Department of Education Region III Division of Pampanga Mabalacat South District Dau Homesite Elementary School

Petsa:_____________

Iskor:____________

Layunin 1. Nabibigyang konklusyon na ang isang bansang Malaya ay may sorbera. 2. Naipapaliwanag ang kahalagahang panloob na sorbera(internal sovereignt)ng bansa. 3. Naipapaliwanag ang kahalagaan ng panlabas na soberanya ng bansa(external sovereignty) Pagtataya: Piliin at Isulat ang titik ng wastong sagot. 1. Alin ang hindi sangkap ng isang estado? a. mamamayan b. pamahalaan c. teritoryo d. kalayaan 2. Alin ang layunin sa pagkakatatag ng estado? a. Mapalawak ang kapangyarihan ng bansa. b. Maitaguyod ang kapakanan ng bansa. c. Mapaunlad ang pambansang kapakanan ng tao. d. Makiisa sa madugong paraan ng paglutas ng suliranin ng bansa. 3. Bilang isang estado ano ang dapat malaman ng mga mayayaman nito. a. Ang paraan ng pakikidigma b. Ang pagsaklaw sa karapatan ng iba c. Ang mga karapatan at tungkulin ng bawat isa d. Ang pagkakaroon ng walang hanggang kapangyarihan 4. Aling ang kapangyarihan ng estado na sumaklaw lamang sa mga mamamayaman o teritoryong nasasakop nito? a. Permanente b. Mamamayan c. Pansarili d. Teritoryo 5. Alin ang hindi karapatan ng isang esatado? a. karapatang manatili c. manakop ng ibang teritoryo b. pantay na pribelihiyo d. karapatang makipag-ugnayan sa ibang estado

_________________________________________________________________ ._________________________________________________________________ 4._________________________________________________________________ 5. Nabibigyang halaga ang mga karapatang tinamo ng bansa nang ito ay magkaroon ng gannap na kalayaan Pagtataya: Gaano kahalaga ang pagiging estado ng ating bansa? Magbigay ng limang patunay.Department of Education Region III Division of Pampanga Mabalacat South District Dau Homesite Elementary School Petsa:_____________ Iskor:____________ Layunin 1._________________________________________________________________ 3. 1._________________________________________________________________ 2.

Karapatang makipaglaban sa mga dayuhan 4. Kapangyarihang mamuno ang taga-ibang bansa c. Karapatang mamahala sa nasasakupan IV. II. Kapangyarihang pamunuan at pairalin ang mga kautusan sa buong teritoryo b. Mahalaga ang panlabas na soberanya ng bansa sapagkat _____. Ang isang bansang malaya ay may soberanya at may _____. III. II. 1. I. a. Makikilala ang mga karapat-dapat sa tungkulin b. III b. a. Palatandaan ng pakikiisa ng bansa d. IV c. Kalayaang linangin ang pinagkukunang-yaman ng bansa para sa kaunlaran ng mga namamahala b. Alin-alin sa mga sumusunod ang mga karapatang tinamo ng bansa nang ito ay magkamit ng ganap na kalayaan? I. Karapatang makipag-ugnayan sa ibang bansa II. Kapangyarihang panghimasukan anf suliranin ng ibang bansa d. IV d. Karapatang magmay-ari at gumamit ng mga ari-arian III. I. Pagpapahayag ng mga karaingan nang mga pangamba a. Magiging maligalig ang bansa 3. Mahalaga ang panloob na soberanya ng bansa sapagkat ito ay nagbibigay ng _____. Karapatang makipaglaban sa mga dayuhan 2. IV . III. I. Masasaklawan nito ang pamamahala sa bansa c. a. Naipapaliwanag ang kahalagahan ng mga karapatang tinamo ng bansa nang ito ay maging ganap ngang malaya Pagtataya: Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. II. Kapangyarihang pamahalaan ang bansa c.Department of Education Region III Division of Pampanga Mabalacat South District Dau Homesite Elementary School Petsa:_____________ Iskor:____________ Layunin 1. Malaya ito sa pagsupil at panghihimasok ng ibang estado d.

Nabibigyang katawiran kung bakit kailangang ipagtanggol ng mga mamamayan ang kalayaan at hangganan ng teritoryo ng bansa 2. Maiisa-isa ang mga pakinanbang ng mga Pilipino sa teritoryong sakop ng Pilipinas Pagtataya: Isa-isahin ang mga pakinabang ng Pilipinas sa kanyang teritoryo sa pamamagitang ng drowing.Department of Education Region III Division of Pampanga Mabalacat South District Dau Homesite Elementary School Petsa:_____________ Iskor:____________ Layunin 1. 1 2 3 4 .

Paggamit ng panulat laban sa paniniil ng mga Amerikano ______3. Pagsuko sa mga Amerikano ______5. Pakikiisa sa mga layunin ng mananakop . Pagdaraos ng mga sarsuela at dula-dulaan ______4.Department of Education Region III Division of Pampanga Mabalacat South District Dau Homesite Elementary School Petsa:_____________ Iskor:____________ Layunin 1. Pananambang sa mga Amerikano ______2. Nabibigyang katwiran kung bakit kailangang ipagtanggol ng mga mamamyan ang kalayaan at hangganan ng teritoryo ng bansa Pagtataya: Isulat ang A kung ang pangungusap ay pagtatangol sa teritoryo at B kung hindi ______1.

Josefa Llanes Escoda d. Gregorio de Jesus b. Nilusob ng mga Kastila ang lihim na kilusan na natagpuan ng mga katipunero 4. Jose Rizal c. Marcelo H. Nagakaroon ng pag-aaway ang mga lider ng Katipunan d. Paghiwalay ng Pilipinas sa Espanya sa pamamagitan ng rebolusyon d. del Pilar 3. Napadali ang pagsiklab ng rebolusyon punaghandaan ng Katipunan laban sa mga Kastila sapagkat _____. Hindi na nakapaghintay ng tamang panahon ang mga kasapi ng Katipunan c. a. Nasusuri ang mga paraang ginawa ng mga makabayang Pilipino sa pagkakamit ng kalayaan Pagtataya: Isulat ang titik ng tamang sagot 1. Andres Bonifacio b.Department of Education Region III Division of Pampanga Mabalacat South District Dau Homesite Elementary School Petsa:_____________ Iskor:____________ Layunin 1. Sino sa sumusunod ang nagtatag ng Katipunan a. Melchora Aquino c. Alin sa mga sumusunod ang layunin ng Katipunan a. Ang Kilusang Panreporma ay naglalayon ng pagbabago sa pamamahala at katayuan ng Pilipinas. Makipagkasundo sa Espanya 2. del Pilar . sino naman ang sinuportahan ng Sangguniang Magdalo? a. Natuklasan ng mga Kastila ang lihim ng samahan at ang balak na paghihimagsik b. Apolinario Mabini d. Sino sa mga sumusunod ang nagging inspirasyon ng mga katipunero na punitin ang sedula bilang hudyat na panimula ng himagsikan? a. Paghikayat sa mga Pilipino upang makipagtulungan sa Espanya c. Apolinario Mabini d. Emilio Aguinaldo c. Marcelo H. Isabelo Artacho b. Pagpapaalis ng mga Kastila sa bansa b. Trinidad Tecson 5. Kung ang mga sumuporta kay Bonifacio ay kabilang sa Sangguniang Magdiwang.

Amerikano d. Panahon ng Espanyol c. Sila ang mga mangangalakal na nagdala ng mga sutla at makukulay na tela. Ito ay naganap noong____. at mahalagang paninda. Tsina d. paggawa ng panutsa mula sa tubo.Department of Education Region III Division of Pampanga Mabalacat South District Dau Homesite Elementary School Petsa:_____________ Iskor:____________ Layunin 1. Dala nila ang mga bagong opisyal d. Espanyol 4. Ano ang kabutihang idunukit ng pagkakaroon ng malayang pakikipagkalakalan sa pagitan ng Estado Unidos at Pilipinas?_____ a. Malaking impluwensiya ang dala ng kalakalang galyon tulad ng ______ a. pagpapastol ng baka. paggwa ng tabako at mga palamuti ay mula sa impluwensya ng ____. Matutong magnegosyo ang mga Pilipino c. a. Dala nila ang salapi at komunikasyon c. Bago dumating ang mga Espanyol b. Hapon c. Maraming mga Pilipino ang nakapagtrabaho sa Estados Unidos 3. ______ a. Natatalakay ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa sa iba t ibang panahon Pagtataya: Basahin ang mga tanong at isulat ang titik ng tamang sagot 1. Dala nila ang kalakal b. Tsino c. Nakatala sa aklat ng Chu Fan Cho na mapagkakatiwalaan ang mga katutubong Pilipino sa kanilang pakikipagkalakalan. Hapones b. a. Ugnayang Pilipinas at Tsina d. Umuunlad ang kabuhayan ng Pilipinas d. Ang pagtitibag ng adobe para sa konstruksyon. Amerikano b. Malayang nakapagluluwas ng kalakal ang Pilipinas b. Mexicano . Panahon ng mga Amerikano 2. porselana. Lahat ay tama 5.

a. nalaman nila na ang dahilan ng kanilang paghihirap ay bunga ng pananakop ng mauunlad na bansa. _____1. Ginagaya ng mga Pilipino ang kilos. Ano ang kabutihang dulot ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa bansang maunlad tulad ng Esatados Unidos? a. nalinang nila ang pagkakaisa sa mga bansang papaunlad. nagtulungan sila sa pagpapaunlad ng ekonomiya at teknolohiya. Naiibigan nga mga Amerikano na naninirahan sa Pilipinas. Ang mga sumusunod ay bunga ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang papaunlad maliban sa_____. Natututo ang mga Amerikano sa Kulturang Pilipino. sining a teknolohiya ___3. b. Dumami ang mga entertainer sa Hapon. b. Lumawak ang pakikipag-uganayan ng Pilipinas at Hapones sa larangan ng edukasyon.gawi at pamumuhay ng mga Amerikano. . Nakinabang ang mga hapones sa likas na yaman ng bansa. c.Layunin Iskor:____________ Naiapaliwanag ang kahalahagan ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang maunlad at papaunlad. d. nagdeklara sila ng digmaan sa mga bansang maunlad. d. ____2. An g bansang Hapon ay nagdulot ng malaking pinsala noong Ikalwang Digamaang Pandaigdig. d.Alin sa sumusunod ang nagging mabuting resulta ng muling pakikipagkaibigan ng mga Pilipino. Pagtataya: Basahin ang mga tanong at isulat ang titik ng tamang sagot.Department of Education Region III Division of Pampanga Mabalacat South District Dau Homesite Elementary School Petsa:_____________ I. c. c. Nagtutulugan ang dalawang bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Pasipiko b. Binayaran ang mga babaing Pilipino na pinagsamantalahan ng mga sundalong Hapon. a.

a. b.___4. Ginaya ng mga Pilipino ang kultura ng mga intsik d. Lumawak ang kaalaman ng mga Pilipino sa ibang uri. c. Aleman at iba pa. Dumagsa ang mga dayuhang Intsik. c. Malayang nkapaglakbay ang mga Pilipino sa mga bansang Arabe ___5. Ibigay ang kabutihang dulot ng ugnayang pandiplomatiko ng Pilipinas sa mga bansang sosylista. Nakapagtrabaho ang mga Pilipinong manggagawa sa Saudi Arabia d. Lumakas ang pwersa ng MILF sa Mindanao b. Ano ang kabutihang idinulot ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang Arabe? a. Binigyan ng OPEC ang Pilipinas ng langis. Lumaganap ang kaisipang komunismo . paraan ng pamumuhay at paniniwalang pulitikal.

Ang samahang ito ay inaasahang magtutulugnan sa larangan ng kalakalan. Pagtataya: Piliin ang titik ng tamang sagot. pamunuan. a. siyensya. paggalang sa karapatan d. UN b.Department of Education Region III Division of Pampanga Mabalacat South District Dau Homesite Elementary School Petsa:_____________ Layunin Nagatalakay ang mga naitulong ng mga Pilipino bilang mamamyanan ng daigdig at kontribusyon ng Pilipinas sa mga samahang panrehiyon at pandaigdig. Lahat ay tamang sagot.APEC d. komunikasyon. b. pangangalaga sa kapaligiran. Ang unang Asyano na naging pangulo ng General Assembly ng United Nations Organization ay si______. Felixberto Serano d. pakikipagkaibigan at pakikipagtulungan b. kapayapaan at kaunlaran 2. a. turismo. Ano ang naitulong ng Pilipinas bilang kasapi ng UN? a. Carlos P. Romulo b. pagtakwil sa mapamuksang armas nukleyar d.ASEAN c. Pagdukop sa mga refugee b. 3. Cesar Bengson c. Blas Ople Iskor:____________ 5. a. Ang pagsapi ng ASEAN sa Pilipinas ay nagpapakita ng nagmamalasakit ito sa_____.enerhiya. katarungan at pagkapantay pantay c. A. pangangalaga sa mga karapatan na mga bata c. Ang mga sumusunod ay programa ng UN na nagging aktibo ang Pilipinas maliban sa_____. 1. Pagtakwil sa digmaan d. transportasyon at mga bagay na nagdudulot ng kaunlaran sa kabuhayan ng mamayan. pagasang ayon sa digmaan 4. Pagsuporta sa pag alis ng patakarang apartheid c.IMF .

maraming kaibigan b. Direktor ng Pondo para sa Gawaing Populasyon. Pangulo ng kumperensya ng pandaigdig sa samahan sa paggawa b. ___3. ___4. Ang mga sumusnod ay partisipasyon ng Pilipinas sa pagkakaroon ng kapayapaan sa buond mundo maliban sa______ a. pagpapadala ng kawal b. kapayapaan at kasaganahan c. komunikasyon at transportasyon c. a. pagtanggap sa mga refugee. salapi b. pagkakaisa sa pagtutulungan d. agham at teknolihiya b. d. pangangailangan ng produkto. lahat ay tama. pinagtutuunan ng pansin ang pagtaas ng antas ng_______. katatagang pampulitka at pang ekonomiya ____2. mga dalubhasa d. Malaki ang naiambag ng mga Pilipino sa UN tulad ni Kalihim Blas Ople na nanunungkulan bilang_______________ a. Pagtataya: Piliin ang titik ng tamang sagot _____1. kalidad ng produkto d. pagpapabagsak sa hukbo ni Saddam Hussein ___5. Pangulo ng komisyon ng UN sa Katayuan ng Kababaihan d.Department of Education Region III Division of Pampanga Mabalacat South District Dau Homesite Elementary School Petsa:_____________ Iskor:____________ Layunin Nabibigyang halaga ang epekto sa Pilipinas ng pagsapi sa mga samahang panrehiyon at pandaigdig. Sa aktibong pagtupad ng Pilipinas sa layunin ng UN ay tumtanggap tayo ng_____. teknolohiya c. a. paglahok sa kampanya laban sa mga apartheid. Upang mapabuti ang mga produktong panluwas ng Pilipinas sa mga bansang kasapi ng ASEAN. c. . Sa pagsapi ng Pilipinas sa ASEAN ay magkakaroon ito ng _____ a. Pangalawang Kalihim sa Pandaigdig na Taon ng mga Bata c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful