l

/ /

I

i .j."

\~

CZU 692.81.182 :674.214.004.12

c =.

REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

STANDARD DE STAT EDITIE' OFICIALA

STAS 799-'88

FERESTRE SI USI DIN LEMN

, ,

Inlocuie~te :

STAS 7!19-81;

,_.

til ..-l

..-l t>

~ I---------------------------------------------------------------~----~-----------------I

p:; Baborot de : Aprobat de :

p., MIN!STERUL INDUSTRIALIZARIl LEMNULUI INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZAKE

~I MATERIAtELOR DE CONSTRUqll -

Institutul de Cercetari ~i Proiectdri pentru Bd. Ilie Pintilie nr. 5 BUCURE$TI

Industria Lemnului Telex 11312 CNST R

o ....

COMlTETU:r:. NATIONAL PENTRU $TIINTA

$1 TEHNOLOGIE INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE

Conditii tehniee generale

Clasifiearea alfanumerlea

K 41

FENETRES ET POHTES EN BOIS Conditions techniques generales de quallte

OHHA H )lBEPH )lEPEBHHHbIE 06~lle TeXHlPleCKI1C Tpe60BaHllH H HfI'WCTBY

WOODEN WINDOWS AND DOORS General technical requirements for quality

1 GENERALIT A'-l'I

\List. Polltehnic iu,i) ( BIBLIOT£CA ,\

1.1 0 biect ~i domeniu de aplieare

Prezentul stanadard stabileste conditiile tehnice generale ale ferestrelor ~i usilor din

lemn pentru constructti ~i se aplica pentru :

- ferestrele ~i usile de balcon, ST AS 465-80;

- usile din Iemn pentru coristructii civile, STAS 466-86 ;

- ferestrele din lemn pentru cladiri industriale, STAS 469-79 ;

- usile din lemn pentru constructii industriale, agrozootehnice ~i tip 1\1, STAR 470-80;

- glasvandurile din lemn, STAS 4928-7:5.

1.2 Standardo eonexe :

STAS 5333-8G Ferestre, usi de balcon, usi interioarc si exterioare din lemn pen tru constructii. Formate si alcatniri ;

STAS 9322-73 U~i ~i f~restre pentru constructii civile ~i industriale. Clasificare ~i terminologie ;

STAS 9317/1-87 'I'implarie pentru constructii civile ~i indr striale. Ferestre din lernn.

Metode pentru verificarea oalitatii ;

ST~-1S 9317/2-87 'I'implari« pentru costructii civile ~i industriale. e~i din lcmn. Metode pentru verificarea ealitatii.

2 CO:NDI'fII TBHNICE

2.1

Forme ~i dimensiuni

Forma ~i dimensiunile fereatrelor ~i usilor conform standardolor de prndus, f'iind admise urmatoarele abateri Iimita ~i tolerante :

- la grosime :

- pina la 50 mm inelusiv

- peste ;50 mm

- la lungime ~i latime :

- pina la 1500 mm inclusiv

- peste 1500 mm

- la planitate

- pentru ferestre

- pentru usi

- la rectangularitate :

± 0,3 inrn ±0,4 rnm

±l,O mm ; ±l,;"i mm;

Data Intriir ii in vigoare:

1988-11-01

STAS 799-88

-2-

l\lateriale Reperele usilor Molid

Brad

2.2 2.2.1

~i ferestrelor trebuie sa se execute din - Picea abies (L) Karst. ssp. abies

- Abies alba Mill

urmatoarele specii lemnoase :

Pin silvestru - Pinus sylvestris L.

Pin negru Pinus nigra Arn.

Larice ; zadi1 - Larix decidua Mill.

Duglas Fl'asin -~Ulm

Pseudotsuga monzicsii (Mirb.) Franco Fraxinus excelsior L.

Ulmus sp.

Artar tatarasc - Acer tataricum L.

Jugastru Mestcacan

Aeer campestre L. Betula sp.

2.2.2 Soruimentele de cherestea din care se executa reperele pentru ferestre ~i usi trebuie Srt

corespunda :

STAS 1949-74 Cherestea de ra~inoase. Clase de calitate ;

- STAS 6709-81 Cherestea de artar, carpen, jugastru, mesteacan ~i salcim. Clase de calitate :

- STAS 11440-86 Elemente din lemn de ra~inoase pentru usi ~i ferestre.

2.2.3 Semifabricatele pc baza de lemn folosite la executarea plaeilor ~i panourilor pentru usi '

l'1i)erestre trebuie sa corespunda :

- STAS 7004--86 Plaeaj din lemn pentru lucrari de exterior;

- STAS 1624-86 Placi celulare din lemn pentru usi interioare ;

- STAS 6438-86 Placi din aschii de lemn. Placi de interior presate perpendicular

pe fete. .

- ~TAS 1575-88 Panel;

STAS 1122-80 Furnire estetice din specii indigene;

STAS 6986-80 PH'Lci din fibre de lemn. Placi dure;

STAS 7577-80 Placi din fibre de lemn. Plaei emailate ; STAS 8561-80 Placi din fibre de lemn. Panouri stratificate; STAS 7578-86 Placi din fibre de lemn. Placi melaminate.

,

j/

r

r

I

i

-3-

STAS 799-88

,4

~o 0'

o eo

;:::J o

S~ S

o M

.-

:s

== o

U

I I I I

o lO

-~ S

~- 8

S

.~

S

8 a

C,)

I~

STAS 799-88 °

-4-

2.2.5 Conditiile privind defectele admisibile pentru reperele executate din placaj, panel, placi din aschii de lemn, placi din fibre de lemn, cu finisare transparent a, conform STAS 770-88 ~i cu finis are opaca, conform standardelor de produs.

2.3 Materiale auxiliare

2.3,1 Dimensiunile, materialele, calitatea ~i functionalitatea accesoriilor, conform standardelor de produs,

2.3.2 Adezivii Iolositi, conform STAS 6643-81.

2.3.3 Ohiturile, grundurile ~i vopselele trebuie sa fie pe baza de ulei sau de rasinl sintetice, stabile in timp ~i trchuie sa corespunda standardelor de produs.

2.4 Caracteristici Iizieo-meeaniee

Caracteristicile fizico-mecanice se determina pentru ferestre conform STAS 9317/1-87 ~i pentru usi conform STAS 9317/2-87.

2.4.1 J?erestre

2.4.1.1 Ferestrele ~i usile de balcon, executate in eonditiile prezentului standard trebuie sa fie etanse, Valorile admisibile pentru infiltratia de aer specitica, pentru co eficientul de transfer termic, pentru indicele de izolare acustica la zgomot aerian, pentru Infiltratia de aer ~i pentru permeabilitatea la aer, conform tabelului 2.

.-~

5

STAS 799-88

1

j

!

c

-c-
'"
'r:
.0
OJ ~
p..
.::
Ie':
e, "
'" -;
" '"
." t:
" ~
:;;.
OJ
...
.:::
;;:;
E I

~I

J

N'

I

I

E

.. Q

'E

Q

"

c

<:'1

c

c

"","

!

~I

I II

, o

a

E

·c
::>
)~ ::::
". ::> ~
'2 or. '-' S
.0
.... 0 ~ .tD
"~
" ...... .::
e, .....
'" ~
t: ·c
... E "~
'" :::
ce OJ,..., .5 >OJ:::
'" ... :::
-e ';;;' ;r., ,OJ ..
..... '"
CD .§_ tD
~
e e.
= .. "
iE E ... '13
Ol
.~ ·c
::: .:: .0
..... ~
"
z 0 ..

~ E E

"U;.

F

~ .

STAS 799-88

-6-

2.4;1.2 Oupa incercarea rezistentel la vint., f'erestrele ~i usilo de balcon trebuie sa nn prezinte geannui spar te, lipsa chitului ~i defecte de f'unctionare ; deforrnatiile remanente, in funetie de L1tinwa cer cevclei, t rebuie ,;rt ne de max. 0.3 ... 1111m ..

2.4.1.3 In urma incercar ilor la incovoiere in plan vertical a ramei de cer cevea cu canatul inch is ~i la smulgerea cremoaneka, precum ~i la incovoiere in plan vertical en eanatul deschis la 9{)0

a ferestrelor ~i usilor de baleen, acestea trebuie sa nu prezinte : I -'

- rost.ui i ~i erapatmi la imbinari ;

- dereglari la inchidere-deschidere ;

ruperi san smulgeri in zona de montare a accesoriilor ; geamuri sparte si Iipsa chitului ;

rostun suplimcntare lntre toe ~i cercevcle ;

deforma!.ii remanente mai mali de 0,3 ... 1,0 mm (in functie de lafimea cercevelelor).

2.4.1.4 Dupa incercarea reziatentei balamalelor la smulgere, Ierestrele ~i usile de baleen trebuie

sa nu prezinte : .

. dereglar i la inchidere-deschiderc ;

rost.uri intre toe ~i cercevea mai mali de 0,3 ... 1,0 mm (in f'unctie de lil,time); degla~area, modifiearea finisajului, st rivirea le~nului in zona de f'ixare a balarnalei ; deforrnarea balamalei.

2.4.1.5 Dupa incercarea la inchideri ~i deschidei i repetate ferestrele ~i usile de balcon trebuie sa nu prezinte :

deforrnar i ale aceesoriilor solicitate Jbalamalc, nJnCle,_Clemoane); - slabir! ale suruburilor de fix are ;

- ddormaIi unghiulare ale ranu.i.

2A.2 U9i

2A.2.1 In llhna in~ercaIii rezlstentel la incovoiere sub actiunea unei sareini stat.iee, in j.lan orizorrtal , fuil« de Ufii nu t.rebuio sa llezinte sage1i n.ai mali decit ec.le prezcntate in talxlul S.

Sagca ta sub Silgeata rerna-
sarcina d upa ~ ncnU\ dupa ;> min
Inca rcarca
Tiplil foii de ll~a (N) 15 min de la de Ja ln la turarea
lncarcare sarciui i
(mm) (mm)
Foaie de u~ii pJinil eu grosimea de 42 (40) mm 500 45
Foaie de u~il plinii eu grosimea de 28 ~i 32 mm 500 55 5
Foaie de 1I~i\ eu 1/3 gol de gearn 250 60
Foaie de 1I~"i ell 2/3 g01 de gC"lm 21)0 65 . 2.4.2.2 In urma incercarli rezistentei la lo vire cu un corp dur nu Sp admit urrne cu adincimr-a mai mare de 0,3 mm ~i lungimea mai mare de :3 mm ~i in numar n.ai mare de:

3 pentru foile de usi pline ;

-_ 2 pentru foiledeusi eu 1/3 gol de geam ;

- 1 pcntru foile de usi cu 2/3 gol de geam.

2.4.2.3 La Incercaroa rezistentei la lovire cu sacul de nisip nu trebuie sa se constate ruperi ale ramei ~i descleierl, exf'olieri sau clftpaturi ale foilor de usi,

2.4.2.4 La incercarea smulgerii suruburilor pe usile din lemn sau pe epruvctele de incercare, acestea nutrebuie sa prezinte ruperi, exfolieii sau smulgeri,

2.4.2.5 In urma incerciirii rezistcntci la imersie in apa reee a partii inferioare, foile de usi nu trebuie sa prezinte exfoliar], crapaturiale furnirului sau dezliphi.

2.4.2.6 La verificarea reztstentei la lovire ~i la Iorfeeare transversala a ramei din lemn masiv, aceasta trebuie sa nu prezinte striviri, crapaturi, 1 uperi, iar in zona seetionata deacleieri san smulgeri.

2.4.2.7 Dupa determinarile efectuate conform l1ct.2.4.2.3 ~i pct. 2.4.2.5. structura interioara a foilor de u~i t.rdbuie sa nu prezinte striviri, dezlipu i, cl3.riHmi sau exfulierl.

2.4.2.8 La verificarea inchiderii-deschiderii foilor de usi, jocul suplirnentar (j] ~i jz) trebuie sa nu depa~easea valorile prevazute in STAS 9317/2-87.

2.4.2.9 La verificarea smulgerli minerului sub aetiunea unei saroini statice, foaia de u~a' trebuie sa nu prezinte :

- 7

STAS 799-~~

slabirea suruburilor de prindere ale sildurilor ; smulgerea minerului;

smulgeri sau deformatii ale balamalelor ;

ruperi sau desprinderi de material in zona de montare a minerului ~i silduhrl.

2.5 Exeeutie !;'i aspect

2.5.1 La executarea ferestrelor ~i usilor interioare reperele tocului ~i cercevelelor trebuie

executato din Iernn masiv sau din elemente imbinate pe lungime, in dinti, conform STAS 11461-81

In zonele de montare a accesoriilor, lmbinarea in dintd se face 131 0 distanta mai mare de 50 mm de acestea.

2,5.2 Lacrimarele se executa din Iemn masiv din specii de foioase tari ~i din ra~inoase

(cu exceptia lemnului de brad ~i de duglas), in conditdile de calitate din tabelul 1.

Pentru montarea Iacrimarelor se folosesc distantiere conform detaliilor din STAS 465-80, dispuse la 50 mm de la capete ~i la 200 ... 250 mm pe lungimea lacrimarului ~i rigidizate cu suruburi de circa 50 mm lungime.

2.5.:~. Pervazurile.rsipcile de acoperire a rosturilor ~i baghetele de fixare a geamurilor trebuie executate din lemn masiv de aceeasi specie din care sint executate ferestrele ~i usile.

2.5.4 Foile pentru usile de irrtraro in cladiri trebuie executate integral din cherestea de fofoioase tari.

2.5.5 Foile pentru usile interioare, pentru constructiile tip M, industriale ~i agrozootehnice, trebuie exeeutate din lemn masiv san rame din lemn masiv si tablii din lemn masiv sau semifabricate din lemn. La tncaperile cu umiditatea relativa a aerului mai mare de 80 %, acestea trebuie executate integral din lernn masiv, sau rarne din lernn masiv ~i tablii din placaj pentru exterior.

2.5.6 Foile de usi interioare pentru constructiile de locuinte ~i social-culturale sint placi plane, cu rarne din lemn masiv , lemn lamelat san lmbinat in lungime din ra~inoase sau esente moi.

OBSERVA TIE - Prln tntelegere Intre part], pot fi executate ~i din esentc tad.

Structura placilor pentru usile interioare, conform STAS 1624-86.

2.5.7 Tocurile trebuie confectionate din lemn masiv, lemn lamelat, lemn imbinat in lungime lemn asociat cu profile din material plastic ~i lemn acoperit cu folii din material plastic.

2.5.8 Captu~elile trebuie executate din lernn masiv , din semifabricate pe baza de lemn (placi din aschii de lernn, panel, placi din fibre de lemn), vopsite, furniruite, emailate sau mel aminate

2.5.9 Tocurile ~i captuselile pot fi asociate cu pervazuri din lemn masiv sau din semifabricate conform pct. 2.5.8 vopsite, furniruite, emailate san melaminate.

2.5.10 Pragurile 131 tocuri trebuie executate din lemn masiv.

2.5.11 Umiditatea lemnului

Umiditatea lemnului in timpul prelucrarii ~i in produsul finit pentru ferestrele ~i usile exterioare trebuie sa fie de 13 ... 15 %, iar pentru cele interioare ~i cele ce se livreaza finisate trebuie sa fie de 10 ... 12 %.

2.5.12 Reperele ferestrelor ~i usilor care alcatuiesc ramele trebuie imbinate in eep simplu sau dublu, drept, desehis, eu exceptia ramelor pentru foile de usi placate care se imbina eu agrafe sau prin incleiere.;

Abaterile ~i tolerantele la executarea lmbinarilor conform STAS 7837-82.

2.5.13 Dupa imbinare ~i incleiere ramele cercevelelor ~i tocurilor trebuie sa fie consolidate la colturi cu cuie. Pentru eercevele cu latimea peste 830 mm colturile trebuie consolidate cu coltare metaliee.

2.5.14 Tabliile din lemn masiv pentru foile de usi pot fi exeeutate din mai multe bucati (Imbinate in lamb a ~i ulue) care se asambleaea prin incleiere. Fixarea tabliilor in rama foii de u~a se face conform STAS 466-86.

2.5.15 Foile de usi Iurniruite trebuie sa aiba canturile furniruite sau masivuite cu material de aceeasi specie cu furnirul de fata.

2.5.16 Reperele de ferestre ~i usi ce urmeaza sa fie finis ate opac pot fi executate prin imbinare pe lungime, cu exceptia traverselor inferioare ale tocurilor ferestrelor, a lacrimarelor ~i a pragurilor exterioare la usi. Se admit rosturi la imbinare de. max. 1,0 mm reparate ~i chituite.

2.5.17 Inloeuirea de noduri sau alte defecte trebuie facuta folosind lemn din aceeasi specie ~i culoare, cu directia fibrelor aceeasi cu a pieselor de baza ~i cu umiditatea mai mica cu 2 ; .. 3 % decit umiditatea acestora.

2.5.18 La incleierea reperelor trebuie asigurata aplicarea unui strat uniform de adeziv, care sa asigure 0 incleiere ~i asamblare corespunzatoare. Ineercarea rezlstentei adezivului, conform STAS 6643-81.

La incleierea tocului trebuie asigurata planitatea suprafetelor de contact,iQra rosturi, iar adezivul trebuie sa se aplice uniform pe toata suprafata.

18

STAS 799-88

-'-8-

2.5.19 Suprafetele produsului finit nu trebuie sa prezinte pete de adeziv, urme de prelucrare de la masini, dentvelarl vizibile, rosturi sau detormatll f}i sa indeplineaeca conditiile de la punctele 2.2.4 f}i 2.5.11 ... 2.5.18.

2.5.20 Accesoriile metalice trebuie montate fara rosturi, astfel incit sa asigure inchiderea coreeta, etan~a. si mauipulare usoara.

2.5.21 Calitatea fini.sarii pentru ferestre si nsi din lemn trebuie sa corespunda STAS 6009-77.

In cazul aplicarli unui singur strat de vopsea, la producator, pelicula poate prezenta urme de slefuire (rezultate in urrna op eratiilor de rectificare executate dupa aplicarea stratului de vopsea).

2.5.22 In cazul cind ferestrele ~i usile de balcon sint livrate nefinisate, acestease grunduiesc pe toata suprafata cu grunduri, care sa asigure protectia acestora fata de mediul inconjurator. Grundul trebuie aplieat uniform, eontinuu ~i fara scurgeri.

3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITA'rII

3.1 Verifiearea ealitatii uailor si ferestrelor se face bucata eu bucata ai consta din verificarea prevederilor de Ia pet. 2 en exceptta verificarilor fizico-rnecanice, care se garanteaza de producater la fie care livrare.

3.2 Calitatea materialelor este garantata de producatorii aeestora prin eertificatele de calitate emise. In caz de dubiu produeatorul ferestrelor f}i usilor trebuie sa faea analize ~i ineercari in proporti~ stabilita prin standardele in vigoare.

3.3 Verificarile fizico-mecanice se efectueaza atunci cind se schimba solutia constructiva san materialele de executie f}i 0 data pe an pentru productia curenta, pe minim doua bueati de ferestre f}i usi,

4 METODE DE VERIFICARE

4.1 Verificarea ferestrelor, conform STAS 9317/1-87 f}i STAS 12057-82.

4.2 Verificarea usilor, conform STAS 9317/2-87.

4.3 Verificarea finisarii, conform STAS 770-88.

5 MAR CARE , AMBALARE, LIVRARE, TRANSPORT, DEPOZITARE ~I DOCUMENTE

5.1 Mareare

Marcarea ferestrelor f}i usilor se face prin stampilare sau prin etiehetare pe partea extorioara a tocului, cu urmatoarele specificatii :

marca de fabrica sau denumirea lntreprinderii produeatoare ; denumirea produsului ;

- semnul organului de control tehnic al calitatii;

- STAS 799-88. -

5.2 Ambalare ~i transport

5.2.1 Ferestrele f}i usile nefinisate (grunduite) se transporta nearnbalate, in mijloace de transport acoperite. Pentru a se evita deplasarea in timpul transportului, produsele trebuie sa fie bine consolidate in mijloacele de transport .

.7.2.2 J1'erestrele i;\i usile eu un strat de vopsea san finisate in fabrica se livreaea paletizat, pachetizat san containerizat, conform irrtelegerli intre parti, fixindu-se intre ele eu distantieri i;\i clemente de rigidizare,

Paletele Iolosite trebuie sa fie de 1;I.Z general, din lemn, STAS 6028/3-80 Ban palete -lada mctalica de uz general, STAS 8635-85.

Fixarea produselor pe palete de uz general sc face eu banda de otel larninatavde 20 X X 0,6 mm, STAS 2370-80, cu doua sirme de otel, eu diametrul de 3 rnm, STAS 2304-80, interpuntndintre aceasta ~i produse -clemente de protectie.

· .5.2.3 Picsele marunte din lemn (pervazuri, baghete) sc ambaleaza in pachete legate en sJrnlu;

· STAt; 2304-80 san stoara, interpnnind intre aceasta ~i piese clemente doprotcctie (Iarnelo din

· PFI.J sau alt material similar).

-9-

STAS 799-88

5.3 Livarare

5.3.1 In Iunctie de gradul de asamblare, livrarea ferestrelor ~i usilor se face astfel :

a) ferestre ~i usi de baleon eu eereevelele montate pe toeuri ~i blocate prin dispozitivele de inchidere. Accesoriile metaliee (minere, eremoane), la cerere pot fi demontate ~i livrate in pachete separate.

b) usi

- eu toeurile ~i foile montate, bine rigidizate, blocate prin dispozltivele de inchidere,

- eu tocurile neasamblate, iar foile de usi in pachete ; aceesoriile metaliee demontabile

(broaste, minere , silduri), la usile finis ate VOl' fi livrate montate sau in paehete separate, avind insa toate locasurile de fhare exeeutate.

5.3.2 In funetio de gradul de finis are , livrarea ferestrelor ~i usilor se poate face:

ferestre ~i usi de balcon grunduite ;

ferestre ~i usi de baleon eu un strat de vopsea ;

ferestre ~i usi de baleon finis ate (2 ... 3 straturi de vopsea) ; usi eelulare eu foile finisate, eu aeeesoriile montate fara geam.

5.4 Depozitare

5.4.1 Depozitarea ferestrelor ~i usilor se face numai in spatii inchise, ferite de eontaetul eu

apa, de expunerea direota la scare ~i de circulatie intensa a aerului.

5.4.2 Depozitarea se face in pozitie vertieala san orizontala pe suporti, care sa asigure, 0 distanta fata de pardoseala sau peretii cladiri! de min. 15 em.

5.4.3 In eazul ferestrelor ~i usilor grunduite aeestea se depoziteasa eu eereevelele sau foile de usi montate ~i bine rigidizate, asezate in pozttie vertlcala san orizontala pentru a se evita defor-

marea ~i degradarea lor. .

5.4.4 Foile de usi livrate neambalate se depoziteaza prin sur _.:mnere eu balamalele alternativ iesite in afar~, iar in dreptul acestora pe toata latimea foii de u~a, trebuie asezate fi~ii de carton ondulat. Inalpimea stivelor trebuie sa fie de maximum 3 m.

5.4.5 La,) stivuirea ferestrelor ~i usilor, eu accesoriile montate, VOl' fi :interpuse elemente distantiere",de grosimi egale, pentru a asigura integritatea produselor.

5.4.6 La usile fara praguri montate, toeul trebuie rigidizat eu 0 ~ipea de lemn (san materiale pe baza de lemn) batuta in euie, pentru a nu permite desfaeerea aeestora de pe foile de u~i sau din imbinari,

5.5 Doeumente

Fieeare lot de livrare trebuie sa fie inaotdt de doeumentul de eertificare a calitatii, intoemit conform dispozttiilor legale in vigoare.

6 TERMEN DE GARAN1'IE

Termenul de garantie pentru ferestrele ~i usile din lemn este de 12 luni de la data livrarii de eatre producator.

1U-

ANEXA

PERMEABILITATEA IJA AER

Volumuf de oer, .,.,l/h

300

V
/'
..>.0// /
1,
~/1 /
'\1 oL ~
/ /'). L
/ ~(J~ '<':1.7 ./
V / ~
~? ./
/ / ~V
v/ / ~(J~ /"
// / / v",p../
// / / 1J)~~
/' // / V 0 V
// / V ../ ~~
/.// / -: :J/
j'/ // V /' V ./ (11(11\11°.,..........
, /' // / V ./ 2~ p--
// V/ / /' / 0--
5(11(11H~
V/. V/ /' V ...- ~ ~
~
/..% V/ V_/ V V ............. V 10m
~0"/ V./ V V k--'::: - 1-- .I, t--
e V~ V ........ v_ ~ ~ ~
~ V./ ~ -- ~ -- f..---""
.. ~ ~ 1---_ I-- t-
I~ L----

2 3 4- 5 6 7 8 9 10 11 250

150

100

50

o

Lungimt:CI rosturifor, m

Responsabilul proiectului :

MILMC - Institutul de Cercctart ~i Proiectar-l pcntru Industria Lemnului

Hcdactal final: Institntnl Homan de Standardizare Ing. Plortea Dln-rmn

Colahoratorl :

Cnrni tctul pen tru Problt;melc Consiliilor Popularc Inspcctora tul General de stat pentru Con trolul Calttat ii Prorlusclor

Institutul Central de Ccrcc tarc, Proiectarc s i l rirecti yare in Construct! i

Centrala Antreprizi\ (;enerala Consruct i i MonlajBucurest i

Instilutul de CereeUiri in Cons tructi i '5i Ecouomiu Cnnstruct i i lor

Cen trala \Iaterialelor de Construct i l

Jnstitutul de Prolectarl pentru Cons trucl i i Tipiza tc

lng. Ana Olelea

Standard ul a f'ost elaborat initial in anul 1949 ~i s-a revizult in anii 1956, 1962, 1966, 1970, 1976, 1982 ~i 1986.

f

r-
~
'"
Ol
c.i
.~
...--
0::
S
...
0
'H
r::
.....
p.; [
H
~
C)
r-
C'J
+
0
r-
c.
'"
.....
§.
;a
ril
OC!
co
Go
r<
,..;
..".
~
...,
...
'0::
P,
~
co
co
Co
.-;
...-
ar
C)
3
u
::l
>0
)~
'-
,-
~
Go
[-i
~
~
~
;:i

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful