1. Bài toán xác nh nguyên t hóa h c: a. c i m: + Xác nh m t nguyên t hóa h c gi a vào giá tr nguyên t kh i c a nó.

+ Th c ch t v n là bài toán c b n nh ng các y u t ch a bi t và c n tìm chính là nguyên t kh i c a nguyên t ó. b. Cách gi i: + Gi thi t và t i u ki n cho bài toán có th vi t c PTHH và a bài toán v d ng c b n. + Gi i bài toán và rút ra k t lu n. Ví d 1. Cho 10,8 gam m t kim lo i hóa tr III tác d ng v i Cl2 có d thì thu c 53,4 gam mu i. Xác nh kim lo i em ph n ng. Cách gi i: G i kim l a hóa tr III ch a bi t là R. t nguyên t kh i c a R là x v i x > 0. PTPU: 2R + 3Cl2 ---> 2RCl3 C 2x gam R thì t o ra 2(x + 35,5.3) gam RCl3 V y 10,8 gam R thì t o ra 53,4 gam RCl3 ---> 10,8.2(x + 35,5.3) = 53,4.2x ---> x = 27 K t lu n: Nguyên t kim lo i hóa tr III, có nguyên t kh i là 27 chính là Al. Ví d 2. Cho 3,45 gam m t kim lo i ki m tác d ng v i H2O thu c 1,68 lít khí H2 ktc. Hãy: a. Vi t PTPU d i d ng t ng quát. b. Xác nh tên kim lo i ki m. Cách gi i: G i kim lo i ki m ch a bi t là R, nguyên t kh i c a R là x voiw x > 0. PTPU: 2R + 2H2O ---> 2ROH + H2 Ph n gi i ti p theo hoàn toàn t ng t nh trên. 2. Bài toán l p CTPT các ch t: 2.1. Khi bi t t l % v kh i l ng: a. c i m: + ây là d ng bài toán làm quen ngay t u l p 8. + C n có y u t cho tr c là phân t kh i ho c d ki n kh ng nh c công th c phân t c a ch t (N u không ch tìm c công th c t ng quát hay công th c n gi n c a ch t ó).

tính theo t l kh i l ng suy ra t l v s nguyên t r i l p công th c t ng quát hay n gi n c a ch t ó. Hãy tìm CTHH c a ch t có thành ph n nh sau: H = 2.b. Cho bi t s nguyên t c a m i nguyên t HH trong phân t h p ch t. S = 32.16 = 46 vC V y: + S nguyên t c a nguyên t O trong phân t h p ch t ó là 16/16 = 1 + S nguyên t c a nguyên t Na trong phân t h p ch t ó là 46/23 =2 Ví d 2.2. còn l i là nguyên t Na.04 : 32. Cách gi i: + Kh i l ng nguyên t O trong phân t h p ch t ó = 62. Cách gi i: Tr c h t ki m tra và kh ng nh t l % v kh i l ng ba nguyên t có t ng b ng 100% k t lu n h p ch t ch g m ba nguyên t ó.04/1 : 32. b. M t h p ch t có phân t kh i b ng 62.31%. + Tính s nguyên t c a t ng nguyên t có trong phân t h p ch t ó.65%.31 + T l v s nguyên t c a các nguyên t trong h p ch t: nH : nS : nO = 2.8% = 16 vC + Kh i l ng nguyên t Na trong phân t h p ch t ó = 62 . Cách gi i khi bi t phân t kh i c a ch t ó: + Tính kh i l ng t ng nguyên t có trong t ng phân t h p ch t.25. Bi t r ng trong m i phân t ch t trên ch có 1 nguyên t S.65/32 : 65. Trong tr ng h p không bi t phân t kh i. c.04%.8% là nguyên t O. + Vi t công th c phân t h p ch t. vì trong m i phân t ch có 1 nguyên t S nên CTPT c a h p ch t là H2SO4. c i m: Tính toán d a vào ph ng trình ph n ng cháy t ng quát. Cách gi i: . 2. Thành ph n c a h p ch t theo kh i l ng có 25.65 : 65. O = 65. + T l v kh i l ng các nguyên t trong h p ch t: mH : mS : mO = 2. D a vào k t qu ph n ng cháy: a. Các ví d : Ví d 1.31/16 = 2 : 1 : 4 V y CT n gi n c a h p ch t là H2SO4.

1.2 gam b ng phi n thu c 11 gam CO2 và 1. xCO2 + y/2H2O C 128 gam ---&gt.11/3.75 gam H2O.44 = 10 y = 128. c i m: Trong bài không có nh ng t kh ng nh c ph n ng x y ra . CT n gi n ---&gt. bu c ph i làm theo cách sau: + Tính t l v kh i l ng các nguyên t trong h p ch t.8 gam H2O. Ví d : Ví d 1.+ Gi thi t v công th c t ng quát c a ch t ó.1 trên (D a vào t l v kh i l ng) c. Tính t l nguyên t hai nguyên t trong phân t h p ch t A. + Tính theo PTPU. Vi t CTHH c a A bi t phân t kh i c a A là 30. y nguyên d ng. 11 gam CO2 + 1. ng i ta thu c 11 gam CO2 và 6.8/3. a. c. d. (N u không có các câu h i a. Lo i bài toán ch a bi t ph n ng có x y ra hoàn toàn hay không: a. Cách gi i: Th c ch t hai câu h i A. Vi t CTCT c a A.2 gam ---&gt. B là nh h ng cho cách gi i bài toán. Hãy xác nh CTPT c a b ng phi n. + Vi t ph ng trình ph n ng cháy t ng quát. CxHy + (x + y/4)O2 ---&gt.8 gam H2O T ó ra: x = 128. + D a vào giá tr phân t kh i xác nh công th c phân t c a A.9 = 8 Công th c phân t c a b ng phi n là C10H8. 3. A là ch t h u c hay vô c . Ví d 2. 44x gam CO2 + 18y/2 gam H2O V y 3. + Tính t l s nguyên t các nguyên t trong h p ch t ---&gt.2. t cháy hoàn toàn m t ch t h u c A ch ch a 2 nguyên t . CT t ng quát. C ng có th l p lu n gi i theo ph n 2. Khi t cháy hoàn toàn 3.2. b. b và d ki n v phân t kh i c a A cho bi t ngay t u bài toán thì có th gi i theo nhi u cách khác nhau ã nêu trên). M t hidrocacbon là b ng phi n có phân t kh i 128 vC. Cách gi i: Công th c t ng quát c a b ng phi n là CxHy v i x.

." b. làm khô.x gam T các l ng ch t trên. Cho m t t m Zn vào c c ch a 200 gam HCl 10%. Bài t p nh l ng liên quan n th c ti n: Là lo i bài t p t ng t bài t p th c nghi m nh tính nh ng có kèm theo tính l ng các ch t. + Gi i theo cách th 2: PTPU: Fe + CuSO4 ---&gt.. ây là d ng bài t p ít g p THCS. FeSO4 + Cu L p lu n: C 56 gam Fe ph n ng h t thì thu c 1 mol FeSO4 và 64 gam Cu. tính tìm x r i t x tính s mol mu i s t t o thành. --&gt. 50 V y s gam Fe còn l i n u có là 50 . sau m t th i gian. Hãy xác nh n ng HCl sau ph n ng. . Cách gi i: + Cách 1: a bài toán v d ng c b n tính theo l ng các ch t ã ph n ng (Cách gi i t ng quát).56 = 8 gam. Ví d : Ví d 1.hoàn toàn. áp s . + Cách 2: D a vào nh lu t b o toàn kh i l ng tính theo s t ng gi m kh i l ng c a các ch t. ngh a là kh i l ng b n Fe t ng lên 64 .. Thu c x mol FeSO4 thì kh i l ng b n Fe t ng thêm 51 . Sau m t th i gian nh c b n s t ra thì kh i l ng là 51 gam. c. Cách gi i: Do bài ã cho bi t kh i l ng Zn gi m i 6. cân l i th y kh i l ng c a nó ã gi m i 6. x &lt. ví d : khi ph n ng k t thúc. + Gi i theo cách th 1: t s gam Fe ã ph n ng là x gam v i 0 &lt. 4. hi u su t b ng 100%..50 = 1 gam ---&gt. sau ph n ng.5 gam (Chính là l ng Zn ã PU) nên bài toán chính là bài d ng c b n. th ng ch c nêu m t cách chung chung ". T l c n quan tâm: + N u thu c 1 mol FeSO4 thì kh i l ng b n s t t ng thêm 8 gam. Cho b n Fe có kh i l ng 50 gam vào dd CuSO4. Ví d 1. Ví d 2.5 gam so v i tr c. Hàng n m th gi i tiêu th kho ng 45 tri u t n Cl2. Tính s mol mu i s t t o thành sau ph n ng bi t r ng t t c Cu sinh ra bám trên b m t Fe. Khi l y t m Zn ra r a s ch...

Hãy i u ch khí H2 t các ch t ã cho. Xác nh công th c c a s t clorua nói trên. ây là m t ph ng pháp th c nghi m xác nh công th c c a h p ch t vô c . N u l ng clo trên ch c i u ch t NaCl thì c n ít nh t bao nhiêu tân NaCl. v n d ng vào tr ng h p có hai kim lo i c th là Fe và Zn. Nh v y ngoài k n ng gi i bài toán thông th ng. Mu n i u ch c 2. Ví d 2. Khi ó ph n tính toán ti p theo s r t n gi n. Vi t PTPU ã dùng. ch là s ph i h p hai lo i bài toán ã nêu: Ví d 1. Vi c gi i bài t p này s giúp h c sinh có i u ki n liên h v i th c ti n s n xu t hóa ch t trong công nghi p.a. m c th p. g n v i nh ng n i dung ã c h c trên l p. Trong PTN có các kim lo i s t và k m. h c sinh c so sánh s mol ch t trong các ph n ng khác nhau. tr c h t d a trên c s n m v ng cánh i u ch H2. các b n t gi i. RCl2 + H2 R + H2SO4 ---&gt. d.65 gam AgCl. Toán t ng h p: 1. Hai ví d này c ng là nh ng d ng toán ã phân tích. s kh c sâu thêm . RSO4 + H2 v i i m chung c a các ph n ng trên là t 1 mol R s thu c 1 mol H2. hãy tính th tích clo l ng t ng ng v i 45 tri u t n nói trên. Zn? Cách gi i: gi i bài toán này. b. a. Ng i ta th ng k t h p i u ch clo v i i u ch xút.24 lít khí H2 c n dùng bao nhiêu gam Fe. b. 3. Vi t PTPU c a các PUHH ã dùng. Cho 1 gam s t clorua ch a bi t hóa tr c a Fe tác d ng v i dd AgNO3 d thu c 2. Bi t 1 m3 clo l ng n ng 1400 kg. các dung d ch axit loãng HCl và H2SO4. Th tích clo l ng nh h n bao nhiêu l n so v i th tích clo khí ktc v i cùng m t kh i l ng. c. hai dung d ch axit loãng là HCl và H2SO4 vi t c 4 PTPU có d ng t ng t nhau: R + 2HCl ---&gt.

* V k n ng gi i bài toán: + Bài toán l p công th c h p ch t.. + S d ng nhi u k n ng tính toán khác nhau nh : Hi u su t. a. ph n ng trung hòa. c. kh i l ng ch t r n gi m 4. 2. tính theo các PTPU x y ra liên ti p nhau. Tính th tích khí CO ktc c n dùng cho ph n ng kh oxit s t nói trên. 3CO V y ph n b tính theo Fe2O3 ---&gt. Sau khi ph n ng k t thúc.. + Vi t PTPU d ng t ng quát. CaCO3 + H2O (2) T (1) và (2) ta có: Fe2O3 ---&gt. lít. Hãy tính kh i l ng ch t k t t a sinh ra. mol. + Bài toán d ng c b n.khái ni m mol c ng nh t l s phân t các ch t trong m t ph ng trình hóa h c. 3CO2 ---&gt. 2Fe + 3 (1) + Ca(OH)2 ---&gt. Ch t khí sinh ra c d n vào bình ng dd Ca(OH)2 d . Cách gi i: Bài toán này s c ng c c nhi u ki n th c khác nhau: * V lý thuy t: + Các lo i ph n ng kh . m tm c cao h n. Ph n b và c có th làm nh sau: + 3CO ---&gt. trong m t bài toán có th ch a ng nhi u ki n th c khác nhau c n c gi i quy t: Ví d : Kh hoàn toàn 16 gam b t oxit s t b ng CO nhi t cao. 3CO Nh v y có th tính c l ng CaCO3 thông qua l ng Fe2O3 mà không c n tính n l ng CO2 sinh ra. Hãy cho bi t CT c a oxit s t. bi t r ng ng i ta ph i dùng khí CO d 10% so v i lý thuy t.8 gam. tính nhi u l ng ch t theo m t PTPU. nhi u n v tính toán khác nhau nh gam. 3CaCO3 và ph n c tính theo Fe2O3 ---&gt. 3CaCO3 Fe2O3 ---&gt. . V l i gi i c th thì các b n t làm. b.

Xác nh nguyên t R. hai chu kì liên ti p nhau vào dd HCl d thì sau ph n ng kh i a/ Xác nh tên m i kim lo i.Xác nh kim lo i .8% nguyên t ó.2g. Bài 6: Oxit cao nh t c a m t nguyên t R ch a 38..nó t o thành m t h p ch t khí có ch a 94.Xác nh lim lo i nhóm IIA.hãy cho bi t tên kim lo i ki m.V i hidro .8 g h n h p hai kim lo i nhóm IIA l ng dd axit t ng lên 8.34 %.8 gam kim lo i nhóm IIA tác d ng v i dung d ch HCl d thì sau m t th i gian th tích khí thoát ra ã v t quá 3. Bài 5: Oxit cao nh t c a m t nguyên t ch a 72. Bài 9: Cho 8. còn trong h p ch t khí v i hidro ch a 75% nguyên t ó.5 gam k t t a. Bài 17: Cho m t l ng mu i barihalogenua tác d ng v i m t l ng v a dd H2SO45% thì sau ph n ng thu m t dung d ch axit có n ng 3. ng. nh tên nguyên t .Xác nh nguyên t R. Bài 8: cho 0. Bài 19:Cho 1. Bài 14: cho 1 l ng oxit kim lo i nhóm IIA tác d ng v a v i dd HCl 10% thì sau ph n ng ta thu c dung d ch mu i có n ng 12.73%oxi. Bài 16: Cho m t l ng mu i cacbonat trung hòa c a kim lo i ki m tác d ng v a v i dung d ch HCl 10% thì sau ph n ng thu c dung d ch mu i có n ng 14.Xác nh tên c a halogen.36 lit( kc) .2g mu i trung hòa xác nh công th c oxit c a R và hidroxit kim lo i nhóm IA. b/ Tính % kh i l ng m i kim lo i trong h n h p.còn trong h p ch t khí v i hidro ch a 2.93% v kh i l ng trong oxit b c cao nh t .Xác nh nguyên t R và vi t công th c oxit cao nh t.Xác nh công th c c a oxit kim lo i. b/ Tính kh i l ng m i kim lo i trong h n h p. c nh .Hãy xác nguyên t R và vi t công Bài 2: h p ch t khí v i hidrro c a nguyên t R thu c nhóm IVA có ch a 25% hidro v kh i l ng. Bài 12: Cho 8 gam oxit cao nh t c a m t nguyên t R thu c nhóm VIA tác d ng v a v i 200 ml dung dich hidro xit kim lo i nhóm IA có n ng 1M thì sau ph n ng thu c 14.36 lit khí H2 ng t ng 0. Bài 11: Cho m t dd ch a 22g h n h p mu i natri c a 2 halogen AgNO3 d thì thu c 47. vi t công th c hóa h c các oxit bi t r ng x.y là hai s nguyên liên ti p. XÁC NH H P CH T OXIT VÀ H P CH T KHÍ Bài 1: Oxit cao nh t c a nguyên t R thu c nhóm VIA có 60% oxi v kh i l th c oxit cao nh t.Vi t công th c oxit cao nh t và h p ch t khi v i hidro.Xác nguyên t R.224 lit m t khí bay lên kc. Xác nh công th c hóa h c c a mu i cacbonat. c dd có kh i l c 3.. XÁC NH TÊN KIM LO I Bài 7: Cho 0. Bài 15: Cho m t l ng oxit cao nh t c a nguyên t R thu c nhóm IVA tác d ng v a v i NaOH 8% thì sau ph n ng thu c dung d ch mu i trung hòa có n ng 10.12%R v kh i l ng. Bài 13:Cho 4 g oxit c a m t kim lo i thu c nhóm IIA tác d ng v a v i 200ml dd halogenhidric có n ng 1M thì thu c 9.48 g m t kim lo i thu c nhóm IIA vào dd HCl d thì sau ph n ng thu . b/ Tính kh i l ng m i mu i trong h n h p u.77%.78g m t kim lo i ki m X tác d ng v i n c thì có 0. Bài 3: Oxit cao nh t c a m t nguyên t ng v i công th c RO3.15% .Nguyên t này chi m 25. Bài 4: m t nguyên t t o h p ch t khí v i hidro có công th c RH3. Bài 10: Cho 8. D NG 2. hai chu kì liên ti p tác d ng v i dung d ch a/ Xác nh tên m i halogen.77%.5 gam mu i khan.74% hidro.44g kc. Xác nh tên nguyên t .D NG 1.5 g h n h p kim lo i ki m hai chu kì k c n nhau vào n c thì thu a/ Xác nh tên m i kim lo i ki m. Bài 18: Nguyên t R t o ra hai oxit có công th c ROx và ROy l n l t ch a 50% và 60% oxi v kh i l ng .Xác nh tên kim lo i và halogen.

Hai nguyên t A và B thu c hai nhóm liên ti p và c a A và B b ng 19. Bi t Avà B thu c cùng m t phân nhóm và Vi t c u hình electron nguyên t c a A và B hai chu k liên ti p c a b ng tu n hoàn. Hai nguyên t A và B có hi u n v i n tích h t nhân b ng nguyên t kh i c a hi ro. . Bài 11. T ng s proton c a chúng b ng nguyên t kh i c a kali. XÁC NH V TRÍ HAI NGUYÊN T A VÀ B TRONG B NG TU N HOÀN Bài 7. Vi t c u hình electron nguyên t c a A và B hai chu k liên ti p c a b ng tu n hoàn. Xác nh A và B Vi t c u hình electron nguyên t c a A và B i n tích h t Bài 8. 2. 1. Hai nguyên t A và B ng k ti p nhau trong cùng m t chu k c a b ng tu n hoàn. 2. Xác nh A. T ng s i n Bài 9. 1. T ng s nhân c a A và B là 25.D NG 3. 2. 1. T ng s proton Bài 10. Xác nh A và B 1. 1. Hai nguyên t A và B thu c có t ng s hai chu k liên ti p c a b ng tu n hoàn. Hai nguyên t A và B thu c cùng m t phân nhóm A và tích h t nhân c a A và B là 16. Bi t A thu c nhóm IVA còn B thu c nhóm IIIA. Xác nh A và B i n tích h t nhân là 58. B. Xác nh A và B Vi t c u hình electron nguyên t c a A và B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful