You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 grudnia 2008 r. Nr 227
TREÂå:
Poz.:

USTAWA

1505 — z dnia 21 listopada 2008 r. o s∏u˝bie cywilnej . . . . . . . . . . . 12610