You are on page 1of 2

Công ty cổ phần phần mềm Bravo

BẢNG CHẤM CÔNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN THÁNG 12/2010

Tháng Năm
Họ tên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
P X M O Ct Z P X M O Ct Z
Đào Mạnh Hùng \ \ \ \ ### 3 4
Phạm Trung \ \ \ \ ### 6 4
Trịnh Hoàng Nguyên \ 1/P \ \ \ 0.5 ### ###
Đinh Quang Thắng \ \ \ \ ### 4
Ninh Ngọc Hiếu \ \ \ \ ### 8
Phạm Anh Trường \ \ \ \ ### 1 5
Nguyễn Thu Huyền \ \ \ \ ### 3 3
Đào Thị Ngọc Thanh \ \ \ \ ### 9
Nguyễn Thành Long \ \ \ \ ### 20
Nguyễn Quốc Hoàn \ \ \ \ ###6.0 1 5
Trần Thị Minh Tâm \ \ \ \ ###
Đoàn Trắc Khuê \ \ \ \ ### 4 10
Trương Thanh Bình \ \ \ \ ### 2 25
Ngô Đình Hải \ \ \ \ ### 5
Lê Ngọc Huyền CT CT CT \ \ \ \ 3 ### ### 4
Phạm Thị Minh Phương 1/P \ \ \ \ 0.5 ### ### 14
Nguyễn Hồng Nhất \ \ \ \ ### 1 12
Nguyễn Văn Minh \ \ \ \ ### 1.0 8
Nguyễn Việt Hùng \ \ \ \ ### 1 7
Đoàn Văn Quyền \ CT \ \ \ 1 ### ### 2 15
Thành Ngọc Linh \ \ \ \ ### 4 16
Trần Thị Thanh Hòa 1/P \ \ \ \ 0.5 ### ### 1 5
Đỗ Xuân Thiết \ \ \ \ ###
Nguyễn Hải Thăng \ \ \ \ ### 9
Phạm Anh Ngọc \ \ \ \ ### 1 7
Nguyễn Ngọc Sơn \ \ \ \ ### 4 9
Nguyễn Đăng Bạo CT CT CT \ \ \ \ 3 ### ### 1 9
Đinh Thị Tâm \ \ \ \ ### 5 4
Nguyễn Thị Lập \ \ \ \ ###6.0 2 4
Ngô Thị Hạnh \ \ \ \ ###
Nguyễn Văn Đức \ \ \ \ ### 1 15
Tạ Thị Thu Hằng \ \ \ \ ### 4
Lê Minh Quang \ \ \ \ ### 2 1.5 11
Bùi Tiến Vượng CT \ \ \ \ 1 ### ### 3 22
Phạm Xuân Trường \ \ \ \ ###1.0 3 4
Tháng Năm
Họ tên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
P X M O Ct Z P X M O Ct Z
Trương Văn Thắng \ \ \ \ 0.5 2 3
Nguyễn Văn Bình Kt4 CT \ CT \ \ \ 2 0.0 7.5 0.5 4 3
Bùi Thủy Hà Lâm \ \ \ \ 3.5 6.0
Hoàng Mạnh Tú Minh \ \ \ \ 8.0
Nguyễn Hoàng Vũ CT \ \ \ \ 1 0.0 2.0 2 14
Lại Văn Hiếu \ \ \ \ 2.0 4
Phạm Văn Tuân \ \ \ \ 3.5 4 9
Nguyễn Xuân Trí CT \ CT X \ \ \ 1.0 2 0.0 6.5 16
Nguyễn Văn Bình Kt3
CT CT CT \ \ \ \ 3 0.0 2.0 3 19
Lưu Minh Đồng \ \ \ \ 1.0 1.0 2
Phạm Thành Trung \ \ \ \ 2.0 5
Nguyễn Thị Luân \ \ \ \ 2.5 2
Nguyễn Thị Hoa \ \ \ \ 1.0 1
Nguyễn Văn Công \ \ \ \ 3.0 1 6
Vũ Danh Mạnh \ \ \ \ 3.0 2
Phạm Thị Thủy \ \ \ \ 2.0 3 7
Chu Thị Thu Thủy \ \ \ \ 3.5 6
Bùi Hồng Phương \ \ \ \ 4.5 3
Nguyễn Tuấn Anh \ \ \ \ 3.0 13
Đỗ Thị Trang \ \ \ \ 0.5 3.5 3
Lại Minh Hà \ \ \ \ ###
Lương Thị Huyền \ \ \ \
Bùi Văn Thái \ 1/X X X 1/X \ \ \ 3.0 0.0 3.5 3
Phan Đăng Thực \ \ \ \ 3.5 3.5
Đỗ Việt Trung 1/X \ \ \ \ 0.5 0.0 1.0 1
Hữu Thị Bích \ \ \ \ 2.5 1
Tống Lê Thành \ 1/X \ \ \ 0.5 0.0 1.5
Tạ Đức Hiếu \ 1/X \ \ \ 0.5 0.0 2.0
Bùi Xuân Công \ \ \ \
Ghi chú: P: Nghỉ phép, O: Nghỉ ốm, CT: Công tác, M: Đi làm muộn, X: Nghỉ không lương, 1/P: Nghỉ phép 1/2 ngày, 1/X: Nghỉ không lương 1/2 ngày, 1/O: Nghỉ ốm 1/2 ngày
NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)
BravoMan2 - 192.168.0.6\SRV.frmReporter_usp_Query_BangChamCong.-1.12/9/2010 09:11:35.22