N/O 1

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

CONŢINUTUL TEMATIC

nr de ore

XI A

DATA/CLASA XI XI B C

2

3

 Să definească conceptul de I. SISTEMUL PSIHIC UMAN ŞI DIMENSIUNILE LUI psihologie;  Ce este psihologia;  Să anlizeze structura 1 sistemului psihic uman  Sistemul psihic uman. Structură şi funcţionalitate  Să evidenţieze specificul metodelor de cercetare;  Ramurile psihologiei. Metodele de cercetare în psihologie;  Să aplice unele tehnici de autocunoaştere;  Importanţa studierii psihologiei.  Să estimeze importanţa cunoştinţelor din psihologie. II. PROCESELE COGNITIVE DE LA CUNOAŞTEREA SENZORIALĂ LA CEA LOGICĂ 1. SENZAŢIILE ŞI SENSIBILITA Să definească de senzaţie; TEA  Să distingă şi să 1  Definirea şi caracterizarea; caracterizeze tipurile de senzaţii ca forme indispensabile de  Felurile senzaţiilor; cunoaştere a lumii  Legităţile senzaţiilor  Să aplice probe simple la autocunoaşterea sensibilităţii;  Să argumenteze importanţa senzaţiilor în viaţa şi activitatea omului. 2. PERCEPŢIA  Să distingă percepţia de senzaţie;  Complexitatea percepţiei şi 1 deosebirea ei de senzaţie;  Să explice interacţiunea percepţiei cu alte fenomene  Legile şi formele percepţiei; psihice;  Iluziile perceptive.  Să explice mecanismul formării iluziilor perceptive

TIPUL LECŢIEI Lecţii mixte

METODE DIDACTICE Brainstorming, Dicuţia dirijată, Lucru în grup

Lecţii mixte

Experimentul Lucrul în grup Prezentarea

Lecţii mixte

Proiectul de grup

GÂNDIREA  Caracterizarea procesului.  Procesele şi felurile memoriei.  Să caracterizeze memoria ca proces cognitiv în corelare cu celelalte procese psihice.  Operaţiile fundamentale ale gândirii.  Să explice esenţa atenţiei ca fenomen psihic. 1 Lecţie mixtă Experimentul Lucrul în grup Test psihologic 6-7 2 Lecţii mixte Brainstorming Posterul Lucrul în grup 8-9 2 Lecţii mixte Tehnica SWOT Prezentarea Exerciţii aplicative .  Felurile reprezentării. REPREZENTĂRILE  Reprezentările ca proces cognitiv secundar. ATENŢIA  Conceptul de atenţie.  Să explice esenţa operaţiilor gândirii în activitatea umană.  Să caracterizeze felurile reprezentării.  Felurile gândirii. cu alte procese cognitive.  Factorii de optimizare a memoriei. 1 Lecţii mixte Brainstormingul Tehnica “Caruselul” Joc didactic 5 4. cu alte procese cognitive 6.  Să elaboreze un program de stimulare /dezvoltare a memoriei. 3.  Să aplice tehnici de autoevaluare şi exerciţii de stimulare a atenţiei.  Funcţiile şi însuşirile atenţiei.  Interacţiunea G.  Să distingă felurile gândirii.  Să argumenteze rolul altor procese cognitive în formarea reprezentărilor.  Să elaboreze un program individual de dezvoltare a gândirii creative.  Să aplice tehnici de examinare a memoriei. 5.4  Să distingă asemănările şi deosebirile dintre reprezentare şi percepţie.  Să caracterizeze procesul de gândire în corelare cu celelalte procese psihice. MEMORIA  Caracterizarea memoriei.  Să analizeze funcţiile şi însuşirile atenţiei.  Interacţiunea M.  Formele atenţiei şi interacţiunea lor.

individualitate. TEMPERAMENTUL – LATURA DINAMICĂ A PERSONALITĂ-ŢII  Definirea şi caracterizarea. personalitate  Să asimileze teoriile de bază a personalităţii  Să analizeze factorii care influenţează formarea şi dezvoltarea personalităţii  Să definească conceptul de temperament  Să distingă şi să caracterizeze tipurile de temperament  Să-şi determine propriul tip de temperament III.  Tipologia temperamentului. personalităţii  Importanţa lor în viaţa şi activitatea  Să elaboreze un program de omului.  Evaluarea capacităţii de analiză şi sinteză a materiei studiate 2 Lecţii mixte Brainstorming Joc de rol Jocul didactic Proiect de grup Disutia dirijată 1 Lecţie de evaluare Test de evaluare 1314 15  Să definească conceptul de personalitate  Să opereze cu noţiunile individ. individualitate şi personalitate.  Problematica personalităţii în viziunea clasică şi cea contemporană. IMAGINAŢIA ŞI CREATIVITATEA  Să definească procesele de imaginaţie şi creativitate  Caracterizarea procesului imaginativ. 2.1011 12 8.  Formarea şi dezvoltarea personalităţii.  Să explice rolul creativităţii în  Dezvoltarea imaginaţiei şi formarea şi dezvoltarea creativităţii. 1 Lecţii mixte Brainstormingul Lucrul în grup Dezbateri Joc de rol Lecţie mixtă Studiu de caz Lucrul în grup . Evaluare sumativă. stimulare a imaginaţiei şi creativităţii 9. PERSONALITATEA 2  Conceptul de individ.  Să distingă tipurile de imaginaţie  Tipologia şi funcţiile imaginaţiei. UNIVERSUL COMPLEX AL PERSONALITĂŢII 1.

MOTIVAŢIA  Motivul – imbold pentru acţiune  Felurile de motive.  Felurile aptitudinilor.1618  Să analizeze complexitatea conceptului de caracter  Să explice esenţa mecanismelor psihofiziologice de formare a caracterului  Să analizeze factorii care influenţează formarea şi dezvoltarea caracterului  Să aplice metode şi tehnici de cunoaştere a propriului caracter  Să analizeze aptitudinile ca element a sistemului psihic uman în corelare cu celelalte dimensiuni  Să aplice metode de cunoaştere a propriilor sale aptitudini  Să analizeze corelaţia aptitudini-caractertemperament-motivatie şi profesie  Să explice structura inteligenţei  Să-şi determine IQ cu ajutorul testului Rawen  Să analizeze felurile de motivaţie şi impactul lor asupra activităţii omului 3.  Formarea şi dezvoltarea caracterului.  Aptitudinile şi orientarea profesională 3 Lecţii mixte Brainstormingul Tehnica “Expertul” Proiect individual Test de inteligenţă 2223 5.  IQ – aptitudine generală.  Structura şi tipurile de caracter. 3 Lecţii mixte Brainstormingul Joc de rol Posterul 1921 4. hiromanţie la abordări ştiinţifice  Definirea caracterului.  Tipologia caracterului. APTITUDINILE ŞI INTELIGEN-ŢA  Ce sunt aptitudinile şi predispoziţiile individuale. 2 Lecţii mixte Tehnica SWOT Posterul Sondajul .  Structura şi nivelele aptitudinilor. CARACTERUL  Caracterologia-ştiinţa despre caracter: de la horoscop.

Evaluare sumativă 1 Lecţii mixte posterul Exerciţii aplicative 27 Lecţie de evaluare Test de evaluare 2829  Să descrie şi să caracterizeze formele de comunicare  Să analizeze elementele unei comunicări eficiente IV. 2 Lecţii mixte Lucrul în grup Brainstormingul Studiu de caz 1 7. COMUNICAREA  Ce este comunicarea?  Stilurile şi tipirile de comunicare.2425 26  Să stabilească propria ierarhie de valori şi să o compare cu piramida lui Maslow  Să elaboreze strategii de stimulare a motivaţiei cognitive  Să analizeze sfera afectivă ca şi componentă a sistemului psihic uman în corelare cu celelalte sfere  Să aplice tehnici de autocunoaştere a sferei emotive şi tehnici de autoreglare emotivă  Să analizeze sfera volitivă ca şi componentă a sistemului psihic uman în corelare cu celelalte sfere  Să estimeze importanţa autoreglării volitive pt dezvoltarea personalităţii  Evaluarea capacităţii de analiză şi sinteză a materiei studiate  Motivaţia şi personalitatea. VOINŢA  Ce este voinţa?  Calităţile voinţei. 6. Lecţii mixte Simularea Joc didactic Prezentarea . 8.  Autoreglajul voluntar şi dezvoltarea voinţei. PSIHOLOGIA RELAŢIILOR UMANE 2 1. sentimentul şi pasiunea.  Autoreglarea emoţională. AFECTIVITATEA  Emoţia.  Stresul şi modalităţi de confruntare.

Evaluare sumativă MINITRAINIG DE AUTOCUNOAŞTERE 1 2 Lecţii mixte Studiu de caz Tehnica SWOT Proiectul individual 32 3334  Evaluarea capacităţii de analiză şi sinteză a materiei studiate  Analizarea posibilităţilor de dezvoltare personală din perspectiva cunoştinţelor de psihologie Lecţie de evaluare Şedinţe de training Test de evaluare  Operarea cu criterii şi metode de evaluare şi de autoevaluare a trăsăturilor de personalitate . prin cooperare cu ceilalţi a unor situaţii problemă cu ajutorul cunoştinţelor de psihologie  Comunicarea asertivă  Ascultarea activă şi elementele comunicării eficiente 2 2.  Relaţiile interpersonale în grup. a unor comportamente şi atitudini sociale  Să utilizeze tehnici de soluţionare a conflictelor  Să rezolve.3031  Să aplice tehnici de depaşire a barierelor comunicative  Să estimeze rolul comunicarii non-verbale în transmiterea mesajului  Să recunoască tipurile de relaţii interpersonale. RELAŢIILE INTERPERSONALE  Noţiunea de grup social şi caracterizarea lui.  Conflictul şi metode de soluţionare.  Crearea climatului favorabil în grup. 3.

Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii .COMPETENŢE GENERALE: 1. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii – problemă. adecvat unei lumi în schimbare 5. în cadrul diferitelor grupuri 4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil. precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare 3. evenimente. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte. procese din viaţa reală 2.

/curs opţional pentru clasa a XI-a/ anul de studii 2010-2011 profesor: Popa Dorina .MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE. TINERET ŞI SPORT PROIECT DIDACTIC DE PERSPECTIVĂ LA „PSIHOLOGIE GENERALĂ”.

Chişinău 2010 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful