P. 1
03_Kritikata kako deluvanje

03_Kritikata kako deluvanje

|Views: 13|Likes:
Published by Marija Bejkova

More info:

Published by: Marija Bejkova on Dec 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2010

pdf

text

original

1

Критиката како делување
Критиката како делување
2
Небојша Вилиќ
Eдиција
Текстови за уметноста
2
3
Критиката како делување
359
0
Скопjе, 2009
Небојша Вилиќ
Критиката
како делување
4
Небојша Вилиќ
Изданието е подготвено за PoD дистрибуција преку
nvilic.blogspot.com
На корицата:
Жанета Вангели, Altruistic Pillow, 1998
5
Критиката како делување
Содржина

Уметноста во расчекор? 13
Македонија vs Венециското биенале 17
По ѕидот 23
По(сле) ѕидот 27
На морската шир 33
На пустинската шир 37
„Женски“ нарцизми 43
Алтернативно или индивидуално делување 47
Акција или делување 53
На пустинската шир (2) 57
Еден поглед од надвор 61
Преиспитување на европската историографија 65
Поговор: Дали критиката може и треба ли да делува? 77
Список на илустрации 99
Извори 101
6
Небојша Вилиќ
i
На 18 јуни 2009, со возбуда и големо очекување,
тргнав на промоцијата на книгата „Мојот занает“
на Бојан Иванов во неговата „Мала галерија“.
Возбудата доаѓаше од тоа што, за мене, секое
издавање на книга е, пред сè, настан, а згора на тоа,
овој пат, книгата беше на Бојан. Очекувањето,
пак, произлегуваше од моите подготовки летово
да доработам неколку поголеми текстови и
наесен да ги објавам, а за тоа оваа книга значеше
задолжително четиво кое - дополнително ќе ме
поттикне на работа. Затоа, искрените честитки
беа упатени кон авторот како признание за уште
едното (иако ретко) објавување на најдобриот
систематичар во македонската ликовно-
уметничка историографија.
Купив два примерока, а потоа го замолив и за
посвета. Еве што ми напиша:
„Ова е деветтото предавање...
Тебе ти е сега редот...“
Многу подоцна, дури кога дојдов дома, ја
разбрав поентата на Бојан од посветата. Имено, се
сетив дека и двајцата имаме книги именувани како
„Осум предавања за...“ во издание на Музејот на
современата уметност во Скопје, а благодарение на
поканата на тогашниот директор
7
Критиката како делување
ii
Зоран Петровски. Во тој момент, исто така, се
сетив и на моите колумни. Се збунив кога помислив
дека и тие беа (иако пред точно десет години)
пишувани за и објавувани во истиот неделник -
„Форум“! Можеше ли да постои поголемо совпаѓање
со втората мисла на Бојан од посветата!? Не
беше ли тоа повик и јас да додадам уште една
тула во нашата заедничка струковна градба - сè
во интерес на „нашиот занает“!? Зарем не беше
на повидок уште еден повод со него, со Бојан, да
започнам уште едно „натпреварување“ кое ќе ја
престори „конкуренцијата“ во поттикнувачко
и афирмативно делување!? Од овие причини,
уште истата ноќ, одлучив да ги сложам овие мои
текстови и поставам уште една паралела во
нашиот долг критичарско-соработнички меѓуоднос.
Но, фактот што тој ден компјутерот го бев
оставил на работа, создаде во мене огромна доза
на нетрпение до следното утро. Утрото рано,
штом влегов во кабинет, заборавајќи дури и да ја
проверам поштата, во архивата ја најдов папката
со текстовите и ја отворив. На мое големо
изненадување, покрај текстовите, најдов документ
со екстензија „.pm5“ - целата книга веќе била
сложена и тоа на 17 јануари 2005! Беа потребни
не повеќе од шест часа таа да биде достокмена и
подготвена за печат.
8
Небојша Вилиќ
Следната недела заминав за Струга.
Таму, меѓу паузите во триесетишестдневните
талкањата со син ми Марко долж охридското
крајбрежје и вечерните седења во пријатното
„Cinema cafe“ и длабоките муабети со неговиот
сопственик Ставре Гоџо, а понекогаш и Влатко
Галевски, за филмот и уметноста воопшто, ја
читав книгата на Бојан. Токму таму и тогаш
и токму заради неговата книга се одлучив да го
напишам последниот текст од оваа книшка...
И дури тогаш почувствував дека книшкава е
докрај стокмена... дури тогаш беше стокмено и
моето „деветто предавање“... дури тогаш, после
четириипол години... откако Бојан ми го предаде
редот онаа вечер...
Затоа, оваа книга, ова мое „деветто
предавање“, му ја и му го посветувам на мојот
најголем, најтемелен и најобјективен критичар
(терајќи ме така до бескрај да ги преиспитувам
сопствените тези), кој со тоа стана и најголем,
меѓу колегите, поттикнувач на мојата мислечка и
пишувачка дејност...
iii
9
Критиката како делување
... на Бојан Иванов
10
Небојша Вилиќ
11
Критиката како делување
Критиката
како делување
12
Небојша Вилиќ
13
Критиката како делување
Интересно може да изгледа кога уметноста денес, на
прагот на излезот од милениумот, е веќе запрашана
за нејзината улога и смисла и кога таа не може да го
најде одговорот на тоа прашање. Вообичаено е да се
претпостави дека уметноста може да ги антиципира
настаните и промените, во еден период дури и се обиду-
ва самоницијативно да ги оствари, но оваа денешница
говори за една друга состојба. Дали уметноста може
уште еднаш во ова столетие да преземе ангажман?
Конечно, зборувајќи за тукашната стварност, дали
уметноста во Македонија и денес може и треба ли да
преземе ангажман?
Ангажираноста во досегашните (европски)
искуства се пројавува или како симултана или како
апостериорна. И во двете појавности таа има извесна и
одредена улога која се остварува било преку спонтана
реакција, било како дефинирана програма. Овие ос-
тварувања се бележат во неколку наврата и во сите нив
Уметноста во расчекор?
Жанета Вангели, ExFYROMism or the Constant Desire for
Eternity, 1998
14
Небојша Вилиќ
15
Критиката како делување
смислата на ангажираноста е исполнета до крај. Но,
веќе во деведесеттите години ангажманот на уметноста
и уметникот добива нова појавност: ангажманот до-
бива знаци на наводници и тој станува „ангажман“. За
прв пат острицата на уметноста е затапена, уметноста
не е онаа која што предничи, или, со други зборови,
таа од априорна, станува апостериорна, од авангардна
се претвора во констативна – како никогаш досега,
уметноста и делувањето на уметникот прифаќаат да
ги бележат и констатираат состојбите, напуштајќи
го модернистичкиот проект и идеја дека таа е моќна
да ги смени работите на подобро. Ваквата констата-
ција, уметноста во осумдесеттите за миг ќе ја наврати
на искуствата на формалното и појавното (можеби
како последица на притисоците на институциите на
уметноста), но набргу истата таа уметност ќе го сврти
својот интерес кон обидот повторно да се проговори
за стварноста и актуелното окружение. Ослабениот
критицизам (или поточно, губењето на довербата во
конструктивната и имплементарната критика) на оп-
штествената стварност е суштествен за констативниот
карактер на уметноста во деведесеттите.
Како и да е, кој е односот на уметноста во Маке-
донија во однос на актуелната општествена стварност?
Дали се има право од неа да се бара да го исполни
вакуумот од испразнети или напуштени критериуми
и вредности? Зошто таа не чувствува потреба од тоа?
Или зошто толку малку го има тоа чувство? Залудноста
Перица Георгиев - Пепси и Стефан Шашков,
ushabala elo, 1999
16
Небојша Вилиќ
на напорот или обидот, како заклучок од поранешното
искуство, како став на резигнираната анагажирана
уметност, не може да го оправда не-интересот, апа-
тичноста и затворањето во „без-интересниот свет на
уметникот“, свет во кој што тој безбедно се повлекува
велејќи дека тој е само – уметник. Уметноста и умет-
никот се тие кои што треба да го изнајдат патот тоа
да се престори во миг во кој што разнишаните рецеп-
тивни структури на денешниот субјект ќе најдат миг
на воздишка од актуелноста, миг во кој востановените
критериуми за уметничко вреднување се ставаат на
страна и добиваат ново значење. Можеби другите,
оние вон од уметникот, сите оние други субјекти кои
се околу него, оние кои го потврдуваат постоењето
на неговата уметност, имаат право да го бараат тоа од
него во оваа ситуација. Можеби ним им се потребни
проникливоста на проектот EX-FYROMism на Жа-
нета Вангели од март 1998, многу пред да се појават
анти-НАТО протестите од улиците на Скопје, или
петнаесетте спојкони минути на проектот ushabala
elo на Перица Герогиев – Пепси и Стефан Шашков,
во миговите на катадневното исцрпувачко преиспи-
тување на вистинитоста на рецентната стварност и
смислата на постоењето.
(1 април 1999)
17
Критиката како делување
„Македонскиот синдром“ не се одредува со „ви-
ната на другиот“ (Бошнаковски), туку со незна-
ењето, неможноста и несакањето да се лоцира
вистинскиот извор на проблемот или: кон што
да се насочи творечката енергија?
Иако актуелноста на македонското совремие е дефи-
нирана од многу поприземни проблеми отколку од
оние на и за културата и за уметноста, тоа воопшто
не смее да биде причина вториве да бидат маргинали-
зирани. Напротив, после „сликите“ и „приказите“ на
странските медиуми за Македонија, токму културата
и уметноста присутни вон од овие простори мораат
да ја имаат задачата за покажување и на други „сли-
ки“ и „прикази“ од овие простори. Ова е императив
на сите оние кои не сакаат да се идентификуваат со
наметнатите „слики“ и „прикази“.
Оттука, откажувањето на учеството на Репуб-
лика Македонија на 47 Венециско биенале од страна
Македонија
vs
Венециското биенале
18
Небојша Вилиќ
19
Критиката како делување
на Министерството за култура е неоправдливо и, пред
сè, непростливо. Од целиот бран написи на оваа тема
во печатот, а особено од неразбирливиот и неаргумен-
тираниот напад на тимот одговорен за реализација на
проектот (Драган Бошнаковски и Сузана Милевска)
врз Музејот на современата уметност, се стекнува една
збунувачка слика, која сепак не одговара на прашањето
зошто Република Македонија не учествува на Венецис-
кото биенале. Но, колку што е можно поскоро треба
да се остават настрана производите на тукашната т.н.
„муабетџиска култура“ (чијшто најдобар пример е и
толкувањето на синтагмата „македонски синдром“
од страна на Бошнаковски), иако последиците од
неа секогаш се крајно контра-продуктивни. После сè
ова, се плашам и да помислам што ќе се случи со оној
или оние кои сепак ќе изнајдат сили да ја прикажат
рецентната уметничка продукција во Македонија во
Венеција, без разлика во која форма и на кој начин,
а како реакција на перманентните незадоволници и
„синдромичари“.
Во овој монет, напротив, македонската умет-
ничка сцена треба да биде заедно како никогаш досега.
Република Македонија мора да се појави во Венеција
на 8 јуни, му се допаѓало тоа некому или не. Ако не-
когаш во светот се зборувало за неа, тогаш тоа е овој
период. Можеби таа ја има судбината на земја за која
се дознава и по рабни настани: сетете се на изградбата
на Скопје по земјотресот, на колекцијата, зградата и
Корица на книгата Few Candies for Venice, 1999
20
Небојша Вилиќ
21
Критиката како делување
формирањето на Музејот на современата уметност,
на воспоставените контакти, на симпатиите и прија-
телставата кон неа по осамостојувањето. Убеден сум
дека овој пат во Венеција таа ќе предизвика многупати
поголем интерес, отколку сите досегашни нејзини
настапи заедно, едноставно заради тоа што сите го
слушаат нејзиното име катадневно.
Понатаму, се јавува нужноста од нејзино конти-
нуирано присуство. Тоа не смее да биде прекинато, без
разлика што таа нема да биде застапена во официјал-
ната програма или каталогот. Сопственото искуство
ми кажува дека на Биеналето не се посетуваат „наци-
оналните селекции“, туку изложбите: уметничкиот
свет таму доаѓа да гледа уметност и да се информира,
а патем дознава и за државата, односно – силните
дела оставаат силен впечаток. На Македонија е да го
направи напорот така да ги измери силите.
Веќе е сосема неважно кој и чиј избор ќе биде во
Венеција, колку тој ќе чини и кој ќе ги даде средствата,
дали тој избор има подобра алтернатива или не, дали е
тој на „оваа“ или „онаа“ критичарска група. Конечно,
на Биеналето се видени и купишта лоши уметници и
селекции, сомнителни комесари, непрофесионални
претставувања и т.н. – но, тие, сепак, биле присутни.
Во овие времиња и во овие околности и окруженија
на Македонија, нејзиното вистинското претставување
е – тамошното присуство.
Искра Димитрова, W. C. (Wonderful Creatures), 1999
22
Небојша Вилиќ
P. S. Во деновите на отворањето на 45 Венециско
биенале 1995, бев (најверојатно) единствениот прису-
тен од Македонија. Многубројните колеги и пријатели
ми поставуваа само едно единствено прашање: никој
од нив не праша „Дали учествувате?“,туку „Каде сте?“,
бидејќи по учеството во 1993, никој не очекуваше да
нè нема, бидејќи ниту еден умен нема да ја испушти
веќе еднаш дадената можност да се биде таму. За жал,
мојот одговор може да се претпостави. Заради тие
тогашни и такви чувства не сакам истите повторно
да ми се случат.
(15 април 1999)
23
Критиката како делување
Кога дволичноста на политичка Европа го до-
стигнува својот врв, уметничката Европа се
обидува да зборува во името на причините за
тоа. А Македонија?
Откако во Европа почна да се зборува за период пред и
по паѓањето на Берлинскиот ѕид и кога сите помислија
дека нема повеќе да има „страни“, на повидок се најдоа
нови поделби. Откако сите се демократизираа, истата
таа Европа одлучи да истражува (за да ни докаже нам,
најверојатно) дека историските разлики мораат да се
почитуваат – сепак. Во најубавиот период од само-
стојната Македонија, низа на куратори и критичари
го пребаруваа минатото и тогашноста на уметноста
тука. Барајќи потврда дека ние сме сепак „лошите
момчиња“, тие, сепак, наидуваа (а и ќе наидуваат)
на слика којашто не се вклопува не само во нивните
очекувања, туку којашто ги пречекува неподготвени
да се соочат со уметничка продукција на која годината
По ѕидот
24
Небојша Вилиќ
25
Критиката како делување
„1989“ не ѝ значи ништо. Како уште еднаш да се потвр-
дува исказот на Френсис Фукујама дека паѓањето на
Берлинскиот ѕид, сепак, не е доволно да се зборува за
„продолжување на историјата“, односно дека истиот
настан не е за сите револуционерна точка на премин
(или промена). (Фукујама, 1994) Разгледувајќи ја
сегашноста на Европа, ова уште повеќе се потврдува.
Дали со тоа „крајот на историјата“ во Македонија е
веќе отпочнат?
Затоа, актуелноста на борењето на институци-
ите од оваа област за изборување на статусот на „инс-
титуција од национален интерес“ е вреден за анализа.
Тоа изборување може да има два повода: влегување
под безбедната заштита (i.e. финансирање) на државата
или заокружување на дефинирањето на аспектите на
демократијата (нужно за отпочнувањето на „крајот
на историјата“). Како антиподни, ови поводи, сека-
ко дека ја плаќаат сметката на минатото. Истотака,
кога уметничката продукција почна да ги остварува
зачетоците на „крајот на историјата“, во форма на
просторни и амбиентални инсталации, дигитални
и комуникативни проекти, или проекти по повод
различни конкурси и отворен пристап до и размена
на информациите, одеднаш многумина застанаа на
страната на одбраната на „вредностите на македонс-
ката уметност“. Златко Теодосиевски, еден од најза-
грижените и најнезадоволните (барем според јавното
настапување), во серија написи (но не и со неговата
Станко Павлески, Метална анатомија или за љубовта -
ѕвезда u птица u куќа, 1995-7
26
Небојша Вилиќ
изложба „Избор “97“, Струмица, октомври-ноември
1998) го искажува своето противење на „новото“,
однесувајќи се кон него како кон еретика, постојано
барајќи дека прво треба да се осознае „старото“. За
Друштвото на ликовните уметници на Македонија и
поголемиот број на неговото членство не треба ни да
се зборува. За Венециското биенале 1999, истотака.
Од каде тој анимозитет?
Оттука, дали Берлинскиот ѕид е навистина сру-
шен? Од туѓа страна, „Повторно откриената Европа“,
Копенхаген 1994, „Манифеста – новото европско бие-
нале“ во Ротердам и Луксембург 1995 и 1997 и Љубља-
на 2000, и „По ѕидот“ на Музејот на Модерната оваа
година во Стокхолм, зборуваат за рушење на дискур-
сите „исток-запад“ или „исток-исток“, додека Европа
подига не ѕид, туку бедем околу себе (олицетворен во
новата метафора: во-НАТО–вон-од-НАТО). Од наша
страна: двојност/дволичност на и во пропагираната и
остваруваната пракса на демократизацијата. Се чини
дека „крајот на историјата“ и кај нас не ќе може да се
темели врз рушења и анимозитети, туку на развивање
на глобални дискурси во кои учеството на сите страни
не е оптеретено од императивите на сопствената исто-
рија и митовите за себе. Затоа македонските уметници
(кои расчистиле со нив), наспроти институциите и
уметничката критика (кои не го направиле тоа), пос-
тигнуваат поголеми успеси надвор, отколку во својата
земја.
(29 април 1999)
27
Критиката како делување
Спротивставувачките односи помеѓу „старо-
то“ и „новото“ стануваат бесмислени доколку
тие самите не се поништат во сооднос со про-
дукцијата како фактум
Уште еднаш за „крајот на историјата“ – овој пат во
неговото конкретно издание. И уште еднаш за Берлин-
скиот ѕид – овој пат во неговото виртуелно издание.
Двојноста на насловот на овој текст има за цел да ја
појасни следната состојба: како и каде се движи умет-
носта во Македонија денес. Ако „крајот на историјата“,
според Френсис Фукујама, не го признава уривањето
на Берлинскиот ѕид како револуционерна точка на
премин (или промена), (Фукујама, 1994) тогаш тој
„крај“ оди „по“ (врз) самиот ѕид (како метафора за
не-признавањето на тој настан како револуционерен),
односно одењето „по“ го толкува тој настан не како
рабен во смислата на „преку ѕидот“, туку како рабен
во смисла на еквилибрирање „по ѕидот/работ“. Тоа
По(сле) ѕидот
28
Небојша Вилиќ
29
Критиката како делување
од своја страна упатува на еквидистанцата којашто
треба да се задржи спрема појавите во уметничката
продукција и толкувачките приоди како нејзино
заокружување. Со тоа, спротивставувачките односи
помеѓу „старото“ и „новото“ стануваат бесмислени
доколку тие самите не се поништат во сооднос со про-
дукцијата како фактум. Поинаку кажано не се работи за
преплетувањето на двата пола на односот (тој дискурс
е затворен со модернизмот), туку за прифаќањето на
фактот дека имплицитно на уметничката продукција
е да ги испитува можните форми на нејзината појав-
ност со, се разбира, имплицитниот ризик во којшто
се впушта со таквото насочување. Значи, тоа што
рецентата македонска уметничка продукција треба да
го и го прави е истражувањето на појавите коишто се
засегнати од одењето „по ѕидот/работ“ на „рабноста“
на нејзиното окружување. Што би било со неа ако таа
тоа не го прави?
Од друга страна, рецентата уметност во Маке-
донија оди, истотака, и „после“ „големите нарации“.
Ако Берлинскиот ѕид, како метафора на една од
повеќето „големи нарации“ на 20 век, е веќе минато,
тогаш и „епохалните (и други слични) задачи“ на
македонските уметници се – минато. За тоа говорат
уметничките проекти кои ги отвараат прашањата за
(не-епохалните) проблеми какви што се локалната
криза на: институциите на уметноста (Станко Пав-
лески, Томе Аџиевски), општеството (Игор Тошев-
Томе Аџиевски, Смешните производи на Големиот циркус
(Original British Museum), 1998
30
Небојша Вилиќ
ски), женското (Елизабета Аврамовска), навиките и
обичаите (Оливер Мусовиќ), сеќавањата (Славица
Јанешлиева, Дијана Томиќ-Радевска), печатените
медиуми (Исмет Рамиќевиќ), хуманата комуникатив-
ност (Љупка Делева) (само како неколку примери). Со
други зборови, сегменти од општествената стварност
кои немаат разврска без разлика колкав би можел да
биде уметниковиот ангажман. Односно, проектите се
мали, скромни придонеси за едни можни видувања
за нив. Партикулацијата на „големите нарации“ не ги
разбира одредувањата/поделбите на „старо“ и „ново“
(што е определувачко за модернизмот), туку зафаќа
во сферата, не на уметниковото лично, туку на за-
едничкото јавно. Ваквата демократизацијата е онаа на
којашто смета Фукујама, односно демократизацијата-
на/во-дело е предусловот за отпочнување на „крајот на
историјата“, а не нејзиното прокламирање. А бидејќи
една група на уметници (сосема е неважно што тие се
од „помладата“ генерација) тоа и го остварува, тогаш
„крајот на историјата“ веќе е започнат.
Затоа историјата и митовите (како структури на
„големите нарации“) се нефункционални во денешни-
цата, а згора се покажуваат и како контрапродуктивни.
И заради тоа, токму вака разбраното одење „по“ и
„после“ „големите нарации“ се растеретува од нив со
не-делувањето во нивен интерес, токму вака се прави
исчекорот во другото, токму вака уметноста во Ма-
кедонија се поставува на рамништето на актуелноста.
Конечно, токму ова го прави дискурсот „старо–ново“
бесмислен.
(13 мај 1999)
31
Критиката како делување
Помеѓу минатите „југословенски“ и „eвропски“
„императиви“ на македонската уметност
Веќе неколку години на поголеми меѓународни излож-
би се вклучува и уметноста од Македонија од последно-
то десетлетие. Некои од нив ги истражуваат минатите
периоди, некои обработуваат специфични теми, некои,
пак, зачнуваат нови. Со нив се прави обид за пре-ис-
читување на некои досегашни толкувања, се настојува
да се исправат некои погрешни појдовни методологии
од минатото, или, пак, се насочува кон пополнување
на широкиот празен простор во европската историја
на уметноста. Интересноста што Македонија секаде се
сместува во делот/блокот на Централна или Источна
Европа е, од своја страна, специфичен феномен. Колку
македонската уметничка продукција, и како дел од
поширокиот поранешен југословенски контекст, наоѓа
свое место во таквите подредувања? Ова прашање е
важно не само за странските истражувачи, туку пред
На морската шир
32
Небојша Вилиќ
33
Критиката како делување
сè и за самите нас, токму заради можноста од вре-
менска дистанца, необременети со императивите на
идеологичностите, да го преиспитаме минатото и да
се зафатиме со пообјективното толкување на извесни
случувања.
Во овој случај се јавуваат два момента важни
за ова толкување: одредувањето на односот спрема
„југословенските императиви“ и преиспитувањето на
досегашната наша убеденост за специфичните разлики
на уметничката продукција од останатиот уметнички
свет на, особено повоената, Централна или Источна
Европа. Едно скорешно прелистување на каталозите (и
на македонските и на југословенските) предочи една
ситуација во која преводите на текстовите на некој од
странските јазици исклучиво се однесуваат на оние
изложби коишто се организирани за/во странство.
Денес е скоро незамисливо во Македонија да се отпе-
чати каталог без превод. Ова е еден важен момент со
оглед на поставувањето, односно произлегувањето на
крајните дострелни точки кон коишто се стреми маке-
донската уметност тогаш и денес. Лесно е да се заклучи
дека реперните точки на споредување се префрлени
од тогашниот југословенски уметнички простор кон
европскиот. Императивите да се „освои“ југословен-
скиот простор како да ги замаглуваа обидите за „ос-
војување“ на другите. Ова не сака да каже дека немало
проекти, туку поставува едно сериозно прашање: кои
се споредбените параметри на македонската уметничка
Игор Тошевски, Dossier ‘96, 1997
34
Небојша Вилиќ
продукција тогаш и денес. Припаѓајќи на тој и таков
културолошки и уметнички контекст, македонската
сцена од тој период остварува исклучителни (иако
не прекубројни) остварувања, компатибилни со оние
од југословенскиот простор. И тоа не било никогаш
спорно. Но поаѓајќи од тука, се поставува прашањето
на компатибилноста на југословенската уметност (а
понекогаш и ексклузивноста, особено нагласувана
од југословенската историографија, во однос на онаа
од Централна или Источна Европа) со европските
текови.
Специфичноста на политичката положба на
СФР Југославија во тој период секако дека се разликува
и е важен предуслов во започнувањето на толкувањата.
Меѓутоа, споредбените примери од уметностите на
Централна или Источна Европа коишто се избирани
постојано се оние коишто се претставници на званич-
но прокламираните уметнички појави од страна на
државната бирократија во овие земји. Колку се познати
алтернативните, забранетите, затвораните, дисидент-
ските сцени во овие земји од овој период, за да може
со објективност да се поткрепат поранешните тези?
Дали навистина единствено југословенската уметност
ја поседува таа ексклузивност да биде поблиску или
во текот на европските струења? Дали, со тоа или
заради тоа, и македонската уметност треба така да се
дистанцира?
Овие неколку изложби можат да бидат повод,
меѓу другото, да се постават и овие прашања, а истра-
жувањата коишто треба следат ќе ги дадат и одговорите
на нив.
(28 мај 1999)
35
Критиката како делување
На пустинската шир
Меѓу сегашните „медитеранско-балкански“
и „глобални“ „императиви“ на македонската
уметност
Споредбените точки и позиции, како менливи, нудат
извесни ракурси од кои македонската уметност може
да се вреднува во онаа смисла во којашто се бара одре-
дувањето на нејзиното место во поширокиот глобален
контекст. Но, тие многу тешко се наоѓаат на местата
коишто по својата природа, а уште повеќе и логика,
се поврзани со институциите на уметноста непознати
во нашата културна и уметничка политика и пракса.
(На пример, деновиве се случува и Венециското бие-
нале – најчувствителната точка на нашата [и општа и
стручна, а особено новинарска] јавност оваа година.)
„Светот на уметноста“ не се само уметниците, кри-
тичарите и галериите, туку, пред сè, и законитостите
на глобалното општество, со механизмите за негово
остварување, во кое или „сте“ или „не сте“ и во кое не
36
Небојша Вилиќ
37
Критиката како делување
постои „ние многу би сакале“. Оттука, дали е доволно
само да се имаат квалитетни уметници, уки критичари
и опремени галерии, за да се остварат „глобалните“
„императиви“ на македонската уметност? Што може
да се научи од сите досегашни искуства во странство
и како понатаму? Кои се, конечно, остварливите „им-
перативи“?
Запрашан во едно интервју во 1996 (во текот на дено-
вите на отворањето на изложбата „Balkan Art ’96“ во
Нови Сад) дали постои „балканска уметност“, одго-
ворив дека не постои специфична „балканска умет-
ност“, но уметностите од земјите на Балканот можат
да се афирмираат под оваа синтагма, едноставно како
маркетиншка матрица којашто може да го привлече
интересот на светската критика како опфат на извесни
уметнички струења од регионот. Говорејќи го ова ги
имав предвид тукашните и тогашните настојувања на
Борис Петковски „балканштината“, со нејзиното (од
Европејците) пежоративно определување, да се замени
со поимот „медитеранско“ со што, од една страна, би
се дофатил барем останатиот дел од Медитеранот (ако
не може самата Европа) и преку тоа и да се влезе (на
мала врата) во таа Европа, и, од друга страна, да се за-
обиколи севкупниот негативитет на „балканштината“.
(Петковски, 1992) Иако како стратешки потег „помеди-
теранствувањето“ може да предизвика некаков интерес
за македонската уметност и заслужува да се обмисли,
Оливер Мусовиќ, Собување на чевлите, 1999
38
Небојша Вилиќ
се чини дека еднократното пре-дефинирање од страна
на критиката не е доволно тоа и да се постигне: светот
не е волен да прими уште едни „Медитеранци“ (или
уште едни „Европејци“ – што барем денес е очигледно)
во својот круг на пријатели, без разлика колку ние тоа
го сакаме, поседуваме и заслужуваме.
Се чини дека, после ова, ни останува да се
потсетиме на идеите на Љубомир Мициќ и неговиот
„Зенитизам“, кој најверојатно поттикнат (ако не и
раздразнет) од истите рамисли и чувства, бара пре-
власт на „барбарогенитите“ – оние кои со и во својот
варваризам ќе востоличат вредности по кои ќе се
опходи и самата Европа. Но, ние, тука и денес, свесни
за минатоста на утопискоста на ваквиот проект, би
требало истата да ја преиспитаме, ако не друго барем
да ја инкорпорираме во една стратешки обмислена и
осмислена атака со оружјето на самата таа Европа (или
Свет). Ако тоа можеа да го направат Ерик Булатов,
Комар и Меламид, Иља Кабаков „продавајќи“ се како
пост-сталинисти, пост-перестројкаши и слични пост-
советски опции задоволувајќи ја суетата на Западот (а
тоа го направија добро) со исмејувањето на иконите
на социјализмот од којшто потекнуваат, тогаш не
може ли овој северно-источен Медитеран или Балкан
(како сакате) да изнајде сопствени „икони“ коишто
би учествувале во „пазарот“ (разбран како размена на
вредности) на глобалниот детерминизам на светската
уметничка продукција. Ова уште повеќе токму заради
самата дефиниција на глобализмот којшто (според А.
& М. Mattelart, 1998: 147) „една структура ја признава
само доколку новата структура е и локална и меѓуна-
родна“.
39
Критиката како делување
Така, само доколку македонската уметност поседува
структура која е едновремено и локална и меѓуна-
родна – односно глобална (нека биде тоа именувано
било како медитеранско или балканско) и доколку се
совпаѓа со поредокот во кој (според McQuire, 1998:
232) „националниот идентитет не може повеќе да се
обезбеди со референцијалност кон саморазбирливата
територија (било географска, етничка, лингвистичка
или културна)“, тогаш очекувањата од „императивите“
на „глобалното“ можат да имаат смисла. Ако е поинаку,
тогаш ќе превладеат „императивите“ на „балканското“
(или „медитеранското“) кои можат засекогаш да нè
остават на бесконечната пустинска шир.
(7 јуни 1999)
40
Небојша Вилиќ
41
Критиката како делување
Колку изложбата „Нарцизми“ ги потврдува дис-
курсите за „женското“ во најновата македонска
уметничка продукција?
Деновиве македонската уметничка сцена се бранува
со серија на изложби, коишто (по долгиот вакуум)
како забрзано да настојуваат да ја пополнат наста-
натата празнина. Меѓу другото, како специфична, се
издвојува белешката дека женскиот дел од уметнич-
кото друштво се наметнува во еден силен и сериозен
замав. Поточно, ова не е ништо ново и присутно е
веќе повеќе години, но изложбата „Нарцизми“ во
Музејот на современата уметност во својот обем и
опфат како да прави резимирање на овие настојувања.
Седумнаесетте уметнички по покана и на предлог на
кураторот Соња Абаџиева размислуваат за аспектите
на нарцизмот и ги искажуваат своите видувања. Од
„Женски“ нарцизми
Елизабета Аврамовска, Axis Mundi, 1998
42
Небојша Вилиќ
друга страна, серијата на разговори со уметничките
којашто едновремено ја објавува дневниот весник
„Македонија денес“, водена од Јасна Франговска (во
последно време еден од најангажираните новинари
на ликовната уметност) е извонредно надополнување
на проектот, уште повеќе заради фактот дека маке-
донските уметници, воопшто, оставаат малку траги
од сопствени искази по повод нивното творештво.
Со други зборови, македонската уметничка сцена се
соочува со една „женска“ (латентна) атака.
Мора да се забележи дека е интересно, но ед-
новремено и да се нагласи дека е значајно зафаќањето
на и во дискурсите за „женското“ (кои не треба да се
мешаат со оние на милитантниот феминизам од амери-
канските рани седумдесетти) во македонското поднебје
(барем во полето на уметноста). Уште порано, во некои
други делувања на Абаџиева, а особено и во неколкуте
ангажмани на Сузана Милевска, издвојувањето на овие
дискурси како специфични за постмодерното доба
наметнува потреба од предифинирање на уметноста
и нејзините вреднувачки категории како последица
на преминот на толкувачките системи од подрачјето
на формалното кон подрачјата на концептното, или
поточно од обликовното кон тематското. Тоа ја упатува
уметничката продукција во поле коешто не само што
бара сосема поинаква подготовка на самите уметници
(во неа досегашното „умешно“ се заменува со „реф-
лексивното“), туку и дополнителен напор и опсег на
познавања на рецептивната и рефлексивната страна
на продукцијата од страна на критиката.
Враќајќи се назад кон изложбата „Нарцизми“
43
Критиката како делување
и дискурсите за „женското“ мора да се постави и
прашањето за присутноста на овие вториве во самите
пристапи на уметничките (бидејќи погоре кажаното
се однесува на творците на излагачките концепти и на
теоретичарите и критичарите, а не на самите уметници)
и колку нив ги има на изложбата. Во случајот на овој
текст не се реферира на повикувањата на тематското
како тема на изложбата, или тематското како однос
кон темата на изложбата, туку се однесува на темат-
ското како однос кон „темата на женското“, бидејќи
темата „нарцизам“ нема ништо толку специфично
со дискурсите за „женското“ за да биде нивен специ-
фикум. Изложбата, пред сè, има за цел да ги постави
и истражи прашањата за дискурсите за „женското“ и
нивните присуства кај македонските уметнички, но
не, најверојатно, да даде и одговори. Затоа изложбата
дава делумен одговор на ова прашање. По ова оста-
нува впечатокот дека настојувањата на кураторот и
очекувањата на критиката се во расчекор со извесен
дел од остварувањата на уметничките. Или пак, како
конструктивно опозиционирање: дали пристапите на
овие уметнички навистина поаѓаат од дискурсите за
„женското“, или пак само завршуваат во дискурсите
за нарцизмот? Ваквиот став оди повеќе на товар на
уметничките, отколку на кураторот и критиката, но
секако поставува едно друго: кои се „специфично
женските“ aспекти и карактеристики на дискурсите
за „женското“ и како тие се третираат од страна на
уметниците?
Одговорот на ова прашање може да понуди или
ќе може да се потврди-демантира со организирање
44
Небојша Вилиќ
на една друга изложба, односно „машка“ верзија на
изложбата на истата тема којашто ако покаже „спе-
цифично машки“ дискурси, ќе им даде легитимитет
на оние „женските“. Ако тоа не го направи, тогаш ќе
остане на критиката и теоријата на уметноста, не да
ги аргументираат, туку да ги преиспитаат постоењата
на „специфично половите“ карактеристики и теми на
рецентната продукција и рецентната теорија. Таквиот
компаративен приод би бил извонредна можност и
предмет за критичко-аналитичко истражување на
особеностите на постмодернизмот воопшто.
(14 јуни 1999)
45
Критиката како делување
Мора ли уште да се чека на нечија друга одлука
за да се остварат сопствените уметнички
потреби и идеи?
Деновиве зачестено, во неколку разговори со група
млади историчари на уметноста и ликовни критичари
беа допрени прашањата за тоа како да се делува на по-
лето на уметничката продукција и теорија во денешни-
цата условена од распаѓањето на вредносните системи
и институциите (и организациите) на уметноста во
Македонија. Тукушто озваничени како субјекти во
светот на уметноста тие, соочени со расчекорот помеѓу
тоа што им е кажувано во текот на образованието и
тоа со што се соочуваат во „вистинскиот“ свет, како
да се наоѓаат во една огромна бездна. Тие зборуваат за
нивните обиди да влезат во институциите и да им ги
предочат нивните погледи на уметноста, да иницираат
нови и други програми во рамките на етаблираните
галерии, да го сменат културниот живот во градовите
Алтернативно
или
индивидуално делување
46
Небојша Вилиќ
47
Критиката како делување
во коишто живеат и да направат свое место во рамките
на овие званични институции. Се разбира сите овие
обиди (во нивното толкување) завршуваат неуспешно.
Собраниот револт во нив заради оваа немоќ да сменат
нешто во системот на институциите скоро да ги дове-
дува до работ на откажувањето од нивните младешки
амбиции. И тоа најверојатно ќе се случи, ако не сега
скоро, тогаш сигурно подоцна.
Според овој случај, дали грешката или про-
блемот навистина лежи во инситуциите? Што е тоа
што ѝ недостига на младата (или поточно – раната),
а на некој начин и на онаа поискусната, уметничка (и
уметници и критичари и теоретичари) продукција во
Македонија? Дали е таа навистина соочена со безиз-
лез? Своевремено (како најсвеж пример), во текот на
1994, со уште двајца колеги, решивме да направиме
вид на списание, списание кое ќе кружи околу и за нас
тројцата и околу и за неколкумината наши сомисле-
ници, едноставно да задоволиме некои наши потреби
за размена на искуствата и сознанијата. Дали имаше
тогаш пречка оваа идеја да не се оствари, дали ние
бевме помалку револтирани од сегашните учесници
во уметничката продукција, дали чекавме да најдеме
разбирање меѓу институциите? Не. (Списанието, за
волја на вистината, никогаш не излезе од печат, но
неговото делотворство е очигледно во цела низа на
наши подоцнежни индивидуални ангажмани).
Се чини дека главниот проблем којшто се ја-
вува и стои над оваквата безизлезност е во немањето
Славица Јанешлиева, Писма, 1998
48
Небојша Вилиќ
искуства со алтернативните делувања. Воглавно сите
претходни искуства кај нас се темелат на „инсти-
туциите“, било на институциите кои продуцирале
нешто, било на оние коишто биле должни тоа да го
финансираат. Оттука, и самата употреба на терминот
„алтернатива“ денес станува спорен, бидејќи на што
би било „алтернативното“ алтернатива во ситуација
во која институциите како позиција не постојат? Без
разлика на деноминацијата на активностите коишто
можат да се преземат за да се остварат намерите за
уметничкото делување како нужност, потреба или
барање на денешниот креативен субјект, не-искуството
допрва се соочува со сериозни проблеми – старите
навики соочени со новата ситуација продуцираат
незадоволство и револт.
Но, токму во тоа се согледува и предноста на
оние кои ги немаат старите навики, тие се на поче-
ток на едно ново поглавје кое самото ги поставува
критериумите и правилата и токму во тој предизвик
(секако – неизвесен) се наоѓа излезот од пропаста на
институционалното делување и креирање на полити-
ката на уметничката продукција.
Колку попрво младите (но секако и другите) ова го
разберат, толку побргу македонската уметничка сцена
ќе најде нови подрачја на сопствената продукција,
интерпретација и презентација. Времето на „големите
нарации“ е истечено, време е за фрагментарно делу-
вање: сликата на уметничката сцена не може повеќе
да биде создавана (или уште полошо – очекувана) од
некоја над-структура, туку од поединечните неврзани,
49
Критиката како делување
расцепкани, фрагментарни идиосинкразии. Одговор-
носта за сопствениот ангажман и исказ ова време го
лоцира вон од колективното. Тоа во македонскиот
случај денес подразбира сложената проективна „ал-
тернативна“ акција да се замени со едноставното и
катадневно „индивидуално“ делување.
50
Небојша Вилиќ
51
Критиката како делување
Или: како да се надмине пропаста на институци-
оналното делување и креирање на политиката
на уметничката продукција?
Пишувајќи претходно за замената на „сложената
проективна ’алтернативна‘ акција со едноставното
и катадневно ’индивидуалното‘ делување“, пред сè,
мислев на еден упат на помладата генерација на исто-
ричари на уметноста и ликовни критичари на каков
сè начин може да се изработи и оствари сопствената
побуда. Таму посочив дека големите идеи на алтерна-
тивното делување како производ на проективноста на
уметничкото творење (во смисла на Џ. К. Арган) не ја
остваруваат повеќе својата смисла. Оттука, тежиштето
се префрла врз одредувањето на другата смисла на
уметничкото творење, онаа на денешницата, односно,
поточно, одредувањето на смислата на делувањето,
Акција или делување
Дијана Томиќ Радевска, Интерактивен албум, 1998
52
Небојша Вилиќ
со цел да се прикаже потребната различност помеѓу
акцијата и делувањето.
Кон крајот на март минатата година во Базел за
време на работилницата „Tempolabor“, на лист хартија
изпишав: „1. ACTION!!! = ACTIVISM, 2. ACTING =
SIMPLY DOING THINGS“. Тезата се движи во рас-
понот во којшто се објаснува сегашната позиција
на уметничкото/критичарското творење. При тоа
сложеното проективно алтернативно творење е оз-
начено со поимот „акција“ којшто подразбира повик
на револуција (како радикално менување на системот
на уметноста), на активен ангажман (понекогаш дури
и милитантен), на промени (и тоа не во фарсична
смисла) заокружен со програма или, уште повеќе, со
Манифест. (Deliss, 1998: 274-8) Таквиот поим е повр-
зан и со „активизмот“, како програмски ангажман за
остварување на поставениот проект. Во Македонија
извонреден пример за овој поим е краткотрајното, но
значајно делување на групата „Денес“ во педесеттите
години.
Наспроти поимот „акција“, денес се употре-
бува поимот „делување“ со неговото работно про-
ширување олицетворено во синтагмата „едноставно
правејќи ги работите [од својот домен]“. Во некоја
смисла ова „делување“ е резултат на сознанието (и
неговото прифаќање) за неуспешноста на револу-
цијата, за единствено можниот пасивен ангажман,
за неможноста за радикални промени и, конечно, за
херметичноста и дисфункционалноста на испиша-
ниот (декларираниот) Манифест. Во такви услови и
со такви сознанија денешното творење го исцртува
53
Критиката како делување
сопствениот констативен карактер, при што кон-
статирањето на општествените појави е подрачје во
коешто може само да се „делува“, но не и нешто да се
измени. Оттука, неслучајно е и алудирањето на сло-
ганот на фирмата „Nike“ – „just do it“, како рекламен
слоган, преку којшто се упатува на неможноста да
се избегнат нужностите зададени од општествената
стварност којашто ја тапи острицата на „акцијата“
под/при/ведувајќи ја во сопствениот систем. Со тоа,
преку ова маркетиншко влијание, се остварува она
уништувачко и прекумерно искористувачко влијание
на корпорациите, влијание коешто ја проблематизира
автономијата на одлучувањето на индивидуата.
Заводливоста на овој слоган е метафора за заве-
дувањето на уметничкото и критичарското делување
коешто отпорот (како против-тежа на акцијата) го
претвора во опозиција на корпоративното. Со ваков
делувачки дискурс „едноставното и катадневно ’инди-
видуалното‘ делување“ ја добива својата смисла: секој
да прави свое место за остварување во перманентно (а
не декларативно и манифестно) делување. „Акцијата“
преку проективноста, како што покажуваат денешните
толкувања, не е самата по себе гарант за сместување-
то во историјата. Времето (како само-изборно), а не
историјата или нешто друго, е тоа коешто ги сместува
појавите во своите рамки. Поаѓајќи од оваа премиса,
денес „делувањето“ е во извесна предност од „акција-
та“.
54
Небојша Вилиќ
55
Критиката како делување
Меѓу сегашните „балкански“ и „европски“
„императиви“ на македонската уменост
Споредбените точки и позиции, како менливи, нудат
извесни ракурси од кои македонската уметност може
да се вреднува во онаа смисла во којашто се бара одре-
дувањето на нејзиното место во поширокиот европски
контекст. Но, тие многу тешко се наоѓаат на местата
коишто по својата природа, а уште повеќе и логика, се
поврзани со институциите на уметноста непознати во
нашата културна и уметничка политика. На пример,
деновиве се случува и Венециското биенале – слабата
точка на нашата (и општа и стручна, а особено нови-
нарска) јавност оваа година. (Што е чудно, бидејќи кога
истото се случи 1995, само еден мал круг на критичари
околу списанието „Големото стакло“ јавно го искажа
своето незадоволство од тоа – група која (!) деновиве
На пустинската шир (2)
Исмет Рамиќевиќ, Лавиринт III, 1998
56
Небојша Вилиќ
остро се напаѓа.) Но, што е тоа фамозно биенале, со што
го заслужи овогодишниот полемички интерес кај нас?
Накратко – тоа е голем пазар за големите уметности и
големите уметнички сцени. А ние тоа не сме ниту во
еден од овие сегменти. Нам ни останува задоволството
да бидеме видени – но со тоа не се мери успешноста на
учествувањето на Биеналето, туку со пост-биеналското
покренување на механизмите на уметничкиот пазар во
коешто ние никогаш не сме биле, а тешко и да бидеме.
Затоа е неразбирливо жестењето околу ова биенале!
Наместо да го прифатиме овој факт и да работиме
на нудењето и наметнувањето на информациите за
македонската уметност за некои идни времиња (мо-
жеби и идни Венециски биеналиња), ние се засегаме
со тривијалности од типот – има пари - нема пари, а
ако има пари колку се тоа пари, или кој чиј роднина
е или не е, дали некој лобирал и колку и каде, зошто
некој добил пари и зошто му се дадени пари… Сè само
не тоа што навистина треба да се прави – да се работи
за иднината на македонската уметност (согласно ре-
алноста во која таа денес се наоѓа). Сè додека самите
си го правиме тоа не ќе можеме да обвинуваме никого
вон од нас самите.
Како и да е, тоа го отвора прашањето на замената
на големат морска шир на којшто живеевме порано
со големата пустинска шир во која живееме денес.
Дали „европските“ „императиви“ се стопија некаде во
неизвесноста на само-постоењето? Или можеби тоа
го покажува нашето вистинско лице? Затворени од
сите страни на неплодниот-за-Европејците Балкан, ја
шириме пустината околу нас. Ако продолжиме вака,
57
Критиката како делување
прашање на време е кога ќе станеме вистинска пустина,
не онаа која ги сотира сите, ионака слаби, никлуци
откако ќе успеат да провиреат, туку која воопшто нема
да им дозволи да се појават, а камо ли некој од нив
и да изр’ти. Ако тоа го ние самите го сакаме, тогаш
навистина никој друг не ќе може, а и нема да смее, да
нè спречи во тоа. Но, ако пустината е последица на
повлекувањето на морето, тогаш зарем не може да се
очекува од под површината на пустината еден ден да
излезе „црното злато“?
Заради ова, дозволете му на пишувачот на овие
редови да си дозволи да направи уште еден напор за
македонската уметност и да застане во одбрана на оби-
дот на Искра Димитрова од несозреаните новинарски
и критичарски пера кои имаат нешто друго-од-умет-
носта на ум; дозволете му својот обид за Венеција да
го де-персонализира и ñ го посвети на Македонија; и,
конечно, дозволете им на сите оние, кои Македонија
не сакаат да ја гледаат како пустина, да посеат кревки
семки за сите оние коишто доаѓаат и ќе мораат да
живеат тука.
(6 јуни 1999)
58
Небојша Вилиќ
59
Критиката како делување
Кога во рацете ќе добиеме странско издание коешто
се однесува на Македонија, на нас самите во Македо-
нија или, пак, на нешто коешто ја засега нашата слика
за нас самите, вообичаено (ако не и скоро секогаш)
коментираме со негодување. Многу ретко нашите
слики не се совпаѓаат со оние коишто другите ни ги
покажуваат. За волја на вистината повеќето од овие
реакции имаат основа. Проблемот некој или нештото
однадвор да се запознае во неговата суштина во рок
од неколку дена или кус престој најчесто завршува
со избрзани заклучоци втемелени на впечатоци или
неколку присобрани информации. Понекогаш, во
заклучоците ќе проструи, ако не друго, тогаш барем
напор со добра волја тие да се прикажат, колку што
може, пообјективно. Во овие случаи и ние самите
имаме разбирање. Но, сосема се ретки случаите кога
ракурсот на гледањето, доживувањето и осмислување-
то на присобраните слики, впечатоци и информации
Еден поглед од надвор
Љупка Делева, Silence vs. Sound, 1998
60
Небојша Вилиќ
успешно го доловуваат ова наше катадневие, овие
наши слики и овие наши чувства. Таков е случајот и
со оваа книга.
Иако оваа книга по својата форма е во основа
албум на фотографии, нејзиното, дури и бегло пре-
листување ве воведува во едно чудесно расположе-
ние. Сликите ви се познати, некои можеби и сте ги
доживеале, некои не сте ги ни забележале, но, сите
заедно, страница по страница, успеваат да ви про-
говорат за Балканот каков што тој е, барем од една
негова суштествена страна – тука нештата се чудни!
Балканот не е чуден заради тоа што е нешто особен,
егзотичен, див, самоспротивставен, парадоксален,
променлив, непредвидлив, жесток, динамичен, вул-
гарен, емотивен, заљублив, заводлив, накострешен,
бунтовен, правдољубив, енергичен, самоуништлив,
вообразен, стар, горд, измешан, заборавен, отфрлен, са-
монапуштен, запуштен, колеблив, зајадлив, воздигнат,
топол, гостопримлив, раскошен, бурен, нескротлив,
несаморазбирлив, бесперспективен, умен, самораз-
викан, итар, добар, наивен, глуп, мрзлив, неработлив,
валкан, несреден, обоен, светол, посребрен, духовен,
мистичен, непознат и … Тој е таков заради тоа што не
може да се одлучи што од сево ова сака да биде, а што
не. Тој е таков заради тоа што самиот сака да биде сè
ова заедно, во еден ист миг, на едно исто место. Таква
е и приказната за него во оваа книга.
Заради сè ова, другите Балканот не можат да го „раз-
берат“, не можат да го „доживеат“, не можат да го
„научат“, не можат да го „опишат“, не можат да го
61
Критиката како делување
„докажат“, не можат да го „заборават“ и од него да се
„откажат“. Тие понекогаш, ако не и најчесто, не раз-
бираат дека тој мора, едноставно, да се – проживее.
А за тоа не се потребни столетија, туку и само едно
патување, една мисла, една широчина, една подготве-
ност - да му се пријде онаков каков што тој е, без било
која или каква претходна умисла. Тоа го докажува и
оваа книга.
Оттука, постојаниот судир помеѓу тоа што ние мис-
лиме и тоа што другите мислат за овој простор и за
нас самите не наоѓа место во оваа книга. Оваа книга
говори за нешто друго. Таа говори и во наше, но, и во
името на еден странец кој исчекорил од вообичаените
патеки кон Балканот…
(3 јуни 2003)
62
Небојша Вилиќ
63
Критиката како делување
Во Виена, на предлог на Лоранд Хеѓи, запад-
но-европската историографија ставена на
тестирање
Во текот на декември 1999 во Виенскиот Музеј на
модерната уметност Фондација Лудвиг е поставена
изложбата Аспекти/Позиции: 50 години уметност
од Средна Европа – 1949-1999 [Aspekte/Positionen: 50
Jahre Kunst aus Mitteleuropa – 1949-1999]. Кураторот
Лоран Хеѓи [Lóránd Hegyi], во и со својата замисла
прави обид повторно да ги пре-исчита уметничките
појави од Средна Европа со цел западноевропската
историографија да ги увиди своите евентуални про-
пусти во испишувањето на историјата на европската
уметност од втората половина на 20 век. За тие потреби
тој поканува ко-куратори за секоја од следните земји:
Полска (Анда Ротенберг), Чешка (Јиржи Шевчик и
Преиспитување на европската
историографија
Бранислав Саркањац и Александар Станковски,
Портрет на граѓанинот од FYROM, 1998
64
Небојша Вилиќ
Јана Шевчикова), Словачка (Катарина Руснакова),
Унгарија (Каталин Нереј) и [СФР] Југославија (Дуња
Блажевиќ) [таа пак ги избира соработниците: Небојша
Вилиќ (Македонија), Бојана Пејиќ (Србија), Петар
Чуковиќ (Црна Гора), Мелиха Хузеџиновиќ (Босна и
Херцеговина), Бранка Стипанчиќ (Хрватска) и Игор
Забел (Словенија)]. По повод изложбата се печати
двотомен каталог со вкупно 550 страници во германско
и англиско издание. Истата во текот на следните две
години треба да гостува во Будимпешта, (Скопје?),
Барселона, Саутхемптон и Рим.
Која е „Средна Европа“?
Во предговорот на каталогот Хеѓи поместува неколку
политички карти настојувајќи да ја прикаже неста-
билноста и променливоста на државните идентитети
од овој регион. Од нив (што подоцна се одразува и
на самата изложба) јасно произлегува дека во разби-
рањето на Хеѓи поимот „Средна Европа“ влегува не во
неговото концентрично, туку во неговото вертикално
линиско значење: „Средна Европа“ е област којашто по
вертикала го разделува западноевропскиот од источ-
ноевропскиот комплекс. Ваквото третирање на поимот
наидува на една суштествена карактеристика на кон-
цептот: „Средна Европа“ не е областа на поранешните
земји од СССР или на „Источниот блок“ (бидејќи ниту
Австрија ниту [СФР] Југославија) не влегуваат во овие
одредници, туку пред сè област којашто се граничи со
Западна Европа, а оттука претпоставката дека влија-
65
Критиката како делување
нијата коишто западноевропската уметност би можела
да ги шири во дадениот период можат да се земат било
како претпоставка, било како инхерентност на самите
земји од „Средна Европа“. Смелото поставување на
вака разбраниот концепт упатува на неколку темелни
историско-уметнички толкувања.
За идентитетот на „Средна Европа“
Оставајќи ги настрана гео-политичките поделби, ста-
вот на Хеѓи поаѓа од фактот дека културите на земјите
од „Средна Европа“ се соочуваат со проблемите на
идентитетот. Меѓутоа, „немањето“ на идентитет по
теркот на западноевропското разбирање, или, пак,
поточно, настојувањето да се изнајде таков или сли-
чен идентитет ја создава псевдо-ситуацијата, по која
и Хеѓи се поведува, именувана како „криза на иден-
титетот“. Се чини дека „кризата на идентитетот“ и не
е толку производ на западноевропското сакање или
не-сакање да го прими или прекрои идентитетот на
овие култури, колку што тие самите се прекројуваат
за да бидат/станат дел од западноевропскиот култу-
рен идентитет, односно тие самите ја создаваат оваа
псевдо-ситуација на „кризата на идентитетот“. Во оваа
смисла, изложбата поаѓа од состојбите на културите од
овој регион кои, според Хеѓи, својата суштина ја гра-
дат по прашањата или дефинирањето на идентитетот,
коишто се и принципиелни прашања поставувани во
различни рамништа и различни контексти. Оттука,
поставувањето на „паралелната дефиниција на иден-
66
Небојша Вилиќ
титетот“ или повеќекратната културност се причини
за создавање на повеќекратниот идентитет (олицет-
ворен не само во прашањето: „кој сум јас“, туку, пред
сè, „кому му припаѓам“). Овој, пак, од своја страна го
поставува прашањето: дали овие култури воопшто
сакаат да се ослободат од него. „Овие ослободувачки
одговори во средноевропската култура создаваат еден
самоизворен, мазохистички однос, којшто слобод-
ната, независна, суверена индивидуа многу тешко
ја прифаќа и секогаш ја гледа со недоверба“, вели
Хеѓи. Заради овој аспект, се покажува како значајно
сегашното исчитување на уметничките случувања во
овој регион проследен после неколку децении (до-
колку се прифати дека исконструираната „криза на
идентитетот“ е последица на времето на постоење на
центар и периферија – основната парадигма којашто
го уприличува поставувањето на ова прашање).
Критика на досегашната
историографија
Изложбата е строго дефинирана како регионална и
историско-уметничка. Можеби овие две особености
изгледаат контрадикторни во ова време на децентри-
раност и а-историчност, но кураторот има дефинирани
барања и настојувања. Идејата изложбата да пропатува
во повеќе европски градови се темели, пред сè, на раз-
бирањето на Хеѓи коешто поаѓа од фактот дека дури
и земјите какви што се Шпанија, Велика Британија и
Италија, покрај Унгарија, првопланираната Чешка, а
67
Критиката како делување
можеби и Македонија, се сепак на периферијата на
тоа што се подразбира како Западна Европа. Од друга
страна, регионализацијата на изложбата настојува
да ја обезбеди заднината на сè поголемиот интерес
на уметничкиот пазар за уметноста од овој регион.
Во ова светло изложбата заедно со публикацијата
овозможува темелен пристап кон цела низа на умет-
нички активности и случувања коишто ја одредуваат
особеноста на тековната продукција. (На ова место
редно е да се забележи еден сериозен пропуст во ка-
талошката обработка, бидејќи случувањата од некои
периоди на уметноста на [СФР] Југославија, особено
на концептуалната уметност, е разделен во поединечни
(сегашни) државни претставувања, иако југословен-
ската историографија ги подразбира тие случувања
како едновремени и кохерентни во заедничкиот то-
гашен југословенски културен и уметнички контекст.)
Таа прави обид да го разбие табуто за уметноста од
регионот во изминатата „блокада“ и да ѝ обезбеди
авторитетно место во целиот комплекс на прашањата
за изворноста. За таа цел се чини дека применувањето
на историско-уметничката методологија ја остварува
својата цел. Ваквиот целисходен потфат (на коjшто
мора да му се додаде и напорот да се повикаат позна-
вачи од регионот, со што се избегнува апликацијата
на сомнителните тези, коишто најчесто ги карактери-
зираат изложбите од овој тип со „западни“ куратори)
во најмала рака би требало да му оди во прилог на ин-
тересот на западните пазарно ориентирани стратегии,
ако веќе не се успее во корекцијата на досегашните
ставови. Ова последново, меѓутоа, не мора да се гледа
68
Небојша Вилиќ
како неможно, особено заради сè поголемиот интерес
на проучувачите на овие уметности (најчесто) дик-
тирани од императивите на генералната политика и
стратегија на Европската заедница за новите членки
или претенденти за членство во неа.
За прегледот на случувањата
Иако целиот проект во каталогот е организиран во
поединечно-регионална структура, поставката ја
задржува само хронолошката димензија. Проектот е
поделен во два дела при што во Палатата Лихтенштајн
е поместен периодот до седумдесеттите години, а делата
од последните две децении се поставени во Музејот
на уметноста на 20 век (или т.н. „20er Haus“). Според
изложените дела претставени се најрелевантните
остварувања од поединечните земји. Прегледот овоз-
можува вистински и значаен информативен материјал
за секого кој немал прилика од блиску да се запознае
со овие уметнички сцени. Како таков тој навистина
отвора поле за поширока расправа за адекватноста на
досегашните употребувани толкувачки матрици, кои,
воглавно водени од идеологизирачки позиции, скоро
никогаш не го изнаоѓале точниот пристап. Хронолош-
ката поставеност на делата, исто така, овозможува увид
во еден логичен след на настаните, особено потребен
за разбирање на уметничката продукција од деведе-
сеттите години. Со тоа се заокружува или исцрпува
оправданоста на вака направениот обид на организа-
торите да проговорат за еден долг и значаен период
од европската историја на уметноста.
69
Критиката како делување
Македонската уметност
на изложбата
Македонската уметност на оваа изложба е застапена
само со изборот на дела од деведесеттите години на 20
век. Од авторот на овој текст побарано е да приложи
текст за македонската уметност во периодот 1949-99
со хронологија на историските, културните и умет-
ничките настани, проследени со до шест репродукции
на дела од овој период и да го направи изборот за
изложбата во обем до два уметника од деведесеттите
години. Притоа тој се решава да ги претстави делата
Портрет на граѓанинот од FYROM на парот Алек-
сандар Станковски и Бранислав Саркањац од 1998 и
Посткомунистичка пластика на Жанета Вангели од
1996, сметајќи ги овие две дела како темелни репре-
зенти на поставувањето на прашањето на идентитетот
во рамките на уметничката продукција во Македонија
во деведесеттите. Меѓутоа, самата изложба, по авто-
ровото пристигнување на поставувањето на делата, го
покажува големиот пропуст којшто е направен. Имено,
сметајќи дека ко-кураторот на изложбата Дуња Блаже-
виќ ќе ги вклучи делата од перидот пред деведесеттите
(или подразбирајќи, бидејќи таков впечаток можело
да се добие од дописите), во поставката тие сепак не се
присутни. Згора на тоа од предложените седум дела за
репродукција со текстот избрани се само две (Прафор-
ми 1961, Ордан Петлевски и Чидат, Ондан и Аландан
(во една фотографија заедно) 1995, Благоја Маневски),
од кои едната е (повторно) од деведесеттите.
Овој настан сериозно ги повлекува праша-
70
Небојша Вилиќ
њата за третманот на уметничката продукција од
Македонија, дури и во пошироки рамки. Овој про-
блем делумно се должи и на досегашната рецепција
на македонската ликовна уметност од педесеттите и
шеесеттите години во рамките или од страна на тогаш-
ната југословенска ликовна критика и историографија.
Можната политизација за ваквата одлука (уметноста
од Македонија да биде прикажана само од периодот
на нејзиното осамостојување) повлекува сериозни
одговорности на организаторот на изложбата. Во
прилог на ова говори и одлуката на кураторот и кура-
торскиот одбор Македонија да биде претставена само
со дела од деведесеттите. Можеби причините на Хеѓи
и можат да се образложат со извесната политизација
на проблемот, иако, од друга страна, авторот на текс-
тов има причини да верува дека тој и не ја познава(л)
доволно македонската состојба и уметничка сцена.
Со тоа, целата забелешка се однесува на кураторски-
от одбор (составен од погоре именуваните кураори)
и делумно на ко-кураторот Блажевиќ која, како од-
говорна за претставувањето на уметноста од [СФР]
Југославија, била должна да му ги посочи фактите на
Хеѓи и на кураторскиот одбор со цел претставување-
то да биде целосно. Доколку таа ја имала потполната
автономност во изборот и стратешката концепција
за референтниот регион (што, секако, останува на
рамништето на претпоставките), тогаш забелешката е
уште посериозна, а негодувањето за ваквиот пристап
уште поголемо.
Како што сега стојат работите, по оваа излож-
ба, останува само поуката (нека му биде дозволена
71
Критиката како делување
на авторот на овој текст и една само-критика, иако
самиот не чувствува одговорност за овој проблем,
согласно професионално извршениот пристап за
делот за којшто е поканет за соработка) во следните
вакви проекти македонската критика да настапува
многу попретпазливо, не оставајќи простор за „са-
моподразбриливи“ очекувања од страна на другите и,
можеби најзначајното, самата да преземе иницијативи
за сопствена промоција на сопственото уметничко
наследство.
(14 март 2000)
72
Небојша Вилиќ
73
Критиката како делување
Поговор
74
Небојша Вилиќ
75
Критиката како делување
На самиот почеток, оваа книшка би сакала да биде
пандан на вчера (18 јуни 2009) промовираната кни-
га Мојот занает (2009, Скопје: Културна установа
„Блесок“) на македонскиот историчар на уметнос-
та и ликовен критичар Бојан Иванов. Таа тоа може
да биде и по својата структура и по својата намера.
Единствено што е спротивно е позицијата за зала-
гањето на „нашиот занает“ - ликовната (уметничка-
та) критика. Поточно, таа би сакала да постави уште
една форма на политиката на знаењето за уметнос-
та, која што излегува од самодоволниот простор на
„правилата на критичко мислење како книжевната
форма“ (Иванов). Ликовната критика, или мислење-
то на уметноста (не само на уметничкото дело) во
оваа книшка поставува поинакви приоритети, онак-
ви какви што произлегуваат од нејзината нераскин-
лива врска и смисла на нејзиното пројавување, вооп-
што, а тоа е - совремието како позиција од којашто
тргнува и во чијшто интерес дејствува и делува.
Дали критиката може и
треба ли да делува?
76
Небојша Вилиќ
Имено, побудата за пишување на овие текстови е
иницирана од една друга побуда - од еден уметнички
чин. Во атмосферата на почетокот на конечното „до-
аѓање“ на војната и до работ на Македонија, доаѓање
коешто постојано беше присутно за целото време на
„југословенските војни“ и коешто конечно се случи,
тој март 1999 се чини уште поважен од оној март од
2001 кога воениот судир и се случи: de facto и конеч-
но и во Македонија. Тоа беше знак дека, навистина,
ниту една поранешна југословенска република нема
да може да го избегне воениот судир, нештото што
сите ние бевме убедени дека нема да се случи ниту
таму, ниту кај нас. „Воздушните напади“ врз (тогаш-
на) СР Југославија и демонстрациите и палењето на
дел од американската амбасада во Скопје тој март во
1999 ја измести во потполност лагодноста на маке-
донската „оаза на мирот“ и нè плесна сите со ново
прашање - кога и кај нас ќе „пукне“?, сега веќе не
само како можност, туку, пред сè, и како извесност.
Поточно, како да се постави прашањето на Алексан-
дер Бренер „Was tun?“: „што да се прави“ - сега?
И токму во тие денови, во деновите после први-
от шок, Перица Георгиевски - Пепси и Стефан Шаш-
ков, со разбирање на Сорос Центарот за современи
уметности - Скопје, во CIX галеријата на Центарот,
го организираат перформансот „ushabala elo“ чија-
што основна намера е повикувањето на мир и разум.
Овој уметнички чин, не само заради тоа што е прв,
се издвојува од сите претходни уметнички оствару-
вања во рамките на тогашната македонска уметност
којшто најнепосредно, и тоа во средиштето на са-
77
Критиката како делување
мата ситуација, упати порака. Беспредметно е да се
очекува и да се бара уметничкост во овој настан, а
во рамките на востановените категории на системот
на уметноста, преку знаењето за уметноста. Токму
од тие причини, таа вечер во галеријата се случи не
уметничко дело, туку уметнички чин. Токму тој про-
говори, поточно - го отвори прашањето за улогата,
местото и значењето на уметникот во стварноста
чијшто дел е и тој самиот...
Во оваа смисла таа побуда кај овие двајца умет-
ници кај авторот на оваа книшка го побуди, пак,
прашањето и за неговата, односно улогата, местото
и значењето на критичарот во стварноста чијшто
дел, исто така, е и тој самиот - и токму во таквата,
тогашна и тукашна стварност. Таквата негова намера
наиде на разбирање во уредништвото на неделникот
„Форум“ и така се случи оваа серија на текстови.
***
Во овој заклучен текст на оваа книшка се поместу-
ваат неколку забелешки коишто се однесуваат на
неколкуте позиции на Иванов од поговорот „Во
огледалото“ во неговата најнова книга Мојот за-
нает (стр. 81-4), врзани и суштински за „нашиот
занает“. Тоа се прави со цел да се отвори (можеби)
една расправа околу функцијата на критиката во
однос на стварноста и случувањата во неа. Затоа,
од текстот на Иванов се издвоени неколку пози-
ции кои се поставуваат како основа за размисла
токму за ова прашање, односно - дали критиката
78
Небојша Вилиќ
може и треба да делува? Од повеќето позиции, нај-
важни се чинат оние за: 1. негативната критика,
2. безкритичноста на критиката, 3. пропишување-
то на правила преку критиката, 4. исклучивоста на
правилата на критичкото мислење како книжевната
форма и, конечно, 5. за вториот живот на ликовната
критика.
***
Но, пред да се зафати со нив, би можело да се постави
едно сосема друго прашање коешто е суштинско во
праксата на ликовниот (уметничкиот) критичар: зо-
што тој се определува да пишува за оваа, а не за онаа
изложба? Што е тоа што го свртува неговото внима-
ние? Како тоа тој проценува што е важно, а што не?
Зошто, воопшто, тој се нафаќа да го искаже своето
мислење? Имено, токму овие прашања се поставени
како основни и на последниот, четврти по ред Вене-
циски Форум за куратори од Централна и Југоисточ-
на Европа, а во рамките на повеќегодишниот проект
„Континентален појадок“, овој јуни (за што авторот
има засебен прилог. Cf. Vilić, 2009).
Се чини дека одговорите на оваа низа прашања
се доволно познати. Но, секој критичар (или барем
повеќето од нив) си ги поставува овие прашања уште
пред и да се зафати со промислување на некоја из-
ложба или уметнички чин. Односно, поставувајќи
си ги, тој се определува: дали да пишува или не. Во
смисла на барањето на одговорите на овие прашања,
а во понатамошниот дел од текст, ќе следат и раз-
79
Критиката како делување
мислувањата и забелешките за и дополнувањата на
позициите на Иванов за ликовната критика. Конеч-
носта на овој обид има за цел да ја заокружи суштин-
ската тема на „нашиот занает“: искажување на став
којшто вреднува. Или, поинаку кажано, зад таа цел
се поставува прашањето: која е смислата на ликовна-
та (уметничката) критиката денес?
1. За негативната критика
Иванов во својата книга ќе напише: „Во стварноста,
што ќе рече, во својот конечен облик, негативната
критика е список на повредени чувства и изневере-
ни очекувања од ликовната уметност, од културата,
од политиката, од приватноста и интимата на един-
ката што живее творејќи“. Во извесна смисла, секој
би требало да се сложи со овој став. Конечно, тој ги
исполнува повеќето од причините зошто би се напи-
шала негативна критика. Но, во една друга смисла,
функцијата на негативната критика не е само да се
изразат „повредените чувства и изневерените очеку-
вања“ (или во нив да се пронајдат основните придви-
жувачки мотиви), туку, уште повеќе, да се посочат
недостатоците и да се упати на извесните проблеми
кои уметничкото дело или не ги поседува или во го-
лема мерка ги запоставува, а кои припаѓаат во сис-
темот на уметноста или според, како што би рекол
Иванов - политиката на знаењето за уметноста. Од
друга страна, ако нешто во „нашиот занает“ го нема,
тоа е токму - негативната критика. На сметка на тоа,
80
Небојша Вилиќ
во него опстојува исклучиво - афирмативната кри-
тика. Како методолошки принцип, во тековноста на
„нашиот занает“ критикатa исклучиво се остварува
токму како таква - афирмативна. Времето на „плусе-
вите и минусите“ на Ладислав Баришиќ (Бочварова
Плавевска, 2000) како одамна да е или поминато или
заборавено, тргнато понастрана.
Понатаму, персонализирањата во овој став:
„повредени чувства“, „изневерени очекувања“ како
да ги поставува прашањата - чии чувства?, чии очеку-
вања? На критичарот или на јавноста? Се чини дека
ваквото позиционирање како да го исцртува лицето
на критичарот, а не суштината на критиката, без
разлика што во методолошкиот апарат на Иванов
многу често станува збор за мотивите на критичарот,
односно уметникот. Оттука, дали критиката е персо-
нализирана со самото посочување на авторството?
Најточно, дали се работи за сомнеж во објективнос-
та на методолошкиот апарат којшто критичарот го
употребува во својата анализа? и дали, оттука, зара-
ди неможноста од објективност, критичарот треба
да ја запостави својата основна задача (критиката да
ја постави на најповеќе можни објективни основи и
прин-ципи) и во преден план да ги постави „неговите“
(= лични, сопствени) „чувства“ и „очекувања“?
Дали проценувајќи го „нашиот занает“ се проце-
нува авторот на критиката или самата критика? Од
ставот на Иванов лесно може да се заклучи дека
задачата на критичарот е да „чувствува“ и да „оче-
кува“ (!?). (Ова второво ќе се покаже како суштин-
ска компонента во анализата на понатамошната,
3. позиција.)
81
Критиката како делување
Ваквата субјективација на критиката како за-
нает како да се спротивставува на претходно иска-
жаниот став (дефиниција) за негативната критика:
„Тековните барања на методологијата којашто еднаш-
засекогаш (!?) ќе ја надитри променливата содржина
на стварноста, во мојот занает го имаат својот посе-
бен израз во култот на негативната критика - култ
којшто е изграден врз венерацијата на органското,
хиерархиски поставено устројство на културните
вредности“ [подвлекол Н.В.]. Овој став може да се
протолкува во следната смисла: негативната крити-
ка се јавува не тогаш кога се повредени чувствата и
изневерени очекувањата - на критичарот, туку кога
не се остварени и исполнети очекувањата од умет-
ничкото дело како дел од и во воспоставениот и те-
ковно важечки систем на уметноста како „органско,
хиерархиски поставено устројство на културните
вредности“. Токму овие аспекти провејуваат на не-
колку места во повеќето од прилозите во оваа книга
на Иванов. Укажувајќи на политиката на знаењето
на „занаетот“ тој го посочува, на овие места, токму
неисполнувањето на суштините, категориите, при-
нципите на истата таа политика. Од друга страна,
критикувајќи ги ваквите позиции во „нашиот зана-
ет“, Иванов остварува, испишува една друга негатив-
на критика, онаа на критиката - негативна критика
на критиката. А тоа ја збогатува оваа книга со особе-
на доблест: не критикувајќи ја негативно уметноста,
туку мислењето и пишувањето за неа е стожерот на
обидите на Иванов „нашиот занает“ да го врати на
неговите единствени позиции - на позициите на по-
82
Небојша Вилиќ
литиката на знаењето.
Ако е тоа така, тогаш останува нејасен заклучо-
кот на делот за негативната критика во поговорот на
оваа книга: „уверен сум дека претходните излагања
на темите од мојот занает може да се разберат како
израз на едно недвосмислено противење на самата
замисла за некаква критичност во пропишувањето
на дејствијата и во отпишувањето на луѓето“. (?!)
2. За безкритичноста на критиката
Зошто во практиката на македонската ликовна кри-
тика превладува, дури исклучиво и се појавува, само
афирмативната критика? Оттука па натаму: зошто
да нема негативна критика? Или, зошто, во основа,
кај нас се пишува негативна критика кога е форма на
рецензија објавена во списание или дневен весник,
а афирмативна кога е во форма на предговор во ка-
талог?
Како прво, не е точно дека во текстовите на Иванов
нема „критичност во пропишувањето на дејствија-
та“. Не само што го има, туку, зошто, воопшто, и би
се објавувале (и тоа по втор пат) критичките записи
на Иванов, ако нивната цел не е критичка, ако во нив
нема „критичност во пропишувањето“? Напротив,
токму ваквата критичкост, втемелена во едно сис-
темско промислување, а која е основа на оваа кни-
га, едновремено претставува и особена вредност и
голем придонес во обмислувањето на македонската
83
Критиката како делување
критичка мисла. Како второ, зошто Иванов мисли
или смета дека со практикувањето на негативната
критика (дури таа нека е и во неговата смисла) ед-
новремено се остварува и „отпишување на луѓето“?
И во оваа прилика Иванов ја субјективизира ситу-
ацијата: може да се претпостави дека тој со ова се
оградува од можните реакции, погрешни толкувања
и разбирања на неговите искажани ставови, но оваа
прејудиција е повторно интересирање не за критика-
та, туку за критичарот, не за „нашиот занает“, туку за
„нашите занаетчии“.
Дали тој се оградува од напишаното во тексто-
вите, дали сака да упати на една позиција, којашто
и самиот ја критикува - позицијата на безкритичка
критика? Дали со тоа самиот не ги поткопува збиено
напишаните темели на мислењето за „нашиот зана-
ет“ на сите претходни страни во оваа мала, но пре-
богата со тези книга? Дали со тоа се затапува тешко
острената критичка мисла на авторот? Или, пак, тоа
е вовед во или залагање за едно пишување без после-
дици...
Критичкото промислување, дури и како не-
гативно, сепак, остварува специфична функција во
системот на вреднувањето и на уметноста и на пи-
шувањето за неа. И токму таа специфичност го за-
гатнува процесот на вреднување и отвора простор за
расправа околу изнесените, ако не аргументи, тогаш
секако - ставови. А од нив, од ставовите произлегу-
ваат и последици - што позитивни, што негативни.
Затоа, негативната критика не може да отпише луѓе
(автори). Таа може само да отпише дело, настан, чин,
84
Небојша Вилиќ
текст кој авторот го нуди на увид во јавниот простор
и на јавноста. Меѓу нив, особено е важно мислењето
на стручната јавност, токму како чин на вреднување,
за што и самиот Иванов на едно место пишува и се
залага.
Така се доаѓа до извесна парадоксална ситуа-
ција: практикување на безкритичка критика како
пишување без последици.
3. За пропишувањето на правила преку
критиката
Во извесна смисла, во исказот „[не]критичност во
пропишувањето на дејствијата“ може да се пронајде
и една друга компонента, а тоа е дека критиката не
треба да пропишува правила за дејствијата. И тука
Иванов е дециден: „обидите да се постават правила
на изразот и содржината на стварноста во промена
ги сметам за бесмислени и штетни“. Оваа позиција
од своја страна е сосема точна, бидејќи ја одразува
суштината на автономијата на уметникот и на тво-
рештвото, суштината на слободата на избор. На-
враќањето на исказот „изневерени очекувања“, пак,
од друга страна, загатнува повторно едно двоумење
во конечниот став на Иванов околу негативната и
пропишувачката критика. Имено, заради пропи-
шувањето во критиката како поставување на оче-
кувања, кога тие (очекувањата) нема да се остварат,
се случува изневерувањето од очекувањата и тоа е
повод и причина за негативна критика. Во текстот
85
Критиката како делување
„Чисто и нечисто“ Иванов посочува: „Еве што, на
пример, критиката денес најчесто очекува (бара!?) од
уметноста: да се облагороди животниот и работниот
амбиент на единката; да се обликуваат перспективи-
те за (ангажирано) согледување на општествениот
простор; да се отелотвори мислата во знак на лико-
вен (политички коректен) израз на стварноста“ (стр.
45).
Значи, од една страна, во постоечкиот систем
во кој „органското, хиерархиски поставено устројс-
тво на културните вредности“ методолошкиот при-
стап значи очекување уметничкото дело или него-
вата критика да ги исполнува овие критериуми, а со
тоа и да остане во системот на уметноста (бидејќи,
не постои уметност вон од системот на уметноста).
Од друга страна, тоа што се „бара“ не е толку многу
посочувањето на тематските подрачја со кое се „оче-
кува“ уметникот да се занимава, делото да ги поседу-
ва итн., колку што во тоа се одразува, како историска
валидна и референта, социолошката метода во раз-
бирањето на местото, улогата и функцијата на умет-
носта и на уметникот. Главната загатка тука е дали,
според оваа метода, промислувањето на уметноста
ќе биде апостериорна (последователна), како што
учи модернистичката мисла, или априорна (пропи-
шувачка) како што предлага постмодерната мисла
која со овој чин го поставува критичарот/критика
наместо во пасивна, во активна улога. Пропишувач-
ката критика настојува да го постави критичарот во
една нова и поинаква авторска улога - тој со неа ги
освојува подрачјата коишто претходно, во „стариот“
86
Небојша Вилиќ
Благоја Маневски, Ондан, 1995
87
Критиката како делување
систем не му беа достапни. Токму ваквата преобразба
на „нашиот занает“ од пасивен во активен е одраз на
состојбата во којашто денешниот критичар опстојува
и се потврдува. Постмодерноста во неа се согледува
токму во самосвесноста за можноста дисциплината
критика да се постави на едни поинакви мислечки
и промислувачки позиции, овој пат не само на го-
товото уметничко дело, туку и на претпоставеното.
Оттука, токму во тоа се согледува и проективноста
(токму онаа којашто се мисли дека е напуштена или
веќе не е плодотворна) на делувањето како крити-
чар. Оттука, може и да се зборува за критиката како
делување, а не само како дејствување.
И самиот Иванов во анализата на нарачаната
уметност препознава структура којашто ја одобрува,
со сите точно забележани места. Во текстот „Нарача-
ни теми“ тој ќе наведе: „нарачките во уметноста се
отаде доблеста на нарачателот [подлевекол Н.В.];
тие, без оглед на тоа дали се јавни, на повик или по
покана, претставуваат самосвојна творечка одлу-
ка во секоја смисла - како за уметниците, така и за
нивната поширока средина“ (стр. 54). Ова е важен,
иако за Иванов контрадиктирен, став: колку и да е
критиката пропишувачка, единствената одлука за
прифаќање (или неприфаќање) на пропишувањето
зависи исклучиво од „самоствојната творечка одлу-
ка“ на уметникот. И затоа: пропишувачката критика
не може да натера на творештво ниту еден самосвоен
и автономен авторски (уметнички) авторитет!
Понатаму во текстот се наведува дека „во мојот
занает превладува мнението [sic!] дека нарачаните
88
Небојша Вилиќ
теми се барања за нов (авторски) израз во старата,
идиоматска (општествена) форма“, последователно
„тука не постои вистинска уметност, а само вистинс-
ки уметници. Навистина чудно, нели?“. Да, навистина
чудно. Но не толку многу доколку се фрли само еден
бегол поглед врз севкупната историја на уметноста:
ако се изземат последните стопедесеттина години,
целата историја на уметноста е, всушност, историја
на нарачани уметнички дела!
Конечно, која би била разликата помеѓу нарач-
ката, на пример, на Министерството за култура, кој
било ктитор или спонзор на уметноста, секој можен
конкурс и онаа на пропишувачката критика, ако таа
може да се смета (а може) како нарачувачка?
4. За исклучивоста на правилата на
критичкото мислење како
книжевна форма
Во текстот „За историографските вИДувања на кри-
тиката“ Иванов ќе го употреби терминот „ликовна
критика во погон“ (стр. 20). Имено, анализирајќи го
последниот критичарски (кураторски) и „авторски
проект“ „super(H)EROS - митолошки нарации на
еротскиот дискурс во македонската ликовна умет-
ност - 20 и 21 век“ на Соња Абаџиева, тој ќе заклучи:
„сегашната, пак, положба на критичките излагања,
најчесто не е втемелена во претпоставките на идео-
логијата (моралот), туку се остварува во неприкос-
новеното право на сопствено мислење - независно
89
Критиката како делување
од тоа на кој начин и во колкава мера една лична
(приватна ... само моја?!) тематизација на уметнос-
та се проникнува со стварноста на општеството“.
Веднаш подолу тој заклучува: „миграцијата на кри-
тичкиот чин кон каталозите на ликовните изложби,
најверојатно се должи на ... на длабоките промени во
доживувањето на стварноста на современото опш-
тество. Тука, пред сè, мислам на новите барања што
ги поставуваат денешните творечки практики, но и
на соучесничкиот, авторски однос (во обликување-
то на визуелната нарација и контекстот на толку-
вања) во тековната примена на ликовната критика“,
за конечно да подвлече: „Во ликовната критика, на-
учен сум и сè уште учам да го прераскажам делото
на уметникот. Очигледно, ќе треба да научам како
се прераскажува делото на критичарот“ (стр. 20-1)
[сите подвлекувања Н.В.].
Од овие неколку наводи очигледно е двоумење-
то на Иванов околу изменетатa положба и состојба
на ликовната критика во сегашноста, но и тукаш-
носта. Односно, каде лежи несовпаѓањето на крити-
чарскиот систем на Иванов, втемелен во политиката
на знаењето, со новонастанатата состојба во која ли-
ковната критика ја надминува поранешната состојба
и преминува од политиката на знаењето во политика
на практикувањето на знаењето (знаењето низ прак-
сис) вон од досегашната, исклучиво - книжевна фор-
ма? Поточно, што би можело ова да значи?
Иако примерот со изложбата на Абаџиева не
спаѓа во подрачјето на нарачаната уметност, однос-
но, нејзиното делување како критичар не спаѓа во
90
Небојша Вилиќ
пропишувачката критика (или барем во случајот на
оваа изложба), очигледно е и точно забележувањето
на Иванов дека овој начин на остварување на крити-
ката „веќе десетици години наназад се превладувач-
ки, ако не и единствен облик во којшто се оствару-
ва мојот занает“. Тука, треба да се додаде, всушност,
дека десетина години наназад „нашиот занает“ се
проширува во подрачјата на менаџментот и проду-
центството, воведувајќи го притоа новиот методо-
лошки принцип на „кураторско преведување“, и са-
миот спомнат на едно место од Иванов.
Но, навраќањето кон синтагмата „ликовната
критика во погон“, како што ја именува Иванов, тука
го наоѓа своето оправдување. Токму низ принципите
на „неприкосновеното право на сопствено мислење“
и „соучесничкиот, авторски однос“, a како резултат
на „длабоките промени во доживувањето на ствар-
носта на современото општество“, за кои тој смета
дека го унапредуваат „нашиот занает“ („Пресудно
е да се вреднуваат настојувањата на Абаџиева да го
унапреди мојот, односно, нашиот занает.“, стр. 21),
тогаш во што е проблемот со новововедениот ме-
тодолошки принцип на „продуцирани изложби“,
(исто така нов облик на критичарско пројавување),
најкрајностно - нарачаната уметност, односно, оние
изложби коишто „очекуваат“ или/и „бараат“ од умет-
ниците исполнување на извесни очекувања коишто
се одраз на „длабоките промени во доживувањата на
стварноста“, низ призмата на „соучесничкиот, авто-
рски однос“ како длабоко избореното „неприкосно-
вено право на сопствено мислење“ на критичарот?
91
Критиката како делување
„Ликовната критика во погон“ очигледно не се
исполнува (задоволува) само во/низ „исклучивоста
на правилата на критичкото мислење како книжевна
форма“ - туку, сè повеќе ја прифаќа исклучивоста на
правилата на критичко мислење како активна, апри-
орна, не само дејствена, туку, можеби и, пред сè, како
- делотворна форма.
5. За вториот живот на
ликовната критика
Дали овој текст, оваа размисла, оваа интроспективна
анализа, ова професионално, но и лично преиспиту-
вање на авторот на овој текст, ќе се случеше докол-
ку Иванов не и’ подари, низ неговата книшка, „втор
живот на ликовната критика“ (без разлика што ав-
торот на овој текст уредно ги има архивирано сите
„последователни собитија“ во времето на нивното
објавување)? Не. Ете еден можен одговор, едно мож-
но „издржано образложение“ зошто има потреба од
... втор живот на ликовната критика.
***
На самиот крај, прашањето поставено како наслов
на овој текст: „Дали критиката може и треба ли да
делува?“ ја добива својата смисла. Збирката тексто-
ви приложена во оваа книшка се одраз на чувството
за одговорност кон стварноста во којашто еден тво-
речки или мислечки субјект ја остварува потребата
92
Небојша Вилиќ
и нужноста од смисла. Тие се пишувани со намера
за уметноста и културата да се проговори токму низ
еден критички, проективен, продуциран, нарачан и
побарувачки дискурс. Токму заради тоа што „дла-
боките промени во доживувањето на стварноста на
современото општество“ не оставаат некој, кој било,
да остане пасивно настрана. Барем не во скоро вре-
ме...
(20 јуни и 16-29 јули 2009)
93
Критиката како делување
94
Небојша Вилиќ
Референци:
Бочварова Плавевска, Марика (2000) Лaдислав Баришиќ:
вознемирен шаблон. Скопје: Музеј на современата
уметност.
Vilić, Nebojša (2009) Continental Breakfast: . Trieste: Trieste
Contemporanea.
Deliss, Clémentine (1998) Tempolabor. A Libertine Laboratory?
Basel: Kunsthalle basel.
Иванов, Бојан (2009) Мојот занает. Скопје: Блесок.
Mattelart, Armand and Michéle (1998) Teories of Communication.
A short introduction. London, Tousand Oaks and New Delhi:
SAGE Publications.
McQuire, Scott (1998) Visions of Modernity. London, Tousand
Oaks and New Delhi: SAGE Publications.
Петковски, Борис (1992) „Медитеранот и ние“, Годишен
зборник на Филзофскиот факултет
19 (45): 127-40.
Фукујама, Френсис (1994) Крајот на историјата и последниот
човек. Скопје: Култура.
95
Критиката како делување
Список на илустрации:
стр. 12 Жанета Вангели, ЕX-FYROMISM or the Constant Desire for
Eternity, 1998, големоформатен дигитален отпечаток, од
самостојната изложба во „CIX галерија“, Скопје. Фотографија:
Небојша Вилиќ; © ЦСУ - Скопје.
стр. 14 Перица Георгиев - Пепси и Стефан Шашков, ushabala elo,
1999, перформанс во „CIX галерија“, Скопје. Фотографија:
Небојша Вилиќ; © ЦСУ - Скопје.
стр. 18 Корица од книгата Few Candies for Venice. Art in Macedonia
at the edn of Millenium, 1999, приредувач Небојша Вилиќ,
подготвена за дистрибуција за време на отворањето на 45
Венециско биенале 1999.
стр. 20 Искра Димитрова, W.C. (Wonderful Creatures), 1999,
перформанс, Венеција. Фотографија: Небојша Вилиќ. ©
Небојша Вилиќ.
стр. 24 Станко Павлески, Личносt=софtвер, 1996, интерактивен
проект; од проектот Икона на сребро 1996, (CD-ROM во
продукција на Сорос центарот за современи уметности -
Скопје, Македонија) Галерија „Дупло“, Скопје.
стр. 28 Томе Аџиевски, Смешните продукти на Големиот циркус
(Original British Museum), 1998, (детаљ), од самостојната
изложба во „CIX галеријата“, Скопје. Фотографија: Томе
Аџиевски; © ЦСУ - Скопје.
стр. 32 Игор Тошевски, Dossier ‘96, 1997, поглед на инсталацијата од
самостојната изложба во Музејот на Град Скопје. Фотографија:
Роберт Јанкулоски;
© МГС.
стр. 39 Оливер Мусовиќ, Собување на чевли, 1999, инсталација; од
самостојната изложба во „CIX галерија“, Скопје. Фотографија:
Марко Георгиев; © МСУ - Скопје.
96
Небојша Вилиќ
стр. 42 Елизабета Аврамовска, Аxis Mundi, 1998, дигитални
големоформатни отпечатоци и видео проекција; од
самостојната изложба во „CIX галерија“, Скопје. Фотографија:
Елизабета Аврамовска; © ЦСУ - Скопје.
стр. 48 Славица Јанешлиева, Писма, 1998, инсталација; од
самостојната изложба во „Отворено графичко студио“ при
Музејот на Град Скопје. Фотографија: Славица Јанешлиева; ©
МГС.
стр. 52 Дијана Томиќ-Радевска, Интерактивен албум, 1998, објект,
„Отворено графичко студио“ при Музејот на Град Скопје.
Фотографија: Небојша Вилиќ; © Небојша Вилиќ.
стр. 56 Исмет Рамиќевиќ, Лавиринт III, 1998, подна инсталација; од
самостојната изложба во „CIX галерија“, Скопје. Фотографија:
Роберт Јанкулоски; © ЦСУ - Скопје.
стр. 60 Љупка Делева, Silence vs. Sound, 1998, дигитални
големоформатни отпечатоци; од самостојната изложба во
„CIX галерија“, Скопје. Фотографија: Роберт Јанкулоски; ©
ЦСУ - Скопје.
стр. 64 Бранислав Саркањац и Александар Станковски, Портрет
на граѓанинот од FYROM, 1998, инсталација; од изложбата
„Портрет 1111“, Скопје. Фотографија: Роберт Јанкулоски; ©
ЦСУ - Скопје.
стр. 89 Благоја Маневски, Ондан, 1995, објект; од самостојната
изложба во Уметничката галерија „Скопје“, Скопје.
97
Критиката како делување
Извори:
„Уметноста во расчекор?“, Форум 33 (1999): 72.
„Македонија vs Венециското биенале“, Форум 34 (1999): 68.
„По ѕидот“, Форум 35 (1999): 68.
„По(сле) ѕидот“, Форум 36 (1999): .
„На морската шир“, Форум 37 (1999): 74.
„На пустинската шир“, Форум 38 (1999): 74.
„’Женски‘ нарцизми“, Форум 39 (1999): 74.
„Алтернативно или индивидуално делување“, Форум 40 (1999): 74.
„Акција или делување“, Форум 41 (1999): 74.
„По ѕидот (2)“, необјавено.
„Еден поглед од надвор“, Форум 131 (2003): 48-9.
„Преиспитување на европската историографија“, Форум 56 (2000): 61-3.
„Дали критиката треба и може ли да делува?“, необјавено.
98
Небојша Вилиќ
Издадено во Република Македонија во 2009 од
359
о
– Мрежа за локални и субалтерни херменевтики
„Октомвриска револуција“ 12-1/9, Скопје, Р. Македонија
[359net@mail.com.mk]
© 2009 Небојша Вилиќ
Обликување и подготовка: „one degree design“, Скопје
Изданието е подготвено за PoD дистрибуција преку
nvilic.blogspot.com
ISBN 9989-912-10-6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->