You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 2 lipca 2008 r. Nr 116
TREÂå:
Poz.:

USTAWY:

729 — z dnia 9 maja 2008 r. o ratyfikacji Protoko∏u mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà
Austrii o zmianie Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Austrii w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majàtku,
podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego
2008 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6382

730 — z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania dzia∏alnoÊci innowacyjnej . . 6383

731 — z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 6395

732 — z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´-
biorczoÊci oraz ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej . . . . . . . . 6397

733 — z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w ksi´gach wieczystych prawa w∏as-
noÊci nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa oraz jednostek samorzàdu terytorialnego . . . 6403

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW:

734 — z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania ulg w sp∏acie zobowiàzaƒ podatkowych
stanowiàcych pomoc regionalnà . . . . . . . . . . . . . . . . . 6404

735 — z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad


i trybu finansowania kontyngentu Stra˝y Granicznej wydzielonego do realizacji zadaƒ
poza granicami paƒstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6409

736 — z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Kostrzyƒsko-S∏ubickiej


Specjalnej Strefy Ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 6410

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

737 — z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Brody
w województwie Êwi´tokrzyskim . . . . . . . . . . . . . . . . 6412

ROZPORZÑDZENIA:

738 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie


w sprawie grup zaszeregowania stanowisk s∏u˝bowych funkcjonariuszy S∏u˝by Wywia-
du Wojskowego i stawek uposa˝enia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposa-
˝enia zasadniczego z tytu∏u wys∏ugi lat . . . . . . . . . . . . . . 6414

739 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie nadania
osobowoÊci prawnej „Wydawnictwu Augustana” z siedzibà w Bielsku-Bia∏ej . . . . 6416

WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

740 — z dnia 19 czerwca 2008 r. sygn. akt P 23/07 . . . . . . . . . . . . . 6417