You are on page 1of 18

c 

 c 
 
c c

{ 
 

   

Cc

Căn c΁ Luͅt Tͭ ch΁c Chính phͿ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn c΁ Luͅt Thương m̹i ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Xét đ͙ nghͣ cͿa Bͱ trưͷng Bͱ Thương m̹i,

c c

Chương


cC c

 Phҥm vi điӅu chӍnh

Nghӏ đӏnh này quy đӏnh chi tiӃt Luұt Thương mҥi vӅ viӋc thành lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa và hoҥt
đӝng mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

 Đӕi tưӧng áp dөng

Nghӏ đӏnh này áp dөng đӕi vӟi Sӣ Giao dӏch hàng hóa và các tә chӭc, cá nhân khác liên quan đӃn
hoҥt đӝng mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

 Giҧi thích tӯ ngӳ

Trong Nghӏ đӏnh này, các thuұt ngӳ dưӟi đây đưӧc hiӇu như sau:

1. ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa (sau đây gӑi tҳt là ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng) là Quy tҳc điӅu
chӍnh hoҥt đӝng giao dӏch cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa, cӫa các thành viên và các chӫ thӇ khác liên
quan đӃn hoҥt đӝng mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

2. Hoҥt đӝng tӵ doanh là viӋc thành viên kinh doanh cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa hoҥt đӝng mua bán
hàng hóa qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa cho chính mình.

3. LӋnh giao dӏch là yêu cҫu bҵng văn bҧn đӇ mua hoһc bán hàng hóa cӫa thành viên kinh doanh
nhҵm thӵc hiӋn giao dӏch mua bán hàng hóa qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

4. LӋnh ӫy thác giao dӏch là yêu cҫu bҵng văn bҧn cӫa khách hàng đӕi vӟi thành viên kinh doanh
thӵc hiӋn giao dӏch mua bán hàng hóa qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa trên cơ sӣ hӧp đӗng ӫy thác giao
dӏch.

5. Ngày đҫu tiên giao dӏch hӧp đӗng là ngày do Sӣ Giao dӏch hàng hóa ҩn đӏnh đӇ kӇ tӯ ngày đó hӧp
đӗng này đưӧc phép giao dӏch.

6. Ngày cuӕi cùng giao dӏch hӧp đӗng là ngày do Sӣ Giao dӏch hàng hóa ҩn đӏnh đӇ kӇ tӯ sau ngày
đó hӧp đӗng này không còn đưӧc phép giao dӏch.
. Ký quӻ bҧo đҧm tư cách thành viên là viӋc thành viên gӱi mӝt khoҧn tiӅn hoһc giҩy tӡ có giá khác
vào tài khoҧn phong tӓa theo chӍ đӏnh cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa đӇ bҧo đҧm thӵc hiӋn nghĩa vө
thành viên.

8. Ký quӻ giao dӏch là viӋc thành viên gӱi mӝt khoҧn tiӅn vào tài khoҧn phong tӓa theo chӍ đӏnh cӫa
Sӣ Giao dӏch hàng hóa đӇ bҧo đҧm thӵc hiӋn giao dӏch.

9. Phí thành viên là khoҧn tiӅn thành viên phҧi nӝp cho Sӣ Giao dӏch hàng hóa theo quy đӏnh tҥi ĐiӅu
lӋ hoҥt đӝng.

10. Phí giao dӏch là khoҧn tiӅn thành viên phҧi trҧ cho Sӣ Giao dӏch hàng hóa đӇ đưӧc thӵc hiӋn
tӯng giao dӏch.

11. Tháng đáo hҥn hӧp đӗng là tháng mà hӧp đӗng giao dӏch phҧi đưӧc thӵc hiӋn.

12. Tҩt toán hӧp đӗng là viӋc thanh toán tҩt cҧ các nghĩa vө liên quan đӃn hӧp đӗng mà các bên
nҳm giӳ hӧp đӗng phҧi thӵc hiӋn.

13. Khách hàng là tә chӭc, cá nhân không phҧi là thành viên cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa, thӵc hiӋn
hoҥt đӝng mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa thông qua viӋc uӹ thác cho thành viên kinh
doanh cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

 Quҧn lý Nhà nưӟc

1. Chính phӫ thӕng nhҩt quҧn lý hoҥt đӝng mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

2. Bӝ Thương mҥi chӏu trách nhiӋm trưӟc Chính phӫ quҧn lý hoҥt đӝng mua bán hàng hoá qua Sӣ
Giao dӏch hàng hóa. Bӝ Thương mҥi thӵc hiӋn các nhiӋm vө sau đây:

a) Trình Chính phӫ ban hành các văn bҧn quy phҥm pháp luұt điӅu chӍnh hoҥt đӝng muabán hàng
hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa;

b) QuyӃt đӏnh viӋc thành lұp và hoҥt đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa, phê chuҭn ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng
và phê chuҭn viӋc sӱa đәi, bә sung ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa; ban hành danh
mөc hàng hoá đưӧc phép giao dӏch qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa;

c) Thӵc hiӋn các biӋn pháp quҧn lý cҫn thiӃt trong trưӡng hӧp khҭn cҩp;

d) Tә chӭc thanh tra, kiӇm tra các hoҥt đӝng liên quan đӃn mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch
hàng hóa;

đ) Quy đӏnh lӝ trình và điӅu kiӋn cho thương nhân ViӋt Nam tham gia giao dӏch mua bán hàng hóa
qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa ӣ nưӟc ngoài trong tӯng thӡi kǤ;

e) Thӵc hiӋn các nӝi dung quҧn lý nhà nưӟc khác theo chӭc năng, nhiӋm vө, quyӅn hҥn cӫa Bӝ
Thương mҥi.

3. Ngân hàng Nhà nưӟc ViӋt Nam có trách nhiӋm hưӟng dүn chӃ đӝ thanh toán trong hoҥt đӝng mua
bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa; quy đӏnh cө thӇ điӅu kiӋn hoҥt đӝng cӫa Trung tâm thanh
toán.

4. Bӝ Tài chính có trách nhiӋm hưӟng dүn các chӃ đӝ vӅ thuӃ, phí, lӋ phí đӕi vӟi hoҥt đӝng mua bán
hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa; phӕi hӧp vӟi Bӝ Thương mҥi trong viӋc thҭm tra năng lӵc tài
chính cӫa các sáng lұp viên cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa.
5. Bӝ KӃ hoҥch và Đҫu tư có trách nhiӋm phӕi hӧp vӟi Bӝ Thương mҥi trong viӋc thҭm tra tính khҧ
thi cӫa viӋc thành lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

6. Các Bӝ, cơ quan ngang Bӝ, cơ quan thuӝc Chính phӫ, Ӫy ban nhân dân cҩp tӍnh thӵc hiӋn viӋc
quҧn lý hoҥt đӝng mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa trong phҥm vi chӭc năng, nhiӋm vө,
quyӅn hҥn cӫa mình.

 Mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa ӣ nưӟc ngoài

1. Thương nhân ViӋt Nam có quyӅn tham gia hoҥt đӝng mua bán hàng hóa qua Sӣ Giao dӏch hàng
hóa ӣ nưӟc ngoài theo lӝ trình, điӅu kiӋn và phҥm vi do Bӝ Thương mҥi quy đӏnh và công bӕ trong
tӯng thӡi kǤ.

2. Khi tham gia hoҥt đӝng mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa ӣ nưӟc ngoài, thương
nhân ViӋt Nam phҧi tuân thӫ các quy đӏnh vӅ xuҩt khҭu, nhұp khҭu, thanh toán quӕc tӃ và các quy
đӏnh liên quan khác cӫa pháp luұt ViӋt Nam.

Chương

 Cc 

 Đӏa vӏ pháp lý cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa

Sӣ Giao dӏch hàng hóa là pháp nhân đưӧc thành lұp và hoҥt đӝng dưӟi hình thӭc Công ty trách
nhiӋm hӳu hҥn, Công ty cә phҫn theo quy đӏnh cӫa Luұt Doanh nghiӋp và quy đӏnh cӫa Nghӏ đӏnh
này.

 Thҭm quyӅn cho phép thành lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa

Bӝ trưӣng Bӝ Thương mҥi quyӃt đӏnh cҩp, cҩp lҥi, sӱa đәi, bә sung Giҩy phép thành lұp Sӣ Giao
dӏch hàng hóa; phê chuҭn ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

 ĐiӅu kiӋn thành lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa

Sӣ Giao dӏch hàng hóa đưӧc thành lұp nӃu đáp ӭng đӫ các điӅu kiӋn sau đây:

1. Vӕn pháp đӏnh là mӝt trăm năm mươi tӹ đӗng trӣ lên;

2. ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng phù hӧp vӟi quy đӏnh cӫa Nghӏ đӏnh này;

3. Giám đӕc hoһc Tәng giám đӕc phҧi có bҵng đҥi hӑc, cӱ nhân trӣ lên và có thӡi gian công tác trong
lĩnh vӵc kinh tӃ - tài chính ít nhҩt là 05 năm; có đӫ năng lӵc hành vi dân sӵ và không thuӝc đӕi tưӧng
bӏ cҩm quҧn lý doanh nghiӋp theo quy đӏnh cӫa Luұt Doanh nghiӋp;

4. Các điӅu kiӋn khác theo quy đӏnh cӫa Luұt doanh nghiӋp.

  Hӗ sơ đӅ nghӏ thành lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa

Hӗ sơ đӅ nghӏ thành lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa gӗm:

1. Văn bҧn đӅ nghӏ thành lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa theo mүu cӫa Bӝ Thương mҥi;

2. Danh sách các thành viên trong trưӡng hӧp Sӣ Giao dӏch hàng hóa hoҥt đӝng dưӟi hình thӭc
Công ty trách nhiӋm hӳu hҥn và các giҩy tӡ kèm theo sau đây:
a) Đӕi vӟi thành viên là cá nhân: bҧn sao giҩy chӭng minh nhân dân hoһc chӭng thӵc cá nhân hӧp
pháp khác;

b) Đӕi vӟi thành viên là tә chӭc: bҧn sao quyӃt đӏnh thành lұp, Giҩy chӭng nhұn đăng ký kinh doanh
hoһc tài liӋu tương đương khác cӫa tә chӭc; văn bҧn uӹ quyӅn, giҩy chӭng minh nhân dân hoһc
chӭng thӵc cá nhân hӧp pháp khác cӫa ngưӡi đҥi diӋn theo uӹ quyӅn.

3. Danh sách cә đông sáng lұp trong trưӡng hӧp Sӣ Giao dӏch hàng hóa hoҥt đӝng dưӟi hình thӭc
Công ty cә phҫn và các giҩy tӡ kèm theo sau đây:

a) Đӕi vӟi cә đông là cá nhân: bҧn sao giҩy chӭng minh nhân dân hoһc chӭng thӵc cá nhân hӧp
pháp khác;

b) Đӕi vӟi cә đông là tә chӭc: bҧn sao quyӃt đӏnh thành lұp, Giҩy chӭng nhұn đăng ký kinh doanh
hoһc tài liӋu tương đương khác cӫa tә chӭc; văn bҧn uӹ quyӅn, giҩy chӭng minh nhân dân hoһc
chӭng thӵc cá nhân hӧp pháp khác cӫa ngưӡi đҥi diӋn theo uӹ quyӅn.

4. Văn bҧn xác nhұn vӕn pháp đӏnh cӫa cơ quan có thҭm quyӅn;

5. Giҧi trình kinh tӃ - kӻ thuұt vӟi các nӝi dung vӅ mөc tiêu, đӏa điӇm thành lұp, tiӃn đӝ thành lұp và đi
vào hoҥt đӝng, giҧi pháp công nghӋ đӇ thӵc hiӋn giao dӏch;

6. Dӵ thҧo ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa;

. Dӵ thҧo ĐiӅu lӋ doanh nghiӋp.

 !. Thҭm tra và cҩp Giҩy phép thành lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa

1. Bӝ Thương mҥi chӏu trách nhiӋm thҭm tra các điӅu kiӋn và hӗ sơ đӅ nghӏ thành lұp Sӣ Giao dӏch
hàng hóa quy đӏnh tҥi ĐiӅu 8, ĐiӅu 9 Nghӏ đӏnh này.

2. Trong thӡi hҥn bҧy ngày làm viӋc, kӇ tӯ ngày nhұn đưӧc hӗ sơ đӅ nghӏ thành lұp Sӣ Giao dӏch
hàng hóa, Bӝ Thương mҥi phҧi xem xét tính hӧp lӋ cӫa hӗ sơ và có thӇ yêu cҫu bә sung hӗ sơ, nӃu
còn thiӃu theo quy đӏnh tҥi ĐiӅu 9 Nghӏ đӏnh này.

3. Bӝ Thương mҥi hoàn tҩt thҭm tra trong thӡi hҥn bӕn mươi lăm ngày, kӇ tӯ ngày nhұn đưӧc hӗ sơ
hӧp lӋ. Thӡi hҥn này có thӇ đưӧc gia hҥn nhưng không quá sáu mươi ngày.

4. HӃt thӡi hҥn quy đӏnh tҥi tҥi khoҧn 3 ĐiӅu này, Bӝ Thương mҥi phҧi quyӃt đӏnh viӋc cҩp hoһc
không cҩp Giҩy phép thành lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa. Trưӡng hӧp không cҩp Giҩy phép, Bӝ
Thương mҥi phҧi thông báo bҵng văn bҧn và nêu rõ lý do.

 . Nӝi dung Giҩy phép thành lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa

Giҩy phép thành lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa đӗng thӡi là Giҩy chӭng nhұn đăng ký kinh doanh; bao
gӗm các nӝi dung sau:

1. Tên, đӏa chӍ trө sӣ chính cӫa doanh nghiӋp, văn phòng đҥi diӋn, chi nhánh và nơi tә chӭc các giao
dӏch mua bán hàng hoá;

2. Hӑ, tên, đӏa chӍ thưӡng trú, quӕc tӏch, sӕ giҩy chӭng minh nhân dân, hӝ chiӃu hoһc chӭng thӵc cá
nhân hӧp pháp khác cӫa ngưӡi đҥi diӋn theo pháp luұt cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa;

3. Hӑ, tên, đӏa chӍ thưӡng trú, quӕc tӏch, sӕ giҩy chӭng minh nhân dân, hӝ chiӃu hoһc chӭng thӵc cá
nhân hӧp pháp khác cӫa thành viên hoһc cә đông sáng lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa là cá nhân;
4. Sӕ quyӃt đӏnh thành lұp hoһc sӕ đăng ký kinh doanh cӫa chӫ sӣ hӳu công ty, cӫa thành viên trong
trưӡng hӧp Sӣ Giao dӏch hàng hóa hoҥt đӝng dưӟi hình thӭc công ty trách nhiӋm hӳu hҥn;

5. Sӕ quyӃt đӏnh thành lұp hoһc sӕ đăng ký kinh doanh cӫa cә đông sáng lұp là tә chӭc trong trưӡng
hӧp Sӣ Giao dӏch hàng hóa hoҥt đӝng dưӟi hình thӭc công ty cә phҫn;

6. Vӕn điӅu lӋ trong trưӡng hӧp Sӣ Giao dӏch hàng hóa hoҥt đӝng dưӟi hình thӭc Công ty trách
nhiӋm hӳu hҥn; sӕ cә phҫn và giá trӏ vӕn cә phҫn đã góp và sӕ cә phҫn đưӧc quyӅn chào bán trong
trưӡng hӧp Sӣ Giao dӏch hàng hóa hoҥt đӝng dưӟi hình thӭc Công ty cә phҫn;

. Loҥi hàng hoá giao dӏch.

 . Sӱa đәi, bә sung Giҩy phép thành lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa

1. Trưӡng hӧp có thay đәi các nӝi dung cӫa Giҩy phép thành lұp đưӧc quy đӏnh tҥi ĐiӅu 11 QuyӃt
đӏnh này, Sӣ Giao dӏch hàng hóa phҧi nӝp hӗ sơ đӅ nghӏ Bӝ Thương mҥi sӱa đәi, bә sung Giҩy phép
thành lұp.

2. Hӗ sơ đӅ nghӏ sӱa đәi, bә sung Giҩy phép thành lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa bao gӗm:

a) Văn bҧn đӅ nghӏ sӱa đәi, bә sung Giҩy phép thành lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa theo mүu cӫa Bӝ
Thương mҥi;

b) Bҧn gӕc Giҩy phép thành lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

3. Trong thӡi hҥn 15 ngày, kӇ tӯ ngày nhұn đưӧc hӗ sơ hӧp lӋ nêu tҥi khoҧn 2 ĐiӅu này, Bӝ Thương
mҥi phҧi quyӃt đӏnh viӋc sӱa đәi, bә sung Giҩy phép thành lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa. Trong trưӡng
hӧp không sӱa đәi, bә sung Giҩy phép thành lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa, Bӝ Thương mҥi phҧi thông
báo bҵng văn bҧn và nêu rõ lý do.

 Cҩp lҥi Giҩy phép thành lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa

1. Trưӡng hӧp Giҩy phép thành lұp sӣ Giao dӏch hàng hóa bӏ mҩt, bӏ rách, bӏ cháy hoһc bӏ tiêu hӫy
dưӟi hình thӭc khác, Sӣ Giao dӏch hàng hóa phҧi nӝp hӗ sơ đӅ nghӏ Bӝ Thương mҥi cҩp lҥi Giҩy
phép thành lұp.

2. Hӗ sơ đӅ nghӏ cҩp lҥi Giҩy phép thành lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa bao gӗm:

a) Văn bҧn đӅ nghӏ cҩp lҥi Giҩy phép thành lұp Sӣ Giáo dӏch hàng hóa theo mүu cӫa Bӝ Thương
mҥi;

b) Bҧn gӕc hoһc bҧn sao Giҩy phép thành lұp Sӣ Giao dӏch hàng hoá (nӃu có).

3. Trong thӡi hҥn 10 ngày, kӇ tӯ ngày nhұn đưӧc hӗ sơ hӧp lӋ nêu tҥi khoҧn 2 ĐiӅu này, Bӝ Thương
mҥi phҧi quyӃt đӏnh viӋc cҩp lҥi Giҩy phép thành lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa. Trong trưӡng hӧp
không cҩp lҥi Giҩy phép thành lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa, Bӝ Thương mҥi phҧi thông báo bҵng văn
bҧn và nêu rõ lý do.

 ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa

1. ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa phҧi có các nӝi dung chӫ yӃu sau đây:

a) ĐiӅu kiӋn và thӫ tөc chҩp thuұn tư cách thành viên; quyӅn và nghĩa vө thành viên;

b) Các trưӡng hӧp chҩm dӭt tư cách thành viên và trách nhiӋm khi chҩm dӭt tư cách thành viên;
c) Loҥi hàng hoá giao dӏch; tiêu chuҭn và đơn vӏ đo lưӡng cӫa loҥi hàng hoá đó;

d) Mүu hӧp đӗng giao dӏch và lӋnh giao dӏch;

đ) Thӡi hҥn giao dӏch hӧp đӗng và quy trình thӵc hiӋn giao dӏch;

e) Hҥn mӭc giao dӏch, ký quӻ giao dӏch và phí giao dӏch;

g) Các phương thӭc, thӫ tөc thӵc hiӋn hӧp đӗng;

h) Nӝi dung công bӕ thông tin cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa và các báo cáo hoҥt đӝng, báo cáo tài
chính cӫa các thành viên;

i) Các biӋn pháp quҧn lý rӫi ro;

k) Giҧi quyӃt tranh chҩp;

l) Sӱa đәi, bә sung ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng;

m) Các nӝi dung có liên quan khác .

2. ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa không đưӧc trái vӟi các quy đӏnh cӫa Nghӏ đӏnh này
và pháp luұt hiӋn hành.

 QuyӅn hҥn cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa

1. Lӵa chӑn loҥi hàng hoá trong danh mөc hàng hoá đưӧc quy đӏnh tҥi ĐiӅu 32 Nghӏ đӏnh này đӇ tә
chӭc giao dӏch mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

2. Tә chӭc, điӅu hành và quҧn lý hoҥt đӝng giao dӏch mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

3. Chҩp thuұn, huӹ bӓ tư cách thành viên theo quy đӏnh cӫa ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch
hàng hóa.

4. Yêu cҫu các thành viên kinh doanh ký quӻ đҧm bҧo tư cách thành viên, ký quӻ giao dӏch theo quy
đӏnh cӫa ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

5. Thu phí thành viên, phí giao dӏch, phí cung cҩp dӏch vө thông tin và các loҥi phí dӏch vө khác theo
ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa và theo quy đӏnh cӫa pháp luұt.

6. Ban hành các quy chӃ niêm yӃt, công bӕ thông tin và giao dӏch mua bán hàng hoá tҥi Sӣ Giao dӏch
hàng hóa hóa.

. KiӇm tra, giám sát hoҥt đӝng giao dӏch và công bӕ thông tin cӫa các thành viên.

8. Yêu cҫu các thành viên thӵc hiӋn các biӋn pháp quҧn lý rӫi ro đưӧc quy đӏnh trong ĐiӅu lӋ hoҥt
đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

9. ChӍ đӏnh thành viên kinh doanh khác thӵc hiӋn các hӧp đӗng đang đưӧc nҳm giӳ bӣi mӝt thành
viên kinh doanh bӏ chҩm dӭt tư cách thành viên theo quy đӏnh tҥi ĐiӅu 24 Nghӏ đӏnh này.

10. Làm trung gian hoà giҧi theo yêu cҫu khi phát sinh tranh chҩp liên quan đӃn hoҥt đӝng mua bán
hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa.
11. Thӵc hiӋn các quyӅn khác theo quy đӏnh cӫa Nghӏ đӏnh này, ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng và theo quy đӏnh
cӫa pháp luұt.

 Trách nhiӋm cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa

1. Tә chӭc hoҥt đӝng mua bán hàng hoá đúng vӟi quy đӏnh cӫa Nghӏ đӏnh này và ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng
cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

2. Tә chӭc các giao dӏch mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa mӝt cách công bҵng, trұt tӵ
và hiӋu quҧ.

3. Công bӕ ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng, Giҩy phép thành lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa đã đưӧc Bӝ trưӣng Bӝ
Thương mҥi phê chuҭn, cҩp, sӱa đәi, bә sung; công bӕ danh sách và các thông tin vӅ thành viên cӫa
Sӣ Giao dӏch hàng hóa; công bӕ thông tin vӅ các giao dӏch và lӋnh giao dӏch mua bán hàng hoá qua
Sӣ Giao dӏch hàng hóa và các thông tin khác theo ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

4. Thӵc hiӋn viӋc báo cáo đӏnh kǤ hoһc đӝt xuҩt theo yêu cҫu cӫa Bӝ Thương mҥi vӅ các thông tin
liên quan đӃn hoҥt đӝng mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa và danh sách thành viên tҥi
thӡi điӇm báo cáo.

5. Cung cҩp thông tin và phӕi hӧp vӟi các cơ quan có thҭm quyӅn trong công tác thanh tra, kiӇm tra
và phòng chӕng các hành vi vi phҥm pháp luұt liên quan đӃn giao dӏch mua bán hàng hoá qua Sӣ
Giao dӏch hàng hóa.

6. Thӵc hiӋn chӃ đӝ thӕng kê, kӃ toán, kiӇm toán theo quy đӏnh cӫa pháp luұt.

. Chӏu trách nhiӋm cuӕi cùng vӅ mӑi hoҥt đӝng mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

8. ThiӃt lұp hӋ thӕng kiӇm soát nӝi bӝ, quҧn trӏ rӫi ro và giám sát, ngăn ngӯa nhӳng xung đӝt lӧi ích
trong nӝi bӝ.

9. Chӏu trách nhiӋm bӗi thưӡng thiӋt hҥi cho các thành viên cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa trong trưӡng
hӧp Sӣ Giao dӏch hàng hóa gây thiӋt hҥi cho các thành viên, trӯ trưӡng hӧp bҩt khҧ kháng theo quy
đӏnh cӫa pháp luұt.

10. Thӵc hiӋn các nghĩa vө khác theo quy đӏnh cӫa Nghӏ đӏnh này, Luұt Doanh nghiӋp, ĐiӅu lӋ hoҥt
đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa và theo các quy đӏnh khác cӫa pháp luұt.

Chương

"c# $cC Cc 

 Thành viên cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa

1. Thành viên cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa bao gӗm:

a) Thương nhân môi giӟi (sau đây gӑi là thành viên môi giӟi);

b) Thương nhân kinh doanh (sau đây gӑi là thành viên kinh doanh).

2. ChӍ nhӳng thành viên kinh doanh cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa mӟi đưӧc thӵc hiӋn các hoҥt đӝng
mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

3. ChӍ các thành viên môi giӟi mӟi đưӧc thӵc hiӋn các hoҥt đӝng môi giӟi mua bán hàng hoá qua Sӣ
Giao dӏch hàng hóa.
 Chҩp thuұn tư cách thành viên Sӣ Giao dӏch hàng hóa

1. Thương nhân có nguyӋn vӑng trӣ thành thành viên cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa có quyӅn đӅ nghӏ
Sӣ Giao dӏch hàng hóa chҩp thuұn tư cách thành viên.

2. Căn cӭ các điӅu kiӋn quy đӏnh tҥi các ĐiӅu 19, ĐiӅu 20 Nghӏ đӏnh này và theo quy đӏnh cӫa ĐiӅu lӋ
hoҥt đӝng, Sӣ Giao dӏch hàng hóa xem xét viӋc chҩp thuұn tư cách thành viên cho thương nhân.

3. Trong trưӡng hӧp tӯ chӕi chҩp thuұn tư cách thành viên, Sӣ Giao dӏch hàng hóa phҧi trҧ lӡi
thương nhân bҵng văn bҧn và nêu rõ lý do cӫa viӋc tӯ chӕi chҩp thuұn.

4. Trong trưӡng hӧp Sӣ Giao dӏch hàng hóa chҩp thuұn tư cách thành viên cho thương nhân không
đӫ điӅu kiӋn theo quy đӏnh tҥi ĐiӅu 19 hoһc ĐiӅu 21 Nghӏ đӏnh này, Bӝ Thương mҥi có quyӅn đình chӍ
tư cách thành viên cӫa các thương nhân đó. Sӣ Giao dӏch hàng hóa phҧi chӏu trách nhiӋm vӅ các hұu
quҧ phát sinh tӯ viӋc đình chӍ này.

  Thành viên môi giӟi

Thành viên môi giӟi phҧi đáp ӭng đҫy đӫ các điӅu kiӋn sau đây:

1. Là doanh nghiӋp đưӧc thành lұp theo quy đӏnh cӫa Luұt Doanh nghiӋp.

2. Vӕn pháp đӏnh là năm tӹ đӗng trӣ lên.

3. Giám đӕc hoһc Tәng giám đӕc phҧi có bҵng đҥi hӑc, cӱ nhân trӣ lên, có đӫ năng lӵc hành vi dân
sӵ và không thuӝc đӕi tưӧng bӏ cҩm quҧn lý doanh nghiӋp theo quy đӏnh cӫa Luұt Doanh nghiӋp.

4. Các điӅu kiӋn khác theo quy đӏnh cӫa ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

 ! QuyӅn và nghĩa vө cӫa thành viên môi giӟi

QuyӅn và nghĩa vө cӫa thành viên môi giӟi thӵc hiӋn theo Luұt Thương mҥi và ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng cӫa
Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

 Thành viên kinh doanh

Thành viên kinh doanh phҧi đáp ӭng đҫy đӫ các điӅu kiӋn sau đây:

1. Là doanh nghiӋp đưӧc thành lұp theo quy đӏnh cӫa Luұt Doanh nghiӋp.

2. Vӕn pháp đӏnh là bҭy mươi lăm tӹ đӗng trӣ lên.

3. Giám đӕc hoһc Tәng giám đӕc phҧi có bҵng đҥi hӑc, cӱ nhân trӣ lên, có đӫ năng lӵc hành vi dân
sӵ và không thuӝc đӕi tưӧng bӏ cҩm quҧn lý doanh nghiӋp theo quy đӏnh cӫa Luұt Doanh nghiӋp.

4. Các điӅu kiӋn khác theo quy đӏnh cӫa ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

 QuyӅn cӫa thành viên kinh doanh

1. Thành viên kinh doanh có quyӅn thӵc hiӋn các hoҥt đӝng tӵ doanh hoһc nhұn uӹ thác mua bán
hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa cho khách hàng.

2. Yêu cҫu khách hàng ký quӻ đӇ đҧm bҧo thӵc hiӋn giao dӏch trong trưӡng hӧp nhұn uӹ thác thӵc
hiӋn viӋc mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa cho khách hàng.
3. Các quyӅn khác theo quy đӏnh cӫa Nghӏ đӏnh này và ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

 Nghĩa vө cӫa thành viên kinh doanh

1. Thӵc hiӋn nghiêm chӍnh và đҫy đӫ các nghĩa vө phát sinh tӯ các giao dӏch qua Sӣ Giao dӏch hàng
hóa.

2. Ký quӻ bҧo đҧm tư cách thành viên, ký quӻ giao dӏch trưӟc khi thӵc hiӋn các giao dӏch qua Sӣ
Giao dӏch hàng hóa.

3. Nӝp phí thành viên, phí giao dӏch và các loҥi phí khác theo quy đӏnh cӫa ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng cӫa Sӣ
Giao dӏch hàng hóa.

4. ThiӃt lұp hӋ thӕng kiӇm soát nӝi bӝ, quҧn trӏ rӫi ro và giám sát, ngăn ngӯa nhӳng xung đӝt lӧi ích
trong nӝi bӝ và trong giao dӏch.

5. Trong trưӡng hӧp nhұn uӹ thác, phҧi ký kӃt hӧp đӗng uӹ thác bҵng văn bҧn vӟi khách hàng và chӍ
đưӧc thӵc hiӋn giao dӏch cho khách hàng khi nhұn đưӧc lӋnh uӹ thác giao dӏch tӯ khách hàng.

6. Cung cҩp đҫy đӫ, trung thӵc và kӏp thӡi thông tin cho khách hàng.

. Lưu giӳ đҫy đӫ các chӭng tӯ và tài khoҧn phҧn ánh chi tiӃt, chính xác các giao dӏch cho khách
hàng và cho chính mình.

8. Ưu tiên thӵc hiӋn lӋnh uӹ thác giao dӏch cӫa khách hàng trưӟc lӋnh giao dӏch cӫa chính mình.

9. Giao dӏch trung thӵc và công bҵng, vì lӧi ích cӫa khách hàng.

10. Đҧm bҧo hҥch toán riêng hoҥt đӝng mua bán hàng hóa qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa cӫa tӯng
khách hàng và cӫa chính mình.

11. Thӵc hiӋn chӍ đӏnh cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa theo quy đӏnh tҥi khoҧn 2 ĐiӅu 25 Nghӏ đӏnh này;

12. Các nghĩa vө khác theo quy đӏnh cӫa Nghӏ đӏnh này và ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch hàng
hóa.

 Chҩm dӭt tư cách thành viên

Thương nhân chҩm dӭt tư cách thành viên trong các trưӡng hӧp sau đây:

1. Không còn đáp ӭng đӫ các điӅu kiӋn trӣ thành thành viên.

2. Giҧi thӇ, phá sҧn hoһc chҩm dӭt hoҥt đӝng theo quy đӏnh cӫa pháp luұt.

3. Tӵ đӅ nghӏ chҩm dӭt tư cách thành viên và đưӧc Sӣ Giao dӏch hàng hóa chҩp thuұn theo quy đӏnh
cӫa ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

4. Có hành vi vi phҥm là điӅu kiӋn chҩm dӭt tư cách thành viên theo quy đӏnh cӫa ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng
cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa hoһc quy đӏnh cӫa pháp luұt.

 Thӵc hiӋn nghĩa vө khi chҩm dӭt tư cách thành viên

1. Thương nhân khi chҩm dӭt tư cách thành viên phҧi thông báo cho khách hàng vӅ lý do chҩm dӭt
tư cách thành viên và viӋc thӵc hiӋn nghĩa vө hӧp đӗng theo uӹ thác cӫa khách hàng.
2. Trong trưӡng hӧp chҩm dӭt tư cách thành viên theo quy đӏnh tҥi Nghӏ đӏnh này, Sӣ Giao dӏch hàng
hóa có quyӅn yêu cҫu thành viên đó phҧi uӹ nhiӋm cho thành viên khác thӵc hiӋn nghĩa vө hӧp đӗng.
Trưӡng hӧp thành viên bӏ chҩm dӭt không uӹ nhiӋm đưӧc thì Sӣ Giao dӏch hàng hóa có quyӅn chӍ
đӏnh thành viên khác thӵc hiӋn.

3. Thương nhân chҩm dӭt tư cách thành viên có nghĩa vө chuyӇn giao các thông tin cҫn thiӃt vӅ
khách hàng cho thành viên nhұn uӹ nhiӋm hoһc đưӧc chӍ đӏnh.

4. Sau khi viӋc uӹ nhiӋm hoһc chӍ đӏnh thành viên thӵc hiӋn nghĩa vө hӧp đӗng theo quy đӏnh tҥi
khoҧn 2 ĐiӅu này đưӧc thӵc hiӋn, tiӅn ký quӻ cӫa khách hàng cho thành viên bӏ chҩm dӭt tư cách
thành viên phҧi đưӧc chuyӇn thành tiӅn ký quӻ cӫa khách hàng cho thành viên kinh doanh nhұn uӹ
nhiӋm hoһc đưӧc chӍ đӏnh.

5. Thương nhân chҩm dӭt tư cách thành viên phҧi trҧ phí thӵc hiӋn nghĩa vө hӧp đӗng cho thương
nhân mình uӹ nhiӋm hoһc đưӧc Sӣ Giao dӏch hàng hóa chӍ đӏnh theo quy đӏnh tҥi ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng
cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

6. Thương nhân khi chҩm dӭt tư cách thành viên phҧi thӵc hiӋn các nghĩa vө đã phát sinh vӟi khách
hàng và các chӫ thӇ khác liên quan đӃn hoҥt đӝng giao dӏch cӫa mình tҥi Sӣ Giao dӏch hàng hóa,
trưӡng hӧp gây thiӋt hҥi cho khách hàng thì phҧi bӗi thưӡng thiӋt hҥi cho khách hàng theo quy đӏnh
cӫa pháp luұt.

Chương #

"% c "&'"c"c#"% c "&' c(cc 

 Trung tâm thanh toán

1. Trung tâm thanh toán mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa (dưӟi đây gӑi tҳt là Trung
tâm Thanh toán) là tә chӭc thӵc hiӋn chӭc năng cung cҩp dӏch vө thanh toán trong hoҥt đӝng mua
bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

2. Sӣ Giao dӏch hàng hóa có thӇ thành lұp Trung tâm Thanh toán trӵc thuӝc hoһc uӹ quyӅn cho mӝt
tә chӭc tín dөng thӵc hiӋn chӭc năng cӫa Trung tâm Thanh toán.

3. Trung tâm Thanh toán phҧi hoҥt đӝng đӝc lұp vӟi các thành viên cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

4. Ngân hàng Nhà nưӟc quy đӏnh cө thӇ điӅu kiӋn thành lұp và hoҥt đӝng cӫa Trung tâm Thanh toán.

 QuyӅn cӫa Trung tâm Thanh toán

1. Yêu cҫu các bên liên quan đӃn hoҥt đӝng mua bán hàng hóa qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa thӵc
hiӋn các nghĩa vө bҧo đҧm thanh toán.

2. Thu phí dӏch vө thanh toán.

3. Trong trưӡng hӧp thành viên mҩt khҧ năng thanh toán theo yêu cҫu cӫa Trung tâm Thanh toán đӇ
thӵc hiӋn các nghĩa vө liên quan đӃn hoҥt đӝng mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa,
Trung tâm Thanh toán có quyӅn giӳ lҥi tҩt cҧ các khoҧn tiӅn ký quӻ, các chӭng tӯ giao nhұn hàng
hoá và các tài sҧn khác, không phân biӋt là tài sҧn cӫa thành viên đó hay cӫa khách hàng cӫa hӑ.

4. Các quyӅn khác theo quy đӏnh cӫa pháp luұt vӅ cung cҩp dӏch vө thanh toán và quy đӏnh cӫa Nghӏ
đӏnh này.

 Nghĩa vө cӫa Trung tâm Thanh toán


1. Lưu giӳ tiӅn ký quӻ cӫa các thành viên và các tài liӋu liên quan đӃn các giao dӏch.

2. Bҧo đҧm thanh toán chính xác các giao dӏch.

3. Thông báo chính xác, kӏp thӡi các thông tin liên quan đӃn tài khoҧn cӫa các thành viên.

4. Thӵc hiӋn các nghĩa vө liên quan đӃn bҧo mұt thông tin.

5. Các nghĩa vө khác theo quy đӏnh cӫa pháp luұt vӅ cung cҩp dӏch vө thanh toán và quy đӏnh cӫa
Nghӏ đӏnh này.

  Trung tâm giao nhұn hàng hoá

1. Trung tâm giao nhұn hàng hoá là tә chӭc thӵc hiӋn chӭc năng lưu giӳ, bҧo quҧn và giao nhұn
hàng hoá cho các hoҥt đӝng mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

2. Sӣ Giao dӏch hàng hóa có thӇ thành lұp Trung tâm giao nhұn hàng hoá trӵc thuӝc hoһc uӹ quyӅn
cho tә chӭc khác thӵc hiӋn chӭc năng cӫa Trung tâm giao nhұn hàng hoá.

 ! QuyӅn cӫa Trung tâm giao nhұn hàng hoá

1. Tӯ chӕi tiӃp nhұn hàng hoá không đҧm bҧo yêu cҫu theo quy đӏnh cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

2. Tӯ chӕi nhұn hàng, giao hàng khi chưa có đҫy đӫ chӭng tӯ hӧp lӋ.

3. Thu phí lưu giӳ, bҧo quҧn hàng hoá theo quy đӏnh cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

4. Các quyӅn khác theo quy đӏnh cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa và các quy đӏnh tҥi Nghӏ đӏnh này.

 Nghĩa vө cӫa Trung tâm giao nhұn hàng hoá

1. Không đưӧc tiӃp nhұn hàng hoá không đҧm bҧo yêu cҫu theo quy đӏnh cӫa Sӣ Giao dӏch hàng
hóa.

2. Bҧo quҧn hàng hoá đúng tiêu chuҭn, chҩt lưӧng và sӕ lưӧng trong thӡi hҥn do Sӣ Giao dӏch hàng
hóa yêu cҫu.

3. Giao hàng theo lӋnh giao hàng cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa trong trưӡng hӧp nhұn đưӧc đҫy đӫ
chӭng tӯ hӧp lӋ.

4. Báo cáo viӋc lưu giӳ, bҧo quҧn và giao nhұn hàng hoá theo quy đӏnh cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

5. Các nghĩa vө khác theo quy đӏnh cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa và các quy đӏnh tҥi Nghӏ đӏnh này.

Chương#

)"*c ' +cc 


 Cc 

 . Hàng hoá đưӧc phép mua bán qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa

1. Bӝ trưӣng Bӝ Thương mҥi công bӕ danh mөc hàng hoá cө thӇ đưӧc phép giao dӏch mua bán qua
Sӣ Giao dӏch hàng hóa trong tӯng thӡi kǤ.

2. Sӣ Giao dӏch hàng hóa chӍ đưӧc tә chӭc thӵc hiӋn hoҥt đӝng mua bán các loҥi hàng hoá thuӝc
danh mөc hàng hoá do Bӝ trưӣng Bӝ Thương mҥi quy đӏnh tҥi khoҧn 1 ĐiӅu này.
3. Chҩt lưӧng, đơn vӏ đo lưӡng và các tiêu chuҭn khác cӫa hàng hoá do Sӣ Giao dӏch hàng hóa công
bӕ phù hӧp vӟi pháp luұt vӅ tiêu chuҭn, đo lưӡng hiӋn hành.

 Thӡi gian giao dӏch

1. Sӣ Giao dӏch hàng hóa phҧi công bӕ thӡi gian giao dӏch cө thӇ, bao gӗm ngày giao dӏch, phiên
giao dӏch, thӡi gian khӟp lӋnh giao dӏch và giӡ mӣ cӱa, đóng cӱa cӫa ngày giao dӏch.

2. Sӣ Giao dӏch hàng hóa có thӇ tҥm thӡi thay đәi thӡi gian giao dӏch trong các trưӡng hӧp sau đây:

a) HӋ thӕng giao dӏch có sӵ cӕ dүn đӃn viӋc không thӇ thӵc hiӋn các lӋnh giao dӏch như thưӡng lӋ;

b) Quá nӱa sӕ thành viên có sӵ cӕ vӅ hӋ thӕng chuyӇn lӋnh giao dӏch;

c) Các trưӡng hӧp bҩt khҧ kháng theo quy đӏnh cӫa pháp luұt.

3. Khi xҧy ra các trưӡng hӧp quy đӏnh tҥi khoҧn 2 ĐiӅu này, Sӣ Giao dӏch hàng hóa phҧi tҥm ngӯng
giao dӏch cho đӃn khi khҳc phөc đưӧc các trưӡng hӧp này. Trưӡng hӧp không khҳc phөc đưӧc trong
phiên giao dӏch thì phiên giao dӏch đưӧc coi là kӃt thúc vào lҫn khӟp lӋnh ngay trưӟc đó.

4. Sӣ Giao dӏch hàng hóa phҧi công bӕ kӏp thӡi các trưӡng hӧp đưӧc quy đӏnh tҥi khoҧn 2 và khoҧn
3 ĐiӅu này.

 Hҥn mӭc giao dӏch

1. Tәng hҥn mӭc giao dӏch đӕi vӟi mӝt loҥi hàng hoá cӫa toàn bӝ các hӧp đӗng đang trong thӡi hҥn
giao dӏch không đưӧc vưӧt quá 50% tәng khӕi lưӧng hàng hoá đó đưӧc sҧn xuҩt tҥi ViӋt Nam cӫa
năm ngay trưӟc đó.

2. Hҥn mӭc giao dӏch cӫa mӝt thành viên không đưӧc vưӧt quá 10% tәng hҥn mӭc giao dӏch quy
đӏnh tҥi khoҧn 1 ĐiӅu này.

3. Sӣ Giao dӏch hàng hóa có quyӅn quy đӏnh hҥn mӭc giao dӏch cө thӇ thoҧ mãn quy đӏnh tҥi khoҧn 1
và khoҧn 2 ĐiӅu này.

4. Trong trưӡng hӧp cҫn thiӃt, đӇ đҧm bҧo an ninh kinh tӃ và bình әn thӏ trưӡng, Bӝ trưӣng Bӝ
Thương mҥi có quyӅn thay đәi tәng hҥn mӭc giao dӏch đӕi vӟi tӯng loҥi hàng hoá.

 LӋnh giao dӏch

1. Thành viên kinh doanh yêu cҫu giao dӏch qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa bҵng lӋnh giao dӏch.

2. Nӝi dung lӋnh giao dӏch cho tӯng loҥi giao dӏch và tӯng loҥi hàng hoá do Sӣ Giao dӏch hàng hóa
quy đӏnh.

3. Thành viên đưӧc phép sӱa đәi hoһc huӹ bӓ lӋnh giao dӏch cӫa mình trong trưӡng hӧp chưa khӟp
lӋnh và các trưӡng hӧp khác theo quy đӏnh cӫa ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

 Phương thӭc giao dӏch

Sӣ Giao dӏch hàng hóa tә chӭc giao dӏch theo phương thӭc khӟp lӋnh tұp trung, trên cơ sӣ khӟp các
lӋnh mua và lӋnh bán theo nguyên tҳc xác đӏnh giá sau đây:

1. Là mӭc giá thӵc hiӋn đҥt đưӧc khӕi lưӧng giao dӏch lӟn nhҩt;
2. NӃu có nhiӅu mӭc giá thoҧ mãn khoҧn 1 ĐiӅu này thì lҩy mӭc giá trùng hoһc gҫn vӟi giá thӵc hiӋn
cӫa lҫn khӟp lӋnh gҫn nhҩt;

3. NӃu vүn có nhiӅu mӭc giá thoҧ mãn khoҧn 2 ĐiӅu này thì lҩy mӭc giá cao nhҩt.

 Nguyên tҳc khӟp lӋnh giao dӏch

Nguyên tҳc khӟp lӋnh đưӧc thӵc hiӋn như sau:

1. LӋnh mua có mӭc giá cao hơn đưӧc ưu tiên thӵc hiӋn trưӟc;

2. LӋnh bán có mӭc giá thҩp hơn đưӧc ưu tiên thӵc hiӋn trưӟc;

3. Trưӡng hӧp các lӋnh cùng loҥi có cùng mӭc giá thì lӋnh giao dӏch nhұp trưӟc vào hӋ thӕng giao
dӏch đưӧc ưu tiên thӵc hiӋn trưӟc.

 Công bӕ thông tin giao dӏch cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa

Sӣ Giao dӏch hàng hóa phҧi công bӕ các thông tin sau đây:

1. ChӍ sӕ giá giao dӏch trên tәng lưӧng hàng hoá giao dӏch trong tӯng ngày, bao gӗm giá mӣ cӱa, giá
đóng cӱa, mӭc giá cao nhҩt, mӭc giá thҩp nhҩt và các mӭc giá đưӧc khӟp đӕi vӟi tӯng loҥi hàng
hoá đưӧc giao dӏch qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

2. KӃt quҧ giao dӏch theo phương thӭc khӟp lӋnh, nӝi dung khӟp lӋnh bao gӗm loҥi hàng hoá, sӕ
lưӧng hàng hoá khӟp lӋnh bán vӟi lӋnh mua và các nӝi dung khác theo quy đӏnh cӫa ĐiӅu lӋ hoҥt
đӝng.

3. Các thông tin khác đưӧc quy đӏnh trong ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

  Ký quӻ giao dӏch

1. Sӣ Giao dӏch hàng hóa quy đӏnh cө thӇ mӭc ký quӻ ban đҫu khi đһt lӋnh giao dӏch nhưng không
đưӧc thҩp hơn 5% trӏ giá cӫa tӯng lӋnh giao dӏch.

2. Khi đһt lӋnh giao dӏch qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa, thành viên kinh doanh phҧi đҧm bҧo sӕ dư tài
khoҧn cӫa mình mӣ tҥi Trung tâm thanh toán đáp ӭng các điӅu kiӋn vӅ mӭc ký quӻ giao dӏch khi đһt
lӋnh.

3. Trong mӝt thӡi hҥn nhҩt đӏnh theo quy đӏnh cӫa ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa,
thành viên kinh doanh phҧi bә sung tiӅn ký quӻ khi có biӃn đӝng giá. Trưӡng hӧp không bә sung tiӅn
ký quӻ đúng hҥn, Sӣ Giao dӏch hàng hóa có quyӅn tҩt toán hӧp đӗng vӟi thành viên kinh doanh.

4. Trong trưӡng hӧp sӕ dư tài khoҧn vưӧt mӭc ký quӻ theo quy đӏnh thì thành viên kinh doanh có
quyӅn rút lҥi khoҧn vưӧt mӭc đó.

 ! Thӡi hҥn giao dӏch hӧp đӗng

1. Thӡi hҥn giao dӏch hӧp đӗng qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa đưӧc tính tӯ phiên giao dӏch đҫu tiên cӫa
ngày đҫu tiên giao dӏch hӧp đӗng cho đӃn phiên giao dӏch cuӕi cùng cӫa ngày cuӕi cùng giao dӏch
hӧp đӗng.

2. Ngay sau khi hӃt thӡi hҥn giao dӏch hӧp đӗng, các bên nҳm giӳ hӧp đӗng có nghĩa vө phҧi thӵc
hiӋn hӧp đӗng.

 Phương thӭc thӵc hiӋn hӧp đӗng


1. Các bên giao dӏch hӧp đӗng kǤ hҥn có thӇ lӵa chӑn thӵc hiӋn hӧp đӗng theo mӝt trong hai
phương thӭc dưӟi đây:

a) Thanh toán bù trӯ qua Trung tâm thanh toán vào phiên cuӕi cùng cӫa ngày cuӕi cùng giao dӏch
hӧp đӗng;

b) Giao nhұn hàng hoá qua Trung tâm giao nhұn hàng hoá.

2. Các bên giao dӏch hӧp đӗng quyӅn chӑn có thӇ lӵa chӑn thӵc hiӋn theo mӝt trong hai phương
thӭc dưӟi đây:

a) Thӵc hiӋn quyӅn chӑn theo các phương thӭc quy đӏnh tҥi khoҧn 1 ĐiӅu này;

b) Không thӵc hiӋn quyӅn chӑn.

3. Trưӟc ngày cuӕi cùng giao dӏch hӧp đӗng, theo quy đӏnh cӫa ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch
hàng hóa, Sӣ Giao dӏch hàng hóa phҧi yêu cҫu các thành viên kinh doanh lӵa chӑn viӋc thӵc hiӋn
hӧp đӗng theo các phương thӭc đưӧc quy đӏnh tҥi khoҧn 1 và khoҧn 2 ĐiӅu này.

4. Các thành viên kinh doanh phҧi thông báo bҵng văn bҧn cho Sӣ Giao dӏch hàng hóa theo quy đӏnh
cӫa ĐiӅu lӋ hoҥt đӝng cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa trong trưӡng hӧp lӵa chӑn thӵc hiӋn hӧp đӗng
bҵng phương thӭc giao nhұn hàng hoá.

5. Trưӡng hӧp lӵa chӑn thӵc hiӋn hӧp đӗng bҵng phương thӭc giao nhұn hàng hoá, trong mӝt thӡi
hҥn nhҩt đӏnh theo quy đӏnh cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa, thành viên kinh doanh có nghĩa vө:

a) Nӝp tiӅn vào tài khoҧn nӃu là bên mua;

b) Giao hàng vào Trung tâm giao nhұn hàng hoá nӃu là bên bán.

 Thanh toán bù trӯ

1. Trung tâm thanh toán có trách nhiӋm thông báo cho thành viên kinh doanh sӕ dư tài khoҧn hàng
ngày cӫa thành viên đưӧc thanh toán bù trӯ vӟi giá giao dӏch đóng cӱa cӫa ngày giao dӏch đó.

2. ViӋc bù trӯ giao dӏch phҧi đưӧc thӵc hiӋn phù hӧp vӟi sӕ lưӧng hàng hóa và sӕ tiӅn ghi trong các
chӭng tӯ giao dӏch.

 Giao nhұn hàng hóa

ViӋc giao nhұn hàng hoá cӫa mӛi hӧp đӗng phҧi đưӧc thӵc hiӋn trong nhӳng ngày giao nhұn hàng
hóa cӫa tháng sau tháng đáo hҥn hӧp đӗng do Sӣ Giao dӏch hàng hóa thông báo.

 Giám đӏnh hàng hoá

1. Sӣ Giao dӏch hàng hóa chӍ đӏnh các tә chӭc giám đӏnh thӵc hiӋn viӋc giám đӏnh hàng hoá mua bán
qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

2. Thành viên kinh doanh đưӧc quyӅn lӵa chӑn tә chӭc giám đӏnh cө thӇ trong sӕ các tә chӭc giám
đӏnh đưӧc Sӣ Giao dӏch hàng hóa chӍ đӏnh đӇ giám đӏnh hàng hoá.

Chương#

 "C' +cc 


 Cc 

 Ӫy thác mua bán hàng hóa qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa
1. Tә chӭc, cá nhân không phҧi là thành viên kinh doanh cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa có thӇ ӫy thác
cho thành viên kinh doanh thӵc hiӋn các hoҥt đӝng mua bán hàng hóa qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

2. ViӋc ӫy thác mua bán hàng hóa qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa phҧi đưӧc thӵc hiӋn trên cơ sӣ hӧp
đӗng ӫy thác giao dӏch bҵng văn bҧn.

3. LӋnh uӹ thác giao dӏch đưӧc thӵc hiӋn cho tӯng lҫn giao dӏch cө thӇ trên cơ sӣ hӧp đӗng ӫy thác
giao dӏch. LӋnh ӫy thác giao dӏch có thӇ đưӧc lұp bҵng văn bҧn hoһc các hình thӭc khác có thӇ lưu
giӳ đưӧc do các bên thoҧ thuұn.

4. Thành viên kinh doanh chӍ đưӧc thӵc hiӋn giao dӏch cho khách hàng sau khi nhұn đưӧc lӋnh uӹ
thác giao dӏch.

5. Trên cơ sӣ yêu cҫu bҵng văn bҧn cӫa khách hàng vӅ viӋc điӅu chӍnh hoһc huӹ lӋnh uӹ thác giao
dӏch, thành viên kinh doanh sӁ điӅu chӍnh hoһc huӹ lӋnh giao dӏch tương ӭng cho khách hàng đó
trong trưӡng hӧp chưa khӟp lӋnh.

6. Thành viên kinh doanh phҧi lưu giӳ hӧp đӗng uӹ thác giao dӏch, các lӋnh uӹ thác giao dӏch và các
yêu cҫu điӅu chӍnh hoһc huӹ lӋnh uӹ thác giao dӏch cӫa khách hàng.

 Nӝi dung cӫa hӧp đӗng uӹ thác giao dӏch

1. Nӝi dung cӫa hӧp đӗng uӹ thác giao dӏch do các bên thoҧ thuұn.

2. LӋnh uӹ thác giao dӏch bao gӗm các nӝi dung chӫ yӃu sau đây:

a) Loҥi giao dӏch;

b) Hàng hoá giao dӏch;

c) Khӕi lưӧng giao dӏch;

d) Giá cҧ;

đ) Hӧp đӗng giao dӏch.

3. Thành viên kinh doanh có thӇ quy đӏnh thêm các nӝi dung khác, tuǤ theo đһc thù cӫa tӯng loҥi giao
dӏch, loҥi hàng hoá đưӧc giao dӏch và quy đӏnh vӅ nӝi dung lӋnh giao dӏch cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

 Phương thӭc bҧo đҧm thӵc hiӋn giao dӏch

1. Thành viên kinh doanh cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa phҧi yêu cҫu khách hàng ký quӻ đӇ đҧm bҧo
thӵc hiӋn các giao dӏch mà khách hàng đã uӹ thác cho thành viên kinh doanh thӵc hiӋn thông qua Sӣ
Giao dӏch hàng hóa.

2. Hình thӭc ký quӻ bao gӗm ký quӻ ban đҫu, ký quӻ bә sung và các hình thӭc ký quӻ khác theo thoҧ
thuұn giӳa thành viên kinh doanh và khách hàng.

3. Mӭc ký quӻ đưӧc xác đӏnh cө thӇ theo thoҧ thuұn cӫa các bên nhưng không đưӧc thҩp hơn 5% trӏ
giá lӋnh uӹ thác giao dӏch. Mӭc ký quӻ này phҧi đưӧc duy trì bҵng hình thӭc ký quӻ bә sung theo
tӯng ngày giao dӏch đӇ đҧm bҧo mӭc ký quӻ mà các bên thӓa thuұn.

4. Trong mӝt thӡi hҥn nhҩt đӏnh theo hӧp đӗng uӹ thác giao dӏch, thành viên kinh doanh có quyӅn tҩt
toán hӧp đӗng cӫa khách hàng trong trưӡng hӧp khách hàng đó không bә sung tiӅn ký quӻ quy đӏnh
tҥi khoҧn 3 ĐiӅu này.
5. Trong trưӡng hӧp mӭc ký quӻ vưӧt quá mӭc cҫn thiӃt theo quy đӏnh tҥi khoҧn 3 ĐiӅu này thì
khách hàng có quyӅn rút lҥi khoҧn vưӧt mӭc đó.

 Thông báo thӵc hiӋn giao dӏch

1. Ngay sau khi thӵc hiӋn các giao dӏch cho khách hàng, thành viên kinh doanh phҧi thông báo đӃn
khách hàng bҵng văn bҧn kӃt quҧ đһt lӋnh qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa.

2. Trong trưӡng hӧp khӟp lӋnh, thành viên kinh doanh phҧi thông báo đӃn khách hàng các nӝi dung
sau đây:

a) Hình thӭc giao dӏch;

b) Hàng hoá giao dӏch;

c) Thӡi điӇm và ngày giao dӏch đưӧc thӵc hiӋn;

d) Sӕ lưӧng hӧp đӗng bán hoһc mua;

đ) Giá cҧ giao dӏch;

e) Tәng trӏ giá các giao dӏch đã thӵc hiӋn;

g) Phí giao dӏch;

h) Các nӝi dung khác theo thoҧ thuұn vӟi khách hàng.

3. Trong trưӡng hӧp lӋnh giao dӏch không thӵc hiӋn đưӧc thì thành viên kinh doanh phҧi thông báo
ngay cho khách hàng và giҧi thích rõ lý do.

4. Ngay sau khi nhұn đưӧc thông báo vӅ viӋc thӵc hiӋn giao dӏch theo các khoҧn 1, 2 và 3 ĐiӅu này,
nӃu phát hiӋn thông báo không đúng hoһc không phù hӧp thì khách hàng có quyӅn khiӃu nҥi bҵng
văn bҧn đӃn các thành viên kinh doanh vӅ các nӝi dung đưӧc thông báo.

5. Trong trưӡng hӧp thӵc hiӋn hӧp đӗng bҵng phương thӭc giao nhұn hàng hoá thì thành viên kinh
doanh phҧi thông báo đӃn khách hàng các nӝi dung quy đӏnh tҥi các điӇm quy đӏnh tҥi khoҧn 2 ĐiӅu
này và các nӝi dung sau:

a) Tên cӫa kho hàng;

b) Tên ngưӡi bán hoһc ngưӡi mua hàng hóa;

c) Sӕ chӭng nhұn kho hàng;

d) Các nӝi dung khác theo thoҧ thuұn cӫa các bên;

  Thông báo tài khoҧn cӫa khách hàng

1. Thành viên kinh doanh phҧi thông báo thưӡng xuyên đӃn khách hàng bҵng văn bҧn tình trҥng tài
khoҧn cӫa khách hàng và yêu cҫu khách hàng xác nhұn tình trҥng tài khoҧn đó.

2. Trong trưӡng hӧp tiӅn ký quӻ vưӧt quá mӭc cҫn thiӃt theo thoҧ thuұn cӫa các bên thì thành viên
kinh doanh phҧi thông báo ngay đӃn khách hàng và thӵc hiӋn theo các yêu cҫu cӫa khách hàng vӅ
viӋc hoàn lҥi sӕ tiӅn ký quӻ vưӧt mӭc.
3. Trong trưӡng hӧp tiӅn ký quӻ không đӫ mӭc cҫn thiӃt theo thoҧ thuұn cӫa các bên thì thành viên
kinh doanh phҧi thông báo ngay đӃn khách hàng và yêu cҫu khách hàng ký quӻ bә sung cho đӫ mӭc
ký quӻ cҫn thiӃt.

4. Khi không đӗng ý vӟi thông tin vӅ tình trҥng tài khoҧn mà thành viên kinh doanh cung cҩp, khách
hàng phҧi khiӃu nҥi ngay đӃn thành viên kinh doanh và thành viên kinh doanh đó phҧi trҧ lӡi cho
khách hàng bҵng văn bҧn.

Chương#

,-./# )'0 1 
2" 3 2 c) 0

"4C# 1 
2""%cC5

 ! Giҧi quyӃt tranh chҩp

Tranh chҩp liên quan đӃn hoҥt đӝng mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa đưӧc giҧi quyӃt
theo quy đӏnh vӅ giҧi quyӃt tranh chҩp trong thương mҥi cӫa Luұt Thương mҥi và pháp luұt liên quan.

 Giҧi quyӃt khiӃu nҥi, tӕ cáo

ViӋc khiӃu nҥi, tӕ cáo liên quan đӃn hoҥt đӝng mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa đưӧc
giҧi quyӃt theo quy đӏnh cӫa pháp luұt hiӋn hành vӅ giҧi quyӃt khiӃu nҥi, tӕ cáo.

 Hành vi vi phҥm pháp luұt trong hoҥt đӝng mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa

1. Sӣ Giao dӏch hàng hóa, các thành viên cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hóa và các tә chӭc, cá nhân liên
quan đӃn hoҥt đӝng mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hóa có hành vi vi phҥm sau đây thì
tùy theo tính chҩt, mӭc đӝ vi phҥm mà bӏ xӱ phҥt vi phҥm hành chính theo quy đӏnh cӫa pháp luұt vӅ
xӱ lý vi phҥm hành chính:

a) Thӵc hiӋn các hành vi bӏ cҩm theo quy đӏnh tҥi ĐiӅu 0 và 1 cӫa Luұt Thương mҥi;

b) Không thӵc hiӋn đҫy đӫ các nghĩa vө liên quan đӃn quҧn lý nhà nưӟc hoһc không tuân thӫ yêu
cҫu cӫa cơ quan quҧn lý nhà nưӟc có thҭm quyӅn theo quy đӏnh tҥi Luұt Thương mҥi và Nghӏ đӏnh
này;

c) Vi phҥm các quy đӏnh khác cӫa Nghӏ đӏnh này và cӫa pháp luұt liên quan.

2. Trưӡng hӧp thương nhân có hành vi vi phҥm gây thiӋt đӃn lӧi ích vұt chҩt cӫa tә chӭc, cá nhân
liên quan thì phҧi bӗi thưӡng thiӋt hҥi theo quy đӏnh cӫa pháp luұt.

 Thҭm quyӅn, thӫ tөc xӱ lý vi phҥm hành chính

Thҭm quyӅn và thӫ tөc xӱ lý vi phҥm hành chính đӕi vӟi các hành vi quy đӏnh tҥi ĐiӅu 52 Nghӏ đӏnh
này đưӧc thӵc hiӋn theo quy đӏnh cӫa pháp luұt vӅ xӱ lý vi phҥm hành chính.

Chương#

 6 31c" c

 HiӋu lӵc thi hành

Nghӏ đӏnh này có hiӋu lӵc thi hành sau 15 ngày, kӇ tӯ ngày đăng Công báo.
 Tә chӭc thӵc hiӋn

1. Bӝ trưӣng Bӝ Thương mҥi, Thӫ trưӣng các Bӝ, cơ quan ngang Bӝ có liên quan trong phҥm vi
chӭc năng, nhiӋm vө, quyӅn hҥn cӫa mình chӏu trách nhiӋm hưӟng dүn thӵc hiӋn Nghӏ đӏnh này.

2. Các Bӝ trưӣng, Thӫ trưӣng cơ quan ngang Bӝ, Thӫ trưӣng cơ quan thuӝc Chính phӫ, Chӫ tӏch Ӫy
ban nhân dân tӍnh, thành phӕ trӵc thuӝc Trung ương chӏu trách nhiӋm thi hành Nghӏ đӏnh này./.

Cc7""89c

(Đã ký)

hҥm :3h ;m

Chú<=hính

Muӕn lұp Sӣ Giao dӏch hàng hóa phҧi có ít nhҩt 150 tӹ đӗng.  là mͱt trong 4 đi͙u ki͟n đ͛ c th͛
thành lͅp Sͷ Giao dͣch hàng h a đưͻc quy đͣnh t̹i Nghͣ đͣnh sͩ 158/2006/NCP do ThͿ tưͳng
Chính phͿ ký ban hành ngày 28/12/2006 v͙ ho̹t đͱng mua bán hàng hoá qua Sͷ Giao dͣch hàng
hoá.

Ngoài điӅu kiӋn trên, Nghӏ đӏnh 158 cũng nêu rõ, ngưӡi giӳ chӭc giám đӕc hoһc tәng giám đӕc phҧi
có bҵng đҥi hӑc, cӱ nhân trӣ lên và có thӡi gian công tác trong lĩnh vӵc kinh tӃ - tài chính ít nhҩt là 5
năm; có đӫ năng lӵc hành vi dân sӵ và không thuӝc đӕi tưӧng bӏ cҩm quҧn lý doanh nghiӋp theo quy
đӏnh cӫa Luұt Doanh nghiӋp. Đӗng thӡi, các điӅu kiӋn khác cũng phҧi theo quy đӏnh cӫa Luұt doanh
nghiӋp.

Theo nӝi dung nghӏ đӏnh, Sӣ Giao dӏch hàng hoá là pháp nhân đưӧc thành lұp và hoҥt đӝng dưӟi
hình thӭc Công ty TNHH và công ty cә phҫn theo quy đӏnh cӫa Luұt Doanh nghiӋp và quy đӏnh cӫa
nghӏ đӏnh này.

Các thương nhân ViӋt Nam cũng sӁ đưӧc tham gia mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hoá ӣ
nưӟc ngoài. Khi tham gia hoҥt đӝng mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hoá ӣ nưӟc ngoài,
thương nhân ViӋt Nam phҧi tuân thӫ các quy đӏnh vӅ xuҩt khҭu, nhұp khҭu, thanh toán quӕc tӃ và
các quy đӏnh liên quan khác cӫa pháp luұt ViӋt Nam.

Đӕi vӟi các tә chӭc và cá nhân không phҧi là thành viên cӫa Sӣ Giao dӏch hàng hoá có thӇ uӹ thác
cho thành viên kinh doanh thӵc hiӋn các hoҥt đӝng mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hoá.
ViӋc uӹ thác mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hoá phҧi đưӧc thӵc hiӋn trên cơ sӣ hӧp
đӗng uӹ thác giao dӏch bҵng văn bҧn.

Mua bán hàng hoá qua Sӣ Giao dӏch hàng hoá (hay còn gӑi là mua bán hàng hoá tương lai ±
commodity futures market) là hoҥt đӝng thương mҥi khá phә biӃn trên thӃ giӟi và hiӋn nay các doanh
nghiӋp ViӋt Nam cũng đã tham hoҥt đӝng này qua các Sӣ Giao dӏch hàng hoá nưӟc ngoài.