Curs elaborat `n colaborare cu lector universitar Angela Beju

© Copyright by EUROCOR – Institutul European de Cursuri prin Coresponden]\ SRL ISBN 973-7929-02-0

ve]i descoperi leg\turile subtile. Aspectele importante din curs – defini]ii. cursul con]ine experimente [i re]ete. [i se încheie cu o recapitulare a cuno[tin]elor prezentate. La finalul fiec\rei lec]ii exist\ o list\ cu literatura de specialitate recomandat\. Având caracter practic. iar pentru a v\ valorifica cuno[tin]ele dobândite ve]i întâlni diverse exerci]ii. prezentate sub forma unor caiete. De-a lungul celor 32 de lec]ii ale cursului Eurocor de Terapii naturiste vom p\[i împreun\ spre atingerea acestei bucurii. la care se adaug\ observa]ii [i sugestii. prin urmare. ve]i ajunge pe nesim]ite s\ observa]i lumea înconjur\toare prin „ochii unui terapeut naturist”. mai s\n\tos. s\ citi]i cu aten]ie materialele prezentate [i s\ v\ distra]i împreun\ cu tanti Margareta cea priceput\ [i cu savantul doctor Mu[e]eanu. grupate în 16 module.” (Ady Endre) Este atât de bine s\ te sim]i bucuros c\ tr\ie[ti! Dac\ dori]i acest lucru. dac\ a]i ales acest curs. deoarece exerci]iile noastre sunt concepute în a[a fel încât. ei doi vor fi c\l\uzele dumneavoastr\ prin fascinantul domeniu al terapiilor naturiste. în care sunt expuse succint temele abordate în cadrul acesteia. precum [i cu o list\ cu întreb\ri de autoevaluare prin intermediul c\rora ve]i putea verifica dac\ a]i asimilat cele mai importante aspecte ale lec]iei. Pentru c\ via]a este pentru to]i o bucurie extraordinar\. dup\ rezolvare. Pe m\sur\ ce vom parcurge materialul prezentat. dar atât de profunde. mai fericit [i mai în]elept. plante. pietre. când ve]i termina acest curs. dintre P\mânt. Materialul cursului cuprinde 32 de lec]ii. dac\ v-a]i decis s\ studia]i în mod serios ca s\ v\ familiariza]i cu metodele de vindecare natural\. prin experien]ele proprii. animale [i oameni. Pentru a v\ u[ura asimilarea informa]iei. Dac\ face]i acest efort. un dic]ionar de termeni de specialitate [i o tem\ pentru acas\. Fiecare lec]ie debuteaz\ cu o parte de introducere. informa]ii teoretice – sunt marcate în mod special pentru a fi identificate mai u[or. a]i f\cut primii pa[i pe drumul lung [i frumos al descoperirii armoniei interioare [i izvoarelor bucuriei. asem\n\toare celei cu care copiii mici exploreaz\ lumea. ve]i observa c\ ve]i deveni din ce în ce mai sigur pe sine. urmând ca profesorul personal s\ aprecieze corectitudinea r\spunsurilor [i s\ v\ transmit\ observa]iile sale pe marginea acestora. Cu siguran]\. sacr\. s\ ajunge]i la în]elepciunea cu care v\ ve]i putea ajuta semenii. Pentru ca înv\]area s\ fie o pl\cere pentru dumneavoastr\. ce va fi expediat\. to]i cunoscu]ii dumneavoastr\ vor dori s\ afle cum reu[i]i s\ radia]i atâta armonie exterioar\ [i interioar\! Pentru aceasta trebuie doar s\ urma]i sfaturile date în curs.D EM L O EC N } ST I R E AT IV | INTRODUCERE ”Cei care tr\iesc s\ se bucure cu to]ii. nu ve]i avea nevoie de altceva decât de bun\ dispozi]ie [i de curiozitate. cursul cuprinde numeroase desene [i scheme sugestive. Anexele ata[ate anumitor lec]ii v\ vor `mbog\]i cuno[tin]ele prezentate `n cadrul lor. pe adresa Institutului Eurocor. .

. Deseori ne vor fi prezentate [i re]etele folosite de tanti Margareta. ea reprezint\ mai pu]in de jum\tate din con]inutul unui caiet de studiu. sugestiile [i experien]ele pe care ni le comunic\ tanti Margareta cea în]eleapt\. Lucrurile interesante. au fost introduse urm\toarele simboluri pe marginea lec]iilor: Marcheaz\ exerci]iile [i experimentele propuse. Astfel sunt marcate titlurile recomandate apar]inând literaturii de specialitate. El ne va introduce defini]ii [i informa]ii de specialitate teoretice [i practice. Din punctul de vedere al num\rului de pagini. sunt marcate cu o pereche de ochelari. Lec]ia de fa]\ constituie o lec]ie demonstrativ\. care dore[te s\ v\ familiarizeze cu metoda de studiu EUROCOR. cu ajutorul c\rora ve]i putea rezolva exerci]iile orale. Informa]iile referitoare la acordarea primului-ajutor vor fi marcate cu acest semn. Doctorul Mu[e]eanu este terapeut naturist. prin intermediul c\rora v\ pute]i îmbog\]i bagajul de cuno[tin]e în domeniu. Marcheaz\ observa]iile.4 lec]ie demonstrativ\ Terapii naturiste Pentru ca studiul dumneavoastr\ individual s\ fie cât mai u[or [i eficient. În unele lec]ii ale cursului ve]i avea nevoie de casetofon [i de casete neînregistrate. Ve]i g\si aici programa de studiu [i fragmente relevante din structura modulelor acestui curs. demne de re]inut.

Vom descoperi ce înseamn\ etica profesiei.Terapii naturiste lec]ie demonstrativ\ 5 Programa cursului Terapii naturiste Lec]ia 1 Afl\m cine poate fi terapeut naturist [i de ce avem nevoie ca s\ putem deveni un astfel de doctor al trupului [i al spiritului. ca [i despre Reiki. care ne va ajuta s\ g\tim mânc\ruri s\n\toase. Vorbim despre greutatea corporal\. Facem cuno[tin]\ cu corpul uman. Lec]ia 2 Lec]ia 3 Lec]ia 4 Lec]ia 5 Lec]ia 6 Lec]ia 7 Lec]ia 8 Lec]ia 9 Lec]ia 10 . Dobândim cuno[tin]e despre bioenergie [i alte câteva procedee asem\n\toare. Facem cuno[tin]\ cu bioenergia. Afl\m lucruri interesante despre controlul min]ii. Vom înv\]a despre aur\ [i vom face câteva experimente de bioenergie. facem cuno[tin]\ cu câteva produse pe baz\ de plante medicinale [i descoperim principiile curative ale vegetalelor. Afl\m ce este alimenta]ia vegetarian\. cu re]etele oferite de tanti Margareta. Înv\]\m câteva principii esen]iale de reflexologie. Arolo [i alte metode de vindecare asem\n\toare. Afl\m care sunt bazele fiziologice sau biologice ale unei nutri]ii s\n\toase. afl\m câteva moduri de preparare a ceaiurilor din plante medicinale. Afl\m mai multe despre câteva specii de plante medicinale descoperite [i cercetate de curând. Doctorul Mu[e]eanu ne d\ câteva indica]ii utile referitoare la acordarea primului-ajutor. facem cuno[tin]\ cu câteva re]ete de sl\bire [i. de la creier pân\ la aur\. Afl\m despre punctele reflexogene din t\lpi [i palme [i înv\]\m câteva exerci]ii simple. despre obezitate [i sl\bire. Înv\]\m despre bazele presopuncturii (ap\sarea sau masajul punctelor special alese). prezent\m fiecare organ vital [i discut\m despre simptomele care caracterizeaz\ diferite afec]iuni. Facem cuno[tin]\ cu no]iunile de baz\ ale fitoterapiei sau ale botanicii medicale. Prezent\m plantele medicinale cele mai cunoscute [i modul lor de utilizare. bineîn]eles. Înv\]\m câteva no]iuni de baz\ ale aromoterapiei [i ni se prezint\ câteva idei referitoare la acest tip de terapie. iar doctorul Mu[e]eanu ne ajut\ s\ ne descoperim energia proprie. pe care putem s\ le efectu\m singuri acas\.

la orice vârst\.6 lec]ie demonstrativ\ Terapii naturiste Lec]ia 11 Urm\torul capitol face referire la radiestezie [i la studiul radia]iilor telurice. Doctorul Mu[e]eanu ne face cunoscute bolile cele mai frecvente ale ochiului [i câteva exerci]ii pentru ochi pe care putem s\ le efectu\m singuri. Vom face cuno[tin]\ [i cu terapiile folosite de [amani. pentru a ne p\stra s\n\tatea fizic\ [i psihic\. Tanti Margareta ne prezint\ un program de antrenament yoga. doctorul Mu[e]eanu ne arat\ unde se g\sesc informa]iile despre diferitele organe pe harta irisului [i ne propune câteva tehnici simple de terapie. despre masajele ayurvedice. Lec]ia 12 Lec]ia 13 Lec]ia 14 Lec]ia 15 Lec]ia 16 Lec]ia 17 Lec]ia 18 Lec]ia 19 Lec]ia 20 Lec]ia 21 Lec]ia 22 . Cu tanti Margareta vizit\m o [coal\ yoga. iar doctorul Mu[e]eanu ne ajut\ s\ în]elegem gândirea chinezeasc\. Facem acum cuno[tin]\ cu medicina tradi]ional\ chinez\. dintre care unele se bazeaz\ pe invocarea for]elor supranaturale. doctrina structurii corpului. iar doctorul Mu[e]eanu ne înva]\ cum s\ practic\m medita]ia. Mai r\mânem pu]in în India. în ce const\ una dintre str\vechile terapii. Înv\]\m despre metodele de vindecare [i tradi]ia Ayurvedei. Facem acum o lung\ excursie în India. afl\m ce tip de corp avem. Facem cuno[tin]\ cu diferite terapii române[ti tradi]ionale. pentru a putea cunoa[te tradi]iile practicilor yoga. folosite [i în zilele noastre: Ayurveda. iar tanti Margareta ne ini]iaz\ în [tiin]ele pendulului [i ne prezint\ câteva tabele de pendul foarte u[or utilizabile. Ni se prezint\ structura [i anatomia ochiului. Cu doctorul Mu[e]eanu înv\]\m câteva terapii speciale. Afl\m care este doctrina celor cinci elemente. aflând. Doctorul Mu[e]eanu ne ajut\ s\ confec]ion\m un pendul. adic\ diagnosticarea pe baza consult\rii irisului. Afl\m cum putem g\si izvoare de ap\ cu ajutorul b\]ului magic [i al ansei. Tanti Margareta ne va dest\inui câteva re]ete speciale ayurvedice. ce este „re]eaua Hartmann” [i unde este indicat s\ ne a[ez\m patul dac\ vrem s\ evit\m radia]iile telurice d\un\toare. În aceast\ lec]ie vom înv\]a despre iridologie. Facem cuno[tin]\ cu harta irisului. pentru început. farmaceutica [i alimenta]ia ayurvedic\. cum ar fi acupunctura [i terapia moxa. Înv\]\m tehnicile de diagnosticare folosite de medicina chinezeasc\. Tanti Margareta ne explic\ de ce trebuie s\ scoatem limba la doctorul chinez. pe care putem s\-l urm\m zilnic. Doctorul Mu[e]eanu ne arat\ cum se confec]ioneaz\ toba [amanului.

Doctorul Mu[e]eanu ne explic\ în ce mod func]ioneaz\ calendarul lunar. care îi ajut\ pe terapeu]ii naturi[ti. terapia pietrelor pre]ioase. Afl\m câteva secrete kinetoterapeutice. despre osteoporoz\. iar doctorul Mu[e]eanu ne prezint\ via]a fascinant\ a albinelor. dar [i despre problemele de erec]ie ale b\rba]ilor. întocmim un program de masaj aplicabil [i acas\. Vorbim despre îngrijirea bolnavilor în cas\. iar cu tanti Margareta mergem la [edin]e de fotografiere a aurei. înv\]\m apoi câteva remedii împotriva durerilor menstruale. Din câteva tehnici speciale de masaj. Folosim aromoterapia [i. Tanti Margareta ne c\l\uze[te în apicultur\. urm\rind cu prec\dere fazele Lunii. împreun\ cu tanti Margareta. În ultimele dou\ lec]ii vorbim despre secretele femeilor. ne d\ diverse re]ete pe baz\ de miere. Doctorul Mu[e]eanu ne poveste[te despre leg\tura dintre tonusul muscular [i stres. împreun\ cu tanti Margareta deschidem „un salon de cosmetic\” în buc\t\rie. Facem cuno[tin]\ cu simbolistica culorilor [i afl\m sfaturile pe care ni le d\ tanti Margareta în privin]a felului în care terapia culorilor (cromoterapia) ne poate îmbun\t\]i via]a. dar [i tipurile de masaj occidental. vorbim despre menopauz\. Tanti Margareta merge la un grafolog [i ne arat\ câteva mostre de scris foarte interesante.Terapii naturiste lec]ie demonstrativ\ 7 Lec]ia 23 Facem cuno[tin]\ cu apiterapia. printre care masajul indian [i cel chinezesc. Lec]ia 24 Lec]ia 25 Lec]ia 26 Lec]ia 27 Lec]ia 28 Lec]ia 29 Lec]ia 30 Lec]ia 31 Lec]ia 32 . Afl\m câteva no]iuni de baz\ despre culori [i efectele lor terapeutice. Afl\m care sunt bazele astrologiei. Descoperim practici speciale folosite în terapia naturist\. Doctorul Mu[e]eanu ne amuz\ cu câteva teste ale culorilor. facem cuno[tin]\ cu cele mai simple cure cu ap\ [i afl\m care sunt bazele homeopatiei. putem s\ recunoa[tem simbolistica organelor. Înv\]\m diferite tipuri de masaj. Discut\m despre na[terea natural\ în maternitate [i acas\. precum [i despre al\ptare. care const\ în folosirea produselor medicinale [i a practicilor terapeutice pe baz\ de produse apicole. Scrisul de mân\ ne arat\ starea fizic\. Doctorul Mu[e]eanu ne prezint\ câteva instrumente speciale. dar vom spune câteva cuvinte [i despre moarte [i doliu. prepar\m uleiuri de masaj. În primul rând. Cu ajutorul testelor grafologice („grafotestelor”) distractive putem s\ descoperim ce ne spune scrisul nostru. Mergem împreun\ cu tanti Margareta la o [edin]\ de gimnastic\ intim\.

precum [i despre alte modalit\]i interesante de folosire a plantelor. Exist\. iar una dintre cele mai r\spândite metode este cu siguran]\ fitoterapia. fundamental\ pentru men]inerea s\n\t\]ii noastre fizice [i psihice. Altele ne arat\ utilizarea uleiurilor din plante [i a balsamurilor frumos mirositoare. p\strare [i uscare a acestor plante. v\ invit\m s\ parcurgem împreun\ aceast\ lec]ie. Dac\ vre]i s\ afla]i regulile de culegere. care folosesc adesea [i plante medicinale. R\d\cinile fitoterapiei dateaz\ din antichitate sau chiar mai înainte. datând de mai bine de 6.W. De aceea. de altfel. Acestea sunt plante care au propriet\]i curative. therapeuein – a îngriji) este o ramur\ a terapiei naturiste care folose[te plantele [i preparatele din plante ca mijloace de prevenire [i tratare a bolilor. Astfel. în care se relateaz\ cum se folosesc plantele medicinale. despre prepararea de ceaiuri medicinale. dar [i cu folosirea ceaiurilor medicinale. precum [i care sunt efectele secundare care pot ap\rea în urma administr\rii necorespunz\toare.8 lec]ie demonstrativ\ Terapii naturiste Toate lec]iile debuteaz\ cu o introducere. o rela]ie foarte strâns\ între ramurile terapiei naturiste: astfel. Unele picturi din piramidele egiptene ne prezint\ culesul crinilor [i stoarcerea sevei acestora. Anticii cuno[teau [i propriet\]ile diuretice ale m\rului. un meniu corect ales va con]ine neap\rat plante. Dac\ vrem s\ g\sim o cale optim\ pentru p\strarea sau refacerea s\n\t\]ii noastre. De aceea. la masajele ayurvedice se folosesc uleiuri rafinate din plante etc. nu trebuie s\ trat\m separat nici fitoterapia. trebuie s\ combin\m în mod în]elept metodele naturiste de vindecare. Dar. fiindc\ este mai mult ca sigur c\ [i omul preistoric cuno[tea efectul anumitor p\r]i ale plantelor. reflexologia se combin\ cu hidroterapia. Istoria fitoterapiei Fitoterapia (din limba greac\ veche: phyton – plant\. Emerson) În aceast\ lec]ie vom vorbi despre vindecarea cu ajutorul plantelor medicinale. Din lec]ia 5 am selectat un fragment în care ve]i g\si un exemplu de introducere. legume. ce prezint\ succint subiectele abordate în cadrul acestora. fructe [i cereale.” (R. În lec]iile anterioare am vorbit despre regulile unei alimenta]ii s\n\toase. În lec]iile urm\toare vom face o prezentare a metodelor de îngrijire ale terapiei naturiste. au darul de a vindeca multe dintre problemele noastre de s\n\tate. este esen]ial s\ [tim care sunt aceste plante [i cum s\ le folosim pentru a resim]i cu adev\rat efectele lor binef\c\toare. ci [i o mare putere de vindecare. ajutându-ne s\ ne p\str\m ori s\ ne restabilim s\n\tatea. deoarece acestea nu au numai un rol nutritiv. . pe care îl foloseau foarte des. pentru început. „Buruiana este o plant\ a c\rei utilitate nu a fost înc\ descoperit\. Din India antic\ [i China avem dovezi scrise. dar [i cum se clasific\ ele din diferite puncte de vedere. Foarte multe plante care ne înconjoar\ au efecte medicinale. trebuie s\ afl\m ce se în]elege prin plante medicinale.000 de ani.

În Evul Mediu. pune]i o lingur\ mare de flori de z\mo[i]\ (Hibiscus trionum). ca s\ împiedice r\spândirea molimei. Marile descoperiri geografice au avut ca efect [i descoperirea [i r\spândirea diferitelor sortimente de condimente. care v\ pot ajuta în alegerea produsului potrivit. O treime din aceste plante sunt folosite [i ast\zi în scopuri de vindecare [i se g\sesc chiar [i în farmacii. în gr\dinile m\n\stirilor se cultivau diverse plante medicinale. deoarece cuno[teau caracteristicile excep]ionale ale acestei plante. de rozmarin sau ienup\r. chiar [i în aceast\ perioad\. oamenii considerau c\ boala era o pedeaps\ a lui Dumnezeu. în special bulbi. ci [i specialit\]i [i alimente biologice. pe care le pute]i consulta.Terapii naturiste lec]ie demonstrativ\ 9 Din jurul anilor 1550 î. con]inutul de vitamina C ne ap\r\ de r\ceal\. rozmarinul. f\cute din peste 200 de plante diferite. scor]i[oar\ [i îndulcit cu miere. este foarte bun un ceai din z\mo[i]\ (Hibiscus trionum). În timpul marilor epidemii de cium\ sau de holer\. Pentru r\celi. ~ntr-un recipient de sticl\ de 1 litru. cât [i în celelalte teritorii din lumea antic\. iar aceast\ compozi]ie `ndulci]i-o cu miere sau cu zah\r negru numai atunci când s-a r\cit la o temperatur\ la care se poate consuma. Totu[i. `n Europa apar facult\]ile de medicin\. de altfel. iar mierea îndulce[te ceaiul în mod s\n\tos. Condimentele înc\lzesc corpul. Ve]i g\si aici [i diferite pliante. cum ar fi chimionul dulce. Este un preparat excelent. un pic de scor]i[oar\ [i ghimber tocat. menta. Cu toate acestea. . pe care `l poate consuma oricine. vanilia sau boiaua de ardei. plantele au continuat s\ aib\ un rol esen]ial printre produsele destinate trat\rii bolilor. oamenii aruncau crengi frumos mirositoare. Acesta este [i motivul pentru care marele istoric grec Herodot i-a numit pe egipteni „cei urât mirositori”. dateaz\ a[a-numitul papirus Ebers. `n focurile aprinse pe str\zi. care se putea vindeca doar prin rug\ciune. lung de aproximativ 20 metri. pentru c\ ele con]in multe informa]ii importante. preparat cu ghimber. Egiptenii antici consumau diferite sortimente de ceap\. ~ncepând cu secolul al X-lea. ghimberul. La plafar sau în magazinele de produse naturiste pute]i g\si nu numai ceaiuri medicinale. C\lug\rii benedictini erau. în cantit\]i mari. cum sunt scor]i[oara. plantele aveau un rol important în vindecarea bolilor. renumi]i pentru cuno[tin]ele lor referitoare la plantele medicinale. culoarea bordo a ceaiului are un efect pozitiv asupra psihicului. pân\ la `nceputul secolului al XIX-lea.Ch. pe care sunt enumerate mai multe preparate medicinale. nuc[oara. trigonela ori salvia. Peste ele turna]i 1 litru de ap\ clocotit\. Atât în Grecia antic\.

amestecare. `nghi]ire. P\r]ile tubului digestiv Esofag Stomac Intestin sub]ire Intestin gros Rect Timpul de stagnare 10 secunde 1-3 ore 7-10 ore 25-30 ore 30-70 ore Schema simplificat\ a aparatului digestiv [i a aparatului respirator . succesiv. 8 [i 9. Mi[c\rile tubului digestiv trimit hrana consumat\ de la orificiul bucal pân\ la orificiul anal. chimic: descompunere cu ajutorul enzimelor. Pentru exemplificare am ales câteva fragmente din lec]iile 3. în trei mari etape: ‚ ‚ ‚ mecanic: m\cinare (îmbuc\t\]ire). fizic: dizolvare în ap\ (lichid). Substan]ele care urmeaz\ a fi digerate stagneaz\ pentru intervale de timp diferite în anumite p\r]i din tubul digestiv.10 lec]ie demonstrativ\ Terapii naturiste Desenele [i schemele sugestive întâlnite pe parcursul materialului au rolul de a v\ u[ura asimilarea informa]iilor prezentate. Procesul de asimilare în organism (digestia) se face.

Gâtul – acest punct este punctul de direc]ie a gâtului. Situarea organelor interne este prezentat\ `n figura 14: 1. 10. Bra]ul. Lombare. figura 14 . 4. se recomand\ tratamentul efectuat pe ureche. Se recomand\ [i în cazul perioadei de recuperare dup\ accidente. dar. articula]ia poate fi tratat\. Clavicula – este o zon\ pe care se trateaz\ durerile ap\rute în jurul claviculei. {oldul. Um\rul – se recomand\ pentru tratamentul oric\rei dureri în leg\tur\ cu um\rul. se trateaz\ întotdeauna împreun\ cu stomacul. Sacrale – în cadrul terapiei zonelor reflexogene ale urechii. 12. 5.Terapii naturiste lec]ie demonstrativ\ 11 Zona reflexogen\ a capului se afl\ pe lobul urechii. figura 13 Se trateaz\ în primul rând în caz de dureri. 9. Pilorul – de obicei se efectueaz\ un masaj independent pe zona pilorului. ~ncheietura mâinii. Genunchii. 11. Oare acesta s\ fie motivul pentru care profesorii îi tr\geau cândva de ureche pe elevii lene[i sau neaten]i?! Situarea sistemului motor [i a coloanei este prezentat\ în figura 13. Toracale. 13. prin zona reflexogen\ corespunz\toare. 3. 2. iar a gambei inferioare. Partea zonei reflexogene nemarcat\ a gambei superioare se afl\ între genunchi [i [old. 15. durerilor musculare [i durerilor reumatice. Stomacul – zona reflexogen\ a stomacului ocup\ o suprafa]\ destul de extins\. 14. 6. de amor]eal\. tratamentul se recomand\ în cazul rigidit\]ii gâtului. în acest caz. 4. Gura. 2. Mâna – sunt zonele reflexogene ale membrului superior. între genunchi [i glezn\. Cotul. 8. Masajul regulat al acestei p\r]i amelioreaz\ capacitatea de gândire [i este recomandat [i în cazul oboselii intelectuale. Glezna (conform accep]iei chineze) – în cazul durerilor de articula]ie. Pentru tratarea oric\rei probleme a coloanei. Antebra]ul. Vertebrele cervicale. Esofagul. 7. Aceast\ zon\ se trateaz\ pe ureche în cazul bolilor de stomac [i în vederea men]inerii s\n\t\]ii. acestea sunt zone u[or accesibile [i tratabile. Numerele arat\ zonele corespunz\toare: 1. 3.

12 lec]ie demonstrativ\ Terapii naturiste chakra coroanei chakra frun]ii chakra gâtului chakra inimii chakra plexului solar chakra osului sacrum chakra r\d\cinii Sistemul centrelor de energie v\zut din fa]\ Sistemul centrelor de energie v\zut din lateral Nimbul care înconjoar\ capul sfin]ilor este de fapt reprezentarea chakrei coroanei .

C\uta]i o melodie sau o serie de melodii care s\ dureze 15 minute. dar. Înghi]itura bine mestecat\ asigur\ o suprafa]\ mare de digerare pentru aparatul digestiv [i în acest fel hrana este mai bine [i mai repede asimilat\. al limbii. Partea inferioar\ a stomacului realizeaz\ amestecul con]inutului. Muzica bine aleas\ contribuie la asimilarea mai bun\ a substan]elor nutritive. Mâncarea înghi]it\ împinge în prima faz\ pere]ii stomacului. în func]ie de densitatea [i con]inutul fibros al hranei. buc\]ile de alimente înghi]ite una dup\ alta formeaz\ straturi. care con]ine electroli]i. Din cadrul lec]iilor 3. Substan]ele solide cu diametrul mai mare de 3 mm nu pot fi digerate. împingându-l spre intestinul sub]ire. . ve]i întâlni diverse re]ete foarte utile. ea se face cu ajutorul din]ilor. Mestecarea este un proces ritmic. Saliva Zilnic. ca urmare a consumului de alimente. f\cându-l pe acesta s\ se destind\. al salivei. Mesteca]i bine fiecare înghi]itur\. Concentra]i-v\ în timp ce mesteca]i [i înghi]i]i în a[a fel încât. Stomacul gol con]ine o cantitate mic\ de suc gastric. Acest exerci]iu v\ ajut\ s\ înv\]a]i mestecarea temeinic\ a hranei [i s\ v\ concentra]i în timpul consum\rii alimentelor.000 ml de saliv\. De asemenea. Nu trebuie s\ c\uta]i neap\rat o muzic\ lent\. Cantitatea [i calitatea con]inutului gastric influen]eaz\ considerabil golirea. s\ ave]i la dispozi]ie 15 minute. ap\ [i amilaz\ salivar\. acesta poate s\ depoziteze o cantitate considerabil\ de substan]e. nu în ultimul rând. lec]iile con]in experimente [i exerci]ii. glandele salivare produc aproximativ 1. Hrana gras\ încetine[te acest proces.Terapii naturiste lec]ie demonstrativ\ 13 Pentru punerea în aplicare a cuno[tin]elor dobândite. al plan[eului bucal. Muzic\ de prânz Pune]i la casetofon o caset\ cu muzica preferat\. eliminându-se mai întâi apa. de cel pu]in 30-50 de ori. Secre]ia de saliv\ este coordonat\ exclusiv de centrii nervo[i. iar de aici în stomac. Stomacul În func]ionarea mecanic\ a stomacului distingem dou\ faze principale: amestecare [i depozitare. pentru consumarea felului principal. Stomacul se gole[te în aproximativ 3 ore. Când mânc\m. al buzelor [i. ci mai degrab\ una care s\ v\ fac\ s\ tr\i]i sentimente pl\cute. 9 [i 13 am extras câteva fragmente edificatoare. coordonat de trunchiul cerebral. Bolul alimentar este împins de limb\ în faringe. de unde ajunge în esofag. Esofagul Esofagul este tubul prin care înghi]itura (denumit\ [i bol alimentar) ajunge în stomac. Cavitatea bucal\ Aici se mestec\ hrana [i se amestec\ cu saliva.

în care a]i pus câte un centilitru de ap\. La eforturile sus]inute. prin voin]a lor. nivelul de ap\ al ambelor farfurii. Ce a]i observat? Cepele tratate cu bioenergie [i grupul de control Pe acest fapt se bazeaz\ [i proverbul care spune c\: „Ochiul st\pânului îngra[\ vita”. timp de cinci minute. S\ vedem ce efecte are nivelul dumneavoastr\ de bioenergie asupra plantelor. Hrana celei de-a [aptea chakre este postul. în mod egal. Pute]i s\ prepara]i chiar o cin\ festiv\ care s\ „hr\neasc\” cele [ase chakre. Nu degeaba se spune despre unii oameni c\ au ochi „care str\pung” sau care pot s\ „deoache”. Lua]i [ase cepe ro[ii de m\rimi identice [i a[eza]i-le câte trei pe câte o farfurie mic\.14 lec]ie demonstrativ\ Terapii naturiste În mod foarte interesant. Unele persoane pot. Pune]i mâna în fiecare diminea]\ [i sear\ deasupra cepelor aflate pe una dintre farfurii. dup\ o s\pt\mân\ ve]i remarca diferen]a. Ochii pot chiar s\ radieze energie. s\ exercite efecte asupra direc]iei de rota]ie a discului. energia se blocheaz\ chiar [i în cazurile persoanelor cu un nivel de energie ridicat. Completa]i în fiecare zi. la fel ca [i în centrul palmei. . Cealalt\ farfurie este grupa de control. în ochi se g\sesc chakre secundare importante. cât [i pentru suflet. Într-adev\r. Aceasta va fi benefic\ atât pentru corp. nivelul general de bioenergie al stângacilor este pu]in mai ridicat decât al dreptacilor.

O masc\ revigorant\ [i cu efect de înl\turare a ridurilor este urm\toarea: pune]i într-un castronel 1-2 linguri]e de miere cu un g\lbenu[ de ou [i cu pu]in\ zeam\ de l\mâie. Amesteca]i totul pân\ când se formeaz\ o past\ omogen\. cum ar fi gastrita sau ulcerul. De aceea vom prezenta în continuare câteva texte care înso]esc procedeele de vindecare pentru unele dintre cele mai r\spândite boli. un leac nu are nici un rezultat dac\ nu este înso]it de recursul la implorarea sau amenin]area agentului supranatural care se afl\ la originea bolii. Acestea sunt principalele metode terapeutice bazate pe propriet\]ile curative ale fluidelor. Avea crize mai ales prim\vara [i toamna. în ziua a dou\sprezecea [ase [i tot a[a pân\ în ziua a [aptesprezecea. la sfâr[itul c\ruia durerile i-au disp\rut complet. mai ales în perioadele de iarn\. înc\ din Antichitate. Aceasta const\ în înghi]irea diminea]a. Dar. reducând în acest fel hiperaciditatea cu mijloace naturale. ca [i ceara de albine. iar în forma sa acut\ ulcerul sângera. apoi întinde]i-o pe fa]\ [i pe decolteu. Un alt remediu foarte r\spândit era mierea. astfel: în prima zi un c\]el. Repeta]i acest procedeu de dou\ ori pe s\pt\mân\. era foarte folosit\ în diferite tratamente cosmetice. este cura de usturoi.Terapii naturiste lec]ie demonstrativ\ 15 Un mod foarte întâlnit de înt\rire a organismului. ajutând la eliminarea ridurilor [i la vitaminizarea ]esuturilor. f\r\ s\ mai reapar\ vreodat\. Apoi. în ziua a unsprezecea – [apte c\]ei. apoi sp\la]i-v\ pe fa]\ cu ap\ c\ldu]\. Din fericire. mirosind a arsenic. când se va înghi]i un singur c\]el de usturoi. mai ales ale stomacului. Ea favorizeaz\ digestia. când se consum\ nou\ c\]ei de usturoi. în a doua doi c\]ei. amelioreaz\ func]ionarea ficatului. pân\ în ziua a noua. deoarece în acest mod se elimin\ toxinele din organism. deoarece are un efect bun asupra pielii. L\sa]i-o s\ ac]ioneze timp de un sfert de or\. pe nemâncate. Pe de alt\ parte. a câtorva c\]ei de usturoi. a întâlnit o b\trân\ care i-a recomandat s\ ia în fiecare diminea]\ o linguri]\ de miere c\ldu]\ pe stomacul gol. dar ea are un rol foarte benefic. înt\re[te sistemul imunitar [i are un efect benefic asupra sistemului nervos. . Propriet\]ile curative ale mierii sunt binecunoscute de c\tre medici. la fel ca [i ulcerul. în ziua a zecea. în a treia zi trei c\]ei de usturoi [i tot a[a. utilizat\ pentru vindecarea mai multor boli. Mierea con]ine anumite substan]e care pot neutraliza acidul gastric. Bolnava a urmat acest tratament timp de un an. pentru ]\ranii români. în propor]ie cresc\toare. se vor înghi]i opt c\]ei de usturoi. Un efect secundar ceva mai nepl\cut al acestei cure va fi transpira]ia destul de abundent\. pentru ca pielea s\ v\ devin\ mai elastic\ [i mai fin\. Am cunoscut cândva o persoan\ care suferise de ulcer duodenal de la 18 pân\ la 30 de ani. mierea.

practic. Dac\ un tratament este efectuat într-un mod neprofesional. conform concep]iei chineze[ti. . în anii ’70. asem\n\toare unei holograme. în acest fel se poate explica faptul c\ o leziune fizic\ (cum ar fi fractura unui um\r) poate produce în câteva minute o transformare palpabil\ în zona reflexogen\. informa]iile de specialitate sunt marcate prin semne grafice speciale pentru a fi identificate cu u[urin]\. Se presupune c\ microsistemele sunt legate din punct de vedere energetic la sistemele de meridiane tradi]ionale de energie. În mai multe puncte ale corpului nostru se reg\sesc anumite zone de la care putem s\ primim o imagine complet\ despre starea organismului.16 lec]ie demonstrativ\ Terapii naturiste Defini]iile. Sistemul de baz\ este acel spa]iu în care se afl\ toate celulele. Indica]ii [i contraindica]ii Nici metodele terapiei naturiste nu sunt considerate ca fiind total nepericuloase. Reflexoterapia este o tehnic\ de masaj care folose[te presiunea realizat\ cu ajutorul degetelor pe anumite zone ale corpului [i în special pe picioare [i mâini. Descoperirea lor este legat\ de numele medicului francez Paul Nogier. pe tot corpul avem zone reflexogene. fapt care face ca el s\ fie considerat p\rintele auriculomedicinei. acesta poate deveni chiar d\un\tor. ochii [i fa]a. Sistemul de baz\ transmite informa]ii în câteva secunde de la o parte a corpului la alta. Printre aceste microsisteme se num\r\ [i talpa piciorului. Conform cuno[tin]elor actuale. Pentru a exemplifica am selectat câteva fragmente din cadrul lec]iilor 7 [i 16. energia vital\ ajunge la fiecare celul\. prin el. precum [i cele dintre organism [i mediu. Acestea reprezint\ activitatea fundamental\ a sistemului nervos [i cu ajutorul lor se regleaz\ rela]iile dintre organe. totdeauna este imperativ necesar s\ urma]i regulile de efectuare a metodelor terapiei naturiste. reflexoterapia are efecte asupra organismului prin intermediul sistemului de baz\. care ajut\ la identificarea punctelor dureroase din zonele reflexogene. în tot organismul. cercet\rile au demonstrat c\ exist\ mai multe astfel de suprafe]e pe corpul uman. toate organele. prin el se în]elege spa]iul dintre celule. care [i-a publicat teoria în anul 1958. Mai târziu. de fapt. În zonele reflexogene se pot observa foarte bine reflexele. Acest sistem formeaz\ un tot unitar în tot organismul. abdomenul. cavitatea bucal\. Aceste suprafe]e se numesc microsisteme. care în acest caz este cea a t\lpii. Efectele terapiei zonelor reflexogene. prin urmare. O schimbare în orice punct al sistemului de baz\ produce schimb\ri chiar [i în punctele cele mai îndep\rtate ale corpului. Reflexoterapia este în mod necesar precedat\ de un reflexodiagnostic. mâna. de aceea. Prin urmare. este de la sine în]eles c\ prin masaj putem s\ producem efecte pozitive asupra sistemului de baz\ [i. scalpul (cu p\r). Sistemele de canale de energie numite meridiane sunt acele „trasee” din corpul uman prin care. El credea îns\ c\ numai urechea este o astfel de zon\ de reflex. pornind de la acest principiu. stimulând aceste meridiane putem s\ ob]inem efecte asupra tuturor p\r]ilor organismului.

Masajele ayurvedice pot fi aplicate în domenii diferite: nu numai la preg\tirea tratamentelor Pancha karma. cele mai eficiente sunt a[a-numitele tratamente keralai sneha-sweda kriyas. care este sus]inut de metode [tiin]ifice. pot fi eliminate din corp. Tratamentele prin masaj Keralai (Sneha-Sweda Kriyas) Printre masajele ayurvedice. cu ajutorul pancha karma. cred c\ au devenit cunosc\tori ai masajului ayurvedic. Masaje ayurvedice În India. ale c\ror scopuri sunt s\ elimine toxinele. înc\ din timpurile str\vechi. în cele mai multe cazuri înlocuind tratamentele Pancha karma. În India se consider\ c\ masajul keralai a p\strat cel mai bine formele tradi]ionale ale tratamentelor. . Kapha în stomac. Sunt tratamente foarte eficiente. chiar îl predau. o gre[eal\ foarte frecvent\. Uleiurile medicinale folosite [i alte re]ete de substan]e medicinale au fost transmise din timpurile str\vechi. s\-mi r\spund\. mai ales în cazul în care masajele se efectueaz\ pe o perioad\ de 7-14-21 zile. cu regularitate [i cu alegerea corect\ a uleiurilor medicinale. pentru întinerirea organismului (rasayana chikitsa) aceste metode pot fi utilizate cu succes. o fac cei care au înv\]at în India într-un ashram (un fel de sih\strie yoghin\) sau de la prieteni un tip de masaj [i. Masajul capului [i corpului. Aceste masaje nu pot fi confundate îns\ cu masajele aplicate în timpul tratamentelor ayurvedice. masajul special al femeilor îns\rcinate î[i au sursa în tradi]ia popular\. de unde. Acesta este un proces foarte complex. masajul copiilor. Pitta eliberat\ ajunge în intestinul sub]ire. Pentru efectuarea masajelor ayurvedice este indispensabil\ însu[irea cuno[tin]elor anatomiei ayurvedice. În acest mod. mai mult. dar [i în men]inerea s\n\t\]ii. din p\cate. Masaj ayurvedic Am întâlnit oameni care promoveaz\ masajul ayurvedic. din acest motiv. cum stabilesc ce fel de substan]e sunt potrivite pentru persoana respectiv\. învecinându-se la vest cu Marea Arabiei [i la est cu statul Tamil Nadu. iar Vata în intestinul gros.Terapii naturiste lec]ie demonstrativ\ 17 Tratamentele Pancha karma sunt precedate de procese preg\titoare de mai multe zile (Purva karma). masajul a constituit o parte organic\ a vie]ii. Statul Kerala se afl\ în India de Sud. dar [i a altor cuno[tin]e de baz\. nu au putut. s\ detensioneze dosha acumulat\ [i s\ o conduc\ la locul (sediul) s\u de baz\. care na[te foarte multe neîn]elegeri. ce fel de substan]e folosesc. dar când i-am întrebat ce dosh\ trateaz\. foarte eficient.

Tratamentele de dezintoxicare pe care le folose[te medicina ayurvedic\ poart\ denumirea de Pancha karma (pancha – cinci [i karma – ac]iune. sirodhara. Pizhichil (kayaseka) are efecte de întinerire. Pentru ilustrare am ales recapitularea lec]iei 16. pizhichil (Rayaseka). putând fi aplicate la tratarea aproape a tuturor problemelor de s\n\tate. Printre masajele ayurvedice. clisme medicinale.4 16. tonificând musculatura.8 16. resturi de medicamente. hr\nind pielea [i eliminând epiteliul neviabil. Acestea se compun din tratamente de masaj. metale grele.7 16. elimin\ stresul. Tipurile de dhara sunt denumite dup\ substan]ele folosite în timpul tratamentului: Takradhara – amestec de plante medicinale [i lapte b\tut.2 16. tratamente de sudorificare. patrasweda.9 . transformând corpul. Nasya (administrarea nazal\) – tratamentul Prana Vayu.6 16.1 Potrivit concep]iei ayurvedice.5 16. Ksiradhara – lapte cald sau decoct de plante medicinale [i lapte cald. 16. Asthapana Basti (clisma de purificare cu decoct de plante medicinale) – pentru tratamentul Vata dosha. udwarthanam. este foarte eficient în tratarea paraliziei. dintre care cele mai importante sunt abhianga snanam. RECAPITULAREA LEC}IEI 16 METODELE DE TRATAMENT {I TRADI}IA AYURVEDEI 16. Cele cinci tipuri de tratamente sunt: Vaman (v\rs\turi terapeutice) – tratamentul acumul\rii de Kapha dosha. Anuvasan Basti (clisma cu ulei medicinal ayurvedic) – pentru tratarea Vata dosha.3 16. proces). asupra organelor interne prin eliberarea substan]elor toxice. dar [i pentru men]inerea s\n\t\]ii [i înt\rirea organismului. Virechan (purgativele) – pentru tratarea Pitta dosha. bacterii. fortific\ dhatu-urile. Tratamentele dhara (curgere) apar]in tratamentelor keralai. a bolilor reumatice etc. Udwarthanam este masajul ideal pentru tratamentul Kapha dosha. armonizând Vata dosha [i producând efecte asupra dhatu-urilor. nocive: virusuri. cele mai eficiente sunt a[a-numitele tratamente keralai sneha-sweda kriyas. alimente modificate genetic etc. v\rs\turi terapeutice. bolile apar atunci când se acumuleaz\ în organism diferite substan]e toxice. Abhianga snanam este cel mai des folosit. laxative cu scop de vindecare.18 lec]ie demonstrativ\ Terapii naturiste Cele mai importante aspecte din cadrul unei lec]ii sunt prezentate succint în recapitulare. Masajele ayurvedice pot fi aplicate în situa]ii variate: nu numai ca o etap\ preg\titoare a tratamentelor Pancha karma.

medicamentele ayurvedice nu au efecte secundare. medicul începând tratamentul în acest caz cu reglarea digestiei. Recomand\rile referitoare la alimenta]ie pot fi clasificate în dou\ grupe: alimenta]ia corect\ pentru oameni s\n\to[i (se armonizeaz\ alimenta]ia cu tipul de constitu]ie respectiv) [i alimenta]ia pentru persoanele bolnave. supozitoare. comprese. 16. reglementeaz\ func]ionarea Vata dosha. infuzii.13 Pe lâng\ faptul c\ vindec\ numeroase boli. îmbun\t\]esc vederea. Narayana. ajut\ la vindecarea r\nilor. îmbun\t\]esc calitatea [i starea pielii. ghee medicamentos. sus]in for]a fizic\ [i spiritual\ [i contribuie la men]inerea unei culori s\n\toase a pielii. masajele ayurvedice stopeaz\ oboseala. Maha Narayana tailam. pentru Kapha dosha – ap\ cald\. întineresc corpul [i spiritul. inven]ii ayurvedice [i preparate de cas\. 16. . pentru Pitta dosha – ap\ rece.14 Medicina ayurvedic\ folose[te uleiuri medicinale preparate pe baza re]etelor tradi]ionale: Cherabala tailam.17 Medicamentele pot fi grupate în trei categorii: medicamente ayurvedice tradi]ionale. în Ayurveda sunt foarte importante [i acele substan]e cu care se ingereaz\ aceste medicamente – anupana. 16. contribuie la evitarea apari]iei bolilor. unt. cu excep]ia capului. substan]ele minerale sau de origine animal\. ceai de ghimbir. 16. Ele se clasific\ în func]ie de doshe. Chandanadi tailam. uleiuri medicamentoase. ghee. balsam.19 În medicina ayurvedic\ nu exist\ doze definite în prealabil. 16. lapte cald. miere.18 Formele pe care le pot lua aceste medicamente sunt: zeam\ proasp\t\. eliminând chiar efectele negative ale acestora. [i capul. sus]in for]a de via]\. contribuie la fortificarea corpului.21 Terapia ayurvedic\ pune accent pe alimenta]ia corect\.11 Sarvangadhara este de dou\ tipuri: primul trateaz\ numai corpul. iar al doilea trateaz\ [i corpul. astfel: pentru Vata dosha – ap\ cald\. s\ruri.15 Farmacia ayurvedic\ utilizeaz\ numeroase preparate pe baza unuia sau a mai multor componente.Terapii naturiste lec]ie demonstrativ\ 19 16. care ]ine cont de particularit\]ile persoanei tratate. zeam\ stoars\ de aloe.16 În general. 16. extracte lichide. asigur\ un somn lini[tit. de greutatea corpului. mai ales în ceea ce prive[te substan]ele din plante medicinale. prafuri. solu]ii pe baz\ de alcool. tablete. s\n\toas\. ameliorând procesele de autovindecare [i relaxând eficient întregul corp [i mintea. 16. cenu[\ oxidat\. guggulu. Keshwardhini tailam.12 Masajul Navarakkizhi se folose[te în cazuri de paralizie [i atrofie muscular\. Dhanwantharam tailam. având efecte asupra Prana Vayu [i asupra sistemului nervos central. intensitatea digestiei. de gravitatea bolii [i de timpul de convalescen]\.20 Pe lâng\ medicamentele propriu-zise. reduc posibilit\]ile apari]iei bolilor Kapha-Vata. decoct. cantit\]ile respective se stabilesc în func]ie de vârsta bolnavului. având efecte [i în procesul de înfrumuse]are a pielii. Sahacharadi tailam. lapte c\ldu]. care amplific\ efectele terapeutice ale preparatelor. extracte. dar este absolut necesar ca ele s\ fie prescrise de un doctor specialist în acest tip de medicin\. Bhringamalakadi tailam. 16. Pinda tailam. 16. past\. 16.10 Sirodhara este una dintre cele mai cunoscute dhare în Europa. 16. ceai de ghimbir.

a) b) c) d) e) f) La ce folose[te l\pti[orul de matc\? Alege]i r\spunsurile corecte: este o substan]\ fortifiant\. 7. boli reumatice. ajut\ la renun]area la fumat [i la alcool. diaree. împotriva nervozit\]ii. Pentru ilustrare am ales câteva fragmente din cadrul lec]iilor 6 [i 23. 3. `n cazul convalescen]ei dup\ interven]ii chirurgicale. la tratamentul complementar al depresiei. 5. Când [i ce fel de ulei a]i folosi? TEMA PENTRU ACAS| 23 1. ÎNTREB|RI DE AUTOEVALUARE 1. boli cardiace.20 lec]ie demonstrativ\ Terapii naturiste Fiecare lec]ie se încheie cu o list\ cu întreb\ri de evaluare [i o tem\ pentru acas\. nervozitate. 4. guturai. Cum [i prin ce organe î[i produc efectele uleiurile volatile? Sub ce forme putem utiliza aromoterapia? În cazul c\ror persoane nu este indicat s\ folosim aromoterapia? Enumera]i câteva cazuri în care a]i utiliza ulei volatil. este o substan]\ cu rol de sl\bire. 8. Ce este aromoterapia? Cine a folosit prima oar\ acest termen? Care este cel mai folosit mod de a ob]ine uleiurile volatile? Enumera]i caracteristicile comune ale uleiurilor volatile. dup\ r\ni mai serioase. 6. dureri menstruale. . r\ceal\. Enumera]i câteva plante medicinale folosite `n tratamentul urm\toarelor boli: – – – – – – 2.

pentru cei care se lupt\ cu kilogramele în plus.Terapii naturiste lec]ie demonstrativ\ 21 2. Pentru ce afec]iuni se recomand\ consumul de polen? pentru tratarea hipertensiunii. persoanelor în vârst\. alergicilor. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Cui nu i-a]i recomanda consumul de miere? celor care au func]ii de conducere. pentru tratarea lipsei de fier [i îmbun\t\]irea compozi]iei sângelui. copiilor care nu au împlinit vârsta de 1 an. pentru vegetarieni. la hiperactivitatea glandei tiroide. s\ facem reclama]ie la apicultor. pentru înt\rirea organismului sl\bit. celor care sufer\ de aciditate gastric\. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 5. a) b) c) d) 3. [oferilor de autobuz. sl\bite. supraponderalilor. . Completa]i propozi]ia urm\toare: Terapia cu ajutorul produselor apicole se nume[te _________________ 6. împotriva obstruc]iei intestinale. Completa]i enun]ul cu denumirea plantei corespunz\toare: Albinele trebuie evitate dac\ adun\ polenul de pe ___________________ 4. celor care sufer\ de hiperactivitate a glandelor cu secre]ie intern\. s\ ne adres\m medicului. Ce trebuie f\cut dac\ suntem în]epa]i de o albin\? s\ îndep\rt\m de îndat\ acul. pentru ameliorarea cre[terii p\rului. în cazul lipsei de poft\ de mâncare. împotriva sl\birii. în cazul alergiei. la accelerarea vindec\rii r\nilor. persoanelor care lucreaz\ în ture de noapte. s\ lu\m calciu.

eurocor.ro .33. www. ~n speran]a c\ materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea [i atractivitatea cursului nostru. 021/33. v\ a[tept\m s\ deveni]i cursant al Institutului EUROCOR! tel. dispuse la sfâr[itul fiec\rui caiet.225. Cu acest formular de tem\ pentru acas\ se `ncheie lec]ia demonstrativ\ a cursului de Terapii naturiste.22 lec]ie demonstrativ\ Terapii naturiste Temele se rezolv\ pe formulare speciale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful