На основу Закона о запошљавању и осигурању за случај

незапослености (“Службени гласник РС”, бр. 36/09, od 15. маја 2009.
године),
Национална служба за запошљавање и агенције за запошљавање
споразумно доносе
КОДЕКС
сарадње и професионалне етике између Националне службе за
запошљавање и агенција за запошљавање, као и других
организација

Циљ доношења Кодекса је промоција свих облика сарадње и
стандарда професионалног понашања којима се подстиче веће и брже
запошљавање, смањење незапослености, развој институционалних
капацитета тржишта рада, подизање компетентности и запошљивости,
професионалне и територијалне покретљивости радне снаге и
превенција социјалне искључености ризичних група.
1. ПРЕДМЕТ
Кодексом сарадње и професионалне етике између Националне
службе за запошљавање и агенција за запошљавање (у даљем тексту:
Кодекс) уређује се: сарадња у вези са разменом података и информација
на тржишту у циљу повећања транспарентности и унапређења
функционисања тржишта рада; развој и спровођење заједничких
пројеката; сарадња у извршавању послова запошљавања, односно у
реализацији мера активне политике запошљавања; сарадња у праћењу и
унапређењу квалитета рада и примени Кодекса.
1.1 Сарадња у размени података и информација
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту:
Национална служба) и агенције за запошљавање (у даљем тексту:
агенције) воде евиденције о лицима која траже запослење.
Национална служба и агенције могу, на основу писаног захтева,
међусобно размењивати податке о евидентираним лицима која траже
запослење у циљу реализације пријаве потребе за запошљавањем за
конкретног послодавца, односно ради укључивања лица у мере и
програме за повећање запошљивости и интеграцију на тржиште рада.
Размена података из става 2. ове подтачке Кодекса може се
вршити уз накнаду.

применом критеријума транспарентности и комплементарности пројеката у односу на редовне програмске активности. попут образовних институција. Одабир извођача послова се врши на основу критеријума из јавног позива и понуда. Национална служба и агенције могу заједно обављати послове запошљавања и спровођења мера активне политике запошљавања. Висина накнаде из подтачке 1.2 Сарадња у поступку селекције Национална служба и агенције могу. 1. 1. односно мера активне политике запошљавања У складу са Националним акционим планом на снази и Програмом рада. у зависности од услуге која је предмет уговарања. као и препорука експерата из области запошљавања. под условом да је лице које тражи запослење дало изјаву о сагласности за коришћење наведених података од стране других субјеката на тржишту рада. Национална служба закључује уговор са најуспешнијим понуђачем. може доделити агенцији на основу јавног позива ценећи садржину и квалитет понуде агенције. Заједнички пројекти могу укључити и друге субјекте на тржишту рада као што су невладине организације. вршити и селекцију кандидата за потребе конкретног послодавца.3 Сарадња у спровођењу послова запошљавања. студентских и омладинских задруга и слично. права и обавезе се уређују посебним уговорима о сарадњи. 1.1 и 1. односно програма и мера за подизање запошљивости лица која траже запослење према одређеним критеријумима.Лични подаци из евиденција могу се размењивати.4 Заједнички пројекти Национална служба и агенције могу заједнички учествовати у пројектима који су од значаја за спровођење послова запошљавања. У реализацији заједничких пројеката. Поред агенција уговор се може закључити и са другим субјектима на тржишту рада. невладиних организација. Критеријуми могу бити циљне групе. а посебно послова и мера за професионалну и радну интеграцију ризичних група. на основу писаног захтева.2 се споразумно утврђује између Националне службе и агенције. 2 . Национална служба послове из става 1 ове подтачке. Селекција кандидата се може вршити уз накнаду. индикатори постигнућа и сл.

попут невладиних организација. Одбор може позивати на састанке представнике других субјеката на тржишту рада. Одбор предлаже стандарде професионалног понашања у односима Националне службе и агенција. 3 . Одбор организује редовне консултације и састанке на којима се разматра спровођење Кодекса. 1.5 Сарадња у области истраживања Национална служба и агенција могу успоставити и развијати међусобну сарадњу по питањима истраживања појединих сегмената тржишта рада и међусобно усаглашавати ставове и мишљења о спорним питањима у области запошљавања. анализирају мере и дају препоруке за унапређење сарадње. Одступања од Кодекса Одбор објављује на сајту Националне службе и агенција. у складу са позитивним прописима и овим Кодексом. међусобним односима агенција и односима према корисницима услуга Националне службе и агенција. Ради остваривања интереса лица која траже запослење и послодаваца. омладинских и студентских задруга са консултативним овлашћењима.7 Одбор за праћење и примену Кодекса У циљу праћења примене Кодекса и унапређења квалитета рада и пружања услуга оснива се Одбор за прађење и примену Кодекса (у даљем тексту Одбор) који чине по три представника Националне службе и агенција. позитивне дискриминације ризичних група и прикупљања информација које су искључиво у функцији професионалне селекције и не угрожавају право приватности и једнаких шанси за запослење.1. 1. посебно у области индивидуализованих услуга и професионалног развоја запослених у Националној служби и агенцијама. Национална служба и агенције обављају послове запошљавања на начин којим се обезбеђује квалитетно остваривање права наведених корисника услуга.6 Стандарди професионалног понашања Стандардима професионалног понашања афирмише се принцип једнаке доступности послова. Одбор прати спровођење и примену Кодекса и утврђује случајеве одступања већином гласова од укупног броја чланова.

РС. који се баве правима и заштитом интереса лица која траже запослење а посебно ризичних група. Кодекс ступа на снагу даном доношења а примењује се даном потписивања. Министарство економије и регионалног развоја ће у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Сл. Број: У Београду. од 15. 2.маја 2009.36/09.1. на основу изјаве овлашћених лица агенције и других субјеката на тржишту рада. У решавању евентуалних спорних питања у спровођењу овог Кодекса надлежно је Министарство економије и регионалног развоја. односно приступања. Дејан Јовановић) 4 . године НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ Београд.8 Приступање Кодексу Приступање Кодексу је добровољно. гласник.8 ______________________ _____________________ (Директор. године) решавати сва спорна питања у остваривању сарадње између потписника Кодекса. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Потписници Кодекса могу да иступе из споразумно закљученог Кодекса на основу изјаве овлашћеног лица. Краља Милутина бр.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful