You are on page 1of 3

1.

KHÁI NIӊM : GIҨY CHӬNG NHҰN XUҨT XӬ HÀNG HOÁ (C/O ± CERTIFICATE OF
ORIGIN)

› 
 
     
 
 ! "# $%& '( % ) % 

 
*+$, -
 
. /

C/O phҧi chӍ rõ nguӗn gӕc xuҩt xӭ hàng hoá: Gi ҩy chӭng nhұn xuҩt xӭ thì phҧi thӇ hiӋn
đưӧc nӝi dung xuҩt xӭ cӫa hàng hoá, xuҩt xӭ đó phҧi đưӧc xác đӏnh theo mӝt Qui tҳc xuҩt
xӭ cө thӇ.

Å. MӨC DÍCH CӪA C/O:

- f 
: xác đӏnh đưӧc xuҩt xӭ cӫa hàng hóa khi Ӄn có thӇ phân biӋt đâu là
hàng nhұp khҭu đưӧc hưӣng ưu đãi đӇ áp dөng chӃ đӝ ưu đãi theo các th ӓa thuұn thương
mҥi đã đưӧc ký kӃt giӳa các quӕc gia.
 
 
 : Trong các trưӡng hӧp khi hàng hóa c ӫa mӝt
nưӟc đưӧc phá giá tҥi thӏ trưӡng nưӟc khác, viӋc xác đӏnh đưӧc xuҩt xӭ khiӃn các hành
đӝng chӕng phá giá và vi Ӌc áp dөng thuӃ chӕng trӧ giá trӣ nên khҧ thi.


 !


 : ViӋc xác đӏnh xuҩt xӭ khiӃn viӋc
biên soҥn các sӕ liӋu thӕng kê thương mҥi đӕi vӟi mӝt nưӟc hoһc đӕi vӟi mӝt khu vӵc dӉ
dàng hơn. Trên cơ s ӣ đó các cơ quan thương m ҥi mӟi có thӇ duy trì hӋ thӕng hҥn ngҥch.
"#

$

w. ĐҺC ĐIӆM CӪA C/O:

Xuҩt phát tӯ mөc đích cӫa Giҩy chӭng nhұn xuҩt xӭ nêu trên mà Giҩy chӭng nhұn xuҩt xӭ
hàng hoá (C/O) có đ һc điӇm:

%&'( )*+
, (- .
/ - 0: tӭc là C/O chӍ đưӧc cҩp cho
hàng hoá tham gia vào lưu thông qu ӕc tӃ và đã đưӧc đһc đӏnh xuҩt khҭu tӟi nưӟc nhұp
khҭu, khi đã có các thông tin v Ӆ ngưӡi gӱi hàng, ngưӡi nhұn hàng, thông tin v Ӆ đóng gói
hàng hoá, sӕ lưӧng, trӑng lưӧng, trӏ giá, nơi xӃp hàng, nơi d ӥ hàng, thұm chí thông tin v Ӆ
phương ti Ӌn vұn tҧi. Xét theo thông l Ӌ quӕc tӃ, C/O có thӇ đưӧc cҩp trưӟc hoһc sau ngày
giao hàng (ngày x Ӄp hàng lên tàu) nhưng vi Ӌc cҩp trưӟc này vүn phҧi phҧn ánh đưӧc lô
hàng xuҩt khҭu cө thӇ. Trưӡng hӧp cҩp trưӟc thưӡng xҧy ra khi lô hàng đang trong quá
trình làm thӫ tөc hҧi quan đӇ xuҩt khҭu hoһc đã làm thӫ tөc hҧi quan, chӡ xuҩt khҭu.

%&'1

/
, (,1
2 ,3
4)5 6, (,10
7 6
 8
9
/ - ( 
/
: 
/
: C/O chӍ có ý nghĩa khi
đưӧc cҩp theo mӝt qui tҳc xuҩt xӭ cө thӇ mà nưӟc nhұp khҭu chҩp nhұn. Qui tҳc xuҩt xӭ
áp dөng có thӇ là các qui tҳc xuҩt xӭ cӫa nưӟc nhұp khҭu hoһc cӫa nưӟc cҩp C/O (nӃu
nưӟc nhұp khҭu không có yêu cҫu nào khác). C/O đưӧc cҩp theo qui tҳc xuҩt xӭ nào thì
đưӧc hưӣng các ưu đãi tương ӭng (nӃu có) khi nhұp khҭu vào nưӟc nhұp khҭu dành cho
các ưu đãi đó. ĐӇ phҧn ánh C/O đưӧc cҩp theo qui tҳc xuҩt xӭ nào thì thông thư ӡng các
C/O đưӧc qui đӏnh vӅ tên hay loҥi mүu cө thӇ.

,. CÁC NӜI DUNG CƠ BҦN CӪA C/O

Xuҩt phát tӯ mөc đích, đһc điӇm cӫa C/O mà nӝi dung cơ bҧn cӫa C/O phҧi thӇ hiӋn đưӧc
các nӝi dung

- Loҥi mүu C/O: nhҵm thӇ hiӋn C/O đưӧc cҩp theo mӝt Qui tҳc xuҩt xӭ cө thӇ tương ӭng
- Tên, đӏa chӍ ngưӡi xuҩt khҭu, nhұp khҭu
- Tiêu chí vӅ vұn tҧi (tên phương ti Ӌn vұn tҧi, cҧng, đӏa điӇm xӃp hàng/ dӥ hàng, vұn tҧi
đơn«)
- Tiêu chí vӅ hàng hoá (tên hàng, bao bì, nhãn mác đóng gói hàng hoá, tr ӑng lưӧng, sӕ
lưӧng, giá trӏ«)
- Tiêu chí vӅ xuҩt xӭ hàng hoá (tiêu chí xác đ ӏnh xuҩt xӭ, nưӟc xuҩt xӭ hàng hoá)
- Xác nhұn cӫa cơ quan có thҭm quyӅn nưӟc cҩp xuҩt khҭu.

5. PHÂN LOҤI C/O

%&'( ; : C/O cҩp trӵc tiӃp bӣi nưӟc xuҩt xӭ, trong đó nưӟc xuҩt xӭ cũng có thӇ
là nưӟc xuҩt khҭu.

%&' *
<= )= %&'>? C/O cҩp gián ti Ӄp bӣi nưӟc xuҩt khҭu không phҧi là
nưӟc xuҩt xӭ. Nưӟc xuҩt khҭu trong trưӡng hӧp này gӑi là nưӟc lai xӭ

VӅ nguyên tҳc, các nưӟc chӍ cҩp Giҩy chӭng nhұn xuҩt xӭ cho hàng hóa có xuҩt xӭ cӫa
quӕc gia mình. Tuy nhiên th ӵc tiӉn thương mҥi cho thҩy hàng hóa không ch Ӎ đưӧc xuҩt
khҭu trӵc tiӃp tӟi nưӟc nhұp khҭu cuӕi cùng (nơi tiêu th ө hàng hóa) mà có thӇ đưӧc xuҩt
khҭu qua các nưӟc trung gian. Vi Ӌc xuҩt hiӋn các nưӟc trung gian có nhi Ӆu nguyên nhân
khác nhau, có thӇ theo mҥng lưӟi phân phӕi cӫa nhà sҧn xuҩt, hoһc do hàng hóa đư ӧc mua
đi bán lҥi qua các nưӟc trung gian,« ĐӇ tҥo thuұn lӧi cho các hӑat đӝng này, mӝt sӕ nưӟc
có qui đӏnh hàng nhұp khҭu vào nưӟc mình khi xuҩt khҭu có thӇ đưӧc cҩp C/O giáp lưng
trên cơ sӣ C/O gӕc cӫa nưӟc xuҩt xӭ.

Theo qui chӃ cҩp C/O ưu đãi hiӋn hành cӫa ViӋt nam: có mӝt sӕ C/O ưu đãi đһc biӋt đưӧc
cҩp dưӟi dҥng C/O giáp lưng. Khi gһp các C/O giáp lưng c ҩp theo qui t ҳc xuҩt xӭ ưu đãi
này, cҫn kiӇm tra chһt chӁ vӅ các điӅu kiӋn qui đӏnh vӅ vұn chuyӇn trӵc tiӃp

n. CÁC MҮU C/O HIӊN ÁP DӨNG TҤI VIӊT NAM

!$%&'( 4) 6, (,1+


 ?

+ C/O mүu B(cҩp cho hàng XK)

+ C/O cho hàng cà phê (theo qui đ ӏnh cӫa Tә chӭc cà phê thӃ giӟi)...

q$%&'( 4) 6, (,1 ?

+ C/O mүu A (cҩp cho hàng XK đi các nư ӟc cho hưӣng ưu đãi thu Ӄ quan phә cұp GSP)
+ C/O mүu D (thӵc hiӋn HiӋp đӏnh ưu đãi thu Ӄ quan có hiӋu lӵc chung CEPT gi ӳa các nưӟc
ASEAN);

+ C/O mүu E (ASEAN ± Trung quӕc);

+ C/O mүu AK (ASEAN ± Hàn quӕc);

+ C/O mүu S (VN-Lào; VN-Campuchia)

+ C/O hàng dӋt thӫ công mӻ nghӋ (VN-EU)«

Tuy nhiên vi Ӌc sӱ dөng C/O nào cho tӯng lô hàng c ө thӇ và thӫ tөc cҩp C/O ra sao cũng
như các giҩy tӡ cҫn thiӃt cho viӋc xin cҩp C/O thì còn tương đ ӕi phӭc tҥp và đã có không ít
trưӡng hӧp không thӇ xin đưӧc C/O.