You are on page 1of 12

| 

 
 

i 

 
w   
 
 

 !" # $ 


%&'#  !$#  $# 
%& 
 (() * 

+ 

 ! ,# -! #  


. /# - 
. 
 (() * 

 
Ô vశㅢᏱᤚᎿౕ⵾⒟ᦨᓟ৻㗄⯪ℂv㛶㧘
ਥⷐഞ⢻㧦
৻‫ޔ‬⒖㒰Ꮏઙ਄⸥⯳
ੑ‫ޔ‬ᡷༀᎿઙᐔṖᐲ
Ô vశᯏ↢ᚑ㧦
৻‫ޔ‬ឭඥ↢vᢁ₸
ੑ‫ޔ‬ขઍੱᎿᛛⴚਇ⿷

 0
Ô ã ,  . 1   !#  # 㧦
*৻⒳㕖ធ⸎ᑼvశᎿౕ㧘೑↪⏛ᵹ㜚ⶄว
*৻ఝ൓㧘એㆱ఺ㅌൻᚗ႟ᕈ⼠ᒻੌvశ⴫㕙㧘ធ⸎ഃㅧ⊛⏴ᢱ๺⏛ᕈ☸ሶ⴫㕙⊛‛
⾰㧦ੑ୘ఝ൓࿷ᣈᶋേvశ⊛⢻ജ㧘vశ⴫㕙⊛છ૗ᒻv‫ޕ‬

Ô $ . # ,  # ! #!#2! # #!㧦


*⿥⡪ᵄടᎿ♽⛔๺ᣇᴺ
*᭎ᔨ㧦⿥⡪ᒩᕈធ⸎ᤚਇㅪ➖⊛‛ℂㆊ⒟ਛ⊛ᢳ⿥⡪ᵄvశ෸ಾ೥ᯏℂ⎇ⓥ⊛⏴ᢱ♖
ടᎿᣇᴺ㛧േ⿥⡪ᝄേᤚᱩ࿃ᣈ⡧วⴕേ⊛ടᎿᠲ૞๺vశ

Ô $# #& # #3 # !, #   $" 㧦


*ᯏบ᨞᭴ὑ੖ゲ㧘ਥゲὑਃゲ㧘vశベὑౌゲ
*ὑੌ⸃᳿〓〽⋧㑸⊛㍲⺋ᧂᑪᮨേᘒㆇ૞ਛ⊛vశᯏེੱ㧘ㅡ⎇ⓥឭ಴ੌṖᮨប೙▚
ᴺ㧘⵬ఘ⊛ㅦᐲ‫ޕ‬ᱝᄖ㧘⺞v⊛゠〔〓〽ᕈ⢻Ṗᮨ⊛ᑪ⼏ប೙▚ᴺ㧘⹥▚ᴺㅴⴕੌᲧ
セ /⊛ប೙▚ᴺ㧘⹥▚ᴺᏇᑝᴿᙥ↪ᣈᯏེੱប೙ེ

 4
Ô ,  !   ,  #
 㧦
*ត⸛ㆩ቞ᣉടᓇ㗀⏴೥ജ⼠ൻ㧘⋴⋴ᅤ૗ᓇ㗀⚿ᨐvశ
*⴫㕙☻♪ᐲ⥜vశജ⼠ൻน⢻ᦩ㒠ૐvᡴਅ೉vశ᪯ઙ㧦
㧔? ㅴ⛎ㅦᐲ
㧔?ᒩ◶Ᏹᢞ
㧔0? ㅦᚻ⏴ᐥ
㧔4?⎇⏴㗰☸ ๺㘃ဳ⊛vశⅣ㧔႟ᢱᚗv㌃?

Ô /#  ! ## , 㧦


⹥♽⛔ᤚၮᣈᐔ㕙ಽᒻᦛ✢⊛↢ᚑ๺ᛩ኿೔⥄↱ᦛ㕙⊛Ꮏઙ㧘એ₪ᓧ
ℂ⺰Ꮏౕ⊛〝ᓣ࿷⴫㕙‫ޕ‬

 5
Ô -  , ! # .  #!! # !
 ,# 㧦
ᥓ⢻vశ♽⛔ᢛวᣈ⃻႐ಷౕ⏴៊⋙᷹೔⊛ᖱᴫ㧘ㅴⴕ⺞ᢛ⊛vశ෴ᢞ㧘
૶৻୘ⷐ᳞⊛⴫㕙⾰㊂ᙥ㆐೔⊛ᦨૐvశᤨ㑆‫ ޕ‬$ ེ㧘ᯰ᷹ᱜ࿷
ㅴⴕvశvᘒ‫ޕ‬

 6
Ô ᱝᯏ᭴ಽὑᎿઙᐔบ‫ޔ‬vశベᐔบ

Ô Ꮏઙᐔบ᨞᭴ὑ //||㧘ὑ྾୘⥄↱ᐲ㧘
ᅤਅv㧦
w‫ޔ‬w㧦ប೙Ꮏઙᐔบ೨ㅴ2ᓟㅌ‫ޔ‬
2
w0‫ޔ‬w4㧦⮠↱ᣓᡷ⼠Ꮏઙᣇ

Ô vశベᐔบ᨞᭴ὑ/|㧘ὑౌ୘⥄↱ᐲ
Ô w5㧦ប೙vశベᐔบ਄2ਅ
Ô w6㧦㋢૑vశベ㧘૶vశベᣓ

 
Ô -/㧦
ㆇേ゠〔ㆇ▚
゠〔〝✢ⷙഋ
▤ℂ♽⛔ប೙

Ô /"$$2/4㧦
ਥⷐប೙ᯏบ⥄↱ᐲ

Ô / 㧦
ᡴ㓸ᯏบㆇ૞ᤨᢞᠻ㧘
ㅘㆊ|
20࿁-/

 (
Ô ‰ᯏบᚲᣉടᣈᎿઙ਄⊛ജ㧘 ᣈᣈᚲ⸳ቯ▸࿣v㧘ㅘㆊ࿁
᝼ប೙♽⛔㧘ᩮᠻ࿁᝼♽⛔ᚲធข⊛ା⯳⥜ ା⯳Ყÿ▚
ᓟ ಴㧘࿃ᱝㆬ↪/-ប೙ེᮨÿ‫ޕ‬

Ô ùÿ/-ប೙ེಽ ᓟ㧘/-ប೙ེÿᣈㅪ➖ប೙Ꮏ૞ᯏบÿ
ఝ 㧘࿃ᱝ㧘ÿ↪ -# 
,# /-෸ w 
/- #  # 

Ô ౌ ࿷ᣈ/-ប೙ེÿᣈ⺋vᣈö⊛ᖱᴫਅ㧘૶↪
-# 
,# /-ប೙ེ࿁v↢ÿᘒ⺋㧘ㅡ ⊛⺋ÿ
ᣈᯏบ࿷ÿⴕᤨ㧘ÿᣈᯏบ ᦩᤨÿᣈᎿઙ⊛ÿ⾰
㧘ÿ‰ᱝᖱᒻ ↢ᤨ㧘ùÿ‰ᤨ⺋vᤚÿÿ
ⴕ w /- #  # 

Ô /-ប೙෴ᢞ ᠻvశベ⊛ㅦᐲ෸ÿ᳿ቯ
 7
 
Ô ↱ᣈᯏบᎿ૞㗫₸ᤚÿ⼠㧘
ÿᣈ♖ኒᯏÿ㧘ⷐ⢻v
♖ ᓧ೔ប೙ᣇᑼᤚÿ㧘
࿃ᱝ ㅘㆊਇ⊛ÿขᓧ
ᢞv㧘⮠એᢛว࿷ਇ෴ᢞ
ਅᚲᓧ೔⊛ᢞv‫ޕ‬

Ô ࿃ᱝ㧘 ⮠↱$%%ᯏེ
ÿᓧ೔ ‰෴ᢞ㧘࿷Ꮏ
ઙÿ ེ㧘‰ᯏบ
ㆇ૞ᤨ㧘ㅘㆊ/ ᡴ㓸ਃ⋧
ᵹÿ㆐ ᵹv㧘ㅘㆊÿ೉
 ᢞv࿁/㧘⮠↱
/ㆇ▚㧘ㅴប೙ ÿ㆐‫ޕ‬

 
Ô ¹ὑ৻୘♖ኒടᎿ⊛ᯏེ㧘
ÿ ᩮᠻ ⒳ਇᖱᴫਅ㧘
ㅘㆊਇ⊛ÿᓧ೔ ‰
⊛෴ᢞ㧘ㅴប೙vశᯏ
‫ޕ‬
Ô ᅤᚲÿ㧘ᱝᎿઙᚲÿ
↪vశベ⊛⋥ᓣὑ*5‫ޔ‬
ㅦᐲὑ0 ‫ޔ‬ജ㊂ὑ
0‫ޕ‬