You are on page 1of 16

| 

| 
 


CN. NGUYӈN CƯƠNG ± KHOA KT&KDQT


j. TRƯӞC KHj GjAO DӎCH
1. !"#$
1.1. 
 
‰ Đһc tính cơ bҧn cӫa hàng hóa, yêu cҫu vӅ hàng hóa tҥi thӏ trưӡng
‰ Các yӃu tӕ liên quan đӃn quá trình sҧn xuҩt mһt hàng
‰ Cung cҫu
‰ Chu kǤ, vòng đӡi cӫa sҧn phҭm
‰ Mһt hàng thay thӃ
‰ Tӹ suҩt ngoҥi tӋ
R @ 
  
ó
Tӹ suҩt ngoҥi tӋ xuҩt khҭu: R =
D
ó : Sӕ ngoҥi tӋ thu đưӧc tӯ xuҩt khҭu
D : Sӕ nӝi tӋ phҧi bӓ ra đӇ xuҩt khҭu
=> Sӕ nӝi tӋ bӓ ra đӇ thu vӅ 1 đơn vӏ ngoҥi tӋ thông qua XK
R @ 
 
Di
Tӹ suҩt ngoҥi tӋ nhұp khҭu Ri =
ói
ói: Sӕ ngoҥi tӋ bӓ ra đӇ nhұp khҭu
Di: Sӕ nӝi tӋ thu đưӧc khi bán hàng hóa trên thӏ trưӡng
trong nưӟc.
=> Sӕ nӝi tӋ thu đưӧc khi bӓ ra 1 đơn vӏ ngoҥi tӋ thông
qua NK
1.2. 
 
R  R  Môi trưӡng kinh doanh

 Chính sách kinh tӃ

 Quan hӋ cung cҫu, dung lưӧng thӏ trưӡng, tұp quán và thӏ hiӃu
tiêu dùng
 ĐiӅu kiӋn đӏa lý, điӅu kiӋn giao thông vұn tҧi.
 Quan hӋ ngoҥi giao, thương mҥi giӳa hai quӕc gia
R R
 Tìm kiӃm thông tin
 hân khúc thӏ trưӡng
 Quy mô và triӇn vӑng tăng trưӣng
 Xu hưӟng thӏ trưӡng
1.. 


R 


 Tư cách pháp lý

 Cơ cҩu tә chӭc và quy mô hoҥt đӝng, lĩnh


vӵc kinh doanh
 Khҧ năng tài chính, tình hình hoҥt đӝng
kinh doanh
 Uy tín và vӏ trí trên thương trưӡng.
1.4.   

- ĐiӅu tra qua tài liӋu và sách báo (d sk r s arch)
- ĐiӅu tra tҥi chӛ ( fi ld r s arch)
- Mua bán thӱ
- Mua thông tin
M.% #&'()*+
2.1. 
hương án kinh doanh là kӃ hoҥch hoҥt đӝng cӫa
doanh nghiӋp nhҵm đҥt đưӧc nhӳng mөc tiêu xác
đӏnh trong kinh doanh.
2.2.  
 Đánh giá tình hình thӏ trưӡng và thương nhân
 ӵa chӑn mһt hàng
 Đánh giá sơ bӝ hiӋu quҧ kinh tӃ cӫa viӋc kinh
doanh
‰ ChӍ tiêu tӹ suҩt ngoҥi tӋ
‰ ChӍ sӕ thӡi gian hoàn vӕn
‰ ChӍ tiêu tӹ suҩt doanh lӧi
‰ ChӍ tiêu điӇm hoàn vӕn«
 Xây dӵng mөc tiêu
 ұp chương trình hành đӝng
 Tә chӭc thӵc hiӋn
›.,-'*
›.1. ./*0
6 ,-'*1+23

6 ,-'*0"+

6 ,-'*45

R ,-'*6

R ,-'*)7

›.M. #&89-'*
jj. CHUҬN Bӎ KÝ KӂT HӦ ĐӖNG XUҨT
KHҬU
1. |:1!;<2=>?(:
- Cơ sӣ pháp lí: HĐ nӝi thương, hӧp đӗng nhұn
ӫy thác
- Ý nghĩa: Đҧm bҧo tiӃn đӝ thӵc hiӋn HĐ ngoҥi
thương
.|  ! 
Tӵ sҧn xuҩt, liên kӃt liên doanh sҧn xuҩt, thu
mua, nhұn uӹ thác XK, gia công XK
."# $ %#&'( ) 

.*)  $
." +,- ./,*

¹ i

R Đӏnh giá hưӟng vào thӏ trưӡng: Hӟt váng,


thâm nhұp«
R Đinh giá hưӟng vào sҧn xuҩt

¹ ½ 

R Cùng đơn vӏ đo lưӡng

R Cùng đơn vӏ tiӅn tӋ

R Cùng thӡi gian


R Cùng điӅu kiӋn tín dөng
Thӡi hҥn tín dөng bình quân (T): Thӡi gian ngưӡi đi vay đưӧc sӱ dөng
100% sӕ tiӅn hàng mà không phҧi trҧ lãi.
Ð>
6
@
Ð>
 xi : Sӕ tiӅn phҧi trҧ cӫa lҫn i
 ti : Thӡi hҥn tín dөng lҫn i

6 ÷$0

= ÐAvӟi 
ÐAvӟi là
là tӍ lӋ sӕ tiӅn phҧi trҧ lҫn i trên tәng nӧ

 
@ 
@ !"
!" B 
B !"
!" .
."@ !"# C1B
."D
.
."@ !"#
 r : ãi suҩt ngân hàng

!"
6 HӋ sӕ ҧnh hưӣng tín dөng : 

 @< 
1. ӵa chӑn đơn chào hàng
i $% Đơn giá 1000$/MT, trҧ ngay 50%, sau 2
tháng trҧ 20%, sau 5 tháng trҧ nӕt
i &% Đơn giá 1000$/MT, trҧ ngay 40%, sau 2
tháng trҧ 10%, sau 4 tháng trҧ nӕt
2. Bҥn nhұn đưӧc thư hӓi mua vӟi giá 40USD/tҩn
óOB, trҧ tiӅn 30% sau 2 tháng, 40% sau 4 tháng và
trҧ nӕt sau 8 tháng, biӃt lãi suҩt ngân hàng là
12%/năm, nӃu chҩp nhұn bҥn sӁ bán hàng vӟi mӭc
giá trҧ ngay khoҧng bao nhiêu???
R Cùng điӅu kiӋn cơ sӣ giao hàng
|E @|BBEC@|EFBD
@EBBE
@EB".110%|EBE
 |E@C
|E@CEBEDGC1H 110%."D
M.|<*<
R óirm off r

R ór off r
›. <I'
jjj. CHUҬN Bӎ KÝ KӂT HӦ ĐӖNG NHҰ KHҬU
1.X'2!/#J2K<5#CLD

2 
 ,@
O

M. M<
›.,N)O'
P.=I"+Q<R'
S. <I'(T(J2;
j. ĐÀM HÁN QUӔC Tӂ
1.'8I
Đàm phán thương mҥi là quá trình 0

1 2 .
 3
giӳa bên mua và bên bán vӅ các nӝi dung liên
quan tӟi giao dӏch mua bán như: giá cҧ, phҭm chҩt,
giao hàng, thanh toán« nhҵm đҥt đưӧc )4 
 5 đӇ đi tӟi thoҧ thuұn kí kӃt hӧp đӗng.
M. K2=I
- Quá trình thӕng nhҩt ý chí cӫa các bên

- Quá trình thӕng nhҩt nhӳng mһt đӕi lұp, lӧi ích
chung và lӧi ích riêng
- Tính khoa hӑc và nghӋ thuұt
›.|'U2<I'
- Đàm phán bҵng điӋn thoҥi

- Đàm phán thư tín

- Đàm phán gһp gӥ trӵc tiӃp

P.|/#J2<I'
- Cҥnh tranh

- Hӧp tác

- Nguyên tҳc/ hӛn hӧp

S.VW2<I'
- Trưӟc khi đàm phán

- Trong khi đàm phán

- Sau khi đàm phán