ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH
------oOo-----

THỰC HÀNH
THIẾT KẾ MẠCH SỐ VỚI HDL

TP.HCM, 9-2009

Giới thiệu
Bộ tài liệu thực hành thiết kết mạch số với HDL được soạn thảo nhằm mục đích hỗ
trợ các bạn sinh viên trong việc tiếp xúc với ngôn ngữ đặc tả phần cứng. Mà cụ thể là hỗ
trợ cho môn học thiết kết mạch số với HDL.
Tài liệu này bao gồm 9 bài, tương ứng với 9 buổi. Nội dung chu yếu hướng đến
việc học tư duy thiết kết phần cứng. Giúp sinh viên luyện tập các kỹ năng lập trình với
Verilog, mô phỏng trên Model Sim hay trực tiếp trên board DE2.
Mặc dù rất cố gắng để nhưng cũng không thể tránh khỏi những sai sót. Vì vậy rất
mong nhận được ý kiến đóng góp từ phía bạn đọc hoặc các bạn sinh viên.
Chân thành cảm ơn!
TP.HCM, ngày 27 tháng 9 năm 2009

Mục lục
W X
Buổi 1.  Tổng quan về các phần mềm thiết kế trên FPGA ....................................... 7 
I.  Giới thiệu Board DE2 của Altera............................................................................. 7 
1. 
Giới thiệu .......................................................................................................... 7 
2. 
Thành phần ....................................................................................................... 7 
3. 
Một vài ứng dụng của board DE2 .................................................................... 8 
II.  Cách cài đặt Quartus II 8.0 và Nios II ..................................................................... 9 
1. 
Giới thiệu .......................................................................................................... 9 
2. 
Cài đặt............................................................................................................. 10 
III.  Cách nạp chương trình cho Quartus II 8.0:............................................................ 13 
1. 
Tạo 1 project:.................................................................................................. 13 
2. 
Viết chương trình và biên dịch: ...................................................................... 17 
3. 
Tạo file mô phỏng (simulate) và bắt đầu simulate ......................................... 22 
4. 
Cấu hình chân và nạp lên board...................................................................... 30 
Buổi 2.  Mạch tổ hợp và mạch tuần tự...................................................................... 40 
I.  Giới thiệu ............................................................................................................... 40 
1. 
Giới thiệu ........................................................................................................ 40 
2. 
Hướng dẫn thiết kế FPGA thông qua sơ đồ khối/Schematic.......................... 40 
II.  Bài tập .................................................................................................................... 46 
Buổi 3.  Lập trình Verilog với mô hình cấu trúc ..................................................... 48 
I.  Giới thiệu ModelSim ............................................................................................. 48 
1. 
Giới thiệu ........................................................................................................ 48 
2. 
Cài đặt............................................................................................................. 48 
3. 
Hướng dẫn ...................................................................................................... 58 
II.  Bài tập .................................................................................................................... 65 
Buổi 4.  Mô hình hành vi............................................................................................ 67 
I.  Bài tập .................................................................................................................... 67 
Buổi 5.  Mô hình hành vi (tt)...................................................................................... 71 
I.  Bài tập .................................................................................................................... 71 
Buổi 6.  Máy trạng thái .............................................................................................. 75 
I.  Giới thiệu ............................................................................................................... 75 
1. 
Giới thiệu ........................................................................................................ 75 
2. 
Hướng dẫn ...................................................................................................... 75 
II.  Bài tập .................................................................................................................... 83 

Mục lục hình
W X
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình
Hình

1.Board DE2 ............................................................................................................. 7 
2. TV Box.................................................................................................................. 8 
3. Chương trình vẽ (paintbrush)................................................................................ 9 
4. Máy hát Karaoke và máy chơi nhạc từ card SD ................................................... 9 
5. Thông báo chưa cài dirver .................................................................................. 10 
6. Chọn cách thức cài đặt driver ............................................................................. 11 
7. Chọn thư mục tìm kiếm driver............................................................................ 11 
8. Chọn thư mục chứa dirver .................................................................................. 12 
9. Thông báo lỗi ...................................................................................................... 12 
10. Thông báo cài đặt hoàn tất ................................................................................ 13 
11. Tạo mới một project.......................................................................................... 14 
12. Hộp hội thoại tạo mới project ........................................................................... 15 
13. Hộp thoại lựa chọn chip.................................................................................... 16 
14. Hộp thoại tổng hợp các thông tin của project ................................................... 17 
15. Tạo mới file....................................................................................................... 18 
16. Lựa chọn loại file cần tạo.................................................................................. 19 
17. Cửa sổ viết code................................................................................................ 19 
18. Cửa sổ lập trình................................................................................................. 20 
19. Hộp thoại lưu file .............................................................................................. 20 
20. Lựa chọn lop-level cho file ............................................................................... 21 
21. Biên dịch chương trình ..................................................................................... 21 
22. Thông báo việc biên dịch thành công ............................................................... 22 
23. Tạo mới file testbench....................................................................................... 23 
24. Chọn tín hiệu sẽ được test................................................................................. 23 
25. Hộp thoại lựa chọn tín hiệu............................................................................... 24 
26. Cửa sổ lựa chọn tín hiệu ................................................................................... 24 
27. Xác nhận lại việc lựa chọn tín hiệu................................................................... 25 
28. Thiết lập giá trị cho các tín hiệu........................................................................ 25 
29. Cửa sổ Save As ................................................................................................. 26 
30. Lựa chọn chế độ simulate ................................................................................. 26 
31. Cửa sổ thiết lập các thông số của quá trình simulate ........................................ 27 
32. Thực hiện chức năng tổng hợp và phân tích chương trình ............................... 27 
33. Thông báo thành công....................................................................................... 28 
34. Thiết lập file testbench cho chương trình ......................................................... 28 
35. Lựa chọn đường dẫn lưu trữ file testbench ....................................................... 28 
36. Chỉ định vị trí lưu trữ file testbench.................................................................. 29 
37. Tiến hành quá trình simulation ......................................................................... 29 
38. Thông báo simulate thành công ........................................................................ 30 
39. Kết quả quá trình mô phỏng (simulation) ......................................................... 30 
40. Cửa sổ gán chân ................................................................................................ 31 
41. Các tín hiệu cần gán chân ................................................................................. 31 
42. Danh sách các chân có thể được gán ................................................................ 32 
43. Quá trình gán chân hoàn tất .............................................................................. 32 
44. Lưu lại file cấu hình chân ................................................................................. 33 

.. 65  89........................................... Cửa sổ làm việc của Quartus ................................ Kết nối mạch ............................................ 46  62.................. 54  69...... Code verilog file testbench .......................................... Thêm các file vào project..................... 45  61........... Tạo mới project................ 50  64.............................. Sơ đồ kết nối mạch.................... Cửa sổ thiết bị ................................................................ 37  52.......................................................................................................... Cửa sổ làm việc của ModelSim ................................................................................................................................................. Hộp thoại tạo mới một biến môi trường .. 61  81.................................................................................. 57  72................... 55  70............................................................................................................................................... Kết thúc quá trình simulate ............... Xem thông tin card mạng của máy ................................................................... Thêm file vào project .................................. 44  59...... Hoàn tất việc vẽ mạch...................................... Cửa sổ lập trình trong chế độ AS........................... 37  51............................... Thông tin của project mới.... 36  50........... Chọn tín hiệu sẽ được vẽ dạng sóng (giản đồ).................................................................................................. Hộp thoại lựa chọn linh kiện có trong thư viện .......................................................................................... Cửa sổ lập trình.................................. 60  78.................................................... Tạo mới file.................... Thanh process cài đặt................................................................................... Đăng ký thông tin...... Cửa sổ cài đặt ModelSim................................ 68  ..... 59  75.................................................................. 35  49...................................................................... Cửa sổ lập trình (nạp) ..................... 38  53.... 56  71............................ Giản đồ thơi gian của các tín hiệu................................. Cửa sổ thuộc tín của hệ thống................................. 58  73... 51  65....................................................... Cửa sổ biến môi trường.......... 58  74.... Cửa sổ gán chân cho tín hiệu xuất nhập ................... Lựa chọn tên thư mục cho chương trình................................ 41  56.... Cứa sổ Device & Pin Options.................................................................... Quá trình lập trình hoàn tất .......... Cửa sổ lệnh ................................ Cửa sổ lựa chọn loại file ................... 66  90............................................................................................................................................. 64  87...................... 65  88....................... Hộp thoại tạo mới file ......................................... 62  82................................................................................. Cửa sổ thông báo license của phần mềm ........................................................................................................................................................ Thư viện word................ Cửa sổ cài đặt ModelSim......Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình 45...................................................... 63  84................................................................................ 62  83....................................................... Cửa sổ Hardware Setup ........................ 61  80....... 45  60. 42  57............................................................................ 63  85....................... 60  77.............................................................. Cửa sổ soạn thảo ... Lựa chọn file cấu hình ......................................... 52  66......................................... Hộp thoại load file cấu hình chân ............................................................................................................ 39  55................................................................................................................................................. 60  79..................... Thực hiện simulate................................................................................. Cửa sổ lựa chọn thư mục cài đặt......................................... Lựa chọn file cấu hình cho project . 59  76..................... 64  86... Thông báo thay đổi chế độ lập trình ..... Tổng hợp thông tin cài đặt ................................ 43  58................................................. 35  48............................................ 53  67........................................... 38  54..................................... 34  47................................................................ 53  68...... 33  46................................. Đặc linh kiện lên cửa sổ làm việc ...................... 49  63.

..................................... Sơ đồ kết nối .............................................................................. Mạch cộng 4-bit Full-Adder ....... 69  93........................... 82  109......... 83  110...... Tạo các trạng thái................................................................. Sơ đồ kết nối mạch...... 84  ........................................................................................................................................................................... 78  103............................ 68  92........................... 73  99............................. Bảng thực trị và sơ đồ kết nối mạch ................................................................................................................................. Chương trình chính .................. 80  106............... Cửa sổ làm việc............................................ Bảng thực trị và sơ đồ mạch . 77  102..................................... 78  104...................................... Chuyển máy trạng thái sang định dạng của ngôn ngữ thiết kết phần cứn ........ Bảng thực trị ........... 70  96......................... Sơ đồ mạch............... Bảng thực trị ......................................................................................................... 80  107................................................ Thiết lập biểu thức chuyển trạng thái .... 83  111.................................................... Tạo các đường chuyển trạng thái ........................ Máy trạng thái .... Tạo file máy trạng thái..................................................................Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình 91......... Bảng thực trị và sơ đồ kết nối ................................................................................................. Thiết lập tín hiệu xuất và action của mỗi trạng thái.................................................... 73  100.......... 69  94... Lưu đồ trạng thái................................................................... 81  108.............. 72  98... 76  101........................................................................................................................................................................ 79  105. 71  97.......... Code verilog được tạo ra từ máy trạng thái ................................................................. 70  95............. Thiết lập top-level .....................................

Hình 1.HCM Buổi 1.ĐH. Nios II I. Giới thiệu Board DE2 là board mạch phục vụ cho việc nghiên cứu và phát triển về các lĩnh vực luận lý số học (digital logic). dưới đây là thông tin chi tiết của một board DE2: ¾ FPGA: - Vi mạch FPGA Altera Cyclone II 2C35. và làm quen với các phần mềm: Quartus II. Giới thiệu Board DE2 của Altera 1. Thành phần Board DE2 cung cấp khá nhiều tính năng hỗ trợ cho việc nghiên cứu và phát triển.Board DE2 2. tổ chức máy tính (computer organization) và FPGA. Thực hành thiết kết mạch số với HDL 7 KTMT . Khoa KH&KTMT Tổng quan về các phần mềm thiết kế trên FPGA Mục tiêu ™ Nắm được công nghệ FPGA ™ Làm quen board thực hành DE2 ™ Cài đặt. Vi mạch Altera Serial Configuration – EPCS16. Bách Khoa TP.

Bộ điều khiển Cổng 10/100 Ethernet. Cổng giao tiếp hồng ngoại. 8 Led 7 đoạn LCD 16x2 Bộ dao động 50-MHz và 27-MHz cho đồng hồ nguồn.HCM Khoa KH&KTMT ¾ Các thiết bị xuất nhập: - USB Blaster cho lập trình và điểu khiển API của người dung. Bộ nhớ cực nhanh 4-Mbyte (1 số mạch là 1-Mbyte).ĐH. các đèn led. LCD. Bộ giải mã TV và cổng nối TV-in. xung clock - 4 nút nhấn. Cổng giao tiếp RS-232 và cổng nối 9-pin. Bách Khoa TP. line-out. ¾ Switch. Cổng nối PS/2 chuột/bàn phím. Bộ giải mã/mã hóa âm thanh 24-bit chất lượng đĩa quang với jack cắm line-in. Bộ điều khiển USB Host/Slave với cổng USB kiểu A và kiểu B. Cổng VGA-out. hỗ trợ cả 2 chế độ lập trình JTAG và AS. và microphone. SDRAM 8-Mbyte. 9 LED xanh. 18 nút gạt. Khe SD card. 2 Header mở rộng 40-pin với lớp bảo vệ diode. TV Box Thực hành thiết kết mạch số với HDL 8 KTMT . ¾ Bộ nhớ: - SRAM 512-Kbyte. Một vài ứng dụng của board DE2 ¾ Ứng dụng làm TV box Hình 2. 18 LED đỏ. 3.

Phần mềm sẽ là môi trường cung cấp khả năng chỉnh sửa. xây dựng. mô phỏng (simulation). môi trường phát triển tích hợp của họ Nios II (IDE). Nios II. IDE còn cho phép tạo các chương trình từ đơn nhiệm (single-threaded) đến các chương Thực hành thiết kết mạch số với HDL 9 KTMT . Bách Khoa TP. bao gồm quá trình thiết kế. placement và routing (sắp xếp và chạy dây). và lập trình lên thiết bị (DE2).HCM Khoa KH&KTMT ¾ Chương trình vẽ bằng chuột USB (paintbrush) Hình 3. Máy hát Karaoke và máy chơi nhạc từ card SD II. debug và mô tả sơ lược về chương trình.ĐH. tổng hợp. Chương trình vẽ (paintbrush) ¾ Máy hát Karaoke và máy chơi nhạc SD Hình 4.0 và Nios II 1. Cách cài đặt Quartus II 8. nó là công cụ phát triển chủ yếu của họ vi xử lý Nios II. Giới thiệu Bộ phần mềm thiết kế đi kèm với board DE2 bao gồm 2 dĩa: Quartus 2 và Nios 2 Integrated Development Environment (IDE) Quartus II là phần mềm hỗ trợ tất cả mọi quá trình thiết kế một mạch logic.

HCM Khoa KH&KTMT trình phức tạp dựa trên một hệ điều hành thời gian thực và các thư viện middleware. Thông báo chưa cài dirver Chọn Install from a specific location và chọn Next Thực hành thiết kết mạch số với HDL 10 KTMT . Bách Khoa TP. Chọn No. Cài đặt ¾ Cài đặt Quartus II và Nios II Quá trình cài đặt Quartus II và Nios đơn giản chỉ cần đưa đĩa vào máy và thực hiện theo hướng dẫn của chương trình cài đặt ¾ Cài đặt phần mềm USB blaster driver Vì Board DE2 được lập trình bằng cách sử dụng phần mềm USB Blaster (USB Blaster mechanism). 2. Sau khi gắn board DE2 vào máy tính thông qua cổng USB. not this time sau đó nhấn Next Hình 5. Nên nếu USB Blaster driver chưa được cài đặt thì quá trình lập trình xuống board DE2 sẽ không thành công. nếu USB Blaster driver chưa được cài đặt thì hộp thoại sau sẽ xuất hiên.ĐH.

Hình 7.ĐH. Bách Khoa TP.HCM Khoa KH&KTMT Hình 6. Chọn thư mục tìm kiếm driver Thực hành thiết kết mạch số với HDL 11 KTMT . Chọn cách thức cài đặt driver Kết tiếp bạn chọn Search for the best driver in these location và sau đó nhấn Browse.

Bạn tiếp tục nhấn Continue Anyway Hình 9. Thông báo lỗi Nhấn Finish để hoàn tất việc cài đặt Thực hành thiết kết mạch số với HDL 12 KTMT .ĐH. Chọn thư mục chứa dirver Cửa sổ thông báo việc kiểm tra logo window không thành công. tuy nhiên việc này sẽ không bị ảnh hưởng đến việc kết nối của chương trình sau này. Bách Khoa TP. sau đó nhấn OK và tiếp tục nhấn Next trí Hình 8.HCM Khoa KH&KTMT Hộp thoại mới sẽ xuất hiện bạn tìm đến vị altera\quartus60\drivers\usb−blaster.

Vào Menu > file chọn New Project Wizard Thực hành thiết kết mạch số với HDL 13 KTMT . Bách Khoa TP. Cách nạp chương trình cho Quartus II 8.ĐH.HCM Khoa KH&KTMT Hình 10.0: 1. Tạo 1 project: Bước 1. Thông báo cài đặt hoàn tất III.

Tạo mới một project Bước 2. xem hình bên dưới Thực hành thiết kết mạch số với HDL 14 KTMT .HCM Khoa KH&KTMT Hình 11. Bách Khoa TP. Ta chọn thư mục để chứa project và đặt tên cho project.ĐH.

ĐH. Sau đó ta chọn hãng sản xuất chip và tên loại chip trên mạch Thực hành thiết kết mạch số với HDL 15 KTMT . Hộp hội thoại tạo mới project Bước 3.HCM Khoa KH&KTMT Hình 12. Bách Khoa TP.

Hộp thoại lựa chọn chip Bước 4. Bách Khoa TP.HCM Khoa KH&KTMT Hình 13.ĐH. Cuối cùng chọn Finish để hoàn tất Thực hành thiết kết mạch số với HDL 16 KTMT .

ĐH. Bách Khoa TP. Hộp thoại tổng hợp các thông tin của project 2. Viết chương trình và biên dịch: Bước 1.HCM Khoa KH&KTMT Hình 14. Vào Menu > file chọn New Thực hành thiết kết mạch số với HDL 17 KTMT .

Ở đây ta chọn loai file Verilog HDL Thực hành thiết kết mạch số với HDL 18 KTMT .HCM Khoa KH&KTMT Hình 15.ĐH. Sau đó chọn loại file mà chúng ta muốn viết chương trình. Tạo mới file Bước 2. Bách Khoa TP.

Bách Khoa TP. Cửa sổ viết code Bước 4.HCM Khoa KH&KTMT Hình 16.ĐH. Sau khi viết xong thì ta phải lưu tên file trùng với tên module của chương trình Thực hành thiết kết mạch số với HDL 19 KTMT . Lựa chọn loại file cần tạo Bước 3. x2 Dưới đây là một đoạn chương trình demo: tính hàm f = x1 EX-OR Hình 17.

Bách Khoa TP.ĐH. Hộp thoại lưu file Chú ý: Chọn Add file to current project Bước 5.HCM Khoa KH&KTMT Hình 18. Cửa sổ lập trình Hình 19. Sau khi lưu file xong phải thiết lập cho file là top-level thì mới biên dịch được Thực hành thiết kết mạch số với HDL 20 KTMT .

HCM Khoa KH&KTMT Hình 20.ĐH. Biên dịch chương trình: Hình 21. Bách Khoa TP. Biên dịch chương trình Thực hành thiết kết mạch số với HDL 21 KTMT . Lựa chọn lop-level cho file Bước 6.

Phần 3 sẽ trình bày các bước cân thiết để tạo file mô phỏng và tiến hành mô phỏng giản đồ thời gian. Phần 4 sẽ trình bày các bước cần thiết để nạp lên board DE2 để kiểm thử trực tiếp trên board này. Vào Menu > file chọn New. Bách Khoa TP.ĐH. sau đó chọn Vector Waveform File Thực hành thiết kết mạch số với HDL 22 KTMT . 3.HCM Khoa KH&KTMT Hình 22. Thông báo việc biên dịch thành công Chú ý: Đến đây thì có thế nạp trực tiếp lên board DE2 để kiểm thử hoặc sử dụng chương trình mô phỏng có trên Quartus II. Tạo file mô phỏng (simulate) và bắt đầu simulate Bước 1.

Tạo mới file testbench Bước 2.HCM Khoa KH&KTMT Hình 23. chọn Insert Node or bus Bước 3. Chọn tín hiệu sẽ được test Thực hành thiết kết mạch số với HDL 23 KTMT . Chọn Node Finder Hình 24. Sau đó nhấp chuột phải chọn Insert. Bách Khoa TP.ĐH.

Bách Khoa TP. x2 ta có 2 cách: ƒ ƒ Chọn từng tín hiệu theo nút Nhấn nút để chọn tất cả cá tín hiệu Nhấn OK để hoàn tất việc chọn tín hiệu Hình 26. ¾ Để hiển thị ra tất cả các chân : ƒ Chọn Pins: all.ĐH. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Nút : Chọn từng tín hiệu Nút : Chọn tất cả các tín hiệu Nút : Bỏ từng tín hiệu Nút : Bỏ tất cả các tín hiệu Ví dụ muốn chọn 3 tín hiệu f. Cửa sổ lựa chọn tín hiệu Thực hành thiết kết mạch số với HDL 24 KTMT .HCM Khoa KH&KTMT Hình 25. Cửa sổ lựa chọn tín hiệu sẽ xuất hiện (xem hình 26). Hộp thoại lựa chọn tín hiệu Bước 4. ƒ Sau đó chọn nút List để hiện tất cả các chân. x1.

ĐH.HCM Bước 5. Sau khi thiết lập giá trị của các chân xong ta Save lại. 1 để thiết lập giá trị cho chúng (xem hình 28) Hình 28. Thực hành thiết kết mạch số với HDL 25 KTMT . Khoa KH&KTMT Nhấn OK để ấn định các tín hiệu cần chọn Hình 27. Xác nhận lại việc lựa chọn tín hiệu Bước 6. Thiết lập giá trị cho các tín hiệu Bước 7. Bách Khoa TP. Thiết lập giá trị các tín hiệu: ¾ Ta rê chuột để tô khối chúng lại ¾ Sau đó sử dụng các nút 0.

HCM Khoa KH&KTMT Hình 29. Bách Khoa TP. Cửa sổ Save As Bước 8. Trong khung Simulate mode chọn chức năng Functional Hình 30.ĐH. Nhấp vào nút để lựa chọn chế độ simulate (xem hình 30). Bước 9. Lựa chọn chế độ simulate Thực hành thiết kết mạch số với HDL 26 KTMT .

ĐH. Thực hiện chức năng tổng hợp và phân tích chương trình Bước 11. Hộp thoại thông báo quá trình phân tích và tổng hợp thành công. chọn OK để ấn định Thực hành thiết kết mạch số với HDL 27 KTMT . Bách Khoa TP. Vào Processing > Generate Functional Simulation Netlist để tiến hành quá trình phân tích và tổng hợp Hình 32.HCM Khoa KH&KTMT Hình 31. Cửa sổ thiết lập các thông số của quá trình simulate Bước 10.

Thiết lập file testbench cho chương trình Bước 13.HCM Khoa KH&KTMT Hình 33. Lựa chọn đường dẫn lưu trữ file testbench Bước 14. Bách Khoa TP. Hình 35. Lựa chọn vị trí lưu trữ file testbench trong hộp thoại Select File Thực hành thiết kết mạch số với HDL 28 KTMT .ĐH. Lựa chọn file testbench cho chương trình cần mô phỏng Hình 34. Thông báo thành công Bước 12. Nhấn vào nút để lựa chọn đường dẫn lưu trữ file testbench.

HCM Khoa KH&KTMT Hình 36.ĐH. Chỉ định vị trí lưu trữ file testbench Bước 15. Tiến hành quá trình simulation Thực hành thiết kết mạch số với HDL 29 KTMT . Bách Khoa TP. và kết quả quá trình mô phỏng sẽ được hiển thị như ở hình 39. Hình 37. Chọn Processing > Start Simulation hoặc nhấp vào nút để tiến hành quá trình simulation. Nếu thành công thì sẽ có thông báo như hình 38.

Thông báo simulate thành công Hình 39.HCM Khoa KH&KTMT Hình 38. Cấu hình chân và nạp lên board ¾ Cấu hình chân Để cấu hình chân bạn tiến hành lần lượt theo các bước sau: Bước 1. Kết quả quá trình mô phỏng (simulation) 4. Chọn Assignments-> Pins cửa sổ lựa chọn chân sẽ xuất hiện như hình: Thực hành thiết kết mạch số với HDL 30 KTMT .ĐH. Bách Khoa TP.

Các tín hiệu cần gán chân Bước 3. Thực hành thiết kết mạch số với HDL 31 KTMT . Nhấp đúp vào ô <<new>> ở cột To như trên hình. Một menu chứa danh sách các chân trong FPGA sẽ được hiện ra bạn chọn chân của FPGA sẽ nối với tín hiệu (ví dụ ở đây chọn chân PIN_N25). Bách Khoa TP. Bạn chọn chân cần gán (ví dụ ở đây chọn tín hiệu cần gán x1).ĐH.HCM Khoa KH&KTMT Hình 40. Cửa sổ gán chân Bước 2. Tiếp theo nhấn vào ô <<new>> ở cột Location. Một menu chứa danh sách các chân cần gán sẽ được hiện ra. Hình 41.

Thực hành thiết kết mạch số với HDL 32 KTMT . Danh sách các chân có thể được gán Bước 4. Lặp lại quá trình này cho đến khi gán hết các chân linh kiện. Bách Khoa TP.ĐH. Quá trình gán chân hoàn tất Bước 5. sau đó nhập tên file cân lưu.HCM Khoa KH&KTMT Hình 42. Để lưu lại file cấu hình chân bạn chọn File -> Export. Hình 43.

Bạn chọn. các đèn led sẽ có tên là LEDG hay LEDR. … ¾ Nạp lên board Thực hành thiết kết mạch số với HDL 33 KTMT . Assignment -> Import Assignments. Ví dụ: các nút nhấn sẽ có tên là SW. Lưu lại file cấu hình chân Bước 6. File cấu hình chuẩn này sẽ kết nối tất cả các chân của DE2. Bách Khoa TP. Hộp thoại load file cấu hình chân Chú ý: DE2 cung cấp một file cấu hình chuẩn.HCM Khoa KH&KTMT Hình 44. tiếp theo bạn chọn file cấu hình chân rồi nhấn OK.ĐH. Ở những lần cấu hình sau ta có thể load file cấu hình đó bằng cách (nếu lần cấu hình chân này là hoàn toàn giống với lần cấu hình trước). Khi đó bạn chỉ cần đặt tên tín hiệu trùng tên với tín hiệu mà DE2 quy ước. file này có tên DE2_pin_assigments. Hình 45.csv ở trong thư mục.

Đó là chế độ nạp đó là JTAG và AS. Gạt nút RUN/PROG trên board DE2 sang RUN. thì dữ liệu cấu hình sẽ được nạp lên bộ nhớ flash. Lập trình theo chế độ JTAG Tiến hành theo các bước: Bước 1. Tiếp đo nếu USB-Blaster không được chọn như trên hình. Trên cửa sổ lập trình. RUN tương ứng với chế độ nạp JTAG. Bách Khoa TP. Trong chế độ này thì thông tin cấu hình sẽ bị mất khi tắt nguồn.HCM Khoa KH&KTMT DE2 hỗ trợ 2 cách nạp lên board. thì bạn nhấn Hardware Setup. Ở chế độ AS (Active Serial). chọ lựa chọn JTAG trong khung chế độ lập trình (Mode). Hình 46. sau đó chọn Tools->Programmer. Thực hành thiết kết mạch số với HDL 34 KTMT . cửa sổ Hardware Setup sẽ xuất hiện khi đó bạn chọn USB-Blaster để lựa chọn cổng kết nối với board DE2. trong khi PROG là chế độ AS. Mỗi khi mở nguồn (reset) thì thông tin cầu hình ở đây sẽ được load lên FPGA. Cửa sổ lập trình (nạp) Bước 2. do đó thông tin cấu hình FPGA sẽ không bị mất mỗi khi tắt nguồn. Để chuyển đổi giữa 2 chế độ nạp này thì trên board DE2 cung cấp nút RUN/PROG. cửa sổ lập trình cho board DE2 sẽ xuất hiện như hình vẽ.ĐH. Trong chế độ JTAG (Joint Test Action Group) thì dữ liệu cấu hình sẽ được nạp trực tiếp lên FPGA.

Bước 2.HCM Khoa KH&KTMT Hình 47. trong khung Thực hành thiết kết mạch số với HDL 35 KTMT . Trở lại cửa sổ lập trình bạn chọn vào file lập trình (light. Cửa sổ lập trình Bước 4. Cửa sổ Hardware Setup Bước 3. Lập trình theo chế độ AS Bước 1. Tiếp đó bạn nhấp vào lựa chọn Program/configure Hình 48. Tiếp đó nhấp vào Device & Pin Options. Nhấn nút Start để bắt đầu việc lập trình. Bách Khoa TP. bạn chọn tab Configuration. thanh Progess sẽ cho thấy tiến trình nạp lên board DE2. chọn Device và sau đó chọn thiết bị là EP2C35F672C6. Gạt nút RUN/PROG trên board DE2 sang PROG. Vào Assignment -> Device. Trong khi lập trình thì các đèn led trên board DE2 sẽ sáng mờ đi. Nếu file này chưa có thì bạn có thể nhấn nút Add File để thêm file này vào. Trên cửa sổ lập trình.sof).ĐH. cửa sổ Device & Pin Opions sẽ xuất hiện.

Hình 49. Bách Khoa TP.HCM Khoa KH&KTMT Configuration device chọn EPCS16. Cửa sổ thiết bị Thực hành thiết kết mạch số với HDL 36 KTMT .ĐH. Nhấn OK để ấn định sau đó dịch lại chương trình.

Hình 51.HCM Khoa KH&KTMT Hình 50. Một thông báo sẽ hiện lên bạn chọn Yes. Cứa sổ Device & Pin Options Bước 3. cửa sổ lập trình sẽ xuất hiện (như hình cửa sổ lập trình). Tools->Programmer.ĐH. file để cấu hình cho chế độ AS sẽ có dạng *. Bách Khoa TP.pof và file cấu hình cho chế độ JTAG sẽ có dạng *.sof). Thực hành thiết kết mạch số với HDL 37 KTMT . Bạn chọn nút Add File để thêm file cần nạp vào chương trình (light.pof. Cửa sổ lập trình ở chế độ AS sẽ hiện ra như hình bên dưới. Thông báo thay đổi chế độ lập trình Bước 4. Tiếp đó trong khung Mode bạn chọn Active Serial Programming.

HCM Khoa KH&KTMT Hình 52. Cửa sổ lập trình trong chế độ AS Hình 53. Lựa chọn file cấu hình Bước 5. Tiếp đó bạn nhấn nút Start để nạp chương trình cấu hình lên board DE2 Thực hành thiết kết mạch số với HDL 38 KTMT . Bách Khoa TP.ĐH. Nhấp vào lựa chọn Program/Configure.

HCM Khoa KH&KTMT Hình 54. Quá trình lập trình hoàn tất Thực hành thiết kết mạch số với HDL 39 KTMT . Bách Khoa TP.ĐH.

Mở Quartus II và tạo một project mới (thực hiện như bài trước đã trình bày) Bước 2. Để tạo một sơ đồ mạch và cấu hình ví dụ này lên FPGA bạn lần lượt thực hiện các bước sau: Bước 1.ĐH. sử dụng trực tiếp các khối luận lý là một trong những cách khá thông dụng. Dưới đây sẽ trình bày một ví dụ thiết kế FPGA thông qua mô hình sơ đồ khối. Chương trình sẽ hiện thực phép nor trên 2 tín hiệu SW[0] và SW[1] sau đó xuất tín hiệu ra LEDR[0]. EDIF file. Khoa KH&KTMT Mạch tổ hợp và mạch tuần tự Mục đích: Nắm vững các kiến thức ™ Thiết kế FPGA thông qua sơ đồ khối/Schematic ™ Mạch tuần tự và mạch tổ hợp o Rút gọn biểu thức đại số Boole bằng phương pháp bìa Karnaugh o Giải thuật rút gọn Quine McCluskey o Thiết kế mạch tuần tự o Thiết kế mạch tổ hợp I.HCM Buổi 2. Giới thiệu Ngoài việc viết chương trình cấu hình FPGA thông qua code verilog như đã trình bày ở chương trước thì Quartus II còn hỗ trợ nhiều cách thiết kế FPGA khác: sử dụng AHDL. Giới thiệu 1. Tcl Script file… trong đó thì cách thiết kế sử dụng sơ đồ khối. Cửa sổ lựa chọn loại file sẽ xuất hiện bạn chọn Block Diagram/Schematic File sau đó nhấn OK. Bách Khoa TP. SystemVerilog HDL file. 2. Vào File -> New hoặc nhấp vào biểu tượng trên thanh công cụ. Hướng dẫn thiết kế FPGA thông qua sơ đồ khối/Schematic Để hiểu rõ quá trình thiết kế này. chúng tôi sẽ trình bày một ví dụ đơn giản sử dụng sơ đồ khối/schematic. Thực hành thiết kết mạch số với HDL 40 KTMT .

Bách Khoa TP.ĐH. Thực hành thiết kết mạch số với HDL 41 KTMT . Cửa sổ lựa chọn loại file Bước 3. Cửa sổ soạn thảo sẽ hiện ra như hình bên dưới.HCM Khoa KH&KTMT Hình 55.

Để thuận tiện cho việc soạn thảo của bạn.HCM Khoa KH&KTMT Cửa sổ làm việc Thanh công cụ Cửa sổ project Hình 56. Nút (Text tool) : công cụ tạo các ra các dòng văn bản trên cửa sổ làm việc (Symbol tool): chứa linh kiện sử dụng cho quá trình soạn thảo (các c. thì ở đây tôi sẽ giới thiệu chức năng của một vài nút trên thanh công cụ: a. và các chứa năng khác) (Block tool): công cụ hỗ trợ việc tạo ra các khối chức năng. i. (Select tool): con trỏ là công cụ giúp chọn lựa các thành phần trên cửa sổ làm việc b. Bách Khoa TP. cổng luận lý. thu nhỏ (Full Screen): Lựa chọn chế độ cửa sổ làm việc là Full Screen hay không. e. Thực hành thiết kết mạch số với HDL 42 KTMT .ĐH. Tiếp đến bạn chọn nút (Symbol tool) cửa sổ xuất hiện g. Cửa sổ làm việc của Quartus Bước 4. h. d. (Zoom tool): phóng to. (orthogonal node tool): nối dây tín hiệu (orthogonal bus tool): nối bus cho các tín hiệu f. Giúp cho việc thiết kế nhiều cấp chức năng. các megafunction. (Find): công cụ tìm kiếm trên cửa sổ làm việc Bước 5.

Để kết thúc việc chọn cổng nor2.ĐH. Bách Khoa TP. bạn nhấp chuột phải vào cửa sổ làm việc và chọn Cancel Thực hành thiết kết mạch số với HDL 43 KTMT . Trên cửa sổ lựa chọn linh kiện bạn chọn primitives -> logic -> nor2 sau đó nhấn OK. Hộp thoại lựa chọn linh kiện có trong thư viện Bước 6.HCM Khoa KH&KTMT Hình 57. Tiếp đó bạn nhấn chuột trái lên cửa sổ làm việc để thực hiện việc đặc một linh kiện cổng nor (2 ngõ nhập).

ĐH. Tiếp tục chọn (Symbol tool). Bạn nhấp vào biểu (orthogonal node tool) trên thanh công cụ. Đặc linh kiện lên cửa sổ làm việc Bước 7. trong cửa sổ lựa chọn linh kiện bạn chọn đường dẫn primitives -> pin -> input. Nhập giá trị SW[0] vào ô pin name sau đó nhấn OK. Bước kế tiếp là kết nối chân các linh kiện. Thực hành thiết kết mạch số với HDL 44 KTMT . sau đó drag chuột từ tượng vị trí muốn nối đến vị trí đích Bước 9. sau đó bạn đặc 2 tín hiệu ngõ nhập. Bách Khoa TP.HCM Khoa KH&KTMT Hình 58. Lặp lại quá trình này để có thêm một tín hiệu output như hình bên dưới Bước 8. Nhấp đúp vào tín hiệu nhập để gán chân cho mạch thiết kế.

Hình 60. Cửa sổ gán chân cho tín hiệu xuất nhập Bước 10. Bách Khoa TP.csv rồi nhấn OK Thực hành thiết kết mạch số với HDL 45 KTMT . bạn chọn đường dẫn cho file DE2_pin_assignments. cửa sổ lựa chọn file cấu hình chân cho FPGA xuất hiện. Hoàn tất việc vẽ mạch Bước 11. Chọn Assignments -> Import Assignments.HCM Khoa KH&KTMT Hình 59.ĐH. Tương tự như vậy bạn thiết lập cho tín hiệu nhập còn lại là SW[1] và tín hiệu output là LEDR[0].

ĐH. Rút gọn hàm F. 7. II. với F a. vẽ mô hình transitor và kiểm tra lại kết quả hàm rút gọn với kết quả chương trình chạy trên FPGA. Sau khi quá trình compile hoàn tất bạn tiến hành nạp lên board DE2. Khi hộp thoại Save As xuất hiện bạn chọn đúng thư mục chứa project hiện tại của mình và lưu với tên trùng với tên project của mình. Rút gọn hàm F (a. đồng thời chọn Add file to current project sau đó nhấn OK Bước 13. 8.HCM Khoa KH&KTMT Hình 61. F = a (c + b) + ad + bcd Bài 2. Với hàm F như sau: a. c. d ) = ∑ m(0. tín hiệu nhập được đưa vào từ các SW. 4. Chỉ sử dụng tính chất của hàm Boole để biến đổi biểu thức F thành dạng tổng các tích (SOP) và tích các tổng (POS). Bài tập Bài 1. Sử dụng phương pháp Bìa Karnaugh để a. Bách Khoa TP. Hãy hiện thực hàm F (không rút gọn) lên FPGA bằng phương pháp thiết kế sơ đồ khối. F = a (b + c + d )(a + bc) b. và tín hiệu xuất là các LEDR. Quy trình nạp này hoàn toàn giống với quy trình nạp lên board DE2 ở phần trước. F = a (b + c)(a + c) b.13) về dạng tổng các tích (SOP) Thực hành thiết kết mạch số với HDL 46 KTMT .11. Lựa chọn file cấu hình cho project Bước 12. F = a (b + c) + d + bc Bài 3.1.15) + d (2. b. Nhấn Ctrl + S hoặc nhấp vào biểu tượng trên thanh công cụ. Nhấp nút trên thanh công cụ hoặc chọn Processing -> Start Complilation để biên dịch chương trình Bước 14.

ĐH. Bách Khoa TP.HCM

Khoa KH&KTMT

b. để rút gọn hàm F (a, b, c, d ) = ∏ M (0, 2, 4, 6, 7,10,15) + d (8,11) về dạng
tích các tổng (POS)
Bài 4. Sử dụng giải thuật Quine McCluskey để rút gọn biểu thức sau
a. F (a, b, c, d ) = ∑ m(0, 2, 4, 6, 7,10,15) + d (8,11)
b. F (a, b, c, d ) = ∑ m(0,1, 4, 7, 8,11,15) + d (2,13)
Bài 5. Hãy thiết kế một SR-Latch sử dụng D-Latch và các cổng luận lý và hiện
thực nó lên FPGA.
Bài 6. Hãy thiết kế một D-Latch sử dụng RS-Latch và các cổng luận lý và hiện
thực nó lên FPGA để kiểm thử.
Bài 7. Một mạch tuần tự có 2 D-FlipFlop A và B, các tín hiệu nhập của mạch
tuần tự là X, Y. Tín hiệu xuất là Z. Sơ đồ kết nối của mạch được biểu diễn
thông qua các công thức sau:
D A = ( X + Y )(Q B Q A + Y ), D B = X (Q A + Q B ), Z = X + Q A Q B

Hãy hiện thực mạch tuần tự này lên FPGA.

Thực hành thiết kết mạch số với HDL

47

KTMT

ĐH. Bách Khoa TP.HCM

Buổi 3.

Khoa KH&KTMT

Lập trình Verilog với mô hình cấu trúc

Mục đích: Nắm vững các kiến thức
™ Giới thiệu công cụ soạn thảo và mô phỏng ModelSim
™ HDLs và Verilog
™ Hiện thực các mạch tổ hợp và tuần tự bằng verilog
™ Hiện thực các testbench kiểm thử
™ Mô phỏng và kiểm chứng thiết kế trên ModelSim

I. Giới thiệu ModelSim
1. Giới thiệu
ModelSim là môi trường mô phỏng và kiểm thử (debug) phần cứng rất thông
dụng hiện nay. Ở đây chúng tôi sử dụng phiên bản ModelSim web 6.1g
(ModelSim-Altera 6.1g web edition).

2. Cài đặt
Để tiến hành cài đặt bạn lần lượt thực hiện các bước sau:
Bước 1. Nếu bạn chưa có file cài đặt thì có thể down load file cài đặt tại
https://www.altera.com/support/software/download/eda_software/modelsim/msmindex.jsp. Bạn chọn phiên bản web 6.1g
Bước 2. Sau khi đã có file cài đặt bạn nhấp đúp chuột vào file này. Cửa sổ cài đặt
sẽ xuất hiện.

Thực hành thiết kết mạch số với HDL

48

KTMT

ĐH. Bách Khoa TP.HCM

Khoa KH&KTMT

Hình 62. Cửa sổ cài đặt ModelSim

Bước 3.

Bạn nhấn Next để tiếp sang bước kế tiếp.

Thực hành thiết kết mạch số với HDL

49

KTMT

ĐH. Bách Khoa TP.HCM

Khoa KH&KTMT

Hình 63. Cửa sổ cài đặt ModelSim

Bước 4.

Bạn nhấn Yes để chấp nhận các yêu cầu về license của Altera

Thực hành thiết kết mạch số với HDL

50

KTMT

Bách Khoa TP.HCM Khoa KH&KTMT Hình 64. Tiếp theo bạn nhấn Browse để lựa chọn đường dẫn cài đặt mới hoặc có thể để thư mục mặc định.ĐH. Sau đó nhấn Next Thực hành thiết kết mạch số với HDL 51 KTMT . Cửa sổ lựa chọn thư mục cài đặt Bước 5.

ĐH.HCM Khoa KH&KTMT Hình 65. hoặc nhập tên thư mục mới vào. Lựa chọn tên thư mục cho chương trình Bước 6. Bách Khoa TP. Tiếp tục bạn nhấn Next. Thực hành thiết kết mạch số với HDL 52 KTMT .

Trong cửa sổ hiển thị thông tin thư mục cài đặt bạn chọn Next để thực hiện quá trình cài đặt. Thanh process cài đặt Bước 8. Hình 67.HCM Khoa KH&KTMT Hình 66. Ngược lại nếu chưa có file này thì bạn chọn No và sau đó tiến hành download file license từ altera.dat thì chọn Yes và bỏ qua quy trình download file license từ trang web altera. Thanh process sẽ xuất hiện để cho biết tiến trình cài đặt phần mềm. Tổng hợp thông tin cài đặt Bước 7. Sau khi quá trình cài đặt đã kết thúc một bản thông báo sẽ xuất hiện. Nếu bạn đã có file license. theo hướng dẫn sau Thực hành thiết kết mạch số với HDL 53 KTMT . Bách Khoa TP.ĐH.

sau đó bạn vào trang web sau: Bước 10.com/support/software/download/eda_software/modelsi m/dnl-msim-61g.altera. bạn login vào account đã tạo ra (nếu chưa có thì đăng ký mới một account) sau đó vào lại trang này để down. Trang web sẽ yêu cầu bạn login vào hệ thống.altera. Trường hợp đã login thành công thì bạn sẽ thấy trang web như sau: Thực hành thiết kết mạch số với HDL 54 KTMT . Để download file license. Bách Khoa TP.com để đăng ký account. https://www. Cửa sổ thông báo license của phần mềm Bước 9.jsp để tiến hành download.HCM Khoa KH&KTMT Hình 68. trước tiên bạn vào trang chủ https://www.ĐH. Trong trang web này bạn chọn phiên bản Windows (ModelSim-Altera Web Edition) và nhấp vào link requires a license.

Đăng ký thông tin Bước 11.dat và lưu trong thư mục C:\ModelSim. Ở trang web này bạn nhập địa chỉ card mạng của máy mình vào khung NIC number. Sau khi download file license bạn sửa tên file lại thành license. Một email từ server sẽ được gửi vào email của bạn. Để biết được địa chỉ card mạng của mình thì bạn vào Start-> Run. Bách Khoa TP. include a free ModelSim-Altera Web Edition License và Academic: Only for academic/education/hobby purposes. Trong cửa sổ mới xuất hiện bạn gõ lệnh ipconfig /all địa chỉ card mạng của máy sẽ được hiễn thị như hình vẽ: Thực hành thiết kết mạch số với HDL 55 KTMT . gõ vào cmd và nhấn enter. Bước 12. Bước 13. vào mail và download file license.ĐH.HCM Khoa KH&KTMT Địa chỉ card mạng Hình 69. Đồng thời lựa chọn option Yes. Sau đó nhấn Continue để ấn định.

Xem thông tin card mạng của máy Bước 14. Sau khi đã có file license bạn tiếp tục tạo 2 biến môi trường để chỉ đến vị trí của file license.ĐH. Đầu tiên bạn nhấp chuột phải vào Mycomputer (trên desktop) chọn Properties.HCM Khoa KH&KTMT Hình 70. Trong cửa sổ properties bạn chọn tab advanced Thực hành thiết kết mạch số với HDL 56 KTMT . Bách Khoa TP.

Bách Khoa TP. cửa sổ chứa các biến môi trường sẽ được hiễn thị như hình vẽ Thực hành thiết kết mạch số với HDL 57 KTMT . Cửa sổ thuộc tín của hệ thống Bước 15.HCM Khoa KH&KTMT Hình 71. Tiếp tục bạn nhấp nút vào nút Environment Variables.ĐH.

Tương tự bạn tạo thêm một biến khác có tên là MGLS_LICENSE_FILE và giá trị là C:\ModelSim\license. Hộp thoại tạo mới một biến môi trường Bước 17. Bách Khoa TP. 3. Đến đây thì việc cài đặc đã hoàn tất.HCM Khoa KH&KTMT Hình 72. Tiếp đó bạn nhập tên biến là LM_LICENSE_FILE và giá trị biến là C:\ModelSim\license. sau đó nhấn OK để ấn định. Thực hành thiết kết mạch số với HDL 58 KTMT .dat. Cửa sổ tạo mới sẽ xuất hiện Hình 73.ĐH. Cửa sổ biến môi trường Bước 16. để chạy chương trình bạn chỉ cần nhấp đúp vào icon của ModelSim trên desktop. Trong cửa số user variables bạn chọn nút New để tạo một biến môi trường mới. Hướng dẫn Dưới đây sẽ là quy trình để soạn thảo môt project với ModelSim.dat.

Cửa sổ làm việc của ModelSim Bước 2. Hình 75. Trong cửa sổ tạo mới project bạn nhập tên của project.HCM Khoa KH&KTMT Bước 1. Hình 74. Để tạo mới một project bạn vào File -> New -> Project (xem hình). lựa chọn nơi lưu trữ project sau đó nhấn OK để tạo mới project. Thực hành thiết kết mạch số với HDL 59 KTMT .ĐH. Bách Khoa TP. Tạo mới project Bước 3. Cửa sổ làm việc của ModelSim sẽ xuất hiện như hình vẽ. Nhấp đúp vào icon của ModelSim trên màn hình desktop.

Thực hành thiết kết mạch số với HDL 60 KTMT . Bước 7. chọn Browse để chọn nơi lưu trữ file nàyvà chọn kiểu file sẽ tạo ra (chọn Verilog. Tiếp theo bạn nhập tên file. Hộp thoại tạo mới file Bước 6. hộp thoại tạo mới một file sẽ xuất hiện Hình 78.HCM Khoa KH&KTMT Hình 76. như trên hình vẽ). Sau khi tạo xong bạn chọn close để đóng cửa sổ thêm file vào project. Bách Khoa TP.ĐH. Thêm các file vào project Bước 5. một cửa sổ cho phép tạo thêm các file vào project xuất hiện Hình 77. Bạn chọn Create New File. Nhấp đúp vào file mới tạo để tiến hành soạn thảo. Kế đó. Thông tin của project mới Bước 4.

và nhiệm vụ chính của file testbench là làm sao tạo ra đầy đủ các khả năng có thể để kiểm tra tính đúng đắn của linh kiện test. Cửa sổ lệnh sẽ cho biết chương trình biên dịch có thành công hay không (xem hình). Hình vẽ trên chứa code verilog hiện thực một cổng AND 2 ngõ nhập. bạn nhấn Ctrl + S hoặc nhấp vào biểu trên thanh công cụ để lưu lại file mới này. Sau khi gõ xong code verilog bạn nhấp vào nút trên thanh công cụ để biên dịch chương trình. Tiếp theo để kiểm thử ta phải hiện thực thêm file testbench. Bước 9. Bước 10.Kế tiếp bạn thêm file mới tạo này vào project của mình bằng cách chọn File->Add to Project->Existing File. Thực hành thiết kết mạch số với HDL 61 KTMT . Tạo mới file Bước 11.ĐH. File TestBench này sẽ sử dụng chương trình chính (cổng AND) như là một linh kiện thư viện. Khi cửa sổ Save As xuất tượng hiện bạn nhập tên file vào sau đó nhấn Save đê lưu trử file Bước 12. Bách Khoa TP. Cửa sổ soạn thảo Bước 8. Hình 80. Các bước tiếp theo đây sẽ là quy trình tạo ra file testbench.HCM Khoa KH&KTMT Hình 79.Tạo mới một file bạn vào File->New->Source->Verilog để tạo mới file verilog (xem hình).Cửa sổ của file mới tạo sẽ xuất hiện.

Bạn mở thư viện này sẽ thấy các file vừa mới tạo (xem hình).Trong cửa sổ thêm file vào project.Tiếp theo bạn nhấp đúp vào file vừa mới thêm vào bên cửa sổ project. Code verilog file testbench Bước 15. Thêm file vào project Bước 13. bạn chọn Browse để tìm vị trí của file cần thêm vào.Biên dịch file testbench sau đó nhấp vào tab Library. Toàn bộ file trong project sẽ được biên dịch vào thư viện word.ĐH. nhấn OK để ấn định Bước 14. và nhập hiện thực code cho file này. Trong khung cửa sổ kiểu file (add file as type) bạn chọn loại file cần thêm vào (verilog). Thực hành thiết kết mạch số với HDL 62 KTMT .HCM Khoa KH&KTMT Hình 81. Hình 82. Bách Khoa TP.

Bách Khoa TP. Thực hiện simulate Bước 17. Thư viện word Bước 16.Cửa sổ Object sẽ xuất hiện.HCM Khoa KH&KTMT Hình 83. Hình 84. Thực hành thiết kết mạch số với HDL 63 KTMT .ĐH. trong cửa sổ này bạn giữ phím Ctrl và nhấp chuột trái để chọn những tín hiệu sẽ được vẽ trên giản đồ thời gian.Nhấp chuột phải vào file Testbench và chọn Simulate để thực hiện quá trình simulate (mô phỏng) file testbench.

ĐH. Bách Khoa TP.Tiếp theo trong cửa sổ lệnh bạn gõ lện run 199 (nhỏ hơn thời gian simulate 1 đơn vị để chương trình vẫn chưa dừng lại).HCM Khoa KH&KTMT Hình 85. Chọn tín hiệu sẽ được vẽ dạng sóng (giản đồ) Bước 18. Cửa sổ lệnh Bước 19.Cửa sổ vẽ giản đồ thời gian sẽ xuất hiện Thực hành thiết kết mạch số với HDL 64 KTMT . Hình 86.

Bài tập Bài 1.Để kết thúc quá trình simulate bạn có thể vào Simulate -> End Simulate Hình 88. Giản đồ thơi gian của các tín hiệu Bước 20.ĐH. Bách Khoa TP. Sử dụng các cổng primitive để thiết kế mạch sau Thực hành thiết kết mạch số với HDL 65 KTMT . Kết thúc quá trình simulate II. Hiện thực testbench kiểm thử cho bộ cộng Full-adder Bài 5. Hiện thực bộ cộng Half-adder bằng Verilog Bài 2. Bài 3. Hiện thực bộ cộng Full-adder từ các bộ cộng Half-adder sử dụng Verilog. Hiện thực các testbench kiểm thử bộ cộng Half-adder Bài 4.HCM Khoa KH&KTMT Hình 87.

HCM Khoa KH&KTMT Hình 89. Thực hành thiết kết mạch số với HDL 66 KTMT . Bài 6. Sơ đồ kết nối mạch Viết testbench để kiểm thử chương trình thiết kế trên. Phát triển và kiểm thử bằng Verilog mạch chuyển đổi một mã BCD sang mã Excess-3 như ở chương 3.ĐH. Bách Khoa TP.

s (1 bit) và 1 tín hiệu ngõ xuất 8 bit M. Y (8 bit). Bài tập Bài 1. Bách Khoa TP. Nếu s = 0 thì M = X.ĐH. Sơ đồ mạch kết nối như sau: Thực hành thiết kết mạch số với HDL 67 KTMT . và nạp lên board DE2 cho phép sử dụng các nút gạt để điểu khiển mở hoặc tắt các đèn led này. Hướng dẫn: Để hiện thực một mạch chọn 2-to-1. nghĩa là X (1 bit). gồm 3 tín hiệu ngõ nhập X (8 bit). Nếu s = 0 thì tín hiệu ngõ xuất M = X. Hướng dẫn: thực hiện lệnh gán: assign LEDR[17] = SW[17] assign LEDR[16] = SW[16] … assign LEDR[0] = SW[0] Bài 2. ngược lại (s = 1) thì M = Y. Y(1 bit).HCM Buổi 4. Khoa KH&KTMT Mô hình hành vi Mục đích: ™ Cũng cố kiến thức về HDL và Verilog ™ Thực hiện việc nạp và kiểm thử trực tiếp trên FPGA ™ Nắm vững quy trình thiết kế FPGA ™ Làm quen với DE2 ™ Sử dụng Quartus II ™ I. M(1 bit). Hiện thực một bộ mạch chọn (Multiplexer). Hiện thực một module. ngược lại M = Y. Board DE2 cung cấp 18 nút gạt (SW0-SW17) và 18 đèn led (LEDR0LEDR17).

Hiện thực một bộ chọn 5-to-1 (Multiplexer) từ 4 bộ chọn 2-to-1 cho phép chọn tín hiệu ra m từ 5 tín hiệu nhập u. s1 và s2 (m. w. x. u. v. x. Bộ chọn hoạt động theo đúng bảng thực trị sau: Hình 91. y và 3 tín hiệu điều khiển s0. Kết nối mạch Verilog Code: assign m = (~s & x) | (s & y) Bài 3. Bách Khoa TP. v. Thực hành thiết kết mạch số với HDL 68 KTMT . và y đều là các tín hiệu 1 bit).HCM Khoa KH&KTMT Hình 90. w.ĐH. Bảng thực trị và sơ đồ mạch Hướng dẫn: - Hiện thực bộ chọn 2-to-1 tương tự như bài 2 (xây dựng chương trình con).

Bảng thực trị và sơ đồ kết nối Hướng dẫn: - Nối c2c1c0 vào các SW[2:0] - Nối tín hiệu xuất vào led 7 HEX0[0:6] Bài 5. Hiện thực chương trình verilog thực hiện các chức năng sau: Thực hành thiết kết mạch số với HDL 69 KTMT .ĐH. Hiện thực mạch decode led 7 đoạn với tín hiệu nhập là c2c1c0 và tín hiệu xuất là một led7 hoạt động như bản thực trị sau: Hình 93. được kết nối như hình vẽ: Hình 92. Bách Khoa TP. Sơ đồ mạch Bài 4.HCM - Khoa KH&KTMT Hiện thực bộ chọn 5-to-1 bằng cách sử dụng 4 bộ chọn 2-to-1.

Mở rộng bài tập số 5 sử dụng cả 8 led 7 đoạn để hiển thị chuỗi như sau: Hình 95. Bách Khoa TP. các tập bit này sẽ lần lượt chứa dữ liệu 100. 000 tương ứng với các ký tự blank (tắt hết). SW[3:5]. Các tín hiệu SW[15:17] cho phép sẽ chọn dữ liệu nào sẽ được hiển thị lên led 7 đoạn Bài 6.ĐH. O. SW[12:14]. 011. 010. E hoặc H. SW[6:8]. 001. SW[9:11]. L. Bảng thực trị Thực hành thiết kết mạch số với HDL 70 KTMT . Sơ đồ kết nối - Tín hiệu nhập bao gồm các bộ 3 bit lần lượt là SW[0:2].HCM Khoa KH&KTMT Hình 94.

3. 2. Bảng thực trị Thực hành thiết kết mạch số với HDL 71 KTMT . Hiện thực một chương trình verilog thực hiện các chức năng sau: - Hiển thị giá trị của các switch SW[0:3]. Mô hình hành vi (tt) Mục đích: Nắm vững các kiến thức ™ HDLs và Verilog ™ Quartus II ™ Viết chương trình và kiểm thử trực tiếp trên board DE2 I. Bách Khoa TP. - Chuyển những giá trị từ các switch đó ra giá trị trên các led 7.ĐH. 1. SW[4:7].HCM Khoa KH&KTMT Buổi 5. HEX1 - Hoạt động theo bảng thực trị sau: Hình 96. Nếu giá trị của các switch là từ 10 đến 15 thì không cần quan tâm Bài 2. SW[12:15] lên các led 7 đoạn 0. SW[8:11]. Bài tập Bài 1. Hiện thực bộ giải mã 4 bit thập lục phân thành 2 số thập phân hiển thị trên led 7: - Tín hiệu nhập là các switch SW[0:3] - Tín hiệu xuất là các led 7 HEX0.

và tín hiệu carry-in là SW[8] - Tín hiệu xuất là các led đơn LEDR[0:3]. z. SW[4:7].HCM Khoa KH&KTMT Hình 97. Bách Khoa TP. - Thiết kế mạch A. carry-out là LEDR[4] Hướng dẫn: Thực hành thiết kết mạch số với HDL 72 KTMT .ĐH. nếu tín hiệu nhập là 1 thì tín hiệu xuất là giá trị 1 trên led7. Ngược lại hiển thị giá trị 0 trên led7 Bài 3. - Thiết kế bộ decode7 nhận tín hiệu là m3m2m1m0 và giải mã ra led7 - Thiết kế bộ mạch B mạch này điều khiển led7 thứ 2. Nếu giá trị nhập lớn hơn 9 thì tín hiệu output của bộ so sánh này. Sơ đồ kết nối mạch Hướng dẫn: - Thiết kế bộ so sánh: Comparator. có tín hiệu là 1 và trực tiếp điểu khiển các bộ chọn 2-to-1 (Multiplexer) và điều khiển led7 thứ 2. sử dụng để kiểm tra liệu tín hiệu nhập v3v2v1v0 có lớn hơn 9 hay không. nhận tín hiệu nhập v2v1v0 và tín hiệu xuất là bằng tín hiệu nhập trừ đi 2. Hiện thực bộ cộng 4 bit (4bit-Full-Adder) từ các bộ cộng 2 bit (2bit-FullAdder) - Tín hiệu nhập là các switch SW[0:3].

và sau đó hiển thị giá trị (thập lục phân) của 2 số này lên led 7 đoạn Thực hành thiết kết mạch số với HDL 73 KTMT . Bài 5. Hiện thực một chương trình verilog thực hiện các chức năng sau: - Cho phép nhập vào 2 số 16 bit.HCM - Khoa KH&KTMT Hiện thực các mạch cộng 2bit-Full-Adder theo mạch sau Hình 98. các tín hiệu nhập A. Hiện thực bộ chuyển đổi 6-bit nhị phân sang 2 số thập phân và hiển thị trên 2 led7 đoạn Bài 6. B được nối với các led đơn LEDR[0:3]. - Tín hiệu xuất (kết quả phép cộng) được nối với LEDG[0:3] (S) đồng thời được hiển thị lên 2 led7 là HEX1 và HEX0. carry-in SW[8] (C). Bảng thực trị và sơ đồ kết nối mạch - Kết nối 4 mạch cộng 2bit-Full-Adder thành mạch cộng 4bit-FullAdder theo sơ đồ sau Hình 99. và carry-out(Co) được nối với LEDG[4].ĐH. C được nối với LEDR[8]. LEDR[4:7] đồng thời được hiển thị giá trị lên led 7 đoạn là HEX6 và HEX4. Mạch cộng 4-bit Full-Adder Bài 4. Hiện thực bộ cộng đầy đủ 4 bit BCD (từ 0 đến 9) với đặc tả sau: - Tín hiệu nhập là SW[0:3] (A) và SW[4:7] (B). Bách Khoa TP.

Hiện thực mạch trên board DE2. giá trị từ 0 đến 99) hiển thị ở HEX1-0 Thực hành thiết kết mạch số với HDL 74 KTMT . số đầu tiên lên HEX0. Hiện thực bộ đếm BCD. Bài 7. HEX3.ĐH. Số thứ 2 lên 4 led 7 còn lại. Sau đó hiển thị 2 số này lên led 7. HEX1. Bách Khoa TP. SW[16] cho phép quyết định nhập số nào (số thứ nhất hay số thứ 2). cho phép tăng giá trị nội dung biến đếm cứ mỗi giây một lần - Tín hiệu KEY0 là tín hiệu reset (xóa giá trị đếm xuống 0) - Các số BCD sẽ được hiển thị lên 3 led 7 HEX2-0 Bài 8. HEX2.HCM - Khoa KH&KTMT Tín hiệu nhập là SW[0:15]. o Giờ: (giá trị từ 0 đến 23) hiển thị ở HEX7-6 o Phút: (giá trị từ 0 đến 59) hiển thị ở HEX5-4 o Giây: (giá trị từ 0 đến 59) hiển thị ở HEX3-2 o Sao: (= 1/100 giây. hiển thị thông tin ngày tháng năm - Tín hiệu KEY0 là tín hiệu reset (xóa tất cả giá trị xuống 0) - Hiển thị thông tin lên các led7 đoạn.

ĐH. Mở Quartus và tạo mới một project (cách tạo như đã trình bày trong buổi đầu tiên) Bước 2. Bách Khoa TP. Máy trạng thái Mục đích: ™ Thiết kế sử dụng mô hình máy trạng thái ™ Cũng cố kiến thức lý thuyết về các máy trạng thái Moore và Mealy ™ Biết cách xây dựng mạch từ các máy trạng thái ™ Nắm vững kỹ thuật rút gọn một máy trạng thái I. Bài thực hành này sẽ giúp các bạn sinh viên tiếp cận với cách thiết kế HDL theo cách thức này.HCM Khoa KH&KTMT Buổi 6. để tạo mới một file Thực hành thiết kết mạch số với HDL 75 KTMT . Thông thường có 2 dạng máy trạng thái: Moore và Mealy. Kế tiếp bạn vào File -> New hoặc nhấp vào biểu tượng trên thanh công cụ. Giới thiệu Quy trình thiết kế FPGA thông thường khá phức tạp đòi hỏi người thiết kế phải thông qua khá nhiều bước phức tạp. Giới thiệu 1. Tuy nhiên trong Quartus chỉ hổ trỡ máy trạng thái Moore. 2. Máy trạng thái là một trong những bước trung gian giúp cho quá trình thiết kế và hiện thực code verilog trở nên dễ dàng hơn đối với người lập trình. Hướng dẫn Để tạo một máy trạng thái các bạn thực hiện các bước sau: Bước 1.

HCM Khoa KH&KTMT Hình 100. Bách Khoa TP. sau đó nhấn OK. Tạo file máy trạng thái Bước 3. Cửa sổ soạn thảo sẽ xuất hiện như hình vẽ Thực hành thiết kết mạch số với HDL 76 KTMT . Trong cửa sổ tạo mới file bạn chọn loại State Machine file.ĐH.

d. Sau đó chuyển file này thành code verilog. (Generate HDL file): Công cụ chuyển máy trạng thái thành code verilog. Bách Khoa TP. (State table): Công cụ ẩn/hiện bảng trạng thái f. (Zoom tool): Công cụ phóng to hay thu nhỏ. (Transition Equation): Công cụ ân/hiện biểu thức trên các cạnh chuyển trạng thái Các bước tiếp theo sẽ là quy trình tạo ra một máy trạng thái có khả năng nhận diện chuỗi 2 bit 1 liên tiếp. g. (State tool): Công cụ vẽ trạng thái (Transition tool): Công cụ vẽ đường chuyển trạng thái e. HDL. Bạn nhấp vào công cụ (State tool) sau đó vẽ 3 trạng thái như hình vẽ Thực hành thiết kết mạch số với HDL 77 KTMT . Cửa sổ làm việc Bước 4. h. (State machine wizard): Công cụ tạo máy trạng thái băng cửa sổ wizard (Insert input port): công cụ thêm cổng nhập (Insert output port): công cụ thêm cổng xuất i.HCM Khoa KH&KTMT Thanh công cụ Cửa sổ project Cửa sổ làm việc Hình 101. (Selection tool): Công cụ lựa chọn các thành phần trong máy trạng thái b. c. Bước 5.… j.ĐH. Dưới đây là một vài công cụ hỗ trợ cho việc thiết kế một máy trạng thái có trên thanh công cụ a.

sau đó nhấp chuột trái vào trạng thái đó). Hình 103. Tạo các trạng thái Bước 6.HCM Khoa KH&KTMT Hình 102. Bách Khoa TP. Tương tự ta vẽ được máy trạng thái như hình vẽ (trường hợp nếu vẽ đường chuyển trạng thái vào chính nó thì chỉ cần chọn công cụ transition tool. Tạo các đường chuyển trạng thái Thực hành thiết kết mạch số với HDL 78 KTMT . Tiếp theo bạn nhấp vào công cụ (Transition tool) và drag chuột từ trạng thái này đến trạng thái state1 đến trạng thái state2 để hình thành đường chuyển trạng thái từ trạng thái state1 sang trạng thái state2.ĐH.

Cửa sổ properties sẽ xuất hiện. Trường hợp nếu đường chuyển trạng thái này chỉ bị ảnh hưởng bởi duy nhất một tín hiệu nhập (input1) thì: a. Tiếp theo bạn nhấp vào biểu tượng (Insert input port) để thêm một tín hiệu nhập và click vào biểu tượng (Insert output port) để thêm một tín hiệu xuất Bước 8. Tương tự như vậy đối với các đường chuyển trạng thái khác. đảo tín hiệu input1) Trường hợp đường chuyển trạng thái bị ảnh hưởng bới nhiều tín hiệu thì thêm dấu & giữa các tín hiệu đó (ví dụ: input1 & input2). Thiết lập biểu thức chuyển trạng thái Bước 9. Nhấp vào biểu tượng (State table) để hiển thị bảng trạng thái (nếu bảng này đã bị ẩn đi). Kế tiếp bạn chọn trạng thái state1 sau đó nhấp chuột phải chọn properties. Bước 10.HCM Khoa KH&KTMT Bước 7.ĐH. bạn chọn tab Action (xem hình) Thực hành thiết kết mạch số với HDL 79 KTMT . Nếu chuyển trạng thái xảy ra khi gặp một tín hiệu 0 thì nhập tên tín hiệu đó vào (input1) b. Bước 11. Nếu chuyển trạng thái xảy ra khi gặp tín hiệu nhập là 1 thì nhập tên tín hiệu đó và phía trước có dấu ~ (~input1. Trong cửa sổ trạng thái này chọn tab Transition (xem hình) Hình 104. Nhập tín hiệu tên tín hiệu nhập vào (input1). Bách Khoa TP.

và Output Value là 0 b. State2: Output Port là ouput1. Lặp lại thao tác này cho 2 trạng thái còn lại. Bách Khoa TP. Máy trạng thái Thực hành thiết kết mạch số với HDL 80 KTMT . ở cột Output Value bạn thiết lập giá trị xuất ra cho trạng thái đó. a. và Output Value là 1 Bước 14. State1: Output Port là output1. State3: Output Port là output1. Trong cột Output Port bạn chọn tín hiệu xuất.HCM Khoa KH&KTMT Hình 105. Thiết lập tín hiệu xuất và action của mỗi trạng thái Bước 12. Cuối cùng bạn sẽ được máy trạng thái như hình vẽ: Hình 106.ĐH. Sau đó nhấn OK Bước 13. và Output Value là 0 c.

v) từ sơ đồ máy trạng thái này.HCM Khoa KH&KTMT Bước 15. Tiếp theo bạn nhấn vào biểu tượng (Generate HDL file) trên thanh công cụ. Hình 107. hoặc nhấp vào biểu tượng trên thanh công cụ để lưu lại máy trạng thái này với tên là Machine11. Nhấn Ctrl + S. Chuyển máy trạng thái sang định dạng của ngôn ngữ thiết kết phần cứn Thực hành thiết kết mạch số với HDL 81 KTMT . Bách Khoa TP.ĐH. Khi bản thông báo sinh file HDL xuất hiện bạn nhấp vào lựa chọn Verilog HDL sau đó nhấn OK. Quartus sẽ sinh ra một file Verilog (Machine11.smf.

File này sẽ là file chính của project nó sẽ sử dụng linh kiện Machine11 đã tao ra như là một thiết bị bình thương. Bách Khoa TP. Thực hành thiết kết mạch số với HDL 82 KTMT .HCM Khoa KH&KTMT Hình 108. Bước 17. Code verilog được tạo ra từ máy trạng thái Bước 16. Kế tiếp bạn tạo một file mới bằng cách nhấp vào biểu tượng để tạo ra một file verilog mới.ĐH. Hoàn tất code cho file verilog mới tạo ra này (xem code).

Thiết lập top-level Bước 19. đồng thời nhấp chuột phải vào file và chọn lựa chọn Set as Top-Level Entity.ĐH.csv cho project như đã hướng dẫn ở những phần trước. Hình 110. Chương trình chính Bước 18. Bài tập Bài 1. Import file cấu hình chân DE2_pin_assignment. Lưu lại file này với tên trùng với tên của project. Cho sơ đồ máy trạng thái sau: Thực hành thiết kết mạch số với HDL 83 KTMT . Bách Khoa TP. II.HCM Khoa KH&KTMT Hình 109. Sau đó biên dịch và nạp xuống board DE2 để kiểm thử.

HCM Khoa KH&KTMT Hình 111. Lưu đồ trạng thái a.ĐH. Bách Khoa TP. Thiết kế một mạch tuần tự cho phép kiểm tra chuỗi “1001”. Hãy hiện thực máy chuyển trạng thái này lên DE2 b. Hãy vẽ bảng trạng thái và sở dồ mạch của máy trạng thái trên. Bài 2. Thực hành thiết kết mạch số với HDL 84 KTMT . Và hiện thực nó lên board DE2 để kiểm thử.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful