Sosyal Medya 2 ye ayr l r. 1.SOSYAL 2.

MEDYA

Sosyal Medya- Some
Sosyal Medya Sosyal Medya Söyle bana Var m benden güzeli?

EGO EGO EGO

Sosyal Medya oyun mu?

Sosyal Medya senindir.

Sen nas l kullan rsan o dur! demek istemi air.

Sosyal Medya böyle i te...

Sunumlarda, e lenceli görseller kullanmak laz m görseli bu.

Kim ne istiyor ?
‡ Marka daha çok satmak istiyor. ‡ PR daha çok frekans yaratmak istiyor. ‡ Reklamc lar hepsini istiyor.

Kullan c ne istiyor ??
‡ Kullan c kendini özel hissetmek istiyor. ‡ Kendini ifade etmek istiyor. ‡ Daha fazla özgürlük istiyor.

Markalar n yar s inanm yor

Markalar n %52 si sosyal medya ile yeni mü terilere ula aca na inan yor.

kaynak : http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007919

Sosyal Medya orta ya l

Sosyal a lar n kullan c lar n n ortalama ya 37

Facebook ortalamas 38 facebook kullan c lar n n %61 i 35 ya n n üzerinde. Twitter ortalamas 39 twitter kullan c lar n n %64 35 ya n n üzerinde.
kaynak: http://neonebu.com/ShowBlog2.aspx?Web=peregrino&CId=160503#

Sosyal Medya kurtar c m ?

6 Sosyal Medya kural
1. Bir stratejiniz olmal . 2. Sosyal Medya pazarlama plan n z tüm bölümlerinize entegre etmelisiniz. 3. Önce dinleyin. 4. Uygun zamanda yan t verin. 5. Ald n zdan fazlas n verin. 6. li kilerde niteli e önem verin, niceli e de il.

kaynak: http://blog.seattlepi.com/melodybiringer/archives/220123.asp

6 Sosyal Medya (esas ) kural
1. Sosyal medya uzman n z satranç biliyor mu? 2. Facebook'u kapatmay n di er bölümlere. 3. Herkesi dinlemeyin. 4. Kime göre uygun zaman? Art k her ey çok h zl yay l yor, özellikle de kötü olanlar. 5. Üste para m verelim? 6. Nitelikli takipçiniz size para kazand r yor mu?

kaynak: ben

Facebook, b rak rakamlar konu sun
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Starbucks: 18.7 million, and adding 79,000 per day Coca-Cola: 20.4 million, and adding 96,000 per day Oreo: 15.7 million, and adding 72,000 per day Skittles: 14.2 million, and adding 51,000 per day Red Bull: 13.9 million, and adding 41,000 per day Victoria¶s Secret: 10.5 million, and adding 33,000 per day Ferrero Rocher: 6.7 million, and adding 30,000 per day

Kaynak yaz tarihi 25 A ustos 2010, güncelleme 6 Aral k 2010 , hemen hepsi 2 kat artm . kaynak: http://www.mikeconsol.com/index.php/blog/comments/think-facebook-is-a-waste-check-outthese-numbers/

Facebook her ey mi?

Türkiye Avrupa'da 5.

Blog yay l m

Sosyal Medya Besin Zinciri

Mutlu Son

twitter.com/sunipeyk friendfeed.com/sunipeyk facebook.com/sunipeyk