CUPRINS

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public
Proiecte naţionale:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sistem complex integrat privind educaţia pentru sănătate şi profilaxie (EDUSAN); Tehnici avansate pentru analiza sistemică la nivel molecular a unor maladii complexe (BIOINFO); Studiul profilului expresie genice şi biomarker-ilor corelat cu parametrii clinico-patologici în cancerul de pancreas; Integrarea bazată pe semantică a serviciilor publice în sprijinul mediului de afaceri (SEM-A2B); Software bazat pe metode avansate de decizie pentru o agricultură durabilă (RIMOD); Optimizarea sistemului de finanţare, producţie şi distribuţie a serviciilor de sănătate pentru cetăţenii europeni (OSISS); Platformă multifuncţională destinată optimizării metodelor de diagnostic şi decizie în serviciile medicale (PROMED); Sistem informatic naţional de monitorizare a activităţilor pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor produse de dezastrele naturale şi de accidentele industriale; Servicii integrate mobile de informare pentru cetăţean, suport pentru accesul la reţeaua de transport public urban – tehnologii de asistare într-o societate bazată pe cunoaştere (TRANSASIST); Dezvoltarea durabilă a României în context european şi mondial (DDRCEM); Metode şi instrumente pentru crearea de interfeţe multimodale, necesare dezvoltării sistemelor informatice inclusive, cu grad ridicat de accesibilitate (PRO – INCLUSIV); Analiza şi evaluarea riscului de poluare a apei în industria textilă; Instrument de furnizare servicii online în domeniul turismului şi asistenţei medicale de recuperare în staţiuni balneare şi de odihnă (eMEDITUR); Sistem de analiză complexă a dinamicii semnalelor EEG, bazat pe analiza componentelor independente, cu efecte deosebite în creşterea calităţii actului medical (SACDS-EEG); Sistem de analiză a impactului vibraţiilor datorate traficului de metrou în raport cu alte surse din trafic asupra siguranţei structurale a clădirilor adiacente şi asupra confortului ocupanţilor acestora (SAVIMET); Sistem informatic de largă aplicabilitate, suport de asistare în timp real a conducătorilor auto pentru creşterea confortului şi a siguranţei în transporturi, bazat pe tehnologii GPS/GIS (NAVASIST); Sistem informatic integrat judeţean/regional, bazat pe interconectarea instituţiilor publice şi destinat furnizării de servicii electronice către cetăţeni şi către mediul de afaceri (SINTESERV); Sistem de evaluare a calităţii serviciilor publice online pentru cetăţeni şi mediul de afaceri (e-ServEval); Analiză avansată timp – frecvenţă a vibraţiilor cu aplicaţii în monitorizarea structurilor expuse acţiunilor dinamice extreme (Extreme Load Analysis – ELAN); Sistem integrat, suport decizional bazat pe fuziunea informaţiilor multisenzoriale pentru supravegherea şi predicţia comportării barajelor şi amenajărilor hidrotehnice (FUZIBAR); Cercetări asupra modalităţilor de dezvoltare a oraşelor competitive şi inteligente în societăţile bazate pe cunoaştere (e-CITY); Urmărirea modificărilor înregistrate pe piaţa clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, reflectate în indici de preţ, specifici construcţiilor utilizând metode aplicate în statele membre ale UE. Sistem informatic pentru gestiunea datelor; Elemente de analiză şi urmărire a nivelului pieţei lucrărilor de construcţii (resurse şi servicii) în România, în perspectiva aderării la spaţiul economic ale UE. Sistem informatic pentru gestiunea datelor; Tehnologii multimedia de valorificare cultural-turistică a monumentelor istorice incluse în Lista Patrimoniului Mondial. Studiu de caz: Sighişoara – Centrul Istoric; Instrumente inteligente pentru modelarea şi execuţia proceselor şi serviciilor publice interorganizaţionale; Sistem informatic şi servicii oferite cetăţenilor, cadrelor medicale, spitalelor şi autorităţii publice din domeniul medical, suport pentru prevenţie şi educare continuă; Sistem pentru control automat acces autovehicule, bazat pe identificarea plăcuţelor de înmatriculare, folosind tehnici şi algoritmi de vedere artificială şi OCR; Sistem multifuncţional pentru sporirea integrării copiilor cu dizabilităţi diverse în procesul de instruire şi educare în vederea diminuării nivelului de stres cauzat de respectivele deficienţe; Centru informaţional de dermatologie; Specificaţii de realizare privind impactul abordării soluţiilor m-services şi m-commerce asupra pieţei serviciilor în era digitală (MSERVDIG); Model experimental pentru administrarea competenţelor de cercetare – dezvoltare în domeniul tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor; Modele informaţionale pentru asigurarea interoperabilităţii sistemelor clinice eterogene; Cercetări asupra utilizării datelor spaţiale pentru sistemul public de tip guvernare electronică în contextul aplicării iniţiativei europene (INSPIRE).

Proiecte internaţionale:
Local Development Cooperation Actions Enabled by Semantic Technology; Kyoto in the Home; Idealist 34 – Partener Search Support for Participants in IST Priority by European Network of NCP for IST under the 6th Framework Program; IST World – Knowledge Base for RTD Competencies in IST; Proiectul integrat „COOPERS – Co-operative Networks for Intelligent Road Safety” (COOPERS – Reţele cooperative pentru siguranţă rutieră inteligentă); Open Method of Co-ordination – Public Technology Procurement (OMC PTP).

14

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public

Sistem complex integrat privind educaţia pentru sănătate şi profilaxie (EDUSAN)
Director proiect:
prof. dr. ing. mat. Adriana Alexandru adriana@ici.ro, (021) 316.07.36/231

interfeţelor generale ale sistemului. De asemenea, s-au conceput specificaţiile de realizare a sistemului, care cuprind: organizarea datelor pe subsisteme precum şi modul de achiziţie de date şi actualizare a informaţiilor. În urma etapei au rezultat, conform planului de realizare, un model experimental, software pentru model experimental şi specificaţii de realizare. Contribuţia partenerului reprezentat prin Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică a constat în coordonarea întregii activităţi, studierea şi analizarea domeniului sănătăţii publice, a politicilor naţionale şi internaţionale, definirea criteriilor de calitate pentru aplicaţiile Internet din domeniul sănătăţii, stabilirea arhitecturii de ansamblu, a componentelor sistemului, a intrărilor şi a ieşirilor de date şi informaţii, definirea unitară a structurii bazelor de date, procedurile de colectare, stocarea şi prelucrarea acestora, proiectarea detaliată a două dintre subsistemele produsului informatic, iar în cadrul realizării modelului experimental, ICI a dezvoltat subsistemele proprii şi, împreună cu partenerii, interfeţele generale ale sistemului.

Suport financiar:
Proiectul se desfăşoară în perioada 03.10.2005 – 30.09.2008 în cadrul Programului Cercetare de Excelenţă (CEEX), Aria tematică 3.3.1. Tehnologii informatice ca răspuns la provocările societăţii, AMCSITPOLITEHNICA, Contract nr. 81 din 03.10.2005, finanţat de ANCS, cu cofinanţare din partea S.C. Software ITC S.A. (SITC) şi a NET CLIP S.R.L. (NC).

Participanţi:
• • • • •
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti – Conducător de proiect; Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” (UMFCD); Universitatea Valahia Târgovişte (UVT); S.C. Software ITC S.A. (SITC); NET CLIP S.R.L. (NC).

Rezultate:

a fost proiectat modelul arhitectural al sistemului prin realizarea unei proiectări de ansamblu (cu detaliere în specificaţii de definire) şi a unei proiectări detaliate. (cu sintetizarea în specificaţii de realizare); au fost stabilite arhitectura sistemului, modul de descompunere pe componente, intrările şi ieşirile sistemului, colecţiile de date, stocarea şi prelucrarea acestora. Au fost definite cerinţele funcţionale, tehnice, pentru interfeţe şi pentru comunicaţii ale sistemului; au fost create modelele arhitecturale şi au fost specificate schemele funcţionale pentru fiecare din subsistemele EDUSAN-ului; a fost proiectat şi elaborat software-ul pentru sistemul complex integrat; au fost structurate bazele de date, a fost stabilit modul de achiziţie a datelor şi au fost proiectate şi realizate interfeţele sistemului.

Echipa de cercetare ICI:
prof. dr. ing. mat. Adriana Alexandru, ing. Marilena Ianculescu, ec. Monica Pârvan, ing. Ovidiu Bica, ec. Elena Jitaru, ing. Eleonora Tudora, prog. aj. Marilena Piperea.

Obiectiv:
Proiectul are ca obiectiv realizarea unui sistem modern de informare în domeniul educaţiei pentru sănătate şi al profilaxiei, care va constitui un instrument eficient de promovare a sănătăţii în societatea românească, uşor accesibil tuturor categoriilor de cetăţeni şi care va duce pe termen lung la o îmbunătăţire a stilului de viaţă şi a sănătăţii generale, precum şi la diminuarea costurilor suportate de sistemul sanitar.

• • •

Descriere şi stadiu:
Proiectul a demarat în 2005 cu etapa I „Studii şi analize” în care s-au făcut cercetări pentru realizarea planului de dezvoltare a proiectului şi pentru identificarea cerinţelor specifice unui sistem de tip educaţie pentru sănătate şi au fost studiate cerinţele de calitate ale informaţiilor de sănătate publică. În urma fazei a rezultat, conform planului de realizare, un raport de cercetare. În 2006, în cadrul etapei a II-a „Elaborare soluţie”, au fost studiate şi sintetizate etapele proiectării unui sistem informatic, precum şi diverse modalităţi de abordare actuale a arhitecturii unui sistem integrat. Proiectarea modelului arhitectural a fost divizată în proiectarea de ansamblu (cu detaliere în specificaţii de definire) şi în proiectarea detaliată (cu sintetizarea în specificaţii de realizare). În urma etapei au rezultat, conform planului de realizare, specificaţii de definire, specificaţii de realizare, model arhitectural de ansamblu şi pe subsisteme. În etapa a III-a „Realizare software pentru sistemul complex integrat” s-a construit modelul experimental al sistemului complex integrat, prin programarea

Tehnici avansate pentru analiza sistemică la nivel molecular a unor maladii complexe – BIOINFO
Director proiect:
dr. ing. Liviu Badea badea@ici.ro (021) 316.07.36/161

Suport financiar:
Durata contractului este de 36 luni, în perioada 03.10.2005 – 30.09.2008, în cadrul Programului CEEX, MODUL – 1 P-CD –AMCSIT-POLITEHNICA, Contract nr. 32 din 03.10.2005.

Participanţi:
• • •
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti – Conducător de proiect; Universitatea din Bucureşti (BCUM-BM); Institutul Clinic Fundeni (ICF).

15

ICI Raport de activitate 2006

A. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public Echipa de cercetare ICI:
dr. ing. Liviu Badea, ing. Anca Hotăran, ec. Doina Ţilivea, progr. aj. Mariana Stănescu. operaţi în perioada 2003-2005, în Centrul de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic din cadrul Institutului Clinic Fundeni (de către partenerul ICF). În cea de a treia etapă a proiectului, au fost dezvoltaţi noi algoritmi de analiză şi procesare a datelor de microarray care să acopere unele dintre lacunele sistemelor existente în privinţa metodelor de clusterizare şi extragere de informaţii din literatura de specialitate. In paralel, partenerii din domeniul biomedical s-au concentrat pe analiza unor eşantioane de cancer de colon provenind de la pacienţi din Clinica Fundeni şi respectiv de la Spitalul Sf. Ioan. Partenerul BCUM-BM a studiat expresia fenotipică a unor proteine cheie în oncogeneză, iar ICF a realizat un studiu asupra unui lot de 11 pacienţi cu scopul identificării genelor exprimate diferenţial între ţesutul normal, cel adenomatos şi, respectiv, tumoral.

Obiectiv:
Obiective generale:

dezvoltarea de instrumente bioinformatice pentru descifrarea mecanismelor genetice la nivel molecular ale unor maladii complexe în scopul determinării de markeri de diagnostic şi de ţinte terapeutice; crearea unui nucleu interdisciplinar in domeniul bioinformaticii şi biologiei moleculare; creşterea vizibilităţii internaţionale. dezvoltarea de algoritmi de prelucrare a datelor masive de expresie genică; interpretarea, validarea şi testarea biologică a rezultatelor algoritmilor; investigarea la nivel molecular a unor maladii complexe (cancerul de colon, diabetul de tip 2); integrarea resurselor bioinformatice in procesele de analiză şi „data mining”; proiectarea modelului experimental de studiu a markerilor moleculari; evidenţierea expresiei fenotipice proteinelor luate în studiu; a genelor

• • • • • • • • • •

Obiective tehnice:

Rezultate:

software avansat pentru analiza datelor de expresie genică.

Studiul profilului expresiei genice şi biomarkerilor corelat cu parametrii clinicopatologici în cancerul de pancreas
Responsabil proiect ICI:
dr. ing. Liviu Badea badea@ici.ro (021) 316.07.36/161

Suport financiar:
propuse, Proiectul se desfăşoară pe o durată de 36 de luni, în cadrul Programului CEEX, Modul I Sănătate / Proiect P – CD, Contract nr. 56 / 2005.

realizarea de analize AI/LOH MSI pe cromozomii 1p şi 5q uman; demonstrarea utilităţii diseminarea informaţiilor. modelelor

Descriere şi stadiu:
Noutatea proiectului BIOINFO constă în dezvoltarea unor instrumente sofisticate care integrează un număr mare de tehnici de analiză la nivel molecular (genic) al unor maladii complexe precum cancerul de colon. (Se integrează tehnici de analiza datelor de microarray, data mining în literatura de specialitate etc.) Acest lucru va permite înţelegerea în detaliu a mecanismelor moleculare ale acestor maladii. Numeroase contribuţii originale la nivel „tehnic” au fost prezentate (şi publicate) la conferinţe de specialitate. În prima etapă a proiectului, au fost identificate şi colectate un număr impresionant de studii de microarray (transcriptomice şi/sau de hibridizare genomică comparativă bazată pe chip-uri) pentru diverse tipuri de cancer (în special de pancreas şi de colon). Scopul principal al acestei etape constă în analiza acestor seturi de date pentru a permite selectarea a unui subset de astfel de seturi de date de o calitate deosebită, care să fie ulterior analizate şi studiate în detaliu pentru determinarea mecanismelor şi cauzelor genetice implicate în procesul de cancerogeneză şi pentru identificarea unor potenţiale ţinte terapeutice. În cea de a doua etapă a proiectului, au fost testaţi şi evaluaţi principalii algoritmi de analiză a datelor de expresie genică (de către partenerul ICI) şi s-a realizat analiza macro şi microscopică a pieselor de rezecţie din banca de tumori maligne de colon, obţinute de la pacienţi

Participanţi:
• • • • •
Institutul Clinic Fundeni (ICF) – Conducător de proiect; Institutul Oncologic Bucureşti; Institutul Naţional „Victor Babeş”; Universitatea „Ovidius” Constanţa; Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti.

Echipa de cercetare ICI:
dr. ing. Liviu Badea, ing. Anca Hotăran, ec. Doina Ţilivea.

Obiectiv:
Obiectivul major al Consorţiului format este de a identifica alterările genetice fundamentale şi paternul expresiei genice al evoluţiei leziunilor precursoare neoplazice spre carcinom invaziv în scopul ghidării diagnosticului şi terapiei.

Descriere şi stadiu:
Proiectul reprezintă prima încercare de a reuni instituţii şi expertize de vârf în domeniul cercetării patologiei pancreatice, care posedă o infrastructura complementară, comparabilă cu infrastructura existentă pe plan mondial. Scopul major al proiectului îl reprezintă exploatarea colecţiilor de eşantioane tisulare şi acizi nucleici deja existente, în scopul ameliorării strategiei de depistare a cancerului de pancreas prin introducerea unor metode de diagnostic molecular în cancerul pancreatic. Complexitatea

16

Parteneri: • • • • Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică Bucureşti: Conducător de proiect. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public proiectului rezidă din folosirea unor metode de vârf precum: tezaurizare de probe. Universitatea Politehnica Bucureşti. prelucrarea bioinformatică complexă a datelor experimentale de microarray. dChip (normalizare cu ajutorul seturilor de gene invariante). Echipa de cercetare ICI: dr. financiar. Integrarea bazată pe semantică a serviciilor publice în sprijinul mediului de afaceri (SEM-A2B) Director proiect: dr. în timpul proiectului.36/158 Suport financiar: Proiectul este în curs de desfăşurare începând din 03. Alexandra Gălătescu agal@ici. bazată pe chip-uri) de cancer (diverse subtipuri) şi a analizat în mai mare detaliu 5 seturi de date publice de cancer pancreatic.A. Numărul iniţial de 30 eşantioane planificate a fi incluse în studiu a fost mărit la 40 pentru a creşte confidenţa statistică a rezultatelor. Pentru aceasta. Pollack de la Stanford [Bashyam et al. De asemenea. sistemul se va valida împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie a României. partenerul ICI a analizat procesele biologice şi căile de semnalizare. mat. organizatoric şi semantic) a serviciilor publice şi private care sprijină mediul de afaceri. imobiliar etc. Datele prelucrate primar au fost utilizate pentru determinarea setului de gene exprimate diferenţial între eşantioanele tumorale şi cele normale. ing. fiscal. Pentru guvernare: funcţionarea optimă a administraţiei publice şi a legăturilor administraţie – firme – cetăţean. listă de gene corelate cu diverşi parametri clinicopatologici (precum stadiul. În etapa a 4-a a proiectului. terapie moleculară. sprijin pentru democraţie”. utilizând cunoştinţe biologice.2005. am considerat foarte importantă utilizarea combinată a unor surse de date de microarray publice pentru cancerul pancreatic. comerţ. solicitanţi de servicii (companii. ing. Comparaţia diferitelor metode de normalizare a condus la selecţia algoritmului de normalizare RMA. Cristian Neicu.ro (021) 316. a fost construită o bază de date care integrează informaţiile despre procese biologice şi căi (pathway-uri) provenind dintr-un număr de alte baze de date şi surse de pathway-uri. IL8 şi HIF1A corelate cu dimensiunea tumorii. finanţat de ANCS. software de analiză a datelor de microarray. cu cofinanţare din partea SIVECO România S.09. Deşi comparativ cu alte studii existente pentru cancerul de pancreas numărul de 40 de eşantioane este important. 26 din 03.]. Nedeterminarea statistică datorată numărului foarte mic de eşantioane comparativ cu numărul de gene conduce la necesitatea filtrării acestor liste. Autoritatea contractantă este AMCSIT-POLITEHNICA. pentru care au fost determinate principalele caracteristici: procesul biologic. respectiv tumoral. Contribuţia ICI constă în prelucrarea şi analiza detaliată a datelor de expresie genică.10.2005.2008. tehnici de biologie moleculară. Universitatea Bucureşti. gradul de diferenţiere şi. aria tematică „Tehnologii informatice ca răspuns la provocările societăţii. mat. fiz. Astfel. Este remarcabil faptul că studiul desfăşurat în acest proiect implică un număr de eşantioane semnificativ mai mare decât orice alt studiu accesibil public. Analiza primară a datelor de microarray a presupus normalizarea datelor de la nivel de set de probe („probeset”) cu ajutorul mai multor algoritmi: MAS5 (GCOS) cu normalizare prin scalare. în cadrul Programului de cercetare de excelenţă (CEEX).07. din Bucureşti. persoane fizice) care vor putea solicita execuţia unor servicii fie complexe (care vor implica mai mulţi furnizori de servicii. De aceea. Taisia Greceanu. Au fost selectate 300 de gene dintre cele mai bine diferenţiate între ţesuturile normal şi. partenerul ICI a analizat datele brute de microarray obţinute în urma măsurărilor cu ajutorul tehnicii de microarray a nivelurilor de expresie a cvasi-totalităţii genelor umane în perechi de eşantioane normal-tumoral provenind de la 36 de pacienţi diagnosticaţi cu adenocarcinom ductal de pancreas. Rezultate: • • • lista de gene diferenţial exprimate în cancerul pancreatic.10. gradul de diferenţiere şi respectiv dimensiunea tumorii).ICI Raport de activitate 2006 A. mat. În etapa a 3-a a proiectului. pornind de la lista de gene diferenţial exprimate în datele de microarray. SIVECO România din Bucureşti. Ileana Stănescu. a fost comparată lista genelor diferenţial exprimate în acest studiu cu cele accesibile din literatură şi on-line pe Internet. dChip (cu normalizarea cuantilelor). având termenul final 30. au fost regăsite CEACAM1 ca fiind corelat cu stadiul tumorii şi. mat. Având în vedere existenţa unui număr semnificativ de studii microarray legate de cancerul pancreatic. proiectul desfăşurându-se în baza Contractului nr. ca prim furnizor de servicii. Aurelia Cosmescu. respectiv. dimensiunea tumorii. de exemplu. Alexandra Gălătescu. respectiv. Colectivul ICI a colectat referinţele la peste 150 seturi de date publice de microarray (transcriptomice şi/sau de hibridizare genomică comparativă. funcţia moleculară şi localizarea celulară. implicate în adenocarcinomul ductal de pancreas.) care îşi vor putea promova serviciile prin înregistrarea în registrul de servicii al sistemului. pentru înfiinţarea unei • 17 . el este totuşi limitat din punct de vedere statistic. în proiect a fost analizat setul de date obţinut de grupul prof. mat. Popa Victor. Doina Enache. ing. RMA (cu normalizarea cuantilelor) cu scopul de a selecta cea mai potrivită normalizare utilizabilă în prelucrările ulterioare. Într-o primă analiză. Utilizatorii sistemului vor fi: • furnizori de servicii (organizaţii publice sau private) din orice domeniu (administrativ. Obiectiv: Realizarea unui sistem software pentru integrarea (din punct de vedere tehnologic. au fost determinate genele corelate cu stadiul.

Echipa de cercetare ICI: dr. • • Descriere şi stadiu: Proiectul a demarat în cursul anului 2005 cu un raport de cercetare ce cuprinde cercetări privind asistarea deciziei orientate către o agricultură durabilă.Dezvoltare în Informatică.ro (021) 316. conform principiilor limbajului OWL. Analiza a fost efectuată în trei direcţii: integrarea tehnologică. ICI. algoritmul general pentru descoperirea serviciilor pe baza semanticii domeniului. ing. Bucureşti. (2) cooperare semantică pentru care s-au definit: o meta-ontologie pentru ontologiile create într-o bază de date. limbaje pentru ontologii destinate serviciilor Web. organizaţională şi semantică a serviciilor. elaborarea şi realizarea. detalierea cadrului de cooperare pentru realizarea unui plan de marketing. Contract nr. informaţii. cunoştinţe caracteristice problemelor de agricultură (durabilă) cu scopul de a le analiza şi prelucra (prin OLAP – On Line Analytical Processing şi DM . Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public companii). nefuncţional (cerinţele tehnologice şi privind calitatea serviciilor) şi a cerinţelor privind modelarea serviciilor.10. mat. 28 din 3. verificarea financiară / fiscală a unei companii). un prototip simplificat pentru exemplificarea integrării tehnologiei serviciilor Web cu cea a Web-ului semantic. Descriere şi stadiu: La sfârşitul anului 2006. finanţat de ANCS.Dezvoltare pentru Pedologie. metode) şi practice (software) pentru asistarea deciziei. un studiu de fezabilitate şi analiza SWOT pentru sistemului propus a se realiza. ec. identificarea şi organizarea mulţimii de date. Florin Hartescu. de Cercetare Dezvoltarea Agricolă – Fundulea. platformă tehnologică hardware şi software. Institutul Naţional de Cercetare . din punct de vedere funcţional. concepte şi relaţii din ontologia domeniului de afaceri. Instit. regulile şi acordurile pentru cooperarea între furnizorii de servicii şi cu solicitanţii de servicii. ontologia de referinţă a sistemului. Ion Dumitraşcu.36/177 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 3. Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală (Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Economie Agrară). fie punctuale (de exemplu.2005 – 30. principalele categorii de operaţii şi tehnologii pentru servicii şi procese Web. • lucrări la conferinţe şi workshop-uri în domeniile abordate în cadrul proiectului. în următoarele direcţii: (1) cooperare organizaţională. S-au studiat: principalele recomandări ale Comunităţii Europene în aceste direcţii. specificaţia cerinţelor sistemului. Bucureşti – Conducător de proiect. Obiectiv: Proiectul are ca obiective: • Rezultate: Principalele rezultate la sfârşitul anului 2006 sunt: • • • • • rezultatele analizei tehnologiilor pentru asigurarea integrării bazată pe semantică a serviciilor publice. Modul 1 – Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe.ICI Raport de activitate 2006 A. studiu de fezabilitate şi un raport asupra liniilor directoare ale integrării serviciilor. • • Participanţi: • • • • • • Institutul Naţional de Cercetare . pentru care s-au specificat cerinţele.Data Mining). modelul sistemului de afaceri preconizat a se implementa în sistem. Contacte externe: Partenerii din consorţiul proiectului IST FP6: LD-CAST (Local Development Cooperation Actions Enabled By Semantic Technology). Lucrarea conţine 18 . orientate către o agricultură durabilă.07. Agrochimie şi Protecţia Mediului Centrul de Calcul. Software bazat pe metode avansate de decizie pentru o agricultură durabilă (RIMOD) Responsabil proiect ICI: dr. Informatică. analizate din perspectiva utilizatorilor. platforme pentru reprezentarea cunoştinţelor. în cadrul cărora s-au realizat următoarele activităţi şi s-au obţinut următoarele rezultate: • analiza tehnologiilor pentru asigurarea integrării (şi a interoperabilităţii) furnizorilor de servicii şi a platformelor acestora. instrumente pentru raţionament pe baza ontologiilor. ing. dezvoltarea unei reţele virtuale pe suport Internet (de tip VPN – virtual private network).09.2008 în cadrul Programului Cercetare de Excelenţă – CEEX. ontologia calităţii serviciilor şi proceselor. proceselor şi resurselor. AMCSIT-POLITEHNICA. de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc Caius Iacob” – Academia Română. dr. a unui set de instrumente teoretice (modele. Constanţa Zoie Rădulescu radulescu@ici. modelul sistemului de afaceri care va fi validat în proiectul SEM-A2B. Liliana Constantinescu. Univ. specificarea cerinţelor sistemului. s-au realizat integral trei etape ale proiectului. Facultatea de Matematică • • Instit. Constanţa Zoie Radulescu. mat. specificarea cadrului de cooperare pentru utilizarea sistemului SEM-A2B. specificarea cadrului de cooperare organizaţională şi semantică în cadrul proceselor bazate pe servicii.2005.10. algoritmul pentru descoperirea serviciilor după criterii de calitate. comparativ cu modelul sistemului de afaceri actual: ambele modele au fost exemplificate pentru cazul înfiinţării unei companii si al creării unui plan de marketing. în spiritul cercetării de excelenţă. in particular pentru cazurile de utilizare definite anterior.

o sinteză privind asistarea deciziei în agricultură şi informaţiile necesare pentru procesul de decizie în agricultură. institute cu experienţă în problemele specifice agriculturii. Optimizarea sistemului de finanţare. în cadrul Programului CEEX Aria Tematică 1. Mircea Râureanu mircea@ici. Rezultatele acestor cercetări sunt prezentate în Partea IV. tehnici şi metode de asistarea deciziei orientate către o agricultură durabilă” s-a desfăşurat în anul 2006 în cadrul mai multor activităţi. data-minig. Elaborarea de metode statistice avansate (data mining). Identificarea factorilor de risc în problemele de obţinere a unei energii curate din biomasă (sorg zaharat şi porumb) ca sursă regenerabilă de energie.ro (021) 316. Partea III. Raportul de cercetare a fost realizat de către următorii parteneri din consorţiu: Cercetările realizate în cadrul activităţii II. Cercetările realizate în vederea realizării activităţii II. Bucureşti. pentru a asigura resursele umane şi a analiza factorii care influenţează echitatea accesului la serviciile publice. ICI. Rezultate: • • • • • s-a elaborat concepţia ştiinţifică detaliată a proiectului. ICI. Elaborarea de modele pentru o agricultură durabilă ce implică riscul. SSD. Facultatea de Matematică – Informatică şi Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc Caius Iacob”.ICI Raport de activitate 2006 A. o trecere în revistă a unor exemple de sisteme informatice în agricultură şi o sinteză privind decizia multicriterială şi legătura acesteia cu dezvoltarea durabilă.Centrul de Calcul.2. Stabilirea legăturilor între aceste informaţii. modele de predicţie cu ajutorul funcţiilor de pierdere. • • • Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică. 3 „Identificarea şi organizarea colecţiei de informaţii. Sinteză privind agricultura durabilă şi problemele specifice integrării în UE a României. astfel: Partea I. date.Centrul de Calcul. Cercetările realizate în cadrul activităţii II. s-a realizat o evaluare a „cercetărilor privind asistarea deciziei orientate către o agricultură durabilă” pe plan mondial şi a situaţiei în ţară. producţie şi distribuţie a serviciilor de sănătate pentru cetăţenii europeni (OSSIS) Responsabil proiect ICI: mat. Partea II.Dezvoltare pentru Economie Agrară. s-au identificat şi organizat o colecţie de informaţii. teoria riscului. Se arată că cele mai importante instrumente informatice de ajutor în rezolvarea problemelor legate de o dezvoltare durabilă în agricultură sunt cele pentru asistarea deciziei. urmărind transpunerea intervenţiilor efective în decizii de management. inclusiv sistemele de sănătate aflate în tranziţie. date. Bucureşti: Coordonator de proiect. date. Lucrarea a fost realizată în colaborare. dezvoltare şi agricultură durabilă.3. Sunt prezentate preocupări actuale privind SSD. eficienţa şi solidaritatea sistemelor de sănătate. Aceste sinteze fără a fi exhaustive se referă la domeniile enumerate în strânsă legătură cu problemele implicate de o agricultură durabilă. Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc Caius Iacob” – Academia Română – partener 2. „Elaborarea de modele adaptate problemelor specifice din agricultură” au fost realizate şi reflectă efortul comun al cercetătorilor în cadrul parteneriatului realizat între Institutul Naţional de Cercetare . date. prin realizarea de activităţi specifice. cunoştinţe privind probleme specifice agriculturii. s-a proiectat o infrastructură de tip reţea virtuală pe suport Internet (de tip VPN).Dezvoltare în Informatică. Identificarea şi organizarea colecţiei de informaţii.Dezvoltare pentru Pedologie. Participanţi: • 19 ASE Bucureşti. Partea IV. Institutul de Cercetare Dezvoltarea Agricolă – Fundulea. . Institutul de CercetareDezvoltare pentru Economie Agrară. Agrochimie şi Protecţia Mediului . magazii de date şi OLAP – Prelucrare Analitică On-Line. de către partenerii implicaţi în realizarea proiectului. cunoştinţe” au fost realizate de către Institutul Naţional de Cercetare .1 „Proiectarea unei infrastructuri de tip reţea virtuală pe suport Internet (de tip VPN)” au fost realizate de către ICI şi sunt cuprinse în Partea I (capitolul 3) al lucrării. Se realizează astfel o prezentare sumară a conceptelor de dezvoltare şi agricultură durabilă. cunoştinţe privind probleme specifice legate de terenurile agricole. Rezultatele acestor cercetări sunt prezentate în Partea I (Capitolul 1 şi 2).11 Medicina inovativă. Universitatea din Bucureşti – partener 1. OLAP. analiză multicriterială şi proiectarea unei infrastructuri de tip reţea virtuală pe suport Internet (de tip VPN). Platforma tehnologică PT. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public sinteze în domenii ca: asistarea deciziei. Institutul de Cercetare Dezvoltarea Agricolă – Fundulea. Realizarea acestei activităţi a implicat şi colaborarea cu unităţile partenere: Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Pedologie. Partea VI. Institutul de Cercetare . Se prezintă asistarea deciziei prin metode statistice avansate (Data Mining) şi se tratează probleme legate de modelarea matematică a riscului. Catedra de Eficienţă Economică – Conducător de proiect.36/171 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada octombrie 2005 – aprilie 2008. Universitatea Bucureşti. Partea II şi Partea III a lucrării. V şi VI a lucrării. Elaborarea de modele de analiză multidimensională a datelor (OLAP). Etapa a doua „Set de modele. Partea V. s-a elaborat un set de modele adaptate problemelor specifice din agricultură.07. Lucrarea realizată prezintă rezultatele obţinute în cadrul proiectului şi s-a convenit împărţirea ei în şase părţi. Agrochimie si Protectia Mediului . cunoştinţe privind probleme specifice agriculturii.2 – Calitatea.

2 – Calitatea.pentru sănătate şi 1. Bucureşti. în cadrul Programului CEEX Ariile Tematice: 3. iar pentru dezvoltare a fost utilizată platforma Zend Studio 5. Universitatea Transilvania – Braşov. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public • • • • • • Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică. pentru a Sistem informatic naţional de monitorizare a activităţilor pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor produse de dezastrele naturale şi de accidentele industriale Director proiect: mat. modificarea modelului conceptual pentru a răspunde unor cerinţe specifice aplicaţiei. funcţional al platformei elaborarea specificaţii software de aplicaţie şi realizare module software de aplicaţie. Mircea Râureanu. Echipa de cercetare ICI: mat.05.ro (021) 316.07.2.A. în termen scurt. Participanţi: • • • • • IPA SA. Bucureşti – Conducător de proiect. Ovidiu Pavel. mat. a fost utilizat Power Designer 11. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică. Bucureşti.36/171 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada octtombrie 2005 – iulie 2008.1 Tehnologii informaţionale cu răspuns la provocările societăţii . urmărind transpunerea intervenţiilor efective în decizii de management. mat. realizări de module funcţionale. schimbului de fişe medicale clasice pe suport de hârtie. modelul conceptual OSSIS. În locul utilizării telefoanelor şi faxurilor. • • optimizarea sistemului de finanţare.2008 în cadrul Programului CEEX.3. Descriere şi stadiu: Etapa realizată în cursul anului 2006 a avut drept obiectiv specificarea tehnică a bazei de date a sistemului OSSIS. generarea modelului conceptual OSSIS (notaţie ER + Merise). Aurel Mihai Stănculeasa aurels@ici. Soluţia software aleasă este constituită dintr-o platformă ORACLE 10g pentru server-ul bazei de date al aplicaţiei şi platforma PHP pentru dezvoltarea interfeţei Web. orientată către ORACLE 10g R2. la creşterea capacitaţii acestei entităţi de a participa la programele cadru de cercetare ale Comisiei Europene şi la integrarea în aria de cercetare europeană (ERA). bazată pe tranzacţiile Web. Spitalul Clinic de Obstetrică şi ginecologie Cuza Vodă. IPA SA. Platformă multifuncţională destinată optimizării metodelor de diagnostic şi decizie în serviciile medicale (PROMED) Responsabil proiect ICI: mat.ro (021) 316.36/198 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 10. pe reţele de comunicare avansate şi pe metodologii moderne de proiectare. ITC S. Obiective: Obiectivul principal al proiectului este realizarea unei Platforme multifuncţionale pentru optimizarea metodelor de diagnostic şi decizie în serviciile medicale prin utilizarea tehnologiilor cu cost redus. T. Universitatea Valahia Târgovişte. au fost realizate: Descriere şi stadiu: Etapa realizată în cursul anului 2006 a avut drept obiective: • • • • • modelarea orientată pe obiecte a datelor (OO).ICI Raport de activitate 2006 A. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. Ovidiu Pavel. ICI. producţie şi distribuţie a serviciilor de sănătate pentru cetăţeni şi prevenirea şi eliminarea situaţiilor de criză din sistem. În acest scop. modelul logic şi fizic al Bazei de date OSSIS. asigura resursele umane şi a analiza factorii care influenţează echitatea accesului la serviciile publice. Obiective: Obiectivele principale ale proiectului sunt: Echipa de cercetare ICI: mat. ICI. Bucureşti. Iaşi.10. Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti.2005 – 30. Modulul 1 – 20 . inclusiv sistemele de sănătate aflate în tranziţie.3. Popa” Iaşi.07. crearea unei reţele de cercetare de excelenţă multidisciplinare şi a unui parteneriat durabil menite să conducă. În scopul proiectării bazei de date. specificaţia aplicaţiilor PROMED. generarea modelului logic al bazei de date OSSIS. Rezultate: • • • modelul OO al Bazei de date OSSIS. Rezultate: • • • modelul funcţional al sistemului PROMED. generarea modelului fizic al BD OSSIS. Mircea Râureanu. • • elaborarea modelului informaţionale pilot. CEIS Bucureşti. Mircea Râureanu mircea@ici. Bucureşti. bazată pe tehnologia UML. furnizorii de servicii medicale vor putea accesa informaţia de pe Web şi vor crea tranzacţii medicale electronice. eficienţa şi solidaritatea sistemelor de sănătate.

Gabriela Rodica Hrin rodica. Activităţile desfăşurate pentru realizarea etapei au fost: Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 06.A.ro (021) 316. ICI. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public Proiecte complexe. La elaborarea specificaţiilor de realizare ale componentelor sistemului. Schema Builder. mat. s-a ţinut cont de: • • distribuirea geografică şi ierarhică a informaţiilor gestionate. ec. ing. identificarea relaţiilor între entităţile colecţiei de date a sistemului. definirea procedurilor de control al accesului la baza de date şi la procedurile automate de prelucrare ale sistemului. rapoarte de cercetare. Contract nr. elaborarea specificaţiilor procedurilor de prelucrare din cadrul sistemului. În vederea structurării colecţiei de date. definirea componentelor hardware şi software de bază necesare utilizării procedurilor automate ale sistemului. arhitectură sistem. PL/SQL*Plus V 10.2008 în cadrul Programului Cercetare de Excelenţă – CEEX.2005. Subcontract 7-3 din 06. Filiala Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice – ICEMENERG S. model utilizat de principalele SGBDuri existente. Modul 1 – Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe. Servicii integrate mobile de informare pentru cetăţean. specificaţii proceduri de prelucrare din cadrul sistemului. care conţine câte un subsistem pentru fiecare unitate teritorial-administrativă de tip judeţ. Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor – INHGA Bucureşti.2. Aurel Mihai Stănculeasa. care. structură bază de date a sistemului. funcţie de cerinţele de prelucrare şi realizarea structurii bazei de date. s-a adoptat modelul relaţional. şi anume: structură platformă hardware şi software de bază necesară exploatării sistemului. ing. Filoftia Constantin.10.2005 – 30. Georgeta Bălaşa. finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. În definirea procedurilor de prelucrare ale sistemului. Descriere şi stadiu: Sistemul care se realizează gestionează activităţi de prevenire şi înlăturare efecte pentru toate tipurile de evenimente care pot produce dezastre pe teritoriul României. Institutul Naţional de Cercetare .10. Maria Moşuleţ. Filiala Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice – ICEMENERG S. • • • • • Oracle10g Forms Developer. cu • identificarea clasificărilor utilizate şi a fluxurilor de informaţii existente în cadrul activităţilor specifice managementului situaţiilor de urgenţă. Bucureşti – Conducător de proiect.2005. Echipa de cercetare ICI: mat.10. fluxurile de date între secţiunile bazei de date a sistemului. Din punct de vedere ierarhic sistemul este distribuit pe trei nivele.hrin@ici. Sistemul informatic naţional de monitorizare a activităţilor pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor produse de dezastrele naturale şi de accidentele industriale se realizează ca un sistem distribuit ierarhic şi geografic.0. S. Oracle10g Reports Developer. au fost utilizate următoarele instrumente ale mediului de dezvoltare Oracle: • • • nivelul central. suport pentru accesul la reţeaua de transport public urban – tehnologii de asistare într-o societate bazată pe cunoaştere (TRANSASIST) Responsabil proiect ICI: dr. definirea arhitecturii sistemului. să contribuie la eficientizarea utilizării resurselor disponibile şi la creşterea actului decizional în gestionarea situaţiilor ocazionate de dezastre şi în luarea măsurilor pentru reducerea potenţialităţii acestora. nivelul local. prin componentele sale.10. a constat în elaborarea specificaţiilor de realizare a sistemului. Rezultate: • • • • • • • structură şi format date de intrare / ieşire în / din sistem. produselor pentru Obiectiv: Obiectivul proiectului constă în realizarea unui sistem informatic distribuit ierarhic şi geografic. Bucureşti.52.10. cu cofinanţare din partea SC.2005 la Contractul de cercetare nr.62 Obiectivul etapei a II-a a proiectului. Bucureşti. • • • • • • • definirea structurii şi formatului datelor de intrare / ieşire în / din sistem. structură funcţională a administrarea sistemului.ICI Raport de activitate 2006 A. 118 din 10.0. Oracle Enterprise Manager V 10. mat. Participanţi: • • • • Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică. realizată în anul 2006.C. 21 .A. care conţine câte un subsistem pentru fiecare unitate teritorial-administrativă de tip municipiu / oraş / comună care comunică cu subsistemul corespunzător judeţului din care face parte unitatea. nivelul judeţean. 7 din 06.2. definirea structurilor funcţionale ale produselor pentru administrarea sistemului.Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – ICIM Bucureşti. finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică – ANCS.

Echipa de cercetare ICI: dr. – S. ing. Centrul de Economia Industriei şi Serviciilor – CEIS. precum şi definirea criteriilor de selectare a informaţiilor gestionate de sistem. tehnologii de comunicaţie wireless. Proiectare. Descriere şi stadiu: 22 . În anul 2006.ICI Raport de activitate 2006 A. Institutul de Economie Naţională – IEN. Institutul de Prognoză Economică. Iuliana Iliescu (Neacşu) Obiectiv: Obiectivul proiectului a fost efectuarea de cercetări multidisciplinare pentru sprijinirea procesului de dezvoltare durabilă a României în context european şi mondial.A. Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii. Contribuţia partenerului ICI a constat din stabilirea structurii funcţionale a sistemului TRANSASIST. Modul 1 – Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe.ro (021) 316. Contribuţia partenerului ICI în cadrul primei etape a proiectului TRANSASIST a constat în elaborarea unui studiu documentar orientat spre sisteme GIS (Sistemelor de Informaţii Geografice) suport pentru medii grafice interactive. ICI. Institutul de Sociologie. IPA S.A. şi a Societăţii Comerciale pentru Cercetare.C. tehnici multimedia. care integrează informaţii rutiere. ing. medii GIS (Geographical Information System) de lucru cu hărţi digitale vectoriale. ICI. Participanţi: • • • Institutul pentru Tehnică de Calcul S. Centrul de Cercetare.C. Bucureşti.08. Centrul Naţional de Pregătire în Statistică. Proiectare şi Producţie de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare – S. Bucureşti. model funcţional. mat. Sistemul TRANSASIST va oferi soluţii de informare online şi o procedură de management al unor structuri complexe de date privind infrastructura de transport urban şi posibilităţile de deplasare optimă între două Echipa de cercetare ICI: dr. Gabriela Rodica Hrin rodica.52.2005.2008 în cadrul Programului Cercetare de Excelenţă – CEEX.A. realizată în anul 2006. specificarea structurii bazei de date şi a arhitecturii tehnice a sistemului. Proiectare şi Producţie de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare – S. CEEX D5-08-34 din 05. aj. finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică – ANCS. Gabriela Rodica Hrin.C. contribuţia ICI a constat din elaborarea unui ghid metodologic suport pentru realizarea modelului funcţional al sistemului TRANSASIST. a avut ca obiectiv proiectarea sistemului TRANSASIST.10. – S.hrin@ici. Sarcina partenerului ICI în proiect a constat din crearea şi implementarea la instituţia care conduce proiectul a unui site pentru forumul de dezbateri on-line al proiectului şi a bazei de date suport. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică. Academia de Studii Economice – ASE.2005 – 10. Institutul de Economie Mondială – IEM. în cadrul etapei a 3-a a proiectului denumită „Realizarea modelului experimental. Subcontract E153 din 19. Dezvoltarea durabilă a României în context european şi mondial (DDRCEM) Responsabil proiect ICI: dr. aj.10. Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare. în vederea atingerii ţintei şi obiectivelor proiectului.62 • Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 19. Rezultate: • • specificaţie de realizare. ing. Obiectiv: Obiectivul proiectului TRANSASIST este realizarea unui sistem inteligent de management al deplasărilor într-un mediu urban. ing.10. ing. Ing.: Conducător de proiect. definirea arhitecturii funcţionale.C. ITC S. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică. Gabriela Rodica Hrin. Etapa a 2-a.2005 la Contractul de cercetare nr. tehnic şi de implementare a soluţiilor dedicate gestionării informaţiilor geografice analizate în scopul creării suportului informaţional necesar activităţii de cercetare şi dezvoltare tehnologică. Participanţi: • • • • • • • • • • • • • • Institutul Naţional de Cercetări Economice – INCE – Conducător de proiect. ghid metodologic. progr.A. progr. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public cofinanţare din partea Institutului pentru Tehnică de Calcul S. progr. progr. Daniel Savu. Institutul European din România. tehnologie de laborator (I parte)”. Societatea Comercială pentru Cercetare. Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Optoelectronică – INOE. bazat pe tehnologii moderne la nivelul standardelor europene.. Lucian Emanuel Anghel. Documentaţia elaborată abordează aspecte cu caracter conceptual.A. soluţii de achiziţie de date complexe. locuri dintr-o localitate cu mijloace de transport public şi / sau cu mijloace de transport private. Descriere şi stadiu: Prima etapă a proiectului s-a desfăşurat în anul 2005 şi a constat în elaborarea unui studiu privind transportul public urban. mat. ITC S. Institutul de Economie Agrară – IEA. Service şi Consulting în domeniul Telecomenzilor şi Electronicii în Transporturi din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti – UPB-CEPETET. ing. Lucian Emanuel Anghel. ing. Iuliana Iliescu (Neacşu). Mihaela Tomescu. Daniel Savu. Mihaela Tomescu.A. Adrian David. mat. IPA S. descrierea funcţiilor sistemului şi a relaţiilor de inter-dependenţă dintre acestea.

ICI. implementarea componentelor. Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 10. Rezultate: • • • • specificaţia de realizare a site-ului pentru forumul de dezbateri on-line. ca baza pentru o viitoare reţea de excelenţă la nivel naţional si va aborda două mari provocări ale societăţii informaţionale: • integrarea economică şi socială a persoanelor cu (diferite grade) de handicap vizual şi 23 .psih. Rezultate: • • • studiu privind accesibilitatea tehnologiilor informatice:standarde şi reglementări privind accesibilitatea. Etapa a IV-a a avut ca scop elaborarea profilului psihosocial al utilizatorului.ro/proinclusiv/default.1) Studiu privind accesibilitatea tehnologiilor informatice. Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap Bucureşti (INPCESPH). evaluarea sistemului experimental.Dezvoltare în Informatică. studiu privind interfeţele multimodale. anchetă pentru studiu privind tehnologiile inclusive. destinat tuturor persoanelor interesate în promovarea tehnologiilor informatice inclusive şi (b) formular pentru investigarea practicilor curente în ceea ce priveşte proiectarea pentru accesibilitate a siturilor web.ici. Ovidiu Bica. George Gojgar. particularităţi ale tehnologiilor asistive. Manina Ianculescu. studiu pentru determinarea nevoilor specifice ale utilizatorilor cu handicap vizual: elaborare ipoteze şi metode. prin promovarea si dezvoltarea metodelor de proiectare centrata pe om. Echipa de cercetare ICI: dr. a fost elaborat şi implementat în format electronic un formular de anchetă pentru colectarea cerinţelor specifice proiectului. finanţat de ANCS. Etapa II a avut trei activităţi: (II. cu accent pe modul de utilizare a acestor rezultate în etapa curentă şi în cele viitoare. Planul de realizare a proiectului cuprinde 8 etape. Costin Pribeanu pribeanu@ici. dr. elaborarea metodologiei cadru şi a soluţiilor.3) Platforma web de diseminare. precum şi manualul de utilizare a site-ului. Un obiectiv secundar al acestei etape a fost prezentarea unei sinteze a rezultatelor etapei precedente. Dragoş Iordache. Practic. soluţiilor şi dezvoltarea Metode şi instrumente pentru crearea de interfeţe multimodale.htm.htm Etapa a III-a a fost tot o etapă de studiu care cuprinde două activităţi: organizarea unui atelier de lucru şi elaborarea unui studiu privind interfeţele multimodale.ici. ec. Formularul a fost realizat şi în varianta online. elaborarea profilului utilizatorului.ro 3160736 / 294 realizarea sistemului experimental. necesare dezvoltării sistemelor informatice inclusive. site-ul pentru forumul de dezbateri on-line. Silviu Ghioc. Obiectivele specifice pentru fiecare etapă sunt următoarele: • • • • • • • • elaborarea unui formular de colectarea cerinţelor specifice. Academia de Studii Economice Bucureşti (ASE). baza de date a forumului de dezbateri on-line. psih. Costin Pribeanu. Obiectiv: Obiectivul specific al proiectului este elaborarea de metode şi instrumente pentru dezvoltarea sistemelor informatice inclusive cu grad ridicat de accesibilitate. s-au elaborat două formulare: (a) formular pentru colectarea cerinţelor specifice şi a informaţiilor necesare pentru realizarea platformei web de diseminare. 111 din 10.ing. Descriere şi stadiu: Proiectul PRO-INCLUSIV va crea un nucleu de competenţă pentru dezvoltarea de sisteme informatice inclusive. fiind afişat pe platforma de diseminare a proiectului la adresa http://atlas. Adrian Plop. ing. ec. ing. prof. Situl web al proiectului PRO-INCLUSIV a fost lansat in etapa II şi poate fi vizitat la adresa http://atlas. culegerea datelor şi analiza rezultatelor. Mihaela Sterian. cu grad ridicat de accesibilitate (PRO-INCLUSIV) Director proiect: dr.ICI Raport de activitate 2006 A.10. AMCSIT-POLITEHNICA. ec. psih.2) Studiu privind cerinţele specifice persoanelor cu handicap vizual şi (II. partenerul ICI a elaborat site-ul pentru forumul de dezbateri on-line între partenerii proiectului şi baza de date asociată acestuia. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public În anul 2006. prezentarea şi diseminarea rezultatelor cercetărilor.ro/pro-inclusive/chestionare. Contract nr. soc.2005 – 10. platforma web de diseminare şi forum de comunicare şi dezbatere pentru factorii implicaţi în promovarea tehnologiilor informatice inclusive. ing. Adriana Alexandru.2005.10. Eleonora Tudora. (II. manualul de utilizare a site-ului „Forum de dezbateri on-line a proiectului Dezvoltarea durabilă a României în context european şi mondial”. • îmbunătăţirea practicilor de proiectare a sistemelor interactive. sub paradigma proiectare universală.2008 în cadrul Programului Naţional CEEX.10. ec. pentru integrarea economică şi socială a persoanelor cu (diferite grade) de handicap vizual. Participanţi: • • • Institutul Naţional de Cercetare . Monica Pârvan. Elena Jitaru. În prima etapă. Bucureşti – Conducător de proiect. destinat dezvoltatorilor de aplicaţii web. Sunt prezentate rezultate obţinute prin utilizarea a două baterii de teste psihologice (CAS şi NPQ) şi prin analiza a 12 studii de caz.dr.

A. a fost realizat un raport de cercetare. Societate pe Acţiuni. Analiza şi evaluarea riscului de poluare a apei în industria textilă Director proiect: dr. o dezvoltare durabilă în România.36/177 Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 11. Unele din aceste modele sunt modele deterministe iar altele sunt modele stocastice. În capitolul 4. (c) analiză multidimensională – OLAP. elaborarea şi prezentarea strategiei de promovare a tehnologiilor inclusive. Totuşi această depăşire înrăutăţeşte calitatea vieţii. ec. Florin Hărţescu. În etapa a 2-a.09. Acest instrument este compus din cinci componente principale: (a) colecţia de date. În capitolul 1. 2 ateliere de lucru organizate în 2006 (Focşani şi Bucureşti) şi o masă rotundă în 2007 (Bucureşti). pentru o dezvoltare industrială durabilă. factorii principali care influenţează calitatea efluenţilor textili. Obiectiv: Obiectivul proiectului a constat în elaborarea unui produs software – model experimental pentru analiza şi evaluarea riscului de poluare a apei datorate proceselor chimice din industria textilă. Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc Caius Iacob” – Academia Română. S-au descris etapele necesare a fi rezolvate într-un proces de control a poluării apei industriale. Bucureşti.2006 în cadrul Programului Naţional RELANSIN.2004. Depăşirea acestuia. Liliana Constantinescu. Participanţi: • • • Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică. (b) colecţia de date de tip data mart.model experimental. AMCSIT-Politehnica. S-a realizat o descriere matematică a principalelor măsuri pentru calculul riscului. s-au prezentat conceptele de sistem suport de decizie. s-au dezvoltat mai multe modele de optimizare multicriterială destinate planificării optimale a producţiei industriale în condiţiile unor restricţii legate de protecţia mediului. întro mică măsură. În Capitolul 2. Al doilea prag luat în considerare. dr. au fost elaborate specificaţiile de proiectare sistem. S-a prezentat arhitectura unui sistem suport de decizie bazat pe modele şi analiză multidimensională a datelor OLAP pentru analiza şi evaluarea poluării apei industriale în contextul unei dezvoltări durabile. Constanţa Zoie Rădulescu radulescu@ici. S- 24 .ICI Raport de activitate 2006 A. În capitolul 3. studiu privind situaţia existentă în domeniul interfeţelor multimodale destinate proiectării de sisteme informatice inclusive. S-a modelat riscul cu ajutorul variabilelor aleatoare. criteriile analitice uzuale pentru efluenţi industriali. principalii indicatori fizici şi chimici ai apelor industriale. Ruxandra Marinescu. Contract nr. ICI. ing. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public • • atelier de lucru pentru diseminarea rezultatelor studiilor. Modelele presupun existenţa a două praguri privind poluarea mediului. Echipa de cercetare ICI: dr. S-a realizat un scurt istoric asupra celor mai importante măsuri pentru calculul riscului propuse de-a lungul timpului. Menţinerea poluării sub acest prag asigură o calitate a vieţii normală pentru societate. finanţat de ANCS.10. problemele privind mediul şi poluarea apei în contextul integrării României în Uniunea Europeană precum şi problemele specifice industriei textile privind poluarea mediului. a definit riscul din punct de vedere probabilist. S.2004 – 15. s-a aflat abordarea matematică a riscului şi a măsurilor pentru calculul acestuia.10. unul dintre rezultatele prezentului proiect de cercetare RELANSIN. mat. s-a prezentat arhitectura „Produsului software pentru analiza şi evaluarea riscului de poluare a apei pentru o dezvoltare industrială durabilă – ATEH”. magazie de date. care utilizează magaziile de date şi s-a accentuat asupra analizei multidimensionale a datelor – OLAP (On Line Analytical Processing). mat. Descriere şi stadiu: În etapa 1 a proiectului. În centrul capitolului 2.ro (021) 316.C. metodele de analiză pentru determinarea indicatorilor de poluare şi strategia ecologică în industria textilă. Constanţa Zoie Radulescu. cu cofinanţare din partea Societăţii Comerciale S. O sinteză a acestor specificaţii este realizată în continuare. Teoria modernă a riscului este o ramură a teoriei probabilităţilor care se ocupă cu studiul riscurilor şi cu decizia în condiţii de incertitudine. 11 articole la manifestări ştiinţifice. Societatea Comercială Centrul de Cercetări pentru Calitate şi Protecţia Mediului . Scopul Capitolului 1 al lucrării a fost de a prezenta un mod de rezolvare a unor probleme legate de deciziile privind poluarea apei în industria textilă în contextul unei dezvoltări durabile. s-a prezentat problema protecţiei mediului în industria textilă. s-au prezentat problemele legate de o dezvoltare durabilă în general. 2126 din 11. LACECA. procesele tehnologice cu impact asupra mediului.07. ec.LACECA. Au fost prezentate soluţii software. O scurtă prezentare a acestuia este făcută în continuare. nu pune probleme pentru sănătatea oamenilor. Pornind de la această arhitectură. Subprogramul 5 – Calitatea vieţii. (d) modelare multicriterială şi (e) rezultate şi analize What if? şi Scenarii. analiză multidimensională a datelor şi un cadru integrat pentru proiectarea unui instrument suport de decizie pentru o dezvoltare durabilă. Bucureşti: Conducător de proiect. Primul prag se numeşte pragul dezirabil sau ţintă. Cea de-a doua categorie de modele iau în considerare factorii aleatori care pot apare în procesul de producţie. se numeşte Publicaţii şi diseminare: • • • 13 articole în reviste. O extensie a conceptului de magazie de date este cel de data marts – colecţii de date specifice. concept ce a prezentat interes pentru proiectarea produsului software pentru analiza şi evaluarea riscului de poluare a apei pentru dezvoltare durabilă.

61 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 13. ing. rezolvate cu ajutorul produsului software ATEH. Ele provin din măsurătorile indicatorilor de calitate ai apei realizate de partenerul 3. în cursul anului 2005 la SC. ing. Dorobanţul SA. (c) calculul valorii funcţiei obiectiv. În capitolul 3. ing. grafice. Felix Breitenecker (Vienna Univ. exprimate în indicatori de calitate realizate de LACECA SA la SC. Dragoş Smada. El sintetizează în tabele. În etapa a treia a proiectului. Dragoş Nicolau.10. decizie multicriterială: în produsul software sunt înglobate două modele originale de planificare optimă a producţiei industriale în condiţiile unor restricţii de protecţie a mediului care includ praguri de poluare dezirabile şi praguri de poluare maxim admise. (d) ilustrarea frontierei eficiente şi (e) ilustrarea soluţiilor obţinute. indicatori de calitate ai apei. Cu ajutorul unui model ales şi prin variaţia valorilor parametrilor modelului se pot construi diverse scenarii privind planificarea optimă a producţiei ţinând cont de restricţiile legate de poluarea apei. determinaţi la o întreprindere textilă reprezentativă. Contacte externe: prof. Aceste măsurători au fost realizate de către partenerul 3. Pentru ambele cuburi de date s-a calculat valoarea riscului şi s-a ilustrat grafic valorile riscului calculate. cu valorile prevăzute în normativele de calitate naţionale. s-a realizat produsul software – model experimental şi a fost realizat raportul de demonstrare sistem. AMCSIT-POLITEHNICA.2004 – 31. bazat pe modele (de decizie multicriterială) şi analiză multidimensională a datelor („On line analytic processing” – OLAP). În Capitolul 2. O scurtă descriere a realizărilor este făcută în continuare. NOVATEX Piteşti. Modulul 4 – Servicii Publice. Obiectiv: 25 . în particular. Ionuţ Petre.10.12. etc. ATEH – „Produs software pentru analiza şi evaluarea riscului de poluare a apei pentru o dezvoltare industrială durabilă” – model experimental este definit ca un sistem suport de decizie. S-a prezentat „Analiza multidimensională a datelor de tip OLAP”. s-a prezentat sistemul suport de decizie realizat . Aceată analiză presupune (a) variaţia unui parametru în aria de valori posibile. LACECA SA. Datele de intrare folosite pentru aceste experimente sunt referitoare la produse. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public pragul maxim admis. faunei şi florei. ATEH se bazează pe două tipuri de prelucrări: multicriterială” s-au prezentat mai multe experimente. cu influenţe asupra apelor reziduale deversate. de poluarea apei datorată proceselor tehnologice în contextul unei dezvoltări durabile.2004. analize ale apelor reziduale deversate de pe fiecare fază a proceselor tehnologice de finisare. of Technology). (b) obţinerea soluţiei optime pentru fiecare valoare a parametrului în aria de valori posibile. Laura Ciocoiu. Contract nr. Prin definirea de măsuri ale riscului se poate evalua şi analiza riscul de poluare a apei. s-au prezentat experimente realizate cu Produsul software pentru analiza şi evaluarea riscului de poluare a apei pentru o dezvoltare industrială durabilă – ATEH – model experimental. finanţat de ANCS. din cadrul industriei textile. ICI. Al doilea cub de date cuprinde în plus măsurători ale poluării apei. 2130 din 13. Au fost prezentate diverse prelucrări (operaţii) realizate cu ajutorul a doua cuburi de date. impuse atât de Ministerul Mediului. • analiză multidimensională a datelor organizate în cuburi de date prin OLAP (On – Line Analytical Processing). Primul cub de date conţine informaţii privind indicatorii de calitate ai apei măsuraţi pentru diverse faze ale procesului tehnologic şi diverse probe de măsurare. Liliana Constantinescu. Pentru comparaţie modelele de analiză multicriterială înglobate în produsul software ATEH au fost programate şi rezolvate şi cu ajutorul MATHCAD Professional. • Instrument de furnizare servicii online în domeniul turismului şi asistenţei medicale de recuperare în staţiuni balneare şi de odihnă (eMEDITUR) Director proiect: dr. Participanţi: • • Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică. ATEH rulează ca aplicaţie Windows pe calculatoare de tip Personal Computer. Totalsoft Bucureşti. cât şi de Uniunea Europeană. ing. Răduţ Valentin. s-au prezentat cercetări privind procesele tehnologice de finisare textilă. Bucureşti – Conducător de proiect. ec. mat. Menţionăm că modelele prezentate sunt originale. LACECA SA. Pentru „Analiza Echipa de cercetare ICI: dr. Depăşirea acestuia pune în pericol sănătatea oamenilor. Rezultate: Produs software pentru analiza şi evaluarea riscului de poluare a apei pentru o dezvoltare industrială durabilă – ATEH – model experimental. Pentru fiecare model se poate realiza o analiză de tip „What if”. analize comparative ale valorilor indicatorilor de calitate a apelor reziduale. grafice şi analiză „What if” diverse scenarii ale unui plan optim de producţie ce ia în considerare restricţii legate de poluarea mediului. Laura Ciocoiu ciocoiu@ici. ing. NOVATEX Piteşti.Produs software pentru analiza şi evaluarea riscului de poluare a apei pentru o dezvoltare industrială durabilă – ATEH – model experimental. (la realizarea proiectului RELANSIN).2006 în cadrul Programului Naţional RELANSIN. studii privind corelaţiile între indicatorii de calitate a apelor reziduale deversate şi reţetele utilizate. diagrame situaţia calităţii apei şi managementul riscului de poluare. în cursul anului 2005 la SC. ing.09. Proiectul a fost finalizat în anul 2006. El este adaptat problemelor de decizie din industria textilă şi. iar cu ajutorul modelelor furnizează în tabele.ICI Raport de activitate 2006 A. măsurători ale calităţii apei industriale în diverse faze tehnologice. Dragoş Barbu. În Capitolului 1 al raportului.ro (021) 316.

Popescu pope@ici. În anul 2006. ICI.2006 în cadrul Programului Naţional RELANSIN. Sistem de analiză a impactului vibraţiilor datorate traficului de metrou în raport cu alte surse din trafic asupra siguranţei structurale a clădirilor adiacente şi asupra confortului ocupanţilor acestora (SAVIMET) Responsabil proiect ICI: dr. Bucureşti.B. Rezultate: • • • • metodologie multimedia. în mediul de lucru Matlab. experimentarea şi demonstrarea funcţionalităţii produsului cu set de date de la agenţii de turism.36/156 • • Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 7. Popescu pope@ici. (U. prin accesarea facilă a informaţiei specifică domeniului abordat. Rezultate: • metodologie pentru prelucrarea datelor furnizate de reţelele de senzori care utilizează separarea surselor si analiza componentelor independente cu aplicaţii în analiza semnalelor psihofiziologice (EEG). ing. Următoarele etape ale proiectului au constat în elaborarea specificaţiilor de realizare pentru un instrument software.) – Conducător de proiect. Descriere şi stadiu: Proiectul a demarat cu analiza principalelor direcţii de cercetare pe plan internaţional în acest domeniu. Descriere şi stadiu: Proiectul a demarat cu un studiu având ca obiective principale problematica analizei dinamicii semnalelor EEG utilizând separarea surselor şi analiza componentelor independente.07. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică. Facultatea de Automatică şi Calculatoare. şi prezentarea celor mai noi realizări în domeniu.ICI Raport de activitate 2006 A.C. Sistem de analiză complexă a dinamicii semnalelor EEG. Facultatea de Automatică şi Calculatoare (U.2004. – A.ro (021) 316. Contract nr. mat. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public Portalul eMeditur abordează tematica rezervărilor şi a plăţilor online din domeniul turistic şi asistenţei medicale de recuperare şi recreere în staţiuni balneare şi de odihnă. La Jolla.C. University of San Diego California. cu cofinanţare din partea Centrului de Cercetare „Automatică. Subprogramul 5 – CALITATEA VIEŢII. SUA. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.2004 – 30. Theodor D. finanţat de ANCS. Obiectiv: Obiectivul proiectului a constat în elaborarea unei metodologii de prelucrare a datelor furnizate de reţelele de senzori.2006 în cadrul Programului Naţional AMTRANS – Amenajarea Teritoriului şi Transporturi.07. cu efecte deosebite în creşterea calităţii actului medical (SACDS-EEG) Responsabil proiect ICI: dr.) Contacte externe: prof. Conducerea Proceselor şi Calculatoare”.07. S-a realizat analiza şi structurarea generală a informaţiei şi elaborarea specificaţiilor de definire.08. Următoarea etapă a proiectului a constituit-o elaborarea specificaţiilor de realizare pentru modelarea sistemului multimedia caracterizat de informaţii nestructurate de mari dimensiuni. Mariane Manolescu. Arnaud Delorme.2004 – 20. Etapa realizată în cursul anului 2006 a avut ca obiectiv experimentarea şi demonstrarea funcţionalităţii modelului experimental al instrumentului de analiză a semnalelor EEG cu date reale din baze de date publice şi furnizate de o clinică de specialitate a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti. a instrumentelor software disponibile pe plan mondial.B. pentru rezolvarea problemei separării surselor si analizei componentelor independente în cazul prelucrării semnalelor psihofiziologice (EEG). 26 . precum şi a perspectivei domeniului. INC. Theodor D. – A.ro (021) 316. experimentarea şi demonstrarea funcţionalităţii produsului cu date reale din baze de date publice şi furnizate de o clinică de specialitate. Popescu.P. Portalul oferă o interactivitate totală. s-a realizat experimentarea prototipului şi realizarea versiunii finale a sistemului integrat pentru furnizarea de servicii online în turism şi recuperare.09. Subprogramul Echipa de cercetare ICI: dr. ing.P. Participanţi: • Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. Simon Richir – Centrul de Realitate Virtuală.36/156 • • Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 15. Swartz Center for Computational Neuroscience. Contacte externe: prof. din orice punct a reţelei.C. dezvoltarea unui instrument software performant in mediul de lucru Matlab pentru prelucrarea acestor semnale şi experimentarea produsului în cadrul unei clinici de specialitate la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. Theodor D. Laval Franţa. instrument software în mediul de lucru Matlab pentru separarea surselor şi analiza componentelor independente pentru analiza semnalelor EEG. Centrul de Cercetare „Automatică. ing. bazată pe analiza componentelor independente. componente software inclusiv de rezervare şi plată online a serviciilor de turism şi recuperare.P.C. 2005 din 15.09. pentru structurarea informaţiilor crearea bazelor de date multimedia.09.P. Conducerea Proceselor şi Calculatoare”. a principalelor abordări. pentru analiza semnalelor EEG bazată pe separarea surselor şi analiza componentelor independente şi în realizarea modelului experimental al acestuia.

conform metodologiei elaborate. Gabriela Rodica Hrin.62 Echipa de cercetare ICI: dr. bazat se separarea surselor de vibraţie. datorate traficului de metrou la suprafaţă (pe clădiri şi la nivelul terenului) în zona pilot. experimentare model funcţional” s-a efectuat testarea. Lucian Emanuel Anghel. cu prezentarea experienţei şi a tendinţelor legate de evaluarea vibraţiilor de acest tip. 7B24 din 7. asupra clădirilor şi confortului ocupanţilor acestora. Iuliana Iliescu (Neacşu) Obiectiv: Proiectul a avut ca obiectiv crearea unui sistem de asistare a conducătorului de vehicul şi creşterea securităţii şi siguranţei în transporturi prin introducerea de noi tehnologii informatice şi de comunicaţii. Etapele realizate în cursul anului 2006 au avut ca obiectiv efectuarea de măsurători de vibraţii şi analiza datelor experimentale.C. experimentare şi evaluare la nivel de componentă şi la nivel de sistem. în cadrul etapei „Testare.11. mat. Subprogramul 3 – TRANSPORTURI. ICE S. asupra siguranţei structurale a clădirilor adiacente şi asupra confortului ocupanţilor acestora.A.52. Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică (ICI) şi a SC METROUL SA. pentru zona în care s-au efectuat măsurători. Echipamente şi Instalaţii Electronice S.A. Participanţi: • • • Institutul pentru Tehnică de Calcul S.Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor (INCERC). Contribuţia ICI a constat din elaborarea specificaţiei şi planului de testare. Următoarele etape ale proiectului au constat în elaborarea specificaţiilor de realizare pentru modelul sistemului de măsurare şi analiză a vibraţiilor datorate traficului de metrou. datorate traficului de metrou în raport cu alte surse din trafic. Bucureşti. inclusiv prezentarea unor caracteristici ale infrastructurii metroului Bucureşti ce pot avea influenţă asupra vibraţiilor produse la suprafaţă. mat. ing. realizarea de măsurători „in situ” într-o zona pilot adiacentă galeriei de metrou.A. Descriere şi stadiu: Proiectul a demarat cu un studiu având ca obiect metode şi tehnici de analiză a efectului vibraţiilor.09. Societăţii Comerciale pentru Cercetare. Obiectiv: Obiectivul proiectului a constat în elaborarea unei metodologii pentru analiza impactului vibraţiilor datorate traficului de metrou în raport cu alte surse din trafic.C. prin separarea vibraţiilor produse de traficul de metrou. progr. Daniel Savu.A. Sistem informatic de largă aplicabilitate suport de asistare în timp real a conducătorilor auto pentru creşterea confortului şi a siguranţei în transporturi bazat pe tehnologii (GPS/GIS – NAVASIST) Responsabil proiect ICI: dr. Dezvoltare Tehnologică şi Inovare AMTRANS. dezvoltarea şi testarea unui sistem de măsură şi analiză a vibraţiilor produse de traficul de metrou şi de alte surse de trafic. ITC S. – S. Proiectare. sinteza şi evaluarea rezultatelor obţinute.C. finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC). • evaluarea nivelului de vibraţii produs de traficul de metrou din Bucureşti. Echipamente şi Instalaţii Electronice S. de vibraţiile produse de alte surse din trafic. ing.ro (021) 316.ICI Raport de activitate 2006 A.2006 în cadrul Programului Naţional de Cercetare. Echipa de cercetare ICI: dr. analiza datelor experimentale. la nivelul terenului şi pe clădiri. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică. precum şi a şablonului raportului de testare.Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor – Conducător de proiect. la analiza impactului vibraţiilor datorate metroului şi altor surse din trafic pentru o zona pilot adiacentă galeriei de metrou. experimentare şi evaluare a modelului funcţional al sistemului NAVASIST. ICE S. Participanţi: • • • Institutul Naţional de Cercetare . instrument software în mediul de lucru Matlab pentru analiza vibraţiilor datorate traficului de metrou. Theodor D. . în scopul demonstrării funcţionalităţii modelului experimental elaborat. ing. experimentarea şi evaluarea modelului experimental al sistemului NAVASIST. pe clădiri şi la nivelul terenului.2004 30. în raport cu alte surse din trafic. Bucureşti. Mariane Manolescu. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public B.11.A.2004. ing. ing.S.. utilizarea metodologiei şi a instrumentului software Descriere: În anul 2006. de vibraţiile produse de alte surse din trafic şi elaborarea modelului experimental al acestuia. Rezultate: • metodologie pentru analiza impactului vibraţiilor datorate traficului de metrou. ICI. ing. mat. finanţat de ANCS. Popescu. Proiectare.hrin@ici.A.C. cu cofinanţare din partea Institutului pentru Tehnică de Calcul S. ICI. Bucureşti. aj. Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 26. Societatea Comercială pentru Cercetare.S. Gabriela Rodica Hrin rodica. progr. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică. ITC S. ICI. Adrian David. pe clădiri şi la nivelul terenului. Producţie. prin separarea vibraţiilor produse de traficul de metrou. Producţie. Mihaela Tomescu. adiacentă galeriei de metrou.A. Contract nr. – Conducător de proiect. Subcontract 7C25/3 din 26. .2004 la Contractul de cercetare 7C25 din 2004. cu cofinanţare din partea Institutului Naţional de Cercetare . şi a Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică. – S.06. • • 27 .A. SC METROUL SA.

componentelor dispecer şi a soluţiilor de comunicare utilizate.07. Bucureşti.07.A.10.10. definirea şi realizarea Sistem informatic integrat judeţean / regional bazat pe interconectarea instituţiilor publice şi destinat furnizării de servicii electronice către cetăţeni şi către mediul de afaceri (SINTESERV) Responsabil proiect ICI: mat. Bucureşti – Conducător de proiect. în termen scurt. Participanţi: • • • • • IPA SA. ec. componentei de navigare utilizând PDA. Florin Petrescu.08 în cadrul Programului CEEX (AMCSIT). • • • • • analiza stadiului in domeniu.07. componentelor hardware.2005 – 30. mat. Lucreţia Pîrvu. Contract nr. Alexandru Balog alexb@ici. experimentare şi evaluare.06. mat. la creşterea capacitaţii acestei entităţi de a deveni un competitor valoros la programele cadru de cercetare ale Comisiei Europene şi de a se integra in aria de cercetare europeana (ERA) şi Obiectiv: Proiectul are ca obiectiv evaluarea calităţii unui serviciu public on-line având în vedere procesul de furnizare a serviciului. din 25. contract nr.2005. Bucureşti. elaborare metodologie de lucru.ro (021) 316. în scopul promovării” a constat din elaborarea manualului de prezentare a sistemului NAVASIST prin prezentarea structurii sistemului. Participanţi: • • • • Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică. ing. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii. (3) elaborare Studiu tehnic. Descriere şi stadiu: Etapa realizată în cursul anului 2006 a avut drept obiectiv Analiza cerinţelor sistemului SINTESERV care a constat din următoarele activităţi: (1) elaborare Studiu de caz. Academia de Studii Economice.36/171 Sistem de evaluare a calităţii serviciilor publice on-line pentru cetăţeni şi mediul de afaceri (e-ServEval) Director proiect: dr.cetăţean. Rezultatele sistemului NAVASIST sunt soluţia informatică de asistenţă în timp real a conducătorilor auto şi soluţia informatică de realizare a hărţilor.2006.Americană. prezentare metode şi proceduri de lucru în cadrul proiectului. ICI.36/127 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada octombrie 2006 – iulie 2008. şablonul raportului de testare. (2) utilizarea tehnologiilor informatice pentru optimizarea funcţionării administraţiei publice şi a legăturilor acesteia cu cetăţenii şi cu mediul de afaceri prin realizarea şi implementarea de aplicaţii software care să eficientizeze activitatea instituţiilor administraţiei publice şi prin furnizarea de servicii electronice (eServicii) către cetăţean şi către mediul de afaceri. experimentare şi evaluare. studiu tehnic privind sistemului SINTESERV. mat. în cadrul Programului CEEX Aria Tematică: 3. Bucureşti. sprijin pentru democraţie. a tipologiei serviciilor şi a gradului de disponibilitate online a serviciului. cu subactivităţile: Rezultate: • • • • specificaţia şi planul de testare. Târgovişte. Grigore Bădulescu. performanţelor. Alexandu Balog. finanţat de ANCS.ro (021) 316. Bucureşti – Conducător de proiect. (2) elaborare Studiu de fezabilitate. mat. studiu de fezabilitate a sistemului SINTESERV. ITC S. Universitatea VALAHIA. Bucureşti. 30 din 3. ICI. Obiective: Obiectivele majore pe care proiectul şi le propune sunt: (1) crearea unei reţele de cercetare de excelenţă şi a unui parteneriat durabil menite să conducă. Mircea Râureanu .3. Bucureşti. Eugenia Tîrziu. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public Contribuţia partenerului ICI la etapa „Prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii soluţiei. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică. ec. 188.1 Tehnologii informatice ca răspuns la provocările societăţii Pentru guvernare: funcţionarea optimă a administraţiei publice şi a legăturilor administraţie – firme . Rezultate: studiu de caz privind oraşul Târgovişte. Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 3.ICI Raport de activitate 2006 A. Universitatea Româno . componentelor de achiziţie a datelor de poziţie a vehiculelor de la receptorul GPS. 28 . Echipa de cercetare ICI: mat. interfaţa cu utilizatorul şi informaţiile furnizate de portalul prin care se furnizează serviciul prin luarea în considerare a caracteristicilor utilizatorului. Mircea Râureanu mircea@ici. Revişoara Bădulescu. Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii. manualul de prezentare al sistemului NAVASIST. Echipa de cercetare ICI: dr. Ovidiu Pavel. ec.

specificaţia de cerinţe a sistemului. distribuţia Page.2006. inclusiv abordarea unor aspecte de natură practică. structura componentelor sistemului. Rezultatul final al proiectului constă dintr-un ansamblu integrat de tehnici. precum şi a altor distribuţii din clasa Cohen: distribuţiile Rihaczek şi Morgenau-Hill. metodologiile şi instrumentele de evaluare a calităţii serviciilor publice on-line. Obiectiv: Obiectivul principalul al proiectului îl constituie analiza avansată timp – frecvenţă a vibraţiilor cu aplicaţii în monitorizarea structurilor expuse acţiunilor dinamice extreme (cutremure puternice. Contract nr. a prezenţei termenilor de interferenţă. cum ar fi ingineria mecanică şi aerospaţială. pe baza măsurătorilor dinamice la scară naturală. 206 din 20. • Echipa de cercetare ICI: dr. modelarea interfeţei cu utilizatorul. modelele proceselor de furnizare a serviciilor publice on-line. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public Descriere şi stadiu: Proiectul va realiza şi experimenta un sistem bazat pe web pentru evaluarea calităţii serviciilor publice on-line pentru cetăţeni şi mediul de afaceri.frecvenţă a vibraţiilor cu aplicaţii în monitorizarea structurilor expuse acţiunilor dinamice extreme (Extreme Load Analysis – ELAN) Director proiect: dr. Documentul elaborat reprezintă un studiu sistematic al domeniului. În etapa următoare s-a elaborat specificaţia de cerinţe a sistemului care cuprinde modelul conceptual al calităţii serviciilor publice on-line. Proiectul a demarat la sfârşitul anului 2005 cu un studiu documentar privind serviciile publice on-line pentru cetăţeni şi mediul de afaceri şi cu. Popescu pope@ici. Popescu.ICI Raport de activitate 2006 A. (021) 316. interacţiunea om-calculator). Theodor D. metodologii. În ceea ce priveşte contribuţia partenerului. • • 29 .2006 – 20.07. s-au prezentat exemple sugestive şi s-a făcut o comparaţie a acestor metode din punct de vedere al rezoluţiei în timp şi frecvenţă.vânt turbulent. OpenOffice. Descriere şi stadiu: Proiectul a demarat în cursul anului 2006 cu un studiu tehnic care prezintă aspectele fundamentale ale monitorizării structurilor expuse acţiunilor dinamice extreme. tornade. sprijină evaluarea calităţii unui serviciu public online prin considerarea a trei dimensiuni majore ale serviciului: procesul de furnizare a serviciului. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. având următoarele caracteristici: • asigură suportul metodologic şi tehnologic pentru desfăşurarea completă a procesului de evaluare în concordanţă cu standardele internaţionale şi cu cele mai bune practici utilizate în domeniul evaluării serviciilor electronice. reprezentat prin Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică. valuri marine etc. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor. ICI. studii şi analize privind metodele. specificaţia de sistem: structura sistemului. sprijină măsurarea şi evaluarea serviciilor publice on-line prin luarea în considerare a caracteristicilor utilizatorului. Suportul procedural şi experimental care va rezulta va putea fi utilizat şi în alte domenii. business intelligence. instrumente software şi servicii asociate – experimentate şi validate – ce vor fi utilizate la evaluarea calităţii serviciilor publice on-line pentru cetăţeni şi mediul de afaceri. Theodor D. a efectelor de sincronizare şi a vitezei de calcul. utilizând o arhitectură open source şi tehnologii informatice moderne (Eclipse. distribuţia ChoiWilliams.2008 în cadrul Programului CEEX (AMCSIT – POLITEHNICA). interfaţa cu utilizatorul şi informaţiile furnizate de portalul prin care se furnizează serviciul. MySQL. mat. privind aplicarea acestui instrument puternic de analiză în monitorizarea structurilor supuse acţiunii încărcărilor extreme. limbajele JavaScript şi PHP. metodologiile şi instrumentele de evaluare a calităţii serviciilor publice on-line. a tipologiei serviciilor şi a gradului de disponibilitate on-line a serviciului. studii şi analize privind metodele. prin integrarea metodelor de măsurare a performanţelor strategice. asigură corelarea calităţii serviciului cu strategia de dezvoltare a serviciului public on-line şi cu performanţele autorităţii din administraţia publică care furnizează serviciul.09. transformarea şi dezvoltarea discretă Gabor. ing. • Participanţi: • • • Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică.ro. modelul general de evaluare şi arhitectura funcţională a sistemului. Pe lângă descrierea conceptuală a acestor metode. distribuţiia Born-Jordan şi distribuţia ZhaoAtlas-Marks. bazate pe utilizarea analizei timp-frecvenţă. Pe baza cerinţelor sistemului s-a realizat structura sistemului şi structura componentelor. Rezultate: • studiu documentar privind serviciile publice on-line pentru cetăţeni şi mediul de afaceri. finanţat de ANCS. transformarea şi dezvoltarea adaptivă) şi pătratice (spectrograma transformatei Fourier pe termen scurt. aceasta a constat în descrierea conceptuală a metodelor liniare (transformarea Fourier pe termen scurt.07.36/156 • Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 20. distribuţia Wigner-Ville. pseudo-distribuţia WignerVille) de analiză timp-frecvenţă. ing. Mariane Manolescu Sistemul va fi accesibil pe web sub forma unui portal de evaluare a calităţii serviciilor publice on-line.07. Bucureşti – Conducător de proiect. Analiza avansată timp . modelarea utilizatorului şi a experienţei acestuia.).

Sucursala CIFATT Cluj-Napoca. Cercetări asupra modalităţilor de dezvoltare a oraşelor competitive şi inteligente în societăţile bazate pe cunoaştere (e-CITY) Responsabil proiect ICI: dr. Contract nr.07. 705 din 21. finanţat de ANCS. ICI. Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 21. mat. Predicţia comportării acestor structuri face uz de modelele rezultate.2008 în cadrul Programului CEEX (MENER – POLITEHNICA). în scopul definirii unei arhitecturi rezidente pentru acest sistem integrat. precum şi stabilirea funcţiunilor necesare asigurării exploatării în condiţii de securitate a unei hidroamenajări monitorizate şi a zonelor adiacente acesteia. Bucureşti. Popescu. Bucureşti. prezentarea unor rezultate experimentale care fac parte din lucrări anterioare ale echipei de cercetare. cu cofinanţare din partea SC IPA SA Societate Comercială pentru Cercetare.10. capabile să implementeze modele complexe de comportare statică şi dinamica a barajelor şi structurilor hidrotehnice. analiza de sistem şi funcţională pentru sistemul de supraveghere a comportării construcţiilor hidrotehnice. Pentru fiecare din aceste abordări. stabilirea soluţiilor candidate privind achiziţionarea şi interpretarea setului de descriptori ai comportării construcţiilor hidrotehnice. Proiectare şi Producţie de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare. Sistemul va implementa tehnici de fuziune a informaţiilor multisenzoriale. a constat. au fost prezentate principalele tipuri de modele şi caracteristicile acestora. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică.ro (021) 316. analiza procedeelor de fuziune a informaţiilor multisenzoriale.07. finanţat de ANCS. . Bucureşti. Flandrin. Alexandru Balog alexb@ici. Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 26. furnizate de sistemele de măsură şi control. Bucureşti. utilizând analiza timp-frecvenţă.07. Universitatea Politehnica.11. de tip expert.08 în cadrul Programului CEEX (CERES). Popescu pope@ici.2006 – 30. În acest context.2006. suport decizional bazat pe fuziunea informaţiilor multisenzoriale pentru supravegherea şi predicţia comportării barajelor şi amenajărilor hidrotehnice (FUZIBAR) Responsabil proiect ICI: dr. în principal. contract nr. Descriere şi stadiu: Proiectul a demarat în cursul anului 2006 cu un studiu tehnic care prezintă rezultatele cercetării multidisciplinare ale partenerilor proiectului FUZIBAR. Sistem integrat.ICI Raport de activitate 2006 A.07. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. ICI.2006. care se referă la modelarea statică. stabilirea unei abordări unitare şi integrate de analiză timpfrecvenţă cu aplicaţii în investigarea stării de degradare structurală.08.36/156 Rezultate: • • • • analiza comparativă a soluţiilor adoptate pe plan mondial pentru monitorizarea construcţiilor hidrotehnice. care face uz de analiza componentelor independente.08. Universidad Complutense de Madrid. Participanţi: • SC IPA SA Societate Comercială pentru Cercetare. Proiectare şi Producţie de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare. • • Contacte externe: prof. în analiza posibilităţilor de modelare şi predicţie a comportării construcţiilor hidrotehnice (baraje) pe baza măsurătorilor dinamice. Ecole Normale Superieure de Lyon. bazată pe analiza de regresie. Miguel Jerez. ICI. prin dezvoltarea unui sistem suport de decizie. Rezultatele proiectului se vor concretiza prin subsisteme hardware-software distribuite cu facilităţi de monitorizare. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică. ing.36/127 Obiectiv: Proiectul are ca obiectiv monitorizarea şi predicţia comportării barajelor şi structurilor hidrotehnice. ing. provenite de la sistemele de supraveghere şi control specifice. Contacte externe: prof. elaborate în cadrul unei abordări nesistematice a domeniului. Contribuţia partenerului reprezentat prin Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică. P. 69 din 26. predicţie si suport decizie. modelarea dinamică bazată pe analiza seriilor dinamice şi la o abordare de dată recentă. Bucureşti – Coordonator de proiect. inclusiv specificarea claselor de metode şi algoritmi care vor fi utilizate în cadrul aplicaţiilor. France. ec. Participanţi: • • • 30 ASE. Theodor D. Spain • • • Echipa de cercetare ICI: dr. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public Rezultate: • definirea cadrului general al metodologiei de monitorizare a structurilor supuse acţiunilor extreme pe baza măsurătorilor dinamice. Universitatea „Transilvania” din Braşov. Mariane Manolescu. pentru reducerea vulnerabilităţii acestora la fenomenele naturale şi pentru asigurarea dezvoltării regionale. au fost prezentate principalele abordări în domeniu. tehnici de învăţare supervizată şi tehnici de analiză a imaginilor pentru analiza şi interpretarea informaţiilor obţinute din comportarea structurilor care vor face obiectul investigaţiilor.ro (021) 316. Sucursala CIFATT Cluj-Napoca – Conducător de proiect. în vederea supravegherii şi creşterii siguranţei în exploatare a acestor structuri.2006 – 31. Theodor D.

07. ec. categoriile de clădiri rezidenţiale (locuinţe la standard european/locuinţe ieftine/locuinţe pentru persoane asistate social). ec. Mircea Râureanu Obiectiv: Proiectul are ca obiectiv realizarea unei cercetări asupra modului în care tehnologiile informatice pot fi implementate în managementul urban în vederea creşterii competitivităţii oraşelor. armonizat cu principiile şi practicile specifice din comunitatea statelor membre ale U. Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 15 februarie 2006 – 28 iulie 2006. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public • Asociaţia pentru Protejarea Omului şi Mediului pentru o Dezvoltare Durabilă în Lume (ECOM)..ICI Raport de activitate 2006 A. Mircea Râureanu mircea@ici. subing. Dora Coardoş. în cadrul Programului AMTRANS. cei externi acesteia. ICI. asupra preţului tehnic al clădirilor. Bucureşti. subcontract 7B11-P2/2004. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică. Descriere şi stadiu: În prima fază a cercetării au fost investigate: • • • structurile uzuale de indici de preţ în construcţii. respectiv elementele de ieşire. modelul funcţional al sistemului informatic asociat. Sistem informatic pentru gestiunea datelor Responsabil proiect ICI: mat. respectiv. subprogramul B. modelul de elaborare a indicilor de preţ pentru clădiri rezidenţiale. Urmărirea modificărilor înregistrate pe piaţa clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale reflectate în indici de preţ specifici construcţiilor utilizând metode aplicate în statele membre ale UE. tipurilor structurale ce se introduc în modelul de elaborare şi a categoriilor de lucrări. Revişoara Bădulescu. crearea unui set de instrumente interoperabile de guvernare electronică care să furnizeze cetăţenilor şi mediului de afaceri informaţii şi servicii urbane în formă electronică. influenţele semnificative pe piaţa construcţiilor determinate de factorii interni ai activităţii în construcţii şi. în termen scurt. tipurile de construcţii şi categorii de lucrări ce se iau în calculul indicilor. Echipa de cercetare ICI: mat. Grigore Bădulescu. armonizarea modului de elaborare şi comunicare a datelor ce reflectă evoluţia preţului în construcţii din ţara noastră cu practicile statelor membre ale UE. metodele de calcul a indicilor şi a componentelor ce caracterizează elementele de intrare. mat. În continuare. respectiv elementele de ieşire.) tipurilor structurale ce se introduc în modelul de elaborare şi a categoriilor de lucrări. realizare sistem informatic. termenii de referinţă ai sistemului informatic. dezvoltarea unui sistem suport de decizie pentru sprijinirea actului de decizie la nivel urban. planul de calitate. număr minim de respondenţi). proiectul modelului cadru pentru elaborarea indicilor de preţ în construcţii. cerinţele funcţionale. mat. crearea unei reţele de cercetare de excelenţă multidisciplinare şi a unui parteneriat durabil menite să conducă.E. difuzarea cunoştinţelor şi rezultatelor obţinute în urma cercetărilor întreprinse şi transferarea acestora către administraţia publică pentru creşterea competitivităţii acesteia.. categoriile de clădiri nerezidenţiale (şcoli / spitale / clădiri pentru administraţie etc. precum şi principii legate de colectarea preţurilor şi tarifelor (categorii de surse. armonizat cu principiile şi practicile specifice din comunitatea statelor membre ale U. structura formelor şi a rapoartelor sistemului informatic.E. monitorizarea influenţei preţurilor şi tarifelor din economie. studiu comparativ referitor la competitivitatea oraşelor europene.ro (021) 316. Contribuţia partenerului reprezentat prin Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică a constat în principal în analiza stadiului actual al dezvoltării urbane şi un studiu comparativ privind competitivitatea oraşelor europene. Obiective: Obiectivele principale ale proiectului au fost: • • • • Descriere şi stadiu: Proiectul îşi propune formularea unor criterii de analiză şi a unei tipologii a indicatorilor de evaluare a competitivităţii urbane. Ion Marinescu. Participanţi: • • INCERC Bucureşti – Conducător de proiect. metode de colectare.E. Echipa de cercetare ICI: dr. mat. Bucureşti. Alexandu Balog. mat. la creşterea capacităţii acestei entităţi de a participa la programele cadru de cercetare ale Comisiei Europene şi la integrarea în aria de cercetare europeană (ERA). Alexandra Ungureanu. Cornelia Lepădatu. Proiectul a demarat în anul 2006 cu analiza stadiului actual al conceptelor privind dezvoltarea şi competitivitatea urbană. set de metode de calculare a indicilor şi a componentelor ce caracterizează elementele de intrare.36/171 • • • • • • Rezultate: model cadru pentru elaborarea indicilor de preţ în construcţii. au fost definite: • • • Rezultate: • • raport de cercetare privind stadiul actual al dezvoltării urbane. 31 . utilizate în spaţiul economic al statelor membre ale U.

cib.07. principii metodologice utilizate în urmărirea şi analizarea nivelului lucrărilor de construcţii în ţările membre ale UE.2004. Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 15. Gabriela C.07. mat. Contract nr. • • modelul de analiză a tipurilor de lucrări şi categorii de resurse aferente.11. preocupări şi practici în statele UE. Gabriela C. experimentat şi implementat la INCERC.ICI Raport de activitate 2006 A. ec.2004 – 30. finanţat de ANCS. Obiective: Obiectivele principale ale proiectului au fost: • • • perfecţionarea modului de funcţionare a pieţei construcţiilor din România. Echipa de cercetare ICI: mat. Descriere şi stadiu: În etapa 1: „Documentare preliminară şi stabilirea procedurilor de lucru”.09. cerinţele funcţionale. ICI a acordat consultanţă pentru lucrarea ştiinţifică. Bucureşti. 14-222 din 15. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public • • model de elaborare a indicilor de preţ pentru clădiri rezidenţiale. În etapa a 2-a: „Elaborarea primei versiuni a sistemului integrat”. Tehnologii multimedia de valorificare cultural-turistică a monumentelor istorice incluse în Lista Patrimoniului Mondial.2006 în cadrul Programului Naţional CERES. realizare sistem informatic.06. În etapa a 3-a: „Constituirea bibliotecii de date şi proiectarea structurii sistemului integrat”. subcontract 7B15-P2/2004.ro (021) 316. ICI. elaborarea unor instrumente de analiză şi urmărire a nivelului pieţei construcţiilor armonizate cu practicile UE in domeniu. Florescu. sistem informatic EVALIND. ing. tipurile de lucrări de construcţii şi a categoriilor de resurse şi servicii. Valentin Florescu.36/171 Rezultate: • • • Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 10. au fost definite: • • • caracteristicile proiectului şi gradul de noutate al proiectului pe plan naţional. Studiu de caz: Sighişoara – Centrul Istoric Responsabil proiect ICI: dr. Institutul Naţional pentru Optoelectronica Bucureşti (INOE 2000). model de analiză a tipurilor de lucrări de construcţii şi categorii de resurse aferente. 32 . termeni de referinţă ai sistemului informatic. Obiectiv: Obiectivul proiectului a constat în elaborarea de instrumente multimedia pentru valorificarea cultural turistica a monumentelor istorice din Sighişoara. Mircea Râureanu mircea@ici. model de analiză a tipurilor de furnizori de materiale. modelul cadru pentru analiza pieţei construcţiilor. Florescu gflores@ici. ICI. Echipa de cercetare ICI: dr. produse şi servicii. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică.ec. ec. Mircea Râureanu Participanţi: • • • Institutul Naţional al Monumentelor Istorice (INMI) – Conducător de Proiect. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică. legate de studiul de caz – Sighişoara.2006.09. în cadrul Programului AMTRANS.ro (021) 316.ec. • • • În continuare. experimentat şi implementat la INCERC.09. model cadru pentru analiza pieţei construcţiilor şi a tipurilor de lucrări şi categorii de resurse aferente. în perspectiva aderării la spaţiul economic al UE. subprogramul B. cib. Elemente de analiză şi urmărire a nivelului pieţei lucrărilor de construcţii (resurse şi servicii ) în România. Sistem informatic pentru gestiunea datelor Responsabil proiect ICI: mat. Descriere şi stadiu: În prima fază a cercetării au fost investigate: • structuri uzuale de analiză şi urmărire a nivelului pieţei lucrărilor de construcţii (resurse şi servicii) utilizate în spaţiul economic al statelor membre ale UE. ICI a acordat consultanţă pentru realizarea primei versiuni a sistemului integrat şi a structurii bazei de date. axată pe studiul tehnologiilor moderne multimedia şi a soluţiilor de arhivare a informaţiilor (date text şi imagini). planul de calitate.cib . set de metode de calculare a indicilor de preţ fizici pentru clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale. ICI a acordat consultanţă pentru cele mai noi tehnologii de realizare a bazelor de date multimedia şi a construit specificaţiile de realizare pentru interfaţa la arhiva de date şi pagina web.2004 – 30.36/141 Participanţi: • • INCERC Bucureşti – Conducător de proiect. cib . în concordanţă cu exigenţele UE. sistemul informatic EVALCOST. Bucureşti. mat.

• • modelarea şi publicarea serviciilor şi proceselor inter-organizaţionale. ing.2006. experimentarea şi demonstrarea funcţionalităţii produsului cu date reale din baza de date a proiectului.12.01.2008. Taisia Greceanu. ICI a acordat consultanţa dedicată experimentării şi optimizării sistemului multimedia integrat. personalizarea interfeţei şi a execuţiei serviciilor şi proceselor.01. ICI a acordat consultanţă pentru reevaluarea informaţiilor şi a soluţiilor adoptate pe toată perioada alocată proiectului pentru ultima versiune a sistemului integrat. resurse şi atribute ale resurselor şi de calitate.ro (021) 316. s-a realizat o singură etapă „Proiectarea arhitecturii unui sistem inteligent pentru modelarea şi execuţia serviciilor şi proceselor publice interorganizaţionale” în cadrul căreia: • Instrumente inteligente pentru modelarea şi execuţia proceselor şi serviciilor publice inter-organizaţionale Responsabil proiect: dr. adaptabilitate şi uşurinţă în definirea oricărui tip de serviciu şi proces. Se intenţionează utilizarea unor principii şi instrumente specifice tehnologiilor serviciilor Web şi ale Web-ului semantic. Sistem informatic şi servicii oferite cetăţenilor. accesibile pe Web. în cadrul Programului Nucleu „Promovarea inovării în domeniul TIC şi dezvoltarea de sisteme şi servicii pentru societatea cunoaşterii (PRONOVA).ICI Raport de activitate 2006 A.2006 – 15. prin studierea comparativă pe funcţiile de bază (definire servicii. compunere servicii şi definire procese.01.2006 – 15. administrarea bazei de cunoştinţe. DVD. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public În etapa a 4-a: „Experimentarea sistemului integrat: site. mat. Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 16. instrument software pentru vizualizarea panoramică a obiectivelor istorice. • Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 16. execuţia şi monitorizarea proceselor şi serviciilor inter-organizaţionale. Alexandra Galatescu agal@ici. cadrelor medicale. finanţat de ANCS. CD cu film despre Sighişoara şi set de imagini originale. Contract nr. Cristian Neicu. 19N din 16. Rezultate: În anul 2006. ing. descoperire servicii. spitalelor şi autorităţii publice din domeniul medical suport pentru prevenţie şi educare continuă (SIBC) Responsabil proiect: mat Angela Florentina Popa pangela@ici. bazată pe semantică. finanţat de ANCS. vor fi dezvoltate sau adaptate instrumente pentru: Obiectiv: Obiectivul proiectului constă în realizarea unui set de instrumente active asociate specialiştilor şi cetăţenilor pe două direcţii: • editare de ontologii pentru servicii.12. publicare servicii. Aurelia Cosmescu.07.2006. Doina Enache.ro (021) 316. mat. se vor dezvolta şi integra componente pentru: • • • descoperirea automată. 19N din 16. Alexandra Galatescu. fiz. website-ul Sighişoara istorică. Angela Florentina Popa. baza de date. ing. a serviciilor şi proceselor corespunzătoare fiecărei cereri. DVD”. Rezultate: • • • • • • rapoarte de cercetare.07. mat. 33 . cuplare la harta interactivă. În particular. bazate pe servicii Web. execuţie procese. care integrează instrumentele propuse. În etapa a 5-a: „Demonstrarea utilităţii metodei şi comunicarea pe scară largă a rezultatelor”. ICI a realizat construirea şi experimentarea instrumentului software de sporire a atractivităţii imaginilor obiectivelor cultural turistice (vizualizare în 360` orizontală şi 180` verticală. Echipa de cercetare: mat.2008. în cadrul Programului Nucleu „Promovarea inovării în domeniul TIC şi dezvoltarea de sisteme şi servicii pentru societatea cunoaşterii (PRONOVA). s-au definit arhitectura generală şi cea de detaliu. ing. mat. Contract nr. Descriere şi stadiu: În acest proiect. interoperabilitate tehnică şi semantică între furnizorii de servicii şi cu solicitanţii de servicii. Filoftia Constantin.36/158 s-au identificat: actorii care interacţionează cu fiecare instrument. precum şi tehnologii specifice proceselor orientate spre servicii Web. scenariile de utilizare a componentelor utilizate de fiecare tip de actor (ca suport pentru testele de verificare a instrumentelor). cuplarea la set de melodii medievale). execuţie servicii. Radu Iliescu Obiectiv: Realizarea unui set de instrumente pentru modelarea şi execuţia bazată pe semantică şi personalizată a proceselor şi serviciilor inter-organizaţionale. flexibilitate. procese. dr. Georgeta Bălaşa.36/208 Echipa de cercetare: dr. Caracteristicile principale ale sistemului rezultat din acest proiect se intenţionează a fi: interfaţă prietenoasă şi personalizată pentru toate tipurile de utilizatori. Proiectul este încheiat. tehnologiile şi standardele care vor fi folosite în elaborarea proiectului.01. definire şi management de ontologii).

de exemplu în gama 640x480 . cameră video. metodă multiplă de localizare zonă plăcuţă număr. modular şi flexibil. scrise cu alfabet de tip latin. 34 .800x600 (1024x768) pixeli.). tehnologii şi instrumente utilizate în dezvoltarea de sisteme inteligente dedicate domeniului medical. filtrare elemente parazite. Descriere şi stadiu: Proiectul a demarat în 2006 cu un studiu privind stadiului de asistare prin IT a activităţilor din domeniul medical orientat spre prevenţie şi educaţie continuă la nivel naţional şi european.2008. boli ce reprezintă o cauză importantă de mortalitate în rândul populaţiei din România şi din lume. urmează a avea următoarele caracteristici principale: • • • • • • cadru legislativ din domeniu medical. prevenţia şi educarea continuă a cetăţenilor. Instrumentele ce se vor realiza la nivelul unităţilor medicale vor oferi o imagine obiectivă şi ştiinţifică asupra amplorii acestor boli. metode şi soluţii utilizate în dezvoltarea sistemelor integrate pentru domeniul medical. concepte. fiz. senzori etc. fiz. informarea şi educarea continuă a cadrelor medicale referitor la căile şi metodele de prevenire şi tratare a bolilor cronice. • • • • • datelor şi relaţiilor informaţionale existente în domeniul medical.2006 – 15. configurare. Sistem pentru control automat acces autovehicule.12. respectiv. recunoaştere numere internaţionale. atât din faţa cât şi din spatele autovehiculelor. tipuri de arhitecturi de sisteme integrate. suport decizional bazat pe un suport complex de analiză. Scopul cercetării este de a elabora instrumente software pentru informarea şi educarea populaţiei. proiectarea de arhitecturi şi soluţii tehnice ale sistemului informatic furnizor de servicii oferite cadrelor medicale şi cetăţenilor. finanţat de ANCS. binarizare adaptivă a zonei numărului. Sistemul informatic proiectat SIBC va avea în structura sa trei subsisteme ce vor realiza: • • • • • • gestiunea serviciilor acordate pacienţilor şi a costurilor asociate serviciilor consumate de pacienţi. independent de culorile folosite. robust şi fiabil în funcţionare.ro (021) 316.2006. dezvoltare şi integrare uşoare pentru aplicaţii ANPR (Automatic Number Plate Recognition) specifice / particulare. Sistemul ANPR. tipuri de boli. • • • • Rezultate: studiu privind stadiul de asistare prin IT a activităţilor din domeniul medical orientat spre prevenţie şi educaţie continuă la nivel naţional şi european.ici. cu vopsea închisă pe fond deschis şi/sau deschisă pe fond închis. interconexiunilor dintre asistenţa medicală.III. bazat pe identificarea plăcuţelor de înmatriculare.01. adaptare. frame grabber. înălţimea caracterelor utile din număr să fie de circa 1-15% din înălţimea imaginii digitale. monitorizarea şi/sau managementul în mod automat al accesului autovehiculelor. structurii funcţionale şi pe componente a sistemului SIBC. restricţiilor şi constrângerilor privind realizarea sistemului informatic. informarea şi pregătirea medicală continuă a cadrelor medicale. software experimental propus a fi realizat în finalul proiectului. arhitecturii sistemului.01. dar nu sub 15-20 de pixeli) a scenelor conţinând autovehicule. Contract nr. Obiectiv: Obiectivul proiectului constă în elaborarea şi implementarea unor algoritmi originali performanţi şi furnizarea unei soluţii LPR (License Plate Recognition) lucrative eficiente pentru controlul.07.P. factori de risc şi cauze de îmbolnăviri. structurii unui sistem de gestiune a datelor şi a indicatorilor de educaţie şi prevenţie. situaţia actuală referitoare la realizarea de sisteme integrate pe plan internaţional şi naţional. utilizabil pe şi în conjuncţie cu echipamente şi dispozitive standard comerciale (PC. Definirea cerinţelor.ICI Raport de activitate 2006 A. Etapa a doua din 2006 a avut ca obiectiv definirea: • • • • • • general. folosind tehnici şi algoritmi de vedere artificială şi OCR Responsabil proiect: ing. compensare distorsiuni geometrice (rotaţii/înclinări). definirea cerinţelor. Mihnea Horia Vrejoiu mihnea@dossv1. dacă aceasta este rezonabilă. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public • • suport informaţional cuprinzător pentru cetăţeni şi cadre medicale. 19N din 16.36/159 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 16. restricţiilor şi a constrângerilor privind realizarea sistemului informatic. independent faţă de rezoluţia imaginilor digitale capturate. în funcţie şi de rezoluţie. pe unul sau două rânduri. costurile aferente şi furnizorii de servicii medicale. Obiectivul principal al primei faze a constat în cercetarea şi documentarea referitoare la elaborarea sistemelor informatice dedicate domeniului medical privind: Echipa de cercetare: ing. funcţionare în diverse condiţii de iluminare (lumină naturală / infraroşu) şi încadrare rezonabilă / acceptabilă (suprafaţa numărului să fie conţinută în întregime în imagine şi să reprezinte cam 1-8% din aria totală a acesteia. Mihnea Horia Vrejoiu. C. în cadrul Programului Nucleu „Promovarea inovării în domeniul TIC şi dezvoltarea de sisteme şi servicii pentru societatea cunoaşterii (PRONOVA).

subsistemul de comandă şi control lansează funcţia principală a motorului OCR de tip neuronal. fiecare caracter este recunoscut individual.01. dacă există dubii în ce priveşte recunoaşterea completă a numărului. în ambele cazuri de mai sus. apoi localizează plăcuţa de înmatriculare şi crează un bitmap binarizat corespunzător (pixel/bit). finanţat de ANCS. prin studii de caz. s-a precizat obiectivul prezentului proiect. au fost sintetizate concepte. acces autostrăzi.ICI Raport de activitate 2006 A. după caz). pe baza unui tabel cu tarife şi perioade de aplicare). dacă este cazul.ro (021) 316. dacă aceasta e regăsită. factori de influenţă. acesta poate fi introdus interactiv de operator. pe tronsoane de drum). acest subsistem declanşează captura imaginii de la camera respectivă prin placa de achiziţie (eventual comandând şi dispozitivul de iluminare asociat). asociată momentului accesului în incintă a numărului respectiv. termeni. management. poate fi comandată printr-un port I/O deschiderea unui dispozitiv de tip barieră/poartă. împreună cu locaţia imaginii martor stocate (calea completă a fişierului imagine respectiv).). converteşte automat la 256 nivele de gri (pixel/octet) imaginea digitală capturată şi eventual o filtrează şi o normalizează. Pîrvu Lucreţia 35 . Marinescu Ruxandra Dora doruma@ici. funcţie de corecţie / validare automată pe baza unei liste de reguli sintactice şi de format. care produce mai întâi segmentarea în caractere a acestuia.ALPR / ANPR). dimensiunea şi gradul de adecvare a bazei de cunoştinţe OCR). complexitatea imaginii. durata şederii (şi eventual suma de plată corespunzătoare. sancţionare / amendare încălcări reguli de circulaţie (trecere pe roşu. Marinescu Ruxandra Dora. depăşire de viteză.2006. centre urbane aglomerate sau pe autostrăzi). rotaţie) eventual necesare. cu accent în primul rând pe partea de LPR. De asemenea. • Sistem multifuncţional pentru sporirea integrării copiilor cu dizabilităţi diverse în procesul de instruire şi educare în vederea diminuării nivelului de stres cauzat de respectivele deficienţe Responsabil proiect: ec. bitmap-ul şi şirul aşa cum a fost el recunoscut automat. sistemul ANPR propus poate fi descris prin următorii paşi: • un semnal de la un senzor de prezenţă poziţionat în zona monitorizată de cameră este primit printr-un port I/O scanat de subsistemul de comandă şi control al sistemului ANPR. în cazul unei aplicaţii de control acces selectiv.12. numărul recunoscut. este furnizată • • • • • autorizare automată acces (în zone/arii delimitate cu drept de acces selectiv). rezultatul final fiind reprezentat de un şir conţinând toate caracterele recunoscute (şi eventual nerecunoscute. în fine. este alertat operatorul. metode şi tehnici. asociat zonei în care numărul a fost încadrat în imagine. dacă nu se găseşte perechea reprezentând intrarea. ec. • • • S-au trecut în revistă. disponibilă în sistem. Contract nr. data şi ora sistemului şi identificatorul camerei / culoarului sunt înregistrate automat în jurnal. au fost schiţate arhitectura de sistem şi mecanismele funcţionale propuse prin acest proiect. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public • • • • tehnologie OCR duală de tip neuronal (clasificator şi memorie asociativă).36 • • Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 16.2008. dacă există o bază de date de tip „listă neagră” şi numărul respectiv este regăsit în aceasta. alte zgomote). acest modul. Echipa de cercetare: ec. condiţii şi restricţii specifice. 19N din 16. elemente sensibile şi originale. semnalare apariţie şi / sau monitorizare traseu autovehicul al cărui număr de înmatriculare este dat în urmărire (este inclus într-o „listă neagră”) etc. un număr important de produse comerciale dintre cele mai (re)cunoscute pe plan mondial. a fost prezentat un scurt istoric.2006 – 15.01. Au fost enumerate principalele tipuri de aplicaţii practice bazate pe ANPR: Descriere şi stadiu: Din punct de vedere funcţional. este alarmat operatorul. în cazul unei aplicaţii de contorizare a intervalului de timp. înregistrarea pereche. În finalul lucrării. numărul recunoscut poate fi confruntat automat cu o bază de date de autorizare a accesului şi în funcţie de rezultat. la ieşire se caută în jurnalul comun (sau în cel de intrări.07. timpi de analiză şi recunoaştere per imagine performanţi (sub o secundă. umbre. o dată bitmap-ul cu numărul binarizat disponibil. care primeşte la terminalul său imaginea. în cadrul Programului Nucleu „Promovarea inovării în domeniul TIC şi dezvoltarea de sisteme şi servicii pentru societatea cunoaşterii (PRONOVA). marcate corespunzător). precum şi de corecţiile geometrice (înclinare. evaluări statistice. pentru creşterea performanţelor. o salvează într-un format de fişier imagine martor (comprimat convenabil) şi apoi lansează modulul de procesare şi analiză a respectivei imagini digitale. Rezultate: În lucrarea aferentă fazei I (raport de fază) se regăsesc rezultatele unei analize destul de exhaustive a domeniului recunoaşterii automate a plăcuţelor de înmatriculare (Automatic License / Number Plates Recognition . Astfel. taxare automată bazată pe durată sau distanţă (în parcări/garaje. au fost sintetizate concluziile fazei şi sau definit etapele de proiectare – dezvoltare ce urmează a fi parcurse în fazele ulterioare ale proiectului. oprire / staţionare în locuri nepermise etc. fiind răspunzător şi de filtrarea elementelor parazite (chenare. rată de recunoaştere performantă. funcţie de tipul şi frecvenţa de lucru a procesorului. se poate realiza şi o corecţie – validare automată pe baza unei liste de reguli sintactice şi de format predefinite. supravegheremonitorizare şi/sau control trafic (în puncte de trecere frontieră.

conf. La dorinţă. „Centrul Informaţional de Dermatologie” cuprinde: • aplicaţie ce are ca punct central un sistem de baze de date interconectate (de investigaţii clinice şi paraclinice. cât şi internaţional (organizaţii. S-a prezentat. transport. Adriana Alexandru. Echipa de cercetare: ing.2008.2006. specialistul dermatolog va avea la dispoziţie o sursă de informaţii centralizată. Sistemul multifuncţional este alcătuit din cele zece categorii tematice. sistemul va asigura şi următoarele funcţii auxiliare: posibilitatea înregistrării on-line a instituţiilor aferente cu specificul şi serviciile oferite. a fost studiată accesibilitatea informaţiilor de specialitate. mat. Pentru realizarea sistemului multimedia. punând accent pe interoperabilitate ca fiind o cerinţă obligatorie pentru desfăşurarea eficientă a schimburilor de date şi cunoştinţe din acest sector. ceea ce va contribui la reducerea substanţială pe termen lung a costurilor sociale şi administrative ale diagnosticării şi tratamentului. Descriere şi stadiu: Prin realizarea „Centrului Informaţional de Dermatologie” utilizatorii vor avea la dispoziţie o sursă de informare cu date utile. Centru informaţional de dermatologie (CID) Responsabil proiect: ing. manifestări şi programe. mediu şi greu (dificil). plante.). Au fost analizate şi clasificate noţiunile de bază din domeniul dermatologiei.ro (021) 316.). management terapeutic. istoric şi evoluţie etc. o abordare generală a aplicaţiei Internet „Centru Informaţional de Dermatologie”. Un modul de învăţare este organizat pe două grade de dificultate: uşor şi mediu. precum şi pentru întărirea cooperării medicpacient datorită facilităţilor oferite de TIC. Rezultate: În cadrul fazei 1. după prezentarea sintetizată a domeniului dermatologiei (concepte. motorii / neuromotorii – ce urmează sau nu cursurile şcolii primare – să-şi dezvolte capacitatea de comunicare scrisă şi verbală prin îmbunătăţirea vocabularului. promovarea iniţiativelor UE în domeniul dermatologiei. îmbrăcăminte. în cadrul Programului Nucleu „Promovarea inovării în domeniul TIC şi dezvoltarea de sisteme şi servicii pentru societatea cunoaşterii (PRONOVA). casă. bibliotecă cu informaţii medicale primare (cum ar fi noţiuni elementare de anatomie. • • • • Rezultate: Raport de cercetare (definirea de cerinţe. Oana Andreia Coman. Ca urmare. instrumente muzicale). de asemenea. Elena Jitaru.ICI Raport de activitate 2006 A. enunţate mai sus. ing. noutăţi în domeniu etc. cu implicaţii atât la nivel de societate. actualizate permanent. ultimul fiind dedicat evaluării globale a cunoştinţelor însuşite de copil. factori de risc.2006 – 15. În acelaşi timp. numere. Se urmăreşte informarea şi educarea populaţiei asupra a tot ce îi este necesar şi util pentru ocrotirea propriei sănătăţi sub aspect dermatologic. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public Obiectiv: Realizarea unor instrumente multimedia care să-i ajute pe copii cu dizabilităţi auditive. Monica Pârvan. bibliotecă cu publicaţii medicale. dar care au totuşi câteva caracteristici comune. în timp ce modulul de evaluare este structurat pe nivelurile: uşor. două sau mai multe categorii tematice pot fi asamblate într-un singur instrument. „Răsfoirea” acestuia se va face prin intermediul meniurilor. încălţăminte. factori agravanţi. ec. a fost cercetată interdisciplinaritatea dermatologiei cu alte specialităţi medicale. a fost selectat produsul de autor ToolBook Instructor 2004. structură. a fost studiată evoluţia şcolii româneşti de dermatologie. prin crearea unei atitudini şi a unui comportament sanogenetic. Ianculescu Marilena manina@ici. mentale. atlas dermatologic. 36 . aplicaţie de monitorizare a interconexiunilor dermatologiei cu alte specialităţi medicale. dr. dr. etapă necesară în procesul de integrare în societate. factori de mediu. sortare. Descriere şi stadiu: Sistemul multimedia multifuncţional care face obiectul acestui proiect se adresează unui grup eterogen de copii. factori de risc. de încredere şi user-friendly. Sistemul va respecta principalele tendinţe de dezvoltare a soluţiilor informatice dedicate sistemului de sănătate. cât şi la nivel de individ. Fiecare (sub)categorie va realiza două funcţii: învăţare şi evaluare reprezentate la nivel de aplicaţie prin module. meserii. comportament sanogen.36 În plus. terminologie. Marilena Ianculescu. centre de consultanţă de specialitate. specialişti) care va permite funcţii avansate de căutare. finanţat de ANCS. foruri competente. 19N din 16.01. prof. tehnologii informatice care vor facilita identificarea grupelor de persoane supuse unui risc major de îmbolnăvire.01. Contract nr. sport. vizualizare şi interogare. dar utilizarea lui se va îngreuna datorită necesităţii de a parcurge o structură arborescentă de meniuri. au fost cercetate diverse aspecte privind accesibilitatea informaţiilor de specialitate.07. Fiecare dintre ele va fi un instrument multimedia independent. relaţie medic dermatolog-pacient). Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 16. arhitecturi şi funcţionalităţi specifice unui sistem multifuncţional orientat către dezvoltarea vocabularului). realizat de firma britanică SumTotal Systems Inc. au fost analizate şi sintetizate informaţiile necesare realizării CID.12. a fost studiat impactul utilizării tehnologiilor informatice în dermatologie. Obiectiv: Realizarea unui sistem informatic care urmăreşte conştientizarea faptului că dermatologia are un impact important asupra sănătăţii. fiind prezentate caracteristicile şi structura sistemului informatic cu baze de date interconectate în domeniul dermatologiei. el va fi o colecţie de instrumente (aplicaţii) fiecare reprezentând o categorie tematică cu subcategoriile sale (oameni. aplicaţie ce va cuprinde baze de date de discuţii ce va permite un dialog interactiv între utilizatori. actualizată în timp real şi uşor accesibilă. ec. alimente. A fost analizată situaţia dermatologiei la nivel naţional. vieţuitoare.

Rezultate: • evaluarea stadiului actual de dezvoltare a sistemelor de management a informaţiilor despre activitatea de cercetare-dezvoltare. coerenţei şi transparenţei fondului de informaţii referitor la resursele umane şi competenţele de cercetare – dezvoltare existente la nivel naţional (organizaţii cu atribuţii de CD. Rezultate: Studiu privind impactul şi tendinţele pe plan mondial asupra utilizării tehnologiilor wireless pe piaţa serviciilor în era digitală. Pentru promovarea acestui obiectiv pe plan naţional în domeniul TIC este necesară continuarea activităţilor iniţiate în ultimii ani. care necesită formarea de consorţii reprezentative. Contract nr. metode şi tehnologii pe plan internaţional de trecere de la eservices la m-services&m-commerce în concordanţă cu reglementările Asociaţiei GSM şi de dezvoltare a pieţei de telefonie mobilă având drept target principiul “clientul servit prompt oriunde s-ar afla”. finanţat de ANCS. analiza cerinţelor. definirea parametrilor funcţionali si tehnici de realizare a unui sistem wireless de m-commerce.ICI Raport de activitate 2006 A. exemplificări în domeniu din Europa.2008.07. proiecte. publicaţii de specialitate. în cadrul Programului Nucleu „Promovarea inovării în domeniul TIC şi dezvoltarea de sisteme şi servicii pentru societatea cunoaşterii (PRONOVA).ing. Iulia Mirescu iulia@ici. stimularea şi atragerea de personal cu competenţe adecvate în activităţi de cercetare – dezvoltare . Gabriel Neagu. Echipa de cercetare: ing. • • Descriere şi stadiu: Proiectul a demarat cu un raport de cercetare privind impactul şi tendinţele pe plan mondial asupra utilizării tehnologiilor wireless pe piaţa serviciilor în era digitală care reprezintă o privire la nivel mondial asupra problematicii impusă prin tema proiectului.36/133 Model experimental pentru administrarea competenţelor de cercetare . tipologiei modelelor şi strategiilor iniţiatvei m-services&m-commerce şi e-business şi modalităţi de trecere şi adaptare în mediul de afaceri şi servicii specific României în condiţiile admiterii sale în Uniunea Europeană. ing. Orientarea programelor de cercetare FP6 şi FP7 către proiecte integrate. ing.).ro (021) 316.07.dezvoltare în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor Responsabil proiect: dr. Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 16.01. • Descriere şi stadiu: Unul din obiective majore ale politicilor UE în domeniul CDI îl constituie concentrarea şi focalizarea resurselor umane prin: crearea „masei critice” în domenii de cercetare cheie. competenţe / calificări. în cadrul Programului Nucleu „Promovarea inovării în domeniul TIC şi dezvoltarea de sisteme şi servicii pentru societatea cunoaşterii (PRONOVA). Contract nr.36 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 16. în special în contextul derulării Programului Cercetare de Excelenţă. S-a remarcat dinamica dezvoltării aplicaţiilor de tip GSM şi concurenţa tot mai mare pe piaţa de profil prin reprofilarea.01.2006 – 15. cu caracter interdisciplinar. produse). definirea cerinţelor în vederea proiectării unui m-service pe piaţa aplicaţiilor wireless şi încurajarea dezvoltării soluţiilor m-commerce care să promoveze asimilarea creşterii în volum a serviciilor de tip GPRS. pentru asigurarea completitudinii.2006 – 15.12. rezultate.01. a stimulat preocupările pentru furnizarea de informaţie privind potenţialul de colaborare in C-D-I.2006. Mădălina Zamfir Obiectiv: Obiectivul proiectului consta în: • investigarea principalelor tendinţe. 19N din 16. finanţat de ANCS. Iulia Mirescu Echipa de cercetare: dr. Ileana Trandafir. precum şi mecanisme asociate de acces şi difuzare. Ana-Maria Borozan. Obiectiv: Elaborarea şi experimentarea unei soluţii de structurare a datelor despre activitatea de cercetare. în concordanţă cu recomandările europene în domeniu. evenimente tehnico-ştiinţifice etc.01.inovare.ro (021) 316. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public Specificaţii de realizare privind impactul abordării soluţiilor m-services şi m-commerce asupra pieţii serviciilor în era digitală (MSERVDIG) Responsabil proiect: ing. cu accent pe relevarea competenţelor susţinute prin rezultate concrete (proiecte. reprezentând documentul de referinţă la nivel european privind dezvoltarea sistemelor de tip CRIS.12. publicaţii. aderarea sau adăugarea în portofoliul de preocupări şi cercetări a tot mai multor actori economici pe o piaţă care se profilează a fi una de mare anvergură la nivel mondial.2008. SUA şi Japonia. ing. prezentarea detaliată a standardului CERIF 2000. Gabriel Neagu gneagu@ici. • 37 . cercetători. 19N din 16. Tema de cercetare se înscrie în acest context prin promovarea unui standard european de structurare a datelor privind activitatea de cercetare şi experimentarea unei soluţii de implementare a acestuia pe un fond relevant de date. ing.2006.

Aceste informaţii vor constitui o sursă importantă pentru susţinerea guvernării electronice în care este nevoie de informaţia spaţială. Stadiul de realizare este conform planului de realizare prezentat şi aprobat în Propunerea de proiect 38 . mat. • • • modele de arhitectură pentru sisteme informatice clinice. finanţat de ANCS.cib . Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 16. Rezultate: În cadrul primei faze (dec 2006).ec. mai întâi. în cadrul Programului Nucleu „Promovarea inovării în domeniul TIC şi dezvoltarea de sisteme şi servicii pentru societatea cunoaşterii (PRONOVA).ec. Ovidiu Pavel. gestionare şi transmitere a informaţiilor geografice.2008.07. Monica Anghel. mat. În final. un prestudiu de fezabilitate. e-Government înseamnă oferirea de servicii publice în format electronic pentru cetăţeni şi mediul de afaceri. un sistem experimental de transmitere/recepţionare a mesajelor pentru un sistem informatic clinic generic care conţine funcţiile standard ale unui EHR aşa cum a fost definit de HL7. mai specific: Descriere şi stadiu: Din punct de vedere ştiinţific.ec. vor fi realizate: • • un repozitoriu ORACLE cuprinzând standardele 2. 19N din 16. Din punct de vedere tehnic. aj. progr. Florescu Valentin . planul de calitate. 19N din 16. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public Modele informaţionale pentru asigurarea interoperabilităţii sistemelor clinice eterogene Responsabil proiect: mat. protecţia mediului şi dezvoltare durabilă.2006. metodologie de definire a mesajelor pentru interoperabilitatea sistemelor clinice eterogene. Iniţiativa INSPIRE (The INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) pe cale să devină o directivă a Uniunii Europene urmăreşte compatibilizarea la nivel european a informaţiilor spaţiale care sunt de uz public. se realizează şi testează sistemul experimental personalizat tip guvernare electronică în context INSPIRE cu aplicare la informarea publică privind hazardele. Contract nr. mobilitate sisteme de transport inteligente.2008. au fost realizate: • • • • termenii de referinţă.01. Florescu gflores@ici. Mircea Râureanu mircea@ici. Echipa de cercetare: mat. Mariana Anghel. o serie de capitole cu privire la interoperabilitate în domeniul sistemelor informatice clinice de eHealth. Contract nr. (021) 316. se va analiza legislaţia europeana legata de informaţia spaţială respectiv iniţiativa INSPIRE şi se va extrage esenţa în baza căreia se va defini o metodă de implementare a acestei iniţiative de înregistrare. cib . Obiectiv: Fundamentarea unei tehnologii de interoperabilităţii SIC-urilor eterogene. a iniţiativei INSPIRE care vor fi făcute publice prin intermediul unui website şi realizează un sistem experimental de suport a guvernării electronice bazate pe informaţia spaţială. mat. Florescu. Mircea Râureanu. Echipa de cercetare: dr.36/141 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 16.12.2006.36 Cercetări asupra utilizării datelor spaţiale pentru sistemul public de tip guvernare electronică în contextul aplicării iniţiativei europene (INSPIRE) Responsabil proiect: dr.ec. modele informaţionale pentru definirea mesajelor HL7. Ruxandra Fărcăşanu. aj. Se va realiza specificaţia de definire şi de realizare pentru un sistem de tip guvernare electronică în context INSPIRE cu aplicare la informarea publică privind hazardele.2006 – 15.01. incluziune. finanţat de ANCS. proiectul contribuie la cercetările legate de organizarea si utilizarea informaţiilor geografice în domenii de interes public precum guvernarea electronică. Gabriela C. Se va realiza. în cadrul Programului Nucleu „Promovarea inovării în domeniul TIC şi dezvoltarea de sisteme şi servicii pentru societatea cunoaşterii (PRONOVA).12. Gabriela C.aj.ro (021) 316.ro. progr.3 – 3 HL7. cib .2006 – 15.cib ing.01.ICI Raport de activitate 2006 A. progr. Descriere şi stadiu: Proiectul constă din realizarea de cercetări cu privire la arhitecturile de SIC-uri şi la fundamentarea unor metode de asigurarea interoperabilităţii SIC-urilor eterogene. asigurare a Obiectiv: Sisteme şi servicii în domenii de interes public: sănătate. guvernare electronică.07. ec.01. proiectul realizează un suport esenţial pentru utilizarea informaţiei spaţiale in guvernarea electronică sub forma unei analize a informaţiei de tip SIG. o cercetare a sistemelor informatice geografice (SIG) din România. În plus.

2008. ICI conduce echipa proprie şi contribuie la obţinerea rezultatelor D1.421632. ing. ICI a fost coordonatorul task-ului T2.01. Gb (coordonator).2. ICI a fost coordonatorul task-ului T4. • Suport financiar: Proiectul este în curs de desfăşurare începând din 01. Popa Victor. • Participanţi: • • • • • • • • • • DATAMAT S. Contribuţia ICI în fiecare pachet din proiectul LD-CAST a constat în următoarele: Local Development Cooperation Actions Enabled By Semantic Technology (LD-CAST) Responsabil proiect ICI: dr.Definirea cadrului de cooperare pentru interoperabilitatea organizaţionala). Retecamere SCRL. a fost cofinanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (autoritatea contractantă fiind Centrul Naţional de Management Programe) în cadrul proiectului CORINT 104/ 2006 (Cooperare susţinută de tehnologii semantice pentru dezvoltare locală). Contribuţia ICI: În anul 2006. în cadrul Programului FP6-IST.12. Proiectul se desfăşoară în baza Contractului nr. Kyoto in the HOME (KITH) Responsabil proiect ICI: prof. finanţat de Comisia Europeană.6 (Planul de management al proiectului. De asemenea. Aurelia Cosmescu. Taisia Greceanu. „Diseminare şi exploatare”.36/158 • în WP1.CeRSI (Centre for Research on Information Systems).. LUISS (Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli) . • • Rezultate: Se va construi un portal unic şi o reţea europeană de agenţii regionale care vor permite companiilor private şi oamenilor de afaceri să acceseze. echipa din ICI Bucureşti. fiz. „Project Management”. Adriana Alexandru adriana@ici.1 . În anul 2006. în WP8. D3. Rapoarte contractuale. a contribuit la realizarea rezultatului D8. Alexandra Gălătescu agal@ici. Rome. administrative şi financiare).1 (Specificarea cerinţelor). finanţat 50% de Uniunea Europeană. Italia (coordonator). Lower Silesian Chamber of Commerce. mat. . ing. Viena. Contract nr.ro. A contribuit la realizarea specificaţiilor şi ontologiilor necesare rezolvării problemelor privind calitatea serviciilor şi multilingvismul în LD-CAST şi la obţinerea rezultatelor D3. mat. mat. Italia.06.Definirea cadrului de cooperare pentru interoperabilitatea semantica şi T3.2006– 31. Rome.1 (Specificarea bazei de cunoştinţe comune). Alexandra Galatescu. Doina Enache.5 (Cooperarea cu sisteme externe) şi a obţinut rezultatul D4. în mod integrat. Acordul de colaborare al Consorţiului. ICI a fost implicat în ambele task-uri (T3. „Selectarea tehnologiilor şi analiza sistemului”. mat.2006. Participanţi: • 39 Sociotech Projects. Cooperarea se va baza pe un model de tip 'one-stop' la toate nivelurile (european. Planul de calitate.2 (Cadrul de cooperare). ing. în WP3.07. având termenul final 30. naţional. în WP4. Italia. „Analiza cerinţelor”. România. D1. Center for Research and Technology Hellas / Informatics and Telematics Institute (CERTH/ITI).07. ICI a contribuit cu lucrări ştiinţifice care prezintă rezultate teoretice obţinute în proiect. Chamber of Commerce and Industry of Romania. mat. România. Cristian Neicu. BOC Information Technologies Consulting GmbH.1D1.36/231 Obiectiv: Proiectul are ca scop realizarea unui cadru conceptual şi a unei infrastructuri software care să faciliteze cooperarea transnaţională între Camere de comerţ europene cu scopul sprijinirii iniţiativelor companiilor private. 26919.3. Rome. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică Bucureşti – partener în proiectul IST şi Conducător de proiect în proiectul CORINT. în WP2. Polonia. Bulgarian Chamber of Commerce and Industry. (021) 316.ICI Raport de activitate 2006 A. Bulgaria. Austria.ro (021) 316. Grecia. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public Rezultate: Studiul iniţiativei europene INSPIRE si analiza utilizării informaţiei spaţiale pentru aplicaţii de tip guvernare electronică (Faza 1). serviciile furnizate de organizaţii publice din Europa. Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 1. Ileana Stanescu. regional şi local). în concordanţă cu indicaţiile EC privind cadrul de interoperabilitate europeană (European Interoperability Framework (EIF)). SIVECO România SA. EIE/05/180/512. dr. ing. „Specificarea cadrului de cooperare”. mat.p. Contacte externe: Partenerii din consorţiul proiectului IST FP6: LD-CAST (Local Development Cooperation Actions Enabled By Semantic Technology). a contribuit în pachetele WP1-WP4 şi WP8 din planul de realizare a proiectului LD-CAST.2008 în cadrul Programului European EIE (Energy Intelligent Energy Europe).01.2 (Analiza cerinţelor de cooperare) şi a contribuit la obţinerea rezultatului D2. Radu Iliescu.3 (Raport privind cooperarea cu sisteme externe).A. înregistrate în sistemul LD-CAST. Echipa de cercetare ICI: dr.3 (Plan de diseminare şi exploatare).

Biroul pentru Cooperare Internaţională în Cercetare şi Tehnologie – Austria. o. urmând apoi ca fiecare partener să le traducă şi adapteze necesităţilor locale. IT. Luxinnovation – Luxembourg. mat Adriana Alexandru. realizarea şi localizarea unor resurse educaţionale. interesare a studenţilor şi motivare a familiilor. Echipa de cercetare ICI: prof.09.ro (021)3161256 Suport financiar: Proiectul. Fundaţia pentru Promovarea Cercetării – Cipru. Institutul pentru Procesarea Paralelă a Informaţiei al Academiei de Ştiinţe . Centrul pentru Dezvoltare Industrială şi Tehnologică – Spania. Societatea Internaţională pentru Domeniul Opticii – Letonia. Se vor elabora metodologii de instruire a profesorilor şi elevilor şi de a găsi mijloace potrivite de motivare a familiilor. Elena. Idealist 34 – Partener Search Support for Participants in IST Priority by European Network of NCP for IST under the 6th Framework Program Responsabil proiect ICI: dr. Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Informatică. dezvoltarea unei metodologii bazate pe web destinată estimării posibilităţii de încorporare a energiilor regenerabile în locuinţe eficiente din punct de vedere energetic. HESPUL.2006 în cadrul Programului FP6 finanţat de Comisia Europeană. PL. pregătirea unui plan de diseminare a resurselor şi metodologiilor dezvoltate pentru informarea şi educarea elevilor şi familiilor lor. studenţilor şi familiilor lor pentru a înţelege necesitatea utilizării eficiente a energiei şi a energiilor regenerabile în locuinţe. Rezultate: Produsele deja realizate sunt: Consiliul pentru Ştiinţă şi Tehnologie – Malta. Contract nr. Unità Qualità Ambientale. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S. Centrul Industrial pentru Cercetare . Agenzia Energia e Ambiente di Torino. Institutul pentru Teoria Informaţiei şi Automaticii al Academiei de Stiinţe – Republica Cehă. GB. Area Urbanistica.2004 – 30. ing. Ubifrance – Franţa. Eurisearch .06. • • • • Partenerii colaborează la dezvoltarea resurselor educaţionale în limba engleză. Societatea Alprocor – Belgia. Consorţiul de Cercetare din Pisa – Italia. IT. RO. Agenţia Naţională pentru Tehnologie – Finlanda. 511355/ 2004. Participanţi: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • DLR – Germania (coordonator). de tip acţiune suport specifică. realizate cu scopul de a promova metode de izolare termică a locuinţelor şi de încorporare a surselor regenerabile de mici dimensiuni. Ambiente e Mobilità.Bulgaria. Enterprise – Irlanda. The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. care produc electricitate şi / sau căldură în locuinţă.Elveţia. dr.ICI Raport de activitate 2006 A. CZ. Ovidiu Bica.s. SenterNovem – Olanda. Jitaru. ec. ing. Středisko pro efektivní využívání energie. Institutul de Cercetare pentru Calculatoare şi Automatică al Academiei de Ştiinţe – Ungaria. Asociaţia Prietenii Pământului. Oficiul pentru Relaţii de Cercetare – Islanda. HU. FR. ES. Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie. Settore Ambiente e Verde Urbano. • • • abordarea integrată holistică a eficienţei energetice şi a surselor regenerabile de mici dimensiuni. Descriere şi stadiu: Obiectivele specifice ale proiectului sunt: • actualizarea şi integrarea unor resurse educaţionale europene variate destinate şcolilor generale şi secundare. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public • • • • • • • • • • • • Community Energy Plus. RO. FR.A. ing. Gabriel Neagu gneagu@ici. testarea în şcoli a noilor resurse educaţionale elaborate. Bent Egebart Informatik – Danemarca. Fundaţia Archimedes – Estonia. Comune di Bologna. 40 . CP. Centrul Naţional de Documentare – Grecia. ECOSERVEIS. s-a desfăşurat în perioada 1. SEVEn. încurajarea familiilor elevilor pentru a evalua potenţialul de utilizare eficientă a energiei şi a energiilor regenerabile în locuinţă. pentru a verifica dacă sunt adecvate şi a le integra cu alte materii. metodologii de instruire a profesorilor.p.. Centrul pentru Tehnologia Informaţiei – Belarus. ing. Eleonora Tudora. Agenţia pentru Programele Internaţionale de Dezvoltare Ştiinţifică şi Tehnologică – Lituania.Dezvoltare – Israel. Inginerie în Obiectiv: Obiectivul proiectului este informarea şi educarea profesorilor..

ing. începând cu PC 4.pe apeluri şi agregate la nivel de proiect.05. promovarea serviciilor Idealist la conferinţe şi zile de informare. realizarea de materiale promoţionale. Consiliul pentru Cercetare .09. comunicarea la nivelul consorţiului. Descriere şi stadiu: Proiectul a fost structurat pe următoarele componente şi activităţi: • WP1 . Universitatea Tehnologică din Bratislava – Slovacia. ţările candidate. acordarea de suport specific pentru IMM-uri şi pentru noile ţări incluse în reţeaua Idealist. WP2 – căutarea de parteneri: elaborarea metodologiei pentru căutarea de parteneri. întreţinerea site-ului proiectului din punct de vedere conţinut şi facilităţi tehnice puse la dispoziţia utilizatorilor serviciilor Idealist. implică participarea echipelor naţionale care supervizează procesul de formulare al propunerilor şi distribuirea cererilor de parteneriat pentru organizaţiile interesate. managementul financiar al proiectului. este orientat pe obiectivele strategice ale Priorităţii IST şi pe specificul fiecărui apel de proiecte. WP3 – participare la evenimente şi promovare: activităţi de bază (distribuirea informaţiei privind conferinţele şi zilele de informare la care participă proiectul Idealist). Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public • • • • • • • • • Institutul de Cercetare Tehnologică Fundamentală al Academiei de Ştiinţe – Polonia. Proiectul a oferit asistenţă pentru toate apelurile de proiecte derulate pe durata sa. IST World – Knowledge Base for RTD Competencies in IST Responsabil proiect ICI: dr. monitorizarea şi raportarea indicatorilor de calitate. Institutul pentru Sisteme de Operare – Rusia. evaluarea propunerilor de parteneriat şi formularea de sugestii pentru îmbunătăţirea acestora). Florica Constantinescu.Dezvoltare în Informatică – România. colaborarea cu asociaţiile şi instituţiile europene în domeniul ITC. de tip acţiune suport specifică. ing.ro (021)3161256 • Suport financiar: Proiectul. Iulia Mirescu – administrator site. Gabriel Neagu – responsabil. Componenta principală a proiectului a constituit-o mecanismul de căutare parteneri cu următoarea specificitate: • • • • • operează cu propuneri de proiecte specifice.2007 în cadrul 41 . spre deosebire de simpla înregistrare a cererilor de parteneriat într-o bază de date. distribuirea cererilor de parteneriat formulate de parteneri din alte ţări). evaluarea parametrilor de performanţă pentru această componentă. Renate Ioniţă. Institutul Naţional pentru Cercetare .ICI Raport de activitate 2006 A. culegerea de informaţii la nivelul organizaţiilor beneficiare privind dificultăţile întâmpinate în participarea la apelurile IST în vederea analizării şi raportării acestora către Comisie). derularea procesului de căutare de parteneri (furnizarea şi operarea serviciului respectiv. ing. • Echipa de cercetare ICI: Punctul naţional de contact Idealist34: dr.conducere proiect: funcţionarea oficiului proiectului (activitate de secretariat. managementul de calitate (calitatea rapoartelor furnizate de proiect. ICI Bucureşti a participat la toate componentele proiectului. Institutul Josef Ştefan – Slovenia. Compania Single Image – Marea Britanie. WP4 – suportul colaborării: activităţi de bază (identificarea practicilor exemplare în activitatea punctelor naţionale de contact în vederea generalizării lor la nivelul proiectului. Rezultate: Proiectul a valorificat o experienţă acumulată în proiecte anterioare cu tematică similară.2005 – 30. Mohsine Kefki – Centrul Aerospaţial German (DLR) din Köln. Pentru atingerea acestui obiectiv proiectul şi-a propus: furnizarea şi operarea unui mecanism de căutare de parteneri. evaluarea calităţii cererilor de parteneriat din punctul de vedere al eligibilităţii acestora.Dezvoltare – Suedia. Gabriel Neagu gneagu@ici. monitorizarea utilizării acestuia. Consiliul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică – Turcia. se desfăşoară în perioada 1. se asigură o supervizare atentă a fiecărei solicitări de parteneriat din punct de vedere al eligibilităţii acesteia. elaborarea ghidurilor de colaborare internaţională pentru noile puncte de contact. • Contacte externe: Director proiect dr. Accentul a fost pus pe companiile fără experienţă în colaborarea internaţională şi pe IMM-uri. incluzând noile state membre. evaluarea parametrilor de performanţă pentru această componentă. întreţinerea serverului de documente al proiectului). cu accent pe oferirea de suport pentru implicarea specialiştilor şi unităţilor de cercetare din România în propunerile de parteneriat distribuite prin reţeaua Idealist. are caracter proactiv în căutarea de parteneri potenţiali. o reţea de puncte naţionale de contact care să faciliteze coordonarea între nivelurile european şi naţional în contextul constituirii Ariei Europene de Cercetare. organizarea de întâlniri. furnizarea de servicii de căutare de parteneri în cadrul conferinţelor internaţionale şi zilelor de informare organizate sub egida Comisiei Europene. Obiectiv: Proiectul are ca obiectiv simplificarea şi facilitarea participării organizaţiilor de toate tipurile la prioritatea IST din FP6. Rusia şi Belarus. Oficiul pentru Relaţii Internaţionale în Ştiinţă şi Învăţământ Superior – Portugalia. cooperarea cu alte reţele de parteneriat şi proiecte care activează de asemenea în sensul sprijinirii participări la Prioritatea IST din FP6. elaborarea de statistici privind rezultatele acestui serviciu .

RTD Talos – Cipru. 42 . achiziţia de date din alte surse (utilizând tehnologii de web şi text mining). Portalul conţine informaţii organizate într-o manieră care să permită reprezentarea competenţelor persoanelor individuale şi ale organizaţiilor. evaluarea versiunii finale a portalului cu implicarea Comitetului Executiv al utilizatorilor. participarea la evenimente IST la nivel european (CEBIT. stabilirea soluţiei de organizare a cunoştinţelor pe suportul oferit de limbajul OWL (Web Ontology Language). experienţa acestora. • • • Descriere şi stadiu: Activitatea în cadrul proiectului este centrată pe realizare portalului care va oferi următoarele funcţionalităţi: 1. reţele sociale (conexiuni între actori) şi rezultate vizualizate prin diferite tehnici. Institutul pentru Teoria Informaţiei şi Automaticii al Academiei de Ştiinţe – Republica Cehă. Proiectul a fost structurat pe următoarele componente şi activităţi: • WP1 . experienţă şi încredere. lansarea primei versiuni a portalului şi evaluarea funcţionalităţii acestuia.conducere proiect: monitorizarea îndeplinirii planului de activităţi. ing. actori.ICI Raport de activitate 2006 A. dezvoltarea de soluţii pentru integrarea cu alte baze de date cu rol de surse • • Echipa de cercetare ICI: dr. pe baza extragerii şi analizei unui volum important de căutări pe web site. WP3 – proiectarea portalului: definirea serviciilor şi funcţiilor portalului. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public Programului FP6 finanţat de Comisia Europeană. importul de date suplimentare. 115823/ 2005. proiectelor şi realizărilor şi predicţia viitoarelor teme posibile de cercetare bazată pe detectarea automată a tendinţelor. darea în funcţiune a versiunii finale a portalului.Dezvoltare în Informatică. Ileana Trandafir. modelul de date pentru reprezentarea expertizei profesionale. cercetare. WP5 – localizare. ing. realizarea şi distribuirea de materiale promoţionale. Ana-Maria Borozan. proiecte active. stabilirea arhitecturii şi elaborarea specificaţiilor de realizare. multilingvism: realizarea interfeţei utilizator în limbile naţionale ale ţărilor participante. dezvoltarea conexiunilor cu sursele de date şi analiza preliminară a datelor.compatibile CERIF. Universitatea Tehnică din Silezia – Polonia. comunicarea la nivelul consorţiului. promovarea în relaţia cu firmele şi comunităţile profesionale. resurse. găsirea de parteneri (Partner Finding Tool): propunerea / predicţia unui consorţiu de parteneri optim bazat pe competenţe. identificarea expertizei (Expertize Identification): sintetizarea şi prezentarea diferitelor aspecte privind profilul complex de expertiză al persoanelor. conferinţele eChallenges. identificarea reţelelor sociale (Social Network Identification): analiza activităţilor actuale de • 2. WP7 – promovare şi diseminare: promovarea în noile state membre şi ţările candidate. 5. extinderea portalului cu facilităţi privind identificarea partenerilor şi a competenţelor. previzionarea / predicţia (Forecasting / Prediction): previzionarea tendinţelor CDT bazată pe monitorizarea iniţiativelor curente de cercetare. Centrul de Inovare – Lituania. expertiza acestora şi reţelele sociale. Fundaţia Archimedes – Estonia. Centrul e-Science al Consiliului pentru Infrastructură Ştiinţifică şi Tehnologică – Marea Britanie. Institutul de Cercetare pentru Calculatoare şi Automatică al Academiei de Ştiinţe – Ungaria. Institutul Jozef Ştefan – Slovenia. Contract nr. ICI. • 3. De asemenea. WP9 – întreţinere şi soluţii pentru utilizarea sustenabilă: dezvoltarea de instrumente pentru achiziţia automată a datelor. asigurarea funcţiei de raportare către Comisia Europeană. Institutul Naţional pentru Cercetare . depozitarea informaţiilor (Information Repository): informaţii despre parteneri. conferinţele anuale IST. Compania „Projects in Motion” – Malta. Compania ONTOTEXT – Bulgaria. Consiliul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică – Turcia. WP8 – evaluare şi analiză de impact: evaluarea reacţiei utilizatorilor primei versiuni a portalului. Universitatea Tehnologică din Bratislava – Slovacia. ing. Participanţi: • • • • • • • • • • • • • • • DFKI – Germania (coordonator). portalul va furniza facilităţi inovative de analiză a datelor şi de evidenţiere a potenţialului de colaborare între actorii reprezentaţi în baza de date. WP2 – modelul de date şi organizarea cunoştinţelor: proiectarea structurii bazei de date centrale în conformitate cu Standardul european CERIF. WP4 – achiziţia şi importul de date: importul de date din baze de date existente. ca activitate permanentă. • Obiectiv: Proiectul are ca obiectiv realizarea şi încărcarea portalului informaţional dedicat promovării competenţelor de cercetare-dezvoltare în domenii specifice IST în noile state membre şi în ţările candidate pentru facilitarea implicării actorilor din această regiune în colaborarea internaţională din domeniu. Gabriel Neagu. Institutul de Matematică şi Calculatoare – Letonia. WP6 – portal funcţional: implementarea specificaţiilor portalului utilizând mediul tehnologic Zope/Plone. 4. implementarea propunerilor formulate. România. Portalul va asigura un punct unic de acces la informaţia distribuită în prezent în diverse baze de date la nivel naţional şi european. importul de date din baze de date în alte formate.

– DE.und Anwendungsverbund Verkehrssystemtechnik/ TSB – DE. VEG VEGA Informations-Technologien GmbH – DE. Contacte externe: Director proiect dr. Echipa de cercetare ICI: dr. ESA European Space Agency (ESA).Forschung e. Hans Uszkoreit – Centrul German de Cercetare în Inteligenţă Artificială (DFKI) din Saarbrucken Proiectul integrat „COOPERS Co-operative Networks for Intelligent Road Safety” Responsabil proiect ICI: dr.ro (021) 316. BRE Autostrada del Brennero S. tehnica de vizualizare analitică a diagramei de colaborare dintre diferite entităţi reprezentate prin informaţiile stocate. au fost elaborate şi predate toate produsele şi rapoartele periodice. dezvoltarea unui plan de afaceri pentru asigurarea continuităţii serviciilor după finalizarea proiectului. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public de informaţii. – CZ.A. Verkehrs & Datentechnik mbH – DE. De asemenea. Mihaela Tomescu. LUC Lucent Technologies – DE. ing. ICI National Institute for Research Development in Informatics – RO. and Instituto de Novas Bayerischen Wien (Vienna Rezultate: Portalul în versiunea 2006 (http://www. interfaţa de import-export pentru seturile de date XML compatibile cu CERIF. ing. OBB Oberste Baubehörde im Staatsministerium desInnern – DE. DOR Dornier Consulting GmbH – DE.A. NAV NAVTEQ BV – NL. asigurarea importului acestor date în baza de date IST World. KTH Kungliga Tekniska Högskolan – SE. LOD Politechnika Lodzka (Technical University of Lodz) – PL. EFK Efkon AG – AT. JAS JAST Sarl – CH.org/) oferă următoarele funcţionalităţi: • • • căutare (căutare simplă şi avansată după organizaţii.p.ICI Raport de activitate 2006 A.Österreichische WasserstraßenGesellschaft mbH – AT (coordonator). – IT. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ASF ASFINAG . STH S&T Hermes Plus – SLO.r. Participanţi: • • • • • • VIA via donau . proiecte. Gabriela Rodica Hrin Rodica. mat. EYI Ernst & Young Financial-Business Advisors S.ist-world. In acest sens.62 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 2006 . VTI Statens väg.o. ing. Ca şi ceilalţi reprezentanţi din noile şi viitoarele state membre ale UE. FAV Forschungs.Aktiengesellschaft – AT. HIT HiTec-Vereinigung High-Tech Marketing – AT. ABC Austrian Broadcasting Corporation Traffic Department – AT. APP Applus + CTC – ES. Obiectiv: COOPERS abordează cele două componente ale sistemului de transport rutier. FIR Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten. ca fiind părţi ce cooperează între ele ale soluţiei care va fi 43 . ARS ARS Traffic & Transport Technology BV – NL. mat. Marioara Duţu. ICI Bucureşti a avut ca principală sarcină asigurarea unui nivel de relevanţă corespunzător (ca volum şi arie de cuprindere) pentru datele referitoare la domeniul cercetării-dezvoltării IST în România. asigurarea interfeţei în limba română pentru serviciile portalului şi activitatea de promovare şi diseminare a informaţiei privind oferta de servicii a proiectului. principalele sarcini îndeplinite au vizat: identificarea surselor reprezentative de date la nivel naţional.p.und SchnellstrassenFinanzierungs. SWA Swarco Europe GmbH – AT.och transportforskningsinstitut – SE. experţi.52. conform planului de activitate al proiectului. NET TeamNet International SA – RO. ASC Ascom – CH. vehiculul şi infrastructura. – IT. s.2009 în cadrul Programului european Cadru 6 prin contractul 026814. PHI Philips Innovative Technology Solutions NV – BE.V.Hrin@ici. publicaţii) şi navigare în baza de date integrată. Lucian Emanuel Anghel. aj. TUW Technische Universität University of Technology) – AT. TRA TRANSVER GmbH – DE. KYB Kybertec. GEW GEWI Hard.und Software Entwicklungsgesellschaft mbH – DE. Iuliana Marilena Iliescu (Neacşu). ing. SEI ARC Seibersdorf Research GmbH – AT. 38 BMW Bayerische Motoren Werke AG – DE. TUC Dynamic Systems and Simulation Laboratory/Technical University of Crete – GR. Gabriela Rodica Hrin.Autobahnen. TRG University of Southampton – UK. ELC Elcon mobility Gesellschaft für Telematik. INO INESC Inovaçao Tecnologias – PT. ec. IPW IPW Ingenieurbüro . progr.DE .

permiţând satisfacerea cerinţelor utilizatorilor referitoare la siguranţă. Contract nr. Echipa de cercetare ICI: prof. VDI/VDE-Innovation . Descriere şi stadiu: Pentru gestionarea deplasării într-un mod eficient a vehiculelor al căror număr este în continuă creştere sunt necesare noi tehnologii şi metode. Olanda. Mediterranee Technologies. VINNOVA . • • linii directoare privind arhitectura naţională a sistemelor inteligente de transport. În acest scop. Acest ghid va cuprinde: Rezultate: Rezultatele elaborate de echipa ICI sunt următoarele: 44 .The Swedish Agency for Innovation Systems – Suedia. National Institute for R&D in Informatics (ICI). • • • • • redefinirea rolurilor şi responsabilităţilor actorilor în lanţul valoric bazat pe modele de afaceri şi cercetare în cadrul legal de lucru. Mihai Ştefan. finanţat de Uniunea Europeană. Aceste tehnologii vor constitui baza unui sistem vehicul . Misiunea proiectului COOPERS este activarea capacităţilor de comunicaţie ale infrastructurilor rutiere. managementul şi controlul traficului) precum: Participanţi: • • • • • • • • • • • Institute for the promotion of Innovation by Science and Technology in Flanders (IWT) . 043013.54 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada Ianuarie 2007 – Decembrie 2008 în cadrul Programului Cadru 6. eficienţă şi durabilitate în traficul rutier. factorilor de decizie. UK.V2V). Adrian-Aureliu Vătăman. Open Method of Coordination . Department of Trade and Industry (DTI). descrierea detaliată a procedurilor. Italia şi Olanda şi cooperează pentru abordarea la nivel european pentru proiectarea de arhitecturi. ce au nevoie de consultanţă şi informare asupra acestui proces. Slovacia. reţele de comunicaţii convergente (I2V) pentru schimbul de informaţii importante privind siguranţa în timp real pe durata călătoriei. tehnologii de detectare şi tehnologii de comunicaţii. Obiectiv: Proiectul urmăreşte constituirea unui grup de experţi din diferite domenii. arhitectura sistemului. standarde noi. firmelor ce vor fi implicate în acest tip de achiziţii.ICI Raport de activitate 2006 A. ce trebuie informaţi asupra importanţei şi beneficiilor achiziţiilor precomerciale.. poziţionare precisă. (021) 316. Belgia. Latvian Technological Center. Vasile Iacob. interfeţe. Scopul final al proiectului este realizarea unui ghid de bună practică în acest domeniu. ing. Sistemele cooperative dezvoltate pe baza telematicilor avansate (vehicule şi infrastructură) permit administrarea traficului dens într-un mod sigur şi eficient. Rolul operatorului rutier se va modifica şi va trebui să fie redefinit în funcţie de îndatoririle sale referitoare la responsabilitatea privind oferirea în timp real de informaţii precise şi de încredere. Technopolis Group.infrastructură cooperativ. descrierea rolului fiecărui participant în cadrul procedurilor de achiziţii. ing. taxare în conceptul integrarea comunicaţiei V2V cu comunicaţia I2V. printr-o abordare pas cu pas. Doina Banciu doina. Cercetarea se axează pe scenarii consistente pentru problemele pe termen lung orientate pe implementarea de inovări tehnologice şi instituţionale pentru sisteme cooperative care iau în considerare necesităţile utilizatorilor privind funcţiile nucleu (siguranţa drumurilor şi a vehiculelor. În primul an de derulare a proiectului au fost elaborate soluţii tehnice orientate spre eficientizarea şi siguranţa transportului rutier. Regional Vice Ministry for Telecommunications and Information Society of the Valencian region (SATSI) Spania. Operatorii rutieri parteneri în proiect sunt din Austria. Proiectul pune accentul pe lipsa dezvoltării de aplicaţii telematice inovative destinate structurii rutiere şi are ca obiectiv pe termen lung realizarea „managementului cooperativ al traficului” prin comunicarea între vehicule şi infrastructură. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public elaborată. România. The Ministry of Economic Affairs. agenţiilor de achiziţii.Belgia – Coordonator proiect. vor fi create soluţii inovative pentru comunicaţia între infrastructură şi vehicule (communication between infrastructure & vehicles . în vederea realizării unei platforme ce va analiza diferitele forme de achiziţii pre-comerciale şi implicaţiile acestora. soluţii noi pentru sistemele inteligente de transport rutier.banciu@ici. operatorii rutieri care sunt responsabili de fluxul sigur şi eficient al traficului au un rol principal în proiect.I2V) în scopul explorării acestor opţiuni destinate unei mai bune utilizări a capacităţii disponibile a infrastructurii. Germania. dr. Franţa. dr. Pe baza cercetării aflată în desfăşurare privind tehnologia instalată la bordul vehiculului şi comunicaţia între vehicule (vehicle to vehicle communication .Technik GmbH (VDI/VDEIT) – Germania. Slovak Productivity center. Doina Banciu.Public technology procurement (OMC PTP) Responsabil proiect ICI: prof. integrarea sistemelor de sistemelor cooperative.ro.01. Proiectul implementează. destinat în special: • • • • aplicaţii şi soluţii tehnologice noi pentru echipamentele destinate infrastructurii. Letonia.

be) HTU UTH Director Proiect.ICI Raport de activitate 2006 A. Se doreşte realizarea unui manual-ghid ce va cuprinde un set de reguli şi proceduri specifice. informaţii de natură legală. precum şi diferite exemple pozitive şi negative din domeniu. Belgia. amintite mai sus. (pt@iwt. fiind deja organizate 2 workshop-uri internaţionale ce au urmărit tematica abordată. Proiectul conţine 6 pachete de lucru. 45 . Descriere şi stadiu: Proiectul OMC PTP doreşte să perfecţioneze procedurile de achiziţii pre-comerciale în diferite domenii tehnologice punând accentul pe folosirea acestora pentru a stimula procesul de inovare şi cercetare-dezvoltare în spaţiul comunitar. Contacte externe: Peter Thevissen. Rezultate: Proiectul este în desfăşurare. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public • condiţii ce trebuie îndeplinite de participanţii la achiziţii. IWT. urmărind toate aspectele procedurilor de achiziţii precomerciale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful