You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 18 czerwca 2008 r. Nr 104
TREÂå:
Poz.:

UMOWA MI¢DZYNARODOWA

665 — Europejska konwencja o ochronie zwierzàt hodowlanych i gospodarskich, sporzàdzona


w Strasburgu dnia 10 marca 1976 r. . . . . . . . . . . . . . . . . 5690

666 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Europej-
skiej konwencji o ochronie zwierzàt hodowlanych i gospodarskich, sporzàdzonej w Stras-
burgu dnia 10 marca 1976 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5706

ROZPORZÑDZENIE

667 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie


w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich dzia∏ania . . . . . . . . . . 5708