PAC

People Action Committee
လူထုတိုက္ပြဲေကာ္မတီ
__________________________________________________________________________________________

နယ္စပ္တု
တိက
ု ္ပအတြ
ဲြအတြက္
ပံ့ပိုးရန္ ႏႈိးေဆာ္ခ်က္
နအဖ စစ္အစိုးရက ဒီေကဘီေအ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြက
ဲ႔ ို တဖက္သတ္ၾသဇာေပး ကၽြန္ဇာတ္သြင္း၍ မိုက္႐ိုင္းေစာ္ကားမႈကို
သည္းမခံႏိုင္ေတာ့သည့္အဆံုး ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာလားပြယ္ဦးေဆာင္၍ စစ္ကြၽန္မခံေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရး
တိုက္ပြဲ ၾကံ႕ၾကံ႕ခိုင္ဆင္ႏႊဲေနရသည္မွာ ယခုအခါ တလၾကာသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။
နအဖစစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖစ္ေစ၊ ေရြးေကာက္ခံစစ္ကၽြန္စနစ္ျဖစ္ေစ ကရင္ျပည္ႏွင့္တကြ ျမန္မာႏိုင္ငံတခုလံုး၏ ဒီမိုကေရစီေရး၊
တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြၿံ႔ ဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပိတ္ပင္တားဆီးေနသျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ တုိင္း
ရင္းသား အင္အားစုအားလံုးက စစ္အာဏာရွင္တက
ို႔ ို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဝိုင္းဝန္းတိုက္ပဝ
ဲြ င္ၾကရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။
သိျု႔ ဖစ္ပါ၍ -

ထိုင္းနယ္စပ္အပါအဝင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ့ဒီ
ဒမ
ီ ိုကေရစီႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးအဖြ
႔ဲအစည္းမ်ား၊
ရးအဖြအစည္
လူထုအေျချပဳအဖြအစည္
႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္မ်ား အားလံုးက လက္ရွိ ဒီေကဘီေအ၊ ေကအဲန္ယူ ႏွင့္

ျမန္မာ့ေရးရာ
ေက်ာင္းသား

တပ္မေတာ္တို႔၏ စစ္အာဏာရွင္ဆန္က
႔ ်င္ေရးေတာ္လွန္စစ္ကို တတ္စမ
ြ ္းသမွ်ကူညီေပးၾကပါရန္ လူထုတိုက္ပဲြေကာ္မတီက
ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ တိုက္ပဝ
ဲြ င္ကရင္စစ္သည္မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသားစစ္သည္မ်ားအတြက္ ရိကၡာ၊ ေဆးဝါး၊ ခဲယမ္း၊
စစ္ပစၥည္းမ်ား လိုအပ္ေနသည္ကို ျဖည့္ဆီးေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအက်ဳိးေမွ်ာ္၍ ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မႉးတပ္သားအေပါင္းတိကလည္
႔ုကလည္း ကရင္ျပည္ေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ပ်က္ျပားေစရန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား
ညီအစ္ကိုခ်င္း ကၽြန္ဇာတ္သြင္း လူမ်ဳိးျပဳန္းေစရန္ ရည္ရယ
ြ ္သည့္ နအဖ စစ္အာဏာရွင္ထိပ္သီးတို႔ လုပ္ရပ္ကို ဖီဆန္ဆန္က
႔ ်င္
ၾကပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ တိုင္းျပည္၏စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကို ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ထင္သလိုသံုးစြဲ
ေနေသာ္လည္း ေအာက္ေျခတပ္မေတာ္သားတိက
ု႔ ိုမူ မေရရာသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားေပၚ အေျခခံ၍ ေသတြင္းပိုျ႔ ခင္း၊
ဒုကၡိတဘဝပိျု႔ ခင္း၊ တပ္မေတာ္သားတို႔ႏွင့္ အိမ္ေထာင္သည္ရဲေမတို႔၏ စားဝတ္ေနေရးကို လံုေလာက္ေအာင္ ေျဖရွင္းမေပး
ျခင္း၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံစစ္တပ္မ်ား၊ အပစ္ရပ္အဖြစ
႔ဲ စ္တပ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက အဘက္ဘက္မွ လူစဥ္မမွီျဖစ္
ေနျခင္းတိက
ု႔ ို တပ္မေတာ္သားတိက
ု႔ ိုယ္တိုင္က အဆံုးသတ္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအက်ဳိး၊ တပ္မေတာ္သားဘဝလံုျခံဳေရး
အက်ဳိးေမွ်ာ္၍ ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။ 

ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊
်ား၊ ကြန္ယက္မ်ားသည္
်ားသည္ တိုင္းရင္းသားတို႔ အေပၚ
ထိုးစစ္ဆင္ေနသည့္ နအဖ တပ္ရင္းတပ္ဖမ
ဲြ႔ ်ား ျပန္႐ုပ္သိမ္းေရး၊ စစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ စစ္ဆင္ေရးဝင္ ေရွ႕တန္းထြက္ေနသည့္ သက္ဆုိင္ရာတပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႔ ေနာက္တန္းအေျခစိုက္ရာၿမိဳ႕ရြာ
မ်ားတြင္ နည္းသ႑ာန္ေပါင္းစံုျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားၾကပါရန္ အေလးအနက္ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

လူထုတိုက္ပဲြေကာ္မတီ
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္။

ဆက္သယ
ြ ္ရန္--

ကိုမိုးသီးဇြန္

ဖံုး ၀၈၄ ၄၅၉၁၁၈၆

ကိုသံဒုတ္

ဖံုး ၀၈၆ ၁၁၉၈၀၉၁

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful