You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 19 sierpnia 2008 r. Nr 150
TREÂå:
Poz.:

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

945 — z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie gmin i miejscowoÊci,


w których stosuje si´ szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzia∏ania ˝ywio∏u . . . 8114