You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 czerwca 2008 r. Nr 107
TREÂå:
Poz.:

USTAWA

678 — z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pi´knych we Wroc∏awiu . . 5786

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW:

679 — z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udost´pniania materia∏ów archiwal-
nych znajdujàcych si´ w archiwach wyodr´bnionych . . . . . . . . . . . 5787

680 — z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego zakresu


i kierunków dzia∏aƒ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich
realizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5791

ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW:

681 — z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu Krajowe-
mu Zarzàdowi Gospodarki Wodnej . . . . . . . . . . . . . . . . 5792

682 — z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania inspektorom


Inspekcji Ochrony Ârodowiska uprawnieƒ do nak∏adania grzywien w drodze mandatu
karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5793

ROZPORZÑDZENIA:

683 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie kategorii stosowa-
nia produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczania produktu leczniczego
weterynaryjnego do poszczególnych kategorii stosowania i dost´pnoÊci . . . . . 5794

684 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wysokoÊci kar
pieni´˝nych za naruszenia okreÊlone w art. 45 ust. 1 ustawy o p∏atnoÊciach w ramach
systemów wsparcia bezpoÊredniego . . . . . . . . . . . . . . . 5796

685 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wysokoÊci kar
pieni´˝nych za naruszenia okreÊlone w art. 45a ust. 1 ustawy o p∏atnoÊciach w ramach
systemów wsparcia bezpoÊredniego . . . . . . . . . . . . . . . 5799

WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO:

686 — z dnia 10 czerwca 2008 r. sygn. akt SK 17/07 . . . . . . . . . . . . . 5800

687 — z dnia 12 czerwca 2008 r. sygn. akt K 50/05 . . . . . . . . . . . . . . 5801