P. 1
Αζίζ Νεσιν-Οι ορίζοντες τςν βαλκανίων

Αζίζ Νεσιν-Οι ορίζοντες τςν βαλκανίων

|Views: 40|Likes:
Published by sarafis2008

More info:

Categories:Types, Research, Genealogy
Published by: sarafis2008 on Dec 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2011

pdf

text

original

Mu8tCJtoP'fl!

lrt

[I]

K A 0 1: E AETANIO

AZIZNEL:IN

KPEMALTE TOYL LAN TA TLAMIIIA

META<I>PAlli AIIO TA TOYPKIKA

APH1: AMIIATZH1: & 1:QKP ATH1: TP AfOTLH1:

H KYTIPOL EINAI TOYPKIKH KAI SA TIAPAMEINEI TOYPKIKH

«~ ITANTPEYELAI;» 'tllV dxa QW'tTJ<JEL 'teM:(w~ ;exuQqJw'ta. I1QLV ano 'tllV cQW'tll<Jll amTJv, XOU~EV'tLU~af-l£ nEQL oveucov

xm llC>UtWV.

dEV to ElXE nOAll<JXnptfi xm f-I£tU ano J,Uao AfJttO fiXE nEt: «NaL.»

BQLaXOlJfiatE orov xTJno tOU «T~EvEt». I1QEnEL va TJ'tUv 5 ThntE~QLoll 1955, wQa nEQlrrOU E;L to anoYEulJfi.

TQLUV'tU Eva XQovLa f-I£tu 8U~IJfiL axolJfi xm xu'tw ceto mo C>EV'tQO otov xTJno rou «T~EVEt» ~QLaxo'tUv to tQanE~L rtot: xoOouno'te EXELVll 'tll ~Qa.

To ~QUC>ll 'tll~ Eno~vll£ 8a rnv anoxmQE'touaa ano 'to ~LQXft~L, onou ~QL<JxOtaV 0 ma8J.16£ rcov EnaQXLaxwv AEWqJoQdwv YLa to Toooouu, I1TJymvE va c>w<JEL rc Mo 1Jfi8TJIJfi'ta nou tll£ unoAELnov'tav YLa va nUQEL 'to anoAu'tTJQLO tou AUXELOU.

o MavaouQ TEXLV dXE nQOtdVEL va nEQuaOllf-l£ IJfi~L exelvo to ~QUC>ll. dEv ~oQw va 8ll~1l8w 'tOY tozto (JlJvuV'tllaTJ£ 1Jfi£. MnoQEL va TJ'tav tn YQacpda Exc>oall£ tOU aatLQLxoU nEQloC>lXOU AXpJrapJra otnv nEQlOXTJ TOUQ~E. 'Onw£ novrc, C>OUAE'l.jJa xm XELVll tllV ll~Qa ~XQl aQYu O'tO nEQloC>LXO. Ilukrvorrrrc nTJQa XQTJIJfi'ta evovn ~o8ou, EnElC>TJ 8a anoxmQEtouOa 'to ~Quc>u

9

rnv xonEAa nou EnQOXEL't'O va navtQEUtW xru 8a dxa CPLAO~EVOUf.lEVO 'tOV MavoouQ TEXtV. I1EQav cVO~ f.lEwCPQao~vou bL11- Y~J.ill.tO~, rou XEVTQlXOU aQ8Qou xru xanOLWV I-UXQWV Eu8ul-lOYQaCP11,mtWv, 0XEbov OAa tn xouprinn rou nEQloblXOU, EXELVll t11V Enox~, ta EYQacpa eyW. To nVE'llJ.ill.UXa bLXmWJ.ill.ta uou ~tov ioorrooc tWV nEV~Vta-E~~Vta ALQWV t11 ~bo,mba xm uou naQaxQatOUoav YLa CPOQO to Mxa tOL~ EXatO.

H xonEAa nou EnQOXEltO vc naVtQE'lltW, ELXE nEl OtL tl1V nELQa~E to AEWcpoQdo. T11~ dxa ayoQaaEl coto TO cpaQJ.ill.xdo Eva 0XEtlXO cpaQJ.ill.xo. MOAl~ t11V anoxmQEtl1aa, EnEatQE'l.\Ja ano to LLQXET~L ore YQacpda tou AXf.l)w}llra xm a'UVavt~811xa us tOY Movoouo.

Eivrn XQLJ.ill. xou bEV ~EQEl noA.U~ XOOf..LO~ tOY Movoouo TEXLV. Furti ~tav Eva~ ano rou; bLaVOO'll~vO'll~ J.ill.~ ue nototnt« no'll anavla ouvovtc xrn a~L~El va YVWQL~El xavd~. ~EV Elvm yvwato~, YLatL onw~ xrn Ol ~QWE~ tou f..L'll8latoQ~J.ill.to~ l:l{Jana oxubv no'll ELXE f.lEtacpQaaEl, EJtL~l1tOUOE f..LOvLf..LW~ va naQa~vEL orn aXla.

Av xatacpEQw va YQa'¢w to ~L~ALo Avrai nov nitJava !-W~i TOV~, to onoio aXEbLa~w Ebw xm eixooi XQovLa, 8a avacp!OQ8w EXtEVEataTa orov Movoouo TEXlV.

Eixa Mo nmbLa. 0 yLO~ EVtEXa, 11 xOQl1 bwbExa XQovwv.

Zouooue Ol TQEl~ J.ill.~ oro 'llnoYELo (Mo oQoCPO'll~ xatw ano rnv eioooo) f..LLa~ nOA'llxatOLXta~, O'tl1V nEQLox~ XaQf..LJtLYLE. Ot TQEL~ J.ill.~. ~EV ELxaf.lE aA.Aov xavEvav. 'Huouv 'llnoXQEw~VO~ vc 10- XTEAW XQEl1 natEQa aA.Aa xru f..Ll1tEQa~. 'Of..LW~ A.6yw tWV ouOXOALWV bLa~iwaYJ~ bEV f..LJtoQouaa va CPEQW 010 nEQa~ OUtE xrrv ro xa8~xovta EVO~ natEQa. 'Huouv aaQavta XQovwv xoi, A.6- yw tWV 'llnoXQEwoEWV xm tYJ£ naTQLx~~ a'llTanaQvYJaYJ£, bEV unooouou vc xaQw TYJV YJALxLa uou. TL MaxoAa XQOVLU rtou ~rnv ... (xm nOLa bEY ~taV MaxoAa ... )

ELXaf.lE Eva aX'llAL. Tov <I>LvtlX. 'Otov tL£ VUXtE£ bOUAE'lla xunVL~Ovta£ xm mvovrce; rotu, abLaxona, ~XQL to nQwL, 0 <I>t-

VTlX aVE~mvE 010 f..LLa ywvLa roo f.lEyaAou uou YQacpELO'U xru ceto tYJ I-Ua AayoxOLf..LOtaV EVW uno TYJV aAAYJ, ouuqxovo; ue tYJ bLX~ uou a'UVma8YJJ.ill.tlX~ EQI-LYJvEia, orpcorve nou xm nou TO XEcpaAt tOU AE£ xcu ~8EAE va f.lE ~0118~aEL, xaQcpwvE tu ,mua tou rtou ~tav 8af..L~va usou 0't0 tQLXWJ.ill. tou, us XOLta~E Yla ALYO xm acpOU XataAa~mVE OTl bEV f..LJtOQoUaE vc xaVEL tinots, ~'ll8L~OmV ~ava aTOV unvo, Auto (J1JVEXL~OtaV ETm ~XQL to nQwL 11 ~XQt w; nQWtE£ nQwLvE£ WQE£ nou n~ymva YLa unvo.

To ~QabLa ~f..LO'UV 'llnoXQEw~VO£ va ELJ.ill.L us rn nmbLa I-LO'U.

MaYELQEua, EatQwva to tQanE~l, EnAEva tc mam xru f.lETa aQXL~a vc bO'llAEUW. Av xm 0XL a'llxva, otrrv EnQOXELtO va xa8'lloTEQ~aw TO ~Qabu, tOU£ EToiJ.ill.~a ano nQLv to cpaYYJTo, TOU£ EAEya OU O« aQY~ow Xat vu nEOO'llV aTO xQE~aTL XWQL£ vc ue nEQl~vo'UV.

KatE~~xaf..LE aQya aQya tnv XaTYJcpoQa tou T~ayaAOYAOU f.lE tOY Movoouo TEXLV. I1QoxwQouaaf.lE nOAU mya, YLatL 0 MavaouQ TEXtV nQLv ano ALYOU<; f..L~VE£ dXE nEQaOEL Eva ~aQuruto xaQbLaxo EnELaoblo. EnLoYJ£ rou ElXE acpmQE8d Eva VECPQo (ELvm 0 nQaYJ.ill.tLXO~ ~Qwa~ tou bLYJY~J.ill.tO~ To VIX{J(]O tOU Laf..LJtaXatLV AH).

rr~Qaf.lE Eva VTOAf..LOU~l ano to LLQXET~L. 'Hunots nLaw, exdvo~ bE~La XL EYW OTYJ ~OYJ. LtOU~ bQOf..LOU~, au~ nAatdc~, Ebw xm EXEL ~AEnaf.lE av8Qwno'll£ xata o,mbe£. Kunotot XQUtououv TO'llQXLXE~ OYJJ.ill.LE~. Keto o,mbe~ tWV sixoot, tQLavt<l urouorv, cpwva~uv:

«H KunQo~ ELvm to'llQXLX~ xm 8a naQaf.lELVEL tOUQXLX~».

ENA ~QMATEIO

a TI:NTAT LIMAS I xatEXEl aYJJ.ill.VtLX~ 8EOYJ OTYJ ~W~ f..LOU, eivru Eva<; av8Qwno~ no'll uo» EXEL cpcQ8EL xaAa. A v uou to EJtltQE'l.\JEl YJ ~w~ xru XatacpEQw va YQa'I.\Jw tou; aA.Ao'll£ TOf..LOU~ tcov a-

10

11

rtO~V'Y]'..t()Vf1)~TCOV ~U, 'Brat r/Q(Jav Ta nQaypara, ua hat &V (Ja naVE, 8a acpuoQwow llEyaAo ~Qo~ orov LEVta"t LL~~L

~EV vo~~w OU 0 LEV"ta"t LL~~L ELXf ~vLa IlE "t'Y]v 1tOAL"tL'X~. 'E~AE1tE "tOY Eau"to "tOU mrvco coto amou~ 1tOU 1tOAL"tEuoV"tm (XU~EQV'Y]O'Y] xru xo~~m). Av E~mQE8fL 0 IO~"t I1aoa~,2 mO"tEUW O"tL bEV fLXE xrn abLXO. Mou qxnvotnv O"tL ~8EAE va xn"tEu8uVEL, ELbLxa "t'Y]v E~W"tEQLX~ 1tOAmX~, 1tEQav "t'Y]~ XU~EQV'Y]O'Y]~. Au"t~ ELvm 'Y] bLX~ ~U aL08'Y]0'Y], 'Y] bLX~ uou oxE1p'Y]. ELbLxa otov E~yaAE "t'Y]V Ecp'Y]IlEQLba XovQter nou ELXE llEyaA'Y] Em"tUX La, ~mv orrv va ELXE aVaAa~EL QOAO aV"tLmOLXo IlE mrrov tou AIlEQLxavou IlEYLo"tava "tOU Tunou, XEQO"t. 'OXL o~~ 01tW~ o XEQa"t, aQv'Y]"tLxa xm YLa LbLO"tEAEl~ OX01tou~. 'H8EAE va XQ'Y]at~1tOL~OEL aU"t~v "t'Y]V EmQQo~, mL~ bLXE£ tou bLamaoEL£, 1tQO£ OCPEAO£ "t'Y]£ TouQxia£. To 1tOAU rtOAU ~oQEhf va rtQo- 08EOE"tE OE au"ta xm "t'Y]v 1tQoowmx~ rou LXaV01tOL'Y]O'Y]. LE Mo O"t'Y]QLY~"ta ~aoL~w aU"t~ uou "t'Y] bLaL08'Y]0'Y]. I1Qw"tov, otn aUvtoun XEv"tQLxa "tOU aQ8Qa ornv Ecp'Y]IlEQiba XovQter xm bEU"tEQOV O"tL£ XOU~EV"tE£ 1tOU xavallE otov bouAEua YL' mrtov ... ~EV vo~~w on ou~a80uoE xru 1tOAU "tOY U1touQYo E~W"tEQLxwv <Poua"t KL01tQOUAOU.

° 1tQw"to£ 1tOU E8wE 8t~ KU1tQLaxou xoi to 1tuQObO"t'Y]OE, "t000 otnv "tOUQXLX~ 1tOAmX~ 000 xm orov "tOUQXLXO Tu1tO, ELvm 0 LEv"ta"t LL~~L To KU1tQLaxo ErtWE xmallEo~£ "t'Y]~ rouoXLX~£ xorvorvir«; "tfAELW£ ~acpvLxa, orrv Eva£ llEyaAo£ IlE"tEWQL"t'Y]£ 1tOU EX"tO~EUOE 0 LEV"ta"t LL~~L H Ecp'Y]IlEQLba XovQter, 'Y] 0- 1tOLa OCPELAE"t'Y] llEyaA'Y] XUXAocpoQLax~ E1tLboOl] "t'Y]£ 1tQw"t'Y]£ 1tEQLobou Exboo~£ "t'Y]£ omv a1tOo"toA~, YLa 1tQw"t'Y] cpoQa otn XQovLxa "tOU "tOUQXLXOU Tunon, b'Y]~atoYQacpLx~£ o~ba£ YLa "t'Y]v xaAu1p'Y] nov OAu~Laxwv Aywvwv, EXELV'Y] "t'Y] XQOVLX~ 1tEQLObo OCPELAE "t'Y] llEyaA'Y] "t'Y]£ XUXAocpoQLa 0"t'Y] o'Y]~oLa 1tOU EbLVE oro KU1tQLaxo. To KUrtQLaxo ~mv Eva ~~"t'Y]~ 1tOU OUV"t'Y]QEL-rO ~VL~£ IlE 8EQ~'Y] xrn evtoon. ° bE U1touQYo£ rorv E~W"tEQLxwv ~£, <l>oua"t KL01tQOUAOU, OU~EQLcpEQo"tav Af£ xm bEV EL-

XallE xovevn KU1tQLaxo ~~"t'Y]~. (Y1tOUQYo£ E~W"tEQLXWV 0"t'Y] bLaQxELa tcov ErtfLOobLWV "t'Y]£ 6'Y]£/7'Y]£ LEJt"tE~QLOU, ~"tav 0 <l>a"tLX Pouorou ZOQAOU.)

° EUVOOUIlEVO£ rou LEV"ta"t LL~~L, XLX~"t MmA, ElXE YLVEL aQ8QoYQacpo£ "t'Y]£ Xououit: Touroc 0 XLX~"t MmA Elvm noM nEQLEQYO£ av8Qwno£. Sa EXEL xru amo£ 8EO'Y] oro 'Brat r/Q(Jav ta nQaypara, ua erat &V (Ja naVE xm motsuco 8a ELvm IlEm~u mmbv noo 8a O"tELAOUV EmO"tOA££ bLa1pEuo'Y]£.

~OUAEUallE ~~L IlE "tOY XLX~"t MmA ornv Ecp'Y]IlEQLba Tav nou xmEbacpLOE 'Y] XU~EQV'Y]O'Y] "tOU PEnOU~AtXaVLxou Aa'Lxou Kouurrro; (CHP), otn bLaQXELa "tOU ~VOXO~~"tlO~U. 'Otrrv a"tL£ 4 ~EXE~QLOU tou 1945 'Y] Ecp'Y]IlEQLba Tav, IlE nQoox'Y]~ "to O"tL Elvm aQLo"tEQ~, xmEbacpLa"t'Y]xE, IlE "tl£ EUAOyiE£ "t'Y]£ XU~EQv'Y]o'Y]£, 0 XLX~"t MmA EbwOE nQoXQovOAOy'Y]~V'Y] Ema"toA~ zmQaL-r'Y]o'Y]£ IlE 'Y]IlEQo~'Y]vLa "t'Y]v nQo'Y]you~v'Y] "t'Y]£ xmEbacpLml~·

Or VEOL b'Y]~moYQacpOL ELxav E~EYEQ8EL evovtiov rou ~E"tEQavou nQoEbQou "t'Y]£ EVWOEW£ LUV"tax"twv, Xaxl TaQLx ,Ou£. Ouotconxc E1tQOXEL"tO YLa E~EYEQO'Y] evovtiov "t'Y]£ Xma1tLw'Y]~ tou CHP oro 1tAaLmO EVO£ povoxouurmxou nOAL"tLXOU ouotn~"tO£. 0 Xoxl TaQLx Ouc 8EWQEL-r0 "to OU~~OAO "t'Y]£ E~ouoLa~ tou CHP orov TU1to. Ava~'Y]"tEL-rO uno1p~cpLo£ 1tQoEbQo£ aAAeJ. bEV ~QLoxomv b'Y]~moYQacpo£ avaAoyo£ tou XaxL TaQL~. 'Otov EYW E6woa "to ovouo ton LEv"ta"t LL~~L, Xa1tOLOL bEV,'Y]~EQav OU"tE"tO ovouc "tOU, EVW xanOLOL aAAoL ~mv aQv'Y]"tlXOL LOXUQL~OIlEVOL on bEV Elvm ()'Y]~moYQacpo£ aAAa «1tEQLO~Lxa"t~~£». (0 XUQLO~ LEV"ta"t ~mv LbLOX"t~"t'Y]£ tou nEQLobLXOU TtEwiyxwvv. ME"ta~u au"twv ~mv 0 XLX~"t MmA, 0 Pax~ Kco«"t~a xm aAAOL (<I>aQoux <PEVLX, Krrvtoi KaYLa~aA x.c.). 'Otov o LEV"ta"t LL~~i EYLVE 1tQoEbQo£ "t'Y]£ 'Evoiotj; Luvmx"twv, 0 Pax~ KaQm~a xm 0 XLX~"t MmA EYLvav "to bE~L rou XE?L.

° Xtx~"t MmA ~mv IlEm~u torv unEu8uvwv bLOLXOUV"tWV EVO£ ocounteiou -ro ovoun rou ~u bLacpEuYEL- nou ElXE OXEOl] IlE "t'Y]v KunQo. To OW~"tELO outo IlE OUVEXEL£ ouveotuumc, EX-

12

13

~1:OV X~JtO JtOU ~gLOXETaL llE'La~U 1:OU omnou 1:OU Atrreouox XaL LOU TOUQXLXOU fEVLXOU IIQo~EvElou, LOJt08EL~8Y]xav Ouo ~O~Ee:; EX UDV OJtOlWV E~EQQayY] uovo Y] ~a JtQOXaAWV'Lae:; 8QauoY] UaAOmVaXWv. AEYE'LaL JtWe:; «uto JtOU cpY]jlOAoyd'LaL OU ~'LaV 1:0 OJtlU JtOU YEvv~8Y]XE 0 A'LaTOUQX O'LY] 8WOaAOVlX1l, LO OJtOlO EXEL IlEW'LQaJtEL OE jlOUOElO XaL OjlOLO'LUJtO LOU OEV EXEL Xa'LaOXEUaO'LEl 'La 'LEAE'lnala XQOVLa O'LllV AyxuQu O'LllV aV'LLOLOLXy] <t>aglill, OEV ElVaL LO OJttU JtOU YEVVl18y]xE, 0- 'LL LO OJtLU JtOU YEvv~8Y]XE, Eva mo aJtM xtiopn, EXEl JtQO JtOAAOU XaLEoacpLO'LEL (cpwLOYQacpLEe:; LOU uJtaQXouv OE JtaALa cpuAAa 'LWV ECP111lEQlOWV Iille:;), La EV AOYW OJtLU OE, aV11XEL OLOV JtaLQLO LOU AWLOUQX XaL 0 LOLOe:; EXEl IlElVEL IlEQLXEe:; rpogEe:; xaLa 'LY] oLaQXELa 'LWV oJtouOOJV LOU. 'O!1We:; OAa au 'La OEV JtQEJtEL va EXAa~aVOV'LaL we:; onuovux«. H a~la LOU OJtLLLOV oacpwe:; XaL eivcu OU~OALX~.

H clc)r]Ol1 avacpoQL'Xa IlE 't11v 'toJtoO£"t11011 ~o~a~ oto ordn rou A w'tO'uQ'X m11 8woaAovi'X11 ava'XOLvw011'Xf urto 't11v TOUQ'Xl'X~ Pcoioqxovtc 0't11 Ilia 1:0 1lE011~QL 't11£ TQlt11£, 6 Lfmf~QLou. Eyw f'XfLv11 rnv l1~Qa bfV dxa a'XouoEl QabLocpwYO. H db11011 0!-lW£ am~ dXf bLaboOfL. 'Om»; fYW, strn 'XaL JtoAAoL anOL bfV 't11V fiXav mo'tE-ljJfL (ou OL 'En11vf£ fiXav 1:0- rroOf't~ofl ~o~a).

IIoAAoi I1oAL'tf£, IlEWSU rcov OJtOLwV 'XaL IlEl£, JtlmfuallE O'tL aU'ta to JtA~Ol1 Oa blab~Awvav ornv JtAmda Tasij.L, Oa axouyav rou; Myou£ tcrv mfAEXwv tou omurrteiou Jtou JtQoavEcpfQa 'XaL xatomv Oa blaAUovwv. 'Ioox am~ ~'tav 'XaL 11 fmOuj.Lia 't11£ 'XU~EQV11011£ nou uJtoYfiw£ fiXf oQyavwofl 't11 blab~AWOl].

Arpou O'tQi1l'allE arro rnv JtfQlOX~ ToJtxavE 'XaL aVf~aivallE 't11v aV11CPoQa ron <l>lQou~aya, OL O'XOQJtlf£ OJ.t<lbf£ dxav aQxiOEl va rruxvrirvouv 'XaL va rraQa'taooov'tal. Ta aU1:O'XLv11'ta 'Xlvouvrov IlE buo'XoAia, bfV unooouorrv va rrfQaoouv.

o Mrrvoouo, rooo Myw 't11£ 'Xmama011£ 't11£ uyda£ 1:OU 0- 00 'XaL tou cpo~ou j.L~Jtw£ rou bLa'Xo1l'ouv 't11 OUVWS11, ~mv JtQOOf'X'tl'XO£ Of ~aOj.t6 bElAia£ (OL ouAA11CPOEV'tf£ urrobl'XOL Yla OUY'Xf'XQl~va abl'X~j.LU'ta 'Xma T11 blaQ'Xfla T11£ f'X'XQfj.LObl'Xia£ rou; UCPLOWV1:O bla'XoJt~ T11£ OUVWS11£)· KaL bfV dXf aAAou£ rroQou£ f'XTO£ aJto 't11 ouvwSll 1:OU.

Ot OJ.t<lbf£ yivovwv JtA~Ol1 'XaL W rrA~Ol1 oXAo£. 'Eva ~Qo£ 1:OU JtA~Oou£ E'XAflOf 'to bQoj.LO 'XaL 1:0 aU1:O'Xlv11'to owj.L<i't110f. <l>wva~av oav va ~OfAav va uxouorel 11 cpwv~ tou; j.tEXQl 't11v KuJtQO:

«H Kurroo; dVaL TOUQ'Xl'X~ 'XaL Oa JtaQallEiVfl 'tOUQ'XL'X~». EvbLallEoa, JtoM ~aQlE£, xubaif£, a11blao'tl'XE£ ~QlOLE£ ... Koiwsa 'to JtQoowrro 1:OU Movoouo: ~taV oov aO~Em11£'

I1QooJtaOwv'ta£ va j.L11v 'tOY uxouoouv Ol urroAolJtOL fm~a'tf£, uou 'tjnOuQlof:

«A11bla~w IlE 'tQia JtQayj.LUw: 't11 Xov'tQaba, rnv aOX~j.Lla

'XaL 't11 XubaLOT11'ta ... »

b()Ofl£, bLab11AwofL£ 'XaL Aoy~£ Aoy~£ bQaOl11QLO't11'tf£, JtQoorraOouof 'XaL ... 'XmacpfQvf va 'XQma 't11v 1:OUQ'Xl'X~ 'XOLV~ yvwj.L11 Of EVta011, fYQ~YOQ011 'XaL fvOouOLaoj.t6. (To OVOj.LU 1:OU owj.LUTdou mrrou fivaL «H KuJtQoc:; eivru TOUQ'XL'X~».)

OL OJ.L<ibfC:; avOQwrrwv rtou ~AErrallE ~oa cno 1:0 v1:OAj.LOuC;, rrA~OaLvav 'XaL rru'Xvwvav. IIQofQxollEvOL cero oAa rc j.tEQ11 't11c:; I1oA11C:;, aVE~aLVaV rrQoc; 't11V rrAmda Tasif-l.

BOMBA LTO LTIITI TOY ATATOYPK

LTO zrrrn tou A W1:OuQ'X 0't11 E>woaAovi'X11 fiXf 1:OJtOO£'t110d ('Xat' fV'tOA~v) j.LLa f30~a. Elrrw011'Xf 'XaL YQacpTllXf on T11 ~0j.L~a dXf TorroO£'t~OfL Evac:; rrQa'X'toQac:; YLa va fsaYQlwOoUV OL TOUQ'XOL 'XaL va xrrvouv uvtbtorvc otoix 'EAA11VfC:; Tllc:; I10A11C:;.

AvacpoQL'Xa IlE 1:0 orrin 1:OU Atnrouo« Ol11 8woaAovi'X11, 1lEmcpEQw 'tl£ rraQa'Xa'tw rrA11QocpoQiEc:; rtot: b11j.LOOLtU'tll'Xav OlO 'tfUX0C:; LfJtTf~Qiou 1986 1:OU rrfQLobLXOU Iotooia "at Koivorvia.

o Movoouo cLXE EXcpQaOEL xm 'tL£ ()LXE£ uou OXE'4JEL£. Kru ~ALom f..LE 'tOY XaAV'tEQO 'tQono ... AQY0'tEQa tn MYLa au'ta m EXW ErtavaAa~EL f..LE nOAAE£ acpoQJ,tE£, ouv va ~mv ()LXa uou, A'Y)()La~W cero 'tQLa nQaYlillm: 't'Y) xov'tQa()a, 't'Y)v aOX~f.Ua xm 't'Y) xu()mo't'Y)m.

H f..LE'ta~ao'Y) Iill£ cero 'to LLQXE't~L W£ 'to faAa't'aoaQa'( ELXE ()LaQXEOEL navw cero f.Ua wQa.

f..LE orov XOOIill Iill£. ELXE nEOEL 'to OXma()L xm vo!li~af..LE 0'tL 0- nou va 'vor 8a ()LaAu80uv. Krrm ()LaO't~lillm Iillu 'QxovmL 0't0 YOU tn nm()La. ea EXOUV cpaEL; ea EXOUV nEOEL YLa unvo; Tooxdrvovtrrv ()LaQxw£, 0 VOU£ uoi: ~mv OUVEXW£ a' mrm.

TL wQa va ~mv; MnoQcL 6Exa 'to ~Qa()u, f.lJtOQcL xru ()W()Exa ... To ~ou'Y)'to xm OL xQauYE£ ()EV om~'t'Y)oav. To Eva cpuAAo 't'Y)£ 't~aJ,tEvLa£ nOQm£ rou EO'tLa't'OQLOU «I~!liQ» aVOL~E xm ~Q~XE 'tOY 'tOLXO. 'Evcc VEO£ nEQL'tuALYJ,tEVO£ f..LE f.Ua 'tOUQXLX~ O'Y)IillLa nou XU~'tL~E uno tov oveuo, f.lJt~XE J,tEoa orrv oupouvcc, Tov axoAou8'Y)oE OXAo£. ~Exa ()EXanEv'tE coto amou£ f.lJt~xav ErtLO'Y)£ J,tEoa. OL unoAOLnOL euswov 0't0 ()QOIill. Kozoio; f..LE u'4JwJ,tEVO 'to Eva XEQL nQo£ tc Ef.lJtQO£, mrro f..LE 'to onoto xQa't'a 'to xov'taQL 't'Y)£ o'Y)lillla£ rtou ~mv nEQL'tuALYJ,tEVO£ 0 f.lJtQoo'taQ'Y)£ VEO£, xm f..LE 'to aAAo XEQL nQo£ m moto, xa't'Eu8uVEL 'toy 0- XAo. ELoEQxovmL ~~Iill ~~Iill, 000 EXcLVO£ toix ErtL'tQEnEL.

'01lW£! YLa Om8EL'tE, EYW routo ()W 'to ~yxa f..LE 't'Y) O'Y)IillLa 0't0 XEQL 'tOY YVWQL~W xrn ~ALO'ta 'tOY YVWQl~W nOAv xaAa. To 1944 ~Iilluv O'tL£ cpuAaxE£ rou LouA'tuvaxf..LE't. Tov ELxav CPEQEL 0't0 8aAalill nou ~QLOXOIillUV XL EYW. Ilooo nEQLEQY'Y) cLvm 'Y) f..Lv~f..L'Y) 'too av8Qwnou: ~Exvaf..LE tn anoAV'tw£ avayxaLa nQayurrtn aAAa EAa zrou xaf.Ua cpoQa rc mo aXQ'Y)O'ta xaQa~ov'tm ~a8La J,tEoa 0't'Y) f..Lv~f..L'Y) Iill£. TIEQaoav roco XQovLa coto tors (oooovro Mo XQovLa) 8u~IillL axolill xm 't'Y)v EV()UIillOLa au'tou tou naALxaQLou. MEXQL nQLv ceto ()EXa ()EXanEV'tE XQovLa 8uf..LOf..LOUv xm 'to OVOIill tou. 'Otrrv «EnEOE» 0't'Y) cpuAax~ ~mv ()EV ~'tav ELXOOL rtevte XQovwv. 'Hrrrv noAV xof..L'4Ja vruuevog. Ano 't'Y)v of.UALa tou qxnvotrrv 0'tL EiXE YEvv'Y)8cL otnv TIoA'Y) aAAa 'Y) f..LEAaXQLva()a, 'Y) f..LEyaA'Y) f..Lu't'Y), tn nuxva IillAALa, xov'tOAoYL£ 0- Aa uno()~Awvav 't'Y)v ava't'oALx~ rou xamywy~. TE'tOLOL 'tunoL, YLa va anoxQu'4Jouv trtv EAAEL'4J'Y) cpLvE'tOa£ nou 'tOU£ ()LaxQLVEL, ()LVOUV ouv~8w£ f..LEyaA'Y) onunoin ore Qouxa'tou£. Ta nanoutoto 'tOU, ceto aVOLX't0XQWIill XL't'QLVO 6EQIill, ~mv O'toALoJ,tEva f..LE '4Ja8w't0 6EQIill. OL oOAE£ tnrv nanou'tOLWv ~mv XOV'tQE£. To na-

IIO~OI ATATOYPK

OTAN Il>T~ME ornv nEQLox~ faAmaoaQa'L, xa'tE~~xaf..LE coto 'to v'tOAIillU£.

«Ilou va naf..LE;» QW't'Y)oa.

«L'tO EO'tLa't'OQLO "I~f..Llg", xaAa ELvm; Eivru xrn xovm ... » ELnE. L't'Y)V nEQLox~ rou TEnEf.lJtaOL, anEvav'tL coro 'to ~'Y)Iill'tLXO

eEa't'QO rtot: aQyo'tEQa xa'Y)xE, un~QXE Eva IillYELQELO f..LE O'tEV~ nQooo'4J'Y) aAAu f..LE IillXQU ()La()Qolill 0't0 EOW'tEQLXO, onou nQoocpEgomv xru noro. Ilou xmnou n'Y)yaLvaf..LE ~LE roue CPLAOU£ EXEL. Ka8Loaf..LE OE Eva 'tganE~L xanou oro XEV'tQO. 0 Movoouo ELXE nEgaoEL Eva xag()LaXO ErtELOO()LO ana ()EV ELXE naga't'~oEL 'to 'tOLyago. Tur va ~EYEAaoEL 'tOY souto tou, EXO~E to 'tOLyaQa am Mo xru 'ta xanvL~E f.Uoa iuo«, 'E~aAE navw oro 'tQanE~L 'to naxE'to f..LE 'ta 'tOLyaga xm 'tOY ErtLXQUOO avaJt't~ga tou. 0 OEQ~L'tOgO£ ECPEQE 'to gaxi Iill£ xru tn f..LE~E()aXLa. T'Y)v ErtOX~ EXELV'Y) qw xanvL~a rc 'tOLyaga aAuOL()w'ta. To Eva navw or' aAAo. Bu8Lo't~xaf..LE O't'Y)V xou~Evm. MLAouoaf..LE YLa 'tOY Laf.lJtaXa't'Lv AAL, 'tOY Eorrt AV'tLA, 'tOY Palill~av AgXLV, m 'tEAEUmLa yqovoto,

'000 Ef..LEL£ Xou~EV'tLa~af..LE, E~W OL xgauYE£ «H KunQo£ ELvm 'tOUgXLX~ xm 8a nagaf..LELVEL 'tOUQXLX~» note ()UVallWVav xm note xaf..L~Awvav, Iill xa80Aou ()EV om~'tayav, oov XOQW()La, onv lill'UOLX~ rpovrou. ~EV ()Lvaf..LE xm f..LEyaA'Y) o'Y)lilloLa, ~ouoa-

16

:l - Koeiuiote TOV~ aav fa toausua

VtEAOVL tOU xacpE, to oaxaXL tOU jillAALVO Xat xaQo, EnLoll~ xuCPE, to nouxa~oo JlE cpaQi'nJ YLaxa Xat xoAAaQLatO. H YQapata, 0cpLXtobEl-1EVll oro Ylaxa, ELXE JlEyaAo XO!1JtO. ~ta XQOVLa tOU nOAE~u unr'jQXE 0 OQyavLo~~ I1wAllOll~ KaQpouvou. To rmALxaQl EQya~Otav EXcL W~ xaj..LllAOPa8~~ bll~OLO~ unaAAllAo~, ExavE ~a ~XQoXO!1JtlVa xrn, EVW OAOL nEQvayav anaQatr'jQlltOL, auto~ maOtllxE. To abb~llj..L<i tOU, nnoonorrn nQOj..Lr'j8ELa~ uno to cptWXO Aao YLa naQaboOll tll~ nooomu«; xaQpouvwv nou bLxruouvtuv. 'Htrrv ceto tllV nEQLOXr'j OUOXLOUVtaQ.3 Ka811JlEQLva tOY EmOXEJttOtaV xanOLO~ ceto tOU~ bLXOU~ tOU xrn tOU ECPEQVE tQOCPLfID Xat aAAa avayxaLa. ElXE xAmjJLaQl1{ll qxrrou, lltaV Eva XAO~, axataatato ayoQL. 'EAEYE Alya xru XWQl~ autonEnol811- 011. Meta tllV anocpuAaxloll, tOY ouvcvmou JlEQlXE~ CPOQE~, E(')W xru XEL. 'Htrrv aVEQYo~. 'E'ljJaxvE YLa bOUAELa. 'Htrrv oj..LW~ Jt<lvtots xoj..L'l.jJa vruuevoc. YnEQAa!1JtQa tn nanOUtOLa tOU, OL(')EQWj..LEvo to ncfvtEAovL, 0 XOVtQo~ xouno; tll~ YQapata~ OcpLXtObEj..LEVO~ oro YLaxa. Tnv tEAEUtaLa cpoQa nou tOY onvovrnoc Xat tOY QWtlloa tL bOUAELa xavEL, j..LOU ElXE nEL OtL r'jtav j..LEAo~ EXEiYOU tOU ocourrtetou nou to ovoun rou ~u bLacpEuYEL (<<H KunQo~ cLVat TOUQXLXr'j»).

'000 to naALxaQL JlE tll OllfIDia tou~ EnEtQEnE, 0 OXAO~ rtou axoAou80uOE ELOEQXOtaV oro eoturrooro «l~j..LlQ». 'Htnv oaQavto nsvnvt« atOfID xrn coro nioro unr'jQxav Xat aAAOL. Q, QE! tL CtV8QwnoL r'jtav mrtoi j..LEoa otov 0XAO! Pnxevoutot, avafIDAALaoj..LEvoL, XouQEALa. ME XOj..Lj..LEvll ano tL~ xQauYE~ cpwvr'j, oUQAla~ouv:

«H KunQo~ dvat tOUQXLXr'j Xat 8a naQaJlEivEt tOUQXLXr'j!» I1QOXWQouv Pr'jfID Pr'jfID· OL 8aj..LWvE~ rou fIDya~LOu bEY cpruyouv anAw~, tllV xonrrvcrve. I1Qwta XOL ta~ouv bE;La xat aQLOtEQa, JlEta nLow, oxuBouv xrn tQEXOUV nQo~ to E;W.

o EOtLatoQa~ EiXE aVEBEL 0' Eva ano ta tEAEUtaia tQanE~La xrn cLXE xavEL aoniba ~a xOQvL~aQloj..LEvll JlEyaAll cpwtoYQacpia tOU A tatouQX, KQuBotav niow uno tllV aoniba xat xa8E

ALYO Xat ALyaxl U'l.jJwvE to xEcpaAL tOU navw cero tll cpwtoYQacpla Xat JlE xAa'I.jJlaQLxll cpwvr'j naQaxaAouoE: Ebw bEY r'jtav EA~llVLXO, EOt~atOQLO. OQxl~otaV OE xa~E l~QO XaL OOLO., ~OAL~ ':

EAEYE O,tL rprrv va nEL, JlE trtv uno'I.jJLa OtL 8a rou nEta;t_a~rtots oro xEcpaAl, ;avaxQuBotaV moco coro tllV aonlba tOU. MEta ano Aiyo EoxaYE XaL naAL j..LUtll Myovta~ on eivcn TouQXO~ Xat ~uoouAjillvo~, xrn naQaxaAouoE, av r'j8EAav, va ooov tll tmrtotqtn rou. MEta, to xEcpaAL j..LEoa xm aVtE naAl coro tllvaQXr'j.

H aLtLa tOU aQYou BllfIDtLO~U rcov rrvnnoqxiourtrov nou anOLEAouoav tOY 0XAO, r'jtav 11 cpwtOYQacpLa tOU A tatouQx nou ELXE BQE8EL !1JtQoota roix.

Exsivt] tll BQabLa tll~ 611~/711~ ~EJttEI-lBQiou EYLva jillQtuQa~ noAU 8ALBEQWV XaL nOAu YEAOLWV XataataoEwv. 'E~lloa rc YEvovoro. EOEL~ nooE~ xOQvL~aQLoj..LEvE~ cpwtoYQacpLE~ tOU A tntouQx moreuere on !1JtOQcL va EXEl Eva ~xQo xanllAElo; AVtE BQELtE, va bouJlE. 8uo, tQEL~, tEOOEQL~ ... AXOfID, axofID! Auto rtou JlE ciXE EvtUnWOLaoEL EXEL, r'jtav 11 nA1l8wQa tWV cpwtoYQaCPLWV tOU Atrrtouo«, 0 eoncroocc, xQUj..Lj..LEvo~ nioco uno rnv xOQVL~aQLoj..LEvll cpwtoYQacpia rou A trrtouox, rtou XQllOLj..LonOLOUOE W~ aoniba nQoataoia~ anEu8uvoJlEvo~ nQo~ tOU~ oEQBltooou; EAEYE:

«rQr'jyoQa, CPEQtE cpWtOYQacpLE~ tOU Atntouox!» Kat ;avaBya~ovta~ to xEcpaAL tOU, nQoona80uoE JlE XLALa naQaxaAla va E;llyr'joEL OtOV 0XAO, rtou nAEOV EQXOVtaV xata XUfIDta XaL 0XL Br'jj..La Br'jfID, on dvat TouQxo~, j..LOUOouAj..L<ivo~ xru KEfIDALatr'j~. Ot OEQPttOQOL JlE j..Lla avaaa EcpEQvav XaL aAAll qxoroYQacpLa rou A tatouQx. Kunou xanou 0 EOtlatoQa~ EnaLQvE oru ouo tOU XEQLa tll cpwtoYQacpia tOU A trrtouox, rtou ~AL~ tOU ELxav CPEQEL, EVW tL~ aAAE~ n~ xQatayav OL oEQBLtoQOL. <I>wtOYQacpLE~ JlE tEQaOtLE~ EnlXQuoE~ XOQVi~E~, oxaAlatE~, ;UALVE~, oQ80YWVLE~, oBaA, JlE t~a~, XWQL~ XOQVL~E~, bLacpoQwv JlEYE8wv, ELbwv Elbwv, JlE OtQatLWTLXr'j r'j nOALtLxr'j nEQLBoAr'j, JlE

18

19

jJJtOtE~, IlE XaJtEAO, IlE cpEm ... IIaEL vc JtEL OtL 0 fOtLatOQa~ ~rov avOQwJto~ JtQOVOYjtLXO~ xoi, YLa xaOE EvbEXOllfvO, W~ uuuVttXO ueoo, dXE aJtoOYjXFUOEL cpwtOYQacpLE~ tou A tatouQx.

~EV YVWQL~W av ovrox ~taV TouQxo~ Xat J..lOVOOVA~VO~, 0- ~~ flLAOUOE xaOaQa tOvQxLxa IlE JtQocpoQa tYj~ IIoAYj~. Konote OttY~~ J..lOu ~QOE va mo OtO JtaALxaQL rtou xQataYE tYj on~La, «PE OV, tt xavft~, 0 avOQwJto~ MEL ott ELVat Xat Touoxo; xrn ~OVOOVA~VO~!» AAAa JtOOO YEAOLa Oa nrcv flLa retoi« XOV~EVta. AE~ XL av bEv ~taV Toooxo; Xat J..lOVOOVA~VO~ Oa voiuuonorouvtcv Yj AEYjAaOLa tOV XWQOV. 0 avOQwJto~ Jtavw OtYj OUYXVOYj oaxAa~QL~EL.

Axoun Xat OL tOOE~ cpwtOYQacplE~ tOV A tatouQx oev 1lEtQavE. 0 OXAO~ ~~ JtAllOLa~ft. H aJtootaoYj nou ~~ XWQL~EL ELVat LOYj us DUo xEva tQaJtE~La. AV-toL rtot: xaOovtav, tYjv xoJtavLoav JtQo JtOAAOU.

KaOE cpoQa nou 0 fOtLatOQa~ MEL «EL~L TouQxo~, uouOOVA~VO~, d~L ~~L one», aXOAOVOOUV ot X QOtot. H ouoxoALa ~QLoxOtaV OtO va uxouorel 0 JtQWtO~ xQOtO~, IlEta oAa ~rov EUxoAa. OL t~a~QlE~, tc mrrtn, oAa AljJJta. OL xQOtot Oa JtQEJtEL va JtoAAaJtAaoLaoav tOY evuoooicouo tWV QaxEvbvtWV, erot oxrce Jt~Qav cpoQa.

Kat 0 Movoouo; 'Htrrv ESOVOEVW~VO~, £lXE oWQLaOtEL ctnv xaQExAa.

«Nc to ~aAOVIlE oro JtobLa, A~l~, va to ~aAOVIlE oro JtobLa ... AVtOL, IlE to JtQOOXYj~ "~E flLa tEtota EOVLX~ Yj~Qa EOEL~ YAEVtatE xru rc JtLVEtE, E;" jJJtoQEL vc ~~ xoupntuioouv», uoo 'ljJLOVQl~EL.

Na to ~aAw ore JtObLa; ADUvatov. ~EV jJJtoQw. 'OXL coro JtaALxaQLa, aAAa bEv ru XatacpEQvw. EsaAAov Jtou Oa JtallE; H bLacpvy~ oro JtlOW ~Qo~ tOV eoucrooloo bEv eivrn OWtYjQla ... To mo OWOtO ELVat vn JtallE ~QE~ xata Jtavw tOV~ xor, av ta XatacpEQoVIlE, vn ~youllE oro bQoJ..lO.

NA rNQPIZEI~ KAI TH rAAAIKH

ErnA~A TON Mcvoouo coro tOV~ WJ..lOV~ Xat tOY o~xwoa. ME bvoxoAla OtEXEtat oto JtobLa tou, Tov xQatw. Elba Ott to rruXEtO IlE tn tmyaQa xrn 0 EJtlXQVOO~ avaJtt~Qa~ tOV ~taV Jtavw OtO tQaJtE~L. Ta E~aAa OtYjV tOEJtYj J..lOV. ~EV eivru OE OEOYj va 15ft tmyaQa xat avaJtt~Qa. IIEQJtatallE xata Jtavw orov 0- XAO. MEXQL EXElVYj tYj OtLY~~ xavEl~ bEv dXE bOXL~Oft JtaQOJ..lOLa Esobo. IIw~ ~y~xallE ~oa aJto mrrov tOY 0XAO; TWQa bev OV~~L tlJtOtE. ELVat orrv ~Yjv to EXW ~~OEL. Kovovs rn OtQa~a ~tLa Myw tYj~ xataOtaoYj~ tOV Movoouo ~ bEv tOA~Yjoav vc ~~ avaxattlOOVv; 'H ~~Jtw~ 0 OYj~LOCPOQO~ aQXYjyo~ tOV~ IlE ElXE YVWQlOEL xru bEv E~yaAE ~LALa; By~xallE ESW Xat tL va c,OUIlE: a~v! Xat tL a~v. EIlEL~ ~oa oev Jt~Qa!1E xajJJtaQL ttnore. 'Esw YlVEtat tYj~ xaXOJ..lOlQa~. MEXQL tors to MJtELOYAOV4 bEv to £lxa bEL EtOL xat EUXO~L vc ~Yjv to savaboullE JtOtE. Kat to MJtELOYAOV oev ElXE 15ft tOY srnrro tOV Of xa~La LutOQLX~ OtLY~~ EtOL. 0 CPO~EQO~ OXAO~, XWQLO~VO~ Of o~bE~, SECPWVl~EL QvOflLxa JtaQayovta~ erm, EX tWV JtQay~tWV, Eva ~ovYjtO xataotQocp~~. Tu aVtOXlvYjta xOQvaQovv abLaxoJta. Iltoro aJto xaOE «uroxivnto EXOVV bEOEL uqxrourrtu ~~xov~ bExa Xat eixoot ~tQwv. Kunotn mrtoxtvnto OEQVOVV DUo Xat tQLa reroic uqxiourrrn. To JtE~obQo~La EXOVV ovtnpcoOd xata dXOOL-tQLavta EXatOOta, OE IlEQLxa oYjIlELa lOW~ XaL oaQavta. natl VO~~EtE; Ta tVQLa, ot ~QIlEAabE~, rc AabLa, oi SYjQOL xaQJtoL, ot XOVOEQ~E~, ta cpaYYjta, tn ~ALa, tn onAaflLa, ta AovxavLxa, oi JtaOtE~, OL ooxOAatE~, ta oovrourrc, ru nor« xrn O,tL aAAO ~a~EL 0 vouc tOV avOQwJtov, Jtov JtEtaXtYjxav ESW coro ta oJtao~va, bLaAv~va, bLayov~Lo~va XaL AEYjAatYj~va xataot~~ta, dxav otot~aXtEl OXYJ~tl~OVtUl;; Eva Jtaxu OtQw~. Kat 000 to mrroxtvnto JtEQvayav cero Jtavco tOV~ oxoevo, bYjflLovQyouoav ~La aJtEQlYQaJttYj yALtOa. 'Htuv ocv vu ~ouoallf OE Eva cpaVtaOtLXO XOOJ..lO. ea uno-

20

21

Qouoa vc xmav011000 O'tLb~rrOTE TJA18Lo, OtO rrAaLmo tTJ~ TJAl- 8LOtTJ1a~ tOU, Ol-loo~ ru UCPaOlillta nou ~tav bqu'va rrLOOO uno tu aUtOXLV1lta ... I-lE rtnors. ME rrAatll OtOV tOlXO, OQ8LOL, rraQaxoAou80uoal-lE I-lE CPQLXll rn blCl.bQalilln~Ol-lEva. LtEXOIill- 01E EXEC ErrELb~ bEV I-l1T0Qouoal-lE va 1tEQaOOUI-lE corevovn, 'Evor; coro aU10u~ nou ~ECPWVL~E «H KurrQo~ ELvm tOUQXlX~ xru 80. rraQal-lElVEL tOUQXlX~», rra1TJOE rravoo ore IillXQLa uqxiourrro nou EOEQVE blEQX0I-lEVO «uroxivnto, YALOTQ110E, ErrwE xru tQaulilltLOtTJXE ow XEcpaAL. Tote Eboooa tll bLX~ uou ~Aaxwbll EQI-lTJVEla ow YLCl.tl EbEvav auto. ru UCPaOlillta rrLooo 0.rro to. outoxivrrm: Yla vo OXOVTacpWUV xru vo rrEcptOUV ot bLEQX0I-lEVOL ouro»; (OOtE va rroAAarrAamaotEL 11 nvnunouI-l1T0UAa.

'Orov EX010I-ll0a to EUQll~ !-lOU, 0 xCl.ta~E~All!-lfvO~ MavOOUQ ElrrE:

« 'OXl, QE OU, Ebwav W tome rorv ixpuourrtcov nou J[~QUV coro to. AETJAU'Tll!-lfva xaWOt~lillta, YLa vo J[Qoobwoouv crnv Exb~AooOll mo 8WIill'TlXO xaQaxt~Qa ... »

KOL'Ta~ovm~ J[QOOEX'TLXa Elba O'TL, voi, OV'Too~, ~a~aXEQa, I-lEW~(Jna, EI-l1TQL!-lf, J[aVaXQL~a, J[avE!-lOQcpa ucpaOIillWOEQVOvtov Xa1oo, AEQwvovmv, XOl-llilltla~OVWV, OXl~OVtaV.

ME buoxoALa, blXoo~ vo OXOV1a1jJOUI-lE ow UCPaOlillm XaL J[EQVWVW~ !-lfoa uno W «utoxivnt«, xmacpEQal-lE vc rrEQaoouus OtO arrEVaVtlrrE~obQol-llo. 'Otrrv EltlTaXUVa AlYo TO QUS~, Yla vc I-llllill~ Xturr~oouv tc rnrtoxivntu, 0 Mcvoouo ztou OTllQL~oWV rrrrvco !-lOU, ElJ[E:

«Aurrv, mya A~l~, OcpLyy£1aL TJ xaQ6ta !-lOU ... »

Koi OTllV ayxaALa uou va TOV rraQw, bEV 1-l1T0Qw va tOY 1lEWCPEQW. TOJ[08E1TJOa 10 Evn XEQl rou OTOV W!-lO !-lOU, 'TOV Emaon nrro Tll !-lfOTJ xrn XmaCPEQa va TOV J[EQaOW aJ[EvnV'TL. EXEl, yw Eva bLaOTllf..lH, c(xoul-l1T~oal-lE orov TOlXO TOU ~EvoboXdou «IIEQa IIaAa~» xrn JT11QnllE I-lln cvcoo.

LTll ~w~ urraQXouv XaJ[OLa I-llxQa, aO~f..lHvta AOyta nou 0.-

rroxnAumouv 'TO xaQax'T~Qa autou rtou to. AEEL. AXOUI-l1TLO!-lfVO~ O'TOV tOLXO, 0 Movooix; ciJ[E ~nCPVlXa:

«PE OU, bEV J[ATJQwoal-lE 'TO AoyaQLao~ OtO W'TlU'TOQLO!» rO.aoa.

«Tcxtonoiouv TO AoyaQLao~ 'TOU W'TLatoQlOU)), drra. «QX!)) drrE 0 Movoooo.

«TL OUI-l~alVEL;)

«0 avam~Qa~ !-lOU EIlELVE Exd, ~wv XQUOO~)). «Ebw ervru, va, rov J[llQa cyW)).

AJ[oQll0E rrw~ xru !-lfoa 0' ExdvTJ 'TTJ cpaoaQla dxn bEt XaL Elxn rraQ£L tOY avam~Qa.

IIEQJ[mouoal-lE mya mya. LUVaV'Tll0a Xa'TL to a~lo C(J[OQla~. H ~w~ EXEL 'TE'TOLa J[OLxLAla YEYOVO'TWV, nou oxoun xm 0 J[AEOV oV£LQOJ[6Ao~ bEY I-l1T0Q£l I-lE oJ[OLab~rrO'TE cpavwolwoTJ va to. rrAllOLaoEL. LW TQLa ~~Iillm I-l1TQoo'Ta Iill~ 11WV I-lla yuvalxa ow oQLa tTJ~ !-lfOll~ llALxLa~. A v bEV rrEQrratOuOE nioco . moco xm IlE to. ~TLa O'TQal-l!-lfva J[QO~ E~~, OUTE rtou 80. 'TTJv 8ul-l0!-lOuv. KQU'TOUOE ornv ayxaAla Tll~ I-lla youva I-lE IillXQLE~ 'TQ(XE~, cp(OVa~E «H KurrQo~ eivct tOUQxLx1l xm So. J[aQaIlELVEL WUQXlX~», xm 000 cpwvn~E, IillbouOE 'TTJ youva.

'Hrov El-lCj)avE~ on IillbouOE TTJ vouvo I-lE xQun xaQbta. Ka'To. blao'Tl1lillm xOLm~E bELAa bElAa YUQw tll~. To OTL JT1lYmvE avaJ[oba, rrQo~ W J[lOW, 0CPELAOWV OTllV aywvLa 'Tll~ I-ll1J[W~ xm 'TtlV ~AErr£L xavd~ nou xAE~£l 'Tl1 vouvo. Lmbtaxa EbLVE 'TTJv nL0811011 on IillbouOE 01..0 xcn AlYO'TEQO, LOW~ xrn I-lla uovo 'TQLxa, 'TTJ youva. Toto; bEV f..lHbOUOE xm xa80Aou, aJ[Aa J[QOorroLELLO. Km 0 'TOVO~ 'TTJ~ cpwv~~ 'Tll~ OUVEXW~ xal-l~AwvE: «H KurrQo~ ELvm 'TouQXtX~ xru So. J[aQnI-lELV£l 'TOUQXlX~)) ...

<PavEQo 11mv J[AEOV on 11 KUJ[Qo£ So. rraQEl-lEvE 'TOUQXLXlt xrn 11 youva OTTJ yuvaLxa ... IIOLo£ ~EQ£l «no J[ou dXE l-lE'TacpEQEl'Tll youva !-lfXQl Ebw XQauya~ovw£ «H KUJ[Qo£ dvm'TouQXlX~». ME I-lElW!-lfVll tllV EV'TaOTJ 'TTJ£ CPWV~£, EO'TQl1jJE OE Eva 0.rro 'To. mo OXO'TElVa O'TEVa xm E~acpavi,a'TllxE.

22

23

~EV JillOQW vc SExaow xm Eva aAAo nEQuYtatlXO EXELVy]£ tY]£ ~Qa('lla£, Eva ~xQo nEQlatatlXo. 'Evce; ~Qty]£, ~Qo£ tOU 0XAou, nou ovnxe 0f1ill£ otnv O!IDba tWV aAY]twv, OE avtL8wY] IlE outoix nou AEY]Aatouoav ELbY] EvbuoY]£ ~Q~XE t~aJilla to QaxL xm ~SUOE ... 'Otrrv ot aAAOl <pwva~av «H KunQo£ ELvm tOUQXlX~ xm Sa naQallELVEl tOUQXlX~», EXELVO£ naQa~AouoE: «To MLYXQO£5 ELvm tOUQXlXO xm Sa naQallELVEl tOUQXlXO». 'HSEAE vc <pwvaSEl aAAa coto ty] ~SY] bEY JillOQOUOE. H ~Qaxv~ <pwv~ rou E~ymvE xata blaOt~jillta ouv xEAaY]bY]jill: «To MLYXQO£ ELvm tOUQXlXO xru Sa naQallELVEl tOUQXlXO». LtO ootlQlXO nEQloblXO ZOVfL7r0VX, rtou aQXloa vu ExbLbw ESl XQovla IlEta tn yqovota ty]£ 6Y]£/7Y]£ LEJttq.l(3QLOU, ELxa XQY]mj..lOnOl~OEl W£ ouvSY]jill «To MLYXQO£ ELvm tOUQXlXO xm Sa naQallELVEL tOUQXlXO», nou EAEYE EXELVO to ~Qabu 0 ~Qty]£.

MOAl£ ELXallE XatY]<pOQLOEl ano tOY naQaxELIlEVO OtO «IIEQa IIaAa£» bQoj..lO (SaQQw ceto tl£ oxaAE£) nQo£ tnv xatw AEw<poQo, ELballE tOY naoclQ KE!IDA xcn tOY AAL Pnotxp, 'EQXovmv. Avtourhocue.

Sa nQEnEl va bwow xanOlE£ nAY]Qo<poQLE£ Yla tOY AAL Pooixp, 'Hrov Eva£ XOVtQOXOj.L~VO£ avSQwno£. ELXE to xaAoum tOU naoaQ. 'Ioux; xm bfxa XQovla VEOtEQO£ ano ~va. Anorporto; tOU AUXELOU «raAataoaQa·(». IIQlv ano uevo EYQa<pE, AfEl, Xl EXELVO£ crnv E<py]IlEQLba Tav. EXELVY] ty]v nEQLobo EYQa<pE oro ~Qablvo <puAo tOU EtXEj.L I~Et MnEVLt~E, ~ov TeseyX(Jacp, xOj.L!IDtla avasla AOyOU. L"tl£ IlEtaSU jill£ XOU~EVtE£ unOMEtm to QOAo TOU nQoobEUtlXOU ~ nxoun xm tOU courteQOu Xl EYW -omoc navta xm oAOU£ - tOY moteixo. Kcotou xartot: ~yaLvoullE jill~L coto to MnaJill-l AAL6 xm nEQvallE nE~oL ty] YE<puQa tOU raAata. EXELvo£ nUEl Yla to onin, ~EV rmVtQEUtY]XE note, ~El IlE tY] ~va rou,

'Exovta£ tY] xaQa ty]£ ouvavtY]oY]£ IlE Mo <pLAou£, IlEta ano ta <po~EQa YEYOVOta nou ELxa ~~OEl, omv ELba tOY naoaQ KE!IDA xm tOY AAL Pooixp, blaXatEXOIlEVO£ coto rc Lbla moS~-

jillta UUtOU rtou bEY SEQEl XOAUJilll xm maVEtm aty] SaAaooa . ceto tY] oovtoc, SEwQy]oa avayxaLo va mo o.n dxa jill~bjJEl ~ou uou:

«PE OEl£, tt SY]QlwbLa, tl ~aQ~aQotY]ta, n xavl~aAlo~£, n <PQLXY]!» dna.

Koi EVW EtOljill~Oj..lOUV vc a<pY]yY]Sw auta nou ~~oallE OtO WtlatOQlO «I~j.LlQ» xru aUta rtou ELballE oro bQoj..lO, 0 AAL Puoixp, orrv Eva£ onotooorptots uno exeivo tOY 0XAo, j..IOU Esano-· AUEl <PQaotlx~ mLeEoY]!

«IIw£ TOA!IDtE! IIw£ JillOQELtE va ~AatE IlE mrtov tOY tQono orov ~QlOXOjillOtE svcomov tEtOla£ U'ljJLOtY]£ ESVlX~£ EYQY]yOQOEW£... Ta avwtata moS~jillta tOU Aaou jill£ EXOUV ESEYEQSd nAfov ... »

Kat noaa aAAa ... OUQAla~El. AE£ xm EX<PWVEL AOYO OE xc~a nAatda.

TY] SEOY] tOU AAL Pooixp, nou vo~~a on ~taV <pLAo£, ty]v ELXE naQEl Eva£ EmSEtlXO£ avSQwno£ rtou a<PQl~E xrn yuaAl~E to ~tlTOU,

o Mrrvoouo, aty]QlY~VO£ navw uou, EXAlnaQEL:

«Lwna, A~L~, OE naQaxaAw ... AWSavOjilll aoxy] jill, nallE YQ~yoQa ... »

Exelvo; xm 0 naoaQ KE!IDA, oro LblQ u'ljJo£, IlE Lbla blanAaoy] ... A v bEY ~taV 0 Movoouo, Sa ~tav aMvato va ownaow. Tots, 0 AH Pcoixp, smtoaou, Sa JillOQOUOE vo naQabwoEl Eva nQobotY] tY]£ natQLba£ orrv xm usvo ornv uotuvoulc, LE retoio <paoY] ~tav.

Auto nou uou nQoxaAwE tY] llEyaAutEQY] evtumoor], nEQa eoto ty] otaoY] tOU AAL Puoixp, a<poQa OtOV naoaQ KE!IDA. 0 naoaQ KE!IDA bEY dXE naQEl SEOy]. LtEXOtaV tmtw~vo£ xm mwnY]AO£. 0 Movcouc IlE tQa~oAoyouoE Yla vc anojillxQuvSOUIlE·

3EQEtE, 0 avSQwno£ xa~a <poQa EQXEtm OE xataotaoY] nou SEAEl vc nEl naQa nOAAa xru bEY JilloQd, xrn oo« SEAEl vc nsi,

JtQooJta8d va 'ta O'U!1Jt't'U~EL OE xava ()'UO AE~W:;, OJtO'tE JtQOXUmEL xan JtOAU xa~o. A'UTO Ena8a XL eyW. 'H8EAa va nxo naQa JtOAAa nQaYf.lcna OLOV AAl Puoixp, aAAa ()EV dXa OU'tE 'to xQ6- VO OUTE TY] ()UVaTOT11La. 3acpvou cpwva~a:

«Nroom], ~EQEL£ xm yaAALxa!»

TIQLV O'UVEXLOW f.1E La YEyovoTa T11£ 611£/711£ ~EmEf.lf3QLou, a£ avoL~w jlW naQEv8w11 YLa va OAOXA11QWOW t11V LOLoQLa T11£ 0XE011£ f.1E TOV AAL Pcoixp. KaTa()LXaOT~Xaf.1E YLa 118LX~ auLOuQYLa xm AE11AaoLa avacpoQLxa f.1E La YEyovoTa T11£ 611£/711£ ~EmEf.l~QLoU, xavaf.1E cpuAax~ xm aJtocp'UAaxLOT~Xaf.1E. TIEQaoav aQxEToL f.l~VE£. Axoun xm av8QwnOL oov LOV AAL Puoixp ELxav xaTav0110EL T11v ouolc nov YEYOVOTWV. 8EAovTa£ xru f.l11 ouvovuounotrrv OLO Mmuur-; AAL xm orrou aAAou TuxmvE f.1E LOV AAL Pcoixp. OUTE LOV XmQETouoa aAAa OUTE xoi LOU f.lLAoUoa. 'Orton XL av TOV ouvcvtouou, ~llTOUOE va TOV OUYXWQEow, JtQooJta80UOE va E~11Y~OEL on ELXE JtaQaJtAav118EL ~EV EvLw8a 8uj.L6 aAAa a11()La. TIEQaoav f.1EQLxa XQOVLa aXOf.1U. 'EXEL avaAa~EL T11 ()LaVOf.l~ TWV yaAALx~£ naQaywy~£ f.lU8LOTOQ11f.lclTWV OT11V Touoxio; 'E~ya~E mo EuxOAa xm mo nOAAa AEcpTa. Knaoin f.l£Qa ouvaV't118~xaf.1E OTO YQacpdo LOU EX()OT11 xm CPLAOU uou, Oounv KaQaT~a. Ta L()La MYLa, 11 L()La OUf.lJtEQLCPOQa ... OLO TEAO£ ELnE:

«EvTa~EL YLa oAa r' aAAa ... Exsivo LO ~Qa()u f.lOU ElXE£ JtEL "NTQon~, ~EQEL£ xrn yaAALxa". TL O~f.1ULVE EXElVO, ()EV XaTaAa~a».

TIaEL va nEL on ExdvE£ TL£ TQEL£ AE~OUAE£ nou cpav11xav oVOlJTE£, EnEL()~ unOTEAouoav nEQlA11'¢11 tWV OOWV ~8EAa vc nw, Elxav xaQaXTEl TOOO ~a8La OT11 f.lv~f.l11 LOU OUTW£ WOTE, rmQOAO nou nEQaoav roou xQ6vLa, ()EV tL£ ELXE ~ExaOEL xcu Em~lJTOUOE EnE~~Y11011.

Tou umrvrnon;

«TIona 8a oou EAeya EXElVO LO ~Qa()u, ana 0 Movoouo ()LnAa uoi: ~LaV j3aQLa aQQwoTo£. TIE8avE, naEL aQxETo£ xru-

QO£. fl' aUTO xru ()EV f.lJtoQwa. AXOUOE AOLnov tt evvoouoo. H YVW011 f.lLa£ ~Ev11£ yAwooa£, xrn EL()LXa T11£ yanLx~£, ELvm TO nQWLO f.lLOavOLYf.1U LOU nUQa8uQou rtou O()11YEL T11v av8Qwmv11 OXE'¢11 OTOV nOALTLoj.L6. 'OLaV LO f.luaM xru La f.lclTLa oou dvm EQf.l11TLXa XAELOTa xm ()EV XaTaAaj3aLVEL£ TL ouf.lf3aLvEL, JtOLa dVal 11 a~La TWV yaAALxwv rtou ~EQEL£.

ELxa oxotxra OtL 0 AAi Puoixp EiXE Jtaa OTlJV raAALa. EXEL EYLVE acpaV'to£. ~EV ~EQW TL anoYLvE. OUTE ~EQW av xanoLO£ ~EQEI.

A1:TEIA nEPI1:TATIKA

fueE ~PAMA, 8EAOVLa£ XaL f.llJ, nEQLEXEL f.lLa xWj.LW()La, onw~ XaL xa8E xWj.LW()La Eva ()Qaf.1U. 'ETOL XaL 11 TQaYW()La TWV yEyOVOTWV T11£ 6lJ£/711£ ~EmEf.lf3QLou EfJ.1tEQLEXEL aOTELa nEQLOTaTLxa. EXELV11 t11 vUxta EYLva autoJttll£ ~QtuQU£ xaJtOLwv tEtOLWV. 'Om»; 0 WtLatoQa£ rtou E~ya~E a()LaXOna xOQvLtaQLof.l£vE~ cpwtoYQacpLE£ tOU A trrrouox, .. onw£ aUtOL OL onotoi, EVW cpcovatav «H KunQo£ ELVaL tOUQXLX~», nctouocv OLa ucpaof.1Utu rtou EOEQvav rc a'UToXLV11La, YALOtQouoav XaL EnEcptav ... onw~ lJ y'UVaLxa rtou f.lcl()110E f.lLa TQLxa 't11£ youva£ nou EXAE'¢E xo- 8w£ cpwva~E «H Kunoo; EiVaL tOUQXLX~» ... onw£ 0 j.L6Qt11£ f.1E- 8uOTaxa£ nou XOQOL()EUE cpwva~ovLa£ «To MLYXQO£ Elvm LOUQXLXO xru 8a naQaf.1ELvEl tOUQXLXO».

Eivut j3Ej3ma XaL au'ta nou «xouoc: Ol YEvvaLOl ()La()11AWTE£ ExdvlJ£ Tll£ VUXLa£ E'tOLf.lcl~OVLaL va ()ElQouv Eva ()LEQX0f.1EVO arpou, xOLta~ov'ta£ LOV oto nQooo)Jto, XaLaAa~alVouv OtL eivru PWf.lLo£. Kt 0j.LW£, rtooo f.lOLatouf.1E TOUQXOL xm 'En11VE£ ... ME LO cpoj30 EVO£ ~UAO()aQf.lOU, tQauf.1U'tLOf.lOU, ALVtoaQLOf.1UtO£ xcu 'tEf.1UXlOf.lOU, 0 av8Qwno£, yta va aJtO()EL~EL OtL dvm Touoxo; xm f.lOUOOUAf.lclVO£, aQXLOE va EXALnaQEL:

«Ma tOV AAAax, df.1UL TouQxo£, f.1U tOY AnaX, ELf.1UL uouOOUAf.lclVO£! »

27

Tots OL E:rtLtLeE)lEVOL tOU ELJtav: «ByaA' tfJv va DOU)lE!»

o xafJ~vo£ 0 aveQooJtO£. KmE~aOE to JtaVtEAOvL Xat to OW~Q~xo tOU Xat EDELSE OtL ELvm TouQxo£ Xat IJOUOOUA!IDvo£. IIOLO mov YLa tOU£ DLaDfJAootE£ to aJtODELXtLXO: fJ JtEQLtOI1TJ! Av ELXE xavEL JtEQLtaI1TJ, tfJv YALtooVE, av 0XL, xatyOtav ... Av 0- J.LW£ xaJtOLO£ ELXE JtEL 'ljJEJ.LUta Xat ELXE EsaJtatTJOEL, DEV aQxouOE ~VO to SUAO. 'Eva; aJto autOU£ tOU£ E:rtLn8E)lEVOU£ YEvvaLOU£ E~ya~E Exd E:rtLtOJtOU to J.LUxaLQL xoi, ~oa OtfJV avaJ.LJtou~OUAa, :OU exove JtEQ~tOI1TJ. TWQa, Duo EXmOOta JtaQaJtavoo, tQLa JtEQLOOEUJ.LU ... E! uso« OtfJ cpaoaQLa DEV XOLta~ouv tEtOLE£ AEJttO~QELE£. EXELvfJ tfJ VUXTa, us tfJv aJtELATJ tOU J.LUxmQLou, ESLOAaI-LLOav ~aoaVLOtLXa JtOAU XOOIJO DLa tfJ£ JtEQLtOI1TJ£. 'Eva£ cet' autou£, !IDALOta, TJtav MVE Xat JtaJta£.

AUtE£ OL cpatDQotfJtE£ J.LJtOQEL xm va cpaLVOVtat 00£ E:rtLVOTJJ.LUta, aAAa DEV ELVat, aJtOtEAouv YEyoVOta. YJtaQXouv vroxou~vta. AvaAoyo EJtELOODLO E~fJOE EXELVfJ tfJ VUXTa xru 0 DLaofJ- 110£ taxuDaXtUAOUQYO£ AJ.LJtQa Kcvrcunoo, LTa JtQaXtLXa tfJ£ DLXfJ£ f'taoLavta,7 fJ xma8EOfJ EVO£ !IDQtuQa EXEL W£ ESTJ£: (JtQaXtLXa, OEA. 246)

'Evcc aQ~DLO£ tfJ£ YJtfJQEOLa£ E8vLXTJ£ AocpaAELa£,8 EVW JtQooJta80UOE vn aJtoOJtaOEL ta EYYQacpa tOU OWJ.LUtELOU «H KUJtQo£ eivru TouQxLxTJ», OUAAa~aVETaL )lE to amOAOYLXO 0- tL ElVat XOI1IJOUVLOtTJ£. To JtEQLotanxo, oUJ.L<poova )lE DTJAooOfJ ron JtAEOV aQIJODloU, aJtOtEAEl JtQootLa ornv iorootc tfJ£ uJtfJ- .. QEOla£ E8vLXTJ£ aocpaAda£. IDOU to VtOXOU~VtO autou tOU JtEQLOtanxou: (I1Qaxnxa ()(XfJ£ Ficotovtc, OEA. 141-42-44)

M~PTn ~p rIAKOYrr OYAOYKAN: TY] ~gaoLa EXeLVy] ouod~ nY]yE o~Y]v ~agaoluoY] TOU ~you AjlJtga KavtajlJtga (O~g AOlJ't:q:JL). 8EAY]OE va naEL onLn TOU. BY~XE ESW xm EnELo~d" X~ YEvLa, OEb:E: Eva~ naJ1:(x~, dnav, xcn TOV Emaoav. OagaxaAEOE, EXALJ1:agy]oE, OE tEALX~ avaAuoy] EOELSE OtL dXE xavEL nE~LTO!L~ xm OW8y]XE. Tou einov O)LW~, acpou dom ano )LU~, aVE~a oro aUTOxLvY]tO xm 8a xavEL~ O,tL OE OLatasOU)LE. Eyw TOV ouvcvtncc )LE TO ILLxgocpwvo OTO XEgL otnv nEgLOX~ Euivovou xm ty]v Eno~vY] TOV XataYYELAa otnv ag)L6oLa OLEU- 8woY] ty]~ aOtuvo)Lla~ (OEUtEgO ygacpELo, nOAmxE~ un08EOEL~). 'EWL SExa8agLoE Y] xataotaoY].

MAPTYL TZEMAA LANTZAK: (LlLEU8uvt~~ E8vLX~~ AocpaAELa~ OOAEW~.) «E[xa nAY]gocpogY]8EL ano aocpaA~ nY]y~ OLL ta YEyoVOta ty]~ 6Y]~17Y]~ LmtE~gLou ~tav oxY]v08EtY]~va xm ty]v snousvn tWV YEYOVOtWV dxa anOOtdAEl 0XELLXO xgUlttOtY]AEygacpY])LU OtY] LlLEU8uvoY] E8vLX~~ AocpaAELa~ oaou unavououv. TY]v enouevn, OE OUOXE'-!JY] nou ngaY)LUTOnoLY]oa )LE TOU~ t!LY])LUtagXE~ )LOu -xm Exdvat- EnE)LELvav crnv LOLa ano'-!JY] ... MEta coto tL~ EgEuvE~ oLEmotw8Y] OtL at X0!L)LOUVLOtE~ OEV dxav naLSEL xcvevn gOAO oro YEyoVOta. 0 OtgatLWtLXO~ OLOLXY]t~~ ~tav OE tETOLO ~a8)L6 nercaousvo; OtL OL X0!L)LOUVLOtE~ ELxav avaAa~EL TOV xUgLOtEgO gOAO otc YEyovOta, outW~ WOtE, YLa ngwty] cpoga OLa xgovLxa tY]~ unY]gEOLa~ E8vLx~~ AocpaA.Ela~, Eva~ ouvaOEAcpo~, 0 onOLO~ anEu8uv8Y]XE ornv ag)L60La OtgattWtLX~ OLOLXy]Oy] YLa va EvtOnLOEL Eva EYygacpo LOU OW)LUtELoU "H Kunoo; Elvm TOUgXLX~", OUVEA~cp8Y] xata tY] oLagXELa EXtEAEOY]~ U:7tY]gEOLa~ )LE ty]v amoAoYLa Ott dvm XO!L)LOUVLOt~~».

To JtaQaoxTJvLO autou tOU aOtELOU JtEQLOtatLXOU DEV Elvm xa80AOU «oteto. 0 OUAAfJcp8El£ 00£ XOI1IJOUVLOtTJ£, UJtaAAfJAo£ 'tfJ£ E8vLXtl£ AocpaAELa£, Xa'LVtaQ Tcvoouv, OtfJV xma8EOTJ tOU OtO DLXaOtTJQLO 'tfJ£ I'tcotcvto, MEL rc EStl£:

« ... Av xm ~8EAa va EVLO:7tLOW Eyygacpa [TOU OW)LUtElou "H Ku:7tgo~ ervru TOUgXLX~"], )LE cpUAaXLOaV, OEV )LOu E:7tEtgE'-!Jav va Eg8w OE macp~ )LE xovsv« ... )LE cpUAaXLOaV mELO~ ~8EAav vo ue a:7tOtgE'-!JOUV va EVTO:7tLOW TO Eyygacpo». (OEA. 202-203)

n o v EINAI H ~HMAIA ~OY

H A<I>HfID:H TOY cpLAOU ~u PEcpLx EQvLOuQav avacpoQLxa IlE tn YEYOVOta tl]£ 6l]£/7l]£ LEJttq$QLou nou ESl]OE, EXEL w£ E~~£: (ECPll)lEQL()a Txiouve; 14.02.1987)

To ~Qa(hJ Tl)£ 6l)£ LErtTEI-43QLOU LOU 1955 TQwya!JE !JE Tl) LLf.lJTE/.. fXLOXOEA 0' Eva EOTLaTOQLO OTljV JLEQLOX~ LLOAl. Ft' aQYOTEQa Elxa!JE xcvovioa va JLa!JE 0' Eva XAaf.IJT OTljV JLaQaAla ton MJLaA TaALf.LClvL.

'Htov !-Ua YAuxLa XaL TQU<PEQ~ XOJLEAa lj LLf.lJTEA. ITaQ' OTL ElXE ~YEl ML£ Touoxio; EXElVl) Tl) XQovLa, ~Tav !JETQLO<PQWV XaL VTQOJLaA~. (AQyoTEQa VlXljOE TO aL08ljf.LCl Tlj£ VTQOJL~£, f.IJT~XE OTO ~lj/illTlXO 8EaTQO ITOAlj£ XaL EYlVE lj8oJLmo£, EJLa~E JLQWTOU£ QOAOU£ OE JLaQaoTaOEl£ OJLW£ To l)!JEQOAOYLO Tlj£ Ava <l>Qavx XaL YVWQLOE TljV EmTuxLa.) H ).Uiva Tlj£ ~Tav Poi!-Ua. H ava<pAE~lj, EXELVlj TljV JLEQLOOO, rou KUJLQLaxou ~ljT~f.LClTO£ £LXE yivEL a<poQJ.L~ YLa va JLVEUOEL Eva~ 0Xl XaL TOOO <pL- , ALXO£ aVE/ill£ OE ~aQo£ TWV PW!-Uwv Tl)£ ITOAlj£. E~aLTia£ auTOU, EVOEX0J-LEVW£, 11 LLf.lJTEA ElXE !-Ua OElAla - ava!JEoa OE av- 8QWJLOU£ J-LlAaYE EAcqLoTa.

MEOOUVTO£ ton YEUf.LClTO£ aXOuOTljXE Eva£ XQOTO£. 0 EOTLaTOQa£ ~Tav PW!-UO£, UJL~Qxav OEQ~LTOQm PW!-UOl, JLOLO£ ~EQEl' YLa xau TETOLO, EV JLa0l1 JLEQLrtTWOEl, dxav oJLaoEL TYjV f.lJTQOOTLV~ T~af.LClQla. 'E~w JLOAUJLAlj8EL£ o).UibE£ ~QOVTO<PWva~av OUv8~f.LClTa. (<<H KUJLQo£ dVaL TOUQXLX~ XaL 8a JLaQa!JElVEl TO'VQXLX~».)

EmXQaTl)OE JLQaYf.LClTLxO£ JLaVLXO£ OTO EOTLaToQLO.

To JLaTQLXO Tlj£ LLf.lJTEA ~tav OTYjV avaTOALx~ aXT~ TYj£ ITOAlj£.

«'EWL OJLW£ ElVaL rc JLQaYf.LClTa, Yj o'VQa OTO <PEQL 8a dVaL !JEyaAlj, YL' «oro av 8EAEl£ a£ a<p~oo'V!JE TOV BOOJLoQo», dJLa.

Ilou Tlj£ ~Q8E XaL, EXELVO TO vTQOJLaAO, ALYOJ-LlAljTO xOQiTal, ~E8aQQE'\jJE. ME xOLTa~E YEAWVTa£:

«TL EYLVE, <pO~~8ljXEQ>

MLa rerom XOU~EVta 0' Eva JLaALxaQL, ~Tav aVOLXT~ JtQoOXA110lj YLa <paoaQLE£.

«ITQoxwQa», Tlj£ ELJta.

MJt~xa!JE OTljV KQaLoAEQ, xaTE~~xa!JE OTljV JtEQLOX~ MJLEOLXTa£.9 LTO'V£ oQO/ill'V£ vworov xaJ.L6£. 'Otuv lj LLf.lJTEA dOE TOU£ OQOJ.LOU£ YEJ.L<lTO'V£ ostnouevc yuaAlxa XaL t« xctnOT~f.LClTa va AEljAaTOuVtaL, 0'VvaL08av8ljXE nooo XQLOLJ.L11 ~rev lj XaTaOTaOlj. AQXLOE va !JE EXALJtaQEL va EmOTQf1jJO'V!JE OJtLTt.

«'OXL TETOLa», TYj£ dJta. «ITa!JE OTOV Booxooo».

o O'VQ<PETO£ nou JtQooJta8ouoE va Ef.lJTOOLOEl Tlj OLfAE'VO~ f.LCl£, xQauya~E: «TYj Oljf.LClla, Tlj oljf.LClia». 'Otuv YLVOtaV 010 aVTlAYjrtTO OU JtEQvouOa!JE XWQL£ ctoon, XTUJtayav TO amOXLVljTO XaL nsrouocv JtETQE£ ~ o.n aMO E~QLOxaV. OQLOJ-LEVOL EJtE<pTav Jtavw OTO a'VTOxLVljTO.

LTlj OLaOQOJ.L~ JtQO£ TO OQTaXLo"(,lO avayxaoT~xa!JE va orcurrtnooupe. Mnoootc f.LCl£ EiXa!JE Eva Jt'Vxvo av8Qwmvo TOLXO£. ~EV f.lJToQw va sExaow TL~ <pawE£ Jtov f.LCl£ JtEQlX{'xAwoav XaL XOAAljOav ore T~a!-Ua ton aUTOxLv~TOU. Av J-LEXQL TOTE J.LOU EAtyav OTL orn XWQa f.LCl£ dxa!JE TETOLa JLAlj8wQa OXUALWV JtOU JtAljJ.LJ.LUQL~av cero J-LlOO£ XaL OljAljt~QLO, OEV 8a TO JtLOTEua.

KaTE~aOa TO T~a!-U XaL JtQooJta8ljoa va !-UA~OW !JE Evav

aJto cutouc:

«Ti ELVaL JtaALxaQL J.LOu; ftaTL f.LCl£ xAdOaTE TO oQOJ.LO;» «Ilou dVaL lj Ol]J.LUla OO'V;»

«PE <pLAE, ElVaL O'VvaTov 010 xa8E cnrroxlvnto, ava Jtaoa OTlYJ.L~, va 'VJtaQXEL onuolo;»

'Eqxryn !-Ua XO'VTOuALa. ITQooJta8ljoa vo. XAELOW TO JtaQa- 8uQO aQov aQov. (OL JLOQTE£ ~taV ~Olj XAELOWJ-LEVE£.) ITQooJta8ljOE va !JE Ef.lJT00LOEL ~a~oVTa£ rn XEQLa tou, aAAa orov f.LClyxw8ljxav, aQXLOE va <pwva~EL. ~OXLJ.LUoa va ~EXLV~OW OLya aLya. 'Emcoov uno JtlOW XaL o~xwoav OAOXAljQO TO rruTOXLVljTO. EXEL XaTaAa~a JtEvTaxa8aQa TL OljJ.LULVEl «ouvalllj ton 0XAO'V».

OL Qobce; YVQL~aV OTO XcVO, ta t~aflW £oreayav xrn tn 8QavOflUta £Qxovtav xata reavw flUC;. Ltafl<ltl']Oa va reataw yxa~L. Kat£~aoav TO aUTOXLvl']TO. MOALC; OL QOOEe; aXOVflrtl']oov OTO £bacpoe;, reatl']oa yxa~L. To aUTOXLvl']"CO EXtLVax8l']xc. KOQj.Ua oxoomorrpcrv bE~La XL aQLOtEQa. Axouc xm nDQa eivru onv v' oxouro tu ougALaxta JWU acpl']vav. 'Hrov oov wou~aALa cero aAEvgL nou £reEcptaV reavw 010 awaALvo TOLXO.

H OXAl']gOtl']ta Otl']v £xcpgaOll TOU JtgoowJtOU rou; dXE flCtatgared 010 cpgLXl']. 0 XAOLOC; £OJtaOE. 3EcpuyaflC.

NOj.U~a rewe; dxa OX0tWOEL "COUAaXLOTOV tgLa t£OOEQa a"COflU· (To regwL tl']C; cJtOfl£vl']C; suervc avauooc; orov reAl']gocpog~8l']xa on OtLe; avatagax£c; bcv dXE JtE8avEL xnvelc)

«~EV OXOtWOaflC crnv Kooe« Xl EOW XtUre~oaflC av8Qwreoue; ue TO aUTOXLVl']TO!» drea Otl'] LLflrt£A.

To xOQLwaxL bcv ~taV 010 8£ol'] va j.UA~OEL.

Ta aYQLEfl£va JtA~8l'] Eixav TO Jtavw X£gL xrn OtO AgvaOVtXLO'(11 xrn OTO MJtEflrt£X.12 ~cv flrto(01)oa ours va crouot~ow aAAa outs xm va YUgLOW JtLOW. To uutoxivnto, Jtou £flOLa~c va dXE ~YEl coto fl<lXl'], 8vj.U~c Ol']flUbcfl£VO ya·(OougL. AVa'ljJa rn flUxQLva CPWta xru, XwgLe; va flCLWOW xa8oAou tuXUtl']ta, re£gaoa flrtQoOta areo tn 8aflrtWfl£Va fl<lna tWV em- 8ctLXWV flrt0UAOUXLWV. To OtL oev oxotcoon xovevc flC tl']v ruXUtl']ta reou dxa avaJttu~EL, ~taV flCyaAl'] tVX1'].

Ilgwta cor' oAa £JtgCrtc va ~gw j.Ua Ol']flULa. Il~ya XatCU- 8dav OTO cotuvojuxo tj..L~flU "COU Ef1tQyxav nou ta regayflUta qxuvovmv ~QcflU xm ~~tl']oa Ol']flULa. «~EV uJtagXEL», uou Eireav.

Ltl']V cu8cLa "COU aJt£VavtL orevou dxav XQcfl<lOcL Mo onflULee;. rr~ya xm Jt~ga t11 j..Lia, tl']v £~aAa O"CO JtaQj..LrtgL~ us tgoreo WOtc va xaAuJttEL TO onoouevo t~aj.U. OL crrruvojuxoi DEV uou ELJtav rerote.

Ltl']V ErtLOtgOCP~, OTO u1jJOC; "COU ZLvt~LQALXOUyLOU, "COUtl'] tl'] cpoga flUe; Otafl<ltl']oav OL OtQanWtEC;. 0 cmxccpaA~C; AOxayoc; Jt~yc va us OUAAa~EL. ELXc A£EL OTO flCta~V cm~Al']8d OtgatLWtLXOe; VOflOC; xm areayogcuotaV l'] avagtl']ol'] Ol']flULaC;!

'Eoxnou otu y£ALa.

'Otuv 0 Aoxayoe; cLOE rqv xataotaol'] TOU aUTOxlv11TOU, tl']C; Llflrt£A xru axouoc t« oon cLXaflC JtEgaOEL, Ocv flUC; ouveAa~E. «[UgLOtc afl£owc; OreLtLa oce;», eote, Ken auto xovoue.

H AITIA TH~ EnleETIKOTHTA~

TA KATAITHMATA nou ~QLoxOvtat m:r1v aQLOtEQ~ nAEuQu tT]~ xatT]cpoQa£ nou ODT]YEl otn YEcpuQa lOU Oevxcetovt ...

Aur« rtou OuvE~T]Oav EXEl ntov CPO~EQU. H wQa ~taV LOW~ f..LLa f..LEtu ta f..LE0UVUXt:a, LOW£ xru Mo, aAAu EXElVO to f..LLOO~, T] AE11AaoLa, T] aQnay~, T] AacpuQaywYLa DEV ElXav tEAELWOEL aXOf..LU. TT]v Enox~ EXElVT] f..LEQLXU cero tn xataot~f..Lata tT]£ rteQLOX~£ ELXav ot6QLa f..LE XUf..LUtLOt~ XOVTQ~ Aaf..LUQlva Xat OXEtL- xo f..LT]XavL0f..LO YLa f..LU~Ef..LU nQo~ tc nuvw. ELDa EXElVa rc E~aAAa nA118T] va OXL~OUV, AE~ xcu ~taV coto xaQT6vl, tL£ xoVtQE£ aUtE£ Aaf..LUQLvE£ xrn va ELO~UAAOUV ore xataot~f..LUta. H f..LEtuna~T] lOU av8Qwnou OE 8T]QLO. Kern to tQof..LEQ6 ... 'Eonayav, Q~f..LU~av 6,tL E~QLoxav f..LJtQOotU toix. 'Ioro; va EcpTatyE T] oQY~ nou nQoxaAOUOE TO OtL DEV unoooixrov vo tn xAtipouv. Fin naQuDELYf..LU, t600~ x60f..LO£ DEV f..LJtOQOUOE va nUQEL ivov TEQUOtLO nOAuEAmo, Eva '¢UYELO ~ f..Lta QaJttof..LT]xav~. 0 xaT]f,.Lfvo~ 0 Mrrvoouo OLyo'¢t8uQL~E OTT]Ql~Of..LEVO£ f..LE to Eva XEQL nuvw f..LOU xru f..LE to uno JtLE~OVta£ EJtLDELXtLXU tT]V xaQDLU tou:

«AyLO£ BaQ8oA0f..LUlO£, AyLO~ BaQ80Aof..LULO~ ... »

An6QT]oa yta to nw£ ElXE xa'tacpEQEL usou OE toor] qxronQLa va 8uf..LT]8d tTl VUX'ta tOU AYLOU BaQ80A0f..LULOU. IlQuyf..LUti 11 vUXta tT]£ 6T]£/7T]£ LEJttE~QLOU Ef..LOLa~E nUQa noM f..LE t11 VUxta tOU AYLOU BaQ80A0f..LULOU. H VUX'ta tOU AYLOU BaQ80- AOf..LULOU dXE aQXlOEL f..LE tTl DLatay~ tOU funou T]yEf..LOVa KoQ6AOU tOU IX, T] DE VUX'ta tT]~ 6T]~/7T]£ LEJttEf..L~QlOU f..LE EVtOA~

33

't11t; XU[3EQv11011t; rou ~11J.LOxQa'tLxou Kouporoc. L'tLt; 4 Auyouo'tOU'tOU 1572 OL xa80AtxoL, us btamy~ rou ~amAta, ELXav boAo(pOV~OEt toix Jt QO'tEO'taV't lOt; , dxav AE11Aa't~OEt 'tLt; JtEQtOUaLlOt; 'tOUt; Xat dXE axoAou8~OEt ocpay~. L'tOXOt; 't11t; AE11AaoLa£ 't11£ 611t;I7TJ£" LEJtTE~QLOU ~LaV at PWf..LLOL TTJt; I10Arjt;. NOf..LL~W o-n 0 JtQaYf..LU'tLxot; otOXOt; bEV ~Tav 11 AETJAaoLa. 'Htnv 0 EXCPO~lOf,.L6t; xrn 11 EJtLbEt~TJ JtQOt; rou; ~EVOUt; on TJ touQXtX~ xoiv~ YVWf..LTJ ~QLOXEtat OE EYQ~YOQo11. AAAa TJ xa'taota011 ELXE ~ECPUYEt, 11 f,.LJtaAa Jt~QE OXt uovo tout; PWf..LLOUt; aAAa Xat roue AQf,.LEvtout; xrn roue E~QaLout;. AE11Aa't~811xav OL JtEQtOUOLEt; oAwv ttov flELOVO'tLXWV xru axof..LU axof..LU xat xaJtatWV TouQxcov,

KavaflE LOWt; Xat f..LLa wQa yta va Xa'tE~OUflE EXELV11 t11V xut11cpoQa. <I>taOaflE OtTJ YEcpuQa rou Ouvxcemvt, H YEcpuQa XAELOt~. H bLOLX11011 tOU xa8EotwtOt; OTQa'ttW'tLXOU vOJ.LOU rtou dXE Em~Al18EL, yta va bLaxo'tjJEt to JtEQaOI-lfi urto t11 f..LLa JtAEUQa tOU KEQatLOU ornv anTJ, EiXE btata~Et va xAdoouv at YECPUQEt;. H wQa JtQEJtEL va ~mv JtEQLJtOU ~a ~ Mo flEta La usOaVUXLa. To JtEQaOI-lfi YLVOtaV uovo flE xaLxLa Xat l-lfiOUVEt;. AAAa EiXE retoto JtA~80t; rtou axof..LU xru 01..11 t11 f,.LEQa va flE'tecpEQav La xaLXta, TJ JtaQaALa 80. JtaQeflEvE flE xOoJ.LO otat~ayuevo. Hrrrv Aaxdo yta toix; ~aQXaQTJbEt;. Zntouocv yta aJ.LOt~~ o.u ~8EAav. Meoo OE XELVO to OJtQw~Lbt ~tav aMvato yo. f,.LJtOUflE, EYW xrn 0 Movoooo, OE eva cero to. xatxto.. Be~ato., av QunaYEt; Ef,.LEVo., ~8EA.0. va ~~ow to. YEyoVOta EXELv11t; t11t; vuXtat; OE 01..11 tOUt; t11V Evtao11· ~tOtt 11 VUXta EXELV11 ~to.v IoroQLa. AQv11'tLX~ usv, o.na Iotooto.

'Erpeovo OtO YOU J.LOu rn Jtatbla. Kt o.v Ot11V JtOAuxa'tOLxLa f..LU£" dxo.flE flELOVO'ttXOU£", Xl o» ELXav bEXtd EJtleE011, XL av to. JtatbLa EiXav ~uJtv~OEL .. Ana bEV 80. unooouon va Jtaw OJtLU XWQLt; va o.cp~ow tOY Movoouo ortru tOU, acpou ~QlOXOtaV OE retoic Xataota011. I1OLO£" ~EQEt OE JtOLo. xa'taOta011 va dvat 11 yuvaLXo. tOU, NaXtvte, coro t11V aywvLa!...

Kovtri Ott£ teOoEQt£" flE rrevre to. ~11flEQwl-lfita f,.LJt~xaflE us to ~OQl 0' Eva xa"LxL Xat JtEQaOo.flE OTTJV corsvcvn JtAEuQa. ~EV xuxAoCPOQOUOE tLJtO'tE. <I>taOaflE JtE~OL f,.LEXQL to AxoaQat. LtO AxoaQat, OtOU Kooxo, oro AaAEAt, axol-Ifi OUVEXLsOvto.V OL AE- 11AaoiEt; ana EiXav xaOEt t11V evta011 Jtou Eixav 0'tO MJteLOyAOU. To ~OO£" tOU 0XAOU bEV eXEL JtEQaOEL. AVE~aLVOVta£" JtQO£" tOU Kooxo, aUTO. rtou EibaflE ~taV tQOl-lfiXttXa. Mnooord oto f,.LD.tta f..LU£" eoJtaoav tt£" mbEQtet; EVO£" xa'taot~l-Ifito£" xru eioE~aAav ueo«. 'Htnv eva l-lfiya~L ztou JtouAaYE xacpebE£", toat, xaQaf,.LEAE£" ... 'O,'tL E~QLOXo.V f,.LE00., to JtEtayav E~W. I1QEJtEt va UJTllQXE EOWtEQtXO JtEQaOf,.LU orov JtaVW OQOCPO. ME to JtOU 0.XOUOo.flE tnv t~af..LUQLa tOU Jtavw OQOCPOU va OJtaEL, rou; dbaue yo. JtETaVE QamOf..LTJxav~, 'tjJuyEio xrn ano. cvnxeuievc. 3aCPVLXa axOUOtTJXE f..LLa JtOVEf,.LEV11 xQauy~. H Qo.mof..LTJxav~-emJtAo ELXE Jteon Jtavw OE evav coro 'tOY 0XAO JtOU JtEQiflEVE E~W aJto to xa'taOt11f..LU.

rr~ya tOY Movoouo TExiv oro btaf,.LEQLOI-Ifi t11£" obou XnotYX~EvtEYXtaV (JtA11YEVtE£" «no JtUQXaYLa) Ot11V JtEQLOX~ tOU Kooxo. 'EJtEOE ~EQOt; oro XQE~atL. H NaXtvtE tOU EbwOE rn CPaQl-lfiXa tOU. ~EV 8Uf,.LD.l-lfiL av ~ma TOaL. By~xa. KLVOUVtaV flEQLXa oX~f..LUta. ELxav aQxioEt va xa8aQi~ouv tOU£" bQOJ.LOu£". Ot aQJtaye£" Xat at AETJAaoiE£" ELxav otal-lfit~OEL. I1EQaoa ue to. Jtobta to MJtElOyAOU. 'OJtW£" EiJto. Xat JtQoTJYOUf,.LEVW£", nrto ta TQOCPLI-Ifi xru ta uqxiouor« JtOU dxo.v JtEtaXtd OtOU£" bQOJ.LOUt; TJ A.EWcpOQO£" IO'tLXAaA13 EiXE U'4Jw8d xa'ta 20-30 excrocto. Auto Jtou J.LOu XLv110E JtEQLOOOtEQO t11V JtQOOOX~ ~taV tc JtEtaf,.LEva JtaA.La JtaJtoutma. To. JtEQtOOOtEQo. JtatTJf,.LEva OtO JteAI-Ifi, oXLof,.LEva, tQuma JtaJtoutma, f,.LJtOtE£", aQ~uAa, EA~lEA.E£, orrvbaA.La, toaQouXto., urtotivtn XWQL£" XOQbovLa ... I1aQouoLa~av teroio aTJbLaOttX~ eixovc xrn ~QoJ.LOuoav tOOO JtOA.U, non avayxa~oJ.LOuv va xQa'taw tTJv uvurrvon J.LOu otov JtEQvouoa JtA.aL toix,

MEQLXE£" cpoQe£ aJtoQw Jtwt; xcu bEV f,.LJtOQW vc Xa'to.Aa~W

34

35

rroAU CJUYXEXQL~Va, aJtAa xm xcrcvonrd OLOU~ aAAOU~ JtQayuntn. Eyw VOf-LL~a on OAa aUta to JtaALa JtaJt01Jtma dXav OtOl~aXtEL EJtEL('Hl ELxav ~YEl coro ta JtODla rcov DLaDfJAo)twV, xata TfJ DLaQXELa TWV Ev80umwDwv Em8EoEwv Jtou JtQaYf.Ultonoiouoov, xm dXav f-LELVEl I;UJtOAUtOL. 'Of-LWs EXElVOL, aepou eorrayav tLs JtQ08ilxE£ tWV JtOAUtEAWV xataotfJf..LcXtWV xm eurtnrvov uson, EJteAEyav JtaJtouTOla tfJs aQwxELa£ tOU£, tc rpooouorrv xrn rrEtOUOav ro JtaAla. ~UOXOAO va XM'tjJEl£ to 'tjJuyEio, 0Xl Of-LW£ xrn tn rraJtoutma.

o f-LOVaDlXO£ uJtaLtlO£ tWV YEYOVOtWV (tfJ£ TQaywDLa£) tfJ£ 6fJ£1711s 2:EJttE~Qiou lltaV fJ xu~eQvfJOfJ tOU ~K.14 ME f-LLa EJtLDELS11 lOXUO£ evovn tfJ£ f-LELOVOtfJta£ tWV PWf-LLwv tfJ£ DOAfJ£, 80.11OE va DEtSEl OLOV XOOf-Lo OtL fJ XOLvil yvwf-LfJ Eivm Eum08fJrozomuevn OE tEtOLO ~a8f..L6 nou, ornv avaYXfJ xrn Yla to oxono Cl.uTOV, f..LJtOQEL xru va :1WAEf-L110El. ~EV 8eAfJOE Of-LW£ aut1lv tfJ oepaYll, am1lv tfJ AEl1AaOLa, aUt1lv tl1v aQJtaY1l· Arpou I;EXLVfJOE fJ DLaD1lAWOfJ tfJ~ 6fJ£/7fJ£ 2:EJttE~QLOU XaL ot DUvaf-LEL£ t11£ xu~eQvfJOfJ£ (cctuvouic, XWQoepUAaxll, OtQatO£) Exaoav tOY eAEYXO, Eixav aQXLoEL OL aQnaYE£ xm fJ oepaY1l. Kern DEV f..LJtOQEOE va urroAoyioEL fJ XU~EQVfJOfJ tOU ~K. ~EV YV(;)QL~E aooo dXE f-LEta~Al18EL 0 XOLVWVlXO£ LOtO£ tfJ£ DOAfJ£ El;mtia£ tfJ£ DtX1l£ tfJ£ OlXOV0f-LLX1l£ JtOAltLX1l£. Q£ aJtOQQOla tfJs axoAou80uf-LEvfJ£ OLXOV0f-LLX1l£ JtOAltLX1ls, XOOf-LO£ coto tfJv uJtm8Qo EiXE OUYXEVtQW8El ornv DOAfJ. KatE~aAAav JtQoona8Ela Dta tWV tEVEXEDOOmtwV, au8mQEtWV, va orevccrouv xanou ornv DOAfJ. H OUYXEVTQWOfJ rou XOOf-LOU tfJ£ unaL8Qou OtfJv DOAfJ DEV 1ltav f-LLa epumX1l OUYXEVtQWOfJ OE f-LLa EX~lOf-LfJxavl~Of-LEvfJ f-LEyaAourrOAfJ. Ta xm:axa8La AOlnov autwv tWV av8QwJtwv, f-LE tfJ Mvcqm, rnv EYYUfJOfJ xm rnv aoepaAELa rtou rou; eDLvE fJ at08fJ- 011 Ott otfJQL~ovtm OtL£ JtAatE£ tfJ£ xu~eQvllofJ£, xQauya~ovm£ «H KuJtQo£ elvoi TOUQXlX1l xm 8a JtaQaf-LEivEl touQXLX1l» AEllAatfJOav, aQrral;av, Exa'tjJav OAOXAfJQfJ tfJv DOA1l- ~EV Eixav xovevc mSLxo xaQaxt1lQa aUTa ta EJtELOODLa. 'Hrnv fJ EJti8w11

tlls eptWX1l~, f..tfJ OUVElDllT0JtOLfJt-LEVfJ£ xouQEAaQta~ xata tWV Exovtwv.

Nrn, aAAa urto Jtou JtQOEQxomv aut1l fJ Em8EttXotfJta, aut1l fJ f.Ulvia xamotQocp1l£ tWV av8QwJtwv; To OXimf-LO tWV xu- 8l0~tWV ore ~oa aOLlX1l£ ouvxorvurvir«; xm OLa JtAoLa nou EXtEAOuoav wwtEQlxa DQof-LOAOYla, fJ 8QauofJ rcov uaAomvaxorv OE axm:oLXfJta xtlountn, fJ JtUQJtOAl10fJ tWV xaDwv f-LE tn OXouJtLDLa, fJ 8QauofJ tWV tfJAEepWVlXWV 8aAaf-LWv, fJ xcrnOtQoep1l trov DfJf..LOmwv tfJAECPWVlXWV OUOXEUO)V x.a ... Ano Jtou JtQOEQXOtav aut1l fJ Em8EtLXOtfJta, aut1l fJ f.UlvLa xm:aotQoep1l£;

'Exw tnv aL08fJofJ OtL OLO ~l~ALO 0 cp6f3o~ orov XQmTaAtap6, too NtLtEQ Nrouu, ~Q1lXE tfJv amxvtfJofJ OtO EQWtfJf.Ul:

«H xm:aJtiwfJ torv XlV1ltQWV DfJf-LL0UQYEL OtOV XatamE~Of-LEVO f-Lla XQUep1l Mvaf-LfJ Em8EtlXOtfJta£. Autr] fJ xQuepil Mvaf-LfJ, DlOXEtEU0f-LEVfJ evcvtiov tWV wwtEQLXWV xm El;wtEQlXWV EX8Qwv rou OUOt1lf.UltO£, Mvmm va XQfJmf-LOJtoLfJ8Ei Eu8EW£ uJtEQ tWV OUf..LcpEQOVtWV tOU XamtaAl0f-LOu».

2:tfJv tQaywDia tfJ£ 6fJ£/7fJ£ 2:EJttEf-L~Qiou, fJ XataOLaofJ 1ltrrv aXQLpw£ erot: l1 paApiDa tfJ£ xQuCP1l£ Mvaf-LfJ£ tl1£ EJTL8ETLxotfJta£ rorv xm:a1tLwt-LEvwv, El;mtia£ aoxfJafJ£ OUVEXOU£ 1tLEOEW£ EJti tWV XLV1ltQwv, EiXE aVOlXtEi coro to xQato£ xm fJ tQayWDia dXE EJtEA8El. AAAa fJ xQu<pil Mvaf..tfJ tfJ£ E1tL8EtLXOtl1m£ nou EJTLXHQ1l8fJXE va DLOXEtEUtEi, to dXE naQaxavH.

H wQa JtQEnEL va 1lmv JtEQiJtou 6Exa otov e<pmoa OLO onin, Ta JtmDla dxav Jtaft 1lDfJ OXOAEio xm DEV Eixav I;UJtV1l0H xa80Aou «no tOY aMvaf-LO uvtlxtuno tWV YEYOVOtWV tfJ£ JtQofJYOUf-LEvfJ£ VUxta£ orr] YEltOVLa f.Ul£. Autn rc JtAl1QocpoQ1l- 8l1xa aQyoTEQa uno eva YEltOVa f-LOU.

Ta OUvEQYEia xa8aQl~av TOU£ DQOf-LOU£. Ta 0X1lf.Ulta xuXAO<poQouoav. EJtEOtQE'tjJa OtO T~ayaAoyAou. D1lya am YQa<pda DlOLXfJOfJ£ tOU JtEQlODLXOU AXf.1JTQf.1JTG. xrn OLQw8fJxa OtfJ DOUAEla. DlaOaf-LE XOUPEVta f-LE tOY Ftouootxp ZLYLa OQtat~

37

yta La YEyoVOta trl~ JtQOl)yOUflEVl)~ vUXta~. 'H8EAa va tEAWlJow 000 to buvatov mo YQ~yoQa f1£ tL~ bOUAELE~ uou xrn va EmatQE1J!W OJtLtL, otn JtatbLa uou.

mb£lXVUOVLa~ aYQLaba, JtQooJta80uoav va XaAU1J!Ouv to OUf.i.JtAEYIill XatWtEQOtl)ta~ nou dxav. Auto; ~tav aAAl) JtEQLJttw0l) .

~EV ~8EAa va I-LLA~OW flE tOY tUJto. Kat JtaAL 0!lW~ Qwtl)oa: «Itatt us Obl)YELtE ~oa;»

«I1LatE1J!tE ue, bEV ~EQW. Mou einnv OtL 8a oa~ JtaQouv xuta8wl)>>.

I1l0tEUW OtL ovrox bEV YVWQL~E. IlQooJta8w va IillVtE1J!W YLatL JtQooayolillL YLa xata8wl) ornv A(J(paAELa. ~EV uou 'QXEtat tLJtOtE OtO YOU.

~EV f.i.JtoQw va ~Exaow auto rtou Iillu ELJtE 0 uJtaatuvolill~.

Katl)cpoQL~af1£ f.i.JtQoota cero tl) ~LEU8uvol) Ilatbda~. A vaOtEVa~E xcu ~acpvLxa EiJtE:

«Eutuxw~ Jtou bEV oJtoubaoa JtaQaJtavw ... » ~EV XataAa[3a, aJtoQl)~va Qwtl)oa: «I'urti;»

ME buo A6YLa IillU ~avOlXtl)XE 0 cpouxaQa~:

«A v ~1l0UV XL EYW oJtoubay~vo~ oJtW~ w£i~, tWQa xaJtOLo~ aAAo~ orrrovouixoc tl)~ AocpaAda~ 8a flE JtQoo~yaYE, oJtW~ EyO) wa~, ern ~LEU8uvOl) AocpaAEia~».

Kat bEV to EAEYE us tl) xaQa tl')~ !-Ll') JtQooaywy~~ ana tl)~ AUJtl)~ tl)~ !-Ll) JtQooaywy~~.

Tov xrrrrrvoouou aJtoAUta to cpouxaQa. L' OAl) tl) bLabQo!-Lll IillU E~l')YOUOE tl) AUJtl') tOU EJtELb~ ELXE avaAa[3EL !-LLa tftoLa cJtootOA~.

Tnv EJtOX~ Exdvl) l) ~LEU8uvol) AocpaAELa~ ~LaV oto LlQXEt~l, Otl') oro« LavoaQLav. A VE~~'WflE orov Jtavw oQocpo, 01'11 bLEU8uvol) JtOALtLXWV UJt08EOEWV. M' acpl)oav bE~La 01'0 bLabQOIill. YJt~Qxav EXEi XL aAAOL nou YVWQL~a ~ bEV yvWQL~U. 'OAOL avaQwttOIillOtE ytatt JtQooux8~xaflE. Kavd~ Iill~ bEY ~fQEL. LE AlYO xatfcp8aoav 0 KE~A TaXiQ xrn aAAOL.

Mn; f~UAUV OE l-LLa xAou~a. IlQfJtEL vo ~IillOLaV Ecpta oxno rrtopn. 0 KE~A TaXLQ flE tl) JtOAUEt~ Ef.i.JtELQta coro tt~ CPUAU-

KOPIT~I, ME KOPOIll.EqtE~, MHN TO KANEI~ ~E AAAON

H QPA HTAN JtEQLJtou tQELs to aJt0YEulill. ~OUAEUU oto YQUCPEtO uou, MJt~xE xaJtoLos uso«. 'Htrrv JtOAU EUYEVLXO~. LXEbov UJtOXALVOflEVO~, uou ELJtE OtL ~1:aV uncoruvouoc tl)~ bLEU8uvOl)s JtOALtLXWV UJt08EOEWV xrn Ott EJtQEJtE vo toy axoAou8~ow YLa I-LLU I-LLxQ~ avaxQLOl) Otl)v AocpaAELa. rVWQl~W JtOAU xaAa n Ol)IillLvouv xan rerom, nYJyalVEL~ aAAa YJ EmOtQocp~ bEY dVat XCt80AOU oiyouQl). 'Exw bEY fXW JtfVtE AiQE~ UJtOAOLJtO ano ta XQ~lillta EVaVtL 1-LL080u nou Jt~Qa 1:YJv JtQOl)you~vl) (OL JtEV1:E AiQE~ tOU 1955 aVtLatOLXoUV ue JtEV1:E XlALabE~ OYJflEQLVE~, lOW~ Xat nEQLOOOtEQU). ~EV unaQXEL OUtE xav buvatotl')'ta va 01:dAW Ctuta rc AEcp1:a ore JtatbLa.

ArrOxatQE1:l)oa 1:0V Ftouootxp ZLYLa OQ1:at~, to AOytOt1J AX~t MJtfl') Xat TOU~ unOAOLnou~ cpiAOU~. Kovek bEY EbwOE noAU flEyaAl) Ol)lilloLa. To dbav orrv xrrn cpUOLXO. Tur va Em~E~atwoouv to Ql)1:0 on OTYJV TouQxia «xa8E JtQo~atO XQEflEtat aJto TO bLXO rou JtObL», OL av8QWJtOL EVatEQvi~ovtm 1:l)V ano- 1J!l) Ott bEY Elvm av8QWJtoL aAAa JtQo~ata.

ME 1:0V unorrtuvouo trp; AocpaAELa~ JtQOxwQouoaflE JtE~oL 'Htnv 1'000 8AL!-L~VO~, 1ill1:000 8ALf.L~VO~, rtou bEY aV1:E~E: «~EV f.i.JtOQEL1:E va qxrvtorrteire nooo OtEVOXWQl)~vo~ dIilll ... » ElJtE.

~EV E~yaAa I-LLALa. Ot ouvabEAcpoL uou OtO JtEQLObLXO AxI.lJW!lJTa bEY Eixav OtEvoxwQl)8d 01:0 ~a8~ 1:0U uncoruvouou, ~EV UJt~QXE xavEva~ A6yo~ va JtQOOJtOLEL1:at. Tnv EJtOX~ ExdvYJ OL UJtanl)AOL tl)s bLEU8uvol)~ nOALtLXWV UJt08fOEWV E-

39

XE£ cpaLVftm XfcpatO£ (XWQL£ va to cpaVfQWVfL Xa80A01J, nQoona8fL va qxrvsi xeqxitoc), aOtfLf1Jftm. L' OA11 t11 6La6Qof.L~ xru f.L£XQL va f.LJt:OUf.LE otc XfALa, '4'L81JQL~fL Eva 611f.LOtLXO tQayOU6L oxo t11V nfQLOX~ t11£ MauQ11£ E>aAaooa~.

01 E<I>HMEPI~E~ rPA<I>OYN rIA TA rErONOTA

«Emxowcovnocue ue AElijva:

»LtL£ 15:35 EmxOLvwvi]oajJ£ jJ£ 1:llv AEli]va xcu ~ll1:i]oajJ£ va I-UAi]oOUjJ£ ue 1:OV Em1:E1:QaJ.L~vo flU£, 0 OJtOLO£ avaJtAllQwVEL 1:OV JtQW~EU1:i] LELaQ IAXOEA JtOU OUJ.LJ.LE1:EXEL OU£ ouvo).MLE~ 1:OU Aov6LVOU. EJtEL6i] OJ.LW£ EXELVll 1:Yj 01:LYJ.Li] 6EV UJti]QXE xavd£ aAAo£ 01:Yjv JtQw~da, I-UAi]oaJ.LE J.LE 1:0 01:QaLLWnXO flU£ axOAouElo, OUV1:aYflU1:aQXl1 LEXLn MJtEYj.

»Mnc ELnE 01:L UJt11Q~E JtQWLVij 1:YjAECPWVLXij emxorvcovt« jJ£1:a~v JtQw~ELac:; xm JtQo~Evdou 8woaAOvLxl]£ xm EJtavEAa~E 1:L£ JtAl]QOCPOQLE£ nou dXE jJ£1:a6woEL 1:0 JtQax1:OQdo AVaV1:OAOV xcn 1:0 Puotoqxovo. 'Otuv 1:OU ~Yjli]oaJ.LE JtAI1QoCPOQLE£ YLa rnv aV1L6Qaol] lWV AEll]vwv, aQxE01:l]XE va flU£ JtEL on 6EV dXE EVYj~QWOl]».

Lli]AWOYj 1:OU llQOE6Qou 1:Yj£ 'Evoxrrp; ct>OL1:l]1:WV AvomilWV LXOAWV llOAl]£, MJtaxaE1:lV EQ1:ov: ... «H ~o~a aU1:ij J.LJtoQd xm va etvoi Yj orovov« nou Ela ~EXELALOEL 1:0 JtOLi]QL. 0 1:OUQXLXO£ Aao£ xrn l] 1:OUQXLXi] vEOAaLa ELvm uJtO!lOvELLxoL 'OJ.LWe:; 6EV Ela Xa8U<J1EQi]oouV OVTE xa1a Eva AEJtTO 01:0 va 6woouv 1:YjV avayxaLa aJtavll]Ol] OE ooou; dxav 1:0 8Qaoo£ va JtQoo~aAouv 1:l] J.Lvl]J.Ll] lWV LEQWV yL' amove:; a~Lwv».

o YEVLXO£ YQaJ.LflU1Eae:; 1:OU OWflU1:ELoU «H KvJtQo£ ELvm TOUQXLXi]» (KaJ.LlA OvaA), ELnE: «8a xovoups va 1:0 JtAl]QWoouv JtOAV aXQL~a OOOL aJtAwoav XEQL OLYjV LEQi] XAl]QOVOI-Ua ... 1:0 J.L<iElaJ.LE lwQa coto 1:0 KQaLLxo Pcoioqxovo ... 6EV ~QLOXOUjJ£ xavEva JtQO~Al1J.LU JtAEOV 01:0 va TO JtoujJ£ 6l]J.LOOlW£, 8a 1:OU£ xovoups va 1:0 JtAYjQWOOUV».

TfJ~ KE(JaaovviO~ La oniua XaAVJ.Lj1iva J.LE ouui, xaAV J.Lj1iva J.LE mj.Lci

Kooitoi J.LOV, xO(J6u5E'!jJE~ eueva, J.LfJV xO(Jo[(jbjJEt~ sa aUovevav

2:TfJV Keoaoouvta La xaixia, ipouvtcnnaa xaea(Ji~ovv Ta xooitoux ...

Eivru uno tOU£ VOf.L01J~ t11£ cp1JAmt~£: E>a OdXVfL~ xfcpatO~ xm ouv va f.L11v tQEXfl tincts, 8a 6LVfL~ X01JQUYLO OtOV emrro 001J xrn Ot01J£ CPLA01J£ 001J ...

Na 6lVfL£ X01JQUYLO ... KL cyw 0' outo to nVfUf.LU ~f.L01Jv.

TA mfONOTA t11~ 611£/711£ LEntf~QlO1J EX01JV' 1Jn06a1JALOfL xru OQLOf.L£Vf~ fCP11f.LEQL6f~. H f«"11011 nfQl ton08Et11011~ ~0f.L~a£ OtO OnLtL t01J A ta1:OuQx Ot11 E>fOoaAovLx11 fLXf f.LEta608fl ano rc f.LE011~QLVU 6EAtLa EL6~OEWV (13:00) t01J Qa6LocpWV01J OtL~ 6 LfJt:tE~QlOU. TQfL~ WQf£ aQYOtEQa (OtL~ 16:00) ElXE X1JXAOCPOQ~OfL 11 EXtaXt11 6EUtEQ11 Ex60011 t11~ anoYf1Jf.LUtLv~£ fCP11f.LEQLoa£ IaTa.pJwvA E~nQ£~, L6LOXt~t11£ t11£ onolcc ~taV Evr«; ano 1:OU£ ~ouAEUtE£ tOU X1J~EQVWVtO~ ~11f.LOXQatLXOU Kouprrro; (LlK), MLtxat IIfQLv. Lt11 6fUtEQ11 Ex60011 t11£ Ecp11- f.LEQL6a£, Iaraj.LJrovA E;nQ£~, rc YEYOVOta naQo1Jmu~ovtav w~ ES~£:

llAi]8l] Aaov xQa1WVla£ ava xdQa£ Ol]flULE£ xrn JtoQ1QE1:a 1:OU A la1:OvQx, JtQaYflU1:OJtoLl]Oav J.LEyaAl] 6La6i]AwOl] onou cpwva~av QuEll-Uxa «H KvJtQo£ elvrn 1:OUQXLXi] xm 8a JtaQaJ.LELVEL 1:OUQXLXYJ». L1:L£ 20:15 oaove 01:oQLa xm l~aflUQLE£ xu- 1:a<J1l]J.L<i1:wv 01l]V JtEQLOXYJ KOUQ1:OUAOV£,15 JtELQO~OAOVV to oJtLLLa 1:WV Pouuorv. PlXVOUV xa1:w tL£ XaJ.LJtavEe:; 1:l]£ oQ8060-

;11e:; £xxA11olae:;. T11v lbLU wgu, 01:0 T~LXUVYXLg, oro TugAafJJWCJL, 01:0 n£VlO£XLg, O:rWU U:Ttagxouv gWf.W.lLXU XUWOtYJf.W.to xm xrrtorxouv PWIllOL, onrrve :Ttuga8uQu xm ~ltglV£e:;, £fJJtoQ£vf.W.tU neuotrvtor otouc bgoflOUe:;, xOI-Lf.W.tLa~ovtm. H £XXA110LU t11e:; AYLUe:; TgLaboe:; Ot11v :TtAUt£LU TUSLI-L :Ttug:TtoAd·WL. L1:O KOVI-LXU:TtL,16 ow M:TtuAouxAYJ, 01:0 KLOLtoL tOU M:Tt£OLXtae:;, ow N1:OAa:Ttvt£Q£, 17 ow M:TtaXlQXLoi:, ow N11CJLa,lH :TtUvtou YLVOVtm £:TtL8EO£Le:;. KutuotQaqJ11xuv tU CJ:TtltLU tWV ProIllWV £gyobotWV otou; OLXOUe:; UVOXYJe:; tou AfJJtuvo~ Loxax. OL YUVULX£e:; S£O:TtLtW811XUV».

Mete 1:0 I-LE00VVXtLO: «A:TtO tLe:; qJAoy£e:; :TtOU E~YU~UV or :TtUQ:TtOA118£Lo£e:;, O£ bLaqJOQ£e:; ouvoixie; tTje:; TIOATje:;, fXXA110l£e:;, TU UYLaOJ.Lata uAAa XaL C'lLaqJogu aAAu x·tL0f.W.TU, 0 ouoovo; £lX£ YLV£L O£ OQLOJ.LEVU 0l1l-LELU XOXXLVOe:;. Oi O£LQYJV£e:; TWV U- 08£voqJogwv UXOVYOVTUV UXOJ.La. 'OTUV agf.W.TU tWV 60 TOvorv :Tt£QLqJEQOvtUV I-LE flOuyx911Ta J.LEou OT11v TIoA11, TU oX1lJ.LatU TIQWTWV B0118awv UXOJ.La I-LEtEqJ£QUV tQU'IJJ.LatL£e:;. A V£:TtLoYJI-LWe:; «voxorvorveto OTL U:TtYJQXuv 50 ~uQLa XaL 500 £AuqJga tguu J.LaTLce:;».

OTUJ.LclT110£ bUo VEagove:; xa( d:Tt£: "L:Ttam£ WUAaXLOTOV XaL WVTO TO QOAm tOLXOU, YLU VU EX£T£ £X:TtA11QWO£l oto UXEQaLO 1:0 xu811xOV oce;". H oTao11 UUTYJ tOU uotuvojuxou EYLV£ uVTLX£LI-LEVO ~WTjQov X£LQOXQOTYJJ.LaWe:; XaL £xbTjAwo£wv. KutuoTQaqJ11xuv OL £qJ11I-LEQLb£e:; T11e:; TIoA11e:; :TtOU £XbLboVTaL OT11v £1.A11vLXYJ yAwoou. OL oJ.Lclb£e:; :Tt£gL T11v 811 XaL 911 (20:00-21:00) wQU £loYJA8uv ~LULWe:; OTU x£vTgLxa yguqJdu TWV £qJ11l-LEQL6wv EJ.m[J6~, Taxv/5[J6J1O~ XaL AnoYEV)1iXTLvrj, :TtOU ~gLoxovTm OT11v :Tt£QLOXYJ ron Touves, XaL :TtQoxaAwuv Xm:UOTQOqJEe:;. To XUTUOTYJJ.LaTU :TtOU xm:umgaqJ11xuv OT11v :Tt£gLOXYJ TUSLI-L dVaL: EVU gWJ.LaLLXO J.Lava~LXO, TO J.LclQX£T Avxooc TIU~UgL, TO ~uxagonAuoTdo TOU sfv060Xdou "TIaQx OTEA", TO rXLOUVEL TIUQX, to "Xu'LAaLqJ" x.«, LW M:TtELoYAou: BLAL, IVT~L, <l>guYXOVA11, M:Ttu'LAav, Lf.W.QT, MTOAO, LLA~LO, OOE:Tt, NTaQLo, XLv11J.LawYQaqJoe:; "LuQaL", fJJtLQUgL£e:; "ATAUVTLX" xm "Oourrv", ~LUOflOL ow KUQaxLo"L,l~ Euivovou, LLgXETtL, rX£VtLX:Ttaoa, ToaQolXU:TtL, Kovl-Lxam, orov Boonooo. TIuQnoATjoav T11V xrrtotxln tou nm:QLaQX11 OTU TUQafJJtLu.21l 'OA£e:; oi TU~EQV£e:; xru TU Xm:UOTYJJ.LaTU tou AQVUOVTXLO'L, r£VLXLo"L,21 LUgLY£Q XaL :Tt£gLXWgWV, cixuv xm:uoTguqJ£L LW "ALVTO" oev eiX£ I-LElV£t rinote Og8LO».

«Avvoxrro; 0 O:TtOlOe:; xgcnuy£ 0l1I-LELWO£Le:; "A£YOVTUe:; :Ttwe:; £lvm b11flOOLoYQaqJoe:;, UvtLI-LETW:TtLO£ xivbuvo ALVtouQioJ.LaTOe:; £:Tt£Lb~ qJUOLoyvwlllxa osv EflOLU~£ I-Lf Touoxo».

«To EAA11vLXO r£VLXO TIQoS£vdo xm W TIatgLugXdo OT11v TIoA11 :TtgooTuT£VT11XUV xaQLv rou xAOLov :TtOU 0X11J.LclTLOUV ouval-LELe:; T11e:; UOTuvoJ.LiUe:; xru T11C:; oTQUWxwQoqJuAuxYJc:;. LTLC:; 20:40, xuroznv 8Quvo£wc:; TYJC:; nQ08YJxYJC:;, £LCJ£QX0l-LEvm om yguqJdu T11C:; EAA11vLXYJe:; A£QO:TtOgLXYJe:; ETaLg£LUC:;, XatEOTQ£- 1.jJuv TLe:; qJWtOYQUqJl£e:;. AXQL~WC:; T11 OTLYI-LYJ T11C:; £sobou EVUe:; lOX TWV £:TtLqJOgTLOJ.LEVWV I-LE T11 qJvAuS11 tOU xwgou UOTUVOIllXOC:;

«H £AAYJVLX~ 0l1J.LaLU :TtOU YJTUV uvaQTYJJ.LEVYJ, AOYW tllC:; £x8£o£wC:;, OT11v :Tt£gLOX~ Kovox TYJC:; LI-LVQv11e:;, U:TtWTaA11· T11v XOI-LJ.LclTLUOUV xru T11v EXU1.jJUV. To £AA11VLXO :Tt£Ql:TtT£go XaL to £1.1.11- VLXO :TtQOS£V£lo xa11xuv OAOOX£QWc:;. i:luo :TtAoia £AA11vLxa :TtOU ~TUV b£J.LEva ow ALJ.LclVL ~u8im11xuv. H £AAt']VLXYJ £xxAt']ola :TtuQ:TtoA~811X£. Tnv £:TtOJ.LEv11, TU y£yovow bLbovTm I-LE :Tt£gLOOOT£Q£e:; A£:TtwJ.LEQ£L£C:;: :TtQoxAYJ8YJxuv ~t']IllEC:; O£ 14 O:TtltLU, 5 xatum~J.Lata, 1 :Ttuv(')oXdo, to BQ£tUVLXO Lu~ovALO (xou ~QLOXOTUV OTO LOOY£LO XTLQLOU OTt']V ooo M:TtoQvo~u xm uv~X£ O£ EVU PWIllO YLatQO), xUTuoTgaqJ11xuv TQlU umoxLvt']TU XaL bUo qJogTt']ya, OL uALxEe:; ~l1IllEC:; S£:Tt£Qvovv TU 2 £xuwl-Ll-L.

43

ALQE~. rrQaY!lm:;oJtOL~8rptav Em8EaEL~ xat oe BaQo~ EAA~VWV a~LWIlO1::LXWV JtOU UJt'YjQEWUV oro NATO. OL ()Lab'YjAW1::E~ JtQO~EV'YjaaV axoJtLIlW~ ~'Yj!JLE~ oro ordn EVO~ 'EAA11va LaYIlO1::aQX'Yj. LW J.lE1::a~U 0 'En'Yjva~ 1::aYIlO1::aQX'Yj~ 1::QaUIlO1::La1::'YjXE EAacpQa oto !1E1::wJto. Kat 'Yj au~uyo~ tou LaYIlO1::aQX'Yj xaxoJtOL~- 8'YjXE aQxHa uno WU~ oLao'YjAW1::E~».

«H 'OAya Xruucoou 77 XQovwv JtEQLJtou, xawLxo~ AovuoutXLo"L, ALJt08ul-L'YjaE uno uJtEQBoALXO cpoBo xa1::a 1::'Yj OLaQxaa 1::WV OLa()'YjAwaEwv, llE1::acpEQ8'YjxE IlE 1::Qau!lO oro raAALxo Noooxouelo oxou xrn aJtEBLwaE X1::E~ to JtQwL».

TI AEEI 0 I1POELlPO~ TZEAAA MI1ArIAP

«Evrn La JtA~8'Yj cpwva~av, oUQALa~av Xat JtUQJtoAouaav to PWIlOLLXO Noooxouao 1::OU MJtaAouxAL, ayvwa1::O~ 1::Qau!la1::Los BaQLa OLa QoJtaAou 1::OV LEQEa 1::'Yj~ EXXA'YjaLa~ LOU voooxoueiou, 0 LEQEa~, nou voa'YjAEUE'tat BaQLa 'tQaullO'tLa!1EVO~, bEY j.LJtOQWE va XaLa8EaEL omv «ctuvoulc. ~LE~ayoV'tat EQEUVE~ YLa LOV evromouo Xat 't'Yj aUAA'Yj1jJ'Yj tou oQam'Yj».

- AyxuQa:*

(Avaxolvw8'YjXE coto trtv XuBEQv'Yja'Yj.)

EmJtQoa8E'tW~, IlE 1::11 Otaj.LOQcpw8Eiaa core aQxHwv I-L'YjVWV avmaQax~ orouc x6AJtou~ 't'Yj~ XOLV~~ YVWI-L'Yj~, aJt' acpoQI-L~ La OtaoQa!lOTL~OllEva JtEQL LO Kunorcxo ~~1::'YjIlO, 'Yj EmBouA~ nou oQyavw811XE os Bago~ T'Yj~ xaLOtXLa~ LOU rrQOOcptAOU~ AmwuQx xrn LOU I1go~Evdou 1lO~ a1::11 8waaAovlxl1, IlE T'YjV 10- JtLbgaa'Yj tWV IlEgtXW£ oxonuuov xrn JtgoboTLXWV Xat IlEQLXW£ aouvata8~'twv Xat Jtagacpgovwv JtgoBoxmoQwv, EowaE acpoQI-L~ oe bta()11AWaa~ llEyaAou JtA1'180u£ xru 'Yj xmamaa'Yj aUT~, EtOLXW~ ornv IlOA11, auvEXLat'YjXE EW~ aQya TL£ BgabLvE£ WQE£. Ev TW IlELa~U 80.oullE vu ExcpQaaoullE IlE BaOLa AUJt11 aAAa xru OAL1.jJ11on, bta n1~ BtaLa~ eioooou, bLEJtQax8'Yjaav 1lEyaAE~ xmaa'tgocpE; os EgyaOLaxou~ XWQou£ xrn xmaa1::~IlOtu, to onoio xma llEyaA'Yj JtAao1jJ'Yjcpla av~xouv orouc Pui!JLOU£ JtOAL'tE~ !lO~.

MJtOQd va AEXOd OtL 'Yj I10A'Yj Xat 'Yj XWQa XtE~ t'Yj VUXLa r/Q8av oixnaouxa aVTLpErWlrEI:; us IWf.LJ1OVVWTLX11 pE86r5Ev- 01], lrQ6XA17017 aUa. XaL Eva [3aQu lrQa~tx6J[17f.LU·

AU1::~ 'Yj aAoY11 Xat Exouaa w; moxa tu U1jJ'YjAa aUj.LcpEQovtn t'Yj~ xwga~ EVEQyaa, JtagaAA11Aw; IlE t'YjV JtA~~'Yj !1Egou~ tau EOVLXOU JtAOUtOU, JtQoxaAwE oe ogta!1Evou~ Touoxou; uJt1VtOOU£, ta blXatw!lOta 'tWV oxolorv BgLaxovtat uxo rnv Ey-

Alto l"flY ECPl'H.lEQiba EgJtQE~ trl~ 811~ ~E:rttE~QLO'lJ (bE1J'tEQ11 Exboa11):

«XtE£ 1::0 JtQwL, LbLOX1::~'t'Yj£ XatEaLQal-L!1EVOU, cero La YEYOVOrn, JtQaXLOQEiou oro MJtELOYAOU, aU1::Ox'tOV'YjaE».

«Evov aaEB~ LOV AtV'taaQtaav.

»Evov auOab'Yj PW!JLO 1::0V AtV'taaQLaav XtE£ j.LJtQoata oro tEusvo; nEvL't~a!JL. 0 aaEB~£ PW!JLO~ a'tt~ 15:30 JtEQLJtou XtE; 10- mXELg'YjaE va xa1jJn !JLa touQXtX~ a'YjIlOLa. 0 xoaj.LO~ nou aVttA~cpO'YjXE t'Yjv xmaataa'Yj, Jt~QE uno to XEQta toU 't'Yj on!lOLa Xat aQXLaE vo toy XtuJtaEl J.lE XAOtOLE£ xat j.LJtOUVtE~. LtO J.lE1::a~u 0 auOab'Yj; EJtWE xa1::w J.lE 1::0 xEcpaAL Xat JtE8avE».

~tO Lblo CPUAAO 11 EqJ11J.lEQLba Xa.YEl A6yo xm Yla 61 ltEQllttWOEls ltuQxaYlWy.

Alto t11Y EqJ11J1EQLba xovQu£r t11s 911s ~E:rttE~QLou:

* L.L. Oi ELb~oEL<; rorv fCP1']!1EQLbwv xrn 1'] KlJ~fQV1']'tlX~ nvuxotvroon fLVat coro 'to 'tfUX0<; Lfrt'tfJ1l3QLO'lJ 1955, tou nfQloblXOU Iotooia :KaL Koivoivia.

44

45

YUY]OY] rou 8EjlEA.LWOO'U~ VOIill'U 'ty]~ XWQa~, cp80QE~ ,W'U OEV InWQOUv EUXOA.a va aJtoxmama8ouv xm EXEL A.a~EL 'ty] IillQcp~ jlEyaA.Y]~ xmamQocp~~.

'Exo'Uv A.Y]cp8£L xm JtQoxEL'tm va A.Y]cp8ouv oA.a rn nnrntouuevn f.LE'tQa YLa 'tY]V ajlEoY] aJtoxmaomoy] 'ty]~ OY]~OLa~ yaA.~vY]~ xm aocpaA.ELa~ rtou ~ava'Uoa JtaQa~Laoav ru yEyOvoto uutri, Keto 'tY] OLaQxELa 'ty]~ EX't'UA.L~EW~ 'tWV YEYOVO'tWV, W~ ajlEOO f.LE'tQO, xY]QUX8Y]XE orounornxo; vouo; ornv nOA.Y] xm 'tY] Lf.LUQVY], 0 OJtOLO~ ~Q8Y] af.LEow~ jlE'ta 'ty]v E~aocpaA.LOY] rou EA.EyXO'U 'ty]~ xmao'taoEW~ ceto 'ty]v x'U~EQvY]ml xrn 'tL~ O'UvajlEL~ 'tY]~.

Autot nou jlE800E'Uoav xm unoxivnoov 'to A.'UJtY]QO uuto YEYOVO~, uno 'tll jlEyaA.Y] EJtllQELa OXOJtLf.LWV ~ ao'Uvmo8~'twv JtQOXA.~OEWV, w~ xru OL ajlEOOL OQao'tE~ xrn 'UJtOXlVOUjlEVOL, OE xa8E JtEQLJt'tWOY] 8a 'tLf.LWQY]8ouv «ueou. MEX(Jt anYf-L~~ EXOVV OvU1]cp8Ei aoxetoi VJtOXLV1]TE~ XaL 1]01] axosooneixa: 1] vsvo-

iuouevr; c5Lac5Lxaaia eu; {3a(Jo~ TWV. .

H JtaQox~ r-~oY]8£la~ O'tL~ EVEQYELE~ 'ty]~ X'U~EQV~OEW~ coro f.LEQO'U~ tcov O'UVELblllOJtOLy]f.LEVWV xm A.0YlXWV JtOA.L'tWV f.LU~, jlE JtQOO~A.WOY] otn 'UtjJY]A.a O'Uf.LcpEQov'ta 'ty]~ XWQa~, aJtO'tEA.£L 'to Ollf.LUv'tlXO'tEQO OlljlEQa xa8~xov evovu 'tY]~ JtmQlOo~.

- nOA.Y]:

'EXEl avaxOlvw8d coto 'tY] YEVLX~ yQaf.Lf.LU'tda 'ty]~ nQOEbQL(x~: EJtElO~ OTO'U~ NOIillU~ nOA.Y]~, 2:f.LUQvll~ xoi Ayx'UQa~ EXEl Em~A.Y]8d 01{)mLWUXO~ vopoc, ~aoEl TO'U aQOQo'U 86 ton 8EjlEA.LWOO'U~ VOIill'U, xaA.w 'tY] M£YaAY] TO'UQXLX~ E8voOUVEA.E'UOy] OE O'UvEOQLaoy], 'tY] L1E'U'tEQa 12/9/1955 xm wQa 15:00. naQaxaA.w TO'U~ a~lO'tLIill'U~ ~O'UA.E'U'tE~ va JtaQE'UQloxov'tm orn O'UvEOQLaoy].

H rENNHLH

TOY EK~OTIKOY OIKOY NTOYLOYN

T~EA.aA. MJtaYlaQ nQOEOQO~ 'ty]~ L1y]lillxQmLa~

~L META<IlEPANE ou~ cpUA.aXE~ 'tOU XaQj.lJtLYU:. EXEL xou flU~ Jt~yav 6EV ~taV at cpUA.aXE~. 'Hrov Eva xQm:Y]"t~QLO !1E ouv8~XE~ JtOAU mo a8A.LE~ cero au"tE~ f.Ua~ cpuA.ax~~. To o"tQm:wmxo au "to xQaTY]"t~QLO ~taV to EOUm:OQLO Iill~, orov EYW ~IlDUV 0"t0 JtQu)"to E"tO~ "tll~ L"tQm:L(jmx~~ Axa611~a~. Exeivo to JtavEIlDQcpo EOUm:OQLO dXE YLVEL EQdmo. Kcrc I-L~xo~ nov bUo IillXQwV WLXWV Exuoav ta XEA.La. Kat 0"t0 XEVO rtou E!1EVE otn ~Oll, Ecpna~av EJtLOll~ 6uo OELQE~ XEA.La. Ta XEA.La lltaV JtOA.U f.UxQa. Lav "tacpOL JtA.OUOLWV aA.A.a !1E 1.IJllA.~ oQoCP~· Ltll ~Oll XQE~taV oov ~u VEXQOU f.Ua A.UXVLa, LOW~ Xat 6ExaQa. H A.aj.lJta ~taV xaA.uI-L~vll !1E JtA.EX"tO oUQIill. OL "tQUJtE~"tOU JtA.EX"tOU OUQlillw~ dxav aQaxvLaOEL xcu W cpw~ 6EV ~taV OU"tE xov av"tLo"tOLXO f.Ua~ 6ExaQa~ A.UXVLa~. L"tllv aQX1l E~aA.aV aJto Eva aWIlD 010 xa8E XEA.L. AQyo"tEQa, EJtEL6~ EcpEQvav OUVEXW~ xatVOUQYLOU£, tn XEA.La aQXLoav va I-Lll cp"tavouv xru aQXLoav va ~atouv Xat 6EU"tEQO «touo 010 xaJtOLa XEA.La. Eyw ~llDuV ow [6LO XEA.L !1E "tOY KE~A. TaxLQ. EJtEL6~ OA.OL Elxa!1E JtQooax8d YLa f.Ua I-LLXQ~ avaxQLoll, xavd£ 6EV 6LE8E"tE rouvto, JtaA."to, XOU~EQ"tE~, XA.LVE£

XUl JtaQE!-LCflEQ~.

Mr«; dxav JtaQEL aJto "ta oJtLna Iill~, cero "tL~ 60UA.ELE~ Iill~, cot' oJtOU "tEA.O~ Jtav"twv Iill~ E~QLoxav. To 6aJtE60 ~"tav uno unerov XUl ~QOf.Uxo 000 6EV JtEQLYQacpEtaL. Kctoi coto xeivo "to "tucpA.6 cpw~, 010 Eva 8EOO"tEVO XEA.L, ~QLoxoIillO"tE 6uo av8QwJtoL xrn OL WQE~ XUA.ouv. ~EV uJtaQXEL XWQo~ OU"tE vc xa8LoEL~ OUTE va ~aJtA.WOEL£. Tou; dJta!1E va Iill~ 6woouv WUA.aXLO"tov Ecpll!1EQL6E£ YLa vo O"tQwoou!1E xa"tw. Anrryooeuovtcv, AEEL, OL £CPll!1EQ[()E~. To ~Qa6u JtEoa!1E aQya YLa unvo, 'Htnv "t000 O"tEVO W XEAL, nou avayxaO"t~xa!1E va ~aJtA.Woou!1E aVaOXEA.a Exov"ta~ EYW ow XEcpaA.L llDu ta JtO()La"tOu KE~A. xrn 0 KE~A. ta 6Lxa !-LOU. L"tllv JtOQta tou XEA.LOU uJtaQXEL Eva ~"tl JtaQa-

47

XOAOu81l01']£ Jt01J aVOLYEL ~VO am) E~W, JtAaT01J£ flLa£ m8af..tlls Xat oxsxcouevo f.1E JtAEXTO OUQf.ill. Ka8E ALYO xrn ALyaXL 0 CPQ01JQO£ aVOLYEL f.1E 8oQ1JBo TO ,..aTL Xat, JtQoOJta8wvTa£ va VLX~OEL T1']V nvin, va yAEvT~OEL xrn va aJtOAauoEL T1']V X1JQLaQXLa T01J EJtL TWV cp1JAaxLO,..wvwV, acpou OTO OTQatO (')EV 1JJtaQXEL Ba8- ~£ XatWTEQO£ T01J OTQatLWT1'], XOLTa~EL av ELj.taOTE ,..woa ~ xavuue CPTEQa.

Ano T1']V JtQWT1'] xL6A.a£ ,..wQa T1']£ JtQooaywy~£ j.ta£ ELxaflE ,..a8EL OTL ELXaflE EQ8EL w£ 1JJtaLtLOL TWV YEYOVOTWV 1:1']£ 61']£171']; ~EJttEJ.$QL01J. ~EV 81J,..aj.taL OJ.LW; JtOTE xm coto JtOU TO ELXaflE ,..a8H. Turri OUTE EmO~WJ); j.ta; ELXE ELJtw8EL aAAa OUtE dXaflE flLA~OEL ue XaJtOLOV EJtL01']j.LO. Tux va j.ta; ounaBouv YLa XaTL tEtOLO (')1']Aa(')~ w; 1JJtmTtOU; tWV YEYOVOTWV t1']£ 61'];171']£ ~EJttEJ.$QL01J) Sa EJtQmE va l1taV tQEAoL Ana curoi, f.1E rnv mt(')Qao1'] ttl£ XatE(')aCPL01']; xrn t1']£ ocpay~; ctnv I10A1'], ELXav ytVEL XELQOtEQOL XaL coto t01J; tQEAOU;.

o VOU£ j.LOU lltaV ore Jtat(')La j.LOU. Ta ELxa acp110EL oxouov«. xa xrn XWQL; AEcpta. AAAa (')EV Eixa cero JtOLOV va EAJti~w Bo~- 8ELa.

'Exw XaVEL OE JtOnE; cp1JAaxE£. 'GOOL EX01lV BQE8Et j.ta~L j.LOu orr] cpuAax~, yvwQt~ouv OtL ELj.taL av8Exnxo; OE TEtOLE; BaQLEs OUV8~XE;. OL aV8QWJtOL on; CjJuAaxE; XataQQE01JV XaL OJtaVE. Tur ,..wva auto (')EV LOXUOE note, BQE81']xa xrn XatW coto JtOAU XELQOtEQE; 01lV8~XE;. I1aQ' oAa auto. EXELVll ttl vUxta JtQo; tn ~1']flEQwj.tata, OE XELVO TO XEAL, eorroou. I1QOXElTat YLa 'tjJUXOAOYLX~ XQL01']. ELVat MOXOAO va E~llY~OW t1']V 'tjJUXOAOYLX~ XQL- 01'] JtOU BLwoa, aAAa 8a JtQooJta8~ow. I10La ~taV tn atna t1']; XQL01'];; ea aJtoQ~oETE LOW£. A vnAaJ.$aVOj.L01Jv t1']v i(')La XQoVLX~ onyf.1~ OAE; n; EmcpaVEUo; TOU XWQou EVtO; tOU onoiou BQLOXOj.L01JV. To XEAL j.ta; ELXE TEOOEQL; toixo1J£, oQoCP~ Xat (')0.JtE(')O coro ~EtOV, ELXE, (')1']Aa(')~, E~L EmcpaVELE;. To JtQWL ~acpVLXa cuvaorrtonomoc OtL EYW aVTLAaJ.$avOj.L01lV t1']v L(')La onvj.L~ xm tL; E~L aUtE; EJtLcpaVELE;. I1w;; 'Otov ELj.taL aVaOXEAa ue

TC( ,..ana va XOLtOUV T1']V oQoCP~, BAEJtW to taBaVL, t01J; toixou; moco, ~QOOTa, (')E~La xm aQLOTEQa, EVW mavw to (')aJtE(')O Xat to at08aVOj.taL f.1E tn (')uo j.L01J xEQLa. ~a£ JtaQaxaAw, JtQooJta- 8~OtE va oxerpterte XatL tETOLO. 'low; 8a xataAaBEtE YLati JtEQaoa XQL01'], YLatL EoJtaoa. ~EV 1JJtaQXEL XaflLa (')1lVatOtllTa va qxrvtcotei xavEi;, XWQL; va to ~~OEL, nooo BaQu; BaoavLoj.L6; eivru va m08avwaL T1']V i(')La onyj.L~ tL; E~L EmcpaVELE; EVO; XEALOU Jt01J EXEL E~L EmcpaVELE;. 'Eonnou - xrn tL Exava; Tinore ... «~UVEA8E, A~t~ ... KQata Xat JtQOOJta811OE va OUV1']8LOEL;». 'Eroi V01J8Et1']Oa tOY ecorro uou, 'Otov ~1'],..wQWOE YLa tn XaAa, acp1']y~81']xa OtOV KE,..aA to Jtw; EOJtaoa.

«A v ~oouv uovo; OTO XEAt, (')EV 8a 01JVEBatVE. ea 01JV1']8L-

001JflE», dJtE.

Kat EYW:

«BEBma 8a OUV1']8LOOUflE», ELJta.

ME tOY KE,..aA TaXLQ, JtQLV EQ801JflE E(')W, YVWQL~Oj.taOtav aAAa (')EV ~j.taOtav OtEVOl cpLAOL. E(')w aQXLOE 1'] cpLAta j.ta;. E(')w EYLVE EJtL01']; aVTLA1']Jtto OtL (')EV Sa tatQLa~av tn XVOta j.ta;. H cpLAta j.ta£, 1'] OXE01'] j.ta; (')L~QXWE ,..wXQL to 8avato tou, OJtW; xru OL (')LacpwvLE; j.ta;. ~LacpwVOUoaflE OE Jtona JtQayj.tata. 'OJ.LW£ JtaQa,..wvaf.1E cpLAOL. I10Au tOY ayaJt1']Oa, flE OAE£ tL; a1JtaJtatE; xm tL; EAAEl1jJEL; tOU. I1LOTEuw OtL XL exetvo; flE dXE ayaJt~oEL xm OtL ~j.LOUV Eva; cero t01J; ALYOU£ av8QwJtou; orov XOOj.LO Jt01J tOU aQwav xm ayaJt1']OE. Ana 1'] ayaJt1'] t01J, 01Jvmda JtQocpavw; tOU xaQaxt~Qa t01J, (')EV tOY E~O(')LOE va flLAaEL aJto moco XaL OE BaQo£ j.L01J. Av ta XatacpEQw Xat to YQa'tjJw, OtO BLBAtO A utoi nov n£()ava J1a~i rav~ Sa acpLEQwoW noAU XWQo OtOV ayaJt1']to KE,..aA.

H ~w~ xm OL 01Jj.LJtTWOEL; us o(')1']youoav avaYXaOtLXa OE yaj.LO ue t1'] MEQaA. '000 Xat av ELxaf.1E (')WOEL aj.LOLBata 1JJto- 0xw1'] yaj.LOU, av (')EV dxa j.LJtEL ern cpuAax~ w; 1JJtaLtLO; tWV YEYOVOtWV t1']; 61'];171']£ ~EJttEJ.$QL01J, oLyo1JQa JtQLV coro to yaj.LO 8a (')oxL,..a~aflE 0 Eva; tOY ano, 8a YVwQL~oj.tamav xaAUtEQa

49

xm 8a ~AEJtallE ta 8EtLXa xm aQvll'tLxa flUr; <YrJIlELa. H ounll'tjJ1'] t1']r; 61']r;/71']r; ~EJttq$QLOU OtEQ1']OE xrn coto rou; ()UO flUr; aut~V t1'] ()uvmot1']ta.

MLa XOJtEALtoa ()EXaEVVLa XQOVLa flLXQOtEQ~ uou, IlE t1']v OJtOLa EXOUflE ()lOOEL aflOL~aLa UJtOOXE01'] yaflou, eyxa8LOtatru oro OJtLtL EVOr; av8QlOJtou orrv E~Va, Ot1']V mo ()UOXOA1'] onYfl~ tOU, nou EXEL 0()1']Y118d OtO XOLVWVLXO JtEQL8lOQLO xm to xQatOr; tOY EXEl cptUOEL xrn avaAafl~aVEL to Jtm()La tOU. H avacpoQa oro 8Enxa OtOLxEia EVOr; av8QlOJtou eivru EUXOAO JtQayflU xrn ()LVEl xaQa 0' ourov JtOU tllV xaVEL. H avacpoQa o flwr; , xrn f.L<lALOta 1'] YQaJtt~, oru aQvlltLxa tWV av8QlOJtwv eivm tOOO MoxOAll ... EylO wr; oUYYQacpEar; EXW ~~OEL xrn axOflU ~w aut~v tll ()UOXoALa. TlOQa 8EAW va JtW IlEta xaQar; tll 8Enx~ tllr; JtAEUQa: ~taV JtQaYjilltL YEvvaLa yuvaLxa 11 ME-

QaA. .

~acplOr; xat 8a JtavtQEUojillOtaV. MEta to yaflO ru EI;O()a uou, OJtwr; eivru qnxnxo, 8a JtoAAaJtAama~oVtav. ME JtQlOtO to AXIJJTaI-LJui EYQacpa OE ()UO tQLa JtEQLO()LXa, E~ya~a E~()Ofl~Vta-oy()ovta ALQEr; tll ~()of.L<l()a xm taAmJtwQOUflOUv. EmJtMov to OJtLtL ~taV JtEQLJtOU OAOa()ELo. Ti« JtaQa()ELYIJU, ()EV ELXallE 'tjJuydo, JtAUVt~QLO, XQE~atOxajillQa. 'EJtQEJtE va ~Qw VEOUr; JtoQOur;. MEQovUxta oMxAllQa OXECPtoflOUV OtO XEAL tL 8a unooouou vo. xavw. TL 8a f.LJtoQouoa va xovco; 8a f.LJt0- Qouoa va EX()lOOW Eva JtEQLO()LXO. To Eixa ()OXLf.L<l0EL. ~EV uou aCPllvav JtEQL8lOQLO OL XU~EQV~OELr;. 'Hrov flla ()La()Qofl~ zrou 8a XatEAllYE xm JtaAL orn cpuAax~. OL EX()otEr; xrn OL llEyaAOL EX()OtLXOL OLXOL ()EV ~8EAav va EX()lOOOUV tn ~L~ALa uou, Av xatacpEQva va EX()lOOW tn ~L~ALa uou, ~I;EQa OtL 8a E~ya~a JtoAAa AEcpta. 'Etoi, ()OUAEUovtar; OtO fluaM uou aut~v tll OXE'tjJll, nnoqxioion va xavw evo» EX()OtLXO OLXO xrn va EX()lOow eylO t« ()LXa uou ~L~ALa. Fur evo» EX()OnXO OLXO XQELa~ovtov xEcpaAma aAAa eyw ()EV XQELa~oflOuv. To xEcpaAmo uou ~tav 1'] Ef.LJtWTOOUV1'] nou flOu dxav. H ()aVELoA1']JttLX~ uou L-

xovomru ~tav to xEcpaAato uou. Extor; tOU JtQWtOU, oAa ro JtEQLO()LXa xru nr; E~()OflU()LalEr; ECP1']IlEQl()Er; ur; dxa EX()WOEL IlE ()aVELa Xat ()EV acpl]Oa XQEOr; OE xovsvav. Ta tuJt0YQacpELa xcu OL Ef.LJtOQOL XaQtOU flOu E()LVaV JtLOtwOll tQLlOV tsoonocov ~L~ALWV.

I1QLV coro tllV avax~Qul;1'] t1']r; ~1']flOxQatLar; uJt~Ql;av ouyYQacpdr;, oJtwr; AX~t MLtXat Erpevtn, nou Exavav EX()OnXOUr; OlXOUr;, ana EYlO 8a 11flOuV 0 JtQWtO£ IlEta t11 ~1']flOxQatLa oUYYQacpEar; rtou 8a L()QUE EX()OnXO OLXO YLa va EX()WOEL rn ()Lxa tOU ~L~ALa. ~tllV aJtocpa0l1 aUt~ IlE dXav 0()1']Y110EL avayxaonxa OL EX()OtEr; xm Ol EX()OTLXOL OLXOL, Jtou ()EV ~8EAav va EX()WOOUV tn ~L~ALa uou,

LTll ~w~ uJtaQXouv OUf.LJttWOELr; nou ana~ouv t1']v JtoQELa rou av8QwJtou xrn, JtQaYflUtLXa, JtQoxaAouv xataJtAll;1']. H OUf.LJttWOll va flOLQaotOUIlE IlE tOY KEf.L<lA TaXLQ to L()LO XEAL, 1'] OXE'tjJll va xavw svov EX()OnXO oixo x.m flLa rrQota0ll tOU KEf.L<lA TaXLQ, OL tQELr; aUtEr; Ouf.LJttlOOELr; EYLvav acpoQfl~ YLa 01']flUvnxE'.; anayEr; orr] ~w~ x.m tWV Mo flUr;.

H rrQotao1'] tOU KEf.L<lA TaXLQ ELXE wr; E;~r;: OtQL~OVtar; cno to LaQatoxavEf.LJtam, YLa to u()QaywYELo tOU Mrro~vtoyav, EJtL tll'.; AEWCPOQOU, otll ()EI;La ywvLa UJt~QXE Eva ()LWQOCPO ~ tQLWQOCPO I;UALVO onin IlE x.~rro. 'Hrov to rratQLxo tWV tQLWV a()EACPWV. (KEf.L<lA TaXLQ, NOUQL TaXLQ, Perrin TaxLQ). 'Htav 1'] XAllQovollLa rtou ELxav rraQEL. To JtouAayav. 'Hrov 11 rrEQLO()Or; rtou 0 JtQw8urrouQyor; A vrvev MEvtEQE£, ()La arraAAoTQLwOEWV, ()LarrAatUVE roix ()QoflOur; tllr; I1oA1']r;, JtQ008EtOVtar; OtL'.; a;ExaotEr; uJtllQEOLEr; tOU xcn YEa OtOLXELa. Kovovmc ()E auto, arro tll llLa x.atarraTouvto aQXEr; rou ()LXaLOU XaL t1']'.; L()LOXt1']OLar; xm coro t1']V aAAll, ()La tWV aywywv arraAAOTQLO)OEWV, YLVOVtaV llEyaAEr; aQrraXtE£. Ta tQLa a()EAcpLa, EJrEL()~ ()EV f.LJt0- oououv vo unouv otn AOYLX~ tllr; aQrraXt~r;, ~8EAav JtQO tllr; artaAAOtQLWOEWr; va rrouA~ooUV to OrrLtl OE oaoiov 8a rtA~QWVE t1']V a;La rou. Axouo XaL av artaAAOTQLwv6tav, 8a E~ya~av

nOAAa AEcpta. 0 KE~A TaXLQ ~8EAE va ~aAfL to J.lfQLDLO rtou 8a ELOl?nQattE ceto mv nWAY)OY) Ws XEcpaAmO x.m va OUVEtmQLOtEl fill~L uoi: OtY) DY)f.UOUQyLa ExDOlLXOU OLXOU. Aum rjrcv AOLnov Y) nQOtaO~ tOU.

~EV tOU dna OtL EXW xm EYW retoi« aXED La xru OtL YLa va xovoups ano XOLVOU ExDO'tLXO OLXO DEV XQELa~ofillOtE xa80AOU ru Accpta. 'GXl ~VO EXEL, aXOfill xrn orov anocpuAaxLOt~xaJ.lf, f.l£XQL va xaVOUJ.lf tOY Ex60tLXO OLXO, DEV tOU dna Ott 6EV XQELa~ofillOlE XEcpaAma.

«Nut aAAa, Kc~A, EYW 6EV EXW XEcpaAma YLa va ouvetmQLOtOUJ.lf xrn va xaVOUJ.lf Ex60tLXO OLXO!» roo dna.

OKE~A:

«Tt XEcpaAma, QE», ELnE, «acpou 8a EXW fYW orov nouAY)8d

to ortm, .. 8a ty)V xaVOUJ.lf fill~L aut~v tY) 60UAfLa ... »

Tt YEvvaLa au I.lJtEQtcpoQa. H anocpao~ uou, rtou 6EV rnv ELxa «vcxorvcxra OtOV KE~A, ~taV Y) E~~~: 8a Ol~vaJ.lf tOY CXDO'ttXO OLXO XWQLs XEcpaAma, us tY) DavELOAY)J['ttX~ fill~ txavotntc xrn 8a ouvEtmQL~OfillOlf. Acpou 0 KE~A TaXLQ, ~ALS 8a nWAOUVtaV to OnLtL, 8a EAEYE, «'EAa, A~L~, dfillOtE ouvEtaLQOL, as xavouJ.lf tOY EXDO'tLXO OLXO!», OXE1VY) xcu 0XE6LO va ntov, Eyw nws 8a unooouou va acp~ow avanaVtY)ty) f.Ua retoic xaAOouvn! 8a tOY Exava oUVEtmQo OlOV ExDOtLXO OLXO XWQLs va ~aAa ~a.

Acpou ot~oaJ.lf tOY ExDOtLXO OLXO, to 1957, ue tOY wono nou EYW dxa 0XEDLaOEL, 8a XataAa~mVa us tOY mo oDUVY)QO tQono Ott Y) aA~8ELa DEV ~taV xa80Aou onws fYw tY) cpavta~ououv.

'GaOL EXOUV DLa~aOEL ty)v aUtO~LOYQacpLa uou f.l£XQL 0~J.lfQa XaL OOOL 8a ty) DLa~aoouv aQYOtEQa, 8a XataAa~OUV Ott Eva~ uno tour; oy)fillvnxou~ naQaYOVtE~ nou xa80QLoav tY) ~w~ uoi: dvm OL xaAoouvEs nou uoi: Exavav. ~EV ~EXVW ttnors xaM nou flOu EXOUV XaVEL. Ttc va ~EnAy)Qwow axofill xm to nLO aO~fillvtO, XtumEfillL, xavw anLeavEs, anLOtEutE£ 8u-

OLE£. ~EV 1.lJt0Qw va ~~ow XatW ano to ~aQo£ tOU UALXOU ~ Y)- 8LXOU XQEOU£. Ano1V~ uoi: dvm OlL to XQEO£ 6EV ~oQd va anonAY)Qw8d J.lf rnv Xata~OA~ tOU uvrrriuou, DEV anonAY)QwVETm oute xru ue ty)v Xata~OA~ tOU nAEOv 6uo~aotaXtOU toxou.

Autn DEV rc YQacpw YLa vo nmvEUtw. OCPELAW va tc YQa1Vw YLa va EJtE~y)Y-rlOW tOY emrto uou, ~L6-n YLa va ~EJtA Y)Qwow XaL tt£ mo aO~fillVtE£ xaAoouvE£ rrou uou Exavav, onw£ yta naQa6aYfill Eva xEQaofill, otov otnv XUQLoAE~La nsrvouou, EXW ~EL OE Xatt I.lJtEAaDE~ ...

o KE~A DEV uoi: E6wOE AEcpta xm 6EV 8a l.tJtoQOUOE va uou 6WOEt. .. AAM. unooXE8y)XE Ott 8a 6WOfL. TY)v xaAoouvy) nou Exrrvn, an06EXOJ.lfVO£ lY)V unoaxwy), ty)V nA~Qwoa noAU aXQL~a. Fie vo I-Ly) DtataQa~w to XQOVLXO lY)~ un08wy)£, 8a avacpEQ8w OE auto., Olav 8a acpY)yY)8w to OUVEtaLQLO~ uou us tOY KE~A YLa tOY ExDO'tLXO OLXO.

EnEL6~ OE OA Y) uou tY) ~w~ ELj.LUt aXQaLa oVELQonoAo£, otov OtO XEAL XOU~EVtta~aJ.lf ue tOY KE~A to 8Ej.LUta mrro, 8EWoouo« OtL dxaJ.lf XtOAa£ CPtLa~EL tOY exoonxo OLXO. 8a EnQErte OJ.LWs va EXEL xm Eva OVOj.LU. Acpou ~lav nQo"iov OXE1VcWV nOAAwv Y)J.lfQwv xm to ovo~ tOU EnQEJtE va elvrn; EXDOttXO~ OLXO~ Nrouoouv.P

~EV dna OtOV KE~A OUtE to OVOj.LU OUtE xm on 8a XaVaJ.lf tOY sxoouxo OLXO fill~L, XWQL~ OJ.LWs exeivo; va ~aAEL AEcpta. 'GAa 8a ~tav ExnAY)~Y) yta toy Kc~A j.L6AL£ 8a anocpuAaXL~Ouorrmv. 'EWL AOLJtOV YEvv~8Y)XE 0 EXDonxo£ OLXOs kXE1VY).

ENA~ ~YMMAeHTH~ Ano TO AHMOTIKO

T HN EIIOMENH ~£ EnEtQE1Vav va aYOQaOOUJ.lf EcpY)J.lfQLDE£. ~woaJ.lf tn AEcpta j.LU£ croix cpavtaQou£. To ~QaDU ~Q8av ot EcpY)J.lfQL6E£. 'Hrcv noAU naALa cpuAAa, EnELD~ anayoQEUOtaV

53

va Dta~UaOUflE E<pYJflEQiDES;. ~tQwaaflE XUtW ano Duo tQia <puna.

o uv8Qwnos;, xUtW ano OnOLEaD~nOtE auv8~xES;, DEV nQEnEt va XaVEt to XtOU!illQ XaL tYJ DLa8w~ tOU yta XLOU!lOQ.

'OnOLOS; ~8EAE va nUEl O1YJv touaMm, XTlJnaYE tYJv nOQta tau XEALOU XaL <pwva~E to <pavtUQO-<PQOuQ6. EQxotaV Evas; coro rou; <PQOUQOUS;, auVODEUE toy xQmOUflEvo O1YJv touaMm, nEQLIlEVE O111V nOQta tYJS; tOUaAEtas; XaL, otov autos; tEAELWVE, tOY E<PEQVE nLaw. EnEtDll or <pavtUQOL DEV 8u!illuvtav nOLOV xQmOUIlEVO 0.no nOLO XEAL ELxav nUQEt, ocoi EnE01QE<pav coro tYJV touaMta, DEV n~Yatvav 010 Dtxo rou; XEAL anu 010 XEAL xunOLou <pLAOU 6- nou XOU~Evtta~av XaL ~Eaxayav yta ALYO Xat aQYOtEQa, IlE toy LDLO tQono, EnE01QE<pav 010. nQaY!iUtLxu tOUS; XEAla. 'Htov YJ !illvaDLx~ ana~, YJ !illvaDLX~ DtaOXEDaaYJ O1YJ ~w~ !iUS; xoi DEV eiXE xavEvav uno oxono EXtOS; urto Tqv avtanay~ IlEQlXWV xou~EvtWV. No. nQo08EOW DE on EYW DEV n~ya IlE rnrrov tOY naQanAaVYJttXo tQono oro xEAl xovsvoc <pLAOU.

To naLXVlDt auto xaj..Uu <poQu ElXE xru DuauQwTYJ E~EAL~YJ, otov xat 0 <pavt(xQoS;-<PQouQOS; EnAYJttE xru ~YJtOUaE va DtaaXEDUaEt, va LxavonolYJ8d IlE to ai0811!iU unEQox~s;. AVOLYE ~a<pvtxu to ~tL tOU XEA.lOU xrn, erpooov 0 xQmoupEvos; DEV~tov Ilfaa, UQXL~E va tVuxvEl toy xQaTOUIlEVO <pwvu~ovms;:

«PEEE, ti anoYlvE to Emu, nou dvat; I10u lt~11YJYE to Emu; I10u eioru, EntUaa;»

Teroto aUVE~atVaV Duo tQElS; <POQES; T1l IlfQa.

MLa IlfQa AOLnov 0 CPQouQOS; UQXLOE Xat ltUAl va CPWVU~Et, anu autos; rno OXAYJQU coto tOUS; UAAOUS;: cpwva~E xru, to xuQtOtEQO, E~Qt~E.

«PE, nOLO ELVat to 1;wo TOU OXtW;»

Keto TYJV unotV1l!lOU Evas; «no tOUS; Duo TQELS; ~amxous; unaLtLOUS; tYJS; TQaywDlas; nov yCYOVOtWV tYJ£ 611;I7YJ£ ~EmEf.L~Q(ou anu xcu tOU cvomou EYXAELOf.LOU !iUS; W£ EVOXWV EDw, ijmv 0 tOTE unouQYo£ EOWtEQLXWV, Nuuix fXEvtLK ~LXW; TYJV

EVtoAij TOU unouQYou EaW'tEQtXWV ~mv aMvato va <puAaXtotouv ws; EVOXOL uv8QwnOL rtou DEV ELxav xaf.LLu o.VUllEl~YJ a' aut~v tYJV tQo.ywDto..

o cpo.VtuQOS;-CPQouQo; cpwva~E: «I10l0; dvat oro OXTW;»

30.CPVlXU !lOU ijQ8E xrn cpwva~a cero TO XeAL uou:

To VOUIlEQo oxtr» eivru 0 NaJ.Lix fXEVTLK .. 0 NaJ.Lix fXEVTLX, o cpavtuQo; -<PQouQo; UQXLOE yo. nEQlcpEQEtat CPWvu1;ovTa;: «PEEE N aJ.Lix fXEVtlLLX, nou sioru, QEE£;»

'E~Ql~E, <pWVo.~E Xat ltEQlCPEQOto.V. ~m XEAlU, yEALo.. Exelvn tt OtLyf.L~ aVTlAYJ<p8ijxallE coro tYJ cpwv1l tOU on dXE EQ8EL 0 DlEu8uvt~; tWV <puAaxwv, mYf-LUtuQX11; Mou~a<pEQ. 'E~aAE n; CPWVE; OtO qxrvtuoo.

«I1OLO;; TL AE;, QE; TL NaJ.Lix Txevttx, nOLO; Ncqux Txsvnx;» Auto; 0 mYf-LUtuQX11; Mou1;o.<pEQ ~taV OUf.L!iUe11T~; uou OT11v tQLt11 TU~YJ (tQtUVto. XQovta nQLv ano tn YEyovom tYJ£ 6/711; ~EmE~QLou) ton ~ll!illTlXOU Kuvouvi ~OUA.taV ~OUAE'Lf.Lciv, oro ~OUAC"Lf.LciVLytE (o.QyOtEQa IlETOVO~OT11xE os 70 ~11!illTLXO I1oA11;). TYJv moxij EXELVll OL TouQxOL DEV ELxav aVo.xaAutVEl rc aU80.LQEm. Ot CPTWXOL TYJ; I1oA11; susvov croix !lEVTQEOEDE;.23 Kat 0 Mou~acpEQ EIlEVE oro IlEVtQEOE TOU reuevotx TOU ~ouAdf.LciVLytE !lU~l IlE tou; yovd; xrn TOV o.DEAcpO tou. Aoyw 0.nOTuxio.; nou nQoEQxoTav ano TYJ cptWXELa Xat n; DUOXOALE£ tWV auv811xWV Dta~iwoYJ;, Ilmv Eva ~EeWQO, Xmo.mEOllfvo nmDL

~T11v ta~l1 Duo natDlu ijmv YVWaTa yta tLS; f.LU~E; tOU;. 0 Eva;~Tav 0 !iUxaQLt11; ~aAix (o.noaTQmo; aSlwf-LUTlXO;) xru 0 ano; 0 MOU~o.cpEQ. EnELDij rc UnOAOLno. nmDla DEV nOAUEXo.vav no.QEa !lUSi TOU;, dxa maOEL cpLALo. xru IlE TOU; Mo. ELxa naEL xrn 010 onrn tou Mou1;acpEQ oto flEVtQEOE TOU ~OUAE'L~VtYLE, rtou 11mv OAO XL OAO EVo. DW~tto.

~EV unooouo« va XOLtU~W OTO nQoowno OUtE TOV ~aA(X, OUTE Xat TOV MOUSo.cpEQ. Mou nQoxaAouoav aYJDia o. XlTQlVO-

54

55

nQaOlVE~ J.LUSE~ 'tOU~ rtou Eql'taVaV J.LEXQL to XElAT]. Koi ro XELQO'tEQO, xru OL Mo 'tQa~ayav J.LE xaQaX'tT]QLmLXO ~XO, «XQQQ», n~ J.LUSE~ J.LEoa 'tOU~, xru J.LE'ta coto Alyo va 'tE~ xm naAL navw cero m XElAT] rotx;

METa TT]V TQL'tT] DT]J.LOnXOU xm J.LEXQL va OUvaVTT]SOUJ.LE OTT]V OTQmLWTlX~ qJUAax~, EDW, DEV Elxa DEL xaSOAOu 'toy MoutnCPEQ. OQtOJ.LEVOL OUJ.LfillS1']TE~ J.LOu nou ~Qloxovmv OT1'] DLX~ TOU xmaomoT] xru SEOT], exovcv nw~ DEV J.LE YVWQL~av. 0 MoutnCPEQ DEV ExavE xaTL TETOLO. 'EDELSE nw~ YVWQL~OfillO'tav aAAa, onw~ ~mv CPUOlXO, DEV ~mv EXDT]AWTLXO~. ~EV ~mv OXAT]QO~ aSLWfillTlxO~ xm DEV Sa J.L:ltOQOUOE va ~mv ... 'Otov cotootocTEUtT]XE, Ta onlTLa fill~ ~mv OT1']V lDLa YELtovLa xm ouvovnounotnv xma DLaOT~fillTa OTO DQOJ.LO, OTO nAolo, OTO VTOAJ.LOu~ ... 'Eva yELa, xava Duo XOU~EVTE~ ... MaALma, xanoLa rpoQa, SEQovTa~ OTL DEV Sa EQXOTaV, TOV Elxa xaMoEL xm oro oni.TL J.LOU.

MnoQEl va xovco xm AaSo~, aAAa xQlvOVTa~ coto tT] OUJ.L:ltEQLcpoQa TOU, TOOO OTT] cpUAax~ 000 xm aQYOTEQa otov ESW XOOJ.LO, mmEUW OU, onw~ aAAWOTE nOAAol avSQwnOL, VTQEnOTav YLa TO naQEASov TOU. AUTO TT]~ cpTWXELa~. Nru, OQLOJ.LEVOL avSQwnOL xaUXLouvmL J.LE aUTa rrou nQEnEl va VTQEnOV'tm xm VTQEnOVTm J.LE aUTa nou nQEnEL va xaUXLoUvmL. 0 Mou~acpEQ TQa~lomv, vrosnotrrv va avanOA~OEL tn naAla, J.LE Evav coto TQlaxovmETla~ cplAO TOU, 0 onoioc ~SEQE OTl ~mv nmDl TOU MEVTQWE. H OTQOYYUA~ aXQ1l TT]~ J.LUTT]~ TOU dXE xoxxlvloEl Yla rc xaAa. 'Iow~ vc ElXE ESEAlXSEl 010 xaQl'tWJ.LEvO notT] nou m ETOOU~E xaSE ~QaDu.

TAXY~POMIKH eYPI~A 69

o VOU~ J.LO'lJ ~mv ESW xm YLa xaTl oxouo. METasu aUTWv rtou EYQacpa OTO nEQlODlXO Axunauna ~mv xm Eva J.LUSlOtOQT]fill 010 OUVEXElE~. Taxv~QOf..LLX17 ()vQi~a 69 ~tav 0 TL'tAO~ rou xm dXE DT]J.LOOlEUTEl nEQloooTEQO ceto TO J.Ll00. KaSE OUVEXEla TT]V naQEDlDa Alyo nQlv coro TT]V E~DoJ.LcXDa DT]J.LOolEUO~~ TT]~. Krn j..LT] J.LOu nElTE OTL TETOLO j..LUSlOTOQT]fill DEV YQacpETal. fLmi. ElfillL ano curou; nou TO SEQOUV nOAu xaAa. AAAa u Sa J.L:lt0- Qouoa va xavw Yla va ~~ow, ECPOOOV ~J.LOuv unoXQEwJ.LEVO~ vo YQacpw TOOO nOAu xm TOOO cpTT]va.

'HJ.LOuv noM nEQlEQYO~ Tl ElXE ylvEl to Te 69. Mnooeou vc to J.LcXSw J.L6vo J.LETa TT]V anocpuAaXlo1']. 0 Tiouooixp ZlYla OQtaT~ CPOQTWOE TT] DouAEla OTOV ZaxlQ rXlou~Ej..LAL Mou TO Elne o lDlO~ 0 ZaxlQ. ElXE DLa~aoEl rc D1']J.LOOLEUJ.LEva xouurrn«, EYQmVE avaAoYE~ OUVEXElE~ xm TO OAOXA~QWOE J.LE TO DlXO TOU TQOno. TWQa DEV SUJ.LcXfilll TO SEfill xm TT]V lOTOQla EXElVOU TOU j..LUSlOTOQ~fillTO~. To EXW SExaOEl. Ken au'to BtBma DT]J.LOOlEUOrov onw~ nOAAa aAAa xOj..LJ.LcXTla J.LOu J.LE 'tjJEUDWVUJ.LO. ~EV voui~w OTl ~mv TlnOTE aSLoAoyO. 'Eva coro tn DExaDE~ J.LUSlOTOQ~fillTa J.LOu, noo EJ.LElvav OTl~ OEAlDE~ TWV Ecp1']J.LEQlDWV xrn TWV nEQloDlXWV. 0 J.LEyaAuTEQo~ 1l0'lJ cpoBo~ dvm J.L~nw~ xrn ouYXEVTQWSOUV oAa aUTa xm J.LETa TO Savmo J.LOU D1']J.LOOlEUTOUV. 'Onox aXQlBw~ EYlVE J.LE TO J.LUSlOTOQT]fill To alpa bev jUAa, TO'lJ Na~lj..L XlxJ.LET, TO onoio EVW D1']J.LOOlEUOmV 010 O'lJVEXElE~ OT1']V 10- cpT]J.LEQiDa LOV llama, EJ.LELVE T]J.LlTEM~ xrn J.LETa TO Savmo TO'lJ ~Y~XE 010 BlBAio. Kru J.LcXAlom TO aDT]J.LOoiEUTO J.LEQO~ TO fiXE OUJ.L:ltA1']QWOEl 0 Nm~i LaVTOUAax Ntrrvic, MYOVTa~ OTl 0 Na~lj..L TOU ElXE EST]Y~OEl TO SEfill.

Iko; J.L:ltoQEi vu EXDlX1']SEi Eva~ OUYYQacpEa~ Yla 'tT]V aDlxia zrou tXEt unooTfl; YnaQXEL uovo tva~ tQ6no~: 1'] oUYYQa<p~! Yno TT]V evvour aUT~, SEWQW TOV £aUTO J.LOU nOAU tUXEQO OUYYQacpEa.

Fur va EXDlXT]SW Yla TT]V aDlXT] OUAAT]'tjJ~ J.LO'lJ W~ unoxlVT]T~, XaSOD1']YT]T~ xrn DQaOTT] TWV yeyOVOTWV TT]~ 6T]~17T]~ LE-

TI AITErINAN tn nmDLa J.LOU; Av ~SEQa on Elvm aocpaA~, Sa J.L:ltoQouoa vc J.LEVW ~OUXO~ axofill xm EDW.

57

JITEJ..L~gtOU, 8a Eygacpa EVa ~L~ALO. TLS; ngcl)'tES; J-LfgES; Ot11 cpuAax~, X(J)QLS; ~l~ALa, ECP11J..LEQLOES;, xagtL xru J..LOAU~L, OXEcptOJ..LOuv Xat oXEola~a OUVEXWS; Eva tEtOLO J..LU8l0tOgllJ..LU. Ikrvtn ngoEXUJITE Eva nOAU xaxo 0XEOLO J..LU8LOtOg~J..LUtoS;. Kern oav tOY Eg(J)ta tOU KEgEJ..L J..LE t11V xog11 tOU AgJ-LfvLOu nana, AoAL. 'Eva YU J..LVO , gl1Xo, Aa'Lxo OL~Y11J..LU ... 0 yLOS; EVOS; EJtLcpavous; Toucxou 8a ayan118ct J..LE J..Lla P(J)J..LlOnouAa. 'H to aVTLeEto: 11 xog11 tou EJtLcpavous; Touoxo» O« ayan118ct J..LE Eva venoo P(J)J..LlO ... 'Evr«; Eg(J)tas; J..LE tOY oaoio 0 xOoJ..LOS; aOXOAELtO xru OLEOt6E1U coto atOJ..LU OE OtOJ..LU. Ev reo J..LEta~u EgXOVtat ta ycyovote t11S; 611S;1711S; 2:EJITE~glOU, Ta ooo OUJ..L~alvOUv Ot11V OlXOYEVELa tOU P(J)J..LLOU ~ T11S; PWJ..LlOnOUAas; xrn to tEAOS; ... Autr] ~tov, OE YEVlXES; ygaJ..LJ-Lfs;, 11un08wll tOU J..LU8l0tOg~J..LUtoS; nou oXEoLa~a. BAEnETE, nQoXEltat YLa nOAU xoxo 0XEOLO J..LU8LOtOgllJ..LUtoS;. natL oJ..LWS;; EnEto~ eivcu OUVatO va YQa'ljJELS; Eva noL11J..LU ana 0XL Xat J..Lu8loTog11J..LU Yla Eva YEYOVOS; rtou ~EtS;, EVW 11 ~E011 tOU Ev80UOLa0J..LOU xrn 11 EnLogao11 t11S; Euat0811otas; tOU olagxEL. A.nO'ljJl1 J..LOU eivrn on 11 ouyygacp~ EVOS; J..LU8l0tOg~J..LUtoS; analtct nEgaOJ..LU Xgovou xru OuvatOt11ta 'ljJUXgaLJ..LllS;, xrn uno cerootcon, ngooEYYlo11S; OtO 8EJ..LU xrn t11V OUOla tou.

TA MY8ILTOPHMATA MAlK XAMEP

000 0 KEJ-LUA TaxLg. 2:uv~8(J)S; OAOL VOJ..Ll~ouv on J..LlAaEL, OU~l1- rca, 'OJ..LWS; 0Xl, exeivo; nOTE OEV J..LLAaEL, nOTE OEV oU~l1taEt. EXElVOS; ngoonOLELTaL o'n J..LLAaEL, oU~lltaEL, aAAa OXEcptETat CP(J)vaxta Xat ngo08EtEL orr] OXE'ljJll tOU Xat tOY aVTlAoyO. 2:E tEtoto ~a8J..LO, rtou OEV J..LltOgELS; va nELS; Ott OXEcptEtat cp(J)vaxta, ana J..LE xgauyEs;. 2:E avtLew11 J..LE rnv EJtLxgatoUoa aVtLAll'ljJll, o KEJ-LUA TaXlg 6EV ElVaL xa80AOu av8g(J)nos; tOU OlaAoyou xm t11S; OU~11T1l011S;· Eivoi Evas; J..LOVOAOYOS; rtou OXEcpTEtm J..LE xgauyES;. Ana xrn naAl EtVaL av8g(J)nos; t11S; «oxE'ljJ11S;» ... EnELO~ AOLnov nLVOVtas; Qaxl, oto ogOJ..LO, orr] ~oAta, oro onitL, nrrvrou oxerprztrn J..LE xgauYES; ngoonOLoUJ..LEvOS; Ott oU~l1ta, OlaAOYL~ETal J..LE anOUS;, 0 KEJ-LUA TaXLg ELvm Evas; J..LOVLJ..LWS; Egya~OJ..LEvos; av8gomos;. To va OXEcptETaL J..LE xgauYES;, eivoi 0 Tgonos; Egyaotas; TOU. 'EWl oOUAE'ljJE rrrrvtou. OL CPlAO~EVOUJ..LEVOL OtO tganE~L tOU, OL CPLAOL tOU, ortotot ~gLOXOVTaL oLnAa rou, dVaL ~(J)VtaVES; acpoQJ-LfS;, ~WVtaVES; atttES; yta va OXECPTEtat J..LE XQauyEs;. '000 OXEcptEtm cp(J)vaXta, E~EALOOETm 11 oXE'ljJll nou EJtE~Egya~ETaL, J..LEYE8uVEtaL, ~EA tuoverrn. 2:Tll ~EA tt(J)Ol1 xru (J)gLJ..LUv011 t11S; oXE'ljJ11S; tOU aUT~S;, nOAAES; cpOgES; ou~anouv xm 11 ortotn avttgglloll, ngo08~xll xrn EJtLxgOt11011 t(J)V av8gwn(J)v nou ~gLOXOVtat OLnAa rou.

H ngwt11 OLacp(J)Vta J..LUS; J..LE tOY KEJ-LUA TaXLg EJt~A8E rtevte oExa J-LfgES; orpotou ana~E XEAl. Elxa xougaatEL cero t11 oouAEta xrn Tll ouyygacp~ J-Lfoa oro XEAL 2:E nagOJ..LOLES; nEgLJttwOELS; E~YatVa coro TO XEAl, Exo~a ~OAtES; XaL EJtEOtgEcpa naAL.

o KEJ-LUA TaXlg lltaV E~(J) xru oxeqnotov naAL cp(J)vaXTa.

Ana J..LE tgono WOTE va anAWVnaL 11 CP(J)V~ tOU nrrvtou. IT~y(l OLnAa roix. 'Hrrrv nEgLnou OExa rrtoun, Ano tnv nagEa 8uJ..L<iJ..LUl tOUS; BEAt xrn AotJ..L MnE~Lgt~L To 8EJ..LU tou; l1tav ta 011- J..LOOLEuOJ..LEva OE aUtOTEAdS; OUVEXELES; J..Lu8Lotogl1J..LUta J..LE tOY tl1lo Mtux XaflEQ (11 og811 YQacPlj vOJ..Li~(J) n(J)S; ngEnEL va eivrn Miche 11 Mike Hammer). 0 AJ..LEgLxavos; oUYYQacpEas; tllS; OELgas;, Mickey Spillane, ElXE yga'ljJEL E~l Ecpta au'WtEA11 J..Lu8toto-

e APPQ, META coto btxa OExanEVTE J-LfgES;, 0 KEJ-LUA TaXLg aAAa~E XEAL IT~YE oto XEAL TOU aOEAcpou t11S; yuvalxas; tOU 2:EJ..LLxa, Xtoixrousttv O~VtoygoU. EnEtO~ ~taV J-LfA1l tllS; LOlas; OlXOYEVELas;, J..LOLQa~OVtaV TO cpaYllTo nou xa811J..LEglva tOUS; EcpEgyay.

o KEJ-LUA TaXlg elvoi uno tOUS; av8gwnous; rtou OXECPTOVtaL cp(J)vaXta. 'OAOL Ol av8g(J)nOl At yo (J)S; nOAu OXEcpTOVtm qxovoXta, CY(D OJ..LWS; OEV EX(J) OEl anov va OXECPTETat TOOO cp(J)vaXta

59

Q~~'ta us tOY thAO Mtu» Xaf.1EQ, ru onoin £Lxav YLVEL f.1JtEat (JEAEQ. 0 6E KquXA TaXLQ, Ilf to 'ljJEu6wvuflO <P.M., ta IlftEcpQa(JE otnv tOUQXLX~ xm xctomv Em8u~a~ tOU Ex6otl] exove xm OQL(J~VE~ JtQO(J8~XE~. 'Otov rc I-LU8LOtoQ~~ta auta Emaoov (JE UJtEQ~OALXO ~a8~ ornv tOUQXLX~ ayoQa, 0 KE~A TaXLQ, XQl](JLI-LOJtOLWV'ta~ xrn JtaAL to 'ljJEu6wvuflO <P.M., EYQa'ljJE 6Lxa tOU I-LU8LOtoQ~~ta tuJtou Malx Xa}1£(J xm tc JtaQou(JLa(JE W~ IlftacpQa(JEL~. Ta aU8EvtLXa Mtux Xaf.1EQ ~tav Ecpta 0- Xtw, EVW ue tl]v JtQo(JJta8ELa tOU KE~A TaXLQ, otn tOuQxLxa 6l]flOaLEUtl]Xav 6ExaJtEVtE ue ElXO(JL ~L~ALa. Ta E~ya~E tots 0 Ex6otLXO~ OLXO~ T(JayAaYLav. 'Emcouv rooo JtoM, JtOU aQYotEQa xm aUOL (JuYYQacpd~, EXtO~ cero tOY KE~A TaXLQ EYQa'ljJav aJt0I-LLI-L~(JEL~ tWV Miu» Xaf.1E(J.

Ltl] (Ju~~tl]al] JtOU YLVOtaV orn cpuAaxll, OL CPLAOL EJtExQLvav tOY KE~A TaXLQ EJtEL6~ dXE IlftacpQa(JEL tc Miusc Xaf.1EQ xm, oov va I-Ll]v EcptaVE auto, Ilf tL~ aJtol-LLl-L~(JEt~ nou EYQacpE, avaJtaQ~yaYE aut~v tl]V Em~~l-LLa (JELQa I-LU8LatoQl]~tWv. H aA~- 8ELa eivru on l] XQLtLX~ tOU~ ~tav ~ma. AAAa 0 KE~A lltaV XEL~QQO~, cpwva~E.

E>EAw va XaTa8E(Jw JtQwta tl] 6LX~ flOU aJtO'ljJl] YLa to 8E~.

E>a JtQotLflOuaa Eva~ JtQo06Eunxo~, EJtava(Jtatl]~ (JuYYQacpEa~ xm ~ALata aav tOY KE~A TaXLQ rtou £LXE xavEL 6EXaTQLa XQoVLa cpuAax~ EJtEL6~ ~tav ~Q~L(Jt~~, va I-Ll]v ELXE (Ju~aAEL otnv Ex60(Jl] JtaQ0I-LOLwv Em~~I-LLWv I-LU8L(JtOQl]~twv. AUa xm JtaAL 6EV f.1JtoQw va EmxQLvw tOY KE~A TaXLQ EJtEL6~ IlftacpQaaE xrn EYQa'ljJE aJt0I-LLI-L~aEL~ trov Mtux Xaf.1EQ. AUtOL nou JtQay~tL JtQEJtEL va EmxQL80uv, dvm EX£LVOL rtou 06~YlJaav Evav a~Lo aUYYQacpEa orrv tOY KE~A TaXLQ va YQacpEL, YLa ~LOJtOQLatLxou~ Myou~, JtaQoflOLa j.LU8LatoQ~l!Uta.

o KE~A TaXLQ ElXE aVtL8Etl] aJtO'ljJl]. 'EAEYE EJtLI-LOVa OtL tn Mtux Xaf.1E(J ~'tav 8EtLxa xm XQ~aLl!U I-LU8L(JtoQ~l!Uta, EJtEL6~ ava6ELxvuav tl] ~Qol!U xm tl] (JaJtLAa tl]~ aIlfQLxavLx~~ XOLvwvLa~.

I111Qa to Myo:

«OL avayvw(JtE~ rcov Mtu» Xaf.1EQ aVtLAa~avovtm tl] onJtLAa ton Lf.1JtEQLaALOI-LOu ~ ayoQa~ouv auta tn I-LU8LatOQ~I!Uto coto IlfQaxL yw tl] (JE~ouaALXOtl]ta, tl] ~La xm tOY tQOI-LO; A v acpl]Y£Lam tl] (JaJtLAa tOU Lf.1JtEQLaAL(JflOu xru OL avayvcbote; aou to XataAa~aLvouv, rots, voi, EXEL~ 6LXLO. Eycb OI!W~ 6EV VO~~W em aUI-L~aLVEL XatL tEtOLO. Av ~tav va aJtoxaAucp8d l] (JaJtLAa tOU allfQLxavLxou Lf.1JtEQLaAL(JflOu, tc Mtux Xaf.1E(J 6EV 8a JtouAayav rooo JtOAU, 6EV 8a Exavav (JUVEXEL~ EX- 6oaEL~».

o KE~A EJtEIlfVE OtL l] Ex60(Jl] tWV Miux Xaf.1EQ ~tav EJtava(JtatLX~ JtQa;l].

«Eyr», YLa JtaQoflOLou~ Myou~, 6EV f.1JtoQw va EmxQLvw Eva (JuYYQacpEa», cLJta, «xm xavEL~ 6EV EXEL auto to 6LxaLw~. Av l] xoworvio ~l]tOU(JE ta 6Lxa oou I-LU8L(JtOQ~~ta, tote 6EV 8a aJta'taAOU(JE~ to XQOVO (JOU Ilf aJtOI-LLj.L~aEL~ tWV Mtux Xa}1£Q xm 8a tl]~ E6LVE~ ro 6Lxa oou ~L~ALa. BLOJtOQLatLxoL MyOL, xcl-LLa cpoQa, ~~ avayxa~ouv va YQacpoUIlf xru JtQaYl!Uta rtou 6EV 8EAOUIlf».

Auto to tEAEUtaLO to ELxa JtEL YLa va ~Aaxwaw tl]v xatacreon, YLa va (JJta(Jw to XAL~.

Tov EXvEuQL(Jav 0I!W~ JtaQa JtoM tOY KE~A. Axo rc ~Ecpwvl]ta dxav JtQl](JtEL OL CPAE~E~ tOU, ELxav JtEtaXtcL E;W.

Exsi XataAa~a OtL 6EV f.1JtOQEL~ va (JU~l]t~(JEL~ us tOY KE~A TaxLQ. AUt~ ~tav l] JtQWtl] I!U~ 6LacpwvLa. Ot 6lacpwvLE~ I!U~ (JuvEXLatl]xav l-LLa OMXAl]Ql] ~w~.

EJtE(JtQE'ljJa oro XEAL xrn atl] 60UAELa. ELxa YVWQL(JEL tOY KE~A TaXLQ, aUa Ilf ELXE YVWQL(JEL XL EXcLVO~. LE OAl] tOU tll ~W~ 6EV f.1Jt~XE (JE aXAl]QE~ (JU~l]t~(JEL~ I!U~L uou OJtW~ (JUV~8L~E va xavEL us aAAou~. Ta (JtOLXcLa outou JtOU Mw, 8a'ta rtnQOUaLaaw oto ~L~ALO A utoi nov ni8ava f.1£l~i rov~.

I1w~ EYLVE Xat JtaQEIlfLva roo« XQovLa CPLAO~ Ilf tOY KE~A TaXLQ ps tOY OJtOLO rooo 6Lacpwvouaa, Jtw~ EYLVE xm tOY aya-

60

61

JTY]aa; H aJTaV"tY]aY] oro EQO.nY]fill ~EJTEQVa rc OQLa rnrtou '"tOU BtBALOU. Sa 'tY] owaoo oro ~nov. I1QaYfillTL '"tOY ayaJTouaa rov KquXA. I1aQ' OAE£ TL£ aQvY]TLXE£ '"tOU JTAEUQE£, ~mv CPLAO£ j..IDU. EJTELO~ ~wv Eva£ llEyaAo£ av8QooJTo£ xm EiXE JTOAU a~LOAOYE£ JTAEUQE£.

L'"tO ay]IlELO au 'to 8EAoo va JTaQoumaaoo Eva v'tOXOU~VTO EJTE~y]Yy]filluXO TY]£ aXEay]£ j..IDU IlE rov KE~A TaxLQ. 0 Fxolre os XaJTOLO onueto TY]£ EmaToA~£ JTOU aJTEaTELAE oro CPLAO tou T~aXOf..lJtL, or«; 10 Mulou 1812, avacpEQEL:

« ... AJTO JTOAU VEOL oxouo ELXallE aVTLAY]cp8d rnv av'tL8wT) trov LOLoauyxQamwv fill£. A v a~IlEQa, oe JTQoXooQY]~v11 y]ALxLa, au't~ Y] oLacpoQa tcov xaQaxT~Qoov fill£ OEV xmacpEQE vc Ef..IJtO()iaEt rnv ayaJTY] xrn 'tT) auf..IJta8ELa, tn ow~ cpLAia£ fill£, JTQEJTEl va xmQofilla'tE xrn vc auyxaLQoullE 0 Eva£ TOV aAAov».

Ta ma8~fillw uou YLa '"tOY KqIDA TaXLQ rc EXEt ExcpQaaEl JTQLV aJTo 174 XQovLa 0 I'xuits, ornv EJTLa'tOA~ JTOU EYQa'ljJE aTOV CPLAO '"tOU T~aXof..lJtL.

A£ EmmQE'ljJoullE xm JTaAL ma Mtux XaJ1EQ ... LUf..IJtEQlAaJ.tBavo~vou xru Ej..IDU OEV 8EAoo xaVEva£ aJTO E~£, IlE 'tL£ xaAOaUVE£ xrn U£ xaXLE£, n£ OJ..IDQCPLE£ xm TL£ aaX~J.tLE£, w 8EtLXa xm tn aQvY]nxa, tn aaJTQa xoi t« filluQa '"tOU, va IlELVEl XQUJ.t~vo£, J.tumLxo£, EmxaAuJ.t~vo£. 8EAoo va YQacpouv xm va ELJToo80uv (va YQa'ljJoullE xru vu JTOUIlE) OAa fill£, OU'too£ coore vc ByoullE otnv emqxiveto 00£ av8QooJTOL, IlE OAY] fill£ 'tT)V JTQaYfill'tLxOTY]Ta.

'EXOUIlE ava XELQa£ Eva vroxouuevro JTOU OELXVEl av tn MalIC XaJ1EQ YQacp'tY]xav Yla va JTaQoumaaouv mv OLXOVOJ.tLX~ xru Y]8LX~ aaJTLAa TOU Lf..IJtEQLaALaj..IDU ~ YLa va JTQOtQE1jJOUV tOY TouQxo avayvwa'ty] oe aUt~V TY] aaJTLAa xrn TY]V f..IJtoxa.

'Evce; aJTO tou; TQEl£ LOlOXt~'tE£ '"tOU EXOOtLXOU OLXOU TouYAaYLav, JTOU EXEL ExowaEL tn J.tu8LmoQ~fillw Mtux XaJ1EQ, aAAa xm JTaQOj..IDLa, 0 EQ'tEJ.t EYLA~~ (OL aAAOl Mo ~WV 0 PECPLX EQv'touQav xm 0 XaA vtouv LEA) orn auvEV'"tEU~T) JTOU JTaQa-

XWQY]aE orov NTEJ.tLQ'ta£ T~E·(XOUV xru OY]j..IDaLEuE'tm ornv ECP11- IlEQiba nOVf.LXovQlE:r ty]£ 3Y]£ Auyouotou 1983, ~Exa8aQi~El to

8Efill 00£ EI;11£:

«Aeco otov Perpix xm tOY XaAvTouv vn uou BQoUV evo» re-

toto JTQax'toQa 0 onoio; xcu 'to rpovui va aunaJ.tBaVEL xm 'tl£ yuvaLxE£ vo JTEQlJTOLELTm orov 'tL£ JTEtUxaLVEl. .. 'Evcv tEtOLO JTQaxTOQa, QE JTmoi j..IDU. Ana OL aQLatOxQatE£, EJTELb~ UJTOTluouv tETOLa J.tu8Lmog~fillta, OU'tE JTOU J.t' oxouv ... MLa rrov Y]IlEgwv Exo[3a [30A tE£ oe Eva BLBALOJTooAELO ty]£ I1oAy]£ JTOU JTOUAaYE xm I;Eva BLBAia. Krrn E'ljJaxva. 3acpvlxa j..IDU TgaBY]~E ty]v JTgoaox~: oxouc xm tn olxa j..IDU aYYAlxa 11Tav agxEta YLa va to xmaAaBoo. 0 tUJTO£ ELXE BaAEL xru '"tOY tL'tAO OJToo£ 8a tOY ~- 8EAa EYW. "I'm the jury", "0 vOj..ID£ elurn EYW". To ayoQaaa a~aoo£. To EOEl~a oroix PEcpix xrn Xcxvtouv. To oLaBaaav xm ELJTav, OXl, gE au, Elvm EAEEtVO. PE aEL£, ELJTa, E~Y]y~atE xru oe ~va Mou to E~~yY]aav. 'Evnc JTgax'"tOQa£ OJToo£ auto£ JTOU 'ljJaxvoo. Movo JTOU to aE~ouaAlxo atOLXEio tOU j..IDu cpavY]xE ALyo aMvmo. TL vo xovoupe; 8a BaAoullE JTgoa8~xE£, ELJTa. Kat JTOLO£ 8a to xavEl; 0 PEcpix JTgOtElVE Eva CPLAO tou. "0 <P.M. IXLVt~i xavEl aut~v ty] oouAEla", EiJTE. IIiaTE'ljJE IlE on EXELVY] rnv EJTOX~ OEV yvwgL~a O'tL EJTgoxEl'"tO Yla tOY KE~A TaXig. 'Etoi, IlE IlEglxE£ JTQoa8~xE£ rou KE~A Taxig, ExOwaallE tn MalIC XaJ1EQ. Q, gE JTatoi j..IDU, r« MalIC XaJ1EQ fill£ EYlvav 8Efill. 8EE j..IDU, 8EE j..IDU, JTOUA~aallE 100.000 ... 'Emcoe, xm JTW£ EmaaE. Min ,..,aoa MalIC XaJ1EQ aXEJTaaE OAOXAY]g11 tnv TouoxLa. LtY]V AllEglx~ tn au8Evnxa OEV ~EJTEgaaav w E~t Ecpta, EVW EOW ueoc os IlEglxa xgovla Ecpwaav tn E~~vta EBOoJ.t~vtn. Kat 0 fillxaQLtY]£ 0 KE~A TaXLQ, 1lE't0 'ljJEUOWVUj..ID <P.M. IXlvt~i, Eyga'ljJE JTOna J.tu8Latog~fillTa MalIC. Krn JTOLOL OEV EYQa'ljJav ... »

APPABQNA~ ~TH <l>YAAKH

QE1JOVWV. Movo jJ£ Qa~aaaXLa xm xatOmV EAEYY,,0'U, ~E~aL(j)(;,

~"WV ECPLxtllll EmXmVWVLa. r '

'Orov aAAa~E XEAL 0 KqIDA TaXLQ, EcpEQaV orn 8Eall tOU tOY AaAav Ka·(vaQvtay. 0 AaAav, Evae; aVEnavaAllJtta mmODO~oe;, nou DEV ExaVE to xa~YEM tOU axofill ~m oro XEAL M~ aAAa MYLa, nOAV xaMe; YLa tll cpuAax~ ... Axou« xm oro XEAL ot ~QEe; fille; nEQvayav WQaLa. Mou dXE DLllY1l8d EVa naLDLXO naQaflv8L ... au8EvuxO· DEV ELxa ~avaxovaEL, DEV dxa DLa~aaEL note xaAVtEQo. AQYOtEQa ue tOY tLtAO «MLa ataAa ~AL», to auflltEQLEAa~a oro nmDLxo ~L~ALO H J.Lvya nov T17~ eonwav TO ayaAJ.La. Km EJtLalle;, aQYOtEQa, EXELVO to naQaflv8L to Exava

nmDLxo 8EatQO.

A v DEV xcrvco Aa80e;, uno tllv ELxoat~ ~Qa xru flEta, aQXL-

oov va fille; EmtQEnouv EmaxEJtt~QLO. MLa cpoQa tll ~DofillDa xm YLa DExa AEJtta. Eusvc DEV uou EJtEtQEnav vo D~ tll MEQaA TaEAEv. 8EV dxajJ£ to LDLO EJtOlvuflO., ~E tll ~01l8EL~ tOU taYfilltaQX1l Moul;acpEQ dXajJ£ auvaVt1l8H xava Duo cpOQEe;. Exd anocpaaLaajJ£ va aQQa~wvLaatOVflE· 'Eroi, orov t1) QWtOVonv, 8a unooouoe vo nEL ou elvoi 11 aQQa~wvLaatLXLa uou, 0 aQQa~Olvae; axofill xru o» DEV ouvurtri VOfllX~ DEajJ£uml, ~n~tEAOvaE tllv aQX~ tlle; DLaDLxaaLae; nou ODllyouaE oe vojuxr] DEoueuon.

TLe; ~EQEe; ne; aYOQaaE 0 Ftouooixp ZLYLa OQtate; xm ne; EDwaE orn MEQaA. 2:tO DExaAEJtto xanmou EmoxEJttllQLOU ~aAajJ£ tLe; ~EQEe;. 8EV 8ufillfillL o» cpLA1l811xaflE· 'Ioox voi, LaWe; xm 0XL, EnELD~ DEV 8a "WLQLal;E atll ao~aQOtllta fllae; oroutLWtLX~e; cpuAax~e;.

'Otov EjJ£Le; nEQvayaflE tLe; ~EQEe;, 11 x.OQll uoi: OYLa, os cetooroon Duo tQLOlV ~tQwv, navw a' Eva v'\jJwfill, fille; XOLtal;E xm anaQtaQovaE oro YEALO, EmavE tllV xmALa tlle;· To YEALO tlle; ELXE xaQaxt~Qa XAEuaaflOu nQoe; tOY natEQa. 'Onox xa8E nmDL, E~QLaxE tOY natEQa tlle; noM yEQO. TOtE E'{Ol ~flOUV aaQavta XQovwv. Km 11 MEQaA elxoot Eva. Ttn tllV xOQll uou, to vu aQ-

01 Ect>HMEPI~EL rrou atQOlaajJ£ xatw, dxav xouunnnotet, Oure ~L~ALa, OVtE ECPlljJ£QLDEe;. Anrryooeuovtrn, To uovo rro» unoQOUflE xm xrrvouue, dvm vc DLVOUjJ£ AEcpta oroix cpavtaQoue; YLa vc fille; '\jJwvLaouv an' E~W, flla cpoQa tll ~Qa, tQOCPLfill xm '\jJwfll. Kru to XELQOtEQO, oi mxoYEvELEe; fille; DEV ~~EQav nou ~QloxOfillatE. ELxav anow8EL nQOl"W otn DLEu8uvall aacpaAELae;, jJ£ta OtO otQatonEDo lOU 2:EALfllYLE onot: xm 11 DLoLXllall tou atQatLWtLXOV VOflOU, n~Qav jJ£ tll aELQa oAa tc ororrtoaeDa tlle; I1oAlle; xm DEV XatacpEQav va fill80uv nov ~QLaxOfillore. A UtOL nou fille; dxav fillvtQOlaEL EDOl, anExQuJttav to ~Qoe;. BE~ma, Duo nmDLa EVtEXa xm DOlDExa XQovwv DEV unoQouoav va naQouv a~aQva "W OtQatonEDa, aAAa xm naAL dXE ~YEL xanmoe; vc us '\jJaXVEL. H vEaQ~ xonEAa ue rnv onoto, flla ~Qa nQw tllV nQoaaywy~ flOu EDOl, ELxajJ£ DOlan aflOL~aLa unooXEall yaflOu, orov Kipto tOU «Tl;EVEt» (11 MEQaA TOEMv), a~awe; jJ£ta rnv OAoxA~Qwall tWV E~EtaaE(DV tlle; OtO AUXELO tlle; nOAlle; tOU Toooouu xm acpou n~QE to anOAut~QLO AuxsiOU, ELXE EQ8H ornv I1oAll, Eyxataata81lXE oro anLtL uoi: ornv nEQLOX~ XaQflltLYLE, aVEAa~E tc nmDLa flOU xrn jJ£ E'\jJaxvE. Autn 8a"W fill8mva aQyotEQa. ELXE xm aAAll flLa DuaxoALa 11 MEQaA. OL unoAmnm E'\jJaxvav tll fillva, tOY natEQa, to YLO, tOY avtQa ~ xanmov aUYYEv~ toix. E! aut~ 11 xonEAa tL OXEall dXE flE uevo. ELxajJ£ EnOlvuflO DLacpoQEtLXO. 'Onou XL o» n~vorve, tll QOl"Wyav:

«TL tOY EXHe;;»

TL vc nEL; «Euun 11 ayanll~vll rou»; Aouvctov. 2:xECPlOfillL tllV aVtLDQaa~ roue, uv 8a EAEYE xan tEtOLO ...

Tnv tEtaQtll ~ nEfllttll ll~Qa tlle; nQoaaywy~e; fille;, LOWe; xru aQyotEQa, oi aUYYEvde; evromoov roix xQatOU~voue;. !\QXLoav va qmrvoev xQE~atla, cevrovio, XALVEe;, mtl;ajJ£e;, rretaEtEe;, EaOlQouxa, ~uQLatLxa, ocorouvrc. OL EmaxE'\jJELe; anayo-

Qa~WVLa<J'tEL XUnOLO£ <J't1']1']ALXLa IJDV xru !J.UALO-ra flE !-Ua XOltEAa ELXOOL EVO£ XQOVWV, ~oa OT1'] <pVAaX~, ~-raV VTQOlt~. IIOTe ~e~ata ()EV IJDV TO ELm: aVOLXTu, aAAu JlOv E()WOE va TO xcroAa~w EXEL, YEAWVTa£. BE~ata 0' aVTa Ta XAEva<J'tLxa SExaQ()LOJillTa XQV~OTaV xat !-Ua ~~ALa ltQO£ TOV ltaTEQa.

METa TOV aQQa~wva, tn EltWVV!J.U Jill£ Xat ltaAL ()EV TaLQLa~av, aAAa OL aQXE£ TWV <pVAaxwv E()ELXVaV XaTav01']01']. ELxa XL eyw ltAEOV onw~ xrn OL aAAOL ()EXaAEltTO €JTWX€JTT~QLO. ELXE aQXLOEL Xat !JDV E<PEQVE <paY1']TO. Ka8E ()VO TQEL£ ~QE£ a<p1']VE <paY1']TO xcu T1']V 1']~Qa TOV EltlOXEJtT1']QLOV rmu E<PEQVE aVTa ltOV ELxa ~1']T~OEL. ELxa XL EYW ltAEOV XOV~EQTE£ Xat aAAa nooouoio ltQaYJillTa. ~EV dxa ~1']T~O€L XQE~aTL, YLaTL ~TaV MOXOAO va TO lt1']yatVO<pEQVEL£. AVT' aUTOU ELxa <pEQn !-Ua saltAW<J'tQa nou T1'] XQ1']aLrmltOLOUOa Xat YLa xa8LOJill. 'E~a~a Eva SUAO f.LltQooTa /-L0V Xat EYQa<pa xrn, OTaV ~TaV va XOL/-L1']8w, T1']V aVOLya Xat XOL!-l<'>IJDVV.

H TIMQPIA TOY APPABQNA ME TON AZIZ NE2.:IN

nou 10 ~QE£. 'Eva /-L~va I-lETa Jill£ EltETQE~av va eXOVI-lE xaQTL Xat rmM~L, OltOTE EYW aQXLoa alto TO ltQWl W£ to ~Qa()v va YQacpw aOTa!J.UT1']Ta. EltEL()~ ~oa OTO XEAL ()EV ELxa xa80Aov XQovo va OltaTaA~OW ~ dxa EAaXLOtO, EYQa<pa ltOAU ltEQLOOOTEQO alto xa8E aAA1'] <poQa. T1']v ltEQLO()O EXELV1']£ tll£ OUAAll~l1~ uou, EYQa~a ()LllY~JillTa to ALYOTEQO YLa ()VO ~L~ALa. Exro; ano tn E~()OJill()LaLa XO/-L!J.UTLa TOV AXllJrallJra, ltQoAa~atVa va YQa<pw xru YLa aAAa ltEQLO()LXa xat E<PllflEQL()E£. BE~ata oAa tn XO/-L!J.UTLa uou ()l1IJDaLEUOVTaV I-lE ~EV()WVV!lO. To ovouo A~L~ Neoiv ~Tav altayoQEv~VO alto ()EXaEtla£. EltEL()~ EYQa<pa TO- 00 ltOAAa XO/-L!J.UTLa, ELXE a~Avv8EL Xat TO OLXOVO!-UXO Jill£ ltQO~A 1']1-lU.

AUTO nou 8EAW va TOVLOW E()W, ElVat 11 YEVVatOTllTa ltOV 10- ltE()ELSE 1'] MEQaA TOEAEV. AQQa~wVLa~Etat ~oa <J'tL£ OtQaTLWTLXE£ cpvAaxE£ I-lE Evav altayoQEv~VO oVYYQa<pEa ltOV TUXatVE va dvat xuta dXOOL XQovLa l-lEyaMTEQo£ Tll£, otnv mo MoxoAll atLY/-L~ TOV, avolYEL tllV ayxaALa tll£ OTa ltat()La tOV Xat ava~l1tEl tQOltOV£ Eltl~LWOll£ I-lE to !-U080 tWV ltEV~VTa ALQWV. <l>aLVEtat ltW£ OVV8~XE£ rtou ()EV ()LarmQcpwoaflE El-lEl£, Jill£ 0- ()l1YoUV avayxaotLxa OtO yarm.

~EV f.LltoQw O/-Lw£ va /-Lll ota8w xrn ern OVf.LltEQLcpoQa tOV ftaoaQ Nouni NayLQ. 0 ftaoaQ Nnurd eivru Eva£ aSLoAoyO£ oVYYQacpEa£, rtou xatEXEL ESExovoa 8Eoll ore ltOALtLOtLXa Jill£ ltQaYl-lUta. 'EXEL VltllQEt~OEL tu ~YLOta OtOV ltOALtLO!-l<'> 1-lU£, tOOO flE tL£ EX()OOEL£ BaQALx, 000 xrn us TO oudrvuuo ltEQLO()LXO rtou EX()t()Etat aVEAALltW£ ~XQL o~flEQa, E()W xcu m:v~vro ES~VTa XQovLa. ~E ,.ua XWQa OltOV to ltOALtLOtLXO tonto dVat xQavLov tonoc, EVW toon xat roou ltEQlO()LXa tEXVll£ Xat A6yov ()LaXOltTOVv 010 /-LLXQO XQOVLXO ()Laotrll-lU t1']v XVXAOCPOQLa tOV£, aA~8ELa ltOOO l-lEyaAll EmtVXta EtVaL va EX()l()EL£ 10- ltl nsvnvr« XQovLa OvvEXELa Eva ltEQLO()LXO oav to BaQAix. EiI-lUL Eva£ alto avtou£ nou aSLOAoyoUV Xat xnQoxQotOUV aVT~v t1']V EltltVxta. YltO TllV svvoux aVt~, ovvE~aAa ru ~YL-

!J.OYAEYE KAI 1'] MEQaA TOEAiv OtO ltEQLO()LXO AXllJrallJra, W~ YQa/-LJillTEa£. MEXQL nou va YQa~w avto TO ~L~A(O, ()EV tll£ ELxa ltEL OTL dXE ltQoOA1']cp8d I-lE T1'] ()LXi] !lOv 1-lE00Aa~11011 OTO xeQLO()LXO AXllJraJ-VTa.

EiXE CPUYEL alto to Axunaunxi ltQLV axoJill EltlOtQE1IJEL alto to Toooouu, ~EV taLQLa~E TO cotoo tll~ I-lE tOV Ttouooixp ZLYLa. IIOLO£ dXE ()LXLO; Kat OL ()VO dxav ()LXLO ~ a()Lxo.

II~YE XL EltlaOE ()OVAELa oro ltEQLO()LXO Baosi» rou ftaoaQ Nounl NaYtQ, TOV OltOLO dXE yvwQ(OEL OTO ltaQEA80v ()La a'A.AllAoYQacp(a~. ELXE /-LL080 ltEV~VTa ALQE£. ZOUOE EXELvll, ouvrnQOUOE rc ltat()La uou Xat EltlltAEOV IJDv ECPEQVE xa8E ()VO tQEL£ ~QE~ cpaY1']To. MEta TOV aQQa~wva Jill~ avto ()l~QXWE ltEQL-

66

ow YLa 'tY] ~Qa~fUOY], ~OW 'tOU uJtouQydou I10AL'tLOf.LOU, 'tOU rtaoaQ Nount us to llfyaAo ~Qa~do tou xQa'tOu£ (rnv fJtOX~ fxdvY] ~f.Louv ~AO£ 'tY]£ AvonmY]£ Em'tQoJt~£ I10AL'tWf.LOU). 'Of.LWWW£ ... YJtaQXfL Xat aAAY] 0'ltJY] 'tOU VOf.LLOf.LU'tO£. Lf f.LLa Touoxi« onou 'to JtOAL'tLO'tLXO 'tOJtLO 1lf'ta~aAAf'tat coro roix CHOLXOUV'tf£ Of XQaVLOU 'tOJtO, roou Xat roou JtfQLOOLxa XAfLVOW, avayxa~oV'tat va XAdoouv, aJtaYOQfUnat Y] XUXAOCPOQta roue, mo£ rn xmacpEQVOUV Xat Eva 11 Mo JtfQLooLxa fXOLoovtru YLa JtoAAa XQovLa aVfAALJtw£; Auto etvoi 'to fQW'ty]f.LU. Kovsi; Of V aoxoAd'taL Of.LW£. Eow AOLJtOV aQXt~oUV rc OLY]Y~f.LU'ta xrn 'ta l-Lu8w'toQ~f.LU'ta. OL fXOO'tf£ OAWV exeivcov 'tWV JtfQlOOLXWV JtOU EXAfLoav, aJtaYOQfU'ty]xav, JtE8avav, OOAOcpov~8Y]xav, ~'tav rrvixuvot, aJtO'tUXY]~VOl, af.LU8d£, aVLOfOL Xat ... f.LOVO 0 Nuum NaYLQ xa'taAa~atVf, ~~fQf xcn t« xmaCPfQVf; ELVat OLYOUQO O'tL rnrroi JtOU fmOfLxvuoUV 'tE'tOLa ixovornr«, 8a JtQEJtfL va OLa8E'tOuv Xat LOLO'tY]'tf£ JtOU Of V OLa8E'tow OL aAAOl. Aev acpoQa uovo 'to JtfQLOOLXO Baosi», OJtOLO JtfQLOOlXO, OJtOLa 8fmQLX~ OXY]V~, OJtOLOV xaAAL'tfXVLXO CPOQEa xmacpfQf va fJn~LWOfL XWQL£ OUOXOAtf£ f.LUXQOXQova - eivot ~E~atO on OL OlOLXOUV'tf£ 'tOU EXOUV xaVfL llfyaAf£ unoXWQ110fL£, EJtat~aV llfyaAa JtatXVLOLa Xat fmo08Y]xav Of usyaAf£ aXQo~aoLf£ (ue 'tY]V fmcpUAa~Y] 'tOU JtfQLOOLXOU IratiXciVT Xat JtaQ0f.L0twv. Kat oro 8Ea'tQo Y] xmao'taoy] dvat aXQL~W£ Y] LOLa).

Kat 0 rtaoaQ Nuuni NaytQ, 'ty]v fJtl'tUXLa 'too OJtOLOU sxttf.LcO L6LUl'tEQW£, YLa va f~aocpaAtOfL au't~v 'tY] f.LUxQoXQovLa em'tuXLa, EXfL xavfL JtOAAE£ uJtOXWQ~OfL£, EXfL OUflJtfQLCPfQ8d xo'taXQL'tEa JtOAAf£ CPOQE£. KOVTOAOYL£, AfL'tOUQyy]Of avaAoya Ilf rnv fxao'tO'tf fmxQa'tOuoa xa'tao'taoy].

AV'tLYQacpw cero 'to ~L~ALO uoi: Oi oixoi uo» TQEAOi, Eva neQLmanxo rtou aJtoOfLXVUfL 'tY] 8EOy] f.LOU aU't~ (oro ~L~ALO Of V aVEcpfQa'tO OVOf.LU 'tOU JtQW'taYWVLO't~. Eow 'to YQacpw. 'Htrrv 0 rtaoaQ NaflJtL NayLQ).

«~Exa ~Qf£ Ilf'ta 'tOY aQQa~wva f.LOU f.LE 'tY] MfQaA, 0 fX-

oo'ty]£ xat LOlOX't~'tY]£ rou JtfQLOOLXOU, 'ty]v xaAf,t: , r

"Axoucu on aQQa~wvLuo'tY]Xf£ f.LE tov A~L~ NfOLV. ELVaL

aA~8fLu;"

"Nat, aQQa~wvLumY]xa", AffL Y] MfQUA.

"AQXLoav va Jty]yatVOEQXOV'tat UV'tQf£ 'tY]£ aocpuAfLa£ xaL rou 'tf.L~f.LU't0£ JtOAL'tLXWV UJt08EOfWV fOW xat OUVfXW£ QW'tUVf YLa cevc. Acpou aQQa~wvLuo'tY]Xf£ ps 'tOY A~t~ NEaLV, Of V flJtOQEl£ va OOUAf'ltJfL£ JtAfOV fOW. Lf aJtoAUw"».

Kat 'ty]v aJtoAufL. To JtfQLOW'tLXO EYLVf EWL aXQl~w£. EU'tuxw£ dxa aQxtOfL va YQucpw xru Emf A va W XOf.Lf.Lc'x'tla f.LOU JtQO£ Oy]f.LOOtfUOy]. AAALW£ rn JtaLOLU uou, 11 MfQuA aAAo. XaL EYW orn cpUAax~, 8a ElXaf.LE JtfQLJtEOfL Of o.8ALa xmo.owoY].

AYTOI n o v E~nA~AN

~ ~EN 0YMAMAI Ao.80£, ore mQmLwnxo. xQmY]'t~QLa JtQEJtft va ~f.LUOWV JtfQtJtOU 60 o.'tof.LU. Ioou IlfQLXOt nou f.LO~ EQxo:,,"m oro YOU: Mustafa Borkluce (San Mustafa), Hamdi Samilov, Kemal Tahir, Ratip Tahir (UClfAcpO£ rou Kff.Lc'xA. To uovo tou ocpo.Af.LU UJt~Q~f on ~wv aOfAcpo£ rou Kff.Lc'xA TaxtQ. Aev OUf.Lllf'tElXf JtO'tE oirrs Of ClLaCl~AWOY], oirte Of OQYo.VWOy], oev xQa't~8Y]Xf, oev avaXQL8Y]Xf JtO'tE. AAAo. aClfAcpo£ 'tOU Kff.Lc'xA. ~~V flVaL aQxf'to;). Dr Hulusi Dostogru, Li.itfi Er~~yi, Hi.isamettm Ozdogru, Hasan Izzetin Dinamo, Muzaffer Ozkolcak, Asim Bezirci, 0 xouQEa£ oro EClLQvExam Xcocv (Ilfwvumy]£ aJto :Y] BouAyaQia) 0 onoio; fiXf oum~ofL oto oUYYQacpEa Sabahattm Ali, 'tOY Ali Ertekin, Jtou aQyo'tfQa ClOAOCPOVy]Of 'tOY Sabahattin Ali -xru ElXf oQyavwofl evrrvn af.LOL~~£ 't11 ClQaJtE'tfuoy] tou CPOVLo. 0111 BouAyaQta- Orfi, Veli, Fehmi !<urucu, AsIa? K~ynardag, Emin Sokun, Ahmet Fanner, Hadl Malkoc, Fent,. Zlya Tozmen, Medet, Stileyman, Faik Muzaffer Amac, Ismail, Dr

68

Mueyyet Boratav, Dr Can Boratav, isrnet Selirnoglu, Rernzi, Hasan, R~cayi Yelkenkaya ... Xat nooor aAAOl rtou ()EV 8u~urn, nou ~Exaaa. OL nEQLaaOtEQoL ano autou~ nou 8u~IillL, EXOUV nE8avEL.

~EV ElxaflE avaxQL8El OUtE orn ~LEu8uvaY) Aa<paAda~ aAAa OUtE Xat ore atQaTLU)tLxa xQatY)t~QLa. Knrro uno MaXOAE~ ~UV8~XE~, ~L )1EQE~ nEQvouaav avEflEAa. 'EflEvav avanaVtY)tE~ OAE~ ot attY)aEL~ rtou uno~aAAaflE ue EQWtlllillta onw~: «TL xavoue;» «Furu XatY)yoQoulillatE;» 'Onw~ ELVat <pumxo, un~Qxav xcn ~anOLOl cero E~~ nou Elxav anaaEL rc vEUQa totx. MLa )1EQa aQXLaE va axouYEtat coro Eva XEAL AaAY)1ill onw~ ton xoxoQa. KanOlo~ ExavE tOY xOxoQa. KataAa~aflE on EnQoXELto YL~ tOY M?U~a<pEQ A~t~. 0 IillxaQhY)~ Mou~a<pEQ A~t~ ... ELXE XQuay) xaQ()La, XQuao ~uaAO. 'Htnv av8Qwno~ tOU xaAou X~L ty),~ o~Q<PLa~. ,Ano<poLto~ <pLAoao<pLx~~ xru vo~x~~ axoAY)~, ()L()aaXE oe AuxELa ty)~ AVatOA~~. I1w~ ~oQouaav va aVtEl;oUV EXELva tn <paVatLa)1Eva xE<paALa, EXELVOL OL ()EanOtE~ ()lOlXOUVtE~, ivo» tEtOLO ()LaVoouflEvo; ~LWI;EL~, avaxQiaEL~. Tinote. A8wo~. Kat ()EV na' va 'Vat a8wo~. AnoAu8y)xE us evroA~ rou UJwuQYELOU I1at()ELa~. I10l0~ va XataAa~EL on l) ()L()aaxaA,la E:V0~ tooo wQa~ou ()LaVoOUflEvou oe Eva <ptWXo EJtaQXLaxo AUXELO anOtEAEL aut08uaia; EnEatQE'4!E 0 <l>a"ix Mou~a<pEQ ornv I1oAY) Xat aQXLaE va ()LXy)YOQEL KEQ()L~E ()UO Xat tQEL~ <POQE~ nEQLaaOtEQa ano ooo E~ya~E w~ ()aaXaAo~. MEXQL va tOY nQoaayouv Iill~L Iill~ xru va tOY Qll;oUV oro XEAl, OU()Ertotz ELXE XQatY)8d, <puAaXLatEl ~ avaxQL8EL.

I1QEnEL va 'tov ~a ~ ()UO Y))1EQE~ orpotou 0 Mou~a<p£Q aQXLaE va xavEL toy xoxoon, otrrv aVOll;av to XEALa torv orounWtLXwv <puAaxWv. 'Huorrtrrv nAEOv EAEU8EQOL oro EaWtEQLXO tOU nQwY)v EanatOQlOu ty)~ atQatLWtLX~~ LXOA~~, nou ELXE ustatQ~nEl oe XAOU~[ flE XEALa. MOAL~ avaflElx8Y)XE oro nA~80~ xru ~QXLaE va XOU~EvtLa~EL, ElXE y)QE~~aEL 0 IillxaQlty)~ Mou~a<pEQ.

'Htov Xat aAAOl nou Elxav anaaEL rc vEUQa toix. Yn~Qxav flEtal;U Iill~ Xat atOIill nou ()EV yvwQl~aflE. 'Evc«; ceto aUtOU~ ~TaV Eva~ VEaQo~ O()Y)yo~. ~EV ElXE naQE ()WaE ps ta nOALtLXa. I10l0~ I;EQEL flE noLO XOAnO, nOLOU oQyavou tY)~ aa<paAELa~ noALtLXWV un08EaEwv ElXE YQa<ptd aty) Atata tWV aQLatEQwv. Kat auto~ ~tav «xa8aQo~». 'Eva nQwwo cxoixrtrpcrv ~y)lillna~i xat 80QU~0l nEQav tOU auvY)8La)1EVou. 0 VEaQo~ O()Y)yo~ ElXE XQElillaTd flE aXOLvl ano to m()EQEvLO xaha nou at~QL~E ty) Auxvla. Tov eotoouv. ~EV nE8avE. MEta ()E ano flEQLXE~ ~QE~ tOY n~Qav uno xovrc Iill~.

EKeE~H nOAYXPQMQN MANITAPIQN

OTAN Em~N ot ~QOXE~, aQxtaav va au~alvouv nEQiEQYU nQaYlillta. AOYw uYQaala~, oe nOAAa urto ta XEALa I;E<pUtQWoov IillVLtaQLa. eU~IillL nOAU xaAa on ore XEALa tau XouAouaL xcn tOU Mou~a<pEQ O~XOAtaax Elxav I;E<pUtQwaEL IillVLtaQLa. 2E<pUtQwvav croix tOLXOU~, atL~ ywviE~, xatw ano ta XQE~atLa. I1~Yatva noAU auxva va tc ()w. 'Hrov navE~Q<pa. Avowov oov tQLaVta<puAAa. I10AUXQwlill, QO~, XltQLva, yaAa~La, Aa()La, xa<pE xrn YXQL. .. oAa yuaALatEQa XQ(OIillTa Xat oe ()la<pOQOu~ tovoix, I1w~ EnatQvav auto to XQWIill; Eni XQOVLU E~a<pav aUtOU~ tOU~ toixou~ oe ()La<pOQEtLXa XQw~ata, anavorni. MaAAOv a' auto O<PELAOtaV xru Y) navanEQ~a XQw~torv. 'Hrrrv ()LXW~ a~L~oAta oAa ()y)A11tY)QLW()11. 'Otnv xouQa~Of..LOUV cero t11 aUYYQa<p~ Xat to ()La~aalill, n~yatva a' EXEtVa tn XEALa Xat xa~EUa, AE~ Xat ~tav EQya tExv11~ ... tn IillVLtaQLa. ME I;EXOUQa~E.

H uYQaaia ore XEALa EiXE xavEl ttl ()OUAELa t11~. 2a<pvLxa, Eva nQwL, ~AL~ I;Un~aaflE, d()aflE OtL 0 Xousouo] dXE na8EL ~11~a oro nQoawno. Ton 'XE <puYEL to otouo nQo~ rc navw. EiXE flETaxLvy)8d to ~YOUAO tou, Aun11QO usv, aAAa uoi: <Pav11-

YTIO'PH<I>IOI NA KPEMALTOYN LAN TLAMTIIA

ouvMOflOU nO'lJ Eixa nst 6tL EiXE axE01'] jJE t1']v KunQo (<<H KunQo~ ElVat TOUQXLxrp». AUa ()EV lOU~ E<pfQav oro xfALa fID~' Totx n~yav Of fl()LXa ()LaflOQ<PW~vo XWQO lOU XEvtQLXOU X'tLQLOll, OTO XaQIlJ'nYLf. T1']v nQWt1'] ~Qa t1']£ nQooaywy~~, lOU£ E()WOaV XQf~atLa Xat XOll~EQtf~. Mern uno nEVtf i] Mxa ~Qf~, ovte to noM jJEta ana Eva I-Li]va, roix a<p1']oav fAfU8EQOll£. 'Htnv Xat 0 XLX~t MmA jJEtaSU roue, AnoQw ax6fID ytatL ()fV lOU~ fixav naQao1']flO<PoQi]ofL. To ()LxatOUvtav xrn jJE to naQanavw.

o MEVtfQE~ dXE 'tL~ fnL'tUXLE£ rou, ciXE Xat tL£ anmllxLE~ tou. <l>llaLx6 ELvm at..AwOlE YLa xa8E av8Qwno. Am6 rtou ()fV ELVat <pllaLx6 ornv nEQLntW01'] rou MfVtEQE£ ELVat OtL xcn OtL~ fmtllXLE£ xru O"tL£ arrOtllXLE£ emove rnv XOQll<P~. Asv ~tav Eva~ «xOLv6~» av8Qwrro~. Ttn ~va i]mv Xat av(ofIDAo~ aAAo. Xat llnEQ-ofIDAOtatO£. A v llrro"tE8EL ott j.LLa «no tL£ anmllXLE~ rou (rroAAoL axofID t1'] 8EWQOUV ErtLTUxia) ~Tav 1'] arr6<pa~ "tOU va O()l1Yi]OEL, XWQL~ arr6<pao1'] 'tT]~ MEyaAT]~ E8vOOUVEAEU01']£, Xat rrQo£ xaQLv tWV ()OAaQLwv, rnv Touoxto orov rr6AEflO tT]£ KOQEa£, T] aUT] dvat 0 j.LJtEAa£ nou ()1']I-LL01JQYT]OE OlOV emrto tou I-Lf rn YEyovo'ta (vqv TQaYW()La) t1']e; 61']~/71']e; ~f1t'tE~Qiou. o rrQaYfIDtLXO£ UnaLtLO£ aAAa XaL 0 ()Qaot1']e; tWV YEYOVOTWV t1']e; 6'Y)e;/7'Y)e; ~ErrtE~QLoll i]taV 'Y) XU~EQV'Y)O'Y) MEvtEQE~. OL QaXEV()mOL nou ()LEnQaSav t1'] AET]AaoLa, TT]V aQrrayi], i]tav Ta xOllQEALa nOll urroydw£ EiXE llrroxLvi]ofL 'Y) Xll~EQVT]Oll MEVTEQEe; xrn aQyoTEQa ()EV j.LJtOQOUOE jJE rtnore va rc Olll-LfID~b.jJEL. KaAa, XL fjJEL~; Tt Q6AO naL~ajJE; KavEVW; uno fID~ O'tll <puAax~ ()EV cLXE t1']V naQaj.LLxQ~ 0XEOT] jJE tn YEyov6ta. Eyw dxa ~~OEL, tEAO~ navtwv, EV ~QEL T'Y) vUxta TWV YEYOVOtWv. Yni]Qxav 6j.LW~ jJEtaSU fID£ Xat av8QwrrOL rrou dxav nA'Y)Qo<poQT]8d tn yCYOVOta coro tL~ E<pT]jJEQi()E~ t1']~ f1tO~VT]~. TOTE, YLatL fID~ dxav OllUa~EL. 0 MEV'tEQE£ xru OL llnOUQYOL TOU, orov TEAELW£ anQooMx'Y)ta Exaoav TOV ElEYXo xat 'Y) 116A'Y) AE'Y)AatY]8'Y)xE, ()EV i]SEQav tL va xavO'lJV, 0XL flOVO OlT]V TOllQXLa aAAa xm evormov

XE rrEQiEQYO vu ~Mrrw TO <piAO IID~, nO'lJ i]fIDOlav OUVEXW~ IID~i, va j.LLAa jJE to OtOfID TOU rrou ()EV i]tav OtT] OUV'Y)8LO~V'Y) 8EO'Y) TOll. ArrofIDxQuv8T]xa yta va 1-L1'] ~aAw tn yEALa. Av jJE E~AErrE, jJE to ()ixto tou 8a j.LJtOQOUOE va naQEs'Y)YT]8EL. AAAa Xat OE ~va va OUVE~atVE, flOAL£ 8a XOLta~6flOuv OTOV xa8QE<ptT], XaL rraAL tn YEALa 8a E~a~a. H ~'Y)j.LLa OTO rrQ60wrro TOll XOUAOlloi arroxmaoTa8T]XE jJETa arr6 j.LLa OXEtLXY] 8EQanfia. 'OXL 0j.LW~ Xat lOU <l>EXI-LL. EXElvT]11 EAa<pQa£ flOQ<Pi]£ OtQa~a()a x6AA'Y)OE OlO rrQ60wrro rou w£ avaI-LVT]OTLXO t'Y)e; 6'Y)£/7T]£ ~fJttEI-L~QLOll. ~EV tOY EL()a E()W Xat nOAAa XQ6vLct, LOWe; aQy6tEQa va E<ptLaSE.

Kat to xEAL rou Xnoriv I~Etiv Nnvouo fiXE UYQaOLa, aAAa EXEl ()EV SE<pUTQwvav fIDVLtaQLa. EXEL j.LJtOQOUOE xavEL~ va ~QEL xawaQi()E~, oxoQmou~, Aoyi]~ Aoyi]£ I-LUQ!-1i]YXLa, YU!-1VOoaALayXE~, oaQavtano()aQOUOE~, OxouAi]xLa xrn 6.nOLO aAAo EL()o£ j.LLXQwv EQnf'tWV Xat ~wu<piwv ~a~EL 0 voix. Ta E8QE<PE EL()tXa Xa:fW ano TO XQE~aTl TOll 0 NTLVaflO xat ouv£~aAAE omv avanaQaywy~ lOU~. 'E~a~E 'ljJixollAa, ano<paYLa Xat, YLa EVLOXU01'] t'Y)£ llYQaoLa£, rrOtL~E. KaAouoE XOOflO OtO XEAL tOU, £AEYE 6tt XUVEt OXEtLXE~ EQEUVE~ Xat aV£Au£ 'tt~ ()tamOlwoEt~ t01) yta 'ta xaQaXt'Y)QLOlLxa uutrov "[COV ~c(1)<piwv. 11oAAOL <pLAOL anE()L()aV aUt~v "['Y)V unEQ~oALx~ EvaoxoA'Y)oT] lOU Ntrvduo jJE r« ~cou<pLa, 0'tL~ OUV8i]XE~ rorv <puAaxwv, T] onoic rrQoxaAouo£ arro()uvuj.LW0'Y) VEUQCOV. ~EV ELxa t'Y)V L()La ano'IjJ1']. AUa Xat £,,[aL vo ~trrv, oiyollQa ()EV £JtQOXELTO YLa xaxLa~ flOQ<P~~ XAOVLoflO TCOV VEUQCOV.

MIA IIQI KAI ()llO E~()Oj.t6.()E£ jJETa t1'] OUAAll'IjJy] fID~, ouvEAa~av Xat xanOLou~ cero 'tOU~ ()LOLXOUVtE~ xa8w~ Xat ~All roo

73

OAOXA11QOU rou XO<JJ.lOU. AUTO rrou <JUvE~mvE ~TaV 0 OQL<J~£ T11£ xmvWvlx~£ U<JTEQLa£. 'HTaV 11 ~aq)VLx~ EXQ11~l1 T11£ Ex8Qa£ TWV XOUQEAlWV-Aw:rtobmwv Evavn rou :rtA01JTou. H xU~EQV11<J11 xm ot :rtQmavEl£ TWV urrnrtknv, MEVTEQE£ xm NaJ.Lix rXEVTLX, Yla va a:rt0:rtm1180uv TWV £u8uvwv TOU£, E:rtQE:rtE va b11f.UouQ~<JOUV EVOXOU£. 'E:rtQE:rtE 0J.UD£ va ~QE80uv TETmm Evoxm, OUTW£ wmE, ue :rtQwT11 T11 CPLA11 Iill£ Af..I£QLX~, 01..0£ 0 xO<JJ.lO£ va 10- YXQLVEL T11v EVOX~ TOU£ xrn, av bEY T11v CYXQLVEL, va l-l11v T11v aQv118cL. TIOlm !-1:ltOQcL va ~TaV TETOLOL Evoxm; Ot X0I-lJ.lOUVl<JTE£! 'Hrov bE a:rtobEbElY~vo xm coro :rtQo11YOUf..I£VE£ E!-1:ltELQLE£ OTl 11 xorvr] yVWI-l11 a:rtobEX0TaV Evoxo:rtoL11<J11 TWV xopuouvurtrov. 'EWl xm EAEYE£ xOI-l!-1OUVL<JT~£, oAm 8a <Jw:rtmvav, xavcL£ bEY 8a E~ya~E f.UALa. Axoun xcu bLXLO va ELXE, noio; 8a !-1:ltOQOU<JE va u:rtEQa<J:ltL<JTcL EXcLV11 T11v :rtEQLObo Eva XOI-lJ.lOUVL<JT~, :rtOLO£ ¢yxu£; 'OJ.UD£ bEY ~TaV xru :rtoAu :rtETUX11~v11 11 E:ltLAOY~ TWV <J'UYXEXQl~VWV E~~VTa xoupouvurtdrv. 'Htnv ~E~la<J~v11 em-

Aoy~·

~EV motsixo on 11 t<'>Ea aUT~ ~Tav lbEa tou MEVTEQE£. An'

O,Tl ¢8af..l£, aAAm rou E~aAav T11V lbEa, OTaV T11V E:rtO~V11 TWV YEYOVOTWV ECPTa<JE otnv TIoA11. EMYETO ¢Al<JTa on f..I£Ta~U TWV VOU8ETWV U:rt~QXE xm Eva£ b11J.lO<JLOYQacpo£-<JuYYQacpEa£. Ano TOU£ :rtaALOu£ U:rtEQa<J:ltL<JTE£ rou PE:rtou!-1:ltAlxavLxou Aa'(xou K0I-lIillTO£. E:rtELb~ aya:rtaw T11 <JUYYQacplX~ rou bOUAwl xm <JE~Olilll TOV LbLO, bEY 8EAw va bW<Jw TO OVo¢ rou m11Qtl;of..l£vo£ ~VO <JE blabo<JEl£. <l>aLvETm on us TO axou<J1-lU T11£ Lb£a£, 0 MEVTEQE£ T11V ayxaAla<JE o:rtw£ xa:rtOlO£ :rtOU aQ:rtal;ETal coto f.Ua <JavLba OTaV :rtEq:JTEl <JT11 8aAa<J<Ja, O:rtOTE va xm 11 10- VTOA~ ton u:rtOUQYOU E<JWTEQLXWV, rXEVTLX, :rtQO£ TO bLEu8UVT~ A<JcpaAELa£:

«Na ETml-lU<JTEL af..l£<Ja Eva£ xmaAoyo£ :rtEV~VTa E~~VTa XOI-l!-1O'UVl<JTWV, ot onotoi 8a Evoxo:rtm1180uv Yla rc YEYOVOTa T11£ 611£/711£ LEmE~QLou, 11 bE EVOXO:rtOL11<J~ TOU£ bEY 8a :rtQOxaAE<JEL TO b11~<JlO aL<J8111-lU!»

H avayxmOT11Ta af..l£Gll~ E:rtLbEl~l1~ TWV U:rtatTLwV orqv WWTEQlX~ xm blE8v~ xmv~ YVWI-l11 cpaLVETm :rtw£ E:rt£~aAE xrn f.Ua :rtQOXELQOT11Ta T11V onoio !-1:ltOQOUf..I£ va :ltL<JTO:rtm~<JOuf..I£ f..I£ bUo :rtEQl<JTanxa.

To :rtQWTO: <JTOV xmaAoyo TWV EVOXWV ELxav ~aAEL xcn TO I-lUxaQLT11 E<JaT AVTLA MouVTET~a!-1:ltL T11v E:rtOX~ Exdv11 0 E<JaT xrn 0 Moul;acpEQ A¢T~ coxouoov blx11yoQLa <J' Eva YQaCPcLO nou XQ11<JlJ.lO:rtmou<Jav coro xorvou <JT11V :rtEQlOX~ Nn~avYLOAou. LTl~ 7 ~ 8 LEmE~QLou ot a<JcpaALTE£ T11£ u:rt11QwLa£ noAlTlXWV U:rt08E<JEWV EL<JEQXOVTal oro YQacpdo. EXELV11 T11 <JTlYI-l~ o Mou~acpEQ A¢T£ ~Tav uovo; tou. PWTOUV:

«Ilou dvm 0 E<JaT AVTLA M:rtE11;))

o E<JaT £LXE :rtaEL <JE xa:rtma bLx11 <JE f.UU E:rtaQXlax~ :rtoA11, TO OV01-lU T11£ o:rtoLa£ aUT~v T11 <JTLYI-l~ J.lOU bLacpEuYEl. 'OTaV 0 E:ltLXEcpaA~£ TWV a<JcpaAlTwv xmaAa~E OTl OVTW£ AEL:rtEL, £xavE Eva «I-ll-l~), <Jx£CPT11XE Yla ALYO xm ~avaQwT11<JE:

«TIOTE 8a E:ltL<JTQEtVEl;))

«LE f.Ua ~bo¢ba, cL:rtE, aAAa bEY ELvm xm <JLYOUQO. ELXE :rtEL on L<JW£ va Ef..I£VE xm ALYO :rtaQa:rtavw)).

o E:ltLXEcpaA1l£ exove f..I£QlXE£ <JTQOCPE£ ~<Ja oto YQacpELO, YUQl<JE orov Mou~acpEQ xm rou £L:rtE xma AE~l1:

«'EAa TOTE sou! Sa <JOU :rtaQouv f.Ua xma8w11 ... »

Tt <J11I-lU<JLa 8a !-1:ltOQOU<JE va EXEL, OTaV TO ~l1TOUf..I£VO :rtaQEf..I£VE 11 :rtA~QW<J11 rou aQl8J.lOu TWV X0I-lJ.lOUVlmWv O:rtW~ aVEcpEQE 0 xmaAoyo£. 'EWl bEY elvoi; Tt Xl av ELvm 0 E<JaT AVTLA, TL Xl av eivrn 0 Mou~acp£Q A¢T£ ... 0 Xa11~VO£ 0 Mou~acpEQ A¢T£, us AEUXO :rtmVlXO I-l11TQWO, aVTlxa8l<JTOU<JE TOV E<JaT AVTLA.

To bEUTEQO :rtEQlmmlxo: ~TaV xU:rtmo~ nEAaA M:rtEVET~L «AEQo:rtAava£» ~TaV TO :rtaQaWOUXAl rou, Tov ELxa YVWQ[~El TO 1948, orov xm :rtaAl ~Ql<JXOJ.lOUV ml£ <JTQanwTlxE£ cpuAaxE£.

74

75

'Htov yallJl{lO£ rou xa8rr(rIT~ XLA.,..L ZLYLa O'llA.XEV. 'HTaV XL miTO£ aTOV XaTaA.0Yo rtou dXE XaTaQTLaEL YJ C'lLEU8'llvaYJ JtOA.LTLXWV" 'llJt08EaEUlV TYJ£ am:paA.ELa~. To JtQUlL TYJ~ 8YJ~ Thmq$QLo'll, TQEl~ . aaT'UV0f.UXOL xaTacpSavo'UV aTO aJtLTL tou T~EA.clA. MJtEVET~i XaL AEVE aTYJ Y'llvaixa tou aou roix avoiYEL TYJV JtOQTa:

«eEA.O'llf.l£ TOV T~EA.aA. MJt£VET~L!» 'ExJtA.YJxTYJ YJ Y'llvaixa:

«ITOLOV; Tov T~EA.aA.! 'EXEL JtE8avEL JtQLV aJto EVa XQovo». ITOLO~ ~EQEL JtOLOV Jt~Qav aTYJ 8EaYJ tou flUxaQLTYJ. 'ETm A.OL-

JtOV flU~ ELxav fill~EtVEL XaL flU~ dxav EVOXOJtOL~aEL.

eaQQW bLavUaf.l£ TOV TQLTO f.L~va aTYJ cp'llA.ax~. IT~Qaf.l£ Eva ll~v'llflU. 0 aJtOaTOAEa~ TOU IlYJVUflUTO£, BaA.a Noooeriv, orooTLUlTLXO£ bLOLXYJT~~, ELXE b~SEV aJtocpav8EL: «ea 'XQEpaOTOVV OTTJV nAaTEia TaV 2:'0 VA mvaXpET, oav TOa!lJTuJ., ot aQtaTE{]oi, W~ EvoXOt TWV YEyOVOTWV TTJ~ 617~/7TJ~ 2:'ElCu:pf3Qiov».

AMvaTOV vc TO JtLaTEtVEL~. Eyw bEV TO JtLaTEtVa. To acpYJaa vc JtEQaaEt 11' Eva xaJ.L6YEA.o. Ma ElVaL TQEA.OL mrtoi Ebw! MnoQEL£ vn xQEJ.LclaEL£ XclJtOLOV EWL oto xaA.a xa80uf.l£va; NaL, YJ bLxaaTLx~ JtA.avYJ bEV Elvm XaL xaTL Jto'll bEV !-lJtoQEl vc a'llI-lI3EL ~'lll-lI3aLvEt. AA.A.a bEV !-lJtOQEL va cpTaaEL Ul£ TO xQEfillOfill av- 8QWJtUlV XaL ~A.LaTa orrv wa!-lJtLa ...

eEA.Ul va or«; acpYJYYJSw TWQa f.Ua TQOfillXTLX~ JtQaYfillTLxoTYJTa TYJV ortoin EXUl f3LWaEt JtQoaUlJtLXa. ITEQaaav JtEVTE XQoVLa. ~TL~ 27 Molou roo 1960 OL aTQaTtUlTLXOL Jt~Qav TYJV E~O'lloto. MEA.YJ TYJ~ X'll~EQvYJaYJ£, ~O'llA.E'llTE£, oQLa~VOt aTQaTLUlTLXOL, btxa~ovTav aTYJ vnoo naaLaVTa.24 ITaQaxoA.0'll80uaa Ul~ bYJf.LOatoYQacpo~ TL~ bLXE£. ~TYJ a'llvEbQia EXEiVYJ bLXa~OVTav YLa tc YCYOVOTa TYJ~ 6YJ£I7YJ£ ~EmEI-lI3QLo'll. MaQT'llQa~ ~TaV Eva~ a'llVTaYflUTaQXYJ~ rou bLXaaTLXou. A v bEV TO ELxa oxouost, bEV 8a TO JttaTE'lla. Ta A.oYLa tou XaTa A.E~YJ ~TaV:

«H bLaTay~ rou aTQaTLUlTLXOU bLOLXYJT~, aTQaTYJYOU NO'llQETtV Axvot aVEcpEQE: OL aQLaTEQoi, Ul~ 'llJtaLTLOL TUlV YEYOVOTUlV, Sa XQEfillaTOUV ouv Wa!-lJtLa».

E(xa f.LELVEL ava'llbo~. Ilooo f.LEyaA.o xLvb'UVo 8avaTo'll Elxaf.LE bLaTQE;£L. To xaTaA.a~a JtEVTE XQovLa f.l£Ta tc YEyovoTa. AJtLatE'lltO, aUa a'llt~ elvoi YJ JtQaYflUtLXOtYJta. Ta JtQaXtLXa rorv bLXWV EX0'llV bYJf.LOatE'lltEL ea JtQEJtEt vc QL;O'll!-1E f.Ua fillTLa. H flUQt'llQLa tou aTQaTLUlTLXOU btxaaT~ Sa JtQEJtEL va EXEL a'll!-lJtEQLA.YJcp8EL A v 0XL, 11 rnv EX0'UV acpaLQEaEL ~ Exavav TO XOQOLbo.

A n o TA nPAKTIKA TH~ ~IKH~

~~m: META TYJV OA.OXA.~QUlaYJ TYJ~ aELQa<:;, to JtEQLObLx6 Ictooia 'XaL Kotvtovla, aTO tEUXO~ ~EmEI-lI3QLo'll 1986, bYJf.LOaLE'llaE tn JtQaxTLxa rorv bLXWV t11<:; Ttcotcvtc Jto'll orpooouv cto YEYOVOrc XaL Emf3E~aLWVO'llV ooo aVE<pEQa JtaQaJtavUl. MEtacpEQUl tu aXETLXa aJtoaJtaafillta:

Iloouruuievc»; EtaaYYEAEa~ «MEta to bLOQLaJ.L6 tou atYJ 8EaYJ rou atQaTwmXOU bLOLXYJT~, XaA.OUaE xa8E Mxa bExaJtEVTE ~QE<:; rou; atQaTobLXE~ XaL, EXOVTa<:; ore bE;La tou (dVaL JtaQWV) to bLE'll8'llVL~ ootuvoulce; XaL ore aQLatEQa tou (eivrn rmQWV) to bLE'll8'llyt~ E8vLx~<:; AacpaA.ELa<:;, EbLVE EVtOA.E<:;: "Ta YEyovotc a'll1"a EX0'llV bLaJtQax8EL cero tou; XOf.Lf.LO'UVLaTa<:;. ea rou; bLXaa£1"E, 8a ctnoouue E;EbQE~ XaL 8a toix XaTabLXaooupe?» ...

M6QTV~ A'Xvo~: «Nn aa<:; JtUl, XUQLE. KaT'aQX~v ... dxa aXYJfill1"LaEL 1"YJv aJtOtVYJ 01"L, ~aaEt 1"YJ£ E;EA.i;EUl<:; 1"UlV YEYOV01"UlV, a'llTa aJtOTEA.OUaaV EQYO XOf.Lf.LO'UVLaTWV. ~1"L<:; JtQW1"E~ ouyxsV1"QwaEL£ TUlV a1"QaTObtxwv, OV1"Ul~, a'll1"~ ~TaV YJ aJtOtV~ uou ... » (aEA..88)

MaQt'll<:;, a'llVTaYfill1"aQXYJ<:; bLXaaTLXOU, a1"QaTObLXYJ<:; 1"YJ<:; £JtLflUXYJ~ JtEQLObo'll XaL f.LEtEJtEl1"a a'llVLa;LOUXO<:; ton a1"QaTLUl1"LXOU ECPEtELO'll, T~EA6A AArovvmy:

«'EA.EYE aVOLX1"a JtQo<:; rou; bLXaa1"a<:; OTL tc YEYOVOTa dxav

77

JtQoXAl]8EL coro tOU~ XOl1f.1OUVLOta~ xrn OtL EV avaYXl] 8a €JtQEJtE va Em~Al]80uv ~aQLE~ JtOLVE~, 8aVatLXE~ xatabixE~. OL bE bLxaOt€~ €cpEQav aVtLQQl]Ol] UJtOatl]QL~OVta~ on, HPOOOV bEV uJt~Qxav aJtobELSEL~, bEV ~tO ECPLX"t~ l] Exbool] Xata()LXaOnX~~ nnoqxioeo»; ... EVW tOGO 0 ()LEU8uvt~~ E8vLX~t; AocpaAELat; 000 Xat 0 bLEU8uvt~~ ooruvoulcc; EcpEQav EJtLOl]~ aVtLQQ~OEL~ AEyovtr«; "KUQLE, 8a 11Jt0QEOOUIlE vc bwooullE OUYXEXQL~VE~ uno()ELSEL~"». ( OEA. 109)

MUQtu~, JtQwl]v JtQo'(OtuIlEVO~ OtQatO()LXl]~ vrnruxou xru ' vuv OUVtaSLOUXO~ OtQatl]Yo~ ()LXaOtLXOu, lPaXQi Ta6xEQ: «'Huouv JtaQwv otnv JtQwtl] OUOXE'\jJl] tl]t; 24l]~ LEJttEI1~Qiou tOU 1955. ELxav xAl]8EL 26 ()LXaOtE~ xru 3 JtQo'(OtallEvOL ()LXaonxou. TIaQoVtE~ ~tav XaL OL ()LEU8uvtE~ E8vLX~~ AocpaAELa~ xru uotuvoulnc, 0 OtQatl]YOt; NOUQEtLV Axvo~ ~~ ExavE 1lUXQOOXEA~ Xl]QuYllUta avacpoQLxa IlE tl]v aJtoAUtl] Eu8uvl] tWV XOl1f.1OUVLOtWV oro YEyovota xru tLJtE OtL "8EAEL va bEL OtL~ JtAatELE~ av8QwJtou~ va XQEf.IOVtaL ouv rouumri". OL ouvcVtllOEL~ aUtE~ JtQaYllUtoJtOLOuVtO xa8E TI€l1Jttl]. EJtELb~ tn EQWT~llUta tWV ouvaMAcpwv ()l]IlLOuQyouoav aVEm8ul1l]tE~ xoTaOtuOEL~, IlETa to l1~va ~EXE~QLO l] OUl1llEtOX~ JtEQLOQLOtl]XE OtOUt; JtQo'(Ota~vou~ xrn 0' E~va nou ELXa aVaAa~EL tl]V ovcXQLOl] tWV ()~8EV ()LoQyavwtwv». (OEA. 121)

MaQtu~, ()LEU8uvt~~ E8vLX~~ AocpaAELa~ TIoAl]~ OTl] bLaQ- .

XELa tWV YEYOVOTWV, OUVTaSLOUXO~ T~EJ.lIiA ..ravr~etx: «'Hf.IOUV XL EYW JtaQwv OE !1la EX tWV ouvEbQLaOEWV. ELXav xaAEOEL Eusvo XaL tOV TOtE bLEU8uvt~ tl]t; Aoruvouln; Xa'(QETLV NcxlJtoyAOU. Znmouv va IlLA~OOUIlE IlE "WU~ ()LXaOTa~ YLa to EV AO-, yw 8EIlU. El()LXOtEQa ~~tl]oav coto 1lU~ va (')WOOUIlE JtAl]QOCPOQLE~ avacpOQLxa IlE tL~ m8aVE~ l1uonxE~ EVEQYELE~ TWV XOI1-' f.IOUVLOtWV XaL IlE to JtW~ 8a uztooououv va oQyavwoouv noQOf.lOLa YEyovOta. TI~Qa llU~l f.IOU tOV tore aQf,lO()LO YLa tEtOLa 8EIlUTa, tasiaQXo LEcpxi MOUtAouYXtA. Aoyw tl]~ EL()LXOtl]tO~ tOU, tOV acpl]oa vc IlLA~OEL. AAAa "WUTl] ~Tav llLa 8EWQl]TLX~

XUQLW~ au~~tl]Ol]. ~l]Aab~ JtEQLOQLatl]XE OE 8EWQl]nX€~ JtA11- QOCPOQLE~ avacpOQLxa IlE TL~ XLV~OEL~ XaL 1lE80()EUOEL~ tWV XOI1- f.IOUVLOTWv». (OEA. 147)

MUQtut;, uJtoatQatl]yo~ ()LXaOtLXOu XtXJ.IET OvetT: «0 oroctl]yO~ T~E~ rXLOUQOEA f.IOu ELJtE Otl] LI1UQVl]: "OL ()LXaat€~ AELJtOUV, EXOUV XAl]8EL rrrqv TIOAl]. ELVat buvatov va OUVOIlLAeL o OtQatLWtlXO~ ()lOLXl]T~~ IlE tOU~ ()LXaOtE~; Na EmAl]cp8EL~ tOU 8EllUtO~ ... " 'Eqrmo« ornv TIOAl]. TIQUYIlUTL OE OAE~ tL~ ouvnVT~OEL~ JtOU exava IlE tOU~ auvab€Acpou~, f.IOU ELJtav Ott OUVEbQLa~av oro XaQI1JtLYLE OJtOU JtaQEUQLOXOVtO 0 ()LEu8Uvtll~ aotuvoutnc Xat 0 OtQaTtWtLXO~ bLOLXl]t~~, ou E()LbovtO xaJtOLE~ O()l]YLE~ JtQo~ tOU~ bLxaatut;, OtL Eb08l] Ql]t~ ()Latay~, Jt.X., vc l1l]v UJtaQSEl aJtaAAay~ AOyw EAAlJtWV OtOLXELWV xrn Otl (EAEX8l]) Jtw~ EJtQOXELtO YLa EQYO XOl1f.1OUVLOTWV TOU~ OJtOLOU~ 8a XQE~OOUV (tOU~ ~l]t~8l]XE vc XQE~OOUV) orrv taal1JtLa Jtavw orr] yEcpUQa». (OEA. 174-75)

<I>aivEtaL Jtw~ l] JtQaYllUnx~ tOU~ JtQ08EOl] ~taV OVTW~ vu 1lU~ XQE~OOUV. A V 0Xl xrn tOU~ ES~VTa, 8a ()LUAEyav xallLa ()ExaJtEVtaQlu coto tOU~ JtAEOV ()LaOl]l1Ou~ Xat 8a tOU~ xQ€llUyav (JtQOOESTE EsaxoAou8w va ELIlUL xaAoJtQoaLQEtO~ xrn AEW xaf.ltu ()ExaJtEVtaQLa). 8a tn cpoQTwvav otouc aQLoTEQOUt; xrn 8a tl] yALtWVav OL L()LOL. Av OUVE~atVE XatL tEtOLO Xat 1lU~ xQ€IlUyav, JtOlOV 8a 11Jt0QouoallE va JtELOOUIlE YLa Tl]V a8wotl]tu 1lU~; TIOLO~ 8a 1lU~ JtLOtEUE; Kovevcc, Turti ELVat aJtLOtEUtO. Kovevo. j.LUaAO, xallLa AOYlX~, xallLa OUVEL()l]Ol], xallLa uJtoOtaol] ()EV 11Jt0QEL va aJtO()EXTEL TO ablXO XQEIlUOIlU a8wwv. 8a EAEyav: «Arpou TOU~ XQEllUoav, XatL 8a Eixav XUVEL» ... To JtOAU vu YlVOtaV xuJtOLa OU~~tl]Ol] YLa tl] OXAl]QOtl]Ta Tl]~ JtOLV~~:

«Me xaM 11OU, tL ~8EAav xrn tOU~ xQEllUoav. KQLIlU. A~ tOU~ E~a~av loo~la Xat a~ tEAELWVE».

79

«Bdoei trov ouvy]l-Lllivwv OTY] DLXOYQacpLa (ouv. 39, 40, 41) OQL- 01:LXWV cetoqxioeorv LOU EAAY]VLXO'I) nA111-L!-LEAElODlXElOU xrn ECPELELOU, oi onoie; 01:y]QL~0V1:at OE avaxQLOEle:; xrn IlHQTUQlEe:;, ot [30f,$Ee:; !-LE1:EcpEQ8Y]oav ana 1:Y]v Touoxin OLl1 8woaAovixy] ana LO [30Y]80 LOU fEVlXOU llQO~EVOU OTt1 8woaAovlxl1, MEX- 1li1: AAL TExLvaAn, one 15 IOUALOU 1955. Kntomv EVtoAl1e:; LOU rEVLXOU llQO~EVOU MExlli't AAL MnaALv Xat nQOLQomle:; LOU 'EAAY]va umpcooo CPOl1:Y]1:~ 'tY]e:; NO!-Llx~e:; ~XOA~e:; LOU Fluvera- 01:Y]!-LlOU 8woaAovLxY]e:;, unotooqxro 1:11e:; TOUQXlX~e:; ~rl!-LOxQa- 1:Lae:;, Oxtru EVYXLV, 1:11 [3of,$a EQL~E 0, EnlOY]e:; 'EAf.l1V umlxooe:;, EX 1:WV Touoxorv 1:Y]e:; rXlOU!-LOUA1:~LVE, Ka[3ae:; Xuoov Outouo. 'Y01:EQa ana aL1:Y]OY] 'tY]e:; LOUQXlX~e:; xU[3EQV~OEWe:;, Xat DEDolliVY]e:; 1:Y]e:; DlnAW!-LU'tlx~e:; 1:WV aOUALae:;, oi nQo~EvOl DEV DlWX1:Y]xov, 0 Xuorrv OuwaQ XaLa(')lxao'ty]xE OE nOlv~ (')lELOUe:; rpu- _ AaXLOEwe:;, tnv onoin Xat E~EnOE, 0 DE OX1:al EVYXLV, EVW E!-LELVE <puAaxwllivoe:; YLa Eva Dlao'tll!-LU, EnElDl1 DlE<PUYE one:; 20/21 ~EmE!-Lf3Qlou LOU 1956 OLY]V TouQxla xcu naQa 1:Y]V ahy]- 0Y] 1:Y]e:; EAAaDoe:; Yla EXDOOy], Y] onotc anoQQl<p811XE ana 1:Y]v LOUQXlX~ xu[3EQVll0ll, DEV E~E1:l0E LO unoAOlno (2 XQovla, 9 I-L~VEe:; xrn 9 y]~QEe:;) 'ty]C:; nOlv~c:; LOU (3 XQovLa Xat 6 Il~VEC:;).

llQOE&QOC:;: (Mete 1:11V avayvwoY] 'tY]e:; ouvy]f.LllivY]e:; 39 cotoqxiOEWe:; TOU EAA1]VlXOU DlXa01:1lQLoU.) «H avayv(j)OY] aU1:wv &EV OY]!-LUlVEl on ot anocpaoELe:; ~EVWV DlxaoTY]QlwV xru xaLa ouVEnELa EAA11vlXWV DLxao'tY]QLwV EXOUV EX1:EAw1:01:111:a OLY]V

TOlJQxLa Y naQXEl Y] xma8£OY] TOU OXTal, AEEL OTt TO ExaVE

a Xcoriv TO nOQlO!-LU 1:WV Ef.LJlELQOYVW!-L6vwv EXEL XaLa01:~-

OEL 0<p8aA!-LO<pavEe:; on 11 [3o!-Lf3a DEV f.LJlOQEl va EXEL Ql<p8EL ano E~W aAAa «no usoo ... » (OEA. 53-54)

MaQ'tuc:; I!-LJlQa~1-L Oyou~: (Tlootorcuevo; Em8EwQy]1:WV ~lEu8uVOlle:; EOvlxl1C:; Ao<paAElac:; OOAY]e:;.) 0 OXTal EVYXLV xaTE8£OE f.LE nEQ11<paVla xm Y]Qww!-L6 OLL ElXE QL~EL 'tY] [3o!-Lf3a (OEA. 136). 0 un60lxoe:; OX1:aL Evyxlv UnOOnlQL~EL on DEV EXEL xaMe:; 0XEOELC:; !-LE routo TO f.LclQ1:uQa E~mTlae:; xunotot: aXLv~LOU» (OEA.137).

MaQ'tuc:; KEf.LclA ~a[3't~L: (~l1!-LOOLoYQa<poe:;.) «0 OX1:al EvyXLV !-LOu ELnE, "Kovrc 0' au'ta nou nEQaoa, 11 nQoO'taOLa nou EXW xm ALYY] eivru?» (OEA. 149).

rrOIO~ EIXE TorroeETH~EI TH BOMBA

o IDIN0HPAI nou nQoxaAEOE 'tytV btQyt~yt tyt~ 6yt~/7yt~ LEJt"tEj..LBQtou, ~mv yt Boll$a rtou ELXE 1:on08E'tyt8EL oro OJtLtL ton Aru'to'UQX OTtI 8woaAovLxll. KaAa, JtatO~ O~~ EiXE toJt08E'ttlOlot aut~V tyt Boll$a;

A~ ()laBaoou!lE tn 0XEtLXa nQaxtLxa ceto tytv ano<pa011 rou ()lXaOtytQLOU tyt~ Ttnokrvtn ztou ouyxQO't~8ytXE !lEta tytv JtOAltLX~ !lEtaBOA~ 'tyt~ 27yt~ Motou 1960:

LtOV cuovo Jtou E~ytoa, yt XWQa uoi: yt Touoxl« un~Q~E Illa XWQa f.1E OUVEXEt~ ExnA~~El£ Yla xa8E AOYlXO, YLa xa8E OXEJttO!lEVO av8QooJto. Tt dXE anoytvEL, 'tL exove aQaYE tWQa 0 0- x'taL EVYXLV, 0 oaoioc O'IJ!-L<poova us rnv tEAWL()LXyt ano<paoyt 'tyt£ EAAytVLX~£ ()LXmoouvyt£ dvm 0 UnaLtLO£ 1:yt£ 'ton08E'tytoyt£ tyt~ Boll$a~ OtO onin tOU A tatouQx orr] 8woaAOVtxyt nou elXE 00£ anOtEAWj.LU to ~EoJtaOj.LU 'tyt£ tQayoo()La£ rcov YEYOVOtorv tyt£ 611e:;/7yt£ LEJttE!-LBQtOU; Tnv anav1:ytoyt tytv avtLYQa<poo ano to nEQLO()lXO Iotooia xai Koivoivla (tEUXO£ LEJttEIl$QLOU 1986):

A~ ()ou!lE 'tL aXQLBw£ dnav at j.L<iQ'tUQE~ 0't0 ()LXaOt~QLO tyt~ Ttnoinvm YLa 1:0V Oxtru EVYXLV, 0 OJtOLO~, ouuqxov« ue tEAEOt()LXyt ano<paoyt 'tyt£ EAAytVLX~£ ()LXmoouvyt£, unO()ELXVuE'tm oo~ UnaLtL0S tyt~ QL'tjJyt~ Boll$a£ oro OJtL'tL rou AmtouQx:

o OXiaL Evvxiv eivcu TJ.L1J!1f1iaQX1J~ IIQoYQaJ.L!1f1iwJ.LOv xai ~VViOVWJ.LOV i1J~ Tevtxnt; ,1LEvevvOEW~ Aoipaseuu;

80

81

() - Koeuoaie lO"~ ouv 'fa Tau/mul

o MOYLTA<I>A MTIOPKAOYTZE

IIoy KAI nov aAAa~allf XEALa. MOVOL Iill£ aAAa~allf ~ OL cpaVTaQOL rc xaVOVL~av, bEV ~EQW. Kcinour OTLYf.L~ Ilf[vallf OTO LbLO XEAL Ilf TOV MOUOTacpa MnOQxAOUT~E. Tov YVWQL~a ano naALa. ELXallf ~QE8d TO 1948 XaL naAL OTL£ oTQanwTLxE£ cpuAaxE£. 'ETQEcpa llfyaAo oE~aOf..LO nQo£ TO nQoowno TOU. H abEACP~ TOU ~TaV Ou~uyo£ TOU Xtououuettv O~VTOYQOU XaL l'] abfACP~ TOU TEAEUTaLOU, Ou~uyo£ TOU KEf.LclA TaxLQ.

LTO cpaYl']TO ELxallf cpTLa~EL Of.LclbE£. 'Hunotnv TOOO IillXQLa o Eva£ coro TOV aAAov. ~EV dxallf xaVEL, onw£ OUVE~aLVE OE aAAE£ cpUAaXE£, IlfTa~U Iill£ Tl']V «XOf.Lf.LOUva» (OUVETaLQLOf..LO£ YLa TQOCP~ XaL aAAE£ avaYXE£). 0 KEf.LclA TaXLQ, 0 Mouotnqxi, o PaTLn TaXLQ, 0 Xtouoousnv O~VTOYQOU, 0 Xaf.LvTL La~Ao~ XL EYW, E~L rrtoun, f.LOLQa~OIillOTav TO cpaYl']TO nou Iill£ EcpEQvav ano TO ozttn XaL TO TQwyallf OTa XEALa Iill£.

'Hunorrrv OAl'] f.LfQa Iill~lllf TOV Mouornqxi (LaQL MOUOTacpa) OTO XEAL TIQEnEL va ~Tav bExanEvTE XQovLa llfyaAUTEQo£ uou, 'Evce; CPLAO£ nou bEV exove aL08l']TO OTt ~Tav llfyaAUTEQO£. 'Htrrv a~LWIillTLXO£ TOU AOXOU rtou aLXIillAWT(OTrIXE «no TOU£ PWOOU£ XaTa Tl'] bLciQxELa TOU TIQWTOU Ikryxoouloo TIoAEf.LOU. ELXE ~~OEL OTO aXEQaLO Ta nQWTa XQOVLa Tl']£ ernrvdOTaOl']£, uno ueon, EXOVTa£ unl']QET~OEL. 'EWL ~~EQE xaAa QW- - oixc XaL aOXOAEho Ilf TL£ IlfTacpQaOEL£. EmXEcpaA~£ AOXOU OTl'] bLaQXELa Tl']£ OO~LETtX~£ EnaVaOTaOl']£, dXE noAEf.L~OEL EvaVTLOV TWV AEUXWV TOU BQaVYXfA. A£ dxa Eva IillYVl']TOCPWVO va YQa'liJw TL£ acpl']y~oEL£ TOU. ea f.LJtoQouoa TOuAaxLOTOv va xQaT~OW Ol']IlfLWOEL£. 'Otnv 0 aV8Qwno£ ~EL Tl']V EUXaLQLa, bEV Tl']V aVTLAaf.L~aVETaL. E~l']YOUOE 01JVEXELa. TL avmavaAl']nTl'] ~w~! eUf..LOmv OAE£ TL£ AEmOf.LfQELE£. Ta TOnwvuf.LLa, Ta ovoIillTa TWV CPLAWV, Tl£ l']IlfQOf.Ll']VLE£, to navTa. NUXTEQLVE£ ECPObou£, TQauIillTLOf.LOU£, VLXE£, unoxwQ~oEL£, Em8EOEL£, noAEf.LoU£, ~TTE£ ... ~Tav f.LOVLf.LW£ navw OTO aAoyo 0 OTQaTl']YO£ Mouctnqxi:

KaL nEQLEYQacpE TO aAOYO TOU f.LfXQL Tl']V TEAEUTaLa AEmOf.LfQELa.

AUTa E~l']YOUOE OTO XEAL TWV OTQauWTLXWV cpuAaxwv 0 Mouotcqxi MnoQxAoUT~E Xat aVEcpEQE ps tu ovourrtc TOU£ nOLOL ano auTOU£ rtou unl']QETl']Oav xaTw ano TL£ bLaTaYE£ TOU OTl'] bLaQXEta Tl']£ OO~LEnx~£ EnaVaOTa011£ ELxav YLVEL OTQaTl']yOt, oTQaTaQXE£. Ax, nooo Aunaf.LUL nou bEV rc onueuovo. 0 av8Qwno£ bEV mOTEuEL on xanOLa f.LfQa XaL OL lbLahEQa xoVTlVOL TOU, onw£ XaL 0 WLO£, f.LJtoQd va nE8avouv. Kunotn f.LfQa £inE:

«A v Ellfva navw (OTl'] ~.E.) f.LclAAOV TWQa Xl EYW 8a ~f.L01JV OTQaTaQXll£~, TOUAaXlOTOV, OTQaTl']YO£».

ELXE IlfTaVlWOEL aQaYE; 'HTaV llfyaAuTEQo£ f.LOu aAAa TOU f.LLAaya OTOV EVLXO.

«Mouornqxi. EXEL£ IlfTavlWOEL;» TOV QWTl']Oa.

«'OOOXt», etns, «Eyw TO 8EAl']Oa va yiVEL ETOL. 0 xa8Eva£ OTl'] XWQa TOU».

AUTa noo acpl']ycLTO ~TaV oav nOAUXQwIillOVElQa, nQo'(OVTa qxrvtuotcc, f.LU8LOTOQ~IillTa mLOTl']f.LOVLX~£ qxrvtuoinc. ea nQEnEL va YQa'liJw axolill nOAAa YLa TOV MOUOTacpa MnooXAOUT~E.

Ttc f.Lfva ~TaV noAU a~LOAOYO£ av8Qwno£. ELXE Enl']QEaOEL OTO f.LfYLOTO TOV KEf.LclA TaXLQ Tl']V nEQLobo Tl']£ TQEA~£ VLOTl']£ TOU.

o av8Qwno£ dVaL av8Qwno£, Ilf OAE£ TL£ xaAE£ XaL xaXE£, llfyaAE£ ~ f.LLXQE£, aQVl']TLXE£ XaL 8ETLXE£ nAEUQE£ TOU. AUTO TO YVWQL~W. QOTOOO, otov av8QwnOL OTOU£ onoiouc bLVW llfyaAl'] a~La, nQo~aLvouv 010 XOU~EVTE£ XaL OUf.LJtEQLcpOQa nou TOU£ IlfLWVEL, XaTaQQEw.

ELxa nEL on ELxallf OXl']IillTLOEL f.LLa E~aIlfA~ of.Lclba cpayl']TOU.

H btavof.L~ YLVOTaV coto TO XEAL TOU Xiououuetiv O~VTOYQOU. ~EV Iill£ EQX0TaV an' E~W L01'] nOOOTl']Ta cpaYllTOU. Euevo; yLa naQabELYIill, f.LOU EQXOTav ALyOTEQO. AAAa l'] xaTavOf.L~ ~Tav L-

nONTIKIA ... 01 NYXTEPINOI MOY <l>IAOI

blacpOQETl'XE<; Ol'XOyEVElE<;. 'EXOO "tYjv evtunoxrn on ot aQouQaiOl E~YatVaV ano n<; "tOuaAE"tE<; O"tO ~a80<; "tll<; al8ouoa<;. Ta novtixin nQOTLllouoav "to ()anE()O xrn ot aQOUQalOl "tYjV OQOCP~· AQouQaiOl ano navoo 'Xat novtixm 'Xano an' tn nO()La 1lU<;· Ta novtixtc ~E'Xlvouoav YLa ()QaoYj "tYj vuX"ta. OL aQOUQaLOl ()EV ei-

xav VUX"tEQlV~ ~ooT].

Eyw EQya~oflOuv 'Xat "tYj ~Qa, aAAa "tYj vuxm ~mv nOAU JtLO aVEm !1E "tYjV YjOUXLa rtoi: EJtL'XQaTOUOE. ElXE aQxiOEL va 'XaVEL 'XQUo. METE"tQEna "tYjV ~anAWO"tQa OE nOAu8Qova, "tOn08E"touoa TYj ,"lW~ 'XOU~EQm cero 'XaTOO 'Xat o'XEna~oflOuv !1E TYjV unOAOlnYj !ll0~. H 'XOU~EQm !1E 'XaAUJt"tE uno rc nO()La 00<; "to 0T118 0<;. ELxa EAEu8EQa !!DVO tn XEQLa uou. KL EQxovmv 0"t0 'XEAl flOu. 'OXL Eva, ana "tOuAaXLO"tov nEv"tE bE'Xa novtixur. 'Hrov TOOO cpo~Lo~va xru EuaL08Yjm nou, !!DAL<; xouvouon "to ()aX"tuAO uou, EcpEuyav TQExovTa<; oAa IlU~L TIonE<; CPOQE<; nEQL!1Eva va EJtLO"tQE'\jJOUV EnL ()E'Xa, eixooi AEJt"ta ~ 'Xat IlW~ wQa. 'EWL mya Olya aQXLoE Eva natXVLC)L !1E tc novrixic. ~'XaQCPL~oflOUV ()LaCPOQE<; novYjQLE<; YLa va EQ80uv oro 'XEAL uou. KOf.l~TLa~a "to '\jJoof.ll 'Xat TO oxooztouou 'Xa"too cno "tYjV nOQm, navoo OTllV 'XOU~EQTa, a'XollU xru navoo OTYjV ~UALVYj nAa'Xa rtou ELxa YLa TQanE~L 'Xat nEQl!1Eva uxivntoc. KaL ~acpVL'Xa Ef.lcpavL~ovmv. TIQWtn "to Eva aVLxvEuE TO XWQO 'Xat O"tYj OuvEXELa Eva Eva Ef.lJtatVaV OAa OTO 'XEAL AQXL~av va TQWVE rc '\jJLxouAa, aAAa cpo~Lo~va xrn ETOlIlU va "to ~aAouv am nO()La, !!DAL<; aV"tLAaf.l~avovmv TOV naQaf.lL'XQo 'XLV()UVO. H OXEOYj flOu aUT~ !1E tn aovrbac 'XQaTllOE nOAAE<; VUXTE<;. MEQL'Xa an' au"ta nQOXOOQouoav xcn, YLa va qxive m '\jJlxouAa, aVE~atVaV ~XQL TYjV 'XOU~EQTa 'Xat TO TQanE~L uou. TIQOXOOQouoav navoo OTYjV 'XOU~EQm aQya aQya CPQOVTL~ovm<; 0f.lW<; va 'XaAuJt"tOUV tc vdrto roue. MOAL<; nAYjOLa~av rc XEQLa ~ "to nQoooono uou, oTallU"tOuoav. Eyw nQoona80uoa va to !1EAET~OOO, va rn ()OO 'XaAUTEQa coro xovtc. 'Ef.lOLa~av TOOO nOAU, nou ()EV f.lJtoQouoa va ~EXOOQLOW xovevc an' aULa YLa va YLVEL TO ayanYj~vo f.lOU noV'tL'XL. KL 0f.lW<; EYW

oonoon. To cpayYj"to nou avaAoyouoE orov Mouotorp« 'Xl E~va TO EnatQva cyw 'XaL TO EcpEQva 0"t0 'XEAL ~EV 'XatyOf.lOUV YLa TO cpaYllTO. 'Eva !1EOYj~QL, wQa cpaYYjTou, uou MEL 0 Mouotnqxi:

«TI1lyatVE VOOQL<; 'Xat naQE nQw"tO<;, WOTE va naQoullE tn xoAUTEQa 'XOf.lf.lUTta!»

Aotereuotcv; 'OXL! ~EV ~mv 'Xat cpaVaTL'Xo<; TOU cpaYYjTou.

ELxa at08av8EL oov va dXE nEoEL OTO ()anE()O 'Xat dXE onaoEL ~acpvL'Xa f.lJtQoO"ta uou Eva nava'XQL~o 'XQuoTaAAlvo ~a~o. <1>0- ~allUL TO Aa80<; 0XOALO 1:000 YLa ~va 000 'Xat Yla LOU<; aAAou<;. ~EV VOf.ll~OJ OTt TO OXOALO uou dvat Aav8ao~vo.

'Eva ~ ()UO XQovLa !1ETa TYjV anocpuAa'XLo~ LOU, 0 Mnoo'XAOUT~E aQQwO"tYjoE. Tov !1ETEcpEQav OTO vooo'XO!1ELO. 8a n~yatVE va TOV EJtLO'XECP1:EL 0 KE~A TaxLQ. Tou E1;~yYjoa exeivo TO nEQLO"taTL'XO. AnoQ1loE.

«PE au, ()EV dvat xa80Aou TETOlO<; av8Qo)Jt0<; ... » sirre.

TQla XQOVLa nQLv uno to naQanavOJ nEQLOtaTL'XO, orov 0 AAaTlV Xa'XY'XLOUV"tEV f.lOU dXE ()LYjYYj8EL 'XatL OXEtL'XO !1E tOY MouO"tacpa MnOQ'XAOUt~E, XL EYW oov tOY KE~A TaXLQ, ELxa nEL: «PE au, ()EV ELVat 'Xa80Aou tsrou»; av8Qoono<; ... »

AAAa dllUOtE av8QOJnOl, !1E to 'Xa8Etl 1lU<; ...

~EV 8u~IlUL nw<;, aAAa 0 MnOQ'XAOUt~E n~YE OE aAAO 'XEAL 'XL EYW EIlELva !!DVO<;. ~EV ()LaIlUQtUQ0f.lOUV YLa tYj flOva1;La, ()OUACUa nEQLOOOtEQO.

H ITEITH ITO XWQO OLtLOYj<; tYj<; ~tQaTLOJn'X~<; ~XOA~<;, ono~ ~Qloxovmv m 'XEALa, ~tav cero Ol()EQEVLa ()o'XaQLa. OQOCP~ ()EV UJtllQXE. (TIaALOtEQa ~nOV un~QXE 'Xat tYjV 1;~AOJoav YLa va tYjV 1;avacpTta1;ouv.) KOna()La ano nOVtl'XLU nEQLcpEQovmv nQOOL ~Qa()u OtL<; OUVbEOEL<; turv ()O'XWv. OL aQOUQaLOlOf.lW<; 'Xat ro f.lL'XQa nOV"tL'XLa ()EV n~Yatvav IlU~L Ef.lcpavL~ovmv orrv ()UO

84

NlEAa va fXW aJto xovrri xava buo. Kat JtQooJta8wvLa~ va blaxQLvw xaJtOlE~ bla<poQf~, O"tEX()!lOUV cxivnro; fJtt aQxE"ta AEJTTa Xat La JtaQaTYJQouoa. At yo mo fVTOVYJ ovanvon, YJ JtaQaI-UxQ11 XlVYJOYJ, Xat TO '~a~av OAa fill~L ore JtObla. 'HLaV, bYJAab~, MOXOAO va maow <pLAta !..IE rc novtixto. Qo"tooo TEALxa, av 0XL !..IE oAa, TOuAaXLOTOv !..IE !..IEQlxa aJt' au"ta XaTa<pEQa vc mcoco <pLALa.

SfQW rroAU xaAa rnv arravTYJO~ oa~, av oa~ Qwtouoa «v ayaJtaTE tu rrOVtLXLa:

«'OXL!»

I1onoL coro oa~ ro OLxatVOVtat. <I>uOLxa Xat bEY ta ayaJtats. ~EV urraQXEL AOyO~ vo ta ayarratE. Ito vc ayarr~oETE OtLb~rrOtE (fmrrAo, <pUtO, ~COO, av8Qwrro), JtQfJtEL rrQwta va to YVWQtOETE. Kat OTYJ OuvEXELa va rrQoo<pEQETE XQovo xrn ~oJto Yl' auto, bYJAab~, va bWOEtE tOY £aUTO one, A v bEY YVWQL~Et£ to novtixtn, <pUOLxa xru bEY 1lJT0QEltE va r' ayarr~oEtE. Ta novtixux OflW~ ~LaV Ol <pLAOl tYJ~ !lOVa~La~ uou oro XEAL tY)~ rpuAax~~ OTO XaQllJTlYlE. ~tabLaxa !..IElu)8YJXE 0 <po~o~ roue, I1LOTEUW on ov 11 <pLAta f.la~ OUVEXl~('HaV YLa !..IEQLXOU~ fl~VE~ axo f.la , 8a aVf~atVaV orov W!lO uou Xat oto XEQLa uou. KL EYW dxa aQXLOEl va avayvwQl~W !..IEQLxa cor' mrrri, 'Exw rnv EVTUrrwoY) ou bEV urraQXfL 8Y)Aaoux6 nou bEV ILTtOQcL va E~y)!..IEQW- 8d. Kat La novrixio !lOu ELxav !..IETa~U tOU~ bLa<poQf~ OUIlJTEQL<poQa~, 6rrw~ OU~aLVEl Xat OtOU~ av8Q(orrou~. AvayvwQL~a to WAf.lY)Q6 novtixt rtou rravta fllJTatVE rrQwTO oro XEAL ME <pof36LaV ALy6tEQO arr' o.n La ana Xat!..IE rrAY)Ola~E rrEQlo06TEQO. To novreao Elxav aQXlOEL va XataAa~alVOuv OLya OLya on bEY blatQfXOuV xtvbuvo uno f..LEva.

To novtixt rrou Olya Olya cLXE aQXlofL vo !..IE YVWQltEL, aVE~atVE rravw ax6fill Xat 01'0 tQarrftaxl uou, aVOly6xAfLvE ta f..LUtla TOU nou 11tav oov xE<paA~ xaQCPLwa~ Xat XOUVOUOE tn uouoTaxla tOU. Elxav aQXLofL ma va fQXOvtat 6XL uovo xatw arr' T11v rr6QLa, aAAa Xl arr6 tl1V OQO<P~. I10AAf~ <POQf~ bExarrfvtf El-

XOOl JtOvtLXLa filltL YEI-Utav to XEAL !..IE "to 86Qu~0 rrou Exavav tc VUXLa TOU~ xa8w~ E"tQExav. AQy6"tEQa, rrou xru rrou, dxav aQXLOEL va EQXOVTat xat ty) f.l£Qa. ELxa JtQOOE~fL on "tL~ f.l£QE£ rrQo"ttuououv va YALotQOUV coro tou; tOLXOU£ xru va xmE~aLvouv. 'Ioox ErrELb~ OTO rratwflU XUXAo<p0Qouoav aAAa rtovuxtn.

MY) VOf..LlOftE 6TL cLfilll <pavaTlx6£ AaTQy)~ tWV rtovnxubv, Ayarrouoa EXcLva La novtlxt« O'tO XEAL uou, EJTflb~ Otablaxa elxa aVaJTTU~fl fl' auta I-Ua 0XEOy), ta ELxa YVWQlOfl xat Elxa xomaOEl Yl' rnrto; 'Exouf.l£ rroAAa rrOVtLXLa xru ow 'IbQUfill Neoiv. An;' au'ta rn I-UxQa novnxoxm. I1QoxaAOUV f.l£yaAYJ sYJl-Ua. ~EV EJTltQErrw va 1lJT0UV OtO X'tlQLO Xat ta OXOTWVW ue bYJAYJ't~QlO ~ rrayLbE£. Kat bEY 'ta AurraflUL xa86AOu, EJtflb~ bEY EXW xal-Ua 0XEOYJ u' mrr«, bEV La YVWQLSW Xat bEY xoma~w YL' aUta.

~TO KaQav'tEQE, rrou QEEL IlJTQoota coro 'tOY xrpto TOU IbQufillTO~, urraQXouv xan aQouQaLOl, fillsL us tu ljJaQLa xat 'tl~ XEA(OVE~. KL autou~ bEY tou~ ayarrw, ana bEY tou~ oxororvco. ~L6'tl bEY rrQoxaAouv xal-Ua tYJf.lla OE flU~ (ore rratbla ron IbQUflUlO£ xcu ore twa rtou EXOUf.l£).

MA KI AYTOI EINAI ANE)PQIIOI

IIQ~ TON EAEr AN EXclVOV TO OlQaTYJy6; Tt JtEQLEQYO JtQay fill , ~Exaoa xL6Aa~ r' ovopn 'tOU. KL 6f..LW~ nooo <pwvaXAa~ Xal OXAYJQ6~ ~tav ... fLaTL 6f..LW£ ~LaV 't600 OXAYJQ6£; I1OLO~ l;£Qfl ... A£ rroUf.l£ ou cyw 'to ~Exaoa. ~EV 8a TOV 8Uf.l0UVLaL 6f.lW~ xru oi arrOYOVOl rou f.l£'ta coro buo YEVlE~. 'OLaV Ef..LEl~ ~QLox6f.laO~E o"tYJ cpuAax~, aUT6~ 11LaV blOLXYJT~~ TYJ~ I16AYJ£ .~ UJtObLOlXYJTYJ£ TOU OTQaTLWTlXOU v6!lOU ~ xaTL JtaQ6f..LOLo.*

* L.2:. AqJov EYQa1(!a uuto to Ol]iJELO, EgL~a f.Ua fJUtlcX <Jtl~ €qJl]iJEgi~Er; XaL ELba on tOY fAEyav otgatl]Yo Ncqux 'Egyxtoutr;. TIglV ano to 1960 aXE ()(;)OEL tl]v EvtOA~ va avoi~ouv nug evovtiov ttov qJOLtl]tWV 01:11V A yxuga.

86

AQyotEQa EYLVE bLOLX11t~£ Ot11V AyxuQa. Kru or«; 27 Molou tOU 1960 TOV ouvEAa~av xrn tOY EatELAaV Ot11 Ttcotcvtu. Lt11 bLX11 t11£ Furotovtu tOY Elba XL mrtov w£ Xat11yoQoujlEvo. To 8aQQo£ OQLO~VWV av8Qwnwv ELvm nQaYfilltLXO, ana Yla OQlousvoi»; aAAou£ to 8aQQo£ JtllYa~EL cero to XWQo rtoi: ~QLOXOVWL, ano t11 otOA~ tOU£ xm W onAa rotx. Lt11 bLX~ EXELV11 t11£ Ttcotcvtn ELba 8aQQaMou£ Xat11yoQou~vou£. AAAa exsivoc o OtQat11Yo£, rtou SExvaw to ovou« tOU, oro bLXaat~QLo ~tav ue OXUf..L~VO to xECpaAL.

TEAo; navtwv, 0 OtQat11Yo£ nou bEV 8UflllfillL to ovop« tO~, 8a EQxotav Ot11 cpuAax~ YLa EJtL8EWQ11011. Mu; to ELXE nEl EXElVO£ 0 bExavEa£ nou ~wv fillUQO£ xrn ornv 'ljJUX~ xm ornv Ef..LCPavL011. 'Hrov Eva£ filluQo£ xm aoXYJf..LO£ av8Qwno£ ~oa ~L ESW, xm Ot11 qxrron, xm OtO xaQaxt~Qa. An' autou£ nou ELvm OXUAL tWV aVWtEQwV xcn AUXO£ YLa tOU; XatWtEQoU£. 'Htrrv Evc; 'ljJuxona8~£ nou EVLW8E LxavonoL110Y] ano t11V xaxLa, t11V xatanLw11 xm ty] ~La. Ton dxav ava8EoEL to xa8~xov va fill; EJtL~AtnEL. fIQoona80uoE, ow xaAa xa80ujlEva, va b11f..LLOuQy~OEL nQo~A~fillta. KL EJtELb~ 0 bExavEa£ auto£ 11WV 0 uovcbLXO; fill£ ouvbwf..LO£ ue t11 bLOLX11011 t11£ cpuAax~£, ovupetconL~ajlE nOAAE£ bUOXOALE£. Exsivo to nQwL 0 bExavEa£ E~XE qxovaSEL u' Eva xaf..L6YEAo EUtUXLa£ nou EbELXVE t11 filluQLAa t11; 'ljJUX~£ tou:

«rQ~yoQa, OAOL ow xEALa! OL nOQtE£ xAdvouv. KavEL; bEV 8a ~YEL ESW. 0 OtQat11Yo£ -EXELVO£ rrot: bEY 8UflllfillL OUtE TO ovouri tou- 8a EQ8EL va EJtL8EWQ~OEL tOU£ X0f..Lf..LOUVLOtE;!» ELXE ~QE8d to OVOflll fill£: OL X0f..Lf..LOUVLOtE£!

Mrrrpcnue ow xEALa fill;. 'EXAELOaV tL; nOQtE£. Aus~811XE 0 aQl8f..L6£ tcrv CPQouQwv, aAAa xcn 11 XatanLw11. OUtE xov Ot11V tOUaAEW bEV fill£ acp11vav va najlE. 8a EQXOtaV 0 OtQatY]yo£ nou SExvaw to ovouc tOU. fIEQl~vajlE nEQLnou bUo WQE£. Ano to 80Qu~0 t11£ mbEQEVLa£ nOQta£, ano tOY ~XO t11£ aAUOLScu; xm t11£ xAELbaQLa£, tOU£ ~l1filltLOf..LOU£ tWV cpavtaQwv xm

T11v aXQa mwn~, XataAa~a OtL dXE EQ8EL 0 OtQat11YO£. Ano tl£ CPWVE£ XataAa~mvE£ on OL cpUAaXE~ avOLY~v f..Lla f..L~a tL~ nOQtE£ rcov XEALWV. Meooxcpouocv nEQLnou bExa AEma urto to aVOLYfill ~XQl to xAdOLf..LO t11£ nOQw£ tOU xa8E XEALOU. MEQLXE£ CPOQE£ nEQLoOotEQO. To rrEQLEQYO ~wv nw£ bEV ax?uyorov Xaf..LLa cpwv~, OUtE coto tOU£ ouyxQatOU~vou£ uou, out~ XL ceto to OtQat11YO. ELxa tEVtWOEL t' aUtLa uou YLa va cxoixo. Tbrore, xaf..LLa Of..LLALa, xaf..LLa cpwv~, EXtO£ coto to aVOLYfill xrn to XAdOlf..LO t11£ nOQta£.

AVOLSE 11 nOQta tOU XEALOU uou xm XtUn110E otov TOLXO. L11- XQ)811xa. 0 OtQat11Yo£, rrou bEV 8uf,.L<ifillL to ovof,.L<i tOU, OTEXOrev xatw ano tOY naQaOtat11 t11£ nOQws orrv EYXQWf..L11 qxoroYQacpLa. ME XOLta~El, TOV XOLta~W, orexouoore af..LlA11tOL. ME naQat11Qd ano t11V XOQuCP~ ws ta VUXLa XL cero W VUXLa w£ t11V xOQuCP~. Lav va 'ljJaxvEl xan navw OtO oWfill f..LOU. 'Ioo«; 0- trrv 8a ~YEL coto t11 cpuAax~, va nEL croix CPLAOUS tou: «fIEQLEQYO nQaYfill. 3acpvLaOT11xa. KL rnrtoi, QE, av8QwnOL ELvm oav Xl Ef,.L<i£» ...

Ka8w£ 0 atQat11YOS, nou bEV 8uf,.L<ifillL to ovoun tou, orexorov xatw coto tOY naQaOtat11 t11S nOQta£ ouv cpwtoYQacpLa xoi jlE naQat11QouOE urto navw ~XQL xrrtco xm coro xatw ~XQL navw, EYw tl exovc; AXQl~wS to LbLO. Tov ESEta~a naQat11QwVta£ tOY ceto mrvro ws xatw XL uno xatw ws nrrvrn. Kru xa8w£ XOLta~ajlE 0 Evas tOY aAAov ... fIEQLEQYO nQaYfill ... 0 OTQatllYO£, rrou sEXvaw TO ovoun rou, xm mrtoi nou tOY ouvooetxrv, aQXLxa, bEV XataAa~av tl OUf..L~aLvEL. Eyw 0f..LW£, EnELb~ yvwQl~a W ~~fillta, dxa XataAa~EL nOLOL dxav EQ8EL. 'Htrrv ta ~~fillta coro W novtixtu rtou XatE~mvav coro tnv 0- QOCP~ OtO XEAL f..LOu. ~EV 8a EQXOVtav, av un~QXE 0 naQaf..LLXQos 80Qu~oS· 'Ollw£ 0 OTQatY]yo£ xm 11 ouvooeic tOU ~tav tOOO oLwn11AOL, rtou to, rtovtixin uou ELxav EQ8El EnLOXE'ljJ11. 8a EtQwyav tn 'ljJLxouAa xm 8a EcpEuyav. Ta nOVtLXLa of..LWS 8a sacpvuiotrpccv, orov ELbav t11V Elxova xru to 'oxoocv oov aVEf..LOS,

88

89

oav oxi«, JWQam\)vovtm; Iill~L tOY ~xo nov fBya~av tn vUXla toix xa8w£ ftQExav avalJEoa an' tc nobLa tou OtQat11YOU XaL t11£ ouvooeu«; rou, 'Hrov XaQIill Lbf08aL to tLvaYIill tOV OtQat11YOU, nov ;Exvaw to ovouc tOV, t11 OtlYI-L~ nov tn novtixic ~EYAlOtQouoav avalJEoa ano to nobla rou, E~aLtla£ tWV novnxorv bEV IJE naQat~Q11oE Yla nOAA~ wQa. 'ImJJ£ tQLa AEnta, OXl nEQlooOtEQO.

H nOQw rou XEALOU !-LOv fXAElOE. AVOt~E 11 blnAav~. 3£ortuou 010 yO"La. rEAaoa IJE t11V 'tjJvX~ !-LOv.

'EYLVE OI-LW~ xrn xatL aAAo nEQlEQYO. EXclVO to BQabv bEV ~Q8av tn rtovtixto, Mrpto»; Elxav v0I-L[OEL on tOV~ eornvov rmYLba; T11v EnOlJEv11 vuXta OI-LW~ to ~EnfQaoav XL aQXloav va fQXOvtat naAl. 'OI-LW£ 11 aotda EXELV11 axovo, bEV f<PEVYE cero rc ~tla !-LOV.

H E1tL8EWQ11011 aut~ ~tav noM nEQLEQY11. 'GAOL oi xQatouIJEVOL bEV cLnalJE rtnote OtO OtQat11YO, oov va cLXalJE OVI-L<POOV~O£L. KL OI-LW~ bEV VJT~QXE tEtata ano<paOl} ~l1Aab~, xavcL£ bEV cLnE on ELIillOtE 8uIillta abLxLa~, tl dvat a1Jta, YlatL cLlillore Ebw, ByaAtE Iill~ f~oo ~ v<pLOtalJE8a xatanLWll ... Kovetc bEV ElJTE ttnots, xavEL£ bEV naQanovf811XE. Kovetc bEy fByaA£ axva. EXELVO£ 0 OtQat11YO£, nov ;Exvaw to ovo~ rou, LOoo£ nEQLlJEvE ano Iill£ JTaQaJTova Xat naQaxaALa. A v to xavalJE outo, 8a m08avowv lOXVQotEQO£. AAAa ~Al£ tEAELWOE 11 E1tL- 8EwQ11011 xru Iill£ ELnav on 1-LJt0QouIJE vo ByoulJE ceto W xEAla . I-LU~, at ovyxQatOUIJEVOL !l0V nEQlxuxAwoav to OtQat11YO, nov ~Exvaoo to ovoun rou xru tOY BOI-LBaQbloav IJE EQootllOEl£:

«natL BQlOX0I-LU0tE Ebw;» «nata sivru 11 Xat11yoQLa;» «nat[ I-LU~ <pvAaXlOatE;»

«~EV fXEtE bLXaLWI-LU va I-LU£ xQatatE Ebw ... »

~av vc I-L11V ~tav or [blOt nov JTQlV urto ALYO otexovtov a~A11tat oro XEAla toix, Kat nEQloOOtEQO an' OAOV£ QootOUOE 0 BEAt Eyw bEV 11!-L01JV IJEta;u avtwv nov cLXav nEQLxvxAwoa

to otQatlWo XaL tOY Bol-LBaQbL~av IJE EQoot~OEl£. 'H~EQa OtL 0 OtQat11Yo£, nov bEV 8v~IillL to ovoun ton bEV 1-LJt0QOUOE vn xavEL tLnotE. EXELVO~ dXE fQ8a yta va Man t11V anoQLa rou nw£ ELVat OL X0I-l!-LOVVLOtf£ ... 'Exovv I-L~nw£ tQLa ~tLa, bvo Ot0l-LUW; 'H8EAc vo. ~8EL ...

A VtLlJEtoonL~ovw£ tu; EQWt~OEL£, ta XED'l1 tOV OtQatllYou, nov bEV 8V~I-LUL to ovouo tou, XatL 'tjJL8uQL~av, ana avta nov fAEYE bEV YLVOVWV xcrovontri. ~lOtL bEV I-lLAOUOE IJE otOI-Lrpo OtQat11YOU, ana OLYO'tjJL8uQL~E oov VtQOJTaAO£ YQal-Ll-LUtLxo£. 0 OtQatllYo£, JTOV bEV 8Vf.Ull-LUl to ovo~ tou, anfVaVtL Ot11V mL8E011 rorv EQoot~OEooV, vnoxwQ11OE IJE tQono, BY~XE aJTO tOY XAatO XL E<PVYE. I1aAL 0 ~Xo£ t11£ nOQta£, roe oUQt11, "[11£ aAvoLba£ XaL 11 nOQta EXAELOE.

~tO ol1lJELO rnrro vo. avatgE~ovlJE xrn naAL otc JTQaXtlXa T11£ bLx11£ T11£ Ftcoiovrc: (oEALba 266)

MAPTYPAL NETZIIT MIlOZKIP: (LTY} c,LaQXELa TWV E1tELOOC,lWV, c,Lolxy}T11e:; c,wllO<JluAaXwv OTY} cpuAaxy} OTgaTLWTLX01J VOIlOU.) «Kcoroic fi£ga £LXE Eg8EL 0'(11 cpuAaxy} 0 C,LOlXY}TY}e:; TOU orouTLWTLXOU vOIlOU Nuuix 'EQYXLOUTe:; xm ElXE agac,laOEL TOUe:; xQaTOufi£voue:;, AEyovTae:;, av C,WOETE YLa aAAY} Illa cpoQa TEtour xaTa8wy}, 8a oae:; xaoTOuxloW xrn 8a oae:; XAOWY}OW».

o <pLAO£ PE<pLX EQV'tOvQav yga<pEL OT11v E<p11IJEQLba FXLOVVff' TL~ aval-lv~OEL£ TOU. ~tO <pUAO IJE 11lJEg0l-L11vLa 11 <PEBQovagLov 1987, nov ava<pEQETat OtOV nOAE!-LO tll~ KOQEa£ onou ELXE naEL E8EAOvt~£, xavEL AOYO Yla tOY Ncuix 'EQYXL01Jt£. BgLoxoo XQ~OLf.LO va IJEW<pEQoo t11I-LUQtvQLa tou Epvtouorrv 0XEtlXa IJE tOY Na!-Llx 'EQYXLOVt£, EnELb~ anOXaAUJTtEL tL E[bov£ av8Qoono£ ~rov avto~:

go

91

T1']v [('>La ~ga yvwguJ1:~xaf1£ ue LO b~OLX1']'t~ 't1']£ 'ta~~agx[a£, N a~x 'EgyX~OUL£, JtOU j-WAL£ £LXI.' uvuxrrtuotnoet LO otocrnyo Taxolv fLa~L't~L 0 81.'0£ va LOV OUYXWgEOEL (JtE8aVE OU£ agXE£ LOU 1987), ~'tav Eva£ av8gwJto£ auwgx~xo£ XaL qxovcXAa£, JtOU j.UAOUOE blXW£ va OXE!p'tEl xa80Aou. 'EAEyE o.n LOU Xa'tE~aLVE.

A VE~1']XE 01.' xaJtOLo tV1']AO 01']1-1ElO XaL, bElxvov'ta£ LOU£ fillxg~vou£ AO!pOU£, fills ElJtE tu E~1']£:

«KOL'ta~'tE, OL AO!pOL aULOl ElVaL yqUlLOL EX8gou£! Ka8w£ 8a Xa'taAafl13aVE'tE LOU£ AO!pOU£, 8a or«; OXO'tWOOUV. Av OEV 'tOU£ xa'taAa~£'tE OJlW£, 8a oa£ oxoroxxo EYW!»

( )

o Na~x 'EgyX~OUL£ £LXI.' j.Ua JtOAU aOX1W1'] ouv~8ELa. 'ExaVE EJtLO£L~EL£ y~a va JtagEL EJtalVOU£ coto 'to O~OLX1']'t~ 't1']£ af1£g~xaVLx1']£ f1£gagXla£ O't1']V onoto uJtayo'tav 1'] 'ta~~agXla fills XaL E~E8£'tE oixw£ AOYO 'tOU£ o'tgauunE£ fills 01.' XlVOUVO.

O~ Af1£g~xavOL ~8EAav va ~glOXOV'taL Jtav'ta KlVE~OL XaL BOQEWXOQEa'tE£ aLXflCtAW'tOL JtOU 8a avaXQiVOVLav. Ilou XaL JtOU uuto Ylvo'tav coro uovo LOU. Ana XaL JtO'tE JtO'tE 0 oroc't1']yo£ f.lCt£ OLE'ta~E «EJtLXElg1']01'] OUAA1']'tjJ1']£ aLXflCtAW'twv» uno 't1']v £Jti!pao1'] 't1']£ «avixvEU01']£», f1£ aJtO'tEA£Ofill va JtgoxaAEl coto 't1'] j.Ua aJtO'tuXlE£ X~ coto rnv aAA1'] aJtwAELE£ y~a 'tL£ uovaOE£ fills. 0 ~ouvaAJt JtgooJta80UOE va Ef.lJtooiOEL aU'tE£ 't~£ xa'taO'taOEL£ XaL 'tOY EJtEXgLVE OLWJt1']Aa.

MLa an1'] ouv~8£La 'tOU 0'tQa~11YOU 11'taV 1'] JtQooJta8w:t LOU va E~ao!paAlo£L LOll xcrcvoun tou XLVOUVOU f1£'ta~u nov a~LWfill'tLXWv. 'OJtw£ ExavE XaL us aAAou£ a~LwfilluxOU£, fl' EaLEAVE XL euevu 0'tO ~'tWJtO 'tL£ ~OOflCtOE£ JtOU OEV 8a UJt~gXE avayx1'] YLa f1£'ta!pgaOEL£. EXElV1'] 't1']V JtEgloOO E!p'tLa~a aL1'] flV~fl1'] uou OUAAOy~ agxE'ta aLfill't1']gwv, tgOf1£gwv XaL al10LaO'tLXWV eixovorv. ~EV uJtagXEL AOYO£ va xaAaow XaL trr DLxa or«; VEUQa JtEgLyga!pov'ta£ 'tL£ ELXOVE£ au'tE£. To uovo nou f.lJtogw va Jtw ELVaL on ~'tav 8ava'tOL avw!pEAOL XaL ovontot coto JtAEuga£ O'tga'tLW'tLXWV xovovcov.

( )

Ma~L f1£ LO Ogafill, Of.lW£, OEV EAELJtE XaL 1'] XWflUJOLa ornv Kooeo. 'Eva f.l£go£ 'tl1£ xWflwoia; 'to E~ao!paAl~E 0 o'tga't1']yo;, ana, xa8w; 'to sxove, flOu ana~E ta !pw'ta.

~uxva fill; xaAouoav oro agX11yEia aAAwv uovdoorv.

AAAE£ !pOgE£ flU; emoxentovtov OLOLX1']tE£ rorv aAAwv uovdocov, ~E 'tE'tOLE; JtEglJt'tU)O£L£ 1'] f1£'ta!pgao1'] tWV OJ.UALWV 'tOU o'tgaTllYou ~'tav, !puOLx(i, bLx11 uou bOUAELa. Og~Of.l£VE£ !pOgE£ EAEYE xau JtgayflU'ta nou 1'] aJtEu8Ela; flE'ta!pgao~ 'tOU£ ~'tav OlYOUgO au 8a JtgoxaAouOE oxavDaAo. 8EAOV'ta£ XaL fl1'], ue 'tgoJtO, f1£'tE!pga~a U£ OflLAlE; ue xaJto~E£ anayE£.

fLa JtaQaDaYfill, 0 AUaLQaAO; ()LOLX11't~;, Jtou fills ElXE xaAEoEL 0'tO agX1']YElo 'tOU 't1']v 11~ga 'tOU Anzak, XaL xa80'tav xa'tw coto 't1'] !pw'tOyga!pla 'tl1£ ~aoiALooa; 1:11; AYYALa; OLO OELJtVO, £LXI.' o1']xwon 'to JtO't~gL 'tOU XaL ElXE JtEL: «KaL 'twga Yla WU£ JtLO ayaJt1']wu£ fill; qJLAOU£ nou ~tav JtaA~oL EX8g0l». 'Otrrv ~g8E 1'] onga 'tOU OLXOU fills o'tQa't1']you, au'to; 01']XW- 81']XE, ~goV't1']OE j.Ua yg08La OLO 'tgaJtE~L XaL qJwva~E:

«To 'tOUgXLXO E8voS ~EgEL va OLaxgLVEL 'to qJLAO aJto rov EX8go. KaL nrrvtn gLXV£L 0'tl1 8aAaooa ooou; £JtL'tLOEV'taL ornv Jta'tglba 'tOU XaL 8a 'to xavEL novto, I'ur tn VLX1'] fill£!»

H flE'taqJgao1']11'tav xaJtw£ E'tOL:

«IIgoXELf.l£vOU va ElfillO'tE Jtgw'ta qJLAOL XaL flE'ta EX8g0L, xaAu'tEga ElVaL va LOXUEL 'to av'tL8E'tO. O~ TOUgXOl ElVaL EULUXEl£ nou O~ 0XEOEL£ 'tOU£ ue or«; axoAou81']oav 't1'] bEU'tEQ1'] 1.'JtLAOY~. ~'t1']v uy£La onc!»

Eixa aflqJLO~1']'t~OEL rov og80AOYLOj-W 't1']£ XU~EgV1']01']; MEV'tEgE£ XaL bEV EXW ExJtAayd ue 't1'] flOLga au't~£ 'tl1£ XU~EgV1']- 011£ 1'] onolo avE8£OE a' Evav av8gwJto 'tOOO fillxgLa coto 'tOY og8oAOYLOj-W, 'to xa8~xov 'tOU bLO~X11't~ 'tOU O'tga'tLWUXOU vouou ornv IIOA1'] , af.l£ow£ flE'ta tu EJtELOOOLa 1:11£ 61']£/711£ ~EJt'tEfl13gLOU XaL 0't1'] ouvEXfLa, u£ JtagaflOvE£ 't1']£ 271']s Motou, 'to xa8~xov 't1']£ E~aOqJaALOl']; 't1']; 'ta~1']; ornv A yxuga.

92

93

TO rPAMMA rr o v ArOPALTHKE

oav va ~8EAE va E~OflOAOY'Y]8El, oav EyXA'Y]flO:da, JtOU 'tOY EVOXA'Y]OE 'to alfID. (~UO'tUXW£ EJtELD~ EXEL JtE8aVEL XaL 0 MEX~'t , LE·(V'ta, EXW xaOEL anov Eva ).lClQ'tuQa.) Ka8w£ uoo E~'Y]YOUOE LO JtaQaox~vLo 't'Y]£ uJt08w'Y]£, aVEepEQE 't'Y]V JtQwLO~ouAla rou YEVLXOU DLEU8uv't~ 't'Y]£ 'tQaJtE~a£ fLaJtl KQEV'tl va ExDwOEL Eva JtEQLODLXO XaL flOU ElJtE JtW£ 0 Ka~lf.L Tnoxevt aQv~8'Y]xE va YQa1jJw XL EYW 0't0 JtEQLODLXO AEYOV'ta£ ).lClALO'ta: «'Exw Eva YQaf.LfID rou A~L~ NWlV, LO ayoQaoa XaL 'to xQu~w».

SaepvLaO't'Y]xa. IIw£ f.LJtoQEl va EXEL 0 Ka~lf.L Tuoxevt DLX~ uou EJtLOLOA~; IIOLo£ f.LJtoQEL va tou EXEL JtOUA~OEL DLX~ flOU EJtLOLOA~; Arpou XaL 0 NaV'tLQ Nrrvti ElXE DLa~aOEL 't'Y]V EJtLO'tOAll rtou ELxa YQa1jJEL a't'Y] epuAax~ JtQO£ 'tOY Fiouootxp ZLYLa OQ'ta't£, DEV 8EAW va Xa't'Y]YOQ~OW xaVEvav, aAAa UJt01jJLaa't'Y]xa. o Ttouooixp ZlYla OQ'ta't£ ~'taV O'tEVO£ epLAO£ 'tOU Ka~Lf.L TuaXEV't. 'H8EAa f.LE xaJtOLa EUXaLQLa va ~Exa8aQlO(!) 'to 8EfID, aAAa 0 MEX~'t LE"(V'ta, JtOU uou aVEepEQE 'to YEYOVO£, EXEl JtE8aVEL. M~Jtw£ ELVaL mrto 'to YQaf.LfID nou ayoQaaE 0 Ka~Lf.L ToOXEV't; ~EV j..LJtOQEL va ELVaL ano. 'Iooi; 0 Ttouootxp ZLYLa OQ'ta't£ va fID£ Jt~QE LO DaX'tuALDL rou aQQa~wva f.LE xELva tn AEep'ta. Fur yaf.L~ALO DWQO ).lCl£ ELXE DwaEL XaL f.LLa aELQa EyxuxAoJtaLDELa£ AaQou£. N'tQEJtofIDl yl' au't~ flOu 't'Y]v uJt01jJLa. AAAa v'tQEJtOflOUV JtEQLaoo'tEQo 000 't'Y]v EXQu~a. To xaAu'tEQo ELVaL va ~QE8EL 'to YQaf.LfID EXELVO ore EYYQaepa LOU Ka~Lf.L Tooxevr XaL va ~Exa8aQLaEl 'Y] uJto8w'Y]. ELfIDL JtEQlEQYO£ XL EYW va Dw 'tl ELxa YQa1jJEl.

1kLA YIIHPXAN epUOLxa O'tLY~£ JtOU EJtA'Y]'t'ta. AU'tE£ 'tL£ O'tLY~£ fID~L f.LE tn xdf.LEva Jtou EYQaepa YLa 'to AX!LJTaf.UCa Elxa O'tELAEL E~W XaL 'tQLa E(!)£ 'tEooEQa YQaf.LfID'ta rtot: ELxa YQa1jJEL orov Ttouooixp ZLYLa OQ'tat£. ME tllV EJtlDQaa'Y] 'tWV ouv8'Y]xwv xa'tW uno 'tL£ OJtOlE£ ~ouoa, t'Y]£ O'tEvoXWQLa£, t'Y]£ aDLXLa£ nou aV'tLf.LE'tWJtLOa XaL 't'Y]£ a'tj..L6oepaLQa£ 0't'Y] epuAax~, OL EJtLO'toAE£ uoi: au'tE£, avaJtoepEUXta, ~'tav JtOVE~VE£. Auto epuOLxa DEY LO av'tLAafl13avoflOuv xa8w£ tL£ EYQaepa. ALYO DLao't'Y]fID f.LE'ta rnv aJtoepuAaxLO~ uou, ELxa JtaEL O'tOV NaV'tLQ Novti, ornv Eep'Y]f.LEQLDa T!;ovJ.Lxov(JL£r YLa va JtouA~aw Eva f.LU8La'toQ'Y]f.L<l uou, aepou Elxav aU~'Y]8EL tc ~LOJtoQLO'tLxa uou JtQO~A~fID'ta. ME ElXE UJtODEX8El f.LE 't'Y] xaQaX't'Y]QLmLx~ tou AEJt'tO't'Y]'ta. 'Of.LW£ DEV ELXE DUVa'tot'Y]'ta va D'Y]flOOLEUOEl 'to f.LU8La'toQ'Y]f.L<l uou ornv Eep'Y]f.LEQLDa. Ka8w£ f.LLAoUaaf.LE, uou dJtE Jtw£ 0 nOUOOUep ZLYLa OQ'ta't£ 'tou dXE DLa~aaEL tL£ EJtLa'tOAE£ JtOU dxa YQa1jJEL a't'Y] epUAax~ XL O'tL LOU Elxav aQEaEL JtOAU. ~EV 'to au~~'t'Y]oa, aAAa ELxa ExJtAayd aQXEta. Tux JtOLO A6yo 0 Ttouooixp ZLYLa DLa~a~EL OE ~EVOU£ tL£ EJtLmOA££ Jtou EYQa1jJa a' outov; LXEep't'Y]xa 0f.LW£ O'tL aepou 'tL£ DLa~aOE orov NaV'tLQ NaV'tL, 8a 'tL£ EXEL DLa~aaEL XaL os aAAOU£ XaL, EQf.L'Y]VEUOV'ta£ tn JtQaYfID'ta JtQo£ OepEAO£ uou, ElJta O'tL 8a EXEl DLa~aaEL XaL GE anOU£ 'tL£ Ema'tOAE£, f.LE oxono va Dd~El 't'Y]V a8wo't'Y]'ta uou, 'E'tOL, DEV Qw't'Y]aa 'tOY Itouootxp ZLYLa YLa JtOLO A6yo ELXE DLa~aaEL tL£ EJtLO'tOAE£ uou os aAAou£.

IIEQaaaY XQOVLa. 0 Ttouooixp ZLYLa OQ'ta't£ JtE8aVE. II~Qa ~QO£ oro DLaywVLaj..L6 't'Y]£ 'tQaJtE~a£ naJtl KQEV'tL f.LE 'to f.LU8LO'tOQ'Y]).lCl uou Ta xoioui xai oi f1EyaAOL. Ta ~A'Y] 't'Y]£ xQmx~£ EJtLtQOJt~£ JtOU Ej..LJtLa'tEUoflOUV, f.LE JtQW'tOV 'tOY TaXLQ AAavyxou eunootouv va JtaQw 'to ~Qa~do. NaL, ~Exa8aQa f.LE Ef.LJtoDLaav. MEta aJto XQOVLa, 0 MEX~'t Ldv'ta JtOU ElXE JtaQH 'to ~Qa~do, uou ELXE E~'Y]y~aEL LO JtaQaaX~VLO LOU DLaYWVLOflOU EXELVOU,

~QPO rENE8AIQN

~IIOIA MEPA ... EJtELD~ EfID8a aQYO'tEQa JtOLa ~Qa ~'tav, DEY 'to ~EXVW JtotE. 'Htrrv 20 ~EXEfl13QLOU rou 1955. ~EV ~'tav ~Qa EJtLOXEJt't'Y]QLOU XaL 'Y] MEQaA, fID~L f.LE 'to epay'Y]'to, ELXE aep~oEL ornv JtUA'Y] XaL f.LLa epw'tOYQaepla 't'Y]£. IILaw coto t'Y] epw't0YQaepLa

94

95

ElXE YQCh.vEL XUtL, 0XL buavorJ1:o, aAAU 0XL xrn ue fl£YUA11 EUXQlVELa. ElXE YQU'4JEL XUtL oov «~WQO YEVE8ALwv. ~E cpLAW. MEQUA».

Eyw ~XQL EXElV11 't11 ~Qa bEV Eixa YLoQ'tuaEL r« YEVE8ALU uou, Kat 01),,[E uou EiXE XUVEL xavEi£ 6wQo YLa tu YEVE8ALU uou, EJtlJtAEOV bEV ~I;EQa xru JtO'tE 11'tUV rc YEVE8ALU uou. Arpou bEY tn YLoQ'tal;a, YLa JtOLO A6yo va ~I;EQa n1v 11~Qa torv YEVE8AlWV uou; EJtELb11 bEV uou ElXE XUVEl xavEl£ bWQo YLa rc YEVE8ALU uou, voiuou on 11 MEQuA fWU 8Uf.lLl;E to blXU 't11£ YEvE8ALa xru, YLa va JtW 't11v aA~8ELa, fWU CPUV11XE JtEQLEQYO. Ttn JtOLO A6yo fWU a'tEAVEl bCDQO YLa 'to. bLXU 't11£ YEvE8ALa; Kat f.1UALma 't11 cpw'tOYQacpla "[11£: 'Ouoi; 't11V 11~Qa tou EmaxEJt't11QlOU Ef.lU8a 0.rto rr] MEQuA on rnv 20~ ~EXE!-l~QLOU ervoi tc bLXU fWU YEVE- 8ALa. H xa11~v11. EJtEL6~ 6EV ElXE XQ1lf.lU'ta va fWu JtuQEL 6wQO, fWu EiXE mEiAEL 't11 cpw'tOYQacpLa 't11£' 'If,at U xaAu nou ELXE XUVEL ...

AIIENANTI ~TA OIIAA TOY AIIOLIIALMATOL

aJtQWSEL ps 'to XEQL 'tOU 't11 MEQuA Xat 'tOU E~aAa U£ cpWVE£. ELxa EXVEUQW'tEL Xat I;EcpWVLl;a aauvaLa811'ta. ME aUVEcpEQav OL auyxQmOUfl£VOL uou. Mere cero f.lLa~ wQa ~Q8E 0 Aoxayo£. Tov ~AEJtafl£ JtOAU aJtuvLa Xat YL' ouro ~f.lUamv 'tUXEQoL Eyw 'tOU ELxa (3QEL 'to JtaQaWOUXAL «0 Mouon;». Ot JtEQLaaO'tEQOL coro tou; aUYXQmOUfl£VOU£ fWu bEV xmaAU~atVaV YLmL 'tOY aJtoxaAouaa Mouon. ~'ta JtatbLXU fWu XQOVLa, rn fWUQa ~'taV 'to mob11fWCPLAE£ CPQOU'tO ornv Ia'taf.lJt0uA. El6LXU oro ME'tl;LV'tLYLEXLO'L, OAE£ OL aAUVE£ JtOU a~fl£Qa ElVat YEf.1U'tE£ fl£ JtOAUxmOlXLE£ Xat f.lJtE'tOv, ~'tav X~JtOl YEf.1U'tOL ue fWUQLE£. To. ~a~~moxuQLaxa Xat tL£ aQYLE£ OL XU'tOLXOl 't11£ IIoA11£ Jt~Yatvav ExbQo!-l~ ot«; f.lOUQLE£. OL fWUQubE£ yEf.lLl;av fWuQa tL£ 'tU~AE£ xrn xou~aAouaav 'tL£ 'tU~AE£ o.U'tE£, zrou bEV l;UYLl;o.v ALYO'tEQO cero exoro XLAU, oro XECPUAL 'tOU£. A vnusou ornv 'tU~Ao. rorv fWUQWV Xat 'to XECPUAL rou; UJt~QXE XUtL cero Jto.VL ~ XEWE noi: 'to EAEYo.V XOUAOUQo. xru XQ11aLfl£UE oto yo. fl£wcpEQE'tm 'to ~uQO£ 't11£ 'tU~Ao.£ mo o.Jto.AU oro XECPUAL 'tOU£. OL fWUQubE£ bEV JtouAOUao.v W f.lOuQo. cpwvul;ovw£ f.lOuQo.. «'OAfWl tou ToJtXo.VE» cpwvo.l;o.v. OL fWUQubE£ ~wv auv~8w£ ~o.QUf.lUYXE£ 't11£ IIoA11£· Mo.uQo YLAEXO, uaJtQo Jtouxuf.lLao fl£ o.VOLX'tO YLo.XU Xat EVo. f.lUV'tLAL oto Aat~, XOXXLVO l;WVUQL a't11 ~a11. ~'to o.U'tL JtOAAE£ CPOQE£ EVo. yo.Qlcpo.AO ~ CPUAAO ~o.CJLAlXOU. <l>oQouao.v Jto.JtOUWLo. us '4J11A6 WXOUVL. 'Htnv Jto.ALXUQLo. us CPLYOUQo.. K0.8w£ JtQoxwQouao.v xQmwvw£ 'to xOQ~ tou; aE LaoQQoJtLo. «voueou oro ~uQo£ 't11£ 'tU~Ao.£ fl£ W fWuQa xru 'to. '4J11AO'tuxouvo Jto.JtOUWLo., cpwvo.l;o.v: «'OA!-lOl tou ToJtxo.vE ... »

OL o.QXUQLOl xQmouao.v fl£ W buo 'tOU£ XEQLo. 't11v 'tU~Ao. Jtou XOU~o.AoUao.v oro XEcpUAL. OL Jto.ALOL Of.lW£ bEY 'to EXo.Vo.V. EXELVOl JtQoxwQouao.v ue W XEQLa avOlX'tu orrv cp'tEQU. Km YLo. yo. JtQOAU~OUV W f.lOuQo. YLo. 't11 Aa'Lx~, JtQlV coto tou; UAAOU£ uouQUbE£, EJtQEJtE 0XL aJtAw£ yo. JtEQJtmouv, o.AAU yo. JtEQJtmouv 'tQoxub11v. ~EV EiVat EUXOAO ue 'tU~Ao. exoto XLAWV oro XECPUAl, bLXw£ yo. muvEl£ 't11v 'tu~Aa, yo. JtEQJtmu£ XOUWo.LVOVW£ Jtuvw

ENA rrPQI 11 MEQuA EiXE CPEQEL f.lL0. Xmao.QoAo. CPo.Y11'tO ~ao. os f.lL0. ao.xouAa. ~EV ~'to.v ~Qo. EmaxEJt't11QLOU. H JtoQw ~wvaVOlX't~, o.AAU 11 XUQlo. JtoQw fl£ rc XUYXEAo. XAEW't~. T11v E~AEJto. nioto aJto W XUYXEAo.. ~E f.lL0. unoomon 'tQlWV, 'to JtOAU teoouocov ~11f.1U'twv. Mou ELJtE XUtL XL EYW bEV "[11£ aJtuv't11aa. ~EV 11'to.v XUtL CJ11f.lUvuxo, f.lL0. XOU~EV'to. rtou f.lJtoQouv yo. 0.v'to.nul;ouv bUo uV8QWJtOL rtou ouvcvnouvtru, 0 cpUAo.Xo.£ EI;W coto 't11v JtoQ'tU E~o.AE 'tl£ CPWVE£ Xat EaJtQwl;E 't11 MEQuA. '011.0. aUVE~atVaV f.lJtQomu ore f.1Uuo. uou. ~EV Em'tQEJtowV va !-llAUfl£ Jto.Qu uovo U£ 11~QE£ tou EmaXEJt't11QLOU Xl 0 cpUAo.Xo.£ a'tQo.tLW't11£ 't11QouaE 'toy xcvovc. EXVEUQlm11Xo. JtOAU YLo. 't11V UaXl1!-l11 o.U't~ aUf.lJtEQlcpOQU, ElblXU EJtElb~ 0 a'tQmlW't11£ ELXE

96

97

om 1jJllAOT(bwuva ... Ka8w; 'tOu; xoha~E; ano nLOW, EVW aUTOL nQoonaSouoav va xQm~oovv OE LOOQQonLa 'to XOQ ~ TOU; XaTW ceto 'to ~aQO; 1'11; ta~Aa;, E~AEnE; on xrvououv tOU; yocpou; tOU; ()f~La aQLOlfQa. Lav tou; a~OVf; Of mfWxivllta ftllxavoorootc, 0 f.LLOO; «no tOY rtono rou; n~ymvf mivco ()f~L<i xm 0 aUo; f.lWO; xatW aQLOtEQa. OL f.LOVQa()E; JtEQJtmouoav ft' autOV tOY tQono E~mtia; tOU ~aQou; Jtou cLxav rrrrvoi an' to XEcpaAL, aUa ftC tOY xmQo 'to ovv~SL~av tOOO nOAu, nov to SEWoouocv OlUA va nEQnmouv ftC tOY i()LO t(>Dno XL otov ()EV Eixav tllV ta~Aa ftC tn fWuQa oro XEcpaAL roue,

KOLtasovta; tOY coro niow, xm to nEQJtatllfta tOU AoXayou cLXE to OlUA tWV f.LOUQa()wv.

o AoXayo; ue cpwva~E ftC OXA11QO ucpo; XL axofta OXAllQOtEQll cpwv~. By~xaf.L£ ano tll cpUAax~, auto; f.LJtQOOta XL EYW JtLOw. Aiyo mo nEQa un~QXE Eva anoonaofta ue EvonAou; oto«nWtE;. ~LEta~E xcu to cotoonoouc nQoxwQllOf. n~yaftC Of f.LLa a()ELa aAaVa niow coro tll f.L£yaATJ al8ouoa nou ~taV tn XfALa fta;. ~LEta~E to anoonaof-LQ va otaftat~OEt. LtEXOf.LOUV anevovn cero to cerooxcouc.

~LEta~E: «OnAiotf!»

OL OlQatLWtE; onALoav tn tOucpExLa tou;. Kru ue to JtQoOtayfta tOU Aoxayou f.L£ ollf.LCt.()f1jJav. LtExof-LQ0tav oxivqtot, 0- rev 0 AoXayo; aQXLOE vn ~QiSEL xru vc CPWVaSfl. AQXLOE va ~Qi~fl tOOO aOXllf-LQ 000 oev Sa f.LJtOQOUOE OUtE Eva; fWuQu;. Koi cpwva~E:

«ea unooouou f()W va Of tOUCPEXLOW, QE! Krn va mo OtL oxotWSllXf xaSw; nQoona80uof va to OXaOEt ... nOLO; vouiSfL; ou cLom; Lto E~~; Sa XUVfL; o.n oou AEfL 0 cpuAaxa;!»

LtExofWUV OQSLO;. Aev cLna retote. Nor, JtQaYf-LQtL Sa unoQOUOE va us totxpexiou, MfQLXE; CPOQE; ()EV JtQEJtfL va anaVtU;. EX£l, OtTJV xatuotaoTJ nou llftaOtaV, ()EV Sa EiXE xavEva OCPEAO; O,tL XL av EAEya. ~EV naQLOtUvw tOY 11Qwa, aAAU ()CV

CPo~~Sllxa. 'Iow; to ExavE yw va us cpo~iOfL. AUa Sa f.LJtoQOUOE nQuYftatL xrn vu f.L£ touCPExiOEL. Kru nUAL ()EV cpo~~STJxa, aAAu mxu811xa, mxu811xa rnrtov nou cLxa anEvavti f.LOU.

Mou EXEl tUXEL nOAAE; CPOQE; va ftll SUf.LCt.f-LQL JtQuyftata nou E~lloa, nQuYftata rtou ~EQW OtL ESlloa. ~EV SU~ftaL xaSoAou, AOLnov, nw£ Ecpuya f.LJtQOotU uno tL; XUVVE; tOU anoonuof-LQto; tWV oTQanWtWv nou ~taV OtQaftf.L£Vf£ nuvw f.LOU xm nQoXWQlloa f.L£XQL TTJ cpuAax~. Anu uxouya ano nLow f.LOU n£ ~QLOLE; TOU AoXayOU. nOLO; ~EQfL, EXcLVO to ~QU()U 0 AoXayo; Sa ~taV EuxaQLOTTJf.L£VO£ YLa TOV TJQWLOftO nov E()EL~E xm Sa nEQaOE wQaia ~Qa()Lu.

MOAL; EJtEotQE1jJa orn cpuAax~, OL ovyxQatOUftCVOL fWU QWtnonv TL OUVE~TJ. Tou; nEQLEYQa1jJa TL OVVE~ll OE YEVLXE; YQaftf.Lf£, aAAu ()fV aVEcpfQa AfrtTOf.L£QELE;. YnuQXouv xunoLa nQayuarn nov ()fV E~TJyOUVtaL, ()EV cLvm oWOlO va E~TJyoUVtaL. ELvru 11 nQwTTJ cpoQu nov avacpEQw to JtfQLOTaTLXO aUTO.

A rr o THN nENA

TOY rIOYLOY<l> ZIrIA OPTATl:

o nOUOOUcp ZLYLa OQTUT£ OTO ~L~ALOTOU H aV1Jcp6Qa pat; avacpEQEl to f~~;:

AJto TO 1923, xa8E xaAOXaL()L JtaQa8E(li~(O OTl]V I1QLYXl]JtO. AJtoAal43uvo'UjlE EXEi, OTll AEOm Avcvtoxou, Mo !l~VEI:;, )(WQil:; va OXE<pTOIlUOLE n 8a <pUjlE xrn )(W(lLI:; va 'UJtO!!Evo'UjlE tu !lOuLQa LO'U 'UJtl](lETLXOU JtQOOWJtLxou. TQELI:; <pO(lEI:; Tl]V Ej360- ~6a Jtl]yalYW ornv Iow!lJtouA, ow JtEQ106LXO Axuxauna: 'OLav 'UJtUQ)(Et JtOAA~ ()o'UAau !!Ev(O Eva j3QU()'U OTO oJtin xm 'to Jt(lWl coro vWQLI:; mwalv(O OTO YQa<pELo. 'ELm d)(E yivEt xru EXElVO TO xaAoxaLQL. El)(a jlELVEt otnv JtOAll. AQYu TO unoyE'U1lU JtE(laOa Ll] YE<p'UQa ue La JtO()La aJtoAal43uvoVLal:; TOV

98

99

KEQa1:ELO. H ooo; LOU MJtEloYAou EXELVO W ~Qa6u ~1:av uvuOLa1:Y]. OQYLO~VOL av8QwJtoL xma O~OE<; 1:WV JtEv~V1:a, Excro crouorv JtQOxwQouoav JtQO<; LrlV JtAmELa Ta~LIt xQmwVW<; OY]ItULE<; XaL <PWWYQa<PLE<; TaU Arorouox om X£QLa. Ku- 1:a It~xo<; LOU oQO!-LOU uJt~Qxav 0X1lltU1:a 1:Y]<; JtuQoo~EOnx~<;, EVW XUXAO<poQouoav XaL E<pLJtJtOl uotuvojuxoi,

'E<paya ow EOLLmoQLo tou AItJtVWUAax Erpsvn, 8a Jt~YaLva oJtLn YLa unvo. By~xa OflW<; ow oQO!-LO XaL n va Ow ... Koxo ltE,,{aAo, ltELQO~OAOUoav 1:L<; ~l1:QLVE<;, EoJtayav ro 1:~aItla ...

OU1:E mrtoxivnto UJt11QXE, O1JLE AEW<POQElO. AQxwa va JtEQJta1:W aXQY] aXQY] ItE rnv JtAa1:y] OLaUs wLxou£.

TY]v aAAY] ~Qa W ltQWL Jt1lYa ow ltEQLOOLXO AXllJWp;rCt, ItE1:ELQaLQoxo nou XUAOUOE Jtavw ore oxocmousvc u<paourrtn.

o A~L~ NEOLv OEV ~1:av EXEL To ~Qaou ErtE01:QE'\jJa ow vY]OL, oLxw<; va LaV ow.

T11V aAA1l ~Qa 1:11AE<pulVllOa ow JtEQLOOLXO XaL !-LOu einov on OEV EXEl EQHEl. MLa ~Qa aQY01:EQa ~8altE on OUAACt~aVE tov A~L~ NEOLv.*

Turti; Ito JtOLO AO"{O; ~EV UJt~QXE "{LmL Arpou W ¢>vo~ 1:0U EXEL xmaYQa<pEL 01:0 I)L~ALo 1:Y]<; corovouk«; XL a<pou Y] XU~EQVY]OY] 1jJaXVEl YLa EVOXOU<;, 8a rou EAEyav, «yLa EAa xma ow». 'E1:Ol aXQlBw<; XL orov aQXLoav va 1jJaxvouv EVOXOU<; YLa W "{E"{OV01:a 1:Y]<; 6Y]<;17Y]<; ~EmE!tBQLou, LOU ELxav ltEL «EAa».

'Huouv ltOAU 01:EVOXWQll~VO<; Yl' aUL~V 1:Y]V aOlxLa. ~EV 11~EQE 1:LJtOLE 0 A~[~. H 1jJux~ WU llTaV YE~1:Y] 1tE1:Y] xaQa LOU OJtlLlXOU JtOU 8a EqmaXVE. OVELQEU01:aV Eva wQaLo aUQLo ItE 1:Y] "{AuxLa VU<Pll nou 1:0U Elxa <PEQEL aJto W Toooouu, EXELVY] 1:Y] ~Qa ~XQL W ~Qaou ~LaV ow AXjmup;rCt ItU~L !-LOU.

'H1:av JtQwY]v aSLwItULLxO£ ... Movcoixo; oU,,{YQa<pEa<; ...

'Evuc JtAY]YW~VO<; av8Qwlto<;. A~LO<; "{La to JtaVLa, aAACt Eva<; JtAY]"{W~VO<; nou bEV xma<pEQE va aJtOX1:~OEL O,LL WU a~L~E! ilQOO<PEQE aQLOwUQY~ItU1:a 01:llV LOUQXLX~ ormo«. AAAa to xQaw£ JtOU ~mv xcu bLXO£ rou JtmEQa<;, bEV WU EOLVE ou- 1:E xcv oLxaLwltU vo eivut EAEU8EQO<; av8QwJto<;.

H nctuvouln WV OUVEAa~E w<; tov JtLO EUXOAO EVOXO "{La Evav ~EOY]XW!t6 JtOU OEV YVWQL~E xov, KaL LOV EBaAav ~oa ...

KaL 1:L <pUAax~, u UYQ~, n OX01:ELV~ <pUAax~!

'E1jJa~a coto bw XL uno XEL ltJta<; xm BQw 1:QOJtO va LOV yAL1:WOW. Mutcac. ELXE EJtl~AY]8EL OLQmLOmxo<; VO!-LO<; 01:Y]v IOWltJtoVA XaL OAE<; OL JtOQ1:E<; ~wv XAElOLE<;.

Konour ~Qa lt~Qa Eva "{QaltltU alto tov A~L~. Axouo xm Y] <pAO"{a OEV Ha 1tJt0QOUOE va xa1jJEL 1:000 Evav av8Qwlto. Mou ~Y]LOUOE Mo XQUOE<; BEQE<;, "{La va JtaVLQEULEl 1:Y] MEQaA, xaltota ~Qa EJtlOXEJtLY]Qiou nux» aJto ro OUQItULOJtA£YItUW!

Ilsououv It~VE<;, Mo, LQEL<;, 1:EOOEQL<; It~VE<; ...

MY] VO~~E1:E on Y] EAEuHEQLa LOU A~L~ xQa1:Y]oE JtOAV. MoAL<; BY~XE alto 1:Y] <puAax~, E1:QESE xrn ELo~A8E OE "(a!-LOu XaLvovto,

ANYIIOIITA «IIAI~IA THl: ~HMOKPATIAl:»

Or E<PHMEPILllil: ()fJf1DO'Leuav (haCPfJ~m:LC; YLa Eva O'a'tLQlxo Jt€QLoblXO Jt01J Sa XUXAocpoQoUa€, f.IE ThAO Nr:o}"f1Ov~. MOALC; xuXAOCPOQl1O'£ TO JtQW'tO 't£UXOC;, 'to ayoQaaa. Exbo'tl1C; ~'tav 0 IAxuv ~£Ataoux. Ma~t xru 0 ab€Acpoc; 'tOU, TouQXuv ~€A'tOOUX. AQyo't£Qa Sa jillSmva O'tL 'to Jt€QLobLXO XQl1lill'tobo'toua€ 0 bLm'tl1't~C; flJtuO'X€'t Ooudv K€Q~v, nou fixe €QyoO''tumo XAWa'tOi.icpav'tOuQytac;.

To Nro}"f1OV~ €tX€ llLa aUS€v'tLXO'tl1'ta xru oixnnonxu ~'tav Eva aa'tLQLxo 1t£QLobLXO orov xoouo rou. I1QUYIill 1tOU bLax~Quaaav xm oi iblOL f.IE'tO «LUvOf..lLAia f.IE 'tOY avayvcDO'tl1», nou ()l1f1DaLeuav oro 1tQWLO 't€UXoC;. Ta abEAcpLa IAXuv xm TouQXuv

* ~.~ .. An' 600 8v!IDllm EYW, 0 Ftouooixp ZlYlU OQtcn:~ ~LaV oto YQa!pEla tOV AXP1WflJfCt., otov ~Q8E 0 a01:vvOIlLXO£ va IlE mXQEl. MnOQEl va OvwlllUl xm /.,6.00£.

100

101

- TL Eioou£ nEQLOOLXO ElVaL auto;

-AyamlTE avaYVWOTYj TO nEQLOOLXO aUTO ELVaL oav Tll

~W~ OOU. IIOTE Eu8uIill ouv XL aUT~V, nOTE mXQo XaL nOTE ELQWVLXO. Ka8w£ oLa~u~ETE TO nEQLOOLXO aUTO, nOTE 8a YEAUTE XaL nOTE 8a AunUOTE, onw£ aXQL~(;)£ XaL OTYj ~w~.

-LUYXEVTQwO~xmE YUQW ano Eva LoavLxo;

-Mou nQoxaAElTE yEALO. ELVaL ouvcrov TYj O~f1EQov Yj~-

Qa va EsampaALOTEl Yj OUYXEVTQWOYj j.Ua£ o~oa£ yUQw ano TO nQuYIill nou MYETE LOavLxo; IIQoXEL~vOU va YLVEL aUTO, 0

uv8Qwno£ nQEnEL va ElVaL ~ noM VEO£ ~ noAU YjAL8LO£ YLa va ELVaL OE OEOYj va xmacpEQEL XUTl UAAO OTYj ~w~ TOU. LTYjV Enox~ Iill£ Yj MsYj LbavLxo tt uno coto Eva oXTaxuAlvOQO nueQLXUVLXO a1JTOXLvYjTO ~oQEl va OYjIillLVEL YLa UVTQE£ XaL yuvalxE£ nOALTE£;

-KaAu ... MUAAOV 8a EXETE xunOLo oxoao. 'Onox va XEQOLOETE XQ~IillTa ...

-IIo)£ cpalVETaL on OEV YVWQl~ETE TO MnaIJJtLaAL .. LTO ogolill uurov, onoio; EmXELQEl va XEQOlOEL XQ~IillTa EXOLOOVTa£ Eva nEQLooLXO, OEV EXEL xaj.Uu oLacpoQu coro TO xa~o nou EAnL~EL OTt 8a ~QEL TO xa~vo TOU aVTLxELf1EVO OTYj OLEU8uvoll ovnxeuievorv nou ~gE8Yjxav. A v 8EAETE tnv aA~8ELa, OEV EXouf1E xunoto 0llIillVTLXO oxoxo, Oixncouxo, ouuqxovc f.Lt TOU£ f1EYUAOU£, Ol «EXOOOEL£ f1E oxorto», YLVOVTaL YLa Ollj.UoUQYLa avaTQEJTTLXWV xutuotnceorv,

-AQa OEV EXETE onuovnxo oxoxo. ELvaL Yj aA~8ELa OTt T11V xmUOTaoYj aUT~v Tll£ v£OAaLa£ ~oQEl va T11v naQmllg~OEL xavEl£ OE OAO TOV xoouo. OL nayxoaj.UOL nOAEIillL, 0 XAOVWfLO£ T11£ nlaTll£ XaL 11 cpOoQu TWV 118110tWV aSLwv EXOUV oOllY~OEL a' aUTO TO AunllQo anOTEA£OIill·

-KaAu XaL nOLO£ ElVaL 0 AOYO£ TWV anaLOLOOOsWV XaL ELQWVLXWV aUTwv anavT~aEwv;

-Na aa£ nw ... Ef1EL£ EllilloTE naLOtu Tll£ OYjlillxQaTla£ ...

-ElaTE XaL agxETu aVaLO~£. LTllv nQaYIillTlXOTllTa av OL

naALoL aQxlaouv va f1ETQOUV tn EAaTTwlillTa TWV VEWV, OEV 8a EXOUV TEAELWfLO ...

-IIoLou£ EVVOElTaL, XUQLE, MyovTa£ Ol naALOl; KaOllf1EQLvW£ OLa~U~OUf1E ctu; ECPllf1EQloE£ rn YEYOVOTa. Mnooocue va auvaVT~OOUf1E TOU£ VEOU£ ornv nQwTll oEAlOa f1E f1EyuAa YQUfLIillTa, fLOvO av OLanQusouv xunOlo EQWTlXO EYXAlllill. OL f1EyaAvTEQOl Ef.LCfJavl~oVTaL f1E ELO~OEL£ f1EYUAWV OOAonAoxLwv XaL oxavOuAwv. A1JT~ ElVaL Yj OLacpoQu; Eyw mcteixo on OL OUV8~XE£ XUTW ano TL£ onote; f1EyaAWV01JV OL VEOL, OEV rtuQOUOLU~OUV axovc YLa Tllv onoio unopouv va nEQllcpavEvoVTaL OL f1EyUAOL. To Elxa avacpEQEL XaL naQanuvw.

~EA:WOUX, :J'WlJ E~EOL<l)av to nEQLoOLXO, ~tav cuo VEOL ourvoouIl£VOL ue uXQw~ ELALXQLVEi~ xru xaAonQoaiQEtE~ oLa8EoEL~, rtou tots OEV EiXav xunOLa OUYXEXQt~Vlj XOOIill8EWQia. ~EV EiXav XaTaA.U~EL xaA.u xaA.u tL ouiJl3aivEL YUQW tOU~ xm 8EWQouoav emotnpovuruo tlj OUVEX~ aI1CfJLO~~tl10l1 rrou OEV oou E:rtltQEnEt va nQoOYELw8Ei~. 'Exw naQaxoA.ou8~OEl ana XOVtu tlj E~EA.L~lj OtO YQu'l'LIill TOU IA.xuV ~EA.TOOUX, Il£ tOY onoio xunoTE ~Iillcrov xru nOAu OTEVU OUVOEOE~VOL.

~tO uQ8Qo Il£ TiTA.O «~uvol1lA.la ps TOV avayvwGtlj», TOU nQwTOu TEUXOU~, avacpEQoTav OtL aUTOL nou Ex6i60uv TO nEQL06LXO elvru «nm6tu tlj~ ~ljlillxQatia~»25 xcu Il£ TOV TQono aUTO, ~8EA.aV va nouv on ELvm ona60i Tlj~ ~Olj~ 060u.

~EV YVWQL~a TOV IA.xuV nooro» umo orr] CfJuA.ax~ E~mTia~ TWV YEYOVo-tWV Tll~ 611~l7lj~ ~E:rtTEiJl3Qiou.

'Otcv OLu~aoa TO uQ8Qo aUTO, m08uv8ljxa rnv avuyxlj va corcvrnoro. Ana n~ avaCfJoQE~ tWV Iloioufrv Tlj~ ~ljlillxQatia~, ElXa 6Lw08av8Ei on anoxA.Eiouv TOU~ ouvol1ljA.ixou~ uou. (ToTE ~IillUV oaQuvTa ETWV.)

Av OTljV TEA.ET~ nou EYLVE YLa Ta E~60I1ljXOOTU JlDu YEVE- 8A.La 0 IA.xuV ~EA.TOOUX OEV ElXE 6La~uoEl TljV anuVTljolj rtou TOU Eixa 6wOEL YLa TO uQ8Qo TOU oro nQwTO tEUXO~ TOU NWAJ.wv~, OEV 8a 8u~llDuv to nEQtOTattXO.

To uQ8QO Il£ TitAO «~uvo~ia Il£ TOV avayvwGtlj EiXE W~ E~~~:

102

103

-Av f.LLA~O£Tf: ALyo uxoun, onou vo 'Val 8a naQa<')£xn:D 0- tL EX£t£ <,)LXLO. QOtOOO <')£V EX£'t£ avacpEQfL axoflU 'to oxorto oa~ ...

-Ayanl]tE avayvwotl], vo oa~ mo. ~xono~ flU~ cLvaL l] oUtLQa. Ka8l]f.I£QLvw~ aV'tLf.I£tWnL~O'llf.l£ tE'tOL£~ XataOtUOfL~ nou, av <')£v tL~ oa'tLQL~o'llf.l£, eivm a~UOLaXt£~. Eoeic yvwQL~£t£ xaAlmQa uno flU~ 'to QOAO tl]~ OUtLQa~.

- Y nUQX0'llV a~LoAoya Ot£AEXl] oro JtQOOW:rtLXO occ;

-AJ..L JtW~ ... MEQLXU coto La ovourrrc a'lltu J..LJtoQcL va to

ouvcvrnoei xaV£L~ OLa f.l£yUAa J-LEoa eVYjJ-LEQwoYj~ tYj~ ~voYj~. ~EQ£te JtOOO LxaVOJtOLllJ-LEVO 8a eivrn a'lltE~ tL~ YjJ-LEQe~ 'to Jtv£VflU'tO'll Ncooevnv Xotl,c;

-Na 'to QWt110W YLa <')evt£Ql] CPOQU. KaL La L<')aVLXU rou; cLvaL a~LoAoya 000 OL LDLOL;

-AyaJtYjtE avayvwotYj, XL £yw vu oa~ aJtaV't~ow <')LXW~ vu naQao'llQ8w ceto 'to JtaQuDo~o. H mo xa8aQ~ OJ-LUDa rou MJtaJ..LJtLaAL cLVaL a'llt~ £<,)w. MLa oJ-LUDa non oev EXfL ayoQaOt£L J-LEXQL o~f.I£Qa.

-OJtOt£ OVJ..LcpWVOL, XUQL£ aQXLO'llV'tUXtl]. Zl]tW "tl]V UDfLU ouc, Mnooco vc nUQw XL a'lltO 'to "teuxo~;

-E'llxaQLOtW~! ~'to xaAO ... E>a to JtOUf.I£ rrtv £JtOf.l£Vl] £~<')oJ-LUDa. Movo ~exuoat£ XUtL, ayanl]tE avayvwotl] ... E~~VLa YQoma JtaQaxaAw!...

Neoiv El-UPaVlSo-tav <nlS ECflllJlEQLbEs xm tn rrEQloblxa ~VO Ws blxaa'UXfs Elb~aEls tou "turrou «rraQarrfj..LCfl811XE 010 blXll», «aax~811XE blW~ll», «OUVEA~Cfl811» xm «xatablxa01;llxE». ErrLolls Xl orov bEX0j..LOUV Em8fOEls JlE to j..LUvMa tl]s XQltlX~S.

Kru II EmOtoA~ rrou ELxa OtELAEl OtOV !Axav ELXE bllj..LOOlEUtEL bLXws va avmpEQ8EL to ovouc j..LOU, JlE tOY thAo «ErrWtOA~ cero xarrOlov».

Ibou II Em<noA~:

'Otrrv bla~aaa to aQ8Qo auto, fYQa1.jJa j..Lla arravtlloll <nov .xav 2:EAtaOUX xm tllV f<nElAa JlE tll MEQaA tnv llj..LfQa tOU 10- ,OXEJttll Q lOU .

2:tO EJt0JlEVO tEUXOS tOU NTOAf.1OVt; bllj..LOOlEUtllXE II emote- 1 j..LOU. To EvblaCfJfQov ~mv OU bEV XataAa~mvEs tLVOs eivru EmOtoA~. Kt auto EJtElb~ EXELVll tllv Errox~ tn rrEQloblxa xm ,ECfJllJlEQlbEs arrfCfJEuyav va bllj..LOOlEUOOUV aQ8Qa uou ~, XL av t bllj..LOOtEUav, bEV f~aSav tllV urroYQaCfJ~ j..LOU. Ano to 1948 fs to 1957, Yla evvso oMxAllQa XQovla, II urroYQaCfJ~ j..LOu bEV f~XE rrOtf oto rrEQloblxa xcn Us ECfJllJlEQLbEs. To OVOj..LU AsLs

<NA£ J..LO'll IAXuv,

EUXOflUL £nL"t'llXL£~ oro N'tOAJ..LOU~. To N'tOAJ..LOU~ JtQUYflU'tL cLVal V'tOAJ..LOU~ XaL YEJ-LU'tO. M£ £VOXAl]OE 'to uQ8Qo oa~ f.I£ rltAO «~'llVof.LLALa us 'toy avayvwotl]», YL' «uro YQucpw a'll"t~v tl]v £:rtLO'tOA~. Ltl]V aJtuV'tl]ol] nou <')LV£"tE otov 'llJt08E"tLXO avayvwo"tl] ~ OE OAO'll~ rou; avayvwo"tE~, AE"t£:

«AQa YVWQL~EtE OtL 'to JtEQLO<')LXO uuto ELVaL JtEQLODLXO VEcov. IIQUyflU"tL xavcL~ coro tl]v xUQLa o'llvtax'tLx~ OJ-LUDa rou nEQLoDLXOU a'll"tOu DEV 'llJtEQ~aLv£L tu 32 XQovLa. ~l]Aa<')~, elflUOtE JtaLDLU tll~ ~l]J..LOXQatLa~».

MOAL~ DLu~aoa "tllV JtQo"taol] a'll"t~v, E:rtLaOa to X£CPUAL J..LO'll XaL ELJta: WX, tllV JtU"tl]OE~! BE~aLa, ELflUL OLa 41. ftmL J..LO'll 8'llJ..LlOatE tllv YjALxLa J..LO'll; IIOLO~ 0 AOyo~;

EUXOflUL Xat XUJtOLOL UAAOL va ExDwoo'llv Eva OatLQLXO JtEQLODLXO xat vo nouv «l] xUQLa 0'llv"taX'tLX1l flU~ oJ-LUDa EXEL YEw1l8cL "to 1946, 0 f.l£yaAu"tEQo~ flU~ ELVaL Mxa etcov, J..L6AL~ tWQa EQXOflUOtE coro tl]V nat<')Lx~ xaQu. Ef.I£L~ ELflUOtE aJto tl] Dl]J..LOXQatLX~ YEVLU»26 Xat vn nEQl]cpaVE'll'tOuv aJtEvaVtL OE ouc,

ME "tl] AaXtUQa a'llt~ nou Jt~Qa YLa tl]v l]ALXLa J..LO'll, Y'lJQL~W 'tL~ OEALDE~ XaL, n va Dw ... <PaQDLU JtAatLU tl]v 'llJtoYQacp~ rou PEcpL T~E~Ut O'llAouvaL Ilou vc oa~ JtUQfL ... Na 'OtE xcM ... MnoQEL vo 'llJtuQ~EL XaMtEQl] outLQa;

IIOLa 32 <')LavufL, uQay£, 0 O'llAOuva·t; MUAAOV 0 XUQLO~ O'llAOuva"L, rroi: OLO JtQw'tO oa~ t£UXo~ DLu~aoa "to wQaLo tou

105

«<I>EPE MOY LTA MATIA LOY THN EAEY8EPIA»

!ill aUTO, 8a ~fvL~E. Tr' aUTO, E~Ebwoa Ta «.1exa AEJr'UX», TO 1957, ue 10 ovouo MEX~T NouoQET, nou cLVaL XaL 10 aAl]8Lvo uoi: ovouo, OE 1.500 aVTLTuJta, OTOV ExbOTLXO OLXO rtou dXE TOTE 0 IAxav ~EAWOUX, 0 OJtOLO£ bEY ~Tav axo!ill oUYYQacpEa£. 'OLaV ExM8l]XE TO ~L~ALO XaL TO Jt~Qa, bEY uou aQwav rc JtOL~!illla. KQaTl]ou JtEVTE aVTLTuJta YLa aval-1vl]ol] XaL Exmva La uJtoAOLJta.

EXclVO nou !lE ~acpvLaoE OTl]V LOToQLa aUT~v, ~LaV TO yEYOVO£ on l] MEQaA bEY EbEL~E EvbLacpEQov YLa xovevo notnun, ouItJtEQlAa~avo~vou XL outoo rrou ~LaV YQal-1~VO yta Tl]V LbLa. AAAa OXt !tDVO YLa rn JtOL~!illta uou, EJtL 24 XQovta rtou ~!illorov JtaVTQE~vOL, bEY EvbLacpEQ8l]XE YLa xovevc XEl!lEVO uou ~ bEY 8EAl]OE va bElSEL 10 EvbtacpEQov tl]£.

ELxa lEALxa blXtO OTL 8a ~EVL~E l] uJtoYQacp~ A~l~ Nsotv OE Itla JtOLl]nX~ OUAAOY~. To YEYOVO£ OTt OTl]V JtOLl]1lX~ OUAAOy~ JtOU E~Ebwoa !lETa coro TQtaVLa XQOVta, 010 «An6 TO rtAO~ otnv a{!xrf», UJt~QXE TO OVO~ f..IDU, av OXt TOU£ avaYVWOTE£, ~EVtOE JtOAU 'WUAaXtoTOV TOU£ XQLTlXOU£.

Ka8w£ TEAElWVaV La bExa AEma 'WU EmOXEml]QlOU, EXElVO£ 0 !illUQO£ XaL OTl] f..IDQCP~ XaL OTl]V tjJUX~ DExaVEa£, !lE Eva JtAa'tU xa!tDYEAo XaL XTuJtwVTa£ La ouo 'WU XEQta, cpwva~E: «EvTa~EL! ... »

KaL tots l] MEQaA !lE QW'WUOE:

«Tt va oou CPEQW Tl]V aAAl] ~bo~ba;» «<IlEQE uou OTa ~tla OOU Tl]V EAEu8EQLa».

To JtOL~!ill «~Exa AEma» ElVaL EItJtVEUOl] Tl]£ cpQaol]£ aUT~£. ELxa avacpEQEL on DEV uoi: dxav aQEoEL tn JtOL~!illLa tl]£

OUAAOY~£ <dexa A£JTni». MELacpEQw oltffi£ aUTO 10 JtOll]!ill nou DEV uoi: dXE aQEoa, yta va DEL~W Tl]V tjJUXLX~ xmaOTao~ f..IDU TOTE, orpou YQacpw aval-1v~OEL£.

aQeQO, bEV ea aV~XEl OUIV XUQLa O1JVTaXt:LX~ ow; o~ba, aAAU 0' aU1~V lWV oUVta~L01)XWV. 'H l-1~nw£ ELVaL aAAO£ OuAovva'( auto£; AAAU EOEL£ AftE OtL EiO'tE naLbLa t'f]£ ~rll-1OxQatta£ ... LVIl4lWVOL. Autr] ~AAOV bEV Oo ElVaL Y] ~lll-1OXQatia nou ~EQOUI-LE, aAAa I-Lla aAAY] ~y]l-1OxQatta, noo EXEl LbQueEi tOY nOAv naALO XaLQO XaL bEV tY]V ~EQOUI-LE. 'EtOL ea 'Val, oiyouQa, EtOL ea 'Val. ~LOtL otrrv EXEivo£27 EiXE naQabwoEl lY] ~y]l-1OxQatia 0' autov£ nou AfVE OtL EiVaL naLbLa tY]£ ~y]I-1OxQatia£, EJtElb~ ElVaL 32 EtWV, ~tav 42 EtWV.

AyanY]tE l-1Ou IAxav, AfVE OLL «H oorpic bEV ~QLOXEtaL oro XQovLa». Iloooix XaL noooix VEOU£ 18 EtWV EXOUI-LE OtL£ LEQat:LXE£ OXOAf£ ... MY] otEVOXWQEitE E!-LEVa XaL rou; ouoioix uou unEQy]qJavEu0I-LEVOL YLa tY]v Y]ALxia oa£.

XaLQEtW tl1V xVQLa ouvtuxttxn or«; o~ba XaL qJLAW to XEQL tWV OUVta~LovxwV otEAEXWV ouc, Evxol-LUL EJtLtuXiE£ OtO nEQLobLXO oa£.

Ano IIAI~I YQacpw JtOL~!illLa. 'Exw oltffi£ ExbwOEL JtOAU Alya cet' rnrtri. E~Ebwoa Tl]V JtQWTl] f..IDu JtOLl]tlX~ OUAAOY~ orn 69 !-LOu (<<An6 TO reAo~ otnv a{!xrj»)· YJtaQXEt XaL l] JtOLl]tLX~ OUAAOY~ rtou E~EDwoa bUo XQovLa aQyoTEQa. ( «IIa{!a JTevr£ yw TO Bavaro, JTa{!a oexa 'Ita tnv ayaJTYJ»).

'EYQucpa JtOL~!illLa XaL otl] cpuAax~. 'Eva cot' uUTa ~LaV TO «~Exa AEma». ~TO JtOll]!ill outo Elxa JtQooJta8~oEL va JtEQtYQatjJw Tl£ bExaAEmE£ OUVaVT~OEL£ Jtou ELxa!lE !lE Tl] MEQaA n£ l]~QE£ tOU EmoxEml]Qlou. 'Orov ~y~xa coro tl] cpUAax~, aJtocpamou va JtQ008EOOO XaL TO JtOll]!ill aUTO, oe oo« Elxa YQatjJEL, XaL va ExDwow Itla JtOLl]nx~ OUAAOY~ ue TiTAo «.1exa AeJTTa». '01-100£ TO ovouo A~l~ NWlV ~tuv YVOOOTO 00£ ovoun onTlQLXOU oUYYQUCPEU. A V E~EblDu JtOLl]nX~ OUAAOY~ !lE 10 OVO-

106

~EKA AEnTA

Na atw:mlaovJ1E

Ti n(}E:JreL va xavoinu:

AnovLa XaL uovo yw ro J1EyaAo EAeo~ IIOAEJ.LO~ yw iYJV aloma eL(}rlVYJ uovo A Via ra DaX(}Va iuu;

Tux ro aubvio Xa,wYEAO iWV xaioubv ucu; A~ iYJV JrOVJ1E TXWvAaOV/-L 1jJvXrl uo»

A v nOiE EXOVJ1E XO(}1J

TLAe~

Ttatl qJ(}at;ovv WV E(}Wra ~~ AVia ta XE(}W

Ta XeiAYJ

Ta uatux

L1Wf.WqJvAaxe~ iYJ~ ayanYJ~ eEAW Jre(}lOaOie(}O ano nots:

Na xavw WV~ av(J(}wnov~ va YEAOVV AVirl YJ ayanYJ1jJvXrl uou eivai aUYJ Na 1;17~(}Wae

J:qJvt;w axo xa(}a (Ja E(}(JeL~ lP(}wxo1;v(}iai17Xa

X teviatnxa to 'xava yw aEva Tlnote aUo &v /-LlTO(}W

ea ae Dw yw Mxa AEnia

ea J1E (}WirlaeL~ ti xavw

Kai ov

Mete: (Ja awnaaovJ1E Avno

J:w DLa{3a aov f)a {3Vf)WiW OL xoote; Ba xAEiaovv.

KL eyw f)a aov sa»

Orav 1;ava(}f)eL~

lPE(}e uo» ota uaua aov iYJV EAEv(Je(}{a.

L1Exa AeJria

Ta XE(}W aov trio XE(}L uo»

LiYJV XO(}YJ iWV ~iLWV uou EXeL~ xaf)iaeL L1Exa AEJria oexa qJO(}E~ &v uo» tptavovv L1Wf.WqJvAaxa~ &1;La

L1Wf.WqJvAaxa~ a(}lOie(}a

L1Ev eivai tixote 17 qJVAaXrl

'Exw xai rov E(}Wia

IIw~ eioai

KaAa

Ilois eiva: OL w(}aie~ f.Wv AE1;EL~

'Etot uo» '(}XEraL va aqJi1;w eta XE(}W tun) ro

Jr(}oawno aov

(JJf)lVOJrW(}O '7 Of.W(}qJOiE(}YJ ElTOXrl iYJ~ IIOAYJ~ Kcaoo; yw eocoia

eEAOVV va uai; i(}eAaVOVv EViVXW~ 1;E(}OVJ1E XaL yeJ..aJ1E Me maVElnOAvAoyia

TYJ vvxra wv emoxextnolou II w~ va XOl/-LYJf)w

LXEqJW~L

Ti /-LlTO(}W va Dwaw ano trz {3af)YJ iYJ~ xa(}c5ta~ 'Ey(}a1jJa iOVW W y(}aJ.l~

'EXw xaiL AE1;El~

AUa &v /-L' capnvouv, aJrayO(}eVOViat L1Wf.WqJvAaxa~ &1;la

L1Wf.WqJvAaxa~ a(}lOie(}a

Iliat» XaL /-LlT(}0~

L1Wf.WqJvAaxe~ W VE(}O 0 aeocu; Tt nru» xai cxeptopai

OAOV~ va WV~

108

109

A, P E, B 0 i' L\ A M A :E: E L

O:m KAKEL XL av ELVat ot OUV8~XE£ YUQW fJOU, YLa rraQaOELYJill OLa XEALa TTJ£ rrQwTJv rEVLX~£ AmpaAHa£ (2:avOaQLaV Xav) OLa j.1JtOUVTQOUl-Lta TUN <pUAaXWV, OTt£ OTQaTLWTtXE£ <pUAaXE£ xru OE axoJill XELQOTEQa ~QTJ, ELJillt urrOXQEW~VO£ va EQya~ourn. AUTO ELVat TJ ~vTJ uou oWTTJQLa xrn MvaI-LTJ. Av uou a<patQouoav OAE£ Tt£ OUVaTOTTJTE£ va OOUAbjJw, aUTO 8a ~TaV TJ XaTaOTQO<p~ I-LOU. 1l0AAE£ <POQE£ OTTJ <pUAax~ I-LOU EXOUV unuYOQEUOEL tn f}tf}ALa, TO xaQTL, TO I-LOAUf}l. AAAa xcn rraAL EQyaOTTJxa, oXEOLaoa, OVEtQEUTTJXa, OQaJillTLOLTJxa xoi, YLa va I-LTJV ;Exvaw Ta oQaJillTCl fJOU aUTa, XQaTTJoa 0TJI-LELWOEL£ OTOU£ TOLXOU£ I-LE xa~va orrLQTa (EXEL VTJ rnv Errox~ xarrVt~a rroM) I-LE xaQ<pLWE£ ~ O,TL aAAO Ef}QLoxa. KL OTaV fJOU ErrETQErrav va rraQW xaQTL xrn I-LOAUf}t, I-LETE<pEQa oro xaQTL Tt£ OTJI-LELWOEL£ fJOU arro TOV TOLXO.

Mnoor» va EQyaoTw xaTW cero orrOtWO~rrOTE OUV8~XE£.

AAAa rrQErrEL va ana;w OLO ~TQO TOU OUVaTOU Tt£ xaXE£ OUV- 8~XE£, rtou avayxaOLTJXa va aVTLI-LETwrrLow, xru va OfJOQ<PUVW TO OLEVO EXELVO XWQO. Mrtooei va OfJOQ<PUVEL xm va f.l£yaAwoEL Eva OTEVO xrn f}Q0f.LLXO xEAL; Nor, 'Ioox 0XL OTTJV rrQaYJillTLxoTTJta, ana vOEQa j.1JtoQEl va OWOEL aUT~v TTJV aL08TJoTJ OTOV EYXAELOLO. Kat rrw£ YlVETat aUTO; ME oAa tn ~oa. ME rraxETa uno tOLyaQa, I-LE orrLQTa, I-LE TO xaQTL coro tn rraXETa TWV TOLyaQWV, I-LE XOUTta ~ j.1JtOUxaALa uno <paQJillxa, I-LE orrayxou£, I-LE YQaI-LJilltOOTJJill, I-LE OJttQTOXOUTa Xat I-LE rrOAAa ana, ~WYQa<pL~W, xavw OLoALOLa Xat YQa<pw oLa<poQa rrQaYJillTa OTOU£ TOLXOU£. XQTJOLl-LOrrOLWVTa£ oTLo~rrOtE j.1JtOQEl va qxrvtorrtsi xoV£l£, Xa811l-LEQLva rrQo08ETW Xat xau OTL£ ~wYQa<pLE£ xcn rn OLoALOLa OLOU£ TO LXOU£. Koi, XUQLW£, XaAaj.1JtOuQL~W. 2:E ALYO OLaO'TTJJill TJ otevotnm I-LETaTQErrE'Tat OE EUQuxwQla, 0 XAHOTO£ EXELVO£ XWQo£ avoLYEL Xat OTO XWQO aUTO nou EXEt aAAa;EL -xou EXW aAAa;El- j.1JtOQW va EQyaoTw aOtaxorra.

AUto rrou rrEQLYQa<pw dvm TJ ixovomtc va EUTUXEL£, axoJill Xt OTaV dam aOLxa OLTJ <puAax~.

I1Qoorra8TJoa va arroowow TTJV LxavoTTJta fJOU aUT~ I-LE Eva rrOLTJJill, 36 XQovta I-LETa tn YEYOVOTa TTJ£ 6TJt; Xat 7TJ£ 2:EJtTEJ,Lf}QLOU:

'Exw XL cyw ixavomie; nov &v f.Wui~ovv f.IE cXUc~ Kaiua &v XQ1]OLf.lEVCL OE TLnOTB

'Exw XL cyw ixavotnte; f..UxQi~, f..UXQOVAc~ L1Ev xcXvovv AECPTcX OVTc f.IE OVVT1]QOVV OVTE aoxoAEirm xaveu; 11' aVTi~

Ki an' TOV xoouo nio EVQvxwQa J.LJToQw va xcXvw Ta nio orEvcX trz J.LEQ1]

L1WOT1]f..UXrj J.LJToQw va (jwow f.WQCPrj ora XEALcX TOV Oa-

VcXTOV

Na eivai cAEV()cQO TO niQaoJ-La OTOV~ nAavrJTB~ Ta J.LciTW ()aJ.LJTWvOvTm

'Orav {3cXcpw f.IE cPW~ rrz J.LJTOvVTQoVf..Ua cPTEQcX J.LJToQw va {3cXAw otu; XCLQoni&~ Na ncTOvv

IIArj()O~ J.LJToQw va xcXvw T1] f.Wva!;LcX f.WV Na 111] XWQcX otu; nAaTcic~

Toco Of.WQCP1] J.LJToQw vc xcXvw T1] yvvaixa n' avarab Na I11]V vncXQXCL ououx orov xoouo.

ELxa ana;EL TQLa XEAta OLTJ O'TQaTtWTLX~ <puAax~ tOU XaQj.1JttYtE. Ot TOLXOt OTa XEAta ~TaV YE~TOt I-LE ;EQa~va <pAEJilltn, I-LU;Et; Xat rraQofJOtEt; f}QOf.LLE£. ELxa xa8aQLOEL rrQwTa TOU£ TOlXOU£, XQTJOLfJOrrOtwVTa£ 'Tll oOAa TOU rmnoutrnou uou oav yuaA6xaQTo xru OTTJ OuvEXEta TOU£ Elxa OTOALOEL.

H XOUf}EQTa, TO Iill;LAaQL, TO xa8toJill, TJ sarrAwoTQa xru rn Qouxa nou uou dxav OTELAEL cor' to ontn, ~TaV ~oa 0' Eva reQaoTto wouf}aAt xrn to OTOJ.LLO TOU ~TaV OE~VO I-LE orrayxo. 0

itO

11 t

onuyxo£, aUTO£, I10U OTu81']XE nOAU XQ~OLI1O£'. 'Hrov Eva noAUTLI10 EQyaAEtO OTOALOI1OU. M' EXEtVOV TO onuyxo dxa YQU'tjJEL OT1']V XOQUCP~ TOU 01:0ALO!!EVOU TOtXOU TO E~~£,:

«A, QE, f3oi'(jaf..W~E~!»

H CPQU01'] am~ ~TaV nOAu OUV1']8LO!!EV1'] xunO'tE OT1']V L()LWf.1O.ux~ YAwooa T1']£' cpuAax~£,. OL UnO()LXOL, OL xQmOUflEvOL xoi, EL()LXU, OL paQunOLvhE£, XQ11OLI1OnOLouoav T1'] CPQU01'] «A, QE, po·(()Uf.1O.~E£'», YLa TOU£, xaxou£, ()LOLX1']TE£,. 0 XmU()LXO£, nou ELXE U£, f.1O.UQE£, 1:OU xru EnA1']'t'tE, cpwva~E ~acpvLxu 01:0 xEAi «A, QE, po·(()Uf.1O.~E£'!» AUTo LOW£, ~TaV ~EOnaOf.1O..

H CPQuml aUT~ rrou dxa YQU'tjJEL us 1:0 onuyxo 01:OV TOiXo, dXE 0I1OQcpuVEL axof.1O. nEQLOOOTEQO TO XEAl JlDU. TouAuXLoTov Eyw aUT~ T1']V EVTunW01'] dxa. (LE UAAE£, cpuAaxE£" OTaV EpQLoxa EuxmQLa, dxa Eva nouAL 01:0 xAour3(, I-ua YUTa 11 AOUAOU()La OE yAUOTQE£,. LT1']V ll'tEQuya TWV nOALTLXWV xQmou!!Evwv 01:1'] CPUAax~ Iluocxcmot, ELxa TEooEQa xOTonouAa xm Evav nE'tELVO, 01:0 I-UxQo x~no rtou un~QXE 01:OV auAOyuQo).

M' aUTu tu OTOAL()La xm tn YQU!-Lf.1O.Ta 01:OU£, 1:OlXOU£" dxa ()LaJlDQcpwOEL YLa 1:OV EaUTO JlDU OE XElVO TO OTEVO XEAt Eva xAif.1O. ortou 8a unooouon va EQyU~Of.1O.L OUVEXELa. To XEAt ELXE 0-JlDQCPUVEL TOOO nOAu, nou OL ouyxQmOUflEvOL JlDU EQXOVTaV va 1:0 ()OUV. Kcotoio !!EQa ~QSE xm 0 ()LEUSUVT~£, T1']£, cpuAax~£" TaYf.1O.TUQX1']£' Mou~acpEQ. ~EV ~EQW, aAAu EXW T1']V EVTunw01'] OU 0 f.1O.UQO£, Xl UQaXAO£, EXEiVO£, ()EXaVEa£, ElXE ()EL EXELV1'] T1'] CPQU01'] OTOV 1:OLXO 1:OU XfALOU I10U xm us XUQCPWOf 01:OV Tayf.1O.TUQX1']· 0 TaYf.1O.TUQX1']£' Mou~acpEQ xoha~f TOV TOLXO, xaJlDYEAaOE XL ECPUYE. AiYO aQyoTEQa ~QSE flE UAAOV evo» a~Lwf.1O.nxo. NO!-Ll~W OU ~Tav avuouvTaYf.1O.TuQX1']£'. AvoL~av T1']V nOQrc 1:OU XfALOU xm 0 Mou~acpEQ E{)EL~E OTOV a~LWl-!aTLxo Ta OTOAL()La xm T1'] CPQ<J.o1'] 01:0V 1:Oixo. Xal-!oYEAaoav XL Ecpuyav ()tXW£, va JlDU rtouv T(nOTE. ~EV flE QWT1']oav TL 011f.1O.LVEL 1'] CPQU01'] nou ~Tav YQal-!!!Ev1'] flE onuyxo 01:OV TOLXO. MnOQEL xm va ~~EQav TL 01']f.1O.LVEL.

AnO~PALH Arr o TH <l>YAAKH

~PA TA O~ axouyaflE an' E~W, ()EV nLOTEua OTL Sa f.1O.£' anayzovlooUV. E~UAAOU 1:0 XAlf.1O. PEAUWVOTaV !!EQa flE T1'] !!EQa. Km ue to YQacpOflEva 01:0 E~WTEQLXO, YLVOTav OLYU OLYU «vnA1']ll'tO OTL 0 nQayf.1O.Uxo£, EVOX0£, ~Tav 1'] XUPEQV1101']. LU£, ()LXE£, f.1O.£' Ecp1']flEQL()E£, ()EV un~QXE OUTE I-Ua aQu()a nou va uJtEQaonL~ETaL E!-L<l£' - aUTou£, rtou Elxav ()LXLO. H Ecp1']flEQL()a rtou EYQacpE JtEQLOOOTEQO cer' OAE£, evcvtiov f.1O.£" ~TaV 1'] Iotaunoe): E~JT:Qi~ 1:OU MLTXUT IIEQLv. To nEQLO()lXO cPoQOV/-L ~TaV TO mo ()1']110- XQmLXO EVTUJtO T1']£, Enox~£,. To JlDva()lXO uQ8Qo rtou unEQaom~OTaV TO ()LXLO f.1O.£" ElXE ()1']I1OOlEUSEt 01:0 lPOQOVJ.L

IIaQ' OAa aUTU O!-LW£' 8a !-LJloQouoav xm nUAL va f.1O.£' xctu()LXUOOUV OE JtEVTE, ()EXa XQOVLa ...

Fum; 'Exw nOAAU va nw xm va YQU'tjJW YUQW ceto EWOLE£, onw£, 1'] ()LXmoOUV1'], 0 ()LXa01:~£, xm 1'] OUVEl()1']01'] TOU ()lXaOT~, aAAU Sa 1:0 XUVW OE UAAO PLPALo aval-!V~OEWV. EnEL()~ EXW ~~OEL OAa outri, xavd£" f.1O. xaVEL£, ()EV !-LJlOQEL vo flE nEtOEL YLa T1']V LEQOT1Fa T1']£' acp1']Q11!-!EV11£' EWOLa£, T1']£' ()LXmooUV1']£' OT1']V TouQXLa, YLa T1']V aflEQOA1']ll't1'] EcpaQJlDY~ TWV VO!-LWV xm T1'] OUVEL()1']01'] TWV {)LXa01:Wv. 'Exw ~~OEL TETOLE£, xmaOTUOEL£, XL EXW xoTa()LXa01:EL OE TETOLE£, nOLVE£, OVTa£, EVTEAW£, a8wo£, ... Na 1:0 ~avceuo: 1'] ()LXmoOUv1'] ()EV LOXUEL uovo 01:1'] CPU01'] T1']£' ()tX1']£'. Ot avaxQLoEL£, OT1']V «oruvoui« xm 1:OV ELoaYYEAEa rrou JtQo1']YouVTm, eivrn !-!EQo£, T1']£, ()lXmooUv1']£'. 'Otov 01:0 OTU()lO aUTO yLVOVTaL a()LXtE£, xrn Eva£, uv8QwJto£, aSwwvE'tm, orpou JtQo1']you!!EVW£, !-!EVEL Ent !-L~VE£, xcn XQovLa OT1'] cpUAax~, XL OTaV OL nEQlll'tWOEL£, aUTE£, ELvm nOAAE£" TOTE EYW EXW ()LXLO va aj.LcpLpUAAW YLa T1'] ()LXmOOUV1'] OT1'] XWQa JlDU. E~UAAOU f.1O.£' dxav XQaT~OEL EJtL TEOOEQl£, !-L~VE£' O1:a XEALU T1']£' OTQmLWTLX~£, cpUAax~£" ()LXW£, vcur«; avaXQLVOUV, OUTE O1:1']v uoruvoulo, OUTE O1:1']V EboaYYEALa. Turti va !-L1']v f.1O.£' Xma()LXa~aV aUTOL OL UV8QWJtOL JtOU Exavav aUT~V T1']V cvouio, T1']V JtaQavoj.Lla, T1']V a()LXLa xm

112

113

8 - K{}Ef1UUTE rov~ aav r« iaauxui

OAa au'ta n01J CEV Oa CEXOmV XaVEL~ f1E EAaqJQla 'tY] (J'1JVELC11- OY]. ~EV 1Jn~Qxav o'tmxda, anocEL~El~ ... M~Jt(J)~ 1Jn~Qxav O'tOLXELa YLa va !ill-~ xQm~OO1JV EJtL 1 . .L11VE~ om XEALa; (Kru 'to JtLO JtLXQO eivru 'to OU a1J'ta n01J aVUf1E'twnLOaf1E O'tL~ 6 xm 7 LEmEJ..L~QL01J, ro ELxaf1E av'tLf1E'twnLOEL xm oro naQEAOov, tc ELxav aVnf1E'twnLOEL XL a1J'tOL n01J !ill-~ rc EnE~aAav xm uno tore J-LEXQL O~f1EQa tn EX01JV aVUf1E'twnLOEL naQa nOAAOL 01JJ..LJtmQLUnE~ !ill-~ xrn OAa CELXV01JV OU Oa rn aVUf1E'twniOO1JV noUOL 01JJ..LJtmQLunE~ !ill-~ YLa noM xmQo, 000 Ef1E[~ AEf1E OU «KaOE nQo~mo XQEJ..LLE'taL an' 'to ClXO 't01J noCL» xm E~OJ..LOlWV01Jf1E tov Ernrro !ill-~ f1E W nQo~ma.)

Ot o1JyxQmouf1EVOL J..L01J ELxav J..LEQlxa 01JYXExQLJ-LEva OE!ill-'ta 01J~~'tY]011~. 'Eva an' a1J'ta ~mv, qJ1Jmxa, 'to note Oo !ill-~ unoqJ1JAaXl~av ~ Oa !ill-~ xmaCLxa~av. L1J~Y]'tOuoav uno 'to nQwL J-LEXQl 'to ~QaC1J xrn f1EQlXE~ qJOQE~ J-LEXQl rc f1Eoav1Jxm, cnrro xm aAAa OE!ill-'ta. Auto 01JVE~mVE onots EJ..LJtmva 0'tY] qJ1JAax~. H 01J~~'tY]0Y] aQXl~E J..L6Al~ EJ..LJtmvE~ xrn 01JVEXl~OWV axo!ill- xoOw~ E~ymvE~ coro 'ty]v nUAY]. ITQoXELml nEQLn01J Yla u~ LClE~ aV't(8E'tE~ yvwJ..LE~, 'ta LCla av't18na EJtLXELQ~!ill-'ta. ~EV J..LJtoQw va mn en ot 01J~Y]'t~OEL~ amE~ dvm E~ OAOXA11Q01J aXQY]mE~, aAAa voJ..Ll~w OU ELvm nOA1JAoylE~. Tt' rnrro onavla EnmQva J-LEQo~ OU~ 01J~Y]'t~OEL~ amE~. 'Otov a1J'tOL E~ymvav 01J~Y]'twvw~ ano 'tY] qJ1JAaX~ ctnv onolo ELxav J..LJtEL xm naAL 01J~Y]'twvw~, EYW CLEoXl~a rnv nUAY] Exovm~ !ill-~L J..L01J 'tl~ nQoXELQE~ Oy]f1ELWOEL~ f1EQLXWV ~L~ALWV.

o KqulA TaXLQ ~'tav 0 JtLO mmoco~o~ avOQwno~ 't01J xo- 0J..L01J. EQJ..L~vE1JE nQo~ oqJEM~ !ill-~ oxoun xm 'ta JtLO aQvY]nxa CEcoJ-LEva xm 1Jnoo't~QL~E qJwvaX'ta on Oa !ill-~ anoqJ1JAaXL~av aJ-LEow~. LUJ..LqJwva f1E tov KEJ-LUA TaXLQ, Ef1EL~ xaOy]f1EQLvW~ Oa anoqJ1JAaXL~o!ill-O'tav 'ty]v Enof1EvY] J-LEQa, 'to nOAu OE C1JO J-LEQE~. Ef1El~ xQmY]O~xaf1E OE xdva W xEALa EJtL 'tEOOEQl~ J..L~VE~. Av !ill-~ dxav xQm~oEL 0Xl 'tEOOEQl~ J..L~VE~ aAAa 'tEooEQa XQovLa, EL!ill-L OLY01JQO~ O'tL 0 KEJ-LUA TaxLQ xaOE J-LEQa Oa EAEYE qJwva~o-

V'ta~ xru ~QL~OV'ta~ on Oa anoqJ1JAaXLmOuf1E OE J..LLa ~CoJ-LUCa.

~EV f1Etdxa O'tL~ 01J~Y]'t~OEL~ a1J'tI~~. EnELC~ CEV Oa E~ya~av n01JOEva. Eyw motsuc OU Oa J..LJtoQouoaf1E va aqJEOOUf1E EAEUOEQm J-LEoa OE nEVtE AEma, aUa xrn va xmaClxamou f1E OE nEVtE XQovLa qJ1JAaxloy]. ~EV anoxaAuqJOy]xE 'to nooo Cixlo ELxa orov orr] c[xYJ 'tYJ~ Ftnoirrvm EYLVE yvwmo OU 0 CLmxY]'t~~ 't01J o'tQanwuxou VOJ..L01J ELXE ~Y]'t~OEl YLa !ill-~ 'tYJv nmv11 't01J Oovctou; Mrtooououv vn !ill-~ aqJ~oo1Jv J-LEoa OE nEv'tE CE1J'tEQOAEn'ta, aAAa xm va !ill-~ XataCLxaOO1JV OE rtevts XQovLa qJ1JAaxLoy]. Itcrt; Ma CEV JtLmEUW o'ty] CLxmoouvy], 0't01J~ vOJ..L01J~ xm "tL~ 01JVELC~OEL~ ... To XELQO'tEQO nQaY!ill- orov XOOJ..LO eivru vo xaoEL 0 avOQwno~ 'ty]v nLmY] 't01J o'ty] CLxmoouvy] xru 'to C(XLO, n01J nQEnEL va eivcn 'to 'tEAEmaLo xmaqJuYLo 't01J. Ken yla'tl Exaoa tYJv nlo'tYJ J..L01J; ~Lon OE av'tlOwYJ f1E 'ty]v anO'tVYJ n01J EJtLxQmEL, YJ Clxmoouvy] CEV eivru ornv nQaY!ill-uxo'ty]w aqJYJQYJJ-LEvY]. LE 'tEALX~ aVaA1JoYJ, avOQwnm eiver a1JtOL n01J 'ty]v EqJaQJ..L6~o1Jv xcu ot avOQwnOl CEV Elvm aqJy]Qy]J-LEvE~ evvotec, Km CLxamE~ vc ELvm, 1JnaQxo1Jv xaAoi xrn xoxoi, CE~lOL XL aQLOtEQOL, 01Jv'tYJQYJ'tLXOL xru nQOOCEmlxOL, avncQaouxOL xm CY]J..LoxQanxoL avOQwnm.

Krototo ~QaC1J OXEqJ'tY]xa, J-LEXQL 'to nQWL, n Oa xavw av !ill-~ xmaCLXaOO1Jv. TL Oa exovcv tn C1JO nmCLa 1101J n01J ~'tav 1..Li>vc xrn CEV ELxav xovevcv vc tc qJQOV'tLOEL; Anoqxunou va anocQaow. ~EV 'to dxa OE rtnote va anocQaow ano EXElVY] 'tYJv a1JmYJQ~ qJ1JAax~. ea unooouou va oxaQqJaAwow oru oLCEQa 'tYJ~ OXEJt~~. LE aQxna oY]f1ELa YJ OXEJt~ ~'tav avmx't~ Myw naAmo'tY]m~. Exelvr] 'ty]v Enox~ (~J..L01JV 40 etrhv) CEV ~J..L01JV onw~ 'twQa. ~EV dxa nQo~AYJ!ill- f1E W vEqJQa J..L01J, CEV Elxa aQOQluoo; CEV dxa YAaUXW!ill- (orn J-LUua) , OUtE dxa nEQaOEl EJ..LqJQayllU xru EyxEqJaALxo. 'HJ..L01JV J..LLxQoxaJ..LWJ-LEvo~, ana aOAYJnxo; xm E1JXlVYJ'tO~. M01J ~wv nOAu EUXOAO va oxaQqJaAwow J..LLa vuxm, vc ~Qw Eva XEVO o'tYJ OXEn~ XL ano XEL va YALO'tQ~ow ano 'toy 'tOlXO xru va anocQaow.

To oXEcp'tllxa JtoM. H aJtooQaoll Sa JtQoXaA.OUOE tllflLa.

I1Qclna cot' oA.a mrto Sa JtaQoumatomv W£ aJtooELSll 'tll£ EVOX11£ Iill£, 0Xl uovo 'tll£ OlX~£ fWU, ana xru trov ouyxQmoufllivorv fWU. «Av OEV ~'tav EVOXO£, YlmL va aJtoOQaoEl; AQa eivrn EVOXO£ xm aJtEcpuYE 'ty]v aJtooooll olxmoouVll£». Auto Sa EA.Eyay xm II xQLOll au't~ Sa ~aQuvE xm tou; ouyxQmouf1£vou£ fWU. I1EQav 'tOU1:OU, flliXQl JtO'tE Sa f.1JtoQouoa va XQU~Olilll; I1w£ Sa urrooouou va EQyatolilll W£ cpuya£ xm va CPQOV'tLtW m JtmCla uou;

A v dxa aJtoOQaoEl, Sa ue xa'tllyoQouoav xm oi ouyxQa- 1:OUf1£VOL fWU. H aJtocQaoll EVO£ coto toe; xmllyoQoufllivou£ OE CLXE£ f1£ JtEQlOOO'tEQOU£ rou EVO£ xmllyoQoufllivou, oovriSw£ JtQoxaA.EL 'ljJUXlX~ xmamwoll 01:0U£ UJtOA.OLJtOU~ Jtou fllivouv, 1:xEcp'tllxa oA.a au'ta xm OEV ~Q~xa xaJtOla EA.JtLoa ornv aJtocQaoll·

A~ EQ80uf1£ 'twQa 01:0 EVCEXOf1£VO va cpuyw 01:0 E~W'tEQlXO.

YJt~Q~av CPOQE~ Jtou OXEcp'tllxa va cpuyw oro E~W'tEQlXO xcu JtQooJta8lloa va 'to xavw uJto rnv E1t~QEla rorv ~aQlwv mscecov xm torv aOlxlwv nou aV'tlf1£'twmta. H lOEa au't~ 'tll£ aJtooQaOY]~ 01:0 E~W'tEQlXO LOXUE flliXQl 'ta 'tQlaV'ta JtEV'tE fWlJ XQovla. MEta rc 'tQlavm JtEV'tE fWU ouvaontorromoc JtW~ o.u EXW v« xavw, 8ava1:O~, tw~, tn nrrvtn, eivrn ECW, O1:ll XWQa uou.

ME 'tOY 'tQOJtO au 'to OEV EmxQLvw oooix xa'tw uno norpuX'tlX~ JtLWY] avayxao'tllxav va cpuyouv oro E~W'tEQlXO xm va !-lY]v EmO'tQE'ljJoUV. ~EV JtQEJtEl va YLvov'tm YEVlXEUOEl~ xm YEVlXE~ XQLOEl~, Yla 'to av ELvm OWO'tO'tEQO va tEL xavEL~ 01:0 E~W'tEQlXO ~ va flliVEl o'ty] XWQa rou, H xmaomoll xm oi ElOlXE~ OUV8~XE~ 1:OU xa8Eva JtQEJtEl va a~lOA.oyouvml XWQlo'ta. Tur aA.A.ou~ f.1JtOQEL va eivcn OW01:0 va cpuyouv 01:0 E~W'tEQlXO xm Yla anou~ va f1£L vouv xm va !-lll cpuyouv note.

Tic JtOLO A.6yo avacpEQolilll OUVEXW£ ornv aJtocQaoll; ~lon, E'tOl au8aLQE'ta, CEV fWU EClvav Ola~m~QLO.

A v E~Qloxa EuXaLQLa JtQlV uno m 'tQlavm JtEV'tE uou, Sa E-

cpEuya 01:0 E~W'tEQlXO. Eu'tuxw~ noo OEV ~Q~xa 'tllv EuxmQLa au't~v. H aJtocpaoY] nou Jt~Qa f1£'ta tn 'tQlaV'ta JtEV'tE fWU ~mv II E~~~: 8a t~ow, 8a aywVlO1:W xm 8a JtE8avw O1:ll XWQa fWU.

H lOEa 'tllS; aJtocQaoll£ ceto 'tll cpuA.ax~, uno 'to XEA.L 'tll~ o'tQaTlw'tlx~~ cpuA.ax~~ 1:OU XaQf.1JtlYlE, Cl~QXWE Mo VUXtE~. A vtlA.~cp8llxa 1:0 aOlE~ocO xm aA.A.a~a yvw!-lY]. I1EQav rourou CEV EXW oxeqrtsi 'tllv aJtooQaoll OE aA.A.ll cpuA.ax~.

TA KAAA TOY rIOYl:OY<I> ZIrIA OPTATl: ~ AEN YIIHPXE to aoJtQo xm to IillUQO Iill~, ot f1£tamwOEl~ ern OUf.1JtEQlcpOQa Iill~ xru II JtoA.uXQw!-lla tou WWtEQlXOU Iill~ XOOfWU, OEV Sa f.1JtOQOUOE va 0llflLouQYllSEL xcvevc EQYO A.oyotExvLa~ xru ElOlxa xcvev« f1£yaA.o EQYO OE routov ECW 'tOY XOOfW·

H MEQaA. xaJtOla flliQa EmoxEJttllQLOu fWU ELXE JtEl xatl. 0 rLOUOOUcp ZlYla OQ'ta't~, MEL, ELXE YQa'ljJEl flLa Em01:OA.~ 01:0 OtQatllYO nou ~mv XEV'tQlXO~ OlOlXY]'t~~, 01:OV Na!-llx 'EQyXlOU't~, cY]A.aO~, 0' rnrtov rtou ~Exvouoa to OVO~ tou. 1:'t0 YQa!-l1ill f1£ E1tmVOUOE xru EA.tyE on «ervrn xaA.6 JtmOL, XUQlO£, f1£ xaA.~ olaywy~ xrn OEV f.1JtOQEL va EXEl ava!-llx8d OE reroi« JtQaYlillta» .

o Ttouooixp ZlYla EXEl xmacpEQEl va MOEl f1£ Em01:oM~ JtoA.A.a JtQo~A.~lillm Jtou qxrivovtrrv aA.um. ME EmotoM~ EXEl aVOL~El noA.M~ EQ!-llltlxa XA.ElOtE~ JtOQtE~, aXOIill xrn JtUA.E~ xaotoorv. Bamtomv O1:Y]v JtEva tOU, ~amtOtav ornv Eucpu'La tOU, 01:0V tQOJtO Jtou EYQacpE xrn ELXE OLXlO 0' auto. 'EXEl xmacpEQEl too« nOAAa f1£ EmO'toAE£ ... Eciv ~mv Ouvmov va OUYXEV'tQW- 80uv OAE~ au'tE~ ot Emo1:OM~, 8a f.1JtOQOUOE va aJtoxaA.ucp8d 'to JtaQaox~vlO flLa~ EJtOX~~.

ME flLa EmO'tOA~ 1:OU ELXE tY]t~OEl aXQoaOll aJto 'to OtQatllyo Na!-llx 'EQYXlOU't~, rtountov XEVtQlXO~ ClOlXllt~£ tll£ I10-

116

117

A11£. Ki auto EnEt()~ tn YAUXa tOU A6YLa ELVat JtLO EAxUO'tLXa xat ()UVata axOj..lU XL an' rnv nEva rou,

A vaf.LCIJlO~~tllta 0 fLOUOOUCjJ ZlYla OQtat£ ~eEAE vc uoi:

XaVEL xaAo. AAAa EYW ()EV ~eEAa OUtE va uou XaVEl xaA6 OUtE xat va to nQoonae110EL. Kt aUTO EnEt()~, omD£ aXQl~W£ ()LllY~- 811xE OE fl£va tllV xaAoouvll rtou EiXE XaVEL OE aAAOU£, 8a flJtOQOUOE va ()lllYlleEl Xat OE aUou£ tllV xaAoouvll nou Sa exovs OE usvo. ITOOE£ CjJOQE£ uou EiXE nEt YLa tOY TouQXav ~EAtoOUX, EnEl()~ ()EV ExavE YEAOLoYQaCjJlE£ Yla to AXIlJWf.1Jui. ..

«'Exw ()LXalwj..lU OtO OUXWtL tOU ASlS uou, EXW ()LXalwj..lU OtO OUXWtl rou!»

AQYOtEQa XataAa~a tl 0llj..lUlVEt auto. 0 TouQXav ~EAtooux ~tav CjJUj..lUtlXO£. Tov ELXE OtElAEl OE Eva yvWOtO tOU yLatQo us I-1la EJtLUtoA~, Yla vu E~Etaotd.

KaAa, rots YLatl 0 TouQXav ~Ehooux ()EV ExaVE YEAOLOYQaCjJtE£ oro AXIlJWf.lJreX tOU Ftouooixp ZLYLa nou dXE c}txaLwj..lU OtO OUXWtL tOU;

ITOOE£ CjJOQE£ uoi: ELXE nEt xat YLa tOY OyOUS AQaA EnEL()~ xt auto£ ()EV ExaVE YEAOLOYQaCjJlE£ YLa to AXf.lJraf.lJreX:

«'Otov EtXE EQSEt OE usvo, EtQEflE uno to xQUo. ~EV £LXE tinore, Tou '()woa to onxoxt xrn TO navtEAOvl tOU nat()LOU uou ... » KaAa, xru YLatL 0 OyOUS AQaA ()EV ExavE YEAOLoYQaCjJlE£ OtO Axuxaunri, aCjJou 0 aAAO£ tOY dXE nQOCjJUAa~Et cno to xQuo ()(VOVta£ tOU to naALo naho tOU YLOU tOU;

Eyw dxa tQo~~El Yla to EVCEXOflEVO vn flE ~olle~oEL 0 flOUOOUCjJ ZLYla. Ki auto rtou CjJO~Oflouv, to Ena8a. ITOLo£ ~EQEL, lOW£ aQYOtEQa Sa dnE OE nOAAou£:

«Eyw, YLa va tOY orboco, JrllYa fl£XQl Xat UtOU£ otQatllyou£ ... »

~TO onueio auto atOSaVOj..lUl tllv aVayxll vc xavw J.Ua rm-

QEv8EOll

o C1WOOLOYQaCjJO£ Xuxi NtE~Qll-1 dXE CjJtLa~Et Eva aYQoxtllj..lU otnv ToataAtsa. KL EnEl6~ to aYQoXtll~ tOU ~tav xovm

oro 'IcQuj..lU Neotv, ~QLox6j..lUUtE nou Xat nou ta ~QaCLa YLa CjJaYllto. MEQlXOU£ I-1~VE£ orpotou OAOxA~Qwoa tll oUYYQaCjJ~ tOU r:h~AlOU KQE,.warE rav~ aav ta toaunui, 0 Xoxi NtE~Qtl-1 ue ELXE XaAEOEl YLa CjJaYlltO OTO aYQoxTll~ tou. ~tO tQanESL ~tav 11 OLxoYEVEla TOU NtE~Qtl-1 xru 0 ZLXVL Kouroouuev, Krmi tll ()LaQXEla tll£ XOU~EVta£, 0 Xnxi NtE~Qtl-1 dXE ()LllY1l8d J.Ua aval-1vllO~ tOU flE tOV fLOUOOUCjJ Ztyta OQtat£, 11 onoLa EVCtECjJEQE xrn fl£va. Etxav unoqxrotoer OL cuo tOU£ vc EXCwoouv Eva nEQLoclXO xrn, YLa rnv nQwtll XOU~EVta, 0 OQtat£ dXE xaAEoEL tOY Xnxi NtE~Q[1-1 OE Eva nOAUtEAE£ WtLatOQLO oro MrtstoyAOU.

Ev trn flEta~u va avaCjJEQw Xat to E~~£. OL xaA~£ OLXOV0I-1Lx~£ XataOta0ll£ Cll!lOOLoYQaCjJOL xrn oUYYQaCjJEt£ tll£ YEVLa£ tOU OQtat£, otrrv EnQOXEttO va ouvavTllSouv YLa COUAEta flE XanOLOV YEO oUYYQaCjJEa Elxav XaVEt oUV~SEta va ouvcvnouvror OE nOAUtEA~ WtLatoQLa. To WtLaToQlo AOLnov auto ~'tav tEtOLO nou 0 vWQo£ oUYYQaCjJEa£ CEV 8a flJtOQOUOE va dXE naEL fl£XQL tore, Kat flE tc CjJaYllta nou EnEAcyav, nQoona80uoav va saAioouv nxoun nEQLoOOtEQO to YEO avSQo)J[o. 'OAa auto. OUVE~atVaV YLa vo EnllQWotEL 0 VEO£ ()ll!lOOLOYQaCjJo£ ~ OUYYQaCjJEa£.

~tO tQanEsl exeivo, 0 Itouoourp ZlYla OQ'ta't£ J.LlAllOE EXtEvsotcro OtOV Xoxi NtE~Q[1-1 Yla fl£va. Tou dnE nw£ EYW yta nQwtll CjJoQa n~ya XOUflJtWfl£vo£ clnAa tOU xrn tOU J.LlAlloa V'tQOnaAa, %at nw£ auto£ ue ~O~SllOE xoi 1-1' ExavE Asts NWLV.

o Xoxi NtE~QLI-1, E~llYWVta£ OE fl£va Exdvll tll OuvoJ.UAta, EAEYE:

«EOEt£ tOTE ~oaOtav ~611 0 Asts NWlV!»

o Xoxi NtE~Qll-1, J.LOAL£ a%OUOE cero tOY OQTa't£ Exdva rc AOYLa, flETaVLWOE Yla Tllv lCEa va EXCcl)(JEt nEQLocLXO j..lUSL rou.

KaAa, 0 fLOUOOUCjJ ZlYla OQTa't£ ()EV I-10U EXEl XaVEl note xaAoouvll; ITOAAE£ CjJoQE£. 'Otrrv Sa EQeEtll wQa, Sa to rrvorpeQW oAa auto. OtO ~L~AtO uoe A inoi nov nEf)ava f.la~i rav~. IIa-

118

tf9

VtO'tE aL08av0J..lOuv UjtoXQEW~VOt; OTOV nOUOOUcp ZtYLa XaL nQoona8110a va avmnooeDow, va EsoCPA~ow 'to XQEOt; J..lOU.

o OQ'ta'tt;, am ovtox wQata EX ELva ~L~Ata 'tOU, H aV1Jcp6Qa f.111f XaL IIoQTQera, IJE ELXE nVLsEL am Xof..lJtAL~vm XaL rou; EnaLVOUt;. 'OOOL SEQOUV rou; EnaLVOUt; au'tout;, f..IJtoQEL va IJE xa't11YOQ~oouv YLa axaQLOTLa.

o Ftouootxp ZLyta OQtatt; OEV 8a f..IJtOQOUOE va IJE OeDOEt OTEAvoVmt; Emo'toA~ 0'tO o'tQm11Yo ~ ~AEnOvtat; rov, AAAa xcr' aQX~v OEV un~QXE EyxA111lU yLa va IJE OeDOEL. Kuvek; OEV f..IJtOQOUOE va XaVEL oLaxQLOELt; YLa xavEvav 1lUt;.

EIJELt; OL aV8QWnOL ELIlUO'tE Eva XOU~aQL ano EVaVtLeDOEL;, avtL8EOEL; XaL ouyxQOUOEL;. AAAa EyeD OEV EXW OEL xovevov 0- nwt; 0 nOUOOUcp ZtYLa OQ'ta'tt; rroi: va XQU~EL roooix av8QeDnou; IlU~L ~oa rou, 'EXEL YQa'tjJEL YLa ~va m xaAu'tEQa A6YLa. AAAa EXEL OUf..lJtEQLCPEQ8d XaL IJE EvtEAeD; av'tL8EtO 'tQono an' oo« EYQa'tjJE.

Ttt; nQeD'tEt; ~QEt; t11t; OUAA11'tjJ~; 1lUt; ELxa anoQ~oEL YLa to YEYOVOt; on 0 Ttouooixp ZLyta ELXE nELo'td YLa 't11v EVOX~ uou. AUto J..lOu 'to ELXE OL11Y118d 0 Mcvoouo TEXLV. 0 EXOOTLXOt; OLXOt; Axunaumi ESEOLOE, uno 't11 OLE1J8uvo~ uou, J.LLa OELQa aO'tUVOI-LLXeDV l-Lu8LotOQ11~'tWV. KaL 0 Movoouo TEXLV ELXE IJEtaCPQaOEL, IJE OtX~ uoi: 1JE00Aa~11011, cero tc yaAALXa, IJEQtXa aOtUVOJ.LLXa I-LU8tOToQ~llUm. MLa E~oo~oa-OExa ~QEt; lJE'ta rc YEyovom t11; 611~/711; ~EmEJ.il3QLou, dXE naEL am YQacpda tOU AxpnapneX yta va nA11Qw8EL Exei ELxav XOU~EVTLaOEl IJE tOY Itouooixp ZLYLa XaL 11 xou~Evm, avanocpEUXta, ELXE EQ8EL am YEyovom. 0 Ftouooixp ZLYLa cpaLVE'taL nwt; moteue ou EyeD ~J..lOUV an' au'tou; nou OQyavwoav tn YEyovom.

o Movoouo 'tou dXE nst:

«Ma nwt; dVaL ouvmov, 01..11 't11 vuX'ta ~llUomv IlU~L .. ~EV unaQXEL nEQLmwo11 va EXEl avaJ.LLx8d».

'Orn XaL va dnE Of..l{Ot;, OEV XmaCPEQE va 'tOY ndoEl:

«ea 'to ExavE, EOEL; OEV tOY SEQE'tE xaAa. ea 'to ExavE IJE roono unouAo».

o Ttouooixp, xa8eDt; tn EAEYE aUta, nlOTEuE OtL 8a xmaoLxa~oJ..lOuv OE oExa, oExanEvtE XQovla CPUAaXL011. 'Otov Of..l{Ot; EYQa'tjJE 't11V Emo'tOA~ 0't0 OTQm11Yo, rou f-LlA110E XaL EnAEsE to EYXeDJ.LLO J..lOU, YlmL dXE nELOTEL, onw; oAOL, o'n ~IlUOTav a8eDOL.

'Htnv aALxQLv~t; XL otov EAEYE «ea 'to ExaVE, EOd; OEV 'tOY SEQEtE xaAa» XL otov EYQa'tjJE 't11V £JtLo'toA~ OTO o'tQm11Yo XaL nQoona80uoE va IJE yALteDOEl.

TL evtumoon EX£tE teDQa; AyaneD ~ 0XL'tOV Itouooixp ZlYla.

Tov ayaneD XaL ~ALota noAV. 'Htrrv EVat; av8Qwno; XataonQot; OtO aonQo rou XaL XmallUuQOt; 0't0 IlUUQo rou,

EPXETAI 0 XALAN A n o TO 0<1>

OTAN AKOYL YLa 'tOY Xcoov cero 'to Orp, ouyxQm~oou. ~'t11V Enox~ tOU OEV ELXE cp'taOEL oxouo coto tnv AIJEQlX~ Ot11V TouoxLa to OVOIlU «VOVOt;» XaL «aQXlIlUCPLO~O;». 0 Xooov ceto to Orp (Xuotrv T~E~aXLQ) OT11v Enox~ 'to, ~tav 0 VOVOt; tWV vovorv. To 1948 dxaIJE IJELvEL OtO LOtO xEAL, oLnAa OLnAa, O'tL; OtQatLw'tLXEt; cpuAaxE; tOU XaQf..IJtLYLE. L'to LOLo xEAL ~Qloxomv XaL 0 aOEAcpot; 'tOU ~aOlAla tWV VUXtEQlVeDV XEVtQWV <I>aXQE'tLv AOAav Mouotorpc XaL 0 8avmonOLvLT11t; AAL Euevo, IJE dxav OTdAEL ano XEL OTLt; cpuAaxE; Tluorixumot, EVeD 0 Xnorrv ELXE IJELVEL. BQLOXOtaV 0't11 cpuAax~ YLa xau rtou dXE xava orov ~tov OTQmLeDt11;.

~EV 8a nEQlYQa'tjJW 'teDQa 'tOY Xuorrv cero 'to Orp.

Lt11 cpuAax~ ELxaIJE YLva cpLAOL. 'Otov ~y~xalJE, IJE dXE ava~l1t~OEL. Ikrvrn ano 'to TOl'tOEX IIaoa~l ElXE rc YQacpEla 't11t; 11 'EvW011 AOYOtEXVeDV TouQxLat;. ~tOV XatW oQOCPO ~tav 11 M- 0X11 tOU Xoouv. ME dXE CPWVaSEL IJEQLXE; (fOQf:; 0't0 xa~Lvo, aAAa OEV ELxa naEl. 'Htrrv Eva; Ef..IJtlO'tO~~i.v8QwJTot;, oro nAaL-

/

120

121

aLO TOW xovovorv xm TWV ~TQWV Tl]£ DOUAELa£ TOU. 'Otrrv rrE- 8aVE, l] xl]Dda TOU ElXE YLVEl f.lEyaAl] ELDl]Ol] OTOV Tuno. KL auTO ErrElD~ f.lEm~U TOU f.lEyaAou rrA~80u£, OTl]V Xl]DELa TOU Urr~Qxav rrQWl]V xrn EV EVEQYEla urrouQyoL

To ovouo Orp DEV EAELrrE rroTE coto Tl£ Ecpl]f.lEQLDE£. To. 0.<'>EAcpLa xm tn aVL1jJLa TOU, rtou xAl]Qovolll]oav Tl] CP~Ill] aUT~v coro TOV Xnorrv, Tl] OUVEXL~OUV xrn Tl]V cvcomxxrouv.

Kunour ~Qa OTl] O'TQanwnx~ cpUAax~ OL OUYXQaTOUf.lEVOL

einrrv:

«'HQ8E 0 Xnorrv cero TO Orp!» «Ilou eivoi;»

«'E~w, OlO DLaDQO!lO».

By~xa OTO ()LaDQo!lO. 'Hrov EXEL 0 Xnonv ue TQEl£ TEOOEQL£ aVTQE£ TOU. AyxaALaOl~Xaf.lE xm CPLAl]8~xaf.lE.

«ITEQaO'TlXa, TL EYLVE;»

«ME ouvEAa~av YLa AEl]AaOLa, axou£ EXEl vu OUAAa~ouv Ef.lEva YLa AEl]AaoLa ... »

Ka8(o£ xa!lOYEAOUOE, E~yaAE nno tn XELAl] TOU Evav ~XO ouv vo 'cpTUVE. 0 Xcotrv coro TO Orp cpUaLxa xrn DEV 80. 1ll'T0- QOUOE vc avaf.lELx8d 010 AEl]AaoLa. Ana eov urr~QXE xaj..Ua usyaAl] AEl]AaoLa, ~~EQE va rraQEl oov XUQLO£ Tl] IlL~a TOU.

L1Ev rrEQaoE Illa wQa xrn TOV EmoxEcp8l]xav f.lEQlXE£ yuvaLXES rroM OTOALO~VE£ xru ~all~vE£. LE ALYO ~Q8av xm rn OEvtovto lOU. L1EV lOU£ E~aAav am DLxa fill.£ XEALa. LTQrJ)811Xav xQE~a'TLa Oll] f.lEyaAl] aL8ouoa. ME f.lEm~wTa rrarrAWfill.m xm XEVTl]Ta OEvTOvLa. <I>oQwav Tl£ f.lEm~WTE£ QlYE mT~af.lE£ xm TL£ rraV'T(JcpAE; TOU;. Toix EcpEQvav cpQoum 010 xaAa8La xm 00- xOAaTE; 010 XOU'Tla.

Exsivo TO ~QaDU Ef.lELVaV exei,

A UTa rtou !lOU drrE TO ano rrQWL 0 Xcorrv ~mv rrOAU EV()LacpEQovm. L1EXOTav va xaVEl cpUAaxll orrOUD~rrOTE xrn us 0- rrOLOUOD11rrOTE (xrn rrEQLEYQacpE auTOU; TOU£ orrOLouoD~rrOTE). «AAAa, XUQLE A~L~», EAtyE, «ue rrElQa~El rroM vn ELfill.L OTl]

cpUAax~ fill.~L f.lE TOU£ XOIlIlOUVLOTE£, 8iYEL Tl]V a~LorrQErrEla !lOU».

Ka8w£ !lOU m EAtyE aUTa, qxuvotrrv ouv va TOV dXE ~QEL l] f.lEyaAUTEQ11 xamOTQOcp~ lOU XOO!lOU.

L1EV TOU ELrra TLrrOTE. 0 Xuorrv ~mv av8Qwrro; rtou DOUAEUE rrEQWOOTEQO f.lE TO lluaA6 xm Tl]V rrOVl]QLa lOU rraQa ps Tl] ~La. L1l]AaD~, DEV ~mv av8Qwrro; rrou 80. sxovs Tl]V yxacpa va rrEt TO. A6YLa outri. flaQ' OAa aUTa 01lW£, acpou to drrE, xa'Tl 8a~~EQE. AUla tn EAEYE 0XL uovo OE uevo, aAAa OE onoiov E~AEJ'TE, xcu OlO DExavEa xrn OlOV TaYfill.TaQXl].

H urtooin lOU Xooov arroxaAucp8l]XE Tl]V EJ'TO~Vl] Tl]; acpL~~£ TOU. Tou; rr~Qav xm lOU; E~aAav XWQLoTa, OlO f.lEyaAo XTLQLO, xm OE f.lEQLXE; ~QE; TOU; acpl]oav.

KABrA~ ~TH <l>YAAKH

01 KANONEL Tl]£ cpuAax~; DEV !lOLa~OUv xa80Aou 11' aUTou£ TOU E~W XOO!lOu. H cpuAax~ EXEL au8Evnx~ aT~ocpmQa xm ouv8~x££, xrn w; EX lOUlOU, au8Evnxou; xovovec. QOlOOO 0 av8Qwrro;, xa8w; ~QLOXE'Tm OTl] cpUAax~, DEV aV'TLAa~aVE'Tm on urroxELTm OE xaVOVE; DLacpOQETlXOU; cor' auTOU; lOU E~W XOo!lOU.

'E~w, aXOfill. xrn OL mo OlEVOL CPLAOL ouvovuouvtru f.lEQLXE; WQE; TO Dl~f.lEQO ~ Tl] ~Do~Da. LTl] cpUAax~ 01lW; cLfill.OTE OUVEXW;, xa8E OTlYIl~, ErrL cLXOaL TEOOEQL£ WQE; 010 Evav rrOAU OTEVO XWQO, fill.~i ue TOU; av8Qwrrou; rtou f3QLoxOVTm EXEL, cLTE ELvut CPLAOL 110.; cLTE 0XL. Kru Yl' aUTO xavEl; DEV Ill'T0Q£L vc: xQu- 1jJEl TL; EnEl1-1!EL; lOU, n; LDLOQQu8!liE;, TO. Aa8l], TL; o.DUVo.IlLE£ xru m o.QVl]TLxa lOU. ELfill.OTE XUQLOAExnxa EXTE8EL~VOL. L1EV 1ll'T0QOUV vu eivru TOOO xOVTa OUTE to aVDQoyuva f.lEm~U TOU;, OUTE 11 ~va us TO rrmDL nO. rro.QaDElYfill., rrQOlOU Ill'TELTE Oll] cpUAax~, DEV ~EQETE TL; LDLOTQorrLE; xarrOLOU rroM OlEVOU 00.;

122

123

<plAOU, non £TUXE va XOl~(J'tE (J't0 LDlO XEAL Ilou va ~£QaTE oTt, ~Al~ XActOEl tn ~ua TOU, QoxaAL~El ~XQl to JtQWL oav va OTQayyaAL~ouv aYEM.Da xm DEV sunva 000 Xl av TOV OXOU-

VtaTE Kt aUTO DEV Elvm Yla f..lLa 11 Duo ~QE~, DlaQxEl f.Ll1VE~,

XQOVLa Tlou va ~£QEtE on xanolo~ <ptAo~ oa~, nou ouunn-

80UOaTE nOAU, oxaAl~El OUVEXW~ Tl] f.L1J'tl] TOU; Km OU 0 <PLAO~ oa~ 0 oxoioc, a~ow~ f.LEta TO <paYl]TO, oxaW~El f.LE tl] YAwooa tc Mvna tOU EJ1l f..lLa wQa, oLya mya 8a aQXLOEl va oa~ Tl] DlVEL OTa veuoo, Avo <PlAO~ oa~ OTO XEAl xouvnei OUVEXW~ TO noDl TOU, tl 8a xaVETE; 8a tQEAa8dTE! Tlsouv mruov, anoxaAurrtovtru xm Dla<poQE~ 'tjJUXlX£~ xrn l]8lX£~ aDUVaf.LlE~. BMnEtE ou aUTo~ nou TOV dXaTE Yla aVOlXTOX£Ql], Elvm WlYXOUVl]~, aUTO~ nou VOf.Ll~aTE 8aQQaMo~, <po~l]WlaQl]~ £W~ X£OTl]~, xru n£<pTEtE an' Ta ouvveqxr,

Ot Dla<pwvlE~, ot nQOotQl~£~, ot xa~yaDE~, ot oUYXQOUOEt~· £Xouv XlAlaDE~ a<poQ~~. KlOf.1W~ non, DEV aJtoxaAUJ1tOVTm oi nQaYf.LUTlXol A6yOl xru ot btanAl]xTl0f.LOL YlvoVtm Yla xanOlou~ aAAou~. 3a<pvlxa ~MnETE on bUo uv8Qwnol rtou £~W Elvm noAU (J'tEVOl <pLAOl, ~oa OU] <puAaxl1 £Xouv nAaxw8EL xcu D£QVOVTm oav ax80<poQOl Alf.LUVlOU. Ot nEQloOOtEQOl nOAlTlXOL xQa- . tOUf.LEVOl DEV DlaJtAl]XtL~Ovtm f.LE TEtOlOV tQono, anAw~ xoXlWVOUV xm aQxouvtm 0' aUTO.

KUTa Trl OUAArr4'l1 f.LU~ Yla rn YEYOVota TY]~ 6l]~17l]~ ~EJ1tEf.L~QLOU, ELxa YLVEl ~QTUQa~ f..lLa~ XElQoDlxLa~. ~EV f.L1tOQW va mo ~E~aLW~ on to £~l]oa xrn noAU, a<pou ~Al£ l1Q8av oro X£Qla, £<puya a~ow£ Yla TO XEAL f.LOU. ~EV 8a f.L1toQouoa va TOU£ XWQLOW xm OUTE f.L' aQ£oEl va ~Mmo va D£QvovTm. Axouou ana TOU£ aAAou~ 'tl] ouv£XEla tOU EnElooDLOU.

o BEAL l1taV xaA6£ f.LOU <pLAO~. Exeivr] Tl]V JtEQLODO l1tav noAU VEUQlXO~, oav TEV'tW~Vl] XOQDl1. 'Htrrv stouro; va EJ1lTE8d ouv lVDlXO~ nETElVO~, £tOlf.LO~ va ava'tjJEl a~ow~ oav ~EV~LVl] rtou aYYl~E onLea. MOAl~ dXE TEAElWOEl to navEm(J'tl1f..lL0 11 xoV'tEUE va to 'tEAELWOEL. 'Hrov £va~ £~unvo~, f.LOQ<Pw~vo~ VEO~,

aAAa DLXW~ xamvoY]ol], nou EJ1£XQlVE tn navm, DLxma 11 aDlxc. Ano rc VEUQa 'tOU £f.LOlaSE 0' aUTOU~ nou Aef.LE nEWL xm xOxaAo. 'Evr«; VEaQo~ f.LE0aLOU avaOTllf.LUtO~.

IloAAa XQovla f.LEta tY] ouvavtY]ol1 f.LU~ Oty] <puAaXl1 XaQf.L1tlYlE, TOV ELxa DEl tOY BEAt otnv AyxuQa. 'Htrrv UnaAAl]AO~ Oty] ~taTlOTlXl1 YnY]Qwla. ME 'ty]v nElQa TWV XQOVWV dXE YLVEl £va~ l1QEf.LO~ av8QwJto~. 0 XUQlO~ BEAl DEV l1tav mn EXElVO~ 0 'tQEA6~ BEAL METa tl] ouvavtY]ol1 f.LU~ otnv AyxuQa, uou ELXE (J'tElAEl xru tl~ EXDOOEl~ tY]~ ~'tUTlO'ttXl1~ YJty]QwLa~. AQYO'tEQa, otov ~avanl1ya ornv A yxuQa, rou tl]AE<pwvY]oa, aAAa DEV ouvavtY]811xaf.LE. Tt £YlVE 0 BEAl, DEV ~£Qw. <I>aVtasOf.LUL OTl 8a eivcn xaJtOlo~ ouvm~LOuxo~ Dl]f.L6mo~ unaAAY]Ao~, nou SEl (J't0 DlXO tOU XOOf.LO.

8£AW vo ava<p£Qw eva JtaQaDElYf.LU Yla 'to nooo OExmQl(J't11~ l1mv 0 BEAL

'Hrov to 195311 'to 1954. Eixa oro A£~EVT eva ~l~AlonwAELo, to «Bl~AlonwAELo OAOU~». Ilousouoc f3lf3ALa xm E<Py]f.LEQLDE~. 'Of.1W~ to ~l~AlOJtWAELO DEV X£QDlSE, anEVaVtla~ ~l]f..lLwvomv OUVEXW~. AVOl~a oro MJt£toYAou eva <pwtoYQa<plxo otouvno, f.LU~L f.LE eva ouvercloo. Kt aUTO f.LE £LXE ~y]f.LlWOEl noAU. Elxa xamXQEw8EL. 'EnQEJtE va xavw xan Yla va ~yaAw TO 'tjJWf.Ll f.LOU. ~XEDLaoa va EtOl~OW f..lLa £XDOOll Yla m tsaf..lLa tl]~ IloAY]~. E~£Dwoa 'tEAlxa f.LE Davlxa xm DavEla TO AEUXWf.LU rnrro. 'Exw xQatllOEl xrn f.LEQlxa ana au'ta tn AEUXWf.LUta. 'Of.1W~ DEV tn £~aAa Otl] ~l~Al0811Xll f.LOU. EnElDl1 £XOUV lDlaLtEQl] aSLa Yla uevn, ~QLoXOVtm otn ~l~Al0811xl], orn f.LEyaAY] at80uoa tOU IDQUf.LU'tO£ Neoiv. To AEUXWf.LU nEQt£XEl <pwtoYQa<plE~ oaQavTa vvcootdrv T~af..lLWv ty]~ IloAY]~, Tunw~vE~ OE nOAUtEAe~ xaQTL, xm nAy]Qo<poQLE~ O)(EtlXa f.LE xa8E t~af.Ll om 'touQxlxa, ore ayYAlxa xm tn yaAAlxa. ~tO AEUXWf.LU DEV qxnvetru noio £TO~ £YlVE Y] £xDOOl].

~'ty] DEU'tEQl] oEALDa unaQXEl f..lLa EnE~l1YY]Ol] OE TQEl~ YAWOOE~:

125

«T~afltu "tll~ TIoAll~»

To AEUXW!JU mrto dVaL 0 J1{)w"to~ touo; "tOU EQYOU f-I£ "thAO «T~aflta "tll~ TIoAll~». OL unoAOLnOl rouo; dVaL uno Ex600ll. 'Ex6OLll~: BL~ALonwAELo OAOU~, A£~EVL - TIoAll· <I>wLOYQacpL£~: <pwLOYQaqJLXo 'OLOUVLLO TIaQavLL. MnELo-

YAOU, 06o~ AXOUV"tOUVLOU, AQ. 34, TIoAll.

Exrurtoxrr]: TunoYQacp£Lo Mna!-uLLaAL

~LavOJ..L~: <pa~LA OUV~£QVLL, 06o~ AvxaQa, AQ.48, TIoAll. XaAh OuoLOuxaQ"t~L, 06o~ AvxaQa, evovu NO!JUQXLa~, AQ

13, TIoAll.

EX£LVll "tllv £nox~ un~QX£ flta av£nLOllJ..Lll anayoQ£uoll yL<l LO ovoun A~L~ NWLV. To ovoun A~L~ NWlV 6£v 6lllillm£UOWV O£ xaflta £CPllf-l£QL6a. 'Hrrrv flta amoanayoQ£uoll· Aev ~wv cpo~o~, aAAu 0 cpo~o~ uno LO cpo~o. Ta uQ8ga uou 6ll)..LOm£UOvnrv O£ f-I£QLxa n£gL06Lxa, aAAa us '4!£u6wvulill. H anayog£uoll am~ rrou UQXLOE LO 1948, xga"tlloE )..LEXgL LO 1957 rtou n~ga ornv haALa, YLa 6EU"tEQll cpoQa, "to ~gar3do Xouoo; <poLvLxa~. Ttc vc xmaAu~E"tE LL Enl6gaoll ELXE II anayogEuoll, axo!JU XL EYW 0 L6LO~ 6EV E~aAa LO OVoJ..LU )..LOU oro AEUXW!JU nou dxa 10- "tOLJ..LUOEL YLa rn "t~aflta "tll~ TIOAll~. ELXa ~aAEL "to OVOJ..La LOU ~L-· ~ALOnwAELOU )..LOU oro AE~EV"t. Errv dXa ~aAEL LO OVOJ..LU uou, ours ot 6LavOf-l£L~ 8a LO EnaLQvav, OU"tE OL nWAll"tE~ 8a LO rtouAayav, OU"tE 8a LO ayoga~E xavd~.

L"tll 6EU"tEgll oEAiba "tOU AEUXW!JULO~ avacpEgowv O"tL ngoXEL"taL YLa LOV nQWLO touo Xl OLl 8a axoAou8~oouv XaL OL UnOAOlnOL. Aoo, o» sxovs 0 nQwLO~ rouo; xaA~ nWAllOll, 8a 10- ~E6L6a XaL LOU~ unoAoLnou~.

ELXa O"tllgt~El nOAAE~ EAnL6E~ oro AEUXW!JU. ~EV nouA~8llXE ~, J..LUAAOV, ExavE noM ALY£~ nwA~o£l~. Ta unoAOLna rc E6woa 010 nOAu xaJ..LllA~ nJ..L~ 010 nAavo6LOU~ nWAll"tE~ XL E"tm xmacpEQa vc ~EXgEW8w.

Axo!JU XaL LO E~WCPUAAO LOU AEUXW!JU"tO~ LO dXa E"tOLJ..LUOEL o WLO~. Twga nou LO XOL"tU~W, ~Mnw OU £LXa ~06E'4!£L nOAAa,

avuAoya us "tllv xa"tao"tao~ uou, aAAa XaL naAL ~wv CP"tWXo f-I£ tn oAa LOU. AU"tE£ Ol ExMoEL~ ngEnEL vc dVaL noAu"tEAd£.

o BEAt dXE Eg8EL xanOla )..LEga oro cpw"toygacpLxo orouvno TIagavLl rtou dxa oro MnEloYAoU f-I£ Eva ouvernioo XL otrrv E!JU8E OLL EXW ELOlJ..LUOEL "tE"tOLO AEUXW!JU, dXE agXLOEt vc 6laAaAd O-U EYlva omo806gofltxo~ XL OLl YLa va ~yaAw AEcp"ta xavw LOV OJtLo806g0fltxo.

o Ogcpt ~WV Eva£ CPLAO£ !JU~ coto tn avmOALxa "tEgamLo~, f-I£ CPwvll orrv xaj..LJtava. I'evvoloc UveQwno~. 'Htnv aUL06llfltougYll"tO£ XaL 6Lu~a~E noAu. EnEL6~ 6EV dXE OUVEXLOEL "tL~ onou6E~ LOU f-I£"ta LO 6llIillLLXO, ECPEQE noM EVLOva "to ouj..LJtAEY!JU "tll£ xmw"t£Qo"tll"ta~. Kru yl' mrro ~mv unEg~oALxu Eu8lXLO£. KL E~m"tla£ "tll~ Eu8L~La£ LOU, ~"tav MoxoAo vc 6La"tllg~OEL xavEL£ cpLALa !JU~L LOU.

o OgcpL ELvm cero "tOU~ av8gwnou£ 8au!JU rtou EXW yvWgLOEL. ELVaL voj..Ll~w 8au!JU vc nQoEgXWaL coro "tE"tOLO xwgo, uno "tE"tOLO nEgL~aAAov XaL, W~ aUL06llJ..LLougYllLO~, vc CP"tUOEL£ 010 xeivo "to EnLnE60. ~EV dXE xanOlo EnuYYEA!JU, aAAa ~wv an' auLOu£ nou ~ya~ouv coto "tll J..Luya ~tYXl. EJtLngoo8Ew, ~oll- 80UOE xal LOU£ CPLAOU£ LOU. Noj..Ll~w OLL XUVEl XaL naQavof-l££ 60UAELE~ XaL J..LUALOW ~Egw j..Lla an' aU"tE£. Tov ayanouoa, aAAU "tEAEu"tala Elxa cpgOV"tLOEL vc xQmuw xanOLa unootcon, 10- ~aLLla~ "tll£ unEQ~oALX~£ LOU Eu8L~ta£. ELxa oxouou OLl 0 OQCPl, f-I£"ta "tllV anocpuAaxL~ LOU, EYLVE nAoumo~. ELXE aVOt~EL Eva Egyomamo. MOAL£ dXE og80n06~oEL, nE8avE coro xagxLvo 010 VEag~ llALxla, 0 M01uxo~ 0 OgcpL

Kurtoto nQwL AOlnov, outoi Ol Mo, 0 BEAL xrn 0 OQCPt, muorrparv om xEgLa. ~EV ~~Ega YlmL ~EV un~gXE XaL A6yo£ vc ~EQW. Ot CPWVE£ LOU OQCPL ano W xEALa YEflt~aV "tll f-I£yaAll aLOouoo. 'GAOL dxav ~YEL coto W XEALU 10U~. H cpwv~ LOU OQCPL llmvavaAoYll f-I£ LOV oyxo "tOU. 8a j..LJtOgOUOE vc 0llXWOEL f-I£ Eva XEgt LOV BEAL, 0 onoioc ~wv flta xovoEg~a vsuocov.

Eyw xAdmllxa OLO XEAL )..LOU. AQyo"tEga E!JU8a on 0 BEAL

126

127

dXE taAmJtWQ~OEL YLa tn XaAa tOY OQCPL, XtuJt(bVta~ tOY f1E ta taXOUVLa tOU.1:tO EJtELOOCltO auto, 0XE()OV OAOL ()LXaLWVav tOY BEAL Furtl; Kru JtEQa aJto tOY EmcpaVELaxo A6yo tOU xaBya, JtOLO~ ~taV 0 JtQaYfilltLxO~ A6yo~;

L' auto to Ollf1ELO AOLJtOV aQXLSOuV va AfLtOUQYOUV 0 xoouo; ty]~ cpuAax~~ xm OL VOf.lOL autOU tOU XOOf.lOu. 'OOOL ayaJtouoav tOY OQCPL JtQOtOU ~OUV cpuAax~, dxav Jta'1.jJEL va tOY ayaJtouv. 'Htov JtOAU aJtAO~ 0 A6yo~. Lty] cpuAax~ uJt~Qxav tEOOEQL~ ~ JtEVtE VEQOXUtE~. EL()lXa tn JtQWlva 0XY]filltLSOVtaV f1EyaAE~ OUQE~ ~QOOta aJto tOU~ VEQOXUtE~. 0 OQCPL ritov Eva~ CPLAO~ fill~ f1E UJtEQBoALX~ CPQOVtL()a YLa xa8aQLOtY]ta. Ta nQWLva, otov EmaVE Eva VEQOXUtY], ~taV MOXOAO ma va corofillxQuv8EL Fu uvo; navw ano tll j..tE0y], EnAEvE xcu ~avanAEvE to yquito tQLXE~ xOQj..ti rou, !lEV oxeqrrotov xa80AOu autOU~ rtou nEQLf1Evav xm ()EV nEQVOUOE ceto to von rou va OUVEXlOEL AlYO aQyOtEQa. Aurr] Y] urtooic XQmOUOE ftLO~ wQa xm JtOAAE~ CPOQE~ nEQlOOOtEQO. Aev ~tav 0f.tW~ a1JtO~ 0 XUQLO~ A6yo~ ty]~ OQY~~ EVavtLOV tOU OQcpL 'Otnv aQXLSE va nMVEL ta 60VtLa tOU xm va xa8aQLSEL to orouo, ty] ftUtY] xm to Amj..t6 tou, 6EV ~OQOUOE~ va tOY unocpEQEL~. 'Hrov avunocpoQE~ OL cp.wVE~ tOU xa8w~ xa8aQLSE to orouo, tY] ftUtY] xrn to Amj..t6 rou, Exeivo; o tEQaOtLos; av8Qwno~ 8aQQds; xrn ~EQLSWVE to OU%WtL tOU, ~EQLSWVE ta ow8Lxa tOU, f1E CPWVE~ anaLOLES; xm aBaOtaXtE~. Eyw, YLa va ftY]v unousvco EXELVES; tL~ CPWVES;, XAfLV0f.lOUV oro XEAL f.lOu xm BOUAwva t' autLa uou,

Auto 6EV ouvEBmvE aQma %aL rtou, aAAa xa8E j..tEQa. 'EtOL AOlnov aQXLsav va AELtOUQYouv oi xcvovs; ty]S; cpuAax~s; XL 10- VW 0 OQCPL ()EV ELXE xaVEL rtnore, ELXE aQXLOfL ftLa aVtLna8ELa 10- VaVtLOV tOU, Y] OJtOLa j..tEQa f1E ty] j..tEQa au~aVOtav. Noj..tlsw OtL nEQa ceto tOY emqxrvetnxo A6yo, Y] nQaYfilltLX~ mtLa tOU xoBya f1Eta~u tOU OQCPL xrn tou BEAL, rtou E~W cero tY] cpuAax~ ~rov xaAOL CPLAOL, ~tav autos;, eotro XL av Ol L()lOL ()EV to dxav OUVEL()y]tOJtOL ~(JEL.

AnO<l>YAAKI~H ~IXQ~ EPQTH~EI~ KAI ANAKPI1:EI~

~rrOIA MEPA OtO EmoxEJtt~QlO, Y] MEQaA f.lOu ECPEQE ftLa ()UoaQwtY] EL()Y]OY].

«!lLw1;af1E toy <pLvtb~».

AQXLxa 6EV xmaAaBa. 3acpvLaoty]xa. Nouiou OtL ooraeuetoi, Aev ~tav 6uvmov ...

«Mo nws;;»

«!lLfAUE ta naVta. !layxWVE tn naJtOUtOLa, X0ftI-KltLaSE tL~ X.OUQtLVES;, ta OXEna0f.lata, to xaAL .. »

Nor, 0 <PLVtLX dXE tEtOlES; OUV~8ELES;. Ana a1Jta ()EV unoQOuv va dvat mtLa YLa va tOY 6lWl;ouv ... 0 f.lOva()LXOS; uou CPlAOS; tLS; Y]j..tEQES; ty]S; f.lOva1;Las; x.m ns; f.lOVaXLXES; VUXtES;. ElXaf1E ouv()E8EL rooo JtOAU ... Anoono« nou Y] MEQaA 6EV to ELXE xutaAaBEL. Kat EVLwoa ftLa aVE1;~yY]ty] ()UoaQEoxELa.

«On ~OQOUOES; va ft1lv tOY ()LWI;ELS; xru va tOY ExJtm6EuOELS; ... ea ~OQOUOES; vc tOY acp~vELS; otn BEQa.Vta, otov EAELJtES; coro to omn ... »

Aut~~tav Y] nQwtY] 6uoaQEOx.ELa nou evuoco YLa tY] MEQaA x.m 6EV rnv Ex6~Awoa.

Kata.AaBE f.l6.nov ano to ucpOS; f.lOu r« m0811fillta. uou. «Mo, 6EV tOY acp~oaf1E OtO 6Qof.lO ... Ta nm6La. yvwQLsav to KaftlA ToaBous;. Tov n~yaf1E 0' outov, vu toy CPQOVtLSEL ... »

'Otrrv By~x.a coto ty] cpuAax~, n~ya OE xdvY] ty]v x.aAuBa nou 0 Kaj..tlA ECPEVtl ElXE xm YLa orttu ana. XaL Yla va aoxoAEltUl f1E ta EL()WV EL()WV OXUALa. tou, EXElvY] tllV Enox~ 0 Knj..tlA EcpEvtl1ltav 0 nQc(nos; EXnat()EUt~S; OXUALWV. I111ya Yla va JtaQw tOY <PlVtLX. 'Of.lWS; ElXE nE8avEL 0 Kaj..tlA ECPEVtl Xl Elxav Ox.OQnLOEl tn oxuALa. !lEV BQ1lxa tLJtOTE.

, 8uj..t6.fillL, nEQLnou tQELS; ft~VES; f1Eta. ty] OunY]'1.jJ~ fillS;, ELXE EQ8El xdvoS; 0 fillUQOS; 6ExavEas;. Mas; n~QE evov evo» f1E 6uo otQatlwtE~. AJt' mrrou; rtou EJtEatQEcpav, j..t6.8af1E on nQOx.EL-

129

tru YLa avuxQLCJ'll EVWmOV tOU crtQatLU)tLXOU wJaYYEMa. Ka- 8w£ aveXQLvE tOY evav, UAAOL Mo :reEQLf.1Evav ornv :reOQta. H XU8E avuxQLO'll XQatOUOE :reEQL:reOU bexa AE:rttU. Eyw ~IhlUV arto tOU£ :reQWtou£. ME ob~Y'll0av OE eva bW~tLO Ot'll f.1EyUA'll a18ouoa. 'Evce; Aoxayo£, !JJtoQd va 'taV xrn u:reOAoxayo£, XaL eva£ YQaf.LfIDtea£. MEtU t'llv El;aXQLBwo'll crtOLXELWV, 0 ELoaYYEMa£ f.1E QWt'll0E:

«ITou ~oaOtav t'll vUxta t'll£ 6'll£ LE:rttEJ.LBQLOU;»

«KUQLE ELOaYYEAea, :reQWta cot' oAa, :redtE IhlU YLa :reOLO :reQUYfID xat'llYOQOUfIDL xru YLa :reOLO AOYO f.1E avaxQLvEtE. ~LXW£ va a:reaYYEA8d xu:reOLa xat'llyoQLa, xavd£ bEY :reQe:reEL va eXEL bLxaLwfID va f.1E avaxQLvEL. ITOLO£ vouo; avacpeQEL OtL !JJtOQdtE va :reUQEtE onotovorptote :reOALt'll ano to XWQo bOUAELU£ tOU XL acpou tOY XQat~OEtE J.LEoa E:reL tQEL£ f.L~VE£, va tOY QWt~OEtE :reOU BQLoxOtaV t'llv tUbE J.LEQa, bLXW£ va tOU a:reaYYEA8d Xat'llYOQLa; Tn vUxta t'll£ 6'll£ LE:rttE~QLOU EOd£ nou ~oacrtav;»

Mnooel OL MI;EL£ va f.L'llv ~tav aXQLBw£ aute£, aAAu aut<i Etxa :reEL. 'Htov 'll eXQ'llI;'ll a:reo t'llv :reLEO'll :reou eVLw8a mL f.L~VE£. Kru CPUOLXU 'll EYYU'llO'll rtou uou ebLVE to YEYOVO£ OtL ELxa !JJtQOOtU uou, o:rew£ xm va 'XEL, eva vojuxo. <l>uOLxU .bEV 8a ebLva aut~v rnv a:reuvt'llo'll av f.1E QWtaYE auto£ rtou anoxaAouou Mouoc,

o ELoaYYEMa£ cpaLVEtm OtL ~taV uv8Qumo£ xaAo:reQoaLQEroc; :reOALtLCJJ.LEVO£, nou ELXE xataAuBEL ~ bLm08av8d :reEQL tLVO~ E:reQOXELtO xru, bLvoVta£ t'llv XatUn'llA'll IhlQCP~ 0' autU :reou tOU d:rea, rc u:reayoQEuoE OtO YQaf.LfIDtea. To LbLO exavE Xat f.1E tn ooo tOU d:rea Ot'll ouveXELa. Y:reeYQmjJa t'llV xatU8EO'll xru E:reeOtQE'tjJa oro XEAL uou.

TQEL£ J.LEQE£ :reQLV coto t'llV ITQWtOXQOVLU tOU 1956, uQXLoav va fID£ acp1lvouv EAEU8EQOU£ XatU O~bE£. ~LXW£ va rtouv ttnote OE wxvevc». ~EV 8a e:reQE:reE va :reEL£ XUtL, va bELI;EL£ ALY'll AE:rttOt'llta OtOU£ av8Qw:reou~ autou£ nou XQUt'll0E£ Xat taAaL:reWQ'llOE£ Ent teOoEQL£ f.L~VE£; Tux :reaQubELYfID, bEY 8a !JJtoQou-

oav va fID£ nouv «ITEQaotLXU, oa£ xQat~oaf.1E El;mtta£ XU:reOLOU Au80u£. EUXOfIDOtE va f.L'll oa£ l;avaouJ.LBEL, oro xaA6 ... »

~EV 8a !JJtoQouoav va fID£ :reouv tOUAUXLOtOV XUtL retoio; ITQOXELJ.LEvou Of.LLO£ va EL:reW8EL xrrn tstoto, :reQWta an' oAa a:reattELtm oEBaof.L6£ :reQo£ tOY uv8Qw:re0 xru av eva£ uv8Qw:reo£ bEY OeBE'Tat tOU£ U:reOAOL:reOU£, O'llfIDLVEL on bEY eXEL xru ontooEBaof.L6. E:reELb~ OAOL oirtoi nou fID£ exavav va :reEQUOOUf.1E EXELVE£ tL£ mXQe£ J.LEQE£, coro tOY mo f.LLXQO J.LEXQL tOY mo f.1EyUAO, bEY dxav autooEBaof.L6, bEY oeBovtav XL E~£ aAAU Xat YEVLXOtEQa tOY uv8Qw:re0. Tur :reOLO A6yo va oEBaotd tOU£ UAAOU£, O:reOLO£ bEY eXEL autooEBaof.L6; Kat bEY ELxav oEBaof.L6, bLOtL 0 uv8Qw:re0£ YVWQL~EL tOY EaUtO tOU XaMtEQa a:re' OAOU£. rVWQL~av OtL bEY ~tav UV8QW:reOL UI;LOL oEBaolhlu.

ITQWtO£ 0' aUt~v rnv eAAEL'tjJ'll oEBaOlhlu ~tav 0 bLOLX'llt~£ tOU crtQatLWtLXOU vouou otnv Iornurtous., OtQat'llYo£ NOUQEtLV Axvol, H eAAEL'tjJ'll moBaolhlu xat ayu:re'll£ :reQo£ tOY uv8Qwno qxnvorov sExu8aQa OtL~ avaxOLvwoEL~ rtou EsebLbE. Ku8E avaxoLvwo~ tOU tEAELWVE f.1E oQou~ onw~ «eXAELOa» Xat «a:reayOQEuoa». KaJ.Uu ovcxoivoxrn OtQatLWtLXOU vouou bEY ~tav mo XOVtQOXOf.LJ.LEv'll XaL mo OXA'llQ~ a:re' aute£ tOU NOtJQEtLV Axvo~. Eov XatacpEQvE va fID£ a:reayxoVLOEL w~ u:reEu8uvou£ t'll£ 'TQaywbLa~ t'll£ 6'll~ XaL 7'll£ LE:rttE~QLOU, ~AAOV 8a EsebLbE an'll J.Ua cvcxoivuiot], rtou 8a tEAELWVE f.1E AeSEL~ o:rew£ «a:reayxovLoa» XaL 8a nEQ'llcpavEUOtaV YLa t'll fID~LX~ aut~ bOAOCPOvLa.

Mnooel va vouioe, xavd~ OtL 0 OtQat'llYO~ autO£, :reou EsebLbE avaXOLVWOEL~ OL O:reOtE£ tEAELWVaV f.1E MSEL£ onw~ «eXAELoa» xru «a:reaYOQEuoa», 8a ebELXVE naALxaQL XL orov 8a xa8otrrv OtO EbwALO 'TOU Xat'llYOQouJ.LEvou, XaL bEY 8a tOY CPOBL~E xa8oAou 0 8avato£. KL Of.LW£, Lbou nw£ ~'lltOUOE auto£, 0 oroct'llYo£ Axvo~, XUQ'll, f.1E EmcrtoA~ tOU :reQo£ to J.LEAO£ t'll£ EmtQo:re~£ E8vLX~£ Evorrrm; ouvtaYf.LUtaQX'll KLOXOUA xata t'll bLX'll orn Fuxoiuvto:

13°

131

(Ano Lll OELQa «EmoLoM~ LWV MELaQQu8IJ,LOEWV» LOU OUYOUQ Mou!-!TSOU, nou blll-lOmEULllXE ornv ECP11I.LEQLba nOVJ.LXOV!;JlEr.)

<PEQEL LllV unoYQacp~ LOU NOUQELLV Axvot 0 onOLO~ ~-cav YVWOLO~ I.LE n~ avaXOlVWOEL~ LOU xma LO orouuornxo VO!-lO nou Em~Al18llXE I.LELa La YEYOVO-ca Lll~ 6ll~ xru 7ll~ LEmEf.lf:)QLou xrn LEAcLwvav I.LE AE~EL~ onw~ «EXAELOa» ... «anaYOQEuoa».

Km 0 Axvol, SllLa aj.LVllOLLa I.LE EmOLOA~ LOU nQo~ LOV OUVLaYj.LULaQXll Oourrv KlOXOaA.:

«Ileouievo: ano tnv v1/J17Arj ocu; avvEic51Ja1J va aVYXW(JE()W, af{JOV J.LEaOAaf3rjaETE XaL EI;17yrjaETE XaL am aUa piA1J tnv xaraotcum }LOV».

xohoax nou bLa~aoE LO ~L~ALO, I.LE bLOQ8wOE XL ELm 8uj.L~8llxa I.LE AEmoj.L£QELE~ nou nEQaoa Lllv I1QWwXQovLa LOU 1956.

Muc anocpuAaxLsav xma OJ.LcibE~, I.LE blamllj.LULa j.LLa~ ~boj.Lciba~. 0 MoutacpEQ Otxohoax ~LaV otnv nQwLll oj.Lciba nou anocpuAaxLoLllxE. Eyw ~!-lOuv orn bEULEQll ~ LQLLll oj.Lciba XL ELm nEQaoa LllV I1QWLOXQOVLa orn cpuAax~. TWQa 8Uj.Lcij.LUL XaL u~ AEmoj.L£QELE~ EXcLVll~ Lll~ ~QabLa~ xm ELvm orrv vc LllV ~avaSW. 'OOOl ELXal.LE I.LELVEL, LO yAEVL~oal.LE j.L£XQL aQya xrn orr] OUVEXELa EYW Elxa ~anAWOEL OTllV ~anAWOLQa rtou Elxa YLa XQE~an xrn LQanEtL j.LUSL xru EYQU1pa j.L£XQL nou anoxOlj.L~8llxa.

***

Art o TA nPAKTIKA TH~ MErAAH~ TOYPKIKH~ EE>NO~YNEAEY~H~

'OnOlO~ anocpUAaXLSOLaV, EbEVE La OEVLOVLa xm LL~ XOU~EQLE; LOU, La CPOQLWVOLav xm La I.LELECPEQE E~W orov x~no XL uno XEL La CPOQLWVE a' Eva La~l XL ECPEUYE. Mer; cLxav acp~OEL LOOO ~acpVlxa, WOLE ot nQWLOl bEY Elxav nQoAa~El xov vc ELbonouloouv TOU~ bLXOU~ LOU~. ~EV ~EQW YLmL bEY j.LU~ Elxav acp1loEl OA01:J~ j.LUSt. Aqmvov xa8E j.L£Qa nEvLE btxa xQaLOUI.LEVOu~. Krn OOOl EI.LEVaV, aV1louxouoav: M~nw~ 8a LO CPOQTWOOUV OE j.LU~;

Eyw ~j.LOuv I.LELa~u UULWV nou unocpuAuXLOtllXUV LQEl~ j.L£QE~ nQw uno tnv I1QWLOXQOVLa LOU 1956. ~EV 8Uj.Lcij.LUL xu80- AOU nou xru nw~ nEQuou EXcLVll Lllv I1QWwXQovLa. Manov 8a nEQaoUI.LE j.LLa I1QWLOXQovla I.LEta~u j.LU~, OE xelvo LO CPLWXlXO j.LU~ onLu non bEY ELXE OULE '\jJUYELO, OULE nAUVT~QLO xru OUlE nona UAAa EmnAa.

(Tu; nEQlklrl/Jt:l~ nov EnE)'d;a axo m nQaxnxa avra, tu; xaiovio axo TO nEQwc5Lx6 IOLOQLa xrn KOLv{J)vLa, rEvxo~ ~EnrEJ1I3Qiov 1986.)

~YZHTH~EI~ rIA THN ErKPI~H TOY ~TPATIQTIKOY NOMOY: 12 ~EnTEMBPIOY 1955

J:17J.LEiwa1J yw tnv r(Jir1J exooor; Noj.LLsu on ElXU unocpuAuxLOLd tQH~ j.L£QE~ nQLv uno tnv I1QWTOXQOVLa Xl on nEQUOU LllV I1QWLOXQOVLa E~W. fEAaOLllXu. 0 CPLAO~ j.LOU MOUSUCPEQ OS-

I1Quxnxa TBMM: I1EQ(obo~ X, 'ELo~ 1, 801l oAoj.L£AELU, LUvEbQLa Ill.

lapir Ivovoii yw tnv xOLVof3ovAEvnxrj o}Lcic5a TaV CHP (f3ovAEvrrj~ MaAana~)

... LLL~ 6/7 LEJtLEf.lf:)QLOU LOU 1955 0lll.LELw8llxav ornv I10All XaL Lll Lj.LuQvll noAu 0llj.LUVLLxa YEYOVO-ca. 'Evrvov Em8EOEL~ EVUVLLOV Lll~ sw~~, Tll~ nEQLouola~ XaL Lll~ nj.L~~ u8wwv nOALrorv. ~EV ~Q[OXOUI.LE nUQ1lyoQla I.LE Ttl ~u8La AUJtll rrou mo8uVOj.LUOLE YLU Lllv xutaoTuoll aUL~v. LTl~ XOlVWVlXE~ XlVllOEl~ EvbEXELm va unaQ~ouv aXQoLllLE~. 'OJ.LW~ ot XLV~OEL~ aULE~ avLll.LELwnLtoVLaL I.LE Lllv lOXUQ~ mEf.lf:)uoll LWV buval.LEwv LOU VO!-lOU no'll nQommEuouv TOV noAhll. To noAU LQUYLXO otn YE-

133

vovoro t'Yl£ 6Y]£/7Y]£ LErttE~Qiou lJtaV to YEYOVO£ OtL OL enmSE!lEVOL 6EV lJtav 010 xataotaoY] aAAO<pQOOUVy]£, aAAa ncooi» oia~av azovc avSQo)Jtwv rtou xavouv 6ixw£ Ej.lJt06La, !lE aVE- 0Y] XaL EUXOAla, tY] 60UAELa tOU£ .

... Auto Jtou ~11ta!lE dVaL vc E~ampaALatEL Y] aJtoxaAu'l!JY] 0- AY]£ tY]£ JtQaY~tLXOtY]ta£ YUQw uno ty]v tQayw6La ty]£ 6Y]£/7Y]£ LEJttE~Q[OU.

AXpET MmAyxiv yw T1JV XOLvof3OVAEVTLXr, opitba CHP (f3ovAEVTr,~ K{QOEXLQ)

... OL tOUQXLXE£ 6UVa!lEL£ ao<paAda£ aJtE6EL~av llLa aVE~lJyY]ty] vwSQoty]ta. ELVaL a~LO JtQOOOXlJ£ to OU 6EV UJtlJQ~E xullLa Ev6EL~Y] nou va 6ELXVEL OtL XaL OL 6LOLXY]tE£ E<pEQav 010 JtEQa£ ta xaSlJxovta tOU£ rtou OQL~OvtaL OtL£ 6Lata~EL£ rou vouou JtEQL OUYXEvtQWOEWV.

MEXpET 'DCtmer (f3OVAEVTr,~ MJrOVQVTOVQ)

Luva6EA<pOL, Y] xataotQ0<pl] autl] EYLVE uovo XaL uovo w£ aJtOtEAWIJU tOU OXE6LOU XaL tOU JtQoYQaJ..LlJUto£ tWV x0J..Lf.LOUVLotrov. OL XOJ..Lf.LOUVLatE£ nou EJtt XQovLa JtEQL!lEvav uJtouAa, aQJta~av ty]v EUXaLQLa xru, Ef.LJtAEXOVta£ OtL£ JtQooXE6LaOJ-LEvE£ tOU£ JtQooJtaSELE£ XaL autou£ rtou AEY]AatOUOav, 6y]IlLOUQYY]- . orrv autl]v 1:Y] !lEyaAY] xatao1:Qo<pl].

KaL to Exavav tOOO OUYXQOVL0J-LEVa, tY] atLYJ..Ll] JtOU l1taV OUYXEVtQWJ-LEVOL orqv I10Ay] EXAEXtOl EXJtQOOWJtOL 58 ESVWV, ty] oUYJ..Ll] nou Sa E<pEuyav !lE xaJtoLE£ EvtUJtWOEL£ uno tY] XWQa IJU£ XaL oxiuorrv ty]v ESVLXl] IJU£ a~LOJtQEJtELa. *

* 1:.1:. 0 O,M1']t~C; EVVOeL to 1:VVEDQW tOV ALE6vovC; Nor-u0lilltLXOV TaJlELov xm t1']C; ALE8vovC; TQ{iJtE~ac;. Krn to XELQOtEQO, XatU ta EJtELOODLa, JtQaYlilltDJtoLELto O"tY)V IIoAy) to ALE8vEC; 1:vvEDQW LVYXQLtLXWV Emomurbv ALxalov. LtLC; 251:EJttEfll3QWV UQXLOE to 100 LVVEDQLO Bv~avtLVwv MEAEtWV 1:tLC; 20 LEJttEfll3Qlov UQXL(JE to LVVEDQW tl']C; ALE8vovc; 'Evoiotp; Ilcvemotnr-uaxwv EVW(JEWV xm EJtl(J1']C;, EXEivEC; tLC; IliQEC;, (Jvv~A8E to ALE8vEC; EYXA1']IilltOAOYLXO 1:vvEDQLO ty)C; uotuvouinc,

o cI>atlX, otnv ELOEBaAE otnv I101.Y]: 6EV ElXE JtELQaXtEl Y] ~Wl], Y] JtEQLOUOLa XaL Y] tLJ..Ll] xovevoc, 6EV xatE6a<pLatY]xav OL EXXAY]OLE£. EJtL 500 XQovLa 6EV UJtl]Q~E reroic xataotQo<pl]. H xatao1:Qo<pl] autlJ f.LJtoQd va dVaL EQYO uovo tWV ocmrov xOJ..Lf.LOUVLOtwV .

... Eav E!lEL£ 6EV tOU£ aJtayxovLOOU!lE ol]!lEQa, aUtOL aUQLo Sa EtOL~OOUV tOY aJtayxovLo~ to 6LXO IJU£ XaL 1:Y]£ 1:OUQXLXl]£ JtatQL6a£.

It' auto 0 OLXtO£ 0' aUta ta aJtoBQaolJUta, Lo06uva!lEL ps EYXAY]IJU··

AAE~avbQo~ XaTC6JroVAO~ (f3OVAEVTr,~ 1I6A1J~)

... Ta AuJtY]Qa YEYOVOta dVaL JtAEOV yvwota XaL 010 IJU£ XaL 010 OAOV tOY xoouo.

Kawo1:Qa<pY]xav XaL xaY]xav OL vcoi XaL OL Jto1.mOtLXOL aUAAOYOL, xataotQa<pY]xE E8vLXl] JtEQLouoLa a~La£ EXat0J..LI-LUQLWV XaL JtaQaBLaOty]xE to OLXoYEvELaxo aouAo XLALa6wv JtOALtWV IJU£ XaL, xatw coro 1:QO!lEQE£ OUV8l]XE£, EYLVE JtOAEf.LO£ !lE£ ore !lEoaVUXta.

L' aUta EXEL !lEQL6LO XaL 0 TUJto£. 8E1.EtE JtaQa6ELYIJU; I1QLV cero ALYE£ J-LEQE£, OtL£ OXtw rou J..Ll]va, 6Y]f.LOOLEUtY]XE ornv E<PY]!lEQL6a OVAOV~ to E~l]£: Ot JtaJta6E£ EXa'I!Jav 1:L£ EXXAY]OlE~. IIw£ YLVEtaL auto, ayaJtY]tOL ouva6EA<pOL; (cI>WVE£ «no tn 6E-

~La: !lEta ro YCYOVOta.) N oi, !lEta ta YEyoVOta. ,

... Luva6EA<pOL, auto JtOU IJU£ AUJtY]OE JtEQLOOOtEQO, JtQEJtEL vo Of.LOAOyl]OW, l]taV 1:0 OtL 6uotuXW£ Y] AO<paAELa maOtY]XE OtOV UJtVO XaL iow£, 6UOXOAEUOlJUL vc 1:0 JtW aAAa, OE xaJtOLa JtEQLOtatLXa, ExaVE ta o1:QaBa urmn, Na oa£ 6wow JtaQa- 6ELYJ-La. Ta !lEoaVUXw <p1:aVOUv 01:Y]v I1QiyxY]Jto JtEV1:E 6Exa BaQXE£ XaL Y] cotuvouio tL£ BAEJtEL. 'Htrrv 200-300 atoIJU ooJt1.a. H orrtuvoulo., av l]8EAE, 6EV Sa f.LJtOQOUOE vu XQatl]OEL aUtE£ 1:L£ tQEL£ tEOOEQL£ BaQxE£ XaL vu tOU£ JtaYL6EuoEL oov rc JtoVtLXLa;

Ka8w£ OOOL 1.EY]1.atOUOav JtaQaBLa~av tnv ELo060 tOU Zun-

134

135

n£LOU AUX£LOU OtO XEVtQO tOU Ta~LI-L, n£QV01JV E<pLnnOL aOTUV0I-LlXOL, ~AEnOUV to £n£LOO()LO, <pwva~ouv «2:av ()£V VtQEn£Ot£, Q£, ti xovete» xrn <P£UYOUV.

Axo!-LU nLO 0ll!-LUVtLXO y£yovor; 01lI-LELw811X£ OtO ()LXO !-LOU OnLTL. El!-LUl uno")(Q£W~Vor; va to avacpEQW, acpou ~)La()Qa!-LUtL- 0811X£ OTO OnLTl !-LOu. ~LnAa ana to OnLTl !-LOu unaQ")(£L aOTUVOI-LlXO tl-L~!-LU onou !-LUr; YVWQL~OUV xrn ~va xm TOUr; yovdr; !-LOU. OL ()QaOTfr; £lo~aAOUV OtO OnLTL, to xma01QEcpOUV xru OL EVOnAOl aVtQ£r; tllr; OTQmO-")(WQocpUAax~r;, nou ~QLOXOVTaL I-Ll1QOor« ana to omn, ()£V £n£~aLvouv. 2:tllv n£QLmwoll auttlv l-Ll1oQw va nxo OtL nQoOTm£Utllx£ O")(L to OnLTl !-LOU, aAAa OL ()QaOT£r;. OL YOV£Lr; !-LOU dvm llALxLar; 80 etcov, Tour; £L")(av QL~ft ana to xQ£~atl XaL £L")(av XaTaOTQE1V£l tn navTa, !-LU~L xm Ta xQ£~ana. 0 OU~OUAOr; tOU nQw8unouQYou, 2:aAL")( KOQouQ, d()£ I-LE tc ~Tla tOU tnv xmaOtaOll OtO OnLTL !-LOu.

Krn auto nou EA£yav ~TaV «Pll~~T£, YXQquOTf to onLTt tOU ~OUA£Ut~, 'tOal-Ll1a A£cpta naLQv£L ... »

Ilou eivcu OL vO!-LOt, 11 aocpaA£La tOU nOALtll xru to aouAO !-LUr;; Tin nOL£r; ~Q£r; ~r; E")(OUV ()oed aUtOL OL VO!-LOl xrn Ta ()txmw!-LUTa;

2:tO fL£vL!-LU")(aA£, tll OTtYI-L~ rtou OL ()QaOT£r; 8a £LOE~anaV O£ xanOLo OnLTL, roix nAlloLao£ xanOLOr; aotUV0I-LlXOr; xru roix dn£: «Axo!-LU dvm VWQLr;, £Aat£ O£ I-Lla wQa». Auto eivru aocpaA£La; MnoQw va oar; avacpEQw axo!-LU ")(tALa()£r; naQa()dy!-LUTa.

A~lon!-LOl OUVa()£A<pOL, OAOL OL ()QaoT£r; EA£yav TO £~~r;: «Mn cpo~aOT£, ()£V nQox£LTaL va oar; OXOTWOOUI-LE. 'E")(ouI-LE £VTOA~. ea xmaOTQE1VOUI-LE Ta OnlTla oar;». YnaQ")(ouv xanOlOl rtou £()Woav aUT~V TllV £VTOA~. IIOlOl eivru; Tivo; EQYO dvm 11 xmaOTaOll aUT~; Ecrv 11 AocpaA£La ()£V dvm O£ 8EOll I-LE Tllv aotuvouic, Tll OtQmo-")(WQocpUAax~, TLr; OTQanWTLXEr; !-LOva()£; xm nr; 1-L1l")(avoxLVllT£r; !-LOva()£r;, va 8EO£L uno EA£Y")(O ueoo Of I-Lla ()UO WQ£r;, OTO XtVTQO Tllr; IIoAllr;, nEVtE ()txa ")(LALa()£r; a-

(')EonOTOUr;, aV£XnaL()£UTOUr; xm aonAOUr; OUI-L!-LOQLT£r;, nou (lnAWr; xQmouv QonaAa, 11 xmaoTao~ !-LUr; dvm ()Qa!-LUnx~. TL 8a xavouI-LE anEvaVTl O£ l-LEyaAUT£Q£r; XaTaOTQOcpEr;;

AyarrllTol OUVa()£AcpOl, 11 oQyavwoll ~Tav TEA£La. Yn~Q")(av 74 £xxAllOL£r; OTllv IIoAll XL an' aUTEr; xallxav xm xmaoTQaCPllxav ot 70 .

... A~LOTL!-LOl OUVa()£AcpOl, aVOL~av TOUr; TacpOUr;, E~yaAav 'ta OOTa TWV L£QW~VWv !-LUr;, TWV YOVLWV !-LUr;, !-LU")(aLQwoav TOUr; v£xQour;. <PLAOl !-LOu, aUTa ()£V £Lvm un£Q~oA~. Eivrn I-Lla £Aa")(L- 0111 rraQouoLaOll Tllr; rrQaY!-LUTLXOTllTar; XaL TUN YCYOVOTWV.

Kunoror L£QW~VOl!-LUr; ~uAoxon~811xav, £vw urraQ")(ouv xm vexooi, Manov aUTa tn ()UoaQ£OTa y£yovoTa EYlvav I-LE rn ouoowQ£uOll aQvllnxwv OUI-Ll1TWO£WV xut OTO OVO!-LU TWV yvwOTWV oUl-L<p£QOVTWV nou £~unllQ£touv aUTOL ot ortoiot ()£")(Tllxov XanOL£r; £~wt£QLXEr; £nLQQOEr;. EL!-LUOT£ OAOl !-LUr; 8u!-LUta.

MnovQxaVE1:{V Ova!" (f3ovAEvnjl; A rraAELa~)

'Eva nQay!-LU xuxAocpoQd uno Oto!-LU O£ orou«, TO OTl nQoX£LTm YLa Y£YOVOTa avmavaAllma rtou ()£V un~Q~av o!-LOLa TOUr;. <PuOLxa xrn ()£V 8a unaQ~ouv. Yn~Q")(£ I-L~nwr; 0 1-Ll10AO£~LXLO~r; OTOV XOO!-LO ~XQL tn T£A£uTaLa XQovla; Ma aUTO ()EV ELvm EQYO TOU TOUQXlXOU E8vour;, WOTE va I-Ll10QELTf: va nELTE 0- TL ~XQL otll-LEQa TO TOUQXLXO EeVO; ()£V EnQa~£ xan TEtOlO, yLaTl TO Exav£ TWQa; (X£LQOXQOT~!-LUTa.) IIOTE, <pLAOl !-LOu, rrotE ... IIQWTa an' oAa unaQX£L 11 XOI-L!-LOUVLonx~ OQyavwoll I-LE OUOTll!-LU, I-LE mUXLa, rtou xQu~£'tm nLow ana Tll oXLa Tllr; LEQ~r; aYWVLar; Tllr; VEOAalar;, nQay!-LU nou ()EV nQEn£L note va cnoouva!-LW8Ei. (En£uCPll!-LiEr;.)

IlVaV TEXEAiOYAOV (f3ovAEvnl~ IElxav-IaQ6~)

2:10 I-Lla nEQLO()O rrou £XOUI-LE ~EnEQao£L nona E8vll OTOV noALTLO~, nQEn£L va ~QouI-LE aUTOUr; nou 8EAOUV va !-LUr; naQououioouv wr; av8Qwnour; nou ~xovTm evcvtiov tllr; 8QlloxEiar;, TWV 8QlloXElWV. TIQLV coro ALYO xanOlOr; OUVa()EAcpOr; ElXE 8u!-Lffi0£L YLa TOUr; anaYXOVLO!-LOUr;. Ana 8a TO nw XL EYW. IIQEnEL

137

va dVaL xaO~xov flU~ va Ot~OOUjJE tL~ aYXOVE~ rntQOOta O1:'Y)V EOVOOUVEAEUO'Y).

A.uvrovAax 20VlfXi TaV{Jiof3cQ (f30VAcVi1j~ II6A1J~)

o XUQLO~ O1;OXO~ oto EJtELOotna ~taV oi PWI-UOL. ~U01:UXoo~, flU~l j.1' autou~ EJtaOav ~'Y)I-Ua XaL OQlOj.L£vOl AQj.L£VlOl XaL TOUQXOl. MLa tUCPA~ xataLYL6a JtQOXA~O'Y)XE uno xaJtOlOU~ XaL tEAlxa O'Y)jJELooO'Y)xav rc YEYOVOta aUta.

I1Qoowmx~ j.1OU aJtO'tjJ'Y) dVaL OtL ta JtQoxaAwav autoL nou Ot'Y)V Ena6a XaL E600 6EV aLoOaVOVtaL t'Y)V EUOUV'Y) t'Y)~ JtEvae; roue XaL t'Y)~ avOQwma~. KL EVoo EJtQEJtE va xQatouv r« Mo EOV'Y) 6LJtAa 6LJtAa, EJtEAE~av tOU~ 6Qoj.1Ou~ nou JtaQouma~ouv XLv6uvo 6LxovOla~. 'OAOl oi VEOl 6EV EXOUV t'Y)V WQLj.L6t'Y)ta tWV jJEyaAUtEQwV, tWV ErntELQLooV.

... I1aQaxaAoo t'Y)V XUPEQV'Y)O~ flU~, j.1'Y) 6000EtE otoix xuXAOU~ rcov JtOAU VEWV avOQooJtwv t'Y)V EAEuOEQLa va oU~'Y)toUV oJtw~ OEAOUV ta OEflUta t'Y)~ WWtEQLX~~ XaL E~WtEQLX~~ JtOALux~~. (EJtEUCP'Y)~E~.)

To mo OW01:0 oQaJ,Ki flUe; dVaL va S'Y)t~OOUjJE va EQOEL XaL va EYxata01:aOd aut~ 'Y) jJELOVOt'Y)ta (TOUQXOl t'Y)~ 6LaoJtoQa~) OT'Y)V oAoa6ELa AVatOA~, orqv AVatOA~ rrot: dVaL OE OEO'Y) vc 6EXtd 60 EXatOj.1j.1uQLa avOQooJtou~. (rEALEOaL, tEAdwVE.)

y .7rovQy6~ XaL avrLJrQ6cbQo~ xvf3EQV1Ja1J~, cPovavr KioitoouAOV (f3ovAcvrr,~ II6A1J~)

... ~uva&AcpOl, ~A'Y)oav XaL einrrv 6LacpoQa, avacpEQO'Y)xav Ot'Y)v a6uva~a tWV 6uvaj.1Ewv aocpaAELa~ XaL 01:0 OU 6EV EV'Y)jJEQooO'Y)xav EyxaLQw~. I1QEJtEl va <Jae; Jtwe; OtL 'Y) XUPEQV'Y)O'Y) ~rov EV~j.1EQ'Y) cero JtQLV YLa tn YEYOVOta aUta. KaL ElXE AapEL XaL avaAoya j.L£tQa. QOtOOO 6EV ~taV OUYXEXQLj.L£V'Y) 'Y) j.L£Qa XaL 'Y) ooQa tWV YEYOVOtWV XaL JtaQ' OAE~ 'tL~ JtQOOJtaOELE~ ~Eormorrv ~acpVLxa OE JtoMa o'Y)j.1ELa. OL XOj.1j.1OUVLOtE~ EV~QY'Y)ouv aj.L£ow~ XaL 'Y) xataotao'Y) aUt~ JtOU aQXLXOO~ CPaLVOtaV we; Ev6EL~'Y) JtatQLWtLOj.1OU t'Y)~ VEOAaLa~, aAAa~E xaQaXt~Qa, Jt~QE j.1OQCP~ xataOtQocpLX~ XaL aQxwav JtaVtOU oi EmOEOEL~, ot JtUQ-

JtOA~OEL~ XaL oi AE'Y)AaoLE~. ~LOU ta XOj.1j.1OUVL01:LXa O1:Olxda JtOU ELxav oQyavooOEL JtQO'Y)Youj.L£vw~ tc YEYOVOta, ELxav avaAapEL XaL toy EAEYXO. Av 6EV ELxav JtQOEtOlJ,KiOEL to E6acpo~ JtQLV coro j.1~VE~ XaL XQoVLa, OLYOUQa r« YEYOVOta aUta 6EV Oa ~EaJtouoav ...

rVWQLSEtE OtL aUto~ JtOU JtQOWOOUOE t'Y)v xlv'Y)o'Y) t'Y)~ JtQOoaQt'Y)o'Y)~ otnv Kurtoo, JtOU E~aocpaAwE oJta60u~ YLa t'Y)v unoOEa'Y) aUt~ ornv AO~va, JtOU tOJtOOEt'Y)OE t'Y) pol-1Pa 01:'Y) OeooaAOVLX'Y) XaL EOtELAE Ot'Y) OuvEXELa to t'Y)AEYQacp'Y)flU ~tav ta L- 6La XEQLa, 'Y) L6La oQyavwo'Y), 'Y) ouOt'Y)flUtLX~ oQyavwo'Y) tOU L6Lou XEVTQOU. (EJtEUCP'Y)~E~.)

H JtUQJtOA'Y)O'Y) tWV vccov eivrn ~ExaOaQa XOj.1j.1OUVLOtLX~ toXtLX~. ~t'Y)V TOUQXLa, ornv LOtoQLa tWV Touoxorv, 6EV EXEL xutaYQacpd mEL006LO JtUQJtOA'Y)O'Y)e; vcorv. AutOL JtOU to EJtQa~av, ELVaL ot avaOEflUtLoj.L£VE~ flUUQE~ 6UVaj.1EL~, ot XOXXLVEe; 6Uvaj.1EL~ JtOU OEAOUV va 6LataQa~ouv t'Y) cpLALa jJEta~U t'Y)~ TOUQXLa~ XaL t'Y)e; Ena6a~, va JtaQoumaoouv OtO 6UtLXO XOOJ.1O t'Y)V TOUQXLa xaOUOtEQ'Y)j.L£V'Y), omo006Q0j.1LX~, avu6QaOtLX~ XaL W~ EX toirtou va jJEtacpEQOouV O'tL~ JtaALE~ oxoreiVE~ EJtOXE~ t'Y)~ WtOQLa~ XaL va j.1EtacpEQOUV EXEL XaL t'Y)V TOUQxLa.

'Orov n XUPEQV'Y)O'Y) Oa OAOXA'Y)Qoo<JEl to EQYO t'Y)~, Oa aJtoxaAucpOd XaL OA'Y) 'Y) aA~OEla. Ta JtEVtE XLALa6E~ oJtttLa, xataOt~flUta XaL JtOAUXatOlxLE~, 6EV rrvrpcouv uovo otoix 'En'Y)VE~. YJtaQXouv XaL JtoAAa rtoi: uvrpcouv OE TouQxou~, AQj.L£VlOU~ xrn EPQaLou~. A v XaL rc YEYOVOta aQXLoav uJto t'Y)v emcpao'Y) t'Y)~ EXOQOt'Y)ta~ EVaVtLOV tWV En~vwv, ornv JtQaYflUttxorntu ~taV I-Ua xaOaQa XOj.1j.1OUVWtlX~ XLV'Y)O'Y). ElVaL I-Ua avaOEflUtLOj.L£v'Y) xLv'Y)o'Y) rrou Ex6'Y)AooO'Y)XE YLa va XataOtQE'ljJEL O,tL uJtaQXEL w~ JtEQLouoLa 01:'Y) xOOQa. To YEYOVO~ Ott tn EJtEl- 006La aQXLoav tautOXQova ornv I10A'Y) , ornv AyxuQa XaL t'Y) ~j.1uQv'Y), 6ELXVEL Ott JtQOXELtaL YLa oQyavwj.L£v'Y) XLV'Y)O'Y) Jtou 6EV xaMmEL, oJtw~ OEWQ~O'Y)XE, JtEQLOQwj.L£vo xOOQo.

139

2EAaxar:iv KaQayw(3ov~ ((3ovA£VT:11t; TQaJr£~ovvr:at;)

To orilJavnxoTEQo Ollf.l£lO TOW YEYOVOTWV ElVm TO on ~mv oQyav(J)~va. ~lOTL OE flW JtOAll oov rnv IOTa!1JtouA, otov SEOJtOUV EJtEWOCHa OE JtOAAa. Ollf.l£la OE mn:lva -Xa.JtOlO£ OUVa.- 6EACPO£ ElJtE JtQOllYOU~VW£ TQla.VTa XlAlO~TQ(J)V, 0Xl, ES~vm XlAlO~TQ(J)V!- rnrto 6EV fill£ 6lVEl TO JtEQl8wQlO va JtOUf.l£ OTl ro EJtElo06la SEOJtaoav f.l£ XlVllTQO Tll AEllAaola. To XUQlO OTa.6l0 eivci 11 JtQOf)oxa.wla, xm 11 ~o)..L~a Jtou TOJt08ET~811XE ornv xototxin tou Atrrtouox orr] 8EOoaAovlxll 6EV Elvm JtaQa. evououo Yla tn EJtElo06la. ME ~a.Oll TO evououn outo, XlvllTOJtOl~- 811xav m E6w avmQEJttlxa. otOLxEla.

ITw(}vJrovQy6t; A VT:VQV M£Vr:£QEt; ((30VA£Vr:rk IIOAf/t;) ASlOTl)..LOl OUVa.6EAcpOl, JtQEJtEl vc 6laAEuxav8d Eva Ollf.l£LO.

H YEVlX~ axovo 6ELXVEl on OL 6uva.f.l£l£ aocpaAEla£ 6EV EXOUV EXtEAEOEl xa80Aou TO xa811XOV TOU£. ~EV 8a ~tav OWOTO vc 6EXTOUf.l£ ES OAOXA~QOU TllV a.JtO'ljJll am~v. ~lOTL 6EV EXCPQa.~El tllV JtQaY)..LUTlxOtllm. I1QEJtEl vc AllCP80uv UJto'tjJll 0 XQovo£, ot )..L~VE£ xru to XAl)..LU rtou JtQolly~811xav xm OTl£ <SUo XWQE£. Kru omv TouQxia xm ornv EAAa.6a Yl XOLV~ YVW)..LYl JtQoxA~811XE otov uJtEQtmO ~a8)..L6, AE£ xru ~mv JtmQlwTll£ OJtOlO£ )..LlAOUOE· Yla to KuJtQlaxo ue tOU£ mo 'tjJllAou£ tovouc, xru euqxrvlornxe crnv TouQxLa xru tYlV EAAa.6a Eva E(60£ f.l£l060tlxOU 6taYWVlO)..LOu ue ovuxeluevo TOV JtmQl(J)tlo)..L6.

Ta YEyovom a.QXloav (J)£ XlVYlTOJtoiYloYl VE(J)V xm CPOLtYltwV.

AUto aJtAw8YlxE a)..LEo(J)£ OE OAOXAYlQYl TYlV I10All f.l£ TYlV XlVYlTOJtOLYlOYl t(J)V av8QwJt(J)v xru T(J)V OUVEl6~OE(J)V, Jtou ELxav JtQOETOL)..LUOTEL A VEsa.QtYlta cero TL£ AEJttO)..LEQElE£ xm TL£ 6la.CPOQE£ aLTlE£, JtQEJtEl vc Jtouf.l£ to ES~£. Acpou OL 6UVa.f.l£l£ aocpaAEla£ a6Qa.vYloav, JtOLO£ ouvEAa~E ~oa OE )..LLa.)..LlOYl wQa TQEl£ XlAla.6E£ av8QwJtou£; Ot 1.000-1.500 a.VtQE£ t(J)V 6uva.f.l£(J)v aocpaAEla£, xma. tYl 6la.QxEla TWV EJtElo06LWV, ELxav OUAAa.~El tQEl£ XlAla.6E£ 6Qa.OTE£. ~EV EVVOW OU 11 6lEU8uvoYl aocpaAELa£ EJtQaSE to xa8~xov tYl£ us OAYl TYl£ TYl <SUva)..LYl. 'OXl. YJta.QXouv

unninoi, aAAa. Yl xma.ota0l1 6EV EXEl erot oJt(J)£ JtEQlYQa.CPETal.

MOAl£ a.QXloav ta EJtEw06la, tYl OTLY)..L11 611Aa6~ nou at )..1&~E£ L(J)V VE(J)V )..L6Al£ dXav XlVYltOJtOlYl8EL xm (J)£ EX toutountov JtOAU EUXOAO va tE80uv uao EAEYXO, 0 6lEU8uvt~£ aocpaAEia~ xm ot orrruvourxoi nou EXTEAouoav uJtllQEOla ue to OJtAO oro XEQl, Ef.l£lVav uno Lllv EmQQO~ tou 6lmay)..LOu nou JtaQaAuEL xcu oXEcpTllxav )..L~Jt(J)£ ESou6EtEQWVOVTa.£ TOU£, 8ETOUV urto EAEYXO )..Lla XlvYlTOJtOLllOll ~ )..L~Jt(J)£ JtQOOCPEQOVTa.£ TOU£ EAEU8EQia XlV~OE(J)V xm bElxvovm£ avox~, xa.vouv to JtmQLwuxo TOU£ xa8~xov; Eov 0 EX8Qo£ E)..LcpavL~oTav uJto Tll )..LOQCP~ EX8Qou xm 0Xl uno 1'11 )..LOQCP~ rou UJtEQwtOU 6ta~OAOU, La JtQa.Yflma 6EV 8a ~tav stot, Ta EJtEwobla aQXlxa. sExivYloav w£ ayv~ XiV110Yl Ofl(x6a£ VE(J)V xru CPOLTllTwv. ~EV to yV(J)Qi~af.l£; To yvwQL1;af.l£. 8a )..LOu JtELtE, YlmL bEY 1:0 E!1JtobiomE; ELxaf.l£ tl£ avayxaiE£ 6UVa.f.l£l£ Yla va TO Xa.VOUf.l£. 'Of1W£ sacpvlxa. tn EJtEloobla JtllQav LEtOLa bla.OTaOll xrn 11 'tjJUX(J)OYl nou bYl)..LlouQy~811xE EJtl1QEaoE, aQXlxa., TOOO JtOAU TOU£ a.VLQE£ 1:11£ aocpa.AEla£, rtou JtQEJtEl vc O)..LOAOY~OOUf.l£ OU aVLlf.l£1:(J)JtLOTYlxe )..Lla E8vlX~ xmaotQocp~, Eva£, nQaY)..LUTLxo£ mcpvlblao)..L6£.

* * *

TEAlxa. EYlVE bEX1:~ 11 JtQOTaOll Yla ESa.f.t11Vll JtaQa.moll TOU OtQatl(J)UXOU VO)..LOU rtou ELXE Em~A118EL OE 1:QEl£ VO)..LOu£, EVW aJtoQQicp8YlXE Yl JtQOWOll Tll£ aVtlJtoAL tEUOll£ vn OUVEXW1:Ei 11 Extnxtr] ouvE6QLa0l1 Tl1£ E8vooUVEAEUOYl£ ~XQl TO NOE~QLO.

~YZHTH~H EOI TQN oporPAMMATIKQN t.HAQ~EQN TH~ NEA~ KYBEPNH~H~

LTO OUVEbQlO rou DP,28 JtOU OUV~A8E OTl£ 15 OXt(J)~QLOU, blaYQa.CPYlxav 9 f)OUAEUtE£ nou ~lFouoav vc b08d OtOV Tuno 'to bl-

xaLW!ill aJtObELI;11I,;, EVW JtaQaLt~811xav YLa tOY LbLO A.6yO XaL eJ.AAOL Mxa BOUAEUtEI,;. AUtOL LbQuoav to KOf..L!ill EA!':u8EQLal,;XOUQLEt. AQYOtEQa, otov Ot11V XOLvoBoUAEUtLX~ of,.LUba ~YJt~- 8YJXE YJ JtaQaLtYJoYJ OAWV tWV UJtOUQYooV, avayxamYJXE vo rmQaLtYJ8d XaL 0 JtQw8uJtouQY0I,;, aAAeJ. to YEO UJtOUQYLXO ouf..LBovALO 0XYJf,.LUtLOE XaL JteJ.AL 0 MEVtEQEI,;. 16 ~EXEf..LBQLOU 1955

Ioue: Ivovou yw T17v XOLv0{30VA£VTtXrj opix15a TaV CHP ({3ovA£VTrj~ MaAana) ... Ta EJtELoobLa tYJI,; 6YJI,;17YJI,; ThlttEf..LBQLOU ~tnv f..LLa I;EXWQLOt~ EUXaLQLa YLa t11V EAAaba. (Znrqoov 010 LUf..LBOVALO tOU NATO YJ8LX~ XaL UALX~ aJto~YJf,.Llw011 XaL b~AWorrv OtL 8a bExovmv tYJv avalttUI;11 0XEOEWV f,.LOVO f..LEta aJt' auto. 0 MEVtEQEI,; ExavE bYJAooOELI,; f,.LEOW tOU JtQEOBEUt~. YJt~QI;E 0f..LWi,; OuvEXELa. LtLI,; 24 OXtWBQLOU 1955 EYLVE OtYJ Lf..LVQVYJ reA!':t~ aJtoxateJ.otaoYJI,;. 0 uJtouQY01,; ToaBovooy AOU V'tjJWOE t11V EAAYJVLX~ o11!illLa.)

'OOOL dVaL uno xQatYJ011 f..LE to mQatLWttXO VOf,.LO, OtEQOVvtm axo!ill XaL tWV mo JtQwtoyovwv vojuxcov XaL av8QwmOtLXooV ouv8YJxoov. AJt' O,tL !ill8aLvouf..LE, uJtaQXouv XaL autoXtoVLEI,;. To BQabu tYJI,; 6YJI,; LElttEf..LBQLOU mYJ Lf..LVQVYJ YJ JtuQoOBEOtLX~ Omf,.LUtYJoE f..LJtQoma coto Eva JtEQLlttEQO tYJI,; 'Ex8E~ OYJI,;. LE OOOUI,; oorroucov, OL a8000L JtUQOOBEOtEi,; EAEyav 8a uJtaQI;EL cpwtLa XaL 8a tYJ oB~OOUf..LE. 0 VOf,.LUQXYJi,; tYJI,; Lf..LvQv11l,;, rtou 8a EJtQEJtE va Aoyobot~oEL YLa OAa auta, Jtool,; f..LJtOQEOE, aQaYE, OtLI,; 24 OXtWBQLOU va xOLtal;EL tn f,.LUtta tWV JtOALtooV; 0 XUQLOI,; A vrvov MEVtEQEi,;, rtou ELVaL uJtEu8uvol,; YLa to EJtELOObLa tYJI,; 6YJI,;17YJI,; LElttEf..LBQLOU, JtQEJtEL va JtaQaLtYJ8EL coro rnv JtQoEbQLa tYJI,; XUBEQVYJOYJI,;.

Oouav MnoAovxJ.maat, yw T17v XOLV0{30VA£VTtXrj opix15a TOV CMp29 ({30VA£VTrj~ KiQa£XIfl). «LtLi,; ECPYJf..LEQlbEi,; bEY UJt~QI;E xcf..LLa dbYJoYJ rtou va bdXVEL OtL EVEQYOJtOL~8YJxav rc XA0f..LJt JtOU XQYJOLf,.LOJtOLOUVtaL YLa va l;uAoxomoUvtaL OL JtOALtEI,; xa8wI,; btaMovtat OL OUYXEVtQWOELI,; t111,; aVttJtoALtEU011I,; ... »

II(!wOvnov(!y6~ A vrvdv M£VTe(!i~ « .. :EXEL JtEQaoEL YJ EJtOX~

rrov oQyavwf,.LEvwv OUYXEvtQooOEWV. Ebmv Ott 0 XUQLOI,; Avrvcv MEVtEQEI,; xQata tOOQa XaL to mQatLwttXo vOf..LO ... Eyw JtQoowmxa bEY EXW bEL JtOtE tOY Iof,.LEt Ivovou va xuBEQva xwQll,; OtQatLWtLXO VOf,.LO» ...

H YEa XUBEQv11011, cpuOLxa, Jt~QE 'tjJ~cpo Ef..LJtLmoOuv11l,;.

~YZHTH~H EllI TH~ llPOTA~H~ rIA KOINOBOYAEYTIKH EPEYNA ~XETIKA ME TON llPQE>YI10ypro KAI TON v rt o v s r o E~QTEPIKQN:

o BOUAEUt~£ KaQI,; tOU CHP,3° MEXf,.LEt MEV~EQ, xatE8wE ensQootYJoYJ f..LE 'tYJv onoic ~YJ'tEhaL va bLammw80uv OL Eu8uVEI,; tcov MEVtEQEI,; XaL rXEV'tLX otu EJtELoo6La 'tYJi,; 6YJ97111,; LEJt'tEf..LBQLOU. 13 Icvoucoioo 1956

Nov{3ir: Ttetxiv, yw T17v XOtV0{30VAeVTLXrj opix15a TOV CHP ({3ovA£VTrj~ MaAaTw~)

... Sa avacpEQ800 oirvtoun otc atOLXELa XaL ta YEyoVOta rtou YEvvYJoav ttl,; UJtO'tjJLEi,; YLa to EvbEX0f..LEVO va ELVaL uJtEu8uVOL YLU ru EJtELoobLa YJ XUBEQVYJOYJ XaL xaJtOLa f,.LEAYJ tYJI,;.

AI;LOtLf,.LOL ouvabEAcpOL, OAa to o'tOLXELa xm 0 'tQOJtOI,; JtOU 10- I;EALx8YJxav ta EltELOobLa tYJI,; 6YJI,;17YJI,; LElttEf..LBQLOU, bELXVOUV f..LE tQOJtO abLaf..LcpLOB~'tYJto O'tL auto JtOU YEvv~8YJXE XaL bLabQa!ill'tl08YJXE EXELVYJ t11 f,.LEQa, bEY ~mv I;EOYJXWf,.LOl,;. ElVaL aJtOLEAEOf,.LU f,.LUxQOXQovYJ£ JtQOE'tOLf,.LUoLai,;. H JtQOELOLf,.LUola aut~ acpoQa 'tYJ bLaJtlOtWoYJ tcov OtOXwv, tYJ bLaf,.LOQcpwoYJ, cotomOA~ Xat bLOlXYJOYJ tWV of,.LUbwv XaL tYJv El;aocpaALoYJ 'tWV avaYXUlWV f,.LEowv XaL UALXWV YLa ttl,; xamOtQocpEi,;. Av acp~oouf..LE xma f,.LEQOi,; to YEYOVOi,; OtL tn EJtELoobta aQXLoav TaUtoXQova otnv I10AYJ XaL tYJ Lf..LUQVYJ, to OtL OE f..LLa ExmoYJ oJtWI,; YJ I10AYJ, aQXLoav 'tUUtOXQova OE JtOAAEI,; OUVOLXlEI,;, f..LE f..LEyaAYJ coroomoYJ axo!ill XaL 8aAaooa f..LEml;u toul,;, f..LE bLacpoQEtLXEI,; Of,.LUbEI,;, aAAa tau't0XQova Jtavtou XaL J.lE taxutYJta, to YEYOVOi,; OtL nn-

143

V'WU Ol O~()E~ aU'tf~ ~Q~xav ue EuxoAla XU8E El()OU~ pstorpoQLXO usoo, 'to OU xoorococv 'to. mo aJto'tEAWI.lCnLXU ~oa xoi, 'tfAo~, 10 on aU10l JtOU ()LOlXOUoav u~ O~()E~ xrn 'to. EJtEloO()La ~oa aJt' W aU1OXlVl]W, XQa1Ouoav ow XfQLa 1OU~ xcrcmUOEl~, eivoi.tc axMvl]w aJto()ElXUXU o'tOlXEla 'tl]~ JtQOE1OLIillola~ au't~~.

'H()l] XL coto 'tl] ()~Awol] rrou fxavE 0 VO~QXll~ XQl]OLf..LOJtOLwVTa~ xru TL~ Ex8foEL~ rtou AfEL OTL fOTELAE ornv XU~fQVl]ol], Y[VEWL aVTLAl]JtTo OTL uJtO'tinasowv 'tfTOWU El()OU~ avaPQao~ xru aL08aVOTav Tl]V avuyxl] etoumotoc. Tio JtOLO AOYO l] xu~fQVl]ol] ()EV fAa~E JtQOoWTEUTLXU ~TQa;

1. ~ufl<pwva f.lE W 000. AfyovTm, aQXE'tf~ EP()O~()E~ JtQLV 0.Jto 'to. EJtELoO()La, Sl]'t118l]Xav «no OQLo~VOU~ XOlvmuQXE~ OL ()LEU8uVoEL~ xcrtotxunv Xat xmaoTl]~TwV JtoAlTwv nou fYLvav otOXO~ 'tl]~ xmamQo<p~~.

2. MEQLXf~ ~QE~ JtQLV cero TO. EJtELoO()La, oe OQLo~VE~ m:QWXf~, Ol aOTu<puAaxE~ dxav ~l]t11oEl uno XUJtOlOU~ JtOAltE~ vu XUVOUV mo Euavuyvwmou~ 'tOU~ aQL8f..LOu~ otu; JtOQtE~ rorv omTLWV xm 'tWV XaTao't1l~TwV 1OU~. Kcrc La EJtELoO()La ~Alow, 0 ()LEU8UVT~~ EVO~ ~EVO()OXElOU ornv I1QlYXl]JtO, OWV TtlAE<PWVl]oE xrn S~'tl]oE ~0~8Ela urto 'tOY fJtaQXO, l] aJtuv'tl]Ol] JtOU Jt~QE llWV: «I1w~ Y[VE'tat, TO ~EVO()OXElO OOU ()EV ~WV otov xaTuAoyo ... TWQa 80. TO Qu8flLoW».

3. ~E f.lEQLXf~ E<Pl]f.lEQ[()E~ ue llf.lEQofll]vta 7 ~EJt'tEflPQtOU, JtEQlYQU<PE'tat l] E~fAl~l] rcov YEYOVO'twv xmu wQa. H JtEQlYQa<p~ aut11 ()ElXVEl OTl xa8w~ flLa o~()a fxavE ttl ()OUAELU 'tl]~ orov faAmu, 10 TouvEA Xat 10 MJtuvxaAaQ, flLa UMl] o~()a ~QLoxotov ornv EUQwJta"(x~ aXT~ 10U Boonooou flLa Unl] O'tO MJtaxLQxw'i xat nWtAxLo"i Xat oAE~ Iills[ xmu<pEQvav va pQouv u<p80va <poQt1lYU, «utoxtvnrn, TQafl Xat JtAola, JtQOXEl~VOU vu f.lEw<pEQ80uv us taxu'tl]w os ()LJtAavl1 YElTOVLU 11 O()O.

«~ufl<pwva f.lE TO. 000. ELJtE 0 VO~QXl]~ Tl]~ I1oAl]~, Elxav Al]rp8d 01.0. W ~'tQa, 0.1.1.0. OAw~ JtEQlfQYW~, OWV UQXLoav Ol xc-

tao'tQO<Pf~, OL ()UVUf.lEL~ TOU XQUTOU~ ()EV AElTouQYl]oav. I1w~ f.lJtoQd vc EQfll]VEU8El to YEYOVO~ OTL ()EV UJtfoTl]oav 'tOY JtaQaflLXQO TQaUIillTLo~ Ol UV'tQE~ Tl]~ ao<paAEla~, JtfQav 'tOU O'tL ()EV UJt~Q~E Xo.fllU ~la EX ~QOU~ rou; OUTE Xat uJtfml]oo.v ~la

» ... Munov ELVat ~Exu8aQl] l] oUflf.lE1OX~ Tl]~ XU~fQVl]ol]~ ctnv xanLfQYELa 10U Myou ()LU 'tOY OJtOlOV JtQoxA~81lxE EV- 80UOLo.o~~ El~ 10 ()l]~OLOV al08l]f.lU TOU Aaou». nQwevJrovQy6~ A vrvcv ME:VTE:Qe~ (f3ovAE:vnk rr6A1J~)

... ()EV f.lJtoQEl yo. ~l]'tl]8E[ cero Xo.VfVo.V va o.JtO()El~EL 'tl]v 0.- 8WOTl]'tU 1OU. TL ol]lilllVEL aUTO; 0 AVTVUV MEVTEQf~ eO. ()La'tU~El fQEuva, JtQOXEl~VOU vo aJtO()El~El OTL Elvm a8wo~, 80. 0- AOXAl]Qw8El aUT~ l] fQEuva xrn 80. aJtO()ELx8Ell] 0.8WO'tl]TU 1OU. ~UVU()EA<POl, XL fva~ (J.no~ LOXUQlof.l6~ dvat 10 OTL OJtWo()~JtOTE JtQfJtEL va ()Lmax8d fQEuva, YLa vc ()Lo.ow8Ell] E8vLXr) TLflr) Xat a~LoJtQfJtELa xrn, av Jto.Qo.oTEl o.vuYXl], yo. aJtoJtEfl<p8El 0 A vtvov MEVTEQf~. Kat fWL 80. ()Lo.ow8El l] E8vLX~ o.~LOJtQfJtELa.

A~LOTLf..LOL oUVU()EA<POl, ElVat ~Exu80.Qo O'tL JtQOXEL~VOU vn Qt~ouv 10V A vtvrrv MEVtEQf~, W Jtu8l] f.lETmQfJtovTm oe E8vLxr) uJto8wl]. (I1o.QmEto.~va XELQoxQm~lillw aJto aQLmEQu.) ELVat aMvmov oTllV TOUQXlo. 10U 1956 va E<po.Qf..LOo'td emtuXw~ YLa TOV AVTVUV MEVtEQf~ l] WXTLX~ E~OU()ETfQWol]~ aVTLJtuAwv oJtw~ 'tl]~ JtEQLJtTWoEW~ TOU Tosrroou Ixouv xrn uAAwv, f.lE ()LXam~QLa ... (nUQmE'ta~va XElQoxQo't~IillW coro aQlmEQU.)

«TwQa, YLaTl ()EV EV~QYl]oE l] cotuvoulc:»

A~LO'tLf..LOL oUVU()EA<POl, l] uoruvouin EV~QYl]oE. Errv ()EV EVEQYOUoE ue Tl] ()Uvafll] turv XLAtWV Xat XlAlwv JtEV'taXOolWV ov()Qwv, noio Mvafll] 80. Epa?;E ~oa E~l XLALU()E~ av8QwJtou~; AUTO oo.~ ElJta.

A~LOTLf..LOL oUVU()EA<POl, YLmt ()EV EVr)QYl]oE 0 o'tQmo~ f.lU~;

o o'tQmo~ Iill~ EVr)QYl]oE, ayaJtl]TOl oUVU()EA<POl. Env ()EV EVEQYOUoE 0 o'tQmo~ Iill~, 80. r)'tav m8avov va ol]f.lELWeOUV no-

145

10 - K(!EI-lfJ.aT:f r01'~ aav fa T(]«!lJrtU

AU JtLO Ex:tE'ta~vE~ ~11~~· '01JUl~ al;lo'tLl..lOl OUVUOEACPOL, orov :JtQoxaAEL'taL 'to aL0811fill EVO~ OAOItAllQoU e8vou~, IJE 'tQo:Jto :Jtou ()ev eXEl :JtQOllYOUIJEVO, otov EXatOV'tUOE~ XLALaOE~ xwrrro:JtOLOUV'taL a:Jtevav'tL OE eva aLo811flO. rou O:JtOLOU 11 ~La aYYL~El 'to ~YLO'tO, OE ~a8~ nou O~v flJtoQd~ v~ ~Jl,axQLvEL~ :Jt~LO~ ELVal 0 fVOXO~ xru :JtOLO~ 0 a8ooo~, av AOL:JtOV tors, OL OuvalJEL~ aocpaAda~ XQll0lflO:JtoLouoav o:JtAa, Val, LOoo~ auto va oOl1yoUOE OE :JtQaYfilltLXrl E8vLXrl xmaotQocprl' (XELQOItQO'trlflO.ta uno a-

QLotEQa.) .

TWQa, aya:JtlltOL ouvaOEAcpOL, :JtQf:JtEL va OLEUXQLVLOoo to EI;rl~. OL «otuvouixe; OuvalJEL~ cpuOLxa xm elJELVaV urto tllV E:JtLQQ0rl rou E8vLXOU m08rlfilltO~. <puOLxa ltaL OL aOtUvOI-LLltf~ OuvalJEL~ aAAa XaL OL OtQatLW'tE~ flO.~, :Jtou ELVaL :JtaLOLa rnrtou tou tonou, cpeQouv O'tL~ OUVELOrlOEL~ tOU~ tov ovtixruno trov ItU~tooV ayoovLa~ ltaL Ev80uOLaoflOu oo~ ~All aUtrl~ 'tll~ XOLvoovLa~. Ta E:JtELOOOLa, aya:Jtlltoi ouvaOEAcpOL, EI;EAiX811xav 'to- 00 EXtEta~Va ltaL aVOLXtU, :Jtou u:JtrlQl;av :JtuQxaYLf~ OE 52 OLaCPoQE'tLxa ol1lJEia' 'to uxouonre; ExmOVtaOE~ XLAlaOE~ :JtrlQav ~Qo~. I1w~ 8a tOU~ aV'tLIJE'too:JtL~alJE, IJE :JtOLE~ OuVaIJEL~, :JtOtE XaL :Jtou; Y:JtrlQXE xaveL~ 0' autrlv tll XWQa :Jtou :JtQOf~AE:JtE O'tL 8a 011lJELoo80uv tOGO EXtEta~Va E:JtELOOOLa;

KOLtal;tE :JtOLa ElVaL tn otOLXEla rou; ... Aqo», MVE, exouv 011- IJELoo8EL ornv I1DAll tautOXQova EOW xm EXEi, acpou :JtrlQav ~Qo~ EXatOv'taOE~ XLALaOE~, orpou fYLvav tautoXQova ornv IotaflJt0UA, ornv AYltuQa xm'tll LI-lUQvll, rots dVaL oQyavoo~va.

KL EYW Moo OtL acpou Exmov'taOE~ XLALaOE~ :JtrlQav ~Qo~, acpou 11 xiVll0ll autrl aQXLoE 'tautoXQova mrvtou, ornv AYltuQa, otll Ll-luQvll XaL'tllV I1oAll, rots auto OEV flJtOQEl va eLVaL OQyavoo~vo. rvooQi~ouv xaAa u 'tQa~ouoav Yla va OUYXEV'tQWOOUV XU:JtO'tE :JtEvrlV'ta rrroun OE eva Ol0l1QoOQ0I-LLXO ota8~. (E:JtEuCPllj.tlE~ XaL :JtaQatEta~Va XElQOItQotrlfillta osto courtsQa.) ~EV EivaL EUXOAO, aya:Jtlltoi ouvaOEAcpOL, va OUYXEVtQw.. OEl~ ExmOVtaOE~ XlAlaOE~ AaoU.

Av 0 A vtvrrv MEVtEQf~ tWQa OEV rl'tav :JtQoo8u:JtouQYo~, av o A vrvov MEVtEQf~ OEV EX:JtQOOoo:JtOUOE tnv xU~fQvll0rl rou, rots 0 Avtvnv MEv'tEQe~ 8a fAEYE, Olmal;tE fQEuva, 8a lJEiVEre IJE aOEla X£QLa, xm 8a OUflJtEQLCPEQOtaV avaAoya IJE ta oi- 08rlfillta rou, AAAa EYW OEV EifillL acpllQll~vo~ Avrvov MEvtEQe~. ~EV 8a oa~ Owooo ouOe:JtotE Tllv EuxmQia nou :JtEQL~VEtE. Mrrtmonoveite, 8a lJEiVE'tE IJE tll yAuxa ...

rr o s rAITQ~AME

IIm: BrINE xm flO.~ aCPlloav E/..eU8EQO'U~, tll otlYl-lrl rtou ~l1'toUoav 8ava'tLltrl :JtOLVrl; E:JtEtOrl0EV fXO'llV a:JtoxaAucp8d oAa tn otmxda, :JtQO~ to :JtaQov flJtoQouIJE va a:JtaV'trloouIJE xavoV'ta~ uovo uno- 8£OE~. Korc rnv a:Jto'4Jrl uou, 0 ~aOLxo~ :JtaQayoV'ta~ YLa tllV a:Jt0cp'llAaxLOr') fill~ rlmv 0 Iouer Tlcon. Exeivo; dvm coro roue :JtQw'tO'll~ rtou fill~ sooxxrv. ~EV to EiXE cpaEL, r'Jmv :JtOAU XAaOlXo XOAltO, xm :JtaQoflOLa wAlta Eixav :JtaALWOEL, acpou Eixav XQllmflO:Jtm118d :JtOAU xm OT1l0laQxELa 'tll~ OLXrl~ rou Otaxu~£QV11Ol1~, forco XL av OEV Elxav E:JtLCP£QEL 8aVaTLXf~ XataOLXE~.

o OEU'tEQO~ :JtaQayov'ta~ rltaV 'to YEYOVO~ on OEV EtXE cpaEL. 'to :JtaALo outo XOA:JtO xm 11 :JtaYX00I-LLa xmvrl YVWI-lll, 11 onoin, IJE tn ~oa EVll~QWOll~, EiXE ~8EL 'tllV :JtQaYfill'tLXo'tllm.

Kru oi tcov I1QOI;EVEtwv Elxav IJEmcp£QEL OTL~ XWQE~ roug 'tl~ :JtAllQOcpoQtE~ xm tn YEyovom rtou Etxav OEl. Tic :JtaQaOELYflO., o Oourrv M:JtOAOUltflJtaOl, EtXE :JtEl otll BOUArl 'ta El;rl~:

Oouav MnOAOVX/1lTaat (f30VAeVirj~ KiQOeXLQ) (~La~aoE tl~ El;rl~ aQaOE~ a:Jto 'tllv 'tQi'tll otrlAll O'tll oEAiOa 4 Tll~ EcplllJEQiOa~ New York Times, IJE lllJEQO!-Lllvta 17 LEmE~QtO'll 1955) «Tn ~QaOLa tll~ 611~/711~ LEmE!-L~Qtou xm EVW ornv I10All f:JtVEE aVEflO~ CPQtXll~, 0 YEVLXO~ :JtQOI;EVO~ rcov HfIA, AQ80uQ PLtOaQV't, eotELAE oro alJEQLxavLxo 'll:JtO'llQYEtO EI;WtEQLXWV I-LLa oELQa a-

* * *

E~OU(Jta£ EVWmOV 'tOU XO(J!lOU. Kt O, .. LW£, OTaV aQXl(Jav vc f1EtaDiDovtm otu; aAAE£ XWQE£ Ol cpunOYQacptE£ xrn tn CPLAf..L JtOU ELxav tQa~~~EL EXcLV11 1'11 VUXTa ~EVOl D11!lO<JlOYQacpOl xm xo,...,EQa,...,av, aJtoxaAucp811xE 11 JtQaYfID'tLxOt11ta.

'Eroi E~EALX't11xav tc YEyovOta 't11£ 611£/711£ LEJt'tEf..L~QtOU. Eyw f1E'tQaw auta rtou XEQDL~W Xl 0XL auta nou xavw. To LEJt'tE~Qlava !lOU EDW(Jav Jtona. ~L11Yll,...,ata Yla f1EQLxa ~L~ALa xcn f..Lla mo JtAOU<Jla (JUAAOY~ av8QwJtwv f1E JtOAUXQWf1E£ avaf..Lv~(JEL£, VEOU£ av8Qumou£, tUJtou£ xrn xaQaxTllQE£.

AQXcL rtur 11 to(J11 JtOAUXQWf..Lla 't11£ ~W~£, 0 roooc JtAOUtO£. <l>taVEl mao

'OXl DEV cp'tavEL. MEta tc LEJt'tE~Qlava E~11(Ja tetotn yEYOvote, nou xru rn JtOAUXQW,...,a LEJt'tE~Qlava Ef1ELvav DtJtAa tOU£ ;E8wQa, (J~11(J,...,Eva xm XALaQa.

j10 tllAEYQacp~fIDta. 2:1'0 JtQW'tO cot' auta avacpEQovmv to E~~£: «Oi ~11f..LlE£ eivru f..LEyaAE£, 11 xata<J1:a(J11 cpaLVETal vc EXCL ~ECPUYEL coto tOY £AEYXO, DEV UJtaQXEL xaf..Lla EVDEL~11 on 11 aotuvouic xm 0 (J'tQatO£ JtQo~aLVEL (J£ OJtOlaD~JtotE EVEQYELa Yla vc EMy~CL 't11v xma(Jta(J11· ELfIDl ,...,aQtuQa£ Jtonwv AE11Aa<JlWV (J£ xma<Jt~,...,ata, f..LE tou; a(J'tuvoj.UXOU£ vo JtaQaxOAOUGouv ~ vc £v8aQQuvouv tOY XO(J!lO».

o YEVLXO£ JtQO~EVO£ 'tWV HIlA t11AEYQaCP11(JE to JtaQaJtavw 1'11- AEYQaCP11fID (JtO af1EQLxavLXO UJtOUQYcLO E~WtEQlXWV. T11V tDLa ,...,EQa, 0 (JTa8,...,aQX11£ 't11£ CIA Allen Dulles -0 OJtOLO£ cLvm aDEACPO£ tOU JtQW11V UJtOUQYOU E~WtEQlXWV 'tow HIlA, John Foster Dulles- EiXE JtEL (JtO DLOlX11t~ 1'11£ E8vlx~£ A(JcpaAELa£, ovu<JtQat11Yo MJt£Xt<JEt TouQx,...,Ev -JtatEQa ton JtQ£(J~11 xcu JtQw- 11v uJtouQYou E~WTEQLXWV IAt£Q TO'uQx,...,Ev- La E~~e;:

«H xma(Jta(J11 DElXV£L OU OL !lOQCP££ xaTa<JtQocp~£ clvm 0- f..LOtC£ f1E tl£ x0f..L!lOUVWtlXE£ taXtlXE£ xcu f1E80DOU£». (IlooxuXO, (JEALDa 8.)

'IDQUfID NWLv 12 A uvoixrro» 1986

:::EeQPIA~MENE~ ANAMNH~EI~

Ano TIL LYNTOMEL JtaQEf..L~a(J£l£ JtOALtLXWV DLacpOQWV XOf..L,...,a'tWV nou f..L£TacpEQaf1E, YLVEtm aVtlA11JttO ou D£V tOU£ xmyotav xaQcpL ~EV 8a m(J8avovtav xaf..Lla EVOXA11(J11 or«; (JUVELD~(JEL£ (!) toix, o» fID£ aJtaYXOVL~av f1E £VtOA~ tou (JtQat11YOU NouQHtV Axvol; xm t11 (JXCtLX~ ~OUA11(J11 't11£ XU~EQV11(J11£.

o AOYO£ Yla tOY OJtOLO 8EA11(Jav va ,...,as CPOQtW(JO'UV 'ta EJtH(JODla t11£ 611£/711S LEJttE~Qlou, JtOU aQXlxa oQyaVW(JE 11 XU~EQV11(J11 W£ Aa'Cxo (JuAAaA11'tllQlO, aAAa f1Eta Exa(JE tOY £AEYXO xm D£v f..LJt0QW£ va xaALvaywy~(JEL, ~tav 11 AUtQW(J11 t11£

~YMIIAHPQMA rIA THN TPITH EK~Olli:

------------

MA EI~Hlli Jtou ()'IlflOOLE1J1:rptc 01:U; 5 L£Jt1:q$QLOU 1987 01:'Ilv E<p'llIlEQL()a XovQlb:, IlE avayxaoE va xuvw f.Ua JtQooe~x'll 01:0 BtBALO am6. A£ ()taBaooullE JtQcina 1:'Ilv EL()'IlOll:

<l>wvaoxi£~ yta La YEyovo'm T1']~ 61']~171']~ LE:n:TEf.$QlOU A8~va(a.a.) - TEAET~ f.LV~f.L1']S; YLa T1']V 321'] EJt£TELO TWV yEyOVOTWV Tl1~ 611S;171']S; LE:n:TEf.$QLOU oQyavwoE 0 OUVCl£Of.LOS; «N£o; KUXAOS; Korvornvnvounosrtrov», JtOU lClQuoav 'EAA1']VE\; T1']S; n6A1']S; at OJtOLat ~ouv OT1']V A8~va.

Oi uJtEu8uVOL LOU OUVClE0f.LOU, xaLa T1'] OUV£VTEUI;1'] Tunon JtOU £Clwoav JtQOXT£~ OT1']V A8~va, nvoxoivoxxrv OLL 8a xoTa8£oouv oteqxrvi OLO f.LV1']f.LELO LOU AyvWOLOU LTQaLLWT1'], OT1']V JtAaLda LUVTayf.LULO~, OT1'] f.Lv~f.L1'] cutcov nou, ouuqxovc f.LE WxuQtOf.LOu~, oxoTw81']xav xaLa Ta EJtELOOOLa T1']S; 71']S; LEJtTEf.$QLOU LOU 1955. OL uJtEu8uVOL einrrv EJtlO1']S; OLL 8a EYXaLvuiotsi £X8£01'] f.LE <pwLOYQa<plE~ LOU ~1']f.L1']TQlOU KaAOUf.L£vOU, Jtou T1']V JtEQlOClO Exdv1'] ~LaV <pwLOYQa<pos; LOU naTQLaQxdou T1']~ nOA1']~, 0XETLxa f.LE tu EJtELooOLa T1']S; 61']S;171']S; LE:n:TEf.$QlOU, xa8w~ XaL £Qya EAA~VWV ~wYQa<pwv, YAU:n:TWV XaL oUYYQa<p£wv T1']S; n6A1']s;.

o JtQOEOQO~ LOU OUVClE0f.LOU, <l>lALJtJtOS; Iwavvlo1']~, LOXUQlOT1']XE OTL xaTa La mELOOOLa LOU 1955 OOAo<pov~81']xav TQLa aLOf.LU XaL ~LaOT1']XaV Ouo XtAtaOE~ EAA1']VlOE~ T1']S; nOA1']~.

~EV ~QL(JXW xa86Aou OWOTO TOV ThAo TOU bllf-lOOLEUfillTO£ Tll£ XOVQlEr. IIEQLEYQa'tjJa oro ~L~ALO uou TL£ JtTUXE£ EXELVE£ TWV LEJtTE~QLavwv rtou E~l1oa, EVW rtaQOUOLaoa XaL VTOXOU~VTa. ELVaL rtOAU <pUOLXO OL 'EnllvE£ Tll£ IIOAll£ rtou EXOUV usTavaOTEUOEL ornv EAAaba XaL EXOUV ~~OEL OTO netoi TOU£ TO. YEYOVOTa EXELva, vc tn 8Uf-lOUVTaL 010 xa8E ErtETELO TOU£. AUTO bEY f.lJToQEL vo xaQaxTllQLOTEL qxovcoxio.

Km rtQErtEL vu mo OTL tn YEYOVOTa rtQErtEL va I-lVllf-lOVEUOUV 0XL uovo EXELVOL, aAAa xm Ef.lEL£.

Ka8E E8vo£ EXEL ornv LOTOQLa TOU OEALbE£ UrtEQll<paVEta£ ana xm VTQOrt~£. LTOV XOOf-lO aUTOV bEY UrtaQXEL xovevo EOvo; btxw£ OEALbE£ VTQOrt~£ otnv LOToQLa TOU.

'000 rtaALa xru rtAOUOLa ELvm 11 LOToQta EVO£ E8vou£, TOOO rtoAAE£ EtVm xm OL OEAtbE£ rtEQll<pavLa£ xm VTQOrt~s. OL rtEQ1l<pavLEs xrn OL VTQOrtE£ xa8E E8vou£ f.lETa~L~a~oVTm ceto YEvLa OE YEvLa w£ LmoQLx~ xAllQov0l-lla. OL ~QE£ rtEQll<pavLa£ TWV E8vwv eivcu 011!-lUVTLXE£, ErtELb~ TOU£ btvouv EArttba xru eumoroouvn. H yvwOll xru 11 f..Lv~l-lll TWV OEALbwv VTQOrt~£ XQllOLflEUEL OTO vc YLVOVTaL ~811fill EXELVE£ OL ~QE£ VTQOrt~£ xrn vc I-lllv ErtaVaAal-l~aVOVTaL OL tbLE£ ~ rtaQOf-lOLE£. IIEQa art' aUTa 0!-lW£, ov 8EAOUue va ~OUf.lE ELQllvLxa 0' outov TOV XOOf-lO, aUTE£ OL ~QE£ I-lV~f..Lll£ bEY rtQErtEL vu xaAALEQYoUV Tllv EX8QoTllTa f.lETa~U TWV Aawv.

Eiuru Eva£ uno TOU£ LbQUTE£ Tll£ TouQXOEnllvLX~£ EmTQOrt~£ <PLALa£. H EmTQOrt~ aUT~ bEY I-lOLa~EL ue TL£ 0XllfillTLXE£ EmTQOrtE£ ELQ~vll£ f.lETa~U aAAwv E8vwv. ~LOU ElfillOTE UrtOXQEW~VOL vc evcvncrvounore OTO vo xntnvtouv EX8QOL bU~ YELTOVLXOt xrn <ptAOL Aaol, 0 TOUQXLXO£ XaL 0 EAAllvLxo£, OTO ovoun TWV OUI-l<pEQOVTWV TOU f.lEyaAou xE<paAatOU XaL TWV Ef.lJTOQWV ortAwV, XaL u£ rtEQWOOTEQE£ <POQE£ f.lE TQortOU£ TExvllTOu£, TWV ~EVWV buvaf.lEwv. Eov rtQOOEyytOOUf.lE TO 8Efill uno TO rtQlOfill aUTO, 80. bouf.lE OTL bUOTUXCO£ ELVaL aA~8ELa OU xrn ornv TouQxta xm ornv EAAaba rtQaYfillTOrtOLOUvTm rtQoxAlluxa l1~QE£ f..Lv~l-lll£ rtou bLaTaQaooouv Tll <pLAta.

Eivrn EUX~ uou, OL 'EAAllvE£ Tll£ IIOAll£ rtOU I-lVllf-lOVEUOuv otnv EAAaba rnv TQaywbta. TWV LEJtTE~QLavwv OTL£ ErtETELOU£ TWV YEYOVOTWV, vc I-lllv rtQo~atvouv OE EVEQYELE£ nou bLmaQaooouv Tllv ayartll xrn Tll <pLAta. f.lETa~U TWV Aawv fill£· A£ I-lllv ~EXVOUV OL 'EAAllvE£ Tll£I(JTaf.lJTOUA, rrou f.lETaVaOTEUOav otnv Enaba, OTL uno Tllv TQaywbta TWV LEmE~QLavwv bEY ~11- I-lLw811xav ~VO EXELVOL, aAAa orov tbw ~a8~ ~ XaL rtEQLOOO- - TEQO XaL Ef.lEt£. To ~L~Ato f..LOU aUTO bEY bELXVEL;

'OAa YLa Tllv ayartll, Tll <pLAta XaL Tllv ELQ~vll.

IAPYMA NELIN 6 Avyovmov 1987

153

LHMEIQLEIL

----~----

1. Luv~8(J)e:; :n:EV1:a8£<Jto Em~atlXO mrtoxlvqto, J.IE OUYXEXQLfl£VYJ mama, OUYXEXQL~va 6QOIJDAOYla XaL OUYXEXQlfl£VO aV1:LtLIJD :n:OU :n:mxiAAEL avaAoya J.IE TYJ 6La6Qoj..l~.

2. I1QOXELTaL Yla TOV Iouet 'Ivovou.

3. LxouTaQl.

4. I1£Qa.

5. AAuoi6a OOU:n:EQ j.!UQXET.

6. I1EQLOX~ onou j.t£XQl :n:OAU :n:QoocpaTa ~TaV ouYXEVTQ(J)fl£VEe:; OAEe:; OL EqJYJJ.lEQi6Ee:;.

7. ~LXYJ :n:OU axoAou8YJOE TO OTQaTl(J)TLXO xivYH.ta TOU 1960 XaL EiXE (J)e:; OYJj..lUVTLXOTEQO a:n:oT£AEOj..lU, TOV a:n:ayxovwlll'> TOU :n:Q(J)8u:n:ouQYou MEV1:EQ£e:; XaL Duo OTEVWV OUVEQYaTWV TOU.

8. E8vLX~ u:n:YJQEOia :n:AY]QOqJOQLWV.

9. ~L:n:AOXUWVLO.

10. MEOOXWQl.

11. Mev« PEU uo,

12. BE~£XLOV.

13. OMe:; I1£Qa.

14. ~y]IJDXQaTlXO Kouuo;

15. TaTaUAa.

16. Kovtooxusrov.

17. I1QO:n:06Ee:; TaTaOuA(J)v.

18. I1QlyxmovY]oa.

19. faAaTae:;.

20. 8EQa:n:wl.

155

21. NWXWQLOV.

22. LX£1jJl'].

23. flaALon:Qa, LOAal-UXU JIaVEJtLOTrlI-1La, tn onoic OrlJ.IEQa CfJtAO~EV01JV CfJnj)Xou~ LoACt).UOT£~,

24, Nnoo; flAUTl'] OTl']V Iloonovtioc.

25. flmDlu nou YEvvYj811xav TO 1923, XQOVLU t6QllOl']~ Tl']~ TOllQXLxYj~ ~ l']).LOxQaTta~,

26, fEVlU Tall 1946, XQOVlU LbQllOl']~ TOll ~l']).LOxQaTlXOU KO).L).LCtTO~

TOll A VTVUV MEVTEQE~, TO OlTOLO aVEAaf3E Tl']V ESO'I.JOta TO 1950. 27, KE).LUA ATCtTOUQX.

28, ~l']).LOxQaTlxo Ko).L).LCt.

29, PmO'I.J).LJtAlXaVlxo E8vLXO KOI1).LCt. 30, PElTO'I.J ).LJtAlXaVlxo ACt'Lxo KOI1).LCt,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->