2

MONITORUl OFICIAL AL ROMANIEI, PARTE A I, Nr. 776' bis1S.X1.2003

NORMATIV PRIVIND PROIE"CTAREA, EXECUfIA $1 EXPLOATAREA fN · • .' .,' A ¥ERIco'RIL R iN p. ... L . An . ·

• VELJTORILOR. CO L.:}U 0 _ . .. ANT A._ A CL .. _ lR1

I. PREVEDERI GENERALE

l.t.Object

PREZENTUL NORMATIV STABll..E$TE ELEMENTELE 'GENERALE

NECESARE LA PROIECTAREA, EXECU'fIA SI EXPLOATAREA

iNvELITORILOR ACOPERISURILOR iN P ANT.A LA CLADIRI, iN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGn 10/1995:

PREVEDERI PRIVIND PROIECTAREA, EXECUTIA$I

EXPLOATAREA INvELITORILOR ACOPERI~URILOR iN PANTA -... (cap.Il, ill. IV);

- ELEMENTE GENERALE CARACTERISTICE ALE ACOPERI~URILOR IN PANTA (cap.V);

- TIPURl DE lNvELITORI SPECIFIeE ACOPERI$URILOR iN PANTA (cap.VI);

- SPECIF1CA Til DE ZONARE GEOCLIMATICA (cap..VII);

CONDITII PRIVIND VERIFICAREA CALITArrr $I URMARlREA COMPORT ARn tN TIMP A INvELITORlLOR ACOPERI$URlLOR IN PANT A (cap.VID).

NOTA:

• Prezentul normativ revizuiestesi Inlocuieste Caietul 1 - .Presoriptii generate" din "N ormati vul C..3 7/1988 "N ormativ pemru alcatuirea siexeemarea Invelitorilor fa construetii" .

• Prezentul normativ 56 refers' si la invelitoare in contextul acoperisului ca ansamblu,

I.2.Domeniul de apficare

L2.1. Prevederile prezentului normativ se adreseaza proiectantilor, executantilor si beneficiarilor (utilizatorilor) de Iucrari de constructii, precum §i organelor de avizare, control ~i responsabililor tehnici ou executia, din domeniul constructiilor civile, industriale §i agrozootehnice,

Elaborat de:

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETAREDEZVOLTAREIN CONSTRUCTll $1 ECONOMIA CONSTRUCTIILOR - INCERC

Aprobat de:

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE TRANS PORTIJRILOR$1 LOCUfNTEI

, Cu ordinul nr .

• ) .Anexa ssts rsprodusa tn facsimil.

MONITOHUL OFICIAL AL ROMANIEI'j PARTEAI, Nr. 776 bis/5.X1.2003

3

I.2.2.Prevederile prezentuhti normativ se refera la invelitorlle aeoperisurilor eu pants, supuse direct unui regim normal al actiunii agenrilor naturali de mediu, din:

panouri profilate sau profilst-amprentate; panouri complexe, prefabricate; membrane hidroizolante;

elemente plane suprapuse;

foi metalice plane;

clemente tip tigle si olane;

materiale locale, traditionale, mannfacrurate (§ita-,~indrila, paie, stuf).

I.2.3.Prevederile prezentului normativ NU se refera La:

Invelltotile supuse mediilorcu agresivitate chimica peste limitele normale, admise; reabilitari .,i reparatii ale Invelitorilor;

hidroizolatiile prevazute in "Nonnativ privind proiectarea, executiasi exploatarea hidroizolatiilor la e1adiri"-NP.040/2000.

I.3 . .Referinte

Legea nr. 10/1995 privindealitatea in constructii;

SR-ISO 6240 Norme de performanta In constructii « continut sl prezentare; Nonnativ cadru privind detalierea oonpnutului eerintelor stabilite prin Legea nr.1 0/1995;

Seria C.107-Nonnative pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolati! termice La eladiri;

NP.040/2000-Nonnativ privind proiectarea, executia si exploatarea

hidreiaolatiilor Ia cladiri;

SR 137/95- Materiale hidroizolante bitumate .. Reguli ~i metode de verificare; GAT-OS-Glrid tehnic de agrementare pentru alcamiri de Invelitori,

Agremente tebnice privind produse pentru tnvelrtonle acoperisurilorIn panta;

P .13011999~ N onnati v privind urmarirea comportarf in limp a constructiilor; P.I00/92 ... Nonnativ pentru proiectareaantiseismica a construcjiilor, inclusiv completare §i modifieare cap.I I, 12 (MLPAT 71/N/96);

P .11S/99-N onnativ de siguranta la foe a constructiilor;

SR 1907/1/97-Calculul necesaruJui decaldcra-Prescriptii de calculi STAS 10I01l20/90-Actiunea vantulni;

STAS 10 J 0 1I2l/92-lncareari date de zapada;

HG nr, 925/1995-Regulament de verifieare §i expertizare tehnica de caIitatea proiectelor, a executiei lucrarilors] constructiilor;

Legea nr.90/1996-Legea protectiei munciicompletata cu Legeanr. 177/2000; Norme generale de protectia muncii, elaborate de Ministerul Munciisi Protectiei Soorale in colaborare en Ministerul Sanatatii-1996;

Regulamentul privind proteotia~i igiena rnuncii, aprobat eu Ordlnul nr . .9fNI15.03.1993 al MLPAT;

Normativ cadru de acordare ~i utilizare a echipamentuIui individual de protectia muncii, aprobat cu Ordinul nr.22511995;

OG nr,.60/97 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata prin Legea nr.212/1997;

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776 bis/5.XI.2003

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate ell Ordinul MI Dr.775/1998;

Normativ de prevenire ~i stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii ~i mstalatii aferente acestora, indicativ C 300 aprobat cu Ordinul m.201N al MLPAT;

Dispozitii generale de ordine interioara pentru prevenirea ~i stingerea incendiilorD.G.P.S.l-OOJ aprobate cu Ordinul MI nr.102311999;

Dispozitii generale privind instruirea In domeniul prevenirii ~i stingerii incendiilor-D.G.P.S.I.-002, aprobate cu Ordinul MI nr.1080/2000;

Directive europene privind produsele pentru constructii (89/106/CEE).

1.4. Terminologie

• invelitoare:

-componenta exterioara a acoperisului care protejeaza cladirea Impotriva agentilor naturali de mediu;

-subansamblu constructiv format din elemente structurale

si nestructurale care inchide cladirea 1a parte a superioara, peste ultimul ni vel construit.

• acoperis:

n. PREVEDERl PRIVIND PROIECT AREA

n.1. Doeumentatia de execufie privind invelitorile acoperisurtlor in panta, ca parte integranta a documentatiei de executie a cladirii in ansamblu si a acoperisului ca subansamblu se va conforma prevederilor reglementarilor tehnice specifice din domeniu, avand in vedere urmatoarele:

elaborarea documentatiei de carre fume si/sau persoane specializate, autorizate; prevederi exprese ill cadrul temei program generale sau specifice (dupa caz); alcatuirea acoperisului ~i modul de utilizare a spatiilor de sub acoperis; stabilirea cerintelor de cali tate privind invelitoarea acoperisului;

definirea §l stahilirea tipului §i sortului de material de invelitoare avandu-se in vedere aspectele specifice raportate la cele genera le privitoare la cladire (categoria de .importanja, functionalitatea, volumetria ~i structura) §i nivelurile de actionare a factorilor de mediu (zonare geoclimatica),

n.2. Stabilirea tipului de inve1itoare se va face avandu-se in vedere:

datele cerute prin tema program;

conditiile geoclimatice specifice zonei de amplasare a eladirii;

specificatiile tehnice (Agremente Tehnice, date emise de producator, fise de produs etc.) privind sortul de material de invelitoare preconizat §i accesoriile; aceste specificatii vor raspunde nivelurilor de performanta corespunzatoare cerintelor de calitate prezentate in tabelul A;

alcatuirea in camp curent si sistemul de montare- fixare;

relatiile dintre elementele constitutive si accesoriile perimetrale adiacente sau cuprinse In planul Invelltorii (streasina coama, dolie, colectoare pluviale atice, strapungeri, ruperi de panta, racord la constructii sau elemente de constructie, luminatoare, etc.);

dispozitivele de asigurare ~i protectie a utilizatorilor (parazapezi, scari §i podine de acces, gratare, etc.), considerate necesare.

MONITORUL OHCIAL AL ROMANIEI, PARTEAI, Nr.776 bis/5.XL2003

II.3.Cerinte de calitate

5

In tabelul A sunt prezentate cerintele de calitate exprimate prin conditii tehnicesi criterii de performanta care trebuie avute in vedere la stabilirea alcatuirii acoperisului ~j implicit a tipului de lnvelitoare:

Tabelul A

Nr. crt

Cerinte de calitate

Condip_i tehnice

Criterii de performanta

6

1.

1

Rezistenta stabilitate"

2

~1 Aptitudinea de exploatare

Capacitatea de rezistenta ~i stabilitate

Durabilitatea structural a

3

-Limitarea deformatiilor si/sau degradarilor sub actiunea sarcinilor uniform repartizate ~ilsau concentrate (vant. zapada):

• sageat! Iimitata sub sarcina; se refers lainvelitoare

in [aport eu suportul;

-Limitarea deformatiilor si/sau degradarllor produse fa deplasarue elernenrelor de invelitoare si/sau suportului sub aetiunea sarcinilor vertieale sau orizontale, uniform repartizate si/sau concentrate sau sub efectul variatiilor termice:

• rezistenta Ia incovoiere;

• rezistenta (alnngirea) la rupere la tractiune;

• rezistenta Ia oboseala din incovoiere, alungire, revenire ~i compresiune (actiuni repetate);

• rezistents fixarilor §1 imbinarilorelementelor de lnvelitoare 1a mi~cari •. incovoieri, deplassri, etc. (actiuni repetate),

-Evitarea deformatiilor si/sau degradarilor sub efectul suctiunii ~i presiunii vantului:

• asigurarea fortei de aderenta la suport (realizata prin ancorare san fixare mecanica, din greutate proprie, lipire san combinat).

-Mentinerea proprietatilor functionale iaitiale, pe minim durata garantiei stabilite,

2 ..

Siguranfa exploatare"

In Siguran18, in utilizare

Prevenirea alunecarii (la eirculatie ocazionals)

-Comportarea la incarcari concentrate (in caznl interventiilor de inrretinere):

• rezistenta la perforare statica,

-Comportarea la soc, cu corpuri dure, 13 care invelitoarea nueste perforata, sparta sau deteriorata functional:

• rezistenta la ~oc dingrindina (veri anexa 1, tabel 1 ~i 3).

-Siguranta lacaderi masive dezapada, gbeata, turturi ~i Ia siroiri de apa (vezi anexa 1, tabel l ~i 2):

• prevederea elementelor de siguranla (gratare, parazapezi, etc.),

-Siguranta la acces §i circulatie ocazionala pe invelitoaee:

• La pante mai marl de 30% este obligatorie prevederea elementelor suplimentare de asignrare (podine, scan, balustrade, etcJ_

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776 bis/5.X1.2003

0 1 2
Rezistenta la
agenti
atmosferici ~l
chimici 3

-Cernportarea la agenti atmosferici (vezi anexa 1. tab. 1):

• comportarea la temperaturi negative ~1 riclicate

(mai mari de +80°C);

• stabilitate dimensionala la variarii de temperatura;

• rezistenta la gelivitate;

• absorbtie de apa;

• fonnarea condensului;

• comportarea la radiatii solare (UV, IR): mentinerea in timp a caracteristicilor geometrice, fizicomecanice si a aspectului.

-Comportarea Ia eroziune-abraziune (vezi anexa 1, tabelele 2 3,4,5,6):

• rezistenta fetei superioare a invelitorii fata de particulele aflate in suspensie 10 aer si apa ~i fala de alunecarile de zapada ~i gheata,

-Comportarea la particule mecanic active (praf, n1S1p. cenusa, etc.):

• viteza de sedimentare-posibilitatea de sedimentare (vezi anexa 1, tabelul 1 ~i 6);

• incarcare din depuneri-zone de aglamerare (vezi anexa 1, tabelul 1).

-Comportarea Ia atacul agentilor biologici:

• ciuperci, muschi, mucegaiuri;

• msecte;

• rozatoare, pasari.

-Comportarea Ia agenti chimici din aer considerati pentru zone urbane industriale ~1 rurale (vezi anexa 1, tabelul I ~i anexa 2);

-Comportarea la co roziune electro-chimica-I cupluri galvanic e) lntre diferitele metale utilizate (vezi anexa 2).

3.

Siguranta la foe

Prevenirea

initierii ~l

propagarii unui incendiu

-Clasa de eombustibilitate: I ~

• pentru 1nvelitorile combustibile se pun conditii privind posibilitatea contactului elementelor de invelitoare (inclusiv suportul) cu foeul deschis, scanter, eorpuri incandescente (tigara aprinsa), etc.

- Propagarea incendiulni:

• la lnvelitorile combustibile cu suprafete peste 100 m2 aflate in acelasi plan se vor prevede bariere sau zone incombustibile care sa limiteze propagarea incendiului, conform normelor PSI;

• in cazul zonelor dens construite, cu cladiri cu acoperisuri combustibile, se vor prevede la noile constructii invelitori incombustibile sau greu eombustibile.

-Actiunea fiziologica:

• in carol producerii unui incendiu, produsele de combustie (fum ~i gaze rezultate din ardere) sA nu afecteze utilizatorii (in timpul calculat pentru evacuare) prin efecte asupra ochilor, cailor respiratorii, pielii ..

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PAATEA I, Nr. 776 bis/5 .. XL2.DOS

4.

5.

6,

"'NoUi:

o

Protectia 'irnpotriva zgomotului

1

Igiena, sanatatea

oamenilor, refacerea protecjia med.iului

Protectia termica, izolarea hidrofuga

econonua energie*

Igiena aeruJui -Nivelul aparitiilor ~i degajarilor de substante nocive san §i apei .insalubre (gaz, lichid, praf, mueegai, ciuperci, etc.) pe suprafata sup erio ara. si/sau inferioars a lnvelitorii:

• in utilizare nu se admitaparitii san degajari de sub stante nocive sau insalubre;

• Ia execujie se vor adopta masurile NTSM ,§i NPST ce se impun,

la -Atenuarea zgomotului aerian prin acoperis spre interior, zgomotaerian pe frecvente, la nivelurile admise functie de utilizarea (functiunea) spatiilor interioare.

§1 de

Zgomot generat invelitoare (impreuna eu suportul)

3

-Comportarea invelitorii (1mpreuna ell suportul), la variatiile de temperatura :'Ii umiditate din exterior! raportate 1a cele din interior (in cazul spatiilor utile de sub acoperis), pentru· asigurarea eonditiilor de confort (vezi anexa 1, tabelul I):

• capacitatea dimlnuariisocului termic spre interior (spre suport ~t spre termoizolatie, tn sensu I Iimitarii deformatiilor !li degradarilor acestora prin aotiunea directs pe suprafata a temperaturilor ridicate sidiminuarea efectului de sera);

• rezistenta la transfer termic prin invelitorile complexe, termoizolante,

-Asigurareaevaeuarii apelor ~iaet~eitatii la nivelul cerut de functionalitatea elementelor ~i spatiilor interioare aflate sub invelitoare (vezi anexa 1, tabelull, 4, 5):

• capacitatea de evacuare a apelor meteorice taxa stagnari sau debordari la un debit mai mare de 3 I/minlm2 (m2 proiectie orizontala);

• etanseitateaeste asigurata la 0 valoare maxima a diferentei presiunilaeru1ui, din exterior fata. de interior, de 100 Pe;

• prevederea sub elementele de lnvelitoare,cu myel acceptat sicunoscut de permeabilitate ~i .in:filtrarea apei (zapezii) sub actiunea vantnlui, a unui strat oontinuu impermeabil.

2

Protectia termiea (higrotermica)

Izolare hidrofuga

lzolare

-Limitarea nivelului zgomotului generat de invelitoare, de transmis spre interior:

• zgomotele generate de invelitoare subefectul variatiilor dimensionale (din variatii termioe )~ia vibratiilor ~i suieraturilor produsesub actiunea vanrului ~i al impactului precipitatiilor (ploaie,

grindina),

• zgometele generate de inveltroere, percepute fa interior, vor fi mai maricu eel mult 3 dB (A) fata de .zgomotul de fond interior.

Pentru evaluarea cerinteloT de calitate 1,2,5 se vor avea in vedere hartile de zonate geoclimatica din anexa 4, Nermativul P.I 00/92, SR 1907/1 ~97, STAS6472i2~8J, STAS 10 I 0 1120·90, ST AS 10 I 0 1121·92

Nivelurile de perfol'manlJi, corespunzstoare criteriilor de perfonnant!, prezentate in tabelul A, se vor specifics unde va ti cazul, in reglementsrile (ghidurile) specifice tipurilor de Invelitorienuntate 1n prezentul normativ.

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776 bis/5.XL2003

m. PREVEDERI PRIVIND EXECUflA

III.l.Lucrarile de executie se vor desfasura astfel:

Inaintea inceperii lucrarilor, executantul va detine sau va elabora documentatia tehnologica de executie (functie de natura §i amploarea lucrarilor) ~i va stabili graficul de esalonare in raport cu lucrarile conexe sau eu lucrarile de alt specific.

Inaintea inceperii lucrarilor exeeutantul va solicita proiectantului, daca este cazul, prelucrarea docnmentatiei de executie, precum si elucidarea eventualelor neconeordante fala de situatia din teren.

tnceperea lucrarilor va fi precedata de organizarea de santier in special privind asigurarea punctelor ~i traseelor de acces (orizontal ~i vertical), a punctelor §i zone lor de depozitare, a gospodariei anexe §i a masurilor de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor.

Lucrarile se vor executa strict in conformitate cu conditiile si prevederile documentatiei de executie si a reglementarilor specifice In vigoare; orice neconcordanta va fi semnalata spre rezolvare proiectantului de specia1itate en instiinjarea beneficiarului.

Lucrarile se vor executa eu personal calificat, specializat in domeniu.

Lucrarile de executie ainvelitorilor acoperisurilor trebuie sa se desfasoare in conditii tehnice ~i meteorologice optime pentru asigurarea calitajii necesare in utilizare, prin respectarea reglementarilor tehnice specifice, in vigoare.

Executantul va prelua frontul de lucru in baza procesului verbal eu mdeplinirea tuturor exigentelor impuse de natura lucrarilor, de prevederile documentatiei ~i a reglementarilor specifice in vigoare din domeniul constructiilor,

Pe parcursul executiei, executantul va intocmi lmpreuna eu beneficiarul si proieetantul, procese verbale privind diversele faze de executie, in special pentru Iucrarile ascunse.

La terrninarea executiei se vor iDtocmi formele de receptie a lucrarii in baza constatarilor si verificarilor efectnate de 0 comisie formats din executant, proiectant si beneficiar.

m.2.Ca1itatea exeeutiei va depinde de respectarea urmatoarelor conditii:

climatice:

• etapele de alcatuire a invelitorii se vor desfasura numai in conditii cl:imatice normaIe (la temperaturipozitive, tara vanturi putemice sau ploaie).

referioare la suport:

• suprafata (suportul) pe care se aplica invelitoarea sa corespunda specificatiilor producatorului elementelor de invelitoare §i precizarilor din documentatia de executie;

• suprafata suportului (continuu sau discontinuu) trebuie sa corespunda datelor admise de documentatia specifics fiecarui tip de lnvelito are , referitoare la planeitate abateri, rnodalitati de rectificare etc.

MONITORUl OFICIAL At ROMANIEI. PARTEA I, Nr. 776 bisJ5.Xt2003

privind preluarea frontului de lucru:

• se va verificaexistenta ~i calitatea montarii tnturor elementelor constructive ~i anexe Ia care se raeordeaza Invelitoarea precum si corecta exeeunea acestora (clemente de preIuare, dirijare si scurgere a apelor meteorite, strapungeri, elemente de fixare, elementeauxiliare de pretectie ~i asigurare, etc.),

privind punerea in opera:

• executia irrvelitorii se va face pe zone ~i sensuri determinate de directia vantului dominant JinAndu-se seama de pante, de caile de acces, transport ~i manipulate a rnaterialelor, tara afectarea zonelor ell lucrari in curs de exeeude sau terminate:

• 5e vor lua masuri ca dotarile de lucru (butelii, containere, paleti, mij loace de transport, etc.) sa nu deterioreze suportul;

• masurile privind protectia munciisi prevenirea incendiilor vor fi conforme cu normele in domeniu, in vigoare, completate dupa cazcu masuri specifice partieulare eonditillor locului ~i tehnologiei de lueru.

m.3.Verificarea lucdrilor se va asigura prin:

Verificari pe parcursul Iucrarilor, referitoare la:

• calitatea suportului;

• calitatea materialelor delnvelitoare;

• pozitionarea si fixareacorecta a pieselor de menta], de trecere, de strapungere ~i a foilor anticondens (undeeste eazul);

• calitateaexeeutlei pe etape (staclli fizice) de lucru a alcatuirii de lnvelitoare simple san termoizolate,

Rectificari pe parcursul lucrarilor:

• rectificari locale, imediate, acolo unde este cazul, nedepasindu-se etapa respectiva de Iucru.

Verifieare finala:

• verificarea de suprafata se va realiza vizual si eventual printatonare, urmarind corectitudinea ~i calitatea modu1ui de aplicare, fixare, lipire, raeordare, acoperire, asigurare si de protectie, a 1nvelitorii;

• verificarea documentelor privind controalele (procese verbale) de calitate efeetuate pe parcursul des~urarii lucrarilor.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. rte bis/S.XJ.2003

IV. PREVEDERI PRIVIND EXPLOAT AREA

Exploatarea cuprinde aspectele privind intretinerea, utilizarea $i functionarea sistemului de Invelitoare a acoperisurilor in vederea maririi duratei bunei comportari in timp a constructiilor,

IV.l.Moduri de evaluare a duratei de exploatare:

Garantia acordata (durabilitate garantata de catre executant si/sau producator): va constitui un sistem obligatorlu de evaluare cu referire la marerialele utilizatesi/sau la alcatuirea .invelitorii in ansamblu;

Durata de utilizare apreciata: constituie un sistem orientativ de evaluare ce poate fi luat in considerate functie de institutia care face aprecierea si/sau prin exemplificari.

IV.2.intrepnere ~i utilizare:

Masurile de intretinere preconizate si frecventa acestora trebuiesc stipulate in Dosarul Tehnic (cartea tehnica a constructiei);

Conditiile de utilizare ~i functionare trebuiesc stabilite prin proiect ~i mentinute pe lntreaga durata normata.

IV.3.Urmirirea comportirii in timp implies un sistem precis privind verificarea, utilizarea $1 intretinerea, astfel:

verificarea periodica se va realiza conform P.130/1999; aceasta verificare va fi efectuata minim 0 data pe an;

la verificarile periodice se va urmari ~i modul de utilizare a invelitorii in sensu! respectarii conditiilor-cadru de utilizare stabilite prin tema; nu se vor admite abateri de Ia prevederile initiale privind utilizarea; orice interventii neprevazute se pot face numai eu aeordul proiectantului;

intretinerea invelitorilor este in sarcina beneficiarului ~i consta in rnasuri privind utilizarea corecta ~i 1n lucrari de lntretinere curente ce constau din:

• interzicerea oricaror interventii efectuate asupra invelitorii (spargeri incarcari suplimentare, ancoraje, etc.);

• interzicerea clrculatiei pe suprafetele concepute ~i realizate ca necirculabile; in acest sens este recomandabila prevederea unor cai de acces ocazional asigurate, adecvate acestui scop;

• curatirea sezoniera periodica, a suprafetelor prin lnlaturarea depuneriLor ~i vegetatiilor (minim de 2 ori pe an, primavara $i la sia~itul toamnei), precum ~i curatrrea cu atentie pe timpul iemii a aglomerarilor excesive de zapada in special in zonele de colectare ~i scurgere a apelor pluviale;

• mentinerea in conditii functionale a elementelor de protectie a invelitorilor (parazapezi, gratare, tencuieli, ~ape, sorturi, copertine, etc.);

• repararea zonelor deteriorate accidental.

NOTA:

Datele constatate la actiunile de urmarire a cornportarii in timp se vor concretiza prin procese verbale de constatare ~i masuri ce vor fi incluse in cartea tehnica a eonstructiei,

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE1, PARTEA I, Nr. 776 bis/5.X1.2003

11

V. ELEMENTE CARACTERISTICE GENERALE ALE ACOPERlSURILOR IN PANTA

Elementele caracteristice aleacoperisurilor in panta, constituie date eu implicatii direete in stabilirea tipului de invelitoare si sunt definite de:

tipul de spatii acoperite;

geometria aeoperisului;

suportu.I invelitorii.

V.I.Tipuri de spatilacoperue

Tipurile de spatii aflate direct sub acoperisrce definesc alegerea sistemului de alcatuire a aeoperisului §i invelitorii, sunt

• mansarde;

• poduri cireulabile, de utilitate redusa sao ocazionala;

• poduri necirculabile, tara utilizare;

• poduri tehnice.

V.2.Geometria acoperqului

Elementele ce caracterizeaza din punct de vedere geometric acoperisul, sunt:

V.2.1.Configuratia

Configuratia aeoperisurllor, ca rezultat al partiului constructiei, eonstituie un element determinant cu implieatii majore asupra invelitorli.

r:

Configuratia generals poate fi:

• simpla; definita de un contur coatinuu, lara intr§.nduri (raportat la eonturul general);

• complexa: definita de un conturcontinuucu intranduri sau discontinuu (cu volume san goluri interioare, tangente sao care interseoteaza conturuI general) ..

Configuratia conturului poate fi.:

• reetangulara: eu forma general a simpla sau complexa (cu unghiuri drepte);

• linear Iibera: eu forma generals simpla. saueomplexa (cu unghiuri d.repte, obtuze sau ascutite);

• curba: ou forma general a slmpla sau complexa;

• mixta: eu forma generala simpla san complexa,

V.2.2.Versantii

Versantii acoperisuriler (constituie ca forma §i suprafata elemente ale conceptiei arhitecturale ell implicatii asupra caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor de lnvelitoare), sunt definit! de:

Suprafata:

• plana, eu sau tara rupere de panta;

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776 bis/5.XI.2003

• curba, eu sau tara rupere de panta;

• mixta.

Geometric:

• eu un versant plan sau curb;

• eu doi sau mai multi versanti plani, eurbi sau mixt.

Intersectia versantilor In cadrul unui acoperis:

• eu coama: unghiulara sau curba pentru forma generala simpla;

• eu coame ~i dolii: unghiulare sau eurbe, pentru forma generals complexa,

V.2.3.Pante

Pantele acoperisurilor (ea element rezultant al versantilor eu implicatii asupra caracteristicilcr fizico-mecanice ale materialelor de lnvelitoare a modului de pozarefixare si asigurarii protectiei la apa), sunt definitorii in alegerea tipului de invelitoare §i sunt caraeterizate de:

Fanta minima; constituie principalul parametru de caracterizare a dlferitelor tipuri de invelitori pentru care se asigura conditia de protectie la apa;

Panta maxima; poate fi considerata verticala, in conditiile asigurarii rezistentei ~i stabilitatu invelitorll §i protectiei fa apa;

Fanta in cadrul versantului poate fi:

• constanta, continua;

• eu rupere de panta sau variabila pentru versantii curbi.

V.3.Suportul invelitorii

Suportul direct al invelitorilor poate fi:

• placi plane sau cur be din beton annat sau prefabricat;

• astereala din lemn sau alte produse Iemnoase;

• pane capriori sau sipci din Iemn, profile metaliee sau din beton annat.

MONITQRUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776 bisfS.XL2003

13

VI. TIPURI DE lNvELITORJ SJ>ECIFICE ACOPERI~URILORiNPANTA

In acest capitol sunt definite tipurile de mvelitori, clasificate dupa natura materialului si modul de conformare,

VI.I.invelitori realizate CD panouri metalice profilate sauprofiJat~amprentate

VI... I. 1. C aracterlsti ci:

Panta:

• minim 10% (pentru un singur panou pe versant, panta minima poate fi 5%).

Panouri rnetalice din tabla din otel zincata sau din aluminiu (mai rar din otel inoxidabil, zinc, cupru), cu san faraacoperiri diverse (peliculare sau granulate);

Grosimea tablei functie de metalul din care sunt realizate, de deschiderea dintre reazeme §i de lncarcarile prevazute, variaza, uzual de La 0,4 rom pana Ja 1,25 mm;

Latimea utila:

variabila, rezultata din lapruea benzli de tabla lisa inaintea profilarii (uzual intre 0,90 m ~i 1,10 m);

Lungimea panourilor variabila, uzual, de la 1,5 m pana la 12,0 m.

VI.I . .2.Pozare:

POZ8re pe pane (Ia deschideri calculate functie de caracteristicile fizico-mecanice a panourilorsi de lncarcarlle prevazute), cu suprapuneri pe ambele directii §i fixare

• y

mecamca;

-

Precizari privind pozarea (conform recomandarilor producatorului):

• prevederea pe linia de pantA a unui numar minim de panouri pe versant (mimar minim de suprapuneri pe linia de pants);

• posibilitatea realizarii de suprafete curbe a panourilor profilate (cutate sau ondulate ).;

• posibilitatea realizarii ruperii de panta a paneurilor profllat-amprentate (ondulat-amprentate) in Iimita unui unghi de 15° (conform precizarilor prodneatorului) ;

• suprapunerile vor fi dirnensionate functie de panta.

VI.2.invelitori realizate eu panouri nemetaliee profilate

VI.2.t. Caracteristici:

Panta:

• minim 12% (pentru un singur panou pe versant.panta minima poate fi 5 %);

Panouri nemetalice profilate (ondulate sau cutate) dinciment annat, rnateriale polimerice sau materiale bitumate, cu sau tara acoperiri diverse (pelieulare sau granulate);

14

MONITORUL OFIGIAL ALROMANIEI, PARTiEA I,. Nr. 776 bis/5.XI.2.D03

Grosimea materialului din care sunt realizate panourile nemetalice profilate (informativ):

• cimentarmat-minim 4 mrn;

• materiale polimerice-minim 1 mrn;

• materiale bitumate-minirn 2 rom.

Latimea utila variabiHi: circa 1 m;

Luagimea panourilor: variabila; uzua1 de Ia 1,50-2,0 m pAlla la 6,0 m.

VI.2.2.Pozare:

Pozare pe pane (la deschideri calculate functie decaracteristicile fizico-mecanice a panourilor ~i de 1ncarcarile prevazute) eu suprapuneri pe ambele directii §i fixare mecanica;

Precizari privind pozarea (eonformrecomandarilor producatorulul):

• prevederea pe linia de panta a unui numar minim de panouri pe versant (numar minim de suprapuneri pe linia de panta);

• posibilitatea limitata de realizare a suprafetelor curbe cu panourile polimerice;

• no se pot realiza roped de panta in eadrul unui panou;

• suprapunerile vorfi dimensionate fuactie de panta.

VI.3.invetitori realizate cu panouri eomplexe, prefabricate

VI.3.1.Caracteristici:.

Panta:

• minim 5% (uzual 10%);

• maxim Iimitata, functie de aderenta miezului termoizolant Ia fete, conform recomandarilor producatorului.

Conformarea fetelor:

• panouri complexe, uzinate,cu fata superioara metalica profilata (cutata) ~i fata inferioara metalica sau nemetalica profilata sau plana, eu miez teonoizolant;

• panouri complexe, uzinate, cu rala superioara din membrana hidreizolanta ~i fata inferioara metalica profilata (cutats), eu miez tennoizolant; aeest tip deinveJitoare necesita hidroizolare suplimenraracontinua, "in totala aderenta, cu membrana. hidroizolants de aceeasi natura (compatibila) eu fata superioara (de regula membrana hidroizolanta bituminoasa),

Conformarea miezului termoizolant:

• vata minerala (ell fibra dispusa longitudinal sau perpendicular pe fetele panoului);

• poliuretaa expandat (spumat) rigid;

• polistiren expand at.

Grosimea panoului in functie de grosimea termoizoletiei:

minim 5 em;

MONITORUL OFICIAL At .ROMANIEI, PARTEAI, Nr. 776 bis/5.XL2003

15

Latimea utilii variabila : circa 1 m;

Lungimea panourilor: variabila, uzual de Ia 3,0 In pana la 12,0 rn.

VI .. 3.2.Pozare:.

Pozare pe pane (La deschideri calculate functie de caractedsticile fizico-mecanice 8 panourilor ,~i de incarcanle prevszute) cu suprapuneri pe ambele directii sl fixate mecanica;

Precizari privind pozarea (conform recemandarilor producatorului):

• se recomaada pozarea unui singur panou complex pe versant;

• nu este posibila pozarea pe lillie curbs san eu rupere de pama;

• suprapunerile vor fi dimensionate functie de panta;

• se reeomandaetansarea imbinarilor dintte fetele inferioare ale panourilor.

VI.4.1nvelitori realizate cu membrane hidroizolaote

VI.4.1.Caracieristici:

irrvelitorietan:;;e;,

Panta:

• minim 5%;

• maxim functie de caraeteristicile de ade!ienta la suport si de rezistenta a - membranei hidroizolante 1a smulgere din sistemele de fixare.

Hidroizolarea acoperisurilor in panta de diferite tipuri, eu membrane in sistem monostrat sau bistrat, cu fixate sau Tara fixare mecanlca de asigurare, functie de panta, suport, natura ~i caracteristicile membranei;

Membranele hidroizolante superioare pot fi bituminoase sau polimerice autoprotejate in masa san pe suprafata;

Membranele hidrolzolante vor avea niveluri de performanta speciflce.corelate eu panta, sistemul de fixare ~i conditiile climatice.

VI.4.2.Pozare:

Pozare pe suport continuu (astereala din sdinduri, panouri fibrolemnoase, placi prefabricate armatesan placi din beton annat);

Aplicarea membranelor bituminoase se poate realiza ell lipire discontinue sau continua pe suport (lipire continua intre straturi), eu suprapuneri pe arnbele direetii tara fixare mecanica sau eu fixare mecanica pe marginea formatului membranei pe una sau doua Iaturi adiacenre;

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMANI:EI, PARTEA I, Nr. 776 bisJ5.X1.2003

Aplicarea membranelor polimerice se poate realiza in sistem flotant san cu Iipire discontinna sau continua, cu suprapuneri pe ambele directii, in general cu sau tara fixare mecanica;

Pozarea membranelor hidroizolante se poate realiza prin derulare in sensu! pantei sau perpendicular pe panta, cu sau rara elemente suplimentare (rigle) co ro1 de fixare-asigurare si/sau eu rol estetic de ritmare;

Precizari privind pozarea;

• se recomanda utilizarea structurilor hidroizolante monostrat;

• posibiHtatea aplicarii pe suprafetecurbe ~i en ruperi de pants,

VI.S.lnvelitori realizate eu elemente plane suprapuse

VI.S.l.Caracteristici:

Panta:

• panta minima §i maxima (conform recomandariler producatorului): functie de zonarea clirnatica, minim 20%;

Elemente plane, in formate simple :tara profilaturi sau amprenturi, pozate suprapus, fixate mecanic la partea superioara, produse din:

• elment annat (cu fire, fibre), in formate rectangulare sau up tigHi: solzi.cu dimensiunile maxime sub 50 em iar grosimea minima de 4 mm;

• materiale bltumate autoprotejate (en granule minerale sao folii metalice) in formate rectangulare cu decupaje (tip tigla. ~ila san ~indrila). eu lungimea sub 10.0. em, Hilimea sub 40. em iar grosimea minima de 3 mm (uzual 4~6mm).

VI.S.2.Pozare:

Pozarea pe astereala sau pe sipci (pane) dese conform recomandarilor producatorului; suprapunerile se vordimensiona functie de panta;

Posibilitatea pozari! pe suprafete curbe sau en rupere de panta.

VI.,6.invelitori realizateeu foi metaliee plane

VI.6.1.Caracteri stici:

Panta:

functie de modul de alcatuire a1 faltnlul, minim 7%.

Foi metallce plane in diverse formate (rectangulare, solzi), cu grosimi reduse, en fixare mecanics pe suportsihnbinari in fall.

Foile metalice pot fi din:

• tabla otel zincata (cu san tara peliculizari suplimentare ale suprafetelor) cu grosimea minima 0,30.-0. 35 mm ~i maxima 0 5-0 6 mm;

• tabla aluminiu (eu sao f'ara tratamenteale suprafetei) cu grosimea minima 0,5 mm §i maxima 0,7 rnm;

• tabla: cuprucu grosimea minima 0,30. mrnsi maxima 0.,5 mm:

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI,. PARTEA I,. Nr, 776 bis/5.XL2003

17

• tabla zinc eu grosimea minima 0,4 mm.si maxima 0,6 mm;

• tabla inox eu grosimea minima 0,30 m.m ~i maxima 0,5 mm.

- Dlmensiunile foilor din tabla: maxim 100 x 200 em; la punerea in opera, foile

din tabla. se croiesc 1a dimensiuni reduse pentru asigurarea stabilitiifii Ia suport, prin fixarile mecanice,

VI. 6 .• 2.Pozare:

Pozare pe astereala;

1mbinarea intre foi se vor face prin falt simplu sau dublu, functie de panta; Precizari privind pozarea:

• posibilitatea pozarii pe suprafete eurbe sau eu rupere de panta;

• posibilitatea realizarii unor modele diverse, eu sau rare. rigle suplimentare de ritmare estetica,

VI.7.1nvelitori realizate cu elemente tip tigle ,i olane

VI. 7 .1.Caracteristici:

Fanta (conform reeomandarilor producatorului):

• minim 25% pentru olane, rnacroolane (eu rostuire);

• minim 35% pentru tigle, macrotigle,

Elemente trase si/sau presate, profllate-ampremare, ceramice san din mortar de ciment (tip tigle, macrotigle, olane sau macroolane), vor fi simplu pozate suprapuse siancorate pe suport;

Elemente trase ~ilsau presate au forme rectangulare saucu marginea inferioara profilata eu dimensiuni generale de maximum 60 x 60 em;

Elementele cerarnice pot fi glazurate pe fata superioara sau pe ambele fepe;

Elementele din ciment pot fi colorate in masa sau pe fata superioara 1?ilsau glazurate pe fata superioara.

VI .. 7.2.Pozare:

Pozare pe sipei dese pentru elementele tip tigle ~i pe astereala pentru elementele tip olane;

Preeizari privind pozarea:

• posibilitatea pozarii pe suprafete curbe sau CD rupere de panta (in special pentru olane);

• prevederea sistemelor mecanice de fixare-aneorare, func~ie de panta, conditiileclimatice §i tipul de element.

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776 bisJ5.X1.2003

V1.S.1nvelitori realizate en materiale locale, traditionaJe, manufacturate

VI.S.l.Caracteristici:

Panta:

• functie de material, format, dimensiuni ~i mod de aleatuire; minim 50%.

Tipul traditional rural de Invelitori, cu 0 gama variata de alcatuiri si forme specifice diferitelor zone etnografice, constituite din;

• lemn (~it~ sindrila);

• snopi (paie stuf).

Aceste lnvelitori au durata limitate de utilizare, fiind sensibile la actiunea agentilor de mediu, necesitand refaceri periodice.

VI.S.2.Pozare:

Pozare pe sipci, prin suprapunere, cu aneorare sau fixare rnecanica; Posibilitatea pozarii pe suprafete curbe sau cu rupere de panta;

Montaj eu fixari meeaniee pentru ~ila sau ~indrila ~j eu aneorare pentru snopi.

vn. SPECTFlCATTJ DE ZONARE GEOCLTMATICA

La realizarea Irrvelitorilor cladirilor supuse acjiunii factorilor de mediu se va line seama de caracteristicile geoclimatice ale zonei de amplasare, prezentate in harti specifice:

VD.l.B:irti pr-ivmd zonele seisrnice de calcul

Conform Normativ P 100-92 se pot determina efectele ce pot avea loc asupra Invelitorii in cazul unui seism in zonele de camp ~1 de joante constructive (suprapuneri, lipiri, fixari mecanice etc.).

VlT.2.Harti climatice

Harta privind zonarea seismica de calcul, conform ormativ P 100-92. Este uri la pentru aprecierea pericolului desprinderii ~i aluneearii elementelor grele de Invelitoare, in special la cladirile lnalteafiate in zone intenscirculate ~i pentru evaluarea aportului de incarcare dinamica la partea superioara a cladirilor;

Harti de zonare climatica conform SR 10907/1-1997 ~i STAS 647212-1983. Se poate stabili nivelul necesar comportamentului la ternperaturi scazute a invelitorii. a sisternelor de ancorare sau fixare, eomportamentul la gelivitate etc.;

Harta privind zonarea cu durata medie de stralucire a soarelui In sezonul cald. Se poate stabili rezistenta suprafetei la lumina si siguranja la deplasari prin dilatare;

Harta de zonate a Incarcerilor date de v ant, conform STAS 10101/20-1990. Se poate stabili nivelul necesar de aderenta/fixare a tnvellrorii fata de suport;

Harta privind zonarea potentialului vantulul, Se citeste ~j interpreteaza impreuna cu harta de zonare a incarcarilor date de vant, pentru stabilirea nivelului necesar de aderenta/fixare a Invelitorii fala de suport;

Harta de zonare a incarcarilor date de zapada, conform STAS 10101/21-1992. Se poate stabili nivelul necesar al rezistentei, flexibilitatii si elasticitatii suportului 1nvelitorii si al Invelitcrii propriu-zise precum si panta necesara alunecarii zapezii de pe versant;

Ha:rta repartitiei precipitatiilor medii annale. Se poate aprecia (tmpreurni ell harta privind zonarea potentialului vantului) nivelul precipitatiilor din care se pot stabili tipul de invelitoare panta en elementele de colectare si evacuate a apelor precum ~i nivelul de asigurare a etanseitatii invelitorii.

MONITORUL OFICIAl AL ROMANIEI. PARTEA I,. Nr.. 776 bis/5.XI.2.003

19

vm. CONDITII PRIVIND VERIFICAREA CALITATll sr VRMARm:EA COMPORTARn iN TIMP A INVELITORILOR ACOPERIeURILOR iN PANTA

vrn .. l.Condipi privind verifiearea calitafii invelitorilor

Verificarea calitatiitrrvelitorilor acoperisnrilor la cladiri se realizeaza in conformitatecu prevederile prezeatei reglementari, a documentatiei de executie ~i a fiselor tehnice ale materialelor de invelitoare, atatpentru fazele intermediare cat si pentru intregul sistem.

in cazul in care unitatea executanta are un sistem propriu de oonducere ,~j asigurare a calltatii, lucrarile de invelitoare se vor verifies in cadrul respectlvulni sistem (proceduri de executie, plan de control al calitapi, etc .. ).

Pentru asigurarea calitatii Iucrarilor de invelitoare se impun urmatoarele etape:

• receptia materialelor de invelitoare;

• pastrarea ~i depozitarea materialelor;

• controlul calitatii Ja punerea in opera;

• reeeptia lucrarilor de invelitoare.

VID.l.1.Receptia materialelor de invelitoare

Receptia materialelor se bazeaza pe verificarea certificatelor decalitate (conformitate), tennenelor de valabilltate (unde estecazul) ~i de garantie emise de producator pentru fieeare lot de mareriale, conform reglementarilor specifice,

in unele cazuri se pot sollcita analize de laborator (de conformitate) care sa certifice caracteristicile specifice in raport cu datele telmice stipulate in normele de produs sau in agrementele tehnice.

in acest context, controlul de c ali tate pentru materialele de invelitoare se executa pe santler de catre personal si/sau in institute/laboratoare specializate, atestate.

Controlul de calitate cuprinde urmatoarele verificari minimale: pentru materialele de invelitoare de tip panouri, clemente, foi:

• caracteristici geometries (lungime, ltitllne, grosime, forma profilaturilor ~i a amprenturilor;

• caracteristici fizicc-mecanice;

• rezistenta la factorii de mediu.

pentru membranele hidroizolante sau elementele plane bituminoase (conform SR 137/95):

• verificarea grosimii ~i/sau verificarea masei totale a produsului;

• verificareacomportarii Ia tempera:turi ridicate;

• verificarea flex::ibilitat:ii la temperaturi scazute;

• verificarea fortei de rupere la tractiune;

• verificarea alungirii la rupere la tractiune ..

20

MONITORUL OFICIAL At ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776 bis/S.X1.2003

VDI.l.2.Pastr:area ~i depozitarea materialelor de inveliroare

Conditiile de pastrare ~i depozitare a materialelor sunt precizate de producatorii acestora in fisele tehnice de prod us:

in depozite, in general, trebuiesc respectate urmatoarele conditii:

• materialele in panouri sau foi metalice se depoziteaza in pachete sau in paleti, in spatii aeoperite;

• materialele dinelemente plane trase ,~ilsau presate se depoziteaza in pachete, ill paleti sau eontainere, in spatiiacoperite;

• membranele hidroizolante in foi se depoziteaza sub forma de sulnri (in pozitie verticala) pe platfonne san paleti, in spatii acoperite,

La punctul de lucru depozitarea 5e va face pe timp limitat, in aceleasi conditii ca In depozite, dar:tara obligativitatea spatiilor acoperite.

VDI.l.3.Controlul callU\pila punerea ill opera

Controlul calitatli materialelor la punerea in opera se efectueaza decatre seful punctului de Iucrn sau de catre responsabilul cu calitatea, in confonnitate eli prevederile documenratiei de executiesi a fiselor tehnice de produs;

Controlul ~i asigurarea:

• utilajeior, sculelor ~i dispozitivelor ~i a cailor de acees la frontuL de lueru, necesare pentru protectia muncii;

• spatiilor ~i conditiilor de microclimat necesare pregatirii materialelor (unde este cazul);

• calitatii snportului care trebuie sa corespunda condipilor geometriee ~i fizico-mecanice specifice fiecarui tip de invelitoare,

Controlul:

• respectarii stricte a cerintelor prlvind tehnologia de aplicare a materialelor de invelitoare.

VID.l.4.Receptia lucrarilor de invelitoare

Reeeptia fin.ala a Iucrarilor se va executa in com un, decatre beneficiar, prolectantsl executant, in conformitate eu prevederile reglementarilor tehnice 'in vigoare, avsndu-se in vedere cerintele de calitate, procesele verbale de lucrari executate In diverse etape ~i aspectul genera] al suprafetelor executate ..

VUI.2.Urmarirea comportarii in exploatare a InvelitorUor lacladiri

VllI.2.1.Urmarlrea comportarii in exploatare a invelitorilor 181 cladiri

Urmarirea comportani in exploatare 56 va face in conformitate cu prevederile reglementarilor te1mice in vigoare:

Asigurarea urmaririi comportarii in timp, in conditii normale de utilizare a invelitorilor; se va face prin grija beneficiarului, 0 data pe an.

MONITORUL OFICIAL Ai ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776 bisJS.X1.2003

21

Interval ul de mai sus poate fi modificat in functie de conditiile concrete pentru fiecare caz in parte, astfel:

• intervalul poate fi marit daca la doua verificari succesive nu se constata degradari, dar nn la lncrari ell vechime mai mare de 10 ani;

• intervalul poate fi micsorat pentru invelitorile Ia care degradarile ar conduce La deteriorarea unor echipamente speciale (camere comanda statii electrice, camere de calcul, etc.);

• intervalul poate fi micsorat pentru invelitorile ce au fost supuse la sarcini socuri sau miscari (deplasari) neprevazute (seism, accidente mecanice etc.).

vm.2.2.Lucrari de intervenpe

Generalitati

Luerarile de interventie pentru remedierealrefacerea lnvelitorilor se efectnaza in urmatoarele situatii:

• la constatarea unor defecte sau degradari (dislocari alunecari fisurari etc.);

• in cazul unor accidente naturale sau tehnologice (seism, explozii, etc.).

Lucrarile de interventie pot rezulta in urma verificarilor programate.

Lucrarile de interventie se vor efectua dupa elaborarea documentatiilor tehnice si a detalillor de exeeutie specifice fiecarui tip de invelitoare ~i caz in parte.

Documentatiile tehnice de interventie vor fi elaborate de proiectant. in cazul in care interventia este necesara ca unnare a unei expertize documentatia tehnica de mterventie va f verificata de verificator §-i vizata de expertul tebnic atestat oonform HG nr.925/1995.

Proiectantul va stabili, prin documentatia tehnica de interventie, rnasurile de asigurare §-i control privind calitatea lucrarilor.

Lucrarile de interventie vor fi executate obligatoriu de catre unitati specializate, atestate conform. prevederilor legale pentru categoria de lucrari pe care le executa.

- Faze de executie

Fazele de executie a lucrarilor de interventie pentru remedierealrefacerea invelitorilor sunt:

• inlarurarea cauzelor ce au condus la deteriorarea invelitorii,

• pregatirea suportului;

• pregatirea materialelor de 'invelitoare preconizate;

• montarea invelitorii;

• verificarea calitatii lucrarilor de interventie.

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776 bisJ5.X1.2003

IX. MAsURI PRIVIND PROTECTIA ~I IGIENA MUNCII

Masurile privind protectia §i igiena muncii vor fi cuprinse, ill mod obligatoriu In documentatia de executie intocmita de proiectant, in conformitate cu natura si tipul constructiei si/sau elementului de construcjie ee se acopera (inveleste) ~i eu natura materialelor de Invelitoare preconizate,

Aeeste masuri vor fi baza1e pe prevederile indicate de producatorii materialelor de lnvelitoare (privind materialul propriu-zis si tehnologia de aplicare) precum ~i de urmatoarele reglementari tehnice in vigoare:

• Legea nr. 90/1996-Legea protectiei muncii-modificata §i completata ell Legea Dr. ]77/2000;

• Norrne generale de protectia muncii, elaborate de Ministerul Muncii $i Protectiei Sociale in coJaborare eu Ministerul Sanatatii-1996;

• Regulamentul privind protectia §i igiena muncii, aprobat eu Ordinul m.9/N/lS.03.1993 a1 MLPAT;

• Normativul cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectia muneii aprobat eu Ordinul nr.22S/199S.

Fata de reglementarile rnentionate, pentru fiecare lucrare 1n parte, fnnctie de particularitati, responsabilul en protectia muncii !?i responsabilul de lucrare vor Ina masuri specifice, suplimentare privind protectia ~i igiena muncii.

X. MASUR! PRlVIND PREVENIREA ~I STINGEREA INCENDDLOR

Masurile privind prevenirea !li stingerea incendiilor vor fi euprinse in mod obligatoriu in documentatia de executie intocmita de proiectant,

Aceste masuri vor fi bazate pe prevederile indicate de producatorii materialelor de invelitoare precum si pe unnatoarele reglementari tehnice in vigoare:

• D.G. nr.60/1997 privind apararea impotriva ineendiilor aprobata pnn Legea nr.212/1997;

• NOIDJele genera1e de pre venire ~i stingere a Incendiilor aprobate ell ordinul M.l. nr.775/1998;

• Normativ de siguranta la foe a constructiilor-indicativ P.118-99;

• Nonnativ de prevenire si stingere a ineendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii ~i instalatii aferente acestora, indicativ C,300 aprobat cu Ordinul

nr.201 N/1994 al MLPAT;

• Dispozitii generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea ineendiilorD.G,P.S.L-OOI aprobate cu Ordinul M.1. Dr.l02311999·

• Dispozitii generale privind instruirea 10 domeniul prevenirii ~i stingerii incendiilorD.G.P.S.I.-002, aprobate ell ordinuLM.I. nr.l080/2000.

Fara de reglementarile mentionate pentru fiecare lucrare in parte, functie de particularitati, in special la lucrarile de acoperire sail de hidroizolare ell materiale inflamabile sau co mbus tibile , responsabilul PSI ~i responsabilul de lucrare vor lua masuri specifice, suplimentare de prevenirea si stingerea incendiilor.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776 bis/S.X1.2003

23

CONDITTI DE MEDW

ANEXANR.l

Conditiile mediului exterior la care sunt expuse Inveliterile sunt in general complexe ~i compuse dintr-un numar de factori de mediu eu agentii corespunzatori, definiti prin niveluri de se eritate ce trebuiesc considerati functie de zona de situare a constructiei (invelitorii) si de nivelul exigential preconizat.

A. CONDITII GENERALE

In tabel sunt indicati factorii ~i agentii de mediu ell urmatoarele niveluri de severitate:

Tabell

Factor de mediu

Agenti de mediu-UM

Niveluri de severitate

a. CLIMA:

• temperatura:

- temperaturi scazute .DC; • temperaturi ridicate _DC;

- variatie de temperatura _oe/minut.

• umiditatea relativa a aerului - %;

• presiune vant - Kpa;

• precipitatii:

- intensitatea (debitul) ploii- I/m2/minut·

- viteza de siroiere a apei - m/s;

- zapada transportata (intensitate)

k_g/m2/s;

- grindina-energ de impact - J.

· radiatie solara (efeete tennice) intensitate - w/rrf

b. SUBSTANTE CHIMJCE ACTIVE -

• sare marina

• dioxid de sulf

• hidrogen sulfnrat

• oxizi de azot

• amomac

• clor

• acid clorhidric

• acid fluorhidric

c. SUB STANTE MECANIC ACTIVE:

• sedimentare pulberi, viteza

sedimentare - mg/m2/h;

• incarcare statica (aglomerare) - Kpa.

(-40); -25; -20' -is. -10; -5' 0; +20' +40' +60' +85' (+100)'

, -, ,

0,5; 1; 3; 5;

20; 50; 75; 85; 100; 0,3' 0,55' 1; 2; 3;

05' i. 2' 5' 10' (15)'

., " , ,

OS' t. 3' 10' 20' (30)'

'" ,

- 0,5' I' 3;

1; 1 o. 40; 150, (250);

300; 500' 700' 1000; (1120);

300; 1000;30000;40000'

l : 3; 5; 10; 20' 30' 40' 100' 300'

0,01; 0,1; 0,3' 0,5; i. 3' 10; 15' 30; 50; 100' 001' 0,1; 0,3; 0,5; i. 3 10' 20; 30' 100' 0,3; 1; 3 10; 35; 175;

0,01' 0,1; 0 3; 0 6,1; 3;

0,01; 0,1; 0,5,1; 5,

0003; 0,01; 0 03; 0,1; 1,

de 1;3,10,20;30;4080;

0,]' 0,5 1; 2; 3; 5, 10;

24

MONrrORUL OFIGIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776 bis/SX1.2003

B. CONDITIIPARTICULARE

Se indica aspectele particulare de oaracterizare ~i exemplificare a factorilor ~i agentilor de mediu:

Ploaie: se caracterizeaza prin unnatorii parametri fizici:

• intensitatea ploii;

• distributia diametrului pieaturii;

• distributia vitezei decadere;

• temperatura picaturilor,

Caracteristicileploii (de la medie pana Ia Ianga durata):

Ploaie intensa

15

Ta.bel2

Tipul de ploaie Intensitatea limita

superioara·I1b

Dia.metrul earaereristic at pic.iiturii-mm

Vlteza de cadere-m/s

Aversa

100

3

0,25-1

Ploaie moderata

4,0.

0,5-1

1-2

Ploaie u$oara

1,0

0,1-0.,5

6

1-2

2-4

Ploaie put.emica

1-- _

40.

2-5

4 ... 7

Grindina: se oaracterizeaza prin urmatorii parametri fizieiai boabelor de gheala:

• diametrul;

• densitatea;

• viteza decadere;

• energia de impact.

Se iau in considerare boabele de grindina en dimensiuni man ce au efect distrugator,

Densitatea boabelor este de circa 900 kglm3, Viteza de cad ere se determinacu formula:

V = 5,16 d

unde V = viteza de cadere, in m/s

d = diametrul boabelor, in mm

Energia de impact estecalculata functie de masa ~i viteza de cad ere.

Car

acteristicile boabelor de grindina (pentru diarnetre peste 20 mm): Tabel3
Diametru Masa Viteza decadere Energia de impact
mm '2 mls J
20 4 23 I
50 59 36 39
60 102 40 81
70 162 43 151 I
80 241 46 257
90 344 49 411
100 471 52 627 Zapada:

Densitatea zapezii cazute pe suprafete prezinta mari variatii,

Zapada proaspat cawta are 0 densitate variind 'lotTe 70 kg/m3 ~i 150 kg/m3• iar densitatea unei zapezi vechi, tasate, atinge de la 200 kglm3 la 400 kg/m3.

MONITOHUL OFI:CI.AL AL ROMANIEI. PARTEA I, Nr. 776 bis/5.XI.2003

25

Zapada transparenta: este 0 combinajie de vant Ctl zapada, in aceste conditii particulele fine pot patrunde prin fante sao prin lmbinari.

FluxuL orizontal de za.pada functie de inaItime Tabel4

Iniltimea deasupra Fluxul orizenral de zapadii

solului g/m2sec

m

560

10

1

310

D,S

800

0,1

3000

Praf-nisip:

Principalulconstituent a nisipurilor ~i prafurilor prezente in natura este cuartul, Eroziunea materiaIelor se produce in ccnditia in care praful ~j nisipul sunt combinate la curenti de aer cu viteza mare si/sau durate marl de actionare,

• Dimensiunea particulelor-Caracterizare: praf fin: pana la 75j.tm;

prafgrosier: de la 75 um pan! la 150 1J..m;

mSlp: de Ia 150 IJ.m pana la 1000 jlm.

Concentratii caracteristioe de praf~i rusip Tabel5

Zonare CODcentrafie

Jlg/m3

Rurala $j suburbans 40-110

Urbana 100A50

Industrials 500-2000

Sedimentare de praf $i nisip

Tabel6

Urbana

15-40

Zonare

Sedlmentare de praf ~i nislp

__ I. it ~- •

mg/m x ora

Rurala si suburbana

0,4-15

Industrials

40~80

Sedimentareaprafului ~i nisipului S6 poate produce:

• prin sedimentarea in aer stagnant (statie);

• prin sedimentare pe suprafete acoperite,

• prin atractie electrostatica;

• prin captare in deschideri inguste;

Patrunderea prafului ~i nlsipului poate sa apara astfel:

• transport in interior prin cireulatie fort.ata a aerului;

• transport in interior prin agitatie termica a aerului;

• pompare la interior prin dilataresicompresie termica a aerului san prin variajia presinnii atmosferice.

26

MONITORUL OFICIAL AL .ROMANIEI, PARTE A I, Nr.776 bis/S.XL2003

AGENT) CHIMICI DIN ATMOSFERA.-eoncentrapi aeceptate

• ozon (03)-1 mglm3;

• dioxid de azot (N02)-0,1.5 mg-rrr';

• dioxid de sulf (S02)

-zone t'm-ale-0.5 mg/m3;

-zone urbane .. l,5 mg/m3;

-zone industriale-nivel considerat,

ANEXA NR.2

ANEXANR.3 CORESPONDENTA iNTRE PANTA. (em/m), MASURA UNGHIULll ~I LtJNGlMEA PANTEl PENTRU 100 em PROIECTIE ORIZONTALA A

AC OPERIS ULUI

• solutie amoniacala,

• alte produseconsiderate in zona de situare,

COROZIUNE ELECTRO CHIMICA iNTRE METALE DIFERITE

Nu se recomanda contactul direct intre urmatoarele metale:

• zrnc-fier (otel);

• zinc-cupru;

• fler (otel)-cupru;

• aluminiu-fier (otel);

• aluminiu-steniu (cositor);

• aluminiu-cupru;

• aluminiu-plumb;

• aluminiu-zinc ..

Panta lungimea
cm/m Misura pantei
%. ungblului em
grade/min ute/secunde
5 2° 51 ' 45" ]00,1
10 5° 42' 40" JOO,5
IS 8° 31' 50" 101,0
20 1 1° 18' 35" 102,0
25 14° 02' 10" 103,0
26,8 IS° 00' 00" 103,5
30 16° 42' 00" 104,4
35 19" 17' 20''' 10'5,9
40 21" 48' 10" 107,7
45 24° 13' 40''' 109,6
50 26° 33' 50''' 1 11,.8
57.7 30° 00' 00" 115,4
60 30° 57' 50" 116,6
70 34° 59' 30" 122,0
80 38° 39' 40" 128,0
90 41° 59' 20" 134.5
100 45° 00' 00" 141,4
120 50" 11' 40" 156,2
140 54" 27' 45" 172,0
170 59" 32' 40" 197,2
]73,2 60° 00' 00" 200,0
200 63" 26' 00" 223,6
250 68" ] 2' 00" 269,2
280 70" 20' 50" 293,3 MONITORUl OFICIAl Al ROMANIEI, PAATEA I, Nr. 776 bis/5.XL2003

HARTl PRIVIND ZONAREA GEOCLIMATICA

zone seismice de calcul; zonarea cliamtica; zonarea climatica;

zonarea cu durata medie de stralucire a soarelui in sezonu1 cald: zonarea incarcarilor date de vant;

zonarea potentialului vantului;

zonarea incarcarilor date de zapada;

zonarea repartitiei precipitatiilor medii annale.

27

ANEXANR.4

28

MONITQRUL OFIOIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776 bis/S.XL2003

,

(:) '\ o

.-

LLJ Q

L:IJ U ~,

-",

I/)

tM

'!;l ;._

L..-_'''-'-- ..;..J ... ....._ ---'-"....:=---'--' ___:.._______!. ._.J..!. UJ

z.

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776 bis15.X1.2003

uuu lh· •

_!"!N

I r I I

~-t' _I_IT_I __ -- . - _j_~

.t~&l

~~~~

2"22~

-_ r -

\

29

30

MONfTORUL OFICIAl AL ROMANIEI, PARTEA 1, Nr. 776 bis/S.XL2003

~ ...

\

\ ...:

"'~"'-' C

o

o~ « u

~

~ ~ U

• .:

~

<t:'" l.IJ a:: <t:

____ -=............ __ Z

o N

If) : ..

..

<t:

I-If)

.....: c: o

-"\' IJ

' .. _ .. -J - ... ::::l

U

-;J~

U

~ Q

I..LJ

~

~'" 1M

MONrTORUL OF1CIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776 bis/5.XI.2003

,

l t." .~

L_~------------~~--------~~~------ ~~ -----~ UJ

Z

~

31

I Cl Cl

..-

32

MONITORUL OFliClAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776 bislS.XL2003

..... I

J '

l \ -~

,. -k

.. ,

'III, . __

.. ~-~,.,-., .

-_ '-

..

,,_

....

'-'\ .... , .. ,""-:1 , I

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 776 bis/5.X1.2003

33

.,

" '"

."

~.

- ,

\ ::J

-"'-~~_J

::J

<i~ ~

UJ

~

Ln.

~ ?

l 0

,I N

'J

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 776 bis/S.x1.2003

N en

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEAI, Nr. 776 bis/5.XI.2003

35

. \ ,e'E r , \

lEE ~ E

8 0 E

g. ~

.....0

-- \,,---.s- -.- -

E C .

U1tn8J;rtl I

.

,

.~----,.

, I , ,

----- - I ..

I.LJ a::

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful