You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 1 lipca 2008 r. Nr 114
TREÂå:
Poz.:

ROZPORZÑDZENIA:

726 — Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊ-
lenia rodzajów deklaracji, które mogà byç sk∏adane za pomocà Êrodków komunikacji
elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6014

727 — Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie struk-
tury logicznej deklaracji i podaƒ, sposobu ich przesy∏ania oraz rodzajów podpisu elektro-
nicznego, którymi powinny byç opatrzone . . . . . . . . . . . . . . 6015