You are on page 1of 52

LỜI GIỚI THIỆU ..................................................................................................

2
ĐÊM CANH THỨC CẦU NGUYỆN CHO SỰ SỐNG ................................................... 3
NGÀY GIA ĐÌNH .............................................................................................. 19
NGÀY BẾ MẠC NĂM THÁNH ............................................................................ 27

1
2 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

LƠI GIƠI THIEÄU

Hướng tới Đại lễ bế mạc Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt
Nam tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang, hưởng ứng lời kêu gọi
của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 và đáp lại thao thức của Đại
Hội Dân Chúa vừa diễn ra, Đức Hồng Y Gioan Baotixita đề nghị
toàn giáo phận cử hành những ngày sau:
- Chúa Nhật III mùa Vọng (12/12): Canh thức cầu nguyện
cho sự sống.
- Lễ Thánh Gia (26/12): Ngày gia đình tại các Giáo xứ.
- Lễ Hiển Linh (2/1): Ngày bế mạc Năm Thánh.
Tập tài liệu này nhằm giới thiệu với quý Cha và các cộng
đoàn dòng tu những nghi thức và cử hành gợi ý cho những ngày
đặc biệt trên.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử
đạo Việt Nam, xin Chúa hiệp nhất tất cả con cái Chúa trong nỗ xây
dựng một Giáo Hội mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ, để dung nhan
Chúa bừng sáng trên mảnh đất thân yêu này.
 NĂM THÁNH 2010 3

ĐEÂM CANH THƯC


CAÀU NGUYEÄN CHO SƯ SOÁNG

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG


12/12/2010
I. Ý NGHĨA :
Con người là hữu thể duy nhất được phú bẩm cho trí thông
minh và ý chí tự do cùng với thân xác vật chất. Sánh với mọi thọ
sinh trên trái đất con người thật độc đáo không thể nhầm lẫn được.
Con người sống đồng thời cả hai chiều kích tinh thần và xác thể
không tách biệt. Điều này cũng được gợi lên từ lời của thánh
Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thexalônica: “Nguyện chính
Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người
anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn
toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng
ta quang lâm.” (1Tx 5,23)
Cử hành trang trọng buổi canh thức cầu nguyện cho sự sống
các thai nhi là để hưởng ứng lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng
Bênêđictô và thao thức của Đại Hội Dân Chúa về tôn trọng sự
sống. Đức Giáo Hoàng nói: “Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với
những ai đón nhận lời mời gọi này và đối với những ai đang đầu tư
đặc biệt việc chào đón và bảo vệ sự sống con người trong mọi hoàn
cảnh mỏng manh nhất của nó, nhất là khi sự sống ấy vừa mới được
đậu thai còn trong những thời kỳ đầu. Cụ thể là, thời gian khởi đầu
Năm Phụng vụ này giúp chúng ta sống lại niềm trông đợi vị Thiên
Chúa, Đấng đã đảm nhận lấy phận người đầu thai trong dạ Đức
Trinh Nữ Maria, vị Thiên Chúa đã tự trở nên nhỏ bé thấp hèn. Một
Thiên Chúa rất gần gũi đã chọn sống kiếp con người ngay từ giai
4 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

đoạn đầu tiên để cứu chuộc toàn thể đời sống con người, đem sự
sống con người đến viên mãn. Như thế, mầu nhiệm Chúa nhập thể
và khởi đầu của sự sống con người liên hệ với nhau thật chặt chẽ và
hài hòa, và hòa điệu với nhau trong cùng một chương trình cứu độ
duy nhất của Thiên Chúa, là Chúa của sự sống của mỗi người và
của mọi người.”

II. GỢI Ý CỬ HÀNH :


Buổi cầu nguyện được đặt trong khuôn khổ một giờ chầu và
ban phép lành Thánh Thể.
Bàn thờ được trang hoàng như thường lệ. Trước bàn thờ có
thể đặt ảnh hay tượng Đức Mẹ ẵm Hài Nhi Giêsu, hoặc một biểu
tượng nào khác gợi ý suy niệm và tôn vinh sự sống.

 Hát mở đầu :

CAÀU XIN CHUA THANH THAÀN


Trần Ngọc Phan - Phương Linh
«« «« ««£ «« ««
b 43 « ««ˆ« «
˙ ˆ«« ˆ« ˆ«« «« «« ˆ« œ»»
====================
& _««˙ l l ˙« . l ˆ« » =l
1. Caàu xin Chua Tha nh Thaàn, Ngươ i thương thaê m
2. Caàu xin Chua Tha nh Thaàn, Ngươ i ban cho

«« ˙»» Œ ««ˆ« ««
3. Caàu xin Chua Tha nh Thaàn, nguoà n thieân aâ n
b ˙»»» œ»» «« «« «« ««
& «
ˆ l »
====================
l » «
ˆ l «
˙ «
ˆ l «
˙ ˆ«=l
vieá ng hoà n con. Ban xuoáng cho con hoàng aâ n chan
trí hoà n con, ơn bieát khoâ n ngoan tìm theo chaâ n
ai tư nhaân,
£
hun ₫u c tim con tình yeâ u lai
 NĂM THÁNH 2010 5

«« «« ««« ««£ «««


, y
b « «ˆ« l ˙« . l ˙« «ˆ ˆ« ˆ« l ««˙« Œ=l l
« «
«
& ˙« . l «ˆ« _«««ˆ
====================
chưa . Trau doài cho ₫a ng ngoâ i Tha nh ₫ươ ng.
ly , xa ₫ieàu gian doái luoân trung tha nh.

««
lang, cho lon g thao thưc beâ n Chua luoâ n.
b ««˙« »
œ
œ
» ˙»˙» »
œ
œ
» »
˙
˙
» ˆ«ˆ« ««˙« «« «« ««ˆ«
«
˙ »
» l » » »
====================
& »
» l » l «
˙ «
ˆ ˙
« ˆ«=l
_«««ˆ l _««˙
_
ĐK : Nguyeä n xin Chua Ngoâi Ba, ₫oai nghe lơ i con thieát
b ««˙« .. «« «« »
˙ ««ˆ« «« «« «
& ˙« l _««ˆ« ˆ« «
ˆ
==================== ˙
»
l »» «
ˆ l «˙˙« «ˆˆ« l «˙«˙« .. =l
tha. Tình thương meá n aáp u con nga y ₫eâm.
b ««« ««ˆ« l ««˙«« Œ =”
& _«««ˆ ««ˆ«
====================
_«ˆ _ _««ˆ
ˆ
« l ««
_˙««˙ _
_ «
«
_««ˆ l ««
_«˙ _«ˆ _
_««˙
Nhuaà n thaá m xa c hoà n tran lan ơn thieân g.

 Lời dẫn :
Kính thưa cộng đoàn, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô đã khai
mạc Năm Phụng vụ 2011 hôm Chúa nhật I mùa Vọng vừa qua
bằng giờ canh thức cầu nguyện cho các thai nhi. Tổng giáo phận
chúng ta cũng chọn Chúa nhật III mùa Vọng hôm nay để cử hành
canh thức tôn vinh và cầu nguyện cho sự sống.
Trong giờ cầu nguyện này, cùng với Mẹ Maria, người nữ của
mùa Vọng, cộng đoàn chúng ta hãy tha thiết cầu xin cho mọi
người, mọi gia đình ý thức trân trọng sự sống như quà tặng của
Thiên Chúa Tình Yêu, và quyết tâm ra sức gìn giữ, bảo vệ sự sống
ấy. Xin cho các gia đình thực sự trở nên “cái nôi của sự sống, mái
ấm của tình thương và ngôi trường đầu tiên đào tạo con người toàn
diện.”
Có thể sắp xếp cho một số em nhỏ, hay một gia đình đại diện tiến lên
thắp sáng nến được đặt sẵn chung quanh ảnh tượng phía trước bàn thờ.
6 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

 Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

 Bài ca thờ lạy (Chủ sự xông hương - mọi người quỳ)

TA LA BANH HAÈNG SOÁNG


Kim Long
3 ««ˆ« «« « œ»» œ» ««j œ»» . œ» œ»J»œ œ»J»œ œ»œ» œ» ««ĵ
«« ««œ»ˆ«» .
8 «
ˆ « » »
====================
& ˆ« l »
j «
ˆ l » œ
J
»
»
l » »
» »
» l »»
» »
œ
» #ˆ l » =l
«« «« «« «« «
ĐK : Ta la Ba nh haèng soáng, la Ba nh ban xuoáng bơi Trơ i.
«« « «« « « « «ˆ« ««ˆ ˆ« ˆ«« «ĵ «« Fine
« « ˆ
« «
ˆ
« « «
ˆ
« . »
œ
»
J
œ »
œ
»
œ
J «
«ˆ«« l «ˆ.«« .=”
& œ̂«»»» œ̂«»»» «jĴ«œ»» l ˆ« ˆ« ĵ
==================== ˆ«« l «ˆ« . l »» »» Jœ»»» l œ»» _«ˆ
» »
«« ˆ««« Jœ»»
Ta la Ba nh Trương Sinh, ai aê n se soá ng muoân ₫ơi.
«« « « «« Jœ» «« œ»» .
«
ˆ «ˆ« «« «ˆ« . Jœ»» «
ˆ . «
ˆ »
====================
& ˆ« l
j l » «
ˆ
j »
» l l l » =l
Đaây Mình Ta chính la cua aên, va Ma u Ta
Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» œ»» . Jœ»»» Jœ»»» Jœ»» «« Jœ» «« Jœ» Jœ»»»
====================
& l » l » l «
ˆ » l j
» ˆ« »» = l
thaät la cua uoáng. 1. Ngươi aê n Ba nh nay khoâ ng con ₫oi khat
2. Ngươi khoâ ng lanh nhaän aê n Thịt, uoáng Ma u

««j œ»»» »»œ ««j «« « «« ««j ««ˆ .


3. Du cho ₫aát trơi theo ngay thang ₫oåi
œ»» . ˆ
« ˆ
« ««
& » l »
==================== l ˆ« ˆ« l _«ˆ« «ˆ
j «
ˆ l « =l l
chi. Ngươi uoáng Ma u nay se ₫ươc trương sinh.
Ta, se cheát hao mon, muoân ₫ơi traàm luaâ n.
thay, lơi Chua ban truyeàn muoân ₫ơi khoâ ng phai.

Chủ sự đi vào phòng thánh.


Cộng đoàn thinh lặng chiêm ngắm Thánh Thể trong ít phút.
 NĂM THÁNH 2010 7

 Hát :
LAÉNG NGHE LƠI CHUA - Nguyễn Duy
£ £
c «« . «« ««« «««ˆ ««« «
« « « « «
« «
« «« l
====================
& ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ l ˆ« . _«j
«ˆ _««ˆ . _««ˆ ˆ« ˆ« #ˆ=«
1. Xin cho con bieát laé ng nghe Lơ i Ngai go i con trong ₫eâ m

«« ««£ «« « «£ «
2. Xin cho con bieát laé ng nghe Lơ i Ngai da y con trong cuoä c
« «
«« Œ «ˆ.« ««ˆ ««ˆ ˆ« «ˆ« nˆ««« . «« «« . «« ««ˆ ˆ« ˆ««
====================
& ˆ« l ˆ« ˆ« «ˆ
j =l
toá i. Xin cho con bieát laé ng nghe Lơ i Ngai da y con lu c le
, «« ««£ «« £ «
soán g. Xin cho con bieát laé ng nghe Lơ i Ngai tư ng theo bươ c ₫ơ i
˙
»
» «ˆ . «ˆ ˆ«« ˆ« ˆ«« l ««ˆ« . _««j
«
« «
«
====================
& » «« . «« ˆ««« «««ˆ #ˆ
=«« l
«ˆ _ˆ« _«ˆ
loi. Xin cho con caá t tieá ng leâ n tra lơi vư a khi con nghe

« «£ « « £ Û
con. Xin cho con bieát saün sa ng chơ ₫ơ i va vaâ ng nghe theo
«« Œ ««ˆ.« ««ˆ« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« #ˆ««« . «« «« «« ˆ«« ˆ««« #ˆ««« «««
====================
& ˆ« l ˆ« «ˆ . «ˆ
j l =l l
Chua . Xin cho con bieát thaân thưa la y Ngai Ngai muoán con la m chi.

### ‰ «j « « «« « « «
Chua . Xin cho con bieát saün sa ng thư c ha nh Lơ i Chu a ₫a truyeà n ban.
««ˆˆ« ˆˆ««« .. «««ˆˆ œ»»»»œ »»»»œœ »»»œœ ««ˆ«ˆ« .. «j «ˆˆ« «ˆ«ˆ« .. ˆˆ««« œ»»»œ »»»œœ »»œœ
====================
& » l » = » l
£ £
£
### «««ˆ ‰ «« «« «« ˆ««« ««« «« « « « « «« ««£ ««
ĐK : Lơi Ngai la sư c soá ng cu a con Lơ i Ngai la an h sa ng ₫ơ i

ˆ« ĵ «ˆ« ˆ.«ˆ.« ˆˆ«« ˆ« ««ˆˆ ««ˆ l «ˆ« . «j « « ˆ« ˆ« ˆˆ««« l


====================
& «ˆ _«ˆ . _«ˆ«ˆ _«ˆ«ˆ« .. _«««ˆˆ «ˆ« _ˆ««« =
### œ» ‰ œ» œ.» «
»»œœ œ»œ» »œ ««ˆ« . ««j ««ˆ« . ˆ««« œ»œ» œœ»» œ»
con Lơ i Ngai la m chư a chan hy vo ng la ₫ươn g ₫eå con haè ng do i
œ
» œ
»
J œ.
» »
»
œœ » » œ
» « ˆ
«
«
ˆ ˆ« . ˆ« » » = œ»» l
& »»
==================== »» »» »» » » l ˆ« .
£ £
£
### œ» ‰ «« «« «« ˆ««« «««£ «« « « « « ««« ««« «« U««
bươc . Lơ i Ngai ₫ươ m chaát ngaát nieàm vui tro n ve n ngan tieá ng ha t ₫aà y

& »œ»» ĵ «ˆ« ««ˆˆ .. ˆˆ«« ˆ« ˆˆ«« ˆ«« l «ˆ« . «ĵ « « ˆ« «ˆ « ˙« ”


==================== ˆ« _«ˆ . _««ˆ _««ˆ«ˆ .. _ˆˆ««« ˆ»œ»«« »»««ˆœ »»ˆˆ««œ l =
__»˙»˙
£ »»
vơi. Lơ i Ngai ₫oå i mơ i cho cuoä c ₫ơ i, Lơ i Ngai ha nh phu c cho traà n ai.
8 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

 Suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi


Các mầu nhiệm Mân Côi có thể chia cho đại diện các giới khác nhau đọc :
một người mẹ đang mang thai, một người khuyết tật, một bạn trẻ,
một người cao niên, một em thiếu nhi.
1. Mầu nhiệm Truyền Tin
Hồi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành miền
Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một
người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.
Trước sự bối rối của Mẹ, Thiên thần đã nói: “Maria đừng sợ, vì đã
được nghĩa với Chúa, này bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt
tên là Giêsu.” Khi đã nghe giải thích tường tận, Maria liền thưa:
“Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền.”
Sự sống và con cái là một hồng ân Thiên Chúa ban cho con
người. Thế nhưng, ngày nay có biết bao bà mẹ cũng bối rối lo lắng
khi phải quyết định đón nhận, cưu mang và sinh hạ con cái. Có
nhiều lí do để biện minh như: điều kiện tài chính, sức khỏe, trách
nhiệm giáo dục... Suy cho cùng, con người thời đại đã không đủ
quảng đại và tín thác để đón nhận ý Chúa.
Xin cho các bà mẹ, và cả những ai lỡ lầm biết trân trọng đón
nhận mầm sống Chúa tạo dựng trong lòng mình bằng tiếng “xin
vâng” theo gương Đức Maria.
Đọc một kinh Lạy Cha, ba (hoặc mười) kinh Kính Mừng,
và một kinh Sáng Danh.

2. Mầu nhiệm Thăm Viếng


Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến
một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà
Êlisabeth. Bà Êlisabeth được đầy Chúa Thánh Thần đã kêu lớn
tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng
bà được chúc phúc. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán
 NĂM THÁNH 2010 9

cùng bà sẽ được thực hiện.” Bà Maria ở lại với bà Êlisabeth độ ba


tháng, rồi trở về nhà mình.
Nhiều người hôm nay cho rằng việc có thêm con cái là một
gánh nặng, thậm chí là một tai nạn xảy ra ngoài ý muốn. Do đó, họ
không sẵn sàng đón nhận con cái như một ân huệ. Có người đã
chọn lựa cách loại bỏ chính đứa con vô tội, có người miễn cưỡng
chấp nhận mà thiếu trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng dạy dỗ con cái.
Xin cho các thai phụ biết nhận ra phúc lành của Thiên Chúa
nơi người con mình cưu mang. Đồng thời, họ cũng nhận được sự
trợ giúp từ nhiều người như bà Êlisabeth đã được Mẹ Maria viếng
thăm và giúp đỡ.

Đọc một kinh Lạy Cha, ba (hoặc mười) kinh Kính Mừng,
và một kinh Sáng Danh.

3. Mầu nhiệm Giáng Sinh


Hồi ấy, ông Giuse rời thị trấn Nagiarét trong xứ Galilêa trở
về quê quán của Đavít, gọi là Bêlem. Sự việc xảy ra, trong lúc ông
bà đang ở đó, là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa và bà đã
sinh hạ con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm
trong máng cỏ.
Báo chí những ngày qua đưa tin vài trường hợp trẻ sơ sinh bị
bỏ rơi ngay khi lọt lòng mẹ. Có người là công nhân, có người là
sinh viên. Vì một lý do nào đó, họ đều đang tâm bỏ đi núm ruột của
mình. Các em có lỗi gì mà không được hưởng hơi ấm từ vòng tay
và trái tim mẹ?
Xin cho các thai phụ được ơn trợ giúp vượt qua những khó
khăn của cuộc sống; và mọi thai nhi có quyền chào đời trong yêu
thương hạnh phúc như Hài Nhi Giêsu.

Đọc một kinh Lạy Cha, ba (hoặc mười) kinh Kính Mừng,
và một kinh Sáng Danh.
10 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

4. Mầu nhiệm Tiến Dâng


Khi đủ ngày thanh tẩy theo luật Môisen, cha mẹ Chúa Giêsu
liền đem Người lên Giêrusalem, để hiến dâng cho Thiên Chúa. Tại
đó, ông Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria: “Đây
trẻ này được đặt lên khiến cho nhiều người trong Ísrael phải sụp đổ
hay được đứng dậy. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm
hồn bà, để tâm tư của nhiều tâm hồn được biểu lộ.”
Ngày nay, rất nhiều phụ huynh đang phải đau đầu vì con cái.
Đó là cái giá họ phải trả khi chính họ không nghe theo tiếng Chúa
mời gọi, không sống theo những gì Ngài truyền dạy, không quan
tâm chăm lo nhu cầu thiêng liêng của con cái.
Xin cho các gia đình có đủ nghị lực vượt qua mọi khó khăn
thử thách, luôn tin tưởng và phó thác cho tình thương quan phòng
của Thiên Chúa, và sống trung thành với giáo huấn của Người.

Đọc một kinh Lạy Cha, ba (hoặc mười) kinh Kính Mừng,
và một kinh Sáng Danh.

5. Mầu nhiệm Gặp Lại Chúa


Khi những ngày lễ ở Giêrusalem đã hoàn tất, thánh Giuse và
Mẹ Maria ra về, còn trẻ Giêsu đã ở lại mà cha mẹ Người không hay
biết. Sau ba ngày tìm kiếm, hai ông bà gặp thấy Người trong đền
thờ. Tuy nói rằng: “Cha mẹ không biết con phải lo công việc của
Cha con ư?” Chúa Giêsu vẫn theo cha mẹ trở về Nagiarét. Người
lớn lên trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên
Chúa và người ta.
Gia đình chính là cái nôi bảo vệ sự sống và là mái trường đầu
tiên giáo dục đức tin. Đó là trách nhiệm Chúa trao cho mọi gia
đình. Thế nhưng, nhiều bậc làm cha mẹ đã không “lo việc của
Thiên Chúa” mà cũng chẳng quan tâm dạy dỗ con cái biết “lo việc
của Thiên Chúa.”
 NĂM THÁNH 2010 11

Xin cho các bậc phụ huynh biết ý thức trách nhiệm Chúa
trao, luôn tận tâm giáo dục con cái theo đường lối Người. Xin cho
bậc làm con luôn yêu mến vâng phục cha mẹ, và trung thành với lề
luật Chúa trong cuộc đời đầy thử thách và cám dỗ.
Đọc một kinh Lạy Cha, ba (hoặc mười) kinh Kính Mừng,
và một kinh Sáng Danh.

 Hát :
THAÉP SANG TRONG CON
Trầm Hương - Dao Kim
2 ««ˆ« ««ˆ« « « «« « « « «« «« ««ˆ« ««ˆ«
4
l====================
& «
l ˆ« ˆ« « « «
l ˆ« ˆ« _«ˆ« ˆ« l ˙« l ˆ« =l
l Thaép sang l leâ n trong l con tình yeâ ul Chu a. l Thaép sang l
l 2 l œœ»»» œœ»»» l ««˙« l ‰ «« œ» œ» l ˙˙»» l
4 Œ
l====================
l Œ » » l «
˙ «
j
ˆ
« »
œ
»
l ˆ« » » l »
œ
» »
»
& =l
Thaép sang leâ n, la tình yeâ u Chu a.
« « « « Ó Ó
& «ˆ« «ˆ« l «ˆ« ˆ«« _«««ˆ _««« l _«««
l==================== l l =”
_ˆ« _«˙
l l con tình tuyeä t l vơi. l l ”
l « «
««ˆ «ˆ« l «««˙ l «
»»œœ l «ˆ«ˆ« ««ˆ« l ««˙« ”
leâ n trong
Œ ‰ « œœ»»
l& «
ˆ ˆ
«
====================l #˙ « l j «
ˆ« » » »» l #ˆ« l =”
Thaép sang leâ n, tình meá n tuyeä t vơ i, tuyeä t vơ i.
‰ « «« «« «« «« «« «« « « «« l «««˙=l
====================
l& «_j ˆ
« ˆ« l ˆ
« ˆ
« . ˆ
« l «
ˆ « «
_««ˆ _«ˆ _ˆ« _«ˆ _«ˆ _ˆ« _«ˆ _«ˆ __«ˆ«ˆ _ˆ«« _«˙
. «ˆ ˆ
1. Đeå con haâ n hoan ₫em tin yeâ u ₫i veà muoân loái.

«« «« « «« ««
2. Đeå con say meâ tim reo vang roän ra ng ₫i tơ i.
‰ ««« J̃œ»» œ»» œ»» «
ˆ ˆ
« .. «« »»œ »»»œ œ»» « «ˆ«« l l
& _ĵ «
««ˆ » »œ œ» l ˆ« «ˆ _««ˆˆ l »»œ
l==================== « »œ »»œ _œ»»» l _˙«««˙ l =
œ »
_«ˆ
Tưa như mưa tuoâ n, mưa hoàng aân Chua treân traàn ₫ơi.
Nieàm tin cao daâng, oâi nieàm tin tha nh aân tuyeä t vơ i.
12 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

Thinh lặng suy niệm và cầu nguyện riêng trong ít phút.


Chủ sự tiến ra quỳ trước bàn thờ.

 Lời cầu cho sự sống


Chủ sự : Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa, là nguồn mạch
Sự Sống và Đấng đầy lòng Thương xót :

Đáp : Lạy Chúa, xin đổ tràn tình thương Chúa


trên cuộc sống chúng con.

X. Chúa trao cho Giáo hội sứ mạng bảo vệ và bênh vực sự


sống. Xin cho Giáo hội luôn kiên trì và trung thành rao giảng tin
mừng sự sống cho mọi người.
X. Xin cho những người mẹ trót có thai ngoài ý muốn và
những ai mang thai khi đang mắc bệnh hiểm nghèo nan y, đủ can
đảm vượt qua mọi áp lực để bảo vệ sự sống cho con mình.
X. Chúa luôn yêu mến những người nghèo khổ, bệnh tật hay
bị áp bức. Xin nâng đỡ các cha mẹ có con cái bị tật nguyền để họ
hết lòng yêu quý sự sống mà Chúa đã giao cho họ chăm sóc.
X. Xin Chúa nâng đỡ những cá nhân hay các nhóm bảo vệ sự
sống, cho họ có thêm nghị lực và khôn ngoan, để tiếp tục trung
thành thực thi sứ mạng khó khăn Chúa đã mời gọi.
X. Chúa luôn nhân từ và sẵn sàng tha thứ. Xin cho những ai
đã hành động chống lại sự sống biết ăn năn, được ơn tha thứ và
chữa lành bởi nguồn ân sủng tràn đầy từ Trái Tim Chúa.
X. Xin tình yêu thương vô biên của Chúa thương xót đón
nhận tất cả các thai nhi còn đang sống, cũng như đã bị giết chết vì
thảm họa nạo phá thai ở khắp nơi.
 NĂM THÁNH 2010 13

 Kinh cầu nguyện cho sự sống (của ĐGH Bênêđictô 16)

Lạy Chúa Giêsu,


Chúa hằng đến viếng thăm
và kiện toàn Hội Thánh cùng lịch sử nhân loại
bằng sự hiện diện của Chúa.
Trong bí tích nhiệm mầu Mình và Máu Thánh Chúa,
Chúa cho chúng con tham dự vào sự sống thần linh
và nếm trước niềm vui cuộc sống vĩnh hằng.
Chúng con thờ lạy và chúc tụng Chúa.
Chúng con sấp mình trước mặt Chúa,
là nguồn mạch và Đấng yêu mến sự sống,
đang thật sự hiện diện và sống giữa chúng con.
Chúng con nài van Chúa:
Xin khơi lên trong chúng con
lòng tôn trọng sự sống nơi mọi thai nhi.
Xin giúp chúng con
nhận ra công trình kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa
nơi cung lòng những người mẹ.
Xin cho tâm hồn chúng con
biết quảng đại đón nhận con cái được sinh ra.
Xin Chúa chúc lành cho các gia đình
và thánh hóa sự kết hợp vợ chồng,
làm cho tình yêu của họ sinh hoa kết trái.
Xin Thánh Thần Chúa soi sáng
cho những quyết định của các nhà lập pháp,
để mọi dân tộc và các quốc gia
nhìn nhận và tôn trọng tính thánh thiêng
của sự sống con người.
14 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

Xin Chúa hướng dẫn công trình


của các nhà khoa học và các thầy thuốc,
để sự tiến bộ góp phần vào thiện ích toàn vẹn của con người,
và không một mầm sống nào
bị loại bỏ hay gánh chịu bất công.
Xin Chúa ban đức ái sáng tạo
cho các nhà cầm quyền,
để họ biết ý thức và nâng cao điều kiện sống
giúp các gia đình trẻ có thể bình tâm đón nhận thêm con cái.
Xin Chúa an ủi những đôi vợ chồng
đang đau khổ vì không có con
và lo liệu cho họ theo lòng nhân từ Chúa.
Xin dạy chúng con
biết chăm sóc trẻ mồ côi hay bị bỏ rơi,
để chúng nhận ra lòng Chúa nồng ấm lửa yêu thương
và Trái Tim Chúa dạt dào nguồn an ủi.
Cùng với Mẹ Maria,
người tín hữu cao cả và là Mẹ Chúa,
nơi cung lòng Mẹ,
Chúa đã mang lấy bản tính loài người chúng con,
chúng con cầu xin Chúa,
là Đấng Tốt Lành và Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng con,
ban cho chúng con sức mạnh
để yêu thương và phục vụ sự sống,
trong khi chờ đợi được sống mãi bên Chúa,
trong sự hiệp thông với Ba Ngôi Cực Thánh.
Amen.
 NĂM THÁNH 2010 15

 Cầu cho Đức Giáo Hoàng

CAÀU CHO ĐƯC GIAO HOANG


« , « «« « « «
b Jœ»»» J̃œ»»» Jœ»»» J̃œ»»» Jœ»»» «j
ˆ« «j ˆ« «j
ˆ« j ˆ« ««j
ˆ« «ˆ« «j « ««=l
====================
& ˆ« «j
ˆ« j
ˆ«
% «
Ta ha y khaå n caà u cho Đư c Giao Hoang Beâ - neâ - ₫ic -
3 «« «
« « «‚.« «« «« ««‚«
b4 « ‰ j «‚ˆ« ‚«ˆ« «‚«
ˆ« l l ˆ« .
«

j
ˆ« ‚
«
«ˆ ˆ«
====================
& _««ˆ =l
toâ . Chua thương gìn giư ban ơn naâng
«« «« «« ««
b ‚»œ.»»» . «‚«
j
ˆ« ‚
«
«
ˆ «‚
«ˆ l ˙«·
« Œ
Fine

====================
& =”
₫ơ che chơ hoä phu.
b Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» ««j
«
ˆ
«« «« « « « «« « «« «
ˆ« «j
ˆ« ˆ« «j
j ˆ« «j
ˆ« j ˆ« «ˆ« =
ˆ« «j̄ˆ« j
====================
&

«« « « %
* Xin ban sinh lư c doài dao, lon g tin caä y meá n thaú m saâu
«
b «j « «
«j «
«j « ‰ j‚«ˆ« «‚«ˆ« «‚«
«
ˆ «
« «
«
ˆ
j «
====================
& «
ˆ« j̄ˆ« _««ˆ _«j « «
ˆ «
ˆ «
«
ˆ ˆ«=l l
«ˆ _«j l
«
j « «ˆ
₫eå ngươ i lan h ₫ao ₫oan chieân Chua trao. Chua thương gìn ...

Chủ sự : Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng
sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng
con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng
Bênêđíctô thứ 16 Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự
dẫn dắt của Người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát
triển dưới triều đại Giáo Hoàng của người.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
16 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

 Bài ca thờ lạy (Chủ sự xông hương)

LONG CHUA AI TUAÁT


Nguyễn Bang Hanh
«« «« «« ««
b 43 ««
˙« « «
˙ «
ˆ «
ˆ ««
ˆ
« ˆ« l ««˙« =
Œ
«_«ˆ l
====================
& l l
1. Đaây lon g Chua ai tuaá t khoâ ng beá n bơ,

«« ««
2. Trong hình ba nh Chua hieá n ban chính mình.
b «« ˆ« l ˙»»» œ»» ˙» œ»»» l ˙»»» Œ=l
«
ˆ ˆ«
====================
& » l »»
1. Thương loai nhaâ n theá ₫ang vương toä i nhơ,

«« «« ««
2. Con du khoâ ng thaá y luoân vưn g nieàm tin,
b œ»» «« «« ««
«
ˆ » «
ˆ l ˙«
====================
& «
ˆ l ˙« ˆ« l _«««˙ Œ=l
1. ₫em tro t Mau Thịt nuoâi dươ ng xa c hoàn,

««
2. ₫aây chính Mau Thịt Con Đư c Chua Trơ i,
b « «« ˆ« l ˙»»» œ»» «« «« « Œ
& «_«ˆ ˆ«
==================== » l ˙« ˆ« l «˙« =l l
1. ngay ₫eâm ban xuoáng cho muoân nga n ơn.
«
˙»˙» ««««ˆ ««« ««« «««ˆ ««˙˙« Œ «««ˆ «««ˆ «««ˆˆ«
2. la Vua treâ n heát cac Vua traàn ai.
b œ»œ»» œ»œ»» œ»œ»»
» » » l »» _««ˆ l __«ˆ««ˆ _«ˆ«ˆ ˆ« l
====================
& l ˆ« ˆ« =l

«« « «« «
ĐK : Con xin kính tin saáp mình thơ la y Chu a,
«« «« «
va daâ ng tieá n
b «˙˙« ««ˆ «
««ˆ «ˆˆ« ««ˆ Œ «
« ˙« «ˆ«
====================
& «_« l _««ˆ «_«ˆ l _«««˙ l _«««ˆ _«ˆ««ˆ ˆ«ˆ« l ˙« ˆ«=l
_«ˆ _«ˆ
« « « «
b «««˙˙« ««ˆˆ« «˙«˙« Œ «««ˆ «««ˆˆ« ««ˆˆ« «««˙˙« «««ˆ ««««ˆ ««ˆ« ««««ˆ «««˙ Œ
leâ n nieàm yeâ u meá n trung tha nh. Tư nay con quyeá t soán g

====================
& l l ˆ« l __«««ˆ l _««ˆ _««ˆ _««ˆ l __«««˙ =”
tình yeâ u Chu a, ơ nơi theá gian va treâ n choá n Thieân ₫ình.
 NĂM THÁNH 2010 17

 Phép lành Mình Thánh Chúa :


Chủ sự : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí
tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ
Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con
biết một niềm sùng kính mến yêu Bí tích kỳ diệu này để luôn được
nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và
hiển trị muôn đời. Amen.

Chủ sự ban phép lành Thánh Thể, rồi cất Mình Thánh.

 Bài ca kết thúc :

ĐEÀN TA TRAI TIM ME


Nguyễn Khắc Tuần
« «
2 ««œ̂«» «ˆ« œœ»»» œ»»œ» «˙«œ»» œ» œœ»» œ»œ»» »»œœ œ»œ» ««˙« «« ‰ « ««
«Ĵœ» #œ̂««»» =
4 » #œ» »
====================
& » »» l » » l » l » » » » » » » » l œ»» »»» l j
» » œ »» » »» l
œ̂«»
»
«« «««ˆ
Lay Me Fa - ti - ma; Me nỉ non bao laàn. Toäi gian
«« œ̂«««» «« « œ»» œ»»
«« « œ̂
»
«
» «
«
œ̂
» «
« «
« ‰ «« ««
ˆ œ
» #œ »» l
«
& ˆ«œ»» _««ˆ»œ l œ̂«»» »
==================== » » »
» l ˙»«» l j Ĵ«œ»» _ «ˆ« «ˆ l » = » »»
» »» » » »
««
traàn ₫eå phieàn cho Trai Tim Me . Long Me thương bao
˙« «
œ»œ» »»»œœ œ»œ»» »»œœ «˙« «
«j ‰ ˆ«««« ˆ««« «« ««
»
œ #œ
& »» »» l »» »»
l==================== » »» l œ»» œ»» l Jœ»»«
ˆ ˆ« ˆ«« l _ˆ«œ» _»œ _ˆ««=l
» » » »» »» _«ˆ

«« ««« «««ˆ ««
la, va thieát tha voâ ngaàn. Con daâng mình ₫eàn
«« «« ‰
«ˆ« ««ˆ «« #ˆ««ˆ «
»
˙ Œ
====================
& _«ˆ« «ˆ ˆ« l »» l jĴ«œ»»
» =”
bao toäi loã i vong aân.
18 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

« ««ˆ« #ˆ««« «« « «« « « Œ «
« l ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« l _««ˆ« __ˆ«««« _««ˆ« ˆ««« l «˙« l «ˆ«= l
====================
& ˆ«
1. Tư nay long con nhơ lơ i Me tha thieát. Xa
2. Traàn gian truỵ sa, nhuoám maà u tang ₫aé m ₫uoá i. Treân
3. Me cho long con treân ₫ương gai dương theá. Taá m

«« ˆ««« ««
4. Me ơi giơ ₫aây, con thưc tình thoáng hoá i. Con
« « « « « «
ˆ «« œ»» œ»»»
« « «
& _«ˆ« __ˆ««« _«ˆ« ˆ« l ˆ« «ˆ
l====================« l ˆ« » l ˙«= l
gì daàu nguy bieán theà cheát co Me vui co Me .
₫ương theo chaân ly nao ₫aâu maáy ngươi, ₫aâu maáy ngươi.
long luoân tinh tuyeát tưa hoa traéng ngaàn, hoa traéng ngaàn.

«« «««ˆ
₫ương xưa toäi loã i nguyeän xa cach roà i, xa cach roà i.
« « œ»» œ»»» »»»œ œ»» œ»»» œ»»»
& «ˆ« ˆ«« ˆ« l »
l==================== l » l ˙»»» = l
Du raèng bao song gio con lo gì, con lo gì.
Đương traàn ai say ₫aé m khoâng beán bơ, khoâng beán bơ.
Tron ₫ơi con trung tín soáng vơi Me , luoân cho Me .
Va quy ₫aây con muoán khoâng daâng gì, khoâng xin gì.

œ
» œ»»» »
œ «« «« «« «« « « « ««
» » ˆ
« «
ˆ
l====================
& » » l «
#ˆ l ˆ
« ˆ« _«ˆ« l ˆ« ˆ« l ˙«=l l
« « « «
Cheát beân Me con sơ chi, con sơ chi Me ơi !
Phut gian nan troâng vao ai, nương nhơ ai Me ơi !
Bieát hy sinh queân lơ i danh, soáng cuoäc ₫ơi bình an.
Maét con troâng leân Me yeâ u, aâ m thaàm nhìn Me thoâ i.
 NĂM THÁNH 2010 19

NGAY GIA ĐÌNH

LỄ THÁNH GIA
26/12/2010
I. Ý NGHĨA :
Hội Thánh là Gia Đình của Thiên Chúa, Chúa Cha Chúa Con
và Chúa Thánh Thần. Hội thánh như Eva mới sinh ra từ cạnh sườn
bị đâm thâu của Chúa Kitô, là Ađam mới và là Trưởng Tử giữa mọi
thọ tạo. Hội thánh là Hiền Thê và là Thân Thể Mầu Nhiệm của
Chúa Kitô. Gia đình ấy của Thiên Chúa là ngôi nhà mở đón tiếp
mọi người. Mọi tín hữu là anh em với nhau trong cùng một gia
đình, vì là “người nhà” của Thiên Chúa (Ep 2,19).
Gia đình kitô hữu là Hội thánh tại gia, vì thế, gia đình chính
là “ngôi nhà nhỏ” của Thiên Chúa thường trực giữa trần gian. Nhờ
Bí tích Hôn phối, những “ngôi nhà nhỏ” này là nơi “cắm lều” cho
gia đình Thiên Chúa giữa thế giới. Mầu nhiệm Hiệp thông yêu
thương thần linh mặc lấy xác phàm và cư ngụ giữa thế giới trong
các gia đình tự nó trở thành “điểm” loan báo Tin mừng.
Cử hành ngày gia đình là dịp để chúng ta ý thức ơn gọi của
mình, sống mầu nhiệm hiệp thông của Hội Thánh trong đời sống
gia đình, và tích cực xây dựng Nước Chúa ở trần gian qua những
bổn phận đối với gia đình.

II. NHỮNG SUY TƯ GỢI Ý :


1. Gia đình như Giáo hội tại gia :
Khi nói về ý nghĩa của bí tích hôn phối, số 11 của Hiến chế
về Hội thánh viết như sau: “Do sự kết hợp vợ chồng mà gia đình
được hình thành, từ đó sinh ra những công dân của xã hội loài
20 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

người; những con người ấy nhờ ơn của Thánh Thần được trở nên
con cái của Chúa qua bí tích rửa tội ngõ hầu bành trướng Dân Chúa
trải qua dòng thời gian. Ở trong gia đình, tựa như trong một Giáo
hội tại gia (velut Ecclesia domestica), cha mẹ phải là những người
tiên phong rao giảng đức tin, bằng lời nói cũng như bằng gương
lành; cha mẹ cần phải cổ võ ơn gọi riêng của mỗi người con, đặc
biệt là ơn gọi tận hiến.” Như vậy, có thể nói gia đình là nơi giúp
cho Giáo hội được tăng trưởng và cũng là nơi hình thành Giáo hội
qua việc rao truyền đức tin.
Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II thường xuyên dùng cách
gọi gia đình như Giáo hội tại gia, đặc biệt trong tông huấn “Đời
sống gia đình” (Familiaris consortio). Ngài cho thấy rằng gia đình
là “Giáo hội tại gia” (hay là: “Giáo hội thu hẹp”) bởi vì gia đình thể
hiện bản chất và sứ mạng của Giáo hội: gia đình phản ánh sự thông
hiệp của tình yêu, được quy tụ do ơn thánh và đức tin (số 21); gia
đình thi hành chức vụ rao giảng Tin mừng (số 50-52), thực hiện
chức phận làm mẹ (số 38); gia đình là nơi thánh hóa, nơi cầu
nguyện kết hợp với Chúa (số 59).
Như thế, nơi cụ thể và thường xuyên kitô hữu cần ý thức và
sống Mầu nhiệm Hội thánh như Bí tích của sự hiệp thông và sứ vụ
loan báo Tin Mừng là gia đình. Hơn nữa, thần học về “Giáo hội tại
gia” giúp ta có một cái nhìn trung thực hơn về bản chất của Giáo
hội: Giáo hội không chỉ là một cơ chế, nhưng tiên vàn là một thực
thể sống động, gồm những phần tử liên kết với nhau trong tình
thông hiệp của đức tin cậy mến, dưới tác động của ơn thánh, để
biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa ở giữa trần thế qua nếp sống, lời
nói và việc làm.

2. Gia đình là chiếc nôi và thành trì bảo vệ sự sống


Khi tạo dựng loài người, Thiên Chúa đã phán bảo “hãy sinh sôi
nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất” (St 1,28), và
“Thiên Chúa tôn trọng phẩm giá con người do chính Ngài tạo nên,
 NĂM THÁNH 2010 21

con người ấy phải được tự do và đuợc hướng dẫn theo chính phán
đoán của mình” (“Tuyên ngôn về Tự do Tôn giáo”, số 11). Đức
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết: “Sự sống của con người là
thánh thiêng, nó mang tính bất khả xâm phạm được khắc ghi trong
lòng người, trong lương tâm con người” (Thông điệp “Tin Mừng
sự sống”, số 40). Như vậy, ngay từ bản chất, con người đã có phẩm
giá siêu việt, vượt trên muôn loài thụ tạo, vì đó là công trình tạo
dựng kỳ diệu của Thiên Chúa.
Vì sự sống là ân ban của Thiên Chúa, là vốn quý giá nhất của
đời người, nên “sự sống con người phải được tôn trọng và bảo vệ
một cách tuyệt đối từ giây phút thụ thai” (Sách GLHTCG, số
2270). Kitô giáo không chấp nhận việc xúc phạm đến công trình
tạo dựng kỳ diệu này của Thiên Chúa, dưới bất cứ hình thức nào
(tự huỷ hoại, tự sát, nạo phá thai, ngừa thai bằng cách huỷ diệt
trứng, tinh trùng, chết một cách êm dịu...). Một cuộc hôn nhân hoàn
hảo phải đem lại môi trường yêu thương và đảm bảo cho việc nuôi
dưỡng sự truyền sinh và kế hoạch của Thiên Chúa về sự sống. Kế
hoạch truyền sinh đầy yêu thương của Thiên Chúa là mối liên hệ hỗ
tương trong đó chúng ta tuân theo chỉ thị của Ngài sống khiết tịnh,
sinh hoa trái cho đầy mặt đất và làm chủ nó. Qua hôn nhân chúng
ta tạo sinh những con người mà Chúa đã biết và thấy trước cả khi
tạo thành vũ trụ.
Tóm lại, con người phải có ý thức và trách nhiệm tôn trọng
và bảo vệ sự sống của bản thân cũng như của tha nhân. Những can
thiệp của khoa học nhằm lựa chọn giới tính, những hành vi giết
người như phá thai, làm chết êm dịu... đều đi ngược với phẩm giá
con người và chống lại Thiên Chúa. Điều này cần được ý thức và
thực thi trước tiên trong gia đình. Hơn nữa, các bậc làm cha mẹ còn
có trách nhiệm phải hiểu biết để dạy con cái mình tôn trọng và bảo
vệ sự sống.
22 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

III. THÁNH LỄ
Cách thức cử hành ngày gia đình nên thực hiện sao cho phù hợp với hoàn cảnh từng
giáo xứ, có thể kết hợp với việc kỷ niệm hôn phối. Diễn tiến thánh lễ như thường lệ :
các ý nguyện chung và việc dâng lễ vật nên dành cho các gia đình.
Sau khi rước lễ, cộng đoàn cùng đọc kinh cầu cho gia đình.

 Gợi ý cho nghi thức sám hối :


X. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sinh ra và lớn lên trong một gia
đình để chia sẻ và nâng đỡ thân phận con người của chúng con. Xin
Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.
X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã thánh hóa và nâng đời sống hôn
nhân gia đình lên thành bí tích, diễn tả tình yêu của Chúa dành cho
Giáo hội. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
X. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã trao cho các gia đình sứ vụ
duy nhất là phục vụ cho việc xây dựng Nước Chúa ở trần gian. Xin
Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.
X. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa
chúng ta đến sự sống muôn đời.

 Lời nguyện chung


Anh chị em thân mến! Thánh Gia Chúa Giêsu, Đức Mẹ
Maria và thánh Giuse là gương mẫu về đời sống nhân đức cho các
gia đình Công giáo. Với quyết tâm noi gương các Ngài, chúng ta
cùng dâng lời cảm tạ và cầu xin:
Chúng con xin ngợi khen Cha,
chúng con xin tạ ơn Người, bây giờ và mãi mãi. Alleluia.
 NĂM THÁNH 2010 23

1. Hội Thánh là gia đình của Thiên Chúa, được diễn tả cách
cụ thể qua cuộc sống hôn nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho
mọi thành phần của Hội thánh biết quan tâm dạy dỗ và tích cực bảo
vệ hôn nhân gia đình.
2. Gia đình là nền tảng xã hội và Giáo Hội đang gặp nhiều
khủng hoảng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình đang
trải qua đau khổ và thử thách tìm lại được hạnh phúc và bình an.
3. Giáo dục trong gia đình là nền tảng cho đời sống đức tin và
nhân bản. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bậc cha mẹ luôn ý
thức và quan tâm dạy dỗ con cái cho nên người và nên thánh.
4. Thảo hiếu cha mẹ là một giới răn của Chúa. Chúng ta cùng
cầu xin cho những người làm con biết sống theo Lời Chúa dạy, để
được Người yêu thương và ban nhiều ơn lành hồn xác.

Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, xin đoái thương gia đình
Chúa đang sốt sắng cầu nguyện, và giúp chúng con xác tín rằng
Chúa luôn hiện diện, đồng hành và nâng đỡ cuộc sống của chúng
con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 Kinh cầu cho gia đình (của ĐGH Gioan Phaolô II)

Lạy Chúa là nguồn phát sinh mọi gia đình


trên trời và dưới đất.
Chúa là Cha, là Tình Yêu và là Sự Sống.
Nhờ Con Chúa, là Đức Giêsu Kitô,
được sinh ra bởi người phụ nữ,
và nhờ Thánh Thần,
nguồn mạch tình yêu thiêng thánh,
24 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

xin làm cho mọi gia đình trên trái đất này,
trở nên đền thờ đích thực
của sự sống và tình yêu cho mọi thế hệ.
Xin ân sủng Chúa luôn hướng dẫn
tư tưởng và hành động của các đôi vợ chồng,
biết nhắm tới điều thiện hảo của gia đình họ,
và của mọi gia đình trên thế giới.
Xin cho các thế hệ trẻ
tìm thấy trong gia đình sự nâng đỡ vững chắc,
giúp họ biết trân trọng phẩm giá con người,
làm cho họ lớn lên trong chân lý và tình yêu.
Xin cho tình yêu,
được ân sủng bí tích hôn nhân củng cố,
trở nên mãnh liệt hơn mọi yếu đuối và thử thách
xảy đến trong gia đình chúng con.
Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gia Nadarét,
xin cho Hội thánh có thể chu toàn cách hiệu quả
sứ mạng lớn lao của mình trong gia đình và nhờ gia đình.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô,
Đấng là Đường,
là Sự Thật và là Sự Sống đến muôn đời.
Amen.
 NĂM THÁNH 2010 25

 Thánh ca đề nghị :

CAÀU XIN THANH GIA


# ## 3 « « « « « « « ««« ««ĵ
««
& 8 _«ĵ««ˆ l _«ˆ««ˆ _«ĵ « « « « «_ˆ««ˆ l _ˆ«««ˆ =
==================== «ˆ« _«ĵ
««ˆ l ĵ ««ˆ _«ĵ «ˆ«ˆ l _««ˆ«ˆ _
«_«ˆ«ˆ _«j
««ˆ l _ «j ˆ« l

# ## œ» œ» «« «« ««
ĐK : Giu- se trong xo m nho kho nghe o thuơ xưa mieàn Na - gia -

& »» »» l ĵ
»
œ »
œ
J ««ˆ ĵ « ĵ« œ» . œ» ‰ « l ««ˆ ««j « « ««
« _«««ˆ «ˆ« l »œ.»» l J»œ»» _«ĵ
==================== ««ˆ _««ˆ _«ˆ«ˆ l «ĵ
«ˆ« _«ĵ
««ˆ =««ˆ l
_ĵ
# ## « « œ» œ» «« «« «« «« «« ‰
re t Tha nh gia Ngươ i vui soáng. Neâu gương cho taá t ca gia
«« «« «« «««ˆ «ĵ «« œ»» Jœ»» « «« ĵ
ĵ « « ««
& _ «
====================
«_ˆ««ˆ _ĵ «_ˆ««ˆ l _««ˆ ˆ« l » » l «ˆ« _ĵ
««ˆ l _«ˆ«ˆ _ j ««ˆ «ˆ« l _ˆ.«««ˆ . l _ĵ
««ˆ =”

# ## «« « «« Jœ» Jœ»
₫ình caà n lao, tình yeâ u tha thieát vơ i can h ₫ơi ₫ơn ngheo .
œ»» «« «« « «
«
ˆ
j «
l ˆ« «
ˆ
j »
»
====================
& l »
» »
œ
J
»
» l » »
œ
J
» l ˆ« j
» ˆ« l «ˆ« «j
ˆ«=l
1. Cho ngươ i cha heát sư c yeâ u meá n taä n tình, bieát neâ u gương
2. Cho ngươ i me bieát giư han h phu c gia ₫ình soáng vui theo

# ## «« «« ««
3. Cho ₫oan con ca i bieát toâ n kính vaâng lơ i, bieát noi gương
«
ˆ
j «
ˆ
j «« « « ‰ « «« «
« «
ˆ« l ˆ« . l j
j
====================
& « «
«ˆ l ˆ« j
ˆ« _«j «
ˆ« l _«j ˆ« j
«
«ˆ j
ˆ«=l
sang choá n gia ₫ình. Du bao phong traàn long ₫ươc
chí hương trung tha nh. Nhieä t taâ m giao du c ₫oan tre

# ##
meá n Chua yeâ u ngươi . Hoà n luoân giư gìn ₫ươc mau
»
œ Jœ»»» »
œ Jœ»» œ»»» »
œ
J ««j
ˆ »
œ
J Jœ»»» ««ˆ . ««j ‰
» »
====================
& » l » » l »
» l « »
» l « l ˆ« =l l
luoân sươn g vui, vưng tay ₫ưa thuyeà n qua song ₫ơi.
thơ daáu yeâ u, lơ n leâ n trong tình yeâ u Chua Trơ i.
hoa traéng trong, xưng neâ n ngoâ i ₫eà n Chua Tha nh Thaàn .
26 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

TÌNH CHA NGHĨA ME - Nguyễn Duy


2 « « « «« «««ˆ l «««ˆ «««ˆ ««ˆ« «««ˆ l ««˙« =l
& 4 «ˆ«j ««ˆ (_
====================
«_««ˆˆ ) l _
««
«_«ˆ __«ˆ«
1. Cho con la m ngươ i ba n tay cha naâ ng ₫ơ chơ che.
2. Uoán g nươ c nhơ nguoà n la m con luoân tha o kính me cha.

««« ˆ««« ««ˆ« (««ˆ ) « «« ««ˆ« ««ˆ.« «««ˆ œ»»


3. Hoâm nay va o ₫ơ i lo ng con ghi aâ n nghĩa me cha.
»»»œ ˙»»
& ˆ« «
«ˆ l ˆ«
==================== « ˆ« l » l »=l
Cho con va o ₫ơ i, me thương yeâ u da y con bươ c ₫i.
Uoán g nươ c nhơ nguoàn , ngươ i ơi xin ₫ưn g queâ n nghĩa aân.

Jœ»» œ»» »»»œ «« «« «« ˆ««« œ» »»œ «


Cha luoân laë ng thaàm , da y yeâ u thương dìu daé t dươn g nuoâ i.
J
»
œ
»
&» » » l ˆ« ˆ« l ˆ« »» » l «ˆ« ««ˆ« l ««ˆ« ˆ««« «« = «
==================== ˆ« ««ˆ l
Cho con thaé m nu cươ i. Cho con lơ n than h ngươi . OÂi tình me
Bay cao ₫eá n taä n trơi . Vinh quang lu c than h ta i. Xin ngươ i ha y
Tương lai sa ng ran g ngơ i. Cho con lơ n than h ngươi . Cho ₫ep lo ng
««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «« ≈ «« «« «« ««ˆ« «« ««« ««
l j
ˆ« k
====================
& ˆ« ˆ« «ˆ l ˆ« ˆ« l ˙« =l l
cha qua bao la, oâ i tình thương ₫o tư a bieån xa.
nhơ nhưn g coân g ơn sinh than h nuoâi dươn g cu a me cha.
cha ₫a p « ơn me , ₫eå ve n chư hieá u tro n nghĩa
««« ««« œ»
œœ»» «««ˆ.ˆ«. «««j ««« «« «« «« ««« «« « «« «« ««
saâ u.
œ̂»» œ»» ˆ ˆ « «ˆ
& »» «
»
œ̂
==================== » » l «
ˆ l ««ˆ« ˆˆ«« «ˆˆ« ˆˆ«« «««ˆ l _˙««««˙ l _«««ˆ«ˆ _««««ˆˆ _«ˆ«««ˆ = «
_ˆˆ««« l
«
««ˆ. «« «« « « «« «« «« «««ˆ« ˆ«««« «««˙˙« «««ˆ« ˆ«««« ««««ˆ ««««ˆ
Nguyeä n Chu a xuoán g muoâ n ơn cho cha me cu a con. Đươc ma i ma i an

& «ˆ« . «j
====================
ˆ«ˆ l _ĵ ««ˆ _ ««ˆ«ˆ l ˙«»» l ˆ« «ˆ«ˆ _««ˆ ˆ« l l _««ˆ _ˆ«« «ˆ« = «ˆ l
_«ˆ««ˆ _j »
«« « « «« «« œ»» . « ««ˆ« ˆ««« «« «« «« ««« «««
khang, ₫i qua tưn g naê m thang. Du ₫ơ i bao so ng gio. Thì lo ng con vaã n
««˙« «««ˆ «««ˆ «ˆ« «««ˆ
& ˙« l «ˆ« ««ˆ «ˆ« «ˆ l »œ»»» . _««j
==================== «ˆ
«ˆ«ˆ l œ»» œ»» ««ˆˆ ««ˆˆ l _
« ˙«« l j
«_˙«˙ _
ˆ««=”
_«ˆ«ˆ
nhơ. Tro n nieà m tin yeâ u Chua , ₫eà n ₫a p aâ n tình me cha.
 NĂM THÁNH 2010 27

NGAØY BEÁ MAÏC NAÊM THAÙNH

LỄ HIỂN LINH
02/01/2011
 RƯỚC KIỆU MẸ LAVANG
Tùy theo hoàn cảnh, việc cử hành bế mạc Năm Thánh có thể
bắt đầu bằng cuộc rước kiệu Đức Mẹ La Vang trong tâm tình
hướng về những cử hành tại La Vang ngày 4-6/01/2011, để cùng
với Mẹ ra khơi loan báo Tin Mừng.
Chủ tế tiến ra cúi chào và xông hương tượng Đức Mẹ. Trong
khi đi kiệu, có thể đọc xen kẽ những đoạn suy niệm với các bài hát
tôn vinh Đức Mẹ dưới đây.

1. Đức Mẹ La Vang - Mẹ Hội Thánh Việt Nam


Hơn 200 năm trước, trong cơn bách hại dã man tàn ác mà tín
hữu thuộc các giáo xứ vùng Quảng Trị phải gánh chịu, giữa núi
rừng La vang, Mẹ đã hiện đến và hứa rằng: “Các con hãy tin tưởng,
cam lòng chịu khổ, Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau,
hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn nầy, Mẹ sẽ nhận lời ban
ơn theo ý nguyện.”
Trong Năm Thánh 2010 này, chúng ta càng xác tín hơn vai
trò của Mẹ Maria đối với Giáo hội Việt Nam. Mẹ đã sinh ra Chúa
Giêsu Kitô, là đầu mà Giáo Hội là chi thể, Mẹ cũng đã được Chúa
Giêsu trên Thánh Giá phó thác để lo lắng cho các môn đệ của Ngài.
Xin Mẹ luôn che chở giữ gìn Hội Thánh của con Mẹ giữa những
gian nan thử thách. Nhờ lời chuyển cầu và bảo trợ của Mẹ, Hội
Thánh Việt Nam sẽ đứng vững giữa những khủng hoảng biến động
và không ngừng đổi mới để thực sự là Hội Thánh của Chúa Kitô
giữa lòng quê hương Việt Nam.
28 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

 Hát : AVE MARIA

b 3 «« «« ««ˆ« «« «« ««ˆ« «« «« ««ˆ« «« ««


4 « l ˆ« ˆ« ˆ« l ˙«=
_««ˆ l ˆ« ˆ«
====================
& l ˆ« ˆ«
1. Ngay nay con cai ₫oàng lo ng ₫eán toân vinh Đưc Ba,
2. Vì xưa Thieân Chua lo ng la nh muoán ra tay cưu ₫ơi.
3. Ngươi tin ơn tha nh Ngươi ₫ươc Chua ban khoâ ng co ngaà n.
4. Ngươi như hoa traé ng tuyeät vơi giưa choâ ng gai coi ₫ơi.
5. Ngươi luoân khieâm toán caàm mình cu ng như toâi ta hen.
6. Thuyeàn con treân so ng pham traàn bieát troâi theo hươ ng nao.
7. Hoàn con mong ươc haè ng ngay soá ng trong ơn tha nh Ngươi.
8. Ngan daân luoân ₫eán cu ng Ngươi khaán xin ơn xa c hoàn.
9. Con ai lac bươc laàm ₫ương saép nguy nơi hoa hình.
10. Roài ₫aây trong choán ₫ơi ₫ơi chung con ca hat hoai.
b « «« «« ««ˆ« «« «« «« «« «« «« «« «
ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l «˙«=l l
& _««ˆ l ˆ« ˆ«
====================l ˆ« ˆ«
1. Ngươi như sao sa ng vom trơi luc ₫eâm khuya choi loa.
2. Ngai sai thieân sư tư trơi xuoáng loan tin vơi Ngươi.
3. Va Con Thieân Chua nhơ Ngươi gia ng sinh nơi theá traàn.
4. Hoàn khoâ ng vương maéc toäi truyeàn sa ng hơn sao giưa trơi.
5. Đơi con theo bươc ₫ương Ngươi, quyeát vaâ ng như Chua truyeàn.
6. Bình an la beán nhơ Ngươi khaá ng ₫ưa tay daét vao.
7. Haàu khi xa choán ₫ơi nay ₫ang leân treân Nươc Trơi.
8. Ngươi thương ban phat doài dao như ng ai tin heá t long.
9. Ngươi ra tay daét dìu veà choán thieân cung thai bình.

«« ««
10. Mưng khen Thieân Chua long lanh xot thương con cai Ngươi.
b «« « « « ˙» «
«
ˆ »
˙
» »
œ
l » » l ˙« ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« l »» ˆ«« = l
»
====================
&
«« «« ««ˆ« ««ˆ« ˆ«««
ĐK : A - ve, A - ve, A- ve Ma - ri - a. A -
b ˙»» œ»» «
˙ «
ˆ ««ˆ« « Œ
& » » l l
==================== l «˙« =”
ve, A - ve, A - ve Ma - ri - a.
 NĂM THÁNH 2010 29

2. Mẹ La Vang là Nữ Vương các gia đình


Mẹ Maria có một gia đình tuyệt vời hạnh phúc và thánh
thiện, nên được gọi là thánh gia. Thánh Giuse, Ðức Mẹ và Chúa
Giêsu đã biến tổ ấm Nazareth của mình thành nơi cư ngụ của tình
yêu Thiên Chúa Ba Ngôi.
Gia đình là thách đố lớn lao nhất của thời đại chúng ta. Nhiều
gia đình Việt Nam hôm nay đang gặp khủng hoảng trầm trọng.
Chúng ta hãy tha thiết xin Mẹ làm Nữ Vương gia đình mình.
Chúng ta hãy biến gia đình trở nên mái ấm của nguyện cầu, và tình
thương ở đó Mẹ Maria vừa là mẫu mực vừa là đấng cầu thay
nguyện giúp. Xin Mẹ giúp cho mỗi gia đình chúng ta thực sự là
“cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương, và ngôi trường đầu
tiên đào tạo con người toàn diện.”

 Hát :

DAÂNG VEÀ ME


Kim Long

2 ««j
ˆ ««ˆ« «« « «« ‰ «« « «« ˆ««« ««ˆ« «««ˆ
& 4 « l ˆ« « «
ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« «ˆ« l ˆ«
==================== « =l

«« «« « «« «««ˆ œ» »œ »œ ˙»»
ĐK : Con daâ ng veà Me moä t nieàm tin yeâ u bao

«
ˆ . «
ˆ ««ˆ ˆ« »» »» »» » œ»» œ»»» œ»» »»œ ««ˆ« ‰ ««
====================
& l » » l l » » » l =ˆ« l
j
la, moä t long caä y troâng vang ₫a. Daâng leâ n Me lơ i
«« «« «« œ» «« «« « «« «« ««ˆ« ««ˆ« ˆ««« ««j̄ˆ« ««˙«
ˆ
« «
ˆ ˆ« »» œ
»
»
& » l ˆ« . ˆ« «ˆ« l «ˆ j̄ˆ«
==================== l =”

kinh như ang hương trơ i, dieäu huyeà n toa bay nơi nơi.
30 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

«« «« « « ‰ « «« ˆ««« ««
«
ˆ «
ˆ «
«
ˆ «
« «
«
====================
& ˆ« l ˆ« «
« « «
«
ˆ« «ˆ« l ˆ« «
«
ˆ «
ˆ l ˙«=l
1. Con daâ ng veà Me tron cuoä c ₫ơi nơi kho c than.
2. Con daâ ng veà Me moäng ₫ơi nơ tươi nga t hương.

««ˆ« «« ««ˆ« ˆ«««


3. Con daâ ng veà Me lơ i nguyeä n tin yeâ u thieát tha.

ˆ« œ»»» ‰ Jœ»» œ»»» œ»»» œ»» œ» œ» ««˙«


====================
& l » l » » »
» » l =l l
Đương ₫ơi nguy nan, Me naân g ₫ơ cho ven toa n.
Dat dao yeâ u thương, ₫ư ng phaân re traêm nga n ₫ươ ng.
Du ₫ơi phoâi pha, tình yeâ u vaã n luoân ₫aäm ₫a.

3. Cùng Mẹ ra khơi loan báo Tin Mừng


Mẹ Maria đã đồng hành cùng các vị truyền giáo đem hạt
giống đức tin đến đất nước chúng ta. Mẹ đã hiện diện trong những
lời cầu xin của những thầy giảng, những cộng đồng kitô hữu Việt
Nam đầu tiên. Mẹ thúc đẩy nhiều thanh niên, thiếu nữ qua nhiều
thế hệ hiến thân vì Tin Mừng.
Hôm nay, theo gương Mẹ, chúng ta quyết tâm ra khơi loan
báo Tin Mừng cho anh chị em đồng bào. Chúng ta hãy cam kết
sống vai trò chứng tá tình yêu của Ðức Kitô trong môi trường của
mình. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa biến đối chúng ta
thành những môn đệ đích thực của Chúa. Xin Chúa hiệp nhất
chúng ta trong cùng một sứ mạng yêu thương phục vụ, và quyết
tâm xây dựng nền văn hóa sự sống và văn mình tình thường trên
quê hương Việt Nam này.
 NĂM THÁNH 2010 31

 Hát :
XIN VAÂNG
Mi Trầm
#2 «« «« « «««ˆ «« ««
4 «
ˆ . «
====================
& «
« ˆ« ˆ« l ««ˆ« . « =l
ˆ« l ««ˆ l ˆ«
_j ««ˆ
_j
# « «« «
1.2, Me ơi, ₫ơi con doi bươc theo Me, long
£ «
& «««ˆ «ˆ «ˆ« ˆ««« l _«««ˆ _ˆ««« _
==================== «« _«« l ««ˆ« «««ˆ «ˆ« ˆ««« l ««˙«=l
_««ˆ «ˆ
1.2, con quyeá t noi gương Me Xin Me da y con hai tieá ng XIN VAÂNG.
# «« «« «« «« «« «« œ» . «« œ» »œ œ»» »»œ
«
« «
« ˆ« l «ˆ «ˆ ˆ« «ˆ l »» j
& ˆ« ˆ« l ˆ« . j
==================== ˆ« l »» »» » =» l
1. Me ơi ₫ươ ng ₫i traêm nga n gian kho hieå m nguy daâ ng tran ₫aâ y

««ˆ ««£ «
2. Me ơi ₫ươ ng ₫i phu ₫aà y bo ng toá i baã y choâ ng giaê ng chaä n muoân
# œ»» «« «« «« «« « «
» ««ˆ ««ˆ l «ˆ ˆ« ˆ« ˆ« l «˙«
« «
====================
& l «ˆ« =l l
₫o, xin Me da y con hai tieá ng XIN VAÂNG.

# œ»œ»» .. »œ»œ œœ»» »œ»œ


loá i, xin Me da y con hai tieá ng XIN VAÂNG.
œ»»œ» »»»œœ œœ»»» »» œ»œ»» œ» ‰ œ»Jœ»
====================
& » l » »
»» » l » » » l œ»»» = »» l

«« «« «
ĐK : XIN VAÂNG, Me da y con hai tieá ng XIN VAÂN G hoâ m
# œ» œ
» «
ˆ « « œ , œ»œ œ»»œ .. »œ»œ œœ»»»
œ» œ
» «
ˆ ˆ« ˆ« »
»
œ »»
»» »» ˆ« ˆ« l »»
====================
& » l »» »» » =l

«« «« «« U
qua hoâ m nay va nga y mai. XIN VAÂNG, Me da y
# »œ œ» œœ»»» œœ»» »
œ ‰ »
œ »
œ œ
» ˆ«« ˆˆ««« «««ˆˆ ««ˆ«œ»
»
»œ
& » » œ»
» » » »
œ
»
» l »
==================== »
œ
J
» »
œ
» œ
»
» ˆ
» l » » l »» =”
con hai tieá ng XIN VAÂN G hoâ m nay tương lai va suoát ₫ơi.
32 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

THANH LEÃ
Ta ơn beá mac Naêm Thanh 2010
Caàu cho Giao Hoäi va Daân Chua Vieät Nam

 Ca nhập lễ :
LOAI NGƯƠI ƠI

q = 88
«« %
Văn Thiều
# 2 «« «
ˆ »œœ» œ»»œ» »»»œœ œ»œ»» »»œœ ««ˆ« ˆˆ«««« œ»»œ œ»œ»» œ»œ»»
«
ˆ «
ˆ
& 4 ˆ« l l »» » » l » »» ˆ«
==================== l »» » = » l

# œ»œ «« ««ˆ« «« «« « «
ĐK : Loai ngươi ơi, tơi Be - lem kính thơ Ngoâi Hai, Chua cao
» «« «« ˆ
« ˆ
« ˆ«ˆ« «ˆ«« ««ˆ« ««
» «
ˆ
« «
ˆ
« «
ˆ «
ˆ «
ˆ ˙«
====================
& » _«ˆ« ˆ« l l ˆ« _«ˆ« l «˙« =l
# « « «« ˆ««« œ» œ»»œ œ»
sang! Ngươi thương xuoá ng cưu muoân daân ₫ang laàm than.
Œ «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« œ»»œ œ»œ»» œ»œ»» œ»»œ» œœ»» ˆ«ˆ« ˆ« »œ» »» œ»»
====================
& l »» » » l » »» l » » l
=

«« ««ˆ« «« «« «« «« «« «« ««
Nao Si - on ! Hay ca leân nhịp nhan g tung hoâ Chua vinh
# œ» «« ««
œ
»
& »» _ˆ«««ˆ« ˆˆ««« l ˆ«ˆ« ˆ« ˆˆ«« l ˆ«ˆ« ˆˆ««« _ˆ«««ˆ« «««ˆˆ l _˙««««˙ l _˙««««˙=”
====================

# œ»»» »»»œ ««ˆ« «««ˆ «ˆ«« «« « « «


quang, vì yeâu thương ₫a sinh ra trong ca nh aâm thaà m.
œ»» œ»» œ»»
====================
& » » » l l ˆ« «ˆ« _ˆ«« l «˙«=l
1. Be - lem naêm aáy an h sao chieáu lan giưa trơi mua ₫oâng,

#« « « «
«ˆ« « «« « « « «« «« ˆ««« ««ˆ« Œ
2. Ta theo sao sa ng daãn ₫ưa soi ₫ương khac chi bình minh,
« «
====================
& ˆ« ˆ« l ˆ« «ˆ _«ˆ« _« l _««ˆ ˆ« ˆ« l =l
_ˆ«
Vang trong tuyeát sương bao ₫ieäu ₫an ca daâng leân du dương.
Vui trong tieán g ca Thieâ n thaàn hoa vang nhịp nhan g uy linh.
 NĂM THÁNH 2010 33
# «« «« «
œ»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» ˆ« «ˆ «ˆ« «« «« « «
& »
====================
l l ˆ« ˆ« _««ˆ l «˙« =l
Beâ n trong hang ₫a kho khaên thaáp he n giưa trơi ₫aày sương,
%
«« U
Ta mau mau tơi kính daâng toâ n thơ caá t cao lơi kinh,
# « « « ,
« « « « «« « « «« ˆ« l «ˆ« =l l
& «ˆ« «ˆ« ˆ« l «ˆ«
====================«ˆ «
_«ˆ« __ˆ««« l _«ˆ« ««ˆ ˆ«
Ngoâi Hai gian g sinh lam ngươi chuoäc toäi vì lo ng xo t thương.
Noi theo taám gương khieâm nhươn g ngheo he n va luoân tuyeát trinh.

CUNG ĐI BEÂLEM
Lời : Hoài Đức, Nhạc : Hoài Đức
### 6 « «« Jœ» œ»» . œ»» Jœ» œ»» . œ»» Jœ» «« œ» «« « «« «« ««
& 8 «j ˆ« l ˆ« »» » l » »» » l » »» ˆ« . l »» j
==================== ˆ« «ˆ« . l ˆ« . ˆ« . l ˆ«=
. ll

### «« «« ««
Intro ...
Œ «
« «
ˆ «
« «
« «
ˆ . Œ Jœ»»» »
œ
» ««j
«
ˆ Jœ»»» l
ˆ« =
j ˆ« _««ˆ j
j
====================
& ˆ« l « ˆ« l l »
1. Kìa troâ ng huy hoa ng vì sao ! Chieáu soi gaàn xa khaép

### « Œ « «« «
2. Na o hơi muoân loai hoa vang ! Tieá ng ca nhịp theo tieá ng

« . « «
ˆ « « «« ««ˆ« . Œ Jœ»»» œ»» «« œ» «
ˆ« »» =
j «j
ˆ«
====================
& ˆ« l
j ˆ« _««ˆ j
j ˆ« l l » ˆ« l
mieàn. Na o hơi mu c ₫oàng daäy mau, Chơ lo chi hay baè ng

### «« Œ « œ» Jœ» œ»» Jœ» »œ . «« «« œ»


₫an. Mưng Chua bo trơi cao sang Giang sinh chuoäc laáy pham
Jœ»» œ»»» Jœ»»
& ˆ« . «j ˆ« l »» »» » »» l »» ˆ« j
==================== ˆ« l »» » = » l
yeân. Na y nghe ta ba o tin vui mưng : Vưa ₫aây trong choán hang
### « « œ» Jœ» œ» Jœ» œ»» Jœ»» œ» Jœ»
nhaân. Pham nhaân toäi loãi hay suy cung : Tình yeâ u Thieân Chua muoân
Œ » » » » œ»» . ˆ« Jœ»»
«
& ˆ« j . « » »
====================
ˆ« l » » l » » l » » »» = »» l
lưa, ₫a sinh ra chính Vua muoân tru ng. Mau ₫eán Be - lem kính
#
tru ng. Vao ₫aây ca ha t leân vang lưng. Mong ca m ơn cho heá t
34 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

### «« Œ ‰ «« «« « «« «« « «« ‰
«
ˆ .
====================
& l l ˆ« ˆ« l j
ˆ« _««ˆ j
j ˆ« _««j
ˆ« «j
«ˆ ˆ« = l
thơ. 1. Be - lem kìa sương tuyeát ta ngai chi!

### «« ««
long. 2. Daân mu c ₫oàng con kính tin ngơi ca.
»
œ »
œ
J «
ˆ »
œ
J Jœ»»» Jœ»» ˆ« œ»»» ««j
j œ» Jœ»»» œ»»» Jœ»»
& » »» » »
» l
==================== » ˆ« l »» = » l
Mau leân nao, mau bươc ta cu ng ₫i. Cu ng ₫i xem ro Vua

### œ» . «« ««
Thay nhaân loai con ha t vang vong xa. Nư a ₫eâ m thanh vaéng cung
ˆ« l œ»»» Jœ»»» œ»»» Jœ»»» l ««ˆ« . Œ ««j œ» Jœ» œ» Jœ»»»
& »» ˆ« j
==================== ˆ« l »» »» »» =l
nhaân traàn Ngươi sinh trong canh cơ han. Na o anh em hay nghe

### œ» . «« Jœ»
ca ₫an La m cho bao xieát ngaäm ngui. Ngay nay khi ₫oai thương
» «
ˆ » œ»»» Jœ»» œ» Jœ»» ««ˆ« . ««ˆ« ‰
» »
====================
& l » »
» » l =l l
Thieân thaàn ! Đi vieá ng Chua ta xuoá ng traà n.

### «« «
laâm traà n. Xin
««« «« « «« ««« «
Chua thư tha nhaân loai.
«
ˆ «j
====================
& « «
ˆ« _««ˆ _«j l
«
«
«
ˆ . Œ ‰
l
ˆ«« «ĵ
«
ˆ ««ˆ l ˆ««ˆ« .. «ˆ«««=‰ l
««ˆ «ˆ««« «ĵ
«ˆ « _«ˆ « _«ˆ
### ««
ĐK : Giưa muoân van ha o quang.
««« «« «« «« «««
Vơi muoân ngan hương ngat lưng.
«« ‰
« « « Œ ‰ ˆ «
ˆ
j «
ˆ
j ˆ.
ˆ
« «
====================
& _««ˆ _ĵ «
««ˆ _«ˆ« _«ĵ«
« «
l _ˆ««ˆ .. «
l ˆ« «ˆ« _««ˆ «ˆ« l ˆ« . _«ˆ«««ˆ = l
« « «
ˆ
« « «
«
_«ˆ _«ˆ
### œ»»œ œ»Jœ ««ˆ« œ»Jœ »œ œ»œ» œ» ««ˆ ‰ ««ĵ œ» œ»Jœ œ»»œ ««ĵ «« Œ ‰
Bao Thieân thaàn hoa vang, caá t bao lơi cung chuc mưng :
» » « « » «
»
» » » «
ˆ
====================
& » »
œ » œ
» l »» » »»» «
ˆ l «
ˆ œ
»
J »
»» » » » «
ˆ l _«ˆ.«««ˆ .= l
### œ»»œ œ»J»œ ««ˆ« œ»J»œ »œ œ»œ» œ» ««ˆ« ‰ ««ĵ œ»J»œ ««ˆ« ««ĵ
«« ««ˆ.« Œ ‰
Sa ng danh Thieân Chua treân trơi ! Baèng yeân cho khaép nhaân loai !
» » «
ˆ » œ
» » œ» «
ˆ «
«
ˆ »
œ
œ
»
J » «
ˆ «ˆ« l _«««ˆ . =”
& »
====================
» »
» l » » » » l »
» »
Sa ng danh Thieân Chua treân trơi ! Baèng yeân xuoá ng cho nhaân loai.
 NĂM THÁNH 2010 35

 Dấu thánh giá và lời chào chúc của chủ tế

 Hành động thống hối :


X. Lạy Chúa Giêsu, Chúa xây dựng Hội Thánh Việt Nam trên
những viên đá sống động là các tín hữu. Xin Chúa thương xót
chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.
X. Lạy Chúa Kitô, Chúa quy tụ chúng con nơi đây để nuôi
sống và liên kết chúng con bằng Mình Máu Chúa. Xin Chúa Kitô
thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.
X. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa muốn chúng con xây dựng Hội
Thánh như dấu chỉ tình yêu của Chúa hiện diện trên đất nước này.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.
X. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa
chúng ta đến sự sống muôn đời.
Đ. Amen.

 Kinh Vinh Danh

 Lời nguyện nhập lễ :


Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà
mặc khải cho muôn dân nhận biết Con Một Chúa. Phần chúng con
đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường, xin dủ lòng
thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển.
Chúng con cầu xin...
36 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

 PHỤNG VỤ LỜI CHÚA


 Bài đọc I : Is 60,1-6
Bài trích sách Tiên tri Isaia.
Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng
của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình
ngươi. Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các
dân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, vì vinh quang
của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự
sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi.
Hãy ngước mắt lên chung quanh, và hãy nhìn coi: tất cả
những người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi; các con trai
của ngươi tự đàng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp
bên hông.
Bấy giờ ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tim ngươi
sẽ rạo rực và sẽ phồng lên. Bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến
với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những con
lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bướu từ xứ
Mađian và Epha; tất cả những ai từ Saba đi tới, đem theo vàng và
nhũ hương, và họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa.

Ðó là lời Chúa.

 Đáp ca (hát) : THAI BÌNH THỊNH TRỊ (Tv. 71)

««
Kim Long
2 «« ««« ««« «ˆ«« «««ˆ «««ˆ «« ««
4 «
«
ˆ «ˆ «ˆ
«ˆ ««ˆ l ˆ«
====================
& ˆ« «_«ˆ l ˆ.«ˆ.« ˆˆ«««« ˆ«ˆ« ««
_««ˆˆ= l
««
ĐK : La y Chua , muoân daâ n nươc se toâ n thơ
«« «« « « « l «« =”
& _«ˆ«««ˆ «_ˆ«ˆ _ˆˆ«« l «ˆ««ˆ .. _ˆˆ«««
==================== «
_«ˆ««ˆ
«
_«««ˆˆ l _«»˙«»» _»œ«ˆ»»
Chua . Muoân daâ n nươc se suy toâ n Nga i.
 NĂM THÁNH 2010 37

«« ««« ««˙«« «« ««ˆ« ˆ««« ««« ˆ««« «« . «« «« ««« ˆ««« ««˙«


œ̂»» l ˙« l j̄ˆ«
====================
& œ̂»«» ˆ« l «ˆ «ˆ _«ˆ« ˆ« l = l
» »
1. Lay Chua , xin ban quyeà n bính Ngai cho Vị Taâ n Vương.
2. Trieàu ₫a i Ngươ i ₫eá n khi na o an h traên g chaún g co n chieá u san g.
3. Ngươi giai thoa t ai ₫au khoå khoán cu ng keâ u caà u van xin.
«
«« «« ««ˆ.« «« « «« «« « «« « « ««« ˆ««
4. Lay Chu a danh thơm Ngai se trươn g toà n thieân thu.
«
& «ˆ «ˆ «ˆ l «ˆ.«
==================== ˆ«« ˆ« ˆ« l ˆ«« ˆ« «˙« l «ˆ« ˆ« =l
Trao coâ ng ly Ngai va o tay Thai Tư . Đeå Taâ n
hoa coâ ng ly ₫ua nơ, bình an thoán g trị. Ngươ i thoán g
Thương ke khoán cu ng chaún g nơi ba m tư a. Kìa troân g
Luoân nư c tieá ng xa gaà n tư a an h thai dương. Nguyeä n ban
»»œ. œ»» œ»» »»»œ ««ˆ« œ»» œ»» ˙» œ» œ»» »»»œ »»œ
» »
====================
& » l » » l »» l »» œ»»» » »= » l
Vương xe t xư daâ n Ngai theo coâ ng ly. Va beâ nh
la nh suoát tư bieån na y qua bieån kia. Tư soâ ng
xem như ng ke be nho, Ngươ i du thương Ma ng soá ng

«« ««« ˆ««« ««« « «« «««ˆ


ơn cho mo i saé c toä c muoân daâ n nươ c. Va muoân daâ n
«
ˆ «
ˆ ˆ « «
«
ˆ . « « « l _«««˙ l _=
«« l l
====================
& l ˆ«« l ˆ««
j ˆ«« ˆ« «ˆ
vư c, beâ nh vư c quyeà n lơi ke kho ngheo.
Ca ₫eá n taä n cu ng taä n cu ng qua ₫aá t nay.
ngươi kho nghe o Ngươ i mơ roä ng tay teá ₫oä.
toä c khaép nơi ngơi mư ng Ngươ i dieãm phu c thaä t.

 Đáp ca (đọc)
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
38 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

 Tung hô Tin Mừng (hát)

b 2 «j
« «« . «j
« «ˆ«« ˆ««« ««ˆ« «««ˆ « « «
& 4 «
ˆ l «
ˆ «
ˆ
====================
l l ««ˆ« «««ˆ ««ˆ ««ˆ =l

«ˆ«« «« «««ˆ «««ˆ «« «««ˆ


Chu ng toâ i ₫a thaá y ngoâ i sao cu a Ngươ i ơ phương
b ««˙ œ» . »
œ ˆ«« «
& « l ˆ«
==================== l »» »» l «ˆ« =”
Đoâng, va chu ng toâ i ₫eá n ₫eå trieàu bai Ngươi .

 Tung hô Tin Mừng (đọc)


Alleluia - Alleluia. Các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì
giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Alleluia.

 Bài đọc II : Ep 3,2-3a.5-6

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh em thân mến, (chắc) anh em đã nghe biết rằng: Thiên
Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em, là theo ơn
mạc khải cho tôi biết, tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái
loài người các thế hệ khác không được biết, nhưng nay đã mạc khải
cho các thánh Tông đồ của Người, và cho các vị Tiên tri, nhờ
Thánh Thần.
Và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự,
đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của Người trong
Chúa Giêsu Kitô.

Ðó là lời Chúa.
 NĂM THÁNH 2010 39

 Tin Mừng : Mt 2,1-12


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời
vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến
Giêrusalem. Các ông nói: “Vua người Do thái mới sinh ra hiện
đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông
phương, và chúng tôi đến để triều bái Người.” Nghe nói thế, vua
Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu
tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết
nơi mà Ðức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc
xứ Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi
Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các
thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh,
Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta.”
Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi
han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem
và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi
khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều
bái Người.” Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ
xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại
trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng.
Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ
Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng
ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và
khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua
đường khác trở về xứ sở mình.

Ðó là lời Chúa.

 Bài giảng

 Kinh Tin Kính


40 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

 Lời nguyện chung :


Anh chị em thân mến! Thiên Chúa muốn tỏ mình cho nhân
loại trong Con Một yêu dấu của Ngài để mọi người được ơn cứu
rỗi. Trong ngày bế mạc Năm Thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam,
chúng ta cùng chúc tụng tri ân tình thương quan phòng của Thiên
Chúa và thiết tha cầu xin:

Hồng ân Thiên Chúa bao la,


muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.
1. Chúa đã dùng ánh sao lạ dẫn đường cho các nhà chiêm tinh
đến thờ lạy Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các Đức giám mục
và linh mục Việt Nam được đầy khôn ngoan và bác ái, trở
nên ánh sáng soi lối cho mọi người nhận biết Chúa.
2. Năm thánh 2010 là dịp để Hội Thánh Việt Nam nhìn lại và
hướng tới tương lai. Chúng ta cầu xin cho mọi nỗ lực của các thành
phần Dân Chúa trong năm qua thực sự đem lại thành quả tích cực
trong việc xây dựng Giáo hội mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ.
3. Kitô hữu là những viên đá sống động xây dựng nên Hội
Thánh. Chúng ta cầu xin cho mọi Kitô hữu Việt Nam biết tích cực
tham gia vào đời sống và sứ mạng của Hội Thánh bằng những khả
năng chuyên môn Chúa ban cho mình.
4. Ánh sáng chân lý dẫn đưa con người đến gần Thiên Chúa.
Chúng ta cầu xin cho mọi thành phần Dân Chúa ý thức và tích cực
thi hành sứ vụ yêu thương phục vụ của Chúa Kitô, trở nên men
muối và ánh sáng giữa xã hội Việt Nam hiện tại.

Lạy Chúa, xin nhậm lời cảm tạ và cầu nguyện của dân Chúa
tha thiết kính dâng. Xin ban cho chúng con lòng nhiệt thành xây
dựng Hội Thánh Chúa, và nỗ lực trở nên ánh sao làm cho những
người chung quanh nhận biết Chúa là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất.
Chúng con cầu xin…
 NĂM THÁNH 2010 41

 Ca dâng lễ :
TRONG HANG ĐA NHO
Phanxicô

2 ««ˆ« «««ˆ «««ˆ« «««ˆ «««ˆ ««« « ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «« ««ˆ« «««ˆ
& 4
l==================== ˆ
« l ˆ« « l _«ˆ« =l
l Con daâ ng leã vaät l hen trong hang l la hang ₫a l
l 2 Ó l ‰ « l «« ««« «« l
4
l====================
& « «
l _ˆ«« _ˆ«« « ˆ« ««ˆ= l
ˆ« l ˆ«
j
Con daâ ng hang ₫a hang ₫a
««« ˆ««« «« ««« «« «« «« ««ˆ« «« «« « ‰
& ˆ« #ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« #ˆ«
l==================== «ˆ # _««ˆ l «ˆ« __««j
««ˆ= l
l nho sương rơi l co lanh l khoâ ng? Nguyeä n l
l l l « « « « « l
Chua

& _«««˙
l==================== l __««««ˆ __««««ˆ __««««ˆ __««««ˆ l __««ˆ«« #ˆ«« «ˆ« ˆ«« #_«««ˆ= l
nho Tưng gio t thaä t buoàn Chua co lan h
« «« ««
& #ˆ«« ««ˆ «ˆ # _ˆ««« ˆ««« ˆ««« l «ˆ«« .
l==================== «ˆ«« «« l « «
«ˆ _j««ˆ __««ˆ« ««« l
__= j
ˆ«
l daâng Chua long ₫ơn l sơ ₫eá n l toâ n thơ Lam l
l « ‰ « l «« ««« «««ˆ «« «« «« l «« «« «« « l
& «ˆ«
l==================== «
ˆ« l
j «
ˆ ˆ
« «
ˆ« ˆ
« ˆ
« l «
ˆ « ˆ
« «
#ˆ« ˆ« = l
khoâ ng? Nguyeä n daâ ng Chua long ₫ơn sơ ơ ơ ơ
« « «« « «« ««
« «
l====================« « «
& _«ˆ« . __«««ˆ _««ˆ __«««ˆ _««ˆ l j ˆ« ˆ«
« #ˆ«« ˆ««« l _««« . #ˆ«« = «ˆ« l
l l l _ ˆ
« l
l hơi la hơi thơ
l aám
«« ««« «« l ««ˆ« «« « « l
che vư a che
Ó
ll==================== ll ‰ «
«j ˆ« ˆ«« «ˆ ll ˆ« #ˆ«« ˆ«« = ll
& ˆ«
Lam hơi thơ aám sao che
42 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

«« ««
« «« ««« #ˆ««« «« «« «
˙ ˆ«
j
l====================
& # _ˆ«« «ˆ ˆ« «ˆ n _««ˆ l l =”
l l sương. l ”
l l « «« ««« « l ”
vư a gio
« «« « « «
« «
l====================
& _«« _««ˆ __««ˆ« l _ˆ«« «ˆ «ˆ «ˆ _««ˆ l _«j «ˆ =”
_«ˆ
vư a gio mưa ơ... ơ.
«« ««« ˆ««« ««« «« «« «« «« ˆ««« « « « ,
l& jˆ« «ˆ ˆ«« l j̄ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«
==================== «ˆ« «ˆ« l «ˆ« . «« «« ««« =
«««ˆ
l
_ˆ« ˆ« ˆ «
1. Daâng Chua buoàn ₫au daâ ng Chua an vui, mua ₫oâ ng saép
2. Maây traéng trơi xanh tinh tu long lanh, ₫e n ai thaé p
«« « « « «« , ˆ««« ««ˆ« «« «« ««
« «
l====================
& ˆ« _««ˆ ˆ« _ˆ«« l _«« . _
ˆ«« l _«ˆ« _««ˆ ˆ« ˆ«=l
« «
_«ˆ
qua mua xuaân chưa veà , con xin ngoà i keà gaà n beâ n mang
leâ n rư c rơ huy hoang, con xin ₫ươc la m moä t caâ y neá n
« «
« , « «« « « « « «
& ««j̄ˆ« ˆ.« «ˆ «ˆ« «ˆ #ˆ«« ««ˆ l «ˆ««
«
ˆ«« « « «« ˙«« =l l
l==================== _««ˆ ˆ«« ˆ« l
co no i nho vơ i Ngươ i như ng chuyeä n traàn gian.
nho cha y ₫o taâ m tình ca m ta trơi cao.

Lời nguyện trên lễ vật :


Lạy Chúa, xin đoái nhìn lễ vật Hội Thánh Chúa tiến dâng:
đây không phải là vàng, nhũ hương và mộc dược, nhưng là bánh
rượu tượng trưng cho Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã tự hiến tế và trở
thành lương thực nuôi dưỡng chúng con. Người hằng sống và hiển
trị muôn đời.

 Lời tiền tụng Hiển Linh


Chúa Kitô là ánh sáng muôn dân
 NĂM THÁNH 2010 43

X. Chúa ở cùng anh chị em.


Đ. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng
hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng,
phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Vì hôm nay Chúa đã mặc khải chính mầu nhiệm cứu độ
chúng con trong Đức Kitô để soi sáng muôn dân, vì khi Người xuất
hiện trong bản tính phải chết của chúng con, Chúa đã dùng vinh
quang mới bất diệt của Người mà phục hồi chúng con.
Vì thế cùng với các Thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các
Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng
con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!...

 KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II


Chủ tế dang tay đọc:
Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Chủ tế, các đồng tế đặt hai tay trên lễ vật và tất cả cùng đọc:
Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa
thánh hoá những của lễ này,
Chủ tế làm một dấu thánh giá trên bánh và rượu:
để trở nên cho chúng con, Mình và  Máu Đức Giêsu Kitô,
Chúa chúng con.
44 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

Chắp tay.
Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,
Chủ tế cầm lấy bánh, nâng lên một chút và đọc tiếp:
Người cầm lấy bánh, tạ ơn,
bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
Tất cả đồng tế đưa tay phải chỉ về Bánh Thánh:
TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN
VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON.
Chủ tế cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho giáo dân thấy, đặt
trên đĩa thánh, cúi mình thờ lạy. Rồi đọc tiếp:
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,
Chủ tế cầm chén thánh nâng lên một chút và đọc tiếp:
Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói :
Tất cả đồng tế đưa tay phải chỉ về chén thánh:
TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG
VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY
MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU
SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON
VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI.
CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY
MÀ NHỚ ĐẾN THẦY.
Chủ tế nâng chén lên cho cộng đoàn thấy, đặt trên khăn thánh, cúi
mình thờ lạy. Rồi chủ tế nói: Đây là mầu nhiệm đức tin.
 NĂM THÁNH 2010 45

Cộng đoàn tung hô:


Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết,
và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
Chủ tế và đồng tế dang tay đọc:
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại,
chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ
để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con
được xứng đáng hầu cận trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa.
Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con
khi thông phần Mình và Máu Đức Kitô,
được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.

Đồng tế 1
Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu,
để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến,
cùng với Đức Giáo Hoàng Bênêđitô,
Đức Hồng y Gioan Baotixita, Tổng giám mục,
Đức Cha Phêrô giám mục phụ tá giáo phận chúng con,
và toàn thể hàng giáo sĩ.
Đồng tế 2
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con
đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người,
đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến
thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa.
Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.
46 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con,
cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời,
cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa,
các Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh
đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại,
và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa,
nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.
Chủ tế cầm đĩa với bánh thánh và chén, nâng cả hai lên và nói:
Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và
vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp
nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Cộng đoàn tung hô: Amen.

 Nghi thức rước lễ :


Chủ tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy,
chúng ta dám nguyện rằng:
Cộng đoàn: Lạy Cha chúng con ở trên trời...
Chủ tế: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái
thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an.
Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn
thoát khỏi tội lỗi, và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi
chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, và ngày trở lại
của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Cộng đoàn: Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa
đến muôn đời.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông Đồ rằng:
“Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy
 NĂM THÁNH 2010 47

cho các con.” Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin
nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho
Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa
hằng sống và hiển trị muôn đời.
Chủ tế dang tay: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Cộng đoàn: Và ở cùng cha.
Chủ tế: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Cộng đoàn chúc bình an cho nhau. Trong lúc chủ tế bẻ bánh,
cộng đoàn hát “Lạy Chiên Thiên Chúa.”
Chủ tế: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Phúc
cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con,
nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

 Ca hiệp lễ :
BEÂLEM ƠI
Nguyễn Khắc Xuyên
#2 œ»» œ» œ» . ««j «« «« «« « «
4 »
œ
»
» » » »
» l »
====================
& ˆ
« l ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« l «˙«« l ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« _=
«« l
ˆ«
1. Be - lem ơi ! Đeâ m nay Chua sinh ra ngư trong nha
2. Be - lem ơi ! Ngươi khoâ ng bieát ₫eâm nay ca moä t trơi

# «« ««ˆ« œ» . ««j «« «« ««
3. Chaép hai tay, con xin Chua thương xem, cung như nga y
« « ˆ
« » «
ˆ »
œ
»
» »
œ
» «
ˆ ˆ
«
« « «
====================
& ˙« l _«ˆ« ˆ« l » l » l ˙«=l
ngươi, Nao ngươi ₫a saü n ma tieá n daâ ng leâ n như ng gì,
vui, Thaà n nhaâ n ca hat nga n khu c say sưa eâm ₫eàm,
xưa, Nga y sinh xuoáng theá , nga y ₫eá n thaê m daân xa la c,
48 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 
#« « «
«ˆ« «ˆ« « «« «« œ»» œ»»» œ»» œ»» . ««j
«
ˆ ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««
====================
& ˆ« ˆ« l ˙« l » » l » l =ˆ« l
₫eå cho ₫ep mo i beà ? Ngươi ₫ang taâ m daâ ng leâ n lơp rơm
kha c xưa nay thương leà. Ngươi khoâ ng hay Con Thieân Chua thương

# « «« ˆ««« « «« «« œ»» . «j
₫ơn ₫au khoâ ng neà gì. Con aê n naê n bao nhieâ u moá i toä i
«
˙« l ˆ« «
====================
& « «
« «
« «
«
ˆ« _««ˆ l ˙« l _««ˆ ˆ« ˆ
« «
ˆ l » ˆ««=l
hen, lưng bao mu i hoâi ? Kìa xem la i ca moä t
ngươi , chaú ng khi nao ngơi. Ma ngươi la i ơ thaä t

# œ»» »»œ ««ˆ« «««ˆ


tình, tư khi co n thơ. Giơ ₫aâ y thoá ng hoá i tư
«« «« « «« «««ˆ ««
» »
====================
& l ˙« l ˆ« ««ˆ ˆ« l ˙« =”
tieá t ₫oâ ng oâi Be - lem ! Sao ngươi ba c ₫eá n theá !
cach xa, oâi Be - lem ! Sao ngươi ba c ₫eá n theá !
vaá n lương taâ m, than oâi ! Sao con ba c ₫eá n the á!

CAO CUNG LEÂN


Lời : Nguyễn Khắc Xuyên
% Nhạc : Hoài Đức
44 œ»»» œ»»» œ»»» . Jœ»» ««ˆ« «« « ««˙« « « «
====================
& l » ˆ
« «
«ˆ l _««ˆ «ˆ« =
_ˆ«« l
««« ˆ««« «« Œ œ»» œ»» œ»»» . Jœ»»»
Cao cung leâ n khu c nha c Thieân thaà n Chu a. Hoa trong la n
« « «
˙ » » œ»»» »»»œ œ»» œ»»» l
« « ˆ
«
====================
& ˙« ˆ« l l » =

«« , « «« «« ˆ««« «« «« ««ˆ« œ»» »»œ


gio, nhe nhe vaá n vương. OÂi linh thieâ ng laéng nghe thoang thoan g cung
» ˙»» Œ œ» œ»»
& «
˙ «
«ˆ «
ˆ ˆ
«
====================l «
˙ «
ˆ » l » »» =» l

œ»» . Jœ»»» œ»» œ»» . Jœ»»» œ»»


₫a n. Moä t ₫eâm khuya vang, vaún g trong tuyeá t sương. Đa n
» » »»»œ »»»œ œ»»» »»»œ œ»» œ»»»
====================
& l » » » =l
ơi! Cư rung như ng ₫ieäu reo raé t, hat khen Con Moä t Chua
 NĂM THÁNH 2010 49

«« «« «ˆ«« œ» œ» «« ‰ Jœ» «« «ˆ«« œ»» . « «« «« «« «


& ˙« ˆ« »» »» l ˙« »»
==================== ˆ« l » «jˆ« ˆ« ˆ« =
ˆ« ˆ««
l

«« ˆ««« œ»» .
Trơi raà y sinh xuoán g co i ₫ơi. Hơ i ngươ i dương theá laën g nghe cung
««
«« ‰ Jœ»»» «
ˆ » «« œ»»» œ»» »»»œ Œ
====================
& «˙ l ˆ«
j » l ˙« . =”

««ˆ« ««ˆ« «««


₫an Mau tìm cho tơ i thơ kính Vua gia ng traà n.
««ˆ« œ»»» œ»» œ»»» œ»» œ»» œ»» ˙»»» ,
ˆ « » » » »
====================
& l =l
1. Thoâ i hơ i traàn gian, im tieá ng ₫i ma cung kính !
2. Thoâ i hơ i traàn gian, bao tuyeá t sương cung gio re t,

«« «« ˆ««« «« ««ˆ« «« « ,
3. Thoâ i hơ i hoà n toâ i ghi nhơ trong long saâu thaúm :
»œ» œ»» »
œ «
» » »
» «
ˆ «
ˆ
====================
& « ˆ
l ˆ« « ˆ« «˙« =l
Chua Con sinh ra treâ n naé m co mang lưa.
Cơ sao nơ la m cho Chua lan h qua chưng?

«« «
Chua sinh ₫eâm nay neâ n be nho kho hen .
«« ˆ« ««ˆ« «« œ»» »»»œ œ»» œ»» œ» »»»œ ˙»»» ,
«
ˆ «
ˆ »
====================
& l » » »
» =l
Tuy Chua la Vua muoân nươc suy phu c toâ n kính,
OÂi Đaáng Toan Naêng xưa qua yeâ u ngươ i tha thieát,

Û %
Toâ i quyeá t tư nay yeâ u Chua trong tình ₫aèm thaém ,
»œ»» œ»» »
œ «
«
«
ˆ «
« «
«
ˆ
« « «
« «
« «
«
«
ˆ «««
& » »
» «
ˆ
==================== «
l ˆ« «
ˆ «
ˆ =l l
Chua bơi co i trơi sinh xuoáng traàn ₫eâm xưa.
xuoáng chịu khoå hen trong tuyeá t nga n daëm sương.
muoán ₫eå ₫eà n bu như ng tho i ₫ơi ba c ₫en.
50 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

 Lời nguyện hiệp lễ


Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào Bí tích Thánh
Thể, xin thương ban ánh sáng bởi trời hướng dẫn chúng con mọi
nơi mọi lúc, để từ đây chúng con biết chiêm ngưỡng và đón nhận bí
tích này với niềm tin sâu sắc và lòng mến thiết tha. Chúng con cầu
xin...

Sau lời nguyện hiệp lễ, có thể cử hành nghi thức sai đi hay lên đường sao cho
phù hợp với hoàn cảnh mỗi giáo xứ. Ý tưởng thực hiện :
Năm Thánh kết thúc nhưng lại “mở ra cho những bước chân hy vọng,
niềm hy vọng được khơi nguồn và hoàn tất nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.”

 Phép lành cuối lễ :


Xin Thiên Chúa toàn năng mở lượng khoan hồng giáng phúc
cho anh chị em, ban cho anh chị em ơn khôn ngoan hiểu biết, để
nhờ đó, anh chị em được hưởng ơn cứu độ muôn đời.
Đ. Amen.
Xin Thiên Chúa lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin, củng
cố đức cậy, gia tăng đức mến của anh chị em, và giúp anh chị em
kiên trì thực thi công bình bác ái.
Đ. Amen.
Xin Thiên Chúa ban tràn đầy hồng ân Năm Thánh, dẫn lối chỉ
đường cho anh chị em sống theo thánh ý Người, và biến đổi để anh
chị em nên tinh tuyền thánh thiện.
Đ. Amen.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và  Con và Thánh Thần,
ban phúc lành cho anh chị em.
Đ. Amen.
 NĂM THÁNH 2010 51

 Ca kết lễ :
HANG BEÂLEM
%
Hải Linh
«« «« « «
b 24 œ»»» œ»»» œ»» . «
ˆ
j œ.»»» »»»œ ˆ« ˆ«« l «ˆ« ««
l »
====================
& l ˆ«= l

b «« «« « « «««ˆ «««ˆ œ»» «««ˆ . ˆ««« «« «« ‰ ««j


ĐK : Hat khen mư ng Chu a gia ng sinh ra ₫ơ i, Chu a

====================
& ˆ« ˆ« l _««ˆ . _ˆ«« l » l ˙« l ˆ« «ˆˆ«= l

«« « « «
sinh ra ₫ơ i naè m trong hang ₫a nơi ma ng lưa. Troân g
b «««ˆˆ« «««ˆˆ« «« ‰ œ»J
œ»» l ˆ.«« ˆˆ««« ««ˆ.ˆ.« «««ˆˆ l «««ˆ« ‰ «««ˆj
ˆ.
l «ˆˆ«
====================
& » _«ˆ _««ˆ = l

«« ‰ ««j «« « « «« «« , ««
hang Beâ - lem : an h sa ng to a lan tưng bưn g, nghe
b «««ˆ ««
«
ˆ «
ˆ ˆ
«
«
ˆ ««ˆˆ .. «««ˆˆ ˆ«« ««ˆ «
& _««ˆ _««ˆ l _««ˆ
==================== l _ˆ«« _««ˆ l __ˆ«««ˆ ˆ«= l
Œ
treân khoâ ng trung : tieá ng ha t Thieân« Thaàn vang lưn g. Đan
«« «« , «« «ˆ« ««
b ˙«‰ œ»Jœ»» »œ»œ .. »»œœ ˆ«œ»»œ
Œ l ˙«‰ œ»Jœ»» »œ»œ» .. »»»œœ
ˆ«

====================
& » »» »» l »» » » »= l

« , «« «« «««ˆ «« « « «
ha t (reo raé t tieá ng ha t) Xươn g ca (Dư aâ m vang
b ««»œ̂»œ» «œ̂» »œ»œ .. »»œœ ˆ
« ˆ
« ˆ« « « « «« , ««
»
====================
& »
» »» l ˆ« ˆ« l _««ˆ _«ˆ« l _««˙ l _«ˆ««ˆ «= l
ˆ
« « ˙
«
_«ˆ Œ̂
«« «« , «« ««ˆ« ««
xa) ₫aâ y Chu a Thieân To a gia ng sinh vì ta. Ngươ i
«
˙ »
œ œ
» .
»œ»» . œ»»» l «œ»œ̂»»»
œ »
&b ‰ Jœ»»»
====================
ˆ«

Œ l ‰˙« œ»Jœ»
»»
»œ»œ .. »»œœ
» » =l

«« , «« »œ . «« ««£ «« « «« «£ «« «
hơ i (hay kíp bươc tơ i) ₫eá n xem (nơi hang Beâ -
«
b
& »œ»
œ̂
»
« «
œ̂»» »œ» . œ»»» l ˆ«ˆ« œ»»««ˆ «ˆ ˆ«« l «ˆ« «« ««ˆ ««ˆ l «««˙ l ««j
œ » « «
====================
» » _»œ» _»œ̂» __««˙ __ˆ«««ˆ=”
» »
lem) OÂi Chu a gia ng sinh kho khaên thaáp he n.
52 CỬ HÀNH PHỤNG VỤ HƯỚNG TỚI BẾ MẠC NĂM THÁNH 

«« «« « «« «
b « ««ˆ« «««ˆ «
ˆ . Jœ»» « ˆ«« «ˆ ˆ«« l ««˙« = l
ˆ.
====================
& _«j
«ˆ l » l
Nư a ₫eâ m mư ng Chu a gia ng sinh ra choán gian traà n,
«« ˆ««« œ»» . Jœ»» « «
b «««ˆ «« «
ˆ » » œ.»»
» »»œ «ˆ« ˆ««« «˙«
====================
& _«ˆ« l l » l =l

« «
Ngươ i ₫em ơn phuc xuoá ng cho muoân daâ n laà m than.
««
b ««ˆ «««ˆˆ œ.»œ.»» œœ»» œ»œ» ˆ
« «« œ»œ» ˙»
====================
& » »
» l »
» «
ˆ l ˆ
«
ˆ« »» l ˙»»» = l
1. Nơi hang Beâ - lem Thieân thaàn xươ ng ca,
2. Nơi hang Beâ - lem chieân lư a thơ hơi,
3. Nơi hang Beâ - lem mu c ₫oà ng xu m quanh,
4*. Nơi hang Beâ - lem huy hoa ng an h sao,

«« ««£ «« « «« «£ «« « « %
5. Nơi hang Beâ - lem ta quì thieát tha,
»
œ «
b »œ œ» »œ» »»œœ « ˆ«« ˆ« ˆ«« «ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ«« «« ««
& »œ»» œ»»» » »» l ˆ«œ»»
==================== »
œ»»
» l _»œ _»œ l _«˙« l _«ˆ«=l l
»» »» _«˙ _«ˆ
1. Thieân Chu a vinh danh chu ng nhaân an ho a.
2. tan gia ₫eâ m ₫oâ ng aá m thaân Con Ngươi.
3. Ca ha t vang lư ng meá n yeâ u chaân tha nh.
4. Đưa loái Ba Vua phương Đoâng ₫eá n chaà u.
5. xin Chu a nhaân hieàn xuoá ng ơn chan ho a.

*Lưu ý : có thể chọn câu 4 để hát.