You are on page 1of 546

THESAURUS

LITURGIAE HORARUM MONASTICAE

I.,:: ... , #

ROMAE - 1977
Edidit: Secretariatus Abbatis Primatis C.S.B.
Badia Primaziale Sant'AnselIDa
Piazza Cavalieri di Malta, 5
1-00153 Rama

Tipagrafica "Leberit" - Via Aurelia, 308 - Rama - Tel. 62.20.695


SACRA CONGREGATIO
PRO SACRAMENTIS
ET CULTU DIVINO

Plot. n. CD 1415(76

CONFOEDERATIONIS ORDINIS SANCTI BENEDICTI

Operi Dei nihil esse praeponendum sanctus Benedictus in Regula monasterio-


rum ostendit; quam normam per saecula servatam noviter efflorescere pro nostrae ae-
tatis condicione ac necessitate religiosa eius familia exoptat. Nam monachorum mo-
nialiumque communitates, pUblicam Ecclesiae precationem in Liturgia Horarum per-
solventes, non solum suam spiritalem vitam alunt, assiduum et impensum colloquium
cum Deo instituendo, sed etimag~em ipsius Ecclesiae orantis exhibent quae, cum
Sponso Christo in Spiritu Sahcto congregata et ad Pattern conversa, eum laud at, cul-
tum Christi salvificum offert et officium explet oratione cooperandi ad totius huma-
nae familiae aedificationem et salutem efficiendam.
Corifoederatio igitur Ordinis sancti Benedicti, principia excipiens a Concilio
Oecumenico Vaticano Ii proposita ad Liturgiam Horarum instaurandam eainque novo
vigore novaque spiritali vi donandam, ope studiorum et incoeptuum Commissionis Ji-
turgicae huic Iabori praepositae; Thesaurum Liturgiae Horarum sedula cura concinna-
vit, qui adiutorium et exemplar exstaret singulis monachorum monialiumque commu-
nitatibus ad Officium divinum, pro sua dicione, renovandum et maiore cum fru¢tu
celebrand tim ..
Reverendissimus autem Dominus Rembertus G. Weakland, Confoederationis
Ab.bas Primas, litteris die 11· novembris 1976datis, enixe rogat ut pta.-edictTIs Tnesilu-
rus appro betur.
Sacra porro Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino, attentis expositis,
vigore facultatum sibi ~ Summo Pontifice PAUW VI tributarum, textum THESAU-
RI LITURGIAE HORARUM MONASTICAE lirlgua latina exaratum, prout invenitur
in exemplari ad nos misso atque diversis partibus compositum, nempe: Directorio
Officii Divini, Praenotandis, quattuor schematibus Psalterii, Proprio Temporis, Proprio
et Communi Sanctorum, liberiter conflrmat.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex aedibus S. Congregation is pro Sacramentis et Cultu Divino, die 10 februa-
ril 1977, in celebratione S. Scholasti~ae virgin is.

~0~.~ , IACOBUS R. CARD. KNOX


Praefectus

t ANTONIUS INNOCENTI
(L. S.) Aichiep. tit. Aec1anen.
a Secretis
PRAEFATIO

Abbates et Priares canventuales manasteriarum BenedictfnaeCanfaederatianis Litur-


giam Hararum pro. manacharum spirituali vita favenda summi mamenti aestimant; q ua-
prapter in renavanda persalutiane Operis Dei, inde a Cangressu anna 1966 celebrata, plu-
rimum studii cansumpserunt. Cammunis liturgjae renavatia in universali Ecclesia past Can-
cilium Vaticanum II instaurata canfaederatas manachas Benedictin~s vehementer excita-
vit, ut de·sua quaque Liturgia Hararum meliaranda cagitent. Restauratia Benedidii-zi Ope-
ris Dei, quae ita artum habuit, generalibus liturgiciS normis, a Cancilio Vatican a II statutis,
tum particulari Benedictina, in Regula s. Benedicti radicata traditione nititur.
, / .
DIREcrORIUM DE OPERE DEI PERSOL VENOO. In Cangressu Abbatum et Priarum anna
1973 celebrata electi sun! quattuor Abbates, qui commissianem De re liturgica nuncupa-
tam canstituant. Isti ediderunt tractatum qui inscribitur Directorium de Opere Dei persol-
vendo, in qua cantinentur camilia thearica et practica, ex utr6que fante supra citata haus-
ta, ad usum manacharum et manialium pro. exsequenda Liturgia Hararum. Accurate cansi-
deratis variis apinianibus et iudiciis circa hunc libellum ab abbatibus, manachis, manialibus,
sararibus; necnan eta cammissianibus de re liturgica in canfaederatis Cangregationibus
el
-. erectis; pralatis; dictiAbbtltes,7fOstquam verba senFiiitlos'recogiioverunt, tractatu~ S;
. crae Cangregatiani pro. Sacramentis et Cultu Divino. apprabandum transmiserunt. Censetur
adiuvare amnes prajundiare cagnitiane de natura persalvendi afficii et de ratiane ipsius
instauratianis.

PRAENOTANDA. Expleta Cancilia Va~icana II, nannulla manaSteria,mamjestarunt de-


'sider~um canserva,?-di diSpasitio~~m Psalteriipraut in Regula s. Benedic~i ordinatur, at pristi-
num Breviarium Monasticurri'in inelius mutare necessarium censuerunr( In aliis manaste;iis
intentia ulterius pr~gressa' est,~t:,,~eritas:, hararum" servari pass it, cdnsideratis canditioni-
bus temparis et susceptae aperae. Sec:undans haec varia aptata Ca,{silium adexsequendam
Canstitutianem de sacra.'LiturgiO; dec;eto, data anna 1968, Canfaederatiani Benedictinae
cancessit, ut rl!navatia L,iturgiae n;z6nast(cae elabararetur,~ hac decretum, anna 1970 reno-
vatum, fundamentum praebuit divlniOjjici'i renavandi in varUs manasteriiS Benedictinis. *
Omnia manasteria.beneficia t'eilis initauratidnis agnaverunt e.t elabaraverunt, sec.undum nar-
mas a Sancta Sede statutas, necnan ei secundum Benedictinam traditianem, eam farmam
Officii, quam, attentis canditianibus, meliorerri iudicave~nt. Hoc idem decretum anna
1968 datum, in luce experienti~rum d~ciirsu istarum ann'arum collectarum denua recogni-
tum, fundanientuni est documenti, quod Ptae~otanda inscribitur et in sequentibus cum
apprabatiane Sanctae Sedis editur. Hac dai:u;,n,~'tz,ta lnteIJditur statuere denua et maiare
claritate sensum qua animetur Benedictina'Lii'ti~'iia Hararum, necnan et nannulla suggere-
re, quae liturgicam laudem meliorem reddere q,j~"£'fzt.. .
---------- ..... :\ ...'....
• Prot. n. 353/68; Prot. ·n. 3263/70. ,::~~~~
\ .
VI

THESAURUS. Cum quaedam monasteria a commissione centrali de re liturgica, pro to-


ta Confoeder(J.tione erecta, intentius iuvari postulaverint, et concreta exemplaria, secundum
quae instauratio Officii effici possit, cognoscere desideraverint, Patres hiiic commissioni ad-
dicti composuerunt et ediderunt opus quod inscribitur Thesaurus Liturgiae Monasticae Ho-
rarum. Quia in varUs monasteriis ubique terrarum disseminatis multae et diversae necessita-
tes adsunt, unam solutionem omnibus adaequate sufficere non reputabant. Propterea hoc
Thesauro non continetur Breviarium, pro recitatione privata vel chorali divini Officii com-
positum, sed potius collectio variarum solutionum, secundum quas, attentis concretis cir-
cumstantiis, Opus Dei institui potest. Finis qui intenditur est iuvare tum eos qui, retentis
ofdinationibus in Regula s. Benedicti statutis, Officium divinum perficere cttpiunt, tum eos
qui Qfficium profundius mutare et suis necessitatibus aptare in mente habent.
In sequentibus variae partes, quas Thesaurus ampl~ctitur, brevi perlustrabuntur:
A. INTRODUCTIO. In capite ponuntur tria documenta, ope quorum usus Thesauri fa-
cilior reddatur. 0LENDARIUM, a Sacra Congregatione pro Cultu Divino die22 lunii 1972
pro Confoederatione Benedictina approbatum, hic denuo e(!itur. Sequitur STRUCTURA
quae proponitur omnium Horarum; singula elementa earum nwneris notantur, ut facilius
liceat in corpore Thesauri, ubi de Proprio, sive de Tempore, sive de Sanctis, et de Commu-
. ni Sanctorum agitur, lectorem.ad haec referre. Indicantur demum qtlattttor SCHEMATA,
secundum quae Psalmi pro hebdomadaria recitatione ordinari possunt. Primum schema
continet distributionem Psalmorum in Regula s. Benedicti ordinatafn; secundum complec-
titur .ordinationem novam, secundum quam Psalterium ex integro omni hebdomada sine
repetitioTJibus persolvitur; in tertia et in quarto distributio Psalmorum duabus hebdomadi-
bus absolvitur. In his ultimisduobus ordo numericus Psalmorum relinquitur et ordo ex to-
to novus instituitur. Ii vero, qui ordinem numericum Psalmorum, prout in Regula s. Bene-
. dietl diip-oniiur, sequl desideraverintet n'zhilominus totum Psalterium iiu7jbus heb-dOffiliclis
Pe.rsolvere, uti poterunt methodo ab Abbate Emmanuele Heufelder propagata, secund(.Lm
quam Matutinorum Psalmi in duas hebdomadas dividuntur:
In hac Introductione schemata, ut ponderari possint, praesentantur, et ut deinceps li-
ceat lectorem facilius ad singula referre. Postea accuratius describentur.
B. PARS PSALTERIL Corpus Thesauri varUs partibus constat,. in quarum priore Psal-
terium consideratur, et quidein primo COMMUNE PSALTERIf, eos scilicet textus qui omni-
bus schematibus communes sunt complectens; deinde· iROPRIUM PSALTERII, ubi ea quae
singulis schematibus propria sunt describuntur.
Schema A sequitur dispositionefn PsalmorUm prout in Regula s. Benedicti statuitur,
omissa tamen Hora Prima. Bene utique semper licet Horam Primam in OffiCii celebratio-
ne conservare, sed experientia constat pauca monasteria apta esse recitandi hanc Horam
observata "veritate horarum ". Propterea in monasteriis, in quibus ordo Psalmorum Regu-
lae servatur, usus omittendi Prirr:zam praevalet.
Infra, in Appendice 1, Senno erit de officio Primae, quando In celebrationeretinetur,
et de dispositione Psalmorum huic Horae adscripiorum, quando omittitur.
Schema B, quod a Notkero Fuglister dispositum est et sub eius nomine circumvehitur,
hic recensetur, quia late in monasteriis Confoederat,ionis prop,agat1;Jm est, et quia exhorta-
tioni a s. Benedicto prolatae respondet, scilicet "ut omni hebdomada Psalterium ex integro
numero centum quinquaginta Psalmorum psallatur" (RB 18;23/ Ordinans hoc Psalterium
auctor haec sequentiaobservanda curabat: ·1) Unusquisque Psalm us semel tanft/m recita-
VII

tur,' 2) unusquisque Psalmus tamquam unitas in se clausa respicitur; 3) indoles specifica


uniuscuiusque Horae canonicae consideratur; 4) attenditur etiam ad characterem singulo-
rum dierum hebdomadae; 5) nimia monotonia evitatur: 6) homogeneitas uniuscuiusque
Horae altera ex parte non neglegitur; 7) extensio (duratio) Horarum magis aequilibratur.
Schema C, in monasterio Schyrensi (Scheyem) compositum, a quo et nominatur, Psal-
mos in duas hebdomadas distribuit, quin ad ordinem numericum eorum attendatur. Aucto-
res potius nituntur unamquam'que Horam harmonice ordinare, ita ut ciequa lance momen-
tum theologicum et psychologicum ponderetur. In seligendis Psalmis indolem liturgicam
et musicam prae prim is respexerunt, quia Psalmos ctmtandos esse praesupponunt, sicut etiam
cetera Officii elementa, quae ex natura sua can tum postulant, ut antiphonae, cantica, hym-
ni, responsoria. Suadent silentii moram post quemlibet"Psalmum interponere et in fine eo-
rum addere Psalmorum collectas.
Schema iJ" ab auctore Chrysogono Waddel nuncupatum, similiter Psalmos in duas
hebdomadas distribuit, non attendens ad ordinem numericum; nonnulli Psalmi, qui fre-
quenti usus in traditione liturgica sunt, saepius repetuntur. Liturgicae considerationes in
hoc Psalterio praevalent; quod dispositione Laudum et Vesperarum exempli gratia hic illu-
stretur: Laudes sunt Officium, quod fundatur in transitu a tenebris ad lucem, id est a pec-
catorum confessione ad confessionem laudis; Vesperarum Officium Psalmis gloriae laudis
praesertim constat, quorum ultimo dignitas regalis exaltatur.
C. D. E. F., PROPRIUM DE TEMPORE. PROPRIUM DE SANCTIS. COMMUMA. OFFICIUM
DEFuNCTORUM. His quattuor capitibus omnia elemenia divini Officii, quattuor Psalterii
schematibus convenientia, continentur. Antiphonae ceteraque elementa selecta sunt ex
Liturgia Horarum iuxta Ritum Romanum et ex probata traditione Benedictina. Provisa
sunt eo numero, qui schematibus magis extensis sufficere possit, ita ut ii. qui schemata mi-
'1u.§ ext~nsa adoptaverint, ex hoc numero ea quae sibi satis sunt eligere possint.
G. APPENDICES. Sub hoc titulo nonnuJ/a adduntur, quae varUs occasionibus adiuto-
rio esse possunt, videlicet: 1) schemata Officium Primae concernentia; 2) collectae Psal-
morum; 3) exempla precum et introductiones ad Oration em dominicam; 4) alter ordo
psalmorum festivorum pro schematlbus 'B' et 'C'; 5) hymni proprii 0. S.B.

LECI'IONARliJM. Lectionarium patristicum ad usum monasteriorum cura commissio-


nis centraJis de re liturgica compositum, non editur ut pars Thesauri, sed ut liber autono-
mus, qui fons esse poterit versionum in vemaculis linguis edendarum.
)"
Cursus biblicus biennalis lectiones pro primo nocturno praebet et furidamentuni huius
Lectionarii ponitur; unamquamque /ectionem (non ampliusfnquattuor dividendam) sequi-
tur responsorium proprium. Pro secundo nocturno lectio patristica conveniens eligatur.
Pro tertionocturno, diebus Dominicis et festivis, providentur lectiones quae correspondent
lectioni Evange/ii secundum Ires cye/os dominicales. Etiamsi hoc Lectionarium necessario
adhibendum non imponatur, usus eius tamen valde commendatur. Ne tamen fortuito casu
nec improviso qualiscumque lectio adhibeatur, sed magna cura et provide selecta. Omnes
norunt, quanta instantia s. Benedictus monachis, poSt sacrae Scripturae lectionem, libros
sanctorum Patrum legendos commendat: "Ceterum ad perfectionem conversationis qui fe-
stina!, sun! doctrinae sanctorum Patrum. quarum observatio perducat hominem ad ce/situ-
dinem perfectionis... Aut quis lfber sanctorum catholicorum Patrum hoc non resonet ut rec-
to cursu perveniamus ad creatorem nostrum?" (RB 73,2-4).
VIII

Omnia haec offeruntur monachorum monasteriis Benedictinae Confoederationis, nec-


non et monasteriis monialium et sororum eidem Confoederationiaggregatis, ut cunctis mo-
nasticis persQnis sub Regula s. Benedicti viventibus adiutorium praebeant, quo monasticum
Officium perfectius c"elebretur. Haec documenta, scilicet Directorium, Thesaurus, Lectio-
narium, validissime commendantur, bene tamen notum sit, ea non esse praeceptiva ins tar
legis, neque impedire intendunt, quominus perfectiores modi persolvendi Opus Dei, servi-
tutis nostrae pensum, qucierantur et reperiantur. De cetero, non est dubium, quin leges fer-
re de variis rebus, quae his documentis tanguntur, ad iura pertineat, quae Capitulo generali
cuiuslibet Congregation is sunt propria.

Utinam communis cura de Opere Dei devote persolvendo intimum vinculum sit et
semper maneat quo membra Benedictinae Confoederationis fratetne uniuntur!
Hac spefretus haec documenta edidi et omnibus, quorum interest, tradidi.

Romae, die 1 Octobris 1976

t REMBERTUS G. WEAKLAND, OSB


Abbas Prirnas
IN DE X

DECRETUM S. CONGREGA nONIS PRO CULTU DIVINO III

PRAEFATIO . . . . . . . • . . . . . . . . . V

I; . DlRECfORIUM . 1

II. PRAENOTANDA . J' 19

m. THESAURUS. 23
A) lntroductio 25
1. Ca1endaritim·: 27
2. Structura 36
3. Schemata . 38
B) Pars Psa/teri; . . 59
1. Commune Psalterii . 61
2. Proprium Psalterii 89
C) Proprium de Tempore . . 131
L Tempus Atlveritus . 133
2. Tempus Nativitatis 171
3. Tempus Quadragesimae 215
4. Sacrum Triduum -Pasphale 1'63
5. Tempus Paschale . . . 276
6. Sollernnitates Domini per Annum 'occurrentes 311
7. Tempus per Annum 322
D) Proprium de Sancds 351
E) Coinmunia 493
F) Officium Defunctorum 541
G) Appendices . . . . 547
1. Ad Primam . . . 549
2: Hymni Proprii D.S.B. 550
3. Preces et Int;-oductio ad Orationem Dominicam 556
4. Alter Ordo Psalmorum Festivorum pro Schematibus 'B' et 'C' 561
1. CALENDARlUM
, CONFOEDERATIONIS '

BENEDICTINAE

IANUARIUS
1. In octava Nativitatis
SOLLEMNITAS SANCTAE DEI GENETRICIS MARIAE SOLLEMNITAS
2. SS. Basilii Magni et Gregorii Nazianzeni,episcoporum et Ecclesiae doctorum Memoria
3.
4.
5.
6. IN EPIPHANIA DOMINI SOLLEMNITAS
7. S. Raimundi de Penya!ort, presbyteri
8.
9.
10. S. Gregorii Nysseni, episcopi
II.
12.
13. S. Hilarii, episciJpi et Ecclesiae doctoris
14.
15. Ss. Mauri et Placidi, discipulorum S. Patris Benedicti Memoria
16.
17. S. AntOnll, abbatis Memoria
18.
19.
20. S. Fabil!!1LpflJiJIg f!.LlJUlrtyris
S.'Sebastiimi, martyn's
'21. S. Agnetis, virgirus et martyris Memoria
22. S. Vincentii, diaconi et martyris
.23.
24. S. Francisci de Sales, episcopi et Ecclesiae doctoris Memoria
25. IN CONVERSIONE S. PAULI,APOSTOLI , FESTUM
26. Ss. Roberti, Alberici et Stephani, abbatum Cisterciensium
27. Ss. Timothei et Titi, episcoporum
S. Angeiae Meriel: virl{ims.
28~ S. Thomae de Aquinci, presbyteri et Ecclesiae d'octoris Memoria
29.
30.
31. S. Ioannis Bosco, presbyteri -Memoria
Dominica post diem 6 Ianuarii: IN BAPTISMA TE DOM}NI FESTUM

FEBRUARlUS
1.
'2. IN PRAESENTATIONE DOMINI FESTUM
'3. S. AnsganY, episcopi
S. Blasii, episcopiet martyris

(Quando non indicatur grad us celebrationis, est Memoria ad libitum).


28

4.
5. S. Agathae, virginis et martyris Memoria
6. S. Pauli Mikiet sociorum, martyri..!m Memoria
7.
8. S. Hieronymi Emiliani
9.
10. S. SCOLASTICAE, VIRGINIS FESTUM
11. S. Benedieti Anianensis, abbatis
B. Man'ae V. de Lourdes ~
12 .
. 13.
14. Ss. Cyrilli, monachi, et Methodii, episcopi Memoria
15.
16.
17. Ss. Fundatorum Ordinis Servorum B. Mariae V.
18.
19.
20.
21. S. Petri Damiani, episcopi et Ecc1esiae doctoris Memoria
22, CATHEDRA S. PETRI, APOSTOU FESTUM
23. S. Polycarpi; episcopi et martyris Memoria
24.
25.
26~
27.
28.

_. -- ..;....:....- ..... -
MARTIUS :"--;-

1.
2.
3.
> 4. S. Casimiri
:.. 5.
6.
7. Ss. Perpetuae et F elicitatis, martyrum Memoria
8. S. Joannis a Deo, religiosi
. 9. S. Franciscae Romanae, religiosae Memoria
10.
11.
.12.
13.
14.
15.
16.
17. S. Patrieii, episeopi .
18. S. Cyrilli Hierosolymitani, episeopi et Eeclesiae doetoris
19. S.IOSEPH, SPONSI BEATAE MARIAE VIRGINIS SOLLEMNITAS
20.
21. TRANSITUS SANCTI PATRlS BENEDICT!, ABBA TIS ··FESTITM
22.
23. S. Turibii de Mongrovejo, episeopi
29

24.
25. IN ANNUNTIATIONE DOMINI SOLLEMNITAS
26.
27.
28.
29.
30.
31.

APRILIS
L
2. S. Francisci de Paola, eremitae
3.
4. S. Isidoi( episcopi etEcc/esiae doctoris
5. S Vincentii Ferrer, presby ten'
6.
7. S. Ioannis Baptistae de la Salle;presbyteri Memoria
,8.
9.
10.
11. S. Stanislai, episcopi et martyris
12.
)3. ·S. Martini I, papae et martyris
14.
15.
16.
17.
----c;IS.
19.
20.
2L S. AilseImi, episcopi et Ecclesiae doctoris Memoria
,22.
23. S. Adalberti, episcopi et martyris
S. Georgii; martyris
24. S. Fidelis de Sigman'ngen, presbyteri et martyn's
25. S. MARCI, EV ANGEUSTAE FESTUM
26.
27.
28. S Petri chanel, presbyteri et martyns
29. S. Catharinae Senensis, virginis et Ecclesiae doctorl.s Memoria
30. S. Pii V, papae

MAlUS
1. S. Iosep~, opificis
2. S. Athanasii, episcopi et EccIesiae doctoris.
3. Ss. PHILIPPI ET IACOBI, APOSTOLORUM FESTIJM
4,.
5.
6.
30

7.
8.
9.
10.
11. Ss. Odonis, Maioli, Odilonis, Hugonis et B. Petri Venerabilis, abbatum Clunia-
censium
12. Ss. Nerei et Achillei, martyrum
S. Pancratii, martyris
13.
14, S. MATTHIAE, APOSTOL! FESTUM
15. S. Pacomii, abbatis Memoria
16.
17.
18. S. Ioannis I, papae et martyris
19. S. Cae/estini, papae et eremitae .",;
,"

20. S. Bernardini Senensis, presbyteri


21.
22.
23.
24.
25. S. Bedae Venerahilis, presbyteri et Ecclesiae doctoris
26. S. Gregorii VII, papae
S. Man'ae Magda/enae de' Pazzi, virginis
S. Philippi Neri, presbyteri
27. S. Augustini Cantuariensis, episcopi
28.
29.
30.
31. iNVISITATIONE BEATAE MARIAEVIRGINIS FESTUM

Dominica I post Pentecosten: SS.MAE TRINITA TIS ':SOLLEMNIT AS


Feria V post SS.mam Trinitatem: SANCTISSIMI CORPORIS ET SANGUI-
NIS CHRISTI SOLLEMNITAS
Feria VI post dorn. II post Pentecosten:
SACRATIS SIMI CORDIS IESU .' SOLLEMNITAS
Sabbato post dom. II post Pentecosten:
Immacu/ati Cordis B. Mariae V.

IUNIUS
1. S. Iustini, martyris Memoria
2. Ss. Marcellini et Petn', martyrum
3. Ss. Caroli Lwanga et sociorum, martyrum Memoria
4.
5. S.,Bonifatii, episcopi et martyris Memoria
'6. S. Norberti, episcopi
7.
8.
9. S. Ephraem, diaconi et Ecc/esiae doctoris
10.
11. S. Bamabae, apostoli Memoria
12.
31

13. S. Antonii de Padova, presbyteri et Ecc1esiae doctoris Memoria


14.
15.
16.
17.
18.
19. S. Romualdi, abbatis Memoria
20.
21. S. Aloisii Gonzaga, religiosi Memoria
22. SS. Ioannis Fisher, episcopi, et Thomae More, martyrum
23.
24. IN NATIVlTATE S. IOANNIS BAPTISTAE SOLLEMNITAS
25.
26.
27. S. Cyrilli Alexandrim~ episcopi et Ecclesioe doctoris
28. S. Irenaei, episcopi at martyris Memoria
29. SS, PETRI ET PAULI, APOSTOLORUM SOLLEMNITAS
30. Ss:Protomartyrum S, ROlJUlnae Ecclesiae

'JUliUS
1.
2.
3. S. THOMAE, APOSTOL! FES11JM
4. S. Elisabeth Lusitanioe
5. S. Antonii Mariae Zaccaria, presbyteri
6. S. Mariae Goretti, virginis et martyris
7.
8.
9.
10.
11. S.PATRIS BENEDICTI, ABBA TIS SOLLEMNIT AS
12. S. Ioannis Guolberti, aMatis
13. S. Henrici
14. S. Camilli de Lellis, presbyteri
15. S. Bonaventurae, episcopi et Ecclesiae doctoris Memoria
16. B. Mariae V. de Monte Carmelo,
17.
18.
19.
20.
21. S. Laurentii de Brindisi, presbyteri et Ecclesiae doctoris
,,22. S. Mariae Magdalenae Memoria'
23. S. Birgittae, religiosae
24.
25. S. IACOBI, APOSTOL! FESTUM
26. Ss. Ioachunet Annae,parentum B. M. V. Memoria
27.
28.
29. Ss. Marthae, Mariae et Lazari, hospitum Domini Memoria
30. S. Petri Crysologi, episcopi et Ecclesiae doctoris
31. S. Ignatii de Loyola, presbyteri Memoria
32

AUGUSTUS
1. S. Alfonsi Maria de Ligoori,episcopi et Ecclesiae doctoris Memoria
2. S. Eusebii Vercellensis, episcopi
3.
4. S. Ioannis Mariae Vianney, presbyteri Memoria
5. In dedicatione basilicae S. Mariae
6. IN TRANSFIGURATIONE DOMINI FESTUM
7. Ss. Xysti II; papae, et sociorum, martyrum
S. Caietani, presbyteri
8. S. Dominici, presbyteri Memoria
9.
10. S. LAURENTII, DIACONI ET MARTYRlS FESTUM
11. S. Clarae, virginis Memoria
12.
13. Ss. Pontiani, papae, et Hippo/yti, presbyteri, martyrum
14.
15. IN ASSUMPTIONE BEATAE.MARlAE VIRGINIS SOLLEMN1TAS
16. S. StephanI Hungariae
17.
18.
19. B. Be~rdi T%mei,Abbatis
S. Ioannis EiLdes, presbyteri
20. S. Bernardi, abbatis et Ecc1esiae doctoris Memoria
21. S. Pii X, papae Memoria
22. B. Mariae Virginis Reginae
23. S. Rosae de Lima, virginis
24. S. BARTHOLOMAEI, APOSTOLl FESTUM
25. S. Ludovici
. s..
kJSepl] de Calasanz, presbyteri
26.
27. S. Monicae Memoria
28. S. A.ugustini, episcopi et Ecclesiae doctores Memoria
29~ In Passione S. Ioannis Baptistae, martyris Memoria
30.
31.

SEPTEMBER
1.
2.
3. S. GREGORII MAGNI, PAPAE ET ECCLESIAE DOCTORIS FESTUM
4.
5.
6.
7.
8. IN NATIVITATE BEATAE MARlAE VIRGIN1S .FESTUM
9.
10.
11.
12.
·13. S. Ioannis Chrysostomi, episcopi et Ecclesiae doctoris Memoria
14. IN EXALTATIONE SANCTAE CRUCIS FESTUM
33

15. Beatae Mariae Virglnis Perdolentis Memoria


16. S5. Cornelii, papae, et Cypriani, episcopi, martyrum Memoria
17. S. Hildegardis, virginis
S. Roberti Bellarmino, episcopi et Eccleswe doctoris
18.
19. S. Ianuarii, episcopi et manyris
20.
21. S. MATTHAEI, APOSTOLI ET EVANGELISTAE FESTUM
22.
23.
24.
25.
26. Ss. Cosmae et Damiani, manyrum
27. S. Vincentii de Paul, presbyteri Memoria
28. S. Venceslai, martyris
29. SS. MICHAELIS ET OMNIUM ANGELO RUM FESTUM
30. S. Hieronymi, presbyteri et Ecc1esiae doctoris Memoria

OCTOBER
1. S. Teresiae a Iesu Infante, virginis Memoria
2. Ss. Angelorum Custodum
3.
4. S, Francisci Assisiensis Memoria
5.
6. S. Brunonis, eremitae Memoria
7. Beatae Mariae Virginis a Rosario Memoria
8.
9. Ss. Dionysii, episcopi, et sociorum, martyrum
S. Ioannis Leonardi, presbyteri
10.
11.
12.
13.
14. S. Callisti 1, papae et manyris
15. S. Teresiae de Avila, virgini5 et Ecc1esiae doctoris Memoria
16. S. Hedvigis, religiosae
S. Margan'tae Mariae Alacoque, virginis
17. S. Ignatii Antiocheni, episcopi et martyrls Memoria
18. S.LUCAE; EVANGELISTAE FESTUM
19. Ss. Ioannis de Brebeuf et Isaac Jogues presby terorum, et Sociorum, martyrum
S. Pauli a Cruce, presbyteri . ~. . .
20.
2l.
22. .
23. S. Ioannis de Capestrano, presbyteri
24. S. Antonii Mariae Garet, episcopi
25.
26,
27.
28. SS. SIMONIS ET IUDAE, APOSTOLORUM FESTUM
29.
30.
31.
34

NOVEMBER
1. OMNIUM SANCTORUM SOLLEMNITAS
2. IN COMMEMORA TIONE OMNIUM FIDELIUM DEFUNCTORUM
3. S. Martini de Po"es, religiosi
4. S. Caroli Borromeo, episcopi Memoria
5.
6.
7. S. Willibrordi, episcopi
8.
9. IN DEDICATIONE BASILICAE LATERANENSIS FESTUM
10. S. LeOlUs Magni, papae et Ecclesiae doctoris Memoria
11. S. MARTINI TURONENSIS, EPISCOPI FESTUM
12. S. Theodori Studitae, abbatis
S. Iosaphat, episcopi et martyris
13.
14.
15. S. Alberti Magni, episcopi et Ecclesiae doctoris
16. S. Gertrudis., virginis Memoria
17. S. Margaritae Scotiae
S. Elisabeth Hungariae, religiosae _
18. In Dedicatione basilicarum Ss. Petri et Pauli, apostolorum
19. S. Mechtildis, virginis
20.
21. In Praesentatione Beatae Mariae Virginis Memoria
22. S. Caeciliae, virginis et martyris Memoria
23. S. Oementis I,. papae et martyris
24. S. Columbani; abbatis
25.
26. S. Sylvestri, abbatis
27.
28.
29.
30. S. ANDREAE, APOSTOLI FESTUM
Dominica ultima per annum: DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI
UNIVERSORUM REGIS SOLLEMNITAS

DECEMBER
1.
2.
3. S. Francisci Xavier, presbyteri Memoria
4. S. Ioannis Damasceni, presbyteri et Ecclesiae doctoris
5. S. Sabbae, abbatis
6. S. Nicolai, episcopi
7. ·S. Ambrosii, episcopi et Ecclesiae doctoris Memoria
8. IN CONCEPTIONE IMMACULATA BEATAE MARIAE VIRGINIS SOLLEMNITAS
9.
10.
11. S. Damasi, papae
12. S. Ioannae Franciscae de Chantal, re/igios(1e
13. S; Luciae, virginis et martyris Memoria
35

14. S. Ioannis a Cruce, presbyteri et Ecclesiae doctoris Memoria


15.
16.
17.
i8.
19.
20.

21. S. Petri Canisii, Presbyteri et Ecclesiae doctoris


22.
23. S. Ioannis de Kenty, presbyteri
24.
25. IN NATIVITATE DOMINI SOLLEMNITAS
26. S. STEPHANI, PROTOMARTYRlS FESTUM
27. S. IOANNIS, APOSTOL! ET EVANGELlSTAE FESTUM
28. SS.INNOCENTIUM,MARTYRUM FESTUM
29. S. Thomae Becket, episcopi et mtJrtyris
30.
31. S. Silvestri I, papae
Dominica infra octavam Nativitatis, vel, ea deficiente,
die 30 decembris: SANCTAE FAMILIAE lESU, MARIAE·ET IOSEPH FESTUM
36

2. STRUCTURA LITURGIAE HORARUM MONASTICAE

INTRODUCTIO
1. Invitatorium vel
Deus in adiutorium ...

AD VIGILIAS
.2. Hymnus

In I NOCTURNO
3. Psalmodia
4. Versus
5. Lectio biblica
6. Responsorium

In II NOCTURNO
7. Psalmodia
8. Versus
9. Lectio patristica
10. Responsorium

In III NOCTURNO
(In Sollemnitatibus, festis et Dominicis)
11. Cantica Veteris Testameriti
12. Versus
13. Evangelium
14. Hymnus: Te decet laus
15. Homilia
16. Hymnus: Te Deum vel in dominicis quadragesimae
Responsorium

17. Oratio cone/usilia


18. Ace/amatio finalis

AD LAUDES MA TUTINAS
19. Introductio
20. Hymnus
21. Psalmodia
22. Lectio brel!is Iiel longior .
23. Responsorium breve
24. Canticum evangelicum (Benedictus)
37

25. Preces. Pater noster


26. Oratio conclusiva
27. Benedictio .

AD HORAS MINORES
Tertia-Sexta-Nona
28. 35. 42. Introductio
29. 36. 43. Hymnus
30. 37. 44. Psqlmodia
3l. 38. 45. Lectio brevis
32. 39. 46. Versus
33. 40. 47. Oratio conclusiva
34. 4l. 48. Acclamatio [inalis

AD VESPERAS
49. Introductio
50. Hymn.us
51. Psu.bnodia
52. Lectio brevis vel [ongior
53. Responsorium breve
54. Canticum evangelicum (Magnificat)
55. Preces. Pater noster
56. Oratio conclusiva
57. Benedictio

AD COMPLETORIUM
58. Ifztiodiictio
(Lectio spiritualis ad libitum)
59: Conscientiae discusSio
60. Hymnus
61. Psalmodia
62. Lectio brevis
63. Responsorium breve
64. Canticum evangelicum (Nunc dimittis)
65.. Oratio conclusiva
66. Benedictio
67. Antiphona de Beata Maria Virgine
38

3. SCHEMATA PSALTERII

INDEX CANTICORUM

1) Cantica VT
1. Ex 15,1-18 Cantemus Domino
2. Deut 32,1-12 Audite caeli
3. 1 Sam 2,1-10 ExsultaVit
4. 1 Chr 29,10-13 Benedictus es, Domine
5. Tob 13,1·10 Magnus es, Domine
6. Tob 13,10-15.17.19 Benedicite Domino
7. Iudt 16,2-3.15-19 Incipite Domino
8. Prov 9,1-6.10-12 Sapientia aedificavit
9. Sap 3,1-6 Iustoium anfmae
10. Sap.3,7-9 Fulgebunt iusti
11. Sap 9,1-6.9-11 Deus patrum meorum
12. Sap 10,17-21 Reddidit Deus
13. Sap 16,20-21.26; 17,1 Angelorum esc a nutrivisti
14. Sir 14,22; 15,3.4.6b Beatus vir, qui in sapientia
15. Sir 31,8-11 Beatus vir, qui inventus est
16. Sir 36,1-7.13-16 Miserere nostri
17. Sir 36,14-19 Miserere plebi tuae
.18. Sir39,17-21 Obaudite me
;19. Is 2,2-5 Erit in novissimis
10. Is 5;1-7 Cantabo dilecto mea
\21 . Is 9 ,2-7 Populus qui ambulabat
22. Is 12,1-6 Confitebor tibi
"'123. Is 26,1-4. 7-9.12 Urbs fortitudinis
.24. Is 33,2-10 Domine, miserere
25. Is 33,13-16 Audite, qui lange estis
26. Is 38,10-14.17-20 Ego dixi
, 27. Is 40,1-8 Consolamini
28. Is 40-9-11. 27-31 Super montem excelsum ascende
-..29. Is 40,10-17 Ecce Dominus Deus
""'SO. Is 42,10-16 Cantate Domino
31. Is 45,15-26 - Vere tu es
'':32. Is 49,7-13 Haec dicit Dominus
33. Is 61,1-11 Spiritus Domirii super me
34. Is 61,6-9 Vos sacerdotes Domini
.35 . .Is 61,10-62,5 Gaudens gaudebo
36. Is 62,1-12 Propter Sion non tacebo
:J7. Is 62,4-7 Non vocaberis
38. Is 63,1-5 Quis est iste
-\39. Is 66,10-14a Laetamini cum Ierusalem
40. Ier 7,2-7 Audite verbum ... omnis Iuda
41. Ier 14,17-21 Deducant oculi mei
42. Ier 17,7·8 Benedictus vir
43. Ier 31,10-14 Audite verbum ... gentes
44. Lam 5,1-7.15-17.19-21 Recordare, Domine
39

45. Ez 36,24-28 Tollam quippe vos


46. Dan 3,26.27.29.3441 Benedictus ... et laudabile
47. Dan 3,52-57 BenediCtus ... et laudabilis
48. Dan 3,57-88.56 Benedi~ite, omnia opera
'49. Os 6,1-6 Verrite, et revertamur
50. Am 4,13; 5,8; 9,5-6 Ecce fonnans montes
51. Ion 2,3-10 C1amavi de tribulatione
52. Hab 3,24; 13a; 15-19 Domine, audivi
53. Soph 3,8-13 Exspecta me

2) Cantica NT
1. Lc 1,46-55 Magnificat anima mea
2. Lc 1,68-79 Benedictus Dominus
3. Lc 2,29-32 Nunc dimittis
4. Mt 5,3-10 Beati pauperes spiritu
5.101,1.3.4.9.10.11.14.16 In prindpio erat Verbum
6. Rom 8,14-17 Quicumque enim Spiritu Dei
7. Rom 8,31-35. 37-39 Quid ergo dicemus ad haec
8. Rom 11,33-36 o altitudo divitiarum
9.1 Cor 13,1-7 Si linguis hominum
10. Eph 1,3-10 Benedictus Deus
11. Phil 2,6-11 Christus Iesus
12. Col. 1,12-20 Gratias agamus Deo
13. 1 Tim 2,5-6; 3,16; 6,15-16 Unus en~ Deus
14. 1 Tim 3,16 Qui manifestatus est
15. 2 Tun2,11-13 Fidelis sermo
16. Tit3,4-7 Cum 'au tern berrignitas
17.1Petr1,3-9 Benedictus Deus
18. 1 Petr 2-21-24 C.hris!!Is passus est
19. Ap 4,11; 5,sUd.1:2 Dignus es, Domine
20. Ap n,17-18; 12,10b-12a Gratias agimus tibi
21. Ap 15,34 Magna et mirabilia
22. Ap 19,1-7 Alleluia. Salus et gloria
40

SCHEMA A

!NV VIGlilAE'" LAUDES TERTIA SEXTA NONA VESPERAE COMPLETORIUM


IN 2N 3N
DOM 3 13 VT* 66 118,1 118,5 118, 9 109 4
I Heb 94 2 14 VT 50 118,2 118,6 118,10 110 90
6 15 VT 117 118.3 118,7 118,11 111 133
7 16 62 118,4 118,8 118,12 112
9A 17 A VT=47/48
9B 17 B 148-150

DOM 3 20 26 VT 66' 118,1 118,5 118, 9 ' 109 4


2 Heb 94 21 27 VT '50 118,2 118,6 i 18,10 110 90
22 28 . VT 117 118,3 118,7 118,11 111 133
23 29 62 118,4 118,8 118,12 112
24 30 VT=47/48
25 31 148-150
, '

==================================================
F2 8 32 38 66 118,13 118,17 118,20 113 4
. 94 33 39 50 " i18,14 118,18 118;21 114, 90
34 40 5 118,15 118,19 118,22 115+H6 133
36 A 41 35 118,16 128
36 B 43 VT=4/22
37 44 148-150
=====================~============================

F3 10 45 52 66 119 122 125 129 4


94 46 53 50 120 123 126 130 90
47 54 42 121 124 127 131 133
48 55 56 i32
49 57 VT=5/26-
51 58 148-150
======================~=======~=====~=============
F4 1159 68A 66 119 122 125 134 4
9460 68 B 50' 120 123 126 135 90
61 69 63 121 124 127 136 133
65 70 64 137
67 A 71 VT=7/3
67 B 72 148-150
==================================================
F5 12 73 79 66 119 122 125 138 A 4
94 74 80 50 120 123 126 138 B 90
76 81 87 121 124 127 139 133
77A 82 89 140
77B 83 VT=43/1
78 84 148-150
==================================================
F6 18 85
95 66 119 122 125 141 4
94 86
96 50 120 123 126 143 A 90
97
88A 75 121 124 127 143 B 133
88B
98 91 144 A
92 99 VT=31/52
93 100 148-150
==================================================

* Cantica Tertii Noctumi ut in diversis temporibus anni liturgici assignantur.


41

INV VIGILlAE LAUDES TERTIA SEXTA NONA VESPERAE COMPLETORIUM

IN 2N 3N
Sab 19 101 10SA 66 119 122 125 144B 4
94 102 10SB 50 120 123 125 145 90
103A 106A 142 121 124 127 146- 133
103B 106B VT=16/1 147
104A 107 VT=16/2 .
104B 108 148-150
. -
====~================~====================~=======
42
SCHEMA B

/NV VIGILIAE LAUDES TER11A SEXTA NONA VESPERAE COMPLETORI UM

lN 2N 3N
DOM 80 109 44 vr* 92 118,1 117 135 i12 4
i7 9 VT 3 118,2 113A 90
2 71 vr 29 118,3 113 B 133
vr=47/48 118,4 114-115
146-147 (NT=22)
========~==================~======================

F2 28 93 99 118,5 24 119 32 33
103 104 62 118,6 120 60
70 111 100 118,7 121 27
vr=4/16 47
134 (NT=10)
==================================================
F3 66 6 73 97 118,8 41-42 122 74 138
106 72 89 118,9 123 139
7 76 64 118,10 124 25
vr=5/26 144
116 (NT=19)'
==================================================
F4 45 77 96
18 118,11 43 125 102 31
131 35
57 118,12 126 85 61
56
48 118,13 127 84 132
vr= 7/3
81 86
149 (NT=12)
==================================================

F5 23 38 4946 118,14 54 128 110 101


36 6775 118,15 129 22
40 82 5 118,16 130 83
vr=43/22 39
148 (NT=20)
==================================================
F6 8 87 59 95 143 118,17
30 21 10
68 105 142 140 118,18 11
37 78 63 141 118,19 12
vr=31/52 26
145 (NT =21)
==================================================
Sab- 94 58 136 98 118,20 34 51 65 14
108 88 50 118,21 13 19 16
55 79 91 118,22 - 53 20 15
vr=16/2 137
150 (NT=ll)
=~================================================

* Cantica Tertii Nocturni ut in diversis ternporibus anni liturgici assignantur.


43

SCHEMA C

INV VIGILIAE LAUDES TERTIA SEXtA· NONA VESPERAE COMPLETORIUM

DOM I REB 23 2 VT=5-6 92 118,1 19. '112 . 90


67 18 118,2 20 127 117 NT=3
71 VT=47 118,3 116
150 118,4 NT=22

-
DOM 2 REB 23 109 VT=1 9·I 118,1 19 1 112 138
44 62 118,2 20 127 117 NT=3
88 VT=48 118,3 116
150 118,4 NT=5
=========================~===================
F2 1 HEB 66 48 95 118,5 139 85 111 16
13 5 118,6 8
34 VT=50 118,7 144
134 NT=13

: '"
F2 2 HEB 66 59 95 118,5 54 85 III 4
106 35 118,6 22 120
VT=46 118,7 33
134 NT=16
=========================~===================
F3 1 HEB 99 93 96 118,8 55 40 11:3'13 70
63 .41-+42 118,9 26
108 VT=4 118,10 45
145 NT=6

F3 2HEB 99 49 96 118,8 7 40 1·13 B 10


100 56 118,9 83 15
143 VT=26 118,10 131
145 NT=8
===========~==========~==================~===
I"!-'->'
'"
F4 1 HEB 28 36 97 118,11 81 39 103 101
14 79 118,12 128 64
VT=3 118,13
147 NT=4

F4 2 HEB 28 77 97 118,11 136 .39 103 6


'.
24 118,12 27 64 31
VT=7 118,13
147 NT=12
================~============================

F5 1 HEB 121 74 98 118,14 51 72 110 61


11 25 118,15 126 86
43 VT=22 118,16 47
148 NT=10

F5 2 HEB 121 58 98 118,14 82 72 110 12


76 89 118,15 124 60
29 VT=li 118,16 65
148 NT =11
==========~========================:=========
44

INV VIGlLIAE LAUDES TERTIA SEXTA NONA VESPERAE COMPLETORIUM

F6 1 HEB 94 53 75 118,17 21 141 114-115 30


37 50 118,18 123 125
VT=45 118,19 84
149 NT=7

F6 2 HEB 94 87 75 118,17 68 141 114-115 38


3 50 118,18 123 140 129
VT=52 118,19 32
149 NT=17
=========~=====~=============================

SAB 1 HEB 80 104 46 118,20 9 119 113 A 132.


91 118,21 122 102 130
VT=51 118,22 135 133
146 NT=19

Sab 2HEB 80 105 46 118,20 17 119 H~A 132


142 118,21 122 137 130
VT=2 118,22 135 133
146 NT=20
~====~=~=~=====~=============~==============~
45

SCHEMA D

INV VlGILIAE LAUDES TERTIA SEXTA NONA VESPERAE COMPLETORlUM

iN 2N 3N
94 17A 24 VT 66 118,1 l1S,5 118,8 109 4
l7Il 26 VT 50 l1S,2 11S,6 118,9 2 90
DOM 1 Heb l7C 27 VT 117 l1S,3 l1S,7 118,10 NT=22 NT =3
VT::::47 l1S,4 . 118,11 46
J'l J}
150

94 28 33 VT 66 118,12 118,16 . 118,19 109 4


29 65A VT 50 118,13 118,17 118,20 2 90
DOM 2 Heb 30 65B VT 117 118,14 118,18 118,21 NT==22 NT=3
VT=48 118,15 118,22 46
150
==~=========~===============~=================

133 13 14 116 119 122 125 18 4


34 105A 49 120 123 126 47 90
F2 1 Heb 53 105B ..5, 121· .124 ..; ., . '127 : -." NT=10 , NT=3
VT=4 95
"-It \J J}
110

133 36A 10 116 119 122 125 19 4


36B 104A 102 120 123 1.26 io 90
F2 2 Reb 51 104B 35 121 124 127 NT=10 NT=3
VT=16 95
115
====;===~======;==========~============~======

133 43A 76 116 119 128 U1A 67A 4


43B 13SA 6 120 1·29 131B 67B 90
F3 1 Reb 61 13SB 111 121 130 132 NT=19 NT=3
VT=5 96
-- :).~
110

133 (55) 74 116 119 128 1'31A 103A' 4


69 81 38 120 129 q1B 103B 90
F3 2 Heb 70 93 56 121 130 132 NT=19 NT=3
VT=26 96
145
============================~~================

133 77A 11 116 119 122 125 45 4


77B 41-42 101 . 120 123 126 134 90
F4 1 Heb 77C S3 63 121 124 127 NT=12 NT=3
, -eq
:U .1
VT=7
114
97

133 106A 73A 116 119 122 125 135 4


106B 73B 85 120 123 126 144 90
F 4 2 Reb _ 60 80 64 121 124 127, NT=12 NT=3
VT=3 97
146
==~============================~====~~========
133 57 . 9A 116 119 12S 131A 136 4
58 ' 9B 87 120 129 131B 140 90
F5 1 Heb 59 143 79 121 130 132. NT=20 NT=3
VT::;;:.43 98
:'
..- I·413A~
.....-~~;
':
46

INV VIGIUAE LAUDES' TERTIA SEXTA NONA VESPERAE COMPLETORlUM

iN 2N 3N
133 25 82 116 119 128 131A 32 4
48 139 31 120 129 131B 40 90
F5 2 Heb 78 143 89 121 130 132 NT=20 NT=3
VT=22 9R
147
=========================~===================~

133 3 88A 116 119 122 125 21A 4


(7 ~ 88B 72 120 123 126 21B 90
F6 1 Reb 15 88C 75 121 124 127 NT=21 NT=3
~=3J 99
F I() (V 3B)

133 12 108A 116 119 122 125 68A 4


16 108B 39 120 123 126 68B 90
F6 2 Heb :' 54 141 91 121 124 127 NT=21 NT=3
VT=52 92
148
~=============================================

133 1 84 116 119 128 131A 22 4


!71) 86 37 120 129 131B 137 90
Sab 1 Heb 100 102 62 121 130 132 NT =11 NT=3
VT=l 23 ':
SA) 112

133 8 11645 119 128 131A 22 '. 4


18 14247.120 129 131B 137 90
Sab 2 Heb 44 6284 121 130 132 NT =11 NT=3
VT=2 23
149
==============================================
47

DISTRIBUTIONES PSALMORUM HORARUM MINORUM

1- Si duae horae minores tantumrecitantur, Psalmi hoc modo recitari possunt:

a) SCHEMA A

DOMINICA FERIA 2 FERIA 3' FERIA 4 FERIA 5 FERIA 6 SABBATO


118,1 118,5 118,8 118,11, 118,14 118,17 H8,20
1a Hora 118,2 118,6 118,9 ,118,12 ' 118,15 118,18 118,21
118,3 118,7 118,10 118,13 118,16 118,19 118,22
118,4
119 122 125 122 125 122 125
a ' 123 126 123 126 123 126
2 Hora 120
'121 123 127 124 127 124 127

b) SCHEMA B
118,1 118,5 118,8 118,11 118,14 118,17 118,20
1a Hora 118,2 118,6 118,9 118,12 118,15 118,18 118,2i
118,3 118,7 118,10 118,13 118,16 118,19 118,22
118,4
a ' ' "
.- -- 24 '41-42 43 54 21 34
2 Hora 1 Heb 1i7
2a Hora 2 Heb 135 119 122 :125 128 10 51
120 123 126 129 11 13
q1 124 127 130 12 53
vel 54 21 34
117 24 41-42 43
2 a Hora 135 119 122 125 128 10 Sl
120 123 1'26 129 11 13
121 124 127 130 12 53

c) SCHEMA C'
118,1 118,5 118,8 118,11 118,14 118,17 118,20
1a Hora 118,2 118,6 118,9 118,12 118,15 118,18 118,21
118,3 118,7 118,10 118,13 118,16 118,19 118,22
118,4
127 122 128 126 123 9
2a Hora 1 Heb 19 139 55 39 51 21
20 85 40 81 82

1 127 122 128 126 123 17


2 a Hora 2 Heb 19 141 119 136 72 68
20 54 7 27

d) SCHEMA D
118,1 118,5 118,8 118,11 118,14 118,17 118,20
118,18 118,21
i a Hora 118,2 118,6 118,9 118,12 118,15
118,22
118,3 118,7 118,10 118,13 118,16 118,19
118,4
119 122 125 122 12S 122 125
123 126
2a Hora 1,Heb 120 123 126 123 126
121 124 127 124 127 124 127

119 128 131A 128 131A 128 131A


131B
2a Hora 2 Heb 120 129 131B 129 131B 129
121 130 132 130 132 130, 132
48

DOMINICA FERlA 2 FERlA 3 FERlA 4 FERlA 5 FERlA 6 SABBA TO

2- Si una tantum hora recitatur, Psalrni ita ordinari pos,sunt:

a) SCHEMA A
Ordinatio supra indicata pro duabus horis adhibeatur hoc modo: In prima hebdomada dicuntur
psalmi horae primae, et in secunda, psalmi horae secundae; vel etiam sequens orrlinatio sumi po-
test:
118,1 118,6 118,11 118,15 118,19 119 124
118,2 118,7 118,12 118,16 118,20 120 125
118,3 118,8 118,13 118,17 118,21 121 126
118,4 118,9 118,14 118,18 118,22 122 127
118,5 118,10 123

b) SCHEMA B
Ordinatio supra indicata pro duabus horis adhibeatur hoc modo: In prima hebdomada dicuntur
psalmi horae primae, et in secunda, psalmi horae secundae.

c) SCHEMA C
118,1 118,5 118,8 118,11 118,14 118,17 118,20
118,2 118,6 118,9 118,12 118,15 118,18 118,21
1a Hebdomada
.' .118,3 118,7 . .118,10 118,13 118,16 .118,19 118,22
'118,4 127 ":'1"22 128 126 123
1 139 55 39 51 21 9
a 19. 85 40 81 82 68 17
2 Hebdomada 119
20 141 136 72
54 7 27

d) SCHEMA D
118,1 118,5 118,8 118,11 118,14 118,17 118,20
118,2 118,6 118,9 118,12 118,15 118,18 118,21
1 a Hebdomada
118,3 118,7 118,10 118,13 118,16 118,19 118,22
118,4
119 122 125 128 131A 122 125
2~ Hebdomada 120 123 126 129 131B 123 126
121 124 127 130 132 124 127
ELENCHUS DIVISIONUM PSALMORUM

9A=vv.2~21 (Schemata A et D) 103 A = vv.1-23 (Schemata A et D)


9 B = vv. 22-39 ( " 'Aet D) 103 B = vv.24-35 (Schemata A et D)

17 A = vv.2-25 (Schema A) 104 A = vv.l-22 (Schemata A et D)


17 B = vv.26-51 (Schema A) 104 B == vv.23-45 (Schemata A et D)

17 A = vv: 1-16 (Schema D) 105 A = vv.1-31 (Schemata A et D)


17 B = vv.1-7-30 (Schema D) 105 B = vv.32-41 (Schemata A et D
17 C = vv.31-51 (Schema D) 106 A = vv.1-22 (Schemata A et D)
21 A = vv.I-22 (Schema D) 106 B = vv.23-43 (Schemata A et D)
21 B = .vv.23-32 (Schema D) 108 A = vv.1-20 (Schema D)
.36A = vv.1-26 (Schemata A et D) 108 B = vv.21-31 (Schema D)
36 B = vv. 27-40 (Schemata A et D) 113 A = vv.1-8 (Schemata B, C et D)
43 A == vv.1-17 (Schema D) 113 B· =: vv.9-26 (Schemata B, C et D)
,
43 B =; vv.18-27 (Schema D) 131 A = vv.1-1O (Schema D)
65 A = vv.1-12 (Schema D) 131 B = vv.11-18 (Schema D)
65 B == vv. 13-20 (Schema D) 138 A = vv.I-12 (Schemata A et D)
67 A == vv.1-19 (Schemata A et D) 138 B = vv.13-24 (Schemata A et D)
67 B = vv. 20-36 (Schemata A etD) 143 A = vv.I-8 (Schema A)
68 A == vv. 1-16 (Schemata A etD) 143 B = vv.9-15 (Schema A)
68 B == vv. 17-37 (Schemata A et D) 144 A = vv.1-9 (Schema A)
73 A == vv.1-11 (Schema D) 144 B = vv.10-21 (Schema A)
73 B = vv.12-23 (Schema D) 118,1 . = vv. le-8 (Schemata A, B, C, D)
77 A == vv.1-3;5 (Schema A) 118,2 = vv.9-16 "
77 B == vv-.36-72 (Schema A) 118,3 = vv.17-24
118,4 = vv.25-32
77 A ==VV. 1-31 (Schema D) 118,5 == vv.33-40
77 B == vv.32-55 (Schema D) 118,6 = vv.41-48
77 C == vv.56-72 (Schema D) 118,7..- = vv.49-56
88 A = vv. 1--'--19 (Schema A) 118,8 = vv.57-64 " "
88 B = vv; 20-52 . (Schema A) 118,9 = Vv.65-72
118,10 = vv.73-80 "
88 A == vv.1-19 (Schema D) 118,11 =.vv.81-88
88 B = vv. 20-38 (Schema D) 118,12 = vv.89-96 "
88C = vv.39-52 (Schema D) 118,13 = vv.97-104
118,14 = vv.l05-112
118,15 =vv.1l3-120
118,16 =' vv. 121-128 "
,;
118,17 = VV. 129-136
118,18 = ·W. 137-144 "
118,19 = :vv.145-152
118,20 =.,vv.153-160
118,21 = vv.161-168 "
118,22 == vv. 169-176
50

- INTRODUCTIO

1- Invitatorium
A B C D
Domiriica 3- 94 80 23 94
Feria 2 8- 94 28 66 133
Feria 3 10 - 94 66 99 133
Feria 4 11 - 94 45 28 133
Feria 5 12 - 94 23 121 133
Feria 6 18 - 94 8 94 133
Sabbato 19 - 94 94 80 133

AD VlGILIAS

3- Psalmodia
In I Noctumo
A B C D
Heb I Heb II Heb I Heb II Heb I Heb II
Dominica 1 20 109 --:2-- 109 -: 17 A ·--28
2 21 17 67 44 17B 29-
6 22 2 71 88 17 C 30
7 23
9A 24
9B 25-

Feria 2 32 32 1 48 59 13 36 A
33 33 103 13 106 34 36 B
34 34 70 34 53 51
36 A 36A
36 B 36 B
37 37

Feria 3 45 45 6 93 49 43 A 55
46 46 106 63 100 43 B 69
47 47 7 108 143 61 70
48 48
49 .49 __
51 51

Feria 4 59 59 .- 77 36 77 77A 106 A


6Q 60 131 14 77B 106 B
61 61 77C 60
65 65
67 A 67 A
67 B 67 B

Feria 5 73 73 38 74 .58 57 25
74 74 36 11 76 58 48
76 76 40 43 Q9 59 78
77A 77A
77B 77B
78 78
51

A B C D
Rebd I Reb II Reb I Heb II Heb I I;Ieb II
Feria 6 85 85 87 53 87 3 12
86 86 68 37 3 7 16
88 A 88 A 37 78 73 15 54
88B 88 B
92 92
93 93

Sabbato 101 101 58 104 105 1 8


102 102 108 71 18
103 A 103 A 55 100 44
103 B 103 B
104 A 104 A
104 B 104 B
============~=======~================================

In II Nocturno
7- Psalmodia
Dominica 13 26 44 De,est (*) 24 33
14 27 9 26 65 A
15 28 71 27 65 B
16 29 :
17 A 30
17 B 31

Feria 2 38 38 93 Deest (*) 14 10


39 39 104 105 A 104. A
40 40 111 105 B 104 B
41 41
43 43
44 44

Feria 3 52 52 73 Deest (*) 76 74


53 53 n 138 A 81
54 54 76 138 B 93
55 55
57 57
58 58

Feria 4 68 A 68 A 18 Deest (*) 11 73 A


68 B 68 B 57 41-42 73 B
69 69 48 83 80
70 70 81
71 71
72 n

(*) Pro II Nocturno sumi possunt psalmi I Noctumi pro II Hebdom~da.


52
A B C D
Heb I Heb II Heb I Heb II Heb I Heb II
Feria 5 79 79 49 Deest (*) 9A 82
80 80 67 9B 139
81 81 82 143 143
82 82
83 83
84 84

Feria 6 95 95 59 Deest (*) 88 A 108 A


96 96 105 88 B 108 B
97 97 78 88 C 141
98 98
99 99
100 100

Sabbato 105 A 105 A 136 Deest (*) 84 45


105 B 105 B 88 86 47
106 A 106 A 79 102 84
106 B 106 B
107 107
108 108
======~=:=====================~======================

In III Nocturno
11- .Cantica
Dominica VT(**) VT(**) VT(**) VT=5-6 VT=l VI("") VT("'*)
VT VT VT VT VT
VT VT VT VT VT
========~===========================:====~===========

AD LAUDES
21- Psalmodia A B C D
Heb I Heb II Heb I Heb II
Dominica 66 92 92 92 66 66
50 3 18 62 50 50
117 29 VT=47 VT=48 117 117
62 VT=47/48 150 _. 150· VT=47 VT=48
VT==47/48 146-147 150 150
148-150

Feria 2 66 99 95 95 116 116


50 62 5 35 49 102
5 100 VT=50 VT=46 5 35
35 VT=4/16 134 134 VT=4 VT=16
VT=22/4 134 110 115
148-150

(*) Pro II Nocturno sumi possunt psalmi I Nocturni pro II Hebdomada.


( .... ) C,antica III Noctumi ut in diversis temporibus anni liturgici assign~tur.
53

A B C D
Heb I Heb II Heb I Heb II
Feria 3 66 97 96 96 116 116
50 89 41-42 56 6 38
42 64 VT=4 VT;'Z6 111 56
56 VT=5/26 145 145 VT=5 VT=26
VT=26/5 116 110 145
148-150

Feria 4 66 96 97 97 116 116


50 35 79 24 101 85
63 ,56 VT=3 VT=7 63 64
64 VT=7/3 147 147 VT=7 VT=3
VT=3/7 149 144 146
148-150

Feria 5 66 46 98 98 116 116


50 75 25 89 87 31
87 5 VT=22 VT=l1 .79 89
89 VT=43/22 148 1.48 VT=43 VT=22
VT=li43 148 133 A 147
148-'--150

Feria 6 66 95 15 75 116 116


50 142 50 50- n 39
75 63 VT=45 VT=52 75 91
91 VT=31/52 149 149 VT=31 VT=52
VT=52/31 145 113 B 148
148~150

Sabbato 66 98 46 46 116 116


50 50 91 142 37 142
142 91 VT=51 VT=2 62 62
VT=2A/16A VT=1(2 146 146 VT=l VT=2
VT=2B/16B 150 112 149
148-150
==~===============================~~=================

AD TERTIAM "

30- Psalmodia
Dominica 118,1 118,1 118,1 118,1 118,1 118,12
118,2 118,2 1 i 8,2 118,2 118,2 118,13
118,3 118,3 118,3 118,3 118,3 118,14
118,4 118,4 118,4 118,4 118,4 118,15

Feria 2 118,13 118,5 118,5 118,5 119 119


118,14 118,6 118,6_ 118,6 120 120
l1S,15 11S,7 118,7 118,7 121 121
118,16
54
A B C D
Heb I Heb II Heb I Heb II
Feria 3 119 118,8 118,8 118,8 119 119
120 118,9 118,9 118,9 120 120
121 118,10 118,10 118,10 121 121

Feria 4 119 118,11 118,11 ) 18,11 119 119


120 118,12 118,12 118,12 120 120
121 118,13 118,13 118,13 121 121

Feria 5 119 118,14 118,14 118,14 119 119


120 118,15 118,15 118,15 120 120
121 118,16 118,16 118,16 121 121

Feria 6 119 118,17 118,17 118,17 119 119


120 118,18 118,18 118,18 120 120
121 118,19 118,19 118,19 121 121

Sabbato 119 118,20 118,20 118,20 119 119


120 118,21 118,21 118,21 120 120
121 118,22 118,22 118,22 121 121
===================~=================================

AD SEXTAM
31- Psalmodia
Bominica- 118;5 117 19 19 U8,5 118,16
118,6 20 20 118,6 118,17
118,7 118,7 118,18
118,8

Feria 2 118,17 24, 139 54 122 122


118,18 123 123
118,19 124 124

Feria 3 122 41-42 55 7 128 128


123 129 129
124 130 130

Feria 4 122 43 81 136 122 122


123 128 27 123 123
124 124 124

Feria 5 122 54 51 82 128 128


123 126 129 129
124 130 130
55
A B C D
Heb I Heb II Heb I Heb II
Feria 6 122 21 21 68 122 122
123 123 123
124 124 124

Sabbato 122 24 9 17 128 128


123 129 129
124 130 130

AD NONAM
44- PsoJmodia
Domiriica 118,9 135 1 118,8 118,19
118,10 127 127 118,9 118,20
118,11 118,10 118,21
118,12 118,11 118,22

Feria 2 118,20 119 85 85 125 125


118,21 120 126 126
118;22 121 127 127

Feria 3 125 122 40 40 131 A 131 A


126 123 131 B 131 B
127 124 132 132

Feria 4 125 125 39 39 125 125.


126 126 126 126
127 127 127 127

Feria-5 125 128 72 72 131 A 131 A


126 129 131 B 131 B
127 130 132 -132

Feria 6 125 10 14i 141 125 125


126 11 123 123 126 126
127 12 127 127

Sabbato 125 51 119 119 1310A 131 A


126 13 122 122 131 B 13IB
127 53 132 132
======~~=========================~==========~========
56

AD VESPERAS
51- Psalmodia
A B C D
Heb I Heb II Heb I Heb II
Dominica 109 112 112 112 109 109
110 113 A 117 117 2 2
III 113 B 116 116 NT=22 NT=22
112 114-115 NT=22 NT=5 46 46
(NT=22)

Feria 2 113 32 111 1i 1 18 19


114 60 8 22 47 20
115-116 27 144 33 NT=10 NT=10
128 47 NT=13 NT=16 95 95
(NT=10)

Feria 3 129 74 113B 113B 67 A 103 A


130 139 26 83 67 103 B
131 25 45 131 NT=19 NT=19
132 144 NT=6 NT=8 96 96
(NT= 19)

Feria 4 134 102 103 103 45 135


135 85 64 64 134 144
136 84 NT=12 NT=J2
137 86 NT=4 NT=12 97 97
(NT=12)

Feria 5 138 A 110 110 110 136 32


138 B 22 86 124 140 40
139 83 47 65 NT=20 NT=20
140 39 NT=lO NT=ll 98 98
(NT=20)

Feria 6 141 143 114-115' 114-115 21 A 68 A


143 A ·140 125 140 21 B 68 B
143 B 141 84 32 NT=21 NT = 21
144 A 26 NT=7 NT=17 99 92
(NT=21)

Sabbato 144 B 65 113 A 113 A 22 22


145 19 102 137 137 137
146 20 135 135 NT=ll NT:':11
147 137 NT=19 NT=20 23 23
(NT=)
===================~================================~
57
AD COMPLETORIUM
61- fsalmodio
A B C D
Heb'I Heb II
Do~ca 4 4 90 138 4
90 90 NT=3 NT=3 90
133 133 NT=3

Feria 2 4 33 i6 4 4
90 120 ' 90
133 NT=3

Feria 3 4 138 70 10 4
90 15 90
133 NT=3

Feria 4 4 31 101 6 4
90 61 31 90
133 132 NT=3

Feria 5 4 101 61 12 4
90 60 90
133 NT=3

Feria 6 4 30 30 38 4
90 129 90
133 NT=3

Sabbato 4 14 132 132 4


90 16 130 130 90
133 15 133 133 NT=3
=====================================================
PARS· PSALTERlI

1. Commune Psalterii
2. Proprium Psalterii
61

1. COMMUNE PSALTERII

INTRODUCTIO
l. Invitatorium locum suum habet Uutio totius cursus orationis cotidianae, scilicet praeponitur aut Vi-
giliis aut Laudibus matutinis, prout ab alterutra actione liturgica dies incipit.
VI. Domine, labia mea aperies.
Rj. Et os meum annuntiabit laudem tuam.
PoStea dicitur psalmus cum sua antiphona more responsoriali. Pro opportunitate tamen, psalmus cum
sua antiphona ornitti poterit, quando Invitatorium Laudibus praeponendum est.
Invitatorio omisso omnes horae hoc vel sirhili modo inchoant: :
VI. Deus, in adiutorium meum intende.
Rj. Domine, ad adiuvandum me festina.
Gloria Patri. Sicut erato (T.P. Alleluia).

AD VIGILIAS
2. Hymnus e Liturgia Horarum vel alius cantus congruus.

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia in Proprio Psalterii pro unoquoque schemate inveriitur.
4. Versus.

HEBbOMADA PRIMA
Dominica VI. Verbum Christi habitet in v.obis abundanter.
Rj .In omni sapientia commonentes vosmetipsos.
Feria II VI. Da mihi intellectum, et servab6legem tuain.
Rj. Et custodiam illam in toto corde meo;
Feria III VI. Diriget Dominus mai1suetos in iudicio.
R/. Docebit mites vias suas.
Feria IV VI. Omnes ~irabantur in verbis gratiae.
R/.' Quae procedebant de ore ipsius.
Feria V VI. Revela, Domi.ne, oculos meos.
'R/. Et considerabo mirabilia de lege tua.
Feria VI VI. Fill mi, custodi sermones meos.
Rj. Serva mandata mea et vives.
Sabbato VI. Venite et videte opera Domini.
Rj. Qui posuit prodigia super terram.

HEBDOMADA SECUNDA
Dominica VI. Ausculta, fill mi, sermones meos.
R/. Et;ld eloquia mea inclina aurem tuam.
Feria II VI. Audi, populus meus, et loquar.
RI. Deus, Deus tuus ego sum.
62

Feria III VI. Audiam quid loquatur Dominus Deus.


R/. Loquetur pacem ad plebem suam.
Feria IV VI. Declaratio sermonum tuorum illuminat.
RI. Et intellectum dat parvulis.
Feria V VI. Domine, apud te est fons vitae.
RI. Et in lumine tuo videbimus lumen.
Feria VI vI. Dominus vias suas docebit nos.
RI. Et ambulabimus in semitis tuis.
Sabbato VI. Domine, veritas tua usque ad nubes;
RI. Iudicia tua abyssus multa.
5. Lectio biblica.
6. Responsoriuni
IN II NOCTURNO
7. Psalmodia in Proprio Psalterii pro unoquoque schemate invenitur.
8. Versus.

HEBDOMADA "PRIMA"'
Domiriica VI. Vestri beati oculi quia vident.
RI. Et aures vestrae quia audiunt.
Feria n VI. Dirige me, Domine, in veritate tua et doce me.
RI. Quia tu es Deus salutis meae.
Feria III VI: Bonitatem et prudentiam et scientiam doce me.
RI. Quia praeceptis tuis credidi.
Feria IV VI. Sustiriuit anima mea in verbo eius.
R/. Speravit anima mea in Domino.
Feria V VI. Domine, ad quem ibimus?
RI. Verba vitae aetemae habes.
Feria VI VI. Oculi mei defecerunt in desiderio salutaris tui.
RI. Et eloquii iustitiae tuae.
Sabbato Vi. Vias ttias, Domine, demonstra mihi.
R/. Et sernitas tuas ed,oce me.

HEBDOMADA SECUNDA
Domiilica VI. Vivus est setmo Dei etefficax.
RI. Et penetrabilior omni gladio ancipiti.
Feria II VI . Quam dulcia faucibus meis eloquia tua, Domine.
RI. Super mel ori meo.
Feria III VI. Attendite, popule meus, doctrinam meam.
RI. Inclinate aurem vestram in verba oris mei.
Feria IV VI. Viam mandatorum tuorum, Domine, fac me intellegere.
RI. Et exercebor in rnirabillbus tuis.
Feria V VI. Faciem tuam illumina super servum tuum, Domine.
RI. Et doce me iustiflcationes tuas.
Feria VI VI. Fill mi, attende ad sapientiam meam.
RI. Et prudentiae meae inclina aurem tuam.
63

Sabbato vI. Non cessamus pro vobis arantes et postulantes.


R/. Ut implearriiniagnitione voluntatis Dei.
9. Lectio patristica.
10. Responsorium.

IN III NOCTURNO
(In Sollemnitatibus, festis, et Domlnicis)
11. Cantica Veteris Testamenti sicut in unoquoque schemate inveniuntur
12. Versus Dominica: Hebdomada prima
VI. Dirige me, Domine, in veritate tua et doce me. '
R/. Quia tu es Deus salutis meae.
Dominica: Hebdomada secunda
VI. Bonum mihi lex oris tui.
RI. Super milia auri et argenti.
13. Evangelium de Sollemnitate, festo, Dominica currente vel de Resurrectione.
RI. Amen.
14. Hymnus: Te decet laus.
15. Homilia ex Lectionario Monastico vel ab Abbate habita.
16. Hymnus: Te Deum. Ultima pars hymni (ab Salvum fac) ad libitum omitti potest.
Vel in Dominicis Quadragesimae:
Responsorium.

17. Orano conclu#va cum conclusicine Iongiori.


18. Acclamatio fina/is
BenedicamusDomino. RI. Deo gratias.
Vel aliud siinik

AD LA UDES MA TUTINAS
19. Introductio VI. Deus in adiutorium ... Quae cimittitur, quando' Invitatorium immediate praecedit.
20. Hymnus e Liturgia Horarum vel aIius cantus congruus.
21. Psalmodia in Proprio Ps'aIterii pro unoquoque schemate invenitur.
22. Lectio brevis vellongior.

HEBDOMADA PRIMA
Dominica Ap 7,10.12
Salus Deo nostro, qui sedet super thronum, et Agno. Benedictio et claritas et sapientia et gratiarum actio,
honor, virtus et fortitudo Deo nostro in saecula saeculorum. Amen.
Vel: Ez 36,25·27
Effundam super vos aquam mundariJ., et mundabimini ab omnibus inquinamentis vestris, et ab universis
idolis vestris mundabo vos. Et dabo. vobis COr novum, et spiritum nOVum ponarn in medio vestri, et aufe-
ram cor Iapideum de came vestra, et dabo vobis cor cameum; et spiritum meum ponam in medio vestri, et
faciam ut in praeceptis meis ambuletis, et iudicia mea custodiatis et operemini.
Feria II 2 Th 3,10b·J3 -
Si quis non vult operari, nee manducet. Audivimus enim inter vos quosdam ambulare inquiete, nihil ope-
rantes et curiose agentes. lis autem qui eiusmodi sunt denuntiamus et obsecramus in Domino lesu Christo,
ut cum silentio operantes, suum panem manducent. Vos autem, frat res, nolite deficere benefacientes.
64

Vel: Ier 15.16


[nventi sunt sennones tui et comedi eos, et factum est mihi verbum tuum in gaudium et in laetitiam cor-
dis mei, quoniam invocatum est nomen tuum super me, Domine Deus exercituum.
Fen'a III Rom 13,l1b.12·13a
Hora est iam nos de somno surgere. Nox praecessit, dies autem appropinquavit. Abiciamus ergo opera te-
nebrarum et induamur anna lucis. Sicut in die honesteambulemus.
Vel: 1 Th 5,4·5
Vos, fratres, non estis in tenebris, ut vos dies Domini tamquam fur comprehend at; omnes enim vos fllii
mil
lucis estis et diei; non sumus noctis neque tenebrarum.
Feria IV Tob 4.16-17.19·20
Quod ab alia oderis fieri tibi, vide ne tu aliquando alteri facias. Panem tuum cum esurientibus et egenis co-
mede, et de vestimentis tuis nudos tege. Consilium semper a sapiente perquire. Omni tempore benedic
Deum, et pete ab eo ut vias tuas dirigat, et omnia consilia tua in ipso permaneant.
Vel: Rom 8,35.37
Quis nos separabit a caritate Christi? Tribulatio, an angustia,.an fames, an nuditas, an periculum, an per-
secutio, an gladius? Sed in his omnibus superamus, propter eum qui dilexit nos.
Feria V Is 66,1·2
Haec dicit Dominus: Caelum sedes mea, terra autem scabellum pedum meorum. Quae est ista. domus,
quam aedificabitis rnihi, et quis est iste locus quietis meae? Omnia haec manus mea fecit, et facta sunt
universa ista, dicit Dominus, Ad quem autem respiciam, nisi ad pauperculum et contritum spiritu, et tre-
mentem sennones meos?
Vel: Rom 14.17-19
Non est regnum Dei esca et potus, sed iustitia et pax et gaudium in Spiritu Sancto. Qui enim in hoc servit
Christo, placet Deo et probatus est hominibus. Itaque quae pacis sunt sectemur, et quae aedificationis
sunt in invicem custodiamus.
Feria VI Eph 4,29·32
Omnis senno malus ex ore vestro non procedat; sed si quis bonus ad aedificationem fidei, ut det gratiam
audientibus. Et nolite contristare Spiritum Sanctum.Dei,in quo signati.estisin.diem redemptionis. Om-
nis amaritudo et ira et indignatio et clamor et blasphemia tollatur a vobis, cum omni malitia. Estate au-
tern invicem benigni, misericordes donantes invicem, sicut et Deus in Christo donavit vobis.
Vel: Eph 2.13-16
Nunc in Christo Iesu vos, qui aliquando eratis longe, facti estis prope in sanguine Christi. Ipse enim est
pax nostra, qui fecit utraque unl;lm, et medium parietum maceriae solvens, inimicitias in carne sua, legem
mandatorum decretis evacuans, ut duos condat in semetipso in unun novum hominem, faciens pacem, et
reconciliet ambos in uno corpore Deo per crucem, interficiens inimicitias in semetipso.
SaMara 2 Petr 1.10-11
Fratres, magis satagite, ut per bona opera certam vest ram vocationem et electionem faciatis; haec enim fa-
cientes, non peccabitis aliquando. Sic enim abundanter ministrabitur vobis introitus in aeternum regnum
Domini nostri et Salvatoris Iesu Christi.
Vel: Rom 12,14·16a
Benedicite persequentibus vos; benedicite et nolite maledicere. Gaudere cum gaudentibus, flere cum flen-
tibus. Idipsum invicem sentientes; non alta sapientes, sed hurnilibus consentientes.

HEBDOMADA SECUNDA
Dominica Ez 37,12b·14
Haec dicit Dominus Deus: Ecce ego aperiam tlimulos vestros, et educam vos de sepukris vestris, populus
meus, et inducam vos in terram Israel; et scietis quia ego Dominus, cum aperuero sepu1cra vestra et eduxe-
ro vos de tumulis vestris, popule meus, et dedero spiritum meum in vobis et vixeritis, et requiescere.vos fa·
ciam super humum.vestram, et scietis quia ego Dominus: locutus sum, et feci, ait Dominus Deus.
65

Vel: 2 Tim 2,8.11-13


Memor esto Dominum lesum Christum resurrexisse a mortuis ex semine David. Fidelis sermo: nam si com-
mortui sumus, et convivemus; si sustinebimus, et conregnabimus; si negaverimus, et ille negabit nos; si non
credirnus, ille fidelis permanet: negare seipsum non potest.
Feria II lac 2,12-13
Sic Ioquirnini et sic facHe, sicut per legem libertatis incipientes iudicati_ Iudicium enim sine misericordia il·
ti qui non fecit misericordiam; superexaltat autem misericordia iudicium.
Vel: ' , ." ludt 8,2ib-23
Mementote quia tentatisunt patres nostri, ut probarentur si vere colerent Deum suum. Mementote quomo·
do pater noster Abraham tentatus est; et, per multas tribulatione~ probatus,Dei amicus effectus est. Sic
Isaac, sic lacob, sic Moyses et omnes qui placuerunt Deo, per mul~as tribulationes transierunt fideles_
Feria III 1104.14-15
Nos vidimus" et testificamur quoniam Pater inisit Filium suum salvatorem mundi. Quisquis confessus fue-
rit quoniam Iesus est Filius Dei, Deus in eo manet et ipse in Deo.
Vel: Is 55.1
, Omnes sitientes, venite ad aquas; et qui non habetis argentum, properate, emite, et comedite; venite, emi-
te absque argento et a~sque ulla cornmutatione vinum et lac_ '
Feria IV lob 1,21 ;2,1 Ob
. N,udtls egressus sum de',utero matris m~a~, et nudus~~vertai illuc. Dominus dedit, Dommus abstulit; sicut
Domino placuit, ita factum est: sit nomen Domini benedictum_ S1 bona suscepimus de manu Dei, mala
quare non suscipiamus?
Vel: Dew 4,39-40a
Scita hodie et cogitato in corde tuo quo Dominus ipse sit Deus in caelo sursum et in terra deorsum, et non
sit alius. Custodi praecepta eius atque mandata, quae ego praecipio tibi.
Feria V I Petr 4,1 0-11
i1nusquisque sicut accepit gratiam, in alterutrum illam administrantes boni dispensatores multiformis gra-
tiae Dei. Si quis loquitur, quasi sermones Dei; si quis ministrat, tamquam ex virtute quam administrat.
Deus;ut in omnibus honotificetlir Deus per lesum Chris'tum''- ,"
Vel: Rom 8,18-21
Non sunt condignae passiones huius temporis ad futuram iIori~ quae revelabitur in nobis. Nam exspecta·
tio creaturae revela:tionem fUiorum Dei exspectat: vanitati enimcreatura sub1ecta est, non volens, sed prop-
ter eum qui subiecit earn in spe. Quia et ipsa creatura liberabitur a servitute corruptionis in libertatem glo·
riae fIliorum Dei.
Feria VI 2 Cor 12,9b-10
Libenter glori~bor in infirrnitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi_ Propter quod placeo mihi in in-
fmnitatibus meis, in contumeJiis, in necessitatibus, in persecutionibus, in angustus pro Christo: cum enim
irifirmor, tunc potens sum.
Vel: Gal2,19b-2P
Christo conflxus sum cruci. Vivo autem. iam non ego, vivit vero in me Christus. Quod autem nunc vivo
in came, in fide vivo Filii Dei, qui dilexit me et tradidit semetipsum pro me.
Sabbato, Phil2,J4-15
Onmia facire sine murmurationibus et haesitationibus, ut sitis si.."le" quenila et simplices filii Dei, sine re·
prehensi~ne in medio nationis pravae et perversae, inter quos lucetis s,icut luininaria in mundo.
Vel: '. 2 PetrJ,13·14
Novos caelos et novam terram. secundum pr~missa Domini, exspectamus, in quibus iustitia habitat. Prop-
ter quod, carissimi, haec exspeCtantes. satagite immaculati et inviolati·ei inveniri in pace et Domini nostri
longanimitatem salutem erbitremini. '
66

23. Responsorium breve. HEBDOMADA PRIMA

Dominica R/. Christe, Fili Dei vivi. * Miserere nobis. Christe.


V I. Qui sedes ad dexteram Patris. * Miserere nobis. Gloria patri. Christe.
Feria II RI. Benedictus Dominus * A saeculo et usque in saeculum. Benedictus.
VI. Qui facit mirabilia solus. * A saeculo et usque in saeculum.. Gloria Patri.
Benedictus.
Feria III RI. Dims meus, adiutor meus ,.. Et sperabo in eum. Deus.
VI. Refugium meum et liberator meus. * Et sperabo in eum. Gloria Patri.
Deus.
Feria IV R/. Inclina cor meum, Deus'" In testimonia tua. Inclina.
VI. In via tua vivifica me. * In testimonia tua. Gloria Patri. Inclina.
Feria V R/. Clamavi in toto corde meo: " Exaudi me, Domine. , Clarnavi.
VI. Iustificationes tuas requiram. 0;< Exaudi me, Domine, Gloria Patri.
Clamavi.
Feria VI R/. Auditam fac mihi mane * Misericordiam tuam. Auditam.
VI. Notam fac mihi viam in qua ambulem: * Misericordiam tuam.· Gloria Pa-
trio Auditam.
Sabbato RI. q~avi ad ~.~,_Domine; * 'eu es refugium meum •. Clarnavi.
VI. Portio mea in terra vive~tium. * Tu es refugium meum. GloriaPatri.
Clarnavi.

HEBDOMADA SECUNDA
Dominica R/. Confitebirnur tibi, Deus, * Et invocabimus nomen tuum. Confitebimur
tibi.
VI. Narrabimus mirabilia tu.a. ,.. Et invocabimus nomen tuum. Gloria.Patri.
Ccinfitebimur.
Feria II R/. Exsultate, iusti, in Domino; * Rectos decet collaudatio. Exsultate.
VI. Cant ate ei canticum novum. ,.. Rectos decet collaudatio. Gloria Patri.
Exsultate.
Feria III R/. Vocem meam audi, Domine;'" In verba tua supersperavi. Vocem.
VI. Praeveni diluculo, et clamavi. * In verba tua supersperavi. Gloria Patri.
Vocem.
Fen"aIV R/. Benedicarn Dominum * In omni tempore. Benedicam.
VI. Semper laus eius in ore meo. * In omni tempore. Gloria Patri. Bene-
dicam.
Feria V R/. In matutinis, Domine, * Meditabor de teo In inatutinis.
VI. Quia factus es adiutor meus; * Meditabor de teo Gloria patri. In matu-
tinis.
Feria VI R/. Clamabo ad Dominum altissimum, * Qui benefecit mW. Clamabo.
VI. Mittet de.caelo, et liberabit me. * Qui benefecit mW. Gloria Patri.
Clamabo.
Sabbato R/. Exsultabunt labia mea, * Cum cantavero tibi. Exsultabunt.
VI. Lingua mea meditabitur iustitiam tuam. ,.. Cum cantavero tibi. Gloria Pa-
trio Exsultabunt.
67

24. Canticum evangeIicum


Dominica antiphonae propriae de Tempore.
Feria II Benedictus Dominus Deus Israel (AM 45)
Vel Benedictus Dominus quia visitavit et liberavit nos.
Feria III Erexit nobis Dominus cornu salutis in domo David pueri sui. (AM 51)
Vel De manu onmium qui oderunt nos salva nos Domine.
Feria IV De manu onmium qui oderunt nos libera nos DorTune. (AM 58)
Vel Fac nobiscum misericordiam, Domine, et memorare testamenti tui sancti.
Vel In sanctitate serviatnus Domino omnibus diebus nostris ..
Feria V In sanctitate serviamus Domino, et liberabit nos ab inimicis nostris. (AM 55)
Vel Da scientiam salutis plebi tuae, Domine, et dimitte nobis peccata nostra.
Feria VI Per viscera misericordiae Dei nostri visitavit nos Oriens ex alto. (AM 73)
Vel Visitavit et fecit redemptionem Dominus plebi suae.
Sabbato Illuminare, Domine, his qui in tenebris sedent; et dirige pedes nostros in viam pacis. (AM: 81)
Vel Iliumina, Domine, sedentes in tenebris et umbra mortis.

25. Preces. Pater noster.


Confer Appendicem III.

26. Oratio conc/usiva cum conclusione Iongibre.


Dominica: propria de Tempore.

HEBDOMADA PRIMA
Feria II Actiones nostras, quaesumus, Domine, aspirando praeveni et adiuvando prosequere, ut
cuncta nostra operatio a te semper incipiat, et per te coepta fmiatur. Per Dominum.
Vel Domine Deus omnipotens, qui ad principium huiu5 diei nos pervenir~ fe.cj~ti, tl!~_n_6~.hodie
salva Virtute, iIt iii hac die ad riUiluiri deafriernus pe~~'atu"~, s~d·s;;-mper ad tuam iustitiam
faciendam, nostra procedant eloquia, dirigantur cogitationes et opera. Per Dominum.
Feria tIl Matutina suppucuin vCita,Domine, propitius intuere, et occulta cordis nostri remedio tuae
clarifica pietatis, ut desideria tenebrosa non teneant, quos lux caelestls gratiae reparavit.
Per Dominum.
Vel Domine Iesu Christe, lux vera, qui omnes homines illuminas ad salutem, nobis, quaesumus,
concede virtute.m, ut ante te vias pacis et iustitiae praeparemus. Qui vivis.
Feria IV Exaudi nos, Deus, salutaris noster, et nos perfice sectatores et operarios veritatis, ut qui ex
te nati sumus Iucis fUii, tui testes coram hominibus esse valeamus. Per Dominum.
Vel Emitte, quaesumus, Domine, in corda nostra tui luminis claritatem, ut in via mandatorum
tuorum iugiter ambulantes, nihil umquam patiamur erroris. Per. Dominum .
. Feria V Omnipotens sempiterne Deus, vespere, mane et meridie maiestatem tuam suppliciter de-
precamur, ut, expulsis de cordibus nostns peccatorum tenebris, ad veram lucem, quae
Christus est, nos facias pervenire. Qui tecum vivit. .•
Vel Te Iucem veram et Iuds auctorem, Domine, deprecamur, ut, quae sancta sunt, fideliter
meditantes, in tua iugiter c1aritate vivamus. Per Dominum.
Feria VI Deus, qui tenebras ignorantiae Verbi tui Iuce depellis, auge in cordibus nostris virtutem fi-
dei quam dedisti, ut ignis, quem gratia tua fecit accendi, nullis tentationibus exstinguatur.
Per Dominum.
Vel Praesta, quaesumus, omnipotens Deus, ut laudes quas nunc tibi persolvimus, in aeternum
cum sanctis tuis uberius decantare valeamus. Per DominuI'n.
Sabbato Corda nostra, quaesumus, Domine, resurrectionis splendor ilIustret, quo mortis tenebris
carere valeamus, et ad c1aritatem perveniamus aeternam. Per Dominum.
68

Vel Laudent te, Domine, ora nostra, laudet anima, laudet et vita, et quia tui muneris est quod
sumus, tuum sit omne quod vivimus. Per Dominum.

HEBDOMADA SECUNDA
Feria II Dirigere et sanctificare, regere et gubemare dignare, Domine Deus, Rex caeli et terrae, ho-
die corda et corpora nostra, sensus, sennones et actus nostros in lege tua et in operibus
mandatorum tuorum, ut hic et in aetemum, te auxiliante, salvi et tiberi 'esse mereamur.
Qui vivis.
Vel Deus, qui custodiendam colendamque terram hominibus commisisti, ac solem fecisti eo-
rum usui deservire, da nobis hodie in tuam gloriam et proximorum bonum, te donante, fi-
deliter operari. Per Dominum.
Feria III Deus omnipotens, cuius est bona rerum et speciasa creatio, da nobis hunc diem in nomine
tuo laetanter incipere, et in operosa tui fratrumque dilectione complere. Per Dominum.
Vel Auge in nobis, quaesumus, Domine, fidem tuam, ut in ore nostro perfecta laus tua caele-
stes iugiter afferat fructus. Per Dominum.
Feria IV Sensibus nostris, quaesumus, Domine, lumen sanctum tuum benignus infunde, ut tibi sem-
per simus conversatione devoti, cuius sapientia creati sumus et providentia gubemamur.
Per Dominum.
Vel Memorare, Domine, testamenti tui sancti, quod sanguis Agni novo foedere consecravit, lit
populus tuus et remissionem obtineat peccatorum, et ad redemptionis indesinenter proficiat
incrementum. Per Dominum;
Feria V Omnipotens aeteme Deus, populos, qui in umbra mortis sedent, lumine tuae claritatis il-
lustra, qua visitavit nos Oriens ex alto, Iesus Christus Dominus noster. Qui tecum.
Vel Scientiam salutis, Domine, nobis concede sinceram, ut sine timore, de manu inimicorum
'nostrorum liberati, omnibus diebus nostris tibi fideIiter serviamus. Per Dominum.
Feria VI lllabere sensibus nostris, omnip.otens Pater, ut in praeceptorum tuorum lumine, te ducem
. - s'emper sequamur et principem. Per Dominum.
Vel Gratiae tuae, quaesumus, Domine, supplicibus tuis tribue largitatem, utmandata tua, te
operante, sectantes, consolationem vitae praesentis accipiant, et futura gaudia comprehen-
dant. Per Dominum. .
Sabbato Deus, nostrae fons et origo salutis, ita nos fac semper vita nostra tuam gloriam profiteri,
ut et in caelisa tua numquam laude cessemus. Per Dominum.
Vel Omnipotens aeteme Deus, qui splendor es veri luminis et dies perpetuus, te, matutini tem-
poris redeunte cirtulo, deprecamur, ut nostras quoque mentes, vitiorum nocte discussa,
adventus tui fulgor illustret. Per Dominum,

27. Benedictio.
Dominus vobiscum.
R/. Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
R/. Amen.
Vel alia formula benedictionis.·· ,

AD HORAS MINORES
AD TERTlAM
28. Introducno: VI. Deus in adiutorium ...
29. Hymnus congruus, vel: Nunc, Sancte, nobis, Spiritus.
30. Psalmodia in Proprio Psalterii pro unoquoque schemata invenitur.
31. Lectio brevis.
69

HEBDOMADA PRIMA
Dominica / /0 4.16
Nos cognovimus et credidimus caritati, quam habet Deus in nobis. Deus caritas est, et qui manet in carita-
te in Deo manet et Deus in eo.
Vel Rom 5,1-2.5
Iustificati ex fide, pacem habearnus ad Deum per Dominum nostrum lesum Christum, per quem et habe-
mus accessum per fidem in gratiam istarn, in qua stamus, et gloriarnur in spe gloriae filiorum Dei. Spes au-
tern non confundit, quia caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum quidatus est no-
bis.

Feria II Rom 13,8.10


Nemirii quidquam deheatis, nisi ut invicem diligatis; qui" eriirn diIigit proximum, legem irnplevit. Dilectio
proxirni malum non operatur. Plenitudo ergo legis est dilectio.
~ fun~
Hoc erit pactum quod feriam cum domo Israel post dies ill os, dicit Dominus: Dabo legem meam
in visceribus ecirum, et in cotde eorum scribam earn; et ero eis in Deum et ipsi erunt mihi in populum.
Feria III Ier 17,7·8
Benedictus vir, qui confidit in Domino, et erit Dominus fiducia eius; et erit quasi lignum quod transplan-
tatur super aquas, quod ad ~umorem mittit radices suas, et non timebit cum venerit aestus; et erit folium
eius viride, et in tempore siccitatis non erit sollicitum, nee aliquando desinet facere fructum.
Vel 1 Cor 12,4-6 .
Divisiones gratiarum sunt, idem autem Spiritus; et divisiones ministrationum sunt, idem autem Dominus;
et divisiones operationum sunt, idem vero Deus, qui operatur omnia in omnibus.
Feria IV lPetrl,i3-14
Succincti lumbos mentis vestrae, sobrii, perfecte sperate in earn quae offertur vobis gratiam in revelatio-
nem Iesu Christi; quaSi fJ.!ii oboedientiae, non configurati prioribus ignorantiae vestrae desideriis.
Vel Deut 1.16-J7a
Iudicibus praecepi dicens: Audite fratres vestros et quod iustum est iudicate, sive civis sit ill~, sive peregri-
nus, Nulla erit distantia personarum: ita parvum audietis ut magnum, nee accipietis cuiusquampersonam,
quia Dei iudicium est. .
Feria V Am 4.13
Ecce formans mentes et creans ventum, et annuntians homini eloquium suum, faciens matutinam nebulam,
et gradiens super excelsa terrae; Dominus Deus exercituum nomen eius.
Vel Gal 5.13-14
Vos in libertatem vocati estis, fratres, tantum ne libertatem in occasionem detis carnis; sed per caritatem
Spiritus servite invicem. Omnis lex in uno sermone impletur: Diliges proxiroum tuum sicut te ipsum.
Feria VI Phil 2,2b-4
Idem sapite, eandem caritatem habentes, unanimes, idipsum sentientes; nihil per contentionem 'neque per
inanem gloriarn, sed in hurnilitate superiore sibi invicem arbitrantes, non quae sua sunt singuli consideran-
tes, sed ea quae aliorum.
Vel Deut 1.31b
Portavit te Dominus Deus tuus, ut solet homo gestare parvulum fJ.!ium suum, in omni via per quam ambu- .,
lasti:'
Sabbato 1 Reg 8,60-61
Sciant omnes populi terrae quia Dominus ipse est Deus, et non est ultra absque eo. Sit quoque cor nostrum
perfectum cum Domino Deo nostro, ut arnbulemus in decretis eius et custodiarnus mandata eius.
Vel Deut 8,5b-6
Sicut erudit fJ.!ium suum homo, sic Dominus Deus tuus erudivit te, ut custodias mandata Domini Dei tui, et
ambules in via eius, et timeas eum.
70

HEBDOMADA SECUNDA
Dominica Rom 8,15·16
Non accepistis spiritum seIvitutis iterum in timore, sed accepistis spiritum adoptionis filiorum in quo cla·
mamus: Abba, Pater. Ipse enim Spiritus testimonium reddit spiritui nostro quod sumus fUii Dei.
Vel 1 Cor 6,19·20
Nescitis quoniam membra vestra templum sunt Spiritus Sancti, qui in vobis est, quem habetis a Deo, et
non estis vestri? Empti enim estis pretio magno; glorificate et portaie Deum in corpore vestro.
Feria II 2 Cor 13,11
Fratres, gaudete, perfecti estote, exhortamini, idem sapite, pacem habete; et Deus dilectionis et paeis erit
vobiscum.
Vel. Lev 20,26
Eritis mihi sancti, quia sanctus sum ego Dominus, et separavi vos a ceteris populis ut essetis meL
Feria III ler 22,3
Faeite iudicium et iustitiam, et liberate vi oppressum de manu calumniatoris; et advenam et pupilIum et
viduam nolite contristare, neque opprimatis inique; et sanguinem innocentem ne effundatis.
Vel 110 3,17·18
Qui habuerit substantiam huius mundi, et viderit fratrem suum necessitatem habere, et clauserit viscera
sua ab eo, quomodo caritas Dei manet in eo? Filioli mei, non diligamus verbo neque lingua, sed opere et
veritate.
Feria IV 1 Cor 13,4·7
Caritas patiens est, benigna est; caritas non aemulatur, non agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa,
non quaerit quae sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitateI1!, congaudet 'au~
tern veritati; omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet.
Vel 1 Cor 10,24.31
Nemo quod suum est quaerat, sed quod alterius. Sive ergo manducatis, sive bibitis, sive aliud qUid facitis,
in gloriam Dei faeite.
Feria V Sap 19,20b
In omnIbus magnificasti populum tuum, Domine, et honorasti et non despeJdsd, inomni tempore et in
omni loco assistens eis.
Vel 110 3,23·24
Hoc est mandatum Dei, ut credamus in nomine Filii eius iesu Christi, et diligarnus alterutrum, sicut dedit
mandatum nobis. Et qui servat mandata eius in ilio manet, et ipse in eo; et in hocscirnus quoniam manet
in nobis, de Spiritu quem dedit nobis.
Veria vI Rom J,16b·J7
Virtus Dei est Evangelium in salutem omni credenti. Iustitia enim Dei in eo revelatur ex fide in fidem, si·
cut scriptum est: Iustus autem ex fide vivit.
Vel Rom 12,J7a.19b·21
Nulli malum pro malo reddite. Scriptum est enim: Mihi vindicta, ego retribuam, dicit Dominus. Sed si
esurierit inimicus tuus, ciba ilIum; si sitit, potum da illi. Noli vinei amalo, sed vince in· bono malum.
Sabbato 1 Sam 15,22
Numquid vult Dominus holocausta et victimas, et non potius ut oboediatur voci DomW? Melior est enim
oboedientia quam victirnae, et auscultare magis quam offerre adipem arietum. .
Vel Dan 6,26b·27
Deus noster est Deus vivens et aeternus in saecula, et regnum eius non dissipabitur et potestas eius usque
in aeternum; ipse liberator atque salva tor , faeiens signa et mirabilia in caelo et in terra.
71

32. Versus." HEBDOMADA, PRIMA

Dominica VI. Inclina cor meum, Deus, in testimorua,tua.


R/. in via tua vivifica me.
Vel VI. Misericotdias Domini in aeternum cantabo.
R/. lngenerationem et, generationem annuntiabo veritatem tuam.

Feria II VI. Adiutor meus esto, ne me reicias.


R/.
Neque derelinquas me, Deus salutis meae.
Vel 'VI. Cor mundum crea in me Deus.
R/. Ne proicias me a facie tua:
Feria III VI. Dominus non privabit bonis eos qui ambulant in innocentia.
R/. Domine virtutum, beatus homo qui sperat in teo
Vel VI. Prope timentes ,Deu!TI salutare ipsius.
R/. Vt inhabitet gloria in terra nostra.
Feria IV VI. Vias tuas, Domine, demonstra rItihi.
R/. Et semitas tuas ed oce me,
Vel VI. Iustus Dominus et iustitias dileXit.
R/. Recti videbunt vultum eius.

Feria V VI. Benedicite, omnia opera Domin,i, I?omino.


R/. Laudate et superexaltate eum in saecula.
Vel VI. Domine, viam mandatorum tuorom cucurri.
R/. Cum dilatasti cor meum.

Feria VI VI. Universae viae Domini misericordia et veritas.


R). Custodientibus testamentum eius et testimonia eius.
Vel VI. Suscipe me, Domine, secundumeloquium tuum et vivam.
R). Et n()n confundas me ab exspeetatione mea.
Sabbata VI. Timor Domini sanctus, perrnanehs in saeculum saeculi.
R/. Iudicia Domini, vera, iustifieata'iri semetipsa.

HEBDOMADA SECUNDA

Dominica VI. Apud te, Domine, est fons vitae.


R/. Et in lumine tuo videbimus lumen.
Vel VI. Concupiscit et deficit anima mea in atria Domini.
R). Cor meum et caro mea exsultavetunt in Deum vivum.

Fen'a II VI. Oculi Domini super iustos.


R). Et aures eius in clamorem eoruni.
Vel VI. Beata gens, euius Dominus est Deus.
R/. Populus quem elegit in hereditatem sibi.
Feria III VI. Dominusiudieabit orbem terrae in iustitia.
R/. ludicabit populos in aequitate.
Vel VI. Iucundus homo qui miseretur et commodat.
R). In memoria aeterna erit iustus.

Feria IV VI. Exsultent et laetentur in te, omnes qui quaerunt te, Domine.
R/. Et dieant semper: Magnifieetur Dominus.
Vel VI. Bonum est confiteri Domino.
R/. Et psallere nomini tu~, Altlssime.
72

Feria V VI. Tu es Deus qui facis mirabilia.


R/. Notam fecisti in populis virtutem tuam.
Vel Vi. Tu, Domin,e, diriges iustum.
R/. Scrutans corda et renes, Deus.
Feria VI VI. In Domino laetabitur cor nostrum.
R/. Et in nomine sancto eius speravimus.
Vel V/' Misericordia Domini ab aeterno et usque in aeternum.
R/. Et iustitia illius in eos qui servant testamentum eius.
SaMata VI. Sacrificium laudis honorificabit me.
R/. Et qui immaculatus est in via ostendam illi salutare Dei.
Vel VI. Vacate et:videte quoniam ego sum De~s.
R/. Exaltabor in gentibus et exaltabor in terra.
33. Oratio concluslva, cum eonclusione breviore.
Dominica, oratio propria de Tempore.

Feria II
Deus, Pater optime, qui laborem hominibus ita dedisti, ut mutua semper arte ad altiora proficerent, prae·
sta, quaesumus, sic nos iugiter operari, ut filiorum in te fraterna in omnes caritate vivamus. Per Christum.
Feria III
Omnipotens sempitetne Deus, qui Paraclitum Sanctum tuum hora tertia in Apostolos effudisti, in nos quo·
que eundem Spiritum caritatis ernitte, ut fidele tibi coram omnibus hominibus testimonium praebeamus.
Per Christum.
Feria IV
Domine, Pater sancte, Deus fidelis, qui promissum Spiritum misisti, ut homines per peccatum dispersos
congregares, fac nos in mund 0 unitatis pacisque inunera confovere. Per Christum.
Feria.V
Te, Domine, suppliciter exoramus, ut qui hora tertia Spirituffi'Sanctum orantibus Apostolis tribuisti, no·
bis eiusdem gratiae participatio~eI1) concedas benignu~. Per Christum.
Feria VI
Domine Iesu Christe, qui hora tertia ad crucis poenam ductus es pro mundi salute, te supplices exoramus,
ut et de praeteritis malis semper apud te veniam impetremus, et de futuris iugiter habeamus custodiam.
Qui vivis.
Sabbata
Domine Deus, Pater omnipotens, nobis maiestati tuae subiectis Sancti Spiritus lumen infunde, ut ab omni
hoste seeuri, in tua iugiter laude laetemur. Per Christum.

34. Acclamatiafinalis.
Benedicamus Domino.
R/. Deo gratias.
Vel aliud simile.

AD SEXTAM
35. Introductio: Deus, in adiutorium ...
36. Hymnus congruus, vel: Rector potens, verax Deus.
37. Psalmodia in Proprio Psalterii pro unoquoque schemata invenitur.
38. Lectia brevis.
73

HEBDOMADA PRlMA
Dominica Gal 6,8
Quae seminaverit homo, haec et metet .. Quoniam qui seminat in carne sua, de came et metet corruptio-
nem; qui autem seminat in spiritu, de spiritu metet vitam aetemam.
Vel Rom 8,26
Spiritus adiuvat infinnitatem nostram; nam quid oremus sicut oportet, nescirnus; sed ipse Spirituspostu-
lat pro nobisgemitibus inenarrabilibus.
Feria II lac I,19,20.26
Sit omnis homo velox ad audiendum, tardus autem ad loquendum et tardus ad irarn. Ira enim viri iustu:
tiam Dei non operatur. Si quis putat se religiosum esse, non refrenans linguam suarn sed seducens cor
suum, huius vana est religio.
Vel ler 32,40
Feriam eis pactum sempiternum, et non desinam eis benefacere, et timorein meum dabo in corde eorum,
et non recedant a me.
Feria III Prov 3,13·15
Beatus homo, qui invenit sapientiam et qui affluit prudentia; melior est acquisitio eius negotiatione argen-
ti et auri priroi, et purissirni fructus eius. Pretiosior est .dtinctis opibus, et omnia quae desiderantur huic
non valent comparari. .
Vel 1 Cor 12,12·13
Sicut corpus unum est et membra habet multa, omnia autem membra corporis, cum sint multa, unum tan-
tum corpus sunt: ita et Christus. Etenirn in unO Spiritu omnes nos in unum corpus baptizati sumus, sive
Iudaei, sive Gentiles, sive servi, sive liberi; et omnes in uno Spiritu potati surrius.
Feria IV 1 Perr 1,15·16
Secundum eum qui vocavit vos sanctum, eUpsi in omni conversatione sancti sitis, quoniam scriptum est:
Sancti eritis, quoniarn ego sanctus sum. .
~ h~~
Cogitationes meae non sunt cogitationes vestrae, neque viae vestrae viae meae, dicit Dominus. Quia sicut
exaltantur caeli a terra, sic exaltatae sunt viae meae a viis vestris, et cogitationes mcae a cogitationibus
vestris.
Feria V Am 5,8
Faciens Arcturum et Orionem, et convertens in mane tenebras, et diem in noctem mutans, qui vocat a-
quas maris, et effudit eas super faciem terrae: Dominus nomen eius.
Vel Gal 5,16.17.25
Spiritu ambulate, et desideria carnis non perficietis. Caro enim concupiscit adversus spiritum,spiritus au-
tern adversus camem; haec enim'sibi invicem adversantur, ut non quaecumque vultis illa faciatis.
Feria VI 2 Cor 13,4
Etsi cruciflxus est Christus ex infinnitate, sed vivit ex virtute Dei; nam et nos infinni sumus in ilio, sed
vivemus cum eo ex virtute Dei.
Vel Bar 4,28-29
Sicut fuit sensus vester ut erraretis a Deo, decies tan tum iterum convertentes requiretis eum. Qui enim
induxit vobis mala, ipse rursum adducet vobis sempitemam iucunditatem cum salute vestra ..
SaMaro ler 17,9·10
Pravum est cor omnium et inscrutabile; quis cognoscet Wud? Ego Dominus scrutans cor et probans renes,
qui do unicuique iuxta viarn suamet iuxta fructum adinventionum suarum.
Vel 1 Reg 2,2b-3
Confortare et esto vir, et observa custodias Domini Dei tui, ut arnbules in viis eius, ut custodias caeremo-
nias eius et praecepta eius et iudicia et testimOnia, ut intellegas universa quae facis.
74

HEBDOMADA SECUNDA
Dominica Rom 8,22-23
Scimus quod omnis creatura ingemiscit et parturit usque adhuc; non solum autem ilia, sed et nos ipsi pri-
mitias Spiritus habentes,et ipsi intra nos gemimus, adoptionem filiorum Dei exspectantes, redemptionem
corporis nostri_
Vel Deut 10,12
Quid Dominus Deus tuus petit a te, nisi ut timeas Dominum Deum tuum et arnbules in viis eius? et dili-
gas eum, ac servias Domino Deotuo in toto corde tuo et in tota anima tua?
Feria II Rom 6,22
Nunc liberati a peccato, servi aut em facti Deo, habetis fructum vestrum in sahctificationem, frnem vero
vitam aeternam_
Vel Sap 15,1.3
Tu, Deus noster, suavis et verus es, patiens et in misericordia disponens omnia_ .Nosse te consummata ius-
titia est, et scire iustitiarn et virtutem tuam radix est immortalitatis_
Feria III Deut 15,7-8
Si unus de fratribus tuis, qui morantur intra portas civitatis tuae, ad paupertatem venerit, non obdurabis
cor tuum nee contrahes manum; sed aperies earn pauperi, et dabis mutuum quo eum indigere perspexeris_
Vel Deut 30,11.14
Mandatum hoc quod ego praecipio tibi hodie non supra te est, neque procul positum_ Sed iuxta te est ser-
mo valde, in ore tuo et in corde tuo, ut facias ilium_
Feria IV 1 Cor 13,8-9_13
Caritas numquarn excidit: sive prophetiae, evacuabuntui; sive linguae; cessabunt; sive scientia, destrue-
tUL Ex parte enim cognoscimus, et ex parte prophetarnus_ Nunc aut em manent fides, spes, caritas, tria
haec; maior autem horum est caritas_
Vel Col 3,17
Orime quodcumque facitis in verbo aut in opere omnia in nomine Domini Iesu Christi,gratias agentes Deo
et Patri per ipsum_
Feria V Deut 4,7
Non est alia natio tam grandis, quae habeat de os appropinquantes sibi sicut Deus noster adest cunctis ob-
secrationibus nostris_
. Vel Sap 1,1-2
Diligite iustitiarn, qui iudicatis terram, sentite de Domino in bonitate, et in simplicitate cordis quae rite il-
Ium, quoniam invenitur ab his qui non tent ant ilium, apparet eis qui fidem habent in ilium_
Feria VI' Rom 3,21-22a
Nunc sine lege iustitia Dei manifestata est, testificata a lege et prophetis: iustitia autem Dei per fidem Ie-
su Christi in omnes et super omnes qui credunt in eum_
Vel 1103,16
In hoc cognovimus caritatem Dei, quoniarn ilie animam suarn pro nobis posuit, et nos debemus pro fratri-
bus animas ponere_
Sabbato Gal 5,26,6,2
Non efficiarnur inanis gloriae cupidi, invicem provocantes, invicem invidentes_ Alter alterius onera porta-
te, et sic adimplebitis legem Christi.
Vel Rom 15,5-7
Deus patientiae et solaci~ det vobis idipsum sapere in alterutrumsecundum Iesum Christum, ut unanimes
uno ore honorificetis Deum et Pat rem Domini nostri Iesu Christi. Propter quod suscipite invicem, sicut et
Christus suscepit vos, in honorem Dei.
75

39. Versus HEBDOMADA PRIMA

Dominica VI. In aetemum, Domine, verbum tuum.


R/. In generationem et generationem veritas tua.
Vel VI. Appropinquet deprecatio mea in conspectu tuo, Domine,
R!. Iuxta verbum tuum da mihi intellectum.
Feria II VI. Benedicam Dominum in omni tempore.
R!. Semper laus eius in ore meo.
Vel VI. In Deo salutare meum et gloria mea.
R!. Et refugium meum in ilio.
Feria III VI. Domine, veritatem in corde dil,existi.
R!. Et in occulto sapientiarn manif~stasti mihi.
Vel VI. Pater sancte, serva nos in noniine tuo.
R/. Ut simus consummati in unum'.
Feria IV VI. Sacerdotes tui induantur iustitiam.
R!. Et sancti tui exsultent.
Vel VI. Domine Deus virtutum,quis similis tibi?
R!. Potens es, Domine, et veritas tua in circuito tuo.
Feria V V/. Magnificentia et pu1critudo in corispettu eiu,s.
R/. Potentia et decor in sanctuario:eius.
Vel VI. Bonus es tu, Domine, et benefaciens:
R/. Doce me iustificationes tuas.
,,'
Fen'a VI VI. Adhaesit pulveri anima mea.
R/, Vivifica me secundum verbum tuum, Domine.
Vel VI. Apud Dorninuin misericordia. ,
R/. Et copiosa apud euill reaemptio.
Sabbato VI. Ab occultis meis munda me, Domine.
R:/. Et a superbia custodi servum tuum:
Vel VI. Deduc me, Domine, in semitam praeceptorum tuorum.
R/. Quia ipsarn volui.

HEBDOMADA SECUNDA

Dominica VI. Benedic, anima'mea, Domino.,


R!. Qui redimit de interitu. vitam tU<j,m.
Vel VI. Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo?
R/. Qui ingreditur sine macula et loquitur veritatem in corde suo.
Feria II VI. Deus, tu conversus vivificabis nos.
R.;. Et plebs tua laetabitur in teo .
Vel VI. Iu, Domine, Deus rniserator et misericors.
R/. Patiens, et multae rnisericordiae et veritatis.
Feria III VI. Desiderium pauperum exaudisti, Domine.
R!. Confinnabis cor eorum, intend ens aurem tuam.
Vel VI. Lucerna pedibus meis verbum tuum, Domine.
R/. Et lumen semitis meis:
76

Feria IV VI. Fiat misericordia tua, Domine, super nos.


RI. Quemadmodum speravimus in teo
Vel V/. :ribi, Domine, sacrificabo hostiam laudis.
R/. Et nomen Domini invocabo.

Feria V V/' Prope est Dominus omnibus invocantibus eum.


R/. Et deprecatlonem eorum exaudiet.
Vel V/. Spera in Domino et fac bomtatem.
R/. Et inhabitabis terram et pasceris in fide.

Feria VI VI. Iustitiae Domini rectae, laetificantes corda.


R/. Praeceptum Domini lucidum, illurninans oculos.
Vel VI. Confitemini Domino quoiliam bonus.
R!. Quoniam in saeculum misericordia eius.
Sabbato V/. Ecce quam bonum et quam iucundum habitare frat res in unum.
RI. Illic mandavit Dominus benedictionem.
Vel VI. Beneplacitum est Domino in populo suo.
R!. Et honorabit mansuetos in salutem. '

40. Orado conclusiva


Dominica: propria de tempore.
Feria II
Deus, qui messis ac vineae dominus es et custos, qui que officia tribuis et iusta stipendia meritorum;
fac nos diei pondus ita portare, ut nihil umquarn de tuis placitis conqueramur. Per Christum.
Feria III
Deus, qui Petro salVificum tuum super gentes consilium revelasti, effice benignus, ut opera nostra tibi
grata reddantur, ae tuo dilectionis salutisque proposito·te donante deserviant. Per Christum.
Feria IV
Omnipotens et misericors Deus, qui nos die media respirare concedis, quos coepimus propitius intue-
re Iabores, et, sanans quae deliquimus, fae eos' ad fmem tibi pladtum pervenire. Per Christum.
Fena V "1
Ornnipotens sempiteme Deus, apud quem nlhil est tenebrosuni, nihil obscurum, Iuds tuae in nos emit-
te splendorem, ut mandatorum tuorum lege percepta, in via tua dilatato corde fideliter ambulemus.
Per Christum.
Feria VI
Domine Iesu Christe, qui hora sexta, universo mundo in tenebris constituto, pro redemptione nostra
crucis lignum ascendisti, ilIam nobis lucem semper concede, per quam ad aetemam vitam pervenire
mereamur. Qui vivis.
Sabbato
Concede nobis, Domine, lux ardens caritatis aetemae, ut tua semper caritate ferventes, te super omnia
et [ratres propter te uno diligaIIlUs.amore .. Per Christum.

41. Acclamatio finalis.


Benedicamus Domino.
R}. Deo Gratias.
Vel aliud simile.
77

AD NONAM
42. Introductio: Deus in adiutorium ...
43. Hymnus congruus, vel: Rerum, Deus, tenax vigor.
44. Psalmodia in Proprio Psalterii pro unoqu~que schemata invenitur.
45. Lectio brevis.

HEBDOMADA PRIMA
Dominica Gal 6,9-10
Bonum facientes non deficiamus; tempore enim suo metemus, non deficientes. Ergo dum tempus habe-
mus, operemur bonum ad omnes, mapme autem ad domestic os fidei.
Vel 2 Co~ 1,21-22
Confirmat nos vobiscum in Christo qui unxit nos, Deus, qui et sigilavit nos,et dedit pignus Spiritus in cor-
dibus nostris. "
Feria II 1 Petr 1,17-19
In "tim ore incolatus vestri tempore conversaruini, scientes quod non corruptibilibus auro vel argenta redemp-
ti estis, sed pretioso sanguine quaSi agni immaculati Christi.
Vel Ez 34,31
Vos greges mei,greges' pascuae meae, homines estis, et ego Dominus Deus vester, dicit Dominus Deus.
Feria III . fob 5.1 7-18
Beatus homo, qui corripitura DeoJncrepationem ergo Domini ne reprobes, quia ipse vulnerat et medetur,
percutit et manus eius sanabunt ..
Vel 1 Cor 12,24b.25·26
Deus temperavit corpus, ut non sit schisma in corpore, sed idipsum pro invicem sollicita sint membra. Et
si quid patitur unum membrum, compatiuntur omnia merribra; sive.gloriatur unum membrum, congau-
dent omnia membra.
Feria IV .. - fac 4J-8a~1 D· '....
Subditi estote Deo; resistite autem diabolo, et fugiet a vobis. Appropinquate Deo, et appropinquabit vo-
bis. Hurn.iliamini in conspectu Domini, et exaltabit vos.
Vel 1 Sam 16,7b
Non iuxta intuitum hominis ego iudico; homb enim videt ea quae parent, Doininus autem intuetur cor.
Am 9,6
Qui aedificat in caelo ascensionem suam et fasciculum suum super terram fundavit, qui vocat aquas maris
et effundit eas super faciem terrae: Dominus nomen eius.
Vel Gal 5,22.230.25
Fructus Spiritus est: caritas, gaudium, pax, patientia, benignitas, bonitas, longanimitas,mansuetudo, fi-
des; modestia, continentia, castitas. Si Spiritu .vivimus, Spiritu et ambulemus.
Feria VI Col 3,12·13
lnduite vos, sicut electi Dei, sancti et diletti, viscera misericordiae, benignitatem, hurn.ilitatem, modestiam;
patientiam; supportan tes invicern et donantes vo'bisrnetipsis, si quis ,advers\ls aliquem habet querelarn; si-
cut et Dominus donavit vobis~ 'ita et vos.
Vel Sap 1,13-15
Deus mortem non fecit, nee laetatur in perditione vivorum: creavit enim ut essent omnia, et sanabiles fe-
cit nationes orbis terrarum, et non est in iUis medicamenturn exterminii, riec inferorum regnum in terra:
iustitia enim perpetua est et imrnortalis. .
Sabbato Sap 7,270; 8,1
Sapientia Dei, cum sit una, omnia potest; et in se permanens omnia innovat. Attingit a fine usque ad fi-
nem fortiter, et disponit omnia suaviter.
vel fer 6.16
State super vias et videte, et interrogate de semitis antiquis quae sit via bona, et ambulate in ea, et invenie-
tis refrigerium anirnabus vestris.
78

HEBDOMADA SECUNDA

Dominica 2 Tim 1,9


Deus nos liberavit et vocavit vocatione sua sancta, non secundum opera nostra, sed secundum propositum
suum et gratiam quae data est nobis in Christo Iesu ante temp ora saecularia.
Vel Can't 8,6b-7
Fortis est ut mors dilectio, dura sicut infemus aemulatio, lampades eius lampades ignis atque flammarum.
Aquae multae non potuerunt exstinguere caritatem, nec flumina obruent illam.
Feria II Col 1,21·22
Vos, cum essetis aliquando alienati et inimici sensu in operibus malis, nunc autem reconciliavit Deus in cor-
pore camisChristi per mortem, exhibere vos sanctos et immaculatos et irreprehensibiles coram ipso.
~ '~~~
Filii, clamate ad Dominum, et eripiet vos de manu principum inimicorum. Ego enim speravi in aetemum
salutem vestram, et venit mW gaudium a Sancto super misericordia, quae veniet vobis ab aetemo salutari
nostro.
Fen'a III Prov 22,22-23
Non facias violentiam pauperi, quia pauper est; neque con teras egenum in porta; quia iudicabit Dominus
causam eius, et configet eos qui confixerunt animam eius.
Vel Is 55.1 0-11
Quomodo descendit Imber et nix de caelo et illuc ultra non revertitur,sed inebriat terram et in fund it earn
et germinare eam facit et dat semen serenti et panem comedenti; sic erit verbum meum quod egredietur
de ore meo: non revertetur ad me vacuum, sed faciet quaecumque valui, et prosperabitur in his ad quae
misi illud.
Feria IV Col 3,14-15
Caritatem habete, quod est vinculum perfectionis; et pax Christi exsultet in cordibus vestris, in qua et vo-
cati est~s in uno corpore; et grati estote.
Vel Col 3,23-24
Quodcumque facitis, ex animo operamini sicut Domino et non hominibus; scientes quod a Domino acci-
pietis-re-tnl5litionem heredita:tis: Domino Christo scrvite.
Feria V Est 10,9
Gens Israel est, quae clamavit ad Dominum; et salvum fecit Dominus populum suum, liberavitque nos ab
omnibus malis, et fecit signa magna atque portenta inter gentes.
Vel Hebr j 2.1 b-2
Deponentes omne pondus et circumstans nos peccatum, per patientiam curramus,~d propositum nobis cer-
tamen, aspicientes in auctorem fidei et consummatorem Iesum, qui proposito sibi gaudio sustinuit crucem,
confusione contempta"atque in dextera Dei sedet.
Feria VI Eph 2,8·9
Gratia estis salvati per fidem, e~ hoc non ex vobis: Dei enim donum est; non ex operibus, ut rie quis glo-
rietur.
Vel 110 4,9-1i
In hoc apparuit caritas Dei in nobis, quoniam Fililim suu'm unigenitum misit Deus in mundum ut vivamus
per eum. In hoc est caritas, non quasi nos dilexerimus Deum, sed quoriiam ipse prio~ dilexit nos, et rn.isit
Filium suum propitiationem pro peccatis nostris. Carissimi, si sic Deus dilexit nos, et nos debemus altern-
trum diligere.
Sabbato Mic 6,8
Indicabo tibi, 0 homo, quid sit bonum, et quid Dominus requirat ate: uti que facerducundum et diligere
misericordiam, et sollicitum ambulare cum Deo tuo.
~l nil~~%
,Fratres, quaecumquesunt vera, quaecumque pudic:!, quaecumque iusta, quaecumque sancta, quaecumque
amabilia, quaecumque bonae famae, si qua virtus, si qua laus disciplinae, haec cogitate. Et Deus pacis erit
vobiscum.
79

46, Versus. HEBDOMADA PRIMA

Dominica VI. Clamavi in toto corde meo, exaudi me, Domine.


R/. Iustificatlones tuas servabo.
Vel VI. Dominus iliuminatio mea et salus mea.
Rj. Dominus protector vitae meae.

Feria II VI. Redime me, DOmine, et miserere mei.


Rj. In ecc1esiis benedicam Domino.
Vel VI. Dominus regit me et nihil rttihi deerit.
Rj. In loco pascuae ibi me collocavit.

Feria III V/. Fac cum servo tuo secundum misericordiam tuam, Domine.
Rj. ,Iustlficationes tuas doce me'.
Vel VI. Domine Deus noster, congrega pos de nationibus,
R/. Vt cohfiteamur nomini sancto tuo.
Fen'a IV V/. Ecce oculi Domini super metuentes eum.
R/. Et in eos qui sperant super misericordia eius.
Vel VI. Proba me, Deus, et scito cor meum.
R/. Deduc me in via aeterna.
Feria V VI. Caeli enarrant gloriam Dei.
Rj. Et opera manuum eius annuntiant firmamentum.
Vel VI. Notam fac niihi, Domine, vlarn iri qua ambulem.
R/. Spiritus tuus bonus deduca~ me in terram rectam.
Feria VI VI. Miserator et misericors Dominus.
Rj. Longanimis et multae misericor~iae,
Vel Y/.. Eripuit Dominus animarnmeam de,morte.~ .
R/. Ambulabo coram ilio in regione vivorum.
Sabbato VI. Quam magnificata sunt opera tua, Domine.
Rj,. Nimis profundae factae sunt cOgitationes tuae.
Vel V/. Hereditas mea testimonia tua in aetemum.
R/. Quia exshltatio cordis mei silnt.

HEBDOMADA SECUNDA'

Dominica VI. Deduxit eos Dominus iri spe et non tirnuerunt.


R/. Induxit eos in fines sanctificationis tu'ae.
Vel VI. Diligam te, Domine, fortitudo mea.
R/. Protector meus et cornu salutis meae.
Feria II VI. PsalliteDornino, sanctieius.
R/. Et confitemini memoriae sanctiiatis eius.
Vel VI. Reminiscere miserationurn tuarum, Domine.
R/. Et rnisericordiarum tuarum quae a saeculo sunt.
Feria III VI. Liberavit Dominus pauperem, cufnon erat qdiutor.
R/. Et animas pauperum salvas faciet.
Vel VI. Emittit Dominus eloquium suum terrae.
R/. Velociter currit verbum eius.
80

Feria IV VI. Mansueti hereditabunt terrarn.


Ri. Et delectabuntur in multitudine pacis.
Vel VI. Dominus pars hereditatis meae et calicis meL
R/. Tu es qui detines sortem mearn.
Feria V VI. Confitebo,r tibi, Domine, quoniarn exaudisti me.
R/. Et factus es mihi in salutern.
Vel VI. Speravit anima mea in Domino.
R/. Sustinuit anima mea in verbo eius.

Feria VI VI. Cognoscatur, Domine, in terra via tua.


R/. In omnibus gentibus salutare tuum.
Vel VI. Protector noster aspice, Deus.
R/. Et respice in faciem Christi tuL

Sabbato VI. In via testimoniorum tuorum, Domine, delectatus sum.


R/. Non obliviscar sermon em tuum.
Vel VI. Exaltabo·te, Deus meus rex.
R/. Et benedicarn nomini tuo in saeculum saeculL

47. Oratio conclusiva, cum conclusione breviore.


Dominica: propria de Tempore.
Feria II
Deus, qui nos advocas illa hora, qua ad templum ascendebant Apostoli, praesta, ut oratio, quam in no-
mine Iesu sincera tibi mente persolvimus, omnibus nomen illud invocantibus salutem eius valeat impe-
trare. Per Christum. .
Feria III
Deus, qui Corneli,o centurioni angelum tuum misisti, tit viarn ei salutis ostenderet, da nobis, quaesu-
rilus,in' salvationem omiiium libentiiisoperiln, iin.ina clim eis, mEcdesia tliii, ila le ·pervenirepossi- .
mils. Per Christum.

Feria IV
Domine Iesu Christe, qui manus tuas in cruce ad salvandos homines extendisti, concede, ut actus nos-
tri tibi reddantur accepti, et opus tuae redemptionis in mundo valeant declarare. Qui vivis.
Feria V
Da nobis orantibus, quaesumus, Domine, ut patientiae Uriigeniti tui sequamur exempla, et adversa pa-
tiendi constantia habeamus. Per Christum.
Feria VI
Domine Iesu Christe, qui paenitentem latronem de patibulo crucis in regnum tuum transire fecisti,
peccata nostra confitentes tecum fiducia deprecamut, ut post mortem nos facias paradisi portas introi-
re gaudentes. Qui vivis. ' .
Sabbato
Exaudi nos, Domine, et praesta pacem, quam petimus, consummatam, ut cunctis diebus vitae nostrae
tibi cum iucunditate vacantes, beata Maria Virgirie intercedente, ad te securi pervenire mereamur. Per
" Christum.

48. Acclamatio finalis.


Benedicamus Domino.
R/. Deo gratias.
Vel aliud simile.
81

AD VESPERAS

49. bitroductio: Deus, in adiutorium ...


50. Hymnus ex Liturgia Horarum vel alius cantuscongruus.
Dominica: Lucis Creator optitne.
Feria II Immense caeli Conditor.
Feria III Telluris ingens Conditor.
Feria IV Caeli Deus sanctissime.
Feria V Magnae Deus potentiae.
Feria VI Plasmator hominis Deus.
Sabbato o lux, beata Trinitas.
51. I:salmodia: in Proprio Psal tern pro unoquoque schemate inverutur.
52. Lectio brevis vellongior.

HEBDOMADA PRIMA':
Dominica ad 1 Vesp. Rom 11,33-36
o altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei! Quam incomprehensibilia sunt iudicia eius, et investiga-
biles viae eius! Quis enim cognovit sensum Domini, aut quis consiliarius eius fl!it? Aut quis prior dedit il-
li, et retribuetur ei? Quoniam ex ipso et per ipsum et in ipso sunt omnia; ipsi gloria in saecula. Amen.
Vel Col 1,3-.6a
" Gratia vobiset pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo. Gratias agimus Deo et Patri Domini nostri
Iesu Christi, se'mper pro vobis orantes, audientes fidem vestram in Christo Iesu et dilectionem quam habe-
tis in sanctos omnes, propter spem quae repositaest vobis in caelis, quam audistis in verbo veritatis Evan-
gelii, quod pervenit ad vos, sieut et in universo, mundo est, et fructificat et crescit, sicut in vobis.
MII~~. 2~1~
Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius corisolationis,
qui consolatur nos in omni tribulatione nostra, ut possimus et ipsi consolari eos, qui in omni pressura sunt,
per exhortationem qua exhortamur et ipsi a Deo; ,
Vel 2 Th 2.l3-14
Nos autem debemus gratias agere Deo semper pro vobis, fratres dilectia Deo, quod elegerit vos Deus primi-
tias in salutem in sahctificationem spiritus et in fide veritatis; in qua et vocavit vos per Evangelium nostrum,
in acquisitionem gloriae Domini nostri Iesu Christi.
Feria II Col 1,9b-ll
Impleamirir agnitione voluntatis Dei, in omni sapientia et intellectu spiritali, ut ambuletis digne Deo per om-
nia p1aeentes, in omni opere bono fructifieantes et creseentes in scientia Dei, in omni virtute confortati se-
cundum p~tentiam cia rita tis eius,. in omni patientia et longanimitat~: cum gaudio.
Vel . . 1 Th 2,13 ,
Gratias agimus Dec sme interrnisslone', ·quoniam cum accejJissetis a nobis verbum auditus Dei, accepistisil-
·lud no~ ut verbum hominum, sed, sieut est vere, verbum Dei, qui operatur in vobis qui credidistis.
Feria III 110 3,la.2
Videte qualem caritatem dedit nobis Pater, ut mil Dei nominemur et sim,us. Carissimi, n~ne fIlii Dei sumus,
et nondum apparuit quid erimus; scimus quoniam, cum apparuerit, similes ei erimus, quoniam videbimus
eum sicuti est.
Vel' Rom 3,23-25a
Omnes peccaverunt, et egent gloria Dei: iustificati sunt gratis per gratiam ipsius, per redemptionem quae
est in Christo Iesu, quem proposuit Deus propositionem per fidem in sanguine ipsius, ad ostensionem iusti-
tiae suae.
Feria IV lac 1,22.25
'Estote factores verbi et non auditores tantum, fallentes vosmetipsos. Qui autem perspexerit in legem per-
fectam libertatis et permanserit in ea,nori auditor 6bliviosus factus, ~ed factor operis, hic beatus in facto
suo erit.
82

Vel 1 Petr 5,5b-7


Ornnes invicem humilitatem insinuate, qua Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam. Humilia-
mini igitur sub potenti manu Dei, ut vos exaltet in tempore visitationis, omnem sollicitudinem vestram
proicientes in eum, quoniam ipsi cura est de vobis.
Feria V 1 Petr 1,6-9
Exsultabitis, modicum nunc si oportet contristariin varus tentationibus; ut probatio fidei vestrae, multo
pretiosior auro (quod per ignem probatur), inveniatur in laudem et gloriam et honorem, in revelatione Ie-
su Christi. Quem cum videritis, diligitis; in quem nunc quoque non videntes creditis; credentes autem
exsultabitis laetitia inenarrabili et glorificata, reportantes finem fidei vestrae, salutem animarum_
Vel 1 Petr 1,22-23
Animas vestras castificantes in oboedientia caritatis, in fratemitatis amore, simplici ex corde invicem dili-
gite attentius, renati non ex semine corruptibili, sed incorruptibili per verbum Dei vivi et permanentis in
aetemum.
Feria VI Rom 15,1-3
Debemus nos finniores imbecillitates infirmorum sustinere"et non nobis placere. Unusquisque vestrum
proximo suo placeat in bonum ad aedificationem. Etenim Christus non sibi placuit, sed sicut scriptum
est: Improperium improperantium tibi ceciderunt super me.
~ 1~~~~
Loquunur Dei s'ilpientiam in mysterio; quae abscondita est; quampraedestinavit Deus ante saecula in glo-
rianin6stram; 'quam hemo pri.ii.cipium hllius saeculicognovit; si enim cognovissent, numquam Dominum
gloriae crucifIxissent. Sed sicut scriptum est: Quod oculus non vidit, nec auris audivit,nec in cor homi-
nis ascendit, quae praeparavit Deus iis qui diligunhllum; .nobis autem revelavit Deus per Spiritum suum.

HEBDOMAbA SECUNDA
Dominica Ad I Vesp. Hebr 13,20-21
Deus pacis; qui eduxit de.mortuis pastorem magnum ovium in sanguine testamenti aeterni, Dominum no-
strum lesum Christum, aptet vos in 'bmni bono; ut faciatis eius voluntatem, faciens in vobis quod_ placeat
coram se per Iesum Christum, cui est gloria in saecula saeculorum. Amen.
Vel 2 Petr 1,19-20
Ha:1:ie'musfirrnior~m propheticum sermonem, cui benefacitis attendentes, quasi lucemae luce'nti in caligi- .
noso loco, donec dies elucescat et lucifer oriatu'r in cordibus' vestris .. Hoc primum intellegentes quod om-
nis prophetia :Scripturae propria interpretatione non fit; non enim voluntate humanaallata est aliquando
prophetia, sed Spiritu Sancto inspirati locud sunt sancti Dei homines_ ..
Ad IIVesp. 1 Petr 1,3-5
Benedictus Deus et Pater Domini nostri lesu Christi, qui secundum misericordiam regeneravit nos in spem
vivam per resurrectionem Iesu Christi ex mortuis, inhereditatem incorruptibilem et incontaminatam et im-
marcescibilem, conservatam in caelis in vobis, qui in virtute Dei custodimini per fidem in salutem paratam
revelari in tempore novissimb. '
Vel Hebr 12,22-24
Accessistis ad Sion montem et civitatem Dei viventis, Ierusalem caelestem, et multorum milium angelorum
fr~quentiam, etecc1esiam primitivorum qui conscripti sunt in caelis, et iudicem omnium Deum, et spiritus
iustorum perfectorum, et testamenti novi mediatorem lesum, et sanguinis aspersionem mel ius loquentem
quam Abel.
Feria II lac 4,11-12
Nolite detrahere alterutrum fratres; qui detrahit fratri aut qUi iudicat fratrem suum detrahit legi et iudicat
legem; si autem iudicas legem, non es factor legis, sed iudex. Unus est legislator et iudex, qui potest per-
dere et liberare. Tu autem quis es qui iudicas proximum?
Vel 1 Th 3,12-13
Vos Dominus m'ultiplicet, et abundare faciat caritatem vestram in invicem et in omnes, quemadm6dum et
nos in vobis; ad confirmanda corda vestra sine querela in sanctitate ante Deum et Patrem nostrum in ad-
ventu Domini nostri Iesu Christi cum omnibus sanctis eius.
83

Feria III Rom 12,9-12


Dllectio sine simulatione, odientes malum, adhaerentes bono, caritate fraternitatis invicem diligentes, ho-
nore invicem praevenientes, sollicitudine non pigri, spiritu [erventes, Domino servientes, spe gaudentes, in
tribulatione patientes,orationi mstantes.
Vel Coi 3,16
Verbum Christi habitet in vobis abundanter, in omni sapientia docentes et commonentes vosmetipsos psal-
mis, hymnis et canticis spiritalibus, in gratia cantantes in cordibus vestris Deo.
Feria IV Eph 3,20-21
Deo, qui potens est omniafacere superabundanter quam petimus aut intellegimus,secundum virtutem
quae operatur in nobis, ipsi gloria in Ecclesia et in Christo lesu, in omnes generationes saeculi saeculorum.
Amen ..
Vel 110 2,3-6
In hoc scimuS quoniam cognbvirnus Christum, si mandata eius observemus; qui dicit se nosse eum et man-
data eius non custodit, mendax est, et in hoc veritas non est. Qui autem servat verbum eius, vere in hoc
caritas Dei perfecta est; et in hoc scimus quoniam in ipso sumus. Qui dicit se in ipso manere,debet sicut
ille ambula~t, et ipse ambulare. .
Feria V 1 Petr 3,8-9
Omnes unanirnes, compatientes, fratemitatis amatores, misericordes, modesti, humiles; non reddentes ma-
lum pro malo, nec maledictuni pro maledicto, sed e contrario benedicentes, quia in hoc vocati estis, ut be-
nedictionem hereditate possideatis.
~ q~W'
'Pennanete iIi fide fundati et stabiles, et immobilesa spe Evangelii quod audistis, quod praedicatum est in
universa creatura quae sub caelo est.
Feria VI lac 1,2-4
Omne gaudium existimate, [ratres mei, cum in tentationes varias incideritis, scientes quod probatio fidei
vest rae patientiarn operatur; patientia autem opus perfectum habet, ut sitis perfecti et integri, in nullo de-
ficientes.
Vel .. Rom 8,1·2
Nihil nunc damnationis est lis qui'Sunt in Christo Iesu, qui non secundum camero ambulant. Lex enim
spiritus vitae in Christo Iesu Iiberavit me a lege peccati et mortis.

54. Res-ponsorium breve.

HEBDOMADA PRIMA

pOMINICA Ad I Vesperas
R/. Quam magnificata sunt ... Opera tua, Domine. Quam.
VI. Omnia in sapientiafecisti. ... Opera tua, Domine. GloriaPatri. Quam.
Ad II Vesperas
R/. Benedictus es, Domine, ... In finnamento caeli. $enedictus.
VI. Et laudabilis et gloriosus in saecUla. * In fiimament? caeli. Gloria Patri. Benedictus.
FERIA II
R/. Sana animam meam, * Quia peccavi tibi. Sana.
VI. Ego dill: Domine, miserere meL * Quia peccavi tibi. Gloria Patri. Sana.
FERIA III
R/. In aetemum, Domine, * Permanet verbum tuum. Ih aetemum.
VI. In saeculum saeculi veritas tua .... Permanet verbum tuum. Gloria Patri. In aetemum.
FERIA IV
R/. Redime me, Domine, ... Et miserere meL Redime.
VI. Ne perdas cum irnpiis animam meam .... Et miserere mei. Gloria Patti. Redime.
84

FERIA V
R/. Cibavit nos Dominus'" Ex adipe' frumenti. Cibavit.
VI. Et de petra melle saturavit nos. * Ex adipe frumenti. Gloria'Patri. Cibavit.
FERIA VI
R/. Christus dilexit nos et lavit nos * In sanguine suo. Christus.
VI. Et fecit nos Deo regnum et sacerdotium '" In sanguine suo. Gloria Patri. Christus.

HEBDOMADA SECUNDA

DOMINICA Ad I Vesperas
R/. A solis ortu )lsque ad occasum '" Laudabile nomen Domini. A solis.
VI. Super cae10s gloria eius. * Laudabile nomen Domini. Gloria Patri. A solis.
Ad II Vesperas
R/. Magnus Dominus noster, * Et magna virtus eius. Magnus.
*'
VI. Et sapientia eius non est numerus. Et magna viftus eius. Gloria Patri. Magnus.
FERIA II
R/, Dirigatur, Domine, '" Ad te oratio mea. Dirigatur.'
VI. Sicut incensum in conceptu tuo. '" Ad te oratio mea. 'Gloria Patri. Dirigatur.
FERIA III '
R/. Adimplebis me laetitia '" Cum vultu tuo, Domine. Adimplebis.
VI. Delectationes in dextera tua usque in finem. '" Cum vultu tuo, Domine. Gloria Patri.
Adimplebis.
FERIA IV
R/. Custodi nos, Domine, * Ut pupillam oculi. Custodi.
VI. Sub umbra alarum tuarum protege nos. '" Ut pupillam oculi. Gloria Patri. Custodio
FERIA V
Rj. Dominus pascit me, * Et nihil mihi deerit. Dominus.
VI. In pascuis virentibus me collocavit. '" Etnihil mihi deerit. Gloria Patri. Dominus.
FERIA VI
R/. Christus mortuus est pro peccatis nostris, * Ut nos offerret Deo. Christus.,
VI. Mortificatus quidem carne, vivificatus autem spiritu. * Ut nos offerret Deo, Gloria Pa-
trio Christus.

54. Canticum evangelicum.


DOMINICA Antiphonae propriae de Tempore.
Feria II Magnificat anima mea Dominum quia respexitDeus humilitatem meam. (AM 137)
Feria III Exsultet spiritus rrteus in Domino Deo salutari meo, (AM 142)
Vel Fac nobiscum, Domine, magna, qui potens es, et~anctum nomen tuum.
Feria IV Respexit Dominus humilitatem meam, et fecit in me magna qui potens est. (AM 149)
Feria V Fac Deus potentiam in brachio tuo: disperde superbos, et exalta humiles. (AM p.l54)
Vel Esurientes iustitiam Dominus saturavit et implevit bonis.
Feria VI Deposuit potentes, sanctos persequentes: et exaltaviL humiles, Christum confitentes
(AM p.158)
Vel Suscepit nos Dominus,pueros SUOS, recordatus misericordiae suae.
Vel Recordare, Domine, misericordiae tuae, sicut locutus es ad patres nostros.

55. Preces. Pater noster.


Confer Appendicem III.
56. Oratio concIusiva cum conclusione longiore.
85

HEBDOMADA PRIMA
Dominica: propria de Tempore.
Feria 11
Magnificet te, Domine, haec nostrae servitutis professio, ut qui propter nostram salutem humilitatem Ma~
riae Virginis respexisti, ad plenitudinem redemptionis nos facias exaltari. :Per Dominum.
Vel
Deus omnipotens, qui hodie servos tuos inutiles in laboribus roborasti, hoc laud is suscipe, quod tibi offe-
rimus, sacrificium vespertinum, de susceptis a te munerihus gratias referentes. Per Dominum.
Feria III
yratias tibi agimus, Domine Deus omnipotens, qui nos ad hanc horam vespertinampervenire tribuisti, te
suppliciter deprecantes, ut elevatio manuum ncistrarum sit in conspectu tuo acceptabile sacrificium. Per
Dominum.
Vel
Domine Deus,cuius est dies et cuius est nox, concede solem i~stitiae in nostris cordibus permanere, ut ad
lucem, quam inhabitas, pervenire possirnus. Per Dominum.
Fe,riaIV
Adesto, Domine, precibus nostris, et die noctuque nos protege, ut vicibus temp'orum tua gubernatione
subiecti, tua semper incommutabilitate firmemur. Per Dominum. '
Vel
Deus, cuius sanctum est nomen et misericordia a progenie in progenies celebiatur, populum tuum suscipe
supplicantem', eique tribue perpetuo te magnificare praeconio. Per'Dominum.
Feria V
Deus, qui illuminas noctem et lumen facis post tenebras radiar,e, concede nobis, ut,hanc noctem sine im-
pedimento Satanae transeamus, atque matutinis horis ante conspe'ctum tuum tibi gratias referamus. Per
'Dominum.
Vel
Vespertinae laudis officia persolventes, clementiam tuam, Domine, deprecamur, ut a meditatione legis
tuae cor nostrum iecedere non pennittaS, et nobls lumen a~temaevitae dones et praerilium.Per Dominum.
Feria VI
Concede nobis, famulis tuis, quaesurnus, Domine, ut exemplis Filii tlii passion'is instructi ad iugum eius
suave 'portandum simus semper idonei. Qui tecum vivit.
Vel
Deus, cuius ineffabilis sapientia in scandalo cruds mirabiliter declaratur, concede nobis ita: passionis Filii
tui gloriam contueri, ut in cruce ipsius numquam cessemus fiducialiter glc:.riari.· Qui tecum.

HEBDOMADA SECUNDA'
Dominica: propria de Tempore.
Feria 11
Deus, qui lumen indeficiens merito p'raedicaris, nobis, ad hanc horam adductis, et tenebras, quaesumus, il-
luminare, et delicta dignare propitiatus ignoscere. Per Dominum.
Vel
Mane nobiscum, Domine Iesu, quoniam advesperascit, et nos' comitans in via, refove corda, spem excita
miseratus, ut te in Scripturis et in fractione panis cum nostris fratribus agnoscamus. Qui vivis.

Feria III
Ascendat ad clementiam tuam nostra, Domine, oratio vespertina, et 'descendat super. nos benedictio tua, ut
hie et in aetemum, te auxiliante, salvi esse mereamur. Per Dominum.
Vel
Orantes in conspectu tuo, Domine, tuam clementiam imploramus, ut ea semper meditemur in cordibus, quae
Ubi labiorum vocibus profitemu'r. Per Dominum. ' ,
86

Feria IV
Vox clamantis Ecclesiae ad aures, Domine, quaesumus, tuae pietatis ascend at, ut percepta venia peccato-
rum, plebs tua te fiat operante devota, te protegente secura. 'Per Dominum.
Vel
Recordare, Domine, misericordiae tuae, et qui esurientes bonis caelestibus.implere dignaris, indigentiae
nostrae tribuas tuis abundare divitiis. Per Dominum.
Feria V
Gratias tibi, Domine, transacto diei cursu deferirnus, tamquam misericordiam supplices imploramus, ut,
quae per fragilitatem camis contraximus, benignus ignoscas. Per Dominum.
Vel
. Nostris propitiare, Domine, supplicationibus vespertinis, et praesta, ut Filii tui vestigia sequentes, in pa-
tientia fructum .bonorum operum offeramus. Per Dominum.
Feria VI
Domine, sancte Pater, qui Christum Filium tuum nostrae salutis pretium fieri voluisti, da nobis ita vivere,
ut per societatem 'passionum, ipsius virtutem resurrectionis consequi valeamus: Q~i tecum.
Vel
Omnipotens et misericors Deus, qui.Christum tuum pati pro totius IlJundi salute voluisti, concede plebi
tuae, ut in hostiam vivam tibi contendat offerri, et amoris tui valeat'plenitudine satiari. Per Dominum.

57. Benedictio.
DbiniilUs vobiscum.
R/. Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus .
. R/. Amen.
Vel alia fo~ula benedictionis.

AD COMPLETORlUM

58. Introductio: Deus, in adiutorium ...


(Lectio spiritualis ad libitum).
59. Conscientiae discussio, quam sequi potest actus poenitentiaLisut in Missa.
60. Hymnus: Te lucis ante terminum, vel:. Christe .qui splendor et dies, vel alius cantus congruus.
6l. Psalmodia in Proprio Psalterii pro unoquoque schemate invenitur.
62. Lectio brevis.
Dominica Ap 22,4-5
Videbunt faciem Domini, et nomen eius in fructibus eorum. Et nox ultra non erit, et non egebunt lu-
minelucernae, neque lumine solis; quoniam Dominus Deus illuminabit illos; et regnabunt in saecula
saeculorum. .
Feria II 1 Th 5.9-10
Po suit nos Deus in acquisitionem salutis, per Dbminum nostrum Iesum Christum, qui mortuus est pro
nobis, ut, sive vigilemus sive dorrniamus, simul cum illo vivamus.
Feria III 1 Petr 5,8-9
Sobrii estote et vigilate, quia adversarius vester diabolus tamqUlim leo rugiens circuit quaerens quem
devoret; cui resistite fortes in fide.
Feria IV Eph 4)6-27
Nolite peccare; sol non occidat super iracundiam vestram. Nolite locum dare diabolo.
Feria V 1 Th 5,23
Ipse Deus pacis sanctificet vos per omnia, ut integer spiritus vester et anima et corpus sine querela in
adventu DomIni nostri Iesu Christi servetur.
87

Feria VI Ier 14,9


Tu autem in nobis es, Domine, et nomen sanctum tuum rnvocatum est super nos: ne derelinquas nos,
Domine Deus noster.
Sabbato Deut 6,4·7
Audi, Israel: Dominus Deus noster Dominus unus est. Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde
tuo .et ex tota anima tua, et ex tota fortitudine tua. Eruntque verba haec quae ego praecipio tibi ho·
die in corde tuo, et n~abis ea filiis· tuis, et meditaberis in eis.sedens in dorno tua et ambulans in itine-
re, dormiens atque consurgens.

63. Responsorium breve.


RI. In manus tuas, Domine, ... Commendo spirit urn meum. In manus.
VI. Redemisti nos, Domine Deus veritatis. * Commendo spiritum meum. Gloria Patri. In manus.
Tempore paschal;:
. '
R/. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. * Alleluia, alleluia. In manus.
VI. Redemisti nos, Domine Deus veritatis. * Alleluia, alleluia. Gloria Patri. In manus.
64. Canticum evangelicum (Nunc dimittis). Le 2,29·32
Ant. Salva nos, Domine, vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemus cum Christo et requiesca-
mus in pace. (TP alleluia)
Vel:
Ant. Gregem tuum, Domine, ne deseras, Pastor bone, qui dormire nescis sed semper vigilas.
Nunc dimittis servum tuum, Domine, *
secundum verbum tuum in pace;
quia viderunt oculi mei *
salutare tuum,
quod parasti *
ante faciem omnium populorum:
lumen ad revelationem genthim '*
et gloriam plebis tuae Israel.
Gloria Patri. Sicut erat.

65. Oratio conclusiva, cum conc1usione brevi.


Dominica
Vox nostra te, Domine, hurniliter deprecetur, ut, dorninicae resurrectionis hac die mysterio celebrato,
in pace tua seeuri a malis omnibus quieseamus, et in tua resurgamus laude gaudentes. Per Christtim.
Vel, in Sollemnitatibus extra dominicam occurrentibus:
Visita, quaesumus, Domine, habitationem istam, et omnes insidias inimici ab ea longe repelle; angeli
tui sancti habitent in ea, qui nos in pace custodiant, et benedictio tua sit super nos semper. Per Chris·
tum.
Ferio II
Quietem, Domine, corporibus nostris tribue salutarem, et quae fudimus hodie semina per laborem, fac
ut messem genninent sempitemam. Per Christum.
Feria III
Noctem istam, quaesumus, Domine, benignus illumina, et ita fac in pace nos tuos famulos obdonnire,
ut laeti ad novi diei c1aritatem in tuo nomine suscitemur. Per Christum.
Feria1V
Domine Iesu Christe, qui iugum suave te sequentibus onus que leve per-hibes mitis et humilis, dignare
huius diei vota et opera nostra suscipere, et quietem tribuere, qua tuo nos facias servitio promptiores.
Qui vivis.
88

Fena V
. Domine Deus noster, diumo labore fatigatos, quieto sopore nos refove, ut, tuo semper auxilio recrea-
ti, tibi corpore simus et mente devoti. Per Christum.
Feria VI
Concede nos, ornnipotens Deus, ita sepulto Unigenito tuo fideliter iilhaerens, ut cum ipso in novitate
vitae resurgere mereamur. Qui vivit. .
Sabbato
Visit a nos, quaesumus, Domine, hac nocte praesenti, ut, diluculo tua virtute surgentes, de resurrectio-
ne Christi tui gaudere valeamus. Qui vivit.

66. Benedictio
Noctem quietam et finem perfectum concedat nobis Dominus omnipotens.
R/. Amen.
Vel alia formula benedictionis.

67. Antiphona de B. Maria Virgine


(sine ulla oratione).
"- --- ----_.- ---~--- .-.----

2. PROPRiuM' PSALTERll

:;'... ,,---_ .. -.-


Schema A
Schema B
Schema C
.... ,: Schema D
._.', _ _ •• ________ 4_ - - - _

••••••_ ••• _'r' ___ • • •• _ . , _ . . ••••• ' •• ' _ ••


91

SCHEMA A

DOMINICA

, Ad'I Vesper-aS
51. PsalmoditJ ,\
'.
An~. 1~ ,R~gnum'tuum Do!!iide, regxium omni~~ saeculo~. .:~;)
Ps 144B
Arit'.'2. laudabo\ Deuin meum in vita mea. Ps i45'
. Ant. 3. Deonostro iucunda sit laudatio. , Pr 146 '.
"

"·'Ant.4. Lauda Ie~s~e~,Do~~~. ':"" , Prl47


I: Y:. ,';
: ! : ',',: I \' :
I
..
i) ! • ~

. Ad Completorium
61. PsalmodiiJ'
Psalmi 4. 90.133 -,
Sic per totam hebdo'madam di~iiu;~!

.' AD INVITATORIUM
1. V/. Domine, labia mea aperies.
R/. Et os meum annuntiabit laudem tuam.
Mox sequitur Psalm uS 3 .
. Postea dicitur psalmusinvitatorius cum aritiphona:
.<'-" Ant: Adoremus Dominum, qui fecit nos.
- vel Ant: Venite, 'exsultemus Domino, iubilemus Deo salutari nostro, allehiia.
". vel. Ant.' 'P'6pU:iu~::'po'ffiini'-et oves'pascuaeeius, venite adoren:lUs eum; alleluia.
" o-P~~m~s 94. ' .
AD VIGILIAS
2. Hymnus: Ex Liturgia Horarum·ve1 alius cantus congruus. '

IN I NOCTURNO
3. Ps~lmodUJ Hebdomada I
Ant. 1. Servite Domino in timore: et exsultate ei cum tremor~. Ps 1 et 2
Ant. 2. Domine, Deus meus, in te speravi. Ps 6 et 7
Ant. 3. Exsurge, Domine, non confortetur homo. Ps 9A er 98

Hebdomada II
Ant. 1. Domine, in virtute tua laetabitur rex. Ps 20 et 21
Ant. 2. Dominus regit me, et nihil mihi deerit, in loco pascuae ibi me collocavit.
Vel: Quis ascei1.dit in montem Domini, aut quis stabit in loc~ sancto ehis? Ps 22 et 23

.... -'
I?-{ JL ~OCTURNO
7. Psalmodia .Hebdomada I
Ant, 1. Habitabit in tabemac~lo. tu~, requiescet in monte sancto tuo. Ps 13 et 14
.,Ant. 2. Conserva me, DOmine,quoniamln te speravi. Ps 15 et 16
Ant. 3. Vivit Dominus et benedictus Deus salutis rneae. Ps 17.4. et 17B
Hebdomiida II
Ant. 1. Dominus defensor vitae meae. Ps26 et 27
Ant. 2. ,Adorate Dominum in aula sancta eius. Ps28er29
Ant. 3. In tua iustitia libera me,:DomiI}e. Ps30et31
92

IN III NOCTURNO
11. Cantiea V. T.
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia.
Vel: Ant. Domine, te exspectavirnus; esto bracchium nostrum et salus nostra in tempore tribula-
tionis. Canticum 1: VT = 24
Canticum 2: VT = 25
'Canticum 3: VT=17

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmodia
Psalmus 66, sine antiphona.
Sic per totam hebdomadam dicitur.
Ant. 1. Alleluia, alleluia.
In dominicis per annum Ps 50. 117. 62
In festis Ps 92~ 99. 62
Ant. 2. Tres pueri iussu regis in fbrnacem missi sunt, non timentes flammam ignis, dicentes: Bene-
dictus Deus. Cant. VT = 47 vel 48
Ant. 3. Alleluia, alleluia, alleluia. Ps 148. 149. 150

AD HORAS MINORES
AD TERTI AM
30. Psalmodia
Ant Alleluia, alleluia, alleluia. Ps 118,1·4
ADSEXTAM
37. Psalmodia
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. Ps 118, 5·8
AD NONAM
44. Psalmodia
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia. Ps 118,9·]2

AD II VESPERAS
51. Psalmodia
Ant. 1. Dixit Dominus Domino meo: sede a dextris meis. Ps 109
Ant. 2. Fidelia oIIUlia mandata eius, confirmata in saeculum saecuJ.l. Pi 110
Ant. 3. In mandatis eius cupit nimis. Ps 111
Ant. 4. Sit nomen Domini benedictum in saecula. Ps 112

AD COMPLETORIUM
61. Psalmodia
Psalmi 4.90. 133
Sie per totam hebdomadam dieitur.

FERIA SECUNDA

AD INVIT ATORlUM
1. Vi. Domine, lal;lia mea aperies ...
Mox sequitur Psalmus 8.
Postea dicitur psalmus invitatorius cum antiphon a:
Ant. Venite, exsultemus Domino.
Vel: Praeoccupemus taciem Domini in confessione. Ps 94
93

AD VIGILIAS
2. Hymnus: Ex Liturgia Horarum vel alius cantus congruus.

IN I NOCTURNO
3. Psalmadill
Ant. 1. Rectos decet collaudatio. Ps 32 et 33
Ant: 2. Expugila impugnantes me. Ps 34
Ant. 3. RevelaDomino viam tuam. Ps36 A·B
Ant. 4. Ne in ira tua arguas me, Domine. Ps37

I~ II NOCTURNO
27. Psalmadill
Per annum et tempore pascha1i:
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia.
Tempore Quadragemnae:
Ant. 1. Ut non delinquam in lingua· mea;· . Pr 38 et Ps39
Ant. 2. Sana, Domine, animam mearn, quia peccavi tibi'. : '.,'" .;~'. Ps 40 et Ps 41
Ant. 3. Eructavit cor meum verbum bon'urn:';':':':';: ·'.~2~.·Z~::;::2t<c:::'~:.~v:.{,·. ,';,;~:.;.; '~"'p;'43'et Ps 44

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmadill
, ,
Ps 66 :sine antiphana, "'-"._-- .. - - .. ~.
,,:

Ant. I. Miserere mei Deus,


Vel: Acceptabis sacrificium iustitiae super jUtare tuum, Domine. Ps50
Ant. 2. Intellege clarnorem meum, Domlne.
Vel: A'd'te ota15o;Domine, mane exaudies vpcem meam. Pr5
Ant. 3. Domine, in caelo misericordia tua.
Vel: Deus, in lumine t}lo vldebimus lumen. Ps35
, ..
Ant. 4. Conversus est furor tuus, Domine, et consolatus es me. Cant. VT =22
vel ad libitum:
Ant. 4. Umdarnus nomen tuum inclitum, Deus noster. Cant. VT=4
Ant. 5. Laudate Dominum de caelis. Ps 148. h 149. Ps 150

AD HOMS MINORES
AD TERTIAM
30. Psalmadill
Ant. Adiuva me, et salvus ere, Domine. Pr-J18,13·16

AD SEXTAM
37. Psalmodia
Ant. Aspice in me et miserere mei" Domine., PsJ18,17·19

AD NONAM
44. Psalmadia
Ant. Fiat manus tua, Domine, ut salvet me, quoniarn mandata tua elegi. Ps 118,20-22

AD VESPERAS
51. Psalmodill
Ant. 1. Nos qui vivirnus, benedicimus Domino. Ps 113
Ant. 2. Inclinavit Dominus aurem suam inihi. Ps 114
Ant. 3. Credidi, propter quod locutus sum. Pr 115+116
Ant. 4. Saepe eXtJugnaverunt me a iuventute mea. Ps 128
94

FERIA TERTIA

AD INVITATORIUM
1. VI. Domine, labia mea aperies ...
Mox sequitur Psalmus 10.
Postea dicitur psalmus invitatorius cum antiphona:
Ant. Iubilemus Deo, salutari nostro.
Ve1: Regem magnum Dominum, venite adoremus. h94

AD VIGILIAS
2. Hymnus: Ex Liturgia Horarum vel alius cantus congruus.
IN I NOCTIJRNO
3. Psalmodia
Ant. 1. Adiutor in tribulationibus. Ps45 er Ps 46
Ant. 2. Magnus Dorrunus, et iaudabilis nirnis. Ps 47er Ps 48
. Ant. 3. Deus Deorum, Dominus locutus est. Ps 49 et Ps 51
,
IN II NOCTIJRNO
7. Psalmodia
Per annum:
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia.
Tempore Quadragesimae:
Ant. 1. Avertit Dominus captivitatem plebis suae. Ps 52 et Ps53
Ant. 2. Intende in me, et exaudi me. h 54 et Ps 55
Ant. 3. Iusta iudicatefilii hominum. Ps 57 et Ps 58

AD LAUDES MA TIJTINAS
21. Psalmodia.
Ps66 sine.antiphona.
Ant. 1. Dele, Domine, iniquitatem meam.
Vel: Cor contritum et humiliatum. Deus. non despicies. Ps 50
Ant. 2. Salutare vultus rriei,Deus meus. (AM 46)
Vel: Emitte luceril tuam et veritatem tuam,:Dornii:!e. Ps42
Ant. 3. Quoniam in te confidit anima mea ..
Vel: Exsurge, psalterium et cithara; excitabo auroram. Ps56
Ant. 4. Cunctis diebus vitae nostrae salvos nos fac, Domine. ·€an:cVT ,= 26
vel ad. libitum: Cant. VT=5
Ant. 4. Exaltate Regnum seculorum in operibus vestris.
Ant 5. OiTInes Angeli eius, laudate Dominum de caelis. Ps 148. Ps 149. Ps 150

AD HORAS MINORES
Sic dicuntur usque ad Sabbatum inclusive.
AD TERTIAM
30: Psalmodia
Ant. Clamavi, et exaudivit me. Ps 119. Ps 120. Ps 121

AD SEXTAM
37. Psalmodia
Ant. Qui habitas in caelis, miserere nobis. Ps 122. Ps 123. Ps 124

.AD NONAM
44. Psalmodia
Ant. Beati omnes qui timent Dominum. Ps 125. Ps 126. Ps 127
95

AD VESPERAS
51. Psalmodia
Ant. 1. De profundis clamavi ad te, Domine. Ps 129
Ant. 2. Speret Israel in Domino. 1'$130
Ant.,3.Et.ornnis mansuetudinis eius. . t . I- Ps131 ..-c, , ,.
" Ant.'4. Ecce quam bonurn,;'et quam iucundum, habit:fre fr~fres iriunum; Ps)32
. .' ...,. : ; • ~.' ". I ; .!, .~, .. L
~ .. ,' i

1.

FERIA
. !
;QUARTA
I . I

..
,
• '.1: AD· .INVITA.TORlUM
i j; ,
; I·

1. Vr Domine, labia mea aperies :..


Mox sequitur Psalmus 11.
Poste~' dicitur psalmus inyitatorius"cum antiphona:
. Ant.' In manu tua,bo~in~, ornnesfmes terrae. Ps 94

AD VIGILIAS
2. Hymnu~: Ex Liturgia Hor-arum vel alius cantus congruus. ,lI : ~" ..

IN I NOCTURNO
3. Psaimodia
Ant. ·1-.-" Da nobis; Domine, auxiliumde tribulatione;·---- Ps 59 et 1'$ 60
Ant. 2. Benedicite, gentes, Deum nostrum. Ps 61 et 1'$ 65
. Ant. 3. In ecclesiis benedicite Dominum. Ps67

IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
Per Annum:
AIlt. 1.·' Ailelula, alleiui~, aileluia.
Tempore Quadragesiinae: .
Ant. 1. Quaerite Dominum! et vivet anima vestra. Ps68
Ant. 2. Domine Deus, in adiutorium meum intertde .. Ps 69 et Ps 70
Ant. 3. Quam bonus Deus Israel. . Ps 71 et 1'$ 72

AD LAUDES MATUTINAS
. 21. Psalmodia
Ps 66 sine antiphona:'
Ant. 1. Amplius lava me, Domine, ab iustitia mea.
Vel: Cor mundum crea in me Deus, et spiritum rectIi'm irin'ova in visceri-
bus me!;;. 1'$50
Ant. 2. A timore inimici eripe, Domine, anirilam meam. Ps63
Ant. 3. Te decet hymnus,Deus, in Sion. Ps64
Ant. 4. Dominus.iudicabitfmes ..terrae. Cant. VT=3;
vel ad libitum:
Ant. 4. Domin~, magnus es t.u,~t praeclanis in virtute tua. Cant. VT=7
Ant. 5. Caeit caelorum laudate Deum. Ps 148. Ps 149. 1'$ 150 .

AD VESPERAS
51. Psalmodia
Ant. 1. Omnia; quaecumque voluit, Dominus fecit. Ps134'
Ant. 2. Quoniam in aetemum misericordia eius. Ps 135
Ant. 3. Hymnum cantate nobis de canticis Sion. Ps 136 .
Ant. 4. In conspecti.l Angelorum psallam tibi, Deusmeus. Ps137
96

FERIA QUINTA

AD INVITATORIUM
1. V/, Domine, labia mea aperies '"
Mox sequitur Psalmus 12.
Postea dicitur psalmus invitatorius cum antiphona:
Ant. Dominum~ qui fe'cit nos; venite adoremus.
Vel: Venite, adoremus Dominum, quia ipse est Deus noster. Ps 94

AD . VIGILIAS
2. Hymnus: Ex Liturgia Horarum, vel alius cantus congruus.

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
Ant. 1. Liberasti virgam hereditatis tuae. . Ps 73 et Ps 74
Ant. 2. Tu es Deus, qui facis mirabilia. Ps 76
Ant. 3. Inc1illate aurem vestramill verba oris mei. Ps 77 A-B
Ant. 4. Propitius esto peccatis nostris, Domine. Ps 78

IN II NO~TURNO
7. Psalmodia
Per Annum:
Ant. 1. Alleluia, alleluia, alleluia.
Tempore Quadragesimae:
Ant. Exsultate Deo adiutori nostro. Ps 79 et Ps 80
Ant. 2. Tu solus Altissimus super omnem terram. Ps 81 et Ps 82
Ant. 3. Benedixisti, Domine, terram tuam. Ps 83 et Ps 84

AD LAUDES MATUTINAS
21. PsillfriOdia
Ps 66 sine antiphona.
Ant. 1. Tibi soli peccavi, Domine, miserere mei. Ps 50
Ant. 2. Intret oratio mea iIi. conspectu"tuo, Domine. Ps 87
Ant. 3. Domine, refugium factus es nobis.
Vel: Anni nostri sicut herba transeunt: a saeculo tu es, Deus.
Vel: Repleti sumus misericordia tua, Domille. Ps 89
Ant. 4. Cantemus Domino: glori6se enirn magnificatus est. Cant. VT=l
vel ad libitum:
Ant. 4. Populus meus, ait Domillus, bonis meis adimplebitur.. Cant; VT ==43
Ant. 5. In Sanctis eius laudate D~um .. Ps 148. Ps 149. Ps 150.

AD VESPERAS
51. Psalmodia .!

Ant. 1. Domine, probasti me, et cognovisti me. Ps 138


Ant. 2. A viro iniquo Iibera me, Domine. Ps 139
Ant.·3. Domine, c1amavi ad te, exaudi me-. Ps 140

fERIA SEXTA
AD INVITATORIUM
1. Domine, labia mea aperies ...
Mox sequitur Psalmus 18.
Postea dicitur psrumus invitatorius cum antiphona:
97

Ant. Adoremus Dontinum, quoniam ipse fecit nos. P:r 94

AD VIGILIAS
.2. Hymnus: Ex Liturgia Horarum, vel alius cantus congruus.

IN· I NOCTURNO
3. Pstilmodill
. Ant, 1. Inclina, pontine, aurem tuam, et exau'di me. ' Ps 85 et Ps 86
Ant. 2. BenedictusDominus in aetemum. Ps88
Ant. 3. Exaltare qui iudjcas terram. P:r 92 vel Ps 75
et Ps 93
IN II NOCTURNO
. 7. Psalmodia
Per Annum:
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia.
Tempore Quadragesimae: .'" ...:.... ,... _ ............... _ ..
Ant. 1. Cantate Dommo, et benedicite nomini eius. " .. '..._...... . Ps 95 et Ps 96
An!,2. Quia minibilia fecit Dominus. .Ps 97 et Ps 98
Ant. 3. Iubilite Deo omrus terra.
Vel: Bonum est confiteri Domino. Ps 99 vel Ps 91 et Ps 100

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmodill
Ps 66 sin'!3..ntip~o~
Ant. 1. Spiritu principali confirrna cor meum, Deus. Ps 50
Ant. 2. In Israel magnum nomen eius. Ps 75
Ant. 3. Bonum est confiteri Domino.· Ps 91
Ant. 4. Domine, audivl auditum tuum, et"timuL . Cant:. VT=52
vel ad libitum:
Ant. 4. In Domino iustificabitur et 1audabitur omne semen Israel. Cant. VT=31
Ant. 5. In tympano et choro, in chordis et organo laudate Deum. Ps 148. Ps 149. Ps 150

AD VESPERAS
51. Psalmodia
Ant. 1. Portio mea, Domine, sit in terra viventium. Ps 141
Ant: 2. Benedictus Dominus Deus meus. Ps143AetB
An t. 3. Per singu10s dies benedicam te, Domine. Ps 144 A

SABBATO

AD INVITATORIUM
1. VI. Domine, labia mea aperies ...
Mox sequitur Psalmus 19.
Postea dicitur psalmus invitatorius cum antiphona:
Ant. Dominum Deum nostrum, venite adoremus. Ps94

AD VIGILIAS
2: Hymnus: Ex Liturgia Horarum, vel alius cantus congruus.
IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
Ant. 1. Clamor meus ad te veniat, Deus. Ps 101 et Ps 102
Ant. 2. Benedic anima mea Domino. Ps103AerB
Ant. 3. Laetetur cor quaerentium Dorninum. Ps 104 A et B .
98

IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
Per Annum:
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia.
Tempore Quadragesimae:
Ant. 1. Visita nos, Domine, in salutari tuo. Ps 105 A et B
Ant. 2. De necessitatibus meis eripe. me, Domine. P:r106AetB
Ant. 3. Confitebor Domino nimis in:ore meo. Ps 107 et Ps 108

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmodia
Ps 66 sine antiphona.
Ant. 1. Benigne fac in bona voluntate tua, Domine. Ps 50
Ant. 2. In veritate tua exaudi me, Domine.
Vel: Auditam fac mihi mane misericordiam tuam, Domine.
Vel: Non abscond as faciem tuam a me, quia in te speravi. Ps 142
Ant. 3. Date magnitudinem Deonostro. Cant. YT=2
vei ad libitum: '. .
:.,".. :.
Ant. 3. Ostende nobis, Domine, lucem miserationum tuarilm. carit. ' vT= 16
Ant. 4. In cymbalis benesonantibus laud ate Deum. Ps 148. Ps 149. Ps150
99

SCHEMA B

DOMINICA
'"
Ad 1 Vesperas
" "" , . 51. Ps,!lmo.d,ia / , ",
Ant. L Benedicite gentes Di:um nostrum, qui posuit.anim<l.\l1. nostr.im ad vitam,
allel~ia.~·f' ' .. , . ~ Ps 65
Ant. 2. Exaudiat te Domin'us in die tribulationis. Ps 19
Vel: Tribuit Dominus victoriam Christo suo.
'An t. 3. Cantabimus et psallemus virtutes tuas, Domine.
Vel: Domine, in virtute,tua laetabitur rex. h 20
Ant. 4. II!- cOnSpectu'angeloruhl psallam tibi, Deus meus. : Ps 137
Ant. 5. Nonne sic oportuit pati Christum, et intrare in gloriam suam? alleluia.
(AM 486) . \
Vel: Humiliavit sem~tipsum Dominus Iesus, propter quod et Deus exaltavit J' •• , - 'i
ilIum lnsaecula: ', " \. Cant. NT == 11

Ad Completorium
61. Psalmodia

64; Canticum Evangelicum Ps 14. 16. 15


Ant. In pace in idipsum dormiam et requiescain; Cant. NT=3

AD INVITATORIUM
1. V/. Domine, labia mea aperies.
R/,'. Et os meum annuntiabit Iaudem tuam,
Ant. Exsultate Deo, adititori nosiro, intonate canticum,festivitatis nostrae. , Ps 80

'AD VIGILIAS
2. Hymnus: Ex Liturgia Horarum vel alius cantus cohgruus.

, IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
Ant. 1. Dixit Dominus Domino meo sede ad d'extris meis.
Vel: Virgam potentiae suae ..emittet Dominus ex Sion, et regnabit in aeter7
num, alleluia. ',",' , Ps 109
Ant. 2. Diligam te, Domine, Virtute mea. Ps17
Vel: Vivit Dominus et benedl<;tus Deus salutis meae.
Ant. 3. Servite Domino in timore, et exsultate ei cum tremore. (AM 5)
Vel: Ego constitUi te Regnum meum super Sion, Ps2
" .:'
IN II NOCTURNO
, 7. ,Psalmodia
Ant. 1. Eructavit cor meum :verbum bonum.
Vel: Speciosus fonna prae filiis hominum, diffusa est gratia in labiis tuis. Ps 44
Ant. 2. Factus est Dominus refugium pauperi in tribulatione.
Vel: Exsurge, Domine, non praevaleat homo. (AM 17) Ps 9
Ant. 3. Ecce dedi te in lucem gentium, ut sis salus mea usque ad extremum
" terrae. (AM 1089) , Ps 71
100

IN III NOCTURNO
11. Gzntica V. T.
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia.
Vel: Domine, te exspectavimus; esto bracchium nostrum in mane et salus nostra in tempore tribu-
lationis. Cant; 1. VT =24
Cant. 2. VT = 25
Cant. 3. VT = 17
AD LAUDE5 MATUTINAS
21. Psalmodia
Ant. 1. Regnavit Dominus, decorem indutus est.
Vel: Mirabilis in altis Dominus, alleluia. Ps 92
Ant. 2. Tu, Domine, protector meus, et exaltans caput meum.
Vel: Dominus defensor vitae meae: Ps 3
Ant. 3. Clamavi ad te, et sanasti me,Domine; in aeternum confitebor tibi.
Vel: Exaltabo te Domine quoniam suscepisti me. Ps 29
Ant. 4. Tres pueri iussu regis in fom~cem missi sunt, non timentes flammam
igriis, dic:ente~:. Benedictus·j)eus. (AM 30) Cant. VT = 47 vel 48
Ant. 5. Deo nostro iucu.nda sit laudatio. (AM 161) Ps 146. 147

.. AD HORAS MINORES
AD TERTIAM
3.0. Psalmodia
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia.
Vel: Beatiquiambulant in lege Domini, alleluia. Ps 118,1·4

AD. SEXTAM
,.
37. Psalmodia
Ant. Alleluia, alleluia; all~luia. _______ . _. ___ --_._.. _~_ .. ____ _
Vel: Bonum est sperare in Do~o,quam sperare in principibus. (AM 372)
Vel: Confitebor tibi, Domine, quoitiam e:-:audisti me,
alleluia.. Ps 117

AD NONAM
44. Psalmodia
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia.
Vel; Dominus facit mirabilia magna solus, in aeternum misericordia eius. Ps 135

AD II VESPERAS
51. Psalmodia
Ant. 1. Sit nomen' Do~ini bene dictum i'n ~aecula. (AM 127)
Vel: A solis ortu usque ad occasum, laudabile nomen Domini Ps 112
Ant. 2. A facie Domini mota est ten:a, alleluia. Ps 113 A
Ant. 3. Nos qui vivimus, benedicimus Domino. (AM 132)
Vel: Deus noster in caelo; 'omnia quaecumqu~ yolm..t./ec.~t, .al1elu~, Ps 113 B
Ant. 4. Calicem salutaris accipiam, et,nomen Domini invocabo. Ps 114·]]5
Ant. 5. ad Gznticum: Alleluia, alleluia, alleluia.
Vel: Laudem dicite Deo, omnes servi eius, pusilli et magni, alleluia. NT=22

AD COMPLETORIUM
61. Psalmodia Ps 4. 90. 133
101

FERIA SECUNDA

AD INVITATORIUM '
1. VI. Domine, labia mea aperies ...
Ant.-Adorate Dominum in templ,o suo: quia sedebit Dominus Rex inaeternum. Ps 28

AD VIGILIAS
2. Hymnus: Ex Liturgia Horarum, vel alius cantus tongruus.
IN I NOCTURNO '
3. Psalmoditl ,- .- . ;0
Ant. 1. Secus decursus aquarum, plantavit vineam iustorum: et inJege .Domini fuit
voluntas eorum. . Ps 1
Ant~ 2. Ben~dic, anima mea, DO.mino.
Vel: Quam magnificata sunt opera tua; Domine, omnia in sapientia fecisti. Ps 103
Ant. 3. Esto mihi, Domine, in Deum protectorem.
Vel: Dciminus reftigiuni meum et salus·mea-.-- -:;CC",,-- Ps 70

IN II NOCTURNO
r-Psal';'odiiz' ...~"
Ant. 1. Exaltare qui iudicas terram. Ps 93
Vel: Beatus homo quem tu erudieris Domine.
Ant. 2. Laetetur cor quaerentium Dominuin.
Vel: Memento mirabilium Domini qui eduxit popultim suum in extiltatione. Ps 104
Ant. 3. Beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam, quoniam ipsi saturabuntur~~­
Vel: Beatus vir qui timet Dominum, qui distribuit et dedit pauperibus. Ps 111

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmodia .- - ...-- ....---. --
Iti15ilate Deo oinnis terra.- -. ---... - ... -~
Ari t. 1.
Vel:Introite in conspectu Domini inexsultatione .. Ps 99
Ant. 2. Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo. Ps 62
Ant. 3. In Innoceniia cordis mei perambulabo, Domine. Ps 100
Ant. 4. Laudamus nomen.tuum inc1itum, Deus noster. (AM 42) Cant. VT=4
Vel:Ostende nobis D?inine, lucem miserationum tuarum. (.'\.M78) Cant. VT= 16
Ant. S. Omnia quaecumque voluit, Dominus fecit. (AM 143)
Vel: Laudate nomen Domini,.quistatis in domo Domini.' PsJ34

AD nORAS MINORES
AD TERTIAM
30. Psalmodia
Ant. 1. Deduc me, Domine, in semitam mandatorum tuorum. Ps 118,5
Ant. 2. Beati qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud. Ps 118,6
- Ant. 3. I~1'1oco peregrinationis meae mandata tua servavi. Ps li8,?

AD SEXTAM
37. Psalmodia
Ant. 1 .. Oculi mei semper ad Dominum. Ps 24

AD NONAM
44. Psalmodia
Ant. 1. Clamavi et Dominus exaudivit me. Psl19
Ant. 2. Auxilium meum a Domino.
Vel: Auxilium meum a Domino, qui fecit caelum et terram Ps 120
102

Ant. 3. In domo Domini laetantes ibimus.


Vel: Rogate quae ad pacem sunt lerusalem. Ps 121

AD VESPERAS
51. Psalmodia
Ant.. 1. Rectos decet collaudatio.
m
Vel: Cantate Domino canticum novum, quia eo 1aetabitur cor nostrum. Ps 32
Ant. 2. Dedisti hereditatem timentibus nomen tuum, Domine.
Vel: Tu, Domine, spes mea, turris fortitud~ a facie inimici. Ps 60
Ant. 3. In Domino speravit cor meum, et adiutus sum.
Vel: Dominus adiutor meus, in ipso speravit cor meum. Ps 27
Ant. 4. Magnus Dominus et laudabilis nimis, in civitate Dei nostri. Ps47
Ant. 5. ad Cant. Beati qui lavant stolas suas in sanguine Agni. (AM 949)
vel: In Filio suo elegit nos Deus in adoptionem fLliorum. Cant. NT=lO

AD COMPLETORIUM
61. Psalmodia Pr33

FERIA TERTIA

AD INVITATORIUM
1. VI. Domine, labia mea aperies ...
Ant. Confiteai"1tur tibi populi Deus,ut cognoscant salutare tuum. Ps 66

AD VIGILIAS
2. Hymnus: Ex Liturgia Horarum, vel alius cantus congruu's.

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
Ant. i. Salvum me fac, Domine, propter misericcirdiiuTI ttiiirri. Pi 6
Ant. 2. De necessitatibus eripe me, Domine. Ps 106
Ant. 3. Exsurget Dominus iudicare populos in iustitia.
Vel: Deus iudex iustus, fortis et longanimis: numquid irascet~r per singulos
dies? (AM 14) Ps 7
IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
Ant. 1. Memor esto congregatiohis tuae, DOI!li!1e, quam possedisti ab initio. Ps 73
Ant. 2. Quam bonus Israel Deus, his qui recto sunt corde. Ps 72
Ant. 3. Tu es, Deus, qui facis mirabilia.
Vel: Deus, in sancto via tua; quis Deus magnus sicut Deus noster? Ps 76

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmodia
Ant. 1. lubilate in conspect].l re~s Domini.
Vel: Quia mirabilia fecit Dominus. PS 97
Ant. 2. Anninostri siCut herba transeunt; a saeculo tu es, Deus. Ps 89
Ant. 3. Te decet hymnus, Deus in Sion. (AM 53) Ps64
Ant. 4. Exaltate Regemsaeculorum in operibus vestris. (AM 49) Cant. VT=S
Vel: Cunctis die bus vitae nostrae salvos nos fac, Domine. (AM 47) Cant. YT=26
Ant. 5. Laudate Dominum, omnes gentes. Ps 116
103

AD HORAS MINORES
AD TERTI AM
30. Psalmodia
Ant .. 1. Cogitavi vias meas et converti pedes me os in testimonia tua. Ps 118,8
Ant. 2. 'Bonum mihi lex oris tui, Domine, super milia auri et argenti. Ps 118,9
Ant. 3. Fiat misericordia tua ut consoletur me, secundum eloquium tuum. Ps 118,10

AD SEXTAM
37. Psalmodia : .. , . :' I' ',," ,

Ant. SitivH ~a mea ad Deum vivum, quando' v~ni'lJI1et apparebo ante faciem
Dorrtini?', : . . ':' '.. :'.... . .. , ,': ;,.. :.' !
,.
, Vel:. Quand,o v.,eniam e~ aPPilIebo .ant,e fac~em1Domini? _: . .~.f· ,

\ Vel: Emit1e lucem tuam et veritatem tuam Domine. . Ps41etPs42

AD NONAM
44. Psalmodia "
Ant. L "Oculi nostri se'hlp~; ad DOminum, donee misereatuf 'nostri:
Vel: Qui habitas in caelis, rniserere nobis. " Ps 122
·kt.·2~·"Adiutorium nostrum innorclne ?omini, qui fecit caelum et terram. Ps123,
Ant 3. Benefac, Dpmine, bonis et rectis corde, '-: ,', ..., ,Ps'124
Vel: .Dominus in circuitu populi sui.

AD VESPERAS
51, Psalmbdia
"An(·I. Nonsecun:dumvisionem oculorumludicaoit Deus, sed in iustitia et aequitate. Ps 74
~!1t. 2, Custodi .me de manu peccatoris, Domille, virtunalutis meae. Ps 139
Ant. 3. In Domino sperans, non infIrir:iaboT;
Vel: Misericordia tua, r59~iJ}.~; ante o~ulos meos, et complacui in veritate tua. Ps 25
Ant. 4. Per singulos dies benedicam te, Domine, alleluia. (AM 156)' Ps 144
Vel: Regnum tuum, Domine; regnum omnium saeculorum,' (AM 160)
AnI, 5. 'acFCiint.: FeClst!' nos~Domme:··r~gnum et sacerd,otes Deo 'nostr~. Cant. NT = 19

AD COMPLETORlUM
61. PsalintJdia Ps138

FERIA QUART A

AD INVIT A TORIUM
1. V/. Domine, labia mea aperies '"
Ant. Venite et videte'-o'pera Domiiti; quoniam ipse est Dominlls Deus noster. Ps45

AD VIGILIAS
2. Hymnus: Ex Liturgia Horarum vel alius c,antus congruus.

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
Ant. 1. Inclinate aurem vest ram in verba oris mel. Ps 77
Ant. 2. Domine, non est exaltatum cor meum.
Vel: Elegit Dominus Sion inhabitationem sibi.
Vel: Deus meus, in simplicitate cordis mei laetus obtuli universa. Ps 131
104

IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
Ant. 1. Caeli enarrant gloriam Dei.
Vel: Benedictus es, Domine, in finnamento caeli.
Vel: Lex Domini 1aetificat corda et·illuminat oculos. Ps 18
Ant. 2. Iusta iudicate filii hominum. Ps 57
Ant. 3. Non potestis Deo servireet 'ffiainmonae.·
Vel: Auribus percipite qui habitatis orbem. Ps 84
Ant. 4. Unus est legislator et iudex; tu autem quis es, qui iudicas proxirnum? Ps 81

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmodia
Ant. 1. Dominus regnavit, exultet terra. Ps 96
Ant. 2. Domine in cae10 misericordia tu~. (AM 40)
Vel: Apud te est fons vitae; torrente voluptatis tuae potabis nos.
Vel: Deus, in'lumine tuo videbiinus lumen. Pd5
Ant. 3. Quoniarn in te confidit anima mea.
Vel: Exsurge, psalterium et cithara;' excitabo auroram. Ps56
Ant. 4. Domine, magnus es tu, et praeelarus in virtute tua. (AM 55) Cant. VT=7
Vel:
Ant. 4. Exsultavit cor meum in Domino, qui humiliat et sublevat. Cant. VT = 3
Ant. 5. Beneplacitum est Domino in populo suo, et honorabit mansuetos in salutem.
Vel: Filii Sion exsultent in rege suo, alleluia.
Vel: Exsultabunt sancti in gloria et laetabuntur in cubilibus suis. Ps 149

AD HORAS MINORES

AD TERTIAM
30. Psalmodia
Ant. 1. Cae1um et terra transibunt; verba autem mea nori praeterib.unt, dicit Dominus. Ps 118,11
Ant. 2. Mandata exquisivi, Domine; in ipsis vivificasti me. Ps 118,12
Ant. 3. P1enitudo legis est dilectio. Ps 118,13
AD SEXTAM
37. Psalmodia
Ant. 1. Salvasti nos, Domine, et in nomine tuo confitebimur in saecula. Ps 43

AD NONAM
44. Psalmodia
Ant. 1. Facti sumus sicut consolati.
Vel: Qui seminant in lacrimis, in exsultatione metent. Ps 125
Ant. 2. Dominus aedificet nobis domum et custodiat civitatem.
Vel: Nisi tu, Domine, servabis nos, ~ vanum vigilant oculi nostri. Ps 126
Ant. 3. Beati omnes qui timent Dominum. (AM 121)
Vel: Benedicat tibi Dominus, et videas pacem omnibus diebus vitae tuae. Ps 127

AD VESPERAS
51. Psalmodia
Ant. 1. Benedic, anima mea, Domino, et noli oblivisci omnes retributiones eius. Ps 102
Ant. 2. Laetifica animam servi tui; ad te, Domine, ariimam meam levavi.
Vel: Inelina, Domine, aurem tuarn et exaudi me. . Ps 85
Ant. 3. Benedixisti, Domine, terram tuam; remisisti iniquitatem plebis tuae. Ps 84
Ant. 4. Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei.
Vel: Fundamenta eius in montibus sanctis. Ps 86
105

Ant. 5. ad Cant.: Ipse prirnogenitus oriIniS creaturae, in om'p.ibus primatum tenens, Cant. NT =12

AD COMPLETORlUM.
61. Psalmodia 'Ps 31. ,61. 13? '

FERrA QUINTA

AD INVITATORlUM
1. VI. Domine, labia mea aperies ...
Ant. Aperite p'ortas ae~em,al~s et introibit rex gloriae'. Ps23

AD VIGILIAS
2. Hymnus: Ex Liturgia Horarum: vel alius,cantus congruus .
.. ~ .

IN I NOCT.URNO-
3. Psalmodia ) --- ..- .---.------.-
Ant. L Ipsiintranos gemimus, exspectantes redemptionein corporis nostri.
Vel: Ut non delinq1.!am.inlingu_aplea. ,:-. "_ PS38
Ant. 2. Revda Domino viam tuarn.: '_ :,., , ,-."
Vel: Committe pqminoviam .tuam, et ipse faciet. Ps36
Ant. 3. Sana, Do'ffiiI!~.!_~~?m .. meam,·qllia peccayi tibi. Ps40
. :' !,
: :
,- : IN iI NOCTURNO
!.
7. Psalmodia
Ant. 1.. Deus noster manifeste veniet et no~ silebit.
Vel: Invoca me in die tribulationis·et eruam teo Ps49
Ant. 2. ExsurgitDeus, ~t.fugiunt qui oderunt eum a facie eius.
Vel: Inecc1esiis benedicite DorniniiiTi:-- --' -- .. -. Ps 67
Ant. 3. Tu solus Altissirnus super-omnem-terram; Ps 82

;AD LAUDES MATUTINAS


21. Psalmodia
Ant. 1. Iubilate Deo'in voce exsultationis. ,Ps46
Ant. 2. In Israel magnum nomen Domini, allelUIa.
Vel: Veniet Dominus, glorificari et adrrtirabilis fieri in sanctis sUis, alleluia. PsJ5
Ant. 3. Ad te orabo, Domi!le, mane exaudies vocem meam., Ps5
Ant. 4. Populus meus, aitDominus, bonis meis adimp1ebitur. (AM 63) Cant. VT=43
Vel:
Ant. 4. Magniflce fecit Dominus; annuntiate hoc in universaterra. Cant. VT=22
Ant. 5. Laudate Dorninum de caelis, alleluia. (AM 43)
Vel: Omnes Angeli eius~ laudate Dominum de cadis: (AM 50) Ps148

AD HORAS MINORES
AD TERTIAM
30. Psalmodia
Ant. 1. Lucema pedibus ,mei verbum tuum, DO!fUne, alleluia. Ps118,14
Ant. 2: - Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam. Ps 118,15
Ant. 3. Suscipe, Domine, servum tuum in bonum. Ps 118,16

AD SEXTAM
37. Psalmodia
Ant. Timoret tremor venerunt super me; intende mW et exaudi me, Domine. Ps 54
106

AD· NONAM
44. Psalmodfa.
Ant. 1. Deus expugnavit pro te iniIhicos tuos.
Vel: Saepe expugnaverunt me a iuventute mea. (AM 135) Ps 128
Ant. 2. A custodia matutina usque ad noctem, speravit anima mea in Domino.
Vel: De profundis c1amavi ad te Domine. (AM 138) . Ps 129
Ant. 3. Domine, non est exaltatum cor meum.
Vel: Qui humiliaverit se sicut parvu1us, hic maior est in regno cae1orum. Ps 130

AD VESPERAS
51. Psalmodia
Ant. 1. Memoriam fecit mirabilium suorum miserator Dominus, alleluia.
Vel: Fidelia omnia mandata eius, confirrnata in saeculum saeculi. Ps 110
Ant. 2. In pascuis virentibus Dominus me collocavit, alleluia.
Vel: Qui manducat ex hoc pane, vivet in aetemum, alleluia, Ps 22
Ant. 3. Beati qui habitant in domo tua, Domine. Ps 83
Ant. 4. Meus cibus est ut faciam vo1untatem Patris.
Vel: Comp1aceat tibi ut eripias me: Domine ad adiuvandum,me festina. Ps 39
Ant. 5. ad Cant.: Dedit ei Dominus potestatem et honorem et regnum: et omnes
populi, tribus' et linguae ipsi servient .. (AM 1092) Cant. NT =20
AD COMPLETORIUM
61. Psalmodia Ps 101

FERIA SEXTA

AD INVITATORIUM
1. VI. Domine, labia mea aperies '"
Ant. Quam admirabile est nomen tuum, Domine, in universa terra. Ps8

AD VIGILIAS
2. Hymnus: Ex Liturgia Horarum vel alius cantus congruus.

IN I NOCTURNO
3. Psalmodio.
Ant. 1. Intret oratio mea in conspectu tuo, Domine.
Vel: In die· c1amaviet nocte coram te, Domine. Ps87
Ant. 2. Laboravi c1arnans, durn spero in Deum meum.
Vel: Quaerite Dominum et vivet anima vestra. Ps 68
Ant. 3. Ne in ira tua cOrripias.me, Domine. Ps37

IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
Ant. 1. Beatus homo qui c6rripitur a Deo·; ipse vu1nerat et medetur. Ps59
Ant. 2. Visita nos, Domine, in salutari tuo. Ps 105
Ant. 3. Adiuva nos, Deus salutaris noster, et propitius esto peccatis nostris. Ps 78

AD LAUDESMATUTINAS
21. Psalmodia
Ant. 1. Cantate Domino, et benedicite nornini eius. Ps 95
Ant. 2. Auditam fac rnihi mane misericordiam tuam, Domine.
Vel: In veritate tua exaudi me, Domine. (AM 74)
Vel: Non abscondas faciem tuarn a me, quia in te speravi. Ps 142
i i 107

Ant. 3. A timore inimici custodi, Domine, animam meam.· (AM 52) Ps63
Ant.4.· In Domino iustificabitur et laudabitur omne semen Israel. (AM 70) Cant. VT=31
Vel:
Ant.4., Cum iratus fueris, Domine, misericordiae recordaberis. Cant. VT=S2
Ant. 5. Laudabo Deum meum in vita mea. (AM 160) Ps 145

'AD nORAS MlNORES


AD TERTI AM
30. Psalmodia
Ai:tt, ·1. , Gressl..\s meos dirige secundwn eloquium tuum, Domine. Ps 118,17
Alit: 2. Si haec scitis, beati eritis si feceritis ea, . Ps 118,18
Ant. 3. Praevenerunt oculi mei ad te dilucuIo. ,i' . Ps 1]8,19
AD SEXT AM·c.' .... __ ....
37, Psalmodia " ".-'
: Ant. 1., ..v.~dimus eum de~p'e~chIm, vii'um dolorum, et scientem infinnitatem.
Vel:' Nediscedasa me, Domine, quoniam tribulatio proxima est, quoniam non est
·"··'·;:'qui,adiuvet. '.' . Ps21
AD NONAM
44. Psalmodia ,
. Ant. 1. Oculi Domiili in pauper~m ~espiciunt. Ps 10
Vel: Dominus iri·tempio 'sancto suo; Dominus in caelo sedes eius.
An.t. 2 .. Eloquia.Domini e10quia casta, argentum igne examinatum.- Ps 11
., .... ,v.!!:1.:.,Tu,.DOmine, servabis nos, et custodiesnq$,inaeJemum.
Ant. 3.- Exsultabitcor meum in salutarituo.
_._ ..Fel:.Cantabo I)OIEino_qll:U)~:ma_tribuit mihi. (AM 18) Ps 12
-... , --..... - - . - - - - - -..... ' '-"AD VESPERAS
51. Psalmodia
. Ant. 1. Misericordia mea et refugiummeum: In IpSO speravii
Vel: Beatus populus cuius Dominus Deus eius. Ps143
Ant. 2. Dirigatur, Domine, oratia mea sicut incensum in conspectu tuo.
Vel: Domine, clamavi ad te, exaudi me. (AM 151) ,. Ps 140
Ant. 3 .. Tu es refugium meum, Domine, portio mea in terra ~ventium. Ps 141
Ant. 4. Dominus illurninatio mea et salus mea, quem timebo? Ps 26
Vel: Illuminatio mea, et' salus ~ea Dominus.
Ant. 5.' ad Cant.: Iustae et verae sunt viae tuae"rex saecUloI1,lm. Cant. NT=21

AD COMPLETORIUM
61. Psalmodia PdO

SABBATO

AD INVIT AToRIUM
1. vi. Domine, laola'mea aperies ... '.
Ant. Verute;exsultemus Domino, iubilemus Deo salutari nostro. Ps 94

AD VIGILIAS
2 .. Hymnus: Ex Liturgia Horarum vel alius cantus congruus.
IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
Ant. 1. 'Ab insurgentibus in me protege me, Deus meus .. Ps 58
108

Ant. 2. Confitebor Domino nimis in ore meo. Ps 108


Ant. 3. In Deo speraVi, non timebo quid faciat mihi homo. Pr 55

IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
Ant. 1. Si oblitus fuero tui, Ierusalem, oblivioni" detur dextera mea. Ps 136
Ant. 2. Misericordia et veritas praecedent fadem tuam, Domine.
Vel: Ego sum radix et genus David, stella splendida et matutina. h88
Ant. 3. Excita, Domine, potentiam tuam ut salvos facias nos.
Vel: Deus virtutum respice de caelo et visita vineam istam. Ps 79

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmodia
Ant. 1. Exaltate Dominum Deuin nostrum, et adorate ad' montem sanctum eius. h98
Ant. 2. Acceptabis sacrificium iustitiae super altare tuum, Domine ..
Vel: Amplius'lavame. Domine, ab iniustitfa mea. (AM 52) , Ps50
Ant. 3. Annuritiamus mane misericordiam tuam, Domin-e; et'ventatemtUam per
noctem. h91
Ant. 4. Fortitudo mea et laus mea Dominus, et factus est mihi'irri salutem. Cant. VT=l
Vel:
Ant. 4. Datemagnitudinem Deo nostro. (AM 75) Cant. VT=2
Ant. 5. Laudate Dominum secundum multitudinem magnitudinis eius.
Vel: In sanctis eius laudate Deum. (AM 64) Ps 150

AD HORAS MINORES
AD TERTIAM
30. Psalmodia
Ant. 1. Si diligitis me, mandata mea servate, dicit Dominus, Ps 118,20
Ant. 2. Pax multa diligentibus legem tuam, Domine. Ps 118,21
Ant. 3. Fiat manus tua ut adiuvet me, quoniam mandata tua elegi. Ps 118,22

AD SEXTAM
37. Psalmodia
Ant. 1. Exsurge, Domine, in adiutorium mihi. Ps 34

AD NONAM
44. Psalmodia
Ant. 1. Ego autem speravi in misericordia Dei in aeternum. Ps51
Ant. 2. Conc1usit Deus omnia sub peccato, ut omnium misereatur. h13
Ant. 3. Deus adiuvat me, et Dominus susceptor est animae meae. Pr53
109

SCHEMA C

DOMINICA

AD I VESPERAS
Hebdomada Prima
51. Psalmodia
Ant. 1. A facie Domini mota est terra, alleluia. Ps 113 A
Ant. 2.' Benedicite Domino, omnes virtutes eius; benedicite ministri eius qui facitis
voluntatem eius, benedicite Domino., ,
Vel: Benedic anima mea; Domino, et noli oblivisci omnes r~tributiones eius. Ps 102
Ant. 3. Dominus facit miribilia magna solus, inaetemum misericordia eius.
Vel: Quoniam in aetemum misericordia eius. ' Pr 135
Ant. 4. Fecisti nos, Domine, regnum et sacerdotes Deo nostro. Cant. NT == 19

Hebdomada Secunda',
Ant. 1. A facie Domini mota est terra, alleluia. Ps 11 j A
Ant. 2. In conspectu angelorum psallam tibi, Deus meus. P.137
Ant. 3. Dominus fecit mirabilia magna solus, in aetemumrriisericordia eius.
Vel: Quoniam in aetemum misericordia eius. Ps 135
Ant. 4. Dedit ei Dominu~ potestatem et honorem et regnum, et omnes populi, tri-
bus et linguae ipsi servient. (AM 1092) . Cant. NT =20
AD COMPLETORIUM
61. Hebdomada Prima et Secunda Ps 132.130.133

AD INVlTATORIUM
1. VI. Domine, labia mea aperies.
R/. Et os meum annuntiabit laudem tuam.
Ant. Attollite, portae, capita vestra, eUntroibit rex gloriae. Ps 23

AD'VICILIAS
2, Hymnus: ExLiturgia Horarum vel alius cantus congruus.
IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
Hebdomada Prima
Ant. 1. Ego constitui te Regem p1eum super Sion.
Vel: Tu es Filius meus: ,ego h'odie geriwte. Ps 2
Ant. 2. Exsurgit Deus, et fugiuntqui oderurit eum a facie eius. Ps 67
Ant. 3. Posui te in lucem gentium, ut sis salus mea usque ad extremum terrae. Ps 71

Hebdomada' Secunda
Ant. 1. Ascendit Christus in caelum,. alleluia, sedet ad dexteram Patris, alleluia. Psl09,1·5.7
Ant; 2: "Speciosus fonna prae filiis hominum, diffusa est gratia in labiis tuis. P.44
Ant. 3. Misericordia et veritas praecedent faciem tuam, Domine. Ps 88

IN II NOCTURNO
Semper deest.
110

IN III NOCTURNO
11. Cantica V. T.
Hebdomada Prima
Ant. Exaltate Regem saeculorum in operibus vestris. Cant. VT=5~

Hebdomada Secunda
Ant. Fortitudo mea et laus mea Dominus, et factus est mihi in salutem. Cant.·VT=l

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmodia
HebdoTtUlda Prima
Ant. 1. Mirabilis in altis Dominus, alleluia .. pi 92
Ant. 2. Caeli enarrant gloriam Dei. PsI8
Ant. 3. Hynmum dicamus Domino Deo nostro, alleluia. Cant. VT=47

Hebdomada Secunda
Ant~ 1;' - Mirabilisin ~tis DomInus; alleluia.' . - :.-,.: Ps:92
Ant. 2. Deus, Deus meus, ad te de luce vigi1o. Ps 62
Ant. 3. Alleluia, benedicite, omnia opera Domini DomIno, alleluia. Cant. VT=48
Ant. 4. In sanctis eius laudate Deum.- Ps 150

AD HORAS MINORES
AD TERTIAM
'30. Psalmodia
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia:
Vel: Beati qui ambulant in lege Domini;- alleluia. Ps 118,1·4

ADSEXTAM
37. Psalmodia
Ant. 1. Alleluia, alleluia, alleluia.
Vel: Exaudiat te Dominus in die tribulationis. Ps19
Ant. 2. Domine,in virtute tua.laet~bitur· rex. PdO
AD NONAM
44. Psalmodia
Ant. 1. Alleluia, alleluia, alleluia.
Vel: Beatus vir qui in lege Domini meditatur, alleluia.
Vel: Lignum vitae in cruce Domiru m:j.Ilifestatum est. Psi
Ant. 2. Beati omnes qui timent Dominum.
Vel: Benedicat tibi Dominuset videas pacem 'omnibus diebus vitae tuae. Ps 127

AD VESPERAS
51. Psalmodia
Ant. 1. A solis ortu usque ad occasum, laudabile nomen pomini. . Ps112
AnL 2. Confitemini Domino, quoniam in saeculo misencordht eius, alleluia. Ps 117
Ant. 3. Laildate DOminuhi,oirii}es gerites. . ... Ps 116
Ant. 4. (Hebdomada -r) Laudem dicite Deo,omnes servi eius, pusilli et magni,
alleluia .... Cant. NT=22
Ant. 4. (Hebdomada II) Verbum care factum est, et habitavit in nobis, plenum gra-
tiae et veritatis; de cuius plenitudine onmes nos accepimus,
et gratiam pro gratia, alleluia. ,Cant. NT =5

AD COMPLETORIUM
61. Psalmodia
Hebdomada 1: Ps 90 Cant. NT = 3
·Hebdomada II: Ps 138 Cant. NT = 3
111

, FERIA SECUNDA

AD INVIT ATORIUM
1. V!. Domine; labia mea aperies ...
Ant. Confitemini Domino omnes gentes, date gloriam nomini eius. Ps 66

AD VIGILIAS
2. Hymnus: Ex Liturgia Horarum vel alius cantus congruus.
IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
Hebdomada Prima
Ant. 1. Os meum loquetur sapientiam, et meditatio cordis yPei prudentiam. Ps48
Ant. 2. Dominus de caelo prospexitsuper mios hominum."
Vel: Conclusit Deus omnia sub peccato, ut omnium misereatur. PsJ3
Ant. 3., Exsurge, Domine, in adiutorium meum. .' ,.
Vel: ' Anima meil:ex:sUltilbif fu Domirioetaefectabitu'i' supe'f'saIut'iiii'su6:' Ps 34

HebdomadaSecunila ",
Ant. 1. Da nobis; Domine, auxiliumde trlbulatione.
Vel: Beatus vir, qui corripitur a Deo: ipse Vlilnerat et medetur. Ps59
Ant. 2. De necessitatibus eripe me, Domine.
Vel: Confiteantur Domino misericordiae eius, et mirabilia eius mils hominum. Ps 106

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmodia
Hebdomada Prima'
Ant. 1. Cantate Domino et benedicite nomini eius. Ps 95
Ant. 2. lntellege clamorem meum, Domine.
_ Vel: Ad teorabo,Domine,mane exaudies vocem meam., Ps 5
Ant. 3. Dominus Deus exercituum nomen eius. Cant. VT=50

Hebdomada Secunda
Ant. 1. Cantate Domino et beriedicite nomini eius. Ps 95
Ant. 2. Domine, in caelo misericordia tua.
Vel: Deus, in lumine tilo videbimus lumen. Ps35
Ant. 3. Ne auferas, Domine, miseric?rdiam tuam a nobis.' Cant. VT=46
Hebdomildis Prima et Secunda
Ant. 4. Omnia quaccumque vo1uit, Dominus fecit.
Vel: Laudate nomen Domini, qui statis in domo Domini. Ps 134

AD HORAS MINORES
AD TERTIAM
30. Psalmodia
Hebdomacm Pn'ma et Secunda,
.
Ant. Deduc me, Domine, in semitam mandatorum tuorum.
.
Ps 118,5·7

AD SEXTAM
37. Psalmodia
'Hebdomada Prima
Ant. A viro iniquo libera me Domine.
Vel: Custodi me de manu peccatoris, Domine, virtus salutis meae. Ps 139

Hebdomada Secunda
Ant. Intende in me, et exaudi me.
Vel: Timor et tremor venerunt super me; intende mihi et exaudi me, Domine. Ps 54
112

AD NONAM
44. Psalmodia
Hebdomadis Prima et Secunda
Ant. Inclina, Domine, aurem tuam et exaudi me.
Vel: Tu, Domine Deus, patiens et multae misericordiac, Ps 85

AD VESPERAS
Heb¢omada Prima
Ant. 1. In mandatis eius cupit nimis.
Vel: Exortum est in tenebris lumen rectis, misericors et miserator et iustus Dominus. Ps 111
Ant. 2. Quam admirabile est nomen tuum, Domine, in uruversa terra. Ps 8
Ant. 3. Per singulos dies benedicam te, Domine. Ps 144
Ant. 4. IesusChristusdedit redemptionem serri.etipsum pro omnibus. Cant. NT = 13
Hebdomada Secu,nda
Ant. 1. In mandatis eius cupit nimis. .... ,.,~,.;~"., ..... .
Vel: Exortum est in tenebrislumen rectis, rnisericorset. miseratof et iustus'DoriililUs~Ps 111
Ant. 2. In pascuis virentibus Dominus me collbcavit.
Vel: In locopascuae ibi me collocavit. Ps 22
\nt. 3. Clamaverunt iusti et Dominus exaudivit eos.
Vel: Inquirentipus Dominus non:defident omni bono.
Vel: Inquire pacem et persequerc eain. Ps 33
Ant. 4, Salvator noster Deus, secundum suam misericoruiam salvos nos fecit. Cant. NT= 16

AD COMPLETORIUM
61. Psalmodia
Hebdomada I: Ps 16
Hebdomada II: Ps4.120

FERIA TERTIA

AD INVITATORTUM
1; VI.' Dontine, labia mea aperies...
Ant. Servite Domino in 1aetitia, introite in conspectu eius in exsultatione. Ps 99

AD VIGILIAS
2. Hymnus: Ex Liturgia Horarum vel alius cantus congruus.
IN I NOCTURNO
3, Psalmodia
Hebdomada Prima
Ant. 1. Exaltare qui iudicas terram. Ps 93
Ant. 2. A timore inimici eripe Domine animam meam. Ps 63
Ant. 3. Confitebor Domino nirnis in ore mea. Ps 108
Hebdomada Secunda
Ant. 1. Deus deorum, Dominus locutus est. Ps 49
Ant. 2. Tibi, Domine, psa1lam, et intellegam in via immaculata. Ps 100
Ant. 3. Benedictus Dominus Deus meus. Ps 143

AD LAUDES 'MATUTINAS
21. Psalmodia
Hebdomada Prima
Ant. 1. Dominus regnavit, exsultet terra. Ps 96
113

Ant. 2. Salutare vultus mei, Deus meus. Ps 96


Vel: Quando veniam etapparebo ante faciem Domini?
Vel: Emitte lucem tuam et veritatem tuan1, Domine. Ps 41 er PI 42
Ant. 3. Laudamus nomen tuum inclitum, Deus noster. Cant. VT=4
Hebdomada Secunda
Ant. 1. Dominus regnavit, exsultet terra. Ps 96
Ant. 2. Quoniam in te confidit anima mea.
Vel: Exsurge, psalterium et cithara; excitabo auroram. Ps56
Ant. 3. Cunctis diebus vitae nostrae salvos nos fac, Domine. Cant. VT=26
HebdomadisPrima er Secunda,
Ant. 4. Laudabo Deum meum in vita mea. Ps 145

AD HORAS MINORES
AD TERTIAM
30. PsalmodUi
Hebdomadis Prima et Secunda
Ant. Cogitavi vias meas et converti pedes meos in testimo~a tua. Ps 118,8-10 ",

AD SEXTAM
37. Psalmodia
Hebdomada Primii
Ant. i. In Deo speravi, non timebo quid faciat mihi caro: ' Ps 55
Hebdomada Secunda
Ant. 2. Deus iudex iustus, fortis et longanin1is:
numquid irascetur per singulos dies.
Vel Exsurget Dominus iudicare populosin iustitia. Ps7

AD NONAM
44. Psalmodia
Ant. Sana, Domine, animarn meam quia peccavi tib}. Ps 40

ADVESPERAS
51. Psalmodia
Hebdomada Pn'ma
Ant. 1: Deus noster in caelo, omnia quaecumque voluit, fecit, alleluia.
, Vel: Nos qui vivimus, benedicimus Domino. Ps 113 B
Ant. 2. Dominus' defensor vitae meae.
Vel: Dominus illuminatio mea et salus mea, quem timebo? Ps 26
Ant. 3. Adiutor'in tribulationibus.
Vel: Dominus virtutum nobisctim, refugium nobis Deus Iacob. PI 45
Ant.4: Ipse Spiritus testimonium reddit quod sumus filii Dei. Cant. NT=6
Hebdomada secunda
Ant. 1. Deus noster in caelo, omnia quaecumque voluit, fecit, alleluia. Ps113B
Ant. 2. Beati qui habitant in domo tua, Domine. " Ps 83
Ant. 3. Elegit Dominus Sion in habitationem sibi.
Vel: Et omnis mansuetudinis eius. Ps 131
Ant. 4. Quam incomprehensibilia sunt iudicia tua, Domine! Cant. NT=8

AD COMPLETORIUM
61. Psalmodia
Hebdomada I: Ps,70
Hebdomada II: pdOetPs 15
.":, .
114

FERIA QU ARTA

AD INVITATORIUM
1. VI. Domine, labia mea aperies ...
Ant. Adorate Dominum in templo suo: quia sedebit Dominus rex in aeternum. Ps 28

AD VIGILIAS
2. Hymnus; Ex Liturgia Horarum vel alius cantus congruus.

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
Hebdomada Prima
Ant. 1. Revela Domino viam tuam. Ps36
Ant. 2. Qui operatur iustitiam requiescet in monte sancto tuo.
Vel: Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt. Ps 14
Hebdomada Secunda
Ant. L Inclinate aurem vest ram in verba oris meL Ps 77

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmodia
Hebdomoda Prima
Ant;L . Oiliirilfrabilia: feCit Dominu~: .
Vel; . lubilate in conspectu Regis Domini. Ps 97
Ant. 2. Excita, Domine, potentiari1 tuam ut salvos facias nos.
Vel: Deus virtutum, respice de caelo; et visita'vineam istam. Ps 79
Ant. 3. Dominus iudicabit fmes terrae. Cant. VT=3
Hebdomada Secunda
Ant. 1. Quia mirabilia fecit Dominus.
Vel; Iubilate in conspectu Regis Domini. Ps 97
Ant. 2. Oculi tneisemper ad Dominum.
Vel: Dirige me in veritate tua, Domine. Ps 24
Ant. 3. Domine, magnus es tu, etpraeclarus in virtute tua. Cant. VT=7
Hebdomadis Prima et Secunda
Ant. 4. Lauda Ierusalem Dominum. Ps 147

AD HORAS MIN'ORES
AD TERTIAM
30. fsalmodia
Hebdomadis Prima et Secunda
Ant. Caelum et terra transibunt; verba autem mea non praeteribunt, dicit Dominus. Ps 118,11-13
',' "
AD SEXTAM
37. Psalmodia
Hebdomada Prima
Ant. 1. Unus est legislator et iudex, tu autem quis es qui iudicas proxin1Um? Ps81
Ant. 2. Saepe expugnaverunt me a iuventute mea.
Vel: Deus expugnavit pro te inimicos tuos. Ps 128
Hebdomada Secunda
Ant. 1. Hymnum cantate nobis de canticis Sion.
Vel: Si oblitus fuero tui'Ierusalem, oblivioni detur dextera mea. Ps 136
-Ant. 2. Clarnavi et exaudivit me,
Vel: In Domino speravit cor meum et adiutus sum. Ps 27
115

AD NONAM
44. Psalmodia
Hebdomad;s Prima et Secunda
Ant. 1. Meus cibus est ut faciam voluntatem Patris. Ps 39

AD VESPERAS
'51. Psalmodia
Hebdomad;s Prima et Secunda
Ant. L Benedic anima mea Dorninum.
Vel: Domine Deus meus, confessionein et decorem indu~sti, arnictus lurnine sicut
vestirnento, alleluia. Ps 103
Ant. 2. Te decet hyrnnus, Deus, in Sion. Ps 64
Ant. 3. (Hebdomada I) Beati mundo corde: quoniam ipsi Deum videbunt. Cant. NT=4
Ant. 3. (Hebdomad a II) Ipse prirnogenitus omnis creaturae;in omnibus primatum
tenen·s. Cant. NT=12
AD :COMPLETORIUM
6l. Psalmodia
Hebdorriada I: Ps 101
Hebdomada II: 1'5:6 et Ps 31

FERIA QUINTA

AD INVITATORIUM
1. V/. Domine, labia inea aperies .....
Ant . .Intrate in domum Domini in laetitia. PS.I2I

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
Hebdomada Prima
Ant; 1. Non secundurn..visionem oculorum iudicabit Deus, sed in iustitia'etaequitate:' ps 74
Ant. 2. Tu, Domine, servabis nos et custodies nos ..
VeJ: E10quia Domini, eloquia· casta, argentum igne exarninatum;. Ps II
Ant. 3. Salvasti nos, Domine, et in nomine tuo confitebimur in saecula.
Vel: Bracchium eorum non salvabit eos, sed dextera tua et illuminatiovultus tui Ps 43
Hebdomada Secunda
Ant. 1. Deus meus, misericordia tua praeveniet me.
Vel: Ab insurgentibus in me protege me, Deus meus, Ps 58
Ant. 2. Tu es, Deus,qui facis mirabilia .. '
Vel: Deus, in sancto via: tua; quis Deus inagnus sicut Deus noster? Pi 76
Ant. 3. Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me.
Vel: C1amavi ad te, et sanasti me, Domine; in aeternum confitebor tibi. Ps 29

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmodia
HebdomadaPrima
Ant. l. Exaltate Dorninum Deum nostrum et adorate in monte sancto eius. Ps 98
Ant. 2. Misericordia tua, Domine, ante oculos meos et complacui in veritate tua.
Vel: In Domino sperans, non infirmabor. Pr 25
Ant. 3. Magnifice fecit Dominus; annuntiate hoc in universa terra.
Hebdomada Secunda
Ant. 1. Exaltate Dominum Deum nostrum et adorate in. monte sancto eius. Ps 98
Ant. 2. Domine, refugium factus es nobis ..
Vel: Anni nostri sicut herba transeunt: a saeculo tu es, Deu~.
Vel: Repletisumus mane misericordia tua; Domine. Ps89
116

Ant. 3. Mecum sit, Domine, sapientia tua et mecum laboret. Cant. VT=11
Hebdomadis Prima et Secunda
Ant. 4. Omnes angeli eius laudate Dominum de caelis. Ps148

AD HORAS MINORES
AD TERTI AM
30. Psalmodia
Hebdomadis Prima et Secunda
Ant. Lucerna pedibus meis verbum tuum, Domine, alleluia. Ps 118,14-16

AD SEXTAM
37. PsalmOdio
. Hebdomada Prima
Ant. 1. Ego autem speraVi in misericordia Dei in aeternum. Ps 51
Ant. 2. Nisi tu, Domine, servaveris nos, in vanum vigilant oculi nostri.
Vel: Dominus aedificet nobis domum et custodiat civitatem. Ps126
Hebdomada Secunda
Ant. Tu solus altissimus super omnem terram. Ps 82

AD NONAM
Hebdomadis Prima et Secunda
Ant. Quam bonus Deus Israel. Ps 72
AD VESPERAS
51. Psalmodia
Hebdomada Prima
Ant. 1. Memoriam fecit mirabilium suorum miserator Dominus.
Vel: Fidelia omnia mandata eius: confirmata in saeculum saeculi. Ps 110
Ant. 2. Fundamenta eius in m'ontibus sanctis.
Vel: Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei. Ps 86
Ant. 3 .. Magnus Dominuset laudabilis nimis in civitate Dei nostri. . Ps47
Ant. 4. In Filla suo elegit nos Deus in adoptionem filiorum. Cant. NT=10
Hebdomada Secunda
Ant. 1. Memoriam fecitmirabilium suorum miserator Dominus.
Vel: Fidelia omnia mandata eius: confirmata in saeculum saeculi .... Ps JJO
Ant. 2. Benefac, Domine, bonis et rectis corde.
Vel: Dominus in circuitu populi sui. Ps 124
Ant. 3. Benedicite gentes Deum nostrum.
Vel: Audite omnes qui timetis Deum, quanta fecit mimae meae,. alleluia. Ps 65
Ant. 4. Humiliavit semetipsum Dominus Iesus propter quod et Deus exaltavit il-
Ium in saecula. Cant. NT= 11
AD COMPLETORIUM
61. PsalmodiiI
Hebdomada I: . Ps 61
Hebdomada II: Ps 12 etPs 60

FERIA SEXTA

AD INVITATORIUM
1. VI. Domine, labia mea aperies .. :
Ant. Confitemini Domino, quia iI} aeternum misericordia eius. Ps 9'4

AD VIGILIAS
2. Hymnus: Ex Liturgia Horanlln vel alills cantus congnrus.
117

IN I NOCTURNO
·3. ,Psalmodia
Hebdomada Prima
Ant. 1. Deus adiuvat me et Dominus susceptor est animae meae. Ps53
Ant. 2. Ne in ira tua arguas me, Domine. Ps37
Ant. 3. Propitius esto peccatis nostris, Domine. Ps 78
Hebdomada Secunda·
Ant. 1. Intret oratio mea in .conspectu tuo, Domine.
Vel: In die c1amavi et nocte coram te, Domine. Ps 87
. Ant. 2. Exsurge; Domine, salvum me fac, Deus meus.
Vel: Tu,Domine, protector meus et exaltans caput meum ..: Ps 3
Ant. 3. Liberasti virgam hereditatis tuae.
Vel: Exsurge, Domine, et iudica causam tuam. P! 73

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmodia
Hebdomadis Prima et Secunda
Ant. 1. In Israel magnum nomen eius.
Vel: Vovete, et munera~ afferte Domino Deo vestro; alleluia. Ps 75
Ant. 2. Anylilis lava me, Domine, ab iniustitia mea ..
Vel: Cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies. Ps 50
Ant. 3, (Hebdomada I) Dabo vobis cor novum et spiritum novum in medio vestri. Cant. VT =45
Ant. 3 .. (Hebdomada II) Cum iratus [ueris, Domine, misericcir9iae recordaberis. Cant. VT = 52
Ant. 4. Exsultabunt sancti in gloria et laetabuntur in cubilibus suis.
Vel: Filii Sion exsultent in rege·suo, alleluia. Ps 149

AD HORAS MINORES
AD TERTI AM
30. Psalmodia
Hebdomadis Pnina et Secunda
Ant. Aspice in me et miserere mei; Domine. Ps 118,17·19

AD SEXTAM
37. Psalmodia
.Hebdomada Prima
Ant. Ne discedas a me, Domine; quoruam tribulatio proxipla est, quoniam non est
qui adiuvet.
Vel: Vidimus eum despectum, virum dolorum, et scientem infirmitatem. . Ps 21

. ~ , Hebdomada Secunda
... Ant. Quaerite Dominum et·vivet aniina vestra .
Vel: Laboravi cIamans, dum spero in Deum meuin. Ps 68

AD NONAM
44. Psalmodia
HebdomiIdis Primaet Secun'da
Ant. 1. Portio mea, Domine, sit in terra viventium.
Vel: Tu es refugiuin meum, Domine, portio mea in terra viventium. Ps 141
Ant. 2. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Ps 123

AD VESPERAS
51. Psalmodia
Hebdomada Pn'ma
Ant. 1. Credidi, propter quod locutus sum.
Vel: Domine, libera animam meam de morte, pedes meos a lapsu.
Vel: Calicem salutaris accipiam et nomen Domini invocabo. Pd 14 et Ps 115
Ant. 2; Facti sumus sicut consolati.
Vel: Qui seminant in lacrimis in exsultatione metent.
Vel: Magnificavit Dominus facere nobiscum: facti sumus laetantes. Ps 125
118

Ant. 3. Benedixisti Domine terram tuam. Ps 84


Ant. 4. Proprio Filio suo non pepercit Deus, sed pro nobis omnibus tradidit illum. Cant. NT =7
Hebdomada Secunda
Ant. l. Credidi, propter quod locutus sum.
Vel: Domine, libera animam meam de morte, pedes meos a lapsu.
Vel: Calicem salutaris accipiam et nomen Domini invocabo.· Ps 114 et Ps 115
Ant. 2. Domine, clamavi ad te, exaudi me.
Vel: Dirigatur, Domine, oratio mea sicut incensum in conspectu tuo. Ps 140
Ant. 3. Rectos decet collaudatio. Ps32
Ant. 4. Deus Pater regeneravit nos in spem vivam, per resurrectionem Iesu Christi
ex mortuis. Cani. NT=17
AD .COMPLETORIUM
6l. Psalmodia
Hebdomada I: Ps 30
Hebdomada II: Ps 38 et Ps 129

SABBATO

AD INVITAtORlUM
1. V/ . Domine, labia niea aperies '"
Ant. ExsuItate Deo, adiutori nostro, iubilate et sumite psalterium. Ps 80

AD VIGILIAS
2. Hymnus: Ex Liturgia Horarum, vel alius cantus congruus.
IN I NOCTURNO
3. Psalmo.~ia
Hebdomada Prima
Ant. l. Laetetur cor quaerentium Dominum. PU04

Hebdomada Secunda
Ant. 1. Visita nos, Domine, in salutari. tuo. Ps 105

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmodia
Hebdomada Prima
Ant. 1. Jubilate Deo in voce exsultationis. Ps 46
Ant. 2. Bonum est psallere nomini tUG, "AItissime, annuntiare mane misericordiam tuam.
Vel: Bonum est confiteri Domino.. Ps 91
Ant. 3. Cum angustiaretur in me ;inima men, Domini rccordatus 'U111. Cant. VT =51
Hebdomada Secunda
Ant. 1. lubilate Deo in voce exsultationis. Ps46
Ant. 2. Auditam fac mihi misericordiam tuam Domine.
Vel: In veritate tua exaudi me Domine. Ps 142
Ant. 3. 'Date magnificentiam Deo nostrci. Cant. VT=2
Hebdomadis Prima .et Secunda
Ant. 4. Deo nostro iucunda sit laudatio. Ps 146

AD HORAS MINORES
ADTERTIAM
30, Psalmodia
Hebdomadis Prima et Secunda
Ant. 1. Vide humilitatem meam, Domine, et eripe me. Ps 118,20·:22
119

AD SEXTAM
37. Psalmodia
Hebdomada Prima
Ant. Factus est Dominus refugium pauperi in tribulatione.
Vel: Tu, Domine, laborem et dolorem cqnsideras. Ps 9

Hebdomada Secunda
Ant. Vivit Dominus, et benedictus Deus salutis meae.
Vel: Salvum me fecit Dominus, quoniam voluit me. Psi 7

AD NONAM
44. Psalmodia
HebrIoinadis Prima et Secunda
Ant. 1. Clamavi, et exaudivit me. Ps 119
Ant. 2. Qui habit as in caelis, miserere nobis. Pr 122
120

SCHEMA D

DOMINICA

AD I VESPERAS
51. Psalmodia
Hebdomada Prima
Ant. 1. Dominus regit me etnihil mihi deerit, in loco pascuae ibi me collocavit. Ps 22
Ant. 2. Liberavit Dominus pauperem a potente et inopem cui non erat adiutor.
; ~,..

Vel; Posui te in lucem gentium ut sis salus mea usque ad extremum terrae. Ps ill : j I
Ant. 3. Humiliavit semetipsum Dominus Iesus propter quod et Deus exaltavit ilIum in
saecula. Cant. NT = 11
Ant. 4. h1l1ocens manibus et mundo corde ascendet in montem Domini. Ps 23
Hebdomada Secunda
Ant. 1. Eructavit cor meum verbum bonum.
Vel; Thronlls tuus Deus, in saeculum saeculi.
Vel: Ecce Sponsus venit: exite obviam ei. Ps 44
Ant. 2. In conspectu Angelorum psallam tibi Deus meus. Ps 137
Ant. 3. Humiliavit semetipsum Dominus Tesus, propter quod et Deus exaltavit il-
Ium in saecula. Cant.NT=11
Ant. 4. Innocens manibus et rriundo corde ascendet in montem Domini. Ps 23

AD COMPLETORIUM
61. Psalmodia Ps 4.90
Sic per totam hebdomadam I et II dieitur. Cant. NT = 3

AD INVITA TORIUM
1. VI. Domine, labia mea aperies.
R/. Et os meum annuntiabit laudem tuam.
Ant. Populus Domini et aves paseuae eius venite, adoremus eum, alleluia. Ps 94

ADVIGIUAS
2. Hymnus: Ex Liturgia Horarum vel alius eantus congruus.
IN I NOCTURNO ,
3. PsalmOdia
Hebdomada Prima
Ant. 1. Diligam te, Domine, virtus mea. , Ps 17,1-16
Ant. 2., Salvumme fecit Dominus, quoniain voluit me. Ps 17,17-30
Ant. 3. Tu, Domine, aceende 1ueernam meam; illuminabis tehebras meas. Ps 17,31-51
Hebdomada Secunda
Ant. 1. Adorate Dominum in aula san eta eius. Ps 28
Ant. 2. Clamavi ad te, et sanasti me, Domine: in aeternum confitebor tibi. Ps 29
Ant. 3. Inclina ad me, Domine, aurem tuam, ut eruas me. Ps30

IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
Hebdomada Prima
Ant. 1. Dirige me in virtute tua, Domine. Ps24
Ant. 2. Dominus illuminatio mea et salus mea, quem timebo? Ps 26
Ant. 3. In Domino speravit cor meum, et adiutus sum. Ps 27
121

Hebdomada Secunda,
Ant. 1. Inquirentes Dominum non deficient omni bono. Ps 33
Ant. 2. Benedicite, gentes, Deum nostrum, qui posuit animarn nostram ad vitam. Pr 65,1·21
Ant. 3. Audite omnes, qui timetis Deum, quanta fecit animae meae, alleluia: Ps 65,13·20

IN III NOCTURNO
11. Cantica V. T.
Ant.: Alleluia, alleluia, alleluia. Cant. 1; VT =24
Cant. 2: VT == 25
Cant. 3: VT = 17
AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmodia
Hebdomadis Prima et Secunda
Ps 66 sine an liphoM.
Ant. 1. Acceptabis sacrificium iustitiae super altare tuum, Domine.
Vel-:Cor con~ritum et humiliatum, Deus, non despicies.
Vel: Tibi soli peccavi, Domine, miserere meL
Vel: Cor mundum crea in me, Deus; et spiritum rectum inn ova in visceribus meis. Ps 30
Ant. 2. Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavitme ..
Vel: Benedictus qui venit in nomine Domini, alleluia. - Ps 117
Ant. 3.Hebd. I:
Tres pueri iussu regis in fornacein missi sunt, non timentes flammam ignis,
dicentes: Benedictus Deus.
Vel: Tres ex uno ore clamabant in camino ignis et psallebant: Benedictus Deus,
alleluia. Cant. VT = 4 8
Hebd. II:
Hymnum dicamus Domino Deo nostro, alleluia. Cant. VT=47
Ant. 4. In sanctis eius laudate eum.
Vel: Laudate Dominum secundum multitudinem magnitudinis eius, alleluia. Ps 150

AD HORAS MINORES
AD TERTIAM
30. Psalmodia .
Hebdomada Prima
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia.
Vel: Beati qui ambulant in lege Domini, alleluia. Ps 118,1-4
Hebdomada Secunda
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia.
Vel: Lucerna pedibus meis verbum tuum, Domine,alleluia. Ps 118.12-15

ADSEXTAM
37. PsalmodiIJ
Hebdomada Prima
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia.
Vei: Viam mandatorumtuorum curram, quia dilatasti cor meum. Ps 118,5-7
Hebdomada Secunda,
Ant. Alleluia, alleluia; alleluia.
Vel: Suscipe, Domine, servum tuum in bonum, Ps 118,16·18

AD NONAM
44. Psalmodia
Hebdomada Prima
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia.
Vel: Cogitavi vias meas et converti pedes meos in testimonia tua.
Vel: Bonum mihi lex oris tui"Domine, super milia auri et argenti_
Vel: Veniant mihi, Domine, miserationes tuae et vivam.
Vel: Caelum et terra transibunt; verba autem mea non 'praeteribunt, dicit Dominus. Ps 118,8·11"
122

Hebdamada Secunda
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia.
Vel: Praevenerunt oculi mei ad te diluculo.
Vel: Vide humilitatem meam, Domine, et eripe me.
Vel: Pax multa diligentibus legem tuam, Domine.
Vel: Fiat manus tua, Domine, ut salvum me facias quia mandata tua concupivi. Ps 118,19·22

AD II VESPERAS
51. Psalmodia
Hebdomadis Prima et Secunda
Ant. 1. Virgam potentiae suae emittet Dominus ex Sion, et regnabit in aeternum, Ps 109
alleluia.
Ant. 2. Servite Domino in timore et exsultate ei cum tremore.
Vel: Ego constitui te Regem meum super Sion.
Vel: Tu es Filius meus: .ego hodie genui teo Pr2
Ant. 3. Regnavit Dominus Deus noster omnipotens, alleluia. Cant. NT=22
Ant. 4. Psallite Deo; psallite regi nostro psal1ite.
Vel: iubilate Deo in voce exsultationis. Ps 46

AD C OMPLETORIUM
61. Psalmodia " . h4. 90
Sic per totam hebdomadam I et II dicitur. Can~. NJ.=1
- . ~~ "

FERIA SECUNDA

AD INVIT ATORIUM
1. VI. Domine, labia mea aperies ...
Ant. In noctibus benedicite Domino. Ps 133
Sic pertbtam hebdomadarri I ef II dicitur.
AD VIGILIAS
2. Hymnus: Ex Liturgia Horarum vel alius cantus congruus.
IN I NOCTURNO
Hebdomada Prima
Ant. 1. Dominus de caelo prospexit super fIlios hominum.
Vel: Conclusit Deus omnia sub peccato, ut omnium misereariIr. Ps 13
Ant. 2. Exsufge, Domine, in adiutorium meum.
Vel: Anima mea exsultabit in Domino et delectabitur super salutari suo. Ps 34
Ant. 3. Deus adiuvat me et Dominus susceptor est animae meae. Ps 53

Hebdomada Secunda
Ant. 1. Revela Domino viam tuam.
Vel: Delectare in Domino, et dabit tibi petitiones cordis tui. PS36 A et B
Ant. 2. Ego autem speravi in misericordia Dei in aetemum. Ps51

IN II NOCTuRNO
Hebdomada Prima
Ant. 1. Qui operatur iustitiam requiescet in monte sancto tuo. Ps 14
Ant. 2. Visita nos, Domine, in salutari tuo.
Vel: Salvos nos fac, Domine, et congrega nos de nationibus. Ps 105 A et B
123

Hebdomada Secunda
Ant. 1. Iustus Dominus et iustitiam dilexit. Ps 10
Ant. 2. Laetetur cor quaerentium Dominum.
Vel: Dominus eduxit electos suos in laetitia. Ps104AetB

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmoqia
Hebdomada Prima
Ps 116 (sine antiphona).
Ant. 1. Deus deorum, Dominus locutus est.
Vel: Immola Deo sacrificium laudis.
Vel: Misericordiam volui et non sacrificium, et scientiam Dei plus quam holo-
caustum. Ps 49
Ant. 2. Intellege c1amorem meum, Domine.
Vel: Ad te orabo, Domine, mane exaudies vocem meam. : PsJ
Ant. 3. Laudamus nomen tuum inclitum, Deus noster. Cant. VT=4
Ant. 4. Memoriam fecit mirabilium suoruin miserator Dominus, alleluia. Ps 110
Hebdomada Secunda
Ps 116 (sine antiphona).
Ant. 1. Benedic, anima mea, Domino, et noli oblivisci omnes retributiones eius.
Vel: BenedicikDomino, omnes virtutes eius, benedicite rriinistri eius qui facitis
voluntatem eius, benedicite Domino. Ps 102
Ant. 2. Domine, in caelo misericordia tua.
Vel: Deus in lumine tuo videbimus lumen. Ps35
Ant. 3. Ostende nobis, Domine, lucetn miserationum tuatum; cant. VT=16
Ant. 4. Credidi, propter quod locutus sum.
Vel: Calicem saIutaris accipiam, et nomen Domini invocabo. Ps J15

AD HORAS MINORES
AD TERTIAM
30. Psalmodia
Hebdomadis Prima etSecunda
Ant. 1. Clamavi et exaudivit me. Ps J19
Ant. 2. Auxilium meum a Domino. Ps 120
Ant. 3. In domum Domini Iaetantes ibimus. Pr 121
Sic per totam hebdomadam I et II dicitur.
AD SEXTAM
37. Psalmodia
Hebdomadis Prima et Secunda.
Ant. i. Facti sumus sicut consolati. Ps 125
Ant. 2. Nisi tu, Domine,servaveris nos, in vanum vigilant oculi nostri. • Ps 126
Ant. 3. Beati omnes qui timent Dominlim. , Ps 127
Sic dicitur et feria IV et VI Hebdomadae I et Ii.
AD NONAM
44. Psalmodia
Hebdomadis Prima et secunda·
Ant. 1. Qui habitas in caelis, miserere nobis.
Vel: Oculi nostri semper ad Dorriinum, donec misereatur nostri. Ps122
Ant. 2. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Vel: Adiutorium nostrum in nomine Domini qui fecit caelum et terram. Ps 123
Ant. 3. Benefac Domine, bonis et·rectis corde.
Vel: Dominus in circuitu populi sui. Ps 124
Sic dicitur et feria IV et. VI Hebdomadae I et II.
124

AD VESPER AS
51. Psalmodia
Hehdomada Prima
Ant. 1. CaeH enarrant gloriam Dei.
Vel: Benedictus es, Domine, in finnamento cae1i. Ps J8
Ant. 2. Magnus Dominus et laudabilis nimis.
Vel: Magnus Dominus et laudabilis nimis in civitate Dei nostri. Ps 47
Ant. 3. In Filio suo elegit nos Deus in adoptionem filiorum. Cant. NT=10
Ant. 4. Cantate Domino et beneuicite nomini eius. Ps 95
Hebdomada Secunda'
Ant. 1. Exaudiat te Dominus in die tribiilationis.
Vel: Tribuit Dominus victoriam Christo suo. Ps 19
Ant. 2. Domine in virtute tua laetabitur rex.
Vel: Cantabimus et psallemus virtutes tuas. Ps 10
Ant. 3. In Filio suo elegit nos Deus in adoptionem filiorum. Cant. NT = 10
Ant. 4. Cantate Domino et benedicite no mini eius. Ps 95

FERIA TERTIA

AD VIGILIAS
2. Hymnus: Ex Liturgia Horarum vel aJius cantus congruus.
IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
Hehdomada Prima
Ant. 1. Salvasu nos, Domine, et in nomine tuo confitcbimur in saecula. Ps 43 A et B
Ant.2. Nonne Deo subiecta erit anima mea? Ps (,J
Vel: Exspectemus heatam sperrtet adventum glorlae Salvatoris nostri.
Hebdomada Secullda
, Ant; 1. In Deo speravi, rion timebo quid faciat mihi homo. PISS
Ant. 2. Domine Deus, in adiutorium meum intende .. , PsM
Ant. 3. Esto mihi, Domine, in Deum protecton!m. Ps 70

IN II NOCTURNO
HehdoTllada Prima
Ant. 1. Tues; Deus, qui fads mirabiliaJ Ps 70
Ant. 2. Domine, probasti me, et cognovisti me. Ps J38 A et B
Hebdomada Secunda
Ant. 1. Et invocabimus nomen tuum, Domine. Ps 74
Ant. 2. Unus est legislator et iudex; tu autem quis es qui iudicas proximum? Ps 81
Ant. 3. Exaltare qui iudicas terram. Ps 93
AD L'AUDES MATUTINAS
Hehdomada Prima
Ps 116 (sine antiphona).
Ant. 1. Quam bonus Deus Israel. Pi 72
Ant. 2. Beati qui habitant in domo tua, Domine. Ps88
Ant. 3. Exaltate Regcm saeculoruin in operibus vestris. Cant. VT=S
Ant. 4. In mandatis eius cupit nimis. Ps 11 1
Hebdomada Secunda
Ps116 (sine antiphona).
125

Ant. 1. Ipsi intra nos gemimus, exspectantes redemptionem corporis nostri., Ps38
Ant. 2. Quoruam in te confidit anima mea.
Vel: Exsurge, psalterium et cithara; excitabo aurorani. Ps56
Ant. 3. Cunctis diebus vitae nostrae salvos nos fac, Domine. Cant. VT=26
Ant. 4. Laudabo Deum meum in vita mea. Ps 145

AD HORAS MINORES
ADSEXTAM
37. Psalmodia
Hebdomadis Priina et Secunda
Ant. 1. Saepe expugnaverunt me a iuventute mea. Ps 128
Ant. 2. De profundis c1amavi ad te Domine. Ps 129
Ant. 3. Speret Israel in Domino. Ps 130
Sic dicitur et feria Vet saMata Hebdomadae I et II.
AD NONAM
44. Psalmodia
Hebdomadis Prima et Secunda
Ant. 1. - Elegit Dominus Sion in habitatioriem sibi.
Vel: Deus meus, in simplicitate cordis mei, laetus ob~tili ,universa. h131
Ant. 2. Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum.
Vel: Multltudirus credentiuin erat cor unum et anima una. Ps 132
Sic dicitur et fena Vet sabbato Hebdomadae I et II.
ADVESPERAS
51. Psalmodia
Hebdomada Prima
Ant. 1. In ecc1esiis benedicite Dominum.
Vel: Exsurgit Deus, et fugiunt qui oderunt eum a facie eius.
l ,. •
Ps 67
Ant. 2. Fecisti nos, Domme, regnum et sacerdotes Deo nostro. Cant. NT=19
Ant. 3. Dominus regnavit, 'exsultet terra.' . Ps 96
Hebdomada Secunda
Ant. 1. Benedic anima mea Domino. Ps 103
Ant. 2. Fecisti nos, Domine, regnum et sacerdotes Deo nostro. Cant. NT=19
_ Ant. 3. Dominus regnavit, exsultet ,terra. " Ps 96

FERIA QUART A

AD VlGILlAS
,2. Hymnus: Ex Liturgia Horaruril vel aliiJs cantus corigruus.
IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
Hebdomada Prima
Ant. 1. Inclinate aurem vestram in verba oris mei. Ps 77A,Bet C

HebdomadaSecunda
An t. 1. De necessitatibus meis eripe me, Domine.
'Vel: Ipsi viderunt opera Dei et mirabilia eius. Ps 106 A et B
Ant. 2. Dedisti hereditatem timentibus nomen tuum, Domine.
Vel: Tu, Domine, spes mea, turris fortitudinis a facie i.nimici. Ps 60

IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
126

Hebdomada Prima
Ant. 1. Tu, Domine, servabis nos et custodies nos.
Vel: Eloquia Domini eloquia casta, argentum igne examinatum. P.~ 11
Ant. 2. Salutare vultus mei, Deus meus.
Vel: Emitte lucem tuam et veritatem tuam; Domine. Ps 41 et Ps 42
Ant.3. Beati qui habitant in domo tua, Domine. Ps83
Hebdomada Secunda
Ant. 1. Liberasti virgam hereditatis tuae.
Vel: Memor esto congregationis tuae, Domine" quam possedisti ab initio. Ps 73 A et B
Ant. 2. Exsultate Deo adiutori nostro. Ps 80

AD LAUDES MA TUTINAS
21. Psalmodia
Hebdomada Prima
Ps 116 (sineantiphona).
Ant. 1. Clamor meus ad te veniat, Deus.
Vel: Domine, non abscondas faciem tuain a me. Ps 101
Ant. i. A timore inimici eripe Domine animam meam. Ps 63
Ant. 3. Domine, magnus es tu, et praeclarus in virtute tua. Cant. VT=7
Ant. 4. Inclinavit Dominus aurc1l1' suammihi.
Vel: Domine, lihera animal111l1C:lll1 de marte, pedes meos a lapsu. Ps 114
Hebdomada SecUllllti
Ps 116 (sine antiphona).
Ant. 1. Inelina, Domine, aurem tuam et exaudi me.
Vel: Laetifica animam servi tui; ad te, Domine, animam meam levavi. Ps85
Ant. 2. Te decet hymnus, Deus, in Sion. Ps 64
Ant. 3. Exsultavit cor meum in Domino, qui humiliat ~t sublevat. Cant. VT=3
Ant. 4. Deo nostro iucunda sit iambtiu. P.v 146

AD VESPERAS
51. Psalmodia
Hebdomada Prima'
Ant. 1. Adiutor in tribu1ationibus.
Vel: Dominus virtu tum nohiscum, refugiu111 nobis Deus Iacob. Ps 45
Ant. 2. Quoniam in aeternum misericordia eius.
Vel: Dominus facit mirabilia magna solus, in aeternum misericordia eius. Ps 135
Ant. 3. Ipse primogenitus omnis creaturae, in omnibus primatlim tenens. Cnnt. NT = 12
Ant. 4. Quia mirabilia fecit Dominus. P997
Hebdomada SecUllda
Ant. 1. Omnia quaecumque DOlllinus voluil, fecit. \~s
Vel: Magnus est Dominus, et beus noster prae omnibus diis. , Ps 1.J.4
Ant. 2. Benedictus Dominus Deus meus.
Vel: Misericordia mea et refugium meum: in ipso speravi. Ps 1'1f3
Ant. 3. Ipse primogenitus omnis creaturae, in omnibus primatum tenens. Cant. NT= 12
Ant. 4. Quia mirabilia fecit Dominus. Pd7
127

FERIA QUINT A

ADVIGILIAS
2. Hymnus: Ex Liturgia Horarum vel alius cantus congruus.
IN I NOCTURNO
3. Psolmodia
Hebdomada Prima
Ant. L Iusta iudicate, fIlii hominum. Ps 57
Ant. 2. Deus meus, misericordia tua praeveniet me.
Vel: Ab insurgentibus in me protege me, Deus meus. Ps58
Ant. 3. Da nobis, Domine, auxilium de tribulatione.
Vel: Beatus homo, qui corripitur a Deo: ipse vulnerat et 'medetur. Ps59
Hebdqmada Secunda
Ant. 1. Misericordia tua, Domine, ante oculos meos et complacui in veritate tua.
Vel: In Domino sperans, non infinnabor., PI 25
Ant. 2., Auribus percipite qui habitatis orbem.
Vel: Thesaurizate vobis thesauros in caelo, dicit Domin~s. Ps 48
Ant. 3. Propitius esto peccatis nostris, Domine.
Vel: Adiuva nos, Daus salut'aris noster. Ps 78

IN II NOCTURNO
7,. Psalmodia
Hebdomada Prima
Ant. L Exsurge, Domine, non praevaleat homo.
Vel: Factus est Dominus refugium p'aupen intribulatione.
Vel: Annuntiabo laudationes tuas'in portis ftliae Sion.
Vel: Tu Domine; laborem et dolorem consideras. Ps 9A et B
Ant. 2. Benedictus Dominus Deus meus.
Vel: Deus, canticum novum cantabo tibi.'
--"- _....
-Misericordia-mea et refugiummeu~m:' iii ipso spei~vi.
~. -~-

Vel: Prl43
Hebdoinada Secunda
,Ant. 1. Tu solus Altissmms super omnem terram. PS,82
Ant. 2. Portio mea, Domine, sit in terra viventium. Ps 141
Ant. 3. Per singulos dies benedicam te, Domine. h144

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmodia
Hebdomada Prima
Ps 116 (sine antiphona).
Ant. L In innocentia cordis mei peni.mbulabo,Domine.
Vel: Tibi, Domine, psallam et intellegam in via immaculata., Ps 100
Ant. 2. Intret oratio mea in conspectu tuo, Domine. Ps 87
Ant. 3. Populus meus, ait Dominus, bonis meis adimplebitur. " Cant, VT =43
Ant. 4. Facta est in Iudaea sanctificatio'eiu5. '
Vel: A facie Domini mota est terra, alleiuia. Ps 113 A

,Hebdomada Secunda
Ps 116 (sine antiphon a).
Ant.·1. Laetamini in Domino et exsultate iusti, et gloriamini orones recti corde.
Vel: Beatus vir cui non imputavit Dominus peccatum. Ps31
Ant. 2. Domine, refugiuin factus es nobis.
Vel: Anni nostri sicut- herba transeunt: a saeculo tu es, Deus'.
Vel: Repleti sumus mane misencorctia tua, Domine. Ps 89
Ant. 3. Magnifice fecit Dominus; annuntiate hoc in universa terra. Cant, VT =22
Ant. 4. Lauda, Ierusalem, Dominum. Ps 147
128

ADVESPERAS
51. Psalmodia
Hebdomada Prima
Ant. 1. Hymnum cantate nobis de cantlcis Sion.
Vel: Si oblitus fuero tui, Ierusalem, oblivioru detur dextera mea. Ps 136
Ant. 2. Domine, clarnavi ad te, exaudime.
Vel: Dirigatur, Domine, oratio mea sicut incensum in conspectu tuo. Ps 140
Ant. 3. Dedit ei Dominus potestatem et honorem et regnum, et omnes populi ipsi
servient. Cant. NT = 20
Ant. 4. Exaltate Dominum Deum nostrum, et adorate in monte sancto eius. Ps 98
Hebdomada Secunda
Ant. 1. Rectos decet collaudatio. Ps32
Ant. 2. Sana, Domine, animam meam quia peccavi tibi. h40
Ant. 3. Dedit ei Dominus potestatem et honorem et regnum, et omnes populi ipsi
servient. Cant. NT = 20.
Ant. 4. Exaltate Dominum Deum nostrum et adorate in monte sancto eius. Ps 98

FERIA SEXTA

AD VIGILlAS
3. Psalmodid
I~ I NOCTURNO
Hebdomada Prima
Ant. 1. Exsurge, Domine, salvum me fae, Deus meus.
Vel: Tu, Domine, protector meus et exaltans caput meum. Ps3
"
Ant. 2. Deus iudex iustus, fortis et longanimis: numquid irascetur per singuIos dies?
Vel: Exsurgef Dominus jUdicare populos in iiJstitia: ... - -- --- Ps 7
Ant. 3. Bonorum meorum non indiges; in te speravi, conserva me Domine.
Vel: Adimplebis me laetitia cum vultiI tuo,Domine, alleluia. h15
HebdomadaSecunda
Ant. 1. Cantabo Domino qui bona tribuit mihi.
Vel: Exsultabit cor meum in salutari tuo. Psl2
Ant. 2. Propter verba labiorum tuorum, ego custodivi vias duras.
Vel: Retine gressus meos in semitis tuis, Domine.
Vel: Exsurge, Domine, eripe an imam meam. Ps 16
Ant. 3. Intende in me et exaudi me .
Vel: Ad Deum clamaho, c.t Dominus salvahitme ... Ps 54

IN 11 NOCTURNO
7. Psalmodia
Hebdomada Prima
Ant. 1. Benedictus Dominus in aeternum. Ps88A,BetC
Hebdomada Secunda
Ant.1. Confitebor Domino nimis in ore mea. Ps 108 A et B
Ant. 2. A viroiIiiquo libera me, Domine.
Vel: Custodi me de manupeccatoris, Domine, virtus salutis meae. Ps 139

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmodia
Hebdomada Prima
Ps 116 (sine antiphona).
Ant. 1. Salvum me fac, Domine, propter misericordiam tuam. Ps 6
129

Ant. 2, In Israel magnum nomen eius.


Vel: Vovete, et muneraafferte Domino Deo vestro, ~eluia. Ps 75
Ant. 3. In Dorqino iustificabitur et laudabitur omne semen Israel. Cant. YT=31
Ant 4. Nos qui viv~us benedicimus Domino.
Vel: Deus noster in caelo; omma quaecumque voluit fecit, alleluia. Ps 113 B

Hebdomada Secunda
Ps 116 (sine antiphona).
Ant 1. Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo. Ps 62
Ant. 2. Bonum est confiteri Domino.
Vel: Annuntiamus mane misericordiam tuam, Domine, et veritatem tu'am per noctem. Ps 91
Ant. 3. Cum iratus fueris; Domine, misericordiae-recordaberis. Cant. YT=S2
Ant. 4. Omnes Angeli eius, laudate Dominum de caelis. Ps 148

ADVESPERAS
51. Psalmodia
Hebdomada Prima
Ant. 1. Ne discedas a me, Domine, quoniam tribulatio proxima est, quoniam non est
qui adiuve,t. ,
Vel: Adorabunt in conspectu Domini universae familiae gentium. Ps 21
Vel: Vidimus eum despectum, virum dolorum, et scientem infrnnitatem.
Vel: Dividentes vestimenta Iesu, miserunt sortem.
Ant. 2. Dmnes gentes venient et adorabunt coram te, Domine. Cant. NT=21
Ant. 3. Domum tuam, Domine, decet sanctitudoin longitudinem dierum.
Vel: Mirilbilis in altis Dominus, alleluia. Ps 92
Hebdomada Secunda
Ant. 1. Quaerite Dominum, et vivet anima vestra.
Vel: Laboravi c1amans, dum spero in Deum meum. Ps68
Ant. 2. Omnes gentes venient et adorabunt coram te, Domine. Cant, NT=21
Ant. 3. Iubilate Deo omnis terra.
Vel: Dominus ipse est Deus: nos populus eius et oves pascuaeeius. - Ps 99

SABBATO

ADVIGILIAS
2. Hymnus: Ex Liturgia Horarum vel alius cantus congruus.

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
Hebdomada Prima
Ant.l. Beatus vir qui in lege Domini meditatur.
Vel: Lignum vitae in cruce Domini manifestatum est. Ps 1
Ant. 2. Liberavit Dominus pauperem a potente et incipem cui non erat adiutor.
Vel: Posili te in lucem gentium, ut sis salus mea usque ad extremum terrae. Ps 71
Ant. 3. Excita, Domine, potentiam tuam, ut salvos facias nos.
Vel: Deus virtutum, respice de caelo et visita vineam istam. Ps 79
Hebdomada Secunda
Ant. 1. Quam admirabile est nomen tuum, Domine, in universa terra.
Vel: Ex ore infantium et lactentium, Domine, perfecisti laudem. Ps 8
Ant. 2. Caeli en arrant gloriam Dei.
Vel:, Benedidus es, Domine, in firmamento caeli. Ps 18
130

Ant. 3. Eructavit cor meum verbum bonum.


Vel: Speciosus forma prae filils hominum. diffusa cst gratia in labiis tuis.
Vel: Thronus tuus, Deus, in saeculum sacculi. Ps 44

IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
Hebdomada Prima
Ant. 1. Benedixisti, Domine', terrarn tuam. Ps84
Ant. 2. Fundamenta eius in montibus sanctis.
Vel: Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei. Ps86
Ant. 3. Benedicite Domino omnes virtutes eius; benedicite ministri eius qui facitis
voluntatem eius, benedicite Dontino.
Vel: Benedic, anima mea, Domino, et noli oblivisci omnes retributiones eius. Ps 102
Hebdomada Secunda
Ant. 1. Adiutor in tribulationibus. Ps 45
Ant. 2. Magnus Dominus et laudabilis iUmis. Ps47
Ant. 3. Benedixisti, Domine, terram tuam. Ps 48

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmodia
--- .. -: ....-. ... )..' ~ . . ., ..-
-".'

Ps 116 (stneintiphona); ~ " ~ ~. "" "

Ant. 1. Ne in ira tua arguas me, Domine. Ps.'l7


Ant. 2. In veritate tua exaudi me, Domine.
Vel: Auditam fac rnihi mane misericordiam tuarn.
Vel: Non abscondas faciem tuarn a me, quia in te speravi. Ps142
Ant. 3. Fortitudo mea et salus mea Dominus, et factus est mihi in salutem. Cant. VT= 1
Ant. 4. Sit nomen Domini benedictum in saecula.
Vel: A solisortu usque ad occasum, laudabile nomen Domini. Ps 112
HebdomadaSecunda
. Ps 116 (sine antiphona).
Ant. 1. Complaceat tibi ut eripias me: Domine, ad adiuvandum me festina.
Vel: Meus cibus est ut faciam voluntatem Patris. Ps39
Ant. 2. in veri tate tua exaudi me, Domine.
Vel: Auditam fac mihi mane misericordiam tuam.
Vel: Non abscondas faciem tuam a me, quia in te speravi. Ps 142
Ant. 3. Date magnificentiam Deo nostro. Cant. VT=2
Ant. 4. Exsultabunt sancti in gloria et laetabuntur in cubilibus suis.
Vel: Filii Sion exsultent in rege suo, alleluia. Ps 149
C. PROPRIUM DE TEMPORE

1. Tempus Adventus
2. Tempus Nativitatis
3. Tempus Quadragesimae
4. Sacrum Triduum ~ascha1e
.'

5. Tempus Paschale
6. Sollemnitates Domini per Annum occurrentes
7. Tempus per Annum
13J

1. TEMPUS ADVENTUS

ORDINARIUM TEMPORE ADVENTUS

DOMINICA

ADV/GILUS

1. Invitatorium
Ante diem 17 dec. : Regem venturum Dominum, venite adoremus.
vel : Ecce venit Rex, occurramus obviam.Salvatori nostro.
A die 17 decembr. : Prope est iam Dominus: venite, adoremus.
2. Hymnus congruus vel: Verbum supernum prodiens~ :. ~ ", .... ',,: :.:': ......... \

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
Ant 1. Veniet ecce Rex excelsus cum potestate magna ad salvandas gentes, alleluia.
·Ant 2. Gaude et laetare, filialerusalem: ecce Rex tuus veniet tibi. Sion, noli timere, quia cito
veniet salus tua.
" -Ant 3~ "In""adventusummi-Regis"mundentur corda hominum; ut digrniambuleirHISin"OCcuiium·
illius: quia ecce" v~niet et nontardabit:' . . . ,.': '.' :. .

4. Versus
VI. RespiCite et levate caPita vestra.
R/. Quoniam appropinquat redemptio vestra .
. 5. Lectio. biblica
6. Responsorium

- ,'.: s"
IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
Ant 1. Confortate manus dissolutas; confortarnini, dicite: ecce Deus noster veruet, et .salvabit nos,
alleluia.
Ant 2. Gaudete omnes, et laetamini: ecce quia veniet Dominus ultionis, adducet retributionem:
ipse veniet, et salvabit nos,
Ant 3. Ecce venio cito, et merces mea mecum est, dicit Dominus: dare unicuique secundum ope-
ra sua.
8. Versus
VI. Domine, Deus virtutum, converte nos.
RI, Et ostende faciem tuam, et salvi eriJnus,
134

9. Lectiopatristica
10. Responsorium

IN III NOCTURNO
11. Cantica V. T.
Ant: propria Canticum 1 VT = 29
Canticum 2 VT = 30
Canticum 3 VT = 32
12. Versus
; VI. Egredietur Dominus de locosancto suo .
. R/. Veniet, ut salvet populum suum.
13. Evangelium
14. Te decet Iizus
15. Homilia
d. Lectionarium Monasticum
16. Te Deum
17. Oratio conclusiva: propria de Laudibus
18. Acclamatio ftnalis

, AD LAUDES MATUTINA8
19. Introductio
20. Hymnus congnius vel: Vox' clara ecc~ intonat. .'
21. Psalmodia
Ant. propriae, ps. de dominica
22. Lectio brevis , Rom 13, 11-12
Hora est iam nos de somnb surgere, nunc enim propior est nostra salus quamcum credidimus. Nbx
praecessit, dies autem appropinquavit. Abiciamus ergo opera tenebrarum, et induamur anna Iucis ..
23. Responsorium breve
R/. Christe, Filii Dei vivi, * Miserere nobis. Christe.
VI. Qui venturus es in mundum. . * Miserere nobis.,
.", . .
Gloria Patri. Christe.
24.Canticum Evangelicum
Ant. propria
25: Preces
cf. Appendix III
26. Oftitio conc!usz"va: p;opria
27. Benedictio
135

AD HORAS MINORES

ADTERTIAM
)
28. Introductio
29. Hymnus congruus vel: Nunc, Sancte, nobis, Spiritus
30. Psalmodia
Ant. Prophetae praedicaverunt nasci Salvatorem de Virgine Maria (AM 215)
31. Lectio brevis Rom 13, 13-14a
. Sicut in die honeste ambulemus, non in comessationibus et ebrietatibi.is, non in cubilibus et impudici-
tiis, non in contentione et aemulatione, sed induimini DOrIDnum Iesum Christum.
32. Versus
VI. Timebunt gentes nomen tuum, Domine.
R/. Et omnes reges terrae gloriam tuam.
33. Oratio: propria de Laudibus
34: Acclamatio /inalis \

ADSEXTAM
35. · Introductio
36. Hymnus congruus vel: Rector potens, verax Deus.
37. Psalmodia
Ant. Gabriel Angelus locutus est Mariae dicens: Ave, gratia plena, Dominus tecum; benedicta ttl in
mulieribus (AM 866) .
38. Leciio brevis
Abundare faciat Dominus caritatem vestram in invicem et in omnes, ad confmnanda corda vestra
sine querela in sanctitate ante Deum et Patrem nostrum, in 'adventu Domini nostri Iesu Christi cum
omnibus sanctis eius.
39, Versus
VI. Memento nostri, Domine, in beneplacito populi tui.
R/. Visita nOS in salutari tuo.
40. Gratia: propria de Laudibu~

41. .Acclamatio /inalis

AD NONAM
42. Introductio
43. Hymnus congruus vel: Rerum, Deus, tenax vigor
44. Psalmodia
Ant. Maria dixit: Qualis est ista salutatio? quia con turbata est anima mea, et quia paritura sum Re-
gem, qui claustrum virginitatis rrieae nori violabit.
45. Lectio brevis 2 Th 1, 6. 7.10
Iustum est apud Deum retribuerevobis qui tribulamini requiem nobiscum in revelatione Domini le-
su du caelo cum angelis virtu tis eius,.cum venerit glorificari in sanctis suis et admirabilis fieri in
omnibus qui crediderunt.
136

46. Versus
VI. Veni,Domine,etnoli tardare.
R/. Relaxa facinora plebi tuae.
47. Oratio: propria de Laudibus
48. AccIamatio finalis

LAD VESPERAS
49. Introductio
50. Hymnus congruus v~l: Coilditor alrne siderum
51. Psalmodia.
Ant. de Laudibus vel propriae
52. Lectio brevis vellongior
Ad I Vesperas . I Th 5, 23·24
Ipse Deus pacis sanctificet vos per omnia, ut integer spiritus vester et anima et corpus sine querela
in adventu Domini nostri lesu Christi servetur. Fidelis est qui vocavit vos, qui etiam faciet.
Ad II Vesperas Phil 4, 4·5
Gaudete in Domino semper; iterum diCd: gaudete.Modestia vestra nota sit omnibus hominibus; Do·
minus prope est.
53. Responsorium breve
R/. Ostende nobis, Domine, * Misericordiam tuarn. Ostende.
VI. Et salutare tuum da nobis. * Misericordiam t~arn: Gloria Patri. Ostende.
54. Cantisum Evange/icum
Ant. 'propria
55. Preces
.,cf. Appendix III
56. Oratio:prbpria de Laudibu's
57. Benedictio

FERIA SECUNDA

AD VIGILJAS
1. Invitatorium
Ante diem 17 dec. ant: Regem venturum Dominum, venite, adoremus.
A die 17 decembr.ant: Prope est iarn Dominus: venite, adoremus.
2. Hymnus congruus vel: Verbum supemum prodiens

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
0t in Psalterio
137

4. Versus
VI. Ostende nobis, Domino, misericordiam tuam
R/. Et salutare tuum cia nobis

IN II NOCTuRNO
7. Psalmodia
Ut in Psalterio
8. Versus
VI. VOX clamantis in deserto: parate vim Domini.
R/. Rectas facite semitas Dei nostri.
17. Oratio: propria de Laudibus

AD LAUDES MATUTINAS
20. Hyfnnus congruus vel: Vox dara ecce intonat.
21. . Psalmodia - -
Ut in Psalterio; a die 17 dec. ant. propriae
22. Lectio brevis Is 2,3
Venite, et ascendarnus ad montem Domini, et ad domwri D~i Iacob; et docebit nos vias suas, et
ambulabimus in semitis eius: quia de Sion exibit Jex, et verb'um Domini de Ierusalem.
23. Responsorium ·breve
R/. Super te, Ierusalem, ... Orietur Dornirius. Super teo
VI. Et gloria eius in te videbitur. ... Orietur Dominus. Gloria Patri. Super teo
24. Canticum Evangelieum
Ant. propria
26, Oratio conclusiva: propria
27. Benedictio

AD HORAS MINORES

ADTERTIAM
29. Hymnus congruus· vel: Nunc, Sancte, no bis, Spiritus
30~ PsaFmodia
Ant. ut in Dominica ad Laudes; a die 17 dec. ant. propriae
Vel: Prophetae praedicaverunt nasci Salvatorem de Virgine Maria.
31. Lectio brevis cf. Is 10, 20·il
Et ent in die ilia: residuum ISrael et hi qui fugerint de domo iacob innitentur super Dominum
. Sanctum Israel in veritate. Reliquiae convertentur, reliquiae Iacob ad Deum fortem.
32. V/. Tirnebunt gentes nomen tuum, Domine.
R/. Et ornnes reges terrae gloriam tuam.
33. Oratio: propria de Laudibus
138

AD SEXTAM
36. Hymnus congruus vel: Rector potens, verax Deus
37. Psalmodia
Ant. ut in dominica ad Laudes; a die 17 dec. ant. propriae
vel: Gabriel Angelus locutus est Mariae, dicens: Ave, gratia plena; Dominus tecum; benedicta tu
inter mulieres.
38. Lectio brevis cf Is 10, 24.27
Haec dicit Dominus Deus exercituum: Noli tirnere, populus meus habitator Sion. In die ilia aufere-
tur onus de urilero tuo et iugum de collo tuo.
39. Versus
VI. Memento nostri, Domine. in beneplacito populi tui.
R/. Visit a nos in salutari tuO.
40. Oratio: propria de Laudibus

. AD NONAM
43. HymnUs congruus vel: Rerum, Deus, ten ax vigor
44. Psalmodia
Ant. ut in dominic a ad Laudes; a die 17 dec. ant. propriae
vel: Maria dixit: Qualis est ista salutatio? quia conturbata est anima mea, et quia paritura sum Re-
gem, qui claustrum virginitatis meae non viola bit. .
45. . Lectio brevis . cf Is 14, 1
Prope est ut veniat tempus eiu.s, et dies eius non elongabuntur. Mis'erebitur eni,rn Dominus Iacobet
Israel salvabitur.
46. Versus
VI. Veni, Domine, et noli tardare.
Rr Relaxa facinora plebi tuae.
·47. Oratio: propria de Laudibus

AD VESPERAS
50. Hyrimus congruus vel: Conditor alrne siderum
5 1. Psalmodia
Ut in Psalterio;a die 17 dec. ant. propriae
;: ,"
52. .Lectio brevis vellongior Phil 3, 20b·21
Salvatorem exspectamus Dotni.mirn IeS-um Christum, qui reforrnabit corpus humilitatis nostrae con-
figuratum corpori claritatis suae, secundum operationem qua etiam possit subicere sibi omnia.
53 .. Responsorium breve
R/. Veni ad liberandum ~os* Domine Deus virtutuin. Veni.
VI. Ostende faciem tuarn, et salvi erirnus.* Domine Deus virtutum. Gloria Patri. Veni.
54: . Ctintjcum Ewingelicum
Ant. propria
56. Oratio: propria de Laudibus
139

FERIA TERTIA
Omnia ut supra in Feria II praeter sequentia

AD VIGIL/AS

IN 1 NOCTURNO
4. Versus
V/. Domine Deus noster, converte nos.
R/. Et ostende faciem tuam, et salvi erimus.

IN II NOCTURNO
8. Versus
V/. Veniat super me misericordia tua, DomiIie.
R/. Salutare tuum, secundum eloquium tuUm.

AD LAUDES MATUTINAS
22. Lectio brevis Gen 49,10
Non auferetur sceptrum de Iuda et dux de femore eius, donec veniat qui mittendus est; et ipse erit
exspectiltio gentium.

AD HORAS MINORES

ADTERtlAM
31. Lectio brevis ier 23,5
Ecce dies veniunt, dicit Dominus, et suscitabo Davidgermeniustum; et regnabit rex et sapiens erit,
et faciet iudicium et iustitiam in terra.

ADSEXTAM
38. Lectio brevis Ie; 23, 6
In die bus illis s3.lvabitur Iuda, e~ Israel habitabit confidenter;et hoc est nomen quod vocabunt eum:
Dominus iustus noster.

AD NONAM
45. Lectio brevis Ez 34,15-16
.Ego pascam oves meas et ego eas accubare faciam, dicit Dominus Deus. Quod perierat requiram, et
quod confractum fuerat alligabo, et quod infmnum fuerat consolidabo. Et pascam illas in iudicio.
140

ADVESPERAS
52. Lectio brevis vellongior ct.! Cor 1, 7b-9
Exspectamus revelationem Domini nostri Iesu Christi, qui confinnabit nos usque in fmem sine cri-
mine, in die adventus Don:ini nostri Iesu Christi. "Fidelis Deus per quem vocati sumus in societatem
Filii eius.

I
I
FERIA! QUART A
Omnia ut supra in Feria II praeter sequentia:

AD VICILIAS

IN I NOCTURNO
4. Versus
VI. Audite verbum Domini, gentes_
R/. Et annuntiate illud in fmibus terrae.

IN II N~CTURNO
8. Versus
VI. Domine Deus noster, conv~rte nos.
R/. Et ostende faciem tuam, et salvi erimus.'

AD LAUDES MATUTINAS
22. Lectio brevis Is 7,14b-15
Ecce Virgo concipiet et pariet filiurn,.et votabitur nomen eius Emmanuel; butyrum et mel comedet,
ut sCiat reprobare malum et eligere bonum. ,;

AD HORAS MINORES

'. AD TERTI.A1f' .
. . '~".:

31. Lectio brevis cf Is 2,11-12


Oculi SUblimes hominum humiliati sunt, et incurvabitur altitudo virorum; exaltabitur autem Domi-
nus solus in die ilia.

ADSEXTAM
'.1; .

38. Lectio brevis !s 12.2


Ecce Deus salvator meus, fiducialiter agam et non timebo, qUia fortitudo mea et laus mea Dominus,
et factus est mihi in salutem.
141

AD NONAM
45. Lecno brevis Dan '9, 19
Exaudi, Domine; placare, Domine; attende et fac; ne moreris propter temetipsum, Deus meus, quia
nomen tuum invocatum est super populum tuum.

ADVESPERAS
52. Lecno brevis veiiongior I Cor 4,5
Nolite ante tempus iudicare quoadusque veniat Dominus; qui et illuminabit abscondita tenebrarum
et manifestabit consilia cardium. Et tunc lims eri! unicuique a Deo,

FERIA QUINTA
Omnia ut supra in Feria II praeter sequentia:

AD VIGIL/AS

IN I NOCTURNO,
4. Versus
VI. Annuntiat Dominus verbum 'suum Iacob.
R/. Iustiiias et iudicia sua Israel.

IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. Domine, Deus virtutum, converte nos.
R/. Et ostende faciem tuam, et salvi eriinus.

AD LAUDES MATUTINAS
22. Lecno brevis Is 45,8
Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant Iustum; aperiatur terra, et germinet Salvatorem, et iustitia
oriatur simul.

AD HORAS M[NORES

AD TERTIAM
31. ' 'Lecno brevis Mic 5, 4·5a
Dominator in Israel stabit; et pascet in fortitudine Domini, in sublimitate nominis Domini Dei sui;
et convertentur, quia nunc magnificabitur usque ad terminos terrae. Et erit iste Pax.
142

AD SEXTAM
;

38. Lectio brevis Ag 2,7.10


Adhuc unum modicum est, et ego commovebo caelum et terramet mare et aridam. Magna erit glo-
ria domus irtius novissimae plus quam primae, et in loco isto dabo pacem; dicit Dominus exercituum.

AD NONAM
45. Lectio brevis Mal 4, 2
Orietur vobis timentibus nomen meum Sol iustitiae, et sanitas in pennis eius. Et egrediemini et sa-
lietis' sicut vituli de armenta, dicit Dorninus;exercituum.

ADVESPERAS
52. Lectio brevis vellongior lac 5, 7·8.9b
Patientes estote, fratres, usque ad adventumpomini. Ecce agricola exspectat pretiosum fructum
terrae, patienter ferens donec accipiat temporaneum et serotmum. Patientes igitur estote et vos, et
confirmate corda vestra, quoniam adventus Domini appropinquaVit. Ecce iudex ante ianuam assi-
stit.

FERiA SEXTA
Omnia utsupra in Feria II praeter sequentia:

AD YlGILIAS

IN I NOCTURNO
, ,
.4. Versus
VI. VOX c1amantis in deserto: Parate viam Domini.
R/. Rectas facite semitas Dei nostri.

IN II NOCTURNO
: I. - . ~~

8. Versus
VI. Veniat super me misericordia tua, Domme
R/. Saluiare tuum, secundum eloquium tuum .

..... ' ,,1.;·.. , .":'


AD LAUDES MATUTINAS
22: Lectio brevis Ier 30,21.22
Haec dicit Dominus: Erit dux ex Iacob, et princeps de medio eius producetur; et applicabo eum,
et· accedet ad me. Et eritis mihi il1: populum, et ego ero vobis in Deum.
143

AD HORAS MINORES

AD TERTIAM
31. Lectio brevis' ler 29,11,]3
Ego seio eogitationes quas ego cogito super vas, ait Dominus, eogitationes pacis et non afflietionis,
ut de~ vobis fmem, et patientiam. Quaeretis me et invenietis, cum quaesieritis me in toto corde
vestro,

ADSEXTAM
38, Lectio brevis ler 30,18
Haec dicit Dominus: Ecce ego convertam conversionem tabernaculorum Iacob, et tectis eilis misere·
bar.

AD NONAM
45, Lectio brevis Bar 3,5·60
Noli merninisse iniquitatum patrum nostrorum; sed memento manus tuae et nominis tui in tempore
isto, quia tu es Do'minus Deus noster.

AD' VESPERAS
52, Lectio brevis vellongior 2 Petr 3, 8b·9
Unus dies apud Dominum sicut mille anni', et mille aruU sicut dies unus. Non tardat Dominus promis.
sionem suarn, sicut quidam existimant; sed patienter agit propter vos, nolens aliquos perire, sed omnes
ad paenitentlam reverti.

SABBATO
Omnia ut supra in Feria II praeter sequentia,

AD VIGIllAS

IN I NOCTURNO
4. Versus
VI. Audite verbum Domini, gentes,
R/. Et annuntiate illud in fmibus terrae .

. IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. Annuntiat Dominus verbum suum Iacob.
R/. Iustitias et iudicia sua Israel.
144

ADoLAUDES MATUTINAS
22. Lectio brevis Is 11, }-2a
Egredietur virga de radice lesse, et flos de radice eius ascendet, et requiescet·super cum Spiritlls Do-
mini: spiritus sapientiae et intellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis, et
replebit eum spiritus timoris DominI. , .

AD HORAS MINORES

AD TERTIAM
31. Lectio brevis Is 4, 2 .
In die ilia erit germen Domini in magnificentia et gloria, et fructus terrae sublimis, ct exsliltatio his
qui salvati fuerint de Israel.

ADSEXTAM
38. Lectio brevis 1s4,3
Omnii> qui relictus fuerit in Sion et residuus in Jerusalem, sarictus vocabitur ;omnis qui scriptus est
in vita in Ierusalem.

AD NONAM
45. Lectio brevis'
Sicut terra profertgermen suum, et sicut hortus semen suum germinat, sic Dominus Deus genninabit
iustitiam et Iaudem coram universis geiltibus.
145

HEBDOMADA I ADVENTUS

Omnia utin Ordinaria tempore Adventus praeter sequentia:

DOMINICA

AD I VESPERAS
51. Psalmodia
Ant L Annuntiate populis, et dicite: Ecce Deus Salvator noster veniet. (AM 216)
Ant 2. Ecce veniet Dominus princeps regum terrae: beati qui parati sunt occurrere illi. (AM 212)
Ant 3. Ut cognoscarnus, Domine, in terra viarn tuam, in omnibus gentibus saIutare tuum. (AM 214)
Ant 4. Ad te Domine levavi anirnarn meam: veni, et eripe me, Domine, ad te confugi. (AM 217)
Ant 5. ad Cant. Ecce Deus meus, et honorabo eum: Deus patris mei, et exaitabo eum. (AM 2I 7)
54. Canticum evangelicum
Ant. Ecce riomen Domini venit de longinquo, et claritas eius replet orbem terrarum. (AM 186)

AD VIGiLIAS

IN III NOCTURNO
11. Cantica V. T. ". . . . .
Ant. GilUde et laetare, filia Sion, quia ecce ego venio, et habltabo in medio tui, dicit Dominus.

wu®~ I
. ' /
21. Psalmodia I
Ant 1. In ilia die stillabunt montes dulcedinem, et colles fluent lac et mel, alleluia. (AN/i87)
Ant 2. Iucundare, filia Sion, et exstilta satis, filia Ierusalem, alleluia. (AM 187)
Ant 3. Ecce Dominus vernet, et omnes Sancti eius cum eo: et erit in die ilia lux magna, alleluia.
(AM 187)
Ant 4. Omnes sitientes, venite ad aquas: quae rite Dominum, dum inveniri potest, alleluia. (AM 188)
Vel: Montes et colles cantabunt coram Deo 1audem; et omnia ligna silvarum plaudent manibus:
quoniam venit Dominus porninat()T.in regnum aetemum., alleluia.
Ant 5. Ecce veniet Propheta magnus, et ipse reno~~bit Ierusalem', alleluia'. (AM 188)
24. Canticum evangelicum
~ Anno. A: Ant Dicit Dominus: Paenitentiarn agite: appropinquavit enim regnum caelorum, alleluia.
(AM 229)
Anno B: Ant Beatus ilie servus, quem cum venerit Dominus elus, et pulsaverit ianuarn, invenerit vi- .
gilantem. (AM 671)
Anno C: Ant Levate capita vestra: ecce appropinquabit redemptio vestra. (AM 237)
146

26. Gratia conclusiva


Da, quaesumus, omnipotens Deus, hanc tuis fidelibus voluntatem, ut, Christo tuo venienti iustis
operibus occurrentes, eius dexterae so'ciati, regnum mereantur possidere caeleste. PerDominum.

AD II VESPERAS
Omnia ut supra ad I Vesperas, praeter sequentia:'
54. Canticum evangelicum
Anno A: Ant SpiritusSanctus in te descendet, Maria: ne timeas, habebis in utero Filium Dei,
alleluia. (AM 189)'
Anno B: Ant Vigilate anrino, in proximo est Dominus Deus noster. (AM 223)
Anno C: Ant Ne time as Maria, invenisti gratiam apud Dominum:. ecce concipies et paries fIlium,
Alleluia. (AM 190)

FERIA SEcuNDA

AD LAUDES
24. Canticum evangelicum
Ant. Leva, Jerusalem, oculos et vide potentiam Regis: ecce Salvator venit solvere te a vinculo.
(AM 191)
26. Gratia conclusiva
Fac nos, quaesumus, Domine Deus noster adventum Christi Filii tui sollicitos exspectare, ut, dum
venerit pulsans, orationibus vigilantes, et in suis inveniat laudibus exsultantes. Per Dominum.

AD VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Angelus Domini nunt~avit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto, alleluia. (AM 191)
1;, "

FERIA TERTIA

AD LAI,TDES
.24 .. ·Cann·cum evangelicum. .
Ant. Egredieturvirga de iadice Jesse, et replebitur'omnis terra gloria Domini: et videbit omnis caro
,:' salutare DeL(AM 220)
26. Gratia conclusiva
Propitiare, Domine Deus, supplicationibus nostris,et tribulantibus, quaesumus, tuae concede pietatis
. auxilium, ut, de Filii tui venientis praesenti a consolati, nullis iam polluamur contagiis vetustatis. Per
Dominum.
147

ADVESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Quaerite Dominum, dum inveniri potest: invocate eum, dum prope est, alleluia. (AM 192)

FERIA QUARTA

ADLAUDES
24. Canticum evangelicum
Ant. Ecce Deus meus, et honorabo eum: Deus Patris mei, et exaltabo eum. (AM 217)
26. Oratio conclusiva
Praepara, quaesumus, Domine Deus noster, corda nostra divina tua virtute, ut, veniente Christo Fi-
lio tub, digni inveniamur aetemae vitae convivio, et cibum caelestem, ipso ministrante, percipere
mereamur. Per Dominum. .

ADVESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. be caelo veniet Dominator Dominus, et in manu ei~s honor et imperium. (AM 199)

FERIA QUINTA

ADLAUDES
24. Canticum evangelicum
Ant. Exspectabo Dominum salvatorem meum, et ptaestolabor eum dum prope est, alleluia.
(AM 193)
26. Oratio conclusiva .
Excita; Domine, potentiam tuam, etmagna nobis virtute succurre; ut, quod nostra peccata praepe-
diunt, gratia tuae propitiationis acceleret. Per Dominum.

AD VESPERAS
54, Canticum evangelieum
Ant. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. (AM 193)

FERIA SEXTA

ADLAUDES
24. Canticum evangelicum
Ant. Ecce vehiet Deus et homo de domo David, sedere in throno, alleluia. (AM 193)
148

26. Gratio concIusiva


Excita, quaesumus, Domine, potentiarn tuarn, et veni, ut ab imminentibus peeeatorum nostrorum'
perieulis te mereamur protegente eripi, te liberante salvari. Qui Vivis et regnas.

ADVESPERAS
54. CanticUm evangelicum
Ant. Ex Aegypto' voeavi Filiuin meum: veniet ut salvet populum suum. (AM 194)

SA,BBATO

AD LAUDES
24. Canticumevangelicum,
Ant. Exibunt aquae, vivae de Ierusalem; et erit Dominus Rex'sl}per omnes terrain. (AM 1093)

26. Gratio conclusiva


Deus, qui, ad liberandum humanum genus a vetustatis eondieione, Unigenitum tuum in hune mun· '
dum misisti, Iargire dev'ote exspeetantibus supernae tuae gratiam pietatis, ut ad verae perveniamus
praemium libertatis. Per Dominum.
149

HEBDOMADA II ADVENTUS
Omnia ut in Ordinaria tempore Adventus praeter sequentia:

DOMINICA

AD I VESPERAS
51. Psa/modia
Ant 1. Dominus 1egifer noster, Dominus Rex noster, ipse veniet, et salvabit nos. (AM 217)
Ant 2. Lex per Moysen data est, gratia et veritas per lesum Christum facta est. (AM 214)
Ant 3. Exspectetur sicut pluvia eloquiwn Domini: et descendet super nos sicut ros Deus noster.
(AM 218)
Ant.4. Deus a Libano veniet, et splendor eius sicut lumen erit. (AM 218)
Ant 5. ad _Cant. Constantes estote, videbitis auxilium Domini super vos. (AM 217)
54. Canticum evangelicum
Ant. Veni, Domine, visitare nos in pace, ut laetemur coram te cordi: perfecto_ (AM 195)

ADVIGILlAS

IN III NOCTURNO~-'

11. Cantica V. t.
Ant. Rex noster adveniet'Christus, quem loannes praedicavit Agrium esse venturum.

ADLAUDES
21. Psalmodia
Ant 1. Ecce in riubibus caeli Dominus veniei cum potestate magna, alleluia. (AM 195)
Ant 2. Urbs fortitudinis nostrae Sion,Salvator ponetur in ea mutus et antemurale: aperite portas,
quia nobiscum Deus, alleluia. (AM 195)
Ant 3. Ecce apparebit Dominus, et non mentietur: si moram fecerit, exspecta ewn, quia veniet, et
non tardabit, alleluia. (AM 196)
Ant 4. Montes et colles cantabunt coram Deo Iaudem, et omnia ligna silva rum pIau dent manibus:
quoniam veniet Dominus Dominator in regnum aetemum, alleluia, alleluia. (AM 196)
Ant 5. Ecce Dominus noster cum virtute veniet, ut illuminet oculos servo rum suorum, al1eluia_
(AM 197) , .

24. Canticum evange/icum


Anno A: Ant· Ecce mitto Ange1um meum, qui praeparabit viam meam ante faciem tUaIn. (AM 201)
An. B e C: Ant Vox c1amantis in deserto: Parate viam Domini, rectas facite semitas De-i nostri
(AM 200)
150

26. Oratio conclusilla


Omnipotens et misericors Deus, in tui occursum Filii festinantes nulla opera terreni actus impediant,
sed sapientiae caelestis eruditio nos faciat eius esse cbnsortes. Qui tecum vivit.

AD II VESPERAS
Omrtia ut supra ad I Vesperas, praeter sequentia:

54. Canticum ellangelicum


Anno A: Ant Vox clamantis in deserto: Parate viam Domini, rectas facite semitas Dei nostri.
(AM 200)
Anno B: Ant Veniet fortior me.post me, cuius ';lon sum dignus solvere corrigiam calceamento-
rum eius. (AM 192)
. Anno C: Ant Dominus leglfer noster,.Dominus rex noster;.ipse veniet, et salvabit nos. (AM 217)
Vel: Beata es, Maria, quae credidisti: perficientur in te quae dict~sunt tibi aDomino, al-
leluia .. (AM 207)

FERiA SECUNDA

ADLAUDES
24. Canticum.evangelicum
Ant. Dicit Dominus: Paenitential11 agite: appropinquavit enim regnum caelorum, alleluia. (AM 229)
26. Oratio conclusiva
Dirigatur, quaesumus, Domine, in conspectu tuo nostrae petitionis oratio, ut ad magnum incarnatio-
nis Unigeniti tui mysterium nostrae vota servitutis illibata puritate perveniant. Per Dominum.

AD VESPERAS
54, Canticum evcmgelicum
Ant. Ecce Rex veniet, Dominus terrae, et ipse auferet iugum captivitatis nostrae. (AM 200)

FERIA TERTIA

AD LAUDES
24: Cantjcum evangelicum
.' . Ant. Lauda et i'aetare, filia' Sion, quia ecce ego venio, et habit abo in medio tUl, dicit Dominus.
(AM 1 i30)
Vel: Gaude et laetare, filia Sion, quia ecce venio et habitabo in medio tid, dicit Dominus.
26. Oratio conclusiva
Deus, qui salutare tuum cunctisterrae fmibus dec1arasti, tribue, quaesumus, ut nativitatis eius
gloriam laetanter praestolemur. Per Dominum.
151

AD VESPERAS~

54. Canticum evangelicum


Ant. Ponam in Sion salutem, et in Ierusalem gloriam meam, illeluia. (AM 230)
Vel: Vox clarnantis in deserto: Parate viam Domini, rectas facHe semitas Dei nostri. (AM 200)

FERIA QUARTA

AD LAUDES
24. Canticum evangelicum
Ant. Super solium David et super regnum eius sedebit in aetemum, alleluia. (AM 206)
26. Oratio conclusiva
Omnipotens Deus, qui nos praecipis iter Christo Domino praeparare, concede propitius, ut nullis
infirmitatibus fatigemur, qui caelestis medici consolantem praesentiam sustinemus. Per Dominum ..

AD VESPERAS
54. Cantieum evangelicum .
Ant. Sion, reriovaberlS, et videbis iustum tuum qui venturus est in teo (AM 201)

FERIA QUINTA

ADLAUDES
24. Cann'cum evangelicum
Alit. Inter natos mulierum non surrexit maior loanne Baptista. (AM 925)
Vel: Ego auxiliatus sum tibi, dicit Dominus, et sum redemptor tuus, Sanctus Israel.
26. Oratio conclusiva
Excita, Domine, corda nostra ad praeparandas Unigeniti tui vias, ut, per eius adventum, purificatis
tibi mentibus servire mereamur. Per Dominum.

ADVESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Super te lerusalem orietur Dominus, et gloria eius in te videbitur. (AM 200)
Vel: Qui post me venit, ante me factus est: cuius non sum dignus calceame'nta solvere. (AM 202)

FERIA SEXTA

ADLAUDES
24. Canticum evangelicum
Ant. Dicite, pusillanimes confortamini: ecce Dominus Deus noster veniet. (AM 202)
152

26. Gratio conclusiva


Concede, quaesumus, omnipotens Deus, plebi tuae adventum Unigei1iti tui cum summa vigilantia
exspectare, ut, sicut ipse docuit auc~or nostrae salutis, accensis lampadibus in eius occursum vigi-
lantes properemus. Per Dominum.

AD VESPERAS
54 .. Canticum evangelicum
Ant. Haurietis aquas in gaudio de fontibus Salvatoris. (AM 213)

SABBATO

ADLAUDES
24. Cantieum evange!icum
Ant. Levabit Dominus signum in nationibus, et congregabit dispers~s Israel. (AM 203)
", ::-::. .
26. Oratio conc1usiva
··Oriatlir, quaesumus; omnipotens Deus,in cordibus nostris splendor gloriae tuae~ ut,.omni noctis
obscuritate sublata, rillos nos esse lucis Unigeniti tui manifestet advimtus. Per Dominum.
153

HEBDOMADA III ADVENTUS


Omnia ut in Ordinaria tempore AdventUs praeter sequentia:

DOMINICA

AD J VESPERAS
Si haec dominica occi.lITit 17 decembris dicendae sunt antiphonae ad Benedictus et Magnificat, quae infra
pro singulis die bus assignantur, omissis iis, quae hic pro dominica III ponuntur.

5 1. Psalmadia
Ant 1. Emitte Agnum, Domine, dominatorem terrae, de petra deserti, ad montem filiae.Sion.
(AM 214)
Ant 2. Iuste et pie vivamus, exspectantes beatam spem: et adventum Domini. (AM 205)
Ant 3. Ecce vernet DomiilllS, ut sedeat cum principibtis, et solium gloriae teneat. (AM 215)
Ant 4. Egredietur Dominus de loco sancto suo: veniet ut s~vet populum suum. (AM 213)
Ant 5. ad Cant. Da mercedem, Domine, sustinentibus te, ut prophetae tui fideles invernantur.
(AM 214)
54. Canticum evangelicum
Ant. Quomodo fiet istud, Angele. Dei, quoniam virum non cognosco? Audi Maria virgo: Spiritus
Sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi. (AM 225)

AD VIGIL/AS

IN III NOCTURNO
11. Cantica V.T.
Ant. Emitte Agnum, Domine, Dominatorem terrae, de Petra deserti ad montem fillile Sion;

AD LAUDES MA TUTINAS
21. Psalmodia
Ant 1. Veniet Dominus, et non tardabit, ut illuminet abscondita tenebrarum et manifestabit se ad
omnes gentes, alleluia. (AM 204)
Ant 2. Ierusalem, gaude gaudio magno, quia vernet tibi Salvator, alleluia. (AM 204)
Ant 3. Dabo in Sion salutem, et in ierusalem gloriam meam, alleluia. (AM 204)
Ant 4. Montes et omnes colles htimiliablintur: et erunt prava in directa, et aspera in vias planas:
veni Domine, et noli tardare, alleluia. (AM 205)
Ant 5. Ego Dominus prope feci iustitiam mearn; non elonga?itur, et salus mea non morabitur.
24. Canticum evangelicum _
Anno A: Ant Ioannes autem cum audisset in vinculis opera Christi, mittens duos de discipulis
suis ait illi: Tu es qui v:enturus es, an alium exspectamus? (AM 197)
154

Anno B: Ant Qui post me venit, ante me factus est: cuius non sum dignus calceamenta solvere.
(AM 202)
Anno C: Ant luste et pie vivamus, 'exspectantes beatam spem, et adventum Domini. (AM 205)

26. Gratio conclusiva


Deus, qui conspicis populum tuum nativitatis dominicae festivitatem fideliter exspectare, praesta,
quaesumus, ut valeamus ad tantae salutis gaudia pervenire, et ea votis sollemnibus alacri semper
laetitia celebrare. Per Dominum.

AD II VESPERAS
Omnia ut supra ad I Vesperas, praeter sequentia:

54. Canticum evangeIicum


Anno A: Ant Tu es, qui venturus es, an, alium exspectamus? Dicite Ioanni ' quae vidistis: Ad lu-
men redeunt caeci, mortui resurgunt, pauperes evangelizantur, alleluia. (AM 199)
Anno B: Ant Veniet forti9r me post me, cuius non sum dignus solvere corrigiam calceamentorum
eius. (AM 192)
)

Anno C: AIit Qui post me venit ante me factus est: cuiusnon sum dignus calceamenta solvere.
(AM 202)

FERIA SECUNDA

AD LAUDES
24. Ciiritieum eiiiingeiicum
Ant. De caelo veniet Dominator Dominus, et in manu eius honor et imperium. (AM 199)

26. Gratio conclusiva


Voci nostrae, quaesumus, Domine, aures tuae pietatis accommoda, et cordis nostri tenebras gratia
Filiitui nos visitantis illustra. Per Dominum.
,!
';'
~
.... ,-

AD VESPERAS
54. Canticilm evangelicum
Ant. Beatarn me dicent omnes generationes, quia ancillam humilem respexit Deus. (AM 221)

FERlA TERTIA
Si occurrat pos~ diem 16 decembris, omnia dic,,!ntur de die currente, ut infra.

AD LAUDES
24. Canticum evangeiicum
Ant. Elevare, elevare, consurge, lerusalem: solve vincula collitui, c!lPtiva filia Sion. (AM 222)
155

26. Oratia canclusiva


Deus, qui novarn creaturarn per Unigenitum tuum nos esse fecisti, in opera misericordiae tuae pro-
pitius intuere, et in adventu Filii tui ab omrubus nos maculis vetustatis emunda. Per Dominum.

ADVESPERAS
54. Canticum evangeIicum
Ant. Antequarn convenirent, inventa est Maria habens in utero de Spiritu Sancto, alleluia. (AM 191)

FERIA QUARTA

AD LAUDES
24. Canticum evangelicum
A.J:tt. Consola:mini, consolamini, popule meus, dicit Densyester. (AM 231)
26. Oratio concluslva :;.;~ .;;, ,': .
Praesta, quaesumus, omnipotens Deus, ut Filii tui venturasollemnitas et praesentis nobis vitae reme-
dialargiatur, et praemia aeterna concedat. Per Dominum.

ADvESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Tu es, qui venturus es, Domine, quem exspectamus, ut sruvum faciaspopulum tuum. (AM 201)

FERIA QUINTA

ADLAUDES
24. Canticum evangelicum
Ant. Consurge, consurge: induere fortitudinem, bracchiurtJ. Domini. (AM 230)
26. Oratio concIusiva
Indignos, quaesumus, Domine, nos farnulos tuos, quos actionis propriae tuipa contristat, Unigeniti
tui adventu salutari laetifica. Per Dominum, '

AD VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Laetarnini cum Ierusalem, et exsultate in ea omnes qui diligitis earn, in aeternum. (AM 223)
156

FERIA SEXTA

AD LAUDES
24. Canticum evangeIicum
Ant. Exspectetur, sicut pluvia, eloqu~um Domini et descendet super nos sicut ros Deus noster.
(AM 218)
Vel: Ant. Custodite iudicium, et facite iustitiam, quia luxta est salus mea, ut veniat.·
26. Oratio concIusiva
Praeveniat nos, omnipotens Deus, tua gratia semper atque subsequatur, ut, qui adventum Unige-
niti tui summo cordis desideriosustinemus! et praesentis vitae subsidia et futurae pariter copse·
quamur. Per Dominum.

ADVESPERAS
54. Canticum evangeIicum
: Ant. Hoc est testimonium quod perhlbuit Ioannes: Qui post fIle venit, ante me fac~s est. (AM 224)

SABBATO
Omnia dicuntur de die currente ut infra-
157

DOMINICA IV ADVENTUS
Si vera haec dominica incidat die 24 decembris, omnia fiunt ut infra

AD I VESPERAS
51. Psalmodia
Ant 1. Veni, Domine, et noli tardare: relaxa facinora plebi tuae Israel. (AM 218)
Ant 2. Ecce iam venit plenitudo temporis, in quo misit Deus Filium suum in terras. (AM 213)
Ant 3. Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum: aperiatur terra, et germinet Salvatorem.
(AM 213)
Ant 4. Convertere, Doinine, aliquantulum, et ne tardes venire ad servos tuos. (AM 216)
Ant 5. lid Canticum: Ego autem ad DOminumadspiciam, et exspectabo Deum Salvatorem meum.
(AM 218)
54. Canticum evangelicum
Ant. ad Magnificat: de die cuiTente.

AD VIGILIAS

IN III NOCTURNO
11. Cantica V.T.
Ant. Ecce iarn venit plenitudo temporis in quo misit Deus Filium suum in terras, natum de Virgine,
factum sub lege.

AD LAUDES MATUTrNAS
21. Psalmodia
Ant 1. Canite tuba in Sion, quia prope est dies Domini: ecce veniet ad salvandum nos, alleluia, alle-
. luia. (AM 226)
Ant 2. Ecce veniet Desideratus cunctis gentibus: et replebitur gloriadomus Domini, alleluia.
(AM 227)
Ant 3. Erilnt prava in directa, et aspera in vias planas: veni, Dorriine, et noli tardare, alleluia.
(AM 227) .
Ant 4. Dominus veniet, occurrite illi, dicentes: Magnum principium, et regni eius non erit fmis:
Deus, fortis, dominator, princeps pacis, allelUIa, a.Jieluia. (AM 227)
Ant 5. Orrinipotens serno fuus, Domine, a regalibus sedibus veniet,alleluia. (AM 228)
24. Canticum evangelicum
Anno A: Ant Joseph, fill David, noli timere accipere Mariam coniugem tuam: quod enim in ea na-
tum est, de Spiritu Sancto est, alleluia. (AM 889)
Anno B: Ant Ave Maria, gratia plena; Domirius tecum: benedicta tu in mulieribus, alleluia.
(AM 228)
Anno C: Ant Ex quo facta est vox salutationis tuae in auribus meis, exsultavit in gaudio infans
in utero meo, alleluia. (AM 224)
Diebus 21 et 23 decembris, antiphona de die currente ut infra.
158

26. Oratio conclusiva


Gratiam tuam, quaesumus, Domine , mentibus nostris infunde, ut qui, Angelo nuntiante, Christi Fi-
lii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur.
Per Dominum ..

AD II VESPERAS
Omnia ut supra ad I Vesperas

54. Canticum evangelicum


Antiphbna de die currente.

ANTIPHONAE AD LAUDES, PER HORAS


ET AD VESPERAS

a die 17 ad diem 23 decembris.

Sequentes antiphonae ad Laudes, per Horas et ad Vesperasdicuntur sex feriis, quae occurrunt a die 17 de-
cembris ad diem 23 decembris, et incipiunt die 17decembris (vel 18 si dies 17 fuerit dominica) ab antipho 7
nis, quae feriae illius diei assignantur. (AM 2i2 ss)

FERIA SECUNDA

Ant 1. Ecce veniet Dominus, princeps regum terrae: beau qui parati sunt occurrere i1li.

Psalmi de feria ut in Psalterio .

Ant 2. Cum verierit Filius hominis, putas,~veniet fidem super terram? ..'
Ant 3. Ecce iam venit plenitudo temporis, in quo misit Deus Filium silUm in terras.
Ant 4.' Haurietis aquas in gaudio de fontibus Saivatoris.
Ant 5. Egredietur Dominus de loco sancto suo: veniet, ut salvet populum suum.

;;. FERIA TERTIA

Ant 1. Rorate, cadi, desuper, et nubes pluant iusttim: aperiatur terra, et germinet Salvatorein.
Ant 2. Emitte Agnum, Domine, dominatorem terrae, de petra deserti, ad montem f.tliae Sian.
Ant 3 .. Ut cognoscamus, Domine, in terra viiun tuam, in oinnibus gentibus salutare tuum.
Ant 4. Da mercedem, Domine, stistlnentibus te, ut prophetae tui fideles'inveniantur.
- ..
Ant 5 .. Lex per Moysen data est, gratia et veritas per legum Christum facta est.
159

FERIA QUARTA
Ant 1. Prophetae praedicaverunt nasci Salvato rem de Virgine Maria.
Ant 2. Spiritus Domini super me, evangelizare pauperibus misit me.
Ant 3. Propter Sion non tacebo, donec egrediatur ut splendor iustus eius.
Ant 4. Ecce veniet Dominus, ut sedeat cum principibus, et solium gloriae teneat.
Ant 5. Annuntiate populis, et dicite: Ecce Deus Salvator noster veniet.

FERIA QUINTA
Ant 1. De Sion veniet Dominus omnipotens, ut salvum faciat populum suum.
Ant 2. Convertere, Domine, aliquantulum, et ne tardes venire ad servos tuos.
Ant 3. De Sion veniet, qui regnaturus est Dominus,Emmanuelmagnum nOmen eius.
Ant 4. Ecce Deus meus, et honorabo eum: Deus patris tnei, et exalt abo eum.
AntS. Dominus legifer noster, Dominus Rex noster, ipse vehlet et salva bit nos.

FERIASEXTA
Ant 1. Constantes estote, videbitis auxilium Domini super vos.
Ant 2. Ad te, Domine, levavi animam meam: veni, et eripe me, Domine, ad te confugi.
Ant 3. Veni, Domine, et noli tardare: relaxa facinora plebi tuae Israel,
Ant 4. Deus a Libano veniet, et splendor eius sicut lumen erit.
Ant S. Ego autem ad Dominum aspiciam, et exspectabo Deum Salvato rem meum.

SABBATO
Ant 1. Intuemini quam sit gloriosus iste, qui ingreditur ad salvandos populos.
Ant 2. Multiplicabitur eius imperium et pacis non erit fInis.
Ant 3. Ego Dominus prope feci iustitiam meam, non elongabitur, et salus mea non morabitur.
(Haec antiphona dicitLir tantLim ad Sex tam)
Ant 4. E~spedetur sicut pluvia eloquium Domini: et de.scendetsuper nos sicut,ros Deus no'ster.
Ant S. Paratus esto Israel, in occursum Domini, quoniam venit. ':
160

A die 17 ad diem 23 decembris

DIE 17 DECEMBRIS

AD VIGILlAS

:IN I NOCTURNO
4. Versus
V/. Annuntiat Dominus verbum suum lacob.
R/. lustitias et iudicia sua Israel.

IN II NOCTURNO
8. Versus
V /. Vox cIamantis in deseito: Parate viani. Domini.
R/. Rectas facite semitas Dei nostri.

AD LAUDES MATUTINAS
Antiphonae quae occtirrunt ut supra

22. Lectio brevis Is 11,1-2


Egredietur virga de radice Iesse, et fibs de radice eius.ascendet,'et requiescet super eum Spiritum
Domini: Spiritus sapientiae et intellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiae et pie-
tatis, et replebit eum spiritus timoris DominL .
24. Canticum evangeIfcum
Ant. Scitote quia prop~ est regnum Dei: amen dico vobis; quia non tardabit. (AM 237)
26. Oratio conc/usiJia
Deus, humanae conditor et redemptor naturae, qui Verbum tuum in utero perpetuae virginitatis car-·
nem assumere voluisti, respice propitius ad preces p.ostras, ut Unigenitus tuus, nostra humanitate
suscepta, nos divino suo consortio sociare dignetur. Per Dominum.

AD HORAS MINORES
i-i,"
·ADTERTIAM "f.

31~, Lectio breyis . ". Is 4, 2 \


"In'die"ill~'~ritg'eImeii borriu;,rill magniflcentia et gloria, et fructus terrae ~ublimis, et exsultatio his
qui salvati fuerint de Israel.

AD SEXTAM
38. Lectio brevis Is 4, 3
Omnis qui relictus fuerit in Sion et residuus in lerusalem, sanctus vocabitur, omnis qui script us est
in vita in lerusalem.
161

AD NONAM
45. Lectio brevis Is 61,11
Skut terra profert gennen suum, et sicut hortus semen suum germinat, sic Dominus Deus gerrnina-
bit iustitiam et laudem coram universis gentibus.

ADVESPERAS
52. Lectio brevis vel Iongior 1 Th· 5, 23-24
Ipse Deus pacis sanctificet vos per omnia, ut integer spiritus vester et anima et corpus sine querela
in adventu Domini nostri Iesu Christi servetur. Fidelis est qui vocavit vos, qui etiam faciet.
54. Canticum evangelicum
Ant. 0 Sapientia, quae ex ore Altissirni prodisti, attingens a fine usque ad fillem, fortitersuaviter
disponensque omnia: veni ad docendum nos viam prudentiae. (AM 208)

DIE 18 DECEMBRIS

AD VIGILlAS

IN I NOCTURNO
4. Versus
V/. Respicite et levate capita vestra.
R/. Quoniam appropinquat redemptio vestra.

IN II NOCTURNO
8. Versus
V/. Veniat super me misericordia tua, Domine.
R/. Salutare tuum, secundum eloquium tuum.

AD LAUDES MATUTINAS
Antiphonae quae occurrunt ut supra.

22. Lectio brevis vellongior Rom 13, 11·13


Hora est iam nos de sommo surgere; nunc enirn propior est nostra salus quam cum credidimus. Nox
praecessit, dies autem appropinquavit. Abiciamus ergo opera tenebrarum, et induamur anna lucis.
24. Canticum evangelicum
Ant. Cum esset desponsata Mater Iesu Maria Joseph, antequam conveniren,t, inventa est in utero
habens de Spiritu Sancto. (AM 847) .
26. Oratio conclusiva
Concede quaesumus, ornnipotens Deus, ut, qui sub peccati iugo ex vetusta servitute deprirnimur,
exspectata Unigeniti tui nova nativitate liberemur .. Per Dominum.
162

AD HORAS MINORES

AD TERTIM:1
31. Lectio brevis Rom 13, 13-14
Sicut in die honeste ambulemus, non in comessationibus et ebrietatibus, non in cubilibus et impu-
dicitiis, non in coiltentione et aemulatione, sed induimini Dominum Iesum Christum,

,ADSEXTAM
38. Lectio brevis 1 TIl .... J, 12·13
Abundare faciat Dominus caritatem vestram in invicem et in omnes, ad conflIIDanda corda vestra
sine querela in sanctitate ante Deum et Patrem nostrum in adventu Domini nostri Iesu christi cum
omriibus sanctis eius.

AD NONAM
45, Lectio brevis cf. 2 Th",': 1, 6.7,10
Iustum est' apudDeum retribtiere vobis qui tribulamini requiem nobiscum in revelatione Domini
Iesu de caelo cum angelis virtutis eius, Cum venerit glorificari in sanctis suis et admirabilis fieri in
omnibus qui crediderunt.

ADVESPERAS
52. Lectio brevis vel /ongior Phil 4, 4-5
Gaudete in Domino semper; iterum dice: gaudete. Modestia vestra nota sit omnibus hominibus; Do-
minus prope est.
54. Canticum evangelicum
Ant. 0 Adonai, et Dux domus Israel, qui Moysi inigne flilmrme rubi. apparuisti, et ei in Sina legem
dedisti: veni ad redimendum nos in brachio extento. CAM 209).

DIE 19 DECEMBRIS

AD VI(JILIAS

INJ NOCTURNO
4. Versus
VI. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.
R.I.' Et salu't~re fuum da nobis.

IN iI NOCTURNO
8. Versus
VI. Domine Deus noster, converte nos.
Rj. Et ostende [aciem tuam, et salvi erimus.
163

AD LAUDES MATUTINAS
Antiphonae quae occurrunt ut supra.

22. Lectio brevis vel 10 ngio r Is 2, 3


Venite et ascendamus ad montem Domini, et ad domum Dei Iacob; et docebit nos vias suas, et am-
bulabimus in semitis eius: quia de Sion exibit lex, et verbum Domini de Ierusalem.
24. Canticum evangelicum
Ant. Ipse praeibit ante ilium in spiritu et virtute Eliae, parare Domino plebem perfectam. (AM 920)
26. Gratio conclusiva
Deus, qui splendorem gloriae tuae per sac rae virginis partum mundo dignatus es revelare, tribue, quae-
sumus, ut tantae incatnationis mysterium et fidei integritate colamus, et devoto semper obsequio fre-
quentemus. Per Dominum. .

AD HORAS MINORES

ADTERTIAM
31. Lectio brevis cf Is 1 0, 20~21
Et erit in die ilia: residuum Israel et hi qui fugerint de domo Iacob innitentur stiper Dominum Sanc-
tum Israel in veritate. Reliquiae convertentur, reliquiae Iacob a:d Deum fortem:

ADSEXTAM
38. Lectio brevis cf Is 10,24.27
Haec dicit Dominus Deus exercituum: Nbli timere, populus meus, hatiitator Sion. In die ill a aufere-
'iiir onus-deun:ierotuo· eTfugum de colici- tuo~-· - .--.. . --.- - -- ,
. .

AD NONAM
45. Lectio b r e v i s . .cf is 14; 1
Prope est ut veniat tempuseius, et dies eius non elongabi.liltur. Miserebitur enim Dominus Iacob,
et Israel salvabitur.

ADVESPERAS
52. Lectio brevis vellongior Phil 3, 205-21
Salvatorem exspectamus Dominum Iesum Christum, qui reformabit corpus humilitatis nostrae con-
figuratum corpori c1aritatis suae, secundum operationem qua etiampossit subicere sibi om~a_
54. Canticum evangelicum
Ant. 0 Radix Iesse, qui stas in signum populorum, super quem contine bunt reges os suum, quem
gentes deprecabuntur: veni ad liberandum nos, iam noll. tar-dare. (AM 209)
164

DIE 20 DECEMBRIS

AD VIGILIAS

l;N I NOCTURNO
4. Versus
VI. Vox clamantis in deserto: Parate viam Domini.
R/. Rectas facite semitas Dei" nostri.

'IN,II NOCTURNO
8. Versus
VI. Domine, Deus virtutum, converte nos.
R/. Et osten de faciem tUam, et salvi erimus.

AD LAUDES MATUTINAS
Antiphiinae quae occurrunt ut supra

22. Lectio breris veiiongior Gen 49,10


Non auferetur sceptrum de Iuda et dux de femore eius, donec veniat qUi mittendus est; et ipse erit
exspectatio gentium.
24. Cantieum evangelicum ,
Ant. Missus est Gabriel Angelus ad M~riam Virgin em desponsatam Ioseph. (AM 222)
26. Ori1tio condusiva
Deus, cuius ineffiibile Verbum, Aiigelo mihtiarite, Virgo iinrriaculata suscepit, et, domus divinitatis
effecta, Sancti Spiritus lucerepletur, quaesumus, ut nos, eius exemplo, voluntati tuae humiliter
adhaerere valeamus. Per Dominum.

AD H(JRAS MINORES ,

ADTERTIAM
31. Lectio brevis fer 23, 5
Ecce dies veniunt, dicit Dominus, ei suscitabo David gerrilen iustum; et regnabit rex, et sapiens erit,
et faciet iudicium et iustitiam in terra.

38. Lectio brevis , '" fer 23, 6, .


Iil diebus illis sal,,:abitur luda. et Israel habitabit confidenter; et hoc est nonien quod vocabunt eum:
Dominus iustus noster. ' '

AD NONAM
45. Lectio brevis Ez 34,15·16 "
, Ego pascam oves meas, et ego eas accubare faciam, dicit DomiTIus Deus. Quod perierat requiram, et
quod confractum fuerat alligabo, et quod infirrnum fuerat consolidabo. Et pascam illas in iudicio.
165

ADVESPERAS
52. Lectio brevis vellongior cf 1 Cor 1. 7b·9
Exspectamus revelationem Domini nostri Iesu Christi, qui coruumabit nos usque in fmem sine cri-
mine, in die adventus Domini nostri Iesu Christi. Fidelis Peus, per quem vocati sumus in societatem
Filii eius. '
54. Cantieum evangelicum
Ant. 0 clavis David, et sceptrum domus Israel: qui aperis, et nemo c1audit; ciaudis, et nemo aperit:
veni, et educ 'Ymcturn de,domo carceris, sedentem intenebris et umbra mortis. (AM 210)

DIE 21 DECEMBRIS

AD nGILIAS

IN I NOCTURNO
4. Versus
V/. Domine Deus noster, converte nos.
R/. Et ostende faciem tuam, et salvi erimus.

IN II NOCTURNO
8. Versus
V/. Veniat super me misericordia tua, Domine.
R/. Salutare tuum, secundum eloquium tuum.

AD LAUDES MATUTINAS
~ .' f

AntiphoTlile quae occurrunt ut supra

22. Lectio brevis vellongior, Is 7, 14b-1 S


Ecce Virgo concipiet et parlet fllium, et vocabitur nomen eius Emmanuel; butyrum et mel comedet,
utsciat repro bare
. ;" .
malum et eligere b'onum. .
24. Canticum evangelicum
"., Ant. Nolite timere: quinta enim die veniet ad vos Domulus noster. (AM 219)
, .
26. Oratio conciusiva
Preces populi tui, quaesumus, Domine, clementer exaudi, ut qui de Unigeniti tui in nostra carne ad-
ventu laetantur, cum venerit in suamaiestate, aetemae vitae praemium consequantur. Per Dominum.

, AD HORAS MINORES

. AD TERTIAM
31. i Lectio brevis Is 2. 11·12
'., Oculi sublimes hominum humiliati sunt, et incurvabitur altitudo virorum; exaltabitur autem Domi-
rius solus in die ilia.
166

ADSEXTAM
31. Lectio brevis 1s12,2
Ecce Deus salvator meus, fiducialiter agam et non' timebo, quia fortitudo mea et laus mea Dominus,
et factus' est mW in salu tern.

AD NONAM
45. Lectio brevis Dan 9, 19 '
Exaudi, Domine; placare, Domine; attende et fac; ne moreris propter temetipsum, Deus meus, quia
nomen tuum invocatum est super populum tuum.

ADVESPERAS
52. Lectio brevis vellongior 1 Cor 4, 5
NoJite ante tempus iudicare,,quoadusque veniat DominUS, qui et illuminabit abscondita'tenebrarum
et manifestabit consilia cordium. Et tunc laus erit unicuique a Deo.
54. •al1iticum evangeiieum
..
,
' ;i", ":'. ";',
\
:/:",.<'t> ':.,: ....... -.. :.. "
Ant. 0 Oriens, splendor lucis aetemae, et sol iustitiae: veni et illu~a 'sedtirites in tenebris et um-
bra mortis. (AM 210)

DIE 22 DECEMBRIS

AD VIGILIAS

IN I NOCTURNO
4. Versus
V /. Audite verbum Domini, gentes.
R/. Et 3nnuntiate illud in fmibus terrae;

IN II NOCTURNO
8. Versus
V/. Veniat s~per me misericorCua tua, DoIrune.
R/. Salutare tuum, secundum eloquium tuum.
\

'Of l.'

ADLAUDES MATUTINAS
Antiphonae quae occurront ut supra

22. Ledio brevis vellongior Is 45, 8


ROrlite, caeli, desuper, et nubes pluant Iustum; aperiatur terra, et genninet Salvatorem, et iustitia
oriatur simu!.
24, ' Canticum evangelicum .
Ant. Ex quo facta est vox salutationis tuae in auribus meis, exsultavit in gaudio infans in utero
mea, alleluia. (AM 224)
167

26. Oratio conciusiva


Deus, qui hominem delapsum in mortem conspiciens, Unigeniti tui adventu redimere voluisti,
praesta, quaesumus, ut qui humili eius incamationem devotione fatentur, ipsius etiarn Redempto-
ris consortia mereantur. Per Dominum.

AD HORAS MINORES

ADTERTIAM
31. Lectio brevis Mieh 5, 4-5a
Dominator in Israel stabit, et pascet in fortitudine Domini, in sublimitate nominis Domini Dei sui;
et convertenturquia nunc magnificabitur usque ad terminos terrae.Et erit iste Pax.

ADSEXTAM
38. Lectio brevis Ag.2,7.10
Adhuc ~num modicum est, et ego commovebo cael~ etterram et mare.et aridam. Magna erit glo-
ria domus istius novissirnae plus quam piimae, et inlocoisto'~bOp-;:Ce~"~'dicit Dominus exercituum.

AD NONAM
45. Lectio brevis Ma14,2
Orietur vobis, timentibus nomen meum, Sol iustitiae, et sanitas in pennis eius. Et egrediemini et sa-
lie tis sicut vituli de armento, dicit Dominus exercituum.

ADVESPERAS
52. Lectio brevis vel longior lae 5, 7-8.9b
Patientes estote, fratn~s; usque ad adventum Domini. Ecce agricola exspectat pretiosum fructum
terrae, patienter ferens donee accipiat temporaneuin et serotinum. Patitmtes igitur estote et vos, et
confmnate. corda vestra, quoniam adventus Domini appropinquavit. Ecce iudex ante ianuam assistit.
54. Canticum evangelicum
Ant; 0 Rex gentium, et desideratus earum, lapis que angulaiis, qui facis utraque unum: veni, et salva
hominem, quem de limo formasti. (AM 211).

DIE 23 DECEMBRIS

AD VIGILIAS

IN I NOCTURNO
4. Versus
VI. Annuntiat Dominus verbumsuum Iacob.
Rj. Iustitias et iudicia sua Is~aeL
168

IN II NOCTITRNO
8. Versus
VI. Respicite et levate capita vestra.
R/. Quoniam appropinquat redemptio vestra.

AD LAUDES MA TUTINAS
Antiphonae quae occurrunt utsupra.

22. Lectio brevis vellongior . Ier 30,21.22


Haec dicit Dominus: Erit dux ex Iacob,et princeps de medici eius producetur; et applicabo eum, et
accedet ad me. Et eritis mihi in populu,m, et egoero vobis in Deum.
24. Canticum evangelicum
Ant. Ecce completa sunt omnia quae dicta sunt per Angelum de Virgine Maria. (AM 220)
26. Oratio conclusiva
Omnipotens sempitemae Deus, nativitatem Filii tui secundum carneln,propinquare cementes, quae-
sumus,lit.ilobisindignis f~lllis tuis misericordiam 'praestet Verbum, quod exVirgine Maria digna-
et
tUm eSt caro'fieri, habitare in nobis. Qui tecum. .

AD HORAS MINORES

AD TERTI AM
31. Lectio brevis Ief29,li.13
Ego scio cogitationes, quas ego cogito super vos, ait Dominus, cogitationes pacis et non afflicti6nis;'
ut dem vobisflriem et jJiitientiain. Qtiaeretis me et inveruetis, turf! qliaesie-ritis the in toto corde
vestro.

ADSEXTAM
. 38 .. Lectio brevis Ier 30, 18
Haec dicit Dominus: Ecce ego convertam conversionem tabemaculorum Iacob, et tectis eius misere-
bor.

AD NONAM
45. Lectio brevis Bar 3; 5-6a
Noli meminisse iniquitatum patrum nostrorum; sed memento manus tuae et nominis tui iri tempore
isto, quia tu es Dominus Deus noster.

ADVESPERAS
52. Lectio brevis vellongior 2 Perr 3,8b-9
,Unus dies apud Dominum sicut mille anni, et mille anni sictit dies unus. Non tludat Dominus promis-
sionem suam, sicut quidam existimant; sed patienter agit propter vos, nolens aliquos perire, sed om-
nes ad paenitentiam reverti.
169

54. Omticum evangelicum


Ant. 0 Emmanuel, Rex et legifer noster, exspectatio gentium, et Salvator earurn: veni ad salvan-
dum nos Domine Deus noster. (AM 211)

DIE 24 DECEMBRIS

AD VIGILIAS
1. Invitatorium
Hodie scietis quia veniet Dominus, et mane videbitis gloriam eius.

IN I NOCTURNO
4. Versus
V/'. Respicite et levate capita vestra.
R/. Quoniam appropinquat redemptio vestra.

IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. Vox clamantis in deserto: Parate viaiil Domini.
R/. Rectas·facite semitas Dei nostri.

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psillrrlodiii
Ant 1. Iudaea et lerusalem, nolite tirnere: cras egrediemini, et Dominus erit vobiscum, alleluia.
(AM 232)
Ant 2. Tu, Bethlehem, terra luda, non eris minima: ex te enirn exiet Dux, qui regat populum
meum Israel. (AM 221)
Ant 3. Hodie scietis quia veniet Dominus: et mane videbitis gloriam eius. (AM 232)
Ant 4. Dominus veniet, occurrite illi, dicentes: Magnum principium, et regni eius non erit fInis:
Deus, fortis, dOminator, princeps pacis, alleluia, alleluia. (AM 233)
Ant 5. Crastina erit vobis salus, dicit Dominus Deus exerdtuum. (AM 233)
22. Lectio brevis vellongior Is II, 1-3a
Egredietur virga de radice Iesse, et flos de radice eius ascendet, et requiescet super eum Spiritus Do-
mini: spiritus sapientiae et intellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis,
et rep~~bit eum spiritus timoris Domini.
23 . Responsorium breve
R/. Crastina die " dele bitur iniquitas terrae. Crastina die.
VI. Et regnabit super nos Salvator mundi. " Delebitur iniquitas terrae. Gloria Patri. Crastina die.
24. Canticum evangelicum
An t. Orietur sicu t sol Salva tor mundi: et descendetin uterum Virginis, sicut im ber super grairien, alle-
luia_ (AM 234)
Vd' Completi sunt dies Mariae ut pareret Filium suum prirnogenitum.
170

26. Oratio conclusiva


Festina, quaesumus, ne tardaveris, Domine Iesu, ut adventus tui consolatiortibus sub1evenfur, qui in
tua pietate confidunt. Qui vivis.

AD HORAS MINORES

ADTERTIAM
31. Lectio brevis Is 4, 2
In die ilia eritgennen Domini in magnificentia et gloria, et fructus terrae sublirrtis, et exsultatio his
qui salvati fuerint de Israel. .

ADSEXTAM
38. Lectio brevis Is 4, 3·
Omnis qui relietus fuerit in Sian et residuusin Ierusalem, sanet-us vocabitur, ornnis qui seriptus est
in vita in Ierusalem.

AD NONAM
45. Lectio brevis Is 61, 11
Sicut terra profert germen suum, et sieut hortus semen suum germinat,:sic Dominus Deus gennina-
bit iustitiam et laudem coram universis gentibus. '. . .
171

2. TEMPUS NATIVITATIS

DIE 25 DECEMBRIS
IN NATNITATE DOMINI
SOLLEMNITAS

AD I VESPERAS
50. Hymnus congruus vel: Christe Redemptor omnium
51. Psalmodia
SCHEMA A. B. C. D.
Ant 1. Rex pacificus magnificatus est, cuius vultum desiderat uruversa terra. (AM 236 5S)
Ps 109

Ant 2. Magnificatus est Rex pacific us super omnes re&es universae terrae. 1'$ 110

Ant 3. Completi sunt dies Mariae, ut pareret filium suum prirnogenitum.· Ps 111

Ant 4. LevaJe capita vestra: ecce appropinquabit redemptio vestra. Ps 112

Ant 5. ad Cant. Tarnquarn sponsus Dominus procedens de thalarno suo. Schema B,C;D NT = 11

52. Lectio brevis vellongior


Ubi venit plenitudo temp oris , rnisit Deus Filium suum factum ex muliere, factum sub lege, ut eos
q~i ~1!l> I~g~.~i.?p~ ~~im~~t,:\!t ~QQptiQri~rn.,flliorum 'reciperemtiS~' ~. .C ".

53. Responsorium breve


R/.Hodie scietis * Quia veniet Dominus. Hodie.
V/. Et mane videbitis gloriarn eius. * Quia veniet Dominus. Gloria Patri. Rodie.
54. Canticum evangelicum
Ant. Cum ortus fuerit sol de caelo, videbitis Regem regum procedentem a Patre, tarnquarn sponsum
de thalarno suo (AM 239) .
56. Oratio conclusiva
Deus, qui nos redemptionis nostrae annua exspectatione lae.tificas, praesta, ut Unigenitum tuum,
quem laeti suscipirnus redemptorem, venientem quoque iudicem securi videre merearnur. Per Do-
minum.

AD VIGILlAS
1. lnvitatorium
Christus natus est nobis: venite, adoremus.
2. Hymnus congruus vel: Christe Redemptor Omnium

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
SCHEMA A
An t 1. Dominus dixit ad me: Filius meus es tu, ego hodie genui te. Ps 2

Ant 2. Tarnquarn sponsus Dominus procedens de thalarno suo. Ps18

Ant 3. Elevarnini, portae aeternales, et introibit Rex gloriae. Ps 23


172

Ant 4. Diffusa est gratia in labus tuis, propterea benedixit te Deus in aeternum.
Ps44

Ant 5. Stiscepimus, Deus, misericordiam tuam in medio templi tui. Ps47


Ant 6. Orietur in diebus Domini abundantia pacis, et dominabitur. Ps 71

SCHEMA B. C. D.
Tres psalmi cum antiphonis ex Scheinate A seligantur ad libitum.

4. Versus
VI. Verbum caro factumest,alleluia~
R/. Et habitavit in nobis, alleluia.

IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
SCHEMA A
Ant 1. Veritas de terra o~a est, et iustitia de caelo prospexit. Ps84
Ant 2. Ipse invocabit me, alleluia: Pater meus es tu, alleluia. Ps88

Ant 3. Laetentur caeli, et exsulteHerra ante faciem DomW, quoniamveilit. .. :.


Ps 95
Ant 4. In principio et ante saecula Deus erat verbum: ipse natus est nobis hodie Salvatar mundi.
Ps 96
. .
Ant 5. Notum fecit Dominus, alleluia, salutare suum,.apeluia. Ps.97
. .... -- ---
Ant 6. Nato Domino Angelorum chorus cane bat dicens: Salus Deo nostro, alleluia.
Ps 98

SCHEMA B. C. D;
Tres psalmi cum antiphonis ex Schemate A seligantur ad libitum.
8. Versus
V/. In ipso vita erat.
R/. Et vita erat lux hominum.

IN III NOCTURNO
11. Cantica V.T.
SCHEMA A.B.C.D.
Ant. Vocabitur nomen eius Emmanuel,quod interpretatur "Nobiscum-Deus".
Schema A, Bet D =
Canticum 1 : YT 23
=
Canticum 2 : VT 27
Canticum 3·: VT = 39
SchemaC Cantic~m : VT =28

12. Versus
V/. Navissime Deus locutus est nobis in Filla.
R/. Per quem fecit et saecula.
"17. Oratio conclusiva
Deus, qui humanae su bstantiae dignitatem et mirabillter condidisti et rriirabillus reformasti, da,
quaesumus, nobis eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostrae fieri dignatus est particeps.
Qui tecum vivit.
173

AD LAUDES MATUTINAS
20. Hymnus congruus vel: A solis ortus cardine.
21. Psalmodia
SCHEMA A. B. C. D.
Ant 1. Quem vidistis, pastores? dicite annuntiate nobis, in terris quis apparuit. Natum vidimus, et
J

chorosAngelorum collaudantes Dominum, alleluia, alleluia (AM 240 seq.)


Ps 92
Schema CPs. 95
Ant 2. Genuit puerpera Regem, cui nomen aeternum, et gaudia MatTis habens cum ~ginitatis ho·
nore: nec primam similem visa est, nec habere sequentem, alleluia. Ps"99 :
" Schema C Ps18

Ant 3. Angelus ad pastores ait: Annuntio vobis gaudium magnum: quia natus est vobis hodie Sal-
vator mundi, alleluia. Ps 62
Ant 4. Facta est cum Angelo multitudo caelestis exercitus laudantium Beum, et dicentium: Glo-
ria in excelsis Deo, et in terra pax horninibus bonae voluntatls, alleluia.
Cant VT =48
. Schema C Cant VT = 39
Ant 5. Parvulus Filius hodie natus est nobis: et vocabitur Deus, Fortis, alleluia, ~eluia.
Schema A Ps 148.149.150
B,D Ps150
C Ps 147

22. Lectio brevis vellongior Hebr 1,1·2


Multifariam multisque modis olim Deus loquens patribus in prophetis; novissime -aiebus istis locutus
est nobis in Filio, quem constituit heredem universorum, per quem fecit et saecula.
23. Responsorium breve
R/. Notum fecit Dominus, *.alleluia, alleluia. Notum.
VI. Salutare suum, * Alleluia, alleluia. Gloria Patri. Notum:
24. Canticum evangelicum
Ant. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis, alleluia. (AM 243)
26. Oratlo conclusiva
Da, quaesumus, omnipotens Deus, ut, dum nova incarnati Verbi tui luce perfundimur, hoc in no-
stro resplendeat opere, quod per fidem fulget in mente. Per Dominum.

AD HORAS MINORES

ADTERTlAM
30. Psalmodia
SCHEMA A.B.C.D.
Ant. de Laudibus.
Vel: Erant Ioseph et Maria, mater Iesu, mirantes super his, quae dicebantur de ilio.

31. Lectio brevis Tit 2,11-12


Apparuit gratia Dei salvatoris nostri omnibus horninibus, erudiens nos ut, abnegantes impietatem
et saecularia desideria, sobrie et iuste et pie vivamus in hoc saeculo.
32. Versus
VI. Recordatus est Dominus misericordiae suae, alleluia.
R/. Et veritatis suae domui Israel, alleluia.
174

33. Gratio conciusiva


ut supra ad Vigilias 17.

ADSEXTAM
, 3'7. Psalmodia
SCHEMA A.B.C.D.
Ant. de Laudibus
Vel: Maria autem conservabat omnia verba haec, conferens in corde suo.
38. Lectio brevis . . .;
1104,9
In hoc apparuit caritas Dei in nobis, quoniam Filium suum unigenitum misit Deus in mundum, ut
vivamus per eum.
'39. Versus
VI. Viderunt omnes fmes· terrae, alleluia.
R/. Salutare Dei nostri, alleluia.
40. Oratio conciusiva
ut supra aci Vigilias 17.

AD NONAM
44. Psalmodia
SCHEMA A.B.C.D.
Ant. de Laudibus
Vel: Viderunt oculi mei salutare tuum, quod parasti,ante faciem omnium populorum.
45. Lectio brevis Act 10,36
Verbum misit Deus filiis Israel, annuntians pacem per Iesum Christum: hic est omnium Dominus.
46. Versus
VI. Misericordia et veritas obviaverunt sibi, alleluia.
R/. Iustitia et pax. osculatae sun,t, alleluia.
47. Gratio conciusilia
ut supra ad Vigilias 17.

AD II VESPERAS
50. Hymnus congruus vel: Christe Redemptor omnium
51. Psalmodia
SCHEMA A. B. C. D.
Ant 1. Tecum principium in die virtutis tuae, in splendoribus sanctorum, ex utero ante luciferum
genui teo (AM 245 ss) Ps 109
Ant 2. Redemptionem misit Dominus populo suo: man davit in aeternum testamentum suum.
Ps 110
Ant 3. ,Exortum est in tenebris lumen rectis corde: misericors et miserator et iustus Dominus.
Ps 111
Ant 4. Apud Dominum misericordia"et copiosa apud eum redemptio. Ps 129
Vel: De fructu ventris tui ponam super sedem tuam. Ps 131
(pro die bus 26, 28 et'30 decembris)
175

Ant 5. ad Cant. In principio et ante saecula Deus erat verbum: ipse natus est hodie salvator mun·
di. Schema B, C, D NT =12
5:+. Leciio brevis vellongior 1101,1·3
Quod fuit ab initio, quod audivimus, quod vidimus oculis nostris, quod perspeximus et manus no·
strae contrectaverunt de Verbo vitae, et vita manifestata est, et vid.irUus et testamur et annuntiamus
vobis vitam aeternam, quae erat apud Patrem et apparuit nobis, quod vidimus et audivimus, annuntia·
musvobis, ut et vos societatem habeatis nobiscum, et societasnostra sit cuIriPatre et cum Filio eius
lesu Christo.
53. Responsorium breve
R/. Verbum caro factum est, .. Allelulia, alleluia. Verbum.
VI. Et habitaviJ in nobis, .. Alleluia, alleluia. Gloria Patri. Verbum.
54. Ganticum evangelicum
Ant. Hodie Christus natus est: hodie Salva tor apparuit: hodie in terra canunt Angeli, laetantur AI,
changeli: hodie exsultant iusti, dicentes: Gloria in excelsisDeo, alleluia. (AM 249)
56. Oratio conclusiva
u t supra ad Vigilias 17.

. , .. -.-.....
Dominica infra octavam Nativitatis
SANCTAE FAMILIAE IESU, MARIAE ET JOSEPH
Festum
Quando Nativitas Domini incidit in diem dominicam, festum S. Familiae fitdie 30 decembris et non habet
I Vesperas.

AD I VESPERAS
50. Hymnus: 0 lux beata caelitum (ex LH) vel: Christeredemptor omnium, vel alius Cantus congruus.
51. Psalmodia: Antiphonae de Laudibus, psalmi de Communi B M. Virginis. .
Vel: Ant 1. Iacob autem genuit Ioseph, virum Mariae, de qua natus est Iesus, qui vocatur Christus.
(AM 836)
Ant 2. Consurgens loseph accepit Puerum et Matrem eius nocte, et secessit in Aegyptum.
(AM 130)
Ant 3. Puer Jesus proficiebat aetate et sapientia coram Deo et hominibus. (AM 267)
Ant 4. Pastores venerunt festinantes, et invenerunt Mariam et loseph et Infantem positum in
praesepio. (AM 320)
Ant 5. Et ipse Iesus erat incipiens quasi annorum triginta, ut putabatur filius loseph, alleluia.
(AM 887) Cant NT = 10

52. Lectio brevis 2 Cor 8, 9


Scitis gratiam Domini nostri lesu Christi, quoniam propter vos egenus factus est, cum esset dives,
ut illius inopia vos divites essetis.
53. Responsorium breve
R/. Verbum caro factum est, .. Et habitavit in nobis. Verbum.
VI. Et de plertitudine eius omnes nos accepirnus ... Et habitavit in nobis. Gloria Patri. Verbum.
54. Ganticum evangelicum
Ant. Dum medium silentium tenerent omnia, et nox in suo cursu medium iter perageret: omnipo·
tens serrno tuus Domine a regalibus sedibus venit, alleluia. (AM 265)
176

AD VIGILlAS
1. Invitatorium
Christum, Dei Filium, Mariae et Ioseph subditum, venite adoremus.
2. Hymnus: Dulce fit nobis (ex L H) vel: Christe, Redemptor omnium

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
SCHEMA A
Ant 1. Joseph, fill David, noli timere accipere Mariam,coniugem tuam: quod enim in ea natum
. est de Spiritu Sancto est, alleluia. Psalmi de Communi B.M Virgiriis.
Ant 2. Exsurgens, Jose?h a somno.' f~cit sicut pra(;cepit ei Angelus Domini, et accepit coniugem
s,uam.
Ant 3. Genuit puerpera Regem, cui nomen aetemum, et gaudia Matris habenscuin'viiginitatis ho-
nore: nec primam similem visa est, hee habere sequentem, alleluia.
Ant 4. Pasta res venerunt festinantes, et invenerunt Mariam et Joseph et Infantem positum in prae·
sepia.
Ant 5. Magi, intrantes domum, invenerunt Puel)lm cum Maria, Matre eius.
Ant 6. Consurgens Joseph, accepit Puerum et Matrem eius nocte, et secessit in Aegyptum: et erat
ibi usque ad obitum Herodis.

SCHEMA B. C. D. tres psalmicu m anJjplg)Ili~ !!~_~c:::h~IT1ll.te A ~!!ligi!l!1!!!'~.!i~!1!!!!!,__


4, Versus
V/. P~nam universo~ fillos tUos doctos a Domino.
R/. Et multitudinem pacis filiis tuis .

.IN II NOCTURNO '


7. P:;almodia
SCHEMA A
Ant 1. Cum inducerent Puerum legum parentes eius, accepit eum Simeon in ulnas suas, et bene·
dixit Deum dicens: Nunc dimittis, Domine, servum tuum in pace, Psalmi de Communi
B.M. Virginis.
Ant 2. Ecce positus est hic in ruinam et in resurrectionem multorum in Israel et in signum cui
contradicetur.
¥t 3. , Et ut perfecerunt omnia secundum legem Domini,reversis.unt in Galilaeam in civitatem
suam.Nazareth.
Ant 4. Puer autem crescebat et confortabatur plenus sapientia, et gratia Dei erat in ilio,
Alit 5. Post triduum invenerunt ilium in templo sedentem in medio doctorum, audientem et in·
terrogantem eos.
Ant 6. Erat Pater eius et Mater miran~es super iis, quae dicebantur de ilio.

SCHEMA B. C. D. Tres psalmi cum antiphonis ex Schemate A seligantur ad libitum.

8. Versus
VI. Audi, fill mi, et suscipe verba mea.
R/. Vt multiplicentur tibi anni vitae.
177

IN III NOCTURNO
11. Ozntica V. T
Ant. Vere tu es Deus absconditus, Deus Israel Salvator.
Schema A, B, D Canticum 1: VT = 23
Canticum 2: VT = 27
Canticum 3: VT = 39
Schema,C Canticum : VT = 33

12. Versus
VI. Quanto magnus es,humiliaote in omnibus.
RI. Et coram Deoinvenies.gratiam.
11. Oratio conclusiva ut infra ad Laudes matutinas

AD LAUDES· MA TUTINAS
20. Hymnus Christe, splendor Patris vel: A solis ortus cardine··
21. Psalmodia
SCHEMA A. B. c. D.
Ant 1. Missus est Gabriel Angelus ad Mariam virginem desponsatam Ioseph.
Psalrni festivi (AM 861)
Ant 2. Vocabis nomen eius legum: ipse enim salvum facietpoplihim su~ma peccatis eorurri~ alle-
luia. (AM 283) ~,

Ant 3. Dabit ei Dominus sedem David patriseius, et regnabit in aetetnlihf: (AM 862)
Ant 4. Lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuae Israel. (AM 803)
Schema C Canticum : VT = 4
Ant 5. Descendit Iesus cum eis, et venit Nazareth, et erat subditus jllis. (AM 842)
22. Lectio brevis vellongior Deut 5,16
Honora patrem tuum etmatrem, sicut praecepit tibi Dominus Deus tuus, ut longo vivas' tempore, et
bene sit tibi in terra, quam Dominus Deus tuus daturus est tibi.
23. ResponsoTjum breve
R/. Christe, Filii Dei vivi, '" Miserere nobis. Christe.
V/'Qui M~riae et loseph subditus fuisti. '" Miserere nobis. Gloria Patri. Christe.
24. Canticum evangelicum
Anno A: Iacob autem genuit Ioseph, virum Mariae, de qua natus est Iesus, qui vocatur Christus.
(AM 836)
Anno B: Senex puerum portabat, puer autem senem regebat: quem Virgo peperit, et post partum
Virgo perrnansit: ipsum quem genuit adoravit. (AM 801)
Anno C: Remansit puer Iesus in lerusalem, et non cognoverunt parentes eius, existimantes ilium
esse in comitatu: et requirebant eum inter cognatos et notos. (AM 301)
26. Oratio conclusiva
Deus, qui praec1ara nobis sarrctae Familiae dignatus es exempla praebere, concede propitius, ut, do·
mesticis virtutibus caritatisque vinculis illam sectantes, in laetitia domus tuae praemiis fruamur ae·
ternis. Per Dominum.
178

AD HOMS MINORES

ADTERTIAM
30. Psalmodia
SCHEMA A.B.C.D.
Ant. de Laudibus .
Vel: Erant Ioseph et Maria, mater Iesu mirantes super lis quae dicebantur de ilio.
31. Lectio brevis . Col 3, 12·13
Induite vos sicut electi Dei, sancti et dilecti, viscera misericordiae, benignitatem, hurnilitatem, mo-
destiarn, patientiam ;supportantes invicem et donantes vobismetipsis, si quis adversus aliquem ha"
bet querelarn: sicut et Dominus donavitvob~s ita et vos. . .....
32. Versus
VI. Dominus vias suas docebit nos.
R/. Et arnbulabimusin semitis eius.
33. Oratio conc/usiva
ut supra ad Laudes matutinas.

ADSEXTAM
37. Psalmodia
SCHEMA A.B.C.D.
Ant. de Laudibus
Vel: Maria autem conservabat omnia verba haec, conferens in corde suo.
38. Lectio brevis Col 3, 14-15
Super omnia haec, caritatem habete, quod est vinculum perfectionis: et pax Christi exsultet in cor-
dibus vestris, in qua et vocati estis in uno corpore, et grati estote. -
39. Versus
V/. Pauper sum ego et in laboribus a iuventute mea.
R/. Exaltatus autem,humiliarussum et conturbatus.
40. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas.

AD NONAM
44. Psalmodia
SCHEMA A. B. C. D.
Ant. deLaudibus
Vel: Viderunt oculi mei salutare tuum, quod parasti ante fadem omnium populorum.
45. Lectio brevis Co13,17
Omne quodcumque fadtis in verbo aut in opere, omnia in nomine Domini Iesu Christi, gratias agen-
tes Deo et Patri per ipsum.
46. Versus
V/. Ponarn universos fillos tuos doctos a Domino.
R/. Et multitudinem pacis fillis tuis.
47. Oratio condusiva
ut supra ad Laudes matutinas.
179

AD II VESPERAS
Omnia ut supra ad I Vesperas,praeter sequentia:

52. Lectio brevis vellongior Phil 2. 6·7


Christus Iesus, cum in fonna Dei esset, non rapinam arbitratus est esse se aequalem Deo, sed se·
metipsum exinanivit, fonnam servi accipiens, in similitudinem hominum factus et habitu inven-
tus ut homo;
53." Responsorium breve
R/. Debuit per omnia fratribus similari. * Ut miserieors fieret. Debuit.
VI. In terris visus est, et cum hominibus conversatus est. * Ut misericors. Gloria Patri. Debuit.
54. Canticum evangelicum
Anno A: Ant. Dixit Mater eius ~d ilium: Fill, quid fecisti nobis sie? Ecce Pater tuus et ego do·
lentes quaerebamus teo (AM 842)
vel Ant. Ex Aegypto vocavi Filium meum: veniet ut salvet populum meum. (AM 194)
Anno B: Ant. Cum inducerent puerum legum parentes eius, aceepit eum Simeon in ulnas suas,
et bene dixit Deum dieens: Nunc dimittls, Domine, servum tuum in pace. (AM 803)
Anno C: Ant. Fill, quid feeisti nobis sic? Ego et pater tuus dolentes quaerebamus teo Quid est
,quod me quaerebatis? nesciebatis quia in his quae Patris mei sunt, oportet me es-
se?(AM 303)
56. Oratio conclusiva
Ut supra ad Laudes Matutinas.

DIE 26 DECEMBRIS
Ad Vigilias, Laudes matutinas, Tertiarn, Sextam et Nonam omnia fiunt de S. Stephano protomartyre.

ADVESPERAS
Hymnus, antiphonae, psalmi et canticum, ut in II Vesperis Nativitatis Domini.
54. Ant ad Magnificat: Dum medium silentium tenerent omnia, et nox in sua cursu medium iter pera-
geret:" omnipotens sermo tuus Domine a regalibus sedibus venit, alleluia.
(AM 265)

DIE 27 DECEMBRIS
Ad Vigilias, Laudes matutinas, Tertiarn, Sextam et Nonam omnia fiunt de S. Ioanne apostolo et evangeli-
sta.

ADVESPERAS
Hymnus, antiphonae, psalmi et canticum ut in II Vesperis Nativitatis Domini.

54. Ant. ad Magnificat: Virgo Dei Genetrix, quem totus non capit orbis, in tua se c1ausit viscera factus
homo, Vera fides Geniti purgavit crimina mundi et tibi virginitas inviolata rna·
net.
180

DIE 28 DECEMBRIS
Ad Vigilias, Laudes matutinas, Tertiam, 5extam et Nonam, omnia fiunt de 5s. Innocentibus.

. AD VESPERAS
Hymnus, antiphbnae, psalmi et canticum, ut ih II Vesperis Nativitatis Do~.

54. Ant. ad Magnificat: Nesciens mater Virgo virum, peperit sihe dolore salvatorem saectilorum; ipsum
regem angelo rum sola Virgo lactabat ubere de caelopleno.
181

ORDINARIUM TEMPORE NATIVITATIS

AD VIGILIAS
1. Imitatorium
Christus natus est nobis: venite adoremus .
. 2. Hymnus congruus vel Christe Redemptor omnium.

A die 29 decembn's usque ad diem 5 ianuan'i

IN I NOCTIJRNO
3. Psalmodia
SCHEMA A
Ant. In principia et ante saecula Deus erat Verbum: ip·~e natus est nobis Salvator mundi.
Psalmi de feria occurrente liel ut infra ad lib~tu'!l:,,~ :,.

SCHEMA B. C. D.
Tres psalmi cum (ITltiphonis ex sequentibus seligantur ad libitum

Vel:
Ant 1. Attollite portas, principes, vestras et introibit Rex gloriae. Ps23
Ant 2. Sedes tua. Deus, in saeculum saeculi: virga direttionisvirga regni tui.
Ps44
Ant 3. Dominus virtu tum nobiscum: susceptor noster Deus lacob. Ps45
Ant 4. Hic est Deus, Deus noster in aetemum: ipse reget nos in saecula. Ps47
Ant 5. Orietur in diebusDomini abundantia pacis et dominalJitur. Ps 71 A
Ant 6. Animas pauperum suorum salvas faciet Dominus. Ps 71 B

4. Versus de Proprio

IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
SCHEMA A
Ant. Natus est nobis hodie Salvator, qui est Christus Dominus in civitate David.
Psalmi de feria occurrente liel ut infra ad libitum

SCHEMA B. C. D.
Tres psalmi cum antiphonis ex sequentibus seligantur ad libitum
Vel:
Ant 1. Veritas de terra orta est, et iustitia de caelo prospexlt. Ps84
Ant 2. Misericordia et veritas praecedent faciem tuam, Domine. Ps 88, ]·]9
Ant 3. Ipse invocabit me: Pater meus es tu, alleluia. Ps 88,20·33
Ant 4. Laetentur caeIi et exsultet terra ante fadem Domini, quoniam venit.
Ps 95
Ant 5. Lux orta est iusto, rectis corde laetitia, alleluia. Ps.96
182

Ant 6. Notum fecit Dominus salutare suum, alleluia.


SCHEMA B. C. D.
Tres psalmi cum antiphon is ex schemate A seligantur ad libitum

8. Versus de Proprto
In die bus Octavae dicitur Te Deum ad libitum

'ADLAuDES 'MAT£JrINAS
A die 2 ianuarii usque ad diem 5 ianuarii antiphonae et psalmi de feria occurrente.

20. Hymnus congruus vel A solis ortus cardine.

21. Psalmodia
A die 29 decembris usque ad diem 31 decembris ut in Nativitate.
A die 2 ianuarii ~ue ad diem 5.Ianuarii de feria occurrente.

23. Responsorium breve .. ' .


R/. Notum fecit Dominus, * Alleluia, alleluia'. Notum:
VI. Salutare suum, *Alleluia, alleluia. Gloria Petri. Notum.

AD HORAS MINORES
A die 29 decembris usque ad diem, 5 ianuarii antiphonae et versus ut in Nativitate.

AD VESPERAS
50. Hymnus congruus vel' Christe Reci'emptor:. omnium.
51 . Psalmodia
A die 26 decembris usque ad, diem 30 decembris ut in·1I VesperisNativitatis.
A die 2 ianuarii usque ad diem 4 ianuarii de feria occurrente .
.
53. Responsorium breve
R/. Verl:mrn caro factum est, * Alleluia, alleluia. Verbum.
VI. Et habitavit in nobis. * Alleluia, alleluia. Gloria Patri. Verbum.,

Die 29 decernbris
DE DIE V INFRA OCTAVAM NATIVlTATIS

. AD VIGILIAS
IN I NOCTURNO
4. Versus
VI. Egredietur Dominus de loco sancto suo.
R/. Veniet ut sal vet populum suum.

IN II NOCTURNO
8. Versus
V/.'Videntes pastores cognoverunt de Verb 0 , alleluia.
Rj. Quod dictum erat: illis depuero, 'alleluia:'
183

AD LAUDES
22. Lectio brevis vellongior Hebr 1.1·2
Multifariam multi,sque modis olim Deus loquens patribus in prophe~is, novissime diebus istis locu-
tus est nobis in Fillo, quem constituit heredem universorum, p'er quem fecit et saecula.
24. Canticum evangelicum
Ant. Pastores loquebantur ad invicem: Transeamus usque Bethlehem, et videamus hoc verbum
quod Dominus ostendit nobis.
26. Oratio conclusiva
Omrupotens et invisibilis Deus, qui tuaducis adventu mundi tenebras effugasti, sereno vultu nos,
quaesumus, intuere, ut magnificentiam nativitatis Unigeni~ tui dignis praeconiis collaudemus. Qui
tecum vivit.

AD HaMS MINORES

ADTERTIAM
31. Lectio brevis Tit 2,11·12
Apparuit gratia Dei Salvatoris ncistri omnibus hominibus, erudiens nos ut, abnegantesimpietatem et
saecularia desideria, sobrie et iuste e,t pie viv.amus in hoc saeculo.

ADSEXTAM
38. Lectid brevis 1104,9
In hoc apparuit caritas Dei in nobis, quoniam Filium suum unigenitum rnisit Deus in mundum, ut vi·
vamus per eum.

AD NONAM
45. Lectio brevis ~ct 10, 36
Verbum rnisit Deus filiis Israel, annuntians pacem per legum Christurn: hie est omnium Dominus.

ADVESPERAS
52. Lectio brevis vellongior 1101,1·3
Quod fuit ab initio, quod audivimus, quod vidimus oculis nostris, quod perspeximus et manus con·
trectaverunt de Verbo vitae; et vita manifestata est, et vidimus et testamur et annuntiamus vobis
vitam aetemam, quae erat apud Patrem et apparuit nobis; quod vidimus et audivimus, annuntiamus
vobis, ut et vos societatem habeatis nobiscurn, et societas nostra sit cum Patre et cum Fillo eius lesu
Christo.
54, Canticum evangelicum
Ant. Ecce iam venit plenitudo temporis, in quo misit Deus Fillurn suum in terras,natum de Virgine
factum sub lege, ut 'eos qui sub lege erarit redimeret.
Vel: Caelorum Rex de Virgine nasci dignatus est, ut hominem perditurn ad caelestia regna revocaret.
184

Die 30 decembris

DE DIE VI INFRA OCTAVAM NATIVITATIS.

Deficiente dominica
. infra octavam Nativitatis,.
hac die celebratur
'
festum
.
S.
' .Familiae,
. .
omissis tamen I
Vesperis.

AD VIGILIAS

IN I NOCTURNO
4. Versus
VI.· Vidimus gloriam eius, alleluia.
R/. Gloriam quasi Unigenitia Patre, alleluia.

IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. Notum fecit Dominus, alleluia ..
R/. Salutare suum, alleluia.

AD: UUDES MATlITINAS


22. Lectio brevis vef fongior Is 9,6
Parvulus natus est nobis, et filius datus est nobis, et factus estprincipatus super umerum eius, et
vocabitur nomen eius: Admirabilis consiliarius, Deus fortis, Pater futuri saeculi, Princeps pacis.
24. Canticum evangeficum ,
Ant. Nato Domino, angdorum chorus canebat, dicens: Salus Deo nostro, sedenti super thronum,
et Agno.
26. Oratio concIusiva
Concede, quaesumus, omnipotens Deus, ut nos Unigeniti tui nova per carnem nativitas liberet, quos
·sub peccati iugo vetusta servitus tenet. Per Dominum.

AD HORAS MINORES

ADTERTIAM
31. Lectio brevis . Deut 4, 7
Non est alia natio tam grandis, quae habeat deos appropinquantes sibi, sicut Deus noster cunctis
obsecrationibus nostris.

ADSEXTAM
38. Lectio brevis Is 12,5·6
Cantate Domino, quoniam magnifice fecit; annuntiate hoc in universa terra; exsulta et lauda, ha-
bitatio Sion, quia magnus in medio tui Sanctus Israel.

AD NONAM
45. Lectio brevis Tob 14, 8-9
Relinqueht gentes idola sua, et venient in [erusaJem et inhabitabunt in ea; et gaudebunt in eaomnes
reges terrae, adorantes regem Israel. .
185

AD VESPERAS
52. Lectio brevis vellongior Cf 2 Petr 1,3-4
Christus omnia nobis divinae virtutis suae ad vitam et'pietatem donavit, per cognitionem eius,
qui vocavit nos propria gloria et virtute, per quem maxima et pretiosa nobis promissa donavit:
ut per haec efficiamini divinae consortes naturae, fUgientes eius, quae in mundo est, concupi-
scentiae corruptionem. .
54. Canticum evangelicum
Ant. Puer Iesus proficiebat aetate et sapientia coram Deo et hominibus. (AM 267)
Vel: Glorificamus te, Dei Genitrix, quia ex te natus est Christus;s3J.va omnes qui te glorificant.

Die 31 decem bris

DE DIE'VII INFRA OCTAV AM NATIVITATIS

AD VIGILlAS -

IN I NOCTURNO
4. Versus
VI _ Portans omnia verbo virtutis suae, alleluia.
R/. Sedet ad dexteram maiestatis in excelsis, alleluia.

IN II NOCTURNO
. 8. Versus
VI. Novissime Deus locutus est nobis in Filio, alleluia.
R/. Per quem fecit et saecula, alleluia.

AD LAUDES
22. Lectio brevis vellongior Is 4, 2·3
In die ilia erit germen Domini in magnificentia et gloria, et fructus terrae sublimis, et exsultatio
iis qui salvati fuerint de Israel. Et erit: Omnis qui relictus fuerit in Sion et residuusin Ierusalem,
sanctus vocabitur, omnis qui scriptus est in vita in lerusalem.
24. Canticum evangelicum
Ant. Facta est cum Angelo multitudo caelestis exercitus la~dantium et dicentium:Gloria in excel-
sis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis, alleluia. (AM 241)
26. Oratia conclusiva
OmnipotenssempiterneDeus, qui in Filii tui nativitate tribuisti totius religionis initium perfectio-
nemque constare, da nobis, quaesumus, in eius portione censeri, in quo totiu~ salutis humanae
summa consistit. Per Dominum . . . .

AD HORAS MINORES

AD TERTIAM
31. Lectio brevis Is 45, 13·
SiJscitavi eum ad iustitiam, et omnes vias eius dirigam; ipse aedificabit civitatem meam et captivita-
tern meam dimittet, non in pretio neque in muneribus, dicit Dominus Deus exerci.tuum_
186

ADSEXTAM
38. Lectio brevis Is 48,20
. In voce exsultationis annuntiate; auditum facite hoc, et efferte illud usque ad extrema terrae. Di-
cite: Redemit Dominus servum suum Iacob.

AD NONAM
45. Lectio brevis Is 65,1
Quaesierunt me qui ante non interrogabant; invenerunt qui non quaesierunt me. Dixi: Ecce ego,
ecce ego ad gentem, quae non invocabat nomen meum.

Die 1 ianuarii
IN OCTAVA NATNITATIS DOMINI

SOLLEMNITAS
SANCTAE DEI GENETRICIS MARIAE

AD I VESPERAS
50. Hymnus 0 gloriosa Domina vel alius.Cantus congruus
51. Psalmodia. Antiphonae de Laudibus, psalmi de Communi B. M. V.
52. Lectio brevis Gal 4,4-5
.Ubi venit plenitudo temporis, misit Deus Filium suum, factum ex muliere, factum sub lege, ut eos
qui sub lege erant redimeret, ut adoptionem filiorum reciperemus.
53. Responsorium
R/. Verbum caro factum est, * Alleluia, alleluia. Verbum.
VI. Et habitavit in nobis. * Alleluia, alleluia. Gloria Patri. Verbum.
54. Canticum evangelicum
Ant. Propter nimiam caritatem suam, qua dilexit nos Deus, Filium suum misit in similitudinem car-
nis peccati, alleluia. (AM 270)
Vel: AnL Cum iucunditate Maternitatern beatae Mariae semper Virgin is celebremus. (AM 1081)

AD VIGILIAS
1. Invitatorium
Maternitatem Virginis Mariae celebremus: Christum eius Filium adoremus Dominum.
2. Hymnus congruus vel: Quem terra, pontus, aethera.

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
SCHEMA A
Ant 1. Ecce Virgo concipiet et pariet Filium et vocabitur nomen eius Emmanuel. (psalmi de
Communi B. M. V.)
Ant 2 .. Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus
ventris tui.
187

Ant 3. Ne timeas, Maria, invenisti gratiam apud Dominum, ecce concipies et paries, et vocabitur
Altissimi Filius.
Ant 4. Spiritus Sanctus in te descendet Maria: ne timeas, habebis in utero Filium Dei.
Ant 5. Adiuvabit te Deus vultu suo: Deus in medio tui, non commovebitur.
Ant 6. Paries quidem Filium et virginitatis non patieris detrimentum~ et eris Mater semper in·
tacta.
SCHEMA B. C.D.
Tres psalmi cum antiphonis ex Schemate A seligantIf'" ad libitum.

4. Versus
VI. Ego quasi rosa plantata super rivos aquarum fructificavi.
R/. Quasi vitis dedi suavitatem odoris.

IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
SCHEMA A
'" , AntI; 'Ego mater pulc.tira~'ciilectionisett:inloris'~t agniti6nis: k me o~nis spes vitae et virtutis.
(psaimi de Communi B. M. V.) , , '
Ant 2" . Cum essem parvula, placuiAltissimo et de meis visceribus genuLDeum et hominem.
Ant 3. Beata es, Virgo Maria, quae omnium portasti Creatorem.
Ant 4. Genuisti qui te fecit et in aetern~m pennanes Vir~o.
Ant 5. Sancta et immaculata virginitas, quem caeli capere non poterant, tuo gremio contulisti.
Ant 6. Benedicta filla, tu, a Domino; quia perte fructum'vitae communicavimus.
SCHEMA B. C. D.
Tres psalmi cum antiphonis ex Schemate A seligantur ad libitum.

8. ,Versus
VI. Melior est fructus meus auro et lapide pretioso.
R/. Et genimina mea argento electo.

IN III NOCTURNO
11. Can tica V. T.
SCHEMA A. B. C. D.
Ant. 0 quam casta Mater, et Virgo fecunda Maria, quae sine ulla contaminatione concepit, et sine
dolore peperit Salvatorem.
Schema A, B, D Canticurn I: VT = 23
Canticurn =
2: vr 27
Canticum 3: vr = 39
Schema C Canticurn : vr = 28

12. Versus
VI. Verbum caro factum est, alleluia.
R/. Et habitavit in nobis, al1eluia.
17. Oratio conclusiva ut infra ad Laudes matutinas
188

ADLAUDES MATUTINAS

20. Hymnus congruus

21. Psalmodia
SCHEMA A. B. C.D.
Ant 1. 0 admirabile commercium! Creator generis humani, animatum corpus sumens, de Virgine
nasci' dignatus est: et procedens homo sine semine, largitus est nobis suam deitatem.
(AM 271 seq.)
(psalmi de Communi B. M. V.)
Ant 2. Quando natus es ineffabiliter ex Virgine, tunc impletae sunt Scripturae: sicut pluvia in
vellus descen'disti, ut salvum face res genus huinanum: te la'udamus Deus noster ..
Ant 3. Rubum quem viderat Moyses incombustum, conservatam agnovimus tuam laudabilem vir-
ginitatem: Dei Genetrix, intercede pro nobis. .
Ant 4. Germinavit radix Iesse, orta est stella ex Iacob: Virgo peperit Salvatorem: te laudamus,
Deus noster.
Schema C Canticum VT = 33
Ant S. . Ecce Maria genuit nobisSalvatqrem, quem Ioannes videns.exclimavit, dicens: Ecce Agnus'
. bei,~ecce<q~{t6lli{p~c~~taIii~~di,3J.ielui~.· - . - . . .' ....

22. Lectio brevis vellongior . Mic 5, 3A.Sa


Dominator in Isr~el dabiteos usque ;d 'te~pus, inquo parturiens pariei; 'et reliquiae frat rum eius
convertentur ad filios Israel.Et stabit,-et pascet in fortitudine Domini, in sublimitate nominis' Do-
mini Dei sui. Et erit iste Pax ..
23. Responsorium breve
R/. Notum fecit {)ominus, * Alleluia, alleluia. Notum.
VI. Salutare suum. * Alleluia, alleluia. Gloria Patri. Notum.
24. Canticum evangelicum
·Ant. Mirabile mysterium declaratur hodie: innovantur naturae: Deus homo factus est: id quod
fuit permansit, et quod non erat assumpsit: non commixtionem passus,neque divisionem.
(AM 274).
26. Oratio conclusiva
Deus, qui salutis aetemae,beatae Mariae virginitate fecunda, humano generi praernia praestitisti,
tribue, quaesumus, ut ipsa.:-n pro nobi~. intercedere sentiamus, per quam meruimos Filium tuum
auctorem vitae suscipere. Qui tecum vivit. .

AD HORAS MINORES

AD TERTIAM
30. Psalmodia
S~HEMA A. B. C. D.
Ant. de Laudibus
Vel: Erant Ioseph et Maria, Mater Iesu, mirantes super iis, quae dicebantur de ilio.
3 L .' Lectio' brevis Soph 3, 14, ISb
Lauda, fliia Sion; iubila, Israel. Laetare et exsulta in omni corde, filia Ierusalem: Rex Israel Domi-
nus in medio tui.
32. Versus
VI. Recordatus est Dominus misericordiae suae, alleluia.
R/. Et veritatis s~ae domui Israel, alleluia.
189

33, Oratio conclusiva


ut supra ad Laudes Matutinas.

ADSEXTAM
37. Psalmodia
SCHEMA A.B.C.D.
Ant. de Laudibus
Vel: Maria autem conservabat omnia verba haec, conferens in corde suo.
38. Lectio brevis Zac 9, 9a
Exsulta satis, filia Sion; iubila, filia Ierusalem: ecce Rex tuus veniet tibi, iustus et salvator.
39. Versus
VI. Viderun t omnes fmes terrae, alleluia.
R/. Salutare Dei nostri, alleluia.
40. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes Matutinas.

AD NONAM
41. Psalmodia
SCHEMA A. B. C. D.
Ant. de Laudibus
. Vel: Viderunt oculi mei salutare tuum, quod parasti ante faciem omnium populorum.
45. Lectio brevis Bar 5,3·4
Deus ostendet splendorem suum in te, Ierusalem, omni qui sub caelo est. Nominabitur enim tibi
nomen tuum a Deo in sempitemum: Pax iustitiae et honor pietatis.
46. Versus
VI. Misericordia et veritas obviaverunt sibi, alleluia.
R/. Iustitia et pax osculatae sunt, alleluia.
47. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes Matutinas.

AD II VESPERAS
50. Hymnus congruus vel: 0 gloriosa Domina

51. Psalmodia
Antiphonae de Laudibus, psalmi de Communi B. M. V.
52. Lectio brevis vellongior Gal 4, 4·5
Ubi venit plenitudo temporis, misit Deus Filium suum, factum ex muliere, factum sub lege, ut eos
qui sub lege erant redimeret, ut adoptionem filiorum reciperemus. .
53. Responson'um
R/. Verbum caro factum est, '" Alleluia, alleluia, Verbum.
VI. Et habitavit in nobis, '" Alleluia, alleluia. Gloria Patri. Verbum.
54. Canticum evangelicum
Ant. Magnum hereditatis mysterium: templum Dei factus est uterus nesciens virum: iion est poliu·
tus ex ea camem assumens: omnes gentes venint, dicentes: Gloria tibi Domine. (AM 275)
190

Vel: Ant. Maternitas tua, Dei Genetrix Virgo, gaudium annuntiavit universo niundo: ex te enirn
ortus est Sol iustitiae, Christus Deus noster. (AM 1085).
56. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas.

DOMINICA II POST NATIVITATEM


Quae occurrit inter 2 et 5 ianuarii in regionibus ubi sollemnitas Epiphaniae Domini die 6 ianuarii cele-
bratur. ~.

AD I VESPERAS
51. Psalmodi~ ut in Psalterio
Vel:
Ant 1. illuxit nobis. dies redemptionis novae, praeparationis antiquae, felicitatis aeteinae.
Ant 2. Misit Dominus misericordiam suam et veritatem suam. " .... ;. .. ;

Ant3. In terris natus est nobis rex ~egum Dominus:· ecce iam venit nobis salus mundi, redemptio
nostra, alleluia.
Ant 4. Virgo verbo concepit, Virgo pennansit, Virgo peperit Regem omnium regum.
Ant 5. ad Cant. Misit Deus Filium suum, ut adoptionem filiorum reciperemus.
52. Lectio brevis 1105,20
Scirnus quoniam Filius Dei venit et dedit nobis sensum, ut cognoscamus verum Deum et sirnus in ve·
ro Filio eius. Hie est verus Deus et vita aetema.
54. Canticum evangelicum
Ant. Quid vobis videtur de Christo? cuius Filius est? Dicunt ei omnes: David. Dicit eis Iesus: Quo-
modo David in spiritu vocat eum Domin·urn dicen's: Dixit Dominus Domino meo: Sede a
dextris meis? (AM 609)

AD VIGILIAS
IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
uti in Psalterio
4. Versus
de die currente

IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
ut in Psalterio
8. Versus
de die currente

IN III NOCTURNO
11. Cantica V. T.
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia Cant. de Nativitate
191

12. Versus
VI. Notum fecit Dominus, alleluia.
R/. Salutare suum, alleluia.

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmodw
Ant 1. . Lux orta est iusto, quia omnium natus est "Salvator, alleluia. Psalmi festivi.
Ant 2. Populus gentium, qui sedebat in tenebris, vidit lucero rriagnam.
Ant 3 . Laetarnini cum Ierusalem; declinavit super eam Dominus quasi fluvium pacis.
Ant 4. Hymnum dicamus Domino Deo nostro.
Ant 5., Natus est nobis Deus de Deo; lumen de lumine, qupd erat in principia.
22. Lectio brevis vellongior Hebr 1,1-2
Multifariam multisquel!lodis ~olimp(lus loqueris patribus in prophetis; novissime 'diebus istis lac
cutuS est riobisin Filla', quem constituitheredem Universorum, pet quem fecit et saecula_
" {:'~{!z~;:~ ~. ~~4-. ; . :. .'
24. Canticum evangelicum . .
Ant. Virgo semper fidelis, etsi Verbum,genuit incarnatum, virgo mansit et post partum, quam lau-
,,' , 'dantes 'omnes dicimus: Benedicta tu in mulieribus.
26. Oratio conclusiva
Omnipotens sempiteme Deus, fidelium splendor animarum, dignare mundum gloria tua implere be-
nignus, et cunctis populis appare per tui luminis claritatem, Pe.r Dominum.

AD HORAS MINORES

AD TERTIAM
30. Psalmodia
Ant. Erant Ioseph et Maria, mater Iesu, mirantes super us, quae dicebantur de ilio.
31. Lectio brevis Tit 2,11-12
Apparuit gratia Dei salvatoris nostri omnibus hominibus, erudiens nos ut, abnegantes impietatem et
saecularia desideria, sobrie et iuste et pie vivamus in hoc saeculo.

ADSEXTAM
37 _ Psalmodia
Ant. Maria autem conservabat omnia verba haec, conferens in corde suo.
38, Lectio brevis 1104, 9
In hoc apparuit caritas Dei in nobis, quoniamFillum'suum unigenitum misit Deus in mundum, ut
vivamus per eum.

AD NONAM
44. Psalmodia
Ant. Viderunt oculi mei salutare tuum, quod parasti ante fadem omnium populorum.
45 . Lectio brevis
Verbum misit Deus filiis Israel, annuntians pacem per Iesum Christum: hie est omnium Dominus.
192

AD II VESPERAS
Omnia ut supra ad I Vesperas, praeter sequentia:
52. Leetio brevis vellongior .1 10 1, 1·3
,
Quod fuit ab initio, quod audivimus, quod vidini.us oculis nostris, quod.perspeximusetmanus nostrae
contrectaverunt de verbo vitae; et vita manifestataest, et vidimus et tesfamur
~. " '
et annuntiamus vobis
vitam aetemam, quae erat apudPatrem et apparuit nobis, quod Vidimus et audivimus, annuntiamus
vobis, ut et vos societatem habeatis nobiscum,et societas nostra sit cum Patre et cum Fillo eius Iesu.
Christo.
54. Canticum evange/icum
Ant, Magnum hereditatis mysterium: tern plum. Deif~ctus est, ).lteI1:ls nesciens virum; non est pollutus
ex ea camem assumens: omnes gentes venie.nt, dicentes: Gloria tibi Domine. (AM 275)

. ';.

Die 2 ianuarii

AD VIGIL/AS

IN I NOCTURNO
4. Versus
V/. Speciosus forma prae filiis hominum ..
R/. Diffusa est gratia in labiis tuis.

IN II NOCTURNO
8. Versus
V/. Cantate Domino et benedicite nomini eius.
R/. Ann).lntiate de die in diem salutare eius.

AD LAUDES MATUTINAS
22. Lectio brevis vellongior l:i 49,8·9
Dedi te iD. foedus populi, ut suscitares terram et possideres hereditates dissipatas; ut diceres his qui
vincti sunt: Exite, et iis qui in tenebris: Revelam¥ti.
24. Canticum Evangelicum
Ant, Qui post me venit, ante me factus est: cuius non sum dignus calc~amenta solvere. (AM 202)
26. Gratio eonelusiva
Da, 'quaesumus, Domine, populo tuo inviolabilem fidei firmitatem, ut, qui Unigenitum tuum in tua
tecum gloria sempiternum in veritate nostri corporis natum de Matre Virgine confitentur, et a praesen·
tibus liberentur adversis, et mansuris' gaudiis inserantur. Per Dominum.·

AD HORAS MINORES

ADTERTIAM .

31. Leetio brevis 1 Tim 1, 15


Fidelis serrno et.omni acceptione dignus, quod Christus Iesus venit in hunc munaum peccatores salvos
facere.
193

ADSEXTAM
38. Lectio brevis Ap 21,23-24
Civitas non eget sole neque luna, ut luceant in ea; nam claritas Dei illuminavit eam, et lucema eius
est Agnus. Et ambulabunt gentes in lumine eius, et reges terrae afferent gloriam suam et honorem in
illam.

AD NONAM
45. Lectio brevis 1101,5
Haec estannuntiatioquarn audivimus ab eo et annuntiamus vobis: quoniam Deus lux est, et tene-
brae in eo non sunt ullae.

ADVESPERAS
52. Lectio brevis vellongior Col 1,13-15
Eripuit nos Deus de potestate tenebrarum et transtulit in regnum Filii dilectionis suae ,.in quo ha-
bemus redemptionem per sanguinem eius, remissionem peccatorum: qui est imago· Dei invisibilis,
primogenitus omni crea turae.
54. Canticum Evangelicum
Ant.·· Exsulta et lauda habititio SIori:quia magnus i11 medio tui Sanctus Israel. (AM 212)

Die 3 ianuarii
AD VIGILIAS

IN I NOCTURNO
4. Versus
VI. Filius Dei venit, et dedit nobis sensum.
R/. Ut cognoscamus verum Deum.

IN II NOCTURNO
8. Versus
V I. Dedit potestatem fillos Dei fieri.
R/. His qui credunt in nomine eius.

AD LAUDES MATUTINAS
22. Lectio brevis vellongior Is 62,11-12
Dicite fliiae Sion: Ecce Salvator tuus venit: ecce merces eius cum eo, et opus eius coram ilIo. Et vo-
cabunt eos: Populus sanctus, redempti a Domino.
24. Canticum Evangelicum
Ant. Dabit illi Dominus Deus sedem David, patris eius: et regnabit in dorno Iacob in aetemum, et
regni eius non erit finis, alleluia. (AM 1091).
Vel: Verbum caro factum est, et habitavit in nobis, plenum gratiae et veritatis; de cuius plenitudine
omnes nos accepimus, et gratiam pro gratia, alleluia.
26. Oratio conclusiva
Deus, qui, per beatum sacrae Virginis partum, Filii tui carneill humanis fecisti praeiudiciis non tene-
ri, praesta, quaesumus, ut, huius creaturae novitate suscepti, vetustatis antiquae contagiis exuamur.
Per Dorninum.
194

AD HOlUS MINORES

AD TERTIAM
31. Lectio brevis Is 2, 3·4
De Sian exibit lex et verbum Domini de Ierusalem, et iudicabit gentes et argUt!t populos rnultos, et
conflabunt gladies suos in vomeres, et lanceas suas in falces; non levabit gens contra gentem gladium,
nee exercebuntur ultra ad proelium. '

ADSEXTAM
38. Lectio brevis ' Is 9, 2
Populus, qui ambulabat in tenebris, vidit )ucem magnam: habitantibus in regione umbrae mortis, lux
orta est eis.

AD NONAM
45. Lectio b r e v i s " Is 60, 4·5
Filii tui,Ierusalern, de lange venient et filiae tuae de latere surgenLTunc videbis et afflues, rnirabitur
et dilatabitur cor tuum, quando conversa fuerit ad te multitudo maris, foI1itudo gentium venerit tibi.
- .;-:--
, '

ADVESPERAS
52. Lectio brevis vellongior 1101, 5b.7
Deus lux est, et tenebrae in eo non sunt ullae. Si in luce ambulamus, sicut et ipse est in luc.e, SQ~i.eta'
tern habemus ad invicem, et sanguis Iesu Christi Filii eiusemundat nos ab omni peccato.
54. Canticum Evangelicum
Ant. Ecce Maria genuit nobis Salvatorem, quem Ioannes videns exclamavit, dicens: Ecce Agnus Dei,
ecce qui tollit peccata mundi, alleluia. (AM 273)
Vel: Sic Deus dilexitmundum, ut Filium suum u.nigenitum daret: ut omnis qui credit in ipsum, non
'pereat, sed habeat vitam aeternam, alleluia. (AM 525)

Die 4 ianuarii

AD VICILIAS
IN I NOCTURNO
4. Versus
V/. In ipso vita erat.
R/., Et vita erat lux hominurn.
IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. Erat lux vera.
R/. Quae illurhinat orrines hominem.

AD LAUDES MATUTINAS
,22. Lectio brevis vellongior Is 45, 22·24
Converlirilini ad me et salvLeritis, omnes' fInes terrae; quia ego Deus, et non est alius. In memetipso
195

iuravi. Egredietur de ore meo iustitiae verbum, et non revertetur, quia mihi curvabitur omne ge-
nu et iura bit omnis lingua.
24, O:znticum Evangelicum
Ant. Christus Deus noster, in quo divinitatis est plenitudo, carnis nostrae infmna suscipiens, no-
vus natus est homo, alleluia. ,' .
.1 •

26. Gratia conclusiva


Concede nobis, omnipotens Deus, ut salutare tuum, quod ad ~edemptionem mundi 1uce nova cae-
lorum processit, nostris semper innovandis cordibus oriatur. Per Dominum. .

AD HORAS MINORES

AD TERTI AM
31. Lectio brevis
Exsultate in laetitia, lacob, canite et dicite: Salva, Domine populum tuum, reliquias Israel. Ecce ego
adducam eos de terra aquilonis, et congregaboeos ab extremis terrae.

ADSEXTAM
38. Lectio brevis . ler 31,11-12
Redemit Dominus Iacob et liberavit eum de manu potentioris.Etwnient et laudabunt in monte Sion et
confluent ad bona Domini.

AD NONAM
45. Lectio brevis we 8,7-8
Ecce ego salvabo populum meum de terra orientis et de terra occasus solis. Et adducam eos et habita-
bunt in medio Ierusalem; et erunt mihi in populum et ego ero eis fu Deum in veritate et in iustitia.

ADVESPERAS
52. Lectio brevis vellongior Rom 8, 3-4
Deus, Filium suum mittens in similitudinem carnis peccati, damnavit peccatum in carne, ut iustificatio
legis impleretur in nobis, qui non secundum carnem ambulamus, sed secundum Spiritum.
54. Canticum Evangelicum
Ant. Ego enim ex Deo processi et veni; neque a meipso veni, sed Pater me us ille misit me.

Die 5 ianuarii

AD VIGILIAS

IN I NOCTIJRNO
4. Versus
VI. Benedictus qui venit in nomine Domini.
R/. Deus, Dominus, et illuxit nobis.

IN II NOCTIJRNO
8. Versus
VI. Qui sequitur me non ambulat in tenebris.
R/. Sed habebit lumen vitae.
196

AD LAUDES MATUTINAS
22. Lectio brevis vellongior Sal' 7,26-27
Candor Iucis aeternae est Sapientia et speculum sine macula Dei maiestatis, et imago bonitatis illillS.
Et, cum sit una, omma potest, et in se'permanens omnia innovat, et per nationes in animas sanctas·
se transfert: arnicos Dei et prophetas constituit.· .
24. Canticu.m Evangelicu.m
Ant. Laetarriini cum lerusalem, et exsultate in ea omnes qui diligitis earn, in aeternum. (AM 223)
Vel: Visitavit' etfecit redemptionem Dominus plebi suae.
26. Oratio conclusiva
Deus, qui populo tuo, TJnigeniti tui nativitate, redcmptionis effectum mirabiliter inchoasti, ita, ql1ae-
sumus, fidei farnulis tuis tribue firmitatem~ ut usque ad promissum gloriae praemium, ipso gubernan-
te, perveniant. Per Dominum.

AD HORAS MINORES

ADTERTIAM

31. L~ctiobrevis ! Hz 20; 41-42a


In odoremsuavitatis suscipiarn vos, cum eduxero vos de populis ct congregavero vos de terris, in qllas
dispersj:estis~ et sanctificabor in vobis in oculis nationum, et scietis qui:l ego Doininlls .
. ::: ....... ...... ,.
' "" ' .

AD SEXTAM
38. Lectio brevis Ez 34,11-12
Ecce ego ipse requirarn oves meas, et visitabo eas. Sicut visitat
<
pastor gregerri sulim in die quando

fue-
rit·in.medio ovium sliarum dissipatarum, sic visitabooves meas, et liberabo e:lS de omnibus locis, in
quibus dispersae fuerant.

AD NONAM
45. Lecn'o brevis Mich 2, 12
Congregatione congregabo, lacob, totum te; in unum conducam reliquias Israel, pariter ponam ilIum
quasigregem in ovili, quasi pecus in medio caularum.

ADVESPERAS
.,
In regionibus ubi sollemnitas Epiphaniae c·elebratur dorllinica die 7 vel 8 ianuarii occurrente:
52. Lectio brevis vellongior 1 fo 5, 20
Scimus quoniam Filius Dei venit, et dedit nobis sensum, ut cognoscarnus verum Deum, et simus in
vero· Fillo eius. Hic est verus Deus et vita aeterna.
54. Canticum Evangelicu.m
Ant. Levabit Dominus signum in nationibus, et congregabit dispersos IsraeL (AM 203)
Vel: Quem scripsit Moyses in lege et prophetae,invenimus lesum, Filium loseph, a Nazareth.

Die 6 ianuarii

In regionibus ubi sollemnitas Epiphaniae Domini celebratur dominica die 7 vel 8 ianuarii o·ccurrente:
197

AD VIGILIAS

IN I NOCTURNO
4. Versus
V/. Dies sanctificatus iliuxit nobis.
R/. Venite, gentes, et adorateDominum.

INII NOCTURNO
8. Versus >

V;. Cantate'Domino,'et benedicite nomini eius.


R/. Annuntiate de die in diem salutare eius.

AD LAUDES MATUTINAS
22. Lectio brevis vellongior Is 61, 1·2a
Spiritus Domini super me, eo quod unxerit Dominus me: ad annuntiandum mansuetis misit me, ut
mederer contritis corde et praedicarem captivis indulgentiam et clausis apertionem; ut praedicarem
annum placabilem Domino. : ., .'

24. Canticum Evangelicum . .... ....,. : ..., .. ' '.. . "'. c, 'T':.~:;-:C_C:•. ,·
Ant. Ecce puer meus electus, quem elegi: p~s~iSupeP~um Spiritum meum. (AM 256)
26. Oratio conclusiva
Fideles tuos, quaesumus, Domine, benignus iliumina, et splendore gloriae tuaecorda eorum semper
accende,ut Salvatorem suum et incessanter agnoscant,.et veraciter apprehendant. Per Dominum.

AD HORAS MINORES

ADTERTIAM
31. Lectio brevis Is 11, 1-2a
Egredietur virga de radice lesse, et flos de radice eiusascendet, et requiescet super eum Spiritus Do-
mini: spiritus sapientiae et intellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis, et
replebit eum spiritus timoris Domini.

ADSEXTAM
38. Lectio brevis Is 42,1
Ecce servus meus, suscipiam eum; electus meus, complacuit sibi in ilia anima mea, dedi spiritum
meum super eum, iudicium gentibus proferet.

AD NONAM
45. Lectio brevis Is 49, 6
Dixit mihi Dominus: Parum est ut sis mihi senus ad suscitandas tribus lacob; et faeces Israel con-
vertendas: ecce dedi te in lucem gentium, ut sis salus mea usque ad extremum terrae.

AD VESPERAS
52. Lectio brevis vellongior Act 10,37-38
Vos scitis quod factum est verbum per universam ludaeam: incipiens enim a Galilaea post baptismum
quod praedicavit loannes, lesum a Nazareth: quomodo unxit eum Deus Spiritu Sancto et virtute; qui
pertransiit benefaciendo et sanando omnes oppressos a diabolo, quoniam Deus erat cum ilio.
198

54. Canticum Evangelicum


Ant. Veniet fortior me post me. cuius non sum dignus solvere corrigiam calceamentorum eius.
(AM 192)
Vel: Vox facta est de caelis: Tu es Filius meus dilectus, in te complacui mihi ..

Die 7 ianuarii
In regionibus ubi sollemnitas Epiphaniae Domini celebratur dominica die 8 ianuarii occurrente:

AD VIGILIAS

IN I NOCTURNO
4. Versus
VI. Novissime Deus locutus est nobis in Filio.
R/. Per quem fecit et saecula.

.IN II NOCTURNO
8. Versus
Vf. Splendor gloria~ et figura substantiae Dei.
R/. Filius p~~at_ 0IIlnia verba virtugs suae.

AD LAUDES MATUTINAS
22. Lectio brevis vellongior Is 9,6.
Parvulus natus est nobis, et Filius datus est nobis; et factus est principatus super umerum eius, et
vocabitur nomen eius: Admirabilis consiliarius, Deus fortis, Pater futuri saeculi, Princeps pacis.
24. Canticum Evangelicum
Ant. Ecce de quo scriptum est: Christus natus est in Israel, et regni eius non erit fmis.
26. Oratio conclusiva
Omnipotens sempiterne Deus, qui per adventum unigeniti Filii tui nova luce radiare dignatus es,
concede nobis, ut, sicut eum per Virgillis partum in forma nostri corporis meruimus habere par-
ticipem, ita et in eius regno gratiae mereamur esse consortes. Per Dominum.·

AD HORAS MINORES

AD TERTIAM
31. Lectio brevis Deut 4, 7
Non est alia natio tam grandis, quae habeat deos appropinquantes sibi, sicu't Deus noster adest
cunctis obsecrationibus nostris ...

ADSEXTAM
38. Lectio brevis Is 12, 5-6
'Cantate Domino, quoniam magnifice fecit; annuntiate hoc in universa terra; exsulta et l~uda, ):ia-
bitatio Sian, quia magnus in media tui Sanctus Israel. ....
199

AD NONAM
45. Lectio brevis Tob 14, 8·9
Relinquent gentes idola sua, et venient in Ierusalem et inhabitabunt in ea; et gaudebunt in ea
omnes reges terrae, adorantes Regem IsraeL

Die 6 ianuarii
Vel dominica a die 2 ad diem 8 ianuarii occurrente ..

IN EPIPHANIA DOMINI
SOLLEMNITAS

AD I VESPERAS
50. Hymnus; Hostis Herodes impie vel alius Cantus congruu~

5L Psalmodia
Ant 1. Ante luciferum genitus et ante saecula Dominus, Salvator noster hodie mundo apparuit.
(AM 290 seq)
PSalmi festivi
Ant 2. Venit lumen tuum, Ierusalem, et gloria Domini super te orta est, et ambulabunt gentes in
lumine tuo, alleluia:
Ant 3. Apertis thesauris suis, obtulerurit magi Domino aurum, thus et myrrham, alleluia.
Ant 4. Stella ista sic~tflacima c~~scat, et Regem R~~m' Deum d~mons-trat: m~gi eam viderunt,
et magzi"o Regi munera obtulerunt.
Ant 5. ad Cant. Omnes gentes, quascumque fecisti, venient, et adorabunt coram te, Domine.
52. Lectio brevis 2 Tim 1,9-10
Deus nos liberavit et vocavit vocatione sua sancta, non secundum opera nostra, sed secundum pro-
positum suum et gratiam quae data est nobis in Christo Iesu ante tempora saecularia. Manifestata
est autem nunc per illuminationem salvatoris nostri Iesu Christi, qui destruxit quidem mortem, illu-
minavit autem vitam et incorruptionem per Evangelium.
53. Responsorium
RI- Benedicentur in ipso "'Omnes tribus terrae. Benedlcentur.
VI. Omnes gentes magnificabunt eum. '" Omnes tribus terrae. Gloria Patri. Benedicentur.
54. Canticum Evangelicum .
Ant. Magi videntes stellam dixerunt ad invicem: Hoc signummagni Regis est: eamus et inquiramus
eum, et offeramus ei munera, aurum, thus et myrrham, alleluia. (AM 289).

AD VIGILlAS
1. 1nvitatorium
christus apparuit nobis, venite, adoremus.
2. Hymnus congruus vel Hostis Herodes impie.

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
SCHEMA A
Ant L Afferte Domino, filii Dei, adorate Dominum in aula sancta eius. Ps 28
200

Ant 2. Fluminis impetus laetificat, alleluia, civitatem Dei, alleluia. Ps 45


Ant 3. Psallite Deo nos~ro,psallite: psallite Regi nostro, psallite sapienter. Ps 46
Ant 4. Suscepimus, Deus, misericordiam tuarn, in mediotempli tui. Ps 47
An t 5. Omnis terra adoret te, et psallat tibi: psalmum dicat nomini tuo, Domine.
Ps 65
Ant 6. Reges Tharsis et insulae rriunera bfferent Regi Domino. Ps 71
SCHEMA B. C. D.
Tres psalmi cum antiphonis ex Schemate A seligantur ad libitum.
4. Versus
VI. Annun tiaverun t caeli iustitiarn eius.
R/. Et viderunt omnes populi gloriam eius.

IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
SCHEMA A
Ant 1. Omnes gentes, quascuinque fecistl, venient, et adorabtint"coram te, Domine.
- Ps 85,,-.--
Ant 2. Homo natus est in ea: et ipse fun davit earn Altissimus~ Ps86
Ant 3. 'AdorateDominum, alleluia; in aula ~ancta eius; alleluia. Ps 95
Ant 4. Adorate Deum, alleluia, omnes angeli eius, alleluia. Ps 9,6
Ant 5. Ncitum fecit DominUs,allelUia: salutare s~Ufu;ane~liia: - ]>-'-97
Ant 6. Tria sunt munera, quae obtulerunt Magi Domino, aurum, thus et myrharn: Filio Dei, R,.egi
magno, alleluia. Ps 98
SCHEMA B.C. D.
Tres psalmi cum antiphonis a, Schemate A seligarztur ad libitum.
8. .Versus .
.V/. Dominus vias suas docebit nos.
R/. - Et arnbulabimus in semitis eius.

IN III NOCTURNO
11. Cantica V. T.
Ant. Hodie in munctum nobis genuit puerpera Deum caeli, quem' adorant magi, cui munus offerunt;
omnes genu incurvemur ei qui redemit nos. ,--"
Schema A, B, D Canticum 1: VT = 23
Canticum 2: VT = 27
Canticum =
3: VT 39
Schema C. Can ticum ,;: VT = 36

12. Versus
VI. Hie est dies praec1arus.
R/. In quo Salvator mundi apparuit.

AD LAUDESMATUTINAS
20. Hymnus congruus vel 0 sola magnarum urbium.
21. Psalmodia
SCHEMA A. B. C. D.
Ant 1. Scitote quia Dominus ipse est Deus, cuius nomen in aeternum. (AM 279)
201

Ant 2. Venit lumen tuum, Ierusalem, et gloria Domini super te olta est, et ambulabunt gentes in
lumine tuo, alleluia.
Ant 3. Apertis thesauris suis, obtulerunt magi Domino aurum, thus et myri-harn, alleluia.
Ant 4. Mariaet flumina benedicite Domino: hymnumdicite,Jontes,.Domino, alleluia.
Schema C Canticum VT = 39
Ant S. Stella ista sicut flamma coruscat, et Regem regum Deum demonstrat: magi eam viderunt,
et magno Regi munera obtulerunt.
22. Lectio brevis vellongior Is 52, 7-10
Quam pulchri super·montes pedes annuntiantis et praedicahtis pacem, aruluntiaritis bonum, praeili-
cantis salutem, dice ntis Sion: Regnabit Deus tuus! Vox speculatorum tuorum: levaverunt vocem, si-
mullaudabunt, quia oculo ad oculum vide bunt cum converterit Dominus Sion. Gaudete et laudate
simul, deserta Ierusalem, quia consolatus est D~minus popl,lhnI1suul1l, redemit Ierusalem. Paravit
Dominus bracchium sanctum suum in oculls oiTlnlum gentiu~, et videbunt omnes filles terrae saluta-
re Dei nostri.
23. Responsorium breve
R/. Adorabunt eum * Omnes reges terrae. Adorabunt.
VI. Omnes gentes servient ei. * Omnes reges terrae. GloriaPatri. Adorabunt.
24. Canticum Evangelicum .. >,., -',..'..,_."" -c-,', .... ="'c---,-'.
<-,-0 •• , ...... , ..

Ant. Hodie caelesti sponso iuncta est Ecc1esia, quoniam in Iordane lavit Christus eius crimina; currunt
cum muneribus magi ad regales nuptias; et ex aqua facto vino laetantur convivae, alleluia.
(AM 293) .
26. Gratio conciusiva
Deus qui hodierna die Unigenitum tuum gentibus stella duee revelasti;concede propitius, ut qui iam
te ex fide cognovimus, usque ad contemplandam speciem tuae celsitudinis perducamur. Per Domi-
num.

AD HORAS MINORES

ADTERTIAM
30. Psalmodia
Ant. de Laudibus
Vel: Venite adoremus eum, quia est Dominus Deus noster.
31. Lectio brevis Ap 15,4
Quis non timebit te, Domine, et magnificabit nomen tuum? Quia solus pius es; quoniam omnes gen-
tes venient et adorabunt in conspectu tuo.
32. Versus
VI. In terris visus est.
R/. Et cum hominibus conversatus est.

ADSEXTAM
37. Psalmodia
Ant. de Laudibus
Vel: Magnificabitur usque ad terminos terrae, et erit istePax.
38. Lectio brevis Is 49, 6 .
Dixit mihi Dominus: Parum est ut sis mihi servus ad suscitaridas tribus Iacob, eJfaeces Israel con-
vertendas: ecce dedi te in lucem gentium, ut sis salus mea usque ad extremum terrae.
202

39. Versus
VI. Vide bunt gentes iustum tuum.
R/. Et cuncti reges inclitum tuum.

AD N()NAM
44. Psalmodia
Ant. de Laudibus
Vel: Ecce dedi te in lucem gentium, ut sis,salus mea usque ad 'extremum.terrae. (AM 1089)
'. ,

45. Lectio brf:Vis ' Zac 2, 11


Applicabuntur gentes multae ad Dominum in'didlla,et ecint mihi in'pop~lum; et habitabo in me- ,
dio tui,et scies quia Dominus exercituum misit me ad teo
46. Versus
VI. Benedicite, gentes, Deum nostrum.,
R/. Et auditam facite vocem laudis eius.

AD II VESPERAS
50. Hymnus congruus vel Hostis Herodes iInpie.
51.' Psalmodia
Ant 1. Ante luciferum genitus etante saecula. D6minus,salvator noster hodie mundo apparuit.
(AM 290 ss.) Psalmi festivi.
Ant 2. Venit lUmen ttiiIm,lerusalem, et gloria Domihliuper-te orta est, et ambulabllnt gentes in
lumine tuo, alieluia.
Ant 3. Apertis thesauris suis, obtulerunt magi Domino aurum, thus et myrrham, alleluia.
Ant 4. Stella ista sicut flamma coruscat, et Regem Regum Deum demonstrat: magi eam viderunt,
et magno Regi munera obtJ11erunt.
Ant 5. ad Cant. Omnes gentes, quascumque fecisti, venient, et adorabunt coram te, Domin,e.
52, Lectio brf:Vis vel fongior Tit 3, 4-5
Apparuit benignitas et humanitas salvatoris nostri Dei, non ex operibus iustitiae quae fecimus nos,
sed secundum suam misericordiam salvos nos fecit per lavacrum regenerationis et renovationis Spi-
ritus Sancti.
53. Responsoriu'm brev.e
R/. Benedicentur in ipso * Omnes tribus terrae. Benedicentur. '
V I. Omnes gentes magnificabunt eum. * Omnes tribus terrae. Gloria Patti. Benedicentur.
54. Canticum EvangeIicum
Ant. Tribus miraculis omatum diem sanctum colimus: hodie stella magos duxit ad praesepium:
hodie vinum ex aqua factum est ad nuptias: hodie in Iordane a leanne Christus baptizari
voluit, ut salvaret nos, alleluia. (AM 296)
203

ORDINARIUM TEMPORE EPIPHANlAE

Diebus sequentibus usque ad dominicam Baptismatis Domini, partes propriae surmmtur ut infra; post vero
dominic am Baptismatis Domini, incipit tempus per annum.
In regionibus ubi sollemnitas Epiphaniae Domini celebratur dorninica a die 2ad diem 8 ianuarii occurrente,
diebus sequentibus partes propriae sumuntur item ut infra, nisi dominica die 7 vel 8 ianuarii occurrat, quo
in casu die sequente, omisso festo Baptismatis Domini, incipit tempus per annum.'

AD VIGILlAS
1. Invitaton'um
Christus apparuit nobis: venite adoremus.
2. Hymnus congruus vel Hostis Herodes irnpie.

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
Antiphonae et psa1mi de feria occurrent.e
4. Versus: de proprio

IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
Antiphonae et psalmi de feria occurrente
8. Versus: de proprio

AD LAUDES MATUTINAS
20. Hymnus congruus vel 0 sola magnarum urbium
21. Psalmodia
Antlphonae, et psalmi de feria occurrente
23. Responsorium breve
R/. Adorabunt eum • Omnes reges terrae, Adorabunt.
VI. Omnes gentes servient ei. • Omnes reges terrae. Gloria Patri. Adorabunt.

AD HOMS MINORES

ADTERTIAM
30. Psalmodia
Ant. per annum
Vel: Mysterium', quod absconditum fuit a saeculis et gene~ationibus nunc manifestatum est.

32. Versus
VI. In terris visus est.
R/. Et cum hominibus conversatus est.

ADSEXTAM
37. Psalmodia
Ant. per annum
Vel: Veniens Christus evangelizavit pacem vobis, qui longe fuistis, et pacem iis qui prope erant.
204

39. Versus
VI. Vide bunt gentes,iustum tuum.
R/. Etcuncti reges inclitum tuum.

APNONAM
44. Psalmodia
Ant. per annum
Vel: Ecce dedi te'in lucem gentium,ut sis salus mea'usque ad extremum'terrae.
46. Versus
VI. Benedicite gentes, Deum nostrum.
R/. Et auditam facite vocem laudis eius.

, AD VESPERA.s
50. Hymnus congruus vel Hostis Herodesimpie.
51 . Psalmodia
Antiphonae et psalriU de feria occurrente.
53. Responsorium breve
R/. Benedicentur in ipso'" Omnes tribus terrae. Benedicentur.. '
VI. Omnes gentes magnificabunt eum. '" Omnes tribus terrae. Gloria Patri. Benedicentur.

Die 7 ianuarii
VEL FERIA II POST DOMINICAM EPIPHANIAE

AD VIGIL/AS

IN I NOCTURNO
4. Versus
VI. Adbrate Dominum.
R/. In aula sancta eius.
IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. Annuntiaverunt caeli iustitiaiTI eius.
R/. Et viderunt omnes populi gJ.oriam eius.'

AD LAUDES MA TUTINAS
22.' Lectio brevis vellongior Is 9,6
Parvulus natus est nobis, et fIlius datus est nobis; et factus est principatus super umerum eius, et
vocabitur nomen eius: Admirabilis consiliariu~, Deus fortis, Pater futuri saeculi, Princeps pacis.
24. Canticum Evangelicum
'Ant. Ab Oriente veneruht magi in Bethlehem adorare Dominum: et apertis thesauris suis, pretiosa
munera obtul~runt: aurum, sicut Regi magno: thus, sicut Deo vero: myrrham, sepulturae
eius, alleluia, (AM 297)
26. Oratio conclusiva
Corda nostra, quaesumus, Domine, tua~ maiestatis splendor illustret, quo per Tnuhdi huius tene-
bras transire valeamus, et perveniamus ad patriam claritatis aeternae. Per Dominum.'
205

AD HORAS MINORES

ADTERTIAM
31. Lectio brevis Deut 4, 7
Non est alia natio tam grandis, quae habeat deos appropinquantes sibi, sicu t Deus noster adest cun-
ctis obsecrationibus nostris.

AD SEX TAM
38. Lectio brevis Is 12,5-6
Cantate Domino, quoniam magnifice fecit; annuntiate hoc in universa terra; exsulta et lauda, habi·
tatio Sion, quiamagnus in medio tui Sanctus Israel.

AD NONAM
45. Lectr:o brevis Tob 14, 8·9
Relinquent gentes idola sua, et venient in Ierusalem et inhabitabunt in ea; et gaudebunt in ea om-
_' nesregesterrae, adorantes RegemIsrael.

AD VESPERAS
52. Lectio brevis vellongior C[. 2 Petr 1,3-4
christ-us·(mmia nobis divinaeVirtutls suae ad vitam et pietatem donavit,p~~·~-;~itio~~~eiu1, qui:
vocavit nos propria gloria et virtute, per quem maxima et pretiosa nobis promissa donavit: ut per
haec efficiamini divinae consortes naturae, fugientes eii.ls, quae in mundo est, concupiscentiae cor-
ruptionem. .
54. Canticum Evangelicu.m
Ant. Videntes stellam magi, gavisi sunt gaudio magno: et intrantes domum, obtulerunt Domino au-
rum, thus et myrrham. (AM 298)

Die 8 ianuarii
VEL FERIA III POST DOMINIC AM EPIPHANIAE

AD VIGILIAS

IN I NOCTURNO
4. Versu.s
VI. Ornnis terra adoret te et psallat tibi.
R/. Psalmum dicat nomini tuo, Domine.

IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. Lauda Ierusalem Dominum.
R/. Qui emittit eloquium suum in terra.

AD LAUDES MA TUTINAS
22. Lectio brevis vellongior Is 4, 2-3
In die ilia erit germen Domini in magnificentia et gloria, et fructus terrae- sublimis, et e2'sultatio iis
qui salvati fuerint de Israel. Et erit: Omnis qui relictus fuerit in Sion et residuus in Ierusalem, san-
ctus vocabitur; omnis qui sCriptus est in vita in Ierusalem.
24. Canticum Evangelicu.
Ant. Tria sunt munera, quae obtulerunt magi Domino: aurum, thus et myrrham, Fillo Dei, Regi
magno, alleluia. (AM 298)
206

26. Gratia eanclusiva


Deus, cuius Unigenitus in substantia nostrae carnis apparuit, praesta, quaesumus, ut per eum, quem
similem nobis foris agnovimus, intus reformari mereamur. Qui tecum vivit. .

AD HORAS MINORES

AD TERTIAM
31. Leetia brevis .Is 45,13
Suscitavi eum ad iustitiam, et omnes vias eius dirigam: ipse aedificabit civitatem meamet captivita-
tern meam dimittet, non in pretio neque in muneribus, dicit Dominus Deus exercituum.

AD SEXTA..M.
38. : Leetio brevis. . . . .Is 48, 20
In voce exsultationis annuntiate; auditum facite hoc, et efferte illud usque ad ex"tr.ematerrae. Dici-
te: Redemit Dominus servum suum Iacob.

AD NONAM
45. Leetia brevis Is65,l
Quaesierunt me qui ante non interrogabmt; invenerunt qui nonquaes~erunt ·me. Dixi: Ecce ego,
ecce ego ad gentem, quae non' invocabat nomen meum. .

AD VESPERAS
52. Lectia brevis vellangiar £ph 2, 3b-5
Eramus natura f.tJ.ii irae, sicut et ceteri; Deus autem qui dives est in misericordia, propter nimiam ca-
ritatem suam qua dilexit nos, et cum essemus mortui peccatis, convivificavit nos in Christo, cuius
gratia estis salvati.
54. Canticum Evangelicum
Ant. Lux deluceapparuisti Christe, cui magi munera offerunt, alleluia, alleluia, alleluia. CAM 298)

Die 9 ianuarii
VEL FERIA IV POST DOMINICAM EPIPHANlAE

AD VIGILIAS

IN I NOCTURNO
4. Versus
VI. Ambulabunt gentes in lumine tuo.
R/. Et reges in splendore ortus tui.

IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. Dominus vias suas docebit nos.
R/. Et ambulabimus.ip semitis eius.
207

AD LAUDES MATUTINAS
22. Lectio brevis vellongior Is 49,8-9
Dedi te in foedus populi, ut suscitares terram et possideres hereditates dissipatas; ut diceres iis qui
vincti sunt: Exite; et his qui in tenebris: Revelamini.
24. Canticum Evangelicum
Ant. Vidimus stellam eius in Oriente, et venimus cum muneribus ado rare Dominum. (AM 229)
26. Gratio conclusiva
Deus, illuminator omnium gentium, da populis tuis perpetua pace gaudere, et illud cordibus nostris
splendidum lumen infunde, quod patrum nostrorum mentibus aspersisti. Per Dominum. "

AD HORAS MINORES

ADTERTIAM
3 L' Lectiobrevis -'1 Tim 1,15
Fidelis senno et omni acceptione dignus, quod Christus Iesus venit in hunc mundumpeccatores sal-
vos facere.

ADSEXTAM
38. Lectio brevis Ap 21,23-24
Civitas sancta Ierusalem non eget sole neque luna, ut luceant in ea; nam c1aritas Dei illuminavit eam,
et lucema eius est Agnus. Et ambulabant gentes in lumine,eius, et reges terrae afferent gloriam
suam et honorem in illam.

AD NONAM
45. Lectio brevis 1101,5
Haec est annuntiatio, quam audivimus ab eo, et annuntiamus vobis: quoniam Deus lux est, et tenebrae
in eo non sunt ullae.

AD VESPERAS
52. Lectio brevis vellongior Coll,13-15
Eripuit nos Deus de potestate tenebrarum et transtulit in regnum Filii dilectionis suae, in quo habe-
mus redemptionem per sanguinem eius, remissionem peccatorum: qui est imago Dei invisibilis, primo-
genitus omnis creaturae.
54. Canticum Evangelicum
Ant. Interrogabat magos Herodes: Quod signum vidistis super natum Regem? Stellam vidimus fulgen-
tern, cuius splendor illuminat mundum. (AM 299)

Die 10 ianuarii
VEL FERIA V POST DOMINIC AM EPIPHANIAE

AD VIGIL/AS

IN I NOCTURNO

4. Versus
V/. Venite ado remus eum.
R/. Quia ipse est Dominus Deus noster.
208

IN II NOCTURNO
8. Versus
vI. Filius Dei venit et dedit nobis sensum.
R/. Ut cognoscamus verum Deum.

AD LAUDES MATUTINAS
22. Lectio brevis v e l l o n g i o r . Is 62,11-12
Dicite fliiae Sion: Ecce Salvator tuus venit: ecce merces eius cum e'o; et 'opus'eius coram ilio. Et
vocabunt eos: Populus sanctus, redempti a Domino ..
24. Canticum Evangelicum
Ant. Omnes nationes venient a longe, portantes munera sua, alleluia. (AM·299)
26. Oratio conclusiva
Deus, qui per Filium tuum aeternitatis tuae lumen cunctis ge!ltibus suscitasti, da plebi tuae. fulgo-
rem pleI?-um sui Redemptoris agrioscere, ut ad perpetuam c1aritatem .per eius incrementa perveniat.
Per Dominum. .

AD HORASMI/'IORES

ADTERTIAM
31. Lectio brevis Is 2,3-4
De Sion exibit lex et verbum Domini de Ierusalem, et iudicabit gentes et arguet populos multos, et
conflabunt gladios suos invomeres et'lanceas suas in falces; nOillevabit geiiS'contra gentem gliidilim,
nee exercebuntur ultra ad p~oelium.

ADSEXTAM
38. Lectio brevis Is 9, 2
.Populus, qui ambulabat in tenebris, vidit luce~ magnam: habitantibus in regione umbrae mortis lux
orta est eis.

·ADNONAM
45'. Lectio.brevis Is 60,.4-5
Filii tui, Ierusalem, de longe vernent et filiae tuae de latere surgent. Tunc videbis et afflues,.mirabitur
et dilatabitur cor tuum, quando conversa fuerit ad te multitudo maris, fortitudo gentium venerit tibi.

ADVESPERAS
52. Lectio brevis vellongior 1101, 5b. 7
Deus lux est, et t~nebrae in eo non sunt ullae. Si in luce ambulamus, sicut et ipse est in luce, societa-
tern habemus ad invicem, et san~uis Iesu Christi, Filii eius, emundat nos ab omni peccato.
54. Canticum Evangelicum
Ant. Omnes de Saba venient, aurum et thus deferentes, alleluia, alleluia. (AM 300)
209

Die 11 ianuarii
VEL FERIA VI POST DOMINIC AM EPIPHANIAE

AD VIGILIAS

IN I NOCTURNO ,
.: "

4. Versus
V/. In ipso vita erato
R/. Et vita erat lux hominum.

IN II NOCTURNO
8. Versus
V/. Erat lux vera.
R!. Quae illuminat omnem hominem.

AD LAUDES MATUTINAS
22. Lectio brevis vellongior , !J 45,22·24
Convertirnini ad me et salvi eritis, omnes flnes terrae; quia 'ego Deus et non est alius. In memetipso
iuravi: Egredietur de ore meo iustitiae verbum, et non revertetur, quia mihi curvabitur omne genu et
iurabit omn.is lingua.
24. Canticum Evangelicum
Ant. Vement ad te qui detrahebant ti~i, ~t adorabunt veiftigri ped~m tuorum. (AM 300)
26. Or:atio-concIusiva-:--
Praesta, quaesumus, omnipotens Deus, ut Salvatoris mundi, stella duce, manifestata nativitas men-
tibus nastris reveletur semper et crescat. Per Dominum.

AD HORAS MINORIS

ADTERTIAM
31. Lectio brevis Ier J 1, 7-8
Exsultate in laetitia Iacob, eanite et weite: Salva, Domine, populum tuum, reliquias ~srae1. Ecce ego
adducam eos de terra aquilonis, et congregabo eos ab extremis terrae.

ADSEXTAM
38. Lectio brevis Jed1,11-12
Redemit Dominus Iacob et liberavit eum de manu potentioris. Et venient ei laudabunt in monte
Sion et confluent ad bona Domini.

AD NONAM
45. Lectio brevis Zac 8, 7-8
Ecce ego salvabo populum meum de terra orientis et de terra occasus solis. Et adducam eos et ha~­
tabunt in media Ierusalem; et erunt mihi in populum, et ego ero eis in Deum in veritate et in iusti·
tia.

ADVESPERAS
52. Lectio brevis vel Jongior Rom 8, 34
Deus, Filium suum mittens in similitudinem camis peccati, damnavit peccatum in came; ut iustifi·
catio legis impleretur in nobis, qui non secundum camem ambulamus, sed secundum Spiritum.
210

54. Canticum Evangelicum


Ant. Admoniti magi in somnis ab Angelo, per aliam vim reversi sunt in regionem suam. (AM 300)

,Die 12 ianuarll
VEL SABBATO POST DOMINIC AM EPIPHA.1\fIAE

AD
, VIGILIAS
IN J NOCTURNO
4. Versus
V/. Erat lux vera.
R/. Quae illuminat omnem hominem.

IN II NOCTURNO
8. Versus
V/. Salvator mundi apparuit.
RI. Quem prophetae praedixenmt.
AD LAUDES MATUTINAS
22. Lectio brevis vellongior Sap 7, 26-27
Candor 1ucis aeternae est ~~p~~tia et specl!-lum sine macula Dei maiestatis, et imago bonitatisillius.
et-
Et, cum sit l,i'ria, omnia potest, iTI'sepermanens omnia innovat, et per-nationes.in a@nas sanctas
se transfert: arnicas Dei et prophetas constituit.
24. Canticum Evangelicum
Ant. N1,lptiae factae sunt in CanaGalilaeae et erat ibi Iesus cum Maria matre sua. (AM 306)
26. Oratio conclusiva
Qmnipotens sempiterne Deus, qui per Unigenitum tuum novam creaturam nos Ubi esse fecisti, prae-
sta, quaesumus, ut per gratiam tuam in illius inverriamur forma, in quo tecum est nostra substantia.
Per Dominum.

AD BORA S ¥INORES
AD TERTIAM
31. Lectio brevis Ez 20, 4I·42a
In odorem suavitatis suscipiam vos, cum eduxero vas de populis et congregavero vos de terris, in
quas dispersi estis; et sanctificaborin vobis in oculis nationum', et scie:tisi.~ quia ego Dominus.

ADSEXTAM
38. Lectio brevis Ez 34; 11·12
Ecce ego ipse requiIam aves meas et visit abo eas. Sicut visitat pastor gregem suum in die quando
fuerit in medio ovium suarum dissipatarum, sic visitabo oves meas et Jiberabo eas de omnibus 10-
cis, in quibus dispersae fuerant.

'. AD NONAM
35. Lectio brevis Mic 2, 12
,Congregatione congregabo, Iacob, tatum te; in unum conducam reliquias Israel; p'ariter ponam il- '
1um quasi gregem in ovili, quasi pecus in medio caularum.
Dominica post diem 6 ianuarii ()ccurrente

iN BAPTISMATE DOMINI
Festum

AD I VESPERAS

50. Hymnus. congruus vel: A Patre Unigenite (LH)


51 . Psalmodia Antiphonae de Laudibus, psalmi festivi
Vel:
Ant 1. Qui post me venit; ante me factus est: cuius non sum dignus calceamentasolvere. (AM 202)
Ant 2. Stans Iesus clamabat dicens: Si quis sitit veniat ad me et bibat. (AM 565)
Ant 3 . Omnes sitientes, venite ad aquas: quaerite Dominum, dum inveniri potest, alleluia. (AM 188)
Ant 4. Haurietis aquas in gaudio de fontibus Salvatoris. (AM 213)
Ant 5. ad Cant. Beati qui lavant stolas suas in sanguine Agni. (AM 949)
52. Lectio brevis Act 1 D. 37-38
Vos scitis quod factum est verbum per universamludaeam: incipiens·enim a Galilaea post baptism urn
quod praediCavit Ioannes, Iesum a Nazareth: quomodo urudt eum Deus Spiritu Sancto et virtute; qui
pertransiit benefaciendo et sanando omnes bppressos a diabolo, quoniam Deus erat cum ilio.
53. Responsorium
R/ .. Hie est qui venit * Per aquam et sanguinem. Hie est.
VI. lesus Christus. Dominus noster * Per aquam et sanguinem. Gloria Patri. Hie est.
- - - ...

54. Canticum evangelicum


AIl.t. Et ecce vox de nube dicens: Hie est Filius meus dilectus, in quo mihi complacui: ipsum audite,
alleluia. (AM 1000)
Vel: Ant. Veterem hominem renovans, Salvator venit ad baptismum, ut naturam, quae corrupta est,
per aquam recuperaret, incorruptibili veste circumiciens nos.

AD VICILIAS
1. Invitatorium
Christum, Fili.um dilectum, in quo Pater sibi complacuit, venite adoremus.
2. Hymnus congruus vel: Implente manus debitum (ex lit. Hor.)

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
SCHEMA A
Ant 1. Vox Domini super aquas, Deus maiestatis intonuit, Dominus virtu tern populo suo dabit.
Ps28
Ant 2. Exibunt aquae vivae de Ierusalem; et erit Dominus Rex super omnem terram.
Ps45
Ant 3. Aqua comburit peccatum hodie, apparens liberator, et rorat omnem mundum divinitatis
ope. Ps 46·
Ant 4. Aquae istae descendunt ad plana deserti et omnis anima vivens quae serpit, quocumque
venerit togens, vivet. Ps 47
Ant 5. Haurite aquas de fontibus Salvatoris; sanctificavit enim nunc omnem creaturam Christus
Deus noster. Ps 65
212

Ant 6. Caputdraconis- Salvator conteruit in Iordane flumine, ab eius potestate,omnes eripuit.


Ps 71
SCHEMA B. C. D.
Tres psalmi cum antiphonis ex Schemate A seligantur ad libitum

4. Versus
Vj. Vidi aquam egredientem de templo a latere dextra. '
Rj. Et omnes ad quos pervenit aqua ista salvi facti sunt.

IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
SCHEMA A
Ant 1. Fuit IOaIples in deserto,baptizans etpraedicans baptismum paenitentiae in remissionem
peccatorum. Ps85
Ant 2. Ego quidem aqua baptizo vOs; ipse vos baptizabit Spiritu Sancto et igne.
Ps86
Ant 3. Baptizat miles Regem, servus DOminum,Ioannes Salvatorem; aqua Iordanis stupuit, co-
, lumba' protestatur, paterna vox audita est. ,J's 95
Ant 4 .. Baptizatus Iesus confestim ascendit de aqua, etecce aperti suntei caeli.
Ps 96
Ant 5. Te, qui in spiritu et igne purificas humana contagia, Deum et Redemptorem, omnes glori-
f i c a I n u s . ' Ps 97
Ant 6. Magmiffi mysterium decliratur hodie, quia Creator omriiumm Iora,aneexpurgat nos'tra
facinora. Ps 98
SCHEMA B. C. D.
Trespsaimi cum antiphonis ex Sch,emate A seligantur ad libitum.
8. Versus
Vj. Fontes aquarum sanctificati sunt.
Rj; Christo apparente in gloria orbi terrarum.

IN III NOCTURNO
1L Cantica V.T.
SCHEMA A. B. C. D.
Ant. Iordanis fluvius se retinuit, intrante Domino, aqua contremuit, nova creatio surgit de flumi-
na, quae illuminat omne saeculum.,
Schema A, B, D Can ticum 1: VT = 23
Canticum 2: VT 27=
Canticum'3: VT=39
Schema C Canticum : VT = 33
12. Versus
Vj. Hic est Filius meus carissimus.
Rj. Audite ilIum.
17. Oratio conclusiva ut ad Laudes Matutinas.

AD LAUDES MATUTINAS
20. Hymnus: Iesus refulsit omnium (ex Lit. HorJ vel alius Cantus congruus.
213

21. Psalmodia
SCHEMA A. B. C. D.
Ant 1. Baptizat miles
* .
Regem, servus dominum suum, IOaJ1nes Salvatorem; aqua .
Iordanis-·stupuit,
columba protestanir, paterna vox audita est: Hic est Filius meus. (PM 44).
~

Psalmi et canticum de Dominica.


Ant 2. Fontes aquarum sanctificati sunt, Christo apparente in gloria orbi terrarum. Haurite aquas
de fonte Salvatoris; sanctificavit enim nunc omnem creaturam Christus Deus noster.
Ant 3. Te qui in Spiritu et igne purificas humana contagia. Deum et redemptorem 'omnes glorifi-
camus. (VP 95)
Ant 4. Maria et flumina, benedicite Domino: hymnur:t c,licite fontespomino, alleluia. (AM 291)
'Schema C !:>.ntfcum VT = 45
Ant 5. Ecce puer meus, electus, quem elegi: posui super eum Spiritum meum. (AM 256)
22. Lectio brevis vellongior Is 61, 1·2a
Spiritus Domini super me, eo quod unxerit Dominus me: ad annuntiandum mansuetis misit me, ut
mederer contritis corde et praedicarem captivis indulgentiam et clausis apertioriem; ut praedicare~
annum placabilem Domino.
23. Responsorium brev~
R/. Christe, Fill
..;!\
De[;vivi • Miserere nobis.
.
Christe.
VI. Qui apparuisti hodie • Miscrere nobis. Gloria Patri. Christe.
24. Canticum Evangelicum
Ant, Hodie caelcsti sponso iuncta est Ecclesia, quoniam in Iordane lavit Christus eius crimina: currunt
cum muneribus magi ad regales nuptias et ex aqua Jacto. vire laetantur.convivae,.alleluia.
(AM 293)
Vel: Baptizatur Christus, et sanCtificatur omnis mundus; et tribuit nobis remissionem peccatorum;
aqua et Spiritu omnes purificemur.
26. Oratio conclusiva
Omnipotens sempiterne Deus, qui Christum, in Iordane flumine baptizatum, Spiritu Sancto super
eum descendente, dilectum Filium tuum sollemniter declarasti, concede filiis adoptionis tuae, ex
aqua et Spiritu Sanctprenatis, ut in benepiacito tuo iugiter perseverent. Per Dominum.
:Ji;:

AD HORAS MINORES
ADTERTIAM
30. Psalmodia
Ant. Venite adoremus eum, quia ipse est Dominus Deus noster.
31. Lectio brevis Is 11. 1-2a
Egredietur virga de radice Iesse, et flos de radice eius ascendd, et requiescet super eum Spiritus Domi-
ni: spiritus sapientiae et intellectus, spiritus consilii et fortitudinis! spiritus scientiae et pietatis, et re·
pIe bit eum spiritus timoris Domini.
32. Versus
VI. mum oportet crescere.
R/. Me autem minui.

.. \. ADSEXTAM
~
37. Psalmodiil
Ant. Magnificabitur usque ad te~inos terrae, et erit iste Pax. (AM 1093)
214

38. Lectio brevis Is 42, 1


Ecce servus meus, suscipiam eum; electus meus, complacuit sibi in)llo .anima mea; dedi spiritum
meum super eum, iudicium gentibus prciferet. -
39. Versus
VI. Ponam spiritum meum super eum.
R/. Et iudicium gentibus nuntiabit.

AD NONAM
44. Psalmodia
Ant. :E;cce'dedi te in lucem gentium, ut sis salus mea usque ad extrem~m terrae. (AM 1080)
45. Lectio brevis 11 49, 6
-Dixitmihi Dominus: Paru~ est ut sis mili.i servus ad ~usdtandas tribus Iacob,et faeces Israel con-
vertendas: ecce dedi te in lucem gentium, ut sis salus mea usque ad extremum terrae.
46. Versus
VI. -Ecce, seivu~ ~eus, suscipiam euni:
R/. Electus meus, complacuit sibi in ilio anima mea.

....--,-'-. -.
-- --_.- .-
.
.... _.. - ---".
-- -"AD VESPERAS~-

50. Hymnus congruUIi lVe.lli:.-\ t>ater; _ijn:ig~hjte .(ex: Ut. Hor.)-,


51. . Psalmocfia
..... __ Antiphonaede.Laudibus, psalmi festivi
Vel:
Ant 1. Qui post me venit, ante me factus est: cuius non sum ciignus calceamenta solvere. (AM 202)
- Ant 2. Stans Iesus c1amabat dicens: Si quis sitit, veniat ad me et bibat. (AM 565)
Ant 3. Omnes sitien tes, venite ad aquas: quaerite Dominum, dum inveniri potest, alleluia.
(AM 188)
Ant 4. Haurietis aquas in gaudio de fontibus Salva~oris. (AM 213)
Ant 5. ad Cant. Beati qui lavant stolas suas in sanguine Agni. (AM 949)
52. Lectio brevis vellongior Act 10, 37-38
Vos scWs quod factum est verbum per universam Iudaeam: incipiens enim a Gali1aea post baptismum
quod praedicavit Ioannes, Iesum a Nazareth: quomodo unxit eum Deus Spiritu Sancto et virtute; qui
pertransiit benefaciendo et sanando omnes oppressos a diabolo, quoniam Deus erat cum illo.
53. Responsorium breve
R/. Hie est qui venit * Per aquam et sanguinem. Hic est.
VI: Iesus Christus, Dominus noster '* Per aquam et sanguinem. Gloria Patri. Hic est.
54. Canticum Evangelicum
Ant. Tribus rniraculis ornatum diem sanctum colimus: hodie stella magos duxit ad praesepium: hodie
vinum ex aqua factum est ad nuptias: hodie in Iordane a Ioanne Christus baptizari voluit, ut sal-
varet nos, alleluia. (AM 296)

Post festum Baptismatis Domini incipit tempus per annum.


(
215

3. TEMPUS QUADRAGESIMAE
.,
ORDINARIUM TEMPORE QUADRAGESIMAE

Ab initio Officii fenae IV Cinerum usque ad Vigiliam paschalem ommittitur Alleluia.


: .
In Officiis de Tempore, ab initio Officii feriae IV Cinerum usque adHoram medillm sabbati hebdomadae
V Quadragesimae inclusive:

1. Ad Invitatorium
In Officio dominicaJi et feriali
Ant. Chris tum Dominum, pro nobis tentatum et passumj venite, adorem1Js.
Vel: Utinam hodie vocem Domini audiatis: Nolite obdurare corda vestra .
.'
Vel: Non sit vobis vanum mane surgere ante lucem, quia 'promisit Dominus coronam vigilantibus.

AD VIGILIAS
Eot
2. Hymnus congru~s_!:.t_~rn?re.. ~~~ti·!!It~!ic9 1(····

.. . .'.

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
Antiphonae et Psalmi d~J!.salterjQ. --- --" -- -- -.-- -,-- .. - --' -- ... _- - --.---
4. Versus proprius
5. Leciio biblica
6. Responsorium

IN II NOCTURNO
7. Psalmodia "77
8. Versus proprius. .:<;0'

9. Lectio patn'stica
10. Responsorium
In Officio dominicali

IN III NOCTURNO
11. Cantica V.T.
Ant. Converte nos, Domine, ad te, et convertemur; inn ova dies nostros sicut a principio.
Schema A, B, D Canticuml: VT=41
Canticum 2: VT=45
Canticum 3: VT = 44
Schema C Canticum : =
VT 20

12. Versus proprius


13. Evangelium
. de dominica
. ....,.
currente

14. Te decet laus .~.

15. Homilia E Lectionario monastico vel ab Abbate habita

16. Te Deum omittitur (Responsorium)


216

17. Gratia conclusiva: propria de Laudibus matutinis·.


18. Acclamatio jinalis

AD LAUDES MATUTINAS
19. Introductio
20. Hymnus congruus vel: lam, Christe, .~ol iustitiae
21". Psalmodia
22. Lectio brevis vel longior
23. Re~ponsorium breve
24. Canticum evangelicum (Benedictus)
Ant. propria ..
25. Preces
Cf. Appendix,
26. Oratio conclusiva propria
27. Benedictio

AD HORAS MINORES
AD TERTIAM
28. Introductio
29. Hymnus cQp.gnJ.~ v~l: Nunc, ~ct~, Ilc>'~!~, ~piritus
30. Psalmodia
31. Lectio brevis
32. Versus
33. Oratio conclusiva
34. Acclamatio jinalis

AD SEXTAM
35. Introductio
36. Hymnus congruus vel: Rector potens, verai. Deus
37. Psalmodia
38. Lectio brevis
39. Versus
40. Oratio conclusiva
41. Acclamatio jinalis
AD NONAM
42. Introductio
43. Hymnus congruus vel: Rerum, Deus, tenax vigor
44. Psalmodia
45; Lectio brevis
46. Versus
47. Oratio conclusiva
48. Acclamatio jinalis
217

ADVESPERAS
49. In troductio
50. Hymnus congruus vel: Audi benigne Conditor
51. Psalmodia
52. Lectr.'o br~is vellongior
53. Responsorium breve
54. Canticum ~angelicum (Magnificat)
Ant. propria v

55. Preces (cf. Appendix.)


56. Oratio conclusiva
57. Benedictio

AD COMPLETORIUM
58. Introductio (Lectio spiritualisadJibitum)
VI. Deus, in adiutorlwri·meumiD.iende.
R/. Domine, ad adiuvandwn me festina,
.~ , Gloria Patri. Sicut erat, Amen .
59. Silent/:um sacrum et conscientiae discussio quam sequi potest actus paenitentialis ut in Missa.
60. .Hymnus congruus
61. Psalmodia
62. Lectio br~is

63. Responsorium breve


64. Canticum~angelicum (Nunc dimittis) cum sua Antiphona
65. Gratio conclusiva
66. Benedictio: Noctem quietam et fmem perfectum concedat nobis Dominus omnipotens.
R/. Amen. '
67. Antiphona de Beata Maria. Vifgine, sine ullil oraiione.

FERIA QUARTA CINERUM .

AD YIGILlAS

Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesima praeter sequentia

IN I NOCTVRNO
4. Versus
VI. Convertiinini et agite paenitentiam.
RI. Facite vobis cor novum et spiritwn novum.

IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. Qui facit veri tatem, venit ad lucem.
RI. Vt manifestentur opera eius.
17. Oratio conclusiva ut infra ad Laudes matutinas
218

AD LAUDES MATUTINAS
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter sequentia

22. Lectio brevis , Deut 7, 6. 8-9 ,


Te elegit Deus tuus, ut sis ei populus peculiaris de cunctis populis qui sunt super terram, quia dilexit
vos Dominus, et custodivit iuramentum quod iuravit patribus vestiis, eduxitque vos in maim' farti et
redemit de domo servitutis, de 'manu Pharaoitis regis Aegypti. Et s~ies quia Dominus Deus tuus ipse
est Deus fortis et fidelis, custodiens pactum et misericordi~ diligentibus se, ethis qui custodiunt
praecepta eius, in mille generationes_ '
23. Responsorium breve
R/. Ipse liberabit me * De laqueo veriantium. Ipse.
VI. Et a verba maligno. * De laqueo yenantium. Gloria Patri. Ipse.
24. Canticum evangelicum
Ant. Cum ieiunatis, nolite fieri, sicut hypocritae, tristes. (AM 332)
26. Oratio conclusiva "
Concede nobis, Domine, praesidia militiae christianae sanc1is inchoare ieiuniis, ut, contra spiritales
nequitias pugnaturi, continentiae muniamur-auxiliis. Per Dominum.
I • .':.~: •. ' _ : .

AD HORAS MINORES

AD TERTIAM
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter sequentia

30. Psalmodia
Ant. Advenerunt nobis dies paenite!1tiae ad redirnenda peccata, ad salvandas animas. (AM 110)
31. Lectio brevis Ez 18, 30b-32
Convertirnini, et agite paenitentiam <,lb omnibus iniquitatibus vestris, et non erit vobis in ruinam
iniquitas. Proicite a vobis omnes praevaricationes vestras, et fa cite vobis cor novum et spiritum no-
vum; et quare mOriemini, domus Israel? Quia nolo mortem morientis, dicit Dominus Deus; reverti-
mini et vivite. '
32. Versus
VI. Cor mundum crea in me, Deus.
R/. Et spiritum firmum innova in visceribus meis.
33. Oratio conclusiva "
ut supra ad Laudes matutinas_

Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimaepraeter sequentia

37. Psalmodia
Ant. Vivo ego, dicit Dominus: nolo mortem peccatoris, sed ut magis convertatur et vivat. (AM 5)
38. Lectio brevis Zac 1, 3b-4b
'Convertimini' ad me, ait Dominus exercituum, et convertar ad vos. Ne ,sitis sicut patres vestri, ad
quos clamabant prophetae priores: Convertirnini de viis vestris malis et de cOgitationibus vestris
pessirnis.
39. Versus
VI. Averte faciem tuam a peccatis meis.
R/. Et ornnes iniquitates meas dele.
AO. ' Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas
219

AD NONAM
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter sequentia

44. Psalmodia
Ant. Per arma iustitiae virtutis Dei, commendemus nosmetipsos in multa patientia (AM 105)
45 . Lectio brevis Dan 4, 24b
Peccata tua eleemosynis redime, et iniquitates tuas misericordiis pauperum; [orsitan ignoscet Deus'
delictis tuis.
46. Versus
VI. Sacrificium Deo spirituscontribulatus.
R/. Cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies.
47. Oratio conc/usiva
ut supra ad Laudes matutinas

ADVESPERAS
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter sequentia.
52. Lectio brevis Phil2,12b-15a
Cum metu et tremore vestram salutem operamini: Deus est enim qui oper:itur in vobis et velIe et per-
ficere pro bona 'loluntate. Omnia autem facite sine murmurationibus et haesitationibus, ut sitis sine
querela et simplices filii Del.
53. Responsorium breve
R/. Mi~n~r~ nOQ~, DQrnine * Quia peccavimus tibi. Miserere.
VI. Exaudi, Christe, supplicantum preces. * Quia peccavimus tibi. Gloria Patri. Miserere.
Vel:
R/. Ego dixi: Domine. * Miserere mel. Ego.
VI. Sana animam meam, quia peccavi tibi. * Miserere mel. Gloria Patri. Ego.
54. Canticum evange/icum
Ant. Cum facis eleemosynam,~esciat sinistra tua quid faciat dextera tua. (AM 334)
56. Oratio conc/usiva
ut supra ad Laudes matutinas.

FERIA QUINTA POST CINERES

AD VIGILIAS
Omnia ut in Ordinaria tempore Quadragesimae praeter sequentia

IN I NOCTURNO
4, Versus
VI. Intellectum tibi dabo.
R/. Et instruam te in via, qua gradieris,

IN II NOCTURNO

8. Versus
VI, Qui meditatur in lege Domini.
R/. Dabit [ructum suum in tempore suo.
220

AD tAUDES MATUTINAS
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter sequentia

22. Lectio brevis Cf 1 Reg 8, 51-53a


Populus "tuus, Domine, et hereditas tua sumus .. Sint oculi tui aperti ad deprecationem servi tU:i et po-
puli tui Israel, et exaudias nos in universis pro quibus invocaverimus teo Tu enim separasti nos tibi
in hereditatem de universis populis terr"ae. .
23. Respoi'lSorium breve
R/. Ipse liberabit me '" De laqueo venantium. Ipse.
VI. Et a verbo maligno. '" De laqueo yenap.~i1;lm; .. 9loriaPatri_" Ipse,
24. Canticum evangelicum
Ant. Qui vult venire post me, abneget semetipsum et tollat crucem suam, et sequatur me. (AM 644)
26. Oratio conclusiva
Actiones nostras, quaesumus. Domine, aspirando praeveni et adiuvando prosequere, ut cuncta nostra
ope ratio a te semper incipiat, et per te coepta fmiatur. Per Dominum. .

AD HORAS MINORES

ADTERTIAM
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimile praeter sequentia.

30. Psalmodia
Ant. Advenerunt nobis dies pae~tentiae ad redimenda peccata, ad salvandas animas. (AM 110)
31. Lectio brevis Is 55,6-7
Quaerite Dominum, dum inveniri potest; invocate eum, dum prope est. Derelinquat impius viam
suam, et vir iniquus cogitationes suas; et revertatur ad Dominus, et miserebitur eius, et ad Deum
nostrum, quoniam multus est ad ignoscendum.
32. Versus
VI. Cor mundum crea in me. Deus.
R/. Etespjri.tumfirmuIil. innov"a iIi visceribus "me is.
33. Oratio conclusiva .
ut supra ad Laudes matutinas

ADSEXTAM
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae. praeter sequentia

37. Psalmodia
Ant. Vivo ego, dicit Dominus; nolo mortem peccatoris, sed ut magis convertatur et vivat. (AM 5)
38. Lectio brevis Deut 30, 2-3a
Cum reversus fueris ad Dominum Deum tuum, et oboedieris eius imperiis, sicut ego hodie praecipio
tibi, cum filiis tuis, in toto corde tuo et in tota anima tua, reducet Dominus Deus tuus captivitatem
tuam ac miserebitur tui.
39. Versus
VI. Averte faciem tuam a peccatis meis.
R/. Et omnes iniquitates meas dele.
40. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas.
221

AD NONAM
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter sequentia

44. Psalmodia
Ant. Per anna iustitiae virtutis Dei, commendemus nosmepp~os in multa patientia. (AM: 105)
45. Lectio brevis Heb,,10, 35-36
Nolite amittere confidentiam vestram, quae magnam habet remunerationem; patientia enim vobis
necessaria est, ut voluntatem Dei facientes reportetis promissionem.
46. Versus
VI, Sacrificium Deo spiritus contribulatus.
R/ Cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies.
47. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas

AD VESPERAS ,
Omnia ut in Ordiruuio tempore Quadragesimae praeter sequentia

52. Lectio brevis lac 4, 7-8.10


Subditi estate Deo, resistite diabolo, et fugiet a vobis; appropinquate Deo, et appropinquabit vo~'
bis. Emundate manus, peccatores, et purificate corda, duplices animo. Humiliamini in conspectu
Domini, et exaltabit vos.
53. Responsorium breve
R/, Ego dixi: Domine, * Miserere mei. Ego.
VI. Sana animarn mearn, quia peccavitibi. ~ Miserere mei. Gloria Patri, Ego.
54. Canticum evangelicum
Ant. Qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam aetemam custodit earn. (AM 642)
56. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes m atu tin as '.

FERIA VI POST CINERES

AD VIGILIAS
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter sequentia

IN I NOCTURNO
4. Versus
VI. Respicite ad Dominum, et illuminamini.
R/. Et facies vestrae non confundentur.
IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. Convertimini ad Dominum Deum vestrum.
R/. Quia benignu~ et rnisericors est.

AD LAUDESMATUTINAS
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter sequentia
22. Lectio brevis is 53, 11 b-12
In scientia sua iustificabit ipse iustus servus meus multos, et iniquitates eorum ipse portabit. Ideo di-
spertiam ei plurimos, et fortiOm dividet spolia, pro eo quod tradidit in mortem animam suam, et cum
sceleratis reputatus est; et ipse peccata multorum tulit, et pro transgressoribus rogavit.
222

23. Responsorium breve


R/. Ipse liberabit me * De laqueo venantium. Ipse.
VI. Et a verbo maligno.* De laqueo venantium. Gloria Patri. Ipse.
2~. Canticum evangelicum
Ant. Me etenim de die in diem quaerunt, et scire vias meas volunt. (AM 335)
. 26. Oratio conclusiva
Inchoata paenitentiae opera, quaesumus, Domine, benigno favore prosequere, ut observantiam quam
corporaliter exercemus, mentibus etiam valeamus implere sinceris. Per Dominum.

AD HORAS MINORES

AD TER TIA.t\1
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter ~equentia
30. Psalmodia
Ant. Advenerunt nobis dies paenitentiae ad redimenda peccata, ad salvandas animas. (AM 110)
-,".: ,"

. M. .Lectio brevis-
Inciinate aurerri vestram,et ~enite actme-; audite, et vivet arumi vestr~,et feriam vobiscumpactum
sempitemum, misericordias David fideles.
32. Versus
VI. Cor mundum crea in me, Deus.
R/. Et spiritum finnum innova in visceribus meis.
33. Oratio conclusiva
ut supra ad l.audes matutinas

ADSEXTAM
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter sequentia
. 37. Psalmodia
Ant. Vivo ego, dicit Dominus; nolo mortem peccatoris, sedut magis convertatur et ~ivat. (AM 5)
38. Lectio brevis C[. ler 3, 12. 14a
Revertimini, ait Dominus, ,et non avertam fadem meam a vobis; quia sanctus ego sum, et non irascar
in perpetuum. Convertimini, filii revertentes, dicit Dominus.
39. Versus
VI. Averte faciem tuam a peccatis meis.
R/. Et omnes iniquitates fieas dele.
40. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas

AD NONAM
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter sequentia
44. Psalmodia
Ant. Per arrna iustitiae virtutis Dei, commendemus nosmetipsos in multa patientia. (AM 105)
45. Lectio brevis lac 1, 27
Religio munda et immaculata apud Deum et Patrem haec est: visitare pupillos et viduas in tribula-
tione eorum, et immaculatum se custodire ab hoc saeculo.
46. Versus
V/., Sacrificium Deo spiritus contribulatus.
R/. Cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies.
223

47. Oratio conclusiva


ut supra ad Laudes matutinas

AD VESPERAS
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter sequentia

52. Lectio brevis lac 5, 16.19-20


Confitemini alterutrum peccata vestra, et orate pro invicem, ut salvemini: multum enim v3..let de-
precatio iusti assidua. Fratres mei, si qllis ex vobis erraverit a veritate, et converteri! quis eum,
scire debet quoniam qui cOnverti fecerit peccatorem ab errore viae suae, salvabit anirnam eius a
morte, et operiet multitudinem peccatorum ..
53. Responsorium breve
R/. Ego dixi: Domine, * Miserere mei. Ego.
VI. Sana animam meam, quia peccavi tibi. * Miserere mei. Gloria Patri. Ego_
54. Canticum evangelicum
Ant_ Cum videris nudum operi eum et camem tuam ne despexeris; tunc erumpet quasi: mane
lumen tUum, et anteibit faciem tuam iustitia tua_ ,. ..... ,.. ~.-,
I

56. Oratio conclusiva


ut supra ad Laudes matutinas

SABBATO POST CINERES

AD VIGILIAS
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter sequentia

IN I NOCTURNO
4. Versus
VI. Ambulate durn lucem habetis.
R/. Ut non vos tenebrae comprehendant.

IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. Qui facit veritatem, venit ad lucem.
R/. Ut manifestentur opera eius.

AD LAUDES MATUTINAS
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter sequentia

22. Lectio brevis Is 1,16-18


Lavamini, mundi estote, auferte malum cogitationum vestrarum ab oculis meis; quiescite agere per-
verse, dis cite benefacere; quaerite iudicium, subvenite oppresso, iudicate pupillo, defendite viduam.
Et venite et arguite me, dicit Dominus. Si fue~t peccata vestra ut coccinum, quasi nix dealbabun-
tur; et si fuerint rubra quasi venniculus, velut lana alba erunt.
23. Responsorium breve
R/. Ipse lib era bit me * De laqueo venantium. Ipse_
VI. Et a verbo maligno. * De laqueo venantium. Gloria Patri. Ipse.
24. Canticum evangelicum
Ant. Thesaurizate vobis thesauros in caelo, ubi nec aerugo nec tinea demolitur.(AM 333)
224

2~. Oratio conclusiva


Omnipotens sempiterne Deus, infmnitatem nostram propitius respice, atque ad protegendum nos
dexteram tuae maiestatis extende. Per Domirium.

AD HORAS MINORES

AD TERTIAM
Omnia ut in Ordinario tempore Quadra~esimae praeter sequentia

30. Psalmodia
Ant. Advenerunt nobis dies paenitentiae ad redimenda peccata, ad salvandas animas. (AM 110)

31. Lectio brevis Ap 3, 19-20


Ego, quos amo~ arguo etcastigo. Aemulare ergoet paenitentiam age. Eccesto ad ostium et pulso;
si quis audierit vocem meam, et aperuerit mihi ianuam,' intrabo ad ilium, et ceijabo cum ilio, et
ipse, mecum.
32. Versus
V/. Cor mundum crea in me, Deus,
R/. Et spiritum firmum inriova in visceribus meis.
33. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas

ADSEXTAM
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter sequentia

37. Psalmodia
Ant. Vivo ego, dicit Dominus; nolo mortem peccatoris, sed ut magis convertatur et vivat. (AM :5)
38. Lectio brevis Is 44, 21·22
Memento quoniam servus meus es tu, fonnavi te; servus meus es tu, Israel, ne obliviscaris mei. De-
levi ut nubem iniquitates tuas, eJ quasi ,nebulam peccata tua; rev:ertere ad me, quoniam redemi te.
. .
39. Versus
VI. Averte faciem tuam a peccatis meis.
R/. Et omnes iniquitates meas dele.
40. Oratio conclusfva
ut supra ad Laudes matutinas

AD NONAM
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter sequentia
44. Psalmodia
. Ant. Per arma iustitiae virtu tis Dei, conunendemus nosmetipsos in multa patientia, (AM 105) .

.45. Lectio brevis Ga16,7b-8


Deus non irridetur. Quae enim seminaverit homo, haec et metet. Quoruam qui seminat in carne sua,
de carne et metet corruptionem; qui autem seminat in spiritu, de spiritu ~etet vitam aeternam.
46. Versus
VI. Sacrificium Deo spiritus contribulatus.
R/. Cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies.
47. Oratio conclusiva
ut'supra ad Laudes matutinas
225

DOMINICA I QUADRAGESIMAE

ADVESPERAS
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter sequentia

51 . Psalmodia
de Dominica ut in Psalterio
AD I VESPERAS
52. Lectio brevis 2 Cor 6, 1-4a
Exhortamur vos, ne in vacuum gratiam Dei recipiatis. Ait enim: Tempore accepto exaudivi te, et
in die salutis adiuvi te: ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis. Nemini dantes ullam
offensionem, ut non vituperetur ministerium nostrum; sed in omnibus ~xhibeamus nosmetipsos si-
cut Dei ministros.
53. Responsorium breve
R/. Attende, Domine, et misercrc,'" Quia peccavimus tipi. Attende.
~ VI. Exaudi, Christe, supplicanfum preces, ... Quia peccaviIDus tibi. Gloria Patri. Attende.

54. Canticum evangelicum


Ant. Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo quod proced,it de ore DeL (AM 344)
.. ";: .. - .
56. Oratio conc!u.sivd.. :: ..: ........ _,·· . ~..: ~

Concede nobis, omnipotens Deus, ut, per annua quadragesimalis exercitia sacramenti, it ad intelli·
gendum Christi proficiamus arcanu!ll, et effectus eius digna con versatione sectemur. Per Dominum.

AD JfJGILlAS

Omnia ut in Ordinan'o tempore Quadragesimae praeter sequentia

IN r NOCTURNO
4. Versus
VI. Angelis suis Deus man davit de teo
R/. Ut custodiant te in omnibus viis tuis.

IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. Scapulis suis obumbrabit tibi.
R/. Et sub pennis eius sperabis.

IN III NOCTURNO
11. Cantica V. T.
Ant. Converte nos, Domine., ad te, et convertemur; innova dies nostros sicut a principio.
Schema A, B, D ~nticum 1: VT=41
Canticum 2 : VT = 45
=
Canticum 3 : VT 44

12. Versus Schema C Canticum: VT 20=


VI. Dominum Deum tuum adorabis.
R/. Et illi soli servies.
AD LAUDES MATUTINAS.
Omnia ut in Ordinan'o tempore Quadragesimae praeter sequentia

21. Psalmodia
SCHEMA A. B. C. D.
AntI. Cor mundum crea in me, Deus: spiritum rectum innova in visceribus meis. (AM 341 sq.)
Psalmi de dominica
226

Ant 2. 0 Domine,salvwnrre fac:, 0 Domille, bene p~osperaIe,


Ant 3. Sic benedicam te in vita mea, Domine, et in nomine tuo levabo manlls meas.
Ant 4. In spiritu humilitatis,et in animo contrito slIscipiamur, Domine, ate: et sic fiat sacrificium
nostrum, ut a te suscipia,tur hodie, et placeat tibi, Domine Deus.

Ant 5. Laudate Deum caeli caelorum et aquae omnes.

22. Lectio brevis C[ Neh 8,9.10


Dies sanctificatus est Domino Deo nostro; nolite lugere et nolite flere. Quia sanctus dies Domini est.
et nolite contristari: gaudium etenim Domini est fortitudo nostra.

23. Responsorium breve


R/. Christe; Fill Dei vivi, ... Miserere nobis. Christe.
VI. Qui attritus es propter scelera nostra.'" Miserere nobis. Gloria Patri. Christe.
24. Canticum evangelicum Anni A. B. C.
Ant. Ductus est Iesus in desertum a Spiritu, ut tentaretur a diabolo; et cum ieiunasset quadragihta
diebus et quadraginta noctibus postea esuriit. (AM 342) . '
26. Oratio conclusiva
Concede nobis~ ornnipotens Deus, ut per annua quadragesimalis exercitia sacramenti, et ad intelligen-
dum Christi proficiarnus arcanum, et effectus eius digna conversatione sectemur. Per Dominum.

AD HORAS MINORES
, ADTERTIAM
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter sequentia

30. Psalmodia
Ant. Advenerunt nobis dies paenitentiae ad redimenda peccata, ad salvandas animas.
31. Lectio brevis 1 Th4, 1.7
Fratres; rogamus vos et obsecramus in Domino Iesu, ut quemadmodum accepistis a nobis quomodo
oporteat vos ambulare et placere Dea, sic et ambuletis, ut abundetis magis. Non enim vocavit nos
Deus in immunditiam, sed in sanctificationem.
32. Versus
VI. Cor mundum crea in me, Deus.
R/. Et Spiritum firmum innova in visceribus meis.
33. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas

ADSEXTAM
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter sequentia
37. Psalmodia
Ant. Vivo ego, dicit Dominus; 'nolo mortem peccatoris, sed ut magis convertatur et vivat.
38. Lectio brevis Isla, 15.18
Haec dicit Dominus Deus, Sanctus Israel: Si revertamini et quiescatis, salvi eritis; in silentio et in
spe erit fortitudo vestra. Propterea exspectat Dominus ut misereatur vestri, et ideo exaltabitur par"
cens vobiS, quia Deus iudicii Dominus: beati omnes qui exspectant'eum.
39.. Versus
VI. Averte faciem tuam a peccatis meis.
R/: Et omnes iniquitates meas dele.
227

40. Oratio conclusiva


ut supra ad Laudes matutinas

AD NONftu\1
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praetersequentia

44. Psalmodia
Ant. Per arma iustitiae virtutis Dei, commendemus nosmetipsos in multa patientia.

45. Lectio brevis Deut 4,29·31


Cum quaesieris Dominum Deum tuum, invenies eum; si tamen,toto corde quaesieris, et tota tribu-
, latione animae tuae. Postquam te invenerint omnia 'quae praedicta sunt. novissimo tempore reverteris
ad Dominum Deum tuum, et audies vocem eius; quia Deus misericors Dominus Deus tuus est; non di-
mittet te nec omnino delebit, neque obliviscetur pacti in quo iuravit patribus tuis.
46. Versus
Vi. Sacrificium Deo spiritus contribulatus.
R/. Cor contritum et humiliatum, Deus, non de,spicies.'
47. Oratio conclusiva
ut supra Laudes matutinas
-- Ann VESPERAS
Omnia ut supra ad I Vesperq.s,praeter seqz:entia
52. Lectio brevis 1 Cor 9, 24-25
Ii qui in stadio currunt, omnes quidem currunt, sed unu~accipitb~~ium. S!<:: <::.tlgite lit cQJ!1-
I

---prehendatls-:-Omrus-iiutem-qmin agone -conte~dft, ab omnibus se abstinet; et Wi quidem ut cor-


ruptibilem coronam accipiant, nos. autem incorruptam.
54. Canticum evangelicum
Ant. Anno A. B. C.: Ecce nunc ~empus acceptabile, ecce nunc djes salutis: in his ergo diebus exm-
beamus nos sicut Dei ministros, in multa patientia,in ieiuniis, in vigiliis et in carit~te non ficta.
(AM 345) ,
Vel: Evigi1~ _~uper nos, aet~me Salvator, n~ nos apprehensl'lt c,aUidus t~nta,tor, quia tu nobis factus
es sempiternus adiutor.
228

HEBDOMADA I QUADRAGESIMAE

FERIA SECUNDA
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter seque.ntia

AD VIGILIAS

IN I NOCTURNO
4. Versus
, VI.Respic,e in me et miserere mei.
R/.Quia unicus et pauper sum ego.

IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. Paenitemini et credite Evangelio
R/. Appropinquavit enim regnum Dei.

17. Oratio conclusiva


ut infra ad Laudes matutinas
AD LAUDES MATUTlNAS
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter sequentiil
22. Lectio brevis Ex 19, 4-6a
Vos ipsi vidistis quomodo PQrtaY~rim vo~ sllp~r a.1as~qID1arum etas~IJ1P~rim~mihL Si ~gQ ~g~!e­
ritis vocem meam et custodieritis pactum meuin, eritis mihi in peculium de cunctis populis; mea
'est enim omnis terra. Et vos eritis'mihi in regnum sacerdotale et gens sancta.
23. Responson·um breve
RI .~pse liberabit me * De laqueo venantium. Ipse.
VI. Et a verbo maligno. * De laqueo venantium. Gloria Patri. Ipse.
24. Canticum evangelicum
Ant. Venite, benedicti Patris mei: percipite regnum, quod vobisparatum est ab origine mundi.
(AM 346). ~

26. Oratio conclusiva


Converte nos, Deus, salutaris noster, et, ut nobis opus quadragesimale profiCiat,: mentes nostras
caelestibus mstrue disciplinis. Per Dominum.

AD HORAS MINORES

ADTERTlAM
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter sequentia
30. Psalmodia
Ant. Advenerunt nobis dies paenitentiae, ad redimenda peccata, ad salvandas animas. (AM lID)
31. Lectio brevis _ Sap II, 24-25
Misereris omnium, Domine, quia omnia potes; et dissimulas peccatahominum propter paenitentiam
Diligis enim omnia quae sunt, et nihil odisti eorum quae fecisti.
32. Versus
VI. Cor mundum crea in me. Deus.
R/. Et spiritum firmum innova in visceribus meis.
33. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas
229

ADSEXTAM
Omnia ut in Ordinan'o tempore Quadragesimae praeter sequentia
37. Psalmodia
Ant. Vivo ego, dicit Dominus; nolo mqrtem peccatoris, sed utmagis convertatur et vivat. (AM 5)
38. Lectio brevis Ez 18, 23
Numquid voluntatis meae est mors impii, dicit Dominus Deus, et non ut convertatur a viis suis et vi~
vat?
39. Versus
VI. Averte [adem tuam a peccatis meis.
R/. £t omnes iniquitates meas dele.
40. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas

AD NONAI\1
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter sequentia
44. Psalmodia i' ,

_____ .. .:;- __. -. ___Ant. ___ ..anna


.______ -?-:."Per_~ _ ,._".1: ..iustitiae virtutis Dei, .commendemus
-_.- __ .__ .. _... ",---"-' ':
~-"' ~: .. ..
nosmetipsos-. in multa patientia. (AM 105)
45. Lectio brevis Is 58, 7
Frange esurienti panem tuum, et egenos vagosque induc in domum tuam; cum videris nudum operi
eum, et camem tuam ne despexeris.
46 . . Versus
VI. Sacrificium Deo spiritus contribulatus.
R/. Cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies.
47. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas

ADVESPERAS
Omnia ut in Ordinan'o tempore Quadragesimae praeter sequentia
52, Lectio brevis Rom 12,1·2
Oiliecrovos, fratres, per misericordiam Dei, ut exhibeatis corpora vestra hostiam viventem, sanctam,
Deo placentem,rationabile obsequium vestrum. Et nolite conformari huic saeculo; sed reforma-
mini in novitate sensus vestri, ut probetis quae sit voluntas Dei bona et be.neplacens et perfecta.
53, Responson'um breve
R/. Ego dixi: Domine, * Miserere mei. Ego.
VI. Sana animam meam, quia peccavi tibi. * Miserere mei. Gloria Patri. Ego.
54. Canticum evange/icum.
Ant. Quod uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis dicit Dominus. (AM 346)
56. Oratio conc/usiva
ut supra ad Laudes matutinas
230

FERIA TERTIA
Omnia ut supra Fen'a II praeter sequentia

AD VICILIAS

IN I NOCTURNO
4. Versus
VI. Ipse autem est misericors.
R/. Et propitius fiet peccatis nostris.
IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. Ecce nunc tempus acceptabile.
R/. Ecce nunc dies salutis.
,
AD LAUDES MATUTINAS-
22. Lectio brevis , Joel 2. 12-13
Convertimini ad me in toto corde vestro. in ieiunio lit in fletu et in planctu; et scindite corua vestra
et non vestimenta vestra, e't conve'rtimini ad Dominum Deum vestrum. quia be'nignus et miscricors
est, patiens et multae misericordiae, et praestabilis super militia.
24. Canticum evangelicum.
Ant. Exaudiat Dominus orationes vestras, et reconcilietur vobis: necvos deserat in tempore malu
Dominus, Deus noster. (AM 589)
26. Oratio conclusiva
Respice. Domine, familiam tuam, et praesta; ut apud, te mens nostra tuo'desiderio fulgeat, quae se
corporalium moderatione castigat. Per Dominum.

AD HORAS MINORES

AD TERTIAM
31. Lectio. brevis foel2,17
Inter vestibulum et altare plorabunt sacerdotes ministri Dqmini, et dicent: Parce, Domine, parce po-
pu~o tuo, et ne des hereditatem tuam in opprobrium, ut dominentur eis nationes.

ADSEXTAM
38. Lectio brevis fer 3, 25b
Domino Deo nostro peccavimus nos et patres nostri ab adulescentia nostra usque ad diem hanc, et
non audivimus vocem Domini Dei nostri. .

AD NONAM
45. Lectio brevis Is 58, 1-2
Clama, ne cesses, quasi tuba exalta vocem tuam; et annuntia populo mea scelera eorum, et domui Ia-
cob peccata eorum. Me etenim de die in diem quaerunt, et scire vias meas volunt, quasi gens quae iu-
stitiam fecerit, et iudiCium Dei sui non dereliquerit.
26. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas
231

ADVESPERAS
52. Lectio brevis fac 2, 14.17.18b
Quid proderit, fratres mei, si fidem quis dicat se habere, opera autem non habeat? Numquid poterit
, fides salvare eum? Fides, si non habeat opera, mortua est in semetipsa. Ostende mihi fidem tuam si-
ne operibus, et ego ostendam tibi ex operibus fidem meam.
54. Canticum evangelicum
Ant. Tu autem cum oraveris, intra in cubiculum, et clauso ostio ora Patrem tuum. (AM 335)
56. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas

FERIA QUARTA
Omnia ut supra Feria 11 praeter sequenria

AD VIGILIAS

IN I NOCTURNO
4. Versus
V/. Intellectum tibi dabo.
R/. Et instruam te in via qua gradieris.

IN II NOCTURNO
8. Versus
.v/.Convertimini et agite paenitentiam.
RJ. Facite vobis cor novum et spiritum novum
17. Oratio conclusiva
ut infra ad Laudes matutinas

AD LAUDES MAI1JTINAS
22. Lectio brevis Deut 7,6.8·9
T~ elegit Dominus Deus ~us, ut sis ei populus peculiaris de CUrlctis populis qui sunt super terram,
quia dilexit vos Dominus, et custodivit iuramentum quod iuravit patribus vestris, eduxitque vos
in manu forti et redemit de domo servitutis, de manu Pharaonis regis'Aegypti>Et Scies quia Do-..:
minus Delii; mus ipse est Deus fortiset fide lis; .cwtoQiens:pacturri 'et: mise ric or.diam ·diligen ti·
bus se ef his qui custo-diun t 'praecepta'eius, 'iIi,: mille'generationes'.';::: " ' , ".' !:i ",

24. Canticum evangelicum


Ant. Generatio haec prava et perversa signum quaerit: et signum non dabitur ei, nisi signum Ionae
prophetae. (AM 348)
26. Oratio conclusiva
Devotionem populi tui, quaesumus, Domine, benignus intende, ut, qui per abstinentiam temperan-
tur in corpore, per fructum boni operis reficiantur in mente. Per Dominum.

AD HORAS MINORES
Omnia ut in Fen'a IV Cinerum praeter sequentia

34. 40. 47. Oratio conclusiva


ut supra ad Laudes matutinas
232

AD VESPERAS
Omnia ut in Feria IV Cinerum praeter sequentia
54. Canticum evangelicum
Ant. Sicut fuit lonas in ventre ceti tribus die bus et tribus noctibus, itaerit Filius hominis in corde
terrae. CAM 348)
56. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas

FERIA QUINTA
Omnia ut supra Feria Quinta post Cineres praeter sequentia

AD VIGIL/AS
~ : .. ~ .

IN I NOCTURNO
4. Versus
VI. Intellectum tibi dabo.
R/. Et instruam te.in via, qua gradieris.-

IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. Qui meditatur in lege Dpmini.
R/ .. Dabit fructum suum in tempore suo.
17. Oratio conclusiva
ut infra ad Laudes matutinas

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Si duo ex vobis consenserint super terram: de onini re, quamcumque petierint, fiet illis a Pa-
tre meo, dicit Donllnus. (AM 366)
Vel: Si vos, cum sitis mali, nostis bona data dare fIllis vestris, quanto magis Pater vester de caelo
dabit bona petentibus se! .
26. Oratio conclusiva
Largire nobis, quaesumus, Domine, semper spiritum cogitandi quae recta sunt, promptius et agendi,
ut, qui sine te esse non possumus, secundum te vivere valeamus. Per Dominum.

AD VESPER AS
54. Canticum evangelicum
Ant. Petite, et dabitur vobis; quaerite, et invenietis; pulsate, et aperietur vobis.(AM 501)

56. Oratio conclusiva


ut supra ad Laudes matutinas
233

FERIA SEXTA.
Omnia ut supra Feria VI post Cineres praeter sequentia

AD VICILIAS

IN I NOCTURNO
4. Versus
VI. Respicite ad Dominum, et illwninamini.
R/. Et facies vestrae non confunderi.tur.

IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. Convertimini ad Dominum Deum vestrum.
R/. Quia benignus et misericors est.

17. Oratio conclusiva


lit infra ad Laudes matutinas

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Audistis quia dictum est antiquis: Non occides: qui autem occiderit, reus erit iudicio.
(AM 594) .

Da, quaesumus, Domine, fidelibus tuis observationi paschall convenienter aptari, ut suscepta so-
lemniter castigatio corporalis cunctis ad fructumproficiat animarum. Per Dominum.

ADVESPERAS
54. Canticum evangelicum Ant.
Si offersmunus tuum ¥lie altare et recordatus 'fuens quia fratertuus habet allquid adversum te, re-
lirique ibi munus tuum ante altare,et vade prius reconciliari fratri tuo, et tunc veniens offeres mu-
nus tuum. (AM 594, sine alleluia).
56. Oratio.conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas.

SABBATO
Omnia ilt Sabbato post Cineres praeter sequentia

AD VIC/LIAS

IN I NOCTURNO
4. Versus
VI. Ambulate dum lucem habetis
R/. Ut non vos tenebrae comprehendant.

IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. Qui facit veritatem, venit ad lucem.
R/. Ut manifestentur opera eius.
234

17. Oratio conclusiva


ut infra ad Laudes matutinas

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vas. (At\1 622)

46.0ratio conclusiva
Ad te corda nostra, Pater aeterne, convene, ut nos, unum necessarium semper quaerentes et opera
caritatis exercentes, tuo cult~i praestes esse dicatos. Per Dominum.

DOMINICA II QUADRAGESIMAE

AD I VESPERAS
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesii1uJe praeter sequentiii

5 1. Psalmodia
Ant 1. A~sumpsit Iesus Petrum et Iacobum, et Ioannem Jratrem eius et duxit eos in montem
excelsum seorsum, et transfiguratus est ante eos. (AM 998-999)
Ant 2. Resplenduitfacies eius sicut sol, vestimenta autem eius facta sunt alba sicut nLx.
An t 3. Et ecce apparuerunt eis Moyses et Elias, loquen tes cum Iesu.
Ant 4. Respondens autem Pe~s" dixitad Iesum: Domine, bonum.est noshic.esse.
Ant. 5 . Adhuc eo loquente, ecce nubes ludda obumbravit eos.

52. Lectio brevis 2 Cor 6, 1-4a


Exhortamur vos ne in vacuum gratiam Dei recipiatis. Ait enim: Tempore accepto exaudivi te, et
.in die salutis adiuvi te: ecce n~nc tempus acceptabile, ecce nunc dies salu tis. N emini dantes ullam
offensionem, ut non vituperetur ministerium nostrum; sed in omnibus.exhibeamu·s n6srriotipsos
sicut Dei mini~tros.
53. Responsorium breve
RI. Attende, Domine, et miserere, >I' QUia peccavimus tibi. Attende.
VI. Exaudi, Christe, supplicantum preces, * Quia p.eccavimus tibi. Gloria Patri. Attende.
54. Canticum evange/icum
Ant. Ecce vox de I:1ube dicens: Hie est Filius meus dilectus, in quo mihi complacui: ipsum audite.
(AM 1000)
56. Oratio conclusiva
Deus qui nobis dilectum. Filium tuum audire praecepisti, verba tUQ interius nos pascere digneris, ut,
spiritali purificato intuitu, gloriae tuae laetemur aspectu. Per Dominum.

AD VIGIL/AS
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter sequentia

IN I NOCTURNO
4.. Versus
VI. Lucerna pedibus meis verbum tuum.
R/. Et lumensemitis meis.
235

IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. Declaratio serrnonum tuorum illuminat.
R/. Et intellectum dat parvulis.

IN III NOCTURNO
11. Cantica V. T.
Ant. Converte nos, Domine ad te, et convertemur, innova dies nostros sicut a principio.
Schema A, B" D CJ.r.ticum 1: VT=41
Camic:um 2: VT = 45
Canticum 3: VT = 44
Schema C Canticum : VT =20

12. Versus
VI. VOX Patris de nube audita est.
R/. Hie est Filius meus dilectus: ipsum audite.

AD LAUDES MATUTTNAS
Omnia ut in Ordinario tempore Quadragesimae praeter sequentia
21. Psalmodia: Psalmi de Dominica in Psalterio
SCHEMA A.B.C.D.
Ant 1. Domine labia mea aperies, et os meum annuntiabit laudem tuam. (AM 352 sq.)
Ant 2. Dextera Domini fecit virtutem: dextera Domini exaltavit me.
Ant 3. Factus est adiutor meus Deus meus.
Ant 4. Trium puerorum cantemus hymnum, quem cantabant in camino ignis, beneclicentes Do-
minum.
Ant 5. Statuit ea in aeternum, et in saeculum saecu1i: praeceptum posuit, et non praeteribit.

22. Lectio brevis Cf Neh 8, 9.10


Dies sanctificatus est Domino Deo nostro; nolite lugere et nolite flere. Quia sanctus dies Domi·
ni est, et nolite contristari: gaudium etenim Domini est fortitudo nostra.
23. Responsorium breve
R/. Christe, Fili Dei vivi, * Miserere nobis. Christe.
VI. Qui attritus es propter scelera nostra. * Miserere nobis. Gloria Patri. Christe.
24. Canricum evangelicum Anni A. B. C.
Ant. Assumpsit Tesus discipulos suos, et ascendit in montem, ettransfiguratus est ante eos.
(AM 353)
Vel: Dominus noster Tesus Christus destruxit mortem, et illuminavit vitam et incorruptionem per
Evangelium.
26: Oratio cOl1clusiva
Deus, qui nobis clilectum Filium tuum audire praecepisti, verbo tuo interius nos pascere cligneris, ut,
spiritali purificato intuitu, gloriae tuae laetemur aspectu. Per Dorninum.

AD HORAS MINORES
Omnia ut supra Dominica I Quadragesimae praeter sequentia

33. 40. 47. Oratio conclusiva


'ut supra ad Laudes matutinas
236

AD II VESPERAS
Omnia ut supra ad [ Vesperas, praeter sequentia

Lectio brevis 1 Cor 9, 24-25


Ii qui in stadio currunt, omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium_ Sic currite ut comprehen-
datis_ Omnis autem qui in agone contendit, ab orrmibus se abstinet; et illi quidem ut corruptibilem
coronam accipiant, nos autem incorruptam ..
54. Canticum evangelicum Anno A, B, C
Ant. Visionem quam vi dis tis nemini dixeri~is donec a mortuis resurgat Filius hominis. (AM 351)

HEBDOMAD A II QUADRAGESIMAE

FERIA SECUNDA

Omnia utsupra Hebdomada I Quadragesimae Feria II praeter sequentia

ADLAUDES
24. Canticum evangelicum
Ant. Estote ergo misericordes, sicut et Pater vester misericors est, dicit Dominus. (AM 538)
26. Oratio conclusiva
Deus, qui ob animarum medelam castigare corpora praecepisti, concede, ut ab omnibus possimus
abstinere peccatis, et corda nostra pietatis tuae valeant exercere mandata. Per D9minum.

ADVESPERAS
54: Canticum evangelicum
Ad Magnifi;at,' AlIt.: Nollte iudicare,ut non iudice~ini: in quo enimiudicio iudicaveritis, iudica-
bimini, dicitDominus. (AM 542)

FERIA TERTIA
Omnia ut supra Hebdomada I Quadragesimae Feria III praeter sequentia

APLAUDES
24. Can ticu m evangelicum
Ant. Unus est enirn magister vester, qui in caells est, Christus Dominus. (AM 356)
26 .. Oratio conclusiva'
Custodi, Domine, quaesumus, Ecclesiam tuam propitiatione perpetua, et quia sine te labitur huma-
na mortalitas, tuis semper auxiliis et abstrahatur a noxiis, et ad salutaria dirigatur. Per Dominum.

ADVESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Omnes autem vos [ratres estis: et patrem nolite vocare vobis super'terram: unus est enim
Pater vester, qui in caelis est: nec vocemini magistri, qu'ia magister vester unus est Christus.
(AM 357)
237

FERIA QUART A
Omnia ut supra Hebdomada I Quadragesimae Feria IV praeter se,quentia

AD LAUDES
24. Canticum evangelicum
Ad Benedictus. Ant. Numquid redditur pro bono malum, quia foderunt foveam animae meae.
(AM 389)
26. Oratio conclusiva
Conserva, Domine, familiam tuanl, bonis semper operibus eruditam, et sic praesentibus consolare
praesidiis, ut propitius ad supema dona perducas. Per Dominum.

AD VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Tradetur enim gentibus ad illudendum, et flagellandum, et crucifigendum. (AM 358)

FERIA QUINTA
Omnia ut supra Hebdomada I QUadragesimae Feria V praeter sequentia

AD LAUDES
24. Canticum evan~elicum
Ant. Fili, recordare quiarecepisti bona in vita tua, et LazaruS similiter mala. (AM 358)
26. Oratio conclusiva
Deus, innocentiae restitutor et amator, dirige ad te tuorum corda servorum, ut, Spiritus tui fervo-
re concepto, et in fide inveniantur stabiles et in opere efficaces. Per Dominum.

AD VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Dives ille guttarn aquae pctiit, qui micas panis Lazaro negavit. (AM 359)

FERIASEXTA
Omnia ut supra Hebdomada I Quadragesimae Feria VI praeter sequentia

AD LAUDES
24. Canticum evangelicum
Ant. Malos male perdet, et vine am suam locabit aliis agricolis, qui reddant ei fructum temporibus
suis. (AM 359)
26. Oratio conclusiva
Da, quaesumus, omnipotens Deus, ut, sacra nos purificante paenitentiae studio, sinceris mentibus
ad sancta ventura facias pervenire. Per Dominum.

AD VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. QUaerentes eum tenere, timuerunt turbam; quia sicut prophetam eum habebant. (AM 360)
238

SABBATO
Omnia ut supra Hebdomada J Quadragesimae Sabbato praeter sequentia

AD LAUDES

24. Canticum evangelicum


Ant. Vadam ad patrem meum, et dicam ei:.Pater, fac me sicut unum· ex mercenariis tuis. (AM 360)
26. Oratio conclusiva
. .

Deus, qui nos gloriosis remediis in terris adhuc positos iam caelestium rerum facis esse consortes, tu,
quaesumus, in ista qua vivimus nos vita guberna, ut ad illam, in qua ipse es, lucem perducas. Per Do-"
minum.
-.

DOMINICA III QUADRAGESIMAE


Omnia ut in Dominica J Quadragesimae praeter sequentia

AD I VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Adaperiat D()JTIinus cor vestrum in It;:ge sua, et in praeceptis suis: et faciat pacem in diebus
nostris. (AM 587)
Vel: Iustificati ex fide pacem habearims ad Deum, per Dominum nostrum Iesum Christum.
56. Oratio conclusiva
Deus, omnium misericordiarum et totius bonitatis auctor, qui peccatorum remedia in ieluilus, cira-
tionibus et eleemosynis demonstrasti;hanc humilitatis nostrae confessionein propitius intuere, ut,
qui inc1inamur co~scientia nostra, tua semper misericordia sublevemur. Per Dominum.

AD VIGILIAS
Omnia ut in Ordinaria tempore Quadragesimae praeter sequentia

IN I NOCTURNO
4. Versus
VI. Revel a oculos meos.
R/. Et considerabo mirabilia de lege tua.

IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. In aeternum non obliviscar iustificationes tuas.
·R/. Quia in ipsis vivificasti me.

IN III NOCTURNO
n. Cantica V. T.
Ant. Converte nos, Domine ad te, et convertemur; innova.dies nostros sicut a principio.
Schema A, E, D Canticum 1: VT = 41
Canticum 2: VT = 45
Can ticum 3: VT = 44
Schema C Can ticum : VT = 20
239

12. Versus
vI. Cibavit ilium pane vitae et intellectus.
R/. Et aqua sapientiae salutaris potavit ilium.

AD LAUDES MATUTINAS
Omnia ut in Dominica II Quadragesimae' praeter sequentia

21. Psalmodia: Psalmi de Dominica in Psalterio.


SCHEMA A. B. C. D.
Ant 1. Fac beni~ne in bona voluntate tua, utaedificentur, Domine, muri IeDlsalem. (AM 361 seq.)
Ant 2. Dominus rnihi adiutor est, non timebo quid faciat mihi homo.
Ant 3. Labia mea laudabunt te in vita mea, Deus meus.
Ant 4. Vim virtute suae oblitus est ignis: ut pueri tui liberarentur illaesi.
Ant 5. Sol et luna laudate Deum: quia exaltatum est nomen eius solius.

24. Canticum evangelicum


Anno A: Ant. Aquam quam ego dedero, qui biberit ex ea non sitiet umquarn. (AM 369)
Anno B: Ant. Auferte ista hinc, dicit Dominus: et nolite facere domum Patris mei domum nego-
tiationis. (AM 376)
Anno C: Ant. Ego sum Deus patrum vestrotum. dicit Dominus: videns vidi affliction em populi
mei, et gemitus eius au<iivi, et ctescendi liberare eos. (AM 982)

26. Oratio conclusiva


Deus, omnium misericordiarum et totius bonitatis auctor, qui peccatorum remedia in ieiuniis, ora-
tionibus et eleemosynis demoIistrasti, hanc humilitatis nostrae confession em propitius intuere, ut,
qui inclinarnur conscientia nostra, tua semper misericordia sublevemur. Per Dominum.

AD HORAS MINORES
Omnia ut supra Dominica r Quadragesimae praeter sequentia
33.40.47. Oratio conclusiva
u t supra ad Laudes matu tinas

AD II VESPERAS
Omnia ut supra ad I Vesperas, praeter sequentia:

54. Canticum evangelicum


Anno A: Ant. Domine, ut video, propheta es tu: patres nostri in monte hoc adoraverunt.
(AM 370)
Anno B: Ant. Solvite templum hoc, dicit Dominus; et post tridum reaedificabo illud: hoc au-
tern dicebat de templo corporis sui. (AM 376)
Anno C: Ant. Ne reminiscaris, Domine, delicta mea, vel parentum meorum: neque vindictam su-
mas de peccatis meis. (AM 584)
240

HEBDOMADA III QUADRAGESIMAE

FERIA SECUNDA

Omnia ut supra Hebdomada I Quadragesimae Fen'a II praeter sequentia

.'
AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum .
Ant. Amen dico vopis, qul'a nemo propheta acceptus est in patria sua. (AM 366).

26. Oratio conclusiva


Ecclesiam tuam, Domine, miseratio continuata mundet et muniat! et, quia sine te non potest salva
consistere, tuo semper munere gubemetJ.l~'. Per Dominum nostrum.

AD VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Iesus autem trarisiens per medium illorum iQat. (AM 366).

FERIA TERTIA
Omnia ut supra Hebdomada j Quadragesimae Fen'a III praeter sequentia

AD LAUDES MATUTINAS
24.Canticum' evangelicum
Ant. In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipiamur Domine ate: et sic fiat sacrificiulll no-
strum, ut a te suscipiatur hodie, et placeat tibi, Domine Deus. (AM 342)
Vel: Non dico tibi, Petre, ut dimittas septies,sed usque septuagies septies, dicit Dominus.
26. Oratio conclusiva
Gratia tua ne nos, quaesumus, Domine, derelinquat, quae et sacrae nos deditos faciat servituti, et
tuam nobis opem semper acquirat. Per Dominum.

ADVESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Dixit autem dominus servo: Redde quod debes; procidens autem servus illerogabat eum, di-
cens: Patientiam habe in me, et omnia reddarn tibi. (AM 612)
, ,
Vel: Sic et Pater meus caelestis faciet vobis, si non remiseritis unusquisque fratri suo de cordibus
vestris.

FERIA QUARTA
Omnia ut supra Hebdomadal Quadragesimae Fen'a IV praeter sequentia

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Amen dico vobis: quia non praeteribit generatio haec, donee omnia fiant: caelum et terra
transibunt, verba autem mea non transibunt, dicit Dominus. (AM 618)
241

26. Oratio conclusiva


Praesta, quaesumus, Domine, ut, per quadragesimalem observantiarn eruditi et tuo verbo nutriti,
sancta continentia tibi simus toto corde devoti, et in oratione tua semper efficiamur concordes.
Per Dominum.

AD VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Qui verbum Dei ret~ent corde perfecto et optimo, fructum afferunt in patientia. (AM 3iZ)

FERIA QUINTA
Omnia ut supra Hebdomada I Quadragesimae Feria V praeter sequentia

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Si in digito Dei eicio daemonia, profecto venit in vos regnum Dei. (AM 363)
26. Oratio conclusiva
Maiestatem tuam, Domine, suppliciter imploramus, ut, quanto magis dies salutiferae festivitatis acce-
dit, tanto devotius ad eius celebrandum proficiarnus paschale mysterium. Per Dominum.

AD VESPERAS
54. Canticum evangelicum
A.I1t. EX!911ens <],uaedarn mulier vocem de turba dixit: Beatus venter qui te portavit,'et ubera quae
suxisti. At Iesus ait il1i: Quinimmo beati qui audiunt verbum Dei, et custodiunt illud. (AM 365)

FERIA SEXTA
Omnia ut supra Hebdomada I Quadragesimae Feria VI praeter sequentia

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicllm
Ant. Magister, quod est mandatum magnum in lege? Ait illi Jesus: Diliges Dominurn Deum tuum ex
toto corde tu~. (AM 608)
26. Oratio conclusiva
Cordibus nostris, quaesumus, Domine, gratiam tuam lrenignus infunde, ut ab humanis semper retrab·
rnur excessibus, etmonitis inhaerere valeanius, te largiente, caelestibus. Per Dominum.

AD VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Magister, quid fadendo vitam aetemarn possidebo? At ille dixit ad eum: In lege quid scriptum est?
quomodo legis? Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo. (AM 602)

SABBATO
Omnia ut supra Hebdomada I Quadragesimae Sabbato praeter sequentia

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Stans a longe publicanus, nolebat oculos ad caelum levare: sed percutiebat pectus suum, dicens:
Deus, propitius esto mihi peccatori. (AM 601)
242

26. Oratio conc/usiva


Observationis huius annua cclebritate laetantes, quaesumus, Domine, ut, pasclw1ibtts sacralllcntis
inhaerentes, plenis eo rum effectibus gaudeamus. Per Dominum.

DOMINICA IV QUADRAGESIMAE
Omnia ut in Dominica I Quadragesimae praeter sequentia

AD I VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Descendit hie iustifieatus in domum suam ab ilIo: quia omnis qui se exaltat, humiliabitur: et
qui se humiliat, exaltabitur. (AM 601)
56. Oratio conc/usiva
ut infra ad Laudes matutinas

AD VIGILIAS

IN I NOCTURNO
4. Versus
V/. In corde meo abscondi eloquia tua.
R/. Ut non peccem tibi.

IN II NOCTURNO .
8. Versus
V/. Viam iustificationum tuarum instrue me.
R/. Et exercebor in mirabilibus tuis.

IN III NOCTURNO
11 . Cantica V. T.
Ant. Converte nos, Domine ad te, et convertemur; limova dies nostros sicut a principio.
Schema A, B, D Canticum 1: VT = 41
Canticum 2: VT =45
Canticum 3: VT =44
Schema C Canticum : VT = 20
12. Versus'
VI. Verba tua, Domine, spiritus et vita sunt.
R/. Tu verba vitae aeternae habes.

AD LAUDES MATUTINAS
Omnia ut in Dominica II Quadragesimae praeter sequentia

21. Psalmodia: Psalmi de Dominica in Psalteria


. SCHEMA A. B. C. D.
Ant 1. Tunc acceptabis saerificium iustitiae, si averteris faciem tuam a peccatis meis. (AM 371 sq)
Ant 2. Bonum est sperare in Domino, quam sperare in principibus.
Ant 3. In matutinis Domine, meditabor in teo
Ant 4. Potens es Domine eIjperenos de manu forti: liberare nos, Deus noster.
Ant 5. Reges terrae, et omnes populi, laudate Deum.
243

24. Canticum evangelicum


Ant.
Anno A: Rabbi, quid peccavit homoiste, quod caecus natus est? Respondit Iesus, et dixti: Neque hic
peccavit, neque parentes'eius: sed ut manifestentur opera Dei in ilIo. (AM 378)
Anno B (ut A) vel: Unus est enim magister vester, qui 'in caelis est, Christus Dominus. (AM 356)
Anno C (ut A) vel: Va dam ad Patrem meum et dicam ei: Pater fac me sicut unum ex mercenariis
tuis. (AM 360)
Vel: Ant. A saeculo non est auditum quia quis aperuit oculos caeci nati, nisi Christus Filius Dei.

26. Oratio conclusiva


Deus, qui per Verbum tuum hum ani generis reconciliationem mirabiliter operaris, praesta, quaesumus,
ut populus christianus prompta devotione et alacri fide ad ventura sollemnia valt;at festinare. Per Do-
minum.

AD HORAS MINORES
. Omnia ut supra Dominica [Quadragesimae. Praeter sequentia

33. Oratio conclusiva


ut supra ad Laudes matutinas

AD II VESPERAS
Omnia ut supra ad [ Vespera~, praeter sequentia:
54. Canticum evangelicum
Anno A: Ille homo, qui dicitur Jesus, lutum fecit ex sputoet linivit oculos meos, et modo video,
(AM 378)
Anno B: Qui sequitur me, non ambulat in tenebris sed habebit lumen vitae, dicit Dominus, (AM 381)
Anno C: Dixit autem pater ad servos suos: Cito proferte stolam primam, et induite ilium, et date an-
nulum in manu eius, et calceamenta in pedes eius. (AM 361)
Vel: B Ant. Sic Deus dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret; ut omnis qui credit in ipsum
non pereat, sed habeat vitam aeternam.
CAnt. Fili, tu semper mecum es, et omnia mea tua sunt; epulari autem et gaudere oportebat,
quia frater tuus mortuus fuerat et revixit, perierat et inventus est.

HEBDOMADA IV QUADRAGESI1\1AE

FERIA SECUNDA

Omnia ut supra Hebdomada I Quadragesimae Feria II praeter sequentia

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Erat quidem regulus, cuius flliusinfmnabatur Caphamaum: hic cum audisset quia Iesus veni-
ret in Galilaeam, rogabat eum, ut sanaret filium eius. (At\1 611)

26. Oratio conclusiva


Deus, qui ineffabilibus mundum renovas sacramentis, praesta, quaesumus, lit Ecc1esia tua et aeter-
nis proficiat institutis, ~t temporalibus non destituatur auxiliiS .. Per Dominum.
244

ADVESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Cognovit autem pater quia illa hora erat, in qua dixit Tesus: Filius tum vivit: et crec.lidit ipse,
et domus eius tota. (A.\1612)

FERIA TERTIA
Omnia ut supra Hebdomada I Quadragesimae Feria III praeter sequentia

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Qui me sanum fecit, ille mW praecepit: toile grabatum tuum, et ambu1a in pace. (AM 350)
26. Oratio conc1usiva
Exercitatio veneranda sanctae devotionis, Domine, tuorum fidelium corda disponat, ut et dignis
mentibus suscipiant paschale mysterium, et salvationis tuae nuntient praeconium. Per Dominum.

ADVESPERAS
54. Cantictlm evangelicum
Ant. Vade iam."et noli peccare, ne deterius' Ubi aliquid contingat.
Vel: Tulit ergo paralyticus lectum suum in quo iaccbat, magnifit:uns I>cmn. (Ai\'! 6l 0)

FERIA QUART A
Omnia ut supra Hebdomada I Quadragesimae Feria IV praeter sequelltia

AD LAUDES MATUTINAS
24. Catzticum evangelicum
Ant. Ego gloriam meam non quaero: est qui quaerat, et iudicet. (AM 391)
Vel: Nihil facio nisi quod videro Patrem facientem, et quae placita sunt ei facio semper.
26. Oratio conc1usiva
De'us, qui iustis praemia meritorum et peccatoribus veniam per paenitentiam praebes, tuis suppli-
cibus miserere, ut reatus nostri canfessio indulgentiam valeat percipere delictorum. Per Daminum.

ADVESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Amen amen dica vobis: Si quis sermonem meum servaverit, mortem non gustabit in aeter-
num. (AM 391)
Vel: Non possum ego a meipso facere quidquam, sed sicut audio et iudica; et iudicium meum iu-
sturn est.

FERIA QUINTA
Omnia ut supra Hebdomada I Quadragesimae Feria V praeter sequentia

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Boc est testimonium quod perhibuit Ioannes: Qui post me venit, ante me factus est. (AM 224)
Vel: Ego non ab homine testimonium accipio; sed haec dico, ut vos salvi sitis, dicit Dominus.
245

26. Oratio conclusiva


Clementiam tuam, Domine, supplici voto deposeirIrls, ut nos famulos tuos, paenitenti~ emendatos et
bonis operibus eruditos, in mandatis tuis facias perseverare sinceros, et ad paschalia festa pervenire il-
laesos. Per Dominum.

ADVESPERAS
54. Canticum evangeZicum
Ant. Dieebat resus turbis Iudaeorum et principibus saeerdotum: Qui ex Deo est, verba Dei audit:
propterea vos non auditis, quia ex Deo non estis. (AlVI 390) .
Vel: Opera quae ego facio testimonium perhibent de me, quia Pater me misit, dicit Dominus.

FERIA SEXTA
Omnia ut supra Hebdomada I Quadragesimae Feria VI praeter sequentia

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Dixerunt impii: Opprimamus virum iustum, quoniam contrarium est operibus nostris.
(AM 408)
Vel: Et me seitis, et unde snn, seitis; et a meipso non veni, sed Pater meus misit me, dicit Domi-
nus.
26. Oratio conclusiva
Deus, qui fragilitati nostrae congrua subsidia praeparasti, concede, quaesumus, ut suae reparatio-
nis effeetum et eum exsultatione suscipiat, et pia conversatione reeenseat. Per Dominum.

ADVESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Nemo in eum misit manum: quia nondum venerat hora eius. (AM 377)

SABBATO
Omnia ut supra Hebdomada I Quadragesimae Sabbato praeter sequentia

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Tibi revelavi eausam meam, Domine, defensor vitae meae, Domine Deus meus. (AM 402),
Vel: Numquam sic locutus est homo, sicut hie homo.

26. Oratio conclusiva


Dirigatcorda nostra, quaesumus, Domine, tuae miserationis operatio, quia tibi sine te placere non
possumus. Per Dorninum.
246

DOMINICA V QUADRAGESIMAE
Omnia ut in Ordinaria' tempore' Quadragesimae praerersequenria

AD r VESPERAS
51. Psalmodia: de Dominica ut in Psalterio
52. Lectio brevis 1 Pet~), 18-21
Scitote quod non corruptibilibus auro vel argenta redel11pti.estis de vana vestra conversatione pa-
ternae traditionis" sed preti9so~arguine quasi agni immac4lati Christiet u:contaminati, praeco-
gniti quidemante mundi constitutionem, manifestiti autem novissilllis temporibus propter .vos,
qui pei· ipsum fideles estis in Deo, qui suscitavit eum a mortuis et dedit ei gloriam, ut fides vestra
et spes esset in Deo.
53. Responsorium breve
R/. Attende, Domine, et miserere, * Quia peccavimus tibi. A ttende.
VI. Exaudi, Christe, supp1i~antiumpreces. * Qui.<I: peccaviruus t}bi. Gloria Patri. Attende.
54. Canticum evangelicum . .
Ant. Quaerentes eum tenere, timuerunt turbam, quia sicut prophetam eum habebant. (A.\1 360)
56. Oratio conclusiva
ut infra ad Laudes matutinas

AD VIGILiAS

IN I NOCTURNO ,","

4,. Versus
VI. Vivet anima mea et laudabit teo
R/. E t iudicia tua adiuvabunt me.
IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. Cust~divit anima mea testiinonia tua.
R/. Et dilexit ea vehementer,
. IN III NOCTURNO
11. Cantica V. T
Ant. Convertenos, Domine ad te, et convertem'ur; inn ova dies 'nostros slc~ta principio.
Schema A, B. D Canticum 1: VT = 41
C¥-ticum 2: VT =45
Ca;n ticum 3: 'iT = 44
Schema'C Canticuin : VT = 20

12. Versus
VI. Si quis sermonem meum servaverit.
R/ . .Mortem nop videbit in aeternum.

AD LAUDES MATUTINAS

Omnia lit in Ordinario tempore Quaclragesimae praeta sequentia

21. Psalmodia
SCHEMA A. B. C. D~
Ant 1. Vide Domine afflictionem meam, quoniam erectus est inimicus meus. (AM 388 sq)
Psalmi de Dominica in Psalrerio
247

Ant 2. In tribulatione invocavi Dominum, et exaudivit me in latitudine.


Ant 3. ludicasti Domine causarn animae meae, defensor vitae meae, Domine Oeus meus.
Ant 4. Popule meus, quid feci tibi, autquid'molestus fui? responde mihi.
Ant 5. Numquid redditur pro bono malum, quia foderunt fovearn animae meae?
22. Lectio brevis Lev 23, 4·7
Hae sunt feriae Domini sanctae, quas celebrare debetis temporibus suis, Mense primo, quartadecima die
mensis ad vesperum, Phase Domini est. Et quintadecima die mensis huius, sollemnitas azymorum Domi-
ni est. Septem diebus azyma comedetis, Dies primus ent vobis celeberrimus, sanctusque: omne opus ser-
vile non facietis in eo.
23. Responsonum breve
R/. Christe, Fili Dei vivi, .. Miserere no bis. Christe.
V /. Qui attritus es propter scelera nostra. ," Miserere nobis.,' Gloria Patri. Christe.

24. Canticum evangelicum


Anno A: Ant. Lazarus amicus noster dormit: eamus et a sommo excitemus eum. (AM 380)
Anno B: (utiA) vel: Qui odit animarn suarn in hoc mundo, in vitam aeternam custodit earn.
(AM 642)
Anno C: (ut A) vel: Inclinavit se lesus, scribe bat in terra: Si quissine peccato est, mitt at mearn
lapidem;(AM 370)
26. Oratio conc!usiva
Quaesumus, Domine Deus noster, ut in illa caritate, qua Filius tuus diligens mundum morti se tradi·
dit, inveniamur ipsi, te opitulante, alacriter arnbulantes. Per Dominum.

'AD HORAS MINORES


Omnia ur in Dominica r Quadragesimae praeter sequenria

AD TERTIAM
31. Lectio brevis 2 Cor 4, 10·11
Semper mortificationem Iesu in corpore nostro cucumferimus, ut et vita lesu man.~festetur in corpo-
ribus nostris. Semper enim nos, qui vivimus, in mortem tradimur propter lesum, ut et vita lesu ma-
nifestetur in carne nostra mortali.

AD. SEX TAM


38. Lectio brevis 1 Petr 4, 13·14
Communicantes Christi passionibus gaudete, ut et in revelatiolle gloriae eius gaudeatis exsultantes.
Si exprobramini in nomine Christi, beati· eritis, quoniam quod est honoris, gloriae et virtutis Dei et
qui est eius Spiritus super vos requiescit.

AD NONAM
45. Lectio brevis 1 Petr5, 10·11
Deus omnis gratiae, qui vocavit nos in aeternam suarn gloriam in Christo lesu, modicum passos ipse
perficiet, confirmabit solidabitque. Ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum. Amen.

33.40.47. Oratio conciusiva


ut supra ad Laudes matutinas
248

AD II VESPERAS
Omnia ut supra ad I Vesperas, praeter sequentia:

52. Lectio brevis Act 13, 26·30a


Viri fratres, vobis verbum salutis huius missum ·est. Qui habitabant Ierusalem et principes eius, Iesum
ignorantes et voces prophetarum quae per omne sabbatum leguntur, iudicantes impleverunt. Et nul-
lam causam monis invenientes in eo, petierunt a Pilato ut interficerent eum. Cumque consummassent
omnia quae de eo scripta erant, deponentes eum de ligno posuerurit eum in monumento. Deus vero
suscita vit eum a mortuis tertia die.

54. Canticum evangeIi0lm


Anno A: Ant. Domine, si hic fuisses. Lazarus non esset mortuus: ecce iam foetet quatriduanus in·
monumento. (AM 380)
Anno B: Ant. Qui inihiministrat, me sequatur: et ubi ego sum, illic sit et minister meus. (AM 640)
Anno C: Ant. Nemo te condemnavit, mulier? Nemo, Domine. Nec ego te condemnabo: iam amplius
noli pec~are. (AM 371)
Vel: Alia antiphona: _
Nisi granum frumenti cadens in terra mortuum fuent, ipsum solum manet; si autem
mort~um -fuerit, mUltum fructum affert.
Vel: Ant. Ego, si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum.

HEBDOMADA V QUADRAGESIMAE

FERIA SECUNDA,
Omnia ut supra Hebdomada I Quadragesimae Feria II praetersequentia

AD LAUDES MATUTINAS-
22. Lectio brevis fer 11, 19-20
Ego quasi agnus mansuetus qui portatur ad victirnam, et non cognovi quia cogitaverunt super me con-
silia, dicentes: Mittamus lignum in panem eius, et eradarnus eum de terra viventium, et nomen eius
non memoretur amplius. Tu autem, Domine Sabaoth, qui iudicas iuste et probas renes et corda, videam
ultionem tuam ex eis: tibi enim revelavi causam meam, Domine Deus meus.
24. Canticum evangelicum
Ant. Inclinavit se Iesus, scribe bat in terra: Si quis sine peccato est, mittat in earn lapidem'. (AM 370)
Quando evangelium de muIiere adultera lectum fuerit dominica praecedente:
Vel: Ant. Qui sequitur me, non ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitae dicit Dominus. (AM 381)
Gratio conclusiva
Deus, per cuius ineffabilem gratiam omni benedictione ditamur, praesta nobis ita in novitatem a vetu-
state transire, ut regni caelestis gloriae praeparemur. Per Dominum.

AD HORAS MINORES

AD TERTIAl\1
31. Lectio brevis Ez 33,10. 11a
Iniquitates nostrae et peccata nostra super nos sunt, et in ipsis nos tabescimus; quomodo ergo vivere po-
terimus? Vivo ego, dicit Dominus Deus: nolo mortem impii, sed ut convertatur impius a via sua et vi-
vat.
249

AD SEXTAM

38. Lectio bl'evis Ier 18, 20b


Recordare quod steterim in conspectu tuo, ut loquerer pro eis bonum, et averterem indignationem
tuam ab eis.

AD NONAM
45. Lectio brevis Ie. 31,2. 3b. 4a
Haec dicit Dominus: Invenit gratiam in deserto populus qui remanserat a gladio; vadet ad requiem
suam IsraeL In carita'te perpetua diiexi te; ide 0 a ttraxi te, miserans. Rursumque aedificab 0 te, et
aedificaberis, virgo Israel.
47. Uratio conciusira
u t supra ad Laudes matutinas
AD VESPERAS
52. Lectio brevis Rom 5,8·9
Comrnendat caritatem suam Deus in nobis; quoniam, cum adhuc peccatores essemus, secundum
tempus Christus pro nobis mortuus est. Multo igitur magis' nunc, iustificati in sanguine ipsius, salvi
erimus ab ira per ipsum.
54. Canticllm evangelicum
Ant. Nemo te condemnavit mulier? Nemo, Domine, Nee ego te condemnabo: iam amplius noli pec-
care. (AM 371)
Quando evangelium de muliere adultera lectum fuerit dam in lea praecedente:
Vel: Ant. Ego sum qui testimonium perhibeo de meipso (dicit Dominus); et testimonium perhibet
de me, qUi misit me, Pater. (AM 388) --'.~-. - -- -;~ .-.- _. .

56. Oratio conclusiva


ut supra ad Laudes matutinas

FERIA TERTIA
Omnia ut supra Hebdomada 1 Quadragesimae Feria 111 praerer sequentia

AD LAUDES MATUTINAS
22. Lecrio brevis Zoe 12, 10-11a
Effundam super domum David et super habitatores Ierusalein spiritum gratiae et precum, et aspi-
dent ad me quem confixerunt, et pla~gent eum planctu quas~ super unigenitum, et dolebunt super
eum ut doleri solent in morte primogeniti. In die ilia magnus erit planc.!lis in Ierusalem.
24. Canticum evangelicum
Ant. Ego principium, qui loquor vobis. (AM 355)
Vel: Ant. Cum exaltaveritis Filium hominis, tunc cognoscetis quia: ego sum, dicit Dominus.

26. Oratio conclusiva


Da nobis, quaesumus, Domine, perseverantem in tua voluntate famulatum, ut in diebus nosiris et
merito et numero populus tibi serviens augeatur. Per Dominum.

AD HORAS MLlVORES

ADTERTIAM
31. Lecrio brevis cr. 1 Cor j, 18-19
Verbum crucis pereuntibus quidem stultitia est; iis autem qui salvi fiunt, Dei virtus est. Scriptum
est enim: Perdam sapientiam sapientium, et prudentiam prudentium reprobabo.
250

Aj) SEXTAM
38. Lectio brevis 1 Cor 1, 22·24
Iudaei signa petunt, et Graeci sapientiam quaerunt; nos autem praedicamus Christum cruCifixum,
ludaeis qUidem scandalum, gentibus autem stultitiam; ipsis Jutem vocatis, Iudaeis atque Graecis,
Christum Dei virtu tern et Dei sapientiam.

AD NONAM
45. Lectio brevis 1 Cor 1, 25. 27a
Quod stultum est Dei, sapientiusest hominibus; et quod infirmum est Dei, fortius est hominibus.
Quae stultJ sunt mundi elegit Deus, ut confundat sapientes.
i6. Gratio conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas

AD VESPERAS
52. Lectio brevis 1 Cor 1, 27b·30
Infinna mundi elegit Deus, ut confundat fortia; et ignobilia mundi et contemptibilia elegit Deus,
et ea quae non sunt, ut ea quae sunt destrueret, ut non glorietur omnis caro in conspectu eius.
Ex ipso autem vos estis in Christo Iesu, qui factus est nobis 'sapientia a Deo et iustitia et sanctifi·
catio et redemptio.
54. Canticum evangelicum
Ant. Qui me misit, mecum est, et non relinquit me solum: quia quae placita sunt ei, facio semper.
(AM 356) .

56. Oratio conclusiva


L\t" supra ad Laudes matutinas

FERIA QUARTA
Omnia ut supra Hebdomadal Quadragesimae Feria IV praeter sequentia

AD LAUDES MATUTINAS

22. Lectio brevis Is 50,5·7


Dominus Deus aperuit mihi aurem; ego autem non contradico, retrorsum non abii. Corpus meum
dedi percutientibus et genas meas vellentibus; faciem meam non averti ab increpaptibus et conspuen·
tibus in me. Dominus Deus auxiliator meus; ideo non 'sum confusus, ideo posui faciem meam ut pe·
tram durissimam, et scio quoriiam no'n confundar.
24. Canticum eJiangelicum
Ant. Si dilexeritis me et verba mea in.vobis manserint, vere discipuli mei eritis; et cognosce tis ve·
rita tern ei veritas liberabit vos dicit Dominus. .
26. Oratio conclusiva
Sanctificata per paeniientiam tuorum corda filiorum, Deus miserator, illustra, et, quibus praestas de·
v~tionis affectum, praebe supplicantibus pium benignus auditum. Per Dominum.

AD HORAS MINORES

AD TERTIAM
31. Lectio brevis 1 Tim 2, 4·6
Deus salvator noster omnes homines vult salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire. Unus enim Deus,
unus et mediator Dei et hominum, homo Christus Iesus, qui .dedit redemptionem semetipsum pro
omnibus, testimonium temporibus .suis.
251

AD SEXTAM
38. ,Lectio brevis Rom 15, 3
Chrisius non sibi plac_uit; sed sicut scriptUm est: Improperia improperantium tibi ceciderunt super
me.

AD NONAM
45. Lectio brevis Hebr 9,28
Christus semel oblatus est ad multo rum exhaurienda peccata; secundo sine peccato apparebit
exspectantibus se in salutem.
26. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas

AD VESPERAS
52. Lectio brevis Eph 4, 32·5,2
Estote invicem benigni, misericordes, donanies invicem sicl}t et Deus in Christo donavit vobis.
Estote ergo imitatores Dei, sicut fIlii carissiml; et ambulate in dilectione, sicut et Christus,dilexit
nos et tradidit semetipsum pro nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis.
. :'<:~.::. .,.:f', ~:J~" ,:;.::::f':' :"~';.~.' ,"!:.: :/.: ;"".. . .

54. Canticum evangelici1t'rr;


Ant. Quid me quaeritis interficere, hominem qui vera locutl,ls sum vobis? (AM 377)
56. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes matu finas

FERIA QUINTA
Omnia ut supra Hebdomada I Quadragesimae Feria V praeter sequentia

AD LAUDES MATUTINAS
22. Lectio brevis Hebr 2, 9b-l0
Videmus legum propt~rpassionem mortis gloria et honore coronatum, ut gratia Dei p~o omnibus
gustaret mortem. D~(;Ib.at enim eum, propter quem omnia et per quem omnia, qui multos filios
in gloriam adduxer.rt,1uctorem salutis eorum per passionem consummare.
24. Canticum evangelirum
Ant. Tulerunt lapides Iudaei, ut iacerent in eum: Iesus autem abscondit se, et exivit de templo.
(AM 392)
Vel: Ant. Dicebat lesus turbis Iudaeorum, et principibus sacerdotum: Qui ex Deo, est, verba Dei
audit; propterea vos non auditis, quia ex Deo non estis: (AM 390)
26. Oratio conclusiva
Adesto, Domine, supplicibus tuis, et spem suam in tua misericordia collocan tes tuere propitius, u t,
a peccatorum labe mundati, in sancta conversatione permaneant, et promissionis tuae perficiantur
heredes. Per Dominum.

AD HORAS MINORES

AD TERTIAM

31. Lectio brevis Hebr4,14-15


.:J.
Habentes pontificem magnum qui penetravit caelos, Iesum Filium Dei, teneamus confessionem:
non enim habemus pontificem qui non possit compati infirmitatibus nostris tentatum autem per
omnia pro similitudine absque peccato.
252

AD SEXTAM
38. Lectio brevis Hebr 7, 26-27
'Talis decebat ut nobis esset pontifex, sanctus, innocens, impollutus, segregatus ~ peccatoribus, et
excelsior caelis factus; qui non habet necessitatem cotidie, quemadmcidum sacerdotes, prius pro
siJis delictis hostias o fferre, deinde pro'populi; hoc enim fecit semel seipsum offeren'do Iesus Chri-
stus Dominus noster.

AD NONAM
45. Lecti6 brevis Hebr 9, 11-12
" Christus assistens pontifex futuforum bonorum, per amplius et perfectius tabernaculum non ma-
nufac!um, id est non huius creatioriis, neque per sanguinem hircorum aut vitulorum, sed per pro-
prium sanguinemintroivit semel in sancta, aeterna redemptione inventa.
26. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas

ADVESPERAS
52. Lectio brevis Hebr 13,12-15
Iesus ut sanctificaret per suum sanguinem populum, extra portam passus est; exeamus igitur ad
eum extra castra, improperium eius portantes. Non enim habemushic manentem civitate~, sed fu-
turam inq'uirlmus_ Per,'ipsum ergo offeramus hostiarri laudis semper Deo, id est fructum labiorum
confitentiumnomini eius.
54. Canticum evangelicum
Ant. Abraham pater vester exsultavit ut videret diem meum; vidit, et gavisus:. est. (AM 393)
Vel: Ant. Quinquaginta annos non dum habes et Abraham vidisti? Amen dico vobis, antequam
Abraham fieret, ego sum_ '
56. Oratio conclusiva
ut supra ad ~.audes matutinas

FERIASEXTA
Omnia ut supra Hebdomada I Quadragesimae Feria VI praeter sequentia

AD LAUDES MATUTINAS
22. Lectio brevis Is 52,13-15
Ecce intelleget servus meus; exaltabitur et elevabitur, et sublimis erit valde. Sicut obstupuerunt super
te multi, sic inglorius erit inter vires aspectus eius, et forma eius inter fliios hominum_ Iste asperget
gentes multas; super ipsum continebunt reges os suum, quia quibus non'est narratum de eo viderunt,
et qui non audierunt contemplati sunt.
24_ Canticum evangelicum
Ant. Multa bona opera op.eratus sum vobis: propter quod opus vultis me occidere? (AM 395)
26. Oratio conclusiva
Absolve, quaesumus, Domine, tuorumdelicta populorum, ut a peccatorum nexibus, quae pro nostra
fragilitate contraximus, tua benignitate liberemur. Per Dominum.

AD HORAS MINORES

ADTERTIAM
31. Lectio brevis Is 53,2-3
Ascendet sicut virgultum coram eo, et sicut radix de terra sitienti. Non est species ei, neque decor;
253

et vidimus eum, et non erat aspectus, et desideravimus eum; despectum et nO'iissimum virorum, virum
dolo rum et scientem infumitatem, et quasi absconditus vultus eius et despectus; unde nec reputavimus
eum.

ADSEXTAM
38. Lectio brevis ··lr53,4-5
Vere languores nostros ipse tulit et dolores nostros ipse portavit; et nos putavirnus eum quasi lepro-
sum et percussum a Deo et humiliatum. Ipse autem vulneratus est propter iniquitates nostras, attritus
est propter scelera nostra; disciplina pacis nostrae super eum, et livore eius sanati sumus.

AD NONAM
45. Lectio brevis I~ 53,6-7
Omnes nos quasi oves erravimus, unusquisque :n viam suam declinavit; et posuit Dominus in eo inqui-
tatem omnium nostrum. Oblatus est, quia ipse voluit, et non aperuit os suum; sicut ovis ad occisionem
ducetur, et quasi agnus coram tondente se obmutescet, et non aperiet os suum.
26. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes Matutinas

AD VESPERAS
52. Lectio brevis 1 Petr 2,21-24
Christus passus est pro nobis, vobis relinquens exemplum, ut sequamini vestigia eius; qui peccatum
non fecit, nec inventus est dolus in ore eius; qui cum malediceretur non maledicebat, cum pateretur
non comminabatur, tradebat autem iudicanti se iniuste; qui peccata nostra ipse pertulit in corpore
suo super lignum lit, peccatis mortui, iustitiae vivamus: cuius livore sanati estis.
54. Canticum evangelicum
Ant. Appropinquabat autem dies festus, et quaerebant principes sacerdotum quo modo Iesum inter-
ficerent, sed timebant plebem. (AM 397)
56. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas

SABBATO
Omnia ut supra Hebdomada I Quadragesimae Sabbato praeter sequentia

AD LAUDES MATUTINAS
22. Lectio brevis Is 65, 1b-3a
Dixi: Ecce ego, ecce ego, ad gentem quae non invocabat nomen meum. Expandi manus meas tota
die ad populum incredulum, qui graditur in via non bona post cogitationes suas, populus qui ad ira-
cundiam provocat me ante faciem meam semper.

24. Canticum evangelicum


Ant. Principes sacerdotum consilium fecerunt ut Iesum occiderent: dicebant autem. Non in die
festo, ne forte tumultus fieret in populo. (AM 397)
26. Oratio conclusiva
Deus, qui, licet salutem hominum semper operaris, nunc tamen populum tuum gratia abundantiore
laetificas, respice propitius ad electionem tuam, ut piae protectionis auxilium et regenerandos mun-
niat et renatos. Per Dominum.
254

AD HORAS MINORES

ADTERTlAM

31. Lectio brevis 1 10 1,8-9


Si dixerimus quoniam peccatum no~habemus, ipsi nos'seducimus, et veritas in nobis non est_ Si
confiteamur peccata nostra, fidelis est et iustus, ut remit tat nobis peccata nostra et emundet nos
ab omni iniquitate.·

AD SEXTAM
.38. Lectio brevis 1102,1b-2
Advocatum habemus apud Patrem, legum Christurri iustum; et ipse est propitiatio pro peccatis no-
stris, non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius mtindi.

AD NONAM
45. Lectio brevis 1102,8b-10
Tenebrae transierunt et verum lumen iam lucet. Qui dicit se in luce esse et fratrem suum odit, in te-
nebris est usque adhuc_ Qui diligit fratre'm suum, in lumine manet, et scandalum in eo non est.
26. Oratio conclusiva
ut s\lpra ut Laudes,matutinas

HEBDOMADA SANCTA'
DOMINICA IN PALMlS

PE PASSIONE DOMINI
Omnia ut in Ordinan-o tempore Quadragesimo.e praeter sequentia

AD I VESPERAS
50. Hymnus congruus vel: VeXilla' Regis prodeunt
51. Psalmodia cum antiphonis de Psalt~rio
52, Lectio brevis 1 Petr 1,18-21
Scitote quod non corruptibilibus auro vel argenta redempti estis de vana vestra conversatione pater-
nae traditionis, sed pretioso sanguine quasi agni immaculati Christi et incontaminati, praecogniti
quidem ante mundi constitutionem, manifestati au!em novissimis temporibus propter vos, qui per
ipsum fideles estis in Deo, qui suscitavit eum a mortuis et dedit ei gloriam, ut fides vestra et spes
"esset in Deo.
53. Responsorium breve
R/. Adoramus te, Christe, .. Et benedicimus tibi. Adoramus.
VI. Quia per crucem tuam redemisti mundum. * Et benedicimus tibi. Gloria Patri. Adornmus.
54. Canticum evangelicum
Ant. Ave, Rex noster, fili David, redemptor mundi, quem prophet"ae praedixerunt saIvatorem esse
'venturum.' ,

56. Oratio conclusiva


Ut infra ad Laudes'matutinas
255

AD VIGILIAS
Invitaton'um
Chris tum Dominum pro nobis tentatum et passum, venite, adoremus.
2. Hymnus congruus vel: Pange, lingua gioriosi

IN I NOCTURNO
4. Versus
VI. Convertimini et agite paenitentiam.
R/. Facite vobis cor novum et spiritum novum.

IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. Respice in me et miserere mei.
Rj. Quia unicus et pauper sum ego,

IN III NOCTURNO
11. Cantica v.T.
Ant. Positis genibus, Iesus orabat dicens: Pater, S1 vis, transfer cal{cem istum a me; verumtamen non
mea voluntas, sed tua fiat. .
Schema A, B, D Canticum 1: VT = 41
Canticum 2: VT = 45
Canticum 3: VT = 44
Schema C Canticum : VT = 51
12. Versus
VI. Cum exaltatus fuero a terra.
R/. Omnia traham ad meipsuIn.

AD LAUDES MATUTINAS
SCHEMA A. B. C. D.
20., Hymnus congruus vel: :-Lustris ,sex qui iam parae tis
21. Psalmodia
Ant 1. Turba multa, quae convenerat ad diemfestum, clamabat Do~ino: Benedictus qui venit in
nomine Domini, Hosanna in excelsis. (AM 401) .
Ant 2. Cum angelis et pueris fideles inveniamur, triumphatori mortis clamantes: Hosanna in
exeelsis. (AM 400)
Ant 3. Dominus auxiliator meus: et ideo non sum confusus. (AM 309)
Ant 4. Pueri Hebraeorum vestirnenta prosternebant in via, et clamabant dieentes: Hosanna Filio
David: benedictus qui venit in nomine Dorriini. (AM 402)
Ant 5. Omnes collaudant nomen tuum et dicunt: Benedictus qui venit in nomine Domini: Hosan-
na in excelsis.
22. Lectio brevis Zac 9, 9
Exsul ta sa tis, filia Sion: iu bila, frlia Ierusalem: ecce rex tuus veniet tibi iustus et salvator; ipse pauper
et ascendens super asinam et super pullum filium asinae.
23. Responsorium breve
R/. Redemisti nos, Domine, ... In sanguine tu~. Redemisti.
VI. Ex omni tribu et lingua et populo et natione. * In sanguine tuo. Gloria Patri. Redemisti.
256

24. Canticum evangelicum


Anno A, B, C:
Ant. Fulgentibus palmis prostemimur advenienti Domino; huic omn~'occurramus cum hymnis, et
canticis, glorificantes et dicentes: Benedictus Dominus. CBS 3Tt"
26. Gratio conc!usiva
Omnipotens sempiterne Deus, qui humano generi, ad imitandum humilitatis exemplum, Salvatorem
nostrum camem sumere et crucem subire fecisti, concede propitius, ut et patientiae ipsius habere docu-
menta et resurrectionis consortia mereamur. Per Dominum.

AD HORAS MINORES

AD TERTIAM
30. Psalmodia
Ant. Ante diem festum Paschae, sciens Iesus quia venit hora eius, cum dilexisset suos, in fmem di-
lexit eos. CAM 408)
31. Lectio brevis 2 Cor 4, 10-12
Semper mortification em lesu in corpore nostro circumferimus, ut et vita lesu manifestetur iIi corpo-
,ribus nostris. Semper enim nos, qui vivimus, in mortem tradimur propter lesum, ut et vita Iesu manic
festetur'in came nostra mortali: Ergo mors in nobis operatur, vita au~m in vobis.
32. Versus.
VI. Oblatus est, quia ipse vciluit.
EL J;:t non a,peruit os suum.
n
\
ADSEXTAM
37. Psalmodia
Ant. Sicut novit me Pater et ego agnosco Patrem, et animam meam ponopro ovibus meis. (AM 485)
38. Lectio brevis 1 Petr 4, 13-14
Communicantes Christi passionibus gaudete, ut et in revelatione gloriae eius gaudeatis exsultantes. Si
exprobramini in nomine Christi, ,beati eritis, quoniam quod est honoris, gloriae et virtu tis Dei e t qui
est eius Spiritus super vos requiescit.
39. Versus
VI. Vere languores nostros ipse tulit.
R/. Et iniquitates nostrasjpse portavit.

A,DNONAM
44. Psalmodia
Ant. Mihi vivere Christus est, etmori lucrum; gloriari me oportet in cruce Domini mei Iesu Christi.
45. • Lectio brevis 1 Perr 5, 10-11
Deus omnis gratiae, qui vocavit nos in aeternam suam gloriam in Christo Iesu, modicum passos ipse
perficiet, confirmabit solidabitque. Ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum. Amen.
46. Versus
V/. Adoremus crucis signaculum.
R/. Per quod salutis sumpsimus sacramentum.
33.40.47. Gratia conc!usiva
ut supra ad Laudes matutinas
257

AD II VESPERAS
Omnia ut supra ad I Vesperas, praeter sequentia:
52. Lectio brevis Act 13, 26a·30
Viri fratres, vobis verbum salutis huius missum est. Qui habitabant Ierusalem et principes eius, Ie·
sum ignorantes et voces prophetarum quae per omne sabbatum leguntur, iudicantes impleverunt.
Et null am causam mortis invenientes in eo, petierunt a Pilato ut interficererit eum. Cumque con-
summassent omnia quae de eo scripta erant, deponentes eum de ligno posuerunt eum in monu-
mento. Deus vero suscitavit eum a rhortuis tertia die.
54. Canticum evangelicum
Anno A. B.C.
Ant. Scriptum est enim: Percutiam pastorem, et dispergentur oves gregis: postquam autem resur-
rexero, praecedam vos in Galileam: ibi me videbitis, dicit Dominus. (AM 404).

FERIA SECUNDA
Omnia ut supra Hebdomada V Quadragesimae Feria l1praeter sequentia

AD VIGILIAS
2. Hymnuscongruus Vel: Pange,iIingua:, ·gloriosL

IN I NOCTURNO
4. Versus
VI. Respice in me et miserere mei.
R/. Quia unicus et pauper sum ego.

IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. Cum exaltatus fuero a terra
R/. Omnia traham ad meipsum
17. Oratio conclusiva
ut infra ad Laudes matutinas

AD LAUDES MATUTINAS
;w. Hymnus congruus vel: Lustris sex 'qui 'iarhperactis
21 . Psalmodia
SCHEMA A. B. C. D.
AntI: Faciem me am non averti ab increpantibus et conspuentibus in me. (AM 404 sq)
Psalmi de feria II in Psalterio
Ant 2. Framea suscitare adversus eos qui dispergunt gregem meum.
Ant 3. Appenderunt mercedem meam triginta argenteis, quos appretiatus sum ab eis.
Ant 4. Inundaverunt aquae super caput meum: dixi, Perii: invocabo nomen tuus, Domine Deus.
Ant 5. Labia insurgentium et cogitationes eOrum vide. Domine.
23. Responsorium breve
R/. Redemisti nos, Domine, * In sanguine tuo. Redemisti.
VI. Ex omni tribu et lingua et populo et natione. '" Redemist( Gloria Patri. Redemisti.
24. Canticum evangelicum
Ant. Pater iuste, mundus te non cognovit: ego autem cognovi te, quia tu me misisti. (AM 399)
258

.26. Oratio conclusiva


Da, quaesumus, omnipotens Deus, ut, qui ex nostra infmnitate deficimus, intercedente unigeniti
Filii tui passione, respiremus. Qui tecum. '

AD HORAS MINORES

ADTERTIAM
30. Psalmodia
Ant. e Laudibus ut supra. Psalmi ut in Psalten'o
32. Versus
VI. Oblatus est, quia ipse voluit.
R/. Et non aperuit as suum.

ADSEXTAM
37. Psalmodia
Ant. e Laudibus. Psalmi ut in Psalterio
39. Versus
VI. Vere languores nostros ipse tulit.
R/. Et iniquitates nostras ipse portavit.
ADNONAM
44. Psalmodia'
Ant. e Laudibus. Psalmi ut in Psalten'o
46. Versus
VI. Adoremus crucis signaculum.
R/. Per quod salutis sumpsimus sacramentum.

ADVESPERAS
50. Hymnus congruus vel: Vexilla Regis pIodeunt
51. Psalmodia
Ant. et Psalmi de feria in Psalteria
54. Canticum evangelicum
Ant. Maria ergo unxit pedes Iesu, et extersit capillis suis: et domus impleta est ex odore unguenti.
(AM 977) .

56. Oratio canclusiva


ut supra ad Laudes matutinas

FERIA TERTIA
Omnia ut supra Hebdamada V Quadragesimae Feria III praeter sequentia

AD VIGIL/AS
2. Hymnus congruus vel: Pange,lingua, glo.riosi

IN I NOCTURNO
4. Versus
VI. Respice in me et iniserere mei.
R/. Quia unicus et pauper sum ego.
259
IN II NOCTURNO
8. Versus
vI. Cum exal tatus fuero a terra.
R/. Omnia traham ad meipsum
17. Oratio conclusiva
ut infra ad Laudes matutinas

AD LAUDES MATUTINAS
20. Hymnus ,comgri.lUs· 'vel: . Lustliis 'sex' qui'! iam pera:ctis
21. Psalmodia
SCHEMA A. B. C. D.
Ant 1. Vide Domine, et considera quoniam tribulor: velociter exaudi me (AM 407 seq)
Ant 2.' Discerne causam meam, Domine: ab homine iniquo et doloso eripe me.
Ant 3. Dum tribularer, c1amavi ad Dominum de ventre inferi et exaudivit me.
Ant 4. Domine, vim patior, responde pro me: quia nescio quid dicam inimicis meis.
Ant 5. Dixerunt impii: Opprimamus virum iustum quoniam contrarius est operibus nostris.
23. Responsorium breve
R/. Redemisti nos, Domine, * In sanguine tuo. Redemisti.
Vi. Ex omni tribu et lingua et populo et natione. * R~demisti. Gloria Patri. Redemisti.
24. Canticum evangelicum
Ant. Clarifica me Pater apud temetipsum, claritate quam habui, priusquam mundus fieret.
(AM 398)
26. Oratio conclusiva
Omnipotens sempiterne Deus, da nobis ita dominicae passionis sacramenta peragere, ut indul-
gentiam percipere mereamur. Per Dominum.

AD HORAS MINORES

AD TERTIAM
30. Psalmodia
Ant. e 1.l.1uilibwrursupra. Psalmi de fen·a.
, 32. Versus
VI. Oblatus est, quia ipse voluit.
R/. Et non aperuit os suum.

AD SEXTAM
37. Psalmodia
Ant. eLaudibusuCsupra. Rsalmi de feria.
39. Versus
VI. Vere languores nostros ipse tulit.
R/. Et iniquitates nostras ipse portavit.

AD NONAM
44. Psalmodia
Ant. el1lUmbus u( supra. Psalmi de feria.
46. Versus
V/. Adoremus crucis signaculum.
R/. Per quod salutis sumpsimus sacramentum.
260

AI) VESPERAS
50. Hymnus congruus vel: VexillaRegis :prodeunt
5I . Psalmodia
Ant et Psalmi de feria in Psalterio
54. Canticum evangelicum
Ant.. Potestatem habeo ponendi animam'meam, et iterum sumendi earn. (AM 409)
56. Oratio conclusiva
'ut supra ad Laudes matutinas.

FERIA Q~ARTA
. Omnia ut supra Hebdomada V Quadragesimae Feria IV praeter sequentia

AD VIGIL/AS
2. Hymnus congrulis vel: Pange, lingya, gloriosi

IN I NOCTURNO
4. Versus
VI. Respice in me et miserere mei.
R/. Quia unicus et pauper sum ego.

IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. Cum exaltatus fuero a terra
R/. Omnia traham ad meipsur:n
17. Oratio conclusiva
ut infra ad Laudes matutinas .

AD LAUDES MATUTINAS
20. Hymnus congruus vel: Lustris sex qui iam peractis
21. Psalmodia
SCHEMA A. B. C. D.
Ant 1. Libera me de sanguinibus, Deus, Deus meus: et exsultabit lingua mea iustitiam tuam.
(AM 409)
Pscilmi de feria IV in Psalterio
Ant 2. Contumelias et terrores passum sum ab eis: et Dominus mecum est tam quam bellator
fortis.
Ant 3. Ipsi vero in vanum quaesierunt animammeam, introibunt in inferiora terrae.
Ant 4. Omnes inimici mel audierurit malum meum, Domine: laetati sunt, quoniam tu fecisti.
Ant 5. Alliga Domine in vinculis nationes gentium, et reges earum in compedibus.
23. Responsorium breve
R/. Redemisti nos, Domine, * In. sanguine tuo. Redemisti.
VI. Ex omni tribu et lingua et populo et natione. * Redemisti. Gloria Patri. Redemisti.
24. Canticum evangelicum
Ant. Traditor autem dedit eis signum, dicens: Quem csculatus fuero, ipse est, tenete eum. (AM 420)
26. Oratio conclusiva
Deus, qui pro nobis Filium tuum crucis patibulum subire voluisti, ut inimici a nobis expelleres po-
261

testatem, concede nobis famulis tuis, ut resurrectionis gratiam consequamu.r. Per Dominum.

AD HORAS MINORES
AD TERTIAM
30. Psalmodia
Ant. e Laudibus ut Supra. Psalmi de Feria.
32. Versus
VI. Oblatus est, quia ipse voluit.
R/. Et non aperuit os suum.
AD SEXTAM
37. Psalmodia
Ant. e Laudibus ut supro. Psalmi de Feria.
39. Versus
VI. Vere languores nostras ipse tulit.
R/. Et iniquitates nostras ipse portavit.

AD NONAM
44. Psalmodia
Ant. e Laudibus ut supra. Psalmi de Feria.
46. Versus
VI. Adoremus crucis signaculum.
R/. Per quod salutis sumpsimus sacramentum.

AD VESPERAS
50. Hymnus.congruus vel: Vexilla Regis 'prodeunt
51. Psalmodia
Ant. et psalmi de feria in Psalterio
54. Canticum evangelicum
Ant. Magister dicit: Tempus meum propre est; apud te facio Pascha cum discipulis meis.
(AM 396)
56. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas.

FERlA QU~lA
Omnia ut supra Hebdomada V Quadragesimae Feria V praeter sequentia

AD VlGILIAS
2. Hymnus. congruus vel: Pange, lingua, gloriosi

IN I NOCTURNO
4. Versus
VI. Respice in me et miserere mei.
R/. Quia unicus et pauper sum ego.

IN II NOCTURNO
8. Versus
VI. Cum exaltatus fuero a terra.
R/. Omnia traham ad meipsum.
262

17. Gratia conclusiva


ut infra ad Laudes matutinas

AD LAUDES MATUTINAS
20. Hymnus congruus vel: Lustris sex qui iam peractis
21. Psalmodia
SCHEMA A. B. C. D.
Ant 1. Iustificeris, Domine, in sermonibus tuis, et vincas cum iudicaris. (AM 413seq)
Psalmi de feria V in Psalteria
Ant 2. Dominus tamquam ovis ad victirnam ductus est, et non aperuit os suum.
Ant 3. Contritumest cor meum in medio mei, contremuerunt omnia ossa mea.
Ant 4. Exhortatus es in virtute tua et in refectione sancta tua, Domine.
Ant 5. Ob1atus est, quia ipse voluit et peccata nostra ipse portavit.

22. Lectio brevis Hebr 2, 9b·10


Videmus Ie sum propter passionem mortis gloria et honore cororiatum, ut gratia Dei pro omnibus
gustaret mortem. Decebat enim eum, propter' quem omnia et per quem omnia, qui multos miosin
gloriam adduxerat, auctorem salutis eorum per passionem consummare.
23. Responson'um breve
R/. Redemisti nos, Domine, * In sanguine tuo. Redemisti.
VI. Ex omni tribu et lingua et populo et natione. '" In sanguine tuo. Gloria Patri. Redemisti.
24. Canticum evangelicum
Ant. Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, 'antequam patiar. (AM 396)
26. Gratia conclusiva
Deus, quem diligere et amare iustitia est, ineffabilis gratiae tuae in nobis dona multiplica, et, qui
fecisti nos in morte Filii tui sperare quae credimus, fac nos, eodem resurgente, pervenire quo tendi-
mus. Qui tecum. -

AD HORAS MINORES

AD TERTIAM
30. Psalmodia
Ant. e Laudihus ut s~ipra. Psalmi de fen·a.
32. Versus
VI. Oblatus est, quia ipse voluit.
R/. Et non aperuit os suum.
ADSEXTAM
37. Psalmodia
Ant. e Laudibus ut supra. Pscilmi de feria.
39-. Versus
VI. Vere languores nostros ipse tulit ..
R/. Et iniquitates nostras ipse portavit.
AD NONAM
44. Psalmodia
Ant. e Laudibus ut supra. Psalmi de feria.
46_ Versus
V/, Adoremus crucis signaculum.
R/. Per quod salutis. sumpsimus sacramentum.
47. Oratio conclusiva
utsupra ad Laudes matutinas
263

4. SACRUM TRIDUUM PASCHALE PASSIONIS


ET RESURRECTIONIS DOMINI

FERIA QUINT A IN CEN A DOMINI

AD Y;ESPERAS
Vesperae dicuntur tantum ab iis'qui Missae vespertiruJe, in CeruJ Domini non intersunt

Omnia ut Infra Feria Sexta in Passione Domini praeter sequentia

52. Lectio brevis Hebr 13, 12-15


Iesus ut sanctificaret per suum sanguinem populum, extra portam passus est: exeamus igitur ad eum
extra castra, improperium eius portantes. Non enim habemu~ hic manentem civitatem, sed futuram
inquirimus. Per ipsum ergo cifferamus hostiam laudis semper Deo, id est fructum labiorum confiten-
tium nomini eius.
53. Loco responsorii dicirur.
Ant. Christus factus estpro nobis oboediens usque ad mortem.
54. Canticum evangelicum
Ant. Cenantibus autem, accepit Iesus panem, benedixit ac fregit, dedit discip'ulis suis'-CAM 434)
~2. freces. Pater noster.
56. ' Oratio conclusiva
Deus, qui ad gioriam tuam et generishumani salutem Christum esse voluisti summum aeternumque
sacerdotem, praesta ut populis, quem sanguine suo tibi acquisivit, ex eius memorialis participatione,
virtu tern crucis ipsius capiat et resurrectionis. Per Dominum. .

FERIA SEXTA IN PASSIONE DOMINI

AD VIGILIAS
i. Invitatorium
. VI. Domine, labia mea aperies.
R/. Et os meum annuntiabit laudem tuam.
Postea dicitur psalmus invitatorius ,'cum antiphona.
Ant. Christ urn Dei Filium, qui suo nos redemit sanguine, venite adoremus.
2. Hymnus congruus vel: Pange, lingua

IN I NOCTUR..i"l'O
3. Psalmodia
Ant 1. Astiterunt reges terrae, et principes convene runt in unum, adversus Dominum, et adversus
Christum eius. Ps 2

Ant 2. Diviserunt sibi vestimenta mea, et super vestem meam miserunt sortem.
Ps 21

Ant 3. Insurrexerunt in me testes iniqui, et mentita est iniquitas sibi. Ps 26

Ant 4., Vim faciebant qui quaerebant animam meam. Ps 37


264

Ant 5. Confundantur et reverea~tur, qui quaenint animam meam, ut auferant earn.


Ps39
Ant 6. Alieni insurrexerunt in me, et fortes quaesierunt animam meaw.·· Ps 53
4. Versus
VI. Diviserunt sibi vestimenta mea.
R/. Et super vestem meam miserunt sortem.
5. . Lectio biblica
6. Responson·um
Ecce vidimus eum no~habente~ speciem, neque decorem: aspectus eius in eo non est: hie
·pec-
cata nostra portavit, et pro nobis dolet:' ipse autem vuineratu:i est propter iniquitates nostras:
>I< Cuius livore sanati sumus.

VI. Vere languores nostros ipse tulit, et doloresno~tros ipse portavit. >I< Cuius.
Vel
Responson·um
Tristis est anima mea usque ad mort,em: sustinete hit, et vigiJate mecum: nunc videbitis turbam,
quae circu~dabit me: >I< Vos fugam capietis, et ego vada~ immolari pro vobis.
VI. Ecce appropinquat hora, et Filius hominis tradetur in manus peccatorum. >I< Vos fugam.
;;
IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
Ant 1. Ab insurgentibus in me libera me, Domine, quia oc;cupaverunt animam meam.
·ps58
Ant 2. Zelus domus tuae comedit me, et opprobria exprobrantium tibi ceciderunt super me.
Ps 68
Vel Deus meus, eripe me de manu peccatoris. Ps 70
Ant 3. Exsurge, Domine, et iudica causam meam. Ps 73
Ant 4. Terra tremuit et quievit, dum exsurgeret in iudicio Deus. Ps 75 .
An t 5. Longe fecisti notos meos arne: traditus sum, e~ non egredie bar. Ps 87
Ant 6. Captabunt in animam iusti, et sanguinem innocentem condernnabunt.
Ps 93
8. Versus
VI. Insurrexerunt in me testes iniqui. ,
R/. Et mentita est iniquitas sibi.
9. Lectio patristica: E lectionario monastico.
10. Responson·um.

IN III N0C;:TURNO
11. Cantica Veten·s Testamenti
Ant. Aperto militis lancea latere crucifixi Domini, exivitsanguis et aqua in redemptionem salutis
nostrae.
.SchemaA,B,etD Canticum1: VT=41
Canticum 2: VT = 45
Canticum 3: VT = 44
Schema C Canticum : VT = 51

12. Versus
VI. Sustinui qui simul contristaretur et non fuit.
R/. Et qui consolaretur et non inveni.
265

13. Evangelium
Mt 27,1-2.11-56,
vel Me 15, 1-14
vel Lc 23, 1-49
15. Homilia
16. Responsorium
17. Oratio eonclusiva
Respice, quaesumus, Domine, supe:c,h3nc' fam::liam tuam,"pro qua Dominus noster Iesus Christus
non dubitavit manibus tradi noctntium et crucis 2ubire tomentum. Qui t~curri.
18. Acclamatio finaIis.

AD LAUDES MATUTINAS
19. Introduetio
VI. Deus,in adiutorium meum, intende.
R/. Domine, ad adiuvandum me restina. G10ria Patri. Sicut erat.
20. Hymnus eongruus.
21. Psalmodia
Ant 1. Proprio Filio suo non peperdt Deus, ~ed pro nobis omnibus tradidit ilium. (AM 438)
Ps50
Ant 2. Anxiatus est in me spintus meus: in me turba!um est cm meum. Ps ]42

Ant 3. Ait latro ad latronem: No~ quidem digna factis recipii7lUS: hie autem quid fecit? M,emen-
to mei, Domine, dum veneris in regnum tuum. . PS'84-
Ant 4. Dum conturbat(! fuerit anima mea, Domine, misericordiae memor ens.
Cant. Hab 3, 2-19
Ant 5. Memento mei, Domine Deus, dum veneris in regnum tuum. Ps 147

22. Lectio brevis Is 52, 13-15


Ecce intelleget seIVllS meus; exaltabhur et eieva-oitur, et sublimis erit valde. Sicut obstupuerunt
super te multi, sic inglbrim eli" in1~e:\ yJ.ros aspectus eius, et form?- eius intel fJhos hominum. Iste
asperget gentes multas; super ipsum con!inebunt reges 'os SUUin, quia'q~ibus'non est narratuni de
eo videnmt, et qui non audie!Unt comemplati sunt.
23. Loco ResponsonY .dicitur
Ant. Christus factus est pro nobis oboediens usque ad mortem, mortem au1em crucis.
24. Canticum evangelicum
Ant. Posuerunt super caput eius causam ipsi.us acnptam: Iesus NazareilUs, Rex Iudaeo_rum.
(AM 443) .
25. Preces. Pater noster.
26. Oratio concIuslJ-'a
Respice, quaesumU&, Dom~e, supo:-j;' ha.m farn!~:a..ll tuatn, pro qua Dominus noster Iesus Christus
non dubitavit manibus tradi nocemiulTI, e '; c:-u:::" 3ubire tormen.-tlTn_ Qui tecum.
27. Benedicamus Domino.
R/. Deo gratias.

AD HORAS MINORES

AD TERTIAM
28. Introductio
VI. Deus. in adiutorium meum intende.
R/. Domine, ad adiuvandum me festina. Gloria Patri. Sicut era!.
266

29. Hymn us congruus


30. Psalmodia
Ant. Ait latro ~d latronem: Nos qUidem digna faetis recipimus: hie auWin qUid fecit? Memento
mei Domine, dum veneris in regnum tuum. (AM 439) .

31. Lectio brevis Is 53,2·3


Ascendet sicut virgultum coram eo, et sieut radix de terra sitienti. Non est species ei, neque de·
cor; et v.idimus eum, et·non erat aspeetus,et desideravimus eum; despectum et novissimum vj~o·
~m, virum do10rum et s'cientem infiimitatem, et quasi abseonditlls vultus eius et despectus; unde
nee reputavimus eum.
32. Versus
VI. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibL
R/. Quia per erueem tuam redemisti mundum.
33. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas
34. Benedieamus Domino.
R/. Deo gratias.
AD SEXTAM

35. Introductio
V/.Deus, in adiutorium meum intende ..
R/. DOmine, ad ~diuvandum me festina ..Gloria Patri. Sieut erato
36. Hymnus congruus.
37. Psalmodia
Ant. 0 vas omnes, qui transitis per viam, attendite, et videte si est dolor sieut dolor meus. (AM 448)
37. Lecno brevis Is 53, 4·5
Vere languores nostros ipse tulit, et dolores nostros ipse portavit; et nos putavimus eum quasi lepro-
sum et percussum a Deo et humiliatum. Ipse autem vulneratus est propter iniquitates nostras, attri-
tus est propterseelera nostra; diseiplma I:'aeis' nostrae super eum, et Jivore eius sanati sumus ..
38. Versus
V /. Memen to mei, Domine,
R/. Dum veneris in regnum tuum.
39. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas
40. Benedieamus Domino.
R/. Deo gratias
AD NONAM
41. Introductio
V /. Deus, in adiutorium meum intende.
R/. Domine, ad adiuvandurri me festina. Gloria Patri. Sieut erat.
42. Hymnus congruus.
43. Psalmodia
Ant. Memento mei, Domine Deus, dum veneris in regnum tuum. (AM 442)
44. Lectio brevis Is 53,6·7
Omnes nos quasi oves err;:tvimus, unusquisque in viam suam declinavit;':et posuit Dominus in eo ini·
. quitate.m omnium nostrum. Oblatus est, quia ipse voluit, et non aperuit os suum; sieut ovis ad oeci·
sionem dueetur, et quasi agnus coram tondente se obmuteseet, et non aperiet as suum.. .
267

45. Versus
V/. Collocavit me in obscuris.
R/. Sicut mortuos saeculi.
46. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas

47. Benedicamus Domino


R/.Deo gratias.
AD VESPERAS
Vesperae dicuntur tantum ab iis qui Actioni liturgicae postmeridianae non intersunt.
49. In troductio
VI. Deus, in adiutorium meum intende.
R/. Domine, ad adiuvandum me festina. Gloria Patri. Sicut erat.
50. Hymnus congruus
51. Psalmodia
Ant 1. Calicem salutaris accipiam, et nomen Domini invocabo. . Ps 115
Ant 2. Cum his qui oderunt pacem, eram pacificus: dum loquebar illis, impugnabant me gratis.
Ps 119
Ant 3. Ab hominibus iniquis libera me, Domine. Ps 139
Ant 4. Custodi me a laqueo quem statue runt mihi, et a scandalis operantium iniquitatem.
Ps 140
Ant 5. Considerabam ad dexteram, et videbam, et non erat qui cbgi16sceret me.
Ps 141

52. Lectio brevis 1 Perr 2, 21-24


Christus passus est pro nobis, vobis relinquens exemplum, ut sequamini vestigia eius; qui pecca-
tum non fecit, nec inventus est dolus in ore eius; qui cum malediceretur non maledicebat; cum
pateretur non comminabatur, tradebat autem iudicanti se iniuste; qui peccata nostra ips.e per-
tulit in corpore suo super lignum, ut peccatis mortui, iustitiae vivamus: cuius livore sanati estis.

53. Loco responsorii dicitur


Ant. Christus factus est pro nobis oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis.

54. Canticum evangelicum


Ant. Cum accepisset acetum, dixit: Consummatum est, et inc1inato capite, tradidit spiritum.

55. Preces. Pater noster


56. Oratio conclusiva
ut supra ad Laudes matutinas
57. Benedicamus Domino
R/. Deo gratias.
AD COMPLETORIUM
Omnia ut in Ordinan'o praeter sequentia
63 _ Loco responson'i dicitur
Ant. Christus factus est pro nobis oboediens u~que ad mortem, mortem autem crucis.
64. Canticum evangelicum (Nunc dimittis)
Ant. Salva nos, Domine,vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemus cum Christo et re-
quiescamus in pace.
65. Oratio conclusiva
Visita, quaesumus, Domine, habitationem istam, et omnes insidias inimici ab ea longe repelle; an-
268

geli tui sancti habitent in ea, qui nos in pace custodiant; et benedictio tua sit super nos semper. Per
Christum Dominum nostrum.
66. Benedicamus Domino.
R/. Deo gratias.'
Deinde omnes cum silentio discedunt

SABBA TO SANCTO
,
AD VIGIL1AS
1: Invitaton'um
Vi. Domine, labia mea aperies.
R/. Et os meum annuntiabit laudem tuam.
Postea dicitur psalmus invitaton'us cum antiphona.
Ant. Christum Dominum pro nobis passum et sepultum, venite adoremus.
'2. Hymnus:congruu.fI vel: Christe, caelorum Domine (ex Lit.Hor. TOfl1ana)

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
Ant 1. Inpa:ce'in idipsum, dorrniam et requjescim. Ps 4
Ant 2. Habitabit in tabernaculo tuo, requiescet in monte sancto tuo. Ps 14
Ant 3. Caro ineareqtIiescet irrspe: . Ps H

Ant 4. Elevamini portae aeternales, et introibit Rex gloriae. Ps 23


Ant 5. Credo videre bona Domini in terra viventium. Ps 26
Ant 6. Domine, abstraxisti ab inferis: animam mearn. Ps 29

4. Versus
VI. Tu, Domine, miserere mei.
R/. Et resuscita me, et retribuarn eis.
5. Lectio biblica
6. Responson'um
Plange quasi virgo, plebs mea: ululate;'pastores, in cinere et cilicio: " Quia venit dies Domini ma-
gna, et arnara valde.
r
V Accingite vos, sacerdotes, et plangite, ministri altaris, aspergite vos cinere. " Quia venit.
Vel
Responsorium
Ierusalem, surge et exue te vestibus.illcunditatis: induere cinere et cilicio, " Quia in te occisus est
Salva tor Jsrael.
VI. Deduc quasi torrentem lacrimas per diem et no~tem, et non taceat pupilla o~uli tui. " Quia
in teo
IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
Ant 1. Deus adiuvat me, et Dominus susceptor est animae meae. Ps53
Ant 2. Liberavit Dominus pauperem a potente, et inopem, cui non erat adjutor.
Ps 71
Ant 3. Cogitaverunt impii, et locuti sunt nequitiam: iniquitatem in excelso locuti sunt.
Ps 72
:269

Ant 4. In pace factus est locus eius, et in Sion habitatio eius. Ps 75


An t 5. In die tribulationis meae Deum exquisivi manibus meis. Ps 76
Ant 6. Factus sum sicut homo sine adiutorio, inter mortuosliber. Ps 87

8. Versus
VI. Non derelinques animam meam in inferno.
R/. Nec dabis sanctum tuum videre corruptionem.
9. ,Leetio patristiea
10. Responson·um.
IN III NOCTURNO
11. Cantiea Veteris Testamenti
Ant. Dum tribularer, c1amavi ad Dominum de ventre inferi, et exaudivit me.
Schema A, B, et D Canticum 1: VT =41
Canticum 2: VT =45
Canticum 3: VT = 44
~el Canticum 3: =
VT 51
Schema C Canticum : VT = 51
12. Versus
V/' In pace factus est locus eius.
R/. Et in Sion habitatio eius.
13." Evangelium
Mt 27,57-66
vel Me 15,42-47
vel Le 23,50 - 56
15. Homilia
16. Responsorium
17. Oratio eonclusiva
Omnipotens sempiterne Deus, cuius Unigenicus ad infel10ra terrae descendit, unde et gloriosus ascen-
dit; . concede prapitiu~, ut fideles tui, cum eG consepulti in.baptisrriate, ipso resurgente, ad vitam
proficiant sempiternam. Qui tecum.
18. Aeclamatio finalis
AD LAUDES MATUTINAS
19. Introduetio
VI. Deus, in adiutorium meum, intende.
R/. Domine, ad adiuvandum me fesi:ina. Gloria Patri. Sicut erat.
20. Hymnus eongruus.
21. Psalmodia .
Ant 1. 0 mors, era mors tua, morsus tuus era, inferne. (AM 445) Ps50
Ant 2. Plangent eum quasi unigeniwm, quia innocens Dominus occisus est. Ps 91
Ant 3. Attendite, universi populi, et videte dolorem meum. Ps 63
Ant 4. Dum tribularer, clamavi ad Dominum de ventre inferi, et exaudivit me.
Ant 5. 0 vos omnes, qui transitis per viam, attendite, et videte si e'st dolor sicut dolor meus.
Ps 150
22. Leetio brevis Os 6, 1-3a
Haec dicit Dominus: In tribu1atione sua mane consurgent ad me. Venite, et revertamur ad Do-
minum, quia ipse cepit et sanabit nos, percutiet et curabit nos. Vivificabit nos post duos dies,
in die tertia suscitabit nos, et vivemus in conspectu eius.· .
270

23. Loco Responsorii dicitur


Ant. Christus factus est pro nobis oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Propter quod
et Deus exaltavit illum, et dedit illi nomen, quod est super omne nom~n. ,

24. Canticum evangelicum


Ant. Mulieres sedentes ad monumentum, lamentabantur, flentes Dominum. (AM 449)

25. Preces. Pater noster


26. Oratio conclusiva
Omnipotens sempiteme Deus, cuius Uiligenitus ad inferiora terrae descendit, u'n'de et gloriosus asce~:
dit, concede propitius, ut fideles tui, cum eo consepulti in baptismate, ipso resu'rgente, ad vitam pro-
ficiant sempitemam. Qui tecum.

27. Benedicamus Domino.


R/. Deo gratias.
AD HORAS MINORES
Omnia ut supra Feria VI in Passione Domini praeter sequentia.

ADTERTIAM

Ant. Credo videre bona bomini in terra viventium.

31. Lectio brevis 1101,8·9


Si dixerimu5 quoniam peccatum non habemus, ipsi nos seducimus, et verit!ls in nobis nop. est. Si
confiteamur peccata nostra, fidelis est et iustus, ut remittat nobis peccata nostra et emundet'nos
ab omni iniquitate.
32. Versus
Vf. Non relinques animani meam in inferno.
R/. Nec dabis sanctum tuum videre corruptionem.

AD'SEXTAM
Ant. Domine abstrllXisti ab inferis animam meam.
37. Lectio brevis 1102,1b·2
Advocatum habemus apudPatrem, lesum Christum iustum; et ipse est propitiatio pro peccatis no-
stris, non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius mundi. .
38. Versus
VI. Dominus mortificat, et vivificat.
R/. Deducit ad inferos, et reducit.

AD NONAM
Ant. In pace factus est locus eius, et in Sion habitatio eius.

44. Lectio brevis 1102, 8b-IO


Tenebrae transierunt et verum lumeniam lucet. Qui dicit se in luce esse et fratrem suum odit, in
tenebris est usque adhuc. Qui diligit fratrem suum,. in ·lumine manet, et scandalum in eonon est ..
45. Versus
VI. Sepulto Domino, signaverunt monumentum .
. R/. Ponentes milites qui custodirent illud.

AD VESPERAS
49. Introductio
VI. Deus,in adiutorium meum intende. .
R/. Domine, ad adiuvandum me festina. Gloria Patri. Sicut erat.
271

50. Hymnus congruus.


51. Psalmodia
Ant 1. Hodie afflictus sum valde, sed cras solvam vincula mea. Ps 115
Ant 2. Cum his qui oderunt pacem, eram pacificus: dum loquebar illis, impugnabant me gratis.
Ps 119
Ant 3. .
Ab hominibus iniquis libera. me, Domine. Ps 139
Ant 4. Custodi me a laqueo quem statuerunt mihi et a scandalis operantium iniquitatem.
Ps 140
Ant 5. Considerabam ad dexteram, et videbam, et non erat qui cognosceret me.
Ps 141

52. Lectio brevis 1Petr 1,18·21


Sci tote quod non corruptibilibus auro vel argento redempti.e~tisde vana vestra conversatione pa-
temae traditionis, sed pretioso sanguine quasi agniim;naculati Christi et iiIcontaminati, praeco-
gniti qUidem ante mundi constitutionem, manifestati autem novissimis temporibus propter vos,
qui per ipsum fideles estis in Deo, qui suscitavit eum a mortuis et dedit ei gloriam, ut fides vestra
et spes esset in Deo.
53. Loco responsorii dicitur
Ant. Christus factusestpro nobis oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Propter
quod et Deus exaltavit illum, et d.edit illi nomen, quod est super omne nomen.
54. Canticum evangelicum
Ant . .p!iIl9E(!.~~aceIc!.g!um_~tpJm:isaeiffi1,lJl~[lmtsJ~p.J!lchI1.lm,_signanteslapidem,cumcustodi.---
bus. (HS 355) .
55. Preces. Pater noster.
56. Oratio conclusiva
ut supra ad Vigilias
AD COMPLETORIUM
Compietorium ut supra Feria VI in Passione Domini, quod dicitur tantum ab iis qui Vigiliae
paschali non intersunt.

DOMINICA PASCHAE
IN RESURRECTIONE DOMINI
Incipit tempus paschale

AD VIGILIAS
Vigilia paschalis locum tenet Vigiliarum. Qui vero Sollemni Vigiliae paschali non interfuerunt, tenen-
tur dicere Vigilias dominicae Resurrectionis ut infra vellegere quattuor lectiones cum cantibus et
orationibus ex Vigilia pasch ali.
1. Invitatorium
Surrexit Dominus vere, alleluia.
2. Hymnus congruus.vel: Rex sempiteme Domine.

IN I NOCTURNO
3. Psaimodia
SCHEMA A
Ant 1. Ego sum qui sum et consilium meum non est cum impiis, sed in lege Domini voluntas mea
est, .alleluia. Ps 1
Sub hac una antiphona did possunt psaZmi.
272

Ant 2. Postulavi Patrem meum, alleluia; dedit mihi gentes, alleluia, in hereditatem, alleluia.
Ps 2
Ant 3. Dignus est Agnus qui occisus est, accipere divinitatem, gloriam et honorem, alleluia.
Ps 8
Ant 4. Deus suscitavit Christum a mortuis et dedit ei gloriam ut fides vestra et.spes esset in eo,
. alleluia. Ps 15

An t 5. Surrexit pastor bonus, qui animam suam posuit pro ovibus suis et pro grege suo mori di-
gnatus est, alleluia. Ps 23

Ant 6. Filius Dei didicit ex iis quae passus est oboedientiam, et factus est omnibus obtemperan-
tibus sibi causa salutis aeternae, alleluia. Ps 27

SCHEMA ·B. C. D.
Tres psalmi cum antiphonis ex schemate A seligantur ad libitum.

4. Versus
VI. Surrexit Dominus de sepulcro, alleluia,
R/. Qui pro nobis' pependit in ligno, alleluia.

IN II NOCT~RNO '.
7. Psalmodia
SCHEMA A
Ant 1. Terra tremuit et quievit, dum resurgeret in iudicio Deus;. alleluia.
Sub hac una antiphona did possunt psalmi,
Ant 2. Oredimus scientesquoniilm qui suscitavit Iesum et nos cum Iesu suscitabit, alleluia.
Ps 63
Ant 3. Redempti estis pretioso sanguine quasi agrii iri1maculati Christi et iricont.arninati, alleluia.
Ps65
Ant 4. Liberabitur creatura in libertatem gloriae f:Lliorum Dei, alleluia. Ps 75

Ant 5. Eripuit nos de potestate tenebrarum et transtulit in regnum Filii sui; alleluia.
Ps87
Ant 6. Quae sursum sunt quaerite, ubi Christus est in dextera Dei sedens, alleluia.
Ps 107

SCHEMA B. C. D.
Tres psalmi cum antiphonis ex schemate A seligantur ad libitum.
8. Versus
V/. In resurrectione tua, Christe, alleluia.
R/. Caeli et terra laetentur, alleluia.
IN III NOCTURNO
11.Cantica V. T.
Ant. Venite, omnes, adoremus eum qui de morte resurrexit; ideo venit per crucem gaudium in
orbem terrae, alleluia.
Schema A, B, D Canticum 1: VT ='38
Canticum 2: VT = 49-
Canticum 3: VT = 53
Schema C Canticum : VT = 1

12. Versus
V/. Christus resurgens ex mortuis iam non modtu!, alleluia.
R/. Mors illi ultra non dominabitur, alleluia.

16. Hymnus: Te Deum per totam octavam did potest.


273

AD LAUDES MATUTINAS
1. Invitatorium Hac die Invitatorium dicitur semper ante Laudes matutinas
Ant. ad Invitatorium: Surrexit Dominus vere, alleluia.
Psalmus invitaton'us ur in Psalterio
20. Hymnus congrt.!us vel:' Aurora lucis'r:utilat

21 . Psalmodia
Ant 1. Angelus autem Domini descendit de c;elo, et accedens revolvit lapidem, et sedebat super
eum, alleluia, alleluia. (AM453 sq)
Ant 2. Et ecce terraemotus factus est magnus: Angelus t<nim Domini descendit de caelo,alleluia.
Ant 3. Erat autem aspectus eius sicut fulgur: vestimenta eius skut nix, alleluia, alleluia.
Ant 4. Prae timore autem eius exterriti sunt custodes, et facti sunt velu t mortui, alleluia.
Ant 5. Respondens autem Angelus dixit mulieribus: Nolite timere: scioenim quod Iesumquaeri-
'. tis, alleluia.

22. Leetia b,rcrvis vello,ngtor Act. io, 40-43


Deus suscitavit Iesuin tertia 'die et dedit eum manifestum fieri non omni populo, sed testibus prae·
ordinatis a Deo, nobis, qui manducavimus et bibimus cumillo, postquam resurrexit a mortuis. Et
praecepit nobis Deus praedicare populo et testificari quia ipse est qui constitutus est a Deo iudex
vivorum et mortuorum. Huic omnes prophetae testimonium perhibent; remissionem peccatorum
accipere per nomen eius omnes qui c:redunt)n eum.
23. Responson'um breve
R/. Christe,Fili Dei vivi, miserere nobis, .. Alleluia, alleluia, Christe.
V/. Qui 5urrexisti a mortuis, '" Alleluia, alleluia. Gloria Patri. Christe.
Loco responsorii dici potest antiphona:
An t. Haec dies quam fecit Dominus: exsultemus et laetemur in ea, alleiuia.
sic infra Octavam Paschae.
24. Canticumevangelicum
Anno A: Ant. Vespere a,utem sabbati, quae lucescit in prima sabbati, venit Maria Magdalene et
alteia Maria, videre sepul-crum, alleluia. (AM 450)
Anno B: Ant. Et valdemane una sabbatorum, veniunt ad mopumentum, orto iam sale, alleluia.
(AM 456)
Anno C: Ant. Currebant duo simul, et ille alius discipulus praecucutriFcitiUsPetro"etvenit prior
ad monumentum, aTIeluia. (AM 465)
26. Oratio conclusiva
Deus, qui hodiema die, per Unigeniturn tuum, aetemitatis nobis aditum, devicta morte, reserasti,
da nobis, quaesumus, ut qui resurrect:ionis dominicae sollemnia colimus, per innovationem tui
Spiritus in lumine vitae resurgamus. Per Dominum.
27. Benedictio
In dimissione dicitur:
Ite in pace, alleluia, alleluia;. Vel: Benedicamus Domino, alleluia, alleluia.
'R/. Deo gratia~,alleluia, alleluia.
Sic dicitur cum duplici Alleluia, ad Laudes et Vesperas usque ad II Vesperas dominicae II Paschae.
274

AD HORAS MINORES

ADTERTIAM

30. Psalmodia
Ant. de Laudibus
Vel: Christussurrexit a mortuis, iam non moritur, alleluia.
31. Lectio brevis C[ 1 Cor. 15, 3b-5
Christus mortuus est pro peccatis nostris secundum Scripturas, et sepultus est et resurrexit tertia die
secundum Scripturas, et visus est Cephae et post hoc undecim.
:32. Versus
VI. Haec dies quam fecit Dominus, ~eluia.
R/. Exsultemus et laetemur in ea, alleluia ..

AD SEXTAM
37. Psalmodia
Ant. de Laudibus
Vel: Traditus e~~ propter delicta nostra, et re~'urrexit propter iustificationem ~ostram, alleluia.
38. Lectiobrevis Eph. 2,4:6
Deus, qui dives est in misericordia, propter.nimiam ca!itatem suam qua dilexit nos, et cum essemus
mortui pecc;itjs, convivificavit nos in Christo, cuius giatia estis salvati, et conresuscitavit et consedere
fecit in caelestibus'in Christo lesu.
39. Versus
VI. liaec dje~ qU'!.f!1 fecit Dom.inll s, l!l1~Juill·
R/. Exsultemus et laetemur in ea, alleluia.
AD NONAM
44. Psalmodia
Ant. de Laudibus
Vel: Si consurrexistis cum Christo, quae sursum sunt quaerite, alleluia.
45. Lectio brevis Rom. 6,4
Consepulti sumus cum Christo per baptismum in mortem, ut, quomodo Christus surrexit a mortuis
per gloriam Patris, ita et nos innovitate vitae ambulemus.
46. Versus
Vr Haec dies quam fecit Dominus, alleluia.
R/. Exsultemus et laetemur in ea, alleluia.
AD VESPERAS
50. Hymnus congruus veL Ad coenam Agni providi.
51. Psalmoc;1ia
Antiphonae u{supra ad Laudes.,Psalmi [estivi.
52. Lectio brevis Hebr 10,12-14
Christus, unam pro peccatis offerens hostiam, in sempiternum sedet in dextera Dei, de cetero exspec-
tans donec ponantur inimici eius scabellum pedum eius. Una enim oblatione consummavit in sempi-
tern urn sanctificatos.
53. Responsorium breve
Rj. Surrexit Dominus vere, * Alleluia, alleluia. Surrexit.
VI. Et apparuit Simoni. * Alleluia, alleluia. Gloria Patri. Surrexit.
275

Loco responsorii dici po test:


Ant. Haec dies quam fecit Dominus, exsultemus et laetemur in ea, alleluia.
Et sic infra Octavam Paschae
54. Canticum evangelicum
Ant.
Anno A:Venerunt ad monumentum Maria Magdalene, et altera Maria, videre sepulcrum, alleluia.
(AM 480)
Anno B: Et respicientes viderunt revolutum lapidem: erat quippe magnus valde, alleluia. (AM 460)
Anno C: Oportebat pati Christum, et resurgere a mortuis, alleluia. (~ 5~3)

55. Preces. Pater noster.


56~ 'Oratio conclusiva
Deus, qui hodierna die, per Unigenitum tUl,lm, aeternitatis nobis aditum, devicta morte, reserasti,
da nobis, quaesumus, ut, qui resurrectionis dominicae sollemnia coliIpus, per innovationem tui Spi-
ritus inlumine vitae resurgamus. Per Dominum. " . ,

57. Benedictio
Benedicamus Domino, alleluia, alleluia.
R/. Deo gratias, alleluia, alleluia.
Sic dicitur infra octavam Paschae.
Explicit Triduum Paschale.
276

5. TEMPUS PASCHALE

ORDINARIUM TEMPORE pASCHAll

DOMINICA
Omnia ut in dominica Reswr.ectionis praeter ea quae propria sunt.

AD LAUDES MATUTINAS
• .~ J

21. Psalmodia
Ant 1. Alleluia, alleluia, alleluia + alleluia, alielu"ia, alleluia + alleluia, alleluia, alleluia.
Tres Psalmi festivi
Ant 2. ad Cant. Surrexit Christus de sepulcro, qui liberavit tres pueros de camino ignis ardentis,
alleluia.. ' . "" '. J, .
Ant 3: 'Alleluia, alleluia:·alleluia.

AD HORAS MINORES

AD TERTIAM
30. Psalmodia
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (AM 85)

32. Versus
VI. Surrexit Dominus vere, alleluia.
R/. Et apparuit Simoni, alleiuia.

ADSEXTAM
37. Psalmodia
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (AM 88)
39. Versus
VI. Gavisi sunt discipuli, alleluia.
Ri. Viso Domino, alleluia.
AD NONAM
44. Psalmodia
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (AM 91)
46. Versus
VI. Mane nobiscum, Domine, alleluia ..
R/. Quoniam advesperascit, alleluia.

AD VESPERAS
51. Psalmodia
Ant 1. Alleluia, alleluia, alleluia. (AM 124)
Sub hac una antiphona dicuntur psalmi de Dominica.
277

FERIA SECUND A

AD VICILIAS
1. Invitaton·um
Ant. Surrexit Dominus vere, alleluia.
2. Hymnus congruus vel: Rex sempiterne, Domine.

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia.
Vel: Surrexit Christus et illuxit populo suo, quem redemit sanguine suo, alleluia.·
Sub hac una antiphona dicuntur psalmi de feria

4. Versus
V/. Cor meum et caro mea, alleluia.
R/. Exsultaverunt in Deum vivum, alleluia.

IN II NOCTURNO
7. Ant. Alleluia, alleluia, aJleluia.
Vel: Si consurrexistis cum Christo, quae sur sum sunt quaerite, alleluia.
Sub hac una antiphona dicuntur psalmi de feria.
8. Versus·
V/. Qui vivunt iam non sibi vivant, alleluia.
R/. Sed ei qui pro ipsis mortuus est et resurrexit, alleluia.

AD LAUDES MATUTINAS
20. Hymnus congruus vel: Aurora lucis rutilat.
21. Psalmodia
Ant 1. Alleluia, alleluia, alleluia.
Psalmi de feria.
Ant 2. ad canticum: ·ut in psalterio pro singulis feriis ponitur, cui additur: Alleluia.
Ant 3. Alleluia, alleluia, alleluia.
22. Lectio brellis lIellongior Rom. 10, 8b-lO
Prope est verbum in ore tuo et in corde tuo; hoc est verbum fidei quod praedicamus, quia, si con-
fitearis in ore tuo Dominum lesum et in corde tuo credideris quod Deus ilium suscitavit a mortuis,
salvus eris. Corde enim creditur ad iustitiam, ore autem confessio fit ad salutem.
23. Responsorium breve
R/. Surrexit Dominus de sepulcro, * Alleluia, alleluia. Surrexit.
V/. QUi pro nobis pependit in ligno.· Alleluia, alleluia. Gloria Patri. Surrexit.

AD HORAS MINORES

ADTERTIAM
30. Psalmodia
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (AM 110)
3 1. Lee do brevis Ap 1, 1 7e·18
Vidi Filium hominis, qui dixit mihi: Ego sum primus et novissimus, et vivus et fui mortuus, et ecce
sum vivens in saecula saeculorum, et habeo claves mortis et inferni.
278

32. Versus
VI. Surrexit Dominus vere, alleluia.
R/. Et apparuit Simoni, alleluia.

AD SEXTAM
37. Psalmodia
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (AM 115)

38. Lectio brevis Col. 2, 9. lOa. 12


In Christo inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter; et estiS'in ilIo repleti; consepulti ei
in baptismo, in quo et resurrexistis per fidem operationis Dei, qui suscitavit illum a mortuis.".

39. Versus
VI. Gavisi sunt discipuli, alleluia.
R/. Viso Domino, alleluia.

AD NONAM
44. Psalmodia
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (AM 120).

45. Lectio brevis 2 Tim. 2, 8.11


Memor esto Dominum lesum Christum resurrexisse a mortuis ex semine David secundum evange-
Hum meum. Fidelis sermo: nam si commortui sumus, et conviveh1l.1's.: '. .,

46. Versus
VI .. Mane nobiscum, Domine, alleluia.
R/. Quoniam advesperascit, alleluia.

.AD VESPERAS
50. Hymnus congruus vel: Ad coenam Agni providi
51. Psalmodia
Ant L Alleluia, alleluia, alleluia (AM 132)
Psalmi de feria
Ant 2. Ad Canticum. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (AM 6)

52. Lectio brevis vellongior Heb,. 8, 1 b-3a


Talem habemus pontificem, qui consedit in dextera sedis magnitudinis in caelis, sanctorum mi-
nister et tabernaculi veri, quod fix it Deus et non homo. Omnis enirn po~tifex ad offerendum mu·
nera et hostias constituitur. - "

53. Responson'um breve


R/. Gavisi sunt dis'cipuli, * Aljeluia, alleluia. Gavisi.
VI. Viso Domino. * Alleluia, alieluia. Gloria Patri. Gavisi.

FERIA 11I

Omnia ut supra in feria II prae ter sequentia:

AD VIGILIAS

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
Ant. Suscitavit Christum a mortuis, et constituit ad dexteram suarn in caelestibus, alleluia.
Sub hac unaantiphona dicuntur psalmi de feria.
279

4. Versus
VI. Surrexit Dominus de sepulcro, alleluia.
R/. Qui pro nobis pependit in ligno, alleluia.

IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
An t. Credimus scientes quoniam qui suscitavit Iesum et nos cum Iesu suscitabit, alleluia.
Sub hac una antiphona dicuntur psalmi de feria.
8. Versus
VI. Deus suscitavit Chris tum a mortuis, alleluia.
R/. Vt fides nostra et spes essent in Deo, alleluia.

AD LAVDES MATVTINAS
22. Lectio brevis vellongior Act. 13, 30-33
Deus suscitavit Iesum a mortuis tertia die: qui visus est per dies multos his qui simul ascenderant
cum eo de Galilaea in Ierusalem, qui usque nunc sunt testeselus ad pie bern. Et nos vobis annuntia-
mus earn quae ad patres nostros repromissio facta est, quoniam hane Deus adimplevit filiis nostris,
resuscitans Iesum? sicut scriptum est: Filius meus es tu, ego hodie genui teo

AD HORAS MINORES

AD TERTIAM
31. Lectio brevis Col. 3, 1-2
Si consurrexistis cum Christo, quae .sursum sunt quaerite, ilbi Christus est in dextera Dei sedens:
quae sursum sunt sapite, non quae super terram.

AD SEXTAM
38. Lectio brevis Cf lPetr. 3, 21-22a
Vos nunc salvos facit baptisma: non carnis depositio sordium, sed conscientiae bonae interrogatio
in Deum per resurrectionem Iesu Christi, qui est in dextera Dei.

AD NONAM
45. Lectio brevis Cf Act. 4, 11·12
Hic est lapis qui reprobatus est ab aedificantibus, qui factus est in caput anguli; et non est in alio
aliquo salus; nec enim aliud nomen est sub caelo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri.

AD VESPERAS
51 . Psalmodia
An t 1. Alleluia, alleluia, alleluia. (AM 138)
Ant 2. Ad cant. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (AM 6)

k,~
FERIA IV
Omnia ut supra in feria II praeter sequentia:

AD VIGILIAS
IN I NOCTVRNO
3. Psalmodia
Ant. Dignus est Agnus qUl occisus est, accipere divinitatem, gloriam et honorem, alleluia.
Sub hac antiphona dicuntur psalmi de feria.
280

4. Versus
V/' In resurrectione tua, Christe, alleluia.
R/. Caeli et terra laetentur, alleluia.
IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
Ant. Redempti estis pretioso sanguine quasi agni immaculati Christi et incontaminati, alleluia.
Sub hac antiphona dicuntUr psalmi de feria.

8. Versus
VI. Deus et Dominum suscitavit, ali~luia.
R/. Et nos suscitabit per virtutem suam, alleluia.

AD LAUDES MATUTINAS
22, Lectio brevis vellongior Rom. 6, 8·11
Si mortui sumus cum Christo, credimus quia sirnul etiam vivemus cum Christo, scientes quod
C1;lristus resurgens ex mortuis iam non moritur; mors illi ultra non dominabitur. Quod enim mor-
tuus est"p~ccato mortuus est semel; quod autem vivit, vivit Deo. Ita et vos, existimate vos mor-
tuos quidem .
esse; peccato, viventes autem Deo~
..
in Christo lesu Domino nostro.

AD HORAS MINORES

AD TERTIAM
~ 1. Lectio brevis Cf Rom. 4, 24-25
Credimus in eum qui suscitavit Iesum Christum Dominum nostrum a mortuis, quitraditus est-
propter delicta nostra et resurrexit propter iustificationem nostram.

AD SEXTAM
38. Lectio brevis 1 fo. 5, 5-6a
Quis est qui vincit mundum, nisi qui credit quoniam Iesus est Filius Dei? Hic e.st qui venit per aquam
et sangtiinem, Jesus Christus: non in aqua solum, sed in aqua et sanguine.

AD NONAM
45 _ Lectio brevis £ph. 4, 23-24
Renovamini spiritu mentis vestrae et induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est in
iustitia et sanctitate veritatis.

AD VESPERAS
51. Psalmodia
Ant 1. 'Alleluia, alleluia, alleluia. (AM 143)
Ant 2. Ad Canticum. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia (AM 6)

FERIA V
Omnia ut supra in feria II praeter sequentia:

, AD VIGILlAS

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
Ant. Deus suscitavit Christum a mortuis et dedit ei gioriam, ut fides vestra et spes esset in eo, alle-
luia.
Sub hac una antiphona dicuntur psalmi de feria.
281

4. Versus
VI. Christus resurgens ex mortuis iam non moritur, alleluia.
R/. Mors illi ultra non dominabitur, alleluia.

IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
Ant. Liberabitur creatura in libertatem gloriae flliorum Dei, alleluia.
Sub hac una antiphona dicuntur psalmz' de feria.
8. Versus
VI. Deus regeneravit nos in spem vivam, alleluia.
R/. Perresurrectionemlesu Christi ex mortuis, alleluia.

AD LAUDES MATUTINAS
22. Lectio brevis vellongior Rom 8, 10·J1
Si Christus in vobis est, corpus quidem m~rtuum est propter peccatum, spiritus vero vivit propter
iustificationem. Quod si Spiritus eius qui suscitavit Iesum a mortuis, habitat in vobis, qui suscitavit
legum Christum a mortUis, vivificabit et mortalia corpora vestra propter inhabitantem Spiritum eius
in vobis.

AD HORAS MINORES

AD TERTIAM
:? 1. Lectio brevis 1 Cor. 12, 13
In uno Spiritu omnes nos in unum corpus baptizati sumus, sive Iudaei sive Gentiles, sive servi sive
liberi" et omnes in uno Spiritu potati sumus.

AD SEXTAM
38. Lectio brevis Tit. 3, 5b-7
Salvos nos fecit Deus per lavacrum regenerationis et renovationis Spiritus Sancti, quem effudit in
nos abunde per lesum Christum salvatorem nostrum; ut, iustificati gratia ipsius, heredes simus
secundum spem vitae aeternae.

AD NONAM
45. Lectio brevis C[. Col. 1, 12-14
Grati~sagimus Deo Patri, qui d.igno~ nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine, qui eripuit nos
de potestate tenebrarum et transtulit in regnum Filii dilectionis suae, in quo habemus redemptio-
nem per sanguinem eius, remissionem peccatorum.

AD VESPERAS
51. Psalmodia
Ant 1. Alleluia, alleluia, alleluia. (AM 149)
Ant 2. Ad Canticum. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (AM 6)
52. Lectio brevis vellongior 1 Petro 3. 18-22
Christus semel pro peccatis nostris mortuus est, iustus pro iniustis, ut nos offerret Deo, mortificatus
quidem carne, vivificatus autem spiritu. Qui est in dextera Dei, degIutiens mortem, ut vitae aeternae
heredes efficeremur, profectus in caelum, subiectis sibi angelis et potestatibus et virtutibus.
282

FERIA VI
Omnia ut supra in feria II praeter sequentia:

AD VIGIL/AS

IN I NOCTURN'O
3. Psalmodia
Ant. Surrexit pastor bonus, qui animam suam posuit pro ovibus suis et pro grege suo mori dignatus
est, alleluia. . .' , ..

Sub hac una antiphona dicuntur psalmi de feria.


4. Versus
V/. Mortuus est propter delicta nostra, alleluia.
R/. Et resurrexit propter iustificationem nostram, alleluia.

IN II NQCTURNO
7. Psalmodia
Ant. Eripuit nos de potestate tenebrarum et transtulit in regnum Filii sui, alleluia.
Sub hac una antiphona dicuntur psalmi de feria.
8. Versus
V/. Surrexit Christus a mortuis per gloriam Pairis, alleluia.
R/. Ut et nos in novitate vitae ambulemus, alleluia.

AD LAUDES MATUTINAS
22. Lectio brevis Act. '5, 30-32
Deus patrum nostrorum suscitavit lesum, quem vos interemistis suspendentes in ligno. Hunc princi-
pem et salvatorem Deus exaltavit dextera sua ad dan dam paenitentiam Israeli et remissionem pecca-
torum. Et nos sumus testes horum verborum et Spiritus Sanctus, quem dedit Deus omnibus oboe-
dientibus sibi.

AD HORAS MINORES

ADTERTIAM
31 . Lectio brevis Act. 2.32·36
lesum resuscitavit Deus, cuius omnes nos testes sumus. Certissime sciat ergo ornnis domus Israel
quia et Dominum et Ghristum fecit Deus hunc lesum, quem vos crucifixistis.

AD SEXTAM
38. Lectio brevis Gal. 3, 27-28
Quicumque in Christo baptizati estis, Chris tum induistis. Non est ludaeus neque Graecus; non est
servus neque liber, non est masculus neque femina; omnes en,im v()s unum estis in Christo lesu.

AD NONAM
45. Lectio brevis 1 Cor. 5, 7-8
Expurgate vetus fermentum, ut sitis nova conspersio, sicut estis azymi. Etenim Pasch a nostrum im-
molatus est Christus. Itaque epulemur non in fermento veteri, nequein fennento malitiae et nequi-
tiae, sed in azymis sinceritatis et veritatis.

ADVESPERAS
51. Psalmodia
Ant 1. Alleluia, alleluia, alleluia. (AM 154)
283

Ant 2. Ad Canticum: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (AM 6)


52. Lectio brevis vellongior ' . Hebr. 5, 8·10
. Christus, cum esset Filius Dei, didicit ex tis quae passus est oboedientiarn, et consummatus factus
est omnibus obtemperantibussibi causa salutis aetemae, appellatus a Deo pontifex iuxta ordinem
Melchisedech.

SABBATO
Omnia ut supra ill feria II prat: ter sequentia:

AD VIGIUAS
IN r NOCTURNO
3. Psalmodia
Ant. Filius Dei didicit ex tis quae passus est oboedientiarn, et factus est omnibus obtemperantibus
sibi causa salutis'aetemae, alleluia. "
Sub hac una antiphona dicuntur psalmi de feria.
4. Versus
VI. Paschil nostrum immolatus est Christus, alleluia.
R/. Itaque epulemur in Domino, alleluia.

IN II NOCTURNO
-- - -1. Psalmodia ' I

Ant. Quae sursum sunt quaerite, ubiChristus est in dextera Dei sedens, alleluia.
Sub hac una antiphona dicuntur psalmi de feria.
8. Versus
VI. Expurgate vetus fermentum, alleluia.
R/. Ut sitis nova conspersio, alleluia.

AD LAUDES MA nITINAS
22. Lectio brevis vellongior Rom. 14,7·9
Nemo nostrum sibi vivit et nemo sibi moritur. Sive enim vivimus, Domino vivimus; sive morimur,
Domino morimur; sive ergo vivimus sive morimur, Domini sumus. In hoc enim Christus mortuus est
et resurrexit, ut et mortuorum et vivorum dominetu~.

AD HORAS MINORES
AD TERTIAM
31. Lectio brevis Rom. 5, 10·11
Si,cum inimici essemus, reconciliati sumus Deo per mortem Filii eius, multo magis, reconciliati, sal-
vi erimus in vita ipsius. Non solum autem, sed et gloriamur in Deo per Dominum nostrum legum
Christum, per quem nunc reconciliationem accepimus.

ADSEXTAM
38. Lectio brevis 1 Cor. 15,20·22
Christus resurrexit a mortuis primitiae donnientium; quoniam quidem per hominem mors et per
hominem resurrectio mortuorum. Et sicut in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes vivi·
ficabuntur.
284

AD NONAM
45. Lectio brevis 2 Cor. 5, 14-15
Caribs Christi urget nos, aestimantes hoc, quoniam, siunus pro omnibus mortuus est, ergo omnes
mortui sunt. Et pro c;>rnnibus mortuus est Christus, ut.et qui vivunt, iam non sibi vivant, sed ei qui
pro ipsis mortuus estet r e s u r r e x i t . · .'

ADVESPERAS
51 . Psalmodia
Ant 1. Alleluia, alleluia, alleluia. (AM 159)
Psalmi de feria
Ant 2. Ad Canticum: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (AM 6)
52. Lectio brevis vellongior 1 Petro 2, 9-10
Vos genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus acquisitionis, ut virtlltes annuntietis
eius, qui de teilebris vos vocavit in admirabil~ lumen suum; qui aliquando non populus, nunc autem
populus Dei; qui non consecuti misericordiam, nunc auten:t misericordiam consecuti.

FERIA II INFRA.DCfAVAMPASCHAE .
.. .

Omnia ut in feria II Ordinarii tempore pasch ali, pfaeter sequenfu.'

AD VIGIL/AS
Hac die adhiberi' potest Officium cum tribus Nocturnissicut in· Dominica Resurrectionis-praeter '
Lectiones breves, Antiphonas ad Benedictus et Magnificat et orationem quae inveniuntur infra.

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmodia
omnia ut in dominic a Resurrectionis
24. Canticum evangelicum
Ant. Cito euntes, dicite discipulis quia surrexit Dominus, alleluia.
Vel: Pax vobis, ego sum, alleluia: nolite' timere, alleluia. (AM 478)
26. Oratio conclusiva
Deus, qui Ecclesiam tuam nova semper prole multiplicas, concede famulis tuis, ut sacramentum vi-
vendo teneant, quod fide perceperunt. Per Dorninum.

AD HORAS MlNORES

ADTERTIAM
30. Psalmodia
Ant. Et ecce terraemotus factus est magnus: Angelus enim Domini descendit de caelo, alleluia.
(AM 454)
Vel: Christus surrexit a mortuis, iam non moritur, alleluia.
32. Versus
V/. Haec dies quam fecit Dominus, alleluia.
R/. Exsultemus et laetemur in ea, alleluia.
285

ADSEXTAM
37. Psalmodia
Ant. Erat autem aspectus eius sicut fulgur: vestimenta eius sicut nix, alleluia, alleluia. (AM 454)
Vel: Traditus est propter delicta nostra, et resurrexit propter iustificationem nostram, alleluia.
39. Versus
VI. Haec dies quam fecit Dominus, alleluia.
R/. Exsult~mus et laetemur in ea, alleluia.

AD NONAM
44. Psalmedia
Ant. Ite, nuntiate fratribus meis, alleluia, ut eant in Galilaeam; ibi me videbunt, alleluia, alleluia,
alleluia. (AM 485)
46. Versus
VI. Haec dies quam fecit Dominus, alleluia.
R/. Exsultemus etlaetemur·in ea, alleluia .

. .AD VESPERAS
51. Psalmodia
Omnia ut in dominica Resurrectionis.
54. Canticum evangelicum
Ant. Spiritusl camem et ossa non.habet, sicut me vide tis habere: iam credite, alleluia. (AM 497)
Vel: Iesus occurrit mulieribus, dicens: Avete, IlIae atiterilac~essetiiiifet~tenuerunt pedes"elus;a:iic-"-
luia. .

FERIA ill INFRA


"
OCTAVAM PASCHAE
" , .'.
Omnia ut in feria III Ordinarii tempore pascha/i praet~r sequentia.
Ad Vigilias per totam octavam did potest Te Deum.

AD LA UDES MATUTINAS
21. Psalmodia
Omnia ut in dominica Resurrectionis.
24. Canticum evangelicum
Ant. Maria stabat ad monumentum plorans: vidit duos Angelos in albis, sedentes, et sudarium quod
fuerat super caput lesu, alleluia. (AM 463)
Vel: Dixit lesus: Maria. Conversa ilIa dicitei: Rabboni. Et dicit ei: Noli me tangere; nondum enim
ascendi ad Patrem meum, alleluia.
26. Oratio conclusiva
Deus, qui paschalia nobis remedia contulisti, populum tuum caelesti dono prosequere, ut, perfectam
libertatem assecutus, in caelis gaudeat unde nunc in terris exsultat. Per Dominum.

AD VESPERAS
51. Psalmodia
Omnia ut in dominica Resurrectionis
54. Canticum evangelicum
Ant. Tulerunt Dominum meum, et nescio ubi posuerunt eum: si tu sustulisti eum, dieito mihi, al·
leluia: et ego eum tollam, alleluia. (AM 464)
286

FERIA IV INFRA OCTAVAM PASCHAE


Omnia ut in feria IV Ordinarii tempore paschali praeter sequentia:

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmodia
Omnia u t in dominica Resurrectionis
24. Canticum evangelicum
Ant. Et iricipiens Iesus a Moyse et omnibus prophetis, interpretabatur illis Scriptliras quae de ipso
erant, aIleluia. (AM 489)
Vel: Iesus iunxit se discipulis suis in via, et ibat cum illis: oculi eorum tenebantur',ne eum agnosce-
rent: et increpavit eos, dicens: 0 stulti et tardi corde ad credendum in his quae locuti sunt
prophetae! alleluia. (AM 460)
26. Oratio concIusiva
Deus, qui nos resurrectionis dominicae, annua sollemnitate laetificas, concede propitius, ut, per tem-
poralia festa quae agimus, pervenire ad gaudia aeterna merearriur: Per Dominum.

ADVESPERAS
51. Psalmodia
Omnia ut in dominica Resurrectionis
54. Canticum eval'lgelicum
Ant. Intravit Iesus cum illis; et fac;:tum est, dum recumberet, accepit panem, bene dixit ac fregit, et
.. porrigebatillis,.alleluia._CMd-492)
. . .' .
-.- -- ---- .. ---- .. -------,--- .
Vel: Qui sunt hi sermones, quos confertis ad invicem arnbulantes, et estis tristes? alleluia, alleluia.
(AM 461)

~ FERIA V INFRA OCTAVAM PASCHAE


Omnia ut in feria V Ordinarii tempore paschali praeter sequentill:
. . .,.

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmodia
Omnia ut in dominica Resurrectionis
24. Canticum evangelicum
Ant. Stetit Iesus in medio discipulorum suorum, et di,xit eis: Pax vobis, alleluia, alleluia. (AM 462)
26. ' Oratio concIusiva
Deus, qui diversitatem gentium in confessione tui nominis adunasti, da, ut renatis fonte baptismatis
una sit fides mentium et pietasactionum. Per Dominum.

AD VESPERAS
51. Psalmodia
Omnia ut in dominica Resurrectionis
54. Canticum evangelicum
Ant. Videte manus meas et pedes meos, quia ego ipse sum, alleluia, alleluia. (AM 462)
287

FERIA VI INFRA OCTAVAM PASCHAE


Omnia ut in feria VI Ordinarii tempore pasch ali praeter sequentia:

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalmodia
Omnia ut in dominica Resurrectionis
24. Cqnticum evangelicum
Ant. Hoc iam tertia manifestavit se Iesus discipul;s suis, postquam resurrexit a m'ortuis, alleluia.
Vel: Mittite in dexteram navigii rete, et invenietis, alleluia. (AM 46~),

26. Oratio co,!clusiva


Omnipotens sempiteme Deus, qui paschale sacramentum in reconciliationis humanae foedere con·
tulisti, da mentibus nostris, ut, quod professione celebramus, imitemur effectu. Per DorniilUm.

ADVESPERAS
51. Psalmodia
Omnia ut in dominica Resurrectionis
54. Canticum evangelicum
Ant. Dixit Iesu~ discipulis suis: Afferte de piscibus quos prendidistis nunc. Ascendit autem Simon
Petrus, et traxit rete in terram, plenum magnis piscibus, alleluia. (AM 463)
Vel: Dixit discipulus ille; quem diligebat Ieslls: Dominus est, alleluia.

SABBATO INFRA OCTAVAM PASCHAE


Omnia ut in sabbato Ordinarii tempore paschaJi praeter sequentia:

AD LAUDES MATUTINAS
21. Psalrrzodia
Omnia ut in dominic a Ressurectionis
24. Canticum evangelicum
Ant. Surgens Iesus mane prima sabbati, apparuit primo Mariae Magdalenae, de qua eiecerat septem
daemonia, alleluia. (AM 477)
26. Oratio conclusiva
Deus, qui credentes in te populos gratiae tuae largitate multiplicas, ad electionem tuam propitius in-
tuere, ut, qui sacramento baptismatis sunt renati, beata facias immortalitate vestiri. Per Dominum.

DOMINICA IN OCTAVA PASCHAE


(DOMij'lICA II PASCHAE)
Omnia ut in dominica Resu"ectionispraeter sequentia:

AD I VESPERAS
52. Lectio brevis vellongior 1 Petro 2, 9·10
Vos genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus acquisitionis, ut virtutes annuntietis
eius, qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suuro; qui aliquando non populus,nunc autem
-populus Dei; qui non consecuti misericordiam, nunc autem misericordiam consecuti.
288

54. Canticum evangelicum


Ant. Post dies octo ianuis c1ausis, ingressus Dominus dixit eis: Pax vobis, alleluia, alleluia.
, {AM 477)
56. Oratio conciusiva
ut infra ad Laudes rmtutinas.

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Mitte manum tuam, et cognosce loca clavorum, alleluia: et noli esse incredulus, sed fidelis,
" ariel~ia. (M(478) " ;0 ,

26. Oratio conciusiva


Deus misericordiae sempitemae, qui in ipso paschalis festi recursu fidem sacratae tibi plebis accen-
dis, au'ge gratiam quam dedisti, \.l t digna omnes intellegentia comprehendant quo lavacro abluti,
quo Spiritu regenerati; quo sanguine sunt redempti. Per Dominum.

AD II VESPERAS
52. Lectio brevis Hebr. 10,12-]4
Christus, unam pro peccatis offerens hostiarn, iri Sempiternum sedet in dextera Dei, de cetero'exspe,c-
tans donec ponantur inimici eius scab ell urn pedum eius. Una enim~blatione consummavit in sern-
piternum sanctificatos.
54. Canticum evangelicum
Ant. Quia vi'~Jsti me, Thoma, credidisti: beati qui non viderunt, et crediderunt, alleluia: (AM 479)

HEBDOMADA II TEMPORIS PASCHALIS

FERIA SECUNDA
AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Misi digitum meum in flxuras c1avorum, et manum mearn,in latus eius, et dixi: Dominus meus
, et Deus meus, alleluia. (AM 480) ,
Vel: Amen, amen dicowohis.Nisi quis natus fueritdenuo, non potest videre regnum Dei, alleluia.
26. Oratio conciwiva
, Omnipotens sempiterne Deus, quem paterno nomine invocare praesumirnus, perfice in cordibus
nostris spiritum adoptionis fliiorum ut promissam ~ereditatem ingredi mereamjlr. Per Dominum.

ADVESPERAS
54. Canticum evange/icum
Ant. Praecedam vos in Galilaeam: ibi me videbitis, sicut dixi vobis, alleluia. (AM 478)
Vel: Quod natum est ex carne, caro est; et quod natum est ex Spiritu, Spiritus est, alleluia.
289

FERIA TERTIA
AD LAUDES MATUTINAS

24. Cirnticum evangelicum


Ant. Ardens est cor meum, desidero videre Dominum meum: quaero et non invenio, ubi posuerunt
eum, alleluia. (AM 479)
Vel: Ego s~~ alpha et omega, primus et novissimus; ego sum radix et genus "David, stella splendida
et matutina, alleluia.
26. Oratio concIusiva
Fac nos, quaesumus, omnipotensDeus, Domini resurgentis praedicarevirtutem ut, cuius muneris pi-
gnus accepimus, manifesta dona comprehendere valeamus. Per D<;H1ifuum. "

ADVESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Nonne cor nostrum ardens erat in nobis, dum Iesus loqueretur nobis in via? Alleluia. (AM 495)

FERIA QUARTA
AD LAUDES MATUTINAS
24. "Canticum evangelicum
Ant. Sic De.us ~le:x!! P"lJl!'!ci!!!!!, ll! fJUym ~!!um !!!!.igt;!litum ~r~t"!!! 9mnisg!!L~redi!in jp_sum, non
pereat, sed habeat vitam aetemam, alleluia. (AM 525) " " "
26. Oratio conc/usiva
Annua recolentes mysteria, quibus per renovatarn originis dignitatem humana substantia spem resur·
rectionis accepit, clementiam tuam, Domine, suppliciter exoraml!S, ut, quod fide recolimus, perpetua
dilectione capiarnus. Per Dominum.

AD VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Qui fa cit veritatem, venit ad lucem, ut manifestentur eius opera, quia in Deo sunt facta, alle-
luia.

FERIA QUINTA

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Iesus iunxit se discipulis suis in via et ibat cum illis: oculi eorum tenebantur, ne ~um agnosce-.
rent,et increpavit eos, dicens: 0 stulti et tardi corde ad credendum in his quae locuti sunt pro·
phetae! alleluia. (AM 460)
26. Oratio concIusiva
Concede, misericors Deus, ut, quod paschalibus exsequimur institutis, fructiferum nobis omni tem-
pore sentiarnus. Per Dominum.

AD VESPERAS
54. Canticum evange/icum
Ant. Qui sunt hi serrnones, quos confertis ad invicem ambulantes, et estis tristes? alleluia, alleluia.
(AM 461)
290 .

FERIA SEXTA
AD LAUDES MATutlNAS
.. 24. Canticum evangelicum
Ant.. Accepit ergo legum panes, et cum gratias egisset, distribuit discumbentibus, alleluia. (AM 374)
26. Oratio~~'nclusiva
Deus, qui pro nobis Filium tuum crucis patibulum subire voluisti, ut inimici a nobisexpelleres po-
testatem, concede nobis famulis tuis, ut resurrectionis gratiarn consequarnu'r. Per DOrlunum.
, :

AD VESPERAS
54. Canticum evangelicUm .
Ant. Crucem sanctam subiit, qui infemum confregit; accinctus est potentia, surreXit die teria, alle-
luia. (AM 468)

SABBATO
AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangeIicum
Ant. Amen,:am~n dico vobis: Si quis sennonem meum servaverit, mortem non gustabit in aetemum.
(AM 391)' '
Vel: Pax" vobis, ego sum, alleluia: nolite timere, alleluia. (AM 478)
'26; Oratio conqlusiva
Deus, per quem nobis et redemptio venit et praestatur adoptio, fllios dilectionis tuae benignus intende,
ut in Christo credentibus et vera tribuatur libertas et hereditas aetema.Per Dominum.

HEBDOMADA III TEMPORIS PASCHALIS·

DOMINICA
AD I VESPERAS
54. Canticum evangeIicum
Ant. Mane nobiscum, quoniam advesperascit et inclinata est iam dies, alleluia, alleluia. (AM 491)

AD LAUDES MA TUTINAS
24, Canticum eva.nge!icum
Anno A: Tu solus peregrinus eS,et non audisti de Iesu, quomodo tradiderunt eum in darnnatiqnem
mortis? alleluia. (AM 485)
. Anno B: lsti stint sermones, quos dice bam vobis,cum essem vobiscum, alleluia, alleluia. (AM 498)
.. Anno C: Mittite in dexteram na:vigii rete, et invenietis, alleluia. (AM 462)
26. Oratio conclusiva
Semper exsultet populus tuus, Deus, renovata animae iuveIitute, ut, qui nunc laetatur in adoptionis
se gloriam restitutum, resurrectionis diem spe certae gratulatio~is exspectet. Per Dominum. '
291

AD II VESPERAS
54. Canticum evangelicum
, Anno A:Ant. Et coegerunt illum, dicentes: Mane nobiscum Domine, quia advesperascit, alleluia.
(AM 490)
Anno B: Ant. Oportebat pati Christum, et resurgere a mortuis, aneluia. (AM 503)
Anno C: Ant. Dixit Iesus discipulis suis: Afferte de piscibus quos prendidistis nunc. Ascendit autem
Simon Petrus, et trwt rete in terram, plenum magnis p~scibus, alleluia. (AM 463)

FERIA SECUNDA

AD LA UDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Operamini non cibum qui perit, sed qui peimanet in vitam aeternam, aneluia.
Vel: Nonne cor nostrum arden~ erat in nobis de Iesu, dum loqueretur nobis in via? aneluia.
(AM 495)
26. Oratio conC/usiv(z
beus, qui errantibus, ut in viampossint redire, veritatis tuae lumen ostendis,'da cunctis, qui christia-
na professione censentur, et illa respuere, quae huic inimica sunt nOl1lini, et e~ quae sunt apta secta·
"~rio Per Dominum.

AD VESPERAS
54 . Canticum evangelicum
Ant. Obtulerunt discipuli DO,mino partem piseis assi, et favum mellis, aneluia, aneluia. (AM 497)
Vel: Hoc est opus Dei, ut credatis in eum, quem misit ille, aneluia.

FERIA TERTIA

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Ecce video caelos apertos, et lesum stantem a dextris Dei, aneluia. (AM 251)
Vel: Amen, amen dico vobis: Non Moyses dedit vobis panem de caelo, sed Pater meus dat vobis
panem de caelo verum, aneluia.

26. Oratio conclusiva


Deus, qui renatis ex aqua et Spiritu Sancto cae1estis regni pandis introitum, auge super famulos
tuos gratiam quam dedisti, ut, qui ab omnibus sunt purgali peccatis, nullis priventur tua pietate
prornissis. Per Dominum.

AD VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Panis Dei est, qui'de caelo descendit et dat vitam mundo, aneluia.
Vel: Nonne sic oportuit pati Christum, et intrare in gloriamsuam? aneluia. (AM 486)

FERIA QUARTA

AD LAUDES MATUTlNAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Pinguis est pan is Christi, et praebebit delicias regibus, aneluia. (AM 550)
.292

Vel: Omnis qui videt Filium et credit ineum, habet vitam aeternam, et ego resuscitabo eum in no-
vissimo die, alleluia ..
26. Gratia conclusiva
Adesto, quaesumus, Domine, familiae tuae, et dignanter impende,ut, quibus fidei gratiam contulisti,
in resurrectione Unigeniti tui portionem iargiaris aetemam. Per Dominum.

ADVESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Omne quod dat mihi Pater, ad me veniet; et ClIll1 qui venit ad me, non eiciam foras, alleluia.
. (AM 1154)

FERIA QUINTA

AD LAUDES MATUTINAS

24. Canticum evangelicum


Ant. Ego sum panis vivus, dicit Dominus, qui de caelo descendi, alleluia, alleluia. (AM 528)
.' .',,' .'

Vel: Amen, amen dico vobis: Qui credit in me, habet vitam aeternam, alleluia.
• ." ' . .'\. r.

26.· Gratia conclusiva '. . -':.


Omnipotens sempiteme Deus, propensius his diebus tuam pietatem co'nsequarriiJr, quibus earn
plenius te largiente cognovimus, ut, quo~ ab erroriscaligine Iiberasti, veritatis tuae finnius inhaere-
re facias documentis. Per Dominum, .
-.:....~....:I'- ... - -

ADVESPERAS
54. Canticum evangelicuin '.
Ant. Ego sum panis vivus, qui de caelo descendi; si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aeter-
num: et panis quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita, alleluia. (AM 528)

FERIA SEXTA

AD LAUDES MA TUTINAS
24. . Canticum evangelicum
Ant Caro mea vere est cibus, et sanguis.meus vere est potus; qui manducat camem meam, et bibit
sanguinem meum, habebit vitam aetemam, alleluia. (Resp Mon. 130)
Vel: Qui manducat meam cam~m et bibit meum sanguinem, in. me manet et ego in eo, alleluia.
26. Gratia conclusiva
Praesta, quaesumus, omnipotens Deus, ut, qUi gratiam dorninicae resurrectionis cognovimus, ipsi
per amorem Spiritus in novitatem vitae resu.rgamus. Per Dominum.

AD VESPERAS
54.Canticum evangelicum
Ant. Crucifixus surrexit a mortuis, et redemit nos, alleluia, alleluia. (AM 37)

SABBATO
AD'LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Exaltate regem saeculorum in operibus vestris, alleluia. (AM 49)
293

26. Gratio concIusiva


Deus, qui credentes in te fonte baptismatis innovasti, hanc renatis in Christo concede custodiam, ut,
omru erroris incursu devicto, gratiam tuae beriedictionis fideliter servent. Per Dominum.

HEBDOMADA IV TEMPORIS PASCHALIS


DOMINICA

AD I VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Dixit Simon Petrus: Domine, ad quem ibimus? Verba vitae aetemae habes; et nos credimus et
cognovimus quia tu es Christus Filius Dei.

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Anno A: Ant. Ego sum pastor ovium: ego sum via, et veritas: ego sum pastor bonus, et cognosco
meas, et cognoscunt me meae, alleluia, alleluia. (AM 481)
Anno B: Ant. Pastor bonus animam suam ponit pro ovibus suis, alleluia. (AM 483) .
Anno C: Ant. Oves meae vocem meam audiunt: et ego Dominus agnosco eas,alleluia. (AM 395)
26. Oratio conclusiva
Omnipotens sempiteme Deus, deduc nos ad societatem caelestium gaudiorum, ut eo perveniat humi-
litas gregis, quo processit fortitudo pastoris. Per Dominum.

AD II VESPERAS
54. Canticum evange/icum
Anno A: Ant. Ego sum ostium, dicit Dominus: per me si quis introierit, salvabitur, et pascua inve-
niet, alleluia. (AM 527)
Anno B: Ant. Ego sum pastor bonus, qui pasco oves meas, et pro ovibus meis pono animam meam,
alleluia. (AM 483)
Anno C: Ant. Alias oves habeo, quae non sunt ex hoc ovili: et illas oportet me adducere, et vocem
meam audient: et fiet unum ovile, et unus pastor, alleluia. (AM 486)

FERIA SECUNDA
AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Ego sum pastor bonus, qui pasco oves meas, et pro ovibus meis pono animam meam, alleluia.
(AM 483)
26. Gratio conclusiva
Deus, qui in Filii tui humilitate iacentem mundum erexisti, fidelibus tuis sanctam concede laetitiam,
ut, quos eripuisti a servitute peccati,gaudiis facias perfrui sempitemis. Per Dominum.

ADVESPERAS
54. . Canticum evange/icum .
Ant. Sicut novit me Pater, et ego cognosco Patrem, et animam meam pono pro ovibus meis, alleluia.
(AM 485)
294

FERIA TERTIA
AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Opera, quae ego facio in nomine Patris mei, testimonium perhibent de. me, alleluia.
Vel: Oves meae, ut in Dominica Anno C.
26. Oratio conclusiva
Praesta,quaesumus, omnipotensDeus, ut, qui resurrectionis dominicae mysteria colimus, redemptio-
nis nostrae suscipere laetitiam mereamur. Per Dominum.

AD VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Si quis per me intraverit,.salvabitur et pascua inveniet, alleluia.
Vel: Ant. Ego cognosco oves meas, et sequuntur me; et vitam aeternam do ·eis, alleluia.

FERIA QUARTA
AD LAUDES MATUTINAS,
24. Canticum evangelicum
Ant. Undecim disclpuli in Galilaea vide~tes Dominum adoraverunt, alleluia. (AM 464)
Vel: Ego lux in mundum veni, ut omnis qui credit in me iri tenebris non maneat, dicit Dominus,
alleluia. . ~~
26. Oratio concJusiva
Deus, vita fidelium, gloria humilium, beatitudo iustorum, ad preces supplicum benignus intende, ut,
qui promissa tuae sitiunt largitatis, de tua semper abundantia repleantur. Per Dominum.

ADVESPERAS
54. Canticum evangeJicum .
Ant. Non misit Deus Filium suum in mundum, ut iudicet mundum, sed ut salvetur mundus per
ipsum, alleluia.
Vel: Petite, et accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum: ipse enim Pater amat vos, quia vos me
~mastis, et credidistis, alleluia. (AM 501)

FERIA QUINT A

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant.. Ipse. enim Pater amat vos, quia vos me amastis, et credidistis, alleluia. (AM 502)
Vel: Non est discipulus super magistrum; perfectus autem omnis erit, si sit sicutmagister eius, al-
leluia.
26. Oratio conclusiva
Deus, qui humanam naturam supra primae originis reparas digpitatem, respice ad pietatis tuae ineffabi-
Ie sacramentum, ut, quos regenerationis mysterio dignatus es innovare, in his dona tuae perpetuae
gratiae benedictionisque conserves. Per Dominum.
295

AD VESPERAS
54. ~anticum evangelicum
Ant. Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra, alleluia. (AM 465)
Vel: Ego sum pastor ovium; veni ut vitam habeant, et ab~ndantius habeant, alleluia.

FERIASEXTA
AD LAUDESMATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Va do parare vobis locum, et iterum accipiam vos ad meipsum, ut ubi sum ego et vos sitis, al-
leluia.
Vel: Non turbetur cor vestrum, neque formidet: creditis in Deum, et in me credite: in domo Pa-
tris mei mansiones multae sunt, alleluia, alleluia. (AM 897)
26. Oratio concIusiJla
Deus, qui et libertatis nostrae auctor es et salutis, exaudi supplicantium voces, et, quos sanguinis
Filii tui effusione redemisti, fac ut per te v~vere et perpetuil in te vale ant incolumitate gaudere.
Per Dominum.

ADVESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Pastor bonus animarn suam p~nH pro ovibus suis, alleluia. (AM 483)
~ --_ .._----_.
Vel: Ego sum via, veritas et vita: nem~ ~enit ad Patrem, nisi per me, alleluia. (AM 894)

SABBATO
AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Si cognovissetis me, et Patrem meum utique cognovissetis, et amodo cognoscetis eum, et vi-
distis eum, alleluia, alleluia, alleluia. (AM 893) .
Vel: Cum apparuerit Princeps pastorum, percipietis immarcescibilem gloriae coronam, alleluia.
26. Oratio concIusiva
Omnipotens sempiteme Deus, semper in nobis paschale perfice sacramentum, ut, quos sacro bapti-
smate dignatus es renovare, sub tuae protectionis auxilio multos fructus afferant, et ad aetemae
vitae gaudia pervenire concedas. Per Dominum.

HEBDOMAD A V TEMPORIS PASCHALIS


DOMINICA
AD I VESPERAS
54. Canticum evangeIicum
Ant. Ego sum via, veritas et vita: nemo venit ad Patrem, nisi per me, alleluia. (AM 894)
296

AD LAUDES .MATlJTINAS
24. Canticum evangelicum
Anno 'A: Ant. Non turbetur cor vestrum, neque formidet: creditis in Deum, et in me credite: in
domoPatris mei mansiones multae sunt, alleluia, alleiuia. (AM 892)
Anno B: Ant. Manete autem in d..ilectione mea, qui manet in me et ego in eo, alleluia.
Vel: Qui manet in me et ego in eo, hic fert fructum multum, dicit Dominus, alleluia.
Anno C: Ant. Mandatum novu:n do vobis: ut diligatis invicem, sicut dilexi vos, alleJuia.
26. Oratio conclusiva ,
Deus, per quem nobis et redemptio venn et praestatur adoptio, ftlios dilectionis tuaebenignus in-
tende, ut in Christo credentibus et vera tribuatur !ibertas et hereditas aetema. Per Dominum.

AD II VESPERAS
54~ .Canticum evangelicum
Anno A: Ant. Tanto tempore vobisctim sum, et non cognovistis me? PhilIppe, qui videt me, videt
et Patrem meum, alleluia. (AM 893)
Almo B: Ant. Simanseritis in me, et verba mea in vobis manserint, quodcumque petieritis, fiet
vobis, alleluia, alleluia, alleluia. (AM 895) .
Anno C: Ant. In hoc cognoscent omnes, quia mei estis discipuli, si dilectionem habueritis ad in-
vicem.
Vel: .Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos,alleluia. (AM 622)

FERIA SECUNDA
AD LAUDES MATUTINAS

24. Canticum evangelicum


Ant. Si quis diligit me, sermonem meum servabit: et Pater meus diliget eum: et ad eum veniemus,
et mansionem apud eum faciemus, alleluia. (AM 526)
Vel: Qui diligit me, diligetur a·Patre me~;et ego diligameum, et manifestabo ei meipsum,"alleluia.
26. Oratio conclusiva
Deus, qui fidelium mentes unius efficis voluntatis, da populis tuis id amare quod praecipis, id desi-
derare quod promittis, ut, inter mundanas varietates, ibi nostra fixa sint corda, ubi vera sunt gaudia.
Per Dominum.

AD VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Paraclitus autem Spiritus Sanctus, quem mittet Pat~r in nomine meo, ille vos docebit, et sug-
geret vobis omnia quaecumque dixero vobis, alleluia. (AM 531)

FERIA TERTIA
AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum ,
Ant. Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis: non quomodo mundus dat, ego do vobis, alle-
luia. (AM 527)
26. Oratio conclusiva
Deus, qui ad aeternam vitam in Christi resurrectione nos reparas, da populo tuo fidei speique con-
. stantiam, ut non dubitemus implenda, quae te novimus auctore promissa. Per Dominum.
297

AD VESPERAS
54. Ol.nticum evangelicum
Ant. Audistis quia dixi vobis: Vado etvenio ad vos; si diligeretis me,gauderetis utique, quia ad Pa·
trem vado, quia Pater maior me est, alleluia.
Vel: Va do ad eum qui misit me: sed quia haec locutus sum vobis, tristitia implevit cor vestrum,
alleluia. (AM 495)

FERIA QUARTA
AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum .
Ant. Manete autem in dilectione mea, qui ffiaIl~t in me et ego in eo, alleluia.
Vel: Ego sum vitis vera, alleluia, et vos palmites veri, alleluia. (AM 479)
:26. Oratio conclusiviz
Deus, innocentiae restitutor et amator, dirige ad te tuorum corda farnulorum, ut, quos de incredulita·
tis tenebris liberasti, numquarn a tuae veritatis luce discedant. Per Dominum.

ADVESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Si manseritis in me, et verba mea in vobis manserint, quodcumque petieritis, fiet vobis, allel~ia,
alleluia, alleluia. (AM 895)

FERIA QUINT A
AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Tristitia implevit cor vestrum: et gaudium vestrum nemo toIlet a vobis, alleluia, alleluia.
(AM 490)
Vel: Si prae<;:epta mea servaveritis, manebitis in dilectione mea, alleluia.
26. Oratio conclusiva
Deus, cuius gratia iusti ex impiis et beati efficimur ex miseris, adesto operibus tuis, adesto muneribus,
ut, quibus ine.st fide.i iustificatio, non desit persever~ntiae fortitudo. rer Dominum.

ADVESPERAS
54. Canticum evangelicum
.Ant. Haec locutus sum vobis, ut gaudium meum in vobis sit, et gaudium vestrum impleatur, alleluia.
Vel: Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra, alleluia. (AM 465)

FERIA SEXTA
AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem, sicutdilexi vos, alleluia. (AM 622)
26. Oratia canclusiva
Tribue nobis, quaesumus, Domine, mysteriis paschalibus convenienter aptari, ut, quae laetanter exse·
quimur, perpetua virtute. nos tueantur et salvent. Per Dominum.
298

ADVESPERAS
,54. Canticum evangelicum
Ant. Maiorem caritatem nemo habet, ut animam suam ponat quis pro ami cis suis, alleluia. (AM 622)

SABBATO
AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Domine, magnus es tu, et praec1a~s in virtute tUa, alleluia. (AM 55)
Vel: In hoc Christo mortuus est et resurrexit, ut et mortuorum et vivo rum dominetur, alleluia.
26. Oratio conclusiva
Omnipotens aeterne Deus, qui nobis regenerationeqaptismatis caelestem vitam conferre dignatus es,
praesta, quaesumus, ut, quos immortalitatis efficis iustificando capaces, usque ad plenitudinem glo-
pa!!, temoderante, perveniant. Per Dominum.' ,

HEBDOMADA v.l.T~MPORIS PASCHALIS


DOMINICA
AD I VESPERAS
54. Canticum Evangelicum
Ant. Rogabo Patrem meum, et alium Paraclitum dabit vobis, alleluia.

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Anno A: Ant. Si diligitis me, mandata mea servate, alleluia, alleluia, alleluia. (AM 894)
Anno B: Ant. Vos amici mei estis, si feceritis quae praecipio vobis, dicit Dominus, alleluia.
(AM 622)
Anno C: Ant. Si quis diligit me, sermonem meum servabit: et Pater meus diliget eum: et ad eum
veniemus, et mansio~em apud' eum faciemus, alleluia. (AM 526) ,
Vel: Sicut dilexit me Pater, et ego dilexi vos; manete in dilectione mea, alleluia.
26. Oratio conclusiva
Fac nos, omnipotens Deus, hos laetitiae dies, quos in honorem Domini resurgentis exsequimur,
affectu sedulo celebrare, ut, quod recordatione percurrimus, semper in opere teneamus. Per Do-
minum.

AD'II VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Anno A: Ant. Non vos relinquam orphanos, alleluia: vado et venio ad vos, alleluia: et gaudebit
cor vestrum, alleluia. (AM 519)
Anno B: Ant. Non vos me elegistis, sed ~go elegi vos et posui vos, ut eatis et fructum afferatis,
et fructus vester maneat, alleluia.
299

Anno C: Ant. Paraclitus autem Spiritus Sanctus, quem niittet Pater in nomine meo; ille vos doce-
bit, et suggeret vobis omnia quaecumque dixero vobis, alleluia. (AM 531)

FERIA SECUNDA
AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum .
Ant. Cum venerit Paraclitus, quem ego rnittam vobis, Spiritumveritatis, qui a Patre procedit, ille te-
stimonium perhibebit de me, alleluia. (AM 513)
Vel: Regeneravit nos Deus in spem vivam per resurrectionem Iesu Chrisq ex mortuis, in hereditatem
incorruptibilem, alleluia.
26. Oratio conclusiva
Concede, misericors Deus, ut, quod paschalibus exsequimur institutis, fructiferum nobis omni tem-
pore sentiamus. Per Dorninum.

AD VESPERAS
54. Canticum evangelif;Um
Ant.' Haec locutu;' sum vobis, ut cum venerit hora eorum, reminiscamin(quia ego dixivobis, alleluia.
(AM 515) ...

Vel: Spiritus veritatis, qui a Patre procedit, testimonium perhibebit de me; et vos testimonium perhi-
bebitis" alleluia. .

FERIA TERTIA
AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Vado ad eum qui rnisit me: et nemci ex vobis interrogat me: Quovadis? alleluia, alleluia.
(AM 493)
Vel: Adhuc modicum, et mundus me iam non videt; vos autem videbitis me, quia ego vivo, et vos
vivetis, alleluia.
26. Orati() conclusiva
Semper exsultet populus tuus, Deus, renovata animae iuventute, ut, qui nunc laetatur in adoptionis
se gloriam restitutum, resurrectionis diem spe certae gratulationis exspectet. Per Dominum.

AD VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Ego veritatern dico vobis: expedit vobis ut ego vadam: si enirn non abiero, Paraclitus non ve-
met, alleluia. (AM 496)

FERIA QUARTA
AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Adhuc multa habeo vobis dicere, sed non potestis portare modo: cum autem venerit ille Spi-
ritus veritatis, docebit vos omnem veritatem, alleluia. (AM 497)
300

26. Oratio concIusiva .


Annue nobis, quaesum'us, Domine, ut, quemadmodum mysterio resurrectionis Filii tui sollemnia co-
limu~, ita et madventu eius gaudere cum sanctis omnibus mereamur. Per Dominum.

ADVESPERAS
In regionibus ubi sollemnitas Ascensionis Domini ad dominicam sequentem transfertur:
54. Canticum evangeIicum .
Ant. Cum venerit Paraclitus Spiritus veritatis, ilie arguet mundum de peccato, et de iostitia, et de
iudicio, alleluia~ (AM 496) i

IN ASCEN~IONE DOMINI
Sollemnitas

AD I VESPERAS
50. Hymnus congruus vel~. lesu nostra redemptio
51. Psalmodia
Ant 1. Viri Galilaei, quid aspicitis in caelum? Hie lesus, qui assumptus est a vobis in caelum,sic
veniet, alleluia. (AM 508 ss.) . . . ",'. ..
Psalmi de ',.Dominica
Ant 2. Cumque intuerentur in caelum euntem ilium, dixerunt, alleluia,
Ant 3. Elevatis manibus, bene dixit eis: et ferebaturin.caelum, alleluia.
Ant 4. Exaltate Regem regum, et hymnum dicite Deo, alleluia.
Ant 5. Videntibus illis elevatus est, et nubes suscepit eum in caelo, alleluia.
Canticum NT=20

52. Lectio brevis vellongior Eph 2,4·6


Deus, qui dives est in misericordia, propter nimiam caritatem suam qua dilexit nos, et cum essemus
mortui peccatis, convivificavit nos in Christo, cuius gratis estis salvati, et conresuscitavit et consedere
fecit in caelestibus in Christo lesu.
53. Responson·um breve
R/. Ascendo ad Patrem meum et Patrem vestrum, • Alleluia, alleluia. Ascendo.
VI. Deum meum et Deum vestrum. • Alleluia, alleluia. Gloria Patri. Ascendo.
54. Canticum evangeIicum
Ant. Pater, manifestavi nomen tuum hominibus quos dedisti mihi: nunc autem pro eis rogo, non
pro mundo, quia ad te vado, alleluia. (AM 507)
56. Oratio concIusiva
Utinfra ad Laudes matutinas

AD VIGILIAS
1. Invitaton'um
Alleluia, Christum Dominum, ascendentem in caelum, venite, adoremus, alleluia.
2. Hymnus congruus vel: Aeterne Rex altissime

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
SCHEMA A
Ant 1. Elevata est magnificentia tua super caelos, Deus, alleluia. Ps8
301

Ant 2. Dominus in templo sancto suo, Dominus in caelo, alleluia. Ps 10


Ant 3. A summo cael0 egressio eius, etoccursus eius usque ad summum eius, alleluia.
Ps 18
Ant 4. Exaltare, Domine, in virtute tua: cantabimus et psallemus, alleluia. Ps 20
Ant 5. Elevamini, portae aetemales: et introibit Rex gloriae, alleluia. Ps 23
Ant 6. Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me, alleluia. Ps 29
SCHEMA B. C. D.
Tres psalmi cum antiphonis ex schemate A seligantur ad libitum.
4. Versus
VI. Confessio et pulchritudo in conspectu eius, alleluia.
R/. Sanctimonia et magnificentia in sanctificat'one eius, alleluia._

IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
'SCHEMA A
Ant 1. Exaltabor in Gentibus, et exaltabor in terra, alleluia. Ps45

Ant 2. Ascendit Deus in iubilatione: et Dominus in voce tubae, alleluia. Ps46

Ant 3. Laetentur caeli et exsultet terra, quia venit Dominus, alleluia. Ps 95


Ant 4. Dominus in Sion, alleluia: magnus et excelsus alleluia. Ps 98

Ant 5. Nimis exaltatus est, alleluia: super ?~~~ de~~~~!J~~~_ h96


, Ant 6. Dominus in caelo, alleluia: paravit sedem suam, alleluia. Ps 102
SCHEMA B. (:. D.
Tres psalmi cum antiphonis ex sch~mate A seligantur ad libitum.
8. Versus
VI. Dominus in Sion magnus, alleluia.
R/. Et excelsus super omnes populos, alleluia.

IN III NOCTURNO
11. Cantica V.T.
Ant. Venite, omnes, adoremus eum qui de morte resurrexit; ideo venit per crucem gaudium in or~
bern terrae, alleluia.
Schema A, B. D Canticum 1: VT=38
Canticum 2: VT=49
Canticum 3: VT=53
Schema C Canticum ; VT=5D

12. Versus
VI. Ascendo ad Patrem meum, et Patrem vestrum, alleluia.
R/. Deum meum, et Deum vestrum, alleluia.

AD LAUDES MATUTINAS
20. Hymnus congruus v~l: Iesu nostra redemptio.
21 . Psalmodia
Ant 1. Viri Galilaei, quid aspicitis in caelum? Hic Iesus, qui assumptus est a vobis in caelum sic
veniet, alleluia. (AM 508 ss.)
Psalmi festivi
Ant 2. Cum que intuerentur in caelum euntem illum, dixerunt, alleluia.
302

Ant 3. Elevatis manibus, benedixit eis: et ferebatur incaelum, alleluia.


Ant 4. Exaltate Regemregum, et hynmum dicite Deo~alleluia.
Ant 5. Videntibus illis elevatus est, et nubes suscepit eum in caelo, alleluia.
22. .Lectio brevis vellongior Hebr 10, 12-14
Christus, unam pro peccatis offerens hostiam, in sempitemum sedet in dextera Dei, de cetero
exspectans donee ponantur inimici eiu~ scabellum pedum eius. Una enim obl!ltione consummavit
in sempitemum sanctificatos. '

23. Responsorium breve


RI _ Ascendens Christus in altum, .. Alleluia, alleluia_ Asceridens. '
VI. Captivam dux it captivitatem. • Alleluia, alleluia. Gloria Patri.Ascendens.
24. Canticum evangelicum
Ant. Ascendo ad Patrem meum, et Patrem vestrum: Deum meum, et Deum vestrum, alleluia.
(AM 510,
26. Oratio conclusiva
Fac nos, omnipotens Deus, sane tis exsultare gaudiis et pia gratiarum actione laetari, quia Christi
Filii tui ascensio est nostra provectio, et, quo processit gloria capitis, eo spes vocatur et corporis,
Per Dominum. " '.

AD HORAS M/NORES
ADTERTIAM
30. Psalmodia
Ant. de Laudibus, psalmi de feria
31. Lectio brevis Ap1,17c-18
Vidi Filium hominis, qui dixit mihi: Ego sum primus et novissimus, et vivus et fui mortuus, et ecce
sum vivens in saecula saeculorum, et habeo 'claves mortis et infemi.
32. Versus
VI. Non turbeturcorvestrum,alleluia.
R/. Ego vado ad Patrem, alleluia.

ADSEXTAM
37. Psalmodia
Ant. de Laudibus, psalmi de feria
38. Lectio brevis Hebr 8, 1b-3a
Talem haberrius pontificem, qui consedit in dextera sedis magnitudinis in caelis, sanctorum minister
et tabemaculi veri, quod ftxit Deus et non homo. Omnis enim pontifex ad offerendum munera et
hostias constituitur.
39. Versus
VI. Dominus in caelo, alleluia.
R/. Paravit sedem suam, alleluia.

AD NONAM
44., Psalmodia
Ant. de Laudibus, psalmi de feria
45. Lectio brevis Col 3, 1-2
Si consurrexistis cum Christo, quae sursum supt quaerite, ubi Christus est in dextera Dei sedens: quae
sursum sunt sapite, non quae super terram.
46. Versus
VI. Exaltate regem regum, alleluia.
R/. Et hymnum dicite Deo, alleluia.
303

AD II VESPERAS
50. Hymnus congruus vel:lesu nostra redemptio vel Vern Creator Spiritus.
51 . Psalmodia
Antiphonae et psalrni ut supra ad I Vesperas. Canticum NT = 20

52. Lectio brevis vellongior 1 Petr 3, 18-22


Christus semel pro peccatis nostris mortuus est, iustus pro iiliustis, utnos offerret Deo, mortifica-
tus quidem carne, vivificatus autem spiritu. Qui est iil dextera Dei, deglutiens mortem, ut vitae aeter-
nae h,eredes efficereir{ur, profectus iil caelum, subiectis sibiapgelis et potestatibus et virtutibus.
53. Responsorium breve
ut supra ad I Vesperas
54. Canticum evangelicum
Ant. 0 Rex gloriae, Domine virtutem, qui triumphator hodie super omnescaelos ascendisti, ne de-
reliilquas nos orphanos: sed mitte promissum Patris iil nos, Spiritum veritatis, alleluia.
(AM 512) °

56. Oratio conclusiva


ut supra ad L.audes matutinas

TEMPUS PASCHALE
_ ••
POST ASCENSIONEM DOMINI
_._._---- ______
0.0_ _ _ - _ _ _ _ _ _ •• _ _ _ _ _ ......!... ___ . _ .

In Officio dominicali et feriali, usque ad I Vesperas dominicae Pentecostes exclusive, omnia sumun-
tur de tempore paschali praeter sequentia:

AD VIGILIAS
1. Invitatorium
Christum Domiilum, qui Sanctum nobis promisit Spiritum, venite adoremus, alleluia.
2. Hyrnnus congruus vel: Aeterne Rex altissirne.

IN III NOCTURNO
11. Cantica V. T.
Ant. et Cantica ut in festo Ascensionis

AD LAUDES MATUTINAS
20. Hyrnnus congruus vel: Iesu nostra redemptio

ADVESPERAS
50. Hymnus congruus vel: Veni Creator Spiritus.
53. Responsorium breve
R/. Spiritus Paraclitus. • Alleluia, alleluia, Spiritus.
V/. Docebit vos omnia, • Alleluia, alleluia. Gloria Patri. Spiritus.

In regionibus ubi celebratio Ascensionis Domini ad dominicam septimam Paschae transfertur:


304

FERIA QUINTA
AD LAUDES MATUTINAS

24. Canticum eJ!angelicum


Ant. Modicum, et non videbitis me, .dicit Dominus: iterum modicum,et videbitis me: 'quia vado
ad Patrem, alleluia, alleluia. (AM 487)

26. Oratio conciusiJ!a··


Deus, qui populum tuum tuae fecisti redemptioriis' participem; concede nobis, quaesumus, ut de
resu~ectione' d~riiiD.iCa perpettib giatuleIiiur.Per' b6minum. ',' ,

AD VESPERAS

.54. Canticum .evangelicum


,- ,~ .
Ant. Tristitia vestra vertetur in gaiJdium: et. gaudium vestrum nemo toIlet a vobis, alleluia, alle-
luia. (AM 490)

FERIA SEXTA
AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum eJ! mgelicum
Ant. Am~n, am~n @c() v~lJ~, qll~P!9~P~tis et (i~'o.itis vos: mundus autetp... ga.lldebit, vo~ ver?
contristabimini: sed tristitia vestra vertetur in gaudium, alleluia. (AM 489)
...
Vel: Ant. Videmus Iesum, propter passion em mortis, gloria et honore coronatum, alleluia.
26. Oratio conciusiJ!a
Exaudi, Domine, preces nostras, ut, quod tui Verbi sanctificatione pro~ssum est, evangelico
ubique compleatureffectu, et plenit~~o adopti0!l~ obtineat quod praedixit testificatio veritatis.
Per Dominum.

AD VESPERAS
54. Canticum evangelicum .
Ant. Iterum autem videbo vos, et gaudebit cor 'vestrum, et gaudium vestrum nemo toIlet avo:
bis, alleluia. (AM 492) " .
Vel: Ant. Pater vester de caelo dab it Spiritum bonum petentibus se, alleluia.

SABBATO
AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum eJ!angelicum
Ant. Petite, et accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum: ipse enim Pater amat vos, quia vos
me amastis, et credidistis, alleluia. (AM 502)
26..0rdtio conciusiJ!a
Mentes nostras, quaesumus, Domine, bonis operibussemper informa, ut, ad meliora iugiter
contendentes, paschale mysterium studeamus habere perpetuum. Per Dominum.
305

HEBDOMADA VII TEMPORIS PASCHALIS


DOMINICA
AD I VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Ant. Non vos relinquam orphanos, alleluia: vado, et venio ad vos alleluia: et gaudebit cor vestrum,
alleluia. (AM 519) .

AD LAUDES MATlITINAS.
, ,

24. Canticum evangelicum

Anno A: Pater, venit hora: clarifica Filium tuum claritate quam habui, priusquam mundus esset,
apud te, alleluia. (AM 503)
Anno B: Pater sancte, serva eos in nomine mo, quos dedisti mihi, alleluia.
Anno C: Ecce video caelos apertos, et lesum stantem a dextris Dei, alleluia. (AM 251)
, " '~ .
26. Oratio concIusiva
Supplicationibus nostris, Domine, adesto propitius; ut, sicut humalli generisSalvatorem tecum in
tua credimusmaiestate, ita usque ad consuinmationem saectili manere nobiscum, sicut ipse pro-
misit, sentiamus. Per Dominum.

AD II VESPERAS
54. Canticum e>langelicum
Anno A: Pater, manifestavi nomen tuum hominibus quos dedisti mihi: nunc autem pro eis rogo,
non pro mundo, quia ad te vado, alleluia. (AM ~Q7)
.. '

Anno B: Caritas Dei diffusa est in cordibus ~ostris, per inhabitantem Spiritum eius in nobis, alle-
luia. (AM 531)
Anno C: Beati qui lavant stoIas suas in sanguine Agni, alleluia. (AM 949)

FERIA SECUNDA

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Non enim loquetur a semetipso: sed quaecumque au diet , Ioquetur: et quae ventura sunt, an-
nuntiabit vobis, alleluia. (AM 498)
26. Oratio conc!usiva
Adveniat nobis, quaesumus, Domine, virtus Spiritus Sancti, qua voluntatem tuam fideli mente reti-
nere et pia conve~atione depromere valeamus. Per Dominum.

ADVESPERAS
54. Canticum.evangelicum
Ant. Vado ad eum qui misit me: sed quia haec locutus sum vobis, tristitia implevit cor vestrum, al-
leluia. (AM 495)

FERIA TERTIA

AD LAUDES MATlITINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Pater, venit hora, cIarifica Filium tuum cIaritate quam habui, priusquain mundus esset, apud
te, alleluia. (AM 503) ,
306

26. Oratio concIusiva


Praesta, quaesumus, omnipotens et misericors Deus, ut Spiritus Sanctus adveniens templum nos glo-
riae S!lae dignanter inhabitando perficiat. Pe~ Dominum.

ADVESPERAS
54. Canticum evangdicum
Ant. Pater, manifestavi nomen tuum hominibus quos dedisti mihi: nunc autem pro eis rogo, non
pro mundo, quia ad te vado, alleluia. (AM 507)
Vel: Ant. Accipietis virtu tern Spiritus Sancti in vos, et eritis mihi testes usque ad ultimum terrae,
alleluia.

FERIA QUARTA
~, .
AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangeIicum
Ant. Pater sancte~ serva eos ~ nomine tuo, quos dedisti mihi, alleluia. ",
Vel: Ant. Grati~s Deo,
. . qui dedit nobis victoriam per Dominum
' ..
nostrum :lesum Christum, alleluia.
, .' ~ ,
;,:.'.

26. Oratio conclusiva


Ecclesiaetuae, misericors Deus, conc~de propiti1,ls, ut, Sancto Spiritu congregata, toto sit corde tibi
devota, et pura voluntate concordet. Per Dominum.

ADVESPERAS
54. Canticum evan~elicum 0

Ant. Usque modo non petistis quidquam in nomine mea: petite, et accipietis, alleluia. (AM 499)

FERIA QUINTA
AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. Euntes in mundum, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus
Sancti, alleluia.
26. Oratio concIusiva
Spiritus tuus, quaesumus, Domine, spiritalia nobis dona potenter infundat, ut det nobis mentem,
quae tibi sit placita, et aptet nos, tuae propitius voluntati. Per Dominum.

AD VESPERAS
54. Canticum evangeIicum
Ant. Cum veneritParaclitus, quem ego mittam vobis, Spiritum veritatis, qui a Patre procedit, ille
testimonium perhibebit de me, alleluia. (AM 513)

FERIA SEXTA
co
AD LAUDES MATUTINAS
24. alnticum evangelicum
Ant. Petre, amas me, pasce oves meas: tu scis, Domine, quia amo te,alleluia.
Vel: Ant. Christus Iesus mortUus est et resurrexit, qui est ad dexteram Dei, semper vivens ad inter-
pellandum pro nobis, alleluia.
307

26. Oratio conclusiva


peus, qui nobis aeternitatis aditum glorificatione Christi tui et Sancti Spiritus illuminatione reserasti,
concede, quaesumus, ut, tanti doni particeps, devotio nostra proficiat, et ad fideitransferamur augmen-
tum. Per Dominum.

ADVESPERAS
54. Canticum evangelicum .
Ant. Ubi duo vel tres congreg:i.ti fuerint in nomine meo, in medio eorum sum, dicit Dominus, allelu-
. ia. (AM 3 6 7 ) ' .
VeL· Ant. Omnes erant perseverantes unanimiter in oratione cum Maria, matre Iesu, alleluia .
., .'

SABBATO

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Ant. In die magno festivitatis stabat Iesus, et clamabat dicens: Si quis sitit, veniat ad me, et bibat,
alleluia. (AM '393)
Vel: Ant. Ecce ego vobiscum sum omnrudiebus, usque ad consummationem saeculi, alleluia.
26. Oratio conclusiva
Praesta, quaesumus, omnipotens Deus, ut, qui paschalia festa peregirpus, haec, te largiente, mori-
bus et vita teneamus, Per Dominum.

DOMINICA PENTECOSTES
SolIemnitas

AD I VESPERAS
u. Hymnus congruus vel: Veni.Creator Spiritus .
. 51. Psalmodia
Ant de Laudibus matutinis, Psalmi festivi. Cant. NT=21

52. Lectio brevis vellongior Rom. 8, 11


Si Spiritus Dei, qui suscitavit legum a mortuis, habitat in vobis, qui suscitavit legum Christurn a
mortuis, vivificabit et mortalia corpora vestra, propter inhabitantem Spiritum eius in vobis.
53. Responsorium breve
R/. Spiritus Paraclitus, • Alleluia, alleluia. Spiritus.
V/. Docebit vos omnia. • Alleluia. Gloria Patri. Spiritus.
54. Canticum evangelicum
Ant. Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende: qui
per diversitatem linguarum cunctarum, gentes in unitatem fidei congregasti, alleluia.
(proc. Mon. 332)
56. Oratio conclusiva
ut infra ad Laudes matutinas

AD VIGIL/AS
1. Invitatorium
Ant. Alleluia, Spiritus Domini replevit orbem terrarum: venite, adoremus, alleluia.
308

2. Hymnus congruus vel: lam Christus astra ascenderat.

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
Ant 1. Factus est repente de caelo sonus advenientis $piritus vehementis, alleluia.
PsI
Sub hac una Antiphona dici possunt omnes psalmi
Ant 2." Advenit ignis divinus, non'conibtirens sed illuminans et tribuit eis charisma tum dona, al·
leluia. ' Ps 8
'Ant 3. Apparuerunt Apostolis dis'pertitae'linguae tamquam ignis'-sedltquesuper singulos eorum
Spiritus Sanctus, alleluia. Ps 18
Ant 4. Spiritus Sanctus, procedens a throno, Apostolorum pectora invisibiliter penetravit, alle·
luia.' , " Ps 23
Ant 5. Firmavit in illis gratiam Spiritus sui, et intellectu implevit corda eorum, alleluia.
Ps 26
Ant 6. 0 quam b9nus et suavis est, Domine, Spiritus tuusm' n~bisf alleluia.
Ps28
SCHEMA B. C. D.
Tres psalmi cum antiphonis ex schemiJte A seligantur ad libitum.
i ~.
Versus
.4. '
VI. Spiritus Domini replevit orbem terrarum, alleluia .
R/. Et hQ~ ,q1,1Qg 9Qntil1~t Qmnia,'§fi~!!.tiam., hab~tY,Qcis, ~~!g~ _

IN 'II NOCTURNO
7. Psalmodia
SCHEMA A
Ant I. 'Spiritus ubi vult spirat, et vocem eius audis: et nescis unde veniat aut quo vadat, aile·
~~. Psn
Sub hac unica Antiphona dici possunt omnespsalmi;
Ant 2. Spiritus, qui a Patre procedit, ille me clarificabit, alleluia. Ps45
Ant3. Auge in nobis, Domine, fidem tuam, et Spiritus Sancti lucem in nos semper accende,
alleluia. Ps 46
Ant 4. Spiritus Domini omnium est enim artifex, omnem habensvirtutem, omnia prospiciens,
alleluia. Ps 47
Ant 5. Non enim vos estis, qui loquimini, sed 'Spiritus Patris vestri, qui loquitur in vobis, alle·
~. Ps%
i Ant 6. Confirma hoc, Deus, quod operatus es'in nobis, a templo sancto tuo, quod est in leru-
salem, alleluia. Ps 97
SCHEMA B. C. D.
Tres psalmi cumantiphonis ex schemate A seligantur ad libitum.
8. Versus
VI. Spiritus Paraclitus, alleluia,.
R/. Docebit vos omnia, alleluia.
309

IN III NOCTURNO
11. Cantica V. T.
Ant. Emitte Spiritum tuum et creabuntur: et renovabis faciem terrae,alleluia, alleluia.
Vel: Ant. Non relinquam vos orphanos, et gaudebit cor vestrum, alleluia.
Schema A, B, D Canticum 1: VT=45
"el: 1: VT=38
Canticum 2: VT=49
Canticupl 3: VT=53
Schema C Canticum : VT =1
12. v'ersus
VI. Accipite Spiritum Sanctum in vobis Paraclitum, alleluia.
R/. Ille est, quem Pater mittet vobis, alleluia.

AD LAUDES MATUTINAS
20. Hymnus congruus vel: Beata nobis gaudia
21. Psalmodia
·Ant 1. Dum complerentur dies Pentecostes, erant omnes pariter dicentes, alleluia. (AM 520 sq)
Ant 2. Spiritus Dominireplevit orbem terrarum, alleluia.
Ant 3. Repleti sunt omnes Spiritu Sancto, et coeperunt loqui, alleluia.
Ant 4. Fontes, et omnia quae moventur in aquis, hymnum dicite Deo, alleluia.
Ant 5. Loqueba~tur variis linguis Apostoli magnalia Dei, alleluia, alleluia,.alleluia.
22. Lectio breVis vellongior~' --A.ct~ 5,30 - 32
Deus patrum nostrorum suscitavit lesum, quem vos interemistis suspendentes ~n ligno. Hunc princi-
pem et salvatorem Deus exaltavit dextera sua ad dandampae~itentiam Isrlleli et remissionem pecca-
torum. Et nos sumus testes horum verborum et Spiritus Sanctus, quem dedit Deus omnibus oboe-
dientibus sibi. .

23. Responsorium breve .


R/. Repleti sunt omnes Spiritu Sancto, '" Alleluia, alleluia. Repleti.
VI. Et coeperuntloqui. '" Alleluia, alleluia. Gloria PatrL Repleti.
24. Can ticum evangelicum
Ant. Accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, alleluia. (AM 523)
26. Oratio conc1usiva
Deus, qui sacramento festivitam hodiernaeuniv1;:ISam Ecc1esiam tuam in omne gente et natione sancti-
ficas, in totam mundi latitudinem Spiritus Sancti dona defund.e, et, quod inter ipsa evangelicae prae-
dicationis exordia operata est divina dignatio, nunc quoque per credentium corda perfunde. Per Do-
minum.

AD HORAS MINORES

AD TERTIAM
29. Hymnus congruus vel:Iam Christus astra ascenderat (ex Lit. Hor.)
30. Psalmodia
Ant. Spiritus Sanctus, procedens a throno, Apostolorum pectora invisibiliter penetravit, alleluia.
31 . Lectio brevis 1 Cor. 12. 13
In uno Spiritu omnes nos in unum corpus baptizati sumus, sive Iudaei sive Gentiles, sive servi sive
liberi, et omnes in uno Spiritu potati sumus.
310

32. Versus
VI. Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris, alleluia.
R/. P~r inhabitantem Spiritum eius in nobis, alleluia.
33. . Oratio conclusiva
Praesta quaesumus, omnipotens Deus, ut cIaritatis tuae super nos ~plendor effuigeat, et lux tuae lu-
cis corda eorum, qui per tuam gratiam sunt renati, Sancti Spiritus illustratione confinnet. Per Chri-
sturn.
AD SEXTAM
37. Psalmodia
Ant: Repleti sunt omnes Spiritu Sancto et coeperunt loqui, alleluia. (AM 522)
38. Lectio brevis Tit. 3,5b-7
Salvos nos fecit Deus per lavacrum regenerationis et renovationis Spiritus 'Sancti, quem effudit in nos
abunde per legum Christum salvatorem nostrum;~t, iustificati gratia ipsius, heredes simus secundum
spem vitae aetemae.
39. Versus
VI. Spiritus Sanctus docebit vos, alleluia.
: ,R/. Quaecumque dixerovobis, alleluia ..
40. Oratio conclusiva
ut supra ad Tertiam.
.ADNON~
44. Psalmodia
Ant. Caritas Dei diffusa est in.' cordibus nostris, per inhabitimtem Spirit urn eius in nobis, alleluia.
~-- (AM 531) -.-----~------ .. -
45. Lectio' brevis 2 Cor. 1, 21-22
.'
• . T,
:Confinnat nos vobiscum in Christo et qui unxit nos, Deus, qui etsignavit nos et dedit pignus Spiritus
in cordibus nostris.
46. Versus
VI. Loquebantur variis linguis ApostoIi, alleluia.
R/. Magnalia Dei, alleluia. .
47. Oratio conclusiva
ut supra ad Tertiam
AD II VESPERAS
Omnia ut supra ad I Vesperas, praester sequentia:
Lectio brevis £ph 4, 3-6
SoIlicitiestote servare unitatem spiritus in vinculo pacis. ' Unum corpus et unus Spiritus, sicut vocati
estis in una spe vocationis vesirae. uilUs Dominus, una fides, unum baptisma. Unus Deus et Pater
omnium, qui est super omnes et per omnia et in omnibus nobis.
54. Canticum evangelicum
Ant. Hodie completi sunt dies Pentecostes alleluia; hodie Spiritus Sanctus in igne discipulis apparuit,
et tribuit eis charismatum dona; misit eos in universum mundum praedicare et testificari: qui
crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit, alleluia. (AM 525)
57. Benedictio
Benedicamus Domino, alleluia, alleluia,·
R/. Deo gratias, alleluia, alleluia.
Explicit Tempus Paschale.
311

6. SOLLEMNIT ATES DOMINI PER ANNUM OCCURRENTES

DOMINICA POST PENTECOSTEN

SANCTISSIMAE TRINIT ATIS

Sollemnitas

AD I VESPERAS
50. Hymnus: congruus vel: o lux, ·beata Trinita3

51. Psalmodia
Antiphonae de Laudibus, ps f e s t i v i ;
An t. ad Cant. Gloria et honor Deo in unitate Trinitatis, Patri et Filio cum Sancto Spiritu, in sernpi-
tema saecula. . cant NT =10

52. Lectio brevis Rom 11,33-36


o altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei! Quarilincornprehensibilia sunt iudicia eius et investi-
gabiles viae eius! Quis enim cognovit sensum Domini, et qUis cOilsiliaiius eius fuit? Aut quis prior dedit
illi et retribuetur ei? Quoniam ex ipso et per ipsurn et in ipso sunt omnia;ipsi gloria in saecula. Amen.
53. Responsorium breve
R/. Benedicamus Patrern et Filium cum Sancto Spiritu. • Laudemus eum in saecula. Benedicamus.
._ _ YI '- .§.o1i'!::>~()J:lOnQr .~! gl()rt~.!. • La.l.l.d.em!!~~PloriaPatri. Benedicamus. - - _ .. _.. --
54. Cahticum EvangeliCl{m
Ant. Gratias tibi, Deus, gratias tibi, vera et una Trinitas: una et summa Deitas: sancta et una Unitas.
(AM 534)

AD VIGIL/AS
i. Invitatorium
Deum verum, unum in Trinitate et Trinitatem in Unitate,venite adoremus.
2. Hymnus congruus vel: Summae Deus dementiae

IN I NOCTURNO
3. Psa/modia
SCHEMA A
Ant 1. Adesto unus Deus omnipotens, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Ps 8

Ant 2. Te unum in substantia, Trinitatem in personis confitemur. Ps 18

Ant 3. Te semper idem esse, v~vere, et inten~gere, profitemur. Ps 23

Ant 4. Te invocamu~ te laudamus, teadoramus! 0 beata Trinitas. Ps 28

Ant 5. Spes nostra, salus nostra, honor noster, 0 beata Trinitas. Ps 32

Ant 6. Libera nos, salva nos, vivifica nos, 0 beata Trinitas. Ps45

SCHEMA B. C. D.
Tres psalmi cum antiphonis ex schemata A seligantur ad libitum .
4. Versus
VI. Benedicamus Patrem, et Filium cum Sancto Spiritu.
R/. Laudemus et superexaltemus eum in saecula.
312

IN 11 NOCTURNO
7. Psalmodia
SCHEMA A
Ant 1. Caritas Pater est, gratia Filius, communicatio Spiritus Sanctus, o'beata Trinitas.
Ps 46
Ant 2. Verax est Pater, veritas Filius, veritas Spiritus Sanctus, 0 beata Trinitas.
Ps 47
Ant 3. Pater et Filius, et Spiritus Sanctus una substantia est, 0 beata Trinitas.
" Ps 71
• Ant 4. Gloria et honor Deo in unitate Trinitatis, Patri et Filio, cum Sancto Spiritu, in sempiter-
na saecula. Ps 95
Ant 5. In Patre manet aeternitas, in Filio aequalitas, in Spiritu SaIlcto aeternitatis aequalita-
tisque connexio. Ps 96
Ant 6. Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus omnipotens, qui erat, et qui est, et qui ven-
turus est. Ps 97
SCHEMA B. C. D.
Tres psalmi cum antiphonis ex schemate A seligantur ad libitum.
8. Versus,
VI. Tibi decus et imperiun:I, 0 beata Trinitas.
R/. Tibi gloria et potestas in sempiterna saecula.

IN III NOCTURNO
11. Cantica V.T.
Ant. Laus Deo Patri,parilique Proli, ettibi, Sancte, studio perenni, Spiritus, nostro resonet-ab ore-
omne per aevum.
Schema A, S, D Canticum 1: VT = 24
Canticum 2: VT == 2S
Canticum 3: VT = 17
Schema C Canticum : VT =4
12. Versus
VI. Verba Domini caeli fIrmati sunt.
VI. Et Spiritu oris eius omnis virtus eorum.

AD LAUDES MATUTINAS
20. Hymnus congruus vel: Tu Trinita.tis unitas.
21. Psalmodia
Ant 1. Gloria tibi Trinitas aequalis, una Deitas, et ante omnia saecula, et nunc, et in perpetuum.
(AM 535 ss.)
Psalmi festivi.
Ant 2. ' Laus et perennis gloria Deo Patri, et Filio, sancto simul Paraclito, in saecula saeculorum.
Ant 3. Gloria laudis resonet in are omnium, Patri, genitaeque P~bli, Spiritui Sancto pariter resultet
laude perenni.
Ant 4. Laus Deo Patri, parilique Proli, et tibi Sancte studio perenni Spiritus, nostra resonet ab are
omne per aevum.
Ant 5. Ex quo omnia, per quem omnia, in quo omnia: ipsi gloria in saecula.
22. Lectio brevis vellongior 1 Cor, 12,4·6
Divisiones gratiarum sunt, idem autem Spiritus. Et divisiones ministrationum sunt, idem autem Do-
minus. Et divisiones operationum sunt, idem vera Deus, qui operatur omnia in omnibus.
313

23. F,esponsorium breve


R/. Tibi laus, tibi gloria, • 0 beata Trinitas. Tibi.
V,. Tibi gratiarum actio in saecula saeculorum ... 0 beata. Gloria Patri. Tibi laus.
24. Canticum evangelicum
Anno A: Ant. Benedicta sit creatrix et gubematrix omnium, sancta et individua Trinitas, et nunc,
et semper, et per infUtita saeculorum saecula. (AM 538) ./
Vel: Sic Deus dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret: ut omnis qui credit
in ipsum, non pereat, sed habeat vitam aetemam, alleluia. (AM 525)
Anno B: Ant. Euntes in mundum, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii,'
et Spiritus Sancti, alleluia. (AM 484)
Anno C: Ant. Adhuc multa habeo vobis c)jcere, sed non potestis portare modo: cum autem venerit
ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem, alleluia. (AM 497)
26. Oratio conclusiva
Deus Pater, qui, Verbum veritatis et Spiritum sanctificationis mittens in mundum, admirabile myste-
rium tuum horninibus declarasti, da nobis, in confessione verae fidei, aetemae gloriam Trinitatis
agnoscere, et Unitatem adorare in potentia maiestatis. Per Dominum.

AD HORAS MINORES

ADTER.TIAM
30. Ant. Te invocamus, te adoramus, te laudamus 0 beata Trinitas.
31. Lectio brevis 2 Cor. 1,21·22
Confirmat nos vobiscum in Christo qui unxit nos, Deus, qui et signavit nos et dedit pignus Spiritus
in cordibus nostris.
32. Versus
VI. Intrate portas eius in confessione.
R/. Date gloriam Deo Patri et FiIio et Spiritui Sancto.

ADSEXTAM
37. Ant. Spes nostra, salus nostra, honor noster, 0 beata Trinitas.
38. Lectio brevis Gal 4, 4. 5-6
Misit Deus Filium suum, ut adoptionem ftliorum reciperemus.Quoniam autem estis mil, misit Deus
Spiritum Filii sui in corda vestra c1amantem: Apba, Pater.
39. Versus
VI. 0 beata et benedicta et gloriosa Trinitas.
R/. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.

AD NONAM
44. Ant. Te semper idem esse, vivere et intellegere profitemur.
45. Lectio brevis Ap. 7,12
Benedictio et claritas et sapientia et gratiarum actio, honor virtus et fortitudo Deo nostro in saecula
saeculorum. AJnen.
46. Versus
VI. Benedictus es, Domine, in firrnamento caeli,
R/. Et laudabilis et gloriosus in saecula.
314

AD II VESPERAS
Omnia ut supra ad I Vesperas, praeter sequentia:
51. Psalmodia Canticu'm NT = 22

52. Lectio brevis Eph 4, 3-6


Solliciti estote servare unitatem Spiritus in vinculo pacis. Unum corpus et unus Spiritus, sicut voca-
ti estis in una spe vocationis vestrae. Unus Dominus, una fides, unum baptisma. Unus Deus et Pa-
ter omnium, qui est super omnes, et per ,omnia, et in omnibus nobis.
53. Responsorium breve:
Benedicamus Patrem ut supra
54. Canticum evangeiicum ,
Ant. Te Deum Patrem ingenitum, te Filium unigenitum, te Spiritum Sanctum Paraclitum, sanctam
et individuam Trinitatem, toto corde et ore confitemur, laudamus, atque benedicimus: Tibi
gloria in saecula. (AM 541)
Vel: Anno A Sic Deus dilexit mundum ... (AM 525) ad Laudes matutinas
Anno B Euntes in mundum ... (AM 484)
Anno C Benedicta sit... (AM 538)

FERIA V POST SANCTISSIMAM TRINHATEM


SS.MI CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI

Sollemnitas
Ubi sollemnitas Ss.mi Corporis et Sanguinis Christi non est de praecepto servanda, assignatur, tamquam
diei proprio, dominicae post Ss.mam Trinitatem. '

AD I VESPERAS
50. Hymnus congruus vel: Pange lingua gloriosi Corporis mysterium
51. Psalmodia
Ant 1. Sacerdos in aeternum Christus Dominus secundum ordinem Melchisedech, panem et vinum
obtulit. (AM 543) Ps 109
Ant 2. Miserator Dominus escam dedit timentibus se in memoriam suorum mirabilium. (AM 543)
Ps 110

An t 3. Calicem salutaris accipiam, et sacrificabo hostiam laudls. (AM 543 sq)


Ps 115
Ant 4. QUi pacem ponit fmes Ecc1esiae, frumenti adipe satiat nos Dominus. Ps 147
Ant 5. ad Canticum: Sapientia aedificavit sibi domum, miscuit vinum, et posuit mensam, alleluia.
(AM 550)
Canticum NT = 20
52. Lectio brevis 1 Cor. 10, 16-17
Calix benedictionis, cui benedicimus, nonne communicatio sanguinis Christi est? Et panis, quem
frangimus, oonne participatio corporis Domini est? Quoniam unus panis,unum corpus multi su-
mus, omnes qui de uno pane participamus.
53. Responson'um breve
R/. Panem caeli dedi t eis, * Alleluia, alleluia. Panem.
VI. Panem angelorum manducavit homo. * Alleluia, alleluia. Gloria Patri. Panem.
315

54. Canticum evangelicum


Ant. 0 quam suavis est, D.omine, spiritus tuus, qui, ut duIcedinem tuam in flii.oS dem.onstrares, pane
suavissim.o de cael.o praestit.o, esurientes reples b.onis, fastidi.os.os divites dimittens inanes.
(AM 548)
56. Oratio conclusiva:
ut infra ad Laudes matutinas

AD VIGlLIAS
1. Invitatorium
Ant. Panem vitae, Christum D.ominum, venite ad.oremus.
2. Hymnus.c.ongruus 'vel: Sacris s.ollemnlisiuncta sint gaudia

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia
SCHEMA A
Ant 1. Ff1Jctum salutiferum gustandum dedit D.ominus m.ortis suae temp.ore.
Ps 1
Ant 2. A fructu frumenti et vini multiplicati fideles in pace Christi requiesc·unt.
Ps4
Ant 3. C.ommuni.one calicis qU.o Deus ipse sumitur, n.on vitul.orum sanguine, c.ongregavit n.os D.o-
minus. Ps 15
Ant 4. Memor sit D.ominus sacrificii n0.stri: ~t h~I.ocaustuI!1 ~.o~!~I!! p!!!~~Jlat,.. __ . __ _
Ps 19
Ant 5. Dicite invitatis: Ecce prandium meum paravi, venite ad nuptias,.1I11eluia. (AM 610)
Ps 22
Ant 6. Si quis sitit veniat et bibat: et de ventre eiu,s fluent aquae vivae. (AM 394)
Ps41
SCHEMA A. B. C. D.
Tres psalmi cum antiphonis ex schemate A seligantur ad libitum.
4. Versus
VI. Unus panis, et unum C.orpus multi sumus, alleluia.
R/. Omnes de un.o pane, et de un.o calice participamus, alleluia.

IN II NOCTURNO
7. Psalmodia
SCHEMA A
AntI. Intr.oib.o ad altare Dei:sumamOuistum,qui ren.ovat iuventutem meam.
Ps42
Ant 2. Cibavit n.os D.ominus ex adipe frumenti: et de petra, melle saturavit n.os.
Ps 80
Ant 3. Ex altari tu.o, P.omin.e, Christum sumimus: in quem c.or et car.o n.ostra exsultant.
Ps83
Ant 4. Benignitatem fecit D.ominus, et terra n.ostra dedit fructum suum.
~) /-:;. ". ._ " Ps 84
Ant 5. Mem.or Christus D.ominus scientiurn eurn, fnimento et vino stabilivit e.os.
Ps86
Ant 6. D.ominus in Si.on magnus:Moyses et Aar.on in sacerdotibus eius. Ps 98
SCHEMA B. C. D.
Tres psalmi cum antiphonis ex schemate A seligantur ad libitum.
316

8. Versus
VI. Si quis sitit, veniat ad me, alleluia.
R/. E! bibat fontem aeternum, alleluia.

IN III NOCTURNO
11. Cantica V. T.
Ant. Caro meal vere est cibus, et sanguis meus, vere est potus. Qui manducat camem meam, et bibit
sanguinem meum, habet vitam aeternam, dicit Dominus.
Schema A, B, D Canticum 1 ; VT= ~
Canticum 2:; VT=43
Canticum 3 ; VT = 13
Schema C Canticum : VT=33
12. Versus
VI. Pascha nostrum immolatus est Christus, alleluia.
R/. Itaque epulemur in azymis sinceritatis et veritatis, alleluia.

AD LAUDES MATUTINAS
20. Hymnus congruus vel:' Verbum supemum prodiens
21. Psalmodia
Ant 1. Sapientia aedificavit sibi domum, miscuit vinum, et posuit mensam alleluia. (AM 0550 ss.)
Psalrri [estivi
Ant 2. Angelorum esca nutrivisti populum tuum, et panem de caelo praestitisti eis, alleluia.
- - +. - -

Ant 3. Pinguis est, panis Christi, et praebebit delicias regibus, alleluia.


Ant 4. Sacerdotes sancti incensum et panes offerunt Deo, alleluia.
Ant 5. Vincenti dabo manna absconditum, et nomen novum, alleluia.
22. Lectio brevis vellong;or Mal. 1, 11
Ab ortu solis usque ad occasum, magnum ~st nomen meum in gentibus, et in omni loco sacrifica-
tur et offertur nomini mea oblatio munda: quia magnum est nomen meum in gentibus, dicit Domi-
nus exercituum. . .
23. Responsorium breve
R/. Educas panem de terra, * Alleluia, alleluia. Educas.
VI. Et vinum laetificet cor hominis, * Alleluia, alleluia. Gloria Patri. Educas.
24. Canticum evangelicum
Ant. Ego sum panis vivus, qui de caelo descendi: si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aeter-
num, alleluia. (AM 553)
26. Oratio conc/usiva
Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribue quaesumus, ita
nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter
sentiamus. Qui vivis.

AD HORAS MINORES

ADTERTIAM
30. Psalmodia
Ant. Desiderio desideravi hoc Pasch a manducare vobiscum, antequam patiar. (AM 396 cum alleluia)
31. Lectio brevis Sap. 16, 20
Angelorum esca nutrivisti populum tuum, Domine, et paratum panem de caelo praestitistiillis sine
labore, omne delectamentum in se habentem et omnis sap oris suavitatem.
317

32. Versus
VI. Introibo ad altare Dei, alleluia.
R/. Sumam Christum. qui renovat iuventutem meam, alleluia.

ADSEXTAM
36. Psalmodia
Ant. Cenantibus autem, accepit Iesus panem, benedixlt ac fregit, dedit que discipulis suis.
(AM 434 cum ~eluia).
38. Lectio brevis Prov. 9, 1-2
Sapientia aedificavit sibi domum, excidit columnas septem, immolavit victimas suas, miscuit vinum
et proposuit mensam·suam. .
39. Versus
VI. Panem de caelo praestitisti eis, alleluia.
R/. Omne delectamentum in se habentem, alleluia.

AD NONAM
44. Psalmodia
Ant. Et intravit cum il,lis:et factum est, dum recumberet cum illis, accepit panem, et benedixit, ac
fregit, et porrigebat illis, aileluia. (AM 492) .
45. Lectio brevis Act 2, 42. 47
Erant fratres perieverantes in doctrina.Apostolorum et communicatione fractionis pail is et orationi-
bus, collaudante~ Deum c:t hagente~ gratiaJl! ~c! Q.I!lnem pJ~~~m.---- __
46. Versus
VI. Mane nobiscUril, Domine, alleluia.
R/. Quoniam advesperascit, alleluia.

AD II VESPERAS
Omnia ut supra ad I V:esperas, praeter sequentia:
51. Psalmodia Canticum NT =22
52. Lectio brevis 1 Cor. 11, 23·25
Ego accepi a Domino quod et tradidi vobis; quoniam Dominus Iesus, in qua nocte tradebatur, accepit
panem et gratias agens fregit et dixit: Accipite et manducate: hoc est corpus meum, quod pro vobis
tradetur; hoc facite in meam commemorationem. Similiter et calicem postquam cenavit dicens: Hie
calix novum testamentum est in meo sanguine; hoc facite, quotiescumque bibetis 1 in mearn comme·
morationem.
53. Responsorium breve
ut supra ad I· Vesperas.
54. Canticum evangelicum
Ant. 0 sacrum convivium! in quo Christus sumitur: recolitur memoria passio~s eius: mens irnpletur
gratia: et futurae gloriae nobis pignus datur, alleluia. (AM 555)
318

FERIA VI POST DOMINICAM II POST PENTECOSTEN ,

SACRATISSIMI CORDIS IESU

Sollemnitas

AD I VESPERAS
.$0. Hymnus Auctor beate saeculi
51. Psalmodia
Ant 1. Suavi iugo tuo dominare, Domine, in medio inirnicorum tuorurn. (AM 560)
,'Ps 109
Ant 2. Miserieors et miserator Dominus: escam dedit tirnentibus se. (AM 56l)
PI 110
Ant. 3. Exortum est in tenebris lumen rectis; miserieors et miserator Dominus. (AM 561)
. Pi 111
Ant4. Apud Dominum propitiatio est et copiosa aiJUd eum redemptio'~ (AM 561)
PI 129
Ant 5. ad Cant.: Ego sum pastor bonus, qui pasco oves meas, et pro ovibus meis pono animam
meam, alleluia. (AM 483) Canticum NT = 19

52. Lectio brevis .v'e~ longior' Eph. 5, 25b·27


Christus dilexit Ecclesiam et seipsum tradidit pro ea, ut illa.rn' sarictificaret,mundans lavacro aquae
in verbo vitae, 11t exhiberet ipse sibi gloriosam Ecciesiarn, non habentern maculam aut rugarn, aut
aliquid -llUiusr:lOdi, sed ut sitsancta et inimaculata.
53. Responsorium breve
R/. Christus dilexit nos et lavit nos • In sanguine suo. Christus.
VI. Et fecit nos regnum et saeeidotes Dec> et Patti. 'I! In sanguine. Gloria Patri. Christus.
54. Canticum evangelicum
Ant. Ignem veni mittere in terram, et quid yolo nisi ut accendatur? (AM 564)

AD VIGILlAS,
1. Invitatorium
Cor Iesu, amore nostri vu1neratum, venite, adoremus.
2. Hymnus congruus vel: COf; area legem continens

IN I NOCTURNO
3. Psalmodia cum antiphonis
SCHEMA A
Ant 1. Cogitationes. Cordis eius in generatione et generationem. Ps32
Ant 2. Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus: beatus vir, qui sperat in eo.
Ps33

Ant 3. Apud te est fons vitae: torrente voluptatis tuae potabis nos, Domine.P.r35
,Ant 4. Homo pacis meae: qui edebat panes meos, magnificavit super me supplantationem.
P.r40
Ant 5. Rex omnis terrae Deus: regnabit super gentes. Ps46

Ant 6. Dum anxiaretur Cor meum, in petra exaltasti me. Ps 60


SCHEMA B. C. D.
Tres psalmi cum antiphonis ex schemate A seligantur ad libitum.
319

4. Versus
V/. Laetabor super eis.
R/. Cum bene eis fecero in toto Corde meo.
7. Psalmodia
IN 11 NOCTURNO
7. Psalmodia
SCHEMA A
Ant 1. D9minus dabit benignitatem, loquetur pacem in pIe bern suam. Ps 84
. ,
Ant 2. Suavis et mitis es, Domine, et multae misericordiae omnibus invocantibus teo
Ps 85
Ant 3. Secundum multitudinem dolorum meorum in Corde meo, consolationes tuae laetifica-
verunt animam meam. Ps 93
Ant 4. Qui diligitis Dorninum, confitemini memoriae sanctificationis eius. Pr 96
Ant 5. Viderunt omnes tennini terrae salutare Dei nostri. Ps 97
Ant 6. Psallain tibi in nationibus, quia magna est super caelos misericordia tua.
Ps 107
SCHEMA B. C. D.
Tres psalmi cum antiphonis ex schemate A seligantur ad libitum.
8. Versus
V/. Qui sitit veniat.
R/. Qui vult accipiat aquam vitae gratis.

IN III NOCTURNO
11. Cantica V. T.
Ant. Ecce Deus salva tor meus; fiducialiter agarn, quia factus est mihi in salutem, alleluia.
Vel: Discite a me, quia mitis sum et hurnilis corde, et invenietis requiem animabus vestris.
Schema A, B, D Canticum I: =
VT 22
Canti.cum 2: VT=3 A
Canticum 3: =
VT 3 B
SchemaC Canticum : =
VT 3 3
12. Versus
VI. In caritate perpetua dilexi teo
R/. Ideo attraxi te miserans.

AD LAUDES MATUTINAS
20. Hymnus congruus vel: Iesu, auctor ciementiae
21. Psalmodia
Ant 1. Unus militum lancea latus eius aperuit, et continuo exivit sanguis et aqua. (AM 565 ss.)
l'salmi [estivi
Ant 2. Stans Iesus c1amabat dicens: Si quis sitit veniat ad me et bibat.
Ant 3. In caritate perpetua dilexit nos Deus, ideo exaltatus a terra attraxit nos ad Cor suum mi·
serans.
Ant 4. Venite ad me ornnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vOS.
Ant 5. Fili praebe mW cor tuum, et oculi tui custodiant vias meas.
22. Lectio brevis vellongior Ier. 31, 33
Hoc erit pactum quod feriam c'Jm domo Israel post dies illos, dicit Dominus: Dabo legem meam in
visceribus eorum, et in corde eorum scribam earn; et ego ere eis in Deum, et ipsierunt mW in po-
pulum.
3,20

23. Responsorium breve


R/. Tollite iugum meum supervos,· Et discite a me. Tollite.
VI. ,Quia mitis sum et humilis corde. • Et discite a me. Gloria Patri. Tollite.
24. Canticum evangeIicum
Anno A: Ant. Deus caritas est et' qui manet in caritate in Deo manet et Deus in eo.
Anno B: Ant. Facta sunt enim haec ut Scriptura impleretur quae dicit: Vide bunt in quem transfue-
runt. (AM 568)
Anno C: Ant. Per viscera rrusericordiae suae visit~vit no~ Deus, e't fecit redemptionem populi sui, al·
leluia.
26. Gratio conciusiva
Concede, quaesumus, omnipotens Deus, ut qui, in dilecti Filii t'iii corde gioriantes, eius praecipua in
nos beneficia recolirrius caritatis, de illo donorum fonte caelesti supereffluentem gratiam mereamur
accipere. Per Dqminum. '

AD HORAS MIND.RES

, AD TERTIAM
30. Psalmodia
Ant. Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, qui datus est nobis. (AM 531)
31. Lectio brevis ler. 31, 2·4
Haec dicit Dominus: Invenit gratiam in deserto populu~,qui remanserat a gladio;:vadet ad requiem
suam Israel. Longe Dominus apparuit mihi. Et in caritate perpetua dilexi te; ideo attraxi te mise-
rans. Rursumque aedificabo te, 'et aedificaberis.
32. Versus
V/. Haurietis aquas in gaudio.
R/.De fontibus Salvatoris.
ADSEXTAM
37. Psalmodia
Ant. Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vOS. (AM 565)
'38. Lectio brevis ler. 32, 40
Feriam eis pactum sempitemum, et non desinam eis benefacere, et timorem meum dabo in corde
eorum, ut non recedant a me.
39. Versus
VI. Sustinui qui simul contristaretur, et non fuit.
R/. Et qui consolaretur, et non inveni.

AD NONAM
44. Psalmodia
Ant. Unus militum lancea latus eitis aperuit et continuo exivit sanguis et aqua. (AM 565)
45. Lectio brevis
, ,
Rom. S, 8·9
Commendat caritatem suam,Deus in nobis: quoniam, cum adhuc peccatores essemus, secundum tem-
pus Christus pro nobis mortuusest;multo magis nunc, iustificati in sanguine ipsius, salvi erimus ab
ira per ipsum.
46. Versus
VI. Vulneratus est propter, iniquitates nostras.
R/. Et eius livore,sanati sumus.
321

AD 11 VESPERAS
Omnia ut supra ad I Vesperas, praeter sequentia:
51. Psalmodio. Can ticum NT = 11

52. Lectio brevis vellongior Eph. 2,4-7


Deus, qui dives est in misericordia, propter nirniam caritaterh suam qua dilexit nos,et cum essemus
mortui peccatis, convivificavit nos in Christo et conresuscit<ivit et consedere fecit in caelestibus in
Christo le'su, ut 'ostenderet in saeculis supervenientibus abundaIiies divitias gratiae suae, fu bonitate
super nos, in Christo Iesu.
54. Canticum evangelicum
Anno, A: Tollite iugummeum super vos, quia rn~tissu~ et humilis corde. '
Anno B: Ad lesum autem cum venissent, ut viderunt eum iam mortuum, non fregerunt eius crura:
sed unus militum lancealatus eius aperuit, et continuo exivit sanguis et aqua. (AM 570)
Anno C: Suscepit nos Domine in sinum et corsuum, recordatus misericordiae suae, alleluia.
'(AR [189])' . -,
322

7. TEMPUS PER ANNUM

ORATIONES DOMINICALES ET COTIDIANAE

In dominicis per a,ntlum, ad omnes Horas Officii de Tempore dicitur oratio conclusiva, quae respondet
numero d~minicae. ' . .
In feriis vero oratio conclusiva Officiilectionis ~st oratio propria dominicae praecedentis, velquaelibet
oratio ex sequenti serie sumpta:

Vota, quaesumus, Domine, supplicantis populi caelesti pietate prosequere, ut et quae agenda sunt vi-
deant, et ad impJenda quae viderint convalescant. Pe;:r Dominum.

II
Omnipotens sempiterne Deus, qui caelestia simul et terrena moderans, supplicationes populi tui cleo
menter exaudi, et pacemtuam nostris concede temporibus. Per Dominum.

III
Omnipotens sempiterne Deus, dirigeactus nostros in bene placito tuo, ut in nomine dilecti Filii tui
mereamur bonis operibus abundare. Per Dominum nostrum. .

IV
Concede nobiJ, 12<Lrnine ])eys noster, utte tota mente ve~r~rrlJ.l~, et Qrrm~~'!:LQmil1~~ ~atiQnablli dili- _
gamus affectu. Per Dominum.

V
Familiam tuam, quaesumus, Domine, continua pietate custodi, ut, quae in sola spe gratiae caelestis
innititur, tua semper protectione muniatur. Per Dominum nostrum.

VI
Deus, qui te in rectis et sinceris manere pectoribus asseris, da nobis tua gratia tales exsistere, in qui-
bus habitare digneris. Per Dominum.

VII
Praesta, quaesumus, omnipotens Deus, ut, semper rationabilia meditantes, quae tibi sunt placita, et
dictis exsequamur et factis. Per Dominum.

VIII
Da nobis, quaesumus, Domine, ut et mundi cursus pacifico nobis tuo ordine dirigatur, et Ecclesia tua
tranquilla devotione laetetur. Per Dominum.

IX
Deus, cuius providentia in sui dispositione non fallitur, te supplices exoramus, ut noxia cuncta submo-
yeas, et omnia nobis profutura concedes. Per Dominum nostrum.

X
.Deus, a q'uo bona cuncta procedunt, tuis largire supplicibus, ut cogitemus, te inspirante, quae recta
sunt, et, te gubernante, eadem faciamus. Per Dominum. nostrum.

XI
Deus, in te sperantium fortitudo, invocationibus nostris adesto propitius, et, quia sine te nihil potest
mortalis infirmitas, gratiae tuae praesta semper auxilium, ut, in exsequendis mandatis tuis, et voluntate
tibi et actione placeamus. Per Dominum.
\ 323

XII
Sancti nominis tui, Domine, timorem pariter et amorem fac nos habere perpetuum, quia numquam
tua gubematione destituis, quos in soliditate tuae dilectionis instituis. Per Dominum.

XlII
Deus, qui, per adoptionem gratiae, lucis nos esse fUios voluisti, praesta, quaesumus, ut errorum non
involvamur tenebris, sed in splendore veritatis semper maneamus conspicui. Per Dominum.

XIV
Deus, qui in Filii tui humilitate iacentem mundum erexisti, fidelibus tuis sanctam concede laetitiam,
ut, quos eripuisti a servitute peccati, gaudiis facias perfrui sempiternis., Per Dominum.

xv
Deus, qui errantibus, ut in viam possint redire, veritatis tuae lumen ostendis, da cunctis qui christiana
professione censentur, et ilIa respuere, quae huic inimica sunt nomini, etea quae sunt apta sectari. Per Do-
minum.

XVI
Propitiare, Domine, famulis tuis, et clementer gratiae tuae super eos dona rrnltiplica,ut, spe, fide et
caritate ferventes, semper in mandatis tuis vigili custodia perseverent. Per Dominum.

XVII
Protector in te sperantium, Deus, sine quo nihil est validum, nihil sanctum, multiplica super nos mi-
sericordiam tuam, ut, te rectore, te duce, sic bonis transeuntibus nunc utamur, ut iam possimus inhaerere
mansuris. Per Dominum.

XVIII
Adesto, Domine, famulis tuis, et perpetuam benignitatem largire poscentibus, ut his, qui te au~torem
et gubematorem gloriantur habere, et grata'restaures, et restaurata conserves. Per Dominum.

XIX
Omnipotens sempiteme Deus, quem paterno nomine invocare praesumimus, perfice in cordibus no-
stris spiritum adoptionis fUiorum, ut promissam hereditatem ingredi mereamur. Per Dominum.

xx
Deus, qui diligentibus te bona invisibilia praeparasti, infunde cordibus nostris tui amoris affectum, ut,
te in omnibus et super omnia diligentes, promissiones tuas, quae omne desiderium superant, consequamur.
Per Dominum.

XXI
Deus, qui fidelium mentes unius efficis voluntatis, da populis tuis id amare quod praecipis, id deside-
rare quod promittis, ut, inter mundanas varietates, ibi nostra fixa sint corda, ubi vera sunt gaudia. Per Do-
minum.

XXII
Deus virtu tum , cuius est totum quod est optimum, insere pectoribus nostris tui nominis amorem, et
praesta, ut in nobis, religionis augmento, quae sunt bona nutrias, ac, vigilanti studio, quae sunt nutrita custo-
dias. Per Dominum.

XXIII
Deus, per quem nobis et redemptio venit et praestatur adoptio, fIlios dilectionis tuae benignus inten-
de, ut inChristo credentibus et vera tribuatur libertas et hereditas aetema. Per Dominum.
324

XXIV
Re'spice nos, rerum orrmium Deus'creator et rector, et, ut tuac propitiationis sentiamus effectum,
toto nos tribue tibi corde servire. Per Dominum. '

xxv
Deus, qui 'sacraelegis omnia constituta in tua et p'roximi dilectioneposuisti, da nobis, ut, tua prae'
cepta servantes, ad vitam mere'amur pervenire perpetuam. Per Dominum.

XXVI
Deus, qui omnipotentiam tuam parcendo'maxime et miserando manifestas, gratiam tuam super
nos indesinenter infunde, ut, ad tua prom iss a ,currentes, caelestium bonorum facias esse consortes. Per
Dominum.

XXVII
Omnipotens sempiterne Deus, qui abundantia pietatis tuae et merita supplicum excedis et vota, ef-
funde super nos misericordiam tuam, ut dimittas quae conscientia metuit, et adiCias quod oratio non
praesumit. Per Dominum.

XXVIII
Tua nos, quaesumus, Domine, gratia semper et praeveniat et sequatur, ac bonis operibus iugiter
praestet esse intentos. Per Dominum.

XXIX,
Omnipotens sempiterne Deus, fac nos tibi semper et de'votam gerere voluntatem, et maiestati tuae
sincero corde servire. Per Dominum,

xxx
Omnipotens sempiterne Deus, da nobis fidei, spei et caritatis augmentilm, et, ut mereamur assequi
quod promittis, fac nos amare quod praecipis. Per D6minum.nostrum, .

XXXI
0!IDlipotens et misericors Deus, de cuius munere venit, ut tibi a fidelibus tuis digne et laudabiliter
serviatur, tribue, quaesumus, nobis, ut ad promissiones tuas sine offensione curramus. Per Dominum.

XXXII
Omnipotenset misericors Deus, universa 'nobis adversantia propitiatus exclude, ut, mente et corpo-
re'parlter expediti, quae tua sunt liberis mentibus exsequamur: Per Dominum.

XXXIII
Da nobis, qwiesumus, Domine Deus noster, in tua semper devotione gaudere, quia perpetua est et
plena felicitas, si bonorum omnium iugiter serviamus auctbrl. Per Dorriinum. '

XXXIV
Excita, quaesumus, Domine, tuorum fideliurn voluntates, ut, divini operis fructum propensius exse-
qtientes, pietatis tuae remedia maiora percipiartt. Per Dominum. '
325

ANTIPHONAE AD CANTICA EVANGELICA


PRO DOMINICIS TEMPORIS PER ANNUM
Omnia ut in ordinaria Psalterii praeter sequentia:

HEBDOMADA I PER ANNUM


Locum domini cae I per annum tenet iestum Baptismatis Domini.
Si cursus biennalis lectionis biblicae non adhibetur, Antiphonae ad Magnificat in I Vesperis
dCIIlinicae sumuntur ut infra ad II Vesperas.

HEBDOMADA n PER ANNUM


DOMINICA
AD I VESPERAS
54. Canticum evangeliClim
Anno I: Ant. Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per inhabitantem Spiritus eius ill nobis, al-
leluia. (AM 531)
Amio II: Ant. Dixit Dominus ad Noe: Finis universae carnis venit coram me: fac tibi arcam de !ignis
laevigatis, ut salvetur' universum semen in ea. (AM 319)

AD LAUDES MATUTINAS
24. oZnticum evangelicum
Anno A: Ant. Qui post me venit ante'me factus est, cuius non sum dignus calceamenta solvere.
(i\.M202)
Anno B: Ant, Loquere, Domine, quia audit servus tuus (AM 534)
Anno C: Ant. Nuptiae factae sunt in Cana Galilaeae, et erat ibi Iesus cum Maria matre sua.
(AM 306),

AD II VESPERAS
54. Canticum evangelicum ,
Anno A: Ant. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, alleluia.
Anno B: Ant. Unus ,ex duob.usqui secuti sunt Dominum, etat Andreas, frater Simonis Petri, alle-
luia. (AM 754) ,
Anno C: Ant. Deficiente vino, iussit Iesus impleri hydrias aqua, quae 'in vinum conversa est, al-
leluia. (AM 306) ,

HEBDOMADA III PER ANNUM


DOMINICA

AD I VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Anno I: Ant. 0 quam speciosi pedes evangelizantiurri pacem, evangelizantium bona, dicentium
Sion: Regnabit Deus tUU5.
Anno II: Ant. Pater fidei nostrae, Abraham summus, obtulit holocaustum super aItare pro mio.
(AM 326)
326

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Aru10' A: Ant. Dicit Domin~s: Paenitentiam agite: appropinquavit enim regnum caelorum, alle-
luia. (AM 229)
Anno B: Ant. Dicit Dominus: Paenitentiam agite: appropinquavit enim regnum caelorum, alle-
luia. (AM 229)
Anno C: Ant. Spiritus Domini super me, evangelizare pauperibus misit me. (AM 215)

AD II VESPERAS
54. Cimticum evangelicum
Anno A: Ant. Venite post me, dicit Dominus: faciam vos fieri piscatores hominum.
Anno B: Ant. Venite.post me, dicit Dominus: faciam vos fieri piscatores homi~um.

vel: Vos qui reliquistis omnia, et 'secuti estis me, centuplum accipietis, et vitam aeter-
n~m possidebitis. (AM' 625)
Anno C: Ailt. Ecce dedi te in lucem gentium ut sis salus mea usque ad extremum terrae. (AM 1089)

HEBDOMADA IV PER ANNUM


DOMINICA
AD I VESPERAS
54. CantiClim evangelicum
Anno I: Ant. Exhibeamus corpora nostra hostiam viventem, sanctam, Deo placentem: semper mor-
tificationem lesu in corpore nostro circumferentes,ut et vita lesu manifestetur in
.._.._ .. . ,
_~ .~~ry~~~1:l~ n~stri~~ alleluia. (AM 909) . "-- ."- - --.
Anno II: Ant. Vidit lacob scaIam, summitas eius caelos tangebat,et descendentes angelos, et dixit:
Vere locus iste sanctus est. . . ....

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum . .
Anno A: Ant. Cum vidisset Jesus turbas ascendit in montem et cum sedisset, aperuit os suum, et
docebat eos dicens: Beatl pauperes spiritu, quoniamipscirum est regnum caelorum.
vel: Beatipaciflci, beati mu~do corde: quo?iam ipsi Deum videbu~t: (AM 623)
Anno B: Ant. EXibant autem'daemonia a m~itis clamantia, et dicentia: Quia tu es Filius Dei: et iri-.
crepans non sinebat ea loqui quia sciebant ipsum esse Christum. (AM 368)
. .
Arino C: Ant. Mirabantur omnes de his que procedebant de ore pei.

AD II VESPERAS
54. Canticum evangeZicum
Anno A: Ant. Beati eritis; cum vos oderint homines, et cum separaverint vos, et exprobraverint,
et eiecerint nomen vestrum tamquam malum propter Filium hominis: gaudete et
exsultate: ecce enim merces ve~tra multa est in caelis. (AM 1121)
Anno B: Ant. Propheta magnus surrexit in nobis, et quia Deus visitavit plebem st!,am. (AM 280)
Anno C:' Ant. Amen, dico vobis, quia nemo propheta acceptus'est in patria sua. (AM 366)
327

HEBDOMADA V PER ANNUM


DOMINICA
AD I VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Anno I: Ant. Ego plantavi, Apollq, rigavit: Deus autem incrementum dedit, alleluia. (AM 792)
Anno II: Ant. Clamavit populus ad regem alimenta petens, quibus ille respondit: Ite ad Joseph.

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Anno A: Ant. Vos estis lux mundi: luceat lux vestracoram hominibus, ut videant opera vestra bo-
na et glorificent Patrem vestrum, qui in caelis est.
Vel: Tunc invocabis, et Dominus exaudiet: clamabis, et dicet: Ecce adsum. (AM 340)
Anno B: Ant. Omnes qui habebant infirmos ducebant illos ad Iesum, et sanabantur. (AM 369)
Anno C: Ant. Ascendens Iesus in navim, et sedens, docebat turbas, alleluia. (AM 593)

AD II VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Anno A: Ant. Erumpet quasi mane lumen tuum, et anteibit faciem tuam iustitia tua, et gloria Do-
mini colliget teo
vel: Qui sequitur me, non ambulat in tenebris: sed habebit lumen vitae, dicit Dominus .
. (AM 381)
Anno B; Ant. Exibarit autem daemonhi a muItis ciamantia et dicentia: quia tu es Filius Dei; et
increpans non sine bat ea loqui quia sciebant ipsum esse Christum. (AM 368)
Anno C: Ant. Praeceptor, per totam noctem laborailtes, nihil cepimus: in verba autem tuo laxabo
----rete. -(MrS93) - .. . .. -. .... .... .

HEBDOMADA VI PER ANNUM


DOMINICA
AD I VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Anno I: Ant. Ex quo omnia, per quem omnia, in quo omnia: ipsi gloria in saecula. (AM 536)
Anno II: Ant. Deus caritas est, et qui manet in caritate, in Deo manet et Deus in eo.

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Anno A: Ant. Audistis quia dictum est antiquis: Non occides: qui autem occiderit, reus erit
iudicio. (AM 594)
Anno B: Ant. Cum autem descendisset Iesus de monte, ecce leprosus veniens adorabat eum, di-
cens: Domine, si vis, potes me mundare. Et extendens manum, tetigit eum, dicens:
Volo, mundare.. (AM 307)
Anno C: Ant. Cum vidisset Iesus turbas, ascendit in montem et cl,lm sedisset, aperuit os suum,
et docebat eos dicens: Beati paupeies spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelo-
rum.
vel: Beati pacifici, beati mundo corde: quoniam ipsi Deum vide bunt. (AM 623)
328

AD II VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Anno A: Ant. Si offers munus tuum ante altare et recordatus fueris quia fratrer tuus habet aliquid
adversus te, relinque ibi munus tuum ante altare et vade prius reconciliari fratri tuo;
et tunc veniens offeres munus tuum, alleluia. (AM 594}
Anno B: Ant. Domine, si tu vis, potes,me mundare. Et ait Iesus: Yolo, mundare. (AM 307)
Anno C: Ant. Beati eritis, cum vos oderint homines, et cum separaverint vos, et exprobraverint, et
eiecerint nomen vestrum tamquam malum propter ftIitim hominis: gaudete et ex suI-
tate: ecce enim merces vestra multa est in caelis. (AM I 121)

HEBDOMADA VII PER ANNUM


DOMINICA
AD I VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Anno I: Ant. Maneant in vobis fides, spes, caritas, tria haec: maior autem horum est caritas.
Anno II: Ant. Per anna iustitiae virtu tis Dei, commendemus nosmetipsos in multa patientia.
(AM 105)

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Anno A: Ant. In hoc cognoscent omnes, quia mei estis discipuJi, si dilectionem habueritis ad in-
vicem. (HS 17~)
Anno B: Ant. Dixit Iesus: Ut sciatis autem quia Filius hoininis habet potestatem in terra dimit-
tendi peccata, ait-paralytico~ Tibidico, surge, toIle lectum tuum,et vade in '
domum tuam, alleluia. (AM 530)
Anno C: Ant. Estote ergo misericoides, sicut et Pater vester misericors est, dicit Dominus.
(AM 538)

AD II VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Anno A: Aht. Estote ergo misericordes" sic~t et Pater vester misericors est, dicit Dominus. (AM 538)
Anno B: Ant. Tulit ergo paralyticus lectum suum in quo iacebat, magnificans Deum; et omnis plebs,
ut vidit, dedit la~dem Deo. (AM 6 1 0 ) ' ,
Anho C: Ant. Nolite iudicare. ut non iudicemini: in quo enim iudicio iudicaveritis, iudicabiffiiili, 'di-
cit Dominus. (AM 542) ,

HEBDOMADA VIV PER ANNUM


DOMJNICA
AD I VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Anno I: Ant. Gratia Dei in me vacua non fuit: sed gratia eius semper in me manet. (AM 793)
Anno II: Ant. Ter virgis caesus sum, semellapidatus sum: ter naufragium pertuli pro Christi no~
mine. (AM 794) ,
329

AD LAUDES MATUT1NAS
24. Canticum evangelicum
Anno A: Ant. Nolitesolliciti esse dicentes: quid manducabimus, aut qUid bibemus? Scit enim Pa-
tervester caelestis quid vobis necesse sit, alleluia. (AM 605)
Anno B: Ant. Amen, amen dico vobis, quia plorabitis et flebitis vos: mi.mdus autem gaudebit, vos
vero constristabimini: sed tristitia vestra vertetur in gaudium, alleluia. (AM 489)
Anno C: Ant. Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus au-
tern sunt lupi rapaces: a fructibus ebrumcognoscetis eos, alleluia. (AM 596)

AD II VESPERAS
54. Canticum evangelicum .
Anno A: Ant. Quaerite primum regnum Dei, et iustitiam eius: et haec omnia adicientur vobis, ai-
leluia. (AM 605)
Anno B: Ant. Tristitia vestra, alleluia, vertetur ingaudium, alleluia. (AM 491)
vel: Nemo mittit vinum novum in utres veteres, sed vinum rtovum in utres novos mitti
debet.
Anno C: Ant. Non potest arbor bona fructus malos facere, neque arbor mala fructus bonos facere:
ornnis arbor quae non facit fructum bo~um, excidetur, et in ignem mittetur, alle-
luia. (AM 597)

HEBDOMADA IX PER ANNUM


DOMINICA
AD I VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Anno I: Ant. Nolite iudicare, ut non iudicemini: in quo enim iudicio iudicaveritis, iudicabimini,
dicit Dominus. (AM 542)
Anno II: Ant. Qui operatus est Petro, operatus est et inihi inter gentes et cognoverunt gratiam
quae data est mIDi a Christo Domino.

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Anno A: Ant: Non omnis qui dicit mIDi: Domine, Domine, intrabit in regnum caelorum, sed qui
faeit voluntatem Pauis mei qui in caelis est,ipse intrabit in regnum caelorum.
vel: Bene fundata est domus Domini supra fmnam petram. (AM 698)
Anno B: Ant. Sabbatum propter hominemfactumest, et non homo propter sabbatum.
vel: Confitebor tibi, Domine, quoniam exaudisti me. (AM 312)
Anno C: Ant. Domine, puer meus iacet paralyticus in domo, et maletorquetur. Amen dieo tibi,
ego veniam et curabo eum. (AM 333)

AD II VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Anno A: An( Similabo eum viro sapienti, qui aedificavit ~omum suarn supra petram. (AM 669)
Anno B: Ant. Deus meus es tu, et confitebor tlbi: Deus meus es tu, et exaltabo teo (AM 327)
Anno C: Ant. Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum: sed tantum die verbo, et
sanabitur puer meus. (AM 334)
330

HEBDOMADA X PER ANNUM


DOMINICA

AD I VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Anno I: Ant. Ad omnia quae mittam te, dicit Dominus, ibis: ne timeas; et quae mandavero tibi,
loqueris ad eos.
Anno II: Ant. 'Testis est mihi Deus quomodo cupiam vos in visceribus Iesu Christi: et hoc oro ut
caritasvestra magis ac magis abundet.

-AD LAUDES MATUTINAS


24. Canticum evangelicum
Anno A: Ant. Misericordiam yolo et non sacrificium. Non enim veni vocare iustos sed peccatores.
vel: Apud Dominum misericordia, et copiosa apud eum redemptio. (AM 246)
Anno B: Ant.' Ait DomiilUs Deus ad seqientem: Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen
tuum, et semen illius: ipsa conteret caput tuum, alleluia. (AM 765)
vel: Qui fecerit voluntatem Dei, hic frater meus, et soror mea, et mater est.
Anno C: Ant~ Ibat Iesusin civitatem quae vocatur Nairn: et ecce defunctus efferebatur mius UN-
cus matris suae. (AM 379)

AD II VESPERAS
54. Canticilm evangelieum
Anno A: Ant. Ne"reminiscaris, Domine, delicta mea, vel parentum meorum: neque vindictam sumas
de peccatis meis. (AM 584)
Anno B: Ant. Si in digito Dei eicio daemonia, profecto venit in vos regnum Dei. (AM 363)
Anno C: Ant. Propheta magiius sui'reXlt-in-iiobis, et quia Deus visitaVit -pie oem suam. (AM 380)

HEBDOMADA XI PER ANNUM


DOMINICA

, AD I VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Anno I: 'AnL Ptier'samuel ministrabat ante Deum coram Heli, et sermo Domini erat pretiosus
cum eo. (AM 556) ,
Anno II: Ant. Muro tuo inexpugnabili circumcinge nos Domine, et armis tuae potentiae protege
nos semper. (AM 591)

AD LAUDES MATUTINAS
24., Canticuni eva'ngelicum
Anno A: Ant. Rogate Dominum rressis,' ut mittat operarios in messem suam.
vel: Euntes in mundum, alleluia, docete omnes gentes, alleluia. (AM 483)
Anno B: Ant. Simile est regnum caelorum grana sinapis, quod minimum est omnibus seminibus;
cum autem creverit, maius est 'omnibus oleribus. (AM 310)
Anno C: Ant. Mulier quae erat in civitate peccatrix, stans retro secus pede's Domini, lacrimis coe-
, pit rigare pedes eius, et capillis capitis sui tergebat, et deosculabatur pedes eius, et
unguento ungebat. (AM 585)
331

AD II VESPERAS
54. Canticum evangelicum
AI1no A: Ant. Convocatis Jesus duodecim Apostolis, dedit illis virtu tern et potestatem super
omnia daemonia, et ut languores curarent: et misit illos praedicare regnum Dei
et san are infirmos, alleluia, alleluia. (AM 529)
Anno B: Ant. Simile est regnum caelorum fermento, quod acceptum mulier abscondit in farinae
sa tis tribus, donec fermentatum est totum: (AM 310)
Anno C: Ant. In diebus illis, mulier quae erat in civitate peccatrix, ut cognovit quod Jesus accubuit
in: domo Simonis leprosi, attulit alabastrumunguenti: et stans retro secus pedes Do-
mini lesu, lacrimis coepit rigare pedes eius, et capillis capitis sui tergebat: et osculabatur
pedes eius, et unguento ungebat. (AM 975)

HEBDOMADA XII PER ANNUM


DOMINICA

AD I VESPERAS
54. Canticum evangeIicum
Anno I: Ant. Loquere, DOmine, quia audit seivus tuus. (AM 534)
Anno II: Ant. Ecce vir Oriens nomen eius: sedebit et domiriabitur, et loquetur pacem gentibus.
(AM 1089)

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangi!Iicum
Anno A: Alit. Dice autem vobis ainicis meis: ne terreamini ab his qui occidunt corpus, animam au-
tern non possunt occidere.
-- -- _.. - _. -- .. - -.- - ---- - - - - -_._-- ... -
-vei.:- Yes-iircapilITcapitis omnes numerati sunt: nolite timere: multis passeribus meliores
estis vos: (AM 650) .
Anno B: Ant. Ascendente lesu in naviculam, ecce motus magnus factus est in mari: et suscitaverunt
eum discipuli eius, dicentes: Domine, salva nos, perimus. (AM 308)
Anno C: Ant. Oportebat pati Christum, et resurgere a mortuis, alleluia. (AM 503)

AD II VESPERAS'
54. Canticum evangeIicum
Anno A: Ant. Qui me confessus fuerit coram hominibus, confitebor et ego eum coram Patre meo.
(AM 640)
Anno B: Ant. Domine, salva nos, perimus: impera, et fac, Deus, tranquillitatern. (AM 308)
Anno C: Ant. Qui vult venire post me, abneget semetipsum, et tollat crucem suam et sequatur
me. (AM 737)

HEBDOMADA XIII PER ANNUM


DOMINICA

AD I VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Anno I: Ant. cognoverunt omnes a Dan usque Bersabee, quod fidelis Samuel propheta esset
Domini. (AM 571)
332

Anno II: Ant. Fac benigne.in bona voluntate tua: utaedificentur Domine, muri Ierusalem. (AM 36])

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Anno A: Ant. Qui odit mimam suam in hoc mundo, in vitam aeternam custodit earn. (AM 642)
Anno B: Ant. Dicebat enim intra se: Si tetigero funbriam vestimenti eilis tantUm, salva ero. (AM 615)
Anno C: Ant. Vos qui reliquistis omnis, et secutiestis me, cenniplum accipietis, et vitam aeternam
possidebitis. (AM 624)

AD II VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Anno A: Ant. Qui vult venire post me, abneget semetipsum et to11at crucem suam, et sequatur me.
(AM 644)
Anno B: Ant. At Iesus.conversiJs, et videns earn, dixit: Confide, filia: fides tua te salvarn fecit, alle-
luia. (AM 615)
Anno C: Ant. VUlpes foveas habent et volucres caeli nidos. Filius autem hominis non habet ubi ca-
put reclinet.
vel: Qui sequitur me, nonambulat in tenebris: sed habebit lumen vitae. (AM 381)

HEBDOMAD A XIV PER ANNUM


DOMINICA
AD I VESPERAS
54. Canticum evangellcum . .
Anno I: Ant. Praevaluit David in Philisthaeum, in funda et lapide, in nomine Domini. (AM 575)
Anno II: Ant. Observa, ftii, praecepta patris tui,et ne dimittas legem matris tuae; sed liga earn in
corde tuo iugiter: (AM 582)

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Anno A: Ant. Venite ad jne omres qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam VQS. (AM 566)
Anno B: Ant. Dicebant: Unde huic sapientia haec et virtutes? Nonne hic est fabri mius?
vel: Libenter gloriabor ip infirmitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi. (AM 793)
Anno C: Ant. Rogate Doniinum messis, ut rnittat operarios inmessem suam.
vel: ,. Laetamini cum Ierusalem, et exsultate in ea omnes qui diligitis eam, in aeternum.
(AM 223)

AD , II VESPERAS
.
54. Canticum evangelicum
Anno A: Ant. Discite a me quia mitis sum et hu~ilis corde. (AM 607)
Anno B: Ant. Amen dico vobis, quia nemo propheta acceptus est in patria sua. (AM 366)
Anno C: Ant. Gaudete et exsultate: ecce enirn merces vestra multa est in caelis. (cf. AM 1122)
vel: Nos autem gloriari oportet in cruce Domini nostri Iesu Christi, alleluia. (AM 900)
333

HEBDOMADA XV PER ANNUM


DOMINICA

AD I VESPERAS
54_ Canticum evangelicum
Anno I: Ant. Montes Gelboe, nee ros nee pluvia veniat super vos, quia in te abieetus est
clypeus fortium, clypeus Saul, quasi non esset unctus oleo. Quomodo ceei-
derunt fortes in proelio? lonathas in excelsis tuis interfectus est: Saul et
lonathas, amabiles et decori vaJde in vita sua, in morte quoque non sunt
separatL (AM 576)
Anno II: Ant. In omnibus his non peccavit lob labiis suis, neque sti.lltum quid contr·a
Deum locutus est. (AM 583)

AD LAUDES MATUTINAS
24. Canticum evangelicum
Anno A: Ant. Semen est verbum Dei, sat~r autem Christus: omnis qui audit eum, mane·
bit in aeternum. (AM 324)
Anno B: Ant. Convocatis lesus duodecim Apostolis, dedit illis virtutem et potestatem su-
per omnia daemonia, et ut languores curarent: et misit illos praedicare re-
gnum Dei, et sanare in frrm os , alleluia. (AM 529)
Anno C: Ant. Magister, quid faciendo vitam aeternam possidebo? !At ille dixit ad eum:
In lege quid scriptum est? quomodo legis? Diliges Dominum De'um tuum
ex toto corde tuo, aJleluia. (AM 603)

AD II VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Anno A: Ant. Vobis c:latum est nosse mysterium regni Dei, ceteris autem in parabolis, dixit
lesus disci pulis suis. (AM 323)
Anno B: Ant. Exeuntes discipuli praedicabailt ut paenitentiam agerent, et ungebant oleo
multos aegros et sanabant.
vel: Dixit paterfamilias operariis suis: Quid hie statis tota die otiosi? At illi
resporidentes dixeiunt: Quia nemo nos conduxit. Ite in vinearn meam: et
quod iustLim fuerit, dabo vobis. (AM 315)
Anno C: Ant. Homo quidam descendebat ab Ierusalem in'lericho, et incidit in latrones:
qui etiam despoliaverunt eum, et plagis impositis abierunt, serriivivo relicta.
(AM 603)

HEBDOMADA XVI PER ANNUM


DOMINICA

AD I VESPERAS
54. Canticum evangelicum
Anno I: Ant. Unxerunt SaJomonem Sadoc sacerdos, et Nathan propheta regem in Gihon,
et ascendentes laeti dixerunt: Vivat rex in aeternum. (AM 577)
Anno II: Ant. Cum audisset lob nuntiorum verba, sustinuit patienter, et ait: Si bona su-
scepimus de manu Domini, mala autem quare no