You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 sierpnia 2008 r. Nr 152
TREÂå:
Poz.:

ROZPORZÑDZENIE

950 — Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie okreÊlenia wzoru wniosku
o umorzenie zaleg∏oÊci podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób
fizycznych i oÊwiadczenia potwierdzajàcego uzyskanie przychodów z pracy oraz
zap∏at´ podatku za granicà . . . . . . . . . . . . . . . . 8222