ICAO Doc.

9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
˜

I CA O D o c.9 7 1 3 + A
Abeam Ability Ability Tests
Ab I nitio Tr ainee Contr oller s Abor t

Tü r k çe si (AL-FA)
K er ter iz
Yetenek

Alpha

(•–)

Yetenek Sinavlar i
Baslangiç Egitimindeki K ontr olör ler

Sonlandir ma
Or tal ama Deniz Seviyesi nden olan Yükseklik

Above M ean Sea L evel (AM SL ) Absolute Accur acy
Absolute Co-Or dinates

K esin Dogr uluk
K esin Es-Düzenler i Hizl anma Ölçer Hizl anmada K ullanilabilir Dur us M esafesi
(SHT OPS -1 : Mevcut Hizlanma-Durma P ist Uzunlugu)

Acceler ometer Acceler ated Stop Distance Available (ASDA)
Acceptability Acceptance Tests Accepting Unit Accept

K abul Edilebir lik

K abul Sinamalar i Devr alan Bir im K abul
K abul Etme, Onaylama

Acceptance
Accident Accident Data Repor t

K aza, Uçak K azasi
K aza Ver i Rapor u

Accur acy Accountable
Accountable M anager

Dogr uluk, Hassaslik, Ti t izli k Sor umlu Parasal Sor umlu Yönetici
M uhasebe Yönetimi

Accounting M anagement
Acknowledgement Acknowledgement M essage Acr obatic Flight Acts of Unlawful I nter fer ence

Bilgilendir me
Bilgilendir me I letisi Akr obatik Uçus

Hukuk Disi Davr anis Gir isimi Yür ür lükteki NOTAM K ullanilan Pist Yür ür lükteki Yol-Noktasi
Hesaplanmis Ger çek I nis Zamani

Active NOTAM Active Runway
Active Way -Point Actual Calculated L anding Time Actual Time Of Ar r ival

K esin Var is Zamani
Sadakat

Adher ence Adequate
2010-09 -04 / sb / e-tr

Uygun, Yeter li
1 of 41

VocaTürk

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Adequate Alter nate Aer odr ome Adequate War ning Time Adj acent ATC Unit Administr ate Administr ator Admission Adult Advisor y Uygun Yedek Havameydani ( Annex-6/I) Yeter li Uyar i Zamani

K omsu ATC Bir imi
Yönetmek

Yöneten, Yönetici K atilim, Gir is I zni (Annex-9) Yetiskin (12 yas ve üzeri Yolcu ) Tavsiye Niteliginde Tavsiye M üfettise yar dim için Resmen Atanan Danisman (Annex-13) Tavsiye Niteligindeki Genelge Tavsiyeli Hava Sahasi
(Annex-2, Annex-11 ve PANS-ATM))

Advise
Adviser

Advisor y Cir cular
Advisor y Air space Advisor y Route (ADR) Advisor y Ser vice

Tavsiyeli Yol ( Annex-2, Annex-11 ve PANS-ATM)
Tavsiye Hizmeti Havai, Havasal Havai Çalisma
(Annex 6/I; Annex 6/II; AN 6/III; Annex 17)

Aer ial
Aer ial Wor k

Aer odr ome
Aer odr ome Beacon Aer odr ome Contr oller Aer odr ome Contr ol Rating Aer odr ome Contr ol Tower Aer odr ome Contr ol Ser vice Aer odr ome Contr ol Unit Aer odr ome Elevation Aer odr ome Flight I nfor mation Ser vice Aer odr ome Flight I nfor mation Unit Aer odr ome I denti fication Sign

Havameydani ( Annex 2; Annex 3; Annex 4; Annex 6/I; 6/II; Annex 11; Annex 14/I; PANS-ATM) Havameydani Par ildagi ( Annex 14/I) Havameydani K ontr olör ü Havameydani K ontr ol Der ecesi Havameydani K ontr ol K ulesi Havameydani K ontr ol Hizmeti
(Annex 1 ; Annex 11; Annex 2; PANS-ATM)

Havameydani K ontr ol Bir imi Havameydani Rakimi
( Annex 3; Annex 4; Annex 14/I; PANS-ATM; PANS-OPS/I; PANS-OPS/II)

Havameydani Uçus Bilgi Hizmeti Havameydani Uçus Bilgi Bir imi Havameydani Tanitma I sar eti (Annex 14/I) Havameydani I sletme Sinir lamasi
(Annex 4; Annex 6/1; Annex 6/II)

Aer odr ome Oper ating M inima
Aer odr ome Tr af fic Aer odr ome Tr affic Cir cuit Aer odr ome Tr affic Density Aer odr ome Tr affic Zone (ATZ) Aer odr ome Refer ence Point( ARP)
VocaTürk

Havameydani Tr afigi
(Annex 2, Annex 11, PANS-ATM)

Havameydani Tr afik Dögüsü (PANS-ATM) Havameydani Tr afik Yogunlugu (Annex 14/I) Havameydani Tr afik Bölgesi (Annex 14/I) Havameydani Nir engi Nok tasi
(Annex 4; Annex 14/I) 2 of 41 2010-09 -04 / sb / e-tr

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Aer onautical Aer onautical Beacon Aer onautical Char t Aer onautical Data Aer onautical Fixed Ser vice(AFS) Aer onautical Fixed Stati on Aer onautical Gr ound L ight Aer onautical Fixed Telecommunications Networ k ( AFTN ) Aer onautical I nfor mati on Aer onautical I nfor mati on Cir cul ar ( AIC ) Aer onautical I nfor mati on Publication ( AIP) Aer onaut i cal I nfor mati on Ser vi ce ( AIS) Aer onautical M eteor ol ogical Stati on Aer onautical M obile Ser vice (AM S) Havagezin Havagezin Belir leyici (Annex 14/I) Havagezin Har itasi (Annex 4) Havagezin Ver i si (Annex 15) Havagezin Yer lesik Hizmeti
(Annex 3 ; Annex 10/II; Annex 11 ; PANS-ATM)

Havagezin Yer lesik Istatsyonu
(Annex 10/II, PANS-ATM)

Havagezin Yer I sigi (Annex 14/I; PANS-ATM)

Havagezin Yer lesik I letisim Agi
Havagezin Bilgiler i (Annex 15) Havagezin Bilgi Genelgesi (Annex 15) Havagezin Bilgi Yayini
(Annex 2, Annex 11, Annex 15; PANS-ATM)

Havagezin Bilgi Hizmeti (Annex 15) Havagezin M eteor oloj i I stasyonu (Annex-3) Havagezin Gezici Hizmet
(Annex 3, Annex 10/II, Annex 11; PANS-ATM)

Aer onautical M obi le Satell i te (Route) Ser v ice Havagezin Gezgin Uydu (Y ol) Hi zmeti Aer onaut i cal M obi le Satell i te Ser v ice Aer onautical Stati on Aer onautical Telecommunication Ser vice Aer onautical Telecommunication Station Havagezin Gezgin Uydu Hizmeti Havagezin I stasyonu
(Annex 2, Annex 10/II, PANS-ATM)

Havagezin I letisim Hizmeti
(Annex 10/II, PANS-ATM)

Havagezin I letisim Istasyonu
(Annex 3, Annex 10/II, Annex 11; PANS-ATM)

Aer onaut i cal Telecommuni cat i on Networ k Aer oplane
Aer oplane Flight M anual (AFM ) Aer oplane System Aer oplane Refer ence F ield L ength

Havagezin I letisim Agi Uçak (Annex 1; Annex 2; Annex 6/I; Annex 6/II;
Annex 7; Annex 8; Annex 16/1)

Uçak Uçus Elkitabi
Uçak Sistemler i (Annex 6/I) Uçaga Uyar li Pist Uzunlugu (Annex 14/I)

AI P Amendment
AI P Supplement

AI P Düzeltme-Degisiklik
AI P Tamamlayici (Annex 15)

Air bor ne
Air bor ne Collision Avoidance System (ACAS) Air bor ne Satellite Communicati on Air cr aft (A CFT)

Uçus Havada Çar pismayi Önleyici Sistem
(Annex 2; Annex 10/IV; Annex 11; PANS-ATM; PANS-OPS/ I) (SHT Ops-1)

Uçusda Uydu Haber lesmesi Hava Tasiti (Annex 1; Annex 2; Annex 3; Annex 6/I;
Annex 6/II; Annex 6/III; Annex 7; Annex 8; Annex 11; Annex 13; Annex 16/I; PANS-ATM)
3 of 41

2010-09 -04 / sb / e-tr

VocaTürk

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Air cr aft avionics Air cr aft -categor y Air cr aft component Air cr aft equipment Air cr aft -type of Air cr aft Appr oach Categor y Air cr aft Call -Sign Air cr aft Classification Number (A CN) Air cr aft Cer ti fied for Single-pilot Oper ation Air cr aft Conflict Air cr aft Data Air cr aft I dentification (A CI D) Air cr aft Obser vation Air cr aft Oper ating M anual Air cr aft Oper ator s’ Document Air cr aft Pr oximity (AI RPROX ) Air cr aft r equir ed to be oper ated with a copilot Air cr aft Secur ity Check Air cr aft Secur ity Sear ch Air cr aft Stand Air cr aft Stand Taxi L ane Air Defense I dentificati on Zone (ADI Z) Hava Tasiti Elektr onigi (Annex 1) Hava Tasiti siniflandir masi (Annex 1) Uçak bileseni, uçak par çasi Hava Tasiti Donanimi (Annex 9) Hava Tasiti tipi (Annex 1) Hava Tasiti Yakl asma Sinifi Hava Tasiti Çagr i Adi Hava Tasiti Sinif Numar asi (Annex 14/I) Tek Pilotla Uçusa Yetkilendir ilmis Hava Tasiti (Annex 1) Hava Tasiti Çatismasi Hava Tasiti Ver isi Hava Tasiti Tanimlama (PANS-ATM) Hava Tasiti Gözlemi ( Annex 3; PANS-ATM) Hava Tasiti K ullanma Elkitabi
(Annex 6/I; Annex 6/II)

Hava Tasiti I sleticisinin Belgeler i (Annex 9) Hava Tasiti Yakin Geçmesi (PANS-ATM)

Bir yar dimci pilot ile isletilmesi ger eken Hava Tasiti (Annex 1)
Hava Tasiti Emniyet K onyr olü (Annex 17) Hava Tasiti Emniyet Ar amasi (Annex 17) Hava Tasiti M ola Y er i (Annex 4; Annex 14/I) Hava Tasiti M ola Y er i ne giden Taksi Yolu
(Annex 2; Annex 4; Annex 14/I; PANS-ATM)

Hava Savunma Tanimlama Bölgesi
(Annex 4; Annex 15)

Air F ile Flight Plan Air fr ame Air -gr ound Communicati on Air -gr ound Contr ol R adio Stati on Air line, Air carrier Air line and Oper ator s’ Documents Air manship
AI RM ET infor mation Air Navigation Facility

Uçusda Doldur ulmus Uçus Plani

Çatki Hava-yer iletisimi
(Annex 10/II; Annex 11; PANS-ATM)

Hava-yer K ontr ol Radyo I stasyonu
(Annex 10/II; Annex 11; PANS-ATM)

Havayolu, Havayolu Tasiyicisi (Annex 9) Havayolu ve I sleticisinin Belgeler i (Annex 9) Havaci (Annex 1)

Havagözlem bilgisi
(Annex 3; Annex 11; PANS-ATM)

Hava Gezin Bir imi Hava Gezin Plani Hava Gezin Hizmeti
4 of 41 2010-09 -04 / sb / e-tr

Air Navigation Plan Air Navigation Ser vice
VocaTürk

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Air Oper ator Cer tifi cate (A OC) Air por t Air por t Capaci ty Air por t Secur i ty I nspection Air por t Sur veillance Radar Havayolu I sletici Yetkisi (Annex 6/I; Annex 6/II) Isletme Ruhsati (SHT OPS-1) Havalimani Havalimani K apasitesi Havalimani Emniyet I ncelemesi
(Annex 3; Annex 10/II; PANS-ATM)

Havalimani Gözlem Radar i

Air -r epor t (AI REP, ARP) Air ship Air side, air side Air space
Air Taxi /Hover Taxi

Uçusda Gözlem/Dur um Rapor u
(Annex 3; Annex 10/II; PANS-ATM)

Havagemisi (Annex 1; Annex 7) Hava Tar afi (Annex 17) Havasahasi Havada/Askida Yol almak (Taksi) Tek yönlü hava-yer iletisimi
(Annex 10/II; PANS-ATM)

Air -to-gr ound communication
Air Tr affic Air Tr affic Advisor y Ser vice Air Tr affic Contr ol Air Tr affic Contr oller Air Tr affic Contr ol Centr e Air Tr affic Contr ol Clear ance Air Tr affic Contr ol I nstr uction Air Tr affic Contr oller L icense Air Tr affic Contr ol Ser vice Air Tr affic Contr ol Unit

Hava Tr afi gi (Annex 2; Annex 11; PANS-ATM) Hava Tr afik Tavsiye Hizmeti
(Annex 2; Annex 11; PANS-ATM)

Hava Tr afik K ontr olü Hava Tr afik K ontr olür ü Hava Tr afik K ontr ol M er kezi Hava Tr afik K ontr ol M üsaadesi
(Annex 2; Annex 11; PANS-ATM)

Hava Tr afik K ontr ol Talimati (PANS-ATM) Hava Tr afik K ontr olör ü L isansi Hava Tr afik K ontr ol Hizmeti
(Annex 2; Annex 11; PANS-ATM)

Hava Tr afik K ontr ol Bir imi
(Annex 2; Annex 11; PANS-ATM)

Ai r Tr affic Flow M anagement
Air Tr affic M anagement Air Route Sur veillance Radar

Hava Tr afik Akis Yönetimi
(Annex 11; PANS-ATM)

Hava Tr afik Yönetimi (PANS-ATM) Hava Y olu Gözlem Radar i Havasahasi Yapisi Hava Tr afik Hizmeti
(Annex 2; Annex 4; Annex 10/III; Annex 11; PANS-ATM)

Air space Str uctur e
Air Tr affic Ser vice (A TS) Air Tr affic Ser vices Airspace Air Tr affic Ser vices Repor ting Office (ARO) Air Tr affic Ser vices Unit Air Tr ansit Route
2010-09 -04 / sb / e-tr

Hava Tr afik Hizmetler i Havasahasi
(Annex 2; Annex 11; PANS-ATM)

Hava Tr afik Hizmetler i Rapor Ofisi
(Annex 2; Annex 11; PANS-ATM)

Hava Tr afik Hizmetler i Rapor Bir imi
(Annex 2; Annex 3; Annex 11; PANS-ATM)

Hava Tr ansit Yolu ( Annex 4; Annex 14/II)
5 of 41

VocaTürk

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Air way (A WY)
Air wor thiness Air wor thiness data AI S Pr oduct Aler ting Post Havayolu
(Annex 1; Annex 2; Annex 4; Annex 11; PANS-ATM)

Uçabilir lik Uçabilir lik ver isi

AI S Ür ünü (Annex 15) Uyar i K ar akolu (Annex 12) Uyar i Hizmeti
(Annex 1; Annex 2; Annex 11; PANS-ATM)

Aler ting Ser vice (AL RS) Aler t Phase (AL ERFA)
Allocati on All Weather Oper ation (A WO) Alphanumer ic Char acter s Alter nate Alter nate Aer odr ome (AL TN) Alter nate Helipor t Altimetr y System Er r or (ASE)

Uyar i Hali (Annex 11; Annex 12; PANS-ATM)

Tahsis etme (PANS-ATM)
Her Havakosulunda I slet im Har f -Sayi K ombinasyonu (PANS-ATM)

Yer ine, degistir me Yedek Havameydani
(Annex 2; Annex 3; Annex 6/I; Annex 11 )

Yedek Helimeydani ( Annex 6/III) Altimetr e Sistem Hatasi (Annex 6/I; Annex 6/II)

Altitude
Air cr aft M aintenance M anual (AM M ) Analysis Angles of cover age Anticipated Oper ating Conditions

I r tifa (Annex 2; Annex 3; Annex 4; Annex 11; PANSATM; PANS-OPS/II)

Uçak Bakim Elkitabi Çözümlemeler
Uçaklar in Dikine K esismeden K açinma Açilar i (Annex 6/I; Annex 6/II)

Umulan I sletme Sar tlar i (Annex 8)
Ek

Annex Appendix Application Appr oach and L anding Oper ations using I nstr ument Appr oach Pr ocedur es
Appr oach and L anding Oper ations with V er tical Guidance Appr oach and L anding Phase-Helicopter s Appr oach Contr ol Appr oach Contr ol Ser vice (APP) Appr oach Contr ol Unit

Eklenti Uygulama (Annex 15) Aletli Yakl asm a Yöntemi ile Yaklasma ve I nis ger çeklestir me (Annex 6/I; 6/II; 6/III )
Dikey Yönlendir me ile Yakl asma ve I nis Yöntemi (Annex 6/I; 6/II; 6/III )

Yaklasma ve I nis Asamasi –Helikopter
(Annex 6/III )

Yaklasma K ontr ol Yaklasma K ontr ol Hizmeti
(Annex 2; Annex 11; PANS-ATM)

Yaklasma K ontr ol Bir imi
(Annex 2; Annex 3; Annex 11; PANS-ATM)

Appr oach Funnel

Appr oach Pr ocedur e with Ver tical Guidance (PANS-ATM; PANS-OPS/I;PANS-OPS/II)

Yaklasma Hunisi (PANS-ATM) Dikey Yönlendir meli Yaklasma Yöntemi Yaklasma Sir alamasi (PANS-ATM)

Appr oach Sequence
VocaTürk

6 of 41

2010-09 -04 / sb / e-tr

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Adjusted Pr esent Value Appr oach (AVP)
Appr opr iate Air wor thiness Requir ement Appr opr iate ATS Author i ty Appr opr iate Author i ty

Dikey Rehber le Y aklasma (SHT OPS-1)
Uygun Uçabilir lik Ger ekler i (Annex 8) Uygun ATS yetkisi
(Annex 2; Annex 3; Annex 11; PANS-ATM)

Uygun Yetkimer kezi (Annex 2; PANS-ATM) Uygun Ulusal Yetkimer kezi (Annex 8)
Onayli (Annex 8)

Appr opr iate National Author i ty Appr oved (APV)
Appr oved by the Author i ty

Yetilendir ilmis Onay
Onayli Standar t Onayli Egitim (Annex 1)

Appr oved M aintenance Or ganisation (AM O) Onayli Bakim K ur ulusu (Annex 1; Annex 6)

Appr oved standar d
Appr oved Tr aining Appr oved Tr aining Or ganisation

Apr on (APN) tarmac; ramp Apr on M anagement Ser vice
Apr on Taxiway Auxillar y Power Unit (APU) Ar ea Contr ol Centr e (A CC) Ar ea Contr ol Ser vice

Onayli Egitim K ur ulusu (Annex 1) Apr on, (terminalin yolcu hizmeti disindaki alanlari ve uçak park sahalari dahil; mola sahasi hariç )
Apr on Yönetim Hizmeti (Annex 11; Annex 14/I)

Apr on sinir lar i içer isindeki Taksi yollar i
(Annex 2; Annex 4; Annex 14/I; PANS-ATM)

Yar dimci Güç Bir imi Saha K ontr ol M er kezi
(Annex 2; Annex 3; Annex 11; PANS-ATM)

Saha K ontr ol Hi zmeti
(Annex 2; Annex 11; PANS-ATM)

Ar ea M inimum Altitude (AM A)
Ar ea Navigation (RNA V) Ar ea Navigation Route Ar r ival Aer odr ome

En düsük Saha I r tifai (PANS-OPS/I) Saha Gezin
(Annex 11; PANS-ATM; PANS-OPS/I; PANS-OPS/II)

Saha Gezin Yolu (Annex 11; PANS-ATM) Var is Havameydani Var is Zamani Volkanik NOTAM (Annex 15) Topl amak, bir lestir mek (Annex 15)

Ar r ival Time
ASHTAM Assemble Assessment Assignment ATS r oute Attachment

Deger lendir me Atamak (PANS-ATM)
ATS yolu (Annex 2; Annex 4; Annex 11; PANS-ATM)

I lave Davr anis
Davr anis Dur um Göster gesi

Attitude
Attitude Display I ndicator Audit

Denetim, Denetim Çalismalar i
Denetim Bulgusu.

Audit activities Audit finding. Audit manager
2010-09 -04 / sb / e-tr

Denetim yöneticisi
7 of 41

VocaTürk

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Audit pr epar ation br i efing for team member s Audit r epor t Audit team leader Augmentation ( GNSS) Author ity Author ized agent

Denetim ekibi ile denetim öncesi hazir lik bilgilendir mesi
Denetim Rapor u

Denetim ekibi önder i Ar ttir ma
Yeti, Yetki , Yetkili

Yetkili temsilci (Annex 9)
Otomatik I nis Otomatik Hava/Yer Bilgi Degisimi Otomatik Gözleme Dayali Sistem
(Annex 2; Annex 3; Annex 10/III; Annex 11; PANS-ATM)

Auto L and
Automated Air /Gr ound Data I nter change Automati c Dependent Sur veillance (ADS)

Automati c Deployable EL T
Automati c Dir ecti on Finding System (ADF) Automati c Ter minal I nfor mati on Ser vice (ATIS) Automati c Weather Obser ving System (AWOS) Aviation Safety Aviation Secur ity

Otomatik Y ayina Baslayabilen EL T
(Annex 61/I; Annex 6/II; AN 6/III)

Otomatik Yön Bulma Sistemi Otomatik Ter minal Bilgi Hizmeti
(AN 11; PANS-ATM)

Otomatik Hava Gözlem Sistemi Havacilik Güvenligi Havacilik Emniyeti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ B
Back Cour se

Bravo

BRA VO
Ar ka Yol
Bagaj (Annex 9)

(–•••)

Backgr ound Check

Özgeçmis Sor ustur masi (Annex 17)

Baggage Balked L anding
Ballast

OCA/H seviye/yüksekligi alti nda inisten vazgeçme. (Annex 14/I)

Safr a Balon (Annex 1; Annex 7) Çiplak Yer yüzü (Insan yapimi nesneler hariç )
Üç veya daha fazl a sir ali yer isiklandir masi
(Annex 14/I)

Balloon Bar e Ear th Bar r ette
Bar ometr ic Altitude

Bar ometr ik I r ti fa

Base Baseline Basic Tr aining Base Tur n

Üs, esas, temel, ana
Ana Hat

Temel Egitim Esas Dönüs
(Annex 11; PANS-ATM; PANS-OPS/I; PANS-OPS/II)

VocaTürk

8 of 41

2010-09 -04 / sb / e-tr

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü

Basic Empty Weight (BEW) Basic I ndex (BI ) Basic I nstr ument Flight Tr ainer

Temel Bos Agir lik Hava ar aci T emel Bos Agir lik (SHT OPS-1)

Temel ibr e, temel gösterge
Temel Aletli Uçus Egitici
(Annex 1 ; Annex 6/1; Annex 6/III)

Beacon Bear ing Becquer el (Bq)
Blind Tr ansmission

Isar et, Fener , Belir leyici Pusula Yönü Nükleer yogunlasma ölçüm bir imi (Annex 5) K ar siliksiz (Tek Yönlü) Yayin
(AN 10/II; PANS-ATM)

Blocked Bor der I ntegr ity Boundar y
Br eak

Engellenmis, tikanmis

Sinir Bütünlügü (Annex 9)
Hudut

Ar a Fr enleme Dur umu Bilgilendir me Yayin (Annex 10/II; Annex 10/III; PANS-ATM) Temel K onum
Tampon Bölge

Br eaking Action Br iefing
Br oadcast

Basic Station
Buffer Zone Built -i n Test Equipment

K endinden Sinayan Donanim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ C Charlie ÇAR LI
CCM ’ a bak Uçakta Gör evli Ekip Üyesi
(Annex 6/I; Annex 6/III)

(– • – •)

Cabin Attendant (eski deyim) Cabin Cr ew M ember (CCM ) Center of Gr avity (CG) Center of L ift (CL ) Calculated L anding Time Calculate Time of Ar r ival Calculated Take Off Time Calculated Time Over Calendar Candela (cd) Canopy Calibr ate Capacity Car go, fright, air cargo
2010-09 -04 / sb / e-tr

Denge M er kezi
K aldir ma mer k ezi

Hesaplanmis Inis Zamani
Hesaplanmis Var is Zamani

Hesaplanmis Uçus Zamani
Hesaplanmis Olunacak Zaman

Takvim (Annex 4; Annex 11; Annex 14/I, 14/II; Annex 15)
Isik yogunluk bir imi (Annex 5)

Ör tü (Annex 4; Annex 15)
Ayar , ayar l amak

Yeti, K apasite
Hava Yükü (Annex 9; Annex 17)
9 of 41

VocaTürk

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Car go Air cr aft Car r ier Case Study Categor y * Oper ation (CA T I -I I -I I I A,B,C) Cater ing

Yük Uçagi (Annex 18) Tasiyici
Dur um Çalismasi Uygulama Sinifi (CAT I -I I -I I I A,B,C)
(Annex 6/I; Annex 6/II; Annex 6/III)

Causes, causal factors Ceiling
Celsius T emper atur e Centr al Flow M anagement Unit Cer tificate Cer tification Cer tified Aer odr ome Cer tify as air wor thy (to) Cer tifying staff

I kr am Nedenler , nedesel etkenler (Annex 13) Tavan (PANS-ATM)
Santigr ad cinsi isi bir imi (Annex 5) M er kezi Akis Yönetim Bir imi

Belge Belgeleme (Annex 17)
Yetkilendir ilmis Havameydani (Annex 14/I)

Uçabilir ligini Belgelemek (Annex 1)
Onayl ayici -belgeleyici Üzer inden Geçiste Devir Noktasi
(Annex 1; Annex 2; Annex 4; Annex 11; PANS-OPS/II)

Change-over point Channel
Chapter Checklist Check Point Cir cle- To-L and Civil Aviation Author i ty (CAA) Cl ass * Airspace

K anal K onu
K ontr ol L istesi K ontr ol Noktasi Tur lu Yakl asma Sivil Havacilik Yetkisi

A-B-C-D-E-F-G Sini fi Havasahasi (Annex 11) Siniflandir ma Sinif Yetkili K ontr ol Pilot u Sinif Yetkili Ögr etmen Pilot Açik, temiz Ser besti Ser best kilinma sinir i
(Annex 2; Annex 11; PANS-ATM)

Classification Class Rating Examiner (CRE) Class Rating I nstr uctor (CRI )
Clear Clear ance Clear ance limit Clear ance of goods Clear ed for Take Off Clear ed to L and Clear ed Flight L evel Clear ed L evel Deviation Clear ed L evel Deviation Thr eshold Clear ed L evel Clear way (CWY )
VocaTürk

Gümr ükten çekme ( Annex 9) K alkis Ser best I nis Ser best
Saptanan Uçus Seviyesi Saptanan Seviyeden Sapma Saptanan Seviye Sapma Esigi

Ser best K ilinan Seviye Pist Asma Sahasi (Annex 4 ; Annex 14/I)
(SHT OPS-1 ; Asma sahasi)
10 of 41 2010-09 -04 / sb / e-tr

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Climatol ogical table Cl osed Runway Cl osed Tr affic I klimsel Tablo (A nnex 3)

K apali Pist
Tr afige K apali K apanis Toplantisi. Bir denetim sonrasi ilgililere katilan sorumlu yönetici ile birlikte denetim bulgu ve sonuçlarina göre genel durum hakkinda genel bilgilendirme ve düzeltici önlemler için gereken sürenin tesbiti dâhil denetimin yapildigini belgeleyen imzalar ile denetimin sonlandirilmasi. Isletmeyi Etkileyecek Önemdeki Bulut (1500m ˜ 5000’ altindaki bulutlar) (A nnex 3)

Cl osing meeting

Cl oud of Oper ati onal Significance Cockpit Cockpit V oice Recor der (CVR) Code (SSR) Cognition Commander Commer cial Air Tr anspor t Flight Commer cial Air Tr anspor t Oper ation Commissar y Supplies Common mar k Common M ar k Register ing Author ity Compacted Snow Compliance Checklist (CC) Communications M anagement Unit

Pilot K abini Pilot K abini Ses K aydedicisi
SSR için Tayin Edilen Sayi (PANS-ATM)

K avr ama
Sor umlu K aptan Pilot Ticar i Hava Tasimacilik Uçusu Ticar i Hava Tasimacilik I sletimi
(Annex 1 ; Annex 6/I; 6/II; 6/III; Annex 17)

K endi kullanim ger ekler i (Annex 9)
Or tak Tescil isar eti (Annex 7) Or tak Tescil I sar et Yetkisi (Annex 7) Sikistir ilmis K ar (Annex 14/I; PANS-ATM) Uygunluk K ontr ol L istesi ICAO kural ve uygulamalarinin Uluslararasi Standartlar ve Tavsiye edilen usullere uygun yürürlülügünün kontrolü için hazirlanan liste. I letisim Yönetim Bir imi Pusula Yönlendir imi

Compass L ocater
Competence Competency Competency Element Competency Unit Competent Author ity Component

Yetki Yeter lilik, ehliyet (Annex 1 ; PANS- TRG) Yeter lilik Unsur u (Annex 1 ; PANS-TRG) Yeter lilik, ehliyet Bir imi (Annex 1 ; PANS- TRG) I lgili Yetki (PANS-ATM) Bilesen, Bi lesi k Par ça,
Ayr intili sistem yaklasimi ICAO güvenlik gözdengeçirme degerlendirmesi için yapisal uygulama ve yöntemini planlama, hazirlama, yönetme, takip ve degerlendirme sistematigi denetimi. Zor unlu Rapor Noktalar i
11 of 41

Compr ehensive systems appr oach

Compulsor y Repor ting Points
2010-09 -04 / sb / e-tr

VocaTürk

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Computer Computer Based Tr aining (CBT ) Conditional Route Confer ence Communicati ons Configur ati on Configur ati on Deviati on L ist (CDL ) Conflict Conflict Resolution Confor mance Congested Ar ea Consensus Consignment Contingency Contingency Fuel Continuous Descent Final Appr oach (CDFA) Contour L ine Contr ol Ar ea (CTA) Contr olled Aer odr ome Contr olled Air space Contr ol Tower Contr ol Zone (CTR) Contr olled Flight Contr olled Flight I nto Ter r ain ( CFI T) Bilgisayar (PANS-ATM) Bilgisayar Tabanli Egitim Sar tli Y ol

Çoklu Konferans Gör üsme (Annex 11) Biçim, K onum (Annex 8)
Biçimden Sapma L istesi (Annex 6/I; Annex 6/III) Uyusmazlik, çat isma Uyusmazlik Çözümlenmesi

Uyum. ICAO Standartlarina uyum. Yer lesim Sahasi (Annex 6/III) Uyusma, Anlasma Sevk, gönder i (Annex 18)
Beklenmeyen, ol asi Beklenmeyen dur um yakiti (SHT OPS-1) Sür ekli Alçalma ile Son Y aklasma Har itada ayni yükseklik noktalar ini bir lestir en çizgi, (Annex 4; PANS-OPS/II) K ontr ol Sahasi
(Annex 2; Annex 3; Annex 11; PANS-ATM)

K ontr ollü Havameydani
(Annex 2; Annex 11; PANS-ATM)

K ontr ollü Hava Sahasi
(Annex 2; Annex 11; PANS-ATM)

K ontr ol K ulesi
K ontr ol Bölgesi (Annex 2; Annex 11; PANS-ATM)

K ontr ollü Uçus
(Annex 1; Annex 2; Annex 11; PANS-ATM)

K ontr ollü Uçuslar da Yer e Çar pma

Contr oller Pilot Data L ink Communicati ons K ontr olör /Pilot Ver i Baglanti I letisimi (Annex 2; Annex 10/II; 10/III; Annex 11; (CPDL C) PANS-ATM) Conver gence Conver ted M eteor ological Visibility (CM V) Co-Or dinate Coor dinates Co-pilot Cor por ate aviati on Cor r ecti on
VocaTürk

Yakinlasma
Uyar l anmis M eteor olojik Gör üs Uyarlanmis meteorolojik görüs (EU-OPS 1.430) (SHT OPS-1 Mad.94.4b) Es Düzen Esdüzen noktasi, K oor dinat

Yar dimci Pilot (Annex 1)
Sir ket Havaciligi, Tüzel Havacilik (Annex 17)

Düzeltme
12 of 41 2010-09 -04 / sb / e-tr

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Cor r ective action Cor r ective action plan Coulomb (C) Cour se Cover age Cr ew M ember Cr ew Resour ce M anagement (CRM ) Cr ew Resour ce M anagement I nstr uctor (CRM I ) Cr iter ia Cr itical power -unit(s), critical engine(s)

Düzeltici eylem.
Düzeltici eylem pl ani

bi ri m-Saniyede amper
Bas, Uçus Yolu

(Annex 5)

K apsam Ekip Üyesi (Annex 6/I; 6/III; Annex 9; Annex 18) Ekip K aynak Yönetimi Ekip K aynak Yönetimi Ögr etmeni
Ölçüt

Ciddi hasar li güç ünitesi – motor u/motorlar
(Annex 8)

Cr oss Cr oss–countr y, Cross – country flight Cr osswind
Cr osswind Component

Geç ( Emir kipi)

Uzun mesafe – uçusu (Annex 1) Yan Rüzgâr Yan Rüzgâr Bileseni
Seyir , Y ol alma Seyir Ti r manisi (Annex 2; PANS-ATM) Seyir de ar a ver en pilot, Uçusta istir ahate çekilen pilot, Seyir de nöbet degisimi (Annex 6/I) Seyir I r tifasi

Cr uise Cr uise Climb
Cr uise r elief pilot

Cr uising Altitude Cr uising L evel Cultur e
Cur r ent data author ity (CDA) Cur r ent Flight Plan (CFP)

Seyir Seviyesi
(Annex 2; Annex 3; Annex 6/I; Annex 11; PANS-ATM)

Yer yüzeyinde insan elinden çikmis yapitlar
(Annex 4; Annex 15)

CPDL C için geçer li, yetkilendir ilmis ver i saglamaktan sor umlu, atanmis, faal yer sistemi (Annex 10/II; PANS-ATM) Yür ür lükteki Uçus Plani (Annex 2; PANS-ATM) Döngülü ar tik kontr olu, (Matematiksel algoritma uygulayarak sayisal ifadelerdeki veri kaybi ya da degisimini önleyip güvence altina alan sistem )
(Annex 4; Annex 11 ; Annex 14/I; 14/II; Annex 15)

Cyclic r edundancy check (CRC)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ D
Danger Ar ea Danger ous Goods
2010-09 -04 / sb / e-tr

Delta

DELL TA

( – • •)

Tehlikeli Saha (Annex 2; Annex 4; Annex 15) Tehlikeli Yük, Tehlikeli M addeler
(Annex 6/I; Annex 6/II; 6/III; Annex 18)
13 of 41

VocaTürk

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Danger ous Goods Regulations (DGR)
Danger ous Goods Accident Danger ous Goods I ncident

Tehlikeli M adde K ur allar i
Tehlikeli M adde K azasi (Annex 18) Tehlikeli M adde Ol ayi ( Annex 18)

Data
Database (DB) Data Convention Data Display System Data L ink Data L ink -automatic ter minal infor mation service (D-ATI S) Data L ink Communicati ons Data L ink initiati on Capability (DL I C)

Ver i
Ver itabani ( Annex 15)

Ver i anlasmasi, Ver i bir ligi (PANS-ATM)
Bilgi Gör üntüleme Sistemi

Ver i Baglantisi
Otomatik ver i baglantili ATI S bilgi hizmeti
(Annex 11; PANS-ATM)

Ver i baglantili iletisim (Annex 2; Annex 11 ) Ver i baglantisini baslatacak adr es, isim ve uyar lama degis-tokus yetisi (PANS-ATM) Ver i isleme (PANS-ATM) (ISO St.19131’e göre) Ür etilmis ver i (Annex 1 5) Data K alitesi (güvenilirligi)
(Annex 4; Annex 11 ; Annex 14/I; 14/II; Annex 15)

Data pr ocessing
Data Pr oduct Data Quality Data Set Data Set Ser ies

(ISO 19101’e göre) Tanimli Ver i ( Annex 15) (ISO 19101’e göre) Tanimli Ver i Diziler i
(Annex 15)

Datum

(ISO 19104’e göre) Nir engi, Nicelik, (Bir niceligin hesap edilmesinde kullanilarak her hangi bir nicelik ya da nicelik serilerinin üretimine temel / esas basvuru niceligi)
(Annex 4; Annex 11 ; Annex 14/I; 14/II; Annex 1 5)

Deadheading cr ew

I ntikal eden ekip (Annex 6/III)
K abaca Tahmin K abaca Gezin K ar ar I r tifai ya da K ar ar Yüksekligi Bir inis için alçalmada, yer bazli belirlenmis irtifa/yükseklik de gerekli görüs saglanamadigi zaman alçalmadan vazgeçilip pas geçis in baslatilacagi irtifa/yükseklik. (PANS-OPS/II) Bildir en, Açiklayan, I fade eden ( Annex 9) I lan edilen yeti (kapasite) (Annex 11) Yayinlanan mesafeler TORA , TODA, ASDA, L DA
(Annex 14, Vol.I Attachment A)

Dead Reckoning Dead Reckoning (DR) Navigation Decision Altitude (DA) or Decision Hight (DH)
Declar ant Declar ed Capacity

Declar ed Distances TORA , TODA, ASDA, L DA (see thei r explenations) Declar ed Distances - Helipor ts TODA H, RTODA, L DA H (see thei r explenations)

Yayinlanan mesafeler – Helimeydan için TODA H, RTODA H, L DA H
(Annex 14 /II)

VocaTürk

14 of 41

2010-09 -04 / sb / e-tr

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
I lan edilen I si, (Seri uçuslarda verimlilik (performance) nedeniyle seçilen ve öngörülen (forecasted) isilar kullanilsa dahi ortak güvenlik sinirinin altinda düsülmesine neden olmayacak olan isi degeri.) (Annex 6/I)
K alkis sonr asi için belir lenmis nokta (Helikopterin kalkis sonrasi tek motor ile uçusina devam edemeyecegi ve inis zorunda kalbilecegi durumlar için tanimlanmis nokta.)
(Annex 6/III)

Declar ed Temper atur e

Defined point after take-off

Defined Point Befor e L anding

I nis öncesi belir lenmis nokta (Helikopterin inis sahasi içerisinde tek motor ile uçusina devam edemeyecegi ve zorunlu inis yapmasi gereken durumlar için tanimlanmis nokta.)
(Annex 6/III)

Degr ee Celsius (ºC) De-I cing/Anti-icing Facility De-I cing/Anti-icing Pad De-I cing Stand Delay Deliver y Time Demo
Dependent par allel appr oaches Depar tur e Clear ance Depar tur e Contr ol Depar tur e Sl ot

Isi bir imi – Selsus. (Annex 5) Buzlanma Önleyici/Çözücü uygulamalar in yapildigi tesis. (Annex 14/I) Buzlanma Önleyici/Çözücü uygulamalar in yapildigi r ampa. (Annex 14/I)

Buz Çözme Yer i Gecikme
Davir Zamani

Göster i Bagimli par alel ya da yakin par alel yaklasma
(Annex 14/I; PANS-ATM; PANS-OPS/I; OPS/II)

K alkis Talimati K alkis K ontr olü K alkis Ayir imi

Depar tur e Time
Depor tation or der

K alkis Zamani
Sinir disi emr i (Annex 9) Sinir disi edilen kisi (Annex 9) Yapisal I nis K ütlesi (Annex 8) Yapisal K alkis K ütlesi (Annex 8) Yapisal Taksi K ütlesi (Annex 8) Belir lenmis Belir lenmis RNAV Yolu Istenen Bas, Ar zul anan Yol Ar zulanan Güzer gah Var is Havameydani

Depor tee
Design L anding M ass Design Take- off M ass Design Taxiing M ass Designated

Designated RNAV Route Desir ed Cour se
Desir ed Tr ack Destination Aer odr ome Destination Alter nate
2010-09 -04 / sb / e-tr

Var is Yedek M eydani (Annex 2; Annex 3;
Annex 6/I; 6/II; Annex 11; PANS-ATM)
15 of 41

VocaTürk

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Deviation
Digital elevation model (DEM )

Dir ect tr ansit ar ea Dir ect tr ansit ar r angements

Sapma Har itada or tak yükseklik deger ler in sayisal göster im ör negi (Annex 15) Dogr udan geçis sahasi (Yolcular için özel olarak belirlenmis, o ülkeye giris yapmadan dogrudan ya da aktarmali geçis yapilan saha)
(Annex 9)

Dogr udan geçis düzenlemeler i (Annex 9, 15) Yön Bulma
Engelli K isi Far kli Sayi (Sonu çift sifir ile bitmeyen dört haneli sayi) (PANS-ATM) Soyut Kaynak hasari, Yapisal Güç K aynagi (motor ) Hasar i (Anne x 8)

Dir ection Finding
Disable person

Discr ete code
Discr ete sour ce damage

Disembar kation
Disinsection

I ndir me, yolcu bosaltma, (Annex 9)
I laçlama, haser eler e kar si ilaçlama (Annex 9) K aydir ilmis Esik (Annex 4; Annex 14/I)

Displaced Thr eshold
Disr uptive passenger

Yikici Yolcu, (Annex 17) Kurallara karsi gelen yolcu ,
M esafe, (Helikopterin katettigi yatay mesafe)
(Annex 6/III)

Distance (DR)
Distance M easur ing Equipment (DM E) Distr ess phase (DETRESFA)

M esafe Ölçüm Cihazi Tehlike Hali (Annex 11; Annex 12; PANS-ATM)

Distr ibutor Ditching DM E Separ ation
Document DOPPL ER VOR Downstr eam data author ity

Dagitici, Dagitimci
Suya zor unlu inis, (Annex 12)

DM E Ayir masi Yazili Belge
Fr ekans Degisim Ölçer li VOR Sonr aki ver i yetkilisi (Annex 10/II; PANS-ATM) (Bir sonraki yer veri sistemi)

Dr y L ease Dr y Oper ating M ass (DOM )
Dr y Oper ating Weight (DOW) Dr y snow

Uçagin ekipsiz kir alanmasi
Ekipsiz Isletme K ütlesi Ekipsiz Isletme Agir ligi

DTM Dual instr uction time
Duty per i od

K ur u kar (Annex 14/I; PANS-ATM) bak; Digital elevation M odel
Çiftli egitim sür esi (Annex 1) Gör ev sür esi (Annex 6/III)

VocaTürk

16 of 41

2010-09 -04 / sb / e-tr

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ E Echo Ek KO (•)

EASA (European Aviatio n Safety Agency) Effective intensity
Elevated helipor t Electr onic aer onautical char t display Electr onic L ocater Tr ansmitter (EL T)

Avr upa Havacilik Güvenlik A jansi

Etkin yogunluk (Annex 14/I)
Yükseltilmis Helialani (Annex 6/III; Annex 14/II)

Sayisal havagezin har ita göster gesi (Annex 4)
Elektr onik K onumlama Ver i cisi

Elevation (EL EV) Ellipsoid height , (geodetic height) (h) Embar kation Emer gency
Emer gency locator tr ansmitter EL T(AF) Automatic Fixed EL T(AP) Automatic Por table EL T(AD) Automatic Deployable EL T(S) Sur vival

I r tifa (Annex 3; Annex 4; Annex 10/I; PANS-ATM;
PANS-OPS/I; PANS-OPS/II)

Elipsoid yükseklik (cogr afik yükseklik)
(Annex 4; Annex 14/I; Annex 14/II; Annex 15)

Yükleme, Yolcu alma ( Annex 9)
Acil, Aciliyet Acil konumlama ver icisisi EL T(AF) Otomatik sabit EL T(AP) Otomatik tasinabilir e bagli EL T(AD) Otomatik kendinden çalisabilen EL T(S) Yasamsal amaçli çalistir ilabilen
(Annex 6/I; 6/II; 6/III)

Emer gency phase Engine (ENG) Enhanced Vision System (EVS) En-Route En-Route Alter nate (ERA) En-Route Phase
Ensur e

Aciliyet Hali (A nnex 11 ; Annex 12; PANS-ATM)

M otor ( Annex 8) Gelistir il mis Gör üs Sistemi Yolboyu Yolboyu Yedek M eydani
(Annex 2; Annex 3; (Annex 6/I; 6/II; Annex 11; PANS-ATM)

Yolboyu Hali ( Bir uçusun tirmanis halinin bitiminden, alçalmaya basladigi yere kadar olan uçus hali) (Annex 6/III) Gar antilemek, saglama almak

Entr y
Equipment

Gir is Donanim
Hata ( Annex 1) Hata yönetimi (Annex 1)

Er r or
Er r or management

Emer gency Safety and Equipment Tr aining Acil Güvenlik ve Donanimi Egitimi (ESET)
Estimated elapsed time (EET) Estimated Off -block Time (EOBT)

Tahmini geçecek sür e (PANS-ATM) Tahmini Par kyer inden Çikis Zamani
(Annex 2; PANS-ATM)

Estimated Take-Off Time
2010-09 -04 / sb / e-tr

Tahmini Uçus Zamani
17 of 41

VocaTürk

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Estimated Time Of Ar r ival (ETA) Tahmini V ar is Zamani (Annex 2; PANS-ATM) Çift M otor lu uçaklar in Uzatilmis M enzil Uygulama Basar i Standar ti. ETOPS yolboyu yedek meydani
(Annex 2; Annex 3; Annex 6/I; Annex 11)

Extended-r ange Twin-engine Oper ati onal Per for mance Standar ds (ETOPS) ETOPS en-r oute al ter nate
Event

Olgu, olay, dur um (PANS- TRG) Ayr icalik, istisna ( Annex 18) Pas Geçis Uygula

Exception
Execute M issed Appr oach

Exemption Expected
Expected Appr oach Time (EA T)

Ser besti, muafiyet (Annex 18) Beklenen (Annex 6/I) M uhtemel Yaklasma Zamani
(Annex 2; PANS-ATM)

Expedite Expir ed

Hizl andir Sür esi geçmis

Extended r ange oper ati on (ETOPS) Extended Twin-engine OPeration s

Uzatilmis menzil uygulamasi, (Çift motorlu uçaklar için, tek motor ile en yakin yolboyu yedek meydan ina STP sartlarda ulasabilecegi yasalarla müsade edilmis karadan uzak bir menzil siniri içerisinde uçus gerçeklestirmek )
(Annex 3; Annex 6/I)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ F
Far ad (F) Facility
Fer r y Flight

Foxtrot
Tesis

FOKS TROT

(••–•)

Elektr ik ölçü bir imi, farad (Annex 5)
Nakil Uçusu (ISO 19101’e göre) Özelik, kar akter istik
(Annex 4; Annex 15)

Featur e
Featur e attr ibute Featur e Oper ation Featur e r elationship

(ISO 19101’e göre) Nitelikli Özelik (Annex 15) (ISO 19110’a göre) Nitelikli uygulama (Annex 15) (ISO 19101’e göre) Uygulama iliskisi (Annex 15) (ISO 19110’a göre) Uygulama sinifi
(Annex 15)

Featur e type Female
Fail Safe Hybr id L anding Sysytem Filled Flight Plan (FPL )

Disi, Bayan (12 yas üstü bayan yolcu)
Ar iza kor umali hibr id inis sistemi (SHT OPS-1) Doldur ulmus Uçus Plani (Annex 2; PANS-ATM)

Final Final Appr oach (FNA) Final Appr oach and take-off ar ea (FATO)
Final Appr oach Cour se
VocaTürk

Son Son Yaklasma (Annex 4; Annex 11 ; PANS-ATM) Son Yaklasma ve kalkis sahasi
(Annex 3; Annex 4; Annex 8; Annex 6/III)

Son Yaklasma Hatti
18 of 41 2010-09 -04 / sb / e-tr

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Final Appr oach Fix or point (FAF) Final Appr oach Segment (FAS)
Fir epr oof Fir epr oof mater ial

Son Yaklasma Belir leyicisi/Noktasi (Annex 4) Son Yaklasma Bölümü (Annex 4; PANS-OPS/I-II) Yangina dayanikli, Y anmaz (Annex 8) ISO 2685
(Bir alevin isisina en az 15 dakika dayanabilme özelligi)

Yangina dayanikli malzeme ( Annex 7)

Fir e r esistant
Fitness

Yangina en az 15 dak. K ar sikoyan (Annex 8)
Zindelik

Fix Fixed light
Fixed message sign Flexible Use of Air space

Belir leyici
Sür eli sabit isik (Annex 14/I) Tek ileti isar eti, (Sadece bir mesaj veren isaret)
(Annex 14/I)

Flight Cr ew M ember

Havasahasinin Esnek K ullanimi Uçus Ekibi Üyesi (Bir uçusun gerçeklesmesi için uçus görev süresince görevlendirilmis gerekli ekip üyesi) (Annex 1; Annex 2; Annex 3 ;
Annex 6/I; 6/II; 6/III; Annex 9; Annex 11; Annex 18; PANS-ATM)

Flight Data Evaluati on Flight Data M onitor ing (FDM )
Flight Data Pr ocessing

Uçus Ver i Deger lendir mesi (Annex 6/I) Uçus Ver i Gözetimi
Uçus Ver i Isleme

Flight Data Recor der (FDR)

Flight Duty Per iod

Uçus Ver i K aydedicisi Uçus Gör ev Sür esi (Uçucu ekibin, tek bir uçus ya da uçus serilerinden olusmus, arasinda bekleme olan ya da olmayan bir uçus görevi için, uçus ekip üyesinin uçus hazirligi ile baslayan ve ayni uçus veya uçus serilerinin sonunda, uçus sonu faaliyetlerin tamamlanmasindan sonraki asgari dinlenme süresinin basladigi anda biten toplam süre.)
(Annex 6/I , 6/II)

Flight I nfor mation Centr e Flight I nfor mation Ser vice (FI C) Flight I nfor mation Region (FI R) Flight I nfor mation Ser vice (FI S)
Flight L evel (FL ) QNH indicates Altitude QFE indicates Hight QNE indicates Flight Level Flight M anagement System (FM S)

Uçus Bilgi M er kezi Uçus Bilgi Hizmeti
(Annex 2; Annex 3; Annex 11; PANS-ATM)

Uçus Bilgi Bölgesi
(Annex 2; Annex 3; Annex 4; Annex 11; PANS-ATM)

Uçus Bilgi Hizmeti
(Annex 2; Annex 10/III, Annex 11; PANS-ATM)

Uçus Seviyesi (Degismeyen/sabit atmosferik basinç degerine bagli -1013,2 hPa- ve belirli araliklarla diger yüzeylerden bu belirli basinç degeriyle ayilmis olan yüzey.)
(Annex 2; Annex 3; Annex 4; Annex 10/II; Annex 1; DOC 9388; PANS-ATM; PANS-OPS/III)

Uçus Yönetim Sistemi

Flight M anual
2010-09 -04 / sb / e-tr

Uçus Elkitabi (Annex 6/I; 6/II; 6/III)
19 of 41

VocaTürk

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Flight Oper ations Data A ssur ance (FODA)
Flight Oper ations officer /flight dispatcher Flight Plan (PL N) Uçus Isletme Ver i Güvencesi Uçus Isletme Uzmani/Uçus dispeçer i
(Annex 6/I; 6/III)

Uçus Plani (Annex 1; Annex 2; Annex 6/I; Annex 6/II;
Annex 6/III; Annex 11; PANS-ATM)

Flight pr ocedur es tr ainer Flight Recor der
Flight Safety Document System

Uçus Usüller i egitmeni
(Annex 1; Annex 6/I; Annex 6/II; Annex 6/III)

Uçus K ayit Cihazi
(Annex 6/I; Annex 6/II; Annex 6/III; Annex 13)

Uçus Güvenlik Belgeleme Sistemi
(Annex 6/I; Annex 6/III)

Flight Sector

Uçus Dilimi (Park yerinde baslayip, uçus hazirligi, uçus [lar] ve uçus[lar] sonrasi görevleri kapsayan ve yine park yerinde biten uçus serisi/serileri.) (Annex 6/III)
Benzetilmis Uçus Egitim Cihazi
(Annex 1; Annex 6/I; Annex 6/III)

Flight Simulation Tr aining Device (FSTD) Flight Simulator Flight Status

Uçus Benzetici (cihaz) (Annex 1; Annex 6/I; 6/III) Uçus Dur umu (ATC hizmetlerinden özel islem e gerek duyma ya da duymama durumunun ifadesi) (Annex 2; PANS-ATM)
Uçus Sür esi – Uçak (Uçagin kalkis için ilk hareketi ile uçus sonrasi durdugu an arasinda geçen süre.) ( Annex 1; Annex 6/I; Annex 6/II) Uçus Sür esi – Helikopter (Helikopterin pallerinin ilk hareketi ile uçus sonrasi pallerin durdugu an arasinda geçen süre.)
(Annex 1; Annex 6/I; Annex 6/II)

Flight Time - aer oplanes

Flight Time - helicopter s
Flight Tr ack Flight Tr aining Device (FTD) Flight Visibility Flow Contr ol Flow M anagement Unit Fly away kit (FAK )

Uçus Rotasi
Uçus Egitim Ger eci Uçus Gör üsü (Bir uçagin pilotunun ileriye dogru görebildigi mesafe) (Annex 2; PANS-ATM) Akis K ontr olü (PANS-ATM) Akis Yönetim Bir imi Uçusta tasinan yedek donanim Bir sonr aki yolun r otasina otur abilmek için yol belir leme noktasindan önce o noktaya teget dönüs ger ektir en bölüm ya da yöntem.
(Annex 4; Annex 11 ; PANS-ATM; PANS-OPS/I; II)

Fly-by waypoint

Flyover waypoint Fr equency M odulation (FM ) Foot (ft) , feet
VocaTürk

Bir sonr aki yolun r otasina otur abilmek için yol belir leme noktasi üzer inde dönüsün basladigi bölüm ya da yöntem.
(Annex 4; Annex 11 ; PANS-ATM; PANS-OPS/I; II)

Salinim Gisimli 0,3048cm uzunlugu ifade eden ölçü bir imi (An 5)
20 of 41 2010-09 -04 / sb / e-tr

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
For ecast (FCST) For m
For mation Flight

Öngör ü, Meteorolojik tahmin
(Annex 3; Annex 11; PANS-ATM)

Biçim, K alip K ol Uçusu
K olay kir il abilen cisim (Annex 14/I) Ser best bölge (Annex 9)

Fr angible object Fr ee zone
Fr eight

Yük, navlun
Yakit Atmak K alan Yakit

Fuel Dumping Fuel Remaining

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ G Golf GOLF (––•)

Gener al Aviation

Genel Havacilik ( Ticari Hava Tasimaciligi disindaki havacilik isletimleri)
(Annex 6/I, 6/II, 6/III; Annex 9; Annex 17)

Geodesic Distance Geodesic Datum Geoid
Geoid undulation Geogr aphical Refer ence Geometr ic Altitude Glide path (GP)

Jeodezik en kisa mesafe (Annex 4; Annex 15) Jeodezik nir engi
(Annex 4; Annex 11 ; Annex 14/I; 14/II; Annex 15)

Tüm yer yüzünün, yer çekimi uygulanmis sanal yüzey kaplamasi. (Sanal Deniz Seviyesi)
(Annex 4; Annex 14/I; 14/II; Annex 15; PANS-OPS/II)

Jenoid Dalgalanma
(Annex 4; Annex 14/I; 14/II; Annex 15; PANS-OPS/II)

Cogr afi Nir engi Geometr ik I r tifa Süzülüs yolu Süzülüs Açisi, süzülüs egimi fr , Planör (Annex 1; Annex 7) Planör Uçus Sür esi (Çekilmeye ilk baslandigi an ile uçus sonrasi yerde durdugu an arasinda geçen toplam süre.) ( Annex 1) Radyasyon i yonu etki bir imi. (Annex 5)

Glide Slope
Glider (GL D)

Glider flight time
Gr ay (Gy)

Gr egor ian Calandar

(ISO 19108’e gore) Gr egor yan Takvim (Senenin 365, dört senede bir de 366 günden olustugu ve 12 ardisik aya bölünmüs takvim )
(Annex 4; Annex 11 ; Annex 14/I, 14/II; Annex 15)

Gr ound effect Gr ound Equipment Gr ound Handling
2010-09 -04 / sb / e-tr

Helikopter ya da VTOL uçaginin yer e yakin oldugunda düzenli hava akisini saglamak için kaldir ma gücünün ar ttir ilmasi. (rotor efficiency ) (PANS-ATM)

Yer (Hizmet) Donanimi

(Annex 15)

Yer Hizmet i (Annex 6/I; Annex 6/III)
21 of 41

VocaTürk

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Gr ound-to-air communication Gr ound Visibility
Gyr oplane Global Navigation Satellite System (GNSS) Global Positioning System (GPS) GNSS Navigation and L anding System Go Ahead Go Ar ound Gr ound Radar Yer den Havaya I letisim (tek yönlü)
(Annex 10/II; PANS-ATM)

(Meydan) Yer gör üsü (Annex 2; PANS-ATM)
Bir ya da bir den fazla yatay r otor u ol an havadan agir uçak. (Annex 7) K ür esel Gezin Uydu Sistemi K ür esel Dur um Belir leme Sistemi

GNSS bazli Gezin ve I nis Sistemi Devam Edin Pas Geç
Yer Radar i

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ H
Handoff Handling Hazar d Hazar d Beacon Heading (HDG) Heavier -than-air air cr aft High I ntensity Appr oach L ighting System (HI AL S) Head-Up Display (HUD) Height (HGT) Helicopter (HEL ), (Rotocraft ) Helicopter clear way

Hotel

HO TELL
Aktar ma

(••••)

Yer Hizmeti, El ver me, ... yer ine yönetmek

Tehlike Tehlike par ildagi.
Uçus Basi (Annex 2; PANS-ATM; PANS-OPS/ I, II) Havadan agir hava ar aci (Annex 7) Yüksek Yogunluklu Yaklasma Isiklandir ma Sistemi

Bas Üstü Göster gesi Yükseklik (Annex 2 ; Annex 3; Annex 4; Annex 6/I;
Annex 10/I, II; Annex 11; PANS-ATM; PANS-OPS/ I, II)

Helikopter (Annex 7; Annex 6/III) Sinif 1 helikopter ler in suda veya k ar ada belir li bir yükseklige er isebilmesi (hizlanmasi) için hazir lanmis/belir lenmis saha. (Annex 14/II) Sadece helikopter ler için kullanil an taksiyolu
(Annex 14/II)

Helicopter gr ound taxiway Helicopter stand Helideck Helipad Helipor t Helipor t oper ating minima Her tz (Hz)
VocaTürk

Helikopter mola yer i (Annex 4; Annex 14/II) Helikopter güver tesi (Su üzeri)
(Annex 6/III; Annex 14/II)

Helikopter al ani Helikopter M eydani (Annex 6/III) Helikopter M eydan I sletim Sinir lamalar i
(Annex 6/III)

Salinim Döngü Bir imi
22 of 41 2010-09 -04 / sb / e-tr

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
High Fr equency ( HF) High-speed exit taxiway (rapid taxi way)
Height Holding Holding bay Holding Fix

Yüksek Salinim (Pistten) Yüksek hizla çikis taksi yolu
(Annex 2; Annex 4; PANS-ATM)

Yükseklik Bekleme Bekleme alani ( Annex 14/I) Bekleme belir leyicisi (Uçusta bekleme usulünün uygulanmaya baslanacagi cografik nokata) (PANS-ATM) Bekleme noktasi (Uçusta görsel ya da baska sekillerde, uçaga yakin bir yerde Hava Trafik Kontrol müsadesi ile beklemesi saglanan yer)
(PANS-ATM)

Holding Point

Holding Pr ocedur e

Bekleme Yöntemi Önceden belirlenmis manevralarla uçagi belirli bir alanda tutarak bir sonraki talimat için bekletme yöntemi.
(Annex 4; PANS-ATM; PANS-OPS/I; PANS-OPS/II)

Holdover time (HOT) Homing Hor izontal plane Human Factor s Pr inciples

Er teleme sür esi (Uçaga uygulanmis olan buzlanmayi önleyici sivinin , buzlanma ve donma ile karin uçak yüzeyinde birikimini erteleme süresi.) (Annex 14/I) Hedefe Dogr u Uçus, (Yuvaya dönmek) Yatay uçak ( Uçagin uzunlamasina ekseninin kendi simetrisine dik olma durumu ) (Annex 6/II) I nsani Etki I lkeler i
(Annex 3, Annex 6/I, Annex 6/III, Annex 8, Annex 11, Annex 14/I, Annex 15, PANS-ATM)

Human Per for mance

I nsani Ver imlilik Güvenlik, Emniyet ve Havacilik islerindeki insan etki ve sinirlamalari. (Annex 17)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ I
I cing
I dent

India

IN DIYA
Buzlanma
Tanit (emi r ki pi )

(••)

I dentifi cati on beacon (I BN) I FR Conditions I FR flight I mmigr ation contr ol
2010-09 -04 / sb / e-tr

Tanimlama isar eti (Havagezin belirleyicisinin yayinladigi sinyal(ler) ile belirlenen noktanin tanimlanmasi) (Annex 14/I)

I FR Sar tlar I FR Sar tlar da ger çeklestir ilen uçus.
(Annex 2; Annex 11; PANS-ATM)

Göçmen K ontr ol usuller i.
23 of 41

VocaTürk

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
I mpor t duties and taxes
I mpr oper ly documented per son I nadmissible person (I NAD) I ncident I thal har ç ve ver giler i (Annex 9) Belgeler i eksik kisi (Annex 9)

(Ülkeye) Gir isi kabul edilmeyen kisi (Annex 9)
Olay (Annex 11; Annex 13 ; PANS-ATM) (DGR kapsaminda) Uyumsuz (Annex 18) Birbirleri ile karismasi halinde isi, zehirli gaz ya da asindirici üretebilecek tehlikeli madde.

I ncompatible

I ndependent par allel appr oaches

Bagimsiz par alel yaklasmalar Ayni anda paralel ya da yakin paralel pistlere inis yapmak için pist merkez hatti boyunca uçaklar arasi ayirma kistasi belirtilmemis aletli inis pistleri.
(Annex 14/I; PANS-ATM; PANS-OPS/ I, II)

I ndependent par allel depar tur es

Bagimsiz par alel kalkislar Ayni anda paralel ya da yakin paralel pistlerden kalkis yapmak.
(Annex 14/I; PANS-ATM; PANS-OPS/ I, II)

I ndicated Air speed (I AS)
I nfant I nfected ar ea I nitial Appr oach Fix I nitial appr oach segment I nitial M issed Appr oach Waypoint

Göster ge Hizi Bebek (0-24 aylik bebek yolcu ) Bulasma sahasi (insan sagligi açisindan ) Dünya Saglik Örgütü -WHO- tarafindan haftalik yayinlanan epidemik -bulasicicografik bulasici hastalik sahalari. ( Annex 9) I lk Yaklasma Belir leyicisi I lk Yaklasma Bölümü
(Annex 4; PANS-ATM; PANS-OPS/I; PANS-OPS/II)

I lk Pas Geçme Sonr asi Noktasi

I nner M ar ker
I ner tial Navigati on System (I NS) I nspection

I ç I sar et (I M ) Ataletsel Gezin Sistemi I nceleme. Denetimi gerçeklestirecek olan eylem.

I nstr ument Appr oach Pr ocedur e (I AP) Aletli Yakl asma Yöntemi NPA Non-precision Approach NPA -Hassas olmayan yaklasma yöntemi APV Approach procedure with Vertical Guidance APV -Dikey Yönlendirmeli yaklasma yöntemi PA Precision Approach Procedure PA -Hassas Yaklasma Yöntemi
(Annex 2; Annex 4; PANS-OPS/I; PANS-OPS/II)

I nstr ument Flight Rules (I FR) I nstr ument Flight Time

Aletli Uçus K ur allar i.
(Annex 2; Annex 11; PANS-ATM

I nstr ument Gr ound Time
I nstr ument L anding System (I L S)

Aletli Uçus Zamani (Annex 1) Aletli Yer Uçus Zamani ( Bir pilotun benzetilmis uçus cihazinda çalisarak yapay aletli uçus gerçeklestirdigi süre) (Annex 1) Aletli I nis Sistemi

VocaTürk

24 of 41

2010-09 -04 / sb / e-tr

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü

Aletli M eteor oloj ik Sar tlar Meteorolojik görüs, bulutlardan uzaklik ve I nstr ument M eteor ol ogical Conditions (I M C) tavan, görsel meteorolojik en düsük degerlerin altinda olan sartlar.
(Annex 2; Annex 6/I, 6/II, 6/III; Annex 11; PANS-ATM)

I nstr ument Rating (I R) I nstr ument Rating Examinar (I RE) I nstr ument Rating I nstr uctor (I RI ) I nstr ument Runway Non-precision Approach R/W Precision Approach R/W Precision Approach R/W CAT-I Precision Approach R/W CAT-II Precision Approach R/W CAT-III Precision Approach R/W CAT-III A,B,C
I nstr ument time I ntegr ated Aer onautical I nfor mati on Package - ALP, including amendment se rvice; - Supplements to the AIP; - NOTAM and PIB; - AIC; and - checklists and lists of valid NOTAM

Aletli uçus Yetkisi
Aletli uçus Yetkisi Sinayicisi

Aletli uçus Yetkisi Ögr etmeni
Aletli ( Yaklasma) Pisti Hassas olmayan yaklasma pisti Hassas yaklasma pisti Hassas yaklasma pisti CAT-I Hassas yaklasma pisti CAT-II Hassas yaklasma pisti CAT-III Hassas yaklasma pisti CAT-III A,B,C
(Annex 14/I)

Aletli yer ve ya uçus sür esi (Annex 1) Bütünlesik Havagezin Bilgi Paketi; - AIP ve degisiklikleri - AIP ve tamamlayicilari - NOTAM ve PIB - AIC ve - Geçerli NOTAM listesi ve Kontrol listesi ´nden olusan tüm paket. (Annex 15) Bütünlük (Havagezin verilerinin ve degerinin kaybolmadigi yada degismedigini ile özgünlügünü garanti etme derecesi)
(Annex 11 ; Annex 14/I; Annex 14/II; Annex 15)

I ntegr ity (aeronautical data)
I nter mediate Appr oach L ighting System (I AL S) I nter mediate Appr oach Segment

Or ta der eceli yakl asma aydinlatma sistemi Or ta Yakl asma Bölümü
(Annex 4; PANS-OPS/I; PANS-OPS/II; PANS-ATM)

I nter mediate Holding Position I nter mediate Fix
I nter national Air por t I nter national Air Tr anspor t Association (IATA) I nter national Civil Aviation Or ganisation (ICAO) I nter national Feder ati on of Air line Pilots Associations (IFALPA)

Ar a Bekleme Pozisyonu Taksi sirasinda, bir sonraki ATC talimati için bekleme yapilacak yer. (Annex 14/I)
Or ta belir leyici Uluslar ar asi Havalimani ( Annex 9; Annex 15) Uluslar ar asi Hava Tasimaciligi Bir ligi

Uluslar ar asi Sivil Havacilik Ör gütü
Uluslar ar asi Havayolu Pilotl ar i Der nekler i Feder asyonu

2010-09 -04 / sb / e-tr

25 of 41

VocaTürk

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü

I nter national Feder ati on of Air Tr affic Contr oller s’ Association (I FATCA) I nter national NOTAM office (NOF) I nter national Oper ating Agency I nter net Pr otocol ( interworking protocol) I nter r ogator I nter wor king pr otocol (I P)

Uluslar ar asi Hava Tr afik K ontr olör ler i Der nekler i Feder asyonu

Uluslar ar asi NOTAM Ofisi (Annex 11; Annex 15) Uluslar ar asi Isletme Acentesi Havayollarinin Doc.7300 Mad.77’ye göre kurdugu Uluslararasi H izmet Sirketi. ( Annex 7) I nter net K ur allar i Sor gulayici I nter net' in çalismasini saglayan bir iletisim ve yönlendirme kur allar i bütünü. ( Annex 10/III)
K esisen Pistler

I nter secting Runways
I nvestigation I nvestigator -in-char ge

(Kaza) Sor ustur ma (Annex 13)
Bas Sor ustur maci (Annex 13; Annex 17) K esisme K avsak K alkisi Benzer açilara sahip, (Yeryüzü haritasi üzerinde manyetik sapmalarin birlestirilmesi ile olusan hayali çizgiler. ) ( Annex 4) Manyetik sapmalarin olusturdugu hayali çizgiyi esit açida kesen hayali çizgi. Ar inmis Havaal ani (Yedek meydani olmayan)

I nter section I nter section Depar tur e
Isogonal Isogr iv

Isolated Aer odr ome

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ J
Jamming
Jet Blast

Juliet

JULI YET

(•–––)

Par azit, Y ayinin Bozulmasi

Jet patlamasi , Sikisan Havanin fiskirmasi Jet Akimi
Bir lesik kurtar ma esgüdüm mer kezi (Annex 12) Is veya ener ji birimi. (Annex 5)

Jet Str eam
Joint r escue coor dination centr e (JRCC)

Joule (J)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ K
K elvin (K ) K ilogr am (kg) K not (kt)

Kilo

KI LO

( –•– )

Sicaklik bir imi (Annex 5) K ütlenin temel bir imi (Annex 5) Hiz bir imi, 1 knot = 0.51444444 m/s (Annex 5)

VocaTürk

26 of 41

2010-09 -04 / sb / e-tr

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ L
L ading L anding Ar ea
L anding decision point (L DP) L anding Dir ection I ndicator (L DI ) L anding Distance Available (L DA)

Lima

LI MA
I nis Sahasi

( •–•• )

Yük yer lestir me (Annex 9)
(Annex 2; Annex 4; Annex 13; Annex 14/I; PANS-ATM)

I nis kar ar noktasi (Helikopter Class I için )
(Annex 6/III)

I nis Istikamet Göster gesi (Annex 4; Annex 14/I) K ullanisli I nis M esafesi (Annex 6/I; Annex 14/I) Heli kopter için, K ullanisli I nis M esafesi , Son yaklasma ve inis sahasi ile ilave yayinlanmis belirlenmis bir yükseklikten inisi tamamlayabilecegi kullanisli ve uygun mesafe.
(Annex 6/III; Annex 14/II)

L anding Distance Available (L DA H)

L anding Distance Requir ed (L DRH)

Heli kopter için, Gerekli Inis M esafesi , 35’ (10,7 m) yüksekten inis yüzeyine alçalmak için gerekli olan yatay mesafe. (Annex 6/III) I nis yüzeyi ( Annex 6/I; Annex 8)) I nis K osusu I nis Sir asi

L anding sur face L anding Roll L anding Sequence
L ar ge aer opl ane

Büyük uçak. Belgelenmis en çok kalkis agirligi 5,700kg’dan fazla olan uçak . ( Annex 6/I) L azer -isinina hassas uçus bölgesi. Havalimani çevresinde ama LFFZ disinda göz kamastirma etkisi yaratabilecek parildama yasagi olan bölge. (Annex 14/I) L azer -isinindan ar inmis uçus bölgesi. Havalimani yakin çevresinde göz kamastirma etkisi yaratabilecek parildama yasagi olan bölge. ( Annex 14/I) L azer -isinina hassas uçus bölgesi. Havalimani çevresinde ama LCFZ ve LFFZ dahilinde olmasi da gerekmeyen göz kamastirma, geçici körlük ve/veya halusinasyon olusumuna hassas parildama yasagi olan yakin bölge. (Annex 14/I) Son dakika degisikligi
Yatay Sapma Yatay A yir im Temel Akis Çizgisi Ön sinir i
VocaTürk

L aser -beam cr itical flight zone (L CFZ)

L aser -beam fr ee flight zone (L FFZ)

L aser -beam sensitive flight zone (L SFZ)

L ast M inute Change (L M C) L ater al Deviation L ater al Separ ation L eading Edge M ean Aer odynamic Chor d (L EM AC)
2010-09 -04 / sb / e-tr

27 of 41

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Seviye. Uçustaki bir uçagin çesitli sekilde dikey yükseklik, irtifa ya da uçus seviyesi anlaminda genel olarak belirtilen durumu .
(Annex 2; Annex 3; Annex 4; Annex 11 ; PANS-ATM; PANS-OPS/I; PANS-OPSII)

L evel (L VL )

L etter Of Agr eement

Anlasma M ektubu
L isans, Resmi yetki belgesi L isans Yetkisi, Yetkilendir ir ci (Annex 1) Gözetim altinda hat uçusu Havadan hafi f uçak (Annex 7)

L icence
L icensing Author ity L ine Flying under Super vision (L I FUS)

L ighter -then-air air cr aft
L ighting system r eliability

L ikely

Isik landir ma sistem güvenir ligi (Annex 14/I) Annex 1, Chp.6’ ya göre, Olasi. Tibbi görüs olarak olmasi muhtemel ve kabul edilemeyecek tibbi kosul. (Annex 1) Yük sinir i Umulan isletme sartlarinda tahmin edilen en fazla yük. ( Annex 8)
Hacim ölçü bir imi. ( Annex 5)

L imit loads L itr e (L )
L oad factor

Yük Etmeni Uçagin agirligi ile orantili belirtilen yük.
(Annex 8)

L ocaliser (L L Z) L ocaliser Cour se
L ocal Tr affic L ocati on indicator L ocator L ine Or iented Flight Tr aining (L OFT) L ong Range Cr uise (L RC) L ongitudinal axis of the aer oplane

Or tal ayici Or tal ayici Hatti Yer el Tr afik

K onum belir leyici. ICAO tarafindan dört harf atanarak belirlenmis havagezin sabit istasyonu .
(Annex 10/II; PANS-ATM)

K onumlayici
Hat Egitim Amaçli Uçus

Uzun M enzil Seyir Uçagin uzunlamasina ekseni Bir uçagin normal uçus hizinda uçus yönüne paralel ve uçagin agirlik merkezinden geçen seçilmis eksen i. ( Annex 6/I, Annex 6/II))
K ayit K ayit Defter i

L og
L og Book

L ongitudinal Deviation
L ongitudinal Separ ation

Uzunlamasina Sapma Uzunlamasina Ayir im
Düsük Fr ekans, Düsük Salinim Düsük Gör üste K alkis

L ow Fr equency
L ow Visibility Take-Off (L V TO) L ong Range Navigation Sysytem (L RNS)
VocaTürk

Uzun M enzil Gezin Sistemi
28 of 41 2010-09 -04 / sb / e-tr

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Isik Akisi bir imi. Birim zamanda bir kaynaktan çikan isik mikatari. ( Annex 5)

L umen (lm) L ux (lx)

Aydinlanma siddet bir imi. ( Annex 5)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ M Mike MAYK ( –– )

M ach Number
M agnetic var iati on (VAR)

Ernst M ach Sayisi M anyetik degisim Hakiki Kuzey ile Manyetik Kuzey arasindaki açisal fark. ( Annex 4) Posta . (Annex 9)
Er kek, Bay, (12 yas üstü erkek yolcu )

M ail M ale M ain Base M aintain
M aintenance (M AI NT) M aintenance Or ganization’ s Exposition (M OE) M aintenance or ganization’ s pr ocedur es manual M aintenance pr ogr amme M aintenance r elease

Ana Üs
M uhafaza Et

Bakim, uçak bakimi
(Annex 1 ; Annex 6/I, 6/II, 6/III ; Annex 8)

Bakim K ur ulusunun Yapisali Bakim kur ulusunun yöntem elkitabi.
(Annex 6/I, 6/II, 6/III)

Bakim pr ogr ami (Annex 6/I, 6/II, 6/III) Bakimdan saliver me. Yürürlükteki bir sisteme göre basarili bir sekilde bakiminin yapildigini belgeleyen onay.
(Annex 6/I, 6/II, 6/III)

M aking way M anager M aneuver

Yol yapmak, Sudaki bir uçagin su üzerinde suya göre olan hizi. (Annex 6/I, 6/II)

Yönetici
(it) M anevr a, har eket M anevr a Sahasi, Har eket Sahasi . Bir uçagin havameydaninin inis-kalkis ve taksi (apron hariç) için kullanilan kismi.
(Annex 2; Annex 4; Annex 11; Annex 14/I; Annex 15; PANS-ATM)

M aneuver ing Ar ea

M anual M ar shaller M ar ker

El K itabi Sir alayici Isar etleyici Yeryüzeyinin üzerinde bir engel ya da sinir belirlemede kullanilan nesne. (Annex 14/I)

2010-09 -04 / sb / e-tr

29 of 41

VocaTürk

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü

M ar king

Isar etleme. Havagezin bilgisi amaçli manevra sahasi içerisinde yeryüzeyinin üzerinde görüntülenmis bir sembol ya da semboller grubu.
(Annex 4; Annex 14/I)

M aster minimum equipment list (M M EL )

Temel en az donanim listesi. (Annex 6/I, 6/III) En Yüksek I nis Agir ligi En fazla kütle. Belgelenmis en fazla kütle.
(Annex 6/I, 6/III ; Annex 13)

M aximum L anding Weight (M L W)
M aximum mass

M aximum Take-Off Weight (M TOW)
M aximum Zer o Fuel Weight (M ZFW)

En Yüksek K alkis Agir ligi

En yüksek Yakitsiz Agir lik
Uluslar Ar asi I mdat Çagr isi fr " m'aidez" (bana yardim edin – Meydey) Temel Akis Çizgisi

M AY DAY
M ean Aer odynamic Chor d (M AC) M edical Assessment

Tibbi Deger lendir me (Annex 1) Üye ülke tarafindan verilmis lisans sahibinin tibbi gereklere uygunlugunu ispatlayan belge. Tibbi Uzman (Annex 1)
Tip Dok tor u (Annex 1) Or ta Yogunluklu Yaklasma Aydinlatma Sistemi Or ta Fr ekans, Or ta Salinim (ISO 19115’e göre) Data hakkinda data
(Annex 4; Annex 15)

M edical assesor M edical examiner M edium I ntensity Appr oach L ighting System (M I AL S) M edium Fr equency
M etadata M eteor ol ogical infor mati on M eteor ol ogical Office M eteor ol ogical r epor t (M R)

M eteor ol ojik bilgi
(Annex 3; Annex 6/II; PANS-ATM)

M eteor ol oji Ofisi (Annex 3; Annex 11; PANS-ATM) M eteor ol ojik r apor (Annex 3; PANS-ATM)

M etr e (m) M icr owave L anding System (M L S) M iddle M ar ker (M M )
M inimum Cr ossing Altitude M inimum Descent Altitude (M DA) or M ininmum Descent H eight (M DH); M inimum Equipment L ist (M EL ) M inimum Fuel
VocaTürk

M etr e (Annex 5)
M ikr odalga I nis Sistemi Or ta I sar et (I L S) En düsük K atedis I r tifasi

En düsük Alçalma I r tifasi /yüksekligi
(Annex 6/I; Annex 6/II; Annex 6/III; PANS-OPS/I; PANS-OPS/II)

En az donanim listesi. (Annex 6/I; Annex 6/III)
An az Y akit (PANS-ATM)
30 of 41 2010-09 -04 / sb / e-tr

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
M inimum Holding Altitude M inimum Navigation Per for mance Specificati on (M NPS) M inimum Reception Altitude M inimum Sector Altitude (M SA)
M ishandled baggage M issed appr oach point (M APt) M issed Appr oach Pr ocedur e En düsük Bekleme I r tifasi En düsük Gezin Ver imi Özelligi En düsük Algilama I r tifasi En düsük Bölge I r tifasi (Annex 3; Annex 4;
PANS-OPS/ I)

Istenmeden ya da kazar a yolcu/ekip den ayr il an bagaj . (Annex 9)

Pas Geçme Noktasi Pas Geçme Yöntemi (Annex 4; PANS- OPS/I; PANS- OPS/II; PANS-ATM) Gezgin / Gezici Biçim, tarz, yol S Biçmi SSR biçimi. (PANS-ATM)
Üzerindeki Degisim Üzerinde Degisiklik Yapmak, Gr am mol ekül bir imi (Annex 5)

M obile M ode M ode S M ode (SSR)
M odificati on

M odify M ole, mol
M ulti Channel Tr acking (M CT) M ulti Radar Tr acking (M RT)

Çoklu K anal I zleme
Çoklu Radar I zleme

M onitor ing M ovement ar ea

I zleme Har eket Sahasi, Havalimaninin inis-kalkis ve taksi için kullanilan , apron dahil bölümü. (Annex 2; Annex 4; Annex 11 ; Annex 14/I; Annex 15; PANS-ATM)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ N November NO VEM BIR
Dogal Sir al ama

(–•)

Natur al Sequence Nautical M ile (Nm) Navigation Navigational Ai d Navigation I nfor mati on Near -Par allel Runways Negative Negative Contact Night (ICAO) Nautical M ile (NM )
2010-09 -04 / sb / e-tr

Deniz M ili (SI unit of 1,852m ) Gezin (Seyrüsefer) Gezin Yar dimcisi
Gezin Bilgisi

Yakin Par alel Pistler Hayi r , (Onaylanmadi, Dogrulanmadi)
Temas Yok Gece ( ICAO tanimina göre)

Deniz M ili
31 of 41

VocaTürk

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
No Gyr o Appr oach Noise Abatement Depar tur e Pr ocedur e (NADP) Nominal Position Non-adher ence Non-compli ance Non-confor mance Non-Dir ecti onal Beacon (NDB) Non Pr ecision Appr oach (NPA) Non-movement Ar eas Nor th A tlantic M NPS (NAT M NPS) Notice Notice To Air men (NOTAM ) Notice To Air men Code Notices To Air men Publication Notification to Commander (NOTOC) Nuisance War ning Gyr o’ Suz Y aklasma K alkista Gür ültü A zaltma Yöntemi

Var sayilan Dur um
Sadik olmayan, özüne aykir i

Uygunsuz, uymama Uyumsuzluk, uygunsuzluk
Yönsüz belir leyici Hassas Olmayan Yakl asma Har ekete K apali Sahal ar K uzey Atlantic M NPS

Duyur u
Havacilar a Duyur u Havacilar a Duyur u K ilavuzu Havacilar a Duyur u Y ayini

Sor umlu K aptan Pilot Bilgilendir me K alibi Sor un I kazi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ O Oscar OS KIR (–––)

Objective evidence

Tar afsiz delil, Yazili sartlara aykiriligi kanitlanmis delil.

Obstacle Obstacle Clear ing Hight (OCH)
Obstacle Clear ance L imit (OCL ) Obstacle Fr ee Zone (OFZ) Obstr uction L ight

M ania, Engel
M ânia geçis Yüksekligi M ânia geçis Sinir lamasi

M aniadan Ar indir ilmis Bölge (OFZ) M ania L ambasi
Okyanus Hava Sahasi

Oceanic Air space
Off Cour se Off -Route Vector Offset Par allel Runways

Yol Disi Yol Disi Rota
Dolayli Par alel Pistler K ar asal Saha Gezin Belir leyicisi
32 of 41 2010-09 -04 / sb / e-tr

OM EGA
VocaTürk

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
On- Cour se On-The-Job Tr aining Opening meeting
Oper ator Option Appr oach Oper ati ons M anual (OM-Part..)

Yol -Hat Üzer inde
Isbasi Egitimi

Açilis toplantisi. Bir denetime baslamadan önce yetklilerle yapilan tanisma, yoklama, bilgilendirme, planlama ve süreçlerin anlatildigi toplanti.
Isletici Ter cihli Y aklasma Isletme Elkitabi (OM Bölüm .. ) Ör güt Dis Isar et (I L S)

Or ganisation
Outer M ar ker (OM )

Over haul

Elden geçir me, tümden bakim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ P
PAN-PAN PANS-ATM PANS-OPS/I PANS-OPS/I I PANS-TRG Par allel I L S Appr oaches
Par allel Runways Par king Position Passenger with Reduced M obility (PRM ) Par t

Papa

PAP PA

(•––•)

I vedi çagr i, (yasamsal sorun yok) fr . “ Panne” Denizcilikte mekanik ariza nedeniyle ivedi yardim çagrisidir.
Hava Gezin Yöntemler i – Hava Tr afik K ontr ol Hava Gezin Yöntemler i – Uçus Isletme – Uçus Yöntemler i Hava Gezin Yöntemler i – Uçus Isletme – Gör evek ve Aletli Uçus Yöntem Yapilandir masi Hava Gezin Yöntemler i - Egitim

Par alel I L S Yaklasmasi Par alel Pistler Par k Yer i
Har eket kabiliyeti Sinir li Y olcu K isim K aplama Sinif Numar asi

Pavement Classification Number (PCN ) Per for mance Pilot Br iefing
Pilot Flying (PF) Pilot I n Command (PI C) Pilot Not -Flying (PNF) Pilot’ s Discr etion Plot Position
2010-09 -04 / sb / e-tr

Ver im
Pilot Bilgilendir mesi

K umandal ar a Hükmeden Pilot
Sor umlu Pilot K umandalar a Hükmetmeyen Pilot

Pilotun Takdir i Yer belir leme K onum, Dur um, Yer
33 of 41

VocaTürk

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Position Repor t
Positive

K onum-Dur um Rapor u Olumlu, arti
M üspet kontr ol, Uygun ayir ma Aletli Yakl asma Uygulamasi Önceden K ar ar l astir ilan Nokta K esinlik, Hassas Hassas Yaklasma Hassas Yaklasma K onum Göster gesi Hassas Yaklasma Radar i Yagis, Yogunlasma

Positive Contr ol Pr actice I nstr ument Appr oach Pr e-Deter mined Point (PDP)
Pr ecision Pr ecision Appr oach Pr ecision Appr oach Position I ndicator (PAPI )

Pr ecision Appr oach Radar (PAR) Pr ecipitation
Pr imar y Plot

I lk Belir leme
Ana Pist Öncelikli Gözlem Radar i

Pr imar y Runway
Pr imar y Sur veillance Radar

Pr ocedur e Pr ocedur es For Air Navigation Ser vices Pr ocedur e Tur n
Pr ocess

Yöntem
Hava Gezin Hizmeti Yöntemler i K aide Dönüsü

Sür eç, islem Yasaklanmis Saha
K or uyucu Solunum Donanimi

Pr ohibited Ar ea Pr otective Br eathing Equipment (PBE) Pr otocol

Anlasi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ Q
QNE QNH
QFE Quadr ant

Quebec

KE BEK

(––•–)

Bagil Bar ometr ik I r ti fa (STP sar tlar inda)

Deniz Seviyesinden Yükseklik
Yer den Yükseklik

Çeyr ek Çember

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ R Romeo RO ME O
Radar Tavsiyeli Radar li Y aklasma Radar da kar isiklik Radar Temasi Radar Tanimlamasi
34 of 41 2010-09 -04 / sb / e-tr

(•–•)

RAdio Dedecting And R ange (RADAR) Radar Advisor y
Radar Appr oach Radar Clutter Radar Contact Radar I denti ficati on
VocaTürk

Dalga Boyu ile M enzil ve Tanimlama

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Radar I denti fied Air cr aft Radar da Tanimlanmis Uçak Radar Hizmeti M er kezden açili, Radyal Dalgaboyu üzer inden iletim Dalgaboyu ile yükseklik ölçen donanim Radyo Gezin

Radar Ser vice Radial Radio
Radio Al timeter Radio Navigation

Radio Telephony Ramp Range
Rate Of Climb/ Descent

Radyo ile ses iletisimi Rampa ( Uçaga hizmet verilen yer) M enzil
Tir manma-Alçalma Or ani

Rating
Read back

Der ecelendir me
Tekr ar l a

Reception Reduced Ver tical Separ ation M inimum (RVSM ) Refer ence
Registr ation

Algilama, K abul etme Azaltilmis Dikey En düsük Ayir im
Nir engi

Tescil
Güvenilir lik

Reliability
Relief Flight Remote M onitor ing & Contr ol System (TOM )

Yar dim Uçusu
Uzaktan Gör üntüleme ve kontr ol Sistemi

Repair
Repor ting Point

Onar im
Rapor Noktasi

Requested Flight L evel Requir ed navigation per for mance (RNP)
Resolution Advisor y (RA)

Talep Edilen Uçus Seviyesi
Gezin Uygulamasi Ger ekler i

Çözüm Öner ili
Cevapl ayici Tahditli Saha Nor mal Hiziniza Dönün Degisim, Degisiklik, Çar pisma Riski

Responder Restr icted Ar ea Resume Nor mal Speed Revise
Revision

Risk Of Collusion
RNAV Appr oach

RNAV Yaklasmasi RNAV Yolu Alindi, Anlasildi “ Received” anlamindaki “ R” harfinin Havacilikdaki Fonetik Alfabede okunusu.

RNAV Route Roger

2010-09 -04 / sb / e-tr

35 of 41

VocaTürk

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü

Rej ected take-offdistance available (RTODA H) - Helicopter

Heli kopter i çi n K ullanisli K alkistan vazgeçme mesafesi. Class I verimli helikopterler için son yaklasma ve kalkis için kullanisli ve uygun kalkistan vazgeçmeyi sonlandirabilecekleri kullanisli ve uygun mesafe. (Annex 14/II)

Route
Route Segment

Yol Yol Dilimi Düzen Içerisinde Yol almak , Mesafe katetmek
Pist, Kosu Yolu Pist M er kez Hatti I siklar i Pist K apasitesi Pist Sonu Güvenli Saha Pist Yönü

Rule Runway
Runway Center line L ighs (RCL L ) Runway Capaci ty Runway End Safety Ar ea (RESA) Runway Heading

Runway I n Use
Runway Str ip Runwat Touchdown Zone L ights (RTZL )

K ullanimdaki Pist
Pist Ser idi Pist Teker K oyma Bölgesi Isiklar i Pist Gör üs M enzili

Runway Visual Range (RVR)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ S
Safe
Safety Safety Aler t Satellite Navigation and Global Positioning System

Sierra

SI ER RA
Güvenli
Güvenlik

(•••)

Güvenlik I kazi Uydu Gezin ve K ür esel K onumlama Sistemi
Tekr ar Edin Faaliyet alani, firsat, anlama yetenegi

Say Again Scope See and Avoid Schedule Scheduled L anding Time
Seat Capacity Secondar y Sur veillance Radar (SSR)

Gör Ve K açin
Tar i fe, Planlama, Pr ogr am Planlanan I nis Zamani

K oltuk Yeter i I kincil Gözlem Radar i Bölge Bölgeler e ayir ma Emin
Emniyet
36 of 41 2010-09 -04 / sb / e-tr

Sector Sector isation Secur e Secur ity
VocaTürk

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Secur ity M anagement Segr egated Par allel Oper ati ons

Emniyet Yönetimi Ayr imlanmis Par alel I sletimler Seçim Yöntemler i Ayr i Pistler (SHT OPS-1) Ayir ma En Az Ayir im K istasi Sir alama
K isa I nis – K alkis Banket Önemli Meteorolojik Bilgi SI GM ET

Selection Pr ocedur es
Separ ate Runways Separ ati on Separ ati on M inima

Sequencing
Shor t Take Off and L anding

Shoulder (Sig nificant Met eorological Information) SI GM ET Signal Ar ea
Significant Point Single Piloted Air cr aft

Isar et Sahasi
Önemli Nokta Tek Pilotlu Uçak

Simulator Skill Slant Range SL OT
Slush

Simülatör , Benzetici
Yetenek

Egim M enzili Ayir ilmis Sulu K ar
Havacilar a K ar Duyur usu Hiz Ayar lamasi Balikçi kusunun bagir tisi. (2. dünya savasinda gizli tanimlama baglantisina verilen sifre.) Tanimlama kilavuzu, sayisi

Snow Notice To A ir Men SNOWTAM
Speed Adjustment

SQUAWK
SQUAWK Code

SSR Tr ansponder Stand By Standar d Standar d Ar r ival Route (STAR)
Standar d I nstr ument Depar tur e (SI D)

I kincil Gözlem Radar i Alici -Ver icisi (SSR Transmitter + Responder)
Bekle, Yedek K abul edilmis nor m, kabul edilmis kavr am. Standar t Gelis Yolu Standar t Aletli K alkis Standar t Uygulama Yöntemler i Standar t Or anli Dönüs Standar t Ter minal Gelis Yolu

Standar d Oper ating Pr ocedur es (SOP)
Standar d Rate Tur n Standar d Ter minal Ar r ival Route (STAR) Standar d Tempr atur e and Pr essur e (STP) Stati on
2010-09 -04 / sb / e-tr

Standar t I si ve Basinç
K onum, dur ak, yer
37 of 41

VocaTürk

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Stop way Str aight - I n Appr oach Str aight -I n L anding

Dur ma Yolu, Pist sonu ek durma uzantisi
Dogr udan Yakl asma

Dogr udan I nis
Alt K isim Gündogumu ve Günbatimi ( ICAO) Özellik K isa mesafeli I nis ve K alkis Yöneylem, Tektik Tamamlayici

Sub-Par t Sunset And Sunr ise (ICAO)
Specificati on Shor t Take Off And L anding STOL

Str ategy
Supplement

Supplier
Sur face M ovement Radar

Tedar ikçi
Yer Har eket Radar i Hayatta k almak Yasam Destek I zlence, M üfr edat Yapay Uçus K ontr ol Pilotu Yapay Uçus Ögr etmeni

Sur vive Sur vival Syllabus Synthetic Fligt Examiner (SFE) Synthetic Fligt I nstr uctor (SFI ) System

Düzen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ T Tango TAN GO (–)

Tactical Air Navigati on System TA CAN Tail Wind Take-Off Distance Available (TODA) Take-Off Distance Available (TODA H) Take-Off Run Available (TORA) Take-Off Runway Take-Off Weight (TOW) Taxi, Holding Position Taxiway Taxiway I nter sections Taxiway Str ip
VocaTürk

Taktiksel Hava Seyr üsefer sistemler i Asker i VOR

Ar ka Rüzgar
K ullanisli K alkis M esafesi (TODA) Heli koper i çi n, K ullanisli K alkis M esafesi Son yaklasma ve kalkis ile varsa ilave açik alandan olusan kullanisli ve uygun kalkisi tamamlayabilecekleri mesafe . (Annex 14/II) K alkis K osusu I çin K ullanisli Pist Uzunlugu
(Annex 14/I Attachment A)

K alkis Pisti K alkis Agir ligi

Taksi Bekleme Noktasi Taksi Yolu Taksi Yolu K avsagi Taksi Yolu Ser idi
38 of 41 2010-09 -04 / sb / e-tr

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü
Ter mi nal Appr oach Radar
Ter minal Ar ea Ter minal Contr ol Ar ea Ter r ain Awar eness and War ning System (TA WS) Time Navigati on Ter minal Y aklasma Radar i Ter minal Sahasi Ter minal K ontr ol Sahasi Ar azi Far kindalik ve Uyar i Sistemi

Sür e bazli gezin Pist Esigi
Topl am Tahmini Geçen Zaman

Thr eshold (THR)
Total Estimated Elapsed Time Touch and Go Touchdown Zone (TDZ) Touchdown Zone Elevati on Tower Contr ol Tr ack Tr affic Advisor y Tr affic Aler t and Collusion Avoidance System (TCAS) Tr affic I n Sight

K on ve Uç
K onma Bölgesi K onma Bölgesi Yüksekligi M eydan K ontr ol Rota, Güzer gah Tr afik T avsiyeli Tr afik I kaz ve Çar pisma Önleyici Sistem Tr afik Gör üldü Temel Akis Çizgisi K açis noktasi

Tr ailing Edge M ean Aer odynamic Chor d (TEM AC)
Tr aj ector y Tr ansition Altitude (TA)

Yör ünge Geçis I r tifai Ver ici Alici-Ver ici ( Transmitter + Responder)
Ger çek Hava Sür ati

Tr ansmitter Tr ansponder Tr ue Air Speed Technical Standar ds Or der (TSO) Tur bulence Type
Type Cer tificate Type Cer tificate Holder Type Rating Examiner (TRE) Type Rating I nstr uctor (TRI )

Teknik Standar tl ar Emr i
Dikey Rüzgar , Havanin Dikey Hareketi

Tip, Modelin çesiti
Tip yetkisi Tip Yetki Sahibi Tip I ntibak Yetkili K ontr ol Pilotu Tip I ntibak Ögr etmeni

2010-09 -04 / sb / e-tr

39 of 41

VocaTürk

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ U Uniform YU NI FORM
Ultr a Yüksek Salinim
Süphe Hali

(••–)

Ultr a High Fr equency (UHF) Uncer tainty Phase (I NCERFA)

Unclaimed Baggage Unidentified Baggage
Unit Universal Time Coor dinated (UTC) Upper Air Contr ol Centr e

Sahipsiz Bagaj
Tanimlanmamis Bagaj

Bir im
Evr ensel Esgüdüm Zamani Üst Hava K ontr ol M er kezi Aciliyet

Ur gency

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ V
Validity Var iable Vector Velocity Ver ify
Ver ificati on Ver tical Separ ation Ver tical Takeoff and L anding Air cr aft Ver y High Fr equency (V HF) Ver y L ow Fr equency VFR Air cr aft VFR Conditi ons Visibility

Victor

VIK TIR
Geçer lilik Degisken

(•••–)

Rota
Hiz Açikla, Dogr ula ( Teyit Ettirmek) Açiklamak, açiga çikar mak, dogr ulamak Dikey Ayir ma

Dikey I nis / K alkis Yapan Uçak Çok Yüksek Salinim Çok Düsük Salinim
VFR Hava Ar aci

VFR Sar tlar Gör üs, Rüyet Gör er ek Yaklasma
Gör er ek Yaklasma Egim Göster gesi

Visual Appr oach Visual Appr oach Slope I ndicator (VASI ) Visual Holding Visual Flight Rules (VFR)

Gör er ek Bekleme Gör er ek Uçus Sar tlar i / K ur all ar i

VocaTürk

40 of 41

2010-09 -04 / sb / e-tr

ICAO Doc.9713 bazli Havacilik Deyim ve Kisaltmalar Sözlügü

Visual M eteor olological Conditi ons (VM C)

Gör er ek M eteor olojik K osullar

Volume VHF Omnidir ecti onal R ange (VOR)
VORTA C

Bölüm
V HF Çokyönlü Yayin VOR + TA CAN

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ W
War ning Way- Point Weight and Balance M anual (WBM ) Wet L ease WI L CO (Wil l Co operate) Wind Wind Shear Wor ds Twice

Whiskey
Uyar i

VIS KII

(• – –)

Wak e Tur bulence

Dümensuyu, Gir dap Yol Nok tasi

Agir lik ve Denge Elkitabi Ekibi ile uçak K ir alama
Uygulayacagim, Yapacagim

Rüzgar (Havanin Yatay Hareketi) Dikine K ir ilma
K elimeler I kiser K er e

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ X X-ray EKS REY (–••–)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ Y Yankee YAN KII (–•––)
ñ

Z

Zulu

ZU LU ( – – • • )
Sifir Uçus Saatlinin Egitimi

Zer o Flight Time Tr aining (ZFTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ñ

2010-09 -04 / sb / e-tr

41 of 41

VocaTürk