P. 1
Normele de Prevenire Si Stingere a Incendiilor Cuprind o Serie

Normele de Prevenire Si Stingere a Incendiilor Cuprind o Serie

|Views: 328|Likes:
Published by Mona Moi

More info:

Published by: Mona Moi on Dec 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

pdf

text

original

NORMELE DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR cuprind o serie de obligatii generale ale turtror persoanelor incadrate in munca, dintre care

cele mai relevante pentru sectorul in care va desfasurati activitatea pot fi considerate urmatoarele: - cunoasterea si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor (generale, pentru societate si specifice, pentru locul de munca) si a regulilor de prevenire si stingere a incendiilor prevazute Tn atributiile de serviciu si in instructiunile de fonctionare si utilizare a instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor si a alter mijioace de protectie impotriva incendiilor din dotarea locurilor de munca, precum si mdeplinirea masurilor si sarcinilor ce le-au fost incredintate; - participarea la instructajele si actiunile instructiv- educative organizate in vederea prevenirii incendiilor si la exercitiile &i aplicatiile de stingere a incendiilor, precum si de evacuare a persoanelor si a bunurilor; - anuntarea imediata a sefilor ierahici despre existenta unor impreJurari de natura sa provoace incendii; - respectarea, in cadrul secietatii, a regulilor stabilite privind fiumatui si introducerea de tigari, chibrituri, brichete, etc., m locurile in care sunt interzise, precum si a regulilor referitoare la executarea unor operatiuni sau lucrari sau la fblosirea unor mijioace care pot provoca incendii (sudura, foe deschis, modificari neautorizate sau improvizatii la instalatiile si aparatele electrice si de inGalzire, scule necorespunzatoare, etc.); - indeplinirea sarcinilor stabilite, atat in ceea ce priveste supravegherea permanenta a locului de munca unde functioneaza instalatii care pot produce incendii, explozii, avarii, ori alte aceidente tehnice, cat si controlul periodic al functionarii acestora, - verificarea obligatorie a locurilor de munca la mceperea si la terminarea programului de lucru, in vederea depistarii si inlaturarii unor eventuale pericole si cauze de ineendiu, mentinerea permanenta a cura^eniei si ordinii pe loeurile de munca; - intretinerea, in buna stare de utilizare, a mijioacelor de prevenire si stingere a incendiilor de la locul de munca si neutilizarea acestora in alte scopuri; - respectarea regulilor de ordine interioara si de disciplina a muncii; - anuntarea imediata a sefilor ierarhici si a pompierilor asupra incendHlor izbucnite; participarea- potrivit organizarii activitatii de prevenire si stingere a incendiilor la locul de munca- la stingerea incendiilor si la evacuarea persoanelor si bunurilor, precum si la inlaturarea incendiilor, calamitatilor naturale si a catastrofelor; - cooperarea cu salariatii desemnati cu atributii pe linie p. s. L, atat cat ii permit cuno^tintele $i sarcinile sale, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor; - acordarea ajutorului, atat cat este rational posibily oricarui salariat, aflat intr-o situatie de pericol. Nerespeetarea acestor obligatii, precum si a eelorlalte dispozitii legate privind prevenirea si stingerea incendiilor atrag dupa sine raspunderea disciplinara, contraventionala, materials, civila sau penala, Tn functie de gravitatea faptei savarsiteIn cazul in care once persoana, potrivit competentei, nu a tuat toate masurile prevazute de tege pentru prevenirea sau miaturarea unui iminent pericol de incendiu, care

Procesul verbal de constatare a contraventiei va cuprinde. va raspunde disciplinar.).blocarea contului bancar. 2/2000 privind regimul juridic al contraventiilor.primarii. presedinti ai consiliilor judetene. Sanctiunile contraventionale complementare sunt: a.inchisoarea contraven^ionala. Sanctiunea inchisorii contraventionale se poate aplica numai persoanelor fizice. b. dupa caz. amenda contraventionala si obligarea la prestarea unei activitati in folosul comunitatii se pot aplica oricarui contravenient persoana fizioa oriJuridica. prin hotarare a Guvemului. nr. e. c.s. Avertismentui. f. acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati. Orice persoana vinovata de nerespectarea prevederilor legislatiei m vigoare in domeniul apararii impotriva incendiilor. pentru contraventiile la normele de p-s. primari. b. constitute contraventie fapta savarsita cu vinovatie.ar putea produce o paguba avutului public sau privaty constitute infractiune si se pedepseste cu aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare. Sanctiunile contraventionale principale sunt: a. b. se sanctioneaza conform prevederilor O. in mod obligatoriu: .R. material sau penal. Pot fi agenti constatatori ai contraventiilor: a.i.amenda contraventionala. Contraventia se constatata printr-un proces verbal. dupa natura faptei.avertismentui.suspendarea sau anularea.obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii. g. Sanctiunile contraventionale sunt principale si complementare.suspendarea activitatii agentului economic.ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne special abilitati (inspectorii din cadrul Brigazii sau grupului de pompieri militari. pentru actiuni de maniera sa pericliteze viata si sanatatea oamenilor sau integritatea bunurilor. in aceeptiunea Ordonantei. stabilita si sanctionata ca atare prin lege.G.retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior. institutie. precum si conform prevederilor altor reglementari cu mcidenta m domeniu. d.i.inchiderea unitatii. de primarul general al Municipiului Bucuresti. folosite ori rezultate din contravenpi. a avizului. a regulilor si a regulamentelor de ordine interioara. ale dispozitiilor cuprinse m aetele de autoritate ale conducerii fiecarui agent economic. mcheiat de un agent constatator.persoanele imputemicite in acest scop de ministri si de aiti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale.desflin^area lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala. d. c. daca nu exista consimtamantui contravenientului pentru aplicarea sanctiunii de prestare a unei activitati in folosul comunitatii. ori prin hotarare a consiuliului local. Astfel. precum si de alte persoane prevazute in legi speciale. c. Contraventiile la normele de p.confiscarea bunurilor destinate. de prefect. etc. temporar sau definitiv.

in cazul in care bunurile nu se gasesc. de contravenient si de agentui constatator. facand mentiunile corespunzatoare in procesul verbal. e. tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta. precum si de circumstance personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise m procesul verbal. tn privinta lor. sanetiunea se aplica prin dispozitie scrisa pe procesul verbal. a jumatate din minimul amenzii prevazute de actui normativ. folosite sau rezultate din contraventii. agentut constatator poate apela la ofiteri §i subofiteri de politic. Contravenientui este obligat sa prezinte agentului constatator. agentui constatator va descrie in procesul verbal bunurite supuse confiscarii si va lua. g. b.indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia. persoana vatamata isi va putea valorifica pretentiile potrivit dreptului comun. d. e. jandarmi sau gardieni publici. facand mentiunea corespunzatoare in procesul verbal. cu indicarea datei. s-a cauzat o paguba si exista tarife de evaluare a acesteia. daca acesta prevede o asemenea posibilitate. Daea.a. in cazul in care. la cerere actui de identitate ori documente in baza carora se poate completa procesul verbal. In acest caz. ocupatia si locul de munca al contravenientului. calitatea si institutia din care face parte agentui eonstatator. In cazul refuzutui de tegitimare din partea contravenientului. inclusiv codul numeric personal. f. in termen de 4& de ore. cu acordul expres al persoanei vatamate. acesta o va faefr prin procesul verbal de constatare a contraven^iei.datele personale din actui de identitate. agentui constatator are dreptui de a aplica sanetiunea.data si locul unde este mcheiat. Sanetiunea se apliea Tn limitele prevazute de actui normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al al faptei savarsite. persoana imputemicita sa aplice sanctiunea stabileste si despagubirea. de scopul urmarit. agentui constatator va trimite imediat procesut verbal de constatre organutui sau persoanei competente sa aplice sanetiunea. Procesul verbal se semneaza. Daca nu exista tarif de evaluare a pagubei. orei si locului in care a fost savarsita. prin savarsirea contraventiei. precum si aratarea tuturor Tmprejurarilor ce pot servi la apreeierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite. potrivit legii. pe fiecare pagina. Persoana imputemicita sa aplice sanctiunea dispune si confiscarea bunurilor destinate. care trebuie sa fie confirmate de eel pufin un martor.termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea.descrierea faptei contraventionale. agentui constatator va face mentiune despre aceste miprejurari. prenumele. In toate situatiile. contravenientui este obligat la plata .posibiUtatea achitarii. de urmarea produsa. Nu poate avea ealitatea de martor un alt agent eonstatator. In acest caz. refuza sau nu poate sa semneze. procesul verbal va cuprinde si datele personale din actui de identitate al martorului si semnatura acestuia.numele. de modul si mijioacele de savarsire a aeesteia. In caz contrar. masurile de conservare sau de valorificare prevazute de lege. In cazul in care contravemental nu este dfr fafa.

. sa fie considerate infractiuni. Procesul verbal se va inmana sau. dupa caz. contravenientului. In instimtarea de plata se va face mentiunea cu privire la obligativitatea achitarii amenzii. cu aviz de primire. in caz contrar unnand sa s& procedeze la executarea silita. In actui normativ. Judecatoria va fixa termen de judecata. Plangerea. Contravenientui poate achita pe loc sau in termen de eel mult 48 de ore de la data incheierii procesului verbal. acesta posibilitate trebuie sa fie mentionatS in mod expres. potrivit legii penale. o data cu procesul verbal. in termen de 15 zile de la comunicare. si. in copie . impreuna cu dosarul cauzei. semnat de eel putin un martor. sesizeaza organul de urmarire penala competentimpotriva procesului verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zite de la data inmanarii sau comunicarii acestuia. in termen de eel mult o luna de la data aplicarii acesteia. poate fi calificata ca atare numai daca rspectivele fapte nu au fost savarsite in astfel de conditii meat. constituie infractiune. se va comunica. dupa caz. Comunicare procesului verbal si a instiintarii de plata de poate face. dupa caz. acestuia I se va comunica si in§tiintarea de plata. se trimit de indata judecatoriei in a caret circumscriptie a fost savarsita contraventia. inclusiv la cele de prevenire si stingere a incendiilor. la data aplicarii sanctiunii (pe loc) sau prin posta. si. insotita de copia de pe procesul verbal^ se depune la organul din care face parte agentui constatator. potrivit legii penale. care nu va depati 30 de zile. agentui constatator facand mentmne despre acesta postbilitate in procesul verbal. daca este cazul. in situatia in care contravenientui a fost sanctionat cu amenda. acesta fiind oblicat sa o primeasca si sa inmaneze depunatorului o dovada tn acest sens. par^ii vatamate §i proprietarului bunurilor confiscate. Daca persoana imputemicita sa aplice sanc^iunea apreciaza ca fapta a fost savarsita in astfel de conditii incat. Plangerea. a despagubirii. Jumatate din minimul amenzii prevazute in actui normativ. sau prin afisarea la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal. precum si daca a fost obligat la despagubiri.contravalorii tor in lei. Se considera esentiala precizarea aspectului potrivit caruia o contraventie la normele juridice in vigoare. Comunicarea se face de catre organul care a aplicat sanctiunea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->