You are on page 1of 1
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 wrzeÊnia 2008 r. Nr 159 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE 992

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 2 wrzeÊnia 2008 r.

Nr 159

TREÂå:

Poz.:

ROZPORZÑDZENIE

  • 992 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta∏cenia

ogólnego w poszczególnych typach szkó∏

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8486

OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  • 993 — z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o jed-

nostkach badawczo-rozwojowych .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8489