You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 19 czerwca 2008 r. Nr 105
TREÂå:
Poz.:

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW:

668 — z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Êrodków przewidzianych przepisami


o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów w odniesieniu do zabawek magnetycznych . . 5714

669 — z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kontroli wykonywania


zadaƒ obronnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5715

ROZPORZÑDZENIA:

670 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i try-
bu ustalania i wyp∏acania uposa˝eƒ s´dziom sàdów wojskowych w stanie spoczynku oraz
uposa˝eƒ rodzinnych cz∏onkom ich rodzin . . . . . . . . . . . . . . 5716

671 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie szczegó∏owych wy-
magaƒ dla jednostek organizacyjnych prowadzàcych szkolenia w zakresie obrotu, konfek-
cjonowania lub stosowania Êrodków ochrony roÊlin, programów tych szkoleƒ oraz wzo-
ru zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia . . . . . . . . . . . . . . 5718

672 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzo-
nych przez wnioskodawców, podmioty skupujàce i jednostki przetwórcze . . . . 5726

673 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w spra-


wie zniesienia Sàdu Rejonowego w Szczecinie, utworzenia Sàdu Rejonowego Szczecin-
-Centrum w Szczecinie i Sàdu Rejonowego Szczecin-Prawobrze˝e i Zachód w Szczecinie
oraz zmiany rozporzàdzenia w sprawie sàdów apelacyjnych, sàdów okr´gowych i sàdów
rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci . . . . . . . . 5730

674 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. zmieniajàce rozpo-
rzàdzenie w sprawie wykroczeƒ, za które stra˝nicy stra˝y gminnych sà uprawnieni do na-
k∏adania grzywien w drodze mandatu karnego . . . . . . . . . . . . 5731

675 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie nadania
osobowoÊci prawnej „Katolickiemu Stowarzyszeniu M∏odzie˝y Diecezji Bydgoskiej” . . 5732

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

676 — z dnia 9 czerwca 2008 r. o sprostowaniu b∏´du . . . . . . . . . . . . 5733