P. 1
Anatomia I II III

Anatomia I II III

|Views: 81|Likes:
Published by piochmi

More info:

Published by: piochmi on Dec 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2011

pdf

text

original

Sections

doc. dr hab.

Janina Sokołowska-Pituch

"Anatomia - tom I"
dla Ośrodka Szkolenia Zawodowego dla Niewidomych w Krakowie

Tom I
Całość w 3 tomach Anatomia Anatomia jest to nauka o budowie organizmu żywego ustroju. W zależności od badanego organizmu jest: anatomia roślin, zwierząt i człowieka. Nazwa anatomia pochodzi od sposobu badania, którym jest rozcinanie, dzielenie na części badanego ustroju, zaś rozcinanie nosi nazwę po grecku anatemnein.Rozcinanie, preparowanie zwłok jest podstawową metodą badawczą, ale nie wystarczającą, uzupełnia się ją badaniem przyżyciowym przy pomocy aparatu rentgenowskiego. Suma obserwacji dokonanych gołym okiem bez użycia aparatury powiększającej stanowi anatomię makroskopową, która daje ogólny obraz postaci i budowy człowieka. Dla szczegółowego badania budowy organizmu potrzebne są przyrządy powiększające, tj. mikroskopy, które obecnie pozwalają dojrzeć najdrobniejsze cząstki składowe komórki, tkanek i narządów, co w sumie daje anatomię mikroskopową. Anatomia zajmuje się człowiekiem dorosłym. Badanie organizmu w czasie jego rozwoju od momentu zapłodnienia do momentu przyjścia na świat jest zadaniem embriologii czyli nauki o rozwoju zarodka - (embrion to nazwa grecka zarodka). Anatomia i embriologia razem wchodzą w skład nauki o postaci i budowie żywego organizmu zwanej morfologią od greckiego słowa morfe czyli postać. Nauka o czynnościach organizmu nosi nazwę fizjologia. Anatomia i fizjologia razem tworzą naukę o żywym ustroju zwaną biologią. Anatomia i fizjologia są ściśle ze sobą związane, budowa jest podstawą czynności, zaś czynność wpływa na budowę narządu czy zespołów narządów. Znajomość budowy i czynności organizmu prawidłowego i w stanie zdrowia pozwala na poznanie zmian chorobowych, odchyleń od normy w zakresie budowy co określa się jako zmiany patologiczne. Anatomię prawidłową przeciwstawia się anatomii patologicznej. Anatomia prawidłowa ma więc znaczenie nie tylko czysto poznawcze, teoretyczne ale przede wszystkim praktyczne dla lekarza i innych pracowników służby zdrowia. Przedstawiając wyniki badań makroskopowych czy mikroskopowych opisujemy komórki, tkanki czy narządy, tworzymy anatomię opisową. W zależności od sposobu ujmowania opisu mamy anatomię opisową w ścisłym tego słowa znaczeniu i anatomię topograficzną. Anatomia opisowa jest zarazem anatomią systematyczną, ujmuje opisy narządów ułożonych w układy czyli systemy, kolejno jeden układ po drugim

np. układ pokarmowy, oddechowy, krążenia itd. Anatomia topograficzna opisuje wzajemne ułożenia narządów w stosunku do siebie i w stosunku do miejsca, np. układ narządów w klatce piersiowej czy w jamie brzusznej. Znajomość wzajemnych stosunków narządów w okolicach ciała jest konieczna dla chirurga, stąd inna nazwa tego rodzaju anatomii, anatomia chirurgiczna lub kliniczna. Pewną odmianą nauki o postaci i budowie ciała jest anatomia plastyczna czyli artystyczna, której przedmiotem badań jest powierzchnia zewnętrzna ciała, wzajemne proporcje poszczególnych części ciała, rzeźba zewnętrzna organizmu. Jest to w pewnym stopniu uzupełnienie wiadomości potrzebnych lekarzowi, wyrabia jego zmysł obserwacji, konieczna jest jednak dla artysty, stąd jej nazwa - anatomia artystyczna. Człowiek wchodzi w skład przyrody żywej, należy do świata zwierzęcego i może być porównywany do tego świata zarówno w okresie rozwoju i postaci dojrzałej. Mamy więc anatomię porównawczą. Człowiek wykazuje pewną typową, charakterystyczną budowę ciała, ale wykazuje również daleko idącą zmienność osobniczą. Nie ma dwóch osób o identycznych twarzach, wymiary tułowia lub kończyn różnią się zależnie od ogólnych rozmiarów ciała, narządy wewnętrzne nie są u wszystkich jednakowej wielkości, jednakowego kształtu i zawsze położone identycznie. Inaczej mówiąc obserwuje się zmienność mniejszą lub większą w budowie organizmu określonego jako prawidłowy, normalny. Anatomia opisowa człowieka dorosłego jest więc opisem jednostki typowej o średnich wymiarach, jest oparta na wynikach badań różnych osobników, których zmienność mieści się w granicach normy. Komórka Komórka jest najmniejszą cząstką żywego organizmu, zdolną do wykonywania samodzielnych procesów życiowych. Każda komórka składa się z podstawowych części, jakimi są ciało komórkowe i jądro. Komórka ma określony kształt, zależny od warunków w jakich żyje i od wykonywanej przez nią czynności. Komórka żyjąca w płynnym środowisku ma kształt kulisty, komórka żyjąca w stałym środowisku ma kształty różne. Są komórki owalne, wielościenne, płaskie, walcowate, wydłużone, wrzecionowato, gwiazdkowate, posiadające liczne wypustki, które często uniemożliwiają określenie kształtu komórki. Wielkość komórek jest bardzo rozmaita, jednak jest ona mierzona w mikronach czyli w tysięcznych częściach milimetra. Krańcowe wymiary sięgają od kilku mikronów do kilkudziesięciu, nawet około stu mikronów. Niektóre komórki jak np. mięśni prążkowanych mogą mieć długość kilku lub kilkudziesięciu centymetrów, ale grubość kilku do stu mikronów. Komórka żywa posiada pewne właściwości, pewne przejawy życiowe. Należy do nich przemiana materii, ruch, wrażliwość i rozmnażanie. Przemiana komórki polega na pobieraniu pewnych substancji,

Komórki młode powiększają swoje rozmiary. wydalniczych. z energią mechaniczną. Można to sobie wyobrazić w ten sposób. W procesie rozmnażania się komórka dzieli się na dwie potomne.przerabianiu ich. W przemianie materii biorą udział zarówno jądro jak i cytoplazma. zbudowane tak jak ona sama. Podział bezpośredni polega na podziale jądra i ciała komórkowego w następstwie przewężania się komórki bez poprzedzających zmian w jądrze. do których jest przymocowana. Wrażliwość komórki i jej pobudliwość jest to zdolność do reagowania na bodźce działające na komórkę. Taki podział nie występuje w ustroju człowieka w . Na powierzchni komórek mogą istnieć specjalne delikatne wypustki cytoplazmy zwane migawkami. która skracając swoje wymiary zmienia zarazem swoje położenie lub położenie innych elementów. do czynności np. które poruszają się w określonym kierunku i przesuwają cząstki znajdujące się na powierzchni komórek. Pod wpływem działania jakiegoś bodźca powstaje w komórce stan pobudzenia. W procesie oddychania komórka pobiera tlen. niejednokrotnie zmniejszają się i umierają. np. Przykładem komórek o zdolnościach przewodzenia i dużej wrażliwości są komórki nerwowe. że bierzemy do ręki miękką bryłkę o kształcie kuli i ściskając ją palcami w środku doprowadzimy do podziału jej na dwie mniejsze kulki. Przykładem mogą być komórki wątroby wydzielające żółć. Substancje dostarczone komórce są jej potrzebne do przebudowy jej składników. który jest dalej wykorzystywany przez organizm lub jest wydalany na zewnątrz jako substancja ustrojowi niepotrzebna. na które zadziałał na dalsze części komórki. W komórce zachodzą stale pewne procesy chemiczne związane głównie z procesem oddychania komórki. Ruchy komórki są możliwe dzięki wytwarzaniu przez komórkę energii mechanicznej. Ruch pełzakowaty umożliwia komórce przesuwanie się po podłożu stałym dzięki temu. przerabiają dostarczone substancje i wytwarzają stale pewien produkt zwany wydzieliną. lub pod wydzielany z ustroju na zewnątrz. do wzrostu i powiększania jej masy. wreszcie komórki starzeją się. chemiczną czy nawet elektryczną. a wydala dwutlenek węgla. Przemiana materii w komórce jest związana z przemianą energii. Są dwa rodzaje podziału komórki: podział bezpośredni i pośredni. Specjalnym rodzajem ruchu jest kurczenie się komórki. który przenosi się w komórce z miejsca. następnie stabilizują się czyli wielkość ich nie ulega zmianie. z wydzielaniem ciepła. inaczej mówiąc komórka ma zdolność przewodzenia. lub hormony przysadki mózgowej w pływające regulująco na wydzielanie innych gruczołów dokrewnych. że cytoplazma tworzy wypustki. Dzięki mnożeniu się komórek jest możliwe utrzymanie się gatunku. do których przesuwa się reszta ciała komórkowego. która pomaga w trawieniu tłuszczów. Komórki mające zdolności wydzielania. Rozmnażanie się komórek umożliwia zwiększanie się liczby komórek ustroju wielokomórkowego. następnie na wbudowaniu cząsteczek tych substancji w ciało komórki i na wydalaniu substancji komórce niepotrzebnych.

Tkanki Tkanką nazywamy zespół komórek o podobnej budowie. komórki nerwowe. Tkanki posiadają również istotę międzykomórkową. W cytoplazmie zawarte są liczne drobniejsze elementy składowe. zdolnych do wykonywania pewnych czynności. zawiera szereg składników występujących w postaci pierwiastków takich jak węgiel. Są komórki żyjące krótko np. sód. Jądro komórkowe zawiera substancję zwaną chromatyną. Główny składnik jądra chromatyna. Wskutek tego po zapłodnieniu czyli po połączeniu się obu komórek płciowych liczba chromosomów jest taka. Liczba chromosomów jest dla danego gatunku stała i niezmienna. Są to: . wapń i inne. która w okresie podziału komórki rozpada się na chromosomy. Komórki płciowe w procesie dojrzewania przed zapłodnieniem wyrzucają połowę chromosomów czyli redukują ich liczbę do połowy. Nowo utworzone zestawy chromosomów oddalają się od siebie i wchodzą w cytoplazmę. Chromosomy dzielą się następnie i liczba ich podwaja się.warunkach zdrowia. tworzy szereg nitek zwanych chromosomami. w jej czynnościach wydzielniczych. z których każda zawiera taką samą liczbę chromosomów. Wyróżnia się cztery lub pięć rodzajów tkanek. ale mogą być komórki wielojądrzaste. Jądro może zawierać jąderko. jak żyje cały organizm np. Śmierć komórki występuje albo wskutek procesu starzenia się komórki. Zachowanie stałej liczby chromosomów umożliwia utrzymanie się gatunków. Cytoplazma posiada budowę chemiczną. chlor. siarka. Podział pośredni jest podziałem skomplikowanym. jak komórka macierzysta. Budowa komórki Każda komórka składa się z cytoplazmy i jądra. albo pod wpływem czynników szkodliwych. jak we wszystkich innych komórkach. komórki krwi. potas. Człowiek posiada 46 chromosomów w jądrze komórkowym. jądro oddzielone jest od cytoplazmy błoną jądrową. są komórki żyjące długo. Dotyczy on komórek płciowych to znaczy jajowych i plemników. która uległa znacznemu przewężeniu w centrum komórki i ostatecznie komórka dzieli się na dwie potomne. Specjalnym rodzajem komórek jest podział redukcyjny. Czas życia komórki jest różny. w którym najważniejsze zmiany występują w jądrze komórki. Nie można łączyć komórek płciowych zawierających różne liczby chromosomów. ciała białkowe oraz wodę. Cytoplazma otoczona jest błoną komórkową. które biorą udział w przemianie materii komórkowej. Jądro bierze udział we wszystkich procesach życiowych komórki zazwyczaj komórka posiada jedno jądro.

jeśli jest to nabłonek jednowarstwowy. łączna. Nabłonek płaski wielowarstwowy pokrywa skórę jako naskórek. Na podstawie ułożenia komórek nabłonka może być nabłonek jednowarstwowy. kubiczny czyli brukowy i cylindryczny czyli walcowaty. wyścielający jamy ciała nabłonkiem surowiczym. pokrywający powłokę zewnętrzną ciała. Nabłonek wielorzędowy lub wieloszeregowy składa się z komórek o różnej wysokości. Nabłonek ochronny . pełniąc rolę przede wszystkim ochronną. zazwyczaj wieloboczne.tkanka nabłonkowa. stąd nie wszyscy wydzielają ją z grupy tkanki łącznej. może przyjmować bodźce jako nabłonek zmysłowy. W zależności od kształtu komórek nabłonka wyróżnia się nabłonek płaski. co daje podstawę określenia: nabłonek wieloszeregowy. Zewnętrzne komórki naskórka tracą jądra i przekształcają się w płytki zrogowaciałe oporne na działanie czynników chemicznych i mechanicznych. Nabłonek kubiczny zwany brukowym lub kostnym ze względu na podobieństwo do kamienia w kształcie sześcianów ułożonych do brukowania ulic. Może posiadać na swej powierzchni migawki wykonujące ruchy. Nabłonek walcowaty lub cylindryczny posiada komórki wąskie i wysokie. Nabłonek płaski jednowarstwowy występuje w świetle naczyń jako śródbłonek. wskutek czego jądra tych komórek znajdują się na różnych wysokościach. wielowarstwowy i wieloszeregowy lub wielorzędowy. najczęściej układa się w warstwy pojedyncze. to komórki układają się na podłożu tkanki łącznej i ściśle przylegają do siebie. O nabłonku płaskim wielowarstwowym mówimy wówczas jeśli warstwa powierzchowna nabłonka wielowarstwowego składa się z komórek płaskich. ułożonych na błonie łącznotkankowej jedna obok drugiej. mięśniowa i nerwowa lub tkanka nabłonkowa łączna. Nabłonek ten posiada zdolności wchłaniania i przepuszczania płynów i gazów. pokrywa powierzchnie błon wyścielających jamy ciała. Pozostałe warstwy mają komórki jednokształtne. Nabłonek może spełniać czynność ochronną.jest to naskórek czyli nabłonek wielowarstwowy płaski. skórę i błony wyścielające jamy ciała lub przewody. Nieuszkodzona warstwa . Nabłonek płaski posiada komórki cienkie jak łuski. Krew pochodzi rozwojowo z tej samej tkanki co tkanka łączna. wydzielniczą. krew. Wyściela ściany przewodu pokarmowego i innych przewodów. zaś nabłonek wyścielający ściany naczyń krwionośnych śródbłonkiem. że pokrywa błony leżące na powierzchni zewnętrznej ciała tj. Nabłonek pokrywający skórę nazywamy naskórkiem. tworzą szeregi zwykle jeden nad drugim. posiada również zdolności przepuszczania pewnych substancji. Tkanka nabłonkowa Tkanka nabłonkowa zwana krótko nabłonkiem bierze swą nazwę stąd. układa się najczęściej w warstwy pojedyncze. mięśniowa i nerwowa. Komórki tego nabłonka mają zdolności wydzielnicze.

Gruczoły cewkowe mogą być pojedyncze lub rozgałęzione. Gruczoł pęcherzykowy posiada część wydzielniczą w kształcie . Jeśli gruczoł tworzy pęcherzyki to wydzielina najpierw gromadzi się w pęcherzykach a potem dopiero przenika do naczyń krwionośnych. jest ona ustrojowi potrzebna i rozchodzi się po całym organizmie wraz z krwią. a wydzielają one substancję zwaną śluzem. Komórki wydzielające śluz mają kształt zmienny. Mogą to być komórki pojedyncze. Komórki nabłonka. Pod wpływem promieni powstaje barwik melanin. natomiast ludzie mieszkający na północy jak Eskimosi posiadają skórę jasną. Warstwa zrogowaciała ulega stałemu złuszczaniu.naskórka chroni skórę przed wtargnięciem zarazków. jednak najczęściej tworzą one zespoły zwane gruczołami. stąd nazwa gruczoły dokrewne. ludzie posiadają skórę brunatną aż do zupełnie czarnej. Warstwa zrogowaciała stanowi warstwę chroniącą tkanki leżące głębiej przed wysychaniem. stąd można brać do ręki niektóre trucizny. stąd też gruczoły tego rodzaju nie posiadają żadnych przewodów wydzielających. której ściany są wyścielone nabłonkiem Gruczołowym. W przypadku gruczołu pojedynczego lub rozgałęzionego jest jeden przewód wyprowadzający. Gruczoł zewnątrzwydzielniczy składa się z części wydzielniczej i z części wyprowadzającej. Wydzielina gruczołu złożonego wydostaje się z części wydzielniczej do przewodów drobniejszych a z nich do głównego przewodu wyprowadzającego. Część wydzielnicza tworzy cewki i pęcherzyki lub tworzy mieszane. Pod wpływem czynników mechanicznych w postaci drażnienia czy ucisku warstwa ta grubieje. Zrogowaciałe komórki tworzą włosy chroniące organizm przed utratą ciepła i paznokcie. którego obecność powoduje pochłanianie promieni. natomiast wchłania je. Wydzielina komórek dostaje się bezpośrednio do krwi. nazywamy je komórkami kubkowymi. złożone z cewek i pęcherzyków. Wydzielina gruczołów dokrewnych ma wspólną nazwę hormon. Gruczoł cewkowy ma kształt prostej cewki czyli rurki ślepo zakończonej. Naskórek nie wchłania substancji suchych. w Afryce. W krajach czy okolicach silnie nasłonecznionych np. Naskórek chroni skórę przed działaniem promieni pozafiołkowych. ułożone w grupy lite w kształcie pęcherzyków. stąd stosowanie maści leczniczych. jeśli są zawarte w płynach lub tłuszczach. które posiadają zdolności wytwarzania pewnych substancji noszą nazwę komórek gruczołowych. a z połączenia kilku gruczołów rozgałęzionych powstaje gruczoł cewkowy złożony. Gruczoł wewnątrzwydzielniczy zwany inaczej gruczołem dokrewnym zawiera zespoły komórek. Pod wpływem działania promieni wytwarza się barwik i to jest istotą opalania się. otoczone gęstymi sieciami naczyń krwionośnych włosowatych. zależny od zawartości wydzieliny. Gruczoły utworzone przez zespoły komórek wydzielniczych mogą być dwojakiego rodzaju: zewnątrzwydzielnicze i wewnątrzwydzielnicze. Pojedyncze komórki o zdolnościach wydzielniczych znajdują się w ścianie przewodu pokarmowego i innych przewodów.

Histocyty czyli makrofagi są to komórki obdarzone zdolnościami wykonywania ruchów pełzakowatych i pożerania bakterii. produkt zbędny lub wręcz szkodliwy nazywamy wydaliną. posiadają również przewody wyprowadzające produkt komórek na zewnątrz gruczołu. rozgałęzione i złożone. Najwięcej jest fibroblastów. pojedyncze. ich czynność podporowa i posiadanie istoty międzykomórkowej. Wspólną cechą tych grup jest ich pochodzenie z jednej tkanki płodowej. Komórki plazmatyczne o owalnym kształcie i specjalnym układzie chromatyny w jądrze posiadają zdolność produkowania ciał odpornościowych. stanowiąc bazę wyjściową innych rodzajów tkanek łącznych. rozpadłych komórek lub ziarenek barwników. zawierającej bardzo niewiele włókien i komórki. Gruczoły pęcherzykowe mogą być. owalne jądra. Są to pojedyncze włókna lekko sfalowane. Są to komórki. kolagenu. której budowa i wygląd są różne i stały się podstawą podziału tkanki łącznej na kilka rodzajów. Są to włókna kratkowe. układu chłonnego. tworzą siateczki i wchodzą w skład budowy niektórych narządów np. które biorą udział w wytwarzaniu włókien tkanki łącznej. Mają kształty wydłużone. Zgodnie z nazwą tkanka taka istnieje w okresie płodowym. rozgałęzione i złożone. posiadają wypustki. W istocie międzykomórkowej znajdują się następujące rodzaje komórek właściwych. Komórki te mają kształt gwiazdkowaty i mają zdolności przekształcania się we wszystkie rodzaje komórek tkanki łącznej.pęcherzyka. dają się silnie rozciągać osiągają nawet 150 % swojej długości wyjściowej. Włókna kratkowe zwane również srebrochłonnymi są bardzo delikatne. W miarę gromadzenia się w istocie międzykomórkowej włókien tkanki łącznej powstaje tkanka łączna wiotka i zbita. Po ustaniu działania kurczą się. na kilka grup. Solami srebra barwią się na kolor ciemnobrunatny. Tkanka łączna Tkanka łączna składa się z komórek i istoty międzykomórkowej. Są one odporne na rozciąganie. pod wpływem gotującej wody pęcznieją i przemieniają się w klej. podobnie jak cewkowe. Tkanka łączna zarodkowa. które dojrzewają przyjmują nazwę fibrocytów. wracają do pierwotnego wymiaru. którego część szeroka jest wyścielona komórkami gruczołowymi i który zwęża się w część wyprowadzającą. Mogą być wreszcie gruczoły mieszane: cewkowo_pęcherzykowe. Komórki tłuszczowe gromadzą w swej . Obie posiadają te same rodzaje włókien. pojedyncze. klejodajne i sprężyste. która jest punktem wyjściowym wszystkich tkanek łącznych składa się z półpłynnej istoty międzykomórkowej. Układają się w wiązki. Włókna klejodajne zwane inaczej klejorodnymi lub kolagenowymi zbudowane są z substancji białkowej. Produkt gruczołu potrzebny ustrojowi nosi nazwę wydzieliny. Włókna sprężyste czyli elastyczne są zbudowane z białkowej substancji czyli elastyny.

które łączą się ze sobą tworząc siateczkę. Znajduje się w różnych miejscach ustroju.cytoplazmie ziarenka tłuszczu. W istocie międzykomórkowej znajdują się włókna tkanki łącznej. otacza naczynia krwionośne i nerwy. które w końcu łączą się w kroplę tłuszczu wypełniającą prawie całą komórkę. po unieruchomieniu kończyny na skutek złamania kości kurczą się i utrudniają ruchy. spychając jądro na jej obwód. Tkanka łączna zbita zawiera większą ilość włókien. Tkanka łączna odznaczająca się pewną twardością istoty międzykomórkowej tworzy tkankę szkieletową. ale daje się krajać nożem. Tkanka siateczkowa składa się z komórek posiadających wypustki. Komórki nie posiadają wypustek. Chrząstka szklista przypomina z wyglądu szkło nieprzeźroczyste. charakteryzującym się znacznym nagromadzeniem komórek tłuszczowych. ale w ilości niewielkiej. wchodzi w skład narządów. Tkanka tłuszczowa pełni rolę magazyniera substancji tłuszczowych ustroju. delikatne włókna kolagenowe i komórki ułożone w specjalnych jamkach i otoczone jakby torebkami. Stąd jej wiotkość. dzięki czemu posiada różną odporność na rozciąganie czy ucisk. mleczne. w skórze. Tkanka wiotka zawiera wymienione komórki i wszystkie rodzaje włókien. między narządami. jest odporna na ucisk i ściskanie. a od ich ilości i rodzaju zależy podział tkanki chrzęstnej na chrząstkę szklistą. W tkance tej mogą przeważać włókna klejodajne lub sprężyste. Komórki barwikowe są dwojakiego rodzaju: wytwarzające barwik melaniny i gromadzące ten barwik. W ustroju z tkanki łącznej zbitej zbudowane są więzadła stawowe. pod skórą. włóknistą i sprężystą. Komórki tłuszczowe mogą gromadzić się w pewnych miejscach tkanki łącznej wiotkiej w większej ilości i przekształcają tkankę łączną w tkankę tłuszczową. Włókna klejorodne nie używane np. znajduje się w ścianach dróg oddechowych. Jest to tkanka najbardziej przypowierzchniowa w ustroju łączy i zarazem oddziela poszczególne narządy. błony. tworzy przednie odcinki żeber. barwy białawoniebieskiej. Tkanka chrzęstna posiada pewien stopień twardości i sprężystości. ale może tworzyć pasma. Posiada cienkie. Może ona podobnie jak wiotka znajdować się między narządami lub w ich składzie np. Chrząstka szklista tworzy u płodu znaczną część szkieletu później kostnego. Chrząstka szklista nie posiada naczyń krwionośnych i z wyjątkiem . złożoną z tkanki chrzęstnej i kostnej. Można przeciwdziałać temu i przywrócić włóknom ich właściwości rozciągania przez masaż i ruchy bierne stawów. ścięgna mięśni. zaś mniej komórek. Chrząstka szklista jest twarda. w ustroju dorosłym pokrywa powierzchnie stawowe kości. stanowi zły przewodnik ciepła a tym samym czynnik ochronny. Tkanka tłuszczowa jest specjalnym rodzajem tkanki łącznej. tak bierze udział w przemianie wodnej pochłaniając duże ilości wody. w ich otoczeniu. Tkanka ta wchodzi w skład narządów układu chłonnego i krwionośnego. powięźe mięśni. W zależności od ilości włókien i komórek można podzielić tkankę łączną włóknistą na wiotką i ubitą.

Kości można podzielić na typy w zależności od ich kształtu . Sole wapniowe określamy jako nieorganiczne składniki kości. Istota gąbczasta składa się z wielu beleczek kostnych ułożonych w różnych kierunkach zaś między nimi są przestrzenie wypełnione szpikiem kostnym. dzięki czemu ochrzęstna umożliwia odnowę chrząstki w razie jej uszkodzenia. w miarę postępowania procesu kostnienia maleje jej ilość. W ustroju płodowym jest jej bardzo dużo. Tworzy ona małżowinę uszną i wchodzi w skład ścian dróg oddechowych. w z istoty kostnej zbitej. krótkie czyli różnokształtne i kości pneumatyczne. Kość można pozbawić elementów nieorganicznych przez odwapnienie. kość różnokształtna jest trudna do określenia przestrzennego. Chrząstka sprężysta cechuje się obecnością włókien sprężystych tworzących układ sieci. gładkość jej pozwala na swobodne przesuwanie się kości. Kości krótkie czyli różnokształtne są zbudowane tak jak nasady kości długich. Chrząstka włóknista posiada duże ilości włókien kolagenowych w swej istocie międzykomórkowej. zaś kość pneumatyczna posiada jamę wyścieloną błoną śluzową i wypełnioną powietrzem. posiada wewnątrz kanał zwany jamą szpikową. Kość długa posiada trzon i dwie nasady zwane końcami. Dzięki obecności składników mineralnych kość jest twarda. kość płaska ma bardzo małą grubość. jakkolwiek zachowuje również swoje kształty. płaskie. jest odporna na działanie czynników zewnętrznych. pokrytej z zewnątrz cienką warstwą istoty kostnej zbitej. np. Nasady kości długiej zbudowane są z istoty gąbczastej. a komórki jej mogą przekształcać się w komórki chrzęstne. zwłaszcza dotyczy to tkanki chrzęstnej szklistej. Ilość chrząstki ogólnie biorąc w ustroju człowieka zmienia się zależnie od wieku.: . Kość płaska posiada częściowo budowę podobną do nasady kości długiej. znajduje się w spojeniu łonowym. stąd też nazwa kość powietrzna. nosa. w ziemi może leżeć tysiąc lat i nie traci swoich kształtów. Trzon jest zbudowany z jednolitej tkanki kostnej.są kości długie. Do składników organicznych kości należą komórki kostne. dzięki gromadzeniu się w niej krystalicznych soli wapniowych. Jej powierzchnia nie jest gładka. Tkanka kostna jako druga tkanka łączna szkieletowa odznacza się znaczną twardością swej istoty międzykomórkowej. podatna . Na powierzchni zewnętrznej kości widoczne są różnego kształtu wyniosłości np. a więc istotę gąbczastą pokrytą istotą zbitą. Nie ulega zmianie ilość i wygląd chrząstki szklistej na powierzchniach stawowych. W podeszłym wieku mogą ulegać skostnieniu przednie odcinki żeber i chrząstki krtani. krtani.powierzchni stawowych jest pokryta ochrzęstną. Ochrzęstna jest to warstwa tkanki łącznej posiadająca naczynia krwionośne. posiada określone kształty. wówczas kość staje się miękka. Kość długa posiada wymiar długości znacznie większy od pozostałych wymiarów. częściowo wyłącznie cienką blaszką istoty zbitej. Wchodzi ona w skład chrząstki międzykomórkowej. a jest ich około 70%. włókna tkanki łącznej zwłaszcza klejodajna oraz istota międzykomórkowa. wskótek czego ilość chrząstki ponownie maleje.

guzy. Te otwory są wysłane przyczepami mięśni. Taką istotę gąbczastą nazywamy śródkościem. jednak beleczki tworzą tu ściany jamek o dość dużej grubości. W kanalikach łącznych jamki znajdują się wpustki komórek kostnych łączące się między sobą w delikatną sieć. między nimi zawarte są różnej wielkości jamki kostne wypełnione szpikiem. Wewnątrz istoty gąbczastej kości beleczki układają się w zależności od kierunku działania sił nacisku czy pociągania. składa się z blaszek zbudowanych z blaszek kostnych. W miarę rozwoju płodu miejsce tkanki łącznej i chrząstki zajmuje tkanka kostna. Kanał otoczony blaszkami kostnymi zawierającymi włókna kolagenowe. wycięciami. powstaje w ten sposób system Haversa. Od obwodu kości wchodzą w głąb kości przebijając układy blaszek kanały Volkmana. guzki. Od strony okostnej wnikają w głąb kości włókna. Posiada warstwę włóknistą i wewnętrzną. Blaszki ułożone są wokół kanału koncentrycznie. przekrój przez istotę zbitą. delikatne kanaliki łączące się między sobą i z kanałem Haversa. Jest to istotne dla istoty gąbczastej. Widoczne są otwory przekrojów poprzecznych przez kanały zwane kanałami Haversa. w których znajdują się naczynia krwionośne włosowate. jednak proces kostnienia nie kończy się w życiu płodowym. kolce. w której znajdują się komórki kościotwórcze oraz naczynia krwionośne i nerwy. które wysyłają cienkie. Jeżeli zrobi się skrawek poprzeczny trzonu kości długiej. grzebienie oraz zagłębienia zwane dołkami. więzadeł lub przebiegiem nerwów i naczyń krwionośnych. Komórki kościotwórcze są czynne w procesie tworzenia się kości u osobników młodych oraz w okresie gojenia się kości np. Istota kostna gąbczasta nie posiada kanałów Haversa. które przymocowują okostną do kości. Wnętrze kanału szpikowego i zewnętrzna powierzchnia kości posiadają blaszki biegnące równolegle do powierzchni kości. Składają się one z dwóch blaszek dość grubych tworzących blaszkę zewnętrzną i wewnętrzną. trwa znacznie dłużej. Nieco odmienną budowę mają kości płaskie sklepienia czaszki. po złamaniu. w których docierają od strony okostnej naczynia krwionośne do kości i szpiku kostnego. Między systemami leżą blaszki międzysystemowe. na których znajdują się jamki kostne z komórkami kostnymi. Ostatecznie proces kostnienia kończy się około 30 roku życia. Na blaszkach kostnych leżą jamki kostne. Kości są pokryte od zewnątrz okostną. tak że niektóre kości kostnieją dopiero po 20 roku życia. Jest to blaszka tkanki łącznej. ponadto są otwory i kanały. bruzdami. W jamkach kostnych leżą komórki kostne. . nie układają się w sieć o delikatnych ściankach. widać w nim pod mikroskopem charakterystyczny obraz. Kostnienie Szkielet u płodu jest zbudowany z tkanki łącznej i chrząstki. Kostnienie na podłożu tkanki łącznej przebiega w ten sposób.

przez co powstają beleczki kostne. powstaje istota kostna gąbczasta. najczęściej dopiero po urodzeniu.ma kształt dwuwklęsłej soczewki. Ognisko to powiększa się przez narastanie nowych warstw kostnych. Proces ten decyduje o możliwości wzrostu kości na długość. zawiera barwnik zwany hemoglobiną. w istocie międzykomórkowej osadzają się sole wapnia. kiedy to punkty kostnienia powstają w chrząstce. Powstaje jakby mankiet otaczający trzon. że komórki chrząstki stają się okrągłe. Krew składa się z części płynnej zwanej osoczem i elementów upostaciowanych. Czerwona krwinka . Komórki łączą się swoimi wypustkami. Hemoglobina . Sole wapnia układają się w istocie międzykomórkowej wzdłuż włókien tkanki łącznej. Ilość czerwonych ciałek krwi policzona w jednym milimetrze sześciennym wynosi około 4 milionów. Na granicy trzonu i nasad jest stały przyrost pasma chrząstki i stała zamiana chrząstki w kość. ponieważ w rozwoju wywodzi się z tej samej tkanki płodowej. Krew Krew jest zaliczana również do tkanek łącznych. Komórki krwi dzielimy zależnie od ich wyglądu na czerwone i białe ciałka krwi. Następnie część beleczek ulega rozpuszczeniu i w środku trzonu kości długiej tworzy się jama szpikowa. Czerwone noszą nazwę erytrocytów . na jej miejscu tworzy się tkanka kostna. Komórki te przekształcają się w komórki kostne. inaczej nasady. Kostnienie wśródchrzęstne jest podobne do kostnienia na podłożu tkanki łącznej. przyszły kanał wypełniony szpikiem. W kościach może być jedno lub kilka ognisk kostnienia. ich średnica wynosi około 8 mikronów. Do takiego miejsca wrastają od strony okostnej naczynia krwionośne.komórka. Kostnienie na podłożu chrzęstnym jest bardziej skomplikowane. nie posiada jądra. Proces kostnienia trwa przez całe lata i kończy się wtedy. kiedy ulegnie skostnieniu pasmo chrząstki granicznej między trzonem i nasadami. Wówczas kość przestaje się wydłużać. wokół nich gromadzą się sole wapnia i powstaje w tkance miękkiej miejsce twardsze zwane ogniskiem kostnienia. W ten sposób kostnieją kości pokrywy czaszki. Pierwsze beleczki kostne tworzą sieć. Są to komórki krwi i płytki krwi. Chrząstka ulega rozpuszczeniu. kostnienia ochrzęstnego idącego od zewnątrz chrząstki i śródchrzęstnego lub śródchrząstkowego. Jest to proces podwójny. ochrzęstna w okostną. który stopniowo grubieje. W trzonie powstają miejsca osadzania się soli wapnia wokół komórek ochrzęstnej.że zaczyna się od mnożenia obfitego komórek tkanki łącznej i silniejszego ukrwienia. kuliste. Powstają w niej punkty kostnienia w ten sposób.nazwa pochodzi z greckiego erytros .znaczy czerwony a cytos . W kościach długich inaczej kostnieje trzon. Beleczki takie biegną zwykle promieniście z punktu kostnienia. Czerwone ciałka krwi są bardzo małe. Kostnienie nasad rozpoczyna się znacznie później niż w trzonach.

Ten rodzaj ciałek białych wykazuje zdolności wykonywania ruchów pełzakowatych. Białe ciałka krwi noszą nazwę leukocytów. tkanka mięśniowa Tkanka mięśniowa jest przystosowana do wykonywania ruchów. Monocyty są większe od limfocytów. to znaczy pochłanianie bakterii. Są różnej wielkości. Ilość białych ciałek krwi w jednym milimetrze sześciennym krwi wynosi około 6 tysięcy. W cytoplazmie szereg ziarenek barwiących się barwikami. Jest to podstawą procesu oddychania. W układzie chłonnym rozwijają się limfocyty i monocyty.leukos znaczy biały. ziarnistości barwy niebieskawej. przy czym komórki nie są białe. obojętnymi. Reagują one na obce białko. na . Limfocyty biorą udział w wytwarzaniu ciał odpornościowych ustroju. U człowieka dorosłego w szpiku kostnym czerwonym rozwijają się czerwone ciałka krwi. że różnią się między sobą. Wśród granulocytów wyróżniamy trzy rodzaje zależnie od sposobu barwienia się ziarenek. przedostaje się poza ściany naczyń krwionośnych. Nie są to właściwie komórki. Wśród granulocytów obojętnochłonne stanowią 56%. Budowa tych włókienek i wygląd komórek są podstawą podziału tkanki mięśniowej na trzy rodzaje.5%. stąd podział na małe. Są bardzo mało ruchliwe i bardzo małożerne. drobnych cząstek ciał obcych. ale bezbarwne. Kwasochłonne mają ziarenka barwiące się eozyną na kolor czerwony. które dostanie się do organizmu.na zdolność wiązania się nietrwale z gazami. Dzieli się je na granulocyty czyli komórki ziarniste i agranulocyty czyli komórki bezziarniste. Oprócz tych komórek krwi krążą w niej płytki krwi czyli trombocyty w ilości około 300 000 w milimetrze sześciennym. Stosunki liczbowe białych ciałek krwi są następujące: Na ogólną liczbę białych ciałek granulocyty stanowią około 60%. granulocyty i trombocyty. Są to granulocyty obojętnochłonne. Obojętnochłonne mają jądro pałeczkowate lub segmentowane. zaś zasadochłonne jedynie 0. Komórki krwi nie żyją długo i muszą być stale odnawiane. nie posiadają jąder i kształt ich nie odpowiada kształtowi pełnowartościowej komórki. są ruchliwe. kwasochłonne 2_4%. Zasadochłonne mają jądra pałeczkowate. Posiadają zdolności fagocytarne. średnie i duże. ma zdolności fagocytarne. a limfocyty około 36%. Tkanka mięśniowa składa się z komórek posiadających włókienka kurczliwe o różnym wyglądzie. Limfocyty mają duże okrągłe jądro. nazwa również z greckiego . posiadają pojedyncze jądro kształtu nerkowatego i dość dużo cytoplazmy. Biorą one udział w procesie krzepnięcia krwi. mało cytoplazmy barwy niebieskiej. Dopiero po utrwaleniu i zabarwieniu okazuje się. a monocyty 4%. Jej cechą charakterystyczną jest kurczliwość. Granulocyty dzielą się na limfocyty i monocyty. jądro pełzakowate. kwasochłonne i zasadochłonne.

tkankę mięśniową gładką, prążkowaną i sercową. Tkanki te różnią się między sobą budową i czynnością, mimo że wszystkie są zdolne do wykonywania skurczów. Tkanka mięśniowa gładka zbudowana jest z komórek wydłużonych, kształtu wrzecionowatego, zawierających pojedyncze pałeczkowate jądro. Są one wielkości określonej w mikronach (długości około 80 a grubości 2_7), mogą osiągać długość do 500 mikronów. W cytoplazmie komórek mieszczą się cieniutkie delikatne włókienka kurczliwe, zwane myofibryle. Oglądane pod mikroskopem świetlnym nie są w komórce widoczne, stąd określenie komórka gładka. Mięśnie gładkie znajdują się w ścianach naczyń krwionośnych oraz w ścianach przewodów np. pokarmowego, oddechowego, moczowego i innych. Mięśnie gładkie kurczą się powoli. Pracują długo bez zmęczenia np. przesuwanie treści pokarmowej przez jelita. Mięśnie gładkie pracują bez udziału naszej woli, kierowane przez układ nerwowy autonomiczny. Tkanka mięśniowa prążkowana zwana również poprzecznie prążkowaną zbudowana jest z komórek znacznie dłuższych niż w mięśniu gładkim. Długość ich może dochodzić nawet do kilkudziesięciu centymetrów, przy grubości mierzonej w mikronach od kilkunastu do 100 mikronów. Komórki takie ze względu na znaczną długość są nazywane włóknami mięsnymi. Każda komórka posiada wiele jąder, tym więcej im jest dłuższa. W cytoplazmie komórek znajdują się włókienka kurczliwe czyli myofibryle. Oglądane pod mikroskopem świetlnym wyglądają jak zbudowane z poprzecznie ułożonych prążkÓw na przemian jaśniejszych i ciemniejszych . Jest to związane z wewnętrzną budową włókienek, które składają się z istoty załamującej różnie światło, co daje właśnie wrażenie tych prążków jasnych i ciemnych. Włókna mięśniowe prążkowane tworzą duże zespoły, które nazywamy mięśniami. Mięśnie te przyczepiają się do kości szkieletu, i dlatego noszą nazwę mięśni szkieletowych. Komórki mięśniowe są połączone ze sobą przy pomocy tkanki łącznej. Mięśnie szkieletowe pracują szybko, ale ulegają zmęczeniu i muszą odpoczywać. Są one zależne od naszej woli, kierowane przez układ nerwowy obwodowy. Tkanka sercowa jest tkanką poprzecznie prążkowaną, ale różni się od mięśni szkieletowych tym, że jej komórki są wysoko zespolone tworząc jakby sieć. Komórki mięśnia sercowego są jednojądrzaste, ich myofibryle są poprzecznie prążkowane. Mięsień ten zgodnie z nazwą znajduje się jedynie w sercu. Czynność jego jest niezależna od naszej woli, kierowana przez układ nerwowy autonomiczny. Tkanka nerwowa Tkanka nerwowa jest zbudowana z komórek zwanych neuronami. Komórka nerwowa charakteryzuje się posiadaniem wypustek. Są dwa rodzaje wypustek wychodzących z ciała komórkowego. Dendryt czyli wypustka protoplazmatyczna i neuryt czyli wypustka osiowa. Neuryt jest pojedynczy, jest na całej swojej długości

jednakowej grubości, może być różnej grubości, może być różnej długości, nawet dochodzi do 1 metra. Dendryt odchodzi od komórki szerszą podstawą, następnie cieńczeje, oddając liczne odgałęzienia boczne.Liczba dendrytów jest zmienna, może być jeden, może być kilka. W zależności od liczby wypustek komórka nerwowa może być dwubiegunowa lub wielobiegunowa. Ciało komórki zawiera pojedyncze jądro. W cytoplazmie znajdują się delikatne włókienka tzw. neurofibryle, które z komórki przechodzą do jej wypustek. Oprócz włókienek cytoplazma zawiera specjalną substancję występującą w postaci ziarenek, zwaną tigroidem lub ciałkami Nissla. Obecność tej substancji jest związana z przemianą materii w komórce nerwowej. Komórki nerwowe są bardzo różnej wielkości: od bardzo małych o wymiarach średnicy 4 mikronów do dużych o średnicy powyżej 100 mikronów. Komórki nerwowe mają zdolność przyjmowania bodźców i przekazywania ich na inne narządy i tkanki. Zależnie od czynności dzielimy komórki nerwowe na: czuciowe i ruchowe. Komórki czuciowe i bardziej wyspecjalizowane komórki zmysłowe przejmują bodźce z części ciała i przekazują je do ośrodkowego układu nerwowego, zaś komórki ruchowe przenoszą stan czynny z ośrodkowego układu nerwowego do narządów wykonawczych i do mięśni szkieletowych. Niektóre komórki nerwowe mają zdolność wydzielania pewnych substancji, mówimy wówczas o neurosekresji. Włókna nerwowe po opuszczeniu ciała komórkowego mogą otaczać się osłonami nerwowymi. Są dwie takie osłonki: mielinowa i zakwanna. Włókno pokryte osłonką mielinową lub rdzeniową ma kolor białawy, stąd nazwa włókno białe, a zespół takich włókien tworzy w ośrodkowym układzie nerwowym istotę białą, a poza układem nerwowym nerwy obwodowe. Włókna nie posiadające osłonki mielinowej mają kolor szarawy, stąd nazwa włókna szare. Zbiór komórek nerwowych ma również kolor szary. Włókna nerwowe mają zdolność przewodzenia bodźców. W ten sposób, że neuryt przewodzi zawsze od komórki zaś dendryt do komórki. Neuryt wchodzi więc w skład nerwów ruchowych, dendryt nerwów czuciowych. Tkanka nerwowa zawiera oprócz opisanych komórek nerwowych cechujących się zdolnością przyjmowania i przewodzenia stanów czynnych również komórki glejowe i komórki ependymy. Komórki glejowe są różnej wielkości i kształtu, posiadają liczne wypustki. Komórki glejowe odgrywają rolę odżywczych i podporowych dla komórek nerwowych. Komórki ependymy są zbliżone kształtem do komórek nabłonkowych, stanowią one wyściółkę ścian komór mózgowych, i kanału rdzenia nerwowego. Narząd ruchu

Narząd ruchu dzieli się na narząd ruchu bierny i czynny. Narząd ruchu bierny składa się z kości i ich połączeń, narząd ruchu czynny stanowią mięśnie szkieletowe. Połączenia kości Połączenia kości dzielimy na połączenia ścisłe i połączenia wolne. Połączenia ścisłe są połączeniami nieruchomymi, w których stykające się ze sobą, powierzchnie kości łączy tkanka łączna, chrzęstna lub kostna. Jeśli między kośćmi znajduje się tkanka łączna, połączenie nosi nazwę więzozrostu,a w zależności od rodzaju tkanki może być więzozrost włóknisty lub sprężysty. Odmiennym rodzajem więzozrostów są szwy łączące kości czaszki przy pomocy bardzo niewielkiej ilości tkanki łącznej oraz wklinowanie jako specjalny sposób umocowania zębów w zębodołach. Tkanka zawarta między korzeniem zęba a ścianką zębodołu nosi nazwę zębnej. Jeśli materiałem łączącym kości jest chrząstka, mamy do czynienia z chrząstkozrostem. Z kościozrostem spotykamy się wówczas, jeśli kości są zrośnięte ze sobą warstwą tkanki kostnej. Kościozrosty występują u osób starszych na podłożu chrząstkozrostów i więzozrostów np. kostnienie szwów czaszki. Przykłady na wymienione rodzaje połączeń kości: więzozrost włóknisty to błona międzykostna rozpięta między zwróconymi do siebie kościami przedramienia lub podudzia. Więzozrosty sprężyste znajdują się między łukami kręgów jako więzadła międzyłukowe. Szwy łączą kości sklepienia czaszki, wklinowanie dotyczy wyłącznie zębów. Chrząstkozrosty występują między kośćmi czaszki na jej podstawie, między trzonami kręgów - są to chrząstkozrosty włókniste, natomiast chrząstkozrosty szkliste łączą żebra z mostkiem. Ze względu na możliwość kostnienia materiału łączącego kości liczba połączeń łącznotkankowych i chrzęstnych maleje z wiekiem. Połączenia kości wolne nazywamy inaczej stawami. Są to połączenia ruchome. W skład każdego stawu wchodzą pewne stałe składniki, konieczne do utworzenia stawu i składniki dodatkowe niewystępujące we wszystkich stawach. Do składników stałych należą: powierzchnie stawowe, jama stawowa, torebka stawowa. Do niestałych należą więzadła stawowe, chrząstki śródstawowe lub obrąbki stawowe. Powierzchnie stawowe - powierzchnie kości mające się ze sobą połączyć są w mniejszym lub w większym stopniu dostosowane do siebie kształtem i są pokryte chrząstką szklistą, zwaną chrząstką stawową. Chrząstka ta ma gładką lśniącą powierzchnię, jest odporna na tarcie i umożliwia przesuwanie się powierzchni kości w stosunku do siebie. W niektórych stawach na powierzchni kości znajduje się chrząstka włóknista np. staw żuchwowo_skroniowy i mostkowo_obojczykowy. Wypukła powierzchnia stawowa nosi nazwę główki, odpowiadająca jej powierzchnia wklęsła nosi nazwę panewki. Mogą być też powierzchnie stawowe płaskie. Jama stawowa

kształtu powierzchni stawOwych i liczby osi. W stawach wykonuje się ruchy: zginanie i prostowanie. Przykład na staw prosty: . Składa się ona z dwóch warstw . Służą one do pogłębiania powierzchni stawowych. wydłużoną na kształt walca .leżą między powierzchniami stawowymi kości. Wydziela specjalny płyn zwany mazią stawową.są to pasma tkanki łącznej zrośnięte najczęściej z torebką włóknistą. W zależności od liczby osi dzielimy stawy na: jednoosiowe. Torebką stawową jest błona łącznotkankowa. . Błona maziowa może tworzyć wypuklenia w postaci fałdów wypełnionych tkanką tłuszczową lub kości maziowe leżące w jamie stawowej.staw ramienny. dwuosiowe i wieloosiowe. skręcanie i obracanie. Błona maziowa ma zdolność wydzielania płynu do jamy stawowej i wchłaniania go przy czym ruchy i masaż przyspieszają wchłanianie płynu.biegną wzdłóż brzegów powierzchni stawowych panewek w postaci zwykle trójkątnych pasm zbudowanych z chrząstki. Błona maziowa tworzy też wypuklenia poza jamę stawową zwane kaletkami maziowymi. mogą przebiegać niezależnie od torebki.zewnętrznej błony włóknistej i wewnętrznej błony maziowej. Obrąbki stawowe . na staw złożony . nawracanie i odwracanie. staw nadgarstkowo_śródręczny kciuka.stawy można podzielić na podstawie liczby tworzących je kości. wyściela błonę włóknistą. Może być delikatna. Chrząstki śródstawowe . .. więcej kości utworzy staw złożony. staw zawiasowy. mogą one oddzielać zupełnie lub tylko częściowo powierzchnie stawowe.przykładem stawu takiego jest staw krzyżowo_biodrowy. W zależności od kształtu powierzchni stawowych dzielimy stawy na: kulisty.staw kulisty. dokoła których wykonuje się ruchy. Błona maziowa jest cienka. Podział stawów . Wzmacniają one torebkę stawową i łączą wchodzące w skład stawu odcinki kości. który posiada powierzchnię wypukłą.jest to szczelinowata przestrzeń zawarta między powierzchniami stawowymi otoczona od zewnątrz torebką stawową. dzieląc jamę stawową na części. Dwie kości utworzą staw prosty. przykładem dwuosiowego . są bardzo mało ruchome . Więzadła stawowe .przykład staw ramienny. wiotka lub grubsza. Błona włóknista przyrasta do okostnej kości tuż przy brzegach powierzchni stawowych albo w pewnej od nich odległości. Inny typ stawu to staw siodełkowaty tj. przyrasta do okostnej kości i zamyka jamę stawową. Zwiększenie się ilości płynu powoduje poszerzenie jamy stawowej. która otacza staw. Odwodzenie i przywodzenie.staw łokciowy. przykładem wieloosiowego .przykładem może być staw międzypaliczkowy ręki. których powierzchnie stawowe są płaskie. którym jedna powierzchnia jest wypukła. a druga wklęsła. jeśli zrastają się z nią więzadła stawowe. silnie ukrwiona i unerwiona. która wypełnia jamę stawową.staw siodełkowaty. Przykładem stawu jednoosiowego jest staw zawiasowy. Stawy.

Przez otwory wyrostków poprzecznych. który wraz z trzonem otacza otwór kręgowy. 5 krzyżowych i 3_$ kręgów ogonowych czyli guzicznych. kręgów szyjnych przechodzi tętnica kręgowa.łuku i wyrostków. 2 górne i dwa dolne. 12 kręgów piersiowych. Każdy łuk składa się z dwóch ramion. zwany dźwigaczem lub kręgiem szczytowym. Wyrostki poprzeczne i wyrostek kolczysty służą za miejsce przyczepu mięśni i więzadeł. następnie kościec kończyny górnej i dolnej i czaszkę. Wyrostki stawowe kierują się ku górze i ku dołowi. Ku stronie bocznej wyrastają z łuku wyrostki poprzeczne. zamiast niego ma łuk przedni łączący się z łukiem. tu zwanym łukiem tylnym przy pomocy zgrubiałych części bocznych. wyrostki stawowe ułożone prawie poziomo. Z trzonu wyrasta ku tyłowi łuk kręgu. jedno z głównych naczyń doprowadzających krew do mózgu. wyrostki kolczyste rozdwojone. Trzon jest najgrubszą częścią kręgu. Krąg szczytowy nie posiada trzonu.Układ kostny Szkielet kostny czyli kościec można podzielić na kościec osiowy leżący w linii środkowej ciała i obejmujący kręgosłup. Przez sumowanie się otworów kręgowych powstaje kanał kręgowy. a w połączeniach dwóch wcięć powstaje otwór międzykręgowy. zwróconą ku stronie przedniej. Liczba tych ostatnio wymienionych kręgów decyduje o ogólnej liczbie kręgów w kręgosłupie. W sumie krąg posiada 7 wyrostków: 4 stawowe. Kręgi szyjne charakteryzują się tym. Każdy krąg lub kręg składa się z trzonu . W miejscu odejścia łuku od trzonu czyli u nasady łuku znajduje się wcięcie międzykręgowe. Są to: 7 kręgów szyjnych. W miejscu złączenia się ramion łuku znajduje się nieparzysty wyrostek kolczysty skierowany ku tyłowi. 2 wyrostki poprzeczne i 1 wyrostek kolczysty. że ich wyrostek poprzeczny posiada otwór poprzeczny zwany otworem wyrostka poprzecznego. Kręgi szyjne Kręgi posiadają pewne cechy charakterystyczne. dalej na klatkę piersiową. który umożliwia wydostanie się nerwu rdzeniowego z kanału kręgowego. które wyróżniają je od siebie.obrotowy i krąg siódmy. krąg drugi . wyrostki stawowe posiadają powierzchnie stawowe. Z grupy kręgów szyjnych wyróżnia się krąg pierwszy. których liczba waha się od 32_34. Kręgosłup Kręgosłup składa się z kręgów . Z tych części bocznych . Trzony kręgów są niewielkie. Otwory międzykręgowe są położone symetrycznie po obu stronach kręgosłupa. 5 kręgów lędźwiowych. ponadto pozwalają na rozpoznanie przynależności kręgów do odpowiedniej grupy.

Na wyrostkach poprzecznych 10 kręgów piersiowych znajdują się również zagłębione powierzchnie stawowe dla połączenia z żebrami. dolne z kręgiem obrotowym. typowe dla kręgów szyjnych. krótki i rozdwojony.wychodzą wyrostki poprzeczne zawierające otwory. Kręgi piersiowe Kręgi piersiowe charakteryzują się tym. Na częściach bocznych zamiast wyrostków stawowych znajdują się powierzchnie stawowe górne i dolne. tak dalece. wyrostki kolczyste kręgów środkowych zachodzą na siebie dachówkowato. Na wewnętrznej powierzchni łuku przedniego znajduje się gładka powierzchnia stawowa zwana dołkiem zembowym przeznaczona do połączenia z zębem kręgu obrotowego. Kręgi od 3_6 są bardzo do siebie podobne. kręgów piersiowych i posiada silnie wykształcony wyrostek kolczysty. że stanowi przejście do następnej grupy tj. że posiadają powierzchnie stawowe dla połączenia z żebrami. Na trzonach kręgów od 2_10 znajdują się po obu stronach połówki dołków żebrowych. ma więc powierzchnię składajną z dwóch części odpowiednio do powierzchni leżącej na kręgu pierwszym i drugim. Powierzchnie te znajdują się na trzonach kręgów i na wyrostkach poprzecznych. Na górnej powierzchni trzonu są powierzchnie stawowe dla kręgu szczytowego. wówczas widać zwiększające się trzony. Spowodowane to jest sposobem łączenia się żeber z kręgami . Wyrostek ten nosi nazwę zęba i posiada na swej powierzchni przedniej i tylnej powierzchnie stawowe. Na łuku tylnym brak wyrostka kolczystego. natomiast dla kręgu następnego są wyrostki stawowe dolne. Jest on pojedynczy w przeciwieństwie do podwójnych w kręgach poprzednich. na końcu lekko zgrubiały i sterczy pod skórą tak. Krąg ostatni tym różni się od poprzednich. 2 ostatnie kręgi posiadają na trzonach pojedyncze dołki żebrowe. że nie można rozpoznać i określić liczby kręgu pojedynczego tylko jeśli ułoży się jeden nad drugim. Powierzchnie stawowe na trzonach są lekko zagłębione i noszą nazwę dołków żebrowych. wyrostki kolczyste kręgów ostatnich są ułożone poziomo i szersze niż kręgów wyżej leżących. Trzony kręgów piersiowych zwiększają się idąc ku dołowi. Na pierwszym kręgu znajdują się na trzonie symetrycznie jeden całkowity dołek i na brzegu dolnym połowa dołka. Posiadają one wszystkie części składowe. że łatwo go można wyczuć i określić w ten sposób koniec kręgów szyjnych. zamiast niego sterczy mały guzek. leżące przed dolnym i górnym brzegu trzonu. Krąg obrotowy posiada trzon własny i przyrośnięty do niego trzon kręgu szczytowego w postaci wyrostka sterczącego ku górze. drugie żebro wchodzi między krąg pierwszy i drugi. Krąg obrotowy ma typowe wyrostki poprzeczne i wyrostek kolczysty.do pierwszego kręgu przyczepia się pierwsze żebro. Dwa ostatnie kręgi mają wyrostki . Górne łączą krąg szczytowy z kością potyliczną czaszki. czyli części szyjnej kręgosłupa.

Na powierzchni miednicznej widoczne są ślady zrostu trzonów kręgów w postaci poziomych linii ułożonych poprzecznie. Na powierzchni grzbietowej znajdują się pozostałości wyrostków kręgów. przez które przechodzą gałęzie tylne nerwów rdzeniowych. Dobocznie od tych lini znajdują się symetryczne otwory krzyżowe przednie. a powierzchnie stawowe są ustawione strzałkowo. Powierzchnia grzbietowa kości krzyżowej leżąca między powierzchnią uchowatą a grzebieniem bocznym jest nierówna. Na kości krzyżowej wyróżnia się powierzchnię przednią wklęsłą zwaną powierzchnią miedniczną i powierzchnią tylną. odpowiednio wypukłą. Kręgi guziczne . Część kanału kręgowego biegnąca w kości krzyżowej nosi nazwę kanału krzyżowego. a szczytem ku dołowi. Służą one do połączenia kości krzyżowej z kośćmi biodrowymi. ku kręgom ogonowym. Kręgi lędźwiowe Są to kręgi posiadające największe trzony o kształcie nerkowatym. przez które przechodzą przednie gałęzie nerwów rdzeniowych. szerokie i ustawione poziomo. Ma ona kształt trójkąta zwróconego podstawą ku kręgom lędźwiowym. zrosły się razem i utworzyły jedną kość krzyżową. Części boczne części krzyżowej są grube i posiadają powierzchnie stawowe o nazwie powierzchni uchowatych. ponieważ przypominają kształtem małżowinę uszną. służącą za miejsce przyczepu więzadeł stawowych. W linii środkowej ciągnie się grzebień krzyżowy pośrodkowy powstały ze zrostu wyrostków kolczystych. Całkiem z boku znajdują się symetryczne grzebienie boczne powstałe ze zrostu wyrostków poprzecznych. Wyrostki stawowe są ułożone w ten sposób. Wyrostki poprzeczne zanikają. ponadto nie posiadają cech ani kręgów szyjnych ani piersiowych. posiada guzowatość krzyżową. Po bokach 2 grzebienie krzyżowe stawowe powstałe ze zrostu wyrostków stawowych. Pomiędzy grzebieniami stawowymi a bocznymi znajdują się otwory krzyżowe tylne. Kręgi krzyżowe Kręgi krzyżowe zatraciły charakter kręgów. że górne obejmują dolne. w ich miejscu znajdują się wyrostki żebrowe. Kręgi lędźwiowe wyróżniają się swoją wielkością w porównaniu z kręgami innymi.poprzeczne słabo wykształcone i pozbawione powierzchni stawowych. Wyrostki stawowe są ustawione w płaszczyźnie zbliżonej do czołowej. grzbietową. Wyrostki kolczyste są płaskie.

Zależnie od liczby kręgów kość guziczna jest większa lub mniejsza. U noworodka kręgosłup jest prosty. wygięcie ku tyłowi kifoza. Więzadło podłużne tylne biegnie po tylnej powierzchni trzonów kręgów a więc wewnątrz kanału kręgowego na całej długości kręgosłupa. Z kolei wskutek zmiany pozycji na pionową przy siadaniu i stawaniu wygina się część lędźwiowa ku przodowi. Wyrostki stawowe są połączone stawami. Wysokość krążków zwiększa się stopniowo ku dołowi. wpukla się ono do światła miednicy. Więzozrosty łączą łuki kręgów w postaci więzadeł międzyłukowych zwanych ze względu na kolor więzadłami żółtymi. która posiada w środku jądro miażdżyste bardziej miękkie od otaczającego pierścienia włóknistego.Kręgi guziczne czyli ogonowe zrastają się i tworzą kość guziczną. Wielkość trzonów kręgów rośnie ku dołowi. w którym znajduje się rdzeń kręgowy. Połączenia długie: są to trzy więzadła biegnące wzdłuż całego kręgosłupa. Na granicy części lędźwiowej i krzyżowej kręgosłupa jest dość ostre zgięcie. Połączenia kręgosłupa Połączenia kręgosłupa dzielimy na krótkie zawarte pomiędzy poszczególnymi kręgami i długie wspólne dla całego kręgosłupa. Pomiędzy trzonami znajdują się krążki międzykręgowe zwane również tarczami międzykręgowymi. w okresie niemowlęcym wskutek unoszenia głowy wygina się ku przodowi część szyjna. które nosi nazwę wzgórka. Skolioza występuje najczęściej ku stronie prawej. Więzadło nadkolcowe łączy wyrostki kolczyste leżąc ponad więzadłami międzykolcowymi. łączą wyrostki kolczyste jako więzadła międzykolcowe i wyrostki poprzeczne jako więzadła międzypoprzeczne. ciągnie się ono od kości potylicznej czaszki do kości krzyżowej. Przez całą długość kręgosłupa przebiega kanał kręgowy. Połączenia krótkie: chrząstkozrosty łączą trzony kręgów. Wygięcie ku przodowi nosi nazwę spolszczoną z języka greckiego lordoza. zaś wygięcie ku bokowi nazywa się skolioza. Połączenia te są trojakiego rodzaju: chrząstkozrosty. Część tego więzadła leżąca w odcinku szyjnym kręgosłupa nosi nazwę więzadła karkowego. Wychodzące z rdzenia nerwy rdzeniowe opuszczają kanał przez otwory . Są to kręgi szczątkowe posiadają zazwyczaj jedynie trzon i resztki wyrostków. Kręgosłup jako całość Kręgosłup leży w linii środkowej ciała i u człowieka dorosłego wykazuje wygięcie ku przodowi i ku tyłowi. co w sumie nadaje mu kształt podwójnej litery S. więzozrosty i połączenia stawowe. Są one zbudowane z chrząstki włóknistej. Więzadło podłużne przednie pokrywa przednie powierzchnie trzonów kręgów.

Macalne są wyrostki kolczyste począwszy od kręgu 7 szyjnego. ponadto oba łuki kręgu szczytowego są połączone z kością potyliczną błoną szczytowo_potyliczną przednią i tylną. U osób szczupłych rysuje się pod skórą zarys wyrostków kolczystych. Szyjka łączy główkę z trzonem. Innych części kręgosłupa wyczuć nie można. Trzon jest najdłuższą częścią żebra. Na główce żebra znajduje się powierzchnia stawowa dla połączenia z odpowiednim trzonem kręgu. znajduje się na niej guzek pokryty powierzchnią stawową. Na główce żebra pierwszego i dwóch ostatnich powierzchnia stawowa jest pojedyncza na główkach żeber od 2 do 10 powierzchnia stawowa jest podzielona grzebieniem na dwie części górną i dolną. oraz na boki. W części piersiowej ruchomość kręgosłupa jest ograniczona przez połączenia z żebrami i utworzenie klatki piersiowej. obraca się głowa wraz z kręgiem szczytowym. Kręgosłup zaznacza zarys sylwetki człowieka oglądanego z profilu. Dwa ostatnie żebra nie posiadają guzków. szyjkę i trzon. Stawy szczytowo_obrotowe mają cały zespół więzadeł wzmacniających. Ząb uważany jest za oś obrotu. Stawy szczytowo_potyliczne zawarte są między powierzchniami stawowymi na kręgu szczytowym i na kłykciach kości potylicznej.międzykręgowe. ruchy zginania na boki w części szyjnej i piersiowej. ruchy obrotowe występują najsilniej w części szyjnej. zgięcie w stronę prawą i lewą czyli na boki wokół osi strzałkowej. Powierzchnia zewnętrzna jest gładka. Kręgosłup wykazuje pewną ruchomość zależną od wysokości tarcz międzykręgowych. leżące u nasad łuków kręgów. od stawów międzykręgowych i od ustawienia wyrostków kolczystych. Kręgosłup spełnia rolę narządu ruchu. na powierzchni wewnętrznej znajduje się wzdłuż brzegu dolnego rowek . Ruchy kręgosłupa są następujące: zgięcie ku przodowi i ku tyłowi dokoła osi poprzecznej. ponadto stanowi ochronę dla rdzenia kręgowego i stanowi podporę ciała. Każde żebro składa się z części kostnej i chrzęstnej. jest łukowato wygięty. słabo wyczuwalne są na kości krzyżowej. Ruchy zgięcia i prostowania występują w części szyjnej i lędźwiowej. skręcanie kręgosłupa wokół osi pionowej. W stawach tych odbywają się ruchy zginania głowy w przód i w tył. Klatka piersiowa Klatka piersiowa składa się z 12 kręgów piersiowych i 12 par żeber i mostka. Na części kostnej wyróżnia się idąc od tyłu: główkę żebra. Najwyraźniej widoczna jest krzywizna części piersiowej. Stawy szczytowo_obrotowe zawarte są między powierzchniami stawowymi kręgu szczytowego a powierzchniami stawowymi kręgu obrotowego i między łukiem przednim kręgu szczytowego a zębem kręgu obrotowego. Kręgosłup jest połączony czaszką przy pomocy stawów szyjnych szczytowo_potylicznych i stawów szczytowo_obrotowych.

Na brzegach trzonu mostka występuje podobnie jak na rękojeści wcięcie dla żeber od trzeciego do siódmego.zwany bruzdą żebra. Każde takie więzadło rozchodzi się z główki żebra na 2 sąsiednie strony kręgów. Stawy główek żeber otoczone są torebką stawową. Wyrostek mieczykowaty ma różną wielkość i kształt. pozostałe żebra ustawione są skośnie w płaszczyźnie pionowej i mają powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne. które . z boków są symetryczne wcięcia obojczykowe. Na górnym brzegu rękojeści znajduje się w odcinku środkowym wcięcie szyjne. potem maleje i dwa ostatnie żebra mogą być niekiedy bardzo krótkie. Żebro pierwsze i dwa ostatnie nie posiadają bruzdy. stawami główek żebrowych i stawami żebrowo_poprzecznymi. może być chrzęstny całkowicie lub częściowo. Dwa ostatnie żebra stawów tych nie posiadają. Stawy te wzmacniają więzadła biegnące od wyrostka poprzecznego do szyjki żebra wchodzącego w skład stawu i do wyrostka poprzecznego i żebra położonego wyżej stawu. stawami i podwójnymi. a brzeg żebra dolny jest cieńszy niż górny. którą wzmacniają więzadła promieniste główek żebrowych. trzonu i wyrostka mieczykowatego. Mostek Mostek jest to niewielka płaska kość leżąca w przodzie klatki piersiowej. przy czym wielkość chrząstek rośnie od pierwszego do siódmego żebra. Od grzebienia powierzchni stawowej główki biegnie do krążka międzykręgowego więzadło śródstawowe. że żebro pierwsze leży skośnie w płaszczyźnie poziomej i posiada powierzchnię górną i dolną. Po bokach są_ wcięcia dla żeber. następnie maleje. Główka żebra pierwszego i dwóch ostatnich posiada pojedynczą powierzchnię stawową i łączy się z pojedynczym dołkiem żebrowym na trzonie odpowiedniego kręgu. W stawach łączących żebra z kręgosłupem odbywają się ruchy obrotowe. główki żeber od drugiego do dziesiątego mają powierzchnie stawowe podzielone grzebieniem i łączą się z powierzchniami dwóch sąsiednich trzonów kręgów. wcięcie dla żebra drugiego przypada na połączenie rękojeści z trzonem. Składa się z trzech części idąc od góry: z rękojeści. Między rękojeścią i trzonem jest mniej lub wyraźniej zaznaczony kąt mostka. Połączenia klatki piersiowej Żebra łączą się z tyłu z kręgami. Długość żeber wyrasta od pierwszego do ósmego. Staw żebrowo_poprzeczny łączą guzki żeber powierzchniami stawowymi wyrostków poprzecznych. W bruździe tej leżą naczynia krwionośne i nerw. Żebra ułożone są w ten sposób. z przodu łączą się z mostkiem. Części przednie żeber są chrzęstne.

Posiada otwór górny i dolny.3 łączą się z częściami chrzęstnymi między sobą tworząc łuki żebrowe ograniczające od dołu otwór klatki piersiowej. Otwór dolny jest o wiele większy i ma ograniczenie nieregularne. Z przodu mostek przykryty jest tylko skórą. a przez pierwszy krąg piersiowy z tyłu. które tworzą na przedniej powierzchni mostka błonę mostkową przednią i tylną. tworzą je wyrostek mieczykowaty mostka. łuki żebrowe powstałe ze zrostu chrząstek dolnych żeber. Kończyna górna Kości kończyny górnej dzieli się na: kości obręczy barkowej i kości wolnej kończyny górnej. Najdłuższe są ściany boczne klatki piersiowej. Otwór górny jest zamknięty przez narządy przechodzące ze szyi do klatki piersiowej i na odwrót. otwór dolny zamyka szeroki płaski mięsień . nosi nazwę żeber rzekomych. najkrótsza ściana przednia utworzona przez mostek. wymiar strzałkowy klatki piersiowej zwiększa się ku dołowi. Jest to tak zwane rzutowanie narządów. Żebro pierwsze łączy się chrząstkozrostem. tych nie łączących się z mostkiem.umożliwiają podnoszenie się żeber co z kolei powoduje zwiększanie się wymiaru poprzecznego klatki piersiowej. Dwa ostatnie żebra łączą się jedynie z kręgosłupem i noszą nazwę żeber wolnych. Wyczuwa się brzegi otworu górnego. Klatka piersiowa Klatka piersiowa jest porównywana do spłaszczonego dzwonu. dwa ostatnie żebra i ostatni krąg piersiowy. które oprócz poziomego układu żeber pozwalają na odzwierciedlenie zarysów klatki piersiowej na jej powierzchni zewnętrznej. Natomiast 5 pozostałych par żeber . Ściany boczne są utworzone przez żebra. Z mostkiem łączy się jedynie 7 par żeber i te żebra noszą nazwę prawdziwych. następnie przy pomocy stawów. Płaszczyzna otworu górnego jest ustawiona skośnie do przodu i ku tyłowi. Otwór górny jest ograniczony przez pierwsze żebra i brzeg górny rękojeści mostka z przodu. Pięć par dolnych par żeber. Do kości obręczy należy: . z tym że pierwsze żebra są częściowo z przodu przysłonięte przez obojczyki. Najsłabiej wyczuwa się szczegóły kręgosłupa. mogą być zamiast stawów również chrząstkozrosty. Połączenia żebrowo_mostkowe wzmacniają więzadła. Klatka piersiowa jest w całości dostępna do obmacywania. między którymi znajdują się przestrzenie międzyżebrowe. Dla celów badawczych wyznacza się na klatce piersiowej pionowe linie. Ponieważ mostek jest ustawiony skośnie i ku dołowi oddala się od kręgosłupa.przepona. Części chrzęstne żeber łączą się z mostkiem. po bokach można wyczuć przestrzenie międzyżebrowe. więc wyczuwa się obojczyki a nie żebra.

łokciowa i promieniowa. Leży z przodu klatki piersiowej. Głowa jest otoczona rowkiem zwanym szyjką anatomiczną. poniżej dół podgrzebieniowy zawierający mięsień podgrzebieniowy. grzebień guzka większego i grzebień guzka mniejszego. brzeg przyśrodkowy jest najdłuższy i nosi też nazwę brzegu kręgosłupowego ze względu na sąsiedztwo z kręgosłupem. Nasada górna czyli bliższa jest zakończona głową kości ramiennej pokrytą powierzchnią stawową dla łopatki. ku dołowi przechodzi w trójgraniasty. Kończy się wystającym za brzeg łopatki wyrostkiem barkowym. Do kości wolnej kończyny górnej należy kość ramienna. Powyżej grzebienia jest dół nadgrzebieniowy wypełniony mięśniem nadgrzebieniowym. Brzeg boczny lub pachowy jest zgrubiały. większy położony bardziej bocznie i mniejszy leżący z przodu. Na powierzchni grzbietowej sterczy grzebień łopatki.obojczyk i łopatka. Pomiędzy grzebieniami i guzkami biegnie bruzda międzyguzkowa. Przy ruchach łopatki można wyczuć kąt dolny. jest to dół podłopatkowy wypełniony mięśniem o tej samej nazwie. Brzeg górny jest najkrótszy. śródręcza i palców. przykrywa przedni odcinek pierwszego żebra. Guzki przedłużają się na trzon w grzebienie. Trzon kości ramiennej jest w części górnej walcowaty. Łopatka posiada dwie powierzchnie przednią przylegającą do klatki piersiowej zwaną żebrową i tylną. Dół podgrzebieniowy jest znacznie większy od dołu nadgrzebieniowego. na przejściu głowy w trzon znajduje się szyjka chirurgiczna . Łopatka leży na ścianie tylnej klatki piersiowej na poziomie od drugiego do siódmego żebra. Nasada górna posiada dwa guzki. kąt dolny i kąt boczny zgrubiały posiadający wklęsłą owalną powierzchnię stawową dla kości ramiennej. Mniejwięcej w połowie trzonu jest na nim guzowatość naramienna przeznaczona . który zatacza łuk przy odwodzeniu kończyny górnej i przy jej podnoszeniu. Można wyczuć wyrostek barkowy i idąc za nim przejść po grzebieniu łopatki. Zaczyna się on łagodnie przy brzegu przyśrodkowym i zwiększa się zbliżając się do brzegu bocznego. na którym znajduje się powierzchnia stawowa dla obojczyka. Obojczyk jest na całej swej długości wyczuwalny. czyli grzbietową. Kości ręki dzielimy na: kości nadgarstka. Posiada grubszy koniec mostkowy pokryty powierzchnią stawową i spłaszczony koniec barkowy z małą owalną powierzchnią stawową. Obojczyk jest niewielką kością wygiętą w kształcie litery S. Posiada trzy brzegi i trzy kąty.miejsce typowych złamań. Powierzchnia żebrowa jest wklęsła. Kość ramienna Kość ramienna jako kość długa składa się z trzonu i dwóch nasad. Trzy kąty są to: kąt górny. i kości ręki. u osób szczupłych rysuje się wyraźnie pod skórą. Ponad kątem bocznym łopatki sterczy wyrostek kruczy lekko zagięty i zwrócony ku przodowi. dwie kości przedramienia . Guzki są miejscem przyczepu mięśni. Łopatka jest płaską kością kształtu trójkątnego.

jedno zwane dołem dziobiastym. Służą one za punkt przyczepu mięśni i więzadeł. Trzon jest trójgraniasty. znajdują się nadkłykcie. z których wyróżnia się wewnętrzny zwrócony do kości łokciowej zwany grzebieniem międzykostnym. Poniżej wyrostka . przeznaczone dla wyrostka dziobiastego kości łokciowej i drugie. Nasada górna kości ramiennej jest schowana w dole pachowym. Jest pokryta powierzchnią stawową dla obu kości przedramienia. Na stronie zwróconej do kości nadgarstka znajduje się podwójna powierzchnia stawowa. posiada trzy powierzchnie oddzielone od siebie brzegami. dół wyrostka łokciowego dla wyrostka łokciowego kości łokciowej. która jest wklęsła i pokryta powierzchnią stawową dla kości ramiennej. i mniejszy łagodniejszy nadkłykieć boczny. Główka jest oddzielona od trzonu szyjką. Poniżej szyjki znajduje się z przodu trzonu guzowatość promieniowa. a boczny od strony dużego palca. Po stronie bocznej wyrostka dziobiastego jest małe wcięcie promieniowe dla główki kości promieniowej. trzon jest otoczony mięśniami. Między wyrostkami leży wcięcie półksiężycowate obejmujące bloczek kości ramiennej. posiada dwa wyrostki: tylny większy zwany wyrostkiem łokciowym i przedni mniejszy zwany wyrostkiem dziobiastym. przyśrodkowy większy bardziej sterczący. Nasada górna czyli bliższa ma kształt główki. Kość promieniowa Kość promieniowa jako kość długa składa się z trzonu i dwóch nasad. Przy ułożeniu przedramienia i ręki do góry nadkłykieć przyśrodkowy leży od strony małego palca. można wyczuć trzon mniejwięcej od połowy długości po stronie palca dużego i powyżej tego palca wyrostek rylcowaty. Nasada dolna czyli dalsza jej zgrubiała i zakończona od strony bocznej wyrostkiem rylcowatym. natomiast na nasadzie dolnej można wyczuć oba nadkłykcie. dół promieniowy dla główki kości promieniowej. Nasada górna jest silniej rozwinięta niż dolna. Kość łokciowa Kość łokciowa posiada trzon i dwie nasady. Po stronie tylnej jest ponad bloczkiem jedno duże zagłębienie. Ponad bloczkiem po obu stronach. Ponad bloczkiem znajdują się dla przedniej powierzchni nasady dwa zagłębienia. Nasada górna kości promieniowej i część górna trzonu są niemacalne.dla mięśnia naramiennego. Na jej stronie przyśrodkowej znajduje się wcięcie przeznaczone dla kości łokciowej pokryte powierzchnią stawową. Główka jest otoczona obwodem stawowym pokrytym chrząstką stawową przeznaczoną dla kości stawowej. punkt przyczepu mięśnia dwugłowego ramienia. Nasada dolna czyli dalsza jest spłaszczona w kształcie bloczka.

pozostałe palce są trójczłonowe. Paliczki środkowe mają podstawy wydłużone i wgłębione. bliższy. jeden z jego brzegów zwrócony do kości promieniowej nosi nazwę grzebienia międzykostnego. Człony palców nazywają się paliczkami. Nasada dolna czyli dalsza jest słabo wykształcona. przeciwległe końce mają kształt główek. każdy po 4 kostki. Kostki są pokryte ze wszystkich stron powierzchniami stawowymi i łączą się między sobą z kośćmi przedramienia i śródręcza. dalsze końce w kształcie główek. Kość łokciową można wyczuć na całej długości począwszy od wyrostka łokciowego wzdłuż brzegu tylnego aż do wyrostka rylcowatego. Podstawy pierwszych członów posiadają wklęsłe powierzchnie stawowe przeznaczone dla główek kości śródręcza. Szereg bliższy łączy się z kośćmi przedramienia.dziobiastego wystaje guzowatość łokciowa punkt przyczepu mięśnia ramiennego. Kostki liczy się od strony palca dużego w kierunku do palca małego. Każda z tych kości ma trzon i dwa końce. czworoboczna mniejsza. Trzon kości łokciowej jest podobnie jak kości promieniowej trójgraniasty. a szereg dalszy z kośćmi śródręcza. W kości ręki można wyczuć kości śródręcza od strony . Pierwsze trzy leżą obok siebie. Kości szeregu bliższego noszą też nazwy: kość łódkowata. Kości palców Palec pierwszy czyli kciuk posiada dwa człony. liczymy je od strony palca dużego. ma kształt nieregularnej główki pokrytej powierzchnią stawową. Paliczki ostatnie zakończone są guzowatościami paznokciowymi. dalszy ma kształt główki i łączy się z pierwszym członem odpowiedniego palca. księżycowata. W szeregu dalszym kostki noszą nazwę: czworoboczna większa. Od jej strony przyśrodkowej znajduje się wyrostek rylcowaty. główkowata i haczykowata. trójgraniasta i grochowata. zwany podstawą posiada powierzchnię stawową przeznaczoną dla odpowiedniej kości nadgarstka. Kości śródręcza Kości śródręcza jest pięć. natomiast grochowata leży na kości trójgraniastej. Kości nadgarstka Nadgarstek składa się z dwóch szeregów kostek. Pierwsza kość śródręcza wyróżnia się spośród innych tym. Palec pierwszy posiada paliczek pierwszy i trzeci. że posiada na podstawie siodełkowatą powierzchnię stawową.

który ją powiększa i pogłębia. Staw ramienny .grzbietowej ręki oraz wszystkie paliczki palców również najlepiej od strony grzbietowej. Torebka stawowa jest wzmocniona przez ścięgna mięśni. W jamie stawowej może znajdować się chrząstka śródstawowa. Staw ramienny jest stawem wieloosiowym. Połączenia kości kończyny górnej Dzielimy je podobnie jak kości na połączenia obręczy barkowej i wolnej kończyny. w bok . Powierzchnia ta nosi nazwę panewki. ruchy skręcania ramienia na zewnątrz i do wewnątrz i ruch złożony z wielu ruchów zwany obracaniem lub obwodzeniem. która dzieli jamę na dwie części. Przy podnoszeniu kończyn powyżej poziomu włączają się stawy obręczy barkowej.ruch odwodzenia i przywodzenia. ponieważ kość ramienia podnosi ku górze więzadło kruczo_barkowe rozpięte jak daszek nad stawem ramiennym. ale są one bardzo ograniczone. kulistym zwanym ze względu na dużą swobodę ruchów stawem wolnym. Obydwa omówione stawy są dobrze macalne. na łopatce sięga poza brzegi powierzchni stawowej. Ruchy w tym stawie są następujące: w przód i w tył. W jamie stawowej tego stawu znajduje się chrząstka stawowa. Powierzchnia stawowa na głowie kości ramiennej jest większa od powierzchni stawowej panewki. tj.powierzchnia wypukła to głowa kości ramiennej. w którym kończyna zatacza koło. obszerna. Staw mostkowo_obojczykowy łączy powierzchnię stawową mostkowego końca obojczyka wcięciem obojczykowym rękojeści mostka. Należy on podobnie jak i stawy następne do połączeń wolnej kończyny górnej. powierzchnia wklęsła znajduje się na kącie bocznym łopatki. leży ono ponad stawem barkowym i ma wpływ na ruchy w tym stawie. Staw . jest ona lekko wklęsła otoczona obrąbkiem stawowym. dochodzi na kości ramiennej do szyjki anatomicznej. Staw barkowo_obojczykowy łączy powierzchnie stawowe barkowego końca obojczyka i wyrostka barkowego łopatki. Staw otacza torebka stawowa wzmocniona przez więzadło mostkowo_obojczykowe przednie i tylne. W stawie tym odbywają się ruchy obrotowe obojczyka w stosunku do mostka. Do połączeń obręczy należy staw mostkowo_obojczykowy i barkowo_obojczykowy. które łączą wyrostek kruczy z obojczykiem. Na łopatce znajduje się więzadło kruczo_barkowe rozpięte między wyrostkiem kruczym i barkowym. Torebka stawowa jest wiotka. które schodzą z łopatki na kość ramienną i przez jedno tylko więzadło kruczo_ramienne. W stawie tym obojczyk wykonuje ruchy obrotowe. ruch wahadłowy. Obojczyk jest połączony również z pierwszym żebrem więzadłem żebrowo_obojczykowym. Łopatka łączy się stawowo z kością ramienną. jest to staw ramienny. Torebkę stawu wzmacnia bezpośrednio więzadło barkowo_obojczykowe ponadto są dwa więzadła leżące poza stawem.

W stawie promieniowo_łokciowym bliższym powierzchnie stawowe stanowią wcięcie promieniowe kości łokciowej i obwód stawowy główki kości promieniowej.ramienny przykryty jest przez mięsień naramienny i przez to nie jest dostępny do bezpośredniego obmacywania. ramienno_promieniowego i stawu łokciowo_promieniowego bliższego. że ruchy te są połączone z ruchami nawracania i odwracania. Staw łokciowy łączy kość ramienną z obu kośćmi przedramienia. Staw promieniowo_łokciowy bliższy wchodzi w skład stawu łokciowego i razem z nim został opisany. więzadła są wspólne dla stawu promieniowo_nadgarstkowego i stawów śródnadgarstkowych. W stawie ramieniowo_promieniowym powierzchnie stawowe znajdują się na bloczku kości ramiennej i na wgłębieniu główki kości promieniowej. Staw ramienno_łokciowy łączy powierzchnie stawowe i bloczku kości ramiennej i wcięcie półksiężycowate kości łokciowej. Połączenia stawowe łączą nasady kości .są to staw promieniowo_łokciowy bliższy i dalszy. przy ruchu nawracania obraca się kość promieniowa wokół główki kości łokciowej i obie kości ulegają skrzyżowaniu. Jest ona wzmocniona po bokach przez silne więzadła poboczne: łokciowe i promieniowe. W stawie promieniowo_łokciowym bliższym znajduje się ponadto więzadło pierścieniowate. Między obu kośćmi . jest to ruch odwracania i nawracania. Torebka stawowa jest wspólna dla wszystkich trzech stawów. Jest to staw złożony z trzech stawów: stawu ramienno_łokciowego. W stawie tym ruch odbywa się wspólnie ze stawem promieniowo_łokciowym bliższym. tak że ruchy te mają w sumie charakter ruchów śrubowych. Staw promieniowo_łokciowy dalszy zawarty jest między powierzchnią stawową główki kości łokciowej i wcięciem łokciowym kości promieniowej. Staw łokciowy jako całość określany jest jako staw zawiasowy. które otacza obwód stawowy główki kości promieniowej przyczepiając się do brzegów wcięcia promieniowego na kości łokciowej. W stawie promieniowo_łokciowym bliższym odbywa się ruch sprzężony z ruchem w stawie promieniowo_łokciowym dalszym. zaś przy ruchu odwracania po obrocie kości promieniowej wokół główki kości łokciowej obie kości przedramienia układają się rozlegle. Torebka stawowa otaczająca staw nie posiada własnych więzadeł. Połączenia kości przedramienia Kość łokciowa i promieniowa łączą się ze sobą dwoma stawami i więzozrostem. które schodzą znad kłykci kości ramiennej do obu kości przedramienia. Są to ruchy zginania i prostowania z tym. Na kości promieniowej znajduje się krążek stawowy zwrócony do kości nadgarstka. Ruchy odbywające się w stawie łokciowym można podzielić na ruchy w stawach między kością ramienną i obu kośćmi przedramienia i na ruchy w stawie promieniowo_łokciowym bliższym.

rozpięta jest błona międzykostna stanowiąca połączenie typu więzozrostów. stawy śródręczno_palcowe. Torebka przebiega wzdłuż brzegów powierzchni stawowych. Staw promieniowo_nadgarstkowy jest zawarty między dwoma powierzchniami stawowymi kości promieniowej i powierzchnią stawową krążka stawowego na kości łokciowej z jednej strony. Zgięcie ku stronie dłoniowej jest głębsze niż ku stronie grzbietowej. W stawach między paliczkami są ruchy zginania i prostowania. W stawach śródręczno_paliczkowych odbywają się ruchy zginania i prostowania palców. Służy też za miejsce przyczepu mięśni. Staw ten posiada odrębną torebkę stawową i siodełkowate powierzchnie stawowe dzięki czemu ma dużą ruchomość. ponadto podstawy kości śródręcza łączą między sobą więzadła śródręczne dłoniowe. ponieważ są połączone między sobą więzadłami międzykostnymi. Stawy śródnadgarstkowe łączą poszczególne kostki szeregu bliższego i dalszego między sobą współdziałają w ruchach stawu promieniowo_nadgarstkowego. Stawy śródręczno_paliczkowe zawarte są między wypukłymi powierzchniami stawowymi na główkach kości śródręcza i wklęsłymi powierzchniami na podstawach paliczków. wzmacniają ją więzadła poboczne. W stawie tym odbywa się ruch zginania i prostowania. Dalsze stawy między paliczkami palców są to stawy jednoosiowe zawiasowe wzmocnione pobocznymi więzadłami. Są to więzadła dłoniowe i grzbietowe oraz więzadła boczne. Torebka stawowa otacza powierzchnie stawowe. grzbietowe i międzykostne. Stawy ręki Stawy ręki dzielimy na kolejno po sobie następujące: staw promieniowo_nadgarstkowy. stawy śródnadgarstkowe. przywodzenia i odwodzenia oraz przeciwstawiania. stawy nadgarstkowo_śródręczne. odwodzenia i przywodzenia i ruchy obrotowe. Wśród tych stawów wyróżnia się staw nadgarstkowo_śródręczny kciuka. . więzadła są wspólne i dla dalszych stawów. Błona ta zrasta się z grzebieniami międzykostnymi obu kości przedramienia. Przy ruchu nawracania i odwracania ulega ona zwiotczeniu i nie hamuje ruchów. a z drugiej powierzchniami stawowymi bliższego szeregu kości nadgarstka bez kości grochowatej. W stawie tym odbywają się ruchy zginania dłoniowego i grzbietowego oraz zginania na boki. Stawy nadgarstkowo_śródręczne występują między kośćmi drugiego szeregu nadgarstka a podstawami kości śródręcza. Kości nadgarstka tworzą gładką powierzchnię stawową. co umożliwia ruchy chwytne ręki. Stawy łączące kości przedramienia z nadgarstkiem i kośćmi nadgarstka między sobą mają wspólne więzadła. Schodzą one z dalszych nasad kości łokciowej i promieniowej i rozchodzą się na pierwszy i drugi szereg kości nadgarstka. Kości nadgarstka łączą się z kośćmi śródręcza więzadłami dłoniowymi i grzbietowymi.

W grzebieniu tym wyróżnia się wargę wewnętrzną. Na powierzchni tylnej talerza biodrowego widoczne są trzy linie pośladkowe . Na przejściu gałęzi dolnej w górną znajduje się guz kulszowy. przednia i tylna. Trzon zrasta się z trzonami poprzednich kości w panewkę. Gałąź dolna zrasta się z gałęzią dolną kości łonowej. Kości tworzące kość miedniczną noszą nazwy: kość biodrowa. Po stronie wewnętrznej talerza znajduje się dół biodrowy wypełniony mięśniem biodrowym. które w wieku dziecięcym są oddzielone. górnej i dolnej. Kolce te służą do przyczepu mięśni i więzadeł. łonowa i kulszowa. . Wszystkie trzy są miejscami przyczepu mięśni brzucha ułożonych w potrójną warstwę. na którym opiera się tułów w pozycji siedzącej. Grzebień jest zakończony z przodu przednim górnym kolcem biodrowym. połączone ze sobą przy pomocy chrząstki. zaś z tyłu tylnym górnym kolcem biodrowym. Wcięcia te są zamknięte więzadłami otwory i służą za miejsca przejścia naczyń krwionośnych. nerwów i mięśni.Kończyna dolna Kości kończyny dolnej dzielimy podobnie jak kości kończyny górnej na kości obręczy i kości wolnej kończyny dolnej. powyżej kolca na przejściu w kość biodrową znajduje się wcięcie kulszowe większe. Na gałęzi górnej sterczy kolec kulszowy. znajduje się na niej grzebień i guzek kości łonowej. Kość łonowa leży od przodu kości miednicznej. Poniżej tych kolców znajdują się odpowiednio przedni i tylny dolny kolec biodrowy. W skład obręczy wchodzi kość miedniczna . śródstopia i palców. Między guzem a kolcem rysuje się wcięcie kulszowe mniejsze. Na przejściu kości biodrowej w łonową znajduje się linia łukowata. następnie zrastają się w jedną kość. W kości miednicznej można wyczuć przedni górny kolec biodrowy i idąc ku tyłowi grzebień biodrowy. Część tylna powierzchni zewnętrznej posiada płaską uchowatą powierzchnię stawową przeznaczoną dla kości krzyżowej oraz gruzowatość biodrową. Składa się z trzonu i dwóch gałęzi. do której przyczepiają się więzadła stawu krzyżowo_biodrowego. a w skład wolnej kończyny dolnej wchodzi kość udowa. Kość biodrowa składa się z trzonu i talerza. kości stopy złożone z kości stępu. w której nie ma śladów zrostu. Gałąź górna dochodzi ku górze do kości biodrowej. dwie kości podudzia piszczelowa i strzałkowa. różnie silnie zaznaczone. wargę zewnętrzną i linię pośrednią. Gałąź dolna łączy się z gałęzią dolną kości kulszowej i razem otaczają otwór zasłonowy. Trzon kości biodrowej zrasta się z trzonami pozostałych kości w jedną całość zwaną panewką kości miednicznej. Talerz zakończony jest zgrubiałym brzegiem zwanym grzebieniem biodrowym.dolna. Kość miedniczna składa się z trzech kości. Trzon wchodzi w skład panewki. Kość kulszowa składa się również z trzonu i dwóch gałęzi: górnej i dolnej.

przyczepiają się do nich mięśnie. posiada dwa kłykcie: przyśrodkowy i boczny. a z tyłu grzebień międzykrętarzowy. W dole ograniczają trójkątną płaszczyznę podkolanową. Oba krętarze łączy z przodu linia. Na kłykciu bocznym jest powierzchnia . krętarz mniejszy leży niżej i bardziej przyśrodkowo. które ku górze i ku dołowi rozchodzą się. Krętarze są miejscami przyczepu mięśni. czyli bliższa jest większa od dolnej. Głowa jest ułożona na długiej szyjce. do której przyrasta więzadło i tylnej gładkiej pokrytej powierzchnią stawową przeznaczoną dla obu kłykci kości udowej. W kości łonowej wyczuwa się miejsce złączenia obu kości łonowych w postaci spojenia łonowego. Nasada górna. Otwór zasłonowy jest widoczny na kości macerowanej. przeznaczonymi dla kości piszczelowej. Krętarz większy leży wyżej. W kości kulszowej można wyczuć poprzez mięśnie pośladkowe guz kulszowy. ponadto na przedniej powierzchni obu kłykci są powierzchnie stawowe dla rzepki. złożona z dwóch warg. Na szczycie głowy znajduje się małe zagłębienie. składa się z trzonu i dwóch nasad. zaś w środku leżą tuż obok siebie. Między nimi zawarty jest dół międzykłykciowy. Rzepka leży z przodu stawu kolanowego. Z zakresu kości udowej wyczuwa się oba kłykcie i nadkłykcie częściowo można wyczuć krętarz większy. Kłykcie są pokryte powierzchniami stawowymi. posiada na stronie wewnętrznej dół krętarzowy. zwłaszcza w pozycji leżącej. Kość piszczelowa Kość piszczelowa jest kością długą. Do nich przyczepiają się więzadła stawu kolanowego. Kość udowa Kość udowa jako typowa kość długa składa się z trzonu i dwu nasad. Ponad kłykciami znajdują się nadkłykcie: przyśrodkowy i boczny. oba pokryte powierzchniami stawowymi.przyśrodkowy nieco dłuższy od bocznego. która przechodzi w trzon pod kątem rozwartym. Nasada dolna jest zgrubiała i tworzy dwa kłykcie . na przedniej powierzchni gładki. Nasada górna czyli bliższa posiada głowę pokrytą powierzchnią stawową. Na tylnej powierzchni trzonu biegnie kresa chropawa.Pozostałe elementy kości biodrowej są niemacalne. jest wyczuwalna na całej powierzchni przedniej. płaska o dwóch powierzchniach: przedniej szorstkiej. Trzon jest owalny. Między kłykciami są dwa guzki międzykłykciowe. Rzepka Rzepka jest to kość niedużych rozmiarów. Na jego górnym końcu wystają dwa uwypuklenia zwane krętarzami. do którego przyczepia się więzadło śródstawowe.

miejsce przyczepu więzadła rzepki. Guz piętowy jest tą częścią kości. można wyróżnić na nim grzebienie międzykostny zwrócony do kości piszczelowej. Po stronie bocznej znajduje się wcięcie strzałkowe nie pokryte powierzchnią stawową dla połączenia ze strzałką. W skład szeregu dalszego wchodzą trzy kości klinowate i kość sześcienna. na której jest powierzchnia stawowa dla kości skokowej. zaś brzeg boczny nosi nazwę grzebienia międzykostnego. Po stronie przyśrodkowej trzonu wystaje podpórka skokowa. Kość strzałkowa Kość strzałkowa czyli strzałka jest cienką kością posiadającą trzon i dwie nasady. Powierzchnie są podzielone brzegami. przyśrodkową i boczną. Między szeregami leży kość łódkowata. Ze strzałki wyczuwalna jest główka leżąca poniżej kłykcia bocznego piszczeli i kostka boczna. czyli dalsza jest słabiej wykształcona niż górna. która opiera się o podłoże. Leży ona na kości piętowej. Nasada bliższa ma płaską główkę pokrytą powierzchnią stawową. ma po stronie przyśrodkowej kostkę przyśrodkową z powierzchnią stawową dla kości stopowej. Nasada dolna. Nasada dolna przechodzi w kostkę boczną. która razem z bruzdą kości skokowej tworzy zatokę stępu. są one ułożone w dwa szeregi bliższy i dalszy. Na górnej powierzchni trzonu jest powierzchnia stawowa dla piszczeli.stawowa dla główki strzałki. Posiada trzon i guz. ma trzy powierzchnie. Oprócz trzonu wyczuwalne kłykcie nasady górnej i kostka przyśrodkowa nasady dolnej. Powierzchnia przyśrodkowa jest pokryta jedynie skórą i w całości wyczuwalna. Na trzonie znajduje się podwójna powierzchnia stawowa dla kości skokowej. który poprzez szyjkę przechodzi przez głowę kości skokowej. Kość łódkowata jest największą kością stępu. W górnym odcinku przedniego grzebienia znajduje się guzowatość piszczelowa. stanowi on jej część tylną. zaś z przodu trzonu powierzchnia stawowa dla kości sześciennej. W skład szeregu bliższego wchodzi kość piętowa i skokowa. dwie przednie. Kość skokowa jest drugą kością szeregu bliższego stępu. po bokach trzonu są powierzchnie stawowe dla obu kostek: . Trzon kości piszczelowej jest wyraźnie trójgraniasty. Trzon strzałki jest wieloboczny. Składa się z trzonu. jedną tylną. z których przedni jest wyczuwalny jak powierzchnia przyśrodkowa. Kości stępu Kości stępu jest siedem. Nasada dolna posiada ponadto powierzchnię stawową dla kości skokowej. Między powierzchniami stawowymi trzonu biegnie bruzda.

ponadto powierzchnia stawowa dla kości piętowej. Od strony przyśrodkowej sterczy guzowatość kości łódkowatej. Piąta kość śródstopia posiada na podstawie guzowatość sterczącą ku stronie bocznej. następnie trzon na przekroju trójgraniastym zwróconym wypukłością ku stronie grzbietowej stopy i nasadę dalszą. Kości klinowate są trzy: przyśrodkowa. a więc posiadają po stronach bocznych powierzchnie stawowe. następnie guzowatość łódkowatej. Największa jest kość przyśrodkowa ustawiona skośnie podstawą ku stronie podeszwowej stopy a szczytem ku górze. Kości palców stopy Palce stopy składają się tak jak palce ręki z paliczków: . pokryte są powierzchniami stawowymi dla paliczków palców stopy. Kości śródstopia Kości śródstopia jest pięć. Wzdłuż brzegu bocznego trudniej jest wyczuć szczegóły kostne stopy schodząc z kości piętowej przechodzi się na kość sześcienną i natrafia się na wystającą guzowatość podstawy piątej kości śródstopia. pośrednia i boczna. Idąc wzdłuż brzegu przyśrodkowego wyczuwa się podpórkę skokową. Na dolnej powierzchni trzonu jest powierzchnia stawowa dla kości piętowej.przyśrodkowej i bocznej. Każda z tych kości ma podstawę o kształcie mniej lub bardziej regularnego trójkąta pokrytą powierzchnią stawową. Na szyjce znajduje się od dołu bruzda kości skokowej. z przodu podwójną dla dwóch kości śródstopia. spłaszczonych silnie od strony bocznych. Pierwsza kość śródstopia jest najkrótsza ale i najgrubsza. Kości te łączą się między sobą. Powierzchnia wklęsła pokryta powierzchnią stawową jest zwrócona do głowy kości skokowej. Na powierzchni dalszej są trzy obok siebie leżące powierzchnie stawowe dla trzech kości klinowatych. ustawiona podstawą ku stronie grzbietowej a szczytem ku stronie podeszwowej. Na głowie jest powierzchnia stawowa dla kości łódkowatej. która łączy się z bruzdą kości piętowej. Nasady kości śródstopia mają kształty główek. Posiada z tyłu powierzchnię stawową dla kości piętowej. Leży ona między szeregiem bliższym i dalszym. . ponadto powierzchniami bliższymi łączą się z kością łódkowatą.Kość łódkowata jak wskazuje nazwa ma kształt przypominający łódkę. W kości stępu wyczuwa się z tyłu guz piętowy. Liczy się je od strony palca dużego zwanego paluchem. Podobnie ustawiona jest kość klinowata boczna. Kość sześcienna leży bocznie od bocznej kości klinowatej jako ostatnia szeregu dalszego. powierzchniami dalszymi z kośćmi śródstopia. na którym opiera się stopa o podłoże. Kość klinowata pośrednia jest najmniejsza. pierwszą kość klinowatą i kości śródstopia. przyśrodkowo dla trzeciej kości klinowatej.

pierwszy z dwóch pozostałe z trzech. międzykostne wypełniają przestrzeń między guzowatością kości krzyżowej i guzowatością kości biodrowej. Przez przebieg tych więzadeł dochodzi do zamknięcia wycięć kulszowych dwa otwory: większy kulszowy położony wyżej i mniejszy położony niżej. Powierzchnie stawowe są płaskie pokryte chrząstką szklistą częściowo włóknistą. że poszczególne paliczki są ze sobą zrośnięte. drugie na brzegu dolnym. W zakresie samej miednicy znajduje się silna błona zasłonowa. Są to więzadła krzyżowo_biodrowe przednie międzykostne i grzbietowe czyli tylne. naczyń krwionośnych i nerwów. Dwie kości . która przyrasta do brzegów otworu zasłonowego. Staw krzyżowo_biodrowy ze względu na płaskie powierzchnie stawowe i dużo więzadeł posiada bardzo małą ruchomość. Jest ona u kobiet większa niż u mężczyzn. Połączenia kości kończyny dolnej Dzielimy je na połączenia obręczy kończyny dolnej i na połączenia wolnej kończyny dolnej. Kształty paliczków są takie jak w ręce z tą różnicą. Przednie zrastają się z torebką stawową od strony miednicznej. a przede wszystkim grubsze od paliczków palców pozostałych. Staw krzyżowo_biodrowy zawarty jest między powierzchnią stawową łukowatą bocznej powierzchni kości krzyżowej i powierzchnią łukowatą na talerzu kości biodrowej. trzony znikomej długości. Otwory te służą za miejsca przejścia mięśni. Torebka stawowa jest silnie napięta i wzmocniona dużą liczbą więzadeł. Na gałęziach dolnych kości łonowych znajdują się płaskie powierzchnie między które wsuwa się krążek chrząstki włóknistej zwany krążkiem międzyłonowym. Połączenia kości łonowych uzupełniają dwa więzadła. i grzebieniem biodrowym. jedno leży na górnym brzegu spojenia. że są krótkie. podstawy są bardzo zbliżone do nasad dalszych. Do połączeń obręczy należą stawy krzyżowo_biodrowy i spojenie łonowe. Paliczki palca pierwszego są znacznie większe. Oprócz tych więzadeł wchodzących bezpośrednio w skład stawu są jeszcze więzadła wzmacniające pośrednie połączenie kości biodrowej z krzyżową. więzadło krzyżowo_guzowe biegnące między bocznym brzegiem kości krzyżowej a guzem kulszowym i więzadło krzyżowo_kolcowe biegnące od brzegu kości krzyżowej do kolca kulszowego. które wychodzą z miednicy w okolice pośladkową i sromową. Zdarza się. Spojenie łonowe jest to chrząstkozrost łączący kości łonowe. zakrywa go i służy zarazem za miejsce przyczepu mięśni zasłonowych zewnętrznego i wewnętrznego. Są to: więzadło biodrowo_lędźwiowe rozpięte między wyrostkiem ostatniego kręgu lędźwiowego. Miednica jako całość. W krążku tym znajduje się zwykle wąska szczelina zwana jamą spojenia. zaś tylne przechodzą z kości biodrowej na tylną powierzchnię kości krzyżowej jako wiązadła krótkie i długie.

Wymiar poprzeczny jest prostopadły do poprzedniego. Są trzy wymiary bezpośrednie: strzałkowy. między spojeniem łonowym a kością guziczną wynosi jedynie około 9ż7şcm. poprzecznym i skośnym. należy ona topograficznie do jamy brzusznej. a dokonuje się ich po to. a spojenie łonowe ma mniejszy kąt złożony z dwóch płaszczyzn. Miednica jest tą częścią kośćca. Są to otwory krzyżowe większe i mniejsze oraz otwory zasłonowe. ale może się zwiększać od 2-2. kość krzyżową i guziczną. w której zaznaczają się wyraźnie różnice płciowe. Pojawiają się one u osób dorosłych pod wpływem działania hormonów płciowych. zaś pośrednio u osoby żywej. zamkniętą przez kości łonowe.5ż7şcm. Wymiar strzałkowy płaszczyzny wychodu. która biegnie od tarczy międzykręgowej między ostatnim kręgiem lędźwiowym a kością krzyżową do górnego brzegu spojenia łonowego. Są to: . Miednica większa jest od przodu otwarta. łączą linie stawów krzyżowo_biodrowych z wypukłością połączenia kości biodrowej z łonową. Płaszczyznę wchodu mierzymy bezpośrednio na miednicy macerowanej.5ż7şcm przy ruchach kości guzicznej. Wymiar skośny. a właściwie są dwa wymiary skośne. zawiera narządy należące do jamy brzusznej. zawiera odmienne narządy niż jama brzuszna. czyli otwór dolny miednicy. U kobiet miednica jest ogólnie biorąc szersza i niższa niż u mężczyzn.5ż7şcm. przedniej biegnącej między kośćmi łonowymi i kulszowymi do guzów kulszowych oraz tylnej od guzów kulszowych do kości guzicznej. linie łukowate i brzeg górny spojenia łonowego. ponieważ brzeg górny kości krzyżowej wpukla się do wnętrza miednicy. kulszowe. W miednicy mniejszej wyróżnia się płaszczyznę wchodu czyli otwór górny miednicy i płaszczyznę wychodu. Mają one specjalne znaczenie u płci żeńskiej. U kobiet otwór ten ma kształt owalu o łagodnych liniach natomiast u mężczyzn ma kształt zbliżony do serca karcianego. Długość takiego wymiaru wynosi przeciętnie około 12. W miednicy mniejszej kobiecej dokonuje się pomiarów w trzech kierunkach: strzałkowym.miedniczne kość krzyżowa i kość guziczna tworzą całość zwaną miednicą. Granicę między tymi miednicami tworzy linia łukowata zwana kresą graniczną. biegnie przez najszerszą część płaszczyzny wchodu i wynosi przeciętnie około 13. Otwór górny jest ograniczony przez górny brzeg kości krzyżowej. Pośrednio u osoby żywej mierzy się miednicę dokonując 4 pomiarów. aby sprawdzić czy wymiary miednicy odpowiadają wymiarom główki płodu. Miednica brzuszna stanowi pewną zwartą całość. Wynosi on przeciętnie około 11ż7şcm. Różnice są lepiej widoczne przy omawianiu poszczególnych wymiarów miednicy. posiada w swych ścianach otwory łączące ją z otoczeniem. Miednicę dzielimy na: miednicę większą zawartą między talerzami biodrowymi i miednicę mniejszą. schodzą się one w punkcie środkowym miednicy. Wymiar strzałkowy biegnie od wzgórka do tylnej powierzchni spojenia łonowego. poprzeczny i skośny.

który u kobiet wynosi około 65 stopni u mężczyzn około 55 stopni. która wynosi około 25ż7şcm. Połączenia wolnej kończyny dolnej Staw biodrowy łączy kość miedniczną z kością udową. nad którym biegnie więzadło poprzeczne panewki. międzygrzebieniowa. Wymiary te noszą też nazwy odpowiednio: szerokość międzykolcowa. Druga powierzchnia stawowa stawów biodrowego znajduje się na głowie kości udowej. Więzadła wzmacniające staw pochodzą od wszystkich trzech kości tworzących kość miedniczną. Przy siadaniu kąt zmniejsza się. międzykręgarzowa. Więzadło biodrowo_udowe jest najsilniejsze. i odległość między spojeniem łonowym a piątym kręgiem lędźwiowym. Jej powierzchnia stawowa pokryta chrząstką szklistą biegnie tuż przy obwodzie panewki. Prawidłowe wymiary pośrednie wskazują na prawidłowy ogólny kształt miednicy. Miednica jest nachylona do płaszczyzny poziomej pod kątem. Torebka stawowa przyczepia się do obrąbka stawowego. Powierzchnia stawowa kości miednicznej leży na jej powierzchni zewnętrznej i jest utworzona przez trzony wszystkich trzech składających się na nią kości. Zmienność tych wymiarów związana jest z tuszą osoby badanej. Kąt nachylenia zmienia się wraz ze zmianą pozycji miednicy przy przejściu z pozycji stojącej do pozycji siedzącej. w kształcie łuku wygiętego ku tyłowi. wpływa ono hamująco na ruch zgięcia ku . dół panewki nie jest pokryty powierzchnią stawową. zgodnie z krzywizną kości krzyżowej. guzy kulszowe obniżają się. ma około 2ż7şcm szerokości. która wynosi około 20ż7şcm. więzadło łonowo_udowe i kulszowo_udowe. odległość między krętarzami większymi kości udowych wynosząca około 32ż7şcm. spojenie łonowe podnosi się ku górze. tworzy niepełny okrąg i nosi nazwę powierzchni księżycowatej. Przez połączenia punktów środkowych odległości między ścianą przednią i tylną miednicy otrzymujemy oś miednicy. biegnące od przedniego dolnego kolca biodrowego do linii międzykrętarzowej. Panewka jest głęboka i powiększona przez chrzęstny obrąbek stawowy. odległość między grzebieniami kości biodrowych w ich najszerszym miejscu wynosząca około 29ż7şcm. zawiera tkankę łączną i tłuszczową. biegnące od obu wymienionych kości do kości udowej do linii międzykrętarzowej. ma kształt wycinka b: kuli i jest pokryta chrząstką szklistą. natomiast na kości udowej schodzi poniżej głowy i obejmuje szyjkę. Między brzegami powierzchni księżycowatej jest wcięcie panewki.odległość między przednimi górnymi kolcami biodrowymi. Są to: więzadło biodrowo_udowe. Reszta panewki.

przy środkowym i bocznym. ponadto z przodu więzadłem poprzecznym kolana. inaczej kształt sierpowaty. które są przeznaczone dla kości piszczelowej oraz dwie powierzchnie stawowe dla rzepki. Zakres ruchów jest wyznaczony głębokością panewki i silnymi więzadłami zwłaszcza biodrowo_udowym. ruch przywodzenia i odwodzenia. Pozostałe więzadła są słabsze. biegnie ono obok torebki do główki strzałki. na kości piszczelowej i na rzepce przebiega nieco poza linię brzegów stawowych. Dzięki obecności łękotek jama stawowa jest podzielona niezupełnie na dwie części . z boków schodzi poniżej nadkłykci. dodatkową kością tego stawu jest rzepka. przymocowane są w przestrzeni między kłykciami piszczeli. jest to przedłużenie ścięgna mięśnia czworogłowego uda. Torebka jest wzmocniona następującymi więzadłami: więzadło rzepki biegnie z przodu. Od dołka na szczycie głowy kości udowej do dołka panewki biegnie więzadło obłe głowy kości udowej. Mają one kształt zbliżony do litery C. Łączą one nadkłykcie kości udowej z obu kośćmi podudzia. na przekroju trójkątne ułożone na obwodzie powierzchni stawowej. które jest częścią ścięgna mięśnia półbłoniastego. Hamują przywodzenie i odwodzenie uda. Torebka stawowa ma przebieg nieregularny . ruch skręcania do wewnątrz i na zewnątrz jako suma ruchów . Staw kolanowy Staw kolanowy łączy kość udową z kością piszczelową. Oprócz więzadeł leżącyh zewnątrz . Po bokach tego więzadła biegną pasma tkanki łącznej dochodzące również do piszczeli zwane troczkami rzepki. Część włókien więzadeł łonowo i kulszowo_udowego biegnie okrężnie i też wzmacnia torebkę stawową. wieloosiowym. Na kłykciach piszczeli powierzchnie stawowe są płaskie. Na kości udowej powierzchnie stawowe stanowią wypukłe powierzchnie obu kłykci pokryte chrząstką stawową. ruch obracania czyli obwodzenia. podobnie na tylnej powierzchni rzepki. Z wymienionych więzadeł tylko więzadło poboczne strzałkowe nie łączy się bezpośrednio z torebką stawową.górną i dolną. z tyłu biegnie tuż powyżej brzegu stawowego. Na kłykciach piszczeli znajdują się dwie chrząstki zwane łękotkami.z przodu kości udowej wysuwa się ponad brzeg powierzchni stawowej. a biegnie od dołu i strony przyśrodkowej skośnie w bok i ku górze i więzadło podkolanowe łukowate. przyrasta ono do przedniej powierzchni rzepki. Staw biodrowy jest stawem panewkowym. następnie dochodzi do guzowatości piszczeli. Na powierzchni tylnej stawu są dwa więzadła: podkolanowe skośne. w którym wykonuje się następujące ruchy: ruch zginania w przód i w tył czyli ruch wahadłowy.tyłowi i na ruch przywodzenia. Po bokach stawu biegną więzadła poboczne przyśrodkowe czyli piszczelowe i boczne czyli strzałkowe. schodzi w dół znad kłykcia bocznego.

Więzozrost piszczelowo_strzałkowy znajduje się między wcięciem piszczeli a kostką boczną strzałki. Więzozrost ten wzmacnia więzadło piszczelowostrzałkowe przednie i tylne. które rozchodzi się z kostki przyśrodkowej na kość skokową.stawu. Staw kolanowy posiada urządzenia dodatkowe. Po stronie bocznej biegną więzadła z kostki bocznej do kości piętowej i do kości skokowej. w postaci fałdów błony maziowej. posiada staw kolanowy więzadła wewnętrzne. które wpuklają się do jamy stawowej. zawierają one tkankę tłuszczową. Są to dwa więzadła krzyżowe przednie i tylne. rozpięte między kłykciami kości udowej a dołem międzykłykciowym na kości piszczelowej. przy . Błona międzykostna jest rozpięta między grzebieniami międzykostnymi obu kości podudzia. dalsze stawy łączą poszczególne kości stępu między sobą. łódkowatą i piętową. Połączenia kości podudzia Kość piszczelowa i strzałkowa łączą się ze sobą stawem piszczelowo_strzałkowym. Ruchy w tym stawie są znikome. przedrzepkowa i podrzepkowa. W otoczeniu jamy stawowej znajdują się liczne uchyłki błony maziowej w postaci kaletek. Staw ten wzmacnia więzadło główki strzałki przednie i tylne. Staw skokowo_goleniowy. W stawie tym odbywa się ruch zginania stopy ku stronie podeszwowej i grzbietowej. z paliczkami i paliczki między sobą. zwany również stawem skokowym górnym zawarty jest między powierzchnią wypukłą na trzonie kości skokowej a powierzchnią wklęsłą na kości piszczelowej łącznie z powierzchniami na obu kostkach. Torebka stawowa jest wzmocniona następującymi więzadłami: po stronie przyśrodkowej jest szerokie więzadło trójgraniaste. W stawie kolanowym można wykonywać następujące ruchy: zginanie i prostowanie i ruch skręcania możliwy jedynie przy zgiętym kolanie i rozluźnionych więzadłach pobocznych. zwłaszcza w otoczeniu rzepki jako kaletka nadrzepkowa. Rzepka hamuje nadmierne wyprostowanie stawu kolanowego. następnie stęp ze śródstopiem. i pod przyczepami ścięgien mięśni tuż przy stawie. Stawy stopy Stopa łączy się z podudziem stawem skokowo_goleniowym. błoną międzykostną i więzozrostem piszczelowo_strzałkowym. kości śródstopia między sobą. Jeden fałd jest ułożony w linii środkowej stawu. dwa bocznie. Staw piszczelowo_strzałkowy znajduje się między powierzchnią strzałkową kłykcia bocznego piszczeli i powierzchnią stawową na główce strzałki.

zaś ruchowi nawracania towarzyszy zgięcie grzbietowe i odwodzenie stopy. że . Linia tego stawu powstaje przez połączenie jamy stawowej stawu piętowo_sześciennego i skokowo_piętowo_łódkowego. Dla celów praktycznych wyróżnia się wśród stawu stępu tzw. połączenie następuje w ten sposób. przy czym razem z ruchem odwracania odbywa się ruch zgięcia podeszwowego i przywodzenia. Staw ten objęty jest wspólną torebką stawową. Przy silnym zgięciu podeszwowym możliwe są ruchy stopy: na boki. Ruchy w tym stawie odbywają się łącznie ze stawem skokowo_piętowym przednim. Łączy je ponadto więzadło międzykostne leżące w zatoce stępu oraz dwa więzadła skokowo_piętowe boczne i przyśrodkowe. Linia tego stawu biegnie poprzecznie przez stęp. a punktem orientacyjnym jest guzowatość kości łódkowatej leżącej po stronie przyśrodkowej stopy. stawu piętowo_skokowego tylnego i stawu skokowo_piętowo_łódkowego polega na wykonywaniu nawracania i odwracania stopy. Staw skokowo_piętowy tylny jest zawarty między powierzchniami tylnymi na obu kościach. Pozostałe kości stępu łączą stawy noszące nazwy takie jak kości. Stawy stępowo_śródstopne Stawy te łączą drugi szereg kości stępu z podstawami kości śródstopia. Ponieważ kości stępu są cztery a kości śródstopia pięć. Stawy stępu Są to stawy między poszczególnymi kośćmi stępu. Staw skokowy przedni czyli skokowo_piętowo_łódkowy zawarty jest między powierzchniami stawowymi przednimi kości skokowej i piętowej oraz powierzchnią stawową na głowie kości skokowej a powierzchnią wklęsłą na kości łódkowatej. zaś na stronie grzbietowej więzadło rozwojowe. Staw ten jest miejscem wykonywania odcięcia części stopy. Czynność obu stawów tj. Na stronie podeszwowej jest silne więzadło piętowo_łódkowe podeszwowe. Dzięki obecności ponadto więzadeł międzykostnych kości te są połączone ściśle ze sobą. Wymienione stawy są wzmocnione przez więzadła grzbietowe i podeszwowe rozpięte pomiędzy poszczególnymi kośćmi. a więc jest staw piętowo_sześcienny i klinowo_łódkowy. staw Hoparta(Szoparta). którą wzmacniają więzadła leżące po stronie grzbietowej i podeszwowej. Między kością piętową i skokową są dwa stawy: piętowo_skokowy tylny i przedni. który łączy kość łódkową ze wszystkimi trzema kośćmi klinowatymi. stąd też nazwa staw poprzeczny stępu.czym zgięcie podeszwowe jest głębsze. i piętową. które łączy kość sześcienną i łódkowatą. które łączą.

Wyróżnia się w niej łuk poprzeczny powstały przez ułożenie kości klinowatych podstawami ku stronie grzbietowej a szczytami ku stronie podeszwowej oraz łuk podłużny. Przy rozluźnieniu więzadeł może nastąpić przesunięcie wzajemne kości. Stopa jako całość Stopa człowieka jest ustawiona pod kątem prostym do podudzia. Jest to położenie nieprawidłowe. W sąsiedztwie stawu palucha i pierwszej kości śródstopia znajdują się dodatkowe małe kostki zwane trzeszczkami. podeszwowe i więzadła śródstopne łączące główki kości śródstopia między sobą. Dzięki temu układowi kości. Stawy te wzmacniają trzy rodzaje więzadeł: międzykostne. powoduje ono bóle stopy i mięśni przy dłuższym staniu. posiadają więzadła poboczne. Stawy śródstopno_paliczkowe Stawy te łączą główki kości śródstopia z pierwszymi paliczkami palców stopy. wspomagają go więzadła i ścięgna mięśni. podeszwowe i grzbietowe. stopa opiera się na podłożu jedynie na guzie piętowym. Dzięki temu powstaje zwarta całość śródstopia. czwartą i piątą kością śródstopia. Punktem orientacyjnym jest gruzowatość piątej kości śródstopia. Brzeg przyśrodkowy nie dotyka podłoża. Linia wypukłości biegnie od kości piętowej poprzez kości śródstopia ku palcom. Brzeg przyśrodkowy stopy jest najbardziej wypukły. Stawy te wzmacniają więzadła międzykostne. tworzy sklepienie stopy. podeszwowe i grzbietowe. zwłaszcza kości stopowej i powstaje tzw. . Stawy międzyśródstopne łączą podstawy kości śródstopia między sobą. ruchy w nich to zginanie i prostowanie. płaskostopie. zaś kość sześcienna łączy się z dwoma tj. Stawy międzypaliczkowe Stawy te zawarte są między powierzchniami stawowymi paliczków. wzmacniają je więzadła poboczne. na główkach kości śródstopia i na bocznym brzegu stopy. ten kształt stopy zależy nie tylko od układu kości. ale są one bardziej ograniczone. że kość skokowa spoczywa na kości piętowej. Ruchy w tych stawach podobne są do ruchów w podobnych stawach ręki. jest ona również miejscem operacyjnym odjęcia tym razem całego śródstopia wraz z palcami od kości stępu. głównie jest tu ruch zginania i prostowania.trzy kości klinowate łączą się każda z oddzielną kością śródstopia. Linia łącząca stawy stępowo_śródstopne nosi nazwę linii stawu Lisfrancka. przy czym nie wyróżnia się tu odrębności żadnej kości śródstopia. Powstaje on dzięki temu. w którym stopa całą swoją powierzchnią podeszwową spoczywa na podłodze.

nosowymi i kością sitową. Łuska jest ukształtowana w płaszczyźnie pionowej i od jej ustawienia urobiono określenie płaszczyzna czołowa. Wchodzą one zarówno w skład podstawy jak i sklepienia czaszki. przez które przechodzą nerwy i naczynia krwionośne. Tworzą one głównie sklepienie czaszki. Między częściami oczodołowymi jest wcięcie sitowe. Należą one do zespołu zatok przynosowych i mają połączenie z jamą nosową. Są to kość czołowa. Łuska łączy się od tyłu z dwoma kośćmi ciemieniowymi. z boków z kośćmi klinowymi. od strony czaszki twarzowej łączy się z kośćmi jarzmowymi. Stopa jest typowym narządem podporowym podczas gdy ręka jest narządem chwytnym. Oczodół ograniczony jest od góry przez brzeg nadoczodołowy. składa się z łuski i dwóch części oczodołowych. Kości czaszki Czaszka składa się z 2 części: nerwowej czyli mózgowej i twarzowej czyli trzewnej. w której mieści się mózgowie. Łuska zamyka przedni dół czaszkowy. w którym znajduje się otwór lub wcięcie nadoczodołowe. Jest to jama nosowa zawierająca również narząd węchu i jama ustna. Są to dwie kości skroniowe i dwie kości ciemieniowe. a tuż nad częściami oczodołowymi łuki brwiowe silniej zaznaczone u mężczyzn. Ponad oczodołami znajdują się w w łusce przestrzenie wyścielone błoną śluzową zawierające powietrze zwane zatokami czołowymi. Brzeg nadoczodołowy przechodzi ku bokowi w wyrostek jarzmowy.Może być też stopa nadmiernie wypukła. Czaszka mózgowa W czaszce mózgowej wyróżnia się kości parzyste i nieparzyste. klinowa i potyliczna. stanowi podstawę czoła. w której znajduje się narząd smaku. Części oczodołowe stanowią górną ścianę oczodołów. Przednia powierzchnia łuski jest gładka. zawiera początkowe odcinki narządów trzewnych tj. Kość klinowa leży . Czaszka twarzowa stanowi podstawę kostną twarzy. W kości skroniowej mieści się narząd słuchu i równowagi. Kość czołowa leży najbardziej z przodu. przewodu pokarmowego i oddechowego. od strony wewnętrznej posiada nierówności odpowiadające powierzchni mózgowia. Kości zarówno czaszki mózgowej jak i twarzowej stanowią osłonkę dla narządu wzroku. Kości nieparzyste tworzą łuk skierowany wypukłością ku dołowi i ułożony w kierunku strzałkowym. Kości parzyste tworzą łuk skierowany wypukłością ku górze i ułożony w kierunku poprzecznym. Na łusce zaznaczają się guzy czołowe różnie silnie wykształcone. Czaszka mózgowa jest zamkniętą puszką kostną. Powierzchnia mózgowa części oczodołowej jest nierówna i stanowi dno przedniego dołu czaszki. w którym znajduje się część kości sitowej.

Ponad kłykciami znajdują się kanały nerwów podjęzycznych. łączy się z przodu z kością sitową. Na jej powierzchni wewnętrznej znajdują się rowki ułożone w kształcie krzyża. potyliczna. . W siodle znajduje się gruczoł dokrewny . łącząca oczodół z jamą czaszki. łuski i dwóch części bocznych. U nasady skrzydła mniejszego jest otwór wzrokowy dla przejścia tego nerwu. składa się z trzonu i trzech par wyrostków. Na powierzchni górnej trzonu jest zagłębienie zwane siodłem tureckim. Części boczne posiadają na swoich powierzchniach zewnętrznych są kłykcie potyliczne pokryte powierzchniami stawowymi dla połączenia z kręgiem szyjnoszczytowym. skroniowe. służące za przyczep dla mięśni karku. Składa się z części podstawnej. łuskowej i bębenkowej. Każdy wyrostek składa się z dwóch blaszek. Kość potyliczna leży od tyłu. Część skalista leży na pograniczu środkowego i tylnego dołu czaszki. Część podstawna łączy się z trzonem kości klinowej i razem tworzy pochyłość zwaną stokiem. jarzmowe.przysadka mózgowa. Są to następujące kości: czołowa. uzupełniają od przodu górne ściany oczodołów. rozchodzące się od guzowatości potylicznej wewnętrznej. z tyłu z kością potyliczną. której dwie powierzchnie są wewnątrz. a dwie zewnątrz czaszki. Kość skroniowa składa się z części skalistej sutkowej. Na powierzchni zewnętrznej znajduje się guzowatość zewnętrzna i łukowato biegnące linie karkowe. Na brzegach bocznych są wcięcia szyjne. stanowi część sklepienia i podstawy czaszki. Trzon leży w środku podstawy czaszki. Skrzydła większe tworzą ściany środkowego dołu czaszki. Między skrzydłem mniejszym i większym jest trójkątna szczelina oczodołowa górna. skrzydłami mniejszymi i wyrostkami skrzydłowatymi. które uzupełnione przez wcięcia na kościach skroniowych tworzą otwory. częściowo ściany boczne oczodołów i okolicy skroniowej. zatoki żylne opon twardej. Piramida ma budowę skomplikowaną. Wszystkie części kości potylicznej ograniczają otwór potyliczny wielki łączący jamę czaszki z kanałem kręgowym. Dochodzą one do kości podniebiennej i szczęki. Kość klinowa zawdzięcza swoją nazwę temu. leżą w tylnym dole czaszki. szczęki i lemiesz. większymi. a zarówno u nasady jak i wzdłuż blaszek biegną kanały dla nerwów i naczyń. U nasady skrzydła większego znajduje się otwór okrągły. ograniczone wyniosłościami z przodu i z tyłu. ma kształt piramidy. i podskroniowej. Skrzydła mniejsze są skierowane ku przodowi. podniebienne. ciemieniowe. przez które przechodzą żyły szyjne wewnętrzne i i trzy merwy czaszkowe: (9 10 11). Trzon zawiera parzystą zatokę klinową łączącą się z jamą nosową jako zatoka oboczna nosa. Z trzonu wyrastają wszystkie wyrostki. otwór owalny i kolczysty przeznaczony dla nerwów i naczyń. Wyrostki skrzydłowate zwisają z trzonu poza jamę czaszki. Łuska kości potylicznej stanowi tylne ograniczenia jamy czaszki. zwanych skrzydłami. W rowkach tych leżą naczynia krwionośne żylne tzw. sitowa.głównie na podstawie czaszki. że jest wklinowaną między szereg kości zarówno czaszki mózgowej jak i twarzowej.

która tworzy część powierzchni skroniowej i policzkową zewnętrzną. który zwisa ku dołowi z tyłu poza małżowinę uszną. ponadto przechodzi przez nią kanał tętnicy szyjnej wewnętrznej i nerwu. która stanowi główną część płaszczyzny skroniowej i powierzchnię wewnętrzną ograniczającą środkowy dół czaszki. stanowi część nosa zewnętrznego. Czaszka twarzowa Kości czaszki twarzowej dzielimy na parzyste i nieparzyste. na powierzchni wewnętrznej są nierówności związane z przebiegiem naczyń żylnych i tętniczych. Na tylnej powierzchni piramidy znajduje się otwór słuchowy wewnętrzny. potyliczną.ponieważ w jej wnętrzu znajduje się narząd słuchu i równowagi. małżowiny nosowe. Do przodu od wyrostka sutkowego sterczy ku dołowi różnej długości wyrostek rylcowaty. wyczuwalną pod skórą twarzy. szczęki. Na tylnym brzegu piramidy znajduje się wycięcie szyjne tworzące razem z kością potyliczną otwór dla żyły szyjnej wewnętrznej. Kości twarzy są połączone między sobą nieruchomo z wyjątkiem żuchwy. przyśrodkowo z kością drugostronną. Piramida przechodzi ku tyłowi w część sutkową czyli wyrostek sutkowy. podniebienne. kość sitowa i gnykowa. wypuklona w guz ciemieniowy. ciemieniową. jarzmową. która tworzy część ściany bocznej oczodołu. potyliczną. Kość nosowa ma kształt czworobocznej płytki lekko wygiętej. Kość skroniowa łączy się z kością klinową. posiada trzon i dwa wyrostki. skroniową. Między obu wyrostkami jest otwór rylcowo_sutkowy dla przejścia nerwu twarzowego. z boku z wyrostkiem czołowym szczęki. częściowo klinową. Do nieparzystych należą: żuchwa. Część bębenkowa ma kształt rynienkowato zgiętej blaszki kostnej. Wyrostek skroniowy łączy się z wyrostkiem jarzmowym kości jarzmowej i tworzy łuk jarzmowy. W wyrostku są zawarte komórki sutkowe wypełnione powietrzem. Wszystkie kości parzyste i części nieparzyste są związane ze szczęką tworząc główną część twarzy. skroniową. Szczęka składa się z trzonu i czterech wyrostków: . Ku przodowi wyrasta z części łuskowej wyrostek jarzmowy. Część łuskowa ma powierzchnię zewnętrzną. Poza tym dołem znajduje się otwór słuchowy wewnętrzny ograniczony przez część skalistą i bębenkową. Trzon ma trzy powierzchnie: oczodołową. lemiesz. który łączy się z kością jarzmową i tworzy łuk jarzmowy. Łączy się u góry z kością czołową. Wyrostek czołowy łączy się z kością czołową i skrzydłem wielkim kości klinowej. Kość ciemieniowa jest czworokątną blaszką kostną wstawioną w sklepienie czaszki między kość czołową. Kość jarzmowa leży z boku twarzy. Do kości parzystych należą: kości nosowe. Poniżej wyrostka jarzmowego znajduje się dół żuchwowy pokryty powierzchnią stawową. jarzmowa. Powierzchnia zewnętrzna jest gładka. łzowe.

Kość łzowa jest to mała cienka kostka leżąca w ścianie przyśrodkowej oczodołu między wyrostkiem czołowym szczęki a kością sitową. łzową. Trzon ma kształt podkowiasty. W trzonie biegnie kanał żuchwy. powierzchnię tylną czyli podskroniową tworzącą płaszczyznę podskroniową. zwróconą do jamy nosowej i powierzchnię przednią. Gałąź zakończona jest dwoma wyrostkami. Przyrastają do niej małżowiny nosowe środkowa i dolna. Blaszka pozioma łączy się z wyrostkiem podniebiennym szczęki i tworzy część tylną podniebienia twardego. brzeg górny jest zgrubiały i tworzy część zębodołową zawierającą podobnie jak w szczęce zębodoły. jarzmowego. podniebienną. jak wskazuje nazwa. Kość łzowa tworzy razem z wyrostkiem czołowym szczęki. Trzon stanowi część środkową szczęki. jarzmową. na powierzchni wewnętrznej linia przyczepu mięśnia żuchwowo_gnykowego.czołowego. Małżowina nosowa dolna ma kształt lekko zwiniętej blaszki kostnej. dochodzi do kości czołowej leżąc dobocznie od kości nosowej. Żuchwa jest największą kością nieparzystą. Brzeg powierzchni przedniej ogranicza razem z kośćmi nosowymi otwór gruszkowaty prowadzący do jamy nosowej. Wyrostek zębodołowy. U góry blaszka pionowa dochodzi do oczodołu i uzupełnia jego ścianę dolną. kanał nosowo_łzowy prowadzący z oczodołu do jamy nosowej. a w nim nerwy i naczynia dla zębów. klinową i małżowiną nosową dolną. do którego przyczepia się mięsień skroniowy i tylnym kłykciowym. Wyrostek czołowy szczęki ogranicza ścianę boczną jamy nosowej. sitową. poniżej główki jest szyjka. która tworzy ścianę dolną oczodołu. posiada szereg zębodołów przeznaczonych dla korzeni zębów. Wyrostek podniebienny ma kształt lekko wypukłej płytki kostnej ustawionej prawie poziomo. nosową. przednim zwanym dziobiastym. Na wewnętrznej powierzchni gałęzi jest otwór . podniebiennego i zębodołowego. Blaszka pionowa przyrasta do trzonu szczęki i tworzy część ściany bocznej jamy nosowej. powierzchnię przyśrodkową czyli nosową. Pod małżowiną biegnie przewód nosowy dolny. Brzeg górny tworzy brzeg podoczodołowy. Szczęka leży w środkowej części twarzy i łączy się z następującymi kośćmi: czołową. Powierzchnia nosowa posiada duży otwór prowadzący do zatoki szczękowej do tyłu od tego otworu przyrasta do trzonu szczęki blaszka pionowa kości podniebiennej. przyrasta do ściany bocznej jamy nosowej. Wyrostek jarzmowy zrasta się z kością jarzmową. Kość podniebienna składa się z blaszki poziomej i pionowej ustawionych w stosunku do siebie pod kątem prostym. Z trzonu wyrastają pod kątem prostym dwie gałęzie. macalną pod skórą twarzy. Składa się z trzonu i dwóch gałęzi. Wyrostek kłykciowy jest zakończony główką pokrytą powierzchnią stawową. Posiada on powierzchnię górną części oczodołową. Łączy się z wyrostkiem podniebiennym drugiej szczęki i tworzy przednią część podniebienia twardego a zarazem do jamy nosowej. Na powierzchni zewnętrznej trzonów znajduje się w linii środkowej guzowatość grudkowa. miejsce odejścia gałęzi nazywa się kątem żuchwy.

Kość sitowa jest wstawiona między kości czaszki mózgowej i twarzowej. Stanowi ona część sklepienia jamy nosowej. Blaszka pozioma znajduje się we wcięciu sitowym kości czołowej i jest podziurkowana . Największe ciemiączko przednie znajduje się między kością czołową i kośćmi ciemieniowymi. W błędniku znajdują się komórki sitowe.górna i środkowa. klinową i podniebieniem twardym. Leży ona na granicy okolicy podbródkowej i przedniej powierzchni szyi. zaś ze ściany przyśrodkowej wyrastają do jamy nosowej małżowiny nosowe. Połączenia kości czaszki Kości czaszki mózgowej są połączone nieruchomo przy pomocy pasm tkanki łącznej i chrząstki. może być trzecia najwyższa. która stopniowo zanika.prowadzący do kanału żuchwy. W okresie płodowym i po urodzeniu między brzegami kości sklepienia znajduje się większa ilość tkanki łącznej. Kość gnykowa związana jest rozwojowo z kośćmi twarzoczaszki. Na podstawie czaszki znajdują się między sąsiadującymi ze sobą kośćmi niewielkie ilości chrząstki. Błędnik posiada bardzo delikatną ścianę boczną. Po bokach blaszki pionowej zwisają do jamy nosowej dwa błędniki czyli labirynty. Obecność ciemiączek w czasie płodu ułatwia przesuwanie się główki płodu . Kość gnykową można wyczuć na szyi przesuwając palce od żuchwy ku dołowi. Zazwyczaj są dwie . pozostawiając bardzo wąskie przestrzenie wypełnione tkanką łączną. jest ono znacznie mniejsze od przedniego. z którego wyrastają rogi większe i rogi mniejsze. podzielone na przednie i tylne. w którym brzegi obu kości są ścięte skośnie i przez to spłaszczone. łączy jamę nosową z przednim dołem czaszkowym. Po bokach kości ciemieniowych. Składa się z blaszki poziomej. Ma kształt podkowy. są więc chrząstkozrosty. zawieszona na mięśniach przednich szyi. Brzegi kości sąsiadujące ze sobą są nierówne i zachodzą między siebie. pionowej i dwóch błędników. Może ono dochodzić do 5 centymetrów długości i około 3-5 szerokości. Lemiesz łączy się z kością sitową. Blaszka pionowa zwisa do jamy nosowej i tworzy przednio_górną część przegrody nosowej. Przestrzenie zawierające taką tkankę łączną noszą nazwę ciemiączek. Lemiesz jest to płaska kość leżąca w linii środkowej jamy nosowej i tworząca część jej przegrody. ciemieniowymi i potyliczną znajdują się szwy zębate.stąd nazwa kość sitowa. między nimi a kośćmi skroniowymi. Połączenia kości zmieniają się w zależności od wieku. Na sklepieniu czaszki między kośćmi czołową. Leży na szyi. Utrzymuje się ono najdłużej. Między łuską kości skroniowej a kością ciemieniową jest szew łuskowy. której część środkowa to trzon. która stanowi ograniczenie przyśrodkowej ściany oczodołu. zarasta między pierwszym a drugim rokiem życia. Mają one połączenie z jamą nosową. Ciemiączko tylne znajduje się między kośćmi ciemieniowymi a kością potyliczną. klinowymi a potyliczną leżą małe parzyste ciemiączka boczne.

w czasie porodu, a po urodzeniu umożliwia powiększenie się czaszki. W czaszce płodowej na jej podstawie są znaczne ilości połączeń chrzęstnych. W miarę kostnienia czaszki ulegają skostnieniu niektóre połączenia chrzęstne podstawy i ilość chrząstki zmniejsza się. U osób starszych może dochodzić do kostnienia szwów czaszki i wówczas kości czaszki mózgowej zlewają się w jednolitą puszkę kostną. Staw żuchwowo_skroniowy jest jedynym połączeniem ruchomym kości czaszki. Powierzchnie stawowe znajdują się głowach wyrostków kłykciowych gałęzi żuchwy i na dołach żuchwowych kości skroniowych. W jamie stawowej znajduje się chrząstka śródstawowa, która zrasta się z torebką stawową i dzięki temu dzieli jamę stawową na dwie części. Torebka stawowa otacza powierzchnie stawowe, jest wzmocniona trzema więzadłami. Najsilniejsze jest więzadło boczne, które biegnie od wyrostka jarzmowego kości skroniowej do szyjki żuchwy. Drugie więzadło klinowo_żuchwowe biegnie od skrzydła większego kości klinowej do gałęzi żuchwy, do jej powierzchni wewnętrznej w sąsiedztwie otworu kanału żuchwy. Trzecie więzadło najsłabsze, rylcowo_żuchwowe, biegnie od wyrostka rylcowatego kości skroniowej do kąta żuchwy. Nie jest ono bezpośrednio związane ze stawem. W stawie skroniowo_żuchwowym odbywają się następujące ruchy: wysuwanie ku przodowi i cofanie, obniżanie i podnoszenie i ruch żucia. Czaszka jako całość Czaszka ma kształt owoidealnej puszki, w której wyróżnia się podstawę i sklepienie. Podstawa jest niewidoczna i niewyczuwalna, natomiast sklepienie jest powleczone mięśniami i skórą, jest dostępne i wyczuwalne. Sklepienie jest utworzone przez łuskę kości czołowej, obie kości ciemieniowe, łuski kości skroniowych i łuskę kości potylicznej. Sklepienie jest prawie zupełnie gładkie. Na kości czołowej wyczuwa się guzy czołowe, na kościach ciemieniowych mogą być guzy ciemieniowe, na kości potylicznej z tyłu leży guzowatość potyliczna zewnętrzna. Wnętrze czaszki nosi nazwę jamy czaszki i jest podzielone na trzy doły: przedni, środkowy i tylny. Dół czaszki przedni jest ograniczony przez łuskę kości czołowej, skrzydła mniejsze kości klinowej i trzon kości klinowej. Przy przednim dole znajdują się płaty czołowe mózgowia. Dół środkowy jest ograniczony przez skrzydła większe kości klinowej i brzeg górny obu piramid kości skroniowej. Dół środkowy leży niżej niż przedni i zawiera płaty skroniowe mózgowia oraz część przednią pnia mózgu jako część nieparzystą położoną w środku. Dół tylny jest zawarty między brzegami górnymi piramid a łuską kości potylicznej, zawiera półkule móżdżku, ponad którymi leżą płaty potyliczne mózgowia. W dole tylnym jest otwór potyliczny wielki łączący jamę czaszki z kanałem kręgowym. Do przodu od otworu jest pochyłość zwana stokiem, na której spoczywa tylny odcinek pnia

mózgu. Na podstawie czaszki widoczne są parzyste otworki, które znajdują się we wszystkich trzech dołach czaszki i umożliwiają wyjście z jamy czaszki nerwów czaszkowych i naczyń krwionośnych żylnych, a wejście do jamy czaszki naczyń krwionośnych tętniczych. Na wewnętrznej powierzchni kości czaszki widoczne są różnej szerokości rowki, w których przebiegają naczynia krwionośne tętnicze i żylne oraz nierówności odpowiadające nierównościom powierzchni mózgowia. Czaszka twarzowa zawiera dwa parzyste oczodoły,, nieparzystą jamę nosową i ustną. Oczodół jest ograniczony czterema ścianami, które tworzą nieregularny kształt stożka zwróconego szczytem ku wnętrzu czaszki a podstawą na zewnątrz. Ściana górna jest utworzona przez część oczodołową kości czołowej i skrzydło mniejsze kości klinowej, ściana dolna przez trzon szczęki i częściowo kość jarzmową, ściana przyśrodkowa przez wyrostek czołowy szczęki, kość łzową, ścianę błędnika kości sitowej, a ściana boczna przez kość jarzmową i skrzydło większe kości klinowej. Między ścianą górną i boczną jest szczelina oczodołowa górna, między ścianą boczną i dolną szczelina oczodołowa dolna. Szczeliny te i inne otwory łączą oczodół z otoczeniem głównie z jamą czaszki. W szczycie oczodołu jest otwór dla przejścia nerwu wzrokowego. Jama nosowa zajmuje położenie centralne w czaszce twarzowej. Posiada sześć ścian: górną, dolną, przednią, tylną i dwie boczne. Ściana górna jest utworzona przez kości nosowe, blaszkę poziomą kości sitowej i trzon kości klinowej. ściana dolna to podniebienie twarde, złożone z wyrostków podniebiennych kości szczękowych i blaszek poziomych kości podniebiennych. Ściana przednia to otwór prowadzący do jamy nosowej ograniczony przez szczęki i kości nosowe. Ściana dolna to również otwór łączący jamę nosową z jamą gardła. Otwór przedni jamy nosowej nosi nazwę otworu gruszkowatego, otwór tylny nozdrzy tylnych. Ściana boczna jest utworzona przez wyrostek czołowy i trzon szczęki, przez blaszkę pionową kości podniebiennej i przez wyrostek skrzydłowaty kości klinowej. Na tej ścianie zwisają do jamy nosowej trzy małżowiny nosowe, górna i środkowa należąca do kości sitowej i dolna, która jest samodzielną kością. Jama nosowa jest podzielona na dwie części: prawą i lewą przez przegrodę nosową. Przegroda ta składa się z części kostnej i chrzęstnej oraz miękkiej. Przegroda kostna jest złożona z blaszki pionowej i kości sitowej i z lemiesza. Przegroda chrzęstna uzupełnia ją od przodu a z przodu ku dołowi znajduje się przegroda błoniasta. Jama nosowa ma liczne połączenia z otoczeniem, łączy się z wnętrzem jamy czaszki przez otworki w blaszce poziomej kości sitowej, a z oczodołem przez kanał nosowo_łzowy. Pod małżowinami nosowymi biegną trzy przegrody nosowe: pod górną - górny, pod środkową - środkowy, pod dolną - dolny. Te trzy przegrody ku środkowi jamy nosowej tworzą przewód nosowy i wspólny, zaś ku tyłowi łączą się w przewód nosowo_gardłowy, który przez nozdrza tylne łączy jamę nosową z

jamą gardła. W otoczeniu jamy nosowej znajdują się przestrzenie powietrzne wyścielone błoną śluzową, które mają połączenie z jamą nosową i noszą nazwę zatok przynosowych. Do przewodu nosowego środkowego uchodzi zatoka czołowa, szczękowa i komórki sitowe przednie. Do przewodu górnego uchodzą komórki sitowe tylne i zatoka klinowa. Kanał nosowo_łzowy ma swoje ujście do przewodu nosowego dolnego. Narząd ruchu czynny Narząd ruchu czynny składa się z mięśni, które ze względu na przyczepy do kości szkieletu nazywamy mięśniami szkieletowymi. Są to mięśnie poprzecznie prążkowane o czynności kierowanej przez naszą wolę. Większość mięśni przyczepia się z dwóch stron do kości, jednak część mięśni ma przyczepy z jednej strony do kości, zaś z drugiej strony do skóry lub wyłącznie do skóry. Ten drugi rodzaj mięśni - to mięśnie skórne. Mięsień składa się z części mięsnej zwanej brzuścem mięsnym i z części ścięgnistej. W części mięsnej włókna mięśniowe są połączone ze sobą w pęczki przy pomocy wiotkiej tkanki łącznej zwanej omięsną wewnętrzną. Na zewnątrz cały mięsień jest otoczony warstwą tkanki łącznej zwanej omięsną zewnętrzną. Grupy mięśni są pokryte i pooddzielane od innych grup przy pomocy powięzi, również zbudowanych z tkanki łącznej. Wiotka omięsna wewnętrzna i zewnętrzna nie hamuje ruchów poszczególnych ruchów czy całego mięśnia, natomiast powięź tworzy jakby kanały, w których poruszają się mięśnie. W każdym mięśniu odróżnia się przyczep początkowy i końcowy. Przyczep początkowy leży zwykle bliżej linii środkowej ciała, przyczep końcowy dalej. Przyczep początkowy uważany jest za punkt stały mięśnia, zaś przyczep końcowy za punkt bardziej ruchomy, jednak nie zawsze można ustalić punkt stały i punkt ruchomy mięśnia, ponieważ kierunek ruchu może być zmienny i wówczas punkt początkowy staje się bardziej ruchomy niż punkt końcowy. Stosunek części mięsnej do części ścięgnistej jest różny, zależny od kształtu mięśnia - mięśnie długie i wąskie posiadają również wąskie ścięgna, mięśnie płaskie i szerokie mają ścięgna krótkie i szerokie. Bardzo szerokie i rozległe ścięgna noszą nazwę rozcięgien. Układ włókien w samym mięśniu może być różny - mięsień pierzasty posiada włókna ułożone dwustronnie w stosunku do pasma ścięgnistego biegnącego w środku mięśnia, jest podobny do pióra ptasiego, stąd nazwa pierzasty. Mięsień półpierzasty ma wygląd podobny do połowy pióra z włóknami ułożonymi jednostronnie. Mięsień długi posiada włókna ułożone wzdłuż i równolegle do siebie. Nazwy mięśni są zależne od wielu elementów: od kształtu np. mięsień równoległoboczny, od liczby składników np. mięsień dwugłowy, trójgłowy, od miejsca przyczepu np, mięsień kruczoramienny, od czynności np. zginacz palców lub od kierunku przebiegu np. mięsień prosty lub

skośny. Mięśnie mogą być jednostawowe lub dwustawowe. Najczęściej mięśnie pracują zespołowo łącząc się w grupy. Mięśnie o tej samej czynności noszą nazwę mięśni synergetycznych, zaś o czynnościi przeciwnej mięśni antagonistycznych. Grupy mięśni układają się zależnie od czynności w stosunku do stawów np. mięśnie zginające leżą przed osią stawu, mięśnie prostujące poza nią. Grupy mięśni antagonistycznych są zwykle oddzielone od siebie przegrodami międzymięśniowymi, posiadają też najczęściej własne unerwienie. Praca mięśnia polega na jego skurczu. Kurczą się nie wszystkie włókna mięśnia równocześnie, stąd można mówić nie tylko o czynności mięśnia jako całości ale o czynności poszczególnych części mięśnia. Cały mięsień pracuje wyłącznie przy maksymalnym wysiłku i natężeniu. Wielkość skurczu zależy od długości włókien mięsnych i kąta przyczepu ich do ścięgna. Mięsień może przy skurczu skrócić się do 50% swojej długości spoczynkowej. Siła mięśnia zależy od sumy przekrojów włókien i również od kierunku ich przyczepu. Im mięsień grubszy i silniejszy, siła mięśnia wynosi 11.1 kilograma naż7şcm kw. Skurcz mięśnia jest źródłem siły poruszającej części szkieletu i całego ciała. W stanie spoczynku mięśnie nie są zupełnie wiotkie, są one w stanie lekkiego napięcia, które nosi łacińską nazwę tonus. Napięcie mięśnia znika zupełnie po przecięciu nerwu dochodzącego do mięśnia, zaś maleje znacznie w narkozie. Napięcie mięśnia zmienia się, cała postawa człowieka może być bardziej napięta lub wiotka. Niektóre mięśnie pracują słabo, zaś główna ich czynność polega na trwaniu w stanie napięcia, np. utrzymywanie kręgosłupa w pozycji pionowej, czy utrzymanie stopy. Zgięcie jakiegoś stawu dochodzi do skutku dzięki skurczowi mięśni zginaczy, zaś wyprostowanie przez czynność prostowników, które rozciągają mięśnie zginacze lub tylko przez działanie ciężaru zgiętej części ciała. Miarą siły mięśnia jest ciężar, który może podnieść, stąd praca mięśnia, i to jest iloczyn siły i drogi. Mięśnie działające na stawy pracują na zasadzie działania dźwigni, stąd im dłuższe jest ramię dźwigni tym mniejsza siła mięśnia wystarcza do wykonania danego ruchu. Istnienie grup antagonistycznych mięśni ma znaczenie dla regulacji siły ruchu w tym sensie, że skurcz zginaczy równocześnie powoduje rozciąganie prostowników, które regulują zakres ruchu działając w pewnym sensie hamująco na zginacze. Mechanizmy przystosowawcze mięśni Mięsień który wykonuje większą pracę czyli pokonuje większy opór w jednostce czasu przerasta, staje się ogólnie grubszy a każde włókno jest na przekroju większe, nie zwiększa się natomiast ilość jego włókien. Jest to przerost czynnościowy, wywołany większym niż zwykle obciążeniem mięśnia. Przy stałym obciążeniu a tylko dłuższym czasie pracy mięsień nie ulega przerostowi, uzyskuje tylko zdolność pracy bez zmęczenia przez dłuższy czas. Odwrotnie - mięsień nie

Zanikowi mięśnia można przeciwdziałać przez wykonywanie ruchów biernych i przez masaż. Są więc mięśnie tułowia podzielone dalej na mięśnie klatki piersiowej. można zwiększać siłę mięśnia przez obciążanie go kilkakrotnie w ciągu dnia. przy czym czas zaniku zależy od przyczyny i stanu mięśnia np. Mięśnie uszkodzone nie regenerują tworzy się w nich blizna zbudowana z tkanki łącznej. Koniec tomu I . Przyczyną zaniku mięśnia może być przecięcie nerwu. W zakresie tych grup ogólnych jest dalszy podział bardziej szczegółowy. Oprócz łączności z układem nerwowym przez odpowiedni nerw czy nerwy do pracy mięśnia konieczne jest ukrwienie. mięsień bowiem stanowi całość funkcjonalną wraz ze swoim nerwem. w których wypełnienie krwią zmienia się w zależności od zapotrzebowania mięsień w spoczynku ma mniej krwi niż mięsień pracujący. mięśnie kończyn górnych i dolnych. natomiast ścięgna regenerują łatwo. Mięśnie szkieletowe dzielimy na grupy odpowiednio do układu kostnego.pracujący przez dłuższy czas ulega zanikowi. mięśnie głowy i szyi. Wykorzystuje się cechę ścięgien do wykonywania zabiegów przeszczepienia ścięgien mięśni prawidłowo pracujących w miejsce mięśni zanikłych. mięsień porażony i rozciągnięty zanika szybciej niż mięsień nierozciągnięty. brzucha i grzbietu. W mięśniu znajduje się obfita sieć naczyń włosowatych.

tom II" dla Ośrodka Szkolenia Zawodowego dla Niewidomych w Krakowie . Janina Sokołowska . dr hab.doc.Pituch "Anatomia .

Jego przyczepy początkowe znajdują się na częściach kostnych trzech żeber tj. mięsień podobojczykowy mięsień zębaty przedni. mają przyczepy do klatki piersiowej i kończyn górnych. Część obojczykowa przyczepia się do przyśrodkowej części obojczyka. że brzeg dolny mięśnia jest wyraźnie zgrubiały.jest to największy i najbardziej powierzchownie położony mięsień klatki piersiowej. a dolne zawijają się ku górze i ku tyłowi tak. Na skórze zaznacza się w tym miejscu dół podobojczykowy. działają więc na klatkę i kończynę są unerwione przez nerwy splotu ramieniowego. Mięsień ten można wyczuć w klatce piersiowej najlepiej przy odwiedzionym i podniesionym ramieniu jakby przygotowanym do rzutu jakiegoś przedmiotu. Mięsień piersiowy większy . Przy ustalonych kończynach górnych przy oparciu o stół mięsień piersiowy większy działa jak mięsień wdechowy podnosząc żebra klatki piersiowej. są unerwione przez nerwy międzyżebrowe.mięsień znajdujący się na granicy klatki piersiowej i jamy brzusznej. Różnokierunkowy przebieg włókien poszczególnych części mięśnia pozwala na samodzielną działalność tych części . unerwienie i czynność.mięsień ten przykryty jest zupełnie przez mięsień poprzedni. mięsień piersiowy mniejszy. mostkowo_żebrową i brzuszną. część brzuszna tego mięśnia zaczyna się od pochewki mięśnia prostego brzucha. podobnie działa część brzuszna. Mięśnie głębokie leżą głębiej. Do mięśni powierzchownych należy: mięsień piersiowy większy. Jest on unerwiony przez gałęzie piersiowe splotu ramiennego. Podstawą podziału jest położenie. przy czym wiązki tego mięśnia przeplatają się między sobą. Mięsień piersiowy mniejszy . od . wewnętrzne i mięsień poprzeczny klatki piersiowej.Całość w 3 tomach Mięśnie klatki piersiowej Mięśnie klatki piersiowej dzielimy na powierzchowne i głębokie.i tak: część obojczykowa podnosi ramię ku przodowi i środkowi. Do mięśni głębokich należą: mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne. Przyczep końcowy mięśnia piersiowego większego znajduje się na grzebieniu guzka większego kości ramiennej. dochodzi do punktu przyczepu mięśnia naramiennego. Mięśnie powierzchowne leżą na głębokich. Do mięśni klatki piersiowej należy ponadto przepona . Część mostkowo_żebrowa przyczepia się do trzonu i rękojeści mostka oraz do chrząstek żeber od drugiego do szóstego. Ze względu na szeroki przyczep początkowy wyróżniamy w mięśniu trzy części: obojczykową. mają przyczepy wyłącznie w zakresie klatki piersiowej. część mostkowo_żebrowa obniża ramię podniesione. Między obu mięśniami zaznacza się wąska przestrzeń kształtu wydłużonego trójkąta zwana trójkątem ramienno_piersiowym.

Mięsień zębaty przedni . Jest unerwiony przez nerw piersiowy długi ze splotu ramiennego. w którym biegną naczynia krwionośne i nerwy międzyżebrowe. począwszy od guzków międzyżebrowych idąc ku przodowi do części żeber chrzęstnych.mięśnie te noszą nazwę mięśni międzyżebrowych. Włókna jego rozchodzą się wachlarzowato. Jest unerwiony przez nerw podobojczykowy splotu ramiennego.leży najgłębiej. Mięśnie te dochodząc do wewnętrznych powierzchni żeber ograniczają kanał zawarty między mięśniem a bruzdą na dolnym brzegu żebra. Mięśnie te podnoszą żebra. z powierzchni trzonu i wyrostka mieczykowatego mostka na chrząstki sąsiednich żeber tj. Mięsień podobojczykowy . Obniża łopatkę i wraz z nią ramię. jest płaski i szeroki. Włókna mięsne biegną skośnie od góry i tyłu ku przodowi i dołowi. do którego przyczepia się na całej jego długości. Mięśnie głębokie Mięśnie te układają się w dwie grupy: mięśnie zewnętrzne i wewnętrzne ponieważ obie grupy wypełniają przestrzenie międzyżebrowe . ich części tylne obniżają żebra a więc działają jak mięśnie wydechowe. czyli działają jak mięśnie wdechowe. Umocowuje obojczyk w stawie mostkowo_obojczykowym i w stosunku do pierwszego żebra. Mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne wypełniają przestrzenie międzyżebrowe. głównie ich części przednie. Między częściami chrzęstnymi żeber brak mięśni a przestrzenie międzyżebrowe wypełniają więzadła międzyżebrowe zewnętrzne.stanowi granicę między dwoma dużymi . Przepona . Mięśnie te częściowo działają jak wdechowe podnosząc żebra. Jest unerwiony przez nerwy piersiowe splotu ramiennego. współdziała z mięśniem równoległobocznym. Są unerwione tak jak zewnętrzne przez nerwy międzyżebrowe. może działać na klatkę piersiową tak jak piersiowy większy. a przestrzenie międzyżebrowe wypełniają więzadła międzyżebrowe wewnętrzne. Unerwiony jest przez nerwy międzyżebrowe. Przylega ściśle do ściany bocznej klatki piersiowej i dochodzi do przyśrodkowego brzegu łopatki. Mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne wypełniają przestrzenie międzyżebrowe idąc od przodu od części chrzęstnych żeber ku tyłowi do kątów żeber dalej brak ich. Mięsień poprzeczny klatki piersiowej . Są one unerwione przez nerwy międzyżebrowe.trzeciego do piątego stąd biegnie ku górze i dochodzi do wyrostka kruczego łopatki. Zaczyna się na powierzchni zewnętrznej 9 żebra. Włukna ich krzyżują w swoim przebiegu włókna mięśni międzyżebrowych zewnętrznych i biegną od przodu i góry ku tyłowi i dołowi. a więc działa jak mięsień wydechowy. od 2 do 6. Mięsień ten przymocowuje łopatkę do klatki piersiowej.leży po wewnętrznej stronie mostka. Obniża on chrząstki żeber.jest to mały podłużny mięsień rozpięty pomiędzy częścią kostną pierwszego żebra i końcem barkowym obojczyka.

Wymiar poprzeczny zwiększa się przez ruchy żeber w stawach guzków żebrowych czyli w połączeniach żeber z kręgosłupem oraz dzięki ruchom chrząstek żebrowych. poprzeczny i pionowy. Składa się z dwóch części mięsnej i ścięgnistej. przy czym położenie jej jest stale zmienne. zwłaszcza jego część dolna przy równoczesnym prostowaniu się części piersiowej kręgosłupa.przy wdechu spłaszcza się i obniża. przednie ich części chrzęstne obracają się w stawach łączących je z mostkiem. między klatką piersiową i jamą brzuszną. Część mostkowa jest częścią najmniejszą. Przepona jest wysklepiona ku górze i wpókla się w obręb klatki piersiowej nierównomiernie po stronie prawej i wyżej niż po stronie lewej. Włókna części mięsnych biegną zbieżnie ku środkowi do części ścięgnistej. Ruchy żeber są możliwe dzięki ich połączeniu stawowemu z kręgami piersiowymi i z mostkiem. Przy wydechu przestają działać mięśnie wydechowe. następuje opadanie żeber i mostka . czyli przednio_tylny. Przy wdechu zwiększają się jej wymiary: strzałkowy. Część ścięgnista jest położona w środku mięśnia. Wymiar strzałkowy zwiększa się dzięki temu. po stronie lewej do krawędzi tego żebra. że mostek odchyla się ku przodowi. Przepona jest unerwiona przez nerwy przeponowe przechodzące ze splotu szyjnego. przy wydechu podnosi się i wpukla a wymiar ten klatki piersiowej zmniejsza się. Część lędźwiowa leży od tyłu i składa się z kilku odnóg. stanowi tłocznię brzuszną. Klatka piersiowa zmienia swoje wymiary przy wdechu i przy wydechu. a więc żeber i mostka. Część ta nosi nazwę środka ścięgnistego o kształcie podobnym do listka koniczyny. Wskutek działania mięśni międzyżebrowych brzegi dolne żeber unoszą się ku górze. stolca i przy porodzie. Przepona jest głównym mięśniem oddechowym . Po stronie prawej szczyt wypuklenia sięga do górnej krawędzi 5 żebra. działa przy oddawaniu moczu. zależy od ruchów oddechowych. Wymiar pionowy zwiększa się dzięki spłaszczeniu przepony. przyczepia się do powierzchni wewnętrznej 6 dolnych żeber. z których przyśrodkowe przyczepiają się do trzonów czterech kręgów lędźwiowych. równocześnie żebra oddalają się od kręgosłupa. Wskutek tych zmian pogłębia się mięśnie ujemne w jamach klatki piersiowej i powietrze dostaje się do płuc. Mechanika klatki piersiowej Ruchomość klatki piersiowej zależy od ruchomości jej składników. Z drugiej strony przepona działa na zawartość jamy brzusznej. przyczepia się do wyrostka mieczykowatego mostka i do pochewki mięśnia prostego brzucha.jamami ciała. żebrowej i lędźwiowej. przez co zwiększa się wymiar pionowy klatki piersiowej. co powoduje równocześnie zwiększenie się wymiaru poprzecznego i strzałkowego. Część mięsna jest położona obwodowo i składa się kolejno z części mostkowej. Część żebrowa jest najobszerniejsza. zaś boczne odchodzą od trzonu pierwszego kręgu lędźwiowego i od ostatniego żebra.

Czynność mięśnia prostego brzucha jest wieloraka.leży tuż przy linii środkowej ciała. Do mięśni prostych należy: mięsień prosty i mięsień czworoboczny lędźwi.oraz uwypuklenie się przepony czyli zmniejszają się wymiary klatki piersiowej. Jedna smuga leży powyżej. Czynność mięśnia polega na zginaniu klatki piersiowej w stronę działającego mięśnia. Mięsień prosty jest podzielony na kilka części przez trzy zazwyczaj smugi ścięgniste. Mięśnie proste leżą z przodu i z tyłu tuż przy linii środkowej ciała. Działa statycznie jako część ściany brzucha. Mięśnie brzucha tworzą ścianę jamy brzusznej i przyczepiają się ogólnie biorąc do kostnych ograniczeń otworu dolnego klatki piersiowej i górnego obramowania miednicy mniejszej. Przyczepiają się więc do mostka. przyczepia się u góry do zewnętrznej powierzchni od 5 do 7 żebra do wyrostka mieczykowatego mostka. biegnące poprzecznie przez mięsień i zrastające się z jego pochewką ścięgnistą. Mięsień czworoboczny lędźwi . Między obu mięśniami prostymi biegnie linia biała łącząca wyrostek mieczykowaty ze spojeniem łonowym. Jest ona utworzona przez krzyżujące się wzajemnie włókna rozcięgien mięśni skośnych. Jest unerwiony przez sześć dolnych nerwów międzyżebrowych. Blaszka przednia pochewki jest silniejsza niż blaszka tylna. zaś dwie poniżej pępka. Mięśnie brzucha Mięśnie brzucha dzielimy na proste i skośne. które dochodzą do niego po przejściu przez przestrzenie międzyżebrowe i po unerwieniu mięśni międzyżebrowych. dolnych kręgów lędźwiowych. skośny wewnętrzny i poprzeczny. mięśnie skośne leżą z boku. Znajduje się w przestrzeni między ostatnim żebrem a grzebieniem biodrowym. zaś przy utrudnionym oddychaniu współdziałają mięśnie powierzchowne klatki piersiowej i częściowo mięśnie szyi. Powrócimy do tego przy omawianiu narządu oddechowego i jego czynności. jest gruby. . współdziała z przeponą jako tłocznia brzucha. krótki. ponadto przez obniżanie ostatniego żebra działa jako mięsień wydechowy. kurcząc się zgina klatkę piersiową ku przodowi lub przy ustalonej klatce piersiowej podnosi miednicę.drugi mięsień prosty leży z tyłu jamy brzusznej. zaś u dołu dochodzi do gałęzi głównej kości łonowej tuż przy spojeniu łonowym. grzebieni biodrowych i spojenia łonowego. Mięsień prosty jest schowany całkowicie w pochewce utworzonej przez szerokie i płaskie przecięgna mięśni skośnych brzucha. do mięśni skośnych należą trzy mięśnie: skośny zewnętrzny. Przy oddychaniu bierze udział również ściana brzucha. Mięsień prosty brzucha . przy czym część jego włókien przyczepia się również do wyrostków poprzecznych kręgów lędźwiowych. Stan jego napięcia przyczynia się do utrzymania kręgosłupa w pozycji pionowej.

zaznacza się przy zgięciu kończyn w stawie biodrowym. Przy zgiętym do tyłu kręgosłupie stara się wraz z innymi mięśniami wyprostować kręgosłup. lędźwiowych a grzebieniem środkowym kości krzyżowej i grzebieniem biodrowym. która służy za przyczep mięśnia od tyłu. przy czynności jednostronnej obniża tułów w jedną stronę mięśnia działającego. Więzadło to stanowi naturalną granicę między brzuchem a udem. Wiązki mięśnia skośnego wewnętrznego układają się wachlarzowato. Włókna mięśnia skośnego zewnętrznego biegną w kierunku od góry i tyłu ku przodowi i dołowi. Wiązki górne krzyżują wiązki mięśnia skośnego brzucha zewnętrznego. . Powięź piersiowo_lędźwiowa. Mięsień skośny zewnętrzny . od dołu do linii środkowej grzebienia biodrowego i do więzadła pachwinowego.mięsień ten leży przykryty przez mięsień poprzedni. jest to blaszka powięzi rozpięta między wyrostkami kolczystymi kręgów piersiowych. Mięsień poprzeczny brzucha . razem tworzą ścianę boczną brzucha. Przy skurczu jednostronnym następuje kręcenie tułowia w stronę przeciwną mięśnia działającego. u dołu do zewnętrznej wargi grzebienia biodrowego. Przy czynności obustronnej zgina kręgosłup do przodu i obniża klatkę piersiową. które dochodzi do linii środkowej ciała i przyczynia się do utworzenia pochewki mięśnia prostego. które podobnie jak rozcięgno mięśnia skośnego zewnętrznego przyczynia się do utworzenia pochewki mięśnia prostego i dochodzi do linii białej.mięsień ten przyczepia się u góry do zewnętrznej powierzchni dolnych żeber od 5 do 12. Jest unerwiony przez dolne nerwy międzyżebrowe i nerwy splotu lędźwiowego. Przedłużeniu przyczepu do grzebienia biodrowego rozcięgno tego mięśnia tworzy więzadło pachwinowe rozpięte między przednim górnym kolcem biodrowym a guzkiem łonowym. zaś górne ku górze i do przodu. Przez zrost rozcięgien obu mięśni skośnych powstaje linia biała. Ku przodowi wiązki mięśnia skośnego zewnętrznego przechodzą w płaskie. Czynność tego mięśnia może być jednostronna lub obustronna. Mięsień skośny brzucha wewnętrzny . od tyłu do powięzi piersiowo_lędźwiowej. Przy skurczu obustronnym może zginać kręgosłup i obniżać klatkę piersiową jeśli jest ustalona miednica lub podnosi miednicę przy ustalonej klatce piersiowej.Jest on unerwiony przez ostatni nerw międzyżebrowy zwany nerwem podżebrowym i przez nerwy krótkie ze splotu lędźwiowego. środkowe poziomo. blaszka wewnętrzna zrasta się z rozcięgnem mięśnia poprzecznego brzucha. Jest unerwiony przez dolne nerwy międzyżebrowe i nerwy splotu lędźwiowego. płaskie. Rozcięgno dzieli się na dwie blaszki zewnętrzną i wewnętrzną. ułatwia utrzymanie równowagi. Mięśnie skośne . Blaszka zewnętrzna zrasta się z rozcięgnem mięśnia skośnego zewnętrznego. Mięsień ten może podobnie jak poprzedni działać jednostronnie lub dwustronnie. dolne ku dołowi i przodowi.są to trzy mięśnie szerokie. Przechodzi w szerokie rozcięgno. ułożone jeden na drugim. szerokie rozcięgna rozpięte na całej długości mięśnia.leży najbardziej wewnętrznie. Przyczepia się u góry do dolnych brzegów trzech ostatnich żeber.

dzięki której zwiększa się ciśnienie w jamie brzusznej i nacisk na zawarte w niej narządy.Przyczepia się u góry do wewnętrznej powierzchni 6 dolnych żeber. Unerwiony jest przez 7 dolnych nerwów międzyżebrowych i nerwy splotu lędźwiowego. które przyczynia się do utworzenia pochewki mięśnia prostego brzucha. moczu. utworzona przez krzyżujące się ze sobą włókna rozcięgien mięśni skośnych brzucha. Tłocznia działa w czasie porodu. leżą ułożone w dwóch warstwach na sobie. zewnętrzna blaszka rozcięgna skośnego wewnętrznego a poniżej pępka dodatkowo część dolna rozcięgna mięśnia poprzecznego. skręcanie tułowia. obniżanie klatki piersiowej. przy czym jej ściana przednia jest silniejsza. Działanie mięśnia polega na zwężaniu dolnego otworu klatki piersiowej. z tyłu do powięzi piersiowo_lędźwiowej. Są one unerwione przez przednie gałęzie nerwów rdzeniowych. z dołu do wargi wewnętrznej grzebienia biodrowego i więzadła pachwinowego. a przy działaniu obustronnym na jamę brzuszną. Przy położeniu na wznak i podnoszeniu nóg ku górze można wyczuć poszczególne odcinki mięśnia prostego. Równoczesny skurcz przepony i mięśni ścian brzucha stwarza tłocznię brzuszną. Rozcięgno dzieli się przy brzegu bocznym mięśnia prostego na część górną i dolną. W linii środkowej przedniej ściany brzucha biegnie linia biała od wyrostka mieczykowatego mostka do spojenia łonowego. Przechodzi w szerokie rozcięgno. ponieważ jest schowany w pochewce. szerokie. Mięśnie głębokie są bardziej smukłe. Z mięśni tych wyczuwalny jest mięsień prosty. kaszlu.ochrona zawartości jamy brzusznej przez utworzenie ścian jamy brzusznej. zaś część dolna przechodzi przez mięsień prosty. Mięśnie brzucha tworzą w sumie cienką ścianę brzucha. przykrywają sobą pozostałe mięśnie grzbietu. rozległe. Część górna leży poza mięśniem prostym. tworzą one tłocznię brzuszną i działają jak opaska otaczająca jamę brzuszną. Czynność ich dotyczy zarówno kończyny górnej jak i kręgosłupa. podnoszenie miednicy. ale ściana ta jest wytrzymała wskutek różnokierunkowego przebiegu wiązek mięsnych. Są to mięśnie płaskie. tłocznia brzuszna. drugi do kręgosłupa. czynne . wydalania kału. zaznaczające się pomiędzy smugami ścięgnistymi. Mięśnie grzbietu Mięśnie grzbietu dzielimy na powierzchowne i głębokie. ponieważ składa się na nią rozcięgno mięśnia skośnego zewnętrznego. Pochewka jest utworzona przez rozcięgna mięśni skośnych. zajmują przestrzeń obustronnie . Natomiast ściana tylna jest o wiele słabsza. Zestawienie działania mięśni brzucha: bierne . współudział przy wydechu. Smugi przyrastają do pochewki i dzielą w ten sposób mięsień na odcinki.zginanie kręgosłupa do przodu i na boki. ale pośrednio. Mięśnie powierzchowne mają jeden przyczep na kończynie górnej. Wiązki mięśnia poprzecznego układają się poziomo.

na zginaniu kręgosłupa i obracaniu go. przywodzi je ku linii środkowej do tyłu. Przyczep tego mięśnia jako całości znajduje się na wyrostkach kolczystych dwóch najniższych kręgów szyjnych i 4 górnych kręgów piersiowych. do wyrostka barkowego i grzbietu łopatki. część ta podnosi bark ku górze.zwany jest również kapturowym jakkolwiek kształt kaptura mnicha tworzą dopiero obydwa mięśnie razem. mięsień równoległoboczny. Mięsień czworoboczny . Mięśnie głębokie są unerwione przez gałęzie tylne nerwów rdzeniowych. a z drugiej strony na przyśrodkowym brzegu łopatki. dalej ku górze dochodzi do kości potylicznej. Mięsień czworoboczny jest unerwiony przez nerw dodatkowy i gałązki splotu szyjnego. Ze względu na kształt mięśnia wyróżnia się trzy części o różnym kierunku przebiegu wiązek mięsnych.mięsień ten może być podzielony na dwie części górną i dolną zwane mięśniem równoległobocznym większym i mniejszym. na prostowaniu kręgosłupa zgiętego. a więc obniża ona bark ku dołowi. dalej do grzebienia biodrowego i do powierzchni zewnętrznej dolnych trzech żeber. zaś przy ustalonym ramieniu współdziała z nięśniami oddechowymi. Mięsień najszerszy grzbietu . Czynność ich polega na biernym utrzymywaniu kręgosłupa w pozycji pionowej. Zaczynają się i kończą na grzbiecie. sam pojedynczy ma kształt wydłużonego trójkąta o podstawie opartej o kręgosłup. a końcowy przyczep dochodzi do grzebienia gózka mniejszego kości ramiennej. Czynność mięśnia przy ustalonym kręgosłupie obniża podniesione ramię. Część środkowa ma włókna o kierunku prawie poziomym. Mięsień ten jest unerwiony przez nerw piersiowo_grzbietowy ze splotu ramiennego. Mięsień równoległoboczny .wzdłuż kręgosłupa od kości potylicznej aż do kości guzicznej. mięsień najszerszy grzbietu. mięsień dźwigacz łopatki oraz dwa mięśnie zębate tylne górny i dolny. i dzięki temu ułożeniu podnoszą łopatkę ku górze i . zbliża łopatkę do kręgosłupa. Mięśnie powierzchowne Do mięśni powierzchownych należą: mięsień czworoboczny. schodząc ku dołowi przyczepia się do wyrostków kolczystych ostatniego kręgu szyjnego i wszystkich piersiowych z drugiej strony dochodzi do części barkowej obojczyka. Część górna ma włókna biegnące z góry ku dołowi i w bok. Część dolna posiada włókna kierujące się ku górze. Mięsień czworoboczny przyczepia się do więzadła nadkolcowego w części szyjnej zwanego tu więzadłem karkowym. Jego część górna jest pokryta przez mięsień czworoboczny.mięsień ten razem z poprzednim pokrywa cały grzbiet. Przyczepia się do wyrostków kolczystych 6 dolnych kręgów piersiowych i wszystkich kręgów lędźwiowych. Włókna mięśnia skierowane są skośnie od góry i środka ku dołowi i bokowi.

który dochodzi do kości potylicznej i wyrostka sutkowatego kości skroniowej i płatowaty szyi. Podnosi łopatkę ku górze.mięsień ten przyczepia się do wyrostków poprzecznych 4 górnych kręgów szyjnych. Jest unerwiony przez nerwy międzyżebrowe. Współdziała przy wdechu. do wyrostków kolczystych dwóch dolnych kręgów piersiowych i dwóch górnych kręgów lędźwiowych i dochodzi czterema pasmami do ostatnich czterech żeber (od 8_12). Mięsień zębaty tylny górny . Mięsień dźwigacz łopatki . na jego zginaniu.mięsień ten rozpoczyna się na wyrostkach kolczystych od 3 kręgu szyjnego do 5 piersiowego. współdziała przy wydechu. Jest unerwiony przez nerwy międzyżebrowe. biegnie skośnie w bok i dochodzi do przyśrodkowego kąta łopatki. a kończą na kości krzyżowej. Zaczynają się na podstawie czaszki. Mięsień czworoboczny tworzy naturalną granicę szyi w swoim górnym odcinku. Do drugiej warstwy mięśni powierzchownych należą dwa mięśnie zębate tylny górny i dolny. brzeg jego dolny zaznacza się tylko u ludzi z bardzo silnie wykształconymi mięśniami. Pasmo przyśrodkowe złożone jest z wielu mięśni krótkich rozpiętych między wyrostkami kręgów. Dzieli się na dwie części zwane mięśniem płatowatym głowy. stąd ich nazwa prostownik grzbietu. a przy działaniu zespolonym na prostowaniu kręgosłupa. Wspólna czynność tych mięśni polega w pierwszym rzędzie na utrzymaniu kręgosłupa w pozycji pionowej. Do mięśni krótszych należą mięśnie płatowate głowy i szyi. przy działaniu . Przy współdziałaniu obu mięśni następuje zgięcie szyi do tyłu. który łączy się na wyrostkach poprzecznych trzech górnych kręgów szyjnych. zaś do długich należy mięsień biodrowo_żebrowy i najdłuższy grzbietu. Tworzą pasma wypełniające przestrzenie po obu stronach kręgosłupa między wyrostkami kolczystymi a kątami żeber. Z omówionych mięśni można wyczuć leżące najbardziej powierzchownie mięsień czworoboczny i najszerszy grzbietu. Mięsień jest unerwiony przez nerw grzbietowy łopatki ze splotu ramiennego. Pasmo boczne zawiera kilka mięśni krótszych i mięśnie ciągnące się wzdłuż całego kręgosłupa. Czynność ich polega na skręcaniu kręgosłupa.przyciągają ku linii środkowej. Pozostałych mięśni wyczuć nie można. Obniża dolne żebra. Mięsień zębaty tylny górny . Mięsień najszerszy grzbietu tworzy ścianę tylną dołu pachowego.jest to również mały płaski mięsień przykryty przez mięsień najszerszy grzbietu. Mięśnie głębokie grzbietu dzielimy na dwa pasma. Przyczepia się do powięzi piersiowo_lędźwiowej. Przyczepia się do wyrostków kolczystych dwóch najniższych kręgów szyjnych i dwóch najwyższych kręgów piersiowych i dochodzi w postaci czterech pasm do żeber od drugiego do piątego. przyśrodkowe i boczne. Mięsień płatowaty głowy i szyi . Jest unerwiony przez nerw grzbietowy łopatki ze splotu ramiennego. Podnosi żebra. można go wyczuć przy odwiedzionej kończynie górnej i przy kończynie podniesionej ku górze.jest to mały płaski mięsień leżący pod mięśniem równoległobocznym.

odchodzi od wyrostków poprzecznych trzech górnych kręgów piersiowych i trzech dolnych kręgów szyjnych i dochodzi do wyrostka sutkowatego kości skroniowej. część piersiowa dochodzi do 6 górnych żeber. Mięsień biodrowo_krzyżowy i najdłuższy grzbietu .mięsień ten łącznie z mięśniem najdłuższym grzbietu tworzy u swego początku wspólną masę mięśnia prostownika grzbietu.jednostronnym obrót głowy w stronę mięśnia działającego. niewyczuwalne. Część szyjna zaczyna się na wyrostkach poprzecznych 5 górnych kręgów piersiowych. Osobną grupę mięśni stanowi kilka krótkich mięśni rozpiętych między kością potyliczną i dwoma kręgami szyjnymi piersiowymi i drugim. Wskutek takich przyczepów skurcz tych mięśni wywołuje fałdowanie się części miękkich twarzy i zmianę wyrazu twarzy. Część lędźwiowa kończy się na wyrostkach poprzecznych kręgów lędźwiowych i na 6 dolnych żebrach. które przyczepiają się z jednej strony do kości czaszki a z drugiej dochodzą do skóry lub przyczepiają się wyłącznie do części miękkich twarzy. Mięśnie głowy Mięśnie głowy dzielimy na dwie grupy.7 nerw czaszkowy. Wszystkie części zaczynają się wspólną masą mięsną z mięśniem biodrowo_żebrowym.mięsień najdłuższy grzbietu. Ostatni odcinek tj. niektóre z nich należą do mięśni zanikających zwanych mięśniami szczątkowymi. Mięsień prostuje kręgosłup. cienkie. mają więc obustronnie przyczepy na . a kończy się na wyrostkach poprzecznych4 górnych kręgów szyjnych. stąd część piersiowa nosi też nazwę części tułowiowej. na mięśnie wyrazowe czyli mimiczne i na mięśnie żwacze. Mięsień biodrowo_żebrowy dzieli się ze względu na swoje końcowe przyczepy na mięsień biodrowo_żebrowy lędźwi . Mięśnie wyrazowe są to mięśnie skórne to jest takie. które służą do poruszania stawami między kością potyliczną i atlasem oraz między atlasem a kręgiem drugim. Druga grupa mięśnie żwaczowe są związane ze stawem skroniowo_żuchwowym. Obydwa mięśnie ciągną się aż do czaszki. twarzowy. mięsień najdłuższy głowy. a wyrostkami kolczystymi kręgów lędźwiowych. Jest unerwiony tak jak wszystkie mięśnie głębokie przez gałęzie tylne nerwów rdzeniowych. ponadto są różnie wykształcone. zaś część szyjna dochodzi do wyrostków poprzecznych kręgów szyjnych. Wspólna masa mięsna dzieli się na część boczną to jest mięsień biodrowo_żebrowy i na część przyśrodkową . grzebieniem biodrowym. klatki piersiowej i szyi. Masa ta znajduje się w przestrzeni między kością krzyżową. stąd nazwa mięśnie wyrazowe czyli mimiczne. a kończą się odpowiednio do odcinka w części piersiowej na wyrostkach poprzecznych kręgów piersiowych i na kątach żeber.mięsień ten dzieli się na odcinki. Mięśnie te są płaskie. Mają one swój własny nerw . są to mięsień najdłuższy klatki piersiowej szyi i głowy. Mięsień najdłuższy grzbietu .

Mięśnie otoczenia szpary ustnej są to najliczniejsze mięśnie i o różnokierunkowym otoczeniu. który pokrywa sklepienie czaszki. Niektórzy nazywają to węzłem mięsnym. Przy skórczu mięśnia czołowego tworzą się poprzeczne zmarszczki na czole. Działa jak zwieracz. zbliża brwi ku sobie. zaczyna się na kości czołowej i dochodzi do skóry czoła ponad przyśrodkową częścią brwi. bródkowy. Mięsień podłużny nosi także nazwę mięśnia podłużnego nosa. Skurcz obu mięśni wywołuje pionowe fałdy skórne ponad nasadą nosa. Część oczodołowa zaciska szparę powiek. przesuwalna w stosunku do okostnej kości sklepienia czaszki. Mięsień naczaszny nosi również nazwę mięśnia naczaszkowego. szpary usznej. które przyczepiają się do przyśrodkowej ściany oczodołu. jarzmowy mniejszy. tuż poza woreczkiem łzowym. zmniejsza szerokość . Część oczodołowa leży najbardziej zewnętrznie. Składa się on z dwóch brzuśców mięsnych połączonych czepcem ścięgnistym. Mięsień marszczący brwi leży pod mięśniem czołowym. powiekową i łzową. Biegnie okrężnie w otoczeniu ścian oczodołu i dzieli się na trzy części: oczodołową. biegnący od grzbietu nosa do skóry czoła. Mają swoje własne unerwienie pochodzące od nerwu trójdzielnego tj. Brzusiec czołowy biegnie pod skórą czoła od nasady nosa i brwi ku górze i przechodzi w część ścięgnistą zwaną czepcem ścięgnistym. Należą tu następujące mięśnie: okrężny ust. znajduje się w przyśrodkowej części oczodołu. a część powiekowa zamyka szparę powiek . są to mięśnie otoczenia szpary powiekowej. marszczący brwi i podłużny. jarzmowy większy. śmiechowy. Część łzowa jest najmniejsza. mięśnie nozdrzy i ucha zewnętrznego.kościach. 5 nerwu czaszkowego. Brzusiec potyliczny pokrywa kość potyliczną od tyłu dochodzi do czepca ścięgnistego. Czepiec jest to cienka ale mocna błona zrośnięta ze skórą. ale przyczepiają się w kątach ust. zaczyna się i kończy w przyśrodkowym kącie oka. Mięsień okrężny ust biegnie okrężnie w otoczeniu szpary ustnej i posiada część bardziej zewnętrzną i wewnętrzną leżące w obu wargach. policzkowy. obniżający kąt ust. Wywołuje poprzeczne fałdy skórne nad nosem. część łzowa uciska woreczek łzowy. dźwigacz wargi górnej. gdzie tworzą się skupienia wiązek różnych mięśni nawzajem się przeplatających. Część powiekowa leży pod skórą powiek. a brwi unoszą się ku górze. Oprócz mięśnia naczasznego. obniżający wargę dolną. Mięsień okrężny oka jest to największy mięsień tej grupy. Włókna tego mięśnia nie zataczają pełnego koła.należą tu trzy mięśnie: okrężny oka. Mięśnie mimiczne Mięśnie te grupują się wokół dużych otworów czaszki twarzowej. dźwigacz kąta ust. Mięśnie otoczenia szpary powiekowej . tworzy wiązki otaczające oczodół. Jest to mały mięsień leżący ponad nasadą nosa.

leżąc między skórą i błoną śluzową. Mięsień dźwigacz kąta ust przyczepia się do zagłębienia na trzonie szczęki. Mięsień obniżający wargę dolną leży przyśrodkowo od poprzedniego: ma kształt czworoboku. Wchodzi w skład policzka. przyczepia się do kości jarzmowej i schodzi do wargi górnej tuż przy kącie ust. Podnosi kąt ust do góry i odciąga w bok. Są to: mięsień nosowy i dźwigacz skrzydełka nosa i wargi górnej. Mięsień dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa . różnie wykształcony. przechodzi na wyrostek zębodołowy żuchwy również na poziomie i do tyłu od pierwszego zęba trzonowego. odciąga w bok kąt ust. gdzie graniczy z mięśniem zwieraczem gardła górnym. Są to mięsień policzkowy i śmiechowy. tj. ma kształt trójkąta. Część odchodzi od pasma ścięgnistego zwanego szwem skrzydłowo_żuchwowym. i nieco ku stronie przyśrodkowej.w otoczeniu nosa znajdują się małe mięśnie. Zaczyna się na wyrostku zębodołowym szczęki na poziomie pierwszego zęba trzonowego. położony jest dośrodkowo od mięśni jarzmowych. Do wargi dolnej dochodzą następujące mięśnie: obniżający kąt ust. Mięsień nosowy pokrywa skrzydełka. Mięśnie nozdrzy . Stałe pewne napięcie tego mięśnia zapobiega dostawaniu się policzka między zęby szczęki i żuchwy. Powoduje rozszerzanie skrzydełek nosa i obniżanie przegrody nosa. Podnosi wargę górną.szpary ustnej. Na stronie bocznej twarzy leżą prawie poziomo dwa mięśnie. leży poziomo między policzkiem i kątem ust. biegnie od brzegu żuchwy do kąta ust. przyczepia się również do kości jarzmowej schodzi do wargi górnej tuż przy fałdzie nosowo_policzkowym. Podnosi skrzydełka nosa. Mięsień bródkowy jest to mały mięsień. Mięsień dźwigacz wargi górnej ma kształt czworoboku. dochodzi do skóry i błony śluzowej wargi górnej. Mięsień obniżający kąt ust. Mięsień jarzmowy większy leży najbardziej bocznie z masy mięsnej. dochodzącej do wargi górnej. które działają na skrzydełka i przegrodę nosa. przykryty przez mięsień obniżający wargę dolną. Zaczyna się na wyrostku zębodołowym żuchwy tuż przy zębach siecznych i dochodzi do brody. Do mięśni dochodzących do wargi górnej należy: mięsień jarzmowy większy i mniejszy. Obniża wargę dolną i wywija ją na zewnątrz. Mięsień policzkowy jest to największy mięsień mimiczny. obniżający wargę dolną i bródkowy. przechodzi również do wargi górnej i dolnej. biegnie od trzonu żuchwy do wargi dolnej. dźwigacz wargi górnej i dźwigacz kąta ust. w instrumenty dęte. dochodzi do kąta ust. czasem powstaje przy jego skurczu dołeczek policzka. Dochodzi do kąta ust. ponadto umożliwia dmuchanie np. Mięsień ten rozszerza szparę ust przez pociąganie kąta ust w bok. Obniża kąt ust. część ruchomą nosa. Mięsień jarzmowy mniejszy leży po przyśrodkowej większego. Mięsień śmiechowy jest to mięsień drobny. podnosi kąt ust ku górze. Przyczepia się do wyrostka czołowego szczęki i do brzegu podoczodołowego. Przyczep jego ma kształt łukowaty. Podnosi brodę i wargę dolną. działa przy ssaniu i gwizdaniu.

Są to mięśnie: skroniowy. Są trzy mięśnie uszne: przedni. Mięsień uszny przedni leży na powięzi skroniowej. żwacz. Mięśnie mimiczne wywołują przez swoje skurcze zmiany układu części miękkich twarzy. po stronie porażonej kąt ust pozostaje nieruchomy. górny i tylny. wyrażających wesołość. dochodzi leżąc poziomo do gałęzi żuchwy. powoduje zaciskanie zębów. powoduje ruchy małżowiny w zależności od kierunku położenia mięśnia działającego. Unosi żuchwę obraca ją nieco na zewnątrz. fałdowanie się skóry. płacz. przy śmiechu kąt ust przesuwa się w jedną stronę. Unosi żuchwę i obraca na zewnątrz. odchodzi od wyrostka czołowego szczęki i dochodzi do bruzdy nosowo_policzkowej. górny zaczyna się na czepcu ścięgnistym. Mięsień żwacz przyczepia się do łuku jarzmowego i kości jarzmowej. Czynność ich jeśli istnieje. w stronę mięśnia działającego. Pokrywającej mięsień skroniowy. cienkie. biegnie poza łukiem skroniowym i dochodzi do wyrostka dziobiastego żuchwy. skrzydłowy przyśrodkowy i boczny. a tylny leży poza małżowiną i przyczepia się do wyrostka sutkowatego kości skroniowej i do kości potylicznej. Mięsień skrzydłowy boczny przyczepia się do blaszki bocznej wyrostka skrzydłowatego kości klinowej i do dołu podskroniowego. Przy porażeniu nerwu twarzowego twarz staje się nieruchoma. czy śmiech. Mięsień skrzydłowy przyśrodkowy przyczepia się do dołu skrzydłowego między blaszkami wyrostka skrzydłowatego kości klinowej i dochodzi do powierzchni przyśrodkowej kąta żuchwy. zmieniające się w zależności od bodźców nerwowych i psychicznych. Mięśnie ucha zewnętrznego Ze względu na unieruchomienie małżowiny usznej mięśnie otoczenia otworu przewodu słuchowego zewnętrznego są zanikłe. jest podzielony na część powierzchowną i głęboką.jest to mały mięsień związany połączeniem z dźwigaczem wargi górnej. Mięsień skroniowy wypełnia dół skroniowy. Wszystkie one są płaskie. jest przykryty powięzią skroniową. Unosi żuchwę. Mięśnie żwaczowe Mięśnie żwaczowe czyli mięśnie żuchwy są cztery. maskowata. dochodzi do guzowatości żwaczowej na zewnętrznej powierzchni kąta żuchwy. ułożone po obu stronach żuchwy. Współdziała z mięśniem dźwigaczem wargi górnej. Mięsień skroniowy i żwacz leżą w stosunku do żuchwy powierzchownie natomiast oba mięśnie skrzydłowe leżą po wewnętrznej . smutek. ponadto obraca żuchwę na zewnątrz. Wysuwa żuchwę do przodu i obraca na zewnątrz. niejednokrotnie nawet niedochodzą do małżowiny usznej. Przy porażeniu jednostronnym lub częściowym pewnych jego gałązek powstaje asymetria np.

do pozostałości mięśniówki podskórnej tułowia istniejącej u zwierząt. Do grupy głębokiej należą mięśnie pochyłe: przedni. środkową lub pośrednią związaną z kością gnykową i głęboką przyczepiającą się do kręgosłupa szyjnego. Mięśnie grupy powierzchownej Mięsień szeroki szyi u człowieka należy do mięśni szczątkowych. żwacz i skrzydłowy przyśrodkowy razem unoszą żuchwę do góry i przyciskają do szczęk górnych. zaś mięsień skrzydłowy boczny obraca ją na wewnątrz i zapoczątkowuje ruch otwierania ust i obniżania żuchwy przez przesuwanie jej do przodu. Kombinacja ruchów mięśni obustronnych daje ruch żucia. leżącą tuż pod skórą. Skurcz jednostronny powoduje pochylenie głowy w stronę skurczu i podnoszenie twarzy w stronę przeciwną. Mięśnie szyi Są one rozpięte w przestrzeni między kośćmi głowy i kręgosłupa szyjnego a górnym ograniczeniem klatki piersiowej. Leży skośnie w okolicy szyi. przedni długi głowy i szyi. rylcowo_gnykowy. ponadto obracają na zewnątrz. prosty głowy. środkowy i tylny oraz mięśnie przedkręgowe tj. Mięsień skroniowy. Do grupy powierzchownej należą dwa mięśnie: szeroki szyi i mostkowo_obojczykowo_sutkowy. zaś przy . tarczowo_gnykowy łopatkowo_gnykowy. Do podgnykowych należą: mostkowo_gnykowy. Unosi skórę i tkankę podskórną szyi. przy skurczu obustronnym i przy ustalonej klatce piersiowej zgina głowę ku tyłowi i zarazem podnosi twarz ku górze. Otaczają one narządy leżące na szyi. mostkowo_tarczowy. Do grupy środkowej należą mięśnie podgnykowe i nadgnykowe. Mięśnie te są unerwione przez nerwy splotu szyjnego.stronie gałęzi żuchwy. żuchwowo_gnykowy i bródkowo_gnykowy. Jest on bardzo różnie wykształcony. do końca mostkowego obojczyka i wyrostka sutkowatego kości skroniowej i częściowo kości potylicznej. Jest unerwiony przez nerw twarzowy tak jak mięśnie mimiczne twarzy. jest dobrze widoczny i wyczuwalny przy ruchach głowy. Dzielimy je na trzy grupy: powierzchowną. Do nadgnykowych należą: dwubrzuśćcowy. obniża kąt ust. Mięsień mostkowo_obojczykowy_sutkowy przyczepia się zgodnie ze swoją nazwą do rękojeści mostka. przyczepia się do skóry wzdłuż trzonu żuchwy od brody aż do okolicy zębów trzonowych ku dołowi dochodzi do okolicy podobojczykowej na poziomie 2 żebra sięgając od chrząstki 2 żebra do wyrostka barkowego.

Unerwiony jest przez nerw twarzowy. Mięsień żuchwowo_gnykowy przyczepia się do wewnętrznej powierzchni trzonu żuchwy i do trzonu kości gnykowej. Z mięśni nadgnykowych wyczuwa się mięśnie . Obniża kość gnykową. do linii skośnej. Mięsień bródkowo_gnykowy leży na mięśniu żuchwowo_gnykowym między trzonem kości gnykowej a trzonem żuchwy. Mięsień mostkowo _gnykowy leży głębiej. który jest rozpięty pod mięśniami języka i bródkowo_gnykowym. nie można ich wyróżnić dotykiem na szyi. Mięśnie grupy środkowej . Jest unerwiony przez nerwy splotu szyjnego i jedenasty nerw czaszkowy. a w miejscu podziału znajduje się ścięgno pośrednie. Mięsień żuchwowo_gnykowy podnosi kość gnykową lub obniża żuchwę. przykryty przez mięsień poprzedni. Mięsień tarczowo_gnykowy jest przedłużeniem mięśnia mostkowo_tarczowego. Obydwa mięśnie żuchwowo_gnykowe zrastają się swoimi ścięgnami w linii środkowej tworząc szew rozpięty między trzonem kości gnykowej i żuchwą. Jest unerwiony przez gałązkę splotu szyjnego. Brzusiec tylny jest unerwiony przez nerw twarzowy. Brzusiec przedni biegnie od trzonu żuchwy do trzonu kości gnykowej. Mięśnie grupy środkowej . nerw dodatkowy. które dochodzi do powięzi szyi.nadgnykowe Mięsień dwubrzuśćcowy posiada dwa brzuśćce: przedni i tylny. Przy skurczu podciąga kość gnykową do dołu i do tyłu. Mięsień rylcowo_gnykowy biegnie od wyrostka rylcowatego kości skroniowej do trzonu kości gnykowej. współdziała z mięśniem żuchwowo_gnykowym w podnoszeniu kości gnykowej lub obniżaniu żuchwy. Podnosi kość gnykową. Brzusiec tylny biegnie od trzonu kości gnykowej do wcięcia sutkowego kości skroniowej. cienkie. Mięśnie podgnykowe są płaskie. Biegnie od linii skośnej chrząstki tarczowatej do trzonu kości gnykowej.podgnykowe Mięsień mostkowo_gnykowy leży najbardziej powierzchownie i zgodnie z nazwą biegnie od rękojeści mostka do trzonu kości gnykowej. Pokrywa sobą gruczoł jarzmowy. Dzieli się na dwa brzuśćce: górny i dolny. Obniża chrząstkę tarczowatą. Unosi chrząstkę tarczowatą i obniża kość gnykową. Mięsień łopatkowo_gnykowy przyczepia się do trzonu kości gnykowej i do górnego brzegu łopatki. Dzięki temu powstaje przepona zamykająca dno jamy ustnej. zaś przedni przez nerw trójdzielny. Mięśnie podgnykowe są unerwione przez gałązki splotu szyjnego. Jest unerwiony przez nerw trójdzielny. Przyczepia się do wewnętrznej powierzchni rękojeści mostka i biegnie do zewnętrznej powierzchni blaszki chrząstki tarczowatej. Obniża żuchwę lub podnosi kość gnykową.ustalonej głowie podnosi mostek i współdziała przy oddychaniu. Ma on kształt szerokiego trójkąta.

żuchwowo_gnykowe, ponieważ przy podnoszeniu brody do góry napinają się w przestrzeni między trzonem żuchwy i kością gnykową. Mięśnie nadgnykowe są unerwione przez nerwy czaszkowe, piąty i siódmy, ponieważ rozwój ich wiąże się z rozwojem dolnej części twarzy, gdzie znajdują się twory unerwione przez te nerwy. Mięśnie grupy głębokiej - mięśnie pochyłe. Mięśnie pochyłe są trzy: przedni, środkowy i tylny. Przedni przyczepia się do wyrostków poprzecznych kręgów szyjnych od trzeciego do szóstego i dochodzi do pierwszego żebra. Środkowy przyczepia się do wyrostków poprzecznych sześciu lub wszystkich siedmiu kręgów szyjnych i dochodzi do drugiego żebra. Tylny odchodzi od wyrostków poprzecznych trzech dolnych kręgów szyjnych i dochodzi do drugiego żebra. Przy działaniu jednostronnym następuje przechylenie głowy w bok, przy obustronnym zgięcie ku przodowi, zaś przy ustalonej szyi podnoszenie żeber a więc współdziałanie przy oddychaniu. Mięśnie pochyłe są unerwione przez nerwy splotu szyjnego. Mięśnie pochyłe szyi można wyczuć po stronie bocznej szyi ponad obojczykiem. Mięśnie grupy głębokiej - mięśnie przedkręgowe. Do mięśni przedkręgowych należą trzy mięśnie: prosty głowy przedni, długi głowy i długi szyi. Mięsień prosty głowy przedni jest to krótki mięsień rozpięty między kręgiem szczytowym i kością potyliczną. Zgina głowę ku przodowi. Mięsień długi głowy biegnie od wyrostków poprzecznych trzech dolnych kręgów szyjnych do podstawy kości potylicznej. Zgina głowę do przodu. Mięsień długi szyi jest rozpięty między trzonami kręgów szyjnych, i trzech głównych piersiowych. Częściowo dochodzi do wyrostków poprzecznych kręgów szyjnych. Mięsień ten powoduje zginanie głowy i kręgosłupa szyjnego ku przodowi zaś przy działaniu jednostronnym zgina i obraca odcinek szyjny kręgosłupa w bok w stronę mięśnia działającego. Mięśnie tej grupy są unerwione przez gałązki splotu szyjnego. Mięśnie kończyny górnej Mięśnie te dzielimy podobnie jak kości kończyny na mięśnie obręczy barkowej, ramienia, przedramienia i ręki. Wszystkie mięśnie kończyny górnej są unerwione przez nerwy splotu ramiennego. Mięśnie obręczy barkowej przez nerwy krótkie splotu, zaś mięśnie dalsze przez nerwy wychodzące z pęczków splotu ramiennego. Mięśnie obręczy barkowej są związane czynnościowo ze stawem barkowym. Są to następujące mięśnie: naramienny, nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy obły większy, obły mniejszy i podłopatkowy. Mięsień naramienny - ma kształt szerokiego trójkąta, leży zupełnie powierzchownie, pokrywa staw barkowy podstawę trójkąta stanowi przyczep górny do obojczyka, wyrostka barkowego i grzebienia łopatki. Szczyt trójkąta stanowi przyczep dolny na kości ramiennej do guzowatości naramiennej. Ze względu na

kształt mięśnia wyróżnia się w nim część przednią czyli obojczykową, która ramię przywodzi ku przodowi i obraca do wewnątrz, część środkową czyli barkową, która odwodzi i podnosi ramię do przodu i część tylną czyli grzebieniową, która przywodzi ramię do tyłu i obraca na zewnątrz. Mięsień ten jest unerwiony przez nerw pachowy ze splotu ramiennego. Cały mięsień jest wyczuwalny zwłaszcza przy odwodzeniu ramienia i podnoszeniu do poziomu. Mięsień nadgrzebieniowy i pozostałe są związane przyczepami z łopatką pokrywają ją ze strony grzebieniowej i przedniej. Mięsień nadgrzebieniowy wypełnia dół nadgrzebieniowy i dochodzi do guzka większego kości ramiennej, odwodzi ramię. Unerwiony jest przez nerw nadłopatkowy. Jest przykryty przez mięsień czworoboczny. Mięsień podgrzebieniowy wypełnia dół podgrzebieniowy, jest podobnie jak mięsień nadgrzebieniowy przykryty przez mięsień czworoboczny. Dochodzi do guzka większego kości ramiennej. Obraca ramię na zewnątrz. Jest unerwiony przez nerw nadłopatkowy. Mięsień obły większy przyczepia się do dolnego kąta łopatki, dochodzi do grzebienia guzka mniejszego kości ramiennej. Pociąga ramię ku tyłowi i przywodzi unerwiony jest przez nerwy podłopatkowe. Mięsień obły mniejszy leży pomiędzy obłym większym i pod grzebieniowym. Przyczepia się do brzegu bocznego łopatki i do guzka większego kości ramiennej. Obraca kość ramienną na zewnątrz. Unerwiony jest przez nerw pachowy. Obydwa mięśnie obłe są niewyczuwalne . Są częściowo przykryte przez mięśnie sąsiednie, częściowo leżą pod skórą. Mięsień podłopatkowy wypełnia cały dół podłopatkowy, dochodzi do guzka mniejszego kości ramiennej. Przywodzi ramię i obraca do wewnątrz. Jest unerwiony przez nerwy podłopatkowe. Jest w całości schowany pod łopatkę. Mięśnie ramienia Mięśnie ramienia dzielimy na dwie grupy: mięśnie zginaczy i prostowników stawu łokciowego. Mięśnie zginacze leżą z przodu ramienia, zaś mięśnie prostowniiki z tyłu. Obie grupy mięśni są oddzielone od siebie dwoma pasmami tkanki łącznej, które tworzą przegrody międzymięśniowe biegnące od nadkłykci kości ramiennej ku górze. Do grupy zginaczy należą: mięsień dwugłowy ramienia, kruczo_ramienny i mięsień ramienny. Do mięśnii prostowników należy: mięsień trójgłowy ramienia i mięsień łokciowy. Zginacze i prostowniki posiadają odrębne unerwienie. Mięsień kruczo_ramienny przyczepia się do wyrostka kruczego łopatki i dochodzi do kości ramiennej w połowie długości trzonu. Leży w dole pachowym i po stronie przyśrodkowej ramienia. Podnosi ramię ku przodowi i przywodzi. Jest unerwiony przez nerw mięśniowo_skórny. Jest wyczuwalny w dole pachowym przy odwiedzionym ramieniu. Mięsień dwugłowy ramienia składa się z

głowy krótkiej i długiej. Głowa krótka przyczepia się razem z mięśniem kruczo_ramiennym do wyrostka kruczego, głowa długa dochodzi do panewki stawu barkowego przyczepiając się powyżej panewki do guzka nadpanewkowego. Obie głowy zrastają się i przyczepiają mocnym ścięgnem do guzowatości kości promieniowej. Część ścięgna biegnie powierzchownie i przechodzi ponad dołem łokciowym do powięzi przedramienia. Jest to mięsień dwustawowy, działa na staw barkowy i staw łokciowy. W stawie barkowym ma działanie słabsze, podnosi ramię i przywodzi, zaś w stawie łokciowym, zgina i odwraca przedramię. Jest unerwiony przez nerw mięśniowo_skórny. Wzdłuż tego mięśnia biegną na ramieniu dwa rowki: przyśrodkowy wyraźniejszy i boczny słabiej zaznaczony. Rowki te występują szczególnie wyraźnie przy zgiętym stawie łokciowym. W rowku przyśrodkowym leżą główne naczynia krwionośne ramienia w otoczeniu szeregu nerwów splotu ramiennego. W rowku bocznym leży powierzchowna żyła ramienia. Cały mięsień jest dostępny w obmacywaniu i wyczuwalny. Mięsień ramienny trzeci z tej grupy, leży przykryty częściowo przez mięsień dwugłowy ramienia. Przyczepia się u góry do kości ramiennej w połowie długości trzonu, dochodzi do guzowatości kości łokciowej. Zgina przedramię w stawie łokciowym. Stanowi on dno dołu łokciowego. Jest unerwiony przez nerw mięśniowo_skórny. Mięsień trójgłowy ramienia posiada trzy głowy: długą, przyśrodkową i boczną. Głowa długa przyczepia się do guzka podpanewkowego, łopatki, obie pozostałe głowy to trzon kości ramiennej w otoczeniu rowka dla nerwu promieniowego. Wszystkie trzy głowy zrastają się w jeden brzusiec, który przyczepia się do wyrostka łokciowego kości łokciowej. Głowa długa przywodzi ramię w stawie barkowym, cały mięsień prostuje przedramię w stawie łokciowym. Unerwiony jest przez nerw promieniowy. Mięsień jest wyczuwalny na tylnej powierzchni ramienia. Mięsień łokciowy jest to mały mięsień, który przyczepia się do nadkłykcia bocznego kości ramiennej i do tylnej powierzchni trzonu kości łokciowej. Współdziała z mięśniem trójgłowym w prostowaniu przedramienia. Unerwiony jest przez nerw promieniowy. Mięsień przedramienia Mięśnie te dzielimy na trzy grupy: przednią, boczną i tylną. Grupa przednia leży po stronie dłoniowej przedramienia, obie grupy pozostałe po stronie grzbietowej. Mięśnie przedramienia posiadają w większości brzuśćce bliżej stawu łokciowego zaś ścięgna w okolicy nadgarstka, stąd charakterystyczny kształt przedramienia szerszy w okolicy stawu łokciowego, zwężający się w kierunku ręki. Mięśnie przedramienia działają na staw łokciowy, na staw nadgarstkowy i na stawy palców. Jest ich stosunkowo dużo i układają się w

dochodzi do brzegu bocznego kości promieniowej w środkowym odcinku. Warstwa powierzchowna . Zgina rękę ku stronie dłoniowej. biegnie wzdłuż kości łokciowej. który dzięki temu nosi też nazwę nadkłykcia zginaczy. Zgina rękę dłoniowo. Unerwiony jest przez nerw pośrodkowy. Grupa przednia jest unerwiona przez dwa nerwy: pośrodkowy i łokciowy. Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka przyczepia się do nadkłykcia przyśrodkowego i dochodzi do drugiej kości śródręcza. zaś do pokładu ostatniego warstwy głębokiej należy mięsień nawrotowy czworoboczny. zginacz promieniowy nadgarstka. mięsień nawrotowy obły przy wykonywaniu ruchów nawracania oraz mięsień zginacz łokciowy nadgarstka leżący wzdłuż kości łokciowej. Mięsień dłoniowy długi przyczepia się do wspólnej masy mięsnej na nadkłykciu przyśrodkowym. Zgina rękę dłoniowo i odwodzi ku stronie promieniowej. Warstwa powierzchowna ma w pokładzie pierwszym mięśnie posiadające wspólny przyczep do nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej.pokład powierzchowny. Z wymienionych powyżej mięśni można wyczuć ich wspólny przyczep do nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. Unerwiony jest przez nerw łokciowy. Do warstwy powierzchniowej pokładu pierwszego należy: mięsień nawrotny obły. które dostaje się na dłoń i tu rozszerza się w rozcięgno dłoniowe dochodzące do podstaw palców. Grupa przednia Do grupy przedniej zaliczamy szereg mięśni ułożonych w dwóch warstwach na sobie: przy czym każda warstwa składa się dodatkowo z dwóch pokładów. dochodzi do kości grochowatej czyli czwartej kostki pierwszego szeregu nadgarstka. przechodzi w wąskie długie ścięgno. Zgina przedramię i nawraca. Jest unerwiony przez nerw przyśrodkowy. Leży najbardziej przyśrodkowo. Grupa boczna i tylna mają wspólny nerw tj. stąd podział na mięśnie powierzchowne i głębokie. Mięsień łokciowy zginacz nadgarstka odchodzi podobnie jak mięśnie poprzednie od wspólnej masy mięsnej nadkłykcia przyśrodkowego. Do warstwy głębokiej do jej pokładu powierzchownego należy mięsień zginacz głęboki palców i zginacz długi kciuka. dłoniowy długi i zginacz łokciowy nadgarstka. nerw promieniowy. Jest unerwiony przez nerw pośrodkowy. Pokład głęboki warstwy powierzchownej . Mięsień nawrotowy obły przyczepia się wspólnym przyczepem na nadkłykciu przyśrodkowym kości ramiennej. Do pokładu drugiego warstwy powierzchownej należy zginacz powierzchowny palców.warstwy.

Jest unerwiony przez dwa nerwy: pośrodkowy i łokciowy. od drugiego do piątego. Mięsień ten zgina rękę i środkowe paliczki palców. Mięsień ten dzieli się na cztery ścięgna ułożone w dwóch warstwach na sobie. Jest unerwiony przez nerw pośrodkowy. Pokład głęboki warstwy głębokiej Zawiera jeden mięsień. który nie dochodzi do palców. które przechodzą przez kanał nadgarstka na dłoń. prostownik promieniowy krótki nadgarstka i odwracacz. Zgina rękę dłoniowo i ostatnie paliczki w stosunku do paliczków środkowych. przechodzi przez kanał nadgarstka i kończy się na podstawie drugiego paliczka kciuka. zginacz powierzchowny palców. Podwierzchowniej leżą ścięgna dla palca trzeciego i czwartego. głębiej dla palca drugiego i piątego. następnie przechodzą przez rozstępy w ścięgnach powierzchownego zginacza palców i dochodzą do podstaw ostatnich paliczków palca od drugiego do piątego. Brzusiec dzieli się na cztery ścięgna. Mięśnie te są unerwione wspólnie przez nerw promieniowy. Warstwa głęboka Pokład powierzchowny tej warstwy zawiera dwa mięśnie: zginacz głęboki palców i zginacz długi kciuka. Jest unerwiony przez nerw pośrodkowy. Leży on rozpięty między brzegami obu kości przedramienia w ich odcinkach dalszych. Leżą one po stronie grzbietowej przedramienia wzdłuż kości promieniowej. Mięsień zginacz długi kciuka przyczepia się do trzonu kości promieniowej i do błony międzykostnej. prostownik promieniowy długi nadgarstka. Mięsień ramieniowo_promieniowy przyczepia się do bocznego brzegu kości ramiennej powyżej nadkłykcia bocznego. Mięsień ten przyczepia się do nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej i do obu kości przedramienia. następnie przyczepia się do środkowego paliczka palców. Zgina drugi paliczek w stosunku do pierwszego. Unerwiony jest przez nerw pośrodkowy. Jest to mięsień nawrotowy czworoboczny.Zawiera jeden mięsień tj. dochodzi do . dochodzą do podstaw pierwszych paliczków i tu każde ścięgno ulega rozdwojeniu. Nawraca przedramię. Ścięgna przechodzą przez kanał nadgarstka na dłoń. Grupa boczna Do grupy bocznej należą cztery mięśnie: ramienno_promieniowy. Kanał nadgarstka zawarty jest między kośćmi nadgarstka a więzadłem poprzecznym nadgarstka zwanym obecnie troczkiem zginaczy. Mięsień zginacz głęboki palców przyczepia się do trzonu kości łokciowej i do błony międzykostnej.

które przechodzą na stronę grzbietową palców od drugiego do piątego i tworzą rozcięgna grzbietowe. Mięsień prostownik palca małego przyczepia się razem z prostownikiem palców. biegnie wzdłuż kości łokciowej. Wszystkie są unerwione przez nerw promieniowy. Odwraca przedramię. Do warstwy głębokiej należą: odwodziciel kciuka. Prostują palce ewentualnie zgina je grzbietowo. jedynie przy ruchach można wyczuć poszczególne mięśnie np. Mięsień odwracacz leży głęboko pod mięśniami grupy bocznej. Do warstwy powierzchownej należą: prostownik palców.wyrostka rylcowatego kości promieniowej. Prostuje rękę i odwodzi w stronę łokciową. Prostuje i przywodzi palec piąty. prostuje zgiętą rękę. zgina ją ku stronie grzbietowej. prostownik palca małego. Grupa tylna Grupa ta składa się z dwóch warstw: powierzchownej i głębokiej. Warstwa powierzchowna Mięsień prostownik palców przyczepia się do nadkłykcia bocznego kości ramiennej. prostownik łokciowy nadgarstka. tworząc rozcięgna na jego stronie grzbietowej. Zgina przedramię w stawie łokciowym. oddziela się od niego i dochodzi do palca piątego. Mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka przyczepia się poniżej poprzedniego na nadkłykciu bocznym kości ramiennej. . Mięśnie te tworzą wspólną masę mięsną na grzbietowej stronie przedramienia. odwodzi ku stronie promieniowej. dochodzi do podstawy drugiej kości śródręcza po stronie grzbietowej. prostownik palców. Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka przyczepia się do brzegu bocznego kości ramieniowej poniżej przyczepu mięśnia ramieniowo_promieniowego. prostownik krótki kciuka. który nosi nazwę nadkłykcia prostowników. przyczepia się do nadkłykcia bocznego kości ramiennej i dochodzi do kości promieniowej w jej bliższym odcinku. dochodzi do podstawy trzeciej kości śródręcza po stronie grzbietowej. Zgina przedramię w stawie łokciowym. brzusiec jego dzieli się na cztery ścięgna. zgina rękę ku stronie grzbietowej. Mięśnie grupy bocznej są macalne jako wspólna masa po stronie bocznej przedramienia wzdłuż kości promieniowej. Zgina przedramię w stawie łokciowym. dochodzi do podstawy piątej kości śródręcza. Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka przyczepia się do nadkłykcia bocznego i tylnego powierzchni kości łokciowej. prostownik długi kciuka i prostownik palca wskazującego (wskaziciela). Rozcięgna te są połączone między sobą pasmami poprzecznymi. ale słabo prostuje.

Przy silnym odwodzeniu i wyprostowaniu kciuka zaznaczają się wyraźne ścięgna obu prostowników a pomiędzy nimi tworzy się zagłębienie zwane tabakierką anatomiczną. Mięśnie ręki są unerwione przez dwa nerwy: łokciowy i pośrodkowy.Grupa głęboka Mięsień odwodziciel długi kciuka przyczepia się do obu kości przedramienia i błony międzykostnej. Ścięgna prostowników zdążające na grzbiet ręki przechodzą pod pasmem tkanki łącznej ścięgnistej. biegnie skośnie przykryty przez mięsień prostownik palców i dochodzi do pierwszej kości śródręcza. Na grzbiecie ręki nie ma mięśni. po stronie łokciowej są mięśnie kłębu palca piątego zwane również kłębikiem. Ścięgna są otoczone błoną maziową i swobodnie mogą się w tych pochewkach ślizgać. Odwodzi kciuk i rękę w stronę promieniową. ponieważ zagłębienie to służyło swego czasu za miejsce. zginacz krótki kciuka. gdzie sypano nieco tabaki i wąchano ją. Prostuje i odwodzi kciuk. Prostuje kciuk i przywodzi. mięsień zginacz krótki biegnie od troczka zginaczy i kości nadgarstka do podstawy pierwszego paliczka. a mięśnie leżące pośrodku to są mięśnie dłoni. zaś odwodziciel i obydwa prostowniki kciuka są macalne na pierwszej kości śródręcza. Ścięgna mięśni prostujących palce można wyczuć na grzbiecie ręki przy ruchach prostowania. Mięsień krótki odwodziciel kciuka biegnie od troczka zginaczy do podstawy pierwszego paliczka. są jedynie ścięgna prostowników palców. biegnie od troczka zginaczy do pierwszej kości śródręcza. Mięsień prostownik długi kciuka przyczepia się do kości łokciowej i dochodzi do podstawy drugiego paliczka. Mięśnie ręki Mięśnie te układają się na stronie dłoniowej ręki w trzy zgrupowania: po stronie promieniowej znajdują się mięśnie kłębu kciuka. Mięsień prostownik krótki kciuka przyczepia się do kości promieniowej i błony międzykostnej. przechodzi na grzbiet kciuka i dochodzi do podstawy pierwszego paliczka. przechodzi rozcięgno grzbietowe na drugi paliczek wskaziciela. przeciwstawiacz kciuka i przywodziciel kciuka. ścięgna zginaczy przechodzące przez kanał nadgarstka są złączone pasmami tkanki łącznej i nie posiadają oddzielnych pochewek. zaś mięsień przywodziciel posiada . które rozpięte jest między brzegami obu kości przedramienia i nosi nazwę troczka prostowników. mięsień przeciwstawiacz kciuka leży głębiej pod krótkim odwodzicielem. prostuje ten palec. W przeciwieństwie do ścięgien mięśni prostowników. Mięsień prostownik palca wskazującego (wskaziciela) przyczepia się do kości łokciowej i błony międzykostnej. Do mięśni kłębu zaliczamy następujące mięśnie: odwodziciel krótki kciuka.

Wszystkie te mięśnie unerwione są przez nerw łokciowy. przeciwstawiacz przez nerw pośrodkowy. dochodzą do podstawy paliczków palców od drugiego do piątego. które biegną od kości nadgarstka i trzeciej kości śródręcza do podstawy pierwszego paliczka. zaś trzeci i czwarty przez nerw łokciowy. które powstaje między . Mięśnie środkowe dłoni Należą tu mięśnie glistowate i międzykostne. krótki zginacz i przeciwstawiacz palca piątego. zagłębienie. Mięśnie kłębika Do kłębika należą trzy mięśnie: odwodziciel. Powięzie kończyny górnej Na kończynie górnej wyróżniamy powięź pachową. głowa powierzchowna krótkiego zginacza przez nerw pośrodkowy. Przyczepiają się do podstaw kości śródręcza i przechodzą na stronę grzbietową pierwszych paliczków palców od drugiego do piątego. przedramienia i ręki. Mięśnie glistowate w liczbie czterech zaczynają się na ścięgnach głębokiego zginacza palców. Mięśnie międzykostne są dłoniowe i grzbietowe. który kończy się na piątej kości śródręcza. wypełniają sobą przestrzenie międzykostne. Unerwienie mięśnia nie jest jednolite: mięsień krótki odwodziciel jest unerwiony przez nerw pośrodkowy.dwie odrębne głowy. Wszystkie te mięśnie są unerwione przez nerw łokciowy. przechodząc na ich stronę grzbietową. Powięź pachowa pokrywa dół pachowy tj. Z mięśni tych można wyczuć pierwszy w przestrzeni między pierwszym i drugim palcem przy ruchu odwodzenia i przywodzenia pierwszego palca. Czynności ich wykazują ich nazwy. Mięśnie te zginają palce w stawach śródręczno_paliczkowych. Czynność mięśni zawarta w ich nazwach. Pod skórą kłębika znajduje się mięsień dłoniowy krótki. Mięśnie te odwodzą palce od siebie (rozstawianie palców) i prostują. ramienia. Jest to mięsień skórny. przywodziciel palców przez nerw łokciowy. Wywołuje zmarszczki skóry na kłębiku i napina rozcięgno dłoniowe. zaś głowa głęboka przez nerw łokciowy. Przyczepia się do troczka zginaczy i przechodzi w skórę kłębika. Unerwienie jest następujące: mięśnie glistowate pierwszy i drugi są unerwione przez nerw pośrodkowy. Mięśnie te zaczynają się od troczka zginaczy i kostek nadgarstka a dochodzą do podstawy pierwszego paliczka małego palca z wyjątkiem przeciwstawiacza.

cienka. mięsień dwugłowy. tworząc przegrody stanowiące podobnie jak na ramieniu naturalne odgraniczenie poszczególnych grup mięśni. Powięź przedramienia otacza grupy mięśni przedramienia i wchodzi między te grupy. jest przedłużeniem powięzi pachowej. którego szczyt zwrócony jest do troczka a podstawa do pierwszych paliczków.górną częścią ramienia i klatką piersiową przy podniesionym i odwiedzionym ramieniu. Troczek prostowników leży po stronie grzbietowej nadgarstka. która pokrywa mięśnie zginacze i po bokach dochodzi do przegród międzymięśniowych i na tylną część pokrywającą mięśnie prostowniki. podgrzebieniowy. Na ręce znajduje się powięź grzbietowa i rozcięgno dłoniowe. Ruch podnoszenia ku tyłowi wykonują: część grzbietowa mięśnia naramiennego.Ruch odwodzenia ramienia wykonują: mięsień naramienny. Troczek zginaczy znajduje się po stronie dłoniowej i ogranicza kanał nadgarstka. Powięź ramienia otacza wszystkie mięśnie ramienia. kruczo_ramienny. Troczek ten zawiera sześć przedziałów. Przegrody te stanowią naturalne granice między grupami mięśni ramienia. pokrywa ścięgna mięśni prostowników. Przegrody międzymięśniowe są to silne pasma łącznotkankowe biegnące od nadkłykci kości ramiennej ku górze wzdłuż brzegów bocznych kości ramiennej. ma kształt trójkąta. głowa długa mięśnia dwugłowego. w dalszej tworzy dwa troczki: troczek prostowników i zginaczy. zrośnięte z troczkiem zginaczy i mięśniem dłoniowym długim. między mięśniem piersiowym większym i najszerszym grzbietu. Zestawienie czynności stawów i mięśni kończyny górnej Staw ramienny: ruch podnoszenia ramienia ku przodowi wykonują: część barkowa mięśnia naramiennego. Przez ten kanał przechodzą ścięgna następujących mięśni: zginacza powierzchownego i głębokiego palców i zginacza długiego kciuka oraz nerw pośrodkowy. głowa długa trójgłowego. najszerszy grzbietu. głowa krótka dwugłowego. przez które przechodzą ścięgna prostowników przedramienia otoczone pochewkami maziowymi. Przyczepia się do nadkłykci kości ramiennej i można ją podzielić na część przednią. Na dłoni rozcięgno jest silne. Staw łokciowy: ruch zginania wykonują: . mięśnie łopatki tj. W bliższej części przedramienia powięź wyściela dół łokciowy. nadgrzebieniowy. obły większy i mniejszy oraz najszerszy grzbietu. Powięź ta jest rozpięta między mięśniami klatki piersiowej i grzbietu tj. dzięki temu ścięgna ślizgają się w swoich przedziałach. część mięśnia piersiowego większego. kruczo_ramienny. Ruch przywodzenia wykonują: mięsień piersiowy większy. Powięź grzbietowa jest delikatna.

prostownik palca drugiego i piątego. zginacz promieniowy nadgarstka. zginacz łokciowy nadgarstka. Zginanie w stawach śródręczno_palcowych wykonują: mięśnie glistowate i dłoniowy długi. prostownik palca piątego. a przy zgiętym przedramieniu ramienno_promieniowy i prostownik długi promieniowy nadgarstka. podudzia i stopy. zginacz długi kciuka. dłoniowy długi i obydwa prostowniki promieniowe nadgarstka długi i krótki. Mięśnie kończyny dolnej Mięśnie kończyny dolnej dzielimy podobnie jak mięśnie kończyny górnej na mięśnie miednicy. Mięśnie wewnętrzne unerwione są przez splot lędźwiowy. prostownik łokciowy nadgarstka. krótki zginacz palca piątego. Stawy palców. Ruch nawracania wykonują: nawrotny obły nawrotny czworoboczny. uda. Ruch prostowania wykonuje mięsień trójgłowy ramienia i łokciowy. Dzieli się je na mięśnie wewnętrzne i zewnętrzne. czworoboczny uda i zasłaniacz wewnętrzny. Mięsień biodrowo_lędźwiowy leży wewnątrz jamy brzusznej i miednicznej i składa się z dwóch lub trzech mięśni. Są to mięsień biodrowy i . dwugłowy ramienia a przy wyprostowanym przedramieniu mięsień ramienno_promieniowy i prostownik promieniowy długi nadgarstka. promieniowy zginacz nadgarstka. Staw promieniowo_nadgarstkowy. Prostowanie palców wykonują prostowniki palców. prostownik palca drugiego i piątego oraz mięśnie międzykostne. zginacz łokciowy nadgarstka. Mięśnie miednicy działają na stawy biodrowe. mięsień gruszkowaty. Odwodzenie ręki w stronę łokciową wykonują: prostownik łokciowy nadgarstka. Zginanie grzbietowe wykonują: prostownik promieniowy długi i krótki nadgarstka. Mięśnie zewnętrzne ułożone są w trzy warstwy. Mięśnie kończyny dolnej unerwione są przez nerwy dwóch splotów: lędźwiowego i krzyżowego. Odwodzenie ręki w stronę promieniową wykonują: promieniowy długi i krótki prostownik nadgarstka.mięsień dwugłowy ramienny. Ruch odwracania wykonują: mięsień odwracacz. do zewnętrznych należą trzy mięśnie pośladkowe. prostownik palców. zaś zewnętrzne przez splot krzyżowy. W stawach międzypaliczkowych dalszych głęboki zginacz palców. zginacz palców powierzchowny i kłębiki oraz zginacz długi kciuka i odwodziciel długi kciuka. warstwa powierzchowna zginaczy przedramienia tj. Zginanie dłoniowe ręki wykonują: z grupy powierzchownej dłoniowy długi. dwa bliźniacze. w stawach międzypaliczkowych bliższych mięśnie powierzchowny powierzchowny zginacz palców. Do wewnętrznych należy jeden mięsień biodrowo_lędźwiowy. Ruchy palca pierwszego i piątego wykonują mięśnie kłębu i kłębika o nazwie odpowiadających czynności. naprężacz powięzi szerokiej. nawrotny obły. ramienno_promieniowy.

obraca udo na zewnątrz. Mięsień ten napina powięź szeroką. Czynność jest wspólna z pośladkowym średnim. Unerwiony jest tak samo jak średni. przechodzi w płaskie szerokie ścięgno. Czynność mięśnia polega na zginaniu stawu biodrowego czyli podnoszeniu uda ku górze. Przyczepia się do tylnej powierzchni talerza kości biodrowej między kresą pośladkową tylną i przednią. Przy ustalonej kończynie pochyla miednicę w bok. Mięsień lędźwiowy mniejszy jest niestały. Mięsień biodrowy wypełnia talerz biodrowy. Jest unerwiony przez nerw pośladkowy dolny ze splotu krzyżowego. gruszkowaty bliźniaczy górny. czworoboczny uda i zasłaniacz wewnętrzny. dochodzi do krętarza większego kości udowej. Mięsień pośladkowy mniejszy leży najgłębiej ze wszystkich mięśni pośladkowych. Przyczepia się do tylnej powierzchni talerza kości biodrowej. biegnie skośnie w bok i dochodzi do krętarza wielkiego kości udowej. przechodzi na udo pod więzadłem pachwinowym i wspólnym ścięgnem z mięśniem lędźwiowym. przechodzi w płaskie ścięgno. Warstwa środkowa zawiera mięsień pośladkowy średni. nawraca lub odwraca w zależności od tego jaka część mięśnia działa. biegnie od trzonu ostatniego kręgu piersiowego i pierwszego lędźwiowego. bliźniaczy dolny. ponadto działa na dwa stawy: w stawie biodrowym zgina udo. które kończy się w miednicy na kości biodrowej. do kości krzyżowej i guzicznej oraz do powięzi piersiowo_lędźwiowej. dochodzą do trzonu kości udowej poniżej krętarza wielkiego. Mięsień gruszkowaty . warstwa głęboka zawiera następujące mięśnie: pośladkowy mały. Mięsień ten prostuje staw biodrowy. Mięsień lędźwiowy większy przyczepia się do trzonów czterech kręgów lędźwiowych schodzi wzdłuż kręgosłupa ku dołowi i dołącza się do mięśnia biodrowego. Unerwiony jest przez nerw pośladkowy dolny ze splotu krzyżowego. dochodzi do krętarza mniejszego kości udowej. odwodzi je i obraca do wewnątrz. Przyczepia się do zewnętrznej powierzchni talerza kości biodrowej. Jest unerwiony przez nerw pośladkowy górny ze splotu krzyżowego. Mięśnie zewnętrzne Warstwa powierzchowna składa się z dwóch mięśni: pośladkowego wielkiego i naprężacza powięzi szerokiej. Jest unerwiony przez krótkie gałązki splotu lędźwiowego. leży tuż pod skórą. ponadto zgina kręgosłup. W stawie kolanowym wspomaga prostowanie. Mięsień naprężacz (napinacz) powięzi szerokiej przyczepia się do przedniego górnego kolca biodrowego. Odwodzi udo. jest wyczuwalny na całej swej powierzchni.lędźwiowy większy i mniejszy. Mięsień pośladkowy wielki pokrywa sobą pozostałe mięśnie. które biegnie po bocznej stronie uda ku dołowi i dochodzi do kłykcia bocznego piszczeli. Mięsień pośladkowy średni jest prawie cały przykryty przez mięsień pośladkowy wielki. Włókna jego tworzą wiązki o skośnym przebiegu od linii środkowej w bok i ku dołowi.

Mięsień zasłaniacz wewnętrzny przyczepia się do błony zasłonowej wewnątrz miednicy. grupa tylna przez nerw kulszowy. Mięsień bliźniaczy górny biegnie od kolca kulszowego do krętarza większego kości udowej od jego strony wewnętrznej.przywodzicieli. Czynność ma wspólną z bliźniaczymi. ze splotu krzyżowego. Mięsień ten prostuje i odwodzi udo. czyli . Mięsień czworoboczny uda jest krótkim mięśniem leżącym prawie poziomo między guzem kulszowym a grzebieniem międzykrętarzowym. następnie przechodzi przez otwór kulszowy mniejszy poza miednicą towarzyszą mu oba mięśnie bliźniacze. Grupa przednia Do grupy przedniej należą dwa mięśnie: najdłuższy uda i czworogłowy uda. Unerwienie takie samo.zwany również mięśniem krawieckim przyczepia się do górnego przedniego kolca biodrowego. dochodzi do ścięgna mięśnia zasłaniacza wewnętrznego i razem trzy wymienione mięśnie tj. Mięśnie bliźniacze są unerwione przez gałęzie splotu krzyżowego. obydwa bliźniacze i zasłaniacz wewnętrzny dochodzą do dołu krętarzowego krętarza większego kości udowej. W stawie biodrowym zgina. dochodzi do kości piszczelowej poniżej jej kłykcia przyśrodkowego.przyczepia się do miednicznej powierzchni kości krzyżowej z boku otworów przednich. Mięsień bliźniaczy dolny przyczepia się do guza kulszowego. Otwory te umożliwiają wyjście z miednicy naczyń krwionośnych i nerwów. Mięsień najdłuższy uda . tylną . wychodzi z miednicy przez otwór kulszowy większy dochodzi do krętarza większego kości udowej od strony wewnętrznej. Odwraca udo. Ścięgno jego wchodzi w skład tzw. Każda z tych grup ma swój własny nerw. Jest to mięsień dwustawowy. prostuje i przywodzi. Unerwiony jest przez krótkie gałęzie splotu krzyżowego. Mięśnie uda Mięśnie uda dzieli się na trzy grupy: przednią . Przechodząc przez otwór kulszowy większy dzieli go na dwa otwory: nadgruszkowaty i podgruszkowaty. grupa przyśrodkowa przez nerw zasłonowy ze splotu lędźwiowego. Ścięgno jego zrasta się ze ścięgnem mięśnia zasłaniacza wewnętrznego. dochodzi do dołu krętarzowego. gęsiej stopy. Czynność obu mięśni bliźniaczych jest wspólna z zasłaniaczem wewnętrznym i polega na obracaniu uda na zewnątrz.zginaczy i przyśrodkową . biegnie skośnie przez udo ku stronie przyśrodkowej.prostowników. Grupa przednia jest unerwiona przez nerw udowy ze splotu lędźwiowego. Jest unerwiony przez krótkie gałęzie splotu krzyżowego.

Jest unerwiony tak jak mięsień czworogłowy uda. które przyrasta do przedniej powierzchni rzepki. które dochodzi do kości piszczelowej i przyczepia się poniżej i przyśrodkowo od jej guzowatości. Grupa tylna Do grupy tylnej należą następujące mięśnie: półścięgnisty.podnosi udo ku górze i w stawie kolanowym również zgina i nawraca. które noszą nazwy: mięsień prosty. następnie dochodzi do guzowatości piszczeli. Mięsień prosty uda jest mięśniem dwustawowym. przyśrodkowy i pośrodkowy. do powięzi mięśnia podkolanowego i do torebki stawu kolanowego i jako więzadło podkolanowe . W połowie długości uda przechodzi ścięgno. Część włókien mięsnych leżących w przedłużeniu mięśnia obszernego pośredniego tuż powyżej stawu kolanowego tworzy samodzielny mięsień zwany mięśniem stawowym kolana. dochodzi podobnie jak on do kości piszczelowej i tu ścięgno jego dzieli się na trzy części. Przyczepia się on do kaletki maziowej nadrzepkowej i torebki stawowej i napina torebkę stawową. Mięsień czworogłowy jest unerwiony przez nerw udowy ze splotu lędźwiowego. przy czym można wyróżnić w nim mięsień prosty i głowę boczną i przyśrodkową. Czynność tego mięśnia jako całości polega na prostowaniu goleni w stawie kolanowym. Jest unerwiony przez nerw udowy. Wszystkie głowy mięśnia czworogłowego łączą się powyżej stawu kolanowego. biegnie po stronie przyśrodkowej tylnej powierzchni uda. które dochodzą do kłykcia piszczeli. leży pod mięśniem półścięgnistym. półbłoniasty i dwugłowy uda. ale zgina i odwodzi udo w stawie biodrowym. Mięsień półbłoniasty . Mięsień prosty uda przyczepia się do przedniego dolnego kolca biodrowego i ponad kolanem łączy się z pozostałymi głowami.zaczyna się szerokim płaskim ścięgnem od guza kulszowego. Mięsień obszerny pośredni leży przykryty przez mięsień prosty. Mięsień obszerny boczny przyrasta do trzonu kości udowej po stronie przednio_bocznej dochodząc do linii międzykrętarzowej a ku tyłowi do kresy chropawej. Mięsień czworogłowy uda jest wyczuwalny i widoczny w swej czynności prostowania stawu kolanowego.przyśrodkowy i boczny. Mięsień półścięgnisty prostuje udo w stawie biodrowym. Jest to więzadło rzepki. Wszystkie są unerwione przez nerw kulszowy. Mięsień czworogłowy uda składa się z czterech głów. obok przyczepu mięśnia najdłuższego uda. ponadto zgina goleń w stawie kolanowym. Boczne części więzadła schodzą na zewnątrz rzepki na kłykcie piszczeli jako troczki rzepki . nie tylko prostuje staw kolanowy. przyrasta do przedniej powierzchni kości udowej. obszerny boczny. tworzą wspólne ścięgno. Mięsień obszerny przyśrodkowy przyrasta do trzonu kości udowej od strony przyśrodkowej dochodząc ku tyłowi również do kresy chropawej. Mięsień półścięgnisty przyczepia się razem z pozostałymi do guza kulszowego.

natomiast wyczuwalne są przyczepy dolne i dolne odcinki mięśni. ułożone w dwie warstwy i mające wspólne przyczepy do kości łonowej. Przyczepia się do dolnej gałęzi kości łonowej i kości kulszowej aż do guza kulszowego. Grupa przyśrodkowa Do grupy przyśrodkowej należą mięśnie przywodziciele. krótki. brzeg boczny tworzy mięsień dwugłowy. Przywodziciel krótki leży pod mięśniem grzebieniowym i przywodzicielem długim. Przywodzi i odwraca udo. obie głowy zginają i odwracają goleń w stawie kolanowym. Od tyłu sąsiaduje ze zginaczami uda. dochodzi na stronę tylną uda do linii chropawej. smukły. Przywodziciel wielki leży najgłębiej i jest równocześnie największym mięśniem tej grupy. Przy wyprostowanym kolanie zarysy mięśni zacierają się. Przyczep końcowy jest długi . Zgina udo w stawie biodrowym. Głowa długa jest mięśniem dwustawowym. które dochodzi do główki strzałki. przyłącza się do niej głowa krótka nadchodząca od kresy chropawej tej w środkowym odcinku kości uda i razem tworzą ścięgno. przyczepia się do dolnej gałęzi kości łonowej. zgina i nawraca goleń w stawie kolanowym. Mięsień grzebieniowy przyczepia się do górnej gałęzi kości łonowej i dochodzi do kości udowej poniżej krętarza mniejszego. Mięsień smukły . Wszystkie są unerwione przez nerw zasłonowy ze splotu lędźwiowego. ponadto przywodzi i nawraca udo i goleń. Mięsień dwugłowy uda ma głowę długą i krótką. Szczyt trójkąta jest zwrócony ku górze. biegnie przez całe udo dochodzi do kości piszczelowej poniżej i przyśrodkowo od jej guzowatości. Przy zgiętym kolanie można wyczuć ścięgno mięśnia dwugłowego po stronie bocznej i ścięgna pozostałych mięśni po stronie przyśrodkowej. Głowa długa przyrasta do wspólnego przyczepu. gęsią stopkę. prostuje udo w stawie biodrowym. Mięśnie grupy tylnej tworzą ograniczenie dołu podkolanowego. dochodzi tak jak poprzedni do środkowego odcinka linii chropawej powyżej przyczepu przywodziciela długiego. w środkowym odcinku. Przyczep górny tej grupy mięśni jest schowany pod mięśniami miednicy. wielki i zasłaniacz zewnętrzny. Jest to jedyny z tej grupy mięsień dwustawowy. Zgina w stawie biodrowym i zgina w stawie kolanowym.przyczepia się do dolnej gałązki kości łonowej. Mięsień ten podobnie jak poprzedni prostuje staw biodrowy. do guza kulszowego i biegnie po stronie bocznej tylnej powierzchni uda. zaś brzeg przyśrodkowy mięsień półbłoniasty i leżący na nim mięsień półścięgnisty.skośne. Są to: mięsień grzebieniowy. Przywodziciel długi przyczepia się do górnej gałęzi kości łonowej. przywodziciel długi. od przodu z prostownikami. Razem ze ścięgnami mięśnia najdłuższego uda i półścięgnistego tworzy tzw. Przywodzi i odwraca na zewnątrz udo. przywodzi i obraca na zewnątrz. o kształcie trójkątnym.

dobocznie prostownik palców. biegnie wzdłuż kości piszczelowej. odgałęzienie nerwu strzałkowego wspólnego. Prostuje palce. Przywodzi i odwraca udo. do błony międzykostnej i powięzi goleni. Mięsień zasłaniacz zewnętrzny przyrasta do zewnętrznej powierzchni błony zasłonowej. Przyczepia się do obu kości goleni i do błony międzykostnej. dzieli się na cztery ścięgna. Prostuje paluch i zgina stopę grzbietowo. Grupa tylna składa się z dwóch warstw. a ścięgno jego dochodzi do pierwszej kości klinowatej i pierwszej kości śródstopia. Przy przejściu na grzbiet stopy dostaje się podtroczek górny i dolny prostowników. leży między obu poprzednimi mięśniami. Mięśnie goleni Mięśnie goleni. Są to następujące mięśnie: piszczelowy przedni. Nie można w niej wyróżnić poszczególnych mięśni. Omówione mięśnie wyczuwa się jako pewną całość. czyli pochylają ją ku przodowi. przy ustalonej stopie obydwa prostowniki zginają goleń. Mięsień prostownik długi palców leży bocznie od mięśnia piszczelowego przedniego. Ponieważ brzuśce mięsne leżą w części bliższej czyli górnej goleni.dochodzi do środkowej części kresy chropawej i sięga ku dołowi aż do nadkłykcia przyśrodkowego kości udowej. Mięśnie przywodziciele tworzą zwartą grupę leżącą między prostownikami i zginaczami. prostownik długi palców i prostownik długi palucha. dobocznie od kości piszczelowej. Wzdłuż przedniego brzegu tej kości leży mięsień piszczelowy przedni. Mięsień długi prostownik palucha przyczepia się do strzałki i błony międzykostnej. czyli podudzia dzielimy na trzy grupy: przednią. biegnie ku tyłowi i przyczepia się do dołu krętarzowego. Zgina stopę ku stronie grzbietowej i odwraca ją. nawraca stopę i współdziała przy zginaniu podeszwowym stopy. Przywodzi i odwraca udo. Jest to najsłabiej działający przywodziciel. współdziała w prostowaniu stopy i w zginaniu grzbietowym. przechodzi na grzbiet stopy.podudzie jest u góry grubsze. częściowo też do przegrody międzymięśniowej. w połowie goleni wysuwa się . boczną i tylną. tworzy to. Grupa boczna pokrywa strzałkę. Przy silnym odwiedzeniu uda zaznacza się mięsień smukły jako najbardziej powierzchowny. Do grupy przedniej należą trzy mięśnie unerwione przez nerw strzałkowy głęboki. Powoduje zginanie podeszwowe stopy i palców oraz odwracanie stopy.przyczepia się do kłykcia bocznego piszczeli. ku dołowi zwęża się. Ścięgno jego przechodzi pod troczkami na grzbiet stopy i na grzbiet palca pierwszego. które przechodzą na grzbiet palców od drugiego do piątego. Mięsień piszczelowy przedni . Grupa przednia leży między obu kośćmi podudzia i wykonuje prostowanie grzbietowe stopy i palców oraz odwracanie stopy. co nazywamy łydką. przebiega pod troczkiem górnym i dolnym prostowników. Każda z tych grup ma oddzielną czynność i osobne unerwienie przez gałęzie nerwu kulszowego.

dalej wzdłuż bocznego brzegu stopy. przechodzi na stronę podeszwową i dochodzi do pierwszej kości klinowatej i pierwszej kości śródstopia. zginacz długi palców i zginacz długi palucha. około połowy goleni przechodzą w płaskie zwężające się ku dołowi ścięgno. Głowy przyczepiają się powyżej obu kłykci kości udowej. pokrywa strzałkę i mięsień strzałkowy krótki.spomiędzy nich prostownik palucha. które dochodzi do guza piętowego. Na grzbiecie stopy wyczuwa się łatwo ścięgna prostowników. jedną z dwóch głównych gałęzi nerwu kulszowego. Obie warstwy są unerwione przez nerw piszczelowy. płaszczkowaty i podeszwowy. Do grupy powierzchownej należą: mięsień brzuchaty łydki. . Warstwa głęboka jest odpowiednikiem antagonistycznym grupy przedniej mięśni goleni. Warstwa powierzchowna Mięsień brzuchaty łydki . Głowy mięśnia brzuchatego ograniczają od dołu dół podkolanowy. Do warstwy głębokiej należą: mięsień podkolanowy. czyli dwóch głów . poza kostką boczną pod troczkami dochodzi do bocznego brzegu stopy i przyczepia się do guzowatości piątej kości śródstopia. piszczelowy tylny. Mięsień strzałkowy krótki przyczepia się do trzonu strzałki. Mięśnie strzałkowe nie wyróżniają się na goleni. Zgina stopę podeszwowo.leży najbardziej powierzchownie . Zgodnie z nazwą składa się z dwóch brzuśćców. Ścięgno przechodzi poza kostkę boczną pod troczkiem górnym i następnie dolnym mięśni strzałkowych. jest przykryty przez strzałkowy długi.bocznej i przyśrodkowej. Grupa tylna Grupa tylna składa się z dwóch warstw: powierzchownej i głębokiej. a głównie nawraca obniżając przyśrodkowy brzeg stopy oraz odwodzi stopę. Są to: mięsień strzałkowy długi i krótki. a przy nawracaniu stopy podnosi brzeg boczny stopy. Mięsień strzałkowy długi przyczepia się do głowy strzałki. trzonu strzałki i kłykcia bocznego piszczeli. Grupa boczna Do grupy bocznej należą dwa mięśnie unerwione przez gałąź powierzchowną z nerwu strzałkowego. Wykonuje te same czynności co mięsień strzałkowy długi. Ścięgno biegnie razem ze ścięgnem strzałkowego długiego.

dalszych paliczków palców od drugiego do piątego. Mięśnie stopy . Mięsień zginacz długi palucha przyczepia się do strzałki i błony międzykostnej. leży pomiędzy obu wymienionymi mięśniami. najlepiej w pozycji stania na palcach. współdziała z mięśniem brzuchatym łydki. które dochodzą do podstaw. Mięsień podeszwowy najmniejszy. leżąc między piszczelem i tylnym i długim zginaczem palucha. Mięsień piszczelowy tylny przyczepia się do obu kości goleni i błony międzykostnej. które dochodzi do ścięgna piętowego. przebijając ścięgna krótkiego zginacza palców. leży między piszczelą i strzałką. Mięsień zginacz długi palców przyrasta do tylnej powierzchni kości piszczelowej. współpracuje z poprzednimi mięśniami. Czynność jego jest bardzo słaba. linia jego przyczepu biegnie skośnie od główki strzałki ku dołowi do kości piszczelowej. Mięsień płaszczkowaty leży pod brzuchatym.uzupełniając ograniczenie utworzone przez mięśnie zginacze uda. Pozostałe mięśnie są niewyczuwalne. Mięsień ten przywodzi odwraca i zgina stopę podeszwowo. przykryte przez troczek zginaczy. przywodzi i zgina podeszwowo stopę. przechodzi na stronę podeszwową stopy do guzowatości kości łódkowatej i pierwszej kości klinowatej. ponadto odwraca ją. Na stopie dzieli się na cztery ścięgna. Jest ono wspólne dla całej warstwy powierzchownej. zaś w stawie skokowo_goleniowym zgina podeszwowo stopę. Mięsień brzuchaty jest mięśniem dwustawowym: w stawie kolanowym zgina goleń. Przyczepia się do kłykcia bocznego kości udowej. ścięgno jego biegnie poza kostką przyśrodkową. przechodzi na stronę podeszwową stopy. dochodzi do podstawy dalszego paliczka palca. Przyczepia się do obu kości goleni. schodzi skośnie ku dołowi do kości piszczelowej powyżej przyczepu mięśnia płaszczkowatego. Warstwa głęboka Mięsień podkolanowy leży na tylnej powierzchni stawu kolanowego pod mięśniem brzuchatym. czasami wręcz szczątkowy. Mięsień ten zgina palce. Przyczepia się u góry powyżej kłykcia bocznego kości udowej i po krótkim przebiegu przechodzi w długie cienkie ścięgno. Zgina staw kolanowy i napina torebkę stawową. Ścięgno mięśnia brzuchatego nosi nazwę ścięgna piętowego lub ścięgna Achillesa. dochodzi do wspólnego ścięgna piętowego. ścięgno jego biegnie poza kostką przyśrodkową pod troczkiem zginaczy. ścięgno biegnie podobnie jak mięśnia poprzedniego poza kostką przyśrodkową pod troczkiem na stronę podeszwową stopy. Zgina paluch. częściowo wysuwa się spod niego. Z mięśni tej grupy wyczuwa się leżący powierzchownie mięsień brzuchaty. ponadto przywodzi ją i odwraca.

Do mięśni grzbietu należy krótki prostownik palców i krótki prostownik palucha. Odwodziciel jest unerwiony przez nerw podeszwowy przyśrodkowy. Mięśnie grzbietu stopy Mięśnie prostownik krótki palców i palucha . a głowa poprzeczna do kości śródstopia od drugiej do czwartej. Odwodziciel palca małego przyczepia się do guza piętowego. Mięsień przywodziciel palucha leży najgłębiej jego głowa skośna przyczepia się do kości sześciennej. Mięśnie te można wyczuć na grzbiecie do przodu od kostki bocznej przy zgięciu grzbietowym palców. Mięsień krótki zginacz palca małego przyczepia się do piątej kości śródstopia i dochodzi do pierwszego paliczka.Na stopie znajdują się mięśnie na obu jej powierzchniach grzbietowej i podeszwowej. dochodzi do podstawy paliczka bliższego. mięśnie glistowate i międzykostne. Są to krótki zginacz palca małego. Do wyniosłości bocznej należą mięśnie palca piątego. Mięśnie stopy dzielimy podobnie jak mięśnie ręki na mięśnie związane z palcem pierwszym i piątym oraz mięśnie środkowe. boczna i pośrednia. Obydwa mięśnie są unerwione przez nerw strzałkowy głęboki. z których trzy przechodzą na grzbiet palców drugiego trzeciego i czwartego osobne ścięgno dochodzi do palca pierwszego. odwodziciel palca małego. Krótki zginacz palucha odchodzi od kości klinowatych. Obie głowy dochodzą do paliczka bliższego. Krótki zginacz przez nerw podeszwowy. Zaś przywodziciel przez nerw podeszwowy boczny. czworoboczny podeszwy. Czynność mięśni jest odpowiednia do nazwy. Czynność ich polega na prostowaniu palców i zginaniu ich grzbietowo.zaczynają się wspólnym przyczepem na trzonie kości piętowej przed zatoką stępu. Są więc mięśnie grzbietu i podeszwy stopy. Od wspólnego brzuśca oddzielają się cztery ścięgna. Do grupy pośredniej należą następujące mięśnie: zginacz krótki palców. Unerwienie jest niejednakowe. Jest więc wyniosłość przyśrodkowa. Mięśnie palców nie tworzą zgrubień tak wyraźnych jak na dłoni i stąd nie używa się określeń kłąb ale wyniosłość. biegnie wzdłuż przyśrodkowego brzegu stopy. Odwodziciel palucha przyczepia się do guza kości piętowej. Mięśnie podeszwy Mięśnie wyniosłości przyśrodkowej związane są z paluchem. dochodzi . krótki zginacz palucha i przywodziciel palucha. przyśrodkowy i boczny. Mięśnie wyniosłości bocznej związane są z palcem małym. Do wyniosłości przyśrodkowej należą następujące mięśnie palucha: odwodziciel palucha. dochodzi do paliczka bliższego.

częściowo pośladkowy średni i . Powięzie kończyny dolnej Na kończynie dolnej wyróżnia się powięź miednicy. przez który przechodzą naczynia udowe. polega na rozstawianiu palców stopy. Mięśnie wyniosłości pośredniej Mięśnie te leżą pomiędzy mięśniami palucha i palca małego. Mięśnie obu opisanych wyniosłości oprócz działania na palce oddziaływają na całą stopę przez to. dochodzi u góry i przodu do więzadła pachwinowego. które tworzą rozstępy przepuszczające ścięgna długiego zginacza palców i które kończą się na podstawach środkowych paliczków palców od drugiego do piątego. Unerwione są przez nerw podeszwowy boczny. w sumie jest 7 mięśni. następnie dzieli się na cztery ścięgna. Powięź uda nazywamy powięzią szeroką. Obydwa rozstępy prowadzą do dołu biodrowo_grzebieniowego na przedniej powierzchni uda. Mięsień czworoboczny podeszwy odchodzi od guza piętowego i dochodzi do ścięgna mięśnia długiego zginacza palców w miejscu jego podziału na cztery ścięgna. że podtrzymują jej sklepienie. uda. Mięśnie glistowate są unerwione przez nerw podeszwowy przyśrodkowy i boczny. ponadto podtrzymuje sklepienie stopy. mięśnie międzykostne zarówno podeszwowe jak i grzbietowe przez nerw podeszwowy boczny. przyczyniają się do zginania palców. Między więzadłem pachwinowym a kością biodrową i łonową tworzy się przestrzeń. Czynność ich jest słaba. goleni i stopy. Jest unerwiony przez nerw podeszwowy boczny.do guzowatości piątej kości śródstopia i bliższego paliczka palca małego. Przestrzeń ta jest podzielona na dwie części zwane rozstępem mięśniowym dla wymienionego mięśnia i nerwu udowego i rozstępem naczyniowym. z tyłu dochodzi do powięzi pośladkowej. która pokrywa mięsień biodrowo_lędźwiowy i przechodzi pod więzadłem pachwinowym na przednią powierzchnię uda. Powięź szeroka dzieli się z przodu na wielki. Jest unerwiony przez nerw podeszwowy przyśrodkowy. Mięsień krótki zginacz palców leży najbardziej powierzchownie na stopie. Obejmuje ona całe udo. W miednicy znajduje się powięź biodrowa. Mięśnie międzykostne są podeszwowe i grzbietowe. która umożliwia przejście przez udo mięśnia biodrowo_lędźwiowego i nerwu udowego oraz tętnicy i żyły udowej. wypełniają przestrzenie między kośćmi śródstopia. Czynność mięśnia polega na współdziałaniu przy zginaniu palców. która pokrywa mięśnie pośladkowe. Współdziała przy zginaniu palców. Przyczepia się do guza piętowego. zginacze uda. Mięśnie glistowate w liczbie czterech odchodzą od ścięgien mięśnia długiego zginacza palców i dochodzą do bliższych paliczków. Czynność odpowiednia do nazwy.

płaszczkowaty i zginacz długi palców i palucha. Ruchy palca piątego wykonują jego mięśnie . Istota szara leżąca w głębi istoty białej ośrodkowego układu nerwowego tworzy jądra. współdziałają mięśnie międzykostne. Ruchy palucha wykonują mięśnie związane przyczepami z nim i noszące odpowiednie nazwy . prostownik długi palców i palucha. współdziałają zginacze uda i głębokie mięśnie miednicy. Stawy stopy . zaś zgrupowanie wypustek nerwowych istotę białą. brzuchaty. Rdzeń kręgowy leży w kanale kręgowym.mięsień dwugłowy uda. Prostowanie . Zginanie podeszwowe palców wykonują . prostownik długi palców i palucha. smukły.przy zgiętym kolanie wykonują mięsień krawiecki. Zginanie podeszwowe stopy wykonują . Zgrupowanie komórek nerwowych tworzy istotę szarą.zginacz krótki. Staw skokowo_goleniowy prostowanie i zginanie grzbietowe stopy wykonują mięsień piszczelowy przedni.przywodzenie stopy wykonują te same mięśnie. Jądra możemy podzielić na dwie grupy w zależności od tego dokąd . Mózg wypełnia jamę czaszki. dalej krawiecki. zginacz krótki palców. piszczelowy tylny. Obie te części są ze sobą połączone. prostownik krótki palców. Istota szara pokrywająca powierzchnię półkul mózgowych. przywodziciele częściowo mięśnie pośladkowe. które ją nawracają. Odwracanie uda wykonują głębokie mięśnie miednicy. Nawracanie stopy wykonują: mięsień strzałkowy długi.uwagi ogólne Ośrodkowy układ nerwowy składa się z rdzenia kręgowego i mózgu. Ośrodkowy układ nerwowy . Staw kolanowy . Odwracanie również przy zgiętym kolanie . pomaga napinacz powięzi szerokiej. Nawracanie goleni .warstwa powierzchowna mięśni łydki tj. piszczelowy tylny zginacz długi palców i palucha. które odwracają stopę.prostownik długi palców.zginanie wykonują zginacze uda tj. nosi nazwę kory lub płaszcza. dwugłowy uda. półbłoniasty. mięsień pośladkowy średni i mały. mięśnie glistowate. W pozostałych stawach stopy odbywają się ruchy palców.mięsień czworogłowy uda. Odwracanie stopy wykonują . podeszwowy i podkolanowy.krótki zginacz. brzuchaty łydki. u osoby dorosłej sięga do poziomu tarczy między pierwszym i drugim kręgiem lędźwiowym. mięsień czworoboczny podeszwy. czyli zginanie grzbietowe wykonują . płaszczkowaty i podeszwowy.zginacz długi palców. grupa głęboka tj. zaś odwodzenie stopy wykonują te same mięśnie. brzuchaty łydki. Podstawową jednostką składową ośrodkowego układu nerwowego jest komórka nerwowa czyli neuron. półścięgnisty. odwodziciel. przywodziciel i odwodziciel. Odwodzenie uda wykonują mięśnie.mały i głębokie mięśnie miednicy. smukły i półbłoniasty. Prostowanie palców. Nawracanie uda wykonują mięśnie pośladkowe średni i mały i mięśnie zginacze uda. Ruch przywodzenia uda wykonuje cała grupa przywodzicieli. krótki.mięsień piszczelowy przedni. ponadto obydwa mięśnie strzałkowe.

zaś jądra noszą nazwę jąder nerwów np. np. na poziomie rdzenia kręgowego. ale które mogą być ruchami również świadomymi. obydwa bez udziału naszej świadomości i przez korę mózgową z udziałem naszej świadomości. Jeśli opuszczają one mózg czy rdzeń stają się składnikami nerwów odpowiednio mózgowych lub rdzeniowych. Jeśli wypustki komórek pozostają w obrębie ośrodkowego układu nerwowego tworzą one zespoły biegnące w określonych kierunkach. z jądrami w pniu mózgu i z ośrodkami szarymi rdzenia kręgowego. wykonywanych z pełnym udziałem naszej woli i dla ruchów mimowolnych. z nerwami mózgowymi a ponadto należące do układu autonomicznego: sympatycznego i parasympatycznego. Bodźce są doprowadzane do kory mózgowej zawsze do tego samego określonego miejsca. Drogi czuciowe prowadzą trzy rodzaje czucia: powierzchowne. Czucie głębokie pochodzi z części ciała związanym z narządem ruchu. Zależnie od ich zasięgu mogą być drogi krótkie i długie. Czucie wewnętrzne pochodzi z narządów wewnętrznych. Zależnie od tego są drogi krótkie i długie. Drogi biegnące w ośrodkowym układzie nerwowym dzielimy zależnie od ich czynności i przebiegu na drogi kojarzeniowe czyli asocjacyjne. Drogi wstępujące są to drogi czuciowe. Łuki odruchowe mogą przebiegać na różnych poziomach. Drogi kojarzeniowe łączą odcinki półkul mózgu i odcinki rdzenia kręgowego leżące po tej samej stronie w różnych odległościach. jądro nerwu podjęzykowego. Są zwoje związane z nerwami rdzeniowymi. Drogi spoidłowe łączą odpowiednie odcinki rdzenia i półkul stron przeciwnych a więc łączą stronę prawą z lewą.podążają wypustki ich komórek. Zgrupowania komórek nerwowych leżące poza ośrodkowym układem nerwowym tworzą zwoje. Podobnie zawsze z tego samego miejsca. Czucie powierzchowne dociera do nas od zewnątrz. głębokie i wewnętrzne. mięśni. czyli ośrodka korowego wychodzą bodźce ruchowe. całkiem blisko lub dalej. oddychanie. Zależnie od kierunku przebiegu dzieli się je na drogi wstępujące i zstępujące. pnia mózgu. Podstawową jednostką czynnościową ośrodkowego układu nerwowego jest łuk odruchowy. Ośrodkowy układ nerwowy jest otoczony oponami odpowiednio mózgowymi i rdzeniowymi. a więc z torebek stawowych. Zgrupowania takich komórek tworzą jądra własne mózgowia o różnych nazwach. Drogi dośrodkowe łuków prowadzą bodźce czuciowe i są zwykle kilkuneuronowe. więzadeł i okostnej. zaś drogi zstępujące stanowią drogi ruchowe. które nosi nazwę ośrodka korowego. Drogi ruchowe prowadzą bodźce dla ruchów świadomych. odbywających się bez udziału świadomości. bólu i temperatury. ścięgien. zautomatyzowanych. które nazywamy drogami lub szlakami mózgowymi. Do powierzchni rdzenia . jest to czucie dotyku. Drogi rzutowe łączą odcinki kory mózgowej z jądrami leżącymi głębiej w półkulach. ucisku. drogi odśrodkowe prowadzą bodźce. bodźce ruchowe i są zazwyczaj dwuneuronowe. drogi spoidłowe czyli komisuralne czyli drogi rzutowe czyli projekcyjne.

Opona twarda w jamie czaszki składa się z dwóch blaszek wewnętrznej i zewnętrznej. Z rdzenia kręgowego wychodzą parami nerwy rdzeniowe. Blaszka zewnętrzna wyściela kanał kręgowy jako jego okostna. Blaszki te są ze sobą prawie na całej przestrzeni zrośnięte. Blaszka zewnętrzna opony twardej stanowi okostną kości czaszki i jest z nimi zrośnięta. Rdzeń dzielimy na części takie jak kręgosłup . która doprowadza do rdzenia naczynia krwionośne tętnicze. jedynie w niektórych miejscach znajduje się między obiema blaszkami krew żylna i takie przestrzenie noszą nazwę zatok żylnych opony twardej.a więc na część szyjną. Ponad oponą naczyniową przebiega opona pajęcza. Do powierzchni zewnętrznej mózgu przylega bezpośrednio podobnie jak do rdzenia opona miękka naczyniowa.kręgowego przylega bezpośrednio opona miękka naczyniowa. który zaczyna się przy brzegu otworu potylicznego wielkiego. lędźwiową. Oprócz zatok żylnych tworzą obie blaszki opony twardej oddzielnie wyściółkę i osłonę siodła tureckiego. Między oponą pajęczą i twardą jest linijna przestrzeń podtwardówkowa. Są to: sierp mózgu. otaczając w ten sposób przysadkę mózgową oraz w podobny sposób osłonę zwoju półksiężycowatego piątego nerwu czaszkowego. które wciskają się między części mózgu. który oddziela od siebie obie półkule mózgu biegnąc w płaszczyźnie strzałkowej.w liczbie dwanaście. Opona twarda składa się z dwóch blaszek wewnętrznej i zewnętrznej. sierp móżdżku oddzielający w podobny sposób półkule móżdżku oraz namiot móżdżku położony w płaszczyźnie poziomej między płatem potylicznym mózgu i móżdżkiem. Są to nerwy szyjne w liczbie osiem nerwy piersiowe . piersiową. Płyn ten przyciska oponę pajęczą do następnej opony tj. Blaszka wewnętrzna opony twardej wytwarza specjalne fałdy. Między obiema blaszkami znajduje się przestrzeń nadtwardówkowa wypełniona splotami żylnymi kręgowymi wewnętrznymi. jest jedynie linijna przestrzeń podtwardówkowa. a kończy się u osoby dorosłej na poziomie tarczy między pierwszym a drugim kręgiem lędźwiowym. Na zewnątrz przebiega delikatna bardzo opona pajęcza. dalej pięć . dlatego między oponą pajęczą i twardą. opony twardej. który kończy się na poziomie trzeciego kręgu krzyżowego. Między tymi oponami znajduje się przestrzeń podpajęczynówkowa wypełniona płynem mózgowo_rdzeniowym. Rdzeń kręgowy Rdzeń kręgowy ma postać wydłużonego walca. krzyżową i ogonową czyli guziczną. Między nimi znajduje się przestrzeń podpajęczynówkowa wypełniona płynem mózgowo_rdzeniowym. Zatoki takie leżą zarówno na podstawie jak i na sklepieniu czaszki i znaczą dość wyraźnie rowki na wewnętrznej powierzchni kości czaszki. a wyprowadza naczynia żylne. tkanką łączną i tłuszczową. w której biegną naczynia tętnicze i żylne mózgu. Blaszka wewnętrzna otacza rdzeń kręgowy w postaci długiego worka.

który opuszcza kanał kręgowy i dzieli się na cztery gałęzie. Wypustki komórek słupów przednich tworzą korzenie przednie. Przez środek rdzenia przechodzi kanał środkowy zawierający płyn mózgowo_rdzeniowy. Słupy przednie i tylne ciągną się przez całą długość rdzenia. Przez połączenie korzenia przedniego z tylnym powstaje pień nerwu rdzeniowego. Zgrubienia te związane są z większą liczbą komórek i włókien nerwowych przeznaczonych dla kończyn górnych i dolnych. w worku oponowym nosi nazwę ogona końskiego. tylnego i bocznego. pięć nerwów krzyżowych i jeden lub dwa nerwy guziczne. a drugie to zgrubienie lędźwiowe położone na poziomie dolnych kręgów piersiowych. Odcinek rdzenia. słupy tylne komórki czuciowe. Wokół tego kanału nagromadzona jest istota szara w postaci trzech symetrycznych słupów. tak że ostatnie korzenie dochodzą do długości ponad 20 centymetrów. jedynie w części szyjnej rdzenia korzenie nerwów biegną poziomo do odpowiednich otworów międzykręgowych. Sznur przedni łączy sIę ze sznurem bocznym w sznur przednio_boczny. przednia. Jedna na przedniej. Komórki tych zwojów posiadają wypustki skierowane na obwód i ku środkowi. Ponieważ rdzeń kręgowy jest krótszy niż kręgosłup i kończy się na poziomie drugiego kręgu lędźwiowego. Wypustki obwodowe łączą się z korzeniami przednimi w nerwy rdzeniowe. Wzdłuż rdzenia kręgowego po jego stronach bocznych znajdują się zwoje rdzeniowe czyli międzykręgowe. położone w otworach międzykręgowych. Dzięki zmiennej liczbie nerwów guzicznych ogólna liczba nerwów jest zmienna i wynosi 31 lub 32 pary. Na powierzchni zewnętrznej rdzenia widoczne są dwie bruzdy środkowe. W otoczeniu istoty szarej znajduje się istota biała tworząca sznury przednie. Na przekroju poprzecznym rdzenia słupy tworzą rowki odpowiednio przednie tylne i boczne. Słupy przednie rdzenia zawierają komórki ruchowe. druga na tylnej stronie rdzenia. Wypustki komórek słupów bocznych przyłączają się do . Są to korzenie czuciowe. ruchowe nerwów rdzeniowych.nerwów lędźwiowych. boczne i tylne. przedniego. z której wychodzą korzenie przednie nerwów rdzeniowych i tylna. słupy boczne są jedynie w części piersiowej. zaś wypustki dośrodkowe wchodzą do rdzenia kręgowego jako korzenie tylne nerwów rdzeniowych. Wiązka korzeni nerwów rdzeniowych leżących w dolnej części kanału kręgowego poniżej rdzenia kręgowego. ponadto są bruzdy boczne. z którego wychodzi jedna para nerwów nosi nazwę segmentu lub neuromeru. zaś słupy boczne komórki układu sympatycznego i parasympatycznego czyli układu autonomicznego. do której wchodzą korzenie tylne nerwów rdzeniowych. Nerwy rdzeniowe opuszczają kanał kręgowy przez otwory międzykręgowe. ponieważ granica między nimi utworzona przez korzenie przednie nerwów rdzeniowych nie jest granicą litą. Począwszy od górnego odcinka piersiowego korzenie biegną coraz bardziej skośnie ku dołowi i stają się coraz dłuższe. Rdzeń posiada dwa wyraźne zgrubienia: jedno zgrubienie szyjne położone w tylnej części szyjnej rdzenia na poziomie dolnych kręgów szyjnych.

Do jąder nerwów należą jądra ruchowe nerwu 12 i 11Ń. Istota szara mostu zawiera jądra dalszych nerwów czaszkowych tj. Jądra własne rdzenia są to jądra pęczków sznura tylnego i inne. idąc od tyłu ku przodowi: z tyłomózgowia. Istota szara jest podzielona na szereg jąder. jądra ruchowe i parasympatyczne nerwów 10 i 9. 8Ń. Ku bokom przechodzi bezpośrednio w móżdżek. błędnego. Jądra własne . Istota biała zawiera szereg dróg. które jako drogi ruchowe przechodzą przez rdzeń przedłużony biegnąc od mózgu do rdzenia kręgowego. W budowie wewnętrznej rdzenia przedłużonego widoczne są różnice w porównaniu z rdzeniem kręgowym. śródmózgowie zawiera konary mózgu i blaszkę czworaczą. Drogi rzutowe są to drogi wstępujące czyli czuciowe. Most leży do przodu od rdzenia przedłużonego ułożony poprzecznie jako biała szeroka taśma. mostu i móżdżku. Istota biała rdzenia kręgowego zawiera drogi wszystkich rodzajów: kojarzeniowe łączące odcinki rdzenia po tej samej stronie. Pień spoczywa na części środkowej czaszki. międzymózgowie składa się z wzgórza i złączonych ze wzgórzem podwzgórza. które dzielimy na jądra nerwów czaszkowych i jądra własne rdzenia. jedno z jąder czuciowych nerwu 5 i na przejściu w most jądra nerwu 8. czyli 11Ń. W bruździe przedniej bocznej wychodzą korzenie nerwu podjęzykowego czyli 12 nerwu czaszkowego. Tyłomózgowie składa się z rdzenia przedłużonego. czyli 10 i językowo_gardłowego. jądro ruchowe nerwu 7 i 6 oraz jądro ruchowe i częściowe nerwu 5. następnie oddzielają się od nich i dochodzą do zwojów układu sympatycznego. Półkule wypełniają doły czaszki. czyli 9. odwrotnie biegną drogi czuciowe. Mózg Mózg składa się z trzech części nieparzystego pnia i dwóch półkul prawej i lewej.korzeni przednich. Kanał środkowy rdzenia kręgowego przesuwa się ku górze i otwiera się w płaską przestrzeń zwaną dnem komory czwartej mózgu. biegnące od rdzenia do mózgowia i zstępujące czyli ruchowe prowadzące do rdzenia bodźce dla ruchów świadomych i ruchów mimowolnych. śródmózgowia i międzymózgowia. Pień mózgu składa się z następujących części. Mózg jest oddzielony od kości czaszki przez opony mózgowe i płyn mózgowo_rdzeniowy wypełniający przestrzeń podpajęczynówkową. sięga od brzegu otworu potylicznego wielkiego do siodła tureckiego. tylną i bruzdę przednie boczne i tylne boczne. Z międzymózgowia wyrastają półkule mózgu zwane również kresomózgowiem. zawzgórza i nawzgórza. spoidłowe łączące odcinki stron przeciwległych i drogi rzutowe łączące rdzeń kręgowy z jądrami pnia i ośrodkami kory mózgowej. Rdzeń przedłużony nazywany inaczej opuszką rdzenia jest zewnętrznie podobny do rdzenia kręgowego i posiada bruzdę przednią. w bruździe tylnej bocznej korzenie nerwów dodatkowych.

Podwzgórze składa się z kilku różnych części. Istota biała prowadzi drogi czuciowe i ruchowe podobnie jak tyłomózgowie. Posiada ona dno spoczywające na rdzeniu przedłużonym i moście oraz sklepienie utworzone częściowo przez móżdżek. jądro czarne. które stanowią ośrodki podkorowe wzroku i dwa tylne stanowiące ośrodki podkorowe słuchu. W odnogach tych biegną drogi do_i odmóżdżkowe. mostem i móżdżkiem zawarta jest komora czwarta móżdżku. Sklepienie komory czwartej przyrasta do brzegów dna. nad wodociągiem leży blaszka czworacza. Wzgórze zrasta się od dołu z podwzgórzem. Móżdżek leży nad mostem i rdzeniem przedłużonym. ruchowe nerwu 4 i 3 oraz jądro czuciowe nerwu 5. Pod korą znajduje się istota biała. Największą jego część zajmuje wzgórze. Wzgórze jest to duża owalnego kształtu masa szara. zgrupowane są jądra nerwów czaszkowych tyłomózgowia. Pod dnem komory czwartej. w dolnym środkowym szczycie trójkąta dna i w dwóch szczytach bocznych znajdują się niewielkie otwory. które wchodzą w skład zawzgórza. Międzymózgowie stanowi zakończenie pnia mózgu. Wodociąg mózgu łączy komorę czwartą tyłomózgowia z komorą trzecią międzymózgowia. od tyłu z zawzgórzem i nadwzgórzem. a więc jądra nerwów od 12 do 5. Należy tu blaszka skrzyżowania nerwów wzrokowych.mostu stanowią pośrednią stację dla dróg łączących korę mózgu z móżdżkiem. Wzgórki są połączone ramionami z ciałami kolankowatymi. umożliwiające wydostawanie się płynu mózgowo_rdzeniowego z komory do przestrzeni podpajęczynówkowej i do kanału środkowego rdzenia kręgowego. zwane konarami mózgu. Składa się podobnie jak mózg z trzech części: nieparzystej środkowej zwanej robakiem i z dwóch półkul. Móżdżek łączy się odnogami dolnymi z rdzeniem przedłużonym. które jak półkule mózgu są pokryte istotą szarą czyli korą. Zarośnięcie tych otworów przez zgrubiałą oponę miękką powoduje zatrzymanie płynu w układzie komór mózgu i prowadzi do wodogłowia wewnętrznego. tu następuje przerwa i dalszy ciąg dróg dochodzi do ośrodka korowego czucia. Do jąder wzgórza dochodzą drogi dośrodkowe prowadzące wszelkie rodzaje czucia. Konary posiadają jądra nerwów czaszkowych. Jedynie w trzech miejscach tj. Przez istotę białą przechodzą podobnie jak przez rdzeń drogi do_i odmózgowe. jądro czerwienne. nad nimi znajduje się wodociąg mózgu. Śródmózgowie jest to najmniejsza część pnia mózgu. które jest podkorowym ośrodkiem czucia. Skrzyżowanie nerwów wzrokowych jak wskazuje sama nazwa należy do zmysłu . Blaszka czworacza posiada cztery wzgórki. Od strony dolnej posiada dwa białe szerokie pasma. podzielona pasmami białymi na szeregi jąder. odnogami środkowymi z mostem i odnogami górnymi z śródmózgowiem. a w niej są jądra móżdżku położone głównie w robaku. częściowo przez oponę miękką oraz z naczyniami. przysadka mózgowa i ciała suteczkowate. W tyłomózgowiu między rdzeniem przedłużonym. dwa przednie. Jądra własne są to jądra związane czynnościowo z układem pozapiramidowym.

Dalsza część płata jest podzielona bruzdą śródciemieniową na płacik . Na płacie czołowym znajdują się równolegle do bruzdy środkowej. Ma kształt szczeliny ustawionej strzałkowo. Powierzchnia półkuli jest nierówna. CiaŁa przyśrodkowe są połączone ramionami ze wzgórkami dolnymi blaszki czworaczej i są związane czynnościowo ze zmysłem słuchu. Część jej hormonów pochodzi z komórek jąder podwzgórza. Aby go zobaczyć trzeba rozchylić szczelinę boczną mózgu. Płat wyspowy jest przykryty przez części płata czołowego. Płat ciemieniowy posiada bruzdę zaśrodkową. niewidoczny na powierzchni półkuli. Półkule mózgu wyrastają w życiu płodowym z międzymózgowia i rozrastając się we wszystkich kierunkach przykrywają sobą pień mózgu dostosowując się do wielkości jamy czaszki. a dopiero stąd do krwi. jest częścią drogi wzrokowej. Dzięki obecności tych bruzd i zakrętów powierzchnia kory jest znacznie większa niż miałoby to miejsce przy gładkiej powierzchni półkuli. z dołu i boku płat skroniowy. Dostają się one do przysadki. wchodzi w skład dróg węchomózgowia i posiada ponadto drugi związany z mózgiem gruczoł dokrewny. równoległą do bruzdy środkowej i zakręt zaśrodkowy. Z przodu jest płat czołowy. Jest jeszcze płat wyspowy. ku tyłowi i przechodzi ona w wodociąg mózgu. które mają zdolności wydzielania pewnych specyficznych substancji. a sklepienie tworzy opona miękka wraz z naczyniami. powierzchnię podstawną spoczywającą na podstawie czaszki i powierzchnię boczną wypukłą. ściany dolne podwzgórza. szyszynkę.wzroku. środkowy i dolny. Przysadka mózgowa jest głównym gruczołem dokrewnym. ciemieniowego i skroniowego. Zawzgórze składa się z dwóch niewielkich wzgórków zwanych ciałami kolankowymi przyśrodkowymi i bocznymi. których nazwy dostosowane są do sąsiedztwa kości czaszki. Nadwzgórze jest częścią najmniejszą. Ciała suteczkowate są związane ze zmysłem węchu. płat czołowy i ciemieniowy są oddzielone od płata skroniowego przez szczelinę boczną mózgu. Na każdej półkuli wyróżnia się powierzchnię przyśrodkową zwróconą do drugiej półkuli. Dalsza część płata jest podzielona przez bruzdę czołową górną i dolną na trzy zakręty czołowe: górny. które stanowią granice między płatami i między zakrętami mózgu. Płat potyliczny nie posiada wyraźnych granic. które nazywamy neurohormonami. W międzymózgowiu leży trzecia komora mózgowa. W części przedniej komory jest otwór łączący komorę trzecią z komorami bocznymi. rysują się na niej liczne bruzdy i szczeliny. Półkula jest podzielona na płaty. w środku płat ciemieniowy. z tyłu płat potyliczny. Płat czołowy jest oddzielony od płata ciemieniowego przez bruzdę środkową Rolanda. Ciała boczne są połączone ramionami ze wzgórkami górnymi blaszki czworaczej i wchodzą w skład dróg wzrokowych. Na powierzchni dolnej płata znajdują się bruzdy i zakręty oczodołowe oraz opuszka i pasmo węchowe. Jej ściany boczne stanowią wzgórza i podwzgórza. należące do węchomózgowia. bruzda przedśrodkowa a między nią i bruzdą środkową zakręt przedśrodkowy.

Płat potyliczny posiada bruzdy i zakręty boczne. Zakręt ten rozpoczyna się pod ciałem modzelowatym. znajduje się istota biała złożona z włókien o różnokierunkowym przebiegu. przedłużając się w zakręt hipokampa. Z tej części wybiegają w obie strony do istoty białej półkul promienistości. Jest to spoidło przednie mózgu i spoidło wielkie mózgu. Na powierzchni przyśrodkowej półkuli widać część płatu czołowego. która ogranicza od góry zakręt obręczy. zaś na powierzchni podstawnej bruzdę potyliczno_skroniową i bruzdę poboczną. zakręt zaśrodkowy płata ciemieniowego jest ośrodkiem czuciowym. Na powierzchni dolnej są zakręty przechodzące z płata potylicznego w zakręt potyliczno_skroniowy przyśrodkowy i boczny oraz zakręt hipokampa należący do układu węchomózgowia. zakręt hipokampa ośrodek węchu. środkową i dolną i między nimi odpowiednie zakręty skroniowe . Komory boczne łączą się między sobą i z komorą trzecią otworem leżącym w przednim odcinku komory trzeciej. trójkąt. Spoidło przednie leży w przedniej części komory trzeciej mózgu. Pod korą pokrywającą powierzchnię półkul. Przez płat czołowy i ciemieniowy biegnie łukowato wygięta bruzda obręczy. W półkuli znajduje się komora boczna odpowiednia do półkuli . bruzdę skroniową.górny. Na przyśrodkowej powierzchni półkul widoczne są ich połączenia. Są tu włókna kojarzeniowe krótkie i długie.jej część środkowa.ciemieniowy górny i dolny. zakręt skroniowy górny zawiera ośrodek słuchu. a na powierzchni przyśrodkowej płata potylicznego przy niewielkiej bruździe ostrogowej znajduje się ośrodek wzroku. Płat skroniowy posiada trzy bruzdy leżące równolegle do szczeliny bocznej mózgu tj. Zakręt przedśrodkowy płata czołowego jest ośrodkiem korowym ruchowym dla ruchów świadomych. częściowo inne odcinki półkul. ponadto część węchomózgowia oraz połączenia półkul . Część środkowa jest widoczna ponad sklepieniem trzeciej komory a poniżej zakrętu obręczy. Są to następujące jądra: ogoniaste. górną. które ograniczają zakręt potyliczno_skroniowy boczny.w płacie czołowym leży jej róg przedni w płacie ciemieniowym . Spoidło wielkie składa się z części środkowej i promienistości. zwane ciałem modzelowatym. a w . Z hipokampem ma połączenia opuszka węchowa przechodząca w pasmo węchowe. a następnie w prążki węchowe. ciemieniowego i potylicznego. Czynnościowo należą do układu ruchowego pozapiramidowego. środkowy i dolny. Każda komora boczna składa się z części leżących w płatach półkuli . W głębi istoty białej znajdują się jądra własne półkul zwane jądrami kresomózgowia. które dochodzą do wszystkich części obu półkul. otoczony jest bruzdą okrężną. włókna rzutowe łączące korę z ośrodkami pnia i z rdzeniem kręgowym. soczewkowate i przedmurze. następnie okrąża całe ciało modzelowate i przechodzi na stronę podstawową półkuli. posiada kilka drobniejszych bruzd i zakrętów. Kąt wyspowy ma wyraźny biegun. łączy ze sobą częściowo węchomózgowie. w płacie skroniowym róg dolny. włókna spoidłowe.prawa i lewa. Jądra te są połączone zarówno z korą jak i z jądrami pnia mózgu.

przechodzi na stronę podstawną śródmózgowia przechodząc przez konary mózgu. Drogi nerwowe Drogi ruchowe . ulegają skrzyżowaniu bezpośrednio przed dojściem do komórek. Droga ta prowadzi bodźce jąder ruchowych od nerwów czaszkowych i wyczerpuje się stopniowo. Drogi te mają nazwy zależne od jądra. Droga korowo_jądrowa zaczyna się w ośrodku ruchowym kory mózgowej. gdzie dokonuje się nakłucia lędźwiowego. z którego wychodzą. włókien tej drogi pozostałe 20 proc. z komory czwartej wydostaje się trzema otworkami do przestrzeni podpajęczynówkowej i do kanału środkowego rdzenia kręgowego. ruchów zautomatyzowanych. dalej przez podstawę mostu i wchodzi do rdzenia przedłużonego. Podobnie można pobierać płyn ze zbiornika końcowego w kanale kręgowym poniżej rdzenia kręgowego. w płacie czołowym w zakręcie przedśrodkowym. Droga korowo_rdzeniowa . która leży między wzgórzem międzymózgowia a jądrami kresomózgowia. oddając włókna do tych jąder poczynając od jąder nerwu trzeciego i czwartego w śródmózgowiu. Droga piramidowa dzieli się na dwie drogi. szósty i siódmy w moście i jąder nerwów 9Ń. przechodzą one przez pień . które produkują płyn mózgowo_rdzeniowy. biegnie również przez istotę białą półkuli. kończy się zwykle na poziomie rdzenia piersiowego. Jest to droga skrzyżowana. Droga korowo_rdzeniowa zaczyna się razem z drogą przednią. następnie piąty. Na granicy rdzenia przedłużonego i kręgowego krzyżuje się około 80 proc. W komorach znajdują się sploty naczyniowe. Układ pozapiramidowy przeznaczony jest dla ruchów mimowolnych. 11 i 12 w w rdzeniu przedłużonym. Droga piramidowa prowadzi bodźce dla ruchów świadomych dowolnych. przez torebkę wewnętrzną. Następnie droga ta przechodzi na stronę podstawną śródmózgowia i kieruje się dalej do tyłomózgowia.czyli piramidowa boczna.są dwa rodzaje drug ruchowych układu piramidowego i pozapiramidowego. z których można płyn pobierać przez nakłucie potyliczne. pozostaje skrzyżowane wobec czego droga ta dzieli się na drogę korowo_rdzeniową boczną skrzyżowaną i korowo_rdzeniową przednią nieskrzyżowaną. Droga przednia nieskrzyżowana biegnie w sznurze przednim rdzenia i jest znacznie krótsza. 10Ń. które wychodzą z jąder pnia mózgu. Wypustki komórek kory biegną przez istotę białą półkuli. zależnie od miejsca przeznaczenia na drogę korowo_jądrową i korowo_rdzeniową. Składa się on z kilku dróg. stąd przez wodociąg mózgu do komory czwartej. tworzy zbiorniki płynu. biegnie w sznurze bocznym i wyczerpuje się dochodząc do komórek słupa przedniego rdzenia. poczynając od śródmózgowia. Płyn ten spływa z komór bocznych do komory trzeciej. zbierają się w płaskie wąskie pasmo zwane torebką wewnętrzną. Włókna jej dochodzą również do komórek słupa przedniego. Przestrzeń podpajęczynówkowa otaczająca pień mózgu.płacie potylicznym róg tylny.

Czucie głębokie jest doprowadzane również do móżdżku dwoma drogami rdzeniowo_móżdżkowymi: przednią i tylną. pod wpływem zimna. tworzy się gęsia skórka wskutek skurczu mięśni gładkich przywłośnych skóry. jakkolwiek cały układ nerwowy łącznie z dokrewnym stanowią pewną całość. . prowadzi do ośrodka korowego czucia w płacie ciemieniowym w zakręcie zaśrodkowym. wydzielanie itp. Stąd nazwa tego układu układ wegetacyjny. Drogi te biegną następnie przez część grzbietową pnia mózgu i dochodzą do jąder wzgórza. Tu następuje przerwa i zaczyna się drugi odcinek drogi biegnący do wzgórza. Czucie dotyku i ucisku prowadzi droga rdzeniowo_wzgórzowo_korowa przednia. które jest podkorowym ośrodkiem czucia. nazywa się dlatego drogą rdzeniowo_opuszkowo_wzgórzowo_ko rową. następnie dochodzi do jąder wzgórza i tu znowu następuje przerwa w przebiegu tej drogi. Droga czucia powierzchownego jest to droga rdzeniowo_wzgórzowo_korowa. Są to również drogi skrzyżowane. Stąd ostatni etap drogi. np. regulacja ciepła. Droga czucia głębokiego jest czteroneuronowa. ponieważ reguluje czynności ustroju konieczne do życia nawet najprostszego. Są to drogi kilkuneuronowe. czyli że drogi czucia powierzchownego są skrzyżowane w rdzeniu kręgowym. następnie biegną w rdzeniu w sznurach przednich i bocznych i dochodzą podobnie jak drogi piramidowe do komórek słupów przednich rdzenia. zależnie od rodzaju przewodzonego czucia. która zawiaduje czynnościami takimi jak: przemiana materii. Włókna biegnące ze zwojów międzykręgowych przechodzą od razu na drugą stronę rdzenia. przechodzi następnie do sznura tylnego rdzenia po tej samej stronie i dochodzi do rdzenia przedłużonego do jąder sznurów tylnych. które dobrze czujemy. Zaczyna się w zwoju międzykręgowym. pod wpływem . Drogi czuciowe prowadzą różne rodzaje czucia. stąd włókna wchodzą do rdzenia przez korzenie tylne nerwów rdzeniowych. Biegną one zaczynając się w zwoju międzykręgowym przez sznóry boczne rdzenia i dochodzą do móżdżku. Zaczyna się w zwoju międzykręgowym. Układ nerwowy autonomiczny Jest to część układu nerwowego. Ostatni odcinek biegnie ze wzgórza tak jak drogi czucia powierzchownego do ośrodka korowego czucia w płacie ciemieniowym. czyli do wegetacji. Bodźce płynące z narządÓw wewnętrznych są przekazywane nie tylko do układu autonomicznego ale i do układu ośrodkowego i odwrotnie. zaś czucie bólu i temperatury droga rdzeniowo_wzgórzowo_korowa boczna. Nazwa autonomiczny oznacza pewną niezależność od układu ośrodkowego.bodźce płynące do układu ośrodkowego są przekazywane na układ autonomiczny. przy czym początek ich leży w zwoju międzykręgowym. W rdzeniu odbywa się segregacja włókien. Są to drogi skrzyżowane. Ten odcinek drogi ulega skrzyżowaniu.mózgu.

Układ autonomiczny dzieli się na dwa układy: sympatyczny. a nawet biegunkę. Włókna te łączą zwoje ze sobą i biegną do narządów samodzielnie lub przy pomocy nerwów rdzeniowych i czaszkowych. Ze zwojów wychodzą włókna pozazwojowe. długotrwałe uczucie głodu wywołuje złe samopoczucie. Włókna sympatyczne dochodzą do mięśni gładkich i do gruczołów. nerwy trzewne w klatce piersiowej. Część obwodowa składa się z pnia sympatycznego i jego połączeń. Pień sympatyczny leży symetrycznie po obu stronach kręgosłupa. przyłącza się do naczyń tętniczych i żylnych głowy i szyi oraz kończyny górnej. w klatce piersiowej serce. Część dochodzi również do nerwów czaszkowych. Część szyjna układu sympatycznego Część szyjna ma trzy zwoje: górny. Część włókien biegnie razem z naczyniami krwionośnymi i razem z nimi dochodzi do narządów. przyłączają się do naczyń idących do głowy i szyi. zlokalizowaną w mózgu i rdzeniu kręgowym oraz na część obwodową złożoną ze zwojów i włókien nerwowych. Wychodzą z nich włókna pozazwojowe. czyli współczulny i parasympatyczny. Podstawowym składnikiem układu autonomicznego jest komórka nerwowa. czyli przywspółczulny. lecz przechodzi przez zwoje i biegnie dalej.wysokiej temperatury wydzielają więcej gruczoły potowe. część biegnie samodzielnie do narządów. w zwojach. Są one przeciwstawne czynnościowo i różnią się układem zwojów i przebiegiem włókien nerwowych. Z komórek słupów bocznych rdzenia kręgowego. Układ sympatyczny posiada część ośrodkową w rdzeniu kręgowym w słupach bocznych na przestrzeni od od 8 nerwu szyjnego do 2 nerwu lędźwiowego. Układ autonomiczny dzieli się na część ośrodkową. z których część dochodzi do nerwów rdzeniowych i biegnie dalej razem z nimi. Składa się ze zwojów odpowiednio trzech szyjnych: przeważnie dziesięciu piersiowych. które biegną razem z korzeniami przednimi nerwów rdzeniowych. np. środkowy i dolny. następnie oddzielają się od nerwów i dochodzą do najbliżej leżących zwojów pnia. Włókna te biegną w ścianach tętnicy . trzech do czterech lędźwiowych i trzech lub czterech krzyżowych. wychodzą włókna przedzwojowe. ciągnie się od podstawy czaszki do kości ogonowej. Część włókien nie ulega przerwie. a podstawową jednostką czynnościową jest łuk odruchowy. dalej dochodzą do nerwów rdzeniowych splotu szyjnego i promiennego oraz nerwów czaszkowych od 9 do 12. Część szyjna układu sympatycznego unerwia: narządy głowy i szyi. przykra wiadomość czy napięcie przed egzaminacyjne przyśpieszenie akcji serca. zblednięcie wskutek skurczu naczyń skóry.

9Ń.szyjnej wspólnej i jej wszystkich rozgałęzień. Włókna pozazwojowe dochodzą do nerwów międzyżebrowych i do naczyń ściennych klatki piersiowej tętniczych i żylnych oraz do narządów klatki piersiowej. w jego części krzyżowej. Część piersiowa układu sympatycznego Część piersiowa ma zwykle dziesięć zwojów. Część włókien przechodzi przez zwoje bez przerwy i jako włókna przedzwojowe w postaci nerwów trzewnych zwykle dwóch parzystych większego i mniejszego. Część miedniczna układu sympatycznego Część miedniczna leży w miednicy i dochodzi do końca pnia sympatycznego. Włókna przedzwojowe części zwojowej przyłączają się do korzeni przednich nerwów krzyżowych. Wychodzące z nich włókna tworzą sploty wokół aorty brzusznej i jej wszystkich rozgałęzień i wraz z naczyniami dochodzą do narządów jamy brzusznej. Włókna tych zwojów biegną wraz z naczyniami krwionośnymi do narządów miednicy i unerwiają narządy moczowe i płciowe. zależnie od płci. dalej unerwiają ściany miednicy i kończyny dolne. Część brzuszna układu sympatycznego Część brzuszna leży na tylnej ścianie jamy brzusznej od przepony do miednicy i składa się przeciętnie z czterech zwojów. Zwoje związane z nerwami czaszkowymi leżą blisko narządów dlatego włókna przedzwojowe są długie. Dzięki temu włókna te unerwiają narządy jamy brzusznej. . 7Ń. Układ parasympatyczny Część ośrodkowa tego układu składa się z jąder leżących w pniu mózgu i z części krzyżowej leżącej w słupie bocznym rdzenia kręgowego. zawiera około 4 zwojów krzyżowych i kończy się nieparzystym zwojem ogonowym. Odwrotnie jak to ma miejsce w układzie sympatycznym. Włókna przedzwojowe wychodzące z jąder mózgowych biegną razem z nerwami czaszkowymi 3Ń. i 10. dochodzi do jamy brzusznej i przyłącza się do splotu trzewnego leżącego na ścianie aorty przy odejściu tętnicy trzewnej. a pozazwojowe krótkie. Leżą one na główkach żeber. Część obwodowa składa się ze zwojów i włókien przedzwojowych i pozazwojowych. może mieć dwanaście. oraz tętnicy podobojczykowej i jej rozgałęzień.

a następnie oddzielają się od nich. Układ nerwowy obwodowy Układ nerwowy obwodowy składa się z nerwów łączących ośrodkowy układ nerwowy z częściami ciała. Zwój leży w przebiegu korzenia tylnego. brzucha i klatki piersiowej. który opuszcza kanał kręgowy przez otwór międzykręgowy i dzieli się na cztery gałęzie: dwie większe i dwie mniejsze. W narządach włókna układu parasympatycznego i sympatycznego tworzą sploty. następnie mięśnie i skórę szyi. składa się z części ruchowej. których wypustki kierują się częściowo na obwód. a także mięśnie i skórę kończyn górnych i dolnych. do którego wchodzą przez bruzdę boczną tylną. czuciowej i sympatycznej lub parasympatycznej. zgromadzonych w rogu przednim. Są następujące sploty: . Są to: gałąź przednia. stąd jego nazwa. czyli przednie nerwów rdzeniowych zawierają włókna ruchowe czuciowe i sympatyczne oraz unerwiają mięśnie szkieletowe i skórę przedniej części tułowia tj. Gałęzie przednie łączą się między sobą i tworzą sploty. Układ parasympatyczny unerwia tak jak układ sympatyczny mięśnie gładkie i gruczoły. w kanale kręgowym tuż przy otworze międzykręgowym. tylna. nie mają więc tu układu podobnego do pnia sympatycznego. częściowo dośrodkowo do rdzenia.Zwoje są ułożone lóźno. nie są między sobą połączone włóknami. leżących w zwoju międzykręgowym. Korzeń grzbietowy tworzą wypustki dośrodkowe komórek czuciowych. Część układu parasympatycznego związana z nerwem kororuchowym unerwia mięśnie gładkie gałki ocznej. Włókna sympatyczne unerwiają mięśnie gładkie i gruczoły. Z mózgowia wychodzą nerwy czaszkowe lub mózgowe w liczbie 12 par z rdzenia kręgowego wychodzą nerwy rdzeniowe w liczbie 32 par. Nerwy rdzeniowe Nerw rdzeniowy jest nerwem mieszanym. zaś część biegnąca wraz z nerwem błędnym dochodzi do narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej. Nerw rdzeniowy powstaje przez połączenie dwóch korzeni przedniego zwanego korzeniem brzusznym i tylnego zwanego korzeniem grzbietowym. Gałęzie brzuszne. Opuszczają one rdzeń w bruździe przedniej bocznej. Przez połączenie korzenia przedniego i tylnego powstaje pień nerwu rdzeniowego. oponowa i łącząca. unerwia narządy jamy miednicy. część związana z nerwem twarzowym i językowo_gardłowym unerwia gruczoły z zakresu głowy i szyi. Zwój międzykręgowy zawiera komórki. której włókna najpierw biegną z korzeniami przednimi nerwów krzyżowych. Korzeń brzuszny stanowią wypustki komórek ruchowych rdzenia kręgowego. Część krzyżowa.

które dochodzą znowu do nerwu rdzeniowego jako włókna łączące szare. Rdzeń kręgowy sięga jedynie do poziomu między pierwszym i drugim kręgiem lędźwiowym. Gałęzie oponowe nerwów rdzeniowych są czysto czuciowe. W dalszym rozwoju dochodzi do przemieszczania się mięśni. krzyżowy i ogonowy. Są drobne. zwłaszcza kończyn i zaciera się układ segmentarny. ostatni wychodzi poniżej kości krzyżowej. następnie oddzielają się od nerwu i dochodzą do odpowiedniego zwoju sympatycznego. Gałęzie łączące dzielą się na białe i szare. że do każdego segmentu mięśniowego dochodzi jeden nerw rdzeniowy. a pierwszym kręgiem. Układ ten zaciera się ponadto dlatego. 12 par piersiowych. więc nerwów jest tyle ile odcinków. wracają one do kanału kręgowego i unerwiają opony rdzenia kręgowego. Pierwszy nerw rdzeniowy wychodzi z kanału kręgowego między kością potyliczną. wobec czego korzenie nerwów są idąc ku dołowi coraz dłuższe. Gałęzie tylne nerwów rdzeniowych są podobnie jak przednie mieszane. gdzie utrzymał się segmentarny układ mięśni. Podobnie jak mięśnie dzieli się skórę na pasma o pierwotnym unerwieniu segmentarnym. lędźwiowy. częściowo głowy i górnej części klatki piersiowej. Jest osiem par nerwów szyjnych. Nerw uszny wielki krzyżuje mięsień . Rdzeń kręgowy można podzielić na odcinki zwane segmentami lub neuromerami. Ze zwoju wychodzą włókna szare. które potem ulega również zmianie. Są to następujące nerwy: Nerw potyliczny mniejszy biegnie poza mięśniem mostkowo_sutkowo_obojczykowym ku tyłowi do okolicy potylicznej głowy i tu się rozgałęzia. Gałęzie skórne unerwiają skórę szyi. Splot szyjny Splot szyjny jest utworzony przez gałęzie przednie czterech górnych nerwów rdzeniowych szyjnych. najdłuższe należą do nerwów lędźwiowych i krzyżowych. tak że tylko w zakresie klatki piersiowej. Zbiór korzeni nerwów rdzeniowych znajdujących się w worku opony twardej nosi nazwę ogona końskiego. a gałęzie nerwów nie tworzą splotów. delikatne. dochodzą do nerwu rdzeniowego razem z korzeniem przednim. barkowy. Leży on na bocznej powierzchni szyi między mięśniami pochyłymi i przednim i środkowym. nie tworzą splotów. ulegają one potem wymieszaniu wraz z gałęziami tworząc sploty. Unerwiają one mięśnie i skórę grzbietu. Gałęzie białe wychodzą z rogu bocznego rdzenia kręgowego. W okresie życia płodowego zaznacza się układ segmentarny nie tylko rdzenia kręgowego ale i rozwijających się mięśni tak. ponieważ włókna korzeni nerwów wychodzą z kilku segmentów. Ze splotu wychodzą dwie grupy nerwów: mięśniowe i skórne. 5 lędźwiowych.szyjny. 5 krzyżowych i dwa ogonowe. można dopatrzyć się pierwszego układu segmentarnego. Każdy odcinek zawiera jedną parę nerwów rdzeniowych.

opłucną i osierdzie.tuż ze splotu wychodzą krótkie gałązki do mięśni pochyłych szyi. górnej części klatki piersiowej. W dole pachowym nerwy ze splotu otaczają tętnicę pachową i tworzą trzy pęczki. grupę boczną i tylną. z części podobojczykowej nerwy przeznaczone dla wolnej kończyny górnej. dochodzi do mięśnia równoległobocznego i unerwia go. Po drodze unerwia czuciowo opłucną i worek osierdziowy . mostkowo_obojczykowo_sutkowy. Biegnie on na szyi na mięśniu pochyłym przednim. Mięsień mostkowo_obojczykowo_sutkowy jest częściowo unerwiony też przez gałązki splotu szyjnego. przyśrodkowy i boczny oraz pęczek tylny. ponadto mięśnie podgnykowe i przeponę. która unerwia mięśnie podgnykowe. Nerw skórny szyi (nerw poprzeczny szyi) biegnie przez mięsień mostkowo_obojczykowo_sutkowy ku przodowi i tu dzieli się na gałęzie górne i dolne do przedniej powierzchni szyi. dochodzi do okolicy małżowiny usznej i tu rozgałęzia się przed i poza małżowiną. podgnykowe. biegną ku dołowi w trzech grupach: przedniej. wchodzi do klatki piersiowej. okolicy łopatki i klatki piersiowej. pochyłe. . Można go podzielić na część nadobojczykową i podobojczykową. następnie przechodzi do dołu pachowego. Leży na szyi poniżej splotu szyjnego między mięśniem pochyłym przednim a środkowym. długi szyi. Splot szyjny unerwia mięśnie: długi głowy i szyi. a nerw podąża za nią. przeponę oraz skórę szyi. Z części nadobojczykowej wychodzą nerwy przeznaczone dla mięśni szyi. że w czasie życia płodowego zawiązek przepony powstaje na poziomie 4 segmentu szyjnego i wobec tego otrzymuje nerw z najbliższego segmentu rdzenia kręgowego.mostkowo_obojczykowo_sutkowy od tyłu ku przodowi i ku górze. biegnie tu między workiem osierdziowym i opłucną. okolicy potylicznej i usznej. dalej mięśnie pochyłe szyi. Unerwiają więc mięsień długi głowy. dochodzi do przepony i unerwia ją ruchowo. Nerwy krótkie . środkowej i tylnej. Nerwy mięśniowe unerwiają mięśnie głębokie szyi. W dalszym rozwoju przepona obniża się. Przez połączenie z 12 nerwem czaszkowym powstaje na szyi pętla szyjna. Najdłuższy nerw tego splotu to nerw przeponowy. które ze względu na stosunek do tętnicy noszą nazwy: pęczek przedni.jest więc nerwem mieszanym. Nerw grzbietowy łopatki biegnie ku tyłowi. Nerwy nadobojczykowe pojawiają się podobnie jak wszystkie poprzednie poza tylnym brzegiem mięśnia mostkowo_obojczykowo_sutkowego. do skóry górnej części klatki piersiowej. następnie nerwy dla mięśni obręczy barkowej. Splot ramienny Splot ramienny powstaje z połączenia gałęzi przednich dolnych 4 nerwów szyjnych od 5 do 8. Unerwienie przepony przez nerw splotu szyjnego tłumaczy się tym.

Nerw podobojczykowy unerwia mięsień podobojczykowy. wspólny prostownik palców. przechodzi przez otwór czworoboczny na tylną stronę ramienia i unerwia mięsień naramienny i obły mniejszy oraz oddaje nerw skórny boczny ramienia. Nerw łokciowy . Nerw piersiowo_grzbietowy dochodzi do mięśnia najszerszego grzbietu. mięsień ramienno_promieniowy. Nerwy podłopatkowe dochodzą do mięśnia podłopatkowego i obłego większego.. Nerwy wolnej kończyny górnej Nerwy wolnej kończyny górnej odchodzą od trzech pęczków. mięsień trójgłowy i mięsień łokciowy. Biegnie na ramieniu między głowami mięśnia trójgłowego razem z tętnicą głęboką ramienia. skórny przyśrodkowy przedramienia i korzeń przyśrodkowy nerwu pośrodkowego. długą głowę trójgłowego i kość ramienną. Unerwia też staw ramienny i nadgarstkowy. Nerwy piersiowe przednie schodzą na przednią stronę klatki piersiowej do mięśnia piersiowego większego i mniejszego. jest to największy nerw kończyny górnej. Na ręce unerwia skórę grzbietu ręki i oddaje nerwy do palca pierwszego. gałąź głęboka unerwia grupę tylną mięśni przedramienia tj. następnie w okolicy główki kości promieniowej dzieli się na dwie gałęzie: powierzchowną przeważnie czuciową i głęboką przeważnie ruchową.Nerw nadłopatkowy dochodzi do dołu nadgrzebieniowego. Część czuciowa nerwu unerwia skórę strony tylnej ramienia i przedramienia. Otwór czworoboczny jest ograniczony przez mięśnie: obły mniejszy. Nerw piersiowy długi biegnie po bocznej stronie klatki piersiowej do mięśnia zębatego przedniego. obły większy. Nerw promieniowy wychodzi z pęczka tylnego. mięsień odwracacz. Z pęczka tylnego odchodzi nerw pachowy i promieniowy. Przechodzi na stronę boczną ramienia. Na przedramieniu gałąź powierzchowna unerwia grupę boczną mięśnia przedramienia tj. Gałąź powierzchowna biegnie wzdłuż mięśnia ramieniowo_promieniowego wychodzi następnie na tylną stronę ręki i tu oddaje gałęzie końcowe. następnie schodzi do dołu podgrzebieniowego i unerwia mięsień nad_i podgrzebieniowy. prostownik nadgarstka łokciowy. Z pęczka przedniego bocznego odchodzi nerw mięśniowo_skórny i korzeń boczny nerwu pośrodkowego. długi i krótki prostownik promieniowy nadgarstka. Nerw promieniowy unerwia ruchowo: mięśnie tylnej strony ramienia tj. prostownik długi i krótki kciuka. z pęczka przedniego przyśrodkowego wychodzą nerwy: łokciowy skórny przyśrodkowy ramienia. drugiego i strony promieniowej palca trzeciego. prostownik palca drugiego. Gałąź głęboka wchodzi głęboko między mięśnie tylnej strony przedramienia i tu się rozgałęzia. Nerw pachowy wychodzi z pęczka tylnego.

dwugłowy i ramienny oraz skórę bocznej strony przedramienia. przebija mięsień kruczo_ramienny. Unerwia skórę powierzchni przyśrodkowej ramienia. Dalej przechodzi przez kanał nadgarstka na dłoń.wychodzi z pęczka przedniego przyśrodkowego. dłoni oraz palców pierwszego drugiego.powierzchowną i głęboką. krótki zginacz. wychodzi następnie na przedramię po stronie bocznej. kieruje się ku stronie łokciowej. Gałąź powierzchowna na dłoni unerwia mięsień dłoniowy krótki. Zestawienie unerwienia kończyny górnej Unerwienie ruchowe Nerw nadłopatkowy . wszystkie mięśnie palca piątego tj. skórę łokciowej strony dłoni i palców piątego i połowy czwartego. trzeciego i połowy palca czwartego. Czuciowo unerwia skórę strony dłoniowej nadgarstka. odwodziciel krótki. krótki zginacz. Nerw skórny przyśrodkowy ramienia wychodzi z pęczka przyśrodkowego. Nerw pośrodkowy unerwia na przedramieniu grupę przednią. biegnie w linii środkowej ramienia. wszystkie jej warstwy z wyjątkiem łokciowego zginacza nadgarstka i łokciowej części głębokiego zginacza palców. Biegnie w rowku przyśrodkowym mięśnia dwugłowego ramienia. skórę grzbietu ręki i palców połowy trzeciego czwartego i piątego.mięsień nadgrzebieniowy i podgrzebieniowy. Unerwia ponadto staw łokciowy. przeciwstawiacz. Nerw łokciowy unerwia na przedramieniu mięsień łokciowy zginacz nadgarstka i część łokciową głębokiego zginacza palców. biegnie w linii środkowej ramienia. . powyżej stawu nadgarstkowego.mięsień podłopatkowy i obły większy. Unerwia mięśnie przedramienia tj. Biegnie wzdłuż tętnicy ramiennej. Unerwia też staw łokciowy. które unerwiają skórę po stronie przedniej i po stronie łokciowej przedramienia. Czuciowo unerwia nerw łokciowy skórę tylnej strony przedramienia. zawija się wokół nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej biegnie następnie wzdłuż mięśnia łokciowego zginacza nadgarstka do nadgarstka i tu dzieli się na dwie gałęzie końcowe . dalej dwa mięśnie glistowate strony promieniowej. przechodzi przez środek dołu łokciowego na przedramię i tu biegnie między mięśniem zginaczem palców powierzchownym i głębokim aż do nadgarstka. dochodzi do poziomu stawu łokciowego. przywodziciel kciuka. dalej wszystkie mięśnie międzykostne dłoniowe i grzbietowe i dwa mięśnie glistowate strony łokciowej. Nerw skórny przyśrodkowy przedramienia wychodzi z pęczka przyśrodkowego. Nerw pośrodkowy wychodzi dwoma korzeniami z pęczka przyśrodkowego i z pęczka bocznego. Nerwy podłopatkowe . kruczo_ramienny. przeciwstawiacz i odwodziciel. Nerw mięśniowo_skórny wychodzi z pęczka przedniego bocznego. wchodzi między mięśnie grupy przedniej ramienia. w okolicy stawu łokciowego dzieli się na dwie gałęzie przednią i łokciową. Na dłoni gałązka głęboka unerwia następujące mięśnie: krótki zginacz kciuka. Na dłoni unerwia mięśnie kciuka tj.

odwracacz. grupę boczną przedramienia tj.nerw skórny przyśrodkowy przedramienia.pół palca czwartego. nawrotny czworoboczny. Palce strona grzbietowa . i przeciwstawiacz.na przedramieniu . zaś dwa ostatnie są wolne. kruczo_ramienny. Ramię strona boczna .nerw łokciowy. krótki odwodziciel kciuka. długi odwodziciel kciuka. wobec czego ostatni nerw biegnie poniżej ostatniego żebra. nerw pośrodkowy . pół czwartego. Ręka strona dłoniowa . dalsze wchodzą między mięśnie brzucha. prostownik łokciowy nadgarstka.nerw skórny tylny od nerwu promieniowego. Nerwy piersiowe Nerwy piersiowe nie tworzą splotów.na ramieniu grupę przednią tj. grupę tylną przedramienia tj. Ich gałęzie przednie biegną łukowato ku przodowi w przestrzeniach międzyżebrowych. nawrotny obły. Gałęzie przednie . Ponieważ tylko 7 żeber łączy się z mostkiem. przeciwstawiacz kciuka. Unerwienie czuciowe Ramię strona przyśrodkowa .grupę tylną ramienia tj. przywodziciel kciuka. po dwa i pół palca.piąty.nerw skórny przyśrodkowy ramienia. stąd ich nazwa nerw międzyżebrowy.nerw skórny boczny od nerwu pachowego. tylko 6 górnych nerwów międzyżebrowych biegnie w pełni w przestrzeniach międzyżebrowych. część promieniową głębokiego zginacza palców. Nerw łokciowy .Nerw promieniowy . mięsień trójgłowy i łokciowy. mięśnie palca piątego. długi i krótki promieniowy prostownik nadgarstka. Dolne nerwy unerwiają mięśnie brzucha skośne i proste. palce .nerw skórny boczny od nerwu mięśniowo_skórnego. Ramię strona tylna . długi odwodziciel kciuka. mięsień ramienno_promieniowy. a także częściowo odcinki obwodowe przepony. a pozostałe między sobą. dwugłowy ramienia i ramienny.nerw łokciowy i promieniowy. palec trzeci. dochodząc do linii białej. krótki zginacz. dłoniowy długi. Palce strona dłoniowa . powierzchowny zginacz palców. Przedramię strona boczna .mięśnie grupy przedniej tj. część łokciową głębokiego zginacza palców. Nerwy międzyżebrowe biegną między mięśniami międzyżebrowymi wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz unerwiają je. prostownik palców.nerw pośrodkowy i łokciowy. długi i krótki prostownik kciuka. dwa glistowate. Ręka strona grzbietowa . odwodziciel. krótki zginacz kciuka. Nerw pośrodkowy .nerw skórny tylny od nerwu promieniowego.mięsień łokciowy zginacz nadgarstka. dwa mięśnie glistowate. długi zginacz kciuka. na ręce. Nerwy międzyżebrowe oddają gałązki skórne przednie i boczne. drugi i pierwszy. Przedramię strona tylna .na przedramieniu . Nerw mięśniowo_skórny . jest to nerw podżebrowy. Nerwów międzyżebrowych jest 12 par. Na ręce mięsień krótki zginacz kciuka. Przedramię strona przyśrodkowa . promieniowy zginacz nadgarstka.nerw promieniowy i łokciowy. wszystkie mięśnie międzykostne.

unerwiają skórę przedniej okolicy klatki piersiowej i brzucha. wewnętrzne. poprzeczny. skośny brzucha wewnętrzny. Od gałęzi skórnych bocznych i przednich odchodzą gałęzie do gruczołu mlecznego. Unerwiają także skórę strony bocznej i przedniej klatki piersiowej. Koniec tomu II . opłucną. prosty brzucha. gałęzie boczne unerwiają odpowiednio skórę bocznej strony klatki piersiowej i brzucha. skośny brzucha zewnętrzny. Nerwy międzyżebrowe unerwiają mięśnie: międzyżebrowe zewnętrzne. otrzewną ścienną. Od nerwów międzyżebrowych odchodzą ponadto gałęzie czuciowe do opłucnej i otrzewnej ściennej. brzucha.

doc.tom III" dla Ośrodka Szkolenia Zawodowego dla Niewidomych w Krakowie . Janina Sokołowska-Pituch "Anatomia . dr hab.

długi i wielki. Unerwia mięśnie skośne brzucha. i tu oddaje gałęzie skórne do okolicy pachwinowej. biodrowo_pachwinowy i płciowo udowy. Nerwy krótkie unerwiają najbliżej leżące mięśnie tj. Jedna unerwia mięśnie brzucha i skórę przedniej ściany brzucha. Gałąź płciowa unerwia narządy płciowe zewnętrzne. Nerw udowy wychodzi spod mięśnia lędźwiowego. dochodzi do okolicy pachwinowej. grzebieniowy. Gałęzie ruchowe unerwiają grupę przednią uda tj. Unerwia skórę przyśrodkowej powierzchni podudzia i stopy. Unerwia . dochodzi do kanału pachwinowego i dołącza się do tworów przechodzących przez kanał. Nerw biodrowo_pachwinowy biegnie podobnie jak nerw poprzedni. Nerw udowy unerwia też stawy: biodrowy i kolanowy. smukły. przywodziciel krótki. Nerw płciowo_udowy przebija się przez mięsień lędźwiowy. które unerwiają wszystkie mięśnie grupy przywodzicieli tj. Gałąź udowa przechodzi na przednią powierzchnię uda i unerwia skórę tej okolicy. Nerw zasłonowy wchodzi do kanału zasłonowego i wychodzi na przyśrodkową powierzchnię uda głęboko między mięśnie. biegnie po jego stronie przyśrodkowej. Gałęzie skórne unerwiają skórę przyśrodkowej powierzchni uda. Ze splotu wychodzą nerwy krótkie i długie. Dzieli się na szereg gałęzi. mięsień czworogłowy uda i krawiecki. wydostaje się na jego przednią powierzchnię i dzieli się na dwie gałęzie.. Do drugiej grupy należą również trzy nerwy: udowy. Nerw ten nosi nazwę udowo_goleniowego. zasłonowy i skórny boczny nerw uda. Do grupy pierwszej należą trzy nerwy: biodrowo_podbrzuszny. mięsień zasłonowy zewnętrzny. Nerw biodrowo_podbrzuszny biegnie łukowato poniżej nerwu podżebrowego między mięśniami brzucha. dochodzi do stopy i biegnie aż do palucha. oddaje gałązki skórne do okolicy pachwinowej i narządów płciowych zewnętrznych. Nerwy długie tworzą dwie grupy. czworoboczny lędźwi i lędźwiowy. Unerwia mięśnie skośne brzucha. druga unerwia wolną kończynę dolną. przeważnie ruchowe i przeważnie czuciowe. przechodzi pod więzadłem pachwinowym na przednią powierzchnię uda i dzieli się na dwie grupy gałęzi.Całość w 3 tomach Splot lędźwiowy Splot lędźwiowy jest utworzony przez gałęzie przednie trzech górnych nerwów lędźwiowych. biegnie przez talerz biodrowy. Nerwy krótkie unerwiają mięśnie miednicy. W przebiegu przez talerz biodrowy unerwia również mięsień biodrowy. zaś długie idą na wolną kończynę dolną i do mięśni brzucha. Splot ten leży na tylnej ścianie jamy brzusznej przykryty przez mięsień czworoboczny lędźwi. Jeden z nerwów tej grupy przechodzi z uda na podudzie. Część czuciowa nerwu dochodzi do skóry przedniej powierzchni uda aż do kolana.

Nerw strzałkowy wspólny biegnie ku bokowi. dochodzi do główki strzałki i tu dzieli się na nerw strzałkowy powierzchowny i głęboki. unerwia również napinacz powięzi szerokiej. wchodzi między mięśnie pośladkowe i unerwia mięsień pośladkowy średni i mały. Wychodzi z miednicy przez otwór podgruszkowaty i wchodzi pod mięśnie pośladkowe. czworoboczny uda. Nerwy krótkie unerwiają mięśnie: gruszkowaty. Splot ten bywa łączony ze splotem lędźwiowym w jeden splot lędźwiowo_krzyżowy. Ze splotu wychodzą nerwy krótkie przeznaczone dla mięśni miednicy i nerwy długie dla wolnej kończyny dolnej. Nerw pośladkowy górny wychodzi z miednicy przez otwór nadgruszkowaty. przechodzi przez środek dołu podkolanowego. Nerw strzałkowy głęboki przebija błonę międzykostną i wchodzi na przedniej stronie podudzia między grupę prostowników kończy się na stronie grzbietowej stopy. Wychodzi spod dolnego brzegu mięśnia pośladkowego wielkiego i biegnie w linii środkowej tylnej uda. przechodzi na stronę grzbietową stopy. zasłaniacz wewnętrzny. Są to dwa nerwy pośladkowe: górny i dolny. Nerw pośladkowy dolny wychodzi z miednicy przez otwór podgruszkowaty. Nerw strzałkowy powierzchowny biegnie po stronie bocznej podudzia między mięśniami strzałkowymi. leżąc na mięśniu przywodzicielu wielkim między zginaczami stawu kolanowego. Splot krzyżowy Splot krzyżowy powstaje z przednich gałęzi dwóch dolnych nerwów lędźwiowych i trzech górnych nerwów krzyżowych.też staw biodrowy. Nieco dłuższe nerwy biegną do mięśni pośladkowych. wychodzi na udo tuż przy przednim górnym kolcu biodrowym i unerwia swoimi rozgałęzieniami skórę bocznej powierzchni uda aż do kolana. Nerw kulszowy unerwia ruchowo następujące mięśnie: . Nerw kulszowy największy nerw ustroju ludzkiego. bliźniacze. wchodzi pod mięsień pośladkowy wielki i unerwia go. przechodzi następnie poza kostką przyśrodkową na stronę podeszwową stopy i tu dzieli się na dwie gałęzie końcowe: przyśrodkową i boczną. Nerw piszczelowy biegnie w przedłużeniu pnia nerwu. Nerw skórny boczny uda przechodzi przez talerz biodrowy. Powyżej dołu podkolanowego dzieli się na nerw piszczelowy i strzałkowy wspólny. Splot krzyżowy leży na przedniej powierzchni kości krzyżowej na mięśniu gruszkowatym. wchodzi między grupę powierzchowną i głęboką mięśni tylnych podudzia. Nerwy wolnej kończyny dolnej Do tej grupy nerwów należą: nerw kulszowy i skórny tylny nerw uda.

Nerw biodrowo_podbrzuszny . zginacz i przeciwstawiacz oraz pozostałe dwa mięśnie glistowate i wszystkie mięśnie międzykostne. krótki zginacz palców i dwa mięśnie glistowate. skórę przedniej powierzchni uda. skórę palców również przez obydwa nerwy strzałkowe. Nerw płciowo_udowy . unerwia mięsień odwodziciel. Gałąź boczna odpowiada zakresowi nerwu łokciowego na dłoni i unerwia przywodziciel i krótki zginacz palucha. mięsień biodrowy. skórę okolicy pachwinowej. Nerw piszczelowy unerwia grupę powierzchowną i głęboką zginaczy podudzia tj.mięśnie grupy przedniej uda.boczny uda . Nerw zasłonowy . Nerw udowy .skórę bocznej powierzchni uda. skórę powierzchni przyśrodkowej uda.mięśnie brzucha poprzeczny. Po stronie podeszwowej stopy gałęzie czuciowe odchodzą od nerwu piszczelowego do skóry stopy i palców.mięśnie głębokie miednicy. Zestawienie splotu lędźwiowo_krzyżowego Nerwy krótkie . skokowy i pozostałe stawy stopy. Nerw tylny skóry uda. mięśnie palca piątego tj. Na stopie unerwia wszystkie mięśnie strony podeszwowej stopy. skośny wewnętrzny i zewnętrzny. przyśrodkowej powierzchni podudzia i stopy oraz staw biodrowy i kolanowy.mięsień czworoboczny lędźwi. skórę okolicy pachwinowej. narządy płciowe zewnętrzne. odwodziciel.mięśnie grupy przyśrodkowej uda. Nerwy krótkie (splotu krzyżowego) . mięsień brzuchaty łydki. wychodzi z miednicy przez otwór podgruszkowaty. mięsień piszczelowy przedni. kolanowy.naudzie unerwia zginacze stawu kolanowego tj.mięśnie brzucha poprzeczny. oraz staw biodrowy i kolanowy.mięsień pośladkowy wielki. dalej skórę strony bocznej i przedniej przez rozgałęzienia nerwu strzałkowego powierzchownego. Na podudziu skórę tylnej powierzchni przez rozgałęzienia nerwu piszczelowego. Nerw pośladkowy dolny . Nerw strzałkowy głęboki unerwia grupę przednią podudzia tj. krutki zginacz palucha. Nerw skórny . (Gałąś przyśrodkowa odpowiada zakresowi nerwu pośrodkowego na dłoni. Zakres unerwienia czuciowego nerwu kulszowego jest następujący: staw biodrowy. skośny wewnętrzny i zewnętrzny. Nerw pośladkowy górny . napinacz powięzi szerokiej.) Nerw strzałkowy powierzchowny unerwia mięśnie strzałkowe krótki i długi. przechodzi pod mięśniem pośladkowym wielkim i wychodzi powierzchownie pod skórę w linii środkowej uda i dochodzi do kolana. płaszczkowaty i podeszwowy oraz piszczelowy tylny i długi zginacz palców i palucha. skórę strony grzbietowej stopy przez rozgałęzienia obu nerwów strzałkowych. lędźwiowy. Oddaje gałęzie pośladkowe dolne i unerwia dalej skórę tylnej powierzchni uda. długi prostownik palców i palucha oraz na grzbiecie stopy krótki prostownik palców i palucha. mięsień półbłoniasty i półścięgnisty i dwugłowy uda.skórę przedniej powierzchni uda i narządy płciowe zewnętrzne. Nerw biodrowo_pachwinowy .

grupa przyśrodkowa uda: mięsień smukły. Udo strona tylna . nerw udowy. zasłonowy zewnętrzny.nerw płciowo_udowy. Zestawienie unerwienia wolnej kończyny dolnej Unerwienie ruchowe Nerw udowy .mięsień pośladkowy średni i mały.rozgałęzienia nerwu piszczelowego. Unerwienie czuciowe Udo strona przednia .grupa palucha: mięsień odwodziciel.skórę tylnej powierzchni uda.grupa tylna uda: mięsień półbłoniasty .nerw tylny skórny uda.nerw zasłonowy. kolanowy i stawy stopy. skórę przedniej bocznej i tylnej powierzchni podudzia. czworoboczny stopy..grupę tylną uda. Podudzie strona boczna . długi zginacz palców i palucha. Mięśnie palca piątego: zginacz. Stopa strona grzbietowa .nerw piszczelowy. Leży w miednicy małej poniżej splotu krzyżowego. półścięgnisty. Mięśnie środkowe stopy: krótki zginacz palców. Splot sromowy Splot sromowy powstaje z przednich gałęzi trzeciego i czwartego nerwu krzyżowego.nerw strzałkowy powierzchowny. Nerw skórny tylny uda .grupa przednia uda. Udo strona przyśrodkowa .rozgałęzienia obu nerwów strzałkowych. Mięśnie podeszwy. Grupa tylna podudzia głęboka: mięsień piszczelowy tylny. Mięśnie grzbietu stopy krótki prostownik palców i palucha. Nerw kulszowy . grzebieniowy. Podudzie strona przyśrodkowa nerw udowo_goleniowy od nerwu udowego. Jego gałęzie unerwiają mięśnie dna miednicy i zwieracz odbytu zewnętrzny oraz mięśnie . długi prostownik palców i palucha. Podudzie strona przednia . Nerw kulszowy . płaszczkowaty i podeszwowy. glistowate i międzykostne. przywodziciel krótki. grupa tylna podudzia powierzchowna: mięsień brzuchaty łydki. Grupa przednia mięśni podudzia: mięsień piszczelowy przedni. Grupa boczna mięśni podudzia: mięsień strzałkowy długi i krótki. dwugłowy. przeciwstawiacz i odwodziciel. długi i wielki. mięsień krawiecki i czworogłowy uda. przywodziciel i zginacz krótki palucha. wszystkie mięśnie podudzia i stopy. Stopa strona podeszwowa . stopy . Nerw zasłonowy . całej stopy wraz z palcami oraz stawy biodrowy.

ponadto gałęzie skórne górnych nerwów lędźwiowych. piąty . Te ostatnie są wysoko wyspecjalizowane w przewodzeniu bodźców czuciowych. Ruchowo unerwia częściowo dźwigacz odbytu. Nerwy czaszkowe Nerwy czaszkowe zwane inaczej nerwami mózgowymi są częściowo podobne do nerwów rdzeniowych. zmysłowy. mieszany. mieszany. Określenie nerwy czysto ruchowe nie jest ścisłe. Włókna zwane nitkami węchowymi przechodzą do jamy czaszki przez otworki w blaszce poziomej kości sitowej i dochodzą do opuszki węchowej na podstawie mózgowia.wzrokowy. Omówienie poszczególnych nerwów Nerw pierwszy . ruchowy. ruchowy. Unerwiają one mięśnie własne grzbietu i skórę grzbietu. Część nerwów czaszkowych jest odmienna.bloczkowy. posiada neurony początkowe w błonie śluzowej górnej części jamy nosowej.trójdzielny.błędny. dwunasty podjęzykowy. mieszany. które tworzą nerwy pośladkowe środkowe.dodatkowy. ruchowy. zmysłowy. szósty . jest u człowieka nerwem słabym o małym zakresie unerwienia. dziewiąty .węchowy. Czuciowo unerwia skórę krocza i narządów płciowych zewnętrznych. drugi . siódmy twarzowy . Gałęzie tylne nerwów rdzeniowych Gałęzie tylne nerwów rdzeniowych nie tworzą splotów. . są to nerwy czysto ruchowe i czysto czuciowe.odwodzący. Jest 12 par nerwów czaszkowych: pierwszy . układają się segmentarnie. ponieważ nerwy te otrzymują podobnie jak nerwy rdzeniowe włókna układu autonomicznego: sympatyczne i parasympatyczne. jedenasty . ponieważ tak jak one są nerwami mieszanymi ruchowo_czuciowymi. jako nerwy zmysłowe.językowo_gardłowy.ruchowy.narządów płciowych zewnętrznych. czwarty .węchowy. ruchowy. czysto czuciowy. która jako nerw potyliczny większy unerwia skórę okolicy potylicznej. ruchowy. zmysłowy. które tworzą nerwy pośladkowe górne oraz trzech górnych nerwów krzyżowych. Dalsza droga prowadzi do ośrodka korowego w płacie skroniowym na podstawie mózgowia. ósmy ślimakowo_przedsionkowy. zmysłowy. dziesiąty . trzeci okoruchowy. czuciowo skórę otoczenia odbytu i kości ogonowej. Nerw ogonowy zwany nerwem guzicznym pochodzi z ostatniego nerwu krzyżowego i nerwu ogonowego. Dzielą się na gałęzie boczne i przyśrodkowe. Wśród gałęzi czuciowych wyróżnia się gałąŻ tylną drugiego nerwu szyjnego.

przechodzi do oczodołu przez górną szczelinę oczodołową i unerwia tylko jeden mięsień . prosty przyśrodkowy. Część parasympatyczna zawiera włókna wydzielnicze dla gruczołów błony śluzowej jamy ustnej. nerw mieszany. wychodzi z siatkówki oka. Nerw żuchwowy unerwia żuchwę wraz z zębami. policzka i wargi górnej. wchodzi do kanału żuchwy. skórę nosa. Po wyjściu z pnia wchodzi do oczodołu przez górną szczelinę oczodołową i dzieli się na dwie główne gałęzie. zaś gałązki końcowe wychodzą przez otwór bródkowy i unerwiają skórę brody. Jądro jego leży w pniu mózgu w śródmózgowiu. Unerwia szczękę wraz z zębami i dziąsłami. język. prosty dolny. Wychodzi z jamy czaszki i unerwia wszystkie mięśnie żwacze dzieląc się na gałęzie do poszczególnych mięśni tj. Nerw drugi zwany szczękowym wychodzi z jamy czaszki. stąd wychodzi i przyłącza się do części czuciowej do jej trzeciej gałęzi. Część parasympatyczna unerwia mięśnie gładkie gałki ocznej tj. skośny dolny i mięsień dźwigacz powieki górnej. błonę śluzową jamy ustnej i nosowej. posiada jądro w pniu mózgu w moście. skroniowego i żwacza. Włókna obwodowe tworzą trzy gałęzie. przechodzi przez warstwy gałki ocznej. czysto czuciowy.okoruchowy. Nerw trzeci . skórę powieki dolnej. posiada jądro podobnie jak trzeci w pniu mózgu w śródmózgowiu. Część czuciowa znacznie większa bierze początek w zwoju Gassera. Ośrodek korowy leży w płacie potylicznym. obuskrzydłowych.wzrokowy. dno jamy ustnej.trójdzielny. który leży na piramidzie kości skroniowej. zatoki szczękowej. następnie przez oczodół. wchodzi do jamy czaszki. które unerwiają czuciowo gałkę oczną. zwieracz źrenicy i mięsień rzęskowy. unerwia mięśnie poruszające gałkę oczną: prosty górny. a zakończenie jego wychodzi przez otwór podoczodołowy. które dochodzą do ośrodków podkorowych.Nerw drugi .bloczkowy. Nerw trzeci zwany żuchwowym wychodzi z jamy czaszki i dzieli się na trzy gałęzie. z których jedna zwana nerwem zębodołowym dolnym. częściowo ucho zewnętrzne. gdzie ulega częściowemu skrzyżowaniu. skórę okolicy skroniowej. włókna dośrodkowe wchodzą do pnia mózgu do trzech jąder.skośny górny oka. Część parasympatyczna zawiera włókna wydzielnicze dla ślinianek: . zmysłowy. Do tej gałęzi pierwszej dochodzą ponadto włókna parasympatyczne wydzielnicze dla gruczołu łzowego. następnie korowych wzroku. Część ruchowa jest mniejsza. biegnie następnie po ścianie dolnej oczodołu. Nerw pierwszy nerw oczny wchodzi do oczodołu przez górną szczelinę oczodołową i tu dzieli się na kilka gałązek. Ze skrzyżowania wychodzą pasma wzrokowe. określany jako czysto ruchowy posiada włókna ruchowe i parasympatyczne. błonę śluzową jamy nosowej. Nerw piąty . nosowej i zatok. zatoki czołowej. klinowej i komórek sitowych. ruchowy. wargi dolnej. część gałązek wychodzi poza oczodół i unerwia skórę powieki górnej bocznego i przyśrodkowego kąta oka. Nerw czwarty . Włókna przeznaczone dla skóry czoła wychodzą z oczodołu przez wcięcie lub otwór nadoczodołowy. całą zawartość oczodołu. czoła.

Pas dolny obejmujący pozostały odcinek twarzy unerwia trzecia gałąź tj. śliniankę przyuszną. Włókna parasympatyczne dochodzą do poszczególnych gałęzi za pośrednictwem zwojów i tak gałąź pierwsza posiada zwój rzęskowy. gruczoł łzowy. Zakres unerwienia nerwu trójdzielnego jest następujący: ruchowo unerwia grupę mięśni żwaczych. Gałęzie nerwu twarzowego dochodzą do wszystkich mięśni mimicznych twarzy i do mięśnia szerokiego szyi. Gałąź trzecia . która prowadzi bodźce smakowe z języka do odpowiedniego ośrodka w mózgu. dochodzi do tego częściowo jama nosowa i zatoki sitowe. podjęzykową. Pas górny obejmujący czoło i zawartość oczodołu unerwia gałąź pierwsza tj.nerw szczękowa dzieli się na nerw jarzmowy. Dochodzi tu ponadto okolica przyuszna i skroniowa. Nerw szósty odwodzący nerw ruchowy. Gałąź druga . posiada jądro w pniu mózgu w moście. Czuciowo zakres jego obejmuje całą twarz. do gruczołu łzowego i do gruczołów błony śluzowej jamy nosowej i jamy ustnej. Część czuciowa nerwu twarzowego tj. ustnej i zatok przyusznych. Część parasympatyczna doprowadza włókna do nerwu trójdzielnego i za jego pośrednictwem do ślinianki podżuchwowej i podjęzykowej.ślimakowo_przedsionkowy. Po wyjściu z mózgu nerw ten przechodzi przez piramidę kości skroniowej. Wchodzi do oczodołu przez górną szczelinę oczodołową i unerwia jego mięsień prosty boczny oka.przyusznej. leżącego na . nerw siódmy .nerw żuchwowy dzieli się na nerw językowy. podżuchwowej. podżuchwową. Część statyczna. zębodołowy dolny i uszno_skroniowy. Część ruchowa ma jądro w pniu mózgu w moście. wychodzi następnie z czaszki między wyrostkiem rylcowatym i sutkowym kości skroniowej. czołowa i klinowa. nerw żuchwowy. Nerw ósmy . jest głównie nerwem ruchowym. gałąź trzecia zwój uszny i podjęzykowy. gałąź druga zwój klinowo_podniebienny. czołowy i nosowo_rzęskowy. Pas środkowy obejmujący odcinek od ściany dolnej oczodołu po podniebienie unerwia gałąź druga tj. dzieli się na nerw łzowy. Część parasympatyczna nerwu trójdzielnego unerwia gruczoły ślinowe tj. Składa się z dwóch odrębnych części. którą można podzielić na trzy pasy. (Nazwy poszczególnych części nerwu trójdzielnego są następujące: gałąź pierwsza .nerw oczny. wchodzi do ślinianki przyusznej i tu dzieli się na dwie główne gałęzie a te z kolei na dalsze. czyli przedsionkowa biegnie od zwoju przedsionkowego.twarzowy. nerw szczękowy. Część słuchowa czyli ślimakowa biegnie od komórek zwoju spiralnego ślimaka w uchu wewnętrznym przez przewód słuchowy wewnętrzny i dochodzi do dwóch jąder w pniu mózgu na granicy mostu i rdzenia przedłużonego. gruczoły błony śluzowej jamy nosowej. struna bębenkowa. ponadto unerwia częściowo jamę nosową i zatokę szczękową. zwany również nerwem statyczno_ruchowym. nerwy zębodołowe górne i skrzydłowo_podniebienne. nerw oczny. podjęzykowej. choć posiada dodatkowo część czuciową i parasympatyczną.

Gałąź wewnętrzna przyłącza się do nerwu błędnego biegnie razem z nim. Nerw jedenasty . biegnie następnie wzdłuż gardła.dodatkowy. klatki piersiowej i jamy brzusznej. Część czuciowa unerwia kolejno idąc od góry tak jak nerw biegnie przez szyję. oskrzeli. Jądro jego leży w pniu mózgu w rdzeniu przedłużonym. Jądro jego leży w pniu mózgu w rdzeniu przedłużonym. jest nerwem ruchowym. Wychodzi z czaszki razem z nerwem błędnym przez otwór dla żyły szyjnej wewnętrznej i dochodzi do bocznej ściany gardła. Z jąder nerwu przedsionka biegną drogi do móżdżka.nerw błędny jest podobnie jak nerw poprzedni mieszany. żołądek aż do jelita grubego. Nerw dziesiąty . gardło. Część parasympatyczna przyłącza się do części czuciowej i unerwia mięśnie gładkie i gruczoły narządów: szyi. bródkowo_językowy. następnie mięśni krtani. wchodzi razem z przełykiem do jamy brzusznej. czuciowe i parasympatyczne. oskrzela. zawiera włókna ruchowe. czysto ruchowy. Dzieli się na dwie części zwane gałęzią zewnętrzną i wewnętrzną. czuciowe i parasympatyczne. Wychodzi z czaszki razem z nerwem dziewiątym i dziesiątym.podjęzykowy. dochodzi do klatki piersiowej. Posiada on jądra ruchowe i parasympatyczne. razem z nerwem ślimakowym do pnia mózgu do swoich odrębnych czterech jąder leżących w sąsiedztwie jąder nerwu ślimakowego. częściowo wspólnie z nerwem błędnym. Unerwia wszystkie mięśnie języka. Jądra ma wspólne z nerwem dziewiątym w pniu mózgu i swoje dwa zwoje czuciowe. zarówno mięśnie własne języka jak i mięśnie łączące język z otoczeniem tj. Włókna ruchowe unerwiają mięśnie gardła. zaś włókna parasympatyczne dochodzą do nerwu trójdzielnego i przez jego gałęzie do ślinianki przyusznej. Nerw dziewiąty . Nerw dwunasty . Wychodzi z czaszki przez swój kanał w kości potylicznej i dochodzi do języka. biegnie wzdłuż przełyku. Z jąder nerwu ślimaka prowadzi dalej droga do ośrodka korowego słuchu w płacie skroniowym. tchawicy. włókna czuciowe ucho i gardło. gnykowo_językowy i rylcowo_językowy. część języka. Jądra leżą w pniu mózgu w rdzeniu przedłużonym. Część ruchowa nerwu jest przeznaczona dla mięśni przewodu pokarmowego. Wychodzi z czaszki z nerwem dziewiątym. począwszy od gardła przez przełyk. serce wraz z workiem osierdziowym. ponadto ma dwa zwoje jako część początkowa włókien czuciowych. język. Gałąź zewnętrzna unerwia mięsień mostkowo_obojczykowo_sutkowy i czworoboczny.dnie przewodu słuchowego wewnętrznego. tchawicę. przewód pokarmowy do okrężnicy poprzecznej włącznie. i mięśnia sercowego. krtań. zawiera włókna ruchowe. klatkę piersiową i jamę brzuszną.językowo_gardłowy. Narząd słuchu i równowagi . jest nerwem mieszanym.

Pod skórą znajdują się mięśnie małżowiny. Chrząstka małżowiny przechodzi w chrząstkę przewodu słuchowego zewnętrznego. ścianą przyśrodkową jest ściana graniczna między jamą bębenkową a uchem wewnętrznym.Narząd słuchu i równowagi zwany także narządem statyczno_słuchowym lub po prostu uchem. Błona jest od strony przewodu pokryta cienką skórą. zaś ze ścianą przednio_dolną kąt ostry. Od strony jamy bębenkowej przyrasta do błony bębenkowej rękojeść młoteczka. od strony jamy bębenkowej błoną śluzową.szyjnotętniczej. Błonę bębenkową ogląda się od strony przewodu słuchowego zewnętrznego. Jest zbudowana z rusztowania chrzęstnego pokrytego skórą. u człowieka słabo rozwinięte. środkowego i wewnętrznego. a od zakończenia rękojeści tworzy się trójkątny refleks świetlny. Ucho środkowe i wewnętrzne mieszczą się w piramidzie kości skroniowej. a ściana dolna żylnej. ściana przednia . Ucho środkowe Jama bębenkowa jest niewielką przestrzenią ograniczoną sześcioma ścianami. Ucho wewnętrzne jest nazywane błędnikiem i składa się z części kostnej. torebkę słuchową i komórki sutkowe. aby wyrównać łukowaty układ przewodu. że za ścianą tylno_górną. w której mieści się część błoniasta. następnie część kostną. Błona bębenkowa jest umocowana w pierścieniu kostnym. Dlatego przy badaniu ucha zewnętrznego i oglądaniu błony bębenkowej podnosi się małżowinę do góry. Ucho wewnętrzne dzieli się na część słuchową i część statyczną. ustawiona skośnie w ten sposób. Ucho zewnętrzne składa się z małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego. Przewód słuchowy jest wyścielony skórą. leżąca między nimi warstwa środkowa jest zbudowana z tkanki łącznej włóknistej. składa się z trzech części: ucha zewnętrznego. przewodu tworzy kąt rozwarty. Na . jedynie u dołu jest płatek uszny nie posiadający chrząstki. ściana górna stropowej. w której znajdują się specjalne gruczoły produkujące woskowinę. Ścianę boczną tworzy błona bębenkowa. zaś w płaszczyźnie pionowej przebieg łukowaty. Widać jej bladoróżowe zabarwienie. Górna część błony jest bardziej wiotka. Ucho zewnętrzne Małżowina uszna znajduje się po stronie bocznej głowy. Przewód słuchowy zewnętrzny kończy się błoną bębenkową. Ucho środkowe zawiera jamę bębenkową. ściana tylna nosi nazwę sutkowej. Przewód słuchowy zewnętrzny posiada początkowo część chrzęstną. prześwieca przez nią rękojeść młoteczka. Część kostna jest zawarta między łuską kości skroniowej a jej częścią bębenkową. Przewód słuchowy zewnętrzny ma w płaszczyźnie poziomej przebieg zygzakowaty.

błędnik kostny. zamknięte przez błonę bębenkową wtórną. Trąbka słuchowa jest to kanał. część środkową na poziomie błony i część dolną poniżej. część górną powyżej błony. Mają one połączenie z jamą bębenkową i dzięki temu procesy zapalne mogą przenosić się z jamy na komórki sutkowe. Ściana przednia stanowi zarazem ścianę kanału dla tętnicy szyjnej wewnętrznej. Ucho wewnętrzne jest podobnie jak środkowe schowane w piramidzie kości skroniowej. zamknięte przez podstawę strzemiączka. zaś odnoga długa ma na swoim zakończeniu powierzchnię stawową dla strzemiączka i jest skierowana ku stronie przyśrodkowej. Ucho wewnętrzne jest wypełnione płynem. Komórki sutkowe i jedna większa jama sutkowa znajdują się w wyrostku sutkowym kości skroniowej. Młoteczek ma kształt maczugi. Trąbka słuchowa biegnie początkowo w kanale kostnym. kowadełko i strzemiączko. Z jego trzonu wyrastają dwa wyrostki. Powyżej wzgórka jest okienko owalne. Ściana tylna posiada wejście do komórek sutkowych wypełniających wyrostek sutkowy kości skroniowej. Ściana dolna sąsiaduje z początkowym odcinkiem żyły szyjnej wewnętrznej. Z ucha wewnętrznego wychodzi przewód słuchowy wewnętrzny. Powyżej trąbki słuchowej biegnie w kanale kostnym mięsień napinający błonę bębenkową. który wychodzi ze ściany przedniej jamy bębenkowej i dochodzi do ściany bocznej gardła. W jamie bębenkowej znajdują się trzy kosteczki słuchowe: młoteczek. posiada dwie odnogi łączące się podstawą strzemiączka. część grubsza zwana główką leży powyżej błony bębenkowej w części górnej jamy bębenkowej. gdzie otwiera się w jej części nosowej na poziomie małżowiny nosowej dolnej. Główka łączy się stawowo z trzonem kowadełka. Rękojeść przyrasta do błony bębenkowej. Ściana górna utworzona jest przez cienką warstwę kostną zwaną stropem jamy bębenkowej. który otwiera się na tylnej ścianie piramidy. wobec czego jest ze wszystkich stron zamknięte. następnie posiada ściany częściowo chrzęstne.ścianie przyśrodkowej jamy bębenkowej widoczny jest wzgórek wywołany przez początkowy odcinek kanału ślimaka. Jamę bębenkową dzielimy na trzy części położone w stosunku do błony bębenkowej. Błędnik kostny składa się z przedsionka. poniżej okienko okrągłe ślimaka. w którym mieści się błędnik błoniasty. Kowadełko przypomina kształtem nieforemny ząb trzonowy. Podstawa przyrasta do brzegów okienka owalnego. częściowo błoniaste. krótszy zwany odnogą krótką. z którego wyrasta ślimak wchodzący w skład części słuchowej i trzy kanały półkoliste tworzące część równowagi. Ucho wewnętrzne Ucho wewnętrzne stanowi tzw. skierowany jest ku tyłowi. czyli przedsionka. Strzemiączko jest podobne do strzemienia. który przyczepia się do szczytu piramidy i do rękojeści młoteczka. czyli statyczną. która przechodzi przez piramidę kości skroniowej. a .

jednak jest od niego mniejszy. W osi ślimaka jest słupek kostny zwany wrzecionkiem. Druga ściana błoniasta odchodzi od zakończenia blaszki spiralnej kostnej . stanowi dno przewodu słuchowego wewnętrznego. . Ścianę podstawną stanowi blaszka spiralna błoniasta. do których docierają bodźce słuchowe. W dnie przewodu znajdują się liczne otworki. Wokół wrzecionka są nagromadzone komórki nerwowe. przez które wychodzą włókna nerwowe. W kanałach półkolistych znajdują się mniejsze od nich błoniaste przewody półkoliste wypełnione endolimfą. Ślimak ma kształt muszli ślimaka ogrodowego. posiada trzy niepełne zakręty. na woreczku i łagiewce w przedsionku. które stanowi trzecią ścianę błoniastą. schody ślimaka i schody przedsionka. której ściana boczna sąsiaduje z jamą bębenkową. jedną nieco rozszerzoną zwaną odnogą bańkowatą i drugą odnogę gładką. Przedsionek jest to mała jama kostna. przechodzący przez przewód słuchowy wewnętrzny.tzw. a ścianę przyśrodkową. Każdy zakręt jest podzielony niezupełnie na dwie części przez blaszkę spiralną kostną. która wyrasta z wrzecionka i wtula się w poszczególne zakręty. jest to blaszka przedsionkowa. Z przedsionka od strony przedniej i dolnej wyrasta pierwszy zakręt ślimaka. Błędnik błoniasty jest w pewnym sensie odpowiednikiem błędnika kostnego. pierwszy jest szeroki. dzięki temu w przedsionku jest pięć zamiast sześciu otworów. Na blaszce podstawowej znajduje się narząd Kortiego (Corti) zawierający komórki zmysłowe. z dalszych ścian wyrastają kanały półkoliste: przedni. które zbierają się w nerw ślimakowy. W przedsionku znajdują się dwa pęcherzyki błoniaste zwane wrzecionkiem i łagiewką połączone między sobą przewodem. Przewód ślimakowy znajduje się w schodach przedsionka i ma na przekroju kształt trójkąta. zaś łagiewka z przewodami półkolistymi. Każdy posiada dwie odnogi. zaś schody ślimaka i przedsionka otaczające przewód ślimaka są wypełnione perilimfą. Tworzą się więc w ten sposób dwa przedziały w każdym zakręcie . uzupełniając podział na wymienione wyżej schody ślimaka i przedsionka. pojedynczą. Na rozgałęzieniach bańkowych przewodów półkolistych. Woreczek łączy się z błoniastym przewodem ślimakowym. która biegnie w przedłużeniu blaszki spiralnej kostnej i dochodzi do ściany przeciwległej zakrętu. słuchowe. słuchowych i dośrodkowe. Kanały półkoliste są ustawione w stosunku do siebie pod kątem prostym. drugi dość szybko maleje. Na ścianie zewnętrznej zakrętu biegnie więzadło spiralne. wokół którego wiją się zakręty ślimaka. zaś między przewodami a ścianami kanałów jest perilimfa.przez który wychodzą z ucha wewnętrznego nerwy ślimaka i przedsionka zdążające do swoich jąder w moście. tylny i boczny. trzeci niepełny jest najmniejszy. Przewód ślimaka jest wypełniony płynem zwanym endolimfą.skośnie do ściany zewnętrznej zakrętu. które tworzą zwój spiralny ślimaka. Z tych komórek wychodzą wypustki obwodowe do komórek zmysłowych. nerwu ślimakowego i przedsionkowego. Dwie odnogi pojedyncze kanału przedniego i tylnego zrosły się w odnogę wspólną.

zawarte w niej powietrze i łańcuch kostek słuchowych do płynu wypełniającego ucho wewnętrzne. w okolicy równika przyczepiają się do niej ścięgna mięśni poruszających gałkę oczną. koloru białawo_niebieskiego a u ludzi starych z odcieniem żółtawym. jamę bębenkową. jest nieprzeźroczysta. Ciało rzęskowe ma kształt szerokiego pierścienia. Całość mieści się w oczodole. Gałka oczna jest podzielona podobnie jak kula ziemska przez równik biegnący w największym obwodzie gałki ocznej oraz posiada dwa bieguny przedni i tylny. nerwy. jest przeźroczysta otoczona rowkiem rogówkowo_twardówkowym. Błona naczyniowa oka składa się z trzech części: naczyniówki. twardówki i z części przedniej rogówki. Gałka oczna składa się ze ściany i zawartości. Część tylna jest znacznie większa od przedniej. Drganie fal powietrza przenosi się dwoma drogami. tkankę łączną i tłuszczową. jest zbudowana z tkanki łącznej i składa się z części tylnej tj. które wchodzą w głąb gaałki ocznej. Przez część tylną twardówki przechodzą włókna nerwu wzrokowego. poza nią znajduje się przestrzeń pozagałkowa wypełniona przez mięśnie. w których są kryształki soli mineralnych. Na dnie przewodu słuchowego wewnętrznego znajduje się zwój nerwu przyśrodkowego. który oprócz naczyń krwionośnych zaiwera mięsień rzęskowy.znajdują się plamki statyczne. Narząd wzroku Narząd wzroku składa się z gałki ocznej i z jej narządów dodatkowych jak: aparat ruchu. soczewka i płyn wypełniający komorę oka przednią i tylną. Gałka oczna leży w przedniej najszerszej części oczodołu. naczynia krwionośne. narząd łzowy narządy ochronne. ponadto opuszczają warstwę naczyniową cztery żyły wirowate. Zawartość gałki tworzy ciało szkliste. Na . Nad plamkami są błonki. Błona włóknista. Połączenie obu biegunów stanowi oś gałki ocznej. błonę naczyniową zwaną naczyniówką i przez siatkówkę. Naczyniówka leży z tyłu i zawiera bardzo dużo naczyń krwionośnych ułożonych w dwiie warstwy: Naczyń większych i naczyń włosowatych. czyli twardówka. a wypustki dośrodkowe dołączają się do nerwu ślimakowego i razem z nim przechodzą przez przewód słuchowy wewnętrzny. Drugie przewodnictwo idzie drogą kostną przez kości czaszki do ucha wewnętrznego. jest bardziej wypukła niż twardówka. ciała rzęskowego i tęczówki. zawierające komórki nabłonkowe zmysłowe posiadające rzęski. Rogówka leży z przodu. Wypustki obwodowe jego komórek biegną do plamek statycznych. jedna prowadzi przez przewód słuchowy zewnętrzny. Przez część tylną i przednią przechodzą drobne naczynia krwionośne tętnicze i nerwy. błonę bębenkową. Ściana gałki jest utworzona przez trzy warstwy: błonę włóknistą zwaną twardówką lub białkówką. Rogówka stanowi przednią ścianę komory przedniej oka.

W części przedniej ciała szklistego w specjalnym zagłębieniu leży soczewka. Soczewka posiada równik i dwa bieguny: przedni i tylny połączone osią soczewki. Do równika soczewki dochodzą delikatne włókienka z mięśnia rzęskowego. Soczewka jest dwuwypukła. Na zewnątrz siatkówki jest warstwa komórek barwikowych. Z tych komórek przenoszone są bodźce na komórki dwubiegunowe siatkówki. ponadto ciało rzęskowe jest pokryte warstwą barwnikową należącą do siatkówki. W środku tej tarczy widoczna jest tętnica środkowa siatkówki. Tarcza jest niewrażliwa na bodźce świetlne. Komórki te pokrywają ciało rzęskowe i tęczówkę stąd nazwa część tęczówkowa i część rzęskowa siatkówki. W tęczówce oprócz naczyń znajdują się dwa mięśnie gładkie: zwieracz źrenicy o przebiegu okrężnym i rozszerzacz źrenicy o przebiegu promienistym. Jest to miejsce. Stronę tylną tęczówki pokrywa podobnie jak ciało rzęskowe. Soczewka jest zbudowana z komórek pryzmatycznych i otoczona torebką. tęczówką i powierzchnią przednią soczewki. Komora przednia oka jest zawarta między ścianą tylną rogówki. że jej powierzchnia przednia jest bardziej płaska niż tylna. czyli do odbierania bodźców przy słabym oświetleniu. zawierająca w centrum czopki a na obwodzie czopki i pręciki. natomiast czopki odbierają barwy a więc widzenie przy dobrym oświetleniu. miejsce najostrzejszego widzenia. Tęczówka zawiera barwnik. W warstwie wewnętrznej siatkówki znajdują się dwa rodzaje komórek nerwowo_nabłonkowych zwanych zależnie od ich kształtu pręcikami i czopkami. W części wzrokowej znajduje się nieco przyśrodkowo od bieguna tylnego brodawka lub tarcza nerwu wzrokowego. w którym zbierają się włókna tego nerwu. stąd nazywana bywa plamką ślepą. Zawartość gałki ocznej stanowi głównie ciało szkliste. wskutek czego soczewka jest zawieszona na systemie włókienek łącznotkankowych. Jest ono otoczone torebką i wypełnione cieczą galaretowatą. Bocznie od tarczy znajduje się plamka żółta. Pręciki służą do odczuwania światła. Siatkówka jest zbudowana z dziewięciu warstw. Siatkówka jest to błona wewnętrzna oka i składa się z dwóch części: przedniej nie odbierającej podniet świetlnych.powierzchni ciała rzęskowego są wyrostki rzęskowe. z tego trzy warstwy biorą udział w przewodzeniu bodźców świetlnych. od jego ilości zależy kolor tęczówki. przeźroczystą. Komora tylna oka jest zawarta między . Soczewka jest elastyczna i zależnie od stanu mięśnia rzęskowego może być bardziej płaska lub bardziej wypukła. jest złożona z jednej warstwy komórek barwikowych. następnie na komórki zwojowe nerwu wzrokowego i dalej drogą nerwu transportowane są do ośrodka korowego wzroku. Tęczówka również o kształcie pierścienia leży do przodu od ciała rzęskowego i otacza okrągły otwór źreniczny. Zawiera ciecz wodnistą. warstwa barwnikowa siatkówki. która biegnie przez środek nerwu. Część tylna siatkówki jest wrażliwa na światło i jest to część wzrokowa siatkówki. z tym jednak.

Gałka oczna ma zdolność przystosowywania się do zmian odległości oglądanych przedmiotów i do zmian natężenia światła. Mechanizm adaptacji jest podwójny. przy czym górna jest większa. Przy oglądaniu przedmiotów bliskich następuje skurcz części mięśnia rzęskowego. mięsień okrężny oka. Przystosowanie do zmiany odległości nazywa się akomodacją oka i polega ona na zmianie krzywizny soczewki. który umożliwia widzenie przy słabym świetle. Mięsień skośny dolny jako jedyny przyczepia się odmiennie. dolny. Błona spojówkowa dzieli się na spojówkę powiek i gałki. który biegnie od wspólnego przyczepu przy szczycie oczodołu do powieki górnej. następnie zgrubiała warstwa tkanki łącznej zwana tarczką powiekową i od strony wewnętrznej spojówka. Mięśnie skośne są dwa: górny i dolny. Przy oglądaniu przedmiotów z daleka soczewka bardziej płaska. W wieku starszym soczewka traci elastyczność i nie może zmieniać swojej grubości. Oprócz mięśni dochodzących bezpośrednio do gałki ocznej jest jeszcze mięsień dźwigacz powieki górnej. W powiekach są gruczoły łojowe i potowe. W skład powieki wchodzi skóra. Narząd ochronny gałki ocznej stanowią powieki. stąd potrzeba uzupełniania przy pomocy soczewek w okularach.tęczówką leżącą od przodu. Z brzegów powiek wyrastają włoski dotykowe zwane rzęsami. górna i dolna. Wszystkie mięśnie dochodzą mniej więcej do równika gałki ocznej i przyczepiają się do twardówki. a w górnej i mięsień dźwigacz powieki górnej. a ciałem rzęskowym i soczewką od tyłu. Przejście spojówki powiekowej w spojówkę gałkową nosi nazwę załamków spojówki. spojówka i aparat łzowy. mianowicie do ściany dolnej oczodołu. Mięśnie proste są następujące: prosty górny. aby do gałki weszło więcej promieni świetlnych. stąd mówimy o szybkiej lub powolnej adaptacji. Prawie wszystkie te mięśnie przyczepiają się w otoczeniu nerwu wzrokowego w szczycie oczodołu. Narząd łzowy . ponadto pojawia się specjalny barwik zwany czerwienią wzrokową lub rodopsyną. Od tarczek powiekowych biegną do ścianki brzegów oczodołu pasma tkanki łącznej tworzące przegrodę oczodołu. Spojówka powiek wyściela wewnętrzną powierzchnię powiek i przechodzi bezpośrednio na gałkę oczną dochodząc do brzegów rogówki. przyśrodkowy i boczny. Przy słabym oświetleniu rozszerza się otwór źreniczny. zluźnienie włókienek i soczewka uwypukla się. Przystosowanie do oglądania przedmiotów przy zmiennym oświetleniu nosi nazwę adaptacji. Narządy pomocnicze gałki ocznej . Szybkość pojawiania się rodopsyny u ludzi jest różna. Powieki są dwie.narząd ruchu Narząd ruchu gałki ocznej składa się z czterech mięśni prostych i z dwóch mięśni skośnych. a jej system włókienek napięty. Ma ona kształt pierścienia i zawiera ciecz wodnistą.

grubieje jego ściana i w naczyniach średnich składa się podobnie zresztą jak w naczyniach większych z trzech warstw. ta przechodzi przez przeponę do jamy brzusznej jako aorta brzuszna. następnie żyły płucne. W miarę zwiększania się przekroju naczynia. układ chłonny oraz narządy krwiotwórcze. Po wejściu do odpowiedniego płuca tętnica rozgałęzia się stopniowo. a stąd ciecz przedostaje się do przewodu nosowo_łzowego i uchodzi ostatecznie do jamy nosowej pod małżowiną nosową dolną. zespół naczyń krwionośnych. uchodzą do lewego przedsionka serca. żylne i włosowate. Każde naczynie krwionośne posiada gałąź zbudowaną z tych samych elementów. Z kapilarów wychodzą naczynia żylne. które przechodzą w coraz mniejsze aż do sieci kapilarów. Krążenie duże zaczyna się aortą. część jego leży w górnym sklepieniu spojówki. środkowej i zewnętrznej. U człowieka krążenie krwi jest zamknięte. Na brzegach powiek są otworki prowadzące do kanalików łzowych. Ruchem powiek ciecz jest rozprowadzana po gałce ocznej i spływa do przyśrodkowego kąta oka. Schemat krążenia małego jest następujący: z prawej komory serca wychodzi pień płucny i dzieli się na dwie tętnice płucne prawą ii lewą. Układ krążenia Do układu krążenia należy serce jako narząd centralny. czyli płucne i krążenie duże. Błona wewnętrzna jest zbudowana z tkanki łącznej i wyścielona śródbłonkiem. które uchodzą do prawego przedsionka serca.składa się z gruczołu łzowego i dróg łzowych. Ściana naczynia włosowatego składa się z warstwy komórek śródbłonka wzmocnionych delikatnymi włókienkami tkanki łącznej. które ostatecznie zbierają się w dwa duże pnie żylne: żyłę główną górną i żyłę główną dolną. dzięki czemu jest idealnie gładka. która wychodzi z lewej komory serca. dwie z każdego płuca. które oplatają gęstą siecią pęcherzyki płucne. płucami i lewym przedsionkiem. tworzy dwa układy . Gruczoł łzowy leży po bocznej stronie oczodołu. Tu następuje wymiana gazów między hemoglobiną czerwonych ciałek krwi a powietrzem zawartym w pęcherzykach płucnych. Z łożyska kapilarów wychodzą drobne żyłki. czyli kapilary. Naczynia krwionośne dzielimy na naczynia tętnicze. które stykając się z komórkami narządów i tkanek umożliwiają wymianę gazową wewnętrzną tj. przechodzi w łuk. oddanie pobranego w płucach tlenu. Krążenie małe jest więc zawarte między prawą komorą.krążenie małe. Daje ona szereg rozgałęzień. które dochodzą do woreczka łzowego. Z gruczołu wychodzą delikatne przewodziki. które odprowadzają ciecz łzową do górnego załamka spojówki. TU znajduje się jeziorko łzowe i tu zaczynają się drogi łzowe. Błona środkowa posiada oprócz tkanki łącznej z włóknami sprężystymi włókna mięsne . następnie w aortę piersiową. z błony wewnętrznej. w liczbie czterech. aż dochodzi do naczyń włosowatych.

które doprowadza krew do serca. ku stronie lewej. Naczynia głębokie towarzyszą naczyniom tętniczym wedle pewnego schematu. jedynie ich warstwa.gładkie. aortą płynie krew tętnicza. Naczynia powierzchowne leżą w wiotkiej tkance podskórnej często otoczone tkanką tłuszczową. tętnicą płucną płynie krew żylna. prawej i lewej.żyłami głównymi płynie krew żylna. mostkowo_żebrową i płucną. Serce składa się z czterech części. cienka. Serce Serce jest narządem zbudowanym z mięśnia sercowego. w miednicy mniejszej naczynia żylne tworzą splot żylny zamiast naczyń podwójnych czy pojedynczych. Naczynia żylne posiadają wewnątrz zastawki złożone z dwóch płatków. Żyły posiadają ściany zbudowane tak jak naczynia tętnicze. Leży w klatce piersiowej. a koniuszek serca przylega do przedniej ściany klatki piersiowej. które wyprowadza krew z serca bez względu na zawartość w niej tlenu. bardziej po stronie lewej. tętnicy większej tylko jedna. Warstwa zewnętrzna jest łącznotkankowa. różnią się jedynie tym. Naczynia żylne dzielimy na naczynia powierzchowne czyli podskórne i naczynia głębokie . że ściany ich są cieńsze. Wewnątrz serca między przedsionkami znajduje się przegroda międzyprzedsionkowa. w których krew płynie od dołu do góry jak to ma miejsce w żyłach kończyn górnych i dolnych. prawego i lewego oraz dwóch komór. między komorami biegnie bruzda międzykomorowa przednia i tylna. a mianowicie tętnicy mniejszej towarzyszą dwie żyły. Podstawa serca jest zwrócona ku tyłowi i na prawo. Obie te bruzdy schodzą się przy koniuszku serca. między komorami znajduje się przegroda . Grubość poszczególnych warstw i zawartość w nich włókien sprężystych i mięsnych jest różna. Żyłą nazywamy takie naczynie. żyłami płucnymi płynie krew tętnicza. Tętnicą nazywamy takie naczynie. W niektórych ciała np. Oś długa serca biegnie od strony prawej. w piątym międzyżebrzu po stronie lewej. które kierują prąd krwi zawsze do serca . Ma kształt spłaszczonego stożka wielkości mniej więcej odpowiadającej wielkości pięści. Żyły powierzchowne biegną niezależnie od układu naczyń tętniczych i mają swoje własne nazwy.zastawki są więc w tych żyłach. zewnętrzna jest grubsza. Żyły powierzchowne uchodzą do żył głębokich. błoniasta. posiadają mniej elementów sprężystych. góry i tyłu. Zależnie od sąsiedztwa wyróżnia się na sercu powierzchnię przeponową. Podział serca zaznacza się na jego powierzchni zewnętrznej. Związane to jest z tym. z dwóch przedsionków. że ciśnienie krwi w żyłach jest niskie lub nawet ujemne. Między przedsionkami i komorami biegnie bruzda okrężna zwana bruzdą wieńcową serca. ku przodowi i ku dołowi. również niezależnie od zawartości tlenu czy dwutlenku węgla . a w naczyniach tętniczych ciśnienie jest wysokie i ich ściany muszą być bardziej wytrzymałe. Serce spoczywa na środku ścięgnistym przepony. stąd podział naczyń tętniczych na naczynia typu mięsnego i sprężystego.

Ściana serca jest zbudowana z trzech warstw podobnie jak ściana naczynia krwionośnego. Od szczytów mięśni brodawkowych odchodzą nitki ścięgniste. tak jak odejście pnia płucnego. lśniąca i przeźroczysta. który uszczelnia płatki zastawki przy zamykaniu się. stąd nazwa zastawka półksiężycowata. ściana komory prawej ma około 3 mm grubości. znacznie mniejszym. Nazwa pochodzi stąd. a w nim zastawka dwudzielna. a jego odejście posiada zastawkę złożoną z trzech płatków w kształcie gniazd jaskółczych. Między przedsionkiem lewym i lewą komorą jest ujście przedsionkowo_komorowe lewe. które posiada na swej powierzchni wewnętrznej pasma mięsne ułożone mniej więcej równolegle. a w nim jest zastawka trójdzielna. Jej odejście posiada zastawkę półksiężycowatą. która jest gładka. Każdy płatek posiada w środku swego wolnego brzegu mały guzeczek. Do przedsionka uchodzą cztery żyły płucne prowadzące krew tętniczą. które wpuklają się do światła komory. Główną masę ściany tworzy mięsień sercowy. Między przedsionkami i komorami w otoczeniu ujść przedsionkowo_komorowych i odejścia pnia płucnego. które przyczepiają się do komorowej powierzchni płatków zastawki trójdzielnej. Z jego ściany przedniej wyrasta uszko lewe. tak że widać kolor mięśnia sercowego czerwono_brunatny i biegnące powierzchownie naczynia krwionośne serca. Komora lewa posiada podobnie jak prawa mięśnie brodawkowe. Wszystkie te trzy naczynia prowadzą krew żylną. Obecność tych nitek umożliwia wygięcie się zastawki do przedsionka. Przedsionek lewy jest podobny do prawego.międzykomorowa. jest błoniasta. czyli błoną surowiczą. ale w liczbie dwóch i odchodzące od nich nitki ścięgniste od płatków zastawki dwudzielnej. . Ściany przedsionków są cienkie. które wraz z oddzielającymi je od siebie dwoma trójkątami tworzą tak zwany szkielet serca. która w odcinku dolnym jest mięsna. Komora prawa ma na swej powierzchni wewnętrznej Liczne różnokierunkowo ułożone beleczki mięsne oraz trzy mięśnie brodawkowe. Jest on zależnie od odcinka serca różnej grubości. Do prawego przedsionka wpada żyła główna górna. Pomiędzy prawym przedsionkiem i prawą komorą jest ujście przedsionkowo_komorowe prawe. Wnętrze serca wyściela wsierdzie. mniejsze od prawego. Każdy przedsionek posiada wwłasną warstwę mięsną i na zewnątrz mięsień wspólny. dochodzi do grubości jednego centymetra. w odcinku górnym. Pozostała część przedsionka posiada ściany zupełnie gładkie. Ze ściany przedniej przedsionka prawego wyrasta uszko prawe. reszta przedsionka jest gładka. Na zewnątrz serce jest okryte osierdziem. posiadające mięśnie grzebieniaste. zwane mięśniami grzebieniastymi. ściana komory lewej jest trzykrotnie grubsza od ściany komory prawej. Z prawej komory wychodzi pień płucny. Z lewej komory wychodzi największa tętnica zwana aortą. i aorty znajdują się cztery pierścienie włókniste. że te warstwy tkanki łącznej służą za miejsca przyczepu warstwy mięsnej przedsionków i komór. Powierzchnia wewnętrzna ma beleczki mięsne. delikatne przeźroczyste. żyła główna dolna i zatoka wieńcowa serca.

skurcz komór i rozkurcz. część przednią przegrody międzykomorowej i częściowo komorę prawą. Z pęcherzyków płucnych przechodzi do krwi tlen i tworzy nietrwałe połączenie z hemoglobiną czerwonych ciałek krwi. Ze ścian serca krew odpływa żyłami które zbierają się w zatokę wieńcową serca. tętnica wieńcowa prawa i lewa. Krążenie małe czyli płucne Z prawej komory serca wychodzi mięsień płucny. część tylną przegrody międzykomorowej i częściowo komorę lewą. wchodzi pod łuk aorty i dzieli się na tętnicę płucną prawą i lewą. Czasem liczba żył płucnych jest mniejsza lub większa. lewą komorę. Serce jest unerwione przez splot sercowy. biegnie razem z oskrzelem i dzieli się podobnie jak oskrzela na rozgałęzienia coraz drobniejsze. Łącznikiem między mięśniami komór i przedsionków jest układ przewodzący serca. Każda z nich wchodzi do odpowiedniego płuca. i układu parasympatycznego. które przyspieszają czynności serca. złożony ze zgrupowań komórek i łączących je włókien. co nie posiada żadnego znaczenia praktycznego. Od części wstępującej aorty odchodzą dwa naczynia wieńcowe. Krew zawierająca tlen przechodzi z łożyska kapilarów przez żyłki do żył większych i wypływa z każdego płuca dwoma żyłami płucnymi. jest możliwa wymiana gazowa. Z węzła Przedsionkowo_komorowego wychodzi pęczek włókien. Kieruje się ku stronie lewej. która uchodzi do prawego przedsionka serca. które zwalniają czynność serca. i wpływa do lewego przedsionka serca. Tętnica wieńcowa lewa dzieli się na gałąź międzykomorową przednią i gałąź okalającą. Dzięki temu. zaś gałąź okalająca przechodzi na stronę tylną serca. Serce posiada podwójny system nerwowy. Układ przewodzący reguluje kolejność pracy poszczególnych odcinków serca .podobnie komory. Grupy komórek leżą w prawym przedsionku jako węzeł zatokowo_przedsionkowy i przedsionkowo_komorowy. Tętnica wieńcowa lewa unaczynia lewy przedsionek. że ściana pęcherzyka płucnego i ściana naczynia włosowatego są zbudowane z pojedynczej warstwy komórek. każda ma własną i wspólną zewnętrzną warstwę. powstały z wymieszania rozgałęzień nerwów układu sympatycznego.skurcz przedsionków. Serce posiada własny układ krążenia. prawą komorę.leżącą w bruździe wieńcowej. zaś z krwi przechodzi do pęcherzyków płucnych dwutlenek węgla. Tętnica wieńcowa prawa przechodzi na stronę tylną serca leżąc w bruździe wieńcowej i unaczynia prawy przedsionek. który biegnie po obu stronach przegrody międzykomorowej i dochodzi do mięśni brodawkowych i beleczek mięsnych na ścianach komór. Oprócz tego serce posiada specjalny układ zwany układem przewodzącym. Dochodzi do pęcherzyków płucnych i otacza je gęstą siecią naczyń włosowatych. . Gałąź przednia biegnie w bruździe międzykomorowej przedniej.

która wchodzi do jamy czaszki. prawą i lewą. Od części wstępującej aorty odchodzą naczynia wieńcowe serca unaczyniające mięsień sercowy. który dzieli się na tętnicę szyjną wspólną prawą i tętnicę podobojczykową prawą. następnie zatacza łuk skierowany ku stronie lewej.krążenie duże Z lewego przedsionka serca krew tętnicza wpływa do lewej komory. aorta piersiowa biegnie wzdłuż kręgosłupa. i unaczynia dwie trzecie mózgowia oraz zawartość oczodołu. ta z kolei w tętnicę ramienną. które dochodzą do mięśni brzucha. które unaczyniają narządy górne: . Tętnica podobojczykowa przechodzi na kończynę górną. lub zstępującą.pień ramienno_głowowy. wewnętrzną. Gałęzie trzewne są drobniejsze niż gałęzie ścienne. Aorta brzuszna oddaje podobnie jak piersiowa gałęzie ścienne i trzewne. które biegną w przestrzeniach międzyżebrowych. grasicy i worka osierdziowego. idąc kolejno od strony prawej . i unaczyniają mięśnie głębokie klatki piersiowej i częściowo mięśnie brzucha. przechodzi w tętnicę pachową. Gałązki tylne tych tętnic dochodzą do mięśni grzbietu. zazwyczaj 10 par. Kieruje się początkowo ku stronie prawej tworząc część wstępującą. Tuż ponad przeponą odchodzą od aorty piersiowej tętnice przeponowe górne do ściany dolnej klatki piersiowej. Tętnice trzewne dzielimy na tętnice parzyste i nieparzyste. dzieli się na tętnice. przechodzi przez rozwór aortowy. która unaczynia szyję. dwie tętnice biodrowe wspólne. Są to gałązki do przełyku. tętnice jądrowe lub jajnikowe. Końcowe rozgałęzienia wymienionych tętnic unaczyniają dłoń i palce. twarz i powierzchowne części głowy. promieniową i międzykostną wspólną. i na tętnicę szyjną. środkowe. Z lewej komory wychodzi aortą. tworząc część wstępującą. tchawicy. Aorta piersiowa oddaje gałęzie. Tętnica ramienna dzieli się w okolicy stawu łokciowego na tętnicę łokciową. Do tętnic parzystych należą tętnice nadnerczowe środkowe. w przeponie do jamy brzusznej i zmienia nazwę na aortę brzuszną. Od łuku aorty odchodzą trzy naczynia. i przechodzi w aortę piersiową. Tętnica trzewna odchodzi tuż pod przeponą. Tętnice nieparzyste są trzy: tętnica trzewna zwana także pniem trzewnym. Są to. tętnica krezkowa górna i dolna. które dzieli się na gałęzie ścienne i trzewne. Gałęzie ścienne są to tętnice międzyżebrowe. odpowiednio po stronie prawej i lewej. Aorta brzuszna dochodzi do poziomu czwartego kręgu lędźwiowego i dzieli się na dwa naczynia końcowe. Tętnica szyjna wspólna prawa i lewa dzieli się na tętnicę szyjną zewnętrzną. następnie zatacza łuk skierowany ku stronie lewej i ku tyłowi. Gałęzie ścienne są to tętnice lędźwiowe zwykle w liczbie 4. dalej tętnica wspólna szyjna lewa i tętnica wspólna szyjna lewa i tętnica podobojczykowa lewa.

Tętnica biodrowa zewnętrzna wychodzi pod więzadłem pachwinowym na przednią powierzchnię uda i zmienia nazwę na tętnicę udową. klatki piersiowej i kończyn górnych. okrężnicy wstępującej i poprzecznej. którym towarzyszą. tj. tętnicę zasłonową i gałęzie mięśniową i gałęzie mięśniowe oraz tętnice pępkowe mające znaczenie w życiu płodowym. dzieli się na tętnicę biodrową wewnętrzną i zewnętrzną.. inne u płci żeńskiej. do gruczołu krokowego i gruczołów pęcherzykowych. Gałęzie trzewne dochodzą do narządów miednicy mniejszej. częściowo są takie same.część jamy brzusznej. Tętnica piszczelowa tylna przechodzi na stronę podeszwową stopy. szyi. zarówno prawa jak i lewa. która unaczynia krocze i narządy płciowe zewnętrzne. Tętnica biodrowa wspólna. U płci męskiej dochodzą do dalszych odcinków odbytnicy. Krew żylną z głowy. jednak nie jest to wszędzie. odprowadza żyła szyjna wewnętrzna. tu nazywa się tętnicą podkolanową i dzieli się na tętnicę piszczelową przednią i tylną. U płci żeńskiej dochodzą do dalszych odcinków odbytnicy. Układ żylny Żyły głębokie najczęściej noszą takie same nazwy jak tętnice. pęcherza moczowego. W sumie żyła główna górna i doprowadzająca do serca krew z zakresu głowy. Pnie łączą się ze sobą i tworzą żyłę główną górną. . żyła nieparzysta i nieparzysta krótka. krezkowej górnej i dolnej. Tętnica biodrowa wewnętrzna oddaje gałęzie ścienne do ścian miednicy tj. esicy i górnej części odbytnicy. do macicy i pochwy. są inne u płci męskiej. Do żyły głóównej górnej dochodzą żyły ze ścian klatki piersiowej. odpowiednio męskie i żeńskie. Z połączenia tych dwóch żył powstaje pień ramiennogłowy. która łączy się z żyłą podobojczykową. dalej do kątnicy. zaś piszczelowa przednia na stronę grzbietową stopy i unaczyniają stopę. Końcową gałęzią tętnicy biodrowej wewnętrznej jest tętnica sromowa. odpowiednio prawy i lewy. Tętnica krezkowa dolna wchodzi do krezki esicy i oddaje gałęzie do okrężnicy wstępującej. tętnicę pośladkową górną i dolną. W zakresie jamy brzusznej mamy układ podwójny żył odpowiadający naczyniom tętniczym trzewnym parzystym i nieparzystym oraz żyły ścienne. następnie po dwie. Tętnica krezkowa górna wchodzi do krezki jelita cienkiego i daje szereg rozgałęzień do całego jelita cienkiego. żołądek i dwunastnicę. trzustkę. aż z tych jedna żyła pachowa i jedna podobojczykowa. następnie przechodzi do dołu podkolanowego. z nich powstają dwie żyły ramienne. Z narządów nieparzystych jamy brzusznej zbiera krew żyła wrotna powstająca z żyły śledzionowej. zarówno z zawartości czaszki jak i powłók miękkich. tj. Na kończynie górnej są sploty żylne palców i ręki. żyły promieniowo_łokciowe i międzykostne. Tętnica udowa biegnie początkowo z przodu. która wpada do prawego przedsionka serca. wątrobę. odprowadzającą krew z kończyny górnej. pęcherza moczowego. Dopływają do niej żyły . które są przeznaczone dla podudzia. śledzionę.

sploty palców i stopy. Mamy tu specjalne krążenie żylno_żylne. Żyły powierzchowne Żyły powierzchowne biegną niezależnie od tętnic. Na ramieniu znajduje się ciąg dalszy tych żył. natomiast żyła odpromieniowa biegnie aż do okolicy pachowej i wpada do żyły pachowej. uchodzące do żyły pachowej i do żyły pachowej. Krew żylną z miednicy zbierają również żyły ścienne. która wpada do żyły szyjnej wewnętrznej. pęcherz moczowy i odbytnicę. W miednicy mniejszej mamy obfite sploty żylne otaczające narządy płciowe. Do żyły tej dochodzą też żyły ścienne. już jednak w dole podkolanowym jest jedna żyła podkolanowa. są widoczne i wyczuwalne. W żyłach kończyny górnej są zastawki regulujące kierunek przepływu krwi zawsze do serca. jeśli są wypełnione krwią. z sieci naczyń stopy i palców wychodzą żyły towarzyszące po dwie żyłom na podudziu. która przechodzi w żyłę udową. aż dochodzi do sieci kapilarów leżących w otoczeniu komórek wątrobowych. podobnie jak na górnej. wewnętrznej. Układ żył w dole łokciowym jest miejscem zastrzyków dożylnych. Z kończyny dolnej odpływa krew podobnie jak z kończyny górnej . Na kończynie górnej z sieci palców ręki wychodzą dwie żyły podskórne. tj. z . Z tych sieci żylnych wychodzą znowu naczynia żylne. które gromadzą się w większe i ostateczne żyły wątrobowe wpadają do żyły głównej dolnej wprost w miąższu wątroby. Żyły biodrowe wspólne łączą się i tworzą żyłę główną dolną. żyły przeponowe i lędźwiowe. żyła odłokciowa i odpromieniowa. Żyła ta biegnie wzdłuż kręgosłupa. a dopiero z tych splotów wychodzą pojedyncze naczynia żylne. przechodzi przez otwór w części ścięgnistej przepony i uchodzi do prawego przedsionka serca. Często jest trzecia żyła na przedramieniu zwana żyłą pośrodkową przedramienia. Z narządów parzystych jamy brzusznej odchodzą żyły o takich nazwach jak tętnice i wpadają do żyły głównej dolnej. W zakresie głowy i szyi jest większa żyła szyjna wewnętrzna. tzn. przy czym żyła odłokciowa jest krótsza i uchodzi do jednej z żył ramiennych. dwunastnicy i trzustki. które odpowiadają rozgałęzieniom tętnicy biodrowej. odchodzą do dołu łokciowego i tu łączą się między sobą z żyłami głębokimi. Żyła biodrowa zewnętrzna łączy się z żyłą biodrową wewnętrzną. dzieli się stopniowo na coraz drobniejsze rozgałęzienia. oprócz krążenia tętniczo_żylnego. Żyły te biegną wzdłuż odpowiednich kości. odpowiedniki tętnic oraz żyły z narządów. Na tułowiu są żyły powierzchowne łączące się między sobą w rzadką sieć.z żołądka. a ta wpada do żyły biodrowej zewnętrznej. Na uwagę zasługują żyły powierzchowne kończyn górnych i dolnych. następnie wchodzi do miąższu wątroby. odprowadzającą krew z zakresu miednicy i po połączeniu powstaje żyła biodrowa wspólna odpowiednio prawa i lewa. Na kończynie dolnej są. Żyła wrotna wchodzi do wątroby przez jej wnękę. mniej więcej w połowie ramienia. Żyły podskórne.

dochodzi do ich rozszerzenia. a te przechodzą w pnie chłonne. Poszerzone żyły stają się miejscem powstawania tzw. najczęściej niedogodny. które uchodzą do żyły głównej dolnej. Nie wszędzie jest ten schemat zachowany. a z jej łożyska kapilarnego wychodzą żyłki i żyły wątrobowe. Naczynia chłonne zaczynają się układem kapilarów. Żyła odpiszczelowa biegnie po przyśrodkowej stronie podudzia. następnie uda i uchodzi pod więzadłem pachwinowym do żyły udowej. które tworzą ostatecznie żyłę nerkową. odżywcze tętniczo_żylne. następnie żyły. ponieważ do wątroby wchodzi żyła wrotna. może krew zalegać w żyłach. Schemat układu krążenia w zakresie naczyń krwionośnych jest następujący: naczynia tętnicze przechodzą w kapilary. Inny układ jest w nerce. Kapilary zaczynają się jako ślepo zakończone drobniutkie rureczki łączące się w mniej lub bardziej gęste sieci. W wątrobie jest układ żylno_żylny. które tworzą kłębuszki nerkowe. Jest to żyła odpiszczelowa i żyła odstrzałkowa. W płucach jest krążenie podwójne. ale mają ściany cienkie podobne raczej do naczyń żylnych. Największy przewód zwany przewodem piersiowym ma około 2 mm średnicy. jak żyły wątrobowe. które są niejednokrotnie widoczne i wyczuwalne na całej kończynie. Naczynia chłonne są zbudowane tak jak naczynia krwionośne. począwszy od stopy. Naczynia chłonne posiadają zastawki chłonne gęsto ułożone. żylaków. w którym tętnica płucna prowadzi krew żylną. Kapilary przechodzą w nieco większe naczynia chłonne. Ponadto istnieją połączenia między tętnicami i żyłami w postaci specjalnych zespoleń. Układ chłonny czyli limfatyczny Składa się z naczyń chłonnych i węzłów chłonnych. dzieli się na drobniejsze gałęzie i kapilary. która dzieli się również aż do kapilarów. a żyły płucne zawierają krew tętniczą. Do wątroby wchodzi naczynie tętnicze tj. bo od dołu do góry. które znajdują się między komórkami i tkankami i odprowadzają płyn stanowiący przesącz z krwi do naczyń krwionośnych żylnych. Naczynia chłonne są prawie wszędzie. a odpływy żylne są. Ze względu na kierunek przepływu krwi. wskótek tego zastawki stają się nieszczelne. tętnica wątrobowa. Żyła odstrzałkowa biegnie po stronie tylnej podudzia i wpada do żyły podkolanowej. zgodnie ze schematem i krążeniem czynnościowe. Żyły te posiadają zastawki. W przebieg naczyń i . w których krew może omijać łożysko kapilarów i szybciej przechodzić do naczyń żylnych. Do nerki wchodzi tętnica nerkowa. brak ich w ośrodkowym układzie nerwowym. najczęściej żylaki są umiejscowione na podudziu i na udzie. a z tych wychodzą żyłki. aż do okolicy pachwinowej. tym bardziej.których wychodzą dwie żyły na podudzie. w której jest krążenie tętniczo_tętnicze. że naczynia chłonne i przewody mają bardzo małe światło. z których znowu wychodzą naczynia kapilarne tętnicze i dopiero teraz przechodzą w naczynia żylne.

Te dwa pierścienie węzłów są połączone pasmem biegnącym wzdłuż mięśnia mostkowo_obojczykowo_sutkowego. są to drobne grudki zwane grudkami samotnymi. Na kończynie górnej są również dwie stacje węzłów chłonnych. Grudki samotne znajdują się również w ścianach jelita grubego. Na kończynie dolnej są dwie stacje węzłów chłonnych.przewodów chłonnych są wstawione węzły chłonne zbudowane z tkanki chłonnej. Układ chłonny jest niesymetryczny i niepodobny do układu krwionośnego. węzłach chłonnych i w grudkach chłonnych. jeden wzdłuż brody i trzonu żuchwy. w których odbywa się oczyszczanie chłonki z zanieczyszczeń przyniesionych z tkanek oraz są ogniska rozmnażania limfocytów. granulocyty i płytki krwi powstają w czerwonym szpiku kostnym. do miejsca połączenia się żyły podobojczykowej lewej z żyłą szyjną wewnętrzną lewą. Migdałki nieparzyste tj. jedna w dole podkolanowym i druga w okolicy pachwinowej. jedynie chłonka płynąca z jelita cienkiego jest biaława. Są to migdałki parzyste i nieparzyste. które nie są węzłami chłonnymi. zaś w jelicie krętym grudki zbierają się w większe zespoły zwane grudkami skupionymi. Szpik ten wypełnia nasady kości długich i istotę gąbczastą innych kości. U człowieka dorosłego czerwone ciałka krwi. . Migdałki parzyste są podniebienne. W jelicie czczym. stąd nazywa się mleczem. Na granicy głowy i szyi są dwa pierścienie węzłów. migdałek gardłowy lub trzeci leżący na przejściu ściany górnej gardła w tylną oraz migdałek językowy na nasadzie języka. Skupienia tkanki chłonnej. Inne skupienia tkanki chłonnej znajdują się w ścianach jelit. Szczególnie dużo jest tkanki chłonnej w wyrostku robaczkowym Narządy krwiotwórcze W narządach krwiotwórczych powstają elementy komórkowe krwi i limfy. tj. do okolicy potylicznej i drugi leżący pod obojczykami. znajdują się na przejściu jamy nosowej i ustnej w gardło. Chłonka posiadająca płynną zawartość naczyń chłonnych jest przejrzysta. czyli powstają nowe białe ciałka krwi. W zakresie jamy brzusznej i klatki piersiowej wyróżnia się węzły chłonne ścienne i trzewne. podobna do wody. Chłonka z dolnej połowy ciała oraz z lewej połowy klatki piersiowej. leżące po bokach cieśni gardła i migdałki trąbkowe na ujściach trąbek słuchowych na bocznych ścianach gardła. następny wzdłuż małżowiny usznej. Resztę chłonki z prawej górnej połowy ciała odprowadza przewód chłonny prawy do prawego kąta żylnego. lewej połowy szyi i głowy jest odprowadzana przewodem piersiowym do kąta żylnego lewego. Limfocyty powstają w śledzionie. należące do poszczególnych narządów jamy brzusznej czy klatki piersiowej. podobna do mleka. Zawiera ona tłuszcz wchłonięty do naczyń chłonnych. druga w dole pachowym. jedna w dole łokciowym.

dolną. Jama nosowa właściwa jest wyścielona błoną śluzową. Do dróg oddechowych należy jama nosowa. szczęk oraz blaszek poziomych kości podniebiennych. tu zostaną krótko powtórzone. Ściana boczna jest utworzona głównie przez trzon szczęki.z dróg oddechowych. Powietrze przechodzące przez jamę nosową przeciska się między przegrodą i muszlami. Jama nosowa posiada sześć ścian: górną. dość twarde włosy. krtań. Zespół tych wypustek zwanych nićmi węchowymi przechodzi przez otwory w blaszce poziomej kości sitowej. Przegroda dzieląca ją na dwie części jest zwykle skrzywiona. Ściana przednia to nozdrza przednie tj. skrzydełkami nosa zbudowanymi z chrząstek. które czasami. Ściana tylna to nozdrza tylne prowadzące do jamy gardła. tylną i dwie boczne. Skóra wyściela też przedsionek nosa posiada krótkie. złożoną z blaszki pionowej kości sitowej i lemiesza. Przegrody te w kierunku przegrody nosa łączą się w przewód nosowy wspólny. obejmujące jamę nosową i górną część krtani i na drogi dolne od środkowej części krtani do końcowych rozgałęzień oskrzeli. czyli przez przewody nosowe i stykając się z ciepłą i . prowadzących powietrze z płuc. wchodzi do jamy czaszki i dochodzi do grupy komórek tworzących opuszkę węchową na podstawie płata czołowego mózgu. Przegroda kostna jest uzupełniona przegrodą chrzęstną i błoniastą. zwłaszcza u starszych mężczyzn. ten zaś przechodzi ku tyłowi do jamy gardła. tchawica i oskrzela. Jama nosowa jest podzielona na dwie części przegrodą kostną. Jedna wypustka takiej komórki biegnie do powierzchni błony śluzowej. Nos jest pokryty skórą. Nos jako całość składa się z przedsionka i jamy nosowej właściwej. co powoduje nierównomierność obu części. Pod muszlami nosowymi zwisającymi obustronnie ze ściany bocznej znajdują się przewody nosowe odpowiednio górny. druga kieruje się ku górze. pod którą znajdują się małe niewyczuwalne mięśnie należące do mięśni mimicznych twarzy. Można je podzielić na drogi górne. Jama nosowa Jej ściany kostne były omawiane przy czaszce. Ściana górna jest utworzona przez podniebienie twarde złożone z wyrostków podniebiennych. blaszka pionowa kości podniebiennej i błędnik kości sitowej z muszlą nosową środkową i górną. W części górnej jamy nosowej od muszli środkowej ku górze znajdują się w błonie śluzowej komórki nerwowe zmysłu węchu. do którego przyrasta muszla nosowa dolna. Przedsionek jest ograniczony ścianami ruchomymi. w których odbywa się wymiana gazowa. wystają na zewnątrz. albo przy wąchaniu. otwór łączący jamę nosową z otoczeniem. które mogą się poruszać przy oddychaniu głębokim lub utrudnionym.Narząd oddechowy Narząd oddechowy składa się z dwóch części . przednią. środkowy i dolny.

Krtań. Układ chrząstek krtani jest następujący: z przodu znajduje się chrząstka tarczowata za nią ku tyłowi chrząstka nagłośniowa. Do przewodu górnego uchodzą komórki sitowe tylne i zatoka klinowa. zaś na blaszce są powierzchnie stawowe dla chrząstek nalewkowatych. Chrząstka pierścieniowata ma kształt sygnetu. Do grupy pierwszej należy więzadło pierścieniowo_tarczowe rozpięte między górnym brzegiem łuku chrząstki pierścieniowatej i dolnym brzegiem chrząstki tarczowatej. mają z nią bezpośrednie połączenie. czyli z tyłu. dzięki temu chrząstka ta wystercza z przodu na szyi i jest zupełnie dobrze wyczuwalna i widoczna. Z jamy nosowej powietrze przechodzi przez nozdrza tylne do jamy gardła. U dzieci i u kobiet jest to kąt rozwarty. Do nieparzystych należy chrząstka tarczowata. są więc na chrząstkach powierzchnie stawowe. ku tyłowi. więzadłami. Do przewodu nosowego środkowego uchodzi zatoka czołowa. stąd możliwość krwawienia z jamy nosowej. która wystaje ponad brzeg górny chrząstki tarczowatej. a zwęża się ku dołowi. Stawy krtani mają typową budowę stawów. u mężczyzn kąt ostry lub zbliżony do prostego. Błona śluzowa przechodzi z jamy nosowej do zatok. znajdują się chrząstki nalewkowate. szczękowa i przednie komórki sitowe. najczęściej zatoki szczękowej. Pod błoną śluzową znajdują się obfite sploty żylne. Chrząstka tarczowata składa się z dwóch blaszek połączonych ze sobą. posiada dwa wyrostki: głosowy i mięśniowy. Dzięki stawom chrząstki wykonują niewielkie ruchy. a następnie do krtani. zapalnych proces chorobowy może przejść z jamy nosowej do zatok i dochodzi do powikłania kataru. wyściela je. W stanach infekcyjnych. Chrząstka nagłośniowa ma kształt porównywalny do liścia bzu. więzadło tarczowo_nagłośniowe łączące obie te chrząstki. nawilgoceniu i oczyszczeniu. Chrząstka nalewkowata ma kształt nieregularnej trójściennej piramidy. W otoczeniu jamy nosowej znajdują się zatoki poboczne nosa. czyli zapalenia błony śluzowej nosa z zapaleniem błon śluzowych zatok.wilgotną błoną śluzową ulega ogrzaniu. z przodu pod różnym kątem zależnym od wieku i płci. część szersza zwana blaszką. Na przejściu łuku w blaszkę są powierzchnie stawowe dla rogów dolnych chrząstki tarczowatej. Więzadła łączą chrząstki między sobą i całą krtań z otoczeniem. jest zbudowana z chrząstek połączonych między sobą stawami. a poruszanych mięśniami. który u góry jest owalny i szerszy. pod chrząstką tarczowatą leży łuk chrząstki pierścieniowatej. Na blaszce chrząstki pierścieniowatej. Do parzystych należą chrząstki nalewkowate. Spoczywa na blaszce chrząstki pierścieniowatej. pierścieniowata i nagłośniowa. stawy są objęte torebkami stawowymi i posiadają więzadła. Stawy łączą chrząstkę tarczowatą w dwóch miejscach z chrząstką pierścieniowatą i chrząstki nalewkowate w chrząstkę pierścieniowatą. Połączenia chrząstek krtani są stawowe i więzadłowe. Chrząstki krtani są parzyste i nieparzyste. jej część wyższa zwana łukiem jest zwrócona do przodu. więzadło kieszonkowo rozpięte . następny odcinek drogi oddechowej.

Razem z więzadłem głosowym biegnie mięsień głosowy. Dzięki stawom i mięśniom krtani szpara głośni zwęża się i rozszerza. ale o zmiennej szerokości szparę ustawioną poziomo w płaszczyźnie strzałkowej. Krtań jest wyścielona błoną śluzową. Z przodu krtani znajduje się mięsień pierścieniowo_tarczowy. U góry jest zawieszona na kości gnykowej. stanowiącą wąską.między chrząstką nalewkowatą i wewnętrzną powierzchnią chrząstki tarczowatej i więzadło głosowe biegnące tak jak kieszonkowe. Skutkiem takiego układu ciała obce częściej wpadają do oskrzela prawego niż do lewego. Jama krtani łączy się bezpośrednio z jamą gardła. który zwężając się przechodzi w część środkową. Ściana tchawicy jest zbudowana z chrząstek o kształcie podkowiastym połączonych między sobą więzadłami. podczas gdy lewe odchodzi pod pewnym kątem. Ściana tylna tchawicy jest miękka. Między błoną śluzową a mięśniami znajduje się błona elastyczna i elastyczna krtań. stąd nazwa fałdów kieszonkowych. Krtań leży z przodu szyi na poziomie od czwartego do szóstego kręgu szyjnego. Wejście prowadzi do przedsionka krtani. równolegle i poniżej niego. ale i narządem głosu. Oskrzela mają ściany zbudowane tak jak . sięga od szóstego kręgu szyjnego do czwartego kręgu piersiowego. Pod błoną śluzową znajdują się włókna mięsne gładkie. Między blaszką chrząstki pierścieniowatej i chrząstką nalewkowatą są następujące mięśnie: pierścieniowo_nalewkowy tylny. Krtań jest połączona u góry z kością gnykową błoną tarczowo_gnykową. Wnętrze tchawicy jest wyścielone błoną śluzową. Wejście do krtani jest ograniczone przez chrząstkę nagłośniową z przodu. Pod więzadłem kieszonkowym znajduje się obustronnie płytki zachyłek błony śluzowej. gdzie dzieli się na dwa oskrzela główne: prawe i lewe. który również zwęża szparę głośni. a u dołu z tchawicą więzadłem obrączkowym. Mięśnie krtani pokrywają chrząstki krtani i umożliwiają ich ruchy. porusza je powietrze wychodzące z płuc. inaczej kieszonka. który powoduje rozszerzanie szpary głośni. Struny głosowe są narządem wydawania dźwięków. Oskrzele prawe jest szersze i krótsze niż lewe i biegnie jakby w przedłużeniu tchawicy. który przyczepia się do łuku chrząstki pierścieniowatej i blaszki chrząstki tarczowej. Trzecia część krtani część dolna. Tchawica przechodzi do klatki piersiowej przez jej otwór górny i układa się mniej więcej w linii środkowej klatki piersiowej. Krtań jest przykryta przez mięśnie podgnykowe. a struny głosowe mogą być bardziej napięte lub bardziej wiotkie. a pierścieniowo_nalewkowy boczny. Krtań jest więc nie tylko drogą oddechową. a którego czynność polega na napinaniu strun głosowych. u dołu przechodzi w tchawicę. Tchawica ma kształt rury. który zwęża szparę głośni między chrząstkami nalewkowatymi znajduje się mięsień nalewkowy poprzeczny. chrząstki nalewkowate z tyłu i rozpięte między nimi fałdy nalewkowo_nagłośniowe. Szpara ta jest zawarta między więzadłami kieszonkowymi leżącymi u góry i więzadłami głosowymi leżącymi poniżej. stanowi przejście do tchawicy . Oskrzela główne powstają z podziału tchawicy.

że posiadają ściany sztywne. lewe z dwóch. do krwi i łączy się z hemoglobiną czerwonych ciałek. W zależności od ściany. i dalsze coraz mniejsze. która na powierzchni śródpiersiowej otacza korzeń płuca i przechodzi bezpośrednio w opłucną ścienną wyścielającą jamę opłucnej. środkowy i dolny.lewe i prawe. dzięki obecności kości i chrząstek. Jest to już ta część oskrzeli. obecność w ścianach mięśni gładkich. nerwy układu autonomicznego. którą stanowi powierzchnia przeponowa szczyt wchodzący w obręb szyi oraz powierzchnię żebrową i śródpiersiową. oskrzele lewe na dwa. a dwutlenek węgla z krwi przechodzi do pęcherzyków . pozwala na zmianę szerokości światła. Powierzchnia przeponowa jest wklęsła. sąsiaduje ze ścianami klatki piersiowej. Powierzchnia żebrowa jest wypukła. posiada podstawę. Ta część opłucnej. żyły oskrzelowe i naczynia chłonne. którą pokrywa opłucna ścienna nosi nazwę opłucnej przeponowej żebrowej i śródpiersiowej. Powierzchnia śródpiersiowa zwrócona jest do środka klatki piersiowej i posiada zagłębienie zwane wnęką. Drogi oddechowe górne i dolne charakteryzują się tym. ponieważ drogi te są stale otwarte. Z płuc wychodzą: żyły płucne. w płucu lewym płat górny i dolny. opłucnowej. Oskrzela posiadają w ścianie chrząstki. Każde z nich znajduje się w osobnej jamie. która pokrywa szczyt płuca. którego rola polega na przenoszeniu powietrza do płuc. Na tym kończy się drzewo oskrzelowe. Płuca składają się z płatów. Oskrzele prawe dzieli się na trzy oskrzela płatowe. tętnica oskrzelowa. Płuco ma kształt nieregularnego stożka. Prawe z trzech. Płuca posiadają podwójny układ krążenia: czynnościowy i odżywczy.tchawica. co umożliwia swobodne przechodzenie powietrza. aż do oskrzelików końcowych. Płat górny płuca lewego odpowiada płatowi górnemu i środkowemu płatowi płuca prawego. Każde oskrzele dochodzi do wnęki płuc i tu zaczyna się dalej dzielić. zbiór tworów wychodzących i wchodzących do płuc. Płuco nie wypełnia całkowicie jamy opłucnowej i w dolnej jej części pozostają przestrzenie. Do płuc wchodzi tętnica płucna. podsegmentowe. W układzie czynnościowym do płuc wchodzi tętnica płucna prowadząca krew żylną z prawej komory serca. We wnęce znajduje się korzeń płuc tj. oskrzeliki oddechowe mają ściany cienkie i chrząstek nie posiadają. które dzielą się na przewodniki i kończą pęcherzykami płucnymi. w której odbywa się wymiana gazowa. W płucu prawym wyróżniamy płat górny. nazywa się osklepkiem płuca. Przez bardzo cienkie ściany pęcherzyków płucnych i kapilarów odbywa się wymiana gazowa. Dalej dochodzi do systematycznego podziału oskrzeli na oskrzela segmentowe. Każdy oskrzelik końcowy dzieli się na oskrzeliki oddechowe. dostosowana do wypukłości przepony. które stanowią przestrzenie zapasowe umożliwiające rozszerzanie się płuc przy głębokim wdechu. Płuco jest okryte błoną surowiczą zwaną opłucną płucną. które otaczają pęcherzyki płucne. W płucu rozgałęzia się aż do sieci kapilarów. w której tlen przechodzi z pęcherzyków płucnych. Płuca są dwa .

które zlewają się w coraz większe. Przewód pokarmowy . przewód piersiowy. dalej żyły oskrzelowe uchodzące do żył ściennych klatki piersiowej lub do żył płucnych. Otwór dolny klatki piersiowej jest zamknięty przeponą. które poniżej tchawicy przechodzą ku tyłowi do ścian przełyku. zaś do klatki piersiowej wchodzą żyły nieparzyste i przewód piersiowy. a w jej miejsce pozostaje tkanka łączna i tłuszczowa. są to: dwie jamy opłucnowe zawierające płuca i worek osierdziowy z sercem. W śródpiersiu przedtchawiczym przebiegają następujące twory: żyła główna górna i jej dopływy . pomiędzy nimi pozostaje przestrzeń zwana śródpiersiem. pnie sympatyczne i ich nerwy oraz nerwy błędne. które biegną razem z oskrzelami i unaczyniają głównie ściany oskrzeli. aż wreszcie z płuc wychodzą zazwyczaj dwie żyły płucne.dwie żyły ramienno_głowowe . która potem zanika. które uchodzą do lewego przedsionka serca. Klatka piersiowa łączy się ku górze z szyją przez otwór górny. który je prawie całkowicie wypełnia. Nerwy przeponowe i nerwy błędne. Do jamy brzusznej przechodzi: aorta nerwy błędne. Przez otwór ten przechodzą z szyi do klatki piersiowej: tchawica. tj. nerwy przeponowe. przechodzą następnie w kapilary. pozostawiając niewielkie przestrzenie śródpiersia dolnego przedniego i tylnego. pnie sympatyczne. przez co przestrzeń ta dzieli się na śródpiersie przedtchawicze i zatchawicze. przełyk.płucnych. tętnica szyjna i wspólna lewa i tętnica podobojczykowa lewa. W części górnej śródpiersia znajduje się w linii środkowej tchawica. W krążeniu odżywczym krew zawierająca tlen doprowadzana jest do płuc tętnicami oskrzelowymi. W części dolnej znajduje się w śródpiersiu worek osierdziowy. łuk aort i jego rozgałęzienia. Twory śródpiersia zatchawiczego przechodzą ku tyłowi do śródpiersia tylnego dolnego. przez którą część tworów klatki piersiowej dostaje się do jamy brzusznej i odwrotnie. Jamy opłucnowe leżą po prawej i lewej stronie klatki piersiowej. aorta wstępująca i odchodzące od niej tętnice międzyżebrowe. nerwy błędne. żyły ścienne klatki piersiowej. idąc od strony prawej: tętnica ramienno_głowowa. pnie sympatyczne i żyły ramienno_głowowe. zaś z klatki piersiowej biegną na szyję gałęzie aorty i końcowy odcinek przewodu piersiowego. Z sieci kapilarów wychodzą drobne żyłki. W śródpiersiu zatchawiczym biegnie przełyk. żyły nieparzyste.topografia W klatce piersiowej znajdują się trzy jamy surowiczne. Klatka piersiowa .prawa i lewa. a te przechodzą w drobne żyłki. W wieku dziecięcym do okresu pokwitania znajduje się tuż za mostkiem grasica.

Wargi i policzki są zbudowane ze skóry. i mięsnej. błona mięsna złożona z dwóch lub trzech warstw i wreszcie błona surowicza.ma następujące ściany: górną.Narządy przewodu pokarmowego służą do pobierania pokarmów stałych i płynnych. złożonej jedynie z nabłonka. czyli błoną surowiczą. które znajdują się w jamie brzusznej.leży w części twarzowej czaszki. Podniebienie miękkie zwisa ku dołowi i posiada w środku mały nieparzysty twór zwany języczkiem. zmienia się jej położenie i grubieje ściana. gardła i przełyku. przednią i boczne utworzone przez szczęki i żuchwę.mięśnie napinające i dźwigające podniebienie. dopiero w miarę rozwoju zmieniają się kształty części cewki.jest to jelito grube. reszta w jamie brzusznej. mięśni należących do mięśni mimicznych. Podniebienie całe jest pokryte błoną śluzową. dalej z błony śluzowej. Dzieli się ją na przedsionek i jamę ustną właściwą. podniebienie Jama ustna właściwa . a także mięśnie języka. przechodzi do tułowia. których część jest składnikiem ścian. Podniebienie twarde tworzą wyrostki podniebienne szczęk i blaszki poziome kości podniebiennych. wątroba i trzustka. Podniebienie twarde jest łukowate wysklepione. część dolna ostatnia służy do wchłaniania wody. zaś podniebienie miękkie . zagęszczania i wydalania mas kałowych . tworzących otoczenie szpary jamy ustnej. Jama ustna . Przedsionek jest zawarty między wargami i szczękami. następnie przez gardło leżące na szyi. a wysokość tego wysklepienia jest u różnych osób różna. część leży poza cewą pokarmową. są otoczone otrzewną. Przewód pokarmowy rozwija się z pojedynczej cewki. a końcowy odcinek jelita grubego jest w miednicy mniejszej. częściowo mięKKie. Do tych ostatnich należą ślinianki. W zależności od czynności poszczególne odcinki przewodu mają specyficzne cechy charakterystyczne. ponadto posiada gruczoły. która mieści się w części twarzowej czaszki. utworzoną przez podniebienie twarde i miękkie. dalej błona podśluzowa. Do pobierania pokarmów służy część górna przewodu pokarmowego złożona z jamy ustnej. Cały przewód pokarmowy ma kształt rury o różnej grubości ścian i różnej szerokości światła. Ściany boczne i przednia jamy ustnej są utworzone przez . podśluzowej. która w odcinku przednim układa się w fałdy poprzeczne łatwo wyczuwalne językiem. do przerabiania ich do wchłaniania i wydalania resztek. stanowiące część środkową przewodu pokarmowego. W ustroju dorosłym przewód zaczyna się jamą ustną. pod którą leżą drobne gruczoły ślinowe wyczuwalne językiem jako małe grudki w zakresie warg i policzków. Ściana przewodu pokarmowego składa się ogólnie biorąc z błony śluzowej. tworzy się błona śluzowa wraz z gruczołami. Jej ściany są częściowo kostne. ciągnącej się przez całą długość zarodka. Przełyk znajduje się w klatce piersiowej. dolną. a te części przewodu. do przerabiania i wchłaniania składników odżywczych służy żołądek i jelito cienkie. tworzącą przeponę jamy ustnej oraz tylną prowadzącą jako otwór do jamy gardła. o ścianie początkowo bardzo cienkiej.

Ściana dolna jamy ustnej jest utworzona przez mięśnie żuchwowo_gnykowe. Brodawki okolone leżą u nasady języka. Uzębienie dostosowane jest do sposobu odżywiania. 4 górne i 4 dolne. zęby przedtrzonowe. do wymawiania wyrazów. stanowiąca warunek podstawowy czynności ssania. Opisany otwór nosi nazwę cieśni gardła i łączy jamę ustną właściwą z częścią ustną jamy gardła. Błona śluzowa na powierzchni języka posiada liczne brodawki. Ściana tylna jest to otwór ograniczony od góry przez podniebienie miękkie. od przodu podniebienno_językowe i od tyłu podniebienno_gardłowe. Mięśnie te biegną od trzonu żuchwy do trzonu kości gnykowej. a głównie trzonowe. Mięśnie łączące język z otoczeniem mają przebieg różnokierunkowy co pozwala na ruchy języka. W linii środkowej zrastają się ze sobą pasmami tkanki łącznej tworząc w ten sposób szew. szyjka wystaje poza zębodół i jest otoczona dziąsłem. 4 kły . Uzębienie człowieka należy do typu wszystkożernych. Mięśnie języka dzielimy na własne i łączące język z otoczeniem. Pomiędzy tymi fałdami znajdują się migdałki podniebienne po jednym z każdej strony. do formowania kęsa przy połykaniu. gnykowo_językowe i rylcowo_językowe. U człowieka dorosłego są 32 zęby. co umożliwia odżywianie potomstwa w pierwszym okresie życia. 8 zębów przedtrzonowych po 4 górne i 4 dolne.wyrostki zębodołowe obu szczęk i żuchwy i tkwiące w nich zęby. należące do zmysłu smaku. grzybowatymi. Wyrostki zębodołowe są pokryte błoną śluzową. pionowe i podłużne. Język jest to twór mięsny pokryty z obu stron błoną śluzową. .po dwa górne i dolne. inaczej wygląda u mięsożernych. Podobne kubki smakowe są rozsiane na całej powierzchni języka. są w kształcie okrągłych wyniosłości otoczonych rowkami. Siekacze znajdują się z przodu. Na nasadzie języka znajduje się nagromadzenie tkanki limfatycznej zwanej migdałkiem językowym. Mięśnie własne tworzą główną masę języka. Zęby tkwią w zębodołach szczęk i żuchwy. służą do rozcierania pokarmu. Dziąsła pokrywają wyrostki zębodołowe zarówno od strony zębodołowej jak i policzkowej. ale z tyłu jest ich najwięcej. Przy jamie ustnej zamkniętej język wypełnia ją całkowicie. Każdy ząb składa się z korzenia. szyjki i korony. do odgryzania. jest wreszcie siedliskiem narządu smaku. Są to parzyste mięśnie: bródkowo_językowe. przy cofaniu języka tworzy się w jamie ustnej próżnia. Korzeń tkwi w zębodole połączony ze ścianami zębodołu układem włókien łącznotkankowych. a ze względu na kierunek przebiegu ich włókien są to mięśnie poprzeczne. która ma tutaj nieco inną budowę i nosi nazwę dziąsła. Są to twory nabłonkowe różnego kształtu. służą do odcinania pokarmu. które posiadają kubki smakowe. w tym 8 siekaczy. od dołu przez nasadę języka. trzon i szczyt. ponadto jest uzębienie mleczne i stałe. Język służy do nakładania pokarmu na zęby. liściastymi i okolonymi. zwane brodawkami nitkowatymi. Wyróżnia się w nim idąc od tyłu: nasadę. Jama ustna w całości jest wypełniona językiem. inaczej u roślinożernych. po bokach zwisają po dwa fałdy. i 12 zębów trzonowych po 6 dolnych i górnych.

Mogą być inne ustawienia. Twory te wchodzą i wychodzą przez otwór na szczycie korzenia zęba. Do dźwigaczy należą parzyste mięśnie rylcowo_gardłowe i podniebienno_gardłowe. Przy uniesionym języku tworzy ona podłużny fałd na dnie jamy ustnej. Uzębienie mleczne składa się z 20 zębów. stąd ich nazwa mądrości. Posiada ona szereg drobnych przewodzików. Ślinianki. że zęby trzonowe spoczywają na sobie. kłów. zęby przedtrzonowe mają po jednym lub po dwa korzenie. Ząb jest zbudowany z pewnego rodzaju tkanki kostnej zwanej zębiną. Pierwsze zęby stałe wyżynają się w 6 roku życia. W kanale i komorze są części miękkie zęba zwane miazgą. pod językiem na poziomie pierwszego siekacza. Ślinianka podżuchwowa leży na szyi tuż pod trzonem żuchwy w trójkącie podżuchwowym. w tym 8 siekaczy. opatrzone drobnymi guzkami. Ściany boczne i tylna są utworzone przez mięśnie i wyścielone błoną śluzową. Największa jest ślinianka przyuszna. spłaszczone. którymi wytwarzana przez nią ślina gęsta. Ślina tej ślinianki jest rzadka. Są to ustawienia nieprawidłowe. Takie ustawienie nazywamy zgryzem prawidłowym. surowicza. Gardło jest następnym odcinkiem przewodu pokarmowego. gałązek nerwowych i tkanki łącznej. pozostaje wówczas szeroka szpara między siekaczami. Jej wydzielina jest bardziej gęsta. a siekacze górne leżą przed siekaczami dolnymi. Siekacze i kły posiadają korzenie pojedyncze. zaś zęby przedtrzonowe i trzonowe mają korony szerokie. która w zakresie korzenia i szyjki jest pokryta kostniwem. który biegnie powierzchownie po mięśniu żwaczu następnie przebija mięsień policzkowy i uchodzi do przedsionka jamy ustnej na poziomie drugiego zęba trzonowego górnego. Ślinianka podjęzykowa leży na dnie jamy ustnej pod błoną śluzową. W korzeniu znajduje się kanał korzenia. W otoczeniu jamy ustnej znajdują się trzy pary dużych gruczołów ślinowych zwanych śliniankami. częściowo wciska się poza gałąź żuchwy wgłąb aż do ściany gardła. albo szczęki są nadmiernie wysunięte do przodu lub cofnięte ku tyłowi. a najmniejsza ślinianka podżuchwowa i najmniejsza podjęzykowa. kształt stożkowaty. 4 kłów i 8 trzonowców.korona sterczy swobodnie. dostaje się do jamy ustnej. Jej przewód uchodzi na dnie jamy ustnej. Sięga od podstawy czaszki do 6 kręgu szyjnego. kiedy albo żuchwa. który przechodzi w komorę zęba w obrębie korony. zwężającej się ku dołowi. Człowiek posiada dwa garnitury uzębienia: mleczny i stały. Ma kształt rury u góry szerszej. Ślinianka przyuszna leży częściowo na mięśniu żwaczu sięgając do łuku jarzmowego. Zwieracze są trzy: . zęby trzonowe mają po dwa lub trzy korzenie. lekko wklęsłe. śluzowa. Pierwsze zęby mleczne pojawiają się w 6 miesiącu życia. surowiczo_śluzowa. ostatnie zęby trzonowe dopiero około 20 roku życia. a w zakresie korony szkliwem. złożone z naczyń krwionośnych i chłonnych. Są dwie grupy mięśni gardła: dźwigacze i zwieracze. Korony siekaczy mają kształt dłuta. Zęby szczęk i żuchwy są tak ustawione. Posiada ona przewód.

Przełyk ma kształt wąskiej rury sięgającej od 6 kręgu szyjnego do 11 kręgu piersiowego. Przyczepy zwieraczy sięgają od wyrostków skrzydłowatych kości klinowej aż do chrząstki pierścieniowatej krtani. środkowy i dolny. że podniebienie miękkie podnosi się ku górze. co umożliwia zmianę szerokości jego światła. idąc od góry. przebiega przez klatkę piersiową. który pełni rolę okresowego zbiornika pokarmu. która oddziela żołądek od narządów leżących na tylnej ścianie jamy brzusznej. Gardło stanowi wspólny odcinek drogi oddechowej i pokarmowej. sąsiaduje przez przeponę z workiem osierdziowym i sercem. następnie odcinek przewodu pokarmowego. oraz od śledziony położonej pod przeponą najbardziej na lewo. Przejście przełyku w wpust leży na poziomie 11 kręgu piersiowego. która mniej więcej od połowy. jest prążkowana. leżąc w śródpiersiu tylnym wzdłuż kręgosłupa. które wygładzają się w miarę napełniania żołądka pokarmem. Na ścianie bocznej gardła znajduje się ujście gardłowe trąbki słuchowej. Zarówno dźwigacze jak i zwieracze są to mięśnie poprzecznie prążkowane. Błona śluzowa przełyku jest pofałdowana. dalej jest gładka. Zaczyna się w dolnej części szyi. Żołądek. Na tylnej znajduje się migdałek trąbkowy. ustną i krtaniową. następnie przechodzi przez rozwór przełykowy przepony i uchodzi do wpustu żołądka. Ściana żołądka jest zbudowana z błony śluzowej. Wyróżnia się w nim wpust: trzon wraz z dnem i część odźwiernikową wraz z odźwiernikiem. lewego nadnercza. Ich wydzielina tworzy sok żołądkowy zawierający kwas solny i . języczek dotyka tylnej ściany gardła i oddziela część nosową od ustnej. lewej nerki. Żołądek jamy brzusznej w podżebrzu lewym. częściowo w nadbrzuszu. Błona śluzowa posiada liczne fałdy. częściowo jest przykryta przez lewy płat wątroby. jest odcinkiem najszerszym. od trzustki. Ponadto chrząstka nagłośniowa krtani przechyla się ku dołowi i ku tyłowi i jak wieczko przykrywa wejście do krtani. Żołądek posiada powierzchnię przednią i tylną. przejście odźwiernika w dwunastnicę na poziomie pierwszego kręgu lędźwiowego. W skład ściany przełyku wchodzi błona mięsna. brzeg górny zwany krzywizną mniejszą i brzeg dolny czyli krzywiznę większą. stąd istnieje podział jamy gardła na część nosową. Ściana dolna gardła stanowi przejście do przełyku.górny. W ścianie przedniej są trzy otwory łączące jamę gardła kolejno z jamą nosową. Ściana tylna jest zwrócona do przestrzeni otrzewnowej zwanej torbą sieciową. podśluzowej. Błona śluzowa posiada liczne gruczoły zwane gruczołami żołądkowymi właściwymi i gruczołami odźwiernikowymi. mięsnej i surowiczej. Ściana przednia przylega częściowo do przedniej ściany brzucha. która wychodzi z jamy bębenkowej ucha środkowego. przednią mniejszą i tylną większą. Na przejściu ściany górnej w tylną gardła znajduje się migdałek gardłowy zwany również migdałkiem trzecim. ustną i krtaniową. Ujście to ma kształt wąskiej szczeliny otoczonej dwoma wargami. Jest to wąska przestrzeń. Przy połykaniu następuje oddzielenie tych dróg od siebie. tj. Dno żołądka leży najwyżej. w ten sposób.

stąd pochodzi podział jelita cienkiego na jelito bezkrezkowe i jelito krezkowe. z błony śluzowej. Pozostałe odcinki posiadają krezkę. na której jest ujście przewodu żółciowego wspólnego i przewodu trzustkowego. który spływa porcjami z żołądka poprzez otwierający się zwieracz. jej obecność umożliwia fałdowanie się błony śluzowej. Błona podśluzowa oddziela błonę śluzową od warstwy mięsnej. stanowiący przejście otrzewnej ściennej w otrzewną trzewną. jelita czczego i jelita krętego. który w części odźwiernikowej tworzą zwieracz odźwiernika. posiada część górną. Wżołądku gromadzi się połknięty pokarm. Sieć większa przykrywa pętlę jelita cienkiego. ponadto spływa . Trawienie odbywa się dzięki temu. gdzie odbywa się właściwe trawienie. Dwunastnica jest przyrośnięta do tylnej ściany jamy brzusznej. Fałd ten zrasta się z okrężnicą poprzeczną tworząc więzadło żołądkowo_okrężnicze.enzym pepsynę. są ruchome. Warstwa zewnętrzna jest podłużna. W części zstępującej znajduje się oprócz fałdów okrężnych fałd podłużny zakończony brodawką. W dwunastnicy odbywa się główne trawienie pokarmu. Jelito cienkie ma długość około 5 metrów. Dwunastnica ma długość około 20 cm. Błona śluzowa zawiera gruczoły jelitowe i specjalne gruczoły dwunastnicze (Brunnera). Błona śluzowa posiada liczne fałdy okrężne. Część dolna przechodzi zgięciem dwunastniczo_czczym w dalszy odcinek jelita cienkiego czyli jelito czcze. Do krzywizny mniejszej żołądka dochodzi sieć mniejsza złożona z podwójnej blaszki otrzewnowej tworzącej trzy więzadła. tu ulega rozpuszczeniu i przesiąknięciu sokiem żołądkowym. Z krzywizny większej zwisa podwójny fałd otrzewnej zwany siecią większą. Ściana dwunastnicy jest zbudowana podobnie jak dalsze odcinki jelita cienkiego. wątrobowo_przełykowe i wątrobowo_dwunastnicze. czyli nie posiada krezki i jest nieruchoma. Składa się z trzech odcinków różnej długości: z dwunastnicy. Są to: więzadła wątrobowo_przełykowe. Dwunastnica leży na poziomie od I do Iii kręgu lędźwiowego. ma kształt podkowy skierowanej wypukłością ku stronie prawej. Błona mięsna posiada dwie warstwy zewnętrzną podłużną i wewnętrzną okrężną. jest ona najsłabiej wykształcona. która schodzi z niego na otoczenie tworząc więzadła otrzewnowe. na której jest ujście przewodu trzustkowego mniejszego mamy wówczas dwie brodawki większą i mniejszą. ponadto od przodu jest pokryta błoną surowiczą. Na zewnątrz żołądek jest okryty błoną surowiczą. że w dwunastnicy znajduje się wydzielina gruczołów jelitowych i dwunastniczych. zaś część dalsza zwisa wolno sięgając często do spojenia łonowego. zstępującą i dolną. następna posiada włókna o układzie okrężnym. Krezka jest to podwójny fałd otrzewnej. warstwa wewnętrzna posiada włókna skośne. Błona mięsna składa się z trzech warstw mięśni gładkich. podśluzowej i mięsnej. stroną wklęsłą otacza głowę trzustki. następnie spływa porcjami do dwunastnicy. Niekiedy powyżej tej brodawki znajduje się brodawka dodatkowa zwana wówczas brodawką mniejszą.

Jelito czcze przechodzi bez widocznej granicy w jelito kręte. Błona podśluzowa jest w całym jelicie cienkim delikatna. Główny proces wchłaniania odbywa się w jelicie czczym. a więc już poza jelitem. Błona śluzowa jelita krętego posiada fałdy niższe i ułożone rzadziej. Tłuszcze są wchłaniane do układu chłonnego przez naczynia chłonne kosmków. Jelito czcze i kręte są umocowane na krezce. Błona śluzowa jelita czczego posiada fałdy okrężne. a zwłaszcza w dolnych jego odcinkach. stąd w jelicie krętym. stąd ich nazwa grudki skupione. co . Zostało ono tak nazwane. zaś grudki chłonne zbierają się w większe jednostki dochodzące do długości kilku lub kilkunastu centymetrów. a 3/5 to jelito kręte. Ostatecznie tłuszcz dostaje się do zbiornika mleczu a stąd przez przewód piersiowy do układu żylnego. Układ chłonny ściany jelita czczego składa się z sieci naczyń chłonnych i grudek chłonnych rozsianych w błonie śluzowej w postaci małych zgrubień wielkości główki szpilki. Jelito czcze stanowi drugą część jelita cienkiego. Chłonka zawierająca kuleczki tłuszczu w postaci zawiesiny jest podobna do mleka. W jelicie czczym i krętym odbywa się wchłanianie strawionych części pokarmowych. i coraz mniej liczne kosmki. stąd są w nim gęste i wysokie fałdy. Jelito cienkie ma kształt zupełnie gładkiej rury. a drugim przyczepem dochodzi do ściany jelita. Wszystkie te wydzieliny zawierają enzymy trawienne. które przesuwają treść pokarmową w kierunku jelita grubego. a liczba kosmków maleje w miarę zbliżania się jelita krętego ku końcowi. a brzeg jelitowy około 5 metrów. czyli podwójnym fałdzie otrzewnowym. zwanymi kosmkami jelitowymi. Skurcz mięśniówki w ścianie jelita wywołuje fale perystaltyczne. Różnice budowy jelita czczego i krętego związane są z ich czynnością i dotyczą budowy ściany. że 2/5 długości to jelito czcze.do niej żułć przewodem żółciowym wspólnym i sok trzustkowy przewodem trzustkowym. niskie i rzadkie fałdy błony śluzowej. Białka i cukry są wchłaniane do naczyń krwionośnych kosmków jelitowych i transportowane do wątroby. Błona mięsna składa się z dwóch warstw: zewnętrznej podłużnej i wewnętrznej okrężnej. ponadto opatrzone delikatnymi wypustkami palczastymi. pozbawione treści pokarmowej. który swoją nasadą czyli korzeniem przyrasta do tylnej ściany jamy brzusznej. W jelicie krętym są sieci naczyń chłonnych. ponieważ w czasie sekcji zwłok jest ono zazwyczaj puste czyli czcze. przechodzą następnie przez sieci naczyń chłonnych błony śluzowej i podśluzowej. Nasada ma długości około 20 cm. Jelito kręte zwane również biodrowym. których obecność oprócz fałdów znacznie zwiększa powierzchnię błony śluzowej. dochodzą do naczyń i węzłów chłonnych leżących w krezce. błony śluzowej i liczne kosmki. zwłaszcza w dolnych odcinkach jelita. jest więc bardzo pofałdowany. określa się. stanowi trzecią część jelita cienkiego.mlecz. Jelito cienkie jest bogato unaczynione. stąd nazwa tej właśnie chłonki płynącej z przewodu pokarmowego . W miarę przesuwania się treści pokarmowej staje się ona coraz bardziej uboga w składniki odżywcze. gęsto ułożone.

poniżej krzywizny większej żołądka i brzegu dolnego wątroby. jest ruchomy. Błona podśluzowa jest cienka. okrężnicy poprzecznej. Znajdują się w niej grudki chłonne. poprzecznicą. Jest on różnej długości od 2_30 cm. częściowo na prawym talerzu biodrowym. okrężnicy i odbytnicy czyli prostnicy. średnio około 8 cm. stąd też druga nazwa tego odcinka jelita. W krezce znajduje się ponadto tkanka łączna. Tutaj włókna rozchodzą się równomiernie na ściany odbytnicy. Jelito grube składa się z kątnicy. Kątnica. zaopatrzonym w zastawkę krętniczo_kątniczą zwaną również zastawką Bauhina. a kończą się na granicy esicy i odbytnicy. jelito biodrowe. której nazwa pochodzi stąd. która otacza naczynia i nerwy. W jej ścianie przyśrodkowej znajduje się ujście jelita krętego. z jelita odpływają żyły tworzące następnie żyłę krezkową górną i naczynia chłonne. w jej dolnej części. dolnej należącej do kątnicy i górnej należącej do okrężnicy wstępującej. Może mieć inne położenie. wstępnicą. Okrężnica. W położeniu prawidłowym zwisa do miednicy mniejszej. Jego średnica ma kilka milimetrów. Do jelita dochodzą nerwy układu autonomicznego. że posiada bardzo dużo tkanki chłonnej. Jelito czcze zajmuje środkową część jamy brzusznej. które unerwiają błonę mięsną i gruczoły. błona zewnętrzna jest zgrupowana w trzy taśmy. Wyrostek umieszczony jest na niewielkiej krezeczce. które są krótsze niż jelito i stąd tworzą się pofałdowania całej ściany jelita w postaci uwypukleń oddzielonych od siebie bruzdami. z dolnej ściany kątnicy odchodzi wyrostek robaczkowy. jelito kręte leży niżej. Okrężnica wstępująca biegnie z prawego talerza biodrowego ku górze ku bocznej stronie jamy brzusznej. Jelito kręte uchodzi do jelita grubego ujściem krętniczo_kątniczym. okrężnicy zstępującej i okrężnicy esowatej. składa się z okrężnicy wstępującej. W krezce biegną do jelita naczynia krwionośne i tętnicze. dochodzi do śledziony i zgięciem okrężniczo_śledzionowym.przypomina kołnierz hiszpański zwany krezką stąd nazwa krezka. Wyrostek posiada ściany zbudowane tak jak pozostałe odcinki jelita grubego. wyróżnia się tym. Ma ono kształt poziomo ustawionej szczeliny zaopatrzoną w zastawkę. wiąże się to ponadto z jego długością.oraz zmienia ilość tkanki tłuszczowej. zstępnicą i esicą. Zastawka ta składa się z dwóch warg. rozgałęzienia tętnicy krezkowej górnej. Błona śluzowa jelita grubego jest gładka. tworzy zgięcie wątrobowe czyli prawe i przechodzi w okrężnicę poprzeczną. Można te odcinki nazwać krócej. delikatna. Błona mięsna posiada dwie warstwy: wewnętrzna warstwa okrężna jest rozmieszczona równomiernie w ścianie. Kątnica wykazuje cechy budowy typowe dla dalszych odcinków jelita grubego. Ściana jelita grubego jest znacznie cieńsza od ściany jelita cienkiego. dochodzi do wątroby. zawiera gruczoły jelitowe. czyli lewym . samotne. Taśmy zaczynają się na kątnicy w miejscu odejścia wyrostka robaczkowego. czyli kiszka ślepa leży na prawym talerzu biodrowym. że okrąża jamę brzuszną. Okrężnica poprzeczna biegnie ku stronie lewej mniej więcej na poziomie pępka.

W dolnym odcinku odbytnicy warstwa okrężna grubieje i tworzy zwieracz odbytu wewnętrzny. Składa się z dwóch płatów. poprzecznica posiada własną krezkę . nieznacznie wklęsłą. WyróŻnia się na niej powierzchnię przeponową wypukłą i gładką. zwany również woreczkiem żółciowym. Na płacie prawym bruzda podłużna zawiera w swoim przednim odcinku pęcherzyk żółciowy. Błona śluzowa odbytnicy posiada trzy fałdy poprzeczne. zwanym kanałem odbytniczym. albo jest przykryta pasmem miąższu wątroby. Bruzda poprzeczna nosi nazwę wrót albo bramy wątroby. zwykle do linii środkowo_obojczykowej. Druga bruzda podwójna oddziela płat prawy od lewego i w jej odcinku przednim biegnie więzadło obłe wątroby. a zakończona jest otworem odbytowym. Wokół tego zwieracza znajduje się zwieracz odbytu zewnętrzny poprzecznie prążkowany. Składa się z części miedniczej i kroczowej. są to wątroba i trzustka. Pęcherzyk żółciowy. wreszcie odbytnica jest przyrośnięta do kości krzyżowej. Całe jelito grube ma około 150 cm długości. dochodzi do kości krzyżowej i na poziomie 2 kręgu krzyżowego przechodzi w odbytnicę. Okrężnica zstępująca biegnie po lewej stronie jamy brzusznej.przechodzi w okrężnicę zstępującą. ale u człowieka w ogóle. przyrośnięta do ściany jamy brzusznej i nieruchoma. a w odcinku tylnym. oraz powierzchnię trzewną. Zwieracz zewnętrzny podlega dowolnej regulacji. które jest pozostałością żyły pępkowej okresu płodowego. należący do mięśni krocza. Okrężnica esowata leży na lewym talerzu biodrowym. leży w . który powstaje z połączenia przewodu wątrobowego wspólnego z przewodem pęcherzyka żółciowego. żyłę wrotną i przewód żółciowy wspólny. W odcinku tylnym biegnie więzadło żylne. prawego większego i lewego mniejszego. Zawiera ona trzy twory: tętnicę wątrobową. która dochodzi do tylnej ściany jamy brzusznej i umożliwia ruchomość poprzecznicy. Odbytnica. który w życiu płodowym łączy żyłę pępkową z żyłą główną dolną. Błona mięśniowa składa się z warstwy zewnętrznej podwójnej. W jamie brzusznej znajdują się dwa duże gruczoły związane z przewodem pokarmowym. dochodzi do lewego talerza biodrowego i przechodzi w esicę. esica posiada krezkę i jest wobec tego ruchoma. przechodzi do podżebrza lewego. która albo leży powierzchownie. zstępnica jest podobnie jak wstępnica. Na powierzchni trzewnej znajdują się dwie bruzdy podłużne i jedna poprzeczna. Kątnica jest pokryta otrzewną i jest ruchoma. Wypełnia całe prawe podżebrze. Stosunek jelita grubego do otrzewnej jest różny zależnie od odcinka. czyli prostnica leży wzdłuż kości krzyżowej i ogonowej i jest wygięta tak jak te kości. powstałej z trzech taśm i warstwy wewnętrznej okrężnej. Waży przeciętnie około 1500 gramów. powleczona otrzewną jedynie z przodu. żyłę główną dolną. stąd możliwość świadomego oddawania kału. wstępnica jest przyrośnięta do ściany jamy brzusznej i pokryta otrzewną jedynie od przodu. zaś w części kroczowej znajdują się fałdy pionowe zwane słupami odbytniczymi. pozostałość przewodu żylnego. Wątroba jest największym gruczołem nie tylko przewodu pokarmowego.

które są stosunkowo szerokie i stykają się z komórkami wątroby ułożonymi w pasma zwane beleczkami. trzustki. gdzie wątroba zrasta się z przeponą. aż dochodzi do naczyń włosowatych. z okrężnicą poprzeczną. W pęcherzyku gromadzi się wytworzona przez wątrobę żółć i ulega tu znacznemu zagęszczeniu. Jego dno wysuwa się spod dolnego brzegu wątroby. Z tych naczyń włosowatych wpływa krew żylna do większych żyłek. która po oddaniu tlenu wypływa z wątroby żyłami wątrobowymi. Składa się z głowy. Otrzewna schodzi z wątroby na otaczające narządy i tworzy szereg więzadeł. która wprowadza krew żylną. żołądka. leżącym w jamie brzusznej. a który uchodzi do dwunastnicy na jej brodawce. całego jelita cienkiego i jelita grubego po górny odcinek odbytnicy. Pęcherzyk jest wyścielony błoną śluzową. wątrobowo_dwunastnicze i więzadło sierpowate. do którego dochodzą przewody drobniejsze. Trzustka ma budowę zrazikową. prawym nadnerczem. Ten przewód dochodzi do dwunastnicy i uchodzi w niej w brodawce razem z przewodem trzustkowym.zagłębieniu bruzdy podłużnej płata prawego . jest podobna z wyglądu do ślinianek. Wątroba posiada specjalny układ krążenia: odżywczy i czynnościowy. Trzustka jest gruczołem zarówno zewnętrznowydzielniczym jak i . leży na tylnej ścianie jamy brzusznej. a szyjka przechodzi w przewód biegnący w kierunku wnęki. Żyła wrotna dzieli się w wątrobie na rozgałęzienia coraz drobniejsze. waży około 90 gramów. z dwunastnicą. Głowa jest objęta przez dwunastnicę. z żołądkiem i częściowo z przełykiem. trzon krzyżuje kręgosłup. czyli wrót wątroby. Przez całą jej długość od ogona do głowy biegnie przewód trzustkowy. dochodzi do poziomu pępka. Wątroba produkuje żółć. W jego brzegu dolnym biegnie więzadło obłe wątroby. która wypływa z niej przewodami prawym i lewym. na poziomie od I Iii kręgu lędźwiowego. Do wątroby wchodzi ponadto żyła wrotna. Więzadło sierpowate schodzi z powierzchni przeponowej wątroby na przeponę i przednią ścianę jamy brzusznej. wątrobowo_przełykowe. Trzustka jest drugim gruczołem przewodu pokarmowego. następnie łączą się z przewodem pęcherzyka żółciowego w przewód żółciowy wspólny. Żyła wrotna doprowadza do wątroby trzy produkty rozpadu czerwonych ciałek krwi w śledzionie a z przewodu pokarmowego wchłonięte białka i cukry. trzon jest zrośnięty warstwą tkanki łącznej z wątrobą. Stosunek wątroby do otrzewnej wygląda następująco: wątroba jest w całości pokryta otrzewną z wyjątkiem pewnego odcinka powierzchni przeponowej. które łączą się w żyły wątrobowe. Do wątroby wchodzi tętnica wątrobowa i wprowadza krew tętniczą odżywczą. Są to: więzadło wątrobowo_nerkowe. wątrobowo_żołądkowe. Jest znacznie mniejsza od wątroby. trzonu i ogona. Powierzchnia trzewna wątroby sąsiaduje z prawą nerką. Żyła wrotna zbiera krew ze śledziony. które łączą się w przewód wątrobowy wspólny. czynnościową. Żyły wątrobowe wpadają do żyły głównej dolnej i w miejscu jej przejścia przez płat prawy wątroby. zaś ogon dochodzi do śledziony.

te z kolei tworzą miedniczkę nerkową. Są to skręcone pętle naczynia tętniczego. Baumana). Naczynie tętnicze dochodzące do kłębuszka jest szersze od naczynia wychodzącego. Nerki są dwie: prawa i lewa. Słupy piramid są objęte przez kielichy mniejsze. następnie w pętlę Henlego. Główna masa trzustki produkuje enzymy trawienne tworzące sok trzustkowy. które tworzą .dokrewnym. łączą się w grubsze pnie. Nie ma ostrej granicy między między istotą korową i rdzeniową. posiada powierzchnię przednią i tylną. które produkują hormony potrzebne do regulacji poziomu cukru we krwi. W istocie korowej naczynia przechodzą w kapilary. ten spływa moczowodami do pęcherza moczowego. Nerka ma kształt fasoli. Tu oddają dalsze gałęzie. które dochodzą do granicy między korą i rdzeniem nerki. w brzegu przyśrodkowym znajduje się wnęka. z kolei ma odcinek kręty i przechodzi do cewki zbiorczej. Układ moczowy W skład układu moczowego wchodzą: nerki. z których część wchodzi do istoty rdzennej. moczowody. które są otoczone torebką Bowmanna (czyt. które łącząc się ze sobą tworzą kielichy większe. Od torebki kłębuszka odchodzi kanalik główny. W obrazie mikroskopowym nerki. Między piramidy wciska się istota korowa w postaci słupków nerkowych. biegun górny i dolny. a część do istoty korowej. do której przesącza się mocz z naczyń kłębuszka. dalej do większych miedniczki nerkowej i do moczowodu. Na przekroju nerki są widoczne dwie części: zewnętrzna istota korowa i wewnętrzna istota rdzeniowa. Do nerki wchodzi tętnica nerkowa. Istota rdzeniowa składa się z piramid zwróconych tępo zakończonymi wierzchołkami do wnęki. Między nimi jest wąska przestrzeń. w istocie nerki. Przechodząc przez ten układ kanalików nerkowych mocz ulega daleko idącym zmianom ilościowym oraz jakościowym. potrzebny do trawienia w dwunastnicy. a stąd cewką moczową jest wydalany poza ustrój. Miedniczka nerkowa przechodzi bezpośrednio w moczowód. która pokrywa bezpośrednio kłębuszek i zewnętrzną. który zaczyna się częścią krętą. Cewki zbiorcze leżą w części rdzennej. bezpośrednie odgałęzienie aorty brzusznej. Nerki produkują mocz. Wśród miąższu trzustki znajdują się skupienia komórek tworzące wyspy Langerhansa. a wychodzi żyła nerkowa i moczowód. które na wierzchołkach piramid uchodzą szeregiem otworków. Torebka ma dwie blaszki wewnętrzną. a podstawami do istoty korowej. który jest okresowym zbiornikiem moczu. przez którą wchodzi do nerki tętnica nerkowa. Brzeg boczny nerki jest wypukły. pęcherz moczowy i cewka moczowa. Przez te cewki zbiorcze mocz spływa do kielichów mniejszych. przechodzi w prostą. Po weJściu do nerki tętnica dzieli się na kilka rozgałęzień. głównym składnikiem są kłębuszki nerkowe.

Leży on zaotrzewnowo. Lewa nerka sąsiaduje z nadnerczem. Powierzchnia przednia nerki jest pokryta przez otrzewną. Nadnerczem. na ścianie tylnej znajdują się gruczoły pęcherzykowe i bańki nasieniowodów. dwunastnicą. Jest to krótki przewód o typowej budowie ściany. podśluzowej i mięsnej. Nerka leży w przestrzeni zaotrzewnowej na tylnej ścianie jamy brzusznej. U płci męskiej cewka moczowa jest wspólnym przewodem narządu moczowego i płciowego. krople moczu. Ujście jej znajduje się w zatoce moczowo_płciowej do przodu od ujścia pochwy. wierzchołek dolny prowadzi do cewki moczowej. Otoczenie pęcherza moczowego jest inne u płci męskiej. Pęcherz moczowy leży w miednicy mniejszej. część błoniasta przechodzi przez dno miednicy utworzone przez przeponę moczowo_płciową. zaś część gąbczasta wchodzi do ciała gąbczastego. Cewka moczowa tylna u płci Żeńskiej jest odcinkiem ostatnim układu moczowego. i okrężnicą poprzeczną. . Pęcherz pusty nie wystaje ponad spojenie. Część krokowa przechodzi przez gruczoł krokowy tuż po opuszczeniu pęcherza moczowego. Długość cewki żeńskiej wynosi około 5 cm. dopiero poza kłębuszkiem przechodzą w naczynia żylne. błoniastą i gąbczastą. Jest to worek o rozciągliwej ścianie. prawa zwykle nieco niżej niż lewa. przechodzi przez nią mocz i nasienie. W szczytach górnych trójkąta znajdują się ujścia moczowodów. U mężczyzny dno pęcherza opiera się o gruczoł krokowy. otoczona dalej przez torebkę tłuszczową i warstwę tkanki łącznej tworzącą powięź nerkową. a niekiedy znacznie w warunkach patologicznych. zbudowany z błony śluzowej. Nerka może zmieniać swoje położenie nieznacznie w warunkach fizjologicznych. Za pęcherzem moczowym leży odbytnica. Posiada w swej ścianie mięśnie gładkie ułożone w warstwę okrężną. przechodzi następnie do miednicy mniejszej i dochodzi do tylnej ściany pęcherza. U kobiety za pęcherzem moczowym znajdują się macica i pochwa. Moczowód jest wyścielony błoną śluzową. a wygładza się w miarę napełniania moczem. Ruch ten spycha w dół. na poziomie górnych kręgów lędźwiowych. Drobne żyłki łączą się w większe i z nerki wypływa jedna żyła nerkowa. Prawa nerka sąsiaduje z wątrobą. na mięśniach tylnej ściany jamy brzusznej. który jest zawsze gładki. która kurczy się ruchem robaczkowym. Nerka jest pokryta torebką włóknistą. Ma ona około 20 cm długości i dzieli się na część krokową. Górna granica położenia nerek sięga do 11 kręgu piersiowego. z których znowu wychodzą naczynia kapilarne tętnicze. inne u płci żeńskiej. Błona śluzowa jest pofałdowana w pęcherzu pustym. Moczowód jest to przewód biegnący od wnęki nerki jako bezpośrednie przedłużenie miedniczki nerkowej do pęcherza moczowego.kłębuszki nerkowe. tuż za spojeniem łonowym. Na ścianie tylnej pęcherza znajduje się trójkąt pęcherzowy. ponieważ w tym miejscu błona śluzowa jest przyrośnięta do warstwy mięsnej. trzustką i okrężnicą poprzeczną. wypełniony sięga powyżej spojenia. zaś dolna do 3 kręgu lędźwiowego. z błony śluzowej i mięśniowej.

są najczęściej przyrośnięte do ściany jamy brzusznej. Ściany kostne miednicy są wyścielone mięśniami. a otrzewną ścienną z drugiej strony. Ku dołowi jama brzuszna przechodzi w jamę miednicy. które jest składnikiem członka męskiego czyli prącia. Miednica większa ma częściowe ograniczenie kostne. tworzą się przestrzenie nazwane odpowiednio: przedotrzewnowa. W zależności od stopnia okrycia. Odróżnia się trzewną ścienną i trzewną. Wskutek takiego przebiegu otrzewnej ściennej wyścielona przez nią przestrzeń zwana jamą otrzewnową jest mniejsza od jamy brzusznej. podzielona na miednicę większą i mniejszą. Schodzi do miednicy mniejszej. podotrzewnowa i zaotrzewnowa. utworzone przez mięśnie. przez talerze kości biodrowych i zawiera narządy jamy brzusznej.topografia Jama brzuszna ma ograniczenie kostne jedynie z tyłu. dzięki czemu stają się ruchome. mogą być zawieszone na pasmach otrzewnowych czyli krezkach. ściany dalsze mięśnie skośne i proste brzucha. Wskutek takiego układu narządów stosunek otrzewnej ściennej do ścian mięsnych jamy brzusznej jest różny. Narządy mogą być pokryte w całości otrzewną lub tylko na niewielkiej powierzchni. więc nieruchome. w postaci kręgosłupa lędźwiowego. Narządy wewnątrzotrzewnowe mogą być okryte otrzewną w całości lub na znacznej przestrzeni. Ściany jamy brzusznej są wyścielone od wewnątrz błoną surowiczą i otrzewną. Granicę obu tych części tworzy okrężnica poprzeczna i jej krezka. W górze przylega ściśle do przepony. a dolna piętra jelitowego. Narządy jamy brzusznej rzutuje się na jej ściany podobnie jak w klatce piersiowej. Miednica mniejsza ma kształt pierścienia kostnego i zawiera część narządów moczowych. Jama brzuszna . Część górna nosi nazwę piętra gruczołowego. przechodzi na ścianę tylną pokrywając leżące tu narządy i dochodzi do przepony. zwaną również piętrem górnym i na część dolną czyli piętro dolne. Przejście otrzewnej ściennej w trzewną tworzy krótsze lub dłuższe pasma zwane krezkami. pozostałe ściany są miękkie. Jamę otrzewnową dzieli się na część górną. Ścianę górną tworzy przepona. otrzewną dzielimy na narządy leżące wewnątrzotrzewnowo i zewnątrzotrzewnowo. Dno miednicy mniejszej jest zamknięte przez mięśnie i powięzie krocza. pokrywa częściowo leżące w niej narządy. Cewka otwiera się na żołędzi prącia. W piętrze gruczołowym znajdują się następujące narządy: . z przodu przylega do ściany przedniej. jedynie do poziomu pępka.Narządy zewnątrzotrzewnowe są pokryte otrzewną na niewielkiej powierzchni.czyli jamistego cewki. poniżej jego pokrywa twory znajdujące się pomiędzy nią. a ścianą brzucha. narządy płciowe i końcowy odcinek przewodu pokarmowego. a między ścianami jamy brzusznej i miednicy z jednej strony.

również pozostałość rozwojowa. nadnercza. splot lędźwiowy i węzły chłonne. żołądek. nerki wraz z nadnerczami. Po otwarciu jamy brzusznej widzi się. trzustka. Pętle jelita cienkiego są przykryte przez duży fałd otrzewnej. dalej okrężnicę wstępującą. okrężnica wstępująca. zstępująca. czyli otwór torby sieciowej znajduje się po stronie prawej pod dolnym brzegiem sieci mniejszej. inne u płci żeńskiej. Narządy płciowe dzielimy na wewwnętrzne i zewnętrzne w nawiązaniu do okresu płodowego a nie w związku z ich umiejscowieniem. W przestrzeni zaotrzewnowej znajdują się nerki. Wejście do tego zachyłka. Ku stronie lewej zachyłek sięga aż do śledziony.wątroba. Narządy płciowe żeńskie . z którego rozwijają się narządy męskie lub żeńskie. W przestrzeni przedotrzewnowej znajdują się pozostałości krążenia płodowego w postaci niedrożnych tętnic pępkowych. We wczesnych stadiach rozwoju płodowego jest okres. rzecz jasna w warunkach zupełnie prawidłowych. czyli więzadłem rozpiętym między wątrobą a żołądkiem i górną częścią dwunastnicy. moczowody. Zachyłek ten jest zawarty między ścianą tylną jamy brzusznej i leżącymi na niej narządami a żołądkiem i siecią mniejszą. U dołu jest on zamknięty przez krezkę poprzecznicy. część dwunastnicy. Między krzywizną większą żołądka a poprzecznicą jest rozpięte więzadło otrzewnowe. Narządy płciowe Narządy płciowe służą do utrzymania gatunku. poprzeczną. W górnej części jamy otrzewnowej znajduje się duży zachyłek jamy otrzewnowej zwany torbą sieciową. układ nerwowy autonomiczny zakresu jamy brzusznej. dobocznie tętnice nabrzuszne dolne. Dlatego można przeprowadzać porównania między budową i czynnością narządów płciowych męskich i żeńskich. po stronie prawej i u góry część wątroby i ewentualnie dno pęcherzyka żółciowego. trzustka. są inne u płci męskiej. zstępującą i esicę. a w linii środkowej pasmo łączące pęcherz moczowy z pępkiem. częściowo ścianę przednią żołądka. dwunastnica oraz śledziona. Przestrzeń podotrzewnowa należy do zakresu miednicy mniejszej. kiedy istnieje zawiązek narządów płciowych jednakowy dla obu płci. jeszcze nie zróżnicowany. który zwisa z okrężnicy poprzecznej i sięga do spojenia łonowego. główne naczynia krwionośne. a w części dolnej po stronie prawej kątnicę. w piętrze jelitowym znajdują się pętle jelita cienkiego i jelito grube do esicy włącznie. wypełniające cały środek jamy otrzewnowej i zwisające do dołu na talerze biodrowe i częściowo do miednicy większej. Dopiero po podniesieniu tego fałdu zwanego siecią większą widoczne są pętle jelita cienkiego.

Po jego zaniku powstaje również blizna. Po wydostaniu się komórki jajowej ze ścian pęcherzyka Graffa powstaje ciałko żółte. umożliwiają łączenie się komórek płciowych męskich z żeńskimi. które jest gruczołem dokrewnym. znacznie się zwęża. a komórka jajowa wypada do jamy otrzewnowej. Przed okresem dojrzałości płciowej powierzchnia jajnika jest gładka. rozwija się zarodek i płód. dzięki czemu może wychwytywać komórki jajowe po ich wydostaniu się poza ściany jajnika. od połowy zaczyna już zanikać. Jeśli nie dojdzie do zapłodnienia. Komórki jajowe dojrzewają i wydostają się z jajników w okresie dojrzałości płciowej. Przez pochwę wydostaje się płód zdolny do samodzielnego życia na zewnątrz organizmu matki. następnie zbliżając się do macicy. Jajowód jest to przewód parzysty długości około 15 cm. Ujście brzuszne przylega do jajnika. długość jego waha się od 25_50 mm.Do narządów płciowych wewnętrznych należą jajniki. ciałko żółte przyjmuje nazwę ciała żółtego menstruacyjnego i zanika. W okresie przekwitania pęcherzyki Graffa zanikają. Ujście brzuszne ma kształt lejka otoczonego licznymi wypustkami ściany zwanymi strzępkami jajowodu. zmniejsza się. od okresu pokwitania do okresu przekwitania. Okres dojrzałości płciowej trwa mniej więcej od 11 roku życia do 40 roku życia. a w jego miejscu powstaje mała blizna. Jego hormony są konieczne do utrzymania rozwoju ciąży. Narządy zewnętrzne służą do kopulacji. Kształt jego porównuje się z kształtem migdała. tj. ponadto rozwijają się w nich komórki jajowe. tworząc liczne fałdy. Jajniki produkują hormony płciowe żeńskie. tworzy jego bańkę. macica i pochwa. Jajnik jest to gruczoł parzysty. leży w miednicy mniejszej na jej ścianie bocznej. na zewnątrz błony śluzowej jest błona mięsna i wreszcie błona surowicza czyli otrzewna. warg sromowych większych i mniejszych oraz łechtaczki. szerokość 15_30. Znaczna część jajowodu jest szeroka. a następnie ustaje działalność hormonalna. a ujściem brzusznym do jamy otrzewnowej. Jajowody umożliwiają dostanie się komórek jajowych do jamy macicy. Przez jajowód przechodzi . jajowody. czyli komórki płciowe. który ujściem macicznym otwiera się do jamy macicy. Wielkość jajnika jest zmienna. a losy jego są zależne od tego czy komórka jajowa zostanie zapłodniona czy nie. czynność hormonalna ustaje zwykle po 10 dniach. Jeżeli komórka jajowa zostanie zapłodniona ciałko żółte zwane ciałkiem żółtym ciążowym rozwija się i trwa przez całą ciążę. W jajniku dojrzewają komórki płciowe w pęcherzykach Graffa. Stąd dostaje się do jajowodów i do jamy macicy. a grubość od 5 do 15 mm. W macicy rozwija się zapłodniona komórka jajowa. zależna od wieku. Narządy płciowe zewnętrzne składają się z wzgórka łonowego. Gdy komórka dojrzeje ściana pęcherzyka pęka. Ciałko żółte wydziela hormony. największy jest u kobiety dorosłej w okresie aktywności płciowej i rozrodczej. które przygotowują błonę śluzową macicy na przyjęcie zapłodnionej komórki. potem w miarę wydostawania się komórek jajowych powstają zbliznowacenia i nierówności powierzchni. Ściana jajowodu jest wyścielona błoną śluzową.

ku dołowi w kierunku szyjki zwęża się . W jajowodzie dochodzi najczęściej do jej zapłodnienia. ponieważ nie ma warunków do pełnego rozwoju zarodka i płodu. wewnątrz jest wyścielona błoną śluzową. która trwa krótko.przednią i tylną. ku przodowi więzadło pęcherzowo_maciczne. Część pochwowa jest wsunięta do pochwy i objęta jej ścianami. Macica jest lekko zgięta i nachylona do przodu. Na zewnątrz pokrywa znaczną część macicy błona surowicza. że do przodu od niej leży pęcherz moczowy. jest zbudowana z mięśnia gładkiego. Aparat wieszadłowy macicy składa się z więzadeł z tkanki łącznej wraz z włóknami mięsnymi gładkimi. Macica ma kształt podobny do gruszki. inne w szyjce.komórka jajowa do jamy macicy. Czasem zapłodniona komórka zatrzyma się w jajowodzie i dochodzi do ciąży jajowodowej. Jest to krwawienie . a ku tyłowi odbytniczo_maciczne. Trzon jest u góry zakończony dnem. poniżej i do tyłu znajdują się jajniki. Szyjkę dzieli się na część nadpochwową i pochwową. na którym macica opiera się. Otrzewna biegnie od brzegów macicy do ścian bocznych miednicy w kształcie szerokiego fałdu ustawionego w płaszczyźnie czołowej. Od szyjki macicy biegną ponadto inne więzadła. która spoczywa bezpośrednio na mięśniach. Macica jest to narząd nieparzysty. błona śluzowa złuszcza się i odpada od warstwy mięsnej i zostaje wydalona z jamy macicy wraz z pewną ilością krwi. Macica ma specjalny aparat utrzymujący ją w jej prawidłowym położeniu. hormony ciała żółtego wpływają na błonę śluzową macicy. inne w trzonie. jest pochwa. szyjka otwiera się do pochwy ujściem otoczonym dwoma wargami szyjki . Macicę dzieli się na trzon i szyjkę. Jest to aparat podporowy i wieszadłowy. cała błona śluzowa grubieje. Górne brzegi tego fałdu otaczają jajowody. gruczoły jej powiększają się. Twory te tworzą jako całość przymacicze. tak położona . Macica znajduje się w miednicy małej. W błonie śluzowej macicy są liczne gruczoły. leży w miednicy mniejszej w osi miednicy. Do jamy macicy uchodzą jajowody. ale położenie macicy jest zmienne. Narządem. a razem z pochwą macica opiera się na dnie miednicy mniejszej. w której znajdują się naczynia krwionośne. Wewnątrz trzonu jest jama macicy. Zespół tych więzadeł biegnący od szyjki macicy na boki. Po wydostaniu się komórki jajowej z jajnika. Jeśli komórka jajowa nie zostanie zapłodniona. która przechodzi w kanał szyjki. do tyłu odbytnica. naczynia i węzły chłonne oraz sploty nerwowe układu autonomicznego. tu odbywają się pierwsze stadia rozwoju. która ulega przekrwieniu. Przy nadmiernym rozciągnięciu ściany pochwy macica może wypadać na zewnątrz. w którym rozwija się zarodek i płód. ku przodowi i ku tyłowi tworzy aparat wieszadłowy macicy. który to fałd nazywa się więzadłem szerokim macicy. do której wsuwa się część pochwowa szyjki macicy. Macica jest narządem. Biegną one w dolnej części więzadła szerokiego macicy. tworząc więzadło podstawowe macicy rozpięte między szyjką macicy i ścianami bocznymi miednicy. zależnie od wypełnienia pęcherza i odbytnicy. Wokół szyjki macicy a częściowo i wokół jej trzonu jest nagromadzenie tkanki łącznej.

Błona śluzowa macicy wytwarza łożysko. Jeśli nie ma zapłodnienia zaczyna się drugi cykl. Narządy płciowe żeńskie zewnętrzne Narządy te noszą ogólną nazwę sromu. Po wydaleniu błony śluzowej w krwawieniu miesięcznym. zarodek zagnieżdża się w błonie śluzowej trzonu macicy. Ściana pochwy jest zbudowana z warstwy mięśniowej. Pochwa jest to przewód leżący w miednicy małej skośnie od tyłu ku przodowi między odbytnicą a pęcherzem moczowym i cewką moczową. a istotą jego są zmiany zachodzące w błonie śluzowej macicy pod wpływem hormonów jajnikowych. Narządy płciowe męskie Do narządów wewnętrznych należą: . Wzgórek posiada skórę owłosioną począwszy od okresu pokwitania. które przylegają do siebie tak. a składają się z wzgórka łonowego. która od wewnątrz jest wysłana błoną śluzową. grubość jego zależy od nagromadzenia tkanki tłuszczowej podskórnej. Jeśli dojdzie do zapłodnienia. Pochwa obejmuje swym końcem górnym część pochwową szyjki macicy. łączące się z przodu i z tyłu spojeniem odpowiednio przednim i tylnym. jej złuszczanie się i wydalenie i znowu zaczyna się proces jej odnowy. Wzgórek przechodzi w wargi sromowe większe. które otaczają przedsionek pochwy. Wargi sromowe większe są to dwa fałdy skórne. w którym zmniejsza się ukrwienie błony śluzowej.powtarzające się regularnie w odstępie około 28 dni.jest to mniej więcej szesnasty dzień cyklu. Cykl menstruacyjny powtarza się przez cały okres aktywności płciowej kobiety. Wzgórek łonowy leży powyżej spojenia łonowego. następuje wzrastanie błony śluzowej i jej gruczołów. zaczynają one wydzielać. Przyśrodkowo od warg sromowych większych znajdują się wargi sromowe mniejsze. w którym macica wraca do swego kształtu i rozmiarów z okresu ciąży. Pochwa ma ścianę przednią i tylną. licząc od pierwszego dnia miesiączki. Po porodzie następuje okres połogu. że światło pochwy ma kształt wąskiej szczeliny. Po okresie ciąży trwającej u człowieka około 280 dni czyli 10 miesięcy księżycowych następuje poród czyli wydalenie płodu z jamy macicy. błona jest obficie ukrwiona i znowu jest przygotowana na przyjęcie zapłodnionej komórki . który umocowuje płód w jamie macicy i który umożliwia jego odżywianie i dostarczanie tlenu. koniec dolny uchodzi do przedsionka pochwy. warg sromowych większych i mniejszych oraz łechtaczki. a od zewnątrz pokryta warstwą tkanki łącznej. otacza się błonami płodowymi. Od przodu wargi sromowe mniejsze łączą się między sobą i otaczają łechtaczkę. narząd. jest to miesiączka czyli menstruacja.

Prącie odpowiada łechtaczce. na jej ścianie tylnej. Przez cewki nasienne proste i siatkę przechodzą plemniki. inaczej pęcherzyk nasienny. Bańka zwęża się. Najądrza i nasieniowody odpowiadają jajowodom. Wydzielina gruczołu wchodzi w skład nasienia. a następnie przechodzi w nasieniowód. ma około 5 cm długości. aby następnie wydostać się poza jądro. W okresie płodowym jądra leżą w jamie brzusznej. twór nieparzysty. gdzie rozszerza się w bańkę nasieniowodu. Najądrze. które układają się w zraziki najądrza. jak nazwa wskazuje. W zrazikach pomiędzy cewkami znajdują się specjalne komórki. która wraz z plemnikami tworzy nasienie. twór parzysty. leży pod pęcherzem moczowym i otacza pierwszy odcinek cewki moczowej.łączy się z przewodem najądrza. Gruczoł pęcherzykowy. które łączą się w siatkę jądra. jest narządem kopulacyjnym. następnie przechodzą one w cewki proste. Do narządów zewnętrznych należy prącie. Cewki nasienne zrazików są kręte. które odpowiada wargom sromowym mniejszym.leży w worku skórnym zwanym moszną poniżej spojenia łonowego. cewka moczowa jest na pewnej długości otoczona ciałem gąbczastym. Jądro . Jądra są odpowiednikiem jajników. . moszna odpowiada wargom sromowym większym. w ścianach których dojrzewają plemniki czyli komórki płciowe męskie. dojrzewają w nich komórki płciowe męskie czyli plemniki. trzonu i ogona. łączy się z przewodem wydalającym gruczołu pęcherzykowego i jako przewód wytryskowy uchodzi do cewki moczowej w jej odcinku sterczowym. w okolicy lędźwiowej.jądra. które mają zdolność produkowania hormonów.męski gruczoł płciowy . dochodzi do tylnej ściany pęcherza moczowego. Nasieniowód jest to przewód długości około 50 cm. który przeprowadza nasienie do cewki moczowej. leży na tylnej ścianie pęcherza moczowego. Po wyjściu z ogona najądrza biegnie ku górze w obrębie moszny. Składa się ono z głowy. Ku dołowi przechodzi w przewód wydalający . który tworzy trzon i ogon najądrza. produkują wydzielinę. Gruczoł krokowy czyli stercz. od której biegną w głąb liczne przegródki dzielące jądro na zraziki. najądrza. Jądro jest otoczone łącznotkankową błoną zwaną błoną białawą. Pod koniec życia płodowego zstępują po ścianie tylnej jamy brzusznej do jamy miednicy. przeprowadzają komórki płciowe. Każdy zrazik jest zbudowany z cewek nasiennych. Głowa najądrza jest zbudowana z cewek wychodzących z siatki jądra. nasieniowody. następnie przechodzą przez kanał pachwinowy w przedniej ścianie jamy brzusznej i dostają się do moszny. ponadto produkują one hormony płciowe. leży na górnej i tylnej powierzchni jądra. gruczoły pęcherzykowe i gruczoł sterczowy. gruczoły pęcherzykowe i gruczoł krokowy czyli stercz. Wydzielina jej dostaje się szeregiem drobnych przewodzików do cewki moczowej i wchodzi w skład nasienia. moszna i cewka moczowa. następnie wchodzi do kanału pachwinowego i do miednicy mniejszej. Przewodziki zrazików zbierają się w jeden przewód.

Krocze Krocze jest to przestrzeń zawarta między odbytem a zewnętrznymi narządami płciowymi. Moszna jest to worek skórny podzielony przegrodą łącznotkankową na dwie połowy. Ciało gąbczaste otacza cewkę moczową. która na żołędzi tworzy fałd zwany napletkiem. Skóra moszny jest pokryta włosami. do przodu od moszny. Składa się z nasady i trzonu. który jest zakończony żołędzią. Ciała jamiste są zbudowane podobnie jak ciała gąbczaste i jak ciała jamiste łechtaczki z układu beleczek łącznotkankowych odgraniczających układ jamek. Krocze jest pokryte skórą. tworzącą część przednią dna miednicy małej. U kobiety krocze sięga do złączenia warg sromowych większych i jest krótkie. Prącie znajduje się pod spojeniem łonowym. ma około 10_15 cm i kończy się ujściem zewnętrznym. Cewka moczowa męska jest wspólnym odcinkiem narządu moczowego i narządów płciowych. gałęziami dolnymi kości łonowych i kulszowych aż do guzów kulszowych. moszna i cewka moczowa. Mięśnie te układają się w dwie przepony zamykające dno miednicy małej. W każdej mieści się jądro i najądrze.Narządy płciowe męskie zewnętrzne Należy tu prącie. które obejmuje przednie odcinki ciał jamistych. Z przodu znajduje się przepona moczowo_płciowa rozpięta między spojeniem łonowym. a zbudowane z mięśni poprzecznie prążkowanych i ich powięzi. Prącie jest okryte skórą nieowłosioną. tuż po jej wyjściu z pęcherza moczowego. Przez tę przeponę przechodzi u mężczyzny cewka moczowa otoczona zwieraczem cewki. które leży pomiędzy i z dołu od ciał jamistych. następnie kulszowych. Pod spojeniem łonowym rozchodzą się one i biegną wzdłuż dolnych gałęzi kości łonowych. Ciała jamiste są okryte błoną białawą. Jest to jej część błoniasta. Po wyjściu ze stercza wychodzi cewka przez przeponę moczowo_płciową. które wypełniają się zmienną ilością krwi. Ma długości około 15-20 cm i dzieli się na część sterczową. u mężczyzny sięga od odbytu do moszny i jest znacznie dłuższe. Po przejściu przez przeponę wchodzi cewka do ciała gąbczastego i wraz z nim biegnie w prąciu. Na zewnętrznej powierzchni tej przepony leżą narządy płciowe . a u kobiety cewka moczowa i pochwa. Prącie jest zbudowane z dwóch ciał jamistych i i ciała gąbczastego. Obydwa ciała tworzą główną część prącia. Część sterczowa jest to pierwszy odcinek cewki długości około 3 cm. Zaczyna się ono zgrubieniem zwanym opuszką a kończy rozszerzeniem zwanym żołędzią. Cewka przechodzi przez środek gruczołu krokowego i tu uchodzą do niej przewody wytryskowe i przewodziki stercza. otoczone wspólnym zwieraczem. począwszy od okresu pokwitania. błoniastą i gąbczastą. Ciało jamiste ma kształt walcowaty. Jest to część najdłuższa.

Wydzielina gruczołu natłuszcza skórę i nadaje jej elastyczność. U płci . ucisku. Tkanka podskórna zawiera wiotką tkankę łączną i tkankę tłuszczową w zmiennej ilości. Warstwa głęboka ma wiązki włókien klejodajnych o układzie siateczkowym. Skóra Składa się z trzech warstw: z naskórka. są ludzie. ujście gruczołu znajduje się w naskórku. którego obecność umożliwia świadome regulowanie oddawanie kału. Wskutek zwiotczenia tkanki łącznej powstają fałdy skórne na twarzy określane jako zmarszczki. w niektórych miejscach narządów płciowych zewnętrznych. powierzchowną i głęboką. Największym gruczołem skórnym jest sutek. z której rozwijają się komórki naskórka. Grubość pokładu komórek zrogowaciałych jest w różnych miejscach ciała różna. którego warstwa zewnętrzna rogowacieje i ulega stałemu ścieraniu. którzy pocą się obficie i tacy. Grzebienie skóry noszą też nazwę listewek skórnych. Druga przepona zwana przeponą miedniczą ma kształt lejka. Gruczoły potowe są rozprzestrzenione w całej skórze z wyjątkiem jedynie napletka i żołędzi prącia. W miejscu stałego ucisku grubieje znacznie pokład komórek zrogowaciałych stanowiący w ten sposób ochronę skóry właściwej. Są też różnice indywidualne w ilości gruczołów potowych. W innych miejscach np.zewnętrzne posiadające własne mięśnie silniej wykształcone u mężczyzny. Rozmieszczenie ich w skórze nie jest równomierne np. W niektórych miejscach układ grzebieni skóry jest stały i charakterystyczny dla danej osoby. że się prawie w ogóle nie pocą. Skóra zawiera liczne gruczoły potowe. skóry właściwej i tkanki podskórnej. Skóra właściwa tworzy dwie warstwy. łojowe i sutki czyli gruczoły mleczne lub mlekowe. Rozwój sutka zależy od płci. którego brzegi szerokie są przymocowane do ścian miednicy. tak jest na dłoniach. w skórze dłoni i stóp jest ich najwięcej. Powierzchowna tworzy liczne wyniosłości kształtu brodawek. wieku i życia płciowego. które wpuklają się w naskórek. na czerwieni warg i w powiekach. o których się mówi. Gruczoł potowy ma kształt rurki. Gruczoły łojowe skóry występują jako gruczoły przywłośne. Naskórek jest to nabłonek wielowarstwowy płaski. a wąskie ujście otacza odbyt. następnie gruczoły skóry. Na powierzchni skóry widoczne są wyniosłości zwane grzebieniami i oddzielające je bruzdy. ponadto w miejscach pozbawionych włosów. Ponadto skóra jest obficie ukrwiona i unerwiona. Odbyt jest otoczony przez prążkowany zwieracz odbytu. opuszkach palców i na podeszwach. włosy i paznokcie. Najgłębiej w naskórku leży warstwa komórek rozrodczych. której dolny odcinek jest zwinięty jak kłębek. w okolicach stawów tworzą się w zależności od ruchów stawów przejściowe fałdy skóry. Dużo gruczołów łojowych występuje w skórze nosa. zależy od działania na skórę czynników mechanicznych np.

Istnieje wzajemna współzależność. począwszy od okresu pokwitania. Gruczoły dokrewne są unerwione przez układ nerwowy autonomiczny. Wytworami naskórka są włosy i paznokcie. przy nasyceniu krwi hormonem. dzięki czemu skórę zalicza się do narządów czucia. Najmniejsze ilości hormonów aktywują enzymy tkankowe i w ten sposób wpływają na przemianę materii w komórkach. szyszynka. Gruczoły dokrewne Gruczoły dokrewne są to gruczoły. Meszek są to delikatne włoski. począwszy od okresu pokwitania. włosy na wzgórku łonowym i w dole pachowym. Czynność gruczołu związana jest z ciążą i porodem. warstwa powierzchowna jest zrogowaciała. tarczyca. włosy brwi i przedsionka nosa oraz meszek włosowy. która wpływa na wielkość gruczołu. produkcja hormonu przez gruczoł maleje. bólu. Regulacja wydzielania hormonów oparta jest o tzw. stóp. Owłosienie ciała jest zależne od wieku i płci. kształtu owalnego lub zbliżonego do czworoboku leżące na końcowych paliczkach. są przeźroczyste. częściowo palców. które pokrywają prawie całe ciało z wyjątkiem skóry dłoni. których wydzielina zwana hormonem przedostaje się bezpośrednio z komórek gruczołowych do krwi. Gruczoł leży na klatce piersiowej. Na brodawce znajdują się ujścia przewodów mlecznych. czerwieni wargowej i skóry napletka prącia. U człowieka jest kilka rodzajów włosów: włosy głowy. to znaczy przy zmniejszaniu się ilości danego hormonu we krwi. Do gruczołów dokrewnych należy przysadka mózgowa. Paznokcie są to blaszki rogowe. o różnej długości. w której znajduje się brodawka i korzeń włosa. Paznokcie rosną od strony korzenia. Hormony są ustrojowi konieczne do życia. U płci żeńskiej gruczoł rozwija się wyraźnie. ponadto są duże różnice indywidualne. barwy różowawej. Warstwa głęboka paznokcia stanowi jego warstwę rozrodczą. z widocznymi podłużnymi listewkami. Sutek jest podzielony pasmami tkanki łącznej na płaty. Ilość hormonów wydzielanych przez jakiś gruczoł może ulegać zmianie w kierunku ich zmniejszenia lub zwiększenia. Na powierzchni zewnętrznej mniej więcej w środku widoczna jest wyniosła brodawka otoczona ciemniej zabarwioną skórą. powstają wówczas określone obrazy chorobowe. W obrębie skóry znajdują się liczne zakończenia nerwowe. temperatury. Gruczoł mleczny posiada również tkankę tłuszczową w zmiennej ilości. następuje pobudzenie gruczołu do produkcji. sprzężenie zwrotne. gruczoł zatrzymuje się w rozwoju.męskiej gruczoł rozwija się nieznacznie w okresie płodowym i dziecięcym. układ nerwowy wpływa na wydzielinę gruczołów i wydzielina gruczołów ma wpływ na układ nerwowy. leży na wysokości zazwyczaj od 3 do 7 żebra. Włosy wystają ze skóry właściwej. krótsze włosy brody. gruczoły . które są receptorami czucia dotyku. jest parzysty. te na płaciki.

Większość tych gruczołów jest czynna przez całe życie. Część przednia przysadki pochodzenia nabłonkowego wydziela hormony pobudzające gruczoły płciowe do produkcji ich hormonów i dojrzewania komórek płciowych.gruczoł ten leży z przodu szyi. zaś jego nadmiar wzrost olbrzymi. Oprócz gruczołów pobudzających inne gruczoły przysadka posiada własne hormony. Przysadka jest określana jako gruczoł naczelny. wyspy trzustki i części gruczołowe gonad czyli jąder i jajników.6 grama. U osób dorosłych pojawiają się w szyszynce drobne złogi wapnia. niektóre są czynne okresowo. zwane piaskiem szyszynki. Niedobór tego hormonu w okresie dziecięcym wywołuje wzrost karli. U osób dorosłych obraz horobowy jest inny. Jest ona zawieszona na lejku. do których jako materiał wyjściowy potrzebny jest jod. Między nimi leży niewielka część pośrednia. stanowi ona pośrednik między mózgowiem i jego neurohormonami a innymi gruczołami dokrewnymi. jąder i jajników. Tarczyca zawiera szereg pęcherzyków. składa się z dwóch płatów: prawego i lewego połączonych ze sobą węziną. między wzgórkami przednimi blaszki czołowej śródmózgowia. Przysadka jest wielkości i kształtu małej fasolki wagi około 0. w których gromadzi się jej wydzielina zwana koloidem. otoczona przez oponę twardą. rąk i stóp. brak hormonu wywołuje przedwczesne dojrzewanie płciowe. Część tylna przysadki pochodzenia nerwowego jest częścią podwzgurza międzymózgowia. Przysadka wpływa w systemie sprzężenia zwrotnego na następujące gruczoły dokrewne: tarczycę. a które pobudzają przemianę materii. nadnercza. Część przednia różni się od części tylnej nie tylko pochodzeniem. podchodzą do chrząstki tarczowatej krtani. przede wszystkim wazopresynę regulującą ciśnienie krwi i oxytocynę wydzielającą pobudzająco do skurczu mięśniówkę macicy. Składa się ona z dwóch części głównych: przedniej pochodzenia nabłonkowego i tylnej pochodzenia nerwowego. Waży około 500 miligramów. Tarczyca . części wydzielnicze gruczołów płciowych tj. Jej hormony wpływają regulująco na rozwój płciowy. który wpukla się z dma komory Iii mózgu. ale budową histologiczną i fizjologią. korę nadnerczy. Płaty przylegają do przełyku i tchawicy. nadmiar wywołuje ograniczone powiększanie się twarzy. hormony pobudzające tarczycę i nadnercza do wydzielania oraz własny hormon wzrostowy. gromadzi ona.przytarczyczne. Waga gruczołu waha się od 25-60 gramów. przysadka mózgowa zwana naczelnym gruczołem dokrewnym leży w środkowym dole czaszkowym na siodełku tureckim. . Zaburzenia działania przysadki mogą iść w kierunku niedoboru lub nadmiaru hormonu. Szyszynka jest to malutki gruczoł leżący do tyłu od wzgórza. ponieważ znaczna część jej hormonów wpływa na inne gruczoły dokrewne pobudzając je do wydzielania. Przykładem może być zmiana ilościowa hormonu wzrostowego. Tarczyca produkuje hormony. przenosi i wydala neurohormony komórek jąder podwzgórza.

Niedobór lub brak hormonów w okresie dziecięcym prowadzi do zaburzeń rozwoju zarówno fizycznego jak i umysłowego aż do zupełnego zahamowania rozwoju. Nadnercza są to gruczoły spoczywające na górnych biegunach nerek. stąd ich nazwa. inne dla każdej warstwy hormony. krzywą i rdzenną. a przy nadmiarze do otyłości lub do znacznego zwiększenia się cech płciowych męskich. a po wydaleniu komórki jajowej. Gruczoły przytarczyczne w liczbie czterech leżą na tylnej powierzchni płatów tarczycy. komórki pęcherzyka przekształcają się w ciałko żółte. jeżeli rozwinie się ciąża. Ten sam niedobór w okresie dorosłym powoduje zwolnienie przemiany materii. Część korowa produkuje trzy rodzaje hormonów regulujących równowagę sodu i wapnia w ustroju. Jajnik . Wyspy trzustki . Nadnercze ma kształt płaskiego trójkąta. przekazywanych przez przysadkę.leżące w tkance łącznej między kanalikami jądra.wpływają więc na rozwój ogólny organizmu. składa się z kilku warstw. Jeżeli nie dojdzie do zapłodnienia doprowadzają do zaniku ciałka żółtego i rozwoju kolejnego pęcherzyka Graffa. oraz dojrzewanie komórek płciowych czyli plemników. na przekroju uwidacznia dwie warstwy. Ich hormon reguluje przemianę wapnia i fosforu w ustroju. wychudzenie. obrzęki i spowolnienie reakcji psychicznych. Po dwa po stronie prawej i lewej. Ich hormony pobudzają rozwój cech płciowych męskich. Brak hormonu powoduje cukrzycę charakteryzującą się utratą cukru przez ustrój.na tle miąższu trzustki. ma związek z układem nerwowym sympatycznym. . Nadmiar hormonów występujący zazwyczaj u osób dorosłych wywołuje przyspieszenie przemiany materii. nadmierną pobudliwość nerwową. wagi 30-50 miligramów. zwłaszcza jąder. którego hormony działają zależnie od zapłodnienia lub niezapłodnienia komórki jajowej. dalej cukru oraz hormony mogące mogące zastąpić hormony płciowe Gonad. Krzywa położona zewnątrz jest pochodzenia nabłonkowego. Jądro . Nadmiar hormonu wywołuje zwyżkę poziomu wapnia we krwi i odkładanie się soli wapnia w ścianach naczyń krwionośnych i kanalików nerkowych. Komórki śródmiąższowe produkują hormony pod wpływem przysadki mózgowej. co określa się matołectwem lub kretynizmem. Część rdzenia wydziela hormony podwyższające ciśnienie krwi. utrzymują ciałko żółte i uniemożliwiają dojrzewanie pęcherzyków Graffa i komórek jajowych. Zaburzenia hormonalne prowadzą przy niedoborze do wychudzenia. niedobór wywołuje odwapnienie lub za słabe uwapnienie kości i zębów. Są one przeciętnie wielkości ziarna pszenicy. Hormony pęcherzyka Graffa wywołują dojrzewanie komórek płciowych. które produkują różne.w jądrze znajdują się grupy komórek o zdolnościach wydzielania hormonów . Część rdzenna jest pochodzenia nerwowego. Komórki wysp wydzielają hormony regulujące poziom cukru we krwi.hormony jajnika są produkowane okresowo przez komórki pęcherzyków Graffa pod wpływem hormonów podwzgórza. rozsiane są grupy komórek tworzących wyspy Langerhansa. Są to komórki śródmiąższowe Leydiga.

co ułatwiłoby naukę np. Może warto skrypt podzielić na główne działy tematyczne. KONIEC .Koniec Uwaga: Prosimy o sporządzenie spisu treści. powtarzanie materiału.którego w oryginalnym tekście brajlowskim nie zrobiono. w każdym tomie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->