You are on page 1of 68

| 

| | |
 |||  
 !"#$%#&$' () $*((+(,
-./.01/2/1
TÀI LIӊU THAM KHҦO
„ Giáo trình Giao dӏch thương mҥi quӕc tӃ, NXB
Giáo dөc 2007
„ Luұt Thương mҥi 2005

„ Bӝ Luұt Dân sӵ 2005

„ Luұt Đҩu thҫu 2005

„ Các văn bҧn pháp luұt hưӟng dүn thi hành


Luұt
„ Công ưӟc Liên hӧp quӕc vӅ Hӧp đӗng mua
bán hàng hóa quӕc tӃ - Công ưӟc Viên 1980.
I. PHƯƠNG THӬC GIAO DӎCH THÔNG THƯӠNG
ý +34'5
® Thӵc hiӋn trên nguyên tҳc tӵ nguyӋn, tӵ do
® Đӗng tiӅn thanh toán có thӇ là ngoҥi tӋ cӫa ít
nhҩt 1 bên
® Chӫ thӇ có trө sӣ thương mҥi ӣ các quӕc gia
khác nhau
® Hàng hóa có thӇ di chuyӇn qua biên giӟi/ biên
giӟi hҧi quan quӕc gia
0*46'5*7+58$(9+*3:+8;<
1.1. Hӓi giá
® Xét v͉ m̿t pháp lý
lýàà Lӡi thӍnh cҫu bưӟc vào giao
dӏch cӫa bên Mua
® Xét v͉ m̿t thương m̩iàm̩ià Bên mua đӅ nghӏ bên
bán báo cho mình biӃt giá cҧ cӫa hàng hóa và
các điӅu kiӋn đӇ mua hàng.
hàng.
1.2. Chào hàng
a. Khái ni͏mà
ni͏mà
Chào hàng là lӡi đӅ nghӏ ký kӃt hӧp đӗng xuҩt
phát tӯ bên bán
_. Hình thͱc: Văn _ n, lͥi nói, hành vi cͭ th͋
c. Phân lo̩i
c.1.CHÀO HÀNG CӔ ĐӎNH
® Xác đӏnh đҫy đӫ các yӃu tӕ cҫn thiӃt cӫa hӧp đӗng

® ThӇ hiӋn ý chí cӫa bên chào muӕn đưӧc ràng buӝc
vӅ hӧp đӗng
c.2. CHÀO HÀNG TӴ DO
® Lӡi đӅ nghӏ gӱi cho nhiӅu ngưӡi.
ngưӡi.
® Không ràng buӝc trách nhiӋm cӫa bên chào hàng.
hàng.
® ThӇ hiӋn trên bӅ mһt là chào hàng tӵ do
c.3. PHÂN BIӊT CHÀO HÀNG CӔ ĐӎNH VÀ
CHÀO HÀNG TӴ DO
® Tiêu đӅ chào hàng

® Nӝi dung

® Cơ sӣ viӃt thư

® Bên nhұn chào hàng

® Thӡi hҥn hiӋu lӵc chào hàng

Ä. Đi͉u ki͏n hi͏u l͹c cͯa chào hàng


® Bên đưӧc chào nhұn đưӧc chào hàng

® Chào hàng hӧp phápà


phápà Chӫ thӇ, nӝi dung,
hình thӭc, đӕi tưӧng
v. Thu h͛i, hͯy _ chào hàng
® Chào hàng sӁ mҩt hiӋu lӵc khi ngưӡi đưӧc
chào hàng nhұn đưӧc thông báo vӅ viӋc hӫy
chào hàng trưӟc hoһc cùng thӡi điӇm nhұn
đưӧc chào hàng.
hàng.
® Chào hàng cӕ đӏnh không thӇ hӫy bӓ

Ҩn đӏnh thӡi gian đӇ trҧ lӡi phө thuӝc bên


nhұn chào hàng
Ҩn đӏnh không thӇ hӫy ngang
Bên đưӧc chào hành đӝng trên cơ sӣ tin
tưӣng chào hàng là không thӇ hӫy ngang.
ngang.
1.3. ý *='5
CH cӕ đӏnh xuҩt phát tӯ phía ngưӡi mua
1.4. Hoàn giá
Hoàn giá là sӵ mһc cҧ vӅ giá cҧ và các điӅu
kiӋn giao dӏch.
dӏch. Hoàn giá bao gӗm nhiӅu sӵ
trҧ giá.
giá.
1.5. Chҩp nhұn chào hàng
a. Khái ni͏m
® Là sӵ đӗng ý các nӝi dung cӫa chào hàng mà phía bên kia
đưa ra, thӇ hiӋn ý chí đӗng tình cӫa phía bên kia đӇ ký kӃt
hӧp đӗng.
đӗng.
® Phân loҥi

Chҩp nhұn vô điӅu kiӋn


Chҩp nhұn có bҧo lưu
‡ Thay đәi nӝi dung chӫ yӃu cӫa chào hàng

‡ Không thay đәi nӝi dung chӫ yӃu cӫa chào hàng

_. Tính hi͏u l͹c cͯa ch̭p nh̵n chào hàng


® Ngưӡi nhұn giá cuӕi cùng chҩp nhұn

® Chҩp nhұn không có sӵ phө thuӝc vào mӝt vài bưӟc tiӃp
theo mà các bên thӵc hiӋn
® Chҩp nhұn trong thӡi hҥn hiӋu lӵc cӫa chào hàng
® Chҩp nhұn phҧi đưӧc truyӅn đҥt đӃn ngưӡi phát

ra đӅ nghӏ
® Chҩp nhұn chào hàng có hiӋu lӵc thì Hӧp đӗng

đưӧc ký kӃt.
kӃt.
c. Hình thӭcà
thӭcà Lӡi nói, hành vi hoһc B  
 ..
d. Chҩp nhұn chào hàng vô hiӋu
Thông báo hӫy chào hàng đӃn bên đưӧc chào trưӟc
hoһc cùng lúc chҩp nhұn chào hàng có hiӋu lӵc.
lӵc.
1.6. Xác nhұn mua bán hàng
*46'5*7+58$(9+*>$3'558$'
 
 
Là phương thӭc thiӃt lұp mӕi quan hӋ giӳa ngưӡi
bán và ngưӡi mua thông qua ngưӡi thӭ ba là
Trung gian thương mҥi.
mҥi.
u̵t TM 2005, Đ3:
Các hoҥt đӝng trung gian thương mҥi là hoҥt
đӝng cӫa þ  đӇ thӵc hiӋn các giao dӏch
thương mҥi cho mӝt hoһc mӝt sӕ thương nhân
đưӧc xác đӏnh, bao gӗm hoҥt đӝng ?̩i Äi͏n cho
thương nhân,
nhân, môi giͣi thương m̩i,
m̩i, ͯy thác mua
_án hàng hóa và ?̩i lý thương m̩i.
m̩i.
   
® TGTM là cҫu nӕi giӳa sҧn xuҩt và tiêu dùng, ngưӡi bán và ngưӡi
mua
® Trung gian thương mҥi hành đӝng theo sӵ uӹ thác

® Tính chҩt phө thuӝc


® Lӧi nhuұn chia sҿ

 u ?i͋m
„ Đҭy mҥnh hoҥt đӝng buôn bán và tránh rӫi ro tҥi nhӳng thӏ trưӡng
mӟi
„ TiӃt kiӋm đưӧc chi phí đҫu tư trӵc tiӃp

„ Đҭy mҥnh hoҥt đӝng bán hàng thông qua các dӏch vө cӫa ngưӡi
trung gian.
„ TiӃt kiӋm chi phí vұn tҧi.
 Khuy͇t ?i͋m
„ Mҩt sӵ liên hӋ trӵc tiӃp vӟi thӏ trưӡng
„ Lӧi nhuұn bӏ chia sҿ.

„ Rӫi ro lӟn nӃu lӵa chӑn nhҫm ngưӡi trung gian.


„ Đôi khi bӏ trung gian đòi hӓi, yêu sách.
 Đi͉u ki͏n s͵ Äͭng giao Ä ch
„ Thâm nhұp vào thӏ trưӡng mӟi.
„ Khi giӟi thiӋu và kinh doanh mһt hàng mӟi.

„ Tұp quán thӏ trưӡng đòi hӓi phҧi qua trung gian.

„ Mһt hàng cҫn sӵ chăm sóc đһc biӋt à hàng tươi sӕng,..

 |  þ  þ 


?0 @A8 58B8
Khái niӋmà
niӋmà 
þ 


Môi giӟi là thương nhân làm trung gian cho các thương
nhân khác trong viӋc đàm phán, giao kӃt Hӧp đӗng và
đưӧc hưӣng thù lao theo Hӧp đӗng.
đӗng.
 Môi giӟià
giӟià Là mӝt thương nhân làm trung gian cho các bên
mua bán hàng hóa, cung ӭng dӏch vө trong viӋc đàm phán,
giao kӃt Hӧp đӗng mua bán hàng hóa, dӏch vө và đưӧc hưӣng
thù lao theo Hӧp đӗng.
đӗng.
Đһc điӇmà
điӇmà
Mӕi quan hӋ giӳa ngưӡi môi giӟi và ngưӡi ӫy thác dӵa
trên sӵ ӫy thác tӯng lҫn.
lҫn.
Ngưӡi môi giӟi không đҥi diӋn cho quyӅn lӧi cӫa bên nào
Môi giӟi không đӭng tên trên Hӧp đӗng
Môi giӟi không tham gia thӵc hiӋn Hӧp đӗng
? ý8 %C
®
 
 
Luұt Thương mҥi 2005 Đ̩i lý thương m̩i là ho̩t ?ng
thương m̩i, thvo ?ó _n giao ?̩i lý và _n ?̩i lý tha thu̵n
vi͏c _n ?̩i lý nhân Äanh chính mình mua, _án hàng hóa cho
_n giao ?̩i lý ho̿c cung ͱng Ä ch vͭ cͯa _n giao ?̩i lý cho
khách hàng ?͋ hưͧng thù lao.
lao.
- Đҥi lý là thương nhân tiӃn hành mӝt hay nhiӅu hành vi
theo sӵ ӫy thác cӫa ngưӡi ӫy thác.
thác. Quan hӋ giӳa ngưӡi ӫy
thác và đҥi lý là quan hӋ Hӧp đӗng đҥi lý
lý..
®  
 
Đҥi lý đӭng tên trong Hӧp đӗng
Mӕi quan hӋ giӳa ngưӡi ӫy thác và đҥi lý là mӕi quan hӋ dài
hҥn..
hҥn
Bên uӹ thác là ngưӡi chӫ sӣ hӳu vӅ hàng hoá hay tiӅn tӋ đã
đưӧc giao cho ngưӡi đҥi lý.
„ Đ170 u̵t TM 2005: QuyӅn sӣ hӳu trong đҥi lý thương mҥi
Bn giao ?̩i lý là chͯ sͧ hͷu ?i vͣi hàng hoá ho̿c ti͉n giao
cho _n ?̩i lý.
®  
|ăn cͱ vào mi quan h͏ giͷa ngưͥi ͯy thác và ?̩ lý
) Đҥi lý thө ӫy
) Đҥi lý hoa hӗng
) Đҥi lý gӱi bán
) Đҥi lý kinh tiêu
n  !" #$% 
n 
 
 &'
 
 $
 ( 

 n 
 
 (á mua,

  giá bán hàng
hoá dich vө
 n 
 )
  *
* +
 
 ,- 
|ăn cͱ vào ph̩m vi quy͉n h̩n cͯa ?̩i lý
) Đҥi lý toàn quyӅn
) Tәng đҥi lý
) Đҥi lý thưӡng
) Đҥi lý đһc biӋt
) Đҥi lý đӝc quyӅn
|ăn cͱ vào lĩnh v͹c ho̩t ?ng cͯa ?̩i lý
) Đҥi lý xuҩt khҭu
) Đҥi lý nhұp khҭu
) Đҥi lý giao nhұn
) Đҥi lý làm thӫ tөc hҧi quan,«
quan,«
® Ô   
Hình thͱc
thͱcàà Văn bҧn
 þ 

àà Hͫp ?͛ng ?̩i lý ph i ?ưͫc l̵p thành văn


_ n ho̿c _ng hính thͱc khác có giá tr pháp lý tương ?ương
?ương..
Ni Äung
1) Phҫn mӣ đҫu
2) Ngày hiӋu lӵc và hӃt hҥn HĐ
3) Sҧn phҭm
4) Khu vӵc lãnh thә
5) QuyӅn và nghĩa vө bên đҥi lý
6) QuyӅn và nghĩa vө cӫa bên ӫy thác
7) Giá cҧ
8) Thù lao và chi phí
9) Thanh lý hӧp đӗng và các quy đӏnh vӅ chҩm dӭt HĐ
10) Chӳ ký các bên.
bên.
II.
II. MUA BÁN ĐӔI LƯU
0 *D8 '8E,F
'8E,F
Mua bán đӕi lưu là phương thӭc giao dӏch trao đәi
hàng hóa trong đó xuҩt khҭu gҳn liӅn vӟi nhұp
khҭu, ngưӡi bán đӗng thӡi là ngưӡi mua, lưӧng
hàng giao đi có trӏ giá bҵng lưӧng hàng nhұn vӅ
vӅ..
 ý + G8H,
Xuҩt khҭu gҳn liӅn vӟi nhұp khҭu
Quan tâm tӟi giá trӏ sӱ dөng cӫa hàng hóa trao đәi
Đӗng tiӅn làm chӭc năng tính toán
Đҧm bҧo sӵ cân bҵng ± |ác yu c̯u cân _ng
? |D+ %(8 *I'* ,$ "D' GJ8 %4
 Ô à
à Cә điӇn/ HiӋn đҥi
  B þ 
Khái ni͏m:
ni͏m:
Phân lo̩i
lo̩i::
Căn cӭ vào thӡi hҥn giao hàng đӕi lưu
) Bù trӯ trưӟc
) Bù trӯ song hành
Căn cӭ vào sӵ cân bҵng giӳa trӏ giá hàng giao và
trӏ giá hàng đӕi lưu
) Bù trӯ mӝt phҫn
) Bù trӯ toàn phҫn
) Bù trӯ có tài khӓan bҧo chӭng
  B þ þ  
Bình hành tư nhân
Bình hành công cӝng
s  B  
J ./ -J

! 0 1"-23 

   
Là giao dӏch mà ngưӡi ta đәi hàng hóa và /hoһc dӏch vө lҩy nhӳng dӏch vө và
ưu huӋ
  B   
Bên cung cҩp thiӃt bӏ tòan bӝ, và/hoһc sáng chӃ hoһc bí quyӃt kӻ thuұt (know-
(know-
how) cho bên khác, đӗng thӡi cam kӃt mua lҥi nhӳng sҧn phҭm do thiӃt
bӏ hoһc sáng chӃ hoһc bí quyӃt kӻ thuұt đó chӃ tҥo ra
ra..
||| ¢o sành mua l̩i và mua ?i lưu?
  B  
Bên nhұn hàng không thanh toán mà chuyӇn khӓan nӧ vӅ tiӅn hàng cho mӝt
bên thӭ ba đӇ bên thӭ ba này trҧ tiӅn
„ 1K<GL'5GJ8%4
 Ô þ 
„ Mӝt hӧp đӗng vӟi hai danh mөc hàng hóa
„ Hai hӧp đӗng, mӛi hӧp đӗng có mӝt danh mөc
„ Văn bҧn quy đӏnh nhӳng nguyên tҳc chung cӫa viӋc trao đәi (
trên cơ sӣ đó ký kӃt các hӧp đӗng mua bán cө thӇ)à Văn bҧn
nguyên tҳc ( MOU, frame contract, frame aggrement)
 F
 FDanh
Danh mөc hàng hóa ( giao và nhұn), sӕ lưӧng và
trӏ giá, giá cҧ và cách xác đӏnh, điӅu kiӋn giao hàng,...
+ |D+ "8E' <*D< "M( GM, *:+ *8E'
Phҥt
Bên thӭ ba khӕng chӃ
Thư tín dөng đӕi ӭng
III. GIAO DӎCH TÁI XUҨT
III.
0 *D8 '8E,F
'8E,F
Giao dӏch tái xuҩt khҭu là viӋc bán lҥi hàng hóa đã nhұp
khҭu trưӟc đây nhҵm mөc đích kiӃm lӡi.
lӡi.
 ý + G8H,
Hàng hóa chưa qua bҩt kǤ mӝt khâu gia công, chӃ biӃn
nào..
nào
Mөc đích thu vӅ mӝt sӕ ngoҥi tӋ lӟn hơn vӕn bӓ ra ban
đҫu..
đҫu
Giao dӏch luôn có sӵ tham gia cӫa 3 bên ± Giao dӏch tam
giác
Hàng hóa có cung cҫu lӟn và biӃn đӝng thưӡng xuyên
Hưӣng ưu đãi vӅ thuӃ và hҧi quan.
quan.
3. Các loҥi hình tái xuҩt
3.1. Tái xuҩt đúng thӵc nghĩa (tҥm nhұp tái xuҩt)

 à
 à Đ29 TM VN 2005

Hàng
Nưӟc xuҩt khҭu
TiӅn

Tҥm nhұp

Nưӟc tái xuҩt


Làm thӫ tөc NK và XK
Tái xuҩt Nưӟc nhұp khҭu
ý8NO8E'O8'*($'*P
® 
| Thương nhân đưӧc quyӅn kinh doanh tҥm nhұp tái
xuҩt hàng hóa theo các quy đӏnh sau đâyà
1. ViӋc tҥm nhұp tái xuҩt hàng hoá thuӝc Danh mөc cҩm xuҩt khҭu, tҥm
ngӯng xuҩt khҭu, hàng hóa thuӝc Danh mөc cҩm nhұp khҭu, tҥm
ngӯng nhұp khҭu và hàng hoá thuӝc Phө lөc sӕ 02, sӕ 03 kèm theo
Nghӏ đӏnh này (nӃu có quy đӏnh cҩp phép) thương nhân phҧi có giҩy
phép cӫa Bӝ Thương mҥi.
2. Đӕi vӟi các loҥi hàng hoá khác không thuӝc điӇm a khoҧn 1 ĐiӅu này,
thương nhân chӍ cҫn làm thӫ tөc tҥm nhұp tái xuҩt tҥi Hҧi quan cӱa
khҭu.
® þ
s


þ
s


1. Thương nhân có nhu cҫu tҥm nhұp tái xuҩt, tҥm xuҩt tái nhұp, chuyӇn
khҭu các loҥi hàng phҧi có giҩy phép cӫa Bӝ Thương mҥi gӱi văn bҧn
đӅ nghӏ vӅ Bӝ Thương mҥi theo mүu (Phө lөc sӕ 04), báo cáo tình hình
thӵc hiӋn tҥm nhұp tái xuҩt, tҥm xuҩt tái nhұp, chuyӇn khҭu theo mүu
(Phө lөc sӕ 05) kèm theo Thông tư này.
2. Hàng tҥm nhұp tái xuҩt, tҥm xuҩt tái nhұp, chuyӇn khҭu đưӧc làm thӫ
tөc hҧi quan tҥi các cӱa khҭu nơi có cơ quan Hҧi quan theo quy đӏnh
hiӋn hành.
 
s
³Ban hành kèm thvo Thông tư s 04/2006/TT-
04/2006/TT-BTM
ngày 06 tháng 4 năm 2006 cͯa B Thương m̩i)


  

Tên doanh nghiӋp à ««««««««««««««««««««««««...


Sӕ Giҩy Chӭng nhұn đăng ký kinh doanh à ..............................................................
Sӕ Giҩy chӭng nhұn đăng ký mã sӕ thuӃ à ...............................................................
Đӏa chӍ liên hӋ à «««««««««««««««««««««««««.....
ĐiӋn thoҥi à ««««««.Fax à«««««« E- E-mail à«««««««««....
Căn cӭ Thông tư sӕ 04/2006/TT-
04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 cӫa Bӝ Thương mҥi, thương nhân xin kinh doanh tҥm nhұp tái xuҩt/
tҥm xuҩt tái nhұp/ chuyӇn khҭuà
Mһt hàng à«««««««««««««««««««««««......................
Sӕ lưӧng à «««««««««««««««««««««««««««......
Trӏ giá à «««««««««««««««««««««««««««««.
Công ty nưӟc ngoài bán hàngà ««««««««««««««««««««.
- Hӧp đӗng mua hàng sӕà «««« ngày «««Cӱa khҭu nhұp hàng à ...........
Công ty nưӟc ngoài mua hàng à ««««««««««««««««««««
- Hӧp đӗng bán hàng sӕà ««..«... ngày «....«Cӱa khҭu xuҩt hàng à ............
Cam kӃt thӵc hiӋn theo đúng các quy đӏnh vӅ tҥm nhұp tái xuҩt (tҥm xuҩt tái nhұp, chuyӇn khҭu) tҥi Thông tư sӕ
04/2006/TT--BTM ngày 06/4/2006 cӫa Bӝ Thương mҥi.
04/2006/TT

Ngưӡi đӭng đҫu thương nhân


(ký tên và đóng dҩu)

H͛ sơ kèm thvo là các _ n sao hͫp l͏ ³_ n sao cͯa thương nhân) g͛m
g͛m::
1. Gi̭y chͱng nh̵n ?ăng ký kinh Äoanh
Äoanh;;
2. Gi̭y chͱng nh̵n ?ăng ký mã s thu͇
thu͇;;
3. Hͫp ?͛ng mua hàng và Hͫp ?͛ng _án hàng.
hàng.
*Q%Q+&J-R
³Ban hành kèm thvo Thông tư s 04/2006/TT
04/2006/TT--BTM
ngày 06 tháng 4 năm 2006 cͯa B Thương m̩i)

  

Căn cӭ Thông tư sӕ 04/2006/TT-


04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 cӫa Bӝ Thương mҥi,
thương nhân xin báo cáo tình hình thӵc hiӋn kinh doanh tҥm nhұp tái xuҩt/
tҥm xuҩt tái nhұp/ chuyӇn khҭu mһt hàng... trong quý.../200... cӫa thương
nhân như sauà

  |   

.............. ................................ ........................ .......................


Thương nhân cam đoan nhӳng kê khai trên đây là đúng, nӃu sai thương nhân
hoàn toàn chӏu trách nhiӋm đưӧc pháp luұt.

Ngưӡi đӭng đҫu thương nhân


(ký tên và đóng dҩu)
„ NĐ 12/2006/NĐ-
12/2006/NĐ-|P
- Hàng tҥm nhұp tái xuҩt phҧi làm thӫ tөc hҧi
quan khi nhұp khҭu vào ViӋt Nam và chӏu sӵ
giám sát cӫa hҧi quan cho tӟi khi thӵc xuҩt
khҭu ra khӓi ViӋt Nam.
- Thӡi gian tҥm nhұp cho tӟi khi tái xuҩt không
quá 120 ngày kӇ tӯ ngày hoàn thành thӫ tөc
hҧi quan tҥm nhұp. Có thӇ xin phép Cөc hҧi
quan cҩp tӍnh/thành phӕ kéo dài thӡi gian tҥm
nhұp tӕi đa 2 lҫn, mӛi lҫn không quá 30 ngày.
"
  !!
3.2. ChuyӇn khҭu Hàng
TiӅn

 Đ30
 Đ30 TM VN 2005
4B+STO*U
(2) (1)

4B+D8ST
Không làm thӫ tөc NK và XK

Cӱa khҭu trung chuyӇn 4B+'*V<O*U


(2)
Kho ngoҥi quan hoһc
Khu vӵc trung chuyӇn hàng
(1)à | # # à à Hàng hoá đưӧc vұn chuyӇn thҷng
tӯ nưӟc xuҩt khҭu đӃn nưӟc nhұp khҭu không qua cӱa khҭu
nưӟc tái xuҩt
- Giӳ nguyên B/L, chӍ thay hoá đơn thương mҥi
- Ngưӡi chuyӇn khҭu ít chӏu rӫi ro chí phí
- DӉ lӝ nguӗn hàng
(2)à | # þà
þà Hàng hoá đưӧc vұn chuyӇn tӯ nưӟc
xuҩt khҭu đӃn nưӟc nhұp khҭu có qua cӱa khҭu nưӟc tái
xuҩt, có hoһc không đưa vào kho ngoҥi quan, khu vӵc trung
chuyӇn hàng hoá tҥi các cҧng nưӟc tái xuҩt, không làm thӫ
tөc nhұp khҭu vào và không làm thӫ tөc xuҩt khҭu ra khӓi
nưӟc tái xuҩt.
- Ngưӡi chuyӇn khҭu và ngưӡi nhұp khҭu chӏu nhiӅu rӫi ro
hơn
- Khó bӏ lӝ nguӗn hàng

 
 $Đ4
 $Đ4 u̵t H i Quan 2005
 %# #  # Đ15
Đ15 NĐ12-
NĐ12-|P
1*:+*8E'58$(9+*D8ST
Ký kӃt Hӧp đӗngà 2 hӧp đӗng riêng biӋt nhưng
có quan hӋ mұt thiӃt
Quy đӏnh các biӋn pháp bҧo đҧm thӵc hiӋn HĐ
) Đһt cӑc
) Phҥt
) Thư tín dөng giáp lưng ( back to back L/C)
Bên xuҩt khҭu Bên nhұp khҭu
L/C L/C
Giáp Gӕc
lưng
Bên tái xuҩt
IV. GIA CÔNG QUӔC Tӂ
0 *D8 '8E,
ý02/WW XV*46'5,8--R
ý02/ XV*46'5,8--R 
W þ þ là hoҥt đӝng thương mҥi, theo
đó bên nhұn gia công sӱ dөng mӝt phҫn hoһc toàn bӝ
nguyên liӋu, vұt liӋu cӫa bên giao gia công đӇ thӵc hiӋn mӝt
hoһc nhiӅu công đoҥn trong quá trình sҧn xuҩt theo yêu cҫu
cӫa bên giao gia công đӇ hưӣng thù lao.
- $þ
)Bên giao gia công và bên nhұn gia côngà Có trө sӣ thương
)Bên
mҥi ӣ hai nưӟc khác nhau hoһc hai khu vӵc hҧi quan riêng
theo quy đӏnh cӫa pháp luұt.
)Nguyên liӋu, bán thành phҭm và thành phҭm di chuyӇn
qua biên giӟi.
W $þ là mӝt hoҥt đӝng kinh doanh thương mҥi
trong đó mӝt bên (gӑi là bên nhұn gia công) nhұp khҭu
nguyên liӋu, bán thành phҭm cӫa mӝt bên khác ( gӑi là bên
đһt gia công) đӇ chӃ biӃn thành ra thành phҭm, giao lҥi cho
bên đһt gia công và nhұn thù lao ( gӑi là phí gia công).
 ý + G8H,
TiӅn thù lao gia công tương đương vӟi
lưӧng lao đӝng hao phí đӇ làm ra thành
phҭm..
phҭm
QuyӅn sӣ hӳu vӅ nguyên vұt liӋu, bán thành
phҭm giao đӇ gia công thưͥng vүn thuӝc vӅ
bên giao gia công
Hưӣng ưu đãi vӅ thuӃ và hҧi quan
?|D+%(8*I'*58$+A'5>J+;
3.1. |ăn cͱ vào quy͉n sͧ hͷu nguyn li͏u
  
   þ  
Bên đһt gia công giao nguyên liӋu, bán thành
phҭm cho bên nhұn gia công và sau thӡi gian
sҧn xuҩt, chӃ tҥo, sӁ thu hӗi thành phҭm và trҧ
phí gia công.
công.  þ &  þ 
 $% ' ( B% 
 Bþ  B
þ  B% 
 þ  
1 Nhұn
Đһt
gia gia
công 2
công
 
Bþ  þ  
 Bn
Bn ?̿t gia công _án nguyn v̵t li͏u cho _n nh̵n
gia công và sau thͥi gian s n xṷt, ch͇ t̩o sͅ mua l̩i
thành pẖm, và các _n có ti͇n hành vi͏c thanh tóan
thì coi như là hai hͫp ?͛ng mua _án ring _i͏t và coi
như có s͹ chuy͋n quy͉n sͧ hͷu nguyn v̵t li͏u tͳ
_n ?̿t gia công sang _n nh̵n gia công .
- NӃu không có quy đӏnh gì thì bên nhұn gia công vүn
có quyӅn khӕng chӃ thành phҭm. Vì v̵y các _n c̯n
lưu ý trong hͫp ?͛ng ?͋ ràng _uc trách nhi͏m và
nghĩa vͭ cͯa các _n trong vi͏c qu n lý, ki͋m sóat và
s͵ Äͭng hàng hóa.
Đһt 1 Nhұn
2
gia 4 gia
công ? công
 Bn ?̿t gia công chào hàng m̳u mã s n pẖm
và h͟ trͫ tài li͏u kͿ thu̵t. Bn nh̵n gia công trn cơ
sͧ ?ó t͹ tìm ngu͛n nguyn v̵t li͏u ?̯u vào ³có th͋
nh̵p kẖu tͳ _n giao gia công ho̿c không). Bn
nh̵n gia công khi hòan thành sͅ giao thành pẖm
cho _n ?̿t gia công.
„ Đi vͣi hình thͱc này trong Hͫp ?͛ng thưͥng quy
? nh trách nhi͏m tiu thͭ thành pẖm thuc v͉ _n
?̿t gia công.
1
Đһt Nhұn Bán
3 2 nguyên
gia gia
công 4 công vұt liӋu
 Ô þ # þ 
3.2. |ăn cͱ vào giá c gia công
a. Hӧp đӗng thӵc chi, thӵc thanh ( Cost Plus
Contract)
b. Hӧp đӗng khoánà Xác đӏnh mӝt giá đӏnh mӭc
(target price) cho mӛi sҧn phҭm, bao gӗm chi phí
đӏnh mӭc và thù lao đӏnh mӭc.
Quy ? nh giá gia công.
„ CMT ( Cutting, Making , Trimming)
„ CMP ( Cutting, making , packing)
„ CMQ ( cutting, making , quota)
„ CMTQ, CMPQ
3.3. |ăn cͱ vào s _n tham gia
„ a. Gia công hai _n ³gia công gi n ?ơn)

„ _. Gia công nhi͉u _n ³ gia công chuy͋n ti͇p): bên nhұn
gia công là mӝt sӕ doanh nghiӋp mà sҧn phҭm gia công
cӫa đơn vӏ trưӟc là đӕi tưӧng gia công cӫa đơn vӏ sau ,
còn "Y'G 58$+A'5Z['+*\%=,]
58$+A'5Z['+*\%=,]..
1
Đһt Nhұn
gia 3 2 gia
công công
Nhұn gia công
chuyӇn tiӃp






| s  þ 


Thương nhân ?ưͫc quy͉n gia công chuy͋n ti͇p
¢ n pẖm gia công cͯa hͫp ?͛ng gia công công ?o̩n
trưͣc ?ưͫc giao cho thương nhân þ ) * 

þ cho
þ cho hͫp ?͛ng gia công công ?o̩n ti͇p thvo.
1K<GL'558$+A'5
4.1. Khái ni͏m
Hӧp đӗng gia công là sӵ thoҧ thuұn giӳa các
bên, theo đó bên nhұn gia công thӵc hiӋn
công viӋc đӇ tҥo ra sҧn phҭm theo yêu cҫu
cӫa bên đһt gia công, còn bên đһt gia công
nhұn sҧn phҭm và trҧ tiӅn công.
công.
4.2. Hình thͱcà
thͱcà Đ179 TM VN 2005:
2005: Văn bҧn
4.3. Ni Äung
1) Tên và đӏa chӍ các bên
2) Sҧn phҭm gia công
3) Giá gia công
4) Thӡi hҥn và phương thӭc thanh toán
Ti͉n m̿t
|huy͋n ti͉n
Nhͥ thu
) Nhұn nguyên vұt liӋuà
liӋuà D/A
) Giao thành phҭmà
phҭmà D/P
Thư tín Äͭng
) Nhұn NVL, giao thành phҭmà
phҭmà Bên nhұn gia
công mӣ L/C trҧ chұm, bên đһt gia công mӣ L/C
trҧ ngay ³ |  +
) Mua NVL, bán thành phҭmàphҭmà Bên nhұn gia
công mӣ L/C trҧ ngay và bên đһt gia công mӣ
L/C trҧ ngay.
ngay.
„ | +,
+, -þ |
NH bên đһt gia NH bên nhұn gia công
công
(2)

(5) (3) (1) (7)


(4)

Bên đһt gia công Bên nhұn gia công

(8)
(1) (2) (3)à Bên nhұn gia công mӣ L/C trҧ chұm, đӇ trҧ tiӅn nguyên vұt liӋu
(L/C con nít-Baby L/C).
(4)à Bên đһt gia công giao nguyên vұt liӋu chính
(5) (6) (7)à Bên đһt gia công mӣ L/C trҧ ngay, đӫ đӇ trҧ tiӅn cho thành phҭm
( L/C chӫ ± Master L/C)
(8) à Bên nhұn gia công giao thành phҭm, thanh toán tiӅn và trӯ đi trӏ giá L/C con nít.
5) Danh mөc, sӕ lưӧng, trӏ giá nguyên liӋu, phө
liӋu, vұt tư nhұp khҭu và nguyên liӋu, phө liӋu,
vұt tư sҧn xuҩt trong nưӟc (nӃu có) đӇ gia công;
công;
đӏnh mӭc sӱ dөng nguyên liӋu, phө liӋu, vұt tưtư;;
đӏnh mӭc vұt tư tiêu hao và tӹ lӋ hao hөt nguyên
liӋu trong gia công
6) Danh mөc và trӏ giá máy móc thiӃt bӏ cho thuê,
cho mưӧn hoһc tһng cho đӇ phөc vө gia công
7) BiӋn pháp xӱ lý phӃ liӋu, phӃ thҧi và nguyên tҳc
xӱ lý máy móc, thiӃt bӏ thuê mưӧn, nguyên liӋu,
phө liӋu vұt tư dư thӯa sau khi kӃt thúc HĐGC
8) Đӏa điӇm và thӡi gian giao hàng
9) Nhãn hiӋu hàng hóa và tên gӑi xuҩt xӭ
10) Thӡi hҥn hiӋu lӵc HĐ
5. Bi͏n pháp ? m _ o th͹c hi͏n hͫp ?͛ng
- Bҧo lãnh

- Phҥt

- L/C dӵ phòng

6. u/ Nhưͫc ?i͋m????????? Bài tұp


V. CÁC PHƯƠNG THӬC GIAO DӎCH ĐҺC BIӊT
1. ĐҨU GIÁ
'8E,F Đ185 TM VN 2005
00 *D8 '8E,F
Đҩu giá là hoҥt đӝng thương mҥi, theo đó ngưӡi bán
hàng tӵ mình hoһc thuê ngưӡi tә chӭc đҩu giá thӵc hiӋn
viӋc bán hàng hóa công khai đӇ chӑn ngưӡi mua trҧ giá
cao nhҩt.
nhҩt.
0ý + G8H,F
G8H,F
Tә chӭc công khai ӣ mӝt nơi nhҩt đӏnh, tҥi thӡi điӇm
xác đӏnh
Ngưӡi mua đưӧc xem hàng trưӟc và tӵ do cҥnh tranh
Thӏ trưӡng thuӝc vӅ ngưӡi bán
Hàng hóa
hóaàà Khó tiêu chuҭn hóa và/hoһc hàng hóa quý
hiӃm, đӝc đáo có giá trӏ lӟn.
lӟn. Ngưӡi tә chӭc đҩu giá có thӇ
là ngưӡi bán hàng hóa, hoһc là ngưӡi kinh doanh dӏch vө
đҩu giá hàng hóa.
hóa.
0? *^' %(8
Đҩu giá thương nghiӋp
Đҩu giá phi thương nghiӋp
01 *46'5 *7+ 8;' *='*
$ |_ 8;'5 '_8
Trҧ giá lên (kiӇu Đӭc)
Đһt giá xuӕng (kiӇu Hà Lan)
" *A'5 +_ 8;'5 '_8
0R |D+* *7+ 8;' *='* GT 58D
Bưӟc 1à Chuҭn bӏ đҩu giá
- Ký HĐ tә chӭc
- Chuҭn bӏ hàng hoá
- Xây dӵng thӇ lӋ đҩu giá
- Thông báo, niêm yӃt thông tin
Bưӟc 2à Trưng bày hàng hóa
Bưӟc 3à TiӃn hành đҩu giá
Bưӟc 4à Lұp văn bҧn bán đҩu giá và giao hàng hóa
2.ĐҨU THҪU
0*D8'8E,FĐ214 u̵t TM 2005
Đҩu thҫu hàng hóa, dӏch vө là hoҥt đӝng thương
mҥi, theo đó mӝt bên mua hàng hóa, dӏch vө
thông qua mӡi thҫu (gӑi là bên mӡi thҫu) nhҵm
lӵa chӑn trong sӕ các thương nhân tham gia đҩu
thҫu (gӑi là bên dӵ thҫu) thương nhân đáp ӭng tӕt
nhҩt các yêu cҫu do bên mӡi thҫu đһt ra và đưӧc
lӵa chӑn đӇ ký kӃt và thӵc hiӋn hӧp đӗng (gӑi là
bên trúng thҫu).
thҫu).
 ý + G8H,
Hàng hóaà Trӏ giá cao, khӕi lưӧng lӟn và đa dҥng,
hӳu hình và vô hình
Phương thӭc giao dӏch đһc biӋt
Bӏ ràng buӝc bӣi các điӅu kiӋn vay và sӱ dөng vӕn
?|D+*I'**7+GT*`
® |ăn cͱ vào s lưͫng nhà th̯u tham gia

Đ̭u th̯u rng rãi: Đ18 u̵t Đ̭u th̯u 2005


- Không sơ tuyӇn
- Có sơ tuyӇn
Đ̭u th̯u h̩n ch͇
- Trưӡng hӧp áp dөngà Đ19 u̵t Đ̭u th̯u 2005
) êu cҫu bên cho vay
) Kӻ thuұt cao, nghiên cӭu thӱ nghiӋm
) Tӕi thiӇu phҧi mӡi 
nhà
nhà thҫu
|h͑ ? nh th̯u
- Trưӡng hӧp áp dөngà Đ20 u̵t Đ̭u th̯u 2005
+ Sӵ cӕ nghiêm trӑng cҫn khҳc phөc ngay
) êu cҫu bên cho vay
) Bí mұt quӕc gia
) Đҧm bҧo sӵ tương thích
® |ăn cͱ vào phương thͱc ?̭u th̯u
- Đ̭u th̯u 1 giai ?o̩n
Đҩu thҫu 01 túi hӗ sơ
Đҩu thҫu 02 túi hӗ sơ
- Đ̭u th̯u 2 giai ?o̩n: Đ26 u̵t Đ̭u th̯u
2005
® |ăn cͱ vào ?i tưͫng
Đҩu thҫu cung ӭng dӏch vө
Đҩu thҫu mua sҳm hàng hóa
ý8N *46'5*7+GT*`
1. Phương thӭc đҩu thҫu mӝt túi hӗ sơ đưӧc áp dөng đӕi vӟi hình thӭc đҩu thҫu
rӝng rãi và đҩu thҫu hҥn chӃ cho gói th̯u mua s̷m hàng hóa, xây l̷p, gói th̯u
EP|. Nhà thҫu nӝp hӗ sơ dӵ thҫu gӗm đӅ xuҩt vӅ kӻ thuұt và đӅ xuҩt vӅ tài
chính theo yêu cҫu cӫa hӗ sơ mӡi thҫu. ViӋc mӣ thҫu đưӧc tiӃn hành mӝt lҫn.
2. Phương thӭc đҩu thҫu hai túi hӗ sơ đưӧc áp dөng đӕi vӟi đҩu thҫu rӝng rãi và
đҩu thҫu hҥn chӃ trong ?̭u th̯u cung c̭p Ä ch vͭ tư v̭nv̭n.. Nhà thҫu nӝp đӅ xuҩt
vӅ kӻ thuұt và đӅ xuҩt vӅ tài chính riêng biӋt theo yêu cҫu cӫa hӗ sơ mӡi thҫu.
ViӋc mӣ thҫu đưӧc tiӃn hành hai lҫn; trong đó, đӅ xuҩt vӅ kӻ thuұt sӁ đưӧc mӣ
trưӟc đӇ đánh giá, đӅ xuҩt vӅ tài chính cӫa tҩt cҧ các nhà thҫu có đӅ xuҩt kӻ
thuұt đưӧc đánh giá là đáp ӭng yêu cҫu đưӧc mӣ sau đӇ đánh giá tәng hӧp.
Trưӡng hӧp gói thҫu có yêu cҫu kӻ thuұt cao thì đӅ xuҩt vӅ tài chính cӫa nhà
thҫu đҥt sӕ điӇm kӻ thuұt cao nhҩt sӁ đưӧc mӣ đӇ xem xét, thương thҧo.
3. Phương thӭc đҩu thҫu hai giai đoҥn đưӧc áp dөng đӕi vӟi hình thӭc đҩu thҫu
rӝng rãi, đҩu thҫu hҥn chӃ cho gói th̯u mua s̷m hàng hóa, xây l̷p, gói th̯u
EP| có kͿ thu̵t, công ngh͏ mͣi, phͱc t̩p, ?a Ä̩ng và đưӧc thӵc hiӋn theo
trình tӵ sau đâyà
a) Trong giai đoҥn mӝt, theo hӗ sơ mӡi thҫu giai đoҥn mӝt, các nhà thҫu nӝp đӅ
xuҩt vӅ kӻ thuұt, phương án tài chính nhưng chưa có giá dӵ thҫu; trên cơ sӣ
trao đәi vӟi tӯng nhà thҫu tham gia giai đoҥn này sӁ xác đӏnh hӗ sơ mӡi thҫu
giai đoҥn hai;
b) Trong giai đoҥn hai, theo hӗ sơ mӡi thҫu giai đoҥn hai, các nhà thҫu đã tham gia
giai đoҥn mӝt đưӧc mӡi nӝp hӗ sơ dӵ thҫu giai đoҥn hai bao gӗmà đӅ xuҩt vӅ
kӻ thuұt; đӅ xuҩt vӅ tài chính, trong đó có giá dӵ thҫu; biӋn pháp bҧo đҧm dӵ
thҫu.
® |ăn cͱ vào hình thͱc Hͫp ?͛ng
Hình thӭc trӑn gói
Hình thӭc theo đơn giá
Hình thӭc theo tӹ lӋ phҫn trăm
Hình thӭc theo thӡi gian
1|D+**7+8;'*='*
1) Chuҭn bӏ đҩu thҫu
2) Sơ tuyӇn
3) ChӍ dүn, giҧi đáp thҳc mҳc cho nhà thҫu
4) Thu nhұn và quҧn lý hӗ sơ dӵ thҫu
5) Mӣ thҫu
6) So sánh và đánh giá hӗ sơ dӵ thҫu
7) XӃp hҥng và lӵa chӑn nhà thҫu
8) Thông báo kӃt quҧ và ký kӃt Hӧp đӗng
9) Bên trúng thҫu đһt cӑc, ký quӻ hoһc nӝp bҧo
lãnh thӵc hiӋn HĐ.
Quy trình nghiӋp vө đҩu thҫu
Bên dӵ thҫu Bên mӡi thҫu Cơ quan quҧn lý
KӃ hoҥch đҩu thҫu DuyӋt
TiӃp nhұn Thông báo mӡi thҫu

Làm đơn xin dӵ thҫu Sơ tuyӇn lên danh sách DuyӋt


ngҳn
Mua HSDT Bán HSDT DuyӋt
Giҧi đáp thҳc mҳc
Nӝp HSDT)đһt cӑc TiӃp nhұn

Tham dӵ Mӣ thҫu
Đánh giá Phê duyӋt
Kí HĐ Kí HĐ Phê duyӋt
VI. SӢ GIAO DӎCH HÀNG HÓA
VI.
³ 
 




|
0 *D8 '8E,
Sӣ giao dӏch hàng hóa là mӝt thӏ trưӡng đһc biӋt
tҥi đó thông qua nhӳng ngưӡi môi giӟi do Sӣ
giao dӏch chӍ đӏnh, ngưӡi ta mua bán các loҥi
hàng hóa có khӕi lưӧng lӟn,có tính chҩt đӗng
loҥi,có phҭm chҩt có thӇ thay thӃ đưӧc cho
nhau..
nhau
 ý + G8H,F
G8H,F
Giao dӏch diӉn ra tҥi đӏa điӇm, thӡi gian cӕ đӏnh
Hàng hóa
hóaàà Tính chҩt đӗng loҥi, tiêu chuҭn hóa
cao, khӕi lưӧng mua bán lӟn, dӉ dàng thay thӃ
cho nhau.
nhau.
ViӋc mua bán thông qua môi giӟi mua bán Sӣ giao
dӏch chӍ đӏnh.
đӏnh.
ViӋc mua bán tuân theo nhӳng quy đӏnh, tiêu chuҭn
cӫa Sӣ giao dӏch.
dӏch.
Sӣ giao dӏch hàng hóa tұp trung cung và cҫu vӅ mӝt
mһt hàng giao dӏch trong mӝt khu vӵc, ӣ mӝt thӡi
điӇm nhҩt đӏnh, thӇ hiӋn đưӧc sӵ biӃn đӝng cӫa giá

cҧ..
Chӫ yӃu là giao dӏch khӕng
? |D+ %(8 *I'* 58$( 9+* 8 
3.1. Giao Ä ch giao ngay ( Spot Transaction)à
Transaction)à
Hàng hóa đưӧc giao ngay và trҧ tiӅn vào lúc ký kӃt
hӧp đӗng.
đӗng.
3.2. Giao Ä ch kǤ h̩n ³ orwarÄ Transaction)
Giao dӏch mà giá cҧ đưӧc ҩn đӏnh vào lúc ký kӃt HĐ
nhưng viӋc thӵc hiӋn HĐ (giao hàng và thanh tóan)
đưӧc tiӃn hành sau mӝt kǤ hҥn nhҩt đӏnh, nhҵm mөc
đích thu lӧi nhuұn do chênh lӋch giá giӳa lúc ký kӃt
HĐ và lúc thӵc hiӋn HĐ.
HĐ.
- Giao dӏch theo hình thӭc này chӫ yӃu là giao dӏch
khӕng do nhӳng ngưӡi đҫu cơ thӵc hiӋn.
hiӋn. Có hai loҥi
đҫu cơ
cơàà Đҫu cơ giá lên (bull) và đҫu cơ giá xuӕng
(bear)..
(bear)
- Các bên có thӇ linh hoҥt thӵc hiӋn nghiӋp vө hõan
mua hoһc hoãn bán bҵng các khӓan đӅn bù hõan mua
(do bên mua trҧ cho bên bán) và khӓan đӅn bù hõan
bán (do bên bán trҧ cho bên mua), đӇ hõan ngày
thanh tóan đӃn kǤ hҥn sau.
sau.
„  #. 
Ngày 1/10, ký HĐ kǤ h̩n 1 tháng _án 10MT
³Ngày
³
hàng hoá X vͣi giá 500$/MT
Ngày 30/10, giá hàng hoá X trn th trưͥng
³Ngày
³
gi m xung còn 400$/MT: Ngưͥi _án ³Bvar)
lãi 1000$, ngưͥi mua ³Bull) l͟ 1000$. Ngưͥi
_án nh̵n 1000$ Äo ngưͥi mua np t̩i phong
thanh toán _ù trͳ
1
Ngưӡi bán - Bear Ngưӡi mua - Bull
2 2

Phòng thanh toán


bù trӯ
3.3. Nghi͏p vͭ t͹ _ o hi͋m ³ HvÄging)
Là nghiӋp vө mua bán mà bên cҥnh viӋc mua bán thӵc tӃ ngưӡi ta
tiӃn hành các nghiӋp vө mua bán khӕng tҥi SGD nhҵm tránh đưӧc
nhӳng rӫi ro do biӃn đӝng vӅ giá cҧ
cҧ..
 

1 Ngưӡi 2 Ngưӡi
bán mua
3 3

Phòng thanh toán


bù trӯ

³. Bn _án mua mt lô hàng X trn th trưͥng giá 300U¢/MT
³.
?͋ _án l̩i 1 tháng sau ?ó
³.Bn _án Ä͹ ki͇n giá hàng X sͅ gi m sau 1 tháng nn vào sͧ
³.Bn
giao Ä ch _án khng lô hàng ?ó giá 300U¢/MT
³. ¢au 1 tháng n͇u giá hàng X gi m xung 200U¢/MT thì
³.
ngưͥi _án sͅ l͟ 100U¢/MT trong giao Ä ch trn th trưͥng th͹c
nhưng lãi 100U¢/MT trong giao Ä ch khng t̩i ¢G và ngưͫc
l̩i
3.4. Hͫp ?͛ng quy͉n ch͕n ³ption |ontract)
Hӧp đӗng vӅ quyӅn chӑn mua hoһc quyӅn chӑn
bán là thӓa thuұn, theo đó bên mua quyӅn có
quyӅn đưӧc mua hoһc bán mӝt hàng hóa xác
đӏnh vӟi mӭc giá đӏnh trưӟc (gӑi là giá giao kӃt)
và phҧi trҧ mӝt khoҧn tiӅn nhҩt đӏnh đӇ mua
quyӅn này (gӑi là tiӅn mua quyӅn).
quyӅn). Bên mua
quyӅn có quyӅn chӑn thӵc hiӋn hoһc không thӵc
hiӋn viӋc mua hoһc bán hàng hóa đó.
đó.
1|D+**7+8;'*='*58$(9+*8