pa/azp dc ph.mureasci de ce au ales anume acest -b i e c t ."i--:-t buzunar trebuie sd r6mAna liber. Seminteie sunt puse intr-un buzunar. Dupi 10 minute participanlii pot sd aducd aceste obiecte 9i sd Ie pun6 pe ::rasd". 11a- dlbieesive cunoasterea reciprocd a participantilor. lrea.r*-. Participanlii au 20 de minute pentru ::-? cunostintd" (ei pot sa-si numeasca numele.20 -3O cartlrde 4 nt.rii Note Exercifiul foloseste pentru a-i ajuta pe participanti si fie mai deschisi. iupS' pirerea lor.i:.::a - . simbolizeazd.rul participantilor (daci impreund cu animatorul sunt 25 de participanti *r::e va primi cdte 25 de seminte). Frocedciri la rri. tara lor (acest obiect poate fi gasit in afara cla=ei). organizatia. se prezinte qi sd id. numdrul cdrora este egal cu . proiectul asupra posl.. )py .cta. iar . Participantii se separd in grupuri de 3 persoane si aleg un obiect care. TAaze pzitt &!fe a6ted 44/4rrr4& /irfoir"h.

este intre 10 si 50.20 /a'zt&c/aa|i /5 -2O 644ttqte ai44rt """i"""' : j i | r' i |el Obiective A concentra atentia participanlilor qi a dezvolta memoria. Cand juchtorii fac cunogtinld. Nofe Acest exerciliu poate fi realizat cu succesdacd numdrul participantilor : : i t------:---l Mirimea erutufuis o-nt Materiale: /5 .cu cineva. La sfdrgitul reprezintS' trebuie s5. inreaga list6' Froceduri Mikimea gxrpututu Timp: Materiale: /5 -30 10-20 4A44/2 Paztdclr/aa/i 64rt4te | r' | A dezvolta capacitatea de a ascuita si a participa' Obiective . parParticipan-tii formeazi un cerc si bat din palme in unison. Dar dac6 sunt mai mulli de 30. minus unu. fiecdrui participant pun6 in buzunarul gol sau in pahar. ei jocului. unul din "Eu plec in cd"ldtorie qi iau cu mine "'" (un ticipanli incepe cu cuvinetele: Urmd'torul obiect sau o fiint6. spre exemplu: periufa de dinli. trebuie sa fie mai succinli. Seminla pe care o primesc.pot s6-i dea o cdruia lucreazd). ei trebuie sd o seminld" si sa primeasci una inapoi. caine s'a'm'd')' pAnd ce participant repeti 9i adaugd ce ar dori se ia cu ddnsul' Jocul continud ultimul participant nu repetd. participd animatorui. De asemenea.-i ramand o seminld in primul buzunar (aceastS' seminta cdli parinsuSi participantul). iar in celilalt buzunar va avea atAtea seminle ticipanli sunt in gruP.

tali atenlia..caz<ac{ .Spre exemplu: Animatorul: Am un unchi.. Al doilea grup va rdspunde . in ritmul muzicii.-:ea sa' iar al doilea rdspunsul (exemplu: "De ce aici sunt atAtea copii?" ":-rndcd toti bArbatii sunt ndsculi egali in drepturi"). se numeste Mihai. iuire lie ta. Frocedurd Rugati participantii sd. trece in :entru... Este un om foarte principial.. sau se gAndeste mai mult de 5 secunde. iese din cerc s. l l 5 -/0 ca&stu Obiective A imbunS. Participantul: Maria! Animatorul: mAncarea cea mai iubitd a Mariei Participantul: macaroane Animatorul: odat[ unchiul meu a plecat in . @ . Participantul: Moscova Primul care gre$egte.. primul grup citeste intre'.. Membrii unui grup vor scrie pe o foaie -:rebdriie care se incep cu cuvintele "de ce?". Primul si al treielea participant intorc capul si privesc unul Ia altul peste spatele :articipantului ce se afla intre ei qi care se apleaci lovind peste genunchi in ':tmul muzicii. stAnd fati-n fala.. : : : $bieetive A stimula comunicarea. Dupd aceasta.20 6n r4te ldzta oc. formeze un cerc... urmdtoarea pereche (al 2-Iea si al 4-lea partici: ant) trebuie sd priveasci unul la altul peste spatele participantului dintre ei. Participantii se inclind inainte 9i bat din palme pe genunchi.Dupa ce echipele au terminat sA scrie. Fiecare gup ":-nlegte cdte o foaie de hArtie. Acesta continui povestirea..:-n "fiindcd"".. Se include o muzica ritmici. Ei doreste ca in viafa lui totul s6 se inceapd cu litera M .i jocul continud. . Frocedr*rd Participantii formeazi doua rAnduri.:. N u m e l e s o t i e i .. . n rl :e i i ! Mirimea gnrpufui: Timnz Materiale: /5 -3O fazhk/fal4ti /5 . lacA vreo pereche a comis vreo greseali.

iar cealalt5" doar cu un nod' trebuie legati persoand' Ambele egarfe nu trebuie sd se afle in acelasi timp }a aceeaqi transmite vecinului d. Primul fiecare r6nd imbraci.44a/44{E /4/4124 /aa'ze fuztczcpaat. Animatorul in jurul gAtului cu dou5" noduri. pe creion un inel si incearci sd.i i i rrrr*""" gruputui: /5 -4O /a'ztaa:paa{i ti-p z Materiale: lO ?ttn44te dn46 e44* raau l/ | Sbiective A activiza participanlii. . el trebuie s-o scoati 9i s-o transmitd mai egarfei a Dupd ce prima egarfi a parcurs 1/3 din drum se incepe transmiterea legatd cu doua. unul in f-a\e la celilalt' Participanlii participant din Fiecare participant va lua in gur6 un creion neasculit.t Mirimea gnrputuis Timp: Materiale: ata*(btnot 3 O paztAapna/i l0-15 tttn4tde clm czerbe . Batista legati doar cu un nod se va migca mai repede ca cea persoand si nu se dou6. grupui va relua primul la uitimCdqtiga grupul care primul reuqeqte s6 transmitd inelul de la ul participant. I : T . doud. r (F I Frocedur6 ia doud eqarfe mari' Una Participanlii formeazd un cerc.-l transmita urmd'torului jocul de Ia inceput' participant pe creion.in dreapta o egarfi gi ii aratd cum se leagd Animtorul departe' dou6 noduri. Daci inelul cade. formeazS. randuri egale. 2 -3 &4ek ll I sbie*tive Froeed116 A activiza gruPul. Dupi aceasta. Participanfii vor trebui sd se gribeasci pentru ca la o afle ambele esarfe in acelasi timp.

Participantii lipesc fiqele .sr* IA 4 a. Vecinul va intreba: "Ce?" Ia ce primul participant repetd "Omo".-9. Vecinul din dreapta spune urmitorul vecin: "Du-te si cumpd.ataali lO ..ante p&4h4 {tuaze paltacpaat.-. Aceasta va ajuta animatorului sa conducd.rncleiate.'eni periodic la aceste fise. Dupa ce agteptdrile au fost inscrise . Procesul continud in cerc.. iese din joc.).:eptS"rile participantilor.= foi. a CU SC Participantii trebuie si formeze un cerc. ./5 a444/a 64ittqte S&iestfrve A imbunetali atentia si coordonarea. rA e.lalt repetd. @ 644U de 6dzt<p. ele pot fi discutate qi in baza lor se pot crea regulile pentru tren. Mirimea gnrprrlui: Timp: Materiale: 1O-3O pazticdpaa{i /5 -45 au. 1alt. sd participe toti etc. Participantii trebuie sd"scrie pe fiecare fisd. Unul din participanti spune vecinului din dreapta: "Du:e si cumpird "Omo". apoi pe perete (exemplu: fisa cu observalii privitor Ia mAncare trebuie -. "Plan". ProeedrsrS Se pregdtesc foi mari de hArtie cu titlurile: "Continut". -:-ecinul " intreabd: "Ce? si celd. Fr$ced. 44nkl dte5fuKr6*') Sbieetive A discuta in detalii dorinlele si asteptd"rile participantilor. din ''. ce doresc qi ce nu doresc :: se intAmple la trening. in timpul treningului Si a evaluarilor se poate .Mirimea grupului: Timp: Materiale: lO -30 fuzra. Acest exerci!iu permite animatoruiui sh coordoneze actiunile sale cu .ita pe foaia cu titlul "Detalii practice". "Omo" este o marcd comerciald a unui praf de spdlat. psnd.treningul.ri "Omo". Cine {regegte. esitilile participanlilor. Aceasta poate si se refere la conlinut. luAnd in consideralie . "Detalii ::actice".r rti I lp r-it .x. plan sau =talii practice (sa nu fumeze.

E Frocedurd in Toli se aqeaz6. Grupul trebuie sd. deprimare). fari. lipind expresia fielei primului gi creAnd sculptura. "Nu-s copii fara galagie" etc. dragoste."(spre exemplu: "Nu existd vard altui jucitor. jumitate din perechi sd arate sculpturile sale.! i : Mnrimea gnrputui: Timp: Materiale: /0 -20 fa.). Fiecare pereche iese pe rAnd in centru.. mAinile. Miirimea ggprrpului: l0 -30 f'dzt()cdQ4"{i /5 . ghiceasci ce dispozilie a incercat si arate perechea.dpn4i /5 -2O aarzste o oatzT caL 44 oAtect oanak n E $biectlve A concentra atenlia participanlilor. A-i face sd asculte atent qi sa gAndeascd. iar celdlalt sculptorul care va migca picioareie. Daci vreun par(exemplu: ticipant nu poate inventa vreo frazd". capul. Froeedurd Participanlii formeazi un cerc. Participantul care are mingea. fricd". Variante posibile: pentru a economisi timpul. Unul din membrii perechii va fi lutul.auia* Timp: 444. Note .. Fiecare pereche va primi c6te o fiqa pe care este scrisa o dispozilie (ciud6.zfi. iar cealalta si umble prin incdpere si sd ghiceasci sculpturile. "Nu-i fum fdra foc".. Participanlii formeazi perechi. dispozitie victorioasd. spundnd: Urmdtorul jucd. ceilalti pot sa-l ajute. Jocul continud pAnd participa toate perechile.. i-o arunci "Nu exista.exaltare.t44 Materiale: $biective A examina mijloacele de comunicare nonverbala. cerc. in secret cea ce este scris pe fige. dezamd.gire.tor aruncd mingea 9i spune urmdtoarea frazd fara flori"). Participanlii trebuie sA tin5.

4bn/44i : 25 aaaa* Timpz 1 .4nti$e : /a*a /&4rru Materiale: I $biective povesteascS. Fiecare grup primegte cite un flip-chart qi hArtie pentru notite.. iapid la intrebarea: "Ce temeri. ne e. Dupd ce au fost scrise rapid rispunsurile. nu sunt cunosculi intre ei sau nu stiu ce vor.i -ie gi speranfele referitor Ia traning.persoana care va face inscripliile. I Procedurl E posibit ca participanlii sa cunoascl foarte putin despre scopul programului. Va fi nevoie de :opii mai multe de materiale. sala? O Vom primi diurnele promise? 2.. preocupiri sau prejudecdli existd" in grupuri? Pot exista urmdtoarele exemple: i Voi fi cel mai mic (mare) dintre participanti? I Voi fi unicul(a) bdrbat(femeie)? I Ua voi comporta corespunzdtor? I Sunt sigur cd ceilalfi au mai multe experienfa decAt mine. folosifi urmdtoarele rrtrebd ri: 1.. Aceasta va oferi animatorului o cosibilitate foarte bund sd atragi atenlie la obiectivele treningului. ul )ot . temerA permite participanlilor sd-gi expun6 pdrerile.. Rugati fiecare grup sd aleagS. Participanlii se separd in grupuri de 4-6 persoane.CA .-s. SA u. ruga$i :eprezentanlii echipelor s5" prezinte listele. preocupdri sau Ei trebuie sd rispundi rrejudecali ali avut?". Ce poate face animatorul pentru a micgora preocupdrile voastre? Pot fi cerute ldmuriri legate de haine.. i ! i rrrarmea gnrpuluiz /0 -30 /azfu. i i Note Pentru a ajuta participanlii si inceapi disculia. s5. cuvinte neclare. Ce fel de temeri. I Ce imi va da acest trening? I Ce intrebdri trebuie sa pun? I Cum vor fi animatorii. ca '4. programul.

Politia a intrebat oamenii dacd ei gtiu unde se afl6 holii. Doi doritori vor juca rolul de pisicd gi Soarece. Hotii s-au speriat gi s-au ascuns. Participanlii pot sd. Jocui se repetd. M"t. Politia a lnceput s6-i caute pe ho!i. Soarecele incepe sd alerge in formd de zig-zag prin cerc. au venit holii pentru a Ie fura banii. Oamenii qi politia erau foarte bucuroqi cdnd i-au gisit pe ho!i.hoti. iar 3 . oamenii s-au trezit de la zgomotul pe care-l f6ceau ei. 2 . hotii au fugit din subsol in pod. Pisica va alerga dupi goarece pAnd. De fiecare dati.lO . Oamenii au zis ca holii s-au ascuns in subsol. Holii au inceput sa plAng6. incurce pisicii.u cd au intrat in casa oamenilor si ei au rugat sd fie iertali. iar pisica in afar6. cAnd va rosti denumirea grupului. nu o va prinde. Soarecele std" in centrul cercului. Numirul 1 vor fi polilia. In timp ce hotii chutau banii. Intr-o seard cAnd oamenii au mers la culcare. pentru ca sd treacd. ridicAnd sau coborAnd mAinile. CAnd a venit politia.t sd" sune la polilie 9i sd" comunice cd in casa lor se afla hotii. acesta trebuie si se ridice si sd" se ageze repede. de c6"teva ori cu aitd. trecAnd pe sub mAinile participanfilor. Oamenii au hotdr6.riale: /0 -3O /azfdupa/4{i I .a*as* atnlc : : ! g $biective A stimula atentia participanlilor. E Fr*eedurs Participantii vor crea un cerc. Mirimea gnrpului: Timp: Materiale: lO -3O pa?tdqrpa4li 5 . Intre ei trebuie sA fie destul spafiu. Exemplu de pouestire: Oamenii traiau intr-o casd. o persoana. finAndu-se de m6"ini.i i i Mnrimea grupului: rimp.oameni. Oamenii si politia i-au iertat pe holi gi ei impreuni au Iuat cina. E Froeednu'6 . Oamenii ajutau politia.ata** ar/44r4 : : : Sbl*ctive A crea o atmosferi liber6. Jucdtorii se numhrd" de la 1 la 3. neformald". Hotilor le-a pirut rd. pisica si alt soarece. Animatorul va povesti o istorie despre aceste grupuri de oameni.

Participantii pot inventa singuri schimbd"rile. sd depisteze schimbdrile.participantii se schimbd cu locurile in dependenta de interesele lor .auaste 1 : ah4rc I ijj i : il I t Ilt r' | el Sbiective A recunoaste si a discuta esenta schimbarilor.e I $biec€ive A incuraja interacliunea participantilor E Frocedur6 II i te ii ./4tttlo atrtl4fe n .se poate schimba componenla si marimea grupurilor de iucru . generat de schimbariie efectuate. Dup5. Pentru a-i separa pe participanli pot fi folosite urmdtoarele metode: . il i ri.participantii in fiecare dimineata pot sd se schimbe cu locurile . Evs!ware Participantii vor descrie experienta lor si se vor gAndi ia confortul sau lisconfortul lor.fiecare participant trebuie si aleagd.a Mulli participanti pe parcursul treningului pot si stea pe acelasi loc. l-a Participantii formeaza perechi si se privesc reciproc timp de 10 secunde. Dupd aceasta. ei se intorc cu spatele unii la alfii.N Mirimea grupuluiz Timp: Materiale: '"":"""" lO -50 pad()ecparufc 5 -/5 . o persoani pe care o cunoaste cel mai putin si sd. Fiecare membru al perechii trebuie sd facd" trei schimbari in exteriorul sdu. Exercitiul poate fi repetat dacd este nevoie. comunice cu ea N . perechile se intorc cu fata Si se privesc reciproc qi incearcd. aceasta. rtii au . in discutia urmitoare se va :ace o analizit a faptului cum a fost constientizata schimbarea. r i i i Mlrimeagnrpuluiz fimpz Materiate: /O-2O paztde4bar4tt ! 2O . au SE rii lin ia. ce i ll i Proeedurl r l rlii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful