FALSAFAH, KONSEP DAN KEPENTINGAN KAJIAN TINDAKAN

KULIAH 4

Apakah penyelidikan tindakan?
Intervensi berskala kecil ke dalam fungsi dunia sebenar dan melihat kesan-kesan intervensi ini. Penyelidikan tindakan adalah berdasarkan sesuatu situasi iaitu mendiagnos sesuatu masalah dan cuba mengatasinya dalam konteks itu. Bersifat kolaboratif di mana sepasukan penyelidik dan guru bekerjasama dalam sesuatu projek. Ia berunsur penglibatan di mana ahli pasukan mengambil bahagian secara langsung atau tidak langsung

Apakah penyelidikan tindakan?
Penilaian kendiri yang berbentuk perubahan dibuat berterusan berdasarkan penilaian berterusan Mengikut Blum, penyelidikan tindakan mempunyai dua peringkat- iaitu peringkat diagnostik di mana permasalahan dikaji dan membentuk hipotesis, dan peringkat terapeutik untuk menguji hipotesis Stenhouse (1975) berkata penyelidikan tindakan bukan sahaja menyumbang kepada pengajaran dan pembelajaran tetapi kepada teori pendidikan dan pengajaran yang boleh diakses oleh guru-guru lain Ia menambahkan pengetahuan praktik guru

Bagaimanakah penyelidikan tindakan dapat dibezakan dengan penyelidikan gunaan?
Penyelidikan gunaan lebih berfokus kepada menentukan hubungan dan menguji teori. Maka ia lebih tegaskan metod saintifik tetapi penyelidikan tindakan menginterpretasikan metod saintifik dengan tidak begitu tegas. Ia tumpukan bukan kepada generalisasi tapi kepada ilmu pengetahuan yang tepat kepada satu situasi spesifik.

Apakah aspek yang boleh ditumpukan oleh penyelidik tindakan?
Kelicinan kerja, produktiviti kerja, motivasi dan hubungan pekerja, kebajikan keseluruhan Analisis kerja dengan tumpuan kepada ketrampilan kerja Perubahan oranganisasi yang boleh membawa kepada fungsi yang diperbaiki Perancangan dan penggubalan dasar Innovasi dan perubahan Penyelesaian masalah

perancangan. 1988) Menurut mereka.KONSEP PENYELIDIKAN TINDAKAN Penyelidikan tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan secara kolektif. . pelaksanaan dan refleksi. penyelidikan tindakan bergerak dalam satu kitaran yang berterusan melibatkan empat peringkat .tinjauan. dilakukan oleh peserta yang berada dalam sesuatu situasi sosial bagi tujuan meningkatkan kerasionalan dan keadilan amalan-amalan kemasyarakatan dan pendidikan mereka sendiri di samping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan-amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan (Kemmis dan Mctaggart.

McNiff (1988) mentafsirkan penyelidikan tindakan sebagai satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualiti pendidikan melalui perubahan dengan menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar tentang amalan mereka sendiri. menjadi kritis terhadap amalan-amalan tersebut dan bersedia untuk mengubahnya. . Ia melibatkan guru dalam inkuiri yang dijalankan oleh mereka serta melibatkan guru-guru lain secara bersama.

. Ia melibatkan guru dalam inkuiri yang dijalankan oleh mereka serta melibatkan guru-guru lain secara bersama.McNiff (1988) mentafsirkan penyelidikan tindakan sebagai satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualiti pendidikan melalui perubahan dengan menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar tentang amalan mereka sendiri. menjadi kritis terhadap amalan-amalan tersebut dan bersedia untuk mengubahnya.

Somekh (1989) menyatakan penyelidikan tindakan sebagai satu kajian terhadap situasi sosial yang melibatkan peserta dalam situasi sosial itu sendiri sebagai penyelidik dengan niat untuk memperbaiki kualiti amalan masingmasing. .

CIRI-CIRI PENYELIDIKAN TINDAKAN Zuber-Skeritt (1992) mendefinisikan penyelidikan tindakan dengan menggunakan CRASP Critical collaboration enquiry by Reflective practitioners who are Accountable in making the results of their enquiry public Self evaluative in the practice and engaged in Participative problem solving and continuing professional development .

memerhati dan merefleks dilaksanakan oleh orang yang bertanggungjawab ke atas setiap aktiviti tersebut dan beransur-ansur melibatkan subjek-subjek kajian tanpa hilang kawalan ke atas proses penyelidikan . bertindak.Grundy dan Kemmis (1981) menyenaraikan tiga pra syarat membuat kajian ke atas satu amalan sosial yang dilihat sebagai satu tindakan strategik yang boleh diperbaiki mengikut satu kitaran pusingan yang terdiri daripada urutan aktiviti merancang.

bertindak.Elliot(1991) berkata sekurang-kurangnya 3 pusingan atau satu tahun pengkajian Menyumbang ke atas memajukan proses pengajaran pembelajaran . memantau dan mereflek serta menjana pusingan yang berikutnya (lebih daripada satu pusingan .Henry dan Henry (1982) menyenaraikan ciri-ciri ini Berbentuk kolaboratif di antara guru dengan guru.merancang. guru dengan pelajar atau guru dengan ibubapa Berbentuk kitaran aktiviti .

Penyelidikan Tindakan bercirikan Membuat refleksi dan memperbaiki kerja sendiri Menghubungkaitkan refleksi dengan tindakan Menyebarkan dan mengongsi pengalaman kepada peserta dan mereka yang berminat Penglibatan dalam pengumpulan data dan empowerment Kolaborasi dengan mengwujudkan suatu komuniti berfikiran kritis -dilakukan oleh guru dlm konteks harian Penilaian dan refleksi kendiri dan berkomitmen utk meningkatkan kefahaman praktis utk memperbaiki amalan pendidikan Pembelajaran progresif secara berterusan dalam suatu lingkaran .

and thirdly the improvement of the situation in which the practice take place«. observing and reflecting´. 1986:1) . acting. secondly.Those involved in the practice being considered are to be involved in the action research process in all its phases of planning.TUJUAN PENYELIDIKAN TINDAKAN ³There are two essential aims of all action research: to improve and to involve. (Carr dan Kemmis. Action research aims at improvement in these areas: firstly. the improvement of understanding of practice by practitioners. the improvement of practice.

Tujuan penyelidikan tindakan ialah untuk: Membantu guru menghadapi cabaran dan masalah berhubung dengan amalan pengajaran pembelajaran Memperkembangkan kemahiran professional guru khususnya mengenal pasti teknik atau kaedah pembelajaran yang berkesan Memberi peluang utk mengukuhkan asas pengetahuan profesyen perguruan Menyelesaikan masalah-masalah professional tanpa arahan luar .

Tujuan penyelidikan tindakan ialah untuk: Mengeluarkan guru dari kongkongan amalan-amalan rutin Meningkatkan amalan-amalan professional. . Boleh perbaiki prestasi dan kepuasan kerja Memberi peluang kepada guru utk menjadi agen perubahan dengan membuat refleksi dan menganalisis kekuatan dan kelemahan diri. Dengan itu mempunyai hakmilik (ownership) dalam memperkenalkan amalan-amalan yang berkesan. Diberikan kuasa utk membuat keputusan (empowerment) Membawa pembaharuan dan kemajuan melalui refleksi kendiri dan usaha sendiri Meningkatkan daya keyakinan diri melalui usaha berkongsi pengalaman.

KEPENTINGAN PENYELIDIKAN : mendapat sumber maklumat penting untuk memahami amalan pengajaran guru. meningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan kerja yang aktif dan efektif. dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran memudahkan pencapaian objektif mereka dan dapat pula memahami. suasana dalam bilik darjah dan sebagainya. dapat merancang huraiian mata pelajaran dengan lebih berkesan. mengubah dan memperbaiki amalan sendiri. . keadaan murid. amalan pembelajaran murid.

. sebagai penyelidik yang kritikal. kaya dengan idea baru. dan merapatkan tali silatulrahim di kalangan guru yang terbabit melalui kerjasama secara kolaboratif. membentukkan budaya penyelidiakn sebagai asas dalam membuat sebarang perancangan untuk tindakan .KEPENTINGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN dapat menyediakan guru. sanggup menerima perubahan dan berupaya membuat penilaian terhadap kurikulum dan kokurikulum.

PRINSIP PENYELIDIKAN TINDAKAN & MODEL-MODEL .

Dua prinsip penyelidikan tindakan yang utama. perubahan dan pemeringkatan prestasi kerja orang boleh dilakukan berdasarkan pada gelungan langkah yang terdiri daripada merancang. Bagi beliau. . bertindak dan menilai tindakan melalui memerhati dan mereflek. Prinsip Pertama: Penyelidikan tindakan dapat dilaksanakan dengan satu gelungan langkahlangkah (a spiral of steps).

Prinsip Kedua: Langkah±langkah dalam penyelidikan tindakan itu dijalankan oleh suatu kumpulan orang yang berusaha bersama-sama secara kolaboratif untuk membawa perubahan dan memperbaiki amalan kerja mereka dalam situasi kerja mereka sendiri. . Prinsip ini melibatkan konsep membentuk budaya usaha sama di kalangan ahli-ahli yang melaksanakan penyelidikan tindakan.

GELUNGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN Gelungan langkah penyelidikan tindakan melibatkan lima langkah asas dalam satu gelungan dan gelungan pertama akan diikuti oleh gelungan yang kedua dalam satu penyelidikan tindakan yang berterusan. Langkah-langkah dalam satu gelungan itu adalah seperti berikut: Langkah (1) situasi Langkah (2) Langkah (3) Langkah (4) Langkah (5) :langkah mengenal pasti isu dan masalah serta :langkah :langkah :langkah :langkah merancang bertindak memerhati dan menganalisis merefleks dan menilai .

Langkah IV: langkah merefleks dan menilai tindakan lanjutan Lazimnya beberapa gelungan kajian diadakan dalam penyelidikan tindakan kerana masalah dan isu yang dikaji berkehendakkan tindakan susulan dan lanjutan . Langkah III:langkah memerhati dan menganalisis tindakan lanjutan. kegiatan kajian isu dan masalah yang sama itu diteruskan lagi dengan gelungan kajian yang kedua melalui langkahlangkah yang selanjutnya seperti langkah-langkah berikut: Langkah I : langkah merancang semula Langkah II: langkah melaksanakan tindakan lanjutan.Setelah menjalani gelungan kajian yang pertama.

Walaupun faktor yang biasanya mendorongkan seseorang membuat penyelidikan berpunca daripada situasi bermasalah.MENCARI FOKUS PENYELIDIKAN TINDAKAN Langkah pertama ialah mengenal pasti masalah atau fokus. titik tolak bagi sesuatu penyelidikan tindakan tidak semestinya hanya sedemikian. Langkah ini amat penting kerana seseorang guru hanya akan rela melibatkan diri dalam penyelidikan sekiranya fokus yang dipilih bersangkut paut dgn dirinya. .

any professional situation about which teachers or others want to gain a deeper understanding.Penentuan fokus Apakah isu-isu yang sesuai dijadikan focus sesuatu penyelidikan tindakan dalam penyelidikan? ³Broadly. .al. and which they want to change is a potential starting point´ (Altrichter et. 1993) Secara umum sebarang situasi berkaitan dengan tugas seharian yang kita ingin mengetahui dengan lebih lanjut agar sesuatu perubahan dapat dilakukan boleh dijadikan fokus penyelidikan..

Cara Menentukan Fokus Penyelidikan sesuatu masalah yang telah dikenal pasti keinginan untuk memperbaiki sesuatu situasi atau amalan keinginan mengetahui sesuatu keinginan mencubakan sesuatu idea baru .

. Bagaimanakah pengalaman « dapat diaplikasikan? Apakah yang harus saya lakukan untuk« . Apakah yang boleh dilakukan? Saya ada sesuatu idea tentang .1982).Panduan Menentukan fokus Penyelidikan Tindakan Fokus yang sesuai akan timbul ekoran daripada melengkapkan pernyataan atau pun mencari jawapan kepada atau ransangan tertentu (Kemmis dan McTaggart. Antara soalan atau rangsangan yang dimaksudkan ialah. yang ingin saya cubakan. saya ingin memperbaiki« ada orang (murid/ibubapa/guru lain) yang tidak puas hati dengan « Apakah yang dapat dilakukan untuk mengubah keadaan ini? saya kagum dengan« Bolehkah saya melakukan sedemikian? «««merupakan sesuatu yang membimbingkan.

Memilih Fokus Penyelidikan Jangan pilih sesuatu yang anda tidak melakukan tindak susul atau yang di luar bidang kuasa anda Pilih sesuatu topik atau isu yang berhubungkait dengan bidang tugas anda Pada permulaan. pilih suatu skop kecil yang mudah dikendalikan .

Sebagai contoh. cikgu Ang telah menentukan fokus penyelidikannya seperti berikut: ³murid-murid kelas saya sangat bising semasa aktiviti kumpulan kecil. sesuatu fokus penyelidikan hendaklah dinyatakan dengan jelas. Bagaimanakah dapat saya mengelolakan aktiviti tersebut dengan lebih berkesan?´ Soalan-soalan yang boleh membantu cikgu Ang menjelaskan lagi masalahnya adalah seperti: murid-murid manakah yang membuat bising? Apakah yang dilakukan oleh murid-murid tersebut yang menjadikan keadaan bilik darjah bising? Adakah murid-murid tersebut terlibat dalam aktiviti pembelajaran ataupun perkara yang tidak bersangkut paut dengan pelajaran tersebut? Adakah keadaan bising itu menganggu pelajaran? Apakah tugasan-tugasan yang boleh melibatkan murid-murid dalam pemikiran dan kurang dalam perbualan? .Menjelaskan Fokus Penyelidikan Untuk memudahkan peringkat mengumpul data dan seterusnya analisisnya.

Model-model penyelidikan tindakan .

Kemmis model .

Identifying the General Idea Seeking Consensus Reconnaissance Action Cycle 1 General plan Monitoring Implementation and effects Reconnaissance Action Cycle 2 Revised General plan Monitoring Implementation and effects Reconnaissance ««« ELLIOTT·S MODEL OF ACTION RESEARCH .

and the validity of the 'theories' or hypotheses it generates depends not so much on 'scientific' tests of truth. Elliott (1991a: 69). . as on their usefulness in helping people to act more intelligently and skilfully. In action-research 'theories' are not validated independently and then applied to practice.´ It aims to feed practical judgment in concrete situations.Action Research Action-research might be defined as ³the study of a social situation with a view to improving the quality of action within it. They are validated through practice.

interpreting and explaining. appropriateness. group members. We also describe what all the participants (educators.resolving issues and problems. When evaluating we define and describe the problem to be investigated and the context in which it is set. We reflect on what participants have been doing. Stringer 1999: Action Research by Ernest. 2nd edition . Publisher: Sage Publications. managers etc. Act . T. We look at areas of success and any deficiencies. and outcomes of those activities.building a picture and gathering information.) have been doing. issues or problems.Stringer: Community Action Research Look . Stringer. When evaluating we analyse and interpret the situation. In evaluation we judge the worth. We act to formulate solutions to any problems. Think . effectiveness.

(Jean McNiff.com .Using Action Research Cycles Action Research should offer the capacity to deal with a number of problems at the same time by allowing the spirals to develop spin-off spirals.jeanmcniff. 1988) http://www.

REKABENTUK KAJIAN TINDAKAN Bahagian Pendidikan Guru -KPM .

PROSES PENYELIDIKAN TINDAKAN Kitaran seterusnya MENGENALPASTI ASPEK AMALAN ‡Mengumpul data untuk mengenalpasti aspek amalan yang ingin ditambahbaik MERANCANG REFLEKSI ‡Menganalisis dan menilai ‡Membuat refleksi mengenai keberkesanan tindakan berdasarkan data yang dikumpul ‡merancang pelan tindakan untuk menambahbaik amalan Merancang pengumpulan data tentang kesan tindakan RAJAH 1 MELIHAT KESAN TINDAKAN ‡mengumpul data tentang kesan tindakan TINDAKAN/IMPLEMENTASI ‡Melaksanakan pelan tindakan .

(a) (b) Perhatikan dua peringkat dimana data dikumpul dan dianalisis untuk Mengenal pasti aspek amalan Melihat kesan tindakan Peringkat µmengenalpasti aspek amalan dan merancang nampaknya terpisah. tetapi dalam pelaksanaan sebenar. kedua-dua peringkat ini boleh berlaku serentak .

Peringkat µtindakan/implementasi¶ dan µmelihat kesan tindakan¶ ini boleh berlaku serentak Refleksi juga boleh dibuat sepanjang kitaran penyelidikan. Walaupun peringkat µtindakan/implementasi dipisahkan daripada peringkat µrefleksi¶ seperti RAJAH 1.situasi yang sebenarnya kedua-dua peringkat ini boleh berlaku serentak .

careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge.p. Oxford: Heinemann. (Dewey dalam Stenhouse. in the light of the grounds that support it and the further conclusions toward which it tends´. (1975) An introduction to Curriculum Research and development. atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu).REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif. L. teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan.89) . ³reflective thought is the active. berdasarkan asas-asas yang menyokong dakwaan itu serta terhadap rumusan yang terhasil daripada pemeriksaan itu.

dan bagi menemui cara-cara mengatasi percanggahan di antaranya untuk menghasilkan bentuk amalan baru. . kefahaman mereka serta keadaan dan suasana persejarahan kontemporarinya bagi tujuan meneroka ketegangan-ketegangan yang berkekalan antara pendidikan dengan persekolahan.Satu aspek ³central´ bagi refleksi kritis dalam pendidikan ialah (bila pendidik) merefleksi secara kritis terhadap segala amalan pendidikan mereka.

pegangan andaian kewajaran.Fokus refleksi amalan/ tingkah laku pengajaran hasil/ akibat/ kesan kepercayaan. kerasionalan .

Hasil refleksi kefahaman µbaru¶ kesedaran keinsafan perubahan persepsi .

Prasyarat refleksi keterbukaan minda/fikiran kesungguhan penanggungjawaban .

Teliti perasaan Teliti kewajaran/ kerasionalan Apakah alasan bagi amalan tindakan . apakah yang terjadi kepada murid dsb.Prosedur Kembali kepada pengalaman (³locating oneself in an action frame«´ Kemmis (1987) iaitu melihat apa yang kita lakukan.

Alat bantu refleksi diari / jurnal .

tabiat berfikir. membentuk makna/memberi pengertian. memberi nilai/label terhadap sesuatu 9. tabiat atau kebisaannya ± tabiat µmelihat sesuatu. membentuk tanggapan atau bertindak 5. makna atau pengertian tingkah laku/amalan pengajarannya 3. tingkah laku atau amalan pengajarannya 2. perasaannya tentang bagaimana ia berfikir. penghakiman (value judgement) 8. kecekapannya membuat tanggapan. tabiat bertindak 4. atau mengenal pasti sebab kepada sesuatu 6. mengatakan sesuatu sebagai positif/negatif .Kesan/ akibat Melakukan Refleksi Menjadikan seseorang itu SEDAR tentang: 1. perhubungannya dengan pihak lain dalam sesuatu situasi 7.

.Transformasi perspektif Refleksi dalam konteks penyelidikan tindakan Refleksi berlaku sepanjang kitar penyelidikan namun tumpuan ialah pada dua peringkat.

Di peringkat memulakan penyelidikan tindakan membuat tinjauan atau analisis situasi menentukan isu dan bidang keprihatinan menentukan fokus penyiasatan atau perubahan menganalisis kefahaman semasa kendiri dan orang lain .

Di peringkat post tindakan dan pemantauan (berdasarkan bukti-bukti yang dikumpul) penyelidik mensintesis perubahan dan peningkatan kendiri dan murid menilai kembali kefahaman dan tanggapan menentukan apakah rumusan yang boleh dibuat menentukan tindakan selanjutnya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful