You are on page 1of 22

CHƯƠNG V

GIAO DӎCH TRONG NƯӞC Vӄ HÀNG HÓA


XUҨT NHҰP KHҬU

CN. NGUYӈN CƯƠNG ± KHOA KT&KDQT


à 
 
 
 !"!#$%&#'(!)*+%,-.!+/012-
Thương nhân???
  Î 
 
 34+%+5+6#'%7$!891&+!:)3;!<+=/0
;000>+5+'(!)*+%!34+%$(&$*!)*
=/0>!3?+%,-@A+B<C)D+%1E1&+F'#+
  
   
 
 34+%+5++3G+%'<&=<!34+%+5+)3;!<+
=/0>)D+%1E1&+F'#+!H'I-@)J+ #00=-/!+3G
+%'<&'K)3;00=-/!+3G+%'<&L+%+/+
ü M&I-#+N%&O#6A+!#$%&#'(!)*+%!34+%$(&
$-#6+<+%C#

Doanh nghiӋp
sҧn xuҩt XNK hàng hóa

Mua bán
Huy đӝng hàng
hàng hóa XNK

Doanh nghiӋp XNK hàng hóa


kd thương mҥi
ß ;0)7+%
ß &+&N$BP;0)7+%
 
!"# $%"&' ()*)+

Hӧp đӗng kinh tӃ là sӵ thoҧ thuұn bҵng văn bҧn, tài


liӋu giao dӏch giӳa các bên ký kӃt vӅ viӋc thӵc hiӋn
công viӋc sҧn xuҩt, trao đәi hàng hoá, dӏch vө, nghiên
cӭu, ӭng dөng tiӃn bӝ khoa hӑc - kӻ thuұt và các thoҧ
thuұn khác có mөc đích kinh doanh vӟi sӵ quy đӏnh
rõ ràng quyӅn và nghĩa vө cӫa mӛi bên đӇ xây dӵng
và thӵc hiӋn kӃ hoҥch cӫa mình.
Tuy nhiên ngày nay Pháp lӋnh này không còn hiӋu
lӵc kӇ tӯ ngày 1/1/2006.
  Î 
,-
Hoҥt đӝng thương mҥi là hoҥt đӝng nhҵm mөc
đích sinh lӧi, bao gӗm mua bán hàng hoá, cung
ӭng dӏch vө, đҫu tư, xúc tiӃn thương mҥi và
các hoҥt đӝng nhҵm mөc đích sinh lӧi khác.
Cơ sӣ pháp lý cӫa các hđtm là các hӧp đӗng
dân sӵ ( bao gӗm nhưng không giӟi hҥn : Hӧp
đӗng mua bán hàng hóa, Hӧp đӗng gia công,
Hӧp đӗng ӫy thác mua bán hàng hóa,...)
ß ü K)&"$ #;0)7+%
  Chӫ thӇ tham gia ký kӃt Hӧp đӗng

HiӋn nay Pháp lӋnh HĐKT 1989

Tҩt cҧ các thương &P-ü


nhân bao gӗm: các Hӧp đӗng kinh tӃ đưӧc ký
tә chӭc kinh tӃ đưӧc kӃt giӳa các bên sau đây:
thành lұp hӧp pháp a) Pháp nhân vӟi pháp nhân;
và các cá nhân hoҥt
đӝng thương mҥi b) Pháp nhân vӟi cá nhân có
đӝc lұp, thưӡng đăng ký kinh doanh theo quy
xuyên và có đăng ký đӏnh cӫa pháp luұt
kinh doanh.
  Hình thӭc hӧp đӗng
HiӋn nay Pháp lӋnh HĐKT
1989
sӵ: Hӧp đӗng có thӇ đưӧc giao kӃt bҵng lӡi nói,
Luұt Dân sӵ: Đ.11
bҵng văn bҧn hoһc bҵng hành vi cө thӇ, khi pháp luұt không Hӧp đӗng kinh tӃ
quy đӏnh loҥi hӧp đӗng đó phҧi đưӧc giao kӃt bҵng mӝt đưӧc ký kӃt bҵng
hình thӭc nhҩt đӏnh. văn bҧn, tài liӋu
Luұt TM 2005 . Đ.24 giao dӏch: công
1. Hӧp đӗng mua bán hàng hoá đưӧc thӇ hiӋn bҵng lӡi nói, văn, điӋn báo, đơn
bҵng văn bҧn hoһc đưӧc xác lұp bҵng hành vi cө thӇ. chào hàng, đơn
2. Đӕi vӟi các loҥi hӧp đӗng mua bán hàng hoá mà pháp đһt hàng.
luұt quy đӏnh phҧi đưӧc lұp thành văn bҧn thì phҧi tuân theo
các quy đӏnh đó.
Hӧp đӗng gia công, Hӧp đӗng ӫy thác mua bán hàng hóa,
hӧp đӗng đҥi lý phҧi đưӧc lұp bҵng văn bҧn hoһc các hình
thӭc có giá trӏ tương đương.
  Nӝi dung
HiӋn nay Pháp lӋnh HĐKT 1989
Luұt dân sӵ Đ.402 &P-ü
1. Đӕi tưӧng cӫa hӧp đӗng là tài sҧn phҧi giao, công viӋc 1. Ngày, tháng, năm ký hӧp đӗng kinh tӃ; tên, đӏa chӍ, sӕ
phҧi làm hoһc không đưӧc làm; tài khoҧn và ngân hàng giao dӏch cӫa các bên, hӑ, tên
2. Sӕ lưӧng, chҩt lưӧng; ngưӡi đҥi diӋn, ngưӡi đӭng tên đăng ký kinh doanh;
3. Giá, phương thӭc thanh toán; 2. Đӕi tưӧng cӫa hӧp đӗng kinh tӃ tính bҵng sӕ lưӧng,
4. Thӡi hҥn, đӏa điӇm, phương thӭc thӵc hiӋn hӧp đӗng; khӕi lưӧng hoһc giá trӏ quy ưӟc đã thoҧ thuұn;
5. QuyӅn, nghĩa vө cӫa các bên; 3. Chҩt lưӧng, chӫng loҥi, quy sách, tính đӗng bӝ cӫa sҧn
phҭm, hàng hoá hoһc yêu cҫu kӻ thuұt cӫa công viӋc;
6. Trách nhiӋm do vi phҥm hӧp đӗng;
4. Giá cҧ;
7. Phҥt vi phҥm hӧp đӗng;
5. Bҧo hành;
8. Các nӝi dung khác.
6. ĐiӅu kiӋn nghiӋm thu, giao nhұn;
Luұt TM 2005 và NĐ12/2006/NĐ-
NĐ12/2006/NĐ-CP
7. Phương thӭc thanh toán;
-Hӧp đӗng mua bán hàng hóa: Không quy đӏnh nӝi dung.
8. Trách nhiӋm do vi phҥm hӧp đӗng kinh tӃ;
Luұt TM 1997 Hӧp đӗng mua bán hàng hóa phҧi có 06
nӝi dung bҳt buӝc ( tên hàng, sӕ lưӧng, quy cách và chҩt 9. Thӡi hҥn có hiӋu lӵc cӫa hӧp đӗng kinh tӃ;
lưӧng, giá cҧ, phương thӭc thanh tóan, đӏa điӇm và thӡi 10. Các biӋn pháp bҧo đҧm thӵc hiӋn hӧp đӗng kinh tӃ;
hҥn giao nhұn hàng) 11. Các thoҧ thuұn khác.
- Tùy tӯng loҥi hình hoҥt đӝng thương mҥi mà hӧp đӗng
có nhӳng nӝi dung bҳt buӝc hay nhӳng thӓa thuұn khác
theo đһc trưng cӫa hoҥt đӝng đó.
Ví dө : Hӧp đӗng gia công phҧi có 10 nӝi dung ( NĐ
12/2006/NĐ--CP)
12/2006/NĐ
  Ngưӡi ký kӃt hӧp đӗng
HiӋn nay Pháp lӋnh HĐKT 1989

Là cá nhân hoҥt đӝng thương mҥi &P-Q


thưӡng xuyên, đӝc lұp và có đăng Ngưӡi ký hӧp đӗng kinh tӃ phҧi là
ký kinh doanh. đҥi diӋn hӧp pháp cӫa pháp nhân
Là đҥi diӋn hӧp pháp cӫa pháp hoһc ngưӡi đӭng tên đăng ký kinh
nhân. doanh.
Luұt DS Đҥi diӋn hӧp pháp cӫa pháp nhân
&P-Q Đҥi diӋn cӫa pháp nhân hoһc ngưӡi đӭng tên đăng ký kinh
1. Đҥi diӋn cӫa pháp nhân có thӇ là doanh có thӇ uӹ quyӅn bҵng văn
đҥi diӋn theo pháp luұt hoһc đҥi bҧn cho ngưӡi khác thay mình ký
diӋn theo uӹ quyӅn. hӧp đӗng kinh tӃ.
2. Đҥi diӋn theo pháp luұt cӫa pháp Ngưӡi đưӧc uӹ quyӅn chӍ đưӧc ký
nhân đưӧc quy đӏnh trong điӅu lӋ hӧp đӗng kinh tӃ trong phҥm vi
cӫa pháp nhân hoһc trong quyӃt đưӧc uӹ quyӅn và không đưӧc uӹ
đӏnh thành lұp pháp nhân. quyӅn lҥi cho ngưӡi thӭ ba.
  Nguӗn luұt điӅu chӍnh
Î +
.
1. Hoҥt đӝng thương mҥi phҧi tuân theo Luұt
thương mҥi và pháp luұt có liên quan.
2. Hoҥt đӝng thương mҥi đһc thù đưӧc quy
đӏnh trong luұt khác thì áp dөng quy đӏnh cӫa
luұt đó.
3. Hoҥt đӝng thương mҥi không đưӧc quy đӏnh
trong Luұt thương mҥi và trong các luұt khác
thì áp dөng quy đӏnh cӫa Bӝ luұt dân sӵ.
  Giҧi quyӃt tranh chҩp
Î 
,/ +$0 123 4(5 
 6"
1. Thương lưӧng giӳa các bên.
2. Hoà giҧi giӳa các bên do mӝt cơ quan, tә chӭc hoһc
cá nhân đưӧc các bên thӓa thuұn chӑn làm trung gian
hoà giҧi.
3. Giҧi quyӃt tҥi Trӑng tài hoһc Toà án.
Thӫ tөc giҧi quyӃt tranh chҩp trong thương mҥi tҥi
Trӑng tài, Toà án đưӧc tiӃn hành theo các thӫ tөc tӕ
tөng cӫa Trӑng tài, Toà án do pháp luұt quy đӏnh.

!"# $ 7

/++ Các tranh chҩp phát sinh khi

!"# $ 7

/
thӵc hiӋn hӧp đӗng kinh tӃ đưӧc giҧi quyӃt bҵng cách
tӵ thương lưӧng giӳa các bên vӟi nhau hoһc đưa ra
Trӑng tài kinh tӃ.
àà à RS 
 %&A+9-+%-7+<+%,-.!12- #T&N!#$

Î8 9: 
  |!: ;7 <4( : dҫu thô, than đá, hàng dӋt may,
giày dép, hҧi sҧn, gҥo, sҧn phҭm gӛ, cà phê, hҥt điӅu, cao su,
chè, hàng điӋn tӱ, máy vi tính và linh kiӋn .
  :=

¶ Kim ngҥch xuҩt khҭu đҥt quy mô ngày càng lӟn và tӕc đӝ tăng
cao.
¶ NhiӅu mһt hàng xuҩt khҭu đҥt kim ngҥch lӟn

¶ HiӋu quҧ và sӭc cҥnh tranh cӫa sҧn phҭm xuҩt khҭu còn thҩp
¶ Tӹ trӑng xuҩt khҭu nhӳng mһt hàng là nguyên liӋu thô, chưa
qua chӃ biӃn hoһc mӟi sơ chӃ còn lӟn.
¶ Nhӳng mһt hàng sҧn xuҩt công nghiӋp và chӃ biӃn đã tăng khá
nhưng chӫ yӃu vүn là hàng gia công, nguyên vұt liӋu còn phө
thuӝc vào nhұp khҭu ; công nghiӋp phө trӧ chұm phát triӇn
nên giá trӏ gia tăng rҩt thҩp.
X

# & +
 
# > (" 6"3 2#?+
¶ Nguӗn hàng thuӝc chӍ tiêu kӃ hoҥch Nhà nưӟc

¶ Nguӗn hàng ngoài chӍ tiêu kӃ hoҥch Nhà nưӟc:

 
# > @ 6"+

¶ Nguӗn hàng tӯ các đơn vӏ quӕc doanh

¶ Nguӗn hàng tӯ các công ty tư nhân

¶ Nguӗn hàng tӯ các hӝ gia đình


¶ Nguӗn hàng tӯ doanh nghiӋp có vӕn đҫu tư nưӟc ngoài

¶ Nguӗn hàng tӯ chính các xí nghiӋp trӵc tiӃp thuӝc cơ quan


mình
 
# > <# !+

¶ Hàng công nghiӋp nһng, công nghiӋp nhҽ, hàng thӫ công
nghiӋp
¶ Hàng nông lâm, thuӹ sҧn

  >A " 0 3 2#?+

¶ Nguӗn hàng trong đӏa phương.


¶ Nguӗn hàng ngoài đӏa phương:


" !" B1 & +
  Nghiên cӭu theo mһt hàng: theo phương pháp
này ngưӡi ta nghiên cӭu tình hình khҧ năng
sҧn xuҩt và tiêu thө cӫa tӯng mһt hàng bҵng
cách làm phiӃu theo dõi đӕi vӟi tӯng mһt hàng.
  Nghiên cӭu dӵa vào đơn vӏ cung cҩp: theo
phương pháp này ngưӡi ta theo dõi năng lӵc
sҧn xuҩt và cung ӭng sҧn phҭm cӫa tӯng cơ sӣ
sҧn xuҩt. Năng lӵc này thӇ hiӋn thông qua các
chӍ tiêu: sӕ lưӧng, chҩt lưӧng hàng cung cҩp
hàng năng, giá thành, tình hình trang thiӃt bӏ,
trình đӝ kӻ thuұt.v.v...
ü UV#W+034+%!9%&#'FJ<+%,-.!12-X
#Y-.!12--Z!X
6YU&A+F'#+=&A+1:!,-.!12-X
Y -$-#<+%,-.!12-X
   CD#D EF2+
¶ Ký kӃt hӧp đӗng sҧn xuҩt, khai thác, đánh bҳt.
¶ Thu mua tӵ do

¶ Gia công nông nghiӋp:

¶ Đәi hàng

   C "" GH <CI +


¶ Bao tiêu

¶ Đһt hàng
¶ Gia công

¶ Bán nguyên liӋu ra, mua thành phҭm vào

¶ Đәi hàng
ß O+%='(&;0)7+%1&+!:BP<+%
¶ Hӧp đӗng mua bán hàng xuҩt khҭu

¶ Hӧp đӗng gia công hàng xuҩt khҭu

¶ Hӧp đӗng đҥi lý thu mua hàng xuҩt khҭu

¶ Hӧp đӗng uӹ thác xuҩt khҭu

¶ Hӧp đӗng liên doanh liên kӃt xuҩt khҭu


III. GIAO DӎCH HÀNG NHҰP KHҬU
 $K!<+%
$K!<+% 
 @:-
  Máy móc, thiӃt bӏ, dөng cө, phө tùng
  Xăng dҫu
  Phân bón
  Sҳt thép
  Chҩt dҿo nguyên liӋu
  Nhóm hàng nguyên phө liӋu dӋt may da giày
và vҧi các loҥi
  Ôtô nguyên chiӃc
  Lưӧng linh kiӋn ôtô
  Linh kiӋn và phө tùng xe máy
  Máy vi tính, sҧn phҭm điӋn tӱ và linh kiӋn
ü 034+%!9%&#'FJ<+%+/012-
034+%!9%&#'FJ<+%+/012-

 : "' G +
Khi Nhà nưӟc còn đӝc quyӅn vӅ ngoҥi thương thì đơn
đһt hàng là bҳt buӝc đӕi vӟi mӑi cơ quan tham gia hoҥt
đӝng mua bán hàng hóa xuҩt nhұp khҭu.
 X! J "' G
X

X


KE ! "' G +
Î + Đҥi lý thương mҥi ( ngưӡi nhұn ӫy
thác NK giӕng như đҥi lý hoa hӗng)
 L L MM|
ngày 23/1/2006 -Chương IV: Uӹ
 L L
thác XNK ( Đ.17-
Đ.17- Đ.20)
ß ;0)7+%1&+!:BP<+%+/012-
¶ Đơn đһt hàng NK
¶ Hӧp đӗng ӫy thác NK
¶ HĐMB hàng hóa NK
THE END