You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 czerwca 2008 r. Nr 111
TREÂå:
Poz.:

USTAWA

708 — z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska . . . . . 5918

ROZPORZÑDZENIA:

709 — Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie warunków i sposobu dzia∏ania
s∏u˝b ruchu lotniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5919

710 — Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez
Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Kapita∏ Ludzki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5920

711 — Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie


w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów opera-
cyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5931

712 — Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie


w sprawie udzielania pomocy na us∏ugi doradcze dla mikroprzedsi´biorców oraz ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorców w ramach regionalnych programów operacyjnych . . . 5932

713 — Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie


w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych progra-
mów operacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5933